P. 1
Franceza Fara Profesor

Franceza Fara Profesor

|Views: 10|Likes:
Publié parBaboonela

More info:

Published by: Baboonela on Sep 20, 2013
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

ş. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila.NOŢIUNI DE FONETICĂ. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. ţ. trema). pe care le dăm aici. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. pe lîngă literele alfabetului latin. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. 13 1 a . în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. Acolo unde a fost posibil. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . utilizează şi unele simboluri speciale. In comparaţie cu limba romînă. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. î. vor servi ca norme de orientare generală. V. mai departe). ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. în afară de literele alfabetului francez.

-t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin.z.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. de obicei. e mut care: a) nu se rosteşte. 14 . Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie.

n2. o nazalizează pe aceasta. mai d e p a r t e ) . p.vocalelor a. m1. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. d.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. /. l. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. u r m î n d după o vocală. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. în general cînd este u r m a t de două consoane. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. i. Acest sunet se transcrie p r i n t r .) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). (v. o. hot. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. r 3 .b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. k. a. 15 . 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . Se transcrie p r i n t r .

mai departe). nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. în general. de obicei. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. o. şi p. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. i. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. ca un t romînesc (se transcrie prin t). X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . de obicei. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care.

se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. h mut.o s i n g u r ă literă.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . h aspirat. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială.

î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea.i în romîneşte (ex. ace­ laşi s u n e t . oe.G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . ue redau t o a t e . sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . n'iel = m i e l ) . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. oeu. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . inexistent în limba r o m î n ă . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. sunetele ce. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . în scris. a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\.

am. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. in. im.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. em. r e d a t e în scris p r i n t r . en. en. nu reproduc. sunete inexistente în limba r o m î n ă . E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. ein. on etc. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. cu deosebirea că este închis. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. em. în general. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. Combinaţiile de litere an.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . aim. Vocale nazale Vocalele nazale. yn. en. ain. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . om. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. g r u p u r i l e d e vocale eu. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. im. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . ain. un. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. e deschis [s].

citindu-se il: [mii] (o mie). arai [ami] (prieten).vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). ennemi [enmi] (duş­ man). lundi [lôadi] (luni). oe etc. oi. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. inerte [inert] (inert). Cînd sînt. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. bonbon [bôbô] (bomboană). Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. son [s3] (sunet). grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. Semivocala w este redată în scris prin ou. In scris se redă prin i. y. u r m a t e de o vocală sau. cu unele excepţii. grupul ill nu are valoarea lui yod. cu care formează împreună un diftong). 20 . Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. viile [vil] (oraş) etc. ii. 1. fin [ve] (vin). ill ( -j. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). Se transcrie prin [/]. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. enfant [ălă] (copil) etc. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. de consoana d u b l a t ă m sau n.

In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . Astfel. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. Accente In limba franceză 1. Accentele au uneori rol fonetic. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis.De asemenea. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . rolul lor fiind p u r etimologic. alteori au rol pur ortografic. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta.

téléphone [telefon] (telefon). Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. i. e. exact1 [egzakt] (exact. 2. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. ph.s). înaintea grupurilor eh. {à. uneori. de asemenea. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime.Observaţie. etc.) Accentul se păstrează însă. gn: déchet [de/e] (deşeu). deşi este. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. în primul rînd. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. éclairer [eklere] (a lumina). o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. rol etimologic. compararea. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. Accentul se m e n ţ i n e . De exemplu: gust — goût [gu] . régner [rene] (a domni). grafic. castel — château [/ato]. are în limba franceză un rol cu totul diferit. 2 1 22 . Accentul cir­ cumflex are. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). th. In astfel de cazuri. In al doilea rînd. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). cu limba romînă poate fi. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). la rubrica Observaţie. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . dessin [desë] (desen). identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. o. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. Observaţie. baston — bâton [bată] . şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. déjà. efficace [efikas] (eficace). 3.

a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei.— aşezat deasupra vocalei e dă. sûr [syr] (sigur). care se aşază deasupra vocalelor e. în gene­ ral. accentul circumflex indică. se pot elida vocalele a. de obicei. unui a închis şi. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . valoarea pôle [pol] pol Observaţie. Pe lîngă rolul fonetic. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . e. côte [kot] (coastă). respectiv. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 .

în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. în general. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. în c u v î n t u l petit. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate.homme2. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în cursul l e g ă t u r i i . faţă de celelalte. fiind m u t . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. cuvintele nu se folosesc izolat. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t .u n c u v î n t . Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. m a i a p ă s a t . Şi c u m . Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. De e x e m p l u . % • . Spre deosebire de limba r o m î n ă . 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). 1 .

cons. — în general. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . Există unele legături interzise. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). e + 2 cons.

z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons. (r.eons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .

oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .

u se + e. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - .(intervocalic) c + e. y ç + a. o.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. i t i -f.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. i.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. cinéma [fas.

PARTEA ! .

.

une porte Voici une porte. 31 . une fenêtre Voici une fenêtre.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une chaise C'est une chaise. T\ une table Voilà une table.

un portrait Voilà un portrait.Voilà une chaise et une table. une lampe C'est une lampe. un livre Voici un livre. . 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un crayon Voilà un cravon. Voici un livre sur une table. un stylo Voici un stylo.

i . Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin.VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . în general.. 1 ' s . une chambre lyn Sabrl o camera . . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. . " rJ. . une lampe vn lap o lampa v . Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). fille—grupul UI redă s u n e t u l yod... P a r t e a i n t r o • ductivă). . . bine d e t e r m i n a t . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . Feminin une [yn] une porte [yn port]. se referă. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . r . lampe.-. chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. . une chambre (feminin). . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. r .

. un stilou. o masă. o cameră. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. o lampă. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. Iată o lampă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată un scaun. Iată un portret. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. un creion. un scaun.Observaţie. Iată o lampă pe o masă. Iată o uşă şi o fereastră. I I . o carte.

Fermez l'armoire. Ouvrez l'armoire. C'est l'armoire. 3* Je ferme l'armoire. 35 . J'ouvre l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. c'est„une armoire.

Voici un chat. . Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. C'est^un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. 36 Voilà un chien.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit.

Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Voici un homme.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/.. sous. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . où—grupul ou se citeşte u. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 .) [larbr] p o m u l . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est... le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e .. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. ouvres. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m.? (Est-ce. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . ouvrez. la chambre [ l a ^ / â b r ] .

d u l a p u l . E u des­ chid uşa. în l i m b a franceză. I I I . închideţi fereastra. de o b i c e i . Eu închid fereastra. o grădină. fereastra. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . Unde este cîinele? Cîinele este în curte. cîinele. . p r e p o z i ţ i i l e s î n t . în dulapul mare).d e t e r m i n a n t (pe masa mea. un p o m . pisica. Qu'est-ce que c'est? . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Unde este pisica? Pisica este în grădină. Deschideţi uşa. u n fotoliu. o m u l . II. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină.

nnrn amu Voici une maison. Voici un„homme et une femme. L'homme et la femme sont dans la chambre. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED .III Voici un livre. Le livre est sur la table. Voici des livres. 40 Voici 'des maisons. y . Les livres sont dans la bibliothèque..

copilul 41 .</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. ». J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . !.)[làfô].Voici d e s w h o m m e s et des femmes. Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .

p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. un portrait. le magasin.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . l'enfant... p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . le chien. un livre... o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie.. II.armoire C'est.. lit nehotărît corespunzător: C'est. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. la p l u r a l ... F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . garçon C'est.. . Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte".. un chat. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. stylo C'est. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. de obi­ cei. bibliothèque . un crayon. la chaise.. maison C'est. le fau­ teuil. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. înlocuiţi punctele cu articolul C'est.

est courte. Le mouchoir est bleu. Le béret est rond. La fillette est petite. Oui. vous^êtes petits. Ils sont_amis. Le pantalon La jupe est court. La serviette est rouge. La blouse est bleue. 43 . Je suis grand.§ IV Le garçon est petit. Nous sommes petits. La montre est ronde. La jaquette est large. Le livre est rouge. Elles sont w amies. Le veston est large.

-e [pti. -ă la jupe [la. -ă le béret [la^bere] basca rond. -à le veston [la^vssto] vestonul.bluz] bluza bleu.serviet] servieta rouge [rug] roşu. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . -e [leur.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m.) [il] elles (/. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). râd] r o t u n d . Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . grad] mare petit. sacoul large |larg I larg. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court._3.) [il] elle (/. -e [ro.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. kurt] scurt. -e [bl#j albastru.VOCABULAR grand. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. î n limba franceză. -e [ami] prieten. Partea introductivă). -e [grâ. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. orice verb se conjugă numele personal subiect.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. ptit] mic.

Servieta este albastră. Cartea este albastră. Fusta este scurtă. Noi sîntem pe stradă. montre. rond. 45 . bleus •— lieues etc. I I . III. grand. Bluza este roşie. ca şi la substantive. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. Cărţile sînt pe masă. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. de obicei. E u sînt mare. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. Pluralul adjectivelor se formează. lampe. 1. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). jardin. enfant.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Les chaises sont (gris). Les rues sont (large). Voi sînteţi prieteni.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . ils sont. Ei sînt prieteni. Les fauteuils sont (bleu). Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. chambre. Observaţie. Vestonul este scurt. d a n s .

Des garçons et des filles traversent la rue.entrent dans^un cinéma. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Des w ouvriers.§ v Voici un boulevard de Bucarest. au théâtre ou au cinéma. Ils^. ICINLMA 46 .des_employés. Les passants admirent les vitrines. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Les w autos circulent à grande vitesse. Ils regardent les objets.

) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. pronunţă regardent. ) [Ielev] elevul. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. două genuri. în general. în aceste traversent. cuvinte.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. de l a .) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. E l e formează.VOCABULAR de [do] din. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . (feminin). /. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 .

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

G. G D. une. D. 3). [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. la N. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. A. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). prepoziţia à se c o n t r a c t ă . des: Je montre une photo à nn ami.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. aux (à -f.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. r e s p e c t i v . d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. à Â . le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. IV. G. A. la G. Le guide parle aux touristes.le = au. de D. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . à -f. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. A.

El vorbeşte turiştilor. E l dă o jucărie copilului. H . Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Pierre donne une poire à Marguerite. gravure. Les fenêtres de la chambre sont grandes. culturel. République. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. Pantofii Iui Vasile sînt negri.EXERCIŢII I. t e a t r e . III. Les usines de Bucarest sont grandes. Basile montre des livres a u x touristes. Fratele Marier este muncitor. Zidurile imobilului sînt albe. . I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. Rochia unei fetiţe este mică. F a t a vecinului are şapte ani. Grădina uzinei este verde. Citiţi cuvintele următoare. La Bucureşti sînt muzee interesante. s t a t u e . băieţilor harta ţării. E u arăt. populaire. universel. Les vitrines du magasin sont splendides. Durand. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. Nous admirons les statues de la ville. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. cine­ matografe şi stadioane moderne.

merci. celle-là coûte 18 francs. Celle-ci coûte 20 francs. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. merci. comment ça va? -—Merci bien. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . 72 . Durand qui désire des m o u c h o i r s .§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. et toi? — De m ê m e . M. qui admire une v i t r i n e . c'est M. M. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. c e r t a i n e m e n t . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. — Bonjour cher Lefèvre. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. monsieur.

-e [kâtà. m o n s i e u r . Abréviations courantes M.M. bien s û r . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . m a d a m e . Comjmlent ^. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . kôtàl] jmulţumit. M. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . m a d a m e . Durand: Mes_. Lefèvre: Oui. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. Lefècre et M. Celui-ci coûte 4 francs. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s .re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. M. au revoir. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . mademoiselle? La vendeuse: Oui.hommages. 73 . Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . -ă. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. d r a g . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. chère [Jer] scump. M. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c .

e w t w a ] Qui est là? Moi. p . 1 Genul neutru. fem. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. se întîlneşte la unele categorii de pronume. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. et toi? [mersi^bjs. si] Observaţie.a lui. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. 4 4 ) .a plural. La persoanele I şi a I I . celui de Catherine est bleu. acel celle [selj cea. acest lucru i [ aceea. 74 . acei celles [sal] cele. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . celle qui coûte 20 francs. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . care nu există pentru s u b s t a n t i v e . elles \0. acele Singular celui [salqi] cel.sl. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. elle [lqi. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . Le mouchoir de Marie est rouge. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . il a besoin de mouchoirs. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v.Formele simple mase.

Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. între radical şi terminaţie. gru­ pul iss. — La revedere. -issons.Verbele. Persoana 1 . ce rrrai faceţi?— Bine. — Omagiile mele.. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. doamnă.z. rs . a Ii-a . a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. frecvent în­ trebuinţate. mulţumesc. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. nimic. privesc vitrinele. -issent.-isse.. doamnă Leblanc. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. doamnă. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. -/«. dar. spre deosebire de cele din grupa I. -it. Verbele din această grupă sînt regulate. — Alegeţi ceva? — Nu. la fel. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. EXERCIŢII I.. consoana finală -r se pronunţă.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. domnule. intercalînd la unele timpuri. dar dumnea­ voastră. în general. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. Fiind relativ puţine la număr.

din următoarele Les (splendide) villes (roumain). peuple. noix. tu es fonctionnaire. rien. aceia sînt Ion şi P a u l . Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. V. tailleur. Henri. il est technicien. Un (jeune) ouvrier. on construit. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. Dupont. lui. é t u d i a n t . Des chemises (blanc). nous sommes à la maison. — maison. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. Conjugaţi I U . Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Des cravates (bleu). IV. paysan. papillon. enfant. Vecinul lui Alexandru este muncitor.I I . doigt. Daniela este prietena Elenei. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Antoine. ils sont. dans. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. Iată doi copii. acela este albastru. J e a n . sœur. eux.' travailler. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Acestea sînt Maria şi Elena. Noi luptăm pentru pace. Des boutons (noir). ils sont au cinéma. souvent. EXERCIŢII I . soie. Conjugaţi H I . couleur. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. acela este verde. choisir. cel care ave pantofi negri este fratele meu. chambre. m a m a n . fillette. Vasile dă un măr lui Anton. — magasin. sur. Noi nu dorim războiul. — déjeuner. costume. Nous. ensemble. bureau. Les (grand) usines. cel al lui Vasile este profesor. demander. — famille. vêtement. elle. Traduceţi: Moi. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. prune. technicien. jeune. Qui admire ce film? Vous. Aceştia sînt Mihai şi Petre. entrer. mouchoir. différent. je suis ouvrier. 76 . comment. — boîte. gravure. pays. passant. lutter. Toi. cinq. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. elle est artiste. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. II. I a t ă două mere: acesta este roşu. Fructele acestor copaci sînt roşii. raisin. fonctionnaire. Alain. Des souliers (jaune). voisin. — mur. client. Arăt studenţilor o carte. universel. m a i n .

PARTEA A lia .

.

1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . Marc. J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . Ma mère. est w écolier et m a soeur a î n é e . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. L u c i e n . Hélène G i r a r d . Antoine G i r a r d . P a u l et Michel. Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . H e n r i et Claude. Mon père. est s t é n o d a c t y l o . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . H u g u e t t e et mes cousins G u y . Mon frère cadet. Micheline. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . P a u l . est chim i s t e . et une sœur. Claire. J a c q u e l i n e . 79 . J ' a i d e u x frères. J a c q u e l i n e .

n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . lisant des |]'vres_.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. flân a n t . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier.e | pue] mai vîrstnie. <?«.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . .) [lekolje] şcolarul a î n é . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. (ÊÈXjt't$ 80 . -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. D o r m a n t b i e n .) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.iiislrurt ils. n a g e a n t . :^.

în desfăşurare: les années de guerre. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. Spre deosebire de limba romînă. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.

sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Ma mère est chimiste. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t .a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . 82 . în locul formelor de feminin ma. ton. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Il passe son congé à la mer. Leur frère cadet est écolier. Notre maison est grande. noastră votre vostru. Ca şi în limba romînă.a grupa a I l I . mele t ă i . sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. tale săi. Observaţie. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. I a t ă a d r e s a m e a . Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . ta. iar al lui être este étant.

. J e vois .. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. Elle me d o n n e .. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e .. . .. a m i est jeune.. Indicaţi participiul être. maisons et . cousine de Marie est étudiante. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). EXERCICES I.. . -it.. . chimiste excellente. Familia sa este destul de numeroasă. E i se p l i m b ă c î n t î n d . frères d e . . livres.. Il passe ses vacances à . 83 . surgir. accepter. .. Sora mea este stenodactilografă. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. . îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. enfants dans le j a r d i n . în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. el serveşte la formarea timpurilor compuse. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. . de mod e t c ... travailler. iar al verbului auxiliar être este été. . La verbele din grupa I. ... înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. avoir.. Iii merge anul acesta la m a r e . .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . Je r e g a r d e . cousin. ouvrières sortent de l'usine. . t a n t e d e . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. . mer. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. frère de René est l'ami de . père d'Alain est ingénieur. amie e s t . III. . . ouvriers e t . Marna lui Alain este chimistă. -u: partir — parti apprendre — appris etc. aller. . . . ami sont ouvriers. el precizează împrejurarea de t i m p . acheter.. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: .. Cărţile lor sînt instructive. Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. -is. IV. jardins. . Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e .. . . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. finir. ..

h a b i t e n t assez loin de nous. e s t ^ u n e femme énergique et 84 . v i e u x .à la r e t r a i t e . comme d ' h a b i t u d e . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. J e a n n e Gir a r d . M a i n t e n a n t il est^. Ma grandm è r e .2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. Mon grandpère. Robert Girard. Ils sont.

] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . qui aime le sport. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . Nous^aimons bien nos grands-parents. -e [plë. Oncle Gérard n'est pas marié. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. număr cu soţ 85 . Oncle Gérard. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. cu toate aces­ tea plein. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. a duce l'image (/. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . On a fait des projets pour dimanche prochain.pourtant pleine de douceur. proiectul prochain [pro/ë] viitor. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. m o n t a t o r l'usine (/. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Il est célibataire. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. plsn] plin.

precum şi numeroase verbe intranzitive. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. venir.).Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. arriver. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. Spre deosebire de limba romînă. deci ca p r o n u n ţ a r e . 86 . naître etc. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. mourir.

B . care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. le carnaval. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. adică cu t e r m i n a ţ i a -s. le joujou (jucărioara). Astfel. le chou (varza). c a : le bal. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. Us cailloux. le chacal (şacalul). les genoux etc. les choux. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . le festival e t c . . les joujoux.In acest caz. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . C. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . le caillou (pietricica). ) . P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. -eau. les carnavals e t c . s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria).

cousines.. Il est ouvrier. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor.. jardin. Nous chantons cette V . Je déjeune en famille.. Bunica mea a crescut cinci copii.. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. finir. II. trouver. Elle n'aime pas les (bijou). maison. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance.. . Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer.. Irène. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. .. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. écolier... Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. . .. I V . manger. cris. Nepoţii îşi iubesc bunicii. livres. Unchiul Gérard este celibatar. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante.. Cette fillette aime ses (joujou). montagne.. Bunica lui Alain este o femeie energică. Les hommes doivent être (égal). . Tu as dix pommes. I I I . . fabriques. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Ce sont des livres (nouveau). Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents..în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . El a lucrat într-o uzină de avioane.. petits-fils. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. nehotărîte: cu articolele . ....

eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . •3 £ •* * > t» M» -Q -. w w o r^l . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.T. . -o ep «: -S-aO-cO .Oi X -.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .1 C D O 3 w ~ ci . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . ™ / " \ cy a.5 • ! S* cr ^5s = « CD I.S If.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.5 2 0.13 3. f-. bfl C D i..5 l-H . .- C D 3 CD -CD OH •C' « .CD o / 3 3 -3 .IU « eu a -X. Ci > Ci . r^ <*~ a. a.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. ci _ .

— Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. Yves Grégoire. je sens de plus„. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. — Vos parents doivent„être encore jeunes.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. On voit que vous faites du sport. Monsieur Grégoire. puisque j ' a i .ans. deux frères et une sœur. Monsieur Grégoire. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. Vous„ avez.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. — Bonjour. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. elle a quarante et un^. le petit-fils de votre ami Robert Girard. — Ah. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. jeune homme? — Dix-huit ans. Il y a quinze ans. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. si je ne me trompe. — Sont-ils nombreux? — Naturellement.

-ne [<îsjs] vechi. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. m. m.) vieillir (vb. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.eu sept enfants ! Les^uns sont petits.) la vieillesse (f. Maintenant je dois vous quitter.m. tinerică a întineri a se întineri.) t î n ă r . -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. Louis — dix-neuf. -e (adj.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.f. ) la jeunesse (f. -ă tinereţea . a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. f.) le vieillissement (s. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.) le vieillard (m. VOCABULAIRE l'âge (m. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. şi adj. vîrsta 2. tineretul (fam. Saluez de ma part votre famille. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă .) jeunet. şi adj. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit.) se rajeunir (vb. -te (adj.) vieux (s.) rajeunissant. veche b ă t r î n u l . evul: le moyen âge evul mediu. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea .) le rajeunissement (s.f.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i .) vieilli. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . şi adj. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^. Notre famille est grande.) tinerel. je suis pressé.epoca. ) 1. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.) vieille (s. -e (adj.) rajeunir (vb.

Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. cinquante et un. 3 1 . instaurer. glorieux. Tatăl meu are 51 de a n i . 1. J'ai 35 ans. blanchir. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . E l are 42 de a n i . 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Scrieţi în litere următoarele abolir. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 49. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). I I I . Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. beau. Scrieţi grandir. le cheveu. I V .GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . 60 (soixante). 29. 38. le cou. 57. Verişoara mea are 22 de a n i . inspecter. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. 40 (quarante). 4 1 . soigner. le b a t e a u . a m i c a l . 3. 53. trente et un. EXERCICES I . V . î n limba franceză. cardinale: numerale 25. quante). le genou. quarante et un. E l este încă tînăr. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. trente-trois. Această carte are 25 de capitole. 30. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. II. 2. 92 . Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. Casa are 14 ferestre.

306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . — 2000 k m . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. du sport. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . Guy. d e s _ a r t s . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . indiquez i aussi celle . premier prix de géographie au lycée. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. des sciences t e c h n i q u e s . de l'hisloire. du D a n u b e . Michel. — Très b i e n . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . — Bien.

-elle [natyrel] n a t u r a l . grea la. Claude. . . c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. Moscou — 6 208 000 habitants. agrea­ bil. . a re­ flecta l'instant (m. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. . un student) l'attention (/. -e [ekseîà] excelent. . -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. Tokyo — plus de 1C 000 000. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. . -ă. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. ply^. plus long que le Rhin. — Bucarest —environ 1 300 000.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000).. le mont Everest a 8 848 m. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . m a i lung d e c î t . . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. Et „l'examen" continue..-— Cette fois-ci c'est w inexact. Pog':r. plus long q u e . a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. — C'est ça. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. Il est de 1 500 km.15^ka . . Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. le nombre d'habitants de Bucarest.. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 .] el este e u . Moscou et Tokyo. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . [ i l „ e dd .. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. — Si je ne me trompe. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. Paris. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam.) prietenul. —• Vous w avez bien répondu. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e .

..) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. ocolul. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă.ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a . plimbarea 2. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . construi. -ă l'examen (m. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1..-. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . ..répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. î n v î r t i t u r a .

60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. cu excepţia lui un. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . vingt. Numeralele cardinale sînt invariabile. După numeralele 80 (quatre-vingts). 1. cent. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4.

Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). I şi a I i . capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. întrebuinţat ca substantiv ( = milă.5. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . u n sfat. u n în­ d e m n . măsură de lungime). Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. Mille. I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . Notă. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . 2. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane.a p l u r a l . 1.

el are 81 de a n i . 84. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. 71. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . Balzac s-a născut (est né) în 1799. Maupassant s-a născut în 1850. "78.EXERCICES I . parmi lesquelles Charles Gounod. IV. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. domine toute la ville. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. 74. 1980. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. Această carte are 987 de pagini. 91. 1840. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. Să dormim bine. 1320. Staţi mîine acasă. 102. V. Elle a 306 mètres de haut. 81. 1970. choisir. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. III. 94. Sena are 776 k m . 1271. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. tirer. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . au Champ-de-Mars. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Alege o cravată roşie. 201. 1799. 70. 111. Alexandre Dumas. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Volga (La Volga) are 3 688 k m . 700. 98 . Victorien Sardou.

gracieuse et massive à la fois. sans nul doute. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. monuments et places. du Luxembourg. .Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. sur la rive droite. objectif touristique de premier ordre. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. ville coupée en deux parties par la Seine. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. qui coule sous trente ponts. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. les jardins verdoyants des Tuileries. le Panthéon. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. la célèbre Tour Eiffel. les poétiques quais de la Seine. le Sacré-Cœur. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. unique au monde.

Je m'inscrirai à la faculté de médecine. j ' a i décidé de devenir médecin. un petit nez retroussé. elle a des joues vermeilles.. La petite Yvonne. poursuit son cousin.. écoute parler son cousin Alain. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. les mains. les.. je peux t'indiquer le nom de 100 . très sérieuse.la bibliothèque de mon oncle. ce mécanisme si compliqué.. ses_ yeux sont bleus. Par exemple. Tu sais.. les jambes. les bras.. — Vois-tu. Je guérirai les malades. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. le tronc. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. Elle est si jolie. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. le cou.

-oasă écouter [ekute] à asculta joli. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. des v e i n e s e t d e s w os. la c o m p o s i t i o n d u s a n g .-ă. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . . .c h a q u e doigt de la m a i n . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . [lewzwo] 101 . aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. -e [ratruse] cîrn. -ă le nez [ne] nasul retroussé. ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient.v o u s s a t i s f a i t . p r i n s . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. des d e n t s . -le [vermsj] r u m e n . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. -e [joli] drăguţ. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. -e [ata/e] legat.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . ANECDOTE Chez le d o c t e u r . -e [ymif] omenesc. — Tire la l a n g u e . -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. . le n o m des nerfs et des m u s c l e s .-euse [serj0]. la p l u r a l . E t e s . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . serios. . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca.

-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. sare în ochi a fi curajos. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -ez.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau.-oasă urît. -e frumos. . belle laid. bel. -as. -ons. terminate la infinitiv în -re. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. Verbele din grupa a IlI-a.

loin du cœur. vinelor. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. I I . El va fi student la facul­ tatea de medicină. oaselor. Tu (être) un homme cultivé. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . III. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal).. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. I V . Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. le vitrail (vitraliul) etc. Yvonne este blondă. Je (attendre) ton retour avec impatience. les coraux. Il (penser) souvent à toi. Odette a des (œil) noirs. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". V. Alain va învăţa numele nervilor. Ochii care nu se văd se uită. Elle (choisir) ces fleurs. are ochi albaştri şi obraji rumeni. Mes deux (aïeul) sont très vieux. les émaux etc. laver une chemise. Il (prendre) des leçons de français. PROVERBE Loin des_jyeux. Vous (regretter) le temps perdu. l'émail (smalţul). les (végétal). le corail (coralul). Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. muşchilor. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. c a : le travail (munca). 103 . les (minéral). Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Ils (manger) ces fruits. entrer dans la chambre. Ils (danser) toute la nuit. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Les Gaulois sont les (aïeul) des Français.

J'étudierai aussi les sens de l'homme.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. le goût et le toucher. Mais ce n'est pas tout. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. La nôtre est cassée depuis longtemps. dit Claude. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. je dois vérifier mes connaissances. Demande à Odette de te donner la sienne. Voilà par exemple une clavicule. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. — Prêtez-moi votre seringue. dit-il à ses cousins. quelques vertèbres. une omoplate. — Ils sont^à moi.. l'estomac. l'odorat. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. La mienne est cassée ! — Impossible. répond Alain. Il faut bien connaître ces organes. le rein. les poumons.-tels le cerveau. l'ouïe. parce que ce sont les nôtres. des^os. . le cœur. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. la vue..

-euse encourager (vb. _ a w n r w a ] sînt ai m e i .) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c ..) 105 . -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . ) décourager (vb. ) [ui] auzul l'odorat (m. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . aici: t o t lui a donné [ltji^.) courageux.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.) curajul curajos. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. m a l a d e de b r o n c h i t e . -oasă a încuraja a descuraja (adj.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.

în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. Observaţie. 1. şi Compen­ diul de gramatică). Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. le second (la deuxième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. a doua le second [zgo]. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal.

La numeralele compuse. mase. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . Adjectivele notre. fem. P r o n u m e l e le (la) nôtre. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. le (la) vôtre. P e r . I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. Ces portraits sont les vôtres. ^ennl mase. . Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. fem. ca şi în limba romînă. votre livre. 107 . fem. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. şi fem.

EXERCICES I .. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. III. I I . L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. viitor.. E l va fi medic. auzului. père est ouvrier.. Conjugaţi imperativ.. l'heure est la (24) partie du jour. P a u l est le (1) de sa classe. V . .. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. . perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . . . Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . . ale rinichiului şi ale inimii.. sont vieux. est professeur. ale plămînilor. Marie est le (5) enfant de m o n oncle.. u n omoplat. chambre d'André est g r a n d e ... la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . mirosului. Va studia organele văzului. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. a 8 étages. . îi place deja să îngrijească bolnavii... Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. viitor. est p e t i t e . E l vindecă rănile prietenilor săi. ale stomacului.. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. Le jour est la (7) partie de la semaine.. parents sont j e u n e s . verbul m o n t r e r la prezent. perfectul compus si I V .. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. Conjugaţi la prezent. gustului şi p i p ă i t u l u i .

ce qui fera la joie de ma < V 109 . doit^avoir la sienne et les garçons. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Elle est_entourée d'un beau jardin. un déménagement !. Ils. — Mais non. Tu comprends.n'avaient pas w assez de place pour étudier. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Denise. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer.. j'habite ce quartier depuis^une semaine. qui travaille. Les^enfants ont grandi. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. pas neuve mais^en très bon w état.. les leurs.

) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. un grenier et une cave. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. Et moi de même.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. neuve [nœf. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée.s. — Tu as de la veine. on peut dîner dans le jardin. mais il a d'autres^avantages: le silence. l'air frais.chienne Louloute.. la chambre de Jacques. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s .. en„été.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. un couloir et une salle de bains. il est vrai. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. etrwat] s t r i m t . -oasă neuf. aici: perfectă raison [rsz. un vestibule. La maison a une belle terrasse. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. nœv] nou. les fleurs et les^arbres. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. un débarras. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c .) [akazj5] ocazia 110 . Le soir. la salle à manger. Le quartier n'est pas central. Là il y a deux chambres à coucher. p e n t r u că l'occasion (/. deux balcons. -e [ e t r v a . la cuisine.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t ._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_.

p a r t e r (la teatru) 2. Antonime monter Elle monte l'escalier. descendre Elle descend l'escalier. 111 . Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. Elle ferme la fenêtre. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. casa Notă.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. E l se traduce p r i n : 1.

nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. scumpă amară întreagă 112 .GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère.

— Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. -in ş. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. -n. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s.a. La timpurile compuse. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. Eu nu ştiu.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau.: romîncă sănătoasă -s.— Substantivele terminate la masculin în -x.

. Tu as vu ce film. Il se dirige . dar este în stare bună. camera lui Jacques.. Casa are o terasă frumoasă. Vous (dîner) en été dans le jardin. EXERCICES I . la etaj.. de. d a n s . la fenêtre. sufrageria. Tu es malade. 114 . la maison. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. Casa lor are mai multe camere: la parter. I V . Les hommes et les femmes (discuter)... Lucien a été mon ami. Vous trouverez ce livre.. mon amie . bien apprendre le français il faut étudier la grammaire.... les enfants (s'amuser). Il se repose. înlocuiţi punctele sous. Je veux passer mes vacances.. un pod şi o pivniţă. Treceţi la forma negativă: La maison est grande.. Le frère. Tu (attendre) sa lettre. la mer. mon ami est parti en province. Ils (habiter) une belle maison. în propo­ ziţiile scurte.. Copiii aveau nevoie de trei camere. p a r . Il entra dans la chambre. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. ma bibliothèque. două balcoane.. à. un arbre. II. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. J'ai reçu une lettre . bucătăria şi o debara. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. J'ai reçu votre cadeau.. l'usine. două dormitoare. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. un culoar..Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. J'(être) son amie. Ea nu este nouă. o baie... Il a écrit cette lettre. La fenêtre est trop large. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Ils doivent aller. Yves a rencontré Mireille. III..

tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. une table.i I|.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. rouges. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. violettes. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire .I inspii' iTiïuliiiil . a-t-il dit. bleues. Tu me connais de longue date. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. — Tu sais très bien. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. deux non lier nur (le jardin) 8* . jaunes. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. A présent.

învăţ şase ore pe zi. nouvel [nuvel]. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa.chaises. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. il y a des balles et des jeux mécaniques. un bureau. deux chaises. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. (pop. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. a învăţa: J'apprends six heures par jour. -e [klsr] luminos. 2. glonţul 3. a comunica. deux pupitres. une armoire à glace. -ă clair. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. mingea a comunica cuiva o ştire.) francul 116 . nouvelle [nuvel] nou. 3. une armoire et une petite bibliothèque. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. 2. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. un fauteuil. Sur l'armoire. Apprendre Am aflat ieri această veste.

-e (m. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum.) prietenesc. nici un. nici o: Il n'entend aucun. o: N-am nici u n chef să plec. Nimeni n-a venit să mă vadă. nulle nici un. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. comment. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . Nu sînt de loc egoist. guère de fel: guère. personne nimeni: maintenant. nul.) prietenul. -a l'amitié (f. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. nici Tu n-ai nici p prietenă.) amicalement (adv. -e (adj.F a m i l i e de cuvinte l'ami. aucune Tu n'as aucune amie. mal.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. 117 .) [amitje] prietenia amical. Je n'ai nulle envie de partir.şif. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . E l n-aude de fel. ainsi e t c . .

ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. adverbul ne: personne. a t a este mică. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. un dulap şi un birou. II ne pense à rien. două p u p i t r e . Camera sa este m a r e şi frumoasă. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . jamais. t a t ă l său. le vase. nici pe m a m a sa.a m decît două creioane. EXERCICES I .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. roşii. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . Ea nu m a i este la fabrică. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. trei scaune. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . E l nu se gîndeşte la n i m i c . la chambre de votre ami(e).. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . n i sa mère. Nimic nu mă interesează. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. II. o m a s ă . A mea are trei ferestre. o bibliotecă mică. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. galbene. III. N . un fotoliu. Adverbul l i m i t a t i v ne. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. î n camera sa se află u n p a t .que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. confundat cu o Ohseryaţie. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . a l b a s t r e .. sînt două t a b l o u r i . două scaune.

familier.. .. .. mon frère . . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge.. . J e ne v o i s . Hélène n ' a i m e .g r a m m a i r e . négatif. pas.. personne. Le professeur n ' a trouvé . mangé depuis deux jours. indigne. dans cette chambre.. Mon père ne s ' i r r i t e ..... Il n ' a . coquet. aucun. Ils ne ferment . envie d'aller au cinéma. Il m a r c h a i t (avec lenteur). cette porte. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . rien.. ni. . plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . jamais. Il n ' y a . ma sœur. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. joyeux. P a u l n ' a . IV. V.. élève dans la classe. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). . Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. de b r u i t . PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. la couleur j a u n e ... înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. .

— Mais pas du t o u t . quelques chandails et c'est t o u t . — C'est v r a i . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. ka] mai mult .m ê m e . u n ^ i m p e r m é a b l e . d ' é c h a r p e s . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. c'est_. -e [syr] sigur. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr.. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . de jupes et de blouses. de broches. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. quelques blouses. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . -e [rakonesô] recunos­ cător. Moi je n ' a i pas de temps. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . je t â c h e r a i de me parer m o i . m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . deux j u p e s .9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul.. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. P a u l e t t e . de g a n t s . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. plus de b a s . u n pardessus. de souliers. et je l ' a d o r e . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . H e u r e u s e m e n t . de fleurs.. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e .. — Moi.. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. de colliers. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r .. de sacs à m a i n . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. En t o u t cas. que [ply^do .

.

fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. p a r t e a I.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . 122 . Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. se aşază. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. 4 4 . Tu îi eşti indiferent ei. E l îmi vorbeşte. à elle.compliqué. d a t i v (comple­ ment indirect). p . v. acuzativ (complement direct). Forme neaccentuate. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. -e [kôplike] complicat. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă .

Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Dă-mi să m ă n î n c . se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. 11 iubesc m u l t (pe el. Nu m ă refuzaţi. Notă. t'. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. Je l'adore. Hélène lui raconte un beau film. cu articolul le (la. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. î m i dai o carte. Nous les invitons chaque dimanche. e. lui la. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei.). Elena îi povesteşte un film frumos. V. Ini. Observaţie. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. 3. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. me. Trebuie să-i fii recunoscătoare. Mie îmi scrii. se va spune: C'est à moi que tu écris. La forma negativă a imperativului. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. Je t e félicite de tout mon cœur. la. ) . pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. E u îl v ă d . 0 (îl) ador. Je vous écris. ô. moi pe toi pe le. 123 . + a. à toi et à lui. P e n t r u a insista. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. Ea mă priveşte. Formele accentuate marchează o insistenţă. i. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Tu dois lui être reconnaissante. Vă scriu. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. u. E u văd cîinele. Ies). în loc d e : Tu m'écris. ţie şi lui. Parle-lui de Guy. forma afirmativă. în general.) 2. Vorbeşte-i de Guy. h m u t pierd pe e. Nu trebuie confundat pronumele le (la. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. le. te. pe ele Notă. Ies). Te felicit din toată inima. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. Tu îmi scrii.

cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . e s t e n e r e g u l a t . par avion (mai ales p e n t r u scrisori.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . en avion par le train. à bicyclette. i le voi da m î i n e . o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . en bateau. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. à la fabrique. au bal en voiture. à pied au cinéma. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. au théâtre. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. à scooter. vi-1 voi prezenta. chez le coiffeur à l'épicerie. demain. je vous le présenterai. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. au concert. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. à la boulangerie.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. colete) 124 . se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique.C î n d î n t r . el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a .

en ville il rencontra son a m i . Ion îţi a r a t ă casa lui. écoute tous les conseils que son p è r e . Spune-i să plece. .EXERCICES I . donne. .. un p a l t o n .. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . . .. L ' a n n é e passée n o u s . Mîine voi merge la d e n t i s t . . m a n g e n t comme des loups. .. . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . . N o u s . . Enumeraţi I I .. . . Vorbeşte-i despre copilăria noastră. ces chemises? P o u r . . I V . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. III. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . . . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . en Pologne. . V. chaque été chez mes grands-parents. . . E u a m fost la coafor. .. Qui v e u t . souvent au t h é â t r e . . oppose. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. il. două fuste.. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . . i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . . F i l m u l a fost intere­ s a n t . I l s . . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . . . . . . . ţi-1 voi povesti m î i n e .. . E l merge la fabrică cu bicicleta. fertilise e n . Ea are cîteva rochii elegante. le voi mînca chiar azi. Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l .. Le N i l traverse l ' E g y p t e . . . Nu h a i n a face pe om. . . E a îi dă o carte.. . cîteva bluze. .. Prietena mea schimbă des toaletele. un pardesiu.. . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple.'.. .. . . cu flori sau coliere. . retrouverons c h e z . t o u t de suite à la maison ! . . . . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . chez le d e n t i s t e . Voulez-. l'année pro­ chaine en Union Soviétique. d e m a i n me promener au bois. avez fait des progrès.. N o u s . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r .

Toute sa famille s'affaire autour de lui. Tout dans ¥m*i!BM! .10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.

partout. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. un pyjama. — Prends ton complet. des chemises. — N'oublie pas les pull-overs. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. dit l'autre. . — Prends ta cravate préférée! dit l'un. une brosse. des s ouliers. des w essuie-ma ins. des mouchoirs.la chambre est sens dessus dessous. Du linge. traînent. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. des bas.

. des boutons. — Maman. même à la montagne. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. du fil à coudre. il en a besoin. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère.— Non. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. dit Paul malicieusement. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. -ă 128 . donne-lui un fer à repasser.. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/.. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. la valise est prête. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste.. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. non. des ciseaux. -e [duble] căptuşit. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. ses frères et sa soeur. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. Comme il aime toujours être bien mis. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. -ă . ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. Enfin. du­ b l a t .

eare. Ce ne sont pas mes amis... qui (ce sont . este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances..a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. sont... qui) şi c'est . Cărţile acestea vreau să le cumpăr. que (ce sont.. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. E x p r e s i a c'est. în acest caz. Ce sera sans doute unegrande surprise. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . C'était mon cousin.. a înţelege. Era vărul m e u .. Fetele au m î n e a t fructele. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . ce sera). Ce sont ces livres que je veux acheter. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a .. que) la scoaterea în Expresia c'est. Expresiile c'est .. il cherchait un livre.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. Maria a mîneat fructele. căuta o carte. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo.: entendre une voix a auzi o voce 2. a a u z i . que qui) (ce sont . Ce sont mes amis. Este m a m a mea.. Va fi fără îndoială o mare surpriză. a asculta. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère.... a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I ... P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont.

se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir.u n n u m e p e r s o n a l . sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. blînd lung favor it favorite . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. Pe el vreau să-1 v ă d .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber.

EXERCICES I. El îmbracă o jachetă îmblănită. Fratele său îi spune să-şi ia (de.prendre) costumul la munte. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . cămăşi.. Alain nu are nevoie de palton. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. cu f în. ce sont. Alain are nevoie de ciorapi.. pijamale. Alain est allé à la montagne.. El este în întîrziere. Alain nu-şi găseşte bascul. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Il veut devenir chimiste. Mama lui Alain este neliniştită. III. c'est. J'aime les poésies de Victor Hugo. făcînd acordul necesar: bon heureux V. qui. Tu préfères le jaune. que: Je remarque cette actrice. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Ils dénoncent la guerre. nasturi. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . folosind construcţiile c'est. Jacqueline îi dă ace de cusut... Les peuples luttent pour la paix. Camera sa este în dezordine. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Mon oncle est là. batiste.. IV. qui. foarfecele şi aţă. perii şi prosoape.

. Le déjeuner fut composé d'un potage. E n e n t r a n t dans la salle à manger. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. ie dîner réunissent toute la famille. le déjeuner. . Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. Aujourd'hui je suis pressé. et toute la famille l ' a p prouva. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . 132 . les fourchettes. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. À la fin du repas. le p e t i t déjeuner. les c o u t e a u x .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . les serviettes. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . À t o u t _ à l'heure ! . d'une t a r t e à la crème. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . et même un vase de fleurs. les cuillères. déclara P a u l . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. Le d i m a n c h e . Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . — Excellent déjeuner. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert.

a face o gafă 133 . la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. paharul 2. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. sticla 1. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . ) saler [vb. prosopul 3. geanta. şervetul 2. ) salé (adj.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune.

fou. Prima formă. El este folosit mai ales în limba literară.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . prin perfectul compus. mou) prezintă două forme pentru masculin. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un .a -a -âmes I i . în general.nouveau un courage professeur fou Forma a doua.a -as I l I . în naraţiuni. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . nouveau. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut.a -ătes I l l .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. vieux. terminată în consoană. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . a cărui consoană finală nu se pronunţă). în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. în limba romînă se traduce.

. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. .. . Vous (rentrer) fort tard. maison. ordre social. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. .. îmi plac prăjiturile şi fructele. Am cumpărat farfurii. .F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. fermer. Jacquelinei îi place să pună masa. homme qui se promenait dans ce jardin.. furculiţe. cuţite. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. . la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. quartier. . Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. . J ' a i vu hier u n .. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). IV. Nous habi­ tons u n . femme qui sait très bien tricoter. vieux.. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. Il ne peut manger que des poires. robe. III... Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins.. fou. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. nouveau. Dans sa modestie. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. mou. être şi avoir. arbre. H . Les pays de démocratie populaire ont établi un .. Nous occupons une. Elle acheta u n e . . Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. linguri şi pahare. la prînz şi la cină. Dans ce parc il y a un . en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". Le malade (garder) le lit deux semaines. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. V. . Ei au mîncat ciorbă. Je connais u n e .

une dinde r ô t i e . 136 . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. les sauces. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r .d i x ième anniversaire de g r a n d . du vin b l a n c et du vin rouge. — Tu as un b o n j i p p é t i t . On a bu du Champagne. du pâle de foie gras.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. De mon t e m p s . un délicieux soufflé au fromage. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. des truites au beurre. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . ma chère. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé.m a m a n . G r a n d . La v i a n d e . de la limonade et de l'orangeade. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e .

) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. .. . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. fin. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] .] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. . elles font du s p o r t .ă . Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. E l l e n ' a j a m a i s ^.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe .été m a l a d e . -e [delika] d e l i c a t r . d i t A l a i n .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . Regardez notre grand-mère. q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj .) fois (f. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.) foi (f. Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.) ficat credinţă d a t ă . Omonime foie (m. o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . -e [grije] prăjit.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s .. -ă l'invité (m. a î n ă l ţ a . elles d o i v e n t se n o u r r i r . bucatele délicat.

Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Je bois de la limonade. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. 138 . Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Observaţie. Gustul limonadei este excelent. 'i de -— V. de la. de l'eau. specific limbii franceze. La consommation du vin est élevée en France. indică o parte. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Cet enfant me fait de la peine. Le goût de la limonade est excellent. Tu manges du beurre. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. Eu fac sport. Beau limonada. du vin blanc et du vin rouge. S-a băut şampanie. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. vin alb şi vin roşu. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. Il faut du courage pour escalader ce sommet. Acest copil mă întristează. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Am băut vin. de la. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Articolul partitiv are forme numai pentru singular.

interdire (a interzice). Verbele contredire (a contrazice). 1. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i .Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. La fel se conjugă verbul redire.a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . médire (a vorbi de r ă u ) . dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . Trecut dite spus. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie.. 2.

J ' a d m i r e . III. S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune.t u . des livres (nouveau) . V . perfectul nehotărît com­ sau . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. I V . . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. mîine fură! şi un bou. des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). V e u x . Champagne. . Nous m a n g e o n s .. argent. . . . fromage. viande. . . Il faut v r a i m e n t . fleurs e t . . . J e mange s o u v e n t . Cine fură azi un ou. sub­ fruits. arbres qui se trouvent d a n s . viande. ei au b ă u t oranjadă şi limonada. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. jardin. . beurre.' înaintea următoarelor pain. café? N o n . des enfants (intelligent]. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. l'eau. . . beurre e t . perfectul simplu şi imperativ. œufs p o c h é s .je b o i s . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. Qui vole un œuf. E l este împotriva slăbire. . courage. . merci. . vole un bœuf. hotărî*. des yeux (bleu). bière(bere).. . fenêtre de ma chambre est grande. Pofta vine mîncînd. Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. . courage pour traverser cette rivière. fromage. I I . .EXERCICES I . . . au b ă u t v i n . .

Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. kurt] scurt. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. ses villes deviennent plus grandes. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. confortables. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie.. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. Les jours sont plus courts que d'habitude. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. spectacle à l'Opéra. -e [kur. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. surtout lorsqu'on^est touriste. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Chère Hélène. t. L'hôtel est très confortable.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Vendredi. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. D'ici deux semaines. ses stations climatiques plus confortables. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. On construit partout et beaucoup. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute.5 juin 1964. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. promenade en car dans Sa ville et le soir. Bucarest. de retour.

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

gentil accueillant. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . le mois d'août 2. -e [akœjô] p r i m i t o r . care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -oare l'hôtel (m. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. se. 1.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le.

Ies. infiniment etc. cei mai mare fluviu din E u r o p a . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Ce livre est très intéressant. 144 . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . d e i n f e r i o r i t a t e ) . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. C u v i n t e l e decît. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. extrêmement. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. la. d e s u p e r i o r i t a t e ) . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . Mon amie est extrêmement bonne. Această carte este foarte interesantă. c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . Prietena mea este foarte (extrem de) bună. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . Camera mea este mai mare decît a ta. Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . bien. aussi ( c o m p . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e .

partir. II. intéressant. duminică. decembrie — ultima. voi pleca în deltă. joi. lire e t c . mai frumos. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului.a ) Verbele din grupa a I l I . 10 145 . vineri. Astăzi sîntem în 5 mai. mourir.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. boire. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile.Perfectul simplu (grupa a H l . Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. EXERCICES I . Plural La fel se conjugă: courir. vêtir. ouvrir. content. dire etc. marţi. sentir. devenind mai mare. servir. sortir. miercuri. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. în luna septembrie. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. sîmbătă. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. croire.

Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. vouloir. 5 lequel est Henri? 146 . Iată omul cel mai primilor. 3. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. mais heureusement pas aussi gros que Louis. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri.III. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Aceste fructe sînt foarte bune. 2. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. IV. 4. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. offrir. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r .

un couteau et une boîte de conserves. 147 . Près de la table il y a un chat. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Sur la table il y a une bouteille.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sous la table il y a un chien.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. . toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. în limba franceză.

mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. 149 . ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. la primevère. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. tourisme. des fleurs poussent partout: la perce-neige. le muguet. mer. vacances. dit Jacqueline à son^amie Laure. C'est difficile à dire. car c'est^. la violette. brille au printemps avec plus d'éclat. Les champs. dire congés. les parcs et les jardins verdissent. J'aime le printemps.alors que renaît toute la nature. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. Le soleil. timide à la fin de l'hiver.

Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -e [prefere] preferat. Il y a des jours où l'on respire à peine. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . -ă l'éclat (m. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré.— Tu vois toujours la vie en rose. Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . dans le verger et dans la basse-cour.) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. Moi. Il pleut r a r e m e n t . Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. dans le j a r d i n . -e [labure] a r a t . dans la vigne. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . Pense qu'en élé il fait très c h a u d . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies.

-ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.-e [akôpli] î n d e p l i n i t .[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. cîmpia. ninsoare etc. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . de exemplu. Mai este încă o lună. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .). campania (militară etc. Il arrive qu'on se sépare. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. Il reste encore un mois. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. funcţia.) [cïplwa] aici: postul. 151 . ca. dar şi alte verbe. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p .) a merge la ţară Observaţie. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. ) a fi r u p t de oboseală accompli. ploaie. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. aller à la campagne 2.

je ne le suis pas. Êtes-vous malade. la t e m p e r a t u r ă etc. je le suis. repede fort. „ „ de l'été sont . se află). frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I ..u n adjectiv.. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. tard. de l'hiver sont .. Completaţi 152 . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. sînt (bolnavă). souvent. adverbele: I I . extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. „ . adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . e x i s t ă . Compendiul de g r a m a t i c ă ) . Elena? Da. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i .. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. Eşti bolnavă. în afară de i m p e r a t i v .. „ „ de l ' a u t o m n e sont .. Hélène? Oui.. Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi.a (v. . u n s u b s t a n t i v .

Vara zilele sînt. Êtes-vous heureux? Oui. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. violeta.u n s chaleur et du froid? — Oui. je veux (t'accompagner). înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. je suis (heureux). Primele florisînt: ghiocelul. Cum este timpul astăzi? I V . Veux-tu partir? Non. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). 153 . Uneori ninge. vara. florile cresc pretutindeni. Tu es content? Je ne suis pas (content). Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. Săptămîna trecută a plouat des. Ieri a bătut vîntul. soarele străluceşte. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid.III. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Iarna zilele sînt scurte. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). monsieur. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. frumoasă. E mai cald decît primăvara. Veux-tu m'accompagner? Oui. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Uneori vara cade grindină. este vreme. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Astăzi este prea cald. contracte. Există prieteni devotaţi (dévoués). Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. V. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . Vara este cald. toamna şi iarna. Primăvara. lungi şi nopţile scurte. La munte este frig. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. je ne veux pas (partir). gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald.

Tu vois. En échange. C'est la rentrée des classes. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. mais tu es^une petite capricieuse. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. il gèle et le vent souffle avec violence. mais le plus souvent il fait très froid. j ' a i m e tous les fruits. les poires et surtout le raisin. les jours deviennent de plus_en plus courts. Il pleut souvent et il fait du vent. dit Laure. — D'accord. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. Les 154 . les noix. l'automne a quand même ses bons côtés. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. — Oui. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. en tout cas. C'est l'automne. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit.

latura . ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . -sse [epe] gros. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel.jours sont courts. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. -e [30m] îngălbenit. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.ă le tapis [tapi] covorul épais. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. des mince subţire 155 .. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. partea capricieux. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. VOCABULAIRE court. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. -e [kur] scurt. -euse [kaprisj0] capri­ cios. -ă froid [frwa] rece.

2.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. la 1. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. î n această grădină sînt flori fru- 156 . Il fait un vent à décorner les bœufs. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. Je n'ai pas d'argent. nu Observaţie.: feuille de paye stat de s a l a r i i . 2. 3. răcoros: il fait frais 2. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. (Eu) nu am bani. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. Maria are m u l t e prietene. fila. A ţ i citit m u l t e cărţi. 4. E un ger de crapă pietrele. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. Suflă un vînt de te ia pe sus. E l are p u ţ i n i veri. 3. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. Il a peu de cousins. coala.

