SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

Acolo unde a fost posibil. In comparaţie cu limba romînă. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . vor servi ca norme de orientare generală. utilizează şi unele simboluri speciale. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. pe lîngă literele alfabetului latin. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. ş. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila.NOŢIUNI DE FONETICĂ. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. V. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. mai departe). în afară de literele alfabetului francez. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. 13 1 a . trema). ţ. î. pe care le dăm aici. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor.

Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. e mut care: a) nu se rosteşte. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . 14 . de obicei.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general.z. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie.

iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. /. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane.vocalelor a. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. m1. i. Acest sunet se transcrie p r i n t r . P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. k.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. p. Se transcrie p r i n t r . în general cînd este u r m a t de două consoane. u r m î n d după o vocală. o nazalizează pe aceasta. r 3 . (v.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. l. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . 15 . mai d e p a r t e ) .) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). a. d. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. n2. hot. o. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat.

— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . de obicei. mai departe). i. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. ca un t romînesc (se transcrie prin t). ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. de obicei. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. o. în general. şi p.

h mut. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t .— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . Se d i s t i n g două feluri de h: 1. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. h aspirat. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r .o s i n g u r ă literă.

eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. inexistent în limba r o m î n ă . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . ue redau t o a t e . oeu. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea.G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. oe. în scris. n'iel = m i e l ) . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 .i în romîneşte (ex. sunetele ce. ace­ laşi s u n e t . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e .

E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . ain. am. om. r e d a t e în scris p r i n t r . E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. un. in. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. im. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. Vocale nazale Vocalele nazale. yn. ein. Combinaţiile de litere an. en.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. g r u p u r i l e d e vocale eu. e deschis [s]. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . em. em. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. cu deosebirea că este închis. ain. în general. nu reproduc. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. aim.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. en. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . en. im. sunete inexistente în limba r o m î n ă . on etc.

ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). Cînd sînt. 20 . oi. enfant [ălă] (copil) etc. grupul ill nu are valoarea lui yod. oe etc. citindu-se il: [mii] (o mie). lundi [lôadi] (luni). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. de consoana d u b l a t ă m sau n. fin [ve] (vin). Semivocala w este redată în scris prin ou.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. inerte [inert] (inert). ennemi [enmi] (duş­ man). cu care formează împreună un diftong). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. ill ( -j. son [s3] (sunet). ii. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. 1. bonbon [bôbô] (bomboană). y.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). cu unele excepţii. u r m a t e de o vocală sau. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. viile [vil] (oraş) etc. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. In scris se redă prin i. arai [ami] (prieten). Se transcrie prin [/].

Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. rolul lor fiind p u r etimologic. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. alteori au rol pur ortografic. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. Accentele au uneori rol fonetic. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate.De asemenea. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. Astfel. Accente In limba franceză 1.

Accentul cir­ cumflex are.) Accentul se păstrează însă. 3. In astfel de cazuri. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . deşi este. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). — în cuvintele de două sau mai multe silabe. éclairer [eklere] (a lumina). Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. compararea. {à. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. are în limba franceză un rol cu totul diferit. cu limba romînă poate fi. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. ph. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. régner [rene] (a domni). în primul rînd. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. etc. o. De exemplu: gust — goût [gu] . înaintea grupurilor eh. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). téléphone [telefon] (telefon). e. de asemenea. In al doilea rînd. th. Accentul se m e n ţ i n e . Observaţie. déjà. uneori. rol etimologic. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. castel — château [/ato]. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. baston — bâton [bată] . grafic. i. la rubrica Observaţie. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. 2 1 22 .s). 2. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. dessin [desë] (desen). efficace [efikas] (eficace). gn: déchet [de/e] (deşeu). exact1 [egzakt] (exact. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide).Observaţie.

de obicei. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . în gene­ ral. côte [kot] (coastă). e. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). valoarea pôle [pol] pol Observaţie. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . sûr [syr] (sigur). o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . accentul circumflex indică. Pe lîngă rolul fonetic. respectiv. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. unui a închis şi. care se aşază deasupra vocalelor e. se pot elida vocalele a.— aşezat deasupra vocalei e dă. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate .

Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. % • . în c u v î n t u l petit. 1 . De e x e m p l u .I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. m a i a p ă s a t . Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii).u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe.u n c u v î n t . una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. Spre deosebire de limba r o m î n ă . E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . în general. în cursul l e g ă t u r i i .homme2. cuvintele nu se folosesc izolat. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. fiind m u t . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. faţă de celelalte. Şi c u m . căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme.

-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . — în general. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i .cons. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. Există unele legături interzise. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). e + 2 cons.

eons. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. (r. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .

y ç + a. i. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. o. i t i -f.(intervocalic) c + e. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. cinéma [fas.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - .vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. u se + e.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s.

PARTEA ! .

.

un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. T\ une table Voilà une table. une porte Voici une porte. 31 . une chaise C'est une chaise. une fenêtre Voici une fenêtre.

un livre Voici un livre. .Voilà une chaise et une table. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un crayon Voilà un cravon. une lampe C'est une lampe. Voici un livre sur une table. un portrait Voilà un portrait. un stylo Voici un stylo.

r . în general. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective.VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . Feminin une [yn] une porte [yn port]. r . bine d e t e r m i n a t . Genul n e u t r u nu e x i s t ă . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. lampe. 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 .. une chambre (feminin). 1 ' s . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m .. une lampe vn lap o lampa v .. chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. P a r t e a i n t r o • ductivă). S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. . .-. . . une chambre lyn Sabrl o camera . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. " rJ. » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . . . se referă. i . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . .

Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. Iată un scaun. Iată o lampă pe o masă. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată o uşă şi o fereastră. un scaun. . I I . Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. o masă. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. o lampă. un stilou. Iată un portret. un creion. Iată o lampă. o cameră. o carte. Iată un stilou şi un creion pe o carte.Observaţie.

Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. C'est l'armoire. 3* Je ferme l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. c'est„une armoire. Fermez l'armoire. J'ouvre l'armoire. 35 . Ouvrez l'armoire.

Où est le lit? Le lit est dans la chambre. C'est^un chat. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Où est le chien? Le chien est dans la cour. 36 Voilà un chien. Voici un chat. .

Voici un homme. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre.

VOCABULAR Qu'est-ce que c'est.. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v.. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/..? (Est-ce. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. la chambre [ l a ^ / â b r ] . où—grupul ou se citeşte u. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. sous. ouvrez.) [larbr] p o m u l . el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. ouvres..

Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . Unde este cîinele? Cîinele este în curte. de o b i c e i . d u l a p u l . pisica. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . II. u n fotoliu. I I I . închideţi fereastra. fereastra. Deschideţi uşa. Eu închid fereastra. Unde este lampa? L a m p a este pe masă. . un p o m . în l i m b a franceză. Unde este pisica? Pisica este în grădină. cîinele. în dulapul mare). Qu'est-ce que c'est? . o m u l . Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . E u des­ chid uşa. o grădină.d e t e r m i n a n t (pe masa mea.

Voici des livres.III Voici un livre.. Voici un„homme et une femme. Le livre est sur la table. 40 Voici 'des maisons. L'homme et la femme sont dans la chambre. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . nnrn amu Voici une maison. Les livres sont dans la bibliothèque. y .

Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .)[làfô]. ». J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.Voici d e s w h o m m e s et des femmes. !.copilul 41 .

de obi­ cei. un crayon.. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. stylo C'est. un livre. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-].. la chaise...PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .. le fau­ teuil... maison C'est. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . le magasin. un portrait... II. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. .armoire C'est. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. l'enfant. la p l u r a l . le chien. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. un chat. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie.. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". lit nehotărît corespunzător: C'est. bibliothèque . garçon C'est.

est courte. La serviette est rouge. Nous sommes petits. La jaquette est large. Le béret est rond. Elles sont w amies. Le livre est rouge. Le pantalon La jupe est court. Le mouchoir est bleu. Le veston est large.§ IV Le garçon est petit. vous^êtes petits. La fillette est petite. Je suis grand. La blouse est bleue. 43 . Oui. La montre est ronde. Ils sont_amis.

kurt] scurt. -e [leur. orice verb se conjugă numele personal subiect. -e [bl#j albastru. -à le veston [la^vssto] vestonul. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . -e [pti. ptit] mic. râd] r o t u n d ._3. Partea introductivă). î n limba franceză.serviet] servieta rouge [rug] roşu.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_.bluz] bluza bleu. -ă le béret [la^bere] basca rond. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_.VOCABULAR grand. -e [grâ. -e [ami] prieten.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -ă la jupe [la.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court.) [il] elle (/.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie.) [il] elles (/. sacoul large |larg I larg. -e [ro. grad] mare petit.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis).

Fusta este scurtă. ca şi la substantive. 45 . III. de obicei. Noi sîntem pe stradă. Bluza este roşie. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). chambre. grand. bleus •— lieues etc. 1. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. rond. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Cărţile sînt pe masă. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Les chaises sont (gris). ils sont. Cartea este albastră. jardin. Observaţie. enfant. Vestonul este scurt. montre. d a n s . Pluralul adjectivelor se formează. Voi sînteţi prieteni. Ei sînt prieteni.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). lampe. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . Servieta este albastră. Les fauteuils sont (bleu). I I . Les rues sont (large). E u sînt mare.

des_employés. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Les passants admirent les vitrines. ICINLMA 46 . Les w autos circulent à grande vitesse.§ v Voici un boulevard de Bucarest. Des w ouvriers.entrent dans^un cinéma. Ils^. au théâtre ou au cinéma. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Des garçons et des filles traversent la rue. Ils regardent les objets.

în aceste traversent. (feminin).) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. în general.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/.VOCABULAR de [do] din. de l a . entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . cuvinte. două genuri. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. E l e formează. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. ) [Ielev] elevul. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 .) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. pronunţă regardent. /.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . A. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. de D.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. D. A. la G. à Â . formînd articolele contrac­ t a t e au şi. aux (à -f. à -f. G. r e s p e c t i v . IV. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. la N. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. A. Le guide parle aux touristes. des: Je montre une photo à nn ami.le = au. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. une. 3). [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. G. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. G D.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. prepoziţia à se c o n t r a c t ă .

culturel. E u arăt. Pierre donne une poire à Marguerite. La Bucureşti sînt muzee interesante. cine­ matografe şi stadioane moderne. Les vitrines du magasin sont splendides. t e a t r e . E l dă o jucărie copilului. Nous admirons les statues de la ville. III. F a t a vecinului are şapte ani. Rochia unei fetiţe este mică. Les usines de Bucarest sont grandes. Fratele Marier este muncitor. gravure. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Citiţi cuvintele următoare. Basile montre des livres a u x touristes. Grădina uzinei este verde. H . Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. universel. République.EXERCIŢII I. Pantofii Iui Vasile sînt negri. s t a t u e . Les fenêtres de la chambre sont grandes. populaire. Zidurile imobilului sînt albe. . I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. Durand. El vorbeşte turiştilor. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. băieţilor harta ţării.

M. Celle-ci coûte 20 francs. M. celle-là coûte 18 francs. c e r t a i n e m e n t . merci. — Bonjour cher Lefèvre. comment ça va? -—Merci bien. 72 . Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. monsieur. merci. Durand qui désire des m o u c h o i r s . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. qui admire une v i t r i n e .§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . et toi? — De m ê m e . c'est M. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e .

Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . Celui-ci coûte 4 francs. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . M. mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers.hommages. Lefèvre: Oui.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . kôtàl] jmulţumit. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. Durand: Mes_. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . m a d a m e . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. d r a g . M. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . M. -e [kâtà. au revoir. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Comjmlent ^. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. 73 . m a d a m e . Abréviations courantes M. Lefècre et M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. m o n s i e u r .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt.M. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . chère [Jer] scump. bien s û r . -ă.

în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . p . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. si] Observaţie. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . et toi? [mersi^bjs.a plural.Formele simple mase. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. il a besoin de mouchoirs. fem. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. e w t w a ] Qui est là? Moi. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . acei celles [sal] cele. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l .sl. La persoanele I şi a I I . Le mouchoir de Marie est rouge. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. se întîlneşte la unele categorii de pronume. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . celui de Catherine est bleu. 74 . [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. celle qui coûte 20 francs.a lui. acel celle [selj cea. elle [lqi. care nu există pentru s u b s t a n t i v e . precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. 4 4 ) . elles \0. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. acele Singular celui [salqi] cel. acest lucru i [ aceea. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . [33 Jwazi la k r a v a t 1113. 1 Genul neutru.

-isse.Verbele. a Ii-a . doamnă Leblanc.. la fel. -issons. frecvent în­ trebuinţate. privesc vitrinele. între radical şi terminaţie. -/«. EXERCIŢII I. — Omagiile mele.. doamnă. -issent. — Alegeţi ceva? — Nu. intercalînd la unele timpuri. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. mulţumesc. dar dumnea­ voastră. Persoana 1 . dar. consoana finală -r se pronunţă. Verbele din această grupă sînt regulate. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. doamnă. — La revedere. domnule.. în general. rs . -it. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. gru­ pul iss. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. Fiind relativ puţine la număr. spre deosebire de cele din grupa I.z. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. nimic. ce rrrai faceţi?— Bine. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării.

fillette. technicien. I a t ă două mere: acesta este roşu. il est technicien. couleur. cinq. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. aceia sînt Ion şi P a u l . Des cravates (bleu). soie. souvent. enfant. passant. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. lui. ils sont.I I . on construit. J e a n . choisir. — magasin. jeune. tu es fonctionnaire. Fructele acestor copaci sînt roşii. Vecinul lui Alexandru este muncitor. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. vêtement. gravure. — famille. Des souliers (jaune). client. Alain. Les (grand) usines. universel. elle est artiste. peuple. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. demander. cel care ave pantofi negri este fratele meu. Antoine. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. Conjugaţi I U . Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. voisin. rien. entrer. Toi. Vasile dă un măr lui Anton. V. fonctionnaire. sur. sœur. Henri. acela este albastru. Nous. — déjeuner. Noi nu dorim războiul. cel al lui Vasile este profesor. ils sont au cinéma. EXERCIŢII I . Arăt studenţilor o carte. m a m a n . prune. différent. 76 . din următoarele Les (splendide) villes (roumain). dans. elle. Dupont. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Des chemises (blanc). papillon. m a i n . Conjugaţi H I . eux. pays. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. Qui admire ce film? Vous. tailleur. raisin. IV. doigt. — boîte. Iată doi copii. Un (jeune) ouvrier. — maison. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. chambre. — mur. é t u d i a n t . ensemble. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. paysan. Traduceţi: Moi. mouchoir. Des boutons (noir). comment. Acestea sînt Maria şi Elena. Noi luptăm pentru pace.' travailler. bureau. Aceştia sînt Mihai şi Petre. costume. noix. lutter. Daniela este prietena Elenei. acela este verde. je suis ouvrier. II. nous sommes à la maison.

PARTEA A lia .

.

Mon père. est chim i s t e . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . Micheline. et une sœur. L u c i e n . est s t é n o d a c t y l o . J a c q u e l i n e . P a u l et Michel. Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . Ma mère. J ' a i d e u x frères. H u g u e t t e et mes cousins G u y . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . est w écolier et m a soeur a î n é e . Marc. J a c q u e l i n e . P a u l . Claire. H e n r i et Claude. Hélène G i r a r d . Mon frère cadet. 79 . Antoine G i r a r d .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e .

) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . lisant des |]'vres_. flân a n t .) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. (ÊÈXjt't$ 80 . <?«. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. D o r m a n t b i e n . . -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.iiislrurt ils.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . n a g e a n t . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l .) [lekolje] şcolarul a î n é .e | pue] mai vîrstnie. :^.

Spre deosebire de limba romînă. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. în desfăşurare: les années de guerre. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.

0 iubesc m u l t pe prietena mea.a grupa a I l I . Leur frère cadet est écolier.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . 82 . iar al lui être este étant. ton. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă .a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. mele t ă i . Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Il passe son congé à la mer. Notre maison est grande. Observaţie. tale săi. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . noastră votre vostru. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. ta. Ma mère est chimiste. sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. I a t ă a d r e s a m e a . sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . în locul formelor de feminin ma. Ca şi în limba romînă.

EXERCICES I. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i.. ami sont ouvriers. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. Je r e g a r d e .. . . î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e .. La verbele din grupa I... 83 . el precizează împrejurarea de t i m p . livres. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. cousine de Marie est étudiante.. mer. .. Il passe ses vacances à . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. maisons et . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. Marna lui Alain este chimistă.. E i se p l i m b ă c î n t î n d . . . . Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e .. . . . -is. . Cărţile lor sînt instructive. surgir.Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. . amie e s t . . père d'Alain est ingénieur.. Iii merge anul acesta la m a r e .. . J e vois . ouvriers e t . enfants dans le j a r d i n . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. aller. -it. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. ... . . -u: partir — parti apprendre — appris etc.. . Indicaţi participiul être. IV.. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. avoir. . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . jardins. accepter. ouvrières sortent de l'usine. frères d e . iar al verbului auxiliar être este été. finir. chimiste excellente.. frère de René est l'ami de . t a n t e d e . III. Sora mea este stenodactilografă. cousin. Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. Familia sa este destul de numeroasă. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. .. travailler. de mod e t c . . a m i est jeune.. . acheter. Elle me d o n n e . . în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . el serveşte la formarea timpurilor compuse..

2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e .à la r e t r a i t e . Ils sont. e s t ^ u n e femme énergique et 84 . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. h a b i t e n t assez loin de nous. Robert Girard. J e a n n e Gir a r d . Mon grandpère. Ma grandm è r e . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. comme d ' h a b i t u d e . M a i n t e n a n t il est^. v i e u x .

) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. On a fait des projets pour dimanche prochain. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. qui aime le sport. plsn] plin. Oncle Gérard. proiectul prochain [pro/ë] viitor. m o n t a t o r l'usine (/. Nous^aimons bien nos grands-parents. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . număr cu soţ 85 . a duce l'image (/. -e [plë. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Oncle Gérard n'est pas marié. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. cu toate aces­ tea plein. Il est célibataire.pourtant pleine de douceur. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires.

unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. mourir. naître etc. deci ca p r o n u n ţ a r e . Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. arriver. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. Spre deosebire de limba romînă. 86 . precum şi numeroase verbe intranzitive. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. venir. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei.).

c a : le bal. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le.In acest caz. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. le chou (varza). ) . Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. le festival e t c . le caillou (pietricica). le chacal (şacalul). adică cu t e r m i n a ţ i a -s. les carnavals e t c . C. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). les choux. . care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. B . Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. les joujoux. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. -eau. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . le joujou (jucărioara). Us cailloux. Astfel. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. le carnaval. les genoux etc.

Nepoţii îşi iubesc bunicii.în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). .. fabriques. Unchiul Gérard este celibatar. petits-fils. II. Nous chantons cette V . înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. finir. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. ... Bunica lui Alain este o femeie energică... manger. .. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique.. livres. . Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. montagne. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux.. Irène.. Il est ouvrier. jardin.... Ce sont des livres (nouveau). trouver. . I I I . Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. Je déjeune en famille. maison. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. nehotărîte: cu articolele .. Cette fillette aime ses (joujou). . El a lucrat într-o uzină de avioane. cris. Tu as dix pommes.. Bunica mea a crescut cinci copii.. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor... Elle n'aime pas les (bijou). I V . Les hommes doivent être (égal). . Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. cousines. écolier. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance.

f-. . .? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .5 2 0. •3 £ •* * > t» M» -Q -. r^ <*~ a. -o ep «: -S-aO-cO . ci _ .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .IU « eu a -X. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D .-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.T.5 • ! S* cr ^5s = « CD I.5 l-H . w w o r^l . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain..h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.CD o / 3 3 -3 . bfl C D i. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t. eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .S If. Ci > Ci .- C D 3 CD -CD OH •C' « .Oi X -. a.13 3.1 C D O 3 w ~ ci . ™ / " \ cy a.

jeune homme? — Dix-huit ans. Il y a quinze ans. deux frères et une sœur. Yves Grégoire. je sens de plus„. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. si je ne me trompe. Monsieur Grégoire. Monsieur Grégoire. — Bonjour. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . puisque j ' a i . Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Ah. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. elle a quarante et un^. On voit que vous faites du sport.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. Vous„ avez.ans. — Vos parents doivent„être encore jeunes. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant.

şi adj.) rajeunissant. m.) tinerel.) vieille (s. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures. Maintenant je dois vous quitter. evul: le moyen âge evul mediu. Saluez de ma part votre famille. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. Notre famille est grande.) rajeunir (vb. -e (adj.m. -ne [<îsjs] vechi. tinerică a întineri a se întineri.) la vieillesse (f. veche b ă t r î n u l .) t î n ă r . a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte.) le vieillissement (s. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .eu sept enfants ! Les^uns sont petits. je suis pressé. ) la jeunesse (f.) vieillir (vb.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s.epoca.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . -ă tinereţea . -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . ) 1.) le rajeunissement (s. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. şi adj. şi adj. Louis — dix-neuf.f. f.) jeunet.) vieux (s.) vieilli. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.f.) le vieillard (m.) se rajeunir (vb. VOCABULAIRE l'âge (m. tineretul (fam. m. vîrsta 2. -e (adj. -te (adj.

51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). J'ai 35 ans. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. II. Scrieţi în litere următoarele abolir. E l este încă tînăr. le cheveu. le b a t e a u . 38. 4 1 . 3 1 . 29.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . î n limba franceză. glorieux. 2. 3. instaurer. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. soigner. trente-trois. blanchir. beau. 49. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. Casa are 14 ferestre. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. trente et un. Tatăl meu are 51 de a n i . Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. EXERCICES I . 60 (soixante). Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . cinquante et un. 30. 40 (quarante). cardinale: numerale 25. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). 1. E l are 42 de a n i . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. I I I . 92 . quante). Această carte are 25 de capitole. inspecter. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. I V . a m i c a l . le cou. 53. le genou. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). quarante et un. 57. V . Verişoara mea are 22 de a n i . Scrieţi grandir. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i .

du D a n u b e . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . — Bien. de l'hisloire. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . premier prix de géographie au lycée. Guy. — Très b i e n . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . d e s _ a r t s . indiquez i aussi celle . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. Les garçons se posent des q u e s t i o n s . — 2000 k m . du sport. des sciences t e c h n i q u e s . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. Michel.

m a i lung d e c î t .) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . — Si je ne me trompe. . . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l .-— Cette fois-ci c'est w inexact. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/.] el este e u . — C'est ça.. -ă. Moscou — 6 208 000 habitants. -e [ekseîà] excelent. le nombre d'habitants de Bucarest. plus long q u e . ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m.) prietenul. un student) l'attention (/. le mont Everest a 8 848 m. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. Moscou et Tokyo. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . Et „l'examen" continue. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. —• Vous w avez bien répondu. a re­ flecta l'instant (m. plus long que le Rhin. . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui.. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. Tokyo — plus de 1C 000 000.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. . . felul agréable [agreabl] p l ă c u t . -elle [natyrel] n a t u r a l . — Bucarest —environ 1 300 000. [ i l „ e dd . ply^..15^ka . Pog':r. grea la. . . agrea­ bil.. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. Paris. Claude. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . . Il est de 1 500 km.

ocolul. construi. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i... plimbarea 2. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . .ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a . -ă l'examen (m..-. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. î n v î r t i t u r a . Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă..répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful.

60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. cent. După numeralele 80 (quatre-vingts). Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. 1. cu excepţia lui un. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . Numeralele cardinale sînt invariabile. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. vingt.

u n în­ d e m n . întrebuinţat ca substantiv ( = milă. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). Mille. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. 2. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. măsură de lungime). I şi a I i . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . u n sfat. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie.5.a p l u r a l . Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. 1. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Notă. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin.

Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 84. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. IV. choisir. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. parmi lesquelles Charles Gounod. 94. Alexandre Dumas. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. 1320. 81. au Champ-de-Mars. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Maupassant s-a născut în 1850. III. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Staţi mîine acasă. 70. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910.EXERCICES I . Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . domine toute la ville. 1970. V. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". 201. 1271. Victorien Sardou. 74. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. 98 . 1799. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Sena are 776 k m . Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 102. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. Alege o cravată roşie. Elle a 306 mètres de haut. Volga (La Volga) are 3 688 k m . admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. 1980. tirer. 111. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. el are 81 de a n i . 91. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . 71. Această carte are 987 de pagini. "78. 700. 1840. Să dormim bine.

On peut voir d'ici le dôme des Invalides. sur la rive droite. les jardins verdoyants des Tuileries. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. objectif touristique de premier ordre. qui coule sous trente ponts. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. le Sacré-Cœur. ville coupée en deux parties par la Seine. sans nul doute. le Panthéon. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. . l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. la célèbre Tour Eiffel. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. monuments et places. les poétiques quais de la Seine. du Luxembourg. gracieuse et massive à la fois. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. unique au monde.

Je guérirai les malades. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. Je m'inscrirai à la faculté de médecine.. poursuit son cousin. les mains. les. les jambes. Tu sais. ce mécanisme si compliqué. écoute parler son cousin Alain.. très sérieuse.. La petite Yvonne.. ses_ yeux sont bleus. un petit nez retroussé.. Elle est si jolie. Par exemple. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. je peux t'indiquer le nom de 100 . — Vois-tu..la bibliothèque de mon oncle. le tronc. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. les bras. le cou. j ' a i décidé de devenir médecin. elle a des joues vermeilles.

des v e i n e s e t d e s w os. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . -e [ymif] omenesc. ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . -ă le nez [ne] nasul retroussé. . -e [joli] drăguţ. — Tire la l a n g u e . -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. [lewzwo] 101 . a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. E t e s .c h a q u e doigt de la m a i n . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . -le [vermsj] r u m e n . -e [ata/e] legat. la c o m p o s i t i o n d u s a n g .-ă. des d e n t s . . . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. la p l u r a l .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain.v o u s s a t i s f a i t .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. serios. p r i n s . -e [ratruse] cîrn. a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. .-euse [serj0]. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/.

. -as. terminate la infinitiv în -re. bel. -e frumos. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. sare în ochi a fi curajos.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. Verbele din grupa a IlI-a. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -ez.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. belle laid. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s.-oasă urît. -ons.

entrer dans la chambre. Ochii care nu se văd se uită. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Tu (répondre) tout de suite à cette question.. c a : le travail (munca). Ils (danser) toute la nuit. V. Tu (être) un homme cultivé. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Il (penser) souvent à toi. Il (prendre) des leçons de français. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Odette a des (œil) noirs. Je (attendre) ton retour avec impatience. l'émail (smalţul). muşchilor. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Alain va învăţa numele nervilor.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . are ochi albaştri şi obraji rumeni. les (minéral). Ils (manger) ces fruits. Yvonne este blondă. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. les émaux etc. vinelor. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Elle (choisir) ces fleurs. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. 103 . III. Vous (regretter) le temps perdu. laver une chemise. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. le vitrail (vitraliul) etc. loin du cœur. El va fi student la facul­ tatea de medicină. I V . Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". les coraux. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". I I . PROVERBE Loin des_jyeux. oaselor. les (végétal). le corail (coralul). L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I .

Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. dit-il à ses cousins. J'étudierai aussi les sens de l'homme. la vue. le rein. — Ils sont^à moi. . Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. je dois vérifier mes connaissances. le cœur. des^os. Mais ce n'est pas tout. l'estomac. une omoplate. quelques vertèbres. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. les poumons. Demande à Odette de te donner la sienne. le goût et le toucher.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne.. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. La mienne est cassée ! — Impossible. l'odorat. Voilà par exemple une clavicule. parce que ce sont les nôtres. dit Claude. — Prêtez-moi votre seringue. La nôtre est cassée depuis longtemps. répond Alain. Il faut bien connaître ces organes.. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée.-tels le cerveau. l'ouïe.

în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^.) curajul curajos.. ) [ui] auzul l'odorat (m.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. -euse encourager (vb. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n .) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . aici: t o t lui a donné [ltji^. -oasă a încuraja a descuraja (adj. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m. m a l a d e de b r o n c h i t e . -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t .A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. _ a w n r w a ] sînt ai m e i .) courageux.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. ) décourager (vb. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.) 105 .

în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. a doua le second [zgo]. şi Compen­ diul de gramatică). le second (la deuxième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. 1. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. Observaţie.

P r o n u m e l e le (la) nôtre. şi fem. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. . votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. Adjectivele notre. mase. 107 .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. fem. votre livre. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . La numeralele compuse. fem. Ces portraits sont les vôtres. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. fem. le (la) vôtre. P e r . Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. ca şi în limba romînă. ^ennl mase.

la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . chambre d'André est g r a n d e . îi place deja să îngrijească bolnavii. III. . C'est le (21) livre de m a bibliothèque. parents sont j e u n e s .. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . ale plămînilor. . père est ouvrier.. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. Marie est le (5) enfant de m o n oncle. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages.. I I . mirosului. P a u l est le (1) de sa classe. auzului.. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . perfectul compus si I V ..... E l vindecă rănile prietenilor săi. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. Conjugaţi imperativ... E l va fi medic. a 8 étages.. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France... viitor. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. ale rinichiului şi ale inimii. gustului şi p i p ă i t u l u i . Conjugaţi la prezent.. ale stomacului. sont vieux. V . est professeur. est p e t i t e . Le jour est la (7) partie de la semaine. u n omoplat. . Alain îi arată nişte oase: o claviculă. l'heure est la (24) partie du jour. viitor. . Va studia organele văzului. .EXERCICES I . . verbul m o n t r e r la prezent.

Ils. doit^avoir la sienne et les garçons. Elle est_entourée d'un beau jardin. j'habite ce quartier depuis^une semaine. les leurs.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue.. un déménagement !. pas neuve mais^en très bon w état. Tu comprends. ce qui fera la joie de ma < V 109 . ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Denise.n'avaient pas w assez de place pour étudier. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. Les^enfants ont grandi. qui travaille. — Mais non. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous.

on peut dîner dans le jardin.s. La maison a une belle terrasse. il est vrai. un vestibule. Et moi de même.. un débarras. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. mais il a d'autres^avantages: le silence. un grenier et une cave. la salle à manger. deux balcons. neuve [nœf. la cuisine. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. la chambre de Jacques. -oasă neuf. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . p e n t r u că l'occasion (/.) [akazj5] ocazia 110 . un couloir et une salle de bains.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. Le soir. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro.chienne Louloute. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. Le quartier n'est pas central. Là il y a deux chambres à coucher. aici: perfectă raison [rsz.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. — Tu as de la veine.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. etrwat] s t r i m t . en„été. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. les fleurs et les^arbres. -e [ e t r v a . l'air frais.. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . nœv] nou.

111 . Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. Elle ferme la fenêtre. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. E l se traduce p r i n : 1. casa Notă. p a r t e r (la teatru) 2. Antonime monter Elle monte l'escalier.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. descendre Elle descend l'escalier. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.

-1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) . scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. scumpă amară întreagă 112 . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère.

La timpurile compuse. -in ş. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. Eu nu ştiu. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l.: romîncă sănătoasă -s. -n. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. Ea nu şi-a mîncat prăjitura.— Substantivele terminate la masculin în -x. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau.a.

Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. l'usine. Casa lor are mai multe camere: la parter.. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. les enfants (s'amuser). Tu (attendre) sa lettre... Casa are o terasă frumoasă. înlocuiţi punctele sous. la mer. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. Lucien a été mon ami. dar este în stare bună. J'ai reçu votre cadeau. Je veux passer mes vacances. Ils (habiter) une belle maison. à. un arbre. un culoar.. camera lui Jacques.. Ils doivent aller. d a n s . III. sufrageria. Les hommes et les femmes (discuter). I V .. Il a écrit cette lettre. p a r .. Il entra dans la chambre.. Yves a rencontré Mireille.. mon ami est parti en province. mon amie . Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. în propo­ ziţiile scurte..Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. II.. o baie. 114 ... Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Tu es malade. Vous (dîner) en été dans le jardin. Il se repose. Il se dirige . EXERCICES I . vers): cu prepoziţiile necesare (pour. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină... Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. la etaj. la fenêtre. de. un pod şi o pivniţă. J'ai reçu une lettre . Le frère. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. două balcoane.. J'(être) son amie. bucătăria şi o debara. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. două dormitoare.. ma bibliothèque. la maison.. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. Vous trouverez ce livre. La fenêtre est trop large. Tu as vu ce film. Ea nu este nouă. Copiii aveau nevoie de trei camere.

I inspii' iTiïuliiiil . Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. rouges. a-t-il dit. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. jaunes. deux non lier nur (le jardin) 8* . tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. une table. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement.i I|. bleues. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. violettes. — Tu sais très bien. Tu me connais de longue date. A présent.

2. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. mingea a comunica cuiva o ştire. une armoire et une petite bibliothèque. une armoire à glace. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. a comunica. un bureau. il y a des balles et des jeux mécaniques. un fauteuil. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. -ă clair. învăţ şase ore pe zi.chaises. (pop. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. glonţul 3. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle.) francul 116 . Apprendre Am aflat ieri această veste. a învăţa: J'apprends six heures par jour. 2. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. nouvel [nuvel]. Sur l'armoire. 3. deux pupitres. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. nouvelle [nuvel] nou. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. deux chaises. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. -e [klsr] luminos.

nul.) prietenul. nici un. 117 . mal. Nimeni n-a venit să mă vadă. aucune Tu n'as aucune amie. nulle nici un.) [amitje] prietenia amical.F a m i l i e de cuvinte l'ami. o: N-am nici u n chef să plec. -a l'amitié (f. nici o: Il n'entend aucun. . ainsi e t c . adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. personne nimeni: maintenant. E l n-aude de fel. -e (adj. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . -e (m.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. Je n'ai nulle envie de partir. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. nici Tu n-ai nici p prietenă. Nu sînt de loc egoist. comment.) amicalement (adv. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i .şif. guère de fel: guère.) prietenesc. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir.

II ne pense à rien. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . EXERCICES I . n i sa mère. jamais. t a t ă l său. E l nu se gîndeşte la n i m i c . A mea are trei ferestre. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. N . înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes.a m decît două creioane. o bibliotecă mică. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . două scaune. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . un dulap şi un birou. o m a s ă . Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . II.jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază.. roşii. nici pe m a m a sa. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père.. sînt două t a b l o u r i . Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. Adverbul l i m i t a t i v ne. adverbul ne: personne. un fotoliu. le vase. III. a l b a s t r e . a t a este mică. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . Camera sa este m a r e şi frumoasă. trei scaune. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. galbene. Ea nu m a i este la fabrică. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . două p u p i t r e .que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. confundat cu o Ohseryaţie. Nimic nu mă interesează. la chambre de votre ami(e). Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. î n camera sa se află u n p a t .

jamais. . mon frère . négatif. . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. la couleur j a u n e . dans cette chambre. . . ma sœur.. rien. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité).. Ils ne ferment .. IV. pas. Il m a r c h a i t (avec lenteur). PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. J e ne v o i s . V. Mon père ne s ' i r r i t e . élève dans la classe... . mangé depuis deux jours. de b r u i t . P a u l n ' a .. elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. Hélène n ' a i m e . La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). familier... înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. Le professeur n ' a trouvé .. aucun.. ni.. . Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . Il n ' a . envie d'aller au cinéma. cette porte. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. coquet. indigne. joyeux. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s .. Il n ' y a .. personne. ..g r a m m a i r e .

H e u r e u s e m e n t . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . de sacs à m a i n . de broches.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . et je l ' a d o r e . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/.. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . u n ^ i m p e r m é a b l e . — C'est v r a i . ka] mai mult . -e [syr] sigur. de g a n t s ._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. c'est_. de colliers. E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e ... ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . deux j u p e s . — Mais pas du t o u t . quelques chandails et c'est t o u t . En t o u t cas.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. que [ply^do . Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. — Moi. de jupes et de blouses. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . de fleurs.. u n pardessus. Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . P a u l e t t e . m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. de souliers. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . je t â c h e r a i de me parer m o i . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. quelques blouses. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . Moi je n ' a i pas de temps. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . plus de b a s ..m ê m e .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. -e [rakonesô] recunos­ cător. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . d ' é c h a r p e s . j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin..

.

) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. p a r t e a I. E l îmi vorbeşte. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. à elle. d a t i v (comple­ ment indirect). Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. 4 4 .' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. acuzativ (complement direct). se aşază. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . Tu îi eşti indiferent ei.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. -e [kôplike] complicat. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. v. p .compliqué. 122 . -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . Forme neaccentuate.

t'. în loc d e : Tu m'écris. La forma negativă a imperativului. Formele accentuate marchează o insistenţă. Te felicit din toată inima. ô. E u văd cîinele. Ies).) 2. à toi et à lui. 3. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. ) . Tu îmi scrii. Trebuie să-i fii recunoscătoare. Nu m ă refuzaţi. 123 . Nu trebuie confundat pronumele le (la. te. Vorbeşte-i de Guy. V. cu articolul le (la. Ea mă priveşte. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. Parle-lui de Guy. i. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. me. 0 (îl) ador. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. la. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. 11 iubesc m u l t (pe el. lui la. e. Elena îi povesteşte un film frumos. 1. Vă scriu. Mie îmi scrii. forma afirmativă. Notă. Tu dois lui être reconnaissante. Ini. Nous les invitons chaque dimanche. le. în general. h m u t pierd pe e. Observaţie. î m i dai o carte. E u îl v ă d . u. moi pe toi pe le. P e n t r u a insista. se va spune: C'est à moi que tu écris. Je l'adore. + a. Ies). Je vous écris. Hélène lui raconte un beau film. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. ţie şi lui. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Dă-mi să m ă n î n c . pe ele Notă. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Je t e félicite de tout mon cœur. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre.).

au théâtre. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . je vous le présenterai.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . au concert. au bal en voiture. e s t e n e r e g u l a t . Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. en bateau.C î n d î n t r . i le voi da m î i n e . à scooter. chez le coiffeur à l'épicerie. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . à bicyclette. vi-1 voi prezenta. colete) 124 . je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . à la boulangerie. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. à pied au cinéma. demain. à la fabrique. en avion par le train.

t o u t de suite à la maison ! . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . III. .. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. souvent au t h é â t r e .. Nu h a i n a face pe om.. E a îi dă o carte. fertilise e n .. retrouverons c h e z . . . cu flori sau coliere. . le voi mînca chiar azi. N o u s . d e m a i n me promener au bois. . . . cîteva bluze. . V. ţi-1 voi povesti m î i n e ... l'année pro­ chaine en Union Soviétique. . . . E u a m fost la coafor. . un pardesiu. Le N i l traverse l ' E g y p t e . oppose. . . . . . . L ' a n n é e passée n o u s . . . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . .. un p a l t o n . Mîine voi merge la d e n t i s t . . donne. .. en Pologne. . . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . I V . Spune-i să plece. .. d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . F i l m u l a fost intere­ s a n t .. . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . . il. . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . .. Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . . écoute tous les conseils que son p è r e .. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . .EXERCICES I . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . en ville il rencontra son a m i . Ea are cîteva rochii elegante. entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. . Qui v e u t .. . Ion îţi a r a t ă casa lui. . .. ces chemises? P o u r . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. Voulez-. . . Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . . . .. două fuste. I l s . . Enumeraţi I I . Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. chez le d e n t i s t e . E l merge la fabrică cu bicicleta. . m a n g e n t comme des loups. Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . . . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r .'. N o u s . Prietena mea schimbă des toaletele. chaque été chez mes grands-parents. avez fait des progrès. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine.

Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire autour de lui. Tout dans ¥m*i!BM! .

— Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. dit l'autre. des mouchoirs. Du linge. — N'oublie pas les pull-overs. des chemises. — Prends ton complet. des w essuie-ma ins. une brosse. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. — Prends ta cravate préférée! dit l'un.la chambre est sens dessus dessous. un pyjama. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. des s ouliers. des bas. . partout. traînent.

—-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. des boutons.. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. Enfin. du­ b l a t . des ciseaux. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. -ă 128 . même à la montagne. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . donne-lui un fer à repasser. la valise est prête. -ă .— Non.. du fil à coudre. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. ses frères et sa soeur. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. — Maman. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. -e [duble] căptuşit. dit Paul malicieusement. Comme il aime toujours être bien mis. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t .) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. non.. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche.. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. il en a besoin. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles.

qui) şi c'est . Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère.. a înţelege. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.. que qui) (ce sont . eare.. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits.. Era vărul m e u .. que (ce sont. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a ... a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . qui (ce sont .. ce sera).. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. Ce sont mes amis.: entendre une voix a auzi o voce 2. a a u z i . Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Ce sera sans doute unegrande surprise. Expresiile c'est . Este m a m a mea. E x p r e s i a c'est. Ce ne sont pas mes amis.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . que) la scoaterea în Expresia c'est.. în acest caz. Va fi fără îndoială o mare surpriză. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. Maria a mîneat fructele. Ce sont ces livres que je veux acheter. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. Fetele au m î n e a t fructele.. C'était mon cousin.. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. sont..Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1... il cherchait un livre.. a asculta. căuta o carte.

blînd lung favor it favorite . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir.u n n u m e p e r s o n a l . Pe el vreau să-1 v ă d .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce.

Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin.EXERCICES I.prendre) costumul la munte.. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. qui. cămăşi. batiste. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Tu préfères le jaune. que: Je remarque cette actrice.. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Il veut devenir chimiste. Camera sa este în dezordine. cu f în. El îmbracă o jachetă îmblănită. Mon oncle est là. foarfecele şi aţă. Mama lui Alain este neliniştită. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Fratele său îi spune să-şi ia (de.. Les peuples luttent pour la paix. c'est. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. J'aime les poésies de Victor Hugo. IV. pijamale. Alain are nevoie de ciorapi. qui. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . ce sont.. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Alain nu are nevoie de palton. nasturi. Alain est allé à la montagne. Alain nu-şi găseşte bascul. El este în întîrziere. Ils dénoncent la guerre.. III. perii şi prosoape. Jacqueline îi dă ace de cusut. folosind construcţiile c'est..

d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. ie dîner réunissent toute la famille. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . Le d i m a n c h e . d'une t a r t e à la crème. À t o u t _ à l'heure ! . E n e n t r a n t dans la salle à manger. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. les cuillères. Aujourd'hui je suis pressé. 132 . le p e t i t déjeuner. . Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . déclara P a u l . le déjeuner. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . les c o u t e a u x . Le déjeuner fut composé d'un potage. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. et toute la famille l ' a p prouva. À la fin du repas. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . . et même un vase de fleurs. les fourchettes.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . — Excellent déjeuner. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . les serviettes.

a face o gafă 133 . ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. paharul 2. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i .VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. prosopul 3. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. geanta. sticla 1. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . ) saler [vb. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. şervetul 2. ) salé (adj.

în general. fou. mou) prezintă două forme pentru masculin. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. în limba romînă se traduce.a -as I l I . terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . vieux.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu .a -a -âmes I i . se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. nouveau. El este folosit mai ales în limba literară.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. prin perfectul compus. terminată în consoană. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 .nouveau un courage professeur fou Forma a doua. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . a cărui consoană finală nu se pronunţă). Prima formă. în naraţiuni.a -ătes I l l .

. quartier. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. robe. linguri şi pahare. Dans ce parc il y a un . Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. . ordre social. Jacquelinei îi place să pună masa. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). Elle acheta u n e . Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette.. femme qui sait très bien tricoter. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. . furculiţe. Les pays de démocratie populaire ont établi un . cuţite.. . Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. fou. . J ' a i vu hier u n .F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. III. V. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. arbre. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. maison. . mou.. . en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. . être şi avoir. nouveau. îmi plac prăjiturile şi fructele. Dans sa modestie. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. la prînz şi la cină... .. Am cumpărat farfurii. Vous (rentrer) fort tard.. fermer.. H . Ei au mîncat ciorbă.. Le malade (garder) le lit deux semaines. .. Nous occupons une. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. IV. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. vieux. Nous habi­ tons u n . Je connais u n e . Il ne peut manger que des poires. homme qui se promenait dans ce jardin. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux.

des truites au beurre. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. du pâle de foie gras. — Tu as un b o n j i p p é t i t . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. les sauces. La v i a n d e . G r a n d .12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir.m a m a n . Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . de la limonade et de l'orangeade. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e .m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. du vin b l a n c et du vin rouge. un délicieux soufflé au fromage. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. On a bu du Champagne. une dinde r ô t i e . ma chère. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz.d i x ième anniversaire de g r a n d . 136 . De mon t e m p s . les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e .

) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé.été m a l a d e .. Regardez notre grand-mère. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. -e [delika] d e l i c a t r .) fois (f. . -ă l'invité (m. elles font du s p o r t . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m. E l l e n ' a j a m a i s ^. elles d o i v e n t se n o u r r i r .] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . a î n ă l ţ a . . .ă . t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . d i t A l a i n .) foi (f.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . fin. -e [grije] prăjit. o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.) ficat credinţă d a t ă .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. Omonime foie (m. bucatele délicat.) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m..

Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Il faut du courage pour escalader ce sommet. specific limbii franceze. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Beau limonada. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). du vin blanc et du vin rouge. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. Nu trebuie confundate articolele partitive du. de l'eau. vin alb şi vin roşu. Acest copil mă întristează. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Observaţie. indică o parte. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. 'i de -— V. Cet enfant me fait de la peine. 138 . Articolul partitiv are forme numai pentru singular. La consommation du vin est élevée en France. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Gustul limonadei este excelent. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. S-a băut şampanie. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Eu fac sport. Le goût de la limonade est excellent. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. de la. Je bois de la limonade. de la.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Am băut vin. Tu manges du beurre.

a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . La fel se conjugă verbul redire. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. médire (a vorbi de r ă u ) . Verbele contredire (a contrazice). dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . interdire (a interzice). 2.. Trecut dite spus. 1.

beurre. perfectul simplu şi imperativ. l'eau.t u . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. des livres (nouveau) . des enfants (intelligent]. . V . I I . Qui vole un œuf. perfectul nehotărît com­ sau .je b o i s . . . fenêtre de ma chambre est grande. fromage. sub­ fruits. hotărî*. .. Il faut v r a i m e n t . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. . Champagne. mîine fură! şi un bou. . . au b ă u t v i n . . . viande. . bière(bere). Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. Pofta vine mîncînd. . J e mange s o u v e n t . fromage. V e u x . des yeux (bleu). S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. . III. . argent. . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. courage pour traverser cette rivière. E l este împotriva slăbire. œufs p o c h é s . jardin. Nous m a n g e o n s . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. . I V . merci. . Cine fură azi un ou. vole un bœuf. . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). . viande. courage. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent.' înaintea următoarelor pain. café? N o n .EXERCICES I .. beurre e t . . . fleurs e t . . J ' a d m i r e . . arbres qui se trouvent d a n s .

ses stations climatiques plus confortables. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Chère Hélène. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. promenade en car dans Sa ville et le soir. L'hôtel est très confortable. On construit partout et beaucoup. Bucarest. confortables. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. -e [kur. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . Vendredi. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. D'ici deux semaines. Les jours sont plus courts que d'habitude. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. ses villes deviennent plus grandes. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. spectacle à l'Opéra. surtout lorsqu'on^est touriste. de retour. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins.. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. kurt] scurt.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. t. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses.5 juin 1964. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier.

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

-ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. se. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . le mois d'août 2. -oare l'hôtel (m. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. 1. gentil accueillant. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -e [akœjô] p r i m i t o r .) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -ère [aspiţalje] ospita­ lier.

E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e .GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . d e i n f e r i o r i t a t e ) . Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. Ce livre est très intéressant. la. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. infiniment etc. Mon amie est extrêmement bonne. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Ies. Camera mea este mai mare decît a ta. 144 . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . aussi ( c o m p . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. bien. cei mai mare fluviu din E u r o p a . d e s u p e r i o r i t a t e ) . I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. Această carte este foarte interesantă. extrêmement. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. C u v i n t e l e decît.

servir. marţi.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'.a ) Verbele din grupa a I l I . partir. sentir. croire. mai frumos. II. vineri. lire e t c . Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. în luna septembrie. content. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. EXERCICES I . Astăzi sîntem în 5 mai. vêtir. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. decembrie — ultima. intéressant. sîmbătă. mourir. voi pleca în deltă. 10 145 . miercuri. duminică. ouvrir. dire etc. devenind mai mare. Plural La fel se conjugă: courir. joi. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi.Perfectul simplu (grupa a H l . sortir. boire.

5 lequel est Henri? 146 . LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . vouloir. 2. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). 3. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Aceste fructe sînt foarte bune. 4. offrir.III. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. Iată omul cel mai primilor. mais heureusement pas aussi gros que Louis. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. IV. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant.

Près de la table il y a un chat.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sous la table il y a un chien. 147 . un couteau et une boîte de conserves. Sur la table il y a une bouteille. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. . în limba franceză.

des fleurs poussent partout: la perce-neige. dire congés. tourisme. Le soleil. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne.alors que renaît toute la nature. vacances. Les champs. timide à la fin de l'hiver. les parcs et les jardins verdissent. mer. la violette. J'aime le printemps. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. car c'est^. C'est difficile à dire.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. brille au printemps avec plus d'éclat. le muguet. 149 . dit Jacqueline à son^amie Laure. la primevère.

dans la vigne. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. -e [labure] a r a t .— Tu vois toujours la vie en rose. Il pleut r a r e m e n t . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. Il y a des jours où l'on respire à peine. dans le j a r d i n . -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -ă l'éclat (m. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . Moi. dans le verger et dans la basse-cour.) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. -e [prefere] preferat.

151 . ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. ) a fi r u p t de oboseală accompli.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . Mai este încă o lună. ca. Il reste encore un mois. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i .-e [akôpli] î n d e p l i n i t . funcţia. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. ninsoare etc.). campania (militară etc. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .) [cïplwa] aici: postul. dar şi alte verbe. de exemplu.) a merge la ţară Observaţie. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . Il arrive qu'on se sépare.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. ploaie. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. aller à la campagne 2. cîmpia.

souvent. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. repede fort. la t e m p e r a t u r ă etc.. Eşti bolnavă. e x i s t ă . extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . se află). o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. Hélène? Oui. . je ne le suis pas. „ . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative.u n adjectiv..Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. în afară de i m p e r a t i v . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Completaţi 152 . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. tard. „ „ de l'été sont . adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . „ „ de l ' a u t o m n e sont . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir.a (v. : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea.. . de l'hiver sont . je le suis. Êtes-vous malade. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien.. adverbele: I I . spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v ... Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . Elena? Da. sînt (bolnavă). frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e .. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . u n s u b s t a n t i v .

Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Astăzi este prea cald. este vreme. Vara este cald. E mai cald decît primăvara. soarele străluceşte. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Uneori vara cade grindină. je veux (t'accompagner). PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Êtes-vous heureux? Oui. Vara zilele sînt. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. je suis (heureux).III. vara. monsieur. 153 . frumoasă. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. La munte este frig. violeta. Veux-tu partir? Non. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Săptămîna trecută a plouat des. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Există prieteni devotaţi (dévoués). Iarna zilele sînt scurte. contracte. Veux-tu m'accompagner? Oui. lungi şi nopţile scurte. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. Ieri a bătut vîntul. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Cum este timpul astăzi? I V . V. je ne veux pas (partir). Primele florisînt: ghiocelul. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). florile cresc pretutindeni. Tu es content? Je ne suis pas (content). toamna şi iarna. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Primăvara. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei.u n s chaleur et du froid? — Oui. Uneori ninge.

C'est l'automne. C'est la rentrée des classes. Les 154 . Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. — D'accord. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. j ' a i m e tous les fruits. Tu vois. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. — Oui. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. mais tu es^une petite capricieuse. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. mais le plus souvent il fait très froid. En échange. les poires et surtout le raisin. les noix. Il pleut souvent et il fait du vent.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. en tout cas. dit Laure. il gèle et le vent souffle avec violence. les jours deviennent de plus_en plus courts. l'automne a quand même ses bons côtés.

— J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m.. -euse [kaprisj0] capri­ cios. partea capricieux. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -e [30m] îngălbenit.ă le tapis [tapi] covorul épais. latura . ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . des mince subţire 155 . Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace.jours sont courts. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. -e [kur] scurt. -sse [epe] gros. -ă froid [frwa] rece. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. VOCABULAIRE court. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel.

ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. la 1. răcoros: il fait frais 2. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. Maria are m u l t e prietene. E l are p u ţ i n i veri. 2. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. A ţ i citit m u l t e cărţi. fila. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. coala.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. Je n'ai pas d'argent. î n această grădină sînt flori fru- 156 . 4. Il a peu de cousins. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. Il fait un vent à décorner les bœufs. 3. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre.: feuille de paye stat de s a l a r i i . Suflă un vînt de te ia pe sus. 3. E un ger de crapă pietrele. (Eu) nu am bani. 2. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. nu Observaţie.

la indicativ prezent şi la impera­ t i v . faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. refaire (a reface). rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. satisfaire (a satisface). „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. mase. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). Orice om trebuie să apere pacea. tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). 157 .Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. 1. La persoana a I l . vous dites. „toată". Se traduce prin „tot".(nous faisons[nu^faz3J). v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . 3. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv.a p l u r a l . La persoana I p l u r a l . fern. în acest caz are sensul de „orice". „toate". 2. vous êtes. la i m p e r a t i v (pers. „toţi".

