SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. ţ. pe care le dăm aici. în afară de literele alfabetului francez. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. vor servi ca norme de orientare generală. In comparaţie cu limba romînă. V. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. Acolo unde a fost posibil. trema). şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . ş. utilizează şi unele simboluri speciale. î. pe lîngă literele alfabetului latin. mai departe). s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. 13 1 a . S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. şi grupuri de vocale sau de con­ soane.NOŢIUNI DE FONETICĂ. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor.

t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . e mut care: a) nu se rosteşte.z.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. 14 . Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. de obicei.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie.

P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. /. d. u r m î n d după o vocală. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. l.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. k. hot. Se transcrie p r i n t r . El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. a. (v. o. n2.vocalelor a. mai d e p a r t e ) . 15 . m1.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). o nazalizează pe aceasta.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. p. r 3 . iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. Acest sunet se transcrie p r i n t r . buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. în general cînd este u r m a t de două consoane. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . i. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane.

de obicei. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. de obicei. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. i. mai departe). ca un t romînesc (se transcrie prin t).— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. în general. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. o. şi p.

î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . h mut. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . h aspirat. î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă .o s i n g u r ă literă.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six.

sunetele ce. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. ace­ laşi s u n e t . sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . în scris. a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. oeu.i în romîneşte (ex.G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . n'iel = m i e l ) . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . inexistent în limba r o m î n ă . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. ue redau t o a t e . oe.

cu deosebirea că este închis. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . om. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. un. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . aim. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. am. sunete inexistente în limba r o m î n ă . L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. on etc. im. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. g r u p u r i l e d e vocale eu. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . ain. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. in. em. în general. im. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. en. r e d a t e în scris p r i n t r . e deschis [s]. en. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. em. ain. nu reproduc. yn. en. Vocale nazale Vocalele nazale. ein. Combinaţiile de litere an. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus.

In scris se redă prin i. Se transcrie prin [/]. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. citindu-se il: [mii] (o mie). cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. arai [ami] (prieten). bonbon [bôbô] (bomboană).vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. son [s3] (sunet). ennemi [enmi] (duş­ man). ill ( -j. fin [ve] (vin). lundi [lôadi] (luni). Cînd sînt. viile [vil] (oraş) etc. ii. 20 . oi. cu unele excepţii. y. de consoana d u b l a t ă m sau n. inerte [inert] (inert).în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). cu care formează împreună un diftong). Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. oe etc. grupul ill nu are valoarea lui yod. Semivocala w este redată în scris prin ou. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). enfant [ălă] (copil) etc. 1. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. u r m a t e de o vocală sau. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3.

în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. Astfel.De asemenea. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . Accentele au uneori rol fonetic. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . Accente In limba franceză 1. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. rolul lor fiind p u r etimologic. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . alteori au rol pur ortografic. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e .

) Accentul se păstrează însă. i. o. în primul rînd. efficace [efikas] (eficace). Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. th. 2. In al doilea rînd. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). cu limba romînă poate fi. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ].s). téléphone [telefon] (telefon). o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. Accentul se m e n ţ i n e .Observaţie. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. etc. rol etimologic. déjà. grafic. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. régner [rene] (a domni). gn: déchet [de/e] (deşeu). de asemenea. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. In astfel de cazuri. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . Observaţie. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. 2 1 22 . ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). exact1 [egzakt] (exact. 3. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. deşi este. înaintea grupurilor eh. uneori. compararea. la rubrica Observaţie. ph. e. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. éclairer [eklere] (a lumina). castel — château [/ato]. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . {à. De exemplu: gust — goût [gu] . Accentul cir­ cumflex are. are în limba franceză un rol cu totul diferit. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). baston — bâton [bată] . dessin [desë] (desen).

e. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. de obicei. sûr [syr] (sigur). Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). care se aşază deasupra vocalelor e. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . respectiv. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . accentul circumflex indică. Pe lîngă rolul fonetic. côte [kot] (coastă). se pot elida vocalele a. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei.— aşezat deasupra vocalei e dă. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . unui a închis şi. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). valoarea pôle [pol] pol Observaţie. în gene­ ral.

homme2. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. Spre deosebire de limba r o m î n ă . fiind m u t . Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. faţă de celelalte. m a i a p ă s a t . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . 1 .u n c u v î n t . în c u v î n t u l petit. cuvintele nu se folosesc izolat. în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. Şi c u m . în general. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în cursul l e g ă t u r i i . Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. De e x e m p l u . căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . % • .I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate.

l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). — în general. Există unele legături interzise.cons. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . e + 2 cons. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens.

z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J.eons. (r. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.

ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. i t i -f. i. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . u se + e.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s.(intervocalic) c + e. o. y ç + a.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. cinéma [fas.

PARTEA ! .

.

T\ une table Voilà une table. 31 . une chaise C'est une chaise. une fenêtre Voici une fenêtre. une porte Voici une porte.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre.

. une lampe C'est une lampe. un portrait Voilà un portrait. un crayon Voilà un cravon.Voilà une chaise et une table. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un livre Voici un livre. Voici un livre sur une table. un stylo Voici un stylo.

. 1 ' s . P a r t e a i n t r o • ductivă). Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. se referă. . Genul n e u t r u nu e x i s t ă . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. bine d e t e r m i n a t .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . i . . une lampe vn lap o lampa v . r .. u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . . une chambre lyn Sabrl o camera . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. une chambre (feminin). S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. " rJ. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . fille—grupul UI redă s u n e t u l yod.. în general. . lampe. » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. . r . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. . . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. Feminin une [yn] une porte [yn port].-..

Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. I I . Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. o masă. Iată o lampă. o cameră. o lampă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. un scaun.Observaţie. Iată un portret. Iată un scaun. Iată o lampă pe o masă. o carte. un creion. . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un stilou. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. Iată o uşă şi o fereastră.

§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. 35 . J'ouvre l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. Fermez l'armoire. C'est l'armoire. c'est„une armoire. 3* Je ferme l'armoire. Ouvrez l'armoire.

Voici un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. C'est^un chat. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. 36 Voilà un chien. .

Voici un homme.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

où—grupul ou se citeşte u. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r .) [larbr] p o m u l . ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. sous. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v.? (Est-ce. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. ouvrez. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă .... la chambre [ l a ^ / â b r ] . ouvres. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă .. ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie.

Qu'est-ce que c'est? .d e t e r m i n a n t (pe masa mea. II. I I I . Deschideţi uşa. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . . cîinele. E u des­ chid uşa. u n fotoliu. fereastra. pisica. Eu închid fereastra. o m u l . de o b i c e i . în l i m b a franceză. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . închideţi fereastra. un p o m . d u l a p u l . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. Unde este pisica? Pisica este în grădină. o grădină. în dulapul mare).

40 Voici 'des maisons. Le livre est sur la table.. Les livres sont dans la bibliothèque. nnrn amu Voici une maison. L'homme et la femme sont dans la chambre. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . y . Voici un„homme et une femme.III Voici un livre. Voici des livres.

Voici d e s w h o m m e s et des femmes. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .copilul 41 . !. ». Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.)[làfô].

le fau­ teuil. un chat. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i ... l'enfant.. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează.. bibliothèque . înlocuiţi punctele cu articolul C'est. la chaise... Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit.armoire C'est.. la p l u r a l .PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. le magasin. stylo C'est. le chien. un portrait... garçon C'est. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. un livre. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". .. de obi­ cei. lit nehotărît corespunzător: C'est. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. maison C'est.. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. un crayon. II.

vous^êtes petits. La fillette est petite.§ IV Le garçon est petit. Le livre est rouge. Le pantalon La jupe est court. La jaquette est large. Le veston est large. Le mouchoir est bleu. est courte. Je suis grand. La serviette est rouge. Le béret est rond. La blouse est bleue. Elles sont w amies. Oui. Ils sont_amis. La montre est ronde. Nous sommes petits. 43 .

) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. sacoul large |larg I larg. -e [pti.VOCABULAR grand._3. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . î n limba franceză.) [il] elles (/.) [il] elle (/.bluz] bluza bleu.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. -e [bl#j albastru. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. grad] mare petit.serviet] servieta rouge [rug] roşu. -e [grâ. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. kurt] scurt. -e [ami] prieten. -e [leur. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -e [ro. Partea introductivă). bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). orice verb se conjugă numele personal subiect. -à le veston [la^vssto] vestonul.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. râd] r o t u n d . -ă la jupe [la. -ă le béret [la^bere] basca rond. ptit] mic.

45 . Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . grand. Ei sînt prieteni. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. I I . Pluralul adjectivelor se formează. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Bluza este roşie.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. 1. montre. lampe.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Les fauteuils sont (bleu). d a n s . rond. enfant. Observaţie. E u sînt mare. Servieta este albastră. Cărţile sînt pe masă. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. ils sont. Les chaises sont (gris). Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Vestonul este scurt. Cartea este albastră. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. ca şi la substantive. III. Voi sînteţi prieteni. Les rues sont (large). jardin. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). Noi sîntem pe stradă. bleus •— lieues etc. de obicei. chambre. Fusta este scurtă.

au théâtre ou au cinéma. Les w autos circulent à grande vitesse.§ v Voici un boulevard de Bucarest. Des garçons et des filles traversent la rue.entrent dans^un cinéma. Ils regardent les objets. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets.des_employés. Les passants admirent les vitrines. ICINLMA 46 . Des w ouvriers. Ils^. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison.

de l a . f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. pronunţă regardent. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. în aceste traversent. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. (feminin).) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u .VOCABULAR de [do] din. ) [Ielev] elevul. /. E l e formează. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . două genuri. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. în general. cuvinte. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e .

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

IV. G D. de D. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. A. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. Le guide parle aux touristes. la G. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. une.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. à -f. la N. à Â . aux (à -f. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. A. D. G. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni).b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. G. A. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. 3). les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . r e s p e c t i v .le = au. des: Je montre une photo à nn ami.

EXERCIŢII I. Les usines de Bucarest sont grandes. Nous admirons les statues de la ville. . République. culturel. H . populaire. F a t a vecinului are şapte ani. E u arăt. Basile montre des livres a u x touristes. băieţilor harta ţării. s t a t u e . universel. cine­ matografe şi stadioane moderne. Fratele Marier este muncitor. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. III. Rochia unei fetiţe este mică. Zidurile imobilului sînt albe. La Bucureşti sînt muzee interesante. El vorbeşte turiştilor. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. Citiţi cuvintele următoare. t e a t r e . gravure. Les vitrines du magasin sont splendides. Pierre donne une poire à Marguerite. Grădina uzinei este verde. Durand. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. E l dă o jucărie copilului. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae.

Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. monsieur. comment ça va? -—Merci bien. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s .§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. — Bonjour cher Lefèvre. c'est M. et toi? — De m ê m e . celle-là coûte 18 francs. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . M. merci. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Durand qui désire des m o u c h o i r s . qui admire une v i t r i n e . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. merci. M. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. 72 . c e r t a i n e m e n t . Celle-ci coûte 20 francs. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers.

Comjmlent ^. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . kôtàl] jmulţumit. -e [kâtà. m o n s i e u r .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Durand: Mes_. M. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . m a d a m e . m a d a m e . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. bien s û r . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce.hommages. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . au revoir. Lefèvre: Oui. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. 73 . Abréviations courantes M. -ă. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . d r a g . M. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . Lefècre et M.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n .M. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. M. Celui-ci coûte 4 francs. chère [Jer] scump. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. mademoiselle? La vendeuse: Oui. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) .

acele Singular celui [salqi] cel.a plural. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. La persoanele I şi a I I . il a besoin de mouchoirs. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux.sl. i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. 74 . 4 4 ) . acest lucru i [ aceea. se întîlneşte la unele categorii de pronume. et toi? [mersi^bjs. 1 Genul neutru. celui de Catherine est bleu. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. acel celle [selj cea. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. elle [lqi. care nu există pentru s u b s t a n t i v e .a lui. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. fem. Le mouchoir de Marie est rouge. elles \0. p . si] Observaţie. celle qui coûte 20 francs. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. e w t w a ] Qui est là? Moi. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem.Formele simple mase. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . acei celles [sal] cele.

ce rrrai faceţi?— Bine. între radical şi terminaţie. intercalînd la unele timpuri. -issons. nimic. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. -issent. doamnă. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. -it. dar dumnea­ voastră. mulţumesc. doamnă. gru­ pul iss. doamnă Leblanc. EXERCIŢII I. Verbele din această grupă sînt regulate.Verbele. consoana finală -r se pronunţă. rs .. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie.-isse. -/«. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. la fel. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării.. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. spre deosebire de cele din grupa I.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. frecvent în­ trebuinţate.. domnule. privesc vitrinele. dar. Fiind relativ puţine la număr. — Omagiile mele. Persoana 1 . a Ii-a . — Alegeţi ceva? — Nu.z. în general. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. — La revedere.

chambre. Les (grand) usines. différent. I a t ă două mere: acesta este roşu. m a i n . é t u d i a n t . tu es fonctionnaire. Noi luptăm pentru pace. Des chemises (blanc). paysan. Toi. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. J e a n . Conjugaţi H I . ils sont. costume. universel. IV. pays. Vecinul lui Alexandru este muncitor. cinq. mouchoir. doigt. voisin. Alain. choisir. entrer. acela este verde. tailleur. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. vêtement. EXERCIŢII I . Noi nu dorim războiul. — mur. 76 .' travailler. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Des souliers (jaune). cel al lui Vasile este profesor. eux. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. ils sont au cinéma. m a m a n . elle. Des cravates (bleu). couleur. soie. Vasile dă un măr lui Anton. Un (jeune) ouvrier. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. demander. — magasin. — boîte. II. peuple. bureau. technicien. Fructele acestor copaci sînt roşii. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Dupont. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. comment. V. Antoine. on construit. Henri. ensemble. Conjugaţi I U . — maison. noix. enfant. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. sœur. raisin. acela este albastru. Qui admire ce film? Vous. elle est artiste. passant. souvent. je suis ouvrier. Daniela este prietena Elenei. rien.I I . Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Des boutons (noir). nous sommes à la maison. — déjeuner. il est technicien. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). fillette. Nous. papillon. aceia sînt Ion şi P a u l . fonctionnaire. Aceştia sînt Mihai şi Petre. gravure. client. Iată doi copii. cel care ave pantofi negri este fratele meu. Acestea sînt Maria şi Elena. prune. lutter. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. dans. Traduceţi: Moi. sur. lui. jeune. Arăt studenţilor o carte. — famille.

PARTEA A lia .

.

H u g u e t t e et mes cousins G u y . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. Mon frère cadet. est chim i s t e . Marc. Mon père. et une sœur. Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . est s t é n o d a c t y l o . est w écolier et m a soeur a î n é e . Ma mère. L u c i e n . 79 . Claire. J a c q u e l i n e . P a u l . H e n r i et Claude. Antoine G i r a r d . Hélène G i r a r d . J ' a i d e u x frères. J a c q u e l i n e . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . P a u l et Michel. Micheline.

e | pue] mai vîrstnie. . :^.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . lisant des |]'vres_.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist. <?«. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. flân a n t .Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . D o r m a n t b i e n .) [lekolje] şcolarul a î n é . (ÊÈXjt't$ 80 . n a g e a n t .iiislrurt ils. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier.

Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. în desfăşurare: les années de guerre. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. Spre deosebire de limba romînă. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.

ton. Observaţie. I a t ă a d r e s a m e a . Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. ta. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . participiul are două timpuri: prezent şi trecut. 82 .a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. mele t ă i . tale săi. Ca şi în limba romînă. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Notre maison est grande. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Il passe son congé à la mer. iar al lui être este étant. Leur frère cadet est écolier. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . în locul formelor de feminin ma.a grupa a I l I .Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . noastră votre vostru. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. Ma mère est chimiste. 0 iubesc m u l t pe prietena mea.

.. chimiste excellente. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. IV.. Familia sa este destul de numeroasă. Indicaţi participiul être. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . Cărţile lor sînt instructive. . frères d e . acheter. ouvrières sortent de l'usine. E i se p l i m b ă c î n t î n d . . . . t a n t e d e . 83 . . . cousine de Marie est étudiante. cousin. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . accepter.Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. livres. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. Iii merge anul acesta la m a r e . frère de René est l'ami de . Elle me d o n n e .. . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. père d'Alain est ingénieur.. EXERCICES I.. .. . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei.. . enfants dans le j a r d i n . . J e vois . Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. iar al verbului auxiliar être este été.. . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y).. de mod e t c . avoir. aller. maisons et . el precizează împrejurarea de t i m p . Il passe ses vacances à ... . La verbele din grupa I. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. jardins. Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. Sora mea este stenodactilografă.. Je r e g a r d e . ... finir. ami sont ouvriers. III. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. -u: partir — parti apprendre — appris etc. .. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. . î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . . . el serveşte la formarea timpurilor compuse. ouvriers e t . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II.. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . mer. Marna lui Alain este chimistă. amie e s t .. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être.. -it.. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. surgir. a m i est jeune. travailler. -is. . . .

a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. e s t ^ u n e femme énergique et 84 .2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . h a b i t e n t assez loin de nous. v i e u x . Ils sont. comme d ' h a b i t u d e . M a i n t e n a n t il est^.à la r e t r a i t e . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. Mon grandpère. Ma grandm è r e . J e a n n e Gir a r d . Robert Girard.

Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Il est célibataire. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. cu toate aces­ tea plein. m o n t a t o r l'usine (/.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. -e [plë. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Nous^aimons bien nos grands-parents. proiectul prochain [pro/ë] viitor. On a fait des projets pour dimanche prochain. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. număr cu soţ 85 . Oncle Gérard.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . plsn] plin. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. Oncle Gérard n'est pas marié. qui aime le sport. a duce l'image (/.pourtant pleine de douceur. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. amusants et instructifs pour ses petits-enfants.

