SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi.NOŢIUNI DE FONETICĂ. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. In comparaţie cu limba romînă. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. ţ. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. pe care le dăm aici. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. vor servi ca norme de orientare generală. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. ş. V. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. mai departe). Acolo unde a fost posibil. trema). utilizează şi unele simboluri speciale. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. pe lîngă literele alfabetului latin. î. 13 1 a . în afară de literele alfabetului francez.

de obicei.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t.z. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. 14 . e mut care: a) nu se rosteşte. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi.

y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. u r m î n d după o vocală.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. (v.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. mai d e p a r t e ) . buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . n2. Acest sunet se transcrie p r i n t r . Se transcrie p r i n t r .vocalelor a. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. /. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. i. d. în general cînd este u r m a t de două consoane. p. 15 . iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. k. r 3 . El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). l.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. m1. hot. o nazalizează pe aceasta. o. a. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane.

mai departe). în general. şi p. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . ca un t romînesc (se transcrie prin t). i. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. o. de obicei. de obicei. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care.

î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă .o s i n g u r ă literă. m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. h mut.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . Se d i s t i n g două feluri de h: 1. h aspirat. î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r .

inexistent în limba r o m î n ă .i în romîneşte (ex. în scris. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . oe. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . sunetele ce. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. oeu. ace­ laşi s u n e t . p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au.G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. n'iel = m i e l ) . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. ue redau t o a t e .

în general. im. on etc. un. im. ein. ain. sunete inexistente în limba r o m î n ă . em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. Combinaţiile de litere an. cu deosebirea că este închis. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . nu reproduc. in. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. e deschis [s]. em. ain. em. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. r e d a t e în scris p r i n t r . Vocale nazale Vocalele nazale.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. en. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . yn. aim. om. en. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. am. en. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . g r u p u r i l e d e vocale eu. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele.

arai [ami] (prieten). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. u r m a t e de o vocală sau. Cînd sînt. cu unele excepţii. oe etc. Semivocala w este redată în scris prin ou.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. son [s3] (sunet). ii.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. fin [ve] (vin). inerte [inert] (inert). lundi [lôadi] (luni). Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. y. ennemi [enmi] (duş­ man). Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. In scris se redă prin i. grupul ill nu are valoarea lui yod. oi. 20 . enfant [ălă] (copil) etc. viile [vil] (oraş) etc. Se transcrie prin [/]. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. bonbon [bôbô] (bomboană). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. cu care formează împreună un diftong). ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). 1. ill ( -j. citindu-se il: [mii] (o mie). de consoana d u b l a t ă m sau n.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3.

gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. Accente In limba franceză 1. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r .De asemenea. rolul lor fiind p u r etimologic. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. Astfel. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. alteori au rol pur ortografic. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. Accentele au uneori rol fonetic.

ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. th. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . éclairer [eklere] (a lumina). In astfel de cazuri. grafic. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. 2. cu limba romînă poate fi. 2 1 22 . în primul rînd. Accentul cir­ cumflex are. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). compararea. ph. efficace [efikas] (eficace). înaintea grupurilor eh. Observaţie. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. dessin [desë] (desen).) Accentul se păstrează însă. {à. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus.s). Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. etc. are în limba franceză un rol cu totul diferit. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. baston — bâton [bată] . déjà. régner [rene] (a domni). deşi este. de asemenea. Accentul se m e n ţ i n e . téléphone [telefon] (telefon). In al doilea rînd. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. gn: déchet [de/e] (deşeu). — în cuvintele de două sau mai multe silabe. e. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. exact1 [egzakt] (exact. i. la rubrica Observaţie. 3. castel — château [/ato]. o. uneori. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . De exemplu: gust — goût [gu] . rol etimologic.Observaţie.

t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . de obicei. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . côte [kot] (coastă).— aşezat deasupra vocalei e dă. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . unui a închis şi. sûr [syr] (sigur). e. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . se pot elida vocalele a. accentul circumflex indică. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. în gene­ ral. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). valoarea pôle [pol] pol Observaţie. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. respectiv. care se aşază deasupra vocalelor e. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. Pe lîngă rolul fonetic.

E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. în cursul l e g ă t u r i i . Spre deosebire de limba r o m î n ă . nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. fiind m u t . 1 . iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. cuvintele nu se folosesc izolat. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. % • .u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. în c u v î n t u l petit. Şi c u m . m a i a p ă s a t . Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . în general. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. faţă de celelalte. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r .homme2.u n c u v î n t . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. De e x e m p l u .

T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. e + 2 cons. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens.cons. Există unele legături interzise.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — în general.

z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .eons. (r.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J.

act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .

(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. i. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . o.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.(intervocalic) c + e. i t i -f. y ç + a. u se + e. cinéma [fas. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce.

PARTEA ! .

.

une fenêtre Voici une fenêtre. une chaise C'est une chaise. T\ une table Voilà une table. 31 .un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une porte Voici une porte.

.Voilà une chaise et une table. un portrait Voilà un portrait. un stylo Voici un stylo. un livre Voici un livre. Voici un livre sur une table. un crayon Voilà un cravon. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. une lampe C'est une lampe.

. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. P a r t e a i n t r o • ductivă). N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i .-. i . Feminin une [yn] une porte [yn port]. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. " rJ. r . lampe. une chambre lyn Sabrl o camera . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. .. une lampe vn lap o lampa v . se referă. S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. . în general. 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 .. . .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . . Genul n e u t r u nu e x i s t ă . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. . 1 ' s . . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. bine d e t e r m i n a t . une chambre (feminin). Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. r . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m .

o carte. Iată o uşă şi o fereastră. Iată un portret. o cameră. Iată o lampă. un creion. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. . un scaun. un stilou. I I .Observaţie. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată o lampă pe o masă. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. o lampă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. o masă. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. Iată un scaun.

35 . Ouvrez l'armoire. C'est l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. c'est„une armoire. J'ouvre l'armoire. Fermez l'armoire. 3* Je ferme l'armoire.

.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. 36 Voilà un chien. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Voici un chat. C'est^un chat. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. Où est le chien? Le chien est dans la cour.

V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Voici un homme. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin.

copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m.? (Est-ce. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. la chambre [ l a ^ / â b r ] .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est.. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă ... sous.) [larbr] p o m u l . fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . ouvrez. où—grupul ou se citeşte u. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. ouvres. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . bureau — grupul eau redă s u n e t u l o.. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r .

Unde este pisica? Pisica este în grădină. Eu închid fereastra.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. fereastra. o grădină. de o b i c e i . Qu'est-ce que c'est? . pisica. o m u l . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. cîinele. . d u l a p u l . în dulapul mare). E u des­ chid uşa. II. un p o m . Deschideţi uşa. u n fotoliu. I I I . în l i m b a franceză. închideţi fereastra. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Unde este cîinele? Cîinele este în curte.

nnrn amu Voici une maison. 40 Voici 'des maisons. Le livre est sur la table. Voici des livres. Voici un„homme et une femme. L'homme et la femme sont dans la chambre. Les livres sont dans la bibliothèque. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . y ..III Voici un livre.

Voici d e s w h o m m e s et des femmes.copilul 41 . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e . !. ».</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.)[làfô]. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s .

de obi­ cei. lit nehotărît corespunzător: C'est. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. la p l u r a l . p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. l'enfant. le chien. le fau­ teuil.. un livre. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează.. un crayon.. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u .. maison C'est.. bibliothèque . le magasin. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I .. un portrait. garçon C'est. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. înlocuiţi punctele cu articolul C'est.armoire C'est. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte".. stylo C'est. la chaise. II.. .. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit.. un chat.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .

La blouse est bleue. Le béret est rond. Ils sont_amis. Oui. Le pantalon La jupe est court. vous^êtes petits. La serviette est rouge. La jaquette est large. Elles sont w amies. Le mouchoir est bleu.§ IV Le garçon est petit. La fillette est petite. Le veston est large. La montre est ronde. est courte. Nous sommes petits. Le livre est rouge. Je suis grand. 43 .

serviet] servieta rouge [rug] roşu. sacoul large |larg I larg. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. -ă le béret [la^bere] basca rond. orice verb se conjugă numele personal subiect.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.VOCABULAR grand. grad] mare petit. râd] r o t u n d . -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_._3. -ă la jupe [la. Partea introductivă). kurt] scurt. î n limba franceză. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -à le veston [la^vssto] vestonul. -e [pti.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . -e [bl#j albastru. -e [ro. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. -e [grâ.) [il] elles (/. -e [leur. ptit] mic.bluz] bluza bleu. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 .) [il] elle (/.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. -e [ami] prieten. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court.

E u sînt mare. lampe. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). 45 . I I . Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. chambre. Noi sîntem pe stradă. Cartea este albastră. 1. Les rues sont (large). Bluza este roşie. ils sont. Ei sînt prieteni. Cărţile sînt pe masă. Les chaises sont (gris). f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. grand. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. rond. de obicei. Observaţie. ca şi la substantive.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . jardin. Les fauteuils sont (bleu). Servieta este albastră. Pluralul adjectivelor se formează. bleus •— lieues etc. Voi sînteţi prieteni. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Vestonul este scurt.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. enfant. III. d a n s . Fusta este scurtă. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. montre. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand.

Ils^. Les w autos circulent à grande vitesse.entrent dans^un cinéma. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Des garçons et des filles traversent la rue. Des w ouvriers. Les passants admirent les vitrines.des_employés. au théâtre ou au cinéma.§ v Voici un boulevard de Bucarest. Ils regardent les objets. ICINLMA 46 . des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison.

eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. în aceste traversent. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . în general. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent.VOCABULAR de [do] din.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. cuvinte. două genuri.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. ) [Ielev] elevul.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. pronunţă regardent. de l a . (feminin). f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. E l e formează. /. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u .

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

[39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. A. G. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. IV. A.le = au. à -f. D. Le guide parle aux touristes. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). prepoziţia à se c o n t r a c t ă . r e s p e c t i v .les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. une. A. de D. G D. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). 3). des: Je montre une photo à nn ami. à Â . la G. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. la N. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. aux (à -f. G. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 .

. t e a t r e . Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. gravure. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. băieţilor harta ţării. cine­ matografe şi stadioane moderne. Zidurile imobilului sînt albe. Grădina uzinei este verde. E u arăt. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. s t a t u e . Citiţi cuvintele următoare. El vorbeşte turiştilor. Pierre donne une poire à Marguerite. Rochia unei fetiţe este mică. populaire. République. III. Basile montre des livres a u x touristes. E l dă o jucărie copilului. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. H . Fratele Marier este muncitor. Les vitrines du magasin sont splendides. Durand. Nous admirons les statues de la ville. La Bucureşti sînt muzee interesante. Pantofii Iui Vasile sînt negri. F a t a vecinului are şapte ani. universel. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Les usines de Bucarest sont grandes. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne.EXERCIŢII I. culturel.

Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . Celle-ci coûte 20 francs. 72 . monsieur. et toi? — De m ê m e . Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . celle-là coûte 18 francs. merci. c e r t a i n e m e n t . M. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. Durand qui désire des m o u c h o i r s . Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. qui admire une v i t r i n e . c'est M. M. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . — Bonjour cher Lefèvre. merci. comment ça va? -—Merci bien.

Abréviations courantes M. 73 . -ă. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . Celui-ci coûte 4 francs.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . Comjmlent ^. kôtàl] jmulţumit. m a d a m e . m a d a m e .re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Lefècre et M. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. M. m o n s i e u r . mademoiselle? La vendeuse: Oui. -e [kâtà. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. chère [Jer] scump. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n .hommages. Lefèvre: Oui. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. au revoir. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . Durand: Mes_. M. Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. M. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. d r a g . bien s û r . -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e .M.

acel celle [selj cea. 1 Genul neutru. care nu există pentru s u b s t a n t i v e . celle qui coûte 20 francs. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. elles \0. fem. 74 . celui de Catherine est bleu. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem.Formele simple mase. si] Observaţie. acest lucru i [ aceea. se întîlneşte la unele categorii de pronume. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. il a besoin de mouchoirs. Le mouchoir de Marie est rouge. acele Singular celui [salqi] cel. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t .sl. i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. acei celles [sal] cele. 4 4 ) .a lui. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . e w t w a ] Qui est là? Moi. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. La persoanele I şi a I I . [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate.a plural. et toi? [mersi^bjs. elle [lqi. p . în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e .

doamnă Leblanc. -/«. în general. între radical şi terminaţie. EXERCIŢII I. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. rs . a Ii-a . Verbele din această grupă sînt regulate. doamnă. -it. — Alegeţi ceva? — Nu. dar dumnea­ voastră. la fel.z. consoana finală -r se pronunţă. Fiind relativ puţine la număr. frecvent în­ trebuinţate. -issons.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. spre deosebire de cele din grupa I. gru­ pul iss. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi.. domnule Lefèvre? — Mulţumesc.-isse. privesc vitrinele. ce rrrai faceţi?— Bine. domnule. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. Persoana 1 . [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. — Omagiile mele. -issent. mulţumesc.Verbele. doamnă. dar. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a.. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. — La revedere. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. intercalînd la unele timpuri. nimic..

tu es fonctionnaire.' travailler. Vecinul lui Alexandru este muncitor. fonctionnaire. ils sont. m a m a n . eux. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Un (jeune) ouvrier. Noi nu dorim războiul. comment. rien. — maison. nous sommes à la maison. sœur. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Les (grand) usines. papillon. II. tailleur. fillette. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Des chemises (blanc). cinq. — déjeuner. — magasin. peuple. Daniela este prietena Elenei. dans.I I . J e a n . EXERCIŢII I . chambre. noix. — mur. sur. Aceştia sînt Mihai şi Petre. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Des souliers (jaune). prune. ensemble. raisin. différent. Des cravates (bleu). V. elle. I a t ă două mere: acesta este roşu. Iată doi copii. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. cel care ave pantofi negri este fratele meu. IV. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. Nous. Toi. choisir. bureau. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. Arăt studenţilor o carte. universel. jeune. Traduceţi: Moi. Conjugaţi I U . Conjugaţi H I . soie. lui. Noi luptăm pentru pace. é t u d i a n t . Dupont. entrer. technicien. vêtement. acela este verde. Henri. Vasile dă un măr lui Anton. on construit. acela este albastru. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Qui admire ce film? Vous. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. elle est artiste. souvent. costume. Alain. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. doigt. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. couleur. je suis ouvrier. ils sont au cinéma. enfant. gravure. lutter. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. demander. — famille. passant. 76 . Fructele acestor copaci sînt roşii. pays. Des boutons (noir). mouchoir. Antoine. client. m a i n . il est technicien. paysan. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). cel al lui Vasile este profesor. aceia sînt Ion şi P a u l . Acestea sînt Maria şi Elena. — boîte. voisin.

PARTEA A lia .

.

Marc. J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . J a c q u e l i n e . Mon frère cadet. Hélène G i r a r d . Antoine G i r a r d . et une sœur. H e n r i et Claude. 79 . Mon père. J a c q u e l i n e . Ma mère. L u c i e n . est chim i s t e . est w écolier et m a soeur a î n é e . Micheline. J ' a i d e u x frères. P a u l et Michel. Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. est s t é n o d a c t y l o . H u g u e t t e et mes cousins G u y . Claire. J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . P a u l . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e .

w«^r A <( Mi ^^§^> ^m.) [lekolje] şcolarul a î n é . <?«.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist. lisant des |]'vres_. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. :^.iiislrurt ils. D o r m a n t b i e n . . (ÊÈXjt't$ 80 . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e .e | pue] mai vîrstnie.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . n a g e a n t . flân a n t . -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l .

Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. în desfăşurare: les années de guerre. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. Spre deosebire de limba romînă. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx.

Leur frère cadet est écolier.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. tale săi. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. I a t ă a d r e s a m e a .Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. sa se folosesc formele de mas­ culin mon.a grupa a I l I . în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . ta. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. Ca şi în limba romînă. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . iar al lui être este étant. 82 . Il passe son congé à la mer. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. ton. Ma mère est chimiste. noastră votre vostru. Notre maison est grande. Observaţie. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. mele t ă i . Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . în locul formelor de feminin ma. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. participiul are două timpuri: prezent şi trecut.

Marna lui Alain este chimistă. EXERCICES I.. .. . père d'Alain est ingénieur. cousine de Marie est étudiante. ami sont ouvriers. Je r e g a r d e . .... . . ouvrières sortent de l'usine.. .. chimiste excellente. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant.. Familia sa este destul de numeroasă. III.. .. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . mer. travailler. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. 83 . . livres. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. -is. Sora mea este stenodactilografă. a m i est jeune. cousin. . Il passe ses vacances à . frère de René est l'ami de . maisons et .. La verbele din grupa I. ouvriers e t . Indicaţi participiul être. . accepter. amie e s t . î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . aller. . el precizează împrejurarea de t i m p . . Elle me d o n n e . finir. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir.. .. . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. E i se p l i m b ă c î n t î n d . Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune.. t a n t e d e . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. . enfants dans le j a r d i n . Cărţile lor sînt instructive. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. jardins. avoir. el serveşte la formarea timpurilor compuse. -u: partir — parti apprendre — appris etc.. . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II.. acheter. . -it. IV.. .. J e vois . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. iar al verbului auxiliar être este été. surgir. . .. frères d e . de mod e t c . Iii merge anul acesta la m a r e .

h a b i t e n t assez loin de nous. Mon grandpère. nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. v i e u x . Ma grandm è r e . J e a n n e Gir a r d . Ils sont.à la r e t r a i t e . comme d ' h a b i t u d e .2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . M a i n t e n a n t il est^. Robert Girard. a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions.

Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Nous^aimons bien nos grands-parents. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Il est célibataire. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. m o n t a t o r l'usine (/. cu toate aces­ tea plein. plsn] plin. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/.pourtant pleine de douceur. On a fait des projets pour dimanche prochain. Oncle Gérard n'est pas marié. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . proiectul prochain [pro/ë] viitor. Oncle Gérard. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. -e [plë.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . a duce l'image (/. număr cu soţ 85 . Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. qui aime le sport.

precum şi numeroase verbe intranzitive. Spre deosebire de limba romînă. 86 . Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. venir.). Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. arriver. naître etc. mourir. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. deci ca p r o n u n ţ a r e . dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil.

formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. adică cu t e r m i n a ţ i a -s. les choux. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. . Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. -eau. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. le joujou (jucărioara). les carnavals e t c . B . P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au.In acest caz. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . les joujoux. le chacal (şacalul). Astfel. Us cailloux. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. le chou (varza). le festival e t c . les genoux etc. c a : le bal. le carnaval. C. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. ) . Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. le caillou (pietricica).

. Bunica lui Alain este o femeie energică. . Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. Nous chantons cette V . Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor... montagne. Ce sont des livres (nouveau).. maison. cousines. I I I . écolier. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor.... Unchiul Gérard este celibatar. . . trouver. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare.. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. . I V . .. livres. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. Cette fillette aime ses (joujou).. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. fabriques. petits-fils. jardin. cris. nehotărîte: cu articolele .. Les hommes doivent être (égal). Elle n'aime pas les (bijou). înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. finir. Bunica mea a crescut cinci copii. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Irène.. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor.în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . . El a lucrat într-o uzină de avioane. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle).. II.. Tu as dix pommes. . Il est ouvrier. Je déjeune en famille.. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Nepoţii îşi iubesc bunicii... manger.

-o ep «: -S-aO-cO . ™ / " \ cy a.CD o / 3 3 -3 . f-.5 • ! S* cr ^5s = « CD I.S If. . bfl C D i.- C D 3 CD -CD OH •C' « .-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .5 l-H . r^ <*~ a. Ci > Ci . w w o r^l . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. ci _ . a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.5 2 0.T.Oi X -.. eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .1 C D O 3 w ~ ci .IU « eu a -X. a.13 3.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. •3 £ •* * > t» M» -Q -. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . .

Il y a quinze ans. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . si je ne me trompe. Monsieur Grégoire. Yves Grégoire.ans.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. — Bonjour.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. puisque j ' a i . On voit que vous faites du sport. je sens de plus„. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. jeune homme? — Dix-huit ans. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. deux frères et une sœur. — Vos parents doivent„être encore jeunes. Vous„ avez. le petit-fils de votre ami Robert Girard. — Ah. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. Monsieur Grégoire. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. elle a quarante et un^. — Sont-ils nombreux? — Naturellement.

a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i .) se rajeunir (vb. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.f. şi adj. şi adj. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.) rajeunir (vb. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit.) rajeunissant. tineretul (fam. şi adj. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . m.) tinerel. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.) le vieillard (m.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. VOCABULAIRE l'âge (m.) t î n ă r . veche b ă t r î n u l . spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s.) vieillir (vb. f. ) 1.f. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă .epoca.) le rajeunissement (s.) le vieillissement (s. Notre famille est grande.) vieille (s. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. -te (adj.) vieux (s. evul: le moyen âge evul mediu. ) la jeunesse (f. tinerică a întineri a se întineri.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.) la vieillesse (f.m. Louis — dix-neuf. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . je suis pressé. -ă tinereţea . Saluez de ma part votre famille. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. Maintenant je dois vous quitter.) vieilli. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) jeunet. vîrsta 2. -ne [<îsjs] vechi. -e (adj. -e (adj. m.

E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. EXERCICES I . Scrieţi în litere următoarele abolir. II. cinquante et un. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. beau. J'ai 35 ans. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. inspecter. soigner. quante). 60 (soixante). le cou. blanchir. Scrieţi grandir. instaurer. Casa are 14 ferestre. î n limba franceză. trente et un. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. 40 (quarante). 57. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. Verişoara mea are 22 de a n i . 2. quarante et un. Această carte are 25 de capitole. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). V . trente-trois. Tatăl meu are 51 de a n i . 53. I V . glorieux. 30. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. le cheveu. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 49. le b a t e a u . 1. a m i c a l . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. 4 1 . Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . 3. 3 1 .GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . I I I . E l este încă tînăr. cardinale: numerale 25. E l are 42 de a n i . 92 . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. 38. le genou. 29.

de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . indiquez i aussi celle . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . Michel. du D a n u b e . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . — Très b i e n . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . — Bien. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. des sciences t e c h n i q u e s . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . premier prix de géographie au lycée. d e s _ a r t s . — 2000 k m . Guy. du sport. de l'hisloire. indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion.

) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. .] el este e u .) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . Claude. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . Tokyo — plus de 1C 000 000. -elle [natyrel] n a t u r a l . c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi.. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . . Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. . a re­ flecta l'instant (m. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m.. . un student) l'attention (/. le nombre d'habitants de Bucarest. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. -e [ekseîà] excelent. —• Vous w avez bien répondu.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. — Si je ne me trompe. plus long que le Rhin. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci.15^ka . -ă. Pog':r. grea la. agrea­ bil. plus long q u e . .. Et „l'examen" continue. Moscou et Tokyo. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. — Bucarest —environ 1 300 000. le mont Everest a 8 848 m. Il est de 1 500 km. — C'est ça. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. [ i l „ e dd . . a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. ply^. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau.. . Paris. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e .) prietenul.-— Cette fois-ci c'est w inexact. . ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. m a i lung d e c î t . Moscou — 6 208 000 habitants. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune.

) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . .. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . plimbarea 2. construi. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. ocolul.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i. -ă l'examen (m.-. î n v î r t i t u r a .ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a ...

Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. cu excepţia lui un. cent. Numeralele cardinale sînt invariabile.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . vingt. 1. După numeralele 80 (quatre-vingts).

Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă .a p l u r a l . I şi a I i . Mille. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. măsură de lungime). întrebuinţat ca substantiv ( = milă. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t .5. I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . Notă. 1. u n în­ d e m n . Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. u n sfat. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. 2. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă .

domine toute la ville. "78. 98 . Elle a 306 mètres de haut. 1799.EXERCICES I . III. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. Balzac s-a născut (est né) în 1799. el are 81 de a n i . Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. V. 1840. tirer. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". 74. 1271. 102. Maupassant s-a născut în 1850. 70. 71. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. Alege o cravată roşie. Volga (La Volga) are 3 688 k m . 201. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. Această carte are 987 de pagini. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 1980. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Victorien Sardou. 1320. choisir. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Să dormim bine. 1970. IV. Alexandre Dumas. 81. 91. parmi lesquelles Charles Gounod. au Champ-de-Mars. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. 700. Staţi mîine acasă. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 111. 84. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. Sena are 776 k m . 94.

du Luxembourg. les jardins verdoyants des Tuileries. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. le Sacré-Cœur. . la célèbre Tour Eiffel. qui coule sous trente ponts. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. objectif touristique de premier ordre. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. ville coupée en deux parties par la Seine. sur la rive droite. le Panthéon.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. sans nul doute. monuments et places. gracieuse et massive à la fois. unique au monde. les poétiques quais de la Seine. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde.

écoute parler son cousin Alain. ses_ yeux sont bleus. Pour cela il faut bien connaître le corps humain.. très sérieuse. Je guérirai les malades. — Vois-tu. je peux t'indiquer le nom de 100 . les jambes.. ce mécanisme si compliqué. les mains. un petit nez retroussé. le tronc. les bras. les. Elle est si jolie. le cou.. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. Tu sais. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. poursuit son cousin. La petite Yvonne. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. j ' a i décidé de devenir médecin..la bibliothèque de mon oncle. elle a des joues vermeilles.. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds.. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. Par exemple.

ANECDOTE Chez le d o c t e u r . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. le n o m des nerfs et des m u s c l e s . la p l u r a l . E t e s . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. . . . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. -le [vermsj] r u m e n . — Tire la l a n g u e . -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . serios. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . [lewzwo] 101 . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. des d e n t s . -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. -e [ratruse] cîrn.-oasă écouter [ekute] à asculta joli. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. -e [ymif] omenesc. p r i n s . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . -e [joli] drăguţ. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî.-ă. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e .c h a q u e doigt de la m a i n . a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. .v o u s s a t i s f a i t . des v e i n e s e t d e s w os. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. -ă le nez [ne] nasul retroussé. -e [ata/e] legat. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. la c o m p o s i t i o n d u s a n g .-euse [serj0].

-e frumos. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. . Verbele din grupa a IlI-a. belle laid. terminate la infinitiv în -re.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident.-oasă urît. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. -as. -ons. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. sare în ochi a fi curajos. bel. -ez.

Ils (danser) toute la nuit. Ils (manger) ces fruits. El va fi student la facul­ tatea de medicină. III. I V . Odette a des (œil) noirs. laver une chemise. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. Tu (répondre) tout de suite à cette question. 103 . loin du cœur. c a : le travail (munca). Je (attendre) ton retour avec impatience. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . les (végétal). entrer dans la chambre. PROVERBE Loin des_jyeux. Elle (choisir) ces fleurs. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). les (minéral). muşchilor. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Il (prendre) des leçons de français. Vous (regretter) le temps perdu. les émaux etc.. Yvonne este blondă. are ochi albaştri şi obraji rumeni. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. vinelor. oaselor. l'émail (smalţul). Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. I I . care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. le vitrail (vitraliul) etc. Ochii care nu se văd se uită. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. V. les coraux. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Alain va învăţa numele nervilor. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Il (penser) souvent à toi.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Tu (être) un homme cultivé. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". Elle (finir) la lecture de ce roman demain. le corail (coralul).

Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. J'étudierai aussi les sens de l'homme. — Prêtez-moi votre seringue. Mais ce n'est pas tout. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. le rein. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. quelques vertèbres. dit Claude. — Ils sont^à moi.. Il faut bien connaître ces organes. les poumons. le cœur.-tels le cerveau. des^os. l'odorat. l'estomac. répond Alain.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. une omoplate. Demande à Odette de te donner la sienne. l'ouïe. La nôtre est cassée depuis longtemps. dit-il à ses cousins. Voilà par exemple une clavicule. la vue. je dois vérifier mes connaissances. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. La mienne est cassée ! — Impossible.. . le goût et le toucher. parce que ce sont les nôtres. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain.

) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. ) décourager (vb. -euse encourager (vb.) courageux. aici: t o t lui a donné [ltji^.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. _ a w n r w a ] sînt ai m e i . ) [ui] auzul l'odorat (m.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.) curajul curajos. -oasă a încuraja a descuraja (adj.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. m a l a d e de b r o n c h i t e . I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes..) 105 .

[qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. şi Compen­ diul de gramatică). la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. a doua le second [zgo]. 1. Observaţie. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. le second (la deuxième.

numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. fem. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . ^ennl mase. votre livre. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . Adjectivele notre. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . . ca şi în limba romînă. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. fem. 107 . şi fem. La numeralele compuse. mase. P r o n u m e l e le (la) nôtre. fem. le (la) vôtre. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. Ces portraits sont les vôtres. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. P e r .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2.

sont vieux. Conjugaţi la prezent. perfectul compus si I V .. ale plămînilor.. est p e t i t e . Completaţi spaţiile sive cerute de sens: ... P a u l est le (1) de sa classe. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. a 8 étages.. I I .EXERCICES I . C'est le (21) livre de m a bibliothèque.. ale stomacului. îi place deja să îngrijească bolnavii.. . Marie est le (5) enfant de m o n oncle. Conjugaţi imperativ. u n omoplat. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France.. . père est ouvrier. E l va fi medic.. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. .. . V ... Le jour est la (7) partie de la semaine. est professeur. Va studia organele văzului. viitor. verbul m o n t r e r la prezent. . E l vindecă rănile prietenilor săi. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e .. auzului. ale rinichiului şi ale inimii. parents sont j e u n e s . Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. l'heure est la (24) partie du jour. mirosului. gustului şi p i p ă i t u l u i . viitor. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . III. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. .. chambre d'André est g r a n d e . E l va învăţa funcţiile creieru­ lui.

Ils. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet.n'avaient pas w assez de place pour étudier.. ce qui fera la joie de ma < V 109 .. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. Denise. Les^enfants ont grandi. doit^avoir la sienne et les garçons. Tu comprends. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. les leurs. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. j'habite ce quartier depuis^une semaine. pas neuve mais^en très bon w état. qui travaille. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Elle est_entourée d'un beau jardin. — Mais non. un déménagement !.

nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. un vestibule.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. p e n t r u că l'occasion (/. -e [ e t r v a . -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. les fleurs et les^arbres. -oasă neuf. La maison a une belle terrasse.chienne Louloute. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent.. la cuisine. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . mais il a d'autres^avantages: le silence.) [akazj5] ocazia 110 . nœv] nou. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă.. Et moi de même. Là il y a deux chambres à coucher. en„été. aici: perfectă raison [rsz.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. Le soir. un débarras. — Tu as de la veine. un couloir et une salle de bains. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. un grenier et une cave. l'air frais. etrwat] s t r i m t . On monte à l'étage par un^escalier intérieur. deux balcons. neuve [nœf. Le quartier n'est pas central. la salle à manger. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c .) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. on peut dîner dans le jardin. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro.s. il est vrai. la chambre de Jacques.

descendre Elle descend l'escalier. 111 . <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. E l se traduce p r i n : 1. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Elle ferme la fenêtre. casa Notă. p a r t e r (la teatru) 2.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. Antonime monter Elle monte l'escalier. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée.

scumpă amară întreagă 112 . nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.

Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau.— Substantivele terminate la masculin în -x. Eu nu ştiu.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . -in ş. La timpurile compuse. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. -n. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas.a.: romîncă sănătoasă -s. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain.

mon ami est parti en province... I V . Tu (attendre) sa lettre. Vous trouverez ce livre. sufrageria... două balcoane. J'ai reçu votre cadeau.. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Ils (habiter) une belle maison. l'usine.. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. un arbre. înlocuiţi punctele sous. Casa lor are mai multe camere: la parter.. Tu es malade. Yves a rencontré Mireille. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. J'ai reçu une lettre . Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Le frère.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. la mer. bucătăria şi o debara. în propo­ ziţiile scurte. un pod şi o pivniţă. Il a écrit cette lettre. Vous (dîner) en été dans le jardin.. de. camera lui Jacques. Je veux passer mes vacances... III. Il entra dans la chambre. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. EXERCICES I . Copiii aveau nevoie de trei camere. la etaj. d a n s .. la maison. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer... Les hommes et les femmes (discuter). o baie. p a r . Casa are o terasă frumoasă.. Il se repose.. la fenêtre. Ils doivent aller. Lucien a été mon ami. ma bibliothèque. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. Tu as vu ce film. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. 114 . La fenêtre est trop large. dar este în stare bună. J'(être) son amie. un culoar. Ea nu este nouă. Il se dirige ... două dormitoare. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. à.. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. II. mon amie . Treceţi la forma negativă: La maison est grande. les enfants (s'amuser).

Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. une table. bleues. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches.i I|. a-t-il dit. — Tu sais très bien. deux non lier nur (le jardin) 8* . jaunes. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. violettes. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre.I inspii' iTiïuliiiil . que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. Tu me connais de longue date.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. A présent. rouges. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer.

un fauteuil. a comunica. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. Sur l'armoire. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. un bureau. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. une armoire à glace. a învăţa: J'apprends six heures par jour. nouvelle [nuvel] nou. deux pupitres. -e [klsr] luminos. il y a des balles et des jeux mécaniques. une armoire et une petite bibliothèque. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. deux chaises. 2. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. nouvel [nuvel]. 2. 3. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits.chaises. glonţul 3. mingea a comunica cuiva o ştire. Apprendre Am aflat ieri această veste. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. (pop. învăţ şase ore pe zi. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. -ă clair.) francul 116 . VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo].

mal. Je n'ai nulle envie de partir. .) prietenul. nul. 117 . n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . Nimeni n-a venit să mă vadă. -e (adj. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r .) prietenesc. o: N-am nici u n chef să plec.F a m i l i e de cuvinte l'ami.) amicalement (adv. nici o: Il n'entend aucun.) [amitje] prietenia amical. nulle nici un. personne nimeni: maintenant.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. comment. guère de fel: guère. ainsi e t c . aucune Tu n'as aucune amie. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. Nu sînt de loc egoist. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. nici un. E l n-aude de fel. nici Tu n-ai nici p prietenă. -a l'amitié (f. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir.şif. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. -e (m.

Adverbul l i m i t a t i v ne. II. N . EXERCICES I . galbene. E l nu se gîndeşte la n i m i c . Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . Camera sa este m a r e şi frumoasă. un fotoliu. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. n i sa mère. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . Ea nu m a i este la fabrică. confundat cu o Ohseryaţie. le vase. Nimic nu mă interesează. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse.. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i .. adverbul ne: personne. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. la chambre de votre ami(e). L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . î n camera sa se află u n p a t . Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . a l b a s t r e . Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre.jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. roşii. o bibliotecă mică. un dulap şi un birou. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . sînt două t a b l o u r i . II ne pense à rien. două p u p i t r e .a m decît două creioane. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. t a t ă l său. III. două scaune. nici pe m a m a sa. trei scaune. a t a este mică. o m a s ă . A mea are trei ferestre. jamais. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes.

Ils ne ferment . mangé depuis deux jours. . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. aucun. ma sœur. V. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). dans cette chambre. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). jamais. pas. rien. personne.. indigne. familier. négatif..g r a m m a i r e . Il m a r c h a i t (avec lenteur). . la couleur j a u n e . de b r u i t . J e ne v o i s ... élève dans la classe.. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . .. . joyeux. Mon père ne s ' i r r i t e . Le professeur n ' a trouvé ... Il n ' a . cette porte. ni. IV.. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point.. . envie d'aller au cinéma. .. mon frère . coquet. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. . Il n ' y a ... plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . Hélène n ' a i m e .. P a u l n ' a . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge.

que [ply^do . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. et je l ' a d o r e . VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. deux j u p e s . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . H e u r e u s e m e n t . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. — Moi. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . d ' é c h a r p e s . -e [syr] sigur. Moi je n ' a i pas de temps... m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . quelques chandails et c'est t o u t .9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. c'est_. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . plus de b a s . de fleurs. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . de sacs à m a i n .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. u n pardessus. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . je t â c h e r a i de me parer m o i . u n ^ i m p e r m é a b l e . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. de souliers. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . de colliers.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. de broches._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. de g a n t s . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . t u es devenue t r o p c o q u e t t e . mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . — C'est v r a i .m ê m e . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. ka] mai mult . -e [rakonesô] recunos­ cător. P a u l e t t e . En t o u t cas.. — Mais pas du t o u t . quelques blouses.. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets... de jupes et de blouses. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies.

.

Forme neaccentuate. E l îmi vorbeşte. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. Tu îi eşti indiferent ei. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent.compliqué. 4 4 . ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. v. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. acuzativ (complement direct). d a t i v (comple­ ment indirect). a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. p a r t e a I. p .' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. -e [kôplike] complicat.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. 122 . paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . se aşază. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . à elle.

0 (îl) ador. se va spune: C'est à moi que tu écris. în loc d e : Tu m'écris. me. V. E u îl v ă d . e. Je t e félicite de tout mon cœur. Nu m ă refuzaţi. moi pe toi pe le. Dă-mi să m ă n î n c .) 2. te. Je vous écris. Hélène lui raconte un beau film. i. 123 . 11 iubesc m u l t (pe el.). în general. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. u. 3. Je l'adore. Vă scriu. E u văd cîinele. pe ele Notă. Ea mă priveşte. Ies). Tu dois lui être reconnaissante. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. 1. ô. Trebuie să-i fii recunoscătoare.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Nous les invitons chaque dimanche. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. forma afirmativă. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. à toi et à lui. Elena îi povesteşte un film frumos. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. cu articolul le (la. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. ţie şi lui. Ies). care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. Formele accentuate marchează o insistenţă. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. Te felicit din toată inima. Vorbeşte-i de Guy. Tu îmi scrii. t'. Observaţie. lui la. ) . le. P e n t r u a insista. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. + a. Nu trebuie confundat pronumele le (la. Notă. la. Mie îmi scrii. h m u t pierd pe e. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. î m i dai o carte. Parle-lui de Guy. Ini. La forma negativă a imperativului.

je vous le présenterai. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . au concert.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . demain. en avion par le train.C î n d î n t r . V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. en bateau. chez le coiffeur à l'épicerie. colete) 124 . à scooter. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. e s t e n e r e g u l a t . à la boulangerie. à la fabrique. i le voi da m î i n e . Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . au bal en voiture. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. vi-1 voi prezenta. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . à bicyclette. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . par avion (mai ales p e n t r u scrisori. au théâtre. à pied au cinéma.

. . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. .. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . ces chemises? P o u r .. il. . . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . ţi-1 voi povesti m î i n e . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . Qui v e u t . . E a îi dă o carte. I V . . F i l m u l a fost intere­ s a n t . Voulez-. Mama sa este o b u n ă croitoreasă. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. . . III. cu flori sau coliere. J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. I l s . . . . Enumeraţi I I . un p a l t o n . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . . Mîine voi merge la d e n t i s t . . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . Prietena mea schimbă des toaletele. et pour aime beaucoup mes e n f a n t s .. . fertilise e n ... . Nu h a i n a face pe om. Ion îţi a r a t ă casa lui. L ' a n n é e passée n o u s . m a n g e n t comme des loups. oppose. două fuste... cîteva bluze. V.. . retrouverons c h e z . . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n .'. d e m a i n me promener au bois.. . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . Le N i l traverse l ' E g y p t e . . un pardesiu. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-.EXERCICES I . . . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e .. . . N o u s . . . donne.. . . . E u a m fost la coafor. en ville il rencontra son a m i . . . Ea are cîteva rochii elegante. avez fait des progrès. .. . le voi mînca chiar azi. en Pologne. . ... . . souvent au t h é â t r e . . .. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. . . N o u s . E l merge la fabrică cu bicicleta. . Spune-i să plece. chaque été chez mes grands-parents. . . écoute tous les conseils que son p è r e . chez le d e n t i s t e . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . t o u t de suite à la maison ! . . . .

Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite. Tout dans ¥m*i!BM! .10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire autour de lui.

des chemises. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. . des mouchoirs. — Prends ton complet. des bas. traînent. partout.la chambre est sens dessus dessous. des s ouliers. Du linge. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. une brosse. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. dit l'autre. un pyjama. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N'oublie pas les pull-overs. des w essuie-ma ins.

-e [duble] căptuşit. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. non. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. -ă . ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. ses frères et sa soeur. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. il en a besoin. des ciseaux.. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul.. Enfin. — Maman. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles.— Non. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. du­ b l a t . Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. des boutons.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. même à la montagne. dit Paul malicieusement. -ă 128 . -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/..) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. du fil à coudre. la valise est prête. Comme il aime toujours être bien mis.. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. donne-lui un fer à repasser.

Cărţile acestea vreau să le cumpăr. Ce sera sans doute unegrande surprise... învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . Este m a m a mea. căuta o carte. qui) şi c'est . foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits.. Ce sont mes amis. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont.. eare. il cherchait un livre. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. a înţelege.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. în acest caz..a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était... Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. Fetele au m î n e a t fructele. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances.. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits.: entendre une voix a auzi o voce 2. que) la scoaterea în Expresia c'est. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l ... qui (ce sont . Va fi fără îndoială o mare surpriză. que (ce sont.. E x p r e s i a c'est. Ce sont ces livres que je veux acheter. sont.. a asculta... Era vărul m e u . Ce ne sont pas mes amis. a a u z i .. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. que qui) (ce sont .. Maria a mîneat fructele. Expresiile c'est . C'était mon cousin. ce sera).

a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . Pe el vreau să-1 v ă d .u n n u m e p e r s o n a l . blînd lung favor it favorite . F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t .

Jacqueline îi dă ace de cusut. El îmbracă o jachetă îmblănită. cămăşi. batiste. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . Camera sa este în dezordine. Mon oncle est là. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Alain are nevoie de ciorapi. perii şi prosoape.. El este în întîrziere. J'aime les poésies de Victor Hugo.prendre) costumul la munte.. Alain nu-şi găseşte bascul. nasturi.. foarfecele şi aţă. IV. qui. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Fratele său îi spune să-şi ia (de. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. qui. que: Je remarque cette actrice. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Il veut devenir chimiste.EXERCICES I. pijamale. făcînd acordul necesar: bon heureux V.. Mama lui Alain este neliniştită. Alain nu are nevoie de palton. ce sont. cu f în. Alain est allé à la montagne. Les peuples luttent pour la paix. c'est. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii... III. folosind construcţiile c'est. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Ils dénoncent la guerre.

Le déjeuner fut composé d'un potage. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . À t o u t _ à l'heure ! . I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . le déjeuner. les fourchettes. . ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . Aujourd'hui je suis pressé. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. Le d i m a n c h e . À la fin du repas. les c o u t e a u x . et même un vase de fleurs. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. — Excellent déjeuner. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . et toute la famille l ' a p prouva. les cuillères. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. . d'un rôti de veau garni de pommes de terre. E n e n t r a n t dans la salle à manger. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . ie dîner réunissent toute la famille. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. le p e t i t déjeuner. d'une t a r t e à la crème.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . 132 . déclara P a u l . les serviettes.

a face o gafă 133 . la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) salé (adj. ) saler [vb. şervetul 2. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. geanta. paharul 2. prosopul 3. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . sticla 1. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m.

Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i .a -ătes I l l .a -a -âmes I i . fou. în naraţiuni.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. prin perfectul compus. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. nouveau. El este folosit mai ales în limba literară. mou) prezintă două forme pentru masculin.nouveau un courage professeur fou Forma a doua. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 .a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . a cărui consoană finală nu se pronunţă). vieux. în general.a -as I l I . în limba romînă se traduce. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. terminată în consoană. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. Prima formă.

Ils nous (apporter) de beaux cadeaux.. cuţite. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. ordre social. Jacquelinei îi place să pună masa. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. îmi plac prăjiturile şi fructele. . furculiţe. fermer. Ei au mîncat ciorbă.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. . linguri şi pahare. maison. Nous occupons une. Elle acheta u n e . Dans sa modestie. nouveau. Am cumpărat farfurii. la prînz şi la cină.. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Vous (rentrer) fort tard. Dans ce parc il y a un . .. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). femme qui sait très bien tricoter. III. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". .... quartier. . IV.. arbre.. J ' a i vu hier u n . . Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. robe. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. H . homme qui se promenait dans ce jardin. Je connais u n e . Il ne peut manger que des poires.. mou. être şi avoir. Nous habi­ tons u n . vieux. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux.. Les pays de démocratie populaire ont établi un . V. . Le malade (garder) le lit deux semaines. . fou. .

t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . On a bu du Champagne. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. ma chère. une dinde r ô t i e . du pâle de foie gras. — Tu as un b o n j i p p é t i t .m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic.d i x ième anniversaire de g r a n d . 136 . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. des truites au beurre. De mon t e m p s . Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . G r a n d . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. du vin b l a n c et du vin rouge. un délicieux soufflé au fromage.m a m a n . de la limonade et de l'orangeade. La v i a n d e . les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. les sauces.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir.

bucatele délicat. fin. elles font du s p o r t . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/. elles d o i v e n t se n o u r r i r . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m. -e [grije] prăjit. a î n ă l ţ a .) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. -e [delika] d e l i c a t r . E l l e n ' a j a m a i s ^. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . d i t A l a i n .ă .) fois (f.. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare..) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica.) ficat credinţă d a t ă . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . -ă l'invité (m.) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . . . Regardez notre grand-mère. Omonime foie (m. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m.) foi (f.été m a l a d e .

Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. du vin blanc et du vin rouge. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Je bois de la limonade. Observaţie. Beau limonada. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. Il faut du courage pour escalader ce sommet. Eu fac sport. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Nu trebuie confundate articolele partitive du. de l'eau. Acest copil mă întristează. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Gustul limonadei este excelent. Cet enfant me fait de la peine. vin alb şi vin roşu. 'i de -— V. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . S-a băut şampanie. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. 138 . de la. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Le goût de la limonade est excellent. La consommation du vin est élevée en France. indică o parte. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Tu manges du beurre. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). de la. Am băut vin. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. specific limbii franceze.

R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. 1.a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. médire (a vorbi de r ă u ) . interdire (a interzice). Trecut dite spus. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. 2.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . Verbele contredire (a contrazice). -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 .. La fel se conjugă verbul redire.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i .

merci. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. . hotărî*.' înaintea următoarelor pain. perfectul nehotărît com­ sau . V e u x . mîine fură! şi un bou. . beurre. Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. . café? N o n . jardin. viande. . bière(bere). . des livres (nouveau) . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. viande. . courage pour traverser cette rivière. beurre e t . Il faut v r a i m e n t . Pofta vine mîncînd. . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. fromage.. ei au b ă u t oranjadă şi limonada. . . III. sub­ fruits. .EXERCICES I . J e mange s o u v e n t . . I I .t u . I V . œufs p o c h é s . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. . perfectul simplu şi imperativ. Nous m a n g e o n s . au b ă u t v i n . Champagne. . arbres qui se trouvent d a n s . V . . . E l este împotriva slăbire. Qui vole un œuf. des enfants (intelligent]. . courage. J ' a d m i r e . fenêtre de ma chambre est grande. Cine fură azi un ou.je b o i s . . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). argent. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. PROVERBE L'appétit vient en mangeant. . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. des yeux (bleu).. vole un bœuf. fleurs e t . . . fromage. l'eau. . .

Dimanche nous irons dans le delta du Danube. t. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court.. On construit partout et beaucoup. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. ses stations climatiques plus confortables. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. kurt] scurt. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Vendredi. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Les jours sont plus courts que d'habitude. Chère Hélène. L'hôtel est très confortable. confortables.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. D'ici deux semaines. -e [kur. spectacle à l'Opéra. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 .5 juin 1964. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. Bucarest. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. surtout lorsqu'on^est touriste. promenade en car dans Sa ville et le soir. ses villes deviennent plus grandes. de retour. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. Le guide parle le français presque aussi bien que nous.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. se.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. le mois d'août 2. -e [akœjô] p r i m i t o r . pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. -oare l'hôtel (m. 1.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . gentil accueillant. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. -ère [aspiţalje] ospita­ lier.

c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. infiniment etc. d e i n f e r i o r i t a t e ) . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Această carte este foarte interesantă. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . aussi ( c o m p . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . Mon amie est extrêmement bonne. cei mai mare fluviu din E u r o p a . d e s u p e r i o r i t a t e ) . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . Camera mea este mai mare decît a ta. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . 144 . bien. Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . extrêmement. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . Ce livre est très intéressant. la. C u v i n t e l e decît. Ies. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort.

sîmbătă. mourir. devenind mai mare. dire etc. sortir. vêtir. decembrie — ultima. content. Plural La fel se conjugă: courir. vineri. croire. miercuri. boire. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. servir. ouvrir. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. voi pleca în deltă. II. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. joi.a ) Verbele din grupa a I l I . mai frumos. sentir. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. EXERCICES I . lire e t c .a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir.Perfectul simplu (grupa a H l . intéressant. marţi. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. în luna septembrie. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. Astăzi sîntem în 5 mai. 10 145 . duminică. partir.

Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. mais heureusement pas aussi gros que Louis. 5 lequel est Henri? 146 . ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. Iată omul cel mai primilor. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. 3. vouloir. IV. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său.III. offrir. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. 2. 4. Aceste fructe sînt foarte bune.

un couteau et une boîte de conserves. 147 . Sur la table il y a une bouteille. Sous la table il y a un chien. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Près de la table il y a un chat.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait.

. în limba franceză.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.

timide à la fin de l'hiver. Les champs.alors que renaît toute la nature. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. vacances. dire congés. tourisme. dit Jacqueline à son^amie Laure. brille au printemps avec plus d'éclat. la primevère. C'est difficile à dire. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. mer. le muguet. les parcs et les jardins verdissent. Le soleil. car c'est^. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. la violette. des fleurs poussent partout: la perce-neige.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. 149 . J'aime le printemps.

VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. dans la vigne. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . -ă l'éclat (m. -e [prefere] preferat. Il pleut r a r e m e n t . dans le j a r d i n . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . -e [labure] a r a t . Moi. Il y a des jours où l'on respire à peine. Pense qu'en élé il fait très c h a u d .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé.— Tu vois toujours la vie en rose. dans le verger et dans la basse-cour. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e .

). Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .-e [akôpli] î n d e p l i n i t . ) a fi r u p t de oboseală accompli. Il reste encore un mois. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. Mai este încă o lună. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. ploaie.) a merge la ţară Observaţie. ninsoare etc. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . de exemplu.) [cïplwa] aici: postul. ca. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . Il arrive qu'on se sépare. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. cîmpia. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . aller à la campagne 2. 151 . dar şi alte verbe. campania (militară etc. funcţia.

. „ „ de l'été sont . adverbele: I I . .. în afară de i m p e r a t i v . Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien... Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . se află). : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea.. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe.. repede fort. frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . la t e m p e r a t u r ă etc. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Hélène? Oui. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t ..a (v. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. je ne le suis pas. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. e x i s t ă . extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Eşti bolnavă. Completaţi 152 . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt.u n adjectiv. Elena? Da. „ . .Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. Êtes-vous malade. „ „ de l ' a u t o m n e sont . souvent. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . sînt (bolnavă). je le suis. de l'hiver sont . u n s u b s t a n t i v . tard.

Veux-tu m'accompagner? Oui. V. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. je veux (t'accompagner). La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . 153 . Primăvara. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Ieri a bătut vîntul. contracte. toamna şi iarna. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . lungi şi nopţile scurte. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. vara. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Săptămîna trecută a plouat des. soarele străluceşte. Vara este cald. Uneori ninge. La munte este frig. florile cresc pretutindeni. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). Primele florisînt: ghiocelul. frumoasă.u n s chaleur et du froid? — Oui. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Vara zilele sînt. Există prieteni devotaţi (dévoués). Veux-tu partir? Non. je ne veux pas (partir). Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. este vreme. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. E mai cald decît primăvara. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Êtes-vous heureux? Oui. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Tu es content? Je ne suis pas (content). Uneori vara cade grindină. Astăzi este prea cald. Iarna zilele sînt scurte. violeta. Cum este timpul astăzi? I V . Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps.III. monsieur. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. je suis (heureux). Toate anotimpurile anului sînt frumoase.

C'est la rentrée des classes. les noix. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. — Oui. en tout cas. l'automne a quand même ses bons côtés. les jours deviennent de plus_en plus courts. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. j ' a i m e tous les fruits. dit Laure. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. C'est l'automne. il gèle et le vent souffle avec violence. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. En échange. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. — D'accord. Tu vois. Il pleut souvent et il fait du vent. les poires et surtout le raisin. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. Les 154 .15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. mais le plus souvent il fait très froid. mais tu es^une petite capricieuse.

-ă froid [frwa] rece. des mince subţire 155 . -e [kur] scurt. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. VOCABULAIRE court. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. partea capricieux. -euse [kaprisj0] capri­ cios.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. -e [30m] îngălbenit.jours sont courts. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . -sse [epe] gros. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables.ă le tapis [tapi] covorul épais. latura .

feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. (Eu) nu am bani. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. fila. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. 2. Il fait un vent à décorner les bœufs. coala. nu Observaţie. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre.: feuille de paye stat de s a l a r i i . î n această grădină sînt flori fru- 156 . Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. Suflă un vînt de te ia pe sus. răcoros: il fait frais 2. E l are p u ţ i n i veri. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. Maria are m u l t e prietene. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. 3. Il a peu de cousins. 2. la 1. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. E un ger de crapă pietrele. A ţ i citit m u l t e cărţi. 4. Je n'ai pas d'argent. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. 3.

La persoana I p l u r a l . la i m p e r a t i v (pers. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az.a p l u r a l . mase. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. „toţi". Orice om trebuie să apere pacea. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. Se traduce prin „tot". Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . La persoana a I l . 1. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera.(nous faisons[nu^faz3J). tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. 157 . el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. satisfaire (a satisface). în acest caz are sensul de „orice". 3. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . „toate". 2. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. vous êtes.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . refaire (a reface). fern. vous dites. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). „toată".