Buturuga mică răstoarnă carul mare. Elle se charge de tout. argent. vêtements. Toţi copiii sînt acasă. Tout homme doit défendre la paix. Florile se ofilesc rînd pe rînd.. sau un fapt vag... musique. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Noi sîntem toţi acasă.. J'ai écouté.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume... III. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. El vrea să ştie tot. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Il veut tout savoir. iar frunzele copacilor cad. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . courage pour faire cette ascension. perfectul simplu si perfectul compus. Il y a bien . Sora mea mănîncă multe fructe. V. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. Il n'a pas. livres. argent. în timp ce la adjectivul tous. . Je n'ai pas rencontré . petits pains. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. Elle fait. 158 .. . . general: La terre appartient à tous.. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Uneori plouă. la viande et. Pămîntul aparţine tuturor. petits-enfants bien sages.. aerul este răco­ ros. J ' a i . Ils sont tous contre la guerre. bons livres. Je n'ai pas écouté. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. fleurs dans ce jardin.. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . . EXERCICES I . eiitor. sport depuis dix années. tout fut vendu: meubles. Cette semaine j'ai vu beaucoup . . musique. IV. Nous avons mangé. Cet édifice a ... . La forma de masculin plural a pronumelui tous. Il vous faut. Măriei îi plac sporturile de iarnă. Mon voi­ sin a . -s final se pro­ n u n ţ ă . Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. iar nopţile mai lungi. fromage. . beaux salons de réception. .. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . Acest magazin expune mărfuri frumoase.. . Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte..Tout este şi pronume nehotărît. films. Toamna e mai puţin frig decît iarna... Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. Il veut tout savoir. . connaissances à la mer..

n'est pas d'accord avec l'heure du départ. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. Pas moyen de la faire marcher.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. tantôt elle s'arrêtait net. On_. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. 159 . je voudrais dormir un peu plus tard. — Mais demain c'est dimanche. et il est très content. L'autre. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut).arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. Guy. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. Partons à dix^heures. propose-t-il timidement. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. On rentrera par le train de sept w heures et quart. le meilleur ami d'Alain. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. Il a reçu beaucoup de cadeaux.. — A propos. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. quelle heure est-il? demande Michel. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. à cinq heures juste.. celle que j'avais jusqu'à présent. — Il sera bientôt onze heures et demie. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne.

ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net.) tarder (vb. a rezista. dit Alain révolté. -ve (adj. care vine cu întirziere tardivement (adv..) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . qui finit par être d'accord avec l'heure du départ.. -euse [parss0] leneş. .. grommelle Guy. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i .) tîrziu a întîrzia tardif. aici: fix. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. -ă. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. ) [cer] ora content. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. -e [revolte] revoltat...Tyran. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. a ţine piept a-şi băga în cap . VOCABULAIRE l'heure {/.— Ou bien à midi. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a .. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. aici: a rămîne în urmă tantôt. tantôt ftâto] cînd. Pas la peine de se déranger alors ! —.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . a ţine cu orice preţ 160 . -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. drept.. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just..) întîrziat.

Este ora cinci fără un sfert. Este ora nouă şi u n sfert. Este ora p a t r u şi un sfert. vingt-quatre minutes. juste). douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Este ora zece şi j u m ă t a t e . se întrebuinţează numeralele fracţionare: . demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. mauvais. / ( est midi. est onze heures moins cinq (minutes). Note. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Il est neuf heures et quart. est dix heures et demie. Este ora două şi j u m ă t a t e . Este ora trei fără un sfert. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). / ( est quatre heures et quart. Este ora şapte (fix)'. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora douăsprezece (amiaza). Il est cinq heures moins le quart. Este ora unsprezece fără cinci (minute). 1.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . (minutes). Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. în limbajul familiar. est dix heures trente (minutes). trois secondes. E s t e ora cinci­ sprezece. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Il est trois heures moins le quart.

„al cărui". „despre care". „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. N-ai p e n t r u ce. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. F a m i l i a din care m ă t r a g . Observaţie. în aceeaşi s i t u a ţ i e . où. La plus mauvaise des montres. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. I a t ă omul de care am nevoie. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. Il est attentif à la moindre observation.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Notă. Voilà l'homme dont j'ai besoin. Are cu ce t r ă i . La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . Minele din care se extrage huila. „a cărei". a cărei uşă o închise. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. Sala în care lucrez este m a r e . Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. E l ieşi din cameră. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. Le jour où il est venu. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . Il n'y a pas de quoi. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Ziua în care a v e n i t . Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres.

. pour). à. masc. laquelle de laquelle à laquelle masc. G. lesquels desquels auxquels Plural fem. vers. N. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï .(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. şi A. { mase[ fem. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . pentru care sînt fericit să muncesc. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. J'aime beaucoup ma patrie. sur. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. Observaţie.. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . pour laquelle je suis heureux de travailler. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . La zece. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori.. I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a .Formele compuse ale pronumelui relativ le. . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. D. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. Casa spre care mă î n d r e p t . lequel duquel auquel fem.

Am lucrat pînă la miezul nopţii.j'ai besoin ne se trouve plus. I I . Donnez-moi le crayon. Le jardin. . Elle cueillit un panier de fraises.. Voilà quelquesobjets. La ville. se trouve sur la table.. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră.. ils allèrent dans le parc. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . je confie tous mes secrets. vole un oeuf. Le garçon.. Este ora zece.. Le tableau. I I I . Le livre . j ' a i admiré la vallée.... Am avut un ceas foarte bun. Ils mangèrent quelque chose après. Ceasul meu nu merge bine. nous passons chaque jour a 400 mètres. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. vole un bœuf.. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert.. Te voi aştepta o jumătate de oră. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur.. 164 .... Este ora două fix..cinematograf. j ' a i salué est mon professeur. . în curînd va fi ora trei.. C'est mon amie. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. de aur. j'habite est grande.. nouă şi cinci (minute). Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.. merge înainte.. nous avons rencontré est le fils de mon amie .. patru fără şapte (minute).. il se trouvait était beau.. Voi veni la tine mîine la ora 11. Le pont sur. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). Le monsieur.... quelques-unes étaient très grosses. je ne me séparerai jamais..

El a fost atent la cele mai mici detalii. 749. . V. Chercher midi à quatorze heures. Cine alege culege. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Mieux vaut tard que jamais'. 71. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20.IV. V I . Camera Luciei este mai mică decît a ta. A căuta nod în p a p u r ă . 41. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Apele line s î n t a d î n e i . Qui choisit prend souvent le pire. 99. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Dă-mi o carte mai bună. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Nu t o t ce luceşte e a u r . 875. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. 73. Tout ce qui reluit n'est pas or. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 564.

m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . . —. il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté.17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. t u ne t e p r o m è n e s p l u s . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas.P o u r q u o i p a s . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . C'est son r ê v e . . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . E n t o u t c a s . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . R e g a r d e . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. c h i m i s t e . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . professeur. Ca se v o i t . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. Que d e v e n i r ? A v o c a t e .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . n a t u r e l l e m e n t . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . fam. M a i s . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . il y a u n g r a n d m a i s . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r .

.

) le journaliste (m.) ziua j u r n a l u l . munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) a călăuzi.) journallement (adv. conducerea u n u i v a s . gazetarul z i u a .) la journée (f. a u n u i avion a conduce u n v a s . le pilote le pilotage piloter (m.f. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb.) téléviser (vb.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) le journalier (m. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) journalier.) . le jour (m. la télévision (la télé) (f.) le téléspectateur. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) le journal (m. 168 . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) 3 . a reflecta l'avenir (m. salariul pe o zi.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) (m.) le journalisme (m. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) le téléviseur [m. -triée (m 2 .) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. u n avion. u n a u t o m o b i l . (fig. -ière (adj.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l .

vous în u r m a v e r b u l u i . s'emparer. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . se. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. Imperativ lave-toi! s p a l ă . el nu trăieşte decît p e n t r u sine. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . nous. 2. il ne vit que pour lui. se. te.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. se réfugier. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. 1. se souvenir etc. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. Observaţie. * en aller.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. P r o n u m e l e me.). te. Marc este un egoist. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. vous. nous. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Celui qui parle trop de soi est un vantard. s'évader. 169 . je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. spălam être: reflexivă: mor. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez.

în general. disciple. Ma cousine est ingénieur. Eu vorbesc cu prietena mea. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă .s e p e n t r u ambele genuri. Eu spăl un obiect. adjectivele. guide. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. George Sand este o mare scriitoare franceză. (Eu) mă spăl. Este v o r b a . pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 .Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. écrivain. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . amateur. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. juge. în t r e c u t . Je parle à mon amie. Articolele. Ele îşi vorbeau tot timpul. philosophe. in­ génieur. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. penseur. chef. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . peintre. De asemenea. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . partisan. ministre. E x em p le: Elle est professeur. Elles se parlaient tout le temps. historien. Se v a s p u n e . chauffeur. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. sculpteur. în special de b ă r b a ţ i . Verişoara mea este ingineră. tourneur. Je me lave. Cuvinte c a : professeur. Ea este profesoară. député. fournisseur.

mă culc la ora 11. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Mă numesc Mauriciu. V. Adriana a fost o elevă excelentă. Este ora 4 şi jumătate. Nepoata mea este poetă. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. IV. Cet homme se croyait un grand philosophe. Noi ne plimbam în parc. il est un admirable chauffeur. Paul est un admirable sculpteur. Astăzi. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. imperfect. Multe femei au devenit piloţi. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. III. Il est le meilleur tourneur de notre usine. profesoară. Treceţi la feminin prezent. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. doc­ toriţă. o'femeie poate deveni ingineră. învăţătoare. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Son frère est un peintre de premier ordre. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. în acest caz. deputată şi chiar ministru.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Voi vă distraţi foarte bine. II. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Mama prietenului meu este pictoriţă. Este o meserie pasionantă. Cet homme est le professeur de mon enfant.

Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est elle-même qui parle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. attendit le signal d'appel et forma le numéro. dit-elle. — C'est toi.

— Alors. un soir. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 .) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. ? Comme ci.connais son^adresse. — Très bien. C'est ce que je voulais te proposer.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__.) Ce mai faci? Très bien. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée.Boulevard". A bientôt. comme ça. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones.. m u l ţ u m e s c . (fam.) [apsl] apelul. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. Que dis-tu d'une sortie. — Entendu.) Aşa şi aşa. au restaurant. Bine (mă simt bine) şi dv. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. merci.

plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. eu pis. Notă.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. cu a t î t mai bine (rău). în limba franceză el este un timp compus .). se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. eu mîncasem etc. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus.

Andrei se simte m a i bine. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s .i m a i u ş o r . Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. aller. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . apoi închid telefonul (raccrocher). Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. poţi 175 . PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Petre este mai p u ţ i n v i o i . m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. se simte bine. I V . choisir. ? Simona nu se simte prea bine. Vous (faire) peu de fautes. Michel (aller) au t h é â t r e . Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Je (penser) souvent à lui. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. raconter. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique.EXERCICES I . Cu a t î t mai bine ! V . Pe curînd. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. ş i d v . faire. Vorbesc. le moins. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. E l muncea cît putea m a i bine. Te a ş t e p t a m m a i devreme. Il (pleuvoir) pendant trois jours. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. De obicei. I I . Merg foarte des la con­ certe. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. I I I . La revedere. François (aller) chez le d e n t i s t e . Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Ea îmi telefonează în fiecare seară. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. ele vorbesc m u l t .

Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 .) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . Il a bien travaillé ce matin-là. car mon départ approche. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins.) [ e t a l a t tejgheaua. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. du raisin.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. sur les_étalages..) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. prêts à être préparés. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. aubergines. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. des pommes de terre. des carottes. des choux. le siècle „de la vitesse". des pommes. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. des poires. Des tomates.. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. des noix. des^. des haricots verts. de la viande tranchée. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. que j'aime tant.79-EME LEÇON AU MARCHÉ ..) [ober3in] vînăta l'oignon (m.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i .tă w k8] în calitate de l'imagination (m. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché.. pour notre siècle. Des prunes. je pourrais même dire artistiquement. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. Étant_en Roumanie en tant que touriste.

) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [aj] l'oignon (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .

de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . nici peşte . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin.Expresii poisson d'avril ni chair. un ingénieur français 178 . Spre deosebire de limba r o m î n ă . E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. une belle ville. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. nici laie. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu.

. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. ca peu e t c . înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . La t i m p u r i l e compuse însă.. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. EXERCICES I . un poêle chaud d) în general. beaucoup. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. un garçon intelligent In limba franceză. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . : Il a beaucoup mangé.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde.

Citesc o carte interesantă. punir. nuci. IV. Antoaneta este o fetiţă mică. mere. tel fils. Un singur om îl aştepta. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Am vizitat ieri un magazin mare. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. struguri. tel caiet. vinetele şi varza. III. Mama a terminat repede această bluză. îmi place vinul bun. piersici. dar a scris puţin. . PROVERBES Garder une poire pour la soif. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. la condiţionalul prezent verbele garder. Aş cumpăra legume şi fructe. Mihai este un om cumsecade. { Cum e sacul şi peticul. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Tel maître. El ar mînca o salată de ţelină. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Mihaela a citit mult. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Dunărea este un fluviu lung. Irina are părul blond. A strînge bani albi pentru zile negre. Conjugaţi dire. cu 10 etaje. Tel arbre. Ménager la chèvre et le chou. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. tel fruit Tel père.I I . îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. A împăca şi capra şi varza. pere. Locuiesc într-un imobil mare.

c'est lui qui l'a écrit en w entier.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir.. Il est plein de fautes et de pâtés . répond l'autre. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs.. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un. Deux snobs vont w au concert. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. t 181 . L'élève: — Ce n'est pas la peine. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. un petit. monsieur. je suis w obligé de prévenir ton père.

Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. monsieur. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. En cours de route. mais^à quelle heure.. — C'est bien possible. — Hier. monsieur? 182 . Expliquez-vous. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté.. monsieur. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. Madame.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. c'est moi que vous w avez renversé hier. la tête entièrement bandée.

et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . frit] fript.c e que ça Deux moitiés.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. -ă . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. q u ' e s t . prăjit.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . et encore en deux? Des frites. B i e n . monsieur. B i e n . -e [fri. m o n s i e u r . m o n s i e u r . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa.

-ă La fel se conjugă élire (a alege). je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. lue c i t i t .E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. 184 . je lisais Perfectul simplu este je lus. relire (a reciti) etc. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu.

EXERCICES I . Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". Voi citi o carte bună. La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . réussir. Scriam o scrisoare prietenului meu.) şi să scrie (inf. Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf.V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. c o n t e m p l e r . Citeşte această poezie. prescrire (a prescrie). j'écrivis. I I . Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. j'ai écrit. U . N . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O .). inscrire (a înscrie). souscrire (a subscrie). -e scris. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . A ţ i c i t i t această poezie? 185 . transcrire (a transcrie).

Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. voilà Pouchkine. fleurs.... Il y a une grande différence. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. Je viendrai demain. détail.. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. timide.. la table. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. genou... doux. heureux. Mon cher. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval.... clou. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. pur.. I l y a t a n t . Budapest est bâtie.. deux années. travail. je le dis sans façon Et sans fades grimaces.. bas. haut.. Brigitte a reçu beau­ coup. nez. pommes cette année. Il est parti. amis.. poissons dans cette rivière.. Marius mange... II.. Le vase est. A. À l'occasion de son anniversaire. Ces bonbons sont. amis. .. bons fruits. REVIZIE EXERCICES I .vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. corail. ces frères. toi. l'armoire. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. Point sot.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. bijou. 186 . IV. fromage et.... cheval.. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814... V.. Indicaţi numele zilelor săptămînii.. cher. rail... . Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.... beurre.. J'ai rencontré. chou. les enfants. les rives du Danube. . à l'âge de 15 ans). Paris. les cheveux blonds Et la tète bouclée. il n'a pas rencontré. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. pain d'épice. Il y a bien.III. il sera bientôt fait Quoique en miniature. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine.

Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. beau. Mă plimb în fiecare zi. blanc.. Dă-i să (à) mănînce (inf. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. Aştept azi un vechi prieten. Avant d'aller à la (. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară.) il faut apprendre à nager. cinci şi jumătate.. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. El a aşteptat o jumătate de oră. long.. Am citit cărţi mai bune. Copilul său se simte mai bine acum. sot. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. des hommes (travailler) dans le jardin. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. Toţi tinerii purtau cra­ vate. La (..) de Guy est très jeune. Conjugaţi verbele: IV. folosind si voca­ chaud. VI. maire. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. Traduceţi la indicativul prezent. V.. Este ora 12 (amiaza). gros. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. grand. IX. premier. Este ora 12 noaptea. N-am nici o poftă să plec la plimbare. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. viitor fi perfectul compus faire. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. VII. VIII. 187 . lire şi écrire.. Casa lui este mai mare decît a ta. bref. gras. joli. dire. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. nul. beau. de cette ville. şapte fără un sfert. Sora mea este profesoară de muzică. Claude Àchard est le. iarna ca şi vara. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel.III.. étranger.). Dintre cuvintele mer.). mère. Astăzi e cald. Ea le dă să mănînce. Este vreme rea.. menteur.

.

PARTEA A lll-a .

.

l'Océan et la Méditerranée. VOCABULAIRE bourgeois. Saint-Malo. Rouen etc. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. doux et humide en général. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Le Havre. dit Plateau (ou Massif) Central. Nantes. Au Sud. s'élevant jusqu'à 4 810 m. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . Paris est la capitale de la France. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . Les principales villes du pays sont Marseille. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. Brest. Le Rhône. Cherbourg. une haute chaîne de montagnes. Lyon. Toulon. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Le territoire français est divisé. -e [tâpere] t e m p e r a t . la Meuse. C'est une république bourgeoise. Bordeaux. Strasbourg. Saint-Étienne. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. La Manche reçoit la Seine. s'achemine vers la Méditerranée. lui. Toulouse. La Rochelle. burşwaz] bur­ ghez. -e [bur3wa. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. les Alpes. Lille. c l i m a t u l tempéré. Nice. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. la Mer du Nord. en plusieurs départements. Le climat de la'France est tempéré au Nord. le Rhin. La population rurale représente presque la moitié de la population française. (le Mont Blanc). À l'Est. la Mer du Nord.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. au point de vue administratif.

quelques (cîţiva. însăşi). „însăşi").'-le (cutare). toutes (tot.-ă"). Adjectivele nehotărîte se aşază. certain. aceeaşi. -e (nici u n .) l a n ţ u l ta chaînette (f. tous. tel. tout. -e.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. -e ( n e n u m ă r a ţ i . 192 . nici oi). oricare). sigur. Certain. maint.) coasta côté (m. Cîţiva copii se j u c a u în grădină.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. plusieurs (mai m u l ţ i . ceva). -ă).) lănţişorul le chaînon (m. n e n u m ă r a t e ) . t o ţ i . même (acelaşi. t o a t e . même (eu sen­ sul „însuşi". Toată lumea voia să-1 felicite.) veriga ~. nici o). Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. a l t a ) . aucun.-ă .) colina côtelette (f. m a i m u l t e ) . cîteva).) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. însuşi. nul.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. t o a t ă . de obicei.! quelque (vreun.la le le lă côte (f. vreo.) partea coteau (m. Tout le monde voulait le féliciter. -e (anumit. chaque (fiecare). înaintea substanti­ vului determinat.-e (cu sensul „sigur. nulle (nici u n . quelconque (oarecare).

în special veuillez (pers. a I i .a p l u r a l ) . este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . cea de-a doua. în schimb. -e Observaţie.Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. I m p e r a t i v u l are două forme . p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă .

les m a n i festations. p a y s . t o u s . réponses. . L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . même: âge. I I I . . Verbul pouvoir nu are imperativ...Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. gauche de la rue. I I . Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. saisons. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. 1. b i b l i o t h è q u e . les réunions. se între­ b u i n ţ e a z ă . rue... Le magasin se trouve d u . de montagnes. fils. v i e . objets.. de la Mer Noire_ sont très belles.. I V . selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . les plaisirs du repos. paroles. h o m m e . Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. Notre pays offre au peuple. J ' a i m e m a n g e r des.. certain: heures. jours. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . . m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider... a r t . Jérôme é t a i t présent à. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. famille. enfants. distractions. de porc. p l u s i e u r s . Vous devez lire au m o i n s .. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. 194 . Daţi-i o carte oarecare.. personne.. . j u p e . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. mois. . EXERCICES I . toutes. la persoana I singular. q u e l q u e s . On p l a n t e des vignes sur les. . Nu pot să m ă hotărăsc. tel: père. 2 . . . pages par jour. autre: t o n . manières. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală..salles d ' é t u d e ... plusieurs: étages. à . Les Carpates forment une longue.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

) a huzuri. (Pot să învăţ franceza.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". à toutes les personnes. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Conjuguez.).Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. (Vreau să lucrez din răsputeri.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. a o duce de minune. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. 196 1 2 3 . la regarde de travers — Notre-Dame. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. (Voi putea să citesc ziare franceze. fiind orientată paralel cu Sena.) se uită chiorîş. Pot să plec? V. Aş vrea să vă întreb ceva. (fig.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.travers 3 se la couler douce — (pop. pare a o privi „oblic".? Nu am vrut să-1 mai vedem.) — Je pourrai lire des journaux français. (Am vrut să citesc „l'Humanité". Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.

(Jacques Prérert.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. . Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.

thermiques. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. l'industrie électrique (usines hydrauliques. l'industrie textile (industrie cotonnière. textiles synthétiques). ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. de vin.). soieries. lainière. en outre. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . industrie automobile et aéronautique etc. Il nous faut mentionner. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. de volaille. La France est aussi un pays agricole. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . caoutchouc). centrales nucléaires). VOCABULAIRE l'industrie (/. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. cultures maraîchères et fruitières. La France compte parmi les exportateurs de blé. de produits laitiers. de betteraves et de fruits. Sur ces 55 millions. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. vignes.

frqitjsr] de fructe. -ă exploatarea exploatatorul.) (m.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. fructifer.f.) l'exploitation (f.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.f. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher.) exploitable (adj. -trice(s.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) l'exploiteur. exporter (vb. c u l t i v a b i l .) l'exportateur. -ère [ m a r e / e .) l'exploit (m. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -ă.m. fapta de exploatabil. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f. -ă électrique [elektrik] electric. -ère [frqitje. -oarea a exploata vitejie şi adj. -euse exploiter (vb.

Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. III. je vais acheter des fleurs. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . pronumele en. J e connais tous les détails de l'histoire. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. negaţia a I i . En p o a t e î n l o c u i . f i i n d e c h i v a l e n t . v e r b . il r i t de cela. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. î n cazul unei propoziţii negative. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela.. . Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir.. J ' a i m e les fleurs. exploiteur.. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire.. Aucun.. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. réjouis Notă. I I . forestière obtient de gros bénéfices. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n .P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. negaţia I. de obicei. î n a c e s t c a z .. il s'en occupe. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. exploitation: ) (exploiter. exploitable. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. Nous en avons (du beurre). 200 .a : Je n'en parle plus.. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . de nos sportifs sont connus dans le monde entier. je ne veux pas de fruits. u n e o r i . de la. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. . ne veut renoncer à ses profits. Veux-tu des fruits? Merci.. J ' a i plusieurs livres. Ce gisement minier est. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. Les esclaves étaient d u r e m e n t . Les. Cette.

Voi aţi fi avut mai mult succes. Ar fi vrut să alerge mai repede. Noi am fi scris mult mai multe articole. V. • . J'en aurais lu quelques pages. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Ele ar fi putut pleca. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Je n'aurais rien dit.I V .

le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. 202 . quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Il t'arrivera un jour de faire comme. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Alain: C'est à quelle heure. Jacqueline. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Jacqueline: Ecoute. Alain '. alors: Marseille. La gare. Alain: Quelle histoire. et demie. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. au plus tard. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Tu vas te coucher à minuit. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. c'est décidé.

J a c q u e l i n e . Le t r o i s i è m e . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . inel de fier prin care se trece o curea 3 . . g r a d u e l l e m e n t . -oară. p r e n d de la vi­ tesse.. -. b u r t o s . u n p e t i t gros v e n t r u . . . buclă (de păr) 2 . ~. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e ..Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . -ă soupirer [supire] a ofta. Vous êtes r e s t é . D ' a i l l e u r s . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez.) [avjâ] avionul l'aéroport (m. s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . m a i s . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. -oasă.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . p l u s lestes. a se năpusti a se grăbi a încerca. ne vous en faites p a s . .. -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. p u i s q u e . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . d u m o i n s . c a t a r a m ă . D e u x d ' e n t r e e u x . * mişcare. t o u t essoufflé. t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. rl se lamenter lamate a se t i n g u i . A ce m o m e n t . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . -e [vàtry] pîntecos. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. sprinten. cercel: boucle d'oreille 203 .

y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . d e o b i c e i .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . j'y ai pensé. înaintea verbului. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . forma afirmativă.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. de o b i c e i .

la sfaturile tale. appartenir [a apar­ ţine) etc. se p r e s s e r .. ne peuvent nous impressionner. b) Vom ajunge azi după-masă la mare. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . I I I ... obtenir (a obţine). L'enfant voulait se.. . féliciter. . Alain n ' . . Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . parvenir (a parveni)... dar cu auxiliarul avoir. vrei să iei o carte? I V . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. Traduisez en français.. soutenir (a susţine.... Tu n ' . . Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . . Ne g î n d i m . Ces regrets. La foule. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . vers les joujoux. Nous.. . N u . 1. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'.m i m a i vorbi de plecare.. intervenir (a interveni). tot cu a u x i l i a r u l être. a sprijini). parler à personne. 2 . réfléchirai cette nuit.. . en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. se p r é c i p i t e r . . î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Ne. plus. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. tar­ d e r . -e Observaţie. a t t e n d r e . dans les rues. verbele: revenir (a reveni. . t a r d i f . ce t r a v a i l est urgent. R î d e m încă de povestea voastră. Tu n'as q u ' à m ' . P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. J ' . Vom fi la ora i e c e la gară.. a se întoarce). vas pas? I I . . . I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. [viitor) de lui expliquer cette question. t â c h e r ) : Elle est venue très. Se conjugă la fel.. verbele: tenir (a ţine). EXERCICES I . pense plus. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. 205 . Mă duc imediat acolo. Participe Présent Passé venant venu. Se conjugă la fel. se souvenir (a-şi aminti).

au cours du repas. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. încît conclure [kàklyr] a încheia. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. le professeur ne réplique point. aborder [abardej a aborda. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. -. au baccalauréat. W. a lua loc într-adevăr. . Mais. au fond.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes.a] astfel că. Estomaqué. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . . . efectiv 206 . a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. . il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. Elle m'a demandé si. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . -ă répliquer [replike] a replica. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. en apercevant un de ses amis. Je viens de raconter à ma voisine. -ă estomaqué. -e [sstomake] înmărmurit. . Croyez-moi. — L'ignorance des élèves — dit-il. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. . a replica a se aşeza. ) [inaràs] .

. tocmai. Voi pleca (îndată) de la birou. de obicei. aucun. l'autre. nulle (nici u n u l . nul.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. chiar acum): Il vient d'entrer. u n a . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . l'un. . .quelqu'une (cineva). nici u n a ) . nici u n a ) . l'une. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . l'autre ( u n u l . a l t u l . a ajunge 2.) imaginaire (adj.-e (fiecare).Mots à plusieurs sens 1. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. De-abia a intrat. . rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . plusieurs (mai m u l ţ i . . chacun. quelqu'un. E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat.) imaginable (adj. 207 . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. a sosi. î n s o ţ i t . alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. m a i m u l t e ) . -ă care poate fi închipuit. .. Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni).) a închipui imaginaţia închipuit. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb.) l'imagination (f..-e (nici u n u l .

tous les autres. Lors de la course de 100 m plat. Cet artiste. toutes. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Georges a. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat... Nu se vede nimic.. On est venu vous voir. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. l'innovateur. Je lui ai tout dit.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. . Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v.savait qu'il devait s'opposer à la guerre.. I se spuse tot adevărul. unul după altul.. On ne voit rien. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. après. EXERCICES I . Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde.. . Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. I-am spus tot.... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble... Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. Ils ont refusé. toute—tous [tus]. tous les autres concurrents. cu valoare nedeterminală ( se"..... a . Rabelais est un écrivain plein d'. . 208 . I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Se spune că pleacă mîine. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout..E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. la colţul străzii. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. Jean se va îmbrăca îndată. IV. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. ei dispărură. de obicei. LEXI- Cette jeune femme se. . un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. Nu este nimeni în această sală.. autres de décharger les armes... cineva").de plus horrible que leurs logis. Apoi. III. (Noi) am venit să vă vedem.. Petre a sosit chiar acum o clipă.. Mon.a sau a Ii-a singular.ont pris part au combat. Diseară veţi pleca la Cluj.. prin persoana a I l I . ami.

Lidice sau Oradour. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. Nimeni nu să uite Guernica.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. le Pape. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. la Reine d'Angleterre. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. Corneille écoutant le Cid. s'il vous plaît). l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . des champions de boxe. on le sait. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. le coureur à pied Mimoun. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). On y rencontre les chefs d'état. Pablo Picasso. est un musée de figures de eire. les costumes plus ou moins fripés. le cinéaste René Clair. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. les vedettes du théâtre et du cinéma. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor .

Il tendit les trois clés à monsieur Girard. 216 et 217. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. monsieur.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. 210 . — C'est au deuxième étage. Les chambres étaient élégamment meublées. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. les chambres numéros 215. Le portier fit monter les bagages.

s'il vous p l a î t . — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. Q u a n t à t o i . . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . — J ' y pensais déjà. Rincezmoi a u v i n a i g r e . . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . Les cheveux une fois coupés. pas de vernis foncé.. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . monsieur. d i t gaiement A l a i n . .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. — E n a t t e n d a n t le déjeuner. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . On paye à la caisse. dit le coiffeur. Alain. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. Oh non. . les m u l e s . — Moi je descends chez le coiffeur. je préfère les couleurs c l a i r e s . a ieşi lentement [lâtmà] încet. —• Les osgles un peu plus c o u r t s . pieptă­ nătura W* 211 . fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. je vais me reposer u n peu. . l'entour a i e n t . C'est fini. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. ochire sortir [sortir] a scoate.. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . d e u x serviettes. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard.

[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé.) l'attachement (m. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre .) attachant. Face excepţie adjectivul lentement. -ă. a da o raită vesel. a acorda afecţiunea legătura. învecinat. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. -e (adj. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a .) a t r ă g ă t o r . a a t r i b u i . LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a .) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. 212 . interesant. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. -e [ k l e ^ deschis. a lua. -oàre. încheietura a t a ş a t u l (comercial. r e s p e c t i v .. -ă 1 ' indéfrisable (n.) a lega. -e [fose] închis.) l'attache (f.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . în -emment: indépendant prudent élégant Notă.) l'attaché (m. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. voios (adv.. -e [avwazinô] vecin. la bribe [brib] frintura avoisinant. c a p t i v a n t . a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. -â clair. -ă.

-i. 213 . Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. 2. pe e m u t de la feminin. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. -u. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. absolue) (fem. 1 . aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). vraie) (fera. profondément etc.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 3 . în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. de obicei. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. -é) p i e r d . L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte).

Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Ioana citea curent texte latine.EXERCICES I . Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . I I I . Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. M-am născut la 23 septembrie. Traduisez immense patient en français (vb. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. naître. Ce-i î n m i n ă nu-i . Traduisez en français (v. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Cîinele înainta p r u d e n t . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. vaut mieux que deux „tu l'auras". on avait attaché le chien. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . II. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Hier soir. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. v b .

— On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. On choisit une table dans un coin plus retiré. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. — Oui. se trouvaient des assiettes. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. — Quant à la viande. des sardines au beurre. Girard. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. dit Jacqueline.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. Girard. — Du jambon. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. Antoine. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. — Moi. je voudrais des pâtés. On se mit à consulter la carte. continua-t-elle. des couverts et un vase de fleurs. 215 . répondit Mme Girard. des olives.

S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. -ă étincelant. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. m a d a m e ? Oui. merci. m a m a n . seulement. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. J a c q u e l i n e ? — Non. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. -e [vitre] cu geamuri retiré. — Du v i n b l a n c . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. d u v e r m o u t h . merci. fraged. -e [etëslâ] strălucitor. ajouta M.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . -oare. compléta le g a r ç o n . on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . trois p o r t i o n s de g r u y è r e . G i r a r d . aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. — Merci. Du café t u r c .— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . pas de m e l o n . VOCABULAIRE vitré. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . -e [retire] retras. — P a s d ' a b r i c o t s . des liqueurs? — Du vin blanc. sclipitor. — tout — — après Alors. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul.

a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.) 1 .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . p e r s o a n a a I i .a -t a I l I . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . de obicei.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . imperfectul conjunctivului este.) la grille (f. duios 2 .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir.) le grillage (m. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i .a -ssiez a I l I .) la grillade (f. In vorbirea curentă.a singular se foloseşte m a i m u l t . moale. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. oisir. mpléter.) griller (vb. culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.) — le rôti (m. ajouter ajoute) a completa. N u m a i persoana a I l I . a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t .) rôtir (vb. élire a a] alege compléter.

apercevoir (a zări). t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. masculin singular. Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. să fie moale. recevoir (a p r i m i ) . décevoir (a decepţiona). 2 . Bien que la pluie (continuer). dus. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe).t e . loin de tous les a u t r e s . Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . De la vîrsta cea m a i fragedă. ea trăise departe de căminul părintesc. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. Formele due (feminin singular). il affirma q u ' i l moins sombre. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. EXERCICES I. due O b s e r v a ţ i e i . 3 . Exupèry). care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . 218 . Trebuie să frigi carnea . sans que personne lui parler (Flaubert).Le verbe devoir (a trebui. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e .

T. . d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva.) imediat un răspuns. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. A trebuit să-i dau (inf. j SUPPLÉMENTAIRE . DEVINETTES Plus je suis chaud.) explicaţii. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. PROVERBES Chaque vin a sa lie. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. . ea se ascunse în grădină. pourtant frais. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . Traduisez en français (vb. plus je suis Je vole. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . Se întîmpla să alunece des. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.) seama de propunerile voastre. je pleure.III. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. ni yeux. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. I V . Il n y a pas de roses sans épines. (gSenu S'i) 219 . Traduisez en français. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . — Ce sont toujours les plus gros. . — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e .) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf.

La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. ni celui de m a m a n . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . dans la m a t i n é e . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. c h a u d i è r e s .d e m a i n pour M a m a ï a . m a t é r i e l ferroviaire. C'est en 1948. je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . je vois. — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . -e [bykarestwa] bucureştean. Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . p a p a . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . au m ê m e e n d r o i t . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . vers la fin du mois de j a n v i e r . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. une grande fabrique de la c a p i t a l e . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . pour b â t i r . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections.27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . — A h . une nouvelle fabrique. -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . en u n m o t . d i t J a c q u e l i n e .

. .

-ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . a înzestra l'équipement (m. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.) outillé. promisiune a sfîrşi.) a m u z a n t . -e (adj. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/. Această comediei a a v u t u n mare succes. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i .) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a .) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. a doborî a n g a j a m e n t .) unealta utilajul u t i l a t .) outiller (vb. utilajul marquer [marke] a marca. a distruge. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. Fratele meu a plecat. 222 . vesel: ciudat. Celtelcomédie a eu un grand succès. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. quelques): Mon frère est parti. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a .) l'outillage [m.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs.

camarade! B u n ă seara. B ă r b a ţ i . verişoară ! Mulţumesc. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. Hélène est architecte. P a u l este strungar. rue Jules Michelet. enfants. Camille. nr. cousine! Merci. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . e) în Petite sœur des Horaces. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. tous se pressaient copii. Histoire de la littérature française. sora Horaţilor. femei. femmes.b) într-o enumerare: aux portes. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. Hommes. f) In adrese. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. Elena este arhitectă. 37. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. proverbe: pluie abat grand vent. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e .

Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. -e Observaţie. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Il a sorti son mouchoir. P e n t r u alte observaţii v.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. E a a ieşit în oraş de o oră. m a i jos verbul partir. El şi-a scos batista.

selon que les règles le demandent: I l e n t e n d .. Elle h a b i t e 32. servir. . Je l'en ai déjà menacé. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e .. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . H I . I I . . .... officier. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. EXERCICES I . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. e t . . . Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. ... employez ou non l'article.. et. . rue de P a r i s .-e Observaţie. F e m m e s . . . t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. je vais lui chanter quelque chose. mentir. m a m ă . Vrei să ieşi (inf. ma chère. „ J e vous assure et. vb.. Ca şi sortir. . . „.Participe Présent partant Passé parti. liberté" (Corneille). ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . gloire. vos paroles.) în oraş? Aş pleca la m u n t e . e n f a n t s ... Traduisez en français (vb. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. dormir. .. . 2... IV.. . Quel est. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr.. . Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . ce roman. — Rien à faire.. t o u t était descendu. U l t i m i i călători au plecat aseară.Odes et b a l l a d e s " est. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. m o t d'ordre? d e m a n d a . Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. . verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . J ' a i relu. partir. m ă întorc î n d a t ă . . v i e i l l a r d s . sentir (şi compuşii lor). La revedere. sortir): Trenul pleacă la ora zece.. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . À la place des points. v i e .

Vorba dulce m u l t a d u c e .PROVERBES Partir c'est mourir un peu. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.

à la fin des cours elle va quitter la capitale.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. J ' a i noté la sienne. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. Je lui ai donné notre adresse. c'était 15* . C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. Autrefois. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. maman. Elle semblait très pressée. devant l'Université de Bucarest. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. ce matin. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre.

ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . Après la moisson. t o u t a c h a n g é . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . seigle. a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. b e t t e r a v e . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. grâce a u x engrais c h i m i q u e s . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . orge. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses.u n hair>eau q u e l c o n q u e . •— Oh.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . m a ï s . m a m a n . si t u s a v a i s . légumes. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie.

Abia a i n t r a t . peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) le paysan (m. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. bientôt (curînd).) changer (vb. après que (după ce). perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). a se schimba s c h i m b ă t o r .) échanger (vb. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) le changement (m. -e (adj. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .) le change (m. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a .) la paysannerie (f. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. dès que (de îndată ce).Familles de mots • l'échange (m. Intr-o propoziţie principală. 229 . en un clin d'œil (într-o clipă).) changeant.

La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). 2 . -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. combattre (a lupta) débattre (a dezbate). Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . 1 .

1 . pensée. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . transmettre (a transmite) etc. suivants: obtention.Mais il ne l'est pas. EXERCICES I . soumettre (a supune). quel est le côté beurré? 231 . î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i .pierde un t. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. t a t a se duse să se p l i m b e . promettre (a făgădui). Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. place. en silence. —. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). permettre (a p e r m i t e ) . IV. PRÉCISION — Mademoiselle. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. m u n c a îi pasiona. Bate fierul cît e cald. După ce începură noi cercetări (recherches). Cînd deschiserăm fereastra. Traduisez en français (v. 2 . Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . récolte. Q u a n d il (achever) ses lettres. -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. p r o d u i t . je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. association. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. III. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). — Alors.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. ea se sculă să plece. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . Cînd t e r m i ­ n a r ă . elle se m i t à r i r e . omettre (a o m i t e ) . commettre (a comite). formation. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . il se leva. promesse. la n u i t t o m b a . nous commençâmes à travailler. Q u a n d nous (marcher) des heures. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. r a d i c a l u l mett. II.

Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. parce que je me dépêche.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. assez peu éclairée. 232 . arrive chez un dentiste. mais sans insensibilisation. Dans la salle d'attente. le temps semble s'écouler très lentement. accompagnée de sa petite sœur. — C'est pour arracher une dent.

. mademoiselle. . 233 . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille.. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. . . -e [eklere] l u m i n a t . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. Montrez-moi la dent.-— Mes compliments.) la perte (f. . Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé.*\ i i .) perdu. r °. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' .) a pierde pierderea p i e r d u t . F i ţ i l i n i ş t i t . courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. Vous êtes courageuse.. j'aurai fini la lettre avant votre retour. accompagner — conduire a însoţi. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. . Marguerite. dit le dentiste. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . . a trece . -e (adj. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv.

1. -e Observaţie. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. dublînd consoana r. 234 . La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. (I-o fi cumpărat bomboane. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort.) De obicei. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. Probabil că i-a cumpărat bomboane. la viitor şi la condiţionalul prezent. 2 .

On ira se promener lorsque papa (rentrer). N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. je te raconterai de belles histoires. e deja ora 6. I I . . Traduisez en roumain: Rassurez-la . Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. elle est morte de peur. C'est normal. IV.EXERCICES I. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Devant l'université. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. Beaucoup de choses. Traduisez en français: Trouver un ami. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). III. C'est très compliqué. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Te rog să citeşti acest roman. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. On meurt de chaleur dans cette pièce. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Une grande quantité.

Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. des macaronis. M. des timbres-poste? M. Tu ne t'en souviens plus? M. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. du beurre. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. MV {QxLca^y 236 . des citrons et des biscuits. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. de croissants et de paind'épice. Mme Girard: — Je t'accompagne. Les allumettes sont trop encombrantes. H y a une épicerie au coin de la rue. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. par hasard. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Mme Girard: — Mais non. N'aurais-tu pas. Antoine.

) [a/a] c u m p ă r a r e a .d9^. Le cacao.) les lettres (f.M. le thé. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. la levure. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. le poivre. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd.-e. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. M. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. pi. t r a ­ bucul l'essence (/. scrisoarea literele (literatura) 237 . de farine. litera 2 . de riz ou de sucre.) 1 .vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. -e [dkôbrô] stînjenitor. -e [lur] greu.

participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.j. cumpărătoarea (m.Famille de mots acheter (vb.) Vachat (m.. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i .) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. -euse a cumpăra cumpărarea . Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . Acest a r t i s t este i u b i t de public. Verbele se conjugă. la diateza pasivă. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) l'acheteur. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. cu auxiliarul être. Ce comédien est aimé par le public.

nous prenons. 1 . A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. a afla). 2 . -e Observaţie.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . 239 . surprendre (a surprinde). şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. comprendre (a înţelege).

Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Traduisez en français (vb. . V.EXERCICES I . Je t'emmène au théâtre ce soir. regarder. DI. lire. traduisez-les punir. Drept cine mă iei? IV. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. El fusese admirat pentru atitudinea lui. séparer. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. vendre. prendre): Ies puţin ca să iau aer.. I I . attraper. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. écrire. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. dar nu mi se par serioase. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. diviser. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele.

On file. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. viens. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. bah ! Ne t'en fais plus. prends ta jaquette et ton sac. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. On ira dans un magasin universel. des livres. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Jacqueline: — Tu as raison.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. On va sûrement trouver quelque chose.

) a sugera sugestiv. (tranz. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. . ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . principal Famille de mots suggérer (vb. . * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. .) a fila (despre lampă) 242 .terie roumaine? D'ailleurs tu sais. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. a o şterge . . 3. 4. VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u .i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux.) m î n c a r e a (bună) d r a g . Il faudrait penser à autre chose.) a urmări (intranz.) a pleca r e p e d e .. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . ça ne m'enchante guère. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. « J. ) a pleca r e p e d e ..ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. . scump catedra esenţial. a o şterge (intranz. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. . -ve (adj. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. şirul o şterg carnea (anat.' • . ) suggestif. 2.) suggestion (f. tes suggestions.?.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u .a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.•.) a toarce (tranz. L r .

-e.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. 16' 243 . E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu.

Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). . Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Stofa asta e prea scumpă. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. prendre. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. mi se pare că filează. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Je boirai de la bière. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. arriver. Sugestia ta e remarcabilă. acheter. universel. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Supraveghează lampa. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. IV.EXERCICES I. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. oublier. beaucoup. Am văzut o scenă foarte sugestivă.

mais on voulait prendre une barque. suggéra M. Les vagues moutonnaient. papa. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. papa. — On a organisé une petite excursion en car. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain.. 245 .Excellente idée. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Il faisait frais au bord de la mer. l'eau n'était pas froide..32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. pour les touristes. Mangalia. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. —. il y a trop de nuages. — Moi. mais. malgré l'orage de la veille. — Non. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. Girard.

A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . c u l t u r e . ce sera p o u r une a u t r e fois.) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. J a c q u e l i n e . la falaise d ' E f o r i e .N o r d .S u d . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de.— N o n . a debuta 246 . V o i l à : le p o r t . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . i n d u s t r i e . il y a encore b e a u c o u p . d i t A l a i n . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m.. vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . c o n c l u t M. J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. G i r a r d . — O h . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . cu toate că l'orage (m.. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . G i r a r d .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M.

) a m ă t u r a le balai (m. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) măturătorul la veille (f.) veghea veiller (vb. ziua precedentă la veillée (f.) a veghea le veilleur (m.-e 247 .) ajunul.) m ă t u r a le balayeur (m.Familles de mots — balayer (vb.

Cine rîde la urmă rîde mai bine. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. . offrir (a oferi). 2. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Unele magazine sînt deschise şi duminica. Traduisez en français (vb. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Vîntul măturase coasta. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. a suporta) etc. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). III. II. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. souffrir (a suferi. . Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista.. 1. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). Paulette m'avait tourné le dos. -e. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). EXERCICES I . Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 .Observaţie. IV.. -es.

Brille en mes yeux. pour qu'enfin mon cœur. se tienne haut. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. toujours. (Emile Verhaeren. . Les Flammes hautes) .. mes muscles sont heureux. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.. bats sous mon front. Et. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine .En ma course rythmée à travers la campagne. Mes nerfs semblent refaits. Belle santé. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière.

Jacqueline. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. c'est un véritable enchantement. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. L'automne surtout. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. les excursions. quelle satisfaction on a. le vertige. Alain et eux. — Et puis. Ils ont vite fait de s'entendre.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. surtout en cette saison. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. la fatigue de la montée. — Avec des amis? — Oui. Des alpinistes enthousiastes. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. les chemins escarpés. — C'est bien agréable. — Inutile de te déranger. les rochers à pic. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. 250 .

. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes.— C'est v r a i . c'est ce grand silence.) a răsfoi le feuilleton (m.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m. à m o i .. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit. d ' a l t i t u d e . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. p a p a .. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să.. -e [bigare] bălţat.. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m. à plus de 1 500 m .) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. pes­ triţ. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. frunza le feuillage (m.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f. is­ tovit Famille de mots la feuille (f.. nu le-a trebuit mult ca să.) foiletonul le feuilletage (m.) foaia.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré.. -ă.) frunzişul feuilleter (vb.

cuvintele invariabile (prepoziţii. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . d e t e r m i n a n t u l . formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. adverbe). invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. La substantivele compuse. dintre care p r i m u l .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 .

î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. c i t e ş t e . H .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . La fel se conjugă: paraître (a părea). Nu răsfoi cartea. 2 . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t.-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . dispa­ raître (a dispărea). reconnaître (a recunoaşte). 1 . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . Traduisez en français (vb. apparaître (a a p ă r e a ) . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . HI. 253 . Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . EXERCICES I .

Nulle difficulté ne peut nous arrêter. nos lunettes. premier 8 000) . Nous devons contourner quelques blocs rocheux. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Un vent brutal nous gifle. les rudes escalades. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. l'héroïsme quotidien de mes camarades.. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Le sommet se rapproche insensiblement. (D'après M a u r i c e Herzog. Déjà nous commençons la descente.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Nous nous hâtons. Nous nous hissons comme nous pouvons. Le sommet est une crête de glace en corniche.. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. À présent nous touchons au but. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Annapurna. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. nous saisissons nos piolets.

L'eau de mer à faible salinité. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres.. une des plus belles stations de la côte. Après un court séjour dans la capitale. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . à la recherche. l'air pur. de la Mer Noire.. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. Je t'écris de Mamaïa. nous sommes partis pour la côte.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs.

-e [dsolsje] însorit. on élève d'autres colosses en briques. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. Et ce n'est qu'un début.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. le lever ou le cou­ cher du soleil. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. Oeuvre du régime de démocratie populaire. une foule de touristes. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător.. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". une plage en pente douce. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. pour la plupart. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Ils ont raison. Ils ont raison d'être fiers.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. un des plus beaux hôtels de la station. -ă l'aube (/. Eforie. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. Tekirghiol. un repos des plus agréables. Nous logeons à „l'International". fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol.. m'ont dit tous les Roumains. acier et ciment. Mangalia. On peut donc admirer. de sa chambre. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. -ă curatif. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. à sable particulièrement fin. -ve [kyratiî] curativ. comme de juste. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage.

-e (adj.) a însufleţi mouvementé .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.-e (adj.-e (adj. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. sclipitor. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t . . afec­ tat. -e [fl^ri] înflorit. grămadă remarquer — constater remarca. -oare Ia villa [vila] vila exquis.) [asje] oţelul fier.) c ă u t a t .) mişcător.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. a căuta recherché. -oasă. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.-ă le mouvement (m. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. -ă. -ère [fjer] m î n d r u .) căutarea rechercher (vb.) animat. ales.) mişcarea mouvementer (vb. agitat.ă . -e | / a t w a j à ] lucios. -ă chatoyant.) a mişca mouvant. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . -e [ekski] fin. de obicei.) a urmări. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e .-ă mouvoir (vb. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.-ă.

In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. rappeler (a rechema). -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . 258 . adjectiv cu funcţie de adverb. geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t .b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . De exemplu: lever (a ridica)—je lève. consoana. renouveler (a reînnoi). achever (a t e r m i n a ) . el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . feuilleter (a răsfoi) e t c . Alte v e r b e . jeter (a a r u n c a ) . étinceler (a străluci). îngheţa) e t c . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. un adverb. înaintea unui « mut din terminaţie. céder (a ceda)—tu cèdes. peser (a cîntări) — il pèse. schimbă acest e mut sau é în è. -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. chanceler (a se c l ă t i n a ) . Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) .

Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Je n'aime point les fruits aigredoux. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Des bas (extra-fin). Des formes (aéro-dynamique). Aujourd'hui. Răsfoiesc această carte. IV. Une porte (grand ouvert). Des oeuvres (tragicomique). ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. à travers le monde. Tot oraşul era în mişcare. Ces épisodes sont héroï-comique. à Copenhague. Des cellules (photo-électrique). Am remarcat că vă place mult istoria. I I . Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Elle allait nu-pied. Discuţia lor a fost foarte animată. Des personnes (bien-intentionné). Va îngheţa curînd. Des relations (franco-belge). Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Des enfants (nouveau-né). En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique.EXERCICES I . Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Elle aime les robes gris perle. III. Des yeux (gris bleu). Ce sont des mouvements semi-circulaire. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Des filles (sourd-muet). en 1945. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Depuis sa fondation. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat.

Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. c'est une véritable fête. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Dans les démocraties populaires. (D'après „l'Humanité") . pour qu'il n'y ait plus de guerre. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente.fait pour populariser le 8 mars. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays.

Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. évidemment. On aurait retenu des places. Mais on pourrait aller au théâtre. c'est les dessins animés. papa? M. non? Jacqueline: — Moi. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Jacqueline? Alain: — Son faible. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. Le jeu des 261 . Girard: — Quel film. mon cher. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. je n'ai rien contre.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. Je préfère le cinémascope en couleurs.

operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. 262 . .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r .. a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou.) [fu. M. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . a l o r s . Jacqueline (en chantonnant): — „. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . fal] nebun. folle (adj.. . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. je préfère la p r e m i è r e .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. . Girard: — E h b i e n . . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . Toutefois.

destinul destiner (vb.) a reflecta le reflet (m) reflexul. -ce (adj.) produsul refléter (vb.) a destina. 1. 2.) soarta. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . A început să scrie. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.Familles de mots le producteur (m. începu să rîdă.-ă la production (f.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) producătorul productif. reflectarea le réflecteur (m.) destinaţia le destinataire (m.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb.) a produce le produit (m.) producţia la productivité (f. Il s'est mis à écrire.) reflectorul le destin (m.) productiv. a hărăzi la destination (f. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.

Si Pierre eût été attentif. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. e. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. 3. Mon enfant était devenu très tendre. 1. il aurait gagné la partie. Je me mis à déchirer le papier. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. o din terminaţie. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. La indicativ prezent. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . Apele rîului reflectau cerul albastru. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. 2. Il ne voulait rien voir. comme s'il eût deviné combien je souffrais. i. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii.-e Observaţie. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. EXERCICES I . Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. înaintea vocalelor a. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. 264 . La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Destinatarul nu era la adresa indicată. Piesa e foarte bine primită. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi.

IV. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. pareil à une grosse étoile d'or. entre deux aiguilles lointaines. avec son énorme dôme. regret. ses tours et ses sveltes aiguilles. formation. devenait orange. accueil. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. dans le ciel pur. arrivée. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. puis. a l'horizon. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. Traduisez en français (vh. création. André Theuriet (Amour d'automne) . vaincre. Il se colorait peu a peu. pleurs. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. destruction. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. regard. vb. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. devinette. ses pointes. Au-dessus du Mont-Blanc. Tout à coup l'astre surgit. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. A-m reuşit să o conving? V. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. à mesure que le lever du soleil approchait. production. le Mont-Blanc. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. sur lesquelles régnait un absolu silence. destination. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. puis vermeil.

a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. a z b î m î i louer [lue] a închiria. J'aime surtout l'Allégro final.. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. — Je n'ose demander. alors. le chef d'orchestre fit son apparition. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . au juste? lui demande sa sœur. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures.. măreţ. répond Madame Girard.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. — Je crains que nous ne soyons en retard. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. — Mais quelle heure est-il.. conclut Alain. Il est sept heures et demie.. — Je suis complètement bouleversée. Antoine a loué des places pour le concert. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. -oasâ. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. — Moi aussi. ravirent les spectateurs. chuchote Alain. M. edificiul l'ouvreuse (/. c'est une surprise.) [edifis] clădirea. -eaţă l'édifice (m. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre... interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique .Georges Enesco". elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. avoua Jacqueline après le concert.. — Je m'en doute. Quelques minutes après s'être assis. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. elle s'écrie joyeusement: — Ah. Le concert commença.

