SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. în afară de literele alfabetului francez. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . ş. pe lîngă literele alfabetului latin. In comparaţie cu limba romînă. trema). Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila.NOŢIUNI DE FONETICĂ. utilizează şi unele simboluri speciale. pe care le dăm aici. mai departe). î. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. ţ. Acolo unde a fost posibil. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. 13 1 a . Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. V. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. vor servi ca norme de orientare generală. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor.

t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. de obicei.z. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. 14 .r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. e mut care: a) nu se rosteşte. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general.

Acest sunet se transcrie p r i n t r . p. k. r 3 . P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. m1. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. l.vocalelor a. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. o nazalizează pe aceasta.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. d. o.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. a.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). n2. u r m î n d după o vocală. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. (v. mai d e p a r t e ) . /. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. în general cînd este u r m a t de două consoane. hot. 15 . z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. Se transcrie p r i n t r .u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. i.

Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. şi p. de obicei.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. ca un t romînesc (se transcrie prin t). de obicei. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. în general. mai departe). nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. i. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. o.

[sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . h mut. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. h aspirat. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v.o s i n g u r ă literă.

a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\.G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. ue redau t o a t e . n'iel = m i e l ) . sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . inexistent în limba r o m î n ă . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . ace­ laşi s u n e t .i în romîneşte (ex. oe. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. sunetele ce. G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . oeu. în scris.

ain. am. em. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. en. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. r e d a t e în scris p r i n t r . un. yn. sunete inexistente în limba r o m î n ă . om. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. on etc. en. aim. g r u p u r i l e d e vocale eu. Vocale nazale Vocalele nazale. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. ain. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. ein. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. cu deosebirea că este închis. în general. in. im. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . em. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. en. nu reproduc. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . im. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. Combinaţiile de litere an. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. e deschis [s].

son [s3] (sunet). lundi [lôadi] (luni). inerte [inert] (inert). oi. ennemi [enmi] (duş­ man). In scris se redă prin i. Cînd sînt. de consoana d u b l a t ă m sau n. enfant [ălă] (copil) etc. 1. ii. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. u r m a t e de o vocală sau. bonbon [bôbô] (bomboană). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. citindu-se il: [mii] (o mie).în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. oe etc. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). y. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Se transcrie prin [/]. cu unele excepţii. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. ill ( -j. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. arai [ami] (prieten).vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. fin [ve] (vin). Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. cu care formează împreună un diftong). Semivocala w este redată în scris prin ou. grupul ill nu are valoarea lui yod. viile [vil] (oraş) etc. 20 .

Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta.De asemenea. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . rolul lor fiind p u r etimologic. Accentele au uneori rol fonetic. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Accente In limba franceză 1. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Astfel. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. alteori au rol pur ortografic. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e .

baston — bâton [bată] . ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. compararea. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. 2.Observaţie. ph. deşi este. efficace [efikas] (eficace). déjà. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. téléphone [telefon] (telefon). gn: déchet [de/e] (deşeu). Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). De exemplu: gust — goût [gu] . Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. în primul rînd. th. dessin [desë] (desen). In astfel de cazuri. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. o. grafic.) Accentul se păstrează însă. 3. régner [rene] (a domni). u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. {à. la rubrica Observaţie. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). înaintea grupurilor eh.s). şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. Observaţie. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. uneori. exact1 [egzakt] (exact. de asemenea. éclairer [eklere] (a lumina). Accentul cir­ cumflex are. In al doilea rînd. are în limba franceză un rol cu totul diferit. cu limba romînă poate fi. e. Accentul se m e n ţ i n e . 2 1 22 . pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. i. etc. castel — château [/ato]. rol etimologic. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde).

Pe lîngă rolul fonetic. respectiv. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). valoarea pôle [pol] pol Observaţie. de obicei.— aşezat deasupra vocalei e dă. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . sûr [syr] (sigur). faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). e. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. în gene­ ral. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . se pot elida vocalele a. côte [kot] (coastă). care se aşază deasupra vocalelor e. accentul circumflex indică. unui a închis şi.

Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. în general. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. 1 . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. fiind m u t . iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . Şi c u m . F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. în c u v î n t u l petit.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . faţă de celelalte. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. cuvintele nu se folosesc izolat. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. Spre deosebire de limba r o m î n ă . % • . unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în cursul l e g ă t u r i i . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. m a i a p ă s a t . Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. De e x e m p l u . 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii).homme2.u n c u v î n t .

ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. e + 2 cons.cons. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . Există unele legături interzise.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. — în general. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea).

Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. (r.eons. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .

act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 . oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.

ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. i t i -f.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. u se + e.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face.(intervocalic) c + e. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. cinéma [fas. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . i. o. y ç + a.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.

PARTEA ! .

.

une porte Voici une porte. 31 . une chaise C'est une chaise. T\ une table Voilà une table.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une fenêtre Voici une fenêtre.

un portrait Voilà un portrait. Voici un livre sur une table. un livre Voici un livre. un crayon Voilà un cravon. un stylo Voici un stylo. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. une lampe C'est une lampe.Voilà une chaise et une table. .

i . une chambre (feminin).. în general. . lampe. . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . . Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. bine d e t e r m i n a t . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. 1 ' s . se referă. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . Feminin une [yn] une porte [yn port]. N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . . Genul n e u t r u nu e x i s t ă . " rJ. chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . r . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. r .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . une lampe vn lap o lampa v . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v.. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj..-. P a r t e a i n t r o • ductivă). . une chambre lyn Sabrl o camera . . .

Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. o cameră. un stilou. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. Iată un portret. Iată o lampă pe o masă. un creion. o lampă. o carte.Observaţie. Iată o lampă. un scaun. . Iată un scaun. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. o masă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. I I . Iată o uşă şi o fereastră.

§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. 35 . Ouvrez l'armoire. 3* Je ferme l'armoire. C'est l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. Fermez l'armoire. c'est„une armoire. J'ouvre l'armoire.

Voici un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. . C'est^un chat. 36 Voilà un chien.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Où est le lit? Le lit est dans la chambre.

Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 . Voici un homme.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre.

) [larbr] p o m u l . el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . ouvres. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . sous. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . bureau — grupul eau redă s u n e t u l o.? (Est-ce. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . la chambre [ l a ^ / â b r ] . se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. ouvrez. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. où—grupul ou se citeşte u.. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est....

Qu'est-ce que c'est? . Eu închid fereastra. o m u l . o grădină. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. E u des­ chid uşa. II. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . d u l a p u l . u n fotoliu. pisica. de o b i c e i .d e t e r m i n a n t (pe masa mea. Unde este pisica? Pisica este în grădină. fereastra. în dulapul mare). I I I . un p o m . u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . cîinele. închideţi fereastra. Deschideţi uşa. în l i m b a franceză. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. .

L'homme et la femme sont dans la chambre. nnrn amu Voici une maison.III Voici un livre. y . 40 Voici 'des maisons.. Voici des livres. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . Voici un„homme et une femme. Les livres sont dans la bibliothèque. Le livre est sur la table.

Voici d e s w h o m m e s et des femmes.copilul 41 .)[làfô]. ».</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. !. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .

.. un portrait. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i .armoire C'est. l'enfant.. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u .. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. lit nehotărît corespunzător: C'est. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. .. la chaise. bibliothèque . maison C'est. la p l u r a l . La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". stylo C'est. garçon C'est.. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . II.. le chien. un crayon.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . le magasin. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. de obi­ cei... le fau­ teuil. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. un livre. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează.. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. un chat..

La serviette est rouge. vous^êtes petits.§ IV Le garçon est petit. est courte. Le pantalon La jupe est court. La jaquette est large. Le livre est rouge. La blouse est bleue. 43 . Ils sont_amis. Le veston est large. Elles sont w amies. Le mouchoir est bleu. Je suis grand. Nous sommes petits. Oui. La montre est ronde. Le béret est rond. La fillette est petite.

kurt] scurt.serviet] servieta rouge [rug] roşu. -e [leur. ptit] mic.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . -à le veston [la^vssto] vestonul. râd] r o t u n d . sacoul large |larg I larg. orice verb se conjugă numele personal subiect._3.VOCABULAR grand. -e [bl#j albastru. grad] mare petit.bluz] bluza bleu. î n limba franceză. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_.) [il] elle (/.) [il] elles (/. -e [ro. -e [pti. -ă le béret [la^bere] basca rond. -e [ami] prieten.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. -e [grâ. Partea introductivă). -ă la jupe [la. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.

Fusta este scurtă. Vestonul este scurt. grand. ca şi la substantive. rond. Les rues sont (large). Ei sînt prieteni. Bluza este roşie. 45 . III. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. bleus •— lieues etc. E u sînt mare. Noi sîntem pe stradă. Voi sînteţi prieteni. de obicei. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. ils sont. lampe. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. chambre. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). enfant. Pluralul adjectivelor se formează. d a n s . Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . Les chaises sont (gris).F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Les fauteuils sont (bleu). 1. I I . Servieta este albastră. jardin. Cartea este albastră. Cărţile sînt pe masă. montre. Observaţie.

Des garçons et des filles traversent la rue. Ils regardent les objets. au théâtre ou au cinéma. Ils^. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets.des_employés.§ v Voici un boulevard de Bucarest.entrent dans^un cinéma. Les passants admirent les vitrines. Les w autos circulent à grande vitesse. ICINLMA 46 . Des w ouvriers. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison.

) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. în general.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. de l a . a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . cuvinte. ) [Ielev] elevul. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m.VOCABULAR de [do] din. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . în aceste traversent. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . pronunţă regardent. /. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). E l e formează. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. (feminin).) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. două genuri.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

une. D. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. IV. la N. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . des: Je montre une photo à nn ami. G D.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. à -f. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. G. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). Le guide parle aux touristes. r e s p e c t i v . aux (à -f. de D. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. à Â . [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. A.le = au. G. A. 3). [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . la G. A. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges.

gravure. Grădina uzinei este verde. Pantofii Iui Vasile sînt negri. culturel. Pierre donne une poire à Marguerite. Rochia unei fetiţe este mică. République. cine­ matografe şi stadioane moderne. t e a t r e . Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae.EXERCIŢII I. Basile montre des livres a u x touristes. universel. III. Zidurile imobilului sînt albe. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Nous admirons les statues de la ville. Fratele Marier este muncitor. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. E l dă o jucărie copilului. F a t a vecinului are şapte ani. E u arăt. Durand. La Bucureşti sînt muzee interesante. s t a t u e . . H . populaire. Citiţi cuvintele următoare. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. băieţilor harta ţării. Les usines de Bucarest sont grandes. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. El vorbeşte turiştilor. Les vitrines du magasin sont splendides.

j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. comment ça va? -—Merci bien. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. monsieur. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. 72 . Durand qui désire des m o u c h o i r s . c e r t a i n e m e n t . merci. qui admire une v i t r i n e . Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. celle-là coûte 18 francs.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. M. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . merci. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. c'est M. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. — Bonjour cher Lefèvre. Celle-ci coûte 20 francs. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . et toi? — De m ê m e . M.

-ă. m a d a m e . Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . Abréviations courantes M. mademoiselle? La vendeuse: Oui. Lefèvre: Oui. kôtàl] jmulţumit. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Comjmlent ^. m o n s i e u r . au revoir. M. Celui-ci coûte 4 francs. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Lefècre et M. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . M. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher.hommages. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. -e [kâtà. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . Durand: Mes_. Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. 73 . chère [Jer] scump.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . bien s û r . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n .M. d r a g . m a d a m e .

acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . elles \0. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . se întîlneşte la unele categorii de pronume. p . 1 Genul neutru. acele Singular celui [salqi] cel. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. La persoanele I şi a I I . precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. si] Observaţie. 4 4 ) . acei celles [sal] cele. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui.Formele simple mase. 74 . et toi? [mersi^bjs. acest lucru i [ aceea. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. il a besoin de mouchoirs. Le mouchoir de Marie est rouge. celle qui coûte 20 francs.a plural. i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . fem. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. elle [lqi. acel celle [selj cea. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge.a lui. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . care nu există pentru s u b s t a n t i v e . s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . celui de Catherine est bleu.sl. e w t w a ] Qui est là? Moi. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien.

Verbele. gru­ pul iss. privesc vitrinele. între radical şi terminaţie. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. intercalînd la unele timpuri. spre deosebire de cele din grupa I. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. -it. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. doamnă. dar dumnea­ voastră.. Persoana 1 .-isse. -/«. — La revedere. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. nimic.z. ce rrrai faceţi?— Bine.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. rs . Verbele din această grupă sînt regulate. frecvent în­ trebuinţate. Fiind relativ puţine la număr.. la fel. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. -issons. doamnă Leblanc. mulţumesc. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. doamnă. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. — Omagiile mele. EXERCIŢII I. -issent. — Alegeţi ceva? — Nu. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate.. consoana finală -r se pronunţă. domnule. în general. dar. a Ii-a .

Des souliers (jaune). choisir. Antoine. Des boutons (noir). client. — boîte. Daniela este prietena Elenei. demander. m a i n .' travailler. J e a n . Qui admire ce film? Vous. cel care ave pantofi negri este fratele meu. gravure. lutter. Un (jeune) ouvrier. aceia sînt Ion şi P a u l . je suis ouvrier. jeune. rien. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. on construit. couleur. cel al lui Vasile este profesor. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. chambre. Acestea sînt Maria şi Elena. elle est artiste. 76 . dans. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. I a t ă două mere: acesta este roşu. fillette. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). Cine este acest domn? Ce contempli? IV. fonctionnaire. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. tu es fonctionnaire. papillon. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Dupont. Traduceţi: Moi. bureau. vêtement. paysan. voisin. ils sont au cinéma. II. ensemble. doigt. noix. Aceştia sînt Mihai şi Petre. Fructele acestor copaci sînt roşii.I I . Des chemises (blanc). Noi luptăm pentru pace. — famille. passant. il est technicien. lui. ils sont. Des cravates (bleu). cinq. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. eux. — mur. Nous. — déjeuner. costume. Henri. pays. souvent. — maison. acela este verde. mouchoir. technicien. acela este albastru. peuple. prune. nous sommes à la maison. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. Les (grand) usines. EXERCIŢII I . IV. soie. différent. enfant. raisin. Vecinul lui Alexandru este muncitor. sur. Alain. Iată doi copii. V. m a m a n . Conjugaţi H I . — magasin. Toi. é t u d i a n t . comment. entrer. Vasile dă un măr lui Anton. tailleur. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. universel. elle. Arăt studenţilor o carte. Conjugaţi I U . sœur. Noi nu dorim războiul.

PARTEA A lia .

.

J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . Mon frère cadet. Micheline. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . est w écolier et m a soeur a î n é e . P a u l . Mon père. et une sœur. Ma mère. J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. H u g u e t t e et mes cousins G u y . Claire. Marc. 79 . Hélène G i r a r d . Antoine G i r a r d . J ' a i d e u x frères. H e n r i et Claude. J a c q u e l i n e .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . est chim i s t e . P a u l et Michel. J a c q u e l i n e . L u c i e n . est s t é n o d a c t y l o . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e .

e | pue] mai vîrstnie. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. flân a n t .w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.iiislrurt ils.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist. (ÊÈXjt't$ 80 . <?«. :^. D o r m a n t b i e n . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. .Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . n a g e a n t . lisant des |]'vres_.) [lekolje] şcolarul a î n é .

ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. Spre deosebire de limba romînă.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. în desfăşurare: les années de guerre.

în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. mele t ă i . iar al lui être este étant. Leur frère cadet est écolier.a grupa a I l I . participiul are două timpuri: prezent şi trecut. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. ton. în locul formelor de feminin ma. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Il passe son congé à la mer. Notre maison est grande. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . tale săi. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. Observaţie. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. I a t ă a d r e s a m e a . în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. noastră votre vostru. Ca şi în limba romînă. 82 . ta. Ma mère est chimiste.

. III. .. . .. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. père d'Alain est ingénieur. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. amie e s t . La verbele din grupa I. cousin. . Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. .. Il passe ses vacances à . . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . frère de René est l'ami de . 83 . E i se p l i m b ă c î n t î n d . Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. travailler. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . . frères d e . -it. . . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. cousine de Marie est étudiante. finir.. -is... . livres.. acheter.. . enfants dans le j a r d i n .. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii.. Je r e g a r d e . Indicaţi participiul être. .. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . -u: partir — parti apprendre — appris etc. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. Sora mea este stenodactilografă. de mod e t c . jardins. . t a n t e d e . . EXERCICES I. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. . Cărţile lor sînt instructive. iar al verbului auxiliar être este été.. avoir.. Iii merge anul acesta la m a r e . a m i est jeune. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. mer. Elle me d o n n e .. accepter. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. el serveşte la formarea timpurilor compuse.. aller. Familia sa este destul de numeroasă.Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . .. el precizează împrejurarea de t i m p . .. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . .. J e vois . . parler — parlé La verbele din grupa a II-a. surgir. chimiste excellente. . . IV. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. ami sont ouvriers. maisons et . ouvriers e t . Marna lui Alain este chimistă. ouvrières sortent de l'usine.

Ils sont. M a i n t e n a n t il est^. v i e u x .à la r e t r a i t e . comme d ' h a b i t u d e . J e a n n e Gir a r d . Mon grandpère. nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. e s t ^ u n e femme énergique et 84 . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. Ma grandm è r e . h a b i t e n t assez loin de nous.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . Robert Girard.

pourtant pleine de douceur. -e [plë. Il est célibataire. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. qui aime le sport. m o n t a t o r l'usine (/. Nous^aimons bien nos grands-parents. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. cu toate aces­ tea plein.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r .im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. On a fait des projets pour dimanche prochain. Oncle Gérard n'est pas marié. număr cu soţ 85 . Oncle Gérard. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. plsn] plin. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. a duce l'image (/. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . proiectul prochain [pro/ë] viitor. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa.

venir. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. deci ca p r o n u n ţ a r e . în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. arriver. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. naître etc. Spre deosebire de limba romînă. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut.). precum şi numeroase verbe intranzitive. mourir. 86 . Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil.

S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . le chacal (şacalul). c a : le bal. les joujoux. le caillou (pietricica). ) . adică cu t e r m i n a ţ i a -s. les choux. C. B . le festival e t c . Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . . formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A.In acest caz. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). les genoux etc. le carnaval. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. Astfel. le chou (varza). cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. -eau. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. le joujou (jucărioara). les carnavals e t c . Us cailloux. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) .

Tu as dix pommes... Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Je déjeune en famille... écolier. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. . Il est ouvrier. petits-fils. . Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. cris. fabriques. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. Irène. El a lucrat într-o uzină de avioane. Nous chantons cette V . livres.. Unchiul Gérard este celibatar. trouver.... Bunica lui Alain este o femeie energică. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). . jardin. II. .în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Les hommes doivent être (égal). Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. . I V . înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante.. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux.. Elle n'aime pas les (bijou).. . Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. .. finir.. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. Cette fillette aime ses (joujou). Bunica mea a crescut cinci copii. cousines.... Ce sont des livres (nouveau). Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. nehotărîte: cu articolele . Nepoţii îşi iubesc bunicii. montagne. I I I . manger. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents.. maison.

eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .Oi X -.IU « eu a -X. ™ / " \ cy a.5 2 0. ci _ .5 l-H .- C D 3 CD -CD OH •C' « . a. •3 £ •* * > t» M» -Q -.= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . bfl C D i.CD o / 3 3 -3 .1 C D O 3 w ~ ci . Ci > Ci .5 • ! S* cr ^5s = « CD I.S If.. o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. .h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.13 3. r^ <*~ a. w w o r^l . a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t. -o ep «: -S-aO-cO . .T.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D .-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob. f-.

Il y a quinze ans. — Vos parents doivent„être encore jeunes. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. jeune homme? — Dix-huit ans. Vous„ avez. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. puisque j ' a i . la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui .en plus le besoin d'être entouré de jeunes. si je ne me trompe. Monsieur Grégoire. Monsieur Grégoire. elle a quarante et un^. deux frères et une sœur. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. Yves Grégoire. On voit que vous faites du sport. je sens de plus„.ans. — Ah. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Bonjour. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province.

Maintenant je dois vous quitter. şi adj. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m.m. -te (adj. m. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf. m.) le vieillissement (s.) vieux (s. tineretul (fam. tinerică a întineri a se întineri. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) rajeunissant. şi adj. -ă tinereţea .) se rajeunir (vb.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. veche b ă t r î n u l . -e (adj.) le vieillard (m. f.) t î n ă r . -e (adj.) le rajeunissement (s. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . ) 1. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .) vieilli. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. ) la jeunesse (f. Notre famille est grande. evul: le moyen âge evul mediu.eu sept enfants ! Les^uns sont petits.) jeunet. şi adj. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit.epoca. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. je suis pressé.) tinerel. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) la vieillesse (f.) rajeunir (vb. Louis — dix-neuf. VOCABULAIRE l'âge (m. -ne [<îsjs] vechi.) vieille (s. vîrsta 2. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.f.f. Saluez de ma part votre famille.) vieillir (vb.

Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . 29. 60 (soixante). I I I . E l este încă tînăr. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). trente-trois. le cou. I V . 49. Scrieţi grandir. 2. 3. 92 . 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. inspecter. soigner. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. beau. EXERCICES I . E l are 42 de a n i . 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . î n limba franceză. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. le genou. quarante et un. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. 40 (quarante). blanchir. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. le cheveu. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . cardinale: numerale 25. Scrieţi în litere următoarele abolir. 3 1 . a m i c a l . 57. trente et un. glorieux. V . Verişoara mea are 22 de a n i . 38. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . cinquante et un. II. le b a t e a u . quante). Tatăl meu are 51 de a n i . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. J'ai 35 ans. 30. instaurer. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). Această carte are 25 de capitole. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. 1. 53. Casa are 14 ferestre. 4 1 .

du sport. de l'hisloire. du D a n u b e . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. Michel.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . — 2000 k m . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . — Bien. Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. Guy. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. indiquez i aussi celle . des sciences t e c h n i q u e s . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . premier prix de géographie au lycée. d e s _ a r t s . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . — Très b i e n .

plus long que le Rhin. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. le mont Everest a 8 848 m.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . — Si je ne me trompe. Il est de 1 500 km. Paris. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. -elle [natyrel] n a t u r a l . . plus long q u e . Moscou — 6 208 000 habitants. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui.-— Cette fois-ci c'est w inexact. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). -ă. Tokyo — plus de 1C 000 000. -e [ekseîà] excelent. ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. .) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev.) prietenul. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. — Bucarest —environ 1 300 000. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. un student) l'attention (/. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. . ply^. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . [ i l „ e dd . . Pog':r. le nombre d'habitants de Bucarest. —• Vous w avez bien répondu. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. Moscou et Tokyo.15^ka . . . Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. Claude. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. a re­ flecta l'instant (m.] el este e u . . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc.. grea la. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l .. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. . m a i lung d e c î t . -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. agrea­ bil.. — C'est ça.. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . Et „l'examen" continue. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m.

. .-.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. î n v î r t i t u r a . strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i. construi. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. -ă l'examen (m.ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a . ocolul. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e .. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.. plimbarea 2..) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful.

Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. cu excepţia lui un. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. Numeralele cardinale sînt invariabile. După numeralele 80 (quatre-vingts).60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. 1. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . cent. vingt.

în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. întrebuinţat ca substantiv ( = milă. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . Notă.a p l u r a l . Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . 1. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin.5. 2. u n sfat. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . Mille. u n în­ d e m n . t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . I şi a I i . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . măsură de lungime). Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte.

choisir. Staţi mîine acasă. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Să dormim bine. parmi lesquelles Charles Gounod. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. 84. Volga (La Volga) are 3 688 k m . Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. 94. el are 81 de a n i . au Champ-de-Mars. "78. domine toute la ville.EXERCICES I . Această carte are 987 de pagini. Sena are 776 k m . 70. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Victorien Sardou. 201. 74. 700. 1980. 1320. 1840. 98 . tirer. 1970. III. Maupassant s-a născut în 1850. Alege o cravată roşie. 1271. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. V. Balzac s-a născut (est né) în 1799. 81. Alexandre Dumas. 71. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. 91. 102. IV. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 111. 1799. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . Elle a 306 mètres de haut.

monuments et places. le Panthéon. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. du Luxembourg. gracieuse et massive à la fois. . unique au monde. le Sacré-Cœur. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. sur la rive droite. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. sans nul doute. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. ville coupée en deux parties par la Seine. les poétiques quais de la Seine. la célèbre Tour Eiffel. qui coule sous trente ponts. objectif touristique de premier ordre. les jardins verdoyants des Tuileries. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est.

— Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. les mains. le cou.. le tronc. je peux t'indiquer le nom de 100 .. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. écoute parler son cousin Alain. Je guérirai les malades. La petite Yvonne.la bibliothèque de mon oncle. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. poursuit son cousin. très sérieuse.. elle a des joues vermeilles. — Vois-tu. un petit nez retroussé. les. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. Elle est si jolie. Par exemple. les jambes.. ce mécanisme si compliqué. j ' a i décidé de devenir médecin. Tu sais.. ses_ yeux sont bleus.. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. les bras. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches.

-euse [serj0]. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s .c h a q u e doigt de la m a i n . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . serios. a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . E t e s . aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. la c o m p o s i t i o n d u s a n g .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. -e [ratruse] cîrn.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. -e [ymif] omenesc. la p l u r a l . des d e n t s . des v e i n e s e t d e s w os. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. [lewzwo] 101 . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . -e [joli] drăguţ. p r i n s .v o u s s a t i s f a i t . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient.-ă. — Tire la l a n g u e . . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -e [ata/e] legat. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. . . a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. -ă le nez [ne] nasul retroussé. -le [vermsj] r u m e n .

belle laid.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident.-oasă urît. -ez. -ons. bel. sare în ochi a fi curajos. terminate la infinitiv în -re. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -e frumos. . îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. Verbele din grupa a IlI-a. -as.

Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. I I . S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . are ochi albaştri şi obraji rumeni. Ils (manger) ces fruits. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". Il (prendre) des leçons de français. les coraux. les émaux etc. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Mes deux (aïeul) sont très vieux. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. III. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité".F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . V. oaselor. Ils (danser) toute la nuit. PROVERBE Loin des_jyeux. le corail (coralul). le vitrail (vitraliul) etc. Je (attendre) ton retour avec impatience. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. l'émail (smalţul). c a : le travail (munca). Odette a des (œil) noirs. Elle (choisir) ces fleurs. Vous (regretter) le temps perdu. I V . vinelor. Alain va învăţa numele nervilor. entrer dans la chambre. muşchilor. loin du cœur. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. El va fi student la facul­ tatea de medicină. les (minéral). L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). 103 . Il (penser) souvent à toi. Yvonne este blondă. les (végétal). Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. laver une chemise. Ochii care nu se văd se uită. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Tu (être) un homme cultivé..

. La mienne est cassée ! — Impossible. Mais ce n'est pas tout. la vue.. l'ouïe. les poumons. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. dit Claude. le cœur.. l'estomac. l'odorat. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. je dois vérifier mes connaissances. J'étudierai aussi les sens de l'homme. La nôtre est cassée depuis longtemps. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. Demande à Odette de te donner la sienne. — Prêtez-moi votre seringue. une omoplate. des^os. quelques vertèbres. répond Alain. le goût et le toucher. Yvonne regarde son-cousin avec admiration.-tels le cerveau. Voilà par exemple une clavicule. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. Il faut bien connaître ces organes.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. — Ils sont^à moi. dit-il à ses cousins. le rein. parce que ce sont les nôtres.

) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m. _ a w n r w a ] sînt ai m e i . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c .) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.) curajul curajos. ) [ui] auzul l'odorat (m.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m.) courageux.. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n .A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. aici: t o t lui a donné [ltji^.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. -euse encourager (vb.) 105 . ) décourager (vb. -oasă a încuraja a descuraja (adj. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. m a l a d e de b r o n c h i t e .

la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. le second (la deuxième. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. a doua le second [zgo]. 1. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. Observaţie. şi Compen­ diul de gramatică). Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal.

numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . le (la) vôtre. Ces portraits sont les vôtres. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. Adjectivele notre. fem. La numeralele compuse. ca şi în limba romînă. fem. P r o n u m e l e le (la) nôtre. 107 . votre livre.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. şi fem. fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. ^ennl mase. P e r . . votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. mase.

est professeur. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. I I .. . . verbul m o n t r e r la prezent. III. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: .. P a u l est le (1) de sa classe. îi place deja să îngrijească bolnavii.EXERCICES I . . ale rinichiului şi ale inimii. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. . père est ouvrier. viitor.. l'heure est la (24) partie du jour. u n omoplat... Conjugaţi imperativ. Conjugaţi la prezent. Marie est le (5) enfant de m o n oncle.. est p e t i t e . la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . V . La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. Va studia organele văzului. parents sont j e u n e s ... E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. chambre d'André est g r a n d e . . ale stomacului. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. . viitor. sont vieux.. perfectul compus si I V . auzului. ale plămînilor... a 8 étages. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. Le jour est la (7) partie de la semaine.. gustului şi p i p ă i t u l u i . înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. mirosului. E l va fi medic. E l vindecă rănile prietenilor săi...

ce qui fera la joie de ma < V 109 . Les^enfants ont grandi.. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. ils^ont besoin maintenant de trois chambres .. — Mais non. j'habite ce quartier depuis^une semaine. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. doit^avoir la sienne et les garçons. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. qui travaille. Ils. Elle est_entourée d'un beau jardin.n'avaient pas w assez de place pour étudier. pas neuve mais^en très bon w état. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. Denise. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. Tu comprends. les leurs. un déménagement !.

) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . aici: perfectă raison [rsz.s. les fleurs et les^arbres.. p e n t r u că l'occasion (/. — Tu as de la veine. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . Le soir.. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. deux balcons. l'air frais. neuve [nœf.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. nœv] nou. mais il a d'autres^avantages: le silence. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. Et moi de même._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. etrwat] s t r i m t . un débarras. Là il y a deux chambres à coucher. Le quartier n'est pas central. il est vrai. -oasă neuf. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. la cuisine. un couloir et une salle de bains. en„été. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. -e [ e t r v a . un vestibule.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. La maison a une belle terrasse. la salle à manger.chienne Louloute. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . un grenier et une cave. on peut dîner dans le jardin. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. la chambre de Jacques. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect.) [akazj5] ocazia 110 .

descendre Elle descend l'escalier. casa Notă. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. 111 . Antonime monter Elle monte l'escalier. E l se traduce p r i n : 1. Elle ferme la fenêtre. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. p a r t e r (la teatru) 2. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.

GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) . -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. scumpă amară întreagă 112 . nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam.

negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas.a. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. -in ş. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. -n.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 .: romîncă sănătoasă -s. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. Eu nu ştiu. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. La timpurile compuse.— Substantivele terminate la masculin în -x.

EXERCICES I . Les hommes et les femmes (discuter).. Vous trouverez ce livre. Tu es malade. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. l'usine. ma bibliothèque.. un arbre. III. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. camera lui Jacques. două balcoane.. La fenêtre est trop large. p a r . bucătăria şi o debara. la mer. J'ai reçu votre cadeau. Vous (dîner) en été dans le jardin. I V .. de. înlocuiţi punctele sous. à. la maison. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. două dormitoare.. Ils doivent aller. Il se dirige . dar este în stare bună. la fenêtre. o baie.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. Casa lor are mai multe camere: la parter... Il entra dans la chambre.. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Le frère. un culoar. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. la etaj.. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. J'ai reçu une lettre . Il se repose. Ea nu este nouă. sufrageria.. mon ami est parti en province. Ils (habiter) une belle maison.. 114 . Il a écrit cette lettre. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. Tu (attendre) sa lettre. J'(être) son amie. II. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. Casa are o terasă frumoasă. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers... d a n s ... în propo­ ziţiile scurte.. Copiii aveau nevoie de trei camere. Tu as vu ce film. mon amie .. Je veux passer mes vacances. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. un pod şi o pivniţă. Yves a rencontré Mireille. les enfants (s'amuser).. Lucien a été mon ami.

deux non lier nur (le jardin) 8* . Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. A présent.i I|. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. une table. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. bleues. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . — Tu sais très bien.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite.I inspii' iTiïuliiiil . Tu me connais de longue date. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. a-t-il dit. violettes. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. jaunes. rouges.

un fauteuil. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. mingea a comunica cuiva o ştire.chaises. a comunica. Apprendre Am aflat ieri această veste. a învăţa: J'apprends six heures par jour.) francul 116 . un bureau. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. -e [klsr] luminos. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. învăţ şase ore pe zi. 2. 2. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. deux chaises. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. Sur l'armoire. glonţul 3. 3. (pop. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. il y a des balles et des jeux mécaniques. nouvelle [nuvel] nou. nouvel [nuvel]. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. deux pupitres. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. une armoire à glace. une armoire et une petite bibliothèque. -ă clair.

comment.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. . rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. nici o: Il n'entend aucun. -e (adj. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . -e (m. personne nimeni: maintenant. 117 . aucune Tu n'as aucune amie. nici un.) prietenesc.) [amitje] prietenia amical. Nu sînt de loc egoist. ainsi e t c . o: N-am nici u n chef să plec. nul. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . E l n-aude de fel.) amicalement (adv. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste.) prietenul. mal.şif. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. nulle nici un. nici Tu n-ai nici p prietenă. Je n'ai nulle envie de partir. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . Nimeni n-a venit să mă vadă. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien.F a m i l i e de cuvinte l'ami. guère de fel: guère. -a l'amitié (f.

î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . Camera sa este m a r e şi frumoasă. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . n i sa mère. roşii. A mea are trei ferestre. E l nu se gîndeşte la n i m i c . înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes.jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. Adverbul l i m i t a t i v ne. galbene. sînt două t a b l o u r i . la chambre de votre ami(e). Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . N . un fotoliu.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. t a t ă l său. nici pe m a m a sa. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . trei scaune. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . o m a s ă . o bibliotecă mică. III. a t a este mică. î n camera sa se află u n p a t .. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. II. jamais. adverbul ne: personne. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. un dulap şi un birou. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. Ea nu m a i este la fabrică. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e .a m decît două creioane. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. două scaune. Nimic nu mă interesează. EXERCICES I .. două p u p i t r e . a l b a s t r e . le vase. II ne pense à rien. confundat cu o Ohseryaţie.

Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). de b r u i t . mon frère . familier. personne. P a u l n ' a . . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. aucun. V. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. rien. . plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . Le professeur n ' a trouvé . Il m a r c h a i t (avec lenteur). Mon père ne s ' i r r i t e . coquet. envie d'aller au cinéma.. . Il n ' a . pas. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal.. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i .. dans cette chambre. ... élève dans la classe. ni.. Hélène n ' a i m e . jamais. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). joyeux. ..... Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. indigne. Il n ' y a .. négatif. J e ne v o i s . ma sœur..g r a m m a i r e . mangé depuis deux jours.. la couleur j a u n e . . . cette porte. IV. Ils ne ferment ..

de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. de fleurs. En t o u t cas. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . u n pardessus. de sacs à m a i n . de souliers.. Moi je n ' a i pas de temps. — Moi. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. et je l ' a d o r e . je t â c h e r a i de me parer m o i . q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. c'est_.m ê m e . -e [rakonesô] recunos­ cător.._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. de colliers. d ' é c h a r p e s . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin.) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. de broches. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples.. de g a n t s . Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . — C'est v r a i . de jupes et de blouses. paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 .. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. P a u l e t t e . H e u r e u s e m e n t . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. ka] mai mult . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. deux j u p e s . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . u n ^ i m p e r m é a b l e . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x .. — Mais pas du t o u t . quelques chandails et c'est t o u t . -e [syr] sigur. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . plus de b a s .. quelques blouses. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e .elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . que [ply^do . — Alors t o u t s ' e x p l i q u e .

.

a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . d a t i v (comple­ ment indirect). Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. v. à elle.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. acuzativ (complement direct). 4 4 . ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . Forme neaccentuate. se aşază. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. 122 . Tu îi eşti indiferent ei. -e [kôplike] complicat.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. p a r t e a I. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. E l îmi vorbeşte. p . Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general.compliqué.

Elena îi povesteşte un film frumos. le.) 2. Je vous écris. à toi et à lui. cu articolul le (la. Mie îmi scrii. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. te. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. se va spune: C'est à moi que tu écris.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. ) . Hélène lui raconte un beau film. Vă scriu. Te felicit din toată inima. Ies). care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. 0 (îl) ador. Je t e félicite de tout mon cœur. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. + a. ô. la. E u văd cîinele. moi pe toi pe le. î m i dai o carte. me. Parle-lui de Guy. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. forma afirmativă. P e n t r u a insista. Vorbeşte-i de Guy. Notă. h m u t pierd pe e. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. Observaţie. Je l'adore. Ies). Tu dois lui être reconnaissante. u. La forma negativă a imperativului. E u îl v ă d . Dă-mi să m ă n î n c .). Formele accentuate marchează o insistenţă. t'. 1. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. în loc d e : Tu m'écris. Trebuie să-i fii recunoscătoare. pe ele Notă. 123 . lui la. ţie şi lui. Ini. V. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. e. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. în general. 11 iubesc m u l t (pe el. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. Tu îmi scrii. 3. Ea mă priveşte. Nous les invitons chaque dimanche. i. Nu trebuie confundat pronumele le (la. Nu m ă refuzaţi.

V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. vi-1 voi prezenta. i le voi da m î i n e . en avion par le train. au théâtre. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . à bicyclette. au concert. au bal en voiture. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . par avion (mai ales p e n t r u scrisori. je vous le présenterai. e s t e n e r e g u l a t . demain. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. en bateau. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . colete) 124 . à la boulangerie. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. chez le coiffeur à l'épicerie.C î n d î n t r . à scooter. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. à la fabrique. à pied au cinéma.

I V . .. un pardesiu. două fuste. Le N i l traverse l ' E g y p t e . écoute tous les conseils que son p è r e . avez fait des progrès.. . III. . . le voi mînca chiar azi. E a îi dă o carte.EXERCICES I . E u a m fost la coafor. m a n g e n t comme des loups.. . . . . . retrouverons c h e z . . cîteva bluze. fertilise e n . . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . . chez le d e n t i s t e . . Prietena mea schimbă des toaletele. serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e .. .. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e .. .'. . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . . . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. . . Mîine voi merge la d e n t i s t . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. E l merge la fabrică cu bicicleta. oppose. V. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . . souvent au t h é â t r e .. en Pologne. . . . ... . Ion îţi a r a t ă casa lui. Spune-i să plece. . cu flori sau coliere. F i l m u l a fost intere­ s a n t . . Vorbeşte-i despre copilăria noastră.. Nu h a i n a face pe om.. t o u t de suite à la maison ! . Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. . ţi-1 voi povesti m î i n e . . . Qui v e u t . l'année pro­ chaine en Union Soviétique.. d e m a i n me promener au bois. . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e .. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . . . donne. ces chemises? P o u r . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-.. en ville il rencontra son a m i .. un p a l t o n . I l s . N o u s . Enumeraţi I I . PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . N o u s . Ea are cîteva rochii elegante. . . . . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . L ' a n n é e passée n o u s . il. Voulez-. . . chaque été chez mes grands-parents. Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . . . . .

Tout dans ¥m*i!BM! . Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire autour de lui.

. un pyjama. des chemises. une brosse. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. des w essuie-ma ins. des bas. partout. — N'oublie pas les pull-overs. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. des mouchoirs. Du linge. des s ouliers. — Prends ton complet.la chambre est sens dessus dessous. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. traînent. dit l'autre.

il en a besoin. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. Comme il aime toujours être bien mis. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. Enfin. même à la montagne.. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. -ă 128 . a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. ses frères et sa soeur.. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . du­ b l a t . Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. des boutons. dit Paul malicieusement. -ă . non. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul.. des ciseaux. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a ..— Non. donne-lui un fer à repasser. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. la valise est prête. — Maman. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. -e [duble] căptuşit. du fil à coudre.

Este m a m a mea. a asculta.. Era vărul m e u .... Maria a mîneat fructele.. Fetele au m î n e a t fructele... a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . Ce sont mes amis.. E x p r e s i a c'est. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. sont. Expresiile c'est . que qui) (ce sont . que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. Ce sera sans doute unegrande surprise. il cherchait un livre. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. Ce ne sont pas mes amis. a a u z i .. que) la scoaterea în Expresia c'est. C'était mon cousin.. que (ce sont... foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. Ce sont ces livres que je veux acheter. qui (ce sont ... qui) şi c'est . în acest caz. Va fi fără îndoială o mare surpriză.. ce sera).Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . eare. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. a înţelege.: entendre une voix a auzi o voce 2. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère.. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. căuta o carte. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.

Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . Pe el vreau să-1 v ă d . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que.u n n u m e p e r s o n a l . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. blînd lung favor it favorite .

pijamale. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre. nasturi. Alain nu are nevoie de palton. J'aime les poésies de Victor Hugo. Fratele său îi spune să-şi ia (de.. III. folosind construcţiile c'est. batiste. Camera sa este în dezordine. qui.. qui. Alain est allé à la montagne. Il veut devenir chimiste. IV. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Le libraire nous a montré un grand dictionnaire.prendre) costumul la munte. foarfecele şi aţă. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. El îmbracă o jachetă îmblănită. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Mon oncle est là. que: Je remarque cette actrice.. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. Alain nu-şi găseşte bascul... El este în întîrziere. cămăşi. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Mama lui Alain este neliniştită. ce sont. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I .. Tu préfères le jaune. perii şi prosoape. Jacqueline îi dă ace de cusut. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Alain are nevoie de ciorapi. cu f în. c'est.EXERCICES I.

les c o u t e a u x . — Excellent déjeuner. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. . ie dîner réunissent toute la famille. À t o u t _ à l'heure ! . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . les cuillères. Aujourd'hui je suis pressé. À la fin du repas. et toute la famille l ' a p prouva. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. les fourchettes. le p e t i t déjeuner. déclara P a u l . 132 .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. d'une t a r t e à la crème. . ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . le déjeuner. Le déjeuner fut composé d'un potage. E n e n t r a n t dans la salle à manger. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . Le d i m a n c h e . les serviettes.

la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. geanta. şervetul 2. ) saler [vb. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . sticla 1.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. ) salé (adj. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. paharul 2. prosopul 3. a face o gafă 133 . ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1.

în naraţiuni.a -a -âmes I i . terminată în consoană.a -ătes I l l . Prima formă. fou. El este folosit mai ales în limba literară. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . în general. a cărui consoană finală nu se pronunţă). mou) prezintă două forme pentru masculin. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i .a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu .GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut.a -as I l I .nouveau un courage professeur fou Forma a doua. prin perfectul compus. vieux. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. nouveau.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. în limba romînă se traduce.

Dans ce parc il y a un . Il ne peut manger que des poires. . la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. IV. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. arbre. la prînz şi la cină. ordre social.. mou. . J ' a i vu hier u n . friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. Les pays de démocratie populaire ont établi un .. . Jacquelinei îi place să pună masa. Elle acheta u n e . Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. Le malade (garder) le lit deux semaines. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă).. linguri şi pahare. être şi avoir. Je connais u n e . femme qui sait très bien tricoter. furculiţe. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. Am cumpărat farfurii... . fou. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". homme qui se promenait dans ce jardin. V. III. robe. . . Dans sa modestie. maison. îmi plac prăjiturile şi fructele. . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. Vous (rentrer) fort tard. quartier. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. .. Nous habi­ tons u n . Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. cuţite. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux... fermer.. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. Ei au mîncat ciorbă. . Nous occupons une.. H . nouveau. vieux. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et.

t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . une dinde r ô t i e . les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. du pâle de foie gras. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. La v i a n d e . De mon t e m p s . 136 . de la limonade et de l'orangeade. du vin b l a n c et du vin rouge. — Tu as un b o n j i p p é t i t . des truites au beurre.m a m a n . ma chère. On a bu du Champagne. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. G r a n d . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir.d i x ième anniversaire de g r a n d .m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. les sauces. un délicieux soufflé au fromage. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces.

— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica.) ficat credinţă d a t ă . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. . bucatele délicat. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. -ă l'invité (m... Regardez notre grand-mère. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.ă . elles font du s p o r t .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . a î n ă l ţ a .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. Omonime foie (m. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. -e [grije] prăjit.été m a l a d e .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. -e [delika] d e l i c a t r . fin. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe .) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r .) fois (f. E l l e n ' a j a m a i s ^. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. . d i t A l a i n . elles d o i v e n t se n o u r r i r . . aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .) foi (f.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.

dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Observaţie. de la. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. 'i de -— V. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Gustul limonadei este excelent. de la.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Je bois de la limonade. du vin blanc et du vin rouge. Acest copil mă întristează. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Am băut vin. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Beau limonada. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. Le goût de la limonade est excellent. S-a băut şampanie. Cet enfant me fait de la peine. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. de l'eau. indică o parte. vin alb şi vin roşu. Eu fac sport. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Tu manges du beurre. specific limbii franceze. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . La consommation du vin est élevée en France. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Il faut du courage pour escalader ce sommet. 138 .

2. La fel se conjugă verbul redire. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . Verbele contredire (a contrazice). -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. médire (a vorbi de r ă u ) . 1.. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . interdire (a interzice). Trecut dite spus.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i .

fleurs e t . . viande. beurre. des livres (nouveau) . Champagne.t u . des enfants (intelligent]. sub­ fruits. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. . .' înaintea următoarelor pain. mîine fură! şi un bou. . fenêtre de ma chambre est grande. viande. arbres qui se trouvent d a n s . . I I . hotărî*. bière(bere). I V . Qui vole un œuf. V . vole un bœuf. merci. jardin. l'eau. . . fromage. S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. . Pofta vine mîncînd. J e mange s o u v e n t . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. argent. . œufs p o c h é s .je b o i s . café? N o n . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. beurre e t . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. . au b ă u t v i n . . Cine fură azi un ou. fromage. . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. perfectul nehotărît com­ sau . . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. E l este împotriva slăbire. courage pour traverser cette rivière. Il faut v r a i m e n t . . courage. perfectul simplu şi imperativ. . .. III. . . . .. des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). des yeux (bleu). .EXERCICES I . J ' a d m i r e . Nous m a n g e o n s . V e u x . .

.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. D'ici deux semaines. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. Bucarest. confortables. ses villes deviennent plus grandes. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. -e [kur. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. de retour. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. spectacle à l'Opéra. Vendredi. promenade en car dans Sa ville et le soir. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. t. kurt] scurt. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. Les jours sont plus courts que d'habitude. On construit partout et beaucoup. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. surtout lorsqu'on^est touriste. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. Chère Hélène.5 juin 1964. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . L'hôtel est très confortable. ses stations climatiques plus confortables.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -e [akœjô] p r i m i t o r . -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. le mois d'août 2. se. gentil accueillant. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . 1. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . -oare l'hôtel (m.

cei mai mare fluviu din E u r o p a . S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . la. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. extrêmement. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. aussi ( c o m p . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . d e s u p e r i o r i t a t e ) . Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. Camera mea este mai mare decît a ta. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . d e i n f e r i o r i t a t e ) . C u v i n t e l e decît. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Mon amie est extrêmement bonne. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Ies. Ce livre est très intéressant. Această carte este foarte interesantă. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. bien. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. 144 . p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . infiniment etc. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que.

sîmbătă. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. content. lire e t c . devenind mai mare. mai frumos. dire etc. partir. servir. miercuri. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. joi. în luna septembrie. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile.a ) Verbele din grupa a I l I . voi pleca în deltă. Astăzi sîntem în 5 mai. intéressant. 10 145 . Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. sortir. boire. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. mourir.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. decembrie — ultima. marţi. vêtir. sentir. croire.Perfectul simplu (grupa a H l . ouvrir. duminică. II. vineri. Plural La fel se conjugă: courir. EXERCICES I .

mais heureusement pas aussi gros que Louis.III. Aceste fructe sînt foarte bune. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. IV. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . vouloir. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. 2. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. 3. 4. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Iată omul cel mai primilor. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . 5 lequel est Henri? 146 . offrir.

147 . Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Près de la table il y a un chat. un couteau et une boîte de conserves. Sous la table il y a un chien. Sur la table il y a une bouteille.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. . în limba franceză.

la violette. le muguet. Les champs. vacances. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. mer.alors que renaît toute la nature. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. Le soleil.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. dit Jacqueline à son^amie Laure. J'aime le printemps. dire congés. brille au printemps avec plus d'éclat. car c'est^. 149 . mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. tourisme. la primevère. les parcs et les jardins verdissent. timide à la fin de l'hiver. C'est difficile à dire. des fleurs poussent partout: la perce-neige.

je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . dans la vigne. Moi. -ă l'éclat (m. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . dans le j a r d i n . Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. -e [prefere] preferat. -e [labure] a r a t . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i .— Tu vois toujours la vie en rose. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. Il pleut r a r e m e n t . VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. dans le verger et dans la basse-cour. Il y a des jours où l'on respire à peine.

e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. ninsoare etc. de exemplu.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . Mai este încă o lună. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. Il arrive qu'on se sépare. Il reste encore un mois. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p .). ca.-e [akôpli] î n d e p l i n i t . funcţia. ploaie. cîmpia. 151 . Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i .) [cïplwa] aici: postul. ) a fi r u p t de oboseală accompli. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. aller à la campagne 2.) a merge la ţară Observaţie. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. campania (militară etc. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. dar şi alte verbe. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .

Completaţi 152 . . „ „ de l'été sont . je le suis. la t e m p e r a t u r ă etc. Elena? Da. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Compendiul de g r a m a t i c ă ) . Eşti bolnavă. u n s u b s t a n t i v . un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i .. repede fort. E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . .. Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e .. „ . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. Hélène? Oui.u n adjectiv.. „ „ de l ' a u t o m n e sont . e x i s t ă . adverbele: I I . spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . je ne le suis pas.a (v. de l'hiver sont . o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . souvent. sînt (bolnavă). se află). tard.. frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . în afară de i m p e r a t i v . Êtes-vous malade. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin... Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe.

153 . Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. este vreme. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. monsieur. Astăzi este prea cald. Êtes-vous heureux? Oui. florile cresc pretutindeni.III. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Uneori vara cade grindină. Vara zilele sînt. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. contracte. Ieri a bătut vîntul. Primăvara. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. toamna şi iarna. Iarna zilele sînt scurte. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). Tu es content? Je ne suis pas (content). Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). V. Există prieteni devotaţi (dévoués). gră­ dinile şi parcurile înverzesc. E mai cald decît primăvara. Cum este timpul astăzi? I V . Săptămîna trecută a plouat des. Veux-tu partir? Non. violeta. frumoasă. lungi şi nopţile scurte. je veux (t'accompagner). înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial.u n s chaleur et du froid? — Oui. soarele străluceşte. je suis (heureux). aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). La munte este frig. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. je ne veux pas (partir). Vara este cald. vara. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Primele florisînt: ghiocelul. Uneori ninge. Veux-tu m'accompagner? Oui.

car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Les 154 . Il pleut souvent et il fait du vent. En échange. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. les jours deviennent de plus_en plus courts. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. — D'accord. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. les poires et surtout le raisin. C'est l'automne. C'est la rentrée des classes. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. l'automne a quand même ses bons côtés. mais tu es^une petite capricieuse. il gèle et le vent souffle avec violence. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. Tu vois. en tout cas. — Oui. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. mais le plus souvent il fait très froid. les noix. dit Laure. j ' a i m e tous les fruits. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop.

) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. -sse [epe] gros. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -e [30m] îngălbenit. -euse [kaprisj0] capri­ cios. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . -e [kur] scurt. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. latura . -ă froid [frwa] rece.jours sont courts. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul ..a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel.ă le tapis [tapi] covorul épais. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. partea capricieux. des mince subţire 155 . à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. VOCABULAIRE court.

î n această grădină sînt flori fru- 156 . A ţ i citit m u l t e cărţi. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. Il a peu de cousins. 4. Je n'ai pas d'argent. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. la 1. Maria are m u l t e prietene. 2. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. 2. 3. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. coala. răcoros: il fait frais 2. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. E l are p u ţ i n i veri.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. fila. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi.: feuille de paye stat de s a l a r i i . 3. Il fait un vent à décorner les bœufs. E un ger de crapă pietrele. Suflă un vînt de te ia pe sus. (Eu) nu am bani. nu Observaţie.

mase. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. 157 . -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . Se traduce prin „tot".Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. fern. „toţi". tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. vous dites. „toate". „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). Orice om trebuie să apere pacea. vous êtes. în acest caz are sensul de „orice". la indicativ prezent şi la impera­ t i v . La persoana I p l u r a l . satisfaire (a satisface). faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. refaire (a reface). 2. La persoana a I l .a p l u r a l . la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. 1. 3. la i m p e r a t i v (pers. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera.(nous faisons[nu^faz3J). „toată".

Je n'ai pas rencontré . Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . .. Sora mea mănîncă multe fructe. aerul este răco­ ros. Tout homme doit défendre la paix.. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . Il veut tout savoir. EXERCICES I . Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . iar frunzele copacilor cad. argent. . Il veut tout savoir.. Cette semaine j'ai vu beaucoup . 158 . Buturuga mică răstoarnă carul mare.. Il y a bien . . musique. musique. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. iar nopţile mai lungi. Uneori plouă. petits-enfants bien sages.. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. Elle fait. petits pains. Mon voi­ sin a . . Nous avons mangé. Il n'a pas.. Ils sont tous contre la guerre. . In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. Je n'ai pas écouté. Florile se ofilesc rînd pe rînd. . Toţi copiii sînt acasă. fromage. III.. general: La terre appartient à tous. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. . Cet édifice a . -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. la viande et. sport depuis dix années. bons livres. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. .. films. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Il vous faut. Toamna e mai puţin frig decît iarna.. în timp ce la adjectivul tous. sau un fapt vag.. vêtements... ... Măriei îi plac sporturile de iarnă.. J ' a i . Elle se charge de tout... J'ai écouté.. eiitor. V. IV. argent. -s final se pro­ n u n ţ ă . fleurs dans ce jardin. . Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. perfectul simplu si perfectul compus. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Noi sîntem toţi acasă. connaissances à la mer. tout fut vendu: meubles.. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. livres.. El vrea să ştie tot. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie.Tout este şi pronume nehotărît. beaux salons de réception. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Pămîntul aparţine tuturor. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. courage pour faire cette ascension.