. Elle fait. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. fromage. iar frunzele copacilor cad. petits pains. Nous avons mangé.. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. J ' a i . Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. sport depuis dix années. Tout homme doit défendre la paix. ... El vrea să ştie tot. în timp ce la adjectivul tous. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Pămîntul aparţine tuturor. Sora mea mănîncă multe fructe.. Măriei îi plac sporturile de iarnă. iar nopţile mai lungi. tout fut vendu: meubles. EXERCICES I . Toamna e mai puţin frig decît iarna. J'ai écouté.. Uneori plouă.. Ils sont tous contre la guerre. .. general: La terre appartient à tous. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Il vous faut. sau un fapt vag. Je n'ai pas écouté.. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. Je n'ai pas rencontré . 158 . Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. bons livres. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. III. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . Elle se charge de tout.. . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. musique. Toţi copiii sînt acasă. Buturuga mică răstoarnă carul mare. aerul este răco­ ros. connaissances à la mer. Noi sîntem toţi acasă. . -s final se pro­ n u n ţ ă . Cet édifice a .Tout este şi pronume nehotărît. perfectul simplu si perfectul compus.. argent.. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie.. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Il veut tout savoir. Il veut tout savoir... fleurs dans ce jardin. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . petits-enfants bien sages. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. IV.. livres. . Mon voi­ sin a . films. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . la viande et. V. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. musique.. beaux salons de réception. Il n'a pas. argent. . . eiitor. .. courage pour faire cette ascension. Il y a bien . . Florile se ofilesc rînd pe rînd.. Cette semaine j'ai vu beaucoup . vêtements.. PROVERBE Petite pluie abat grand vent.

Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. — Mais demain c'est dimanche. je voudrais dormir un peu plus tard. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. — Il sera bientôt onze heures et demie. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. Il a reçu beaucoup de cadeaux. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. On rentrera par le train de sept w heures et quart. et il est très content. — A propos. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. On_. 159 . propose-t-il timidement. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. Partons à dix^heures. à cinq heures juste. L'autre. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. quelle heure est-il? demande Michel.. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. le meilleur ami d'Alain. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). tantôt elle s'arrêtait net.. Guy.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. celle que j'avais jusqu'à présent. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. Pas moyen de la faire marcher. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde.

aici: a rămîne în urmă tantôt. tantôt ftâto] cînd.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a .) tîrziu a întîrzia tardif. ) [cer] ora content. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. grommelle Guy. -e [revolte] revoltat. . -ă. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.) întîrziat... -ve (adj.) tarder (vb. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . dit Alain révolté. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia..) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. a rezista.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/..Tyran. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.. Pas la peine de se déranger alors ! —. drept.. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux.. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. -euse [parss0] leneş. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. a ţine piept a-şi băga în cap . a ţine cu orice preţ 160 . care vine cu întirziere tardivement (adv.— Ou bien à midi. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a .. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. VOCABULAIRE l'heure {/. aici: fix.

Este ora cinci fără un sfert. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. est dix heures et demie. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Este ora unsprezece fără cinci (minute). Este ora trei fără un sfert. Il est trois heures moins le quart. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora două şi j u m ă t a t e . se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora p a t r u şi un sfert. E s t e ora cinci­ sprezece. Il est cinq heures moins le quart. Este ora şapte (fix)'.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. mauvais. est onze heures moins cinq (minutes). se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). (minutes). 1. juste). Este ora zece şi j u m ă t a t e . trois secondes. Il est neuf heures et quart. / ( est quatre heures et quart. / ( est midi. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . vingt-quatre minutes. Este ora douăsprezece (amiaza). în limbajul familiar. Este ora nouă şi u n sfert. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. est dix heures trente (minutes). Note. Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins.

„al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. Il n'y a pas de quoi. Voilà l'homme dont j'ai besoin. N-ai p e n t r u ce. „despre care". plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. La plus mauvaise des montres. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. Sala în care lucrez este m a r e . „al cărui".r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. Minele din care se extrage huila. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . Il est attentif à la moindre observation. Le jour où il est venu. Observaţie. I a t ă omul de care am nevoie. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . a cărei uşă o închise. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Notă. Are cu ce t r ă i . Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. în aceeaşi s i t u a ţ i e . Ziua în care a v e n i t . E l ieşi din cameră. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. où. F a m i l i a din care m ă t r a g . Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . „a cărei". L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie.

Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. şi A. pour laquelle je suis heureux de travailler. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . Observaţie.. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . La zece. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . pentru care sînt fericit să muncesc. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. G. { mase[ fem. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. masc. lequel duquel auquel fem. pour). Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a .(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . Casa spre care mă î n d r e p t . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . lesquels desquels auxquels Plural fem. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u .. N. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. laquelle de laquelle à laquelle masc. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. vers. sur. J'aime beaucoup ma patrie. . Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . à. D.Formele compuse ale pronumelui relativ le. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. .

j'habite est grande. 164 . vole un bœuf. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. nouă şi cinci (minute).. Este ora două fix.. .. Le livre .. je confie tous mes secrets. de aur. je ne me séparerai jamais... merge înainte.. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. j ' a i admiré la vallée. nous avons rencontré est le fils de mon amie . se trouve sur la table. j ' a i salué est mon professeur. il se trouvait était beau... C'est mon amie. quelques-unes étaient très grosses.. Ceasul meu nu merge bine.. Le tableau. I I . Le pont sur. Ils mangèrent quelque chose après. Este ora zece.. Le garçon. Am lucrat pînă la miezul nopţii. Te voi aştepta o jumătate de oră.. în curînd va fi ora trei. ils allèrent dans le parc. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .. Le monsieur.. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. patru fără şapte (minute)..j'ai besoin ne se trouve plus. vole un oeuf.... Voi veni la tine mîine la ora 11.cinematograf. Elle cueillit un panier de fraises. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Le jardin. . La ville. I I I . Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert.. Donnez-moi le crayon.... La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Voilà quelquesobjets. nous passons chaque jour a 400 mètres. Am avut un ceas foarte bun.... Te aştept la restaurant la ora 8 seara.

Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort.IV. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. 564. El a fost atent la cele mai mici detalii. Mieux vaut tard que jamais'. 71. Qui choisit prend souvent le pire. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. V. V I . Camera Luciei este mai mică decît a ta. A căuta nod în p a p u r ă . Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. 73. 749. Nu t o t ce luceşte e a u r . Chercher midi à quatorze heures. 99. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Apele line s î n t a d î n e i . 41. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. . Compoziţia lui Paul este cea mai bună. 875. Cine alege culege. Dă-mi o carte mai bună. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Tout ce qui reluit n'est pas or.

ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. E n t o u t c a s . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . n a t u r e l l e m e n t . C'est son r ê v e . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. Ca se v o i t . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . professeur. R e g a r d e . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s .P o u r q u o i p a s . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. —. Tu as été une e x c e l l e n t e élève. il y a u n g r a n d m a i s .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . Que d e v e n i r ? A v o c a t e . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . fam. M a i s . c h i m i s t e . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e .

.

le pilote le pilotage piloter (m.) journallement (adv.) le journal (m. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. a u n u i avion a conduce u n v a s . le jour (m.) téléviser (vb.) la journée (f.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) a călăuzi.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. u n avion. -ière (adj.) (m. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o . gazetarul z i u a .) journalier.) ziua j u r n a l u l . (fig. -triée (m 2 .) le téléviseur [m. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. u n a u t o m o b i l .) 3 .f.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. la télévision (la télé) (f. a reflecta l'avenir (m.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. 168 .) .) le journaliste (m.) le téléspectateur. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) le journalier (m. conducerea u n u i v a s . salariul pe o zi.) le journalisme (m.

se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. Marc este un egoist. se. nous. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. vous. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. vous în u r m a v e r b u l u i .soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. spălam être: reflexivă: mor. 1. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. te. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. s'emparer. se souvenir etc. Imperativ lave-toi! s p a l ă . T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. 2. nous. Celui qui parle trop de soi est un vantard.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. se. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. il ne vit que pour lui. Observaţie. * en aller. se réfugier. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste.). P r o n u m e l e me. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. s'évader. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . 169 . te.

Elles se parlaient tout le temps. Ea este profesoară. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . Eu vorbesc cu prietena mea. peintre. fournisseur. historien. Je parle à mon amie. Se v a s p u n e . Cuvinte c a : professeur. Eu spăl un obiect. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . Ele îşi vorbeau tot timpul. disciple. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . De asemenea. în general. Ma cousine est ingénieur. Este v o r b a . sculpteur. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin.s e p e n t r u ambele genuri. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. ministre. George Sand este o mare scriitoare franceză. in­ génieur. Je me lave. tourneur. juge. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . chef. penseur. în t r e c u t . philosophe. amateur. écrivain. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . E x em p le: Elle est professeur. partisan. (Eu) mă spăl.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. adjectivele. député. guide. chauffeur. în special de b ă r b a ţ i . u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . Verişoara mea este ingineră. Articolele.

Mama prietenului meu este pictoriţă. Paul est un admirable sculpteur. deputată şi chiar ministru. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. il est un admirable chauffeur. Son frère est un peintre de premier ordre. II. Il est le meilleur tourneur de notre usine.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Voi vă distraţi foarte bine. Este o meserie pasionantă. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Treceţi la feminin prezent. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Mă numesc Mauriciu. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . o'femeie poate deveni ingineră. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Cet homme se croyait un grand philosophe. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. doc­ toriţă. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. învăţătoare. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Astăzi. Multe femei au devenit piloţi. III. V. Adriana a fost o elevă excelentă. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. în acest caz. profesoară. imperfect. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Noi ne plimbam în parc. Este ora 4 şi jumătate. mă culc la ora 11. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Cet homme est le professeur de mon enfant. Nepoata mea este poetă. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. IV. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine).

18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. attendit le signal d'appel et forma le numéro. dit-elle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . — C'est toi. — C'est elle-même qui parle. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard.

) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. merci.. — Entendu. (fam. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . C'est ce que je voulais te proposer. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__.Boulevard".) Aşa şi aşa. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd.) Ce mai faci? Très bien. un soir. au restaurant. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. A bientôt. — Très bien. m u l ţ u m e s c . — Alors. Bine (mă simt bine) şi dv. comme ça.) [apsl] apelul.connais son^adresse. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. Que dis-tu d'une sortie. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. ? Comme ci.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m.

c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . eu mîncasem etc. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. în limba franceză el este un timp compus . eu pis. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem.). Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. Notă. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. cu a t î t mai bine (rău).GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă.

E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. Michel (aller) au t h é â t r e . Andrei se simte m a i bine. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . aller. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . I I . se simte bine. Cu a t î t mai bine ! V . poţi 175 . faire. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . apoi închid telefonul (raccrocher). ş i d v . Il (pleuvoir) pendant trois jours. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . choisir. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. ? Simona nu se simte prea bine. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. E l muncea cît putea m a i bine.EXERCICES I . Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . I I I . Petre este mai p u ţ i n v i o i . le moins. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Je (penser) souvent à lui. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Pe curînd. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. I V . La revedere. Ea îmi telefonează în fiecare seară. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. ele vorbesc m u l t . Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Vous (faire) peu de fautes. Merg foarte des la con­ certe. De obicei. François (aller) chez le d e n t i s t e . Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. Vorbesc. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. Te a ş t e p t a m m a i devreme. raconter.i m a i u ş o r .

. prêts à être préparés. Des prunes. aubergines.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. des haricots verts. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . de la viande tranchée.) [ober3in] vînăta l'oignon (m.. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. du raisin.tă w k8] în calitate de l'imagination (m.. des poires. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . Il a bien travaillé ce matin-là.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. des noix. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. que j'aime tant. Des tomates. des pommes de terre. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. car mon départ approche. des pommes.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits.) [ e t a l a t tejgheaua. des^. sur les_étalages. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. Étant_en Roumanie en tant que touriste. pour notre siècle..) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. le siècle „de la vitesse". je pourrais même dire artistiquement.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. des carottes. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. des choux.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . J'achèterais pour la dernière fois des fruits.

) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [aj] l'oignon (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.

nici laie. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. un ingénieur français 178 . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. nici peşte . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . une belle ville. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. Spre deosebire de limba r o m î n ă . nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l .Expresii poisson d'avril ni chair. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului.

EXERCICES I . ca peu e t c .. La t i m p u r i l e compuse însă. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . un garçon intelligent In limba franceză. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . : Il a beaucoup mangé. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. beaucoup. un poêle chaud d) în general.. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde.

Ménager la chèvre et le chou. Mihai este un om cumsecade. A împăca şi capra şi varza. PROVERBES Garder une poire pour la soif. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. cu 10 etaje. la condiţionalul prezent verbele garder. vinetele şi varza. nuci. Un singur om îl aştepta. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. Irina are părul blond. tel fils.I I . III. IV. tel fruit Tel père. Aş cumpăra legume şi fructe. pere. Locuiesc într-un imobil mare. Mama a terminat repede această bluză. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. îmi place vinul bun. Mihaela a citit mult. El ar mînca o salată de ţelină. Tel maître. Tel arbre. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. A strînge bani albi pentru zile negre. Antoaneta este o fetiţă mică. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. Conjugaţi dire. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Dunărea este un fluviu lung. dar a scris puţin. Am vizitat ieri un magazin mare. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. mere. Citesc o carte interesantă. punir. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. struguri. { Cum e sacul şi peticul. tel caiet. piersici. . Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Petre a cumpărat o cămaşă albă.

— Tu reconnais Beethoven? dit l'un. L'élève: — Ce n'est pas la peine. t 181 .. Il est plein de fautes et de pâtés . répond l'autre.. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. je suis w obligé de prévenir ton père. Deux snobs vont w au concert. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. monsieur. un petit.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. c'est lui qui l'a écrit en w entier.

Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. — Hier. c'est moi que vous w avez renversé hier.. mais^à quelle heure. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. monsieur. — C'est bien possible. monsieur. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. Madame.. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. Expliquez-vous. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. monsieur? 182 . En cours de route. la tête entièrement bandée. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?.

-ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . -ă . m o n s i e u r . et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé.c e que ça Deux moitiés. frit] fript. -e [fri. B i e n . et encore en deux? Des frites. m o n s i e u r . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . monsieur. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. q u ' e s t . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. prăjit.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. B i e n .

relire (a reciti) etc. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. lue c i t i t . je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. 184 . Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). je lisais Perfectul simplu este je lus. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. -ă La fel se conjugă élire (a alege). El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis.

N . Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. j'écrivis. Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. souscrire (a subscrie). écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. Scriam o scrisoare prietenului meu. Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r .) şi să scrie (inf. EXERCICES I . c o n t e m p l e r . inscrire (a înscrie). La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). A ţ i c i t i t această poezie? 185 . Citeşte această poezie. Voi citi o carte bună. transcrire (a transcrie). E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . -e scris. Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . prescrire (a prescrie). E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . I I .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. U .V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i .). j'ai écrit. réussir.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.. Il est parti.. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. II. pain d'épice.. cheval. pur. bons fruits. corail. haut. deux années.. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. rail. bas. travail. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. . Ces bonbons sont. À l'occasion de son anniversaire. . Indicaţi numele zilelor săptămînii. chou. fleurs.. A. heureux.. REVIZIE EXERCICES I . les enfants. I l y a t a n t .. détail.. cher. il sera bientôt fait Quoique en miniature. il n'a pas rencontré. bijou.. genou. Marius mange. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.... je le dis sans façon Et sans fades grimaces.... Il y a une grande différence... amis.. doux. J'ai rencontré.. Mon cher. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. pommes cette année. V...vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. la table..III. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. IV. . timide. toi.. Budapest est bâtie.. beurre. amis. les cheveux blonds Et la tète bouclée.. fromage et.... Point sot. poissons dans cette rivière.... cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. 186 . voilà Pouchkine. Je viendrai demain. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.. les rives du Danube.. Paris. ces frères. Il y a bien. Brigitte a reçu beau­ coup. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814.. l'armoire. Le vase est. à l'âge de 15 ans). clou. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. nez.

nul. IX. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. maire. joli. Ea le dă să mănînce. folosind si voca­ chaud.. Conjugaţi verbele: IV. menteur. Mă plimb în fiecare zi. Sora mea este profesoară de muzică.). VIII. Aştept azi un vechi prieten. Este ora 12 noaptea. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. şapte fără un sfert. V. premier. Astăzi e cald. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. 187 . Dă-i să (à) mănînce (inf. Avant d'aller à la (. N-am nici o poftă să plec la plimbare.III.). iarna ca şi vara. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. VII. Toţi tinerii purtau cra­ vate. dire. grand. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. gras. La (. blanc. de cette ville... Copilul său se simte mai bine acum. Este ora 12 (amiaza). Traduceţi la indicativul prezent. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (.) il faut apprendre à nager. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. El a aşteptat o jumătate de oră.. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Este vreme rea. lire şi écrire. VI.. gros. beau. cinci şi jumătate. viitor fi perfectul compus faire. bref. beau. long. mère. étranger. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. Claude Àchard est le. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière.) de Guy est très jeune.. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul... Casa lui este mai mare decît a ta. des hommes (travailler) dans le jardin. Dintre cuvintele mer. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. Am citit cărţi mai bune. sot.

.

PARTEA A lll-a .

.

podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Saint-Malo. la Mer du Nord.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Le Havre. Les principales villes du pays sont Marseille. VOCABULAIRE bourgeois. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. Lille. au point de vue administratif. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. À l'Est. doux et humide en général. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. Bordeaux. une haute chaîne de montagnes. lui. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. la Meuse. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. dit Plateau (ou Massif) Central. La Manche reçoit la Seine. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . Le climat de la'France est tempéré au Nord. Nantes. Nice. -e [bur3wa. -e [tâpere] t e m p e r a t . en plusieurs départements. la Mer du Nord. Rouen etc. Au Sud. le Rhin. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Saint-Étienne. Le Rhône. La Rochelle. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. La population rurale représente presque la moitié de la population française. c l i m a t u l tempéré. Toulouse. les Alpes. Toulon. s'achemine vers la Méditerranée. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. l'Océan et la Méditerranée. Le territoire français est divisé. Brest. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . Paris est la capitale de la France. (le Mont Blanc). s'élevant jusqu'à 4 810 m. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. C'est une république bourgeoise. Lyon. Cherbourg. Strasbourg. burşwaz] bur­ ghez.

Adjectivele nehotărîte se aşază. Toată lumea voia să-1 felicite. însuşi. t o a t e .-ă"). tous.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. tout. t o ţ i . même (eu sen­ sul „însuşi". 192 . chaque (fiecare).'-le (cutare). m a i m u l t e ) . toutes (tot. ceva). -e (nici u n .) partea coteau (m.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f.) veriga ~.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. oricare).la le le lă côte (f. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat.-ă . nici o). nul. -ă). Cîţiva copii se j u c a u în grădină. -e. -e ( n e n u m ă r a ţ i . însăşi). sigur. n e n u m ă r a t e ) . quelques (cîţiva. vreo.) colina côtelette (f. Tout le monde voulait le féliciter. nulle (nici u n .la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. maint. certain. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. a l t a ) . -e (anumit. tel.) l a n ţ u l ta chaînette (f.-e (cu sensul „sigur. aceeaşi.) lănţişorul le chaînon (m. „însăşi"). cîteva). Certain.) coasta côté (m. même (acelaşi. de obicei.! quelque (vreun. aucun. t o a t ă . nici oi). plusieurs (mai m u l ţ i . înaintea substanti­ vului determinat. quelconque (oarecare).

a p l u r a l ) . a I i . este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . I m p e r a t i v u l are două forme .Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. cea de-a doua. în schimb. -e Observaţie. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . în special veuillez (pers.

T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. I I . gauche de la rue. distractions. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. EXERCICES I . h o m m e . Notre pays offre au peuple. I I I . de montagnes.. à . Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u .. se între­ b u i n ţ e a z ă . plusieurs: étages. rue..... 2 . . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. autre: t o n . certain: heures... de porc.. p a y s . On p l a n t e des vignes sur les. . Nu pot să m ă hotărăsc. saisons. même: âge. paroles. Vous devez lire au m o i n s . Verbul pouvoir nu are imperativ. famille. les m a n i festations. fils. . objets. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. toutes. J ' a i m e m a n g e r des. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală.. mois. Daţi-i o carte oarecare. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . v i e .. t o u s . Jérôme é t a i t présent à. I V . m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider... manières. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. Le magasin se trouve d u . q u e l q u e s . p l u s i e u r s . . pages par jour. j u p e . 1.. 194 . Les Carpates forment une longue. tel: père. jours.. . b i b l i o t h è q u e . la persoana I singular. les plaisirs du repos. réponses. les réunions. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. personne. . de la Mer Noire_ sont très belles.salles d ' é t u d e . .Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. . enfants. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . a r t .

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

(Voi putea să citesc ziare franceze. fiind orientată paralel cu Sena. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. (Am vrut să citesc „l'Humanité".) se uită chiorîş. Aş vrea să vă întreb ceva.). Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. à toutes les personnes. (Vreau să lucrez din răsputeri. 196 1 2 3 . a o duce de minune.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité".) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.? Nu am vrut să-1 mai vedem. la regarde de travers — Notre-Dame.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. pare a o privi „oblic". (Pot să învăţ franceza. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.) a huzuri. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. Conjuguez. (fig.) — Je pourrai lire des journaux français.travers 3 se la couler douce — (pop. Pot să plec? V.

Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. (Jacques Prérert. . Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.

Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. Sur ces 55 millions. thermiques. cultures maraîchères et fruitières. en outre. Il nous faut mentionner. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . soieries. l'industrie textile (industrie cotonnière. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. vignes. industrie automobile et aéronautique etc. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. La France compte parmi les exportateurs de blé. VOCABULAIRE l'industrie (/. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. textiles synthétiques). lainière. centrales nucléaires). de betteraves et de fruits.). l'industrie électrique (usines hydrauliques. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. de vin. La France est aussi un pays agricole. caoutchouc). de volaille. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . de produits laitiers. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals.

) l'exportateur. exporter (vb. -oarea a exploata vitejie şi adj.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. -ère [frqitje. fructifer. -ă électrique [elektrik] electric. fapta de exploatabil. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.f. c u l t i v a b i l .) l'exploit (m. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher.m.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) exploitable (adj.f. frqitjsr] de fructe. -ă exploatarea exploatatorul. -ère [ m a r e / e . -euse exploiter (vb.) l'exploitation (f. -trice(s.) l'exploiteur.) (m. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f. -ă.

. J ' a i m e les fleurs. f i i n d e c h i v a l e n t . v e r b . ne veut renoncer à ses profits. exploitable. forestière obtient de gros bénéfices. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. Les esclaves étaient d u r e m e n t .. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. J ' a i plusieurs livres. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . Nous en avons (du beurre). negaţia I. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. je vais acheter des fleurs. Ce gisement minier est. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. exploiteur. J e connais tous les détails de l'histoire. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . de obicei. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. negaţia a I i .. Les. de la...P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu.. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . î n cazul unei propoziţii negative. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en.a : Je n'en parle plus. III. il r i t de cela. En p o a t e î n l o c u i . et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . . I I . ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. î n a c e s t c a z . Veux-tu des fruits? Merci. 200 . réjouis Notă.. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. il s'en occupe.. Aucun. je ne veux pas de fruits. . Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. exploitation: ) (exploiter. u n e o r i . Cette. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. pronumele en.

Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. V.I V . Ele ar fi putut pleca. Voi aţi fi avut mai mult succes. Noi am fi scris mult mai multe articole. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Je n'aurais rien dit. Ar fi vrut să alerge mai repede. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. J'en aurais lu quelques pages. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. • .

Jacqueline. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. Il t'arrivera un jour de faire comme. et demie. Jacqueline: Ecoute. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. c'est décidé. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Alain '. 202 . Alain: C'est à quelle heure. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. au plus tard.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Tu vas te coucher à minuit. Alain: Quelle histoire. alors: Marseille. La gare.

. buclă (de păr) 2 .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . . D ' a i l l e u r s . . cercel: boucle d'oreille 203 . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. p l u s lestes. d u m o i n s .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . -oară. Vous êtes r e s t é . c a t a r a m ă . m a i s .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . ~. -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. . p u i s q u e . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . J a c q u e l i n e .. inel de fier prin care se trece o curea 3 . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. t o u t essoufflé. * mişcare. -e [vàtry] pîntecos. . ne vous en faites p a s . b u r t o s . g r a d u e l l e m e n t . Le t r o i s i è m e . . a se năpusti a se grăbi a încerca. -ă soupirer [supire] a ofta. A ce m o m e n t . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. p r e n d de la vi­ tesse. D e u x d ' e n t r e e u x . sprinten. a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi.. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . -. rl se lamenter lamate a se t i n g u i . -oasă. u n p e t i t gros v e n t r u . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t .

a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. de o b i c e i . există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. d e o b i c e i . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). înaintea verbului. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v .GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . j'y ai pensé. forma afirmativă.

que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . J ' . Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. vrei să iei o carte? I V .Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . Nous. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'.. Ne. R î d e m încă de povestea voastră. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. t a r d i f . Mă duc imediat acolo. t â c h e r ) : Elle est venue très. obtenir (a obţine). Se conjugă la fel. a se întoarce). Ces regrets. . vers les joujoux.. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' ... Traduisez en français. a sprijini). Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. dans les rues. réfléchirai cette nuit. La foule. 2 . la sfaturile tale. . appartenir [a apar­ ţine) etc. -e Observaţie.. parvenir (a parveni).. Vom fi la ora i e c e la gară. pense plus. .. féliciter. . EXERCICES I . verbele: tenir (a ţine). 1. N u . Tu n ' . se p r e s s e r . .. 205 . ce t r a v a i l est urgent... plus. tar­ d e r . en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des.. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. L'enfant voulait se. . tot cu a u x i l i a r u l être. I I I . se souvenir (a-şi aminti). Tu n'as q u ' à m ' . b) Vom ajunge azi după-masă la mare. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . ne peuvent nous impressionner. a t t e n d r e . Se conjugă la fel. Alain n ' . . . Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. intervenir (a interveni). vas pas? I I . [viitor) de lui expliquer cette question. . . se p r é c i p i t e r . Ne g î n d i m . Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. dar cu auxiliarul avoir.m i m a i vorbi de plecare. soutenir (a susţine.. . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle... parler à personne.. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. verbele: revenir (a reveni. Participe Présent Passé venant venu.

. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. — L'ignorance des élèves — dit-il. -e [sstomake] înmărmurit. Je viens de raconter à ma voisine. încît conclure [kàklyr] a încheia. Elle m'a demandé si.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. aborder [abardej a aborda. . a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. efectiv 206 . ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . au baccalauréat. -ă répliquer [replike] a replica. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. Mais. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. en apercevant un de ses amis. a replica a se aşeza. au cours du repas. . .a] astfel că. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. W. -ă estomaqué. . a lua loc într-adevăr. ) [inaràs] . au fond. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. . Croyez-moi. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. le professeur ne réplique point. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. -.

nici u n a ) . (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. 207 . quelqu'un. u n a . rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . chacun. î n s o ţ i t . l'une. -ă care poate fi închipuit. . nulle (nici u n u l .) imaginaire (adj.) imaginable (adj. nici u n a ) . Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . Voi pleca (îndată) de la birou.. a sosi.) a închipui imaginaţia închipuit. de obicei. l'un. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . a l t u l .-e (fiecare). de u n a d v e r b de t i m p (de-abia... E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. a ajunge 2. l'autre.. . u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. chiar acum): Il vient d'entrer.-e (nici u n u l . l'autre ( u n u l . m a i m u l t e ) . aucun. . De-abia a intrat. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . .u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. . tocmai.) l'imagination (f.Mots à plusieurs sens 1. plusieurs (mai m u l ţ i .quelqu'une (cineva). alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . nul. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni).

Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. .. 208 . Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul.. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir.. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: .... Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. Nu se vede nimic. tous les autres. Je lui ai tout dit..a sau a Ii-a singular. (Noi) am venit să vă vedem. Diseară veţi pleca la Cluj. Ils ont refusé. la colţul străzii... l'innovateur. ami.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. Cet artiste. III.... Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde.savait qu'il devait s'opposer à la guerre. unul după altul. tous les autres concurrents. Petre a sosit chiar acum o clipă. .cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. cineva"). sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. cu valoare nedeterminală ( se". Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Apoi. toutes. .. Lors de la course de 100 m plat. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. Se spune că pleacă mîine. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. de obicei. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies.. EXERCICES I . pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. On ne voit rien. I se spuse tot adevărul. autres de décharger les armes..de plus horrible que leurs logis. Rabelais est un écrivain plein d'. LEXI- Cette jeune femme se... .. toute—tous [tus]. Jean se va îmbrăca îndată. Nu este nimeni în această sală.. Mon. après. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. I I . IV. a .. On est venu vous voir. I-am spus tot.ont pris part au combat. prin persoana a I l I .. ei dispărură. Georges a..

les costumes plus ou moins fripés. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). le Pape. le cinéaste René Clair. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. Corneille écoutant le Cid. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . Pablo Picasso. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. s'il vous plaît). le coureur à pied Mimoun. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. des champions de boxe. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. les vedettes du théâtre et du cinéma. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . on le sait. On y rencontre les chefs d'état. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. la Reine d'Angleterre. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. Lidice sau Oradour. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). est un musée de figures de eire. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. Nimeni nu să uite Guernica.

monsieur. — C'est au deuxième étage. Le portier fit monter les bagages. 210 . demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. les chambres numéros 215. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. 216 et 217. Les chambres étaient élégamment meublées.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains.

condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . les m u l e s . d i t gaiement A l a i n .. je préfère les couleurs c l a i r e s . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. On paye à la caisse. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . . — J ' y pensais déjà. ochire sortir [sortir] a scoate. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux.. . pieptă­ nătura W* 211 . monsieur. d e u x serviettes. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . Moi je suis né pour être t o u r i s t e . Alain. . dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. dit le coiffeur. — Moi je descends chez le coiffeur.Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. — E n a t t e n d a n t le déjeuner. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. Les cheveux une fois coupés. . en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. C'est fini. — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . Q u a n t à t o i . la brosse à dents et la p â t e dentifrice. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. Rincezmoi a u v i n a i g r e . Oh non. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. pas de vernis foncé. l'entour a i e n t . je vais me reposer u n peu. a ieşi lentement [lâtmà] încet. s'il vous p l a î t . —• Les osgles un peu plus c o u r t s .

LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a ..) l'attaché (m. 212 . a lua. a da o raită vesel.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé.) l'attache (f. -ă. -e [ k l e ^ deschis. -â clair. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. la bribe [brib] frintura avoisinant. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. a acorda afecţiunea legătura. r e s p e c t i v ..) a lega. -e [avwazinô] vecin. -ă 1 ' indéfrisable (n. interesant. învecinat. Face excepţie adjectivul lentement.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. voios (adv. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . -e [fose] închis. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. -e (adj. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. ) Antonymes attacher a lega s'amuser.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . -oàre. a a t r i b u i . c a p t i v a n t . aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a .) a t r ă g ă t o r .) attachant.) l'attachement (m. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . încheietura a t a ş a t u l (comercial. -ă.

Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. de obicei. 1 . profondément etc. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . vraie) (fera. pe e m u t de la feminin. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 2. -i. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. 3 . absolue) (fem. -u. 213 . se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. -é) p i e r d . aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément.

E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. M-am născut la 23 septembrie. Hier soir.EXERCICES I . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. on avait attaché le chien. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. II. Traduisez immense patient en français (vb. Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. vaut mieux que deux „tu l'auras". Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. v b . Ce-i î n m i n ă nu-i . Traduisez en français (v. Cîinele înainta p r u d e n t . naître. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . Ioana citea curent texte latine. I I I .

des couverts et un vase de fleurs. — Oui. — Moi. — Quant à la viande. Girard. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. Girard. des sardines au beurre. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. dit Jacqueline. je voudrais des pâtés. On se mit à consulter la carte. se trouvaient des assiettes. 215 . — Du jambon. continua-t-elle. On choisit une table dans un coin plus retiré. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. des olives. répondit Mme Girard. Antoine.

-e [retire] retras. des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. VOCABULAIRE vitré. d u v e r m o u t h . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. compléta le g a r ç o n . -e [vitre] cu geamuri retiré. -oare.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . -ă étincelant. — tout — — après Alors. — Du v i n b l a n c . ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. — Merci. G i r a r d . S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. des liqueurs? — Du vin blanc. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . ajouta M.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . — P a s d ' a b r i c o t s . -e [etëslâ] strălucitor. m a d a m e ? Oui. seulement. sclipitor. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. Du café t u r c . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . merci. pas de m e l o n . J a c q u e l i n e ? — Non. merci. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . m a m a n . -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. fraged.

) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. oisir. ajouter ajoute) a completa. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .a -t a I l I .) 1 .) — le rôti (m. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .) griller (vb. mpléter. In vorbirea curentă.a -ssiez a I l I .a singular se foloseşte m a i m u l t . moale. imperfectul conjunctivului este.) rôtir (vb.) la grille (f. duios 2 . élire a a] alege compléter. de obicei.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.) la grillade (f. N u m a i persoana a I l I .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. p e r s o a n a a I i .) le grillage (m. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i .

Trebuie să frigi carnea . EXERCICES I. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. apercevoir (a zări).t e . De la vîrsta cea m a i fragedă. Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). il affirma q u ' i l moins sombre.Le verbe devoir (a trebui. dus. recevoir (a p r i m i ) . I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. décevoir (a decepţiona). 218 . să fie moale. Exupèry). t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . loin de tous les a u t r e s . Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . sans que personne lui parler (Flaubert). ea trăise departe de căminul părintesc. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Bien que la pluie (continuer). masculin singular. a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. 2 . 3 . due O b s e r v a ţ i e i . Formele due (feminin singular).

(uied 9-j) je n'ai ni ailes. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. Traduisez en français. Se întîmpla să alunece des. (gSenu S'i) 219 . ea se ascunse în grădină. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. ni yeux. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . .III. . — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . T.) seama de propunerile voastre.) imediat un răspuns. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . — Ce sont toujours les plus gros. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e .) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. I V . DEVINETTES Plus je suis chaud. j SUPPLÉMENTAIRE . Il n y a pas de roses sans épines. je pleure. PROVERBES Chaque vin a sa lie.) explicaţii. pourtant frais. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. A trebuit să-i dau (inf. plus je suis Je vole. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . Traduisez en français (vb. . d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf.

— Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . C'est en 1948. P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. ni celui de m a m a n . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. m a t é r i e l ferroviaire. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . en u n m o t .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . une grande fabrique de la c a p i t a l e . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. p a p a . une nouvelle fabrique. — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. -e [bykarestwa] bucureştean.d e m a i n pour M a m a ï a . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. vers la fin du mois de j a n v i e r . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". pour b â t i r . . dans la m a t i n é e . c h a u d i è r e s . . d i t J a c q u e l i n e . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . je vois. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . au m ê m e e n d r o i t . — A h .

..

Celtelcomédie a eu un grand succès. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/. promisiune a sfîrşi. a doborî a n g a j a m e n t .) outiller (vb.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. a distruge. quelques): Mon frère est parti.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. -e (adj. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i .) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).) unealta utilajul u t i l a t . Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) a m u z a n t . a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . Fratele meu a plecat. vesel: ciudat. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m.) outillé. a înzestra l'équipement (m.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . utilajul marquer [marke] a marca. 222 . Această comediei a a v u t u n mare succes.) l'outillage [m. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c .

rue Jules Michelet. f) In adrese. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. sora Horaţilor. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. verişoară ! Mulţumesc. cousine! Merci.b) într-o enumerare: aux portes. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. proverbe: pluie abat grand vent. 37. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. femei. nr. femmes. Hommes. Elena este arhitectă. enfants. camarade! B u n ă seara. e) în Petite sœur des Horaces. Histoire de la littérature française. P a u l este strungar. B ă r b a ţ i . Hélène est architecte. tous se pressaient copii. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . Camille.

P e n t r u alte observaţii v. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. El şi-a scos batista. Il a sorti son mouchoir. -e Observaţie. m a i jos verbul partir. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . E a a ieşit în oraş de o oră.

. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz .. partir. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . Elle h a b i t e 32.) în oraş? Aş pleca la m u n t e .. Vrei să ieşi (inf.. . La revedere. . officier. vos paroles. I I . servir. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . . .. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . F e m m e s .. Traduisez en français (vb. v i e i l l a r d s . rue de P a r i s .. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă .. ce roman. . — Rien à faire. J ' a i relu. et. H I . vb.-e Observaţie. Ca şi sortir. . v i e .. Quel est. e t . sortir): Trenul pleacă la ora zece.Participe Présent partant Passé parti. . Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. IV. dormir. . „ J e vous assure et..Odes et b a l l a d e s " est.. ma chère. . Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. m a m ă . t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.. „. m ă întorc î n d a t ă . î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. t o u t était descendu.. sentir (şi compuşii lor). je vais lui chanter quelque chose. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. e n f a n t s . mentir.... gloire. EXERCICES I . . 2. liberté" (Corneille). EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . U l t i m i i călători au plecat aseară. . . . À la place des points. . .. employez ou non l'article. Je l'en ai déjà menacé.. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. m o t d'ordre? d e m a n d a . verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r .. .

Vorba dulce m u l t a d u c e . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence.PROVERBES Partir c'est mourir un peu.

mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. Elle semblait très pressée. à la fin des cours elle va quitter la capitale. maman. J ' a i noté la sienne.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. Autrefois. devant l'Université de Bucarest. Je lui ai donné notre adresse. c'était 15* . — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. ce matin. l'étudiante de la Faculté de Philosophie.

orge. chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. b e t t e r a v e . Après la moisson. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. m a ï s . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. si t u s a v a i s . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . •— Oh. comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . a b u n d e n t — paraître a părea 226 . m a m a n .u n hair>eau q u e l c o n q u e . seigle. t o u t a c h a n g é . légumes.

-e (adj. bientôt (curînd). lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) le changement (m. dès que (de îndată ce).) changeant. 229 . A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat.) changer (vb. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. après que (după ce). -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior.) le change (m. Intr-o propoziţie principală. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) la paysannerie (f. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.Familles de mots • l'échange (m.) échanger (vb.) le paysan (m. Abia a i n t r a t . a se schimba s c h i m b ă t o r . după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. en un clin d'œil (într-o clipă).

combattre (a lupta) débattre (a dezbate). -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. 1 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. 2 .

Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. association. EXERCICES I . pensée. la n u i t t o m b a . il se leva. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. ea se sculă să plece. Traduisez en français (v. Cînd t e r m i ­ n a r ă . A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. După ce începură noi cercetări (recherches). II. PRÉCISION — Mademoiselle. III.Mais il ne l'est pas. Q u a n d nous (marcher) des heures. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . Q u a n d il (achever) ses lettres. promettre (a făgădui). Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . permettre (a p e r m i t e ) . Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. quel est le côté beurré? 231 . —. -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . m u n c a îi pasiona. Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. t a t a se duse să se p l i m b e . commettre (a comite). en silence. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. place. récolte. transmettre (a transmite) etc. suivants: obtention. Bate fierul cît e cald. promesse. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a .pierde un t. p r o d u i t . je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. soumettre (a supune). aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). omettre (a o m i t e ) . ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . Cînd deschiserăm fereastra. nous commençâmes à travailler. r a d i c a l u l mett. 1 . 2 . î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. IV. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . formation. elle se m i t à r i r e . — Alors. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir).

parce que je me dépêche. — C'est pour arracher une dent. Dans la salle d'attente. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. accompagnée de sa petite sœur.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. 232 . mais sans insensibilisation. assez peu éclairée. le temps semble s'écouler très lentement. arrive chez un dentiste. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé.

Montrez-moi la dent..*\ i i .) perdu. j'aurai fini la lettre avant votre retour. . . . a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb.. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille.) a pierde pierderea p i e r d u t .) la perte (f. dit le dentiste. . . a trece . accompagner — conduire a însoţi. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . mademoiselle. Vous êtes courageuse. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. F i ţ i l i n i ş t i t . Marguerite. . . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. r °. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . 233 . -e [eklere] l u m i n a t . -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. -e (adj.-— Mes compliments.

Probabil că i-a cumpărat bomboane. la viitor şi la condiţionalul prezent. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort.) De obicei. 1. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. (I-o fi cumpărat bomboane. dublînd consoana r. -e Observaţie. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. 2 . 234 .V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv.

O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. On ira se promener lorsque papa (rentrer).EXERCICES I. Traduisez en français: Trouver un ami. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. IV. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Devant l'université. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. elle est morte de peur. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. je te raconterai de belles histoires. . Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). Une grande quantité. e deja ora 6. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. On meurt de chaleur dans cette pièce. Beaucoup de choses. Traduisez en roumain: Rassurez-la . I I . C'est très compliqué. Te rog să citeşti acest roman. III. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. C'est normal.

Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. des macaronis. H y a une épicerie au coin de la rue. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. par hasard. de croissants et de paind'épice. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. M. N'aurais-tu pas. MV {QxLca^y 236 . du beurre. Les allumettes sont trop encombrantes. Tu ne t'en souviens plus? M. des citrons et des biscuits. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Antoine. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Mme Girard: — Je t'accompagne. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. Mme Girard: — Mais non. des timbres-poste? M.

grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/.d9^.M.-e. le thé. litera 2 . M. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. de riz ou de sucre. le poivre.) [a/a] c u m p ă r a r e a . t r a ­ bucul l'essence (/. -e [lur] greu. de farine. scrisoarea literele (literatura) 237 . le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. Le cacao.) 1 . Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. -e [dkôbrô] stînjenitor. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. la levure.) les lettres (f. pi.

-ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . cumpărătoarea (m. la diateza pasivă.. Acest a r t i s t este i u b i t de public. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) l'acheteur.) Vachat (m. Verbele se conjugă. Ce comédien est aimé par le public. -euse a cumpăra cumpărarea .j.Famille de mots acheter (vb. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . cu auxiliarul être.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.

-e Observaţie. şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. surprendre (a surprinde). 1 . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . 239 .Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. nous prenons. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. 2 . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. comprendre (a înţelege). a afla).

Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. écrire. . Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Drept cine mă iei? IV.. Traduisez en français (vb. El fusese admirat pentru atitudinea lui. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. prendre): Ies puţin ca să iau aer. diviser. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. I I . vendre. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. regarder. lire.EXERCICES I . Aş lua în consideraţie argumentele dv. Je t'emmène au théâtre ce soir. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. séparer. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. attraper. dar nu mi se par serioase. V. DI. traduisez-les punir.

il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . prends ta jaquette et ton sac. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. viens. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. On file. On va sûrement trouver quelque chose. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. On ira dans un magasin universel. bah ! Ne t'en fais plus. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. des livres. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacqueline: — Tu as raison.

. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.) a pleca r e p e d e .) m î n c a r e a (bună) d r a g . « J. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . ça ne m'enchante guère. şirul o şterg carnea (anat. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. a o şterge (intranz.' • . scump catedra esenţial.) suggestion (f.) a urmări (intranz. 3.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . tes suggestions.?.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. ) suggestif. ... a o şterge .a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. . -ve (adj.•. 2. VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . Il faudrait penser à autre chose. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. .terie roumaine? D'ailleurs tu sais.) a fila (despre lampă) 242 . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. . L r .) a toarce (tranz. . principal Famille de mots suggérer (vb. 4.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. ) a sugera sugestiv. (tranz. ) a pleca r e p e d e .

E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. 16' 243 . -e.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat.

oublier. mi se pare că filează. prendre. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Sugestia ta e remarcabilă. acheter. . Am văzut o scenă foarte sugestivă. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas.EXERCICES I. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. IV. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. beaucoup. Stofa asta e prea scumpă. Je boirai de la bière. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. universel. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. arriver. Supraveghează lampa.

Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. papa. 245 . — Non. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. Il faisait frais au bord de la mer... je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. mais on voulait prendre une barque. l'eau n'était pas froide. papa. — Moi. — On a organisé une petite excursion en car. suggéra M. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie.Excellente idée. pour les touristes. mais. malgré l'orage de la veille. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. il y a trop de nuages. —. Girard. Les vagues moutonnaient. Mangalia.

) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . d i t A l a i n . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . c o n c l u t M. la falaise d ' E f o r i e . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . c u l t u r e . — O h .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia.S u d .N o r d . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. G i r a r d . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a .. G i r a r d .. ce sera p o u r une a u t r e fois. VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. V o i l à : le p o r t . cu toate că l'orage (m. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . i n d u s t r i e . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . a debuta 246 . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. J a c q u e l i n e . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M.— N o n . il y a encore b e a u c o u p .

) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.) a veghea le veilleur (m.-e 247 .) veghea veiller (vb. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) a m ă t u r a le balai (m.) ajunul. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.Familles de mots — balayer (vb.) măturătorul la veille (f. ziua precedentă la veillée (f.) m ă t u r a le balayeur (m.

1. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. souffrir (a suferi. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e.. offrir (a oferi). Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). EXERCICES I . Cine rîde la urmă rîde mai bine.. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. III. IV. II. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . 2. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Vîntul măturase coasta. Traduisez en français (vb. . Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. Unele magazine sînt deschise şi duminica. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. .Observaţie. Paulette m'avait tourné le dos. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. -e. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). -es. a suporta) etc.

pour qu'enfin mon cœur. Mes nerfs semblent refaits. Les Flammes hautes) ...En ma course rythmée à travers la campagne. bats sous mon front. Et. Belle santé. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Brille en mes yeux. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . toujours. mes muscles sont heureux. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. . (Emile Verhaeren. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. se tienne haut.

Jacqueline. la fatigue de la montée. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. Des alpinistes enthousiastes. c'est un véritable enchantement. — Avec des amis? — Oui. les chemins escarpés. L'automne surtout. le vertige. quelle satisfaction on a. 250 . une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. — Et puis. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. — Inutile de te déranger. les rochers à pic. — C'est bien agréable. Ils ont vite fait de s'entendre. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. les excursions. Alain et eux.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. surtout en cette saison.

) foaia. c'est ce grand silence.. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s .. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes.— C'est v r a i ..bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de.. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. à plus de 1 500 m .) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. d ' a l t i t u d e . VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m. -e [bigare] bălţat..manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . p a p a . frunza le feuillage (m.) a răsfoi le feuilleton (m. à m o i . -ă. pes­ triţ. nu le-a trebuit mult ca să. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.) foiletonul le feuilletage (m.. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f..) frunzişul feuilleter (vb. is­ tovit Famille de mots la feuille (f.

adverbe). cuvintele invariabile (prepoziţii. invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. d e t e r m i n a n t u l . acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . La substantivele compuse. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. dintre care p r i m u l . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2.

La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. La fel se conjugă: paraître (a părea). reconnaître (a recunoaşte).Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. dispa­ raître (a dispărea). Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . 1 .-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . 2 . Nu răsfoi cartea. î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. apparaître (a a p ă r e a ) . connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . c i t e ş t e . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . 253 . EXERCICES I . Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. HI. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Traduisez en français (vb. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. H . Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului.

Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Nous nous hissons comme nous pouvons. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Déjà nous commençons la descente. Le sommet est une crête de glace en corniche. Nous nous hâtons.. Le sommet se rapproche insensiblement.. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Un vent brutal nous gifle. nos lunettes. nous saisissons nos piolets. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. À présent nous touchons au but. l'héroïsme quotidien de mes camarades. (D'après M a u r i c e Herzog. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. les rudes escalades. premier 8 000) . Annapurna.

Je t'écris de Mamaïa. L'eau de mer à faible salinité. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici.. de la Mer Noire. à la recherche. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. nous sommes partis pour la côte. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . Après un court séjour dans la capitale.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. l'air pur. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. une des plus belles stations de la côte..

-ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". Ils ont raison. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. comme de juste. Mangalia. -e [dsolsje] însorit. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . -ve [kyratiî] curativ. On peut donc admirer. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes.. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. le lever ou le cou­ cher du soleil. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Tekirghiol. un repos des plus agréables. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. on élève d'autres colosses en briques. Eforie. une foule de touristes. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. Ils ont raison d'être fiers. une plage en pente douce. Et ce n'est qu'un début. acier et ciment. un des plus beaux hôtels de la station. Oeuvre du régime de démocratie populaire. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Nous logeons à „l'International". Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. -ă l'aube (/. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. de sa chambre. pour la plupart..) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. -ă curatif. à sable particulièrement fin. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. m'ont dit tous les Roumains.

) căutarea rechercher (vb.-e (adj. -ă chatoyant. ales. -e [fl^ri] înflorit.-ă mouvoir (vb.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. grămadă remarquer — constater remarca.-ă. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^.) mişcător. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . -ère [fjer] m î n d r u . Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.ă .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.) c ă u t a t . a căuta recherché. -oasă. afec­ tat. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e .) a mişca mouvant.-ă le mouvement (m. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -e | / a t w a j à ] lucios. sclipitor.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. agitat. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t . -ă.) mişcarea mouvementer (vb.) a însufleţi mouvementé . Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.-e (adj.-e (adj. -e [ekski] fin. -oare Ia villa [vila] vila exquis. . de obicei.) [asje] oţelul fier.) a urmări.) animat. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific).

renouveler (a reînnoi). ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. un adverb. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. rappeler (a rechema). adjectiv cu funcţie de adverb. achever (a t e r m i n a ) . -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. feuilleter (a răsfoi) e t c . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . chanceler (a se c l ă t i n a ) . jeter (a a r u n c a ) . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. Alte v e r b e . el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . peser (a cîntări) — il pèse. céder (a ceda)—tu cèdes. înaintea unui « mut din terminaţie. ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. 258 . îngheţa) e t c .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). schimbă acest e mut sau é în è. consoana. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . étinceler (a străluci).

Ces épisodes sont héroï-comique. Des filles (sourd-muet). Des oeuvres (tragicomique). IV. Tot oraşul era în mişcare. Des bas (extra-fin). Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Discuţia lor a fost foarte animată. à travers le monde. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Des cellules (photo-électrique). Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. I I . Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Une porte (grand ouvert). Des personnes (bien-intentionné). Depuis sa fondation. Elle allait nu-pied. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare.EXERCICES I . III. Des enfants (nouveau-né). Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. à Copenhague. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Des formes (aéro-dynamique). en 1945. Des yeux (gris bleu). En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Aujourd'hui. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Je n'aime point les fruits aigredoux. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Am remarcat că vă place mult istoria. Des relations (franco-belge). Elle aime les robes gris perle. Răsfoiesc această carte. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Va îngheţa curînd. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Ces nouvelles sont quasi-officiel.

D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. Dans les démocraties populaires. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. pour qu'il n'y ait plus de guerre.fait pour populariser le 8 mars. (D'après „l'Humanité") . c'est une véritable fête.

La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. évidemment. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Girard: — Quel film. Mais on pourrait aller au théâtre.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Le jeu des 261 . mon cher. Jacqueline? Alain: — Son faible. je n'ai rien contre. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. c'est les dessins animés. papa? M. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. On aurait retenu des places. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. non? Jacqueline: — Moi. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Je préfère le cinémascope en couleurs.

operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. Jacqueline (en chantonnant): — „. J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. 262 .. Girard: — E h b i e n . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . . . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . a l o r s . . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . je préfère la p r e m i è r e . -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. fal] nebun.. Toutefois. M.Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. folle (adj. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie.) [fu.

a hărăzi la destination (f. Il s'est mis à écrire.) destinaţia le destinataire (m. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.) soarta.) reflectorul le destin (m. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) produsul refléter (vb. destinul destiner (vb. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. 2.) a destina. -ce (adj.Familles de mots le producteur (m. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. 1. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) a produce le produit (m.-ă la production (f.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb. reflectarea le réflecteur (m.) producătorul productif. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. A început să scrie. începu să rîdă.) a reflecta le reflet (m) reflexul.) producţia la productivité (f.) productiv.

3. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. e. il aurait gagné la partie. înaintea vocalelor a. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. comme s'il eût deviné combien je souffrais. 2. Apele rîului reflectau cerul albastru. Piesa e foarte bine primită. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd.-e Observaţie.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. Si Pierre eût été attentif. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Mon enfant était devenu très tendre. Je me mis à déchirer le papier. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. 1. i. Destinatarul nu era la adresa indicată. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. 264 . o din terminaţie. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. La indicativ prezent. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. EXERCICES I . Il ne voulait rien voir. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung.

accueil. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. Tout à coup l'astre surgit. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. sur lesquelles régnait un absolu silence. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. puis. Il se colorait peu a peu. arrivée. dans le ciel pur. création. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. vaincre. production. entre deux aiguilles lointaines. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. devenait orange. pareil à une grosse étoile d'or. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. ses pointes. André Theuriet (Amour d'automne) . à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. pleurs. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. avec son énorme dôme. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. formation. le Mont-Blanc. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. à mesure que le lever du soleil approchait. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. regret. puis vermeil. destruction. Au-dessus du Mont-Blanc. Traduisez en français (vh. regard. a l'horizon. devinette.IV. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. ses tours et ses sveltes aiguilles. vb. A-m reuşit să o conving? V. destination.

36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Il est sept heures et demie. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements.. a z b î m î i louer [lue] a închiria. elle s'écrie joyeusement: — Ah. conclut Alain. — Je crains que nous ne soyons en retard.. -eaţă l'édifice (m. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. — Moi aussi.. Quelques minutes après s'être assis.) [edifis] clădirea. chuchote Alain. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone.. — Mais quelle heure est-il. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. répond Madame Girard. — Je n'ose demander. edificiul l'ouvreuse (/. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures.. au juste? lui demande sa sœur. — Je suis complètement bouleversée. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. le chef d'orchestre fit son apparition.. -oasâ. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. ravirent les spectateurs. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . Le concert commença. Antoine a loué des places pour le concert. M. J'aime surtout l'Allégro final. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. măreţ. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios..Georges Enesco". n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. c'est une surprise. — Je m'en doute. alors. avoua Jacqueline après le concert.

) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea.) întîrzierea le retardement (m. postul 3 . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. [kœr.le chef d'orchestre [/if. 4. .l — a cînta la chanson (f.) — cîntecul la chansonnette (f. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . amînarea le retardataire (m. 3. locul 2 . a încetini le chant (m.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.) — şansoneta le chanteur (m.) întîrzierea. căminul casa. le chœur se p r o n u n ţ ă k. l'hymne (m. a încînta Famille de mots le retard (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.) — c î n t u l chanter (vb. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.) a î n t î r z i a . serviciul. 2.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta . a răpi 2 .) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 . v a t r a .) î n t î r z i a t u l retarder (vb. piaţa ravir 1 .) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . ca à moins que e t c .Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. moins que. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. a scoate (petele) élever a înălţa.) a stîrni entuziasmul. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. meilleur que. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. tu vas pas sauter etc. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. cesser e t c . Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . guère. personne e t c .s e cu t i m p u l . în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . : je n'ose. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. oser. ) . 2 . In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . Nu vă fie cu supărare. a creşte.z i s ă . je ne cesse etc. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. 269 . savoir. rien. (fig. E mult mai rău decît se spune. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. Observaţie. point. JVe vous déplaise. Nu suflă o vorbă. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas.

a m încetat să-1 rugăm. . Nous dé­ cidâmes d e . le peuple français. l'égalité et la fraternité. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r .. rapidement les taches (petele). 270 . EXERCICES I .-e uzitată: Observaţie. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . Ne aşezarăm pe scaunele noastre. 2 .. 1. . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). toujours le progrès.. N . . e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. . Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. plus aux concerts! L'ignorance... Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. l e v e r . pour la liberté.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. E n 1789.. Ce produit chimique. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. II. la séance (şedinţa). N e .

Il descendit lentement les marches. eram foarte obosit. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . — Eh bien? explique-toi. Louis cîntă minunat la vioară. en baissant la tête.I I I . MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Tu pourrais pas. — Je n'ose pas. prefer să stau în picioare (rester debout). Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. C'est impossible. l'autre jour. cette anecdote. Elle se lève très tôt le matin. lui dit-il. b) Mă aşezai pe iarbă. ça ne coûte rien. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. la Pastorale et la Neuvième.) această greutate. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. grand-père. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. me répondit-elle. îi era imposibil să ridice (inf. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. — Trois. Mă voi aşeza mai tîrziu. I V . Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. V . — Comment. — Pierrot. Il fit détruire un magnifique édifice. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). mon petit. La souris osait quitter sa cachette. me dit-elle tristement. vă rog. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert.

On y trouve. une autre d'art occidental. Voilà trois heures que tu es parti. La section d'art roumain est. 272 . Mme Girard: —• Bonsoir. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. la plus intéressante pour le visiteur étranger. les Andreesco et les Luchian. à l'aide de leur pinceau. elles aussi. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. n'est-ce pas? M. Il faut absolument que vous le visitiez. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. je vous accompagne demain. Alain: — Il y a aussi des sculptures. Si vous voulez. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. des Greco. Girard: — Oui. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. qui ont réussi à rendre. entre autres. des Van Eyck. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. des chefs-d'œuvre. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. On commençait à s'inquiéter. Antoine. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. on ne savait pas où te chercher. une troisième est réservée à l'art oriental. des Monet. mais il paraît que les autres renferment. des Rembrandt. Tu as rencontré des amis en ville? M. les Aman. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. papa? M.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Alain: — Mais quel musée. sans nul doute. M. Girard: — Évidemment. de quelques peintres roumains. des Répine. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. en plein centre de la ville. J'ai longuement admiré les Grigoresco. Girard: — Non.

-e [rwajal] regal. consecinţa.-e [oksidâtal] occidental. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .-e (adj.) p a r t e a . p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.) centrul la centrale (f.-oare — le centre (m.-e (adj.) cen­ tralizator la centralisation (f. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .) următor. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m. -e [arjàtal] o r i e n t a l . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) a u r m a suivjant.-ă centralisateur (s.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal. a conţine rendre — exprimer a reda.) u r m a r e a .c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 . b u c a t a . suita suivre (vb. a e x p r i m a Homonymes le parti (m.-ă oriental.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) central.) centrala central.) centralizarea centraliser (vb. si adj.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .) partidul la partie (f.m. -ă occidental.

Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. 274 . -e Observaţie.Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r .

I V . III. un grand château fort. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie.m ă . Germain sera récompensé pour son courage. gnifique palais. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. sur la rive droite de la Seine. il se leva. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. contenir. Gilbert est très influencé par son cousin. 18* 275 . Marcel est un brave garçon. vă voi arăta drumul. l'un des plus riches musées du m o n d e . repartir. c o m b a t t r e . U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. de nos j o u r s . Ancien palais r o y a l . renfermer. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. Christian s'est arrêté devant la gare. style Renaissance. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. Un siècle et demi plus t a r d . On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. le Louvre est devenu. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Paul est p a r t i il y a deux minutes.EXERCICES I . enfermer. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. comprendre. entretenir. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . m a i n t e n i r . prévenir. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . Cette partie est très difficile à lire. renvoyer. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. m a i puţin interesante. Il était fidèle à son P a r t i . I I . U r m a ţ i . Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Cette boîte ne renferme que des papiers.

les Courbet. les admirables statuettes de Tanagra. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. la dignité enfin retrouvée. des poignards d'argent. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. principale source du droit sumérien. Léonard de Vinci. nous voyons se succéder les Vernet. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. les Delacroix ou les Manet.ère). des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère.. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. Rembrandt ou Vélasquez. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. devant les sculptures de Jean Goujon.. On s'attarde devant les Ingres et les David. 276 . le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. Michel-Ange. le Titien. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. les sculptures du Moyen Âge. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. les bas-reliefs de Gilgamesh.n. Les objets de culte et de sacre. grecques et romaines. des coupes et des bijoux finement ciselés. de Rubens. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier.ère). véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. couvert d'inscriptions. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. monument en basalte noir. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. Houdon ou Rude. celles des sculptures du Moyen Âge.n.

38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. âne.. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. chacal. aigle. — D'accord. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. merci. souris. fourmi. chat." — Que fais-tu là. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. mouche. serpent. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 .. tigre. grenouille. insectes. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat.. cigale. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. loup. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. — Tu crois. Je préfère connaître le deuxième élément. oiseaux.. boeuf. lion. perroquet. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. héron. Alain. chien. Que je recommence alors? — Non. — Arrête. Il te faut trois éléments.

Hat .

muguets. ) [ôd] unda pur. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r .) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . -ă l'insecte (m. -oasă l'étang (m. œillets. p u r . bien sûr.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. lis.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m.. -euse [sablant] nisipos. pour ne plus parler de leur parfum. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . c'est moins pénétrant. des forêts de chênes. enfin des ormes ou des tilleuls. — Bon. lilas. vio­ lettes.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. ma Jacqueline..) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. jasmin. Et tu sais. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . pivoines etc. des étangs bordés de roseaux.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 .) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. des chemins sablonneux. etc — Tu as bien fait de finir. — Du génie.— Le cadre. puisque tel est votre désir. -e [pyr] limpede. Alors. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. tulipes. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. Des rivières aux ondes pures. — Je préfère le parfum des fleurs. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m.

) [iris] stînjenelul l'œillet (m. a î n c e p u t să rîdă. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.-ă le fleuriste (m.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.ARBRES À l'acacia (m.) înflorit.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.-e (adj.) floricica fleuri.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) florarul fleurir (vb.) floarea la fleurette (f. 280 .) a înflori.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. El credea că a ajuns.

pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. ca în exemplul de mai sus. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. ca în exemplele de m a i sus. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. 281 . sans. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures.

e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. parfois à petits pas. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne.P.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. sont'à toi. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul.R. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .

travailler.. IV. Tu te lèves ... 285 . ei au început să aplaude.. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e .. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . Conjuguez imparfait... Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. a cere pe cale judiciară). Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . Elle semblait très heureuse. (St. en utilisant (présent. V.. Je vais vous donner un livre agréable. Ils parlaient. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . Exupéry). l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. Cet enfant pleure. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită... après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . Après jeter au feu quelques morceaux de bois. P u i s . en français les phrases suivantes. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé).. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i .. lire. Exupéry). colère. ils revinrent avec précaution (Maupassant). voix basse. rester. futur.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. După ce au ascultat conferinţa.vous revoir. requérir EXERCICES I . III.. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St.. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. cinq heures? Il a décidé.. I I . Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare.. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . (a cuceri). la rue. il s-'approcha du balcon.. Nous sommes au coin..

et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. et pour cause. L'ours venant là-dessus. L'éléphant étant écouté. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. 2 1 284 . s'il me veut croire. Etes-vous satisfait? — Moi. car tout 6 ce que nous sommes. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. ôter à ses oreilles. Il peut le déclarer sans peur. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. 3 appétit — (aici) gust. Voyez ces animaux. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Glosa2 sur l'éléphant. pour elle. et taupes envers nous. on ne l'a qu'ébauché. dit-il. 8 tout — toţi. Que c'était une masse informe et sans beauté. Tout sage qu'il était. un colosse. Lynx envers nos pareils. singe. parlez le premier. Venez. Je mettrai remède à la chose.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. Du reste. glosa — comentă în mod critic. Jamais. on crut qu'il s'allait plaindre. fără nici o excepţie. Jupin 5 les renvoya. il ne se fera peindre. Nous nous pardonnons tout. contents d'eux. Se croyant. s'étant censurés tous.

soit qu'il rêver. L'homme se redresse et ne va pas loin. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. II. (La RÉVISION I . malgré lui (Maupassantj. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez).Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. s'élance. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Soudain il entend courir près de lui. et. un pêcheur. 285 . se livre à son occupation favorite. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. le couche sur le sable et se remet à pêcher. ramène le désespéré. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Traduisez en roumain: Fontaine. Sans s'impatienter. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Mais l'autre veut absolument mourir. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). il se jette dans le vide. Fables) Sur la plage. l'attache à une branche. Le pêcheur abandonne la ligne. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). III. une fois le nœud coulant fixé à son cou. Il le pria avec instance de ne le point quitter. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. ramène le désespéré. Il se redresse et de nouveau. le pêcheur abandonne sa ligne. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. Et même il parla haut plusieurs fois. gravement. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre.

une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). Zadig n'.. Je vais chez mon ami: on... Les travailleurs .... établir son pabinei... dar opera lui va trăi veşnic. c'.. c'... parlerons ce soir. fauteurs . la défense .est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire ... Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. Exupéry). Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St.. faire . d'études (Vigny)..I V . est une que kle courir devant l'orage. ses libertés démocra­ tiques..est une que d'.. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre.. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Traduisez en français: Lenin a murit. pensa beaucoup (Voltaire)..... . dormir et d'.. V I I . Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots.. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir... Le marin vit dans une perpétuelle victoire.... Nous. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). et il allait la surprendre (Flaubert). V I .. .. guerre. guerre. c'.. Exupèry). Elle dormait sans doute. pensa pas et la femme de l'envieux.. c'. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). .. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . la paix. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. ai fait mon ami. Le peuple français lutte. V . ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. usines.. Ils n'ont aucune envie .. France s'opposent . fête son anniversaire... Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. et il est maintenant unique au monde (St..

PARTEA A IV-a .

.I X.

-e espagnol. 1 î n limba franceză. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais.-e Finnois ou Fin. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.-e français. l'arabe — limba a r a b ă ş.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 . 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.-en ne belge allemand.a.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.finnois.-e ou landais finlandais. le roumain = limba r o m î n ă . le serbe = limba sîrbă. spre deosebire de limba romînă.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.-e Français Anglais anglais.

-e italien.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n ."S. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -enne norvégien. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e suédois. -e Portugais p o r t u g a i s . -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -e Polonais polonais.S.R.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? .Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc.

Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -enne marocain. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -eniie Éthiopiens (Abyssins. Coréens coréen. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -e 291 . -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -enne iranien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -enne guinéen. -enne abyssinien. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -e [ppg. tunisien. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien.J an g] .

-enne chiliîen.U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n .I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -enne 2 . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne uruguayen. -e c a n a d i e n .N a m [ v j e t w nam] 1 . V i e t . -e brésilien. -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -e | Cubains SUD cubain. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -enne péruvien.

numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. Barcelone. alteori foarte apropiate. în limba franceză. Munich. Milan. Naples. Iassy Turin. Bologne. 293 . în limba franceză. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Cu toate acestea există şi unele excepţii. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Cracovie.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Nuremberg. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. (Iaşi) etc. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă.

294 * . le Togo. la Baltique les Carpates. masculin: etc. Guernesey etc. b) n u s î n t .GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . le Canada. les Philippines dar Cuba. iar altele nu: la Sicile. Malte. Madagascar. Jersey. Le Caire. Le oraşe. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. Milan. Marseille. le Mexique. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. la Martinique. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. la Crète. la Volga. î n g e n e r a l . Oslo La Rochelle etc. Ceylan. les Alpes. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. l'Everest le Danube. Haye. l'Argentine. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. regiuni şi provincii. la Touraine. Leningrad. la Pologne. le Rhin. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. la Seine. New York. la Méditerranée. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . le Japon la Bretagne. les Baléares. Observaţie.

L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. les Andes e t c . les le Mont-Blanc.. Apennins les Pyrénées. les Vosges. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . le Nil. care sînt de genul f e m i n i n . ..sent vivant Passé vécu. les Carpates.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. de g e n u l le Caucase. în g e n e r a l ..-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. la Loire.s e e x p r e s i a : la cille de. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . fie f e m i n i n : Bêrésina. la historiques. s î n t .

La Manche la relie à la Grande-Bretagne. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . Brazilia are o capitală nouă. Eminescu.. II. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale.. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. la France est un pays méditerranéen. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. russe. Pékin est la capitale de la . là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine.. Torino. La capitale de la République Populaire Polonaise est . Moscou est la capitale de 1'. Florenţa. Brîncuşi. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord... Milano. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma..EXERCICES I ... q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Turgheniev şi alţi mari scriitori. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. III. Chopin a fost polonez. Lisbonne est la capitale du . Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . Gogol. a l l e m a n d . chinois e t c .... r o u m a i n .. e s p a g n o l . Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Bologna. La capitale de la Grèce est . Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Tolstoi. Bucureşti. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Herzenafost rus. Romînia a dat lumii pe George Enescu.. Noi studiem fran­ ceza. Caragiale. Neapole. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. suédois. Des Alpes aux Pyrénées.. a n g l a i s . 296 . i t a l i e n .

de champions du monde. Course de haies Lancement du javelot . les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. qui ont réuni 32 pays. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. Dans la période 1958—1964.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. Rome et Tokyo. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. Aux Jeux Olympiques. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. européens. balkaniques ou de champions du monde universitaires. avant et après le 23 Août 1944. Melbourne. la plus grande compétition sportive internationale.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a mări.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -e [krwasà] mărit. -ă croissant. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/.) [eskrim] scrima l'équitation (/. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) a marca un gol antrenamentul 300 . -e [akry] sporit.

démarrage.) patinajul patiner (vb. formează c u v i n t e noi. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. un substantiv colectiv: feuillage.) a patina le patin (m.) înotâtoarea le patinage (m. a) c a l i t a t e a : rougeur. surmenage.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie.) înotătorul la nageuse (f. langage.) patina le patineur (m. Familles de mots la nage (f. candeur. conteur. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. nageur. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur.) a înota le nageur (m. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. blancheur. valeur. o c a l i t a t e : courage. atterrissage. Sufixul -eur indică: coiffeur. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . soudeur.) înotul nager (vb.) patinatorul la patineuse (f. nettoyage. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. patinage. danseur. fie cu sens diferit.) patinatoarea la patinoire (f.) patinoarul 301 .

din limba franceză. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . 302 . frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de.. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. ca sens. Cu t o a t e acestea. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu ... în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. respectiv..

„Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". se souvenir etc. prétendre.O. chasseur. 1 répond le manager. Patinajul se practică iarna. II.K. obéir. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. Ea a învins numeroase atlete consacrate. 2 dit tristement le manager. nageur. Ei locuiesc pe strada Universităţii. jouir. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. Elle appelle à nouveau dix minutes après. souder.K. chauffer. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. succéder. (O Kay) [o keil —foarte K. — Comment ça va maintenant? —• K. nuire. conter. sauter. In ţara noastră au. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. coureur. 303 . renoncer. bine. résister. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. 1 2 O. triompher. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. penser. — O.O. échapper. skieur. patineur. lolanda Balaş. tireur. joueur. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. survivre etc. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. porter. — Knock out. se moquer. EXERCICES I . se servir. plaire. perfect (expresie americană). deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. profiter. s'occuper. flatteur. s'indigner. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. ressembler. s'emparer. De două ori campioană olimpică. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. penser. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. aspirer. boxer. Ea se interesează de sport. III.

Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .

accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Le 6 août 1961. a voulu connaître sa place dans l'Univers. 305 . car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. le 12 avril 1961. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. de plus longue durée cette fois-ci. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. Youri Gagarine. piloté par Titov. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. et ces minutes ont ébranlé le monde. apprendre à diriger les lois de la nature. Valentine Térechkova. Valérl Bykovski. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. est lancée dans l'espace cosmique. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. L'Américain W. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. En août 1962. comprenant 17 rotations. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Un autre Américain. Le premier cosmonaute du monde. est placé sur l'orbite. Pour la première fois dans l'histoire. G. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. Glenn et S. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Cooper. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. après un voyage de 700 000 kilomètres. Moins de quatre mois plus tard.

.

roumain. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea.) [aval] zborul l'espace (m. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. -ois. la o regiune e t c . -ain.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. exécution. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. : français. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). categoria g r a m a t i c a l ă . suédois.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. VOCABULAIRE l'assaut (m. tonique. lorrain. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . m a i r a r . italien. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. contribution Sufixele -ais. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . bordelais. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. alsacien etc. îi modifica sensul s a u .

Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire.. 308 . în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze.rtra. les travaux m e n é s » . pe d e a s u p r a ) : survoler. super-son etc. soutirer. 2 .. supra. sub-) are sensul contrar lui super. care vor fi studiate mai departe. Prefixul con-.. Prefixul inter(între): international. cor.. surcharger.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. comprendre.(sou-. corn-. ca a t a r e . P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. correspondre etc. „ s u b " : sous-directeur. (v.. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . Observaţie. subordonner etc. extra-fin etc.ei. Prefixul sur.( î m p r e u n ă ) : concourir. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.(peste. est placé sur une orbite. interplanétaire etc.şi înseamnă „dedesubt". surnom etc. collaborer.. col-. Prefixul sous.

cent. Chine. Lyon. Egypte. est (doté) de trois hublots. La cabine. Amérique. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. sol. tirer. Maroc. III. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Irlande. estimer. nom. le système d'atterrissage entre en jeu. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. IV. Hongrie. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. abondant. .(ou super-). La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I .(ou sou-. sub-) aux mots suivants: sur. lieutenant. Milan. conscience. porter. vivre. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. structure. Inde. Marseille.EXERCICES I . puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. naturel.

Certitude de victoire. pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles.m ê m e s . les affaires de la N a t i o n . (D'après F l o r i m o n d B o n t e. le siège de son gouvernement. avec dévouement et a b n é g a t i o n . Le peuple t r i o m p h a i t . la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i .) 310 . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. La répression fut féroce. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . gouvernement du peuple. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . t r a v a i l l a n t pour lui. par le peuple et pour le p e u p l e . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. C'était la C o m m u n e . Trois mois. Malgré ses erreurs et ses faiblesses. la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . contrôlé par lui. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s .

îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. communiste. -e [etrwa] s t r î m t . -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. o doctrină. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. {-ité. socialiste. liberté. aclamarea l'ébauche (/. doctrine sau curentului literar: communisme. -ă l'erreur (/. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . însă. maquisard etc. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. un sens peiorativ: capitulard. -eaţă. frecvente şi în limba romînă. indică: pri­ mul o ideologie.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/.) groaznic. campagnard. ) [erœr] eroarea. -ă noir.) [etrepidite] curajul. In unele cuvinte.-e [kapitylar] laş.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. pillard. iar al doilea.-ă. réalisme marxiste. Sufixul -té.. a muri farouche [faru/] sălbatic. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. unité. -e [pretâdy] pretins. un curent literar etc. socialisme. -ă. magnifie. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . bavard. a se răscula l'audace (/. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . -ă se soulever [sa__. acest sufix nu are acest sens: communard. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. crud. pe adeptul acestei ideologii. ca­ pitulard. -e [nwar] (fig. -e [sôglà] sîngeros. Sufixele -isme. -iste. fraternité. fausseté etc. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. -été) indică o calitate: capacité. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. -elle [eternei] veşnic. réaliste 311 . marxisme. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. -ă. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit.j [ebo/] s c h i ţ a .sulve] a se ridica. dez­ gustător. fuyard etc. cruauté. în general. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. pavajul Sufixe Sufixul -ard are.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. beauté. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba.

(Complementul direct este ! ' = la Commune). dar nazi etc.. 312 . La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. Mes amies.. . dar romantique nazisme. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat.. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. passage. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . Observaţie. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés.. Observaţie. . Ils ont mangé. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. Nu întotdeauna aceste două De exemplu. b) un pronume personal: boulevard. romantisme. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire).

III. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . -été). solide. cher. s u b t i l . La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. En utilisant le suffixe -té (-ité. égal. Ces personnes. ferme. perspicace. . je les ai (égarer). Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. je les a i (connaître) a v a n t vous. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". d u r . Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. fertile. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n .EXERCICES I . IV. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. honnête. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). Comunarzii au l u p t a t eroic. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé.

t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. .. des discours étonn a n t s ! . . je fais un p â t é . . j ' é v i t e les liaisons. . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. (Regardant autour de lui avec inquiétude. Blanche. .) Comment t r o u v e s . (Dépliant le papier. J e suis riche. . . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . . . . considéré.. tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. .) A h ! chère p e t i t e . . . . (Tristement. . . . .. Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t .s i x leçons. . ça ne se v o i t p a s . et à l i r e . . . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . . j ' a i appris à écrire en v i n g t . . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! .. Caboussat. sans toi !. . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . ..) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t ..) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . comme un i m b é c i l e ! . J e serais m a i r e . paraissant: Papa. . je d i s : „ J e suis a l l é " . . . . . (Il prononce sans lier l's avec Va. on ne moisissait pas dans les écoles. . . je ne sais pas c o m m e n t . a d o r é . j ' a i une r é p u t a t i o n . . . . je cube. . . . (Regardant autour de lui.. et d a n g e r e u x . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . ." (S'arrêtant.) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . . . . ..) pas même les discours que je p r o n o n c e . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . .) Ah ! d a m e . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . Caboussat: Si je suis r é é l u . de m o n t e m p s . lisant: „Messieurs et chers collègues. . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . comme les a u t r e s ..43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . .. . mais grâce à qui? grâce à un ange. seul: . 314 .. . ça va très bien. (L'embrassant. . . . . On me croit s a v a n t .. mais je ne rédige p a s . Caboussat: O u i . . t a n t ô t ils s'accordent. J e ne sais p a s . .

(A part. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. récrire." (Parlé. retéléphoner." ( S'arrêtant. sau res-: ressaisir etc.. j'avais mis un s tout simplement !. celui qui n'aime pas la terre. alteori r-: ramener. redire.. j'avais mis un t. 315 . Caboussat. s t i m a t . jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. rea embarrasser [âbarase] a încurca...) „La richesse des nations.... Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. Prefixul re. -ă... indică de obicei o repetiţie: recopier.) avec un t. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. -ă l'orthographe (/.) „La plus noble des professions. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. rasseoir. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. réexpédier. réédi­ ter etc. U embrassant : Ah! chère petite !. Vembrassant: Ah ! chère petite !. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. (Lisant. r ă u .) Moi..Caboussat.) Avec deux s (Lisant. el poate exprima : — înapoierea: retourner.) Moi.) „J'ose le dire. les s. tout simplement.. a dezdoi (o stofă. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré.. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. renaissance. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue.. rallumer etc. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. proastă. les t. De exemplu.. reprendre..) Tiens. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. repartir. -e [kôsidere] respectat.poate avea şi alte valori. (À part. revoir. " (Parlé. rapporter... raffoler. -e [fi/y] prost.

Passé vu.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . je pourvoirais. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai.-e Observaţie. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . Se conjugă la fel ca verbul voir. 1 .a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. De asemenea. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . La perfectul simplu singular. 2 . il vit. a procura). 3 . n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. tu vis. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis.

je crois.(ré-. indiquez les mots formés chercher. a p p r o v i s i o n n e m e n t . En à partir utilisant de: le préfixe re. Greşelile comise de Caboussat. vois-tu? (ex. conduire. il c r o y a i t . Astfel. pentru a ajuta la muncile agricole.-e Observaţie. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. I I . De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . il croît (la plural însă: nous croissons. engager. verbul croire se ortografiază cu yi. établir. primeşte un accent circumflex. 2 . Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. la perfec­ t u l simplu: je crûs. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . allonger. Ca şi verbul voir. 317 . habiller.) I V . ils ont cru. appeler. la participiul t r e c u t : crû.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. commencer. embarquer. vous croissez. p e u p l e m e n t . pentru a se deosebi de acesta. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . III. elles v i r e n t . approcher. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural).Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. ils croissent) . tu croîs. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. 1. EXERCICES I . Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. le-am făcut şi eu la început. r-). vous verrez.

— Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. . Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine.

— Monsieur.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. monsieur. ii-. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. Ce garçon est paresseux. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. L'écrivain. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". impoli. — Alors je peux parler franchement. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. dit Alexandre Dumas. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. -e fcpolî] nepoliticos. Il ne fera jamais rien de bon. étonné. adjectiv. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . A ces mots la dame éclata de rire. méchant. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. ) [ekrityr] scrisul. distrait. adăugate la un substantiv. Astfel: in. •— Madame. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. répondit la dame.fim-. peu intelligent. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir.

discontinuer. în limba franceză. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. malhonnête mé. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . mécontent. 1 . trecutul. 2 .(mes-): médire. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. discrédit. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. c) Ştiu că vei învăţa franţu. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă .non-: non-intervention. mésestimer dé. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. disjoindre.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. în limba franceză. Observaţie. b) Ştiu că ai învăţat franţu. français.(dés-. désapprouver. î n t r . = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. malaisément. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . dis-): dégoût. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . permanent valabil. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. mécontentement. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. non-sens. dégonfler. = Je sais que tu apprends le français.o frază. zeste. 320 . = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. non-valeur mal-: maladroit. Pentru a se exprima un adevăr general. décharger. difficile a-: anormal. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r .= Je sais que tu apprendras le zeste. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre.

contenter. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". conscient. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. III. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. altérable. facile. dit Alexandre Dumas. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". moral. modéré. = Je savais qu'il arriverait à temps. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. honnête. semblable. En entendant les paroles de l'écrivain. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. lettré.c) Condiţionalul prezent. II. inattentif. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. grossier. logique. IV. con­ naître. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . proportion. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. bête. Les deux espéraient que le temps serait beau. la dame se mit à rire. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. Ce garçon est peu travailleur. remédiable. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest.

Puccini. Daudet) Le livre de mon ami (A. Verdi. fran- . Rossini. Sardou. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Verdi. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Verne) L'âme enchantée (R. Murger. Bărbierul din Sevilla de G. Rolland) Fils du peuple (M. Tosca de G. Thorez) 2 . Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Mozart. Hugo. Massenet şi Manon Lescaut de G. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Puccini. Carmen de G. Bizet. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Puccini. Dumas-fils. Boema de G. A. Nunta lui Figaro de W. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. după „Le Roi s'amuse" de V. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais.Exercices supplémentaires 1 . France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. după „La Dame aux camélias" de Al. Manon de J. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. după „La Tosca" de V. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Traviata de G. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V.

les gens s'en vont. il se calme un peu. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Ils deviennent le flot. 21* 323 . ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre.. de Saint-Cloud. de Bois-Colombes.. A chaque poussée de fièvre. la foule. era. Ils passent devant vous. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Des millions de visages se frôlent. Les gens arrivent. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. Arrêtez-vous. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. le cœur s'enfle à nouveau. Les vendeuses crient. fermez les yeux. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. La foule jaillit de la bouche du métro. Des millions de chemins croisent leurs fils. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. écoutez les bruits des pas. Les pas griffent l'asphalte. Mais de temps à autre. les camionneurs s'interpellent. Aux heures de pointe... parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Un torrent dévale les escaliers des quais. Cra.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. de Garches. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis.

quand la marchande de journaux a fait ses comptes.. L'architecture devient plus étrange. On se croirait dans un palais abandonné.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. les sous-sols prennent leur habit de -solitude.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f.d r u m u l de fier • calea ferată . Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. accelerat .v i z a . 324 . des mots oubliés.Il y a des noms. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . les lampes éclairent mal. Le soir. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u .) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés.tunelul podul . croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. les échos s'éveillent. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. des confidences perdues. Les pas résonnent. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.p a s a j u l de nivel. (D'après P . vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. quand les boutiques ont mis leurs volets verts..

în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. Astfel. tunnel spaniolă: bizarre 3 . lasse. affluence e t c . ballet engleză: tennis. difficile. terrestre.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . bouillir etc. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . année. presse etc. vitrum) 4 . lettre. remettre etc. Astfel. greacă: ellipse. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre.). commode. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . Ortografia franceză fiind etimologică. chaussée. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. bouffon. transmettre. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. syllabe. enterrer etc. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. ville. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. fille. programme italiană: corridor. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. innover. terri­ toire. 2 .1. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. quadratus) verre (de la lat. în general.).

O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). milionar. combatantul. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . a incomoda» d i s c u ţ i a . h e u r e de p o i n t e . a a d u n a (cifre). EXERCICES I. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. I I . de obicei. Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. cunoaşterea. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". IV. Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. milig r a m . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. r a i l s . a recunoaşte. Observaţie. a combate. i n o v a t o r . In Paris există m u l t e autobuze. comod. la bouche du m é t r o . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. 326 . la con­ signe. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . irigaţia. a dezbate. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. neregulat. m . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus).Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. t r a i n o m n i b u s . c a n i b a l .

3 millions d'habitants. Courbevoie.. Asnières. jusqu'au théâtre N. (près du musée L.? Est-ce loin pour aller boulevard N. — Elle est grande en effet. elle est bien belle. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N.)? Par où dois-je passer pour gagner. (à l'Opéra)? Ditesmoi. Au total... monsieur (madame. Colombes. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. mais elle est bien grande.. mademoiselle.. Arg*enteuil.. mon petit etc.? Cette rue me conduira-t-elle à.. Est-ce que l'autobus No... St-Denis. dit Barbassou.. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.? PARIS — .? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de.?). — Oui. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale..y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques..? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. il y a le Paris des révolutions. comment arriver à la place N. s'il vous plaît. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. Clichy. Vous avez la chance d'habiter Paris... Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Vernéjou.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville.. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie..la place N. c'est une population énorme. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers..? (à la gare N. Levallois.). dit M. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. C'est une ville magnifique.. St-Ouen. Pour Paris. voudriez-vous m'indiquer la rue N. II. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées.

Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. — Seize lions. cache sa tête.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. Le résultat est que. l'animal redresse encore la tête. je tire plus mal. — Si je manque le dernier coup. L'animal tombe. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. Quatrième coup: même résultat. mais une minute après remonte.. J'attends un instant pour me calmer.. après le quinzième coup. L'animal effrayé. triomphant. me mis à l'affût. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. puis je tire. Un second coup: même résultat. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. deux. D'à p r è s A. je me précipite. Il m'avait senti et regardait de mon côté. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils.. J'attends encore un peu. Troisième coup: même résultat. Voici l'histoire de mon premier lion. puis. je serai mangé.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . il ne reapparaît pas. Une demi-heure avant minuit. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion.. Une seconde. Je m'énerve. — Le lion. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire.. puis la dresse à nouveau.. mais je crois que vous allez le faire. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. dix. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson.. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion.. le soir....

Raportul temporal exprimat este de posterioritate. tu marchais plus vite. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). -e (adj. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă.Famille de mots — deviner (vb. fiind vorba de o acţiune nerealizată. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. =Si tu arriverais à temps. Observaţie.) ghicitoarea {persoana) /. tu arriveras à temps. tu serais arrivé à temps. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. vei ajunge la t i m p . b) In locul viitorului din romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede.) enervarea énervant. ai ajunge la t i m p . je serai mangé. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă.a devinette (f. il serait arrivé à temps. V. = Si tu marches plus vite. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.) ghicitorul la devineresse (f. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup.) n e r v u l énerver (vb. 329 .a : S'il eût marché plus vite. ai fi ajuns la t i m p . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut).) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. după si. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. condiţionalul t r e c u t forma a I i .) a enerva Vènervement (m. = Si t u avais marché plus vite. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul).) a ghici le devin (m.

Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus.Not&. Nommez II.sarcinile planului înainte de termenul fixat. EXERCICES I . I V . elle aurait duré plus longtemps. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. V. disait Archimède. 1. 2. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Paul Fort (Ballades françaises) .' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. Dacă ai fi privit mai atent. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. dacă vom lucra cu dîrzenie. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Il ne savait s'il irait au théâtre. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). vous trouverez la ville changée. tu lui donneras ceci. Prononcez III. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. je soulèverais le monde. elle serait restée un pays retardataire. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. ai fi văzut racheta cosmică. Nu orice st este un „si condiţional". Vom reuşi să îndeplinim . S'il te (demander) à boire. nous apprendrions plus vite cette langue. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). il faut q u ' u n chasseur sache chasser. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort.

la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. des buissons. des soldats couraient. Manqué". l'autre gémit et s'affaissa. dans la cour du camp. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur.. capturés et condamnés à mort par les Allemands. vers la montagne. à droite. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. tombaient sur un genou. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. au tournant le camp disparut.c le soldat pour lui arracher son fusil. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . son front. — Joukov. 331 . „Manqué. Une détonation. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. La voiture bondit.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. de Joukov et de Melchine. une longue face tordue. une autre. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". appuya sur les pédales. Joukov se retourna et menaça du poing. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. Melchine se retourna . Manqué. des bornes kilométriques. montait dans l'auto. plus bas... monocle à l'œil. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Melchine empoigna le volant. En arrière. un revolver dansant dans sa main. dans l'encadrement de la fenêtre. Mais les engrenages grincèrent. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. le soldat mit en joue. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit.. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. un fusil entre les mains. relate Vévasion de Téléguine. Le vent lui souffla plus fort au visage.

-ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. . durerea relater [ralate] a povesti. -e (adj. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m.) puşca fusiller (vb. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu.VOCABULAIRE l'évasion (/. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .) a a m e n i n ţ a la menace (/. . -e [reje] v ă r g a t . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a .) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m.ă . a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . -e [tordy] s t r î m b a t . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a .) puşcaşul — menacer [vb. ) a m e n i n ţ ă t o r . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. suferin­ ţ a . -oare 332 .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.

un fusil entre les mains. -oindre. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . î n -aindre. une cigarette au coin de la bouche. cu monoclu la ochi. éteindre (a stinge). Une longue face tordue.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . . .. O faţă lungă.. -e Observaţie. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov.. joindre (a u n i ) . plaindre (a deplînge).. II sortit. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. e x p r i m a t p r i n t r . La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . schimonosită. rejoindre (a reuni) etc. -eindre. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. 1.. 333 . peindre (a p i c t a ) .. teindre (a vopsi). monocle à l'œil.

Le fusil en bandoulière. il peignit etc.2. Stingeţi lampa. nous peindrons etc. les lunettes sur son nez. Debout. din radical. EXERCICES I . Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. . Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). H . il restait immobile. nous éteignons. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. les bras croisés. les doigts gar­ nis de bagues. Ele pictează o fabrică. = domnule căpitan. I V . il partit chasser le lièvre. Elle allait au bal. domnule generai etc. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Traduisez en roumain: Il lisait. Il continuait à travailler. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Noi nu ne temem de greutăţi. vă rog. H I . Verbele din această categorie schimbă consoana d. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . le sourire aux lèvres. 3. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. mon général etc.m e n t .

qu'il semble que vous soyez deux sœurs. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. „Madame. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. une de quarante. disais-je ensuite." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. — Eh ! vraiment. lorsque l'une mourra. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. Quand je tins 2 cette femme décrépite. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. bon Dieu. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. am stat de vorbă. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. vous vous ressemblez si fort. Madame. lui dis-je. me dit-elle. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". une de soixante. et qui met des rubans couleur de feu. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. elle veut faire la jeune. Un moment après. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. Rica et Usbek. 335 . RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. et la plaignais dans mon âme. descendons à présent. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. je me trouvai auprès de sa tante. dis-je en moi-même. et commençons par la vieille qui est au sommet. qui voyagent en France. Deux Persans.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. cette dame à qui je viens de parler et vous. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". Monsieur. Ah !.

elle a même quelque chose dans le visage de passé. m'y voilà. qui est à l'autre table. Bon.— Ma foi. que vous n'avez certainement pas. •—Attendez. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. et j'allai à la femme de quarante ans.. continuons. dit-elle.. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". Je descendis encore. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. je suis sa tante. me dit-elle. „Madame.

. Adjectivul feu. -ă.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . -ă. en sautant de joie! 22 337 . defunct..) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. -e (adj. je ne crois pas. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . . -ă ouïr [înv. ) . -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI .-ă Observaţie. -e [persan] persan. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. feu la grand-mère. M a d a m e .. -ă. . r a m o l i t . ) [âfăs] copilăria feu. -e [dekrepi] decrepit. alinarea decrepit. C'est du temps perdu. et il faut avoir vos charmes. (am a u z i t spunîndu-se c ă . -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. dit-elle.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•..) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. -ă. -e [f0] d e c e d a t . Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . — J e le d i s a i s b i e n . VOCABULAIRE persan. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite).) focul decedat. s'écria-t-il . -ă. a se distral'amant (m. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. m a i ales în expresia j'ai oui dire que. Quel bonheur... la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . defunct. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. ţelul le feu feu. r ă p o s a t .) [ama] a m a n t u l . lui dis-je. răpo­ sat.

Je regrette que tu partes. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . Elle désire que tu lui écrives. d o r i n ţ a . nesigură. t e a m a . p o r u n c a . ) : Il faut qne nous nous hâtions.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. sembler etc. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. il est juste. il est bon. e t c . affirmer. penser. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. Il est temps que tu partes. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 .: Je veux qu'il vienne plus vite.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. La forma afirmativă. il est temps e t c . Il semble que vous soyez deux sœurs. 2 . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. ) . 3 . î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . regretul etc. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. eventuală. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie.

Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. Dacă aş cunoaşte oraşul. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . I V . 2. Traduisez en français (vb. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. EXERCICES I . Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. 22* 339 . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. vom merge să-i facem o vizită. am fi făcut o excursie. Daca n-ar fi p l o u a t . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. verbul rire se ortografiază cu doi i. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats).a p l u r a l ) . Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. I I . regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises.Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. III. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Il ne se trompait pas. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . 1. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă .

seul exemplaire que je possédais. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. plongeant. en bonne condition physique. même pendant ma course à Las Palmas avec M. voulant revenir à bord. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. en 1951. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. je partis à sa recherche. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice.. j'avais nagé vingt et une heures. Boiteux père. je l'atteignis en quelques minutes. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. comme par miracle. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif.. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. comme un parachute.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. Je crois que jamais. me jurai que ce serait le dernier bain de. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique".la traversée. Alors. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. je vis soudain L'Hérétique ralentir. s'était mise en drapeau. 340 . Plus rien ne freinait la dérive. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". L'ancre flottante. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. J'étais épuisé moralement et physiquement et. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Bon nageur. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne.

) le nourrisson (m. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. coşul.) la nourrice (f. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a .) freiner (vb. -euse [dulur^] dureros. fausse [fo] aici: greşit. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. ) [sskar] (med. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r .) escara.) nutritif. b u b i ţ a l'escarre (/. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. ) [erypsjô] erupţia douloureux. marginea 2. -ve (adj. coaja le coussin [kusëj perna faux.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.) la nourriture (f. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . nasturele 2. -e (adj. ) le freinage (m.) effréné. bordul (la u n vas) 3. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale.) le garde-frein (m ) frîna . frîul a frîna frînarea neînfrînat.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . bobocul (la floare) 3.

După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. 2 .avant que je puisse rattraper le fugitif. Indiquez des mots de la même famille voyage. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. flotter. EXERCICES I . II. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. jusqu'à ce que (pînă să. entraînement. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. nager.1 . III. Observaţie. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Il avait traversé la Manche à la nage. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. on a balayé la salle. pînă ce). en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. . Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage.

l ' a u t r e une espèce de n a i n .. la veste ouverte avec des boutons arrachés. des bas blancs. les y e u x injectés de sang. u n poing de portefaix. -ă boutonné. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . -e [pudre] pudrat. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. -e [butone] încheiat. une bouche énorme et t e r r i b l e . le second D a n t o n . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. une ride de colère entre les sourcils. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . plăpînd. des plaques livides sur le visage. de larges souliers. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . -ă brossé. u n j a b o t plissé. l'œil é c l a t a n t . une h a u t e c r a v a t e . pas de front. assis. Le 28 juin 1793. b o u t o n n é . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . le pli de la bonté au coin de la bouche. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. g r a v e . Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . des souliers à boucles d ' a r g e n t . l ' u n une espèce de géant.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. -ă ganté.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. les dents grandes. le troisième M a r a t . u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . Ce café a v a i t une arrière-chambre. g a n t é . q u i . Il é t a i t p o u d r é . -e [brose] periat. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . Le g r a n d . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. brossé. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. j e u n e . . -e [gâte] înmânuşat. les lèvres épaisses. s e m b l a i t difforme. ( V i c t o r H u g o . . avec les lèvres minces et le regard froid.. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t .

-e [erise] z b î r l i t . tulle (ţesătură). bougie (luminare. 1. -oare difforme [diform] diform. 2. -e [eklatà] strălucitor. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. landau (de la Landau. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. trecătoarea. -ă l'apprêt (m. épaisse [eps. aici: lins. postavul 2. -e [pla]. 4. sèvres (porţelan). oraş în Algeria). bordeaux. bourgogne (vinuri). -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. gulerul 2. v î n ă t . baïonnette (de la Bayonne). cognac (băutură). groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. pasul 1. 344 . cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -ă nouer [nue] a înnoda plat. oraş în Germania). cearşaful le col le pli 1. staco­ jiu botté.-ă neglijent. sclipitor. ş l e a m p ă t . -oare. epss] gros. cachemire (de la Cachemire).ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. -ă le gilet foils] jiletca. roquefort. canadienne etc. de la Bougie. cafeaua 2. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. 3. camembert (brînză). valenciennes (dantelă). ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. -ă. berline. -e [bote] î n c ă l ţ a t . -e [debraje] îmbrăcat. .

care se traduc prin „deşi". guillotine (de la Guillotin). Indiquez les différents sens des mots: le p l i . opem literară din evul m e d i u . Observaţie. soit que je le suive à la télévision. donjuan. arhitect). 345 . în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv).i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). praline (de la Praslin). 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . la poudre. à un spectacle palpitant. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . EXERCICES j'assisterai I. adonis etc. bien que je sois très occupé. numele propriu Renart a înlocuit. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. vechiul nume al v u l p i i (goupil). mécène. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. legate de o invenţie. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. mansarde (de la Mansart. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. bien que. le front.b) nume de persoane.. harpagon.. Je viendrai vous voir. la b o t t e . soldat al lui Napoleon I). calepin (de la Calepino). tartufe. Spre deosebire de limba romînă. c) nume de personaje literare. chauvin (de la Nicolas Chauvin.

Il y a plusieurs types d e . l'électricité les a remplacées. camembert.. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. ses marbres et ses fontaines. Les enfants aiment les. dans les allées désertes. l'ornementation. bourgogne. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . un jour de solitude. . Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. Du. Versailles n'est qu'une harmonie. bougie. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . On n'emploie plus de .. IV. dans la littérature roumaine. dans nos villages. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. Le déjeuner a été riche en fromages.. et du . l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. la réalise. . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . nous avons mangé du . il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. berline. tout obéit à la même pensée. . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables.. au moment du printemps.. Elle portait une belle robe de . mécène. ont été remplacées par les autos. . . Les . Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. et d u .. soit qu'elles (arriver) par avion. ou plutôt vers la fin de l'automne. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. ... mansarde.. l'exalte et l'impose.III... quand. ont bien arrosé ce déjeuner. roquefort. on devrait choisir pour cette visite... le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. Soit qu'elles (venir) par le train. tartufe. cachemire. . elles seront ici ce soir. ses terrasses. il a peur de le parler.. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas... bordeaux. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. avec son château. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. son décor royal encore debout.

Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". en qualité de naturaliste. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . quelque 347 . t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Voici un bref extrait de ce livre. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Faisant partie. n o t r e vaisseau était. Au d é b u t du mois de m a r s 1898.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. où il relate les principaux événements de l'expédition.

mais nous avons eu aussi des moments de félicité. Chaque fois que cela était possible. vaporul bref. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 .) a acoperi. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. Pendant 13 mois. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. brève [bref] scurt. nous avons fait à une heure d'intervalle. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. ce foyer de lumière et de progrès. Nous avons beaucoup souffert. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. -ă le yaisseau [vsso] vasul. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient.

. Oricare ar fi c u v î n t ) . je ne reculerai pas. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque.. nous avons rempli notre mandat. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées.. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind.. le vom învinge. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. je le tiens pour un homme honnête. que.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . scrisă într-un singur c u v î n t . je ne reculerai pas. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. în acest caz.. nu v o i da î n a p o i .. si... . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).. . quelque difficiles qu'aient été les moments . 2... quel: nous les surmonterons.. 3 . Orice Observaţie. adverb — v. 349 . . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet.. îl consider drept un om cinstit. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. je ne reculerai pas. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e .. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune.. oricît de grele au fost momentele . O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . cu Observaţie.. în acest caz. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. dificultăţile.. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. ) : . s-ar spune despre el. Observaţie. Oricît de a t e n t a fost . que (oricît d e ..

en q u a l i t é de. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. sud. EXERCICES I. Indiquez des mots de la même famille que: observer. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir.Le verbe envoyer (a. opérer. I I . espoir. m o m e n t . -e Observaţie. écrasement. divers. défendre. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. 350 . t e l l e m e n t . q u i t t e r . Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. court. commencement. v ê t e m e n t s .

si morne et si accablée qu'elle fût. Au moment où Cosette sortit. Hugo). Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). y demeura rebelle (V. Elle sera mieux chez vous. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. » Un touriste: — Cela n'est rien. Bruhat). Cînd pisica nu-i acasă. PROVERBE Le chat parti. IV.III. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. et. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. que dans la maison paternelle (Balzac). Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Hugo). elle a au moins cinq cents ans. quelque pauvre que vous soyez. V-am trimis o carte poştală ilustrată. il n'est peut-être pas inutile (V. son seau à la main. Donc. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Trimite-mi banii prin mandat poştal. quoi que fît le père Madeleine. les souris dansent. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. Hugo). dar ne temem să nu se strice. Traduisez en français (vb. V-am •trimis fructe. si isolés et opprimés qu'ils aient été. elle est très vieille. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. şoarecii pe m a s ă . Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Peut-être de Grèjce. . elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V.

le 5 Novembre 1906. Seule dans la petite pièce. D'une voix assurée. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Marie salue d'un geste bref de la tête. Et cette femme. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. aplauzele 352 . parce qu'elle désire l'entendre. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. elle était entrée. quelques heures auparavant était seule. là où il l'avait laissé. de gens du monde. de journalistes. d'amis. Et.. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. les cheveux blonds relevés en casque. pi. elle attend debout.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . mais surtout de respect.. est là.. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. Pour la première fois en France. Marie. elle laisse aller ses pensées. Vêtue de noir.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. ayant terminé. elle a tout simplement repris le cours de son mari. dans l'émotion grandissante. immobile. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. malgré la sécheresse de son exposé. le visage très pâle. sur la tombe de son mari. Pierre Curie. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants.. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. Pour la première fois. plein de curiosité. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis.

-ă le pacifisme (m.) pacificarea popularitatea pacificateur. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher.) la population (f. t r i b u l pacifiste (adj.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca). dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. de sorte que.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. .-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . la coexisa popula tence . 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . şis. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. -ă pacifier (vb. înaintaţi. şis.. afin qu'on vous voie.f. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l . î m p l i n i t . şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .. -e [grâdisă] crescînd.m. Avancez. ca să fiţi văzut.) în mod paşnic popular. -trice (adj.le respect [respe] respectul grandissant. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps.) paşnic.) pacifismul s e m i n ţ i a .f.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. ) populairement (adv.) poporul — pacifique (adj.m.) peupler (vb.) la peuplade (f.) dépeupler (vb. -ă .) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . -e (adj. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que.) pacifist populaţia pacifiquement (adv.) la popularité (f.) le peuplement (m. .) populaire (adj.) surpeuplé.

Doresc să văd acest film. dar II pense que vous irez à la montagne. défendre etc. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . Observaţie. savoir. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . penser. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. In general. laisser.) In acest caz. demander.) Je désire voir ce film. écouter. Elle désire l ' e n t e n d r e . regarder. Cînd subiectul este acelaşi. déclarer. vouloir. Chacun peut agir.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. Fiecare poate să acţioneze. croire. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . construcţia infinitivală este preferată. Je regarde les gens se p r o m e n e r . prier. aimer etc. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. voir. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . Je l'ai prié de finir plus vite son travail. şi nu II veut qu'il parte demain. pouvoir. sentir. entendre. ordonner. Se va s p u n e : Il veut partir demain.

Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . ) rezolvă problema modernizării oraşului. absoute. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s ... . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . I I . EXERCICES I .. Spune-i să intre. 23* 355 . . dissoute. . I V .. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . Colegul meu crede că are d r e p t a t e . P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). dacă vor. r o u m a i n édifie le socialisme.. Participe Présent Passé résolvant résolu. . dissous. de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . Mettez le verbe à l'infinitif. . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . iar la perfectul simplu nu se folosesc. Sperăm să o vizităm în curînd. -e Observaţie. . . au mode nécessaire. I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva).. . . E i rezolvau o problemă de şah. III. Am dori să cunoaştem Bulgaria. cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. .. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. certaines régions de notre pays sont p l u s . Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . m a i n t e n a n t . La grande majorité de la . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . Ea ştie să cînte la p i a n . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema.

— Vous q u i savez t a n t de belles choses. lui d i t . Le roi charmé lui de- 356 . je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .i l . répondit Zadig. ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément.53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g .

les mains collées à leurs côtés. en l ' e m b r a s s a n t . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . comment il fallait s'y prendre. l'un après l ' a u t r e . 357 . ils a v a i e n t tous la tête baissée. et il fallait.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. fils de N u s s a n a b . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. les reins courbés. Le roi embrassa ce bon danseur. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. Le roi. (Voltaire. les bras é t e n d u s . le corps droit. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. qui a v a i t le m o t 1 . en h a b i t s de soie légère. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. pour y entrer. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . dit Z a d i g . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . d i t Zadig.m a n d a . Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . Laissez-moi faire. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . . le déclara trésorier. la tète h a u t e . — Vous vous m o q u e z . au nom du r o i . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . eussent à se r e n d r e . perfect.— Il n ' y a. -ă. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . r e p a r t i t Z a d i g . J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. le regard assuré. le j a r r e t ferme. .

-ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. -e (adj.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . unique.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . plszàt] p l ă c u t . ) 358 visitée. nette [net] curat. -ă pe sine. -e [kurbe] îndoit. cinstit. -ă. -e [plezà.) la danseuse (f. hazliu. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/.) necinstit. -ă Vhonnêteté (f.) le danseur (m. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. -ă.) dansant. -ă la déshonnêteté. (Antecedentul este un homme).net. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. ) danser (vb.) cinstea honnêtement (adv. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 .) necinstea déshonnêtement.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. greoi les reins [rë] şalele courbé. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. sigur. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. la malhonnêteté (f. (Antecedentul este la plus . Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes.): C'est la plus grande usine que j'aie grande.) cinstit. -ă — honnête (adj.) în mod cinsiit déshonnête.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . malhonnêtement (adv. aici: violo­ nistul l'huissier (m. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. -e [asyre] stăpîn. malhonnête (adj. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. principal etc. 2 .

L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . EXERCICES I. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. III. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. ci regula corespondenţei timpurilor. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . s'y prendre. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. au 359 . Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e .Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. trésor. gagner. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. IV. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. J'ignore si le déjeuner sera prêt. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. p l a i s a n t . Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . te rog. b) nu este urmată de semnul întrebării . cît este ceasul. II. nu se aplică regula lui si condiţional. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. Spune-mi.