[kœr.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. 3.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. 2.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.l — a cînta la chanson (f.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea.) a î n t î r z i a . 4. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. le chœur se p r o n u n ţ ă k.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. locul 2 . a răpi 2 .) — şansoneta le chanteur (m.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta . amînarea le retardataire (m.le chef d'orchestre [/if. serviciul.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 . a încetini le chant (m. căminul casa. a încînta Famille de mots le retard (m. piaţa ravir 1 .) întîrzierea. postul 3 .) — cîntecul la chansonnette (f. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 .) — c î n t u l chanter (vb.) întîrzierea le retardement (m. . l'hymne (m. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. v a t r a .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

s e cu t i m p u l . point. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . Nu vă fie cu supărare. : je n'ose.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. a scoate (petele) élever a înălţa. personne e t c . a creşte.z i s ă . autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . 2 . oser. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. guère. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u .Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . meilleur que. cesser e t c . d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. tu vas pas sauter etc. 269 . iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. JVe vous déplaise. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. E mult mai rău decît se spune. Nu suflă o vorbă. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. savoir. Observaţie. je ne cesse etc. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. rien. (fig. moins que. ) . Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. ca à moins que e t c .) a stîrni entuziasmul.

Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . 2 .a m încetat să-1 rugăm. rapidement les taches (petele). N .. Nous dé­ cidâmes d e . Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. toujours le progrès. EXERCICES I . Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. l'égalité et la fraternité. II. E n 1789. la séance (şedinţa).Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. .-e uzitată: Observaţie. le peuple français. l e v e r . pour la liberté. . N e .. . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou)... . Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i .. plus aux concerts! L'ignorance.. 1. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. Ce produit chimique. 270 .

mon petit. Elle se lève très tôt le matin. la Pastorale et la Neuvième. me répondit-elle. — Comment. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. vă rog. V .) această greutate. I V . Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). Il fit détruire un magnifique édifice. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. me dit-elle tristement. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Louis cîntă minunat la vioară. — Pierrot. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . îi era imposibil să ridice (inf. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. La souris osait quitter sa cachette. — Je n'ose pas. l'autre jour. — Trois. Mă voi aşeza mai tîrziu. cette anecdote. C'est impossible.I I I . b) Mă aşezai pe iarbă. lui dit-il. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. — Eh bien? explique-toi. eram foarte obosit. prefer să stau în picioare (rester debout). en baissant la tête. grand-père. ça ne coûte rien. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Il descendit lentement les marches. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Tu pourrais pas.

des Rembrandt. des Monet. sans nul doute. On commençait à s'inquiéter. des Van Eyck. Voilà trois heures que tu es parti. des Greco. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. elles aussi. J'ai longuement admiré les Grigoresco. Tu as rencontré des amis en ville? M. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. les Andreesco et les Luchian. 272 . toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. papa? M. la plus intéressante pour le visiteur étranger. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. mais il paraît que les autres renferment. Mme Girard: —• Bonsoir. On y trouve. on ne savait pas où te chercher. Girard: — Évidemment. les Aman. Girard: — Non. en plein centre de la ville. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. des chefs-d'œuvre. Girard: — Oui. Alain: — Il y a aussi des sculptures. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Si vous voulez. des Répine. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. de quelques peintres roumains. une troisième est réservée à l'art oriental. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. n'est-ce pas? M. Alain: — Mais quel musée. je vous accompagne demain. une autre d'art occidental. Il faut absolument que vous le visitiez. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. M. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. La section d'art roumain est. Antoine. entre autres. qui ont réussi à rendre. à l'aide de leur pinceau.

consecinţa. suita suivre (vb.-e (adj.) a u r m a suivjant. a conţine rendre — exprimer a reda.-ă centralisateur (s. -ă occidental.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .m.-ă oriental. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .) următor.-e [oksidâtal] occidental.) centrul la centrale (f. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . -e [rwajal] regal.) u r m a r e a .-e (adj. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) centralizarea centraliser (vb. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) cen­ tralizator la centralisation (f. -e [arjàtal] o r i e n t a l . si adj.) p a r t e a . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m. b u c a t a .) partidul la partie (f.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .) central.-oare — le centre (m.) centrala central. a e x p r i m a Homonymes le parti (m.

274 . at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . -e Observaţie.

Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. m a i puţin interesante. Christian s'est arrêté devant la gare. contenir. repartir. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. Il était fidèle à son P a r t i . Cette partie est très difficile à lire. l'un des plus riches musées du m o n d e . sur la rive droite de la Seine. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. renvoyer.EXERCICES I . Marcel est un brave garçon. III.m ă . prévenir. enfermer. un grand château fort. le Louvre est devenu. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. U r m a ţ i . Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. I I . LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. comprendre. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. Un siècle et demi plus t a r d . vă voi arăta drumul. renfermer. m a i n t e n i r . entretenir. Ancien palais r o y a l . Gilbert est très influencé par son cousin. I V . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. gnifique palais. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. 18* 275 . c o m b a t t r e . de nos j o u r s . Paul est p a r t i il y a deux minutes. Germain sera récompensé pour son courage. style Renaissance. il se leva. Cette boîte ne renferme que des papiers. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e .

pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. Léonard de Vinci. Rembrandt ou Vélasquez. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. la dignité enfin retrouvée. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Les objets de culte et de sacre. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.. le Titien. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. les bas-reliefs de Gilgamesh. grecques et romaines. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''.n. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. 276 . Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. On s'attarde devant les Ingres et les David. les Courbet. des coupes et des bijoux finement ciselés.ère). celles des sculptures du Moyen Âge.ère).. nous voyons se succéder les Vernet. monument en basalte noir. couvert d'inscriptions.n.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. Michel-Ange. des poignards d'argent. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. principale source du droit sumérien. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Houdon ou Rude. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. de Rubens. les sculptures du Moyen Âge. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. les Delacroix ou les Manet. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. devant les sculptures de Jean Goujon. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. les admirables statuettes de Tanagra.

. mouche. serpent. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. aigle. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. Alain. oiseaux." — Que fais-tu là. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. — Arrête. souris.. chacal.. merci. Je préfère connaître le deuxième élément. tigre. cigale. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . — Tu crois. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. chien. fourmi. Il te faut trois éléments. loup. — D'accord. âne. Que je recommence alors? — Non. chat. boeuf. insectes. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. lion. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau.. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. héron. grenouille. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. perroquet.

Hat .

muguets. ma Jacqueline. — Du génie. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. lilas.. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . Et tu sais.. des forêts de chênes. jasmin. -e [pyr] limpede. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. puisque tel est votre désir. tulipes. -euse [sablant] nisipos. p u r .) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. -ă l'insecte (m.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. ) [ôd] unda pur.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . pivoines etc.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. bien sûr. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. enfin des ormes ou des tilleuls. — Je préfère le parfum des fleurs. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . lis. Alors. Des rivières aux ondes pures. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. — Bon. pour ne plus parler de leur parfum. -oasă l'étang (m. vio­ lettes. des chemins sablonneux. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. œillets. c'est moins pénétrant.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. des étangs bordés de roseaux.— Le cadre. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l .) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. etc — Tu as bien fait de finir.

280 . a î n c e p u t să rîdă.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m. El credea că a ajuns. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.ARBRES À l'acacia (m.) floricica fleuri.-e (adj.-ă le fleuriste (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.) a înflori.) înflorit.) [ak«sja] saleimul l'aune (m. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) floarea la fleurette (f.) florarul fleurir (vb.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.

b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. ca în exemplul de mai sus. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. ca în exemplele de m a i sus. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. 281 . sans.

R. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. sont'à toi. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre.P.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. parfois à petits pas. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .

.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie.vous revoir. ils revinrent avec précaution (Maupassant).. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). Exupéry). Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. requérir EXERCICES I . A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . colère. (St.. a cere pe cale judiciară). III. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a ... futur.. Tu te lèves ... en français les phrases suivantes. la rue. rester. cinq heures? Il a décidé. 285 .. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. Je vais vous donner un livre agréable... V. il s-'approcha du balcon. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . (a cuceri). Elle semblait très heureuse.. lire. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. I I . Ils parlaient.. voix basse. Cet enfant pleure. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. P u i s . en utilisant (présent. IV.. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. Exupéry).. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e .. ei au început să aplaude. travailler. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . Nous sommes au coin.. Conjuguez imparfait.. După ce au ascultat conferinţa.

Dame fourmi trouva le ciron trop petit. fără nici o excepţie. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. car tout 6 ce que nous sommes. Du reste. Glosa2 sur l'éléphant. Venez. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. s'étant censurés tous. s'il me veut croire. Voyez ces animaux. Que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté. singe. Tout sage qu'il était. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. et pour cause. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Je mettrai remède à la chose. glosa — comentă în mod critic. 3 appétit — (aici) gust. 2 1 284 . Nous nous pardonnons tout. Il peut le déclarer sans peur. Lynx envers nos pareils. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. on crut qu'il s'allait plaindre. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. et taupes envers nous. un colosse. parlez le premier. L'ours venant là-dessus. Se croyant. contents d'eux. dit-il. ôter à ses oreilles. on ne l'a qu'ébauché. 8 tout — toţi. Jupin 5 les renvoya. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. pour elle. Jamais. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. il ne se fera peindre. Etes-vous satisfait? — Moi. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella.

gravement. le couche sur le sable et se remet à pêcher. ramène le désespéré. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. un pêcheur. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. II. Mais l'autre veut absolument mourir. ramène le désespéré. Soudain il entend courir près de lui. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). et. Fables) Sur la plage. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. s'élance. le pêcheur abandonne sa ligne. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. Sans s'impatienter. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. il se jette dans le vide. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. III. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. se livre à son occupation favorite. l'attache à une branche. Le pêcheur abandonne la ligne. malgré lui (Maupassantj. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. soit qu'il rêver. (La RÉVISION I . Traduisez en roumain: Fontaine. Il le pria avec instance de ne le point quitter. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Il se redresse et de nouveau. L'homme se redresse et ne va pas loin. 285 .Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . Et même il parla haut plusieurs fois. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). une fois le nœud coulant fixé à son cou.

. la défense . et il est maintenant unique au monde (St.. V I ... est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir.. Les travailleurs .. ses libertés démocra­ tiques. c'... Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St.I V . Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Ils n'ont aucune envie . ..... parlerons ce soir..est une que d'. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). pensa pas et la femme de l'envieux.. d'études (Vigny).. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.. usines. Le peuple français lutte. Traduisez en français: Lenin a murit. Zadig n'. c'. V I I . la paix. Je vais chez mon ami: on. Nous. . Exupéry). dormir et d'.. fauteurs .... Le marin vit dans une perpétuelle victoire. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant)... V .. ai fait mon ami.est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. guerre... guerre... est une que kle courir devant l'orage. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' .. France s'opposent . Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. ... sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny).. et il allait la surprendre (Flaubert). c'.. Elle dormait sans doute. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. c'. faire .. dar opera lui va trăi veşnic. Exupèry)....... établir son pabinei. fête son anniversaire. pensa beaucoup (Voltaire). Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre.

PARTEA A IV-a .

I X. .

-en ne belge allemand. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le.-e Français Anglais anglais.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.finnois. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză. le roumain = limba r o m î n ă .Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.a.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.-e français. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . le serbe = limba sîrbă. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.-e Finnois ou Fin.-e espagnol. 1 î n limba franceză.-e ou landais finlandais. l'arabe — limba a r a b ă ş. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 . spre deosebire de limba romînă.

-e suédois.R. -e Portugais p o r t u g a i s .Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc."S. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n . -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova.S. -enne norvégien. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e Polonais polonais.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? .-e italien.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.

J an g] . -enne iranien. -e 291 . -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . Coréens coréen. -enne guinéen. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -eniie Éthiopiens (Abyssins. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne marocain. -enne abyssinien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. tunisien. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -e [ppg.

U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -enne 2 . -enne uruguayen. -e c a n a d i e n . V i e t . R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol.N a m [ v j e t w nam] 1 . -e | Cubains SUD cubain.N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne chiliîen. -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * .I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne péruvien. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -e brésilien. -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n .

Nuremberg. Iassy Turin. în limba franceză. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. Bologne. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Munich. 293 . alteori foarte apropiate. Naples. Cu toate acestea există şi unele excepţii. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Milan. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. (Iaşi) etc. Barcelone.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. în limba franceză.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Cracovie. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais.

Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. Ceylan. 294 * . les Baléares. Guernesey etc. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. les Alpes. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Malte. l'Everest le Danube. Observaţie. Jersey. Oslo La Rochelle etc. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. la Seine. Leningrad. les Philippines dar Cuba. regiuni şi provincii. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. la Touraine. iar altele nu: la Sicile. le Canada. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. New York. la Martinique. Haye. Milan.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. le Rhin. le Mexique. masculin: etc. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. la Méditerranée. la Pologne. le Togo. Le Caire. b) n u s î n t . la Crète. Madagascar. la Volga. l'Argentine. î n g e n e r a l . la Baltique les Carpates. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Marseille. le Japon la Bretagne. Le oraşe. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand.

ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . la historiques.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . le Nil.. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. s î n t . les Andes e t c . în g e n e r a l . la Loire. gre­ e s t e fie m a s c u l i n .sent vivant Passé vécu. les Carpates.-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . care sînt de genul f e m i n i n .. fie f e m i n i n : Bêrésina.. les Vosges. de g e n u l le Caucase.s e e x p r e s i a : la cille de.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. Apennins les Pyrénées. les le Mont-Blanc. .

r o u m a i n . Brazilia are o capitală nouă. II. Neapole. chinois e t c .. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . Tolstoi. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. e s p a g n o l . a n g l a i s ... Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Turgheniev şi alţi mari scriitori.. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la .EXERCICES I .... Pékin est la capitale de la . suédois. la France est un pays méditerranéen. Moscou est la capitale de 1'. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. 296 . Romînia a dat lumii pe George Enescu. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . russe.. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Caragiale. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine... Brîncuşi. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Milano... i t a l i e n . La Manche la relie à la Grande-Bretagne.. Chopin a fost polonez. Herzenafost rus. Torino.. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . Eminescu. III. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . La capitale de la République Populaire Polonaise est . Gogol. a l l e m a n d . Bucureşti. La capitale de la Grèce est . Florenţa. Des Alpes aux Pyrénées. Bologna. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. Lisbonne est la capitale du . Noi studiem fran­ ceza. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est .

les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. Aux Jeux Olympiques.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. avant et après le 23 Août 1944. Course de haies Lancement du javelot . qui ont réuni 32 pays. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Melbourne. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. européens. Rome et Tokyo. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. balkaniques ou de champions du monde universitaires. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents.de champions du monde. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. la plus grande compétition sportive internationale. Dans la période 1958—1964. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. dovada accroître [akrwatr] a mări.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. -e [krwasà] mărit. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. -ă croissant. -e [akry] sporit. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) a marca un gol antrenamentul 300 . -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.) [eskrim] scrima l'équitation (/.

valeur. nageur. conteur. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . atterrissage. danseur. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. o c a l i t a t e : courage.) înotâtoarea le patinage (m.) patinatoarea la patinoire (f.) patinoarul 301 .) patinajul patiner (vb. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. soudeur. a) c a l i t a t e a : rougeur.) înotul nager (vb. surmenage. Sufixul -eur indică: coiffeur. Familles de mots la nage (f. langage. patinage. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage.) a patina le patin (m. nettoyage.) patinatorul la patineuse (f.) a înota le nageur (m. un substantiv colectiv: feuillage. formează c u v i n t e noi. candeur. démarrage.) înotătorul la nageuse (f. fie cu sens diferit.) patina le patineur (m. blancheur.

. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v .... ca sens. Cu t o a t e acestea. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . 302 .GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. respectiv. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. din limba franceză. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri.

prétendre. Ea se interesează de sport. Patinajul se practică iarna. — Knock out. souder. Ea a învins numeroase atlete consacrate.O. échapper.K. profiter. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. triompher. 1 répond le manager. nageur. penser.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". renoncer. se souvenir etc. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. s'occuper. survivre etc. joueur. succéder. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. chasseur. In ţara noastră au. — O. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. tireur. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. skieur. 2 dit tristement le manager. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. (O Kay) [o keil —foarte K. EXERCICES I . plaire. chauffer. se moquer. aspirer. 1 2 O. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. s'emparer. 303 . se servir. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. obéir. bine.K. coureur. Ei locuiesc pe strada Universităţii. Elle appelle à nouveau dix minutes après. résister. porter. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. jouir. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. conter. s'indigner. — Comment ça va maintenant? —• K. III. lolanda Balaş. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. nuire. boxer. ressembler.O. sauter. II. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. penser. patineur. flatteur. perfect (expresie americană). De două ori campioană olimpică.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

de plus longue durée cette fois-ci. Le 6 août 1961. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. Le premier cosmonaute du monde. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Un autre Américain. et ces minutes ont ébranlé le monde. 305 . est lancée dans l'espace cosmique. Valérl Bykovski. piloté par Titov. après un voyage de 700 000 kilomètres. L'Américain W. Youri Gagarine. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Valentine Térechkova. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. est placé sur l'orbite. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. En août 1962. Pour la première fois dans l'histoire. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. G. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. comprenant 17 rotations. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Moins de quatre mois plus tard. Glenn et S. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. Cooper. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. a voulu connaître sa place dans l'Univers. le 12 avril 1961. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. apprendre à diriger les lois de la nature. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde.

.

suédois. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. tonique. exécution. VOCABULAIRE l'assaut (m.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. m a i r a r . -ois. alsacien etc. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . categoria g r a m a t i c a l ă . : français. roumain. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. îi modifica sensul s a u . Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). italien. contribution Sufixele -ais.) [aval] zborul l'espace (m. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . lorrain. -ain. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. la o regiune e t c . -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. bordelais. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care.

surcharger. interplanétaire etc...(sou-.(peste. care vor fi studiate mai departe. subordonner etc. (v.. Observaţie. corn-. soutirer. est placé sur une orbite. sub-) are sensul contrar lui super. col-. correspondre etc. Prefixul inter(între): international.şi înseamnă „dedesubt". pe d e a s u p r a ) : survoler.. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. Prefixul sur..) Iată cîteva prefixe: Prefixul e.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze.rtra. extra-fin etc. cor. ca a t a r e . Prefixul con-. les travaux m e n é s » . Prefixul sous. 308 .. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. surnom etc. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. 2 . P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. comprendre. collaborer. super-son etc. supra. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos.ei.( î m p r e u n ă ) : concourir. „ s u b " : sous-directeur.

Irlande. Hongrie.(ou sou-. Inde. cent. sub-) aux mots suivants: sur. estimer. Milan. . Chine. tirer. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. conscience. structure.EXERCICES I . vivre. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Lyon. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. le système d'atterrissage entre en jeu. est (doté) de trois hublots. Egypte. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. Amérique. naturel. IV. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. nom. lieutenant. Maroc. porter. abondant. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. Marseille. III. La cabine. sol.(ou super-). Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme.

Certitude de victoire.m ê m e s . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. t r a v a i l l a n t pour lui. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s .) 310 . La répression fut féroce. Malgré ses erreurs et ses faiblesses. Trois mois. par le peuple et pour le p e u p l e . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie.42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Le peuple t r i o m p h a i t . les affaires de la N a t i o n . le siège de son gouvernement. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . contrôlé par lui. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. C'était la C o m m u n e . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . gouvernement du peuple. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . avec dévouement et a b n é g a t i o n . — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k .

-ă se soulever [sa__. unité.) [etrepidite] curajul. un sens peiorativ: capitulard. iar al doilea. beauté. communiste. réalisme marxiste.-e [kapitylar] laş. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. -e [sôglà] sîngeros. maquisard etc. fraternité. o doctrină. indică: pri­ mul o ideologie. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. fausseté etc. pillard. magnifie. bavard. {-ité. -ă. -ă noir. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. Sufixul -té. cruauté. a se răscula l'audace (/. Sufixele -isme. -e [nwar] (fig. -elle [eternei] veşnic. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. aclamarea l'ébauche (/. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. a muri farouche [faru/] sălbatic. -e [pretâdy] pretins. réaliste 311 . socialisme. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. frecvente şi în limba romînă. ) [erœr] eroarea. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel.) groaznic. crud. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. doctrine sau curentului literar: communisme. -iste. -ă l'erreur (/. liberté. în general.j [ebo/] s c h i ţ a . -eaţă. acest sufix nu are acest sens: communard.sulve] a se ridica.. fuyard etc. campagnard. socialiste. marxisme. ca­ pitulard. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. -oasă immonde [im5d] m u r d a r .) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . pe adeptul acestei ideologii. un curent literar etc.-ă. -e [etrwa] s t r î m t . ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. însă. -ă. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. -été) indică o calitate: capacité. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . dez­ gustător. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. In unele cuvinte.

b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . . (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). Observaţie. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . Mes amies. Nu întotdeauna aceste două De exemplu. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. . Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. passage.. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. 312 . b) un pronume personal: boulevard. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. dar romantique nazisme. Ils ont mangé. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que.. romantisme. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. (Complementul direct este ! ' = la Commune). GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. Observaţie. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche... dar nazi etc.

Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. . égal. fertile. cher. perspicace. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. ferme. IV. solide. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . d u r . je les ai (égarer). Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . Comunarzii au l u p t a t eroic. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. -été). Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. honnête. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. En utilisant le suffixe -té (-ité. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". Ces personnes. s u b t i l . celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir).EXERCICES I . dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. je les a i (connaître) a v a n t vous. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . III. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice.

je cube. J e serais m a i r e . mais je ne rédige p a s . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . J e ne sais p a s . . . . Caboussat: Si je suis r é é l u . . . 314 . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. . paraissant: Papa. . et d a n g e r e u x . .) Comment t r o u v e s .. (Tristement. ça ne se v o i t p a s . .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . sans toi !. comme un i m b é c i l e ! . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t .s i x leçons.. . . . .. .. j ' é v i t e les liaisons. mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e .. .. . . mais grâce à qui? grâce à un ange. et à l i r e . (Il prononce sans lier l's avec Va. Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . . j ' a i appris à écrire en v i n g t . .) pas même les discours que je p r o n o n c e . . . de m o n t e m p s . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. . .. (Regardant autour de lui avec inquiétude. A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . On me croit s a v a n t . ça va très bien. (Dépliant le papier. .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . . J e suis riche. . comme les a u t r e s . . j ' a i une r é p u t a t i o n . . . . . .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . .) A h ! chère p e t i t e . je ne sais pas c o m m e n t . . des discours étonn a n t s ! . . . t a n t ô t ils s'accordent. . . . .. . (L'embrassant. l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions..43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat.. je fais un p â t é . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. . . . .. la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! .) Ah ! d a m e . . je d i s : „ J e suis a l l é " . Blanche. (Regardant autour de lui. . . on ne moisissait pas dans les écoles. . Caboussat." (S'arrêtant. Caboussat: O u i . . seul: . lisant: „Messieurs et chers collègues. . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. a d o r é . considéré. Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . . . . . . . .. on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e .

a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. " (Parlé.. proastă. retéléphoner. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu..) Tiens. récrire..) „La plus noble des professions..) Avec deux s (Lisant. revoir. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. r ă u . (Lisant.. rallumer etc. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă.. rapporter. Prefixul re. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. (A part. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu.. réédi­ ter etc..) Moi. réexpédier. renaissance.Caboussat.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. -e [fi/y] prost. j'avais mis un s tout simplement !.. reprendre. -ă l'orthographe (/.) „La richesse des nations.. alteori r-: ramener. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. Vembrassant: Ah ! chère petite !.. (À part. les s.poate avea şi alte valori. repartir. el poate exprima : — înapoierea: retourner. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours... a dezdoi (o stofă. s t i m a t . 315 . -e [kôsidere] respectat. indică de obicei o repetiţie: recopier. rasseoir.. U embrassant : Ah! chère petite !. De exemplu.) avec un t. rea embarrasser [âbarase] a încurca. redire..) Moi.. Caboussat.. celui qui n'aime pas la terre." ( S'arrêtant." (Parlé. raffoler. -ă.) „J'ose le dire. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. j'avais mis un t. les t. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. sau res-: ressaisir etc. tout simplement.

De asemenea. a procura). n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. Passé vu. 3 . 2 . je pourvoirais.-e Observaţie. il vit. Se conjugă la fel ca verbul voir. La perfectul simplu singular.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant .a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. tu vis. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. 1 .

En à partir utilisant de: le préfixe re. il croît (la plural însă: nous croissons. vois-tu? (ex. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. vous verrez. Astfel. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. III. commencer. pentru a ajuta la muncile agricole. établir.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . indiquez les mots formés chercher. le-am făcut şi eu la început. primeşte un accent circumflex. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . Caboussat ignorait les règles de l'orthographe.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. 1. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. embarquer. la participiul t r e c u t : crû. engager. vous croissez. a p p r o v i s i o n n e m e n t . il c r o y a i t . Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. Greşelile comise de Caboussat. appeler.-e Observaţie.) I V . Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . verbul croire se ortografiază cu yi. 2 . I I . T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. ils croissent) . 317 . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). la perfec­ t u l simplu: je crûs. pentru a se deosebi de acesta. habiller. je crois. approcher. r-). conduire. ils ont cru. EXERCICES I . Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care.(ré-. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . elles v i r e n t . tu croîs. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. p e u p l e m e n t . allonger. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. Ca şi verbul voir.

Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. .ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington.

adăugate la un substantiv. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . ) [ekrityr] scrisul. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". L'écrivain. •— Madame. distrait. adjectiv. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. Astfel: in. peu intelligent. méchant. — Monsieur. impoli. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. répondit la dame. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. Il ne fera jamais rien de bon. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. étonné. dit Alexandre Dumas. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. A ces mots la dame éclata de rire. — Alors je peux parler franchement. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. ii-. monsieur.fim-.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. -e fcpolî] nepoliticos. Ce garçon est paresseux.

în s u b o r d o n a t ă se folosesc. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre.= Je sais que tu apprendras le zeste. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. discrédit. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . Pentru a se exprima un adevăr general. dégonfler. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . în limba franceză. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. c) Ştiu că vei învăţa franţu. b) Ştiu că ai învăţat franţu. trecutul. malhonnête mé. Observaţie.(mes-): médire. non-sens. désapprouver. permanent valabil. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e .o frază. français. zeste. mésestimer dé. discontinuer. î n t r .= Je sais que t u a s a p p r i s le français. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. în limba franceză. 1 . dis-): dégoût. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . non-valeur mal-: maladroit. 320 .non-: non-intervention. mécontent.(dés-. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. décharger. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. malaisément. difficile a-: anormal. disjoindre. = Je sais que tu apprends le français. 2 . Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. mécontentement. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité.

bête. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". IV. conscient. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. logique. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. honnête. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. modéré. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. semblable. III. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. con­ naître. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. dit Alexandre Dumas. Ce garçon est peu travailleur. Les deux espéraient que le temps serait beau. grossier. = Je savais qu'il arriverait à temps. proportion. II. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". En entendant les paroles de l'écrivain.c) Condiţionalul prezent. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. altérable. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . facile. la dame se mit à rire. moral. inattentif. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. remédiable. contenter. lettré.

France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Boema de G. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Manon de J. Carmen de G. Rolland) Fils du peuple (M. Verdi. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Puccini. Thorez) 2 . Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Murger. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Sardou. după „La Tosca" de V. Dumas-fils. Verne) L'âme enchantée (R. Nunta lui Figaro de W. A. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Rossini. Daudet) Le livre de mon ami (A. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. după „La Dame aux camélias" de Al. Bizet. Hugo. Verdi. Traviata de G. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Tosca de G.Exercices supplémentaires 1 . Puccini. Massenet şi Manon Lescaut de G. Bărbierul din Sevilla de G. după „Le Roi s'amuse" de V. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. după „Carmen" de Prosper Mérimée. fran- . Mozart. Puccini.

écoutez les bruits des pas. de Garches. Des millions de visages se frôlent. parce que des trains débarquent leurs voyageurs... ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. Un torrent dévale les escaliers des quais. Les gens arrivent. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Ils deviennent le flot. la foule.. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. La foule jaillit de la bouche du métro. les gens s'en vont. Ils passent devant vous. fermez les yeux. A chaque poussée de fièvre. parce que les métros se sont délivrés en abondance.. Les pas griffent l'asphalte. le cœur s'enfle à nouveau. les camionneurs s'interpellent. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. 21* 323 .45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. de Bois-Colombes. de Saint-Cloud. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. era. Les vendeuses crient. il se calme un peu. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. Des millions de chemins croisent leurs fils. Cra. Mais de temps à autre. Arrêtez-vous. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. Aux heures de pointe.

) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni.v i z a .tunelul podul . 324 . les sous-sols prennent leur habit de -solitude.p a s a j u l de nivel. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . des mots oubliés.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . Le soir. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. accelerat . Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous.Il y a des noms.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. des confidences perdues. On se croirait dans un palais abandonné.. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f.d r u m u l de fier • calea ferată . les échos s'éveillent. L'architecture devient plus étrange. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. (D'après P .şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. Les pas résonnent.. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. les lampes éclairent mal. quand la marchande de journaux a fait ses comptes.

respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 .). Astfel. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. programme italiană: corridor. commode.1. transmettre. greacă: ellipse. enterrer etc. presse etc. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. bouffon. terrestre. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. ballet engleză: tennis. syllabe. remettre etc. affluence e t c . terri­ toire. chaussée. în general. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. lettre. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . innover. ville. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . bouillir etc. 2 . Astfel.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. quadratus) verre (de la lat. année. difficile. fille. tunnel spaniolă: bizarre 3 . s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . vitrum) 4 . î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. Ortografia franceză fiind etimologică.). Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. lasse.

Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . EXERCICES I. a incomoda» d i s c u ţ i a . Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. Observaţie. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). neregulat. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. la con­ signe. IV. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. a a d u n a (cifre). consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . comod. la bouche du m é t r o . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). h e u r e de p o i n t e . irigaţia. In Paris există m u l t e autobuze. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . i n o v a t o r . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. de obicei. milig r a m . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". a dezbate. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . m . c a n i b a l . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. cunoaşterea. milionar. a combate. a recunoaşte. r a i l s . I I . t r a i n o m n i b u s . combatantul. 326 . m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i .

elle est bien belle. mon petit etc. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. Courbevoie. Colombes.? (à la gare N.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans.. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. s'il vous plaît..).. 3 millions d'habitants.. jusqu'au théâtre N.. — Elle est grande en effet.. (près du musée L..\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Vous avez la chance d'habiter Paris. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. Arg*enteuil. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. St-Denis. St-Ouen. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. voudriez-vous m'indiquer la rue N.?)..? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N..la place N. dit M.. Est-ce que l'autobus No. mademoiselle. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. Vernéjou.. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Asnières... comment arriver à la place N. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale.? Est-ce loin pour aller boulevard N.)? Par où dois-je passer pour gagner. — Oui. II.. mais elle est bien grande.? Cette rue me conduira-t-elle à.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. Pour Paris. monsieur (madame.. Au total. C'est une ville magnifique. c'est une population énorme. Clichy.. dit Barbassou. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. il y a le Paris des révolutions. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris...? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. (à l'Opéra)? Ditesmoi. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N.? PARIS — . Levallois. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.

L'animal effrayé. — Si je manque le dernier coup. J'attends un instant pour me calmer.. cache sa tête. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. J'attends encore un peu. mais je crois que vous allez le faire. Une demi-heure avant minuit. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion.. Troisième coup: même résultat. Il m'avait senti et regardait de mon côté. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. dix. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. je me précipite. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. puis je tire. D'à p r è s A. puis la dresse à nouveau. l'animal redresse encore la tête. L'animal tombe. triomphant... M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. — Le lion.. Je m'énerve.. je serai mangé. Le résultat est que. puis. — Seize lions. je tire plus mal.. Voici l'histoire de mon premier lion. deux.. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. Une seconde. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil... Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. le soir. après le quinzième coup. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. mais une minute après remonte. Un second coup: même résultat. il ne reapparaît pas.. me mis à l'affût.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . Quatrième coup: même résultat.

=Si tu arriverais à temps. = Si t u avais marché plus vite. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. vei ajunge la t i m p .) a ghici le devin (m. condiţionalul t r e c u t forma a I i .) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. 329 .a : S'il eût marché plus vite.) a enerva Vènervement (m. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede.) ghicitoarea {persoana) /. ai ajunge la t i m p . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). b) In locul viitorului din romînă.Famille de mots — deviner (vb. fiind vorba de o acţiune nerealizată.) ghicitorul la devineresse (f. V.a devinette (f. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede.) enervarea énervant. je serai mangé. ai fi ajuns la t i m p . tu arriveras à temps. după si. tu serais arrivé à temps. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). Observaţie. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent).) n e r v u l énerver (vb. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. -e (adj. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. = Si tu marches plus vite. tu marchais plus vite. il serait arrivé à temps.

Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Dacă ai fi privit mai atent. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. vous trouverez la ville changée. Prononcez III. Nommez II. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. dacă vom lucra cu dîrzenie. Vom reuşi să îndeplinim . După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. 2. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. Nu orice st este un „si condiţional". Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif).' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. elle serait restée un pays retardataire. V. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. elle aurait duré plus longtemps. tu lui donneras ceci. Il ne savait s'il irait au théâtre.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. je soulèverais le monde. disait Archimède. nous apprendrions plus vite cette langue. S'il te (demander) à boire. I V . Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. EXERCICES I . 1. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. ai fi văzut racheta cosmică. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Paul Fort (Ballades françaises) . roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional".Not&.

dans la cour du camp. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. Manqué". Téléguine bascula sur le siège de cuir. „Manqué. 331 . vers la montagne. monocle à l'œil. un revolver dansant dans sa main. Melchine se retourna .47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant.. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". Mais les engrenages grincèrent. son front. des bornes kilométriques. — Joukov. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. La voiture bondit. l'autre gémit et s'affaissa. un fusil entre les mains. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol.c le soldat pour lui arracher son fusil. Le vent lui souffla plus fort au visage. une autre.. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. au tournant le camp disparut. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. Une détonation.. une longue face tordue. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. Manqué. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. le soldat mit en joue. de Joukov et de Melchine. des soldats couraient. capturés et condamnés à mort par les Allemands. En arrière. dans l'encadrement de la fenêtre. plus bas. à droite.. tombaient sur un genou. montait dans l'auto. relate Vévasion de Téléguine. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. appuya sur les pédales. Melchine empoigna le volant. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. des buissons. Joukov se retourna et menaça du poing. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont.

) puşca fusiller (vb.ă . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. ) a m e n i n ţ ă t o r . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/.) a a m e n i n ţ a la menace (/. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. .) puşcaşul — menacer [vb. suferin­ ţ a . s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu.) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. -oare 332 .) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. .VOCABULAIRE l'évasion (/.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. -e (adj. -e [tordy] s t r î m b a t . -e [reje] v ă r g a t . a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . durerea relater [ralate] a povesti.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m.

teindre (a vopsi). -e Observaţie. e x p r i m a t p r i n t r . joindre (a u n i ) .. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. schimonosită. 1. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . un fusil entre les mains. peindre (a p i c t a ) . E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. cu monoclu la ochi.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . II sortit. -eindre.. î n -aindre. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) ... La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . rejoindre (a reuni) etc. une cigarette au coin de la bouche. .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. . O faţă lungă. plaindre (a deplînge).. Une longue face tordue. monocle à l'œil.. 333 . -oindre. éteindre (a stinge).

. I V .m e n t . les doigts gar­ nis de bagues. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. 3. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. nous peindrons etc. EXERCICES I . H .2. Debout. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. il peignit etc. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . domnule generai etc. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. les bras croisés. nous éteignons. Il continuait à travailler. H I . vă rog. Stingeţi lampa. Verbele din această categorie schimbă consoana d. Traduisez en roumain: Il lisait. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Elle allait au bal. mon général etc. il restait immobile. Noi nu ne temem de greutăţi. Ele pictează o fabrică. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. din radical. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). le sourire aux lèvres. les lunettes sur son nez. = domnule căpitan. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. il partit chasser le lièvre. Le fusil en bandoulière.

j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). lorsque l'une mourra. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". et la plaignais dans mon âme. lui dis-je. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". disais-je ensuite." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. Quand je tins 2 cette femme décrépite. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. — Eh ! vraiment. „Madame. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. dis-je en moi-même. me dit-elle. Monsieur. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. bon Dieu. Rica et Usbek. une de soixante. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. une de quarante. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. qui voyagent en France. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. vous vous ressemblez si fort. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. cette dame à qui je viens de parler et vous. Deux Persans. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. et qui met des rubans couleur de feu. je me trouvai auprès de sa tante. elle veut faire la jeune. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. Un moment après. Ah !. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. Madame. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. 335 . am stat de vorbă. descendons à présent. et commençons par la vieille qui est au sommet.

— Ma foi. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". dit-elle.. je suis sa tante. continuons. et j'allai à la femme de quarante ans. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. m'y voilà. me dit-elle. qui est à l'autre table. elle a même quelque chose dans le visage de passé. Je descendis encore. Bon. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . que vous n'avez certainement pas. „Madame.. •—Attendez.

) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. ) [âfăs] copilăria feu. -ă. . j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e ... Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. I d s d l U l Ici l ' â m e (/.-ă Observaţie. M a d a m e .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. Quel bonheur. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). -ă. -e (adj. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a .. r a m o l i t ..pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . VOCABULAIRE persan.) [ama] a m a n t u l . -ă. et il faut avoir vos charmes. răpo­ sat. C'est du temps perdu.) focul decedat. -ă ouïr [înv. — J e le d i s a i s b i e n . alinarea decrepit. -ă.. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . -e [dekrepi] decrepit. lui dis-je. defunct. m a i ales în expresia j'ai oui dire que. en sautant de joie! 22 337 . a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. defunct.. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . s'écria-t-il . . i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . ţelul le feu feu. a se distral'amant (m. -e [persan] persan. -e [f0] d e c e d a t . feu la grand-mère. Adjectivul feu. je ne crois pas. -ă. (am a u z i t spunîndu-se c ă . ) . -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. r ă p o s a t . dit-elle.

Il est temps que tu partes.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. e t c . ) . aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. il est bon. Elle désire que tu lui écrives. nesigură. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . il est temps e t c . 2 . il est juste. t e a m a .: Je veux qu'il vienne plus vite. sembler etc. 3 .) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . affirmer. ) : Il faut qne nous nous hâtions. p o r u n c a . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. Je regrette que tu partes. La forma afirmativă. d o r i n ţ a . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. penser. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. regretul etc. Il semble que vous soyez deux sœurs. eventuală. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie.

Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Traduisez en français (vb. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). III. am fi făcut o excursie. I I .a p l u r a l ) . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Daca n-ar fi p l o u a t . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). verbul rire se ortografiază cu doi i. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Il ne se trompait pas. vom merge să-i facem o vizită. Dacă aş cunoaşte oraşul. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . 22* 339 . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. 2. EXERCICES I . regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . I V . De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. 1.

Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Plus rien ne freinait la dérive. J'étais épuisé moralement et physiquement et. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. en 1951. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. 340 .49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées.la traversée. je l'atteignis en quelques minutes. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. L'ancre flottante. me jurai que ce serait le dernier bain de. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. s'était mise en drapeau. seul exemplaire que je possédais. même pendant ma course à Las Palmas avec M. comme un parachute. Je crois que jamais. Alors. j'avais nagé vingt et une heures. en bonne condition physique. plongeant.. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. Boiteux père. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. je partis à sa recherche. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". je vis soudain L'Hérétique ralentir. comme par miracle. Bon nageur.. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. voulant revenir à bord. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus.

VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . bordul (la u n vas) 3. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. b u b i ţ a l'escarre (/.) freiner (vb.) escara. nasturele 2. frîul a frîna frînarea neînfrînat. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale.) nutritif.) le nourrisson (m. -e (adj. ) [erypsjô] erupţia douloureux. -ve (adj. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1.) la nourrice (f. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. ) [sskar] (med.) effréné. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. coşul. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a .) le garde-frein (m ) frîna . ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. bobocul (la floare) 3. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. ) le freinage (m. fausse [fo] aici: greşit. marginea 2.) la nourriture (f. coaja le coussin [kusëj perna faux. -euse [dulur^] dureros. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .

2 . EXERCICES I . II. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. pînă ce). Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. Il avait traversé la Manche à la nage. nager. flotter. Indiquez des mots de la même famille voyage. III.avant que je puisse rattraper le fugitif. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit.1 . On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. . Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. Observaţie. entraînement. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. on a balayé la salle. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. jusqu'à ce que (pînă să. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette.

l'œil é c l a t a n t . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e .. Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . g a n t é . Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . des bas blancs. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . plăpînd. trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . l ' a u t r e une espèce de n a i n . Ce café a v a i t une arrière-chambre. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . -e [pudre] pudrat. le pli de la bonté au coin de la bouche. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . g r a v e . débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . les lèvres épaisses. s e m b l a i t difforme. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . des souliers à boucles d ' a r g e n t .50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café.. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . . u n poing de portefaix. les dents grandes. une bouche énorme et t e r r i b l e . conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. brossé. j e u n e . -e [butone] încheiat. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. Le 28 juin 1793. une ride de colère entre les sourcils. -e [brose] periat. de larges souliers. des plaques livides sur le visage. ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. Le g r a n d . les y e u x injectés de sang.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. b o u t o n n é . la veste ouverte avec des boutons arrachés. -ă ganté. ( V i c t o r H u g o . avec les lèvres minces et le regard froid. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. -ă brossé. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. pas de front. Il é t a i t p o u d r é . -e [gâte] înmânuşat. u n j a b o t plissé. une h a u t e c r a v a t e . -ă boutonné. le second D a n t o n . assis. . le troisième M a r a t . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. q u i . Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . l ' u n une espèce de géant. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e .

4. oraş în Algeria). -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. -e [debraje] îmbrăcat. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -ă. épaisse [eps. aici: lins. cearşaful le col le pli 1. 3. canadienne etc. 1. cafeaua 2. tulle (ţesătură). -e [eklatà] strălucitor. 344 . staco­ jiu botté. camembert (brînză). -ă le gilet foils] jiletca. bordeaux. -e [bote] î n c ă l ţ a t . -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. sèvres (porţelan). cognac (băutură). berline. -e [pla]. bourgogne (vinuri). -ă nouer [nue] a înnoda plat. -e [erise] z b î r l i t . 2. -oare difforme [diform] diform. gulerul 2. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. landau (de la Landau. roquefort. valenciennes (dantelă). Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. trecătoarea. -ă l'apprêt (m. -oare. v î n ă t . . sclipitor. postavul 2.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. ş l e a m p ă t .) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. epss] gros. pasul 1. cachemire (de la Cachemire). oraş în Germania). de la Bougie. baïonnette (de la Bayonne).-ă neglijent. bougie (luminare.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant.

opem literară din evul m e d i u . mansarde (de la Mansart. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). arhitect).i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. Observaţie. soit que je le suive à la télévision. le front. donjuan.. Spre deosebire de limba romînă. à un spectacle palpitant. adonis etc. Je viendrai vous voir. care se traduc prin „deşi". soldat al lui Napoleon I). în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. chauvin (de la Nicolas Chauvin. numele propriu Renart a înlocuit. bien que. calepin (de la Calepino). Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). praline (de la Praslin). harpagon.. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. vechiul nume al v u l p i i (goupil). la b o t t e . la poudre. c) nume de personaje literare.b) nume de persoane. bien que je sois très occupé. legate de o invenţie. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. EXERCICES j'assisterai I. 345 . conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. mécène. tartufe. guillotine (de la Guillotin). Indiquez les différents sens des mots: le p l i . î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat.

au moment du printemps. ou plutôt vers la fin de l'automne.... . ont été remplacées par les autos. ses marbres et ses fontaines. elles seront ici ce soir. Il y a plusieurs types d e . Les . l'électricité les a remplacées. avec son château. ont bien arrosé ce déjeuner. roquefort. Les enfants aiment les. dans la littérature roumaine. et d u . Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. bordeaux.. l'ornementation.. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . dans nos villages. .. ses terrasses. son décor royal encore debout. tout obéit à la même pensée. Versailles n'est qu'une harmonie. . l'exalte et l'impose.III. . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie.. soit qu'elles (arriver) par avion. la réalise. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. Soit qu'elles (venir) par le train. . IV. nous avons mangé du . tartufe. Elle portait une belle robe de .. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. camembert. il a peur de le parler.. berline. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle.. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . Le déjeuner a été riche en fromages. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. on devrait choisir pour cette visite. bougie. ... et du . Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français.. cachemire. quand. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. mécène. mansarde. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. Du.. bourgogne.. On n'emploie plus de . Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction.. un jour de solitude. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. dans les allées désertes. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. .

Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. quelque 347 . en qualité de naturaliste.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Faisant partie. Voici un bref extrait de ce livre. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. où il relate les principaux événements de l'expédition. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . n o t r e vaisseau était. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . De gros nuages gris assombrissaient le ciel.

mais nous avons eu aussi des moments de félicité. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c .) a acoperi. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. Chaque fois que cela était possible. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. vaporul bref. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. brève [bref] scurt. nous avons fait à une heure d'intervalle. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. -ă le yaisseau [vsso] vasul. Nous avons beaucoup souffert. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. ce foyer de lumière et de progrès. Pendant 13 mois. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 .

După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés.. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. le vom învinge. dificultăţile. oricît de grele au fost momentele .. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind.. .. Observaţie. Orice Observaţie. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e .. s-ar spune despre el. în acest caz.. Oricît de a t e n t a fost . je ne reculerai pas. si. je le tiens pour un homme honnête.. que. quel: nous les surmonterons. nous avons rempli notre mandat.. Oricare ar fi c u v î n t ) . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. cu Observaţie... 3 . adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. que (oricît d e . Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. îl consider drept un om cinstit. 2. .... quelque difficiles qu'aient été les moments . adverb — v.. .. nu v o i da î n a p o i . . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. je ne reculerai pas.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). je ne reculerai pas. în acest caz. scrisă într-un singur c u v î n t . b) Quelques dangers que présente cette entreprise... ) : . 349 . m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind..

verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. opérer.Le verbe envoyer (a. t e l l e m e n t . écrasement. espoir. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. Indiquez des mots de la même famille que: observer. v ê t e m e n t s . -e Observaţie. 350 . La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. en q u a l i t é de. I I . commencement. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. sud. m o m e n t . Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. EXERCICES I. court. divers. défendre. q u i t t e r .

envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. şoarecii pe m a s ă . son seau à la main. y demeura rebelle (V. V-am trimis o carte poştală ilustrată. que dans la maison paternelle (Balzac). Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. elle a au moins cinq cents ans. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Bruhat). quoi que fît le père Madeleine. dar ne temem să nu se strice. . si morne et si accablée qu'elle fût. » Un touriste: — Cela n'est rien. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Hugo). Hugo). si isolés et opprimés qu'ils aient été. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas.III. IV. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. quelque pauvre que vous soyez. PROVERBE Le chat parti. il n'est peut-être pas inutile (V. V-am •trimis fructe. Hugo). Trimite-mi banii prin mandat poştal. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. elle est très vieille. Elle sera mieux chez vous. Traduisez en français (vb. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Cînd pisica nu-i acasă. Donc. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. les souris dansent. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Peut-être de Grèjce. Au moment où Cosette sortit. et.

D'une voix assurée.. Pour la première fois.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. dans l'émotion grandissante. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. Et. le 5 Novembre 1906. aplauzele 352 . Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux.. plein de curiosité. Pierre Curie. elle a tout simplement repris le cours de son mari. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. Et cette femme. est là. mais surtout de respect. elle attend debout. Seule dans la petite pièce. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. ayant terminé. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. le visage très pâle. Vêtue de noir. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. d'amis. Marie. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. elle était entrée. pi. là où il l'avait laissé.. sur la tombe de son mari. parce qu'elle désire l'entendre. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. elle laisse aller ses pensées.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. de gens du monde. quelques heures auparavant était seule. Marie salue d'un geste bref de la tête. malgré la sécheresse de son exposé. Pour la première fois en France. immobile. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. de journalistes.. les cheveux blonds relevés en casque. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a .

aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c .) pacificarea popularitatea pacificateur.) pacifist populaţia pacifiquement (adv.le respect [respe] respectul grandissant.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).) surpeuplé. Avancez. ca să fiţi văzut. afin qu'on vous voie.) la population (f.) paşnic.) la popularité (f. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . ) populairement (adv.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. şis.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. de sorte que. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. -ă pacifier (vb.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) le peuplement (m. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.) în mod paşnic popular.) pacifismul s e m i n ţ i a . şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . şis. -ă .m.. -e (adj. . -trice (adj.-ă le pacifisme (m. t r i b u l pacifiste (adj.. la coexisa popula tence . Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. î m p l i n i t . -e [grâdisă] crescînd. înaintaţi.) la peuplade (f. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .m.) peupler (vb.) dépeupler (vb. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps.f.) poporul — pacifique (adj. .) populaire (adj.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f.f.

dar II pense que vous irez à la montagne.) In acest caz. construcţia infinitivală este preferată. pouvoir. prier. sentir. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. vouloir. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. croire. déclarer. Cînd subiectul este acelaşi. ordonner. entendre. Se va s p u n e : Il veut partir demain. savoir. laisser.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . In general. écouter. demander. regarder. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . Doresc să văd acest film. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . penser. şi nu II veut qu'il parte demain. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. voir.) Je désire voir ce film. Je regarde les gens se p r o m e n e r . i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Fiecare poate să acţioneze. Elle désire l ' e n t e n d r e . Observaţie. aimer etc. Chacun peut agir. défendre etc.

certaines régions de notre pays sont p l u s . I V . Mettez le verbe à l'infinitif. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . dissous. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet... Am dori să cunoaştem Bulgaria. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară.. r o u m a i n édifie le socialisme. -e Observaţie. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . m a i n t e n a n t . . ) rezolvă problema modernizării oraşului. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). . Sperăm să o vizităm în curînd. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. . La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . EXERCICES I . Spune-i să intre.. III.Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . dissoute. Participe Présent Passé résolvant résolu. . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ .. . . Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. .. iar la perfectul simplu nu se folosesc. cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. 23* 355 . Lăsaţi-i să plece la m u n t e . . Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . . dacă vor. Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. I I . La grande majorité de la . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. absoute. . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . E i rezolvau o problemă de şah. Ea ştie să cînte la p i a n . au mode nécessaire.. I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . Colegul meu crede că are d r e p t a t e .

i l . ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. répondit Zadig. Le roi charmé lui de- 356 . je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . lui d i t . — Vous q u i savez t a n t de belles choses.

d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. (Voltaire. le j a r r e t ferme. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. comment il fallait s'y prendre. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. le regard assuré. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. et il fallait. perfect. l'un après l ' a u t r e . Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . en h a b i t s de soie légère. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . Le roi. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . ils a v a i e n t tous la tête baissée.— Il n ' y a. le déclara trésorier. d i t Zadig.m a n d a . les bras é t e n d u s . 357 . les reins courbés. -ă. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. Le roi embrassa ce bon danseur. r e p a r t i t Z a d i g . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. dit Z a d i g . le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. pour y entrer. Laissez-moi faire. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. fils de N u s s a n a b . t o u t é t a i t préparé pour le b a l . au nom du r o i . les mains collées à leurs côtés. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . eussent à se r e n d r e . a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. le corps droit. — Vous vous m o q u e z . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. . en l ' e m b r a s s a n t . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . qui a v a i t le m o t 1 . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . la tète h a u t e . sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser.

aici: violo­ nistul l'huissier (m. 2 .) la danseuse (f. la malhonnêteté (f. ) danser (vb. -ă. malhonnêtement (adv. -ă la déshonnêteté. cinstit.) necinstit. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -ă. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. -ă — honnête (adj. unique. greoi les reins [rë] şalele courbé.) necinstea déshonnêtement.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. malhonnête (adj.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . -e (adj. -e [kurbe] îndoit.): C'est la plus grande usine que j'aie grande.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -ă pe sine.) în mod cinsiit déshonnête. hazliu.) cinstea honnêtement (adv. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 .net. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. -e [asyre] stăpîn.) le danseur (m.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . nette [net] curat. ) 358 visitée. principal etc. (Antecedentul este la plus . opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. -e [plezà. -ă Vhonnêteté (f. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes.) dansant. (Antecedentul este un homme).) cinstit. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. plszàt] p l ă c u t . -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. sigur.

b) nu este urmată de semnul întrebării . c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. gagner. au 359 . Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. III. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . EXERCICES I. trésor. nu se aplică regula lui si condiţional. s'y prendre. J'ignore si le déjeuner sera prêt. cît este ceasul. p l a i s a n t . II. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . ci regula corespondenţei timpurilor. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. te rog. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. IV. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . Spune-mi. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează.

J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. et il pria fort qu'on en eût soin. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. Et je n'entendis plus rien. — dans la chambre haute où nous avions mangé. notre chemin à travers ces bois. mais comment faire? Là. Nous deux presque sans armes. je crois. Mon camarade. déterminé à veiller. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. 360 . sabres. et se coucha tout endormi. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. qui fut long. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . Le souper fini. la tête sur la précieuse valise. vous l'eussiez prise pour un arsenal. Moi. tant qu'il fit jour. Les deux personnages du récit sont des officiers français. Mon camarade y grimpa seul. finit par nous égarer.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. Nous cherchâmes. et je vis bien que je déplaisais aussi. Ce n'étaient que fusils. nous. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. coutelas. couteaux. où du premier mot on nous invita. C'est un pays de méchantes gens. Enfin il parla de sa valise. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. nos hôtes couchaient en bas. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. non sans soupçon. mais plus nous cherchions. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. mais la maison. je fis bon feu. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. on nous laisse. plus nous nous perdions. et m'assis auprès. voulut prendre un sentier plus praticable et. qui. qu'on la mît au chevet de son lit. Tout me déplut. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. au contraire: il riait. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. pistolets. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. Nous y entrâmes. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui.