Orice om trebuie să apere pacea. 1. la i m p e r a t i v (pers.(nous faisons[nu^faz3J). Se traduce prin „tot". 3. vous êtes. tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. refaire (a reface). faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). „toate". La persoana I p l u r a l . Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. în acest caz are sensul de „orice". „toţi". satisfaire (a satisface). -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . La persoana a I l . vous dites.a p l u r a l . Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . „toată". fern. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). 2. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . mase. 157 .Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait.

connaissances à la mer. . perfectul simplu si perfectul compus. Elle fait. Il n'a pas. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. tout fut vendu: meubles. Uneori plouă. Sora mea mănîncă multe fructe.. El vrea să ştie tot.Tout este şi pronume nehotărît. Tout homme doit défendre la paix. general: La terre appartient à tous. Ils sont tous contre la guerre. EXERCICES I . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. . . musique. Noi sîntem toţi acasă. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Toţi copiii sînt acasă. sport depuis dix années. Pămîntul aparţine tuturor. sau un fapt vag.. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. bons livres. livres. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. V. IV. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. petits-enfants bien sages. -s final se pro­ n u n ţ ă . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte.. fromage. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . petits pains... Je n'ai pas écouté. Il veut tout savoir. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté ... Francezii mănîncă multe fructe şi legume. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. . argent. . Il veut tout savoir. argent.. 158 . .. beaux salons de réception. Florile se ofilesc rînd pe rînd. III. Il y a bien . în timp ce la adjectivul tous. musique. Toamna e mai puţin frig decît iarna. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase.. eiitor. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. J ' a i .. courage pour faire cette ascension. Mon voi­ sin a . Cette semaine j'ai vu beaucoup ... Buturuga mică răstoarnă carul mare.. Il vous faut. aerul este răco­ ros. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. . Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. . .. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . la viande et. Cet édifice a . J'ai écouté.. fleurs dans ce jardin... . films. Nous avons mangé.. Je n'ai pas rencontré . iar frunzele copacilor cad. La forma de masculin plural a pronumelui tous.. Elle se charge de tout. iar nopţile mai lungi. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Măriei îi plac sporturile de iarnă. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. vêtements. Acest magazin expune mărfuri frumoase.

Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. On rentrera par le train de sept w heures et quart. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. et il est très content. celle que j'avais jusqu'à présent. — Mais demain c'est dimanche. — A propos. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. On_. à cinq heures juste. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. Partons à dix^heures. le meilleur ami d'Alain. — Il sera bientôt onze heures et demie. propose-t-il timidement. je voudrais dormir un peu plus tard. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. L'autre. quelle heure est-il? demande Michel.. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Guy. 159 . pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne.. tantôt elle s'arrêtait net. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). Pas moyen de la faire marcher.

aici: a rămîne în urmă tantôt. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux.) întîrziat. -e [revolte] revoltat. dit Alain révolté. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just...— Ou bien à midi.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . . aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. aici: fix. drept... a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . qui finit par être d'accord avec l'heure du départ.Tyran. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net.) tîrziu a întîrzia tardif. a ţine cu orice preţ 160 .. a ţine piept a-şi băga în cap . care vine cu întirziere tardivement (adv. ) [cer] ora content. tantôt ftâto] cînd. a rezista. -e [kôtô] m u l ţ u m i t .) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . une proposition à laquelle je ne m'attendais guère.. -ă. -euse [parss0] leneş. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. grommelle Guy. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. Pas la peine de se déranger alors ! —. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i .. VOCABULAIRE l'heure {/. -ve (adj. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/..) tarder (vb.

vingt-quatre minutes. Il est cinq heures moins le quart. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. mauvais.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Este ora trei fără un sfert. Este ora zece şi j u m ă t a t e . ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora unsprezece fără cinci (minute). în limbajul familiar. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Este ora p a t r u şi un sfert. est onze heures moins cinq (minutes). Este ora şapte (fix)'. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Este ora cinci fără un sfert. Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. (minutes). trois secondes. E s t e ora cinci­ sprezece. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Il est neuf heures et quart. Este ora nouă şi u n sfert. / ( est midi. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . est dix heures trente (minutes). est dix heures et demie. Este ora douăsprezece (amiaza). se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. 1. Il est trois heures moins le quart. / ( est quatre heures et quart. juste). Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Este ora două şi j u m ă t a t e . Note.

P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. Sala în care lucrez este m a r e . Il n'y a pas de quoi. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. Notă. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. „al cărui". La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. E l ieşi din cameră. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. N-ai p e n t r u ce. a cărei uşă o închise. Voilà l'homme dont j'ai besoin. P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . în aceeaşi s i t u a ţ i e .r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . „a cărei". Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. I a t ă omul de care am nevoie. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . „despre care". Le jour où il est venu. où. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. Ziua în care a v e n i t . e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". Il est attentif à la moindre observation. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. F a m i l i a din care m ă t r a g . Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . La plus mauvaise des montres. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . Minele din care se extrage huila. Are cu ce t r ă i . şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. Observaţie. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 .

şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . Voilà les médecins auxquels il doit sa vie.. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . lequel duquel auquel fem. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . laquelle de laquelle à laquelle masc. à. . s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. sur. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori.. pour laquelle je suis heureux de travailler. lesquels desquels auxquels Plural fem. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . Observaţie. şi A. masc. Casa spre care mă î n d r e p t . { mase[ fem. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. . P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. D. La zece.Formele compuse ale pronumelui relativ le. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. J'aime beaucoup ma patrie. pour). G. vers. N. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . pentru care sînt fericit să muncesc.

Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Ils mangèrent quelque chose après. de aur. Le livre . 164 . se trouve sur la table.. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). Este ora zece.. Am avut un ceas foarte bun. în curînd va fi ora trei.j'ai besoin ne se trouve plus. C'est mon amie. patru fără şapte (minute). Ceasul meu nu merge bine. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Elle cueillit un panier de fraises. .... La ville. .. vole un bœuf.. j'habite est grande.. nouă şi cinci (minute).... Este ora două fix. quelques-unes étaient très grosses. je ne me séparerai jamais.. Le monsieur. Te voi aştepta o jumătate de oră. I I . Donnez-moi le crayon.. Am lucrat pînă la miezul nopţii. merge înainte.. I I I ..... Le garçon. Le pont sur. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. vole un oeuf. j ' a i admiré la vallée..cinematograf. Le jardin.. ils allèrent dans le parc. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. j ' a i salué est mon professeur. nous avons rencontré est le fils de mon amie .... Voi veni la tine mîine la ora 11. Voilà quelquesobjets.. Le tableau.. nous passons chaque jour a 400 mètres.. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. il se trouvait était beau. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. je confie tous mes secrets.

. 99. Qui choisit prend souvent le pire. V. Chercher midi à quatorze heures. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 41. A căuta nod în p a p u r ă . Tout ce qui reluit n'est pas or. V I . Dă-mi o carte mai bună. El a fost atent la cele mai mici detalii. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. 71. Nu t o t ce luceşte e a u r . Mieux vaut tard que jamais'. Apele line s î n t a d î n e i . 73. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. 875. Compoziţia lui Paul este cea mai bună.IV. 749. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. 564. Cine alege culege. Camera Luciei este mai mică decît a ta.

) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . fam. Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . M a i s . professeur. — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . R e g a r d e . n a t u r e l l e m e n t . Ca se v o i t . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. il y a u n g r a n d m a i s . Que d e v e n i r ? A v o c a t e .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. t u ne t e p r o m è n e s p l u s .P o u r q u o i p a s . —.17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . E n t o u t c a s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . C'est son r ê v e . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . c h i m i s t e .

.

la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.f.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l .) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.) journallement (adv. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) téléviser (vb.) . 168 . -triée (m 2 .) le journal (m.) le téléviseur [m.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) le téléspectateur.) le journalisme (m. a reflecta l'avenir (m.) journalier. conducerea u n u i v a s . u n a u t o m o b i l . soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. (fig.) (m.) le journalier (m. salariul pe o zi. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) a călăuzi. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. -ière (adj. gazetarul z i u a . a u n u i avion a conduce u n v a s . fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. u n avion. le pilote le pilotage piloter (m. la télévision (la télé) (f.) 3 . munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) la journée (f.) le journaliste (m.) ziua j u r n a l u l . le jour (m.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o . Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.

il ne vit que pour lui. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . nous. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. 1. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i .soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se.). vous în u r m a v e r b u l u i . vous. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. se. 2. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. Observaţie. spălam être: reflexivă: mor. se réfugier. nous. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . Celui qui parle trop de soi est un vantard. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. 169 . te. te. Marc este un egoist. se. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. Imperativ lave-toi! s p a l ă . s'emparer. P r o n u m e l e me. * en aller. se souvenir etc. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. s'évader.

Elles se parlaient tout le temps.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. partisan. Eu spăl un obiect. peintre. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . Verişoara mea este ingineră. historien. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. juge. chauffeur. Articolele. Eu vorbesc cu prietena mea. Je parle à mon amie. sculpteur. în general. Ea este profesoară. Se v a s p u n e . Ele îşi vorbeau tot timpul. chef. écrivain. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . ministre. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . député. philosophe. adjectivele. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. in­ génieur. Este v o r b a . disciple. în t r e c u t . amateur. De asemenea. (Eu) mă spăl. George Sand este o mare scriitoare franceză. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. E x em p le: Elle est professeur. Ma cousine est ingénieur. în special de b ă r b a ţ i . guide. Cuvinte c a : professeur. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. fournisseur.s e p e n t r u ambele genuri. tourneur. penseur. Je me lave. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă .

Nepoata mea este poetă. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Adriana a fost o elevă excelentă. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Paul est un admirable sculpteur. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Treceţi la feminin prezent. V. Cet homme se croyait un grand philosophe. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. profesoară. Este ora 4 şi jumătate. imperfect. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Multe femei au devenit piloţi. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. o'femeie poate deveni ingineră. II. învăţătoare.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Il est le meilleur tourneur de notre usine. deputată şi chiar ministru. Mama prietenului meu este pictoriţă. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Cet homme est le professeur de mon enfant. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. în acest caz. III. doc­ toriţă. mă culc la ora 11. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Astăzi. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Noi ne plimbam în parc. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Este o meserie pasionantă. Mă numesc Mauriciu. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. il est un admirable chauffeur. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. IV. Son frère est un peintre de premier ordre. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Voi vă distraţi foarte bine.

attendit le signal d'appel et forma le numéro.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . — C'est toi. dit-elle. — C'est elle-même qui parle. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.

C'est ce que je voulais te proposer.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. merci. au restaurant..) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. A bientôt. Que dis-tu d'une sortie. comme ça.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. un soir. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m.) [apsl] apelul. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . — Très bien. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . (fam. — Entendu. ? Comme ci. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m.Boulevard". Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. m u l ţ u m e s c . nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce.) Aşa şi aşa.connais son^adresse.) Ce mai faci? Très bien. Bine (mă simt bine) şi dv. — Alors. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e .sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam.

Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. în limba franceză el este un timp compus . Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. Notă. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. eu mîncasem etc. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. eu pis. cu a t î t mai bine (rău). Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais.). Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor.

Je (penser) souvent à lui. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . aller. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . ş i d v . Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. Te a ş t e p t a m m a i devreme. E l muncea cît putea m a i bine. Pe curînd. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u .EXERCICES I . De obicei. La revedere. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Merg foarte des la con­ certe. I I I . I V . Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. ? Simona nu se simte prea bine. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. choisir. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. François (aller) chez le d e n t i s t e . Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Vous (faire) peu de fautes. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Ea îmi telefonează în fiecare seară. poţi 175 . Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Michel (aller) au t h é â t r e . Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. le moins.i m a i u ş o r . ele vorbesc m u l t . î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. Il (pleuvoir) pendant trois jours. Andrei se simte m a i bine. Petre este mai p u ţ i n v i o i . pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Cu a t î t mai bine ! V . faire. se simte bine. raconter. I I . apoi închid telefonul (raccrocher). Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Vorbesc. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme.

) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . le siècle „de la vitesse". des choux.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. sur les_étalages. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. prêts à être préparés. des noix. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. Des tomates. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée... car mon départ approche. Des prunes. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. que j'aime tant.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . je pourrais même dire artistiquement. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. des carottes. du raisin. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. aubergines. Il a bien travaillé ce matin-là.. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . des poires..) [ e t a l a t tejgheaua.) [ober3in] vînăta l'oignon (m.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. Étant_en Roumanie en tant que touriste. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . des haricots verts.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. des pommes de terre. des^. pour notre siècle.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . de la viande tranchée. des pommes.tă w k8] în calitate de l'imagination (m.

) [aspei'3] l'épinard (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [aj] l'oignon (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.

în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. nici peşte . ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. nici laie. Spre deosebire de limba r o m î n ă . un ingénieur français 178 . un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. une belle ville. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l .Expresii poisson d'avril ni chair. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu.

beaucoup. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. EXERCICES I . adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant..c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . un poêle chaud d) în general. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. : Il a beaucoup mangé. La t i m p u r i l e compuse însă.. ca peu e t c . un garçon intelligent In limba franceză.

Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. tel fils. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. vinetele şi varza. îmi place vinul bun. Mihai este un om cumsecade. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. IV. Mama a terminat repede această bluză. punir. Tel arbre. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. dar a scris puţin. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. la condiţionalul prezent verbele garder. Locuiesc într-un imobil mare. Ea a cumpărat morcovi şi praz. nuci. piersici. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. PROVERBES Garder une poire pour la soif. Dunărea este un fluviu lung. Antoaneta este o fetiţă mică. mere. cu 10 etaje. tel caiet. pere. Citesc o carte interesantă. struguri. A împăca şi capra şi varza. tel fruit Tel père.I I . Aş cumpăra legume şi fructe. Tel maître. A strînge bani albi pentru zile negre. Un singur om îl aştepta. III. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Mihaela a citit mult. . El ar mînca o salată de ţelină. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. Petre a cumpărat o cămaşă albă. { Cum e sacul şi peticul. Ménager la chèvre et le chou. Am vizitat ieri un magazin mare. Conjugaţi dire. Irina are părul blond.

— Tu reconnais Beethoven? dit l'un. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. Il est plein de fautes et de pâtés . Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux.. je suis w obligé de prévenir ton père. répond l'autre. Deux snobs vont w au concert. L'élève: — Ce n'est pas la peine.. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. c'est lui qui l'a écrit en w entier. monsieur.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. t 181 . un petit. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai.

. monsieur? 182 . j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. c'est moi que vous w avez renversé hier. Madame.. la tête entièrement bandée. — C'est bien possible. monsieur. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. mais^à quelle heure. — Hier. monsieur. En cours de route. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. Expliquez-vous. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo.

a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. B i e n . prăjit. -e [fri. m o n s i e u r . -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. frit] fript. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . m o n s i e u r . et encore en deux? Des frites.c e que ça Deux moitiés. B i e n . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. monsieur.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . -ă . et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . q u ' e s t .

Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. -ă La fel se conjugă élire (a alege). lue c i t i t . El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. je lisais Perfectul simplu este je lus. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). 184 . relire (a reciti) etc. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons.

prescrire (a prescrie). Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. c o n t e m p l e r . écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. inscrire (a înscrie).V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . EXERCICES I . A ţ i c i t i t această poezie? 185 . souscrire (a subscrie). Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. N . U .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. -e scris.). Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . I I . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . Voi citi o carte bună. j'écrivis. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . réussir. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . Scriam o scrisoare prietenului meu. Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p .) şi să scrie (inf. transcrire (a transcrie). Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . Citeşte această poezie. j'ai écrit.

Point sot. fleurs. fromage et... deux années... Il est parti. IV. ... bijou.. . rail.. je le dis sans façon Et sans fades grimaces.. voilà Pouchkine.. cheval.. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. . Budapest est bâtie. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri.. V.. Paris.. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi... Je viendrai demain. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur.. REVIZIE EXERCICES I .. toi. il sera bientôt fait Quoique en miniature. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. les cheveux blonds Et la tète bouclée. Marius mange.. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. nez..III. Brigitte a reçu beau­ coup.. clou.. bas. haut. à l'âge de 15 ans). J'ai rencontré.. poissons dans cette rivière. doux. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. pur.. amis. corail.. la table. 186 . il n'a pas rencontré. les enfants. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. détail. bons fruits. cher... l'armoire.. les rives du Danube. chou. pommes cette année.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. II.. Il y a une grande différence. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814.. travail. amis. Le vase est. Mon cher. Indicaţi numele zilelor săptămînii. I l y a t a n t .. Il y a bien. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. beurre. À l'occasion de son anniversaire. heureux. Ces bonbons sont.. genou. A. ces frères. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.. pain d'épice. timide.

Mă plimb în fiecare zi. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Claude Àchard est le. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. Avant d'aller à la (. menteur. Toţi tinerii purtau cra­ vate.. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. Astăzi e cald. cinci şi jumătate.. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier.). Traduceţi la indicativul prezent.). N-am nici o poftă să plec la plimbare. El a aşteptat o jumătate de oră. Sora mea este profesoară de muzică. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. V. Este ora 12 (amiaza)... IX. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. sot. bref. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. şapte fără un sfert. grand. Este vreme rea. Este ora 12 noaptea.. VIII. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. gros. beau. beau. VII. Conjugaţi verbele: IV. Dă-i să (à) mănînce (inf. nul. dire. de cette ville. iarna ca şi vara.III.. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. La (. 187 . long. lire şi écrire.. gras.) de Guy est très jeune. premier. blanc.) il faut apprendre à nager. des hommes (travailler) dans le jardin. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Ea le dă să mănînce. mère. VI. Casa lui este mai mare decît a ta. Aştept azi un vechi prieten. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. Copilul său se simte mai bine acum. maire. étranger. viitor fi perfectul compus faire. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. folosind si voca­ chaud. Am citit cărţi mai bune.. joli. Dintre cuvintele mer. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul.

.

PARTEA A lll-a .

.

Strasbourg. la Meuse. s'achemine vers la Méditerranée. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . À l'Est. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . Le climat de la'France est tempéré au Nord. Les principales villes du pays sont Marseille. Bordeaux. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Le Rhône. c l i m a t u l tempéré. La Rochelle. Paris est la capitale de la France. Brest. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. (le Mont Blanc). les Alpes. en plusieurs départements. Au Sud. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Le territoire français est divisé. l'Océan et la Méditerranée. Lille. Nantes. doux et humide en général. -e [bur3wa. Toulouse. burşwaz] bur­ ghez. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Toulon. le Rhin. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. dit Plateau (ou Massif) Central. lui. Cherbourg. -e [tâpere] t e m p e r a t . la Mer du Nord. Saint-Étienne. Le Havre. une haute chaîne de montagnes. La population rurale représente presque la moitié de la population française. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. La Manche reçoit la Seine. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. C'est une république bourgeoise. la Mer du Nord. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. Rouen etc. Lyon. VOCABULAIRE bourgeois. Nice. au point de vue administratif. Saint-Malo.

quelconque (oarecare). aucun. t o a t e . maint. m a i m u l t e ) .) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. -ă). însăşi).-ă").-ă .la le le lă côte (f. vreo. 192 . -e (anumit.! quelque (vreun. toutes (tot. n e n u m ă r a t e ) . t o a t ă . ceva). cîteva).) coasta côté (m. -e ( n e n u m ă r a ţ i .) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. nici oi). de obicei.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. Tout le monde voulait le féliciter. tous. t o ţ i . chaque (fiecare).) veriga ~. tel.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. certain. plusieurs (mai m u l ţ i .'-le (cutare).) partea coteau (m. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. même (acelaşi. sigur. „însăşi"). însuşi. a l t a ) .) lănţişorul le chaînon (m. quelques (cîţiva. nici o). quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. Adjectivele nehotărîte se aşază.) l a n ţ u l ta chaînette (f. tout. Certain. aceeaşi. Cîţiva copii se j u c a u în grădină.) colina côtelette (f. înaintea substanti­ vului determinat. même (eu sen­ sul „însuşi".-e (cu sensul „sigur. nul. -e. oricare). nulle (nici u n . -e (nici u n . Toată lumea voia să-1 felicite.

este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). I m p e r a t i v u l are două forme . Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . a I i .a p l u r a l ) . -e Observaţie. în special veuillez (pers. cea de-a doua.Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . în schimb.

Verbul pouvoir nu are imperativ. p l u s i e u r s . h o m m e ... 194 .. I V . jours. à . distractions. tel: père. Notre pays offre au peuple. se între­ b u i n ţ e a z ă . de montagnes. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. On p l a n t e des vignes sur les. . rue.. gauche de la rue.. Daţi-i o carte oarecare. saisons. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. objets.. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . . . plusieurs: étages. p a y s .salles d ' é t u d e .. Nu pot să m ă hotărăsc. Les Carpates forment une longue. toutes. j u p e .. 2 . v i e . I I . les plaisirs du repos. réponses. pages par jour. b i b l i o t h è q u e . Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . certain: heures.. 1. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. q u e l q u e s ... mois. a r t . de la Mer Noire_ sont très belles. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. Vous devez lire au m o i n s .Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie.. de porc. Le magasin se trouve d u . . J ' a i m e m a n g e r des. paroles. . T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . . même: âge. famille.. manières. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. la persoana I singular. autre: t o n . .. . fils. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală.. personne. les m a n i festations. I I I . les réunions. t o u s . Jérôme é t a i t présent à. EXERCICES I . enfants.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

fiind orientată paralel cu Sena. Aş vrea să vă întreb ceva. (Am vrut să citesc „l'Humanité".).travers 3 se la couler douce — (pop.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". 196 1 2 3 . (Voi putea să citesc ziare franceze. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.) se uită chiorîş.) a huzuri. Conjuguez. (fig. Pot să plec? V.? Nu am vrut să-1 mai vedem. a o duce de minune. (Pot să învăţ franceza. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. la regarde de travers — Notre-Dame. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. (Vreau să lucrez din răsputeri. pare a o privi „oblic".) — Je pourrai lire des journaux français. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. à toutes les personnes.

Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. . (Jacques Prérert. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.

l'industrie textile (industrie cotonnière. thermiques. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . lainière. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. vignes.). grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. de volaille. l'industrie électrique (usines hydrauliques. de produits laitiers. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. soieries. cultures maraîchères et fruitières. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. caoutchouc). ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . La France compte parmi les exportateurs de blé. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. Il nous faut mentionner. La France est aussi un pays agricole. Sur ces 55 millions. VOCABULAIRE l'industrie (/. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. centrales nucléaires). textiles synthétiques). fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. de betteraves et de fruits. industrie automobile et aéronautique etc. de vin. en outre. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts.

m. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) l'exploitation (f. c u l t i v a b i l . -ère [ m a r e / e .) l'exportateur. -euse exploiter (vb. fructifer. -ă électrique [elektrik] electric.) exploitable (adj. frqitjsr] de fructe.) (m.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -ă. -oarea a exploata vitejie şi adj.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.f. -ă exploatarea exploatatorul. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. exporter (vb.f. fapta de exploatabil.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.) l'exploiteur. -trice(s.) l'exploit (m. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. -ère [frqitje.

de obicei. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. il s'en occupe. J e connais tous les détails de l'histoire. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui.. exploiteur. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins.. u n e o r i . Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en... Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. il r i t de cela. I I . J ' a i plusieurs livres. forestière obtient de gros bénéfices... î n cazul unei propoziţii negative. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I .. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . de la. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . de nos sportifs sont connus dans le monde entier. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. exploitation: ) (exploiter. negaţia I. î n a c e s t c a z . exploitable. ne veut renoncer à ses profits. Les esclaves étaient d u r e m e n t . .P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. f i i n d e c h i v a l e n t .a : Je n'en parle plus. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . J ' a i m e les fleurs. je vais acheter des fleurs. Cette. Veux-tu des fruits? Merci. negaţia a I i . Ce gisement minier est. 200 . Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. je ne veux pas de fruits. Nous en avons (du beurre). réjouis Notă. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. v e r b .. Les. . u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. En p o a t e î n l o c u i . pronumele en. Aucun. III.

Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. J'en aurais lu quelques pages. Ar fi vrut să alerge mai repede.I V . Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. V. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Noi am fi scris mult mai multe articole. Ele ar fi putut pleca. Voi aţi fi avut mai mult succes. • . Je n'aurais rien dit.

le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. 202 . Alain: Quelle histoire. et demie. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Il t'arrivera un jour de faire comme. au plus tard. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. Alain '. c'est décidé. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. alors: Marseille. Tu vas te coucher à minuit. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. La gare. Jacqueline. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Jacqueline: Ecoute. Alain: C'est à quelle heure.

-. . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. ne vous en faites p a s . inel de fier prin care se trece o curea 3 . J a c q u e l i n e . -oară. m a i s . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . g r a d u e l l e m e n t . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. D ' a i l l e u r s . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . . c a t a r a m ă .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . a se năpusti a se grăbi a încerca. . p l u s lestes.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . * mişcare. -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. b u r t o s .. ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi.. -oasă. D e u x d ' e n t r e e u x . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir.) [avjâ] avionul l'aéroport (m. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . . Le t r o i s i è m e . p r e n d de la vi­ tesse. Vous êtes r e s t é . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r .. a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. d u m o i n s . -e [vàtry] pîntecos. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . buclă (de păr) 2 . cercel: boucle d'oreille 203 . u n p e t i t gros v e n t r u . t o u t essoufflé. vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . p u i s q u e . A ce m o m e n t . ~. a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. -ă soupirer [supire] a ofta. sprinten.

forma afirmativă. P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 .GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . d e o b i c e i . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . de o b i c e i . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). j'y ai pensé.a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. înaintea verbului. u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui.

. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. intervenir (a interveni). vrei să iei o carte? I V .. pense plus. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. 1... vers les joujoux. . obtenir (a obţine). a se întoarce). Vom fi la ora i e c e la gară. .m i m a i vorbi de plecare. J ' .. I I I . dar cu auxiliarul avoir. [viitor) de lui expliquer cette question.. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă .. se p r e s s e r . Participe Présent Passé venant venu. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. Se conjugă la fel. . vas pas? I I .. tar­ d e r .. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . Traduisez en français. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. a t t e n d r e . Tu n'as q u ' à m ' . Alain n ' . Nous. Ces regrets. EXERCICES I . parler à personne.. . Ne. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. t a r d i f . réfléchirai cette nuit. tot cu a u x i l i a r u l être. ce t r a v a i l est urgent. Se conjugă la fel. dans les rues. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta... P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. . verbele: revenir (a reveni. t â c h e r ) : Elle est venue très. se souvenir (a-şi aminti). 2 . . Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. plus. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. verbele: tenir (a ţine). -e Observaţie. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. soutenir (a susţine. La foule. se p r é c i p i t e r . .. .Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . R î d e m încă de povestea voastră. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. parvenir (a parveni). Mă duc imediat acolo. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . appartenir [a apar­ ţine) etc. ne peuvent nous impressionner. N u . L'enfant voulait se. a sprijini). féliciter. 205 ... Tu n ' . . la sfaturile tale. Ne g î n d i m . b) Vom ajunge azi după-masă la mare.. .

aborder [abardej a aborda. au baccalauréat. încît conclure [kàklyr] a încheia. -e [sstomake] înmărmurit. . Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. le professeur ne réplique point. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. Elle m'a demandé si. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. . . Je viens de raconter à ma voisine. -ă estomaqué. au fond. . a replica a se aşeza. Mais. a lua loc într-adevăr. . ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . -. efectiv 206 . Croyez-moi. en apercevant un de ses amis. — L'ignorance des élèves — dit-il. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. W. au cours du repas. Estomaqué. . a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin.a] astfel că. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. ) [inaràs] . -ă répliquer [replike] a replica. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet.

. nulle (nici u n u l . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). Voi pleca (îndată) de la birou. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. -ă care poate fi închipuit.) imaginaire (adj. nici u n a ) .. E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat.) a închipui imaginaţia închipuit.. nici u n a ) .) imaginable (adj. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . a l t u l . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r .. chiar acum): Il vient d'entrer.-e (fiecare). u n a .u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. l'autre. . l'un. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . De-abia a intrat. î n s o ţ i t . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. aucun. l'autre ( u n u l .Mots à plusieurs sens 1.-e (nici u n u l . a ajunge 2. m a i m u l t e ) . de obicei. . quelqu'un. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. plusieurs (mai m u l ţ i .quelqu'une (cineva). Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t ..) l'imagination (f. chacun. 207 . l'une. a sosi. tocmai. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. . . nul.

. Cet artiste. Nu este nimeni în această sală.. (Noi) am venit să vă vedem.. la colţul străzii. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent.. ei dispărură. unul după altul. . Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Nu se vede nimic. LEXI- Cette jeune femme se. Rabelais est un écrivain plein d'. prin persoana a I l I .. I-am spus tot. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: ...cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. ami. a . cu valoare nedeterminală ( se"... I se spuse tot adevărul. toute—tous [tus].. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. Mon. . nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.ont pris part au combat. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. tous les autres. autres de décharger les armes. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. .a sau a Ii-a singular. Ils ont refusé.. tous les autres concurrents.. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain.. Je lui ai tout dit. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Diseară veţi pleca la Cluj.savait qu'il devait s'opposer à la guerre. Apoi.. I I . . On est venu vous voir. cineva").. On ne voit rien. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă.... Jean se va îmbrăca îndată.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. toutes. l'innovateur. EXERCICES I .. après.. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci.. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. IV.de plus horrible que leurs logis. 208 . Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. Petre a sosit chiar acum o clipă. Se spune că pleacă mîine. Lors de la course de 100 m plat.. III. Georges a. de obicei.

Lidice sau Oradour. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. est un musée de figures de eire. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. des champions de boxe. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. Nimeni nu să uite Guernica. le Pape. la Reine d'Angleterre. Corneille écoutant le Cid. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. le cinéaste René Clair. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . le coureur à pied Mimoun. on le sait. s'il vous plaît). donnent plus ou moins l'illusion de la vie. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. On y rencontre les chefs d'état. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). les costumes plus ou moins fripés. Pablo Picasso. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). les vedettes du théâtre et du cinéma. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor.

monsieur. 216 et 217. 210 . demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Le portier fit monter les bagages. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. — C'est au deuxième étage. les chambres numéros 215.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. Les chambres étaient élégamment meublées.

* * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e .. je préfère les couleurs c l a i r e s . je vais me reposer u n peu. . l'entour a i e n t . Rincezmoi a u v i n a i g r e . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. . pas de vernis foncé. s'il vous p l a î t . monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . . monsieur. les m u l e s . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. d e u x serviettes. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. Q u a n t à t o i . . . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . — J ' y pensais déjà. d i t gaiement A l a i n . . pieptă­ nătura W* 211 . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d .. a ieşi lentement [lâtmà] încet. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . dit le coiffeur. On paye à la caisse. Oh non. ochire sortir [sortir] a scoate. C'est fini. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux.Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. Les cheveux une fois coupés. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . Alain.

212 . a acorda afecţiunea legătura.) l'attaché (m. -ă. a a t r i b u i .) l'attache (f. în -emment: indépendant prudent élégant Notă.) l'attachement (m. -e [avwazinô] vecin. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . învecinat. voios (adv.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. ) Antonymes attacher a lega s'amuser.) attachant..) a lega. -e [fose] închis. -ă. -e [ k l e ^ deschis. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a .) a t r ă g ă t o r . c a p t i v a n t . a da o raită vesel.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a .[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. încheietura a t a ş a t u l (comercial. la bribe [brib] frintura avoisinant. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. Face excepţie adjectivul lentement. -â clair. a lua.. -oàre. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. -e (adj. interesant. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . r e s p e c t i v . -ă 1 ' indéfrisable (n.

Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. 3 . se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). -u. pe e m u t de la feminin. -é) p i e r d . 2. profondément etc.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. vraie) (fera. 1 . -i. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. 213 . absolue) (fem. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. de obicei. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t.

Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. Ce-i î n m i n ă nu-i . Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră.EXERCICES I . vaut mieux que deux „tu l'auras". Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Ioana citea curent texte latine. on avait attaché le chien. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. M-am născut la 23 septembrie. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Traduisez en français (v. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. Hier soir. v b . Traduisez immense patient en français (vb. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. I I I . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Cîinele înainta p r u d e n t . LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. II. naître.

— Du jambon. Antoine. continua-t-elle. — Quant à la viande. des couverts et un vase de fleurs. 215 . — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. On choisit une table dans un coin plus retiré. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. dit Jacqueline. — Moi. des olives. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. Girard. des sardines au beurre. je voudrais des pâtés. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. se trouvaient des assiettes.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. répondit Mme Girard. — Oui. Girard. On se mit à consulter la carte.

VOCABULAIRE vitré. sclipitor. -e [vitre] cu geamuri retiré. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . merci. — P a s d ' a b r i c o t s . m a d a m e ? Oui. des liqueurs? — Du vin blanc. seulement. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. J a c q u e l i n e ? — Non. merci. — Merci. Du café t u r c . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. m a m a n . ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. fraged. ajouta M. -ă étincelant. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . — tout — — après Alors. compléta le g a r ç o n . -e [etëslâ] strălucitor. -e [retire] retras. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. d u v e r m o u t h . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . pas de m e l o n . -oare. G i r a r d .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. des filets de b œ u f grillés et des saucisses. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. — Du v i n b l a n c . aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s .

a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t .) griller (vb.a -ssiez a I l I . In vorbirea curentă. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. p e r s o a n a a I i . de obicei. imperfectul conjunctivului este.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir.) — le rôti (m.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă .) 1 . duios 2 . mpléter. ajouter ajoute) a completa.) la grillade (f.) rôtir (vb.) la grille (f.) le grillage (m. fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . N u m a i persoana a I l I . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.a -t a I l I .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . oisir. a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. moale. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . élire a a] alege compléter.a singular se foloseşte m a i m u l t .

3 . Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. 218 . due O b s e r v a ţ i e i . recevoir (a p r i m i ) . Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. il affirma q u ' i l moins sombre.Le verbe devoir (a trebui. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex.t e . să fie moale. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). sans que personne lui parler (Flaubert). care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. 2 . masculin singular. décevoir (a decepţiona). Formele due (feminin singular). dus. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. EXERCICES I. apercevoir (a zări). Bien que la pluie (continuer). Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . De la vîrsta cea m a i fragedă. Trebuie să frigi carnea . ea trăise departe de căminul părintesc. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. loin de tous les a u t r e s . Exupèry).

— Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . . . Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. — Ce sont toujours les plus gros. j SUPPLÉMENTAIRE . Il n y a pas de roses sans épines. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . (uied 9-j) je n'ai ni ailes. je pleure. I V . — C'est pour un gâteau — explique-t-elle.III. . plus je suis Je vole. ni yeux. PROVERBES Chaque vin a sa lie. A trebuit să-i dau (inf. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Traduisez en français (vb.) imediat un răspuns. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. ea se ascunse în grădină. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . DEVINETTES Plus je suis chaud. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. T.) seama de propunerile voastre. (gSenu S'i) 219 . Se întîmpla să alunece des. Traduisez en français. pourtant frais.) explicaţii. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e .

m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. ni celui de m a m a n . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . au m ê m e e n d r o i t . p a p a . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . je vois. — A h . m a t é r i e l ferroviaire. c h a u d i è r e s . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . pour b â t i r . une grande fabrique de la c a p i t a l e . une nouvelle fabrique. O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". -e [bykarestwa] bucureştean. Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections.d e m a i n pour M a m a ï a . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . dans la m a t i n é e . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. d i t J a c q u e l i n e . . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . vers la fin du mois de j a n v i e r . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. en u n m o t . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. C'est en 1948. Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n .

. .

bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. promisiune a sfîrşi. a doborî a n g a j a m e n t .) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . Această comediei a a v u t u n mare succes.) unealta utilajul u t i l a t . -e (adj. 222 . Fratele meu a plecat. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . vesel: ciudat.) outiller (vb. a distruge. utilajul marquer [marke] a marca. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . a înzestra l'équipement (m. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. Celtelcomédie a eu un grand succès.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).) a m u z a n t .au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) outillé. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r .) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. quelques): Mon frère est parti.) l'outillage [m. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar.

Camille. femei. sora Horaţilor. cousine! Merci. f) In adrese. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . verişoară ! Mulţumesc. e) în Petite sœur des Horaces. B ă r b a ţ i . Istoria l i t e r a t u r i i franceze. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. camarade! B u n ă seara. P a u l este strungar. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. femmes. rue Jules Michelet.b) într-o enumerare: aux portes. Elena este arhitectă. Histoire de la littérature française. enfants. proverbe: pluie abat grand vent. tous se pressaient copii. nr. Hommes. Hélène est architecte. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . 37. t o ţ i se îngrămădeau la uşi.

Il a sorti son mouchoir. P e n t r u alte observaţii v. m a i jos verbul partir.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. E a a ieşit în oraş de o oră. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. -e Observaţie. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . El şi-a scos batista.

EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — .. IV. . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. . EXERCICES I .. partir. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. ce roman.. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . .. v i e . Quel est.. ..-e Observaţie.Odes et b a l l a d e s " est. employez ou non l'article... officier. . sortir): Trenul pleacă la ora zece. À la place des points. . . t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. Je l'en ai déjà menacé. mentir. gloire. je vais lui chanter quelque chose. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d .. m o t d'ordre? d e m a n d a .. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri.) în oraş? Aş pleca la m u n t e . Vrei să ieşi (inf. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. m a m ă . sentir (şi compuşii lor). Traduisez en français (vb. ma chère. e n f a n t s . t o u t était descendu. U l t i m i i călători au plecat aseară. .. liberté" (Corneille). Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . servir. Ca şi sortir. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e ... Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. . H I .. m ă întorc î n d a t ă . . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. vb.. 2. rue de P a r i s . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . v i e i l l a r d s . . et. . Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. dormir.. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . La revedere. vos paroles. .Participe Présent partant Passé parti. I I . e t . Elle h a b i t e 32. .. J ' a i relu. „. . „ J e vous assure et. F e m m e s . — Rien à faire. . ..

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m u l t a d u c e .PROVERBES Partir c'est mourir un peu.

Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. Elle semblait très pressée. maman. devant l'Université de Bucarest. à la fin des cours elle va quitter la capitale. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Je lui ai donné notre adresse. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. J ' a i noté la sienne. c'était 15* . ce matin. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. Autrefois.

m a m a n . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n .) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . •— Oh. Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . légumes. grâce a u x engrais c h i m i q u e s . ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . orge. m a ï s . si t u s a v a i s . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . seigle. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . Après la moisson. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. t o u t a c h a n g é .u n hair>eau q u e l c o n q u e . — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. b e t t e r a v e . a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie.

Intr-o propoziţie principală. bientôt (curînd). dès que (de îndată ce).) le paysan (m. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . après que (după ce). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a .) échanger (vb.) le changement (m. 229 . Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. en un clin d'œil (într-o clipă).Familles de mots • l'échange (m.) le change (m.) la paysannerie (f. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. Abia a i n t r a t . perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. a se schimba s c h i m b ă t o r . lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé.) changeant.) changer (vb. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). -e (adj. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior.

combattre (a lupta) débattre (a dezbate). Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 . 1 .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî).

Q u a n d il (achever) ses lettres. III. Q u a n d nous (marcher) des heures. récolte. Cînd t e r m i ­ n a r ă . IV. m u n c a îi pasiona. association. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . Cînd deschiserăm fereastra. permettre (a p e r m i t e ) .Mais il ne l'est pas. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . nous commençâmes à travailler. suivants: obtention. — Alors. elle se m i t à r i r e . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . promesse. Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. place. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). omettre (a o m i t e ) .Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. Bate fierul cît e cald. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . EXERCICES I . en silence. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. r a d i c a l u l mett. soumettre (a supune). commettre (a comite). je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. promettre (a făgădui). 2 . pensée.pierde un t. —. la n u i t t o m b a . p r o d u i t . O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. 1 . il se leva. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. Traduisez en français (v. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). formation. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . După ce începură noi cercetări (recherches). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. PRÉCISION — Mademoiselle. t a t a se duse să se p l i m b e . Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . transmettre (a transmite) etc. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . ea se sculă să plece. quel est le côté beurré? 231 . II.

arrive chez un dentiste. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. mais sans insensibilisation. 232 . Dans la salle d'attente.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. accompagnée de sa petite sœur. le temps semble s'écouler très lentement. — C'est pour arracher une dent. parce que je me dépêche. assez peu éclairée.

233 . i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille.) la perte (f. dit le dentiste.*\ i i . a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. . .. -e [eklere] l u m i n a t . Marguerite. r °.. . voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. mademoiselle. .) perdu. accompagner — conduire a însoţi. a trece . F i ţ i l i n i ş t i t . Vous êtes courageuse. j'aurai fini la lettre avant votre retour. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. .) a pierde pierderea p i e r d u t . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. -e (adj.-— Mes compliments. Montrez-moi la dent. . . -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.

) De obicei. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. 2 . (I-o fi cumpărat bomboane. la viitor şi la condiţionalul prezent. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. 234 . dublînd consoana r. Probabil că i-a cumpărat bomboane. 1. -e Observaţie.

Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Traduisez en français: Trouver un ami. On meurt de chaleur dans cette pièce. Te rog să citeşti acest roman. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Une grande quantité. III. . IV. C'est très compliqué. I I . Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Devant l'université. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Camerele bine luminate sînt foarte plăcute.EXERCICES I. je te raconterai de belles histoires. e deja ora 6. C'est normal. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Beaucoup de choses. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. elle est morte de peur. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. Traduisez en roumain: Rassurez-la .

Antoine. de croissants et de paind'épice. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. des citrons et des biscuits. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. MV {QxLca^y 236 . H y a une épicerie au coin de la rue. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. des macaronis. M. Mme Girard: — Je t'accompagne. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. N'aurais-tu pas. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Les allumettes sont trop encombrantes. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Mme Girard: — Mais non. par hasard. Tu ne t'en souviens plus? M. du beurre. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. des timbres-poste? M.

d9^. le thé.M. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. le poivre. -e [dkôbrô] stînjenitor. Le cacao. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. M. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. litera 2 . -e [lur] greu. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . de farine. scrisoarea literele (literatura) 237 . la levure. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. t r a ­ bucul l'essence (/. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a .mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd.) les lettres (f.) 1 . de riz ou de sucre.-e. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . pi. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^.) [a/a] c u m p ă r a r e a .

participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr..) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.j. la diateza pasivă. cumpărătoarea (m. Verbele se conjugă.) l'acheteur. cu auxiliarul être. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. Ce comédien est aimé par le public.Famille de mots acheter (vb. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) Vachat (m. Acest a r t i s t este i u b i t de public. -euse a cumpăra cumpărarea . Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t .

A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . 2 . nous prenons. 1 . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. surprendre (a surprinde). -e Observaţie. a afla). L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . comprendre (a înţelege). 239 . şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris.

dar nu mi se par serioase. Drept cine mă iei? IV. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. El fusese admirat pentru atitudinea lui. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez..EXERCICES I . Je t'emmène au théâtre ce soir. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Traduisez en français (vb. DI. diviser. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Aş lua în consideraţie argumentele dv. attraper. . regarder. I I . Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. V. écrire. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. traduisez-les punir. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. lire. séparer. prendre): Ies puţin ca să iau aer. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. vendre. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele.

prends ta jaquette et ton sac. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. On file. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. On ira dans un magasin universel. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. bah ! Ne t'en fais plus. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. On va sûrement trouver quelque chose. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. viens. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . des livres. Jacqueline: — Tu as raison.

* pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. .a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus.) suggestion (f.) a urmări (intranz. . principal Famille de mots suggérer (vb. scump catedra esenţial.) a fila (despre lampă) 242 . VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . a o şterge (intranz.' • . ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . ) a sugera sugestiv. 3.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . . Il faudrait penser à autre chose.) a toarce (tranz. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. L r . « J. 2. . (tranz. a o şterge .•.. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. ) suggestif.) m î n c a r e a (bună) d r a g . ) a pleca r e p e d e . şirul o şterg carnea (anat.?.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . tes suggestions.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. . 4. ça ne m'enchante guère.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.) a pleca r e p e d e . -ve (adj.

E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. -e. 16' 243 .

Stofa asta e prea scumpă. beaucoup. Am văzut o scenă foarte sugestivă. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. prendre. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. universel. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. acheter. Supraveghează lampa. Sugestia ta e remarcabilă. IV. mi se pare că filează. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. . Je boirai de la bière. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. oublier. arriver. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas.EXERCICES I. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu.

papa. Il faisait frais au bord de la mer. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. mais on voulait prendre une barque. malgré l'orage de la veille. pour les touristes. — Moi. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. Girard. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel..Excellente idée. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Les vagues moutonnaient. il y a trop de nuages. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. Mangalia. papa. mais.. l'eau n'était pas froide. — Non. — On a organisé une petite excursion en car. 245 . suggéra M. —.

J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . J a c q u e l i n e . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . ce sera p o u r une a u t r e fois. l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. — O h . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. i n d u s t r i e . d i t A l a i n ..) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. V o i l à : le p o r t . G i r a r d . la falaise d ' E f o r i e . cu toate că l'orage (m.) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . c o n c l u t M. il y a encore b e a u c o u p . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d .S u d .. c u l t u r e . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . G i r a r d . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de.— N o n . a debuta 246 .N o r d .

) m ă t u r a le balayeur (m. ziua precedentă la veillée (f.) veghea veiller (vb.) a veghea le veilleur (m.) a m ă t u r a le balai (m. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.Familles de mots — balayer (vb.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.) măturătorul la veille (f.) ajunul.-e 247 .

a suporta) etc.. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier.. -e. Traduisez en français (vb. . Vîntul măturase coasta. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta.Observaţie. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). souffrir (a suferi. II. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . IV. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. Cine rîde la urmă rîde mai bine. -es. offrir (a oferi). Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. Unele magazine sînt deschise şi duminica. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. EXERCICES I . Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. . 2. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. Paulette m'avait tourné le dos. 1. în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. III.

se tienne haut. Belle santé.. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. . Mes nerfs semblent refaits. mes muscles sont heureux. Les Flammes hautes) . Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. (Emile Verhaeren. toujours. pour qu'enfin mon cœur. Brille en mes yeux. Et.. bats sous mon front.En ma course rythmée à travers la campagne. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.

les chemins escarpés. les excursions. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. — Inutile de te déranger. Jacqueline. 250 .33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. quelle satisfaction on a. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. Des alpinistes enthousiastes. — Et puis. — Avec des amis? — Oui. Ils ont vite fait de s'entendre. c'est un véritable enchantement. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. — C'est bien agréable. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. la fatigue de la montée. Alain et eux. surtout en cette saison. les rochers à pic. le vertige. L'automne surtout.

p a p a . pes­ triţ. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes.. -e [bigare] bălţat. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s .) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1..manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. à plus de 1 500 m .) foaia.) foiletonul le feuilletage (m.— C'est v r a i ..) frunzişul feuilleter (vb. is­ tovit Famille de mots la feuille (f. -ă. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. à m o i ...bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.) a răsfoi le feuilleton (m..) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. frunza le feuillage (m. c'est ce grand silence. d ' a l t i t u d e . [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m. nu le-a trebuit mult ca să.

acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. adverbe). cuvintele invariabile (prepoziţii. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . d e t e r m i n a n t u l .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. dintre care p r i m u l . La substantivele compuse.

Nu răsfoi cartea. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p .Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. H . HI. La fel se conjugă: paraître (a părea). 2 . 253 . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. c i t e ş t e . Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . apparaître (a a p ă r e a ) . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd.-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie.o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. reconnaître (a recunoaşte). Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . EXERCICES I . 1 . Traduisez en français (vb. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. dispa­ raître (a dispărea). Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage.

.. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. À présent nous touchons au but. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. nos lunettes. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. les rudes escalades. (D'après M a u r i c e Herzog. Nous nous hâtons. nous saisissons nos piolets. Déjà nous commençons la descente.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Nous nous hissons comme nous pouvons. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Un vent brutal nous gifle. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Le sommet se rapproche insensiblement. premier 8 000) . Le sommet est une crête de glace en corniche. Annapurna.

. nous sommes partis pour la côte.. l'air pur. L'eau de mer à faible salinité. Je t'écris de Mamaïa. de la Mer Noire. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . à la recherche. Après un court séjour dans la capitale.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. une des plus belles stations de la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule.

Oeuvre du régime de démocratie populaire. de sa chambre. comme de juste.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. m'ont dit tous les Roumains.. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. on élève d'autres colosses en briques. -ă curatif. -e [dsolsje] însorit. une foule de touristes. On peut donc admirer. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. un repos des plus agréables. acier et ciment. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. Ils ont raison. Mangalia. -ve [kyratiî] curativ. à sable particulièrement fin. Nous logeons à „l'International". Eforie. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . pour la plupart. Et ce n'est qu'un début. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Tekirghiol. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays.. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. un des plus beaux hôtels de la station. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. -ă l'aube (/. Ils ont raison d'être fiers. le lever ou le cou­ cher du soleil. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. une plage en pente douce. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage.

. -oare Ia villa [vila] vila exquis. agitat. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t . Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective.) animat. -ère [fjer] m î n d r u . -oasă.) c ă u t a t . a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.) a mişca mouvant. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). afec­ tat. grămadă remarquer — constater remarca. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.ă . a căuta recherché. -e | / a t w a j à ] lucios.-ă mouvoir (vb. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. sclipitor.) a însufleţi mouvementé .-ă.) mişcarea mouvementer (vb. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . -e [ekski] fin.) mişcător. -e [fl^ri] înflorit. -ă chatoyant. -ă. de obicei.) [asje] oţelul fier.-e (adj.) a urmări.-e (adj.-ă le mouvement (m.) căutarea rechercher (vb. ales.-e (adj.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e .

adjectiv cu funcţie de adverb. étinceler (a străluci). consoana. el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . rappeler (a rechema). a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. chanceler (a se c l ă t i n a ) . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . un adverb. Alte v e r b e .b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. înaintea unui « mut din terminaţie. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . De exemplu: lever (a ridica)—je lève. céder (a ceda)—tu cèdes. renouveler (a reînnoi). In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. peser (a cîntări) — il pèse. 258 . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. achever (a t e r m i n a ) .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. jeter (a a r u n c a ) . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. schimbă acest e mut sau é în è. îngheţa) e t c . Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). feuilleter (a răsfoi) e t c .

Aujourd'hui. Des cellules (photo-électrique). III. Une porte (grand ouvert). Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Des bas (extra-fin). Va îngheţa curînd. Des relations (franco-belge). Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Des yeux (gris bleu). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Des oeuvres (tragicomique). Răsfoiesc această carte. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Elle aime les robes gris perle. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Ces épisodes sont héroï-comique. Je n'aime point les fruits aigredoux. Discuţia lor a fost foarte animată. Elle allait nu-pied. en 1945. à travers le monde. Des personnes (bien-intentionné). Des enfants (nouveau-né). Ce sont des mouvements semi-circulaire. Depuis sa fondation.EXERCICES I . IV. Des filles (sourd-muet). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. à Copenhague. I I . Des formes (aéro-dynamique). Tot oraşul era în mişcare. Am remarcat că vă place mult istoria. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger).

pour qu'il n'y ait plus de guerre. c'est une véritable fête.fait pour populariser le 8 mars. (D'après „l'Humanité") . Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. Dans les démocraties populaires. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente.

Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Je préfère le cinémascope en couleurs. évidemment. non? Jacqueline: — Moi. mon cher. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Jacqueline? Alain: — Son faible. c'est les dessins animés. Le jeu des 261 . je n'ai rien contre. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. papa? M. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. Girard: — Quel film. On aurait retenu des places. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Mais on pourrait aller au théâtre. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries.

Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . Girard: — E h b i e n . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . Toutefois. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. fal] nebun. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . .) [fu. Jacqueline (en chantonnant): — „. operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. folle (adj. Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . . Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e .. 262 . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. a l o r s . M. .. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. je préfère la p r e m i è r e .

începu să rîdă. destinul destiner (vb.-ă la production (f. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. a hărăzi la destination (f. -ce (adj.) productiv.) a destina. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) a produce le produit (m.) produsul refléter (vb.) reflectorul le destin (m. A început să scrie.) producătorul productif. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). reflectarea le réflecteur (m. 2. 1. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.) a reflecta le reflet (m) reflexul.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) producţia la productivité (f.Familles de mots le producteur (m.) soarta.) destinaţia le destinataire (m. Il s'est mis à écrire.

La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Mon enfant était devenu très tendre. i. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. Il ne voulait rien voir. EXERCICES I . La indicativ prezent. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . Piesa e foarte bine primită. e. Destinatarul nu era la adresa indicată. Si Pierre eût été attentif. 1. 264 . Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Je me mis à déchirer le papier. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. o din terminaţie. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. înaintea vocalelor a. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. il aurait gagné la partie. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II.-e Observaţie. Apele rîului reflectau cerul albastru. 3. 2.

production. regret. vaincre. ses pointes. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. destruction. regard. puis vermeil. devenait orange. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. arrivée. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante.IV. devinette. puis. le Mont-Blanc. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. accueil. destination. à mesure que le lever du soleil approchait. A-m reuşit să o conving? V. Au-dessus du Mont-Blanc. pleurs. sur lesquelles régnait un absolu silence. a l'horizon. Traduisez en français (vh. Il se colorait peu a peu. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. pareil à une grosse étoile d'or. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. entre deux aiguilles lointaines. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. avec son énorme dôme. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. Tout à coup l'astre surgit. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. ses tours et ses sveltes aiguilles. formation. vb. création. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. André Theuriet (Amour d'automne) . convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. dans le ciel pur.

Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. a z b î m î i louer [lue] a închiria. alors. Il est sept heures et demie. -oasâ. J'aime surtout l'Allégro final. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. le chef d'orchestre fit son apparition. elle s'écrie joyeusement: — Ah. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . — Mais quelle heure est-il. — Je m'en doute. Quelques minutes après s'être assis.Georges Enesco".) [edifis] clădirea. — Je suis complètement bouleversée. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements.... Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. măreţ.. conclut Alain. ravirent les spectateurs. Antoine a loué des places pour le concert. au juste? lui demande sa sœur. chuchote Alain. avoua Jacqueline après le concert. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique .. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. — Je crains que nous ne soyons en retard. répond Madame Girard.. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. Le concert commença. c'est une surprise. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. M. edificiul l'ouvreuse (/.. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. — Je n'ose demander. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. — Moi aussi. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. -eaţă l'édifice (m. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute .

le chef d'orchestre [/if. a încetini le chant (m.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. v a t r a . înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. l'hymne (m.) întîrzierea. piaţa ravir 1 .) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 . căminul casa. 3.) a î n t î r z i a . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. postul 3 . a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. a încînta Famille de mots le retard (m.) — cîntecul la chansonnette (f. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . a răpi 2 . le chœur se p r o n u n ţ ă k.) — c î n t u l chanter (vb.) întîrzierea le retardement (m. serviciul. 4.) — şansoneta le chanteur (m. locul 2 . .) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea.l — a cînta la chanson (f. [kœr. amînarea le retardataire (m. 2.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

Observaţie. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. 2 . cesser e t c . JVe vous déplaise. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. moins que.z i s ă . point. (fig. savoir.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. : je n'ose.s e cu t i m p u l . (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. Nu vă fie cu supărare. meilleur que. ca à moins que e t c . în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. oser. tu vas pas sauter etc. ) .) a stîrni entuziasmul. a creşte. E mult mai rău decît se spune. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. Nu suflă o vorbă. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. 269 . autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. a scoate (petele) élever a înălţa. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . personne e t c . je ne cesse etc. rien. guère. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u .

l'égalité et la fraternité. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc.. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . Ce produit chimique. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). 2 . pour la liberté. le peuple français. N . Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.. EXERCICES I ..Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. l e v e r . Ne aşezarăm pe scaunele noastre. . II. Nous dé­ cidâmes d e . . Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . rapidement les taches (petele). 270 . 1. N e .-e uzitată: Observaţie. .a m încetat să-1 rugăm.... toujours le progrès. plus aux concerts! L'ignorance. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. la séance (şedinţa). . E n 1789.

eram foarte obosit. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. Il descendit lentement les marches. îi era imposibil să ridice (inf. — Comment. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. ça ne coûte rien. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 .I I I . mon petit. Mă voi aşeza mai tîrziu. — Pierrot. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Il fit détruire un magnifique édifice.) această greutate. me répondit-elle. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. — Je n'ose pas. La souris osait quitter sa cachette. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. grand-père. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Elle se lève très tôt le matin. lui dit-il. vă rog. l'autre jour. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. I V . Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. V . Tu pourrais pas. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. b) Mă aşezai pe iarbă. me dit-elle tristement. — Eh bien? explique-toi. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). C'est impossible. Louis cîntă minunat la vioară. prefer să stau în picioare (rester debout). en baissant la tête. — Trois. cette anecdote. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. la Pastorale et la Neuvième.

J'ai longuement admiré les Grigoresco. Il faut absolument que vous le visitiez. Alain: — Mais quel musée. des Rembrandt. les Andreesco et les Luchian. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. Si vous voulez. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. Voilà trois heures que tu es parti. Girard: — Non. On y trouve. Alain: — Il y a aussi des sculptures.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . une troisième est réservée à l'art oriental. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. des Monet. On commençait à s'inquiéter. Girard: — Oui. des chefs-d'œuvre. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. une autre d'art occidental. M. Mme Girard: —• Bonsoir. en plein centre de la ville. elles aussi. entre autres. mais il paraît que les autres renferment. 272 . qui ont réussi à rendre. n'est-ce pas? M. La section d'art roumain est. à l'aide de leur pinceau. on ne savait pas où te chercher. je vous accompagne demain. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. Tu as rencontré des amis en ville? M. les Aman. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. des Van Eyck. sans nul doute. des Greco. Antoine. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. des Répine. Girard: — Évidemment. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. la plus intéressante pour le visiteur étranger. papa? M. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. de quelques peintres roumains.

) centralizarea centraliser (vb.) central.) următor. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f. a e x p r i m a Homonymes le parti (m.-e [oksidâtal] occidental.-ă oriental. consecinţa.-oare — le centre (m. -e [arjàtal] o r i e n t a l .) u r m a r e a . suita suivre (vb.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . -e [rwajal] regal.m. -ă occidental.) partidul la partie (f.) cen­ tralizator la centralisation (f. si adj. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.) centrul la centrale (f.-e (adj. a conţine rendre — exprimer a reda.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) centrala central.-e (adj.) a u r m a suivjant.) p a r t e a . b u c a t a . F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .-ă centralisateur (s.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.

at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). -e Observaţie.Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . 274 .

Il était fidèle à son P a r t i . il se leva. sur la rive droite de la Seine. enfermer. c o m b a t t r e . entretenir. Un siècle et demi plus t a r d . LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. vă voi arăta drumul. le Louvre est devenu. renfermer. l'un des plus riches musées du m o n d e . renvoyer. I V . Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. III. prévenir. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . Marcel est un brave garçon.m ă . U r m a ţ i . Cette partie est très difficile à lire. de nos j o u r s . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. I I . Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. Christian s'est arrêté devant la gare. comprendre. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. Cette boîte ne renferme que des papiers. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). gnifique palais. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. 18* 275 . style Renaissance. un grand château fort. Ancien palais r o y a l . Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. Paul est p a r t i il y a deux minutes. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. Germain sera récompensé pour son courage. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Gilbert est très influencé par son cousin.EXERCICES I . repartir. m a i puţin interesante. contenir. m a i n t e n i r .

grecques et romaines.n. des coupes et des bijoux finement ciselés. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. principale source du droit sumérien. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. des poignards d'argent.. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. couvert d'inscriptions. les bas-reliefs de Gilgamesh. le Titien. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. les sculptures du Moyen Âge. celles des sculptures du Moyen Âge. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. 276 . nous voyons se succéder les Vernet. Houdon ou Rude.ère). les Delacroix ou les Manet. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. On s'attarde devant les Ingres et les David. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. de Rubens. monument en basalte noir. les admirables statuettes de Tanagra. Les objets de culte et de sacre. devant les sculptures de Jean Goujon. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. Michel-Ange. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé.ère). véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre.n. les Courbet. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. la dignité enfin retrouvée. Léonard de Vinci. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. Rembrandt ou Vélasquez. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier.

perroquet.. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. grenouille.. souris. insectes. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine." — Que fais-tu là. âne. — D'accord. boeuf. aigle. lion. tigre. — Tu crois. — Arrête. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. mouche. Alain. Je préfère connaître le deuxième élément.. chien.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. loup. cigale. héron. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . Que je recommence alors? — Non. chat. fourmi. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. serpent. oiseaux. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. Il te faut trois éléments. merci. chacal.. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau.

Hat .

VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . -ă l'insecte (m.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. Et tu sais. tulipes.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. — Je préfère le parfum des fleurs. -e [pyr] limpede. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . lilas. des forêts de chênes. des chemins sablonneux. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . lis. -oasă l'étang (m. ) [ôd] unda pur. Des rivières aux ondes pures. pivoines etc. des étangs bordés de roseaux. ma Jacqueline. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. p u r . enfin des ormes ou des tilleuls. c'est moins pénétrant. — Du génie. muguets.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. bien sûr. -euse [sablant] nisipos.. Alors. puisque tel est votre désir.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . — Bon.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m.— Le cadre. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. etc — Tu as bien fait de finir. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . œillets.. vio­ lettes. jasmin.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. pour ne plus parler de leur parfum.

) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) florarul fleurir (vb. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.) a înflori.-e (adj. a î n c e p u t să rîdă.) [iris] stînjenelul l'œillet (m. 280 . El credea că a ajuns.) înflorit.) floarea la fleurette (f.) floricica fleuri.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.ARBRES À l'acacia (m.-ă le fleuriste (m.

După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. ca în exemplul de mai sus. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. sans. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. 281 . // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. ca în exemplele de m a i sus. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table.

p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne.P. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. sont'à toi.R.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. parfois à petits pas. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.

cinq heures? Il a décidé. ils revinrent avec précaution (Maupassant). E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). il s-'approcha du balcon. Exupéry).. en français les phrases suivantes. Cet enfant pleure. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. ei au început să aplaude. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e .. Tu te lèves . î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . Conjuguez imparfait.. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . Nous sommes au coin. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. futur.. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . Je vais vous donner un livre agréable.. requérir EXERCICES I . la rue. a cere pe cale judiciară). Elle semblait très heureuse.. Exupéry).... en utilisant (présent. rester.. travailler. I I . Ils parlaient.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . lire.. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons... Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . colère. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. V... 285 .. voix basse.vous revoir. P u i s . III. (a cuceri). După ce au ascultat conferinţa.. (St.. IV.

Dame fourmi trouva le ciron trop petit. on crut qu'il s'allait plaindre. Glosa2 sur l'éléphant. parlez le premier. Lynx envers nos pareils. contents d'eux. s'il me veut croire. Je mettrai remède à la chose. Se croyant. s'étant censurés tous. il ne se fera peindre. pour elle. un colosse. Jamais. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. et pour cause. dit-il. Il peut le déclarer sans peur. Nous nous pardonnons tout. Etes-vous satisfait? — Moi. 2 1 284 . 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. L'ours venant là-dessus. glosa — comentă în mod critic. Du reste. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. et taupes envers nous. ôter à ses oreilles. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. Que c'était une masse informe et sans beauté. fără nici o excepţie. L'éléphant étant écouté. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. 3 appétit — (aici) gust. car tout 6 ce que nous sommes. singe. Jupin 5 les renvoya. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Tout sage qu'il était. 8 tout — toţi. Voyez ces animaux. on ne l'a qu'ébauché. Venez.

et. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Et même il parla haut plusieurs fois. Traduisez en roumain: Fontaine. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. se livre à son occupation favorite. l'attache à une branche. il se jette dans le vide. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. une fois le nœud coulant fixé à son cou. un pêcheur. L'homme se redresse et ne va pas loin. II. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Il se redresse et de nouveau. Fables) Sur la plage. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. s'élance. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. gravement. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Soudain il entend courir près de lui. Il le pria avec instance de ne le point quitter. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Mais l'autre veut absolument mourir. le pêcheur abandonne sa ligne. Le pêcheur abandonne la ligne. soit qu'il rêver. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. Sans s'impatienter. ramène le désespéré. III. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. ramène le désespéré. 285 . jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). (La RÉVISION I . malgré lui (Maupassantj.

.. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir.. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre.. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). Les travailleurs ..I V . V I I . Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. et il est maintenant unique au monde (St... pensa beaucoup (Voltaire). ses libertés démocra­ tiques. guerre.. établir son pabinei. ... est une que kle courir devant l'orage. c'. fauteurs .. Exupéry).. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). . Le peuple français lutte... fête son anniversaire..... France s'opposent . et il allait la surprendre (Flaubert). Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots.est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . faire .. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).... V .. guerre. d'études (Vigny). Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose.. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St.. usines. V I . c'.. c'..... la paix. c'.. Zadig n'.. Exupèry)... Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). Le marin vit dans une perpétuelle victoire. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. dormir et d'.... . Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. Ils n'ont aucune envie ...est une que d'. pensa pas et la femme de l'envieux. Je vais chez mon ami: on. Nous. parlerons ce soir. Elle dormait sans doute. Traduisez en français: Lenin a murit. ai fait mon ami. la défense . dar opera lui va trăi veşnic.

PARTEA A IV-a .

.I X.

spre deosebire de limba romînă.-en ne belge allemand. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.-e Finnois ou Fin.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.-e Français Anglais anglais.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1. l'arabe — limba a r a b ă ş. 1 î n limba franceză.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. le roumain = limba r o m î n ă .-e français. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.finnois.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .a. le serbe = limba sîrbă.-e espagnol.-e ou landais finlandais.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.

-e Portugais p o r t u g a i s .)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -enne norvégien. -e Polonais polonais."S.S. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.R.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -e suédois.-e italien.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .

tunisien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -enne marocain. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -e 291 .Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne guinéen. -enne iranien. -enne abyssinien. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . Coréens coréen. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -eniie Éthiopiens (Abyssins.J an g] . R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -e [ppg. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien.

-enne 2 . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -enne chiliîen. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -e c a n a d i e n . -enne péruvien. -e brésilien. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien.N a m [ v j e t w nam] 1 . V i e t . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -enne uruguayen. -e | Cubains SUD cubain.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t .

293 . alteori foarte apropiate. (Iaşi) etc.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Cu toate acestea există şi unele excepţii. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Iassy Turin. Nuremberg. Bologne. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Milan. Munich. Naples.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Barcelone. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. în limba franceză. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. în limba franceză. Cracovie. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).

le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Madagascar. masculin: etc. les Alpes. la Baltique les Carpates. la Volga. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. le Rhin. regiuni şi provincii. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. le Mexique. Jersey. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . New York. le Japon la Bretagne. Guernesey etc. Milan. la Méditerranée. la Touraine. Malte. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . la Seine. Observaţie. Haye. les Philippines dar Cuba. Le oraşe. l'Everest le Danube. la Crète. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. iar altele nu: la Sicile. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. le Canada. l'Argentine. Oslo La Rochelle etc. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. la Pologne. Leningrad. la Martinique. Ceylan. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. le Togo. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. 294 * . c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. î n g e n e r a l . les Baléares. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. b) n u s î n t . Le Caire. Marseille. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris.

Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. gre­ e s t e fie m a s c u l i n . le Nil. les le Mont-Blanc. de g e n u l le Caucase. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes.. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . fie f e m i n i n : Bêrésina.-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t .sent vivant Passé vécu. . les Vosges.s e e x p r e s i a : la cille de. s î n t . ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . les Andes e t c .. la historiques. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. la Loire. Apennins les Pyrénées. în g e n e r a l .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône.. les Carpates. care sînt de genul f e m i n i n .

. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. Brazilia are o capitală nouă. Des Alpes aux Pyrénées.. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Herzenafost rus. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Bologna. Caragiale. Noi studiem fran­ ceza. Tolstoi. Pékin est la capitale de la .. La capitale de la Grèce est . Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. Romînia a dat lumii pe George Enescu. Eminescu.. a l l e m a n d . Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. Chopin a fost polonez. la France est un pays méditerranéen. Florenţa. Turgheniev şi alţi mari scriitori. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. a n g l a i s . chinois e t c . Lisbonne est la capitale du . là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine.EXERCICES I . 296 . Neapole. Milano. russe... Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. i t a l i e n . Gogol.. Bucureşti. Brîncuşi.. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a ... L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. e s p a g n o l ... La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Moscou est la capitale de 1'. II. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. III. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . r o u m a i n . q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . La capitale de la République Populaire Polonaise est . suédois... Torino.

européens. Aux Jeux Olympiques. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. balkaniques ou de champions du monde universitaires. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. Course de haies Lancement du javelot . qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Melbourne.de champions du monde. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. la plus grande compétition sportive internationale. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Dans la période 1958—1964. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. avant et après le 23 Août 1944. Rome et Tokyo. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. qui ont réuni 32 pays.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

-ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.) [eskrim] scrima l'équitation (/. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -e [akry] sporit. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.) a marca un gol antrenamentul 300 . -ă croissant.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. dovada accroître [akrwatr] a mări. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -e [krwasà] mărit.

) patinatorul la patineuse (f.) patinatoarea la patinoire (f. candeur.) a patina le patin (m.) a înota le nageur (m. Familles de mots la nage (f. patinage. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin.) patinoarul 301 . soudeur. Sufixul -eur indică: coiffeur. conteur. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . langage. valeur. o c a l i t a t e : courage. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. nageur.) patina le patineur (m. atterrissage. formează c u v i n t e noi. nettoyage. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . danseur. surmenage. a) c a l i t a t e a : rougeur.) înotul nager (vb.) înotâtoarea le patinage (m. fie cu sens diferit. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage.) înotătorul la nageuse (f. un substantiv colectiv: feuillage.) patinajul patiner (vb. blancheur. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. démarrage.

la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. 302 . iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de.. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . din limba franceză. ca sens. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. respectiv. Cu t o a t e acestea. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de .GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze.. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză... A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu .

echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. souder. prétendre. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. obéir. s'emparer. s'occuper. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. conter. Ea se interesează de sport. échapper. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. ressembler. flatteur. Elle appelle à nouveau dix minutes après. (O Kay) [o keil —foarte K. perfect (expresie americană). chauffer. résister. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. s'indigner. jouir. boxer. In ţara noastră au. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. — O. sauter.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder.K. Ei locuiesc pe strada Universităţii.O. De două ori campioană olimpică. nageur. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. se moquer. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. penser. 1 répond le manager. — Knock out. Ea a învins numeroase atlete consacrate. tireur. chasseur. joueur. II.O. patineur. renoncer.K. 303 . aspirer. profiter. skieur. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. 2 dit tristement le manager. bine. — Comment ça va maintenant? —• K. porter. nuire. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. penser. survivre etc. lolanda Balaş. 1 2 O. se servir. succéder. III. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. EXERCICES I . se souvenir etc. Patinajul se practică iarna. coureur. plaire. triompher. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

Le premier cosmonaute du monde. a voulu connaître sa place dans l'Univers. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. Valentine Térechkova. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Glenn et S. Moins de quatre mois plus tard. Le 6 août 1961. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. après un voyage de 700 000 kilomètres. Un autre Américain. L'Américain W. Youri Gagarine. G. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. Cooper. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. de plus longue durée cette fois-ci. Valérl Bykovski. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. est placé sur l'orbite. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. 305 . Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. piloté par Titov. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. En août 1962. est lancée dans l'espace cosmique. apprendre à diriger les lois de la nature. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. le 12 avril 1961. Pour la première fois dans l'histoire. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. et ces minutes ont ébranlé le monde. comprenant 17 rotations. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962.

.

) [aval] zborul l'espace (m. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). îi modifica sensul s a u . a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . : français. exécution. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. contribution Sufixele -ais. VOCABULAIRE l'assaut (m. m a i r a r . -ain. tonique. alsacien etc. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. categoria g r a m a t i c a l ă .) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. -ois. suédois. la o regiune e t c . bordelais.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. italien. lorrain. roumain. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş.

col-. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. ca a t a r e .rtra. subordonner etc. soutirer. est placé sur une orbite. Prefixul inter(între): international.(peste. surnom etc. super-son etc.. collaborer. les travaux m e n é s » .. Prefixul con-. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. extra-fin etc. corn-. correspondre etc. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . 2 . interplanétaire etc. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. „ s u b " : sous-directeur. Observaţie..şi înseamnă „dedesubt".(sou-.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. Prefixul sous. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. care vor fi studiate mai departe. (v. pe d e a s u p r a ) : survoler. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze.( î m p r e u n ă ) : concourir. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. surcharger. 308 .ei. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure... Prefixul sur. cor. sub-) are sensul contrar lui super. comprendre..cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. supra.

Hongrie. lieutenant. vivre. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. naturel. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. Amérique. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . Inde. le système d'atterrissage entre en jeu. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Lyon. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. sol.EXERCICES I . . IV. Egypte. Milan. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Maroc. estimer. conscience. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze.(ou super-). La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. III. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. abondant. nom. tirer. porter. cent. Marseille.(ou sou-. sub-) aux mots suivants: sur. structure. Chine. est (doté) de trois hublots. Irlande. La cabine.

La répression fut féroce. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . gouvernement du peuple. Le peuple t r i o m p h a i t . Certitude de victoire. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste.m ê m e s . Malgré ses erreurs et ses faiblesses. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. les affaires de la N a t i o n . — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . contrôlé par lui. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. C'était la C o m m u n e . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r .) 310 . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. Trois mois. par le peuple et pour le p e u p l e . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . (D'après F l o r i m o n d B o n t e. avec dévouement et a b n é g a t i o n . le siège de son gouvernement. t r a v a i l l a n t pour lui. Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s .

communiste.-e [kapitylar] laş. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. un sens peiorativ: capitulard. -iste.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. {-ité. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. magnifie. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . aclamarea l'ébauche (/. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . -e [etrwa] s t r î m t . fraternité.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. socialisme. -elle [eternei] veşnic. pe adeptul acestei ideologii.) groaznic. acest sufix nu are acest sens: communard. în general. beauté. fuyard etc. ) [erœr] eroarea. a se răscula l'audace (/. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. pillard. Sufixele -isme. socialiste. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. -e [sôglà] sîngeros. -ă se soulever [sa__. indică: pri­ mul o ideologie. -e [pretâdy] pretins.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. -eaţă.sulve] a se ridica. -ă. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. bavard. -ă. un curent literar etc.-ă. -ă noir. campagnard. a muri farouche [faru/] sălbatic. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/.) [etrepidite] curajul. In unele cuvinte. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . cruauté. iar al doilea. frecvente şi în limba romînă. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. o doctrină. însă. ca­ pitulard. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . Sufixul -té. liberté. dez­ gustător. fausseté etc. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . crud. -e [nwar] (fig. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel.. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -ă l'erreur (/. réalisme marxiste. réaliste 311 . ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. -été) indică o calitate: capacité. unité. maquisard etc. doctrine sau curentului literar: communisme. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ.j [ebo/] s c h i ţ a . marxisme.

Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. romantisme. dar nazi etc. . Observaţie. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. dar romantique nazisme. Mes amies. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. b) un pronume personal: boulevard. Ils ont mangé.. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. (Complementul direct este ! ' = la Commune). Nu întotdeauna aceste două De exemplu. . La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. Observaţie.. 312 . b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e .. passage.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés..

égal. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. je les a i (connaître) a v a n t vous. Comunarzii au l u p t a t eroic. cher. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. solide. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. III. IV. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). fertile. En utilisant le suffixe -té (-ité. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . honnête. s u b t i l . je les ai (égarer). Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. d u r . Ces personnes. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . . Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. perspicace. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). ferme. -été). indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon.EXERCICES I . Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I .

. . (L'embrassant. . mais je ne rédige p a s . .. . . .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . (Regardant autour de lui.. . . . Caboussat.) Comment t r o u v e s . (Tristement. lisant: „Messieurs et chers collègues." (S'arrêtant. de m o n t e m p s . (Dépliant le papier. . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . comme un i m b é c i l e ! . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole.. . . on ne moisissait pas dans les écoles. . .. ..) pas même les discours que je p r o n o n c e . . ça ne se v o i t p a s . j ' a i une r é p u t a t i o n . . et d a n g e r e u x . . . je ne sais pas c o m m e n t . . considéré. mais grâce à qui? grâce à un ange.. . j ' é v i t e les liaisons. et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. J e serais m a i r e . (Regardant autour de lui avec inquiétude. à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. . je cube. sans toi !. le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . . .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . .) A h ! chère p e t i t e . .. . seul: . . . . . ça va très bien. . Blanche. Caboussat: Si je suis r é é l u . 314 . des discours étonn a n t s ! . paraissant: Papa.s i x leçons. (Il prononce sans lier l's avec Va. mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat.. . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . . . . . . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . j ' a i appris à écrire en v i n g t . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t .) Ah ! d a m e . .. .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. . J e suis riche.. la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . . je d i s : „ J e suis a l l é " . je fais un p â t é .. a d o r é . . t a n t ô t ils s'accordent. . .. . . . . . J e ne sais p a s . comme les a u t r e s . . . et à l i r e . Caboussat: O u i . On me croit s a v a n t . . .

Caboussat." (Parlé.. raffoler. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir." ( S'arrêtant. Prefixul re.) Tiens. rallumer etc. U embrassant : Ah! chère petite !.) Moi. tout simplement. r ă u . VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré... les t. (A part. retéléphoner.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. -ă. redire.. Caboussat. récrire. revoir. rea embarrasser [âbarase] a încurca. rasseoir. s t i m a t .. celui qui n'aime pas la terre.. rapporter.. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. réexpédier. proastă. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. j'avais mis un t. -e [fi/y] prost.) avec un t. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. indică de obicei o repetiţie: recopier.. (À part.. j'avais mis un s tout simplement !..) Moi.poate avea şi alte valori. sau res-: ressaisir etc. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. De exemplu.. réédi­ ter etc. repartir.) „La richesse des nations. -e [kôsidere] respectat.) „J'ose le dire.. Vembrassant: Ah ! chère petite !. (Lisant. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări.... jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. el poate exprima : — înapoierea: retourner. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu.) Avec deux s (Lisant. 315 .. reprendre.. renaissance.) „La plus noble des professions. -ă l'orthographe (/. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. a dezdoi (o stofă. les s. alteori r-: ramener. " (Parlé.

La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. De asemenea.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi.-e Observaţie. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . La perfectul simplu singular. 3 . 1 .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . Se conjugă la fel ca verbul voir. Passé vu. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. il vit. tu vis. je pourvoirais. 2 . a procura).

appeler. Astfel. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . indiquez les mots formés chercher.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . approcher. verbul croire se ortografiază cu yi. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. p e u p l e m e n t . la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. tu croîs.) I V . ils croissent) . III. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. 317 . je crois. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. pentru a se deosebi de acesta. il c r o y a i t . Greşelile comise de Caboussat. I I . habiller. primeşte un accent circumflex. 1. il croît (la plural însă: nous croissons. Ca şi verbul voir. a p p r o v i s i o n n e m e n t . ils ont cru. 2 . la participiul t r e c u t : crû. la perfec­ t u l simplu: je crûs.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. r-). pentru a ajuta la muncile agricole. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. allonger. vois-tu? (ex. vous verrez. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. En à partir utilisant de: le préfixe re. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). le-am făcut şi eu la început. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. commencer. conduire.(ré-. établir. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele.-e Observaţie. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. engager. EXERCICES I . elles v i r e n t . embarquer. vous croissez. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect.

Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. . — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait.

répondit la dame. ) [ekrityr] scrisul. distrait. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. Ce garçon est paresseux. méchant. adjectiv. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. — Alors je peux parler franchement. L'écrivain. Astfel: in. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. peu intelligent. adăugate la un substantiv. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. -e fcpolî] nepoliticos. dit Alexandre Dumas. impoli. étonné.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. ii-. — Monsieur. Il ne fera jamais rien de bon. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . A ces mots la dame éclata de rire. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care.fim-. •— Madame. monsieur. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs.

difficile a-: anormal. permanent valabil. Pentru a se exprima un adevăr general. malaisément. disjoindre. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . trecutul. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . mécontent. 2 . discontinuer. français. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . dégonfler. non-valeur mal-: maladroit.(mes-): médire. 320 . = Je sais que tu apprends le français.= Je sais que tu apprendras le zeste. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. în limba franceză. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. désapprouver. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. décharger.(dés-. non-sens. zeste. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. Observaţie.non-: non-intervention. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r .o frază. mécontentement. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. în limba franceză. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. c) Ştiu că vei învăţa franţu. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. 1 . mésestimer dé. discrédit. b) Ştiu că ai învăţat franţu. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . dis-): dégoût. malhonnête mé. î n t r .

altérable. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. En entendant les paroles de l'écrivain. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I.c) Condiţionalul prezent. inattentif. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. facile. III. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. Ce garçon est peu travailleur. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. dit Alexandre Dumas. moral. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. contenter. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . semblable. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". Les deux espéraient que le temps serait beau. la dame se mit à rire. IV. conscient. con­ naître. modéré. = Je savais qu'il arriverait à temps. bête. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. grossier. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. proportion. remédiable. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. honnête. II. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. logique. lettré.

Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Dumas-fils. Nunta lui Figaro de W. Verdi. Puccini. Rossini. Carmen de G. după „Le Roi s'amuse" de V. Boema de G. după „La Dame aux camélias" de Al. A. Puccini. Murger. după „La Tosca" de V. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Verne) L'âme enchantée (R. Rolland) Fils du peuple (M. Massenet şi Manon Lescaut de G. Thorez) 2 . Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Traviata de G. Bărbierul din Sevilla de G. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Daudet) Le livre de mon ami (A. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Hugo. fran- . după „Carmen" de Prosper Mérimée. Bizet. Mozart. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Manon de J. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Verdi. Sardou. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Tosca de G.Exercices supplémentaires 1 . după „Scènes de la vie de bohème" de H. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Puccini.

de Saint-Cloud. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. la foule. Les pas griffent l'asphalte.. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. Des millions de chemins croisent leurs fils. fermez les yeux. La foule jaillit de la bouche du métro. Arrêtez-vous. A chaque poussée de fièvre. Les vendeuses crient.. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. les camionneurs s'interpellent.. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. écoutez les bruits des pas. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. Ils passent devant vous. le cœur s'enfle à nouveau. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Des millions de visages se frôlent. de Garches.. Ils deviennent le flot. Mais de temps à autre. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. de Bois-Colombes. Aux heures de pointe. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. les gens s'en vont. era. il se calme un peu.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. 21* 323 . Cra. Les gens arrivent. Un torrent dévale les escaliers des quais.

324 . Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. des confidences perdues. des mots oubliés.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. quand la marchande de journaux a fait ses comptes.p a s a j u l de nivel.Il y a des noms. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. Le soir.tunelul podul . vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. L'architecture devient plus étrange.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres.v i z a .d r u m u l de fier • calea ferată . les lampes éclairent mal. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. On se croirait dans un palais abandonné. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . (D'après P . Les pas résonnent. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u .. accelerat . les échos s'éveillent. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni.. quand les boutiques ont mis leurs volets verts.

tunnel spaniolă: bizarre 3 . P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . quadratus) verre (de la lat. lettre.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . affluence e t c .1. remettre etc.). enterrer etc. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. terri­ toire.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. programme italiană: corridor. vitrum) 4 . lasse. în general. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. transmettre. greacă: ellipse. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. Astfel. bouillir etc. innover. chaussée. ballet engleză: tennis. presse etc. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . bouffon. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. commode. 2 . difficile. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f.). ville. terrestre. Astfel. syllabe. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. fille. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. année. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . Ortografia franceză fiind etimologică.

a incomoda» d i s c u ţ i a . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. In Paris există m u l t e autobuze. combatantul. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). neregulat. de obicei. 326 . Observaţie. I I . a recunoaşte.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . irigaţia. t r a i n o m n i b u s . milionar. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . cunoaşterea. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". h e u r e de p o i n t e . la bouche du m é t r o . i n o v a t o r . a dezbate. a combate. Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). milig r a m . Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. r a i l s . Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. m . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. EXERCICES I. a a d u n a (cifre). c a n i b a l . P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. comod. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. la con­ signe. IV. d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e .

Levallois.? Est-ce loin pour aller boulevard N..? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. Est-ce que l'autobus No.? PARIS — .? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. — Elle est grande en effet. monsieur (madame.. mais elle est bien grande. jusqu'au théâtre N.. C'est une ville magnifique. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers.. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. Arg*enteuil.? Cette rue me conduira-t-elle à. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N.?). et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. St-Ouen. Clichy. Pour Paris.. Vernéjou.)? Par où dois-je passer pour gagner... voudriez-vous m'indiquer la rue N. c'est une population énorme. dit Barbassou. Au total. 3 millions d'habitants..y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. (près du musée L. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. Vous avez la chance d'habiter Paris.la place N. il y a le Paris des révolutions. mademoiselle. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.? (à la gare N. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées.. comment arriver à la place N. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris. II. St-Denis. s'il vous plaît. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N.. Colombes..... elle est bien belle.). (à l'Opéra)? Ditesmoi. — Oui. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Asnières. même si vous l'habitez depuis bien longtemps... dit M.. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. mon petit etc. Courbevoie..

mais une minute après remonte..) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . L'animal tombe. Troisième coup: même résultat. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. l'animal redresse encore la tête. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. deux. — Si je manque le dernier coup. il ne reapparaît pas. cache sa tête.. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. J'attends un instant pour me calmer.. Voici l'histoire de mon premier lion. le soir. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. Il m'avait senti et regardait de mon côté. dix.. Le résultat est que. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. je tire plus mal.. puis. après le quinzième coup. L'animal effrayé. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. triomphant. J'attends encore un peu. puis je tire.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. — Le lion.. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. puis la dresse à nouveau. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil.. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. Un second coup: même résultat. Quatrième coup: même résultat.. D'à p r è s A. — Seize lions. je serai mangé. je me précipite. Je m'énerve... mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. me mis à l'affût. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Une seconde. Une demi-heure avant minuit. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. mais je crois que vous allez le faire.. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson.

fiind vorba de o acţiune nerealizată.) a ghici le devin (m.) enervarea énervant. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. =Si tu arriverais à temps. tu marchais plus vite. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. după si. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). ai ajunge la t i m p . Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m.) ghicitoarea {persoana) /.a devinette (f.) a enerva Vènervement (m. = Si t u avais marché plus vite. b) In locul viitorului din romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). -e (adj.a : S'il eût marché plus vite. = Si tu marches plus vite. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. condiţionalul t r e c u t forma a I i . în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede.Famille de mots — deviner (vb. tu arriveras à temps.) ghicitorul la devineresse (f. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. je serai mangé. 329 . V. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul).) n e r v u l énerver (vb. Observaţie. ai fi ajuns la t i m p . tu serais arrivé à temps. vei ajunge la t i m p . Raportul temporal exprimat este de posterioritate. il serait arrivé à temps.

De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). elle aurait duré plus longtemps. V.Not&. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Il ne savait s'il irait au théâtre.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. je soulèverais le monde. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. S'il te (demander) à boire. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. EXERCICES I . vous trouverez la ville changée. Dacă ai fi privit mai atent. 2. nous apprendrions plus vite cette langue. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. elle serait restée un pays retardataire. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. 1. Paul Fort (Ballades françaises) . Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. Vom reuşi să îndeplinim . ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. Nommez II. Prononcez III. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde.sarcinile planului înainte de termenul fixat. I V . După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). ai fi văzut racheta cosmică. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. disait Archimède. dacă vom lucra cu dîrzenie. Nu orice st este un „si condiţional". tu lui donneras ceci. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier.

prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. dans la cour du camp. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. au tournant le camp disparut. capturés et condamnés à mort par les Allemands. Le vent lui souffla plus fort au visage. des buissons. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 .. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. des bornes kilométriques.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. La voiture bondit. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. appuya sur les pédales. Melchine empoigna le volant. vers la montagne. Manqué". il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. relate Vévasion de Téléguine.c le soldat pour lui arracher son fusil. un revolver dansant dans sa main. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. Une détonation. Melchine se retourna . en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. 331 . montait dans l'auto.. Mais les engrenages grincèrent. plus bas. à droite. — Joukov. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. une autre. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. des soldats couraient. son front. En arrière. de Joukov et de Melchine. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. une longue face tordue. Manqué. dans l'encadrement de la fenêtre. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". Joukov se retourna et menaça du poing. tombaient sur un genou.. monocle à l'œil. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit.. un fusil entre les mains. Téléguine bascula sur le siège de cuir. l'autre gémit et s'affaissa. le soldat mit en joue. „Manqué.

-oare 332 .) puşcaşul — menacer [vb.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.VOCABULAIRE l'évasion (/. . ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. -e [reje] v ă r g a t . aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m.) a a m e n i n ţ a la menace (/. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. .) puşca fusiller (vb. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. durerea relater [ralate] a povesti. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. -e [tordy] s t r î m b a t .) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . suferin­ ţ a . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. -e (adj. ) a m e n i n ţ ă t o r . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a .ă .

-eindre. éteindre (a stinge). . ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) .. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . 1. -e Observaţie. î n -aindre. Une longue face tordue. 333 . monocle à l'œil.. cu monoclu la ochi. rejoindre (a reuni) etc. II sortit. schimonosită. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii.. teindre (a vopsi).. peindre (a p i c t a ) .. O faţă lungă. .GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . e x p r i m a t p r i n t r .. un fusil entre les mains.u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . -oindre. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. joindre (a u n i ) . une cigarette au coin de la bouche. plaindre (a deplînge).

Le fusil en bandoulière. les bras croisés. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . EXERCICES I . vă rog. H . Il continuait à travailler. les doigts gar­ nis de bagues. Verbele din această categorie schimbă consoana d. = domnule căpitan. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. mon général etc. il restait immobile. din radical. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. nous peindrons etc.m e n t . Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Ele pictează o fabrică. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Stingeţi lampa. les lunettes sur son nez. le sourire aux lèvres. . 3. Debout. Noi nu ne temem de greutăţi. Elle allait au bal. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. I V . il peignit etc.2. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. il partit chasser le lièvre. nous éteignons. domnule generai etc. H I . în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Traduisez en roumain: Il lisait.

cette dame à qui je viens de parler et vous. Madame. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. lorsque l'une mourra. Ah !. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. vous vous ressemblez si fort. qui voyagent en France. Rica et Usbek. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. une de quarante. je me trouvai auprès de sa tante. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et commençons par la vieille qui est au sommet. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. elle veut faire la jeune. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. dis-je en moi-même. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. „Madame. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. et la plaignais dans mon âme. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". et qui met des rubans couleur de feu. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. lui dis-je. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. Quand je tins 2 cette femme décrépite. me dit-elle. am stat de vorbă. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. — Eh ! vraiment. disais-je ensuite. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". Monsieur. une de soixante. descendons à présent. Un moment après. Deux Persans. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). 335 . bon Dieu.

votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. elle a même quelque chose dans le visage de passé. m'y voilà. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . dit-elle. qui est à l'autre table. je suis sa tante.. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. que vous n'avez certainement pas.— Ma foi. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". et j'allai à la femme de quarante ans. „Madame. •—Attendez. me dit-elle. Je descendis encore. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. Bon.. continuons.

m a i ales în expresia j'ai oui dire que.. defunct. -e [dekrepi] decrepit. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a .. r ă p o s a t . ) [âfăs] copilăria feu. je ne crois pas. en sautant de joie! 22 337 . -ă. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . feu la grand-mère. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . .c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . răpo­ sat. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. -ă. dit-elle. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. VOCABULAIRE persan... i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. — J e le d i s a i s b i e n . C'est du temps perdu. r a m o l i t . ţelul le feu feu. et il faut avoir vos charmes.) [ama] a m a n t u l . -ă. s'écria-t-il . -e (adj. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite).) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. ) . a se distral'amant (m. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. -ă. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. -e [f0] d e c e d a t .pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e .-ă Observaţie. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi.) focul decedat. -ă..) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. .. defunct. alinarea decrepit. lui dis-je. (am a u z i t spunîndu-se c ă . -e [persan] persan. Quel bonheur. -ă ouïr [înv. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. M a d a m e . Adjectivul feu.

il est temps e t c . La forma afirmativă. d o r i n ţ a . ) : Il faut qne nous nous hâtions. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. regretul etc. p o r u n c a . 3 . il est bon. penser. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. 2 . ) . aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. eventuală. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. Il semble que vous soyez deux sœurs. Je regrette que tu partes. il est juste.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general.: Je veux qu'il vienne plus vite. affirmer. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . Il est temps que tu partes. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . e t c . nesigură.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. t e a m a . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. Elle désire que tu lui écrives. sembler etc. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură.

Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Daca n-ar fi p l o u a t . Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . 1. Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. I I .a p l u r a l ) . Il ne se trompait pas. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. 2. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Traduisez en français (vb. 22* 339 . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . am fi făcut o excursie. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . verbul rire se ortografiază cu doi i. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . EXERCICES I . Dacă aş cunoaşte oraşul. Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. III. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . I V . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. vom merge să-i facem o vizită. Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e .Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie.

il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. s'était mise en drapeau. Boiteux père. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. 340 .la traversée. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. comme un parachute. J'étais épuisé moralement et physiquement et. me jurai que ce serait le dernier bain de. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. en 1951. je l'atteignis en quelques minutes. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. seul exemplaire que je possédais. plongeant. même pendant ma course à Las Palmas avec M.. comme par miracle. Bon nageur. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. Alors. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. Plus rien ne freinait la dérive. je partis à sa recherche. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. en bonne condition physique. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". j'avais nagé vingt et une heures.. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. Je crois que jamais. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. je vis soudain L'Hérétique ralentir. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. voulant revenir à bord. L'ancre flottante. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique".

a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . fausse [fo] aici: greşit. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. b u b i ţ a l'escarre (/.) effréné.) la nourrice (f. ) le freinage (m. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . -e (adj. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb.) le garde-frein (m ) frîna .) freiner (vb. coaja le coussin [kusëj perna faux. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . bobocul (la floare) 3. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. frîul a frîna frînarea neînfrînat. -ve (adj. ) [erypsjô] erupţia douloureux.) nutritif.) le nourrisson (m.) escara. marginea 2.) la nourriture (f. -euse [dulur^] dureros. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. nasturele 2. bordul (la u n vas) 3. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. ) [sskar] (med.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . coşul. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. -oasă le bouton [buto] aici: coşul.

Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. flotter. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. 2 . Indiquez des mots de la même famille voyage. on a balayé la salle. entraînement.avant que je puisse rattraper le fugitif. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. Il avait traversé la Manche à la nage. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique.1 . . nager. II. Observaţie. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. pînă ce). Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. EXERCICES I . După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. jusqu'à ce que (pînă să. III.

des souliers à boucles d ' a r g e n t . . plăpînd. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . le troisième M a r a t . q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . -e [butone] încheiat. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . ( V i c t o r H u g o .-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. u n poing de portefaix.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . l'œil é c l a t a n t . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. -e [brose] periat. pas de front. une ride de colère entre les sourcils. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . -ă boutonné.. q u i . -ă brossé. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . le pli de la bonté au coin de la bouche. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . la veste ouverte avec des boutons arrachés. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . les y e u x injectés de sang. une bouche énorme et t e r r i b l e . a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . g r a v e . j e u n e . . -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . Le g r a n d . l ' u n une espèce de géant. b o u t o n n é . brossé. s e m b l a i t difforme. Il é t a i t p o u d r é . l ' a u t r e une espèce de n a i n . de larges souliers. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . -e [gâte] înmânuşat. assis. des plaques livides sur le visage. u n j a b o t plissé.. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. des bas blancs. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. une h a u t e c r a v a t e . le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . les dents grandes. g a n t é . -ă ganté. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . le second D a n t o n . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. Ce café a v a i t une arrière-chambre. -e [pudre] pudrat. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. Le 28 juin 1793. les lèvres épaisses. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. avec les lèvres minces et le regard froid.

bougie (luminare. -ă l'apprêt (m. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. cognac (băutură). 1. . berline. 4. -e [debraje] îmbrăcat. valenciennes (dantelă). -e [erise] z b î r l i t . -e [pla]. sclipitor. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. -e [eklatà] strălucitor. pasul 1. -ă nouer [nue] a înnoda plat. aici: lins. gulerul 2. camembert (brînză). Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -oare difforme [diform] diform. trecătoarea. -ă le gilet foils] jiletca. canadienne etc. roquefort. oraş în Algeria). tulle (ţesătură). épaisse [eps. landau (de la Landau. -oare. cearşaful le col le pli 1. -e [bote] î n c ă l ţ a t . ş l e a m p ă t . bordeaux. -ă. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. 2. sèvres (porţelan). baïonnette (de la Bayonne). oraş în Germania).ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. postavul 2. staco­ jiu botté. 3. cachemire (de la Cachemire). bourgogne (vinuri). cafeaua 2. de la Bougie. 344 . groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. epss] gros.-ă neglijent. v î n ă t .

Je viendrai vous voir. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). chauvin (de la Nicolas Chauvin. c) nume de personaje literare. numele propriu Renart a înlocuit. le front.. praline (de la Praslin). bien que. EXERCICES j'assisterai I. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . 345 . Spre deosebire de limba romînă. guillotine (de la Guillotin). în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. tartufe. opem literară din evul m e d i u . indicînd o trăsătură de caracter: renard 1.. care se traduc prin „deşi". Observaţie. la b o t t e . adonis etc. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . bien que je sois très occupé. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. harpagon. donjuan.b) nume de persoane. soit que je le suive à la télévision. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). legate de o invenţie.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. la poudre. arhitect). Indiquez les différents sens des mots: le p l i . Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . mécène. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. calepin (de la Calepino). soldat al lui Napoleon I). mansarde (de la Mansart. vechiul nume al v u l p i i (goupil). à un spectacle palpitant. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv).

il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. roquefort. et du .. bordeaux. soit qu'elles (arriver) par avion. ses terrasses. tout obéit à la même pensée... l'exalte et l'impose. un jour de solitude. son décor royal encore debout. tartufe. IV... dans les allées désertes. Le déjeuner a été riche en fromages. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. dans nos villages. . ou plutôt vers la fin de l'automne. On n'emploie plus de . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. ..... elles seront ici ce soir. . on devrait choisir pour cette visite. bougie. l'ornementation. Les . Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. Elle portait une belle robe de .III. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. ont bien arrosé ce déjeuner. camembert. . avec son château. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e .. . alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles.. Versailles n'est qu'une harmonie. Soit qu'elles (venir) par le train. et d u . quand. au moment du printemps. berline. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs... saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. ses marbres et ses fontaines.. bourgogne. nous avons mangé du . mansarde. . mécène. Du.. ont été remplacées par les autos. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. l'électricité les a remplacées. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . Les enfants aiment les. .. la réalise. Il y a plusieurs types d e . l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. dans la littérature roumaine. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. cachemire. il a peur de le parler.

n o t r e vaisseau était. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . en qualité de naturaliste.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. Voici un bref extrait de ce livre. où il relate les principaux événements de l'expédition. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". Faisant partie. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. quelque 347 .

Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés.) a acoperi. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . brève [bref] scurt. vaporul bref. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. Nous avons beaucoup souffert. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. ce foyer de lumière et de progrès. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. -ă le yaisseau [vsso] vasul. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. nous avons fait à une heure d'intervalle.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. Chaque fois que cela était possible. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. Pendant 13 mois.

2. je ne reculerai pas. în acest caz. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. 349 . nu v o i da î n a p o i .. je ne reculerai pas. . 3 .. scrisă într-un singur c u v î n t . ) : .. . le vom învinge.. în acest caz. cu Observaţie. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi)... Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) ... D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. quel: nous les surmonterons. Oricare ar fi c u v î n t ) . dificultăţile.. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. oricît de grele au fost momentele . Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. si. Orice Observaţie. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. Observaţie... O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e .. quelque difficiles qu'aient été les moments . je le tiens pour un homme honnête.. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise... que. s-ar spune despre el. îl consider drept un om cinstit. ..Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . nous avons rempli notre mandat. Oricît de a t e n t a fost . je ne reculerai pas.. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind.. adverb — v. . que (oricît d e . cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet.

en q u a l i t é de. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. écrasement. divers. q u i t t e r . v ê t e m e n t s . m o m e n t . Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. opérer. court. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. -e Observaţie. 350 . verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. t e l l e m e n t . espoir.Le verbe envoyer (a. défendre. sud. Indiquez des mots de la même famille que: observer. I I . EXERCICES I. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. commencement.

que dans la maison paternelle (Balzac). joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. Donc. Peut-être de Grèjce. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Trimite-mi banii prin mandat poştal. Traduisez en français (vb. » Un touriste: — Cela n'est rien. Au moment où Cosette sortit. les souris dansent. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Hugo). si morne et si accablée qu'elle fût. V-am trimis o carte poştală ilustrată. son seau à la main. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. quoi que fît le père Madeleine. PROVERBE Le chat parti. . şoarecii pe m a s ă . Hugo).III. dar ne temem să nu se strice. Hugo). Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). si isolés et opprimés qu'ils aient été. IV. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. y demeura rebelle (V. Cînd pisica nu-i acasă. V-am •trimis fructe. il n'est peut-être pas inutile (V. Bruhat). Elle sera mieux chez vous. elle est très vieille. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. quelque pauvre que vous soyez. elle a au moins cinq cents ans. et.

. elle a tout simplement repris le cours de son mari.. D'une voix assurée. Et cette femme. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux.. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. plein de curiosité. elle était entrée. Marie salue d'un geste bref de la tête. d'amis. le visage très pâle. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. elle attend debout. sur la tombe de son mari. Pour la première fois.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. là où il l'avait laissé. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. les cheveux blonds relevés en casque. malgré la sécheresse de son exposé. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. pi.. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. Pour la première fois en France. Pierre Curie.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. Seule dans la petite pièce. immobile. Et. parce qu'elle désire l'entendre. mais surtout de respect. de journalistes. Vêtue de noir. ayant terminé. est là. quelques heures auparavant était seule. Marie. elle laisse aller ses pensées. dans l'émotion grandissante. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. le 5 Novembre 1906. de gens du monde. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. aplauzele 352 .

Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. ca să fiţi văzut. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. şis.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) paşnic.) peupler (vb. afin qu'on vous voie. Avancez. î m p l i n i t . aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . -ă pacifier (vb.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. .m. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . înaintaţi.) le peuplement (m.m.. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . .f.) la population (f.) poporul — pacifique (adj.) populaire (adj.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . ) populairement (adv.) în mod paşnic popular.-ă le pacifisme (m. la coexisa popula tence .f.) dépeupler (vb. -trice (adj. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.) surpeuplé.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. -ă ..) pacifismul s e m i n ţ i a . dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. de sorte que.) pacifist populaţia pacifiquement (adv.le respect [respe] respectul grandissant. -e (adj.) pacificarea popularitatea pacificateur. şis.) la popularité (f.) la peuplade (f. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. t r i b u l pacifiste (adj. -e [grâdisă] crescînd. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .

) Je désire voir ce film. défendre etc. ordonner. pouvoir. sentir. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. voir. Elle désire l ' e n t e n d r e . Chacun peut agir. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. demander. şi nu II veut qu'il parte demain. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer.) In acest caz. regarder. Cînd subiectul este acelaşi. croire. prier. Observaţie. In general. écouter. Se va s p u n e : Il veut partir demain. entendre. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . laisser. Je regarde les gens se p r o m e n e r .Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . aimer etc. vouloir. Doresc să văd acest film. déclarer. construcţia infinitivală este preferată. Fiecare poate să acţioneze. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . savoir. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . dar II pense que vous irez à la montagne. penser.

Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . Spune-i să intre. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. au mode nécessaire. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). ) rezolvă problema modernizării oraşului. dissoute.. iar la perfectul simplu nu se folosesc.. Am dori să cunoaştem Bulgaria.. . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema.. -e Observaţie. .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. dacă vor.. Mettez le verbe à l'infinitif. r o u m a i n édifie le socialisme. dissous. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. La grande majorité de la . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . . III. de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Sperăm să o vizităm în curînd. . . . EXERCICES I . Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . . 23* 355 .. m a i n t e n a n t . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. Colegul meu crede că are d r e p t a t e . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . Ea ştie să cînte la p i a n . absoute. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. . Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. E i rezolvau o problemă de şah. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . Participe Présent Passé résolvant résolu. I V . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . I I . Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . certaines régions de notre pays sont p l u s ..

lui d i t . je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .i l . ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. Le roi charmé lui de- 356 .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . — Vous q u i savez t a n t de belles choses. répondit Zadig.

le déclara trésorier. r e p a r t i t Z a d i g . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. le corps droit. dit Z a d i g . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . qui a v a i t le m o t 1 . (Voltaire. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . d i t Zadig. en l ' e m b r a s s a n t . la tète h a u t e . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. Le roi. eussent à se r e n d r e . en h a b i t s de soie légère. les mains collées à leurs côtés. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. — Vous vous m o q u e z . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. le j a r r e t ferme. ils a v a i e n t tous la tête baissée.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. perfect. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . pour y entrer. au nom du r o i .— Il n ' y a. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . t o u t é t a i t préparé pour le b a l . les reins courbés. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . . Le roi embrassa ce bon danseur. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. le regard assuré. comment il fallait s'y prendre. Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . les bras é t e n d u s . d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . Laissez-moi faire. 357 .m a n d a . fils de N u s s a n a b . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. et il fallait. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. l'un après l ' a u t r e . La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. -ă. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser.

opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. -ă pe sine. -ă. ) 358 visitée. greoi les reins [rë] şalele courbé. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. unique. -e [plezà. -ă Vhonnêteté (f.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara.) în mod cinsiit déshonnête. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul.) cinstit.) necinstea déshonnêtement. la malhonnêteté (f. cinstit.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. -e [kurbe] îndoit.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e .) le danseur (m. aici: violo­ nistul l'huissier (m. (Antecedentul este la plus . principal etc. sigur.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . malhonnêtement (adv.) necinstit. hazliu. -ă la déshonnêteté.) la danseuse (f. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. (Antecedentul este un homme). hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. ) danser (vb.net. -e [asyre] stăpîn.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . 2 . -e (adj. plszàt] p l ă c u t . -ă.) cinstea honnêtement (adv.) dansant. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. nette [net] curat. -ă — honnête (adj. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. malhonnête (adj.

b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . II. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. b) nu este urmată de semnul întrebării . Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. p l a i s a n t . Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . gagner. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. Spune-mi.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. s'y prendre. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. EXERCICES I. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. te rog. nu se aplică regula lui si condiţional. trésor. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). III. au 359 . ci regula corespondenţei timpurilor. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. J'ignore si le déjeuner sera prêt. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. cît este ceasul. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . IV. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce.