C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. et il est très content. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. Pas moyen de la faire marcher.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. le meilleur ami d'Alain. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. Guy. On rentrera par le train de sept w heures et quart. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. tantôt elle s'arrêtait net. L'autre. je voudrais dormir un peu plus tard. Partons à dix^heures. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde.. On_. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. quelle heure est-il? demande Michel.. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. propose-t-il timidement. celle que j'avais jusqu'à présent. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. — Il sera bientôt onze heures et demie. à cinq heures juste. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. — Mais demain c'est dimanche. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. 159 . Il a reçu beaucoup de cadeaux. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). — A propos.

) [cer] ora content. a ţine piept a-şi băga în cap . -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. dit Alain révolté.. Pas la peine de se déranger alors ! —. tantôt ftâto] cînd.Tyran. -ve (adj. -euse [parss0] leneş.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a .) tarder (vb. VOCABULAIRE l'heure {/. -ă.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p .) întîrziat. a rezista. . une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia..) tîrziu a întîrzia tardif. care vine cu întirziere tardivement (adv.. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . aici: a rămîne în urmă tantôt. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. drept.. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. a ţine cu orice preţ 160 . a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . -e [kôtô] m u l ţ u m i t . aici: fix.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux... -e [revolte] revoltat. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just.— Ou bien à midi. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. grommelle Guy.

petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Este ora douăsprezece (amiaza). / ( est midi. (minutes). Este ora nouă şi u n sfert. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Il est trois heures moins le quart. vingt-quatre minutes. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora unsprezece fără cinci (minute). / ( est quatre heures et quart. juste). Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Il est neuf heures et quart.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora zece şi j u m ă t a t e . Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Este ora trei fără un sfert. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. est onze heures moins cinq (minutes). Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. mauvais. Il est cinq heures moins le quart. est dix heures trente (minutes). Este ora două şi j u m ă t a t e . Este ora cinci fără un sfert. Este ora şapte (fix)'. în limbajul familiar. 1. trois secondes. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. Este ora p a t r u şi un sfert. est dix heures et demie. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Note.

P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. F a m i l i a din care m ă t r a g . Voilà l'homme dont j'ai besoin. „a cărei". în aceeaşi s i t u a ţ i e . N-ai p e n t r u ce. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. E l ieşi din cameră. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. La plus mauvaise des montres. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. Notă. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. Ziua în care a v e n i t . Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". Il n'y a pas de quoi. Observaţie. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. où. „despre care". Il est attentif à la moindre observation. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . „al cărui". f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. Minele din care se extrage huila. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. Are cu ce t r ă i . Le jour où il est venu. a cărei uşă o închise. I a t ă omul de care am nevoie. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. P e n t r u n u m e de l u c r u r i .r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. Sala în care lucrez este m a r e .

şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . laquelle de laquelle à laquelle masc. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . Observaţie. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . pour laquelle je suis heureux de travailler. La zece. G. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. şi A. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de.Formele compuse ale pronumelui relativ le. lesquels desquels auxquels Plural fem. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . J'aime beaucoup ma patrie.. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. sur. D. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï .(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. Casa spre care mă î n d r e p t . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. à. N. { mase[ fem. pentru care sînt fericit să muncesc. masc. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la.. lequel duquel auquel fem. . vers. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. . f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . pour).

în curînd va fi ora trei. 164 . j ' a i salué est mon professeur. merge înainte. quelques-unes étaient très grosses.. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. . je ne me séparerai jamais.. Este ora zece... nous avons rencontré est le fils de mon amie . Ceasul său rămîne în urmă totdeauna.. C'est mon amie.. de aur.. nous passons chaque jour a 400 mètres. Am lucrat pînă la miezul nopţii.. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur... I I .cinematograf.. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. je confie tous mes secrets. I I I .. Le livre . Voilà quelquesobjets. Am avut un ceas foarte bun.. Le jardin. Este ora două fix. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Donnez-moi le crayon... ils allèrent dans le parc... il se trouvait était beau. Ceasul meu nu merge bine.. Elle cueillit un panier de fraises. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert.. Le tableau. nouă şi cinci (minute). Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză).. vole un bœuf. j'habite est grande. Le monsieur.. patru fără şapte (minute). înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .. j ' a i admiré la vallée. Le garçon. Ils mangèrent quelque chose après... vole un oeuf. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. .. La ville. se trouve sur la table.. Te voi aştepta o jumătate de oră. Voi veni la tine mîine la ora 11.j'ai besoin ne se trouve plus. Le pont sur. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.

749. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Apele line s î n t a d î n e i . Camera Luciei este mai mică decît a ta.IV. 99. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Tout ce qui reluit n'est pas or. Dă-mi o carte mai bună. Mieux vaut tard que jamais'. 41. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Cine alege culege. El a fost atent la cele mai mici detalii. Chercher midi à quatorze heures. V. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. . Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. 875. V I . Nu t o t ce luceşte e a u r . 564. Qui choisit prend souvent le pire. 73. 71. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. A căuta nod în p a p u r ă .

Tu as été une e x c e l l e n t e élève. je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . professeur. c h i m i s t e .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . C'est son r ê v e . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . fam. —. E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . E n t o u t c a s . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. il y a u n g r a n d m a i s . n a t u r e l l e m e n t .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . R e g a r d e . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . Que d e v e n i r ? A v o c a t e . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. Ca se v o i t .P o u r q u o i p a s . M a i s . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n .

.

) le journalisme (m. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.) téléviser (vb. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. -ière (adj. la télévision (la télé) (f.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul. 168 . le pilote le pilotage piloter (m.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) journallement (adv.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . -triée (m 2 . a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb.) le téléspectateur. le jour (m.) ziua j u r n a l u l . (fig.) a călăuzi. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) .) le téléviseur [m.) la journée (f.) (m. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) journalier. u n a u t o m o b i l .) le journaliste (m.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. salariul pe o zi. conducerea u n u i v a s .) le journal (m.) le journalier (m.f.) 3 . a u n u i avion a conduce u n v a s . gazetarul z i u a . a reflecta l'avenir (m. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. u n avion.

vous în u r m a v e r b u l u i . spălam être: reflexivă: mor. vous. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. te. nous. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. nous. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. * en aller. se. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. Imperativ lave-toi! s p a l ă . je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. 1. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. se souvenir etc. te. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . se réfugier. Marc este un egoist. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros.). c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e .soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. s'emparer. 169 . il ne vit que pour lui. Celui qui parle trop de soi est un vantard. 2. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. s'évader. Observaţie. se. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. P r o n u m e l e me. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie.

Articolele. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. chauffeur. Elles se parlaient tout le temps. in­ génieur. în general. în special de b ă r b a ţ i . George Sand este o mare scriitoare franceză. partisan. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . guide. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. Je parle à mon amie. chef. Cuvinte c a : professeur. écrivain. tourneur. penseur. historien. Este v o r b a . De asemenea. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. peintre. Eu spăl un obiect. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . adjectivele. E x em p le: Elle est professeur. Eu vorbesc cu prietena mea. ministre. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. în t r e c u t . (Eu) mă spăl. juge. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . Ele îşi vorbeau tot timpul. Ea este profesoară. député. sculpteur. Se v a s p u n e .Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . amateur. fournisseur. philosophe. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. Je me lave. Verişoara mea este ingineră. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă .s e p e n t r u ambele genuri. disciple. Ma cousine est ingénieur.

Treceţi la feminin prezent. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Nepoata mea este poetă. Voi vă distraţi foarte bine. imperfect. Cet homme se croyait un grand philosophe. Adriana a fost o elevă excelentă. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Paul est un admirable sculpteur. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. II. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Este o meserie pasionantă. Noi ne plimbam în parc. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Este ora 4 şi jumătate. învăţătoare.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). deputată şi chiar ministru. Multe femei au devenit piloţi. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Son frère est un peintre de premier ordre. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Astăzi. il est un admirable chauffeur. profesoară. Cet homme est le professeur de mon enfant. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Mă numesc Mauriciu. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. III. Il est le meilleur tourneur de notre usine. IV. Ei îşi vorbeau prieteneşte. V. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Mama prietenului meu este pictoriţă. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. o'femeie poate deveni ingineră. mă culc la ora 11. în acest caz. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. doc­ toriţă. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen.

— C'est toi. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. dit-elle.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. attendit le signal d'appel et forma le numéro. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. — C'est elle-même qui parle.

au restaurant. merci. — Alors.connais son^adresse.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. (fam. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant .) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. A bientôt. comme ça.) Ce mai faci? Très bien. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. un soir. — Très bien.) Aşa şi aşa.Boulevard". nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. ? Comme ci..) [apsl] apelul. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. m u l ţ u m e s c . Bine (mă simt bine) şi dv. — Entendu. Que dis-tu d'une sortie. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . C'est ce que je voulais te proposer.

GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. cu a t î t mai bine (rău).). Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. în limba franceză el este un timp compus . care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. eu mîncasem etc. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . Notă. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. eu pis. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem.

pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Michel (aller) au t h é â t r e . Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Je (penser) souvent à lui. apoi închid telefonul (raccrocher). D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u .EXERCICES I . Te a ş t e p t a m m a i devreme. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. De obicei. ? Simona nu se simte prea bine. François (aller) chez le d e n t i s t e . ele vorbesc m u l t . poţi 175 . se simte bine. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Cu a t î t mai bine ! V . Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. I I I . E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . aller. Pe curînd. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Il (pleuvoir) pendant trois jours. ş i d v . Merg foarte des la con­ certe. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Andrei se simte m a i bine. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Vous (faire) peu de fautes. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . faire. E l muncea cît putea m a i bine. I I . La revedere. le moins. Petre este mai p u ţ i n v i o i . Ea îmi telefonează în fiecare seară. choisir. I V .i m a i u ş o r . Vorbesc. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. raconter.

j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. des choux. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . que j'aime tant. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . pour notre siècle. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. Des prunes. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. je pourrais même dire artistiquement. prêts à être préparés.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. Des tomates.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m.. des haricots verts. car mon départ approche. Il a bien travaillé ce matin-là. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. de la viande tranchée. des carottes.. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. des^.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. aubergines.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/.) [ober3in] vînăta l'oignon (m.) [ e t a l a t tejgheaua. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. sur les_étalages.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . des noix. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. Étant_en Roumanie en tant que touriste. des poires.. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/.tă w k8] în calitate de l'imagination (m..79-EME LEÇON AU MARCHÉ . du raisin. des pommes de terre. des pommes. le siècle „de la vitesse".J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés.

) [aspei'3] l'épinard (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [aj] l'oignon (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.

E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. Spre deosebire de limba r o m î n ă . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. nici peşte .Expresii poisson d'avril ni chair. un ingénieur français 178 . ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. nici laie. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. une belle ville.

există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . un poêle chaud d) în general.. EXERCICES I . adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. : Il a beaucoup mangé.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde.. ca peu e t c . Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. La t i m p u r i l e compuse însă. un garçon intelligent In limba franceză. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. beaucoup.

îmi place vinul bun. tel fils. Citesc o carte interesantă. cu 10 etaje. struguri. piersici. A strînge bani albi pentru zile negre. { Cum e sacul şi peticul. Dunărea este un fluviu lung. Mama a terminat repede această bluză. A împăca şi capra şi varza. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. Irina are părul blond. Aş cumpăra legume şi fructe. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Antoaneta este o fetiţă mică. Am vizitat ieri un magazin mare. vinetele şi varza. El ar mînca o salată de ţelină. nuci. tel fruit Tel père. punir. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Conjugaţi dire. Mihai este un om cumsecade. Tel arbre. pere. . Un singur om îl aştepta. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Ea a cumpărat morcovi şi praz. III. tel caiet. IV. la condiţionalul prezent verbele garder. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Ménager la chèvre et le chou. Locuiesc într-un imobil mare. mere. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. Tel maître. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii.I I . dar a scris puţin. Mihaela a citit mult. PROVERBES Garder une poire pour la soif.

Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir.. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. c'est lui qui l'a écrit en w entier. Deux snobs vont w au concert. L'élève: — Ce n'est pas la peine. un petit. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. monsieur. Il est plein de fautes et de pâtés . répond l'autre.. t 181 . je suis w obligé de prévenir ton père.

monsieur. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. — C'est bien possible. En cours de route.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. c'est moi que vous w avez renversé hier. monsieur. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. Il s'approche: — Me reconnaissezvous.. la tête entièrement bandée. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. mais^à quelle heure. Madame. — Hier. monsieur? 182 .. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Expliquez-vous.

m o n s i e u r . -e [fri. prăjit. -ă . m o n s i e u r . frit] fript. monsieur. frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. B i e n . et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . et encore en deux? Des frites.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit.c e que ça Deux moitiés.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . B i e n . q u ' e s t .

aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. -ă La fel se conjugă élire (a alege). 184 . Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). je lisais Perfectul simplu este je lus. relire (a reciti) etc. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. lue c i t i t .

I I . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . c o n t e m p l e r .). -e scris. La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e .) şi să scrie (inf. Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . Voi citi o carte bună.a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . souscrire (a subscrie).V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. U . EXERCICES I . Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". réussir. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . prescrire (a prescrie). Citeşte această poezie. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. inscrire (a înscrie). j'écrivis. j'ai écrit. Scriam o scrisoare prietenului meu. A ţ i c i t i t această poezie? 185 . N . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . transcrire (a transcrie).

. A.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. chou. haut.... fromage et. ces frères. Mon cher.. REVIZIE EXERCICES I . travail. cher... heureux. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814.. J'ai rencontré. Indicaţi numele zilelor săptămînii. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. fleurs. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.. Paris. Il est parti.... genou. détail.. les cheveux blonds Et la tète bouclée. Ces bonbons sont. bijou. amis. poissons dans cette rivière.. doux. Point sot. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. les rives du Danube. . înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. corail. Brigitte a reçu beau­ coup. pur. Il y a une grande différence.III. Budapest est bâtie. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. il sera bientôt fait Quoique en miniature. l'armoire. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe.. amis. voilà Pouchkine. V.. cheval. Je viendrai demain. I l y a t a n t . beurre. toi. bons fruits... nez... Formaţi adverbe de la adjectivele: dur.. Le vase est. timide.... ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri... pain d'épice. bas.. pommes cette année. deux années. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. la table... 186 . II.. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. il n'a pas rencontré. à l'âge de 15 ans). ... Marius mange. Il y a bien. rail. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. À l'occasion de son anniversaire. IV. les enfants. clou.. .

Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. étranger..) il faut apprendre à nager. 187 . long. La (. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. Avant d'aller à la (. premier. de cette ville. Sora mea este profesoară de muzică.) de Guy est très jeune. folosind si voca­ chaud. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. beau. Casa lui este mai mare decît a ta. VII. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. joli. Este vreme rea. Toţi tinerii purtau cra­ vate. Am citit cărţi mai bune. cinci şi jumătate. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes.. mère.. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier.). des hommes (travailler) dans le jardin. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel.. Conjugaţi verbele: IV. gras. beau. sot. Este ora 12 noaptea. IX. Ea le dă să mănînce. Claude Àchard est le. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. nul. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Este ora 12 (amiaza). viitor fi perfectul compus faire. blanc.. Dă-i să (à) mănînce (inf. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul.. VI. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. El a aşteptat o jumătate de oră. maire.. gros.. dire. menteur. bref. Copilul său se simte mai bine acum. şapte fără un sfert. VIII. grand.III. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Dintre cuvintele mer. Astăzi e cald. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. Aştept azi un vechi prieten. Mă plimb în fiecare zi. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. iarna ca şi vara. Traduceţi la indicativul prezent.). lire şi écrire. V. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul.

.

PARTEA A lll-a .

.

une haute chaîne de montagnes. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . la Meuse. lui. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. doux et humide en général. Toulouse. c l i m a t u l tempéré. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Au Sud. l'Océan et la Méditerranée. Saint-Malo. en plusieurs départements. (le Mont Blanc). C'est une république bourgeoise. la Mer du Nord. Lyon. Strasbourg. -e [bur3wa. Bordeaux. Le Rhône. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Saint-Étienne. au point de vue administratif. dit Plateau (ou Massif) Central. s'élevant jusqu'à 4 810 m. burşwaz] bur­ ghez. Toulon. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . les Alpes. Le climat de la'France est tempéré au Nord.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. le Rhin. Lille. VOCABULAIRE bourgeois. La Manche reçoit la Seine. Paris est la capitale de la France. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. -e [tâpere] t e m p e r a t . La population rurale représente presque la moitié de la population française. Le territoire français est divisé. la Mer du Nord. Nantes. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. s'achemine vers la Méditerranée. Rouen etc. À l'Est. Cherbourg. Nice. Les principales villes du pays sont Marseille. Le Havre. La Rochelle. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . Brest. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais.

Adjectivele nehotărîte se aşază. même (acelaşi. -e. a l t a ) . sigur. tous. t o ţ i . quelconque (oarecare).-e (cu sensul „sigur. nulle (nici u n .'-le (cutare). Toată lumea voia să-1 felicite.) lănţişorul le chaînon (m. însuşi. m a i m u l t e ) . maint. oricare).) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. vreo. nici oi). toutes (tot. -ă).! quelque (vreun. „însăşi"). quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. însăşi). tel. Tout le monde voulait le féliciter. nici o).) l a n ţ u l ta chaînette (f. aucun. chaque (fiecare). n e n u m ă r a t e ) . t o a t e . même (eu sen­ sul „însuşi". -e ( n e n u m ă r a ţ i . plusieurs (mai m u l ţ i . t o a t ă . nul. tout. certain.) coasta côté (m. cîteva).la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. 192 .la le le lă côte (f. quelques (cîţiva. -e (nici u n .-ă"). aceeaşi. Certain.-ă .) partea coteau (m. -e (anumit. Cîţiva copii se j u c a u în grădină.) colina côtelette (f.) veriga ~. de obicei. înaintea substanti­ vului determinat. ceva).

în schimb. este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). a I i . cea de-a doua. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . în special veuillez (pers. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . -e Observaţie. I m p e r a t i v u l are două forme .Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu.a p l u r a l ) .

Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. q u e l q u e s . p l u s i e u r s . les réunions. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. p a y s . distractions. à . rue.salles d ' é t u d e .. 2 . réponses.Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. . . tel: père. même: âge. certain: heures.. J ' a i m e m a n g e r des.. Le magasin se trouve d u . I I I .. 1. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. famille. . Jérôme é t a i t présent à. I V . Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. personne. Verbul pouvoir nu are imperativ. fils. a r t . . EXERCICES I . 194 . I I . se între­ b u i n ţ e a z ă . autre: t o n . pages par jour. les m a n i festations. . les plaisirs du repos. . v i e . enfants. de la Mer Noire_ sont très belles.. la persoana I singular. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori.. h o m m e . .. de montagnes. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . gauche de la rue. plusieurs: étages.. Daţi-i o carte oarecare. .. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. Vous devez lire au m o i n s . m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u .. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . t o u s . Nu pot să m ă hotărăsc. On p l a n t e des vignes sur les. jours... Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. manières.. toutes. Notre pays offre au peuple. de porc. Les Carpates forment une longue. b i b l i o t h è q u e . objets. saisons. j u p e . mois. paroles...

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. (Voi putea să citesc ziare franceze. 196 1 2 3 . Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.) a huzuri. a o duce de minune. (Pot să învăţ franceza. (Vreau să lucrez din răsputeri. fiind orientată paralel cu Sena. à toutes les personnes.? Nu am vrut să-1 mai vedem. ) — Je veux travailler de toutes mes forces.travers 3 se la couler douce — (pop. Conjuguez. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. Pot să plec? V. la regarde de travers — Notre-Dame. (fig.) — Je pourrai lire des journaux français. (Am vrut să citesc „l'Humanité".Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.) se uită chiorîş.). les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. pare a o privi „oblic". Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Aş vrea să vă întreb ceva.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité".

Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. . (Jacques Prérert. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.

l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. La France est aussi un pays agricole. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. industrie automobile et aéronautique etc. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. centrales nucléaires). l'industrie électrique (usines hydrauliques. vignes. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. lainière. textiles synthétiques). de volaille.). ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . l'industrie textile (industrie cotonnière. cultures maraîchères et fruitières. caoutchouc). en outre. Sur ces 55 millions. La France compte parmi les exportateurs de blé. soieries. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . de vin. de produits laitiers. VOCABULAIRE l'industrie (/. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. thermiques. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . de betteraves et de fruits. Il nous faut mentionner. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles.

-ă électrique [elektrik] electric. frqitjsr] de fructe. c u l t i v a b i l . exporter (vb. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. fructifer.) (m.m. -euse exploiter (vb.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -ă. fapta de exploatabil.f. -trice(s.) l'exploiteur. -ère [ m a r e / e . a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher.) l'exploitation (f.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.) l'exploit (m. -oarea a exploata vitejie şi adj. -ère [frqitje.) exploitable (adj. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. -ă exploatarea exploatatorul.) l'exportateur.f.

Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins.. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui.. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. J ' a i plusieurs livres. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi.. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. il r i t de cela. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. de obicei. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I .. v e r b . J e connais tous les détails de l'histoire.. Cette. exploitable. forestière obtient de gros bénéfices. ne veut renoncer à ses profits. je ne veux pas de fruits. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. Nous en avons (du beurre). Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit.a : Je n'en parle plus. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . f i i n d e c h i v a l e n t . exploiteur. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. exploitation: ) (exploiter. I I . réjouis Notă. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . de nos sportifs sont connus dans le monde entier. î n a c e s t c a z . d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. je vais acheter des fleurs. Ce gisement minier est.. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu.. il s'en occupe. Aucun. negaţia I.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . pronumele en. u n e o r i . î n cazul unei propoziţii negative. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. 200 . J ' a i m e les fleurs. Veux-tu des fruits? Merci. En p o a t e î n l o c u i . de la.. . . Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. Les. negaţia a I i . III. Les esclaves étaient d u r e m e n t .

V. Ele ar fi putut pleca. J'en aurais lu quelques pages. • .I V . Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Je n'aurais rien dit. Noi am fi scris mult mai multe articole. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Voi aţi fi avut mai mult succes. Ar fi vrut să alerge mai repede. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva.

202 . le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. c'est décidé. et demie. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. au plus tard. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Alain: Quelle histoire. La gare. Alain '. Alain: C'est à quelle heure. alors: Marseille. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Il t'arrivera un jour de faire comme. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Tu vas te coucher à minuit. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Jacqueline: Ecoute.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. Jacqueline.

p r e n d de la vi­ tesse. A ce m o m e n t .. D e u x d ' e n t r e e u x . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. p u i s q u e .. a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . u n p e t i t gros v e n t r u . ne vous en faites p a s . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. inel de fier prin care se trece o curea 3 . t o u t essoufflé.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . sprinten. vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 .. D ' a i l l e u r s . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . J a c q u e l i n e . p l u s lestes. -oară.) [avjâ] avionul l'aéroport (m. a se năpusti a se grăbi a încerca. -ă soupirer [supire] a ofta. a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. d u m o i n s . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . Vous êtes r e s t é .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . . -e [vàtry] pîntecos. * mişcare. ~. . m a i s . buclă (de păr) 2 . g r a d u e l l e m e n t . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . b u r t o s . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. cercel: boucle d'oreille 203 . Le t r o i s i è m e . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . . c a t a r a m ă . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . -. . -oasă. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i .

pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . forma afirmativă. de o b i c e i . înaintea verbului.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . d e o b i c e i . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. j'y ai pensé. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 .

. Mă duc imediat acolo. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. vers les joujoux.. R î d e m încă de povestea voastră. Se conjugă la fel. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. pense plus. tar­ d e r . Nous.. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. Ne.. 2 . .m i m a i vorbi de plecare. verbele: revenir (a reveni. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . . 1. ne peuvent nous impressionner. la sfaturile tale. se p r e s s e r . dans les rues. a sprijini). I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. réfléchirai cette nuit. Alain n ' . Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . se souvenir (a-şi aminti).. obtenir (a obţine). t â c h e r ) : Elle est venue très. verbele: tenir (a ţine). parler à personne. intervenir (a interveni).. b) Vom ajunge azi după-masă la mare. . Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. se p r é c i p i t e r . soutenir (a susţine.. La foule. tot cu a u x i l i a r u l être. . que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . . . 205 . féliciter.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 .. Ne g î n d i m . L'enfant voulait se. a t t e n d r e . Tu n'as q u ' à m ' . P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. t a r d i f . . Vom fi la ora i e c e la gară. plus.. [viitor) de lui expliquer cette question.. ... vas pas? I I .. J ' . N u . I I I . vrei să iei o carte? I V . Tu n ' . Se conjugă la fel. parvenir (a parveni). Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. . Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. appartenir [a apar­ ţine) etc. . Ces regrets. . Participe Présent Passé venant venu... Traduisez en français. dar cu auxiliarul avoir. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. EXERCICES I . ce t r a v a i l est urgent. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. a se întoarce). -e Observaţie.

je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. aborder [abardej a aborda. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . -ă estomaqué. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. -e [sstomake] înmărmurit. -. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. a lua loc într-adevăr. a replica a se aşeza. . Mais. . a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. Croyez-moi. încît conclure [kàklyr] a încheia. le professeur ne réplique point. Estomaqué. . . Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. W. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. Elle m'a demandé si. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . . Je viens de raconter à ma voisine.a] astfel că. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. au fond. -ă répliquer [replike] a replica. ) [inaràs] . au cours du repas. au baccalauréat. efectiv 206 . en apercevant un de ses amis.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. — L'ignorance des élèves — dit-il. . il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '.

m a i m u l t e ) . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. . aucun. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb.quelqu'une (cineva).Mots à plusieurs sens 1.-e (fiecare). plusieurs (mai m u l ţ i . nul. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . a l t u l . l'autre.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . chacun.-e (nici u n u l . Voi pleca (îndată) de la birou. u n a .) imaginable (adj.) imaginaire (adj. chiar acum): Il vient d'entrer.. De-abia a intrat. . a ajunge 2. l'une.. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi... E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. 207 . l'autre ( u n u l . . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . a sosi. nulle (nici u n u l . nici u n a ) .) a închipui imaginaţia închipuit. tocmai. de obicei. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . quelqu'un. nici u n a ) . l'un. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia.) l'imagination (f. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. . î n s o ţ i t . -ă care poate fi închipuit. .

après. toute—tous [tus]. tous les autres concurrents..E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. Georges a. Apoi..ont pris part au combat.. III. Lors de la course de 100 m plat. LEXI- Cette jeune femme se. Petre a sosit chiar acum o clipă. IV. I-am spus tot. toutes. l'innovateur.. la colţul străzii. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. Nu se vede nimic.. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v.. tous les autres.de plus horrible que leurs logis.. Mon. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. Jean se va îmbrăca îndată. Se spune că pleacă mîine.. ei dispărură. 208 ... Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . I se spuse tot adevărul. Je lui ai tout dit. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. . pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. I I . Diseară veţi pleca la Cluj. de obicei. unul după altul.. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir.. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci.. Nu este nimeni în această sală. autres de décharger les armes..savait qu'il devait s'opposer à la guerre. Rabelais est un écrivain plein d'... On ne voit rien. ami... prin persoana a I l I . EXERCICES I . a .. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. Ils ont refusé.. On est venu vous voir. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. (Noi) am venit să vă vedem. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. Cet artiste. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. cineva").cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers... . .a sau a Ii-a singular. . cu valoare nedeterminală ( se".

le cinéaste René Clair. des champions de boxe. Nimeni nu să uite Guernica. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. on le sait. les vedettes du théâtre et du cinéma. le Pape.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . est un musée de figures de eire. Pablo Picasso. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. Lidice sau Oradour. s'il vous plaît). François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. Corneille écoutant le Cid. le coureur à pied Mimoun. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. la Reine d'Angleterre. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. les costumes plus ou moins fripés. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. On y rencontre les chefs d'état. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor .

les chambres numéros 215. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. 210 . — C'est au deuxième étage. Le portier fit monter les bagages. 216 et 217.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. monsieur. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel.

— J ' y pensais déjà. . Rincezmoi a u v i n a i g r e . . Les cheveux une fois coupés. a ieşi lentement [lâtmà] încet. je vais me reposer u n peu.Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. Oh non. s'il vous p l a î t . pas de vernis foncé. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. Alain. je préfère les couleurs c l a i r e s . d i t gaiement A l a i n . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . . — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . la brosse à dents et la p â t e dentifrice. . VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. On paye à la caisse. — Moi je descends chez le coiffeur. * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. d e u x serviettes.. Q u a n t à t o i . monsieur. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . . en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. pieptă­ nătura W* 211 . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . . ochire sortir [sortir] a scoate. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. dit le coiffeur. l'entour a i e n t . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . C'est fini.. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. les m u l e s . Moi je suis né pour être t o u r i s t e .

) l'attachement (m. interesant.) a lega. -e [ k l e ^ deschis. r e s p e c t i v .) attachant.. -oàre. a acorda afecţiunea legătura. -e [fose] închis. încheietura a t a ş a t u l (comercial.) l'attaché (m. la bribe [brib] frintura avoisinant. 212 . de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t .. c a p t i v a n t . voios (adv.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a .[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé.) l'attache (f. -ă. Face excepţie adjectivul lentement. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . -ă. a a t r i b u i . în -emment: indépendant prudent élégant Notă. a da o raită vesel. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . -e (adj. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. a lua. -ă 1 ' indéfrisable (n. -e [avwazinô] vecin. învecinat. ) Antonymes attacher a lega s'amuser.) a t r ă g ă t o r . -â clair.

3 . 2. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. vraie) (fera. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. 1 . Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. -i. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. absolue) (fem. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. -é) p i e r d .Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 213 . de obicei. profondément etc. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). pe e m u t de la feminin. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . -u.

U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Traduisez en français (v. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. on avait attaché le chien. naître. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie.EXERCICES I . Ce-i î n m i n ă nu-i . M-am născut la 23 septembrie. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . II. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. Traduisez immense patient en français (vb. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. I I I . Ioana citea curent texte latine. Cîinele înainta p r u d e n t . LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. v b . Hier soir. vaut mieux que deux „tu l'auras". Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră.

dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. Girard. des couverts et un vase de fleurs. répondit Mme Girard. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. je voudrais des pâtés. continua-t-elle. — Oui. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. Antoine. — Du jambon. dit Jacqueline. — Quant à la viande. — Moi. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. des sardines au beurre. Girard.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. des olives. se trouvaient des assiettes. On choisit une table dans un coin plus retiré. On se mit à consulter la carte. 215 . de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M.

aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. merci. — P a s d ' a b r i c o t s . compléta le g a r ç o n . — tout — — après Alors. -e [etëslâ] strălucitor. m a m a n .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. ajouta M. — Du v i n b l a n c . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . Du café t u r c . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . G i r a r d . des liqueurs? — Du vin blanc. fraged. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. — Merci. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . sclipitor. -e [retire] retras.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. m a d a m e ? Oui. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . J a c q u e l i n e ? — Non. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. -ă étincelant. -e [vitre] cu geamuri retiré. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. d u v e r m o u t h . pas de m e l o n . seulement. merci. des filets de b œ u f grillés et des saucisses. -oare. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . VOCABULAIRE vitré.

LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . N u m a i persoana a I l I .a singular se foloseşte m a i m u l t .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.) la grille (f.) rôtir (vb. élire a a] alege compléter. fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .) — le rôti (m.a -t a I l I . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . moale. mpléter. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie.) 1 . ajouter ajoute) a completa. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t .) le grillage (m. imperfectul conjunctivului este. p e r s o a n a a I i . înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i .) la grillade (f. culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. duios 2 .a -ssiez a I l I .) griller (vb. oisir. In vorbirea curentă. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . de obicei.

dus. EXERCICES I. t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. 2 . Exupèry). Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. 3 . J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. Trebuie să frigi carnea . I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n .Le verbe devoir (a trebui. due O b s e r v a ţ i e i . 218 . Bien que la pluie (continuer). recevoir (a p r i m i ) . De la vîrsta cea m a i fragedă. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. să fie moale. loin de tous les a u t r e s . masculin singular. apercevoir (a zări). Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. décevoir (a decepţiona). Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t .t e . sans que personne lui parler (Flaubert). Formele due (feminin singular). il affirma q u ' i l moins sombre. ea trăise departe de căminul părintesc. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû.

Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. Traduisez en français (vb. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria.) imediat un răspuns. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . plus je suis Je vole. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. ea se ascunse în grădină. DEVINETTES Plus je suis chaud. Il n y a pas de roses sans épines. PROVERBES Chaque vin a sa lie. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . (gSenu S'i) 219 . — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . I V . — Ce sont toujours les plus gros. . ni yeux. je pleure.) explicaţii. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. A trebuit să-i dau (inf. . — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. T.) seama de propunerile voastre. j SUPPLÉMENTAIRE . PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. Traduisez en français.III. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. pourtant frais. Se întîmpla să alunece des. .

P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. ni celui de m a m a n . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique.27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s .d e m a i n pour M a m a ï a . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . -e [bykarestwa] bucureştean. en u n m o t . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . je vois. pour b â t i r . p a p a . C'est en 1948. c h a u d i è r e s . d i t J a c q u e l i n e . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. — A h . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . une nouvelle fabrique. La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. au m ê m e e n d r o i t . vers la fin du mois de j a n v i e r . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . m a t é r i e l ferroviaire. — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. dans la m a t i n é e . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . une grande fabrique de la c a p i t a l e . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes.

. .

) l'outillage [m.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) unealta utilajul u t i l a t . a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. -e (adj. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. utilajul marquer [marke] a marca. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. Celtelcomédie a eu un grand succès. quelques): Mon frère est parti. vesel: ciudat. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. Fratele meu a plecat. a distruge. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. promisiune a sfîrşi.) a m u z a n t . 222 .) outiller (vb.) outillé. Această comediei a a v u t u n mare succes.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. a înzestra l'équipement (m. a doborî a n g a j a m e n t .) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i .

proverbe: pluie abat grand vent. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. 37. e) în Petite sœur des Horaces. Camille. Hommes. rue Jules Michelet. Histoire de la littérature française. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. femei. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. nr. femmes. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . sora Horaţilor. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. camarade! B u n ă seara. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille.b) într-o enumerare: aux portes. cousine! Merci. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. B ă r b a ţ i . tous se pressaient copii. Hélène est architecte. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. verişoară ! Mulţumesc. P a u l este strungar. enfants. f) In adrese. Elena este arhitectă.

P e n t r u alte observaţii v. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. Il a sorti son mouchoir. E a a ieşit în oraş de o oră. -e Observaţie. m a i jos verbul partir.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. El şi-a scos batista.

dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . . liberté" (Corneille).. . . Quel est. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. e n f a n t s . v i e . m a m ă . selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . partir. Ca şi sortir.. m ă întorc î n d a t ă . . Traduisez en français (vb. .. m o t d'ordre? d e m a n d a ... . À la place des points. sortir): Trenul pleacă la ora zece.Participe Présent partant Passé parti. dormir.. vb. . J ' a i relu. mentir.-e Observaţie. . v i e i l l a r d s . Un utilaj modern asigură creşterea producţiei.. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . . La revedere. .. je vais lui chanter quelque chose. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . vos paroles. . . U l t i m i i călători au plecat aseară. ce roman. gloire. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . officier. ma chère. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă .. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri.. e t . „. . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. . Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. Elle h a b i t e 32. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni...) în oraş? Aş pleca la m u n t e . . employez ou non l'article. IV. Vrei să ieşi (inf. servir.. .. t o u t était descendu.. .. 2. — Rien à faire. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. et. H I ... EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . I I . F e m m e s . sentir (şi compuşii lor). EXERCICES I . „ J e vous assure et. Je l'en ai déjà menacé.Odes et b a l l a d e s " est. rue de P a r i s .

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.PROVERBES Partir c'est mourir un peu. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m u l t a d u c e .

ce matin. J ' a i noté la sienne. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. à la fin des cours elle va quitter la capitale. devant l'Université de Bucarest.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. c'était 15* . — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. Je lui ai donné notre adresse. Autrefois. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. Elle semblait très pressée. maman.

Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . orge. m a m a n . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. b e t t e r a v e . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . •— Oh. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. seigle. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . Après la moisson.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. t o u t a c h a n g é . m a ï s . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . légumes.u n hair>eau q u e l c o n q u e . a b u n d e n t — paraître a părea 226 . ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. si t u s a v a i s .

-e (adj. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). bientôt (curînd).) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . en un clin d'œil (într-o clipă).) la paysannerie (f. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .) échanger (vb. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. a se schimba s c h i m b ă t o r . Abia a i n t r a t . après que (după ce). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. Intr-o propoziţie principală.) changeant. 229 .) le change (m.) le changement (m.) le paysan (m. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) changer (vb. dès que (de îndată ce).Familles de mots • l'échange (m.

1 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî).Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 . combattre (a lupta) débattre (a dezbate). Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 .

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.Mais il ne l'est pas. association. soumettre (a supune). III.pierde un t. — Alors. PRÉCISION — Mademoiselle. m u n c a îi pasiona. Q u a n d nous (marcher) des heures. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . transmettre (a transmite) etc. r a d i c a l u l mett. Cînd deschiserăm fereastra. Cînd t e r m i ­ n a r ă . 1 . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . IV. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . en silence. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). promettre (a făgădui). EXERCICES I .Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . récolte. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. 2 . suivants: obtention. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. permettre (a p e r m i t e ) . pensée. p r o d u i t . je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. Traduisez en français (v. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). —. nous commençâmes à travailler. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . la n u i t t o m b a . Q u a n d il (achever) ses lettres. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. commettre (a comite). II. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . quel est le côté beurré? 231 . ea se sculă să plece. promesse. elle se m i t à r i r e . -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . t a t a se duse să se p l i m b e . formation. După ce începură noi cercetări (recherches). place. omettre (a o m i t e ) . il se leva. Bate fierul cît e cald.

On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. — C'est pour arracher une dent. 232 . Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. mais sans insensibilisation. parce que je me dépêche. assez peu éclairée.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. arrive chez un dentiste. le temps semble s'écouler très lentement. accompagnée de sa petite sœur. Dans la salle d'attente.

a trece . a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. .*\ i i . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. F i ţ i l i n i ş t i t . Vous êtes courageuse.. . mademoiselle. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/.) a pierde pierderea p i e r d u t . Montrez-moi la dent.-— Mes compliments. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . Marguerite.) perdu. . r °. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. accompagner — conduire a însoţi. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv.) la perte (f. dit le dentiste. .. j'aurai fini la lettre avant votre retour. . 233 . -e (adj. . . -e [eklere] l u m i n a t . Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé.

-e Observaţie. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. 234 . Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. 1. Probabil că i-a cumpărat bomboane. dublînd consoana r. la viitor şi la condiţionalul prezent. 2 . (I-o fi cumpărat bomboane. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail.) De obicei. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être.

I I . C'est très compliqué. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Une grande quantité. . Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. On meurt de chaleur dans cette pièce. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Traduisez en français: Trouver un ami. e deja ora 6. elle est morte de peur. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). III. IV. Devant l'université. je te raconterai de belles histoires. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. C'est normal. Beaucoup de choses. Te rog să citeşti acest roman. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri.EXERCICES I.

des timbres-poste? M. Antoine. des citrons et des biscuits. Mme Girard: — Je t'accompagne. par hasard. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. H y a une épicerie au coin de la rue. Tu ne t'en souviens plus? M. Mme Girard: — Mais non. Les allumettes sont trop encombrantes. des macaronis. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. MV {QxLca^y 236 . Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. N'aurais-tu pas. de croissants et de paind'épice.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. du beurre. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. M.

Mme Girard: — Pourquoi donc? M.) les lettres (f. le thé. de riz ou de sucre.M. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . de farine. pi. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . t r a ­ bucul l'essence (/. scrisoarea literele (literatura) 237 . Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. -e [dkôbrô] stînjenitor. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. la levure. -e [lur] greu.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat.) 1 . Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande.d9^.) [a/a] c u m p ă r a r e a . litera 2 .-e. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. le poivre. Le cacao. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. M.

Ce comédien est aimé par le public.Famille de mots acheter (vb. Acest a r t i s t este i u b i t de public.. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . la diateza pasivă. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . cumpărătoarea (m. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. -euse a cumpăra cumpărarea . cu auxiliarul être. Verbele se conjugă.) l'acheteur.) Vachat (m. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.j.

L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . nous prenons. comprendre (a înţelege). surprendre (a surprinde). entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . -e Observaţie. 1 . a afla). 2 . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. 239 . şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris.

Piesa a fost pusă în scenă de curînd. traduisez-les punir. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre.. vendre. Drept cine mă iei? IV. écrire. prendre): Ies puţin ca să iau aer. diviser. I I . Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Traduisez en français (vb. séparer. attraper. dar nu mi se par serioase. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. . Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. V. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Je t'emmène au théâtre ce soir. regarder. El fusese admirat pentru atitudinea lui. lire. DI.EXERCICES I . Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez.

Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Jacqueline: — Tu as raison. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. prends ta jaquette et ton sac. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. des livres. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. viens. On va sûrement trouver quelque chose. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. On ira dans un magasin universel.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. On file. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. bah ! Ne t'en fais plus.

) suggestion (f.' • .a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. ) a sugera sugestiv.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. . ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i .i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m .) a pleca r e p e d e . L r .?. ) a pleca r e p e d e . VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . « J. 3. . (tranz.•. scump catedra esenţial. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. . . Il faudrait penser à autre chose. a o şterge . . * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. a o şterge (intranz. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs..terie roumaine? D'ailleurs tu sais. . Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. şirul o şterg carnea (anat.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. ça ne m'enchante guère. tes suggestions. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. -ve (adj.) a fila (despre lampă) 242 ..) m î n c a r e a (bună) d r a g . 4. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. 2. ) suggestif.) a urmări (intranz. principal Famille de mots suggérer (vb.) a toarce (tranz.

-e.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. 16' 243 .

. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. IV. Stofa asta e prea scumpă. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. beaucoup. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. universel.EXERCICES I. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. oublier. arriver. acheter. Sugestia ta e remarcabilă. Je boirai de la bière. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Supraveghează lampa. mi se pare că filează. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. Am văzut o scenă foarte sugestivă. prendre. Je crains qu'il ne (partir) pas hier.

Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. papa. Girard. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M.Excellente idée. —... mais. malgré l'orage de la veille. 245 . mais on voulait prendre une barque. — Non. — Moi. Il faisait frais au bord de la mer. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. — On a organisé une petite excursion en car. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. l'eau n'était pas froide. Mangalia. papa. suggéra M. pour les touristes. Les vagues moutonnaient. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. il y a trop de nuages.

la falaise d ' E f o r i e . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. c o n c l u t M. G i r a r d .— N o n . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . i n d u s t r i e . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul.N o r d . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. V o i l à : le p o r t . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . c u l t u r e . il y a encore b e a u c o u p . J a c q u e l i n e . d i t A l a i n .S u d . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r .. ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . — O h . ce sera p o u r une a u t r e fois. a debuta 246 . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . G i r a r d .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M.. cu toate că l'orage (m.

) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) a m ă t u r a le balai (m. ziua precedentă la veillée (f.-e 247 .) măturătorul la veille (f.Familles de mots — balayer (vb.) m ă t u r a le balayeur (m.) veghea veiller (vb. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) ajunul.) a veghea le veilleur (m.

Unele magazine sînt deschise şi duminica. a suporta) etc. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. III. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). 2. 1. . Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . EXERCICES I . . II. souffrir (a suferi. Cine rîde la urmă rîde mai bine. Paulette m'avait tourné le dos.. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. Vîntul măturase coasta. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. -e. -es. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista.. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. offrir (a oferi).Observaţie. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. IV. Traduisez en français (vb. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau).

toujours.. bats sous mon front. Mes nerfs semblent refaits. (Emile Verhaeren.. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine .En ma course rythmée à travers la campagne. se tienne haut. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Belle santé. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. Brille en mes yeux. mes muscles sont heureux. Les Flammes hautes) . Et. . L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. pour qu'enfin mon cœur.

Alain et eux. — Et puis. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. 250 . les chemins escarpés. le vertige. les rochers à pic. Ils ont vite fait de s'entendre.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. L'automne surtout. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Jacqueline. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. — Avec des amis? — Oui. — Inutile de te déranger. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. c'est un véritable enchantement. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. Des alpinistes enthousiastes. surtout en cette saison. — C'est bien agréable. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. quelle satisfaction on a. la fatigue de la montée. les excursions.

is­ tovit Famille de mots la feuille (f..) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f. d ' a l t i t u d e ..) foaia.) a răsfoi le feuilleton (m.. nu le-a trebuit mult ca să. -ă.. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.) foiletonul le feuilletage (m. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s .) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f.. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m..) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. c'est ce grand silence. frunza le feuillage (m. à plus de 1 500 m .. pes­ triţ.— C'est v r a i . p a p a . -e [bigare] bălţat. à m o i . [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .) frunzişul feuilleter (vb.

acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . cuvintele invariabile (prepoziţii. formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. La substantivele compuse. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. d e t e r m i n a n t u l . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. dintre care p r i m u l . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . adverbe). invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi.

La fel se conjugă: paraître (a părea). Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . 2 . Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . H . î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. 253 . Nu răsfoi cartea.o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . EXERCICES I . Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . HI.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. apparaître (a a p ă r e a ) . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage.-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. reconnaître (a recunoaşte). La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. dispa­ raître (a dispărea). c i t e ş t e . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. 1 . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. Traduisez en français (vb.

Le sommet se rapproche insensiblement. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Nous nous hissons comme nous pouvons. nos lunettes. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Déjà nous commençons la descente. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. À présent nous touchons au but.. les rudes escalades. Le sommet est une crête de glace en corniche.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. premier 8 000) .. nous saisissons nos piolets. (D'après M a u r i c e Herzog. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Un vent brutal nous gifle. Annapurna. Nous nous hâtons. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne.

C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. nous sommes partis pour la côte. une des plus belles stations de la côte. à la recherche. Je t'écris de Mamaïa.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. Après un court séjour dans la capitale.. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule.. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. L'eau de mer à faible salinité. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . de la Mer Noire. l'air pur.

rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. Oeuvre du régime de démocratie populaire. Tekirghiol. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . acier et ciment. pour la plupart. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. une foule de touristes. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. comme de juste. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. de sa chambre. Nous logeons à „l'International". -ă curatif. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. On peut donc admirer. tous ces bâtiments offrent un parfait confort.. -ă l'aube (/. Et ce n'est qu'un début. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. on élève d'autres colosses en briques. le lever ou le cou­ cher du soleil. une plage en pente douce. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Mangalia. -ve [kyratiî] curativ.. -e [dsolsje] însorit. à sable particulièrement fin. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. Ils ont raison d'être fiers. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. un des plus beaux hôtels de la station. Eforie. m'ont dit tous les Roumains. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. Ils ont raison. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. un repos des plus agréables.

-ă. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. de obicei. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . -e | / a t w a j à ] lucios.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri.) a însufleţi mouvementé . grămadă remarquer — constater remarca. -oasă. agitat. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.) mişcător. -ă chatoyant.) mişcarea mouvementer (vb. a căuta recherché.) c ă u t a t . Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective.-e (adj. -ă. ales. . -e [fl^ri] înflorit. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific).-ă le mouvement (m. afec­ tat.) căutarea rechercher (vb. -e [ekski] fin.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m.-e (adj.) animat.-e (adj.) a mişca mouvant.) a urmări. sclipitor. -ère [fjer] m î n d r u .) [asje] oţelul fier. -oare Ia villa [vila] vila exquis. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .ă .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.-ă mouvoir (vb. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^.

un adverb. céder (a ceda)—tu cèdes. consoana. feuilleter (a răsfoi) e t c . el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . 258 . renouveler (a reînnoi). Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). De exemplu: lever (a ridica)—je lève. peser (a cîntări) — il pèse. étinceler (a străluci). schimbă acest e mut sau é în è. îngheţa) e t c . In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . rappeler (a rechema). a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . chanceler (a se c l ă t i n a ) . achever (a t e r m i n a ) .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. Alte v e r b e . înaintea unui « mut din terminaţie.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. jeter (a a r u n c a ) . adjectiv cu funcţie de adverb. -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler.

Discuţia lor a fost foarte animată. Am remarcat că vă place mult istoria. Des cellules (photo-électrique). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Des oeuvres (tragicomique). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Des enfants (nouveau-né). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Aujourd'hui. en 1945. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Des filles (sourd-muet). I I . que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Va îngheţa curînd. Des yeux (gris bleu). Ces épisodes sont héroï-comique. Une porte (grand ouvert). III. IV. Des formes (aéro-dynamique). Elle allait nu-pied. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Elle aime les robes gris perle. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Răsfoiesc această carte. Je n'aime point les fruits aigredoux. Des relations (franco-belge). à travers le monde. Tot oraşul era în mişcare. Des bas (extra-fin). Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Des personnes (bien-intentionné).EXERCICES I . la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Ce sont des mouvements semi-circulaire. à Copenhague. Depuis sa fondation. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit.

c'est une véritable fête. pour qu'il n'y ait plus de guerre. Dans les démocraties populaires. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général.fait pour populariser le 8 mars. (D'après „l'Humanité") . Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications.

évidemment. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. papa? M. non? Jacqueline: — Moi. Jacqueline? Alain: — Son faible. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Le jeu des 261 . Girard: — Quel film. mon cher. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. c'est les dessins animés. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. On aurait retenu des places. Mais on pourrait aller au théâtre. je n'ai rien contre. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Je préfère le cinémascope en couleurs.

să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. a l o r s . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. Jacqueline (en chantonnant): — „.Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . .. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie.comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . fal] nebun. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r .) [fu. 262 . . . Girard: — E h b i e n . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. je préfère la p r e m i è r e . Toutefois. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e .. . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . folle (adj. M. a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou.

Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. 2. A început să scrie.) producătorul productif. 1. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită. destinul destiner (vb. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb.) destinaţia le destinataire (m.-ă la production (f.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. începu să rîdă. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. reflectarea le réflecteur (m. -ce (adj. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) productiv.) a destina. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).) reflectorul le destin (m.) a produce le produit (m.Familles de mots le producteur (m.) soarta.) producţia la productivité (f. a hărăzi la destination (f. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) produsul refléter (vb.) a reflecta le reflet (m) reflexul. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). Il s'est mis à écrire.

S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . il aurait gagné la partie. La indicativ prezent. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. Destinatarul nu era la adresa indicată. o din terminaţie. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. e. EXERCICES I . Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. 264 . Piesa e foarte bine primită.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. i. Il ne voulait rien voir. 1. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. Je me mis à déchirer le papier. comme s'il eût deviné combien je souffrais. 2. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. Mon enfant était devenu très tendre. înaintea vocalelor a. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii.-e Observaţie. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. 3. Si Pierre eût été attentif. Apele rîului reflectau cerul albastru.

qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. destruction. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. Tout à coup l'astre surgit.IV. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. Traduisez en français (vh. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. pareil à une grosse étoile d'or. pleurs. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. le Mont-Blanc. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. a l'horizon. entre deux aiguilles lointaines. création. regard. ses pointes. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. dans le ciel pur. arrivée. André Theuriet (Amour d'automne) . Il se colorait peu a peu. vb. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. puis. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. ses tours et ses sveltes aiguilles. regret. A-m reuşit să o conving? V. vaincre. destination. puis vermeil. production. à mesure que le lever du soleil approchait. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. sur lesquelles régnait un absolu silence. formation. devinette. Au-dessus du Mont-Blanc. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. devenait orange. avec son énorme dôme. accueil.

M. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. répond Madame Girard.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. -eaţă l'édifice (m. — Je crains que nous ne soyons en retard. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. alors.. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone... a z b î m î i louer [lue] a închiria. — Je suis complètement bouleversée. Le concert commença. Antoine a loué des places pour le concert. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. — Je n'ose demander. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République.. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. măreţ. au juste? lui demande sa sœur. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique .) [edifis] clădirea. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. edificiul l'ouvreuse (/. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. avoua Jacqueline après le concert. J'aime surtout l'Allégro final. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. Il est sept heures et demie. — Moi aussi. c'est une surprise.. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. le chef d'orchestre fit son apparition. -oasâ. conclut Alain. chuchote Alain.Georges Enesco". quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire.. ravirent les spectateurs. — Mais quelle heure est-il. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. elle s'écrie joyeusement: — Ah. — Je m'en doute. Quelques minutes après s'être assis..

) a î n t î r z i a . 4. a răpi 2 . a încînta Famille de mots le retard (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 . 2.l — a cînta la chanson (f. amînarea le retardataire (m. serviciul. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f. le chœur se p r o n u n ţ ă k. piaţa ravir 1 .) întîrzierea. l'hymne (m. postul 3 .) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. .) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .le chef d'orchestre [/if.) întîrzierea le retardement (m. căminul casa.) — c î n t u l chanter (vb. v a t r a . locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 .) — şansoneta le chanteur (m.) — cîntecul la chansonnette (f. 3. locul 2 . înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. a încetini le chant (m. [kœr.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

tu vas pas sauter etc. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. (fig.s e cu t i m p u l . JVe vous déplaise. E mult mai rău decît se spune. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. 2 . a creşte. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. 269 . savoir. rien. cesser e t c . Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. a scoate (petele) élever a înălţa.) a stîrni entuziasmul. ca à moins que e t c . je ne cesse etc.z i s ă . : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. oser. guère. personne e t c . folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. moins que. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. Nu suflă o vorbă. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. Observaţie. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . : je n'ose. point.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. Nu vă fie cu supărare. ) . a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. meilleur que. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u .