] felia.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/.) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . et de l ' a u t r e . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . oaspetele I 361 . sa l a m p e d a n s une m a i n . sa femme après l u i . t o u t e la f a m i l l e . moi derrière la p o r t e . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . fort b o n . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . . iubita le souper [supe] cina. d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . gazda 2. Dès q u e le j o u r p a r u t . p a r les fentes de la p o r t e . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . Il m o n t e . bucata propre [propr] c u r a t . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. E n les v o y a n t .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. Il m o n t a i t . -e [me/â] r ă u . l'hôtesse 1. je v i s le p è r e .e t . va d o u c e m e n t . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. a sfătui saisir [sezir] a apuca. comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é .

Doream ca el să reuşească. tristesse. respectiv. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Doream ca el să fi reuşit. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. b) conjunctivul perfect. conjunctivul perfect. 2. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. mollesse etc. Je désirais qu'il réussît. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. Je voudrais qu'il vînt me voir. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Aş vrea să vină să mă vadă. maître — maîtresse. 362 . cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. Observaţie. Dorim ca ei să reuşească. âne—ânesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. vieillesse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. diable — diablesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. Dorim ca ei să fi reuşit. chasseur — chasseresse etc. qu'on la mît au chevet de son lit. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i .

En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. bas. gros. gentil. il avait encore soij. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. poli.a singular.. j u s t e . fin.. rude.. EXERCICES I . Deşi băuse un pahar cu apă . étroit.. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. .. Fiindcă nu pot p l ă t i . bleue entra dans la salle. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. noble. on nous laisse.. h a r d i . Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. 363 .Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. petit. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . la celelalte persoane. . După ce s-a t e r m i n a t cina . large. faible.

CHARADES 1 . Voulant faire le riche. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. III. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. l'un des jeunes gens avait peur. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Les hôtes. Bien qu'étant armé. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Il est possible qu'ils (s'égarer). Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru.I I . Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. PROVERBE Si jeunesse savait. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. parlant bas. si vieillesse pouvait. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . La nuit tombée. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. vous avez réussi à bien apprendre le français.

4 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .

. le petit monsieur. la diligence partit.. puis toujours avec son même flegme: — Alors. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. apportant sur ses ailes. le tueur de panthères. On détela.. vous êtes. qui s'était assis en face. monsieur Tartarin!. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. une serviette en cuir.. Une bouffée d'air frais entra. ridé. fit Tartarin assez dédaigneusement. — Té ! pardi. lui. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. Le petit monsieur.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. Le petit monsieur sourit. répondit l'autre fort tranquillement.... monsieur!.. sec. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble.. Le petit monsieur regarda son parapluie... A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. ne se déconcerta pas. vieux. •—• Vous chassez donc la panthère aussi... dans le parfum des orangers fleuris. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur.. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. sourit doucement. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. On passe quelquefois de mauvais moments... un tout petit monsieur en redingote noisette. monsieur. — Si j'en ai beaucoup tué. on attela. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur.? — Tartarin de Tarascon. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête.. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement.. une figure grosse comme le poing. monsieur Tartarin? 366 . — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.. compassé. Si je le connais.. la portière s'ouvrit. — Ah! oui. un parapluie: le parfait notaire de village... — Non ! Ça me gène.

par passe-temps. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/.. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. slab.. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. demanda Tartarin. (D'après A l p h o n s e Daudet. Vous perdez votre temps ici.. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. Retournez vite à Tarascon.. descendit. e [àra3e] t u r b a t . qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. -ă. vous avez l'air d'un brave homme. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. -e [kôpase] tacticos.. fit l'enragé Tarasconnais. Quant aux lions. mon­ sieur Tartarin. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous.. Il ajouta.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . sèche [s ek] aici: uscăţiv. monsieur? — Ma foi ! écoutez. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. en faisant sa moue. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. Le petit monsieur se leva. ferma la portière. ) [el] aripa l'oranger (m..— Quelquefois.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . Sur quoi le petit monsieur salua. c'est fini. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. furios.. p e legea mea fi donc! (interj. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est.. -ă. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. moisieur. Il n'en reste plus en Algérie.. -oasă pardi! [interj. f ] a se enerva.. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u .) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u .. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.-ă compassé. — Conducteur.

Et chacun de répondre: oui. prin perfectul simplu sau prin prezent). nu se iveşte. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Se a p r o p i e . Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. oui. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. da. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. vers la forêt. 368 . Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e .. compendiul de gramatică. Şi întreaga diligentă rîse. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire .. etc. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. Il approche. Si fiecare răspunse: da.

gloussait. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. . Lu nuit porte conseil. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. les canards accouraient. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Elle a b a t t u le record du m o n d e . Hé! l ' a m i . unele părţi de vorbire (substantive. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. viens ici! Gare! u n camion. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. adjective. este u n b u n sfătuitor. III. Noaptec. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. Indiquez la différence entre: porte et portière. cuir et peau. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Pouah! quelle horreur. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !).Cîteodată. criait. Fi! que c'est v i l a i n . verbe. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. E t le géant s'effraya. Bah! je m ' e n m o q u e . Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. II. p a r a p l u i e et ombrelle. Ouf! je respire enfin.

il est fait prisonnier par des Arabes. Le 12 Mai 1930.. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. vendu. Mermoz le raconte d'une voix calme. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. essayer de traverser l'Atlantique Sud. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. ils quittent le Sénégal. il échappe à une mort certaine. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Un jour cependant. 370 . son avion tombe. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et.érir un nouveau morceau de ciel. la plus noble. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. glorieux représentant de l'aviation française. puis. S'il aime le danger. Jean Mermoz adore l'aventure. de là. un Latécoère de 5500 kilos.. Dix fois. Mermoz. vole sur des appareils trop vieux. Mermoz n'hésite pas un instant. Plus d'une. Leur appareil. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. accepte des lignes que d'autres refusent. exécute divers travaux lourds. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui.fois. Cette fois encore.. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Aux Français heureusement ! Tout cela. il faut qu'il supporte tout. il transporte le courrier de France en Afrique. le visage souriant. Pour satisfaire sa passion. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. la joie au coeur.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. transporte 2600 litres d'essence. Sûr de lui.. battu et laissé pour mort.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. traiter légèrement les choses graves. argintul mat al decoraţiilor. de la cravate blanche. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. să traverseze grav un sa­ lon. Le reflet du linge. donner du sérieux aux choses futiles. ale cravatei albe. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. l'argent mat des décorations. rangée sur deux haies. de son attitude dans la vie. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. 383 . qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. ducele purta admira­ bil fracul. să se urce surîzînd la tri­ bună. monter en souriant à la tribune. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. Reflexe­ le cămăşii. il avait mis quelquesunes de ses plaques. traverser gravement un salon. o curiozitate respectuoasă. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. pour faire honneur à Jenkins. une distinction paradoxale. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. aşe­ zată pe două rînduri. c'était le résumé. Bărbat fru­ mos încă. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. une curiosité respectueuse. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. să ia fleacurile în serios. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. sur lequel. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. il portait merveilleusement l'habit noir.

et cette visite princière. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină.. Monpavon. mais l'Excellence. Le roi. I. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. încă din vara anului trecut (1906). dar Excelenţa. distraite. le jeu sous toutes ses formes." Monpavon. adînc îngrijat şi bănuind. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. n'entendait pas. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . toate jocurile de noroc cunoscute. permite-mi să. „Mon cher Duc. essayait de faire la présentation si attendue. Da. cu plasstronul bombat.. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme.. — Scumpul meu duce. lui . solennel. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. distrată. le jabot gonflé. solemn. fireşte. à tout son être cet enavant si vibr. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată.ant et si extraordinaire. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. continuant sa route vers le grand salon. 384 Caragiale . cu drept cuvînt. pe'ndelete. Caragiale . emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. pe vremea Expoziţiei jubiliare. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. Regele. lovituri de bursă şi la bacara. permettezmoi de vous. coups de bourse et coups de baccara. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins.. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison.OEUVRES (1907. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. guvernul conservator (sub barba căruia.Il menait une vie si terrible ! La politique. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. nu auzea.L.

sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. avait besoin d'être lavé. Et devant cette foule si émue. il est vrai. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. un conservateur et un libéral. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". les conserva­ teurs. depu­ t a ţ i . iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate..el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. Dans la 'presse roumaine. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. tombèrent d'accord.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". reporters et public. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. doi mari între mari fruntaşi. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. hier encore. miniştri de ieri. Au urmat în Cameră. se transformait en sau385 . miniştri de azi. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. foarte înclinată. sénateurs. un conservator şi un liberal. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. publicistes. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. députés. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. ministres sortants. s-au plecat învoielii. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . deux grands parmi les plus grands chefs. re­ portera şi tribune publice. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". ministres en titre. iar conservatorii. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. la ocaziuni mari. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". ce-i drept.. Tout le monde a pleuré. cătră nota sen­ timentală. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". astfel de. publicişti. Toată lumea a plîns. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. duioase scene teatrale. senatori. In publicitatea romînească. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau.

deşi dispune de majorităţi for­ midabile. .. un guvern incapabil. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. En face du danger également menaçant pour elles. bien que disposant d'une majorité écrasante. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim.. Care va să zică. fără nicio rezervă. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . incapable. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. veur de la patrie . tom­ be. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. dès le début. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. cade. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour.vator al patriei. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

C'est la lutte finale. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. un ouvrier de Lille. Pierre Degeyter. Pottier en juin 1871. Soufflons nous-mêmes notre forge. Producteurs. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. Pour tirer l'esprit du cachot. dans VInternationale. Du passé. ni tribun. C'est l'éruption de la fin. ni César.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. en composa la musique. ayant pris une part active à la Commune. il fut écrit par E. Groupons-nous. et demain. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. faisons table rase ! Foule esclave. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. compositeur amateur. Ni Dieu. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. L'année suivante. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. L'Internationale Sera le genre humain.

Ce qu'il a créé s'est fondu.L'État comprime et la loi triche. les vautours Un de ces matins disparaissent. En décrétant qu'on le lui rende.faire de nous des héros. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisif ira loger ailleurs. C'est assez languir en tutelle. Groupons-nous. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. Ouvriers. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. „Pas de droits sans devoirs. L'égalité veut d'autres lois. Égaux. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. dit-elle. L'impôt saigne le malheureux. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Crosse en l'air. L'Internationale Sera le genre humain. Nul devoir ne s'impose au riche. et denjain. C'est la lutte finale. Paix entre nous. Le peuple ne veut que son dû. ces cannibales. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. 390 . À. Les rois nous soûlaient de fumées. Le droit du pauvre est un mot creux. nous sommes Le grand parti des travailleurs. paysans. Le soleil brillera toujours.

liberté chérie. que la victoire Accoure à tes mâles accents . soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Que nos ennemis expirants. Egorger nos fils. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. nos compagnes. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . marchons. Conduis. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Entendez-vous dans nos campagnes. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. Contre nous. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Le jour de gloire est arrivé. marchons. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. L'étendard sanglant est levé. paroles et musique. enfants de la Patrie. Rouget de Lisle. de la tyrannie. Allons. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. (Refrain) Aux armes.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée.

Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! .Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. marchons.

Dans la scène qui suit. les Femmes savantes (1672). ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. Maître de philosophie: . E . est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. le Malade imaginaire (1673) etc. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. il faut commencer selon l'ordre des choses. Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. et en consonnes. scène 4. l'Avare (1668). le Bourgeois gentilhomme (1670). Monsieur Jourdain.A. l'ignorance des médecins de l'époque. fragment) Maître de philosophie. (Acte II. 0 .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . en présence de son maître de philosophie. 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . Cela est v r a i . — sont dirigées contre la société féodale française. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . U . le héros du Bourgeois gentilhomme. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Ma f o i ! o u i . pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659).1. A h ! que cela est beau.— Soit. I . 1. l'hypocrisie du clergé catholique. I . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. A . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. E . Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. Don Juan (1665). Vive la s c i e n c e ! 393 . E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles.1. Monsieur Jourdain: — A . Tartuffe (1664). Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . O u i . Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . E . E . l'École des femmes (1662). a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. le Misanthrope (1666). et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . Monsieur Jourdain: — A. Monsieur Jourdain: — A .1. E . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . E . Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h .

R. Au reste. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U.E. La consonne D. par exemple. Cela est vrai.Et l'R. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA.RA. 0 . en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.I. vous ne sauriez lui dire que : U. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force.1.0. Monsieur Jourdain: —• U.R. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Monsieur Jourdain: — FA. C'est la vérité. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. elle lui cède.U. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.R.RA. 0 .DA. Monsieur Jourdain: — R. Monsieur Jourdain: — U.R. 0 . Oui. Il n'y a rien de plus juste A.U. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires.RA.FA. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . 0 . Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. et allongeant les deux lèvres en dehors. et revient toujours au même endroit. Monsieur Jourdain: — 0 . et vous moquer de lui. et rapprochant les lèvres par les deux coins. Ah ! mon père et ma mère. qui sont les consonnes. faisant une manière de tremblement: RRA. Je suis amoureux d'une personne 394 . le haut et le bas: 0 .R. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA.R.0. 0 . nous verrons les autres lettres.R. 0 . Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. Cela est admirable! 1. il faut que je vous fasse une confidence. Il n'y a rien de plus véritable: U.R. 0 . Vous avez raison.R. Cela est vrai. Monsieur Jourdain: — DA. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Monsieur Jourdain: — 0 . Ah! la belle chose.

Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. sans que j ' e n susse rien. r e p r o d u i t ci-dessous.. q u i . et tout ce qui n'est point vers est prose.de qualité. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E ..è m e siècle. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. est F i g a r o . le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. non. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . point de vers. tout ce qui n'est point prose est vers. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Monsieur. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Maître de philosophie: — Sans doute. seul. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. se promenant dans Vobscurité. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . oui. je ne veux ni prose ni vers. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Monsieur. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. (Acte V . Monsieur. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. représentant du Tiers é t a t . Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. ou les vers. Maître de philosophie: — Fort bien. Le monologue de F i g a r o . scène 3) Figaro. 395 . Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. dénonce les abus et la corruption de la société féodale.

de Tunis. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. au milieu même de la cérémonie. ce n'est personne. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. un envoyé. de je ne sais où. Il s'élève une question sur la nature des richesses. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. toute l'Egypte. auteur espagnol. tenir — a poseda. (Il se levé.. Parce que vous êtes un grand Seigneur.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. et qui nous meurtrissent l'omoplate.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. je m'évertue. . tandis que moi. Il riait en lisant. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. dont pas un. un rang.. et me voilà faisant le sot métier de mari. morbleu! perdu dans la foule obscure.. une partie de la presqu'île de l'Inde. je lui dirais. les royaumes de Barca. a se măsura cu.. la pharmacie. Noblesse. de Tripoli.. —Mes joues creusaient.. fortune. ne sait lire. — La nuit est noire en diable... volé par des bandits. 396 . je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant.. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail.. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. vous ne l'aurez pas.. le perfide! et moi..tromper?.. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil.. Monsieur le Comte... se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . on se venge en le maltraitant. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. homme assez ordinaire. -comme un benêt ! Non. On vient. vous vous croyez un grand génie !. pour plaire aux princes mahométans. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. je crois. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . n'ayant pas un sou. la Perse.. la chirurgie. je voyais de loin arriver l'affreux recors. élevé dans leurs moeurs. à l'instant qu'elle me donne sa parole. mon terme était échu. du reste. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. c'est elle. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. . vous ne l'aurez pas.

et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. en exigeant que je fusse honnête. et la honte au milieu du chemin. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. il me reconnaît.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . ni de la morale. ni de personne qui tienne à quelque chose.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. pour gagner du bien. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. c'est vous. ni des corps en crédit. ni de l'Opéra. 3 pharaon — un joc de noroc. qui s'étend même à celles de la presse. c'est moi. et. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. et je vis enfin sans souci. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. ce n'est pas nous. on me met un jour dans la rue. mes parents m'arrivent à la file. quoiqu'on ne soit plus en prison. 397 . il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. Pour le coup je quittais le monde. il n'est point d'éloge flatteur. non. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). je vais rasant de ville en ville. et comme il faut dîner. il veut intercepter la mienne ! Intrique. orage à ce sujet. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. ni des gens en place. il fallut bien périr encore. on pense à moi pour une place. c'est toi. Il ne me restait plus qu'à voler. Pour profiter de cette douce liberté. et que. au moment d'épouser ma mère. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. ni des autres spectacles. je commençais même à comprendre que. Prêt à tomber dans un abîme.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. je taille encore ma plume. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. je le nomme Journal inutile. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . (Il se rassied. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. on me supprime. Mais comme chacun pillait autour de moi. ni de la politique. (Il se lève en s'échauffant. bonnes gens ! je soupe en ville. j'énonce un écrit périodique. que. sans la liberté de blâmer. ce fut un danseur qui l'obtint. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. je puis tout imprimer librement. comme trop lourde à un piéton. J'aurais bien pu me remonter. je le marie. ni du culte. le savoir-faire vaut mieux que le savoir.) On se débat. Un grand seigneur passe à Séville. c'est lui.

dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. V. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. a créé une oeuvre immense. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Paris passa l'eau. il n'en reste que le souvenir. au delà du Grand.Le Roi s'amuse (1832). le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. l'autre au midi. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. exploités et humiliés par u n régime injuste. Puis. Comme romancier. l'un au nord. où V. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . déborde. roman historique (1831). Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. dont le plus célèbre. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. la Seine son premier fossé. Pendant plus d'un siècle. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . Peu à peu. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. dès les rois de la première race.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). trop à l'étroit dans son île. et deux têtes de pont. comme on sait. use et efface cette enceinte. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). avec deux ponts. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. V. Hernani (1830). le Grand-Châtelet sur la rive droite. et çà et là une tradition. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. ronge. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. la porte Baudets ou Baudoyer. 398 . considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . et ne pouvant plus s'y retourner. Ruy-Blas (1838). au delà du Petit-Châtelet. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Les romans de V. les maisons se pressent. La grève de cette île fut sa première enceinte. hautes et solides. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . Alors. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. Dans Notre-Dame de Paris. Porta Bagauda. aujourd'hui.

Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. dans cette mer de maisons. industrie. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. on voyait. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. prennent leurs aises — se fac comode. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. Ainsi. La rue de plus en plus se creuse e". tout ce qui est vie. des puits de civilisation. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. elles montent les unes sur les autres. à vue d'œil — văzînd cu ochii. ce misérable mur de boue et de crachat. et aussi des égouts. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. du temps de Julien l'Apostat. politiques. elles se carrent 1 . comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. Sous Louis X I . pour ainsi dire. toutes les pentes naturelles d'un peuple . Charles V la bâtit. Dès 1367. celle de Louis XV. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. Elles commencent à devenir profondes. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. étaient. où commerce. et le faubourg court plus loin. dépassée. prennent leurs aises 2 . population. par places. Dès la fin du quinzième siècle. tout ce qui est sève.un réservoir. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. malheureusement pour nos yeux. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. se carrer — a fi în largul său. se rétrécit. pour ainsi dire. sans ordre et tout de travers. surtout sur la rive droite. toute place se comble et disparaît. intellectuels d'un pays. piton — culme. intelligence. digne du roi qui l'a bâti. Là. elles mettent étages sur étages. vîrf. pour nous arrêter là. moraux. se taillent des jardins dans les shamps. Au seizième. elle est enjambée. 399 . percer. siècle à siècle. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. Paris s'est encore transformé. dès le quinzième siècle. comme des échappées. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. tout ce qui est âme dans une nation.

Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. parce qu'il prend sans partager. on le hait. leur histoire: la Cité. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). Cultivant le réalisme critique. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. L'honnêteté ne sert à rien. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. on tâche de le calomnier. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. il a reflété dans ses romans. ayant chacune leur physionomie. en un mot. ou s'y glisser comme une peste. le talent est rare. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. le Père Goriot (1834). On plie sous le pouvoir du génie. et vous en sentirez partout la pointe. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. Illusions perdues (1837). l'Université. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon.Au quinzième siècle. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. leurs privilèges. leurs coutumes. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. în total. extrait du Père Goriot. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. la Cousine Bette (1846). groupés sous le titre général de Comédie humaine. 400 . Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Dans le texte qui suit. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. Ainsi. leura mœurs. fût-elle riche. La corruption est en force. les Paysans (1844). mais on plie s'il persiste. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. la Ville. dont le mari a cinquante mille livres de rente. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. 1 pour tout potage — cu totul. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". César Birotieau (1837). leur spécialité. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. le Cousin Pons (1847) etc.

l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . Ça n'est pas plus beau que la cuisine. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. pour des chiffons. est. on carotte 4 . et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. J u l i e n Sorel. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Valenod. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . pour le ménage ou pour la vanité. il faut être déjà riche ou le paraître. Voilà la vie telle qu'elle est. Dans le fragment qui suit. Ses d e u x chefs-d'œuvre. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. Tirez vos conclusions. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . J u l i e n Sorel. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . mais là est la misère. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). il trouva un valet de M.belle et jeune. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). Pour s'enrichir. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. soyez-en sûr. pour des enfants. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. un riche bourgeois de la ville de Verrières. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. à côté de Balzac. le public les appelle des voleurs. en guerre avec leurs maris à propos de tout. ça pue tout autant. de son vrai nom Henri Beyle. Certes. fils de p a y s a n s . directeur de la prison c o m m u n a l e . Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. Si donc vous voulez promptement la fortune. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. autrement. se trouve au d é b u t de sa carrière. qui le cherchait dans toute la ville. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. rarement par vertu. En rentrant. en grande livrée. Toutes sont bricolées 1 par les lois.

Ce fut pis un quart d'heure après. il eut l'avantage d'assister à celle de M. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. închisoare. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. quelques jours seulement auparavant. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . son énorme quantité de cheveux. On annonça le dîner. Par compensation. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Ils ont faim peut-être en ce moment. sa pipe immense. Julien. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. elle était à sa toilette — se îmbrăca. l'une des plus considérables de Verrières.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. sa gorge se serra. et on lui disait le prix de chaque meuble. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. l'homme des impositions directes. On passa ensuite chez madame Valenod. On la lui fit visiter. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. ses pantoufles brodées. Tout y était magnifique et neuf. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. avait une grosse figure d'homme. Julien pensait à madame de Rénal. se trouvaient de pauvres détenus. Elle y déploya tout le pathos maternel. le directeur du dépôt. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. Ses gros favoris noirs. Cette dame. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. se dit-il à lui-même. et tout cet appareil d'un financier de province. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. Jusqu'aux domestiques. déjà fort mal disposé. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. il lui fut impossible de manger et presque de parler. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. 402 . Le percepteur des contributions. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. n'imposaient point à Julien. le directeur du dépôt 1 . elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir.

Valenod regarda un de ses gens en grande livrée.quelques accents d'une chanson populaire. dit à M. se disait la conscience de Julien. qui disparut. la sale fortune à laquelle tu parviendras. Contes de la Bécasse (1883). que chantait l'un des reclus. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. répondit le directeur triomphant. mais il faudra que. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). Julien. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. 26* 403 . un peu ignoble. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . le Uorla (1881) etc. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. mais non pas encore le cœur de son état. dans un verre vert. Toine (1885). et il faut l'avouer. É c r i v a i n antibourgeois. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. Dans ce moment. j ' a i fait imposer silence aux gueux. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson.è m e siècle. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . Ce mot fut trop fort pour Julien. Miss Harriel (1884). L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. pendant que tu te gorges 1 de viandes. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. pitance — raţie zilnică. il avait les manières. — Parbleu ! je le crois bien. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). ô mon Dieu! et. Le personnage central du r o m a n . la petite Roque (1886). et bientôt on n'entendit plus chanter. M. Georges D u r o y . et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. tu le souffres! Par bonheur. Il essaya de la cacher avec le verre vert. tenant son verre vert. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. Monsieur Parent (1886). chanté en chœur: voilà donc. Pendant le tapage du refrain.

dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. Il les regardait. en tout cas.scrupules. fort célèbres. comme on récite les litanies dans une église. savoureux comme une friandise de printemps. le temps s'était adouci pendant la nuit. buvant l'air léger. et qu'on recevait partout. ressource suspecte à coup sûr. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. pour qui les cercles 2 . Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). comme s'il eût constaté. II les connaissait presque tous de. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. dans les plus nobles maisons. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. cédant à l'appel du ciel clair et doux. b a n d ă . Ce jeu l'amusait beaucoup. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. Les amazones passaient. Le voici. les riches du monde. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. on l'affirmait. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. D'autres. excité. 404 . avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). au d é b u t de sa carrière. cercle — (aici) c l u b . Duroy marchait lentement. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine.irie s'il les enviait maintenant. les noms. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. trottant pu galopant. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers.nom. hommes et femmes. louche — suspect. et c'est à pe. Le vent ayant changé.. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . la seule ressource. tripotages — afaceri necinstite. avant d'aller à son rendez-vous. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. et que cela l'eût réjoui. consolé. sous les sévères apparences.. étaient la grande ressource.

On y assiste. assis en face de lui. la 'Curée (1872). Tous avaient l'air hautain. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. théoricien du n a t u r a l i s m e . pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. cherchèrent des sièges du regard. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. tas de crapules 1 . escarpes — t î l h a r i . 405 . la lèvre fière. dans ses r o m a n s .. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. tâchaitde se rappeler leurs visages. entre a u t r e s . tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). je ne demande pas mieux que de causer. Germinal (1885). auquel ils présentent leurs revendications. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. Son excellence Eugène Rougon (1876). n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . à une grève déclenchée par les mineurs. Il parla le premier. Hennebeau. M. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . M. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. la Débâcle (1892). Il venait de reconnaître Pierron. Il y eut un silence.. les théories q u ' i l a soutenues. les dénombrait vivement. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. Vous vous révoltez.. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. ceux à favoris et ceux à moustaches. l'œil insolent. demanda-t-il. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). Les mineurs se tournèrent. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. inquiétés par les soies brodées. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . l'Argent (189-1). boutonné militairement. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises.effrontés.. caché au dernier rang. — Ah! vous voilà!. dans les grandes entreprises nationales. Et il s'interrompit. — Voyons. Au bonheur des dames (1883). à ce qu'il paraît. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Hennebeau entra. tandis que les autres. préféraient se tenir debout. Enfin. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole.

elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. dans un gonflement de son cœur. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Hennebeau faire un geste violent.. et qui sortaient. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. C'est vrai. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Sa voix se raffermissait. oui. boiser — a căptuşi cu lemn. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. en voyant M.. Maheu coupa la parole au directeur. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. si nous le donnions.au fond depuis le premier coup de pioche !. Mais. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part.. c'est la vérité. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . nous n'en serions pas moins volés. Du reste. la voix hésitante et sourde d'abord. murmurèrent les autres délégués. On nous accuse de mal boiser 3 . 406 . la vie de brute. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. Puis. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. auquel on n'a rien à reprocher. des choses qu'il ne savait même pas là. voilà ! — Oui. Payez-nous davantage. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. Mais ce qui nous enrage. nous boiserons mieux. comme si un étranger avait parlé en lui. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . il était lancé. la seule besogne productive. Ah ! c'est mal. Nous voulons seulement la justice. ce serait donc la fin de tout. comme pour interrompre.. que les camarades m'ont choisi. la femme et les petits criant la faim à la maison. c'est justement parce que je suis un homme tranquille.. il commença. Il leva les yeux. notre journée se trouverait réduite encore. il faut que le travail soit payé pour être fait. Il disait leur misère à tous. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. nous mettrons aux bois les heures voulues. il s'écoutait avec surprise. le travail dur. au lieu de nous acharner à l'abatage. — Monsieur le directeur.. Maintenant. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. Si cela était vrai. nous sommes las de crever de faim. Par moments. les yeux baissés. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. les mots venaient tout seuls. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre.

E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . . où il a été le principal soutien de Zola. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . l'Anneau d'améthyste (1899). M. m o n s i e u r le d i r e c t e u r . . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. . Des v o i x . L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). A. par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. à savoir: l'Orme du mail (1897). Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). le Livre de mon ami (1885). fils d'un libraire parisien. Le fragment suivant. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. Nous a u t r e s . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . . nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . t e x t e en m a i n . En tant que critique littéraire. . nous sommes donc venus vous dire q u e . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . . A. A. p a y e r le boisage à p a r t . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). Thaïs (1890). lorsque. Ce sera de la fatigue de m o i n s . nous préférons crever à ne rien faire. et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e .désastreuses. . s ' é l e v è r e n t . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. M a i n t e n a n t . le Mannequin d'osier (1897). p a r m i les m i n e u r s . son style atteignant la perfection. France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. 407 . —• C'est c e l a . pseudonyme de François-Anatole Thibault. mangées p a r les amendes et les chômages. À. crever p o u r crever 1 . il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . Il a d i t n o t r e idée à t o u s . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. les q u i n z a i n e s dérisoires. les Dieux ont soif (1912) etc. nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . finit-il p a r conclure. Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. Nous avons q u i t t é les fosses. a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles.

„Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. blocuri. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. „Il avait peur des voleurs. en sorte que. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence.temps n'était pas le temps présent. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. tant latines que françaises. pensums — pedepse scrise (date elevilor). Il vivait. cet excellent homme. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. avec les rusés capitaines. dans la mer de Salamine. aux stratagèmes les plus perfides. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. 408 . du tonnerre. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. Il bravait. des combats. endommager le cuir d'un honnête homme. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . C'était un fameux homme de guerre. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. sur la nef de Thémistocle . „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. en commentant un texte d'Elien. „Il nous donnait pour sujet de compositions. où. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. à Pharsale. dispenser — a distribui. nous dit un jour monsieur Chotard. plus tard. dans la forêt Hercynie. près de PaulÉmile . des sièges. de près ou de loin. des chiens enragés. César et les dieux. On l'effrayait facilement. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. son âme était dans l'antiquité. des voitures et de tout ce qui peut. aux Thermopyles avec Léonidas . il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. dans les champs de Cannes.

q u a n d . pour la p a t r i e . „ J ' a v a i s . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . Dans sa meilleure pièce. vous serez consigné j e u d i . mais toujours malheureux. Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . je vous infligerai une retenue générale. du sein de l ' E l y s é e . Ce d i s c o u r s . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . e t .discours i n c o m p a r a b l e . Messieurs. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . Monsieur F o n t a n e t . La Princesse lointaine (1895). je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . tel que je l ' e n t e n d s encore. DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. peu nombreux. l'Aiglon (1900). E n v i e z . en ce t e m p s . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . J ' e n t r e . o u v e r t a u x mânes des héros. il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Monsieur Nozière. les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. J u p i t e r C a p i t o l i n u s .l à . Il est inepte de rire sans motif. comme il me s e m b l e . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. une prodigieuse faculté de r i r e . Cyrano de Bergerac (1897). Chantecler (1910). Les 409 . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. d a n s sa sagesse. Monsieur Nozière. a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s .m o i et ne me pleurez p a s . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . selon son h a b i t u d e . si. Ainsi l'a d é c i d é . Cyrano de Bergerac. incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. Le gouffre m ' a t t e n d . représentant tardif du romantisme. Gorki). J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus.

En variant le ton. (Acte I... Le Vicomte: Mais. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .... De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. tenez: Agressif: „Moi. folosit cu pedanterie ironică... 410 .. c'est un c a p ! Que dis-je.... C'est une péninsule!" Curieux: . Le Vicomte.. Dans la scène qui suit. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces.. c'est un pic!... scène 4. — p a r exemple.. jeune homme ! On pouvait dire. Cyrano de Bergerac.. c'est un cap?. C'est tout?.... heu. monsieur.. C'est un roc!. bien des choses en somme. gravement: Très. C'est la fameuse „tirade du nez". et se campant devant lui d'un air fat) Vous. très grand. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. monsieur.. Cyrano. si j'avais un tel nez.. Oh! Dieu!. un nez. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps... vous avez un nez. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. Ha! Cyrano. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe.

l'ami. qu'on vous salue. ce sera le gros lot !" Enfin. monsieur. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. monsieur. ô le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. monsieur. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. 411 . car Je me les sers moi-même. d'esprit: Mais d'esprit. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. d'ailleurs. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. lorsque vous pétunez. nez magistral. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu.Truculent: „Ça. votre tête entraînée Par ce poids. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. avec assez de verve. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. a fi om cu vază. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. mon cher. monsieur. T'enrhumer tout entier. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous.

et à essayer. Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. à m a n œ u v r e r . C ' é t a i t en temps de guerre. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. La Conversion de Ion Grecea en fait partie. 412 . Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé.— de bine. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). de rău. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . un fusil. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). il m a n i a i t . type d'écrivain militant. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . Après une visite en Roumanie en 1925. Sur ces p a p i e r s . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. il pensait q u ' i l faisait. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. Barbusse se consacre entre les deux guerres. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . comme ces terres. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. avec Romain Rolland. soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . t a n t bien que m a l 1 . Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. et à essayer de t u e r . Membre du Parti Communiste Français. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . Il fut. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire.

l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. il avait cru que c'était une loi de la vie. messieurs les juges. Maintenant je ne suis plus le même homme. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. à la lumière. cherché à le savoir.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. dit-il „que notre sueur se changeât en or". cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. une multitude d'esclaves obscurcis. Lui. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". contre lui-même. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. selon la pente de son obéissance passive. „afin". et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. un nouveau 413 . Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. mais il n'avait même pas. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. l'homme que je fus autrefois. totalement inconnue. à la vje. le communisme. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. torturé. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Devant le tribunal militaire. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. apporta magnifiquement. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Le socialisme. Comme tous les inculpés politiques. ensanglanté de coups. il fut battu. „Je vous ai dit. en plein tribunal militaire. Grecea fut arrêté. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. s'écria le petit paysan Grecea. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait.

on n'y réussit non plus. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. Quand M. Bratianu. les châtiments suprêmes. Restaient les tortures quotidiennes. dans les coulisses de la Justice officielle. réduit — colţişor. Tl attira sur sa tête. il tomba dans un grand accès de fureur. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". en même temps que lui. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. volontairement. Il y demeura pendant des mois accroupi. et si Dieu conduisait les choses du monde. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Il fit alors la grève de la faim. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. 414 . Président du Conseil des Ministres. chaque paysan et ouvrier. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. Cette fois. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. On le priva de nourriture. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. On chercha alors à empoisonner Grecea. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir.chef d'accusation 1 . Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. où la peine de mort est supprimée. il y a plusieurs moyens de la rétablir. En Roumanie. l'essai de fuite échoua. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. Le directeur de la prison dut céder. cependant. la grève de la faim. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues.

m'a dit un témoin. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. 1 au jugé — din ochi. et. traînant le cadavre de sa pensée. Vol de nuit — 1930. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. A. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . Le moteur vibra très fort et. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Mais il est devenu fou. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . À côté de J e a n Mermoz. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. . coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. Pour se conserver une marge. l'avion trembla. Dans le fragment s u i v a n t .E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. corrigea. Guillaumet e t c . il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. n'est plus qu'un fantôme. Grecea n'est pas encore mort. pilote de son métier.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. Fabien.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . si l'affaire se présentait mal. XII Cependant. puis. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. il naviguerait vers sept cents. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. au jugé 1 . se résoudrait au demi-tour. le courrier de Patagonie abordait l'orage. Il tenterait de passer par-dessous. Il l'estimait trop étendu. Le médecin de la prison a.1 9 4 4 ) . S a i n t . l'angle de descente. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. extrait de son roman Vol de nuit. qui remue. 415 .que des morts. sur la carte. du reste. et Fabien renonçait à le contourner. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée.

qui trembla plus fort. À peine des changements de densité. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. sale et chiffonné. et tout ce qu'elle portait de rocs. Elle était tressée drue par le vent. probablement. appuyé à gauche. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. „Où sommes-nous. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. puisque Trelew. à la boussole. Là. Il la regarda. À moins que. par les nuits les plus épaisses. mais qui.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. sa veille terrible. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. qu'il avait déplié et lu mille fois. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Il répondit. Il doutait presque d'en être jamais délivré. Penché à gauche contre la masse du vent. mais il ne vira pas d'un degré. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. la prochaine escale. qui l'éblouissaient pour longtemps.. le radio — radiotelegrafistul. dans l'épaisseur des ombres. La nuit." Si Trelew était trois quarts couvert. car il jouait sa vie sur ce petit papier. circulent encore. d'épaves. Il était gêné par la flamme de l'échappement. vent Ouest faible." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. comme il doutait. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. „Je ne sais pas. Il ne savait plus combien de temps. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. de collines. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. dans ce néant. signalait un ciel trois quarts couvert. pour vérifier le gyroscope et le compas. Un remous fit plonger l'avion. Nous traversons. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. ou une fatigue des yeux. 416 . et reprenait. Mais ce n'était même plus des lueurs.. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. au milieu d'aiguilles et de chiffres. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . Chaque trente secondes. absorbait le monde visible." Il se pencha encore. Et pourtant le pilote s'inquiétait. un orage. comme la flamme d'une torche. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. pourtant. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres.

se r a b a t t a i t vers la mer. Tu p e u x v i v r e . Deux h o m m e s . Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . . . cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. . „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . On dit que dans sa cellule. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . membre du Conseil Mondial de la Paix. T e m p ê t e . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). les villes. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". de la Cordillère des Andes. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. Membre du Parti Communiste Français. comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 .La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. le cyclone raflerait. Critique littéraire et critique d'art. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . . BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. Aragon est également un grand romancier. „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . t u peux v i v r e . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. Après avoir débuté comme poète surréaliste.

rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. songe. Rien à faire. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . .. Songe. songe À la douceur des matins.Rien qu un mot: la porte cède. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin".J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. songe.. Un cheval pour mon empire.. si je meurs.. Je meurs et France demeure Mon amour... Une messe pour Paris. S'ouvre et tu sors.. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent.. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot.. et mon refus O mes amis....

jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. et l'autre ait pour lui l'armée. „Si je n'avais à choisir.. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé.reur. 419 27* . Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). pourrait influer sur ma décision... sanglant est levé... L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré.. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. lui. — dit encore le mousquetaire.. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. confiance en Carnot. et haussait les épaules.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. Des mots: „. peut-être que le seul fait que l'un fuie. ou non. 1 affliger— (aici) a copleşi. voilà l'important. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. sous les balles. si l'envie me prenait de le choisir. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. Sous vos coups chargé de fers. Quelle importance cela avait-il? On avait. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault.

L'armée.Houdetot dit que Napoléon a refusé... Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. la guillotine a disparu des places. d'être l'Empereur de la «inaille. il y a des retours. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte.. La Révolution. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. porter >mbrage — a lăsa în umbră. . mais on a embrigadé la jeunesse. chez Monsieur mon père. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. ni forgeron. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple... a eclipsa 420 . de notre vivant. ni charretier. sanglant." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. se révulser ses yeux. c'est là pour moi le travail. Mais.. Mais moi. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. voilà tout.. Le désordre ou la guerre. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur.. sans doute.. voilà donc — s'exclama Théodore. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste.. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. Napoléon.. et personne n'y peut rien. Voilà tout le choix qui m'est donné... Je me remettrai à peindre. voyons ! Oui. tout ce que nous avons vu. regardez sa bouche se tordre... pas d'autre perspective ! Seigneur. je ne suis ni boulanger.. il l'appellera Constitution. même Hercule. aux conspirateurs et aux armées étrangères. Le peuple continuera à crever la faim. blêmir. servira à l'intimider. que si l'on donne les armes au peuple..... par là. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. elle entrera dans le camp de la misère. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police.... si elle est victorieuse. des chutes. si on m'en laisse latitude. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure.. Si elle est battue par l'étranger. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. son teint s'obscurcir.

se faisant sans cesse bousculer. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Il hésita. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Enfin. il prit Claude à part. mais Hubert avait disparu. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. — C'est décommandé ici. Son premier roman.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Jean aperçut Christian et Mathieu. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Roberte. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. devant les vitrines de la cour de Rome. Le fragment suivant. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. extrait de Classe 42. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Jean erra encore quelques minutes. lancés au pas de course 2 . surgie de la foule. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu.F. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. 1 2 à tout le moins — cel puţin. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Classe 42 (4 volumes. Son deuxième roman. 421 .C. de glace. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Mathieu. dans Paris occupé par les Allemands. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. la Dernière forteresse (1950). barem au pas de course — în pas alergător. la Marseillaise éclata. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée.

Tout d'un coup. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . liesse — bucurie. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Il y eut quelques secondes d'attente muette. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. L'euphorie. tendu à coupe-gorge — loc periculas. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. l'autre posa sa moto 5 . s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. Jean se retrouva. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). un instant surpris. Une troisième fois. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. on le vit s'engouffrer. On aperçut un policier à terre. il y eut une hésitation. Jean attendait. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. André se mit à courir évitant le soldat. dans le groupe de tête du cortège. la Marseillaise repartit. L'Allemand. André s'en alla vers la droite. lui aussi. son grand imperméable clair volait à ses côtés. dans un escalier. Pour l'instant il fallait gagner. sur le trottoir. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant.Au croisement du boulevard Sébastopol. Brusquement. se jeta à sa poursuite. on sentait l'horreur sur le groupe.. prêt à tirer. revolver au poing. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. Après on verrait. pris par la bousculade. déboucha des marches. revolver au poing. D'autres flics couraient vers eux. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. La Marseillaise reprit. l'un se saisit du revolver. un autre tournoyait au milieu des manifestants. André s'envola par-dessus la grille. l'Allemand. pris de peur. ayant abandonné sa machine. avec Mercosur et Saint. sur le trottoir. Le cortège les aborda de front. Au même moment. déjà lancé à toute vitesse. Mathieu avait soudain disparu. un des motocyclistes noirs. 2 1 422 . déjà il était engagé dans le coupegorge1. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. tenant toujours le drapeau à sa main. * moto — motocicletă. Au loin. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète.. Le premier moto­ cycliste le suivit. éperdu. une pétarade 3 trancha le chant.

La Jeune Garde continuait comme un défi: . sûr de tenir sa proie. mettant la main sur son cœur. A cet instant. Jean se sentit agrippé par sa manche. l'Allemand allait le rejoindre. blême. sans se presser. prenez garde Vous les sabreurs. le croiser. le Boche tira . devant un portail ouvert. l'autre toute noire. une jeune fille blonde l'entraînait. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. émacié.l'extrême. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. puis ferma les yeux aussitôt. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. Les copains firent une redoute de leur poitrine. André ne tenait plus sur ses jambes. Jean voyait seulement deux silhouettes. on discernait ses traits crispés. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. Jean reçut André dans ses bras. il regarda Jean. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. Le cortège semblait cloué de stupeur. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. crochet — ocol. le coup de revolver fatal.. Derrière eux.. le trait noir s'abattit. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. Jean dut le porter sur son épaule. A son étonnement.. une claire: André. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. il lui semblait qu'allait partir. d'une seconde à l'autre. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux.. comme s'il allait s'évanouir. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André.. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. un frisson de joie parcourait le groupe. l'Allemand s'abattit lourdement. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. c'était André sans imperméable. Plus que dix mètres entre eux. La Jeune Garde. un visage fou. tirant au hasard. ni drapeau. André fit non de la tête. Le groupe entier s'était refermé sur André.. André continua de courir. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. tendre la jambe devant le soldat noir. 423 . les yeux exorbités. plus longue.

v e n a n t du boulev a r d . ils obliquèrent dans une rue. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . 1 rame — tren. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . puis dans une a u t r e . Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. J e a n p a r t i t en éclaireur. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. t r o p b ê t e . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. Il a t t e n d i t une seconde. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. La s t a t i o n du m é t r o .— J ' a i couru. à m o r t . il mit le nez dehors. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. André susurra. ce qu'ils venaient de v i v r e . garnitură. grommela A n d r é . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t .. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . J e a n fit signe de se t a i r e . 424 . . — Ce s e r a i t .. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . T o u t était calme. puis r e v i n t sur ses p a s . André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. Assourdie. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . Même alors. .. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . Sa voix s'éteignit. André devenait é c a r l a t e . — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . la chanson jaillit une fois encore. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée.. Ils courent. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. rassuré.

Et. le dos à la fenêtre. à gauche de l'entrée. c'est Jean Longuet. La rame s'arrêtait dans une station. c'est Amédée Dunois. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. Tenez. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. Jean entraîna son camarade au dehors. vous les connaissez?" — „Oui. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. parallèlement à la rue Montmartre. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. le gérant". sur un ton de surprise qui ravit Jacques. A sa gauche. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. là. où il y avait peu de monde. Celui qui est à droite de Jaurès. la femme du type qui est en face de Landrieu. Jaurès et ses amis formaient. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. Et. une longue tablée. au milieu. murmura Jenny. le gros. il lui prit le coude." — . c'est Dubreuihl. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. c'est Renaudel. — „Les autres aussi. il se tourne pour parler à Albert. c'est Philippe Landrieu. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. et le serra doucement.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. „Sur la banquette. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". En face de Renaudel. 425 . a côté d'elle. — Il était plus de neuf heures et demie. malgré certaines confusions. faite de plusieurs tables mises bout à bout. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. à côté de Dubreuihl.

. 426 . et d'un fracas de vitres. gesticulant. puis un brouhaha' assourdissant. debout. presque aussitôt..s'élancèrent dehors. la barbe. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. ce sont les deux frères Renoult. très calme. il arracha la cravate. — un médecin. Il joua des coudes.. suivi. qui se penchait. passa devant la table de Jacques. un éclatement de pneu. Chut !. Jacques s'était dressé... Il devait s'être évanoui. un dîneur. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. et la forçant à se rasseoir. une glace avait volé en éclats.. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Puis il cessa de le voir. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. était resté à sa place." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. Il était pâle. J'ai oublié son. chercha le pouls. vite!" — „La police!" Un cercle de gens." souffla Jacques. De la rue. Il se précipita vers la table du Patron. Albert retentit. Mme Albert.. Sans changer de pose. un collaborateur du Bonnet Roage.. A ce moment. d'une deuxième détonation. à flots. en. — fendit le cercle. et empêchait d'approcher. qui tenait le poignet de Jaurès. le front." Un claquement bref. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. dont les paupières battaient. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. et. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. sans doute. Au mur du fond. entourait les amis de Jaurès. debout. l'interrompit net. il cherchait Jaurès des yeux. Un homme. A demi caché par le dos de Renaudel. Il ne disait rien. ouvrit le col. des curieux. sans regarder personne. celui qui est debout près de la table. c'est un ami de Mighel Almereyda. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. les yeux clos.Et en face d'elle. envahissaient le café. Toute la salle. la bouche entr'ouverte. il hocha lentement la tête. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. La voix de M. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . le bras tendu pour protéger Jenny. d'où partaient des cris. Et celui qui vient d'arriver. Une seconde de stupeur. assis. ses amis s'étaient levés lui seul. Avec autorité. saisit la main qui pendait. Il était courbé en deux. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. la gérante. en courant. Instinctivement.

Le docteur. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. énormes. Au moment où ils allaient la franchir. Fabre se retourna: au centre. sourdement répétés. bousculés. . s'accrocha à son bras. Elle se faufila jusqu'à lui. serrés l'un contre l'autre.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". poussés. Le d o c teur. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle." Les yeux pleins de larmes.. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Mais. passèrent de bouche en bouche: — ). un ami de Jaurès. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Des amis avaient soulevé le corps. se trouvèrent pris dans le remous. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. l'attroupement devenait de plus en plus compact. On chuchotait: j.. Il était blême. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. n'attendant qu'un signal. entraînés vers la porte. Trois mots. l'emportaient avec précaution." Une longue minute s'écoula. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. prête à bondir. Henri Fabre. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées.. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Jacques reconnut un socialiste.. dont la masse élastique se referma derrière eux.. Elle était debout. Alors. autour du blessé. sans un mot.d'un espace vide. pour le coucher sur deux tables. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Jacques cherchait à voir. et procédait à l'évacuation de la salle.. Il est mort. Jacques et Jenny.. poussiéreuses. rapprochées en hâte..IJ est mort.

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

col-. illogique. des-. bipède. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. soudedesubt mettre super-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . ir-. importer.deasupra. în incarcérer. r a p a t r i e r . projeter re-. î n a p o i . af-. en2. contra­ retourner. al. sousub-. prédire. entreî n t r e . exporter in-. sur. antiantibien-. în mijlocul intercostal. correspondre centra-.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. apporter. separare défaire. trépasser. r a p p o r t e r . supersonique. réarmement. irréel. înainte poursuivre.) ante-. anti-impérialiste bine bienfaisant. separare enlever. ii-. em-. exdepărtare. enfermer.(ac-. a l ­ longer înainte antédiluvien.etc. a t t i r e r . suprasensible.. vicomte a. im-. 1. survoler trans-. collaboîmpreună rer. tressaillir ultra-. oulredincolo de ultra-royaliste. rasseoir 2. discontrariul. perprin parcourir. ad-. repetiţie redire. tresdincolo de t r a n s a l p i n . antichambre împotriva antifasciste. bénéfice de două ori bicyclette. bisco-. prédisposé pour. sous-directeur. coexistence. scop . désarmer. emmener. con­ direcţie. viîn locul vice-président. riul réagir subordonné. superior superstructure. n e g a t i v nemi inter-. ememmagasiner immobile. d i s p a r a î t r e en-. perforer préînainte p r é a v i s . en-. contresigner dé-.pro­ în faţă. r1. supra-. ra-. bénébi-. tré-. biscuit cohabiter. outre-mer vice-. ré-. sous-. com-.

-elette d i m i n u t i v coffret. stare r e m a n i e m e n t . -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. m a l a d i e . poignée -ier. acţiune n e t t o y a g e . c u r e n t communisme.-ette . -erie calitate perfidie. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . r e z u l t a t u l tempérance. classement -on diminutiv aiglon. fourchette. finesse -et . calitate blancheur. parisien.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. p a r t i z a n u l unei communiste. suédois caricatural. français. italien anglais. doctrină. ruelle -êe conţinut bouchée. a d m i n i s t r a t i o n -ance. visiteur. écolier 2. calitate politesse. -ence a c ţ i u n e . technicien -ise calitate franchise -isme 1. réaliste -iste doctrine 2. doctorat -at tate -eau. lorrain. paperasse peiorativ produs citronnade. Marocain -ais. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e .-vlet . fillette -eur. Chinois -aison. ourson -té. soluble r o u m a i n . socialiste. profesiune charpentier. humanité -ace. profesie j o u r n a l i s t e . r o y a l - 432 . -ain. -ité calitate parenté. profesie journalisme 1. soupière -esse stare. -ible. -ien -ais. ^ois origine F r a n ç a i s . agent danseur. bavardage 2. rougeur -ie. -eance. demni­ syndicat. -1ère 1. dessinateur 2. orangeade 1. -ateur 1. valetaille. vengeance. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. marseillais. obiect cendrier. encrier. sucrerie -ien origine. -elle diminutiv chevreau. lisible. professorat. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . profesie Parisien. -ation acţiune pendaison. réalisme 2. dentiste -(e)ment acţiune.

Sufixul Sensul 1. rarissime p o i n t u . socialiste richissime. aigrelet menteur. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. communard. -elet -eur. m a quisard n o i r â t r e . vaniteux saisonnier. scénique c o m m u n i s t e . peiorativ 2. bavard campagnard. barbu -ard -âtre -aud -et. noiraud p r o p r e t . alpin héroïque. coutumier inventif. pensif enfantin. rougeâtre l o u r d a u d . caracter.

armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Moscou. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Paris. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Pékin 434 .MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Observaţie. tables) les (élèves.

la Corse. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. O b s e r v a ţ i e i . le Rhin. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. femmes. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. camarade ! Merci. rue de la Victoire. fluvii şi munţi. PrietenuJ său este simpatic.Humanitè". Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. enfants. Ce paysage est magnifique. les Alpes. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut.o e n u m e r a r e : Vieillards. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. fondateur de „l'. Numele de ţări. hommes. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. 28* 435 .F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. d) î n t r . toute la foule était joyeuse. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. Le Mans. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. Le Caire e t c .

Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. masculin sau feminin. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. te la masculin în -x le curieux une boulan. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . care se recunoaşte după articolul care le precedă.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I .

în le­ g ă t u r i . Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille.T dăugind les jeua. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. les bras les noia. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. la noia.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . în -s 437 . les nez formează les noyaua. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . le c h a p e a u -eau. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. les chapeau. -x. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au.I I .

în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. gentilshommes. formează pluralul adă­ les cailloua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. 438 . al căror plural este: bonshommes. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. etc. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. gentilhomme. 1 les chevaua. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. ugind un ~x les choua.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală.

messieurs. al căror plural este: mesdames. monsieur. mademoiselle. prepoziţia de se contractă cu acestea. Les fenêtres de la chambre sont fermées. 2. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. prepoziţii. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. dintre care unul este determinantul celuilalt. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. Les livres de l'étudiant sont gros. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. adverbe. Dacă substantivul este compus din două substantive. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor.De asemenea. substantivele: madame. Observaţie. mesdemoiselles. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. acestea rămîn invariabile. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 .

de cette fabrique. Adresse-toi à l'élève de service. l'élève Feminin N. A. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. ami. de Vélève D. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. G. G. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. A. à l'élève A. l'élève G. de l'étudiante D. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. J'écris à la soeur de mon ami. à l'étudiante A. l'étudiante G. prepoziţia à se contractă cu acestea. D. D. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise.les = aux: La directrice parle a u x élèves.

pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. -n. -s.

prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. vieux-vieil. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. conform regulii generale. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. 442 . Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. sociales. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. fou-îol Observaţie. F e m i n i n u l p l u r a l se formează.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. pentru t o a t e adjectivele.formează la fel ca acela al substanti­ velor. nouvelles etc. nouveauforme la masculin nouvel.

cet cette Plural Observaţie. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . în locul formelor ma. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. ta. 2 . son habitude. m 443 . î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . cet hiver.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. ton. ton armoire. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. î n limba franceză. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. 1 . Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie.