El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. deci ca p r o n u n ţ a r e . 86 . naître etc. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. venir.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. precum şi numeroase verbe intranzitive. mourir. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete.). arriver. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. Spre deosebire de limba romînă.

le chacal (şacalul). Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. les carnavals e t c . c a : le bal. C. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. le carnaval. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. le chou (varza). cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. B . gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . . le caillou (pietricica). le festival e t c . Astfel. ) . Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). le joujou (jucărioara). le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . Us cailloux. les joujoux.In acest caz. les choux. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. -eau. les genoux etc. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . adică cu t e r m i n a ţ i a -s.

. . . I V . Nous chantons cette V . . . Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. .. Les hommes doivent être (égal). petits-fils. fabriques.în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Bunica mea a crescut cinci copii. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale.. II. manger.. El a lucrat într-o uzină de avioane.. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. Tu as dix pommes. Cette fillette aime ses (joujou). écolier. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. Je déjeune en famille... Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). jardin.. Irène.. cousines. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux... Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique.. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. Nepoţii îşi iubesc bunicii. trouver. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer.. Elle n'aime pas les (bijou). Unchiul Gérard este celibatar. Bunica lui Alain este o femeie energică. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. finir. Ce sont des livres (nouveau).. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. montagne.. maison.. . Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. I I I .. livres. Il est ouvrier. . nehotărîte: cu articolele . cris.

r^ <*~ a.1 C D O 3 w ~ ci . •3 £ •* * > t» M» -Q -. ci _ .IU « eu a -X.CD o / 3 3 -3 .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . Ci > Ci .5 l-H . -o ep «: -S-aO-cO .S If.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob. . f-. bfl C D i. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.Oi X -. o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . ™ / " \ cy a..T. .13 3.- C D 3 CD -CD OH •C' « . a.5 2 0. w w o r^l .5 • ! S* cr ^5s = « CD I.

Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. On voit que vous faites du sport. deux frères et une sœur. Monsieur Grégoire. Il y a quinze ans. puisque j ' a i . si je ne me trompe. Monsieur Grégoire. Yves Grégoire. — Ah. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. je sens de plus„. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. — Vos parents doivent„être encore jeunes.en plus le besoin d'être entouré de jeunes.ans. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Vous„ avez.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. — Bonjour. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . elle a quarante et un^. jeune homme? — Dix-huit ans. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans.

l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie.) le rajeunissement (s. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . ) la jeunesse (f. -te (adj. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . je suis pressé. -ne [<îsjs] vechi. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.) tinerel. Saluez de ma part votre famille. tineretul (fam.) vieille (s.epoca. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) vieillir (vb. veche b ă t r î n u l .) vieilli. -e (adj. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. tinerică a întineri a se întineri. şi adj. Louis — dix-neuf. -e (adj.) rajeunissant.) t î n ă r . vîrsta 2. m.) le vieillissement (s. -ă tinereţea .) vieux (s.) jeunet. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea .f.) le vieillard (m. f.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. şi adj.) la vieillesse (f. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. m. şi adj. evul: le moyen âge evul mediu.) rajeunir (vb.f. Notre famille est grande. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) se rajeunir (vb. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit.m. VOCABULAIRE l'âge (m. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . ) 1. Maintenant je dois vous quitter.

Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Tatăl meu are 51 de a n i . I I I . 4 1 . E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). cinquante et un. 1. le b a t e a u . le cou. beau. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. cardinale: numerale 25. glorieux. Scrieţi în litere următoarele abolir. I V . E l este încă tînăr. E l are 42 de a n i . Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. a m i c a l . Această carte are 25 de capitole. 53. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. 2. 38. trente et un. le cheveu. î n limba franceză. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 57. Casa are 14 ferestre. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . 29. EXERCICES I . Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. Scrieţi grandir. II. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. 92 .GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . 40 (quarante). blanchir. soigner. 3. 60 (soixante). trente-trois. J'ai 35 ans. instaurer. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. V . le genou. Verişoara mea are 22 de a n i . 3 1 . quante). Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . inspecter. 49. 30. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . quarante et un. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux.

de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . du D a n u b e . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. — O h ! vous m ' i n s u l t e z . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . de l'hisloire. du sport. Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . d e s _ a r t s . — Très b i e n . — 2000 k m . — Bien. premier prix de géographie au lycée.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . Guy. indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. indiquez i aussi celle . des sciences t e c h n i q u e s . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . Michel. 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances.

) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. m a i lung d e c î t . Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. . VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. Moscou — 6 208 000 habitants. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. Moscou et Tokyo. . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. Il est de 1 500 km. ply^. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. . Et „l'examen" continue.. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. Claude. — Si je ne me trompe. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. -ă. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu.-— Cette fois-ci c'est w inexact. Pog':r. — C'est ça. .. Paris. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). Tokyo — plus de 1C 000 000. . plus long que le Rhin. felul agréable [agreabl] p l ă c u t .. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . —• Vous w avez bien répondu. . ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. [ i l „ e dd . .] el este e u . a re­ flecta l'instant (m. le mont Everest a 8 848 m.. — Bucarest —environ 1 300 000.15^ka . . plus long q u e . -e [ekseîà] excelent. un student) l'attention (/. le nombre d'habitants de Bucarest. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . -elle [natyrel] n a t u r a l . grea la.) prietenul. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. agrea­ bil. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 .

plimbarea 2. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. ocolul. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . -ă l'examen (m. . construi. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e ..répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar..ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a .. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i.-. î n v î r t i t u r a .. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful.

Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. cu excepţia lui un. cent. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. vingt. Numeralele cardinale sînt invariabile. După numeralele 80 (quatre-vingts). 1. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2.

Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. I şi a I i . 1. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte.a p l u r a l . Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r .5. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. întrebuinţat ca substantiv ( = milă. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . 2. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . măsură de lungime). Mille. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. u n în­ d e m n . Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). Notă. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . u n sfat. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin.

Această carte are 987 de pagini. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 1840. Maupassant s-a născut în 1850. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. 1271. 1970. 98 . Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . 1980. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. V. 1320. parmi lesquelles Charles Gounod. 201. Staţi mîine acasă. tirer. Volga (La Volga) are 3 688 k m . 74. 71. choisir. 81. 1799. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . el are 81 de a n i . Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. Să dormim bine. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Victorien Sardou. 111. Elle a 306 mètres de haut. 102. 91. 84. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Sena are 776 k m . Alege o cravată roşie. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. IV. 700. 70. III. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. domine toute la ville. "78.EXERCICES I . 94. au Champ-de-Mars. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. Alexandre Dumas. Balzac s-a născut (est né) în 1799.

monuments et places. les jardins verdoyants des Tuileries. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. sans nul doute. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. gracieuse et massive à la fois. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. unique au monde. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. le Sacré-Cœur. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. sur la rive droite. du Luxembourg. la célèbre Tour Eiffel.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. objectif touristique de premier ordre. . le Panthéon. qui coule sous trente ponts. ville coupée en deux parties par la Seine. les poétiques quais de la Seine.

elle a des joues vermeilles.. les mains. très sérieuse. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. les. écoute parler son cousin Alain.. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain.la bibliothèque de mon oncle.. j ' a i décidé de devenir médecin. Elle est si jolie. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. les bras. les jambes. ses_ yeux sont bleus.. Par exemple. je peux t'indiquer le nom de 100 .. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. Je guérirai les malades. le cou.. poursuit son cousin. La petite Yvonne. Tu sais. le tronc. ce mécanisme si compliqué. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. un petit nez retroussé. — Vois-tu.

. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain.-euse [serj0]. -ă le nez [ne] nasul retroussé. la p l u r a l . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. -e [ata/e] legat. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. -e [ratruse] cîrn. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. . . serios. [lewzwo] 101 . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l .-ă.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. -e [joli] drăguţ. la c o m p o s i t i o n d u s a n g . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. p r i n s . -e [ymif] omenesc. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . -le [vermsj] r u m e n . — Tire la l a n g u e . le n o m des nerfs et des m u s c l e s .v o u s s a t i s f a i t . .c h a q u e doigt de la m a i n . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. des v e i n e s e t d e s w os. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil.-oasă écouter [ekute] à asculta joli. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . E t e s . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. des d e n t s .

-oasă urît. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. terminate la infinitiv în -re. bel. . -ez. -ons. belle laid. sare în ochi a fi curajos. -as.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. -e frumos.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. Verbele din grupa a IlI-a.

muşchilor. vinelor. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. le vitrail (vitraliul) etc. Yvonne este blondă. Il (penser) souvent à toi. Elle (choisir) ces fleurs. Je (attendre) ton retour avec impatience. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. les coraux. Odette a des (œil) noirs. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité".F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . les (végétal).. 103 . El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Ils (manger) ces fruits. Tu (être) un homme cultivé. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. I V . care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Il (prendre) des leçons de français. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Ils (danser) toute la nuit. l'émail (smalţul). Tu (répondre) tout de suite à cette question. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. I I . El va fi student la facul­ tatea de medicină. Vous (regretter) le temps perdu. c a : le travail (munca). are ochi albaştri şi obraji rumeni. laver une chemise. Ochii care nu se văd se uită. V. entrer dans la chambre. le corail (coralul). loin du cœur. oaselor. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). PROVERBE Loin des_jyeux. les (minéral). Alain va învăţa numele nervilor. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. III. les émaux etc.

parce que ce sont les nôtres. dit Claude.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. J'étudierai aussi les sens de l'homme. des^os. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. une omoplate. l'ouïe. — Ils sont^à moi.-tels le cerveau. le cœur. Voilà par exemple une clavicule. quelques vertèbres. dit-il à ses cousins. le goût et le toucher. Mais ce n'est pas tout. Demande à Odette de te donner la sienne. La nôtre est cassée depuis longtemps. répond Alain. — Prêtez-moi votre seringue. l'odorat. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. La mienne est cassée ! — Impossible. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis.. les poumons. Il faut bien connaître ces organes. Yvonne regarde son-cousin avec admiration.. la vue. . je dois vérifier mes connaissances. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. l'estomac. le rein.

) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. ) décourager (vb.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. m a l a d e de b r o n c h i t e . -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a .) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. ) [ui] auzul l'odorat (m.) curajul curajos.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . aici: t o t lui a donné [ltji^. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m.) 105 .. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. -euse encourager (vb.) courageux. -oasă a încuraja a descuraja (adj.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. _ a w n r w a ] sînt ai m e i .

la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. 1. le second (la deuxième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. Observaţie. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. şi Compen­ diul de gramatică). a doua le second [zgo]. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 .

La numeralele compuse. mase. P r o n u m e l e le (la) nôtre. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. şi fem. Adjectivele notre.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. ca şi în limba romînă. fem. ^ennl mase. 107 . votre livre. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . fem. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. Ces portraits sont les vôtres. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. le (la) vôtre. P e r . votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. . le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . fem. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase.

viitor. Conjugaţi la prezent. ale rinichiului şi ale inimii. auzului. îi place deja să îngrijească bolnavii. P a u l est le (1) de sa classe. Le jour est la (7) partie de la semaine.. .. .. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. ale stomacului.. ale plămînilor. parents sont j e u n e s . gustului şi p i p ă i t u l u i .... V . La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. u n omoplat. perfectul compus si I V . père est ouvrier. E l vindecă rănile prietenilor săi. Marie est le (5) enfant de m o n oncle.. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. est professeur. . verbul m o n t r e r la prezent. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord.. .. III. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. chambre d'André est g r a n d e . I I . . la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . E l va fi medic.. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. ..EXERCICES I . perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . Va studia organele văzului. Conjugaţi imperativ. est p e t i t e . viitor. mirosului. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: ... l'heure est la (24) partie du jour. sont vieux. a 8 étages.

n'avaient pas w assez de place pour étudier. ce qui fera la joie de ma < V 109 . J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. doit^avoir la sienne et les garçons. pas neuve mais^en très bon w état. qui travaille. Ils. les leurs. — Mais non. un déménagement !.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue.. Les^enfants ont grandi. Denise. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. Tu comprends. Elle est_entourée d'un beau jardin. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. ils^ont besoin maintenant de trois chambres ..

5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. un vestibule. la salle à manger. la cuisine. en„été. aici: perfectă raison [rsz. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. l'air frais. un débarras. nœv] nou. il est vrai. Et moi de même.. p e n t r u că l'occasion (/. un grenier et une cave._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux.) [akazj5] ocazia 110 . — Tu as de la veine.chienne Louloute. un couloir et une salle de bains. deux balcons. Le quartier n'est pas central. neuve [nœf. -oasă neuf. mais il a d'autres^avantages: le silence. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de.s.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . Le soir. les fleurs et les^arbres. -e [ e t r v a . Là il y a deux chambres à coucher. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. etrwat] s t r i m t . la chambre de Jacques. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . La maison a une belle terrasse.. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . on peut dîner dans le jardin. On monte à l'étage par un^escalier intérieur.

E l se traduce p r i n : 1. 111 .Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. Antonime monter Elle monte l'escalier. casa Notă. descendre Elle descend l'escalier. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. p a r t e r (la teatru) 2. Elle ferme la fenêtre.

t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scumpă amară întreagă 112 .GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) .

-t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple.— Substantivele terminate la masculin în -x. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. -in ş. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l.a.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. La timpurile compuse. -n. Eu nu ştiu. Ea nu şi-a mîncat prăjitura.: romîncă sănătoasă -s. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas.

.. Je veux passer mes vacances.. Les hommes et les femmes (discuter).. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. mon amie . Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. două balcoane. Tu es malade. mon ami est parti en province. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. les enfants (s'amuser). un culoar. Copiii aveau nevoie de trei camere. la fenêtre. l'usine. de.. 114 . înlocuiţi punctele sous... o baie.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. Il a écrit cette lettre.. p a r .. în propo­ ziţiile scurte. la etaj. Il se repose. III. Lucien a été mon ami. Yves a rencontré Mireille. la maison. I V ... Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Vous trouverez ce livre. Treceţi la forma negativă: La maison est grande.. sufrageria. La fenêtre est trop large. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. un arbre. camera lui Jacques.. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. două dormitoare. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. Le frère.. Ils (habiter) une belle maison. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. un pod şi o pivniţă. Casa are o terasă frumoasă. Il se dirige . Vous (dîner) en été dans le jardin. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles.. Casa lor are mai multe camere: la parter. II. Il entra dans la chambre. Ils doivent aller. Tu as vu ce film.. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. dar este în stare bună. J'ai reçu votre cadeau. Tu (attendre) sa lettre. EXERCICES I . J'ai reçu une lettre . ma bibliothèque. bucătăria şi o debara. J'(être) son amie.. d a n s . la mer. à. Ea nu este nouă..

violettes.I inspii' iTiïuliiiil . Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. deux non lier nur (le jardin) 8* . mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. bleues.i I|. A présent. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. rouges. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . Tu me connais de longue date. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. jaunes. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. a-t-il dit. — Tu sais très bien. une table.

Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre.chaises. il y a des balles et des jeux mécaniques. un fauteuil. une armoire à glace. a învăţa: J'apprends six heures par jour. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. glonţul 3. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. (pop. 2. învăţ şase ore pe zi. 3. a comunica. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. nouvel [nuvel]. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. -ă clair.) francul 116 . VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. -e [klsr] luminos. nouvelle [nuvel] nou. 2. une armoire et une petite bibliothèque. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. Sur l'armoire. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. un bureau. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. mingea a comunica cuiva o ştire. deux pupitres. Apprendre Am aflat ieri această veste. deux chaises. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa.

Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum.F a m i l i e de cuvinte l'ami. ainsi e t c .) [amitje] prietenia amical. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . guère de fel: guère.) prietenesc. Je n'ai nulle envie de partir. nici o: Il n'entend aucun. mal. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. -a l'amitié (f. nici Tu n-ai nici p prietenă. Nimeni n-a venit să mă vadă. 117 .) prietenul. .-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi.şif. comment. o: N-am nici u n chef să plec. -e (adj. nul. nulle nici un.) amicalement (adv. E l n-aude de fel. nici un. personne nimeni: maintenant. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . aucune Tu n'as aucune amie. Nu sînt de loc egoist. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . -e (m.

Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . un dulap şi un birou. Nimic nu mă interesează. adverbul ne: personne. două scaune.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. o m a s ă . Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . N . jamais. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . t a t ă l său. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . confundat cu o Ohseryaţie. le vase. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. î n camera sa se află u n p a t .a m decît două creioane. sînt două t a b l o u r i . Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre.. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. a l b a s t r e . la chambre de votre ami(e). Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . două p u p i t r e . trei scaune. un fotoliu.jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. E l nu se gîndeşte la n i m i c . î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . II ne pense à rien. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. o bibliotecă mică. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. nici pe m a m a sa. Camera sa este m a r e şi frumoasă. EXERCICES I . Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. n i sa mère. III. roşii. a t a este mică. A mea are trei ferestre.. Ea nu m a i este la fabrică. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. galbene. II. Adverbul l i m i t a t i v ne.

Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. mon frère ... . . familier. Il n ' y a .. indigne. .. mangé depuis deux jours. de b r u i t .. dans cette chambre. aucun. . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. Mon père ne s ' i r r i t e . coquet. . IV... Le professeur n ' a trouvé . la couleur j a u n e . envie d'aller au cinéma. cette porte. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. . joyeux. Il n ' a . pas.. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité)... La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). ma sœur. Il m a r c h a i t (avec lenteur). élève dans la classe.. V.. Ils ne ferment . ni. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . personne. . Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. jamais. Hélène n ' a i m e . P a u l n ' a ..g r a m m a i r e . J e ne v o i s . négatif.. rien. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i .

de colliers. paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. de broches. Moi je n ' a i pas de temps. ka] mai mult . de jupes et de blouses. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. u n pardessus.. — C'est v r a i . de g a n t s . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e ..m ê m e . de sacs à m a i n . quelques chandails et c'est t o u t .. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e .. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . P a u l e t t e . plus de b a s . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e .elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . quelques blouses. En t o u t cas.. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . t u es devenue t r o p c o q u e t t e . — Mais pas du t o u t . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils.. je t â c h e r a i de me parer m o i . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . que [ply^do . H e u r e u s e m e n t . d ' é c h a r p e s . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. -e [syr] sigur. de souliers. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x ._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. de fleurs. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . -e [rakonesô] recunos­ cător. — Moi. c'est_. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. u n ^ i m p e r m é a b l e . deux j u p e s . et je l ' a d o r e .

.

paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . 4 4 . v. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. E l îmi vorbeşte. se aşază. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. 122 . p . Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. à elle. acuzativ (complement direct). -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. d a t i v (comple­ ment indirect). ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. p a r t e a I.compliqué. -e [kôplike] complicat.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. Tu îi eşti indiferent ei. Forme neaccentuate.

î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Trebuie să-i fii recunoscătoare. la.). Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. E u văd cîinele. Formele accentuate marchează o insistenţă. Mie îmi scrii. Notă. 11 iubesc m u l t (pe el. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. ţie şi lui. La forma negativă a imperativului. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. Nous les invitons chaque dimanche. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. Parle-lui de Guy. e. E u îl v ă d . P e n t r u a insista. Tu dois lui être reconnaissante. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. i. le. ô. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. 1. 3. te. V. Observaţie. Tu îmi scrii. Hélène lui raconte un beau film. moi pe toi pe le. Elena îi povesteşte un film frumos. pe ele Notă. 0 (îl) ador. Nu trebuie confundat pronumele le (la.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. cu articolul le (la. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. se va spune: C'est à moi que tu écris. Vorbeşte-i de Guy. me. Ini. 123 . Nu m ă refuzaţi. lui la. în loc d e : Tu m'écris. Ea mă priveşte. Ies). Vă scriu. Te felicit din toată inima. forma afirmativă. Je l'adore.) 2. Ies). reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Dă-mi să m ă n î n c . în general. î m i dai o carte. Je t e félicite de tout mon cœur. + a. u. t'. h m u t pierd pe e. ) . elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. Je vous écris. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. à toi et à lui.

à la boulangerie. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t .rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. à la fabrique. au concert. en avion par le train. à pied au cinéma. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. vi-1 voi prezenta. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. e s t e n e r e g u l a t . à bicyclette. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . au bal en voiture. demain.C î n d î n t r . chez le coiffeur à l'épicerie. colete) 124 . d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . en bateau. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. i le voi da m î i n e . Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . je vous le présenterai. au théâtre. à scooter.

il. I V . . . Enumeraţi I I . souvent au t h é â t r e . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. . I l s . . . . . cu flori sau coliere. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . . . Ion îţi a r a t ă casa lui.. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t .. . le voi mînca chiar azi.. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. oppose. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . Ea are cîteva rochii elegante. Spune-i să plece. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e .. . . . ţi-1 voi povesti m î i n e . Le N i l traverse l ' E g y p t e . . două fuste. chaque été chez mes grands-parents.. Qui v e u t . N o u s . un p a l t o n . . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. donne. E u a m fost la coafor. F i l m u l a fost intere­ s a n t .. E l merge la fabrică cu bicicleta. . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . chez le d e n t i s t e . . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . retrouverons c h e z . . . ces chemises? P o u r .. . . .'. . en Pologne. L ' a n n é e passée n o u s . .EXERCICES I . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e .. m a n g e n t comme des loups. Prietena mea schimbă des toaletele. Mîine voi merge la d e n t i s t . . d e m a i n me promener au bois. écoute tous les conseils que son p è r e . cîteva bluze.. t o u t de suite à la maison ! . E a îi dă o carte. . . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. . . . un pardesiu. . .. . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . Nu h a i n a face pe om. . . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . . . . V. . . fertilise e n . . avez fait des progrès. entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . en ville il rencontra son a m i . III. N o u s . Voulez-. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . .. Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . . .. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine.. J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple.. ..

Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite. Tout dans ¥m*i!BM! .10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire autour de lui.

partout. des mouchoirs. dit l'autre. un pyjama. des s ouliers. — N'oublie pas les pull-overs. des chemises. des bas. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. — Prends ton complet. des w essuie-ma ins. . Du linge. traînent. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.la chambre est sens dessus dessous. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. une brosse.

.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t .. des ciseaux. du fil à coudre. des boutons. Enfin. non. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. -e [duble] căptuşit. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul.. dit Paul malicieusement.. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. même à la montagne. -ă . Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. Comme il aime toujours être bien mis. ses frères et sa soeur. du­ b l a t . il en a besoin.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. la valise est prête. donne-lui un fer à repasser. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. — Maman. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. -ă 128 . a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza.— Non.

que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . que) la scoaterea în Expresia c'est. C'était mon cousin. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a .. Este m a m a mea. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Ce sera sans doute unegrande surprise. sont. E x p r e s i a c'est.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 ...a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était...... foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits.. qui) şi c'est . P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. ce sera). Maria a mîneat fructele. a asculta. Ce sont ces livres que je veux acheter.: entendre une voix a auzi o voce 2. Era vărul m e u . que qui) (ce sont .. eare. a înţelege. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont.. Va fi fără îndoială o mare surpriză. în acest caz. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I .. Ce sont mes amis.... Fetele au m î n e a t fructele.. que (ce sont. qui (ce sont . este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. il cherchait un livre. Ce ne sont pas mes amis. a a u z i . Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. căuta o carte. Expresiile c'est .

pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. Pe el vreau să-1 v ă d . blînd lung favor it favorite .u n n u m e p e r s o n a l .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber.

Il veut devenir chimiste. foarfecele şi aţă. qui. folosind construcţiile c'est.. El îmbracă o jachetă îmblănită. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Camera sa este în dezordine.. făcînd acordul necesar: bon heureux V. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Alain nu are nevoie de palton. Mon oncle est là. Les peuples luttent pour la paix..prendre) costumul la munte. pijamale.EXERCICES I. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . qui. Alain nu-şi găseşte bascul. Jacqueline îi dă ace de cusut. cămăşi. El este în întîrziere. cu f în. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Alain est allé à la montagne.. III. Ils dénoncent la guerre. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Fratele său îi spune să-şi ia (de. Mama lui Alain este neliniştită. nasturi. perii şi prosoape. batiste. que: Je remarque cette actrice.. c'est. J'aime les poésies de Victor Hugo. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Alain are nevoie de ciorapi. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin.. IV. Tu préfères le jaune. ce sont. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii.

et même un vase de fleurs. le p e t i t déjeuner. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . . d'une t a r t e à la crème. . 132 . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. À la fin du repas. les cuillères. le déjeuner. ie dîner réunissent toute la famille. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. déclara P a u l . Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . les fourchettes. — Excellent déjeuner. Aujourd'hui je suis pressé. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. E n e n t r a n t dans la salle à manger. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. les c o u t e a u x . les serviettes. et toute la famille l ' a p prouva. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . Le déjeuner fut composé d'un potage. d'un rôti de veau garni de pommes de terre.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . À t o u t _ à l'heure ! . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . Le d i m a n c h e .

a face o gafă 133 . şervetul 2.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. prosopul 3. ) saler [vb. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . sticla 1. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) salé (adj. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. paharul 2. geanta.

se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . vieux.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . Prima formă. în limba romînă se traduce. nouveau.nouveau un courage professeur fou Forma a doua.a -ătes I l l . terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. a cărui consoană finală nu se pronunţă). mou) prezintă două forme pentru masculin. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. terminată în consoană. El este folosit mai ales în limba literară. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. în general. prin perfectul compus. fou.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau.a -as I l I . în naraţiuni.a -a -âmes I i .

.. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. . Vous (rentrer) fort tard. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. Nous habi­ tons u n . fermer.. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. .. la prînz şi la cină.. V. Elle acheta u n e . . être şi avoir. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. furculiţe. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. . . Dans ce parc il y a un . . Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. mou. . îmi plac prăjiturile şi fructele. Am cumpărat farfurii. ordre social. Je connais u n e ..F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. .. maison.. Ei au mîncat ciorbă.. robe. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec".. arbre. nouveau. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. Jacquelinei îi place să pună masa. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. homme qui se promenait dans ce jardin. Les pays de démocratie populaire ont établi un .. cuţite. H . Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. vieux. Dans sa modestie. Il ne peut manger que des poires. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. quartier. III. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). Nous occupons une. IV. linguri şi pahare. fou. femme qui sait très bien tricoter. J ' a i vu hier u n . Le malade (garder) le lit deux semaines.

Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . des truites au beurre.d i x ième anniversaire de g r a n d . On a bu du Champagne.m a m a n . les sauces. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . La v i a n d e . 136 . une dinde r ô t i e . un délicieux soufflé au fromage. ma chère. — Tu as un b o n j i p p é t i t . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. du pâle de foie gras. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. De mon t e m p s .12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. du vin b l a n c et du vin rouge. de la limonade et de l'orangeade. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. G r a n d .

) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. bucatele délicat. -ă l'invité (m. . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. fin. -e [grije] prăjit. .) ficat credinţă d a t ă . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/. Regardez notre grand-mère. elles font du s p o r t .. elles d o i v e n t se n o u r r i r . a î n ă l ţ a .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . d i t A l a i n .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . -e [delika] d e l i c a t r .] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.été m a l a d e . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.ă . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. Omonime foie (m. E l l e n ' a j a m a i s ^.) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m.) foi (f.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s ..) fois (f. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.

Cet enfant me fait de la peine. de la. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . 138 . 'i de -— V. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Gustul limonadei este excelent. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. de la. du vin blanc et du vin rouge. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Je bois de la limonade. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Beau limonada. La consommation du vin est élevée en France. de l'eau. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. specific limbii franceze. Le goût de la limonade est excellent. Il faut du courage pour escalader ce sommet. Am băut vin. Eu fac sport. Acest copil mă întristează. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Tu manges du beurre. S-a băut şampanie. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Observaţie. indică o parte. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. vin alb şi vin roşu. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des.

. La fel se conjugă verbul redire. -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. interdire (a interzice).Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . 2. Trecut dite spus. médire (a vorbi de r ă u ) . R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . 1. Verbele contredire (a contrazice). prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 .a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit.a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites.

ei au b ă u t oranjadă şi limonada. . fromage. . Pofta vine mîncînd. I I . café? N o n . des livres (nouveau) . argent. . perfectul nehotărît com­ sau . fleurs e t . . beurre e t . hotărî*. . des yeux (bleu). bière(bere). J ' a d m i r e . Qui vole un œuf. œufs p o c h é s . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. . . Il faut v r a i m e n t . Nous m a n g e o n s . courage pour traverser cette rivière. . . . . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. PROVERBE L'appétit vient en mangeant.. V e u x .. . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. au b ă u t v i n . . Cine fură azi un ou. perfectul simplu şi imperativ. . .je b o i s . III. . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). beurre. merci. sub­ fruits. J e mange s o u v e n t .EXERCICES I . fromage. Champagne. E l este împotriva slăbire. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. viande. .t u . jardin. l'eau. des enfants (intelligent].' înaintea următoarelor pain. Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. . V . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. . fenêtre de ma chambre est grande. vole un bœuf. . . . I V . viande. courage. mîine fură! şi un bou. arbres qui se trouvent d a n s . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii.

Vendredi. confortables. spectacle à l'Opéra. L'hôtel est très confortable. surtout lorsqu'on^est touriste. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Les jours sont plus courts que d'habitude. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. On construit partout et beaucoup.5 juin 1964. promenade en car dans Sa ville et le soir. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 .13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. ses stations climatiques plus confortables. D'ici deux semaines. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. Chère Hélène. t.. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. kurt] scurt. Bucarest. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. -e [kur. ses villes deviennent plus grandes. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. de retour. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest.

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -ère [aspiţalje] ospita­ lier. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. 1.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. le mois d'août 2. -e [akœjô] p r i m i t o r . -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -oare l'hôtel (m. se. gentil accueillant.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l .

Prietena mea este foarte (extrem de) bună. C u v i n t e l e decît. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . infiniment etc. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . la. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . d e i n f e r i o r i t a t e ) . Mon amie est extrêmement bonne. c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . aussi ( c o m p . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. cei mai mare fluviu din E u r o p a . d e s u p e r i o r i t a t e ) . bien. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Această carte este foarte interesantă. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Camera mea este mai mare decît a ta. Ce livre est très intéressant. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. Ies. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . 144 . extrêmement.

10 145 . miercuri. II. vineri. content. servir. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. duminică. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. devenind mai mare.a ) Verbele din grupa a I l I . dire etc. decembrie — ultima. ouvrir. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. partir. mai frumos.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. croire. sentir. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. marţi. sîmbătă. lire e t c . EXERCICES I . intéressant. în luna septembrie. joi.Perfectul simplu (grupa a H l . Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. vêtir. boire. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. sortir. Plural La fel se conjugă: courir. voi pleca în deltă. Astăzi sîntem în 5 mai. mourir.

Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Iată omul cel mai primilor. IV. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. Aceste fructe sînt foarte bune. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . vouloir. mais heureusement pas aussi gros que Louis. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. 2. 4. 3.III. offrir. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. 5 lequel est Henri? 146 .

147 .Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sous la table il y a un chien. Près de la table il y a un chat. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. un couteau et une boîte de conserves. Sur la table il y a une bouteille.

în limba franceză.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. . toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.

C'est difficile à dire. J'aime le printemps. tourisme.alors que renaît toute la nature. Le soleil. la primevère. Les champs. vacances. timide à la fin de l'hiver. mer. car c'est^. dit Jacqueline à son^amie Laure. la violette. 149 . des fleurs poussent partout: la perce-neige. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. dire congés. les parcs et les jardins verdissent. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. brille au printemps avec plus d'éclat. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. le muguet.

-e [labure] a r a t . Moi. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . dans le verger et dans la basse-cour. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. -e [prefere] preferat. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . dans le j a r d i n . dans la vigne. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. Il pleut r a r e m e n t . -ă l'éclat (m. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé.— Tu vois toujours la vie en rose. Il y a des jours où l'on respire à peine. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e .

campania (militară etc. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. ) a fi r u p t de oboseală accompli. ninsoare etc. Mai este încă o lună.) [cïplwa] aici: postul. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. dar şi alte verbe. ca. aller à la campagne 2. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. 151 . E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . Il arrive qu'on se sépare.) a merge la ţară Observaţie. de exemplu.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. ploaie. funcţia. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. cîmpia.).-e [akôpli] î n d e p l i n i t .[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. Il reste encore un mois. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.

„ „ de l'été sont . Elena? Da. Hélène? Oui. Êtes-vous malade. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. je le suis. în afară de i m p e r a t i v . Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . tard.u n adjectiv. „ . „ „ de l ' a u t o m n e sont . se află).. e x i s t ă . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e .. adverbele: I I . de l'hiver sont . Eşti bolnavă... je ne le suis pas. u n s u b s t a n t i v .. la t e m p e r a t u r ă etc. souvent. repede fort. frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . . sînt (bolnavă). Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r ...a (v. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. Completaţi 152 . extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir.

V. je ne veux pas (partir). Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). florile cresc pretutindeni. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Veux-tu partir? Non. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Tu es content? Je ne suis pas (content). vara. Cum este timpul astăzi? I V . E mai cald decît primăvara. este vreme. 153 . Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . monsieur. toamna şi iarna. je veux (t'accompagner). înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Uneori vara cade grindină. Astăzi este prea cald. Ieri a bătut vîntul. Există prieteni devotaţi (dévoués). Primăvara. Iarna zilele sînt scurte. La munte este frig. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. lungi şi nopţile scurte.III. Uneori ninge. frumoasă. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. je suis (heureux). violeta. Primele florisînt: ghiocelul. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. contracte. soarele străluceşte. Vara este cald. Vara zilele sînt.u n s chaleur et du froid? — Oui. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . Săptămîna trecută a plouat des. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). Êtes-vous heureux? Oui. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. Veux-tu m'accompagner? Oui.

car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. j ' a i m e tous les fruits. En échange. Les 154 . C'est la rentrée des classes. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. Il pleut souvent et il fait du vent. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. les jours deviennent de plus_en plus courts. les poires et surtout le raisin. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. en tout cas. mais tu es^une petite capricieuse. — Oui. il gèle et le vent souffle avec violence. mais le plus souvent il fait très froid. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. les noix.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. — D'accord. Tu vois. dit Laure. l'automne a quand même ses bons côtés. C'est l'automne. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs.

groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -ă froid [frwa] rece. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul .a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -e [kur] scurt.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut.. latura . -e [30m] îngălbenit.ă le tapis [tapi] covorul épais. -euse [kaprisj0] capri­ cios. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. -sse [epe] gros. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. partea capricieux. VOCABULAIRE court. des mince subţire 155 . — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni.jours sont courts.

Je n'ai pas d'argent. A ţ i citit m u l t e cărţi. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. 4. la 1. Il fait un vent à décorner les bœufs. fila. 3. î n această grădină sînt flori fru- 156 . Maria are m u l t e prietene. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. 2. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. Suflă un vînt de te ia pe sus.: feuille de paye stat de s a l a r i i . E l are p u ţ i n i veri. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. Il a peu de cousins. coala. E un ger de crapă pietrele. nu Observaţie. răcoros: il fait frais 2.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. 3. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. (Eu) nu am bani. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. 2.