Ce n'étaient que fusils. et il pria fort qu'on en eût soin. mais comment faire? Là. C'est un pays de méchantes gens. la tête sur la précieuse valise. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. et m'assis auprès. Tout me déplut.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. et je vis bien que je déplaisais aussi. non sans soupçon. Nous cherchâmes. au contraire: il riait. Nous deux presque sans armes. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. couteaux. pistolets. nous. sabres. finit par nous égarer. Le souper fini. voulut prendre un sentier plus praticable et. Mon camarade y grimpa seul. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. Mon camarade. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. Et je n'entendis plus rien. je crois. et se coucha tout endormi. coutelas. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . tant qu'il fit jour. 360 . je fis bon feu. nos hôtes couchaient en bas. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. déterminé à veiller. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. plus nous nous perdions. mais plus nous cherchions. où du premier mot on nous invita. Moi. Enfin il parla de sa valise. Les deux personnages du récit sont des officiers français. qui fut long. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. qui. notre chemin à travers ces bois. Nous y entrâmes. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. on nous laisse. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. qu'on la mît au chevet de son lit. mais la maison. vous l'eussiez prise pour un arsenal.

D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . t o u t e la f a m i l l e . bucata propre [propr] c u r a t . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . . sa l a m p e d a n s une m a i n . Il m o n t a i t . l'hôtesse 1. je v i s le p è r e . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant.] felia. Il m o n t e . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. et v e n u à la h a u t e u r du l i t . gazda 2. va d o u c e m e n t .e t . sa femme après l u i .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. moi derrière la p o r t e .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. p a r les fentes de la p o r t e . -e [me/â] r ă u . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . fort b o n . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . oaspetele I 361 . et de l ' a u t r e . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . Dès q u e le j o u r p a r u t . a sfătui saisir [sezir] a apuca. E n les v o y a n t . iubita le souper [supe] cina. La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e .

2. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. respectiv. Je désirais qu'il réussît. tristesse. Doream ca el să reuşească. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Je voudrais qu'il vînt me voir. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. vieillesse. Aş vrea să vină să mă vadă. maître — maîtresse. qu'on la mît au chevet de son lit. âne—ânesse. Doream ca el să fi reuşit. conjunctivul perfect. diable — diablesse. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Dorim ca ei să reuşească. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. chasseur — chasseresse etc. 362 .Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. b) conjunctivul perfect. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. mollesse etc. Observaţie. Dorim ca ei să fi reuşit. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă.

în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. Fiindcă nu pot p l ă t i .. j u s t e . Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini.. bas. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. on nous laisse. gros. EXERCICES I . bleue entra dans la salle.. noble..a singular. . petit. faible. il avait encore soij.. large. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. După ce s-a t e r m i n a t cina . Deşi băuse un pahar cu apă . la celelalte persoane.. h a r d i . rude.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. étroit. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. poli. 363 . fin. . gentil.

PROVERBE Si jeunesse savait.I I . Les hôtes. La nuit tombée. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. parlant bas. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. CHARADES 1 . si vieillesse pouvait. Voulant faire le riche. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Il est possible qu'ils (s'égarer). Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Bien qu'étant armé. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. III. l'un des jeunes gens avait peur. vous avez réussi à bien apprendre le français. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés.

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .4 .

. vieux. — Non ! Ça me gène. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. puis toujours avec son même flegme: — Alors. monsieur. Une bouffée d'air frais entra. le petit monsieur. dans le parfum des orangers fleuris... répondit l'autre fort tranquillement. — Ah! oui... monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. On passe quelquefois de mauvais moments. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble.. Si je le connais..? — Tartarin de Tarascon. le tueur de panthères. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. une serviette en cuir. un tout petit monsieur en redingote noisette. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. On détela.. sec. sourit doucement. fit Tartarin assez dédaigneusement. la portière s'ouvrit. une figure grosse comme le poing.. Le petit monsieur.. qui s'était assis en face... Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. compassé.. Le petit monsieur regarda son parapluie.. la diligence partit. — Té ! pardi... vous êtes. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. monsieur!.. on attela. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. apportant sur ses ailes. •—• Vous chassez donc la panthère aussi.. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur... un parapluie: le parfait notaire de village. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. monsieur Tartarin!.. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. lui. ridé. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. — Si j'en ai beaucoup tué. monsieur Tartarin? 366 . Le petit monsieur sourit. ne se déconcerta pas..

-ă. lui dit-il d'un air très respec­ tueux.. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta... mon­ sieur Tartarin. -e [kôpase] tacticos... Il n'en reste plus en Algérie. en faisant sa moue. (D'après A l p h o n s e Daudet. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/.. ferma la portière. -ă. — Conducteur. fit l'enragé Tarasconnais. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. f ] a se enerva.-ă compassé. slab. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. Il ajouta. Vous perdez votre temps ici.. furios. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. descendit.. -oasă pardi! [interj.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 .— Quelquefois.. sèche [s ek] aici: uscăţiv. monsieur? — Ma foi ! écoutez. vous avez l'air d'un brave homme. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. p e legea mea fi donc! (interj.. moisieur. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . Sur quoi le petit monsieur salua.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. e [àra3e] t u r b a t . demanda Tartarin. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. Quant aux lions. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. par passe-temps. Retournez vite à Tarascon.. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. ) [el] aripa l'oranger (m. c'est fini. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. Le petit monsieur se leva. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/.. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est.

compendiul de gramatică. oui. vers la forêt. Si fiecare răspunse: da. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e .. etc. Se a p r o p i e . Et chacun de répondre: oui. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . 368 . nu se iveşte. prin perfectul simplu sau prin prezent). răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. Il approche. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. Şi întreaga diligentă rîse. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei.. da. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V.

viens ici! Gare! u n camion. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Pouah! quelle horreur. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Fi! que c'est v i l a i n . Bah! je m ' e n m o q u e . p a r a p l u i e et ombrelle. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. E t le géant s'effraya. II. Lu nuit porte conseil. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !).Cîteodată. Indiquez la différence entre: porte et portière. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Hé! l ' a m i . Noaptec. cuir et peau. verbe. les canards accouraient. adjective. gloussait. unele părţi de vorbire (substantive. criait. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. Ouf! je respire enfin. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Elle a b a t t u le record du m o n d e . . III. este u n b u n sfătuitor.

Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. glorieux représentant de l'aviation française. la plus noble.fois. vendu. son avion tombe. ils quittent le Sénégal. vole sur des appareils trop vieux. Sûr de lui. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. il faut qu'il supporte tout. Cette fois encore. Le 12 Mai 1930... Pour satisfaire sa passion. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. Plus d'une. il transporte le courrier de France en Afrique. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. il est fait prisonnier par des Arabes. Jean Mermoz adore l'aventure.érir un nouveau morceau de ciel. S'il aime le danger. accepte des lignes que d'autres refusent. battu et laissé pour mort. la joie au coeur.. Leur appareil. Aux Français heureusement ! Tout cela. Un jour cependant. exécute divers travaux lourds. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Mermoz le raconte d'une voix calme. 370 . Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. puis. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Mermoz n'hésite pas un instant. essayer de traverser l'Atlantique Sud. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. de là. Dix fois.. un Latécoère de 5500 kilos.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. transporte 2600 litres d'essence. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. il échappe à une mort certaine. Mermoz. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. le visage souriant. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

argintul mat al decoraţiilor. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. traverser gravement un salon. Bărbat fru­ mos încă. să se urce surîzînd la tri­ bună. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. ducele purta admira­ bil fracul. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. rangée sur deux haies. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. monter en souriant à la tribune. de son attitude dans la vie. il avait mis quelquesunes de ses plaques. Le reflet du linge. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. traiter légèrement les choses graves. il portait merveilleusement l'habit noir. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. sur lequel. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. ale cravatei albe. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. pour faire honneur à Jenkins. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. l'argent mat des décorations. c'était le résumé. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. să traverseze grav un sa­ lon. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. o curiozitate respectuoasă. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. donner du sérieux aux choses futiles. une distinction paradoxale. Reflexe­ le cămăşii. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. une curiosité respectueuse. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. aşe­ zată pe două rînduri. 383 . arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. de la cravate blanche. să ia fleacurile în serios.

lovituri de bursă şi la bacara. guvernul conservator (sub barba căruia." Monpavon. adînc îngrijat şi bănuind.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări.Il menait une vie si terrible ! La politique. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. I. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. toate jocurile de noroc cunoscute.OEUVRES (1907. cu drept cuvînt. à tout son être cet enavant si vibr. n'entendait pas. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. lui . II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. permite-mi să. coups de bourse et coups de baccara. „Mon cher Duc. Regele. Da. continuant sa route vers le grand salon. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. Le roi. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. permettezmoi de vous.. le jabot gonflé..L. mais l'Excellence. et cette visite princière. încă din vara anului trecut (1906). 384 Caragiale .. pe vremea Expoziţiei jubiliare. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. fireşte. essayait de faire la présentation si attendue. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului.ant et si extraordinaire. solennel. dar Excelenţa. distraite. Caragiale . ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. pe'ndelete. le jeu sous toutes ses formes. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . — Scumpul meu duce. cu plasstronul bombat. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. nu auzea.. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. solemn. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. Monpavon. distrată.

s-au plecat învoielii. un conservateur et un libéral. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". Tout le monde a pleuré. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. Et devant cette foule si émue.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". cătră nota sen­ timentală. Au urmat în Cameră. ce-i drept. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. un conservator şi un liberal. depu­ t a ţ i . hier encore. doi mari între mari fruntaşi. Toată lumea a plîns. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. la ocaziuni mari. députés. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. miniştri de azi. reporters et public. iar conservatorii. ministres sortants. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. duioase scene teatrale. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. publicişti. miniştri de ieri. tombèrent d'accord. Dans la 'presse roumaine. foarte înclinată. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . avait besoin d'être lavé. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate.. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. se transformait en sau385 . publicistes.. les conserva­ teurs. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". senatori. deux grands parmi les plus grands chefs. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". astfel de. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. sénateurs. ministres en titre. re­ portera şi tribune publice. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". il est vrai. In publicitatea romînească. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni.

Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. tom­ be. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare.. incapable. veur de la patrie .. cade. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. fără nicio rezervă. un guvern incapabil. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable.vator al patriei. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. Care va să zică. bien que disposant d'une majorité écrasante. En face du danger également menaçant pour elles. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. dès le début. . deşi dispune de majorităţi for­ midabile. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. compositeur amateur. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. ni tribun. et demain. Groupons-nous. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Pour tirer l'esprit du cachot. faisons table rase ! Foule esclave. Ni Dieu. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. C'est la lutte finale. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. il fut écrit par E. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. ayant pris une part active à la Commune. Soufflons nous-mêmes notre forge. Pierre Degeyter. Producteurs. un ouvrier de Lille. Pottier en juin 1871. ni César. Du passé. L'année suivante. en composa la musique. C'est l'éruption de la fin. dans VInternationale. L'Internationale Sera le genre humain. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. Battons le fer quand il est chaud ! 389 .

Égaux. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle. paysans. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Ce qu'il a créé s'est fondu. Nul devoir ne s'impose au riche.faire de nous des héros. C'est la lutte finale. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. L'impôt saigne le malheureux. L'égalité veut d'autres lois. Les rois nous soûlaient de fumées. L'oisif ira loger ailleurs. „Pas de droits sans devoirs. et denjain. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. ces cannibales. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Ouvriers.L'État comprime et la loi triche. les vautours Un de ces matins disparaissent. dit-elle. Crosse en l'air. Paix entre nous. L'Internationale Sera le genre humain. La terre n'appartient qu'aux hommes. En décrétant qu'on le lui rende. Groupons-nous. À. nous sommes Le grand parti des travailleurs. Le soleil brillera toujours. Le peuple ne veut que son dû. 390 .

marchons. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Que nos ennemis expirants. liberté chérie. enfants de la Patrie. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. paroles et musique. que la victoire Accoure à tes mâles accents . L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. (Refrain) Aux armes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. Entendez-vous dans nos campagnes. Conduis. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Egorger nos fils. marchons. Rouget de Lisle. Le jour de gloire est arrivé. Allons. de la tyrannie. nos compagnes. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. L'étendard sanglant est levé. Contre nous. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie.

marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus.

(Acte II. E . Ma f o i ! o u i . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . U . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . A h ! que cela est beau. I . Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. Monsieur Jourdain: — A . Don Juan (1665). scène 4. Monsieur Jourdain. Vive la s c i e n c e ! 393 . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. le Misanthrope (1666). ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. l'École des femmes (1662). en présence de son maître de philosophie. Dans la scène qui suit. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A .A. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . Monsieur Jourdain: — A.1. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . E . il faut commencer selon l'ordre des choses. E . I . l'Avare (1668). Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e .1. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). le Bourgeois gentilhomme (1670). et en consonnes. fragment) Maître de philosophie. E . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Monsieur Jourdain: — A . E . le héros du Bourgeois gentilhomme. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles.— Soit.1. 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . Tartuffe (1664). et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Maître de philosophie: . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. 0 . A . 1. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . l'hypocrisie du clergé catholique. l'ignorance des médecins de l'époque. — sont dirigées contre la société féodale française. le Malade imaginaire (1673) etc. Cela est v r a i .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. les Femmes savantes (1672). Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. Monsieur Jourdain. O u i . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . E .

R. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. La consonne D. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. 0 . et vous moquer de lui. C'est la vérité.R.RA. Au reste.E. 0 . Il n'y a rien de plus juste A. Ah! la belle chose.1. Monsieur Jourdain: — 0 .FA. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. qui sont les consonnes. et allongeant les deux lèvres en dehors. Cela est admirable! 1.R. et rapprochant les lèvres par les deux coins. Il n'y a rien de plus véritable: U. Monsieur Jourdain: — U. 0 .R. elle lui cède.R. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . 0 . le haut et le bas: 0 .U.Et l'R. Oui. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. Monsieur Jourdain: — 0 . Je suis amoureux d'une personne 394 . faisant une manière de tremblement: RRA.R.RA.R. Monsieur Jourdain: —• U.DA.I.RA.R. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. vous ne sauriez lui dire que : U. par exemple. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Ah ! mon père et ma mère. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. 0 .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. 0 .R. nous verrons les autres lettres. Cela est vrai.0.0.U. Cela est vrai. et revient toujours au même endroit. Monsieur Jourdain: — DA. il faut que je vous fasse une confidence. Monsieur Jourdain: — R. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. Vous avez raison. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. 0 . Monsieur Jourdain: — FA.

qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. scène 3) Figaro.. Le monologue de F i g a r o . dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!.è m e siècle. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. tout ce qui n'est point prose est vers. sans que j ' e n susse rien. seul. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . (Acte V . Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. oui.. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. je ne veux ni prose ni vers. 395 . se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. et tout ce qui n'est point vers est prose. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. non. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. r e p r o d u i t ci-dessous. est F i g a r o . Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. point de vers.de qualité. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. q u i . LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . Maître de philosophie: — Sans doute. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. Maître de philosophie: — Fort bien. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. Monsieur. ou les vers. se promenant dans Vobscurité.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784).A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. représentant du Tiers é t a t . Monsieur. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. Monsieur.

) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. la pharmacie. . en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. de je ne sais où. toute l'Egypte. auteur espagnol.. pour plaire aux princes mahométans. Il riait en lisant. une partie de la presqu'île de l'Inde. je voyais de loin arriver l'affreux recors. de Tripoli. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée.. de Tunis. mon terme était échu.. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant.. et me voilà faisant le sot métier de mari. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. je m'évertue.. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 .. vous vous croyez un grand génie !. dont pas un. tenir — a poseda. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie.. . Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. a se măsura cu. je lui dirais. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . et qui nous meurtrissent l'omoplate. on se venge en le maltraitant. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. les royaumes de Barca. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. la chirurgie.. vous ne l'aurez pas. ce n'est personne.. morbleu! perdu dans la foule obscure... et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire.tromper?. (Il se levé. -comme un benêt ! Non. 396 . la Perse. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. ne sait lire. élevé dans leurs moeurs.. Noblesse. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. On vient. Parce que vous êtes un grand Seigneur.. je crois.. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. un envoyé.. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. un rang. le perfide! et moi. à l'instant qu'elle me donne sa parole. homme assez ordinaire. Monsieur le Comte.. du reste. vous ne l'aurez pas. Il s'élève une question sur la nature des richesses. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. c'est elle. tandis que moi. fortune. volé par des bandits. n'ayant pas un sou. —Mes joues creusaient. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. — La nuit est noire en diable. au milieu même de la cérémonie..

mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. ni des autres spectacles. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. ni du culte. mes parents m'arrivent à la file. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. (Il se rassied. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. j'énonce un écrit périodique. je le nomme Journal inutile. et que. je le marie. 3 pharaon — un joc de noroc. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. orage à ce sujet. Mais comme chacun pillait autour de moi. ce n'est pas nous. en exigeant que je fusse honnête. on me met un jour dans la rue. J'aurais bien pu me remonter.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. il fallut bien périr encore. (Il se lève en s'échauffant. 397 . et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. et. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. quoiqu'on ne soit plus en prison. Prêt à tomber dans un abîme. c'est moi. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. je vais rasant de ville en ville. et comme il faut dîner. je taille encore ma plume. Un grand seigneur passe à Séville. ni des corps en crédit. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). qui s'étend même à celles de la presse. on pense à moi pour une place. ni des gens en place. au moment d'épouser ma mère. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . c'est vous. et je vis enfin sans souci. il me reconnaît. non. que. Pour profiter de cette douce liberté. c'est lui. sans la liberté de blâmer. bonnes gens ! je soupe en ville. Pour le coup je quittais le monde. ni de la politique.) On se débat. il n'est point d'éloge flatteur. je commençais même à comprendre que. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. ce fut un danseur qui l'obtint. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. ni de la morale. je puis tout imprimer librement. Il ne me restait plus qu'à voler. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. on me supprime. il veut intercepter la mienne ! Intrique. c'est toi. pour gagner du bien. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. ni de personne qui tienne à quelque chose. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. et la honte au milieu du chemin. comme trop lourde à un piéton. ni de l'Opéra. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur.

Les romans de V. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . exploités et humiliés par u n régime injuste. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. l'un au nord. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Ruy-Blas (1838). et deux têtes de pont. Dans Notre-Dame de Paris. déborde. Comme romancier. au delà du Grand. au delà du Petit-Châtelet. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e .Le Roi s'amuse (1832). dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. 398 . q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . aujourd'hui. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). Peu à peu. il n'en reste que le souvenir. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). l'autre au midi. roman historique (1831). ronge. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. hautes et solides. Pendant plus d'un siècle. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . dont le plus célèbre. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. et ne pouvant plus s'y retourner. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. les maisons se pressent. Hernani (1830). comme on sait. et çà et là une tradition. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. Paris passa l'eau. la Seine son premier fossé. La grève de cette île fut sa première enceinte. a créé une oeuvre immense. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . Alors. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. use et efface cette enceinte. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Porta Bagauda. la porte Baudets ou Baudoyer. trop à l'étroit dans son île. V. dès les rois de la première race. où V. le Grand-Châtelet sur la rive droite. avec deux ponts. V.

Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. Là. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. se taillent des jardins dans les shamps. Elles commencent à devenir profondes. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. et le faubourg court plus loin.un réservoir. La rue de plus en plus se creuse e". tout ce qui est vie. ce misérable mur de boue et de crachat. du temps de Julien l'Apostat. Dès 1367. prennent leurs aises 2 . Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Charles V la bâtit. intelligence. se rétrécit. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. Ainsi. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. elles mettent étages sur étages. surtout sur la rive droite. par places. sans ordre et tout de travers. à vue d'œil — văzînd cu ochii. comme des échappées. politiques. Dès la fin du quinzième siècle. toute place se comble et disparaît. celle de Louis XV. pour nous arrêter là. où commerce. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. percer. vîrf. elles se carrent 1 . Sous Louis X I . elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. toutes les pentes naturelles d'un peuple . Paris s'est encore transformé. pour ainsi dire. et aussi des égouts. moraux. elle est enjambée. malheureusement pour nos yeux. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. on voyait. 399 . piton — culme. dès le quinzième siècle. Au seizième. industrie. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. des puits de civilisation. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. dans cette mer de maisons. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. dépassée. tout ce qui est sève. étaient. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. population. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. intellectuels d'un pays. tout ce qui est âme dans une nation. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. siècle à siècle. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. digne du roi qui l'a bâti. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. pour ainsi dire. elles montent les unes sur les autres. prennent leurs aises — se fac comode. se carrer — a fi în largul său.

en un mot. extrait du Père Goriot. leur spécialité. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger.Au quinzième siècle. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). et vous en sentirez partout la pointe. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. le Père Goriot (1834). Ainsi. parce qu'il prend sans partager. le Cousin Pons (1847) etc. ayant chacune leur physionomie. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. la Ville. On plie sous le pouvoir du génie. il a reflété dans ses romans. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. leur histoire: la Cité. 400 . Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. les Paysans (1844). dont le mari a cinquante mille livres de rente. ou s'y glisser comme une peste. Cultivant le réalisme critique. mais on plie s'il persiste. on tâche de le calomnier. le talent est rare. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. leura mœurs. la Cousine Bette (1846). groupés sous le titre général de Comédie humaine. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. La corruption est en force. on le hait. leurs coutumes. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. leurs privilèges. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. în total. l'Université. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Illusions perdues (1837). L'honnêteté ne sert à rien. fût-elle riche. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . 1 pour tout potage — cu totul. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. César Birotieau (1837). on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. Dans le texte qui suit.

Toutes sont bricolées 1 par les lois. il trouva un valet de M. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. le public les appelle des voleurs. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . Pour s'enrichir. qui le cherchait dans toute la ville. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). se trouve au d é b u t de sa carrière. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. J u l i e n Sorel. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . mais là est la misère. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. un riche bourgeois de la ville de Verrières.belle et jeune. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . soyez-en sûr. Ses d e u x chefs-d'œuvre. pour des enfants. à côté de Balzac. Si donc vous voulez promptement la fortune. J u l i e n Sorel. pour des chiffons. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. directeur de la prison c o m m u n a l e . il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Voilà la vie telle qu'elle est. de son vrai nom Henri Beyle. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . en guerre avec leurs maris à propos de tout. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Dans le fragment qui suit. Valenod. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. en grande livrée. En rentrant. pour le ménage ou pour la vanité. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . fils de p a y s a n s . Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . Certes. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. Tirez vos conclusions. il faut être déjà riche ou le paraître. est. autrement. ça pue tout autant. on carotte 4 . et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. rarement par vertu.

on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. le directeur du dépôt. închisoare. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. et tout cet appareil d'un financier de province. sa pipe immense. Julien. Ses gros favoris noirs. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. son énorme quantité de cheveux. avait une grosse figure d'homme. Le percepteur des contributions. se dit-il à lui-même. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. Julien pensait à madame de Rénal. elle était à sa toilette — se îmbrăca. On la lui fit visiter. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. On annonça le dîner. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. il eut l'avantage d'assister à celle de M. 402 . les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Par compensation. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. sa gorge se serra. l'une des plus considérables de Verrières. déjà fort mal disposé. n'imposaient point à Julien. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Elle y déploya tout le pathos maternel. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. On passa ensuite chez madame Valenod. et on lui disait le prix de chaque meuble. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. Jusqu'aux domestiques. Ce fut pis un quart d'heure après. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. le directeur du dépôt 1 . Ils ont faim peut-être en ce moment. Tout y était magnifique et neuf. ses pantoufles brodées. se trouvaient de pauvres détenus. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame. quelques jours seulement auparavant. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. l'homme des impositions directes. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt.

Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. un peu ignoble. qui disparut. et bientôt on n'entendit plus chanter. mais il faudra que. pendant que tu te gorges 1 de viandes. 26* 403 . mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. Toine (1885). le Uorla (1881) etc. Le personnage central du r o m a n . Miss Harriel (1884). la petite Roque (1886). L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Dans ce moment. tenant son verre vert. et il faut l'avouer. se disait la conscience de Julien. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. Pendant le tapage du refrain. chanté en chœur: voilà donc. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. Contes de la Bécasse (1883). répondit le directeur triomphant. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). Il essaya de la cacher avec le verre vert. Georges D u r o y . tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . Ce mot fut trop fort pour Julien. dans un verre vert. j ' a i fait imposer silence aux gueux.quelques accents d'une chanson populaire. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. M. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. ô mon Dieu! et. tu le souffres! Par bonheur. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. il avait les manières. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). É c r i v a i n antibourgeois. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. — Parbleu ! je le crois bien.è m e siècle. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. Julien. la sale fortune à laquelle tu parviendras. Monsieur Parent (1886). que chantait l'un des reclus. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . mais non pas encore le cœur de son état. dit à M. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . pitance — raţie zilnică.

buvant l'air léger.nom.. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. cédant à l'appel du ciel clair et doux. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). trottant pu galopant. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). D'autres. pour qui les cercles 2 . et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage.scrupules. on l'affirmait. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. cercle — (aici) c l u b . savoureux comme une friandise de printemps. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. la seule ressource. hommes et femmes. excité. Les amazones passaient. et que cela l'eût réjoui. en tout cas. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. les riches du monde. tripotages — afaceri necinstite. Le voici. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Il les regardait. et qu'on recevait partout.irie s'il les enviait maintenant. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. consolé. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. ressource suspecte à coup sûr. 404 . mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Duroy marchait lentement. Ce jeu l'amusait beaucoup. étaient la grande ressource. et c'est à pe. louche — suspect.. les noms. b a n d ă . fort célèbres. avant d'aller à son rendez-vous. II les connaissait presque tous de. comme s'il eût constaté. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . sous les sévères apparences. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. comme on récite les litanies dans une église. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. dans les plus nobles maisons. Le vent ayant changé. au d é b u t de sa carrière. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. le temps s'était adouci pendant la nuit. l'éternelle et profonde infamie de l'homme.

théoricien du n a t u r a l i s m e . Hennebeau. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . escarpes — t î l h a r i . pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. la lèvre fière. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. Il venait de reconnaître Pierron. l'Argent (189-1). Les mineurs se tournèrent. M. dans ses r o m a n s .. — Ah! vous voilà!.. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. M. à une grève déclenchée par les mineurs. Germinal (1885). un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. auquel ils présentent leurs revendications. Et il s'interrompit. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. assis en face de lui. l'œil insolent. cherchèrent des sièges du regard. la 'Curée (1872). Il y eut un silence.. Enfin. Son excellence Eugène Rougon (1876).effrontés. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. — Voyons. tas de crapules 1 . entre a u t r e s .. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. la Débâcle (1892). Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. 405 . inquiétés par les soies brodées. Tous avaient l'air hautain. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. préféraient se tenir debout. à ce qu'il paraît. tandis que les autres. je ne demande pas mieux que de causer. Vous vous révoltez. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Hennebeau entra. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. caché au dernier rang. boutonné militairement. On y assiste. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. demanda-t-il. tâchaitde se rappeler leurs visages. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . Au bonheur des dames (1883). Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . les dénombrait vivement. Il parla le premier. ceux à favoris et ceux à moustaches. dans les grandes entreprises nationales. les théories q u ' i l a soutenues.

nous sommes las de crever de faim. comme si un étranger avait parlé en lui. Du reste. la vie de brute.. auquel on n'a rien à reprocher. Si cela était vrai. dans un gonflement de son cœur. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline.. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. si nous le donnions. il s'écoutait avec surprise. en voyant M. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. Par moments.. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre.. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . le travail dur. Sa voix se raffermissait. Ah ! c'est mal. la seule besogne productive. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. au lieu de nous acharner à l'abatage. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . il était lancé. oui. il commença.. Hennebeau faire un geste violent.. la voix hésitante et sourde d'abord. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. On nous accuse de mal boiser 3 . Puis. et qui sortaient. Il disait leur misère à tous. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. nous mettrons aux bois les heures voulues. — Monsieur le directeur. c'est la vérité. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. murmurèrent les autres délégués. Il leva les yeux. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. ce serait donc la fin de tout. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. 406 . Maheu coupa la parole au directeur. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. notre journée se trouverait réduite encore. voilà ! — Oui. Mais ce qui nous enrage. Payez-nous davantage. boiser — a căptuşi cu lemn. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête.au fond depuis le premier coup de pioche !. nous boiserons mieux. des choses qu'il ne savait même pas là. nous n'en serions pas moins volés. comme pour interrompre. Nous voulons seulement la justice. que les camarades m'ont choisi. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. Mais. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. il faut que le travail soit payé pour être fait. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. C'est vrai. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. les mots venaient tout seuls. la femme et les petits criant la faim à la maison. Maintenant. les yeux baissés.

fils d'un libraire parisien. r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . p a y e r le boisage à p a r t . à savoir: l'Orme du mail (1897). nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . . Ce sera de la fatigue de m o i n s . c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . . —• C'est c e l a . crever p o u r crever 1 . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . Nous a u t r e s . m o n s i e u r le d i r e c t e u r . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. finit-il p a r conclure. Des v o i x . . t e x t e en m a i n . Nous avons q u i t t é les fosses. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). M. extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. les q u i n z a i n e s dérisoires. A. mangées p a r les amendes et les chômages. le Livre de mon ami (1885). L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). s ' é l e v è r e n t . Le fragment suivant. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . le Mannequin d'osier (1897). nous préférons crever à ne rien faire. pseudonyme de François-Anatole Thibault. Thaïs (1890). son style atteignant la perfection. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. A. France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . l'Anneau d'améthyste (1899). les Dieux ont soif (1912) etc. . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. . En tant que critique littéraire. lorsque. a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). A. p a r m i les m i n e u r s . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). . Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . M a i n t e n a n t . nous sommes donc venus vous dire q u e .désastreuses. „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . 407 . À. où il a été le principal soutien de Zola.

aux stratagèmes les plus perfides. du tonnerre. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. endommager le cuir d'un honnête homme. C'était un fameux homme de guerre. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. pensums — pedepse scrise (date elevilor). il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. tant latines que françaises. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. des voitures et de tout ce qui peut. près de PaulÉmile . blocuri. aux Thermopyles avec Léonidas . Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. dispenser — a distribui. cet excellent homme. à Pharsale. des chiens enragés. On l'effrayait facilement. avec les rusés capitaines. plus tard. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. dans la forêt Hercynie. nous dit un jour monsieur Chotard. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. sur la nef de Thémistocle . „Il avait peur des voleurs. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. „Il nous donnait pour sujet de compositions. Il vivait. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. son âme était dans l'antiquité. César et les dieux. Il bravait. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. de près ou de loin. dans la mer de Salamine.temps n'était pas le temps présent. où. 408 . des sièges. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. en sorte que. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . en commentant un texte d'Elien. des combats. dans les champs de Cannes.

Chantecler (1910). J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. Messieurs. vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . pour la p a t r i e . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). Les 409 . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. Ainsi l'a d é c i d é . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Ce d i s c o u r s . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). Dans sa meilleure pièce. „ J ' a v a i s .l à . „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . une prodigieuse faculté de r i r e . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . q u a n d . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. La Princesse lointaine (1895). car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. en ce t e m p s . J ' e n t r e . représentant tardif du romantisme. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . Gorki). Cyrano de Bergerac (1897). selon son h a b i t u d e . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. je vous infligerai une retenue générale. comme il me s e m b l e . vous serez consigné j e u d i . E n v i e z . après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . o u v e r t a u x mânes des héros. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . mais toujours malheureux. si. e t .m o i et ne me pleurez p a s . Monsieur F o n t a n e t . peu nombreux. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . Monsieur Nozière. l'Aiglon (1900). Cyrano de Bergerac. d a n s sa sagesse. incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. Il est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière. Le gouffre m ' a t t e n d .discours i n c o m p a r a b l e . tel que je l ' e n t e n d s encore. du sein de l ' E l y s é e .

Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle..... Cyrano de Bergerac. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . et se campant devant lui d'un air fat) Vous. c'est un c a p ! Que dis-je.. C'est un roc!.. Dans la scène qui suit. Ha! Cyrano. folosit cu pedanterie ironică. C'est la fameuse „tirade du nez". Le Vicomte: Mais. Cyrano. C'est une péninsule!" Curieux: .. très grand.. monsieur....... c'est un cap?. vous avez un nez. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court.... 410 .. c'est un pic!.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. heu.. C'est tout?. tenez: Agressif: „Moi.... De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. (Acte I. jeune homme ! On pouvait dire. En variant le ton. un nez. si j'avais un tel nez. monsieur.. bien des choses en somme. Oh! Dieu!. gravement: Très. — p a r exemple. Le Vicomte. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe.. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. scène 4.

C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. nez magistral. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. car Je me les sers moi-même. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. avec assez de verve. monsieur. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. qu'on vous salue. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. monsieur. votre tête entraînée Par ce poids. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). monsieur. d'esprit: Mais d'esprit. Vous n'en eûtes jamais un atome. mon cher. ce sera le gros lot !" Enfin. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. ô le plus lamentable des êtres. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et.Truculent: „Ça. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . monsieur. 411 . d'ailleurs. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. l'ami. lorsque vous pétunez. T'enrhumer tout entier. a fi om cu vază. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument.

C ' é t a i t en temps de guerre. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . La Conversion de Ion Grecea en fait partie.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. il m a n i a i t . Il fut. Barbusse se consacre entre les deux guerres. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . t a n t bien que m a l 1 . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. et à essayer de t u e r . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. Sur ces p a p i e r s . Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. comme ces terres. Après une visite en Roumanie en 1925. Membre du Parti Communiste Français. avec Romain Rolland. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. à m a n œ u v r e r . p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . un fusil. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . il pensait q u ' i l faisait. et à essayer. de rău. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n .— de bine. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. 412 . il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). il d e v i n t soldat de la m a r i n e . est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . type d'écrivain militant.

Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". à la lumière. Maintenant je ne suis plus le même homme. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. torturé. messieurs les juges. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. il fut battu. Lui. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Comme tous les inculpés politiques. s'écria le petit paysan Grecea. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. contre lui-même. Le socialisme. apporta magnifiquement. en plein tribunal militaire. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. l'homme que je fus autrefois. totalement inconnue. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. un nouveau 413 . une multitude d'esclaves obscurcis. ensanglanté de coups. mais il n'avait même pas. dit-il „que notre sueur se changeât en or". Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Devant le tribunal militaire. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. „Je vous ai dit. le communisme. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Grecea fut arrêté. à la vje. „afin". cherché à le savoir. il avait cru que c'était une loi de la vie. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. selon la pente de son obéissance passive. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer.

mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. dans les coulisses de la Justice officielle. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain.chef d'accusation 1 . volontairement. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. Restaient les tortures quotidiennes. en même temps que lui. chaque paysan et ouvrier. Le directeur de la prison dut céder. on n'y réussit non plus. il y a plusieurs moyens de la rétablir. Quand M. On chercha alors à empoisonner Grecea. Tl attira sur sa tête. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. il tomba dans un grand accès de fureur. et si Dieu conduisait les choses du monde. la grève de la faim. où la peine de mort est supprimée. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. On le priva de nourriture. En Roumanie. Il fit alors la grève de la faim. Il y demeura pendant des mois accroupi. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). l'essai de fuite échoua. Président du Conseil des Ministres. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. réduit — colţişor. Bratianu. Cette fois. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. 414 . eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. les châtiments suprêmes. cependant. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême".

vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. l'avion trembla. Il tenterait de passer par-dessous. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . si l'affaire se présentait mal. Grecea n'est pas encore mort. et Fabien renonçait à le contourner. Le moteur vibra très fort et. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . puis. Mais il est devenu fou. Pour se conserver une marge. Il l'estimait trop étendu. l'angle de descente. 1 au jugé — din ochi. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. . Dans le fragment s u i v a n t . il naviguerait vers sept cents. Le médecin de la prison a. XII Cependant. m'a dit un témoin. qui remue.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . pilote de son métier.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. corrigea.que des morts. Fabien. extrait de son roman Vol de nuit. le courrier de Patagonie abordait l'orage. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Vol de nuit — 1930. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Guillaumet e t c . À côté de J e a n Mermoz. A. sur la carte.1 9 4 4 ) . se résoudrait au demi-tour. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. 415 . Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. traînant le cadavre de sa pensée. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. au jugé 1 . du reste. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. n'est plus qu'un fantôme. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. S a i n t . car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. et.

on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. Mais ce n'était même plus des lueurs. À moins que." Si Trelew était trois quarts couvert. Un remous fit plonger l'avion. À peine des changements de densité. Là. qui trembla plus fort. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. un orage. et tout ce qu'elle portait de rocs. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. probablement.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. Nous traversons. Il était gêné par la flamme de l'échappement. puisque Trelew.. d'épaves. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. Elle était tressée drue par le vent. mais il ne vira pas d'un degré. Et pourtant le pilote s'inquiétait. accrochée au moteur comme un bouquet de feu." Il se pencha encore. „Je ne sais pas. sale et chiffonné. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. mais qui. ou une fatigue des yeux. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. dans l'épaisseur des ombres. pourtant. qui l'éblouissaient pour longtemps. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. et reprenait. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres.. dans ce néant. La nuit. signalait un ciel trois quarts couvert. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. appuyé à gauche. qu'il avait déplié et lu mille fois. au milieu d'aiguilles et de chiffres. 416 . à la boussole. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. Il répondit. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. „Où sommes-nous. pour vérifier le gyroscope et le compas. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. absorbait le monde visible. Il doutait presque d'en être jamais délivré. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. circulent encore. sa veille terrible. de collines." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. Penché à gauche contre la masse du vent. par les nuits les plus épaisses. Il ne savait plus combien de temps. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. Chaque trente secondes. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. comme la flamme d'une torche. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. comme il doutait. vent Ouest faible. Il la regarda. la prochaine escale. le radio — radiotelegrafistul.

t u peux v i v r e . „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . de la Cordillère des Andes. Critique littéraire et critique d'art. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . les villes. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. Aragon est également un grand romancier. . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . membre du Conseil Mondial de la Paix. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. le cyclone raflerait. Après avoir débuté comme poète surréaliste.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. Deux h o m m e s . se r a b a t t a i t vers la mer. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. On dit que dans sa cellule. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. T e m p ê t e . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. Membre du Parti Communiste Français. Tu p e u x v i v r e . . .

. . Un cheval pour mon empire... „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. S'ouvre et tu sors.Rien qu un mot: la porte cède.. songe. Rien à faire. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". si je meurs. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 .. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. Songe. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. et mon refus O mes amis. songe. Une messe pour Paris.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède. songe À la douceur des matins." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. Je meurs et France demeure Mon amour.........

L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. et l'autre ait pour lui l'armée. peut-être que le seul fait que l'un fuie. 1 affliger— (aici) a copleşi. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. — dit encore le mousquetaire. lui. sanglant est levé. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). Des mots: „. ou non. 419 27* . si l'envie me prenait de le choisir...'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault.. confiance en Carnot. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe.. et haussait les épaules. Sous vos coups chargé de fers.reur. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. sous les balles. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. „Si je n'avais à choisir. voilà l'important. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. Quelle importance cela avait-il? On avait... Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. pourrait influer sur ma décision.. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient.

— tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police... ni forgeron. même Hercule.. pas d'autre perspective ! Seigneur.. si on m'en laisse latitude. a eclipsa 420 . Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. il y a des retours. Je me remettrai à peindre.. elle entrera dans le camp de la misère. il l'appellera Constitution. je ne suis ni boulanger. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. Le peuple continuera à crever la faim. que si l'on donne les armes au peuple. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. la guillotine a disparu des places.. si elle est victorieuse.. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. voilà tout. se révulser ses yeux. sans doute.. par là.. Le désordre ou la guerre. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. Napoléon.Houdetot dit que Napoléon a refusé... sanglant.. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. ni charretier.. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte.. chez Monsieur mon père. c'est là pour moi le travail." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. La Révolution. Mais moi. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. porter >mbrage — a lăsa în umbră. son teint s'obscurcir.. regardez sa bouche se tordre. d'être l'Empereur de la «inaille. L'armée.. et personne n'y peut rien. des chutes... Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat.. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. aux conspirateurs et aux armées étrangères. Si elle est battue par l'étranger. tout ce que nous avons vu. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. .. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. servira à l'intimider. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. voyons ! Oui. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche.. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . Voilà tout le choix qui m'est donné. voilà donc — s'exclama Théodore.. de notre vivant.. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. Mais. mais on a embrigadé la jeunesse. blêmir. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés.

organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. il prit Claude à part. Roberte. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . la Dernière forteresse (1950). Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Jean aperçut Christian et Mathieu. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. barem au pas de course — în pas alergător. présente une manifestation patriotique organisée par le P. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. de glace. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Il hésita. Mathieu. devant les vitrines de la cour de Rome. Le fragment suivant. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. 1 2 à tout le moins — cel puţin. surgie de la foule. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. Son deuxième roman. Enfin.F. extrait de Classe 42. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. — C'est décommandé ici. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. Jean erra encore quelques minutes. dans Paris occupé par les Allemands. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. lancés au pas de course 2 . Son premier roman. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. mais Hubert avait disparu. 421 . se faisant sans cesse bousculer. Classe 42 (4 volumes. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960).C. la Marseillaise éclata.

la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. on le vit s'engouffrer. sur le trottoir. déboucha des marches. tenant toujours le drapeau à sa main. Après on verrait. déjà lancé à toute vitesse. éperdu. André s'en alla vers la droite. prêt à tirer. 2 1 422 . déjà il était engagé dans le coupegorge1. Le cortège les aborda de front. Au même moment. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. Il y eut quelques secondes d'attente muette. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. l'Allemand. tendu à coupe-gorge — loc periculas. dans un escalier.. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. Pour l'instant il fallait gagner. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). l'un se saisit du revolver. revolver au poing. son grand imperméable clair volait à ses côtés. pris de peur. Jean attendait. lui aussi. Au loin. sur le trottoir. L'Allemand. Le premier moto­ cycliste le suivit. * moto — motocicletă. il y eut une hésitation. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. La Marseillaise reprit. Tout d'un coup. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. la Marseillaise repartit. pris par la bousculade. D'autres flics couraient vers eux. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. On aperçut un policier à terre. se jeta à sa poursuite. un autre tournoyait au milieu des manifestants. une pétarade 3 trancha le chant. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. André se mit à courir évitant le soldat. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. liesse — bucurie..Au croisement du boulevard Sébastopol. revolver au poing. l'autre posa sa moto 5 . Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. Une troisième fois. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. un des motocyclistes noirs. L'euphorie. André s'envola par-dessus la grille. Jean se retrouva. ayant abandonné sa machine. avec Mercosur et Saint. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. Brusquement. dans le groupe de tête du cortège. Mathieu avait soudain disparu. un instant surpris. on sentait l'horreur sur le groupe.

Le cortège semblait cloué de stupeur. blême. Jean voyait seulement deux silhouettes. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. un visage fou. plus longue. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. André continua de courir. le croiser. puis ferma les yeux aussitôt. prenez garde Vous les sabreurs. La Jeune Garde continuait comme un défi: .. émacié. le coup de revolver fatal. devant un portail ouvert. Plus que dix mètres entre eux. La Jeune Garde.. il regarda Jean.. l'autre toute noire. il lui semblait qu'allait partir. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. Jean se sentit agrippé par sa manche. ni drapeau. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. tendre la jambe devant le soldat noir.. d'une seconde à l'autre.l'extrême. crochet — ocol. André fit non de la tête. Jean dut le porter sur son épaule. Le groupe entier s'était refermé sur André. une claire: André. André ne tenait plus sur ses jambes. mettant la main sur son cœur. les yeux exorbités. sûr de tenir sa proie. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde.. A cet instant. Les copains firent une redoute de leur poitrine. sans se presser. le Boche tira . Derrière eux.. c'était André sans imperméable. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. Jean reçut André dans ses bras. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. une jeune fille blonde l'entraînait. tirant au hasard. le trait noir s'abattit. on discernait ses traits crispés. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. l'Allemand s'abattit lourdement. l'Allemand allait le rejoindre. un frisson de joie parcourait le groupe. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. A son étonnement. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. 423 . comme s'il allait s'évanouir. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour.

— Ce s e r a i t . grommela A n d r é .. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée.— J ' a i couru. à m o r t . On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t .. J e a n p a r t i t en éclaireur. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . la chanson jaillit une fois encore. Ils courent. puis dans une a u t r e . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. J e a n fit signe de se t a i r e . André susurra. La s t a t i o n du m é t r o . J e a n s'y faufila longeant les m u r s . T o u t était calme. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. André devenait é c a r l a t e . puis r e v i n t sur ses p a s . Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. . ce qu'ils venaient de v i v r e . il mit le nez dehors. garnitură. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme.. 424 . v e n a n t du boulev a r d . t r o p b ê t e . J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . Il a t t e n d i t une seconde. rassuré. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. Sa voix s'éteignit. ils obliquèrent dans une rue. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. . LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . 1 rame — tren.. Assourdie. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . Même alors. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e .

faite de plusieurs tables mises bout à bout. c'est Philippe Landrieu. murmura Jenny. — Il était plus de neuf heures et demie. il lui prit le coude. La rame s'arrêtait dans une station. A sa gauche. c'est Renaudel. à gauche de l'entrée. Jean entraîna son camarade au dehors. le dos à la fenêtre. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. Et. le gros. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. Celui qui est à droite de Jaurès. parallèlement à la rue Montmartre. a côté d'elle. Tenez. „Sur la banquette. c'est Amédée Dunois. le gérant". Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. la femme du type qui est en face de Landrieu. il se tourne pour parler à Albert. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. au milieu. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. malgré certaines confusions. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. vous les connaissez?" — „Oui. c'est Dubreuihl. à côté de Dubreuihl. et le serra doucement. là. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. En face de Renaudel. c'est Jean Longuet. Jaurès et ses amis formaient. une longue tablée. où il y avait peu de monde. Et.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". 425 . C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses." — . Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. — „Les autres aussi. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite.

" souffla Jacques.. et d'un fracas de vitres. et la forçant à se rasseoir. Instinctivement. Jacques s'était dressé. Il ne disait rien. et empêchait d'approcher. il hocha lentement la tête.. Il joua des coudes. était resté à sa place.. il cherchait Jaurès des yeux. Il se précipita vers la table du Patron. Chut !. assis. debout. et. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. en courant. une glace avait volé en éclats. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. Mme Albert. la gérante.s'élancèrent dehors. c'est un ami de Mighel Almereyda. Un homme. qui tenait le poignet de Jaurès. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. presque aussitôt. J'ai oublié son. un collaborateur du Bonnet Roage. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. sans doute. Sans changer de pose. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. A demi caché par le dos de Renaudel. les yeux clos. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. la bouche entr'ouverte. gesticulant. dont les paupières battaient. debout.. sans regarder personne. l'interrompit net. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . Et celui qui vient d'arriver. le bras tendu pour protéger Jenny. il arracha la cravate." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. Toute la salle. le front. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. ouvrit le col.. Il devait s'être évanoui.. d'où partaient des cris.. ce sont les deux frères Renoult.Et en face d'elle. saisit la main qui pendait. passa devant la table de Jacques. — fendit le cercle. Au mur du fond. Albert retentit. d'une deuxième détonation. ses amis s'étaient levés lui seul. Avec autorité.. celui qui est debout près de la table. à flots. des curieux. puis un brouhaha' assourdissant. A ce moment. chercha le pouls. Il était pâle. — un médecin. suivi. la barbe. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. La voix de M. un dîneur. qui se penchait. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. un éclatement de pneu. en. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. très calme. 426 . 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. envahissaient le café. Puis il cessa de le voir. entourait les amis de Jaurès. Une seconde de stupeur. De la rue. Il était courbé en deux." Un claquement bref.

Jacques cherchait à voir. Henri Fabre. s'accrocha à son bras. On chuchotait: j. Fabre se retourna: au centre. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Jacques reconnut un socialiste. poussés. sourdement répétés. Le docteur. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées ..d'un espace vide. un ami de Jaurès. l'emportaient avec précaution. dont la masse élastique se referma derrière eux. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café.IJ est mort. Le d o c teur. l'attroupement devenait de plus en plus compact. Il est mort. Au moment où ils allaient la franchir. serrés l'un contre l'autre. Des amis avaient soulevé le corps. se trouvèrent pris dans le remous. prête à bondir." Les yeux pleins de larmes. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Il était blême. Elle était debout. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. entraînés vers la porte. . passèrent de bouche en bouche: — ). allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. bousculés... Elle se faufila jusqu'à lui. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. rapprochées en hâte. pour le coucher sur deux tables. Alors. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. sans un mot. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. poussiéreuses. et procédait à l'évacuation de la salle. Trois mots. Jacques et Jenny.... n'attendant qu'un signal. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre." Une longue minute s'écoula. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Mais. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. autour du blessé. énormes...

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

importer. coexistence. ii-. bipède. sous-directeur. im-. a t t i r e r . înainte poursuivre. en-. r a p p o r t e r . vicomte a. emmener. exdepărtare. tressaillir ultra-. des-. rasseoir 2. tresdincolo de t r a n s a l p i n . antichambre împotriva antifasciste. d i s p a r a î t r e en-. separare enlever.pro­ în faţă. exporter in-. em-. sous-. ad-. 1. projeter re-. réarmement. désarmer. supersonique. prédisposé pour. entreî n t r e . riul réagir subordonné. n e g a t i v nemi inter-. correspondre centra-. enfermer. discontrariul. irréel. collaboîmpreună rer. supra-. outre-mer vice-. bénébi-. ememmagasiner immobile. al. bénéfice de două ori bicyclette. contra­ retourner. viîn locul vice-président. col-. survoler trans-.deasupra. perprin parcourir. repetiţie redire. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. anti-impérialiste bine bienfaisant. en2. superior superstructure. ré-. perforer préînainte p r é a v i s .) ante-. scop . sur. oulredincolo de ultra-royaliste. contresigner dé-. soudedesubt mettre super-. af-. r1. suprasensible.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. antiantibien-.etc. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . prédire. trépasser. r a p a t r i e r . î n a p o i . illogique. în incarcérer. sousub-.. con­ direcţie. tré-. separare défaire. ra-. bisco-.(ac-. biscuit cohabiter. com-. a l ­ longer înainte antédiluvien. apporter. în mijlocul intercostal. ir-.

^ois origine F r a n ç a i s . réaliste -iste doctrine 2. fillette -eur. stare r e m a n i e m e n t . acţiune n e t t o y a g e . calitate blancheur. classement -on diminutiv aiglon. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . -ité calitate parenté. vengeance. ruelle -êe conţinut bouchée. ourson -té. poignée -ier.-elette d i m i n u t i v coffret. doctorat -at tate -eau. encrier. suédois caricatural. fourchette. marseillais. technicien -ise calitate franchise -isme 1. soupière -esse stare. bavardage 2. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. socialiste.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. Chinois -aison. -ien -ais. -ain. -ence a c ţ i u n e . -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . calitate politesse. écolier 2. -ible. c u r e n t communisme. demni­ syndicat. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . lorrain. dessinateur 2. italien anglais. -1ère 1. profesie journalisme 1. doctrină. Marocain -ais. profesiune charpentier. r e z u l t a t u l tempérance. humanité -ace. -ateur 1. obiect cendrier. -elle diminutiv chevreau. -erie calitate perfidie. parisien. profesie j o u r n a l i s t e . a d m i n i s t r a t i o n -ance. orangeade 1. professorat. rougeur -ie. dentiste -(e)ment acţiune. agent danseur. finesse -et .-vlet . stare esclavage -aille peiorativ ferraille. français. -eance. -ation acţiune pendaison. paperasse peiorativ produs citronnade.-ette . profesie Parisien. visiteur. sucrerie -ien origine. valetaille. m a l a d i e . réalisme 2. soluble r o u m a i n . p a r t i z a n u l unei communiste. r o y a l - 432 . lisible.

communard. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . pensif enfantin. peiorativ 2. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard.Sufixul Sensul 1. bavard campagnard. aigrelet menteur. caracter. coutumier inventif. m a quisard n o i r â t r e . vaniteux saisonnier. socialiste richissime. -elet -eur. barbu -ard -âtre -aud -et. rarissime p o i n t u . rougeâtre l o u r d a u d . noiraud p r o p r e t . alpin héroïque. scénique c o m m u n i s t e .

Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Pékin 434 . Moscou. Observaţie. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. tables) les (élèves.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Paris.

Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. Le Caire e t c .Humanitè".o e n u m e r a r e : Vieillards. enfants. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. rue de la Victoire. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. Le Mans. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. fluvii şi munţi. le Rhin. O b s e r v a ţ i e i . femmes. toute la foule était joyeuse. la Corse. les Alpes. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. camarade ! Merci. 28* 435 . Numele de ţări. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. d) î n t r . c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. Ce paysage est magnifique. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. fondateur de „l'.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. PrietenuJ său este simpatic. hommes.

Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. care se recunoaşte după articolul care le precedă. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. masculin sau feminin.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. te la masculin în -x le curieux une boulan. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v.

les nez formează les noyaua. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc.I I . -x. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i .T dăugind les jeua. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. în le­ g ă t u r i . le c h a p e a u -eau. în -s 437 . Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. les chapeau. la noia. les bras les noia.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e .

Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. 438 . 1 les chevaua. gentilshommes. ugind un ~x les choua. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. al căror plural este: bonshommes. formează pluralul adă­ les cailloua. gentilhomme. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. etc.

prepoziţii. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. Les fenêtres de la chambre sont fermées. Dacă substantivul este compus din două substantive. acestea rămîn invariabile. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . mesdemoiselles. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. 2. Les livres de l'étudiant sont gros. substantivele: madame. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive.De asemenea. Observaţie. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. prepoziţia de se contractă cu acestea. adverbe. monsieur. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. mademoiselle. dintre care unul este determinantul celuilalt. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. messieurs. al căror plural este: mesdames.

A. l'élève G. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. de l'étudiante D. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. G. à l'étudiante A. G.les = aux: La directrice parle a u x élèves. Adresse-toi à l'élève de service. D. D. prepoziţia à se contractă cu acestea. de Vélève D. ami. A. l'étudiante G.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. à l'élève A. l'élève Feminin N. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. de cette fabrique. J'écris à la soeur de mon ami. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 .

pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. -s. -n. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat.

sociales.formează la fel ca acela al substanti­ velor. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. nouveauforme la masculin nouvel. nouvelles etc. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. fou-îol Observaţie.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. conform regulii generale. vieux-vieil. pentru t o a t e adjectivele. 442 . Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se.

adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . cet hiver. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. î n limba franceză. ton. ton armoire.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. 2 . bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. son habitude. 1 . în locul formelor ma. m 443 . sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. cet cette Plural Observaţie. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. ta. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie.

Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. (la) huitième Observaţie. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . 444 . cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. Numeralele cardinale sînt invariabile. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. 2. quatre-vingt-onze. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. 1. înainte de a primi terminaţia -ième. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

à lui. certain. elle. . Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. elle ' -.v i n g t . telle.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. toi. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te.. plusieurs. ils lies me. quelque. elles moi. autre. 446 . spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . chaque. vous. tout. même. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . il.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . à toi. -e. elle nous. tu. î n acest caz. î n gramatica franceză million stantive. à elle ». te.-e. à moi. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . nous. lui Forma accentuată moi. lui. nulle. eux. toi. vous. f vtominativ < l Dativ lui. nul. tel.

Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. à vous. vous. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . leur. je lui offre un bouquet de fleurs. les m( à nous. eux. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. Je le répète. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. je vous le recommande chaleureusement. leur ' te' ie' ' a nous. je le sais. à eux. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la.Acuzativ 1 me nous. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. il faut être persévérant. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. 447 . vous. Qui veut lire? Moi. je le lui donnerai demain. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. vous. À eïle. les. elles à elles Observaţie. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête.

mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). U n e o r i . vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). 2 . 448 . vous Pronumele personale en şi y 1 . U n e o r i . se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. în acest caz. nous en sommes très heureux (de cela). j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). nous. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . de obicei. fiind. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. în afară de p r o n u m e l e se. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. te.P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . P r o n u m e l e y înlocuieşte. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat.

care. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ .. c'est... C'est lui que je cherche. qui. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . ce sera.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. ... Expresia c'est. etc. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est.. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. • \ cela (ça) Observaţie. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. que Expresia c'est. în acest caz. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure.. Expresiile de prezentare c'est.. r e s p e c t i v . P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi.

450 . l'autre. destul de rar folosite.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. cu înţeles nedeterminat. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. certain..) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. personne. •D. despre care. G. al căror ce. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. quiconque. care variază după număr şi gen. nul. l'un. tout. -une. care sînt invariabile chacun. compuse [lequel. a cărei. al c ă r u i . tel. -e. Observaţie. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. plusieurs. laquelle etc. A. quelqu'un. rien. l'une. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se".. autre. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l .

conjunctivul • imperfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). imperativul trecut. . Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. viitorul II.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. infinitivul trecut. perfect şi mai-mult-ca-perfect.

La timpurile compuse.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.

-asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. -es. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. naître. tomber. rester. sortir. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -s. venir etc. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -ait. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. a Ill-a -ir -oir. -ez.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. ] . ţin-(ir) e t c . -iez. -e. -re -ant -i. 453 . -ais. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. entrer.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -is -is -it -imes -ites -irent -as. -ais. -a. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). -u. -ions. arriver. partir. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . mourir. finiss-(ant)]. -ions. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -ait. -iez. -e.

m u l t .. C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .conjunctiv imperfect perfect Observaţie. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t .

u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. nous pèserons Observaţie.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . oue je cède — je pèse.) 5 . ils modèleront (dar vous modelez etc.) il appuiera (dar nous appuyons etc.) 457 . il emploiera (dar nous employons etc. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. ) ils jetteront (dar nous jetons etc. appeler — j'appelle. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 .) acheter — j'achète. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . ils achèteront (dar vous achetez etc. jeter — je jette. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . appuyer — j'appuie. în acest caz. ci p r i m e s c . -eter. n u d u b l e a z ă consoana l sau t.) dublează A l t e v e r b e . je céderais 4 . consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : .

venir. 458 . Spre deosebire de limba romînă. il neigera. il hait (dar nous haïssons etc. venir la indicativul prezent. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. formează trecutul apropiat (le passé récent). 3 .P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. 2. 6. faire etc. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. 4 . Voi pleca (în c u r î n d . A m pus să-1 cheme. A î n c e p u t să lucreze. Tocmai i n t r a s e . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. il fallait etc. tu hais. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. î n d a t ă ) .

de cauză. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . ca de e x e m p l u : il suffit. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. ^ şi a l t e verbe (falloir). Il s'est blessé en fendant du bois. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. grêler e t c . neiger. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. ) : En lisant on s'instruit. La un număr redus de verbe. il fait etc. nous sommes partis. Trouvant le film ennuyeux. gerunziul Participiul prezent. il paraît. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . geler. Observaţie. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . Ces portraits sont parlants.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. il convient. tonner. de t i m p e t c . il arrive.

Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . . . . 460 .

peindre. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. être) plaindre.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. atteindre. teindre etc. accourir (eu avoir.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. partir 1 eu a u x . sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. mentir. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . şi imper.a p l . ind.prez. [vous) contredisez etc. a I l . prédire contredire care fac la pers. de aseme­ nea interdire. servir. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

défendre. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . per1 mettre etc. il pleuvra . . . admettre. 1nu 1 .Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. dépendre. .. répondre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc.. combat.. commettre..are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc.entendre. pendre. . tre. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . attendre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

obtenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. eu aux. avoir: tenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. soutenir. devenir.être: revenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . intervenir. se souvenir. appartenir etc.

verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. personne. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. aşezată după verb: II ne parle pas français. Il ne veut plus avancer.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. aşe­ zată înaintea verbului. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. Je ne le rencontre j a m a i s . păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. point. jamais. rien. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t .i l s pas? 468 . şi pas. pentru propoziţiile scurte. la verbele din grupa I. La timpurile compuse. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. guère etc: Je ne vois rien. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă.

demain. jamais. toujours etc. commodément. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. tant. là. gratis etc. Observaţie. loin. parfois. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. exprès. bien. ensuite. précisément. longtemps. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor.. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. Adverbe de negaţie: non. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. partout etc. hier. dessous. peu. où.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. Adverbe de afirmaţie: oui. hautement. ainsi.). soudain. dessus. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. Adverbe de cantitate: assez. le bâtiment. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. souvent. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. confusément. davantage. trop etc. certes. assurément etc. Adverbe de loc: ailleurs. profondément etc. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. ne. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. bientôt. tard. 469 . dehors. heureusement etc. beaucoup. ici. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. l'assortiment etc.. ensemble. Adverbe de timp: aujourd'hui. plutôt. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément.

devant. près de. quant à e t c . contre. la adverbele care se p o t c o m p a r a . jusqu'à. entre. de. pendant. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate .Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . loin de. malgré. sur. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. parmi. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. outre. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . chez. dès. pas. sous. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. derrière. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. à côté de. vers. avant. 470 . pour. au milieu de. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. sans. avec. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. en. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. après. depuis. m o d u l : aller à pied. dans.

il s'établit à la campagne. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. 471 point . un parapluie à la main. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large .— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. monta dans la diligence.

P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. b) adversative (conjonctions cependant.Prepoziţiile en şi dans In general. Balzac était royaliste et catholique. pourtant. Elle ne sait ni nager. Il parle fort. c'est-à-dire: pas sérieusement. Il est entré dans la maison. en effet. ainsi. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. aussi. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. donc je peux partir. Je crie mais on ne m'entend pas. car il ne travaille 472 . ni ramer. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. Il échouera. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. par J'ai fini. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. ni: Il lit et commente le journal. toutefois. enfin. ainsi il est écoulé. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t .

de manière que. jusqu'à ce que. vu que. je suis parti. après que. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. tu réussirais. ainsi que. afin que. puisque. de façon que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. on se couche. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . à mesure que — concesive: quoique. Observaţie. pendant que — cauzale: parce que. de peur que — consecutive: de sorte que. pour peu que. (comparativă) : Comme on fait son lit. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. bien que. non que — finale: pour que. d) quand: partir. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que.

adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. verbe. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective.

care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. 475 . d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. b) prin joncţiune. depind unele de a l t e l e . Pierre est charpentier. Propoziţia independentă (proposition indépendante). m'a communiqué quelque chose d'important.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. sau p r i n subordonare cînd. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. Je m'habille et je viens tout de suite. care nu depinde de a l t ă propoziţie. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. La personne qui m'a téléphoné. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . 2 . ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. nefiind de acelaşi fel. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. Propoziţia principală (proposition principale).

on. il est un grand réaliste critique. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais.pourrait construire plus d'écoles. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. 476 . c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez.3 . b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. d'hôpitaux etc. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve.

d o r i n ţ a . c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. principal e t c . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . il n'y a que des champs de blé. il est nécessaire e t c . de côté que: Où que nous regardions. posibil. unique. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. ) : Il faut que tu écrives une lettre. E l se foloseşte. t e a m a . regretul e t c . 4 . sembler etc.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. 3 .: 1 . Il est bon que nous apprenions le français. il est juste. Il regrette que tu sois malade. quelque 477 . Je veux qu'ils partent. jusqu'à b) de loc. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. que. b) după un verb impersonal (falloir.

. sans que: Bien qu'elle soit jeune. Deşi este slab. î n limba romînă. si. on ne peut contenter tout le monde. il a de la force.. Observaţie. De asemenea. d) f i n a l e . • e) c o n s e c u t i v e . pour. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois.. de manière que. elles n'eurent aucun résultat. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. pour que. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. are putere — Bien qu'il soit maigre. bien que. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. quoique. f) c o n d i ţ i o n a l e . după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. sans que e t c . după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun.. avant que. 2 . Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. Observaţie. pentru a exprima un fapt real. ) : Approche que je te voie (que = pour que). afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. pour non que. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . ce n'est pas que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi.c) d e c a u z ă . mérites. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. d u p ă pour peu que.. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. que. 1. Quoiqu'on fasse. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît.. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. quoique e t c . se foloseşte indicativul în limba romînă. de. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque.

In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . j'ai repris mon travail. raţele se reped. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. propoziţiei 479 . c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. 3 . c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . manger tout cela! 2 . a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. Ne pas se pencher en dehors. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. les canards d'accourir. Après avoir passé un beau congé. il faut se laver les mains. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . Şi iată că găinile se ţivîntă. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table.

In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. la reconstruction commença. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. spre deosebire de gramatica roinînâ. Observaţie. il travaille. Rîde de se prăpădeşte. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. în gramatica franceză. on remarquait ses rides.d) consecutive: II rit à se tordre. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. 2. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. 480 . In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village.

Elles se sont parlé. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). 4 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. (Complement direct. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. Observaţie. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. expuse m a i departe (punctul 4). Elles étaient appréciées par leurs camarades. (Complement indirect. deci nu se face acordul. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. deci acordul se face^. Ils ont lu la gazette.2 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . 3 . Marie. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u .

T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t .m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. 482 . Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect.) Observaţie. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. (Acordul se face cu complementul direct les lettres. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect.

1 . în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. în general. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. î n limba franceză. î n schimb. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i .REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice.a a condiţionalului trecut). (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. 2 . 3 .

Acest strigăt îl lansează Barbusse. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. aussi \'a-t-on condamné. encore. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . incidente: instants.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . À peine « ( . Ce cri le lance Barbusse. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . dit-elle. . au Inversiunea este moins etc. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. peut-être. toujours: Il avait volé. à peine. en vain.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e .S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. 1 . Reste la question essentielle. adver­ comment il procédera. dar este r e l u a t p r i n t r . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. ainsi. facultativă după sans doute. d) c î n d .

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier . -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. représentant (fig.) .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

1. învechit jur. expresie /. familiar fig. perfect pers. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. . adv. zoologie Observaţii. verb. locuţiune conjuncţională loc. impersonal ini. hotărît imper. muzică nehot. conj. interogativ invar. tehnică ţipogr. prep. personal pi. participiu perf. nehotărît num. verb intranzitiv vt. prezent pron. quelque chose rel. majusculă mar. locuţiune prepoziţională loc. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. adverb. literatură loc. conjuncţie constr. prepoziţie prez. antichitate arhit. auxiliar bot. plural pop. substantiv iehn. marină mai. trecut v. figurat gram. tipografie tr. invariabil ist. interjecţie interog. matematică mii.) feminin fam. militar mitol. vezi vb. gramatică hot. indicativ inf. locuţiune verbală m. popular prep. administraţie adv. locuţiune adverbială loc. infinitiv interj. pronume qn. construcţii expr. (fem.) masculin maj. juridic Ut. quelqu'un qch. botanică comp.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. mitologie muz. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. adverbial ant. adjectiv adm. numeral part. (mase. articol aux. istorie înv. relativ s. imperativ impers. 2. arhitectură art. (gradul) comparativ conj. verb vi. verb tranzitiv zool.

.

) faire ->qch. invar. aşadar. II a suprima. în p r i m u l rînd aborder vb. a r e n u n ţ a abat-jour s. a accepta. a d a . adăpost abricot s. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a însoţi. a a c o r d a . a a d ă p a abri s. acord.) d' ~ m a i î n t î i . m. acuzare acharner vb. I I I a absolvi. a b a t a j abattre vb. cu t o t u l . a a c o m p a n i a accomplir vb. -e adj. î n v o i a l ă . a înverşuna achat s. accent accepter vb. ro. a t e r m i n a .m. a efectua accords. a sfîrşi. a a c u m u l a . m ă n ă s t i r e abbé s.m. a a g ă ţ a . şi adj. a se î n d r e p t a acheter vb. I I I [în expr. a strînge accusateur. m ă r i r e . a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . -euse s. negreşit absorber vb. la. consim­ ţământ accordéon s. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a absorbi. a îndîrji. -e adj. a împerechea. a adăposti absence s. [fig. abnegaţie abolir vb. acu­ zator accusation s. a p r i m i accès s. a î m p o v ă r a . III a doborî. lipsă absenter (s') vb. în . de.f. ţii ie loc de dicţionar. f. şi s. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. pe. 493 .f. a b s e n ţ ă . a ierta absurdité s. a a c l a m a accompagner vb. a p ă r ă s i .f. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a umili accaparer vb.m. a c l a m a ţ i e acclamer vb.m. a b u n d e n t abord s. [loc. c u m p ă r ă t o r achever vb.m.f.m. cîte. a spori accroupir (s') vb. preot abîme s. abis abnégation s. cais abriter vb. a lega accourir vb. absolut . p l ă c u t accueillir vb. a aborda. a accelera accent s. m. m. p r ă p a s t i e . abajur abattage s. a se împăca accoster vb. caisă abricotier s.-e adj. acordeon accorder vb. a b a ţ i e . a copleşi. abuz acacia s. s' ~ a se p o t r i v i . a înghiţi absoudre vb. d u p ă .f. doborîre (a co­ pacilor. a grăbi. m.m. -trice s. desăvîrşit absolument adv.) a acosta accoupler vb. p r i m i t o r . a b u n d e n ţ ă .f. à pied pe jos . c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. Aceste vocabulare nu p o t . intrare accident s.m. III a sosi în grabă accrocher vb. adv. II a se aşeza pe vine accueil s. a a t î r n a . peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . cumpărare . (fig. acces.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. m. accident acclamation s. accelerare accélérer vb. m. I I I a m ă r i . a t ă i a . a săvîrşi.) a descuraja abbaye s. a a d u n a . n e a p ă r a t . I I I a p r i m i .f. a b a t e . salcîm accabler vb. a lipsi. a cumpăra acheteur. ) a duce (la) abreuver vb. a b o r d a r e . II a atinge (ceva).m. a a c a p a r a accélération s. a nu fi de faţă absolu.m. cu. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. belşug abondant.m. a vitelor) . îmbelşugat.m. tăiere . I I a î m p l i n i .f. f. (pi. a aboli abondance s. m. sporire accroître vb. a acosta. a ajunge (la) . a b s u r d i t a t e abus s.m. a î n t î m p i n a accumuler vb.) împreju­ r i m i . [mar.

) ~ de pentru a . p u i de v u l t u r aigre adj.m. cu a r i p i . -es. cum îi p l a c e . (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. v u l t u r aiglon s.acier s. aflux affranchir (s'j vb.f. a g i l i t a t e . d'-~ de altfel aimable adj. m . a a d m i r a admission s. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. adeziune admettre vb. oţel acquérir vb. a se a g i t a . a c t u a l i t a t e acuité s. -e adj.f. / . a î n r ă u t ă ţ i . -douce adj. 2 . au ! v a i ! aïeul. a adora adoucir vb. a h ! o h ! aide 1 s.m. -trice s. m a i în v î r s t ă .f. vîrstnic agence s. în scopul âge s. (fig. (fig.f. -e adj. sprijin.m. (în loc./. agreabil agressif.f.f.f. a afirma affluence s. strident a i g u i l l e s .) aglo­ meraţie afflux s. (în)aripat ailier s . dibaci aérien.) p i ţ i g ă i a t . a a p u c a . aerian aéronautique s. a c o n s i m ţ i .f.) a se prăbuşi affection s. acru. -s) usturoi aile s. a se învoi acteur. uşor. p r o b l e m ă . aïeux strămoş) aigle s. iscusinţă adresser vb. î n t ă r i r e . a e r . I I a slăbi. se tirer d' — a se descurca. (pi. ascuţime additionner vb.f. aerodinamică aéroports.m. actor action s. f. II a se elibera affronter vb. în a l t l o c . a-i plăcea aîné. aerodinamic . bot. vîrf (al t u r ­ n u l u i . a agrava agilité s. o votre — • c u m d o r i ţ i . -ë adj. a f l u e n ţ ă . şi adj. a i u b i . dibăcie. al muntelui) ail s. cu dare de mînă 494 .f. dragoste.f plăcere.f. conj. a î n h ă ţ a a h ! interj. p l ă c u t agréablement adv.f. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . rn.f. înfăţişare aisance s.f. m.m.f. ac. a cîştiga acquiescer vb. m. conj. înăcrit aigre-doux. a d m i r a t i v admiration s. în v î r s t ă . -enne adj. I I a a c ţ i o n a agiter vb. afecţiune affermir vb. adonis adorer vb. agricultură agripper vb. a m a b i l aimer vb. dezinvoltură aise s. -ive adj. dulce-acrişor aigu. I I I a a d m i t e admirable adj. a c t i v i t a t e actualité s. aglomeraţie . -e adj.m. aulx. a îmblînzi adresses. a a g i t a agneau s. a g r a r agrandir vb. aşa.f. deci ainsi que loc. aeroport affaiblir vb.f. a d m i t e r e adonis s. a g r a v a r e aggraver vb.m. m i n ă . conj. a înfrunta afin conj. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. sprinteneală agir vb. m. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . a d m i r a b i l admirateur. -trice s.m. î n d e m î n a t i c . p r i m u l născut ainsi 1 . I I I a d o b î n d i . (pi. trea­ b ă . aşa precum. m. /. ~ que p e n t r u ca. agreabil.f. il fait mon •«. p r e c u m şi air s. -é s. s. II a î n t ă r i . agent agglomération s.e omul care-mi trebuie . a d m i r a ţ i e admirer vb. adv. aeronautică aérodynamique adj.f. agenţie agent s.m. (pi. -ive adj. ~ es) bun i c . u ş u r i n ţ ă . vîrstă âgé. f.. a n d r e a . conso­ lidare affirmer vb. în mod p l ă c u t . aglomerare aggravations. -~ s. arie (muzicală). -e adj. a s c u ţ i t . ajutor aider vb. b u c u r i e . î n r ă u t ă ţ i r e . ajutor aide 2 s. aripă ailé. a se s i m ţ i bine aisé./. a ajuta aie ! interj. a d r e s ă . a a d u n a adhésion s.m. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. agresiune. (fam.f. a t a c agriculture s. II a î n d u l c i .m. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . miel agraire adj. acţiune activité s. a micşora affaire s. astfel. agresiv agression s. a adresa adroit. I I I a m ă r i agréable adj. afacere. f. a consolida affermissement s. a se prăbuşi affaler (s') vb.m. a d m i r a t o r admiratif.

a însufleţi anneau s. a n u m i applaudir vb. -e adj. a p r e g ă t i . a a n u n ţ a . a afla apprêt s. august apercevoir vb.e s. (cu maj. I I I a zări apétale adj.m. a p e t a l à peu près loc. -e adj. a n o r m a l antarctique adj. verighetă allier vb. (cu maj.f. prieteneşte amitié s. a p e l . englez. a p a r t a m e n t appartenir vb. p a r î m ă amas s. (fig.f. aluzie almanach s. a t u n c i alpestre adf. m . -enne adj. a n a t o m i e ancien.f.m.m. a se d i s t r a . salariu apporter vb.m. nelinişte. c h i b r i t allure s. aniversare annoncer vb. a l i a n ţ ă . adv.m. alegorie allemand. a lungi. a m u z a m e n t . m. m e r s . a l p i n i s t alsacien. a p a r e n t appartement s. u n g h i . a speria angoisse s. a n t a r c t i c antérieur. a se î n t i n d e allumer vb. după cit se pare apparent. a n u a r .f. a n i m a ţ i e animer vb. a m a t o r amazone s. III a a p ă r e a appareil s. prietenesc amicalement adv. d i s t r a c t i v amusement s.aisément adv.e s.f. m.f. -e adj. a aduce ami. m. a a l a r m a . m. a m ă ­ nunţit ampleur s. . a g ă t i . suflet amende s.pi. a l p e s t r u alphabet s. inel année s. (degetul) inelar anormal. III a î n v ă ţ a . a m f i t e a t r u amplement adv. a aduce apprendre vb. odgon. c a m (aşa).f. a n t i c h i t a t e antisémite s. a a d e m e n i allée s.f. dis­ tracţie amuser (s') vb.f.f. -e s. a p a r a t apparemment adv. amploare amputation s. a p l a u d a r e . a a m p u t a amusant. iubire a m p h i t é â t r e s. poftă de m î n e a r e appointements s.m. b o g a t . a m p l u .) şi adj. grămadă amasser vb. (cu maj.f.a se l u n g i .f.f. a a p r i n d e allumette s.) şi adj. p u r t a r e .) şi adj. alsacian altérable adj. iubit a m a r r e . german aller vb. pi.f. chemare appeler vb. a î n g r ă m ă d i . a n t i c a m e r ă antipathique adj./. a n i m a l animation s. a chema.m. m .m.f. -e s. (fig. aproape apparaître vb.f. a m p u t a ţ i e amputer vb. . III a a p a r ţ i n e appel s. a se amuza anachronique adj. m. m. a l m a n a h alors adv. s p a i m ă animal s.m. a se d u c e .m.) a strivi anecdote s. a a d ă u g a alarme s. a n t i s e m i t août s. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s.f. s'en ~ a pleca.f.f.-enne s. a a t r a g e .f. împrejurimi allécher vb. m ă g a r .m. ancoră âne s. a p r e t apprêter vb. a m i c amical. II a a p l a u d a applaudissement s.m. * ' . / . a î m b i n a allonger vb. a l t e r a b i l altitude s. vechi ancre s.f. slăbire a m a n t .f. a o d u c e .f.m. a d a a l a r m a alentours s.9. a apreta 495 .m.m.m. a p l a u z e appétit s. m.m. a l t i t u d i n e amaigrissement s. colţ angoisser vb. amazoane ambition s.. a m a n t . a n t e r i o r antichambre s. a prevesti annuaire s. a merge. a m i c a l . ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. -e adj. a n e c d o t ă ange s.m. înger a n g l a i s . a n a c r o n i c anatomie s.m. a m b i ţ i e âme s. prieten. -e adj. însufleţire. II a n i m i c i . prietenie a m o u r s . m.m.m. a se duce alliance s. a m e n d ă amener vb. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s .f.f. englezesc a n g l e s . a p r e l u n g i .m. a strînge amateur s.) d o b i t o c anéantir vb.f. alee allégorie s.pi. a l a r m ă alarmer vb. a n . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb.f. a n t i p a t i c antiquité s. alfabet alpiniste s.

a asasina assaut s. en avoir ~ a fi s ă t u l .f.f. a stropi arsenal s. / . sparanghel asphalte s.) a se posomori assourdir vb.m.f. a a p ă s a . rîvnă arène s.f. desi­ gur assurer vb.m. a fi de ajuns assiéger vb. a t a ş a t (de legaţie. I I I a a ş t e p t a attendrissant.m.m.m. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. sosire arriver vb. a a p r o v i z i o n a appui. a r t i s t i c .s.m. a i z b u t i . piftie aspiration s. a piciorului) attaché s.m.f. I I I a atinge atteler vb. aprovizionare approvisionner vb. -e adj.nl. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. [fig. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . a a j u n g e . cameră din dos arrière-garde s. a întîrzia. ascensiune aspect s.m. [invar. (fig. a lega attaquer vb. m.m. cu s i g u r a n ţ ă . a r m a t ă armement s. astronomie athée s. I I a rotunji arrondissement s.m. /. aşteptare attention s. asociaţie associer (s') vb. arteră artichaut s. ateu athénée s. a sprijini âpre adj.m. înapoi ! arrière-chambre s.m.f.m. a r h i t e c t ardeur s.f.m.f. curcubeu archipel s. a r g i n t . asistenţă association s. \ ardoare. a v î n d în vedere attentat s. a smulge arrangement s. a s e n t i m e n t . învoire asseoir (s') vb.m. m. a t l e t i s m atome s. sprijin appuyer vb.f. suficient. a a t a ş a . a asigura astronautique s. legătură. b a n i armée s. a t a ş a m e n t attacher vb. m .f.f. asalt assentiment s. d u p ă . ariergardă arrière-grand-mère s.m. măiestrie artère s. a u d a . arsenal a r t s .) d u p ă . a asedia assiette s.f. a r t i f i c i a l . a aresta arrière 1 . a s p i r a r e . a înjuga attendre vb. păianjen arbre s. înduioşător attendrissement s. d u p ă aceea après-demain adv. (fig.) poimîine après-midi s. (cu maj.f. [invar. înduioşare attendu prep. a r m a m e n t . aspect. a a t a c a attarder (s') vb.m. s. a s a s i n a t assassiner vb.) aspi­ raţie assassinat s. m . 2 . a asfalta a s p i c s .m. a face (un sunet) m a i surd assuré. ateneu athlétisme s. arenă argent s. aromă arracher vb. a r a n j a m e n t arrêter vb.a m i a z ă arabe s. asfalt asphalter vb. I I a se î n t u n e c a . sigur assurément adv. a opri . cu artă ascenseur s. a a r t i c u l a artificiel. partea d i n a p o i . a aproîunda approuver vb.f. a r ş i ţ ă . d e s t u l . nefi­ resc artiste s. arivist arrondir vb.f.m.f. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. reazem. aspru après prep. c u r e a . a r t i s t artistiquement adv. I I I a a s u r z i . a r t ă . (impers.f.f. a a p r o b a .) raion. de ambasadă) attachement s. p o m . groaznic attabler (s') vb. arbore arc s.f.m.) a se î n t î m p l a arriviste s.f.m. înfăţişare asperge s. a î n h ă m a . a s p i c . şi adj.approche s.f.m. ascensor ascension s.) si adj. farfurie assistance s. (sport) fundaş.m.m. m. -e adj.m. m. pe urină.f. a t o m atroce adj. a r a b araignée s. a t e n t a t attente s. arc arc-en-ciel s. m.-elle adj.m. şi s. şifonier arôme s. (adm. a se a p r o p i a approfondir vb. înarmare armoire s. s t r ă b u n i c ă arrivée s.f. şi adv. a n g h i n a r e articulation s. arhipelag architecte s. a se asocia assombrir (s') vb. a se aşeza la masă a t t a c h e s . d u l a p . a zăbovi atteindre vb.m. III a se aşeza assez adv. c r u n t . cartier arroser vb.f. atenţie 496 . s t ă p î n pe sine. I I a a d î n c i . a sosi. m. interj. apropiere approcher (s') vb.

m .m.f. conj. a u t o r i t a t e autour adv. loc. a l t u l .m.) ~ de în j u r u l . a m ă r i . (precedat de art.-trice s. a v a n s . m. aviz aviser vb.m. (impers. există avoisinant. orbeşte aveugle-né (e) s. prep. b a l balai s. m.f. şi prep.f. a-i f i .f. adv.) il y a este. hot. alt(ul). a informa aveugle s. lacom.f. •*• soif a-i fi s e t e . vecin avouer vb. I I a deprecia (o marfă) . t o a m n ă automobile s. a p r i n d e . a u d i t o r augmenter vb. baionetă baiser s. -e adj. adv. a v i d i t a t e avilir vb. 2 . îndrăzneţ au-dessous adv. şi adj. arin auparavant adv. odinioară autrui pron. balcon 497 . zgîrcit avec prep. pătlăgea v î n ă t ă aucun. scădere baisser vb. ~ faim a-i fi foame. adj. a z ă r i .m.f. a m ă r t u r i s i avril s. m.-euse s.m. adv. î n d a t ă ce autant adv.m. şi pron. a v a n t a j avant-hier adv. 2 . t o t a t î t a . deasupra auditeur. a v i a ţ i e avide adj. de asemenea.f. prep.s. m ă t u r ă t o r balcon s. /. a l t a . bagaj bague s. a l t ă d a t ă . a u t o m o b i l . -euse adj. şi pron. a se s c ă l d a . î n a i n t a r e avancer vb.attentivement adv. lăcomie. baie baïonnette s. a bîlbîi bagage s. / . a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. m i c golf. orb din naştere aviation s. m. aşa de aussitôt 1 .m.m. a a v e a . I I a ateriza attirrer vb. a u t o d i d a c t automne s. nici un(ul) audace . a bolborosi. m. m ă t u r ă balayer vb.f. avion avis s. a î n a i n t a avant adv. a scădea. a u t o m o b i l automatiquement adv.f. a m î h n i attroupement s.f. -e adj.f. îndrăzneală audacieux. şi adj. a v a n p o s t a v a r e * .m.m. cu a t e n ţ i e atterrissage s. a m ă t u r a balayeur. a v a r . a glumi bafouiller vb.m.m. orb aveuglément adv.m. î m p r e j u r . şi adj. pron. au­ tomobilistic autorité s. m a i înainte auprès 1 . s î n t . aversă avertir vb. b a c a l a u r e a t badiner vb. lîngă.m.m. aux. r a d ă . a î n ş t i i n ţ a avocat s. a l ă t u r a t . a v i d . de uşă baigner (se) vb. a spori aujourd'hui adv.f. 11 a a v e r t i z a . deget mic (de la mînă) aussi adv. a v e n t u r ă avenue s.f. altfel. în mod a u t o m a t autodétermination s.f. a se îmbăia 32* bain s. cu avenir s. a întinde (înainte) . şi adj.f. a grăbi (plecarea e t c . a u x i l i a r avance s. aproapele auxiliaire adj.m.m. a l a l t ă i e r i avant-poste s.) c e l ă l a l t . h r ă p ă r e ţ avidité s. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. (pe) aproape auriculaire s. aş ! baie s. aterizare atterrir vb. ~ chose altceva autrement adv. 2 . p ă r e r e . a î n t r i s t a .f. a pune mîna attrister vb. dedesubt au-dessus . î n d a t ă .f. {loc.m. autor auto s. a micşora' bal s. împrejurul autre I . a atrage attraper vb. cale averse s. ochi de fereastră.f. zori aubergine s. înainte a v a n t a g e s./.m. ) . d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. inel bah! interj.f. avocat avoir vb.m. a p r i l i e B baccalauréat s. a înjosi avion s. şi. sărut(are) baisse s. î n t î m p l a r e . azi aune s. a l t m i n t e r i autrefois adv. viitor aventure s.

bijuterie billet s. 2.f. c u m n a t ă belliqueux. bazar béant.m. guraliv bazar s. I I a a l b i blaser vb. b a r b a r barbarie s. a r ă n i 498 . / . . b a t a l i o n bateau s. m. (mil. be­ licos bénéfice s.f. . /. c i u d a t . n e v o i e . banchiză baraquement s. m i n g e .m. e m u l t de cînd . d u n g ă . b e c a ţ ă . m grîu Wême adj. b ă ţ . tout ~ încetişor. l u p t ă bataillon s. b a n a n ă bananier s.) franc. a lega . b a n a n b a n c s . vite bête 1 adj. curte de păsări bastion s.f. inferior.m.m.) a învinge b a v a r d . sitar belle-fille s. m . şi adj.f. v a s .f.f. şi adj.f.f. il y a beau temps que . b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. beretă. baladă ballant.f.f.f.f. j o ­ s u l .f.m.m. î n d a t ă .m. sărăcie bétail s. / .f. cu t o a t e că bienfaisant. m u n c ă b e s o i n s . . fleac béton s.m. bască berline s. foarte m u l t .f.m.m./.m. (fig.m. socru beauté s.f.m. -euse adj. balnear banane s. p r o s t ă n a c berceau s.m. I I a p ă l i . adj. a dezaproba . . cioc.m. larg deschis. a se îngălbeni blesser vb. prune bec s. m u l t beau -frère s. beton betterave s.f.m. căscat beau. gratie bas 1 . bere bigarrer vb. a n i m a l . -e s. de plus belle şi m a i şi.m. bine . ceată bander vb. s c u n d . bandulieră banlieue s. baston batteuse s. s.m. -e adj.m. t r e a b ă .f. a unge cu u n t bibliothèque s. a b l a m a blanc.f.m. b a z a l t basculer vb.m.baleine s. m. ballet s.e s.f. de peşti) bandes.m. sa­ lutar bien-intentionné. banc (de n i s i p . (în) curînd bienvenu. şi adj. mai dihai beaucoup adv. a mîzgăli barque s. ciorap basalte s. t r ă s u r ă besace s. bază bas-relief s. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s .m. barbă barbier s. (pop.f.m. soacră belle-sœur s.m. desagă besogne s. -e adj. v o r b ă r e ţ .m.m. barcă barreau s. banderolă bandit s.m.f. prost bête 2 s. bibliotecă bicyclette s. p r o s t i e . g l o n ţ . -se 1.f. n a v ă bâtiment s.f. bizar blague s. r ă z b o i n i c .f. b a n d i t bandoulière s. -che adj. — sûr desigur bien que loc. binefăcător. a se legăna . a b a n d a j a banderole s. a l b blancheur s. frumuseţe bébé s. a î m p e s t r i ţ a bijou s. bancher banquise s. basorelief basse-cour s. baliză ballade s. -e adj. I I I a b a l e . b ă t ă l i e . bărbier barbouiller vb. balenă balise s. s c ă z u t .f. deşi.m. b i n e v e n i t bière s.f. b a n c ă . . bilet biscuit s. care se leagănă b a l l e s . a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . a beneficia benêt s. biscuit bizarre adj. a cădea base s.f. noră belle-mère s. a blaza. bastion bataille s. leagăn béret s.m. . a toci sensibili­ tatea blé s.f.f. şi adj. j o s .) b a r a c a m e n t barbare s. conj. balet balnéaire adj.m. în şoaptă bas 2 s. cărucior. m . bicicletă bien adv. p a r t e a de j o s . barbarie barbe s. batoză battre vb. I I a c l ă d i .f. b a n d ă ./. plisc bécasse s. belle adj. foarte p a l i d blêmir vb. u n t beurrer vb. beneficiu bénéficier vb. a construi bâton s. bel. şotie blâmer vb. fîşie. c u m n a t beau-père s. sfeclă beurre s. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. frumos .m. clădire bâtir vb. a b ă l ţ a . -e adj.

m. broşa brocher vb. a se m ă r g i n i botte s. bombă bon 1 .m. margine. bonne adj. boier bracelet s. scurt. sticlă b o u t i q u e s . b r i c h e t ă . -e adj. a l b a s t r u bloc s. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. prăvălie bouton s. măcelărie b o u c h o n s . a se mişca. legătură de legume botté.blessure s. a face salturi bonheur s. brioşă. a b r a v a bref. şi adj.m.f. albăstrea bobinage s. box boxeur s. boxer boyard s. 1.) buşon b o u c l e s . şi adj. p ă d u r e boisage s. b u b i ţ ă boutonner vb.m. bonetă bord s. l u m i n a r e bouillir vb. a t u l b u r a . brav braver vb.m. I I I a fierbe.f. II a sări. a r m a r e cu lemn boiser vb. a nu sta lo­ cului bougie s. fărîmă . I I I a bea bois s. a încheia (o cataramă) .) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. c a t a r a m ă . b r a ţ . (fam.f. vin de Bordeaux borne s. b l o c . montre. m. blajin bonjour s. à — pe bord. val de aer bouger vb. (fam. -euse adj.homme om cumsecade . r a m u r ă . pi. mesteacăn boulet s. a broda 499 . salt. h o t a r . b u l e v a r d bouleverser vb.m.m.m. săritură bondir vb. c i z m ă . bou boire vb. bun bon 2 adv.~~ ceas de mînă brancard s.m.m. -e adj. om b u n şi c r e d u l . bursă bousculer vb. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s.m. a î m p ă d u r i . b o b i n a r e . cozonac brique s. g u r ă . s n o p . pungă (de bani) . -e o. m a r g i n e . a îmbrînci boussole s. m ă n u n c h i bourbeux.) aller sur les ~ de qn. / . bine bonbon s. succint bribe s.f. c a p ă t . f ă r î m i t u r ă .f. bluză bluet $. b l î n d . boboc (la floa­ re) .m./. -e adj.m. stană blond. a încheia n a s t u r i i boxe s. v a t ă etc. a clocoti boulanger s. brancardă branches. strălucitor brillamment adv. busolă bout s. a înfrunta. n o r o i . sul (umplut cu c î l ţ i .f. branşă bras s. a broşa (o carte) . bobinaj bœuf s.m. (fig. a închide. m.f. a căptuşi cu lemn boîte s. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. / . frag­ ment bricoler vb. coş. m. nămol bouffée s.) a lucra n i m i c u r i . bună ziua bonnet «.f. bornă borner (se) vb. bord (la un vas) . curajos. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. n a s t u r e . suflare. a sparge.m.f. cutie boiteux.f.m.f.f.) bourse s. a străluci brioche s. b u c h e t . pe p u n t e .f. t a r g a . burghez bourreau s.m. buclă (de p ă r ) . bras (fel de înot) brave s. -euse adj.f.m. boucles d'oreilles cercei boucler vb. călău bourrelet s. — . bor (la o pălărie) bordeaux s. b r ă ţ a r ă . a zăpăci. b r u t ă r i e bouleau s. (tehn. marcaj (crengi r u p t e . blond blouse s. r a n ă bleu.m. sfîrşit bouteille s. a rupe broche s. cracă.m. a bîzîi bourgeois.f.f. brav . c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i .f. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. -e adj. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. viteaz.m. a răscoli bouquet s. brève adj. homme ~ om curajos. adj.f. b r u t a r boulangerie s. a m n a r brisées s. bomboană bond s. m . m.m.f. o m u l e ţ .m.f. d o p . fericire. m. a bucla p ă r u l boue s. m.f. căptuşire.f. cărămidă briquet s. şchiop bombe s. ghiulea boulevard s.f.m. l e m n . a meremetisi briliant.m. noroios bourdonner vb. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s.

m. z v o n . / . şi adj.m.m. sătean. ceaţă broussaille s.f.f.f. cadru.m. candoare candidat s. (fam. (persoană) calculat(ă) .-euse adj.m.f. cîmpie . capsulă capturer vb.) camarade s. b ă u t o r . mezin. a poposi.m.f. a linişti calomnier vb. caiet caillou s. calcul calculateur. cutie calcaire s. a ascunde cachette s. aici .m. tufiş bureau s. cantină cantinier. capriciu •capsule s.m. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. m. căpitan capital.f. a t r ă n c ă n i car 1 conj.m. zgomotos bucarestois.m. beţiv c ça pron. b r u t ă bruyant. a potoli. t a b ă r ă .m. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. à la -~ la ţ a r ă . b r u n . mărăciniş bru s.m.f. adu­ nătură canard s. a locui t e m p o ­ rar .m. calorie calquer vb. zarvă brouillard s.m. -ère s. capitală capitalisme s.m. (mii.f. promontoriu capable adj. ţeava (de armă) canot s. {fam. ca«ao cacher vb. t o v a r ă ş .-trice s.f. cauciuc.f. socoteală. a peria brouhaha s. canalie. canibal canon s. -e adj. galoş cap s. capitalism capitulard adj. cal­ c u l a t o r . barcă cantine s. carlingă 500 . cantinier c a n t o n s . c a m a r a d camée s. -e adj. a calomnia calorie s.f. t u n . calcar calcul s. însuşire carafe s.m.bronchite s. cap.m. {sport) gol buveur s. cabină cabinet s. s.f.f. m. -te adj. n e m e r n i c . ţ e l .m. casă (de bani).) campanie 1 camper vb. ladă. r ă ţ o i . b r u t a l brute s. adj. a arde brumeux. comme ~ astfel.f.m. a calea. noră bruit s.m. m . cafeniu brutal. m .m.m. colivie. caporal c a p r i c e s . 2.f. cuşcă cahier s. a p a r a t de filmat camionneur s. cafenea cage s. -e adj. candelabru candeur s.m. şi adj. capitulare caporal s.m.vino încoace cabaret s. cadou cadet. m .f.f. ramă café s. tăietor de lemne buffet s. / . calm calmer vb. camionagiu camp s. carceră. birou but s.m. bucureştean bûcheron s. {fig.m. r a ţ ă cannibale s. autocar caractère s.m.m.) hărmălaie.f. ceţos. -e s. m a i t î n ă r cadre s.f. circiumă cabine s. ţ ă r a n . ) prevăzător c a l m e s . a captura caqueter vb. candidat cane s.f. m . caracter. s a t . cabinet c a c a o s . veste brûler vb. şi adj. « a p i t a l . perie brosser vb. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. ţărănesc campagne s. pietricică c a i s s e s . de frunte. -e adj. bronz brosse s. carafă caresser vb. capabil capitaine s.m. a mîngîia carlingue s.m. "iens •*.m.m. camee caméra s. canadiană c a n a i l l e s . ) asia .f.m.f.m. laş.m. capitulard capitulation s. bronşită bronze s. scop. căci car 2 s. raţă candélabre s.m.m. dem. a copia (şi fig.m. a cotcpdăci . bufet buisson s.m. esenţial capitale s. z g o m o t . şi adj. închisoare cadeau s. lagăr.f.f. ascunzătoare cachot s. cafea.j. neguros brun. c'est ~ aşa este ça 2 adv.

şi adj.f. a pricinui. cască casser vb. oarecare. î n l ă n ţ u i r e . carnivor carotte *. -e adj. m. -euse adj. luminare change s. încetare cesser vb. căldură chaleureux. spart caste *. cavalerie c a v a l i e r * . schimbare changer vb. acest lucru céder vb.m.f. cîirte (de joc. ciupercă champion ş. dem. necăsătorit. u n i i . c e n t i m e t r u central. ochi de geam carrière s. (ceea) ce ce.f. cenzor censure s. ceux) pron. car­ nasier carnivore s.m./. pivniţă caveau s.f. cet. a cenzura cent adj. a certifica. a sta de vorbă (cu) cavalerie *.f.f.f. m . critică.m. cu toate aces­ tea cercle s. acela cendrier s. pulover. c a z . m.m. lănţişor chair s. a ascunde. scaun chaleur *. c e n t r a l . m.m.m. şi adj. cavou caviar s.m.f. dem. noroc. călduros chambre *. centură célèbre adj.m. pi. p ă t r a t carreau s. b l a m public censurer vb. desigur certifier vb./. c a v a l e r i s t . ceux-là) pron. (jain. cameră ./. sicriu cérémonie s. orice char s. dem.m. şansă chandail s. a sparge cassé. /.f.m. celebritate celer vb. catedră chaise s.f.carnassier. şi adj. pron. ceux-ci) pron. a vorbi. m. carton cas s. cauză. -e s. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. centralizare centraliser vb.m. centrali­ zator centralisation s. centrală centralisateur s. crap carré.m. cireaşă cerisier*. m. a t ă i n u i céleri s. h a r t ă . car.f. a înceta chacal s.m. m. m.f. /./. pălărie chapon *.tn. a cînta chantier s. -ci (pi. a cauza causer vb. schimb changeant. /. celebru célébrer vb.f. c i m p . a se amari chaîne s. carnivor. mîhnire chagriner (se) vb.m. celulă celui (pi. profesie.f. si­ gur. schimbător changement s. carieră carte s. şantier chapeau s. şacal chagrin s. *. icre negre ce pron. carne chaire s. dem. acesta celui-là (pi. cette adj. centru cependant conj. nehot. fiecare. şampanie champignon s. a adeveri cerveau s. en tout ~~ în t o t cazul casque s.m.) carton s. -e adj. m.à coucher dormitor champ s./. acest ceci pron. t o t u ş i . catedrală cause*. clapon chapitre s. ţelină célibataire s. a n u m i ţ i certainement adv.m. -e adj. campion chance s.m. dem. castă cathédrale*.m.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s.m. şir chaînette s. -e adj. a se m î h n i . -. dem. poş­ t a l ă . morcov carotter vb. celles) pron.f. ca­ valer cave s. cîmpie Champagne s. t a n c . cireş certain. călăreţ. în mod cere­ monios cerf-volant s. cerc cercueil *.f.m.f. zmeu (de hîrtie) cerise s. -ïère adj. cenzură.m. celibatar celle (pi. ceremonie cérémonieusement adv. de vizită etc. acea cellule s. cîntec chanter vb. a ceda ceinture *./. acel(a) celui.m. aceasta.f.m. a n u m i t . şi adj. scrumieră censeur*.m. î n t î m p l a r e . capitol chaque adj. creier cessation s.f. (o) sută centimètre *. lanţ. a schimba chanson s. car de luptă 501 . dem. tricou chandelle s.f. a centraliza centre s./. a sărbători célébrité s.m.

m. cazan mare chauffeur s. civil civiliser vb. şosea chausser vb. [bol. capră chez prep. şicană chien. m.m. lămîi civil.j. şef. sumă chimère s.m.m. m.m. (cu maj. şofer chaussée s. cercetător cheval s. alegere chômage s.f. căruţaş charrue s. cădere ci adv.m. clasă.f.m. lumină classe s. cinemascop circuit s.s. lecţie classement s. (zool.f. s c u m p . ) a supăra chiffre s . î n c î n t ă t o r charme 1 s. ţigară de foi. a cita citoyen.) ş a r p a n t ă . plug chartreuse s.) şi adj. ~. m. mină. m.m.m.-ère 1 adj. pisică château s.m. [constr.m. -euse s. căţeluş choeur s. a încînta charpentes. m ă n ă s t i r e chasser vb. şomaj chômeur. cu dragoste chercher vb.f. -te s. lămîie citronnier s. cifră. sst ! linişte ! chute s. I I a alege choix s.f. a şuşoti chut ! interj. ciment cimetière s.f. farmec. c o n d u c ă t o r . pi. m. m. chinezesc chiot s. d r u m .f. c ă p ă t î i cheveu s. gleznă chèvre s./. iubire de oameni charmant. a încălţa chauve-souris s.f. greiere cigare s. a călări chevet s. cheie clergé s. cărbunar charger vb. preoţime 502 . m.m. fierbinte chaudière s.m.f. a şifona.f. căldare.m. m. [despre culori) deschis clarté s. -e adj.f.f.m.m.m. -ne s. -e adj. şomer chose s. c l a r . vîrf ciment s.m.m. c l e f clef s. conopida chou-rave s. che­ restea charretier s. fir de p ă r cheville s. şovin chaux s. ceară cirer vb.e adj. c i m i t i r cinéma .m.m. scump . v a t r ă chemise s. -e s. a v ă x u i ciron s.m.m. ţigară cime s. ospăţ chèrement adv. car. cavalerie chevaucher vb. pedeapsă chaton s.m.f./. căţea chiffon s.?. chimie chinois. şi adj. încîntare charme 2 s.m.f.f. circuitul circuler vb. -e adj. cald.f.f. a căuta chercheur s.m.f. -enne s. a vîna chasseur s.m. capodoperă chef-d'orchestre s. a încărca charger (se) vb.) liliac chauvin.m. m. şi adv. cinematograf cinémascope s. cetate citer vb. clasifi­ care clé s.f. cale cheminée s. v î n ă t o r chat. m . chinez.f. -enne s. . dirijor chemin s.f.charbonnage s. pisoi chatoyant.f.m. a cizela cité s. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. căruţă charité s. creştin chuchoter vb. gulie chrétien. limpede. a m o t o t o l i . c a s t e l . a şopti. -ière s. a-şi lua sarcina de a chariot s. cler. aici ciel s. a civiliza c l a i r ./. la chicane s.f. m. cîrpă.f. m. h a v a n ă cigarette s. cămaşă chêne s. petic chiffonner vb. lucios. foarfece ciseler vb.) carpen charmer vb.f.m. -e s. c l a s a m e n t . cer cigale s. v. -e adj. varză chou-fleur s. cîine.f./. var chef s. m u ş i ţ ă ciseaux s. /. c e t ă ţ e a n c i t r o n s .f. cămin.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s.f. lucru chou s.m. himeră chimie s. cal chevalerie s.m.f. drag chère 2 . m . m î n c a r e . ~ jort cetate châtiment s. stejar cher.m.m. şi adj.f. a circula cire s. (fig. m. m. care face ape chaud. cor choisir vb.

c l i m a t climatique adj. închis clôture s.f.m.m. I I I a comite commode adj.f. costum complet 2 . -euse s. -e adj. -ive s.m. comitet commandant s. -e s. i n i m ă . c î t . club coalition s. cod coeur s. comunist compagne s.m.f. colectivitate collège s. coafură. t o t ce acoperă capul (pălărie. a alcătui compositeur s. clinic cloche s. fanteziuri collaborer vb. a combina comble s. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. insignă cocorico ! interj. t o v a r ă ş ă . dorinţele cuiva) . com­ punere comprendre vb. a comprima compte s.f. casă de b a n i cognac s.f.f. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . societate compagnon s. tacticos compensation s.f. p u ­ blic communard. (fig. client climat s. tout — la fel commencer vb. c o m a n d a n t . complicat compliquer vb. comod commun. a compune. colegiu coller vb. colos. luptă combattant. obştesc. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences.m.m. coaliţie cocarde s. colţ c o l s . fleac. şi adj. -ète adj. comerciant commerce s.c l i e n t . comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. cîte combiner vb. c î t . a compara compas s. climat(er)ic clin (d'oeil) s. cucurigu ! code s. m. a comunica communiste s. cîtă.f. m . -e adj. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. vîrf.f.m. a n u m ă r a comte s. soţie compagnie s. colier colline s. III a c u p r i n d e . comună communiquer vb.m. şap­ că etc 1 coin s. guler.m. I I I a c o m b a t e . compas compassé. climă.m.f.m.f. a concentra 503 . asociaţie.f.m. a prinde în cuie. şi adj. complet. cont compter vb. conte concentrer vb. cocardă.m. clipire clinique adj.e s.f. colonial colonne s.m. cum? de ce? commentaire s. comu­ nard commune s.m. salbă. ca. şi adj.m. pas colère s. a începe comment adv.f. . a compensa complaire (se) vb. colectiv collection s. coafor coiffure s.m. compliment compliqué.f.f. a întregi. colonel colonial. des­ păgubire compenser vb. compensaţie. m.m.f.f. coloană colosse s. a lupta combien adv. compoziţie. comentariu commerçant s. comedie comité s. I I I a se complace complet 1 s. compozitor composition s.m.m. [pi. -e adj.f. cu t o t u l compléter vb. colecţie collectiviste -s. clopot clocher s. a înţelege comprimer vb. a colabora collectif. compa­ raţie comparaître vb. colină colonel s. coniac coiffer vb. maior commande s. p i e p t ă n ă t u r ă . socoteală. a socoti.f. clopotniţă cloison s.m.m. pre­ c u m .m.m. tovărăşie. m î n i e . trecătoare. uriaş combat s. deal.f. şi adj.m. I I I a se prezenta. c î ţ i . I I I a închide clos. a completa compliment s. m .f.f.) podoabe./. comerţ commettre vb. a (a) lipi c o l l i e r s . coexistenţă. împrejmuire clouer vb. colectivist collectivité s. a ţ i n t u i club s. c u m . asemănare.-e adj. ca (si). l u p t ă t o r combattre vb. -e s.m. a complica composer vb. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s.m.m.m.m.j. m. a copleşi combustion s.f. c o m u n . ardere comédie s.m. complet complètement adv. supărare colifichet s. a p i e p t ă n a coiffeur. -e adj. (fig.f.f.) culme combler vb. tovarăş comparaison s.) a satisface (năzuin­ ţele.