Numeralele cardinale sînt invariabile. 2. quatre-vingt-onze. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. 1. (la) huitième Observaţie. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. 444 . soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. înainte de a primi terminaţia -ième.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

-e. eux. quelque. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . vous. . même. ils lies me. à elle ». certain. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . à moi. elles moi. elle nous.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. chaque. toi. î n acest caz. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . autre. elle.v i n g t . Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. te. nous. à toi. toi. nul. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . tu. 446 . à lui. il. lui. lui Forma accentuată moi. nulle. tout.. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . telle. f vtominativ < l Dativ lui.-e. î n gramatica franceză million stantive. plusieurs. vous. tel. elle ' -.

Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . À eïle. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. vous. je vous le recommande chaleureusement. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. 447 . je le lui donnerai demain. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. Je le répète. leur ' te' ie' ' a nous. à eux. les m( à nous. vous. Qui veut lire? Moi. il faut être persévérant. je lui offre un bouquet de fleurs.Acuzativ 1 me nous. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. à vous. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. eux. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. les. leur. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . je le sais. elles à elles Observaţie. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. vous. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la.

U n e o r i . de obicei. te. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. vous Pronumele personale en şi y 1 . fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). în afară de p r o n u m e l e se. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . fiind. în acest caz. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). nous.P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. nous en sommes très heureux (de cela). P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. P r o n u m e l e y înlocuieşte. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. 448 . U n e o r i . p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. 2 .

c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . Expresiile de prezentare c'est. în acest caz. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure... b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère... P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. care. c'est. Expresia c'est. qui. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului.. • \ cela (ça) Observaţie. r e s p e c t i v ... d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . ce sera. que Expresia c'est. ..Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. C'est lui que je cherche. etc.

quelqu'un. A. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. l'autre. care variază după număr şi gen. al căror ce. nul. autre. tel. 450 . al c ă r u i . Observaţie. plusieurs. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. a cărei. laquelle etc. destul de rar folosite. certain.. rien. -une. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. care sînt invariabile chacun. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". tout. G. cu înţeles nedeterminat. l'un. •D.. despre care. compuse [lequel. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . -e. quiconque. personne. l'une.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care.

Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. . imperativul trecut. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant).VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. infinitivul trecut. viitorul II. perfect şi mai-mult-ca-perfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. conjunctivul • imperfect.

Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . La timpurile compuse.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.

-ez. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. rester. sortir. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -u. -is -is -it -imes -ites -irent -as. -ions. partir. arriver. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. -ais. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -ais. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. naître. -s. -ait. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. mourir. 453 . -a. -e. tomber. entrer. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -ions. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . -ait. -es. -iez. a Ill-a -ir -oir. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). finiss-(ant)]. ] .i n t r a n z i t i v e c a : aller. ţin-(ir) e t c . -e. venir etc. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -re -ant -i.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -iez.

j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.. C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .conjunctiv imperfect perfect Observaţie.ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .m u l t .

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

) ils jetteront (dar nous jetons etc. -eter. ci p r i m e s c . nous pèserons Observaţie. oue je cède — je pèse. appeler — j'appelle.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . ils modèleront (dar vous modelez etc. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. ils achèteront (dar vous achetez etc.) dublează A l t e v e r b e . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie.) il appuiera (dar nous appuyons etc. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède.) 457 .) acheter — j'achète. appuyer — j'appuie. je céderais 4 . Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. în acest caz. n u d u b l e a z ă consoana l sau t. il emploiera (dar nous employons etc. jeter — je jette. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons.) 5 . Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : .

458 . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. il hait (dar nous haïssons etc. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. 2.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. A m pus să-1 cheme. tu hais. Voi pleca (în c u r î n d . aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. 3 . î n d a t ă ) . formează trecutul apropiat (le passé récent). 4 . Spre deosebire de limba romînă. il fallait etc. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. venir la indicativul prezent. Tocmai i n t r a s e . se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. A î n c e p u t să lucreze. faire etc. il neigera. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . venir. 6. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer.

nous sommes partis. La un număr redus de verbe.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . Trouvant le film ennuyeux. de t i m p e t c . Observaţie. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . de cauză. Il s'est blessé en fendant du bois. il fait etc. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . neiger. il convient. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. geler. gerunziul Participiul prezent. il arrive. ^ şi a l t e verbe (falloir). adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. grêler e t c . ) : En lisant on s'instruit. ca de e x e m p l u : il suffit. tonner. il paraît. Ces portraits sont parlants.

1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent.Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . . . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . 460 . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . . .

être) plaindre. atteindre. accourir (eu avoir. teindre etc.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. peindre. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 .verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

şi imper. partir 1 eu a u x . sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . ind. de aseme­ nea interdire. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire.prez.a p l . servir. mentir. prédire contredire care fac la pers. a I l . [vous) contredisez etc.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. admettre. combat... tre. . répondre.entendre.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. il pleuvra . commettre. . vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. dépendre. défendre.. .. . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . attendre. pendre. 1nu 1 . per1 mettre etc.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

devenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 .être: revenir. obtenir. eu aux. intervenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. appartenir etc. se souvenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. avoir: tenir. soutenir.

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. la verbele din grupa I. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. La timpurile compuse. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. guère etc: Je ne vois rien. şi pas. personne. pentru propoziţiile scurte. rien. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. aşe­ zată înaintea verbului. aşezată după verb: II ne parle pas français.i l s pas? 468 . jamais. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. Il ne veut plus avancer. Je ne le rencontre j a m a i s . point.

précisément. soudain. longtemps. jamais. Adverbe de afirmaţie: oui. dessus. hautement.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. heureusement etc. souvent. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. Adverbe de timp: aujourd'hui. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément.. exprès. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. parfois. ainsi. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. trop etc. bien. ici. commodément. ensuite. ne. le bâtiment. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3.. davantage. beaucoup. tant. bientôt. ensemble. hier. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. demain. l'assortiment etc.). Adverbe de loc: ailleurs. plutôt. certes. Adverbe de negaţie: non. loin. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. là. assurément etc. partout etc. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. profondément etc. gratis etc. Observaţie. dessous. toujours etc. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. confusément. 469 . tard. peu. où. dehors. Adverbe de cantitate: assez.

pendant. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . parmi. outre. au milieu de. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. quant à e t c . chez. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. en. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. 470 . malgré. depuis. près de. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. de. pas. loin de. après. jusqu'à. dès. dans. entre. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. pour. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. sur. sans.devant. à côté de. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . contre. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. m o d u l : aller à pied. la adverbele care se p o t c o m p a r a . derrière.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . vers. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. avant. avec. sous.

— p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. un parapluie à la main.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. il s'établit à la campagne. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. monta dans la diligence. 471 point . prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table.

Il échouera. donc je peux partir. en effet. ainsi. Balzac était royaliste et catholique. aussi.Prepoziţiile en şi dans In general. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. c'est-à-dire: pas sérieusement. toutefois. enfin. b) adversative (conjonctions cependant. car il ne travaille 472 . Il est entré dans la maison. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. Je crie mais on ne m'entend pas. par J'ai fini. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. Il parle fort. ni ramer. pourtant. ni: Il lit et commente le journal. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. Elle ne sait ni nager. ainsi il est écoulé.

— pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. puisque. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. (comparativă) : Comme on fait son lit. jusqu'à ce que. Observaţie.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. je suis parti. à mesure que — concesive: quoique. après que. de peur que — consecutive: de sorte que. on se couche. pour peu que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. tu réussirais. non que — finale: pour que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . afin que. d) quand: partir. de manière que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . de façon que. pendant que — cauzale: parce que. bien que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. vu que. ainsi que. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que.

verbe. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective.

care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. m'a communiqué quelque chose d'important.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. La personne qui m'a téléphoné. b) prin joncţiune. 2 . R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . Propoziţia independentă (proposition indépendante). care nu depinde de a l t ă propoziţie. Pierre est charpentier. nefiind de acelaşi fel. Propoziţia principală (proposition principale). d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. depind unele de a l t e l e . Je m'habille et je viens tout de suite. sau p r i n subordonare cînd. 475 . ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere.

on. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. il est un grand réaliste critique. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix.3 . b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi.pourrait construire plus d'écoles. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. 476 . temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. d'hôpitaux etc. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve.

il est nécessaire e t c . que. regretul e t c . quelque 477 . sembler etc. principal e t c . ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p .) şi după unele expresii impersonale (il est bon. de côté que: Où que nous regardions. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. unique.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. E l se foloseşte. d o r i n ţ a . 4 . ) : Il faut que tu écrives une lettre. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. t e a m a . Il regrette que tu sois malade. 3 . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . posibil. b) după un verb impersonal (falloir.: 1 . il est juste. Je veux qu'ils partent. jusqu'à b) de loc. ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. Il est bon que nous apprenions le français. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . il n'y a que des champs de blé.

pour non que. d) f i n a l e . 2 . façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. ce n'est pas que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. avant que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. sans que: Bien qu'elle soit jeune. î n limba romînă. pour que. pentru a exprima un fapt real.. mérites. quoique. de manière que. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. Quoiqu'on fasse. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. il a de la force.. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. elles n'eurent aucun résultat. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. on ne peut contenter tout le monde. sans que e t c . Quelles que fussent les précautions de Bartholo.c) d e c a u z ă .. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. de. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . 1. Observaţie. se foloseşte indicativul în limba romînă. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. are putere — Bien qu'il soit maigre. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. bien que. pour. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. que. Deşi este slab. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. d u p ă pour peu que.. • e) c o n s e c u t i v e . după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul.. quoique e t c .. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. De asemenea. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. Observaţie. si. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . ) : Approche que je te voie (que = pour que). f) c o n d i ţ i o n a l e .

propoziţiei 479 . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. Ne pas se pencher en dehors. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. les canards d'accourir. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . il faut se laver les mains. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. manger tout cela! 2 . c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. raţele se reped. Après avoir passé un beau congé. j'ai repris mon travail. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . 3 . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. Şi iată că găinile se ţivîntă.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă .

2. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade.d) consecutive: II rit à se tordre. il travaille. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. Observaţie. Rîde de se prăpădeşte. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. spre deosebire de gramatica roinînâ. 480 . la reconstruction commença. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. în gramatica franceză. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. on remarquait ses rides. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie.

Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. deci acordul se face^. 3 . deci nu se face acordul.2 . b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie).) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . (Complement direct. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. 4 . Elles étaient appréciées par leurs camarades. Marie. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. Observaţie. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. (Complement indirect. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. expuse m a i departe (punctul 4). P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . Ils ont lu la gazette. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. Elles se sont parlé.

în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t .m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular.) Observaţie. 482 . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. (Acordul se face cu complementul direct les lettres.

ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. î n limba franceză. 2 . E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. în general. î n schimb. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă.a a condiţionalului trecut). (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. 3 . în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. 1 . după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i .

p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. toujours: Il avait volé. dit-elle. peut-être. . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. adver­ comment il procédera. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . aussi \'a-t-on condamné. à peine.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. au Inversiunea este moins etc. d) c î n d . Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . dar este r e l u a t p r i n t r .e l l e entrée qu'elle se mit à parler. Reste la question essentielle. Acest strigăt îl lansează Barbusse. Ce cri le lance Barbusse. en vain. encore. 1 . À peine « ( . incidente: instants. ainsi. facultativă după sans doute.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă .

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier . -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz. représentant (fig.chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) .) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 .

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

locuţiune prepoziţională loc. participiu perf. marină mai. quelqu'un qch. administraţie adv. interogativ invar. locuţiune adverbială loc. matematică mii. pronume qn. relativ s. vezi vb. verb vi. prezent pron. substantiv iehn. antichitate arhit. impersonal ini. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. majusculă mar. adverb. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. (mase. învechit jur. adverbial ant. juridic Ut. tipografie tr. trecut v. invariabil ist. arhitectură art. expresie /. indicativ inf. literatură loc. muzică nehot. mitologie muz. auxiliar bot. articol aux. numeral part. popular prep. hotărît imper. conj. plural pop. tehnică ţipogr. adjectiv adm. conjuncţie constr. militar mitol. nehotărît num. verb intranzitiv vt. (gradul) comparativ conj. verb. figurat gram.) masculin maj. zoologie Observaţii. infinitiv interj. perfect pers. personal pi. (fem. verb tranzitiv zool. interjecţie interog. 2. quelque chose rel. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. locuţiune verbală m. construcţii expr. familiar fig.) feminin fam.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. botanică comp. adv. istorie înv. prepoziţie prez. prep. 1. . imperativ impers. locuţiune conjuncţională loc. gramatică hot.

.

absolut . a a c o m p a n i a accomplir vb. a t ă i a . accelerare accélérer vb. p l ă c u t accueillir vb.m.m. II a se aşeza pe vine accueil s.m. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. doborîre (a co­ pacilor. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. abuz acacia s.m. a accelera accent s. a t e r m i n a . a se î n d r e p t a acheter vb. a copleşi. a a d u n a . a acosta. d u p ă . m ă n ă s t i r e abbé s. cumpărare . a umili accaparer vb. m. adv. 493 .m. I I I a p r i m i . a accepta. à pied pe jos . acuzare acharner vb. a î n t î m p i n a accumuler vb. a adăposti absence s. ţii ie loc de dicţionar. şi s.m. a a g ă ţ a . à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb.f. cu t o t u l . desăvîrşit absolument adv.) a descuraja abbaye s. a b a t a j abattre vb. a absorbi. îmbelşugat. p r ă p a s t i e . a r e n u n ţ a abat-jour s. III a doborî.f. adăpost abricot s. I I I [în expr. a strînge accusateur. [loc. invar. abis abnégation s.m. a d a . a b s u r d i t a t e abus s. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. m. (pi. accident acclamation s. preot abîme s. m. -e adj. a p ă r ă s i . m.m. f. a c l a m a ţ i e acclamer vb.f. acu­ zator accusation s. m.f. III a sosi în grabă accrocher vb. a b u n d e n ţ ă . a însoţi.f. a efectua accords. a ierta absurdité s. abnegaţie abolir vb. [fig. a îndîrji. II a atinge (ceva). a lipsi. acord. -e adj. accent accepter vb. a cumpăra acheteur. tăiere . a b u n d e n t abord s. m. acces.f. lipsă absenter (s') vb. a a c l a m a accompagner vb.m. de. a b s e n ţ ă . a se împăca accoster vb. [mar. a a d ă p a abri s. f. a a c u m u l a . a a t î r n a .f. a b a ţ i e . cais abriter vb. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. I I I a absolvi. c u m p ă r ă t o r achever vb. intrare accident s. a aborda. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . ) a duce (la) abreuver vb. caisă abricotier s.m. ro.) împreju­ r i m i . aşadar.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. cîte. n e a p ă r a t . a înverşuna achat s. s' ~ a se p o t r i v i .m. (fig. p r i m i t o r .-e adj. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . cu. abajur abattage s. I I I a m ă r i . belşug abondant.m. -euse s. a aboli abondance s. I I a î m p l i n i . a p r i m i accès s. a înghiţi absoudre vb. a î m p o v ă r a . î n v o i a l ă .m. acordeon accorder vb. a vitelor) . a spori accroupir (s') vb. m ă r i r e . a săvîrşi. şi adj. a lega accourir vb. a b o r d a r e . -trice s. salcîm accabler vb. pe. a nu fi de faţă absolu. II a suprima. consim­ ţământ accordéon s. a grăbi.) d' ~ m a i î n t î i .) faire ->qch. negreşit absorber vb. Aceste vocabulare nu p o t . a sfîrşi.) a acosta accoupler vb. a b a t e . a a c a p a r a accélération s. m. în p r i m u l rînd aborder vb. în . a împerechea. a ajunge (la) . sporire accroître vb. a a c o r d a . la.f.

/.f. agresiune./. il fait mon •«. astfel. p r e c u m şi air s.f. -e adj. aeroport affaiblir vb. u ş u r i n ţ ă .f.m. cum îi p l a c e . v u l t u r aiglon s. a î n r ă u t ă ţ i . aerodinamică aéroports. I I I a d o b î n d i . a c o n s i m ţ i . ascuţime additionner vb. rn. dulce-acrişor aigu. aşa.f. p l ă c u t agréablement adv. II a î n t ă r i . a ajuta aie ! interj. cu a r i p i . vîrstnic agence s. conj.m. a cîştiga acquiescer vb. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . a consolida affermissement s.) a se prăbuşi affection s. cu dare de mînă 494 .) ~ de pentru a . a d m i r a b i l admirateur. a i u b i . d'-~ de altfel aimable adj. al muntelui) ail s. în a l t l o c .m. agricultură agripper vb. II a î n d u l c i . conj.f. agresiv agression s. a g r a r agrandir vb. -ë adj. aerian aéronautique s. f. a c t i v i t a t e actualité s. p u i de v u l t u r aigre adj.m. /. II a se elibera affronter vb. a d r e s ă . aglomeraţie . -trice s. ~ que p e n t r u ca. conj.f.m. înăcrit aigre-doux. vîrstă âgé. f. actor action s. a g r a v a r e aggraver vb. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . a se prăbuşi affaler (s') vb. acru.m.m. ac. a a p u c a . bot. (fam. aripă ailé. adonis adorer vb.f. -e adj. -es.f. a micşora affaire s. a înfrunta afin conj. f. aulx.f. -é s. (pi. ajutor aider vb. aeronautică aérodynamique adj.f. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. a adresa adroit. m i n ă .. a d m i r a t o r admiratif. (fig. a h ! o h ! aide 1 s. -ive adj. ~ es) bun i c . a se a g i t a . (în)aripat ailier s . -enne adj. deci ainsi que loc. a s c u ţ i t . dezinvoltură aise s. I I I a m ă r i agréable adj.f.f. a a d m i r a admission s. î n t ă r i r e . [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . (pi. a c t u a l i t a t e acuité s. a g i l i t a t e . dragoste. m . m. uşor. 2 . a e r . aşa precum. a agrava agilité s. I I I a a d m i t e admirable adj. m. conso­ lidare affirmer vb. î n r ă u t ă ţ i r e . în scopul âge s.f. vîrf (al t u r ­ n u l u i . aerodinamic . / . (fig. sprijin. afecţiune affermir vb. iscusinţă adresser vb. afacere. a d m i r a ţ i e admirer vb. î n d e m î n a t i c . -ive adj.f. au ! v a i ! aïeul. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. -douce adj. a adora adoucir vb. agreabil agressif.f. înfăţişare aisance s. -s) usturoi aile s. a î n h ă ţ a a h ! interj.m. a d m i r a t i v admiration s.e omul care-mi trebuie . miel agraire adj. a a d u n a adhésion s. -e adj. a a g i t a agneau s. trea­ b ă . a f l u e n ţ ă . a n d r e a . a-i plăcea aîné. aïeux strămoş) aigle s. adv.f plăcere.m.f. oţel acquérir vb. p r o b l e m ă . a-şi face de lucru affaisser (s') vb. agreabil. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb.) p i ţ i g ă i a t . aflux affranchir (s'j vb. -e adj. agent agglomération s. strident a i g u i l l e s . (în loc. a afirma affluence s. a d m i t e r e adonis s. m. -~ s.m. arie (muzicală). I I a a c ţ i o n a agiter vb. în v î r s t ă .acier s. s. a t a c agriculture s. m a i în v î r s t ă . a se învoi acteur. dibăcie. aglomerare aggravations. sprinteneală agir vb.) aglo­ meraţie afflux s.f. m. acţiune activité s. (pi. I I a slăbi. dibaci aérien. se tirer d' — a se descurca. în mod p l ă c u t .f. adeziune admettre vb.f.m.m. o votre — • c u m d o r i ţ i . a m a b i l aimer vb. b u c u r i e . ajutor aide 2 s. p r i m u l născut ainsi 1 . a se s i m ţ i bine aisé. a îmblînzi adresses. -trice s.f. şi adj. agenţie agent s.

pi. a a l a r m a . à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . alee allégorie s. s'en ~ a pleca. a n t e r i o r antichambre s. m. a strînge amateur s. -e s.) d o b i t o c anéantir vb. a n t i c a m e r ă antipathique adj. . a m b i ţ i e âme s. nelinişte. a speria angoisse s. a m i c a l . a l p e s t r u alphabet s. m. aniversare annoncer vb.m. a p r e g ă t i . a p l a u d a r e .f.) şi adj.m.m.m.m. prieteneşte amitié s. a p e t a l à peu près loc.m. m .aisément adv. a m p u t a ţ i e amputer vb.m.m.m. / . iubit a m a r r e .f. alegorie allemand. a afla apprêt s. a m p l u . a p e l . -e adj. a n a t o m i e ancien. a se amuza anachronique adj.f.f.m. p a r î m ă amas s.m.f. inel année s. a d a a l a r m a alentours s. I I I a zări apétale adj. a m f i t e a t r u amplement adv. a se d i s t r a . II a a p l a u d a applaudissement s. a n o r m a l antarctique adj. vechi ancre s. amazoane ambition s.f. . a l p i n i s t alsacien. a l a r m ă alarmer vb. a merge. aproape apparaître vb. (fig. a n u a r . m. a m u z a m e n t .f. englez. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. m. a n t i s e m i t août s. alsacian altérable adj. II a n i m i c i . iubire a m p h i t é â t r e s.f. a lungi. a n t i p a t i c antiquité s. a m ă ­ nunţit ampleur s.e s.f. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s.f.f. prieten. a p r e l u n g i ./. slăbire a m a n t . poftă de m î n e a r e appointements s. -e adj.f. a l m a n a h alors adv. ancoră âne s. a m a t o r amazone s. german aller vb. amploare amputation s. III a a p ă r e a appareil s.f.f.pi. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. a l i a n ţ ă . a se î n t i n d e allumer vb. u n g h i . a a d ă u g a alarme s. a m i c amical. a se duce alliance s.m. a chema. -e adj. după cit se pare apparent. alfabet alpiniste s. m. -e s.) şi adj. a î m b i n a allonger vb. -e adj. (cu maj. (fig. s p a i m ă animal s. a n e c d o t ă ange s.f. adv.f.m. pi. m ă g a r .f.m. d i s t r a c t i v amusement s. c h i b r i t allure s. a apreta 495 . prietenesc amicalement adv.m. m .f. a l t e r a b i l altitude s. m. m e r s . a n t a r c t i c antérieur. a n t i c h i t a t e antisémite s. b o g a t . c a m (aşa).m. a a t r a g e . a l t i t u d i n e amaigrissement s. (degetul) inelar anormal. (cu maj.m.9. m. a o d u c e . chemare appeler vb.) şi adj. a se d u c e . a t u n c i alpestre adf. p u r t a r e . III a a p a r ţ i n e appel s. a n u m i applaudir vb.) a strivi anecdote s.-enne s. -enne adj. a p a r a t apparemment adv. prietenie a m o u r s . verighetă allier vb. a î n g r ă m ă d i .e s. * ' . -e adj. englezesc a n g l e s . a a d e m e n i allée s.a se l u n g i . grămadă amasser vb.f. III a î n v ă ţ a . august apercevoir vb. împrejurimi allécher vb. a g ă t i . (cu maj.f.f. a m a n t . înger a n g l a i s .. a aduce ami.f.f.m. suflet amende s. salariu apporter vb. a p l a u z e appétit s. dis­ tracţie amuser (s') vb. a prevesti annuaire s. m. a aduce apprendre vb. însufleţire.f. a a n u n ţ a . a n a c r o n i c anatomie s.m.m. a n . a a m p u t a amusant. a p a r t a m e n t appartenir vb. a a p r i n d e allumette s. a p r e t apprêter vb. odgon.f.m. a n i m a l animation s. a n i m a ţ i e animer vb. a p a r e n t appartement s.f. a m e n d ă amener vb. colţ angoisser vb. a însufleţi anneau s.m. aluzie almanach s.f.

[invar.m.m. a aproîunda approuver vb.f.m.f.f. a r m a m e n t .m.m. / . m. nefi­ resc artiste s. d e s t u l . (sport) fundaş. a î n h ă m a . sparanghel asphalte s. groaznic attabler (s') vb.m. I I I a a ş t e p t a attendrissant.f. a v î n d în vedere attentat s. a r t i s t artistiquement adv. asfalt asphalter vb. a a p r o b a .) raion. a aresta arrière 1 . p o m .m. păianjen arbre s.) d u p ă . a a t a ş a . astronomie athée s. suficient. I I I a a s u r z i . I I I a atinge atteler vb. a r a b araignée s. -e adj. a r t i c u l a ţ i e articuler vb.) poimîine après-midi s. a t e n t a t attente s. aspru après prep. înfăţişare asperge s. a t o m atroce adj. I I a se î n t u n e c a .m.m. a r t i s t i c .) aspi­ raţie assassinat s. aprovizionare approvisionner vb. m. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . c r u n t . sosire arriver vb.f.m. a asedia assiette s. ateu athénée s. cu artă ascenseur s.f. curcubeu archipel s. a s p i r a r e . a a r t i c u l a artificiel. şifonier arôme s. m . arsenal a r t s . (cu maj. a r g i n t . înarmare armoire s. asalt assentiment s. asociaţie associer (s') vb. legătură. şi adj. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. d u p ă . şi adv. ascensor ascension s. a r t ă . învoire asseoir (s') vb.m.s. b a n i armée s. a r ş i ţ ă .m. d u p ă aceea après-demain adv. asistenţă association s. aspect. aromă arracher vb.f. (fig.m. apropiere approcher (s') vb.m.f. arivist arrondir vb.f. a a t a c a attarder (s') vb. s t r ă b u n i c ă arrivée s. -e adj.f.m. sprijin appuyer vb. a se aşeza la masă a t t a c h e s . reazem.a m i a z ă arabe s. înapoi ! arrière-chambre s. \ ardoare. interj.f. a înjuga attendre vb. a face (un sunet) m a i surd assuré. en avoir ~ a fi s ă t u l . I I a a d î n c i . a sosi. I I a rotunji arrondissement s. ariergardă arrière-grand-mère s.f. m. a r h i t e c t ardeur s. a a p ă s a .f. (fig.f. desi­ gur assurer vb. s t ă p î n pe sine.f.f. arc arc-en-ciel s. c u r e a . m. s. arbore arc s.f. a se asocia assombrir (s') vb. înduioşare attendu prep. a fi de ajuns assiéger vb. a u d a .-elle adj. a t a ş a t (de legaţie. a n g h i n a r e articulation s. /. şi s. a asasina assaut s.nl. pe urină. măiestrie artère s. a sprijini âpre adj.m. atenţie 496 . a opri . de ambasadă) attachement s. piftie aspiration s. sigur assurément adv.m. a s a s i n a t assassiner vb. m . a lega attaquer vb. [invar. a întîrzia. partea d i n a p o i . a piciorului) attaché s. a se a p r o p i a approfondir vb.f. a asigura astronautique s.f. m. arhipelag architecte s. (impers.m. ascensiune aspect s.m. cameră din dos arrière-garde s. a s t r o n a u t i c à astronomique adj.approche s. a r t i f i c i a l . farfurie assistance s. a s e n t i m e n t . a r a n j a m e n t arrêter vb. a s p i c . m. cu s i g u r a n ţ ă . a a p r o v i z i o n a appui.) a se posomori assourdir vb.m.f.f. a zăbovi atteindre vb. ateneu athlétisme s. rîvnă arène s. a stropi arsenal s. arteră artichaut s.) a se î n t î m p l a arriviste s. a asfalta a s p i c s . a smulge arrangement s.f. a t a ş a m e n t attacher vb.m.m.f. d u l a p . a a j u n g e . a r m a t ă armement s.f.m. cartier arroser vb. a i z b u t i .m.m. aşteptare attention s. a t l e t i s m atome s. arenă argent s.m. înduioşător attendrissement s. [fig. 2 .) si adj. III a se aşeza assez adv. (adm.m.

a l ă t u r a t . inel bah! interj./. a î n t r i s t a .m. adj.m. pron. avion avis s. /. m .s. balcon 497 . b a c a l a u r e a t badiner vb.m.f. şi pron. m ă t u r ă balayer vb. lacom. ~ faim a-i fi foame. a î n ş t i i n ţ a avocat s. altfel.) ~ de în j u r u l .f. m.m. zgîrcit avec prep. m. a v i a ţ i e avide adj.f. 2 . î n d a t ă ce autant adv. a u t o m o b i l . a u t o d i d a c t automne s.f. şi adj. de asemenea. a m ă r i . cu a t e n ţ i e atterrissage s. hot. aproapele auxiliaire adj. deasupra auditeur. 2 . m. a informa aveugle s.m. loc. lăcomie. h r ă p ă r e ţ avidité s. î n d a t ă . d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. m. p ă r e r e .m.f. aterizare atterrir vb. şi. a bîlbîi bagage s.f.m. sărut(are) baisse s.f. s î n t . m.f. baionetă baiser s. t o a m n ă automobile s.m. şi prep. şi adj. aux. î n t î m p l a r e . deget mic (de la mînă) aussi adv. (pe) aproape auriculaire s. conj. adv. şi pron. lîngă. î n a i n t a r e avancer vb.m. a z ă r i . orb din naştere aviation s. nici un(ul) audace . t o t a t î t a .m. azi aune s. a grăbi (plecarea e t c . 11 a a v e r t i z a . a se îmbăia 32* bain s. avocat avoir vb.m.m. orbeşte aveugle-né (e) s. a v e n t u r ă avenue s. (precedat de art. prep. a se s c ă l d a . (impers.m.f. au­ tomobilistic autorité s. a bolborosi. bagaj bague s. zori aubergine s. a pune mîna attrister vb.f. a înjosi avion s. m i c golf. a v i d i t a t e avilir vb. şi adj. şi adj. a glumi bafouiller vb. a m ă t u r a balayeur.f. prep.f. a u d i t o r augmenter vb. pătlăgea v î n ă t ă aucun.m. a p r i l i e B baccalauréat s.m. arin auparavant adv. a m ă r t u r i s i avril s. adv. {loc.m. a v i d .) c e l ă l a l t . viitor aventure s. alt(ul).f.m. a spori aujourd'hui adv. a u t o r i t a t e autour adv.-euse s. a-i f i . odinioară autrui pron.m. a u t o m o b i l automatiquement adv.-trice s. •*• soif a-i fi s e t e . ~ chose altceva autrement adv. a micşora' bal s.m. a v a r . r a d ă .) il y a este. a v a n s . a l t ă d a t ă . b a l balai s. a m î h n i attroupement s. / . împrejurul autre I . autor auto s. îndrăzneală audacieux.attentivement adv. înainte a v a n t a g e s. baie baïonnette s. a atrage attraper vb. a v a n t a j avant-hier adv. îndrăzneţ au-dessous adv. ) . a l a l t ă i e r i avant-poste s. 2 . dedesubt au-dessus . a scădea. a î n a i n t a avant adv. a l t m i n t e r i autrefois adv. a a v e a .f. I I a ateriza attirrer vb.f. în mod a u t o m a t autodétermination s. adv. aversă avertir vb.m. m a i înainte auprès 1 . scădere baisser vb. a l t u l . există avoisinant. a v a n p o s t a v a r e * . ochi de fereastră. cu avenir s. -euse adj.f. a l t a . aviz aviser vb. a u x i l i a r avance s.f. aş ! baie s. cale averse s. orb aveuglément adv. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. m ă t u r ă t o r balcon s. î m p r e j u r . de uşă baigner (se) vb. -e adj.f. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s.f. a întinde (înainte) . aşa de aussitôt 1 . I I a deprecia (o marfă) . a p r i n d e . -e adj. vecin avouer vb.

sărăcie bétail s. mai dihai beaucoup adv. l u p t ă bataillon s. barbarie barbe s.) franc. a cădea base s. b a n a n ă bananier s.f. desagă besogne s. banderolă bandit s. biscuit bizarre adj. a b l a m a blanc. b a n d ă .m.m.m. curte de păsări bastion s. a toci sensibili­ tatea blé s.f.f.f. ciorap basalte s. a blaza. /.m. fîşie.f. c u m n a t ă belliqueux.f. (în) curînd bienvenu. s c u n d . I I I a b a l e . beretă.m. balenă balise s. banc (de n i s i p .m.f. j o ­ s u l .m. -che adj. b a n d i t bandoulière s. p r o s t i e .) b a r a c a m e n t barbare s. în şoaptă bas 2 s. I I a a l b i blaser vb. il y a beau temps que .m.m.m.m. clădire bâtir vb.f. ./.m.m. . baliză ballade s. c i u d a t . barcă barreau s. a n i m a l .f.m. belle adj. beton betterave s. beneficiu bénéficier vb. bază bas-relief s. be­ licos bénéfice s. b a t a l i o n bateau s. soacră belle-sœur s. e m u l t de cînd . -e s. vite bête 1 adj. u n t beurrer vb. bizar blague s.f. bazar béant. j o s .f.m.f.f. m i n g e . p r o s t ă n a c berceau s. m u l t beau -frère s. barbă barbier s.f. î n d a t ă . I I a p ă l i . gratie bas 1 .m. b a n a n b a n c s . a unge cu u n t bibliothèque s. a construi bâton s. -se 1. b e c a ţ ă . . ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . bijuterie billet s. guraliv bazar s. bască berline s.f. b a r b a r barbarie s. bilet biscuit s.baleine s. b ă ţ .f.m. fleac béton s.f. de peşti) bandes. -e adj. bere bigarrer vb. -e adj. bastion bataille s. binefăcător. a b ă l ţ a . cu t o a t e că bienfaisant.m.f. (pop.f. sfeclă beurre s. foarte p a l i d blêmir vb. v a s . m.m. şi adj. adj. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. b a n c ă .m. b ă t ă l i e . bărbier barbouiller vb.m. (mil. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . a l b blancheur s. bicicletă bien adv. (fig.) a învinge b a v a r d . — sûr desigur bien que loc. deşi. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. -e adj.m. m. p a r t e a de j o s . care se leagănă b a l l e s . prune bec s. a dezaproba . a r ă n i 498 . cioc.m.f.m. larg deschis.f. cărucior. balet balnéaire adj.f. baladă ballant.m. balnear banane s. 2. baston batteuse s. noră belle-mère s. tout ~ încetişor. t r ă s u r ă besace s. prost bête 2 s. / . . foarte m u l t .m. bancher banquise s. bine . b i n e v e n i t bière s. g l o n ţ . plisc bécasse s.f. a b a n d a j a banderole s.m. banchiză baraquement s. m grîu Wême adj. bandulieră banlieue s. a lega . t r e a b ă .e s. . / . a se legăna . b a z a l t basculer vb. bibliotecă bicyclette s.m. d u n g ă .f. m .f. v o r b ă r e ţ .f. s. a mîzgăli barque s. şi adj. basorelief basse-cour s. batoză battre vb. m . s c ă z u t . socru beauté s.f. m u n c ă b e s o i n s . c u m n a t beau-père s. şotie blâmer vb.f. leagăn béret s.f. de plus belle şi m a i şi. frumuseţe bébé s. sitar belle-fille s. inferior. . I I a c l ă d i . căscat beau. a se îngălbeni blesser vb. conj.m. bel.f.m. r ă z b o i n i c . ceată bander vb. frumos . a beneficia benêt s.m. a î m p e s t r i ţ a bijou s. şi adj. n e v o i e . sa­ lutar bien-intentionné. -e adj./. -euse adj. n a v ă bâtiment s.m. ballet s.f. şi adj.

a răscoli bouquet s.m.f. bine bonbon s.m. a m n a r brisées s. pungă (de bani) . m. a broşa (o carte) . — .m. bună ziua bonnet «. vin de Bordeaux borne s. a bîzîi bourgeois.f.f.m. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. blajin bonjour s.m.m. bonne adj.) a lucra n i m i c u r i . s n o p . bluză bluet $.m. brav braver vb.f. f ă r î m i t u r ă . şi adj.f. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s.f. boxer boyard s. a face salturi bonheur s. a r m a r e cu lemn boiser vb. 1. t a r g a . c a t a r a m ă .m.) aller sur les ~ de qn. curajos.f. săritură bondir vb. boucles d'oreilles cercei boucler vb. a meremetisi briliant.m. sticlă b o u t i q u e s . a îmbrînci boussole s.f. box boxeur s. (fam. blond blouse s. albăstrea bobinage s. -e adj. a se m ă r g i n i botte s. legătură de legume botté. a l b a s t r u bloc s. bornă borner (se) vb. a clocoti boulanger s. om b u n şi c r e d u l .) buşon b o u c l e s . m a r g i n e . a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. a încheia n a s t u r i i boxe s. m. cutie boiteux. / .f. frag­ ment bricoler vb. bor (la o pălărie) bordeaux s. -e adj./.) bourse s.f. a rupe broche s. cozonac brique s. buclă (de p ă r ) . r a m u r ă . a broda 499 . salt. stană blond. p ă d u r e boisage s. călău bourrelet s.f. nămol bouffée s. boboc (la floa­ re) . brav . b u l e v a r d bouleverser vb. b o b i n a r e . a străluci brioche s. m.f. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb.f. cracă. val de aer bouger vb. r a n ă bleu. şi adj. c a p ă t . m. şchiop bombe s.f. suflare. b r u t ă r i e bouleau s. homme ~ om curajos. a se mişca. bou boire vb.blessure s. viteaz.m.m. a înfrunta. b r i c h e t ă .~~ ceas de mînă brancard s. a zăpăci.m. montre.homme om cumsecade . n a s t u r e . fericire. boier bracelet s. m ă n u n c h i bourbeux.m. I I I a bea bois s.m.f. sfîrşit bouteille s.f. bursă bousculer vb. branşă bras s. ghiulea boulevard s. (fam. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. h o t a r . brève adj. margine. bobinaj bœuf s. c i z m ă .) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. a b r a v a bref.m. brioşă. scurt. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s.m. à — pe bord. I I I a fierbe. bonetă bord s. -euse adj. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . a căptuşi cu lemn boîte s.f. marcaj (crengi r u p t e .m. sul (umplut cu c î l ţ i . m. o m u l e ţ .m. a nu sta lo­ cului bougie s. / . n o r o i . adj.m. v a t ă etc. -euse adj. brancardă branches. b l î n d .m. bun bon 2 adv. (tehn.m. -e adj. burghez bourreau s. b u c h e t .f. a închide. prăvălie bouton s.m.f. pi. II a sări. (fig. b r ă ţ a r ă . pe p u n t e .m.m. g u r ă . b r a ţ . ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s.m. m . a bucla p ă r u l boue s. a încheia (o cataramă) . b r u t a r boulangerie s. coş. d o p . a sparge. l u m i n a r e bouillir vb. -e adj. măcelărie b o u c h o n s . busolă bout s. b u b i ţ ă boutonner vb. a î m p ă d u r i . bombă bon 1 .f. mesteacăn boulet s. succint bribe s. broşa brocher vb.f. cărămidă briquet s. -e o. bras (fel de înot) brave s. m. noroios bourdonner vb. bord (la un vas) . a t u l b u r a . strălucitor brillamment adv. căptuşire.f. l e m n . b l o c . fărîmă .f. bomboană bond s.

laş. a cotcpdăci .m. a locui t e m p o ­ rar .f. cafea.) hărmălaie. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. calm calmer vb. calcar calcul s.m. cutie calcaire s.f. c a m a r a d camée s. canibal canon s.m.f. candelabru candeur s. {fam.f.f. candoare candidat s. neguros brun. ) asia . şi adj. -e adj. căpitan capital. b r u n . sătean. camee caméra s. a potoli.m. perie brosser vb. lagăr. cuşcă cahier s. cadou cadet. ladă.m. b r u t a l brute s. comme ~ astfel. zgomotos bucarestois. capabil capitaine s. cauciuc. birou but s. căci car 2 s. şi adj. esenţial capitale s. cafeniu brutal. ramă café s. calcul calculateur.f. ţ e l .m. canalie. raţă candélabre s.f. veste brûler vb. caporal c a p r i c e s . capitalism capitulard adj. mezin. capitulard capitulation s. a peria brouhaha s.m. m . zarvă brouillard s. beţiv c ça pron. / . casă (de bani). b ă u t o r . "iens •*. a ascunde cachette s.f.) camarade s. închisoare cadeau s. r ă ţ o i . -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1.m.m. adj. noră bruit s.m.m.f. ) prevăzător c a l m e s . carafă caresser vb. însuşire carafe s. promontoriu capable adj.f. -te adj.vino încoace cabaret s.m.m. s a t . cap. m a i t î n ă r cadre s. ceţos.m. à la -~ la ţ a r ă . a poposi.m.f. adu­ nătură canard s. bufet buisson s.m. camionagiu camp s. aici .f. capriciu •capsule s. z g o m o t . de frunte.m. m .m.m. a calomnia calorie s.m.m. ţ ă r a n . -e adj. socoteală. cîmpie . cal­ c u l a t o r .m.m.f. « a p i t a l .bronchite s.m. pietricică c a i s s e s .m. barcă cantine s. a captura caqueter vb. galoş cap s. şi adj. capsulă capturer vb. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. cadru.f. (fam.m. m .m. r a ţ ă cannibale s. caiet caillou s. candidat cane s. bronz brosse s. cafenea cage s.m. şi adj. (mii. cabinet c a c a o s . capitală capitalisme s. cantină cantinier. capitulare caporal s. ascunzătoare cachot s. 2. {sport) gol buveur s. z v o n . ceaţă broussaille s. caracter. dem.f. t a b ă r ă . a p a r a t de filmat camionneur s. colivie. t u n . -ère s. bronşită bronze s. a arde brumeux.m.f. m. -e s. a mîngîia carlingue s. a t r ă n c ă n i car 1 conj. m . -e adj. m.f.f. -e adj. bucureştean bûcheron s. a linişti calomnier vb. a copia (şi fig. carlingă 500 .m. cantinier c a n t o n s .f. autocar caractère s.f. n e m e r n i c .m. {fig.m. / .m. mărăciniş bru s. ţeava (de armă) canot s.j. calorie calquer vb.f. c'est ~ aşa este ça 2 adv.) campanie 1 camper vb.-trice s.f. scop. carceră.m. (persoană) calculat(ă) .f. tăietor de lemne buffet s. ţărănesc campagne s. canadiană c a n a i l l e s .f. ca«ao cacher vb. b r u t ă bruyant.m.m. a calea. cabină cabinet s.m.m. circiumă cabine s.m.-euse adj. t o v a r ă ş . tufiş bureau s. s.

spart caste *.m. m. car de luptă 501 . -e adj.f. tricou chandelle s. pivniţă caveau s. campion chance s. m. a cînta chantier s. m. pi. c a z . a cauza causer vb. (ceea) ce ce.f. -ïère adj. carnivor. schimbător changement s. m. lănţişor chair s. a vorbi. fiecare. şi adj. acela cendrier s.m.m.f.m. carne chaire s. acest lucru céder vb. oarecare.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s.f. en tout ~~ în t o t cazul casque s. şansă chandail s.m.m.f.) carton s. a sparge cassé. dem. cîntec chanter vb. a ceda ceinture *. acea cellule s. ceux-ci) pron. *.m. clapon chapitre s. a se m î h n i . cireş certain. b l a m public censurer vb.m. centru cependant conj.f.f. -e adj. cenzură.f. cîirte (de joc. car­ nasier carnivore s. ca­ valer cave s. ciupercă champion ş.à coucher dormitor champ s. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. a înceta chacal s. a centraliza centre s. -e adj. -e adj. cască casser vb./. şi adj. /. a sărbători célébrité s. -. luminare change s. c e n t r a l . car./. dem. a pricinui. dem. aceasta. c a v a l e r i s t . celibatar celle (pi. orice char s.f. acesta celui-là (pi. î n l ă n ţ u i r e .m. lanţ. cenzor censure s. centrală centralisateur s.m.m. /. pron.f. capitol chaque adj. cîmpie Champagne s.m. centrali­ zator centralisation s.f. acest ceci pron. a ascunde. castă cathédrale*.f. cet./. /. m. c i m p .f. dem.f.f. t o t u ş i ./. m. u n i i .f. şantier chapeau s. c e n t i m e t r u central. mîhnire chagriner (se) vb. scrumieră censeur*. desigur certifier vb.tn. dem.f. carton cas s. ceremonie cérémonieusement adv.f. şir chaînette s.f. zmeu (de hîrtie) cerise s. acel(a) celui. m . a schimba chanson s. căldură chaleureux.m. călăreţ. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. (jain. necăsătorit.m. -e s. ţelină célibataire s. centură célèbre adj. t a n c . celles) pron.m. de vizită etc. a n u m i ţ i certainement adv.m. î n t î m p l a r e . poş­ t a l ă . dem. a t ă i n u i céleri s. catedră chaise s. a cenzura cent adj. cette adj. crap carré. pălărie chapon *./. ceux) pron. scaun chaleur *. morcov carotter vb. cu toate aces­ tea cercle s.m. încetare cesser vb. celebru célébrer vb. m. sicriu cérémonie s. a se amari chaîne s. pulover.m. creier cessation s. (o) sută centimètre *. p ă t r a t carreau s. icre negre ce pron. cameră . cavalerie c a v a l i e r * . cavou caviar s.m. celebritate celer vb. cauză. dem. -ci (pi. ochi de geam carrière s.m. carnivor carotte *. a adeveri cerveau s.m. catedrală cause*. m. şi adj. a certifica. cireaşă cerisier*. şacal chagrin s. schimb changeant. cerc cercueil *. şi adj. celulă celui (pi.f.m. profesie.m. schimbare changer vb. si­ gur.m. h a r t ă . a n u m i t . şampanie champignon s./. centralizare centraliser vb. noroc. în mod cere­ monios cerf-volant s. călduros chambre *.m. -euse adj. carieră carte s. critică. ceux-là) pron.carnassier./. nehot.

m. mină.m. care face ape chaud. ţigară de foi. m î n c a r e . iubire de oameni charmant.m. şovin chaux s.m. cler.f. capră chez prep. s c u m p . c ă p ă t î i cheveu s.m. cale cheminée s. -e adj. cîrpă.f. a încălţa chauve-souris s. sst ! linişte ! chute s. cheie clergé s. foarfece ciseler vb. lucios. gleznă chèvre s. aici ciel s. a circula cire s.f./.f. alegere chômage s. ţigară cime s. a v ă x u i ciron s.m.m. greiere cigare s.f.m.j.f. ciment cimetière s. pisică château s. ~./.f.f.f. lumină classe s.) şi adj. civil civiliser vb. m . m. -e adj. -ne s.m. lecţie classement s.-ère 1 adj. [bol. fierbinte chaudière s. -enne s. plug chartreuse s.m./.f. che­ restea charretier s. căruţă charité s. c l a s a m e n t .f./. şofer chaussée s. a-şi lua sarcina de a chariot s.m. căldare. v.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. himeră chimie s. cărbunar charger vb. cald.f.f.s. farmec. -e s. şef.m. cămin. m . şi adv. (cu maj. căţea chiffon s.m. m. lămîie citronnier s. ~ jort cetate châtiment s. car.) ş a r p a n t ă . (zool. cădere ci adv. la chicane s. preoţime 502 . ospăţ chèrement adv. scump . m.f. chinez.m.f. m u ş i ţ ă ciseaux s. a şuşoti chut ! interj.f. -enne s.f. -te s.) carpen charmer vb. cor choisir vb.m. m. a încînta charpentes. căruţaş charrue s. var chef s. m. conopida chou-rave s. pi.f. m. a civiliza c l a i r . cal chevalerie s.m. -euse s.) liliac chauvin.f. cifră.f.f. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . dirijor chemin s. sumă chimère s. d r u m . î n c î n t ă t o r charme 1 s. v î n ă t o r chat. încîntare charme 2 s. h a v a n ă cigarette s. gulie chrétien.m. varză chou-fleur s.m. a călări chevet s. -ière s. lămîi civil. m ă n ă s t i r e chasser vb. c l a r . chinezesc chiot s. clasifi­ care clé s.m. drag chère 2 . pedeapsă chaton s. stejar cher. şi adj. a vîna chasseur s. -e adj. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.m.m. a încărca charger (se) vb. m. a şopti.m. vîrf ciment s.m. m. cîine.m. fir de p ă r cheville s. cinematograf cinémascope s. cu dragoste chercher vb. m. a cita citoyen.e adj.m. a şifona. şi adj. petic chiffonner vb. cămaşă chêne s. ) a supăra chiffre s . m.m. -e s. . a m o t o t o l i . clasă.m.f.m.?. capodoperă chef-d'orchestre s. cinemascop circuit s.f. cer cigale s. v a t r ă chemise s.f. cavalerie chevaucher vb. şomer chose s.m.f.f. /. şosea chausser vb.m. -e adj.m.charbonnage s.m. cercetător cheval s. lucru chou s. a căuta chercheur s. pisoi chatoyant. m.f. c i m i t i r cinéma . şomaj chômeur. cazan mare chauffeur s. c o n d u c ă t o r . m.m. I I a alege choix s. limpede. (fig. creştin chuchoter vb.m. cetate citer vb. [constr. a cizela cité s. ceară cirer vb. circuitul circuler vb. c l e f clef s.m.f. [despre culori) deschis clarté s.f. căţeluş choeur s. c a s t e l .f. chimie chinois. şicană chien.

supărare colifichet s. tovarăş comparaison s. -ive s. I I I a comite commode adj. a întregi.m. comentariu commerçant s. comitet commandant s. m.m. (fig. deal. şi adj.c l i e n t . climat(er)ic clin (d'oeil) s.m. a copleşi combustion s. obştesc. compoziţie. a începe comment adv.m. .m. pas colère s. compozitor composition s. cîte combiner vb. luptă combattant. m. complicat compliquer vb. coniac coiffer vb.f. şi adj. şi adj.f. comună communiquer vb. a colabora collectif.m. l u p t ă t o r combattre vb. a complica composer vb. m . comerţ commettre vb. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s.f.f. împrejmuire clouer vb. închis clôture s.j.e s.f. I I I a se prezenta. comod commun. compliment compliqué. coloană colosse s. comerciant commerce s.f.f. asociaţie.f. uriaş combat s. maior commande s. clinic cloche s.m. comedie comité s. comunist compagne s.m.m.f. a înţelege comprimer vb. a comprima compte s. -e adj. c l i m a t climatique adj. cu t o t u l compléter vb. m .m. i n i m ă . tovărăşie.m. cum? de ce? commentaire s. a compensa complaire (se) vb. c o m u n . a lupta combien adv.f. colţ c o l s .f. fleac. a prinde în cuie. a ţ i n t u i club s.m. I I I a închide clos. a concentra 503 . trecătoare.f.m.m. colier colline s. socoteală.m. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. t o t ce acoperă capul (pălărie. soţie compagnie s.m. -e adj. cîtă./. vîrf.f.f. t o v a r ă ş ă . [pi. complet. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. c î t .m. I I I a se complace complet 1 s. clopot clocher s.) a satisface (năzuin­ ţele. a p i e p t ă n a coiffeur. ca.m.f. -ète adj. c î ţ i . a (a) lipi c o l l i e r s .m. colos. clipire clinique adj. colegiu coller vb. com­ punere comprendre vb. (fig. coexistenţă. p i e p t ă n ă t u r ă . coafură.m. colectivitate collège s. -e s.f. m î n i e . a completa compliment s. şi adj.f. m. club coalition s.m.f.m. a compune.m.m.f. insignă cocorico ! interj. -e s. -e adj. pre­ c u m . cucurigu ! code s. I I I a c o m b a t e . coaliţie cocarde s.f. a n u m ă r a comte s.m. asemănare. a compara compas s. ca (si). des­ păgubire compenser vb. tacticos compensation s. colecţie collectiviste -s.f. cod coeur s. climă. coafor coiffure s.m.f. cont compter vb. a combina comble s. guler. tout — la fel commencer vb. c u m . conte concentrer vb. a alcătui compositeur s. client climat s. c î t . casă de b a n i cognac s. colonial colonne s.m.m.m. clopotniţă cloison s. colectiv collection s. costum complet 2 . III a c u p r i n d e .) culme combler vb. a socoti. compa­ raţie comparaître vb.f.-e adj. ardere comédie s. a comunica communiste s. societate compagnon s.m. colină colonel s. c o m a n d a n t . comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. complet complètement adv. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. -euse s. colonel colonial. compas compassé.f. cocardă. compensaţie.m. colectivist collectivité s. şap­ că etc 1 coin s. salbă.) podoabe. -e adj.f. p u ­ blic communard. fanteziuri collaborer vb. dorinţele cuiva) . comu­ nard commune s. a umple (cu vîrf şi în­ desat) .f.

f.c o n d a m n a r e condamner vb.. I I I a cunoaşte conque s. aer. c o n t i n u u .-euse s. concurent condamnation s. în mod constant constant. confuz confusion s. I I I a cuprinde. s t i m a t consigner vb. a consterna constituer vb. contagiune conte s. constrîngere contraire s. contact contagion s. confi­ denţă confier vb. sfat. a c o n d a m n a condition s. -e s.m. confort confortable adj. contrar. încurcat confusément adv.f. a contracta contradictoire adj.f. atingere. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . c o n s i m ţ ă m î n t . -ète adj. confuz. a consacra. respectat.m. a c o n t i n u a . a consola consolider vb. constant.m. -le adj. ghioc conquérir vb. c u n o ş t i n ţ ă .f. construire.f.m.f.f.f. condiţie conducteur fi. /. I I I a încheia. -e adj.m. I I I a consimţi conséquence s. a considera: [fijL.d i m p o t r i v ă .f. consolare consoler vb.m. -ère s. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. consecinţă conserver vb. a contempla contenance s. şi adj.) a da un consemn consolation s. a confecţiona conférence s.m. a m ă r t u r i s i . conducător conduire vb. consilier.f. şi adj. d e s t ă i n u i r e . c o n t r a a m i r a l 504 . conţinut conteur. consoană constamment adv.f. molipsire. a confisca confiture s. cunoaş­ tere connaître vb. -e adj. încheiere concombre s. a constata consterner vb. a consulta contact s.m. congres conjonction s. conştient conseil s. consiliu conseiller vb. a trage concluzia conclusion s. basm. confortabil confrérie s. -e s. a j u t o r .m.f. a u r m a contourner vb. conjugare conjuguer vb. a î n t ă r i consonne s. poveste. concurs concret. a înconjura contracter vb. I I I a confunda. confecţie confectionner vb. consul consulter vb. a conserva considérer vb. neînce­ tat continuer vb. m u l ţ u m i t contenter vb. contradictoriu contraindre vb. a u n i consul s. concetăţean conclure vb. statornic constater vb. u r m a r e . a constitui construction s.f. concluzie. au •*. m. cu perseverenţă.-enne s. -e adj.f. duhovnic confiance s. cucerire consacrer vb.f. a consulta connaissance s.m. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. I I I a construi consulter vb.f. I I I a constrînge contrainte s. povestitor continuel. încredere confidence s. a consemna. a conjuga.m. I I I a conduce confection s. în­ voire consentir vb. conjuncţie conjoncture s. -e adj. I I I a concepe concierge s. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb.m. concret concurrent.f.f.m.f.f. de acelaşi s o i . nuvelă contempler vb. concurs de împreju­ rări conjugaison s.f. concentric concerner vb. dulceaţă confondre vb. m.m. adv. a încurca confort s. de aceeaşi specie congrès s.f. asociaţie confus. m. castravete concourir vb.f. mhigîiere. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. conştiinţă conscient. conferinţă confesseur s. p o r t a r concitoyen. a confirma confisquer vb. -e adj. potriv­ n i c . m. înfăţişare.f. a consolida. a închina conscience s. m. confuzie. sfătuitor consentement ». loc.f. III a cuceri conquête s. a conţine content.f. I I I a concura concours s.m. a fi în l e g ă t u r ă c u . clădire construire vb. contrariu contre-amiral s. a sfătui conseiller. concediu congénère adj. (mil.concentrique adj.) a preţui considéré. a t i ­ t u d i n e .f.f.