157 .a p l u r a l . rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . 2. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. Se traduce prin „tot". „toţi".(nous faisons[nu^faz3J). Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). fern. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. „toată". faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. mase. vous êtes. refaire (a reface). 3. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . vous dites. La persoana a I l . 1. Orice om trebuie să apere pacea. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. în acest caz are sensul de „orice". el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. La persoana I p l u r a l . „toate". Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . satisfaire (a satisface). la i m p e r a t i v (pers. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele).

iar nopţile mai lungi.. Elle fait.. musique. Acest magazin expune mărfuri frumoase. tout fut vendu: meubles. argent. sau un fapt vag. Toţi copiii sînt acasă. IV. J ' a i . Il veut tout savoir. . Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. . vêtements. iar frunzele copacilor cad. argent.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. beaux salons de réception. Il y a bien . Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . . Uneori plouă... Buturuga mică răstoarnă carul mare.. Il veut tout savoir.... courage pour faire cette ascension. Je n'ai pas écouté. general: La terre appartient à tous. Cet édifice a .. connaissances à la mer. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout.. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. Il vous faut. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Cette semaine j'ai vu beaucoup . El vrea să ştie tot.. Sora mea mănîncă multe fructe. petits pains. La forma de masculin plural a pronumelui tous. perfectul simplu si perfectul compus. . -s final se pro­ n u n ţ ă . Ils sont tous contre la guerre. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. în timp ce la adjectivul tous.Tout este şi pronume nehotărît. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Măriei îi plac sporturile de iarnă. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. Elle se charge de tout. sport depuis dix années.. Florile se ofilesc rînd pe rînd. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. Noi sîntem toţi acasă. Toamna e mai puţin frig decît iarna.. Tout homme doit défendre la paix. films. Pămîntul aparţine tuturor. V. eiitor. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. . . . EXERCICES I . musique. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Je n'ai pas rencontré . Il n'a pas. fleurs dans ce jardin.. livres. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. petits-enfants bien sages. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. la viande et.. bons livres.. III. . J'ai écouté. 158 .. aerul este răco­ ros.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . fromage. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. Nous avons mangé. Mon voi­ sin a . ..

je voudrais dormir un peu plus tard. 159 . Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. celle que j'avais jusqu'à présent. Il a reçu beaucoup de cadeaux. quelle heure est-il? demande Michel. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. tantôt elle s'arrêtait net. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure.. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut).. Pas moyen de la faire marcher. Partons à dix^heures. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. — Il sera bientôt onze heures et demie. et il est très content. On_. On rentrera par le train de sept w heures et quart. propose-t-il timidement. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. — A propos. à cinq heures juste. Guy. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. L'autre. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. le meilleur ami d'Alain. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. — Mais demain c'est dimanche.

.... -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. care vine cu întirziere tardivement (adv.. a ţine piept a-şi băga în cap . grommelle Guy. tantôt ftâto] cînd. drept. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a .. dit Alain révolté. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi.) tîrziu a întîrzia tardif. ) [cer] ora content. -e [revolte] revoltat. Pas la peine de se déranger alors ! —. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. a ţine cu orice preţ 160 . -ă. aici: fix. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. VOCABULAIRE l'heure {/. a rezista.Tyran..ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. -ve (adj. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p .— Ou bien à midi. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux... -e [kôtô] m u l ţ u m i t . aici: a rămîne în urmă tantôt.) tarder (vb. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.) întîrziat. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . -euse [parss0] leneş.

Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Este ora unsprezece fără cinci (minute). Este ora şapte (fix)'. Il est cinq heures moins le quart. Este ora p a t r u şi un sfert. 1. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Este ora nouă şi u n sfert.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Este ora douăsprezece (amiaza). ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Il est trois heures moins le quart. vingt-quatre minutes. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. Este ora două şi j u m ă t a t e . Il est neuf heures et quart. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. juste). Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. mauvais. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . est onze heures moins cinq (minutes). est dix heures trente (minutes). Este ora cinci fără un sfert. Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Este ora trei fără un sfert. Este ora zece şi j u m ă t a t e . / ( est quatre heures et quart. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . trois secondes. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. E s t e ora cinci­ sprezece. est dix heures et demie. / ( est midi. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Note. în limbajul familiar. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. (minutes).

Notă. où. Le jour où il est venu. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Sala în care lucrez este m a r e . N-ai p e n t r u ce. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. a cărei uşă o închise. „al cărui". Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. La plus mauvaise des montres. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. în aceeaşi s i t u a ţ i e . A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. Ziua în care a v e n i t . Il est attentif à la moindre observation. „a cărei". Il n'y a pas de quoi. E l ieşi din cameră. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. Observaţie. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. Are cu ce t r ă i . plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . F a m i l i a din care m ă t r a g . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. I a t ă omul de care am nevoie. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". Minele din care se extrage huila. Voilà l'homme dont j'ai besoin. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. „despre care".r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l .

pour laquelle je suis heureux de travailler.Formele compuse ale pronumelui relativ le. Observaţie. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . J'aime beaucoup ma patrie. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular .. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . D. lesquels desquels auxquels Plural fem. La zece. { mase[ fem. sur. lequel duquel auquel fem. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . masc. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . laquelle de laquelle à laquelle masc. à. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. . Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . Casa spre care mă î n d r e p t . lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. şi A. G. pour). a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . .. pentru care sînt fericit să muncesc. I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . N. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. vers.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie.

Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. Voi veni la tine mîine la ora 11. Donnez-moi le crayon.. în curînd va fi ora trei.... Am lucrat pînă la miezul nopţii. j ' a i salué est mon professeur. vole un bœuf. j ' a i admiré la vallée. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră.. Le monsieur.... ... de aur. 164 .. merge înainte.. nouă şi cinci (minute).. . La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert.j'ai besoin ne se trouve plus. je ne me séparerai jamais. I I I . vole un oeuf. Le garçon. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. Elle cueillit un panier de fraises. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză).. quelques-unes étaient très grosses. Este ora zece.. patru fără şapte (minute). j'habite est grande.. La ville. C'est mon amie. Te aştept la restaurant la ora 8 seara... nous passons chaque jour a 400 mètres.cinematograf.. Am avut un ceas foarte bun. Este ora două fix. Ils mangèrent quelque chose après. je confie tous mes secrets.. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. Le jardin.. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară... Voilà quelquesobjets. il se trouvait était beau. Le tableau. I I .. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . Ceasul meu nu merge bine. Le livre . Le pont sur.. ils allèrent dans le parc. Te voi aştepta o jumătate de oră. nous avons rencontré est le fils de mon amie .. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. se trouve sur la table.

Dă-mi o carte mai bună. Apele line s î n t a d î n e i . 749.IV. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. V I . 875. V. 99. Chercher midi à quatorze heures. Qui choisit prend souvent le pire. Tout ce qui reluit n'est pas or. El a fost atent la cele mai mici detalii. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Nu t o t ce luceşte e a u r . 71. Mieux vaut tard que jamais'. Camera Luciei este mai mică decît a ta. 41. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. 73. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Cine alege culege. 564. . Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. A căuta nod în p a p u r ă .

F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . il y a u n g r a n d m a i s . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . R e g a r d e . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . C'est son r ê v e .P o u r q u o i p a s . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . —. m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . Que d e v e n i r ? A v o c a t e . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . professeur. . E n t o u t c a s . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil.) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. Tu as été une e x c e l l e n t e élève.17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. n a t u r e l l e m e n t . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. c h i m i s t e . Ca se v o i t . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . fam. M a i s .

.

a u n u i avion a conduce u n v a s .) a călăuzi.) journalier. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . la télévision (la télé) (f.) .ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. conducerea u n u i v a s . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/. gazetarul z i u a . -ière (adj.) le journaliste (m.f. u n avion. le jour (m. -triée (m 2 . (fig.) (m. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) le téléspectateur. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) 3 .) le journalier (m.) téléviser (vb.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . u n a u t o m o b i l . gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) journallement (adv.) le journalisme (m.) ziua j u r n a l u l .) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.) le téléviseur [m. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. le pilote le pilotage piloter (m. 168 . a reflecta l'avenir (m. salariul pe o zi.) le journal (m. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.) la journée (f.

T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. 1. 2. nous. Celui qui parle trop de soi est un vantard. se réfugier. spălam être: reflexivă: mor. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. il ne vit que pour lui. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. vous în u r m a v e r b u l u i . Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. 169 . el nu trăieşte decît p e n t r u sine. se souvenir etc. se. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi.). vous.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Marc este un egoist. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . P r o n u m e l e me. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. * en aller. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . s'emparer. te. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . Imperativ lave-toi! s p a l ă . ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. Observaţie. te. se. s'évader. nous.

E x em p le: Elle est professeur. disciple.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. philosophe. tourneur. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. Elles se parlaient tout le temps. peintre. député. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . écrivain. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. Ea este profesoară. Se v a s p u n e . Verişoara mea este ingineră. ministre. Cuvinte c a : professeur. Je me lave. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. sculpteur. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. De asemenea. fournisseur. George Sand este o mare scriitoare franceză. Eu vorbesc cu prietena mea. chef. chauffeur. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . guide.s e p e n t r u ambele genuri. (Eu) mă spăl. în general. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . amateur. Ele îşi vorbeau tot timpul. în special de b ă r b a ţ i . pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . penseur. Je parle à mon amie. Ma cousine est ingénieur. historien. partisan. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. Este v o r b a . adjectivele. Eu spăl un obiect. în t r e c u t . juge. in­ génieur. Articolele. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 .

Il est le meilleur tourneur de notre usine. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. învăţătoare. Mă numesc Mauriciu. Noi ne plimbam în parc. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Cet homme se croyait un grand philosophe. Treceţi la feminin prezent. Adriana a fost o elevă excelentă.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. III. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Este o meserie pasionantă. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Paul est un admirable sculpteur. deputată şi chiar ministru. il est un admirable chauffeur. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. IV. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. V. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. II. în acest caz. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Este ora 4 şi jumătate. doc­ toriţă. imperfect. Son frère est un peintre de premier ordre. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Mama prietenului meu este pictoriţă. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Multe femei au devenit piloţi. Voi vă distraţi foarte bine. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Astăzi. Nepoata mea este poetă. Cet homme est le professeur de mon enfant. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). o'femeie poate deveni ingineră. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. mă culc la ora 11. profesoară.

Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est elle-même qui parle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . attendit le signal d'appel et forma le numéro. — C'est toi. dit-elle. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard.

chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. merci. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . au restaurant. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e .) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m.Boulevard". A bientôt. Que dis-tu d'une sortie. — Alors.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. C'est ce que je voulais te proposer. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 .sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam.connais son^adresse. comme ça. Bine (mă simt bine) şi dv. — Entendu. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. (fam. ? Comme ci.) Ce mai faci? Très bien. — Très bien.) Aşa şi aşa. m u l ţ u m e s c .) [apsl] apelul. un soir..

cu a t î t mai bine (rău). plus mal este m a i des folosit decît forma pis. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Notă. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . eu mîncasem etc. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. în limba franceză el este un timp compus . Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie.). eu pis. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem.

pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Il (pleuvoir) pendant trois jours. De obicei. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . I I I . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Pe curînd. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. faire. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Merg foarte des la con­ certe. ele vorbesc m u l t . î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . se simte bine. Je (penser) souvent à lui. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. E l muncea cît putea m a i bine. Michel (aller) au t h é â t r e . E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . aller. Andrei se simte m a i bine. choisir. Petre este mai p u ţ i n v i o i . La revedere. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne.EXERCICES I . raconter. Ea îmi telefonează în fiecare seară. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Te a ş t e p t a m m a i devreme. I I . François (aller) chez le d e n t i s t e . Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Vous (faire) peu de fautes. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău.i m a i u ş o r . apoi închid telefonul (raccrocher). Vorbesc. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. I V . Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. Cu a t î t mai bine ! V . Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. poţi 175 . Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . le moins. ş i d v . Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. ? Simona nu se simte prea bine. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale.

) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. Des tomates. des carottes.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. prêts à être préparés. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 .tă w k8] în calitate de l'imagination (m. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. je pourrais même dire artistiquement. le siècle „de la vitesse".. des pommes de terre.. des haricots verts..) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica .J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés.) [ e t a l a t tejgheaua. des poires. pour notre siècle. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. Il a bien travaillé ce matin-là. sur les_étalages. car mon départ approche. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. des choux. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m.. des noix. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . Étant_en Roumanie en tant que touriste. des pommes.) [ober3in] vînăta l'oignon (m.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. de la viande tranchée. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . des^. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. du raisin. aubergines. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. que j'aime tant.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . Des prunes. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.

LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [aspei'3] l'épinard (m.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [aj] l'oignon (m.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .

Expresii poisson d'avril ni chair. un ingénieur français 178 . nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . nici laie. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. nici peşte . un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. une belle ville. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. Spre deosebire de limba r o m î n ă . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză.

c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. ca peu e t c . noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . un garçon intelligent In limba franceză. La t i m p u r i l e compuse însă. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . beaucoup. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. EXERCICES I . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle .. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. : Il a beaucoup mangé.. un poêle chaud d) în general.

El ar mînca o salată de ţelină. Conjugaţi dire. Irina are părul blond. nuci. Tel arbre. tel caiet. îmi place vinul bun.I I . tel fruit Tel père. A strînge bani albi pentru zile negre. IV. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. tel fils. Antoaneta este o fetiţă mică. III. Tel maître. dar a scris puţin. pere. la condiţionalul prezent verbele garder. Ea a cumpărat morcovi şi praz. . mere. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. piersici. Dunărea este un fluviu lung. A împăca şi capra şi varza. Citesc o carte interesantă. Mihaela a citit mult. Un singur om îl aştepta. punir. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. Ménager la chèvre et le chou. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Mama a terminat repede această bluză. Aş cumpăra legume şi fructe. cu 10 etaje. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Mihai este un om cumsecade. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. vinetele şi varza. Locuiesc într-un imobil mare. PROVERBES Garder une poire pour la soif. { Cum e sacul şi peticul. Am vizitat ieri un magazin mare. struguri.

c'est lui qui l'a écrit en w entier. un petit. je suis w obligé de prévenir ton père. Deux snobs vont w au concert. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un.. répond l'autre. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. Il est plein de fautes et de pâtés . monsieur. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir.. t 181 . Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. L'élève: — Ce n'est pas la peine.

En cours de route. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. Madame. mais^à quelle heure. monsieur. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?.. la tête entièrement bandée. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. — Hier.. — C'est bien possible. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Expliquez-vous. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. monsieur? 182 . monsieur. c'est moi que vous w avez renversé hier.

monsieur. B i e n .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . et encore en deux? Des frites. q u ' e s t . m o n s i e u r . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa.c e que ça Deux moitiés. m o n s i e u r . -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. frit] fript. B i e n . a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. -ă . et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . -e [fri. frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. prăjit. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a .

lue c i t i t . je lisais Perfectul simplu este je lus. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. relire (a reciti) etc. -ă La fel se conjugă élire (a alege). Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să).E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. 184 . El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis.

Citeşte această poezie. inscrire (a înscrie). Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf.). E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . Scriam o scrisoare prietenului meu. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . j'écrivis. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . souscrire (a subscrie). transcrire (a transcrie). Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". I I . réussir. U . Voi citi o carte bună. EXERCICES I . La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). A ţ i c i t i t această poezie? 185 . c o n t e m p l e r .V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais.) şi să scrie (inf. -e scris. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . j'ai écrit. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit.a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. prescrire (a prescrie). N .

vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. Je viendrai demain.III. Mon cher. Ces bonbons sont. . Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.... fromage et. Il y a une grande différence.. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. voilà Pouchkine. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. cher. genou. amis. à l'âge de 15 ans). détail. Point sot. pur. il n'a pas rencontré. Le vase est.. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. ces frères. rail. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine.. .. REVIZIE EXERCICES I . amis... doux... heureux.. I l y a t a n t . înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe.... la table.. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. poissons dans cette rivière.. clou. Il y a bien. Indicaţi numele zilelor săptămînii. A. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814.. travail. les cheveux blonds Et la tète bouclée. II. deux années. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. nez. les rives du Danube. . Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. J'ai rencontré.. À l'occasion de son anniversaire. Budapest est bâtie. beurre... les enfants... V. fleurs.. chou... timide. Brigitte a reçu beau­ coup. pommes cette année. Marius mange.. toi. Paris.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. corail... Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval... bons fruits. 186 .. bijou. IV. bas. cheval. pain d'épice. il sera bientôt fait Quoique en miniature. Il est parti. haut.. l'armoire..

. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. Este vreme rea. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. beau. sot. folosind si voca­ chaud. nul.) il faut apprendre à nager. Astăzi e cald. Casa lui este mai mare decît a ta.. gras. mère. IX. Dă-i să (à) mănînce (inf. dire. étranger. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (..) de Guy est très jeune. Este ora 12 noaptea. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. VIII. maire. V.. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. menteur. blanc. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. long. Sora mea este profesoară de muzică. Am citit cărţi mai bune. Mă plimb în fiecare zi. Traduceţi la indicativul prezent. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. grand. El a aşteptat o jumătate de oră. Toţi tinerii purtau cra­ vate. iarna ca şi vara. de cette ville. gros. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. N-am nici o poftă să plec la plimbare.). joli.. Avant d'aller à la (. VI. bref. 187 . Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Conjugaţi verbele: IV. La (. VII. des hommes (travailler) dans le jardin. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Dintre cuvintele mer. lire şi écrire...III. viitor fi perfectul compus faire.).. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. cinci şi jumătate. beau. şapte fără un sfert. premier. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. Aştept azi un vechi prieten. Ea le dă să mănînce. Claude Àchard est le. Copilul său se simte mai bine acum. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. Este ora 12 (amiaza).

.

PARTEA A lll-a .