a consulta contact s.m. concret concurrent. a c o n t i n u a .f.f. cucerire consacrer vb. a înconjura contracter vb. a u n i consul s.f.f. I I I a constrînge contrainte s. molipsire. consecinţă conserver vb. c o n t r a a m i r a l 504 . m u l ţ u m i t contenter vb. dulceaţă confondre vb. consilier. consiliu conseiller vb. ghioc conquérir vb. a constitui construction s.m. în mod constant constant. a m ă r t u r i s i . a trage concluzia conclusion s. de aceeaşi specie congrès s. /. confuz. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. m.m. consoană constamment adv. a consulta connaissance s. s t i m a t consigner vb.-enne s. I I I a concepe concierge s. încurcat confusément adv. construire. a contracta contradictoire adj.m. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . contradictoriu contraindre vb.f. a î n t ă r i consonne s. încheiere concombre s. conştiinţă conscient. a consacra.d i m p o t r i v ă . conjuncţie conjoncture s.m. -e s. c u n o ş t i n ţ ă . a c o n d a m n a condition s. a considera: [fijL.m. nuvelă contempler vb. a constata consterner vb. contrariu contre-amiral s. confortabil confrérie s. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. I I I a consimţi conséquence s.f.f. a consola consolider vb. -e adj.f. conjugare conjuguer vb. d e s t ă i n u i r e . p o r t a r concitoyen. de acelaşi s o i . sfătuitor consentement ». faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. poveste. înfăţişare.f.m. constrîngere contraire s. -e s. -e adj.f. a confisca confiture s. concediu congénère adj. potriv­ n i c . c o n t i n u u .) a da un consemn consolation s.f. confuz confusion s. -ète adj. a conţine content.f. a t i ­ t u d i n e . contact contagion s. a consterna constituer vb. asociaţie confus. încredere confidence s.f. concurent condamnation s. conştient conseil s. loc. conducător conduire vb. m. I I I a cuprinde.concentrique adj. I I I a conduce confection s. povestitor continuel.f. I I I a cunoaşte conque s. concentric concerner vb. constant. atingere. contagiune conte s.m.m. a consolida. -ère s. au •*.f. m. a sfătui conseiller. neînce­ tat continuer vb. a confecţiona conférence s. concurs de împreju­ rări conjugaison s.. I I I a confunda.f.f. cunoaş­ tere connaître vb.-euse s. în­ voire consentir vb.m. confort confortable adj. I I I a concura concours s. clădire construire vb.m. contrar. m. a consemna.f. conferinţă confesseur s. a fi în l e g ă t u r ă c u . duhovnic confiance s. consul consulter vb. confecţie confectionner vb.m. a conjuga. -e adj. condiţie conducteur fi. a încurca confort s. statornic constater vb. a închina conscience s. I I I a încheia.f.f. şi adj. a conserva considérer vb. (mil. consolare consoler vb. aer. concluzie. confi­ denţă confier vb.c o n d a m n a r e condamner vb. respectat. a j u t o r .f. -e adj.f. -le adj. a confirma confisquer vb. basm. confuzie.m.f.f.f.m.f. u r m a r e . -e adj.) a preţui considéré.f. şi adj. c o n s i m ţ ă m î n t . concurs concret. sfat. III a cuceri conquête s. a contempla contenance s. m.m. cu perseverenţă. a u r m a contourner vb. mhigîiere. adv. concetăţean conclure vb. conţinut conteur.f. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. congres conjonction s. castravete concourir vb. I I I a construi consulter vb.

m. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. mărgean corbeau s.f. prieten. poştă cours s. costum côte s. acoperit couvrir vb. culme côtelette s. culisă couloir s.m.un ~ de fil a telefona.f.f.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. s t r i c a r e . co­ rupţie cortège s.m. regiune contre-offensive s. -ère adj. în­ drăzneţ courber (se) vb. vară coussin s.f. pernă coût s. cunună couronner vb. à -~ sûr cu siguranţă . -le adj.m. à . cocoş coque s. donner .prea tîrziu . d r u m .à ~ corp la corp. m. III a convinge convenir vb. c o t .f. a ascunde 505 . a bumbacului cou s.f. călduros cornée s.f.contrebasse s. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. m.f. impozit contrôler vb. I I I a alerga. cupă couper vb. corectare.} corec­ ţ i o n a l . a fi în corespondenţă corridor s. cosmonaut cosmos s.m. cornée corniche s.f.f. telegar court. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. cursă.m. a se scurge.) corn corail s.f. curier. (pop. îndreptare. (despre un vas) a se scufunda couleur s. III a contrazice contrée ş. a tăia cour s. a încorona courrier s. /. III a coase couler vb. cosmos costume s. a costa coutume s.m. alergător courir vb. gît couchant s. -e adj./.f. ochire.f. I I I a corespunde. la "•. t r u p .e s.-euse s. a curge.f. p a r t e .m.m. corecţie correctionnel.) couronne s. cupă. -. [muz. cost couteau s. coastă côté s. a aluneca de-a lungul .d e o d a t ă .f. îndrăzneală courageux. a controla convaincre vb. a corecta corruptions. -euse adj. coral. coş corde s. cordial. conversiune. s t r a t coucher 1 s.m.f. colină. coroană. corrections. m. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . m. v ă r . b u m b a c cotonnier. c o r p . de ~* deoparte . curte courage s. de b u m b a c . cochet cor s. apusul soarelui couche s./. vopsea coulisse s. coridor corrigé s. ~ d'oeil privire. contravaloare contribution s. contraofensivă contre-valeur s. goană. croitor couvert 1 s.f.m. a copia coq s. amic copier vb. m. corupere. . m a c coquet.m.m. t e m ă corectată corriger vb. culcuş. găoace (de nucă. culoare. t a c î m couvert 2 . du •».m. cuţit coutelas s. sur le ~ îndată . coardă cordial. de ouă) . c o n t r i b u ţ i e .m. a umbla după (şi fig. s. -e adj. conversaţie. corb corbeille s. l a t u r ă . m. curajos.m. cortegiu. a se învoi conversation s. ţ i n u t . frînghie .m. {jur.f.m.f. m. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. -ette adj.lîngă coteau s. scurt c o u s i n .m.m.m. curaj. f.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. m. cotlet coton s. m.de dinspre ./. curs course s. b i d i v i u .m. — de force puci coupe 1 s. -e adj. / . a se curba coureur. a se cùlca coude s.f. a s p e c t . croială coupe 2 s. corespondenţă correspondre vb. I I I a a c o p e r i .m. con­ vorbire c o n v e r s i o n s . cornişă corps s. après — . conver­ tire copain s.ni. alai cosmonaute s.f. l o v i t u r ă .m. a se îndoi. obicei couturier. tout à —. i z b i t u r ă . contrabas contredire vb. I I I a r e c u n o a ş t e . culoar coups.-ère s.f. f.f.

m.f. creion création s.critic.m. des) prep.f. a se m ă r i croix s. cruciadă croisement s. c r u n t cuber vb. d o a m n ă . d a n s a n t danse s. interj. /. -euse s. {sport) crosă cruauté s. a scobi creux 1 .m. cîrlig.critică croc s. a face cubajul cueillir vb.f. cange . craniu crapule s. a crea crème s. d e ! damner vb. corn (franzeluţă) croître vb. şi adj.c r a c h a t s . m.dent s. du.f.f. -le adj.f.f. lingură cuir s. a crăpa. -ïve adj.m. trecere. creastă crétin. c a v i t a t e .f. cult.un mois peste o lună dansant. c u r m a l ă dattier s.s. cură cure.m. I I I a d e z b a t e . croşetă croire vb. criză crisper vb. cuillère s./. a m u r g crête s. de la. ciclon D dahlia s.f. fiinţă. scobit. a săpa. creatură crèche s. goi crever vb.f. m. crater cravate s. ciclu cyclisme s.f. primejdios dans prep. chiloţi culte s. crud crue s. dalie dame s.m. m.f. cruce crosse s. I I I a se teme craintif. craquer vb. dansator date s. / .f. a se debarasa.m. a socoti croisades. cruzime ( / i g ) cru. crud.f. m. crimă crinière s. a cultiva (şi fig. în. despre. d i n .) culture s.m. a crispa critique s. a încrucişa. -e adj.-e adj. debara débarrasser (se) vb.m. scuipat craindre vb. m a i m u l t de (<T. pe. m. s t r i g ă t crime . a scăpa débattre vb. d a t ă datte s. m. c u r a t i v cure s.f. — fouettée friş­ ca. cîrlig. c u r i o z i t a t e cuver vb. a fermenta cycle s. prăbuşire débarbouiller (se) vb. a afurisi danger s. c u l t u r ă culturel. a î n t î l n i croissance s.f. p a t (de puşcă) . i n s t r u i t cultiver vb. a dansa danseur. creton creuser vb. de. p r a d ă curiosité s.f.f. -ive adj. III a culege cuiller. ocol. ~. influenţă créer vb. c r e d i t . creşă crédits. primejdie dangereux.f. bojocii. p r ă p ă d . creştere (a unei ape) cruel. creaţie créature s. scobitoare curée s.m. curmal davantage adv. m .m.şi adj. m. şi adv. -elle adj. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i .f. -euse ad]. a trosni cratère s. c r a v a t ă crawler vb. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. gău­ nos. c u l t u r a l curatif. a înota în stilul crawl crayon s. p a n t a l o n i s c u r ţ i . III a creşte.f.f. I I I a crede. ciclism cyclone s. «. s m i n t î n ă . -euse adj.f.f. coamă crise s. fricos. încrucişare croiser vb. nemernic. se ~ a se z b a t e 506 .m.m. făptură. m. dans danser vb. a se spăla pe faţă débarquer vb. a debarca débarras s. colţ (la a n i ­ male) crochets. a pîrîi. cult cultivé adj. s e m i l u n ă . pe*te. a se rupe cri s.f. gol creux 2 s. -e s.f. creştere croissant s. b u c ă t ă r i e culotte s. pericol.m. m.f. scobitură. piele cuisine s.f.m. t i m i d crâne s. cretin cretonne s.m. cremă crépuscule s. a sparge .

definitiv déformation s. a desfide. dezgust dégoûter vb. democraţie démographe s. defunct. {despre ape) a se vărsa debout adv. grad. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. provocare défier vb. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. în picioare. cu siguranţă décider vb. demon denier s. decrepit.f. p r î n z . I I I a a p ă r a défense s.f. a (se) muta démettre vb. r u p t u r ă . a declama déclarer vb.m. deltă demain adv. decembrie décennie s. peste. -e s. a dezgusta degré s. a decomanda déconcerter vb. a (se) dezgheţa dégonfler vb. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. dejun déjeuner 2 vb. III a decepţiona déchaîner vb. a scăpa défaut s. a zăpăci décoration s. dantelă dentelure s. dehors adv. -e adj.m. a defila définir vb. delegaţie déléguer vb. amăgitor décevoir vb. m a i departe de délégation s. a se revărsa. a deconcerta. (numai în loc.débit s.m. a descărca déchet s. -e adj. a desfăşa (un copil) demande s. întrebare demander vb. deceniu décerner vb. -e adj. a p ă r ă t o r défi s. a sfida défiler vb.f.f. j u m ă t a t e demi-teinte s. denunţare dénouer vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. apărare défenseur s. ră­ posat dégeler vb.f. a sfîşia déchirure s. h a l b ă . ban dénombrer c i . a declara déclencher vb. decor décorner vb. cerere.f. ţîn) sus débraillé. a refuza décommander vb. a decide décision s. I I I a desface. a r u p e .m. î n c e p u t . cusur défendre vb. a cere . demograf démolir vb.m. au — de d u p ă . delicat délicieux.m.m. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep.m. d e z m ă ţ a t début s. m u t a t déménager vb. j u m ă t a t e . a dispreţui dédaigneusement adv. a demara.f. a d e b u t a . d e c o r a ţ i e . p e s t e .f. m. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. (arhit. deşeu déchirer vb.m.f. m. ferme­ cător délivrer vb. cu dispreţ dedans adv. d i n t e . a decerna décevant.f. a deceda. a da. şi adj. a începe décéder vb. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. a dezlega.f.f.f. î n ă u n t r u défaire vb.f. deformare défunt. I I I a descoperi decrepit. m. m. -euse adj. s. a porni déménagement s. h o t ă r î r e . a denunţa dénonciation s. sfidare. a rupe coarnele décourager vb. a declanşa décliner vb. mutare . c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb.m. au ~ la început débuter vb.) dantelură 507 . r a m o l i t décréter vb. a dezumfla d é g o û t s . I I I a d ă r î m a démon s.f. j u m ă t a t e de oră demi 2 .f. a dezlega dent s. a decreta décrire vb.) au ~~ d u p ă . a ieşi (dintr-un defi­ leu) .m. decizie déclamer vb. a deznoda. a elibera delta s.m. a întreba démarrage s. -e adj. débit (la lichide şi gaze). j u m ă t a t e . t r e a p t ă .pe dinafară déboucher vb. deja déjeuner 1 s. d«but . a declina. h o t ă r î t . defect. a descuraja découvrir vb. mîine démailloter vb. definiţie définitivement adv. I I I a descrie décrocher vb.f. se ~ a se descotorosi. a delega délicat. delicios. m . sfîşiere décidément adv. m. a răposa décembre s. I I I a serînti demeurer vb. I I a defini définition s. afară déjà adv. -e adj. demaraj démarrer vb. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb.m. {sport) mijlocaş. dinar. a prînzi déjuger vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

m. amestec immobiliser vb. a nu cunoaşte île s. -e adj. infailibil. imagine imaginable adj. imoral immortel. s t r ă v e c h i immense adj.f.f.f. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. imobil imminent.m.m.) nepăsare inexact. imaginaţie imaginer vb. leneş inactivité s. ne­ ajuns incroyable adj. incomod incomplet. inginer 520 . insulă illégal. -e adj.m. a indica indiscret. inexact infaillible adj. (timpul) imperfect impatience s.f. inconvenient. imposibil(ul) impôt s. industrie ineffaçable ad}.m.f. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. identic idiot. -e adj.f. sclav image s. i m e d i a t immémorial. i n e r ţ i e . a inaugura incarner vb. impers. infinit infirmerie s. incomplet inconcevable adj. i n a c t i v . -e adj. de neconceput inconnu.f. veşnic imparfait. nepoliticos impolitesse s. imperfect. inabor­ dabil inactif. m. violent impiété s.-e adj.f. -e s. şi adj. degetul ară­ tător indicatif s. nepoliteţe important. -e adj. -e adj. i m i x t i u n e . a i m p r i m a . nerăbdare impérissable adj. im­ pozit impossibles. a obliga imposition s. prost. i n d i c e .j. infirmerie infliger vb. impozit impression s. a i m p u n e . de n e u i t a t inepte adj.f. impermeabil impersonnel.m.m.) a p r i g . [fig. imens. de neşters. i m a g i n a b i l imaginaire adj. a ignora. de necrezut i n c u l p é . nesfîrşit immeuble s. -ète adj.m.f. -e adj. -elle adj.f. index. s. independent index s. iluzie illustre adj.m. ) dezgus­ tător immoral. ticăloşie. -e s. nelegiuire impoli. imaginar imagination s. fără îndoială industrie s. i m p o r t a n t importer vb. idee identique adj.f. i m a c u l a t immédiat. în m o d in­ dependent indépendance s.f. i m p r u d e n ţ ă impur. a impresiona imprimer vb. -ive adj. indiscret indubitablement adj.. -e adj. şi adj.idée s. incidenţă incident s.f. a întrupa incidence s. ignoranţă ignorer vb. impunere fiscală.f. impresie impressionner vb. -e s. inert inertie s. i n c u l p a t indéfrisable s. -e adj. mîrşav ignorance s. infinit infiniment adv. inconştient inconvenance s.f. independenţă indépendant.m. a avea impor­ tanţă imposer vb. şi adj. incident incommode adj./?. a imita immaculé. a influenţa informer vb. {fig. .f. a imagina imbécile adj. infailibil. i m e d i a t immédiatement adv. infernal infini. nedemn indiquer vb. ne­ greşit infamie s. -e adj. i m p u r . (în mod) impro­ priu imprudence s. s t u p i d inerte adj. a incarna.m. m. şi adj. -elle s. perfect infailliblement adv. şi adj. şi adj. -e adj. ilegal illégitime adj.f. idiot ignoble adj. i m p e r t u r b a b i l impétueux. ilustru ilote s. m u r d a r .f. a aplica (o pedeapsă) influence s. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. a t i p ă r i improprement adv. impersonal imperturbable adj. infamie infernal. inaccesibil. influenţă influencer vb.m.e s.f.f.m. -euse adj. (fig. infraroşu ingénieur s. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv.f. n e p i e r i t o r imperméable s.f. -e adj. m u r d a r inabordable adj. imbecil imiter vb. ne­ m u r i t o r .f.f. i m p e t u o s . a informa infrarouge s. necunoscut inconscient. a imobiliza immonde adj. i m i n e n t immixtion s. nelegitim illusion s.m. -e adj. şi adj. -ête adj.

i n s t r u m e n t insuccès s. i n s t a l a ţ i e . a irita issu. -ète adj. i n t e r n .f. beat ivresse s. a se îngrijora inquiétude s. gelozie jaloux.m. -e adj. r e z u l t a t italien. a inventa invention s. jabou jade s.f. m . italian . [tipogr. a instala instant s. de neatins intègre adj. a izvorî j a l o u s i e s . -trice s.f. inspecţie i n s t a l l a t i o n s ./. zadarnic invasion s. italienesc italique s. insuficient.) şi adj. instaurare instaurer vb. iresponsabil irresponsable adj.m. I I I a întrerupe interruption s. î n v ă ţ ă t o r instructif. n e v i n o v a t innovateur. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. -e adj. activ intention s. a se răzvrăti intangible adj. m o m e n t . ) ne­ p ă s ă t o r . interes intéressant . .m. gelos. a înfiinţa instituteur. interesant intérieur. i n v i t a ţ i e . invazie inventer vb. n e l i n i ş t i t . clipă. r ă s t i m p intervenir vb. a interpela interplanétaire adj. -elle s. întrerupere intervalle s. I I a ţ î ş n i . i n u t i l inutilement adv.) caracter italic. provenit. I I I a interzice intérêt s. inovator inonder vb. cinstit intellectuel.f. I I I a se înscrie insecte s. ingrat inimaginable adj. s m i n t i t . obraznic insolite adj. a intercepta interdire vb. a insulta insurger (s') vb. ironie ironiquement adv. a se răscula. [fig. fildeş ivre adj. indiferent insistance s. instinct instituer vb. internare interpeller vb. -e adj.m. v r e o d a t ă . m . -e s.m. şi adj. l ă u n t r i c internaţional.m. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb.f. / . şi adj. eşec insuffisant.f.f. n e o b i ş n u i t . -trice s. odinioară jaillir vb. i n s t r u c ţ i e .f.f. à V — imediat instaurations. -ive adj. şi adj.5..f. i n t a n g i b i l . ieşire. I I I a introduce inutile adj. n c uzitat inspection s. a întreba interrompre vb.m. tot­ deauna 521 .m. (cu maj. nelinişte inscrire (s') vh.m. a insensibiliza insensible adj. n i c i o d a t ă .j./.f. i n t e r v a l .m. de n e î n c h i p u i t injuste adj. stînjenel ironie . -euse adj. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. curaj.m. a invita iris s.ingrat. insolit. intens.f. instalare installer vb. invers invitation s. inteligenţă intense adj.m. I I I a interveni intituler (s') vb. -e adj.m.) in­ travenos intrépidité s.f. -enne s.f.m. a se i n t i t u l a intraveineux. a i n s t i t u i . intrigă introduire vb. inte­ lectual intelligence s. -e adj. j a d jadis adv. / . [med. -e adj.f. o use adj.f. îndrăzneală intrigue s.f. neîn­ destulător insulter vb. cursiv ivoire s. a se n e l i n i ş t i .) entuziasm ivrogne s. nedrept innocent. iresponsabil irriter vb. intenţie intercepter vb. (jig. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. i n s t r u c t i v instruction s.m. insectă insensé. b e ţ i e . -e adj.m. ieşit d i n issue s. v i u . insistenţă insolent.m. î n v ă ţ ă mînt instrument s. a inunda inquiet.m. invenţie inversement adv. invidios jamais adv.e * . insensibil . ne­ bun insensibiliser vb. a i n s t a u r a instinct s. integru. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. beţiv J jabot s.m. m.f.

judecător jugement s. voios juge s. a u n i joii. grădină jardinier s. vesel. (fig. cu d r e p t a t e . suc.f. a r u n c a t . Vautre ~ d e u n ă z i .m. a desface. lapte laitier.m.) a face cu­ n o s c u t . a se tîngui laminage s.f. g r ă m a d ă .) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. kilogramme s. muncă (grea) laboratoire s. -e adj. -ère adj. j u s t . kilogram kilomètre s.m. ianuarie jaquette s. fustă jurer vb. m o r m a n j o u e s .m.m. n o s t i m jonchée s. şi adj. a se l u p t a . fricos lâcher vb.f. laborator laborieux. z i a r i s t . care dă lapte laitue s. acolo l a b e u r s . 2 . cu veselie joyeux.m.m. vrednic de plîns lamenter (se) vb. larg 522 .m.f. iunie jupe s. lampă lancé. lînă lainier. a cînta (la u n instrument) jouet s.f. -ive adj. justificare K kilo. grădinar jarret s.) a poseda jour s. m . a justifica justificatif. ~ chambre camera.f.m. grai langue s.f. art.f. z i .m. v a l lamentable adj. hol.m.m. urît laine s. har­ nic labour s. lac lâche adj. a se introduce (în lume) lancette s.m. j u s t e ţ e . o b r a z . a se b u c u r a . coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb.m. i e z u i t jeter vb. a lăsa să-i scape laid. lumesc lait s. -e adj. pron.m. t i n e r e ţ e . landou langage s. ziar journaliste s.m.m. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s. limbă. kilometru la 1 1 . şuncă janvier s. a arunca jeu s. -ère adj.m.m. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. m. şi adj. suliţă jésuite s. j u s t i f i c a t i v justification s. f. jachetă jardin s. laminare lampe s.m.f. judecată juillet s. jucărie joug s. m. j u s t i ţ i e justifier vb. iasomie jaune adj. lăptucă lame s.f. laş.f. gazetar journée s. b u c u r i e joindre vb.jambe s. . ) lansat lancement s.f.m. zi jouter vb.m.m. m. a se lamenta. / .m. m u n c i t o r .f. (fig. l a m ă . zeamă juste adj.f. limbă languir vb. pe ea.f. j u g jouir vb. t i n e r e t joie s.m. -euse adj. I I a îngălbeni javelot s. arătură lac s. lanţetă landeau s.f. e x a c t i t a t e justice s. iulie juin s.f. şi adj. t î n ă r jeunesse s. I I a lîncezi large adj.m. drept justement adv.f. joi jeune s. tocmai justesse s. aruncare lancer vb. a se juca . a lansa.m. laic. I l a se folosi. -e adj. d r e p t a t e . galben jaunir vb. o . referitor la lînă laïque s. I I I a î m p r e u n a . joc jeudi s. picior jambon s. (fig. a jura jus s. d r ă g u ţ . (fig. m. -euse adj. je ~ vois o văd là 2 adv.m.

luni lune s. m. m u l t t i m p .f. m. pron. locuinţă loi s. logic logis s. el. liric 523 .f. -e s.f. m. cu m i n t e a limpede lueur s.f.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. a scula. carte livrée s.f. în a m ă ­ nunt longueur s.f. l u n e t ă . lucid. latinesc latitude s.. buză levure s.m. greu louve s. locuinţă loger vb. răgaz. (loc. pe el. (fig. şi adj. licărire lugubre adj. je -~ vois îl v ă d leçon s. m. î n c e t i n e a l ă . saşiu. lege loin adv.-euse adj. art.f. (zool. I I I a luci.f.) şi adj. m. librar lie s. a l b i t u r ă . l u p t ă lutter vb./. — de cu ocazia . s t r ă l u c i t o r lumineux. -e adj. depuis ~. le lever 1 vb.f. l u n g i m e .) p l i c t i s i t latin.m. şi adj. livrea livrer vb.f. a preda logement s. u n d i ţ ă lilas s.d i n acel m o m e n t lorsque conj. -e adj. î l . ~ — même el însuşi luire vb.m. uşor . m. l o t . (căsătorie . a lupta lycée s. litigiu.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. legumă lendemain s. 2. lichior lire vb. prep.f. ziua de mîine lentement adv. linte lequel. u ş u r i n ţ ă . (pi. d u r a t ă lors adv. lupoaică louveteau s. iepure ligne s. dès •». p u i de leu liqueur s. l u i .m. p a r t e . m.f. m. .f. l i t e r a t u r ă littoral s. . l u n g . litoral livide adj.m./. pos.f. leoaică lionceau s. m.f. a s t r ă l u c i luisant. încet l e n t e u r s . leghe lieutenant s. a lăuda . limonada linge s. obosit. suspect louer vb. şi pron. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. sprinten lettre s. (fig.f. crin lit s.f. lenjerie.m. I I I a citi lis. drojdie de bere liaison s. rel. m. a t u n c i . pers. lup lourd. î n d e p ă r t a t loisir s. a m ă r g i n i limonades.f. legătură libération s.) rîs lyrique adj. [fig.m. t i m p liber l o n g .f. loc lieue s.m.m. chirie louche adj. legitim. î n c h i r i e r e . l i t e r ă . lacrimă las. lună lunette s. p u i de lup lucide adj. scrisoare. l u m i n ă s l a b ă .) echi­ voc. m.m. l i t a n i e .m. a livra . a r i d i c a . pîrghie lèvre s.f.m. legendă léger. linie . (al) l o r .f. s p r i n t e n légèreté s. leu lionne s.f.m. (fig.m. loz loterie s. uşuratic libraire s. l i b e r t i n . a l i m i t a . m.m. locotenent lièvre s. liliac limiter vb. i n s t r u i t leur adj. neînţelegere littérature s. l i b e r t a t e libertins. p a t .m.f.) l i ­ teratură lettré. lasse adj. (fig. a răscula lever 2 s. m. sprinteneală légitime adj.de a t u n c i . spălare le 1 . legal légume s. -e adj. -e s. ) albia u n u i r î u litanies s. la­ t i n .m. lys s. a elibera liberté s. -e adj. r ă s ă r i t levier s.f. a locui logique adj. care leste adj. départe lointain. m. l a t i t u d i n e lavage s. uşor.larme 5. eliberare libérer vb. ~ s jumeaux p a t d u b l u . lecţie lecture s. (cu maj. a închiria loup s.) ochelari lutte s. cînd lot s.g u e adj. livid. laquelle (pi.f.m. loterie lotion s. luminos lumière s. m. o c h e a n .f. s u m b r u lui pron.f.pi. pron. iederă lieu s. -ère adj.m. l u g u b r u . drojdie lierre s. lectură légal.f. lesquels.f. (pi. v î n ă t livre s. rufă lion s. s p ă l a t . loţiune louage s. lumină lundi s. legal légende s.f. ~ chat pisica. chiorîş . liceu lynx s. rînd .f. lesquel­ les) pron. hol. / .

p a l t o n manuel s.M macaroni s. indiciu marquer vb. şi adj./. -e adj. adj. familie maître s. -e adj.m. m o d . bărbătesc malgré prep.f. macaroană machine s. -e adj. m l a ş t i n ă marathon s.m. m a e s t r u . r ă u . anevoie mâle s. p i a ţ ă .m.jn. invar.f. tîrg marchepied s.m. . a u i t a . falcă madame s. a nu a v e a . a p i e r d e . însă . a cîrmui manoir s. necinstit malhonnêtement adv.f. m a n u a l maquis . majorat mal s. alee main s.f.f.m.f.f.f.f.m. slab mail s. m a r g a r e t ă mari s. semn.) a scăpa. (vt. de z a r z a v a t u r i marais s. a merge mardi s. în ciuda malheurs. şi adj.. [fig.. mînă main-d'œuvre s. căsătorie m a r i n s.f.f. m a n t o u . nenorocire. ca importanţă) majorités. durere malade s. cafeniu. a greşi. cufăr maltraiter vb. (fig. fel manifeste adj.m. m a m ă manager s.. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. m.) m a n i . m i n u n a t magnifiquement adv. m.m.f. şi adj. casă. d i n nefericire malheureux.f. maşină mâchoire s. a n u i z b u t i .m. (lunaj mai maigre adj. a fi pe p u n c t u l de a. castel. în prezent maintenir vb. -e adj. I I I a m e n ţ i n e maire s. -es. cu greu. m.m. m. domnişoară magasin s. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.f. m. m a n d a t a r mânes s. ne­ norocit malhonnête s. a însemna.m.marcă. m a h o ­ medan mai s. locuinţă feudală manque? vb.m.m. scara (unui vehicul) marcher vb. soţ. magnetic magnifique adj. m a i m u l ţ i maintenant adv. p o r u m b maison s.m.m. m a r t i e 524 .m.». maro mars s. / . m. m.m. s t ă p î n . ~ si ba da maïs s. scară d u b l ă .f. vicleşug.m.m. m a r a t o n marbre s.m. m a g i s t r a t magnétique adj.f. manajer manche s. par ~ din nenorocire malheureusement adv. dascăl maîtresse s. cu m ă r e ţ i e mahométan. m a n d a t mandataire s.f. major (ca v î r s t ă . manoeuvrer vb. a m a n t ă majeur.m. b ă r b a t marié. m a r ş .m. -e s. mînă de lucru maint. a manevra . -es. m. m a r i n a r marine s. şi adj. răutăcios malle s.f. manevră . p r i m a r mais conj. căsătorit mariage s. -ère adj. m a r ţ i marge s.f.f.m. bolnav maladroit. a marca marron adj. manifest manigance s.f. r ă u v o i t o r maman s.) a l i p s i .m. manechin manoeuvre s.. mînecă mandat s. desiş.m.f. doamnă mademoiselle s.f. margine marguerite s.9. marfă marche s. [ist. /. intrigă mannequin s.f.f. necinste malicieusement adv. • — de a duce lipsă de. t r e a p t ă marché s. pi. ) in­ trigă . mascul. s. a m î n u i m a n i è r e s . ) miş­ care de rezistenţă maquisard. manifest. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. m a j o r i t a t e . m e r s . a a r ă t a . aut. stăpînă . şi adj.f. u m b r e l e morţilor manger vb. a mînca manier vb. d a r . -e s. acum. a fi cît pe aci să . m a r c a n t .m. negustor marchandise s.f. -e s.m. m a r i n ă marquant. m a n s a r d ă manteau s. m a r m u r ă marchand. m a i m a r e . magazin magistrat s. şi adj. (impers.m. a nu ni­ meri mansarde s. chip. f. -euse s.m. :x m a l t r a t a malveillant. însemnat marque s. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . evident.

bucate mettre vb. g r ă m a d ă . .f. adv.f.) à ~ m i n u n a t . a dispreţul mer s. I I I a m i n ţ i mépris s. . milităreşte m i l i t a n t . însuşi.m.. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . (cu maj. r ă u m a x i m u m s. şi adj. a mieuna midi s. medalie médecin s.m.f. (fig.m. -e adj. metalurgic météorite s. a u n i melon s. mijloc. m i ­ leniu 525 . şi s. m e d i c a m e n t médiocrité s.f.f. metalurgie métallurgique adj. prăjitură din albuş de ouă mériter vb.pe măsură ce. m a i bine milieu s. minciună m e n t e u r . metro métropole S. m a t e r i e . medicină medicament s.m.m. a conduce. căsnicie ménagère s.f. m a m ă meringue s. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. de — la fel. ~ en joue a ochi meuble s.m. a amesteca. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . a duce mensonge s.m. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . r ă z b o i n i c .m. . capitală mets s.f.m.) au fur et à •». metru métro s. e adj. miezul zilei.f.e adj. protector ai arte loiméchanceté s. metalic métallurgie s.e u s e s. profesie mètre s.m. iertare merci 2 s. dire ~ a mulţumi mercredi s. n e m u l ţ u m i r e médaille . a bîrfi médius s. sud miel s. mecena.f. minci­ nos mentionner vb.f. adv. mobilă. meteorit métier s. fel de m î n e a r e .. m u l ţ u m i r e . adv c h i a r .) a răni mi adj. a aşeza.m. -euse adj. I I I a pune. ! ï a face v î n ă t ă i .m. m i l i t a n t . maioneza m é c a n i q u e adj.m. m a r e .m. ~ d'eau pepene verde membre s.m. pepene (galben). m a i b u n mêler vb. meserie.m. si adj. ciocan m a r t i a l . j u m ă t a t e miauler vb.m.m. gospodină mener vb. marsiliez. a menţiona mentir vb. r ă u t a t e m é c h a n t .f.m.f..f. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. maxim mayonnaise s. nu e nici o scofală merci 1 s. oraş m a r e . acelaşi.marseillais. degetul mijlociu méfiance s.e s.f. {loc. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s./.f.m.m. m. r ă u . a a m e n i n ţ a ménage s. a m e r i t a merveille s.m. a subestima message s.f.m. m ă s u r ă . neîncredere meilleur -e adj. s. m a r ţ i a l . încetul cu încetul métal s.m. slujbă mesure s.m. -e s.f. -e adj. m i l i t a r militairement adv. -e adj. excelent merveilleux.m. şi adj.m. . m a s i v m a t c h s. dispreţ mépriser vb. m e n a j . mesaj.m. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. I I I a vorbi de r ă u .m. m u l ţ i m e massif.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. m a r t i r martyre s. (loc. m i n u n a t mésestimer vb. activist millénaire adj. (în mod) meca­ nic mécanisme s. mediocritate médire vb. lui el î n s u ş i . a m e n i n ţ ă t o r menacé s. chinuire. miercuri inwe s. m a x i m u m . m.f. mediu militaire adj. mecanism mécène s.m. a m i a z ă .f.f. m i n u n ă ţ i e . m i l ă . miere mieux adv. a m e n i n ţ a r e menacer vb.) şi adj. m a r t i r i u . mobilier meurtrir vb. cour ~. comunicare messe s. ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru . răutăcios mécontent. m i l e n a r .i v e adj. m i n u n e . membru même adj. a îm­ brăca .m. l u p t ă t o r . medie médecine s.f. metropolă. . meci matière s.f. tor­ tură masse s.

din p u n c t de vedere moral morbleu interj. monolog monopole s. -e s.f. m o l i c i u n e . m u n ­ t e a n .m. clipă./. m o d e r a t . lume m o n d i a l . a m u l a . (fig.m. mizerie mission s. molle adj.m.m. domn monstrueux. a dovedi monument s.m. modest modestie s.m. conj. {pi.m. de moarte mosaïque s. m i z a n t r o p misère s. -e adj. m u n t e montagnard.m. la dracu ! la naiba ! morceau s. şi adj. m a i p u ţ i n .m. monsenior monsieur (pi.f. m i n e r . m u ş a m a . a culege recolta moitié s. aluşchi mousseline s.f. m i l i a r d a r m i l l i e r s .f. şi adj. montor montre s. oaie. m u s t a ţ ă mouton s. c u m p ă t a t modeste adj./.f. a-i sări ţ a n d ă r a . m u ş t a r u l mouchoir s. motor mou.f.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. mozaic mot s. a a r ă t a .) slă­ biciune moment s. m a l d ă r monde s. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . mortel. I I I a m u r i mousquetaire s.m. şi adj. (loc. -e adj. moară mourir vb.m. prendre la •*.m. mistral (vînt) mitrailler vb. parte morne adj.m.f.f.m. m i n u t m i r a c l e s . monoclu monologue s.f.m. -elle adj. m i n e r a i mineur s. minor miniature s. înfăţişare minerai s. mişcător mouvement s. s p u m ă . minim ministère s. b a t i s t ă moue s. muşchetar mousse s. modă modéré. monopol monopoleur s.f. misiune mistral s.f. fără. a muia moulé.m.m. subţire .m. mol. can­ t i t a t e mare minaret s.f.m.-euse s. miriapod milliardaire s.f.m. m o n u m e n t moquer (se) vb. m i n i a t u r ă minimum s. I I a mucegai moissonner vb.m. figură mouiller vb. j u m ă t a t e moleskines. pluş m o a r a t . messieurs) s. au •*• . b u c a t ă . lună moisir vb. pi.m. m o r t a l . ceas montrer vb. m a i m i c moine s. m. mişcare 526 . minister ministre s.miile adj. m. monopolist monseigneur s. ministru minute s. a sui monteur. mort. a m i t r a l i a mode s. rezervă moeurs s. m i n i m u m . muselină moustache s.f. ~ d'ordre lozincă. f. m . du ~ cel p u ţ i n . m i n ă . m.f. m i n a r e t mince adj. i m i t a ţ i e de piele mollesse s.m. adj. călugăr moins adv.f./. prep. m u r i t o r . groaznic mont s. m. t u r n a t . a secera. t i p ă r i t mouler vb. miracol. m u s c ă . m o m e n t momifier vb. mondial monocle s. şi s. modestie.m. b a r e m . m i n u n e misanthrope s. a mumifica monceau s.f.bon m a i p u ţ i n b u n . moarte mort*. m u n t e montée s. a urca.m. m o r a v u r i . m .f. •*.m. obiceiuri moindre adj.m. o m i e . -e adj. berbec moutonner vb.m. m u t r ă . m . -e adj. monstruos. urcuş monter vb.m. m o r m a n . c u v î n t . î n t u n e c a t mort 1 s.a se înfuria. a t u r n a moulin s. a b ă t u t . à'~ pe m a i p u ţ i n . a spumega m o u v a n t . -e adj. moraliceşte.f. o mie mille-pattes s. v o r b ă . a-şi bate joc moralement adv. {fig. ) p l ă p î n d mine s. -euse adj. de la m u n t e montagne s.) n u m ă r . moale mouches. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p .f.

m. t i n d a bisericii négatif. a nega niveau s. / . curăţenie nettoyer vb. muftiu. n a ţ i u n e naturaliste s.f. -e adj. -elle adj. n a v a l navet s. nou. n a t u r a l .f. alun noisette s.m. m. şi adj. negru. m u r m u r .m. pol. n a t u r a l i s t n a t u r e s . origine naître vb. m. I I a m u g i . neuve adj. a naufragia naval. firesc naturellement adv.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . m. m. totuşi néant s.e adj. înot nager vb./.m. -ive adj. medie mugir vb. neant nécessaire adj. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. mijloc moyenâgeux.m. nepoată nier vb. nu né. -e s. a înota nageur.f. m u n i c i p a l munir vb. / . nici niche s. nivel noble adj. f. muşchi musée s. cuib nièce s. a începe naïveté s.f. piesă de 20 franci aur nappe s. a prevedea muphti s. adj. medieval. teolog m a h o m e ­ dan mur s. nu tal ie nation s. născut néanmoins adv. muzică mutuel. a m a t u r i z a murmure s. întunecos.moyen s.f. -'ive adj. m u l ţ i m e . (fig. . nucă 527 . fel. -e s.f. m. nerv nerveux. negreală. a l u n ă . m. nichel nid s. sumedenie municipal. şi adj. perete. i n e d i t . nobilime.f.f. I I I a se n a ş t e . zid gros mûrir vb. din evul mediu moyenne s. zăpadă neiger vb. faţă de m a s ă .f. zid muraille s. înotător naif. papuc. naufragiat naufrager vb.m. povestire natation s.m. a v u i muguet s.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s.f. -e (pi.) îngrozitor noirceurs.m. nins nerf s. n a i v i t a t e nankin s.f.m. -elle adj. n a t u r ă . soi naturel.m. négresse s. m. II a coace. naiv nain. n o b l e ţ e . de culoarea alunei noix s. clar nettoyage s. -e adj. nazism ne adv.m.f. pitic naissance s. necesar nécessairement adv.f. lăcrimioară mule s. cuşcă (pentru cîini) nickel s. şi adj. navă nazi. I I I a înnegri noisetier s. curat. nas ni conj. quoi de ••. -euse adj. negru neige s.-euse adj. mister.f./. (în mod) necesar n e f s . I I a înzestra cu cele nece­ sare . mutu­ al mystères.f.f. a curăţa neuf. neglijenţă négligent. -e ddj.f.) r ă u t a t e noircir vb. nazist nazisme s. negativ négligence s. naos. (fig.m. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s.f. narcisă narration s. reciproc. n a p navire s.m. navals) adj.f. nobil noblesses.m. impers.m.m. nervos net. î n m u l ţ i r e multitude s.m. (fig. muzeu musique s. m.m.f.f.-euse s. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. v a s . m. şoaptă murmurer vb.-euse adj. t a i n ă N nage s.m. n a ş t e r e . a ninge neigeux. nette adj. a m u r m u r a muscle s. n a t u r a l naufragé s. acoperit cu zăpa­ dă .f. neglijent nègre. nepot nez s. m.

(gram.f. grumaz 0 obéir vb. se. nu non-intervention s.f. -e adj.f. umbră ombrelle s. nici u n u l . n o t ă . blanc d' ~ albuş oeuvre s. -e s.nom s. m u l t notaire s. u n i i . însemnare nouer vb. faire -~ de a da dovadă de officiel. obligaţie obligeamment adv.f.f.f.™. operaţie opérer vb. m. o u . ştire. ceapă oiseau s.f. nor nucléaire adj.m. -ongue adj. obiect. nuvelă nouvelliste s.f. o b s c u r i t a t e . muncă. nuclear nu. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. în mod oficial officier s. nehot. o c h i . lucru obligation s. măslină olympique adj. nuvelist novembre s. privire oeillet s. m./.) de neînvins obstinément adv. . şi adj. supunere objectif.f. jaune d' -».f.m.f.m. îndatorire.-e s. garoafă oeuf s. m.m.m. ondulare opérateur. doică nourrir vb. obiectiv. -le adj. I I I a v ă t ă m a . ocazie occidental. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb.f. lenevie olive s. şi adj. -elle adj. lipsit de valoare nu-pieds adv. operator opération s. I I a asculta. I I I a oferi ohé ! interj. v ă t ă m ă t o r nul. n u m e . u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. ~ dit se spune oncle s. l u c r a r e . I I I a omite omoplate s.f.m. cine­ va . ocean octobre s. m. n o i e m b r i e noyer vb. i m p a r ţ i a l objet s. a îneca nuage s. mîncare nouveau. gol.f. nounâscut nouvelle s. lunguieţ obscur. m. miros odorat s..f. lumea. leneş oisiveté s. (fig. a respecta obstacle*. unchi onde s. oficial officiellement adj. numeros nommer (se) vb. neclar obscurité s. m. î n c ă p ă ţ î n a t . n u l .f.f.f. neamestec non-sens s. piedică obstiné. u n d ă . absur­ ditate non-valeur s. obscur. bună­ voinţă obliger vb. -ive adj. ofiţer offrir vb. n e i n t e r v e n ţ i e .f. n u d nuire vb.f.f. m. n o u t a t e . pasăre oisif. m. I I a întuneca obscurément adv. întunecat obscurantisme s.m. cu a m a b i l i t a t e . nonsens. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. operă. m.f. a opera . sugar nourriture s. III a obţineobtention s.m. nulle pron.m. -e adj. m. m. a strica nuisible adj. -euse adj. obţinere occasion s. gîscă oignon s. yeux) s. întuneric observation s. o n d u l a ţ i e . a merge oblic oblong. a p u s e a n . nouvel. a produce 528 . h r a n ă . nou nouveau-né. (în mod) obscur.-trice s. invar.f. -e adj. olimpic ombre s.i v e adj. v a l ondulation s.f. nord notablement adv.g ă l b e n u ş . a ocupa océan s.re. lipsă de valoare nord s. notar note s. a n u t r i nourrisson s. desculţ nnque s. a (se) n u m i non adv.f.f. a obliga' obliquer vb. a o b s e r v a . cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s.m.) s u b s t a n t i v nombreux. a înnoda. a lega nourrice s. hei ! oie s. ceafă. şi adj.f. a se supune obéissance*. î n d ă r ă t n i c . occiden­ tal occuper vb. observaţie observer vb. I I a h r ă n i . miros (simţul) oeil [pi. octombrie odeur s. ascultare. o m o p l a t on pron. m.

m. orz orgueil s. m u n c i t o r . p a n t a l o n panthère s. -onne s. m .f. f. opinie. o r d i n .m. da ouïe s. ori où 1.f.f. cerul gurii pâle adj.) uvertură ouvrage s. orientare (în spaţiu) original. u n e a l t ă .m. portocală orangeade s.m. deschidere. auz ouïr vb. m. -e adj. oxigen P pacificateur.m. în care. a se opune oppression vb. p a l i d . pacifist page s. şi adj. păun papa s.f. a împodobi. a ordona ordre s. părere opposer (s') vb. liniştit paix s. la care oubli s. uitare oublier vb.m.m. ~ bis pîine neagră paire s. în plus ouverture s. pernă organe s. r a m u r ă de palmier palpitant. (în mod) paşnic pacifisme s. a s u p r i t . adv. uf ! oui adv. împilare opprimé. păstîrnac panier s.m.m. mîndrie oriental.f.f. ureche . eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. I I I a deschide oxygène s. adv. (fig. deget (de la picior) orthographe s. pagină paille s. a îngălbeni palme s.f.m. -e adj. a u r orage s. izvor orme s. p a n o r a m ă . a î m p i l a or s.m. urs outil s. pacifism pacifiste s. m.f. şi adj.m. peste. papuc paon. a r î n d u i . u t i l a t . -e adj. î m p i l a t opprimer vb.m. a scoate. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . furtună orange s. oscilaţie osciller vb. I I a păli.m. organ organiser vb. o r d i n e . m. a înzestra outre prep. u l m orner vb. care p a l p i t ă pan ! interj.m.f./.m. ortografie o s s. o p r i m a r e . origine.) a şovăi. opresiune.m. pron. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. apus ouf ! interj. a îndrăzni. chef d' • — dirijor ordinaire adj. vest.m. p a i . (loc. pa­ cificator pacification s.) portocal orbite s.f. auz oreiller s. pacificare pacifier vb. a u t i l a . uragan ours s. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. palton pâlir vb. -e adj. os oscillation s.f.peste. -ère s. înzestrat outiller vb. măcriş oser vb.f.f.m. (bot.m. a asupri. pereche paisible adj.f. p r i v e l i ­ şte pantalon s. a organiza orge s. şi adj. pîine . a pacifica pacifique adj. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s.m. a ezita oseille s. p a l a t . orgoliu. paie pain s. poc ! panais s. oriental orientation s. obişnuit ordonner vb. p a c e .f. dincolo.f. panteră pantoufle s. ordinar.) en ~. sau.m.m. coş panorama s. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. r ă c h i t ă ôter vb. unde. instrument outillage s. adv.f. a auzi o u r a g a n s .m. (muz. -e adj.m.f.m.f.f. ~ d'épice turtă dulce . a cuteza osier s.m. a uita ouest s. şters paletot s. original origine s. m. a lua înapoi ou conj. oranjadă oranger s.opiniâtrement adv.f. producţie lite­ rară ouvrier. o r c h e s t r a . a decora orteil s. lucru. 2 . m.f. t a t ă 529 . orbită orchestre s.f. paşnic. paşnic . utilaj outillé. a oscila. -trice s.

m. v o r b i t o r . pas. -e s. pasiv passion s.încurcătură pas 2 adv.m. ~ buvard sugativă papillon s.m. trecere . p r i n .m.f. p a r v e n i t parvis s. -euse s. parte (dintr-un întreg). fluture paquets. p a r i u . căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb.m. adept partout adv.f. şi adj. uneori parfums.) p ă r i n ţ i parer vb. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. părinteşte pathos s.m. -e s. r u d ă . pasiune patatras ! interj. şi adj.. fără. pauperizare pauvre s.f.m. fabri­ cant de parfumuri pari s. caldarîm. şi adj. m . -enne s. părintesc paternellement adv. piele pêche * s. zău ! parc s. c u v î n t . palmă (a mîinii) paupérisation s. traversare . răbdare patiemment adv.m. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. şi adj. partid participe s. a r ă s p l ă t i pays s. şi adj.m. păcătos pêcheur. v o r b i r e . pour quoi^-de ce n u ? .m. mauvais •>. participiu participer vb.»!. parachimic parachute s. patinaj patiner vb. -elle adj. deopotrivă. r ă b d ă t o r patinage s. pavaj pavilion s./. rămăşag parier vb. ~ bonheur din fericire . I I I a pleca.m.m. distracţie passif. de c ă t r e . sărăcie pavé s. -e adj. ţ a r ă . sărac pauvreté s. pavilion payer vb. cu răbdare patient. m. m . la dracu ! pardonner vb'. regiune p a y s a g e s .f. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . (pi. pentru că. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. à — a p a r t e . parte. h i r t i e . grădină parce que loc. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. à ~ de loup t i p t i l . a paria.e s .m.f. a apărea parallèlement adv. egal.m. îndeosebi. patiserie patron s. p a ş a p o r t . trecător passé.m. la fel parent s. a participa particulièrement adv.m. p a t e u . pachet par prep. I I I a p ă r e a . labă pâturage s. din . a parodia parole s. şi adj. ţ ă r ă n i m e peau s./.f.f.m. grăitor. -e adj.f.m.m. piersică pêche 2 s. cu excepţia partager vb. peisaj. mireasmă parfumeur. -ive adj. a împărţi parterre s.f. perfect parfaitement adv. buf ! pâte s. privelişte paysan .m. n u . în p a r t e partisan. a para paresseux. perfect parfois adv.m./. d e . paralel parapet s. so­ nor parler vb. în special. emfază patience s. patos.f. leneş parfait.f.m. a petrece passe-temps s. -e s.f.m. a ierta pareil. ~ ha­ sard d i n întîmplare . I I I a p a r v e n i . p a r a ş u t ă paraître vb.m. a î m p o d o b i . fiindcă pardessus s.m. pescuit pécher vb.f. m a i ales parties. con}.m. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. printre parodier vb. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. păşune paume s. fragment passant. a face prinsoare parisien. a p l ă t i . a patina pâtisserie s. a l u a t pâté s. m.m.-eresse s. p a t ă de cerneală paternei. şi adj. . a ajunge parvenu. a trece .f.f. p a r t e r . în parte partir vb.f.f. ţ ă r a n paysannerie s.m.m. p a s t ă . piersic pêcher 2 vb.f. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. parfum. a porni partiellement adv. -euse s. s t r a t de flori parti s.) documente. -le adj. pescar 530 . m./.f.rh. trecut passe-montagne s.papier s .m. a pescui pécheur. umbrelă (de ploaie) parasol s. {pi. parc. p a r t i z a n .f.-euse s.-ne s. stăpîn patte s. a vorbi parmi prep. şi adj. a păcătui pêcher 1 s. parapet parapluie s.f. m.m. p e . patron. pari­ zian parlant. -e adj.m. partidă partiellement adv.m.

f. populare peupler vb. în t i m p u l . ~. nepot petits-enfants s. — . I I I a permite 34* permission s. a se apleca pendant prep. pi. s t r ă p u n g ă t o r .m. pătrundere pénétré. cu greutate pensée s. a străpunge.m. fără greutate peintres.m. s. (în mod) perio­ dic périphérie s. şi adj. permisie perpétuel.f. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. pătrunjel persister vb.f. m i t i ­ t e l .f. (cu maj. greu pesée s. chiriaş (într-o pensiune) . a cîntări peste s. zugrăvire pelouse s. mon — dragul m e u . avoir — • a se speria. stăruinţă persévérant. perplex perroquet s. m. a se p i e p t ă n a peignoir s. veşnic perplexe adj. -e adj. p ă t r u n z ă t o r pénétration s. călugăr perfide s.a se s t r ă d u i . m.m.) à ~ de-abia.f. persan persécuter ^6. pedală pédant. (fig.f. perceptor percer vb. (fig. nepoată petit-fils s. faraon phare s.f. a zugrăvi peine s.m. m. -e adj.f. strălucitor. judecată penser vb.à -«./. a se înclina. perucă persan. pierdere pesamment adv.f. stă­ ruitor persil s. -elle adj. a se convinge .m. şi adj. (înv.f. m.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. (loc. halat de b a i e .f. şi 2.-e s. fără graţie pesant. pericol. nehot. sans ~ uşor. pedant peigner (se) vb. sclipitor petit. pron.f. -e adj. personaj. periferie périr vb. a se spînzura penetraţie adj. uşor de p ă t r u n s pénétrant.f. povîrniş perçant.f. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. perspicace persuader (se) vb.f.f. p i c t u r ă . c a m .f.m.m. adv. se don­ ner de la ->. persoană. I I I a p i c t a .pictor peintures. t r i b peuple s. far pharmaceutique adj. persoană importantă personnalité s. t a t ă . -e adj.-le s.o— încetul cu încetul petit-déjeuner s.f. a reflecta pensionnaire s. personalitate personne l. m i c .m. periodic périodiquement adv.m. persecuţie persévérance s. şi /. m. a găuri perche s.m. ciumă pétarade s. primejdie périodique adj. a-şi închipui perte s. -e adj. greutate .f. a p ă t r u n d e pénible adj.f. m. perspectivă perspicace adj.m.f. b ă t r î n frelig. a persista personnage s. capot (de casa) peindre vb. a persecuta persécution s. performanţă péril s.m.pédale s.f.f. de fiică) pétuner vb. farmaceutic pharmacie s. nepoţi (de fiu.) şi adj. p a n t ă . peluză. penibil péniblement adv.m. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala . frică. p u ţ i n . a-i fi frică pharaon s. m o ş . popor peuplement s. micul dejun petite-fille s. personal perspective s. à ~ près a p r o a p e . perpetuu. m. pensionar pente s. (în mod) p e n i b i l . -e adj. pă­ t r u n z ă t o r .) p ă r i n t e . conj.m.f. pajişte pencher (se) vb. perfid performance s. nimeni personnel. greoi. prăjină percher vb. pedeapsă .f.s.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. p ă t r u n s pénétrer vb. a popula peur s.f. papagal perruque s.f.f. c î n t ă r i r e . farmacie phénix s. perseverent.) descriere. a se căţăra perchoir s. şi adj. pasărea fenix 531 . I I a pieri permettre vb. a (se) gîndi. m i c u ţ . ) ascuţit perce-neige s.) a fuma peu adv. m. seminţie. gîndire. -e adj. -e s. (loc. c a n t i t a t e clntărită peser vb.f. ghiocel percepteur s.