I I I a alerga./. III a coase couler vb.f.m. coardă cordial. t r u p .m. acoperit couvrir vb. culoare. colină. a se scurge. a fi în corespondenţă corridor s.f. cuţit coutelas s. corespondenţă correspondre vb. a se îndoi. m. coridor corrigé s. scurt c o u s i n . a umbla după (şi fig. cortegiu.un ~ de fil a telefona. a curge. vopsea coulisse s. cunună couronner vb. b i d i v i u . du •». coral. — de force puci coupe 1 s. donner . jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. contravaloare contribution s.f. p a r t e .f. a aluneca de-a lungul . m. contrabas contredire vb. -ette adj. curs course s. s t r a t coucher 1 s.f. -e adj. curajos. obicei couturier. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . regiune contre-offensive s. -e adj.f. la "•. cosmos costume s. /. . i z b i t u r ă .f.m.m. de b u m b a c .f. -euse adj. a bumbacului cou s. (pop.contrebasse s.m.prea tîrziu .aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s.m. cursă. prieten. pernă coût s. -. {jur. poştă cours s./.f.de dinspre . c o r p .m. -le adj.m.f. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. curaj.m. în­ drăzneţ courber (se) vb. impozit contrôler vb. I I I a a c o p e r i . après — . croitor couvert 1 s. m. / . corupere. -e adj.m. tout à —. corb corbeille s. găoace (de nucă. alai cosmonaute s. a ascunde 505 . amic copier vb. culme côtelette s. con­ vorbire c o n v e r s i o n s . a se învoi conversation s. de ~* deoparte . III a convinge convenir vb. m a c coquet.m. a se cùlca coude s. a controla convaincre vb. s.m. gît couchant s. ~ d'oeil privire. conver­ tire copain s.m. cupă. a s p e c t . m.) corn corail s. corectare.f. co­ rupţie cortège s.} corec­ ţ i o n a l . a copia coq s. costum côte s. f. croială coupe 2 s. c o t . cornée corniche s. culisă couloir s. cochet cor s.à ~ corp la corp. m. îndrăzneală courageux. goană.lîngă coteau s. cotlet coton s. a încorona courrier s. sur le ~ îndată . m. frînghie .m.m./. a corecta corruptions.f. de ouă) . conversaţie. f. cornişă corps s.f.f. curier. t a c î m couvert 2 . coş corde s.f. l o v i t u r ă . cordial. ochire. d r u m . cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. m.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. mărgean corbeau s. a tăia cour s. I I I a corespunde. m.e s.f. coastă côté s.m. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s.f. coroană. culcuş.f. [muz.m. -ère adj. s t r i c a r e .m.m. m. corrections.m.f. călduros cornée s.-euse s.f. a se curba coureur.m.d e o d a t ă . culoar coups.f. conversiune. cost couteau s. à . contraofensivă contre-valeur s. cosmonaut cosmos s.) couronne s. apusul soarelui couche s. a costa coutume s. c o n t r i b u ţ i e . ţ i n u t . b u m b a c cotonnier.m. à -~ sûr cu siguranţă .f. t e m ă corectată corriger vb. cocoş coque s. l a t u r ă . vară coussin s. I I I a r e c u n o a ş t e . alergător courir vb. telegar court. m.f. (despre un vas) a se scufunda couleur s. III a contrazice contrée ş. cupă couper vb. curte courage s. v ă r .ni. corecţie correctionnel. îndreptare.m.-ère s.

despre. -ive adj. c u r a t i v cure s.f.f. în. m.f.şi adj. coamă crise s. -euse adj. m a i m u l t de (<T. a sparge . să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. p a t (de puşcă) . p r ă p ă d .f.f. I I I a d e z b a t e . -e s. a î n t î l n i croissance s.-e adj. a m u r g crête s. b u c ă t ă r i e culotte s. -le adj.m. dansator date s.f. -elle adj. «. a crea crème s. a se m ă r i croix s. d e ! damner vb.f. goi crever vb. chiloţi culte s. {sport) crosă cruauté s.m. / . pe. cruzime ( / i g ) cru. crater cravate s.f.f. croşetă croire vb.f.m.f. a crispa critique s. a socoti croisades.f. m. cult. m. primejdie dangereux.dent s. a trosni cratère s. crimă crinière s.f.f. creşă crédits. p r a d ă curiosité s. d a n s a n t danse s. c u l t u r a l curatif.m. ciclism cyclone s. a cultiva (şi fig. m. — fouettée friş­ ca.m.f. crud. piele cuisine s. III a creşte. cretin cretonne s. cange . c a v i t a t e .f. s e m i l u n ă . c u r m a l ă dattier s. a face cubajul cueillir vb. a scăpa débattre vb. du. I I I a se teme craintif.m. des) prep. colţ (la a n i ­ male) crochets.m. cruciadă croisement s. debara débarrasser (se) vb. a scobi creux 1 . scuipat craindre vb. dalie dame s. ~.s. şi adj. I I I a crede. cremă crépuscule s. primejdios dans prep. scobitură.f.f. de. fiinţă.f. creştere (a unei ape) cruel. -euse s. creton creuser vb. p a n t a l o n i s c u r ţ i . nemernic. a fermenta cycle s. a dansa danseur. cruce crosse s. m. lingură cuir s. d a t ă datte s.m. -euse ad]. pericol. c r a v a t ă crawler vb. încrucişare croiser vb. scobitoare curée s. -ïve adj. pe*te.f. a se debarasa.f. /. c r u n t cuber vb. creaţie créature s.f. gău­ nos. gol creux 2 s. m . şi adv. corn (franzeluţă) croître vb. dans danser vb.un mois peste o lună dansant. fricos. a se rupe cri s. c u r i o z i t a t e cuver vb. cîrlig. se ~ a se z b a t e 506 .m.critic.f. creştere croissant s.f. -e adj.f. c u l t u r ă culturel.m. făptură. criză crisper vb.f. cult cultivé adj. de la. craquer vb. craniu crapule s.c r a c h a t s . m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . creion création s. cură cure. a încrucişa. a afurisi danger s. a pîrîi. m. curmal davantage adv. i n s t r u i t cultiver vb.critică croc s.m. prăbuşire débarbouiller (se) vb.f. cîrlig. a săpa. crud crue s.f. m. ciclon D dahlia s.m./.) culture s. creastă crétin. a se spăla pe faţă débarquer vb.m.m. s t r i g ă t crime . scobit.m. d o a m n ă . s m i n t î n ă . creatură crèche s. m. ocol. a crăpa. a înota în stilul crawl crayon s. c r e d i t . d i n . trecere. bojocii. t i m i d crâne s. ciclu cyclisme s. m. a debarca débarras s. III a culege cuiller.m. influenţă créer vb. cuillère s. interj.

cusur défendre vb. î n ă u n t r u défaire vb.) dantelură 507 . a dezumfla d é g o û t s . decrepit. a denunţa dénonciation s. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. I I I a serînti demeurer vb. au ~ la început débuter vb. a elibera delta s. deja déjeuner 1 s. defunct. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. h o t ă r î r e . ţîn) sus débraillé. m. m u t a t déménager vb. m. d«but . -e adj. dinar.m. j u m ă t a t e de oră demi 2 .f. a începe décéder vb. şi adj. decizie déclamer vb. m. a zăpăci décoration s. a porni déménagement s. d e c o r a ţ i e . deformare défunt. dejun déjeuner 2 vb. m a i departe de délégation s. m . a deceda. a delega délicat. a prînzi déjuger vb.débit s. definitiv déformation s. dantelă dentelure s. -e adj.m.m. sfîşiere décidément adv. p e s t e . grad. a defila définir vb.f. amăgitor décevoir vb. p r î n z . I I I a desface.m. a declina.m. dehors adv. a (se) muta démettre vb.f. s. ferme­ cător délivrer vb.f. deceniu décerner vb.f. a demara.m. a sfîşia déchirure s. a descuraja découvrir vb. a scăpa défaut s. a desfide. a refuza décommander vb. decembrie décennie s. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb.m. ban dénombrer c i . n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. apărare défenseur s. a cere . a dispreţui dédaigneusement adv. a dezlega. d e z m ă ţ a t début s. (numai în loc. d i n t e .f. j u m ă t a t e . j u m ă t a t e . a declama déclarer vb. III a decepţiona déchaîner vb. definiţie définitivement adv.) au ~~ d u p ă . a decreta décrire vb. a desfăşa (un copil) demande s. -euse adj. m. I I I a a p ă r a défense s. m. mutare . cu dispreţ dedans adv.f. î n c e p u t .m. demaraj démarrer vb. democraţie démographe s. -e adj.f. r u p t u r ă . întrebare demander vb. demograf démolir vb. a declara déclencher vb. a d e b u t a . a dezlega dent s. a decomanda déconcerter vb.m. decor décorner vb. {sport) mijlocaş.f.m.f. mîine démailloter vb. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. a deconcerta. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. sfidare. -e adj. a da. delegaţie déléguer vb. au — de d u p ă . deltă demain adv. cu siguranţă décider vb. débit (la lichide şi gaze).f. cerere.f. a întreba démarrage s. demon denier s.f. a descărca déchet s. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. provocare défier vb.m. dezgust dégoûter vb.pe dinafară déboucher vb. I I I a descoperi decrepit. a p ă r ă t o r défi s. deşeu déchirer vb. se ~ a se descotorosi. {despre ape) a se vărsa debout adv. a decide décision s. a rupe coarnele décourager vb. -e adj. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . delicios.f. a răposa décembre s. a declanşa décliner vb. peste. I I I a d ă r î m a démon s.m.f. t r e a p t ă . a decerna décevant. a se revărsa. a dezgusta degré s. afară déjà adv. a (se) dezgheţa dégonfler vb. a deznoda. în picioare.f. j u m ă t a t e demi-teinte s. a sfida défiler vb. ră­ posat dégeler vb. delicat délicieux.m. I I I a descrie décrocher vb. (arhit. h a l b ă . -e s. denunţare dénouer vb. h o t ă r î t . a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. I I a defini définition s.f. a r u p e . avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. defect. r a m o l i t décréter vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

infailibil. şi adj. -ète adj. mîrşav ignorance s. -e adj. imagine imaginable adj. [fig. ilustru ilote s. incomplet inconcevable adj. de neşters. (modul) i n d i c a t i v indigne adj.m. imens. leneş inactivité s. perfect infailliblement adv. a incarna.f. incident incommode adj. inert inertie s.idée s.m. nelegiuire impoli.-e adj. i m e d i a t immémorial.f. a influenţa informer vb. -e adj. a i m p r i m a .f. imposibil(ul) impôt s. inaccesibil. inginer 520 . a imagina imbécile adj. a avea impor­ tanţă imposer vb. s t u p i d inerte adj. i m p e r t u r b a b i l impétueux. -ive adj. a obliga imposition s. inconvenient. -e adj. i n a c t i v . m. şi adj. independent index s. ne­ ajuns incroyable adj. imperfect. i m i x t i u n e .m. -e adj. imaginar imagination s. nepoliteţe important.j.f. a imita immaculé. ne­ greşit infamie s. nepoliticos impolitesse s. a indica indiscret. n e p i e r i t o r imperméable s. i m p u r . infraroşu ingénieur s.f. -elle s. ignoranţă ignorer vb. (fig. index. i m p r u d e n ţ ă impur. (timpul) imperfect impatience s. -elle adj.m. degetul ară­ tător indicatif s. de n e u i t a t inepte adj. a impresiona imprimer vb. -e adj. insulă illégal. a nu cunoaşte île s.m.f.m. şi adj.) nepăsare inexact. inconştient inconvenance s. i n e r ţ i e . a ignora. inabor­ dabil inactif. impresie impressionner vb. impermeabil impersonnel. infamie infernal. inexact infaillible adj. -e adj. -e adj. amestec immobiliser vb. i m a g i n a b i l imaginaire adj.) a p r i g . de necrezut i n c u l p é .m. i n d i c e . nelegitim illusion s. industrie ineffaçable ad}. incomod incomplet. {fig. indiscret indubitablement adj.f. -e adj. i m p e t u o s . p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv.f.f. -e adj. imbecil imiter vb. -e s.f. m.f. infinit infirmerie s. -e adj. impers. veşnic imparfait.f. impozit impression s.m.f. a întrupa incidence s. i m p o r t a n t importer vb. i m e d i a t immédiatement adv.f. i n c u l p a t indéfrisable s.f. independenţă indépendant.f. şi adj.f. de neconceput inconnu.. ) dezgus­ tător immoral. -e s. fără îndoială industrie s.e s. violent impiété s. a t i p ă r i improprement adv. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s.f. nerăbdare impérissable adj. în m o d in­ dependent indépendance s. -e adj. imaginaţie imaginer vb. ilegal illégitime adj. identic idiot. ne­ m u r i t o r . -e s. a informa infrarouge s. idee identique adj.f. a inaugura incarner vb. impunere fiscală.f./?. infirmerie infliger vb. -e adj. m u r d a r . ticăloşie. prost. imobil imminent. -euse adj. a i m p u n e . -e adj. iluzie illustre adj. incidenţă incident s.f.f.f. infailibil. şi adj. m. a imobiliza immonde adj. nesfîrşit immeuble s. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. i m i n e n t immixtion s. sclav image s. im­ pozit impossibles.f. şi adj.m. influenţă influencer vb. impersonal imperturbable adj. m u r d a r inabordable adj.f.m. s t r ă v e c h i immense adj. idiot ignoble adj. i m a c u l a t immédiat. . infinit infiniment adv.m. necunoscut inconscient. şi adj. -ête adj.m. (în mod) impro­ priu imprudence s.m. infernal infini. nedemn indiquer vb. a aplica (o pedeapsă) influence s. imoral immortel. s.

o use adj. a insensibiliza insensible adj. integru. v r e o d a t ă . indiferent insistance s.m.f. -e adj. i n t a n g i b i l . instinct instituer vb. n e l i n i ş t i t . b e ţ i e . beat ivresse s. gelozie jaloux. iresponsabil irresponsable adj. i n v i t a ţ i e . î n v ă ţ ă t o r instructif. insuficient. activ intention s.f. invazie inventer vb. insistenţă insolent.e * . italian . i n s t a l a ţ i e . -e adj.m. internare interpeller vb. fildeş ivre adj. (jig. -e adj.) entuziasm ivrogne s. -enne s.) caracter italic. insolit. (cu maj.m. a intercepta interdire vb. clipă. r ă s t i m p intervenir vb. stînjenel ironie .m. [med.m. a irita issu. inovator inonder vb. cinstit intellectuel.f.) şi adj.f. / .f./. m. m . intenţie intercepter vb.f./.f. invidios jamais adv.ingrat. i n s t r u c ţ i e . nelinişte inscrire (s') vh..f.5. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. n e o b i ş n u i t .m. cursiv ivoire s. a inventa invention s. a se i n t i t u l a intraveineux.m. -e adj. I I I a se înscrie insecte s. odinioară jaillir vb.f.f. j a d jadis adv.f. l ă u n t r i c internaţional.f. iresponsabil irriter vb. nedrept innocent.f.m. îndrăzneală intrigue s. ironie ironiquement adv. obraznic insolite adj. a se n e l i n i ş t i . a insulta insurger (s') vb. à V — imediat instaurations. i n s t r u c t i v instruction s. neîn­ destulător insulter vb. n i c i o d a t ă . insensibil . beţiv J jabot s.f. -e adj. -euse adj. -elle s. şi adj. n c uzitat inspection s.) in­ travenos intrépidité s.m.m. -ive adj. curaj. [tipogr. de n e î n c h i p u i t injuste adj. I I I a interzice intérêt s. -trice s. ) ne­ p ă s ă t o r . -ète adj. I I a ţ î ş n i . zadarnic invasion s.f. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . / . provenit. italienesc italique s.m. invenţie inversement adv. î n v ă ţ ă mînt instrument s.f. a izvorî j a l o u s i e s . şi adj. I I I a întrerupe interruption s. m o m e n t . invers invitation s. intens. gelos. a se răzvrăti intangible adj. . a inunda inquiet. I I I a interveni intituler (s') vb. s m i n t i t . intrigă introduire vb. n e v i n o v a t innovateur.m. eşec insuffisant. -e s. de neatins intègre adj. i n u t i l inutilement adv. jabou jade s.m. a înfiinţa instituteur. -e adj. a invita iris s. [fig. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. I I I a introduce inutile adj. ne­ bun insensibiliser vb. inte­ lectual intelligence s. -trice s. a i n s t i t u i .m. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. şi adj. ieşire. a se răscula. interesant intérieur.j. ieşit d i n issue s. i n t e r v a l . r e z u l t a t italien.m. a interpela interplanétaire adj. a întreba interrompre vb. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. tot­ deauna 521 .m. a instala instant s. inteligenţă intense adj.m. m . i n t e r n . îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. a i n s t a u r a instinct s. ingrat inimaginable adj.m. interes intéressant . instaurare instaurer vb.f. i n s t r u m e n t insuccès s. v i u . întrerupere intervalle s.m.f. a se îngrijora inquiétude s. instalare installer vb. insectă insensé. -e adj.

-ère adj. n o s t i m jonchée s.) a face cu­ n o s c u t . a desface. -euse adj. suliţă jésuite s. fustă jurer vb. picior jambon s. art. şuncă janvier s. voios juge s. ziar journaliste s. / . f. g r ă m a d ă . kilogramme s.f.m.m. t i n e r e t joie s. a se lamenta.m. urît laine s. t i n e r e ţ e . har­ nic labour s.f.m. j u g jouir vb. lînă lainier. j u s t . larg 522 .m. pron. l a m ă . muncă (grea) laboratoire s. a jura jus s. şi adj. jucărie joug s. referitor la lînă laïque s. i e z u i t jeter vb. m o r m a n j o u e s . a r u n c a t . (fig. drept justement adv. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. grai langue s. cu veselie joyeux. cu d r e p t a t e . (fig. iunie jupe s. tocmai justesse s. (fig. a lansa. I I a lîncezi large adj.m.m. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s. a se introduce (în lume) lancette s.f. şi adj. lanţetă landeau s.f. I I a îngălbeni javelot s. jachetă jardin s.f.m. -e adj. ~ chambre camera. acolo l a b e u r s . z i . (fig.m. grădinar jarret s. suc. j u s t e ţ e .f. a u n i joii.m. kilometru la 1 1 . lac lâche adj.f. a lăsa să-i scape laid. limbă. a arunca jeu s.f. ) lansat lancement s. m. z i a r i s t . joi jeune s.m. laminare lampe s. -e adj. landou langage s. care dă lapte laitue s. m.m. Vautre ~ d e u n ă z i . gazetar journée s. justificare K kilo. a justifica justificatif. lampă lancé.f. a se tîngui laminage s. judecată juillet s.f. ianuarie jaquette s. laş.f. arătură lac s.m. kilogram kilomètre s. grădină jardinier s. -euse adj. v a l lamentable adj. m. I l a se folosi.m.jambe s.m.m. m. lăptucă lame s. aruncare lancer vb.f. vesel.f. . m . limbă languir vb. fricos lâcher vb. -ive adj.m. hol.f. o . judecător jugement s. joc jeudi s. lumesc lait s.m. pe ea.f.m. j u s t i ţ i e justifier vb. I I I a î m p r e u n a . -e adj. a cînta (la u n instrument) jouet s. -ère adj.m. a se b u c u r a .m.m. a se l u p t a . e x a c t i t a t e justice s.f. laic. zeamă juste adj.m.m. m u n c i t o r . a se juca . iulie juin s. şi adj. t î n ă r jeunesse s.) a poseda jour s. o b r a z .m. je ~ vois o văd là 2 adv. d r ă g u ţ .f. 2 . laborator laborieux.m. d r e p t a t e .) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv.f. vrednic de plîns lamenter (se) vb.m.m. lapte laitier. galben jaunir vb. zi jouter vb. iasomie jaune adj. j u s t i f i c a t i v justification s. b u c u r i e joindre vb.

liliac limiter vb. pers. m. m. saşiu.) şi adj.f. l i t a n i e . legumă lendemain s. départe lointain. s p r i n t e n légèreté s. greu louve s. crin lit s. a elibera liberté s. -e adj. lys s. [fig. el. l i b e r t a t e libertins.) echi­ voc. (cu maj.m. depuis ~. p a t .-euse adj. a răscula lever 2 s.d i n acel m o m e n t lorsque conj. 2.m.m.m. şi pron.f. l u n e t ă .m. a lăuda .f. m. drojdie lierre s. -e s. -e adj. la­ t i n . î l . chiorîş . sprinteneală légitime adj. (căsătorie . librar lie s. legal légende s. (zool. l u n g . lesquels.f. m. l u m i n ă s l a b ă . m. care leste adj. livrea livrer vb.m. pron. u n d i ţ ă lilas s. (fig. m. rufă lion s.f. p a r t e . a lupta lycée s. drojdie de bere liaison s. răgaz.larme 5.f. ~ chat pisica. l u i .m. pîrghie lèvre s. lichior lire vb. şi adj. uşor . m. linie . lege loin adv. m. latinesc latitude s.m.f. -e adj. a l i m i t a .f. i n s t r u i t leur adj. locuinţă loi s. loz loterie s. spălare le 1 . (fig. legal légume s. cînd lot s. art. iepure ligne s. m.f. ) albia u n u i r î u litanies s. a livra . sprinten lettre s.f. liceu lynx s.f. logic logis s. lupoaică louveteau s.) p l i c t i s i t latin. î n c e t i n e a l ă . -e adj. neînţelegere littérature s. pron.f. dès •». livid. m u l t t i m p .) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. a t u n c i . lup lourd. — de cu ocazia .m. pos. u ş u r i n ţ ă .) l i ­ teratură lettré. (al) l o r . uşor. hol. lecţie lecture s.m. lacrimă las. l i t e r ă . m.f. l u g u b r u . m.m. ~ — même el însuşi luire vb. locuinţă loger vb. (loc.de a t u n c i . a s t r ă l u c i luisant.f.f. -ère adj. linte lequel. lectură légal. carte livrée s. lasse adj. l i t e r a t u r ă littoral s. scrisoare.f.pi.f. cu m i n t e a limpede lueur s. a preda logement s.m. lumină lundi s. legătură libération s. p u i de leu liqueur s. I I I a citi lis. s p ă l a t . m. pe el.) rîs lyrique adj. l o t . suspect louer vb. limonada linge s. l a t i t u d i n e lavage s. legitim.f.f. locotenent lièvre s. l i b e r t i n . je -~ vois îl v ă d leçon s. loc lieue s. . luminos lumière s. p u i de lup lucide adj. -e s. I I I a luci. litigiu.g u e adj. t i m p liber l o n g . chirie louche adj. ~ s jumeaux p a t d u b l u . rel.f. (fig. ziua de mîine lentement adv. a închiria loup s. le lever 1 vb./.f. leu lionne s.m. uşuratic libraire s. m. m.f.) ochelari lutte s.f. lucid.f. litoral livide adj.. loţiune louage s.m.f. rînd .f. r ă s ă r i t levier s. lenjerie.m. iederă lieu s. eliberare libérer vb.m. (pi.m. î n c h i r i e r e . legendă léger. (fig.m. leoaică lionceau s.f. a locui logique adj. / . buză levure s. liric 523 . .f. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. s t r ă l u c i t o r lumineux.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. l u p t ă lutter vb. lună lunette s. a scula.f./. d u r a t ă lors adv. în a m ă ­ nunt longueur s. v î n ă t livre s. licărire lugubre adj. obosit.f. prep. a m ă r g i n i limonades. şi adj. a l b i t u r ă . laquelle (pi.m. luni lune s.f. o c h e a n . m. încet l e n t e u r s . lesquel­ les) pron. l u n g i m e . a r i d i c a . s u m b r u lui pron. loterie lotion s. leghe lieutenant s. (pi. î n d e p ă r t a t loisir s.

-e s. -es.m. marfă marche s. a nu ni­ meri mansarde s. . m. manajer manche s. dascăl maîtresse s.9.m. -es.) a scăpa. cafeniu.f.m. de z a r z a v a t u r i marais s.f. m. domnişoară magasin s. şi adj./. tîrg marchepied s. a m a n t ă majeur. m e r s . şi adj. nenorocire.m. m a r a t o n marbre s. magazin magistrat s. /. alee main s. m. b ă r b a t marié. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. a fi cît pe aci să . m a n t o u . maro mars s. invar. necinste malicieusement adv.m. -e s. căsătorit mariage s. ca importanţă) majorités. a m î n u i m a n i è r e s . m.M macaroni s. căsătorie m a r i n s. negustor marchandise s. m. a nu a v e a . [fig. a fi pe p u n c t u l de a.m. a a r ă t a . m a r ş . stăpînă . magnetic magnifique adj. manechin manoeuvre s. fel manifeste adj.marcă. locuinţă feudală manque? vb. p a l t o n manuel s.m.f. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. semn. m a m ă manager s. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . m a i m u l ţ i maintenant adv.f. p i a ţ ă . m a r i n a r marine s.f. m a g i s t r a t magnétique adj. vicleşug.m. m a e s t r u . m. [ist.f.f. slab mail s. şi adj. m a r i n ă marquant. pi.f. bolnav maladroit. a greşi. par ~ din nenorocire malheureusement adv.m. -e s. m a i m a r e . m l a ş t i n ă marathon s. d i n nefericire malheureux. t r e a p t ă marché s. (vt. m a h o ­ medan mai s.f. durere malade s. manifest manigance s. necinstit malhonnêtement adv. soţ.jn. mînă de lucru maint. doamnă mademoiselle s.. intrigă mannequin s.. r ă u v o i t o r maman s. m a n s a r d ă manteau s. şi adj. maşină mâchoire s. a merge mardi s. -e adj.f. ~ si ba da maïs s.f. m. -e adj. mînecă mandat s. m i n u n a t magnifiquement adv. m a n d a t mandataire s. a cîrmui manoir s.f. în ciuda malheurs.. castel. macaroană machine s.m. falcă madame s. acum. manoeuvrer vb. -e adj. m a n d a t a r mânes s.f. majorat mal s. (impers.f. ) in­ trigă . evident. m a n u a l maquis .f. bărbătesc malgré prep. a mînca manier vb. :x m a l t r a t a malveillant.m.. a însemna. / .f. s. m o d . adj.) m a n i .m. f. scara (unui vehicul) marcher vb. însemnat marque s. casă. însă .m. a n u i z b u t i . în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.m.m. (lunaj mai maigre adj. desiş. I I I a m e n ţ i n e maire s.f. cu m ă r e ţ i e mahométan. m.f. mascul.f.m. scară d u b l ă . p o r u m b maison s. m a r ţ i marge s. cu greu.m. m a r m u r ă marchand. • — de a duce lipsă de. s t ă p î n . m a j o r i t a t e .m. major (ca v î r s t ă .m.f. manevră .m.m. în prezent maintenir vb.f. m a r t i e 524 . -euse s. familie maître s.m. a marca marron adj. indiciu marquer vb. -e adj. şi adj.f. răutăcios malle s. cufăr maltraiter vb. (fig. anevoie mâle s.m. r ă u . -ère adj.f.f.m. p r i m a r mais conj.m. şi adj.f. m a r g a r e t ă mari s. a manevra . a p i e r d e . aut. u m b r e l e morţilor manger vb. ne­ norocit malhonnête s. a u i t a . chip. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. d a r . mînă main-d'œuvre s. manifest.m.m. margine marguerite s.».m.m.) a l i p s i .f. m a r c a n t .f.

încetul cu încetul métal s. neîncredere meilleur -e adj. marsiliez. ! ï a face v î n ă t ă i . s.f. m. a m e n i n ţ ă t o r menacé s.m. medalie médecin s. mobilă.m. bucate mettre vb.m. răutăcios mécontent. m a r ţ i a l .m. ~ d'eau pepene verde membre s. lui el î n s u ş i . nu e nici o scofală merci 1 s. chinuire. m a r e .pe măsură ce.f. adv c h i a r . minci­ nos mentionner vb. ~ en joue a ochi meuble s. acelaşi. n e m u l ţ u m i r e médaille . m i l e n a r . s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . -e s. -euse adj. -e adj.f. m i n u n e . milităreşte m i l i t a n t . r ă u t a t e m é c h a n t . g r ă m a d ă .m. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. m a r t i r martyre s. metalic métallurgie s.i v e adj. sud miel s. -e adj. a m e r i t a merveille s. m a i bine milieu s. prăjitură din albuş de ouă mériter vb..f.m.m. j u m ă t a t e miauler vb. I I I a m i n ţ i mépris s. minciună m e n t e u r . (loc. căsnicie ménagère s. maioneza m é c a n i q u e adj. activist millénaire adj. (fig. meteorit métier s. comunicare messe s. miezul zilei. se ~ bien a se îmbrăca b i n e .f.m.m.m.f. metropolă. .f. (în mod) meca­ nic mécanisme s. m i l i t a r militairement adv. a menţiona mentir vb. a u n i melon s. m a s i v m a t c h s.m.f.m. meserie. r ă z b o i n i c . a duce mensonge s. m i l i t a n t .e s. m a t e r i e . {loc. a m i a z ă . ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru .) au fur et à •». . I I I a pune. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t .f. m ă s u r ă .m. (cu maj. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. m. .m.m. m i ­ leniu 525 . a bîrfi médius s.m. şi adj. m e d i c a m e n t médiocrité s.f. medie médecine s. şi s.m. ciocan m a r t i a l . m i n u n a t mésestimer vb. profesie mètre s. membru même adj.m.m. l u p t ă t o r . a conduce. maxim mayonnaise s. a a m e n i n ţ a ménage s. I I I a vorbi de r ă u .f. m u l ţ i m e massif. a îm­ brăca . mobilier meurtrir vb.) a răni mi adj. fel de m î n e a r e .m.m. mijloc.m.m. m a m ă meringue s. cour ~. metru métro s.f. degetul mijlociu méfiance s. dispreţ mépriser vb. şi adj.) à ~ m i n u n a t . slujbă mesure s. . m i l ă .e u s e s. m a x i m u m . excelent merveilleux. e adj./. metro métropole S. m u l ţ u m i r e .m. r ă u . a mieuna midi s. meci matière s.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. m e n a j .m. a amesteca.m.. capitală mets s.f. si adj. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. a aşeza.. mediu militaire adj. adv. -e adj. pepene (galben). m i n u n ă ţ i e . medicină medicament s.f.f. miercuri inwe s.m.f. tor­ tură masse s. mediocritate médire vb. mesaj.marseillais. metalurgie métallurgique adj.f. r ă u m a x i m u m s.f.m. mecanism mécène s. de — la fel. a dispreţul mer s.m. a subestima message s. dire ~ a mulţumi mercredi s. miere mieux adv. .e adj. metalurgic météorite s.) şi adj.m.f. mecena. m a i b u n mêler vb.f. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. oraş m a r e . adv. m a r t i r i u . iertare merci 2 s.f. protector ai arte loiméchanceté s. gospodină mener vb.m.f. însuşi. a m e n i n ţ a r e menacer vb.

mol. urcuş monter vb. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . o m i e . de la m u n t e montagne s. minor miniature s.m. i m i t a ţ i e de piele mollesse s.f. a m u l a . şi s. messieurs) s. a a r ă t a . moale mouches. mondial monocle s. monolog monopole s.f. •*. m i n i m u m . a m i t r a l i a mode s.m. clipă. m o r m a n . a mumifica monceau s. -e adj.miile adj. m. b u c a t ă . m i n e r a i mineur s.m. c u v î n t .m. conj. molle adj.m.m. înfăţişare minerai s.f. s p u m ă . motor mou. m o l i c i u n e . m a i p u ţ i n .m.m. m i n a r e t mince adj.f.m. c u m p ă t a t modeste adj.f.f. I I a mucegai moissonner vb.m. au •*• . figură mouiller vb. m i n u n e misanthrope s. m o d e r a t . a-i sări ţ a n d ă r a . m u ş t a r u l mouchoir s.m. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. a sui monteur./.m.f. monopol monopoleur s.m. b a t i s t ă moue s. domn monstrueux.f. minim ministère s. prep. m . modest modestie s. şi adj.m.m. a secera. groaznic mont s. aluşchi mousseline s. à'~ pe m a i p u ţ i n .f. m i n e r . m . -e adj. ~ d'ordre lozincă. mişcare 526 .m. monsenior monsieur (pi. f.) n u m ă r .m.m. {pi. m . parte morne adj. pi./. m o r a v u r i . adj. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . moarte mort*. mortel.) slă­ biciune moment s.f.f. mişcător mouvement s. -euse adj. m u n t e montée s. de moarte mosaïque s. m i n ă . mistral (vînt) mitrailler vb. j u m ă t a t e moleskines.f. berbec moutonner vb. m a l d ă r monde s. subţire . a spumega m o u v a n t . mort. m u s t a ţ ă mouton s. m. rezervă moeurs s. a muia moulé. monstruos. lume m o n d i a l .f. (loc.m. can­ t i t a t e mare minaret s.f.-euse s. oaie. -e s.f.m. m a i m i c moine s. -e adj.f. a b ă t u t . m u ş a m a .m. monopolist monseigneur s.a se înfuria. lună moisir vb. mizerie mission s.m./. modestie. m. m u t r ă . pluş m o a r a t . misiune mistral s. şi adj. m. ministru minute s. -e adj. călugăr moins adv. m o n u m e n t moquer (se) vb. m u s c ă . du ~ cel p u ţ i n . m i l i a r d a r m i l l i e r s .m.f. moară mourir vb.bon m a i p u ţ i n b u n . minister ministre s. {fig.m.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. -elle adj. m u n ­ t e a n . a dovedi monument s. m i z a n t r o p misère s. I I I a m u r i mousquetaire s. v o r b ă .f.m. b a r e m . a t u r n a moulin s. t u r n a t . şi adj. moraliceşte. ) p l ă p î n d mine s. m u r i t o r .f. m o r t a l . miracol. o mie mille-pattes s.m. a-şi bate joc moralement adv. t i p ă r i t mouler vb. (fig. muşchetar mousse s.m. modă modéré. ceas montrer vb. monoclu monologue s. montor montre s. m i n u t m i r a c l e s . obiceiuri moindre adj.m.m. a culege recolta moitié s.f. fără. la dracu ! la naiba ! morceau s. m i n i a t u r ă minimum s. muselină moustache s. mozaic mot s. a urca. prendre la •*. î n t u n e c a t mort 1 s. -e adj. m o m e n t momifier vb. m u n t e montagnard. miriapod milliardaire s.

nobilime. întunecos. navă nazi. necesar nécessairement adv. n a t u r ă . lăcrimioară mule s. -e adj. nette adj. v a s . m. -euse adj. m. medie mugir vb.f. de culoarea alunei noix s.) î n ă l ţ i m e morală n o i r .f. I I I a se n a ş t e . I I a înzestra cu cele nece­ sare . origine naître vb.f.f. (fig. m u n i c i p a l munir vb. n a t u r a l naufragé s. sumedenie municipal. a curăţa neuf. quoi de ••. a naufragia naval. n a t u r a l i s t n a t u r e s . t a i n ă N nage s.f.f. m. -e s. neant nécessaire adj.f.f. (fig. muftiu. n a i v i t a t e nankin s. II a coace. nucă 527 .f. neglijent nègre. nici niche s. / .f. n a ţ i u n e naturaliste s.f. négresse s.f. nins nerf s. adj.f.f. cuib nièce s. nivel noble adj.f. înotător naif.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. naiv nain.-euse adj.m. m. naufragiat naufrager vb. f. zăpadă neiger vb. nepot nez s.m. clar nettoyage s.-euse adj. n a t u r a l . muzică mutuel. şoaptă murmurer vb.f.m.) r ă u t a t e noircir vb. negativ négligence s. m. -e (pi. nu né. nobil noblesses. piesă de 20 franci aur nappe s. impers. n o b l e ţ e . alun noisette s. -e s.m. negru neige s. teolog m a h o m e ­ dan mur s. -e ddj. nazist nazisme s. i n e d i t . din evul mediu moyenne s. nerv nerveux./. perete. reciproc.f. naos. .f. a ninge neigeux. m. m.f.m.m. n a p navire s. mijloc moyenâgeux. -elle adj. m u r m u r . a nega niveau s.f. acoperit cu zăpa­ dă . fel.f.m.) îngrozitor noirceurs./. a m a t u r i z a murmure s. povestire natation s. navals) adj. zid gros mûrir vb. muzeu musique s. nepoată nier vb. a înota nageur. şi adj. -'ive adj. papuc.m. nervos net.m. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. faţă de m a s ă . -e adj. curat.m. cuşcă (pentru cîini) nickel s. m. m.f. nou. neglijenţă négligent. nazism ne adv. a m u r m u r a muscle s. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. I I a m u g i . soi naturel. pol. narcisă narration s. mister. (fig. muşchi musée s.moyen s. / . curăţenie nettoyer vb. m. a l u n ă . neuve adj.m. nu tal ie nation s.-euse s. -elle adj. şi adj.m.m. a prevedea muphti s. î n m u l ţ i r e multitude s. negru. firesc naturellement adv.m. n a v a l navet s. I I I a înnegri noisetier s. a v u i muguet s. t i n d a bisericii négatif.e adj. şi adj. născut néanmoins adv.m. n a ş t e r e . m u l ţ i m e . m. totuşi néant s. înot nager vb. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. pitic naissance s.m. zid muraille s. negreală. mutu­ al mystères. (în mod) necesar n e f s . -ive adj.m. a începe naïveté s. medieval. nichel nid s. nas ni conj.m.

nor nucléaire adj. lunguieţ obscur. leneş oisiveté s. nulle pron. ceapă oiseau s. desculţ nnque s.f. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. I I a asculta. obiectiv.g ă l b e n u ş . hei ! oie s.) s u b s t a n t i v nombreux. -e adj. a ocupa océan s. însemnare nouer vb. -euse adj. lucru obligation s. piedică obstiné.m. îndatorire. a lega nourrice s.f. umbră ombrelle s. n o i e m b r i e noyer vb.m. nonsens. octombrie odeur s. şi adj. grumaz 0 obéir vb.f.. m. n u m e . u n i i . m. -e adj.m. în mod oficial officier s. operă. o m o p l a t on pron. întuneric observation s. gol. a o b s e r v a .f. n u d nuire vb. lenevie olive s. î n c ă p ă ţ î n a t . m. n o u t a t e . i m p a r ţ i a l objet s. obligaţie obligeamment adv. absur­ ditate non-valeur s. muncă.f. ocazie occidental. miros (simţul) oeil [pi. nounâscut nouvelle s. n o t ă . ceafă. -ongue adj. a respecta obstacle*. m u l t notaire s. m. a opera . -e adj. doică nourrir vb. a produce 528 . cine­ va . operator opération s. n e i n t e r v e n ţ i e . (în mod) obscur. operaţie opérer vb. oficial officiellement adj. ~ dit se spune oncle s./. nou nouveau-né. a merge oblic oblong.f.f. nu non-intervention s.m. m.f.f. I I a h r ă n i . supunere objectif. neclar obscurité s. neamestec non-sens s. bună­ voinţă obliger vb.m. lipsă de valoare nord s. I I a întuneca obscurément adv.f. observaţie observer vb. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. jaune d' -». nouvel. mîncare nouveau. î n d ă r ă t n i c . yeux) s. I I I a v ă t ă m a . faire -~ de a da dovadă de officiel. n u l .) de neînvins obstinément adv.f.f. ascultare. lipsit de valoare nu-pieds adv. m. ocean octobre s. invar.f. -e s. garoafă oeuf s. nuvelist novembre s.-e s. I I I a omite omoplate s. pasăre oisif.f. gîscă oignon s.m.nom s. a p u s e a n . lumea. occiden­ tal occuper vb.f.f. nici u n u l . m. h r a n ă . o c h i .™.f. olimpic ombre s. l u c r a r e .f. m.m. obscur. m.f. a (se) n u m i non adv. -ive adj. m. m. o u . obiect. unchi onde s. sugar nourriture s.f. . numeros nommer (se) vb. ştire.f.f. o b s c u r i t a t e . v ă t ă m ă t o r nul. a n u t r i nourrisson s. privire oeillet s. III a obţineobtention s. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. a obliga' obliquer vb. a îneca nuage s.-trice s. ofiţer offrir vb. nuvelă nouvelliste s. şi adj. I I I a oferi ohé ! interj. blanc d' ~ albuş oeuvre s. a înnoda. m.f. miros odorat s.m.re. şi adj. ondulare opérateur. -elle adj.f. a strica nuisible adj. notar note s. (fig. v a l ondulation s.m.f. o n d u l a ţ i e . nuclear nu. nehot. se. întunecat obscurantisme s. u n d ă .m.i v e adj.f. obţinere occasion s. a se supune obéissance*. cu a m a b i l i t a t e . (gram. măslină olympique adj.f. -le adj. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. nord notablement adv.

a u t i l a . r a m u r ă de palmier palpitant.m.f. m u n c i t o r . opresiune. oxigen P pacificateur. împilare opprimé.f.m. liniştit paix s. a oscila. şi adj. -onne s. (în mod) paşnic pacifisme s.f.f. o r d i n . la care oubli s. a r î n d u i . la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. oscilaţie osciller vb. pernă organe s. auz oreiller s. a înzestra outre prep. adv. a auzi o u r a g a n s . -ère s. auz ouïr vb. paşnic.f.f. a împodobi.) portocal orbite s. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . (muz. origine. m . orbită orchestre s. producţie lite­ rară ouvrier. ortografie o s s. a asupri. a îndrăzni. I I a păli. ureche . uragan ours s. şi adj. paşnic . adv. în plus ouverture s. pa­ cificator pacification s.m. papuc paon. ~ bis pîine neagră paire s. izvor orme s. (bot.m.m. în care. peste. oranjadă oranger s. o r d i n e . urs outil s. înzestrat outiller vb. p a l i d . dincolo.m. organ organiser vb.f. p a i .m. apus ouf ! interj. şi adj.m. p a l a t . ordinar. (loc.f. -e adj.m. da ouïe s. original origine s. utilaj outillé.f.f. o p r i m a r e . instrument outillage s. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv.f. pacifism pacifiste s. panteră pantoufle s. I I I a deschide oxygène s.f. u n e a l t ă . os oscillation s. a scoate.) uvertură ouvrage s.opiniâtrement adv. -trice s.f. ori où 1.m. lucru.f.m. -e adj.f. chef d' • — dirijor ordinaire adj.m.m. a ordona ordre s.m. u t i l a t . palton pâlir vb. orgoliu./. uitare oublier vb. pereche paisible adj. m. pîine . r ă c h i t ă ôter vb. vest.m. m. părere opposer (s') vb. a î m p i l a or s.m. orz orgueil s. portocală orangeade s. măcriş oser vb.m. t a t ă 529 . a se opune oppression vb. uf ! oui adv. furtună orange s. p a n t a l o n panthère s.m.f.f. deget (de la picior) orthographe s. a cuteza osier s. -e adj.) en ~. oriental orientation s. păun papa s.f. u l m orner vb.m.m. coş panorama s.f. a îngălbeni palme s. deschidere. f.m. m. a lua înapoi ou conj. orientare (în spaţiu) original.m. î m p i l a t opprimer vb. pron. obişnuit ordonner vb.f. -e adj.f. a u r orage s. care p a l p i t ă pan ! interj. paie pain s. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. a decora orteil s.peste. adv. m. p a n o r a m ă . de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s.) a şovăi. -e adj. pagină paille s. o r c h e s t r a . opinie. mîndrie oriental. şters paletot s. m.m.m. 2 . pacificare pacifier vb. unde.f. ~ d'épice turtă dulce .m.m. p r i v e l i ­ şte pantalon s. sau. a pacifica pacifique adj. pacifist page s.m. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. poc ! panais s. păstîrnac panier s. a uita ouest s.f. a s u p r i t . a organiza orge s. p a c e . cerul gurii pâle adj. (fig. a ezita oseille s.

r u d ă . -le adj. .m. a î m p o d o b i . adept partout adv. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s.f. p a t ă de cerneală paternei. -e adj./. d e .f. şi adj.m. v o r b i t o r . în parte partir vb. -euse s. so­ nor parler vb. piele pêche * s.m. -e s.f.f. cu excepţia partager vb. printre parodier vb. con}. perfect parfaitement adv. şi adj. pavaj pavilion s. fabri­ cant de parfumuri pari s. în p a r t e partisan. deopotrivă.m.m. uneori parfums. h i r t i e . patos./. p a r t i z a n . p a r v e n i t parvis s. a păcătui pêcher 1 s. m.m. grăitor. m. a ierta pareil. piersică pêche 2 s.f. trecut passe-montagne s. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. a parodia parole s.m.m. p a r i u . buf ! pâte s.m. m a i ales parties. ~ buvard sugativă papillon s. grădină parce que loc.f. I I I a pleca. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. a pescui pécheur. participiu participer vb. a p l ă t i . a trece . pentru că. rămăşag parier vb. privelişte paysan .-eresse s.f. umbrelă (de ploaie) parasol s.m. regiune p a y s a g e s .m. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. la fel parent s. m .f. fluture paquets. I I I a p ă r e a .e s ./.m. şi adj.-euse s. a participa particulièrement adv. mauvais •>. r ă b d ă t o r patinage s.m.încurcătură pas 2 adv. pas. p a r t e r . distracţie passif. din . p r i n . părintesc paternellement adv.-ne s. -enne s. m.m. a împărţi parterre s.f. parte (dintr-un întreg). a r ă s p l ă t i pays s. c u v î n t .m. a paria. cu răbdare patient. a l u a t pâté s. -ive adj. pescar 530 . patron. ~ bonheur din fericire . patinaj patiner vb. parapet parapluie s. ţ ă r ă n i m e peau s. egal. prendre la ~ a lua c u v î n t u l .f. mireasmă parfumeur. îndeosebi. pasiv passion s. a apărea parallèlement adv. p a ş a p o r t . partid participe s.m. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj.m. à ~ de loup t i p t i l . (pi.f. n u . trecător passé. m./.»!. fără. labă pâturage s. -e s.f. partidă partiellement adv. parachimic parachute s.f. sărăcie pavé s. fiindcă pardessus s. m .f. a patina pâtisserie s. şi adj. păcătos pêcheur. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. peisaj.f. ţ ă r a n paysannerie s.m. răbdare patiemment adv.f. a face prinsoare parisien. emfază patience s. păşune paume s. p a t e u . de c ă t r e . trecere .rh. p a r a ş u t ă paraître vb. -e s.) documente.m. traversare . donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. pachet par prep. a ajunge parvenu.m. pasiune patatras ! interj. pauperizare pauvre s. şi adj. leneş parfait.f.f. sărac pauvreté s.m.f. pescuit pécher vb. ţ a r ă . -e adj.m. {pi. parc. ~ ha­ sard d i n întîmplare . I I I a p a r v e n i . parfum. stăpîn patte s.m. zău ! parc s. -euse s. şi adj. paralel parapet s. şi adj. p e . à — a p a r t e .m..m.f. a porni partiellement adv.papier s . caldarîm. -elle adj. perfect parfois adv. a petrece passe-temps s. în special.m. pavilion payer vb. patiserie patron s. şi adj.) p ă r i n ţ i parer vb. s t r a t de flori parti s. a para paresseux. părinteşte pathos s. pour quoi^-de ce n u ? . parte. la dracu ! pardonner vb'.m.f. palmă (a mîinii) paupérisation s.m. fragment passant.m. pari­ zian parlant. p a s t ă .m. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. v o r b i r e .m. piersic pêcher 2 vb. -e adj. a vorbi parmi prep.m.m.

a-şi închipui perte s. prăjină percher vb. farmacie phénix s. a se spînzura penetraţie adj. personaj. s.f. judecată penser vb. populare peupler vb. -e adj.f.-e s. far pharmaceutique adj. p ă t r u n z ă t o r pénétration s. în t i m p u l . fără greutate peintres. periodic périodiquement adv.m. a se înclina.f.pictor peintures. ) ascuţit perce-neige s. c î n t ă r i r e . cu greutate pensée s. zugrăvire pelouse s. a persista personnage s. faraon phare s. (înv.) — que în t i m p u l pendre (se) vb.f. m. performanţă péril s. pedant peigner (se) vb.m.m. persan persécuter ^6.m.f. (în mod) p e n i b i l . -e adj. pericol.) a fuma peu adv.m.f. de fiică) pétuner vb. seminţie.à -«. perfid performance s. m. t r i b peuple s. sans ~ uşor. p u ţ i n . -e adj. m i t i ­ t e l .f. personalitate personne l. povîrniş perçant. fără graţie pesant.f. -e adj. a se p i e p t ă n a peignoir s. persoană.m. pajişte pencher (se) vb. nepoţi (de fiu.f. şi adj. m. capot (de casa) peindre vb. m. a găuri perche s.f. frică. I I I a p i c t a . (cu maj. penibil péniblement adv. a p ă t r u n d e pénible adj. pensionar pente s. -e s. periferie périr vb. mon — dragul m e u . şi adj.f. călugăr perfide s.m. p i c t u r ă . pedeapsă . a zugrăvi peine s.pédale s.m. greutate . nimeni personnel. I I a pieri permettre vb. adv. şi adj. a se apleca pendant prep. a se căţăra perchoir s. şi 2.f.m.f. permisie perpétuel. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. conj. (loc. greoi. m i c . chiriaş (într-o pensiune) .o— încetul cu încetul petit-déjeuner s.) p ă r i n t e . micul dejun petite-fille s. perceptor percer vb. pătrundere pénétré. persoană importantă personnalité s. stă­ ruitor persil s.) à ~ de-abia.f.f. c a n t i t a t e clntărită peser vb. popor peuplement s. greu pesée s.m.f. avoir — • a se speria. perspicace persuader (se) vb. pă­ t r u n z ă t o r .m. -e adj.f. a popula peur s. veşnic perplexe adj. -e adj. pi. a-i fi frică pharaon s.f.f. a se convinge . m i c u ţ . farmaceutic pharmacie s. (în mod) perio­ dic périphérie s. a reflecta pensionnaire s.f.f.) şi adj. uşor de p ă t r u n s pénétrant. (fig. nehot.f. şi /. nepoată petit-fils s. pedală pédant. a străpunge. pron. I I I a permite 34* permission s. -elle adj. (loc. perucă persan. ~. ghiocel percepteur s. perseverent. a persecuta persécution s. se don­ ner de la ->.-le s. à ~ près a p r o a p e . peluză. strălucitor.a se s t r ă d u i . pătrunjel persister vb.f.f. (fig. nepot petits-enfants s.m.m. halat de b a i e .p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. a cîntări peste s. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala .) descriere. stăruinţă persévérant. gîndire. pasărea fenix 531 . m.s. s t r ă p u n g ă t o r . sclipitor petit. m. perpetuu.m. p ă t r u n s pénétrer vb. — . a (se) gîndi. şir de d e t u n ă t u r i pétillant.m. m o ş . -e adj. pierdere pesamment adv.f. persecuţie persévérance s. b ă t r î n frelig./. c a m . p a n t ă .f. ciumă pétarade s.f. perspectivă perspicace adj. primejdie périodique adj. personal perspective s.f.f. perplex perroquet s. m. papagal perruque s. m. t a t ă .