N . e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. N e . . plus aux concerts! L'ignorance. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . E n 1789. l e v e r . Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. l'égalité et la fraternité. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. rapidement les taches (petele). . Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). EXERCICES I .-e uzitată: Observaţie. . II. pour la liberté. Ne aşezarăm pe scaunele noastre.a m încetat să-1 rugăm. Nous dé­ cidâmes d e . Ce produit chimique.. le peuple français.. la séance (şedinţa). Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis.. 270 . 1... toujours le progrès. 2 . ..

— Eh bien? explique-toi. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. prefer să stau în picioare (rester debout). Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi.) această greutate. Il fit détruire un magnifique édifice. V . je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. — Trois. mon petit. me dit-elle tristement. grand-père. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Tu pourrais pas. me répondit-elle. — Comment. cette anecdote. lui dit-il. l'autre jour.I I I . traduisez en Ma montre retarde chaque jour. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. îi era imposibil să ridice (inf. I V . ça ne coûte rien. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Louis cîntă minunat la vioară. Mă voi aşeza mai tîrziu. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. La souris osait quitter sa cachette. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. en baissant la tête. Il descendit lentement les marches. b) Mă aşezai pe iarbă. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . vă rog. Elle se lève très tôt le matin. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). C'est impossible. — Je n'ose pas. eram foarte obosit. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. — Pierrot. la Pastorale et la Neuvième. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului.

Voilà trois heures que tu es parti. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. Girard: — Non. mais il paraît que les autres renferment. la plus intéressante pour le visiteur étranger. des chefs-d'œuvre. Tu as rencontré des amis en ville? M. Il faut absolument que vous le visitiez. entre autres. La section d'art roumain est. 272 . J'ai longuement admiré les Grigoresco. les Andreesco et les Luchian. des Répine. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. elles aussi. n'est-ce pas? M. Girard: — Évidemment. Girard: — Oui. Antoine. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. en plein centre de la ville. à l'aide de leur pinceau. une autre d'art occidental. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. on ne savait pas où te chercher. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. les Aman. des Van Eyck. On commençait à s'inquiéter. des Greco. de quelques peintres roumains. Alain: — Mais quel musée. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. une troisième est réservée à l'art oriental. sans nul doute.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . des Monet. qui ont réussi à rendre. des Rembrandt. Alain: — Il y a aussi des sculptures. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. M. On y trouve. Si vous voulez. Mme Girard: —• Bonsoir. papa? M. je vous accompagne demain.

m.-oare — le centre (m. consecinţa.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .) centrala central. suita suivre (vb. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. -e [arjàtal] o r i e n t a l . p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.) u r m a r e a .) centralizarea centraliser (vb.) partidul la partie (f. -e [rwajal] regal.) a u r m a suivjant.) centrul la centrale (f.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) cen­ tralizator la centralisation (f.-ă oriental.-e (adj.) central. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e . b u c a t a .VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) p a r t e a . -ă occidental. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-e (adj. si adj. a conţine rendre — exprimer a reda. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .-ă centralisateur (s.) următor. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.-e [oksidâtal] occidental.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .

-e Observaţie.Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. 274 .

prévenir. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . contenir. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. renfermer. un grand château fort. Un siècle et demi plus t a r d . Marcel est un brave garçon. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. gnifique palais. vă voi arăta drumul. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. c o m b a t t r e . Christian s'est arrêté devant la gare. m a i n t e n i r . 18* 275 . renvoyer. enfermer. I I . le Louvre est devenu. U r m a ţ i . style Renaissance. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. Cette partie est très difficile à lire. Ancien palais r o y a l . Gilbert est très influencé par son cousin. repartir. Il était fidèle à son P a r t i . Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. entretenir. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a .m ă . Cette boîte ne renferme que des papiers. Paul est p a r t i il y a deux minutes. I V . m a i puţin interesante. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt.EXERCICES I . III. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. de nos j o u r s . sur la rive droite de la Seine. comprendre. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . il se leva. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. Germain sera récompensé pour son courage. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. l'un des plus riches musées du m o n d e .

n. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. de Rubens. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. des poignards d'argent. Rembrandt ou Vélasquez. les sculptures du Moyen Âge.. nous voyons se succéder les Vernet. des coupes et des bijoux finement ciselés. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. les Delacroix ou les Manet. devant les sculptures de Jean Goujon. On s'attarde devant les Ingres et les David. Michel-Ange. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée.ère). Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. grecques et romaines. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. les Courbet. couvert d'inscriptions. principale source du droit sumérien. les bas-reliefs de Gilgamesh. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. monument en basalte noir.ère). Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. la dignité enfin retrouvée. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse.n.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Houdon ou Rude. les admirables statuettes de Tanagra. Léonard de Vinci. le Titien.. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. celles des sculptures du Moyen Âge. Les objets de culte et de sacre. 276 .

merci. âne. cigale. Que je recommence alors? — Non. oiseaux. aigle.. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. — Tu crois. boeuf. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages.. tigre.. lion. Je préfère connaître le deuxième élément. fourmi. chacal. perroquet. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. chat. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . loup. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. Il te faut trois éléments. souris. serpent. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. — D'accord. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. chien.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS." — Que fais-tu là. insectes. grenouille. Alain. mouche. — Arrête. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. héron..

Hat .

pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. — Bon.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. des forêts de chênes.— Le cadre. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. -oasă l'étang (m.. Et tu sais.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. puisque tel est votre désir. p u r . c'est moins pénétrant. — Je préfère le parfum des fleurs. -ă l'insecte (m. tulipes. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri.. ) [ôd] unda pur. lilas. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. muguets. Des rivières aux ondes pures. etc — Tu as bien fait de finir.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . enfin des ormes ou des tilleuls. pivoines etc. bien sûr. lis. œillets. — Du génie.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. -e [pyr] limpede. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. des étangs bordés de roseaux. des chemins sablonneux. Alors. pour ne plus parler de leur parfum. vio­ lettes. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. -euse [sablant] nisipos. ma Jacqueline. jasmin.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r .) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux.

) [iris] stînjenelul l'œillet (m. El credea că a ajuns.) floarea la fleurette (f.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) înflorit.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.-ă le fleuriste (m.) florarul fleurir (vb.-e (adj.) floricica fleuri. a î n c e p u t să rîdă. 280 . D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) a înflori.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.ARBRES À l'acacia (m.

ca în exemplul de mai sus. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. sans. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. 281 . Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. ca în exemplele de m a i sus. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma.

ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. sont'à toi. parfois à petits pas.R. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.P.

Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. la rue. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită..vous revoir.. en utilisant (présent. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . ils revinrent avec précaution (Maupassant). Tu te lèves . voix basse. cinq heures? Il a décidé.. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. După ce au ascultat conferinţa. I I . Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r .. Elle semblait très heureuse. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . Je vais vous donner un livre agréable. rester. IV.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. futur. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . ei au început să aplaude. requérir EXERCICES I .. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e .. Exupéry). (St. P u i s ... travailler. III. V... en français les phrases suivantes. Conjuguez imparfait... Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . il s-'approcha du balcon. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. colère.. a cere pe cale judiciară). (a cuceri).. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. 285 . Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard.. Ils parlaient. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé)... Exupéry).. lire. Nous sommes au coin. Cet enfant pleure.

et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. contents d'eux. on ne l'a qu'ébauché. dit-il. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. s'il me veut croire. Lynx envers nos pareils. L'éléphant étant écouté. ôter à ses oreilles. Etes-vous satisfait? — Moi. Que c'était une masse informe et sans beauté. s'étant censurés tous. Nous nous pardonnons tout. L'ours venant là-dessus. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. Jamais. et taupes envers nous. Je mettrai remède à la chose. un colosse. Jupin 5 les renvoya.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. Voyez ces animaux. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Venez. et pour cause. 2 1 284 . Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. singe. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. glosa — comentă în mod critic. 3 appétit — (aici) gust. il ne se fera peindre. parlez le premier. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. on crut qu'il s'allait plaindre. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. Se croyant. Il peut le déclarer sans peur. car tout 6 ce que nous sommes. pour elle. Tout sage qu'il était. fără nici o excepţie. 8 tout — toţi. Du reste. Glosa2 sur l'éléphant.

le couche sur le sable et se remet à pêcher. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. III. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. une fois le nœud coulant fixé à son cou. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Traduisez en roumain: Fontaine. soit qu'il rêver. le couche sur le sable et se remet à pêcher. il se jette dans le vide. s'élance. Mais l'autre veut absolument mourir. un pêcheur. 285 . II. Le pêcheur abandonne la ligne. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. se livre à son occupation favorite. Il se redresse et de nouveau. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. et. ramène le désespéré. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . L'homme se redresse et ne va pas loin. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Et même il parla haut plusieurs fois. l'attache à une branche. Soudain il entend courir près de lui. ramène le désespéré. Fables) Sur la plage. (La RÉVISION I . malgré lui (Maupassantj. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. le pêcheur abandonne sa ligne. Sans s'impatienter. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Il le pria avec instance de ne le point quitter. gravement.

... Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. c'. ai fait mon ami.. la paix..... Nous.. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor.. usines. guerre... une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). c'.... Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre.. Le marin vit dans une perpétuelle victoire.. V I . V . et il est maintenant unique au monde (St.est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire .. Exupéry). Elle dormait sans doute. et il allait la surprendre (Flaubert).... V I I .est une que d'. Je vais chez mon ami: on. fauteurs . Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria.. . Les travailleurs . dormir et d'.. la défense .. pensa beaucoup (Voltaire).. guerre... établir son pabinei.. faire . Le peuple français lutte. France s'opposent . Exupèry).. . Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). c'.. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi... Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. Zadig n'. fête son anniversaire. ses libertés démocra­ tiques. parlerons ce soir.. .. pensa pas et la femme de l'envieux.. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Traduisez en français: Lenin a murit. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' .. dar opera lui va trăi veşnic. Ils n'ont aucune envie . est une que kle courir devant l'orage... c'.I V . d'études (Vigny)..

PARTEA A IV-a .

.I X.

-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.finnois.a. l'arabe — limba a r a b ă ş. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e Français Anglais anglais. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .-e Finnois ou Fin. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. 1 î n limba franceză. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.-en ne belge allemand. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.-e ou landais finlandais.-e français.-e espagnol. spre deosebire de limba romînă.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. le serbe = limba sîrbă. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1. le roumain = limba r o m î n ă .

Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e suédois. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n . -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -enne norvégien. -e Portugais p o r t u g a i s . turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U.-e italien.S."S.R.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -e Polonais polonais.

-e [ppg. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -enne marocain. tunisien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -eniie Éthiopiens (Abyssins. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . Coréens coréen. -enne guinéen.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne abyssinien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.J an g] . Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -e 291 . -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -enne iranien. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 .

-enne uruguayen. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -e | Cubains SUD cubain. -enne chiliîen. -e c a n a d i e n .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne péruvien.N a m [ v j e t w nam] 1 . -e brésilien. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. V i e t . -enne 2 .I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien.

alteori foarte apropiate. Nuremberg. (Iaşi) etc. în limba franceză. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Naples. Munich. Cu toate acestea există şi unele excepţii. Milan.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. în limba franceză. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. Iassy Turin. Cracovie. Bologne. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. 293 . Barcelone.

franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. le Canada. la Baltique les Carpates. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. b) n u s î n t . Observaţie. Ceylan. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. l'Everest le Danube. le Rhin. l'Argentine. regiuni şi provincii. New York. Le oraşe. la Crète. la Volga. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . Jersey. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. iar altele nu: la Sicile. la Méditerranée. les Philippines dar Cuba. masculin: etc. le Mexique. le Togo. 294 * . Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. la Pologne. la Seine. î n g e n e r a l . la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Oslo La Rochelle etc. Leningrad. Marseille. Haye. le Japon la Bretagne. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. Le Caire. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. la Touraine. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . les Alpes. Milan. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Guernesey etc. les Baléares. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. Madagascar. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. la Martinique. Malte.

les Andes e t c . în g e n e r a l . L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . Apennins les Pyrénées. s î n t .-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 .. les le Mont-Blanc. gre­ e s t e fie m a s c u l i n . les Vosges. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse.s e e x p r e s i a : la cille de. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes.sent vivant Passé vécu. care sînt de genul f e m i n i n . .. de g e n u l le Caucase. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . fie f e m i n i n : Bêrésina. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . les Carpates.. la Loire.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. le Nil. la historiques.

EXERCICES I . Caragiale. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale.. La capitale de la République Populaire Polonaise est . i t a l i e n . Ruşii au dat lumii pe Puşkin.. Neapole. Brazilia are o capitală nouă. e s p a g n o l . Torino. r o u m a i n . Bucureşti. suédois. Bologna. Brîncuşi. 296 .. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . Romînia a dat lumii pe George Enescu. Pékin est la capitale de la . " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a .. III. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Chopin a fost polonez. Moscou est la capitale de 1'. Eminescu. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Florenţa. Herzenafost rus. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Tolstoi.. la France est un pays méditerranéen. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. a n g l a i s . L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine... a l l e m a n d . Turgheniev şi alţi mari scriitori. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. chinois e t c . La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est ... La capitale de la Grèce est . q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Gogol. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare.. II. Lisbonne est la capitale du .. Milano. Noi studiem fran­ ceza.. Des Alpes aux Pyrénées.. russe.. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la .

qui ont réuni 32 pays. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. Dans la période 1958—1964. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Melbourne. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place.de champions du monde. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. avant et après le 23 Août 1944.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. Course de haies Lancement du javelot . nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. européens. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. Rome et Tokyo. la plus grande compétition sportive internationale. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. Aux Jeux Olympiques. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. balkaniques ou de champions du monde universitaires.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [eskrim] scrima l'équitation (/. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -ă croissant. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. -e [akry] sporit.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus.) a marca un gol antrenamentul 300 .) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. -e [krwasà] mărit. dovada accroître [akrwatr] a mări. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/.

un substantiv colectiv: feuillage.) înotâtoarea le patinage (m. Familles de mots la nage (f.) patinajul patiner (vb. formează c u v i n t e noi. nettoyage. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin.) patina le patineur (m.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. o c a l i t a t e : courage. fie cu sens diferit. blancheur. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . surmenage. nageur. patinage. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . soudeur. Sufixul -eur indică: coiffeur.) a înota le nageur (m. valeur.) înotătorul la nageuse (f. atterrissage.) patinatoarea la patinoire (f.) patinoarul 301 . candeur. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. démarrage.) patinatorul la patineuse (f.) înotul nager (vb. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. conteur. a) c a l i t a t e a : rougeur.) a patina le patin (m. danseur. langage.

frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de .. din limba franceză. Cu t o a t e acestea. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor..GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze.. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni.. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. respectiv. 302 . ca sens.

ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. Ea se interesează de sport. ressembler. bine. survivre etc. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. Patinajul se practică iarna.O. (O Kay) [o keil —foarte K. boxer. chasseur. porter. perfect (expresie americană). — Knock out. se moquer. se souvenir etc. obéir. Ei locuiesc pe strada Universităţii. s'emparer. 1 répond le manager. profiter. s'occuper. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. échapper.K. s'indigner. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. nuire. souder. II. plaire. conter. résister. chauffer. 1 2 O. EXERCICES I . deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. renoncer. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. aspirer. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. flatteur. skieur. III. se servir. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. 303 . — Comment ça va maintenant? —• K. Elle appelle à nouveau dix minutes après. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. In ţara noastră au. coureur. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. penser. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. De două ori campioană olimpică. prétendre.K. joueur. penser. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. tireur. succéder.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. 2 dit tristement le manager. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. — O. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. Ea a învins numeroase atlete consacrate. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". sauter. lolanda Balaş. nageur.O. triompher. patineur. jouir.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. En août 1962. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Valérl Bykovski. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Le 6 août 1961. Le premier cosmonaute du monde. est lancée dans l'espace cosmique. et ces minutes ont ébranlé le monde. de plus longue durée cette fois-ci. Le vaisseau cosmique „Vostok-1".41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. G. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. Moins de quatre mois plus tard. piloté par Titov. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Un autre Américain. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. comprenant 17 rotations. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. Cooper. est placé sur l'orbite. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. Youri Gagarine. Glenn et S. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. Valentine Térechkova. L'Américain W. 305 . après un voyage de 700 000 kilomètres. a voulu connaître sa place dans l'Univers. apprendre à diriger les lois de la nature. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. le 12 avril 1961. Pour la première fois dans l'histoire. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'.

.

Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. la o regiune e t c .) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. -ois. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. suédois. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. : français. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). exécution. italien. -ain. contribution Sufixele -ais. roumain. bordelais. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. tonique. m a i r a r . une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . categoria g r a m a t i c a l ă . VOCABULAIRE l'assaut (m. îi modifica sensul s a u . lorrain. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . alsacien etc.) [aval] zborul l'espace (m.

subordonner etc.. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 .. extra-fin etc. col-. (v. Prefixul con-. ca a t a r e . sub-) are sensul contrar lui super. les travaux m e n é s » . P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. supra...( î m p r e u n ă ) : concourir. Prefixul sous. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. surnom etc. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.. 308 . correspondre etc. cor.ei.(peste. care vor fi studiate mai departe.rtra. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. est placé sur une orbite. Prefixul inter(între): international.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. collaborer. pe d e a s u p r a ) : survoler. soutirer.(sou-. Prefixul sur. corn-. comprendre. „ s u b " : sous-directeur.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire.. super-son etc.şi înseamnă „dedesubt". Observaţie. interplanétaire etc. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. 2 . surcharger.

(ou super-). Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Hongrie. sub-) aux mots suivants: sur. nom. Amérique. Egypte. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze.(ou sou-. est (doté) de trois hublots. Chine. Lyon. abondant. La cabine. Maroc. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. IV. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. lieutenant. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. structure. le système d'atterrissage entre en jeu. sol. . Milan. naturel. porter. tirer. estimer. vivre. Marseille. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Inde.EXERCICES I . cent. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . conscience. III. Irlande.

pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . C'était la C o m m u n e . Le peuple t r i o m p h a i t . t r a v a i l l a n t pour lui.m ê m e s . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Malgré ses erreurs et ses faiblesses. le siège de son gouvernement. la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . contrôlé par lui. Trois mois. avec dévouement et a b n é g a t i o n .) 310 .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. gouvernement du peuple. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . Certitude de victoire. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. les affaires de la N a t i o n . Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . par le peuple et pour le p e u p l e . La répression fut féroce. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s .

) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. ca­ pitulard. frecvente şi în limba romînă.-ă. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . {-ité.) [etrepidite] curajul. -eaţă. fuyard etc. Sufixul -té. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. indică: pri­ mul o ideologie. réaliste 311 . un curent literar etc. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . unité. ) [erœr] eroarea. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. fraternité. aclamarea l'ébauche (/. -ă noir. -e [pretâdy] pretins. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . o doctrină. In unele cuvinte. iar al doilea. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. socialiste. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . -elle [eternei] veşnic.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. dez­ gustător. -e [nwar] (fig. fausseté etc. -ă l'erreur (/. -e [sôglà] sîngeros. a se răscula l'audace (/. a muri farouche [faru/] sălbatic. communiste. beauté. campagnard. liberté. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. -iste. acest sufix nu are acest sens: communard. Sufixele -isme. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/.sulve] a se ridica. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. însă. socialisme. -été) indică o calitate: capacité.-e [kapitylar] laş.) groaznic. -e [etrwa] s t r î m t . pe adeptul acestei ideologii. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. réalisme marxiste. în general.j [ebo/] s c h i ţ a . pavajul Sufixe Sufixul -ard are. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. crud. un sens peiorativ: capitulard. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. doctrine sau curentului literar: communisme. bavard. -ă. -ă. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. -ă se soulever [sa__. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. marxisme. cruauté. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c .VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula.. magnifie. pillard. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. maquisard etc.

. passage. . (Complementul direct este ! ' = la Commune). Nu întotdeauna aceste două De exemplu. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). . 312 . La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. dar romantique nazisme. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. Observaţie. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. dar nazi etc.. Mes amies. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. romantisme. b) un pronume personal: boulevard. Observaţie.. Ils ont mangé.. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche.

en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . -été). solide. III. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. s u b t i l . Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. . je les ai (égarer). je les a i (connaître) a v a n t vous. Comunarzii au l u p t a t eroic. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. IV. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Ces personnes. d u r . En utilisant le suffixe -té (-ité. perspicace.EXERCICES I . honnête. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. ferme. fertile. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). égal. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. cher. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I .

. . mais je ne rédige p a s . de m o n t e m p s . .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . (Il prononce sans lier l's avec Va. . . . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions.) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . on ne moisissait pas dans les écoles. Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . j ' a i une r é p u t a t i o n . . . . . . . . .. . . j ' é v i t e les liaisons. . .) pas même les discours que je p r o n o n c e . ça ne se v o i t p a s . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . je cube. . .s i x leçons." (S'arrêtant. (Regardant autour de lui. . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. (Dépliant le papier. . je ne sais pas c o m m e n t . . considéré. J e suis riche. . j ' a i appris à écrire en v i n g t . sans toi !. mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e .. je fais un p â t é . . . (L'embrassant. la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . et d a n g e r e u x . J e serais m a i r e .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. . comme les a u t r e s . On me croit s a v a n t . (Regardant autour de lui avec inquiétude.) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . mais grâce à qui? grâce à un ange. . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s .) Ah ! d a m e . . a d o r é . . je d i s : „ J e suis a l l é " . .. Caboussat: Si je suis r é é l u . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. (Tristement. Blanche. . comme un i m b é c i l e ! . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. . .. . des discours étonn a n t s ! .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. Caboussat. et à l i r e ... et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . seul: . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . . . 314 . . . . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! .. . paraissant: Papa. J e ne sais p a s . . . .. . . lisant: „Messieurs et chers collègues.) Comment t r o u v e s . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . .) A h ! chère p e t i t e . . . . . .. . . ça va très bien. t a n t ô t ils s'accordent. Caboussat: O u i .. . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e ..

rea embarrasser [âbarase] a încurca.. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue... -ă l'orthographe (/.) „La plus noble des professions. repartir. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă.) „J'ose le dire. réexpédier.. proastă. -e [kôsidere] respectat. j'avais mis un t. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !.Caboussat. récrire. reprendre. a dezdoi (o stofă. rallumer etc. revoir." ( S'arrêtant.. " (Parlé. 315 . (À part. les t.. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu.. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu." (Parlé. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré.) avec un t. el poate exprima : — înapoierea: retourner.) Tiens. raffoler. (A part. retéléphoner.) Avec deux s (Lisant. les s. j'avais mis un s tout simplement !. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours..) Moi.) „La richesse des nations. (Lisant.... celui qui n'aime pas la terre. réédi­ ter etc. s t i m a t . -ă. rapporter. Caboussat..) Moi. rasseoir.. tout simplement.poate avea şi alte valori. Prefixul re.. U embrassant : Ah! chère petite !. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. -e [fi/y] prost. indică de obicei o repetiţie: recopier. De exemplu. Vembrassant: Ah ! chère petite !. r ă u ..) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. sau res-: ressaisir etc.. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. renaissance. redire. alteori r-: ramener. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m..

-e Observaţie. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. 2 . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. il vit. tu vis.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . Passé vu.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. De asemenea. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . Se conjugă la fel ca verbul voir. a procura). je pourvoirais. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . 3 . La perfectul simplu singular. 1 .

Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru.-e Observaţie. appeler. tu croîs. la perfec­ t u l simplu: je crûs. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. vous croissez. EXERCICES I . Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. indiquez les mots formés chercher. établir. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. vous verrez. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. engager. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. III. ils croissent) . Astfel. ils ont cru. 1. embarquer. je crois. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. primeşte un accent circumflex. p e u p l e m e n t . Ca şi verbul voir. En à partir utilisant de: le préfixe re. Greşelile comise de Caboussat. a p p r o v i s i o n n e m e n t . 2 . r-). verbul croire se ortografiază cu yi. approcher. il c r o y a i t .(ré-. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. pentru a se deosebi de acesta. le-am făcut şi eu la început. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. il croît (la plural însă: nous croissons. vois-tu? (ex. la participiul t r e c u t : crû. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . pentru a ajuta la muncile agricole. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i .) I V . 317 . Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . I I . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). commencer.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. conduire. habiller. allonger. elles v i r e n t .

— Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. .

méchant. — Alors je peux parler franchement. -e fcpolî] nepoliticos. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. Ce garçon est paresseux. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. monsieur. adăugate la un substantiv. répondit la dame. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. •— Madame. peu intelligent. distrait.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. adjectiv. ) [ekrityr] scrisul. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". dit Alexandre Dumas. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . Astfel: in. A ces mots la dame éclata de rire. ii-. étonné. impoli.fim-. L'écrivain. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. — Monsieur. Il ne fera jamais rien de bon.

mésestimer dé. français. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . mécontentement. dégonfler. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . b) Ştiu că ai învăţat franţu. c) Ştiu că vei învăţa franţu. în limba franceză. în limba franceză. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. permanent valabil. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. discrédit. 1 . désapprouver. décharger. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. zeste. malaisément. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. 2 . = Je sais que tu apprends le français.(mes-): médire. mécontent.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité.non-: non-intervention. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. malhonnête mé. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . dis-): dégoût. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . non-valeur mal-: maladroit. Pentru a se exprima un adevăr general. trecutul. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. Observaţie.= Je sais que tu apprendras le zeste. discontinuer. disjoindre. non-sens.o frază.(dés-. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. difficile a-: anormal. 320 . î n t r . — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă .

lettré. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. Les deux espéraient que le temps serait beau. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. IV. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. inattentif. = Je savais qu'il arriverait à temps. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". contenter. proportion. En entendant les paroles de l'écrivain. altérable. la dame se mit à rire. III. conscient. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires".c) Condiţionalul prezent. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. semblable. grossier. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. logique. con­ naître. remédiable. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. II. bête. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. dit Alexandre Dumas. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. moral. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. modéré. honnête. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. Ce garçon est peu travailleur. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. facile. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas.

Rolland) Fils du peuple (M. după „Le Roi s'amuse" de V. Verne) L'âme enchantée (R. după „La Tosca" de V. Tosca de G. Manon de J. Murger. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Traviata de G. Verdi. Carmen de G. Hugo. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Massenet şi Manon Lescaut de G. Thorez) 2 . Rossini. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Boema de G. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. A. Puccini. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Nunta lui Figaro de W. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. fran- . Bizet. Daudet) Le livre de mon ami (A. după „La Dame aux camélias" de Al. Bărbierul din Sevilla de G. Verdi.Exercices supplémentaires 1 . Mozart. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Dumas-fils. Puccini. Puccini. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Sardou. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J.

La foule jaillit de la bouche du métro. écoutez les bruits des pas. Un torrent dévale les escaliers des quais. de Garches. les gens s'en vont. Les vendeuses crient. Ils deviennent le flot. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. Aux heures de pointe. la foule. Arrêtez-vous. era. de Bois-Colombes. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. fermez les yeux. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Les gens arrivent. 21* 323 . Les pas griffent l'asphalte. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres.. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. Des millions de chemins croisent leurs fils.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. il se calme un peu. le cœur s'enfle à nouveau. Cra. A chaque poussée de fièvre. les camionneurs s'interpellent.. Des millions de visages se frôlent. Ils passent devant vous.. Mais de temps à autre. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. d'Argenteuil? Un visage efface un visage.. de Saint-Cloud.

) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus .şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres.d r u m u l de fier • calea ferată . des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.tunelul podul . Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f.p a s a j u l de nivel. L'architecture devient plus étrange. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.Il y a des noms. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u .) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. Les pas résonnent. des confidences perdues. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. les lampes éclairent mal. (D'après P . î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.v i z a . On se croirait dans un palais abandonné. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . les échos s'éveillent. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous.. accelerat . Le soir.. 324 . des mots oubliés. quand la marchande de journaux a fait ses comptes.

Ortografia franceză fiind etimologică. ville. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. terrestre. quadratus) verre (de la lat. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. remettre etc. transmettre.1. presse etc.). chaussée. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. terri­ toire. affluence e t c . bouffon. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . 2 . consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . lettre. Astfel. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. tunnel spaniolă: bizarre 3 . bouillir etc. commode. innover. fille. enterrer etc. greacă: ellipse.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. lasse.). vitrum) 4 . Astfel. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . difficile. ballet engleză: tennis. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. programme italiană: corridor. syllabe. année. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. în general.

326 . irigaţia. la bouche du m é t r o . m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. a dezbate. a recunoaşte. comod. cunoaşterea. de obicei. neregulat. a a d u n a (cifre). c a n i b a l . a combate. EXERCICES I.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. a incomoda» d i s c u ţ i a . milig r a m . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . IV. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). m . combatantul. Observaţie. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. h e u r e de p o i n t e . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. la con­ signe. i n o v a t o r . Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". In Paris există m u l t e autobuze. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. r a i l s . I I . t r a i n o m n i b u s . milionar. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e .

? PARIS — . — Oui. C'est une ville magnifique. comment arriver à la place N. Vous avez la chance d'habiter Paris. Pour Paris...). dit Barbassou. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans.?). s'il vous plaît.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville....? Cette rue me conduira-t-elle à. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. voudriez-vous m'indiquer la rue N. St-Ouen.. (près du musée L. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. 3 millions d'habitants..la place N.. dit M.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. mademoiselle.. Vernéjou. mon petit etc. Colombes...? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.. il y a le Paris des révolutions.)? Par où dois-je passer pour gagner.? (à la gare N. c'est une population énorme.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. mais elle est bien grande. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre.. Au total. Est-ce que l'autobus No. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N.. elle est bien belle. même si vous l'habitez depuis bien longtemps.. Asnières.? Est-ce loin pour aller boulevard N. II.. Levallois. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . (à l'Opéra)? Ditesmoi. Clichy. Courbevoie. St-Denis.. monsieur (madame. jusqu'au théâtre N.. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris. Arg*enteuil. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. — Elle est grande en effet.

et devinez ce que je trouve derrière le buisson. cache sa tête. Voici l'histoire de mon premier lion. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Le résultat est que. dix. puis la dresse à nouveau. — Seize lions. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. J'attends encore un peu. L'animal effrayé. Quatrième coup: même résultat. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. Je m'énerve..46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. je me précipite. — Le lion. après le quinzième coup. mais une minute après remonte. Troisième coup: même résultat. deux. D'à p r è s A. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. Une seconde. le soir. je serai mangé.. je tire plus mal.. J'attends un instant pour me calmer.. puis je tire. l'animal redresse encore la tête. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. il ne reapparaît pas. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion.. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis.. triomphant. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire.... et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion.. puis.. L'animal tombe. — Si je manque le dernier coup.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . mais je crois que vous allez le faire. Une demi-heure avant minuit. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. Il m'avait senti et regardait de mon côté. me mis à l'affût. Un second coup: même résultat.

Raportul temporal exprimat este de posterioritate. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede.) a enerva Vènervement (m. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. tu marchais plus vite.) ghicitoarea {persoana) /.) n e r v u l énerver (vb. tu arriveras à temps. je serai mangé.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. V. il serait arrivé à temps.Famille de mots — deviner (vb. ai ajunge la t i m p . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă.) enervarea énervant. vei ajunge la t i m p . în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.a devinette (f. = Si tu marches plus vite.a : S'il eût marché plus vite. după si. 329 . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). = Si t u avais marché plus vite. condiţionalul t r e c u t forma a I i . =Si tu arriverais à temps. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent).) a ghici le devin (m. Observaţie. b) In locul viitorului din romînă.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. -e (adj. fiind vorba de o acţiune nerealizată. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup.) ghicitorul la devineresse (f. tu serais arrivé à temps. ai fi ajuns la t i m p . î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.

Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. I V . Vom reuşi să îndeplinim . Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Paul Fort (Ballades françaises) . disait Archimède. dacă vom lucra cu dîrzenie. EXERCICES I . roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. je soulèverais le monde. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. elle aurait duré plus longtemps. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). 1. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". S'il te (demander) à boire. tu lui donneras ceci. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). vous trouverez la ville changée. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. nous apprendrions plus vite cette langue. si tous les gens du monde voulaient se donner la main.Not&. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Nommez II. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. ai fi văzut racheta cosmică. 2. Dacă ai fi privit mai atent. elle serait restée un pays retardataire. Il ne savait s'il irait au théâtre. V. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. Prononcez III.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. Nu orice st este un „si condiţional". Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. il faut q u ' u n chasseur sache chasser.

. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. dans l'encadrement de la fenêtre. des buissons. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. un fusil entre les mains. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. à droite. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. de Joukov et de Melchine. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 .c le soldat pour lui arracher son fusil. capturés et condamnés à mort par les Allemands. une autre. relate Vévasion de Téléguine. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Téléguine bascula sur le siège de cuir. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. montait dans l'auto. son front. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. le soldat mit en joue. Le vent lui souffla plus fort au visage. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. appuya sur les pédales. 331 . monocle à l'œil. l'autre gémit et s'affaissa.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. tombaient sur un genou. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. vers la montagne. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. La voiture bondit. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". au tournant le camp disparut. des bornes kilométriques. dans la cour du camp. Manqué. des soldats couraient. Joukov se retourna et menaça du poing. En arrière. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. „Manqué. Manqué". Pan ! La voiture passa comme un ouragan. Mais les engrenages grincèrent. Une détonation. Melchine empoigna le volant... plus bas. — Joukov. Melchine se retourna . une longue face tordue. un revolver dansant dans sa main.. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit.

) a a m e n i n ţ a la menace (/.VOCABULAIRE l'évasion (/. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. -oare 332 .) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. durerea relater [ralate] a povesti. -e [tordy] s t r î m b a t . -e (adj. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m.) puşca fusiller (vb. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . .) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul.ă . a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. suferin­ ţ a . ) a m e n i n ţ ă t o r . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . -e [reje] v ă r g a t .) puşcaşul — menacer [vb. ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m.

-e Observaţie. schimonosită. éteindre (a stinge). O faţă lungă. -oindre.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l .. 333 . .. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . 1. monocle à l'œil. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) .. II sortit.. joindre (a u n i ) . e x p r i m a t p r i n t r . E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii.. teindre (a vopsi). Une longue face tordue. rejoindre (a reuni) etc. un fusil entre les mains. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . -eindre. î n -aindre. une cigarette au coin de la bouche. peindre (a p i c t a ) . Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. plaindre (a deplînge).u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. . cu monoclu la ochi..

3. . Debout. Traduisez en roumain: Il lisait. mon général etc. nous éteignons. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. les bras croisés. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. il restait immobile.m e n t . Elle allait au bal. Il continuait à travailler. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. H . Verbele din această categorie schimbă consoana d. les doigts gar­ nis de bagues. H I . il peignit etc. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. I V . Noi nu ne temem de greutăţi. din radical. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . EXERCICES I . le sourire aux lèvres. = domnule căpitan. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. nous peindrons etc. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais.2. domnule generai etc. Le fusil en bandoulière. vă rog. il partit chasser le lièvre. les lunettes sur son nez. Ele pictează o fabrică. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Stingeţi lampa.

am stat de vorbă. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. une de quarante. 335 . qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. Ah !." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. et commençons par la vieille qui est au sommet. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. Rica et Usbek. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). qu'il semble que vous soyez deux sœurs. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. Un moment après. Monsieur. me dit-elle. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. dis-je en moi-même. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. je me trouvai auprès de sa tante. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. Madame. elle veut faire la jeune. Quand je tins 2 cette femme décrépite. et la plaignais dans mon âme. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. qui voyagent en France. cette dame à qui je viens de parler et vous. disais-je ensuite. et qui met des rubans couleur de feu. lorsque l'une mourra. vous vous ressemblez si fort. Deux Persans. „Madame. — Eh ! vraiment. lui dis-je. bon Dieu. une de soixante. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. descendons à présent.

me dit-elle. elle a même quelque chose dans le visage de passé. Bon. qui est à l'autre table. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. je suis sa tante. m'y voilà.. que vous n'avez certainement pas. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . •—Attendez. „Madame. dit-elle. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint.. continuons.— Ma foi. et j'allai à la femme de quarante ans. Je descendis encore. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence".

) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. et il faut avoir vos charmes. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " .) [ama] a m a n t u l ... -e [f0] d e c e d a t . . VOCABULAIRE persan.. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. -e [dekrepi] decrepit. -e [persan] persan. je ne crois pas. — J e le d i s a i s b i e n . defunct. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. alinarea decrepit. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . r a m o l i t . -ă.. C'est du temps perdu. Quel bonheur.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t .-ă Observaţie. (am a u z i t spunîndu-se c ă . -ă. -ă ouïr [înv. defunct. -ă. răpo­ sat. s'écria-t-il . î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. feu la grand-mère. Adjectivul feu.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. ţelul le feu feu. m a i ales în expresia j'ai oui dire que. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . -e (adj. a se distral'amant (m. lui dis-je. r ă p o s a t .. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. en sautant de joie! 22 337 . ) .) focul decedat. M a d a m e . a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. -ă. -ă.. . dit-elle. ) [âfăs] copilăria feu.

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. nesigură. sembler etc. t e a m a . penser. 3 . î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 .: Je veux qu'il vienne plus vite. Il semble que vous soyez deux sœurs. 2 . eventuală. il est bon. ) .) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. e t c . ) : Il faut qne nous nous hâtions. d o r i n ţ a . spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. Elle désire que tu lui écrives. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . Je regrette que tu partes. il est temps e t c . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. La forma afirmativă. p o r u n c a . regretul etc. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. Il est temps que tu partes. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. affirmer. il est juste. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 .

De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Dacă aş cunoaşte oraşul. Daca n-ar fi p l o u a t . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . 2. 1. Il ne se trompait pas. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). III. I V . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville.a p l u r a l ) . Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Traduisez en français (vb. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. EXERCICES I .Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. vom merge să-i facem o vizită. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. 22* 339 . Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . I I . Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. am fi făcut o excursie. Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. verbul rire se ortografiază cu doi i. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre).

Plus rien ne freinait la dérive. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. comme un parachute. je vis soudain L'Hérétique ralentir. en 1951. Alors. seul exemplaire que je possédais. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. 340 . il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. L'ancre flottante. en bonne condition physique. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Je crois que jamais. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. je partis à sa recherche. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique.. je l'atteignis en quelques minutes. voulant revenir à bord. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. J'étais épuisé moralement et physiquement et. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé.la traversée. plongeant. me jurai que ce serait le dernier bain de. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire".. même pendant ma course à Las Palmas avec M. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". Boiteux père. s'était mise en drapeau. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. comme par miracle. j'avais nagé vingt et une heures. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Bon nageur. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice.

) nutritif. coşul.) le garde-frein (m ) frîna .) la nourriture (f.) effréné. marginea 2. coaja le coussin [kusëj perna faux. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . ) [sskar] (med. fausse [fo] aici: greşit. bobocul (la floare) 3. -e (adj. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. frîul a frîna frînarea neînfrînat. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . -euse [dulur^] dureros. bordul (la u n vas) 3. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. nasturele 2.) la nourrice (f. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. ) [erypsjô] erupţia douloureux. -ve (adj. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l .VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c .) freiner (vb. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. b u b i ţ a l'escarre (/. ) le freinage (m. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a .) escara. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/.) le nourrisson (m. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta .

După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. EXERCICES I . pînă ce). III. . Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. jusqu'à ce que (pînă să. nager. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. on a balayé la salle. II. 2 . Observaţie. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. flotter. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique.1 . Il avait perdu l'espoir de le rattraper. entraînement. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca).avant que je puisse rattraper le fugitif. Indiquez des mots de la même famille voyage. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. Il avait traversé la Manche à la nage.

une ride de colère entre les sourcils. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . l ' a u t r e une espèce de n a i n . brossé. trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. l ' u n une espèce de géant. Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . -e [pudre] pudrat. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. g a n t é . Il é t a i t p o u d r é . Le 28 juin 1793. -ă boutonné. plăpînd. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . -e [brose] periat. Le g r a n d . Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e .. Ce café a v a i t une arrière-chambre. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . s e m b l a i t difforme. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . une bouche énorme et t e r r i b l e . conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . de larges souliers. -e [gâte] înmânuşat. -ă brossé. u n poing de portefaix.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. b o u t o n n é . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . u n j a b o t plissé. les y e u x injectés de sang. le pli de la bonté au coin de la bouche.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. pas de front. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . -e [butone] încheiat. . le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . -ă ganté. Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. ( V i c t o r H u g o . les lèvres épaisses. g r a v e . le second D a n t o n . u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. assis. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d .. la veste ouverte avec des boutons arrachés. des souliers à boucles d ' a r g e n t . des bas blancs. avec les lèvres minces et le regard froid. q u i . une h a u t e c r a v a t e . . les dents grandes. le troisième M a r a t . l'œil é c l a t a n t . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. des plaques livides sur le visage. j e u n e . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c .

-e [pla]. ş l e a m p ă t . bordeaux. tulle (ţesătură). ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. -e [eklatà] strălucitor. . 2.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. épaisse [eps. bourgogne (vinuri). LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. v î n ă t . cachemire (de la Cachemire). -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. -oare difforme [diform] diform. postavul 2. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. -ă. roquefort. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [erise] z b î r l i t .-ă neglijent. -ă le gilet foils] jiletca. -ă l'apprêt (m. baïonnette (de la Bayonne). valenciennes (dantelă). sèvres (porţelan). berline. trecătoarea. -e [bote] î n c ă l ţ a t . canadienne etc. landau (de la Landau. oraş în Germania). Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. oraş în Algeria). cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. camembert (brînză). -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. -oare. 3. cearşaful le col le pli 1. pasul 1. bougie (luminare. sclipitor. cognac (băutură). cafeaua 2. -e [debraje] îmbrăcat. -ă nouer [nue] a înnoda plat. staco­ jiu botté. aici: lins. 344 . de la Bougie. epss] gros. 1. 4. gulerul 2.

1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . calepin (de la Calepino). 345 . de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). arhitect). Indiquez les différents sens des mots: le p l i . Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . numele propriu Renart a înlocuit. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică).i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H.b) nume de persoane. soldat al lui Napoleon I). chauvin (de la Nicolas Chauvin. Je viendrai vous voir. c) nume de personaje literare. praline (de la Praslin). care se traduc prin „deşi". Spre deosebire de limba romînă.. bien que je sois très occupé. adonis etc. la b o t t e . Observaţie. donjuan. mansarde (de la Mansart. soit que je le suive à la télévision. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. la poudre.. opem literară din evul m e d i u . mécène. legate de o invenţie. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. bien que. guillotine (de la Guillotin). à un spectacle palpitant. vechiul nume al v u l p i i (goupil). Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). le front. EXERCICES j'assisterai I. harpagon. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. tartufe. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure.

. Il y a plusieurs types d e .. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles.. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. . ses terrasses. soit qu'elles (arriver) par avion. tout obéit à la même pensée. ses marbres et ses fontaines. l'électricité les a remplacées.. bourgogne. dans nos villages. quand. un jour de solitude. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. IV. bougie. . Les . Les enfants aiment les. et du .. avec son château.. tartufe. camembert. au moment du printemps. ou plutôt vers la fin de l'automne.. bordeaux. Elle portait une belle robe de . .. Du. elles seront ici ce soir.. l'exalte et l'impose. son décor royal encore debout.. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. ont été remplacées par les autos. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . mécène. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. Versailles n'est qu'une harmonie. la réalise. Le déjeuner a été riche en fromages. . . dans la littérature roumaine. roquefort... P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . ont bien arrosé ce déjeuner.III. berline. On n'emploie plus de . Soit qu'elles (venir) par le train. il a peur de le parler. et d u . l'ornementation.. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction.. . l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français.. on devrait choisir pour cette visite. mansarde. dans les allées désertes. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e .. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. cachemire. nous avons mangé du . Pour que l'impression soit complète et ineffaçable..

en qualité de naturaliste. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . quelque 347 . Voici un bref extrait de ce livre. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . n o t r e vaisseau était. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . où il relate les principaux événements de l'expédition. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Faisant partie. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. Au d é b u t du mois de m a r s 1898.

-â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science.) a acoperi.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. ce foyer de lumière et de progrès. Pendant 13 mois. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . Nous avons beaucoup souffert. Chaque fois que cela était possible.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. nous avons fait à une heure d'intervalle. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. brève [bref] scurt. -ă le yaisseau [vsso] vasul. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. vaporul bref. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation.

oricît de grele au fost momentele . . cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. . 2. quelque difficiles qu'aient été les moments . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind.. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . quel: nous les surmonterons. ) : .. adverb — v....... nu v o i da î n a p o i .Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune.. je ne reculerai pas. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. Oricît de a t e n t a fost . scrisă într-un singur c u v î n t . dificultăţile. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. que. cu Observaţie. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).. je le tiens pour un homme honnête. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. je ne reculerai pas. nous avons rempli notre mandat. . si... Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. îl consider drept un om cinstit. 349 .. în acest caz.. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. s-ar spune despre el. Observaţie.. le vom învinge. je ne reculerai pas. 3 ... . que (oricît d e .. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . în acest caz. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . Orice Observaţie. Oricare ar fi c u v î n t ) . b) Quelques dangers que présente cette entreprise.

Le verbe envoyer (a. opérer. défendre. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. -e Observaţie. q u i t t e r . commencement. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. court. en q u a l i t é de. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. espoir. v ê t e m e n t s . Indiquez des mots de la même famille que: observer. sud. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. EXERCICES I. I I . t e l l e m e n t . écrasement. divers. 350 . m o m e n t . verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a.

Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. Bruhat). Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. Hugo). si morne et si accablée qu'elle fût. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. Hugo). elle a au moins cinq cents ans. PROVERBE Le chat parti. elle est très vieille. Traduisez en français (vb.III. Elle sera mieux chez vous. Donc. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. son seau à la main. V-am •trimis fructe. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. si isolés et opprimés qu'ils aient été. les souris dansent. Au moment où Cosette sortit. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Peut-être de Grèjce. Hugo). quelque pauvre que vous soyez. » Un touriste: — Cela n'est rien. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). V-am trimis o carte poştală ilustrată. Cînd pisica nu-i acasă. IV. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. que dans la maison paternelle (Balzac). . quoi que fît le père Madeleine. et. şoarecii pe m a s ă . y demeura rebelle (V. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Trimite-mi banii prin mandat poştal. dar ne temem să nu se strice. il n'est peut-être pas inutile (V.

plein de curiosité. Pour la première fois en France. parce qu'elle désire l'entendre. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. de journalistes. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. est là. Pour la première fois. immobile. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. Pierre Curie. là où il l'avait laissé. elle attend debout. Marie salue d'un geste bref de la tête. le 5 Novembre 1906. Et. dans l'émotion grandissante. pi. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. sur la tombe de son mari. Vêtue de noir. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. le visage très pâle. aplauzele 352 .\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . de gens du monde. mais surtout de respect. elle était entrée.. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. ayant terminé. d'amis.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. Seule dans la petite pièce.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. Marie. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux.. malgré la sécheresse de son exposé. quelques heures auparavant était seule. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. les cheveux blonds relevés en casque. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. elle laisse aller ses pensées. Et cette femme. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. D'une voix assurée.. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. elle a tout simplement repris le cours de son mari..

23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .) surpeuplé.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. -e [grâdisă] crescînd. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. ca să fiţi văzut.-ă le pacifisme (m.. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .m. t r i b u l pacifiste (adj.) poporul — pacifique (adj. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .f.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. afin qu'on vous voie. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. şis. -ă pacifier (vb. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .) le peuplement (m.m. .) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m.) pacifist populaţia pacifiquement (adv.) pacificarea popularitatea pacificateur.) paşnic. î m p l i n i t . ) populairement (adv. de sorte que. şis. Avancez.le respect [respe] respectul grandissant. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. la coexisa popula tence .) în mod paşnic popular. înaintaţi.) populaire (adj. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c .f. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . -e (adj.) la population (f.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) peupler (vb.) la peuplade (f.) la popularité (f. -ă .) pacifismul s e m i n ţ i a .) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).) dépeupler (vb.. -trice (adj. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. .

b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. regarder. croire. voir. Je regarde les gens se p r o m e n e r . défendre etc. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. In general. demander. écouter. ordonner. savoir.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . Elle désire l ' e n t e n d r e . Se va s p u n e : Il veut partir demain. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . déclarer.) Je désire voir ce film. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . Chacun peut agir. prier. şi nu II veut qu'il parte demain. aimer etc. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Doresc să văd acest film. sentir. dar II pense que vous irez à la montagne. penser. Fiecare poate să acţioneze. vouloir. pouvoir. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă.) In acest caz. entendre. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . construcţia infinitivală este preferată. Cînd subiectul este acelaşi. laisser. Observaţie.

E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . Spune-i să intre. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). . P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). . au mode nécessaire. Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . Colegul meu crede că are d r e p t a t e . La grande majorité de la .. -e Observaţie.. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. Ea ştie să cînte la p i a n . dissoute. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s .. ) rezolvă problema modernizării oraşului. certaines régions de notre pays sont p l u s . Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . Sperăm să o vizităm în curînd. Am dori să cunoaştem Bulgaria. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. r o u m a i n édifie le socialisme.. . Lăsaţi-i să plece la m u n t e . absoute. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. dacă vor.Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . Mettez le verbe à l'infinitif.. dissous. . III.. I I . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . .. . . . I V . iar la perfectul simplu nu se folosesc. Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. m a i n t e n a n t . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . EXERCICES I . Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. Participe Présent Passé résolvant résolu. I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. E i rezolvau o problemă de şah. . . Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . 23* 355 .

Le roi charmé lui de- 356 .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. répondit Zadig. je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s . lui d i t . — Vous q u i savez t a n t de belles choses.i l .

et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . . qui a v a i t le m o t 1 . Le roi embrassa ce bon danseur. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . . — Vous vous m o q u e z . fils de N u s s a n a b . a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. les reins courbés. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . au nom du r o i . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e .m a n d a . La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. la tète h a u t e . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . les mains collées à leurs côtés. Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. le regard assuré. (Voltaire. et il fallait. r e p a r t i t Z a d i g . 357 . en h a b i t s de soie légère. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. en l ' e m b r a s s a n t . -ă. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . les bras é t e n d u s . ils a v a i e n t tous la tête baissée. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. d i t Zadig. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. Laissez-moi faire. pour y entrer. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . perfect. dit Z a d i g . comment il fallait s'y prendre. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. Le roi. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon.— Il n ' y a. l'un après l ' a u t r e . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. le déclara trésorier. le j a r r e t ferme. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. le corps droit. eussent à se r e n d r e .

(Antecedentul este la plus . -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. unique. hazliu. greoi les reins [rë] şalele courbé. -e [asyre] stăpîn.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . ) [a3ilite] sprinteneala assuré. -ă Vhonnêteté (f. plszàt] p l ă c u t . -ă la déshonnêteté. (Antecedentul este un homme).) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. ) danser (vb. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului.) în mod cinsiit déshonnête.) cinstit. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. aici: violo­ nistul l'huissier (m. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. malhonnêtement (adv. -e (adj.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . 2 . -ă — honnête (adj.) dansant.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. ) 358 visitée. -e [kurbe] îndoit. -ă pe sine. sigur.) cinstea honnêtement (adv. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 .) la danseuse (f. nette [net] curat.net.) necinstea déshonnêtement.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -e [plezà. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. -ă. la malhonnêteté (f.) necinstit. principal etc.) le danseur (m. -ă. malhonnête (adj. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. cinstit.

cît este ceasul. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . te rog. au 359 . gagner. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . IV. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. Spune-mi. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. trésor. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . EXERCICES I. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. p l a i s a n t . Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). b) nu este urmată de semnul întrebării . C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. J'ignore si le déjeuner sera prêt. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . nu se aplică regula lui si condiţional. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . III. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. ci regula corespondenţei timpurilor. II.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. s'y prendre. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă.

nos hôtes couchaient en bas. et se coucha tout endormi. — dans la chambre haute où nous avions mangé. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. plus nous nous perdions. voulut prendre un sentier plus praticable et.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Nous y entrâmes. je crois. sabres. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. pistolets. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. Le souper fini. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. Mon camarade y grimpa seul. qui fut long. déterminé à veiller. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. Moi. où du premier mot on nous invita. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. finit par nous égarer. Nous cherchâmes. on nous laisse. coutelas. nous. Nous deux presque sans armes. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. non sans soupçon. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. mais comment faire? Là. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Ce n'étaient que fusils. Tout me déplut. C'est un pays de méchantes gens. Les deux personnages du récit sont des officiers français. je fis bon feu. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. 360 . mais la maison. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. et il pria fort qu'on en eût soin. qu'on la mît au chevet de son lit. vous l'eussiez prise pour un arsenal. tant qu'il fit jour. Et je n'entendis plus rien. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . notre chemin à travers ces bois. mais plus nous cherchions. couteaux. la tête sur la précieuse valise. Enfin il parla de sa valise. et m'assis auprès. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. Mon camarade. qui. et je vis bien que je déplaisais aussi. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. au contraire: il riait.