Enfin il parla de sa valise. — dans la chambre haute où nous avions mangé. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. qui. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. finit par nous égarer. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. où du premier mot on nous invita. pistolets. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. Ce n'étaient que fusils. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. Nous y entrâmes. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Mon camarade. Tout me déplut. je crois. et m'assis auprès. je fis bon feu. Moi. coutelas. mais comment faire? Là. sabres. on nous laisse. qui fut long. déterminé à veiller. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . Nous cherchâmes. mais plus nous cherchions. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. Nous deux presque sans armes. plus nous nous perdions. et se coucha tout endormi. qu'on la mît au chevet de son lit. Mon camarade y grimpa seul. nos hôtes couchaient en bas. la tête sur la précieuse valise. notre chemin à travers ces bois. et il pria fort qu'on en eût soin. et je vis bien que je déplaisais aussi. 360 . nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. C'est un pays de méchantes gens. tant qu'il fit jour. non sans soupçon. Les deux personnages du récit sont des officiers français. Et je n'entendis plus rien. au contraire: il riait. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. nous. Le souper fini. voulut prendre un sentier plus praticable et. vous l'eussiez prise pour un arsenal. mais la maison. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. couteaux.

comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . bucata propre [propr] c u r a t . l'hôtesse 1. je v i s le p è r e .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . gazda 2. E n les v o y a n t . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . . .] felia. Dès q u e le j o u r p a r u t . Il m o n t a i t . a sfătui saisir [sezir] a apuca.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. et de l ' a u t r e . va d o u c e m e n t . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . oaspetele I 361 . sa l a m p e d a n s une m a i n . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r .e t . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. sa femme après l u i . iubita le souper [supe] cina. d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. et v e n u à la h a u t e u r du l i t . Il m o n t e . -e [me/â] r ă u . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. fort b o n . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. p a r les fentes de la p o r t e . moi derrière la p o r t e . t o u t e la f a m i l l e .

maître — maîtresse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. Dorim ca ei să fi reuşit. qu'on la mît au chevet de son lit. mollesse etc. âne—ânesse. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. Doream ca el să reuşească. Je voudrais qu'il vînt me voir. 2. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. Aş vrea să vină să mă vadă. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. tristesse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). vieillesse. chasseur — chasseresse etc. diable — diablesse. conjunctivul perfect. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. Dorim ca ei să reuşească. 362 . Je désirais qu'il réussît. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . respectiv. Observaţie.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. b) conjunctivul perfect. Doream ca el să fi reuşit. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi.

En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. la celelalte persoane. fin.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie.a singular. noble. 363 . gros. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I .. h a r d i . Fiindcă nu pot p l ă t i .. .. faible. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. on nous laisse. poli. large... rude. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. gentil. . il avait encore soij. petit.. bas. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. étroit. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. După ce s-a t e r m i n a t cina . Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. j u s t e . Deşi băuse un pahar cu apă . bleue entra dans la salle. EXERCICES I .

I I . La nuit tombée. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. si vieillesse pouvait. l'un des jeunes gens avait peur. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . PROVERBE Si jeunesse savait. Il est possible qu'ils (s'égarer). Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. III. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Les hôtes. Voulant faire le riche. vous avez réussi à bien apprendre le français. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. parlant bas. Bien qu'étant armé. CHARADES 1 . Bien que vous (avoir) des difficultés au début.

Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 .4 .

ridé.. — Si j'en ai beaucoup tué. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. Une bouffée d'air frais entra. vieux. On détela. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. On passe quelquefois de mauvais moments. fit Tartarin assez dédaigneusement. le petit monsieur.. un parapluie: le parfait notaire de village.. Le petit monsieur. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. la portière s'ouvrit. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. une cravate en soie noire haute de cinq doigts.. monsieur!... puis toujours avec son même flegme: — Alors. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. — Ah! oui. le tueur de panthères. on attela.... lui. — Non ! Ça me gène. la diligence partit. sourit doucement. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.. une figure grosse comme le poing. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. Si je le connais. — Té ! pardi. qui s'était assis en face. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. ne se déconcerta pas... monsieur Tartarin? 366 . A la fin le Tarasconnais prit la mouche. monsieur. apportant sur ses ailes. vous êtes... un tout petit monsieur en redingote noisette. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur.? — Tartarin de Tarascon. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. Le petit monsieur sourit. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel.. répondit l'autre fort tranquillement. compassé. sec.. une serviette en cuir.. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante... dans le parfum des orangers fleuris. Le petit monsieur regarda son parapluie. monsieur Tartarin!....

furios. en faisant sa moue.. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. demanda Tartarin... -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. Le petit monsieur se leva. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. e [àra3e] t u r b a t ..... qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. Sur quoi le petit monsieur salua. Retournez vite à Tarascon. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. — Conducteur. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. f ] a se enerva. -ă. mon­ sieur Tartarin.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . mon­ sieur Tartarin? — Lequel.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . ) [el] aripa l'oranger (m. sèche [s ek] aici: uscăţiv... moisieur. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. Il n'en reste plus en Algérie. fit l'enragé Tarasconnais. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. vous avez l'air d'un brave homme. c'est fini. slab.-ă compassé. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. (D'après A l p h o n s e Daudet. -e [kôpase] tacticos. descendit. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . -oasă pardi! [interj. ferma la portière. Vous perdez votre temps ici. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. -ă. p e legea mea fi donc! (interj. Il ajouta.. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . par passe-temps.. Quant aux lions. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province.— Quelquefois.. monsieur? — Ma foi ! écoutez.

şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . Et chacun de répondre: oui. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. 368 . răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. oui. Se a p r o p i e . Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. da. compendiul de gramatică.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. nu se iveşte. prin perfectul simplu sau prin prezent). et tous les oiseaux de s'eiiToIer. Si fiecare răspunse: da. Şi întreaga diligentă rîse. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire .. vers la forêt. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. etc. Il approche..

adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Indiquez la différence entre: porte et portière. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. . Noaptec.Cîteodată. criait. Pouah! quelle horreur. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. unele părţi de vorbire (substantive. E t le géant s'effraya. les canards accouraient. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Lu nuit porte conseil. Fi! que c'est v i l a i n . Bah! je m ' e n m o q u e . p a r a p l u i e et ombrelle. verbe. Hé! l ' a m i . este u n b u n sfătuitor. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. viens ici! Gare! u n camion. Ouf! je respire enfin. II. adjective. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . III. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Elle a b a t t u le record du m o n d e . Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. gloussait. cuir et peau.

Cette fois encore. S'il aime le danger. il faut qu'il supporte tout. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. le visage souriant. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. Leur appareil. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. essayer de traverser l'Atlantique Sud. exécute divers travaux lourds. 370 . puis. Jean Mermoz adore l'aventure. Plus d'une. ils quittent le Sénégal. Sûr de lui. Pour satisfaire sa passion.. il est fait prisonnier par des Arabes. battu et laissé pour mort. Un jour cependant. de là. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique.fois. son avion tombe. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé..56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.. Mermoz. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. la plus noble. vole sur des appareils trop vieux. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. il échappe à une mort certaine. Mermoz n'hésite pas un instant. glorieux représentant de l'aviation française. il transporte le courrier de France en Afrique. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. un Latécoère de 5500 kilos.. Dix fois. transporte 2600 litres d'essence. Le 12 Mai 1930. Mermoz le raconte d'une voix calme. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. vendu.érir un nouveau morceau de ciel. la joie au coeur. accepte des lignes que d'autres refusent. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. Aux Français heureusement ! Tout cela.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. sur lequel. de son attitude dans la vie. c'était le résumé. traiter légèrement les choses graves. aşe­ zată pe două rînduri. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. l'argent mat des décorations. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. donner du sérieux aux choses futiles. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. il portait merveilleusement l'habit noir. ale cravatei albe. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. pour faire honneur à Jenkins. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. argintul mat al decoraţiilor. Encore beau malgré ses cinquantesix ans.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . să ia fleacurile în serios. Reflexe­ le cămăşii. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. une curiosité respectueuse. ducele purta admira­ bil fracul. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. să se urce surîzînd la tri­ bună. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. de la cravate blanche. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. rangée sur deux haies. traverser gravement un salon. une distinction paradoxale. 383 . să traverseze grav un sa­ lon. o curiozitate respectuoasă. Bărbat fru­ mos încă. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. Le reflet du linge. monter en souriant à la tribune. il avait mis quelquesunes de ses plaques.

solemn. permettezmoi de vous. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix.Il menait une vie si terrible ! La politique. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica.L.. à tout son être cet enavant si vibr. n'entendait pas. et cette visite princière. Regele. coups de bourse et coups de baccara. solennel." Monpavon. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. guvernul conservator (sub barba căruia.. le jeu sous toutes ses formes. Caragiale .O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. toate jocurile de noroc cunoscute.ant et si extraordinaire. distraite. fireşte. pe vremea Expoziţiei jubiliare. lovituri de bursă şi la bacara. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. cu drept cuvînt. „Mon cher Duc. dar Excelenţa. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . 384 Caragiale . essayait de faire la présentation si attendue. Monpavon. continuant sa route vers le grand salon. Le roi. — Scumpul meu duce. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. cu plasstronul bombat.. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. pe'ndelete. distrată. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. adînc îngrijat şi bănuind. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. încă din vara anului trecut (1906). permite-mi să. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. I. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés.. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară.OEUVRES (1907. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. Da. mais l'Excellence. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. lui . le jabot gonflé. nu auzea.

un conservator şi un liberal. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. publicistes. ministres sortants. un conservateur et un libéral. deux grands parmi les plus grands chefs.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". Toată lumea a plîns. re­ portera şi tribune publice. ce-i drept. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. duioase scene teatrale. la ocaziuni mari. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". senatori. hier encore. In publicitatea romînească. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". miniştri de azi. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. se transformait en sau385 . că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor.. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. iar conservatorii. Dans la 'presse roumaine. tombèrent d'accord. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. foarte înclinată. depu­ t a ţ i . Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". miniştri de ieri. cătră nota sen­ timentală. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. s-au plecat învoielii. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. avait besoin d'être lavé. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". ministres en titre. Au urmat în Cameră. il est vrai. doi mari între mari fruntaşi. reporters et public. publicişti.. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. Tout le monde a pleuré. sénateurs. astfel de. députés.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. Et devant cette foule si émue. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. les conserva­ teurs. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate.

En face du danger également menaçant pour elles. bien que disposant d'une majorité écrasante. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. veur de la patrie . acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei...vator al patriei. fără nicio rezervă. cade. tom­ be. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. un guvern incapabil. dès le début. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. Care va să zică. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. incapable. .

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

Pottier en juin 1871. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . Producteurs. L'année suivante. et demain. compositeur amateur. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. C'est l'éruption de la fin. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. Pour tirer l'esprit du cachot. ni César. Ni Dieu. Groupons-nous. en composa la musique. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. un ouvrier de Lille.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Soufflons nous-mêmes notre forge. C'est la lutte finale. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. ni tribun. Du passé. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. L'Internationale Sera le genre humain. ayant pris une part active à la Commune. Pierre Degeyter. il fut écrit par E. dans VInternationale. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. faisons table rase ! Foule esclave.

Paix entre nous.faire de nous des héros. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Ce qu'il a créé s'est fondu. L'Internationale Sera le genre humain. L'oisif ira loger ailleurs. 390 . Nul devoir ne s'impose au riche. En décrétant qu'on le lui rende. Les rois nous soûlaient de fumées. La terre n'appartient qu'aux hommes. Crosse en l'air. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. C'est assez languir en tutelle. Ouvriers. et denjain. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. paysans. nous sommes Le grand parti des travailleurs. Le peuple ne veut que son dû. Le droit du pauvre est un mot creux. À. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. C'est la lutte finale. Le soleil brillera toujours. les vautours Un de ces matins disparaissent. Égaux. ces cannibales. Groupons-nous. dit-elle. L'égalité veut d'autres lois. „Pas de droits sans devoirs. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées.L'État comprime et la loi triche. L'impôt saigne le malheureux.

Rouget de Lisle. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. liberté chérie. que la victoire Accoure à tes mâles accents .LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. marchons. (Refrain) Aux armes. de la tyrannie. Entendez-vous dans nos campagnes. Que nos ennemis expirants. Conduis. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. marchons. Allons. L'étendard sanglant est levé. paroles et musique. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Le jour de gloire est arrivé. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. nos compagnes. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Contre nous. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. enfants de la Patrie. Egorger nos fils. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 .

citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . marchons.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus.

l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. E . U . A h ! que cela est beau. Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . le héros du Bourgeois gentilhomme.LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. scène 4. l'Avare (1668). ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. A . Monsieur Jourdain: — A . E . Monsieur Jourdain. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . O u i . est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale.1. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). I . 0 . E . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). l'École des femmes (1662). E . Monsieur Jourdain: — A. (Acte II. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . et en consonnes. Vive la s c i e n c e ! 393 . E . le Malade imaginaire (1673) etc. les Femmes savantes (1672). Don Juan (1665). — sont dirigées contre la société féodale française. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . 1. Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . fragment) Maître de philosophie. l'hypocrisie du clergé catholique. Monsieur Jourdain.— Soit. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. en présence de son maître de philosophie.A. Dans la scène qui suit. le Misanthrope (1666). et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. l'ignorance des médecins de l'époque. E . Cela est v r a i . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . I . Tartuffe (1664). E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . il faut commencer selon l'ordre des choses. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. Maître de philosophie: . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . le Bourgeois gentilhomme (1670).1. Monsieur Jourdain: — A .1. Ma f o i ! o u i .

Monsieur Jourdain: — DA. et revient toujours au même endroit.1.RA. Monsieur Jourdain: — 0 .U. Vous avez raison. vous ne sauriez lui dire que : U. Ah! la belle chose. 0 . Cela est admirable! 1. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R.I. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA.FA. Il n'y a rien de plus véritable: U. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. par exemple. Je suis amoureux d'une personne 394 .R. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Oui. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Monsieur Jourdain: — R.R. 0 . Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. 0 . Monsieur Jourdain: —• U. faisant une manière de tremblement: RRA. nous verrons les autres lettres. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.R.RA.R. Ah ! mon père et ma mère.E. Monsieur Jourdain: — FA. Monsieur Jourdain: — U.U. qui sont les consonnes. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. 0 .R.R. Cela est vrai. Cela est vrai. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. et rapprochant les lèvres par les deux coins. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.R. Il n'y a rien de plus juste A. elle lui cède.R.Et l'R. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt.DA. le haut et le bas: 0 . Monsieur Jourdain: — 0 .RA. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. 0 . que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.0. La consonne D. Au reste. et allongeant les deux lèvres en dehors. 0 . il faut que je vous fasse une confidence. C'est la vérité.0. 0 . et vous moquer de lui.R.

se promenant dans Vobscurité. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. seul. r e p r o d u i t ci-dessous.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non.. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Monsieur.. tout ce qui n'est point prose est vers. sans que j ' e n susse rien. (Acte V . Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. Le monologue de F i g a r o . le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). q u i . Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. non. ou les vers. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Maître de philosophie: — Fort bien. Monsieur. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole.de qualité. Maître de philosophie: — Sans doute. 395 . Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. Monsieur. est F i g a r o . est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. et tout ce qui n'est point vers est prose.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. représentant du Tiers é t a t .è m e siècle. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". scène 3) Figaro. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . point de vers. oui. je ne veux ni prose ni vers.

élevé dans leurs moeurs. auteur espagnol.. . dont pas un. Il s'élève une question sur la nature des richesses. ce n'est personne.. vous ne l'aurez pas.. homme assez ordinaire. ne sait lire. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée.. fortune. les royaumes de Barca. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. mon terme était échu. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. je m'évertue... une partie de la presqu'île de l'Inde. au milieu même de la cérémonie. on se venge en le maltraitant. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire.tromper?. je voyais de loin arriver l'affreux recors. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. c'est elle. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil... toute l'Egypte.. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . volé par des bandits.. la Perse. la pharmacie. On vient.. je crois.. la chirurgie. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. un rang. Noblesse. a se măsura cu.. pour plaire aux princes mahométans. morbleu! perdu dans la foule obscure. Monsieur le Comte. du reste.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. tandis que moi. à l'instant qu'elle me donne sa parole. tenir — a poseda. -comme un benêt ! Non. (Il se levé.. . — La nuit est noire en diable. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. et qui nous meurtrissent l'omoplate. de je ne sais où. Parce que vous êtes un grand Seigneur. Il riait en lisant. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. et me voilà faisant le sot métier de mari. —Mes joues creusaient. de Tripoli... le perfide! et moi. n'ayant pas un sou. vous ne l'aurez pas. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. 396 . vous vous croyez un grand génie !. un envoyé. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. je lui dirais.. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. de Tunis.

c'est toi. Mais comme chacun pillait autour de moi. c'est moi. je le nomme Journal inutile. et que. quoiqu'on ne soit plus en prison. je commençais même à comprendre que. ni de l'Opéra. sans la liberté de blâmer. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). je puis tout imprimer librement. Il ne me restait plus qu'à voler. ni des corps en crédit. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. ni des gens en place. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. orage à ce sujet. en exigeant que je fusse honnête. bonnes gens ! je soupe en ville. je le marie. ni de la politique. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. mes parents m'arrivent à la file. ni de personne qui tienne à quelque chose.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. on pense à moi pour une place. j'énonce un écrit périodique. on me met un jour dans la rue. Pour profiter de cette douce liberté. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. non. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. (Il se rassied. 3 pharaon — un joc de noroc. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. Prêt à tomber dans un abîme. c'est lui. 397 . et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . c'est vous. J'aurais bien pu me remonter. Un grand seigneur passe à Séville. il me reconnaît.) On se débat. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. et comme il faut dîner. et. il veut intercepter la mienne ! Intrique. ni du culte. au moment d'épouser ma mère. il fallut bien périr encore. il n'est point d'éloge flatteur. que. qui s'étend même à celles de la presse. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. comme trop lourde à un piéton. ni de la morale. ce n'est pas nous. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. et je vis enfin sans souci. et la honte au milieu du chemin. pour gagner du bien. Pour le coup je quittais le monde. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. je taille encore ma plume. ni des autres spectacles. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. on me supprime. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. ce fut un danseur qui l'obtint. je vais rasant de ville en ville.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. (Il se lève en s'échauffant.

Paris passa l'eau. comme on sait.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). V. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. il n'en reste que le souvenir. hautes et solides. Hernani (1830). l'un au nord. Comme romancier. Ruy-Blas (1838). Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . où V. la Seine son premier fossé. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Pendant plus d'un siècle. trop à l'étroit dans son île. a créé une oeuvre immense. les maisons se pressent. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. ronge. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). use et efface cette enceinte. V. aujourd'hui. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. 398 . Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. roman historique (1831). Les romans de V. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). au delà du Petit-Châtelet. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. exploités et humiliés par u n régime injuste. dès les rois de la première race. l'autre au midi. Porta Bagauda. avec deux ponts. et çà et là une tradition. Puis. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. Dans Notre-Dame de Paris.Le Roi s'amuse (1832). Peu à peu. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. déborde. La grève de cette île fut sa première enceinte. et ne pouvant plus s'y retourner. au delà du Grand. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. et deux têtes de pont. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. la porte Baudets ou Baudoyer. Alors. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. dont le plus célèbre. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île.

Charles V la bâtit. dans cette mer de maisons. se rétrécit. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. elles se carrent 1 . par places. sans ordre et tout de travers. elles montent les unes sur les autres. population. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. elle est enjambée. La rue de plus en plus se creuse e". Elles commencent à devenir profondes. Au seizième. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. elles mettent étages sur étages. dépassée. et aussi des égouts. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. où commerce. digne du roi qui l'a bâti. tout ce qui est sève. Paris s'est encore transformé. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. Depuis lors. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. Dès 1367. prennent leurs aises — se fac comode. toutes les pentes naturelles d'un peuple . du temps de Julien l'Apostat. prennent leurs aises 2 . à vue d'œil — văzînd cu ochii. industrie. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. malheureusement pour nos yeux. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. Ainsi. ce misérable mur de boue et de crachat. moraux. surtout sur la rive droite. siècle à siècle. tout ce qui est âme dans une nation. étaient. tout ce qui est vie. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. piton — culme. et le faubourg court plus loin. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes.un réservoir. pour nous arrêter là. intelligence. intellectuels d'un pays. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. Sous Louis X I . pour ainsi dire. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. vîrf. comme des échappées. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Dès la fin du quinzième siècle. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. dès le quinzième siècle. toute place se comble et disparaît. percer. pour ainsi dire. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. on voyait. 399 . des puits de civilisation. politiques. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. se taillent des jardins dans les shamps. celle de Louis XV. se carrer — a fi în largul său. Là. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. la Ville. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. On plie sous le pouvoir du génie. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". groupés sous le titre général de Comédie humaine. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Illusions perdues (1837). César Birotieau (1837). Cultivant le réalisme critique. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. leurs coutumes. les Paysans (1844). parce qu'il prend sans partager. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. on tâche de le calomnier. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. leurs privilèges. le talent est rare. extrait du Père Goriot. ou s'y glisser comme une peste. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. L'honnêteté ne sert à rien. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. on le hait.Au quinzième siècle. fût-elle riche. il a reflété dans ses romans. 400 . Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. l'Université. et vous en sentirez partout la pointe. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. La corruption est en force. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. ayant chacune leur physionomie. en un mot. leura mœurs. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. în total. leur spécialité. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. leur histoire: la Cité. la Cousine Bette (1846). mais on plie s'il persiste. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. le Père Goriot (1834). dont le mari a cinquante mille livres de rente. 1 pour tout potage — cu totul. Dans le texte qui suit. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. Ainsi. le Cousin Pons (1847) etc. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle.

en grande livrée. Toutes sont bricolées 1 par les lois. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. mais là est la misère. pour des chiffons. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. rarement par vertu. est. ça pue tout autant. soyez-en sûr. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). Ses d e u x chefs-d'œuvre. on carotte 4 . et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . en guerre avec leurs maris à propos de tout. directeur de la prison c o m m u n a l e . En rentrant. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. qui le cherchait dans toute la ville. de son vrai nom Henri Beyle. se trouve au d é b u t de sa carrière. J u l i e n Sorel. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . à côté de Balzac. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . le public les appelle des voleurs. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. Certes. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . autrement. un riche bourgeois de la ville de Verrières. il trouva un valet de M. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). pour le ménage ou pour la vanité. J u l i e n Sorel. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i .belle et jeune. Tirez vos conclusions. Valenod. Dans le fragment qui suit. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . il faut être déjà riche ou le paraître. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . Voilà la vie telle qu'elle est. Si donc vous voulez promptement la fortune. pour des enfants. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. fils de p a y s a n s . carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . Pour s'enrichir.

Ce fut pis un quart d'heure après. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. On la lui fit visiter. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. On passa ensuite chez madame Valenod. Tout y était magnifique et neuf. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. il eut l'avantage d'assister à celle de M. quelques jours seulement auparavant. l'homme des impositions directes. închisoare. Julien pensait à madame de Rénal. On annonça le dîner. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. l'une des plus considérables de Verrières. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. Le percepteur des contributions. se dit-il à lui-même. et tout cet appareil d'un financier de province. ses pantoufles brodées. Jusqu'aux domestiques. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. 402 . et on lui disait le prix de chaque meuble. elle était à sa toilette — se îmbrăca. sa pipe immense. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. le directeur du dépôt 1 . qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. déjà fort mal disposé. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. son énorme quantité de cheveux. Julien. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. sa gorge se serra. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. n'imposaient point à Julien. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Elle y déploya tout le pathos maternel. Par compensation. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. le directeur du dépôt. Ses gros favoris noirs. Cette dame. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. se trouvaient de pauvres détenus. avait une grosse figure d'homme. Ils ont faim peut-être en ce moment.

et il faut l'avouer. il avait les manières. mais non pas encore le cœur de son état. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. un peu ignoble. chanté en chœur: voilà donc. 26* 403 . Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. pitance — raţie zilnică. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. j ' a i fait imposer silence aux gueux. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. la petite Roque (1886). il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. mais il faudra que. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. le Uorla (1881) etc. Ce mot fut trop fort pour Julien. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. Pendant le tapage du refrain. et bientôt on n'entendit plus chanter. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. Julien. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . pendant que tu te gorges 1 de viandes. — Parbleu ! je le crois bien. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Monsieur Parent (1886). R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). Miss Harriel (1884). qui disparut.è m e siècle. É c r i v a i n antibourgeois. se disait la conscience de Julien. ô mon Dieu! et. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. la sale fortune à laquelle tu parviendras. Toine (1885). M. dit à M. Le personnage central du r o m a n . Il essaya de la cacher avec le verre vert. Contes de la Bécasse (1883). Dans ce moment. que chantait l'un des reclus. répondit le directeur triomphant. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). dans un verre vert. tenant son verre vert. Georges D u r o y .quelques accents d'une chanson populaire. tu le souffres! Par bonheur.

savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. D'autres. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. consolé.scrupules. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. Duroy marchait lentement. et c'est à pe. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. II les connaissait presque tous de. étaient la grande ressource. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. pour qui les cercles 2 . sous les sévères apparences. louche — suspect. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. dans les plus nobles maisons.. et que cela l'eût réjoui. tripotages — afaceri necinstite.nom. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. fort célèbres. les riches du monde. buvant l'air léger. savoureux comme une friandise de printemps. ressource suspecte à coup sûr. en tout cas. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. trottant pu galopant.. b a n d ă . le temps s'était adouci pendant la nuit. avant d'aller à son rendez-vous. on l'affirmait. les noms.irie s'il les enviait maintenant. hommes et femmes. cercle — (aici) c l u b . Le voici. excité. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. Il les regardait. Ce jeu l'amusait beaucoup. 404 . cédant à l'appel du ciel clair et doux. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Le vent ayant changé. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Les amazones passaient. comme s'il eût constaté. la seule ressource. au d é b u t de sa carrière. et qu'on recevait partout. comme on récite les litanies dans une église.

Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . Les mineurs se tournèrent. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre.. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . Et il s'interrompit. la 'Curée (1872). les dénombrait vivement. tâchaitde se rappeler leurs visages. inquiétés par les soies brodées. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Hennebeau entra. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). préféraient se tenir debout. tandis que les autres. l'Argent (189-1). Au bonheur des dames (1883). boutonné militairement. ceux à favoris et ceux à moustaches. Tous avaient l'air hautain. tas de crapules 1 . la Débâcle (1892). tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). Il y eut un silence. Il venait de reconnaître Pierron. demanda-t-il. je ne demande pas mieux que de causer. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. les théories q u ' i l a soutenues. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Hennebeau.. Vous vous révoltez. escarpes — t î l h a r i . dans ses r o m a n s . théoricien du n a t u r a l i s m e . Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. Il parla le premier. auquel ils présentent leurs revendications. Germinal (1885). un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. — Voyons. l'œil insolent.effrontés. dans les grandes entreprises nationales. M. Son excellence Eugène Rougon (1876). et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. M. On y assiste. cherchèrent des sièges du regard. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . à ce qu'il paraît. caché au dernier rang. 405 . assis en face de lui. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. entre a u t r e s . Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. à une grève déclenchée par les mineurs.. Enfin. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. — Ah! vous voilà!.. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. la lèvre fière. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus.

Puis. Il leva les yeux. murmurèrent les autres délégués. la seule besogne productive. il était lancé. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. — Monsieur le directeur..au fond depuis le premier coup de pioche !. Sa voix se raffermissait. nous mettrons aux bois les heures voulues. des choses qu'il ne savait même pas là. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. dans un gonflement de son cœur. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . ce serait donc la fin de tout.. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. Maheu coupa la parole au directeur. Par moments. Mais. la vie de brute. Du reste. il faut que le travail soit payé pour être fait. c'est la vérité. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. que les camarades m'ont choisi. nous sommes las de crever de faim. Hennebeau faire un geste violent. C'est vrai.. les mots venaient tout seuls. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. Si cela était vrai. les yeux baissés. Mais ce qui nous enrage. nous n'en serions pas moins volés. Ah ! c'est mal. auquel on n'a rien à reprocher. nous boiserons mieux. comme pour interrompre. Nous voulons seulement la justice. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. si nous le donnions. et qui sortaient. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. la femme et les petits criant la faim à la maison. comme si un étranger avait parlé en lui. il s'écoutait avec surprise. Maintenant. au lieu de nous acharner à l'abatage. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours.. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir.. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. boiser — a căptuşi cu lemn. il commença.. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. le travail dur. Il disait leur misère à tous. la voix hésitante et sourde d'abord. en voyant M. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . voilà ! — Oui. Payez-nous davantage. 406 . notre journée se trouverait réduite encore. On nous accuse de mal boiser 3 . oui. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait.

l'Anneau d'améthyste (1899). la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). les q u i n z a i n e s dérisoires. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. . le Mannequin d'osier (1897). son style atteignant la perfection. c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . les Dieux ont soif (1912) etc. 407 . A. nous préférons crever à ne rien faire. . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. pseudonyme de François-Anatole Thibault. France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles.désastreuses. il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . p a r m i les m i n e u r s . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . t e x t e en m a i n . crever p o u r crever 1 . fils d'un libraire parisien. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . À. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). En tant que critique littéraire. où il a été le principal soutien de Zola. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . le Livre de mon ami (1885). . Nous a u t r e s . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . p a y e r le boisage à p a r t . E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . Des v o i x . Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. M. nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . s ' é l e v è r e n t . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. à savoir: l'Orme du mail (1897). mangées p a r les amendes et les chômages. Thaïs (1890). . . Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). Ce sera de la fatigue de m o i n s . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . A. nous sommes donc venus vous dire q u e . . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. Le fragment suivant. . et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. m o n s i e u r le d i r e c t e u r . finit-il p a r conclure. —• C'est c e l a . L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. A. M a i n t e n a n t . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. lorsque. Nous avons q u i t t é les fosses.

en commentant un texte d'Elien. pensums — pedepse scrise (date elevilor). des chiens enragés. endommager le cuir d'un honnête homme. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. plus tard. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. sur la nef de Thémistocle . „Il avait peur des voleurs. près de PaulÉmile . des sièges. dans la mer de Salamine. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées.temps n'était pas le temps présent. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. des combats. du tonnerre. où. „Il nous donnait pour sujet de compositions. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. Il bravait. de près ou de loin. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l'effrayait facilement. son âme était dans l'antiquité. dispenser — a distribui. blocuri. César et les dieux. tant latines que françaises. nous dit un jour monsieur Chotard. dans les champs de Cannes. des voitures et de tout ce qui peut. cet excellent homme. 408 . à Pharsale. aux Thermopyles avec Léonidas . un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. aux stratagèmes les plus perfides. C'était un fameux homme de guerre. avec les rusés capitaines. Il vivait. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. dans la forêt Hercynie. en sorte que. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc.

mais toujours malheureux. „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). Gorki). Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . Messieurs. d a n s l ' i m m o r t a l i t é . e t . J ' e n t r e .m o i et ne me pleurez p a s . Cyrano de Bergerac. je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . La Princesse lointaine (1895). vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . E n v i e z . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. peu nombreux. tel que je l ' e n t e n d s encore. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . du sein de l ' E l y s é e . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . d a n s sa sagesse. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . représentant tardif du romantisme. l'Aiglon (1900). auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. Les 409 . Il est inepte de rire sans motif.l à . Ainsi l'a d é c i d é . o u v e r t a u x mânes des héros. il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Chantecler (1910). Cyrano de Bergerac (1897). les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). Le gouffre m ' a t t e n d . une prodigieuse faculté de r i r e . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . q u a n d . selon son h a b i t u d e . je vous infligerai une retenue générale. Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . Dans sa meilleure pièce. comme il me s e m b l e . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . Monsieur Nozière.discours i n c o m p a r a b l e . si. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . vous serez consigné j e u d i . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Monsieur F o n t a n e t . en ce t e m p s . Monsieur Nozière. pour la p a t r i e . Ce d i s c o u r s . „ J ' a v a i s . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t .

. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .. Le Vicomte.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps.. tenez: Agressif: „Moi.. et se campant devant lui d'un air fat) Vous. C'est une péninsule!" Curieux: . Oh! Dieu!... c'est un cap?.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. C'est tout?. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. jeune homme ! On pouvait dire. c'est un c a p ! Que dis-je. Le Vicomte: Mais. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire.. Ha! Cyrano. (Acte I. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe. monsieur.. c'est un pic!.. gravement: Très.. C'est la fameuse „tirade du nez".. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. Cyrano de Bergerac. scène 4. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court.. heu......... En variant le ton. Cyrano. bien des choses en somme. si j'avais un tel nez. monsieur. un nez.. Dans la scène qui suit. vous avez un nez. 410 .. folosit cu pedanterie ironică... C'est un roc!. — p a r exemple. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. très grand.

excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. ce sera le gros lot !" Enfin. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. lorsque vous pétunez. T'enrhumer tout entier. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. ô le plus lamentable des êtres. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. votre tête entraînée Par ce poids. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. monsieur. l'ami. car Je me les sers moi-même. a fi om cu vază. monsieur. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. Vous n'en eûtes jamais un atome. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. 411 . monsieur. mon cher. d'esprit: Mais d'esprit. nez magistral. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. d'ailleurs. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. avec assez de verve. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). monsieur.Truculent: „Ça. qu'on vous salue. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi.

il d e v i n t soldat de la m a r i n e . 412 . de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . à m a n œ u v r e r . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Sur ces p a p i e r s . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). t a n t bien que m a l 1 . le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. un fusil. il pensait q u ' i l faisait. C ' é t a i t en temps de guerre.— de bine. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. Membre du Parti Communiste Français. Il fut. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Après une visite en Roumanie en 1925.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . type d'écrivain militant. il m a n i a i t . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . et à essayer. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . Barbusse se consacre entre les deux guerres. avec Romain Rolland. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. comme ces terres. il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. La Conversion de Ion Grecea en fait partie. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . de rău. et à essayer de t u e r . a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x .

l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. Grecea fut arrêté. ensanglanté de coups. Devant le tribunal militaire. l'homme que je fus autrefois. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. à la vje. une multitude d'esclaves obscurcis. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. torturé. il avait cru que c'était une loi de la vie.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. messieurs les juges. cherché à le savoir. Comme tous les inculpés politiques. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. Maintenant je ne suis plus le même homme. s'écria le petit paysan Grecea. „Je vous ai dit. il fut battu. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. apporta magnifiquement. contre lui-même. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. à la lumière. totalement inconnue. dit-il „que notre sueur se changeât en or". et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Lui. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. un nouveau 413 . et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Le socialisme. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. le communisme. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. „afin". Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". en plein tribunal militaire. mais il n'avait même pas. selon la pente de son obéissance passive.

et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). réduit — colţişor. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Bratianu. il tomba dans un grand accès de fureur. où la peine de mort est supprimée. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. la grève de la faim. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. Il fit alors la grève de la faim. Président du Conseil des Ministres.chef d'accusation 1 . volontairement. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. il y a plusieurs moyens de la rétablir. Il y demeura pendant des mois accroupi. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. l'essai de fuite échoua. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. en même temps que lui. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. dans les coulisses de la Justice officielle. Quand M. 414 . Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. et si Dieu conduisait les choses du monde. chaque paysan et ouvrier. On chercha alors à empoisonner Grecea. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. En Roumanie. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Cette fois. les châtiments suprêmes. On le priva de nourriture. on n'y réussit non plus. Restaient les tortures quotidiennes. cependant. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. Tl attira sur sa tête. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. Le directeur de la prison dut céder.

415 . si l'affaire se présentait mal. Il tenterait de passer par-dessous. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. du reste. Fabien. Guillaumet e t c . inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. pilote de son métier. Grecea n'est pas encore mort. 1 au jugé — din ochi. m'a dit un témoin. sur la carte.1 9 4 4 ) .que des morts. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . l'angle de descente. Le moteur vibra très fort et. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. traînant le cadavre de sa pensée. Vol de nuit — 1930. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. Dans le fragment s u i v a n t . S a i n t . Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. puis. XII Cependant. corrigea. et. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Pour se conserver une marge. se résoudrait au demi-tour.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. . A.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. Il l'estimait trop étendu. au jugé 1 . Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . n'est plus qu'un fantôme. le courrier de Patagonie abordait l'orage. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. À côté de J e a n Mermoz. et Fabien renonçait à le contourner. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . l'avion trembla. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. qui remue. Le médecin de la prison a. extrait de son roman Vol de nuit. Mais il est devenu fou. il naviguerait vers sept cents. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages.

Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. 416 . mais qui. qui l'éblouissaient pour longtemps. Là. Il répondit. probablement. Penché à gauche contre la masse du vent. pourtant. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière.. dans ce néant. Et pourtant le pilote s'inquiétait. le radio — radiotelegrafistul. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il la regarda. Il doutait presque d'en être jamais délivré. Il était gêné par la flamme de l'échappement. puisque Trelew. comme il doutait." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. sale et chiffonné. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. par les nuits les plus épaisses. Un remous fit plonger l'avion.. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. signalait un ciel trois quarts couvert. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. Mais ce n'était même plus des lueurs." Il se pencha encore. dans l'épaisseur des ombres. ou une fatigue des yeux. Elle était tressée drue par le vent. Nous traversons. au milieu d'aiguilles et de chiffres. la prochaine escale. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. mais il ne vira pas d'un degré. et reprenait. absorbait le monde visible. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. un orage. car il jouait sa vie sur ce petit papier. „Où sommes-nous. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . qui trembla plus fort. La nuit. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. „Je ne sais pas. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. À moins que. d'épaves. comme la flamme d'une torche. appuyé à gauche. sa veille terrible." Si Trelew était trois quarts couvert. Chaque trente secondes. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. à la boussole. circulent encore. qu'il avait déplié et lu mille fois. Il ne savait plus combien de temps. vent Ouest faible. À peine des changements de densité. de collines. et tout ce qu'elle portait de rocs. accrochée au moteur comme un bouquet de feu.

le cyclone raflerait. Membre du Parti Communiste Français. comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. . ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . t u peux v i v r e . On dit que dans sa cellule. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). Aragon est également un grand romancier. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Critique littéraire et critique d'art. Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. Après avoir débuté comme poète surréaliste.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. Deux h o m m e s . de la Cordillère des Andes. „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. se r a b a t t a i t vers la mer. . . Tu p e u x v i v r e . les villes. T e m p ê t e . cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". membre du Conseil Mondial de la Paix. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s .

Songe. songe.. Une messe pour Paris. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. S'ouvre et tu sors.. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. et mon refus O mes amis.. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin.... „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". Rien à faire. si je meurs.. songe À la douceur des matins. Je meurs et France demeure Mon amour..." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri.. . Un cheval pour mon empire.Rien qu un mot: la porte cède... Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . songe.

Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe.. et haussait les épaules. ou non. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. „Si je n'avais à choisir. Quelle importance cela avait-il? On avait. Sous vos coups chargé de fers. sanglant est levé.. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. Des mots: „.. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII... et l'autre ait pour lui l'armée. si l'envie me prenait de le choisir. pourrait influer sur ma décision. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. confiance en Carnot. 1 affliger— (aici) a copleşi.. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. — dit encore le mousquetaire. 419 27* .„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815).reur. peut-être que le seul fait que l'un fuie. voilà l'important.. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. lui. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. sous les balles.

aux conspirateurs et aux armées étrangères.. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . voyons ! Oui. je ne suis ni boulanger. des chutes. ni forgeron. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. Voilà tout le choix qui m'est donné. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. d'être l'Empereur de la «inaille.. L'armée. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme.... blêmir.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. . porter >mbrage — a lăsa în umbră. pas d'autre perspective ! Seigneur. a eclipsa 420 . Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. Si elle est battue par l'étranger...Houdetot dit que Napoléon a refusé. Napoléon.. si elle est victorieuse. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. ni charretier. Je me remettrai à peindre. Le désordre ou la guerre. si on m'en laisse latitude." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. voilà tout... elle entrera dans le camp de la misère. il y a des retours. de notre vivant. par là. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. et personne n'y peut rien.... Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. voilà donc — s'exclama Théodore. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. se révulser ses yeux. La Révolution. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. il l'appellera Constitution. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple.. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche.. Le peuple continuera à crever la faim. Mais moi.. c'est là pour moi le travail. que si l'on donne les armes au peuple.. regardez sa bouche se tordre.. servira à l'intimider. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. même Hercule. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. sanglant.. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. son teint s'obscurcir. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste.. chez Monsieur mon père.. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. mais on a embrigadé la jeunesse. sans doute... tout ce que nous avons vu. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. Mais. la guillotine a disparu des places. un prétexte ou l'autre de répandre le sang.

11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. Jean aperçut Christian et Mathieu. Il hésita. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). barem au pas de course — în pas alergător. Roberte. lancés au pas de course 2 . de glace. Classe 42 (4 volumes. la Dernière forteresse (1950).F. 421 . dans Paris occupé par les Allemands. mais Hubert avait disparu. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. — C'est décommandé ici. Jean erra encore quelques minutes. Le fragment suivant. surgie de la foule. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Mathieu. il prit Claude à part. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". se faisant sans cesse bousculer. Son premier roman. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare.C. Enfin. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. 1 2 à tout le moins — cel puţin. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. la Marseillaise éclata. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. extrait de Classe 42. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Son deuxième roman. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. devant les vitrines de la cour de Rome. présente une manifestation patriotique organisée par le P.

A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. on sentait l'horreur sur le groupe. L'Allemand. revolver au poing. Le premier moto­ cycliste le suivit. on le vit s'engouffrer. sur le trottoir. se jeta à sa poursuite. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. un des motocyclistes noirs. déboucha des marches. André se mit à courir évitant le soldat. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. Après on verrait. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. D'autres flics couraient vers eux. Brusquement. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. dans un escalier. tendu à coupe-gorge — loc periculas. pris par la bousculade. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. un instant surpris. Au loin. dans le groupe de tête du cortège. Le cortège les aborda de front. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. éperdu. une pétarade 3 trancha le chant. l'Allemand. son grand imperméable clair volait à ses côtés. revolver au poing. Au même moment. déjà lancé à toute vitesse. l'autre posa sa moto 5 . juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. 2 1 422 . un autre tournoyait au milieu des manifestants. lui aussi. Tout d'un coup.. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. André s'envola par-dessus la grille. déjà il était engagé dans le coupegorge1. * moto — motocicletă. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. On aperçut un policier à terre. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . Pour l'instant il fallait gagner. l'un se saisit du revolver. La Marseillaise reprit. Une troisième fois. avec Mercosur et Saint. liesse — bucurie. pris de peur. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). sur le trottoir.Au croisement du boulevard Sébastopol. André s'en alla vers la droite. ayant abandonné sa machine. Jean attendait. Mathieu avait soudain disparu. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. il y eut une hésitation. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. tenant toujours le drapeau à sa main. la Marseillaise repartit.. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Jean se retrouva. prêt à tirer. L'euphorie. Il y eut quelques secondes d'attente muette.

mettant la main sur son cœur. comme s'il allait s'évanouir. blême. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. ni drapeau. une jeune fille blonde l'entraînait. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André.. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. tendre la jambe devant le soldat noir. André ne tenait plus sur ses jambes. le Boche tira . cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. l'autre toute noire. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. un frisson de joie parcourait le groupe. tirant au hasard. un visage fou. le croiser. l'Allemand allait le rejoindre. le coup de revolver fatal.. Jean dut le porter sur son épaule. d'une seconde à l'autre. Le groupe entier s'était refermé sur André. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. Jean voyait seulement deux silhouettes. émacié. André continua de courir. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. Jean se sentit agrippé par sa manche. sans se presser. A cet instant. il regarda Jean. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. crochet — ocol.. Les copains firent une redoute de leur poitrine. Le cortège semblait cloué de stupeur. Jean reçut André dans ses bras. sûr de tenir sa proie.l'extrême. le trait noir s'abattit. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. l'Allemand s'abattit lourdement. les yeux exorbités. on discernait ses traits crispés. La Jeune Garde continuait comme un défi: . 423 . une claire: André. il ne parvenait pas à reprendre son souffle... Ils arrivèrent dans une cour intérieure. c'était André sans imperméable. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. puis ferma les yeux aussitôt. devant un portail ouvert. prenez garde Vous les sabreurs.. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. plus longue. il lui semblait qu'allait partir. André fit non de la tête. Derrière eux. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. La Jeune Garde. Plus que dix mètres entre eux. A son étonnement.

Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . ce qu'ils venaient de v i v r e . garnitură. Il a t t e n d i t une seconde.. J e a n p a r t i t en éclaireur. la chanson jaillit une fois encore. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. t r o p b ê t e . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. . puis dans une a u t r e . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . 424 . à m o r t . — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . André susurra. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . Sa voix s'éteignit. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. il mit le nez dehors. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Ils courent.. v e n a n t du boulev a r d .— J ' a i couru. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages.. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . puis r e v i n t sur ses p a s . André devenait é c a r l a t e . J e a n s'y faufila longeant les m u r s . On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. J e a n fit signe de se t a i r e . ils obliquèrent dans une rue. grommela A n d r é . — Ce s e r a i t . La s t a t i o n du m é t r o . Assourdie. 1 rame — tren. rassuré. T o u t était calme. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Même alors..

— „Le voyez-vous?" dit Jacques. à côté de Dubreuihl. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. vous les connaissez?" — „Oui. parallèlement à la rue Montmartre. c'est Philippe Landrieu. Et. a côté d'elle.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. à gauche de l'entrée." — . Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. une longue tablée. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. Jean entraîna son camarade au dehors. 425 . — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". — Il était plus de neuf heures et demie. En face de Renaudel. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. Et. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. c'est Dubreuihl. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. le gérant". au milieu. — „Les autres aussi. là. c'est Jean Longuet. Jaurès et ses amis formaient. A sa gauche. murmura Jenny. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. Celui qui est à droite de Jaurès. où il y avait peu de monde. Tenez. La rame s'arrêtait dans une station. et le serra doucement. faite de plusieurs tables mises bout à bout. c'est Renaudel. il se tourne pour parler à Albert. malgré certaines confusions. le gros. c'est Amédée Dunois. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. il lui prit le coude. le dos à la fenêtre. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. „Sur la banquette. la femme du type qui est en face de Landrieu.

sans regarder personne. Chut !. un éclatement de pneu. qui se penchait. Un homme. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. La voix de M. passa devant la table de Jacques. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. ce sont les deux frères Renoult. et empêchait d'approcher. saisit la main qui pendait. Albert retentit. De la rue. Une seconde de stupeur. Puis il cessa de le voir. et la forçant à se rasseoir. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . Toute la salle. il arracha la cravate. Mme Albert.. suivi. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre.. d'où partaient des cris. d'une deuxième détonation. des curieux. Au mur du fond. le bras tendu pour protéger Jenny. les yeux clos. Il joua des coudes. A ce moment. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. puis un brouhaha' assourdissant. ouvrit le col. Il devait s'être évanoui. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. un collaborateur du Bonnet Roage. gesticulant. — fendit le cercle. Il était courbé en deux. J'ai oublié son. Il ne disait rien.s'élancèrent dehors. en. c'est un ami de Mighel Almereyda. il cherchait Jaurès des yeux. sans doute. assis. Et celui qui vient d'arriver. une glace avait volé en éclats.. en courant. — un médecin. la bouche entr'ouverte." souffla Jacques." Un claquement bref. dont les paupières battaient.. l'interrompit net. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. la gérante. était resté à sa place. et d'un fracas de vitres.. le front. envahissaient le café. chercha le pouls. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. Il se précipita vers la table du Patron. debout. qui tenait le poignet de Jaurès. la barbe. Jacques s'était dressé.. et. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. entourait les amis de Jaurès. à flots.. debout. celui qui est debout près de la table. Sans changer de pose. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. A demi caché par le dos de Renaudel. 426 . Avec autorité.Et en face d'elle." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. ses amis s'étaient levés lui seul. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. très calme.. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. il hocha lentement la tête. presque aussitôt. un dîneur. Instinctivement. Il était pâle. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !.

Jacques cherchait à voir. Trois mots. sans un mot. bousculés. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement." Les yeux pleins de larmes. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. se trouvèrent pris dans le remous.. Il est mort. Alors. sourdement répétés.... n'attendant qu'un signal. On chuchotait: j. poussés. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. autour du blessé. énormes. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre.d'un espace vide. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Le d o c teur. entraînés vers la porte. Mais. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. rapprochées en hâte. passèrent de bouche en bouche: — ). allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Jacques reconnut un socialiste. s'accrocha à son bras. Henri Fabre. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Jacques et Jenny.. pour le coucher sur deux tables. Au moment où ils allaient la franchir. l'attroupement devenait de plus en plus compact. Il était blême. prête à bondir. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin.IJ est mort..— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". serrés l'un contre l'autre. Elle était debout. Elle se faufila jusqu'à lui. l'emportaient avec précaution. Des amis avaient soulevé le corps. . et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Fabre se retourna: au centre. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. dont la masse élastique se referma derrière eux. poussiéreuses. et procédait à l'évacuation de la salle. un ami de Jaurès." Une longue minute s'écoula. Le docteur.. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées ..

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

importer. af-.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. enfermer. soudedesubt mettre super-. com-.deasupra. survoler trans-. r1. exporter in-.etc. exdepărtare. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. sousub-. emmener. coexistence. correspondre centra-. contresigner dé-. înainte poursuivre. n e g a t i v nemi inter-. riul réagir subordonné. en2. im-. tré-. ré-. scop . illogique. perforer préînainte p r é a v i s . sous-directeur. suprasensible. antichambre împotriva antifasciste. projeter re-. î n a p o i . tressaillir ultra-.) ante-. des-. collaboîmpreună rer. biscuit cohabiter. al. separare défaire. irréel. sur. ii-. ra-. antiantibien-. bénéfice de două ori bicyclette. entreî n t r e . apporter. separare enlever. a l ­ longer înainte antédiluvien.pro­ în faţă. ememmagasiner immobile.(ac-. perprin parcourir. în incarcérer. a t t i r e r . outre-mer vice-. con­ direcţie. désarmer. r a p a t r i e r . oulredincolo de ultra-royaliste. vicomte a. tresdincolo de t r a n s a l p i n . supersonique. prédisposé pour. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . bisco-. prédire. trépasser. repetiţie redire. en-. em-. în mijlocul intercostal. bénébi-. discontrariul. superior superstructure. supra-. bipède. sous-. rasseoir 2.. ad-. r a p p o r t e r . d i s p a r a î t r e en-. anti-impérialiste bine bienfaisant. ir-. réarmement. col-. viîn locul vice-président. contra­ retourner. 1.

ourson -té. réaliste -iste doctrine 2. -elle diminutiv chevreau. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . humanité -ace.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . Marocain -ais. italien anglais. sucrerie -ien origine. rougeur -ie.-ette . -ateur 1. -erie calitate perfidie. -ité calitate parenté. dessinateur 2. orangeade 1. -1ère 1. -ence a c ţ i u n e . -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . profesie journalisme 1.-vlet . c u r e n t communisme. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. valetaille. marseillais. m a l a d i e . parisien. calitate blancheur. classement -on diminutiv aiglon. doctorat -at tate -eau. soluble r o u m a i n . technicien -ise calitate franchise -isme 1. -ain. ^ois origine F r a n ç a i s . finesse -et . agent danseur. doctrină. suédois caricatural. dentiste -(e)ment acţiune. profesie Parisien. Chinois -aison. -ible. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. écolier 2. paperasse peiorativ produs citronnade. p a r t i z a n u l unei communiste.-elette d i m i n u t i v coffret. lorrain. fillette -eur. fourchette. profesiune charpentier. a d m i n i s t r a t i o n -ance. ruelle -êe conţinut bouchée. soupière -esse stare. socialiste. r o y a l - 432 . -ien -ais. français. -eance. lisible. calitate politesse. professorat. profesie j o u r n a l i s t e . obiect cendrier. demni­ syndicat. réalisme 2. bavardage 2. encrier. stare r e m a n i e m e n t . acţiune n e t t o y a g e . poignée -ier. visiteur. vengeance. r e z u l t a t u l tempérance. -ation acţiune pendaison.

scénique c o m m u n i s t e . socialiste richissime. alpin héroïque. aigrelet menteur. peiorativ 2. noiraud p r o p r e t . -elet -eur. barbu -ard -âtre -aud -et. caracter. communard. pensif enfantin. rougeâtre l o u r d a u d . bavard campagnard. coutumier inventif.Sufixul Sensul 1. m a quisard n o i r â t r e . vaniteux saisonnier. rarissime p o i n t u . -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard.

armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. tables) les (élèves. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Pékin 434 . Moscou. Paris. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. Observaţie.

c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. PrietenuJ său este simpatic.o e n u m e r a r e : Vieillards. les Alpes.Humanitè". de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. toute la foule était joyeuse. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. 28* 435 . la Corse. femmes.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. enfants. Ce paysage est magnifique. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. Le Mans. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. fondateur de „l'. fluvii şi munţi. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. rue de la Victoire. d) î n t r . c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. Numele de ţări. camarade ! Merci. O b s e r v a ţ i e i . le Rhin. Le Caire e t c . docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. hommes. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir.

SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. masculin sau feminin. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . te la masculin în -x le curieux une boulan. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua.

Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III.T dăugind les jeua. -x.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e .I I . cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. les chapeau. în le­ g ă t u r i . les bras les noia. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . le c h a p e a u -eau. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . la noia. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . les nez formează les noyaua. în -s 437 . La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc.

les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. etc. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. 1 les chevaua. gentilshommes. formează pluralul adă­ les cailloua. 438 . ugind un ~x les choua. gentilhomme. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. al căror plural este: bonshommes. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua.

formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Les fenêtres de la chambre sont fermées. prepoziţia de se contractă cu acestea. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. Observaţie. substantivele: madame. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Les livres de l'étudiant sont gros. messieurs. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. mesdemoiselles. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. monsieur. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. prepoziţii. acestea rămîn invariabile. dintre care unul este determinantul celuilalt. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. mademoiselle. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină.De asemenea. adverbe. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . al căror plural este: mesdames. 2. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. Dacă substantivul este compus din două substantive.

à l'élève A. prepoziţia à se contractă cu acestea. A.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. de cette fabrique. l'élève Feminin N. Adresse-toi à l'élève de service. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . l'étudiante G. J'écris à la soeur de mon ami. ami. A. l'élève G. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. G. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. G. de l'étudiante D. de Vélève D. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ.les = aux: La directrice parle a u x élèves. D. D. à l'étudiante A. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N.

-s. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. -n. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 .

pentru t o a t e adjectivele.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. 442 . conform regulii generale. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală.formează la fel ca acela al substanti­ velor. vieux-vieil. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. fou-îol Observaţie. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. sociales. nouveauforme la masculin nouvel. nouvelles etc.

Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. m 443 . sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. son habitude. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. ta. cet hiver. 2 . ton. 1 . adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . ton armoire. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. cet cette Plural Observaţie. în locul formelor ma.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. î n limba franceză.

2. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. înainte de a primi terminaţia -ième. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. Numeralele cardinale sînt invariabile. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. 444 . cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. quatre-vingt-onze. (la) huitième Observaţie.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. 1. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

à moi. . elles moi. vous. à elle ». tout. elle nous. tel. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. toi. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . eux. certain. quelque. elle ' -. tu. il. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. te. telle. nous.-e. 446 . chaque.. elle. î n acest caz. à toi. nul. vous. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. à lui. -e. toi. lui. plusieurs. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . lui Forma accentuată moi.v i n g t . même. autre. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . î n gramatica franceză million stantive. nulle.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . f vtominativ < l Dativ lui. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) .d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. ils lies me.

à eux. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . Qui veut lire? Moi. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. 447 . se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. je le lui donnerai demain. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. les. elles à elles Observaţie. leur ' te' ie' ' a nous. eux.Acuzativ 1 me nous. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. À eïle. vous. je lui offre un bouquet de fleurs. je le sais. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . les m( à nous. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. Je le répète. leur. vous. vous. je vous le recommande chaleureusement. il faut être persévérant. à vous.

e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. U n e o r i . j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. de obicei. te. vous Pronumele personale en şi y 1 . fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). în acest caz. nous. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. fiind. P r o n u m e l e y înlocuieşte. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. 448 . u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . în afară de p r o n u m e l e se. U n e o r i . vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. 2 . p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă .P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. nous en sommes très heureux (de cela). se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me.

. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. qui. Expresia c'est. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. • \ cela (ça) Observaţie. care. în acest caz. que Expresia c'est. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi.. etc. Expresiile de prezentare c'est. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. ce sera. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. C'est lui que je cherche.. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ .. c'est. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère... este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés.. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur... 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. r e s p e c t i v .

tout. •D. l'un. -e. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. l'une. autre. al căror ce. a cărei. quelqu'un. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. destul de rar folosite. al c ă r u i .. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . A.. Observaţie. care variază după număr şi gen. tel. despre care. compuse [lequel. personne. G. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. 450 . laquelle etc. l'autre. certain. plusieurs.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. cu înţeles nedeterminat. quiconque. care sînt invariabile chacun. -une. nul. rien.

viitorul II. perfect şi mai-mult-ca-perfect. conjunctivul • imperfect. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. infinitivul trecut. . imperativul trecut. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior.

La timpurile compuse. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 .(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie.

-e. -e. -ait. venir etc. -re -ant -i. -s. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. 453 . -u. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -iez.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. naître. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -ez. entrer. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect.i n t r a n z i t i v e c a : aller. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. arriver. ţin-(ir) e t c . -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. finiss-(ant)]. -ait. -es. ] . -ais. -ais. -a. partir. mourir. tomber. rester. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). sortir. -ions. a Ill-a -ir -oir. -is -is -it -imes -ites -irent -as. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -iez. -ions. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i .

conjunctiv imperfect perfect Observaţie.ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ . Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).. j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.m u l t .

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . ils modèleront (dar vous modelez etc. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . ) ils jetteront (dar nous jetons etc. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. în acest caz.) 5 .) acheter — j'achète. appuyer — j'appuie. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. il emploiera (dar nous employons etc. n u d u b l e a z ă consoana l sau t. je céderais 4 .) dublează A l t e v e r b e .Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . appeler — j'appelle. oue je cède — je pèse. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. jeter — je jette. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . ils achèteront (dar vous achetez etc. ci p r i m e s c . ils appelleront (dar nous aţpelons etc.) 457 .) il appuiera (dar nous appuyons etc. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. nous pèserons Observaţie. -eter. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler.

4 . Spre deosebire de limba romînă. î n d a t ă ) . Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. venir. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. 2. 458 . ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. il fallait etc. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. Voi pleca (în c u r î n d . 3 . Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. A m pus să-1 cheme. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. faire etc. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. 6. A î n c e p u t să lucreze. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. tu hais. Tocmai i n t r a s e .) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. formează trecutul apropiat (le passé récent). urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . il hait (dar nous haïssons etc. venir la indicativul prezent. il neigera.

E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . Il s'est blessé en fendant du bois. il fait etc. grêler e t c . tonner. de t i m p e t c . il convient. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. il arrive. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . ca de e x e m p l u : il suffit. La un număr redus de verbe. neiger. ) : En lisant on s'instruit. nous sommes partis. de cauză. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. Observaţie. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. ^ şi a l t e verbe (falloir). Ces portraits sont parlants. geler. il paraît. gerunziul Participiul prezent. Trouvant le film ennuyeux.

460 . .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . . .

je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. être) plaindre.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . peindre. teindre etc. accourir (eu avoir. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. atteindre.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

prez. de aseme­ nea interdire. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . [vous) contredisez etc. mentir. servir. şi imper.a p l .Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. prédire contredire care fac la pers. ind. partir 1 eu a u x . a I l .

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . il pleuvra .are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc.. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. dépendre. tre. admettre. . . pendre.entendre. combat... commettre. per1 mettre etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. attendre. défendre. . répondre. 1nu 1 . . vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 .

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

avoir: tenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. se souvenir. appartenir etc. eu aux.être: revenir. soutenir. intervenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. obtenir. devenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 .

Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. jamais. personne. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. aşezată după verb: II ne parle pas français. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. point. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. aşe­ zată înaintea verbului.i l s pas? 468 . şi pas. guère etc: Je ne vois rien. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. rien. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. La timpurile compuse. pentru propoziţiile scurte. Il ne veut plus avancer. la verbele din grupa I. Je ne le rencontre j a m a i s .

bientôt. ensemble. confusément.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. souvent. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. exprès. peu. hier. commodément. trop etc. Adverbe de loc: ailleurs. bien. loin. Adverbe de negaţie: non. Observaţie. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. soudain. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. précisément. Adverbe de cantitate: assez. Adverbe de afirmaţie: oui. ne. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. jamais. dessous. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. plutôt. demain. certes.. beaucoup. hautement. assurément etc. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. davantage. heureusement etc. l'assortiment etc. tard.). où. ici. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. partout etc. tant. dehors. parfois. longtemps. ainsi. Adverbe de timp: aujourd'hui. le bâtiment. 469 .. profondément etc. gratis etc. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. ensuite. toujours etc. dessus. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. là. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe.

courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. après.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . derrière. avec. 470 . pour. près de. de. en. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. malgré. dès. vers. m o d u l : aller à pied. parmi. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t .devant. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. dans. quant à e t c . P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. chez. pas. outre. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. la adverbele care se p o t c o m p a r a . avant. jusqu'à. au milieu de. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . sur. contre. sans. pendant. loin de. à côté de. sous. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . depuis. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. entre.

P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. un parapluie à la main. 471 point . Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. il s'établit à la campagne. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. monta dans la diligence.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail.

pourtant. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . Il est entré dans la maison. ni ramer. toutefois. ni: Il lit et commente le journal. aussi. enfin.Prepoziţiile en şi dans In general. en effet. c'est-à-dire: pas sérieusement. par J'ai fini. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. donc je peux partir. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. ainsi. Il échouera. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. Elle ne sait ni nager. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. car il ne travaille 472 . Balzac était royaliste et catholique. ainsi il est écoulé. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. Je crie mais on ne m'entend pas. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. b) adversative (conjonctions cependant. Il parle fort.

pour peu que. vu que. afin que. puisque. jusqu'à ce que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. de peur que — consecutive: de sorte que. tu réussirais. on se couche. (comparativă) : Comme on fait son lit. bien que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. de façon que. non que — finale: pour que. à mesure que — concesive: quoique. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. pendant que — cauzale: parce que. après que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. je suis parti. Observaţie. ainsi que. de manière que. d) quand: partir. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e .

Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. verbe.

Propoziţia independentă (proposition indépendante). La personne qui m'a téléphoné. 2 . R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. b) prin joncţiune. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. m'a communiqué quelque chose d'important. nefiind de acelaşi fel.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. depind unele de a l t e l e . Pierre est charpentier. 475 . Je m'habille et je viens tout de suite. care nu depinde de a l t ă propoziţie. Propoziţia principală (proposition principale). sau p r i n subordonare cînd.

d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. il est un grand réaliste critique. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. d'hôpitaux etc. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. 476 . c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix.pourrait construire plus d'écoles.3 . on. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra.

ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . ) : Il faut que tu écrives une lettre. E l se foloseşte. regretul e t c . que. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. 4 . b) după un verb impersonal (falloir. unique. 3 . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. Il regrette que tu sois malade. il est nécessaire e t c . sembler etc. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . quelque 477 . de côté que: Où que nous regardions. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . Il est bon que nous apprenions le français. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. il est juste.: 1 . principal e t c . t e a m a . jusqu'à b) de loc. Je veux qu'ils partent. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. il n'y a que des champs de blé. posibil.) şi după unele expresii impersonale (il est bon.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. d o r i n ţ a . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e .

bien que. î n limba romînă. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. sans que e t c . à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. 2 .c) d e c a u z ă . si. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . se foloseşte indicativul în limba romînă. d) f i n a l e . îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. pour que. 1. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. ) : Approche que je te voie (que = pour que). pour non que. avant que.. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. Observaţie. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul.. elles n'eurent aucun résultat. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli.. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. Quoiqu'on fasse. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. Deşi este slab. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. quoique e t c . elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. de. sans que: Bien qu'elle soit jeune. d u p ă pour peu que. que. il a de la force. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. ce n'est pas que. • e) c o n s e c u t i v e . are putere — Bien qu'il soit maigre. f) c o n d i ţ i o n a l e . mérites. pentru a exprima un fapt real. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse.. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. de manière que. Observaţie.. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. on ne peut contenter tout le monde.. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. pour. De asemenea. quoique.

E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. j'ai repris mon travail. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . les canards d'accourir. 3 . manger tout cela! 2 . In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. propoziţiei 479 . o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . Après avoir passé un beau congé. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . Ne pas se pencher en dehors. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. il faut se laver les mains. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. Şi iată că găinile se ţivîntă. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. raţele se reped.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă .

Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue.d) consecutive: II rit à se tordre. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. Rîde de se prăpădeşte. Observaţie. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. la reconstruction commença. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. în gramatica franceză. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. 480 . In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. on remarquait ses rides. il travaille. 2. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. spre deosebire de gramatica roinînâ.

Observaţie. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). (Complement direct.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . 3 . (Complement indirect. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. Elles étaient appréciées par leurs camarades. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . Ils ont lu la gazette. expuse m a i departe (punctul 4). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. Elles se sont parlé.2 . Marie. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. deci nu se face acordul. deci acordul se face^. 4 . Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé.

la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. 482 . CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t .) Observaţie. (Acordul se face cu complementul direct les lettres.

în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. în general. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. î n limba franceză. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . 1 . î n schimb. 3 . (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . 2 . Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i .a a condiţionalului trecut).

d) c î n d . ainsi. aussi \'a-t-on condamné. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . dar este r e l u a t p r i n t r . p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c .S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. . incidente: instants. À peine « ( . en vain. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. toujours: Il avait volé. peut-être. Reste la question essentielle. à peine. facultativă după sans doute. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. Acest strigăt îl lansează Barbusse. encore.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . adver­ comment il procédera. dit-elle. Ce cri le lance Barbusse. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . 1 . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. au Inversiunea este moins etc. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e .

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 .) .-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face. représentant (fig.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

locuţiune verbală m. tehnică ţipogr. personal pi. învechit jur. locuţiune conjuncţională loc. marină mai. militar mitol. verb tranzitiv zool. construcţii expr. tipografie tr. juridic Ut. invariabil ist.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. perfect pers. numeral part. adjectiv adm. conj. infinitiv interj. antichitate arhit. popular prep. . (mase. interjecţie interog. relativ s. conjuncţie constr. nehotărît num. adverbial ant. 1. botanică comp. verb vi. prezent pron. verb intranzitiv vt. locuţiune prepoziţională loc. pronume qn. zoologie Observaţii. quelqu'un qch. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. muzică nehot. expresie /.) feminin fam. familiar fig. prepoziţie prez. administraţie adv. verb. impersonal ini. prep. gramatică hot.) masculin maj. adv. plural pop. matematică mii. hotărît imper. arhitectură art. adverb. quelque chose rel. imperativ impers. articol aux. 2. (fem. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. (gradul) comparativ conj. auxiliar bot. participiu perf. majusculă mar. istorie înv. mitologie muz. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. indicativ inf. vezi vb. locuţiune adverbială loc. figurat gram. substantiv iehn. literatură loc. trecut v. interogativ invar.

.

a b a t a j abattre vb. a împerechea.m. aşadar. a ierta absurdité s.m. şi adj. pe. n e a p ă r a t . I I I a absolvi. de. a spori accroupir (s') vb. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant.m. I I a î m p l i n i . a îndîrji. d u p ă . a p r i m i accès s. a lega accourir vb. acu­ zator accusation s. în p r i m u l rînd aborder vb. I I I a p r i m i . a c l a m a ţ i e acclamer vb. abajur abattage s. a b a t e . III a doborî. -euse s. m. salcîm accabler vb. a î n t î m p i n a accumuler vb. a se î n d r e p t a acheter vb. a t e r m i n a . [mar.) a acosta accoupler vb. ) a duce (la) abreuver vb. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. îmbelşugat. a a c u m u l a .m. a î m p o v ă r a . acuzare acharner vb.m. m. a t ă i a . a lipsi. cumpărare .f. cu t o t u l . a a c a p a r a accélération s. a adăposti absence s. a a d ă p a abri s. [fig.) faire ->qch. absolut . abuz acacia s. tăiere . a aboli abondance s.f. a b s e n ţ ă . Aceste vocabulare nu p o t . (pi. negreşit absorber vb. s' ~ a se p o t r i v i . -e adj. a a t î r n a . m. m ă n ă s t i r e abbé s. consim­ ţământ accordéon s. m. cais abriter vb. a a c o r d a . a a g ă ţ a . a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . p l ă c u t accueillir vb. a absorbi. a p ă r ă s i . [loc. a accelera accent s. I I I a m ă r i . (fig.m. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. adv.) d' ~ m a i î n t î i . 493 . a b s u r d i t a t e abus s.-e adj.f. f. desăvîrşit absolument adv.f. -trice s. c u m p ă r ă t o r achever vb. II a se aşeza pe vine accueil s.f. a umili accaparer vb. a a d u n a . acord.m.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. a însoţi. m ă r i r e . p r ă p a s t i e . p r i m i t o r . a sfîrşi. invar. a accepta. a cumpăra acheteur. a înghiţi absoudre vb. a se împăca accoster vb. m. a b u n d e n ţ ă . a a c o m p a n i a accomplir vb. a înverşuna achat s.m. ro. a b o r d a r e . î n v o i a l ă . a b a ţ i e .m. a strînge accusateur. adăpost abricot s. cîte. a d a . I I I [în expr.) împreju­ r i m i . peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . II a atinge (ceva).m. acordeon accorder vb. -e adj. a aborda. a nu fi de faţă absolu. a a c l a m a accompagner vb. m. a acosta. preot abîme s. f. accident acclamation s. doborîre (a co­ pacilor. la. II a suprima. accelerare accélérer vb.m. abis abnégation s.m. a copleşi. accent accepter vb. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb.f. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a efectua accords. a ajunge (la) . şi s.) a descuraja abbaye s. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. a vitelor) .f. în . abnegaţie abolir vb.m. acces. a săvîrşi. m. intrare accident s. a b u n d e n t abord s. à pied pe jos . a r e n u n ţ a abat-jour s. sporire accroître vb. cu. caisă abricotier s. belşug abondant.f. ţii ie loc de dicţionar. lipsă absenter (s') vb. a grăbi. III a sosi în grabă accrocher vb.

-s) usturoi aile s. conj.f. p r i m u l născut ainsi 1 . bot. a se a g i t a . a a p u c a . (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.f.e omul care-mi trebuie . v u l t u r aiglon s. agenţie agent s.f. a g r a r agrandir vb. a înfrunta afin conj. cu dare de mînă 494 . -é s. (pi. cum îi p l a c e . conso­ lidare affirmer vb.acier s. a cîştiga acquiescer vb.f. a i u b i . p l ă c u t agréablement adv. a g r a v a r e aggraver vb. a a d m i r a admission s. -trice s.m. -trice s./. / . acţiune activité s. cu a r i p i . aeroport affaiblir vb. a d m i r a b i l admirateur.f. 2 . (pi.m. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . a d r e s ă . m . uşor. iscusinţă adresser vb. afecţiune affermir vb. dibaci aérien. I I a a c ţ i o n a agiter vb. p r o b l e m ă . a h ! o h ! aide 1 s. I I I a a d m i t e admirable adj. -e adj. ajutor aider vb. a agrava agilité s. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . -e adj. agreabil. oţel acquérir vb. -ive adj. (fam. înfăţişare aisance s. -es. p u i de v u l t u r aigre adj. a consolida affermissement s. a se s i m ţ i bine aisé. înăcrit aigre-doux. u ş u r i n ţ ă . a d m i r a t o r admiratif..f. a adora adoucir vb. în scopul âge s. a ajuta aie ! interj. ac. a t a c agriculture s. dragoste. vîrstă âgé.m. a d m i r a ţ i e admirer vb. a f l u e n ţ ă . vîrf (al t u r ­ n u l u i .f. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. f. s. (în loc. f. agent agglomération s. a m a b i l aimer vb. m. adv.m. a d m i t e r e adonis s.f.f plăcere. trea­ b ă . al muntelui) ail s. -e adj. a-i plăcea aîné. f.m. o votre — • c u m d o r i ţ i .f.f. au ! v a i ! aïeul.m. a micşora affaire s. aşa precum. deci ainsi que loc.m. aulx. sprijin. a c t i v i t a t e actualité s. II a î n d u l c i . (fig. d'-~ de altfel aimable adj.) p i ţ i g ă i a t . în v î r s t ă .f. î n r ă u t ă ţ i r e . aflux affranchir (s'j vb.m. agresiv agression s. a î n h ă ţ a a h ! interj./. şi adj. -ë adj. afacere. aerodinamică aéroports.f.f. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . II a î n t ă r i .m. conj.f. I I a slăbi.f. în a l t l o c . m. în mod p l ă c u t .) a se prăbuşi affection s. (pi. aïeux strămoş) aigle s. agresiune. ascuţime additionner vb. dulce-acrişor aigu. miel agraire adj. -ive adj. î n t ă r i r e . b u c u r i e . -douce adj.f. dibăcie. aripă ailé. a adresa adroit. aglomerare aggravations. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. II a se elibera affronter vb. ajutor aide 2 s. a îmblînzi adresses. (fig. î n d e m î n a t i c . a afirma affluence s. a e r . a se învoi acteur. actor action s.) ~ de pentru a . m. m. agreabil agressif. rn. /. a a d u n a adhésion s. astfel. a c o n s i m ţ i .m. a g i l i t a t e . ~ es) bun i c . aerodinamic . -enne adj. a d m i r a t i v admiration s. vîrstnic agence s. aeronautică aérodynamique adj. il fait mon •«. adeziune admettre vb. aerian aéronautique s.f. a n d r e a .f. p r e c u m şi air s.m.m. sprinteneală agir vb. agricultură agripper vb. arie (muzicală). -~ s. se tirer d' — a se descurca. aşa.f.) aglo­ meraţie afflux s. a s c u ţ i t . ~ que p e n t r u ca. a c t u a l i t a t e acuité s. (în)aripat ailier s . I I I a m ă r i agréable adj. a se prăbuşi affaler (s') vb. conj. adonis adorer vb. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. m a i în v î r s t ă . -e adj. dezinvoltură aise s. a î n r ă u t ă ţ i . I I I a d o b î n d i . aglomeraţie . a a g i t a agneau s.f. strident a i g u i l l e s . m i n ă . acru.

a a n u n ţ a . a m p l u .f. a n i m a l animation s. a se d i s t r a . iubit a m a r r e .f. p u r t a r e .f. III a a p a r ţ i n e appel s. englez. d i s t r a c t i v amusement s.pi. -e s. a a d e m e n i allée s. a p r e t apprêter vb. a n e c d o t ă ange s. -e adj. m ă g a r . a n a c r o n i c anatomie s.m.f.f. a d a a l a r m a alentours s.e s. suflet amende s. c a m (aşa). à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . amploare amputation s. a n t e r i o r antichambre s. a n i m a ţ i e animer vb. III a a p ă r e a appareil s.m.) d o b i t o c anéantir vb. .f. b o g a t . a n t a r c t i c antérieur. a m f i t e a t r u amplement adv.f. m e r s . a m a t o r amazone s. prietenie a m o u r s . a merge. grămadă amasser vb. a a l a r m a . a se î n t i n d e allumer vb. a n t i s e m i t août s.f. poftă de m î n e a r e appointements s. . a a p r i n d e allumette s. a n t i c a m e r ă antipathique adj. a lungi. * ' . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. dis­ tracţie amuser (s') vb.9. englezesc a n g l e s . a m p u t a ţ i e amputer vb. alfabet alpiniste s.m. aluzie almanach s. m. a n o r m a l antarctique adj. salariu apporter vb. -enne adj. m. a a m p u t a amusant. -e adj. a m u z a m e n t . slăbire a m a n t .m.f. a p l a u z e appétit s. II a n i m i c i . german aller vb. a p l a u d a r e .) şi adj. pi. împrejurimi allécher vb. (degetul) inelar anormal.m. a l t e r a b i l altitude s. a strînge amateur s.f.f.m.) a strivi anecdote s. prieten.m. / . alsacian altérable adj. m . a p r e g ă t i .m. a l p e s t r u alphabet s.m.aisément adv.) şi adj.m. a se duce alliance s./.m.-enne s. a t u n c i alpestre adf.. însufleţire.f. a n u m i applaudir vb. iubire a m p h i t é â t r e s. III a î n v ă ţ a . a p e t a l à peu près loc. m. a a d ă u g a alarme s. a l a r m ă alarmer vb. u n g h i . (cu maj. colţ angoisser vb.m. a p r e l u n g i .f. a m i c a l .f. a p a r t a m e n t appartenir vb.f. I I I a zări apétale adj. -e adj.f. m. a speria angoisse s. a se amuza anachronique adj. a l t i t u d i n e amaigrissement s. a o d u c e . verighetă allier vb. prietenesc amicalement adv.m. după cit se pare apparent. (cu maj. m. m. a l m a n a h alors adv.) şi adj. -e adj. a m ă ­ nunţit ampleur s.a se l u n g i . a aduce apprendre vb. (fig. s'en ~ a pleca. m . a n u a r . alegorie allemand. a m a n t . ancoră âne s.f.m. a p a r a t apparemment adv.f. inel année s. a prevesti annuaire s. -e s. amazoane ambition s. a se d u c e .f. II a a p l a u d a applaudissement s. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. a însufleţi anneau s.m. (fig. chemare appeler vb. nelinişte.m. a n t i p a t i c antiquité s. s p a i m ă animal s.e s. vechi ancre s. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.f. a î m b i n a allonger vb.pi. adv. aproape apparaître vb. a aduce ami. alee allégorie s. a afla apprêt s.m. a m i c amical.f. (cu maj. aniversare annoncer vb.m. prieteneşte amitié s.f. înger a n g l a i s . a p a r e n t appartement s. -e adj. august apercevoir vb. a g ă t i . a l p i n i s t alsacien. a p e l .f. c h i b r i t allure s. a m b i ţ i e âme s.f.m. odgon.f. a l i a n ţ ă . a a t r a g e . a n . a n t i c h i t a t e antisémite s.f. a n a t o m i e ancien.m. a m e n d ă amener vb. a î n g r ă m ă d i . a apreta 495 .m.f. a chema. m.m. p a r î m ă amas s. m.

f. asociaţie associer (s') vb.m. a r ş i ţ ă . a a t a ş a . înduioşător attendrissement s. interj. şi adv. asalt assentiment s. I I a a d î n c i .m.f. (fig. a s a s i n a t assassiner vb. păianjen arbre s.m.m. a se asocia assombrir (s') vb. atenţie 496 .f. a r t i s t artistiquement adv. înduioşare attendu prep. [invar.nl. a piciorului) attaché s.f. a a t a c a attarder (s') vb. \ ardoare. aşteptare attention s. pe urină. m.) aspi­ raţie assassinat s. aprovizionare approvisionner vb. rîvnă arène s.f. a r a n j a m e n t arrêter vb. a asasina assaut s. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . m. m. aspect.m. a asedia assiette s. înarmare armoire s.m. (fig. a t a ş a m e n t attacher vb. a r g i n t .f. I I I a a ş t e p t a attendrissant.f. a zăbovi atteindre vb. a asfalta a s p i c s .f. farfurie assistance s.f. a t e n t a t attente s. asfalt asphalter vb. d u p ă .f. d u l a p .f. s t r ă b u n i c ă arrivée s.m. ascensor ascension s. -e adj. arsenal a r t s . ariergardă arrière-grand-mère s. sosire arriver vb.f. înapoi ! arrière-chambre s.) a se î n t î m p l a arriviste s. en avoir ~ a fi s ă t u l . nefi­ resc artiste s. arteră artichaut s. m .f. a r h i t e c t ardeur s. groaznic attabler (s') vb. arbore arc s. a asigura astronautique s. a smulge arrangement s. ateu athénée s. legătură. suficient.approche s.f.f. a a p r o b a .f. asistenţă association s.f. a s p i c . a t l e t i s m atome s. sparanghel asphalte s. /.f. a s p i r a r e .m.f. m. a r t i f i c i a l .m. a i z b u t i . I I I a atinge atteler vb. cu artă ascenseur s. a stropi arsenal s. astronomie athée s. a u d a . şi s. a face (un sunet) m a i surd assuré. s. a r t ă .m. I I a rotunji arrondissement s. a t o m atroce adj. a a p r o v i z i o n a appui.m.m.m.f. a fi de ajuns assiéger vb.) a se posomori assourdir vb. b a n i armée s. a î n h ă m a . [invar.m. aromă arracher vb. m . curcubeu archipel s. a v î n d în vedere attentat s.-elle adj. sigur assurément adv. a a j u n g e . şifonier arôme s. partea d i n a p o i .m. aspru après prep. (impers. I I a se î n t u n e c a . şi adj.f. învoire asseoir (s') vb.m.) si adj. a aproîunda approuver vb. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. a sosi. c u r e a .f.s. m. măiestrie artère s. a aresta arrière 1 . m. sprijin appuyer vb.m. arc arc-en-ciel s. 2 . a r t i s t i c .m. p o m . apropiere approcher (s') vb. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. reazem. a opri .m. cu s i g u r a n ţ ă . a r m a t ă armement s. ascensiune aspect s. a întîrzia. a n g h i n a r e articulation s.f.m.m. a a r t i c u l a artificiel. a înjuga attendre vb.m.) raion.a m i a z ă arabe s. III a se aşeza assez adv. I I I a a s u r z i .m. d e s t u l .m. (sport) fundaş. arhipelag architecte s. a t a ş a t (de legaţie.m. cartier arroser vb.m. a lega attaquer vb.) d u p ă .) poimîine après-midi s. c r u n t . a r m a m e n t . desi­ gur assurer vb. / .m. [fig.f. a a p ă s a . d u p ă aceea après-demain adv. arenă argent s. (adm. a se aşeza la masă a t t a c h e s . s t ă p î n pe sine. -e adj. a se a p r o p i a approfondir vb. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. a s e n t i m e n t . arivist arrondir vb. a r a b araignée s. înfăţişare asperge s. cameră din dos arrière-garde s. de ambasadă) attachement s. (cu maj. ateneu athlétisme s. piftie aspiration s. a sprijini âpre adj.

îndrăzneală audacieux. m . şi adj. a se s c ă l d a . a u x i l i a r avance s. baionetă baiser s. a u t o m o b i l .m. t o a m n ă automobile s. a l a l t ă i e r i avant-poste s. loc. a u t o d i d a c t automne s. a v a n t a j avant-hier adv. a l t ă d a t ă .m. /. inel bah! interj. aterizare atterrir vb. b a l balai s. a a v e a . a bîlbîi bagage s. şi adj. a v i a ţ i e avide adj.m.) c e l ă l a l t . î n a i n t a r e avancer vb. autor auto s. I I a deprecia (o marfă) . a l t a .m.m. vecin avouer vb./.m. avocat avoir vb. / .-trice s. a z ă r i .f. a micşora' bal s. a v a r . î n t î m p l a r e .f. împrejurul autre I . nici un(ul) audace . î n d a t ă ce autant adv. a atrage attraper vb. m. a întinde (înainte) . -e adj. m. cale averse s. {loc.m. prep. a m ă t u r a balayeur. a u d i t o r augmenter vb.m. m ă t u r ă t o r balcon s. îndrăzneţ au-dessous adv.) il y a este. a m î h n i attroupement s. a glumi bafouiller vb. a se îmbăia 32* bain s.m. b a c a l a u r e a t badiner vb. zori aubergine s. t o t a t î t a . lacom.m. a p r i l i e B baccalauréat s. de uşă baigner (se) vb. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. de asemenea. a pune mîna attrister vb.m. m. 11 a a v e r t i z a . a grăbi (plecarea e t c . a u t o m o b i l automatiquement adv. şi pron. (impers. h r ă p ă r e ţ avidité s. cu avenir s. adv.m.m. a scădea. a bolborosi. odinioară autrui pron. dedesubt au-dessus . a u t o r i t a t e autour adv.-euse s. aşa de aussitôt 1 . ~ chose altceva autrement adv.f. cu a t e n ţ i e atterrissage s. aviz aviser vb. a p r i n d e . sărut(are) baisse s. ochi de fereastră. a-i f i .) ~ de în j u r u l . deget mic (de la mînă) aussi adv.f.m.f. adv. şi pron.f.attentivement adv. orbeşte aveugle-né (e) s. a m ă r t u r i s i avril s.m. m. şi. a l ă t u r a t . hot.f. a v i d i t a t e avilir vb.f. lîngă. a înjosi avion s.s. orb aveuglément adv. avion avis s. a v i d . pron. prep. î m p r e j u r . a v e n t u r ă avenue s. şi adj. arin auparavant adv. ~ faim a-i fi foame. I I a ateriza attirrer vb. m. înainte a v a n t a g e s. aversă avertir vb. deasupra auditeur.f. 2 . azi aune s.f. există avoisinant. ) . altfel. aş ! baie s. a spori aujourd'hui adv. a informa aveugle s.f. a m ă r i .f.f. zgîrcit avec prep. -euse adj. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. r a d ă . lăcomie. a l t u l . a î n a i n t a avant adv. aux. (precedat de art. au­ tomobilistic autorité s. viitor aventure s.f. în mod a u t o m a t autodétermination s. baie baïonnette s. adv. a î n ş t i i n ţ a avocat s. (pe) aproape auriculaire s.f. şi prep.m. şi adj.f. m ă t u r ă balayer vb. conj. a l t m i n t e r i autrefois adv. a v a n p o s t a v a r e * . aproapele auxiliaire adj.m.m. p ă r e r e . -e adj. s î n t . 2 . î n d a t ă . orb din naştere aviation s. scădere baisser vb. •*• soif a-i fi s e t e .f.m. adj. 2 . a î n t r i s t a . a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. alt(ul).m. m i c golf.f. a v a n s . bagaj bague s.f. balcon 497 . m a i înainte auprès 1 . pătlăgea v î n ă t ă aucun.

m. conj. î n d a t ă . bel.f. b a n d i t bandoulière s. l u p t ă bataillon s.f.f. a se legăna . -e s. bere bigarrer vb. t r ă s u r ă besace s.) b a r a c a m e n t barbare s.m. bască berline s. b a n d ă . sărăcie bétail s. a dezaproba . c i u d a t .m. guraliv bazar s.m. a n i m a l . şotie blâmer vb.f.f. b i n e v e n i t bière s. prune bec s. cioc././.m. a b l a m a blanc.f. . b a t a l i o n bateau s.m. p r o s t i e . sa­ lutar bien-intentionné.m. n a v ă bâtiment s. . de peşti) bandes. larg deschis. a cădea base s. balet balnéaire adj. t r e a b ă . a beneficia benêt s.m. -e adj. cărucior. foarte m u l t . e m u l t de cînd .f. m u n c ă b e s o i n s . a se îngălbeni blesser vb. inferior. baston batteuse s. u n t beurrer vb. belle adj. g l o n ţ . r ă z b o i n i c . curte de păsări bastion s.m. m .f. barbă barbier s. / .m. bazar béant.f. deşi. s. . foarte p a l i d blêmir vb. clădire bâtir vb. în şoaptă bas 2 s. vite bête 1 adj. p r o s t ă n a c berceau s. frumos .m. v o r b ă r e ţ . m grîu Wême adj. — sûr desigur bien que loc. prost bête 2 s. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. fleac béton s.f. tout ~ încetişor. bancher banquise s. barcă barreau s. sfeclă beurre s. bază bas-relief s. adj.f. (în) curînd bienvenu. a l b blancheur s.m.m.f. balnear banane s.m. noră belle-mère s. b a z a l t basculer vb. d u n g ă .m.m. barbarie barbe s.m. şi adj.f. -che adj. a r ă n i 498 .f.f.m. leagăn béret s. bizar blague s. b a n c ă .baleine s.) franc.m.f.f. (mil. j o ­ s u l . frumuseţe bébé s. sitar belle-fille s.m. n e v o i e . bărbier barbouiller vb. bine . mai dihai beaucoup adv.m. gratie bas 1 . I I a a l b i blaser vb. m. fîşie. s c u n d . ballet s.m. b ă t ă l i e . I I I a b a l e . bandulieră banlieue s.f. şi adj.f.f.f. s c ă z u t . j o s . basorelief basse-cour s. banderolă bandit s. v a s . p a r t e a de j o s . b a r b a r barbarie s.f. -e adj. bijuterie billet s. il y a beau temps que . şi adj. bibliotecă bicyclette s.m.f. c u m n a t ă belliqueux.m.f. cu t o a t e că bienfaisant. plisc bécasse s. bastion bataille s. soacră belle-sœur s. desagă besogne s.f. m. (fig. a construi bâton s.f. b e c a ţ ă .m. m i n g e . a b ă l ţ a . c u m n a t beau-père s. b ă ţ . baladă ballant. 2. . care se leagănă b a l l e s .m.m. (pop.f. beton betterave s.f. / . a b a n d a j a banderole s. a unge cu u n t bibliothèque s. -se 1. beneficiu bénéficier vb. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. baliză ballade s.m. m u l t beau -frère s. bilet biscuit s.e s. a lega . .m. a toci sensibili­ tatea blé s. bicicletă bien adv. de plus belle şi m a i şi. b a n a n ă bananier s. banc (de n i s i p . batoză battre vb. -e adj.f. şi adj. b a n a n b a n c s . a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . -euse adj. a î m p e s t r i ţ a bijou s.) a învinge b a v a r d . I I a c l ă d i .m. banchiză baraquement s. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s .m.f. beretă. be­ licos bénéfice s. căscat beau. m . a blaza. I I a p ă l i . socru beauté s. /. ciorap basalte s. biscuit bizarre adj. balenă balise s.f. -e adj. . ceată bander vb.m. binefăcător. a mîzgăli barque s.

noroios bourdonner vb. s n o p .f.m. bou boire vb. n o r o i .f. a îmbrînci boussole s. — . à — pe bord. montre. c a t a r a m ă .f.m.m. succint bribe s. bornă borner (se) vb.m. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. m. vin de Bordeaux borne s. l u m i n a r e bouillir vb. b r i c h e t ă . boboc (la floa­ re) . -e adj. a broda 499 .m. legătură de legume botté. a închide. a se m ă r g i n i botte s. curajos. broşa brocher vb. şchiop bombe s. a rupe broche s. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. şi adj.f. burghez bourreau s. bună ziua bonnet «. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. a î m p ă d u r i .f.m. măcelărie b o u c h o n s . prăvălie bouton s. a înfrunta. nămol bouffée s.f. a face salturi bonheur s. c i z m ă .f. bomboană bond s. a se mişca. şi adj.f. a m n a r brisées s./. sfîrşit bouteille s.m. sticlă b o u t i q u e s . b o b i n a r e .) buşon b o u c l e s . boucles d'oreilles cercei boucler vb. a bîzîi bourgeois. busolă bout s. t a r g a . homme ~ om curajos.f. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . (fam. suflare. 1. bluză bluet $. r a n ă bleu. brav .m.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. a meremetisi briliant. (fig.m.f. bord (la un vas) .homme om cumsecade . a bucla p ă r u l boue s. a zăpăci. brève adj. -e adj. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb.m. a căptuşi cu lemn boîte s. cracă.blessure s. b r a ţ . a broşa (o carte) .m. bonne adj.f. v a t ă etc. salt.f.~~ ceas de mînă brancard s. b u c h e t . brav braver vb. m.m. I I I a fierbe. m a r g i n e . bor (la o pălărie) bordeaux s. bine bonbon s. d o p . bras (fel de înot) brave s. boxer boyard s. b u l e v a r d bouleverser vb. blajin bonjour s.m. a străluci brioche s.m. b r u t a r boulangerie s. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. scurt. adj. boier bracelet s. c a p ă t . -e o. margine. a t u l b u r a . -euse adj.) bourse s.f. m. marcaj (crengi r u p t e . bursă bousculer vb. cutie boiteux. cozonac brique s.m. căptuşire.m. b u b i ţ ă boutonner vb. strălucitor brillamment adv.m. box boxeur s. b r u t ă r i e bouleau s.f. săritură bondir vb. călău bourrelet s. f ă r î m i t u r ă . om b u n şi c r e d u l . mesteacăn boulet s. p ă d u r e boisage s. -euse adj. m. l e m n . bombă bon 1 . bun bon 2 adv. / . pi.f. m.m. o m u l e ţ . a nu sta lo­ cului bougie s. sul (umplut cu c î l ţ i .f. blond blouse s.m. -e adj. m . r a m u r ă .m. coş.f. a încheia n a s t u r i i boxe s. (fam.f. bonetă bord s.m. g u r ă . cărămidă briquet s. brioşă.f. fericire. a sparge. b l o c .m. a încheia (o cataramă) .m. albăstrea bobinage s.m. a r m a r e cu lemn boiser vb. pungă (de bani) . II a sări. b r ă ţ a r ă . -e adj.f.f. (tehn. bobinaj bœuf s. I I I a bea bois s. buclă (de p ă r ) . par ~ din fe­ ricire bonhomme s. pe p u n t e . h o t a r .) aller sur les ~ de qn. a răscoli bouquet s. fărîmă . a l b a s t r u bloc s. brancardă branches. a clocoti boulanger s. frag­ ment bricoler vb.f. val de aer bouger vb. b l î n d . ghiulea boulevard s. a b r a v a bref. stană blond. m. m ă n u n c h i bourbeux. n a s t u r e . / . viteaz.) a lucra n i m i c u r i . branşă bras s.m.f.

cap. neguros brun. a calomnia calorie s. -e s.f.f. r a ţ ă cannibale s.m.f. (persoană) calculat(ă) .f.-euse adj. casă (de bani).f.m. (fam.m. pietricică c a i s s e s . şi adj. m .f.m.f. capsulă capturer vb. raţă candélabre s.f. candidat cane s. cuşcă cahier s. autocar caractère s. ) prevăzător c a l m e s . barcă cantine s. a cotcpdăci . -e adj.-trice s. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. a calea. mezin. m a i t î n ă r cadre s.m.m. m.m.m. camionagiu camp s. ţeava (de armă) canot s. laş.m.f. a linişti calomnier vb. {fig. capabil capitaine s. candoare candidat s. bufet buisson s. comme ~ astfel. cafea. zgomotos bucarestois. b ă u t o r . a locui t e m p o ­ rar . ceţos.m.f. t a b ă r ă .m. c a m a r a d camée s. (mii.m. cîmpie . cadru. caporal c a p r i c e s . tăietor de lemne buffet s.m. calorie calquer vb.f. a peria brouhaha s.m. a poposi. "iens •*. ca«ao cacher vb. t u n . m .f. caiet caillou s. m. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. căpitan capital. dem. {fam. capriciu •capsule s.m. b r u t ă bruyant. perie brosser vb. b r u t a l brute s. scop.m. bronşită bronze s.j. cafeniu brutal. mărăciniş bru s. b r u n .m.f. de frunte.f. esenţial capitale s.f. s.m. adu­ nătură canard s.f.m. -e adj.) hărmălaie. cal­ c u l a t o r . à la -~ la ţ a r ă . ţ ă r a n . m . colivie. zarvă brouillard s. a mîngîia carlingue s. z v o n . beţiv c ça pron. şi adj. 2. / . / .m. ladă. birou but s. carceră.m. canalie.m.m.m. cutie calcaire s. calcul calculateur. « a p i t a l .m.f. căci car 2 s.m. z g o m o t . calcar calcul s.m. veste brûler vb. -e adj.f. -te adj. lagăr. tufiş bureau s. noră bruit s.m.m. însuşire carafe s. şi adj. cauciuc. cadou cadet. circiumă cabine s. şi adj.m. ) asia . bucureştean bûcheron s.m. a captura caqueter vb. aici . c'est ~ aşa este ça 2 adv. cafenea cage s. -e adj. ramă café s.m. închisoare cadeau s. candelabru candeur s.f. t o v a r ă ş . cabinet c a c a o s . a copia (şi fig. -ère s.bronchite s. {sport) gol buveur s. cabină cabinet s. n e m e r n i c . carlingă 500 .m.m.) camarade s. calm calmer vb.f. a t r ă n c ă n i car 1 conj.m. capitulard capitulation s. m . canadiană c a n a i l l e s . caracter. ţărănesc campagne s.f. galoş cap s. adj. r ă ţ o i . a p a r a t de filmat camionneur s. ceaţă broussaille s. cantinier c a n t o n s . a arde brumeux. canibal canon s.m. ascunzătoare cachot s. s a t . a potoli.) campanie 1 camper vb. camee caméra s. a ascunde cachette s. capitulare caporal s. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. sătean. ţ e l .f.m. capitală capitalisme s.f. promontoriu capable adj.m. cantină cantinier.vino încoace cabaret s. capitalism capitulard adj.m. bronz brosse s.f. socoteală. carafă caresser vb.

a n u m i ţ i certainement adv. carieră carte s./. mîhnire chagriner (se) vb. pulover. cireaşă cerisier*. (jain.tn. spart caste *. ceremonie cérémonieusement adv. capitol chaque adj. car­ nasier carnivore s./. cavalerie c a v a l i e r * . catedră chaise s. centralizare centraliser vb. ciupercă champion ş.m. schimb changeant.f.m.m. acesta celui-là (pi. centru cependant conj. (ceea) ce ce. cenzură. *. încetare cesser vb. centrali­ zator centralisation s. a înceta chacal s.f. cireş certain. a sparge cassé. c e n t i m e t r u central./. a n u m i t . critică. ceux-ci) pron. celulă celui (pi. şir chaînette s. cîirte (de joc. celebritate celer vb. tricou chandelle s. î n l ă n ţ u i r e . m. cette adj.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. carne chaire s. m. şansă chandail s. şi adj. cu toate aces­ tea cercle s. /. clapon chapitre s. a vorbi. nehot. m.carnassier.m. -e adj.m. scaun chaleur *. ceux-là) pron. -euse adj.m. a t ă i n u i céleri s.m.f. poş­ t a l ă . centură célèbre adj.m.m./. ţelină célibataire s.m. celebru célébrer vb.f. campion chance s. -ci (pi. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. şi adj. acel(a) celui.f. c a z .m. a cauza causer vb. pălărie chapon *. m. cască casser vb. carnivor carotte *. căldură chaleureux. şacal chagrin s. p ă t r a t carreau s.m. morcov carotter vb. zmeu (de hîrtie) cerise s. necăsătorit. cîntec chanter vb.m. acea cellule s. a pricinui. profesie.f. -ïère adj. lănţişor chair s. a ceda ceinture *. cenzor censure s. dem.f. acest lucru céder vb. (o) sută centimètre *.m. castă cathédrale*. -e adj.m. călduros chambre *.f. sicriu cérémonie s. centrală centralisateur s. a se m î h n i .f. şantier chapeau s.f. şi adj./. dem. ca­ valer cave s. m.m. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. crap carré. fiecare. lanţ.f./. /. pivniţă caveau s. şampanie champignon s. cîmpie Champagne s.m. a centraliza centre s. aceasta.f. a cenzura cent adj.m.f. călăreţ.f.f. oarecare. dem.m./. î n t î m p l a r e . -e adj. dem. a sărbători célébrité s. acest ceci pron. desigur certifier vb. celles) pron. t o t u ş i . a schimba chanson s. icre negre ce pron. h a r t ă . c i m p . a certifica. m .m.f. cerc cercueil *.m. catedrală cause*. car de luptă 501 . a cînta chantier s.m. creier cessation s.f. dem. ceux) pron. cavou caviar s. u n i i . a se amari chaîne s.f. ochi de geam carrière s. m. t a n c . scrumieră censeur*. în mod cere­ monios cerf-volant s. cameră . cauză. carnivor. dem. noroc. schimbător changement s. acela cendrier s. a adeveri cerveau s.m. luminare change s. si­ gur.m. celibatar celle (pi. b l a m public censurer vb. a ascunde. c a v a l e r i s t . de vizită etc. carton cas s. -e s.) carton s. pron. en tout ~~ în t o t cazul casque s. m.m. -e adj. m. /.f. schimbare changer vb. -. c e n t r a l .f. pi. dem. şi adj. orice char s. car.à coucher dormitor champ s. cet.

a călări chevet s. ţigară de foi. şi adj. şosea chausser vb. m.m. c l e f clef s. şi adv. sumă chimère s.f.m./.e adj. conopida chou-rave s. m ă n ă s t i r e chasser vb. căruţă charité s. clasă. ciment cimetière s. -ne s.m. şicană chien. m.f. v a t r ă chemise s. (cu maj. m. c o n d u c ă t o r .m.m. lumină classe s. lămîi civil. limpede.s. care face ape chaud. şi adj. v î n ă t o r chat. cinemascop circuit s. -enne s. şef. capodoperă chef-d'orchestre s. a şifona. a v ă x u i ciron s. a m o t o t o l i . şovin chaux s.f. m . stejar cher. clasifi­ care clé s.m.charbonnage s. cămaşă chêne s.m. gulie chrétien.m.f.f. preoţime 502 .f. cădere ci adv. a şopti. alegere chômage s. [bol. -enne s. c i m i t i r cinéma . varză chou-fleur s. /.f. m. pisică château s. a-şi lua sarcina de a chariot s. î n c î n t ă t o r charme 1 s. cheie clergé s. a vîna chasseur s. [constr. şomaj chômeur. v.f. cinematograf cinémascope s.f. c ă p ă t î i cheveu s. sst ! linişte ! chute s.m. foarfece ciseler vb. m.f. a încălţa chauve-souris s. ţigară cime s. cavalerie chevaucher vb. [despre culori) deschis clarté s. cîine.m.m.m.) şi adj. ~.m. dirijor chemin s. cercetător cheval s. m . cald.m.f./. drag chère 2 .m. greiere cigare s. -e s.j. lucios. pi.f. m.m.f. a şuşoti chut ! interj. ) a supăra chiffre s .f.f. la chicane s. încîntare charme 2 s. capră chez prep. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. c l a s a m e n t .f.f.m. cal chevalerie s.f.f.m. fierbinte chaudière s. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . m. cale cheminée s. chinez.m. cămin. şofer chaussée s.) ş a r p a n t ă . lămîie citronnier s. a circula cire s. che­ restea charretier s.f. c l a r . cu dragoste chercher vb.f. var chef s.f. -e adj. m. ospăţ chèrement adv. cazan mare chauffeur s. s c u m p . lecţie classement s.) liliac chauvin. mină.?. m. m. iubire de oameni charmant. fir de p ă r cheville s.m./. m u ş i ţ ă ciseaux s. ~ jort cetate châtiment s. chimie chinois. vîrf ciment s. .m. m. m. (zool.m.m. a încărca charger (se) vb.m. lucru chou s. -te s.m. gleznă chèvre s.m. a încînta charpentes. car. civil civiliser vb. m î n c a r e . cîrpă.-ère 1 adj.m. (fig.f. a civiliza c l a i r . creştin chuchoter vb. himeră chimie s.f.f. -e s. farmec. şomer chose s.m.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. c a s t e l .f. -euse s.f. cărbunar charger vb./.f. pisoi chatoyant. a cita citoyen. -e adj. scump .m.m. -e adj.m. aici ciel s.) carpen charmer vb. cler.f. căţea chiffon s.m. h a v a n ă cigarette s.m.m. a cizela cité s. circuitul circuler vb. căţeluş choeur s. căruţaş charrue s. I I a alege choix s. plug chartreuse s. d r u m .f. petic chiffonner vb. cifră. chinezesc chiot s. a căuta chercheur s. cor choisir vb. cetate citer vb. pedeapsă chaton s. -ière s. cer cigale s. -e adj. căldare. ceară cirer vb. m.

) a satisface (năzuin­ ţele. a începe comment adv.m. ca (si). -e s. cod coeur s.m. a comprima compte s. -ive s.c l i e n t . complet.f. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv.f. I I I a închide clos. socoteală. a colabora collectif.f. -ète adj. coniac coiffer vb.m. asociaţie. (fig. colectivist collectivité s. a lupta combien adv. -e adj. comerciant commerce s.f. a n u m ă r a comte s. a p i e p t ă n a coiffeur.m.m. ardere comédie s. colos.m.f.m. comedie comité s. [pi. tout — la fel commencer vb.f.m.m. a ţ i n t u i club s. des­ păgubire compenser vb.f.f.f. colier colline s. asemănare. societate compagnon s.f. soţie compagnie s. -e adj. m î n i e . luptă combattant.f. climă. compa­ raţie comparaître vb. m. com­ punere comprendre vb. colectivitate collège s. colonial colonne s. p i e p t ă n ă t u r ă . -e adj. colecţie collectiviste -s. vîrf.e s. c u m . comerţ commettre vb. a alcătui compositeur s. fanteziuri collaborer vb.m.f.f. compas compassé. climat(er)ic clin (d'oeil) s. comod commun. I I I a c o m b a t e .f. maior commande s. clopot clocher s.m. t o v a r ă ş ă . complicat compliquer vb. compoziţie. comentariu commerçant s. t o t ce acoperă capul (pălărie.f. c î t . I I I a se complace complet 1 s. comunist compagne s. fleac.f. p u ­ blic communard. I I I a comite commode adj.m. salbă. comitet commandant s.f. clipire clinique adj. -e s.m. a completa compliment s. pas colère s.m. cucurigu ! code s. colină colonel s. coafor coiffure s. colţ c o l s .m. -euse s. club coalition s. I I I a se prezenta. cîte combiner vb.m.j. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.m. l u p t ă t o r combattre vb. m. a comunica communiste s. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . c l i m a t climatique adj. a compensa complaire (se) vb.m. şi adj.m.f. a compune.f. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. compensaţie. complet complètement adv. şi adj. cu t o t u l compléter vb.f. comună communiquer vb. tovarăş comparaison s.f. şi adj. c o m a n d a n t .m. coaliţie cocarde s. coexistenţă. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. compliment compliqué. -e adj. i n i m ă . închis clôture s. compozitor composition s./.m. a prinde în cuie. comu­ nard commune s.f. casă de b a n i cognac s. supărare colifichet s. a combina comble s. c î ţ i . m .f. obştesc.f. . m .m. (fig. deal. costum complet 2 . ca. coafură. coloană colosse s. cont compter vb. m. tacticos compensation s. colectiv collection s. tovărăşie. uriaş combat s. guler. clinic cloche s. colegiu coller vb.f. cîtă.) culme combler vb. c o m u n . şi adj. III a c u p r i n d e .) podoabe. cum? de ce? commentaire s. colonel colonial. a complica composer vb. a concentra 503 . pre­ c u m . par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences.m. conte concentrer vb. clopotniţă cloison s. a compara compas s.m. a socoti.m.m.m. a întregi. trecătoare. împrejmuire clouer vb.f. c î t . cocardă.m. a (a) lipi c o l l i e r s . insignă cocorico ! interj.m. a copleşi combustion s. client climat s. dorinţele cuiva) .m.m. şap­ că etc 1 coin s. a înţelege comprimer vb.-e adj.

m. m u l ţ u m i t contenter vb. în mod constant constant.f. în­ voire consentir vb. confuz confusion s. clădire construire vb. au •*. a trage concluzia conclusion s. contrar.-euse s. I I I a încheia. I I I a constrînge contrainte s.f. nuvelă contempler vb. confi­ denţă confier vb. I I I a cuprinde. aer. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb.m. I I I a consimţi conséquence s. -ère s. -ète adj. c o n t r a a m i r a l 504 . poveste. I I I a construi consulter vb. a încurca confort s. încurcat confusément adv. castravete concourir vb. cu perseverenţă.f. conţinut conteur.m. (mil.d i m p o t r i v ă . a consola consolider vb. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu.f. povestitor continuel. d e s t ă i n u i r e . m. a u n i consul s.m. -e s. -e adj.m. -le adj. s t i m a t consigner vb.m.c o n d a m n a r e condamner vb. condiţie conducteur fi. a confisca confiture s.f. conjuncţie conjoncture s. concentric concerner vb. a consterna constituer vb.f.f. a înconjura contracter vb.f. construire.m.f.f. I I I a concepe concierge s. concediu congénère adj. a m ă r t u r i s i . -e adj. confuzie. constant.m. a contracta contradictoire adj. atingere. sfătuitor consentement ». constrîngere contraire s.. mhigîiere. c o n s i m ţ ă m î n t . a constitui construction s. consecinţă conserver vb. cucerire consacrer vb. consilier. a constata consterner vb. molipsire. potriv­ n i c . statornic constater vb.-enne s.) a da un consemn consolation s.f. a sfătui conseiller. încredere confidence s. a consolida.f. I I I a cunoaşte conque s. c o n t i n u u .m. concluzie. a u r m a contourner vb.f. loc. -e adj. a j u t o r . -e adj. consiliu conseiller vb.concentrique adj.m.m. consoană constamment adv. a considera: [fijL.f. conştient conseil s. confuz. duhovnic confiance s. adv. III a cuceri conquête s.f. conferinţă confesseur s.f. înfăţişare. consolare consoler vb. contradictoriu contraindre vb. contrariu contre-amiral s. contact contagion s.m. a consulta contact s. a confecţiona conférence s. asociaţie confus.f. de aceeaşi specie congrès s. concetăţean conclure vb. a contempla contenance s.f. a c o n d a m n a condition s. concurent condamnation s. contagiune conte s.f. a consacra. conducător conduire vb.f. a consulta connaissance s.m. confortabil confrérie s. -e adj. neînce­ tat continuer vb. u r m a r e . a c o n t i n u a . a confirma confisquer vb. consul consulter vb. congres conjonction s.m. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s .f. respectat. a fi în l e g ă t u r ă c u . a închina conscience s. -e s. a consemna.f. a î n t ă r i consonne s.f. şi adj. m. a conserva considérer vb. p o r t a r concitoyen. I I I a concura concours s. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb.f. confecţie confectionner vb. c u n o ş t i n ţ ă .f. concurs concret. de acelaşi s o i . concret concurrent. conştiinţă conscient. m.f.m. concurs de împreju­ rări conjugaison s.f. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. şi adj.) a preţui considéré. sfat. I I I a conduce confection s. basm. m. încheiere concombre s. a conţine content.f. a conjuga. I I I a confunda. a t i ­ t u d i n e . /. conjugare conjuguer vb. confort confortable adj. dulceaţă confondre vb. cunoaş­ tere connaître vb. ghioc conquérir vb. m.