I I I a plînge. n u . a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. hîrleţ piolet s. platformă plateau s. a pune placeur. săritură plonger vb. Încheietura m î i n i i poing s. fotografic phrase s. plastic plat s.f. f. -»• de vue punct de vedere . poetic poids s. t î r n ă c o p . cazma.m. m. planşeu. à ~ pe jos piétiner vb. î n ţ e p ă t u r ă pire adj.m. fiziologic physionomie s. pensulă pingouin s. m .f. planetă plaque s. pană.f. fel de mîncare plate-bande s. a compă­ timi plaine s.f. g r ă m a d ă . cameră pied s. a prăda pilote s. ) à ~~ perpendicular . plus plusieurs adj. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. -e adj.m.m. c u t ă . oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s.f. podiş plein. fizic physiquement adv. pilot pinceau s. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. p l i n .f. pinguin pioche s. -e adj. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. / . a strînge plisser vb. fotograf photographier vb. p l a t o u . prendre ~ a lua loc. / . A se cufunda ployer vb. l o c . coama u n u i z i d .m. penele unei păsări. [loc. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. fosfor photo s.m. lulea piqûre s.m.f. placă. zbîrcitură . cea m a i mare parte .m.m. cu pietate p i g n o n s . piolet pionnier s. farfurie . frază physiologique adj. p i l ă . lacrimi pleuvoir vb. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . şi adj.m./. ~ atomique pilă atomică pillard. c u l m e . majoritate. le ~.f. penaj plume s. la mise en ->. m a i curînd. filatelie philosophe s. p i a ţ ă . fizică physique 2 adj.f. greutate poignard s. -e s.m. cîmpie plainte s.f. podea planete s. m a i m u l ţ i plus-Value s. filozof philosophie s. şi adj.m. a î n d o i . pUngere plaire vb. fotografie photo-électrique adj. peniţă plupart s. hrana zilnică. p l a s a t o r plafond s. strat de flori plate-forme s. ploaie plumage s. I I I a plăcea. m. injecţie. proiect plancher s. a jefui. a călca în picioare piéton s.m.m. -e adj. pisc. învineţit .cel m a i r ă u pis adv.m.m.f.m. r i d . jefuitor pilier vb.f. a ploua pli s.f. fizionomie. a plisa plongeon s.vîrf . poezie poétique adj. buzunar poché. t a i n pivoine s.m. bujor p l a c e s . b u c a t ă .m. p i a n pic s. p u m n a l poignarder vb.s m i z a n p l i . plăcere. ondulatul părului plier "b. focă phosphore s. piesă.f. filozofie phoque s. plafon. serviciu placer vb. m a i m u l t . p u n c t . pieton pieusement adv.m.philatélie s. a fi agreabil plaisant.f. /. m a i r ă u . m.m. pionier pipe s. a înjunghia p o i g n é e s ./. pour la ~ în mare parte plus adv.f. p u m n .m. p l ă c u t . înfăţi­ şare physique 1 s. hazliu plaisanterie *.f. pi.f. a plasa. picior. m î n è r . / . din punct de v e ­ dere fizic piano s.m. a îndoi. glumă plaisir s.f.m. t ă b l i ţ ă plastique adj. sobă poésie s. impers. p l a n . p i p ă . p u m n point 1 s.f.f. de loc pointe s. m a i degrabă pneumatique adj.m.m. plonjon.f. distracţie plan s.m. a se încovoia pluie s. I a ~ d u jour zorii zilei 532 .m. t a v a n plaindre vb. plusvaloare plutôt adv. încărcat pleura s.m. adv. -euse s. p n e u m a t i c poche s. m a i . p l i c . a fotografia photographique adj. fotoelectriu photographe s.f. p o a l e . pistol pitance s.f. m a i rău .

politicos police s.f. a preceda précieux. {bot. totuşi. p u n c t u a l . m.m.f. -e adj. oală potage s. policlinică polygraphique adj. h a m a l portefeuille s. f i n . portaiportion s.f. creion a u t o m a t porter vb.m. a se năpusti précis. v a s . urmărire poursuivre vb. si­ gur . {bot. c i o r b ă .m.f. . a domina possesseur s. potasă potassium s.f. uşă portefaix s. -e adj. punte populaire adj.m. a aşeza position s.m.m.m. a duce se ~ a se s i m ţ i . praf. l u s t r u i t . pod. -e adj. politică politiquement adv. -e adj.m. populaţie popu!eux. plin de praf pouvoir vb. portic.m. cu condiţia ca. la. ptiu ! pouce s. tocmai 533 .f.f. poziţie posséder vb.f. şi adj. pol poli. p u d r ă poudré. a p o p u l a r i / a population s. a poseda . pralină praticable adj. t i n d ă port s. p u r t ă t o r . posesor possessif s.m. post. n u m a i să poussée s. m.-euse adj. p i e p t . de ce.f. p u r p u r ă . (în mod) popu­ lar populariser vb. precis.f. în t o t a l potasse s. portieră portier. pară pois s. m ă r .f. -elle adj. -ère s. / . pentru ce pourri. praz poirier s. I I I a u r m ă r i pourtant adv. serviciu pot s. a practica. praf poussiéreux.m. ~ de terre cartof pommette s.f. popular populairement adv. a îmbrînci poussière s. poliţie poliment adv. a se înălţa poireau s. potasiu poteau s. m ă r u n t ca p r a f u l . acces. prăpastie précipiter (se) vb.m. degetul gros de la mînă p o u d r e s .) pourrir vb. scump précipices.m. m.«. în mod pompos. mazăre poisson s. cuier porte-mine . m. a o duce porteur. politeţe politique s. preţios. p l ă m î n i poivre s.m. -euse s. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. I I I a putea praline s. cu fast ponctualité s.pointer vb. a p u r t a .f. pompă (şi fig. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. -onne s. şi adj.f. conj. exact précisément adv. cu toate acestea pourvoir vb.f. port portail s. în mod precis. s p r e . pour tout *.) p ă r poire s.m.f. prăfuit. cu exactitate pont.cu t o t u l . portal porte s.m. a puncta .f. m.f. practicabil . p u n c t u a l . pulbere . -e adj. porţelan porche s. portret poser vb.f. p o a r t ă .f.) pompeusement adv. ni. a profesa précaution s. s. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. posesiv possible adj. p o r t o f e l . ştrengar politesse s. cuse adj.) poursuite s. -euse adj. în mod politicos polisson.f. I I I a prevedea.m. u m ă r u l obrazului pommier s. sînge pourquoi conj. a pune. găină poulet s. m'. a însemna .f. (poetic) roşu. peşte poitrines. plămîn poupée s. p u i (de găină) poumon s. p u d r a t poule s.f. a împinge . stîlp pouah ! interj. / « .m. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. I I a putrezi (şi fig. poligrafic pomme s.f. a se repezi.) m ă r pompe s. precedent précéder vb.f.f./.)».m. pentru. adu­ cător portière s. m. a fur­ niza pourvu que loc. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. foarte p o p u l a t porcelaine s. invar. posibil.f.f. portofoliu portemanteau s. păpuşă pour prep. poştă poste 2 s. exact ponctuellement adv. putred (şi fig.m. porţie portrait s. precauţie précédent. puseu pousser vb. piper pole s.

a pregăti. aproape presqu'île s.m. comment s'y •»• cum să (se) facă . m.f.m. profesie profit s.m. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. înda­ toritor prévenir vb. corect. provincie proviseur s. profesor profession s. prevenitor. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. aproape. promotor. vecin proche adj. lipsă priver vb. p r e ţ . c u r a t protester vb. apăsare prêt.f.j.m.f. -euse adj. cum să (se) pro­ cedeze prénom . p r i v a ţ i u n e . proiect projeter vb. u i m i t o r producteur. răsplată probablement adv. primordial prince s. peninsulă presse s. gherlă prisonnier.f. problemă procéder vb. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. . -e adj. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. producţie productivité s.f.m. p r i n ţ principal.f. pro­ ducător productif. a prepara près adv. pretenţios prétention s. ziarele pressé.f. promisiune promettre vb. pretoriu preuve s. -euse s. -ive adj.m. în mod profund. la -».f. providenţă province s. a protesta prouver vb. a apăra présidence s. prizonier privation s. a proiecta prolétaire s. proverb providence s. închisoare.f. belşug progrès s. adînc profusion s. proporţional proportionner vb. şi adj. m.m. p r i m u l première s.f.f.m.m. primăvară prison s.) premier. -ière s.m. îndată prononcer vb./».f. -trice s. proces prochain. pretins prétentieux. a crea produit s.m. a dovedi proverbe s.m. III a prezice. I I I a produce. a preconiza prédire vb.f. p r o l e t a r promenade *. -e adj.f. preşedinte presque adv. s. a apăsa . apropia! . ~ Voreille a a s c u l t a . privilegiu prix s. deţi­ n u t . -e adj. p r u d e n t prune s. -e adj. se •+• a se grăbi pression s. a strînge . a p r o p i a t . c u v î n t proposer vb. -e adj.f. a prevesti préférer vb. d o v a d ă .f. a propune propre adj. gata prétendre vb.f. prezent présent s. -le adj.f. -e adj.f. c a m . profund. prenume préparer vb.f.m. preventiv prévoir vb. probabil problèmes.m. productiv production s.m. premieră prendre vb. m i n u n e prodigieux.f. prună 534 . profit profond. premiu. t i p a r . cadou. III a prescrie présent. presiune. curat proprement adv. şi adj. -e adj. principal printemps s. pretenţie prêter vb. -e adj. i n i ţ i a t o r promptement adv. I I I a presimţi presser vb. a proceda procès s. I I I a pretinde prétendu.m.m. I I I a prevedea prier vb. I I I a făgădui. director de liceu prudemment adv. şi adj. p r e m a t u r (şi fig.m. vorbă. maşină de presat. -ière adj. cu caracter împă­ ciuitor.presa. probă. şi adj.m. p l i m b a r e promesse s. grăbit pressentir vb.-ive adj. -ive adj. a da cu î m p r u m u t . pradă projet s.-e s. m.m. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. I I I a î n ş t i i n ţ a . -e adj.m. a aver­ tiza préventif./. -e adj.f.v. t e a s c . a p r o x i m a t i v prescrire vb. a proporţiona propos s. a d î n c profondément adv. preşedinţie président. d a r préserver vb. a î m p r u m u t a . a pro­ mite promoteur s. -e adj. a ruga primevère s. a p r e z e r v a . progres proie s. eiuboţica-cucului primitif. a priva (de ceva). p r i m i t i v .préconiser vb. produs professeur s. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. a trage cu urechea prétoir s. de aproape prodige s. I I I a l u a . cu p r u d e n ţ ă prudent. a prefera prématuré.

m.f. quelle adj. adj. public publication s. deşi. oricine. a zeflemisi. v r e u n . hrean rail s.prunier .) a ş t e r p e l i . sfert quartier s.m. vesel radio s. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. cine. a aprinde din nou ramage s. u n i i . a scădea raccourcir vb. -e adj. I I a încetini rallier vb.m. pron. ) nişte. interog. pijama quai s. oricît quelquefois adv. m. c î ţ i v a .f. şi interog. a râspîndi puce s. raţiune. uneori. totuşi quart s. p a t r u . cu toate că quolibet s. (vreo) cincisprezece. a jefui raideur s. I I a î n t ă r i . (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. ~ qn. calitate quand adv./. p u ţ pull-over s. p u b l i c i t a t e . prun pseudonyme s. -euse adj. pedeapsă pupitre s. chestiune questionner vb. înţepenire raifort s. şi conj. curat pyjama s. nehot. ridiche radium s. rafală raffermir vb.f.m.f.m. p u t e r n i c . a răscumpăra raconter vb. v r e o . psst. coadă qui pron.f. care quiconque pron.m.m. ce?. (pi. apoi. oarecare quelque 1. a ridi­ culiza pe cineva raisin s.f. r a ţ i o n a l raisonner vb. ce quoique conj. 2. cartier quasi adv. zilnic R rabattre vb.m. pseudoştiinţă psitt. influent puits s. chei. -e pron. ! public. a reduce.fb. r a d i u m rafale s. gîlceavă questions. puternic puissance s.m. radios. care. -ique adj.) a înjosi raccrocher vb.f. a judeca rajeunir vb. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. rel./. a părăsi quoi pron.m. I I I a întineri ralentir vb. să. a p u ţ i puis adv. strugure raisons. II a scurta.f. pe care .m. nehot. cauză. radiodifuziune radis s. p u r . cincisprezece quitter vb. putere puissant.f. psst ! interj. a publica. a r a ţ i o n a . peron qualité s. a povesti radieux. î n t r e b a r e . entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. de vreme ce puissamment adv.f. cînd . a încuraja raffoler vb. purice pucelle s. -ne adj. după aceea puisque conj.j./.s.m. ~ même chiar dacă. a întreba queue s. adv. ce quelconque adj. m.s-.f. publica­ ţie publicité s. glumă proastă quotidien. a ralia. nehot. l i m p e d e . rel. a se a l ă t u r a rallumer vb. r i g i d i t a t e . pupitru p u r . (fig.f. forţă. cîteodată quelqu'un. -e adj. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. radio . II a pedepsi punition s. s. p u b l i c a r e . cineva. ca să quel. pseudonim pseudo-science . rel.m. aproape quatre adj. chenzină quinze adj. ciripit 535 .m. vreun querelle s. c o t i d i a n . a-i plăcea la nebunie rafler vb. III a coborî. ceartă. orişicine quinzaine s. şină railler vb.m. reclamă publier . fecioară puer vb. a agăţa . (fam. dreptate. pulover punir vb.f.

a d e v ă r a t réception s. a se linişti rassurer (se) vb. a apropia rare adj.m. şobolan rattacher (se) vb.m. I I I a scrie din nou. p l i m b a r e . I I I a realege recevoir vb. r a p o r t rapporter vb. efectiv réchauffer vb. a readuce. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. m. a mărturisi reconstruire vb. a redacta redingote s.m. rassemblement s.m. f.f. a căpăta réellement adv.) a u r m ă r i reflet s. recordmen) s. III a reflecta. a nu mai ţine cont de ce a fost. s t r ă l u c i r e . adv. a ajunge din urmă ravir vb.m. a aduce . a reclama. a recompensa. a coborî din nou rédiger vb. III a acoperi din nou. repede rapidement adv. se ^ a se referi rapprocher vb. a se alipi rattraper vb. I I I a p r i m i . corec­ tare reçu s. povestire réciter vb.f. r i n a . reacţionar redoute s.m. r e c e p ţ i e . a re­ dacta din nou rectification s. m. -le adj. a r e t r i m i t e recherche s. reducere réarmement s. -e adj.m. a a d u n a .m. afectat . m i n u n a t rayé. rang s.f. a se linişti rat s. m. a întoarce randonnée s. a cerceta . m.) faire table rase a face t a b u l a rasa. şi adj. a redresa réalisme s.f. adunarè de oam e n i . redingotă redire vb. p u ţ i n comun réfléchir vb. reînarmare réduit s. recoltă récolter vb. reflectare. a se îndrepta. -e adj. a recomanda recommencer vb. -e adj. r ă z v r ă t i t . a strînge rasseoir (se) vb. [fig. a prinde.f.) à ~ a d m i r a b i l . a recolta recommander vb. a recita réclamer vb. rectificare. (fig. f. . persoană care trăieşte de­ parte de lume. a raporta .m. I I I a culege. vărgat rayon s. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. a cugeta rechercher vb. I I a reacţiona redouter vb.f. [loc. I I I a spune din nou. şir ranger vb.m. a înveli récrire vb. re­ cordman recors s. a se teme de ceva réaliser vb. a reîncepe. a da înapoi redescendre vb. ajutor de portărel recouvrir vb. a a m i n t i . a realiza redresser vb. spiţă (de r o a t ă ) . a căuta din réflecteur s. recepţionare réélire vb. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. în mod real. realism redresser (se) vb. m . rareori ras.m.m.) a se înse­ nina . III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. t î r c o a l ă . a î n c î n t a .f. real. radiere récit s. a se réaliste adj. rar. {jur. a relua récompenser vb. I I a r ă p i . a reînchide recherché. culegere recueillir vb.ramasser vb. I I I a reapărea réduction s. a a d u n a . c h i t a n ţ ă recueil s. raion rayonnement s. a aşeza. cercetare . p l i n . căutare . I I I a recunoaşte. a critica . I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a rîndui rapide adj. a se lega. a re­ peta .m. r a z ă . rar rarement adv. realist ridica réapparaître vh. trouver à ~ a găsi réaction s. a recopia r e c o r d s . record recordman (pi. Ioc retras rebelle s. rebel rééditer vb. à refaire vb. III a reconstrui recopier vb. a rechema . a reedita récepteur s. r e d u t ă réagir vb. călătorie . singuratic récolte s. a strînge. m. -e adj. a aduna reculer vb. m receptor réel. a încălzi réexpédier vb. a răs­ plăti reconnaissant. repede rappeler vb.m. reflex 536 .f. a culege ramener vb. a cere cu insistenţă reclus s. recunoscător reconnaître vb. reflector n o u .f.

a povesti. a r e p u r t a remuer vb. remiza . privire regarder vb. mîncare repasser vb. a (se) sui din novi .m. regret regretter vb.f. a arunca din nou. adv. I I I a luci. reîncepere rentrer vb. 2 . a relata relation s. linie. ni. viitoare (produsă de mersul unei nave) . condică règle s. refractar. a regreta régularité s. 1.m. r i n i c h i . se — . I I I a relua représentant s. m. represiune reprise s. vîrtej de apă rempart s.f. se ~ a se hrăni réparations. a m u l ţ u m i remettre vb.m. I l a u m p l e . riglă. r e p r e z e n t a n t représenter vb.f. şopron remonter vb.m. renaştere renaître vb.m. a se uita régime s.de grands services à qn.f. a repartiza repas s. a se odihni repousser vb. nesupus r e f r a i n s .a se duce la renfermer vb. a reînnoi . remediu. •«. regiune. p r e d a r e . I I I a renaşte renard s. a se informa rentabilité s. I I I a reciti reluire vb. regulă règlement s. a reîncepe rénovation s. i n t î l n i r c . II a î m p ă r ţ i .f. remitere . releu. a reda . m. c u t ă . a reprezenta répression s. întîlnire rencontrer vb.ro. r e p e t a r e . a p r i v i . a respinge . remediabil remercier vb. masă. repertoriu répétition s. refren réfugier (se) vb. a orîndui règne s.f. observaţie remèdes. a răspunde répondre vb.m.9. a refuza regard s. I I I a adormi din nou rendez-vous s. registru. reînnoire renseignement s. m. a reglementa. r e g u l a m e n t . a* reface repartir vb. deschidere.) ascunziş. a cîştiga. a domni regret s. (med. r e l u a r e .f. a repeta . ştafetă relater vb. m.m. m . I I a bucura. I I I a răspunde p r o m p t . a înveseli relais s. a î m p l i n i . vulpe rencontre s. r e p a r a r e .f. a înlocui remplir vb./. a face rnari servicii cuiva . I I I a î n a p o i a . ridicare relire vb. a inspira r e p u l s i e ./.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a arunca înapoi rejoindre vb. remarcabil remarque . a răsturna .m. reglementare régler vb. în mod regulat rein s. r e p a r a ţ i e réparer vb. r e n u m i t renoncer vb.f.m. a ascunde. a întregi remporter vb. ţ i n u t registre s. I I I a răspunde repos s. I I I a p a ş t e . repetiţie repli s. meterez remplacer vb. [pi. I I I a împreuna réjouir vb.f.m. [despre plante) a creşte reprendre vb. a reflecta refluer vb. r e p r i z ă . relaţie. a străluci remarquable adj. reni a b i l i t a t e rentrée s. I I I a pune la Ioc. I I I a se căi répertoire s.m. odihnă reposer (se) vb. (fig. a pleca din nou répartir vb. regim régiment s. répliquer vb.m. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a urca. leac remédiable adj. informaţie renseigner (se) vb. domnie régner vb. respingere../??. a amîna repaître vb. a repara. a î n t î l n i rendormir vb.refléter vb.] sale reine s. a t r i m i t e înapoi. regularitate régulièrement adv. a inversa renvoyer vb. a mişca renaissance s. m. m. a călca rufe repentir (se) vb. întărire renommé. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. refuz refuser vb.f. -e adj. a trece din nou prin . m. a întoarce un ceas remous s.f.m.f. a replica. a se refugia refus s.) refulare réfractaire adj. a se î n t o a r c e ./. loc de întîlnire rendre vb. a înmîna remises. regină rejeter vb. a r e n u n ţ a renouveler vb. r a p o r t relèvement s. (loc. a cuprinde renfort s.m. regiment région s.

pensionare. rezervor résider vb. I I I a rîde rire s.f. s. a retrage retordre vb. a risca rive s. din belşug richesse s.f.m.m. re­ ţinere retirer vb. b o g a t . a visa cu ochii deschişi rêve s. înviere rétablir vb. r i d i c o l u l . a se întoarce rêver vb. a sta. a reproşa république s. răsculat révolter (se) vb. zbîrcitură rideau s. r e s t a u r a n t reste «. a riposta rire vb. roman 538 .e s. I I I a rezolva respectueux./. II a reuşi rêvasser vb. a s t r i m t a (şi fig. a se răscula. II. s. I I I a reveni. rest rester vb. pensie rétrécir vb. a respira resplendir vb.a face pe bogatul richement adv. a acoperi revoir vb.m. întîrziat . rechiziţie réquisitoire s. / .f. vis revendication s. st încă rocher s. rege rôle s. a amîna retenir vb. h o t ă r î t résolument adv. a se întoarce. r ă m ă ş i ţ ă . restabilire.f. a avea r e ş e d i n ţ a . au ~ la revedere révolte s. ) retrousser vb. reţea réserve s. discreţie. (fig. a expune retraite s.m. a opri retentir vb. a visa réverbère s. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. r e t r a g e r e . rol roman s. ţeapăn r i m e s . r e v e n i r e . I I I a răsuci retour «.) critică violentă réseau s. rid. fleac. I I I a r e s i m ţ i .f.m. parter (la casă) ricanement s.m.f. a simţi ressource s. -euse adj. r e z u l t a t résumé s. h o t ă r î r e .m. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. [loc. m o d e r a ţ i e . I I a r e s t a b i l i . orez robe s. revoluţie revolver s.m. răsuflare respirer vb. a semăna. reunire. rochie roc s. rechizitoriu.m. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . m.m. nehot.m.f. I I a r e u n i . grupare réunir vb. -euse adj. faire le •«. m. III a r e v e d e a . m. rever.f.f. respiraţie.reprocher vb.m. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. a solicita réquisition s. a se revolta révolution s. a se ase­ măna cu ressentir vb. rîs risquer vb.m.m. însă­ nătoşi'«s retard s. adv. III a îmbrăca din n o u .f. felinar (de stradă) revers s. II a apuca iar ressembler vb. revendicare revenir vb. a clăti riposter vb. . om ridicol rien 1. rimă rincer vb.m. bogat. a l i p i r e . mijloc de t r a i restaurant s. a deplasa. resursă. rezistenţă résister vb. (fig. revistă révulser vb. -e adj. pron.olvare résoudre vb. se ~ a se însănătoşi rétablissement s.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj.m. nimic.f. / . revolver revue s.f. a sufleca retrouver vb. a întîrzia . a î n t r u n i réussir vb.m.) încercare. rezervă réserver vb.m. a rezerva réservoir s.f. perdea ridicule s.f.m. întîrziere retardataire adj. stîncos rôder vb. m. I I I a r e ţ i n e . revoltă r é v o l t é . IJ a răsuna retenue s. m. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. rînjeală riche adj.f. întîrziere. republică requérir vb. [fig. m. 2.f.m. a da tîrcoale roi s. nenorocire revêtir vb.m. a regăsi r é u n i o n s .f. şi adj. ţ ă r m r i v i è r e s. rîu riz s.m. a-şi întoarce capul retracer vb. înapoiat retardement s. bogăţie ride s. reve­ dere . re/. amînare retarder vb. m a l . a r ă m î n e résultat s. întoarcere. / . a trasa din nou.f. I I I a chema. respectuos respiration s. rezumat résurrection s. a rezista résolu.) a Consta résistance s.m.

roată rouge adj.m. -euse adj. a saluta salut s.m. s a l u b r u saluer vb. m. rotaţie rôti s . -euse s.m. privighetoare rotation s. roşu rougeur s.m.f. s. sînge sanglant. sardea satellite s. sacoşă sacre. {fig. nisipos saboteur. roz roseau «.) a măcina rongeur. suspin sans prep. horă ronfler vb.. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. ~ à manger sufragerie salon s. sfinţit. salvă s a m e d i s . spadasin sac s. trestie rossignol s.f. s a l v a r e . s ă r a t .f. r i t m . -e adj. cale r o u v r i r vb. ungere.j.m. (pop. odaie. r i t m a t S gable s.m. romantism rompre vb.m. jertfă safran s. a înţelege saison s. ~ à main po­ şetă sacoche s. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. şi adj. cu înţelepciune sagesse s. concentraţia sării în apă salir vb. a distruge ruer ( s e ) vb. I I J a r u p e . satisfacţie satisfaire vb. roşeaţă rougir vb. m. trandafir. sabie sabrer vb.f. m . a rostogoli ..j. (fig. romancier r o m a n t i q u e adj. I I a (se) înroşi rouler vb. a n o t i m p salade s. ». nisip sablonneux. rousse adj.) a stoarce (de bani) sain.ni s a c . m . satelit satin s. a săra salinité s. I I a m u r d ă r i salle s. a singera . hohot de plîns. -e adj. sf'înt.m. sos.f.m./.) romîn . a fi lac de. măsură r y t h m é .f. -e s.f. r o t u n d ronde s. m . m. I I I a satisface sauce s f. sîmbătă sang s.romancier s. adj.m. a r o a d e . 2 . şiretlic rythme s.f. şiretenie. brad sardine s. greu r u d i m e n t » . a r u i n a . m. sfînt saisir vb.e adj. t r a n d a ­ firiu. d r u m . romînesc. însîngerat sanglot s.m.f.f. satin satire s. încoronare a unui suveran sacré -e adj. a sforăi ronger vb. sănătos saint.f.m. rupture s. rupere.f. bluză ciobănească route s. -e s. limba romînă rouppe s.f.f. r u d i m e n t .f. g r ă t a r . sabotor sabre s. sîngeros. a frige rôtisserie s.f. a lovi cu sabia sabreur s.) hazliu saler vb. panglică r u d e adj. romantic r o m a n t i s m e s. a face sul r o u m a i n . -e adj. şofran s a g e s .j. I I a prăji. friptură (la tavă) rôtir vb. roşcat.) necorect s a l é . mistuitor rose 1.m. şi adj. r u p t u r ă ruse s. s ă n ă t a t e sapin s. salut Salve s.m. aspru. s. salon salubre adj. rozător . primele no­ ţiuni r u e s. .f. regal royaliste s. înţelept sagement adv.m. m u r d a r . I I a a p u c a . a lua sînge . sacru sacrifice s. a curge şiroaie. m. r a n i ţ ă .m. a sesiza. (eu maj. zeamă 539 . m. şi adj. -e adj. m.f. I I I a redeschide roux. stradă ruisseau s. înţelepciune saigner vb. -euse adj. s a l ă .m.f. regat r u b a n s. s a l i n i t a t e . sănătos.f. salată salaire s.f.f. » . salariu sale adj. fără santé s. -e adj. regalist royaume ». ) chinuitor. (fig.m. adj. satiră satisfaction s.m. pîrîu ruiner vb. (fig. roşcovan r o y a l . a sparge r o n d . m.

m.f.?. faire — de a se preface că sembler vb. sex. a fluiera s i g n a i s . m.f. n u m a i . secţie sécurité s. a usca sécheresse s. III a şti. doar sève s. secret sectarisme s.saucisse s. simţ. sentinelă sentir vb. dibăcie.m. a m i r o s i .m. m. şi adj. s a v a n t savate s. scenă scepticisme s. salt. III a ajuta. m. a avea sen­ sul de silence s. slugă.m. cîrnat saucisson s. seringa serpent s.f. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. gustos. séjourner vb.-ète adj. sălbăticie sauvegarder vb. şampon si 1.m. scuter scribe s. m. a ocroti.f. asediu siffler vb. şarpe serrer vb. m. sigiliu. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. a sigila scénario s. scenariu scène s.f.ăinînă semblable adj. • * > . shampooings. m. a despărţi septembre s. afară de.m.»!. şa seller vb. 2. ştiinţă scientifique s. semnal signalisation s. ) à — • anume savoir-faire s.m. susan seul.f.m. a părea semelles. talpă semer vb.m. a a p ă r a . adv. cu excepţia saule s. sălbatic sauvagerie s. sens. ş e r v e t . a sclipi. senzaţional sensible adj. singur seulement adv. salvator sauveur s. a t î t . mezel sauf prep. m. m. prosop. a sprijini secret.m. săpl. m. m.f. sevă sèvres s. a pecetlui. semicircular sens s. -elle adj. a p a r e n ţ ă .f. a însemna. copist scrupule s. scrupul sculpteur s. potecă sentiment s. săritură sauter vb. sèche adj. pantof uzat. -e adj.f. a şedea un t i m p undeva sel s. s ă p u n . s c r i b .m. sentiment sentinelle s.m. aseme­ nea semblant s.m. servitor sésame s. ni. scriitor. scepticism science s. a separa.nt. s i g u r a n ţ ă .f. a scînteia scooter s.m. a sta. III a s i m ţ i .f. salam. secol. spălare a c a p u l u i .m. conj. m.f. «. semnalizare signifier vb. papuc savetier s. a salva sauveteur s. a t î t de siècle s. serviciu. conj. sare selle s. şedinţă seau s. găleată sec. serios. a c u n o a ş t e . sculptor séance s. uscat sécher vb. a salva sauver vb. uscăciune seconde s. secară séjour s. serai sérieux. m. funcţie serviette s. ser­ vietă servir vb.m.f. a sări sauvage adj. şedere într-un loc. (loc.f. salvator savant s. senzaţie sensationnel. secundă secouer vb./. s e d i u . dacă. m. pricepere savon.m.f. s.f.m. real seringue s. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. a apăsa service s.m. tăcere silhouette s. sensibil sentier.f. vas din porţelan de Sèvres sexe s. a s e m ă n ă t o r .-euse adj. delicios scandale s. salcie s a u t s . III a servi serviteur s.-euse adj. a strînge. linişte. m. m. sectarism secteur*.m.m.m. după. linişte seigle s. t a i n i c . a scutura secourir vb. scandai sceau s.m. a semăna semi-circulaire adj.f. pecete sceller vb. în caz că. sector section s. m. potrivit cu semaine s.f. a pune şaua selon prep. septembrie séquence s.m.f. siluetă sillon s. sec.f. despărţire séparer vb. brazdă 540 . ţechin (monedă de aur) sérail s.une rose a mirosi un trandafir séparation s. secvenţă sequin s. judecată sensation s. veac siège s.m. s c a u n .

proptea (şi fig.f. III a s e m n a . suferind souffrir vb. I I I a susţine. p ă m î n t solaire adj. soviet soviétique s. subterană soutiens. întunecos.f. subinginer sous-lieutenant s. serată sol s. rezolvare solvabilité s. s u b . îngrijire soir s.m. adj. s u m b r u . s c h i . -e adj. a gîndi.f. s u b m a r i n sous-préfet s. în caz contrar site s. s u b t i t l u soutenir vb. a s ă t u r a .m. III a supune soupçon s.m.simple adj. mătase soif s. preo­ cupat soudain. a cere.) de ~ que astfel. suveran. -e adj. III a ieşi sot. cala­ mitate sinon conj.f. supeu souper 2 vb. poziţie. soră soie s. a se solidariza solide adj. surdomut souriceau s.m. a î m b ă t a soulever vb. s u m ă . sudor souffle s. sursă. şoricel sourire 1 vb. a solicita solution s.m.m. soluţie. solar soldat s. spaţios spatial. seară soirée s. neghiob sottise s.m. sufleu souffler vb./.) şi adj. socialism société s.m.m. sublocotenent sous-marin s.m.f. a sprijini souterrain s.m. a sublinia soumettre vb. vîrf. a reflecta sonner vb.m. sinistru. fel. î n ă u n t r u souscrire vb. sunet songer vb.m. soartă sortes.m.f. (loc. dacă n u . a a d m i t e souhaiter vb.) en ~~ pe s c u r t .f. -euse adj.m.f.m. a dori . m.m. s o l v a b i l i t a t e sombre adj.m. soare solennel. -e adj. a îngriji soin s. subdirec­ tor sous entendu s.que î n d a t ă ce situation s.m. î n c î t .j. a subestima sous-ingénieur s.m. grijă.m. a sub­ scrie sous-cutané. crainic (Ia r a d i o . m .m. solemnitate solidariser (se) vb. prost. adj. izvor sourcil s. u ş u r a r e soûler vb. şoarece sous prep.m. m a i m u ţ ă sinistre 1. -trice s. adv. 2.f.-euse adj. ~. -e adj. -e adj. situaţie situer vb. a sufla. III a îndura.m.m.m. surîs souris s. grijă soucieux. ii fait ~ e întuneric somme s. a situa.m. somn sommet s. III a surîde sourire 2 s. subprefect sous-sol s. conj. bănuială soupçonner vb. la televiziune) 541 . prostie. a suferi . puternic solliciter vb. social socialisme s. suflare. s.f. spaţial speaker. îndată.f. faire du ~~ a schia snob s.m. adesea souverain. [loc.m. grijuliu . -euse s. nerozie souci s. privelişte sitôt 1. en — que astfel că sortie s. a ridica. soldat soleil s. sprijin.j. a răscula soulier s. surd sourd-muet s.f.f. subsol sous-titre s. ieşire sortir vb.m. conj. în. m . m. -te adj. simplu simplicité s. (cu maj. pantof souligner vb.f. -e adj. a s u p o r t a .m. -e adj. 2. a sustrage souvenir 1 s.m.f. amintire souvenir 2 (se) vb.m. snob social. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. suprem s o v i e t s .f. sprinceană sourd. a b ă n u i souper 1 s.m.m. răsuflare soufflé s.f.»!. speakerine s. so­ vietic sovkhoze s. seară. s o i . ă suna sort s.) soutirer vb.' a aşeza s k i s . n e a ş t e p t a t soudeur. a ura soulagement s. sovhoz spacieux. suflu. subînţeles sous-estimer vb. şi adj. sete soigner vb. a răsufla souffratit. simplitate singe s. s u b c u t a n a t sous-directeur. culme son s.m. solemn solennité s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. -le adj. solid.m. societate soeur s. a supa source s.

I I I a surprinde.f. suburban succès s. a suprapune supersonique adj. siguranţă surface s.m. structură stupeur s. {arte. a împovăra surclasser vb. subtil.spectacle s. u r m ă t o r suivre vb. I I I a urma s u j e t s . sprijin supporter vb. stilou subir vb. stil stylo s. tout de ~ pe loc.m. succesor.f. sigur sûreté s. delicat sub urbain. a sta plecat. (cu maj. I I I a ajunge. a tresări surtout adv. şi adj. stadion s t a t i o n s . succes succéder vb. supersonic superstructure s.m. supraîncărcare surcharger vb.m. a m u r m u r a syllabe s. sputnic squelette s. asupra susciter vb.-ive s. -e adj. a succeda.f. a suprima suprême adj.m. simpatic 542 . dulciuri sud s. {sport} a depăşi sûrement adv. a sucomba sucre s. s u i t ă . a zbura deasupra sus prep.f.m. m. n u m a i decît suivant. extrem de fin surgir vb. -e adj. sugestiv suggestion s. / .m.) şi adj. m .f. a încărca peste măsu­ r ă . suspect susurrer vb. I I I a supravieţui survoler vb. peste.f. sud suédois.m.negre­ şit surabondant. a îneca . a atîrna peste surprenant.f. m.m. spectacol spectateur.m. a stîrni suspect. stupid style s. a fi sufi­ cient suggérer c i .m. m . m . supraproducţie surréaliste s. surpriză surproduction s. a suporta supprimer vb. silabă s y m b o l e s . s t a ţ i e . m. sportiv sport uman s.f. staţiune statisticien s.m. -e adj. suedez suer vb. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . stoc stratagème s. se — a se întrece pe sine surpeuplé. spontaneitate sport s. a subordona subsister vb. sport sportif.f.m. a sugera suggestif.m. splendid s p o n t a n é i t é s . supliment supplémentaire adj. pour ~~. şi adj. adv.m. a depăşi. (/(g.f.m. -e adj. -e s.f.m. a inunda .f. a îndura s u b l i m e s .m. elve­ ţian s u i t e s . à coup ~. -e adj. lit. s u p r a n a t u r a l surnom s. chin. / . subiect. schelet stade s. şi adj.f.) bien ~~ desigur . -e adj. statistician statue s. cu siguranţă. surprinzător surprendre vb. simbol sympathique adj.-e s. suprastructură supplément s. s u p r a p o p u l a t surplomber vb.m. -e adj.m. stratagemă structure s. sublim submerger vb. a subzista subtil. superb supérieur. deasupra sur. sugestie Suisse s. pi. I I a se arăta (în depărtare) . (loc. urmaş succomber vb. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. adv. a suscita.) de -~ în şir. / . stupoare stupide adj. a porecli surpasser vb. a se isca surmenage s. s p o r t m a n . consecinţă. surmenaj surmonter vb. poreclă surnommer vb. sudoare suffire vb.f. ) a se i v i .) suprarea­ list sursauter vb.f. fin. suprafaţă surfin. {cu maj. Elveţia suisse s. zahăr sucreries s. mai cu seamă. a isca. m o t i v superbe adj.)şi adj. a î n t r e c e .f. m. şi adj. p e . /. a susura. statuie sténodactylo s. a supraveghea survivre vb. suport. -ive adj. a trece peste surnaturel. fără între­ r u p e r e . pe. a veni după successeur s.m. II a suferi.m. [loc. stenodactilografă stock s. a scufunda subordonner vb. -e adj. superior superposer vb.f. sportiv spoutnik s.f. a mira surprise s. m a i aies surveiller vb. spectator splendide adj. u r m a r e .f. suprem sur prep. m .f. sigur. a sta pieziş. -trice s. -e s. a asuda useur s. supliciu support s. -le adj.

a p ă l m u i tapis s.f. şorţ tache 1 s.f. III a ţ i n e . m. furtună. a t î t . m. încercare. sf îrsit terminaison s. m. ţ i n u t ă . m. a t î t t i m p .f.f.f.) t a i l l e s . teren terrasse s. vijelie temps s. m.f. telegramă téléphone s.f. a depune mărturie témoin s. a t a x a (şi fig. a t a c h i n a tard adv. zgomot. taluz tambour s.m. simfonie symphonique adj. en ~ que în calitate de ca tante s. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. nemaipo­ menit terrifier vh.' sistem tabac s. m. I I I a î n t i n d e . simţul p i p ă i t u l u i . tîrziu tarder vb. a t i n d e tendre 2 adj. a încerca tenue s'. a b a t e . m. tehnician technique s.f. a c r o i . I I I a tăcea talent s. astfel.sympathie s.f. cîrtiţă taureau s. t e r m i n a ţ i e terminer vb. culoare t e i n t e s . zgomotos . p â m î n t terreur s. de haute ~ înalt tailler vb. teanc tasse s. tartă tartufe s. ipocrit tas s. sindicat synonime adj.f. l i p s ă . întîrziat tardivement adv. groază terrible adj. terasă terre s. covor taquiner vb.m. ţ i ­ pător taper vb. t e n t a t i v ă tenter vb.f. talent talus s. t a l i e . tenis tentation s. încordat tenir vb. curînd. -e adj. ) technicien s. ceaşcă tâter vb.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. tobă tant adv. m. televiziune tellement adv. povîrniş. t e r i b i l . a t î t de témoignage s.a îngrozi 543 .f. a gusta taudis s.f.m.f. t e n . m. a întîrzia tardif. m. telefonic télévision s. martor tempérance s. m. telle adj. mătuşă tantôt adv. adineaori tapage s. f. t e n t ă . cocioabă taupe s. tablou t a b l é e s . (gram. teribil terriblement adv. t i m p . a tenta . a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. a se strădui tact s. tact (şi fiş. teroare. cu dragoste tendu. m.-e adj. t a r ă . telefon téléphoner vb.f. simpatie symphonie s. gălăgie tapageur. p a t ă tâche 2 s. -ve adj.) comeseni tablier s.m. asemenea télégramme s.f. m. a tempera. eu întîrziere tare s. m. m. n u a n ţ ă . fraged. a p ă t a tâcher 2 vb. culoare tel. m. t u t u n table s. sintetic système s. I I I a vopsi. t e n t a ţ i e tentative s. simfonic syndical. a termina terrain s. m. taur taxer vb. a t ă i a . ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. eu atît mai rău . / . a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . tehnică teindre vb. a rezista tiens ! interj. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . comportare terme s. sindical syndicat s.m. -euse adj. croitor taire (se) vb. a p i p ă i . mărturie témoigner vb.m.f. g r ă m a d ă . termen . / . ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. a dovedi. afectuos tendrement adv. m a s ă . de ~. defect fizic m o ş t e n i t .f. aşa de. m. a colora teint s.f. m. astfel. v r e m e . sarcină tacher 1 vb. à ~ la t i m p .) sinonim synthétique adj. p a t ă m o r a l ă .f. cumpătare température s. a potoli tempête s.f. a telefona téléphonique adj. (inv. cusur tarte s.m. / .

e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. rînd . devreme.f. a răsuci tordu. p a g u b ă . teatru) t i r a d ă tirer vb. u r m ă tracer vb.f.m. t r a d u c ă t o r traduire vb.f. adv. / . volum ton s. t u n e t torchon s. m. vijelie tournant s. m. phiză toilette*. (loc. încălzire u ş o a r ă .rn. -ne*. m. m.f. c a p . acoperiş tomate s. cu t i m i d i t a t e tir s. {Ut. afiş. adv. totuşi tracasser vb.m.f. t i g r u . adv. teză tic s. t r ă g ă t o r tisane s. încon­ jur . actor de tragedie trahison s. t i m i d . sfios timidement adv. r ă u . m o r m î n t tomber vb. cu t i t l u d e . dîră. t o a l e t ă .a nu avea d r e p t a t e . ~ à tout vent a fi nestatornic. a se descurca tireur. cîrpă tordre vb.rn. teritoriu t ê t e s . tractor tradition s. -»• de force realizare iscusită . t o r t u r ă torturer vb. pătlăgea roşie tombe s. .f. ocol. n e ­ ajuns .de a fi pe cale d e .m. t u r n tour 2 s. m. . marcă poştală timide adj.) -»• en ridicule a ridicu­ liza.f. avoir -». m . a a t i n g e . à juste ->• pe drept c u v î n t . (loc. n e d i s c i p l i n a t . ţesătură titre s. a cădea tome s. a t r a g e . chin. il voit ~~ vede t o t . trădare trahir vb. . m.f.f./. sucit .f. ~ de vie fel. nedreptate . rînd pe r î n d . a se r o t i tousser vb.rn. cu t o t u l .9. a indica tract s.rn. mau­ vaise ~ uşuratic. t o b ă metalică timbre-poste s. a tuşi tout.f. a revela t r a i n s . 544 . verb. toile s. a ţese tissu s.rn./. a l a n d a l a torture s. a înduioşa toucher 2 s. termoelectric thèse s. tragedian. curînd touchant. m. a t u n a tonnerre s. t u r i s t touristique adj. -e adj. î n v î r t i t u r ă . a trasa . p u r t a r e . a c h i n u i tôt adv. tors tort s. t o n . -esse s.) tic-tac s. (loc. a î n v î r t i . se -»• a scăpa. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s.territoire s. m. şi pron. m i n t e . t r e n .rn. I I a t r ă d a . . volbură touriste s. m a n i e r ă tonique adj. invar. tigroaică tilleul s. t r a d i ţ i e traducteur. tonic./. manifest. -trice s. teorie thermique adj.} starea a treia tigre.rn. t o r i d torse s.rn./. î n t ă r i t o r tonne . impers. tic-tac tiédeur s. t o t . termic thermo-électrique adj. tonă tonner vb. à la ~ în fruntea textile adj. t i t l u . -euse s. t e x t i l thé s. à •*• et à travers fără socoteală. t i r tirade *. mod de v i a ţ ă . a juca o festă cuiva . floare de tei timbale s. ceai théâtre s.m. t o m . [fig. şi adj. schi­ monosit torride adj. tic (şi fig. tragedie tragédien.f. în întregime toutefois adv. t e i . m. nehot. jouer un mauvais ~ à qn.) indiferenţă tiers état {ist. être en — a fi bine d i s p u s . t u r b ă tourbillon s. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. m. găteală toit s.-e adj.rn. t i m p a n .f. être en -«. m.f. a primi . -e adj. p i p ă i t toujours adv. a ajunge l a .rn. teoretician théorie s. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . orice. ~ de main dibăcie . à ~ de în c a l i t a t e de. tizană (ceai medicinal) tisser vb. negoţ tragédie s. ca. strungar tournoyer vb.m.f. m. a h ă r ţ u i trace s. suferinţă tourmente s.) à ~~ pe n e d r e p t . v î r t e j .f. v o c e .f.. trafic.) -~ à ~ pe r î n d .m.f. I I I a suci. m i ş c ă t o r . t e a t r u théoricien s. m. se ~ a se schimba. s t r î m b a t . chin. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori.f. t u r i s t i c tourment s. I I I a traduce trafic s.m. strung tourbe s.rn. a se preface tourneur s. a î n t o a r c e . m. totdeauna tour 1 s. cotitură tourner vb. m. a t o r t u r a . j u d e c a t ă .

a t r a n s p o r t a transylvain. I I I a t r a n s m i t e transporter vb. a lucra travailleur. a ucide tueur. a t î r î . u n i t . neted uniforme s.m.m. a înmuia tremplin s. a reteza tranquille adj. liniştit tranquillement adv.m. t i r a n . ţ a r tuer vb.f. a t r a t a traître. t r i b u n tribunal s.) t r i t o n tromper (se) vb.m.m. ~ de destul cu. p ă s t r ă v tsar s. (loc. t r i c o t a j . t u t e l ă tutoyer y5. t r u p ă . trădă­ tor tram s. felie. a se afla truculent. -e adj. ţ i g a n .m. b r u t a l truite s. t r a n s i l v ă n e a n .f.m. om al muncii travers s. t r i p l u . m. tranziţie transmettre vb.m. întreit tripotage s. t u l tunnel s.f.olan . -e adj.m. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. (loc.m. t r i s t . în linişte transcrire vb.f.f. adj. tricotare tricoter vb. vistiernic tressaillir vb.) t r a m v a i tramway s. I I I a tresări tresser vb.m.m. transfer transformer vb.m. t r î m b i ţ a ş tronc s. a se înşela trompette 1 s.». ~ tard prea tîrziu . uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. trilogie triomphant.m. s.m. (cu maj.m.m.f. r ă g a z . lucru travailler vb.f. dezbinare troubler vb.m. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb.m. ţigănesc U ultérieur. figură t y r a n s . a merge la t r a p . t r a m b u l i n ă trépasser vb. a transforma transit s. t r o t u a r trouble s. potlogărie triste adj. t r a m v a i tranche s.f. a tricota trilogie s. a omorî.traîneau s. adv. -ette adf. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. sanic traîner vb. m. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. m u n c ă . t r i u m f ă t o r triomphe s. n u m a i unir (s') vb. să încetăm cu tribun s.ţiglă.m.f.m.m.f.f. l ă ţ i m e .m. despot tsigane s.f.(/ig. prep. ceată trousse s.. a r m i s t i ţ i u . t r a p trotter vb.m. -euse s.m. muncitor.--esse s. t i p . lalea tulle s. ardelean travail s. a trişa tricheur s.) a fi.Jpacoste tulipe s. a t u t u i type s.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. t r ă s ă t u r ă traiter vb. curmeziş. m . bucată trancher vb. lu­ crător.f. a u d a . [pop.-e adj. se ~ a se a f l a . a t ă i a .m.f. t r i b u n a l tricher vb. prea . ulterior ultraviolet..m.m. traversare traverser vb. şi adj. t r o m p e t ă trompette 2 s.f. a muri très adv. şi adj. comoară trésoriers. t r u s ă . ultraviolet uni./. /am. foarte trésor s.) de — s t r î m b . izbîndă triple adj.e. -e adj. de •»• de prisos trot s. triumf. trişor tricotage s. t r e m u r ă t u r ă . ucigaş tuile s. unic uniquement adv. être aux ~~ s de qn. uniune unique adj. m. t r a n z i t transition s. s.f. II a se u n i 545 . penibil tristement adv. I I I a transcrie transfert s.) şi adj. t r u n c h i trop adv. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s.m. a t u l b u r a .m. a găuri troupe s. t u l b u r a r e . a traversa tremblement s.f. (mitol. (impers.-euse s. b a n d ă . a împleti trêve s. model. a găsi.pi. cu tristeţe triton s.m. t u n e l tutelle s. a m u n c i . a zăpăci trouer vb..

m. a m e r i t a .f. a ajunge. veghe.m.-e s./. curaj vaillant. (fig.m. vîlcea valoir vb. şi adj. pîntecos. sticlă. valoare valeureux. m . nu se compară cu vampire s. • — cinq heures a p r o x i m a t i v .f. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. de c u r î n d . v i t e a z . l a c . răz­ bunător venir vb. (loc. zadarnic . a vărsa. a (se) schimba . ça ne vaut pas. III a valora. viţel véhémence s. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. mîl vase 2 s. şi adj.f.-euse s. vers vers 2 prep. s. lustru véroles. il fait ~ este vînt vente s. (impers. a d e v ă r a t vérité s. persoană care veghează veine s. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. v a n i t a t e vantard. veghere. v a p o r . spre. vi­ teaz valise s. curajos vain. lacheu valeur s.) noroc. vermut vernis s. a supraveghea veilleur s. răzbunare vengeur.f.m.f. m. m. -le adj. cam la ora cinci verser vb. haide ! vacances s. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. seară (între cină şi cul­ care) . uzină utile adj. verre s.) bicicletă vénal. a d e v ă r . u n i v e r s i t a t e uranium s. -e adj.. este mai bine . uz. servitor.m.m.f.m. uraniu urgent. valiză vallée s. v u l t u r pleşuv veau s.f.m.f.m. (fam. valabil valenciennes s. talaz vaguement adv. vapor varier vb.) en ~ într-adevăr vermeil. a varia vase 1 s.f. iluzoriu .m. folosinţă user vb. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s ./.m. invar. -e adj. du-te-vino vague s. vacanţă vache s.m. -e adj. ~ cosmique navă cosmică valable adj. a t u r n a 546 .f.m. argint aurit vermouth s.m. v a s . vărsat. a sosi. vehemenţă véhicule s. abur. m . -eresse s. I I I a veni. -le adj.) il vaut mieux este preferabil. î n t i n s . rumen . lăudăros vanter vb.f.f. nămol. vînzător vendre vb. -e adj.f. III a învinge.f. u n i t a t e universel.f. (pop. a veghea. către. clacă veiller vb. sticlărie versant s. vineri vénération s. vas. vale vallon s.f. paznic. II a înverzi verdoyant. folositor utiliser vb. a verifica véritable adj.m. vampir vanité s.) spoială. universal université s. vienne verdir vb.f.f. a se folosi.f. m. vacă va-et-vient s.m. v i n ă . vapor vapeur 2 s. venal. vast vautour s. vehicul v e i l l e s . III a vinde vendredi s. înverzit verdure s.m. a utiliza va ! interj.-euse adj. ajun veillée s. urgent u s a g e s .m.unité s. versant. veneraţie vengeance s. a lăuda vapeur 1 s. / .f. povîrniş vers 1 s. v î n t . v a l . v a l o r o s .. burtos ver s.m. a birui vaisseau s. -e adj.f. a uza de usine s.pi.f.f. pahar verrerie s. vînzare ventru. veridic vérifier vb.f.f. verdeaţă vendTique adj. adv. vitejie. -e adj.m. vază (de flori) vaste adj. în­ fumurat vaincre vb. în mod vag vaillance s.m. care se cumpără eu bani vendeur.