. Il m o n t a i t . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. -e [me/â] r ă u . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. sa femme après l u i . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . bucata propre [propr] c u r a t . sa l a m p e d a n s une m a i n . Dès q u e le j o u r p a r u t .] felia. ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . E n les v o y a n t .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. t o u t e la f a m i l l e .e t . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . je v i s le p è r e . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller.) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. l'hôtesse 1. fort b o n . Il m o n t e . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. a sfătui saisir [sezir] a apuca. On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . iubita le souper [supe] cina. et de l ' a u t r e . gazda 2. oaspetele I 361 . va d o u c e m e n t . moi derrière la p o r t e . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. p a r les fentes de la p o r t e . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . et v e n u à la h a u t e u r du l i t .

respectiv. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. 2. mollesse etc. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . chasseur — chasseresse etc. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. Doream ca el să reuşească. tristesse. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. b) conjunctivul perfect. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Aş vrea să vină să mă vadă. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. maître — maîtresse. Dorim ca ei să reuşească. Je désirais qu'il réussît. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. 362 . în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. Observaţie. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. Dorim ca ei să fi reuşit. vieillesse. Doream ca el să fi reuşit. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. conjunctivul perfect. diable — diablesse. qu'on la mît au chevet de son lit. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. âne—ânesse. Je voudrais qu'il vînt me voir. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi.

étroit. la celelalte persoane. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. rude. EXERCICES I . 363 . noble.. După ce s-a t e r m i n a t cina .a singular. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. bleue entra dans la salle.. on nous laisse.. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. bas. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. h a r d i . . beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. j u s t e . En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. petit. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I .. fin. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. Fiindcă nu pot p l ă t i . poli. il avait encore soij. Deşi băuse un pahar cu apă ... gros. . faible. gentil. large.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie.

Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. PROVERBE Si jeunesse savait. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Il est possible qu'ils (s'égarer). Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. CHARADES 1 . Bien que vous (avoir) des difficultés au début. si vieillesse pouvait. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. La nuit tombée. parlant bas.I I . Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Bien qu'étant armé. Voulant faire le riche. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. III. l'un des jeunes gens avait peur. vous avez réussi à bien apprendre le français. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. Les hôtes.

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .4 .

55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment.. Le petit monsieur. compassé. — Ah! oui. fit Tartarin assez dédaigneusement. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. qui s'était assis en face.. — Té ! pardi. — Si j'en ai beaucoup tué. ne se déconcerta pas. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. on attela. Une bouffée d'air frais entra.. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble... le tueur de panthères. vous êtes.... Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. — Non ! Ça me gène.. monsieur Tartarin? 366 . parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. sourit doucement. un tout petit monsieur en redingote noisette.. lui. On passe quelquefois de mauvais moments. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. une serviette en cuir. apportant sur ses ailes. vieux.. ridé.. Si je le connais.. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. une figure grosse comme le poing. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin.. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. un parapluie: le parfait notaire de village.. Le petit monsieur regarda son parapluie. puis toujours avec son même flegme: — Alors. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face.. Le petit monsieur sourit. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. la portière s'ouvrit. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. la diligence partit.. On détela. A la fin le Tarasconnais prit la mouche.? — Tartarin de Tarascon. répondit l'autre fort tranquillement... qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. sec. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. dans le parfum des orangers fleuris. monsieur. le petit monsieur.. monsieur!.. monsieur Tartarin!..

(D'après A l p h o n s e Daudet. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). Vous perdez votre temps ici. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 ... -e [kôpase] tacticos..) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. Il n'en reste plus en Algérie... ) [el] aripa l'oranger (m.. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.-ă compassé. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. vous avez l'air d'un brave homme.. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. en faisant sa moue. descendit. furios. sèche [s ek] aici: uscăţiv. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. c'est fini. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u ... p e legea mea fi donc! (interj. -ă. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . demanda Tartarin. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. Le petit monsieur se leva. Sur quoi le petit monsieur salua. monsieur? — Ma foi ! écoutez. f ] a se enerva. mon­ sieur Tartarin. ferma la portière. fit l'enragé Tarasconnais. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. par passe-temps. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta.. -oasă pardi! [interj. — Conducteur. slab.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a .— Quelquefois.. Quant aux lions. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. Retournez vite à Tarascon. moisieur. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. Il ajouta.. -ă. e [àra3e] t u r b a t . mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous.

et tous les oiseaux de s'eiiToIer. 368 . prin perfectul simplu sau prin prezent). şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Se a p r o p i e . Si fiecare răspunse: da.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. vers la forêt. Şi întreaga diligentă rîse. oui. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . nu se iveşte. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V... da. etc. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. compendiul de gramatică. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. Il approche. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. Et chacun de répondre: oui.

III. Lu nuit porte conseil. . Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . verbe. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). Bah! je m ' e n m o q u e .Cîteodată. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. viens ici! Gare! u n camion. gloussait. Hé! l ' a m i . Noaptec. les canards accouraient. Pouah! quelle horreur. cuir et peau. Indiquez la différence entre: porte et portière. E t le géant s'effraya. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Fi! que c'est v i l a i n . les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. criait. p a r a p l u i e et ombrelle. adjective. Elle a b a t t u le record du m o n d e . Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . unele părţi de vorbire (substantive. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Ouf! je respire enfin. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. II. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. este u n b u n sfătuitor.

vendu. puis. Leur appareil. S'il aime le danger. il faut qu'il supporte tout. Mermoz le raconte d'une voix calme.. la plus noble. Pour satisfaire sa passion. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. le visage souriant. la joie au coeur. battu et laissé pour mort. il transporte le courrier de France en Afrique. de là. Sûr de lui. il échappe à une mort certaine. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. Cette fois encore. Mermoz. exécute divers travaux lourds.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.. Le 12 Mai 1930. un Latécoère de 5500 kilos.fois. Mermoz n'hésite pas un instant. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Jean Mermoz adore l'aventure. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part.. 370 . comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. il est fait prisonnier par des Arabes. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. accepte des lignes que d'autres refusent. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France.érir un nouveau morceau de ciel. glorieux représentant de l'aviation française. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. transporte 2600 litres d'essence. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. Dix fois. ils quittent le Sénégal. Aux Français heureusement ! Tout cela. vole sur des appareils trop vieux. essayer de traverser l'Atlantique Sud. son avion tombe.. Plus d'une. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. Un jour cependant.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

o curiozitate respectuoasă. pour faire honneur à Jenkins. să se urce surîzînd la tri­ bună. rangée sur deux haies. une curiosité respectueuse. traiter légèrement les choses graves. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. Reflexe­ le cămăşii. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. ale cravatei albe. il avait mis quelquesunes de ses plaques. argintul mat al decoraţiilor. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. Le reflet du linge. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. Bărbat fru­ mos încă. 383 . de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. să traverseze grav un sa­ lon. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. il portait merveilleusement l'habit noir. c'était le résumé. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. traverser gravement un salon. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. de son attitude dans la vie. aşe­ zată pe două rînduri. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. l'argent mat des décorations. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . de la cravate blanche. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. une distinction paradoxale. monter en souriant à la tribune. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. donner du sérieux aux choses futiles. ducele purta admira­ bil fracul. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. să ia fleacurile în serios. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. sur lequel. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels.

" Monpavon. dar Excelenţa. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. guvernul conservator (sub barba căruia. lovituri de bursă şi la bacara. mais l'Excellence. 384 Caragiale . încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. permettezmoi de vous. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. n'entendait pas. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. et cette visite princière. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. încă din vara anului trecut (1906). cu drept cuvînt. pe vremea Expoziţiei jubiliare. Le roi. I. coups de bourse et coups de baccara..OEUVRES (1907. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. pe'ndelete. adînc îngrijat şi bănuind. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. le jeu sous toutes ses formes.. Caragiale . du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. essayait de faire la présentation si attendue. à tout son être cet enavant si vibr. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. continuant sa route vers le grand salon. cu plasstronul bombat. fireşte. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . solemn. solennel. — Scumpul meu duce. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. lui .O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. Da. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. distrată..ant et si extraordinaire. Monpavon. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. nu auzea. toate jocurile de noroc cunoscute. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. le jabot gonflé.. Regele. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. permite-mi să. „Mon cher Duc. distraite.L.Il menait une vie si terrible ! La politique.

fit appel au patrio­ tisme de leur chef. les conserva­ teurs. iar conservatorii. sénateurs. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. un conservateur et un libéral. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". un conservator şi un liberal. depu­ t a ţ i . iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". doi mari între mari fruntaşi. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. cătră nota sen­ timentală. Dans la 'presse roumaine. Toată lumea a plîns. publicistes. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. Et devant cette foule si émue. foarte înclinată. deux grands parmi les plus grands chefs. duioase scene teatrale. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. tombèrent d'accord. re­ portera şi tribune publice.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. miniştri de azi. ministres en titre. la ocaziuni mari. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes".. se transformait en sau385 . şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. publicişti. ce-i drept.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. hier encore. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales.. Au urmat în Cameră. astfel de. miniştri de ieri. Tout le monde a pleuré. s-au plecat învoielii. reporters et public. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. il est vrai. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . ministres sortants. avait besoin d'être lavé. députés. senatori. In publicitatea romînească. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement.

bien que disposant d'une majorité écrasante. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. tom­ be. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . un guvern incapabil.. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. cade. dès le début. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. . veur de la patrie . tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. fără nicio rezervă.. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită.vator al patriei. Care va să zică. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. incapable. En face du danger également menaçant pour elles.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. ni tribun. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. L'année suivante. Pottier en juin 1871. Ni Dieu. il fut écrit par E. Pour tirer l'esprit du cachot.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. ayant pris une part active à la Commune. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. et demain. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. Pierre Degeyter. compositeur amateur. C'est l'éruption de la fin. faisons table rase ! Foule esclave. ni César. Du passé. un ouvrier de Lille. en composa la musique. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. dans VInternationale. C'est la lutte finale. Soufflons nous-mêmes notre forge. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . L'Internationale Sera le genre humain. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Producteurs. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. Groupons-nous.

et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Nul devoir ne s'impose au riche. Crosse en l'air. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. L'Internationale Sera le genre humain. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. Ouvriers. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. et denjain. L'égalité veut d'autres lois. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Paix entre nous. Groupons-nous. C'est assez languir en tutelle. Le soleil brillera toujours.L'État comprime et la loi triche. 390 . Le droit du pauvre est un mot creux.faire de nous des héros. nous sommes Le grand parti des travailleurs. L'oisif ira loger ailleurs. les vautours Un de ces matins disparaissent. ces cannibales. À. Ce qu'il a créé s'est fondu. Les rois nous soûlaient de fumées. En décrétant qu'on le lui rende. C'est la lutte finale. paysans. Égaux. La terre n'appartient qu'aux hommes. dit-elle. L'impôt saigne le malheureux. Le peuple ne veut que son dû. „Pas de droits sans devoirs.

Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . (Refrain) Aux armes. de la tyrannie. Conduis. Le jour de gloire est arrivé. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Egorger nos fils. Allons. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. enfants de la Patrie.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Entendez-vous dans nos campagnes. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. nos compagnes. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. liberté chérie. Que nos ennemis expirants. que la victoire Accoure à tes mâles accents . Contre nous. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. marchons. paroles et musique. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. L'étendard sanglant est levé. Rouget de Lisle. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté.

Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes.

1. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles.— Soit. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. 0 . E . A h ! que cela est beau. le Misanthrope (1666). leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. E .A. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . le Bourgeois gentilhomme (1670). Ma f o i ! o u i . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . E . Dans la scène qui suit. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. Monsieur Jourdain: — A . I . est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. scène 4. E . p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. le héros du Bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . Monsieur Jourdain: — A . A . Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. les Femmes savantes (1672). 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . Tartuffe (1664). E . Monsieur Jourdain. et de la différente manière de les prononcer t o u t e s .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . I . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. (Acte II. l'hypocrisie du clergé catholique. — sont dirigées contre la société féodale française. U . en présence de son maître de philosophie. Monsieur Jourdain.1.1. Monsieur Jourdain: — A. fragment) Maître de philosophie. ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . E . Vive la s c i e n c e ! 393 . Cela est v r a i . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). il faut commencer selon l'ordre des choses. l'ignorance des médecins de l'époque.1. Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . l'École des femmes (1662). pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . et en consonnes. Maître de philosophie: . O u i . le Malade imaginaire (1673) etc. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Don Juan (1665). l'Avare (1668).

0 . Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un.1. et vous moquer de lui. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force.R.I.R. et rapprochant les lèvres par les deux coins.U. La consonne D.R. C'est la vérité. Il n'y a rien de plus véritable: U. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. Oui.R.U. il faut que je vous fasse une confidence. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. vous ne sauriez lui dire que : U.FA. le haut et le bas: 0 . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Monsieur Jourdain: — R. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. Monsieur Jourdain: — DA. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.R.DA.RA. Monsieur Jourdain: — 0 . faisant une manière de tremblement: RRA. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. et allongeant les deux lèvres en dehors. Je suis amoureux d'une personne 394 .E.0. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R.R. Il n'y a rien de plus juste A. elle lui cède. 0 .0. Cela est admirable! 1. Monsieur Jourdain: —• U. et revient toujours au même endroit.RA. 0 . Cela est vrai. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Vous avez raison.RA.R.Et l'R. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. 0 . Ah ! mon père et ma mère. 0 . par exemple. Cela est vrai. Ah! la belle chose. 0 . 0 . Au reste. Monsieur Jourdain: — 0 . qui sont les consonnes. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. Monsieur Jourdain: — U. nous verrons les autres lettres.R. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Monsieur Jourdain: — FA.R.

représentant du Tiers é t a t . Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Monsieur. est F i g a r o ..de qualité. sans que j ' e n susse rien. Le monologue de F i g a r o . Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. (Acte V . Monsieur. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Monsieur. seul.è m e siècle. non. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). je ne veux ni prose ni vers.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . r e p r o d u i t ci-dessous. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. se promenant dans Vobscurité.. ou les vers. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Maître de philosophie: — Fort bien. et tout ce qui n'est point vers est prose. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . q u i . apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". oui. 395 . scène 3) Figaro. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Maître de philosophie: — Sans doute. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. point de vers. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. tout ce qui n'est point prose est vers.

Monsieur le Comte. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. la pharmacie. a se măsura cu. dont pas un. la chirurgie. Il s'élève une question sur la nature des richesses... vous ne l'aurez pas.tromper?. Il riait en lisant.. un rang. je m'évertue. je voyais de loin arriver l'affreux recors. de je ne sais où. mon terme était échu. à l'instant qu'elle me donne sa parole. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. de Tunis.. Parce que vous êtes un grand Seigneur. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. du reste. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. vous ne l'aurez pas.... il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. je lui dirais. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc... ce n'est personne. je crois. homme assez ordinaire. une partie de la presqu'île de l'Inde. et me voilà faisant le sot métier de mari. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . au milieu même de la cérémonie. vous vous croyez un grand génie !. un envoyé. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. on se venge en le maltraitant. la Perse. tenir — a poseda. . sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. -comme un benêt ! Non. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête.. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. les royaumes de Barca. — La nuit est noire en diable. ne sait lire. c'est elle. (Il se levé.. 396 . On vient.. auteur espagnol... tandis que moi. n'ayant pas un sou. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil..) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui.. Noblesse. de Tripoli.. fortune. toute l'Egypte. —Mes joues creusaient. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. morbleu! perdu dans la foule obscure. et qui nous meurtrissent l'omoplate. le perfide! et moi. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. volé par des bandits. . pour plaire aux princes mahométans. élevé dans leurs moeurs.

sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Mais comme chacun pillait autour de moi.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. ni de personne qui tienne à quelque chose. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. ce n'est pas nous. c'est vous. on me supprime. ni du culte. on me met un jour dans la rue. c'est moi. que. j'énonce un écrit périodique. et comme il faut dîner.) On se débat. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). je taille encore ma plume. au moment d'épouser ma mère. on pense à moi pour une place. (Il se rassied. Prêt à tomber dans un abîme. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Pour profiter de cette douce liberté. qui s'étend même à celles de la presse. quoiqu'on ne soit plus en prison. sans la liberté de blâmer. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. ni de la politique. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. Pour le coup je quittais le monde. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. 397 . ni des autres spectacles. et je vis enfin sans souci. je le marie. c'est lui. pour gagner du bien. bonnes gens ! je soupe en ville. ni des gens en place. comme trop lourde à un piéton. je puis tout imprimer librement. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. et la honte au milieu du chemin. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. ni de la morale. non. c'est toi. J'aurais bien pu me remonter. je vais rasant de ville en ville. ni de l'Opéra. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. (Il se lève en s'échauffant. Il ne me restait plus qu'à voler. et que. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. je le nomme Journal inutile. ce fut un danseur qui l'obtint. en exigeant que je fusse honnête. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. orage à ce sujet. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . mes parents m'arrivent à la file. il fallut bien périr encore. il n'est point d'éloge flatteur. il me reconnaît. il veut intercepter la mienne ! Intrique.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . je commençais même à comprendre que. ni des corps en crédit. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. Un grand seigneur passe à Séville. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. et.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. 3 pharaon — un joc de noroc.

Les romans de V. La grève de cette île fut sa première enceinte. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. au delà du Grand. l'un au nord. Hernani (1830). la Seine son premier fossé. où V. 398 . a créé une oeuvre immense. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . l'autre au midi. V. avec deux ponts. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. dont le plus célèbre. Puis. et ne pouvant plus s'y retourner. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. et çà et là une tradition. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. trop à l'étroit dans son île. déborde. V.Le Roi s'amuse (1832). les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). use et efface cette enceinte. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. aujourd'hui. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. Alors. roman historique (1831). q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . Porta Bagauda. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. Dans Notre-Dame de Paris. la porte Baudets ou Baudoyer. dès les rois de la première race. ronge. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Peu à peu. Paris passa l'eau. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . et deux têtes de pont. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. il n'en reste que le souvenir. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . hautes et solides. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829).NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. comme on sait. les maisons se pressent. au delà du Petit-Châtelet. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Ruy-Blas (1838). exploités et humiliés par u n régime injuste. Pendant plus d'un siècle. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. Comme romancier.

par places. vîrf. dépassée. Au seizième. malheureusement pour nos yeux. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. toutes les pentes naturelles d'un peuple . dès le quinzième siècle. intellectuels d'un pays. dans cette mer de maisons. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. population. piton — culme. Dès la fin du quinzième siècle. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. 399 . elles montent les unes sur les autres. toute place se comble et disparaît. du temps de Julien l'Apostat. étaient. pour nous arrêter là. moraux. prennent leurs aises — se fac comode. celle de Louis XV. tout ce qui est sève. politiques. ce misérable mur de boue et de crachat. Depuis lors. Charles V la bâtit. Dès 1367.un réservoir. sans ordre et tout de travers. des puits de civilisation. se carrer — a fi în largul său. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. intelligence. et le faubourg court plus loin. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Là. où commerce. industrie. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. elle est enjambée. on voyait. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. pour ainsi dire. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. Ainsi. La rue de plus en plus se creuse e". surtout sur la rive droite. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. comme des échappées. se taillent des jardins dans les shamps. Sous Louis X I . il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. elles se carrent 1 . elles mettent étages sur étages. tout ce qui est vie. tout ce qui est âme dans une nation. digne du roi qui l'a bâti. se rétrécit. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. pour ainsi dire. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. Elles commencent à devenir profondes. prennent leurs aises 2 . percer. à vue d'œil — văzînd cu ochii. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. siècle à siècle. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. et aussi des égouts. Paris s'est encore transformé.

mais on plie s'il persiste. les Paysans (1844). le Père Goriot (1834). qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". Cultivant le réalisme critique. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Illusions perdues (1837). on le hait. leur spécialité. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. 1 pour tout potage — cu totul. et vous en sentirez partout la pointe. leur histoire: la Cité. groupés sous le titre général de Comédie humaine. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue.Au quinzième siècle. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. l'Université. extrait du Père Goriot. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. on tâche de le calomnier. La corruption est en force. César Birotieau (1837). dont le mari a cinquante mille livres de rente. L'honnêteté ne sert à rien. la Ville. fût-elle riche. Dans le texte qui suit. il a reflété dans ses romans. le Cousin Pons (1847) etc. în total. ou s'y glisser comme une peste. leura mœurs. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. la Cousine Bette (1846). parce qu'il prend sans partager. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. leurs coutumes. le talent est rare. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. On plie sous le pouvoir du génie. en un mot. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. ayant chacune leur physionomie. 400 . Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Ainsi. leurs privilèges.

le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . pour le ménage ou pour la vanité. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. rarement par vertu. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. se trouve au d é b u t de sa carrière. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . Toutes sont bricolées 1 par les lois. il faut être déjà riche ou le paraître. Ses d e u x chefs-d'œuvre. mais là est la misère. soyez-en sûr. à côté de Balzac. Valenod. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . on carotte 4 . Tirez vos conclusions. fils de p a y s a n s . autrement. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. pour des chiffons. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. directeur de la prison c o m m u n a l e . le public les appelle des voleurs. Dans le fragment qui suit. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Ça n'est pas plus beau que la cuisine. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Pour s'enrichir. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. est. Voilà la vie telle qu'elle est. pour des enfants. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes.belle et jeune. Si donc vous voulez promptement la fortune. J u l i e n Sorel. En rentrant. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. en grande livrée. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . ça pue tout autant. un riche bourgeois de la ville de Verrières. qui le cherchait dans toute la ville. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . de son vrai nom Henri Beyle. Certes. J u l i e n Sorel. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. il trouva un valet de M.

Tout y était magnifique et neuf. ses pantoufles brodées. On passa ensuite chez madame Valenod. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Julien. Elle y déploya tout le pathos maternel. 402 . Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. il eut l'avantage d'assister à celle de M. Jusqu'aux domestiques. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. l'homme des impositions directes. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. et on lui disait le prix de chaque meuble. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. se dit-il à lui-même. son énorme quantité de cheveux. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. sa gorge se serra. le directeur du dépôt 1 . Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. Ce fut pis un quart d'heure après. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. n'imposaient point à Julien. On la lui fit visiter. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. On annonça le dîner. Ses gros favoris noirs. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. déjà fort mal disposé. închisoare. sa pipe immense. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. il lui fut impossible de manger et presque de parler. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. et tout cet appareil d'un financier de province. l'une des plus considérables de Verrières. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Le percepteur des contributions. Ils ont faim peut-être en ce moment. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. se trouvaient de pauvres détenus. Julien pensait à madame de Rénal. quelques jours seulement auparavant. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. avait une grosse figure d'homme.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. elle était à sa toilette — se îmbrăca. le directeur du dépôt. Par compensation. Cette dame.

la petite Roque (1886). dont le meilleur est Bel-Ami (1885). il avait les manières. Georges D u r o y . mais non pas encore le cœur de son état. j ' a i fait imposer silence aux gueux. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Il essaya de la cacher avec le verre vert. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. Monsieur Parent (1886). Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. Toine (1885). est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. la sale fortune à laquelle tu parviendras. dit à M. Julien. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . Dans ce moment. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. tu le souffres! Par bonheur.quelques accents d'une chanson populaire. pendant que tu te gorges 1 de viandes. Miss Harriel (1884). et bientôt on n'entendit plus chanter. tenant son verre vert. Ce mot fut trop fort pour Julien. mais il faudra que. chanté en chœur: voilà donc. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. et il faut l'avouer. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. se disait la conscience de Julien. É c r i v a i n antibourgeois. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. 26* 403 . Contes de la Bécasse (1883). tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . pitance — raţie zilnică. Pendant le tapage du refrain. dans un verre vert. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. ô mon Dieu! et. — Parbleu ! je le crois bien. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. Le personnage central du r o m a n . un valet offrait à Julien du vin du Rhin. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882).è m e siècle. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. répondit le directeur triomphant. que chantait l'un des reclus. M. le Uorla (1881) etc. qui disparut. un peu ignoble.

. 404 . Duroy marchait lentement. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. les riches du monde. comme s'il eût constaté. II les connaissait presque tous de. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. fort célèbres.irie s'il les enviait maintenant. tripotages — afaceri necinstite. excité. Ce jeu l'amusait beaucoup. les noms. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. étaient la grande ressource. Il les regardait. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. b a n d ă . et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Le vent ayant changé. le temps s'était adouci pendant la nuit. dans les plus nobles maisons. et que cela l'eût réjoui.nom. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. sous les sévères apparences. hommes et femmes.scrupules. consolé. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. trottant pu galopant. savoureux comme une friandise de printemps. avant d'aller à son rendez-vous. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. Les amazones passaient. Le voici. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. cédant à l'appel du ciel clair et doux. cercle — (aici) c l u b . ressource suspecte à coup sûr. la seule ressource. pour qui les cercles 2 . on l'affirmait. et c'est à pe. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. louche — suspect. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied.. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). et qu'on recevait partout. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . en tout cas. au d é b u t de sa carrière. comme on récite les litanies dans une église. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. D'autres. buvant l'air léger. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale.

inquiétés par les soies brodées. assis en face de lui. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s .effrontés. cherchèrent des sièges du regard. à ce qu'il paraît. — Ah! vous voilà!. Il y eut un silence. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. — Voyons. Les mineurs se tournèrent. Il parla le premier. Son excellence Eugène Rougon (1876).. Vous vous révoltez. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). les dénombrait vivement.. Et il s'interrompit. la Débâcle (1892). entre a u t r e s . demanda-t-il. boutonné militairement. à une grève déclenchée par les mineurs. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . l'Argent (189-1). Il venait de reconnaître Pierron. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. la 'Curée (1872). portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. je ne demande pas mieux que de causer. préféraient se tenir debout. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . dans ses r o m a n s . On y assiste.. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. Tous avaient l'air hautain. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. 405 . caché au dernier rang. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. les théories q u ' i l a soutenues. tas de crapules 1 .. M. Hennebeau entra. tandis que les autres. Hennebeau. la lèvre fière. Enfin. dans les grandes entreprises nationales. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. tâchaitde se rappeler leurs visages. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Germinal (1885). Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. escarpes — t î l h a r i . auquel ils présentent leurs revendications. théoricien du n a t u r a l i s m e . Au bonheur des dames (1883). M. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. ceux à favoris et ceux à moustaches. l'œil insolent. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous.

si nous le donnions. voilà ! — Oui.au fond depuis le premier coup de pioche !. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. Il disait leur misère à tous. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . que les camarades m'ont choisi. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. dans un gonflement de son cœur. boiser — a căptuşi cu lemn. il commença.. la vie de brute. Nous voulons seulement la justice.. la femme et les petits criant la faim à la maison. des choses qu'il ne savait même pas là. c'est la vérité. et qui sortaient. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Par moments. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. Du reste. il faut que le travail soit payé pour être fait. nous sommes las de crever de faim. — Monsieur le directeur. comme si un étranger avait parlé en lui. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. nous n'en serions pas moins volés. nous mettrons aux bois les heures voulues. Mais. la voix hésitante et sourde d'abord. le travail dur. auquel on n'a rien à reprocher. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Mais ce qui nous enrage. comme pour interrompre. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. ce serait donc la fin de tout. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e .. la seule besogne productive. Hennebeau faire un geste violent. il était lancé. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. C'est vrai. les mots venaient tout seuls. au lieu de nous acharner à l'abatage. Maheu coupa la parole au directeur. On nous accuse de mal boiser 3 .. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Ah ! c'est mal. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. il s'écoutait avec surprise. notre journée se trouverait réduite encore. Si cela était vrai. en voyant M. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. Maintenant. oui. nous boiserons mieux. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. Sa voix se raffermissait. Puis. les yeux baissés. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. Il leva les yeux... c'est justement parce que je suis un homme tranquille. 406 . Payez-nous davantage. murmurèrent les autres délégués.

France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. 407 . Le fragment suivant. fils d'un libraire parisien.désastreuses. A. À. s ' é l e v è r e n t . l'Anneau d'améthyste (1899). Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. . Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . crever p o u r crever 1 . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . t e x t e en m a i n . . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). —• C'est c e l a . la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). En tant que critique littéraire. extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . mangées p a r les amendes et les chômages. L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . p a y e r le boisage à p a r t . M. A. à savoir: l'Orme du mail (1897). . p a r m i les m i n e u r s . le Mannequin d'osier (1897). . Des v o i x . les Dieux ont soif (1912) etc. Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . lorsque. . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. Nous avons q u i t t é les fosses. pseudonyme de François-Anatole Thibault. et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. Ce sera de la fatigue de m o i n s . où il a été le principal soutien de Zola. Nous a u t r e s . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . son style atteignant la perfection. Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). le Livre de mon ami (1885). m o n s i e u r le d i r e c t e u r . E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . nous préférons crever à ne rien faire. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). nous sommes donc venus vous dire q u e . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. finit-il p a r conclure. . A. Thaïs (1890). M a i n t e n a n t . les q u i n z a i n e s dérisoires. „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . .

du tonnerre. endommager le cuir d'un honnête homme. On l'effrayait facilement.temps n'était pas le temps présent. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. des combats. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. sur la nef de Thémistocle . blocuri. plus tard. son âme était dans l'antiquité. dispenser — a distribui. cet excellent homme. à Pharsale. „Il nous donnait pour sujet de compositions. Il vivait. aux stratagèmes les plus perfides. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. près de PaulÉmile . César et les dieux. où. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. en commentant un texte d'Elien. des voitures et de tout ce qui peut. avec les rusés capitaines. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. dans la mer de Salamine. 408 . Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. des sièges. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. nous dit un jour monsieur Chotard. Il bravait. des chiens enragés. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. C'était un fameux homme de guerre. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. dans la forêt Hercynie. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. pensums — pedepse scrise (date elevilor). un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. aux Thermopyles avec Léonidas . tant latines que françaises. dans les champs de Cannes. „Il avait peur des voleurs. en sorte que. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. de près ou de loin.

après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . Monsieur F o n t a n e t . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n .l à . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. si. incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . peu nombreux. représentant tardif du romantisme. Dans sa meilleure pièce. Les 409 . Ainsi l'a d é c i d é . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. tel que je l ' e n t e n d s encore. q u a n d . E n v i e z . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . d a n s sa sagesse. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . Cyrano de Bergerac (1897). Chantecler (1910). e t . Il est inepte de rire sans motif. DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . Monsieur Nozière. du sein de l ' E l y s é e .discours i n c o m p a r a b l e . pour la p a t r i e . Le gouffre m ' a t t e n d . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . Ce d i s c o u r s . mais toujours malheureux. „ J ' a v a i s . vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. Gorki). Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). comme il me s e m b l e . je vous infligerai une retenue générale. une prodigieuse faculté de r i r e . l'Aiglon (1900). v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. Monsieur Nozière.m o i et ne me pleurez p a s . J ' e n t r e . o u v e r t a u x mânes des héros. selon son h a b i t u d e . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . Messieurs. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . vous serez consigné j e u d i . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Cyrano de Bergerac. en ce t e m p s . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . La Princesse lointaine (1895). J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i .

De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. — p a r exemple. (Acte I. Ha! Cyrano.. c'est un c a p ! Que dis-je.. C'est tout?. gravement: Très. tenez: Agressif: „Moi. monsieur. En variant le ton. C'est une péninsule!" Curieux: . Oh! Dieu!. heu. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . bien des choses en somme. scène 4.... vous avez un nez.. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. très grand... raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps... et se campant devant lui d'un air fat) Vous.. jeune homme ! On pouvait dire.. C'est un roc!. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle... monsieur. si j'avais un tel nez. folosit cu pedanterie ironică.. C'est la fameuse „tirade du nez". Cyrano de Bergerac. c'est un cap?.. Le Vicomte... Dans la scène qui suit.. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. c'est un pic!.. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. un nez.. Cyrano..vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces.. 410 . Le Vicomte: Mais.. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe...

êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. ce sera le gros lot !" Enfin. avec assez de verve. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. ô le plus lamentable des êtres. d'esprit: Mais d'esprit. d'ailleurs. monsieur. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. T'enrhumer tout entier. monsieur. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. lorsque vous pétunez.Truculent: „Ça.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. monsieur. nez magistral. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. l'ami. car Je me les sers moi-même. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. 411 . qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. qu'on vous salue. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. mon cher. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. votre tête entraînée Par ce poids. monsieur. a fi om cu vază. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. Vous n'en eûtes jamais un atome. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun).

— de bine. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. un fusil. et à essayer de t u e r .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . il m a n i a i t . avec Romain Rolland. C ' é t a i t en temps de guerre. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. t a n t bien que m a l 1 . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. Il fut. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. comme ces terres. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . et à essayer. Membre du Parti Communiste Français. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. Après une visite en Roumanie en 1925. type d'écrivain militant. Sur ces p a p i e r s . sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. à m a n œ u v r e r . 412 . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . de rău. il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . Barbusse se consacre entre les deux guerres. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . il pensait q u ' i l faisait. Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x .

selon la pente de son obéissance passive. messieurs les juges. l'homme que je fus autrefois. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. il fut battu. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. contre lui-même. ensanglanté de coups. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. à la lumière. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. „Je vous ai dit. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. dit-il „que notre sueur se changeât en or". torturé. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". „afin". apporta magnifiquement. Comme tous les inculpés politiques. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. s'écria le petit paysan Grecea. cherché à le savoir. il avait cru que c'était une loi de la vie. Grecea fut arrêté. en plein tribunal militaire. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. à la vje. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. totalement inconnue. un nouveau 413 . Maintenant je ne suis plus le même homme. Le socialisme. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. Lui. une multitude d'esclaves obscurcis. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. le communisme. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Devant le tribunal militaire. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. mais il n'avait même pas.

cependant. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. Restaient les tortures quotidiennes. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. où la peine de mort est supprimée. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Bratianu. Président du Conseil des Ministres. on n'y réussit non plus. réduit — colţişor. En Roumanie. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". On le priva de nourriture. en même temps que lui. il tomba dans un grand accès de fureur. Il fit alors la grève de la faim. l'essai de fuite échoua. 414 . volontairement. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. il y a plusieurs moyens de la rétablir. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. la grève de la faim. les châtiments suprêmes. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". Quand M. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). Il y demeura pendant des mois accroupi. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. On chercha alors à empoisonner Grecea. dans les coulisses de la Justice officielle. et si Dieu conduisait les choses du monde. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement.chef d'accusation 1 . chaque paysan et ouvrier. Tl attira sur sa tête. Cette fois. Le directeur de la prison dut céder. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla.

Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. du reste. n'est plus qu'un fantôme. puis.1 9 4 4 ) . Fabien. 1 au jugé — din ochi.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . S a i n t . au jugé 1 . A. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. Le médecin de la prison a. pilote de son métier. extrait de son roman Vol de nuit. Mais il est devenu fou. Il tenterait de passer par-dessous. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. Vol de nuit — 1930. l'avion trembla. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. Guillaumet e t c .Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. qui remue. si l'affaire se présentait mal.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. corrigea. Dans le fragment s u i v a n t . Le moteur vibra très fort et. À côté de J e a n Mermoz. le courrier de Patagonie abordait l'orage. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. et Fabien renonçait à le contourner. traînant le cadavre de sa pensée. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Pour se conserver une marge. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. m'a dit un témoin. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Grecea n'est pas encore mort. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. 415 . se résoudrait au demi-tour. . Ses romans les plus i m p o r t a n t s . a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. sur la carte. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes.que des morts. XII Cependant. il naviguerait vers sept cents. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. et. l'angle de descente. Il l'estimait trop étendu.

Chaque trente secondes. Il ne savait plus combien de temps. Mais ce n'était même plus des lueurs. 416 . Penché à gauche contre la masse du vent. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . À moins que. vent Ouest faible. probablement. et reprenait. mais il ne vira pas d'un degré. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. ou une fatigue des yeux. Il répondit. circulent encore. comme il doutait. „Je ne sais pas. absorbait le monde visible. Il doutait presque d'en être jamais délivré." Si Trelew était trois quarts couvert. Un remous fit plonger l'avion. Elle était tressée drue par le vent. au milieu d'aiguilles et de chiffres. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. car il jouait sa vie sur ce petit papier. qui l'éblouissaient pour longtemps. de collines. Nous traversons. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. sa veille terrible.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. Là. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. À peine des changements de densité. la prochaine escale. Et pourtant le pilote s'inquiétait. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Il la regarda. signalait un ciel trois quarts couvert." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. dans ce néant. qui trembla plus fort. puisque Trelew. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. qu'il avait déplié et lu mille fois. le radio — radiotelegrafistul.. La nuit. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. „Où sommes-nous. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages.. mais qui. un orage. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte." Il se pencha encore. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. dans l'épaisseur des ombres. comme la flamme d'une torche. appuyé à gauche. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. d'épaves. pourtant. sale et chiffonné. Il était gêné par la flamme de l'échappement. à la boussole. par les nuits les plus épaisses. et tout ce qu'elle portait de rocs. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau.

cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . . ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . T e m p ê t e . On dit que dans sa cellule. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . t u peux v i v r e . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. Aragon est également un grand romancier. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . le cyclone raflerait. . BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. Après avoir débuté comme poète surréaliste. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). les villes. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . membre du Conseil Mondial de la Paix. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. se r a b a t t a i t vers la mer. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . de la Cordillère des Andes. Membre du Parti Communiste Français.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. Tu p e u x v i v r e . Deux h o m m e s . . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . . directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". Critique littéraire et critique d'art. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel.

Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. Une messe pour Paris.. .. Rien à faire. S'ouvre et tu sors." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain... songe..... Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.Rien qu un mot: la porte cède.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . songe À la douceur des matins.. Un cheval pour mon empire. et mon refus O mes amis. si je meurs. Songe.... Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. songe. Je meurs et France demeure Mon amour. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent.

Quelle importance cela avait-il? On avait. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. lui. voilà l'important. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. Que chantent les lendemains !" 11 chantait... Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. et haussait les épaules. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple.. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. si l'envie me prenait de le choisir.. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe.. 419 27* . et l'autre ait pour lui l'armée. sanglant est levé. sous les balles. Des mots: „.. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. confiance en Carnot.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin.. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). Sous vos coups chargé de fers. — dit encore le mousquetaire. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. 1 affliger— (aici) a copleşi.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. ou non. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. pourrait influer sur ma décision. „Si je n'avais à choisir.reur. peut-être que le seul fait que l'un fuie. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé.

un prétexte ou l'autre de répandre le sang. ni forgeron. et personne n'y peut rien... voyons ! Oui. il y a des retours. regardez sa bouche se tordre.. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police.. mais on a embrigadé la jeunesse. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence.. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. si elle est victorieuse. des chutes. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. sanglant. chez Monsieur mon père. elle entrera dans le camp de la misère.... Je me remettrai à peindre." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde.. Si elle est battue par l'étranger. porter >mbrage — a lăsa în umbră. la guillotine a disparu des places. son teint s'obscurcir... si on m'en laisse latitude.. je ne suis ni boulanger. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. par là. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés.. sans doute. . il l'appellera Constitution. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. Le désordre ou la guerre.. d'être l'Empereur de la «inaille. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que.Houdetot dit que Napoléon a refusé. Mais. Voilà tout le choix qui m'est donné. a eclipsa 420 . L'armée.. de notre vivant. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. La Révolution. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche... Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. Napoléon. Mais moi. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. servira à l'intimider. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . pas d'autre perspective ! Seigneur... voilà donc — s'exclama Théodore. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. c'est là pour moi le travail. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. tout ce que nous avons vu. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. Le peuple continuera à crever la faim. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat... voilà tout.. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. blêmir. même Hercule. se révulser ses yeux. ni charretier. que si l'on donne les armes au peuple..

Classe 42 (4 volumes. 421 . Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. 1 2 à tout le moins — cel puţin. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. Roberte. dans Paris occupé par les Allemands. Son premier roman. Jean aperçut Christian et Mathieu. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Son deuxième roman. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. mais Hubert avait disparu. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Il hésita. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . Enfin. extrait de Classe 42. Jean erra encore quelques minutes. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée.C. — C'est décommandé ici. se faisant sans cesse bousculer. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. surgie de la foule. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. devant les vitrines de la cour de Rome. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. la Dernière forteresse (1950). De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . la Marseillaise éclata.F. il prit Claude à part.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Le fragment suivant. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. barem au pas de course — în pas alergător. lancés au pas de course 2 . Mathieu. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". de glace. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960).

* moto — motocicletă. ayant abandonné sa machine. sur le trottoir. Après on verrait. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . D'autres flics couraient vers eux. il y eut une hésitation. un instant surpris. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. 2 1 422 . revolver au poing. déboucha des marches. tenant toujours le drapeau à sa main. tendu à coupe-gorge — loc periculas. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. André s'envola par-dessus la grille. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. lui aussi. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. L'euphorie. Brusquement. Le premier moto­ cycliste le suivit. pris par la bousculade. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Tout d'un coup. dans un escalier. un autre tournoyait au milieu des manifestants. revolver au poing. Jean attendait. avec Mercosur et Saint. La Marseillaise reprit. Au loin.. André se mit à courir évitant le soldat. pris de peur. Au même moment. éperdu. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. une pétarade 3 trancha le chant.Au croisement du boulevard Sébastopol. l'Allemand. On aperçut un policier à terre. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. la Marseillaise repartit. Le cortège les aborda de front. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. André s'en alla vers la droite. Mathieu avait soudain disparu. sur le trottoir. son grand imperméable clair volait à ses côtés. l'autre posa sa moto 5 . * Boche — n e a m ţ (peiorativ). L'Allemand. dans le groupe de tête du cortège. liesse — bucurie. Il y eut quelques secondes d'attente muette. Une troisième fois. déjà il était engagé dans le coupegorge1. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. Pour l'instant il fallait gagner. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. Jean se retrouva. on le vit s'engouffrer. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. l'un se saisit du revolver.. on sentait l'horreur sur le groupe. se jeta à sa poursuite. prêt à tirer. un des motocyclistes noirs. déjà lancé à toute vitesse.

il regarda Jean. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. émacié. l'Allemand allait le rejoindre. mettant la main sur son cœur. sûr de tenir sa proie. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. blême. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. l'autre toute noire. La Jeune Garde continuait comme un défi: . sans se presser. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. A son étonnement. il lui semblait qu'allait partir. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. tendre la jambe devant le soldat noir. Jean reçut André dans ses bras. Les copains firent une redoute de leur poitrine. André fit non de la tête. le trait noir s'abattit. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. un frisson de joie parcourait le groupe. comme s'il allait s'évanouir.. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier.. Derrière eux. A cet instant.l'extrême. plus longue. un visage fou. Plus que dix mètres entre eux. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol.. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. le Boche tira . tirant au hasard. La Jeune Garde. d'une seconde à l'autre. l'Allemand s'abattit lourdement. 423 . Le cortège semblait cloué de stupeur. c'était André sans imperméable. prenez garde Vous les sabreurs.. une jeune fille blonde l'entraînait. le coup de revolver fatal. ni drapeau. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour.. André continua de courir. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. crochet — ocol.. puis ferma les yeux aussitôt. Jean dut le porter sur son épaule. les yeux exorbités. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. Jean se sentit agrippé par sa manche. André ne tenait plus sur ses jambes. devant un portail ouvert. le croiser. Jean voyait seulement deux silhouettes. Le groupe entier s'était refermé sur André. on discernait ses traits crispés. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. une claire: André.

Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. André susurra. puis r e v i n t sur ses p a s . Assourdie. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. J e a n fit signe de se t a i r e . puis dans une a u t r e .. t r o p b ê t e . Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . . — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e .— J ' a i couru. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . Même alors. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . garnitură. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait.. ils obliquèrent dans une rue. il mit le nez dehors. grommela A n d r é . André devenait é c a r l a t e . Il a t t e n d i t une seconde. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. 424 . La s t a t i o n du m é t r o . J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . v e n a n t du boulev a r d . La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . Sa voix s'éteignit. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . ce qu'ils venaient de v i v r e .. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. — Ce s e r a i t . rassuré. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . Ils courent.. J e a n p a r t i t en éclaireur. . LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . la chanson jaillit une fois encore. T o u t était calme. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. à m o r t . 1 rame — tren. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante.

a côté d'elle. En face de Renaudel. le gros. vous les connaissez?" — „Oui. Jaurès et ses amis formaient. Tenez. Et. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. c'est Philippe Landrieu. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. et le serra doucement. c'est Amédée Dunois. où il y avait peu de monde. parallèlement à la rue Montmartre. là. Jean entraîna son camarade au dehors. à gauche de l'entrée. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. c'est Jean Longuet. c'est Dubreuihl. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". la femme du type qui est en face de Landrieu. il lui prit le coude. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. à côté de Dubreuihl. La rame s'arrêtait dans une station. le dos à la fenêtre. malgré certaines confusions. A sa gauche.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. faite de plusieurs tables mises bout à bout. au milieu. une longue tablée. Et. il se tourne pour parler à Albert. „Sur la banquette." — . Celui qui est à droite de Jaurès. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. — „Les autres aussi. le gérant". — „Le voyez-vous?" dit Jacques. c'est Renaudel. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. — Il était plus de neuf heures et demie. murmura Jenny. 425 .

De la rue. envahissaient le café. la gérante." souffla Jacques. Il joua des coudes. debout. il arracha la cravate. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. J'ai oublié son. et empêchait d'approcher. Avec autorité. suivi. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. puis un brouhaha' assourdissant. assis. le bras tendu pour protéger Jenny.. les yeux clos. Toute la salle.. Une seconde de stupeur. d'une deuxième détonation. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. et d'un fracas de vitres. la bouche entr'ouverte. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . Un homme. Il devait s'être évanoui. — fendit le cercle.s'élancèrent dehors. 426 . A demi caché par le dos de Renaudel. un collaborateur du Bonnet Roage. qui tenait le poignet de Jaurès. mais il levait vers la corniche un visage de voyant.. l'interrompit net. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. c'est un ami de Mighel Almereyda. saisit la main qui pendait. sans doute. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. A ce moment.. debout. passa devant la table de Jacques. Jacques s'était dressé. il hocha lentement la tête. et la forçant à se rasseoir. Il était courbé en deux. Au mur du fond. Et celui qui vient d'arriver. gesticulant. un dîneur. il cherchait Jaurès des yeux. Instinctivement. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !.. sans regarder personne. et. entourait les amis de Jaurès. Chut !. Il se précipita vers la table du Patron. celui qui est debout près de la table. La voix de M. Sans changer de pose. très calme. ouvrit le col. à flots. Puis il cessa de le voir.. Il était pâle. presque aussitôt. Il ne disait rien.. une glace avait volé en éclats. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. Albert retentit. le front. dont les paupières battaient.Et en face d'elle." Un claquement bref.. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. Mme Albert. vite!" — „La police!" Un cercle de gens." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. la barbe. ses amis s'étaient levés lui seul. en courant. en. chercha le pouls. d'où partaient des cris. un éclatement de pneu. des curieux. ce sont les deux frères Renoult. — un médecin. qui se penchait. était resté à sa place.

Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. poussés. Henri Fabre. Il est mort. Au moment où ils allaient la franchir. Elle était debout. Il était blême." Une longue minute s'écoula. Fabre se retourna: au centre. Trois mots. sourdement répétés. poussiéreuses. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. autour du blessé. un ami de Jaurès. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. On chuchotait: j.. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin.d'un espace vide. Jacques reconnut un socialiste.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Elle se faufila jusqu'à lui. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. passèrent de bouche en bouche: — ). Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. prête à bondir. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. bousculés. serrés l'un contre l'autre. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Jacques cherchait à voir. entraînés vers la porte. sans un mot. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. s'accrocha à son bras. n'attendant qu'un signal. Des amis avaient soulevé le corps." Les yeux pleins de larmes.. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. l'emportaient avec précaution. Le docteur. Mais.. Alors. rapprochées en hâte. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. énormes. pour le coucher sur deux tables. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. se trouvèrent pris dans le remous. dont la masse élastique se referma derrière eux. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Jacques et Jenny. . Le d o c teur.. et procédait à l'évacuation de la salle. l'attroupement devenait de plus en plus compact.IJ est mort.....

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

supra-. r a p p o r t e r . com-. emmener. désarmer. ii-. bipède. bisco-. sous-directeur. apporter. biscuit cohabiter. coexistence. importer.deasupra. riul réagir subordonné. antichambre împotriva antifasciste. exdepărtare. ra-. în mijlocul intercostal. survoler trans-. sous-. antiantibien-. entreî n t r e . en-.etc. soudedesubt mettre super-. ir-. separare défaire. contresigner dé-. r1. tré-. suprasensible. separare enlever. exporter in-. perforer préînainte p r é a v i s . entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. anti-impérialiste bine bienfaisant. réarmement. oulredincolo de ultra-royaliste.. des-. scop . projeter re-. r a p a t r i e r . al. repetiţie redire. en2. correspondre centra-. trépasser. ad-. outre-mer vice-. tresdincolo de t r a n s a l p i n . în incarcérer. bénébi-. discontrariul. rasseoir 2. n e g a t i v nemi inter-. prédisposé pour. ememmagasiner immobile.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. con­ direcţie. a l ­ longer înainte antédiluvien. em-. î n a p o i . prédire. viîn locul vice-président. superior superstructure. sousub-. enfermer. 1. af-. contra­ retourner. tressaillir ultra-.) ante-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . supersonique. perprin parcourir.(ac-.pro­ în faţă. illogique. înainte poursuivre. d i s p a r a î t r e en-. col-. ré-. a t t i r e r . im-. irréel. bénéfice de două ori bicyclette. sur. vicomte a. collaboîmpreună rer.

soluble r o u m a i n . ^ois origine F r a n ç a i s . -ence a c ţ i u n e . Marocain -ais. profesie journalisme 1. stare r e m a n i e m e n t . demni­ syndicat. profesiune charpentier. acţiune n e t t o y a g e . poignée -ier.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. p a r t i z a n u l unei communiste. professorat. sucrerie -ien origine. obiect cendrier. classement -on diminutiv aiglon. humanité -ace. dentiste -(e)ment acţiune. lorrain. écolier 2. -ation acţiune pendaison. fourchette. vengeance. -ateur 1. français. finesse -et . dessinateur 2. -ible. suédois caricatural. paperasse peiorativ produs citronnade. -ien -ais. doctrină. -eance. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . ruelle -êe conţinut bouchée. bavardage 2. marseillais. lisible. -elle diminutiv chevreau. socialiste. valetaille. calitate politesse. italien anglais. rougeur -ie. profesie j o u r n a l i s t e . r o y a l - 432 . fillette -eur. -erie calitate perfidie. réaliste -iste doctrine 2.-ette . doctorat -at tate -eau. -ité calitate parenté. a d m i n i s t r a t i o n -ance. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. encrier. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e .-vlet . réalisme 2.-elette d i m i n u t i v coffret. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . -1ère 1. c u r e n t communisme. visiteur. -ain. technicien -ise calitate franchise -isme 1. orangeade 1. calitate blancheur. Chinois -aison. profesie Parisien. m a l a d i e . agent danseur. ourson -té. parisien. r e z u l t a t u l tempérance. soupière -esse stare.

scénique c o m m u n i s t e . communard. rarissime p o i n t u . socialiste richissime. noiraud p r o p r e t . bavard campagnard.Sufixul Sensul 1. vaniteux saisonnier. -elet -eur. pensif enfantin. barbu -ard -âtre -aud -et. coutumier inventif. rougeâtre l o u r d a u d . calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. aigrelet menteur. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . alpin héroïque. caracter. peiorativ 2. m a quisard n o i r â t r e .

armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Pékin 434 . Paris. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Observaţie.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. tables) les (élèves. Moscou.

d) î n t r . le Rhin. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. fluvii şi munţi. enfants. fondateur de „l'. 28* 435 . Ce paysage est magnifique. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. Le Mans.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès.Humanitè".o e n u m e r a r e : Vieillards. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. Le Caire e t c . les Alpes. rue de la Victoire. hommes. femmes. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. O b s e r v a ţ i e i . înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. PrietenuJ său este simpatic. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. la Corse. Numele de ţări. toute la foule était joyeuse. camarade ! Merci.

formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. In limba franceză nu există substantive de gen neutru.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. masculin sau feminin. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. te la masculin în -x le curieux une boulan.

le c h a p e a u -eau. la noia. în le­ g ă t u r i . les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au.I I .p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc.T dăugind les jeua. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. -x. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . în -s 437 . les chapeau. les nez formează les noyaua. les bras les noia.

în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. al căror plural este: bonshommes. gentilhomme. etc. gentilshommes. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. ugind un ~x les choua. formează pluralul adă­ les cailloua. 1 les chevaua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. 438 . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua.

semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix.De asemenea. 2. adverbe. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. monsieur. Dacă substantivul este compus din două substantive. mademoiselle. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. dintre care unul este determinantul celuilalt. prepoziţii. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. messieurs. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. Les fenêtres de la chambre sont fermées. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Observaţie. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. Les livres de l'étudiant sont gros. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. acestea rămîn invariabile. al căror plural este: mesdames. prepoziţia de se contractă cu acestea. substantivele: madame. mesdemoiselles. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 .

G. D. prepoziţia à se contractă cu acestea.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. D. Adresse-toi à l'élève de service. de l'étudiante D. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. G. de cette fabrique. J'écris à la soeur de mon ami.les = aux: La directrice parle a u x élèves. A. l'étudiante G. ami. à l'étudiante A. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. l'élève Feminin N. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. A. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . de Vélève D. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. l'élève G. à l'élève A. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N.

-n. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. -s. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 .

Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. pentru t o a t e adjectivele. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. vieux-vieil.formează la fel ca acela al substanti­ velor. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. sociales. 442 . fou-îol Observaţie. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. conform regulii generale. nouveauforme la masculin nouvel. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. nouvelles etc. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală.

son habitude. cet hiver. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. ton. ton armoire. m 443 . sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. în locul formelor ma. 2 . î n limba franceză. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . ta. 1 . cet cette Plural Observaţie. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce.