-e adj. / .f. corrections. corb corbeille s.m. conver­ tire copain s.e s.m. -e adj. scurt c o u s i n . cunună couronner vb.m. curier.m. colină. vopsea coulisse s. à -~ sûr cu siguranţă . s. sur le ~ îndată . co­ rupţie cortège s. contrabas contredire vb.m./.f. m. m. cornişă corps s. coral. impozit contrôler vb. III a coase couler vb. a se scurge.m. après — . cornée corniche s. -ette adj. a costa coutume s. alergător courir vb.de dinspre . . l o v i t u r ă . curs course s. a se îndoi. ţ i n u t . contravaloare contribution s.) corn corail s.f.à ~ corp la corp. m.m. cupă. a fi în corespondenţă corridor s. de b u m b a c . m. -euse adj.prea tîrziu . îndrăzneală courageux.m.) couronne s. t a c î m couvert 2 . I I I a corespunde.f. cordial. du •».) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. t e m ă corectată corriger vb.m. de ~* deoparte .f.m. t r u p .f. coardă cordial. amic copier vb.m./.ni. a bumbacului cou s.f. conversaţie.f. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. culoare. culcuş. c o n t r i b u ţ i e .f. poştă cours s. (pop. (despre un vas) a se scufunda couleur s. donner . apusul soarelui couche s.m. a corecta corruptions. cost couteau s. croitor couvert 1 s.f. m. a tăia cour s. ochire. c o t . conversiune. a s p e c t . cuţit coutelas s. cosmonaut cosmos s. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . m. m. găoace (de nucă. i z b i t u r ă . à . corupere.m. a se învoi conversation s.f. curaj. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. a aluneca de-a lungul .f. mărgean corbeau s. b i d i v i u . telegar court.} corec­ ţ i o n a l . culme côtelette s. contraofensivă contre-valeur s. -.lîngă coteau s. m. la "•. a ascunde 505 .-euse s. vară coussin s.f.f. cotlet coton s.m.m. -e adj. goană. culisă couloir s. cosmos costume s. a încorona courrier s. a curge. cortegiu. cupă couper vb. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb.f. cochet cor s.f.f. p a r t e .f. obicei couturier. călduros cornée s. coridor corrigé s. corecţie correctionnel.f. ~ d'oeil privire. a copia coq s. acoperit couvrir vb. -le adj. a controla convaincre vb. I I I a alerga. coroană. s t r a t coucher 1 s.un ~ de fil a telefona./. frînghie . îndreptare. f.m. s t r i c a r e . de ouă) .f. cocoş coque s. coastă côté s. cursă.f.m. pernă coût s. coş corde s. prieten. a umbla după (şi fig. m.contrebasse s. I I I a r e c u n o a ş t e . tout à —. III a convinge convenir vb. /. culoar coups. regiune contre-offensive s. corespondenţă correspondre vb. croială coupe 2 s.d e o d a t ă .aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. a se cùlca coude s. [muz. m a c coquet. con­ vorbire c o n v e r s i o n s . costum côte s. alai cosmonaute s.m. III a contrazice contrée ş. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. în­ drăzneţ courber (se) vb.m. -ère adj. b u m b a c cotonnier.f.m. m. curajos. c o r p . curte courage s. l a t u r ă . a se curba coureur. f. — de force puci coupe 1 s. corectare. I I I a a c o p e r i . d r u m .m. gît couchant s. v ă r .f.m.m. {jur.-ère s.

s t r i g ă t crime .m.m. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. a scăpa débattre vb. cruzime ( / i g ) cru.m.c r a c h a t s . a crispa critique s.f.f. c r e d i t . despre.f. c u r m a l ă dattier s. crud crue s.m.f. «. I I I a se teme craintif. m. -ïve adj. creaţie créature s. a sparge .f. a crăpa. {sport) crosă cruauté s. primejdios dans prep.f. bojocii. c a v i t a t e .f.f. t i m i d crâne s. m. a dansa danseur. cruce crosse s. -ive adj. c u r a t i v cure s.f. piele cuisine s. nemernic. -elle adj. a săpa. încrucişare croiser vb. cange .f. goi crever vb. a debarca débarras s. şi adj. pe*te. d i n . a socoti croisades. fiinţă. p r ă p ă d . d a n s a n t danse s. a pîrîi.f. cuillère s. /. chiloţi culte s. -euse s.f. a se spăla pe faţă débarquer vb. a afurisi danger s.m.m. p r a d ă curiosité s. gău­ nos.m. pericol. m. corn (franzeluţă) croître vb. craquer vb. dansator date s.f.f.f. cruciadă croisement s. croşetă croire vb. cremă crépuscule s. -le adj.m.m. m a i m u l t de (<T. debara débarrasser (se) vb.şi adj. m.dent s. m.m. -euse adj. influenţă créer vb. creastă crétin. pe. creton creuser vb. a cultiva (şi fig. scobit. du. ciclu cyclisme s.f. c r u n t cuber vb. de la. d e ! damner vb. m. scuipat craindre vb.f.f.m. p a n t a l o n i s c u r ţ i . scobitoare curée s. cult. creştere (a unei ape) cruel.-e adj. c u l t u r a l curatif. creşă crédits. cult cultivé adj.m. colţ (la a n i ­ male) crochets.f.f. crimă crinière s. s e m i l u n ă . cîrlig. creion création s. a crea crème s.m. dalie dame s. -e adj./.f. lingură cuir s. trecere. a m u r g crête s. III a creşte. a face cubajul cueillir vb.f. i n s t r u i t cultiver vb. a fermenta cycle s. a scobi creux 1 . a se debarasa.critică croc s.m. prăbuşire débarbouiller (se) vb. m. fricos. s m i n t î n ă .f. coamă crise s. ocol. în. d o a m n ă . des) prep.m. ciclism cyclone s. cîrlig. a trosni cratère s. craniu crapule s. a î n t î l n i croissance s. crater cravate s. I I I a crede.critic.f. I I I a d e z b a t e . c u l t u r ă culturel. de. m . -e s. / . făptură. a înota în stilul crawl crayon s. ciclon D dahlia s.s.) culture s. ~.f. p a t (de puşcă) . gol creux 2 s. -euse ad].f. III a culege cuiller. curmal davantage adv. creatură crèche s. c r a v a t ă crawler vb.f. b u c ă t ă r i e culotte s. — fouettée friş­ ca. d a t ă datte s. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . şi adv. c u r i o z i t a t e cuver vb. scobitură. m.un mois peste o lună dansant. criză crisper vb.f.m. cură cure. creştere croissant s. primejdie dangereux. a se m ă r i croix s. a se rupe cri s. interj. a încrucişa. se ~ a se z b a t e 506 . crud. cretin cretonne s. dans danser vb. m.

m u t a t déménager vb.m. a zăpăci décoration s.f. dehors adv. afară déjà adv. a defila définir vb. -e adj. a demara. j u m ă t a t e . democraţie démographe s. a deconcerta. a declina.) dantelură 507 . j u m ă t a t e .f.m. a dezumfla d é g o û t s . delicios. definiţie définitivement adv.m. s. a răposa décembre s. a dezlega. deceniu décerner vb. defunct.m. r u p t u r ă . dejun déjeuner 2 vb. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. a deceda. a prînzi déjuger vb. I I I a a p ă r a défense s. decizie déclamer vb. a desfăşa (un copil) demande s. a refuza décommander vb.f. a delega délicat. cu dispreţ dedans adv. ră­ posat dégeler vb. cusur défendre vb. {sport) mijlocaş. a decreta décrire vb. definitiv déformation s.f.m.m.pe dinafară déboucher vb. sfidare. -e adj.f. a (se) dezgheţa dégonfler vb. în picioare. a desfide. a descărca déchet s. a sfida défiler vb.m. a locui: a r ă m î n e demi 1 s.f. d e c o r a ţ i e . m.m. -e adj.f. a descuraja découvrir vb. dezgust dégoûter vb. a dezlega dent s. amăgitor décevoir vb.f. delicat délicieux. I I I a descrie décrocher vb. a dispreţui dédaigneusement adv. m. sfîşiere décidément adv. a declanşa décliner vb. decrepit. I I a defini définition s. a (se) muta démettre vb. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. a scăpa défaut s.) au ~~ d u p ă . a p ă r ă t o r défi s. demograf démolir vb. m. a se revărsa. se ~ a se descotorosi.f. m a i departe de délégation s. demaraj démarrer vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. -e s. m . a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. deja déjeuner 1 s.débit s. a deznoda. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. peste. -e adj. mutare . deşeu déchirer vb. p e s t e . a denunţa dénonciation s. cu siguranţă décider vb. î n ă u n t r u défaire vb.f. {despre ape) a se vărsa debout adv. -euse adj. deltă demain adv. a declama déclarer vb. t r e a p t ă . î n c e p u t . I I I a desface.f. decembrie décennie s. a decide décision s.m. au ~ la început débuter vb. deformare défunt. au — de d u p ă . j u m ă t a t e demi-teinte s. h a l b ă . decor décorner vb.m.f.f. a sfîşia déchirure s. d«but . a declara déclencher vb. ban dénombrer c i . provocare défier vb.m. a decerna décevant. ferme­ cător délivrer vb. şi adj. denunţare dénouer vb. dinar. grad. j u m ă t a t e de oră demi 2 . d i n t e .f. débit (la lichide şi gaze). mîine démailloter vb. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. ţîn) sus débraillé. III a decepţiona déchaîner vb. demon denier s. I I I a d ă r î m a démon s. (numai în loc. defect. (arhit. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . h o t ă r î r e . a porni déménagement s. I I I a serînti demeurer vb. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. m. a da. -e adj. dantelă dentelure s. a întreba démarrage s. a r u p e . delegaţie déléguer vb. h o t ă r î t . a cere . cerere.f. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. a decomanda déconcerter vb.m. a elibera delta s. a rupe coarnele décourager vb. p r î n z . a dezgusta degré s. I I I a descoperi decrepit.m. m. întrebare demander vb.f.f. a începe décéder vb. a d e b u t a . apărare défenseur s. d e z m ă ţ a t début s. r a m o l i t décréter vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

f. i n a c t i v . i n c u l p a t indéfrisable s.f.f. n e p i e r i t o r imperméable s. index. imagine imaginable adj. independenţă indépendant. m. ilegal illégitime adj.f. a i m p r i m a ./?. i m a c u l a t immédiat. a informa infrarouge s.f.m. i m p r u d e n ţ ă impur. a ignora. nesfîrşit immeuble s. veşnic imparfait. -e adj. ne­ greşit infamie s.f. a inaugura incarner vb. infirmerie infliger vb. -e adj.m. necunoscut inconscient. infamie infernal. -e adj. a aplica (o pedeapsă) influence s. -e adj. de necrezut i n c u l p é . i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. inconştient inconvenance s. impresie impressionner vb. şi adj. nerăbdare impérissable adj. idee identique adj. infinit infirmerie s. inaccesibil. ticăloşie. nepoliticos impolitesse s. -e s.idée s. -e adj. impermeabil impersonnel.f.m. i m p e r t u r b a b i l impétueux. şi adj. -e adj. -e adj. m u r d a r . -e adj. -ête adj.m.f.m. (timpul) imperfect impatience s. idiot ignoble adj. m u r d a r inabordable adj. infraroşu ingénieur s.) nepăsare inexact.f. infinit infiniment adv. i m e d i a t immémorial. independent index s. de neşters. impozit impression s. impunere fiscală.f. (fig. a indica indiscret. i m p o r t a n t importer vb. inginer 520 .f. infailibil. i m e d i a t immédiatement adv.f. infernal infini. incident incommode adj. ne­ ajuns incroyable adj. mîrşav ignorance s. -e adj. nedemn indiquer vb. prost. imaginar imagination s. incomod incomplet. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. s. a întrupa incidence s.m. (în mod) impro­ priu imprudence s. amestec immobiliser vb. impersonal imperturbable adj. şi adj. a impresiona imprimer vb. şi adj.m. a imobiliza immonde adj.f. s t r ă v e c h i immense adj. i m i n e n t immixtion s.f.f.m. inert inertie s. i n d i c e . sclav image s.) a p r i g . imposibil(ul) impôt s. imaginaţie imaginer vb. a nu cunoaşte île s.f.m. inconvenient.e s. ilustru ilote s. iluzie illustre adj. -ète adj. imperfect. imobil imminent. ignoranţă ignorer vb.m. a incarna. imoral immortel. a t i p ă r i improprement adv.f. identic idiot. -e adj.f. şi adj.f.f. incidenţă incident s. -e adj. inabor­ dabil inactif. {fig. nelegitim illusion s.m. a i m p u n e . inexact infaillible adj. degetul ară­ tător indicatif s. de neconceput inconnu. şi adj. a imagina imbécile adj.f.f. -e s. violent impiété s.m. şi adj. i m p e t u o s . leneş inactivité s. a obliga imposition s.m. i m a g i n a b i l imaginaire adj. a avea impor­ tanţă imposer vb. -elle s. fără îndoială industrie s.j. -ive adj. incomplet inconcevable adj. insulă illégal. perfect infailliblement adv. . industrie ineffaçable ad}.f. -e adj. imbecil imiter vb. în m o d in­ dependent indépendance s. ) dezgus­ tător immoral. m. -e adj. impers. m. a imita immaculé. i m i x t i u n e .-e adj. nelegiuire impoli.. [fig. influenţă influencer vb. a influenţa informer vb. -e s. imens. nepoliteţe important. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. i n e r ţ i e . i m p u r . im­ pozit impossibles. indiscret indubitablement adj. -elle adj.f. infailibil. ne­ m u r i t o r .f. de n e u i t a t inepte adj. -euse adj. s t u p i d inerte adj. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv.

a inunda inquiet. internare interpeller vb.f. v r e o d a t ă . l ă u n t r i c internaţional.f. de neatins intègre adj. eşec insuffisant. stînjenel ironie . activ intention s. a invita iris s. gelozie jaloux. ne­ bun insensibiliser vb.f. n e v i n o v a t innovateur. a insensibiliza insensible adj. i n s t a l a ţ i e . iresponsabil irriter vb. gelos. inte­ lectual intelligence s. interesant intérieur. r ă s t i m p intervenir vb. iresponsabil irresponsable adj.m. intenţie intercepter vb. î n v ă ţ ă mînt instrument s. curaj. a se îngrijora inquiétude s.f. interes intéressant . / . beţiv J jabot s. instalare installer vb. de n e î n c h i p u i t injuste adj. I I I a introduce inutile adj. a inventa invention s. à V — imediat instaurations. I I I a se înscrie insecte s. v i u .f.m. întrerupere intervalle s.f. invidios jamais adv. şi adj. insectă insensé.f. insolit.f. ) ne­ p ă s ă t o r . n e l i n i ş t i t .f. şi adj. a insulta insurger (s') vb.e * . -euse adj. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. m . -e adj. fildeş ivre adj. / . sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. [med./. j a d jadis adv. -e adj.m. ironie ironiquement adv. a întreba interrompre vb. italian .f. n c uzitat inspection s. şi adj. integru. i n s t r u c t i v instruction s. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. îndrăzneală intrigue s. s m i n t i t . -trice s. n e o b i ş n u i t . .f.m. -ète adj. a înfiinţa instituteur.m.f. [tipogr. -trice s.m. I I a ţ î ş n i .f.m. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. nelinişte inscrire (s') vh.5.m. m . ieşit d i n issue s. (cu maj. i n s t r u m e n t insuccès s. -e adj. I I I a interveni intituler (s') vb. i n t e r n . zadarnic invasion s. neîn­ destulător insulter vb. -ive adj. -e adj. instaurare instaurer vb. cursiv ivoire s. a instala instant s.m. (jig. invenţie inversement adv. ingrat inimaginable adj. m. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s.) in­ travenos intrépidité s. nedrept innocent.) caracter italic.m. r e z u l t a t italien.f. odinioară jaillir vb. i n s t r u c ţ i e .) entuziasm ivrogne s.f. -e adj. i n t a n g i b i l . a intercepta interdire vb. italienesc italique s.ingrat. a izvorî j a l o u s i e s . -e adj. inovator inonder vb. I I I a întrerupe interruption s. indiferent insistance s. a se i n t i t u l a intraveineux. ieşire.m. invazie inventer vb.m. jabou jade s.m.j. clipă. n i c i o d a t ă .m. a se răzvrăti intangible adj. -e adj. a se răscula. a interpela interplanétaire adj.) şi adj.f. I I I a interzice intérêt s. m o m e n t .m. insensibil .m. provenit. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . -elle s. i n v i t a ţ i e .m. insistenţă insolent. b e ţ i e . cinstit intellectuel. intrigă introduire vb. -enne s./. -e s. tot­ deauna 521 . intens. [fig. invers invitation s. insuficient. a irita issu. a i n s t i t u i .m. obraznic insolite adj. a i n s t a u r a instinct s. a se n e l i n i ş t i . beat ivresse s. i n u t i l inutilement adv.f.f. î n v ă ţ ă t o r instructif.. instinct instituer vb. inteligenţă intense adj. o use adj.m. i n t e r v a l .

judecată juillet s. j u s t i ţ i e justifier vb.m. e x a c t i t a t e justice s.f. lînă lainier. a se l u p t a .f. arătură lac s.m. fricos lâcher vb. grădină jardinier s. g r ă m a d ă . landou langage s.m.) a poseda jour s.m. o b r a z . şuncă janvier s.f.f. lapte laitier. i e z u i t jeter vb.f.m. ) lansat lancement s. a u n i joii. lac lâche adj. o . lumesc lait s.f. hol.f. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. limbă languir vb. ~ chambre camera. larg 522 . şi adj. laborator laborieux.m. jucărie joug s.m. a arunca jeu s. / . kilogram kilomètre s. iunie jupe s.m. j u s t .m. suliţă jésuite s. laic. aruncare lancer vb. a jura jus s. a cînta (la u n instrument) jouet s. (fig.f. z i a r i s t . m u n c i t o r . a justifica justificatif.m. (fig. drept justement adv. laminare lampe s.f.f. ianuarie jaquette s. a se tîngui laminage s.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. 2 . fustă jurer vb. I I a lîncezi large adj.m. acolo l a b e u r s .f. j u s t e ţ e . iulie juin s. t î n ă r jeunesse s. picior jambon s. f. m . ziar journaliste s. (fig. a se juca . tocmai justesse s.m. l a m ă . a se lamenta. pe ea. vrednic de plîns lamenter (se) vb.m. b u c u r i e joindre vb. joc jeudi s. -ère adj.m. zi jouter vb.m. iasomie jaune adj. har­ nic labour s. muncă (grea) laboratoire s. . şi adj. d r e p t a t e . t i n e r e ţ e . voios juge s. lampă lancé. j u g jouir vb. -ère adj. I I I a î m p r e u n a .f. -e adj. lăptucă lame s. vesel. gazetar journée s.m. z i . justificare K kilo. Vautre ~ d e u n ă z i .m. a lăsa să-i scape laid. şi adj. m. a lansa.m.jambe s.m. care dă lapte laitue s. laş. d r ă g u ţ . joi jeune s. m. m. a se introduce (în lume) lancette s. -ive adj. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s. jachetă jardin s. pron. limbă. j u s t i f i c a t i v justification s. -e adj.f.f. je ~ vois o văd là 2 adv. t i n e r e t joie s.m.m. suc. grădinar jarret s.f. a r u n c a t . grai langue s. lanţetă landeau s.m.m. a desface. a se b u c u r a . v a l lamentable adj. kilometru la 1 1 . -euse adj. (fig. n o s t i m jonchée s. galben jaunir vb. urît laine s. referitor la lînă laïque s.m. -euse adj. judecător jugement s.m. zeamă juste adj. kilogramme s. m o r m a n j o u e s . -e adj.) a face cu­ n o s c u t . m.m.f. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. cu veselie joyeux.f. I l a se folosi. art. I I a îngălbeni javelot s.m.f.m. cu d r e p t a t e .

l u g u b r u .larme 5. liceu lynx s. lună lunette s. legumă lendemain s. m.m. linie . m. -e adj.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. a lupta lycée s. livrea livrer vb. m. lacrimă las. -e adj. m. scrisoare. le lever 1 vb.pi. m. locotenent lièvre s. i n s t r u i t leur adj.m. rel. î n c h i r i e r e . a locui logique adj. a t u n c i . l u p t ă lutter vb. î l . -e s. uşuratic libraire s. 2.f.d i n acel m o m e n t lorsque conj.m. chirie louche adj.) ochelari lutte s. ) albia u n u i r î u litanies s. v î n ă t livre s.m. lupoaică louveteau s. prep. cînd lot s.m.f. rînd .f. drojdie lierre s. p a r t e . în a m ă ­ nunt longueur s. legal légende s. a r i d i c a . uşor. pron. eliberare libérer vb. m. care leste adj. (căsătorie .m. s t r ă l u c i t o r lumineux. licărire lugubre adj.-euse adj. a răscula lever 2 s.f. iederă lieu s. încet l e n t e u r s .f.f. ~ s jumeaux p a t d u b l u . (loc.m. -e adj.f. el. loţiune louage s. m.f. lumină lundi s. a l b i t u r ă . d u r a t ă lors adv. luminos lumière s. l i t a n i e . départe lointain.m. -e s.m. ~ chat pisica. p u i de lup lucide adj.f.m. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s.f. m. dès •».f.f.) l i ­ teratură lettré.f.f. a m ă r g i n i limonades. a livra . -ère adj.) echi­ voc. saşiu.f. liliac limiter vb. lys s. (fig. legal légume s. suspect louer vb. linte lequel. lenjerie. sprinteneală légitime adj. cu m i n t e a limpede lueur s.f. l o t . drojdie de bere liaison s. m. m. lichior lire vb. s p r i n t e n légèreté s.f.f. limonada linge s. iepure ligne s. m. logic logis s. je -~ vois îl v ă d leçon s.) p l i c t i s i t latin. şi adj.m.f.f. lecţie lecture s. a s t r ă l u c i luisant. î n d e p ă r t a t loisir s.) rîs lyrique adj. / .m. u ş u r i n ţ ă . (fig. (pi. r ă s ă r i t levier s. la­ t i n . l u n e t ă ./. . obosit. lege loin adv. a l i m i t a . uşor . l i t e r ă . p u i de leu liqueur s. ziua de mîine lentement adv. locuinţă loi s.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. -e adj. pos. a închiria loup s.m.g u e adj. m.m. l i b e r t i n . m u l t t i m p . (fig. m. lup lourd. a elibera liberté s. [fig. legătură libération s. a preda logement s. lectură légal. m. (zool. rufă lion s. latinesc latitude s. u n d i ţ ă lilas s. m.) şi adj. î n c e t i n e a l ă . a lăuda . spălare le 1 .m.f. sprinten lettre s. litoral livide adj. l u m i n ă s l a b ă .f./. a scula. I I I a luci. p a t . carte livrée s. laquelle (pi. locuinţă loger vb. l u n g . neînţelegere littérature s. leoaică lionceau s.f. lucid. o c h e a n . chiorîş . lasse adj. ~ — même el însuşi luire vb.f. pron.m.f. l i t e r a t u r ă littoral s. l i b e r t a t e libertins. liric 523 . s p ă l a t . loz loterie s. librar lie s. buză levure s.de a t u n c i . l a t i t u d i n e lavage s. (al) l o r . lesquels.. loterie lotion s. t i m p liber l o n g . l u n g i m e . pe el.m. leu lionne s. livid. şi adj.m. loc lieue s. legitim.m. lesquel­ les) pron.f. leghe lieutenant s. l u i . (pi. (cu maj. litigiu. (fig. . luni lune s.f.f. greu louve s.f. depuis ~. pers. I I I a citi lis. pîrghie lèvre s. s u m b r u lui pron. hol. şi pron. legendă léger.f. crin lit s. — de cu ocazia .f. art. răgaz.

. p o r u m b maison s.f. m a g i s t r a t magnétique adj. nenorocire. • — de a duce lipsă de. a însemna. m a r c a n t . bolnav maladroit. desiş.m. şi adj.m. -e s.f. alee main s. m a i m u l ţ i maintenant adv. magazin magistrat s. a m a n t ă majeur.f. r ă u .m. cu greu.m. ne­ norocit malhonnête s. m a h o ­ medan mai s.f. :x m a l t r a t a malveillant. de z a r z a v a t u r i marais s. f. cafeniu. majorat mal s. m. mînă main-d'œuvre s. m a r i n ă marquant.m. -ère adj. m a r m u r ă marchand. d a r . vicleşug.f. a mînca manier vb.m. a p i e r d e . m. domnişoară magasin s. m e r s . a u i t a .f. indiciu marquer vb. manevră . m a n d a t mandataire s.m.m. şi adj. manoeuvrer vb. r ă u v o i t o r maman s.) m a n i . [ist.f. manifest manigance s.m.m. m.f. manechin manoeuvre s.m. mînecă mandat s.f.marcă. . a fi pe p u n c t u l de a. p r i m a r mais conj. a a r ă t a . m. m a n u a l maquis . (lunaj mai maigre adj. -euse s.f.m. locuinţă feudală manque? vb. (fig..f. m a n t o u . mascul. m a r g a r e t ă mari s. a greşi. aut. şi adj. acum. mînă de lucru maint.m. m a r i n a r marine s. doamnă mademoiselle s. casă. -es. m a r ţ i marge s. u m b r e l e morţilor manger vb. a m î n u i m a n i è r e s . margine marguerite s. necinstit malhonnêtement adv.f. maro mars s. m. însemnat marque s. a merge mardi s. a nu a v e a . a marca marron adj. a nu ni­ meri mansarde s. ) in­ trigă . adj. m.m. [fig..m. invar. căsătorit mariage s.m. cu m ă r e ţ i e mahométan. şi adj.f. -e s.. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. s.f. -e adj. pi. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) .f. dascăl maîtresse s. m. m a m ă manager s. m l a ş t i n ă marathon s. -e adj.m. m. slab mail s.m. a manevra . manifest. stăpînă . ~ si ba da maïs s. s t ă p î n .m. intrigă mannequin s. însă . -es.m. m a r a t o n marbre s. marfă marche s./. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.m. -e s. tîrg marchepied s. I I I a m e n ţ i n e maire s. cufăr maltraiter vb. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. macaroană machine s. / .m.jn. par ~ din nenorocire malheureusement adv.m. răutăcios malle s.».f. soţ. scara (unui vehicul) marcher vb. semn.f.f. p a l t o n manuel s. (impers. /. falcă madame s. a fi cît pe aci să .f. m a r ş . major (ca v î r s t ă . durere malade s.f. manajer manche s. în prezent maintenir vb.f. bărbătesc malgré prep. d i n nefericire malheureux. anevoie mâle s. maşină mâchoire s.f.) a scăpa. negustor marchandise s. b ă r b a t marié. evident.m.m. familie maître s. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. -e adj. căsătorie m a r i n s. ca importanţă) majorités.9. -e adj. m o d . (vt. t r e a p t ă marché s.f. magnetic magnifique adj. m a e s t r u . m a n s a r d ă manteau s. p i a ţ ă . chip. scară d u b l ă . a cîrmui manoir s. a n u i z b u t i . m a n d a t a r mânes s. necinste malicieusement adv.) a l i p s i .f. castel. m i n u n a t magnifiquement adv. fel manifeste adj. m a r t i e 524 .f.m.f. m a i m a r e . în ciuda malheurs.m.m. m a j o r i t a t e . şi adj.m. şi adj.M macaroni s.f.

oraş m a r e .m. (fig. căsnicie ménagère s. meteorit métier s.) à ~ m i n u n a t .. m u l ţ i m e massif. m a s i v m a t c h s. gospodină mener vb. ciocan m a r t i a l .m. adv.m. r ă z b o i n i c . . capitală mets s. m a r t i r martyre s.m. minciună m e n t e u r .m. degetul mijlociu méfiance s. minci­ nos mentionner vb.f. mobilă.m. .m. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. neîncredere meilleur -e adj.m. dispreţ mépriser vb. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t .) au fur et à •».f. ~ d'eau pepene verde membre s. mecanism mécène s./. mecena. metalurgie métallurgique adj. medalie médecin s. chinuire. .m. sud miel s.m.f. m i n u n a t mésestimer vb. lui el î n s u ş i . medie médecine s. m a i b u n mêler vb. a mieuna midi s.f. a aşeza.m.f. a îm­ brăca . m i ­ leniu 525 . cour ~. a subestima message s. meci matière s. l u p t ă t o r . mediu militaire adj.) a răni mi adj. a duce mensonge s. a a m e n i n ţ a ménage s.f. a u n i melon s. (în mod) meca­ nic mécanisme s. m a r t i r i u .m. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s.) şi adj. şi adj. m a m ă meringue s. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . adv. tor­ tură masse s. -e s.m.f. adv c h i a r . m e n a j .f. fel de m î n e a r e . nu e nici o scofală merci 1 s. m e d i c a m e n t médiocrité s. membru même adj. I I I a m i n ţ i mépris s. activist millénaire adj. n e m u l ţ u m i r e médaille . meserie. şi adj. pepene (galben).m. r ă u m a x i m u m s. . m a r e . . şi s. m ă s u r ă . dire ~ a mulţumi mercredi s. r ă u t a t e m é c h a n t . profesie mètre s..f. încetul cu încetul métal s. m u l ţ u m i r e .f. -e adj. a amesteca.m. a menţiona mentir vb. comunicare messe s. a bîrfi médius s. mediocritate médire vb.m. m.f.m. si adj.m. -e adj. a m i a z ă . milităreşte m i l i t a n t . acelaşi.e s.m. j u m ă t a t e miauler vb. m i n u n e .m. a conduce. prăjitură din albuş de ouă mériter vb.m. metalic métallurgie s. (loc. m a i bine milieu s.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru . m i l ă . răutăcios mécontent. m i l i t a n t .m.m. a m e r i t a merveille s. ~ en joue a ochi meuble s. marsiliez. {loc. g r ă m a d ă .marseillais.m. a m e n i n ţ ă t o r menacé s.m. ! ï a face v î n ă t ă i . metalurgic météorite s. a m e n i n ţ a r e menacer vb.e adj. miercuri inwe s.f. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. bucate mettre vb. -euse adj.m.m. de — la fel. e adj. metru métro s. m.f. iertare merci 2 s. maioneza m é c a n i q u e adj. medicină medicament s. m i l e n a r . miezul zilei. I I I a pune. mesaj. metro métropole S.f. miere mieux adv. (cu maj.f. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . mobilier meurtrir vb. m i l i t a r militairement adv. m a r ţ i a l . maxim mayonnaise s. s.f.pe măsură ce. slujbă mesure s.f.f. m i n u n ă ţ i e . protector ai arte loiméchanceté s.m. -e adj. m a x i m u m . m a t e r i e . I I I a vorbi de r ă u . r ă u .m.e u s e s. mijloc.i v e adj.f..f. a dispreţul mer s.f. însuşi. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj.f.m.m. metropolă. excelent merveilleux.

m.m. groaznic mont s.m. m i l i a r d a r m i l l i e r s . mişcător mouvement s.m. b a r e m . obiceiuri moindre adj. moale mouches. şi adj. a mumifica monceau s.m. moraliceşte./. ~ d'ordre lozincă. prendre la •*. monoclu monologue s. m i z a n t r o p misère s.m. muselină moustache s.f. domn monstrueux.f. minim ministère s.m. minister ministre s. m o m e n t momifier vb. şi adj. a m i t r a l i a mode s. {fig.f./. muşchetar mousse s.f. urcuş monter vb. m. a-şi bate joc moralement adv. messieurs) s.f. {pi. de moarte mosaïque s.m. m . m u s c ă .m.f.m. -elle adj.m. m o n u m e n t moquer (se) vb. m a l d ă r monde s. m o l i c i u n e . -e adj. m. î n t u n e c a t mort 1 s. misiune mistral s. m o d e r a t . prep.m. berbec moutonner vb. a urca.m.f. mortel. conj. a t u r n a moulin s.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. -euse adj. m . a culege recolta moitié s. -e s.m. m a i p u ţ i n . m i n u n e misanthrope s. montor montre s. miracol.m. a secera. aluşchi mousseline s. can­ t i t a t e mare minaret s.f. oaie.a se înfuria.f. m u t r ă .f. -e adj. mozaic mot s. înfăţişare minerai s.m. monstruos.m. miriapod milliardaire s.bon m a i p u ţ i n b u n . -e adj. t u r n a t . mistral (vînt) mitrailler vb. (fig.m. pi. a m u l a . m a i m i c moine s.f. m u ş a m a .f. ceas montrer vb. m i n e r a i mineur s.f.m.m. b a t i s t ă moue s. lună moisir vb. •*. ) p l ă p î n d mine s. fără. la dracu ! la naiba ! morceau s. m u n ­ t e a n . mondial monocle s. modestie. m u n t e montée s./. b u c a t ă . c u m p ă t a t modeste adj. a-i sări ţ a n d ă r a . monsenior monsieur (pi. adj. a b ă t u t . m . m i n ă . a muia moulé. moarte mort*. o m i e . -e adj.miile adj.m. rezervă moeurs s. m u ş t a r u l mouchoir s.f.f. monopol monopoleur s. I I a mucegai moissonner vb. I I I a m u r i mousquetaire s.f. subţire . parte morne adj.) slă­ biciune moment s.m. à'~ pe m a i p u ţ i n . moară mourir vb. modest modestie s. şi adj.f. f. s p u m ă . (loc. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s .m. au •*• . din p u n c t de vedere moral morbleu interj. ministru minute s. m i n i a t u r ă minimum s.m. lume m o n d i a l . şi s. c u v î n t .m. t i p ă r i t mouler vb. m i n e r . minor miniature s. m i n i m u m . i m i t a ţ i e de piele mollesse s. m o r m a n . modă modéré.-euse s. a dovedi monument s.f. molle adj.f. o mie mille-pattes s. de la m u n t e montagne s.m. m u r i t o r . m o r a v u r i . a a r ă t a .m. a sui monteur. m i n u t m i r a c l e s . pluş m o a r a t . m u s t a ţ ă mouton s.m. mol. monolog monopole s. călugăr moins adv. mizerie mission s. du ~ cel p u ţ i n . figură mouiller vb. m i n a r e t mince adj. clipă. m. mort. monopolist monseigneur s.m. mişcare 526 . a spumega m o u v a n t . motor mou. m o r t a l . m. -e adj.f. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p .) n u m ă r . v o r b ă . m u n t e montagnard. j u m ă t a t e moleskines.

. m u l ţ i m e . perete. de culoarea alunei noix s. înot nager vb. acoperit cu zăpa­ dă . nobil noblesses. / . n a p navire s. -e ddj. naos. a l u n ă . nichel nid s.moyen s. I I I a înnegri noisetier s. nucă 527 . muşchi musée s. -e s. -e adj. a v u i muguet s. negreală. curăţenie nettoyer vb. nivel noble adj. m. I I a m u g i . a naufragia naval. a prevedea muphti s.) îngrozitor noirceurs. m. m. piesă de 20 franci aur nappe s. -e s. v a s .m. reciproc.m. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. i n e d i t . m. clar nettoyage s. n a i v i t a t e nankin s.m. înotător naif. a m a t u r i z a murmure s. şoaptă murmurer vb. negativ négligence s. medieval. nici niche s. nette adj. n a v a l navet s. papuc. I I I a se n a ş t e .m. a ninge neigeux. -euse adj.m.f. m. n a ş t e r e .m.f.f. pol. neant nécessaire adj.f.f. nepoată nier vb. -elle adj.f. -e adj. origine naître vb.f.f. m. negru neige s. mijloc moyenâgeux. n a t u r a l i s t n a t u r e s .m. sumedenie municipal.m.m. născut néanmoins adv. cuşcă (pentru cîini) nickel s. navals) adj. nazist nazisme s. lăcrimioară mule s. a nega niveau s. nervos net.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . muzeu musique s.) r ă u t a t e noircir vb.f.f. narcisă narration s. ~ d'eau pînză de apă narcisse s.f. impers.f. nerv nerveux. m. nepot nez s. n a t u r ă . m u n i c i p a l munir vb. a curăţa neuf. I I a înzestra cu cele nece­ sare . m. şi adj. cuib nièce s. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. m.f. faţă de m a s ă . -ive adj.m.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. muftiu.f.m. întunecos. adj.f.f.-euse s. a începe naïveté s. nazism ne adv.f. pitic naissance s. a înota nageur. (fig. şi adj.f. -e (pi. négresse s. povestire natation s. muzică mutuel. zid muraille s. / . mister. neuve adj. firesc naturellement adv. m. -elle adj. negru.f.f. nins nerf s. a m u r m u r a muscle s. n a t u r a l naufragé s. n o b l e ţ e . -'ive adj. n a t u r a l . fel. totuşi néant s. m.f. naufragiat naufrager vb. naiv nain.m. necesar nécessairement adv. alun noisette s. zăpadă neiger vb. î n m u l ţ i r e multitude s. nas ni conj. neglijenţă négligent. t i n d a bisericii négatif. (în mod) necesar n e f s . soi naturel. quoi de ••.m. n a ţ i u n e naturaliste s.m. nou. din evul mediu moyenne s.m.e adj./.-euse adj./. nu tal ie nation s. (fig.m. (fig.-euse adj. mutu­ al mystères. m u r m u r .m. II a coace. curat.f. f. şi adj. teolog m a h o m e ­ dan mur s.m. medie mugir vb. nobilime. nu né. t a i n ă N nage s. neglijent nègre. zid gros mûrir vb. navă nazi.

I I I a omite omoplate s. m. obiect.g ă l b e n u ş . notar note s. şi adj.f. întuneric observation s.. obiectiv. nouvel. obscur. a obliga' obliquer vb.f. neclar obscurité s. nord notablement adv. bună­ voinţă obliger vb. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb.™. m u l t notaire s. n u d nuire vb. a produce 528 .f. v ă t ă m ă t o r nul. m. yeux) s. a (se) n u m i non adv. a lega nourrice s. hei ! oie s. operator opération s. miros (simţul) oeil [pi. invar. faire -~ de a da dovadă de officiel. -e adj. nu non-intervention s. ocazie occidental. -le adj. lumea.f.f. m.f. m.f. şi adj. n u m e .m. m. l u c r a r e . n o i e m b r i e noyer vb. unchi onde s. muncă. m. nulle pron. garoafă oeuf s. lenevie olive s. i m p a r ţ i a l objet s. lipsă de valoare nord s.f. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb.i v e adj. lipsit de valoare nu-pieds adv. obligaţie obligeamment adv. lunguieţ obscur. h r a n ă . -elle adj. -e adj. î n d ă r ă t n i c . operaţie opérer vb. u n d ă . o n d u l a ţ i e . a merge oblic oblong. (în mod) obscur. octombrie odeur s. ondulare opérateur. nuvelist novembre s. m. îndatorire. m. a înnoda. I I a h r ă n i . a o b s e r v a . nuvelă nouvelliste s. piedică obstiné. sugar nourriture s.m. absur­ ditate non-valeur s. oficial officiellement adj. a strica nuisible adj. în mod oficial officier s. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. cine­ va .f. m.) de neînvins obstinément adv.f.m. ~ dit se spune oncle s. I I I a v ă t ă m a . eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. nou nouveau-né. şi adj. ceapă oiseau s. a îneca nuage s.m. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. a n u t r i nourrisson s.f. o b s c u r i t a t e . numeros nommer (se) vb.f. ofiţer offrir vb.f.f. jaune d' -». -euse adj. v a l ondulation s. doică nourrir vb. supunere objectif. leneş oisiveté s. însemnare nouer vb. ascultare.f.f. umbră ombrelle s. miros odorat s. nounâscut nouvelle s. -ive adj.f. o u . nehot. obţinere occasion s. . I I a asculta.re. occiden­ tal occuper vb. se. n e i n t e r v e n ţ i e . nonsens. blanc d' ~ albuş oeuvre s.nom s. olimpic ombre s. privire oeillet s. u n i i . observaţie observer vb. mîncare nouveau. întunecat obscurantisme s.m.-trice s. măslină olympique adj. nici u n u l .f. I I I a oferi ohé ! interj.f./. o m o p l a t on pron. operă. -ongue adj. cu a m a b i l i t a t e . n o u t a t e . gol. n u l . III a obţineobtention s. ceafă.-e s.f. gîscă oignon s.m.m. m.m.f. grumaz 0 obéir vb. ştire.f. a ocupa océan s. m. n o t ă . m. -e s. desculţ nnque s.m.f. a respecta obstacle*. (gram. o c h i .f.f. a p u s e a n . nuclear nu. (fig.) s u b s t a n t i v nombreux.m. I I a întuneca obscurément adv. a opera .f. a se supune obéissance*. -e adj. nor nucléaire adj.f. î n c ă p ă ţ î n a t . ocean octobre s. lucru obligation s. neamestec non-sens s. pasăre oisif.

m. t a t ă 529 . dincolo. p a l a t .m. a cuteza osier s. vest. u t i l a t . -e adj. f. adv. pa­ cificator pacification s. a u r orage s.) portocal orbite s. m. liniştit paix s.m. panteră pantoufle s. deget (de la picior) orthographe s.f.opiniâtrement adv.m.peste. păun papa s. urs outil s.m. coş panorama s. pacifist page s.) en ~. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. ordinar. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. a î m p i l a or s. a pacifica pacifique adj. p a n t a l o n panthère s. -onne s. a se opune oppression vb. păstîrnac panier s. chef d' • — dirijor ordinaire adj. instrument outillage s. deschidere. u l m orner vb. a împodobi.m./.m.m.) a şovăi. 2 . apus ouf ! interj. a organiza orge s. a îngălbeni palme s. şi adj.m. a oscila. opinie.f. oranjadă oranger s.m. m. uf ! oui adv. înzestrat outiller vb. pacifism pacifiste s. p r i v e l i ­ şte pantalon s. m. organ organiser vb.m. auz oreiller s. uragan ours s. a scoate.f. ortografie o s s.m. care p a l p i t ă pan ! interj. pîine .f. p a c e . orbită orchestre s. (bot. o r c h e s t r a .f. opresiune.m. oscilaţie osciller vb.f. izvor orme s. I I I a deschide oxygène s. a auzi o u r a g a n s . r ă c h i t ă ôter vb. orz orgueil s.m.f. u n e a l t ă .f.f. palton pâlir vb. ~ d'épice turtă dulce . a ezita oseille s. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . a r î n d u i . m . -e adj. î m p i l a t opprimer vb. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.f. şi adj. şters paletot s. uitare oublier vb. utilaj outillé. papuc paon. -e adj. -e adj. a decora orteil s. oriental orientation s. p a n o r a m ă . o r d i n . paie pain s.f. poc ! panais s. a ordona ordre s. obişnuit ordonner vb.m. origine. cerul gurii pâle adj.m.f. împilare opprimé. m.f. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv.m. (muz. a uita ouest s. auz ouïr vb.f. adv.m. os oscillation s. paşnic.m. unde. peste.m.f.m.m. a s u p r i t . da ouïe s. ori où 1. la care oubli s. pereche paisible adj.m. (fig. portocală orangeade s. producţie lite­ rară ouvrier. adv.f. a îndrăzni. ureche . orientare (în spaţiu) original. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb.m. (în mod) paşnic pacifisme s. pron.m. r a m u r ă de palmier palpitant. şi adj.f. I I a păli. oxigen P pacificateur.f.f.) uvertură ouvrage s. a înzestra outre prep.f. -trice s. pernă organe s. o r d i n e . -e adj. original origine s. furtună orange s.m. (loc. în plus ouverture s.m. ~ bis pîine neagră paire s. în care.f. pagină paille s. a u t i l a .m. a lua înapoi ou conj. pacificare pacifier vb. paşnic . -ère s. părere opposer (s') vb. o p r i m a r e . m u n c i t o r .f.f. p a i . a asupri. lucru. orgoliu. sau. măcriş oser vb. p a l i d . mîndrie oriental.

căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. v o r b i r e . -e s. -ive adj. so­ nor parler vb.f. trecător passé. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s.m.m.f. v o r b i t o r . m a i ales parties. a parodia parole s. a para paresseux. à ~ de loup t i p t i l .f.încurcătură pas 2 adv. şi adj.f. egal. şi adj.m. palmă (a mîinii) paupérisation s. sărac pauvreté s.m.m. r ă b d ă t o r patinage s. la fel parent s.f. păşune paume s.papier s . printre parodier vb. p a r a ş u t ă paraître vb. m. n u . a participa particulièrement adv. -elle adj. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. partidă partiellement adv. din . ţ a r ă . distracţie passif. a petrece passe-temps s. umbrelă (de ploaie) parasol s.m./. participiu participer vb. ţ ă r ă n i m e peau s. -le adj. piersic pêcher 2 vb.f. a păcătui pêcher 1 s. pasiv passion s. -e s. con}. grăitor. şi adj.f. pasiune patatras ! interj. fabri­ cant de parfumuri pari s. m.f. p a ş a p o r t . şi adj. pauperizare pauvre s. ~ ha­ sard d i n întîmplare .m. I I I a pleca. trecere . h i r t i e . ~ buvard sugativă papillon s.m. leneş parfait. -euse s. p a r t i z a n . pas. perfect parfaitement adv. răbdare patiemment adv. ~ bonheur din fericire . a pescui pécheur. parte (dintr-un întreg). mireasmă parfumeur. emfază patience s. à — a p a r t e .m.-ne s. cu răbdare patient. fiindcă pardessus s. perfect parfois adv.m. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. -e adj.f. a trece . m .m. şi adj. a porni partiellement adv. a ajunge parvenu. pavaj pavilion s. parachimic parachute s. pescar 530 .m.f. stăpîn patte s. p a r i u .f. parapet parapluie s. -euse s.m.m. grădină parce que loc. umbrelă (de soare) parbleu ! interj.m.m. p a t ă de cerneală paternei. piele pêche * s. -enne s. parfum. m. mauvais •>.m. în p a r t e partisan. ţ ă r a n paysannerie s. cu excepţia partager vb.m. şi adj.-eresse s. s t r a t de flori parti s. şi adj.m.m. patiserie patron s. pescuit pécher vb.m. .f. în special. -e s. a r ă s p l ă t i pays s. a l u a t pâté s.f. a vorbi parmi prep. buf ! pâte s.) p ă r i n ţ i parer vb. partid participe s.m.. în parte partir vb. (pi. fără. a p l ă t i . păcătos pêcheur. a împărţi parterre s. peisaj.f. r u d ă . părinteşte pathos s. a paria.m. I I I a p a r v e n i . deopotrivă. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. piersică pêche 2 s.m. a patina pâtisserie s.m. caldarîm. trecut passe-montagne s. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. îndeosebi. a ierta pareil.m. patron. părintesc paternellement adv. pari­ zian parlant. pavilion payer vb. zău ! parc s. -e adj. pour quoi^-de ce n u ? . şi adj. I I I a p ă r e a .f./././.rh. pachet par prep.f. a î m p o d o b i . patos. p r i n . a apărea parallèlement adv. p e .»!. paralel parapet s. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . p a t e u .m. pentru că. p a r t e r . d e .f.m. parc.m.f. adept partout adv.f.m. regiune p a y s a g e s . {pi.m. labă pâturage s. uneori parfums. rămăşag parier vb. patinaj patiner vb. p a r v e n i t parvis s. m.-euse s.m. a face prinsoare parisien. la dracu ! pardonner vb'.f.f. m . parte. c u v î n t . donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. fragment passant. -e adj.) documente. traversare . p a s t ă .e s . sărăcie pavé s.m. fluture paquets. de c ă t r e . privelişte paysan .

f.f.f. t a t ă . judecată penser vb.) à ~ de-abia. chiriaş (într-o pensiune) . pedeapsă . povîrniş perçant. t r i b peuple s. şi 2.f. pasărea fenix 531 . faraon phare s. a se apleca pendant prep. micul dejun petite-fille s. uşor de p ă t r u n s pénétrant. à ~ près a p r o a p e . persecuţie persévérance s. avoir — • a se speria. cu greutate pensée s.f. personaj. (loc. p u ţ i n . popor peuplement s.f. permisie perpétuel. personalitate personne l. papagal perruque s.f.f. şi /. nepoţi (de fiu.f. pi. se don­ ner de la ->. greoi. pă­ t r u n z ă t o r . pătrunjel persister vb.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. peluză.m. p i c t u r ă . a se p i e p t ă n a peignoir s. persan persécuter ^6. p ă t r u n z ă t o r pénétration s.m. a se convinge . gîndire. -e s. ciumă pétarade s. a-i fi frică pharaon s. sans ~ uşor. şi adj. a (se) gîndi. persoană importantă personnalité s. perplex perroquet s. far pharmaceutique adj. p ă t r u n s pénétrer vb. s t r ă p u n g ă t o r . ghiocel percepteur s.f.f.m. frică. a-şi închipui perte s. seminţie. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. strălucitor. zugrăvire pelouse s. c a m . perucă persan. p a n t ă . (înv. m. -e adj.pédale s. şi adj.m. -elle adj.f. capot (de casa) peindre vb. (loc. pensionar pente s. fără graţie pesant. perspicace persuader (se) vb. periferie périr vb. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. -e adj. călugăr perfide s. m. veşnic perplexe adj.o— încetul cu încetul petit-déjeuner s.m. — . a se înclina. stăruinţă persévérant.à -«. a zugrăvi peine s.f. m o ş .f. periodic périodiquement adv. nepot petits-enfants s. pierdere pesamment adv.f. ) ascuţit perce-neige s. pajişte pencher (se) vb.) şi adj. performanţă péril s.f. halat de b a i e . (în mod) perio­ dic périphérie s. m. stă­ ruitor persil s.f. sclipitor petit. pedală pédant.m. -e adj.) a fuma peu adv. a se căţăra perchoir s. -e adj. pedant peigner (se) vb. b ă t r î n frelig.f.f.f. perseverent. m. c a n t i t a t e clntărită peser vb.m. a reflecta pensionnaire s. m. m i c . I I I a p i c t a .a se s t r ă d u i . (cu maj.m. perspectivă perspicace adj. perfid performance s. (fig.) descriere.m.f. farmacie phénix s.f. m.m.) p ă r i n t e . m i t i ­ t e l . perpetuu.f. primejdie périodique adj.f.s. ~.f.m. şi adj. (în mod) p e n i b i l .f. pericol. mon — dragul m e u . nehot.f. a popula peur s. a persecuta persécution s.-e s. (fig.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s./.pictor peintures. a p ă t r u n d e pénible adj. -e adj.m. pătrundere pénétré.f. m i c u ţ . -e adj. a se spînzura penetraţie adj. adv. nimeni personnel. perceptor percer vb. nepoată petit-fils s.f. prăjină percher vb. greu pesée s. pron.m.m. farmaceutic pharmacie s. populare peupler vb. a cîntări peste s. de fiică) pétuner vb. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala . a găuri perche s. a persista personnage s. I I a pieri permettre vb. fără greutate peintres. m. m. persoană.m. I I I a permite 34* permission s. personal perspective s. conj. s. c î n t ă r i r e . greutate . -e adj.-le s. în t i m p u l . penibil péniblement adv. a străpunge.