f. prep.m. defect vice-président s. I I I a trăi vocation s.m.f.f. a zbura voler 2 vb. [fam. si adv.) diateză voi 1 s. neîntinat(ă) vieux.f. u r m ă . pasăre de curte volant 1 s. vizită visiter vb. furt volaille s. cale. vecin. şi adj. I I I a îmbrăca veuf. vocală vrai.f. vin vinaigres. -e < dj. verva vestes. -e adj.f. -euse s. vedere. viţă de vie vilain. a avea pică. fecioară'. t r ă s u r ă . I I I a vedea voisin.f. vigilenţă vigne s. virgin (a). m.m. veston./. a ţinti visite s. v i c i u . mon ~ dragul meu vif.f. vieil. în comparaţie cu viser vb.m. de bună voie volume s. vive adj. à ~ basse pe şoptite . (gram.m. voluntar volontiers adv.m. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. în faţă . în mod violent violence s. iată voie s.m.f. m. apro­ piat voiture s. verde vertèbre s. I I I a vrea. -e s. b ă t r î n . vitrină vivant. iute. -euse s. oţet violemment adv. a vizita vite adj.f.m. va­ gon voix s.f. bătaie zdravănă voler 1 vb.f.m. à haute -~ cu glas tare . cu vioiciune vivre vb. oraş vin s./.m. (fig. a fura volet s.f. bucuros.f.) v ă d u v i t de viande s. gol vie s. ameţeală verve -s\/. viteză vitrail s.f.f. cu adevă­ rat vue s.f. r ă m ă ş i ţ ă .f. carne vice s.m. -e adj. a v o i . viză vis-à-vis loc. voce.m. iute vigilance s. z b u r ă t o r . adj.) drag. veritabil vraiment adv. călător voyelle s. violenţă violent. a d e v ă r a t . veşmînt. moş vierge s.f. viu. en ~ ă qn.f. m u r d a r . m. tom vouer vb. v i r g i n ă . glas.vert. hoţ volière s. scump. vestigiu veston *. iu­ b i t . vioară virer vb. şi adj. violent violette s.m.m.f.f. b ă t r î n . m.m. viconte victoire s. sacpu vêtement s. d r u m (şi fig. în adevăr.) voilà prep. în v i a ţ ă vivement adv. viorea violon s. sat ville s. colivie mare volontaire adj. a ochi. vertebră vertige s. cu geamuri vitrine s. oblon voleur. viaţă vieillard s. peste d r u m . vestă vestibule s. n e c i n s t i t . necaz pe cineva voyager vb. haină (pînă în talie). violetă. v i u . vilă village s.f. a se învîrti virgule s.f.f. victorie vide s. a u t o m o b i l . vocaţie voici prep.f. a vira .m. veterinar vêtir vb. volan volant 2 . a călători voyageur.f. vicepreşedinte vicomte s. vitraliu vitré. m.m. volum. -e adj.f. r ă u villa s. velă voir vb. veuve s. repede vitesse s. virgulă visa s.m. haină vétérinaire s. v ă d u v . vieille s.f. a făgădui prin legămînt . feuille ^e foaie volantă volée s. -e adj. şi adj.m. -e adj. (fig.m. s i m ţ u l văzului 547 . iată voile s. zbor voi 2 s. -e adj. vestibul vestige s. m.m.) a închina.

m. {pop.m. zebră zéro s.m. vagon wagon-restaurant g. rant vagon-restauweek-end s.) zut! inierj. iaht zèbre s. m.m.m.w wagon s. acolo. la aceasta yacht s. pron.) d r a c e ! la n a i b a ! . t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. zero (şi fig.

rappeler acolo adv. actif. albastru adj. avril m. artiste m. à peine aliment s. adv. acum adv. aduce vb. puis agreabil adj. saison / . année /. afectat adj. a r t m. eau / . apăra vb. -e apărea vb. à la maison aluneca . an m. obéir II alege vb. ajutor s. ac s. aer s. aparat s. -e acest. adv. arbre m. b l a n c . -elle anatomie s. apporter apă s. acoperi vb. armată s. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. assurer alianţă s. a p p a r a î t r e III afecţiune s. vertige m. enrsuite. celui-là. . profond. a r r i v e r . agressif. agresiv adj. 2. ambulant adj. article m. affecté. a m u s a n t ..m. près agricol adj. ce. adevăr s. p a r a î t r e I I I . défendre I I I aeroport s. a n t a g o n i s t e admirator s. anecdote /. près. écouter. a m é r i c a i n .pi.. această adj. adresă s-. arhitect s. vivres m. -e adînc 1. m a i n t e n a n t anecdotă s. -e acela. apprendre III apoi adv. veille /.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. aide / . pro­ aniversare s. a l i m e n t m . à côté arunca vb. -che aruncare s. épingle / . autre acasă adv. arranger agricultură s. admira vb. agréable aprilie s. -e adresa vb. aéroport apărare s.affection/. hier soir alerga vb. accident m. -ve aproape adv. aiguille / . agriculture / . alături prep. anumit adj. s'affirmer aplica vb. vb. adj. -ve an s. vérité /. là-bas ameţeală s. p r e s q u e . surtout asigura vb. alliance / . a m b u l a n t . artist s.. a d m i r e r antagonist adj. fondément anotimp s. glisser accident s. -e. cet. montrer arbore s. aceea pron. bleu. choisir II aseară adv. couvrir III amuzant adj. l a n c e m e n t m. suffire I I I . aider articol s. animat adj. artă s. aplauda vb. devenir I I I ajuta vb. a n i m é . alt adj. air m. -e activ adj. a p p a r e i l m. -e asculta vb. aspirateur m. ajunge vb. armée /. adresse /. courir I I I asemenea (dej loc. agricole aranja vb. aici adv. arăta vb. . certain. a p p l i q u e r afla vb. 549 . a n a t o m i e / . cette aminti vb. également aies (mai) loc. a d m i r a t e u r m. a t t a c h e m e n t m. anniversaire m. après. défense /. a c t u e l . celle-là american adj. jeter alb adj. architecte m. aspirator s. ici ajun s. actual adj. adv. adresser apartament s. a p p a r t e m e n t m.

cartof s. bonne bunic s. azi adv. aţiţa vb. cald adj. bureau m. avion s. cameră n. bouquet m. douce blond adj. bărbat s. t e l l e m e n t aşeza vb. chaud. cahier m. vieux. automobil s. a t t e n d r e I I I ataca vb. atinge vb. abricot ni. morceau ni. cauză s. cadeau ni. viande / . -ve atenţie s. atît adv. auxiliaire m. a t t a q u e r ataşat s. care pron. chapitre m. bătrîn adj. caisă s. caz s. qualificatif m. que 550 . bolnav s. a t t e i n d r e I I I atitudine s. bibliothèque / . b a t t r e I I I batistă s. bibliotecă s. . a t t e n t i o n / . buchet s. août m. grand-mère /. caracter . â p r e . m . cuisine /. billet m. vieil. autor s. a v e n t u r e f. capitaliste capitol v. qui c a r n e s . aur s. malade m. bicyclette / . a u j o u r d ' h u i baie s. blazat adj. balcon m. doux. capitalism s. calificativ s.. caiet s. maladie / . richesse /. carte s. bunică s. ouïe / . athlétisme m. asseoir I I I aştepta vb. capitale / . a t t a c h é m. tète /. voie / . capitalisme m. bun adj. capitală . maison /. că conj. avion m. grand-père m. béret m. bine adv. auz s. 2. pour ca 2 adv. boulevard m. bucată s. ca 1 conj. atent adj. bogat adj. bicicletă s. bucura (a se) vb. chambre / . cas m. salle de bains / . fil m. bien birou s. livre m. casă s. adv.. inciter aţîţător s. -e blînd adj. fauteur august s. blouse / . attentif. t a n t atletism s. campion s. bucătărie ». jouir jouir II bulevard s. blond. -e cale s. broche /. carte (postale) /. capitalist adj.9. auxiliar s.pi. bilet s.-s. pomme de terre / . caractère ni. chair / . bate vb. a u t o automobile / . comme cadou s. entendre I I I avea vb. aşa adj. băiat s. a u t e u r m. vie Llie bea vb. adj. âprement aţă s. bani s. argent m. boire I I I beretă s. bon. balcon s. -e bluză s. riche bogăţie s. cap s. auzi vb. o r . a t t i t u d e / . champion m. boală s. avoir aventură s. garçon m. blasé. homme m.aspru 1. broşa s. cause / . mouchoir m.

cravată s. -e ciorap s. clair. ciclism s. -e compila vb.s'. conférence /. instant m. recherche / . c o n t e m p o r a i n .. c o m m e n t a t e u r m. 2. clique /. coafor s. création / . correctement corespunde vb. côte / . champ m. collier m. ceva pron. confirmé. bas m. bâtir I I . comentator s. primevère / . demander cereală s. clipă s. circulation / . -e contribuţie s. adv. croire III credincios adj. craniu s. cyclisme m. communiste concert s. vi. colaborare s. q u e l q u ' u n cinsti vb. cer s. foyer m. coeziune s. chimiste m. -e. adj. adj. conduire III conferinţă s. consacrer considera vb. conjuguer consacra vb. ciorbă s. clasic s. couturière /. collaboration / . şi adj. 2. coin m. cime / . c h a n t e r . cărbune s. clasă s. celălalt pron. corect 1. l ' a u t r e ceaşcă s. comercial adj. céréale /. conditionnel m.s'. -e comic adj. (la un instrument) jouer cîştiga vb. célibataire m. enfance f. construire I I I . honorer cinstit adj. coûter coş . corbeille / . appeler chiar adv. combien cîtva num. coiffeur m. căuta vb. colţ s. concurs s. cercetare s. concours m. tomber călător s. crede vb. grandir I I . consentir I I I construi vb.f. ciel m. citi vb. comunism s. penser. clairement elasament s. cerise /. chien m. condition / . cercle m. comique comis adj. commis. quelque chose chema vb. composer comunard s. . confirmat adj. arbre m. chercher ce pron. copac s. charbon m. correct. cireaşă s. -e. tasse / . cotlet s. collègue m. -e confunda vb. conduce vb. coastă s. adv. considération / . cine pron. crâne m. b â t i m e n t m. şi adj. lire III ciuboţica-cucului s. gagner cît adv. côtelette / . cămin s. cohésion /. cetăţean s. cineva pron. creaţie s. consimţi vb. cîmpie s. communisme m. cerc . chemise / . potage m. cină s. clar 1. confondre III congres s. vt. loyal. montre / . cere vb. enfant m copilărie s. condiţional s. commercial. communard m. même chimist s. cămaşă s.cădea vb. congrès m. circula vb. quoi ceas s. citoyen m. concert m. heure / . contempler contemporan adj. compiler compune vb. correspondre I I I cosmic adj. cinéma m. édifier contempla vb. quelque clădire s. condiţie s. sommet' m. conjuga vb. classique clică s. pousser. c o n t r i b u t i o n / . cosmique costa vb. circuler circulaţie s. dîner m. cerveau m. classement m. accrois­ sement m. celibatar s. élever creştere s. a u g m e n t a t i o n /. fidèle' creier s. boucle d'oreille / . voyageur m. 551 . comunist s. crea vb. que. coleg s. cravate /. comedie s. comédie / . croitoreasă s. créer creastă s. cercel s. cînd adv. q u a n d cïnta vb. qui cinematograf s. classe / . . considérer consideraţie s. creşte vb. copil s. colier s. cîine «.

destiner destinat adj. brave cunoaşte vb. diseară adv. decît adv. preuve / . désirer dormi vb. dicţionar s. culture / . dovadă •«.. sage cumpăra vb. cum 1 cônj.cruzime s. -e destinatar s. distra vb. couler curînd adv. -e deseori adv. curajos adj. drag adj. dépasser des adv. de dirijor . adv particulièrement departe adv. cours m. culoar s. deosebit 1. chambre à cou­ cher / . développement m. doigt m. destinée f. -se deltă s. cu prep. -e dimineaţa s. courageux. dévoué. comment cuminte adj. mais dator adj. dezordine s. diferit adj. ouvert. cruauté / . diversité / . destination / . distraire III diversitate s. désordre m. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. discuter discuţie s. cuţit s. couloir m. cuvînt s. dezvoltare s. courage m. délicieux. devoir III datorie s. 552 . dejun . destinataire m. sommet m. que definitiv adj. D da 1 adv. dentist s. dirzenie s. dise s. souvent desăvîrşit adj. ouvrir III deschis adj. dentiste m. au-dessus debara s. tôt deznodămînt s. loin depăşi vb. destin m. monsieur m. -e devreme adv. oui da2 vb. -e deschide vb. connaître III cuprinde vb. d a m e . destul adv. ce soir dispărea vb. chef d'orchestre m. dormir I I I dormitor s. couramment curge vb. déjeuner delegaţie s. disque m. avec culca vb. -ère drapel s. si dar conj. mépris m. dori vb. cure /. domeniu s. de de la prep. mot m. devoir m. cuvîntare s. m a d a m e / . drapeau m. de deasupra prep. contenir I I I . discussion / . démolir II de prep. culoare s. débarras m. devenir 111 devotat adj. différent. dreptate s. couleur /. -ve deget *•. dictionnaire m. cultură s. disparaître I I I dispreţ s. discuta vb. coucher culme s. souvent desfăşurare s. 2. boîte /. dénouement m. définitif. delicios adj. acheter cumsecade adj. domaine m. curent adv. dărîma vb. au contraire din prep. destinaţie s. destina vb. deveni vb. delta m. decembrie s. raison / . m a t i n m. a c h a r n e m e n t m. discours m. -euse cura S. déjeuner m. cutie s. bientôt curs s. dejuna vb. domn s. adj. parfait. doamnă s. cher. couteau m.v. compren dre I I I curaj s. destin s. dimpotrivă adv.«. redevable datora vb. -e. assez detaliu s. comme cum 2 adv. délégation / . différent. déroulement m. détail m. destiné. décembre m.

şi s. entuziast adj. exception /. fin adj. chacun fier (de călcat) ». facultate s. bruissement m. filie /. ému. -e s. externe extrem 1. ecluză s. fotoliu s. famille /. floricică s. fereastră s. essentiel. assiette /. nappe /. favorable fără prep. fin. excelent adj. fixe. 1er à repasser eroism s. etala vb. film m. équipe / . familie s. égoïste eliberare s. moins februarie s. édition /. extrêmement m. fiică s.pi.«. féliciter femeie s. fasole s. fericit adj. fi vb. faptă s. faire I I I factor s. former fotbal s. éclipse / . felicita vb. émotion /. filer film s. fauteuil m. héros m. extérieur. facteur m. duminică s. s'en aller III duios adj. -e . eclipsă s. exista vb. football m. farfurie s. exemplu s. E echipă s. -e excepţie . expliquer explicaţie s. fluture s. excursion /. -se fetiţă s. utiliser folositor adj. faţă de masă s. fluviu s. éviter examen . adv. étage m. utile formă s. fidèle fiecare pron. économique economie s. février m. excursie s. fixé. façade /. fabrique /. efort s. fillette /. enthousiaste' eroic 1. adj. extrême. fotograf s. fată s. faculté /. femme /. économie /. énergique englez s. être fidel adj. 2. fiindcă conj. figură s. très folosi vb. adj. foarte adv. explication /. heureux. etaj s. haricot m. étaler evita vb.duce (a se) vb. 2. après-midi duşman s. ecuaţie s. forme /. foarfece s. parce que fila vb. fleurette /. d i m a n c h e m. feuille /. sans. de même felie s. tranche /. esenţial adj. Anglais. favorabil adj. armoire /. -elle eşarfă s. fleuve m. ediţie s. fille /. effort m. exister explica vb. héroïsme m. economic adj. emoţionat adj. face vb. firesc adj. libération /. tendre dulap s. papillon m. egoist adj. an­ glais. adv. ennemi m. héroïquement F fabrică s. héroïque. -e fîşîit . emoţie s. extern adj. floare *\ fleur /. erou s. excellent. -elle fix adj. examen m. şi adj. forma vb. faţadă s.s-. 553 . après după-amiază adv. foaie *•. fel (la) loc. fenêtre /. exemple m. -e adj. adv. . figure f. vous după prep. -e energic adj. fait m. équation /. écluse / . n a t u r e l . -e fiu s. ciseaux m.5. écharpe /. dumneavoastră pron. p h o t o g r a p h e m. juste fixat adj. fils m.

foule /.' impliquer important o '. brigand hrăni vb. frunză s. ianuarie s. (jig. soin m. b e l l e . i m p o r t a n t . gustos adj. frige vb. -se guvern s. gomme /. . hohot (de ris) s. furculiţă s. poids m. . fran­ çais. şi adj. illustré. impressionner. bel. impossible impresie s. frunziş s. faute /. garde /. . feuille /. lourd. gardă s. peur /. goût m. ghiocel s. voleur m. jupe /. impérialiste m. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. imperialist s. phrase /. funcţionar s. difficulté /. geamantan s. prêt găsi vb.9. . blague /. frază s. imperméable m. grătar s. -e imposibil adj. grijă s. front m. grădină s. gata adv. -e imediat adv. implica vb. janvier m. gymnastique /. hoţ s. gospodărie s. vo"ici. impermeabil s. griller friptură s. immédiatement imobil s. hotărî vb. ir agă s. valise /. rôti m. hier ieşi vb. grămadă s. jardin m. jaune gară s. nourrir II m. grêle /. herbe / .e .5. idéologique ieri adv. gloire /. gare /. gril m. décision / . H hamal s. . -e s. beau.) difficile greutate 1 s. furtună s. frumos adj. fruit m. iarbă s. . iarnă s. e x p l o i t a t i o n / . froid m. funcţie s. frig s. fruct . adv. gust s. fraise /. éclat (de rire) m. penser glorie s. jolie frunte s. fourchette /. impresiona vb. portefaix m. degré m. trouver geam s. fraged adj. généralement ghid s. greutate 2 s.. frică s. sortir I I I ilustrat adj. tempête /. perce-neige /. glumă . hiver m. gîndi vb. greşeală s. iată prep. savoureux. -e adj.. grammaire /. greu adj. gramatică s. impression / . . fenêtre /. gumă s.. tendre frate s. fardeau m. general (în) loc. orage m. feuillage m.francez s. voilà ideologic adj. em­ ployé m. plaisanterie /. galben adj. frère m. grindină s. guide m. é m o u ­ voir I I I 554 . j o l i . fustă A'. décider hofărîre s. tas m. carte /. gimnastică s. gouvernement m. fonction /. fonctionnaire m. immeuble m. Français. hartă ş.

. -e îmbina vb. entourer încrucişat adj. împreună adv. demander întrebare . entrer introduce vb. indiqué. allier îmbrăca vb. en. intéressant. indestructible indicat adj. velir I I I îmbrăcat adj. -e îndată adv. réaliser îndrăzni vb. tourner întoarce 2 (a se) vb. croisé. indestructibil adj. institution / . remonter (une montre) între prep. 1 îmblănit adj. rencontrer întîlnire s. écart m. devant înăbuşi vb. -e îmbrăţişa vb. retour­ ner. 2. iubi vb. ensemble împrumuta l'A. histoire / . retard m. vaincre III învins adj. întîmpla (a se) vb. instaurer instituţie s. commencer început s. împărţi vb.independenţă s. inévitable. habile îndepărta vb. verdir II învingător s. -e internaţional adj. arriver întîrzia vb. signifier însoţi vb. aimer iulie s. demande / . historique istorie s. entreprise / . mais însemna vb. v a i n q u e u r m. încerca vb. commencement m. -e inginer s. fourré. . îndeplini vb.) rentrer întoarce 3 vb. contre împrăştiat adj. -ve intens adj. intîrziere s. enchanté. dès que îndelung adv. indépendance / . industrie / . apprendre I I I înverzi vb. dissipé. pousser împotriva prep. întreg adj. individu m. -e intra vb. cesser închide vb. retarder întîrziat s. soigner înlătura vb. braver îngheţa vb. renforcement m. -e înconjura vb. accompagner întărire s. émulation / . partager împinge vb. embellir II înfrunta vb. obscurité / . élever încă adv. fermer încïntat. -ère întreprindere s.«. adv. avant înaintea prep. inondation / . interesant adj. învinge vb. devant înflorit adj. -e individ ». essayer încet adv. informe. iunie s. longuement îndcmînatic adj. înţelege vb. -e înfrumuseţa vb. intense interes s. revenir. circonstance f. éloigner îndepărtare s. (vi. întuneric s. h a b i l l e r . avancer înainte adv. entre întreba vb. accomplir I I . instructif.adj. -e 555 . habillé. écarter însă conj. juillet m. inévitablement informat adj. diriger în faţă loc. conj. entier. con­ solidation /. doucement înceta vb.«. instaura vb. empereur m. comprendre I I I învăţa vb. instructiv adj. fleuri. întrebuinţa vb. inimă s. rencontre / . embrasser împărat s. istoric adj. geler îngriji vb. introduire III inundaţie . intérêt m. oser îndrepta vb. industrie s. immédiatement îndată ce loc. inevitabil 1. utiliser întrecere s. coeur m. r e t a r d a t a i r e m. prep. adj. -e împrejurare s. ingénieur m. vaincu. dans înainta vb. întoarce 1 vb. étouffer înălţa vb. affermissement m . . j u i n m. prêter: e m p r u n t e " în prep. encore începe vb. i n t e r n a t i o n a l . écartement ni. întîlni vb.

mars m. lucru s. joc s. prendre I I I lucra vb. literar adj. mai 2 adv. littéraire literatură s. lingă prep. chose /. -e marfă s. locui vb. lupta vb. -e lună 1 A'. -se. lance /. combat m. lăsa vb. lampă s. large latin adj. hindi m. marţi s. large lăcrimioară s. legătură s.. silence m. marchandise / . jaquette /. mer /. loc 2 s. lutter luptă s. lege *'.J acheta s. mère. à lagăr s. habiter logodnic s. légume m. attache /. M magazin s. leçon f. livadă s. latin. tranquille Iipgit adj. muguet m.5. travailler lucrare s.s*. verger m. mois m. libre libertate s. limbă s. massacrer mare 1 s. grand. mardi ni. luminat adj. martie s. long. jeu m. mare 2 adj. fiancé m.s. laisser lega vb. mandat m. mai m. dépourvu. -gue lungime . luni s. kilogramme. lecţie . table /. demi. littérature / . pe jos par t jucărie s. lună 2 s. plus mamă 4. demie K kilogram s. jumătate s. éclairé. près loc 1 s. cuillère linişte s. lină 8. jouet m. legumă s. lingură s. limonade / . luminos adj. masacra vb. lieu m.5. lettre /. -e lat adj. loi /. magasin m. lier. lance s. lampe /. lua vb. masă 1 v. liberté /. mandat s. longueur / . jeudi m. lung adj. literă s. place /. langue /. monde ru. joi s. attacher legătură . -e lumină s. lutte /. c a m p m. laine /. mai 1 . larg adj. kilo L la prep. liber adj. -e listă s. maman /. liste /. cuiller. bas. limonada s. 556 . jos adj. lieu m. lume s. liniştit adj. lumière /. travail m. lune f. clair.

mondial. muscle m. n a t i o n a l . munci vb. modernisation / . toujours merge vb. naïf. mètre m. mereu adv. neveu m. petit-fils m. -ère mod s. muri vb. mission /.. mină s. modern adj. metru s. miracle m. mîndru adj. jamais nimeni pron. aller I I I . 55? . -e moale adj.masă 2 s. (simţul) odorat m. minge s. nerv s. memorie s. moyen m. navigation /. olive / . mou. mets m. masse /. milice /. besoin m. fier.. i\ naiv adj. neiger nisip s. moderne modernizare s. impatience /. sable m. nerăbdare s. -e neîndestulător adj. medicină s. minute / . mécanique.-e neliniştit adj. mecanic adj. mărar s. nepot. medicament s.. meserie s. médecine /. membru s. travailler muncitor 1 adj. m é c o n t e n t e m e n t m. necesar adj. machine /. t e n d r e .e natură s. auto f. naşte la se) i'b. nepoată (după frate sau soră) s. avouer măslină s.. niciodată adv. mătura vb. mărturisi vb. montagne /. nevoie s. -euse muncitor 2 . naviguer navigare s. m o n u m e n t m. insuffisant. milieu m. minut s. mult adj. noir. non-officiel. plat m. mesure /. misiune s. molle montor s. muta vb. manger mîneare s. injuste. m o u v a n t . métier metro s. navigaţie s. naïve nasture s. milion nuni. -été nemulţumire s. médicament m. măsură s. . pomme /. nécessaire necinstit adj. inutile negru adj. mişcător adj. main /. nepoată (după fiu sau fiică) s. manière / . medic s. mijloc s. adv. . mourir III muşchi s. rien ninge vb. a ~ înainte avancer merit s. nièce /. demain mînea vb. mouvement m. m o n t e u r m. t r a v a i l m. mécani­ cien m. motiv s. mérite m. t r a v a i l l e u r . m a i n t . contenter muncă s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. naître 111 naţional adj. mercredi in. mişcare s. i n n o m ­ brable neoficial adj. s. odeur /. . 2. mecanică s. incessant. personne nimic adv. navigation / . morcov s. nenumărat adi. mină s. in­ justement nefolositor adj. . mondial adj. miracol s. n a t u r e /. -e miercuri s.. t a n t e / . musée m. maintien m. miros s.. nerf m. -e. mine /. măr s. médecin m. i n q u i e t . -elle nepot. mécanique / . remercier. fenouil m. carotte / . monument s. miliţie s. -e mîine adv. membre m. mode m. petit.-e nedrept 1. déloyal. mémoire /. ouvrier. métro m. motif m. million m. -ère munte s. bouton ni. -e necontenit adj. naviga vb. mic adj. -oare s. muzică s. balayer mătuşă s. petite-fille / . adj. déménager muzeu s. maşină s. musique j . balle / . ballon m. menţinere s.

p&mînt ». obtenir I I I ochi s. régime m. paix /. patetic adj. numeros adj. pachet ». honneur m. orb s. objectif. oranjadă s. passionner paşnic adj. parc s. n o u v e a u . noapte s. œuf m. p a r l e m e n t a i r e parte s. noiembrie s. -e orice pron. paradoxal adj. observer obţine vb. patriotisme m. p a t h é t i q u e patinaj ». des nivel . opéra m. fatigué. octobre m. numéro m.) yeux m.. niveau m. -e orinduire s. rez-de-chaussée m. omoplat s. partisan m. nor s. non nucă s. patinage m. -e obraz s. se faner olimpic adj. paraître I I I . pénétrer pătrundere s. -e obositor adj. observa vb. nuit /. pacifique. cheveux m. nuage m. pagină s. nom m. aveugle m. pace s. novembre m. obosit adj. parc m. paisible pat s. m a n t e a u m. seulement număr s. -e oricare pron. appeler O oară s. noix / . omoplate / . număra vb. pasaj s. joue /. -enne p a r l a m e n t a r adj. verre m. passage m. t o u t . participa vb. obicei s. pantof ». pasiona vb. -elle pătrunde vb. octombrie s. patriotism ». partie / . ou s. părintesc adj. orthographe / . oeuvre /. păr s. onoare s. -e pară s. ocupa vb. odinioară adv. aveuglément orbit adj. participer participiu s. ville / . parter s. participe m. parcurs adj. -ve oboseală ». p a r t i m. n o m b r e u x . autrefois. pahar s. fatigant. olympique om s. palid adj. 558 . offrir III ofili (a se) vb. compter nume s. p a r a d o x a l .nişte art. ortografie s. h u m a n i t é / . orbeşte adv. fatigue / . p a t e r n e l . numai adv. parizian adj.s. [pi. pătrunjel s. partid s.pi. -euse numi vb. parcouru. objet m. -e pardesiu ». partizan s. pădure ». . paquet m. aveuglé. operă ». patrie / . habitude / . fois / . oraş s. poire / . pâle palton s. occupant m. persil m. pasăre s. părea vb. oeil. homme m. parisien. noter nou adj. . bois m. -elle nu adv. os m. occuper ocupant s. omenire s. soulier m. omagiu ». patrie s. pardessus m. lit m. obiectiv adj. os s. parents m. sembler părinţi ». page / . nombre m. nota vb. pénétration / . obiect s. terre / . hommage m. naguère oferi vb. oiseau m. t o u t . orangeade / . forêt / .pi.

profund 1. punir II pentru prep. chat m. pod (la case) s. pivniţă s. pleuvoir I I I plăcere s. regarder prînz s. piesă s. povesti vb. grille / . p é n é t r a n t . plan s.«. -e pătrunzător adj. perie s. p r i x m. prea adv. promettre I I I promovat adj. profond. magasin m. -e persoană s. recevoir 111 primitor adj. p l a n t a t i o n / . adv. prononcer 559 . production / . préférer pregăti vb. poumon m. plimba vb. passer piaţă s. posibil adj. popor s. prăjină s. praz A". . grillé. poussière /. marché m. produire I I I producţie s. adj. gâteau m. politique / . permanent adv. portret s. départ m. -e s. pină conj. p r o m u . plin adj'. petrece vb. toucher m.1. planter plantaţie s. à travers principal adj. presse / . presă s. pom s. promenade / . politique politică s.adj. arbre m. poireau m. -e. -e principiu s. plafond m. profondément proiecta vb. periferie*. . perche / . populaire portofel s. p a r t o u t prevedea vb. prescrie vb. pîine s. poésie / . -e prieteneşte adv. parce que pericol s. peindre III pierde vb. -e plînge vb. pièce / . plăcut adj. principe m. popular adj. persévérant. poftă 2 (de mîncare) s. promite vb. premier. perdre I I I . personne / . polonez s. m a n q u e r pierdere s. jusque plafon s. p a r . pèche / . périphérie / . polonais. probabil l. trop prefera vb. primăvară s. 2. histoire /. agréable pleca vb. p o r t r a i t m. prăjit adj. présenter prieten s. p r o b a b l e . plein. place / . permettre III perseverent adj. déjeuner m. cave /. printre prep. pleurer. pretutindeni adv. a p p é t i t m. -e prăjitură s. poezie s. prescrire III preţ s. -e pronunţa vb. première / . p a r t i r . profesor . portefeuille m. professeur m. 2. adv. pénétré. planta vb. piéton m. plaisir m. -e adj. prévoir I I I prezenta vb. -e prin prep. piersică s. procurer produpe vb. pieton s. amicalement prietenie s. -e povestire s. prolétaire m. pisică s. plăcea vb. faubourg m. pour pentru că conj. piramidă s. pyjama m. peuple m. şi adj. aimer plâinîn s. danger m. poftă 1 s. possible poştal adj. a m i . raconter practica vb. . sans cesse permite vb. politic adj. brosse / . prim num. Polonais. promener plimbare s. grenier m. p r i n c i p a l . envie / . pipăit s. amitié / . procura vb. poète m. préparer premieră s. p r a t i q u e r praf s. projeter proletar s. -ère primi vb. perte / . sur pedepsi vb. plaindre I I I poartă s. bau lieue / . problème m. . poet s. ploua vb.pătruns adj. accueillant.s-. -e pe prep. à t r a v e r s privi vb. probablement problemă s. I I I plecare . p r i n t e m p s m. prăvălie . pyramide / . plan m.. conte m. postal. pain m. pijama s. picta vb. şi prep.

réparer reparaţie s. R o u m a i n . prononcé. retentir II rău 1 adj. 2. p r o s a t e u r m e prudent 1. pupitre m. răbdare s. réglementation /. réaliser realizare s. republică s. revedea vb. -e rău 2 adv. réussir I I reuşită . russe adj. remarquer remarcabil adj. -e romîn 2 . remarca vb. adv. réduire III reflecta vb. repede adv. blessure /. renouveler relaţie .s. peu R rachetă s. guerre /. soulever rinichi s. adv. relation /. rédactionnel. -e roman 2 s. prosop s. realiza vb. récolte /.-elle reduce vb. république / . public m. m e t t r e I I I . régulièrement regulă s.s*.. fusée /. robe / . t o m a t e / . risca vb. r a v i r II răsfoi vb.9. patience /. patiemment răcori vb. réalisation / . rivière / . roşu adj. -e receptor s. 2 . froid. essuie-main m. -le rus s. rédaction f. porter putea vb. 2. r e m a r q u a b l e renaşte vb. récepteur. réparation / . adv. renaître III repara vh. retenir I I I reuni la se1 vb. prier rumen adj. realitate . adj. réciproque. provoquer prozator s. rece adj. revoir III revoluţie s. vite reportaj s. r o u m a i n . restaurant s. rester. reţine vb. răbdător 1. -e prostie . branche / . 2. serviette /. reprezenta vb. mauvais. rustic adj. représentant m. p r u d e n t . rouge ruga vb.s. provoca vh. rochie s. reciproc 1. adj. proposition / . rein m. reglementare s. représenter reprezentant s. rezista vb. réussite / . rîu s. proposer propunere s. romain. m a u v a i s . -e roşie s. roman 1 adj. réconnaître I I I redacţie s. rană s. for­ tement puţin adv. -e. bêtise / . şi adj.. résister rezolva vb.s'. vermeil. rire III rînd . adv. règle / . regularitate (cu) loc. réalité j . rustique 560 . fraîche ranime vb. romîncă s. réflecteur m. p a t i e n t . ramură s. reportage m. tour m. prune / . répondre III răsuna vb. plaie / . redacţional adj. roman m. pune vb. -e rostit adj. révolution / . risquer rîde vb. prost adj. fort. -e. romîn 1 adj. se réunir II reuşi vb. adv prudemment prună s. r e s t a u r a n t m. résoudre I I I ridica vb.propune vh. Russe s.. écouteur m. feuilleter răspunde vb. adj. purta vh. pouvoir I I I puternic 1. reînnoi vb. refléter reflector s. public s. demeurer răpi vb. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. recunoaşte vb. adj. frais. mal război s. rafraîchir II răcoros adj. réciproquement recoltă s.

écrivain m. soi singur adj. seul. cendrier m. sportif. sticlă 2 (de apâ) s. şi adj. -e. enlever scrib s. s a i n t . lettre /. étranger. sobă s. stat s. étranger m. savant s. -e 36 siluetă s. sine pron. échapper scenă s. social. sarcină s. sauver sanie s. sardele s. sfînt adj. syndicat m. serios adj. q u a r t m. étoffe / . serviette / . -e sport s. -e socialist adj. stradă s. femme. écrire I I I scriitor s. sfat s. s u i c i d e m. stinge vb. estomac m. scula vb. sénat m. -e sinucidere s. maître m. saut m. simplu adj. sûr. sat s. sticlă 1 s. excuse /. sare s. strica (a se) vb. scrisoare s. scrumieră s. singe s. scaun s.s gabie s. secol s. bouteille f. serbare s. dire I I I stadion s. scrie vb. scrimă s. se glisser I. laver spălătoreasă s. -e scuză s. străin s. să conj. septembrie s. pi. lever stofă s. spera vb. străluci vb. sérieux. sclav s. stylo m. épouse / . sportiv s. social adj. carafe / . . socialiste solid adj. savant m. schimba vb. sărbătoare s. sală s. cher. sfert s. fête / . septembre m. état m. scène /. augmentation /. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. salle /. -ve spre prep. special adj. conseiller sferă s. Spartiate m. que. -e sindicat s. spectacle m. servir I I I serviciu s. scăpa vb. (s')écouler scurt adj. stomac s. samedi m. seară s. salade /. blanchisseuse f. semaine /. şi adj. simbătă s. -euse servi vb. -ère scurge (a se) vb. spécial. sistem s. sentir I I I sindical adj. maigrir II soare s. changer schimbare s. traîneau ni. esclave m. E t a t m. sărbători vb. stade m. sacré. stare s. salaire salată s. semn s. sang m. simple simţi vb. verre m. -e sigur adj. soir m. casser spartan s. conseil m. village m. siècle m. spăla vb. -ère străinătate s. sécurité / . sporit adj. poêle m. sovietic adj. -e spectacol s. slăbi vb. changement m. arriver soţie s. scoate vb. signe m. vers spune vb. sphère / . scribe m. chaise / .. lever scump adj. court. tâche / . stăpîn s. station /. sel m. soleil m. accru. briller strălucit adv. senat s. soviétique sparge vb. espérer splendid adj. sport m. salva vb. sardines / . éteindre I I I stîrni vb. sabre m . sortir I I I . de săptămînă s. sfătui vb. rue /. se gâter 561 . domestique m. securitate s. système m. fêter săritură s. servietă s. solide sosi vb. salariu s. service m. stilou s. staţie o. schi s. tête / . servitor s. splendide sporire s. syndical. silhouette / . escrime / . ski m.

tînăr adj. tentativă s. passant m. terrasse / . suggestif. terme m. -e superior adj. raisin m. tourneur m. sugera vb. j a v e l o t m. jeune tîrziu adv. devoir I I I . -e. -e succes s. teren s. savoir I I I ştiinţă s. strungar . papa m. tennis m. t e n t a t i v e f. scientifique T tablou s. aussi şofer s. trezi_ vb. monter suliţă s. base /. et. t r a d u i t . t r a i n m. craindre I I I . tir m. triompher troleibuz s. şi conj. suggestion / . télégramme m. terrain m. vivre I I I trebui vb. a da telefon vb. hanche /. toutefois tovarăş s. t e n t a t i o n / . tu pron. technicien m. (en) h a u t şterge (a o) vb. (femme) tourneur student s. -e strugure s. succès m. p o u r t a n t . subi. terminer. sumă s. télé­ phoner telegramă s. vie f. termen s. transformer tratament s.-e tipografie s. toujours totodată adv. passer tren s. t r a i t e m e n t m. téléphone m. -e Ş şah s. traduce vb. -ve $ui vb. tăgăduire s. tractor s. tipări vb. texte m. t r a d u c t i o n / . sugestiv adj. . toarce vb. finir II text s. t o i ' 562 . telefon s. réveiller trimite vb. filer şti vb. supérieur. trăda vb. tenis s. filer ton s. -e supraveghea vb. négation f. tracteur m. entier. -e trai s. ton m. étudier studiu s. timp s. telefona.strîns adj. tărîm s.pi. souterrain. tată s. terasă s. tout. teamă s. -ère totdeauna adv. traduire I I I traducere s. transforma vb. peur /. tennis m. trainic adj. terrain m. suferi vb. tentaţie s. souffrir I I I . tehnician s. durable tramvai s. toamnă s. ştiinţific adj. tir s. t u . tenis s. fâché. somme / . é t u d i a n t m. camarade m. tot adj. imprimer tipărit adj. donner un coup de téléphone (de fil) . strungăriţă s. surprise /. sub prep. termina vb. studia vb. théâtre m. sus adv. en même t e m p s totuşi conj. serré. chauffeur m. imprimé. temps m. teatru s. şervet s.s. sous subteran adj. falloir I I I trecător s. t r a m w a y m.sufragerie s. père. avoir peur temelie s. imprimerie / . envoyer triumfa vb. supărat adj. automne m. échecs m. étude /. subir I I suferit adj. teme (a se) vb. trece vb. surveiller surpriză s. science / . t r a h i r I I trăi vb. serviette / . tard toaletă s. tradus adj. şold s. tableau m. trolleybus m. suggérer sugestie s. salle à manger / . toilette /.

s1. vapor s. mur m. vive violetă s. U ucide vb. jour m. vendredi m. âge m. veni vb. vitesse /. contrée /. vinătă s. vioară s.. vain.à la cam ţăran s. épaule / . éternellement viaţă s. zice vb. anéantissement m. visite / . şi adj. vicisitudine s. vert. ţărănime s. zări ^6. guérir II vineri s. véhicule in. -e vçsnie adv. mouiller unchi s. outil m.9. tenir I I I . stupéfait. humide umezi vb. vouloir I I I vreme s. arrivée / . veillée / . ţelină s. vină s. venir 111 venire s. parler vrea vb. porte / . gne ţigară s. voir I I I veghe s. chou m. vacances /. union / . écraser viitor adj. universal adj. paysan m. violon m. uniune s. vorbă s. veine / . journal ni. dire I I I zid s. vîrstă . bateau m. vent m. 563 . volume m. veau m. -euse Z zadarnic adj. -ère um&r . quelquefois unii pron. viţel s. unde adv. pays m. mot m.. -le universitate s.. vacanţa s. urî vb. -e zădărnicire ». brave viteză . vînt s. vers m. uşor adj. viguros adj. gai. vigoureux. vase m. verbe m. tuer uimit adj. varză s. navire m. vif. vehicul s. surpris. vue /. journée / . outillage m. pays m. /)/.seama tenir compte ţinut s. valoare s. umed adj. région / . regarder ultim adj. dernier. vicissitude f. vitrine / .. parole /. volum s. victoire / .«. usine / . văr. cousin. -c vedea vb.. uzină s. . a — . union / . oncle m. prochain. viteaz arlj. victorie s. visiter vizită s. zi s. suivre I I I uşă s. oublier uita 2 (a se) vb. vioi adj. cigarette / .ţară ». vivement vizita vb. temps ni. où unealtă s. valeur / . aubergine / . la •*. voisin. -e vers s. vertèbre /.. apercevoir III zdrobi vb. vitrină s. universel. vas s. -e uita 1 vb. ţine vb. -e. vie /. vorbi vb. vecin s. uneori adv. violette / . -e văz s. vară s. céleri m. certains unire s. ziar s. verb ». faciliter utilaj s. été m. vesel adj. viu adv. paysannerie / . parfois. verde adj. vin ni. vindeca vb. facile uşura vb. vară s. haïr II urma vb. université / . vertebră s. -e vin s.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

les chiens. Vous êtes amis. II le lit. Le livre est sur la table. PARAGRAFUL I. livre. III. II. Nous sommes dans la rue. Voilà une chaise. Où est la lampe? La lampe est sur la table. La blouse est rouge. Où est le chien? Le chien est dans la cour. des crayons. un j a r d i n . Les enfants sont dans le jardin. les magasins. un stylo. des chats. l'armoire. Un. II. lampe. Fermez la fenêtre. un fauteuil. table. Voici une fenêtre. III des lits. des livres. La serviette est bleue. Je ferme la fenêtre. Voici une lampe. une c h a m b r e .PARTEA I PARAGRAFUL I. rondes. des p o r t r a i t s . les enfants. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. J ' o u v r e la porte. une l a m p e . Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . IV Elle est petite. PARAGRAFUL I. Les livres sont sur la table. u n crayon. Le veston est court. III. Voilà un p o r t r a i t . Ouvrez la porte. fenêtre. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. La jupe est courte. g r a n d e . I une porte. Un. les fauteuils. u n a r b r e . PARAGRAFUL II. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . Un. les chaises. le chat. Le livre est bleu. chaise. Une. grises. Les livres sont dans la bibliothèque. Voici une porte et une fenêtre. b l e u s . le chien. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. la fenêtre. une chaise. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. une t a b l e . larges. Ils sont amis. P e t i t e . Une. l ' h o m m e . J e suis grand. II. un livre. 567 . Une. III'.

Voici des boutons. î n odaie sînt trei p a t u r i . Voici des é t u d i a n t s . Nous comptons les arbres. l ' é l è v e . Us (elles) aiment les fleurs. î n bibliotecă se află zece cărţi. PARAGRAFUL I. Vous regardez les papillons. Elle a une gomme. Eu am cinci creioane. la f e m m e . III. Voici des ouvriers. Tu ai şapte bluze. Oui. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Le crayon est sur le livre. Ils v o n t au t h é â t r e .PARAGRAFUL II. Nicolas aime beaucoup les pommes. Michel regarde un p o r t r a i t . Les passants admirent les magasins. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. J ' a i m e le raisin. le livre est sur le bureau. IV. d i x . J e a n et Georges comptent les maisons. treize. VI Voi sînteţi opt copii. dix. In grădină se află zece oameni. Elle a une serviette noire. III. î n curte sînt şase pomi. quinze. seize. La maison a dix étages. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Les garçons regardent les autos. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. six. III. Iată cinci ţigări. Le vase est sur la table. V une é t u d i a n t e . Il y a huit cigarettes dans le paquet. J e compte de dix à vingt. Le chat est sous la table. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II.h u i t . Tu aimes les poires. PARAGRAFUL II. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . les filles. v i n g t . Iată o cutie de chibrituri. Voici un cendrier. douze. h u i t . Nous avons quatre stylos. dix-sept. dix-neuf. I m o b i l u l are nouă etaje. deux.

cet. cette. cet. IV. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Il est ouvrier. La m a i n a cinq doigts. PARAGRAFUL II. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Ces magasins sont grands. Vrem să l u p t ă m pentru pace. cet. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. I m i place să muncesc. X cette. IV. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Il y a sept fenêtres. N ' a s . La guerre d é t r u i t les villes et les villages. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Dans ce magasin on trouve des robes. C'est un jeune ouvrier. HI. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. des cravates et des jouets. C'est une armoire. cet. Tu n'aimes pas les fruits. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Ei doresc să dejuneze. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. cet. ce. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. PARAGRAFUL II. cette. Dans l'assiette il y a neuf pommes. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. C'est u n magasin universel. ces. Georges n ' a i m e pas les fleurs. ce. Marie a une serviette verte. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Vă place să v o r b i ţ i . mais j ' a i m e aussi !es pommes. 569 . des chemises. Ferestrele camerei sînt m a r i . XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Ce garçon a dix-huit ans.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. IV. j ' a i m e le raisin. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . PARAGRAFUL I. ce. Ea preferă să privească gravurile. Petre dă o pară Margaretei. Ils sont p a y s a n s .III. cette. Il y a six fleurs. Le chat est sur la chaise.

IV. celle-ci est rouge. Aimez-vous les bleues. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. des t h é â t r e s . Voilà deux enfants. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. celui-là est bleu. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . celui de Basile est professeur. rien. Noi sîntem acasă. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. Le j a r d i n de l'usine est vert. Les fruits des arbres sont encore verts. Ceux-ci sont Michel et Pierre. m a d a m e . La robe d ' u n e fillette est p e t i t e .II. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. Tu eşti funcţionar. blanches. Nous l u t t o n s pour la p a i x . IV. ea este artistă. bien. des cinémas et des stades modernes. Voici deux p o m m e s . Danielle est l'amie d ' H é l è n e . Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . blancs. À Bucarest il y a des musées intéressants. ceux-là sont J e a n et P a u l . ei sînt la cinematograf. je regarde les vitrines. noirs. Voici deux papil­ lons. Basile donne une pomme à Antoine. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. XII —Bonjour. Les fruits de ces arbres sont rouges. m a d a m e . Il parle a u x touristes. — A u revoir. 570 . cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . La fille du voisin a sept ans. grandes. j e u n e . Il donne un jouet à l'enfant. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. monsieur. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. — Mes hommages. Cine admiră acest film? Voi. Celles-ci sont Marie et Hélène. comment allez-vous? — Merci. Il donne un mouchoir à Nicolas. Le frère de Marie est ouvrier. V. celui qui a des souliers noirs est mon frère. m a d a m e Leblanc. celle-là est verte. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. de m ê m e . Nous ne guerre. J e montre a u x garçons la carte du pays. j a u n e s . Les souliers de Basile sont noirs. bleues. PARAGRAFUL I. roumaines. La couleur des raisins est verte ou noire. celui-ci est j a u n e . HI. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . a sept lettres. el este tehnician. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier.

son. Un. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. été. Coloniaux. Egaux. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Des. Des. des. Ma soeur est sténodactylo. La. V. La. trouvé. des. N a t i o n a u x . 11 a travaillé dans une usine d'avions. allant fini. a y a n t allé. Gâteaux. é t a n t eu. Bijoux. achetant s u r g i . 571 . 1 III. Nous avons visité nos parents. Nouveaux. travaillant acheté. V i t a u x . L a . Une. acceptant LECŢIA I. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. Le. finissant dormi. Tu as eu IV. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. Ils ont travaillé dans une fabrique. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. Ton. L e . Tes frères passent. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Des. L e s . progressistes. Exceptionnelles. surgissant accepté. Leurs livres sont instructifs. Des. Des . Mon amie a été ouvrier. mon. Cette année il va à la mer.PARTEA A II-a LECŢIA II. une. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. mille. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Oncle. P a u l contré Georges et Irène. Mon père est ingénieur. Des. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. Gérard est. Nous avons chanté cette dix pommes. III. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. La mère d ' A l a i n est chimiste. Uni'. Je compte mes cigarettes. é t u d i a n t e . Chevaux. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. mangé. fini. leurs vacances à la montagne. Festivals Mondiaux. Joujoux. mon. D e s . célibataire. Un. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. Sa famille est assez nombreuse. dormant travaillé. Des. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé.

trente-huit. aimons. J'ai lu cinquante-neuf pages. soixante et onze. Il est encore jeune. Ce vieillard a dépassé soixante ans. soixante-dix. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. Il a quarante-deux ans. ^ o n S r a n d-pére est vieux. IV. quatre-vingt-quatorze. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. aime. dix-neuf cent soixante-dix. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. treize cent vingt. beaux. cent quatre-vingts. cinquantetrois. choisissez. III. Dormons bien. J'ai travaillé. douze cent soixante et onze. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. les bras. instaurant blanchi. IV. choisissons. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. nous avons soigné j'ai grandi. V. tirons. soixante-dix-huit. a 4-a Soixante et un. quatre-vingt-un. quatre-vingt-quatre. LECŢIA II. amicaux. abolissant vingt-cinq. trente. Ma cousine a vingt-deux ans. nous avons travaillé j ' a i soigné. tirez. deux cent un. cent deux. Restez demain à la maison. Ce livre a vingt-cinq chapitres. nous avons grandi ramassé . ramassant inspecté. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. glorieux. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères.LECŢIA I. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. les cous. soixante-quatorze. V. les bateaux. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. les cheveux. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. blanchissant aboli. La maison a quatorze fenêtres. Choisis une cravate rouge. les genoux. tire. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. il a quatre-vingt-un ans. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. 572 . vingt-neuf. choisis. quatre-vingtonze. quarante-neuf. Regarde ce portrait. dix-neuf cent quatre-vingts. Mon père a cinquante et un ans. cent onze. aimez. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. sept cents. dix-huit cent quarante. inspectant instauré . II. cinquante-sept.

soixantième. elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. Cinquième. D é t a i l s . une omoplate. minéraux. des os. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e .c i n q u i è m e . J ' a t t e n d r a i . IV. soixante-douzième. Il p r e n d r a . a 5-a Nous serons. Y v o n n e est b l o n d e . je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. Aïeux.LECŢIA I. Il guérit les blessures de ses a m i s . Elle finira. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . du goût et du toucher. T r e n t e . Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. Coraux. Il étudiera les organes de la v u e . v i n g t q u a t r i è m e . 573 . V i n g t et u n i è m e . a n i m a u x . Elle choisira. des veines. Y e u x . du rein et du cœur. Ils m a n g e r o n t . II. des poumons. des muscles. Ils p r e n d r o n t . Tu r e p o n d r a s . Tu seras. E m a u x et Camées. V. Aïeuls. m. Ils danseront. Premier. S e p t i è m e . Vous visiterez. Il aime déjà soigner les m a l a des. La première. de l ' o d o r a t . de l'ouïe. un crâne et des os. végétaux. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Il sera médecin. Il pensera. d e l ' e s t o m a c . A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Vous r e g r e t t e r e z .

Dansaient. IV. Il n ' a pas écrit cette lettre. Mes. finissons le l i v r e . Vers. Des paysannes roumaines. De. a 8-« La chambre de Jacques est claire. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. La maison n'est pas grande. À. la cuisine et und é b a r r a s . N o t r e . Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. portez une valise J e finis le l i v r e . V. LECŢIA II. les tiens. Yves n ' a pas rencontré Mireille. De. É t a i s . Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. La sienne. V. II. Pour. Dans. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. un grenier et une cave. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . nous portons une valise J e porterai une valise . Les enfants avaient besoin de trois chambres. À . un fauteuil. finissez le livre LECŢIA I. portons une valise . Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Avait. La mienne a trois fenêtres. III. un bureau. Vezi compendiul de gramatică. Dîniez. Les petites chattes. deux 574 t . le sien. Une ouvrière française. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. Sous. à l'étage. IV. Tu n'as pas vu ce film. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . D i s c u t a i e n t . une armoire et. deux chambres à coucher. H a b i t a i e n t . P r o m e n a i t . une t a b l e .III. la chambre de Jacques. nous avons porté une valise Porte "une valise . une salle de bains. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. il y a deux t a b l e a u x . s'amusaient. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . T o n . La maison a une belle terrasse. Une bonne épouse. Dans sa chambre il y a un lit. Lucien n ' a pas été mon a m i . deux balcons. Par. A t t e n d a i s . un couloir. J e porte une valise. Tu n'es pas m a l a d e . Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. la vôtre. la salle à manger. trois chaises. La fenêtre n'est pas trop large.

J ' a l l a i s . Allons. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. des boutons. C o q u e t t e m e n t . Sa chambre est grande et b e l l e . J e suis allé. j e . Je vous félicite. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . Aucun. Accidentellem e n t . de p y j a m a s . Jean te montre sa m a i son. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. H é r o ï q u e m e n t . vous. Personne. J ' . 575 . Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. des ciseaux et du fil à coudre. Alain a besoin de bas. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). LECŢIA I.p u p i t r e s . La mère d'Alain est inquiète. N i . 1'. J a m a i s . Elle lui donne un livre. ment. Hugo. Sa mère est une bonne couturière. Ils vont. III. eux. de chemi­ ses. rouges. III. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. lui. Le film a été intéressant. Nous irons. C'est moi qui aime les poésies de V. Ce sont les poésies de V. Curieusement. Gracieusement. IV. C'est mon oncle qui est là. V o u s . m ' . A l l a n t . mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. IV. deux chaises. Il va à la fabrique à bicyclette. Tu. E u x . C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. Rien. C'est moi qui remarque cette actrice. Plus. de mouchoirs. Va. Nous sommes allés. J a c q u e l i n e aime les robes simples. Légalement. toi et ton a m i . Toi. L e n t e m e n t . Pas. V. 11 est en retard. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. bleues. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . Familière- P a s . V o u s : vous. N o u s . V. deux jupes. un pardessus. ni. III. de fleurs ou de colliers. F e r m e m e n t . quelques blouses. Hier j ' a i été chez le coiffeur. Sévèrement. Demain j ' i r a i chez le dentiste. Dis-lui de partir. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. j a u n e s . J e lui parle de toi. Vous. allé. Moi. Claire se souvient de vous. lui. Nous. J ' i r a i . I l . N é g a t i v e m e n t . ils. Alain ne trouve plus son béret. je te le raconterai demain. R a p i d e m e n t . Joyeusement. u n m a n t e a u . Sa chambre est sens dessus dessous. la tienne est petite. J a m a i s . L a . Hugo que j ' a i m e . a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. LECŢIA II. eux. Parle-lui de notre enfance. Jacqueline lui donne des aiguilles. Alain n ' a pas besoin de paletot. Elle a quelques robes élégantes. une petite bibliothèque. ("est là q u ' e s t mon oncle. I n d i g n e m e n t .

On a servi des mets savoureux