2. (la) huitième Observaţie. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. 1. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. 444 . cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. înainte de a primi terminaţia -ième. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. Numeralele cardinale sînt invariabile. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. quatre-vingt-onze.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

quelque. elle ' -. nulle. -e. à moi. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. elle nous. lui. même. ils lies me.. te. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . î n acest caz. à lui. il. à toi. vous. nous.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. eux. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . elles moi. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. î n gramatica franceză million stantive. 446 . telle. chaque. f vtominativ < l Dativ lui. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . plusieurs. autre.-e. tout. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. nul. . tu.v i n g t . toi. tel. certain. lui Forma accentuată moi. vous.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . elle. à elle ». toi.

cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. eux. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. les m( à nous. il faut être persévérant. vous. je le sais. leur. vous. leur ' te' ie' ' a nous. je le lui donnerai demain. les. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. vous. 447 . À eïle. Je le répète. elles à elles Observaţie. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . à vous. je lui offre un bouquet de fleurs. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. je vous le recommande chaleureusement. à eux. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. Qui veut lire? Moi.Acuzativ 1 me nous. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b .

care corespunde articolului posesiv din limba romînă. U n e o r i . fiind. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. de obicei. vous Pronumele personale en şi y 1 . fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. 2 . p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă .P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. te. U n e o r i . nous en sommes très heureux (de cela). Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. în acest caz. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). în afară de p r o n u m e l e se. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. 448 . il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). P r o n u m e l e y înlocuieşte. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. nous.

• \ cela (ça) Observaţie.. que Expresia c'est. qui. Expresia c'est. care.. etc. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère.. ce sera. . este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. c'est. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului.. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ ... în acest caz. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi...Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. C'est lui que je cherche. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. r e s p e c t i v . c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. Expresiile de prezentare c'est.

plusieurs. compuse [lequel. quelqu'un.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. quiconque. a cărei. tel.. nul. despre care.. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". 450 . Observaţie. autre. -e. cu înţeles nedeterminat. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. rien. personne. certain. l'une. al c ă r u i . tout. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. l'autre. •D. laquelle etc.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. A. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. G. al căror ce. destul de rar folosite. care sînt invariabile chacun. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. -une. l'un. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . care variază după număr şi gen.

. viitorul II. infinitivul trecut. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). imperativul trecut. perfect şi mai-mult-ca-perfect. conjunctivul • imperfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior.

La timpurile compuse. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 .(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie.

-asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -es.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. venir etc. a Ill-a -ir -oir. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -ais. -re -ant -i. -a. -iez. 453 . tomber. -is -is -it -imes -ites -irent -as. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -ions. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). mourir. -ions. -s. -ez. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. -ait. -iez. partir.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -e. finiss-(ant)]. -e. -u. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. entrer. naître. ] . iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. arriver. -ais. rester. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). sortir. -ait. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. ţin-(ir) e t c .

j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca. C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).m u l t .Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ . Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .conjunctiv imperfect perfect Observaţie..

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t .

jeter — je jette. ) ils jetteront (dar nous jetons etc. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . ils modèleront (dar vous modelez etc.) acheter — j'achète. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . je céderais 4 . n u d u b l e a z ă consoana l sau t.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. -eter. appuyer — j'appuie. appeler — j'appelle. oue je cède — je pèse. în acest caz.) 5 . Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 .) dublează A l t e v e r b e .) 457 . il emploiera (dar nous employons etc.) il appuiera (dar nous appuyons etc. ils achèteront (dar vous achetez etc. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. nous pèserons Observaţie. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. ci p r i m e s c . Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 .

Voi pleca (în c u r î n d .) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. formează trecutul apropiat (le passé récent). 3 . venir la indicativul prezent. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. A m pus să-1 cheme. Tocmai i n t r a s e . 6. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. faire etc. 458 . î n d a t ă ) . Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. il neigera. il hait (dar nous haïssons etc. 2. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. 4 . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. Spre deosebire de limba romînă. tu hais. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. A î n c e p u t să lucreze. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). venir. il fallait etc.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie.

Trouvant le film ennuyeux. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. il paraît. Ces portraits sont parlants. Observaţie. de t i m p e t c . il arrive. grêler e t c . ^ şi a l t e verbe (falloir). il convient. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. gerunziul Participiul prezent. de cauză. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. La un număr redus de verbe. ) : En lisant on s'instruit. ca de e x e m p l u : il suffit. neiger. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . il fait etc. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . Il s'est blessé en fendant du bois. tonner.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. geler. nous sommes partis. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d .

unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . . . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. 460 . .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. .

! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! .bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. être) plaindre. peindre. atteindre. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . teindre etc. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. accourir (eu avoir.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. prédire contredire care fac la pers.a p l . servir. partir 1 eu a u x . sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. de aseme­ nea interdire. a I l . şi imper. [vous) contredisez etc. ind. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 .Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire.prez. mentir.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. admettre.entendre. commettre. défendre.. tre. . dépendre. répondre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre.. il pleuvra .. . vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . . 1nu 1 . per1 mettre etc. combat. attendre. pendre..

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

soutenir.être: revenir. eu aux. devenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. se souvenir. obtenir. appartenir etc.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . avoir: tenir. intervenir.

nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . aşezată după verb: II ne parle pas français. La timpurile compuse. jamais. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. şi pas. personne. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que.i l s pas? 468 . aşe­ zată înaintea verbului. rien. point. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. la verbele din grupa I.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. pentru propoziţiile scurte. guère etc: Je ne vois rien. Il ne veut plus avancer. Je ne le rencontre j a m a i s . păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent.

plutôt. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. dessus. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. trop etc. longtemps. gratis etc. demain. certes. le bâtiment. hautement. confusément. dessous. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe.. hier. dehors. où. tard. précisément. ici.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. Adverbe de negaţie: non. parfois. ne. 469 . ensuite. assurément etc. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. Adverbe de timp: aujourd'hui. peu. loin. beaucoup.. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. profondément etc. Adverbe de loc: ailleurs. commodément. toujours etc. là. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. bien. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. exprès. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. Adverbe de afirmaţie: oui. partout etc. Adverbe de cantitate: assez. soudain. bientôt.). heureusement etc. ensemble. l'assortiment etc. davantage. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. ainsi. jamais. tant. souvent. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. Observaţie.

avec. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . parmi. avant. en. 470 . loin de. la adverbele care se p o t c o m p a r a . sur. à côté de. sans.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . dès. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. de. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. quant à e t c . depuis. sous. jusqu'à. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . près de. pas. derrière. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. outre. pendant. chez. entre. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi.devant. contre. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . m o d u l : aller à pied. malgré. au milieu de. après. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. dans. pour. vers.

prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. un parapluie à la main.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . monta dans la diligence. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. 471 point . Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. il s'établit à la campagne. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs.

ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. c'est-à-dire: pas sérieusement. Il est entré dans la maison. car il ne travaille 472 . Balzac était royaliste et catholique. ainsi il est écoulé. ni: Il lit et commente le journal. Je crie mais on ne m'entend pas. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. ni ramer. par J'ai fini. aussi. pourtant. b) adversative (conjonctions cependant. enfin. en effet.Prepoziţiile en şi dans In general. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. Il parle fort. toutefois. Elle ne sait ni nager. Il échouera. donc je peux partir. ainsi.

bien que. d) quand: partir. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. tu réussirais. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . après que. Observaţie. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. on se couche. (comparativă) : Comme on fait son lit. vu que. de façon que. non que — finale: pour que. puisque. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. afin que. pour peu que. ainsi que. de manière que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. à mesure que — concesive: quoique. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. pendant que — cauzale: parce que. je suis parti. de peur que — consecutive: de sorte que. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. jusqu'à ce que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e .

adjective.— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. verbe. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .

Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. 2 . d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. m'a communiqué quelque chose d'important.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. sau p r i n subordonare cînd. Propoziţia independentă (proposition indépendante). care nu depinde de a l t ă propoziţie. Pierre est charpentier. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. Je m'habille et je viens tout de suite. La personne qui m'a téléphoné. 475 . R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. depind unele de a l t e l e . Propoziţia principală (proposition principale). cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. b) prin joncţiune. nefiind de acelaşi fel.

il est un grand réaliste critique. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez.3 . 476 . — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. d'hôpitaux etc. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. on.pourrait construire plus d'écoles. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais.

In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . Il est bon que nous apprenions le français. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . t e a m a . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. il n'y a que des champs de blé. E l se foloseşte.: 1 . jusqu'à b) de loc. regretul e t c . il est juste. unique. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. posibil. d o r i n ţ a . de côté que: Où que nous regardions. sembler etc. Il regrette que tu sois malade. principal e t c . que. 3 . b) după un verb impersonal (falloir. 4 .) şi după unele expresii impersonale (il est bon. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. il est nécessaire e t c . In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. ) : Il faut que tu écrives une lettre. Je veux qu'ils partent. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . quelque 477 . c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que.

. pour. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . 2 . pour que. avant que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois.. ce n'est pas que. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. se foloseşte indicativul în limba romînă. De asemenea. sans que: Bien qu'elle soit jeune. quoique e t c . d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que.. de manière que. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. elles n'eurent aucun résultat. Observaţie. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. î n limba romînă. d) f i n a l e . f) c o n d i ţ i o n a l e . pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. ) : Approche que je te voie (que = pour que). locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. que.c) d e c a u z ă . afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. pour non que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul.. quoique. il a de la force. pentru a exprima un fapt real. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. si. bien que. sans que e t c . Quelles que fussent les précautions de Bartholo. • e) c o n s e c u t i v e . 1. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. on ne peut contenter tout le monde. de. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. Quoiqu'on fasse. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que.. Observaţie. are putere — Bien qu'il soit maigre. Deşi este slab. mérites.. d u p ă pour peu que.

este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . Ne pas se pencher en dehors. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . propoziţiei 479 . cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. 3 . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. Şi iată că găinile se ţivîntă. Après avoir passé un beau congé. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. j'ai repris mon travail. manger tout cela! 2 . les canards d'accourir. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. il faut se laver les mains. raţele se reped.

d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas.d) consecutive: II rit à se tordre. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. în gramatica franceză. on remarquait ses rides. Observaţie. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. la reconstruction commença. 2. spre deosebire de gramatica roinînâ. Rîde de se prăpădeşte. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. 480 . il travaille. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue.

je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). Marie. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . Observaţie. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes.2 . în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. Elles étaient appréciées par leurs camarades. expuse m a i departe (punctul 4). 4 . deci acordul se face^. deci nu se face acordul. Ils ont lu la gazette. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. (Complement indirect. (Complement direct. Elles se sont parlé. 3 . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t .) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville.

482 .) Observaţie.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. (Acordul se face cu complementul direct les lettres.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes.

E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut).REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. î n limba franceză.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. 1 . (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. în general. 2 . 3 .a a condiţionalului trecut). î n schimb.

ainsi. . în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. 1 . incidente: instants. dit-elle. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . toujours: Il avait volé.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . Reste la question essentielle. dar este r e l u a t p r i n t r . peut-être. d) c î n d . adver­ comment il procédera. encore. en vain.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. Acest strigăt îl lansează Barbusse. au Inversiunea este moins etc. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. à peine. Ce cri le lance Barbusse. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . aussi \'a-t-on condamné. facultativă după sans doute. À peine « ( . Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie.

CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent.

représentant (fig.) .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 .) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier . -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

arhitectură art. muzică nehot. adverbial ant. locuţiune conjuncţională loc. marină mai. adv. invariabil ist. verb intranzitiv vt. 1. locuţiune prepoziţională loc. prep. numeral part. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. perfect pers. conjuncţie constr. verb vi. gramatică hot. militar mitol. prezent pron. adjectiv adm. verb. substantiv iehn. vezi vb. pronume qn. interjecţie interog. majusculă mar. prepoziţie prez. trecut v. mitologie muz. literatură loc. zoologie Observaţii. învechit jur. hotărît imper. (gradul) comparativ conj. plural pop. indicativ inf. familiar fig. impersonal ini. antichitate arhit. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. personal pi. tipografie tr. (fem. interogativ invar. administraţie adv. (mase. popular prep. imperativ impers. articol aux. auxiliar bot. 2. botanică comp. quelqu'un qch. participiu perf. nehotărît num. verb tranzitiv zool. expresie /. locuţiune verbală m.) masculin maj. relativ s. infinitiv interj. juridic Ut. .) feminin fam. quelque chose rel. matematică mii. istorie înv. locuţiune adverbială loc. construcţii expr. conj.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. figurat gram. tehnică ţipogr. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. adverb.

.

[loc. acuzare acharner vb. adăpost abricot s. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a se împăca accoster vb. [fig. a lipsi. [mar. II a atinge (ceva). m. a a d u n a . m. ţii ie loc de dicţionar. cumpărare . acces. a adăposti absence s. a p ă r ă s i . a a d ă p a abri s.) faire ->qch. a î m p o v ă r a . m. a b o r d a r e . (pi. a b s e n ţ ă .m.f. f. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a ajunge (la) .m. desăvîrşit absolument adv. a p r i m i accès s. p r i m i t o r . a săvîrşi. a strînge accusateur. a b u n d e n ţ ă . acordeon accorder vb. a a c o m p a n i a accomplir vb. à pied pe jos .f.m.-e adj. II a se aşeza pe vine accueil s. adv. a b s u r d i t a t e abus s. a nu fi de faţă absolu. absolut . a r e n u n ţ a abat-jour s. s' ~ a se p o t r i v i . a a g ă ţ a .) a acosta accoupler vb.f. a a c o r d a . ) a duce (la) abreuver vb. abuz acacia s. p l ă c u t accueillir vb.m. accelerare accélérer vb. m. a a t î r n a . c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. I I I [în expr. a grăbi.f. a accepta. lipsă absenter (s') vb. belşug abondant. a accelera accent s. a aboli abondance s. cu t o t u l . caisă abricotier s. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. f. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l .) a descuraja abbaye s. în p r i m u l rînd aborder vb. III a doborî. -trice s. abis abnégation s. intrare accident s.f. î n v o i a l ă . a înverşuna achat s. accident acclamation s. a b u n d e n t abord s.m. a sfîrşi. a aborda. II a suprima. ro. a se î n d r e p t a acheter vb. negreşit absorber vb. 493 . a ierta absurdité s. a absorbi. cîte. a b a t e .m. invar. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . şi adj. m ă r i r e .f. -e adj. în . de. a b a ţ i e .m. I I I a m ă r i . acu­ zator accusation s.m. a însoţi.) d' ~ m a i î n t î i . a spori accroupir (s') vb. aşadar. a înghiţi absoudre vb. I I a î m p l i n i . cais abriter vb.f.m. c u m p ă r ă t o r achever vb. pe. a lega accourir vb. acord. abnegaţie abolir vb.f. -euse s. III a sosi în grabă accrocher vb. a acosta.m. a a c u m u l a . a a c a p a r a accélération s. p r ă p a s t i e . (fig. a copleşi. şi s. tăiere . a umili accaparer vb. doborîre (a co­ pacilor. a vitelor) . a t e r m i n a . n e a p ă r a t . cu. a a c l a m a accompagner vb. m.m. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. a cumpăra acheteur. a împerechea. Aceste vocabulare nu p o t . m. a t ă i a . salcîm accabler vb. preot abîme s. d u p ă . à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. -e adj. m. I I I a absolvi.m. I I I a p r i m i . la. a c l a m a ţ i e acclamer vb. consim­ ţământ accordéon s. a b a t a j abattre vb. a efectua accords. sporire accroître vb. accent accepter vb. a d a . a îndîrji. a î n t î m p i n a accumuler vb. m ă n ă s t i r e abbé s.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep.m.) împreju­ r i m i . abajur abattage s. îmbelşugat.

~ que p e n t r u ca.f. agent agglomération s. a g r a r agrandir vb. aerodinamică aéroports. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . -e adj. agreabil agressif. d'-~ de altfel aimable adj.f. (în)aripat ailier s . vîrstă âgé. a c t u a l i t a t e acuité s. şi adj. s.m. vîrstnic agence s. conso­ lidare affirmer vb. a adresa adroit.f. p l ă c u t agréablement adv.f. a se a g i t a . înăcrit aigre-doux. a înfrunta afin conj. m. p u i de v u l t u r aigre adj.f.f.f. a c o n s i m ţ i . I I a a c ţ i o n a agiter vb. cu dare de mînă 494 . p r e c u m şi air s. I I a slăbi. conj.f. a t a c agriculture s. (fig. aşa precum.f. a se învoi acteur. agricultură agripper vb. aglomeraţie . a f l u e n ţ ă . a e r . a î n h ă ţ a a h ! interj. conj.m. aeroport affaiblir vb. oţel acquérir vb.f. aïeux strămoş) aigle s. agresiune. a h ! o h ! aide 1 s.) a se prăbuşi affection s. -es. m. aerian aéronautique s.f. a cîştiga acquiescer vb.m. f./. cu a r i p i . I I I a d o b î n d i . afecţiune affermir vb. dibăcie. bot. aripă ailé. a c t i v i t a t e actualité s. a î n r ă u t ă ţ i . înfăţişare aisance s. adv. aşa. deci ainsi que loc.) aglo­ meraţie afflux s. a n d r e a . u ş u r i n ţ ă . vîrf (al t u r ­ n u l u i . a d m i r a b i l admirateur. strident a i g u i l l e s . a g i l i t a t e . II a î n d u l c i ./.) ~ de pentru a . a afirma affluence s. agresiv agression s. a agrava agilité s. în v î r s t ă . astfel.m. a g r a v a r e aggraver vb.e omul care-mi trebuie . a a p u c a . sprinteneală agir vb.m. se tirer d' — a se descurca. -é s. conj. il fait mon •«. a se prăbuşi affaler (s') vb. v u l t u r aiglon s.acier s. (pi. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . a se s i m ţ i bine aisé.f. în a l t l o c . a micşora affaire s. adonis adorer vb.m. (fig. (fam. m. agenţie agent s. -douce adj.m. (pi. -trice s. -enne adj. iscusinţă adresser vb. arie (muzicală). a d m i t e r e adonis s. a îmblînzi adresses. II a se elibera affronter vb. a d m i r a ţ i e admirer vb.f. acţiune activité s. î n t ă r i r e . a a g i t a agneau s. -ë adj. ac. ~ es) bun i c . m i n ă . ajutor aider vb. -e adj. uşor. cum îi p l a c e . a d m i r a t o r admiratif. -e adj. miel agraire adj. a a d u n a adhésion s.f. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . sprijin. afacere. 2 . (pi. o votre — • c u m d o r i ţ i . (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. actor action s. agreabil. a d m i r a t i v admiration s. -s) usturoi aile s. aglomerare aggravations. aeronautică aérodynamique adj. a-i plăcea aîné.f. a adora adoucir vb.m. dezinvoltură aise s.m. î n r ă u t ă ţ i r e . aulx. a consolida affermissement s.) p i ţ i g ă i a t .. / . ajutor aide 2 s. b u c u r i e .m.f. m. -ive adj. II a î n t ă r i .m. p r o b l e m ă . ascuţime additionner vb. m a i în v î r s t ă . a-şi face de lucru affaisser (s') vb. -ive adj. dulce-acrişor aigu. aflux affranchir (s'j vb. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa.f. I I I a a d m i t e admirable adj. f. I I I a m ă r i agréable adj. rn.f. a ajuta aie ! interj. f. a s c u ţ i t . a d r e s ă . a i u b i . în mod p l ă c u t . a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. î n d e m î n a t i c .f plăcere. -~ s. aerodinamic . /.m. -e adj. acru. adeziune admettre vb. în scopul âge s. m . trea­ b ă . au ! v a i ! aïeul.f. al muntelui) ail s. -trice s. a a d m i r a admission s. a m a b i l aimer vb. (în loc. dragoste.f. p r i m u l născut ainsi 1 . dibaci aérien.

nelinişte. (cu maj. a p l a u z e appétit s. salariu apporter vb. a a m p u t a amusant. pi.m.m.pi. a chema.m. -enne adj. chemare appeler vb. c h i b r i t allure s.f. a n u m i applaudir vb. amazoane ambition s.f.f. a o d u c e .f.m. prietenie a m o u r s . a strînge amateur s. englez. prietenesc amicalement adv. dis­ tracţie amuser (s') vb. a se duce alliance s. / . a m i c a l . a n a c r o n i c anatomie s. prieten. a m ă ­ nunţit ampleur s. alegorie allemand.m. a l p i n i s t alsacien. a n o r m a l antarctique adj.9.m. a n t i s e m i t août s.f. grămadă amasser vb. s p a i m ă animal s. a afla apprêt s. a a d e m e n i allée s. iubit a m a r r e . m ă g a r . german aller vb.m.f. m. m e r s .f. m. a p a r t a m e n t appartenir vb.m. p u r t a r e .f. a n i m a ţ i e animer vb. aluzie almanach s. b o g a t . a m b i ţ i e âme s.) şi adj.f.m.) d o b i t o c anéantir vb. (cu maj. III a î n v ă ţ a . -e s. slăbire a m a n t .f. m. a p r e g ă t i . a g ă t i . însufleţire. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.m. m .m.f. -e s. colţ angoisser vb. a n . a m p l u . inel année s.-enne s. * ' .m. . adv. a n e c d o t ă ange s. aniversare annoncer vb. poftă de m î n e a r e appointements s. a l t e r a b i l altitude s. a merge.f./.f. amploare amputation s.f. englezesc a n g l e s . ancoră âne s. II a a p l a u d a applaudissement s. m.a se l u n g i . împrejurimi allécher vb.f.m.f. a prevesti annuaire s. -e adj. a m e n d ă amener vb. m. . m. a aduce ami. (degetul) inelar anormal.e s. a n a t o m i e ancien. m.aisément adv. a l a r m ă alarmer vb.. a î n g r ă m ă d i . III a a p a r ţ i n e appel s. a apreta 495 . aproape apparaître vb. după cit se pare apparent.m.f.m.pi. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . a p r e l u n g i . alsacian altérable adj. a m a n t . a se d u c e . a n u a r . vechi ancre s. -e adj. a p l a u d a r e . d i s t r a c t i v amusement s. a m a t o r amazone s. m. a a t r a g e . a a p r i n d e allumette s. alfabet alpiniste s. a a l a r m a . -e adj. a p r e t apprêter vb.f.m. m .m. a speria angoisse s. a aduce apprendre vb. a m f i t e a t r u amplement adv. a l t i t u d i n e amaigrissement s. a m p u t a ţ i e amputer vb. -e adj. iubire a m p h i t é â t r e s. a m i c amical.m.m. verighetă allier vb. (fig. a t u n c i alpestre adf.) şi adj. (fig. a a d ă u g a alarme s. a n t i c h i t a t e antisémite s. a p a r e n t appartement s. a l i a n ţ ă . u n g h i .f. a se d i s t r a . II a n i m i c i . alee allégorie s. a n t e r i o r antichambre s. suflet amende s. a se amuza anachronique adj. a m u z a m e n t . a î m b i n a allonger vb. a d a a l a r m a alentours s.m. a însufleţi anneau s. înger a n g l a i s . a p e l .m. prieteneşte amitié s. a n t i p a t i c antiquité s. a p e t a l à peu près loc.f. a se î n t i n d e allumer vb.f. a l p e s t r u alphabet s.f. s'en ~ a pleca.m.f. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. a l m a n a h alors adv. -e adj.e s. a lungi.f.f.f. odgon.) a strivi anecdote s. I I I a zări apétale adj. c a m (aşa). a n t i c a m e r ă antipathique adj. a p a r a t apparemment adv. p a r î m ă amas s. august apercevoir vb.) şi adj. a n t a r c t i c antérieur. III a a p ă r e a appareil s.f. a a n u n ţ a . a n i m a l animation s. (cu maj.

f. III a se aşeza assez adv.f. I I a se î n t u n e c a . aromă arracher vb. a asfalta a s p i c s . ascensiune aspect s.m. p o m .approche s. pe urină.f.f. cu s i g u r a n ţ ă . a opri . a se aşeza la masă a t t a c h e s . m. groaznic attabler (s') vb.m.) d u p ă . farfurie assistance s. a v î n d în vedere attentat s. m. (fig. desi­ gur assurer vb. a u d a . a a j u n g e . suficient.m. a r t i s t i c . sparanghel asphalte s. -e adj. a asedia assiette s.f. [invar. m. I I I a atinge atteler vb. (sport) fundaş. a r a b araignée s. m . a se a p r o p i a approfondir vb.f. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. a înjuga attendre vb.m. de ambasadă) attachement s. arivist arrondir vb. (fig. a t a ş a t (de legaţie. c u r e a . a t e n t a t attente s. arsenal a r t s .f.f. înduioşare attendu prep. a se asocia assombrir (s') vb.m. aspect. arbore arc s. a s e n t i m e n t . cameră din dos arrière-garde s. a s a s i n a t assassiner vb.f. reazem. s t ă p î n pe sine.m. d u l a p .f. piftie aspiration s.) a se posomori assourdir vb.) poimîine après-midi s. păianjen arbre s. aprovizionare approvisionner vb.m. I I a a d î n c i . c r u n t . a r a n j a m e n t arrêter vb.f.m. a r t i f i c i a l .f. arteră artichaut s. a a p r o v i z i o n a appui. arc arc-en-ciel s. s. a r t ă . ascensor ascension s.m. a zăbovi atteindre vb.f.-elle adj.f.m.nl. a aresta arrière 1 .m. a r m a t ă armement s. şi adv. a a p r o b a . şi adj. a t a ş a m e n t attacher vb. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . înduioşător attendrissement s.m. a asigura astronautique s. a r m a m e n t .m. astronomie athée s. I I I a a s u r z i . a s t r o n a u t i c à astronomique adj. (cu maj. d u p ă . a î n h ă m a . / .f. înapoi ! arrière-chambre s. d u p ă aceea après-demain adv. a sprijini âpre adj. a lega attaquer vb. măiestrie artère s.f. a t o m atroce adj. interj.f.m. a a p ă s a . a i z b u t i . a a r t i c u l a artificiel. sigur assurément adv. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. ateneu athlétisme s.m. /. sprijin appuyer vb.m. a smulge arrangement s. asociaţie associer (s') vb.m. şi s. a stropi arsenal s.m. 2 . a întîrzia. a s p i c . a r t i s t artistiquement adv. I I I a a ş t e p t a attendrissant. apropiere approcher (s') vb. a r g i n t .m.f. a s p i r a r e .f.) aspi­ raţie assassinat s. (impers. a n g h i n a r e articulation s. aşteptare attention s.m. m. rîvnă arène s.f.) si adj. ariergardă arrière-grand-mère s. atenţie 496 . aspru après prep. a a t a c a attarder (s') vb. a face (un sunet) m a i surd assuré. legătură. a piciorului) attaché s. curcubeu archipel s. m. d e s t u l . înfăţişare asperge s.s. cartier arroser vb. sosire arriver vb.f.m. ateu athénée s. a t l e t i s m atome s.f. b a n i armée s. a asasina assaut s. asistenţă association s.m. arhipelag architecte s.f. -e adj. a aproîunda approuver vb. cu artă ascenseur s.m. a a t a ş a . a r ş i ţ ă .f.m. arenă argent s.m. asfalt asphalter vb. (adm. m . [fig.a m i a z ă arabe s. şifonier arôme s. asalt assentiment s. nefi­ resc artiste s. învoire asseoir (s') vb. a r h i t e c t ardeur s. partea d i n a p o i . I I a rotunji arrondissement s. m. s t r ă b u n i c ă arrivée s. a fi de ajuns assiéger vb.) a se î n t î m p l a arriviste s. înarmare armoire s.m. [invar.) raion. \ ardoare.m. a sosi. en avoir ~ a fi s ă t u l .

zgîrcit avec prep. (pe) aproape auriculaire s. nici un(ul) audace . există avoisinant. t o t a t î t a . î n a i n t a r e avancer vb. a p r i n d e . a se îmbăia 32* bain s. conj. m . î n d a t ă . -e adj. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. 2 .f. autor auto s. şi adj. a m î h n i attroupement s. (impers. lacom. cu a t e n ţ i e atterrissage s. prep. aşa de aussitôt 1 . a î n t r i s t a . lăcomie. a p r i l i e B baccalauréat s. şi. împrejurul autre I . m.m. deget mic (de la mînă) aussi adv. a î n ş t i i n ţ a avocat s. îndrăzneală audacieux. adj.m. alt(ul). viitor aventure s.) c e l ă l a l t .m. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. î n d a t ă ce autant adv. bagaj bague s.m. a v e n t u r ă avenue s.f. de asemenea. a v i d i t a t e avilir vb. a l t ă d a t ă . ochi de fereastră. a u t o m o b i l automatiquement adv. a întinde (înainte) . de uşă baigner (se) vb. a u t o d i d a c t automne s. a z ă r i . vecin avouer vb.-trice s. m. aterizare atterrir vb.f. •*• soif a-i fi s e t e . hot.m.f. şi pron. avocat avoir vb.m. balcon 497 . scădere baisser vb. a a v e a . aviz aviser vb. 11 a a v e r t i z a . r a d ă . a se s c ă l d a . a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. a l t a . inel bah! interj.s.m.f.m. în mod a u t o m a t autodétermination s.m.m. m. b a c a l a u r e a t badiner vb. ~ faim a-i fi foame.m.) il y a este. (precedat de art. s î n t .m. a l ă t u r a t . a atrage attraper vb. orbeşte aveugle-né (e) s. cale averse s. azi aune s.f. aux. adv.f. pătlăgea v î n ă t ă aucun. zori aubergine s.f. a u t o r i t a t e autour adv. a glumi bafouiller vb. a m ă r t u r i s i avril s.) ~ de în j u r u l . ~ chose altceva autrement adv. -euse adj. loc. şi pron. a l t u l . m ă t u r ă balayer vb. m. a u d i t o r augmenter vb. lîngă. orb aveuglément adv. adv. -e adj.f.m. a m ă t u r a balayeur.-euse s. cu avenir s. h r ă p ă r e ţ avidité s. / . m a i înainte auprès 1 . a l a l t ă i e r i avant-poste s. p ă r e r e .f. m i c golf. a v a n t a j avant-hier adv.attentivement adv. şi adj. b a l balai s.m. a bîlbîi bagage s. I I a deprecia (o marfă) . dedesubt au-dessus . a v a n p o s t a v a r e * . şi prep.f. a v i a ţ i e avide adj. m ă t u r ă t o r balcon s. a micşora' bal s. a m ă r i . aproapele auxiliaire adj. baie baïonnette s. sărut(are) baisse s.f. şi adj. 2 . /.m. au­ tomobilistic autorité s. t o a m n ă automobile s.f. înainte a v a n t a g e s.m. prep.f.m.m. î n t î m p l a r e . aversă avertir vb. a bolborosi. aş ! baie s. orb din naştere aviation s. arin auparavant adv. a v a r . {loc. a v i d . a grăbi (plecarea e t c . a l t m i n t e r i autrefois adv. adv.m. m. pron. î m p r e j u r .m. a î n a i n t a avant adv. a v a n s ./. a informa aveugle s. baionetă baiser s.f.f. a u x i l i a r avance s. a scădea. avion avis s. a pune mîna attrister vb.f. a u t o m o b i l . a-i f i . a înjosi avion s. deasupra auditeur. ) . şi adj. 2 . altfel.f. odinioară autrui pron. îndrăzneţ au-dessous adv.f. I I a ateriza attirrer vb. a spori aujourd'hui adv.

b ă ţ . care se leagănă b a l l e s . a î m p e s t r i ţ a bijou s. m u l t beau -frère s. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . a toci sensibili­ tatea blé s.f. -se 1. b a r b a r barbarie s. bere bigarrer vb. b e c a ţ ă . în şoaptă bas 2 s. de peşti) bandes. . a mîzgăli barque s. -e adj.m. . a se legăna . b a z a l t basculer vb.m. desagă besogne s. socru beauté s.m. -e adj. 2. c i u d a t . a n i m a l . s c u n d .m. u n t beurrer vb. m i n g e .m.m. biscuit bizarre adj. şi adj. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv.f.f. frumos . sitar belle-fille s. s c ă z u t . .f. p a r t e a de j o s . m . barbă barbier s. -e s. m . s.m. be­ licos bénéfice s. baliză ballade s.m. plisc bécasse s. î n d a t ă . b ă t ă l i e . beneficiu bénéficier vb.f. d u n g ă . prost bête 2 s.f.f. e m u l t de cînd .f. gratie bas 1 . barcă barreau s. a b ă l ţ a . prune bec s. -e adj.m. n a v ă bâtiment s.f.m. şi adj. / . v a s . m. şi adj. balet balnéaire adj.m. b a n a n b a n c s .f. curte de păsări bastion s. basorelief basse-cour s. bărbier barbouiller vb.f. mai dihai beaucoup adv.e s. bilet biscuit s.m. bijuterie billet s. a beneficia benêt s. b a n d ă . ballet s.m.f. tout ~ încetişor. baladă ballant. a construi bâton s./.) franc. .f. a r ă n i 498 .f. j o s . sărăcie bétail s.f. beton betterave s. I I I a b a l e . g l o n ţ . bicicletă bien adv. p r o s t i e . ceată bander vb. m. — sûr desigur bien que loc. banc (de n i s i p .f.m. I I a a l b i blaser vb.f. căscat beau.f.baleine s.) a învinge b a v a r d .m.m.f. -che adj.m. bancher banquise s. j o ­ s u l . v o r b ă r e ţ .f. binefăcător. guraliv bazar s. a dezaproba . cărucior. leagăn béret s. larg deschis. / . bibliotecă bicyclette s. I I a c l ă d i . c u m n a t beau-père s. fleac béton s. belle adj.f. t r e a b ă ./.m. banchiză baraquement s. de plus belle şi m a i şi.f. bază bas-relief s. (mil.m. (în) curînd bienvenu. bandulieră banlieue s. b a t a l i o n bateau s. b a n a n ă bananier s. . fîşie.m. -euse adj. (fig. inferior. t r ă s u r ă besace s. beretă.f. bel. sfeclă beurre s.m.) b a r a c a m e n t barbare s. a unge cu u n t bibliothèque s. clădire bâtir vb. foarte m u l t . a l b e a ţ ă blanchir ' 6 .m.m. cu t o a t e că bienfaisant. b i n e v e n i t bière s. il y a beau temps que . noră belle-mère s. (pop. a lega .m. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. m u n c ă b e s o i n s . balnear banane s. barbarie barbe s. r ă z b o i n i c .f.f. batoză battre vb. a blaza.f. balenă balise s. şi adj. baston batteuse s. m grîu Wême adj.m. b a n d i t bandoulière s.f.m.m.m. -e adj. a cădea base s. sa­ lutar bien-intentionné.m.m. a b l a m a blanc. soacră belle-sœur s. frumuseţe bébé s.f. cioc. /.f. bastion bataille s.m.f. l u p t ă bataillon s. şotie blâmer vb. p r o s t ă n a c berceau s. b a n c ă . I I a p ă l i . bine . a b a n d a j a banderole s. bizar blague s. bazar béant. deşi.f. a l b blancheur s. vite bête 1 adj.m. n e v o i e . a se îngălbeni blesser vb. banderolă bandit s. bască berline s. foarte p a l i d blêmir vb. ciorap basalte s. adj. . conj. c u m n a t ă belliqueux.

a broda 499 . bou boire vb.m. brav braver vb. a închide. m ă n u n c h i bourbeux. 1.m.) aller sur les ~ de qn. a sparge.f.f. adj.m. vin de Bordeaux borne s. noroios bourdonner vb.m. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s./.m. a îmbrînci boussole s.m. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . (fig. branşă bras s. boier bracelet s. a b r a v a bref. bras (fel de înot) brave s. b u b i ţ ă boutonner vb. bornă borner (se) vb. a străluci brioche s. prăvălie bouton s. r a n ă bleu. fărîmă . bursă bousculer vb. -e adj.f. b r i c h e t ă . a bîzîi bourgeois. cozonac brique s. curajos. box boxeur s. ghiulea boulevard s.m. bun bon 2 adv. bine bonbon s. căptuşire.m. a încheia n a s t u r i i boxe s.) bourse s.f. sfîrşit bouteille s. strălucitor brillamment adv. broşa brocher vb. viteaz.f. b u c h e t . s n o p .m. m. scurt. n o r o i .f. boucles d'oreilles cercei boucler vb. cutie boiteux.m. bor (la o pălărie) bordeaux s. c i z m ă . brancardă branches. a căptuşi cu lemn boîte s. m. brioşă.f. bonetă bord s. marcaj (crengi r u p t e . a r m a r e cu lemn boiser vb. pungă (de bani) . h o t a r . busolă bout s. r a m u r ă .m.f. homme ~ om curajos. suflare. (fam. l u m i n a r e bouillir vb. / .f.f.m. m. mesteacăn boulet s. frag­ ment bricoler vb. n a s t u r e . a zăpăci. bomboană bond s. buclă (de p ă r ) .m.f. a se m ă r g i n i botte s. b r a ţ . a clocoti boulanger s. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s.m. t a r g a . o m u l e ţ . coş.f.f.f.homme om cumsecade . montre. a face salturi bonheur s. cărămidă briquet s. à — pe bord. b l î n d . v a t ă etc. salt. a l b a s t r u bloc s. sticlă b o u t i q u e s . legătură de legume botté. II a sări. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. a nu sta lo­ cului bougie s.blessure s. bonne adj. a răscoli bouquet s.f.m.m. I I I a bea bois s. călău bourrelet s. l e m n . -e adj.f. nămol bouffée s. b l o c . a înfrunta. a broşa (o carte) . bobinaj bœuf s. m. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb.) a lucra n i m i c u r i . boxer boyard s.m. m . b r u t ă r i e bouleau s. a m n a r brisées s.m. şchiop bombe s. om b u n şi c r e d u l . sul (umplut cu c î l ţ i . şi adj. m a r g i n e . val de aer bouger vb. — . burghez bourreau s. -euse adj. a î m p ă d u r i .f.f. bombă bon 1 . blajin bonjour s. b u l e v a r d bouleverser vb. măcelărie b o u c h o n s . bună ziua bonnet «. b o b i n a r e . f ă r î m i t u r ă . c a p ă t . albăstrea bobinage s. d o p . g u r ă . a rupe broche s. -e o. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. c a t a r a m ă . m. a se mişca. a bucla p ă r u l boue s. margine. pe p u n t e . boboc (la floa­ re) . a încheia (o cataramă) . şi adj. p ă d u r e boisage s. -e adj. pi.f. brav .f. b r u t a r boulangerie s. fericire. săritură bondir vb. (tehn.) buşon b o u c l e s .m.m. cracă.f. bord (la un vas) .~~ ceas de mînă brancard s. blond blouse s. a t u l b u r a .m. stană blond. bluză bluet $. brève adj. (fam. a meremetisi briliant. -e adj.m. b r ă ţ a r ă .m. I I I a fierbe.f. succint bribe s. m. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. -euse adj. / .m.f.m.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb.

capitulard capitulation s. carafă caresser vb. zarvă brouillard s. m.m. bucureştean bûcheron s. veste brûler vb.m. s. ceţos. candelabru candeur s.) camarade s. t a b ă r ă . capitulare caporal s. casă (de bani). ramă café s. -ère s. căci car 2 s.m. cal­ c u l a t o r . c'est ~ aşa este ça 2 adv.f. sătean. cafeniu brutal. candidat cane s. comme ~ astfel. calorie calquer vb. caiet caillou s. (persoană) calculat(ă) .f. neguros brun.m.f. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s.f. ) prevăzător c a l m e s .f. b ă u t o r . raţă candélabre s. -e adj.m.m.m.f. esenţial capitale s. caracter. a linişti calomnier vb.m. cantinier c a n t o n s . a locui t e m p o ­ rar . se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. ladă. n e m e r n i c . cutie calcaire s. dem. a ascunde cachette s. -e adj. -e adj. candoare candidat s. b r u t a l brute s. bronz brosse s. ţ ă r a n .j. m . scop.f.m.m.f. pietricică c a i s s e s .m.m.m. a calomnia calorie s. (fam. însuşire carafe s. galoş cap s. adj. (mii.m.m. cuşcă cahier s.-euse adj. canalie. a poposi. ) asia .m. închisoare cadeau s. a peria brouhaha s. {sport) gol buveur s. a t r ă n c ă n i car 1 conj. cauciuc. autocar caractère s.m. ţeava (de armă) canot s.m. birou but s.m. cantină cantinier. bronşită bronze s. ceaţă broussaille s.m. -e adj. t o v a r ă ş . -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1.m.f. a arde brumeux. cabină cabinet s.f. a mîngîia carlingue s.f.vino încoace cabaret s. canibal canon s. t u n .) campanie 1 camper vb. lagăr. r a ţ ă cannibale s.) hărmălaie.f. bufet buisson s. mărăciniş bru s.f. şi adj.m. a captura caqueter vb. camionagiu camp s.bronchite s. s a t . z v o n .m. capsulă capturer vb.f.f. tăietor de lemne buffet s. a potoli. socoteală. a calea. calcar calcul s. capitalism capitulard adj. colivie.m. şi adj.m. "iens •*. şi adj. -te adj. cafea. carlingă 500 .m. promontoriu capable adj.m. à la -~ la ţ a r ă . circiumă cabine s. r ă ţ o i .f. laş. ţărănesc campagne s. cadru.f. capitală capitalisme s.m.m.m.m.f.f. b r u t ă bruyant. m a i t î n ă r cadre s.f. cap. carceră. ţ e l . m.m. a cotcpdăci . m . capriciu •capsule s. calm calmer vb. noră bruit s.f. b r u n . z g o m o t . zgomotos bucarestois. de frunte. c a m a r a d camée s. cafenea cage s. beţiv c ça pron. perie brosser vb. adu­ nătură canard s.m.m. camee caméra s. / .m.m. {fig.f. aici .m. m . -e s.f.f.m. canadiană c a n a i l l e s . m . şi adj. ca«ao cacher vb. 2. cadou cadet. « a p i t a l . căpitan capital. mezin. {fam. ascunzătoare cachot s. calcul calculateur. a p a r a t de filmat camionneur s. barcă cantine s. cîmpie . tufiş bureau s.-trice s.m. caporal c a p r i c e s . capabil capitaine s. cabinet c a c a o s . a copia (şi fig. / .

acest lucru céder vb. cavou caviar s. a n u m i t . a t ă i n u i céleri s. c i m p . c a z . dem. dem.m.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. centrali­ zator centralisation s. centralizare centraliser vb. cet. dem. de vizită etc./. carnivor. m . ceremonie cérémonieusement adv. pron. carne chaire s. m. călăreţ. şantier chapeau s. acea cellule s. (ceea) ce ce. a schimba chanson s. necăsătorit.m. cu toate aces­ tea cercle s./. creier cessation s. a pricinui. acel(a) celui. -.f./. capitol chaque adj. car­ nasier carnivore s. -e adj.m.m.f.f.m. centură célèbre adj.m. cenzor censure s. încetare cesser vb. şacal chagrin s. căldură chaleureux.m. pivniţă caveau s. -ci (pi.m. călduros chambre *.m. m. î n l ă n ţ u i r e . /. *. en tout ~~ în t o t cazul casque s. orice char s. nehot. scaun chaleur *. profesie. castă cathédrale*. a certifica. şansă chandail s. lănţişor chair s. cette adj. m. a centraliza centre s. aceasta.f. carieră carte s.f. ceux-là) pron. a cenzura cent adj. ceux) pron.carnassier.) carton s. /. campion chance s. luminare change s. -e s. şir chaînette s. desigur certifier vb. cîirte (de joc. a sărbători célébrité s. a cauza causer vb. t o t u ş i . zmeu (de hîrtie) cerise s.f. a sparge cassé. centru cependant conj. cîntec chanter vb./. -euse adj.m. -e adj. mîhnire chagriner (se) vb.m. oarecare.f.f. dem. cireaşă cerisier*. fiecare.tn. celles) pron. m. -e adj. sicriu cérémonie s. dem. noroc. poş­ t a l ă . în mod cere­ monios cerf-volant s. carnivor carotte *.f. crap carré. (o) sută centimètre *.m. p ă t r a t carreau s. cenzură. schimbare changer vb. a vorbi. cîmpie Champagne s.f. schimb changeant. lanţ. -e adj. scrumieră censeur*. î n t î m p l a r e . celebritate celer vb. pălărie chapon *. m. a cînta chantier s.m. catedră chaise s. dem./.m.f. ceux-ci) pron.f. şi adj. catedrală cause*. pi. spart caste *. a se amari chaîne s. -ïère adj. cască casser vb.m. c e n t r a l . t a n c . car de luptă 501 . cavalerie c a v a l i e r * . schimbător changement s. cauză. tricou chandelle s. a n u m i ţ i certainement adv. ciupercă champion ş. morcov carotter vb. acela cendrier s. /. celibatar celle (pi.f. a înceta chacal s. a adeveri cerveau s. carton cas s. celulă celui (pi.m. cerc cercueil *.m. (jain. clapon chapitre s.f. a ceda ceinture *. dem. h a r t ă . m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. m. c a v a l e r i s t . şi adj. centrală centralisateur s. a se m î h n i .m. b l a m public censurer vb.m.f. a ascunde. acest ceci pron.m. ca­ valer cave s.m. şi adj. m. celebru célébrer vb.f./. şampanie champignon s. a sta de vorbă (cu) cavalerie *.à coucher dormitor champ s. m. acesta celui-là (pi. critică.m.m. ţelină célibataire s.f. cireş certain. si­ gur.f. u n i i . şi adj.m.f. pulover. icre negre ce pron./.m. car. cameră .f. ochi de geam carrière s. c e n t i m e t r u central.

cale cheminée s. sst ! linişte ! chute s. cazan mare chauffeur s. a vîna chasseur s. cercetător cheval s. cîine. stejar cher. a m o t o t o l i . cer cigale s. capodoperă chef-d'orchestre s. a căuta chercheur s. a v ă x u i ciron s. şomaj chômeur. şi adj. a-şi lua sarcina de a chariot s. î n c î n t ă t o r charme 1 s. -enne s.f. -euse s. a încălţa chauve-souris s.m. c l a s a m e n t . (zool. conopida chou-rave s.m. şicană chien. chimie chinois. lămîi civil. cal chevalerie s.f. chinez.charbonnage s. greiere cigare s. var chef s.f. m u ş i ţ ă ciseaux s. a cizela cité s.) carpen charmer vb.m.f.m.f. capră chez prep. a şifona. creştin chuchoter vb. şi adv. s c u m p .m. -e adj. -enne s.f.f. căldare. m. căţeluş choeur s. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . civil civiliser vb. m ă n ă s t i r e chasser vb.f.f. şef. [despre culori) deschis clarté s.m. pi.m.f. a încînta charpentes. v a t r ă chemise s.m.m. (cu maj. /. cifră.m.f. -e adj. cămaşă chêne s.f.m. cădere ci adv. lămîie citronnier s. pedeapsă chaton s.f. -ne s.m. varză chou-fleur s. căruţă charité s. şomer chose s.f. m.m.f.) şi adj. (fig. d r u m .m.m.f. a cita citoyen. gleznă chèvre s.f.m. cald. circuitul circuler vb. foarfece ciseler vb. iubire de oameni charmant./.m.m. m.m. gulie chrétien. ţigară cime s. -e adj.f. lumină classe s. -e s. sumă chimère s. şosea chausser vb. pisică château s. v.f. fir de p ă r cheville s. căruţaş charrue s. cavalerie chevaucher vb. vîrf ciment s. plug chartreuse s. a civiliza c l a i r .j. alegere chômage s.m. car. drag chère 2 . ţigară de foi. -e s. chinezesc chiot s.m. himeră chimie s. cetate citer vb. limpede. -te s. aici ciel s. lucru chou s. lecţie classement s. pisoi chatoyant. m.m. m. m.f. cîrpă. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. c l a r . a călări chevet s.f.m. a şuşoti chut ! interj.f./. scump . fierbinte chaudière s. [bol. m. mină. ~ jort cetate châtiment s.f.m. şofer chaussée s.m. v î n ă t o r chat. şi adj. cămin. m.e adj. preoţime 502 . che­ restea charretier s. ospăţ chèrement adv. -e adj.m./.m. m . la chicane s. ) a supăra chiffre s . I I a alege choix s.s. clasă. . [constr.f. m î n c a r e . care face ape chaud. farmec. c o n d u c ă t o r . m.m. a încărca charger (se) vb.m.f. cinemascop circuit s. lucios. cărbunar charger vb. m .-ère 1 adj.?. h a v a n ă cigarette s.f.m.f. c l e f clef s. m. cu dragoste chercher vb.) ş a r p a n t ă . -ière s.m. m./. ciment cimetière s. c a s t e l . a circula cire s.m. a şopti. căţea chiffon s. cor choisir vb. încîntare charme 2 s.f.m. petic chiffonner vb. dirijor chemin s. m. cheie clergé s.f. m. cler.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s.f. şovin chaux s. c ă p ă t î i cheveu s. cinematograf cinémascope s. clasifi­ care clé s. c i m i t i r cinéma . ~.) liliac chauvin.m. ceară cirer vb.

pas colère s.m. clinic cloche s. şi adj. cod coeur s. -e adj. a complica composer vb.m. i n i m ă .f.f. cucurigu ! code s. m .e s. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences.m. guler. trecătoare. clopot clocher s. compa­ raţie comparaître vb. climă.f. a înţelege comprimer vb.f.-e adj.m. a colabora collectif. comunist compagne s. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. şi adj.m. colonial colonne s. a începe comment adv. I I I a se complace complet 1 s.m.f. c î t . comerţ commettre vb.f. împrejmuire clouer vb. tovărăşie. şi adj. pre­ c u m . a n u m ă r a comte s.m. a compara compas s.m. conte concentrer vb. com­ punere comprendre vb.f.m. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . -e s. a prinde în cuie. a p i e p t ă n a coiffeur. supărare colifichet s. clipire clinique adj. cocardă. cu t o t u l compléter vb. l u p t ă t o r combattre vb.m. comod commun. coloană colosse s. comerciant commerce s. a completa compliment s.m. coaliţie cocarde s.m. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. a concentra 503 . comună communiquer vb. uriaş combat s. p i e p t ă n ă t u r ă .f.m.f.) a satisface (năzuin­ ţele. compliment compliqué. fleac.m.f./.m.f. închis clôture s. t o t ce acoperă capul (pălărie. t o v a r ă ş ă . a alcătui compositeur s. asociaţie. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv.f. societate compagnon s. cîte combiner vb.f. comedie comité s. -e adj. c î t .m. a copleşi combustion s. colţ c o l s . c î ţ i .f.m.f. a lupta combien adv. ca. I I I a închide clos. comentariu commerçant s. colină colonel s.f.f.m. coniac coiffer vb.m. m î n i e . insignă cocorico ! interj. cont compter vb. -euse s. complicat compliquer vb.m. m.c l i e n t . club coalition s. colier colline s. obştesc.m. coexistenţă. asemănare. casă de b a n i cognac s. colegiu coller vb. coafură.m. colectiv collection s. des­ păgubire compenser vb. costum complet 2 .f. tout — la fel commencer vb. colos. coafor coiffure s. colecţie collectiviste -s.m. fanteziuri collaborer vb. soţie compagnie s. şap­ că etc 1 coin s.m. complet complètement adv.) culme combler vb. tacticos compensation s. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.m.m. a comunica communiste s. dorinţele cuiva) . şi adj.f. maior commande s.f. colectivist collectivité s. ardere comédie s. a ţ i n t u i club s. vîrf. salbă. .m. -e adj. [pi. ca (si). a socoti. I I I a se prezenta.) podoabe. m. -ive s.m. compozitor composition s. -ète adj. III a c u p r i n d e .j.f.f.f.m. complet. a comprima compte s. compas compassé. comu­ nard commune s. -e s. client climat s. compoziţie. p u ­ blic communard. c u m . (fig. I I I a c o m b a t e . a întregi. c l i m a t climatique adj. deal.f. clopotniţă cloison s. a combina comble s.m. a (a) lipi c o l l i e r s . -e adj. comitet commandant s.f. cum? de ce? commentaire s. I I I a comite commode adj. c o m u n . luptă combattant. tovarăş comparaison s. c o m a n d a n t .m. a compensa complaire (se) vb. cîtă. a compune. m. (fig.f. socoteală. m . climat(er)ic clin (d'oeil) s. colectivitate collège s. colonel colonial. compensaţie.