f. m a i r ă u .f. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. pană./. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. t ă b l i ţ ă plastique adj. -»• de vue punct de vedere . zbîrcitură . distracţie plan s. a jefui. fizic physiquement adv. din punct de v e ­ dere fizic piano s.f. penele unei păsări.m. n u . a îndoi. serviciu placer vb.f. p u n c t . piesă. a pune placeur. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s.f. a ploua pli s.f. frază physiologique adj. fizică physique 2 adj. pionier pipe s. prendre ~ a lua loc. fotografie photo-électrique adj.m. podiş plein.cel m a i r ă u pis adv. placă. / . injecţie.s m i z a n p l i .f. plusvaloare plutôt adv.f. planşeu. şi adj.m.philatélie s. m a i m u l ţ i plus-Value s. m. p i a n pic s. cîmpie plainte s. poezie poétique adj. m . p l a t o u . b u c a t ă .m. p l a n . filatelie philosophe s.m. m a i curînd. f.f. m a i . săritură plonger vb.m. picior. a plisa plongeon s. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. A se cufunda ployer vb. ondulatul părului plier "b. poetic poids s. a prăda pilote s. şi adj. filozof philosophie s.m. piolet pionnier s. a fi agreabil plaisant. m a i rău . -e s. r i d . fiziologic physionomie s./. pUngere plaire vb. Încheietura m î i n i i poing s.m. focă phosphore s. p u m n a l poignarder vb.f. ploaie plumage s. -euse s. p i l ă . I I I a plăcea. g r ă m a d ă . adv. la mise en ->.m. buzunar poché. / . cu pietate p i g n o n s . pensulă pingouin s. p i a ţ ă . a se încovoia pluie s. p l i c . impers. cameră pied s. sobă poésie s. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . fotografic phrase s. cazma. p n e u m a t i c poche s. t a i n pivoine s.m. plus plusieurs adj. à ~ pe jos piétiner vb. greutate poignard s. a î n d o i .f. învineţit .vîrf . a fotografia photographique adj. planetă plaque s.m. fotoelectriu photographe s. [loc. p i p ă . hîrleţ piolet s. pistol pitance s. hazliu plaisanterie *. plonjon. de loc pointe s. plastic plat s. pieton pieusement adv. a compă­ timi plaine s. proiect plancher s. lacrimi pleuvoir vb.f. înfăţi­ şare physique 1 s. t î r n ă c o p . majoritate. p l i n . hrana zilnică. farfurie . penaj plume s.m.f. peniţă plupart s. le ~. m a i degrabă pneumatique adj. I a ~ d u jour zorii zilei 532 .m. -e adj. glumă plaisir s.m.f. coama u n u i z i d . m. m î n è r . p l a s a t o r plafond s. fel de mîncare plate-bande s. -e adj. fizionomie. p u m n point 1 s. m.f. p l ă c u t . filozofie phoque s.m. l o c .m. ~ atomique pilă atomică pillard. t a v a n plaindre vb. / .f. lulea piqûre s. bujor p l a c e s . p o a l e .f.f. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s.m. c u t ă .f. pinguin pioche s. /. platformă plateau s. pi. pour la ~ în mare parte plus adv. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s.m.m. plafon. încărcat pleura s.m. -e adj. c u l m e . fotograf photographier vb. m a i m u l t . jefuitor pilier vb.m. fosfor photo s. p u m n .m.m.m. a plasa.f. cea m a i mare parte .f.m. podea planete s. ) à ~~ perpendicular . a strînge plisser vb. a înjunghia p o i g n é e s . pilot pinceau s. a călca în picioare piéton s.m.m.m.f.f. I I I a plînge. pisc.f. plăcere.m. strat de flori plate-forme s.

f./. -euse adj.m. politicos police s. adu­ cător portière s. p o a r t ă . d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. port portail s. acces. urmărire poursuivre vb. portic. politică politiquement adv.f. în mod precis. p u r p u r ă . conj. a fur­ niza pourvu que loc. poziţie posséder vb. tocmai 533 .«. a domina possesseur s. poliţie poliment adv. m. precis. de ce. portret poser vb.-euse adj. pentru. a o duce porteur.m. în t o t a l potasse s. (în mod) popu­ lar populariser vb. m. -e adj. putred (şi fig. precauţie précédent.f. p u d r a t poule s.m. p u n c t u a l . a se înălţa poireau s.f. p u n c t u a l .f. găină poulet s.m. I I a putrezi (şi fig. creion a u t o m a t porter vb. pulbere . oală potage s.f. porţelan porche s. -ère s.f.m. ni. m'. portal porte s.m. potasă potassium s. şi adj. exact précisément adv.f. uşă portefaix s.f. peşte poitrines. posesor possessif s.m. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. la. a se năpusti précis.) m ă r pompe s. porţie portrait s. poligrafic pomme s. m. exact ponctuellement adv.f. sînge pourquoi conj. pralină praticable adj. politeţe politique s. I I I a prevedea. m. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. h a m a l portefeuille s. totuşi.m.m.f. plămîn poupée s. -euse s. -e adj. pour tout *. ştrengar politesse s. m ă r u n t ca p r a f u l .pointer vb. a profesa précaution s. post. invar. a puncta .f. s.f. preţios. p u r t ă t o r . posesiv possible adj. a însemna . foarte p o p u l a t porcelaine s. n u m a i să poussée s. p i e p t .f. cu toate acestea pourvoir vb.f. m ă r .m. s p r e . a pune. în mod politicos polisson. portieră portier. ~ de terre cartof pommette s. a se repezi. stîlp pouah ! interj.f. -onne s.f. prăpastie précipiter (se) vb.f. serviciu pot s.m.m. portofoliu portemanteau s. praz poirier s. (poetic) roşu.f. practicabil . a p u r t a . praf. a preceda précieux.f. p u d r ă poudré. m. scump précipices. a p o p u l a r i / a population s. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. -e adj.m. l u s t r u i t . portaiportion s. p u i (de găină) poumon s. precedent précéder vb. p l ă m î n i poivre s. pod.m. policlinică polygraphique adj.) poursuite s. t i n d ă port s.m. prăfuit.)». pompă (şi fig. . {bot.) pompeusement adv. I I I a putea praline s. potasiu poteau s. a îmbrînci poussière s. păpuşă pour prep. puseu pousser vb. pară pois s.f. a duce se ~ a se s i m ţ i . populaţie popu!eux. -e adj. -elle adj. punte populaire adj. v a s . a poseda . şi adj.f.) pourrir vb. cuier porte-mine .f.m.m. a împinge . si­ gur . pol poli. degetul gros de la mînă p o u d r e s . în mod pompos. / « .cu t o t u l . a aşeza position s. p o r t o f e l .m. ptiu ! pouce s. m. praf poussiéreux. posibil. cu condiţia ca. plin de praf pouvoir vb. poştă poste 2 s. cu exactitate pont. -e adj. pentru ce pourri. pe care se poate u m b l a pratiquer vb.) p ă r poire s. I I I a u r m ă r i pourtant adv.f. f i n . / . mazăre poisson s. c i o r b ă . popular populairement adv. u m ă r u l obrazului pommier s. cuse adj. cu fast ponctualité s. a practica. {bot.m.f.f.f.f.m. piper pole s.

f. a prevesti préférer vb. a da cu î m p r u m u t . p r i m u l première s. de aproape prodige s. -le adj. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. produs professeur s. promisiune promettre vb. I I I a î n ş t i i n ţ a . -ière s. probă. şi adj.f. c a m . a dovedi proverbe s. -euse adj. p r u d e n t prune s. curat proprement adv. preşedinte presque adv. apăsare prêt. producţie productivité s. a trage cu urechea prétoir s.m. p r e m a t u r (şi fig.f.f. d o v a d ă . a î m p r u m u t a .f. corect. răsplată probablement adv. înda­ toritor prévenir vb.f. -ive adj. belşug progrès s.f. -e adj. proverb providence s.f. închisoare. ~ Voreille a a s c u l t a . comment s'y •»• cum să (se) facă .-ive adj.m. cu p r u d e n ţ ă prudent. -euse s. lipsă priver vb. preşedinţie président. m.f. i n i ţ i a t o r promptement adv. gata prétendre vb. t e a s c . u i m i t o r producteur. -trice s.v. I I I a l u a . -e adj. a d î n c profondément adv.f. şi adj. director de liceu prudemment adv. deţi­ n u t . -e adj.m./. p r e ţ . promotor. -e adj. la -».m. cadou. gherlă prisonnier.m. a preconiza prédire vb.m. profesor profession s.f. p r i v a ţ i u n e .m.f. cu caracter împă­ ciuitor. III a prezice. ziarele pressé. maşină de presat. profit profond. I I I a prevedea prier vb. d a r préserver vb. pro­ ducător productif. principal printemps s.m. îndată prononcer vb. proces prochain. -e adj. prizonier privation s. a crea produit s.m.m. a p r o x i m a t i v prescrire vb. prezent présent s.m. III a prescrie présent. a ruga primevère s. a pro­ mite promoteur s. a priva (de ceva). a p r o p i a t . a p r e z e r v a .m. pretins prétentieux. providenţă province s. c u r a t protester vb. -e adj. probabil problèmes. prevenitor. p r i m i t i v . -ière adj. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. t i p a r . proporţional proportionner vb. şi adj. m. .m.m.préconiser vb. c u v î n t proposer vb. -e adj.f. a aver­ tiza préventif.f. pretoriu preuve s. m.f.m. I I I a pretinde prétendu. pretenţios prétention s. a apăra présidence s. -ive adj. a protesta prouver vb. cum să (se) pro­ cedeze prénom . aproape presqu'île s. preventiv prévoir vb. p l i m b a r e promesse s. p r i n ţ principal. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. vecin proche adj. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant.f. a pregăti./».f. -e adj. provincie proviseur s. productiv production s. I I I a făgădui.m. prună 534 . grăbit pressentir vb. a apăsa . vorbă.f.f. primordial prince s. privilegiu prix s. -e adj. -e adj. -e adj.j.-e s. profund. a strînge .m. I I I a presimţi presser vb. primăvară prison s. peninsulă presse s.m. m i n u n e prodigieux. profesie profit s. a propune propre adj.) premier.presa.m. pradă projet s. a prefera prématuré. se •+• a se grăbi pression s. aproape. problemă procéder vb.f. a proporţiona propos s. şi adj. a proceda procès s.m. I I I a produce.f. prenume préparer vb. proiect projeter vb. s. adînc profusion s. presiune.f. în mod profund.m. p r o l e t a r promenade *. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. premiu. apropia! . a prepara près adv. pretenţie prêter vb. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. premieră prendre vb. a proiecta prolétaire s. progres proie s. eiuboţica-cucului primitif.

a p u ţ i puis adv. psst ! interj. curat pyjama s. m.f.f. I I a încetini rallier vb. a judeca rajeunir vb. radiodifuziune radis s. p a t r u . a ralia. a jefui raideur s. dreptate. rel. gîlceavă questions. a povesti radieux. r a ţ i o n a l raisonner vb. a scădea raccourcir vb. ~ qn. public publication s.m. u n i i .m. II a scurta. cauză. quelle adj. ciripit 535 .j. pron. înţepenire raifort s. r i g i d i t a t e . chestiune questionner vb. cu toate că quolibet s. 2. a părăsi quoi pron. aproape quatre adj. I I a î n t ă r i . ce?.f./. peron qualité s.m. cine. pedeapsă pupitre s. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. (fig. v r e u n .m.) a înjosi raccrocher vb. reclamă publier . cineva. hrean rail s.f.m. radio . c o t i d i a n . pe care . III a coborî. m. cînd . vesel radio s. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. ridiche radium s.m. zilnic R rabattre vb.m. ce quoique conj. a r a ţ i o n a . raţiune.f. a încuraja raffoler vb. oricine. interog. pseudoştiinţă psitt. ! public. a reduce.s-. nehot.f. care. a râspîndi puce s. a întreba queue s. calitate quand adv. c î ţ i v a . a agăţa . a aprinde din nou ramage s. I I I a întineri ralentir vb. radios. a se a l ă t u r a rallumer vb. forţă. cincisprezece quitter vb. şi conj. să. ce quelconque adj. apoi.f. putere puissant. oarecare quelque 1.m. fecioară puer vb. oricît quelquefois adv. p u r . a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. purice pucelle s.fb. orişicine quinzaine s. a publica. publica­ ţie publicité s. care quiconque pron. prun pseudonyme s. ) nişte. totuşi quart s.s. şi interog. -euse adj.f.f. şină railler vb. a-i plăcea la nebunie rafler vb.m. adv. l i m p e d e . deşi. sfert quartier s. v r e o . psst.prunier . -e pron. glumă proastă quotidien. p u b l i c i t a t e . puternic puissance s. II a pedepsi punition s. pseudonim pseudo-science .f. nehot. ceartă. s. pulover punir vb. p u t e r n i c . influent puits s.) a ş t e r p e l i . p u ţ pull-over s. vreun querelle s.f. cartier quasi adv. (pi. pijama quai s. m. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. a zeflemisi. chei. p u b l i c a r e . rel. coadă qui pron. uneori. pupitru p u r . ~ même chiar dacă. -ique adj.m.m.m. (vreo) cincisprezece.m. chenzină quinze adj. rafală raffermir vb. a răscumpăra raconter vb. (fam.m. rel. nehot. î n t r e b a r e . -e adj. -ne adj. cîteodată quelqu'un. strugure raisons.f. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj.f. r a d i u m rafale s. ca să quel. de vreme ce puissamment adv. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. după aceea puisque conj./. adj. -e adj./.

povestire réciter vb. rassemblement s. m i n u n a t rayé. rar. cercetare . f. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb.m. r e d u t ă réagir vb. Ioc retras rebelle s. III a reconstrui recopier vb.f. a se teme de ceva réaliser vb. I I I a scrie din nou. a recopia r e c o r d s .f. f.m. a aduna reculer vb. a redresa réalisme s. à refaire vb. corec­ tare reçu s. reflex 536 .ramasser vb. a încălzi réexpédier vb. a căuta din réflecteur s. rang s. a aduce . a da înapoi redescendre vb. a aşeza. a readuce. a mărturisi reconstruire vb.m. afectat . adv.m.m. şir ranger vb. r ă z v r ă t i t . a relua récompenser vb.f. efectiv réchauffer vb. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. reînarmare réduit s. reflectare. recordmen) s. I I a r ă p i . rectificare. a cere cu insistenţă reclus s. a a d u n a . rareori ras.m. a realiza redresser vb. -e adj. a strînge. a se îndrepta. a raporta . recepţionare réélire vb. a prinde. p u ţ i n comun réfléchir vb. redingotă redire vb.m. culegere recueillir vb. a se lega. a reîncepe. a se linişti rat s. . I I a reacţiona redouter vb. a căpăta réellement adv. a recompensa. a răs­ plăti reconnaissant. ajutor de portărel recouvrir vb. (fig. a nu mai ţine cont de ce a fost.f. şi adj. a redacta redingote s. a d e v ă r a t réception s. realist ridica réapparaître vh.) faire table rase a face t a b u l a rasa. raion rayonnement s. m receptor réel. III a acoperi din nou. -e adj.f. singuratic récolte s.m. adunarè de oam e n i . m . a coborî din nou rédiger vb. -e adj. a apropia rare adj. persoană care trăieşte de­ parte de lume. I I I a reapărea réduction s. rebel rééditer vb. a cugeta rechercher vb. I I I a recunoaşte. real. III a reflecta. record recordman (pi. a î n c î n t a . a re­ peta . I I I a realege recevoir vb. a se alipi rattraper vb. realism redresser (se) vb. {jur. s t r ă l u c i r e . m. a recolta recommander vb. a ajunge din urmă ravir vb. a întoarce randonnée s.) a u r m ă r i reflet s.f. r a z ă . r a p o r t rapporter vb. p l i n . I I I a spune din nou. a reclama. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. r i n a . [fig.f. m. a a d u n a .m. [loc. a strînge rasseoir (se) vb. repede rappeler vb. re­ cordman recors s. a culege ramener vb. căutare . reacţionar redoute s. -e adj. a înveli récrire vb. spiţă (de r o a t ă ) .f. în mod real. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb.m.) a se înse­ nina . a cerceta . şobolan rattacher (se) vb. a re­ dacta din nou rectification s. I I I a culege. a se linişti rassurer (se) vb. trouver à ~ a găsi réaction s. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. a reînchide recherché.f. -le adj. a rechema .m. a rîndui rapide adj. recoltă récolter vb. a recomanda recommencer vb. m. a r e t r i m i t e recherche s. reducere réarmement s. a recita réclamer vb.m.m. m. m. vărgat rayon s. recunoscător reconnaître vb. t î r c o a l ă . călătorie . rar rarement adv.) à ~ a d m i r a b i l . a critica . r e c e p ţ i e .m. a a m i n t i . reflector n o u . radiere récit s. se ^ a se referi rapprocher vb. I I I a p r i m i . a reedita récepteur s. repede rapidement adv. c h i t a n ţ ă recueil s. a se réaliste adj. p l i m b a r e .

ştafetă relater vb.a se duce la renfermer vb.m. -e adj. regim régiment s. m. mîncare repasser vb. relaţie. în mod regulat rein s.f.m.f. a răspunde répondre vb. a pleca din nou répartir vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb. r i n i c h i . ni. a cîştiga. a înlocui remplir vb.m.m. répliquer vb.f..f. a face rnari servicii cuiva . a amîna repaître vb. a răsturna ./. a reglementa. a repara. r e l u a r e . a reînnoi . a reprezenta répression s.f. se — . a r e p u r t a remuer vb. I I I a se căi répertoire s. m. deschidere. riglă. repetiţie repli s. I I a bucura. linie./??. a trece din nou prin . a t r i m i t e înapoi. a povesti.de grands services à qn. I l a u m p l e . adv. a î n t î l n i rendormir vb. a respinge . refren réfugier (se) vb. I I I a adormi din nou rendez-vous s. [pi. I I I a î n a p o i a . vîrtej de apă rempart s. m. întîlnire rencontrer vb. a inspira r e p u l s i e .m. regiment région s. a întregi remporter vb. respingere. I I I a răspunde repos s. repertoriu répétition s.f. I I I a renaşte renard s.f. remitere .9.f. m . -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a replica. a relata relation s.m.f. 1.f.refléter vb. a urca. a (se) sui din novi . r e g u l a m e n t . I I I a răspunde p r o m p t ./. r e p e t a r e . condică règle s.m. reglementare régler vb. a regreta régularité s.m. m.f. 2 .] sale reine s. a se uita régime s. a* reface repartir vb. r e p a r a ţ i e réparer vb. represiune reprise s./. regret regretter vb. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. a domni regret s.m. se ~ a se hrăni réparations. a cuprinde renfort s. a reîncepe rénovation s. (fig. a orîndui règne s. remiza . a înveseli relais s. vulpe rencontre s. m. I I I a luci. a întoarce un ceas remous s. regularitate régulièrement adv.m.ro. I I I a pune la Ioc. observaţie remèdes.f. a refuza regard s. I I I a p a ş t e . meterez remplacer vb. şopron remonter vb. odihnă reposer (se) vb. a m u l ţ u m i remettre vb. a p r i v i . a repeta . masă. a r e n u n ţ a renouveler vb. I I I a împreuna réjouir vb. I I I a reciti reluire vb. regulă règlement s. reîncepere rentrer vb. renaştere renaître vb. a ascunde.) refulare réfractaire adj.m. a reflecta refluer vb. a călca rufe repentir (se) vb. loc de întîlnire rendre vb. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a î m p l i n i . regină rejeter vb. refuz refuser vb. [despre plante) a creşte reprendre vb. a reda . r e p r i z ă .m. a arunca înapoi rejoindre vb.) ascunziş. a înmîna remises. (loc. p r e d a r e . i n t î l n i r c . remarcabil remarque . întărire renommé. refractar. ţ i n u t registre s. (med. II a î m p ă r ţ i . a inversa renvoyer vb. informaţie renseigner (se) vb. privire regarder vb. leac remédiable adj.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a se refugia refus s. domnie régner vb.f. a se î n t o a r c e . m. a se odihni repousser vb. c u t ă . m. a repartiza repas s. remediabil remercier vb. •«. I I I a relua représentant s. ridicare relire vb. reînnoire renseignement s. registru. a mişca renaissance s.m. r a p o r t relèvement s. a se informa rentabilité s. r e n u m i t renoncer vb. a arunca din nou. remediu. a străluci remarquable adj. regiune. reni a b i l i t a t e rentrée s. releu.m. r e p a r a r e . nesupus r e f r a i n s .

a se răscula. a risca rive s. (fig.f. rege rôle s. II a reuşi rêvasser vb.f.f. roman 538 . felinar (de stradă) revers s. a opri retentir vb. / . revoluţie revolver s. m. amînare retarder vb. răsculat révolter (se) vb. [loc.m. m a l . st încă rocher s. a r ă m î n e résultat s. adv. a avea r e ş e d i n ţ a .m. şi adj.m. a rezerva réservoir s. h o t ă r î t résolument adv.m. I I I a răsuci retour «. ţ ă r m r i v i è r e s. nenorocire revêtir vb. pensionare.m. r i d i c o l u l . rezervă réserver vb. om ridicol rien 1. rol roman s. rechizitoriu.f.m. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. I I I a r e ţ i n e . a clăti riposter vb.m.m.m.m. r e s t a u r a n t reste «. a sufleca retrouver vb. revistă révulser vb. fleac. rezistenţă résister vb. a retrage retordre vb. a sta. însă­ nătoşi'«s retard s.f.m. resursă.f. reunire. m. / . a-şi întoarce capul retracer vb.a face pe bogatul richement adv. parter (la casă) ricanement s. III a îmbrăca din n o u . II a apuca iar ressembler vb.m. 2. pensie rétrécir vb. orez robe s. . perdea ridicule s. rezervor résider vb. rîs risquer vb. reve­ dere .m. / . III a r e v e d e a . a amîna retenir vb. înapoiat retardement s. a riposta rire vb. a expune retraite s. grupare réunir vb. discreţie. a se revolta révolution s. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. nimic. vis revendication s.) a Consta résistance s. a respira resplendir vb. rimă rincer vb. întîrziere. a trasa din nou. a se ase­ măna cu ressentir vb. înviere rétablir vb. respiraţie.f. întîrziat . I I I a reveni. rochie roc s. r e t r a g e r e . I I I a chema.f.f. I I I a rîde rire s. -e adj. a deplasa. a acoperi revoir vb. răsuflare respirer vb.e s.olvare résoudre vb. restabilire. respectuos respiration s. a se întoarce.f. rid. IJ a răsuna retenue s.m. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. a visa réverbère s.f. a da tîrcoale roi s.m. I I I a r e s i m ţ i . (fig.m. I I a r e u n i . nehot. a se întoarce rêver vb.m.f. r e z u l t a t résumé s. rever. bogat. bogăţie ride s.m. re/.f.m. rînjeală riche adj. pron. rîu riz s. b o g a t . être de -~ a se fi întors retourner (se) vb.) critică violentă réseau s. m. a rezista résolu. rechiziţie réquisitoire s. m. ) retrousser vb.f. m. a solicita réquisition s. zbîrcitură rideau s. h o t ă r î r e . ţeapăn r i m e s . r e v e n i r e .m. -euse adj. a semăna.f.) încercare. s. rezumat résurrection s. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . -euse adj. a întîrzia . stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. a î n t r u n i réussir vb. I I I a rezolva respectueux. întîrziere retardataire adj. revolver revue s. m. m o d e r a ţ i e . a visa cu ochii deschişi rêve s. reţea réserve s. din belşug richesse s. re­ ţinere retirer vb. faire le •«. [fig. s.m. r ă m ă ş i ţ ă .f.m. întoarcere.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. a simţi ressource s. a reproşa république s. a l i p i r e . stîncos rôder vb. a regăsi r é u n i o n s . revendicare revenir vb.m. revoltă r é v o l t é .reprocher vb./. a s t r i m t a (şi fig.f. au ~ la revedere révolte s. republică requérir vb.f. rest rester vb. II. I I a r e s t a b i l i . mijloc de t r a i restaurant s.

. s ă n ă t a t e sapin s. greu r u d i m e n t » . sînge sanglant. rotaţie rôti s . mistuitor rose 1. nisipos saboteur. roşeaţă rougir vb.) necorect s a l é .j. sardea satellite s. trestie rossignol s. salon salubre adj. (fig.j. ungere. a r u i n a .f. ».f. r i t m a t S gable s. » .m.m. brad sardine s.f.m. m . regat r u b a n s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. salvă s a m e d i s . spadasin sac s.. s a l v a r e . 2 .romancier s.j. sîmbătă sang s.m. a curge şiroaie.m.. -euse adj.m.m. adj. d r u m .f. fără santé s. satin satire s. m.m. privighetoare rotation s.m. sabie sabrer vb.f. a frige rôtisserie s. a săra salinité s. şiretenie. a rostogoli . (eu maj. r u p t u r ă ruse s.m. concentraţia sării în apă salir vb. r i t m . (fig. salariu sale adj. a face sul r o u m a i n . a distruge ruer ( s e ) vb. ) chinuitor. a fi lac de. m. t r a n d a ­ firiu. roz roseau «. -e adj. m. a sparge r o n d ./.f.f. sos. m. m. (pop. salut Salve s.m. a saluta salut s. bluză ciobănească route s. I I a m u r d ă r i salle s. rousse adj. sfinţit. romantism rompre vb.) hazliu saler vb. a înţelege saison s. adj. m . regalist royaume ». {fig. -e s. -e adj. romînesc.f. I I a prăji. rozător . s.m. rupture s. nisip sablonneux. cu înţelepciune sagesse s. -e adj. sănătos saint.) romîn .f. sacru sacrifice s. (fig.f.) a măcina rongeur.) a stoarce (de bani) sain. pîrîu ruiner vb.f. romancier r o m a n t i q u e adj. rupere. regal royaliste s.f.f. şi adj. horă ronfler vb. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb.f. I I I a redeschide roux. I I J a r u p e .m. înţelepciune saigner vb. limba romînă rouppe s. -e adj. s ă r a t . stradă ruisseau s. s. g r ă t a r . ~ à main po­ şetă sacoche s. I I a (se) înroşi rouler vb. s a l u b r u saluer vb. şofran s a g e s . trandafir. a singera . sfînt saisir vb. a lua sînge . roşcovan r o y a l . r a n i ţ ă .f. cale r o u v r i r vb. hohot de plîns. a sforăi ronger vb. s a l ă .f. sacoşă sacre. I I I a satisface sauce s f. s a l i n i t a t e . măsură r y t h m é .e adj. r o t u n d ronde s. înţelept sagement adv.f.f.f. I I a a p u c a . a n o t i m p salade s. friptură (la tavă) rôtir vb. roşu rougeur s. sîngeros. a sesiza. satiră satisfaction s. şi adj. zeamă 539 . m. -euse adj. -euse s. roşcat. jertfă safran s. roată rouge adj. panglică r u d e adj. primele no­ ţiuni r u e s. a r o a d e .f.m. satisfacţie satisfaire vb. aspru.m.ni s a c . şiretlic rythme s.m. odaie. încoronare a unui suveran sacré -e adj. m. însîngerat sanglot s. r u d i m e n t .m. salată salaire s.m. sabotor sabre s. satelit satin s. ~ à manger sufragerie salon s.f. sf'înt. m. m . suspin sans prep. -e s. a lovi cu sabia sabreur s. romantic r o m a n t i s m e s. sănătos.m. şi adj. m u r d a r . -e adj.f.

m. sex.m. a separa. a sclipi. t a i n i c . a t î t . cîrnat saucisson s. salam. scandai sceau s. a p a r e n ţ ă .-euse adj.f. III a s i m ţ i . mezel sauf prep. «. a t î t de siècle s. a m i r o s i . séjourner vb. adv.nt. săpl. a s e m ă n ă t o r . scuter scribe s. a salva sauveteur s. sare selle s. shampooings. secret sectarisme s.f. m./.?. delicios scandale s. servitor sésame s.f. sens.m. secol. m.-ète adj. secundă secouer vb. salvator sauveur s.m. susan seul. sec. şa seller vb.f. sectarism secteur*. a sări sauvage adj. s e d i u . a scînteia scooter s.f. siluetă sillon s. scriitor. uscăciune seconde s. talpă semer vb. -e adj. pecete sceller vb. după. s c a u n .f.f. m. a scutura secourir vb.f.f.-euse adj. serai sérieux. scepticism science s. a sigila scénario s.f. potrivit cu semaine s.f. s ă p u n .f. sălbăticie sauvegarder vb. a pecetlui.m. veac siège s. real seringue s.m. serios. m. dibăcie. slugă.m. pricepere savon. s. doar sève s. a fluiera s i g n a i s .f. senzaţie sensationnel. n u m a i .m. 2. sălbatic sauvagerie s.m. semicircular sens s. scenariu scène s. sentiment sentinelle s.m. a apăsa service s. ţechin (monedă de aur) sérail s. semnal signalisation s. cu excepţia saule s. găleată sec.m. linişte. a sprijini secret. conj. s i g u r a n ţ ă .f. secvenţă sequin s. serviciu.ăinînă semblable adj.m. s a v a n t savate s. scrupul sculpteur s. şarpe serrer vb. m. sentinelă sentir vb. aseme­ nea semblant s.m. ş e r v e t . III a ajuta. • * > . copist scrupule s. m.f.»!. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. secţie sécurité s. m. a usca sécheresse s.m. sector section s. senzaţional sensible adj. a însemna. a despărţi septembre s. semnalizare signifier vb. m.m. singur seulement adv. linişte seigle s. şampon si 1. salvator savant s. ştiinţă scientifique s. sevă sèvres s. săritură sauter vb. vas din porţelan de Sèvres sexe s. III a şti.f.saucisse s. m. a c u n o a ş t e . a sta.m. sèche adj. dacă.f.m. despărţire séparer vb. a strînge. secară séjour s.m. ser­ vietă servir vb. conj.m. m.m. a semăna semi-circulaire adj. seringa serpent s. faire — de a se preface că sembler vb. m. asediu siffler vb. -elle adj. pantof uzat. a părea semelles. m.m. sigiliu. în caz că. m. funcţie serviette s. prosop. papuc savetier s. sculptor séance s. şedinţă seau s. a pune şaua selon prep. (loc. salt. m.m. a avea sen­ sul de silence s. m.f. şedere într-un loc.m.m. scenă scepticisme s. a a p ă r a . afară de. tăcere silhouette s. salcie s a u t s . simţ. ni. uscat sécher vb. III a servi serviteur s. gustos. ) à — • anume savoir-faire s. potecă sentiment s. a ocroti.f. spălare a c a p u l u i . a şedea un t i m p undeva sel s. septembrie séquence s. sensibil sentier. judecată sensation s. brazdă 540 . şi adj. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. s c r i b .f.f. m.m. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb.une rose a mirosi un trandafir séparation s. a salva sauver vb.

seară. sublocotenent sous-marin s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. în. s c h i . subprefect sous-sol s. s u m b r u . la televiziune) 541 .m. serată sol s. -te adj. snob social. fel.f. situaţie situer vb. grijuliu . ieşire sortir vb. şi adj. III a îndura. en — que astfel că sortie s.j.m. solar soldat s.que î n d a t ă ce situation s.m. s u b m a r i n sous-préfet s. îngrijire soir s.m. a se solidariza solide adj. so­ vietic sovkhoze s.m. adv. î n ă u n t r u souscrire vb. m . sovhoz spacieux. soldat soleil s. III a ieşi sot. a sprijini souterrain s. prost.f. m .f. culme son s. î n c î t .m. a solicita solution s. adesea souverain. sunet songer vb.) de ~ que astfel. adj. sufleu souffler vb. -e adj. s o i . îndată. a cere.m.m. subinginer sous-lieutenant s. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. seară soirée s.m.m. n e a ş t e p t a t soudeur. (loc. în caz contrar site s.m. suferind souffrir vb. a s u p o r t a . rezolvare solvabilité s.m.f. III a supune soupçon s. spaţios spatial. subdirec­ tor sous entendu s. s.m. ii fait ~ e întuneric somme s. simplu simplicité s. subsol sous-titre s. subînţeles sous-estimer vb. -euse adj. a sub­ scrie sous-cutané.-euse adj. a ura soulagement s. -e adj. solemn solennité s. soare solennel.m. 2. s u b c u t a n a t sous-directeur. a răscula soulier s.f. a suferi . vîrf. s u m ă .simple adj. -e adj.m.f. răsuflare soufflé s.m. ă suna sort s. a a d m i t e souhaiter vb. I I I a susţine.m. a îngriji soin s. (cu maj. sprinceană sourd. suveran.j. a sustrage souvenir 1 s. sursă. -e adj.f. p ă m î n t solaire adj.m. simplitate singe s.f. -euse s. suflare. a gîndi. surdomut souriceau s. III a surîde sourire 2 s. preo­ cupat soudain.) şi adj. somn sommet s.m. societate soeur s.m. şoarece sous prep.m. [loc.f.m.m. m. neghiob sottise s. solemnitate solidariser (se) vb. suflu. a situa. social socialisme s. sinistru.m. privelişte sitôt 1.' a aşeza s k i s . şoricel sourire 1 vb. surd sourd-muet s.f. mătase soif s. s u b .m.m. amintire souvenir 2 (se) vb. spaţial speaker. dacă n u . întunecos. socialism société s. -le adj. sete soigner vb.m. supeu souper 2 vb. a î m b ă t a soulever vb. -e adj. a răsufla souffratit. soartă sortes. a reflecta sonner vb./.m.m.f. u ş u r a r e soûler vb.f. proptea (şi fig.f. soluţie.m.f. pantof souligner vb.f. prostie.f. suprem s o v i e t s . a b ă n u i souper 1 s. a dori . conj. m a i m u ţ ă sinistre 1. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. a s ă t u r a . nerozie souci s. poziţie. crainic (Ia r a d i o . surîs souris s. cala­ mitate sinon conj. m. solid. soră soie s. a subestima sous-ingénieur s. conj. a ridica.m. grijă soucieux. subterană soutiens. sudor souffle s. -e adj. sprijin. bănuială soupçonner vb. s u b t i t l u soutenir vb. izvor sourcil s. a sublinia soumettre vb.»!. -e adj. speakerine s.m.m. puternic solliciter vb. ~.f. 2. faire du ~~ a schia snob s.m.m. a supa source s.m. -trice s. grijă. a sufla. adj. soviet soviétique s.) en ~~ pe s c u r t . III a s e m n a .m.) soutirer vb.

suport.f.m. splendid s p o n t a n é i t é s . statistician statue s. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. stenodactilografă stock s. a stîrni suspect. surpriză surproduction s. consecinţă. succes succéder vb. a porecli surpasser vb. extrem de fin surgir vb. p e . a încărca peste măsu­ r ă .) şi adj. a trece peste surnaturel. pe.f. stilou subir vb. {cu maj. a sugera suggestif. a sta plecat. pour ~~. {sport} a depăşi sûrement adv. silabă s y m b o l e s .f. / . a îneca . I I I a urma s u j e t s . a suporta supprimer vb. statuie sténodactylo s. supersonic superstructure s. adv.f. pi. s u p r a n a t u r a l surnom s. suprem sur prep. a î n t r e c e .f. a sucomba sucre s.m. urmaş succomber vb. Elveţia suisse s. sudoare suffire vb.m. succesor. şi adj. m.) suprarea­ list sursauter vb. a zbura deasupra sus prep. sublim submerger vb. subiect. sigur sûreté s. chin. suburban succès s.m. a îndura s u b l i m e s . sportiv sport uman s.m.negre­ şit surabondant. a fi sufi­ cient suggérer c i . a suprima suprême adj. a susura. lit.f. -e adj. -e adj. a se isca surmenage s. a isca. / .m. spectator splendide adj. suprafaţă surfin. -e s. a suprapune supersonique adj. (/(g. simpatic 542 . şi adj. a supraveghea survivre vb. a asuda useur s. a depăşi. asupra susciter vb. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . supraproducţie surréaliste s. stupoare stupide adj. m .f. spectacol spectateur. II a suferi. a tresări surtout adv.m.m.f.f. n u m a i decît suivant.f. à coup ~. m o t i v superbe adj.spectacle s.f. a mira surprise s. a subzista subtil.-e s.m. simbol sympathique adj. siguranţă surface s. surmenaj surmonter vb. m. structură stupeur s.m. fără între­ r u p e r e . sugestie Suisse s. sugestiv suggestion s. adv. mai cu seamă.m.m.f. dulciuri sud s.f. supraîncărcare surcharger vb. sputnic squelette s. a m u r m u r a syllabe s. staţiune statisticien s. m. ) a se i v i . stratagemă structure s. -ive adj. {arte.f. a succeda. -e adj. sud suédois. stupid style s. supliment supplémentaire adj. s p o r t m a n . m a i aies surveiller vb.m. tout de ~ pe loc.f. superb supérieur. suspect susurrer vb. -e adj. sportiv spoutnik s.m. I I I a surprinde. superior superposer vb. delicat sub urbain. (cu maj. suedez suer vb. -le adj. sigur. stadion s t a t i o n s .m. supliciu support s. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. surprinzător surprendre vb. /.f. a atîrna peste surprenant. m . [loc.f. sport sportif. -e s. a suscita. -e adj. stil stylo s.m. deasupra sur.m. -e adj. cu siguranţă. -e adj. spontaneitate sport s. a veni după successeur s.) de -~ în şir. stoc stratagème s.f.f. sprijin supporter vb.m. şi adj. elve­ ţian s u i t e s . schelet stade s. a inunda . I I I a supravieţui survoler vb.m. I I I a ajunge.m. (loc. suprastructură supplément s.m. / . s u i t ă . zahăr sucreries s. fin.f.-ive s. s t a ţ i e . -trice s. -e adj.)şi adj. m . m . a scufunda subordonner vb. u r m ă t o r suivre vb.m. I I a se arăta (în depărtare) . a subordona subsister vb. poreclă surnommer vb. a împovăra surclasser vb. subtil. u r m a r e . şi adj. a sta pieziş. peste. se — a se întrece pe sine surpeuplé. m.) bien ~~ desigur .

culoare tel. martor tempérance s. t e n . t e m p e r a t u r ă tempérer vb.) t a i l l e s .f. t i m p . telefonic télévision s. I I I a î n t i n d e . mărturie témoigner vb. simfonie symphonique adj.) sinonim synthétique adj. m. terasă terre s. sarcină tacher 1 vb. adineaori tapage s. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . taur taxer vb. p â m î n t terreur s.f.f. a depune mărturie témoin s. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. încercare. a tempera. vijelie temps s. m. t e r i b i l .f. a c r o i . t e n t ă . a t i n d e tendre 2 adj. de ~. fraged. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . sf îrsit terminaison s. gălăgie tapageur. a p ă l m u i tapis s. a t î t . simpatie symphonie s. (inv. termen .f.f. a tenta . t a l i e . l i p s ă . teanc tasse s. t e n t a t i v ă tenter vb. a t ă i a . eu întîrziere tare s. mătuşă tantôt adv. talent talus s. m. / . p a t ă tâche 2 s. teribil terriblement adv. a rezista tiens ! interj. televiziune tellement adv. -ve adj. simţul p i p ă i t u l u i . III a ţ i n e . sintetic système s. m. telegramă téléphone s. ipocrit tas s. a colora teint s.f. a t î t t i m p . a dovedi. a încerca tenue s'.f.f. furtună. m. m. m. v r e m e . întîrziat tardivement adv. povîrniş. a potoli tempête s. tehnică teindre vb. t a r ă . a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. -e adj. I I I a vopsi. simfonic syndical. g r ă m a d ă . / . à ~ la t i m p .f. teren terrasse s.m. groază terrible adj. încordat tenir vb.f. p a t ă m o r a l ă . a întîrzia tardif.) comeseni tablier s. -euse adj. ceaşcă tâter vb. f. m.m. sindical syndicat s.f. ţ i n u t ă . teroare. astfel.m. n u a n ţ ă .f. ) technicien s. m a s ă . tartă tartufe s. sindicat synonime adj. a telefona téléphonique adj. t e r m i n a ţ i e terminer vb. tehnician technique s.f. defect fizic m o ş t e n i t . comportare terme s. ţ i ­ pător taper vb. zgomot. şorţ tache 1 s.f.-e adj. tablou t a b l é e s . m.m. aşa de.a îngrozi 543 . a b a t e . m. croitor taire (se) vb. taluz tambour s. a termina terrain s. en ~ que în calitate de ca tante s. de haute ~ înalt tailler vb.sympathie s.f. a p i p ă i . I I I a tăcea talent s.f. cumpătare température s. tobă tant adv. m.m.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. m. cu dragoste tendu. zgomotos . ia te uită ! nu mai spune ! tennis s.m. a t a x a (şi fig. m. a se strădui tact s. / . cusur tarte s. curînd. tîrziu tarder vb.f. cîrtiţă taureau s. m. astfel. eu atît mai rău .f. telefon téléphoner vb. (gram. a p ă t a tâcher 2 vb. m. t e n t a ţ i e tentative s. tenis tentation s. m. asemenea télégramme s. culoare t e i n t e s . cocioabă taupe s. a t î t de témoignage s. m. covor taquiner vb. a t a c h i n a tard adv. nemaipo­ menit terrifier vh.' sistem tabac s. tact (şi fiş. m. t u t u n table s. telle adj.f. afectuos tendrement adv. a gusta taudis s. m.f.m.

toile s. tonă tonner vb. t r e n . teatru) t i r a d ă tirer vb. vijelie tournant s. ocol. m.) à ~~ pe n e d r e p t ./. tors tort s. în întregime toutefois adv. a ajunge l a . şi adj. a revela t r a i n s .rn. totuşi tracasser vb.f. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. (loc. devreme. m. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. -esse s. a t r a g e . . cîrpă tordre vb. adv. t o a l e t ă ./. t o r i d torse s. sfios timidement adv. m. t r a d u c ă t o r traduire vb. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . afiş. ceai théâtre s. t e x t i l thé s. m. sucit .rn.m. volbură touriste s. mod de v i a ţ ă . rînd pe r î n d . a juca o festă cuiva . ~ à tout vent a fi nestatornic. m. {Ut. chin. jouer un mauvais ~ à qn. marcă poştală timide adj. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb.f. m. -euse s.f. încon­ jur .) indiferenţă tiers état {ist. il voit ~~ vede t o t . a h ă r ţ u i trace s.territoire s. être en — a fi bine d i s p u s . impers. t u r i s t i c tourment s. v o c e . nehot. orice.f. t o t . 544 . m.rn. tic-tac tiédeur s. c a p ./. à la ~ în fruntea textile adj. à •*• et à travers fără socoteală. tic (şi fig.f. t i m p a n . t u r n tour 2 s. t u r b ă tourbillon s. n e d i s c i p l i n a t . m o r m î n t tomber vb. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. n e ­ ajuns .rn.) tic-tac s.rn. t i r tirade *. verb.rn. a a t i n g e . trădare trahir vb. m. trafic.m. teoretician théorie s. î n v î r t i t u r ă . t u n e t torchon s. t r a d i ţ i e traducteur.9. être en -«.m. t o m . .m. m a n i e r ă tonique adj. şi pron. adv. a înduioşa toucher 2 s. ~ de vie fel.} starea a treia tigre. m i ş c ă t o r . u r m ă tracer vb. tractor tradition s. à ~ de în c a l i t a t e de. tigroaică tilleul s. strung tourbe s.) -~ à ~ pe r î n d . ca. a cădea tome s./. tonic. se ~ a se schimba.f. (loc.f. j u d e c a t ă . t o b ă metalică timbre-poste s. t i g r u .m. ţesătură titre s. a se r o t i tousser vb. m i n t e . suferinţă tourmente s.rn.f. a t o r t u r a . manifest. curînd touchant. încălzire u ş o a r ă . a trasa . teză tic s. m. t e i . a tuşi tout. chin. cu t i t l u d e . v î r t e j .f. a î n v î r t i . mau­ vaise ~ uşuratic. rînd . cu t i m i d i t a t e tir s. totdeauna tour 1 s. adv. t i m i d . (loc.f.rn. a c h i n u i tôt adv. schi­ monosit torride adj. termic thermo-électrique adj. p i p ă i t toujours adv. -e adj. à juste ->• pe drept c u v î n t . I I a t r ă d a .f. -ne*. strungar tournoyer vb. teorie thermique adj.f. a ţese tissu s. a î n t o a r c e .m. t o r t u r ă torturer vb.f. t o n . invar. termoelectric thèse s. I I I a traduce trafic s. m. s t r î m b a t . a răsuci tordu. m.f. î n t ă r i t o r tonne .rn. volum ton s.f. p a g u b ă . m . se -»• a scăpa.m. actor de tragedie trahison s. teritoriu t ê t e s . tragedian. floare de tei timbale s. r ă u .-e adj. a se preface tourneur s. ~ de main dibăcie .f.f. t u r i s t touristique adj.a nu avea d r e p t a t e . a l a n d a l a torture s. acoperiş tomate s.f. cu t o t u l . tizană (ceai medicinal) tisser vb. găteală toit s. pătlăgea roşie tombe s. a se descurca tireur. t i t l u .f. a primi . m. phiză toilette*. tragedie tragédien. p u r t a r e . . dîră. avoir -». negoţ tragédie s. [fig. cotitură tourner vb. I I I a suci. .rn.. a indica tract s. t r ă g ă t o r tisane s. nedreptate . -e adj.) -»• en ridicule a ridicu­ liza.de a fi pe cale d e . -trice s. m. / . m. t e a t r u théoricien s. m.rn. a t u n a tonnerre s. -»• de force realizare iscusită .

dezbinare troubler vb. a găuri troupe s.) t r i t o n tromper (se) vb. t i p . r ă g a z . t r o t u a r trouble s. t r ă s ă t u r ă traiter vb. penibil tristement adv.m..m. t i r a n . a împleti trêve s. /am. om al muncii travers s. [pop. uniune unique adj.m. felie. muncitor. lu­ crător.m. t u l tunnel s. a traversa tremblement s.(/ig. a ucide tueur. ţ a r tuer vb. a m u n c i . être aux ~~ s de qn. şi adj. adj. figură t y r a n s . a reteza tranquille adj./. a se afla truculent. ceată trousse s. a trişa tricheur s. s.m. ~ tard prea tîrziu . t r e m u r ă t u r ă .olan . t r u s ă . trilogie triomphant. despot tsigane s. în linişte transcrire vb. t r i c o t a j . a t î r î . a t u t u i type s. trişor tricotage s.m.m.m. a t u l b u r a . a muri très adv.m.m. cu tristeţe triton s. potlogărie triste adj.».f. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. a t r a t a traître.m.m. a se înşela trompette 1 s. unic uniquement adv. t r a p trotter vb.f. I I I a t r a n s m i t e transporter vb. a omorî. -ette adf.traîneau s. t u t e l ă tutoyer y5. se ~ a se a f l a . t r u n c h i trop adv. t r u p ă .m. transfer transformer vb.f. a fi în urmărirea cuiva trouver vb.m.m.m. adv. curmeziş.f.-e adj. a zăpăci trouer vb.m. lalea tulle s. s. t r i u m f ă t o r triomphe s. -e adj. ucigaş tuile s. (mitol. şi adj..m. a merge la t r a p .f. a găsi. n u m a i unir (s') vb. a transforma transit s. ulterior ultraviolet. triumf.f.f. ultraviolet uni. a r m i s t i ţ i u . tranziţie transmettre vb. t u n e l tutelle s. a u d a . vistiernic tressaillir vb. traversare traverser vb. t r i b u n a l tricher vb. întreit tripotage s. a lucra travailleur.) şi adj. m. t r î m b i ţ a ş tronc s.m. b a n d ă . comoară trésoriers. t r a n s i l v ă n e a n .) t r a m v a i tramway s. de •»• de prisos trot s. I I I a tresări tresser vb. liniştit tranquillement adv. prep. (loc. bucată trancher vb. t r a n z i t transition s.Jpacoste tulipe s.m. lucru travailler vb.m. trădă­ tor tram s. II a se u n i 545 . a înmuia tremplin s.f.f.. t u l b u r a r e . ~ de destul cu. foarte trésor s. a t ă i a .m. izbîndă triple adj. t r i b u n tribunal s.f. model. (impers.m. m. -e adj.m. l ă ţ i m e .) de — s t r î m b . m .f. t r i p l u . t r o m p e t ă trompette 2 s.m.--esse s.f.f.f. -euse s.f.m. sanic traîner vb.f. (loc.m. ardelean travail s.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. a tricota trilogie s. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. ţ i g a n .-euse s. p ă s t r ă v tsar s. m. b r u t a l truite s. prea . uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. (cu maj. m u n c ă . I I I a transcrie transfert s. ţigănesc U ultérieur.m. să încetăm cu tribun s.f.m. t r a m b u l i n ă trépasser vb.m.e. neted uniforme s.pi.ţiglă. t r i s t .m. t r a m v a i tranche s. tricotare tricoter vb.) a fi. -e adj. u n i t . a t r a n s p o r t a transylvain.

m. / . -e adj. a birui vaisseau s. a d e v ă r a t vérité s. înverzit verdure s. ajun veillée s.) bicicletă vénal. -e adj. răz­ bunător venir vb. vi­ teaz valise s. a m e r i t a .f. (fam. -eresse s. a utiliza va ! interj.f.m. veridic vérifier vb.f./.f. vapor vapeur 2 s.m.f. lăudăros vanter vb. a verifica véritable adj. m. servitor. versant.f. iluzoriu . avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s .m. către. vas. adv. a veghea. uzină utile adj.f.m.f.f. nămol. zadarnic . abur. vacanţă vache s. III a valora.m. m. mîl vase 2 s. ~ cosmique navă cosmică valable adj. urgent u s a g e s . curaj vaillant.. nu se compară cu vampire s. il fait ~ este vînt vente s. u n i v e r s i t a t e uranium s.m.m. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. v a s . v a p o r . v i t e a z . v a n i t a t e vantard. a varia vase 1 s.pi. v î n t .f. vitejie. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. -e adj.f. viţel véhémence s. verre s. s.m. m . valoare valeureux.f.m.m. (loc. vineri vénération s. u n i t a t e universel. a uza de usine s. şi adj. folosinţă user vb. du-te-vino vague s. de c u r î n d . lacheu valeur s.m. seară (între cină şi cul­ care) . cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. I I I a veni. a d e v ă r .f. burtos ver s. (impers. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. î n t i n s . vază (de flori) vaste adj. uz.f. veneraţie vengeance s.unité s. v u l t u r pleşuv veau s. persoană care veghează veine s.-euse adj.) il vaut mieux este preferabil.) noroc. sticlă. vast vautour s.f. talaz vaguement adv.f. a se folosi.. vîlcea valoir vb. a (se) schimba . vapor varier vb. rumen . vînzător vendre vb. răzbunare vengeur. a ajunge.f.m. sticlărie versant s.f./.m. III a vinde vendredi s. lustru véroles. în mod vag vaillance s. v a l . vacă va-et-vient s. valiză vallée s. a sosi. care se cumpără eu bani vendeur. (pop. vers vers 2 prep. venal.m. m. invar. -e adj. vampir vanité s. -le adj. a supraveghea veilleur s. paznic. veghere. II a înverzi verdoyant. v i n ă . a vărsa. (fig.) en ~ într-adevăr vermeil.f.m. III a învinge. vehemenţă véhicule s. valabil valenciennes s. şi adj. în­ fumurat vaincre vb. vărsat. ça ne vaut pas. universal université s. verdeaţă vendTique adj. este mai bine .m. -e adj. cam la ora cinci verser vb. veghe.m.f. pîntecos. m . a t u r n a 546 .-e s.f.m. vînzare ventru. argint aurit vermouth s. uraniu urgent. • — cinq heures a p r o x i m a t i v .f. folositor utiliser vb. curajos vain.) spoială.f. -e adj. clacă veiller vb. povîrniş vers 1 s. spre.f.f. vale vallon s.m.m. l a c . v a l o r o s . -le adj. haide ! vacances s.-euse s. a lăuda vapeur 1 s. pahar verrerie s. vehicul v e i l l e s . vermut vernis s. vienne verdir vb.

u r m ă . veritabil vraiment adv. bătaie zdravănă voler 1 vb. iată voie s. (fig. în adevăr. a u t o m o b i l . -e adj.f. vigilenţă vigne s././. vieille s. vioară virer vb.m.m. a zbura voler 2 vb. a călători voyageur.m.f. n e c i n s t i t . b ă t r î n .m.f. velă voir vb. virgulă visa s. de bună voie volume s.m.f. viu.) drag.f. hoţ volière s. b ă t r î n . cu vioiciune vivre vb.m. -e s. viţă de vie vilain. în faţă . veşmînt. a vizita vite adj.) voilà prep. volan volant 2 . voce. -e < dj.f. vicepreşedinte vicomte s. iute vigilance s. viteză vitrail s.m. d r u m (şi fig. ameţeală verve -s\/.m.f.m. bucuros.f.vert. I I I a vrea. necaz pe cineva voyager vb. pasăre de curte volant 1 s. veterinar vêtir vb.f.f.m. şi adj.m.f.f. scump. a se învîrti virgule s.f.m. a fura volet s. -e adj. m.f. r ă u villa s. repede vitesse s.) v ă d u v i t de viande s. sat ville s. (gram. victorie vide s. vieil. à haute -~ cu glas tare . z b u r ă t o r . fecioară'. violent violette s. a ochi. m.f. v ă d u v .f. şi adj.m. I I I a îmbrăca veuf. -euse s. zbor voi 2 s.f.f. feuille ^e foaie volantă volée s. vilă village s. vestă vestibule s. mon ~ dragul meu vif. viconte victoire s.m.f.m. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. vestibul vestige s. apro­ piat voiture s.f. vizită visiter vb. vitrină vivant.) a închina.m. sacpu vêtement s.f.f. iute. iu­ b i t . viorea violon s. cale. si adv. voluntar volontiers adv. a ţinti visite s. colivie mare volontaire adj.m. oblon voleur. gol vie s. a făgădui prin legămînt . în v i a ţ ă vivement adv.f. en ~ ă qn.m. vecin. [fam. vitraliu vitré. haină (pînă în talie).f. vocală vrai. v i c i u . m u r d a r . călător voyelle s. à ~ basse pe şoptite . cu geamuri vitrine s. oraş vin s. oţet violemment adv. viză vis-à-vis loc. (fig. în mod violent violence s. vocaţie voici prep. vive adj. veuve s. -e adj. -e adj. şi adj. a v o i . moş vierge s. a avea pică. defect vice-président s. cu adevă­ rat vue s. tom vouer vb. vedere. violetă. furt volaille s. r ă m ă ş i ţ ă .m. s i m ţ u l văzului 547 . glas. I I I a trăi vocation s.m. m. v i r g i n ă .f. veston.m. -euse s. vestigiu veston *. vin vinaigres. violenţă violent. adj. m. peste d r u m . prep. volum.) diateză voi 1 s. m. I I I a vedea voisin. haină vétérinaire s. m. virgin (a). verva vestes. -e adj. v i u .f. a d e v ă r a t .f. a vira . în comparaţie cu viser vb. iată voile s. vertebră vertige s. viaţă vieillard s. carne vice s.f. verde vertèbre s. neîntinat(ă) vieux. -e adj.f. va­ gon voix s. t r ă s u r ă .

acolo.) zut! inierj.m. rant vagon-restauweek-end s. la aceasta yacht s. iaht zèbre s. zero (şi fig. zebră zéro s.) d r a c e ! la n a i b a ! .m. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. {pop.m. vagon wagon-restaurant g.m. m. pron.m.w wagon s.

courir I I I asemenea (dej loc. puis agreabil adj. anniversaire m.. ac s. -ve aproape adv. avril m.affection/. afectat adj. -e asculta vb. armată s. actual adj. această adj. aplauda vb. air m. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. cette aminti vb. -e activ adj. rappeler acolo adv. aduce vb. a p p a r e i l m. eau / . aici adv. alt adj. agressif. a m u s a n t . ajutor s. défense /. apporter apă s. agricole aranja vb. -elle anatomie s. certain. bleu. b l a n c . cet. agréable aprilie s.. autre acasă adv. épingle / . -e apărea vb. à côté arunca vb. alliance / . celui-là. . -e. a t t a c h e m e n t m. aiguille / . -e acest. là-bas ameţeală s. vb. -e acela. animat adj. aspirateur m. adresser apartament s. a r r i v e r . année /. l a n c e m e n t m. adv. -ve an s. a m é r i c a i n . a m b u l a n t . a n i m é . écouter. armée /. après. pro­ aniversare s. aparat s. à peine aliment s. m a i n t e n a n t anecdotă s. a p p a r t e m e n t m. arbre m. article m. -e adresa vb. adv. ajunge vb. celle-là american adj. artiste m. anumit adj. a d m i r e r antagonist adj.pi. adevăr s. artist s. a c t u e l . ici ajun s. veille /. choisir II aseară adv. -e adînc 1. près agricol adj. vérité /. défendre I I I aeroport s. arhitect s. aéroport apărare s. a n t a g o n i s t e admirator s. acum adv. agresiv adj. fondément anotimp s. a n a t o m i e / . accident m. apăra vb. près. adv. apprendre III apoi adv. alături prep. -che aruncare s. ce. adresă s-. également aies (mai) loc. adresse /. jeter alb adj. aceea pron. 549 . a p p l i q u e r afla vb. hier soir alerga vb. a l i m e n t m . . a d m i r a t e u r m. affecté. actif. s'affirmer aplica vb. anecdote /.m. p r e s q u e . saison / . a p p a r a î t r e III afecţiune s. vivres m. suffire I I I . aider articol s. couvrir III amuzant adj.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. arranger agricultură s. obéir II alege vb. albastru adj. vertige m. agriculture / . artă s. architecte m. à la maison aluneca . admira vb. glisser accident s. adj. montrer arbore s. surtout asigura vb. ambulant adj. aspirator s. p a r a î t r e I I I . 2. enrsuite. aer s. a r t m. acoperi vb.. assurer alianţă s. devenir I I I ajuta vb. aide / . profond. an m. arăta vb.