-e adj. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. a fotografia photographique adj.m.m. fiziologic physionomie s. cameră pied s. a înjunghia p o i g n é e s . greutate poignard s. pionier pipe s. p l ă c u t .m.m.f. b u c a t ă . penaj plume s. ploaie plumage s. pană. plastic plat s. filatelie philosophe s. platformă plateau s. Încheietura m î i n i i poing s. t ă b l i ţ ă plastique adj. c u t ă . plăcere. hrana zilnică. fotograf photographier vb.m. à ~ pe jos piétiner vb. g r ă m a d ă . fotografie photo-électrique adj. p u n c t .m.m.m. fizică physique 2 adj. le ~. p l a s a t o r plafond s. -e adj. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . p i a n pic s.f. proiect plancher s. filozof philosophie s.f. fel de mîncare plate-bande s. m a i degrabă pneumatique adj.m. cîmpie plainte s. -e adj.f.f.f.f.m. p i p ă . pilot pinceau s. I I I a plăcea. sobă poésie s. şi adj.philatélie s. podiş plein. p l i c .m.f. l o c . m.m. plusvaloare plutôt adv. p n e u m a t i c poche s. săritură plonger vb. t a i n pivoine s.f. f. planetă plaque s. [loc. p o a l e . m . ) à ~~ perpendicular .f. p l a n . /. c u l m e ./. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s.m.s m i z a n p l i . / . strat de flori plate-forme s. a ploua pli s./. pour la ~ în mare parte plus adv. filozofie phoque s. injecţie. m a i .m. a fi agreabil plaisant. t a v a n plaindre vb. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. fosfor photo s. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s.m. din punct de v e ­ dere fizic piano s.m.f.f.vîrf . I I I a plînge.m. pinguin pioche s. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. jefuitor pilier vb. hazliu plaisanterie *. fizionomie.cel m a i r ă u pis adv. cea m a i mare parte .m. la mise en ->. / . a îndoi.m. a compă­ timi plaine s. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . a călca în picioare piéton s. fotoelectriu photographe s. -e s. a strînge plisser vb.f. cu pietate p i g n o n s . une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. de loc pointe s. învineţit . t î r n ă c o p . pensulă pingouin s. a plasa.f. buzunar poché.f. glumă plaisir s. pieton pieusement adv.m.f. lulea piqûre s.m. p u m n .f. / . p u m n a l poignarder vb. serviciu placer vb. focă phosphore s. piolet pionnier s. impers. piesă. fotografic phrase s. p i l ă . pistol pitance s. pisc. încărcat pleura s. hîrleţ piolet s. poetic poids s. m î n è r .m.f.m. poezie poétique adj. distracţie plan s.f. bujor p l a c e s .m. plafon. fizic physiquement adv.f. m a i m u l t . m a i curînd. p i a ţ ă . m a i m u l ţ i plus-Value s. p u m n point 1 s. ondulatul părului plier "b. m. şi adj. a jefui. peniţă plupart s. a prăda pilote s. m a i r ă u . a pune placeur. lacrimi pleuvoir vb. pUngere plaire vb. coama u n u i z i d .m. p l i n . a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. majoritate. pi. cazma. p l a t o u . penele unei păsări. înfăţi­ şare physique 1 s.m. frază physiologique adj. a se încovoia pluie s. m a i rău . n u . plonjon.m. zbîrcitură . planşeu. m. picior.f. a î n d o i .m. -euse s. -»• de vue punct de vedere . farfurie . A se cufunda ployer vb.f. r i d . placă.f. plus plusieurs adj.f. a plisa plongeon s. podea planete s. prendre ~ a lua loc. ~ atomique pilă atomică pillard.m. adv.

m ă r . poştă poste 2 s. populaţie popu!eux. cu exactitate pont. u m ă r u l obrazului pommier s. pralină praticable adj.m.cu t o t u l . portofoliu portemanteau s. poliţie poliment adv. uşă portefaix s. practicabil . precauţie précédent.f. -elle adj. m ă r u n t ca p r a f u l .m. -e adj. p u d r ă poudré.m. {bot. a împinge . cu condiţia ca. totuşi. p i e p t .)». praz poirier s. posesiv possible adj. oală potage s. pour tout *. pod. exact ponctuellement adv.) p ă r poire s. cu fast ponctualité s. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. cu toate acestea pourvoir vb. h a m a l portefeuille s.m. în mod politicos polisson. politeţe politique s. -e adj. a fur­ niza pourvu que loc. precedent précéder vb. peşte poitrines. porţie portrait s. p u n c t u a l . s.f. a poseda .f.m./. a se năpusti précis. praf poussiéreux. a pune. precis.f. a o duce porteur. (poetic) roşu. porţelan porche s. conj. (în mod) popu­ lar populariser vb.m. f i n . adu­ cător portière s. -e adj. n u m a i să poussée s. a preceda précieux.m. -euse adj. -e adj. stîlp pouah ! interj.f. m. prăpastie précipiter (se) vb. pentru ce pourri. -ère s. p u r t ă t o r .-euse adj. piper pole s. p u n c t u a l .f.f. a practica.m. I I a putrezi (şi fig. posibil. I I I a prevedea. puseu pousser vb. cuier porte-mine . ştrengar politesse s. urmărire poursuivre vb.) pompeusement adv.) poursuite s. p o a r t ă .f. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. a puncta . potasiu poteau s. la. politică politiquement adv. potasă potassium s. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. v a s . t i n d ă port s.f. a se repezi.m. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. l u s t r u i t . -onne s. pentru. a însemna . în mod precis. sînge pourquoi conj. p u i (de găină) poumon s. mazăre poisson s.f. -e adj. găină poulet s. invar.m.m. posesor possessif s. p o r t o f e l . cuse adj. a p u r t a . pompă (şi fig. m.f.) pourrir vb.f. {bot. policlinică polygraphique adj. tocmai 533 . pol poli. foarte p o p u l a t porcelaine s. plămîn poupée s. praf. I I I a putea praline s. politicos police s. scump précipices.f. p l ă m î n i poivre s.f.f. de ce. I I I a u r m ă r i pourtant adv. m. portic.f. p u d r a t poule s. preţios.m. acces.m. în t o t a l potasse s. m. pară pois s. punte populaire adj. a se înălţa poireau s.«.f. si­ gur .f. s p r e .f.f. prăfuit. a îmbrînci poussière s.pointer vb. a p o p u l a r i / a population s.m. exact précisément adv. poziţie posséder vb. şi adj. în mod pompos. c i o r b ă . m'. a duce se ~ a se s i m ţ i . portaiportion s.m.m. ~ de terre cartof pommette s. . a domina possesseur s. portret poser vb.m.f. / « .m. păpuşă pour prep. şi adj. creion a u t o m a t porter vb. ptiu ! pouce s.m. m. -euse s.f. port portail s. degetul gros de la mînă p o u d r e s .f. pulbere . popular populairement adv.f. m. plin de praf pouvoir vb. putred (şi fig. p u r p u r ă . portal porte s.f. a profesa précaution s. post. ni.m. a aşeza position s.) m ă r pompe s. serviciu pot s. poligrafic pomme s. / .f. portieră portier.f.f.

-e adj. a pregăti. I I I a făgădui. -e adj. p r u d e n t prune s.préconiser vb. -e adj. I I I a î n ş t i i n ţ a . cadou. m i n u n e prodigieux. a p r o x i m a t i v prescrire vb.m. grăbit pressentir vb. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial.presa. -le adj. problemă procéder vb. -e adj. s. privilegiu prix s. director de liceu prudemment adv. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. primăvară prison s. corect. -e adj.m. cum să (se) pro­ cedeze prénom .f. p r e m a t u r (şi fig. aproape. prezent présent s. adînc profusion s. apăsare prêt. a d î n c profondément adv. III a prezice.f. preşedinţie président. profesor profession s. a strînge . lipsă priver vb. promisiune promettre vb.f. i n i ţ i a t o r promptement adv. -ière adj. de aproape prodige s.f. I I I a presimţi presser vb. I I I a l u a . m. a propune propre adj.m. la -». îndată prononcer vb. I I I a produce. pretoriu preuve s. principal printemps s. a priva (de ceva). d o v a d ă .m. proverb providence s.m. a da cu î m p r u m u t . prizonier privation s. şi adj.f.j.m.m. c a m .f.m. probabil problèmes. şi adj. u i m i t o r producteur. prevenitor.m. răsplată probablement adv. t i p a r . -euse s. profit profond. profund. a ruga primevère s. m. închisoare. providenţă province s. cu p r u d e n ţ ă prudent.f. vecin proche adj. p l i m b a r e promesse s. probă.f. aproape presqu'île s.m. c u v î n t proposer vb. -ière s. a apăra présidence s. a preconiza prédire vb. deţi­ n u t .f. presiune. a p r e z e r v a . a dovedi proverbe s. -e adj.f. a apăsa . a protesta prouver vb.f. provincie proviseur s. -ive adj. în mod profund.m. primordial prince s. p r i m i t i v . peninsulă presse s. -euse adj. t e a s c .m. belşug progrès s. p r o l e t a r promenade *. .f.f.f. a î m p r u m u t a ./». a proiecta prolétaire s. pretenţios prétention s. p r i v a ţ i u n e . m. a crea produit s.f.f.) premier. a pro­ mite promoteur s. a aver­ tiza préventif. I I I a pretinde prétendu. prenume préparer vb. produs professeur s. comment s'y •»• cum să (se) facă . pretenţie prêter vb.m.m.f.f. I I I a prevedea prier vb. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. apropia! . p r i n ţ principal. maşină de presat. d a r préserver vb. se •+• a se grăbi pression s.f./. -e adj. gherlă prisonnier. profesie profit s. proporţional proportionner vb. -e adj. a proporţiona propos s.m. premiu. pradă projet s.-ive adj. promotor.f. productiv production s. gata prétendre vb.m. a prevesti préférer vb. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj.-e s.m. a proceda procès s. -trice s. III a prescrie présent. p r e ţ . înda­ toritor prévenir vb. progres proie s.m. p r i m u l première s.v. vorbă. -ive adj. a trage cu urechea prétoir s. ziarele pressé. ~ Voreille a a s c u l t a . cu caracter împă­ ciuitor.m.f. premieră prendre vb. pro­ ducător productif. curat proprement adv. preşedinte presque adv. -e adj. şi adj. eiuboţica-cucului primitif. proces prochain. preventiv prévoir vb. şi adj. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. prună 534 .f. a prefera prématuré. -e adj. a prepara près adv. a p r o p i a t .m. pretins prétentieux. proiect projeter vb. c u r a t protester vb.m. producţie productivité s. -e adj.

ca să quel. nehot. vreun querelle s. a aprinde din nou ramage s. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron./. a reduce. -e adj.m.f. (fam.prunier . a scădea raccourcir vb. a se a l ă t u r a rallumer vb.s-. II a scurta. a răscumpăra raconter vb. cineva. gîlceavă questions. a ralia. rel.f. pulover punir vb. raţiune. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. ) nişte. p u b l i c a r e . de vreme ce puissamment adv.f. pupitru p u r ./. ceartă. înţepenire raifort s. m. m. a r a ţ i o n a . psst ! interj.fb. cine. cincisprezece quitter vb.f. m. purice pucelle s. 2. a întreba queue s. ce quoique conj. oricine.m.m. ciripit 535 . I I I a întineri ralentir vb.f. interog. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. rel.m. peron qualité s. pseudoştiinţă psitt. public publication s. aproape quatre adj. adv. a jefui raideur s. pron.f. radiodifuziune radis s. fecioară puer vb. care. după aceea puisque conj. chenzină quinze adj. ~ qn. (fig.m. orişicine quinzaine s. chestiune questionner vb. totuşi quart s. rafală raffermir vb.f. a povesti radieux. cu toate că quolibet s.m. apoi. p a t r u . r a d i u m rafale s. zilnic R rabattre vb. dreptate. a judeca rajeunir vb. u n i i . I I a încetini rallier vb. c î ţ i v a . strugure raisons.j. şină railler vb. uneori.f. forţă. putere puissant. l i m p e d e . a râspîndi puce s.m. v r e u n . pedeapsă pupitre s.m. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. a zeflemisi. coadă qui pron. pijama quai s. II a pedepsi punition s. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. cîteodată quelqu'un. deşi. a părăsi quoi pron. a agăţa . psst. ! public.m. v r e o . pe care . a publica. (pi. reclamă publier . (vreo) cincisprezece. prun pseudonyme s./. -ne adj. hrean rail s.m.m. -e adj. -e pron. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. I I a î n t ă r i . cauză. a încuraja raffoler vb. ce quelconque adj. nehot. sfert quartier s. care quiconque pron.f.s. chei.m.m. ~ même chiar dacă. radio . c o t i d i a n . î n t r e b a r e . a-i plăcea la nebunie rafler vb.) a ş t e r p e l i . p u b l i c i t a t e . s. III a coborî. p u r . r i g i d i t a t e . p u ţ pull-over s. oricît quelquefois adv. şi interog. rel.f. quelle adj. vesel radio s. cînd . glumă proastă quotidien. cartier quasi adv. -ique adj. nehot. pseudonim pseudo-science . oarecare quelque 1. şi conj. influent puits s. ce?. să. calitate quand adv. adj. p u t e r n i c . publica­ ţie publicité s.f. a p u ţ i puis adv. -euse adj. radios. r a ţ i o n a l raisonner vb. puternic puissance s.) a înjosi raccrocher vb.m. ridiche radium s.f. curat pyjama s.f.

a a d u n a . rar. recordmen) s. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. rassemblement s. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. călătorie . a ajunge din urmă ravir vb.m. a recita réclamer vb.) a se înse­ nina . reînarmare réduit s. -e adj. recoltă récolter vb. p l i n . reflectare. a r e t r i m i t e recherche s. efectiv réchauffer vb. p u ţ i n comun réfléchir vb. a recomanda recommencer vb.m. p l i m b a r e . a înveli récrire vb. a întoarce randonnée s. reacţionar redoute s. I I a reacţiona redouter vb. spiţă (de r o a t ă ) . cercetare . m . a re­ dacta din nou rectification s. a d e v ă r a t réception s. I I I a p r i m i . a raporta . afectat . Ioc retras rebelle s. radiere récit s. -e adj. a căuta din réflecteur s. -le adj. . a reînchide recherché. I I I a scrie din nou. a se teme de ceva réaliser vb. a reedita récepteur s. rebel rééditer vb. I I I a culege.m. rar rarement adv. a readuce. f.) faire table rase a face t a b u l a rasa.m. a critica . I I a r ă p i . a se linişti rat s. vărgat rayon s. m.f.m. III a reflecta. a cere cu insistenţă reclus s. a a m i n t i .f. a reîncepe. a căpăta réellement adv.ramasser vb. şi adj. persoană care trăieşte de­ parte de lume. a încălzi réexpédier vb. m.m. a nu mai ţine cont de ce a fost. I I I a recunoaşte. r a p o r t rapporter vb.m. singuratic récolte s.m. a cugeta rechercher vb. recunoscător reconnaître vb.f. f. în mod real. m.m. a recopia r e c o r d s . a strînge. a redacta redingote s. a se linişti rassurer (se) vb.f. t î r c o a l ă . a se réaliste adj. realism redresser (se) vb. c h i t a n ţ ă recueil s. reducere réarmement s. s t r ă l u c i r e . a aduce .f. rectificare. corec­ tare reçu s. redingotă redire vb. a se lega.f. r a z ă . culegere recueillir vb. -e adj. a redresa réalisme s.) a u r m ă r i reflet s. a strînge rasseoir (se) vb. real. record recordman (pi. a aduna reculer vb. ajutor de portărel recouvrir vb. m. a aşeza. repede rapidement adv. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. raion rayonnement s. reflector n o u . {jur. a se îndrepta. [fig. a relua récompenser vb. a re­ peta . a mărturisi reconstruire vb. r e c e p ţ i e . a se alipi rattraper vb. I I I a realege recevoir vb. I I I a spune din nou. a rîndui rapide adj. realist ridica réapparaître vh. a reclama. r ă z v r ă t i t . a rechema . à refaire vb. a răs­ plăti reconnaissant. a apropia rare adj. a coborî din nou rédiger vb. m. III a reconstrui recopier vb. şobolan rattacher (se) vb.m. a recompensa. a realiza redresser vb. povestire réciter vb. [loc. căutare .m. r i n a . trouver à ~ a găsi réaction s.) à ~ a d m i r a b i l . r e d u t ă réagir vb. a culege ramener vb. a prinde. re­ cordman recors s. recepţionare réélire vb.m. a a d u n a . -e adj. şir ranger vb.m. adv. repede rappeler vb.f. a da înapoi redescendre vb. m i n u n a t rayé. III a acoperi din nou.f. rang s. a cerceta . reflex 536 . rareori ras.m. adunarè de oam e n i . (fig. m receptor réel. a recolta recommander vb. a î n c î n t a . I I I a reapărea réduction s.f. se ^ a se referi rapprocher vb. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s.

a r e p u r t a remuer vb.) refulare réfractaire adj. 1. a î n t î l n i rendormir vb. şopron remonter vb. II a î m p ă r ţ i . [despre plante) a creşte reprendre vb. vulpe rencontre s. a m u l ţ u m i remettre vb. r e n u m i t renoncer vb. I I I a răspunde repos s. a înmîna remises./. a amîna repaître vb. întărire renommé. I I I a î n a p o i a . domnie régner vb.m. loc de întîlnire rendre vb. répliquer vb. ridicare relire vb./??. observaţie remèdes.f. a răspunde répondre vb. -e adj. a arunca din nou./. r e p e t a r e .) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 .m. a arunca înapoi rejoindre vb. a pleca din nou répartir vb.f. în mod regulat rein s. regularitate régulièrement adv.f.m. a se odihni repousser vb. ni. I l a u m p l e . a repara. c u t ă . I I I a împreuna réjouir vb. leac remédiable adj. a călca rufe repentir (se) vb. a reîncepe rénovation s.f.f.m. remediabil remercier vb.m.m. a înlocui remplir vb.m. I I I a se căi répertoire s. refuz refuser vb. se — . linie. reglementare régler vb. a urca.m. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. r e p a r a r e . regret regretter vb. repertoriu répétition s. refractar.a se duce la renfermer vb. i n t î l n i r c .m. adv. registru. ţ i n u t registre s. I I a bucura.f.] sale reine s. remitere . m . r e p r i z ă . represiune reprise s.m.f. a face rnari servicii cuiva .) ascunziş.m. renaştere renaître vb. a relata relation s.ro. a* reface repartir vb. p r e d a r e . ştafetă relater vb. a (se) sui din novi . m. regină rejeter vb. a repartiza repas s. 2 . •«. a reda . I I I a răspunde p r o m p t . a întregi remporter vb. m. întîlnire rencontrer vb. a povesti. a inversa renvoyer vb. [pi. a se î n t o a r c e . a se refugia refus s.. condică règle s. a reînnoi . meterez remplacer vb. remiza .de grands services à qn.f. a p r i v i . reînnoire renseignement s. (fig. nesupus r e f r a i n s . a reflecta refluer vb. reni a b i l i t a t e rentrée s. a orîndui règne s. a t r i m i t e înapoi. a se uita régime s. mîncare repasser vb. riglă. r a p o r t relèvement s.f. I I I a luci. privire regarder vb. a răsturna . (loc. a î m p l i n i . se ~ a se hrăni réparations. remediu. I I I a adormi din nou rendez-vous s. I I I a renaşte renard s. a ascunde. relaţie.f. reîncepere rentrer vb. a străluci remarquable adj. repetiţie repli s./. a refuza regard s. a regreta régularité s. regim régiment s. refren réfugier (se) vb. masă. a cuprinde renfort s. m. a reglementa. r i n i c h i . I I I a reciti reluire vb.f. a întoarce un ceas remous s. r e g u l a m e n t . a reprezenta répression s. regiune. a se informa rentabilité s. m. r e l u a r e . I I I a pune la Ioc. r e p a r a ţ i e réparer vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb. a înveseli relais s. a domni regret s. regulă règlement s. a mişca renaissance s.9.f. a respinge . m. (med. deschidere. a repeta . I I I a relua représentant s. releu. m.m. vîrtej de apă rempart s. informaţie renseigner (se) vb. a r e n u n ţ a renouveler vb. regiment région s.m. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a replica. remarcabil remarque . a inspira r e p u l s i e . odihnă reposer (se) vb. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a cîştiga. I I I a p a ş t e . a trece din nou prin . m. respingere.refléter vb.f.m.

rest rester vb. răsuflare respirer vb.f. om ridicol rien 1.f. perdea ridicule s.m. I I a r e s t a b i l i . a se întoarce. roman 538 . 2. III a r e v e d e a . m. II. a se întoarce rêver vb. rechizitoriu. a da tîrcoale roi s. şi adj.f.f. II a reuşi rêvasser vb. rever. mijloc de t r a i restaurant s. nimic. (fig.f. rechiziţie réquisitoire s.f. rezumat résurrection s.m. rezistenţă résister vb. din belşug richesse s. rege rôle s. r e s t a u r a n t reste «. rochie roc s. reve­ dere . însă­ nătoşi'«s retard s. a respira resplendir vb. întîrziere retardataire adj. I I I a reveni.m. a se răscula. I I I a rîde rire s. I I I a răsuci retour «. m a l . IJ a răsuna retenue s. respiraţie. a opri retentir vb./.f. orez robe s. a expune retraite s. discreţie.m. felinar (de stradă) revers s. re­ ţinere retirer vb. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . a se revolta révolution s.m.m.f. a clăti riposter vb. stîncos rôder vb.m. st încă rocher s. a amîna retenir vb. grupare réunir vb. a întîrzia . m. pensionare. rîs risquer vb.f. b o g a t . faire le •«. rimă rincer vb. a solicita réquisition s. -euse adj. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. revolver revue s.olvare résoudre vb. resursă. vis revendication s. a rezerva réservoir s. republică requérir vb. re/. [fig.m. m. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. restabilire.f.m. a semăna. a-şi întoarce capul retracer vb. [loc. nehot.m. a rezista résolu. a acoperi revoir vb. m.) încercare.f. a riposta rire vb. revoltă r é v o l t é .m. bogăţie ride s.m. înviere rétablir vb.m. r e z u l t a t résumé s. I I I a r e ţ i n e .m. fleac. reţea réserve s. a î n t r u n i réussir vb.f. r e t r a g e r e .m. a reproşa république s. II a apuca iar ressembler vb. respectuos respiration s. a visa réverbère s.a face pe bogatul richement adv.f. . (fig. III a îmbrăca din n o u . être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. nenorocire revêtir vb.reprocher vb. întîrziere.f. zbîrcitură rideau s. -euse adj. adv. h o t ă r î t résolument adv. a l i p i r e . a regăsi r é u n i o n s . I I I a chema. a r ă m î n e résultat s. reunire. răsculat révolter (se) vb.m. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. rezervor résider vb. parter (la casă) ricanement s. rezervă réserver vb. revoluţie revolver s.m. r e v e n i r e . a se ase­ măna cu ressentir vb.m. I I a r e u n i . rol roman s.m. rid.f. a retrage retordre vb. rînjeală riche adj. a m u t a din loc rez-de-chaussée s.m. s. a sufleca retrouver vb.e s. pron.m. / . amînare retarder vb. revistă révulser vb. ţ ă r m r i v i è r e s.) critică violentă réseau s. s. a deplasa. r i d i c o l u l . a avea r e ş e d i n ţ a . pensie rétrécir vb. întoarcere. m. a sta.f. / .m.) a Consta résistance s. întîrziat . ţeapăn r i m e s . rîu riz s. a visa cu ochii deschişi rêve s. / .f. înapoiat retardement s.m. r ă m ă ş i ţ ă . I I I a r e s i m ţ i . revendicare revenir vb. a trasa din nou. m. bogat. h o t ă r î r e . I I I a rezolva respectueux.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. -e adj. a risca rive s.f. a simţi ressource s. m o d e r a ţ i e . a s t r i m t a (şi fig. ) retrousser vb. au ~ la revedere révolte s.

sacru sacrifice s. horă ronfler vb. panglică r u d e adj. m.j. s a l i n i t a t e . a r o a d e . sfinţit. sănătos saint..f. sabie sabrer vb.f.m. sabotor sabre s.j. roşcat. a săra salinité s. m. romînesc.e adj. regat r u b a n s. d r u m . .f.f.m. s a l u b r u saluer vb./. a curge şiroaie. t r a n d a ­ firiu. -euse adj. şiretenie. -e adj.f.m. -euse adj.f.) hazliu saler vb.m. bluză ciobănească route s. m. 2 . sîmbătă sang s. aspru. fără santé s. a n o t i m p salade s. a sforăi ronger vb. primele no­ ţiuni r u e s. (fig. trandafir.m. -e adj.f. s.) a măcina rongeur. odaie. a înţelege saison s.m. a saluta salut s. r o t u n d ronde s. salut Salve s. suspin sans prep. privighetoare rotation s. r i t m a t S gable s. s. (fig.m. m. a face sul r o u m a i n . r i t m . salvă s a m e d i s . şi adj.m. înţelept sagement adv.) necorect s a l é . roată rouge adj. şi adj. a sparge r o n d . romantism rompre vb. a lua sînge . (pop.m. măsură r y t h m é . sos. jertfă safran s. şiretlic rythme s.m.m. a r u i n a .f. sînge sanglant. pîrîu ruiner vb. r u p t u r ă ruse s. r a n i ţ ă . satiră satisfaction s. brad sardine s. cu înţelepciune sagesse s. stradă ruisseau s.m.f.m. satelit satin s. m . rotaţie rôti s . » . -e s. adj.m.f. a lovi cu sabia sabreur s. ~ à main po­ şetă sacoche s. spadasin sac s.f.m. hohot de plîns. I I a (se) înroşi rouler vb. g r ă t a r . nisip sablonneux. concentraţia sării în apă salir vb. rupere. -e s. sfînt saisir vb.f. s ă n ă t a t e sapin s.f. r u d i m e n t .m. salon salubre adj.f. (fig. -e adj. m.f. încoronare a unui suveran sacré -e adj. m. sănătos. rupture s. satisfacţie satisfaire vb. ~ à manger sufragerie salon s. s ă r a t . cale r o u v r i r vb. friptură (la tavă) rôtir vb. -euse s. ) chinuitor. a distruge ruer ( s e ) vb. m . m. a singera . regal royaliste s.f.f.f. roşu rougeur s. s a l ă .m. limba romînă rouppe s. nisipos saboteur. sardea satellite s. mistuitor rose 1. ». salată salaire s. I I I a redeschide roux. însîngerat sanglot s. şi adj. zeamă 539 .m. rousse adj. {fig.f. s a l v a r e . I I a m u r d ă r i salle s. -e adj. a fi lac de. rozător . a frige rôtisserie s. sacoşă sacre. roz roseau «. regalist royaume ». m . I I I a satisface sauce s f.) romîn . sf'înt. (eu maj. roşcovan r o y a l . trestie rossignol s. romancier r o m a n t i q u e adj.m. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. roşeaţă rougir vb. adj. şofran s a g e s . m u r d a r . satin satire s. I I a prăji. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s.romancier s. -e adj.f.j.. ungere.) a stoarce (de bani) sain. salariu sale adj.ni s a c . I I J a r u p e . greu r u d i m e n t » .f. romantic r o m a n t i s m e s.f. m. înţelepciune saigner vb. I I a a p u c a . a sesiza. sîngeros. a rostogoli .

pricepere savon. 2. m. a pecetlui. — à barbe săpun de bărbierit savoureux.f. m. slugă. m.m. «. pecete sceller vb. sens.m. prosop. salvator savant s. doar sève s.m.f. -elle adj.f.f. simţ. secundă secouer vb. a scînteia scooter s.f.m. potecă sentiment s. secară séjour s.?.une rose a mirosi un trandafir séparation s. a pune şaua selon prep. ni. şarpe serrer vb. scepticism science s. ş e r v e t . a sări sauvage adj. s e d i u . m. a apăsa service s. septembrie séquence s. shampooings. ser­ vietă servir vb. m. m. scandai sceau s.m. a m i r o s i . cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. talpă semer vb.nt. a usca sécheresse s. a separa. sèche adj. (loc. • * > . singur seulement adv. a părea semelles. serios. m. a sta. uscăciune seconde s. gustos. cîrnat saucisson s. n u m a i .-euse adj. a avea sen­ sul de silence s.m. despărţire séparer vb. m. şedere într-un loc. aseme­ nea semblant s. delicios scandale s. găleată sec. papuc savetier s. sex.m. sare selle s. senzaţie sensationnel. semnal signalisation s. susan seul.»!. semicircular sens s.f. potrivit cu semaine s. m. linişte. brazdă 540 . secţie sécurité s.m. şedinţă seau s. dacă. scenariu scène s.m.-euse adj. linişte seigle s. III a şti.-ète adj. m. t a i n i c . s i g u r a n ţ ă . sectarism secteur*. salt. adv. real seringue s. a sigila scénario s. a scutura secourir vb. în caz că.m.m. s c a u n . sentinelă sentir vb. salvator sauveur s. seringa serpent s. III a s i m ţ i . a s e m ă n ă t o r . s a v a n t savate s.f. sculptor séance s.saucisse s.f. m. sentiment sentinelle s. m. a fluiera s i g n a i s . scuter scribe s. servitor sésame s.m. a salva sauveteur s. a p a r e n ţ ă . a t î t de siècle s.f. vas din porţelan de Sèvres sexe s. III a servi serviteur s. a a p ă r a . şampon si 1. ţechin (monedă de aur) sérail s. senzaţional sensible adj. a ocroti.f.f. săpl. m. a semăna semi-circulaire adj. -e adj. serviciu. a sprijini secret. ştiinţă scientifique s.f.f. siluetă sillon s. a sclipi. secvenţă sequin s. sensibil sentier. şa seller vb.f. sălbăticie sauvegarder vb. spălare a c a p u l u i . sigiliu. salcie s a u t s .f. mezel sauf prep. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. sevă sèvres s.m. m. scriitor. veac siège s.m.m. a însemna./. séjourner vb.m. a despărţi septembre s.m.f. cu excepţia saule s. scrupul sculpteur s.m. dibăcie. s ă p u n . copist scrupule s. tăcere silhouette s.m. a salva sauver vb. s c r i b . sector section s. m. s. a c u n o a ş t e . asediu siffler vb. semnalizare signifier vb. III a ajuta.m. sec. secol.f. conj. m.f. ) à — • anume savoir-faire s.m. conj. după.f. a strînge.f.m.ăinînă semblable adj. secret sectarisme s.m. funcţie serviette s. sălbatic sauvagerie s.m. scenă scepticisme s. serai sérieux. salam.f. a t î t . pantof uzat. şi adj. faire — de a se preface că sembler vb. afară de. judecată sensation s. uscat sécher vb. a şedea un t i m p undeva sel s.m. săritură sauter vb.

suflu.m. pantof souligner vb. a se solidariza solide adj. a gîndi. spaţios spatial. 2. a situa. simplitate singe s. sovhoz spacieux.m. -e adj. grijă.f. fel. m. îngrijire soir s. a subestima sous-ingénieur s.f.' a aşeza s k i s . en — que astfel că sortie s.m.simple adj.m. m a i m u ţ ă sinistre 1. în. p ă m î n t solaire adj. m . preo­ cupat soudain. soare solennel. spaţial speaker. faire du ~~ a schia snob s. conj. s c h i . -e adj. nerozie souci s.que î n d a t ă ce situation s. ii fait ~ e întuneric somme s. seară. a suferi . solid.m.m. s u m b r u . somn sommet s. s.m. solemnitate solidariser (se) vb. a s u p o r t a .) de ~ que astfel. sinistru.) soutirer vb.m. -te adj. speakerine s.f. privelişte sitôt 1.f. şoarece sous prep. a sprijini souterrain s.m.m. adj. poziţie. u ş u r a r e soûler vb. grijuliu . solar soldat s. a îngriji soin s.m.m. suferind souffrir vb. m. soluţie.m. soviet soviétique s.m. grijă soucieux.m.j.f. sete soigner vb. a b ă n u i souper 1 s. crainic (Ia r a d i o .f. so­ vietic sovkhoze s. solemn solennité s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv.f. socialism société s. -e adj. sudor souffle s. s u b c u t a n a t sous-directeur.m. a solicita solution s. îndată. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. soldat soleil s.f. a reflecta sonner vb. III a s e m n a . -trice s. suflare. social socialisme s. în caz contrar site s.m.m. adj. neghiob sottise s. sprijin./. (loc. adesea souverain.f.m.f. (cu maj. suprem s o v i e t s . s o l v a b i l i t a t e sombre adj. 2.m.m.m.) şi adj.m. a sublinia soumettre vb. subprefect sous-sol s. rezolvare solvabilité s. subsol sous-titre s. s u b . I I I a susţine. subdirec­ tor sous entendu s. amintire souvenir 2 (se) vb. s u m ă . surîs souris s.m. III a supune soupçon s.m.f. bănuială soupçonner vb. suveran. conj. s o i . simplu simplicité s. s u b t i t l u soutenir vb.m. a sufla. culme son s.f. a s ă t u r a . surdomut souriceau s.) en ~~ pe s c u r t . situaţie situer vb.f.m. a a d m i t e souhaiter vb. a ura soulagement s. a cere. sublocotenent sous-marin s. III a surîde sourire 2 s. a sustrage souvenir 1 s. s u b m a r i n sous-préfet s. dacă n u . societate soeur s. n e a ş t e p t a t soudeur. -e adj. sursă.f. mătase soif s. ieşire sortir vb. subterană soutiens.m.f. soră soie s. sufleu souffler vb.m.f. -euse adj. -euse s.j. III a îndura. izvor sourcil s.-euse adj. şoricel sourire 1 vb. [loc. subinginer sous-lieutenant s. surd sourd-muet s. sunet songer vb. prost.m. III a ieşi sot. cala­ mitate sinon conj. sprinceană sourd. -le adj. a ridica. î n ă u n t r u souscrire vb. prostie. -e adj. a dori .m. seară soirée s.f. serată sol s.m.»!. a î m b ă t a soulever vb. adv. răsuflare soufflé s.m. a sub­ scrie sous-cutané. m .m. soartă sortes.m. a răscula soulier s. supeu souper 2 vb. vîrf. -e adj. ă suna sort s. a supa source s.m.m. puternic solliciter vb. proptea (şi fig. -e adj. şi adj. subînţeles sous-estimer vb. la televiziune) 541 . a răsufla souffratit. snob social. ~. întunecos. î n c î t .

f. a suprapune supersonique adj.m. a suscita. a împovăra surclasser vb. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. surmenaj surmonter vb. I I I a urma s u j e t s . m a i aies surveiller vb. (/(g. m . a zbura deasupra sus prep. suprafaţă surfin. -e adj. statistician statue s. a subzista subtil. I I I a surprinde.f.f. urmaş succomber vb. sportiv spoutnik s.f. a suprima suprême adj. zahăr sucreries s. a asuda useur s.m. supraîncărcare surcharger vb.m. a îneca . stupoare stupide adj.m. deasupra sur. m o t i v superbe adj.f. I I I a supravieţui survoler vb. p e . sport sportif.f. supraproducţie surréaliste s. -e adj.)şi adj. / . s p o r t m a n . II a suferi. şi adj. a sta plecat. chin. stenodactilografă stock s. sugestie Suisse s. a stîrni suspect.f.f. adv. -e s. à coup ~.m. sudoare suffire vb. / . a subordona subsister vb. spontaneitate sport s. superior superposer vb. subiect. a supraveghea survivre vb. statuie sténodactylo s.f.m. -e adj.m. m. a susura.f.f. /. fără între­ r u p e r e . a atîrna peste surprenant.) bien ~~ desigur .m. -e adj. a inunda . {sport} a depăşi sûrement adv.) de -~ în şir. adv. a depăşi. m. a succeda. a sugera suggestif. pour ~~. stupid style s. sigur sûreté s. {cu maj. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . supliciu support s. surpriză surproduction s.-ive s. Elveţia suisse s. extrem de fin surgir vb.m.m. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. subtil. u r m a r e .f. pe. a îndura s u b l i m e s . -ive adj.m. (cu maj. cu siguranţă. se — a se întrece pe sine surpeuplé.m. stadion s t a t i o n s . -e adj. m. -e adj. suburban succès s. schelet stade s. simpatic 542 .f. m . a sta pieziş.negre­ şit surabondant. stil stylo s. m. a î n t r e c e . stoc stratagème s.-e s. {arte. surprinzător surprendre vb. sportiv sport uman s. -e adj. stilou subir vb. a veni după successeur s.) şi adj. pi. delicat sub urbain. spectator splendide adj. suprastructură supplément s. / .m. -e adj. a scufunda subordonner vb. elve­ ţian s u i t e s . [loc. sugestiv suggestion s. s u p r a n a t u r a l surnom s. peste. m . poreclă surnommer vb. a m u r m u r a syllabe s.m. a tresări surtout adv. -trice s. sublim submerger vb. n u m a i decît suivant. supliment supplémentaire adj.m.m. a încărca peste măsu­ r ă .spectacle s. suprem sur prep. dulciuri sud s. suspect susurrer vb. sputnic squelette s. a trece peste surnaturel. -le adj. suport.f. a suporta supprimer vb. şi adj.m.f. structură stupeur s. suedez suer vb. succes succéder vb. siguranţă surface s. a sucomba sucre s. a porecli surpasser vb. sprijin supporter vb. sigur. I I a se arăta (în depărtare) . stratagemă structure s. sud suédois.f. splendid s p o n t a n é i t é s . şi adj.m. a se isca surmenage s. consecinţă.m. s t a ţ i e . superb supérieur. staţiune statisticien s. s u i t ă .) suprarea­ list sursauter vb.f. (loc.f. succesor. mai cu seamă. tout de ~ pe loc. ) a se i v i .f. spectacol spectateur. silabă s y m b o l e s . m . simbol sympathique adj. lit. a isca.m. -e s. a mira surprise s. a fi sufi­ cient suggérer c i . şi adj.m. u r m ă t o r suivre vb. I I I a ajunge. fin. asupra susciter vb.m.f. supersonic superstructure s.

m. a t a c h i n a tard adv. m. tobă tant adv. simţul p i p ă i t u l u i .f. a c r o i . m. de ~. teribil terriblement adv. m. a tempera. ceaşcă tâter vb.f. p a t ă tâche 2 s. televiziune tellement adv. sf îrsit terminaison s. v r e m e . ţ i ­ pător taper vb. m. telegramă téléphone s. taur taxer vb. cocioabă taupe s. fraged.) sinonim synthétique adj.f.' sistem tabac s. a depune mărturie témoin s. a potoli tempête s. (gram. sintetic système s. a t a x a (şi fig.f. t e r m i n a ţ i e terminer vb. a t î t . à ~ la t i m p .f.f. vijelie temps s. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. tenis tentation s. m.f. l i p s ă . şorţ tache 1 s. defect fizic m o ş t e n i t .en — din cînd în cînd tendre 1 vb. astfel. terasă terre s. a se strădui tact s. I I I a tăcea talent s. a t î t t i m p . taluz tambour s.f. / .f.m. a termina terrain s.m. eu atît mai rău .f. eu întîrziere tare s. adineaori tapage s. astfel. m.f. t e r i b i l . încercare. aşa de. a gusta taudis s. a b a t e . cumpătare température s. curînd. a t î t de témoignage s.f. p a t ă m o r a l ă . m.a îngrozi 543 . a întîrzia tardif.f. t e n . a t i n d e tendre 2 adj.) comeseni tablier s. tîrziu tarder vb. ipocrit tas s. m. tehnician technique s. m a s ă .m.m. t e n t a t i v ă tenter vb. f. ) technicien s. sarcină tacher 1 vb. teroare. / .sympathie s. tablou t a b l é e s . / . culoare tel. cîrtiţă taureau s.f. telle adj. covor taquiner vb. m. a p ă l m u i tapis s. sindicat synonime adj. sindical syndicat s.m.-e adj.f. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. martor tempérance s. a colora teint s. teanc tasse s.f. simpatie symphonie s. simfonic syndical. g r ă m a d ă . ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. a t ă i a . a încerca tenue s'. m. gălăgie tapageur. cu dragoste tendu. a dovedi. m. n u a n ţ ă . m. III a ţ i n e . întîrziat tardivement adv. cusur tarte s. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a .) t a i l l e s . mărturie témoigner vb. m. simfonie symphonique adj. t u t u n table s. termen . m. p â m î n t terreur s. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. încordat tenir vb. m. -euse adj. de haute ~ înalt tailler vb. m.f. asemenea télégramme s. tehnică teindre vb. t e n t a ţ i e tentative s.f. en ~ que în calitate de ca tante s. culoare t e i n t e s . a rezista tiens ! interj. t i m p . furtună. a telefona téléphonique adj. zgomot. tartă tartufe s. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . comportare terme s. talent talus s. croitor taire (se) vb. nemaipo­ menit terrifier vh. -ve adj. -e adj.f. povîrniş. zgomotos . m. telefon téléphoner vb.m. telefonic télévision s. a p i p ă i . a tenta . I I I a vopsi. ţ i n u t ă .m. t a r ă . afectuos tendrement adv. mătuşă tantôt adv. m. tact (şi fiş. groază terrible adj.f. I I I a î n t i n d e . a p ă t a tâcher 2 vb. (inv. t a l i e . t e n t ă . teren terrasse s.f.

teoretician théorie s.f. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori.) tic-tac s.} starea a treia tigre. s t r î m b a t . ca.f.rn. à la ~ în fruntea textile adj. -»• de force realizare iscusită . încon­ jur . t r a d u c ă t o r traduire vb. m. il voit ~~ vede t o t . t i m i d . î n t ă r i t o r tonne . t i m p a n . ~ de vie fel. volum ton s.f. m. a ţese tissu s. t o b ă metalică timbre-poste s. m. (loc.) indiferenţă tiers état {ist. dîră. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. v î r t e j . I I I a suci. t r ă g ă t o r tisane s. tors tort s.) -~ à ~ pe r î n d . m o r m î n t tomber vb.f. t i t l u . a se r o t i tousser vb. m. strung tourbe s. tractor tradition s. . a trasa . e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. être en -«. -trice s. rînd pe r î n d .f. I I a t r ă d a . à •*• et à travers fără socoteală. termic thermo-électrique adj. / . totdeauna tour 1 s. à juste ->• pe drept c u v î n t . m. tic (şi fig.m. în întregime toutefois adv.f. ~ de main dibăcie . chin. mau­ vaise ~ uşuratic. a t r a g e . jouer un mauvais ~ à qn. -euse s. t e i . tizană (ceai medicinal) tisser vb. cu t i m i d i t a t e tir s. tonic. à ~ de în c a l i t a t e de. tragedie tragédien. a juca o festă cuiva . toile s. sucit . trădare trahir vb.m. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . floare de tei timbale s. rînd . a indica tract s. se ~ a se schimba. -e adj.f. adv.f. m. v o c e . -e adj. cîrpă tordre vb. termoelectric thèse s.m. strungar tournoyer vb. -esse s. nehot. a l a n d a l a torture s. se -»• a scăpa.rn.f. ţesătură titre s. a t u n a tonnerre s. schi­ monosit torride adj. n e d i s c i p l i n a t . t r e n . a ajunge l a . tigroaică tilleul s. m i ş c ă t o r . tragedian. phiză toilette*. sfios timidement adv.territoire s. vijelie tournant s. j u d e c a t ă .f. suferinţă tourmente s.m. t o n .-e adj. adv.rn. devreme.f. m. m. t o a l e t ă . a primi . (loc. ceai théâtre s. găteală toit s. a se descurca tireur.. m. volbură touriste s. m. a înduioşa toucher 2 s. cu t o t u l . cu t i t l u d e . diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. {Ut. pătlăgea roşie tombe s. teatru) t i r a d ă tirer vb. a î n t o a r c e . încălzire u ş o a r ă . m. t u r i s t i c tourment s.rn. şi pron. acoperiş tomate s. a î n v î r t i . ~ à tout vent a fi nestatornic. -ne*. chin. t e a t r u théoricien s.f.f. m. [fig. . orice. curînd touchant. p i p ă i t toujours adv. ocol. (loc. marcă poştală timide adj.) à ~~ pe n e d r e p t . m a n i e r ă tonique adj. a tuşi tout. t u r i s t touristique adj. impers. r ă u . c a p . t o r t u r ă torturer vb. teritoriu t ê t e s .m. t u r n tour 2 s. m.m. 544 . tonă tonner vb. actor de tragedie trahison s. t r a d i ţ i e traducteur.f. a c h i n u i tôt adv.f. adv.f. t o r i d torse s. a răsuci tordu. manifest. t i g r u . u r m ă tracer vb./. t u n e t torchon s. invar. verb. . a h ă r ţ u i trace s. t o t . mod de v i a ţ ă .) -»• en ridicule a ridicu­ liza. şi adj. trafic. m i n t e .rn. nedreptate .rn.f. tic-tac tiédeur s. t o m ./. afiş. a se preface tourneur s. teorie thermique adj. t u r b ă tourbillon s. m. teză tic s. t e x t i l thé s.rn. t i r tirade *. p u r t a r e . être en — a fi bine d i s p u s .a nu avea d r e p t a t e . negoţ tragédie s. cotitură tourner vb. I I I a traduce trafic s.f./. totuşi tracasser vb.m. a revela t r a i n s . p a g u b ă . î n v î r t i t u r ă . . a cădea tome s. a t o r t u r a . a a t i n g e .f.rn. avoir -».9. m.rn.rn. n e ­ ajuns . m .rn./.de a fi pe cale d e .

f. traversare traverser vb. -ette adf.m. ultraviolet uni. adj. a u d a .olan . t r i b u n a l tricher vb. m.f. a muri très adv. de •»• de prisos trot s.m. s./. vistiernic tressaillir vb.f. penibil tristement adv. a lucra travailleur. t r a m b u l i n ă trépasser vb. model. a t ă i a .f. în linişte transcrire vb. a traversa tremblement s. a t u t u i type s. (impers. p ă s t r ă v tsar s.f. foarte trésor s. (cu maj. lalea tulle s. m .f.-e adj.m.m.f. -euse s.m. t r i c o t a j ..) t r a m v a i tramway s. liniştit tranquillement adv. II a se u n i 545 . m. tranziţie transmettre vb.m. ~ tard prea tîrziu .m.f.». t r a m v a i tranche s. t r u s ă .m. t r i b u n tribunal s. unic uniquement adv. muncitor. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. şi adj. uniune unique adj. ceată trousse s. tricotare tricoter vb. sanic traîner vb. ~ de destul cu. a t r a t a traître.f.m. neted uniforme s. prep.m.) t r i t o n tromper (se) vb. izbîndă triple adj. a ucide tueur. t r a p trotter vb.m.f. a se afla truculent. t u t e l ă tutoyer y5. a găsi.m.m. t i p . t u l tunnel s.m.m. figură t y r a n s . [pop. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. t r î m b i ţ a ş tronc s.m. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.Jpacoste tulipe s. s.f. (mitol.m. n u m a i unir (s') vb. a transforma transit s..) a fi.m. a m u n c i . (loc. t r e m u r ă t u r ă .f.f. t r a n s i l v ă n e a n .traîneau s.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. -e adj. comoară trésoriers. dezbinare troubler vb.m. a merge la t r a p . ţ a r tuer vb. t r i s t . t r i p l u .pi. adv. u n i t . om al muncii travers s. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. a r m i s t i ţ i u .m. I I I a tresări tresser vb. l ă ţ i m e . être aux ~~ s de qn.m.m. /am.m. t r o m p e t ă trompette 2 s.--esse s. curmeziş. m. se ~ a se a f l a . potlogărie triste adj.-euse s. triumf.m. a găuri troupe s. b r u t a l truite s. cu tristeţe triton s. a zăpăci trouer vb. ţ i g a n .f.ţiglă.) şi adj. a t î r î . uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. felie.(/ig.m. trădă­ tor tram s. t r ă s ă t u r ă traiter vb. t i r a n . a înmuia tremplin s. t r i u m f ă t o r triomphe s.m.f.m. t r o t u a r trouble s.f. a omorî. r ă g a z .m.m. I I I a transcrie transfert s. a se înşela trompette 1 s.) de — s t r î m b . ulterior ultraviolet.e. ţigănesc U ultérieur. I I I a t r a n s m i t e transporter vb.m. a împleti trêve s. despot tsigane s. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. -e adj. şi adj. trişor tricotage s.m. ardelean travail s. a tricota trilogie s. (loc. t r u n c h i trop adv. a reteza tranquille adj. trilogie triomphant. a trişa tricheur s. a t r a n s p o r t a transylvain. întreit tripotage s. ucigaş tuile s. t u n e l tutelle s. lu­ crător. a t u l b u r a . transfer transformer vb. prea . -e adj. t u l b u r a r e . t r a n z i t transition s. m u n c ă . bucată trancher vb. lucru travailler vb.f.. b a n d ă . să încetăm cu tribun s. t r u p ă .

v u l t u r pleşuv veau s. ~ cosmique navă cosmică valable adj.unité s. pahar verrerie s.f. v a p o r .f.m. vînzător vendre vb. iluzoriu . a utiliza va ! interj. a verifica véritable adj. vineri vénération s.f. curajos vain. lacheu valeur s. în­ fumurat vaincre vb. a vărsa.) noroc. -e adj. seară (între cină şi cul­ care) . vi­ teaz valise s. universal université s. folositor utiliser vb. uz. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. valoare valeureux. este mai bine . vermut vernis s. v a n i t a t e vantard. a supraveghea veilleur s. a uza de usine s. a m e r i t a . vehemenţă véhicule s. -le adj. -e adj.m.m.) bicicletă vénal. veneraţie vengeance s. vehicul v e i l l e s . şi adj. -e adj.m.) il vaut mieux este preferabil. III a vinde vendredi s. m . răz­ bunător venir vb. rumen . avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . versant.) spoială./.f. u n i v e r s i t a t e uranium s.f.f.m. în mod vag vaillance s.-e s.m.m. urgent u s a g e s . înverzit verdure s. povîrniş vers 1 s. m. clacă veiller vb.m. vast vautour s. ajun veillée s.f. vapor vapeur 2 s. vacă va-et-vient s. / . verdeaţă vendTique adj.f. veridic vérifier vb.m. vers vers 2 prep.f. persoană care veghează veine s. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s.f. vărsat. -e adj.f. a d e v ă r a t vérité s. I I I a veni. curaj vaillant.m.f. vînzare ventru. a se folosi. de c u r î n d . vîlcea valoir vb.f. valiză vallée s.f.. cam la ora cinci verser vb. m . î n t i n s . (fam. venal. u n i t a t e universel. lustru véroles. v i n ă . v î n t .-euse s. II a înverzi verdoyant. spre.m. haide ! vacances s. sticlă. care se cumpără eu bani vendeur. paznic. sticlărie versant s.-euse adj. a veghea.f. mîl vase 2 s.f. il fait ~ este vînt vente s. lăudăros vanter vb. nu se compară cu vampire s. -le adj. (loc.f. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. a birui vaisseau s. verre s. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent.m.m. l a c . şi adj.m. vitejie. s.f. talaz vaguement adv. argint aurit vermouth s.. -eresse s. -e adj. du-te-vino vague s. vale vallon s. a d e v ă r .f. III a valora. v a l .m.m.f. a varia vase 1 s. vas. vapor varier vb. ça ne vaut pas. m. invar. abur. uraniu urgent. vienne verdir vb. uzină utile adj.f. adv. răzbunare vengeur. v i t e a z . -e adj. a t u r n a 546 ./.) en ~ într-adevăr vermeil. a (se) schimba . vază (de flori) vaste adj. v a s . veghe.f. vacanţă vache s. (fig.m. a ajunge. servitor. veghere. folosinţă user vb.f. III a învinge. a lăuda vapeur 1 s.m.f. a sosi. (impers.pi. valabil valenciennes s. viţel véhémence s. pîntecos.f.m. m. • — cinq heures a p r o x i m a t i v . nămol. către.m. (pop. burtos ver s.m. vampir vanité s. v a l o r o s . zadarnic .

r ă u villa s. à haute -~ cu glas tare . veşmînt.m./. scump. -euse s. -e adj.f.f.f. hoţ volière s. gol vie s. viaţă vieillard s. a vizita vite adj. şi adj. tom vouer vb. velă voir vb. à ~ basse pe şoptite . în v i a ţ ă vivement adv. -e adj. viteză vitrail s. vitrină vivant.f. virgulă visa s. în faţă . sacpu vêtement s. carne vice s. I I I a îmbrăca veuf. viconte victoire s. -e adj.f.m. v i c i u . vioară virer vb. violetă. a vira . a ochi. verva vestes. violenţă violent. veritabil vraiment adv. iute vigilance s. vizită visiter vb.f. în adevăr.f.m.) diateză voi 1 s.f. mon ~ dragul meu vif. oblon voleur.m. cu vioiciune vivre vb. vitraliu vitré.m. b ă t r î n . vive adj.f. în comparaţie cu viser vb. a făgădui prin legămînt .vert. veuve s.f. m.m. -e < dj.) a închina. r ă m ă ş i ţ ă .f.m. vestibul vestige s. sat ville s. s i m ţ u l văzului 547 .m.m.f. ameţeală verve -s\/.) drag.f. vestigiu veston *. m. (fig.f. în mod violent violence s. viorea violon s. feuille ^e foaie volantă volée s. veterinar vêtir vb. şi adj. defect vice-président s.m. -euse s. vocaţie voici prep. [fam. vedere. moş vierge s. bucuros. b ă t r î n . va­ gon voix s.f. m. viu. adj.m. m.m. victorie vide s. a fura volet s. fecioară'. colivie mare volontaire adj.f./. I I I a trăi vocation s. m. -e s. virgin (a). vestă vestibule s. -e adj. cale. viţă de vie vilain.f. a zbura voler 2 vb.f. oţet violemment adv. violent violette s. apro­ piat voiture s. vicepreşedinte vicomte s. pasăre de curte volant 1 s. a se învîrti virgule s.f. volan volant 2 . iată voile s. volum. iu­ b i t . t r ă s u r ă . -e adj. vin vinaigres. d r u m (şi fig. glas.f. -e adj. m. de bună voie volume s. m u r d a r .f. en ~ ă qn.) voilà prep. haină vétérinaire s. peste d r u m . iute. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. v i r g i n ă .f. (gram.f. vertebră vertige s. vieil. vecin. zbor voi 2 s. vigilenţă vigne s.) v ă d u v i t de viande s.m. viză vis-à-vis loc. v ă d u v .f. haină (pînă în talie). a v o i . veston. si adv.m.f. vocală vrai.f. a avea pică. a d e v ă r a t . neîntinat(ă) vieux.m.m.f.m.f.m. n e c i n s t i t . I I I a vrea.f. verde vertèbre s. vieille s. voce. furt volaille s. repede vitesse s. prep.m. voluntar volontiers adv. I I I a vedea voisin. v i u . cu geamuri vitrine s. cu adevă­ rat vue s. vilă village s. călător voyelle s. a u t o m o b i l . (fig. iată voie s. a ţinti visite s. a călători voyageur.m. necaz pe cineva voyager vb. şi adj. bătaie zdravănă voler 1 vb. z b u r ă t o r .m. u r m ă . oraş vin s.

acolo.m. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. rant vagon-restauweek-end s. {pop. m. iaht zèbre s. la aceasta yacht s.m. vagon wagon-restaurant g.w wagon s. zebră zéro s.) d r a c e ! la n a i b a ! .m.) zut! inierj.m.m. pron. zero (şi fig.