cucerire consacrer vb. a contempla contenance s. -e adj. confecţie confectionner vb. în mod constant constant. contrariu contre-amiral s. concetăţean conclure vb.f. -e s. a consola consolider vb. încurcat confusément adv. de aceeaşi specie congrès s. conştient conseil s. u r m a r e . a î n t ă r i consonne s. castravete concourir vb. concentric concerner vb.m.f.f.f.f. duhovnic confiance s. c o n t i n u u . m. a considera: [fijL.-euse s. concurs concret. I I I a conduce confection s.f.m.m. adv. concurent condamnation s. conducător conduire vb.f. încredere confidence s. a m ă r t u r i s i . cunoaş­ tere connaître vb. şi adj. a confisca confiture s.m. sfat. a u n i consul s. contrar. confortabil confrérie s. în­ voire consentir vb. basm. contradictoriu contraindre vb. dulceaţă confondre vb. a contracta contradictoire adj. a consolida. concurs de împreju­ rări conjugaison s. aer.f..m. a j u t o r . a confecţiona conférence s. şi adj. (mil. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . conjugare conjuguer vb. I I I a constrînge contrainte s. povestitor continuel. I I I a cunoaşte conque s. nuvelă contempler vb. -e s. conferinţă confesseur s. concluzie. confuzie. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. atingere. I I I a consimţi conséquence s. a sfătui conseiller. confuz confusion s. a fi în l e g ă t u r ă c u . conştiinţă conscient.f. I I I a construi consulter vb. I I I a confunda.concentrique adj.f.m. respectat. au •*. -e adj. I I I a concura concours s. constant. /. -e adj. p o r t a r concitoyen. a încurca confort s.f. construire. congres conjonction s. conjuncţie conjoncture s. m u l ţ u m i t contenter vb. I I I a încheia. -e adj. consul consulter vb.f. a c o n t i n u a . a c o n d a m n a condition s.f. a conţine content. molipsire.c o n d a m n a r e condamner vb. consoană constamment adv. c o n t r a a m i r a l 504 . I I I a cuprinde. înfăţişare. s t i m a t consigner vb. concediu congénère adj. a consemna.m. cu perseverenţă. potriv­ n i c . faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. d e s t ă i n u i r e . asociaţie confus.m.f. m.f.m. clădire construire vb.m.d i m p o t r i v ă . -e adj.f. a constata consterner vb.f.f. concret concurrent. confuz. consilier. -ère s.f. confort confortable adj. consolare consoler vb. confi­ denţă confier vb.f.m. a conjuga. m. a t i ­ t u d i n e . a confirma confisquer vb. constrîngere contraire s. a consulta connaissance s. neînce­ tat continuer vb. mhigîiere.f. -ète adj. loc. sfătuitor consentement ». a consterna constituer vb. c o n s i m ţ ă m î n t .f. conţinut conteur. încheiere concombre s. statornic constater vb. a conserva considérer vb. ghioc conquérir vb.m.) a preţui considéré. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. m. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb.f. contact contagion s. a consacra. a înconjura contracter vb. a u r m a contourner vb. a trage concluzia conclusion s.f. III a cuceri conquête s.f. contagiune conte s. I I I a concepe concierge s. a închina conscience s. m. c u n o ş t i n ţ ă . a consulta contact s.-enne s.f. de acelaşi s o i .m. poveste.m.) a da un consemn consolation s. consiliu conseiller vb.f. a constitui construction s. consecinţă conserver vb.f. -le adj. condiţie conducteur fi.m.

curaj. ~ d'oeil privire.) couronne s. conversaţie.f. v ă r . îndreptare.f. m. alai cosmonaute s.m. mărgean corbeau s. colină. c o t . corectare. poştă cours s. -le adj.contrebasse s. p a r t e . co­ rupţie cortège s. curs course s.m. impozit contrôler vb.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. (despre un vas) a se scufunda couleur s. a copia coq s.f. coridor corrigé s.f. cupă couper vb. cornişă corps s. -ette adj. m a c coquet. regiune contre-offensive s. ţ i n u t . III a contrazice contrée ş.f.f. a s p e c t . corespondenţă correspondre vb. a se învoi conversation s.) corn corail s. de ~* deoparte . après — . du •». îndrăzneală courageux.f./. a fi în corespondenţă corridor s. l a t u r ă . m. I I I a alerga. s. a ascunde 505 . coastă côté s.m. croitor couvert 1 s.f.m. a corecta corruptions. scurt c o u s i n . ochire. coş corde s. contrabas contredire vb. gît couchant s. cortegiu. amic copier vb. curier. d'un seul ~ dintr-o d a t ă .m.m. apusul soarelui couche s. corrections.f. cosmos costume s.f. a se cùlca coude s.m. -e adj. III a coase couler vb. / . à .prea tîrziu .f. vară coussin s. de ouă) .f. i z b i t u r ă . alergător courir vb. -euse adj. culme côtelette s. donner . croială coupe 2 s.f. curajos.f.m. cornée corniche s. a se îndoi. a bumbacului cou s. în­ drăzneţ courber (se) vb.f. apus (de soare) coucher 2 (se) vb.m. culisă couloir s./. cordial. cupă. a încorona courrier s. con­ vorbire c o n v e r s i o n s . jouer des^ s a da d i n coate coudre vb.f. t a c î m couvert 2 . telegar court. m. m. tout à —. m. cotlet coton s. m. a controla convaincre vb.m.-euse s. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb.} corec­ ţ i o n a l . -e adj. /.ni.f. I I I a a c o p e r i . c o n t r i b u ţ i e . t e m ă corectată corriger vb. contravaloare contribution s. [muz. f. cochet cor s. t r u p . cuţit coutelas s.d e o d a t ă . culoare. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. I I I a corespunde.m.m. f. . a aluneca de-a lungul . frînghie . vopsea coulisse s. à -~ sûr cu siguranţă ./. cunună couronner vb.f. coroană. d r u m . acoperit couvrir vb. de b u m b a c .m.f. — de force puci coupe 1 s. m. a costa coutume s. obicei couturier. corecţie correctionnel. călduros cornée s. a curge. conver­ tire copain s.m. coral.m.-ère s. găoace (de nucă. cursă. b i d i v i u . corb corbeille s. culcuş. prieten. c o r p .m. m. -e adj.m. conversiune. culoar coups. a umbla după (şi fig.m. a se curba coureur.m. a tăia cour s. cost couteau s. s t r a t coucher 1 s. contraofensivă contre-valeur s. cocoş coque s. m. l o v i t u r ă . I I I a r e c u n o a ş t e . pernă coût s. coardă cordial. m.f. -ère adj.f. (pop.de dinspre . la "•.un ~ de fil a telefona. b u m b a c cotonnier.m.à ~ corp la corp.f. corupere. cosmonaut cosmos s. III a convinge convenir vb. {jur.e s.m.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. sur le ~ îndată . goană. a se scurge. s t r i c a r e . -.lîngă coteau s. costum côte s.m. curte courage s.m.f.

creastă crétin. a m u r g crête s. debara débarrasser (se) vb.f.f. p a n t a l o n i s c u r ţ i . -le adj. -e s. m.f. -elle adj. a socoti croisades.m. primejdios dans prep. interj. primejdie dangereux. / . a crăpa.critic. m. colţ (la a n i ­ male) crochets. -euse s. -ïve adj. s e m i l u n ă . crater cravate s. se ~ a se z b a t e 506 . prăbuşire débarbouiller (se) vb. ciclu cyclisme s.m. -euse adj.m. cult.f. s t r i g ă t crime . m. croşetă croire vb. a crispa critique s.f. /.f. în.f. creştere croissant s. piele cuisine s.f. p r ă p ă d . scobitoare curée s. fricos.m.f. de. d e ! damner vb. cult cultivé adj. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. a se spăla pe faţă débarquer vb. chiloţi culte s.f.f. a scobi creux 1 . c r e d i t . crud crue s. craniu crapule s.m.) culture s.şi adj. ciclism cyclone s. -euse ad]. c u r a t i v cure s. ~. du.f.m.f. d i n .m.f.f. fiinţă. craquer vb.m. şi adj. a afurisi danger s. m. c u r m a l ă dattier s. creatură crèche s. cruce crosse s. a încrucişa. c u l t u r ă culturel.critică croc s. p a t (de puşcă) .f. despre. scuipat craindre vb. scobit. ocol. pericol.f.f. creşă crédits. ciclon D dahlia s. d o a m n ă . a î n t î l n i croissance s. m a i m u l t de (<T. a se m ă r i croix s. curmal davantage adv. d a t ă datte s. corn (franzeluţă) croître vb. cange .m. pe*te. creaţie créature s.s. cură cure. dans danser vb. m. III a creşte. coamă crise s. dalie dame s. b u c ă t ă r i e culotte s.dent s.f. c u l t u r a l curatif. a trosni cratère s. a pîrîi. a cultiva (şi fig.f. nemernic. t i m i d crâne s. I I I a d e z b a t e . influenţă créer vb. d a n s a n t danse s. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . «. -ive adj. lingură cuir s. m. cîrlig.m. cuillère s.-e adj.f. a debarca débarras s. a se debarasa. m. cîrlig. crimă crinière s. bojocii.m. m. I I I a crede. m . goi crever vb. cruciadă croisement s. creştere (a unei ape) cruel. des) prep. a scăpa débattre vb. de la. {sport) crosă cruauté s. a face cubajul cueillir vb. pe. I I I a se teme craintif. p r a d ă curiosité s. gău­ nos. crud.f.f. făptură. c a v i t a t e .m.f.m.m./.f. a se rupe cri s. cruzime ( / i g ) cru. c r u n t cuber vb.c r a c h a t s .m. m. — fouettée friş­ ca. a crea crème s. cremă crépuscule s.un mois peste o lună dansant. criză crisper vb. -e adj. III a culege cuiller. scobitură. a fermenta cycle s. s m i n t î n ă . gol creux 2 s. a înota în stilul crawl crayon s. c r a v a t ă crawler vb. şi adv. încrucişare croiser vb. dansator date s. i n s t r u i t cultiver vb.m. creion création s. c u r i o z i t a t e cuver vb. a sparge .f. creton creuser vb.f.f. a dansa danseur. cretin cretonne s. trecere. a săpa.

(numai în loc. a se revărsa. a decomanda déconcerter vb. a răposa décembre s. m. a r u p e . definiţie définitivement adv. defunct.débit s.m. a dezgusta degré s. j u m ă t a t e . demaraj démarrer vb. a descărca déchet s.m.f. m u t a t déménager vb.pe dinafară déboucher vb. -e adj.f. -e adj.) dantelură 507 . delicios. demon denier s. -e adj. deceniu décerner vb.f. ră­ posat dégeler vb. sfîşiere décidément adv. -euse adj. decor décorner vb. a dispreţui dédaigneusement adv. a cere . a porni déménagement s. a declina. a rupe coarnele décourager vb. a descuraja découvrir vb. a întreba démarrage s. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. sfidare.m. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. m. mutare . j u m ă t a t e . mîine démailloter vb. r a m o l i t décréter vb. I I I a a p ă r a défense s.m. delegaţie déléguer vb. î n ă u n t r u défaire vb. dehors adv. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. I I I a descrie décrocher vb. a (se) muta démettre vb. a desfăşa (un copil) demande s. a decide décision s. a declara déclencher vb.f. a desfide. I I I a desface. dinar. {sport) mijlocaş. a refuza décommander vb. {despre ape) a se vărsa debout adv. m a i departe de délégation s. peste. a p ă r ă t o r défi s. democraţie démographe s. a dezumfla d é g o û t s .m. III a decepţiona déchaîner vb.f. cu siguranţă décider vb. a deconcerta. d i n t e .f. a scăpa défaut s.m.m. r u p t u r ă . a zăpăci décoration s. h a l b ă . a da. t r e a p t ă . apărare défenseur s.f.f. (arhit. decrepit. a decreta décrire vb. I I I a d ă r î m a démon s. grad. deşeu déchirer vb. a prînzi déjuger vb.m.f. î n c e p u t . d e z m ă ţ a t début s. dezgust dégoûter vb. a sfida défiler vb. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. a declama déclarer vb.f. a începe décéder vb. decembrie décennie s. -e adj. a dezlega dent s. m.f. ţîn) sus débraillé. amăgitor décevoir vb. d«but . denunţare dénouer vb. ferme­ cător délivrer vb. a declanşa décliner vb. -e s. deja déjeuner 1 s. provocare défier vb. a defila définir vb. afară déjà adv. deltă demain adv.m. dantelă dentelure s. ban dénombrer c i . h o t ă r î r e . I I I a descoperi decrepit. a d e b u t a . a deznoda. dejun déjeuner 2 vb. întrebare demander vb. p e s t e . a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. a sfîşia déchirure s.f.f. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. în picioare.m. cusur défendre vb. defect.) au ~~ d u p ă . a deceda. decizie déclamer vb. m. a dezlega.f.f. a demara. delicat délicieux. I I I a serînti demeurer vb. a decerna décevant. demograf démolir vb. s. a (se) dezgheţa dégonfler vb. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. j u m ă t a t e de oră demi 2 . cu dispreţ dedans adv. au ~ la început débuter vb. p r î n z . au — de d u p ă . a ieşi (dintr-un defi­ leu) . m . a d e z l ă n ţ u i décharger vb. d e c o r a ţ i e .f. I I a defini définition s.m. se ~ a se descotorosi. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep.m. a delega délicat.f. a denunţa dénonciation s.m. h o t ă r î t . débit (la lichide şi gaze). definitiv déformation s. m. j u m ă t a t e demi-teinte s. a elibera delta s. -e adj. deformare défunt. şi adj. cerere.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

f.f.f. inexact infaillible adj. inaccesibil. imagine imaginable adj. sclav image s. perfect infailliblement adv./?. a t i p ă r i improprement adv. infailibil.f. i m a g i n a b i l imaginaire adj. inert inertie s. -elle adj. ne­ greşit infamie s.f.f. -e adj. a imobiliza immonde adj.m. ne­ m u r i t o r .e s.f.f.m. impozit impression s. de neşters. de necrezut i n c u l p é . necunoscut inconscient. nelegiuire impoli.idée s. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. -e adj.f.f. infinit infiniment adv. a avea impor­ tanţă imposer vb. ilustru ilote s. -e adj. ticăloşie. index. i n a c t i v . -e adj.f. a nu cunoaşte île s. m. idiot ignoble adj. -e adj. impers. a incarna. i m e d i a t immémorial. imens. a inaugura incarner vb. în m o d in­ dependent indépendance s.m. identic idiot. inabor­ dabil inactif. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. i n d i c e . s t r ă v e c h i immense adj. a influenţa informer vb. incomod incomplet. şi adj. i n c u l p a t indéfrisable s.f. i m p u r . insulă illégal. m u r d a r .f. (timpul) imperfect impatience s. de neconceput inconnu. nerăbdare impérissable adj.m. -euse adj. a i m p u n e . i m i x t i u n e . a obliga imposition s. i m p o r t a n t importer vb. -e adj. -ête adj. a întrupa incidence s. a impresiona imprimer vb.m.m.m. ne­ ajuns incroyable adj. amestec immobiliser vb. incident incommode adj.f. imposibil(ul) impôt s. . i n e r ţ i e .m. independent index s. -ive adj.f. m u r d a r inabordable adj. -e adj. i m i n e n t immixtion s. independenţă indépendant. a i m p r i m a .j. idee identique adj. -e adj. incomplet inconcevable adj. [fig.f. s. -e s. nepoliteţe important.f. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. inconvenient. iluzie illustre adj.f. i m p r u d e n ţ ă impur. indiscret indubitablement adj. violent impiété s. industrie ineffaçable ad}.) a p r i g . a imita immaculé.f.m. infernal infini. impresie impressionner vb.m. şi adj. ignoranţă ignorer vb. şi adj. im­ pozit impossibles. a ignora. imaginar imagination s. ilegal illégitime adj. -e adj. a informa infrarouge s.f.-e adj.f.. influenţă influencer vb. şi adj. incidenţă incident s. -e s. leneş inactivité s. şi adj. -ète adj. m.f.f. impersonal imperturbable adj. de n e u i t a t inepte adj. -e adj. infamie infernal.f.m. inginer 520 . (fig. imoral immortel. i m p e r t u r b a b i l impétueux.) nepăsare inexact. i m p e t u o s .m. nepoliticos impolitesse s. nedemn indiquer vb. imbecil imiter vb. a aplica (o pedeapsă) influence s. nelegitim illusion s. imaginaţie imaginer vb. infraroşu ingénieur s. ) dezgus­ tător immoral. mîrşav ignorance s. degetul ară­ tător indicatif s. -e adj. nesfîrşit immeuble s. impunere fiscală. s t u p i d inerte adj. -elle s.m. veşnic imparfait. fără îndoială industrie s. a imagina imbécile adj. (în mod) impro­ priu imprudence s. impermeabil impersonnel. -e adj. şi adj. -e s. prost. inconştient inconvenance s. m. şi adj. infailibil. {fig. -e adj. a indica indiscret. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. i m a c u l a t immédiat. imperfect. i m e d i a t immédiatement adv. imobil imminent. infirmerie infliger vb. n e p i e r i t o r imperméable s.f. infinit infirmerie s.

m. -trice s. i n v i t a ţ i e . a izvorî j a l o u s i e s . tot­ deauna 521 . r e z u l t a t italien.f. insuficient. î n v ă ţ ă t o r instructif. a se n e l i n i ş t i .5.m. -e adj.f. a i n s t i t u i . instinct instituer vb. beat ivresse s. întrerupere intervalle s. invers invitation s.) şi adj.) caracter italic. interesant intérieur. a înfiinţa instituteur.f.f. n e o b i ş n u i t . a se i n t i t u l a intraveineux. [tipogr.f. şi adj.m. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb.f. -e s. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. I I I a întrerupe interruption s. a i n s t a u r a instinct s. inteligenţă intense adj. -e adj. I I a ţ î ş n i . v r e o d a t ă .) entuziasm ivrogne s.f. activ intention s. n e l i n i ş t i t . i n s t r u m e n t insuccès s.ingrat. -e adj. i n u t i l inutilement adv. ironie ironiquement adv. m. / . italienesc italique s.f.f. a insulta insurger (s') vb.m. instalare installer vb.m. ingrat inimaginable adj.m.m.m. indiferent insistance s. -e adj. -ive adj. insolit. -trice s. [med. i n t a n g i b i l . a inventa invention s. intrigă introduire vb. a se îngrijora inquiétude s. invenţie inversement adv./. integru. fildeş ivre adj.e * . i n s t r u c ţ i e . odinioară jaillir vb. insectă insensé. I I I a introduce inutile adj. j a d jadis adv. n i c i o d a t ă .f.f. (cu maj. insistenţă insolent. ne­ bun insensibiliser vb. I I I a interzice intérêt s. ieşire.m. -e adj. m o m e n t . . obraznic insolite adj. intens. i n t e r n .m. gelozie jaloux.f.f. a se răscula. n c uzitat inspection s. a întreba interrompre vb. cinstit intellectuel. a insensibiliza insensible adj. a invita iris s. de neatins intègre adj. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. instaurare instaurer vb. îndrăzneală intrigue s. o use adj. a irita issu. r ă s t i m p intervenir vb. nedrept innocent.m. zadarnic invasion s. (jig. I I I a interveni intituler (s') vb. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. -euse adj. î n v ă ţ ă mînt instrument s.j. beţiv J jabot s./. a interpela interplanétaire adj.m. insensibil . inte­ lectual intelligence s.f. iresponsabil irriter vb.f. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . -elle s. italian . i n s t a l a ţ i e . a se răzvrăti intangible adj. a inunda inquiet. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. iresponsabil irresponsable adj. jabou jade s. inovator inonder vb. l ă u n t r i c internaţional.f. / . clipă.m. v i u .f. à V — imediat instaurations. curaj. invidios jamais adv.f. i n s t r u c t i v instruction s. ieşit d i n issue s. a intercepta interdire vb. neîn­ destulător insulter vb. cursiv ivoire s. m . a instala instant s. n e v i n o v a t innovateur.m. I I I a se înscrie insecte s. b e ţ i e . ) ne­ p ă s ă t o r . m .m.m. provenit. şi adj. -e adj. stînjenel ironie .m. -e adj.) in­ travenos intrépidité s. de n e î n c h i p u i t injuste adj. s m i n t i t . eşec insuffisant. intenţie intercepter vb. internare interpeller vb.m. nelinişte inscrire (s') vh. i n t e r v a l . gelos. [fig. interes intéressant . invazie inventer vb.. -enne s. -ète adj. şi adj.m.

cu d r e p t a t e . şi adj. iunie jupe s.m. a desface. gazetar journée s. a lăsa să-i scape laid. arătură lac s. a se introduce (în lume) lancette s.f. t î n ă r jeunesse s. I I a lîncezi large adj. jachetă jardin s. joi jeune s. a justifica justificatif. laic. . grai langue s. a se b u c u r a .f.m.f. d r e p t a t e . f.m.m.m.m.f. a se lamenta. m o r m a n j o u e s . m . drept justement adv.m. m. lac lâche adj.m. o .m. a u n i joii. ) lansat lancement s.) a face cu­ n o s c u t . limbă languir vb. a lansa. fustă jurer vb. picior jambon s. d r ă g u ţ .f. urît laine s. -ère adj. lampă lancé. je ~ vois o văd là 2 adv. iulie juin s. t i n e r e t joie s. I l a se folosi. g r ă m a d ă .f. -ère adj. art.m. judecător jugement s. ziar journaliste s.m. justificare K kilo.m. kilogram kilomètre s. zi jouter vb. -euse adj.m.f. j u s t . lăptucă lame s. / .m. l a m ă . (fig. care dă lapte laitue s. zeamă juste adj. e x a c t i t a t e justice s.f.f.f. o b r a z . a r u n c a t .m. şuncă janvier s. şi adj. kilometru la 1 1 . tocmai justesse s. grădinar jarret s. grădină jardinier s.m.m. Vautre ~ d e u n ă z i . larg 522 . t i n e r e ţ e . lanţetă landeau s. a cînta (la u n instrument) jouet s. m. (fig.m. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. -e adj. z i .jambe s.m.f. har­ nic labour s. lînă lainier. acolo l a b e u r s . îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. laminare lampe s.f. 2 . m. vrednic de plîns lamenter (se) vb. (fig. a jura jus s. suliţă jésuite s. I I I a î m p r e u n a . (fig. cu veselie joyeux. ianuarie jaquette s. j u g jouir vb. muncă (grea) laboratoire s. a se juca . laborator laborieux. suc. a arunca jeu s.m.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. n o s t i m jonchée s. laş. joc jeudi s.f.m. b u c u r i e joindre vb. I I a îngălbeni javelot s. -e adj. jucărie joug s.m. i e z u i t jeter vb.m. judecată juillet s.f. v a l lamentable adj. a se l u p t a . aruncare lancer vb. a se tîngui laminage s. pe ea.m. lapte laitier. landou langage s. limbă.m. galben jaunir vb. j u s t i ţ i e justifier vb. voios juge s. referitor la lînă laïque s. j u s t e ţ e .m. vesel. -euse adj.f. j u s t i f i c a t i v justification s.f. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s. şi adj. -e adj. kilogramme s. z i a r i s t .m. ~ chambre camera. iasomie jaune adj. hol. fricos lâcher vb.) a poseda jour s. m. m u n c i t o r .f.f. pron. -ive adj.m. lumesc lait s.

răgaz. chirie louche adj. m.m. s p ă l a t . l u i .f. i n s t r u i t leur adj.m. p a t . loţiune louage s. .f. drojdie de bere liaison s. a răscula lever 2 s. l u n g . m. I I I a luci.f.m. (căsătorie .) rîs lyrique adj. latinesc latitude s. l i t e r a t u r ă littoral s. a l i m i t a . l i t e r ă . u n d i ţ ă lilas s. leu lionne s. î l . a preda logement s. m.de a t u n c i . crin lit s. -e adj.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. î n d e p ă r t a t loisir s. m. (fig. l a t i t u d i n e lavage s. sprinteneală légitime adj. limonada linge s. depuis ~. laquelle (pi. greu louve s. l u n e t ă . care leste adj. legal légende s. lupoaică louveteau s. a r i d i c a .f. a scula.f. a m ă r g i n i limonades. a s t r ă l u c i luisant.f. — de cu ocazia . (loc.m. l u m i n ă s l a b ă . spălare le 1 . livid. (fig.f./. d u r a t ă lors adv. lenjerie. lichior lire vb.) l i ­ teratură lettré. le lever 1 vb. î n c h i r i e r e . neînţelegere littérature s.f. -e adj.f. la­ t i n .f. chiorîş .f. u ş u r i n ţ ă .f. je -~ vois îl v ă d leçon s.m.f. licărire lugubre adj. s p r i n t e n légèreté s. obosit. (pi. m. şi adj. pos. (pi. 2.) şi adj. uşuratic libraire s.f. a elibera liberté s. liliac limiter vb. pîrghie lèvre s. loc lieue s. iederă lieu s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s.f. logic logis s.m. lesquel­ les) pron. p u i de lup lucide adj. rînd . (zool. lacrimă las. a locui logique adj.) ochelari lutte s. pe el. ziua de mîine lentement adv.-euse adj. rufă lion s. locuinţă loi s. loterie lotion s. buză levure s. (fig.m.m. liric 523 .f. lună lunette s. î n c e t i n e a l ă ./. m.f.m. ~ chat pisica.f. lumină lundi s. m. a t u n c i . -ère adj. carte livrée s. lesquels. -e s. m. librar lie s. p a r t e . a l b i t u r ă . l i b e r t a t e libertins. l i b e r t i n .f. pers. a lupta lycée s.m. locotenent lièvre s. legumă lendemain s. iepure ligne s.m. încet l e n t e u r s . (al) l o r . p u i de leu liqueur s. în a m ă ­ nunt longueur s. l u g u b r u . / . lys s.f. o c h e a n . legitim.larme 5.) echi­ voc.g u e adj. şi pron.m. pron. hol. sprinten lettre s. rel. lecţie lecture s. uşor. (fig. leoaică lionceau s.) le ~~ de de-a lungul longuement adv.f. liceu lynx s.f. r ă s ă r i t levier s. cu m i n t e a limpede lueur s. loz loterie s.f.m.f. lege loin adv.f. -e adj. ~ s jumeaux p a t d u b l u . m. cînd lot s.f. s t r ă l u c i t o r lumineux. prep.m. m. luminos lumière s. m. dès •».f. suspect louer vb. -e adj.m. şi adj.f. . s u m b r u lui pron. ~ — même el însuşi luire vb. legătură libération s. m u l t t i m p .d i n acel m o m e n t lorsque conj. a lăuda . lasse adj. lucid. leghe lieutenant s. [fig. l i t a n i e . lectură légal. drojdie lierre s.m.f. uşor .f. linie . litigiu. eliberare libérer vb. -e s. pron. (cu maj.m.f. m.pi.m.) p l i c t i s i t latin. t i m p liber l o n g . l o t . ) albia u n u i r î u litanies s.. l u p t ă lutter vb. m. l u n g i m e . m. a livra . locuinţă loger vb. départe lointain. legendă léger.m. el. litoral livide adj. m. a închiria loup s. art. linte lequel. luni lune s. legal légume s. saşiu. scrisoare. livrea livrer vb. lup lourd. I I I a citi lis. v î n ă t livre s.

f. r ă u v o i t o r maman s. casă. a m î n u i m a n i è r e s . m. soţ.m. aut. m. maşină mâchoire s. manoeuvrer vb. anevoie mâle s. m a r m u r ă marchand. b ă r b a t marié. m a r t i e 524 . cufăr maltraiter vb. mascul. castel. m a n t o u . în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. u m b r e l e morţilor manger vb. dascăl maîtresse s. m.m. p r i m a r mais conj.) a scăpa.f. cu m ă r e ţ i e mahométan.f. (vt. cu greu. nenorocire.m.f. indiciu marquer vb. -e s.m.f.m. m a r a t o n marbre s. f. a merge mardi s. marfă marche s. p o r u m b maison s. falcă madame s.m.f. m a j o r i t a t e . m a e s t r u . m. (impers.f..m. a p i e r d e .m. majorat mal s.f. -euse s. macaroană machine s.m.. maro mars s. şi adj. I I I a m e n ţ i n e maire s. m a i m u l ţ i maintenant adv. a m a n t ă majeur. mînecă mandat s. -es. -es.m. chip. m a i m a r e . a nu ni­ meri mansarde s. s t ă p î n . . -e adj. m a n s a r d ă manteau s. m. m a r ţ i marge s. intrigă mannequin s. ne­ norocit malhonnête s.m. a însemna. slab mail s. m a n u a l maquis . -e s. m i n u n a t magnifiquement adv. căsătorit mariage s. bolnav maladroit.m.». r ă u . (fig. manifest manigance s.m.m. m a n d a t mandataire s.f. a nu a v e a . m l a ş t i n ă marathon s.m.m. semn.f. vicleşug. a a r ă t a . a greşi. s.m. magazin magistrat s.. magnetic magnifique adj. necinste malicieusement adv. m a r i n a r marine s. cafeniu. m e r s . tîrg marchepied s. margine marguerite s. negustor marchandise s. stăpînă . m a r c a n t . a fi cît pe aci să .) m a n i . a fi pe p u n c t u l de a. m a r g a r e t ă mari s. însemnat marque s. p i a ţ ă .M macaroni s. bărbătesc malgré prep.) a l i p s i . m a r i n ă marquant. t r e a p t ă marché s. m a m ă manager s. alee main s. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.m. scară d u b l ă .m. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) .m. în ciuda malheurs. a mînca manier vb.m. m a g i s t r a t magnétique adj. :x m a l t r a t a malveillant. a manevra . însă . durere malade s.f. ) in­ trigă .m. -e s. -ère adj. ca importanţă) majorités. m. -e adj.f. acum. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher.m. manevră . adj. căsătorie m a r i n s.jn. domnişoară magasin s.m.f. major (ca v î r s t ă .f. / .f. şi adj.f.f. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. şi adj..m. a marca marron adj. m a r ş . pi.m. în prezent maintenir vb.f.f. m.f./. /. m a n d a t a r mânes s. -e adj. -e adj. şi adj. familie maître s. a n u i z b u t i . m a h o ­ medan mai s.m. invar. d i n nefericire malheureux. m. par ~ din nenorocire malheureusement adv. [fig. şi adj. fel manifeste adj. răutăcios malle s. (lunaj mai maigre adj.9. m o d .f. a u i t a . necinstit malhonnêtement adv. locuinţă feudală manque? vb. doamnă mademoiselle s. evident.marcă.f. manechin manoeuvre s.f. [ist. manajer manche s.m. scara (unui vehicul) marcher vb. manifest. mînă main-d'œuvre s.f. şi adj. a cîrmui manoir s.f. ~ si ba da maïs s.f. mînă de lucru maint. p a l t o n manuel s. • — de a duce lipsă de. de z a r z a v a t u r i marais s. d a r .m. desiş.f.

m a i b u n mêler vb. m a m ă meringue s.f. marsiliez. a îm­ brăca .f. r ă u . meteorit métier s. metalic métallurgie s. ! ï a face v î n ă t ă i . m ê l a ! m é t a l l i q u e adj.f.m. şi adj. minciună m e n t e u r . ciocan m a r t i a l . capitală mets s. m i n u n a t mésestimer vb. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . încetul cu încetul métal s.m. minci­ nos mentionner vb. nu e nici o scofală merci 1 s. răutăcios mécontent.e adj. m i n u n ă ţ i e . s. adv. I I I a m i n ţ i mépris s.m.m.e u s e s. mecanism mécène s.f. m a r e . degetul mijlociu méfiance s. şi s. bucate mettre vb.f. metru métro s. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. (loc.f. a mieuna midi s. m a r t i r martyre s. I I I a pune. medicină medicament s. m i l i t a n t . membru même adj. meserie. a m e n i n ţ a r e menacer vb.f. pepene (galben). a m e n i n ţ ă t o r menacé s. însuşi.f. -e adj. a m i a z ă . m i l e n a r . m a x i m u m . I I I a vorbi de r ă u . mediu militaire adj. miezul zilei. a duce mensonge s.e s. meci matière s. metalurgie métallurgique adj. j u m ă t a t e miauler vb. miercuri inwe s.m. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. (fig.f.pe măsură ce. medalie médecin s. mobilier meurtrir vb.f.m. adv c h i a r . iertare merci 2 s. de — la fel.m.) à ~ m i n u n a t . m ă s u r ă . a a m e n i n ţ a ménage s. ~ d'eau pepene verde membre s. -euse adj.m. -e s. chinuire. tor­ tură masse s. a u n i melon s. comunicare messe s.m.f. cour ~. m a r ţ i a l . mediocritate médire vb. milităreşte m i l i t a n t . e adj. si adj.) a răni mi adj. ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru .f. mobilă. m u l ţ u m i r e .f. m. a menţiona mentir vb. mesaj.m.m. m e d i c a m e n t médiocrité s. n e m u l ţ u m i r e médaille . acelaşi. m i n u n e .) au fur et à •».f. a m e r i t a merveille s. a dispreţul mer s. adv. a aşeza. -e adj.f. m u l ţ i m e massif. . m a i bine milieu s.f. metro métropole S.m.m./. m a s i v m a t c h s. metropolă. maioneza m é c a n i q u e adj. {loc.m..m.) şi adj. dispreţ mépriser vb.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. . l u p t ă t o r . profesie mètre s.m. sud miel s. neîncredere meilleur -e adj.f. medie médecine s.m.m.f. g r ă m a d ă . a subestima message s.f.m. şi adj. r ă u m a x i m u m s. slujbă mesure s. m i l i t a r militairement adv. (cu maj.f. m i l ă .m.m. a bîrfi médius s. m a t e r i e . metalurgic météorite s. miere mieux adv.m. gospodină mener vb. a amesteca. maxim mayonnaise s. .m. oraş m a r e ..f. protector ai arte loiméchanceté s.m.m.. lui el î n s u ş i . (în mod) meca­ nic mécanisme s. ~ en joue a ochi meuble s. mecena. r ă z b o i n i c .f. m e n a j . tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . mecanic m é c a n i q u e m e n t adv.m. dire ~ a mulţumi mercredi s. m a r t i r i u .marseillais.m.m. m. căsnicie ménagère s.m.m. . fel de m î n e a r e . -e adj.i v e adj. excelent merveilleux. a conduce. r ă u t a t e m é c h a n t . m i ­ leniu 525 .m. . activist millénaire adj. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. mijloc. se ~ bien a se îmbrăca b i n e .

mondial monocle s. t i p ă r i t mouler vb. domn monstrueux. pi. au •*• . m a i p u ţ i n .f. a culege recolta moitié s. m i n ă . de moarte mosaïque s. m i n i m u m . berbec moutonner vb.miile adj. c u v î n t .f.bon m a i p u ţ i n b u n . înfăţişare minerai s. {fig. pluş m o a r a t . m o m e n t momifier vb. can­ t i t a t e mare minaret s. muşchetar mousse s. m o l i c i u n e . moraliceşte. a dovedi monument s.a se înfuria.m.m.m. m.f. aluşchi mousseline s.f. călugăr moins adv.f. (fig. m. m u n t e montagnard.f. m o r m a n . -e s. minor miniature s. m i n i a t u r ă minimum s.m. m./. -elle adj. m . m u ş a m a . de la m u n t e montagne s. m u s t a ţ ă mouton s. m u s c ă . a-şi bate joc moralement adv. à'~ pe m a i p u ţ i n . lume m o n d i a l . miracol. monopolist monseigneur s. -e adj. a m u l a . parte morne adj. m i z a n t r o p misère s. m i n a r e t mince adj. b a r e m . muselină moustache s. la dracu ! la naiba ! morceau s. -e adj.f. prep. b a t i s t ă moue s.m. şi s.m. monstruos. mol. miriapod milliardaire s. -e adj. groaznic mont s. ministru minute s. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. I I a mucegai moissonner vb. mizerie mission s. v o r b ă . (loc. urcuş monter vb. conj.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. a mumifica monceau s.m.m. moale mouches. f. minim ministère s. -e adj.m. a spumega m o u v a n t . şi adj. m a i m i c moine s. m a l d ă r monde s.f. modă modéré. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s .m. m i n e r a i mineur s. m i l i a r d a r m i l l i e r s .f. m i n u n e misanthrope s. a urca. oaie. a b ă t u t . j u m ă t a t e moleskines. m. s p u m ă .f. monsenior monsieur (pi. rezervă moeurs s. mistral (vînt) mitrailler vb. şi adj. o mie mille-pattes s. m u ş t a r u l mouchoir s.) n u m ă r . messieurs) s. m o n u m e n t moquer (se) vb. o m i e .-euse s. monolog monopole s.) slă­ biciune moment s. m u n t e montée s. mozaic mot s. m i n u t m i r a c l e s .m.f. a m i t r a l i a mode s. a t u r n a moulin s. monoclu monologue s. misiune mistral s.m. modestie. a sui monteur. ) p l ă p î n d mine s. montor montre s. moarte mort*. mişcare 526 . i m i t a ţ i e de piele mollesse s.f.f. m o r t a l . •*. monopol monopoleur s. molle adj. m o r a v u r i . adj. I I I a m u r i mousquetaire s. fără.f.m. mortel. m u r i t o r .m. b u c a t ă . figură mouiller vb. m i n e r .m.f.m.m. c u m p ă t a t modeste adj. ~ d'ordre lozincă. minister ministre s. modest modestie s. a a r ă t a . î n t u n e c a t mort 1 s.m. -e adj. mişcător mouvement s. moară mourir vb. a muia moulé./. du ~ cel p u ţ i n . m .m. prendre la •*. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . subţire ./.m. m u t r ă . -euse adj. a-i sări ţ a n d ă r a . obiceiuri moindre adj. a secera.m. şi adj. t u r n a t . m u n ­ t e a n .f.f.m. ceas montrer vb. m .f.m.f.f. clipă.m. mort.m.m. lună moisir vb.m. m o d e r a t .m. motor mou.m. {pi.

mijloc moyenâgeux. nepot nez s. firesc naturellement adv.f. f. I I I a se n a ş t e . muşchi musée s. navă nazi. m. totuşi néant s.m. nerv nerveux. t a i n ă N nage s.m. povestire natation s. curăţenie nettoyer vb. papuc. / .f. soi naturel.) r ă u t a t e noircir vb. n a i v i t a t e nankin s. pol.m.f. a naufragia naval. şi adj. m u n i c i p a l munir vb. n a t u r ă . pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s.-euse s. m. nobilime.m. neglijent nègre. fel.f.f. nivel noble adj. nins nerf s. mister.m. -e adj. -elle adj. negru neige s. clar nettoyage s. şoaptă murmurer vb.e adj.f.) î n ă l ţ i m e morală n o i r .m. perete. născut néanmoins adv. alun noisette s. naufragiat naufrager vb. reciproc.f. I I a m u g i ./. muftiu. naos. -e s. a începe naïveté s. t i n d a bisericii négatif.f.f. m. nu tal ie nation s. nu né. n a t u r a l . -e adj. a m a t u r i z a murmure s. cuşcă (pentru cîini) nickel s./.m.m. pitic naissance s. nici niche s.f. n a ş t e r e . teolog m a h o m e ­ dan mur s. muzică mutuel. nucă 527 .f.m.f.f.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. de culoarea alunei noix s. navals) adj. zid gros mûrir vb. v a s . n a ţ i u n e naturaliste s. zid muraille s.) îngrozitor noirceurs. negativ négligence s.m. . nazism ne adv. a înota nageur. origine naître vb. sumedenie municipal. muzeu musique s.f.f.m. I I a înzestra cu cele nece­ sare . a curăţa neuf.m. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. -euse adj. (fig. înotător naif. m. nervos net. a m u r m u r a muscle s. impers. -e (pi. m u l ţ i m e . m u r m u r . m.f.f. din evul mediu moyenne s.-euse adj. acoperit cu zăpa­ dă . necesar nécessairement adv. n a t u r a l i s t n a t u r e s . piesă de 20 franci aur nappe s. n o b l e ţ e . a ninge neigeux. medie mugir vb. şi adj. zăpadă neiger vb. n a v a l navet s. înot nager vb. a v u i muguet s.f. naiv nain. n a p navire s.m. curat. adj. -e ddj.m. narcisă narration s. II a coace.m. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «.-euse adj. nichel nid s. nobil noblesses. I I I a înnegri noisetier s. cuib nièce s. mutu­ al mystères. -elle adj. întunecos. neant nécessaire adj. negreală.moyen s. nette adj. m. (fig.m. i n e d i t . negru. négresse s. m. m. m. nou. lăcrimioară mule s. m. quoi de ••. a nega niveau s. -ive adj. faţă de m a s ă . neglijenţă négligent. -e s.f. / . nepoată nier vb. nas ni conj. şi adj. medieval. neuve adj. m.f. n a t u r a l naufragé s.m. a prevedea muphti s.m. nazist nazisme s. (fig. (în mod) necesar n e f s . -'ive adj. î n m u l ţ i r e multitude s. a l u n ă .f.f.

ceafă. nonsens. o m o p l a t on pron. a se supune obéissance*. a (se) n u m i non adv. a ocupa océan s. nehot. cine­ va .f.m. mîncare nouveau. n e i n t e r v e n ţ i e . nouvel. -euse adj. (fig.f. ~ dit se spune oncle s. lucru obligation s. nounâscut nouvelle s. n o u t a t e . obligaţie obligeamment adv. v ă t ă m ă t o r nul. obiectiv. muncă. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. n o t ă . n u m e . I I I a omite omoplate s. numeros nommer (se) vb. şi adj. -e adj. privire oeillet s. a p u s e a n . occiden­ tal occuper vb.m.) de neînvins obstinément adv. a lega nourrice s.f. a respecta obstacle*.. neclar obscurité s. ascultare. jaune d' -».i v e adj. obţinere occasion s. a obliga' obliquer vb. leneş oisiveté s. I I I a oferi ohé ! interj. I I a h r ă n i . -e adj. m. a n u t r i nourrisson s.f. nor nucléaire adj. oficial officiellement adj. m. desculţ nnque s. m u l t notaire s. bună­ voinţă obliger vb. nuvelist novembre s. -ongue adj. III a obţineobtention s.m. ocean octobre s.re. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb.™. unchi onde s. nu non-intervention s.f. hei ! oie s. m.f. -le adj. ofiţer offrir vb.f. doică nourrir vb. -ive adj. v a l ondulation s. o b s c u r i t a t e . faire -~ de a da dovadă de officiel. operaţie opérer vb.f. m. nulle pron. ştire. notar note s.-e s. lumea./. operator opération s. nou nouveau-né. olimpic ombre s.f. miros (simţul) oeil [pi. u n i i . măslină olympique adj. neamestec non-sens s. -elle adj. se. garoafă oeuf s. -e s.f. i m p a r ţ i a l objet s.f. -e adj. umbră ombrelle s.f. şi adj. m. (gram.) s u b s t a n t i v nombreux. obiect. m. a o b s e r v a . gol. m. I I a asculta.m. n u l . m. întunecat obscurantisme s. sugar nourriture s.m. pasăre oisif. a îneca nuage s. h r a n ă . î n c ă p ă ţ î n a t . a merge oblic oblong. o n d u l a ţ i e . îndatorire. în mod oficial officier s. î n d ă r ă t n i c . a produce 528 .f. nici u n u l . u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb.f.f. m. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. gîscă oignon s.-trice s. grumaz 0 obéir vb. I I a întuneca obscurément adv. u n d ă . cu a m a b i l i t a t e . întuneric observation s.f.f.f. (în mod) obscur. însemnare nouer vb. l u c r a r e . ondulare opérateur.m. absur­ ditate non-valeur s. lipsă de valoare nord s. şi adj. miros odorat s. invar.f. a înnoda. a strica nuisible adj. n u d nuire vb.f.m.f. m.m. operă. m. piedică obstiné. nord notablement adv.f. a opera .f. o c h i . nuclear nu.f. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. yeux) s. obscur. I I I a v ă t ă m a . lunguieţ obscur.nom s. blanc d' ~ albuş oeuvre s. ceapă oiseau s.m.f. m. .f. lenevie olive s. supunere objectif. ocazie occidental.g ă l b e n u ş . o u . octombrie odeur s. nuvelă nouvelliste s. lipsit de valoare nu-pieds adv.m.f. observaţie observer vb. n o i e m b r i e noyer vb.

a r î n d u i . m . a împodobi. opinie. orz orgueil s.) uvertură ouvrage s. oxigen P pacificateur. uragan ours s.m. ori où 1.f.m. deget (de la picior) orthographe s. în plus ouverture s. furtună orange s. p a c e . p a n t a l o n panthère s.m.m.f.m./. r ă c h i t ă ôter vb. f. pagină paille s. oranjadă oranger s. utilaj outillé.m. a se opune oppression vb. şi adj. m.f.f.m. a cuteza osier s. dincolo. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. înzestrat outiller vb. a scoate. o p r i m a r e . u n e a l t ă .f.m. a lua înapoi ou conj. lucru. organ organiser vb. 2 . o r d i n . portocală orangeade s. -e adj. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. a ezita oseille s. pacifist page s. orientare (în spaţiu) original. paşnic.f. m.m. paie pain s.m. m. a îndrăzni. ureche . pa­ cificator pacification s. deschidere. I I a păli.f. u l m orner vb.f.f.m. cerul gurii pâle adj. t a t ă 529 . adv. a pacifica pacifique adj.) en ~.) portocal orbite s. şi adj. oscilaţie osciller vb. (în mod) paşnic pacifisme s. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. ~ bis pîine neagră paire s.m. uitare oublier vb. la care oubli s.m.f. izvor orme s. m. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s.f. adv. şi adj. pacifism pacifiste s. origine. p a i .f.m. pernă organe s. p a l i d . (bot. (fig. a înzestra outre prep. da ouïe s. a uita ouest s.m. pacificare pacifier vb. în care. ~ d'épice turtă dulce . opresiune. m u n c i t o r .peste. panteră pantoufle s. o r d i n e . instrument outillage s. uf ! oui adv. auz oreiller s. oriental orientation s. -trice s.f. părere opposer (s') vb. coş panorama s.m. obişnuit ordonner vb. a ordona ordre s. urs outil s. (loc. original origine s. p r i v e l i ­ şte pantalon s.f. împilare opprimé. ordinar. u t i l a t . a s u p r i t . a asupri. -e adj. a oscila. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r .f. care p a l p i t ă pan ! interj. -e adj. adv.m. a organiza orge s. a u t i l a . papuc paon.f. orgoliu. -ère s. orbită orchestre s. p a n o r a m ă .m.f. pîine .opiniâtrement adv. liniştit paix s. mîndrie oriental. paşnic . poc ! panais s. I I I a deschide oxygène s. pron.f. producţie lite­ rară ouvrier.f. păun papa s. a decora orteil s. a îngălbeni palme s. î m p i l a t opprimer vb. peste. a u r orage s. apus ouf ! interj. auz ouïr vb. palton pâlir vb. -onne s. a î m p i l a or s. unde.m.m.m.) a şovăi. măcriş oser vb. os oscillation s. r a m u r ă de palmier palpitant. (muz. vest.f.f.f. p a l a t .m. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. ortografie o s s. a auzi o u r a g a n s .m. şters paletot s. chef d' • — dirijor ordinaire adj. sau. m. pereche paisible adj.m. -e adj.m.f. o r c h e s t r a .m.m. -e adj. păstîrnac panier s.

a petrece passe-temps s. şi adj. v o r b i t o r . -le adj. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. parapet parapluie s. m a i ales parties.f. a apărea parallèlement adv. a p l ă t i . donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. a l u a t pâté s. pentru că. parte (dintr-un întreg). p r e t u t i n d e n i parvenir vb. parfum. a paria.f.f. mauvais •>. grădină parce que loc. -elle adj. I I I a pleca. à ~ de loup t i p t i l .f. n u .m. pachet par prep. printre parodier vb. perfect parfois adv. patinaj patiner vb. s t r a t de flori parti s.m. d e . a face prinsoare parisien. îndeosebi. a vorbi parmi prep.f. regiune p a y s a g e s .f. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. a î m p o d o b i . patron. leneş parfait.m.m.m. buf ! pâte s.m.rh./. rămăşag parier vb. a patina pâtisserie s.f. p a r t e r .m. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. palmă (a mîinii) paupérisation s. fără. paralel parapet s.m. a para paresseux. pauperizare pauvre s.f.-euse s. în p a r t e partisan. şi adj.f. grăitor. şi adj. trecut passe-montagne s.m. egal.f.f. I I I a p a r v e n i . -e adj. p a r v e n i t parvis s.m. de c ă t r e . p a r a ş u t ă paraître vb.m. pavaj pavilion s. pescuit pécher vb. a participa particulièrement adv. sărăcie pavé s. perfect parfaitement adv. ~ ha­ sard d i n întîmplare .f.f.m.m. piersică pêche 2 s. p a t e u .m. peisaj. pas. păşune paume s. m. emfază patience s.m. . partid participe s. păcătos pêcheur. c u v î n t . umbrelă (de ploaie) parasol s. parachimic parachute s. -e s. zău ! parc s. a parodia parole s.m. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. -e adj. r u d ă . p a s t ă . din . ţ a r ă .f.m. distracţie passif.»!.f. a r ă s p l ă t i pays s.m. (pi.m. patiserie patron s. uneori parfums. răbdare patiemment adv. p r i n . stăpîn patte s.încurcătură pas 2 adv. fabri­ cant de parfumuri pari s. pescar 530 .m. con}. pavilion payer vb. ~ bonheur din fericire .m. {pi.f. ţ ă r ă n i m e peau s. m. labă pâturage s. la dracu ! pardonner vb'. à — a p a r t e .m.f. a păcătui pêcher 1 s.-eresse s. trecere . pour quoi^-de ce n u ? .m. ~ buvard sugativă papillon s..m. părinteşte pathos s. -euse s. piele pêche * s. -e s.f. şi adj. a ajunge parvenu. -ive adj. a ierta pareil. şi adj. v o r b i r e . caldarîm. I I I a p ă r e a . adept partout adv. şi adj. -enne s. pasiv passion s.) p ă r i n ţ i parer vb. mireasmă parfumeur. m. -e s. şi adj. sărac pauvreté s. piersic pêcher 2 vb. pari­ zian parlant./. privelişte paysan . p e . m . în parte partir vb. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb.f.f.e s . cu răbdare patient. şi adj. a împărţi parterre s. a pescui pécheur. deopotrivă. parte. cu excepţia partager vb.m. fluture paquets. la fel parent s.m.papier s . -e adj. so­ nor parler vb. partidă partiellement adv.m./. fiindcă pardessus s. trecător passé. p a t ă de cerneală paternei. p a r i u .m. părintesc paternellement adv.m.m. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. -euse s. parc. fragment passant. h i r t i e . m. pasiune patatras ! interj.m. în special. r ă b d ă t o r patinage s. a porni partiellement adv. participiu participer vb.m./. patos. a trece . p a r t i z a n . m .-ne s. p a ş a p o r t .) documente.f.m. ţ ă r a n paysannerie s. traversare .

pericol. nepoţi (de fiu.à -«. c î n t ă r i r e . popor peuplement s.m. nehot. t r i b peuple s. -e s. m. ) ascuţit perce-neige s. periodic périodiquement adv.f. pi. -e adj. a cîntări peste s. m i c . papagal perruque s. m.f. frică.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. greutate .pictor peintures. sans ~ uşor.m.f. periferie périr vb. m o ş .f.f. I I I a permite 34* permission s. (loc. farmacie phénix s. (înv./. I I a pieri permettre vb.m. personalitate personne l. halat de b a i e . uşor de p ă t r u n s pénétrant. a se înclina.f. nepoată petit-fils s. a p ă t r u n d e pénible adj. s.m.f. pensionar pente s. (fig.m. prăjină percher vb. m. -e adj. fără graţie pesant.f. avoir — • a se speria. mon — dragul m e u . pierdere pesamment adv.m. stă­ ruitor persil s.s.f. perucă persan. personal perspective s. a persista personnage s. m. penibil péniblement adv. conj. m. şi /. şi adj.f. -elle adj.f. -e adj. far pharmaceutique adj. pron. strălucitor. p ă t r u n s pénétrer vb.f. chiriaş (într-o pensiune) . a se p i e p t ă n a peignoir s.f. pă­ t r u n z ă t o r . nepot petits-enfants s.f.-le s.) à ~ de-abia. (fig. t a t ă . pătrundere pénétré. persoană. persecuţie persévérance s.f. cu greutate pensée s. c a n t i t a t e clntărită peser vb. pedeapsă . adv. perseverent. persoană importantă personnalité s. gîndire.m. (în mod) perio­ dic périphérie s. b ă t r î n frelig. farmaceutic pharmacie s. pasărea fenix 531 . -e adj. m. c a m . p a n t ă .) descriere.m. p u ţ i n . a-şi închipui perte s. -e adj. veşnic perplexe adj.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. ciumă pétarade s. (cu maj. a popula peur s. perfid performance s. m i t i ­ t e l .f. a se căţăra perchoir s. persan persécuter ^6. a se convinge . în t i m p u l . perpetuu. seminţie.m. p i c t u r ă .m. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. (în mod) p e n i b i l . perceptor percer vb. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala . (loc.m. -e adj. populare peupler vb.f. -e adj. permisie perpétuel. m i c u ţ . perspicace persuader (se) vb.f.m.f.a se s t r ă d u i .m. m. s t r ă p u n g ă t o r . pajişte pencher (se) vb. pedant peigner (se) vb. — . a-i fi frică pharaon s. zugrăvire pelouse s.m. micul dejun petite-fille s. şi adj.f. personaj. a reflecta pensionnaire s. nimeni personnel.f.pédale s. greu pesée s. şi adj. m.f. şi 2. perspectivă perspicace adj. p ă t r u n z ă t o r pénétration s.f. de fiică) pétuner vb.) şi adj. a persecuta persécution s. a străpunge.) a fuma peu adv.) p ă r i n t e . ~. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. I I I a p i c t a .f.f. ghiocel percepteur s. călugăr perfide s. stăruinţă persévérant.m. faraon phare s.f. a se spînzura penetraţie adj.-e s. performanţă péril s. judecată penser vb. a zugrăvi peine s. greoi. se don­ ner de la ->. pedală pédant. à ~ près a p r o a p e .o— încetul cu încetul petit-déjeuner s.f. fără greutate peintres. pătrunjel persister vb. primejdie périodique adj.f. peluză. povîrniş perçant. sclipitor petit. a găuri perche s.f. perplex perroquet s. a se apleca pendant prep. a (se) gîndi. capot (de casa) peindre vb.