.

la Meuse. Toulon. burşwaz] bur­ ghez. VOCABULAIRE bourgeois. Brest. Saint-Étienne. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Lille. Au Sud. La Rochelle. Paris est la capitale de la France. Le climat de la'France est tempéré au Nord. Le Rhône. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. C'est une république bourgeoise. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Nice. c l i m a t u l tempéré. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Nantes. le Rhin. -e [tâpere] t e m p e r a t . -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . lui. Rouen etc. (le Mont Blanc). Cherbourg. une haute chaîne de montagnes. doux et humide en général. -e [bur3wa. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. les Alpes.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Saint-Malo. l'Océan et la Méditerranée. en plusieurs départements. Le territoire français est divisé. La Manche reçoit la Seine. s'achemine vers la Méditerranée. À l'Est. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. la Mer du Nord. dit Plateau (ou Massif) Central. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Strasbourg. Lyon. Les principales villes du pays sont Marseille. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. La population rurale représente presque la moitié de la population française. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. au point de vue administratif. Toulouse. Le Havre. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . s'élevant jusqu'à 4 810 m. Bordeaux. la Mer du Nord.

a l t a ) .-ă .) lănţişorul le chaînon (m.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. vreo. ceva). Tout le monde voulait le féliciter. t o a t ă .) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul.! quelque (vreun. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. Cîţiva copii se j u c a u în grădină. oricare). n e n u m ă r a t e ) . tous.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f.) partea coteau (m. certain. -e (nici u n . chaque (fiecare). toutes (tot. aucun. quelques (cîţiva. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat.'-le (cutare). -ă). nul.la le le lă côte (f. -e (anumit. nici oi).) colina côtelette (f. de obicei. cîteva). t o ţ i . însuşi.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. même (acelaşi. „însăşi").-e (cu sensul „sigur. însăşi). aceeaşi. nulle (nici u n . -e. -e ( n e n u m ă r a ţ i . plusieurs (mai m u l ţ i . m a i m u l t e ) . înaintea substanti­ vului determinat. Toată lumea voia să-1 felicite.) veriga ~. tel. Certain.-ă"). nici o). Adjectivele nehotărîte se aşază. tout. même (eu sen­ sul „însuşi". maint. 192 .) l a n ţ u l ta chaînette (f.) coasta côté (m. sigur. quelconque (oarecare). t o a t e .

cea de-a doua. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . I m p e r a t i v u l are două forme . a I i . în special veuillez (pers. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . în schimb. este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi).Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu.a p l u r a l ) . -e Observaţie.

I V .. de montagnes.Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. mois. t o u s . Nu pot să m ă hotărăsc. On p l a n t e des vignes sur les.. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. réponses. de la Mer Noire_ sont très belles. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. b i b l i o t h è q u e . Jérôme é t a i t présent à. .. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. les réunions.. 194 . les m a n i festations. gauche de la rue. . Le magasin se trouve d u . paroles. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. a r t . p l u s i e u r s . v i e . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. h o m m e . les plaisirs du repos. pages par jour. J ' a i m e m a n g e r des.. rue.. Notre pays offre au peuple. fils.salles d ' é t u d e . j u p e . p a y s . saisons. . 2 . Vous devez lire au m o i n s . . q u e l q u e s . même: âge. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. autre: t o n .. Verbul pouvoir nu are imperativ. . tel: père. à .. . I I I . . Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u ... EXERCICES I . personne. Les Carpates forment une longue. plusieurs: étages.. manières. objets.. Daţi-i o carte oarecare. I I .. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a ... famille. se între­ b u i n ţ e a z ă . Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. jours. 1. la persoana I singular. enfants. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . toutes. . de porc. distractions. certain: heures.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. Conjuguez. à toutes les personnes.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.? Nu am vrut să-1 mai vedem.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". sans se faire de la mousse — fără griji (pop.) — Je pourrai lire des journaux français. Pot să plec? V.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. 196 1 2 3 .). (Am vrut să citesc „l'Humanité". Aş vrea să vă întreb ceva. (Vreau să lucrez din răsputeri.travers 3 se la couler douce — (pop. a o duce de minune. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. fiind orientată paralel cu Sena. (fig. (Voi putea să citesc ziare franceze. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază.) a huzuri. (Pot să învăţ franceza. la regarde de travers — Notre-Dame.) se uită chiorîş. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. pare a o privi „oblic".

.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Prérert.

La France est aussi un pays agricole. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. cultures maraîchères et fruitières. en outre.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. thermiques. de volaille. Il nous faut mentionner. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. soieries. VOCABULAIRE l'industrie (/. Sur ces 55 millions. vignes. lainière. industrie automobile et aéronautique etc. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. La France compte parmi les exportateurs de blé. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. textiles synthétiques). ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . de produits laitiers. centrales nucléaires). l'industrie électrique (usines hydrauliques. de betteraves et de fruits. de vin. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays.). l'industrie textile (industrie cotonnière. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . caoutchouc).

) l'exploit (m. -ère [ m a r e / e . -trice(s. -ă électrique [elektrik] electric. exporter (vb.m. fructifer.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. -ère [frqitje.f. -euse exploiter (vb. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -oarea a exploata vitejie şi adj.) (m.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. frqitjsr] de fructe.) l'exploitation (f. c u l t i v a b i l .) l'exportateur.f. -ă. fapta de exploatabil.) l'exploiteur. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier.) exploitable (adj. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. -ă exploatarea exploatatorul.

. î n a c e s t c a z . On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . J e connais tous les détails de l'histoire.. Les esclaves étaient d u r e m e n t . exploitation: ) (exploiter. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. 200 . Aucun. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. de nos sportifs sont connus dans le monde entier.. III. v e r b . f i i n d e c h i v a l e n t . negaţia I. I I .. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de.. negaţia a I i . c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . En p o a t e î n l o c u i .. Les.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. u n e o r i . de obicei. J ' a i m e les fleurs. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. J ' a i plusieurs livres. ne veut renoncer à ses profits. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. je ne veux pas de fruits. il s'en occupe.a : Je n'en parle plus. réjouis Notă. exploiteur. Ce gisement minier est. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. je vais acheter des fleurs.. î n cazul unei propoziţii negative. pronumele en. . d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. il r i t de cela. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . Nous en avons (du beurre). Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. exploitable. forestière obtient de gros bénéfices. Cette. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. Veux-tu des fruits? Merci.. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . de la.. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I .

Ele ar fi putut pleca. Ar fi vrut să alerge mai repede. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Voi aţi fi avut mai mult succes.I V . J'en aurais lu quelques pages. • . Je n'aurais rien dit. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Noi am fi scris mult mai multe articole. V.

au plus tard. 202 . Alain '.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Jacqueline: Ecoute. Alain: Quelle histoire. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. La gare. Il t'arrivera un jour de faire comme. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Jacqueline. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. c'est décidé. et demie. alors: Marseille. Alain: C'est à quelle heure. Tu vas te coucher à minuit.

. Vous êtes r e s t é . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . -ă soupirer [supire] a ofta. inel de fier prin care se trece o curea 3 . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. J a c q u e l i n e . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. D e u x d ' e n t r e e u x . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. g r a d u e l l e m e n t . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . u n p e t i t gros v e n t r u . b u r t o s . -. -oară.Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. ne vous en faites p a s . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . a se năpusti a se grăbi a încerca. . -oasă. cercel: boucle d'oreille 203 . c a t a r a m ă . d u m o i n s . p r e n d de la vi­ tesse. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . p u i s q u e . A ce m o m e n t .. . . m a i s . D ' a i l l e u r s . buclă (de păr) 2 . * mişcare. . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. -e [vàtry] pîntecos. p l u s lestes. Le t r o i s i è m e . t o u t essoufflé. a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . rl se lamenter lamate a se t i n g u i ..) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . ~.. sprinten.) [avjâ] avionul l'aéroport (m.

forma afirmativă.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . înaintea verbului. de o b i c e i . P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . j'y ai pensé. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . d e o b i c e i . există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte.a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află.

appartenir [a apar­ ţine) etc. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. N u . . Tu n ' . réfléchirai cette nuit. Se conjugă la fel. la sfaturile tale. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta.. parvenir (a parveni).... Ces regrets. .. féliciter. b) Vom ajunge azi după-masă la mare. parler à personne. La foule. 205 .. plus. . P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. ne peuvent nous impressionner. verbele: revenir (a reveni. t a r d i f . Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. vers les joujoux. .. . tar­ d e r . .. J ' . 1. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . . EXERCICES I . . a t t e n d r e ... Ne. se souvenir (a-şi aminti).. vrei să iei o carte? I V . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. Traduisez en français. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. Tu n'as q u ' à m ' . se p r e s s e r . I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. pense plus. t â c h e r ) : Elle est venue très. . vas pas? I I . obtenir (a obţine). R î d e m încă de povestea voastră. dar cu auxiliarul avoir. L'enfant voulait se. dans les rues. I I I .. Ne g î n d i m ... intervenir (a interveni). [viitor) de lui expliquer cette question. Vom fi la ora i e c e la gară. a sprijini). .. -e Observaţie. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . 2 . tot cu a u x i l i a r u l être. Participe Présent Passé venant venu. verbele: tenir (a ţine). Mă duc imediat acolo. se p r é c i p i t e r . Nous. Alain n ' . Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. ce t r a v a i l est urgent.m i m a i vorbi de plecare. Se conjugă la fel.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . soutenir (a susţine. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. a se întoarce). .

Estomaqué. W. — L'ignorance des élèves — dit-il. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. . Mais. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. Croyez-moi. . aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. -ă répliquer [replike] a replica. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. au baccalauréat. . a replica a se aşeza. le professeur ne réplique point. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. . a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . a lua loc într-adevăr.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. -ă estomaqué. Elle m'a demandé si. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. -e [sstomake] înmărmurit. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. en apercevant un de ses amis. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. încît conclure [kàklyr] a încheia. au cours du repas.a] astfel că. . . -. au fond. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. aborder [abardej a aborda. Je viens de raconter à ma voisine. efectiv 206 . ) [inaràs] . je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin.

a l t u l . plusieurs (mai m u l ţ i .-e (fiecare). l'une.) imaginable (adj. Voi pleca (îndată) de la birou. nici u n a ) .) imaginaire (adj. a sosi. î n s o ţ i t . u n a . quelqu'un. chiar acum): Il vient d'entrer. . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .. -ă care poate fi închipuit. nici u n a ) . (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia..Mots à plusieurs sens 1.quelqu'une (cineva). l'un. nulle (nici u n u l . E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t .u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau.-e (nici u n u l . .. de obicei. a ajunge 2. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . tocmai. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. l'autre. . nul. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. m a i m u l t e ) . chacun. . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). De-abia a intrat. l'autre ( u n u l . u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. aucun. . 207 .) a închipui imaginaţia închipuit.. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e .) l'imagination (f. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n .

autres de décharger les armes.. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. a . toutes.. Se spune că pleacă mîine. Cet artiste. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. EXERCICES I .ont pris part au combat.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. ami.. LEXI- Cette jeune femme se.. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . IV. Jean se va îmbrăca îndată. tous les autres. l'innovateur. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. Rabelais est un écrivain plein d'. Nu este nimeni în această sală. On est venu vous voir.a sau a Ii-a singular. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat... sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain.savait qu'il devait s'opposer à la guerre. . Ils ont refusé. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. Nu se vede nimic. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. unul după altul.. après. Apoi.. Mon. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. de obicei..E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. .. prin persoana a I l I . Georges a. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde.... Lors de la course de 100 m plat. I se spuse tot adevărul. (Noi) am venit să vă vedem. I-am spus tot. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent.. toute—tous [tus]. On ne voit rien.... . Diseară veţi pleca la Cluj. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. cineva"). Je lui ai tout dit.. I I ... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Petre a sosit chiar acum o clipă. cu valoare nedeterminală ( se".. ei dispărură. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. la colţul străzii..de plus horrible que leurs logis. . III. 208 . tous les autres concurrents. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v.

Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Pablo Picasso. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. le Pape. est un musée de figures de eire. Corneille écoutant le Cid. on le sait. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . les vedettes du théâtre et du cinéma. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). s'il vous plaît). le coureur à pied Mimoun. la Reine d'Angleterre. Nimeni nu să uite Guernica. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. les costumes plus ou moins fripés. des champions de boxe. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. le cinéaste René Clair. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. Lidice sau Oradour. On y rencontre les chefs d'état.

Les chambres étaient élégamment meublées. — C'est au deuxième étage. 210 .25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Le portier fit monter les bagages. les chambres numéros 215. 216 et 217. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. monsieur. Il tendit les trois clés à monsieur Girard.

. l'entour a i e n t . Les cheveux une fois coupés. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. — J ' y pensais déjà. s'il vous p l a î t . On paye à la caisse. pas de vernis foncé. monsieur. * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. je préfère les couleurs c l a i r e s . dit le coiffeur.. C'est fini. Q u a n t à t o i . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . Moi je suis né pour être t o u r i s t e . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. Rincezmoi a u v i n a i g r e . J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . Alain. ochire sortir [sortir] a scoate. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . d i t gaiement A l a i n . Oh non. . a ieşi lentement [lâtmà] încet. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. — Moi je descends chez le coiffeur. —• Les osgles un peu plus c o u r t s . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . pieptă­ nătura W* 211 . VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. je vais me reposer u n peu. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . . .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. . les m u l e s . —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . .. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. d e u x serviettes.

încheietura a t a ş a t u l (comercial. -ă.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . a a t r i b u i . — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. c a p t i v a n t .. -oàre. interesant.) l'attachement (m. -e [fose] închis. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . a da o raită vesel. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . Face excepţie adjectivul lentement. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. -ă 1 ' indéfrisable (n. -ă. a acorda afecţiunea legătura. -e [ k l e ^ deschis. r e s p e c t i v .) a lega.) attachant.) l'attaché (m. -e [avwazinô] vecin. voios (adv. ) Antonymes attacher a lega s'amuser.) l'attache (f. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . învecinat. -e (adj. la bribe [brib] frintura avoisinant. 212 . -â clair.. a lua.) a t r ă g ă t o r . -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre .

-i. -é) p i e r d . în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. -u. pe e m u t de la feminin. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . 213 . 1 . Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). profondément etc. 3 . polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . absolue) (fem. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. 2. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. de obicei. vraie) (fera.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse.

on avait attaché le chien. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Ce-i î n m i n ă nu-i . Mariana dormea a t î t de adînc ! V . II. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. naître. Ioana citea curent texte latine. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I .EXERCICES I . Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Traduisez immense patient en français (vb. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Traduisez en français (v. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . I I I . Cîinele înainta p r u d e n t . iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. vaut mieux que deux „tu l'auras". v b . E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. M-am născut la 23 septembrie. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Hier soir.

On se mit à consulter la carte. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. je voudrais des pâtés. — Du jambon. se trouvaient des assiettes. des sardines au beurre. Girard. 215 . de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. des olives. — Quant à la viande. Antoine. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. continua-t-elle. des couverts et un vase de fleurs. — Oui. On choisit une table dans un coin plus retiré. répondit Mme Girard. Girard. — Moi.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. dit Jacqueline. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M.

VOCABULAIRE vitré. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. des filets de b œ u f grillés et des saucisses. Du café t u r c . fraged. — tout — — après Alors. merci. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . -e [etëslâ] strălucitor.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . merci. — Du v i n b l a n c . -ă étincelant. m a m a n . -oare. des liqueurs? — Du vin blanc. d u v e r m o u t h . m a d a m e ? Oui. -e [vitre] cu geamuri retiré. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. compléta le g a r ç o n . J a c q u e l i n e ? — Non. pas de m e l o n . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . — P a s d ' a b r i c o t s . G i r a r d . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . seulement. — Merci. -e [retire] retras. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. ajouta M. sclipitor.

N u m a i persoana a I l I . moale. duios 2 .) le grillage (m.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir.) — le rôti (m.) la grillade (f. In vorbirea curentă. mpléter. a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . imperfectul conjunctivului este.) la grille (f.a -t a I l I . ajouter ajoute) a completa. oisir. de obicei.a singular se foloseşte m a i m u l t .) rôtir (vb. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . p e r s o a n a a I i . élire a a] alege compléter.) griller (vb. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 .) 1 .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.a -ssiez a I l I . a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.

Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . Exupèry). sans que personne lui parler (Flaubert). dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. De la vîrsta cea m a i fragedă. 218 . due O b s e r v a ţ i e i . EXERCICES I. t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. Bien que la pluie (continuer). décevoir (a decepţiona). ea trăise departe de căminul părintesc. 2 . a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. să fie moale. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. dus.t e . loin de tous les a u t r e s . Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. Trebuie să frigi carnea . apercevoir (a zări). Formele due (feminin singular). recevoir (a p r i m i ) . 3 . La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe).Le verbe devoir (a trebui. il affirma q u ' i l moins sombre. masculin singular. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n .

parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. ea se ascunse în grădină. A trebuit să-i dau (inf. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. plus je suis Je vole. DEVINETTES Plus je suis chaud.) explicaţii. . LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . — C'est pour un gâteau — explique-t-elle.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. Il n y a pas de roses sans épines. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. — Ce sont toujours les plus gros.) seama de propunerile voastre. j SUPPLÉMENTAIRE . ni yeux. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e .) imediat un răspuns. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. . Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Traduisez en français (vb. . Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . (gSenu S'i) 219 . T. pourtant frais. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. je pleure.III. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. PROVERBES Chaque vin a sa lie. Traduisez en français. Se întîmpla să alunece des. I V .

a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. dans la m a t i n é e . d i t J a c q u e l i n e . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . p a p a . pour b â t i r . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. c h a u d i è r e s . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . au m ê m e e n d r o i t . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. en u n m o t . ni celui de m a m a n . vers la fin du mois de j a n v i e r . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage.d e m a i n pour M a m a ï a . . -e [bykarestwa] bucureştean. q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". — A h . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers.27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. une nouvelle fabrique. C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . je vois. C'est en 1948. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . une grande fabrique de la c a p i t a l e . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . m a t é r i e l ferroviaire.