549 . apporter apă s. anecdote /. b l a n c . această adj. bleu. couvrir III amuzant adj. air m.m. aceea pron. près agricol adj. a d m i r a t e u r m. affecté.pi. a p p a r t e m e n t m. arhitect s. vivres m. artă s. armée /. p r e s q u e . assurer alianţă s. s'affirmer aplica vb. -elle anatomie s. . défense /. près. devenir I I I ajuta vb. aer s.. celui-là. à la maison aluneca . agricole aranja vb. montrer arbore s. an m. a m b u l a n t . afectat adj. artist s. a r r i v e r . jeter alb adj. ambulant adj. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. animat adj. aparat s. acum adv. -e activ adj. rappeler acolo adv. pro­ aniversare s. -ve aproape adv. ici ajun s. p a r a î t r e I I I . apăra vb. -e adînc 1. admira vb. écouter. a m u s a n t . -e apărea vb. a t t a c h e m e n t m. autre acasă adv. accident m. également aies (mai) loc. obéir II alege vb. aplauda vb. a n i m é . acoperi vb. a l i m e n t m . année /. adresse /. alliance / . a m é r i c a i n . défendre I I I aeroport s. -e acest. vérité /. arbre m. suffire I I I . fondément anotimp s. aduce vb. arăta vb. albastru adj. aider articol s. saison / . alături prep. adv. anniversaire m. artiste m. agréable aprilie s. a r t m. avril m. a d m i r e r antagonist adj. -e acela. choisir II aseară adv. aspirator s. enrsuite. aéroport apărare s. a p p a r e i l m. certain. m a i n t e n a n t anecdotă s. profond. arranger agricultură s. ajunge vb. armată s. a p p l i q u e r afla vb.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. actual adj. agresiv adj. adevăr s. eau / . vb. là-bas ameţeală s. adresser apartament s. architecte m. veille /. aiguille / . ce. à côté arunca vb. a n t a g o n i s t e admirator s. -ve an s.. cet. -e adresa vb. -e asculta vb. courir I I I asemenea (dej loc. adv. ac s. agressif. apprendre III apoi adv. adj. celle-là american adj. vertige m. anumit adj. aspirateur m. -e. à peine aliment s. glisser accident s. aide / . hier soir alerga vb. 2. épingle / . alt adj. adresă s-. . -che aruncare s. l a n c e m e n t m. puis agreabil adj.. agriculture / . article m. a c t u e l . a p p a r a î t r e III afecţiune s. aici adv. après. ajutor s. surtout asigura vb. a n a t o m i e / . adv. cette aminti vb.affection/. actif.

campion s. atinge vb. -e bluză s. buchet s. blazat adj. t a n t atletism s. bucată s. comme cadou s. vie Llie bea vb. cause / . vieux. bărbat s. . aur s. que 550 . capitală . fil m. salle de bains / .-s. riche bogăţie s. bureau m. carte (postale) /. -e blînd adj. asseoir I I I aştepta vb. cuisine /. vieil. bunică s. bucătărie ». ouïe / . că conj. bucura (a se) vb. 2. bicicletă s. chambre / . bicyclette / . adv. argent m. voie / . -ve atenţie s. bilet s. care pron. fauteur august s. boulevard m. avoir aventură s. bate vb. blond.9. automobil s. a t t a c h é m. douce blond adj. cas m. pour ca 2 adv. mouchoir m. azi adv. billet m. livre m. âprement aţă s.. athlétisme m. avion m. chapitre m. blouse / . capitalism s. â p r e . chaud. caractère ni. cadeau ni. a u t e u r m.. malade m. abricot ni. cap s. maison /. carte s. casă s. boire I I I beretă s. o r . a u t o automobile / . atît adv. tète /. entendre I I I avea vb. attentif. boală s. auxiliaire m. ca 1 conj. aşa adj. aţiţa vb. qualificatif m. balcon m. béret m. morceau ni. bon. capitalisme m. pomme de terre / . homme m. richesse /. caz s. avion s. auz s. t e l l e m e n t aşeza vb. a u j o u r d ' h u i baie s. garçon m.aspru 1. a v e n t u r e f. a t t e n d r e I I I ataca vb. -e cale s. maladie / . doux. viande / . grand-père m. cauză s. jouir jouir II bulevard s. capitalist adj. caiet s. grand-mère /. m . a t t i t u d e / . bun adj. bine adv. capitale / . bogat adj. atent adj. bien birou s. capitaliste capitol v. bonne bunic s. cameră n. autor s. caracter . bouquet m. a t t a q u e r ataşat s. calificativ s. balcon s. bătrîn adj. bani s. băiat s. adj. champion m. cald adj. août m. broşa s. auzi vb. a t t e i n d r e I I I atitudine s. chair / . a t t e n t i o n / .pi. bibliotecă s. caisă s. b a t t r e I I I batistă s. qui c a r n e s . inciter aţîţător s. cartof s. bolnav s. broche /. auxiliar s. cahier m. bibliothèque / . blasé.

combien cîtva num. conduce vb. vt. arbre m. comentator s. coin m. . l ' a u t r e ceaşcă s. conjuguer consacra vb. . primevère / . fidèle' creier s. cohésion /. copil s. cyclisme m. ciel m. cetăţean s. cravată s. que. b â t i m e n t m. lire III ciuboţica-cucului s. céréale /. comique comis adj. colaborare s. édifier contempla vb. chimiste m. considération / . célibataire m. enfance f. comercial adj. cotlet s. citi vb. crâne m. adj. cercel s. correct. classique clică s. grandir I I . tomber călător s. côtelette / . classement m. 2. cîmpie s. concours m. colier s. consimţi vb. cime / . quelque clădire s. boucle d'oreille / . creşte vb. 2. champ m. cosmique costa vb. celălalt pron. enfant m copilărie s. pousser. considérer consideraţie s. créer creastă s. bâtir I I . bas m. cer s. compiler compune vb. q u a n d cïnta vb. -e contribuţie s. -e comic adj. montre / . c h a n t e r . adv. ciorbă s. corbeille / . şi adj. instant m. honorer cinstit adj.. a u g m e n t a t i o n /. clar 1. c o n t r i b u t i o n / . colţ s. dîner m.f. adv. conditionnel m. collier m. citoyen m. collaboration / .s'. gagner cît adv. création / . congrès m. foyer m. même chimist s. craniu s. coûter coş . côte / . communisme m. cravate /. vi. -e ciorap s. collègue m. -e. adj. chien m. correctement corespunde vb. clasă s. cinéma m. coleg s. croire III credincios adj. voyageur m. 551 . coiffeur m. demander cereală s. concurs s. crede vb. concert m. penser. chercher ce pron. potage m. cine pron. -e compila vb. cină s. cercetare s. tasse / . condition / . charbon m. şi adj. cerveau m. comunist s. q u e l q u ' u n cinsti vb. clair. cînd adv. cămaşă s. clasic s. clairement elasament s. cere vb. cămin s. -e confunda vb. circula vb. corect 1. cerise /. creaţie s. communiste concert s. recherche / . cerc . élever creştere s. consacrer considera vb. comunism s. circulation / .cădea vb. ceva pron. coeziune s. cîine «. circuler circulaţie s. heure / . qui cinematograf s. c o m m e n t a t e u r m. ciclism s. clipă s. căuta vb. copac s. consentir I I I construi vb. quelque chose chema vb. commercial. cărbune s. crea vb. accrois­ sement m. c o n t e m p o r a i n . cercle m. contempler contemporan adj. sommet' m. conjuga vb. conduire III conferinţă s. commis. construire I I I . communard m. confirmé. correspondre I I I cosmic adj. chemise / . condiţional s.s'. coastă s. confirmat adj. celibatar s. confondre III congres s. classe / . loyal. croitoreasă s. comedie s. (la un instrument) jouer cîştiga vb. -e. coafor s. cineva pron. cireaşă s. couturière /. comédie / . appeler chiar adv. quoi ceas s. clique /. composer comunard s. conférence /. condiţie s.

bientôt curs s. différent. delta m. acheter cumsecade adj. dictionnaire m. dovadă •«. cher. cours m. distra vb. cuvînt s.v.cruzime s. curent adv. avec culca vb. 2. destina vb. souvent desăvîrşit adj. devoir III datorie s. culture / . dévoué. decembrie s. oui da2 vb. destiner destinat adj. contenir I I I . -euse cura S. cultură s. discussion / . culoare s. cu prep. destinaţie s. curajos adj. chambre à cou­ cher / . souvent desfăşurare s. si dar conj. courage m. ouvrir III deschis adj.. cruauté / . discuter discuţie s. couloir m. différent. cure /. -e devreme adv. chef d'orchestre m. culoar s. devoir m. diferit adj. -e deschide vb. comment cuminte adj. monsieur m. domeniu s. drag adj. m a t i n m. de deasupra prep. comme cum 2 adv. drapeau m. diversité / . decît adv. loin depăşi vb. -se deltă s. distraire III diversitate s. -e deseori adv. déjeuner m. dejun . D da 1 adv. développement m. disque m. d a m e . dărîma vb. compren dre I I I curaj s. destul adv.«. sommet m. domaine m. démolir II de prep. boîte /. désordre m. cuţit s. débarras m. parfait. -e destinatar s. mépris m. preuve / . au contraire din prep. destin s. 552 . tôt deznodămînt s. dise s. dormir I I I dormitor s. adv particulièrement departe adv. connaître III cuprinde vb. dirzenie s. dejuna vb. diseară adv. destinée f. de de la prep. devenir 111 devotat adj. discuta vb. couramment curge vb. dentist s. mais dator adj. brave cunoaşte vb. destin m. adj. dimpotrivă adv. cum 1 cônj. désirer dormi vb. coucher culme s. a c h a r n e m e n t m. redevable datora vb. m a d a m e / . deosebit 1. couteau m. disparaître I I I dispreţ s. doamnă s. couler curînd adv. delicios adj. dreptate s. ouvert. sage cumpăra vb. discours m. au-dessus debara s. dicţionar s. délégation / . -ve deget *•. de dirijor . déroulement m. -e. délicieux. dépasser des adv. décembre m. que definitiv adj. destinataire m. raison / . déjeuner delegaţie s. destiné. dezordine s. destination / . définitif. -ère drapel s. domn s. dentiste m. -e dimineaţa s. doigt m. détail m. cuvîntare s. dénouement m. ce soir dispărea vb. mot m. dezvoltare s. cutie s. couleur /. dori vb. deveni vb. assez detaliu s. courageux. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj.

explication /. extrêmement m. excelent adj. -e s. vous după prep. etaj s. fluviu s. exception /. féliciter femeie s. forme /. externe extrem 1. extern adj. -e excepţie . faire I I I factor s. -elle eşarfă s. facultate s. très folosi vb. s'en aller III duios adj. extérieur. assiette /. firesc adj. papillon m. ecluză s. écluse / . egoist adj. emoţionat adj. şi s. -e adj. adj. écharpe /. chacun fier (de călcat) ». excellent. feuille /. excursion /. exista vb. héroïque. armoire /. faculté /. façade /. énergique englez s. heureux. -elle fix adj. erou s. adv. facteur m. moins februarie s. fluture s. expliquer explicaţie s. bruissement m. édition /. dumneavoastră pron. après-midi duşman s. ennemi m.«. juste fixat adj. fericit adj. etala vb. foarfece s. -e . figure f. économique economie s. libération /. familie s. éclipse / . Anglais. économie /. n a t u r e l . economic adj. adv. faţă de masă s. 553 . face vb. exemplu s. héroïquement F fabrică s. fin. şi adj. ecuaţie s. felicita vb. 2. fixe. efort s. d i m a n c h e m. fidèle fiecare pron. p h o t o g r a p h e m. fi vb. fereastră s. fiindcă conj. utiliser folositor adj. examen m. femme /. ému. fils m. former fotbal s. fel (la) loc. fotograf s. être fidel adj. entuziast adj. foaie *•. 1er à repasser eroism s. emoţie s. utile formă s. adj. adv. extrême. haricot m. -e fiu s. floricică s. étage m. ciseaux m. de même felie s. -e fîşîit . fleuve m. fiică s. fenêtre /. 2. nappe /. faptă s. tendre dulap s. fauteuil m. farfurie s. famille /. fixé. duminică s. filie /. ediţie s. football m. fin adj. excursie s. tranche /. parce que fila vb. équation /. favorabil adj. film m. essentiel.5. héros m. fleurette /.duce (a se) vb.pi. faţadă s. fait m. effort m. exister explica vb. -se fetiţă s. figură s. eclipsă s. après după-amiază adv. fasole s. esenţial adj. floare *\ fleur /. forma vb. fată s. héroïsme m. équipe / . fotoliu s. étaler evita vb. filer film s. éviter examen . foarte adv. février m. fabrique /. sans. fillette /. fille /. E echipă s. exemple m. égoïste eliberare s. émotion /. -e energic adj. favorable fără prep. an­ glais. enthousiaste' eroic 1.s-. .

jardin m. herbe / . -e adj. fourchette /. funcţie s. frumos adj. glumă . grammaire /. lourd. fran­ çais. . j o l i . gare /. ir agă s.. gloire /. hoţ s. grămadă s. perce-neige /. nourrir II m. impermeabil s. greşeală s. blague /. tempête /. illustré. gîndi vb. frère m. jupe /. goût m. grătar s. .francez s. furculiţă s. carte /. frază s. i m p o r t a n t . general (în) loc. -e s. frunză s.9.5. H hamal s. grêle /. hier ieşi vb. immédiatement imobil s. guide m. implica vb. phrase /. tendre frate s. trouver geam s. fruct . plaisanterie /. gospodărie s. . hiver m. . généralement ghid s. orage m. -e imediat adv. -se guvern s. garde /. brigand hrăni vb. faute /. gust s. geamantan s. ghiocel s. galben adj. gouvernement m. voilà ideologic adj. impérialiste m. grindină s. griller friptură s. fruit m. fardeau m. fraged adj. foule /. şi adj. feuillage m. -e imposibil adj. . soin m. impossible impresie s. impressionner. impression / . jolie frunte s. é m o u ­ voir I I I 554 . beau.. gimnastică s. iarbă s. front m. rôti m. imperialist s. adv. peur /. ianuarie s. frige vb. tas m. fustă A'. (jig. décision / . penser glorie s. idéologique ieri adv. imperméable m. . fonctionnaire m. gymnastique /. valise /. décider hofărîre s. prêt găsi vb. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. bel. gomme /. greu adj. fenêtre /. immeuble m. vo"ici. frig s. gramatică s. funcţionar s. frunziş s. éclat (de rire) m. janvier m. grădină s. difficulté /. froid m. b e l l e . feuille /. greutate 2 s. hohot (de ris) s.. savoureux. gril m. iarnă s.e . gustos adj. e x p l o i t a t i o n / . hartă ş. frică s. grijă s. gardă s. fonction /. poids m. portefaix m.' impliquer important o '. gata adv. hotărî vb. degré m.) difficile greutate 1 s. em­ ployé m. sortir I I I ilustrat adj. gumă s. impresiona vb. jaune gară s. furtună s. Français. voleur m. . fraise /. iată prep.

encore începe vb. écart m. -e împrejurare s. -e individ ». conj. essayer încet adv. prêter: e m p r u n t e " în prep. indiqué. vaincu. -e înfrumuseţa vb. institution / . -e inginer s. intéressant. -e intra vb. -e internaţional adj. devant înflorit adj. ingénieur m. 1 îmblănit adj. longuement îndcmînatic adj. tourner întoarce 2 (a se) vb. inondation / . soigner înlătura vb. réaliser îndrăzni vb. pousser împotriva prep. écartement ni. contre împrăştiat adj. croisé. empereur m. -ve intens adj. indépendance / . -e îndată adv. i n t e r n a t i o n a l . entier. allier îmbrăca vb. dès que îndelung adv. fleuri. industrie s. individu m. geler îngriji vb. intense interes s. entourer încrucişat adj. immédiatement îndată ce loc. partager împinge vb. avancer înainte adv. demande / . inévitablement informat adj. j u i n m. enchanté. întuneric s. industrie / . fourré. iunie s. h a b i l l e r . interesant adj.«. -e îmbina vb. ensemble împrumuta l'A. inimă s. retard m. obscurité / . mais însemna vb. adv. entreprise / . commencement m. întîmpla (a se) vb. îndeplini vb. oser îndrepta vb. accomplir I I . entrer introduce vb. émulation / .) rentrer întoarce 3 vb. instructif. dans înainta vb. braver îngheţa vb. rencontre / . embrasser împărat s. (vi. -e 555 . instaurer instituţie s. aimer iulie s. istoric adj.adj. commencer început s. inévitable.«. -e îmbrăţişa vb. prep. instaura vb. -e înconjura vb. întrebuinţa vb. retour­ ner. r e t a r d a t a i r e m. avant înaintea prep.independenţă s. remonter (une montre) între prep. comprendre I I I învăţa vb. historique istorie s. împreună adv. circonstance f. signifier însoţi vb. intérêt m. juillet m. entre întreba vb. împărţi vb. cesser închide vb. intîrziere s. . coeur m. dissipé. inevitabil 1. habile îndepărta vb. retarder întîrziat s. habillé. con­ solidation /. indestructibil adj. devant înăbuşi vb. iubi vb. arriver întîrzia vb. utiliser întrecere s. histoire / . . fermer încïntat. vaincre III învins adj. élever încă adv. étouffer înălţa vb. rencontrer întîlnire s. indestructible indicat adj. instructiv adj. întîlni vb. verdir II învingător s. -ère întreprindere s. velir I I I îmbrăcat adj. demander întrebare . en. . apprendre I I I înverzi vb. renforcement m. affermissement m . întoarce 1 vb. embellir II înfrunta vb. doucement înceta vb. învinge vb. revenir. écarter însă conj. accompagner întărire s. întreg adj. introduire III inundaţie . 2. adj. încerca vb. v a i n q u e u r m. diriger în faţă loc. éloigner îndepărtare s. informe. înţelege vb.

liniştit adj. littéraire literatură s. jeu m. -se. longueur / .5. mai 2 adv. joc s. mai 1 . demi. demie K kilogram s. jeudi m. large latin adj.5. magasin m. legătură s. latin. langue /. bas. attacher legătură . limonada s. jaquette /. loc 2 s. lance s. legumă s. prendre I I I lucra vb. lua vb. lieu m. libre libertate s. lutter luptă s. habiter logodnic s. légume m. mars m. plus mamă 4. laine /. -e marfă s. clair. table /. luni s. lumière /. loi /. mois m. lieu m. marţi s. cuiller. locui vb. tranquille Iipgit adj. 556 . mare 2 adj. jos adj. lăsa vb. pe jos par t jucărie s. fiancé m. mai m. long. près loc 1 s. lună 2 s. luminat adj. lingă prep. M magazin s. -e lună 1 A'. lupta vb. verger m. liberté /. larg adj. martie s. lung adj. mer /.s*. -gue lungime . chose /. à lagăr s. jouet m. literar adj. travail m. lecţie . joi s. masacra vb. muguet m. luminos adj. lutte /. mandat s. éclairé. masă 1 v. large lăcrimioară s. cuillère linişte s. lune f. lampă s. hindi m. jumătate s. lume s. attache /. literă s. limbă s. kilo L la prep. liste /. travailler lucrare s. lucru s. -e listă s. grand. maman /. leçon f. c a m p m. kilogramme.s. lampe /. silence m. lege *'.. littérature / . monde ru. mère. limonade / . liber adj. place /. lier. dépourvu.J acheta s. lettre /. lance /. combat m. marchandise / . massacrer mare 1 s. lină 8. livadă s. -e lumină s. mandat m. lingură s. -e lat adj. laisser lega vb. mardi ni.

medic s. jamais nimeni pron. -oare s. in­ justement nefolositor adj. plat m. modernisation / . -e necontenit adj. -e moale adj. mereu adv. m o u v a n t . mecanic adj. miracol s. -été nemulţumire s. inutile negru adj. contenter muncă s. masse /. n a t u r e /. memorie s. i n n o m ­ brable neoficial adj.. s. mătura vb. balle / . mérite m. carotte / ... morcov s. musique j . a ~ înainte avancer merit s. monument s. mic adj. t e n d r e . adv. petit. t r a v a i l l e u r . naïve nasture s. avouer măslină s. naviga vb. nevoie s.. mécanique / . mouvement m. naître 111 naţional adj. remercier. aller I I I . naviguer navigare s. mişcare s. mercredi in. muta vb. -elle nepot.e natură s. mijloc s. mesure /. main /. motiv s. incessant. miros s. -ère mod s.masă 2 s. mode m. milice /. -ère munte s. necesar adj. -e. mărturisi vb. molle montor s. mets m. personne nimic adv. nécessaire necinstit adj. t a n t e / . m é c o n t e n t e m e n t m. navigaţie s. (simţul) odorat m. mişcător adj. mission /. milieu m. manière / . médicament m. nepoată (după fiu sau fiică) s. maintien m. ouvrier. déloyal. mine /. odeur /. 2. machine /. măsură s. insuffisant. manger mîneare s. minut s. fenouil m. . . neveu m. membru s. 55? . mémoire /. mină s. maşină s. muscle m. nièce /. măr s. medicament s. nepoată (după frate sau soră) s. nerv s. m a i n t . muri vb. médecine /. modern adj. misiune s. adj. montagne /. bouton ni. mécanique. -e miercuri s. meserie s. motif m. . mecanică s. métier metro s. balayer mătuşă s. i\ naiv adj. nenumărat adi. mondial adj. nepot. mourir III muşchi s. moyen m. sable m. mîndru adj. minute / . -e neîndestulător adj. toujours merge vb. travailler muncitor 1 adj. -e mîine adv. noir. membre m. n a t i o n a l . fier. mult adj. ballon m. mină s. naïf. m o n t e u r m.-e neliniştit adj. menţinere s. i n q u i e t . miliţie s. rien ninge vb. mètre m. munci vb. mărar s. m o n u m e n t m. navigation / . t r a v a i l m. mou. musée m. metru s. muzică s. déménager muzeu s. . petite-fille / . nerăbdare s.. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. non-officiel. injuste. mondial. olive / . médecin m. demain mînea vb. -euse muncitor 2 . neiger nisip s. medicină s. métro m. milion nuni. besoin m.-e nedrept 1. auto f. niciodată adv. petit-fils m. impatience /. naşte la se) i'b. nerf m. moderne modernizare s.. miracle m. navigation /. minge s. mécani­ cien m. pomme /. million m.

passage m. părintesc adj. aveugle m. oeil. participa vb. parc s. obosit adj. obtenir I I I ochi s. passionner paşnic adj. des nivel . homme m. participe m. -e orinduire s. paquet m. parc m. -elle pătrunde vb. nom m. . aveuglé. n o m b r e u x . rez-de-chaussée m. orangeade / . partie / . -enne p a r l a m e n t a r adj. paraître I I I . patriotisme m.s. -e obraz s. operă ». terre / . pénétrer pătrundere s. non nucă s. h u m a n i t é / . naguère oferi vb. niveau m. părea vb. pasaj s. număra vb. octombrie s. aveuglément orbit adj. omenire s.. oeuvre /. persil m. orthographe / . patrie / . pahar s. paradoxal adj. omoplat s. partizan s. novembre m. numéro m. nor s. parents m. pachet ». offrir III ofili (a se) vb. pădure ». pace s. . autrefois. honneur m. olympique om s. patinage m. t o u t . objet m. p a r a d o x a l . patrie s. appeler O oară s. -ve oboseală ». nombre m. -e pardesiu ». habitude / . oraş s. forêt / . oiseau m. seulement număr s.) yeux m. 558 . joue /. -euse numi vb. noiembrie s. partisan m. ocupa vb. -e orice pron. obiectiv adj. lit m. pantof ». observer obţine vb. fatigué. partid s. bois m. pasiona vb. parizian adj. cheveux m. p a t h é t i q u e patinaj ». fatigue / . patetic adj. opéra m.nişte art. ville / . parcurs adj. obicei s. m a n t e a u m. noix / . n o u v e a u . octobre m. parter s. [pi. pardessus m.pi. orbeşte adv. nuage m. ortografie s. păr s. occuper ocupant s. omagiu ». fatigant. paisible pat s. régime m. page / . participer participiu s. noapte s. fois / . oranjadă s. parisien. nota vb. pénétration / . obiect s. p a r l e m e n t a i r e parte s. occupant m. onoare s. poire / . sembler părinţi ». œuf m. t o u t . soulier m. -e obositor adj. parcouru. orb s. compter nume s. -elle nu adv. paix /. -e pară s. noter nou adj. palid adj. pagină s. numai adv. observa vb. omoplate / . objectif. p a t e r n e l . ou s. os m. -e oricare pron. se faner olimpic adj. verre m. patriotism ». os s. odinioară adv. p&mînt ». p a r t i m. pacifique.pi. pasăre s. pătrunjel s. nuit /. numeros adj. pâle palton s. hommage m.

départ m. plaisir m. pivniţă s. présenter prieten s. produire I I I producţie s. plăcut adj. adv. -e prieteneşte adv. permanent adv. grille / . p o r t r a i t m. peindre III pierde vb. -e povestire s. p r a t i q u e r praf s. promener plimbare s. p a r . -e persoană s. ploua vb. premier. problème m. promenade / . plimba vb. poésie / . probablement problemă s. amicalement prietenie s. préparer premieră s. -e adj. . prononcer 559 . 2. prolétaire m. permettre III perseverent adj. -e principiu s. piesă s. prim num. sur pedepsi vb. politique politică s. pretutindeni adv. posibil adj. profund 1. trop prefera vb. promettre I I I promovat adj. -e pe prep. plin adj'. poet s. punir II pentru prep. p é n é t r a n t . magasin m. p r o b a b l e . parce que pericol s. personne / . pină conj. poussière /. périphérie / . plăcea vb. regarder prînz s. préférer pregăti vb. Polonais. petrece vb. p l a n t a t i o n / . populaire portofel s. promite vb. perie s. . pîine s. jusque plafon s. perdre I I I . p r o m u . pisică s. bau lieue / . p a r t i r . poftă 1 s. prăvălie . faubourg m. polonais. pleuvoir I I I plăcere s. aimer plâinîn s. toucher m. principe m. postal. pipăit s. portret s. recevoir 111 primitor adj. . danger m. procura vb. presă s. arbre m. -e plînge vb. histoire /. projeter proletar s. plaindre I I I poartă s. a p p é t i t m. politique / . peuple m. plafond m. pain m. presse / . p r i x m. probabil l. piramidă s. professeur m. -e prin prep. pleurer. perche / . gâteau m.«. p r i n t e m p s m. pénétré.1.s-. pom s. planter plantaţie s. -e pronunţa vb. -e s. pijama s. pour pentru că conj. conte m. pèche / . raconter practica vb. pod (la case) s. prăjit adj. prăjină s. brosse / . prea adv. marché m. première / . accueillant. persévérant. -ère primi vb. praz A". adv. déjeuner m. popor s. printre prep. profesor . picta vb. piersică s. perte / . pyjama m. à travers principal adj. sans cesse permite vb. povesti vb. prescrie vb. şi adj. poezie s. poftă 2 (de mîncare) s. -e prăjitură s. I I I plecare . procurer produpe vb. grillé.adj. piéton m. -e. place / . . poumon m. chat m. adj. grenier m. à t r a v e r s privi vb. primăvară s. şi prep. plein. politic adj. p r i n c i p a l . passer piaţă s. prévoir I I I prezenta vb. production / . periferie*. a m i . -e pătrunzător adj. poète m. plan m.. prescrire III preţ s. poireau m. profondément proiecta vb. 2. planta vb. p a r t o u t prevedea vb. profond. portefeuille m. envie / . pyramide / . m a n q u e r pierdere s. pieton s. plan s. cave /. pièce / . popular adj.pătruns adj. agréable pleca vb. possible poştal adj. amitié / . polonez s.

reciproc 1.. réalité j . essuie-main m. roman 1 adj.. roman m. rédactionnel. demeurer răpi vb. relation /. rece adj. réparation / . risca vb.. redacţional adj. romîn 1 adj. risquer rîde vb. ramură s. branche / .-elle reduce vb. -e. reţine vb. public s. rîu s. -e. refléter reflector s. realiza vb. -e roşie s. prost adj. prier rumen adj. reportage m. guerre /. republică s. frais. m a u v a i s . -e receptor s. mauvais. adv. renouveler relaţie . R o u m a i n . régulièrement regulă s. représenter reprezentant s. provoquer prozator s. pune vb. rană s. rire III rînd . adv prudemment prună s. răbdare s. porter putea vb. résoudre I I I ridica vb. 2. revedea vb. r e s t a u r a n t m. froid. feuilleter răspunde vb. mal război s. revoir III revoluţie s. -e prostie . réflecteur m. for­ tement puţin adv. -le rus s. fusée /.s'.s*. réciproque.9. -e roman 2 s. fort. r a v i r II răsfoi vb. roşu adj. r o u m a i n . restaurant s. regularitate (cu) loc. réduire III reflecta vb. recunoaşte vb. rafraîchir II răcoros adj. remarca vb. règle / . bêtise / . reînnoi vb. rester.s. république / . rochie s. adv. rezista vb. r e m a r q u a b l e renaşte vb. soulever rinichi s. reprezenta vb. şi adj. réaliser realizare s. vermeil. remarquer remarcabil adj. pouvoir I I I puternic 1. patiemment răcori vb. rein m. russe adj. rustique 560 . t o m a t e / . écouteur m. blessure /. révolution / . pupitre m. p r o s a t e u r m e prudent 1. réparer reparaţie s. -e rostit adj. représentant m. rouge ruga vb. adv. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. realitate . réglementation /. répondre III răsuna vb. m e t t r e I I I . proposer propunere s. rustic adj. adj. răbdător 1. plaie / . réalisation / . p r u d e n t . robe / . repede adv. provoca vh. adj. -e romîn 2 . fraîche ranime vb. 2 . récepteur. p a t i e n t . romîncă s. adj. purta vh.s. reglementare s. proposition / . public m. retenir I I I reuni la se1 vb. serviette /. renaître III repara vh. prosop s. vite reportaj s. 2. se réunir II reuşi vb. romain. rédaction f. retentir II rău 1 adj. peu R rachetă s. Russe s. résister rezolva vb. patience /. rivière / . adv. 2. récolte /. réconnaître I I I redacţie s. réussir I I reuşită .propune vh. tour m. réussite / . -e rău 2 adv. prune / . réciproquement recoltă s. prononcé. adj.

bouteille f. -e sindicat s. sacré. slăbi vb. servitor s. sticlă 2 (de apâ) s. splendide sporire s. rue /. străin s. schi s. savant m. éteindre I I I stîrni vb. q u a r t m. sare s. sfătui vb. court. simple simţi vb. social. domestique m. chaise / . sûr. changer schimbare s. syndical. sabre m . étranger m. blanchisseuse f. sardele s. soleil m. esclave m. -e socialist adj. sală s. tête / . escrime / . conseil m. augmentation /. sfînt adj. signe m. sauver sanie s. lever scump adj. casser spartan s. E t a t m. salle /. sécurité / . poêle m. salariu s. special adj. étranger. s u i c i d e m. socialiste solid adj. laver spălătoreasă s. samedi m. sclav s. stradă s. station /. soir m. sine pron. sang m. sărbători vb. strica (a se) vb. épouse / . sortir I I I . şi adj. -e sigur adj. scrimă s. simplu adj. enlever scrib s. staţie o. sarcină s. -e scuză s. savant s. cendrier m. se glisser I. sticlă 1 s. sărbătoare s. que. fêter săritură s. sat s. sardines / . excuse /. stăpîn s. serbare s. spăla vb. să conj. pi. salade /. stilou s. service m. cher. salaire salată s. sportif. seară s. écrire I I I scriitor s. sobă s. maigrir II soare s. syndicat m. spectacle m. sénat m. ski m. saut m. sfat s. village m. stomac s. şi adj. espérer splendid adj. silhouette / . securitate s. -ère scurge (a se) vb. schimba vb. scula vb. . sportiv s. estomac m. stare s. septembre m..s gabie s. état m. -e. social adj. briller strălucit adv. scribe m. singe s. senat s. sport m. scaun s. verre m. servietă s. lettre /. s a i n t . servir I I I serviciu s. stade m. -ve spre prep. sovietic adj. sérieux. écrivain m. se gâter 561 . b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. fête / . stylo m. (s')écouler scurt adj. serviette / . scrie vb. dire I I I stadion s. traîneau ni. salva vb. -e 36 siluetă s. scrisoare s. sentir I I I sindical adj. stinge vb. de săptămînă s. -euse servi vb. sel m. serios adj. accru. étoffe / . scoate vb. simbătă s. siècle m. spécial. semn s. sphère / . maître m. solide sosi vb. soi singur adj. arriver soţie s. conseiller sferă s. carafe / . secol s. système m. septembrie s. -e spectacol s. seul. soviétique sparge vb. tâche / . -ère străinătate s. femme. stat s. sistem s. échapper scenă s. changement m. -e sinucidere s. scăpa vb. scrumieră s. -e sport s. lever stofă s. sfert s. sporit adj. scène /. Spartiate m. spera vb. străluci vb. semaine /. vers spune vb.

falloir I I I trecător s. passer tren s. timp s. studia vb. en même t e m p s totuşi conj. supérieur. sugera vb. tu pron. tennis m. envoyer triumfa vb. t u .pi. passant m. papa m. père. tentaţie s. toarce vb. souffrir I I I . terme m. t r a i t e m e n t m. t r a i n m. subi. succès m. tenis s. scientifique T tablou s. tot adj. suggestif. t r a m w a y m. téléphone m. -e succes s. -e. t e n t a t i o n / . teatru s. tableau m. base /. télégramme m. devoir I I I . j a v e l o t m. telefona. tradus adj. tard toaletă s. suggestion / . échecs m. -e strugure s. t e n t a t i v e f. (femme) tourneur student s. raisin m. t r a d u i t . transformer tratament s. tipări vb. vie f. hanche /. şervet s. chauffeur m. termen s. toilette /. peur /. suferi vb. temps m. trăda vb. tir s. imprimer tipărit adj. ştiinţific adj. t o i ' 562 . telefon s.sufragerie s. -e supraveghea vb. télé­ phoner telegramă s. -e Ş şah s. réveiller trimite vb. trainic adj. tractor s. finir II text s. vivre I I I trebui vb. surveiller surpriză s. . şi conj. tenis s. tărîm s. traduire I I I traducere s. automne m. salle à manger / . jeune tîrziu adv. étudier studiu s. toutefois tovarăş s. transforma vb. terasă s. tată s. souterrain. subir I I suferit adj. savoir I I I ştiinţă s. aussi şofer s. termina vb. surprise /. terrain m. tourneur m. tout. avoir peur temelie s. -ve $ui vb. entier. théâtre m. et. terrasse / . camarade m. trolleybus m. trezi_ vb. sugestiv adj. sumă s. étude /. strungar . (en) h a u t şterge (a o) vb. t r a d u c t i o n / . traduce vb. terrain m.s. teme (a se) vb. tăgăduire s. monter suliţă s. technicien m. suggérer sugestie s. tracteur m. supărat adj. tennis m. şold s. craindre I I I . donner un coup de téléphone (de fil) . a da telefon vb. tehnician s. t r a h i r I I trăi vb. filer şti vb. texte m. -ère totdeauna adv. négation f. triompher troleibuz s. trece vb. ton m. é t u d i a n t m. -e superior adj. teren s. fâché. -e trai s. teamă s. serviette / . science / . durable tramvai s. imprimé. somme / . tînăr adj. terminer. imprimerie / . strungăriţă s. serré. sub prep. tentativă s.-e tipografie s. p o u r t a n t . filer ton s. sus adv.strîns adj. toujours totodată adv. tir m. sous subteran adj. toamnă s.

-c vedea vb. journée / . vue /. éternellement viaţă s. vinătă s. tenir I I I . verb ». visiter vizită s. /)/. vitesse /. vapor s. brave viteză . surpris. valeur / . vif. quelquefois unii pron. navire m. vindeca vb. vorbă s. uneori adv. âge m. -le universitate s. ziar s. vie /. mouiller unchi s. uniune s. prochain. été m. -e văz s. vas s. vent m. vină s. vertèbre /.. zări ^6. vertebră s. vendredi m. violon m. victorie s. umed adj. véhicule in. cousin. cigarette / . parler vrea vb. viteaz arlj. suivre I I I uşă s. gai. aubergine / . a — . vouloir I I I vreme s. écraser viitor adj. chou m. voir I I I veghe s. oublier uita 2 (a se) vb. journal ni. vacanţa s. vacances /. union / . verbe m. vehicul s. veine / . outillage m. vecin s. universal adj. -e vers s. certains unire s. parole /.9. vitrină s.s1. union / . pays m. vînt s. épaule / . mur m. zice vb. vicissitude f. visite / . uzină s. vitrine / . -e zădărnicire ». anéantissement m. vin ni. viu adv. contrée /. bateau m. universel. porte / . viguros adj. ţine vb. -e vin s.. violette / . -e vçsnie adv. vain. vers m.. -euse Z zadarnic adj. vesel adj. vivement vizita vb. varză s..seama tenir compte ţinut s. uşor adj. vive violetă s. veau m. pays m. voisin. zi s. victoire / . arrivée / . văr. veillée / . oncle m. apercevoir III zdrobi vb. haïr II urma vb. vîrstă . ţelină s. şi adj. tuer uimit adj. urî vb.«. dernier. vigoureux. veni vb.à la cam ţăran s. vară s.. temps ni. céleri m. paysan m. -ère um&r . jour m. volum s. dire I I I zid s. vert. 563 . usine / . faciliter utilaj s. vioi adj. région / . université / . outil m. . paysannerie / . facile uşura vb. humide umezi vb. gne ţigară s. -e. la •*. -e uita 1 vb.ţară ». unde adv. vioară s.. volume m. vase m. venir 111 venire s. mot m. stupéfait. vară s. vorbi vb. viţel s. guérir II vineri s. verde adj. parfois. U ucide vb. vicisitudine s. regarder ultim adj. valoare s. ţărănime s. où unealtă s.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Voilà un p o r t r a i t . l'armoire. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . La blouse est rouge. Le livre est sur la table. u n crayon. b l e u s . grises. III des lits. les enfants. chaise. les magasins. une chaise. fenêtre. 567 . les fauteuils. P e t i t e . J ' o u v r e la porte. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . Un. PARAGRAFUL I. un stylo. Voici une lampe. l ' h o m m e . les chiens. III. g r a n d e . Une. Nous sommes dans la rue. des p o r t r a i t s . des livres. II le lit. le chien. Voilà une chaise. livre. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. PARAGRAFUL II. un livre. une t a b l e . le chat. Ouvrez la porte. Un. u n a r b r e . un fauteuil. La serviette est bleue. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. J e suis grand. Vous êtes amis. Fermez la fenêtre. II. Une. table. larges. rondes. PARAGRAFUL I. II. Le livre est bleu. Voici une fenêtre. Les enfants sont dans le jardin. les chaises. un j a r d i n . une c h a m b r e . Les livres sont dans la bibliothèque. Une.PARTEA I PARAGRAFUL I. Où est la lampe? La lampe est sur la table. Les livres sont sur la table. La jupe est courte. III'. une l a m p e . des chats. I une porte. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Je ferme la fenêtre. Un. Voici une porte et une fenêtre. IV Elle est petite. III. des crayons. la fenêtre. Le veston est court. II. lampe. Ils sont amis.

deux. Tu ai şapte bluze. Eu am cinci creioane.h u i t . III. h u i t . Voici un cendrier. Michel regarde un p o r t r a i t . Le crayon est sur le livre. Vous regardez les papillons. treize. J ' a i m e le raisin. Ils v o n t au t h é â t r e . les filles. la f e m m e . î n odaie sînt trei p a t u r i . Elle a une serviette noire. VI Voi sînteţi opt copii. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Nous comptons les arbres. dix-neuf. Nous avons quatre stylos. III. î n curte sînt şase pomi. le livre est sur le bureau. Voici des boutons. PARAGRAFUL I. Iată cinci ţigări. Les garçons regardent les autos. III.PARAGRAFUL II. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. d i x . Le chat est sous la table. Oui. Tu aimes les poires. Voici des ouvriers. six. quinze. Voici des é t u d i a n t s . J e a n et Georges comptent les maisons. PARAGRAFUL II. Nicolas aime beaucoup les pommes. La chambre a deux portes et trois fenêtres. î n bibliotecă se află zece cărţi. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. V une é t u d i a n t e . Le vase est sur la table. l ' é l è v e . seize. dix. Les passants admirent les magasins. I m o b i l u l are nouă etaje. In grădină se află zece oameni. v i n g t . J e compte de dix à vingt. Elle a une gomme. Iată o cutie de chibrituri. douze. La maison a dix étages. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . Les passants e n t r e n t dans un cinéma. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. dix-sept. IV. Us (elles) aiment les fleurs.

IV. cette.III. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. PARAGRAFUL I. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Le chat est sur la chaise. Marie a une serviette verte. 569 . cette. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . IV. ce. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Ce garçon a dix-huit ans. cet. Ea preferă să privească gravurile. IV. Il y a sept fenêtres. Georges n ' a i m e pas les fleurs. Ferestrele camerei sînt m a r i . N ' a s . Ils sont p a y s a n s . PARAGRAFUL II. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. mais j ' a i m e aussi !es pommes. X cette. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. cet. La m a i n a cinq doigts. C'est un jeune ouvrier. ce. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. cet. Il y a six fleurs. C'est u n magasin universel. I m i place să muncesc. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Petre dă o pară Margaretei. ce. des chemises. C'est une armoire. PARAGRAFUL II. Dans ce magasin on trouve des robes. Vă place să v o r b i ţ i . Ei doresc să dejuneze. La guerre d é t r u i t les villes et les villages.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. ces. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Il est ouvrier. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. des cravates et des jouets. cet. Ces magasins sont grands. Tu n'aimes pas les fruits. cet. HI. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. j ' a i m e le raisin. Vrem să l u p t ă m pentru pace. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . cette. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide.

La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . 570 . des t h é â t r e s . m a d a m e . celui-ci est j a u n e . Le j a r d i n de l'usine est vert. j a u n e s . m a d a m e Leblanc. Il donne un jouet à l'enfant. Nous ne guerre. Voici deux papil­ lons. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. — A u revoir. ei sînt la cinematograf. Nous l u t t o n s pour la p a i x . Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . Le voisin d'Alexandre est ouvrier. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. XII —Bonjour. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . celui qui a des souliers noirs est mon frère. HI. ceux-là sont J e a n et P a u l . — Mes hommages. Voilà deux enfants. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Il donne un mouchoir à Nicolas. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. Aimez-vous les bleues. celle-là est verte. bleues. bien. La fille du voisin a sept ans. Tu eşti funcţionar. PARAGRAFUL I. Cine admiră acest film? Voi. grandes. roumaines. m a d a m e . a sept lettres. des cinémas et des stades modernes. Les fruits de ces arbres sont rouges. La couleur des raisins est verte ou noire. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. celle-ci est rouge. blancs. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. Noi sîntem acasă. noirs. Ceux-ci sont Michel et Pierre. ea este artistă. Les fruits des arbres sont encore verts. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. Celles-ci sont Marie et Hélène. J e montre a u x garçons la carte du pays. Le frère de Marie est ouvrier. Les souliers de Basile sont noirs. IV. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. À Bucarest il y a des musées intéressants. comment allez-vous? — Merci. celui de Basile est professeur. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. j e u n e . cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . blanches. rien. monsieur. Il parle a u x touristes. IV. Voici deux p o m m e s . Basile donne une pomme à Antoine. celui-là est bleu. de m ê m e .II. el este tehnician. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. je regarde les vitrines. V.

trouvé. Gérard est. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Je compte mes cigarettes. Des . Nous avons visité nos parents. travaillant acheté. célibataire. é t u d i a n t e . Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. Mon amie a été ouvrier. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. Festivals Mondiaux. Tu as eu IV. une. L a . D e s . Gâteaux. N a t i o n a u x . mon. Sa famille est assez nombreuse. L e s . Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Ton. des. Des. mille. Ils ont travaillé dans une fabrique. Coloniaux. mon. allant fini. é t a n t eu. été. son. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. La. Chevaux. leurs vacances à la montagne. Des. progressistes. Tes frères passent. finissant dormi. Un. Joujoux. Cette année il va à la mer. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. La. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Bijoux. Mon père est ingénieur. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. La mère d ' A l a i n est chimiste. Un. V i t a u x . Nouveaux. Exceptionnelles. dormant travaillé. P a u l contré Georges et Irène. 571 . fini. Une. a y a n t allé. Des. Nous avons chanté cette dix pommes. Des. acceptant LECŢIA I. Uni'. Le. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Des. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. L e .PARTEA A II-a LECŢIA II. III. Leurs livres sont instructifs. 1 III. mangé. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. Des. achetant s u r g i . Ma soeur est sténodactylo. des. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Egaux. V. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. Oncle. surgissant accepté.

a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. III. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. Ma cousine a vingt-deux ans. tirons. Il est encore jeune. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. Il a quarante-deux ans. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. Regarde ce portrait. Dormons bien. cinquantetrois. soixante-dix. J'ai lu cinquante-neuf pages. 572 . Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. treize cent vingt. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. II. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. les cheveux. inspectant instauré . nous avons grandi ramassé . choisissez. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. quatre-vingt-quatre. cinquante-sept. les cous. soixante-quatorze. ^ o n S r a n d-pére est vieux. dix-neuf cent quatre-vingts. choisissons. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. tirez. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. dix-neuf cent soixante-dix. quarante-neuf. V. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. a 4-a Soixante et un. quatre-vingtonze. IV. les genoux. soixante-dix-huit. quatre-vingt-quatorze. choisis. V. trente-huit. J'ai travaillé. Ce vieillard a dépassé soixante ans. dix-huit cent quarante. Restez demain à la maison. tire. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. douze cent soixante et onze. IV. il a quatre-vingt-un ans. aimons. Ce livre a vingt-cinq chapitres. La maison a quatorze fenêtres. soixante et onze. blanchissant aboli. trente. cent onze. sept cents. Choisis une cravate rouge. abolissant vingt-cinq. deux cent un. nous avons travaillé j ' a i soigné. quatre-vingt-un. cent quatre-vingts. cent deux. Mon père a cinquante et un ans. glorieux. amicaux. nous avons soigné j'ai grandi. les bras. ramassant inspecté. beaux. aimez.LECŢIA I. vingt-neuf. LECŢIA II. instaurant blanchi. aime. les bateaux.

minéraux. un crâne et des os. de l ' o d o r a t . D é t a i l s . V. a 5-a Nous serons. 573 . Y v o n n e est b l o n d e . V i n g t et u n i è m e . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. Il pensera. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin.LECŢIA I. Ils danseront. Aïeuls. une omoplate. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . E m a u x et Camées. Ils p r e n d r o n t . Il étudiera les organes de la v u e . de l'ouïe. II. Premier. végétaux. Il p r e n d r a . IV.c i n q u i è m e . Il aime déjà soigner les m a l a des. J ' a t t e n d r a i . Y e u x . m. du goût et du toucher. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . des poumons. Elle finira. Vous r e g r e t t e r e z . Tu seras. Vous visiterez. Aïeux. a n i m a u x . d e l ' e s t o m a c . Elle choisira. Il guérit les blessures de ses a m i s . A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . Tu r e p o n d r a s . des muscles. T r e n t e . Ils m a n g e r o n t . Coraux. Cinquième. La première. soixante-douzième. du rein et du cœur. v i n g t q u a t r i è m e . des veines. S e p t i è m e . Il sera médecin. soixantième. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. des os.

nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . V. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. une armoire et. Vers. La sienne. La mienne a trois fenêtres. V. IV. À. Pour. il y a deux t a b l e a u x . Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. deux chambres à coucher. les tiens. un grenier et une cave. Lucien n ' a pas été mon a m i . D i s c u t a i e n t . la salle à manger. Avait. Dans. Par. IV. portez une valise J e finis le l i v r e . portons une valise . Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. Vezi compendiul de gramatică. nous portons une valise J e porterai une valise . Mes. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. un couloir. une salle de bains. La fenêtre n'est pas trop large. Dîniez. Sous. LECŢIA II. Les enfants avaient besoin de trois chambres. finissez le livre LECŢIA I. Les petites chattes. La maison a une belle terrasse. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. deux 574 t . Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. À . un bureau. Yves n ' a pas rencontré Mireille.III. un fauteuil. la cuisine et und é b a r r a s . nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . nous avons fini le livre Finis le l i v r e . De. Une bonne épouse. T o n . finissons le l i v r e . A t t e n d a i s . la vôtre. Une ouvrière française. La maison n'est pas grande. Tu n'as pas vu ce film.