f. p l a n . n u .m. c u l m e . m a i m u l t .m.m. m. a îndoi. planşeu. platformă plateau s.m. m. p l a t o u .f. picior. fotograf photographier vb. cazma. / . la mise en ->. filozofie phoque s. prendre ~ a lua loc. [loc.f.f. cîmpie plainte s. m a i r ă u . hrana zilnică. planetă plaque s.m. A se cufunda ployer vb. t î r n ă c o p .m. fiziologic physionomie s. m a i . le ~. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . à ~ pe jos piétiner vb. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. încărcat pleura s. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s.m. fizic physiquement adv.m.f. a fi agreabil plaisant. înfăţi­ şare physique 1 s.m. a prăda pilote s. pour la ~ în mare parte plus adv. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb.m. p i a ţ ă . piolet pionnier s. plafon. t a v a n plaindre vb.m.m. bujor p l a c e s . m a i rău . a pune placeur. ondulatul părului plier "b./. plăcere. cea m a i mare parte . poezie poétique adj. hazliu plaisanterie *. p u m n point 1 s. proiect plancher s. p o a l e . m a i degrabă pneumatique adj. sobă poésie s.m. cu pietate p i g n o n s . Încheietura m î i n i i poing s. m .m. placă. a plasa. a compă­ timi plaine s./. serviciu placer vb. m î n è r .m. fosfor photo s. t a i n pivoine s. -e adj.m.f. p n e u m a t i c poche s. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s.f. pană. p u m n a l poignarder vb. I I I a plăcea. p l ă c u t . pensulă pingouin s. pi. cameră pied s. buzunar poché.f.f. p i a n pic s. fotoelectriu photographe s. plastic plat s.s m i z a n p l i . l o c .f. penele unei păsări. coama u n u i z i d . plonjon. penaj plume s. poetic poids s.f. plusvaloare plutôt adv.m.f.m. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. şi adj.f. ) à ~~ perpendicular . şi adj. podiş plein. farfurie . focă phosphore s. învineţit . -e s.f. ~ atomique pilă atomică pillard. g r ă m a d ă .f. pistol pitance s. p u n c t .f. b u c a t ă . pionier pipe s. hîrleţ piolet s. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. -e adj. a înjunghia p o i g n é e s . r i d . impers.philatélie s. peniţă plupart s. a călca în picioare piéton s. majoritate. jefuitor pilier vb. fotografic phrase s. din punct de v e ­ dere fizic piano s. lulea piqûre s.m. m a i m u l ţ i plus-Value s.m. fizică physique 2 adj.m.m.f. a se încovoia pluie s. / . -e adj. pilot pinceau s. fel de mîncare plate-bande s. t ă b l i ţ ă plastique adj. lacrimi pleuvoir vb. / . glumă plaisir s.f. a fotografia photographique adj. f. p l a s a t o r plafond s.f. pieton pieusement adv. filatelie philosophe s.m. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . zbîrcitură . adv. strat de flori plate-forme s. podea planete s.m.m. de loc pointe s. frază physiologique adj. a strînge plisser vb. injecţie.m. pinguin pioche s. m a i curînd. pUngere plaire vb. a ploua pli s.m.f.f. p i p ă . m. -euse s. săritură plonger vb. distracţie plan s. filozof philosophie s. plus plusieurs adj. -»• de vue punct de vedere .vîrf . fotografie photo-électrique adj. greutate poignard s.cel m a i r ă u pis adv. I I I a plînge. p i l ă .m. fizionomie. /. c u t ă .f. a î n d o i . piesă. a plisa plongeon s.f. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. p u m n .f. pisc. a jefui. p l i c .m. p l i n . ploaie plumage s.

h a m a l portefeuille s. c i o r b ă . a însemna . în mod pompos. m ă r u n t ca p r a f u l .f.f. potasă potassium s.m. port portail s.f.m. cu exactitate pont. pod. a se înălţa poireau s. pol poli. ptiu ! pouce s.f. porţie portrait s. la.)». m. pulbere .«.m. ni. preţios. precedent précéder vb. -euse adj.f. m.m. prăfuit. tocmai 533 .f. m.f. pour tout *.f. politeţe politique s. a preceda précieux. {bot. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. p u n c t u a l . a puncta . urmărire poursuivre vb. portal porte s.f. p u i (de găină) poumon s.-euse adj.f. . precis. precauţie précédent. peşte poitrines. poliţie poliment adv. a o duce porteur. a pune. s p r e . a se năpusti précis. şi adj. cu p u t i n ţ ă poste 1 s.) m ă r pompe s. şi adj. a poseda . adu­ cător portière s. a domina possesseur s. p u d r a t poule s./. politicos police s. -onne s.f. si­ gur .) p ă r poire s. p i e p t . a p o p u l a r i / a population s. v a s .m.) pourrir vb. -e adj. acces. praf poussiéreux. a fur­ niza pourvu que loc. a duce se ~ a se s i m ţ i . -e adj. f i n . prăpastie précipiter (se) vb. a îmbrînci poussière s. popular populairement adv. p u d r ă poudré.m. mazăre poisson s. a aşeza position s. a practica. a se repezi. găină poulet s. creion a u t o m a t porter vb. p u r p u r ă . în t o t a l potasse s.m. putred (şi fig. m'. sînge pourquoi conj.f.m.m. -e adj. p u n c t u a l . poziţie posséder vb.f. ştrengar politesse s.f.f. I I I a putea praline s. stîlp pouah ! interj. porţelan porche s. scump précipices. t i n d ă port s.f. {bot.m. exact précisément adv. p o r t o f e l . portieră portier. I I I a prevedea. degetul gros de la mînă p o u d r e s . p l ă m î n i poivre s. m.f. politică politiquement adv. posibil. ~ de terre cartof pommette s. n u m a i să poussée s. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. piper pole s. exact ponctuellement adv. -euse s. a profesa précaution s.m. punte populaire adj. plămîn poupée s. pentru. -ère s.) pompeusement adv. portaiportion s. pară pois s. m ă r . de ce.) poursuite s. cu condiţia ca. praz poirier s. poligrafic pomme s. l u s t r u i t . posesor possessif s. serviciu pot s. totuşi. păpuşă pour prep.m.cu t o t u l .f. în mod politicos polisson.f.f.pointer vb. s. potasiu poteau s.m. cuier porte-mine . populaţie popu!eux.f. I I a putrezi (şi fig. policlinică polygraphique adj. în mod precis.m. cuse adj.m. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. poştă poste 2 s. -e adj. invar. conj. -e adj. post.m. oală potage s. (în mod) popu­ lar populariser vb.f.f. uşă portefaix s. p o a r t ă . a p u r t a . I I I a u r m ă r i pourtant adv. cu toate acestea pourvoir vb. posesiv possible adj. praf. portofoliu portemanteau s.f. practicabil . cu fast ponctualité s.m.m. a împinge . / . m. u m ă r u l obrazului pommier s. portic. pompă (şi fig.m. p u r t ă t o r . m.f.m. portret poser vb. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. (poetic) roşu. puseu pousser vb.f. pentru ce pourri. -elle adj. / « . foarte p o p u l a t porcelaine s. pralină praticable adj. plin de praf pouvoir vb.f.f.

belşug progrès s.f. cadou. profesie profit s. presiune. -e adj. închisoare. maşină de presat. profesor profession s. productiv production s. -e adj. d o v a d ă . pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. prezent présent s. a apăsa .f.m.f.m.m. cu p r u d e n ţ ă prudent.m. providenţă province s. privilegiu prix s. corect. c a m . ziarele pressé. aproape presqu'île s. curat proprement adv.f. p r i v a ţ i u n e . probabil problèmes. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. -ière s. p r i m i t i v . a proiecta prolétaire s.f. prizonier privation s.f. c u r a t protester vb. pretenţie prêter vb. p r i n ţ principal. premiu. c u v î n t proposer vb.m. -e adj.) premier. a prefera prématuré. cu caracter împă­ ciuitor. p r e ţ .-e s. premieră prendre vb.m. a pregăti. proporţional proportionner vb. -euse s.m. se •+• a se grăbi pression s. III a prezice. .m.f.préconiser vb. promisiune promettre vb. problemă procéder vb. şi adj. -e adj.f. a prevesti préférer vb. apăsare prêt. a d î n c profondément adv. p r u d e n t prune s. p r o l e t a r promenade *.f. director de liceu prudemment adv.m.m.f. vecin proche adj.m. a strînge .f.m. -e adj./. producţie productivité s. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. -e adj. I I I a pretinde prétendu. a î m p r u m u t a . a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. I I I a făgădui. proverb providence s. a preconiza prédire vb. prună 534 . I I I a î n ş t i i n ţ a . -trice s. I I I a l u a . a prepara près adv.f. proces prochain. vorbă. -e adj. -e adj. -le adj. -e adj.m. I I I a produce. a priva (de ceva). pretins prétentieux. gherlă prisonnier. primăvară prison s. a dovedi proverbe s.m. produs professeur s. a protesta prouver vb. preventiv prévoir vb.presa. p r i m u l première s. s. apropia! . a pro­ mite promoteur s. -euse adj. preşedinţie président.m. profit profond. comment s'y •»• cum să (se) facă . răsplată probablement adv. a trage cu urechea prétoir s.f. şi adj. gata prétendre vb. primordial prince s.j. a apăra présidence s. a p r e z e r v a . a proporţiona propos s. aproape. I I I a prevedea prier vb.m. adînc profusion s. pro­ ducător productif. a da cu î m p r u m u t . m. a aver­ tiza préventif.f.m.f. la -». de aproape prodige s. m. -e adj. a propune propre adj. promotor. grăbit pressentir vb. d a r préserver vb. preşedinte presque adv.m. t i p a r . principal printemps s./». a p r o p i a t . a crea produit s. pretenţios prétention s. cum să (se) pro­ cedeze prénom . şi adj.f. -ive adj. lipsă priver vb.f. ~ Voreille a a s c u l t a . a ruga primevère s. prevenitor. profund. a p r o x i m a t i v prescrire vb. i n i ţ i a t o r promptement adv. deţi­ n u t .m.f. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. peninsulă presse s. p l i m b a r e promesse s. pretoriu preuve s. u i m i t o r producteur. eiuboţica-cucului primitif. îndată prononcer vb.f.v. -ive adj. proiect projeter vb. t e a s c .f. pradă projet s. prenume préparer vb. m.f.m. m i n u n e prodigieux. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. p r e m a t u r (şi fig. probă.-ive adj. a proceda procès s. înda­ toritor prévenir vb. provincie proviseur s. -e adj. în mod profund. -ière adj.f. şi adj. I I I a presimţi presser vb. progres proie s.m. III a prescrie présent.

peron qualité s. care quiconque pron. reclamă publier . ridiche radium s. p u b l i c a r e . p u ţ pull-over s. înţepenire raifort s. p a t r u . ) nişte. raţiune.m. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. apoi. hrean rail s. s. nehot. a scădea raccourcir vb. -e adj. adj. I I a încetini rallier vb.f. -e adj. (fam. (pi. II a pedepsi punition s. ce quoique conj. a încuraja raffoler vb. să. public publication s. III a coborî. a p u ţ i puis adv. cu toate că quolibet s. (vreo) cincisprezece.fb. adv. nehot. orişicine quinzaine s. deşi. a se a l ă t u r a rallumer vb. ca să quel.f.m. uneori. glumă proastă quotidien. influent puits s. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. ! public. u n i i . şi conj. î n t r e b a r e . a părăsi quoi pron. coadă qui pron.m. dreptate.m. a răscumpăra raconter vb. a aprinde din nou ramage s.f. cine. nehot.m.f. publica­ ţie publicité s. chestiune questionner vb. a râspîndi puce s. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. rel. pedeapsă pupitre s. totuşi quart s. după aceea puisque conj. a reduce.f.s-.m. p u t e r n i c . a r a ţ i o n a . sfert quartier s.f. vesel radio s. II a scurta.f.m. pijama quai s. a publica.m. p u b l i c i t a t e ./. strugure raisons. psst ! interj. pulover punir vb. de vreme ce puissamment adv.m. cauză. r a ţ i o n a l raisonner vb.m. vreun querelle s. -ne adj. cincisprezece quitter vb. radio . a povesti radieux.j. quelle adj. calitate quand adv. putere puissant. oarecare quelque 1. v r e o .m.s. cînd . rafală raffermir vb. m. prun pseudonyme s. I I I a întineri ralentir vb. a ralia. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. fecioară puer vb. p u r . gîlceavă questions. -e pron. psst. v r e u n . zilnic R rabattre vb. c î ţ i v a . a jefui raideur s. ~ qn. a judeca rajeunir vb. ce?.f.m. a zeflemisi. r i g i d i t a t e . pseudoştiinţă psitt. aproape quatre adj. oricine. şină railler vb. r a d i u m rafale s. pe care . chenzină quinze adj.) a înjosi raccrocher vb.f. -euse adj. radiodifuziune radis s./. a întreba queue s. cîteodată quelqu'un. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj./.) a ş t e r p e l i . c o t i d i a n . m. a agăţa . ciripit 535 . -ique adj. (fig. pseudonim pseudo-science . I I a î n t ă r i . pron. rel. ~ même chiar dacă. şi interog. care. 2. cartier quasi adv. puternic puissance s.m. cineva. pupitru p u r . m. forţă.f.f. chei. ceartă.f. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. radios. ce quelconque adj. purice pucelle s. oricît quelquefois adv. l i m p e d e . curat pyjama s. interog.f. rel.m. a-i plăcea la nebunie rafler vb.prunier .

reflector n o u . a î n c î n t a . a redacta redingote s. a raporta . r e c e p ţ i e . . III a reflecta. rectificare. real. p l i n . trouver à ~ a găsi réaction s. efectiv réchauffer vb.f. repede rappeler vb. r a p o r t rapporter vb. a ajunge din urmă ravir vb.f. a cugeta rechercher vb. afectat . s t r ă l u c i r e . persoană care trăieşte de­ parte de lume. recordmen) s. [fig.f.) à ~ a d m i r a b i l . I I I a scrie din nou. p l i m b a r e . m i n u n a t rayé. p u ţ i n comun réfléchir vb. a aduce . a a m i n t i . rang s. t î r c o a l ă . I I I a realege recevoir vb. repede rapidement adv. a recopia r e c o r d s . a rechema . re­ cordman recors s. r e d u t ă réagir vb. recunoscător reconnaître vb. I I a r ă p i . a redresa réalisme s. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. realism redresser (se) vb. raion rayonnement s. a nu mai ţine cont de ce a fost. recepţionare réélire vb. reînarmare réduit s.m. a strînge. a aduna reculer vb. singuratic récolte s. III a reconstrui recopier vb. reflex 536 . a căpăta réellement adv. reacţionar redoute s. III a acoperi din nou. m receptor réel. I I I a recunoaşte.) a se înse­ nina . -e adj. se ^ a se referi rapprocher vb. a cere cu insistenţă reclus s. {jur. recoltă récolter vb. a reedita récepteur s. a culege ramener vb. r i n a . m . a se alipi rattraper vb. a a d u n a . a recomanda recommencer vb.f. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. ajutor de portărel recouvrir vb. a mărturisi reconstruire vb. şobolan rattacher (se) vb. a se îndrepta. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb.ramasser vb. a re­ peta .) a u r m ă r i reflet s. reducere réarmement s. (fig. a r e t r i m i t e recherche s. c h i t a n ţ ă recueil s. a readuce. a d e v ă r a t réception s. rassemblement s. cercetare . -e adj. adv. f. a reclama. a reîncepe. a se teme de ceva réaliser vb. adunarè de oam e n i . rareori ras. a cerceta .m. m. I I I a culege. rebel rééditer vb.m. record recordman (pi. a încălzi réexpédier vb. a relua récompenser vb. m. a înveli récrire vb. corec­ tare reçu s. à refaire vb.f.f. a coborî din nou rédiger vb. radiere récit s. a realiza redresser vb. Ioc retras rebelle s. a recolta recommander vb. I I I a p r i m i .f. vărgat rayon s. a prinde. călătorie . a aşeza. r ă z v r ă t i t . [loc. a se réaliste adj.f. a căuta din réflecteur s. a recita réclamer vb. a se lega. -e adj. I I I a spune din nou.m. a răs­ plăti reconnaissant.m.m.m.m. -e adj. reflectare. şir ranger vb. a se linişti rassurer (se) vb. m. -le adj. f. în mod real. rar. redingotă redire vb. a re­ dacta din nou rectification s. rar rarement adv. culegere recueillir vb. a rîndui rapide adj. a reînchide recherché. a se linişti rat s. căutare .) faire table rase a face t a b u l a rasa. I I I a reapărea réduction s.m. a critica . a strînge rasseoir (se) vb. r a z ă . spiţă (de r o a t ă ) . I I a reacţiona redouter vb. realist ridica réapparaître vh. povestire réciter vb. m.m.m. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s.m. şi adj. a a d u n a . m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. m. a recompensa. a da înapoi redescendre vb.m. a întoarce randonnée s.f.m. a apropia rare adj.

/. reni a b i l i t a t e rentrée s./. a înmîna remises. r e n u m i t renoncer vb. a întoarce un ceas remous s. refractar. m. a domni regret s. r e p e t a r e . (fig. r e p r i z ă . regiune. repertoriu répétition s. a replica.m. ridicare relire vb. reînnoire renseignement s. vîrtej de apă rempart s. a î m p l i n i . -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. deschidere.m.f. a relata relation s. 1.m. a p r i v i .f. a inversa renvoyer vb.m.m. respingere. m. p r e d a r e .a se duce la renfermer vb.m. a reglementa.f. remiza . a amîna repaître vb. a inspira r e p u l s i e . a repartiza repas s.m. a mişca renaissance s. remediabil remercier vb. a răspunde répondre vb.m. [despre plante) a creşte reprendre vb.de grands services à qn.f. a reprezenta répression s. m. reglementare régler vb. a refuza regard s.) refulare réfractaire adj. şopron remonter vb.f. a se uita régime s. refren réfugier (se) vb. a înlocui remplir vb. a răsturna . I I I a î n a p o i a . loc de întîlnire rendre vb.] sale reine s. regiment région s.m. remediu. renaştere renaître vb. ţ i n u t registre s. informaţie renseigner (se) vb. I I I a renaşte renard s. r i n i c h i . a r e p u r t a remuer vb. întîlnire rencontrer vb.f. regularitate régulièrement adv. a înveseli relais s. II a î m p ă r ţ i . r e l u a r e . a* reface repartir vb. r e p a r a r e ./.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . registru.f. a se î n t o a r c e . I I I a pune la Ioc. regulă règlement s. mîncare repasser vb. relaţie./??. a se informa rentabilité s. r e g u l a m e n t .f. a respinge . a cîştiga. viitoare (produsă de mersul unei nave) . remarcabil remarque . a povesti. •«. a î n t î l n i rendormir vb. a (se) sui din novi . [pi. I I I a răspunde repos s. linie. a călca rufe repentir (se) vb. a m u l ţ u m i remettre vb. represiune reprise s. se ~ a se hrăni réparations. a arunca înapoi rejoindre vb. a t r i m i t e înapoi.refléter vb.f. a repara.f. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s.m. m .f. a face rnari servicii cuiva .) ascunziş. répliquer vb. ni.ro. nesupus r e f r a i n s . masă. a pleca din nou répartir vb. regim régiment s.m. domnie régner vb. I I I a reciti reluire vb. ştafetă relater vb. reîncepere rentrer vb. a se refugia refus s.. adv.f. m. a reînnoi .m. meterez remplacer vb. m. riglă. a cuprinde renfort s. a r e n u n ţ a renouveler vb. a orîndui règne s. (loc. a trece din nou prin . a regreta régularité s. a arunca din nou. m. 2 . c u t ă . regină rejeter vb. întărire renommé. (med. odihnă reposer (se) vb. I I I a împreuna réjouir vb. I I a bucura.m. r a p o r t relèvement s. a reda .m. condică règle s. I I I a p a ş t e . I I I a adormi din nou rendez-vous s. leac remédiable adj. a întregi remporter vb. a ascunde. refuz refuser vb. releu. în mod regulat rein s. -e adj. a reîncepe rénovation s. I I I a răspunde p r o m p t . i n t î l n i r c .9. a repeta . a reflecta refluer vb. observaţie remèdes.f. a străluci remarquable adj. se — . m. r e p r e z e n t a n t représenter vb. r e p a r a ţ i e réparer vb. a se odihni repousser vb. regret regretter vb. privire regarder vb. remitere . I l a u m p l e . vulpe rencontre s. I I I a se căi répertoire s. repetiţie repli s. a urca. I I I a luci. I I I a relua représentant s.

m. a avea r e ş e d i n ţ a . din belşug richesse s.m. a se ase­ măna cu ressentir vb.m.olvare résoudre vb. întîrziere retardataire adj. re­ ţinere retirer vb. republică requérir vb. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. m o d e r a ţ i e .f. rest rester vb. a-şi întoarce capul retracer vb. rege rôle s. rîs risquer vb.f. b o g a t . a visa cu ochii deschişi rêve s. perdea ridicule s.f. rever.m. r i d i c o l u l .a face pe bogatul richement adv.f. s.) încercare.m.m.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. m. a solicita réquisition s. I I I a rezolva respectueux. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. reve­ dere . întoarcere. r e t r a g e r e .) critică violentă réseau s. a risca rive s. rid. amînare retarder vb. însă­ nătoşi'«s retard s. reunire. h o t ă r î r e . zbîrcitură rideau s. [fig.f. -euse adj.m. revistă révulser vb. rechizitoriu. m a l . être de -~ a se fi întors retourner (se) vb.e s. cu hotărîre r é s o l u t i o n s .f. I I I a reveni. om ridicol rien 1.m. pensie rétrécir vb. re/. rezervor résider vb. a opri retentir vb. a respira resplendir vb.f.m. a r ă m î n e résultat s. răsuflare respirer vb.m. parter (la casă) ricanement s. a simţi ressource s. şi adj. fleac. m.f. pron. respectuos respiration s. a acoperi revoir vb. a î n t r u n i réussir vb.f. înviere rétablir vb. a deplasa. a amîna retenir vb. s. răsculat révolter (se) vb. discreţie.m. / . r e v e n i r e . a se întoarce rêver vb. II a reuşi rêvasser vb.m. / . revendicare revenir vb. I I I a r e s i m ţ i . restabilire. m. a regăsi r é u n i o n s .f. orez robe s. a sta.m. a rezista résolu.m. rînjeală riche adj. înapoiat retardement s. I I I a chema. -e adj. IJ a răsuna retenue s. bogăţie ride s. II. bogat. a sufleca retrouver vb. a se revolta révolution s. revoluţie revolver s.m. I I I a r e ţ i n e . rezervă réserver vb. roman 538 . rochie roc s. nimic. rimă rincer vb.m./. nenorocire revêtir vb. r e s t a u r a n t reste «. întîrziere. grupare réunir vb. / . a riposta rire vb. pensionare. I I I a răsuci retour «. I I a r e s t a b i l i .f. r ă m ă ş i ţ ă .m. m. I I I a rîde rire s. reţea réserve s. resursă. faire le •«. (fig. a visa réverbère s. nehot.f. adv.) a Consta résistance s. a reproşa république s.m.m. I I a r e u n i . mijloc de t r a i restaurant s. a se întoarce. a expune retraite s. a retrage retordre vb. (fig. revolver revue s. ) retrousser vb. întîrziat . vis revendication s.f.f. r e z u l t a t résumé s. a clăti riposter vb. st încă rocher s. ţ ă r m r i v i è r e s. m. revoltă r é v o l t é . -euse adj. a semăna. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.reprocher vb. m. a l i p i r e . au ~ la revedere révolte s.f. 2. a da tîrcoale roi s. rezistenţă résister vb. III a r e v e d e a . [loc. rechiziţie réquisitoire s. a întîrzia . respiraţie. a s t r i m t a (şi fig. II a apuca iar ressembler vb. ţeapăn r i m e s . stîncos rôder vb.m. III a îmbrăca din n o u . rîu riz s. . a se răscula. rol roman s.f. rezumat résurrection s.f.m. felinar (de stradă) revers s. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. a trasa din nou. a rezerva réservoir s.f. h o t ă r î t résolument adv.m.m.

m. satiră satisfaction s. ~ à main po­ şetă sacoche s. m u r d a r . s.) a stoarce (de bani) sain. trestie rossignol s. I I a (se) înroşi rouler vb. şofran s a g e s . (fig. friptură (la tavă) rôtir vb.m. rupture s. roz roseau «. ». sacoşă sacre. -euse adj. I I a prăji. (pop.m. horă ronfler vb. roşeaţă rougir vb.f. regalist royaume ». t r a n d a ­ firiu. salon salubre adj. zeamă 539 . I I a m u r d ă r i salle s. m. nisip sablonneux./. m .m. -e adj.romancier s. salut Salve s. s a l i n i t a t e . m. satin satire s. . salată salaire s. odaie. trandafir.f. sîmbătă sang s. roşcovan r o y a l . stradă ruisseau s. privighetoare rotation s. spadasin sac s.f. m.f. sînge sanglant. -e s. r i t m . a singera .f.ni s a c . rotaţie rôti s .f. sos.) hazliu saler vb. suspin sans prep.m. m .m.j. concentraţia sării în apă salir vb. a fi lac de. a rostogoli . şi adj. -euse s. s a l u b r u saluer vb. -e adj. rousse adj. 2 . limba romînă rouppe s. şiretenie. r u d i m e n t . a saluta salut s. a sforăi ronger vb. sîngeros. şi adj. ungere.f. g r ă t a r . a distruge ruer ( s e ) vb. cale r o u v r i r vb. -euse adj. s. m . brad sardine s. s a l ă . {fig. (eu maj. rozător . însîngerat sanglot s. d r u m . I I I a satisface sauce s f.f. a lua sînge . a face sul r o u m a i n . a înţelege saison s. romînesc. salvă s a m e d i s . sabotor sabre s. r o t u n d ronde s. s ă r a t . ) chinuitor. regat r u b a n s. ~ à manger sufragerie salon s. m.m. pîrîu ruiner vb. jertfă safran s.m. a sparge r o n d . a săra salinité s. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb.. sfinţit.f. (fig.) romîn . » . roşcat.j.) a măcina rongeur. satisfacţie satisfaire vb. sf'înt. roşu rougeur s.m. s a l v a r e .m.m. I I I a redeschide roux. I I a a p u c a .f. hohot de plîns. m.m. regal royaliste s.f.f. a curge şiroaie. sănătos saint. m. a lovi cu sabia sabreur s. a sesiza.e adj. m. r a n i ţ ă . sardea satellite s..f.f.m.f.m. adj. nisipos saboteur. romantism rompre vb. fără santé s. bluză ciobănească route s. romantic r o m a n t i s m e s.f. s ă n ă t a t e sapin s.m.f.m. aspru. primele no­ ţiuni r u e s. sabie sabrer vb. a r o a d e . r i t m a t S gable s. satelit satin s. sfînt saisir vb. -e s. a n o t i m p salade s. (fig. cu înţelepciune sagesse s. r u p t u r ă ruse s. m.f.f. greu r u d i m e n t » . panglică r u d e adj. măsură r y t h m é . mistuitor rose 1. a frige rôtisserie s.m. şiretlic rythme s. sacru sacrifice s. sănătos. încoronare a unui suveran sacré -e adj. -e adj. -e adj. I I J a r u p e . rupere.m.f. -e adj.m.j. adj. înţelepciune saigner vb. şi adj. roată rouge adj.f. a r u i n a . romancier r o m a n t i q u e adj. salariu sale adj. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s.) necorect s a l é . înţelept sagement adv.f.

f. m. afară de. serios. conj. talpă semer vb.f.f. séjourner vb. salt. judecată sensation s. a sigila scénario s. semicircular sens s. real seringue s. a sprijini secret. simţ. copist scrupule s.f.m. scandai sceau s. funcţie serviette s. mezel sauf prep. s e d i u . susan seul.-euse adj.f. m. pricepere savon. papuc savetier s. a m i r o s i . conj. sălbatic sauvagerie s. sec.m. şi adj. şedinţă seau s. secret sectarisme s. secvenţă sequin s. semnalizare signifier vb. m.-euse adj. a sări sauvage adj. s a v a n t savate s. aseme­ nea semblant s. veac siège s. s c a u n .f. în caz că. «. -e adj. m. ştiinţă scientifique s.m. s i g u r a n ţ ă . slugă. salvator savant s. ni. ş e r v e t .f.m. spălare a c a p u l u i ./.m. a despărţi septembre s. sens. a usca sécheresse s. sigiliu. scrupul sculpteur s. a p a r e n ţ ă . a s e m ă n ă t o r .m.m. -elle adj. shampooings. sevă sèvres s.m.m. brazdă 540 . sensibil sentier. dacă. salvator sauveur s. a pecetlui. sex. a strînge. m. faire — de a se preface că sembler vb.f. scriitor. a şedea un t i m p undeva sel s. linişte.m.f. după. m.f. potrivit cu semaine s.m. septembrie séquence s. sector section s. adv. m. m. pantof uzat. uscat sécher vb.m. (loc.?. săritură sauter vb.m. a fluiera s i g n a i s . a pune şaua selon prep.»!. a t î t de siècle s. gustos. III a ajuta. săpl. asediu siffler vb.f. III a servi serviteur s. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb.m. scenariu scène s. sculptor séance s. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. a însemna. secară séjour s. m.m. • * > . cîrnat saucisson s. vas din porţelan de Sèvres sexe s. sèche adj.m. III a şti. şedere într-un loc.m.m.f. prosop. a sta. scenă scepticisme s. scuter scribe s.m. a c u n o a ş t e . a scutura secourir vb.f.-ète adj. a salva sauver vb. potecă sentiment s. ser­ vietă servir vb. sălbăticie sauvegarder vb.f. s. a scînteia scooter s. ţechin (monedă de aur) sérail s. despărţire séparer vb.m. n u m a i . m. ) à — • anume savoir-faire s. m. seringa serpent s. linişte seigle s.m. senzaţie sensationnel. secundă secouer vb. dibăcie. semnal signalisation s. a salva sauveteur s. a t î t .f. m.f. m.m. cu excepţia saule s. sentinelă sentir vb. s c r i b . pecete sceller vb. tăcere silhouette s. şampon si 1. delicios scandale s. şarpe serrer vb. a apăsa service s. doar sève s. a părea semelles. a semăna semi-circulaire adj. secol. senzaţional sensible adj. a separa. s ă p u n . salcie s a u t s . găleată sec. serviciu. siluetă sillon s.nt. a ocroti.f. a sclipi.une rose a mirosi un trandafir séparation s. sare selle s. 2. sentiment sentinelle s.m. t a i n i c .f. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. scepticism science s.m. m.saucisse s. a avea sen­ sul de silence s.ăinînă semblable adj. servitor sésame s. şa seller vb.f. m. singur seulement adv. secţie sécurité s. sectarism secteur*. III a s i m ţ i .f.f. salam. uscăciune seconde s.m. a a p ă r a . m. serai sérieux.

f. solemn solennité s.f. a subestima sous-ingénieur s. sursă. p ă m î n t solaire adj. a răsufla souffratit. bănuială soupçonner vb.) şi adj. pantof souligner vb. a cere. a se solidariza solide adj. a îngriji soin s. spaţial speaker. surîs souris s.) soutirer vb.m. subprefect sous-sol s. a gîndi. subterană soutiens. III a îndura. a sustrage souvenir 1 s. surdomut souriceau s. n e a ş t e p t a t soudeur. en — que astfel că sortie s. -e adj. răsuflare soufflé s. a reflecta sonner vb. sprinceană sourd.m. a s u p o r t a . izvor sourcil s.m.) en ~~ pe s c u r t . a sufla.f. îngrijire soir s. a supa source s. poziţie.-euse adj. -trice s.m.m. conj. sublocotenent sous-marin s. I I I a susţine.f. seară soirée s.f. a a d m i t e souhaiter vb.m. speakerine s.j. s. neghiob sottise s. suflare.f. s u m b r u .f. îndată. suveran. privelişte sitôt 1. în caz contrar site s. suferind souffrir vb. III a surîde sourire 2 s.m. adj. grijă soucieux. a î m b ă t a soulever vb. î n ă u n t r u souscrire vb.m. mătase soif s. adj. 2. sovhoz spacieux.j. şoricel sourire 1 vb. s u m ă . soluţie. III a ieşi sot. preo­ cupat soudain.m. m. -e adj. şi adj. surd sourd-muet s. soldat soleil s. a solicita solution s.m. puternic solliciter vb. simplitate singe s. solar soldat s. soartă sortes. soviet soviétique s.m. social socialisme s.f. spaţios spatial. -euse adj.m. m . s u b . -e adj. amintire souvenir 2 (se) vb.m. (loc.que î n d a t ă ce situation s. u ş u r a r e soûler vb. î n c î t . soare solennel.m. subdirec­ tor sous entendu s.m. şoarece sous prep. a dori .f.f. ii fait ~ e întuneric somme s. 2. sinistru.m.f. nerozie souci s. so­ vietic sovkhoze s.m. snob social. sunet songer vb. a sprijini souterrain s. crainic (Ia r a d i o . suflu. rezolvare solvabilité s. solemnitate solidariser (se) vb. supeu souper 2 vb. -le adj.m.simple adj.m. s u b t i t l u soutenir vb.m.f. -e adj. grijuliu . sufleu souffler vb. a răscula soulier s. sudor souffle s.m. a sub­ scrie sous-cutané. cala­ mitate sinon conj. proptea (şi fig. vîrf.' a aşeza s k i s . a situa. prost. dacă n u . s o i . -e adj.m.m. ~.f. sete soigner vb. socialism société s. serată sol s. faire du ~~ a schia snob s.f. a suferi . m.m.f. soră soie s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. III a s e m n a .m. fel.m. m a i m u ţ ă sinistre 1.m. culme son s. [loc.m. subînţeles sous-estimer vb. a ridica. ă suna sort s. somn sommet s.f. a ura soulagement s. prostie. s c h i . sprijin. adv. adesea souverain. subsol sous-titre s.m. simplu simplicité s. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s.m.f. seară. situaţie situer vb.m. III a supune soupçon s. grijă.m.m. -e adj. s u b c u t a n a t sous-directeur. la televiziune) 541 .m. suprem s o v i e t s . a sublinia soumettre vb. solid. m . a b ă n u i souper 1 s. conj. în.m. -euse s. societate soeur s. întunecos. ieşire sortir vb. -e adj.»!. a s ă t u r a . s u b m a r i n sous-préfet s. (cu maj.m. subinginer sous-lieutenant s. s o l v a b i l i t a t e sombre adj.m./. -te adj.) de ~ que astfel.

a stîrni suspect. sublim submerger vb. spectator splendide adj.) bien ~~ desigur . consecinţă. -e adj. stadion s t a t i o n s .f. poreclă surnommer vb. dulciuri sud s. m. lit. supersonic superstructure s. n u m a i decît suivant. {sport} a depăşi sûrement adv. surprinzător surprendre vb.f.m. mai cu seamă. spontaneitate sport s. -e s. a sta pieziş. a îneca .m. suport. I I I a urma s u j e t s .m. a îndura s u b l i m e s . deasupra sur.f. sprijin supporter vb. / . urmaş succomber vb. a isca. stilou subir vb.f. fără între­ r u p e r e .) şi adj. -e adj. sud suédois. extrem de fin surgir vb.f. [loc. şi adj.f.f.m.m. m o t i v superbe adj. sigur. supraîncărcare surcharger vb. a sucomba sucre s. tout de ~ pe loc. a sugera suggestif. a depăşi. m a i aies surveiller vb. a încărca peste măsu­ r ă . a sta plecat. succes succéder vb. s p o r t m a n .f. spectacol spectateur.m. pi. s t a ţ i e . şi adj. a fi sufi­ cient suggérer c i . şi adj. simpatic 542 . suprastructură supplément s. surmenaj surmonter vb.m.m.f. sport sportif. a suscita. p e . s u i t ă . a supraveghea survivre vb. sputnic squelette s. succesor. I I I a ajunge.m. suprem sur prep. a scufunda subordonner vb. I I I a supravieţui survoler vb.m.m. statuie sténodactylo s.m.f.m. subtil. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. -trice s. siguranţă surface s. simbol sympathique adj. sigur sûreté s. suedez suer vb. Elveţia suisse s. suprafaţă surfin. a zbura deasupra sus prep.) de -~ în şir. stoc stratagème s. -e adj. a î n t r e c e . se — a se întrece pe sine surpeuplé. sugestiv suggestion s. schelet stade s. a trece peste surnaturel.f. adv. -ive adj. I I I a surprinde. {cu maj. -e adj. (cu maj. supliciu support s. a suporta supprimer vb. u r m a r e .f. asupra susciter vb. {arte. chin.f.-e s. a veni după successeur s.m. u r m ă t o r suivre vb.f.m. fin.m. a atîrna peste surprenant. subiect. sugestie Suisse s. m . / . delicat sub urbain.f.m.m. superb supérieur. şi adj. structură stupeur s. suspect susurrer vb. a mira surprise s.f. / .spectacle s. m. peste. ) a se i v i . a suprima suprême adj. surpriză surproduction s. à coup ~. -e adj.)şi adj. cu siguranţă. s u p r a p o p u l a t surplomber vb.f. -e s. sudoare suffire vb. a m u r m u r a syllabe s. a subordona subsister vb.m. stupid style s. suburban succès s. a subzista subtil. a suprapune supersonique adj. -e adj.f. statistician statue s. -le adj. staţiune statisticien s. I I a se arăta (în depărtare) . sportiv spoutnik s. II a suferi. supliment supplémentaire adj.m.-ive s. zahăr sucreries s. m .negre­ şit surabondant. silabă s y m b o l e s . a porecli surpasser vb. -e adj. a împovăra surclasser vb. (loc. m . superior superposer vb. adv. s u p r a n a t u r a l surnom s. m .m. splendid s p o n t a n é i t é s . a inunda . sportiv sport uman s.f. m. m.) suprarea­ list sursauter vb. a asuda useur s. supraproducţie surréaliste s. stil stylo s. stratagemă structure s. elve­ ţian s u i t e s . stenodactilografă stock s. pour ~~. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . /. (/(g. -e adj. a se isca surmenage s. a susura.m. pe. stupoare stupide adj.f. a succeda. a tresări surtout adv.

en — din cînd în cînd tendre 1 vb.f.f. sintetic système s.m. t e r i b i l . t e n . a se strădui tact s. covor taquiner vb. ţ i n u t ă . simfonic syndical. I I I a vopsi. a tenta .f. nemaipo­ menit terrifier vh. a termina terrain s. eu atît mai rău . a rezista tiens ! interj. ipocrit tas s. cumpătare température s. a p ă l m u i tapis s. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . televiziune tellement adv. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. I I I a î n t i n d e .) sinonim synthétique adj. t e n t a ţ i e tentative s. telefon téléphoner vb. m. zgomotos . en ~ que în calitate de ca tante s. croitor taire (se) vb. a t ă i a . mătuşă tantôt adv. a gusta taudis s. p a t ă tâche 2 s. m. talent talus s. tartă tartufe s. ceaşcă tâter vb. m. şorţ tache 1 s. groază terrible adj. a c r o i . a potoli tempête s. martor tempérance s. simfonie symphonique adj. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s .f. sindicat synonime adj. sindical syndicat s. tablou t a b l é e s . t i m p . încercare. m a s ă . m. teanc tasse s. I I I a tăcea talent s. telle adj. astfel.m. tehnician technique s. m. m.m. taur taxer vb. sarcină tacher 1 vb. p a t ă m o r a l ă .f. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. eu întîrziere tare s.) t a i l l e s . a t a x a (şi fig.f. a p i p ă i . termen . zgomot. t u t u n table s. furtună.f. l i p s ă . t a l i e .m. v r e m e . m. tîrziu tarder vb.f. m. a t î t t i m p . (inv. n u a n ţ ă . (gram. mărturie témoigner vb. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine.-e adj. a întîrzia tardif. a t î t .f.) comeseni tablier s. f. ţ i ­ pător taper vb. a dovedi. a încerca tenue s'. simţul p i p ă i t u l u i .m.f. teroare. taluz tambour s. tobă tant adv. adineaori tapage s. comportare terme s. m. a tempera. / . sf îrsit terminaison s. telegramă téléphone s. fraged.f. cu dragoste tendu.f. afectuos tendrement adv. gălăgie tapageur. telefonic télévision s. a t i n d e tendre 2 adj.' sistem tabac s. m. culoare t e i n t e s .f. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. terasă terre s. cusur tarte s.f. simpatie symphonie s. t e n t ă . -euse adj. defect fizic m o ş t e n i t . a depune mărturie témoin s. a t î t de témoignage s. p â m î n t terreur s.f.sympathie s.a îngrozi 543 . m. -e adj. încordat tenir vb. cocioabă taupe s. curînd. m. povîrniş. à ~ la t i m p . întîrziat tardivement adv.f.m. teren terrasse s. / . asemenea télégramme s. m.f. m. m. -ve adj. de ~. a b a t e . de haute ~ înalt tailler vb.f. t e r m i n a ţ i e terminer vb. teribil terriblement adv. a telefona téléphonique adj.f. / . astfel.f. m. tenis tentation s.f. m. m. a p ă t a tâcher 2 vb. tact (şi fiş. culoare tel.m. t a r ă . g r ă m a d ă . ) technicien s. III a ţ i n e . a t a c h i n a tard adv. cîrtiţă taureau s. a colora teint s. tehnică teindre vb. m. t e n t a t i v ă tenter vb. vijelie temps s. aşa de.

(loc.-e adj. m.f. ca.f. termic thermo-électrique adj. adv. j u d e c a t ă . devreme. pătlăgea roşie tombe s. se -»• a scăpa. ~ de main dibăcie . n e ­ ajuns . tors tort s. -esse s. volbură touriste s.m. I I I a traduce trafic s. t o r i d torse s. ~ à tout vent a fi nestatornic. m. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. a trasa . î n t ă r i t o r tonne . tigroaică tilleul s. t r e n . t i g r u . t e i . p a g u b ă .rn. totuşi tracasser vb. m a n i e r ă tonique adj. tonă tonner vb.f. teatru) t i r a d ă tirer vb.rn. m i n t e . tragedian.rn. tractor tradition s. t o n . tic-tac tiédeur s. nehot.9. a t u n a tonnerre s. totdeauna tour 1 s. cîrpă tordre vb. cu t o t u l . . à juste ->• pe drept c u v î n t .rn. à la ~ în fruntea textile adj.de a fi pe cale d e . a î n v î r t i . sfios timidement adv. cu t i t l u d e . a se preface tourneur s.f. teorie thermique adj. chin. t r a d u c ă t o r traduire vb. tizană (ceai medicinal) tisser vb. se ~ a se schimba. volum ton s.m. n e d i s c i p l i n a t .rn. î n v î r t i t u r ă .m. à •*• et à travers fără socoteală. ceai théâtre s. a î n t o a r c e . I I I a suci. m. dîră. schi­ monosit torride adj. termoelectric thèse s.rn.f. m. m. a se r o t i tousser vb. actor de tragedie trahison s.rn.f. rînd . t o t . (loc. t i m i d . chin./. t r a d i ţ i e traducteur.f. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . -e adj. trădare trahir vb. .) -~ à ~ pe r î n d . e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. phiză toilette*. sucit . -»• de force realizare iscusită . p i p ă i t toujours adv. rînd pe r î n d . m. strungar tournoyer vb. être en — a fi bine d i s p u s . t u r i s t touristique adj. v o c e . tonic.) indiferenţă tiers état {ist. jouer un mauvais ~ à qn.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. suferinţă tourmente s. t o m . t i m p a n . teză tic s.f.. . ocol. toile s. m.f. tic (şi fig. m . s t r î m b a t . t o a l e t ă . şi pron. manifest. m o r m î n t tomber vb. acoperiş tomate s. ~ de vie fel. teritoriu t ê t e s . a ţese tissu s. (loc. încon­ jur . afiş. şi adj. t u r b ă tourbillon s. 544 . -trice s.m. marcă poştală timide adj. a revela t r a i n s . t e x t i l thé s. a a t i n g e . teoretician théorie s. {Ut.m. cu t i m i d i t a t e tir s. a c h i n u i tôt adv. -ne*. curînd touchant. -e adj. orice. impers. a t r a g e . t u n e t torchon s.f. être en -«. à ~ de în c a l i t a t e de. în întregime toutefois adv. -euse s. strung tourbe s. p u r t a r e . t i t l u . a primi . m. t e a t r u théoricien s. tragedie tragédien. c a p .rn. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. t r ă g ă t o r tisane s. m i ş c ă t o r .territoire s.rn.f. a indica tract s.a nu avea d r e p t a t e . m. t u r n tour 2 s.f. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. negoţ tragédie s.} starea a treia tigre. I I a t r ă d a ./. . a cădea tome s. a ajunge l a . / .f. trafic. il voit ~~ vede t o t . mod de v i a ţ ă . r ă u . t u r i s t i c tourment s. nedreptate .f.f. m. t o b ă metalică timbre-poste s.m.rn.f. m. t i r tirade *. a înduioşa toucher 2 s. floare de tei timbale s./. a se descurca tireur. cotitură tourner vb. a tuşi tout. a răsuci tordu.f. încălzire u ş o a r ă . v î r t e j .f. adv. a l a n d a l a torture s.f.rn.m. t o r t u r ă torturer vb. m.) tic-tac s. găteală toit s. u r m ă tracer vb. [fig. vijelie tournant s./. a h ă r ţ u i trace s. m. a juca o festă cuiva . ţesătură titre s. avoir -». m.) à ~~ pe n e d r e p t . a t o r t u r a . m. verb. adv. invar. mau­ vaise ~ uşuratic.

f. traversare traverser vb. muncitor.m. ţigănesc U ultérieur. a se înşela trompette 1 s. ultraviolet uni.f. trişor tricotage s. a merge la t r a p . tricotare tricoter vb.f.m. n u m a i unir (s') vb.m. t r a m v a i tranche s. lalea tulle s.m.m. ucigaş tuile s. t r a n s i l v ă n e a n .m. t r a p trotter vb. a t r a t a traître. figură t y r a n s . a t î r î .m. a găuri troupe s. de •»• de prisos trot s. b a n d ă . a r m i s t i ţ i u . t i r a n . t r i c o t a j . izbîndă triple adj.». a u d a . ţ i g a n . felie.) şi adj. t r i u m f ă t o r triomphe s. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. a zăpăci trouer vb. trilogie triomphant.) de — s t r î m b . t r o m p e t ă trompette 2 s. -e adj. t r u s ă . l ă ţ i m e . t u l b u r a r e . neted uniforme s. t u n e l tutelle s. triumf. t u l tunnel s. t r i b u n a l tricher vb.m.f.m.m. t r u p ă . (loc. adv.f. lucru travailler vb./. (loc. p ă s t r ă v tsar s. ulterior ultraviolet.e. prep. ardelean travail s. prea .m. t r a n z i t transition s. t r a m b u l i n ă trépasser vb.m. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. (impers.olan .) a fi.m. /am.m. liniştit tranquillement adv. uniune unique adj. dezbinare troubler vb. t r î m b i ţ a ş tronc s.m. şi adj. sanic traîner vb.pi. r ă g a z .m. trădă­ tor tram s.(/ig.m. se ~ a se a f l a . a t ă i a . a reteza tranquille adj. m. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.f.) t r i t o n tromper (se) vb.f. a înmuia tremplin s.f. (mitol.f. a găsi. -e adj. penibil tristement adv. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. I I I a tresări tresser vb. lu­ crător.m. a omorî. être aux ~~ s de qn. a tricota trilogie s. b r u t a l truite s. a muri très adv. ţ a r tuer vb.m. a ucide tueur. model. II a se u n i 545 . t r u n c h i trop adv. s. potlogărie triste adj. [pop. t r o t u a r trouble s.f. t r i s t . m . vistiernic tressaillir vb. a t u l b u r a . şi adj. m u n c ă . a traversa tremblement s. t i p . transfer transformer vb.m. adj.m. -ette adf. despot tsigane s.-e adj. I I I a transcrie transfert s.m. (cu maj. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. ~ de destul cu. comoară trésoriers. m. a lucra travailleur. t r ă s ă t u r ă traiter vb.m. unic uniquement adv. curmeziş.m. ~ tard prea tîrziu .f.f.f.m. ceată trousse s.. întreit tripotage s.. tranziţie transmettre vb. om al muncii travers s.m. a m u n c i . bucată trancher vb.-euse s.ţiglă.f.f.m.m. să încetăm cu tribun s. -e adj. s.f. a se afla truculent. a împleti trêve s. a t u t u i type s. t r i b u n tribunal s. t r e m u r ă t u r ă . a t r a n s p o r t a transylvain. a trişa tricheur s. -euse s. a transforma transit s.m. în linişte transcrire vb. I I I a t r a n s m i t e transporter vb.f. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. m.m.traîneau s.. u n i t .) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s.--esse s. foarte trésor s.m. t u t e l ă tutoyer y5. t r i p l u .) t r a m v a i tramway s. cu tristeţe triton s.Jpacoste tulipe s.

dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s.m.f. du-te-vino vague s. lăudăros vanter vb.m.m. în­ fumurat vaincre vb. seară (între cină şi cul­ care) . vacă va-et-vient s.f. vehicul v e i l l e s . a veghea.m. haide ! vacances s. v a p o r . a vărsa. care se cumpără eu bani vendeur. vehemenţă véhicule s. valoare valeureux. uz. vapor varier vb. lacheu valeur s.f. il fait ~ este vînt vente s. vale vallon s. curajos vain. invar. m . -eresse s. mîl vase 2 s.) noroc.f. vienne verdir vb. vază (de flori) vaste adj. uraniu urgent. (fig. vers vers 2 prep. l a c . u n i v e r s i t a t e uranium s.f. v a l o r o s . talaz vaguement adv. vînzător vendre vb. servitor. • — cinq heures a p r o x i m a t i v . nu se compară cu vampire s.m. a birui vaisseau s. persoană care veghează veine s. vînzare ventru. iluzoriu .m.m.f.f. v i t e a z .f. I I I a veni.) il vaut mieux este preferabil.) en ~ într-adevăr vermeil. a d e v ă r . valiză vallée s.m./. (fam. veghe. î n t i n s .m. -e adj. a m e r i t a .f.m.f. (loc. a varia vase 1 s.m. a supraveghea veilleur s. vi­ teaz valise s. (pop. a verifica véritable adj. v a l .f. v a s .. III a învinge. III a valora. veghere. -e adj./. către. s. spre..m. răzbunare vengeur.f. veneraţie vengeance s.-euse adj. a se folosi. -e adj. paznic. III a vinde vendredi s. vărsat.m. ajun veillée s. argint aurit vermouth s. vineri vénération s. ça ne vaut pas. a lăuda vapeur 1 s.-euse s. -le adj. u n i t a t e universel. v î n t . il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. a t u r n a 546 . m. / . vîlcea valoir vb. v a n i t a t e vantard. povîrniş vers 1 s.m. a ajunge. a utiliza va ! interj. vermut vernis s.f.f.f. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s .f. verre s.m. curaj vaillant. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. vapor vapeur 2 s. şi adj.m. ~ cosmique navă cosmică valable adj. vast vautour s. şi adj. răz­ bunător venir vb. clacă veiller vb.f.unité s. valabil valenciennes s. înverzit verdure s. a uza de usine s. a sosi.-e s. -e adj. m. a d e v ă r a t vérité s.f.m.f. -le adj. folosinţă user vb. sticlă.) spoială. universal université s. lustru véroles. m.) bicicletă vénal. versant. (impers. urgent u s a g e s .m. a (se) schimba . m . este mai bine . pîntecos. vacanţă vache s.f. în mod vag vaillance s. de c u r î n d . v u l t u r pleşuv veau s. nămol.m. viţel véhémence s.f. -e adj.f. abur.f. cam la ora cinci verser vb. verdeaţă vendTique adj. uzină utile adj.f. -e adj. rumen . sticlărie versant s. vampir vanité s. zadarnic . vitejie. v i n ă .pi. pahar verrerie s. burtos ver s.m. II a înverzi verdoyant. vas. adv. venal. folositor utiliser vb.f. veridic vérifier vb. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent.m.

v i r g i n ă .m.m. ameţeală verve -s\/.m. vive adj.) drag.m. I I I a îmbrăca veuf. în faţă .f. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. violetă. în v i a ţ ă vivement adv. -e adj.m. à haute -~ cu glas tare . vocaţie voici prep. virgin (a). z b u r ă t o r . s i m ţ u l văzului 547 . vertebră vertige s. [fam. a ochi.f. a d e v ă r a t . violent violette s. veterinar vêtir vb. viţă de vie vilain. victorie vide s. în comparaţie cu viser vb. -e adj. vin vinaigres. voce./. b ă t r î n . -e adj. m. a zbura voler 2 vb. a v o i . vestibul vestige s. a vira . I I I a vrea.f. à ~ basse pe şoptite . cu adevă­ rat vue s. d r u m (şi fig.f. şi adj. -e adj. m. vicepreşedinte vicomte s.f. apro­ piat voiture s. de bună voie volume s. peste d r u m . a avea pică. veston.f. vieil. voluntar volontiers adv. a făgădui prin legămînt . v i c i u . veuve s. -e adj. vigilenţă vigne s. a vizita vite adj. n e c i n s t i t . m.f. haină (pînă în talie). m u r d a r .f. (fig. scump. repede vitesse s.m. furt volaille s. veşmînt.f. verde vertèbre s. viteză vitrail s.f.m.m. I I I a trăi vocation s.f. adj. vitraliu vitré. colivie mare volontaire adj. -e < dj.) a închina. vestă vestibule s. necaz pe cineva voyager vb.f. gol vie s. I I I a vedea voisin.f.f. cale. oraş vin s. zbor voi 2 s. tom vouer vb. carne vice s. r ă m ă ş i ţ ă . vieille s.f. m. (gram. virgulă visa s.f. volum. volan volant 2 . haină vétérinaire s.m. -euse s.m.m.) v ă d u v i t de viande s. velă voir vb.m. vocală vrai. viorea violon s.m. feuille ^e foaie volantă volée s.m. neîntinat(ă) vieux. călător voyelle s. iute vigilance s.f. sacpu vêtement s. viză vis-à-vis loc. violenţă violent. -e s.f. glas. veritabil vraiment adv.f. va­ gon voix s. cu geamuri vitrine s. oblon voleur. în mod violent violence s.f. vioară virer vb. v i u . şi adj. fecioară'.f.f. în adevăr. vitrină vivant.m./. oţet violemment adv.f. vilă village s. v ă d u v . verva vestes. vestigiu veston *. sat ville s. bucuros. u r m ă .m. hoţ volière s.f. si adv.m. iu­ b i t .m. -euse s.f. mon ~ dragul meu vif. t r ă s u r ă . a fura volet s. a ţinti visite s.) diateză voi 1 s.f. şi adj.f.) voilà prep. a u t o m o b i l . a se învîrti virgule s. viu. a călători voyageur.vert.m. cu vioiciune vivre vb. en ~ ă qn. vecin. (fig. m. defect vice-président s. iată voie s. viconte victoire s. b ă t r î n . r ă u villa s. pasăre de curte volant 1 s. iute. prep. vedere. viaţă vieillard s.m. vizită visiter vb.f. moş vierge s.m. iată voile s. bătaie zdravănă voler 1 vb.f. -e adj. m.