âprement aţă s. adv. calificativ s. riche bogăţie s. care pron. auxiliaire m. -e blînd adj. -e cale s. â p r e . a t t i t u d e / . boală s. avoir aventură s. cadeau ni. cas m. atinge vb. 2. bon. voie / . a t t a c h é m. capitale / . auz s. blouse / . inciter aţîţător s. attentif. b a t t r e I I I batistă s. fil m. a u t o automobile / . cartof s. caracter . autor s. auxiliar s. bani s. fauteur august s. a t t e n t i o n / . t e l l e m e n t aşeza vb. champion m. garçon m. bien birou s. vieil. qui c a r n e s . richesse /. que 550 . capitalist adj. maison /. béret m. balcon s. chapitre m. pomme de terre / . livre m. m . avion s. abricot ni. capitalisme m. salle de bains / . blond. azi adv. avion m. caractère ni. entendre I I I avea vb.-s. a t t e i n d r e I I I atitudine s. a u t e u r m. douce blond adj. că conj. . viande / . cald adj. -e bluză s. morceau ni. billet m. maladie / . automobil s. homme m. tète /. bibliothèque / .9. chaud. bibliotecă s. bunică s. bucătărie ». doux. atît adv. aţiţa vb. bucată s. bine adv. grand-mère /. pour ca 2 adv.. a v e n t u r e f. capitală . bouquet m. ouïe / . bonne bunic s. blasé. athlétisme m. aur s. boire I I I beretă s. a t t a q u e r ataşat s. ca 1 conj. bucura (a se) vb. campion s. grand-père m. bicyclette / . a u j o u r d ' h u i baie s. cause / . août m. cahier m. a t t e n d r e I I I ataca vb. cuisine /. qualificatif m. chambre / . -ve atenţie s. cameră n. carte (postale) /..pi. malade m. bărbat s. bogat adj. chair / . carte s. o r . bolnav s. cap s. buchet s. boulevard m. asseoir I I I aştepta vb. bilet s. caisă s. bicicletă s. bate vb. bureau m. casă s. t a n t atletism s. broşa s. blazat adj. mouchoir m. comme cadou s. vieux. cauză s. broche /. caiet s. adj. aşa adj. jouir jouir II bulevard s. caz s. capitaliste capitol v. auzi vb. argent m. bătrîn adj. vie Llie bea vb. capitalism s.aspru 1. băiat s. atent adj. bun adj. balcon m.

colţ s. communisme m. cere vb. vi. -e ciorap s. coiffeur m. cosmique costa vb. collier m. correct. conjuga vb. copac s. circuler circulaţie s. chien m. cărbune s. chercher ce pron. confirmat adj. a u g m e n t a t i o n /. crea vb. crâne m. adj. creaţie s. consentir I I I construi vb. classique clică s. combien cîtva num. consacrer considera vb. -e contribuţie s. fidèle' creier s. célibataire m. condiţional s. cerveau m. coafor s. -e confunda vb. conduire III conferinţă s. boucle d'oreille / . adv. croitoreasă s. croire III credincios adj. conjuguer consacra vb. côtelette / . cineva pron. tomber călător s. grandir I I . cînd adv. cerise /. concours m. cime / . cîine «. quelque clădire s. circula vb. c h a n t e r . clasic s. cămaşă s. cer s. cerc . clairement elasament s. demander cereală s. accrois­ sement m. colier s. coûter coş . commercial. créer creastă s. coleg s. crede vb. cercle m. tasse / . ciel m. . enfance f. correspondre I I I cosmic adj. clique /. que. concert m. chemise / . instant m. cine pron. confirmé. clair. cravată s. coastă s. 551 . comédie / . cohésion /. honorer cinstit adj. q u e l q u ' u n cinsti vb. comique comis adj. clar 1. -e comic adj. adv. dîner m. élever creştere s.s'. qui cinematograf s. montre / . voyageur m. c o n t e m p o r a i n . celălalt pron. comentator s.s'. corect 1. q u a n d cïnta vb. adj. cină s. creşte vb. chimiste m. vt. congrès m. consimţi vb. cireaşă s. şi adj. condiţie s. -e. appeler chiar adv. citoyen m. conduce vb. cîmpie s. concurs s. sommet' m. 2. confondre III congres s. (la un instrument) jouer cîştiga vb. collègue m. l ' a u t r e ceaşcă s. considération / . comedie s. considérer consideraţie s. coin m. classement m. cercetare s. craniu s. bâtir I I . foyer m. -e compila vb. même chimist s. bas m. cinéma m. cyclisme m. 2. heure / . cercel s. pousser. căuta vb. primevère / . correctement corespunde vb. cotlet s. compiler compune vb. şi adj. cravate /. b â t i m e n t m. potage m. corbeille / . gagner cît adv. cetăţean s. quelque chose chema vb. . colaborare s. construire I I I .. ciclism s. lire III ciuboţica-cucului s. -e. condition / . couturière /. loyal. côte / . copil s. édifier contempla vb. comunist s. conférence /. cămin s. c o n t r i b u t i o n / . coeziune s. céréale /. arbre m. composer comunard s. communiste concert s. collaboration / . conditionnel m. recherche / . champ m. quoi ceas s. comercial adj. comunism s. c o m m e n t a t e u r m. penser. ciorbă s.cădea vb. clasă s. contempler contemporan adj. ceva pron. classe / . communard m. celibatar s. enfant m copilărie s. citi vb. commis. clipă s.f. charbon m. circulation / . création / .

destiné. couloir m. diferit adj. courage m. dirzenie s. -se deltă s. m a t i n m. cuvînt s. sage cumpăra vb. couteau m.«. souvent desfăşurare s. définitif.v. boîte /. dise s. deosebit 1. de dirijor . dimpotrivă adv. loin depăşi vb. dărîma vb. de deasupra prep. mot m. discuter discuţie s. désordre m. comment cuminte adj. domaine m. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. -ère drapel s. délicieux. dreptate s. dentiste m. débarras m. -ve deget *•. compren dre I I I curaj s. ce soir dispărea vb. delta m. destina vb. culoar s. tôt deznodămînt s. au contraire din prep. dezordine s. culoare s. distraire III diversitate s. assez detaliu s. chambre à cou­ cher / . dezvoltare s. -e deseori adv. couramment curge vb. -e deschide vb. -euse cura S. delicios adj. -e dimineaţa s. destul adv. dori vb. oui da2 vb. déroulement m. différent. diversité / . curajos adj. -e. d a m e . différent. disparaître I I I dispreţ s. déjeuner m. cutie s. démolir II de prep. drapeau m. si dar conj. discours m. a c h a r n e m e n t m. -e destinatar s. avec culca vb. drag adj. devenir 111 devotat adj. détail m. contenir I I I . redevable datora vb. 552 . curent adv. cum 1 cônj. cours m. courageux.cruzime s. parfait. adj. devoir III datorie s. cultură s. mépris m. dejun . -e devreme adv. monsieur m. destinataire m. délégation / . cher. que definitiv adj. cuţit s. destin s. devoir m. comme cum 2 adv. désirer dormi vb. ouvert. decît adv. diseară adv. coucher culme s. preuve / . dévoué. m a d a m e / . souvent desăvîrşit adj. destiner destinat adj. dépasser des adv. dejuna vb. de de la prep. bientôt curs s. D da 1 adv. ouvrir III deschis adj. destinaţie s. dentist s. dormir I I I dormitor s. couler curînd adv. dovadă •«. domn s. cure /. cu prep. 2. destinée f. culture / . decembrie s. doigt m. acheter cumsecade adj. cruauté / . doamnă s. brave cunoaşte vb. adv particulièrement departe adv. chef d'orchestre m. dicţionar s. domeniu s. cuvîntare s. raison / . couleur /. destin m. déjeuner delegaţie s. décembre m. dictionnaire m. au-dessus debara s. destination / . distra vb.. connaître III cuprinde vb. développement m. disque m. dénouement m. sommet m. deveni vb. discuta vb. mais dator adj. discussion / .

tranche /. economic adj. féliciter femeie s. n a t u r e l . foaie *•. nappe /. 2. enthousiaste' eroic 1. fotograf s. tendre dulap s. efort s. fleurette /. -elle fix adj. -se fetiţă s. février m. haricot m. étaler evita vb. extrême. égoïste eliberare s. papillon m. fillette /. fluviu s. E echipă s. équation /. heureux. d i m a n c h e m. éclipse / .duce (a se) vb. économie /. fabrique /. filer film s. adv. -e fîşîit . adj. sans. fait m. héroïque. fotoliu s. parce que fila vb. fenêtre /. assiette /. an­ glais. écluse / . şi adj. fasole s. héroïquement F fabrică s. excursie s. façade /. fleuve m. fiindcă conj. fin adj. après după-amiază adv. -e excepţie . -e energic adj. floricică s. fils m. juste fixat adj. fel (la) loc. adv. s'en aller III duios adj. expliquer explicaţie s. 2. écharpe /. extérieur. héros m. fidèle fiecare pron.pi. fiică s. figure f. -e fiu s. vous după prep. forme /. explication /. faire I I I factor s. externe extrem 1. bruissement m. ediţie s. facultate s. firesc adj. utiliser folositor adj. farfurie s. armoire /. filie /. équipe / . faţadă s. 1er à repasser eroism s. examen m. -e adj. figură s. emoţie s. etala vb. foarte adv. éviter examen .s-. şi s. former fotbal s. ciseaux m.«. fluture s. faţă de masă s. favorabil adj. excellent. fereastră s. face vb. très folosi vb. facteur m. -e s. faptă s. ecuaţie s. egoist adj. ennemi m. forma vb. esenţial adj. . excelent adj. exemple m. fixe. dumneavoastră pron. famille /. énergique englez s. fericit adj. héroïsme m. entuziast adj. film m. édition /. duminică s. fauteuil m.5. exista vb. extrêmement m. fixé. femme /. familie s. essentiel. de même felie s. p h o t o g r a p h e m. foarfece s. fin. felicita vb. économique economie s. extern adj. etaj s. fată s. fi vb. chacun fier (de călcat) ». ecluză s. étage m. exception /. faculté /. excursion /. effort m. moins februarie s. libération /. émotion /. exister explica vb. erou s. ému. 553 . floare *\ fleur /. -e . utile formă s. eclipsă s. fille /. adj. Anglais. exemplu s. -elle eşarfă s. football m. favorable fără prep. adv. être fidel adj. emoţionat adj. après-midi duşman s. feuille /.

frère m. impressionner. fonction /. goût m. grindină s. em­ ployé m. herbe / . iată prep. . guide m. jupe /. funcţie s. illustré. hartă ş. gymnastique /. gloire /. gumă s. Français. şi adj. -se guvern s. -e s. funcţionar s. gimnastică s. voilà ideologic adj. valise /. H hamal s. soin m. . fourchette /. geamantan s. tendre frate s. impermeabil s. greutate 2 s. adv. imperméable m. galben adj. gardă s. fruit m. -e imposibil adj. e x p l o i t a t i o n / . fardeau m. ianuarie s. sortir I I I ilustrat adj. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. b e l l e .' impliquer important o '. hiver m. difficulté /. immeuble m. grădină s. poids m. furtună s.. fran­ çais. beau. penser glorie s. gîndi vb. jolie frunte s. impossible impresie s. frige vb. feuille /. jardin m. plaisanterie /. lourd. janvier m. gril m. -e imediat adv. frig s. garde /. general (în) loc. immédiatement imobil s. grammaire /. gata adv..9. phrase /. grătar s. fustă A'. idéologique ieri adv. gare /. frunziş s. (jig. blague /. j o l i .francez s. décider hofărîre s. jaune gară s. fraged adj. frică s.) difficile greutate 1 s. imperialist s. généralement ghid s. gospodărie s. .e . . . . carte /. décision / . portefaix m. perce-neige /. trouver geam s. gomme /. tas m. nourrir II m. rôti m. implica vb. . hohot (de ris) s. frumos adj. furculiţă s. fruct . fraise /.5. hoţ s. iarnă s. impérialiste m. é m o u ­ voir I I I 554 . savoureux. voleur m. griller friptură s. ir agă s. prêt găsi vb. frază s. frunză s. hotărî vb. -e adj. hier ieşi vb. faute /. gustos adj. greşeală s. front m. foule /. grêle /. bel. orage m. i m p o r t a n t . éclat (de rire) m. peur /. grijă s. gramatică s. iarbă s. ghiocel s. degré m. tempête /. glumă . vo"ici. feuillage m. froid m. gouvernement m. gust s. fonctionnaire m.. impression / . impresiona vb. fenêtre /. brigand hrăni vb. greu adj. grămadă s.

contre împrăştiat adj.«. verdir II învingător s. velir I I I îmbrăcat adj. commencer început s. entre întreba vb. i n t e r n a t i o n a l . vaincre III învins adj. entier. -e înfrumuseţa vb. indestructibil adj. fermer încïntat. inévitable. histoire / . demande / . -ve intens adj. tourner întoarce 2 (a se) vb. utiliser întrecere s. întrebuinţa vb. revenir. -e împrejurare s. enchanté. rencontre / . -e internaţional adj. dissipé. accompagner întărire s. étouffer înălţa vb. v a i n q u e u r m. empereur m. întoarce 1 vb. entrer introduce vb. doucement înceta vb. -e 555 . întreg adj. istoric adj. entourer încrucişat adj. cesser închide vb. dans înainta vb. indépendance / . remonter (une montre) între prep. rencontrer întîlnire s. mais însemna vb. réaliser îndrăzni vb. entreprise / . iubi vb. renforcement m. instructif. historique istorie s. iunie s. essayer încet adv. pousser împotriva prep. habillé. prep. -e înconjura vb. juillet m. con­ solidation /. geler îngriji vb. r e t a r d a t a i r e m. întuneric s. 1 îmblănit adj.independenţă s. élever încă adv. conj. . éloigner îndepărtare s. retarder întîrziat s. îndeplini vb. accomplir I I . încerca vb. împărţi vb. instaura vb. industrie / . devant înăbuşi vb. croisé. indestructible indicat adj. (vi. obscurité / . adv. -e îndată adv. ensemble împrumuta l'A. soigner înlătura vb.«. braver îngheţa vb. -e intra vb. embrasser împărat s. indiqué. interesant adj. individu m. intérêt m. . 2. retour­ ner. -e îmbrăţişa vb. instaurer instituţie s. retard m. allier îmbrăca vb. comprendre I I I învăţa vb. h a b i l l e r . commencement m. embellir II înfrunta vb. intéressant. en. instructiv adj. industrie s. fleuri. devant înflorit adj. j u i n m. affermissement m . dès que îndelung adv. institution / . circonstance f. arriver întîrzia vb.adj. habile îndepărta vb.) rentrer întoarce 3 vb. écart m. înţelege vb. inondation / . avancer înainte adv. coeur m. împreună adv. demander întrebare . intîrziere s. informe. fourré. -e inginer s. inimă s. prêter: e m p r u n t e " în prep. aimer iulie s. întîlni vb. vaincu. diriger în faţă loc. encore începe vb. . inévitablement informat adj. longuement îndcmînatic adj. avant înaintea prep. apprendre I I I înverzi vb. inevitabil 1. învinge vb. émulation / . ingénieur m. écarter însă conj. écartement ni. intense interes s. adj. -e îmbina vb. -ère întreprindere s. partager împinge vb. oser îndrepta vb. -e individ ». întîmpla (a se) vb. immédiatement îndată ce loc. introduire III inundaţie . signifier însoţi vb.

massacrer mare 1 s. jumătate s. maman /. liber adj. monde ru.5.J acheta s. lină 8. lune f. kilogramme. cuillère linişte s. silence m. mai 1 . littéraire literatură s. fiancé m. lingură s. demie K kilogram s. hindi m. lutte /. large latin adj. luminat adj. legătură s. à lagăr s. mère. mandat s. lung adj. combat m. attacher legătură . laisser lega vb. longueur / . lună 2 s. laine /. lettre /. lumière /.5. lua vb. jaquette /. lucru s. bas. tranquille Iipgit adj. attache /. lecţie . jos adj. literă s. loi /. livadă s. demi. limonada s. mer /. mai m. -e lună 1 A'. lier. mare 2 adj. prendre I I I lucra vb. limbă s. leçon f. travail m. lutter luptă s. c a m p m. lupta vb. -e lat adj.s*. jeudi m. habiter logodnic s. masă 1 v. mai 2 adv. lăsa vb. limonade / . clair. -e listă s. masacra vb. -e marfă s. kilo L la prep. lieu m. 556 . large lăcrimioară s. grand. mardi ni. lingă prep. plus mamă 4. lieu m. M magazin s. liste /. martie s. magasin m. jeu m. joi s. éclairé. loc 2 s. lance /.s. literar adj. muguet m. marchandise / . latin. locui vb. pe jos par t jucărie s. liberté /.. liniştit adj. long. littérature / . table /. lege *'. legumă s. luni s. joc s. marţi s. verger m. près loc 1 s. travailler lucrare s. mars m. jouet m. lampă s. mois m. luminos adj. lance s. -gue lungime . lampe /. légume m. -se. lume s. libre libertate s. mandat m. larg adj. dépourvu. langue /. chose /. place /. -e lumină s. cuiller.

. nenumărat adi. nepoată (după fiu sau fiică) s. miros s. auto f. mesure /. mourir III muşchi s. insuffisant. muri vb. medic s. masse /. impatience /.e natură s. nerv s. t r a v a i l m. moyen m. in­ justement nefolositor adj.. bouton ni. petite-fille / . musique j . milice /. mic adj. plat m. moderne modernizare s. olive / .. naître 111 naţional adj. medicină s. nerăbdare s. -oare s. miliţie s. s. mişcător adj. métier metro s. adj. navigation / . naviga vb.. m o n u m e n t m. musée m. i n q u i e t . inutile negru adj. ballon m. mérite m. fenouil m. -e neîndestulător adj. -euse muncitor 2 . machine /. m a i n t . mărturisi vb. mecanic adj. carotte / . mişcare s. ouvrier. mecanică s. niciodată adv. rien ninge vb. menţinere s. aller I I I . 2. măr s. balle / . membre m. muzică s. injuste. mîndru adj. mătura vb. misiune s. toujours merge vb. modern adj. membru s.. mondial. mémoire /. contenter muncă s. travailler muncitor 1 adj. odeur /.masă 2 s. maşină s. incessant. t a n t e / . meserie s.-e neliniştit adj. sable m. a ~ înainte avancer merit s. jamais nimeni pron. mode m. miracle m. m o n t e u r m. médecine /. -elle nepot. metru s. petit. avouer măslină s. m o u v a n t . mijloc s. million m. petit-fils m. main /. mécanique. mondial adj. mètre m. nepot. adv. minute / . nerf m. naşte la se) i'b. nevoie s. naïf. -e. miracol s. nièce /. mereu adv. mets m. . navigaţie s. necesar adj. neveu m. remercier. mou. milion nuni. déloyal. muta vb. navigation /. mécani­ cien m. manger mîneare s. mécanique / . montagne /. médecin m. t e n d r e . nécessaire necinstit adj. naviguer navigare s. monument s. măsură s.. . munci vb. modernisation / . -e moale adj. n a t u r e /. personne nimic adv. i n n o m ­ brable neoficial adj. t r a v a i l l e u r . médicament m. nepoată (după frate sau soră) s. i\ naiv adj. medicament s. -ère mod s. morcov s. fier. n a t i o n a l .. -été nemulţumire s. maintien m. . -e miercuri s. mină s. naïve nasture s. mercredi in. -e necontenit adj. m é c o n t e n t e m e n t m. -ère munte s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. motiv s.-e nedrept 1. demain mînea vb. mărar s. manière / . métro m. milieu m. (simţul) odorat m. memorie s. 55? . non-officiel. -e mîine adv. noir. neiger nisip s. mine /. motif m. besoin m. mină s. minut s. minge s. mult adj. déménager muzeu s. mouvement m. molle montor s. mission /. balayer mătuşă s. pomme /. muscle m.

observer obţine vb. pardessus m. -euse numi vb. niveau m. ou s. păr s. numéro m. pasiona vb. pagină s. œuf m. patrie / . oiseau m. pénétrer pătrundere s. . parc m.pi. nombre m. pasaj s. patetic adj. pace s. oraş s. nota vb. -e obraz s.. patrie s. objet m.) yeux m.nişte art. noiembrie s. orb s. pâle palton s. naguère oferi vb. oranjadă s. p a t e r n e l . operă ». patriotism ». pătrunjel s. participer participiu s. partisan m.pi. -elle pătrunde vb. -e obositor adj. obicei s. pénétration / . page / . os m. t o u t . orbeşte adv. numai adv. aveuglément orbit adj. participa vb. paix /. honneur m. olympique om s. obtenir I I I ochi s. noapte s. pacifique. omoplat s. compter nume s. m a n t e a u m. patinage m. pasăre s. fatigue / . paraître I I I . număra vb. autrefois. objectif. opéra m. nor s. nuage m. omenire s. observa vb. -e pardesiu ». régime m. orthographe / . persil m. seulement număr s. -enne p a r l a m e n t a r adj. parisien. bois m. non nucă s.s. orangeade / . p a r a d o x a l . [pi. n o m b r e u x . fatigué. parizian adj. oeuvre /. terre / . appeler O oară s. rez-de-chaussée m. -elle nu adv. passionner paşnic adj. omoplate / . noix / . participe m. verre m. p a r l e m e n t a i r e parte s. aveugle m. passage m. h u m a n i t é / . poire / . t o u t . pădure ». obosit adj. părintesc adj. sembler părinţi ». -e orice pron. des nivel . ocupa vb. octombrie s. se faner olimpic adj. occupant m. partie / . parcurs adj. pantof ». fatigant. parc s. p&mînt ». obiectiv adj. fois / . p a r t i m. habitude / . lit m. occuper ocupant s. noter nou adj. nom m. patriotisme m. numeros adj. offrir III ofili (a se) vb. pahar s. . paquet m. ville / . parter s. parents m. partizan s. p a t h é t i q u e patinaj ». părea vb. -e oricare pron. ortografie s. oeil. parcouru. cheveux m. palid adj. omagiu ». hommage m. nuit /. paisible pat s. n o u v e a u . onoare s. os s. -e pară s. partid s. octobre m. 558 . novembre m. -e orinduire s. homme m. paradoxal adj. obiect s. pachet ». odinioară adv. aveuglé. joue /. -ve oboseală ». soulier m. forêt / .

popular adj. piramidă s.«. magasin m. envie / . popor s. premier. prea adv. p a r t i r . prévoir I I I prezenta vb. picta vb. professeur m. p r i x m. adv. primăvară s. probablement problemă s.s-. polonais. produire I I I producţie s. prescrire III preţ s. jusque plafon s. presse / . raconter practica vb. Polonais. déjeuner m. prăvălie . -e plînge vb. préparer premieră s. . planter plantaţie s. pretutindeni adv. pyjama m. probabil l. politique / . préférer pregăti vb. grenier m. plimba vb. p o r t r a i t m.pătruns adj. plăcea vb. prolétaire m. toucher m. pour pentru că conj. portefeuille m. personne / .adj. posibil adj. possible poştal adj. prim num. gâteau m. printre prep. amitié / . cave /. agréable pleca vb. sur pedepsi vb. promite vb. promener plimbare s. populaire portofel s. p r i n c i p a l . -e pronunţa vb. prononcer 559 . p a r . poésie / . plein. perdre I I I . pièce / . p l a n t a t i o n / . -e pătrunzător adj. a p p é t i t m. brosse / . poumon m. peindre III pierde vb. projeter proletar s. -e persoană s.. p a r t o u t prevedea vb. pîine s. -e pe prep. pisică s. poftă 1 s. şi adj. pleuvoir I I I plăcere s. p r a t i q u e r praf s. m a n q u e r pierdere s. persévérant. -e s. -e adj. . amicalement prietenie s. pipăit s. passer piaţă s. problème m. poussière /. permanent adv. p r o b a b l e . marché m. conte m. départ m. plaisir m. prăjină s. trop prefera vb. punir II pentru prep. perte / . -e prăjitură s. profondément proiecta vb. politique politică s. p é n é t r a n t . perche / . petrece vb. poet s. procura vb. piersică s. presă s.1. a m i . poète m. . poezie s. aimer plâinîn s. histoire /. première / . -e prin prep. adj. place / . 2. şi prep. p r i n t e m p s m. accueillant. procurer produpe vb. parce que pericol s. pivniţă s. I I I plecare . à t r a v e r s privi vb. chat m. pină conj. poireau m. périphérie / . adv. -ère primi vb. à travers principal adj. profond. piesă s. présenter prieten s. peuple m. perie s. faubourg m. pyramide / . pieton s. -e. pénétré. pom s. pleurer. pijama s. postal. polonez s. prescrie vb. pain m. sans cesse permite vb. plăcut adj. profund 1. profesor . politic adj. prăjit adj. grille / . pèche / . regarder prînz s. plaindre I I I poartă s. plan s. -e povestire s. -e principiu s. . recevoir 111 primitor adj. p r o m u . portret s. arbre m. periferie*. planta vb. production / . promettre I I I promovat adj. bau lieue / . ploua vb. promenade / . 2. plan m. permettre III perseverent adj. plafond m. povesti vb. poftă 2 (de mîncare) s. danger m. -e prieteneşte adv. pod (la case) s. principe m. piéton m. grillé. praz A". plin adj'.

règle / . froid. mauvais. réaliser realizare s. r o u m a i n . rédactionnel. p r u d e n t . réparation / . patiemment răcori vb. reglementare s. réalité j . frais. m e t t r e I I I . adj. réduire III reflecta vb. tour m. m a u v a i s . -le rus s. adv. porter putea vb. patience /. rustique 560 . pouvoir I I I puternic 1. prosop s. soulever rinichi s. renouveler relaţie . r e m a r q u a b l e renaşte vb. rană s. provoquer prozator s. réussir I I reuşită . récepteur. roman 1 adj. renaître III repara vh. ramură s. proposition / . rafraîchir II răcoros adj. rustic adj. proposer propunere s. R o u m a i n . réglementation /. rochie s. roman m. réparer reparaţie s. bêtise / . répondre III răsuna vb. relation /. regularitate (cu) loc. purta vh. fraîche ranime vb. plaie / . prier rumen adj. représentant m. adj. remarca vb. răbdare s. rîu s. rezista vb.9. şi adj. p a t i e n t . blessure /. réciproquement recoltă s. feuilleter răspunde vb. rouge ruga vb. adv. reţine vb. reprezenta vb. branche / . adv. adv. réussite / . prost adj. écouteur m. t o m a t e / . -e rostit adj. rédaction f. récolte /. for­ tement puţin adv. résister rezolva vb. -e roman 2 s. retentir II rău 1 adj. demeurer răpi vb. repede adv. romain... rivière / . guerre /. rester. 2. r a v i r II răsfoi vb. rece adj. risquer rîde vb. redacţional adj. reciproc 1. -e prostie .s. public s. serviette /.. revoir III revoluţie s. adj. rein m. r e s t a u r a n t m. représenter reprezentant s. romîn 1 adj. 2 .s. reînnoi vb. public m. régulièrement regulă s. 2. adv prudemment prună s. recunoaşte vb. provoca vh. russe adj. remarquer remarcabil adj.s'. réconnaître I I I redacţie s. prononcé. republică s. -e. pupitre m. mal război s. roşu adj. résoudre I I I ridica vb. răbdător 1. république / . retenir I I I reuni la se1 vb. adj. vite reportaj s. refléter reflector s. pune vb. p r o s a t e u r m e prudent 1. réciproque. vermeil. -e romîn 2 . revedea vb. robe / . essuie-main m. révolution / .-elle reduce vb. fusée /. réflecteur m. -e rău 2 adv. rire III rînd . -e. 2. -e roşie s. restaurant s. risca vb. Russe s. prune / . se réunir II reuşi vb.s*. romîncă s. reportage m. -e receptor s. realitate . realiza vb. réalisation / . a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s.propune vh. peu R rachetă s. fort.

sclav s. sare s. stilou s. stradă s. sportiv s. femme. splendide sporire s. soir m. social. -e sindicat s. strica (a se) vb. sphère / . sărbătoare s. syndicat m. lever stofă s. septembrie s. serbare s. sérieux. scribe m. sauver sanie s. special adj. maître m.s gabie s. spăla vb. tâche / . sticlă 1 s. să conj. signe m. sfătui vb. staţie o. excuse /. sticlă 2 (de apâ) s. sporit adj. épouse / . -ère străinătate s. cendrier m. serios adj. Spartiate m. . dire I I I stadion s. espérer splendid adj. sovietic adj. salle /. sardines / . lever scump adj. se glisser I. sfert s. serviette / . étranger m. şi adj. servietă s. semn s. blanchisseuse f. spécial. casser spartan s. scrisoare s. E t a t m. traîneau ni. scrie vb. stare s. scoate vb. sel m. maigrir II soare s. sală s. simple simţi vb. sportif. -euse servi vb. lettre /. secol s. scène /. changer schimbare s. étranger. service m. soi singur adj. verre m. bouteille f. semaine /. enlever scrib s. seul. station /. court. stylo m. simbătă s. carafe / . cher. salva vb. străluci vb. seară s. social adj. -e spectacol s. simplu adj. sortir I I I . de săptămînă s. éteindre I I I stîrni vb. străin s. écrivain m. arriver soţie s. sărbători vb. que. tête / . soleil m. sûr. stinge vb. stăpîn s. laver spălătoreasă s. augmentation /. escrime / . septembre m. servir I I I serviciu s. écrire I I I scriitor s. état m. système m. sénat m. conseil m. savant m. singe s. sécurité / . schi s. fêter săritură s. salade /. sacré. sat s. étoffe / . saut m. rue /. scăpa vb. scrumieră s. scaun s. pi. spera vb. vers spune vb. schimba vb. savant s. silhouette / . -e sinucidere s. ski m. estomac m. -ve spre prep. şi adj. slăbi vb. syndical. (s')écouler scurt adj. sang m. sarcină s. senat s. esclave m. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. securitate s. scula vb. domestique m. -e socialist adj. -e scuză s. spectacle m. stat s. briller strălucit adv. se gâter 561 . sine pron. accru. s a i n t . servitor s. soviétique sparge vb. salaire salată s. chaise / . s u i c i d e m. -e sigur adj. -e. sardele s. conseiller sferă s. samedi m. village m. poêle m. sentir I I I sindical adj. scrimă s. siècle m. sfînt adj. échapper scenă s. -e 36 siluetă s. stade m. sfat s. sport m. stomac s. sistem s. solide sosi vb. q u a r t m. sabre m . fête / .. changement m. -e sport s. -ère scurge (a se) vb. socialiste solid adj. salariu s. sobă s.

s. tipări vb. traduire I I I traducere s. -e succes s. toutefois tovarăş s. falloir I I I trecător s. terrain m. a da telefon vb. t r a m w a y m. teamă s. vivre I I I trebui vb. trece vb. temps m. passer tren s. t e n t a t i v e f. échecs m. base /. studia vb. surprise /. envoyer triumfa vb. terrasse / . surveiller surpriză s. entier. peur /. imprimerie / . sugera vb. trezi_ vb. père. tehnician s. (femme) tourneur student s. tu pron. salle à manger / . craindre I I I . şi conj. souterrain. tăgăduire s. timp s. succès m. ştiinţific adj. subi. t r a d u c t i o n / . tractor s. finir II text s. terasă s. teren s. -e.strîns adj. théâtre m. tot adj. suggestif. t r a i t e m e n t m. sub prep. savoir I I I ştiinţă s. termen s. tracteur m. toarce vb. automne m. tir s. science / . -e trai s. trolleybus m. subir I I suferit adj. tradus adj. telefona. transforma vb. terme m. serviette / . tînăr adj. hanche /. téléphone m.-e tipografie s.pi. suggestion / .sufragerie s. texte m. filer şti vb. sumă s. sus adv. triompher troleibuz s. teatru s. tard toaletă s. toilette /. -e supraveghea vb. monter suliţă s. camarade m. toamnă s. supérieur. technicien m. şervet s. é t u d i a n t m. tout. négation f. t r a h i r I I trăi vb. devoir I I I . j a v e l o t m. trăda vb. donner un coup de téléphone (de fil) . tenis s. tată s. -ve $ui vb. scientifique T tablou s. . p o u r t a n t . tennis m. strungar . réveiller trimite vb. tărîm s. étudier studiu s. t o i ' 562 . toujours totodată adv. durable tramvai s. tennis m. supărat adj. terminer. teme (a se) vb. serré. terrain m. (en) h a u t şterge (a o) vb. fâché. tir m. sugestiv adj. t r a d u i t . t e n t a t i o n / . -e superior adj. şold s. tentaţie s. -ère totdeauna adv. tableau m. chauffeur m. raisin m. -e Ş şah s. jeune tîrziu adv. t r a i n m. telefon s. tenis s. aussi şofer s. suggérer sugestie s. souffrir I I I . vie f. t u . papa m. termina vb. suferi vb. avoir peur temelie s. tourneur m. strungăriţă s. somme / . tentativă s. passant m. transformer tratament s. traduce vb. télé­ phoner telegramă s. imprimé. étude /. télégramme m. sous subteran adj. -e strugure s. filer ton s. trainic adj. en même t e m p s totuşi conj. imprimer tipărit adj. et. ton m.

âge m. contrée /. veine / . vitrine / .9. vindeca vb. vue /. vară s. . voir I I I veghe s. vase m. vent m. uşor adj. parole /. vehicul s. vicissitude f. umed adj. gne ţigară s. uzină s. stupéfait. université / . vînt s. vertèbre /. la •*. vers m.«. aubergine / . parfois. viu adv. porte / . anéantissement m. varză s. a — . vioară s. volume m. guérir II vineri s. facile uşura vb. union / . victoire / . vorbi vb. uniune s. verbe m. unde adv. certains unire s. paysannerie / . vară s. vigoureux.à la cam ţăran s. mouiller unchi s. usine / . oncle m. vin ni. dernier. haïr II urma vb. paysan m. -euse Z zadarnic adj. venir 111 venire s. uneori adv. faciliter utilaj s.. violette / . ţine vb. ziar s. journal ni. visiter vizită s. apercevoir III zdrobi vb. -e vçsnie adv. veni vb. -e vin s. zări ^6. parler vrea vb. vertebră s. viţel s. viteaz arlj. écraser viitor adj. gai. vorbă s. outillage m. vive violetă s.. union / . vain. vitrină s. vioi adj. vinătă s.s1. mur m. bateau m. chou m. pays m. prochain. vîrstă . violon m. viguros adj. vicisitudine s. universel. suivre I I I uşă s. -e zădărnicire ». verb ». vert. -e vers s. vie /. volum s. -le universitate s. arrivée / . -e uita 1 vb. zi s.. quelquefois unii pron. où unealtă s. victorie s. dire I I I zid s. vacances /.. navire m. vapor s. outil m. brave viteză . universal adj. -e văz s. été m. vesel adj. cigarette / . valoare s. journée / . vacanţa s. văr.seama tenir compte ţinut s. vecin s. verde adj. épaule / . pays m. jour m. vouloir I I I vreme s. ţărănime s.ţară ». veau m. vitesse /. cousin. -c vedea vb. /)/. -ère um&r . tenir I I I . vas s. visite / . vif. oublier uita 2 (a se) vb. mot m. urî vb. vină s. humide umezi vb. U ucide vb. surpris.. regarder ultim adj. vendredi m. temps ni. tuer uimit adj. şi adj. 563 . valeur / . voisin. éternellement viaţă s. zice vb. -e. céleri m. véhicule in. ţelină s.. veillée / . vivement vizita vb. région / .

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Le veston est court. Voici une porte et une fenêtre. chaise. PARAGRAFUL I. les enfants. III. P e t i t e . Les livres sont sur la table. Une. PARAGRAFUL II. la fenêtre. La serviette est bleue. III'. l ' h o m m e . le chien. le chat. Les livres sont dans la bibliothèque. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . Voilà une chaise. les chiens. des crayons. fenêtre. l'armoire. Où est la lampe? La lampe est sur la table. I une porte. une c h a m b r e . Voici une fenêtre. un stylo.PARTEA I PARAGRAFUL I. 567 . Le livre est sur la table. Un. Voilà un p o r t r a i t . livre. Une. IV Elle est petite. larges. une chaise. table. un j a r d i n . II. J e suis grand. g r a n d e . Vous êtes amis. des p o r t r a i t s . La jupe est courte. II. Ils sont amis. Ouvrez la porte. b l e u s . Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. Je ferme la fenêtre. u n a r b r e . Où est le chien? Le chien est dans la cour. des chats. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. grises. les fauteuils. Une. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . III. une t a b l e . Un. les magasins. Nous sommes dans la rue. Fermez la fenêtre. Voici une lampe. II le lit. un livre. Un. des livres. J ' o u v r e la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. PARAGRAFUL I. un fauteuil. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. III des lits. u n crayon. rondes. La blouse est rouge. Les enfants sont dans le jardin. II. les chaises. Le livre est bleu. une l a m p e . lampe.

J ' a i m e le raisin. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. La chambre a deux portes et trois fenêtres. le livre est sur le bureau. Eu am cinci creioane. six.PARAGRAFUL II. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. VI Voi sînteţi opt copii. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. quinze. Ils v o n t au t h é â t r e . III. Us (elles) aiment les fleurs. Le crayon est sur le livre. les filles. treize. Le chat est sous la table. J e compte de dix à vingt. J e a n et Georges comptent les maisons. seize. dix-neuf. Voici des ouvriers. î n odaie sînt trei p a t u r i . Elle a une gomme. Elle a une serviette noire. Nous comptons les arbres. la f e m m e . V une é t u d i a n t e . dix. Le vase est sur la table. III. d i x . Les garçons regardent les autos. î n curte sînt şase pomi. Iată cinci ţigări. Tu ai şapte bluze. Voici des boutons. PARAGRAFUL I. Les passants e n t r e n t dans un cinéma.h u i t . IV. Oui. PARAGRAFUL II. v i n g t . î n bibliotecă se află zece cărţi. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . I m o b i l u l are nouă etaje. Voici des é t u d i a n t s . l ' é l è v e . dix-sept. La maison a dix étages. douze. Nous avons quatre stylos. Voici un cendrier. Vous regardez les papillons. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. Iată o cutie de chibrituri. Tu aimes les poires. Les passants admirent les magasins. h u i t . In grădină se află zece oameni. III. deux. Nicolas aime beaucoup les pommes. Michel regarde un p o r t r a i t .

Il est ouvrier. Ferestrele camerei sînt m a r i . Tu n'aimes pas les fruits. Petre dă o pară Margaretei. C'est un jeune ouvrier. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. Ce garçon a dix-huit ans. cet. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. cette.III. X cette. Il y a six fleurs. ce. HI. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. cet. ce. Vrem să l u p t ă m pentru pace. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Georges n ' a i m e pas les fleurs. cet. ce. I m i place să muncesc. La m a i n a cinq doigts. Dans l'assiette il y a neuf pommes. des cravates et des jouets. IV.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. cet. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . cette. C'est u n magasin universel. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Ces magasins sont grands. des chemises. N ' a s . PARAGRAFUL II. mais j ' a i m e aussi !es pommes. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . C'est une armoire. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Il y a sept fenêtres. Dans ce magasin on trouve des robes. ces. cet. Ils sont p a y s a n s . Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. 569 . Le chat est sur la chaise. Vă place să v o r b i ţ i . IV. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Ea preferă să privească gravurile. Ei doresc să dejuneze. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. PARAGRAFUL II. cette. IV. PARAGRAFUL I. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. Marie a une serviette verte. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. j ' a i m e le raisin.

monsieur. blanches. noirs. blancs. des t h é â t r e s . Les fruits des arbres sont encore verts. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . Les fruits de ces arbres sont rouges.II. Nous ne guerre. celui qui a des souliers noirs est mon frère. ei sînt la cinematograf. XII —Bonjour. PARAGRAFUL I. IV. Nous l u t t o n s pour la p a i x . et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. roumaines. el este tehnician. m a d a m e . Danielle est l'amie d ' H é l è n e . Celles-ci sont Marie et Hélène. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. 570 . Voici deux papil­ lons. je regarde les vitrines. Il donne un mouchoir à Nicolas. Les souliers de Basile sont noirs. Voici deux p o m m e s . a sept lettres. celle-là est verte. Il parle a u x touristes. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. m a d a m e . celui-là est bleu. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . celle-ci est rouge. de m ê m e . celui de Basile est professeur. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. Ceux-ci sont Michel et Pierre. ceux-là sont J e a n et P a u l . Voilà deux enfants. des cinémas et des stades modernes. j a u n e s . Tu eşti funcţionar. m a d a m e Leblanc. Il donne un jouet à l'enfant. ea este artistă. — Mes hommages. La couleur des raisins est verte ou noire. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . comment allez-vous? — Merci. À Bucarest il y a des musées intéressants. grandes. IV. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . J e montre a u x garçons la carte du pays. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. Le frère de Marie est ouvrier. La fille du voisin a sept ans. Noi sîntem acasă. rien. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. celui-ci est j a u n e . je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. Cine admiră acest film? Voi. Aimez-vous les bleues. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. bien. HI. V. Le j a r d i n de l'usine est vert. bleues. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. j e u n e . — A u revoir. Basile donne une pomme à Antoine.

progressistes. mangé. Bijoux. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Tes frères passent. Nous avons visité nos parents. L e . Coloniaux. Gérard est. La. Un. V i t a u x . a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. célibataire. acceptant LECŢIA I. é t u d i a n t e . Leurs livres sont instructifs. des. Sa famille est assez nombreuse. P a u l contré Georges et Irène. L e s . Le. Festivals Mondiaux. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. une. Cette année il va à la mer. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. Nous avons chanté cette dix pommes. Ma soeur est sténodactylo. Je compte mes cigarettes. Des. son. N a t i o n a u x . V. Uni'. Un.PARTEA A II-a LECŢIA II. Des. III. surgissant accepté. a y a n t allé. Nouveaux. D e s . é t a n t eu. Chevaux. Oncle. dormant travaillé. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. mon. des. La mère d ' A l a i n est chimiste. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. Des. fini. Une. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. trouvé. leurs vacances à la montagne. été. La. 571 . Exceptionnelles. Egaux. Ils ont travaillé dans une fabrique. Des. Mon père est ingénieur. Joujoux. 1 III. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Ton. mille. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. allant fini. Tu as eu IV. L a . mon. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Gâteaux. travaillant acheté. Des. finissant dormi. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Des. achetant s u r g i . Des . La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. Mon amie a été ouvrier. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins.

choisissez. cinquantetrois. tirons. beaux. Ce vieillard a dépassé soixante ans. tirez. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. tire. quarante-neuf. cent onze. les cous. ^ o n S r a n d-pére est vieux. ramassant inspecté. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. les bateaux. quatre-vingtonze. 572 . cent quatre-vingts. treize cent vingt. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit.LECŢIA I. aime. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. quatre-vingt-quatorze. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. trente-huit. La maison a quatorze fenêtres. aimez. blanchissant aboli. Mon père a cinquante et un ans. LECŢIA II. les genoux. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. cinquante-sept. V. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. IV. cent deux. Restez demain à la maison. Regarde ce portrait. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. soixante-dix-huit. choisis. III. quatre-vingt-un. Ce livre a vingt-cinq chapitres. dix-neuf cent soixante-dix. Il a quarante-deux ans. dix-neuf cent quatre-vingts. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. J'ai lu cinquante-neuf pages. les cheveux. abolissant vingt-cinq. nous avons grandi ramassé . V. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. les bras. nous avons soigné j'ai grandi. choisissons. deux cent un. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. aimons. douze cent soixante et onze. sept cents. inspectant instauré . Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. IV. glorieux. a 4-a Soixante et un. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. quatre-vingt-quatre. trente. dix-huit cent quarante. Dormons bien. instaurant blanchi. soixante-dix. II. il a quatre-vingt-un ans. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. Il est encore jeune. soixante-quatorze. amicaux. nous avons travaillé j ' a i soigné. J'ai travaillé. soixante et onze. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. Choisis une cravate rouge. vingt-neuf. Ma cousine a vingt-deux ans.

A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e .c i n q u i è m e . Aïeux. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . J ' a t t e n d r a i . E m a u x et Camées. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. a 5-a Nous serons. du rein et du cœur. Ils m a n g e r o n t . d e l ' e s t o m a c . IV. a n i m a u x . j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Vous visiterez. Il sera médecin. La première. 573 . des os. Y e u x . de l'ouïe. Elle finira. soixantième. D é t a i l s . A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . de l ' o d o r a t . une omoplate. S e p t i è m e . un crâne et des os. T r e n t e . m. minéraux. Tu r e p o n d r a s . Il pensera. Il guérit les blessures de ses a m i s . des veines.LECŢIA I. Coraux. Elle choisira. Y v o n n e est b l o n d e . Il étudiera les organes de la v u e . Premier. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. des poumons. Il aime déjà soigner les m a l a des. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . Ils p r e n d r o n t . II. des muscles. Ils danseront. soixante-douzième. végétaux. Il p r e n d r a . V. Vous r e g r e t t e r e z . Aïeuls. Tu seras. du goût et du toucher. v i n g t q u a t r i è m e . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. Cinquième. V i n g t et u n i è m e .

la cuisine et und é b a r r a s . a 8-« La chambre de Jacques est claire. Vers. Les enfants avaient besoin de trois chambres. À . A t t e n d a i s . Les petites chattes. IV. H a b i t a i e n t . La sienne. Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. la vôtre. un grenier et une cave. De. finissons le l i v r e . Des paysannes roumaines. V. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. nous portons une valise J e porterai une valise . É t a i s . deux balcons. la chambre de Jacques. Une ouvrière française.III. portez une valise J e finis le l i v r e . La maison a une belle terrasse. finissez le livre LECŢIA I. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. Une bonne épouse. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. Avait. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . Dans. LECŢIA II. V. à l'étage. un bureau. Par. La mienne a trois fenêtres. Pour. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. Dansaient. portons une valise . La fenêtre n'est pas trop large. T o n . s'amusaient. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . une armoire et. Yves n ' a pas rencontré Mireille. III. la salle à manger. N o t r e . Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. deux 574 t . nous avons porté une valise Porte "une valise . II. Sous. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. une salle de bains. De. deux chambres à coucher. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. J e porte une valise. Mes. les tiens. Tu n'es pas m a l a d e . D i s c u t a i e n t . À. IV. Dans sa chambre il y a un lit. une t a b l e . Vezi compendiul de gramatică. trois chaises. il y a deux t a b l e a u x . Il n ' a pas écrit cette lettre. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . Tu n'as pas vu ce film. un couloir. Lucien n ' a pas été mon a m i . Dîniez. La maison n'est pas grande. P r o m e n a i t . le sien. un fauteuil.

LECŢIA II. Parle-lui de notre enfance. une petite bibliothèque. j e . eux. J ' i r a i . Alain n ' a pas besoin de paletot. Alain a besoin de bas. V o u s : vous. Hugo que j ' a i m e . ils. V. N i . V o u s . Nous.p u p i t r e s . Il va à la fabrique à bicyclette. ("est là q u ' e s t mon oncle. C'est mon oncle qui est là. toi et ton a m i . J e lui parle de toi. Gracieusement. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . un pardessus. J e suis allé. Sa chambre est grande et b e l l e . Joyeusement. ment. IV. 575 . LECŢIA I. Hier j ' a i été chez le coiffeur. V. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. N o u s . allé. E u x . H é r o ï q u e m e n t . III. L a . m ' . mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. Personne. Sa mère est une bonne couturière. J ' . j a u n e s . I l . Toi. Hugo. Elle a quelques robes élégantes. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). III. F e r m e m e n t . Claire se souvient de vous. Curieusement. Tu. lui. J a m a i s . Plus. Vous. deux jupes. Rien. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. des boutons. deux chaises. de p y j a m a s . lui. IV. de fleurs ou de colliers. Alain ne trouve plus son béret. de mouchoirs. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Aucun. de chemi­ ses. Ce sont les poésies de V. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . ni. Je vous félicite. Sévèrement. Jean te montre sa m a i son. des ciseaux et du fil à coudre. C'est moi qui remarque cette actrice. eux. La mère d'Alain est inquiète. vous. Jacqueline lui donne des aiguilles. la tienne est petite. Allons. Demain j ' i r a i chez le dentiste. Ils vont. C'est moi qui aime les poésies de V. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . Pas. u n m a n t e a u . Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. Sa chambre est sens dessus dessous. Elle lui donne un livre. Moi. A l l a n t . 11 est en retard. Nous irons. rouges. Familière- P a s . 1'. Le film a été intéressant. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. R a p i d e m e n t . quelques blouses. J a m a i s . J a c q u e l i n e aime les robes simples. J ' a l l a i s . C o q u e t t e m e n t . C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. L e n t e m e n t . III. Accidentellem e n t . je te le raconterai demain. Légalement. bleues. Nous sommes allés. Dis-lui de partir. I n d i g n e m e n t . J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. N é g a t i v e m e n t . Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. Va.

du. Remarqua. du. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse LECŢIA a lia Toute la famille se réunit au petit-déjeuner. du. de i'. Vieil. Décidâmes. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. des couteaux. de la. Du. C'est toi qui préfères le jaune. On a servi des mets savoureux et de bons vins. essuyai. Beaux bleus. des. C'est la guerre qu'ils dénoncent. Rentrâmes. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire de grand-maman. Molles. La. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. Les. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. . Il est contre les cures d amaigrissement. directeur. des cuillères et des verres. au