..

promisiune a sfîrşi. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r .) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. a înzestra l'équipement (m. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).) unealta utilajul u t i l a t . -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) l'outillage [m.) a m u z a n t .) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . vesel: ciudat. a doborî a n g a j a m e n t . 222 .) outiller (vb. -e (adj. utilajul marquer [marke] a marca. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . Celtelcomédie a eu un grand succès. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . Această comediei a a v u t u n mare succes. a distruge.) outillé. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. quelques): Mon frère est parti. Fratele meu a plecat. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs.

Istoria l i t e r a t u r i i franceze. e) în Petite sœur des Horaces. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. Camille. cousine! Merci. f) In adrese. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . proverbe: pluie abat grand vent. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. camarade! B u n ă seara. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. P a u l este strungar. Hélène est architecte. nr. femei. Hommes. Elena este arhitectă. rue Jules Michelet. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir.b) într-o enumerare: aux portes. B ă r b a ţ i . verişoară ! Mulţumesc. Histoire de la littérature française. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. 37. femmes. tous se pressaient copii. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. sora Horaţilor. enfants.

Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. -e Observaţie. m a i jos verbul partir. P e n t r u alte observaţii v.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. El şi-a scos batista. Il a sorti son mouchoir. E a a ieşit în oraş de o oră.

. servir. La revedere.. ma chère. rue de P a r i s . . m ă întorc î n d a t ă . Un utilaj modern asigură creşterea producţiei.. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.. . EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . „ J e vous assure et. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir.. gloire.. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . Ca şi sortir. .. ce roman. .. je vais lui chanter quelque chose. mentir. sortir): Trenul pleacă la ora zece. vb. . v i e i l l a r d s .. . EXERCICES I . . U l t i m i i călători au plecat aseară. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . et. . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . e n f a n t s . m o t d'ordre? d e m a n d a .Participe Présent partant Passé parti. m a m ă . dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . H I . I I . . Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr... F e m m e s . — Rien à faire.. dormir. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. . ... . À la place des points.Odes et b a l l a d e s " est.. v i e . t o u t était descendu. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. liberté" (Corneille). sentir (şi compuşii lor). J ' a i relu. employez ou non l'article. . . Vrei să ieşi (inf. officier. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz .. partir. IV.. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare.-e Observaţie. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. vos paroles.) în oraş? Aş pleca la m u n t e . 2.. „. . . Je l'en ai déjà menacé. Traduisez en français (vb. Elle h a b i t e 32. e t . . Quel est.

Vorba dulce m u l t a d u c e . P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare.PROVERBES Partir c'est mourir un peu. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.

J ' a i noté la sienne. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. Autrefois. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. Je lui ai donné notre adresse. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. devant l'Université de Bucarest. Elle semblait très pressée.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. maman. ce matin. c'était 15* . Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. à la fin des cours elle va quitter la capitale.

Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. •— Oh. Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . orge. b e t t e r a v e . t o u t a c h a n g é . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . légumes. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. grâce a u x engrais c h i m i q u e s . m a m a n . m a ï s . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e .u n hair>eau q u e l c o n q u e . seigle. Après la moisson. si t u s a v a i s .

) la paysannerie (f.Familles de mots • l'échange (m.) changer (vb. -e (adj. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. a se schimba s c h i m b ă t o r .) changeant.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. après que (după ce).) échanger (vb. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. 229 . Abia a i n t r a t .) le paysan (m. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . dès que (de îndată ce). en un clin d'œil (într-o clipă).) le change (m. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). Intr-o propoziţie principală. bientôt (curînd). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) le changement (m.

-e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. 1 . combattre (a lupta) débattre (a dezbate). La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 .

Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). Q u a n d nous (marcher) des heures. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. la n u i t t o m b a . formation. ea se sculă să plece. il se leva. en silence. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. permettre (a p e r m i t e ) . EXERCICES I . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . IV. nous commençâmes à travailler. Bate fierul cît e cald. pensée. III. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. promesse. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. quel est le côté beurré? 231 . Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. PRÉCISION — Mademoiselle. place. elle se m i t à r i r e . commettre (a comite). -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . 1 . Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. După ce începură noi cercetări (recherches). suivants: obtention. p r o d u i t . promettre (a făgădui). t a t a se duse să se p l i m b e . ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . II.pierde un t. 2 .Mais il ne l'est pas. transmettre (a transmite) etc. Traduisez en français (v.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. m u n c a îi pasiona. omettre (a o m i t e ) . association. Cînd t e r m i ­ n a r ă . Cînd deschiserăm fereastra. r a d i c a l u l mett. — Alors. Q u a n d il (achever) ses lettres. —. récolte. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . soumettre (a supune).

arrive chez un dentiste. le temps semble s'écouler très lentement. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. accompagnée de sa petite sœur. 232 . parce que je me dépêche. Dans la salle d'attente. — C'est pour arracher une dent. mais sans insensibilisation. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. assez peu éclairée.

. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. .-— Mes compliments. a trece . voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. F i ţ i l i n i ş t i t .) la perte (f.) a pierde pierderea p i e r d u t . Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. -e [eklere] l u m i n a t . accompagner — conduire a însoţi. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. Montrez-moi la dent. dit le dentiste.. r °. VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. . .) perdu. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. . -e (adj. Marguerite. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. j'aurai fini la lettre avant votre retour. . mademoiselle.*\ i i . 233 . . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . . Vous êtes courageuse. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/.

v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. -e Observaţie. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. (I-o fi cumpărat bomboane. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. 2 . 1. la viitor şi la condiţionalul prezent. 234 . Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv.) De obicei. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. dublînd consoana r. Probabil că i-a cumpărat bomboane.

e deja ora 6. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. elle est morte de peur. Traduisez en français: Trouver un ami. Te rog să citeşti acest roman. On meurt de chaleur dans cette pièce. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. IV. Beaucoup de choses. C'est normal. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Une grande quantité. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. je te raconterai de belles histoires. . I I . Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner.EXERCICES I. C'est très compliqué. III. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Traduisez en roumain: Rassurez-la . Devant l'université. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai.

H y a une épicerie au coin de la rue. Antoine. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. M. Mme Girard: — Je t'accompagne. des macaronis.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. de croissants et de paind'épice. Tu ne t'en souviens plus? M. N'aurais-tu pas. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Les allumettes sont trop encombrantes. des timbres-poste? M. du beurre. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. Mme Girard: — Mais non. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. par hasard. MV {QxLca^y 236 . des citrons et des biscuits.

le thé. -e [dkôbrô] stînjenitor.d9^. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi.) 1 .M. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. de riz ou de sucre. le poivre.-e. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a .) les lettres (f. la levure. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. Le cacao. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. litera 2 . a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes.) [a/a] c u m p ă r a r e a . ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. t r a ­ bucul l'essence (/. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . scrisoarea literele (literatura) 237 . -e [lur] greu. pi. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. M. de farine.

Ce comédien est aimé par le public.. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 .) Vachat (m. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. cumpărătoarea (m. -euse a cumpăra cumpărarea . a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. la diateza pasivă. Acest a r t i s t este i u b i t de public. Verbele se conjugă. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t .Famille de mots acheter (vb.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.j. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) l'acheteur. cu auxiliarul être.

comprendre (a înţelege). surprendre (a surprinde). şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. a afla). A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. 2 . 1 . nous prenons.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . -e Observaţie. L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. 239 .

prendre): Ies puţin ca să iau aer. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. . Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. attraper. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Drept cine mă iei? IV.EXERCICES I . Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. lire. dar nu mi se par serioase. DI. V. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. diviser. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Je t'emmène au théâtre ce soir. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive.. vendre. traduisez-les punir. I I . Traduisez en français (vb. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. regarder. El fusese admirat pentru atitudinea lui. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. écrire. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. séparer. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză.

il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. On va sûrement trouver quelque chose. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. prends ta jaquette et ton sac. Jacqueline: — Tu as raison. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. On ira dans un magasin universel. bah ! Ne t'en fais plus. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. des livres. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. viens. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. On file.

la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m.?. .•. scump catedra esenţial. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. Il faudrait penser à autre chose. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.) a pleca r e p e d e . .ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. a o şterge .. VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . tes suggestions. ça ne m'enchante guère. 2. . (tranz. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. 4.) a fila (despre lampă) 242 . .' • . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. şirul o şterg carnea (anat. 3. a o şterge (intranz. . J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. ) a pleca r e p e d e . . « J.) a urmări (intranz. ) suggestif. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . -ve (adj. L r . ) a sugera sugestiv.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.) suggestion (f.) a toarce (tranz.) m î n c a r e a (bună) d r a g . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . principal Famille de mots suggérer (vb.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u ..i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m .

16' 243 . E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. -e.

Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. prendre. arriver. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. universel.EXERCICES I. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Supraveghează lampa. . Am văzut o scenă foarte sugestivă. oublier. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. beaucoup. Stofa asta e prea scumpă. IV. Sugestia ta e remarcabilă. acheter. mi se pare că filează. Je boirai de la bière. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir).

— Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. papa. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. papa. — Moi. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. l'eau n'était pas froide. mais on voulait prendre une barque. suggéra M. Les vagues moutonnaient. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. pour les touristes. Girard. 245 . — On a organisé une petite excursion en car. — Non.. mais. —. Mangalia. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M..32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage.Excellente idée. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Il faisait frais au bord de la mer. il y a trop de nuages. malgré l'orage de la veille.

vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s .— N o n . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de.. G i r a r d . — O h . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . c o n c l u t M. ce sera p o u r une a u t r e fois. J a c q u e l i n e . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . d i t A l a i n .. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. i n d u s t r i e . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . la falaise d ' E f o r i e . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a .N o r d . il y a encore b e a u c o u p . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. c u l t u r e . V o i l à : le p o r t .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. G i r a r d .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. cu toate că l'orage (m. A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . a debuta 246 . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n .S u d .

) ajunul.-e 247 . ziua precedentă la veillée (f.) a m ă t u r a le balai (m.) m ă t u r a le balayeur (m.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.) a veghea le veilleur (m.) veghea veiller (vb. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.Familles de mots — balayer (vb. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) măturătorul la veille (f.

Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. III. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). . a suporta) etc. Paulette m'avait tourné le dos. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Traduisez en français (vb. souffrir (a suferi. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Cine rîde la urmă rîde mai bine. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . Vîntul măturase coasta. . Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. -e. IV. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). offrir (a oferi).Observaţie. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . -es. 1. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. II. 2. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. EXERCICES I . Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista.. Unele magazine sînt deschise şi duminica. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur).. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi).

L'air tonique et puissant emplit mon torse creux.En ma course rythmée à travers la campagne. Et. toujours. Brille en mes yeux. bats sous mon front. Belle santé. . Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . pour qu'enfin mon cœur. Les Flammes hautes) . Mes nerfs semblent refaits.. se tienne haut. mes muscles sont heureux.. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. (Emile Verhaeren.

— Et puis. L'automne surtout. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. les excursions. — Avec des amis? — Oui. la fatigue de la montée. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. les rochers à pic. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. — C'est bien agréable. — Inutile de te déranger.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. le vertige. Jacqueline. 250 . surtout en cette saison. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. Des alpinistes enthousiastes. c'est un véritable enchantement. les chemins escarpés. quelle satisfaction on a. Ils ont vite fait de s'entendre. Alain et eux. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage.

bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să.. c'est ce grand silence. nu le-a trebuit mult ca să.. à m o i .. p a p a .— C'est v r a i . frunza le feuillage (m.) foiletonul le feuilletage (m.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f.) a răsfoi le feuilleton (m. -ă. d ' a l t i t u d e ... ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.) foaia.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. pes­ triţ.) frunzişul feuilleter (vb. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s .. à plus de 1 500 m . -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. is­ tovit Famille de mots la feuille (f. -e [bigare] bălţat.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 ..

F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. La substantivele compuse. Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . d e t e r m i n a n t u l . dintre care p r i m u l . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . cuvintele invariabile (prepoziţii. formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. adverbe). invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 .

o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . HI. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. apparaître (a a p ă r e a ) . La fel se conjugă: paraître (a părea). Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . 2 . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Traduisez en français (vb. EXERCICES I . dispa­ raître (a dispărea). B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . 1 . 253 .-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. Nu răsfoi cartea. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. H . c i t e ş t e . Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. reconnaître (a recunoaşte).

Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. nous saisissons nos piolets. (D'après M a u r i c e Herzog. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure.. Nous nous hissons comme nous pouvons. Déjà nous commençons la descente. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Le sommet se rapproche insensiblement. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants.. les rudes escalades. nos lunettes. Un vent brutal nous gifle. À présent nous touchons au but. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Nous nous hâtons. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Le sommet est une crête de glace en corniche. Annapurna. l'héroïsme quotidien de mes camarades. premier 8 000) .

C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. L'eau de mer à faible salinité. à la recherche. une des plus belles stations de la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici.. nous sommes partis pour la côte. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Je t'écris de Mamaïa. l'air pur. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 .3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie.. Après un court séjour dans la capitale. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. de la Mer Noire.

à sable particulièrement fin. pour la plupart. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. -e [dsolsje] însorit. m'ont dit tous les Roumains. -ă curatif. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . comme de juste. on élève d'autres colosses en briques.. Ils ont raison d'être fiers. On peut donc admirer. Eforie. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis.. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. acier et ciment. une foule de touristes. -ă l'aube (/. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. Mangalia. Tekirghiol. Nous logeons à „l'International". Oeuvre du régime de démocratie populaire. de sa chambre. le lever ou le cou­ cher du soleil. un des plus beaux hôtels de la station. Et ce n'est qu'un début.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa".rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. une plage en pente douce. Ils ont raison. un repos des plus agréables. -ve [kyratiî] curativ.

-ă.-e (adj. sclipitor.) mişcător. afec­ tat. agitat.-ă le mouvement (m.) a urmări.) c ă u t a t . -ère [fjer] m î n d r u . grămadă remarquer — constater remarca.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. .) a însufleţi mouvementé . Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.-e (adj. ales.-e (adj. de obicei. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.) a mişca mouvant. -ă chatoyant.-ă mouvoir (vb. -oasă. -e [ekski] fin. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . -oare Ia villa [vila] vila exquis.) căutarea rechercher (vb.) animat. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. a căuta recherché. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . -ă.) [asje] oţelul fier.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^.ă . Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -e [fl^ri] înflorit.) mişcarea mouvementer (vb. -e | / a t w a j à ] lucios.

a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. Alte v e r b e . feuilleter (a răsfoi) e t c . -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). schimbă acest e mut sau é în è. îngheţa) e t c . înaintea unui « mut din terminaţie. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. un adverb. ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . adjectiv cu funcţie de adverb. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . céder (a ceda)—tu cèdes. 258 . peser (a cîntări) — il pèse. -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. renouveler (a reînnoi). el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . chanceler (a se c l ă t i n a ) . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. étinceler (a străluci). In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. rappeler (a rechema). d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . jeter (a a r u n c a ) . achever (a t e r m i n a ) . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. consoana.

Des bas (extra-fin). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. en 1945. Am remarcat că vă place mult istoria. Une porte (grand ouvert). Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Des relations (franco-belge). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Des yeux (gris bleu). Ces nouvelles sont quasi-officiel. à Copenhague. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. III. I I . Discuţia lor a fost foarte animată. Elle allait nu-pied. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Des cellules (photo-électrique). Des enfants (nouveau-né). Va îngheţa curînd. Ces épisodes sont héroï-comique. Des personnes (bien-intentionné). Elle aime les robes gris perle. à travers le monde. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Depuis sa fondation. Des formes (aéro-dynamique). Des oeuvres (tragicomique).EXERCICES I . Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Tot oraşul era în mişcare. IV. Des filles (sourd-muet). Je n'aime point les fruits aigredoux. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Răsfoiesc această carte. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Aujourd'hui.

(D'après „l'Humanité") . Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. pour qu'il n'y ait plus de guerre. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. c'est une véritable fête. Dans les démocraties populaires.fait pour populariser le 8 mars. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays.

Jacqueline? Alain: — Son faible. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Mais on pourrait aller au théâtre. je n'ai rien contre. Girard: — Quel film. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. mon cher. c'est les dessins animés. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. On aurait retenu des places. papa? M. évidemment. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. non? Jacqueline: — Moi. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Le jeu des 261 . Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. Je préfère le cinémascope en couleurs. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions.

Jacqueline (en chantonnant): — „.) [fu. allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . Toutefois. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. . M. .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e .. să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. . je préfère la p r e m i è r e . a l o r s . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . folle (adj. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. 262 . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. Girard: — E h b i e n . " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . fal] nebun. .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e ..

Il s'est mis à écrire.) reflectorul le destin (m. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. A început să scrie.) a reflecta le reflet (m) reflexul. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) destinaţia le destinataire (m.) a produce le produit (m. 2.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. începu să rîdă. reflectarea le réflecteur (m. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. a hărăzi la destination (f.) a destina. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à.) producţia la productivité (f.-ă la production (f.Familles de mots le producteur (m.) productiv. 1.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb. -ce (adj.) soarta. destinul destiner (vb.) producătorul productif. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) produsul refléter (vb. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.

264 . Si Pierre eût été attentif. i.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. 2. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. Il ne voulait rien voir. o din terminaţie. Apele rîului reflectau cerul albastru. Mon enfant était devenu très tendre. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. e. La indicativ prezent. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. 3. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II.-e Observaţie. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Je me mis à déchirer le papier. EXERCICES I . Piesa e foarte bine primită. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . înaintea vocalelor a. Destinatarul nu era la adresa indicată. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. il aurait gagné la partie. 1.