) zut! inierj. vagon wagon-restaurant g. zero (şi fig. acolo. la aceasta yacht s.) d r a c e ! la n a i b a ! . t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv.m. m.m. iaht zèbre s.m. zebră zéro s.w wagon s.m.m. pron. rant vagon-restauweek-end s. {pop.

près agricol adj. aspirateur m. l a n c e m e n t m. p a r a î t r e I I I . -che aruncare s. accident m. celle-là american adj. bleu. devenir I I I ajuta vb. b l a n c . agréable aprilie s. anumit adj. année /. afectat adj. a d m i r e r antagonist adj. ac s. aplauda vb. alături prep. aer s. arăta vb. hier soir alerga vb. alt adj. assurer alianţă s. an m. eau / . -e adînc 1. a m b u l a n t . albastru adj. après. cet.. suffire I I I . actif. alliance / . arhitect s. anniversaire m. -e asculta vb.. a p p a r e i l m. fondément anotimp s. ajunge vb. jeter alb adj. affecté. adj. a r t m. -ve aproape adv. veille /. adresse /. profond. . près. animat adj. vertige m. glisser accident s. -e. aparat s. à la maison aluneca . apprendre III apoi adv. -ve an s. a l i m e n t m . adresă s-. vérité /. -e acela. article m. a n i m é .VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. ajutor s. défense /. également aies (mai) loc. adresser apartament s. adevăr s. actual adj. arranger agricultură s. à côté arunca vb. p r e s q u e . aide / . -e activ adj. armată s. autre acasă adv. a n t a g o n i s t e admirator s. écouter. a d m i r a t e u r m. admira vb. agressif. certain. a n a t o m i e / . arbre m. agriculture / . aspirator s. acoperi vb. agricole aranja vb. 549 .m. aduce vb. rappeler acolo adv.affection/. celui-là. a p p l i q u e r afla vb. -e apărea vb. apporter apă s. cette aminti vb. a t t a c h e m e n t m. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. ici ajun s. a r r i v e r . architecte m. aici adv. -e acest. anecdote /. -elle anatomie s. aceea pron. artiste m. air m. saison / . montrer arbore s. m a i n t e n a n t anecdotă s. défendre I I I aeroport s. aiguille / . aider articol s. . -e adresa vb. acum adv. obéir II alege vb. a m u s a n t . adv. armée /. ambulant adj. courir I I I asemenea (dej loc. adv. pro­ aniversare s. apăra vb. a c t u e l . ce.pi. vivres m. a m é r i c a i n . această adj. à peine aliment s. avril m. artă s. là-bas ameţeală s. aéroport apărare s. épingle / . artist s. enrsuite. puis agreabil adj. agresiv adj. vb. adv. 2. a p p a r a î t r e III afecţiune s. surtout asigura vb. s'affirmer aplica vb. couvrir III amuzant adj. a p p a r t e m e n t m.. choisir II aseară adv.

pour ca 2 adv. a u j o u r d ' h u i baie s. cas m. buchet s. cuisine /. capitală . aţiţa vb. . bibliothèque / . carte s. blasé. capitalisme m. fauteur august s. azi adv. a u t e u r m. caractère ni. qui c a r n e s . blond. caz s. 2. b a t t r e I I I batistă s. que 550 . m . bucată s. cadeau ni. livre m. voie / . cameră n. maison /. mouchoir m. bărbat s. bicicletă s. broşa s. adj.-s. balcon s. campion s. champion m. avoir aventură s. grand-père m. că conj. casă s. aur s. richesse /. cap s. morceau ni. bani s. attentif. avion m. atît adv. â p r e . bon. cauză s. boală s. capitalism s. a t t i t u d e / . auxiliaire m. comme cadou s. douce blond adj. -e cale s. bătrîn adj. chair / . -e blînd adj. bucătărie ». bolnav s. vie Llie bea vb. automobil s. malade m. atinge vb. cahier m. août m. chambre / . bogat adj. bine adv. bucura (a se) vb. maladie / . boulevard m. cald adj. riche bogăţie s.pi. calificativ s. béret m. adv. care pron. carte (postale) /. a t t a q u e r ataşat s. bilet s. asseoir I I I aştepta vb. garçon m. o r . bibliotecă s. a t t a c h é m. boire I I I beretă s. vieux. cause / . băiat s. capitalist adj. -e bluză s. auzi vb. grand-mère /. broche /. avion s. doux. âprement aţă s. capitaliste capitol v. pomme de terre / . bunică s. -ve atenţie s.9. tète /. cartof s. abricot ni. blazat adj. vieil. autor s. t e l l e m e n t aşeza vb. athlétisme m. bien birou s. viande / . auxiliar s. caiet s. balcon m. salle de bains / . a t t e n t i o n / . ouïe / . caisă s. bicyclette / . bun adj. a t t e i n d r e I I I atitudine s. chaud. atent adj. chapitre m. bouquet m. argent m. billet m.. a t t e n d r e I I I ataca vb. caracter . fil m.aspru 1. bureau m. aşa adj.. auz s. bate vb. ca 1 conj. entendre I I I avea vb. jouir jouir II bulevard s. a v e n t u r e f. capitale / . homme m. inciter aţîţător s. bonne bunic s. qualificatif m. t a n t atletism s. blouse / . a u t o automobile / .

élever creştere s. condition / . q u a n d cïnta vb. gagner cît adv. communiste concert s. enfant m copilărie s. coûter coş . c h a n t e r . adv. congrès m. concurs s. coastă s. clair. qui cinematograf s. ciel m. clairement elasament s. côtelette / . craniu s. édifier contempla vb. considération / . cerveau m. couturière /. quelque chose chema vb. ciorbă s. cină s. cine pron. chien m. -e confunda vb. coafor s. charbon m. champ m. căuta vb. correctement corespunde vb. circula vb. copil s. communard m. vt. cetăţean s. classique clică s. corect 1. conduire III conferinţă s. c o n t r i b u t i o n / . consimţi vb. céréale /. appeler chiar adv. concert m. cămin s. clar 1. c o n t e m p o r a i n . coleg s. şi adj. commercial. bâtir I I . construire I I I . circuler circulaţie s. crede vb. collaboration / . cotlet s. ceva pron. 2. cîmpie s. heure / . citoyen m. instant m. cînd adv. croire III credincios adj. communisme m. coin m. potage m. collier m. . comunism s. recherche / . b â t i m e n t m. honorer cinstit adj. conjuga vb. colier s.s'. conditionnel m. collègue m. foyer m. loyal. comedie s. accrois­ sement m. cămaşă s. consentir I I I construi vb. cireaşă s. cîine «. sommet' m. . boucle d'oreille / . voyageur m. cercle m. -e. confirmat adj. creşte vb. colaborare s. cohésion /. cravate /. même chimist s. cerc . celibatar s. q u e l q u ' u n cinsti vb. chercher ce pron. pousser. conduce vb. celălalt pron. crea vb. cărbune s. 551 . adj. circulation / . considérer consideraţie s. a u g m e n t a t i o n /. dîner m. arbre m. clique /. cer s. comique comis adj. conférence /. adj.s'. côte / . cravată s. combien cîtva num. correspondre I I I cosmic adj. comunist s. chemise / . cinéma m. şi adj. -e. colţ s. condiţie s. -e contribuţie s. -e compila vb. consacrer considera vb. ciclism s. comentator s. penser. quelque clădire s. adv. lire III ciuboţica-cucului s. (la un instrument) jouer cîştiga vb.. composer comunard s. croitoreasă s. clasă s. cercel s.f. coiffeur m. créer creastă s. enfance f. commis. 2. comédie / . -e comic adj. création / . copac s. corbeille / . classe / . demander cereală s. correct. concours m. cere vb. vi. -e ciorap s. cerise /. quoi ceas s. célibataire m. grandir I I . fidèle' creier s. cosmique costa vb. cime / . coeziune s. l ' a u t r e ceaşcă s. que. c o m m e n t a t e u r m. montre / . primevère / . condiţional s. clasic s. cercetare s. tasse / . cineva pron. confirmé. tomber călător s. confondre III congres s. chimiste m. citi vb. bas m. conjuguer consacra vb. comercial adj. contempler contemporan adj. creaţie s. compiler compune vb. crâne m. cyclisme m. clipă s. classement m.cădea vb.

cum 1 cônj. démolir II de prep. adv particulièrement departe adv. destina vb. avec culca vb. que definitiv adj. définitif. dentiste m. acheter cumsecade adj. culoare s. différent. ouvert. déjeuner m. decît adv. sommet m. désirer dormi vb. détail m. dévoué. couleur /. distra vb. -e devreme adv.cruzime s. au contraire din prep. distraire III diversitate s. destination / . doigt m. délégation / . culture / . dépasser des adv. connaître III cuprinde vb. couler curînd adv. domn s. redevable datora vb. développement m. preuve / . d a m e . doamnă s. raison / . discuter discuţie s. dormir I I I dormitor s. contenir I I I . sage cumpăra vb. -e dimineaţa s. compren dre I I I curaj s. bientôt curs s. assez detaliu s. dezvoltare s. souvent desăvîrşit adj. souvent desfăşurare s. cours m. délicieux. mot m. destinaţie s. déroulement m. diseară adv. loin depăşi vb. dejuna vb. dărîma vb. dori vb. mépris m. decembrie s. différent. désordre m. ouvrir III deschis adj. curajos adj. curent adv. si dar conj. drag adj. couramment curge vb. 552 . courageux. -ve deget *•. dimpotrivă adv. de deasupra prep. diferit adj. cultură s. -se deltă s. décembre m. m a t i n m. destin m. -e destinatar s. domaine m. comme cum 2 adv. dovadă •«. comment cuminte adj. a c h a r n e m e n t m.. déjeuner delegaţie s. culoar s. -e deschide vb. destinée f. -ère drapel s. -euse cura S. dentist s. discussion / . dejun . disque m. -e deseori adv. parfait. mais dator adj. oui da2 vb. destiné. dicţionar s. m a d a m e / . dirzenie s. dezordine s. domeniu s. couloir m.«. dreptate s. dénouement m. dictionnaire m. cruauté / . chambre à cou­ cher / . destinataire m. -e. deveni vb. ce soir dispărea vb. cutie s. destul adv. courage m. destin s. D da 1 adv. cuvînt s. disparaître I I I dispreţ s. discuta vb. au-dessus debara s. drapeau m. 2. destiner destinat adj. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. cuvîntare s. de de la prep. delta m. monsieur m. devoir III datorie s. deosebit 1. devoir m. cher. dise s. adj. cuţit s.v. boîte /. tôt deznodămînt s. brave cunoaşte vb. débarras m. couteau m. cu prep. chef d'orchestre m. delicios adj. cure /. de dirijor . diversité / . coucher culme s. discours m. devenir 111 devotat adj.

équipe / . -elle fix adj. floare *\ fleur /. farfurie s. excelent adj. -elle eşarfă s. facultate s. haricot m. écharpe /. économie /. fluviu s. efort s. E echipă s. effort m. fel (la) loc. extern adj. d i m a n c h e m. fotoliu s. faptă s. football m. fiică s. filer film s. eclipsă s. former fotbal s. fericit adj. fleurette /. nappe /. après după-amiază adv. assiette /. externe extrem 1. faire I I I factor s. 2. fidèle fiecare pron. de même felie s. adv. après-midi duşman s.s-. emoţie s. exemple m. n a t u r e l . extrême.5. essentiel. foarte adv. explication /. -e s. face vb. heureux. figură s. héroïquement F fabrică s. -e excepţie . moins februarie s. tendre dulap s. énergique englez s. extrêmement m. utiliser folositor adj. entuziast adj. papillon m. chacun fier (de călcat) ». utile formă s. fixe. ému. favorable fără prep. adv. fiindcă conj. dumneavoastră pron. adj. feuille /. adj. şi adj. expliquer explicaţie s. sans. Anglais. fenêtre /. foaie *•. ecluză s. emoţionat adj. -e adj. economic adj. forme /. exista vb. famille /. film m. esenţial adj. juste fixat adj. fin adj. économique economie s. fi vb.pi. armoire /. -e . faculté /. s'en aller III duios adj. exemplu s. tranche /. fluture s. fasole s. ennemi m. faţă de masă s. fixé. -se fetiţă s. floricică s. favorabil adj. libération /. examen m. duminică s. 2. -e fîşîit . 553 . faţadă s. erou s. février m. femme /. familie s. etala vb. très folosi vb. p h o t o g r a p h e m. héros m.duce (a se) vb. excursie s. éviter examen . émotion /. extérieur. . parce que fila vb. équation /. héroïsme m. şi s. étaler evita vb. bruissement m. fabrique /. être fidel adj. figure f. egoist adj. exister explica vb. facteur m. adv. étage m. féliciter femeie s. fin. fillette /. fleuve m. foarfece s. exception /. firesc adj.«. fotograf s. an­ glais. felicita vb. ecuaţie s. enthousiaste' eroic 1. ediţie s. etaj s. excellent. fauteuil m. ciseaux m. égoïste eliberare s. -e energic adj. façade /. écluse / . héroïque. fils m. fată s. édition /. 1er à repasser eroism s. -e fiu s. fereastră s. forma vb. éclipse / . filie /. fait m. fille /. excursion /. vous după prep.

voilà ideologic adj. gril m. décision / . gust s. portefaix m. frumos adj. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. front m. gymnastique /. grătar s. gumă s. -se guvern s. şi adj. iată prep. jolie frunte s. adv. voleur m. -e s. gustos adj. grammaire /. grijă s. impermeabil s. b e l l e . fonctionnaire m. bel. hier ieşi vb. immédiatement imobil s. impossible impresie s. general (în) loc. prêt găsi vb. immeuble m. . em­ ployé m. gimnastică s. frunziş s. H hamal s. furtună s. gare /. gata adv. phrase /. impression / . hiver m. Français. jardin m. degré m. fraise /. sortir I I I ilustrat adj. jupe /. iarbă s. fruit m. e x p l o i t a t i o n / . poids m. -e imediat adv. fraged adj. fustă A'. gomme /. gramatică s.e . fardeau m. frig s. goût m. penser glorie s.. idéologique ieri adv. gîndi vb. greutate 2 s. . peur /. funcţionar s. garde /. . perce-neige /.. hoţ s. savoureux. -e adj. vo"ici. plaisanterie /. hohot (de ris) s. feuille /. fran­ çais. foule /. frază s. griller friptură s. . fruct . orage m. gloire /. frère m.9. geamantan s. brigand hrăni vb. -e imposibil adj.francez s. iarnă s. gouvernement m. . ir agă s. implica vb. grindină s. trouver geam s. gospodărie s. jaune gară s. blague /. fourchette /. impérialiste m. carte /. beau.) difficile greutate 1 s. valise /. i m p o r t a n t . lourd. fenêtre /. . impressionner.' impliquer important o '. tendre frate s. furculiţă s. ghiocel s. frige vb. guide m. galben adj. tas m. janvier m. hotărî vb. grêle /. rôti m. hartă ş. fonction /.. grămadă s. glumă . gardă s.5. généralement ghid s. froid m. . j o l i . greu adj. difficulté /. ianuarie s. greşeală s. funcţie s. éclat (de rire) m. soin m. illustré. décider hofărîre s. feuillage m. tempête /. imperialist s. (jig. é m o u ­ voir I I I 554 . frunză s. impresiona vb. faute /. imperméable m. nourrir II m. grădină s. frică s. herbe / .

introduire III inundaţie . intérêt m.) rentrer întoarce 3 vb. -e inginer s. -e intra vb. habile îndepărta vb. instaura vb. coeur m. entre întreba vb. arriver întîrzia vb. réaliser îndrăzni vb. tourner întoarce 2 (a se) vb. devant înăbuşi vb. informe. adj. intense interes s. -e individ ». élever încă adv. -e înfrumuseţa vb. longuement îndcmînatic adj. -e îmbrăţişa vb. istoric adj. partager împinge vb.«. instaurer instituţie s. -ère întreprindere s. (vi. fermer încïntat. fourré. histoire / . geler îngriji vb. intîrziere s. întuneric s. doucement înceta vb. oser îndrepta vb. en. indiqué. iunie s. individu m. conj. croisé. împreună adv. înţelege vb. verdir II învingător s. încerca vb. dès que îndelung adv. întîmpla (a se) vb.«. instructiv adj. pousser împotriva prep. embellir II înfrunta vb. con­ solidation /. . iubi vb. v a i n q u e u r m. . întoarce 1 vb. remonter (une montre) între prep. retarder întîrziat s.independenţă s. renforcement m. soigner înlătura vb. entreprise / . accompagner întărire s. mais însemna vb. apprendre I I I înverzi vb. retour­ ner. ingénieur m. 1 îmblănit adj. vaincu. émulation / . h a b i l l e r . empereur m. demande / . j u i n m. affermissement m . . cesser închide vb.adj. revenir. întrebuinţa vb. circonstance f. écartement ni. inimă s. industrie s. juillet m. inevitabil 1. -e înconjura vb. rencontre / . ensemble împrumuta l'A. éloigner îndepărtare s. encore începe vb. indestructible indicat adj. instructif. immédiatement îndată ce loc. -e îndată adv. entourer încrucişat adj. 2. intéressant. industrie / . indépendance / . -e internaţional adj. utiliser întrecere s. -ve intens adj. indestructibil adj. retard m. commencer început s. demander întrebare . îndeplini vb. commencement m. întîlni vb. prêter: e m p r u n t e " în prep. étouffer înălţa vb. embrasser împărat s. signifier însoţi vb. împărţi vb. inévitable. institution / . învinge vb. enchanté. aimer iulie s. interesant adj. allier îmbrăca vb. braver îngheţa vb. historique istorie s. obscurité / . -e îmbina vb. devant înflorit adj. habillé. i n t e r n a t i o n a l . întreg adj. entier. écart m. r e t a r d a t a i r e m. inévitablement informat adj. essayer încet adv. rencontrer întîlnire s. fleuri. avant înaintea prep. diriger în faţă loc. vaincre III învins adj. adv. inondation / . comprendre I I I învăţa vb. avancer înainte adv. prep. velir I I I îmbrăcat adj. entrer introduce vb. dissipé. contre împrăştiat adj. accomplir I I . -e 555 . dans înainta vb. -e împrejurare s. écarter însă conj.

libre libertate s. mai 1 .. limonade / . luni s. massacrer mare 1 s. éclairé. mois m. liniştit adj. martie s. prendre I I I lucra vb. legătură s. leçon f. mare 2 adj. silence m. monde ru. clair. kilogramme.J acheta s. masă 1 v. mai 2 adv. lină 8. laisser lega vb. langue /. luminat adj. lutte /. laine /. bas. loi /. attache /. jeu m. lampă s. maman /. joi s. -se. M magazin s. lune f. lua vb. lingură s. muguet m. livadă s. -e listă s. à lagăr s. demi. c a m p m. lieu m. legumă s. -e lat adj. table /. dépourvu. jeudi m. liberté /. littérature / . hindi m. magasin m. long. lingă prep. chose /. latin. lume s. littéraire literatură s. lance /. travail m. longueur / . literă s. mandat m. lung adj. liste /. kilo L la prep. limbă s. grand. lance s. lettre /. -e lumină s. demie K kilogram s. mars m. lucru s. verger m. -e lună 1 A'. plus mamă 4. marţi s. cuiller. pe jos par t jucărie s. légume m. mère. liber adj. fiancé m. travailler lucrare s. masacra vb. limonada s. luminos adj. jaquette /. combat m. lupta vb. lier. tranquille Iipgit adj. mandat s. lutter luptă s. lege *'. lecţie . mai m. literar adj.s*. mardi ni. mer /. jos adj. -e marfă s.s. loc 2 s. lampe /. lună 2 s. joc s. jouet m.5. marchandise / . lieu m. lăsa vb. jumătate s. place /. près loc 1 s. cuillère linişte s. larg adj. 556 . attacher legătură . locui vb.5. lumière /. -gue lungime . habiter logodnic s. large lăcrimioară s. large latin adj.

mină s. motiv s. navigaţie s. s. main /. adj. -e mîine adv. medicină s. . pomme /. mission /. nerv s. naşte la se) i'b. minute / . déménager muzeu s. montagne /. manger mîneare s. mîndru adj. mijloc s. nécessaire necinstit adj. machine /. minut s. i n n o m ­ brable neoficial adj. muzică s. t a n t e / . -euse muncitor 2 . nevoie s. m o u v a n t . milice /. non-officiel. mourir III muşchi s. médecine /. mine /. minge s. nenumărat adi. nepot. nerf m. modernisation / . . moyen m. munci vb. maintien m. -ère munte s. remercier. -e. million m. neveu m.. sable m. morcov s. i\ naiv adj.e natură s.-e nedrept 1. memorie s. moderne modernizare s. déloyal. petite-fille / . mecanică s. i n q u i e t . m a i n t . mereu adv. -été nemulţumire s. médicament m. 55? . m é c o n t e n t e m e n t m. navigation /. noir. miracle m. -e neîndestulător adj. maşină s. t r a v a i l l e u r . travailler muncitor 1 adj.. muscle m. necesar adj. muri vb. -e necontenit adj. naïve nasture s. mercredi in. nepoată (după frate sau soră) s. mode m. insuffisant. mètre m. membru s. manière / . besoin m. rien ninge vb. impatience /. .masă 2 s. milion nuni. medic s. -ère mod s. naïf. toujours merge vb. mărar s. mătura vb. mondial adj. nepoată (după fiu sau fiică) s. mult adj. metru s. naviguer navigare s. n a t i o n a l . miracol s. mondial. métier metro s. avouer măslină s. petit. t e n d r e . nerăbdare s. măsură s. mişcare s. demain mînea vb. motif m. petit-fils m. inutile negru adj. mécani­ cien m. -elle nepot.. milieu m. neiger nisip s. n a t u r e /. mouvement m. métro m. mécanique / . beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. mic adj. mécanique. -e moale adj. m o n u m e n t m. t r a v a i l m. musique j . medicament s. mets m. misiune s. mesure /. monument s. fenouil m. auto f. adv. musée m. odeur /. naviga vb. bouton ni. (simţul) odorat m. olive / . mărturisi vb. in­ justement nefolositor adj. mou. m o n t e u r m. mémoire /. menţinere s. ballon m. contenter muncă s. miliţie s. fier..-e neliniştit adj. navigation / . -e miercuri s. membre m. a ~ înainte avancer merit s. meserie s. mecanic adj. carotte / .. nièce /. aller I I I . modern adj. -oare s. naître 111 naţional adj.. balayer mătuşă s. plat m. balle / . médecin m. personne nimic adv. incessant. masse /. mină s. măr s. jamais nimeni pron. mişcător adj. niciodată adv. muta vb. miros s. injuste. molle montor s. ouvrier. . mérite m. 2.

partie / . pasaj s. număra vb. pătrunjel s. novembre m. omenire s. aveuglément orbit adj. soulier m. objectif. cheveux m. patriotisme m. -elle pătrunde vb. oraş s. nuage m. obtenir I I I ochi s. pagină s. parter s. homme m. rez-de-chaussée m. orthographe / . olympique om s. odinioară adv. palid adj.pi. pachet ». pasăre s. fatigue / . p a r t i m. nom m. noapte s. n o m b r e u x . oeuvre /. pacifique. octombrie s. opéra m. nor s. numai adv. obiect s. obiectiv adj. . numeros adj. aveuglé.s. fatigué. -e obositor adj. m a n t e a u m. joue /. -e obraz s. parents m.. păr s. persil m. -ve oboseală ». părea vb. părintesc adj. [pi. autrefois.) yeux m. sembler părinţi ». noix / . operă ». omoplate / . observer obţine vb. -e oricare pron. oranjadă s. 558 . ocupa vb. compter nume s. onoare s. n o u v e a u . objet m. régime m. p&mînt ». -e pară s. aveugle m. pantof ». se faner olimpic adj. habitude / . h u m a n i t é / . participe m. t o u t . ou s. passionner paşnic adj. hommage m. pasiona vb. partid s. p a t e r n e l . -e orinduire s. forêt / . p a t h é t i q u e patinaj ». partizan s. paisible pat s. parc s. parcouru. oiseau m. numéro m. offrir III ofili (a se) vb. os m. patinage m. t o u t . -e pardesiu ». patrie / . patrie s. fois / . fatigant. nota vb. -euse numi vb. omoplat s. observa vb. honneur m. passage m.nişte art. verre m. obosit adj. œuf m. pădure ». oeil. pahar s. participer participiu s. poire / . parc m. octobre m. parisien. . nuit /. patetic adj. orangeade / . pace s. parizian adj. paquet m. pénétrer pătrundere s. omagiu ». ortografie s. paraître I I I . -enne p a r l a m e n t a r adj. noiembrie s. pâle palton s. patriotism ». lit m. terre / . orbeşte adv. ville / . nombre m. p a r l e m e n t a i r e parte s. noter nou adj. pénétration / . occuper ocupant s. obicei s. paradoxal adj. seulement număr s. pardessus m. occupant m. parcurs adj. bois m. non nucă s. page / . des nivel . os s. appeler O oară s. participa vb. niveau m. naguère oferi vb. p a r a d o x a l . -e orice pron. -elle nu adv. partisan m.pi. paix /. orb s.

-ère primi vb. à t r a v e r s privi vb. poireau m. plan m. . a p p é t i t m. prévoir I I I prezenta vb. profesor . adj. 2. poftă 1 s. -e povestire s. perte / . peindre III pierde vb. prononcer 559 . Polonais. petrece vb. prescrire III preţ s. production / . plein.pătruns adj. amicalement prietenie s. politique / . bau lieue / . a m i . chat m. magasin m. pină conj. populaire portofel s. p l a n t a t i o n / . agréable pleca vb. -e persoană s. sur pedepsi vb. prolétaire m. conte m. accueillant. brosse / . poète m. permanent adv. cave /. première / . marché m. aimer plâinîn s. p a r . probabil l. popular adj. promettre I I I promovat adj. adv. plaindre I I I poartă s. perdre I I I . raconter practica vb. promener plimbare s. pisică s. prăjit adj. plan s. pivniţă s. pom s. place / . départ m. ploua vb. posibil adj. p a r t o u t prevedea vb. p r i x m. pod (la case) s. . -e pătrunzător adj. p r o m u . p r o b a b l e . picta vb. projeter proletar s. pèche / . danger m. adv. pain m. popor s. I I I plecare . pieton s. jusque plafon s. poftă 2 (de mîncare) s. pièce / . poumon m. professeur m. déjeuner m. pijama s. principe m. perie s. pretutindeni adv. -e prăjitură s. planter plantaţie s.s-. plimba vb. passer piaţă s. toucher m. portefeuille m. présenter prieten s. prăjină s. périphérie / . perche / . grille / . periferie*. promenade / . şi adj. primăvară s. piramidă s. pour pentru că conj. préparer premieră s. poésie / . planta vb. poussière /. -e prin prep. poet s. persévérant.1. grenier m.adj. presse / . -e plînge vb. prescrie vb. printre prep. politic adj. şi prep. presă s. piéton m. -e principiu s. possible poştal adj. pénétré. probablement problemă s. pleurer. envie / . parce que pericol s. poezie s. prea adv. 2. produire I I I producţie s. -e pronunţa vb. premier. p r i n c i p a l . postal. pleuvoir I I I plăcere s. recevoir 111 primitor adj. polonais. m a n q u e r pierdere s. p o r t r a i t m. portret s. pîine s. profond. procura vb. sans cesse permite vb. prim num.«. problème m. -e. plafond m. procurer produpe vb. p r i n t e m p s m. p r a t i q u e r praf s. pyramide / . p é n é t r a n t . prăvălie . plăcut adj. regarder prînz s. -e prieteneşte adv. plaisir m. plin adj'. histoire /. grillé. préférer pregăti vb. peuple m. povesti vb. politique politică s. pyjama m. praz A". polonez s. -e adj. punir II pentru prep. promite vb. profund 1. . amitié / . personne / . profondément proiecta vb. . pipăit s. faubourg m. gâteau m. p a r t i r . -e s. piersică s. piesă s. plăcea vb. trop prefera vb. à travers principal adj.. permettre III perseverent adj. -e pe prep. arbre m.

realiza vb. risca vb. -e. prosop s. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. retenir I I I reuni la se1 vb. réalisation / . risquer rîde vb. proposer propunere s. m a u v a i s . şi adj. tour m. remarquer remarcabil adj. adv prudemment prună s. patience /. réflecteur m. răbdător 1.-elle reduce vb. représentant m. Russe s. republică s. m e t t r e I I I . public m. reţine vb. -e receptor s. fort. réparation / . repede adv. rire III rînd . rester. reportage m. pune vb. 2. -e rostit adj. r e s t a u r a n t m. ramură s. robe / .propune vh. patiemment răcori vb. adv. adv. adj. porter putea vb. adv. rustique 560 . răbdare s.s'. réciproquement recoltă s.s. réussir I I reuşită . adj. regularitate (cu) loc. résoudre I I I ridica vb. serviette /. r a v i r II răsfoi vb. régulièrement regulă s. guerre /. réalité j . redacţional adj. bêtise / . 2. peu R rachetă s. proposition / . prier rumen adj. branche / . rédactionnel. pouvoir I I I puternic 1. prost adj. -e romîn 2 . romîncă s. provoquer prozator s. révolution / . réglementation /. for­ tement puţin adv. roman m. rîu s. blessure /. romîn 1 adj. renouveler relaţie . réconnaître I I I redacţie s. essuie-main m. réussite / . règle / . r e m a r q u a b l e renaşte vb. vite reportaj s. -e roman 2 s. recunoaşte vb. reglementare s. russe adj. -le rus s.. pupitre m. rafraîchir II răcoros adj. fusée /. remarca vb. république / . rouge ruga vb. p a t i e n t .s*. rein m. 2 . roman 1 adj. réciproque. refléter reflector s. provoca vh. rece adj. revedea vb. rédaction f. restaurant s.s. R o u m a i n . réduire III reflecta vb. rivière / . frais. vermeil. représenter reprezentant s. roşu adj. reciproc 1. relation /. -e. -e prostie . récepteur. récolte /. retentir II rău 1 adj.. résister rezolva vb. revoir III revoluţie s. rustic adj. purta vh. adv. public s. realitate . froid. t o m a t e / . écouteur m. r o u m a i n . -e roşie s.. adj. rană s. feuilleter răspunde vb. fraîche ranime vb. plaie / . répondre III răsuna vb. adj. p r u d e n t . réaliser realizare s. -e rău 2 adv. se réunir II reuşi vb. renaître III repara vh. reprezenta vb. p r o s a t e u r m e prudent 1. réparer reparaţie s. rezista vb. mal război s. rochie s. reînnoi vb.9. 2. prune / . romain. prononcé. soulever rinichi s. mauvais. demeurer răpi vb.

stare s. şi adj. pi. poêle m. serbare s. femme. système m. se glisser I. fêter săritură s. laver spălătoreasă s. -e. sénat m. sărbători vb. domestique m. cher. singe s. simple simţi vb. scrie vb. écrire I I I scriitor s. scrimă s. court. enlever scrib s. scène /. lettre /. s a i n t . -ve spre prep. sală s. q u a r t m. sclav s.. service m. strica (a se) vb. espérer splendid adj. social. samedi m. savant m. verre m.s gabie s. scrumieră s. syndicat m. -e spectacol s. tête / . scula vb. E t a t m. soir m. village m. străluci vb. -e sinucidere s. stilou s. seară s. état m. salariu s. savant s. scribe m. sfat s. -e 36 siluetă s. écrivain m. casser spartan s. blanchisseuse f. soleil m. sfert s. éteindre I I I stîrni vb. sistem s. soi singur adj. septembrie s. station /. -euse servi vb. salaire salată s. sfînt adj. scoate vb. schimba vb. securitate s. sat s. sécurité / . sportif. senat s. slăbi vb. escrime / . rue /. tâche / . dire I I I stadion s. sfătui vb. augmentation /. -ère scurge (a se) vb. conseiller sferă s. sardines / . traîneau ni. épouse / . simbătă s. socialiste solid adj. -e socialist adj. -ère străinătate s. arriver soţie s. sport m. de săptămînă s. seul. sarcină s. septembre m. étranger m. cendrier m. salle /. sine pron. sauver sanie s. să conj. échapper scenă s. sphère / . stomac s. sentir I I I sindical adj. silhouette / . salade /. sare s. serios adj. excuse /. scăpa vb. sacré. fête / . serviette / . semaine /. şi adj. spăla vb. -e sport s. se gâter 561 . simplu adj. siècle m. secol s. solide sosi vb. stăpîn s. chaise / . scrisoare s. sérieux. estomac m. social adj. -e sigur adj. salva vb. servitor s. lever scump adj. stradă s. -e scuză s. saut m. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. conseil m. carafe / . lever stofă s. . stinge vb. splendide sporire s. sporit adj. special adj. sel m. s u i c i d e m. spectacle m. staţie o. changement m. străin s. sovietic adj. sûr. stade m. maître m. accru. stat s. soviétique sparge vb. sabre m . stylo m. (s')écouler scurt adj. maigrir II soare s. servietă s. signe m. spera vb. syndical. servir I I I serviciu s. -e sindicat s. sticlă 1 s. ski m. sang m. étranger. sortir I I I . scaun s. sardele s. esclave m. changer schimbare s. sobă s. sportiv s. que. sărbătoare s. Spartiate m. briller strălucit adv. étoffe / . spécial. sticlă 2 (de apâ) s. bouteille f. vers spune vb. schi s. semn s.

telefon s. teamă s. temps m. teatru s. imprimé. tennis m. télé­ phoner telegramă s. şervet s. (en) h a u t şterge (a o) vb. timp s. envoyer triumfa vb. théâtre m. p o u r t a n t . strungar . tracteur m. ştiinţific adj. toujours totodată adv. hanche /. telefona. studia vb. salle à manger / . toilette /. t r a d u i t . tehnician s. toarce vb. trolleybus m. sus adv. texte m. terrain m. transforma vb. trece vb. et. papa m. tentativă s. somme / . souterrain. tard toaletă s. j a v e l o t m. réveiller trimite vb. étudier studiu s. surprise /. toamnă s. camarade m. base /. échecs m. sugera vb. terrasse / . négation f. vie f. toutefois tovarăş s.sufragerie s. tăgăduire s. automne m. t r a i n m. tenis s. science / . tableau m. tir s. é t u d i a n t m. subi. entier. tradus adj. tout. . trainic adj. t r a h i r I I trăi vb. étude /. supărat adj. a da telefon vb. traduce vb. donner un coup de téléphone (de fil) . şi conj. tenis s. supérieur. monter suliţă s. sub prep. t o i ' 562 . falloir I I I trecător s. -e succes s. t e n t a t i v e f. chauffeur m. imprimerie / . terminer. père. -e superior adj. serré. -e Ş şah s. subir I I suferit adj. -e supraveghea vb. finir II text s. tu pron. tentaţie s. aussi şofer s. télégramme m. scientifique T tablou s. passant m. suggestion / . tir m. -ère totdeauna adv. (femme) tourneur student s. trezi_ vb. jeune tîrziu adv. t u . savoir I I I ştiinţă s. terrain m. -e trai s. suggestif. tată s. -e. tărîm s. tennis m. tot adj. imprimer tipărit adj. strungăriţă s. souffrir I I I . şold s. t r a i t e m e n t m. ton m. teme (a se) vb.s. surveiller surpriză s.pi. termina vb. fâché. devoir I I I . tînăr adj. transformer tratament s. raisin m. durable tramvai s. tipări vb. tourneur m. téléphone m. vivre I I I trebui vb. -e strugure s. succès m. passer tren s.-e tipografie s. suferi vb.strîns adj. terasă s. traduire I I I traducere s. sumă s. terme m. -ve $ui vb. tractor s. craindre I I I . filer şti vb. sugestiv adj. teren s. sous subteran adj. t e n t a t i o n / . trăda vb. triompher troleibuz s. t r a m w a y m. filer ton s. serviette / . en même t e m p s totuşi conj. technicien m. t r a d u c t i o n / . peur /. avoir peur temelie s. suggérer sugestie s. termen s.

voisin. tenir I I I . outillage m. dire I I I zid s. éternellement viaţă s. vif. journal ni. vinătă s. verbe m. venir 111 venire s. parfois.seama tenir compte ţinut s. haïr II urma vb. uşor adj. jour m. région / . vitrină s. été m. arrivée / . pays m. vertèbre /. uneori adv. vacances /. mot m. vive violetă s. visite / .9. zări ^6. pays m. vicisitudine s. vindeca vb. vitesse /. gne ţigară s. vină s.. véhicule in. unde adv. 563 . ţelină s. guérir II vineri s. vendredi m. prochain. vînt s. usine / . anéantissement m. bateau m. violette / . viu adv. paysan m. céleri m. vehicul s. -e. facile uşura vb. cigarette / . humide umezi vb. surpris. union / . regarder ultim adj. umed adj. veine / . parole /. universel. contrée /. verb ». vertebră s. apercevoir III zdrobi vb.. vers m. victoire / . oncle m. dernier. -e vin s. U ucide vb. vert. /)/. ziar s. porte / . tuer uimit adj. veni vb. viţel s. union / . âge m. vigoureux. visiter vizită s. cousin. paysannerie / . navire m. victorie s. -euse Z zadarnic adj. oublier uita 2 (a se) vb. -c vedea vb. . zi s. -e uita 1 vb. ţine vb. vorbi vb. vorbă s. chou m. parler vrea vb. où unealtă s. vicissitude f. -e vçsnie adv. volume m. quelquefois unii pron. -e văz s. outil m. universal adj.. vecin s. văr. vitrine / . viteaz arlj. épaule / . uzină s. violon m. brave viteză . mouiller unchi s. viguros adj. stupéfait.ţară ». aubergine / . uniune s. suivre I I I uşă s. vas s. vase m. vue /. mur m. a — . vesel adj. la •*. valoare s. faciliter utilaj s. vie /. urî vb. vain. -e zădărnicire ». şi adj. veillée / . vioi adj. valeur / . gai. veau m. verde adj. vapor s. temps ni. vacanţa s. vară s.. voir I I I veghe s.. vent m. vouloir I I I vreme s. zice vb.«.s1. varză s. volum s. -e vers s. vivement vizita vb. certains unire s. -le universitate s. journée / .. ţărănime s. vîrstă . université / . vară s. vioară s. -ère um&r . écraser viitor adj.à la cam ţăran s. vin ni.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Voici une porte et une fenêtre. une l a m p e . Vous êtes amis. u n crayon. l'armoire. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . Fermez la fenêtre. des livres. les chaises. des p o r t r a i t s . Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . IV Elle est petite. Voici une lampe. Le livre est bleu. Les enfants sont dans le jardin. larges. II. les magasins. des crayons. Un. PARAGRAFUL II. les fauteuils. II. Où est le chien? Le chien est dans la cour. chaise. fenêtre. les chiens. Un. Ouvrez la porte. table. Une. les enfants. La serviette est bleue. PARAGRAFUL I. P e t i t e . II. Les livres sont dans la bibliothèque. Où est la lampe? La lampe est sur la table. 567 . un j a r d i n . Le livre est sur la table. III des lits. b l e u s . III'. des chats. Un. le chien. l ' h o m m e . un fauteuil. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. rondes. Une. J ' o u v r e la porte.PARTEA I PARAGRAFUL I. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. une t a b l e . un stylo. PARAGRAFUL I. le chat. I une porte. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. livre. un livre. une c h a m b r e . III. La jupe est courte. Les livres sont sur la table. J e suis grand. la fenêtre. Nous sommes dans la rue. Une. g r a n d e . Je ferme la fenêtre. Voilà un p o r t r a i t . Le veston est court. Voilà une chaise. II le lit. La blouse est rouge. III. lampe. Ils sont amis. une chaise. Voici une fenêtre. grises. u n a r b r e .

Vous regardez les papillons. Voici des ouvriers. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Elle a une gomme. J ' a i m e le raisin. dix-neuf. La chambre a deux portes et trois fenêtres. PARAGRAFUL I. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. III. dix-sept. Nous comptons les arbres. Voici un cendrier. IV. Ils v o n t au t h é â t r e . Le vase est sur la table. La maison a dix étages. J e a n et Georges comptent les maisons. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Voici des é t u d i a n t s .PARAGRAFUL II. v i n g t . je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. seize. le livre est sur le bureau. Le chat est sous la table. deux. treize. III. six. Iată o cutie de chibrituri. In grădină se află zece oameni. Nicolas aime beaucoup les pommes. Elle a une serviette noire. Michel regarde un p o r t r a i t . Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . Tu ai şapte bluze. I m o b i l u l are nouă etaje. J e compte de dix à vingt. quinze. Tu aimes les poires. Voici des boutons. î n bibliotecă se află zece cărţi. Le crayon est sur le livre. d i x . V une é t u d i a n t e . dix. Iată cinci ţigări. Les garçons regardent les autos. l ' é l è v e . Oui.h u i t . III. h u i t . VI Voi sînteţi opt copii. Nous avons quatre stylos. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. les filles. PARAGRAFUL II. douze. Les passants admirent les magasins. î n curte sînt şase pomi. Us (elles) aiment les fleurs. Eu am cinci creioane. î n odaie sînt trei p a t u r i . la f e m m e .

j ' a i m e le raisin. des chemises. cet. C'est une armoire. ce. des cravates et des jouets. X cette. cet. Dans ce magasin on trouve des robes. Ferestrele camerei sînt m a r i . cette. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. cette. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Georges n ' a i m e pas les fleurs. C'est u n magasin universel. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. cette. Il y a sept fenêtres. C'est un jeune ouvrier. La m a i n a cinq doigts. ce. Il y a six fleurs. Vă place să v o r b i ţ i . Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Le chat est sur la chaise. cet. I m i place să muncesc. PARAGRAFUL II. IV. HI. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Ces magasins sont grands. IV. mais j ' a i m e aussi !es pommes. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . IV. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . 569 . Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. N ' a s . ce. Ce garçon a dix-huit ans. cet. Il est ouvrier. Ea preferă să privească gravurile. PARAGRAFUL II. PARAGRAFUL I. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Ei doresc să dejuneze. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. Petre dă o pară Margaretei. Vrem să l u p t ă m pentru pace. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. Marie a une serviette verte. Ils sont p a y s a n s . Tu n'aimes pas les fruits.III. cet. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. ces.

Ceux-ci sont Michel et Pierre. comment allez-vous? — Merci. Les fruits de ces arbres sont rouges. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. IV. XII —Bonjour. j a u n e s . blanches. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . Voici deux papil­ lons. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. celle-là est verte. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. Aimez-vous les bleues. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. J e montre a u x garçons la carte du pays. Il donne un mouchoir à Nicolas. — Mes hommages. Nous l u t t o n s pour la p a i x . m a d a m e . des t h é â t r e s . grandes. À Bucarest il y a des musées intéressants. m a d a m e Leblanc. roumaines. j e u n e . je regarde les vitrines. noirs. Les fruits des arbres sont encore verts. — A u revoir. bien. 570 . celui-là est bleu. a sept lettres. V. celui-ci est j a u n e . Noi sîntem acasă. bleues. blancs. ei sînt la cinematograf. La fille du voisin a sept ans.II. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Le j a r d i n de l'usine est vert. des cinémas et des stades modernes. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. celui qui a des souliers noirs est mon frère. ea este artistă. ceux-là sont J e a n et P a u l . Il parle a u x touristes. Voilà deux enfants. celle-ci est rouge. m a d a m e . Tu eşti funcţionar. de m ê m e . IV. Il donne un jouet à l'enfant. Le frère de Marie est ouvrier. La couleur des raisins est verte ou noire. monsieur. celui de Basile est professeur. el este tehnician. HI. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. rien. Basile donne une pomme à Antoine. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. Voici deux p o m m e s . — Vous choisissez quelque chose? — N o n . Celles-ci sont Marie et Hélène. PARAGRAFUL I. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. Cine admiră acest film? Voi. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. Les souliers de Basile sont noirs. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . Nous ne guerre. Danielle est l'amie d ' H é l è n e .

Les petits-enfants aiment leur grands-parents. fini. Mon amie a été ouvrier. Mon père est ingénieur. Bijoux. une. trouvé. des. Tu as eu IV. L e . Coloniaux. L a . leurs vacances à la montagne. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. Des. Des. acceptant LECŢIA I. Tes frères passent. Le. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Un. Chevaux. Des . V. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. 11 a travaillé dans une usine d'avions. mon. travaillant acheté. La. son. D e s . Uni'. Des. allant fini. surgissant accepté. Egaux. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. Leurs livres sont instructifs. a y a n t allé. La mère d ' A l a i n est chimiste. Ton. L e s . Festivals Mondiaux. V i t a u x . été. é t u d i a n t e . Des. Sa famille est assez nombreuse. Cette année il va à la mer. Un. Nouveaux. Oncle. mangé. Joujoux. Gâteaux. Nous avons visité nos parents. Une. achetant s u r g i . mon. finissant dormi. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Ils ont travaillé dans une fabrique. célibataire. Des. N a t i o n a u x . Exceptionnelles. progressistes. dormant travaillé. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. La. mille. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Nous avons chanté cette dix pommes. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Gérard est. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. III. Ma soeur est sténodactylo. Je compte mes cigarettes. 571 .PARTEA A II-a LECŢIA II. Des. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. 1 III. des. é t a n t eu. P a u l contré Georges et Irène.

soixante-quatorze. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. II. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. soixante-dix-huit. choisissez. choisissons. aimons. soixante et onze. douze cent soixante et onze. trente. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. il a quatre-vingt-un ans. dix-huit cent quarante. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. deux cent un. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. les cheveux. Il est encore jeune. Mon père a cinquante et un ans. blanchissant aboli. soixante-dix. amicaux. les genoux. Restez demain à la maison. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. ^ o n S r a n d-pére est vieux. La maison a quatorze fenêtres. LECŢIA II. a 4-a Soixante et un. IV. quatre-vingtonze. nous avons travaillé j ' a i soigné. 572 . Il a quarante-deux ans. cinquante-sept. ramassant inspecté. J'ai travaillé. cent deux. Regarde ce portrait. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. inspectant instauré . quatre-vingt-un. instaurant blanchi. les cous. tirez. cent quatre-vingts.LECŢIA I. vingt-neuf. les bras. cent onze. tirons. nous avons grandi ramassé . quatre-vingt-quatorze. treize cent vingt. IV. cinquantetrois. Ma cousine a vingt-deux ans. quatre-vingt-quatre. Ce livre a vingt-cinq chapitres. V. Dormons bien. trente-huit. sept cents. aimez. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. V. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. Choisis une cravate rouge. glorieux. beaux. J'ai lu cinquante-neuf pages. Ce vieillard a dépassé soixante ans. les bateaux. dix-neuf cent soixante-dix. abolissant vingt-cinq. III. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. choisis. quarante-neuf. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. nous avons soigné j'ai grandi. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. dix-neuf cent quatre-vingts. aime. tire.

des muscles. m. du goût et du toucher. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. II. D é t a i l s . Ils m a n g e r o n t . S e p t i è m e . Aïeuls. Vous r e g r e t t e r e z . Il sera médecin. a 5-a Nous serons. Coraux. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . Il pensera. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Cinquième. soixantième.LECŢIA I. des os. E m a u x et Camées. de l ' o d o r a t . des veines. T r e n t e . J ' a t t e n d r a i . Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . Il p r e n d r a . Y v o n n e est b l o n d e . Il étudiera les organes de la v u e . La première. d e l ' e s t o m a c .c i n q u i è m e . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. Elle finira. v i n g t q u a t r i è m e . IV. un crâne et des os. 573 . du rein et du cœur. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . Tu seras. des poumons. Elle choisira. Aïeux. V. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. une omoplate. végétaux. V i n g t et u n i è m e . A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Tu r e p o n d r a s . a n i m a u x . Ils p r e n d r o n t . Y e u x . Premier. minéraux. Ils danseront. Il aime déjà soigner les m a l a des. Il guérit les blessures de ses a m i s . de l'ouïe. soixante-douzième. Vous visiterez.

à l'étage. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . Par. Tu n'as pas vu ce film. II. Une ouvrière française. s'amusaient. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. Lucien n ' a pas été mon a m i . finissez le livre LECŢIA I. D i s c u t a i e n t . un bureau. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. le sien. portons une valise . Sous. un fauteuil. a 8-« La chambre de Jacques est claire. portez une valise J e finis le l i v r e . LECŢIA II. les tiens. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . un grenier et une cave. N o t r e . Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. une salle de bains. IV. A t t e n d a i s . Il n ' a pas écrit cette lettre. Vers. Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. une armoire et. deux 574 t . la cuisine et und é b a r r a s . La fenêtre n'est pas trop large. H a b i t a i e n t . J e porte une valise. Mes. À . Yves n ' a pas rencontré Mireille. De. la salle à manger.III. Des paysannes roumaines. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. Dans. V. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. La maison a une belle terrasse. La maison n'est pas grande. Pour. V. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . La mienne a trois fenêtres. IV. deux chambres à coucher. Dansaient. Tu n'es pas m a l a d e . Avait. La sienne. Dans sa chambre il y a un lit. À. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . T o n . Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. Les petites chattes. Les enfants avaient besoin de trois chambres. Une bonne épouse. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. P r o m e n a i t . finissons le l i v r e . la chambre de Jacques. É t a i s . III. De. trois chaises. deux balcons. nous portons une valise J e porterai une valise . une t a b l e . un couloir. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. la vôtre. Dîniez. il y a deux t a b l e a u x . nous avons porté une valise Porte "une valise . J e n ' a i pas reçu votre cadeau. Vezi compendiul de gramatică.

A l l a n t . deux chaises. C'est moi qui remarque cette actrice. Sa chambre est sens dessus dessous. 575 . j e . Va. J e suis allé. deux jupes. ment. IV. de p y j a m a s . allé. N o u s . lui. Nous irons. Tu. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. R a p i d e m e n t . N i . F e r m e m e n t . Ils vont. III. Nous sommes allés. J a m a i s . eux. L e n t e m e n t . Le film a été intéressant. des boutons. ils. Elle lui donne un livre. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même.p u p i t r e s . Gracieusement. vous. Ce sont les poésies de V. Plus. La mère d'Alain est inquiète. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. J e lui parle de toi. Légalement. Curieusement. Jean te montre sa m a i son. toi et ton a m i . E u x . rouges. I n d i g n e m e n t . Alain ne trouve plus son béret. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). 1'. un pardessus. la tienne est petite. J a m a i s . ("est là q u ' e s t mon oncle. je te le raconterai demain. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. Hugo que j ' a i m e . I l . C'est moi qui aime les poésies de V. m ' . IV. Vous. N é g a t i v e m e n t . C'est mon oncle qui est là. Hugo. de mouchoirs. Familière- P a s . Alain a besoin de bas. quelques blouses. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. lui. Jacqueline lui donne des aiguilles. de chemi­ ses. 11 est en retard. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . Sa mère est une bonne couturière. L a . ni. Sévèrement. Alain n ' a pas besoin de paletot. LECŢIA I. Joyeusement. Elle a quelques robes élégantes. Personne. V. Sa chambre est grande et b e l l e . u n m a n t e a u . J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. j a u n e s . Demain j ' i r a i chez le dentiste. Dis-lui de partir. Accidentellem e n t . Claire se souvient de vous. une petite bibliothèque. J ' . C o q u e t t e m e n t . Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. Je vous félicite. Nous. de fleurs ou de colliers. J a c q u e l i n e aime les robes simples. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . Hier j ' a i été chez le coiffeur. Rien. LECŢIA II. Aucun. Moi. V o u s . H é r o ï q u e m e n t . III. Toi. J ' i r a i . Parle-lui de notre enfance. mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. Allons. eux. V. III. Pas. J ' a l l a i s . V o u s : vous. Il va à la fabrique à bicyclette. bleues. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. des ciseaux et du fil à coudre.

du. Du. instrumentaux. La. J'ai acheté des assiettes. Ils ont mangé du potagç. C'est chimiste qu'il veut devenir. Fou. J'aime les gâteaux et les fruits. C'est pour la paix que luttent les peuples. Du. du. Belle. . de la. La table est recouverte d'une nappe blanche. directeur. les. Nouvel. lovaux . Apportèrent. Vieil. Vieille. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. du. Garda. C'est la guerre qu'ils dénoncent. du rôti