à mesure que le lever du soleil approchait.IV. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. entre deux aiguilles lointaines. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. devenait orange. A-m reuşit să o conving? V. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. dans le ciel pur. production. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. formation. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. le Mont-Blanc. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. regret. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. devinette. pareil à une grosse étoile d'or. ses tours et ses sveltes aiguilles. avec son énorme dôme. pleurs. puis vermeil. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. sur lesquelles régnait un absolu silence. création. a l'horizon. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. vb. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. Traduisez en français (vh. puis. destination. destruction. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. regard. accueil. Tout à coup l'astre surgit. arrivée. Il se colorait peu a peu. vaincre. ses pointes. Au-dessus du Mont-Blanc. André Theuriet (Amour d'automne) .

Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. edificiul l'ouvreuse (/. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. Le concert commença. alors. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. avoua Jacqueline après le concert. J'aime surtout l'Allégro final. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . — Je crains que nous ne soyons en retard. M. — Moi aussi. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. le chef d'orchestre fit son apparition. chuchote Alain. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. au juste? lui demande sa sœur. répond Madame Girard. c'est une surprise. conclut Alain. ravirent les spectateurs. Quelques minutes après s'être assis. -oasâ. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia.. Antoine a loué des places pour le concert. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite.. elle s'écrie joyeusement: — Ah.Georges Enesco". Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone... — Je n'ose demander. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre.. Il est sept heures et demie. -eaţă l'édifice (m. — Mais quelle heure est-il.) [edifis] clădirea. a z b î m î i louer [lue] a închiria. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. — Je suis complètement bouleversée. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. măreţ. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios..36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . — Je m'en doute.. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire.

) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. 3.l — a cînta la chanson (f.) a î n t î r z i a .darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta . a încetini le chant (m. serviciul. piaţa ravir 1 . l'hymne (m. amînarea le retardataire (m. 2. postul 3 .) — c î n t u l chanter (vb. căminul casa.) întîrzierea le retardement (m. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. locul 2 .) — cîntecul la chansonnette (f. v a t r a .) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. le chœur se p r o n u n ţ ă k. a încînta Famille de mots le retard (m.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. a răpi 2 . locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . 4. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.) întîrzierea.le chef d'orchestre [/if.) — şansoneta le chanteur (m.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. [kœr. .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. a scoate (petele) élever a înălţa. ca à moins que e t c . folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. Observaţie. cesser e t c . guère. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. tu vas pas sauter etc. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. ) . : je n'ose.) a stîrni entuziasmul.z i s ă . In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a .) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. Nu vă fie cu supărare. a creşte. moins que. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. rien. je ne cesse etc. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. JVe vous déplaise. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. personne e t c . a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . E mult mai rău decît se spune. meilleur que. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. oser. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. (fig.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . 2 . 269 . Nu suflă o vorbă. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. point.s e cu t i m p u l . savoir.

N e . la séance (şedinţa). le peuple français. l e v e r . Ne aşezarăm pe scaunele noastre. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc.a m încetat să-1 rugăm. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. Ce produit chimique. II. 270 . rapidement les taches (petele). Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i .. E n 1789... plus aux concerts! L'ignorance. 2 . . Nous dé­ cidâmes d e . . EXERCICES I . toujours le progrès. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.. . 1. l'égalité et la fraternité. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). N . pour la liberté. ..Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis.-e uzitată: Observaţie..

Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. V . Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). — Je n'ose pas. Il fit détruire un magnifique édifice.) această greutate. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. C'est impossible. mon petit. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. — Comment. b) Mă aşezai pe iarbă. lui dit-il. — Trois. îi era imposibil să ridice (inf. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. cette anecdote. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Il descendit lentement les marches. Tu pourrais pas. ça ne coûte rien. la Pastorale et la Neuvième. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. — Pierrot. prefer să stau în picioare (rester debout). eram foarte obosit. me dit-elle tristement. I V . La souris osait quitter sa cachette. — Eh bien? explique-toi. Elle se lève très tôt le matin. l'autre jour. Louis cîntă minunat la vioară. vă rog. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . traduisez en Ma montre retarde chaque jour. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. grand-père. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. me répondit-elle.I I I . Mă voi aşeza mai tîrziu. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. en baissant la tête.

Girard: — Évidemment. des chefs-d'œuvre. la plus intéressante pour le visiteur étranger. On commençait à s'inquiéter. une troisième est réservée à l'art oriental. 272 . Alain: — Il y a aussi des sculptures.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . papa? M. qui ont réussi à rendre. Girard: — Non. entre autres. en plein centre de la ville. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. mais il paraît que les autres renferment. à l'aide de leur pinceau. elles aussi. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. des Greco. on ne savait pas où te chercher. des Répine. une autre d'art occidental. des Van Eyck. Antoine. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. je vous accompagne demain. les Aman. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. des Rembrandt. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. de quelques peintres roumains. des Monet. les Andreesco et les Luchian. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. J'ai longuement admiré les Grigoresco. La section d'art roumain est. Mme Girard: —• Bonsoir. n'est-ce pas? M. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. M. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. sans nul doute. Il faut absolument que vous le visitiez. Alain: — Mais quel musée. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Girard: — Oui. Si vous voulez. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. Voilà trois heures que tu es parti. Tu as rencontré des amis en ville? M. On y trouve.

-e (adj. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .) cen­ tralizator la centralisation (f.) centrul la centrale (f.) central. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . suita suivre (vb.-e (adj.) a u r m a suivjant. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . -e [arjàtal] o r i e n t a l . -ă occidental.-e [oksidâtal] occidental.-oare — le centre (m.-ă oriental. b u c a t a .VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal. consecinţa. a conţine rendre — exprimer a reda. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic. -e [rwajal] regal. si adj.) centralizarea centraliser (vb.) p a r t e a . a e x p r i m a Homonymes le parti (m.m.-ă centralisateur (s.) centrala central.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .) partidul la partie (f.) următor.) u r m a r e a .

at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. -e Observaţie.Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . 274 . Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).

Il était fidèle à son P a r t i . Un siècle et demi plus t a r d . m a i n t e n i r . entretenir. vă voi arăta drumul. Marcel est un brave garçon. sur la rive droite de la Seine. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. contenir. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. renfermer. Paul est p a r t i il y a deux minutes. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. comprendre. un grand château fort. 18* 275 . style Renaissance. U r m a ţ i . depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Gilbert est très influencé par son cousin. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. III. l'un des plus riches musées du m o n d e . Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. I V .m ă . Cette partie est très difficile à lire. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. repartir. gnifique palais. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). m a i puţin interesante. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. I I .EXERCICES I . enfermer. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . de nos j o u r s . prévenir. Ancien palais r o y a l . Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. le Louvre est devenu. Christian s'est arrêté devant la gare. Cette boîte ne renferme que des papiers. renvoyer. il se leva. Germain sera récompensé pour son courage. c o m b a t t r e .

On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. Rembrandt ou Vélasquez. les bas-reliefs de Gilgamesh. monument en basalte noir. principale source du droit sumérien. des coupes et des bijoux finement ciselés.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. Houdon ou Rude. On s'attarde devant les Ingres et les David.. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Léonard de Vinci. Michel-Ange. les Delacroix ou les Manet. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. les admirables statuettes de Tanagra.ère). Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes.. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. nous voyons se succéder les Vernet. des poignards d'argent. la dignité enfin retrouvée. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. couvert d'inscriptions. celles des sculptures du Moyen Âge. 276 . Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Les objets de culte et de sacre. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. le Titien. devant les sculptures de Jean Goujon. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée.n. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. grecques et romaines. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. les sculptures du Moyen Âge. de Rubens.ère). les Courbet. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre.n.

chien. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 .. âne. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. mouche. Alain. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. perroquet. merci. héron.. cigale. chacal. boeuf. souris. Je préfère connaître le deuxième élément. serpent. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat.. — Arrête. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. insectes. aigle." — Que fais-tu là. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. — D'accord. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. chat. grenouille. oiseaux. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable.. Que je recommence alors? — Non. Il te faut trois éléments. tigre. — Tu crois. lion. loup. fourmi.

Hat .

Alors. etc — Tu as bien fait de finir..— Le cadre. lilas. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . c'est moins pénétrant. lis..) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a .) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . -ă l'insecte (m. ma Jacqueline.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. -euse [sablant] nisipos. muguets. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. Des rivières aux ondes pures. — Bon. tulipes. jasmin. -oasă l'étang (m. -e [pyr] limpede. p u r . Et tu sais.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . enfin des ormes ou des tilleuls. des étangs bordés de roseaux. des forêts de chênes. œillets. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. pivoines etc. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. vio­ lettes. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. ) [ôd] unda pur. pour ne plus parler de leur parfum. — Je préfère le parfum des fleurs. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c .) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. puisque tel est votre désir. des chemins sablonneux. — Du génie.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. bien sûr.

) a înflori.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) [ak«sja] saleimul l'aune (m. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f. a î n c e p u t să rîdă. El credea că a ajuns.-ă le fleuriste (m.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) floricica fleuri.) înflorit.) floarea la fleurette (f.-e (adj.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.ARBRES À l'acacia (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.) florarul fleurir (vb. 280 .

Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. ca în exemplul de mai sus. 281 . b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. ca în exemplele de m a i sus. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. sans. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf.

Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .R. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. parfois à petits pas. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre.P. sont'à toi. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne.

.. colère. 285 . Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r .. cinq heures? Il a décidé.. Cet enfant pleure. Tu te lèves . L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele.. I I . Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. travailler. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. en français les phrases suivantes. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . Conjuguez imparfait... Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . en utilisant (présent. (a cuceri). Exupéry). Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . După ce au ascultat conferinţa.. P u i s ... Ils parlaient. a cere pe cale judiciară). après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . Elle semblait très heureuse. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. V. Je vais vous donner un livre agréable..vous revoir... Nous sommes au coin. rester. requérir EXERCICES I . lire. III.. futur. ei au început să aplaude.. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i ... il s-'approcha du balcon.. la rue. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. (St. IV. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . Exupéry). ils revinrent avec précaution (Maupassant). prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . voix basse.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé).

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. Glosa2 sur l'éléphant. Voyez ces animaux. et pour cause. on crut qu'il s'allait plaindre. Etes-vous satisfait? — Moi. on ne l'a qu'ébauché. Venez. Que c'était une masse informe et sans beauté. Se croyant. Jupin 5 les renvoya. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. Nous nous pardonnons tout. car tout 6 ce que nous sommes. Lynx envers nos pareils. Je mettrai remède à la chose. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. il ne se fera peindre. 8 tout — toţi. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. et taupes envers nous. dit-il. Du reste. singe. fără nici o excepţie. s'étant censurés tous. Jamais. parlez le premier. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. s'il me veut croire. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. un colosse. Il peut le déclarer sans peur. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Tout sage qu'il était. contents d'eux. pour elle. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. L'ours venant là-dessus. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. 2 1 284 . glosa — comentă în mod critic. L'éléphant étant écouté. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. 3 appétit — (aici) gust. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. ôter à ses oreilles.

Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. Soudain il entend courir près de lui. le couche sur le sable et se remet à pêcher. un pêcheur. Il se redresse et de nouveau. II. le couche sur le sable et se remet à pêcher. soit qu'il rêver. s'élance. une fois le nœud coulant fixé à son cou. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). le pêcheur abandonne sa ligne. Le pêcheur abandonne la ligne. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. III. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. l'attache à une branche. 285 . Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Sans s'impatienter. et. il se jette dans le vide. ramène le désespéré. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Traduisez en roumain: Fontaine. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . Et même il parla haut plusieurs fois. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. se livre à son occupation favorite. L'homme se redresse et ne va pas loin. Fables) Sur la plage. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. Il le pria avec instance de ne le point quitter. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. gravement. malgré lui (Maupassantj. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Mais l'autre veut absolument mourir. ramène le désespéré. (La RÉVISION I .

.I V . dar opera lui va trăi veşnic.. c'. et il allait la surprendre (Flaubert). c'.. Les travailleurs . établir son pabinei. ses libertés démocra­ tiques.. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. Exupèry). c'. Zadig n'. France s'opposent .. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). Le marin vit dans une perpétuelle victoire. V I I . sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). Traduisez en français: Lenin a murit. et il est maintenant unique au monde (St. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . . Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. V I . Nous. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. est une que kle courir devant l'orage. faire .. parlerons ce soir... c'. guerre. Exupéry).. . V . fauteurs . Ils n'ont aucune envie . Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose...est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire .... fête son anniversaire... d'études (Vigny).. dormir et d'. Je vais chez mon ami: on.... guerre. usines... Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. . Le peuple français lutte. la défense .. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.est une que d'. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant)... ai fait mon ami... pensa beaucoup (Voltaire). pensa pas et la femme de l'envieux.. la paix. Elle dormait sans doute........ Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor....

PARTEA A IV-a .

I X. .

39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.finnois.a.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. l'arabe — limba a r a b ă ş.-e français. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. le roumain = limba r o m î n ă .-e espagnol. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.-e Français Anglais anglais.-en ne belge allemand.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.-e ou landais finlandais. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 . spre deosebire de limba romînă. le serbe = limba sîrbă.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. 1 î n limba franceză.-e Finnois ou Fin.

-e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .-e italien. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e Polonais polonais.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc."S.R. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e Portugais p o r t u g a i s . -e suédois. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais.S. -enne norvégien.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? .

-e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . tunisien. -enne marocain.J an g] . Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne abyssinien. -enne guinéen. -eniie Éthiopiens (Abyssins. -enne iranien. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. Coréens coréen. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -e 291 . -e [ppg. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.

U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . V i e t . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -enne chiliîen. -enne uruguayen. -e brésilien. -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien.N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n .N a m [ v j e t w nam] 1 . -e c a n a d i e n .I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne 2 . -enne péruvien. -e | Cubains SUD cubain.

Naples. Milan. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Munich. Barcelone. Iassy Turin. în limba franceză. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Nuremberg. (Iaşi) etc. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. 293 . Cu toate acestea există şi unele excepţii. Bologne. în limba franceză. alteori foarte apropiate. Cracovie.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien.

b) n u s î n t . les Alpes. Jersey.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. masculin: etc. l'Everest le Danube. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. New York. le Mexique. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. la Touraine. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. Milan. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. les Baléares. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. le Togo. la Crète. Guernesey etc. Malte. l'Argentine. les Philippines dar Cuba. Haye. la Pologne. Observaţie. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. le Rhin. la Volga. iar altele nu: la Sicile. Ceylan. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. Marseille. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. le Canada. 294 * . F a c e x c e p ţ i e : La Havre. la Martinique. î n g e n e r a l . Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. la Seine. Madagascar. regiuni şi provincii. la Méditerranée. Le oraşe. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . la Baltique les Carpates. Oslo La Rochelle etc. Le Caire. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. le Japon la Bretagne. Leningrad.

Apennins les Pyrénées. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . de g e n u l le Caucase. .s e e x p r e s i a : la cille de.. s î n t . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . la historiques. les Andes e t c .sent vivant Passé vécu. fie f e m i n i n : Bêrésina. în g e n e r a l .. le Nil. la Loire..-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . les le Mont-Blanc.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. les Vosges. les Carpates. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . care sînt de genul f e m i n i n . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse.

. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Romînia a dat lumii pe George Enescu. Pékin est la capitale de la . Noi studiem fran­ ceza. Bucureşti. Florenţa. Turgheniev şi alţi mari scriitori. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Chopin a fost polonez.. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. a l l e m a n d . Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Neapole. Moscou est la capitale de 1'. Caragiale. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . e s p a g n o l .. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. Lisbonne est la capitale du . Milano. II. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Eminescu. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. r o u m a i n . chinois e t c .EXERCICES I . La capitale de la Grèce est . i t a l i e n . Des Alpes aux Pyrénées.. Gogol. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . suédois. 296 . russe. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . a n g l a i s . Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . Bologna.. la France est un pays méditerranéen. Herzenafost rus... Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Brîncuşi. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. Tolstoi. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord.. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. Torino. La capitale de la République Populaire Polonaise est . III... Brazilia are o capitală nouă...

40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. Aux Jeux Olympiques. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. Rome et Tokyo. européens. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. la plus grande compétition sportive internationale. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. Course de haies Lancement du javelot .) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Dans la période 1958—1964. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents.de champions du monde. avant et après le 23 Août 1944. Melbourne. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. qui ont réuni 32 pays.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. -e [krwasà] mărit. -ă croissant. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) a marca un gol antrenamentul 300 . pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a mări.) [eskrim] scrima l'équitation (/.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -e [akry] sporit.

o c a l i t a t e : courage. fie cu sens diferit. candeur. nageur. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage.) înotătorul la nageuse (f. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care.) patina le patineur (m.) patinatoarea la patinoire (f. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage.) patinoarul 301 . b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur.) a patina le patin (m. démarrage. atterrissage.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. langage. a) c a l i t a t e a : rougeur.) patinajul patiner (vb. patinage. Sufixul -eur indică: coiffeur. valeur. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . nettoyage. soudeur. conteur. un substantiv colectiv: feuillage.) înotâtoarea le patinage (m. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. danseur. surmenage. formează c u v i n t e noi. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . blancheur.) înotul nager (vb.) a înota le nageur (m.) patinatorul la patineuse (f. Familles de mots la nage (f.

Cu t o a t e acestea. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. din limba franceză. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză.. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . ca sens. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . 302 . la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi.. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de .. respectiv.

ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. s'indigner. sauter. ressembler. penser. Ea se interesează de sport. flatteur. De două ori campioană olimpică. 1 2 O. II. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. coureur. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. patineur. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. — Comment ça va maintenant? —• K. survivre etc.K. EXERCICES I .O. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. renoncer. III. nuire. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. Ea a învins numeroase atlete consacrate. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul".Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. prétendre. aspirer. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. profiter. se moquer. nageur. lolanda Balaş. 1 répond le manager. plaire. penser. 303 . jouir. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. triompher. joueur. obéir. s'occuper. Ei locuiesc pe strada Universităţii. se servir. résister. se souvenir etc. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. succéder. skieur. porter. chauffer. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. (O Kay) [o keil —foarte K.K. tireur. bine. 2 dit tristement le manager. conter. échapper. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. — O. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. souder. s'emparer. Elle appelle à nouveau dix minutes après. boxer. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime.O. — Knock out. perfect (expresie americană). Patinajul se practică iarna. chasseur. In ţara noastră au.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. a voulu connaître sa place dans l'Univers. et ces minutes ont ébranlé le monde. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. apprendre à diriger les lois de la nature. Un autre Américain.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. est placé sur l'orbite. L'Américain W. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. 305 . Pour la première fois dans l'histoire. Glenn et S. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. est lancée dans l'espace cosmique. Le 6 août 1961. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. de plus longue durée cette fois-ci. Cooper. Valérl Bykovski. Valentine Térechkova. Moins de quatre mois plus tard. En août 1962. le 12 avril 1961. Le premier cosmonaute du monde. après un voyage de 700 000 kilomètres. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". comprenant 17 rotations. Youri Gagarine. piloté par Titov. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. G. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962.

.

) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. VOCABULAIRE l'assaut (m. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . italien. îi modifica sensul s a u . -ois. lorrain. contribution Sufixele -ais. categoria g r a m a t i c a l ă .Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. : français. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. la o regiune e t c . m a i r a r . Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. bordelais. alsacien etc.) [aval] zborul l'espace (m. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. tonique. suédois. exécution. -ain. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. roumain. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 .

surnom etc.. interplanétaire etc. 308 .. col-.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. care vor fi studiate mai departe. Prefixul con-.(peste. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze.rtra. corn-. correspondre etc. supra. les travaux m e n é s » . Prefixul sur.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. Prefixul sous.. Prefixul inter(între): international..(sou-. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.. sub-) are sensul contrar lui super.ei. extra-fin etc. comprendre. (v.şi înseamnă „dedesubt". GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . ca a t a r e . „ s u b " : sous-directeur. subordonner etc. Observaţie. surcharger. est placé sur une orbite. soutirer. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. pe d e a s u p r a ) : survoler. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. super-son etc. 2 . cor.. collaborer. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue.( î m p r e u n ă ) : concourir.

Amérique.(ou sou-. IV.EXERCICES I . . Marseille. estimer. Irlande. le système d'atterrissage entre en jeu. Lyon. sol. est (doté) de trois hublots. cent. Maroc. naturel. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. structure. III. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. conscience. tirer. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Milan. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. abondant. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Egypte. Chine. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Inde. nom. Hongrie. vivre. sub-) aux mots suivants: sur. porter. lieutenant. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . Formez des mots en ajoutant les préfixes sous.(ou super-). Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). La cabine.

par le peuple et pour le p e u p l e . — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Le peuple t r i o m p h a i t . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. Certitude de victoire. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . gouvernement du peuple. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . le siège de son gouvernement. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . t r a v a i l l a n t pour lui. contrôlé par lui. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871.) 310 . avec dévouement et a b n é g a t i o n . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . Trois mois. la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . La répression fut féroce. pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . Malgré ses erreurs et ses faiblesses. C'était la C o m m u n e . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. les affaires de la N a t i o n .m ê m e s . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste.

a muri farouche [faru/] sălbatic. réalisme marxiste. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. réaliste 311 . -e [pretâdy] pretins. In unele cuvinte. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . -ă le combat [kôba] lupta sanglant. cruauté. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . aclamarea l'ébauche (/. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. -ă l'erreur (/. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . frecvente şi în limba romînă. -été) indică o calitate: capacité. însă. ca­ pitulard. communiste. fuyard etc. marxisme. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . -ă. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. pe adeptul acestei ideologii. pillard. Sufixul -té. -e [sôglà] sîngeros. liberté. iar al doilea. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba.) [etrepidite] curajul. magnifie. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m.) groaznic. {-ité. ) [erœr] eroarea. o doctrină. socialisme. maquisard etc. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. Sufixele -isme. -eaţă. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. dez­ gustător. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. bavard. crud. -iste.-ă.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. campagnard. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. a se răscula l'audace (/. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. -ă noir. socialiste. un sens peiorativ: capitulard. -elle [eternei] veşnic. fausseté etc.-e [kapitylar] laş.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. -e [etrwa] s t r î m t .) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. fraternité.sulve] a se ridica. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. beauté.. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. unité. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard.j [ebo/] s c h i ţ a . acest sufix nu are acest sens: communard. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. -ă se soulever [sa__. -e [nwar] (fig. doctrine sau curentului literar: communisme. în general. -ă. un curent literar etc. indică: pri­ mul o ideologie.

dar romantique nazisme. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . Observaţie..Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste.. romantisme. 312 . Observaţie. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. b) un pronume personal: boulevard. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. (Complementul direct este ! ' = la Commune). GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire).. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. Mes amies. passage. dar nazi etc. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. Ils ont mangé. Nu întotdeauna aceste două De exemplu.. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. . . pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă.

Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). Comunarzii au l u p t a t eroic. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . solide. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . III.EXERCICES I . dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. Ces personnes. perspicace. d u r . indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. honnête. cher. égal. ferme. je les ai (égarer). . En utilisant le suffixe -té (-ité. je les a i (connaître) a v a n t vous. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. IV. -été). Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . fertile. s u b t i l . Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor.

quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . considéré. Blanche. . . . On me croit s a v a n t ... . et d a n g e r e u x . . je cube.) Comment t r o u v e s . je d i s : „ J e suis a l l é " . . . on ne moisissait pas dans les écoles. . . (Dépliant le papier. . .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . j ' a i appris à écrire en v i n g t . . . . . . Caboussat: O u i .. lisant: „Messieurs et chers collègues. . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . . paraissant: Papa. mais grâce à qui? grâce à un ange. Caboussat. je fais un p â t é . 314 . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . . . .. (Il prononce sans lier l's avec Va. J e serais m a i r e .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . . ." (S'arrêtant. (L'embrassant...s i x leçons. .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . . . . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . des discours étonn a n t s ! . j ' a i une r é p u t a t i o n . t a n t ô t ils s'accordent. ça va très bien. .. J e suis riche.) pas même les discours que je p r o n o n c e .) Ah ! d a m e .) A h ! chère p e t i t e . . . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . de m o n t e m p s . . . a d o r é .. . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche.) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. .. comme un i m b é c i l e ! . . . . . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . . sans toi !. . j ' é v i t e les liaisons. mais je ne rédige p a s . . seul: . . je ne sais pas c o m m e n t . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . . (Regardant autour de lui. j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . . J e ne sais p a s . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. .. (Regardant autour de lui avec inquiétude. . (Tristement. et à l i r e . . ça ne se v o i t p a s .. .. . comme les a u t r e s . . . Caboussat: Si je suis r é é l u . . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t .

tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours...) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. réexpédier.. réédi­ ter etc." (Parlé.) „J'ose le dire. s t i m a t . 315 . retéléphoner. j'avais mis un t.. indică de obicei o repetiţie: recopier. rallumer etc. " (Parlé.poate avea şi alte valori. -ă. tout simplement.) Avec deux s (Lisant. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu..) Moi.. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări.. (À part. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. U embrassant : Ah! chère petite !. -e [kôsidere] respectat. renaissance. alteori r-: ramener. récrire. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. rapporter. el poate exprima : — înapoierea: retourner. (Lisant. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. sau res-: ressaisir etc. reprendre. redire. les t. Caboussat. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. celui qui n'aime pas la terre." ( S'arrêtant.. revoir. a dezdoi (o stofă... a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. -ă l'orthographe (/. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. (A part. proastă. r ă u ... Vembrassant: Ah ! chère petite !.. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. j'avais mis un s tout simplement !. rea embarrasser [âbarase] a încurca. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-.) Tiens.. Prefixul re. De exemplu.Caboussat.) Moi. repartir. les s..) avec un t.) „La richesse des nations.. -e [fi/y] prost.) „La plus noble des professions. raffoler. rasseoir..

Passé vu. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. il vit. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. Se conjugă la fel ca verbul voir. a procura). tu vis. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai.-e Observaţie. De asemenea. 3 . verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. La perfectul simplu singular. je pourvoirais. 2 . 1 .

III. Greşelile comise de Caboussat. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. la participiul t r e c u t : crû. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . primeşte un accent circumflex. conduire. pentru a ajuta la muncile agricole. commencer. verbul croire se ortografiază cu yi. 2 . Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. il c r o y a i t . la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. elles v i r e n t . allonger. approcher. Ca şi verbul voir. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. je crois. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . En à partir utilisant de: le préfixe re. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. habiller. le-am făcut şi eu la început. il croît (la plural însă: nous croissons.-e Observaţie.) I V . Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. établir. 317 .(ré-. pentru a se deosebi de acesta. ils croissent) . Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. indiquez les mots formés chercher. appeler. Astfel. vois-tu? (ex. p e u p l e m e n t . EXERCICES I . engager. I I . la unele forme identice cu cele ale verbului croire. vous croissez. ils ont cru. embarquer. r-). la perfec­ t u l simplu: je crûs. 1. tu croîs. vous verrez. a p p r o v i s i o n n e m e n t . T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect.

— Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. . Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes.

dit Alexandre Dumas. A ces mots la dame éclata de rire. distrait. ) [ekrityr] scrisul. Astfel: in. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. méchant. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. -e fcpolî] nepoliticos. monsieur. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. — Monsieur. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . — Alors je peux parler franchement. •— Madame. répondit la dame. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. adăugate la un substantiv. Ce garçon est paresseux. ii-. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". adjectiv.fim-. Il ne fera jamais rien de bon. peu intelligent. L'écrivain. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. impoli. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. étonné. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli.

mécontent. français. trecutul. décharger. î n t r . Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens.(dés-. discontinuer. permanent valabil. în limba franceză. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. 320 . Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . malhonnête mé. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. în s u b o r d o n a t ă se folosesc.o frază. disjoindre. Observaţie. b) Ştiu că ai învăţat franţu. non-sens. difficile a-: anormal. 1 . dégonfler. Pentru a se exprima un adevăr general. non-valeur mal-: maladroit. discrédit.= Je sais que t u a s a p p r i s le français.(mes-): médire. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . dis-): dégoût. mécontentement. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. malaisément. désapprouver. zeste.non-: non-intervention. 2 . b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. c) Ştiu că vei învăţa franţu. = Je sais que tu apprends le français. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. în limba franceză.= Je sais que tu apprendras le zeste. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. mésestimer dé.

Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. modéré. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. con­ naître. facile. logique. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. bête. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. III. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. grossier. moral. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. proportion. altérable. la dame se mit à rire. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". Indiquez le contraire des mots suivants: juste. semblable. IV. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. II. inattentif. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". En entendant les paroles de l'écrivain. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. contenter. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. remédiable.c) Condiţionalul prezent. = Je savais qu'il arriverait à temps. conscient. honnête. dit Alexandre Dumas. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". Ce garçon est peu travailleur. Les deux espéraient que le temps serait beau. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. lettré.

Traviata de G. Sardou. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Massenet şi Manon Lescaut de G. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. după „Le Roi s'amuse" de V. Verdi. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Rossini. Nunta lui Figaro de W. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. după „La Tosca" de V. Mozart. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Tosca de G. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Manon de J. Thorez) 2 . Bizet. Rolland) Fils du peuple (M. Puccini. Boema de G. Puccini. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Verdi. Hugo. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Bărbierul din Sevilla de G. Verne) L'âme enchantée (R. A. Dumas-fils. Daudet) Le livre de mon ami (A. fran- . Murger. Carmen de G. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. după „La Dame aux camélias" de Al. Puccini.Exercices supplémentaires 1 .

fermez les yeux. 21* 323 . Un torrent dévale les escaliers des quais. Ils passent devant vous. Des millions de visages se frôlent. le cœur s'enfle à nouveau. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. les camionneurs s'interpellent. A chaque poussée de fièvre.. de Bois-Colombes. Mais de temps à autre. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. il se calme un peu. de Garches.. Arrêtez-vous. Ils deviennent le flot. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Les pas griffent l'asphalte. Cra. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. Des millions de chemins croisent leurs fils. de Saint-Cloud. écoutez les bruits des pas. La foule jaillit de la bouche du métro. era. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Les vendeuses crient. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. la foule.. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour.. les gens s'en vont. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. Aux heures de pointe.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Les gens arrivent. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie.

Les pas résonnent. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. les lampes éclairent mal.v i z a . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. Le soir.tunelul podul . les échos s'éveillent. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. L'architecture devient plus étrange.p a s a j u l de nivel. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres.Il y a des noms. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. des mots oubliés. des confidences perdues. accelerat . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. On se croirait dans un palais abandonné. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . 324 .d r u m u l de fier • calea ferată . Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze.) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. (D'après P .. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u .) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată..

Astfel. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. syllabe. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. quadratus) verre (de la lat. ville. terri­ toire. în general. greacă: ellipse. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. tunnel spaniolă: bizarre 3 . Ortografia franceză fiind etimologică. commode. chaussée. programme italiană: corridor. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 .).respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . terrestre. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . Astfel.). inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille.1. fille. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. transmettre. 2 . cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. remettre etc. ballet engleză: tennis. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. bouillir etc. lasse. bouffon. presse etc. difficile. innover. enterrer etc. affluence e t c . année. vitrum) 4 . lettre.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat.

neregulat. a combate. a a d u n a (cifre). m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . h e u r e de p o i n t e . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . a dezbate. Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. i n o v a t o r . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . cunoaşterea. d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. Observaţie. de obicei. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). la bouche du m é t r o . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . irigaţia. t r a i n o m n i b u s . a incomoda» d i s c u ţ i a . Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . In Paris există m u l t e autobuze. Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. combatantul. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. m . I I .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". 326 . la con­ signe. milionar. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. c a n i b a l . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. milig r a m . comod. EXERCICES I. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. a recunoaşte. IV. r a i l s .

II. elle est bien belle. — Oui.?). Au total.. — Elle est grande en effet. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. dit Barbassou. comment arriver à la place N... très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. Levallois.? (à la gare N.. Clichy. Pour Paris. C'est une ville magnifique.. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon.? PARIS — .. Arg*enteuil.? Est-ce loin pour aller boulevard N.... Asnières.. Colombes..). Est-ce que l'autobus No.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques.. dit M.. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. s'il vous plaît. c'est une population énorme. monsieur (madame.? Cette rue me conduira-t-elle à. (à l'Opéra)? Ditesmoi. mon petit etc..)? Par où dois-je passer pour gagner... Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. Vernéjou. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. il y a le Paris des révolutions. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. mademoiselle. St-Denis. 3 millions d'habitants. voudriez-vous m'indiquer la rue N. Vous avez la chance d'habiter Paris. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) .\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville.la place N. jusqu'au théâtre N. Courbevoie. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale.. St-Ouen. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N.. mais elle est bien grande. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. (près du musée L.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.

Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. J'attends encore un peu.. je me précipite. l'animal redresse encore la tête. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. il ne reapparaît pas. cache sa tête. Le résultat est que. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. je tire plus mal. mais une minute après remonte... puis je tire. L'animal effrayé. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. — Seize lions. J'attends un instant pour me calmer. Troisième coup: même résultat. deux.. après le quinzième coup. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. puis. triomphant.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . et devinez ce que je trouve derrière le buisson.. puis la dresse à nouveau. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion.. je serai mangé. Un second coup: même résultat... Quatrième coup: même résultat. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Voici l'histoire de mon premier lion. Il m'avait senti et regardait de mon côté. dix. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer... D'à p r è s A. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis.. Une seconde. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. Une demi-heure avant minuit. mais je crois que vous allez le faire. L'animal tombe. me mis à l'affût. le soir. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. — Si je manque le dernier coup. Je m'énerve. — Le lion.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman.

ai fi ajuns la t i m p . Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. după si. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent).Famille de mots — deviner (vb.) a enerva Vènervement (m.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. -e (adj. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. V. condiţionalul t r e c u t forma a I i .) a ghici le devin (m. tu serais arrivé à temps. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). je serai mangé. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede.) n e r v u l énerver (vb. = Si t u avais marché plus vite. tu arriveras à temps. vei ajunge la t i m p . c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. tu marchais plus vite. Observaţie. il serait arrivé à temps. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. 329 . b) In locul viitorului din romînă.a : S'il eût marché plus vite. = Si tu marches plus vite. =Si tu arriverais à temps. fiind vorba de o acţiune nerealizată. ai ajunge la t i m p .) enervarea énervant.a devinette (f. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.) ghicitorul la devineresse (f.) ghicitoarea {persoana) /. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede.

elle serait restée un pays retardataire. Vom reuşi să îndeplinim . il faut q u ' u n chasseur sache chasser. Il ne savait s'il irait au théâtre. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. dacă vom lucra cu dîrzenie. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. EXERCICES I . tu lui donneras ceci. je soulèverais le monde. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. I V . Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. Prononcez III.Not&. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. V. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Nu orice st este un „si condiţional". De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). vous trouverez la ville changée. Dacă ai fi privit mai atent. elle aurait duré plus longtemps. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Nommez II. Paul Fort (Ballades françaises) .sarcinile planului înainte de termenul fixat. S'il te (demander) à boire. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. nous apprendrions plus vite cette langue. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". 2. ai fi văzut racheta cosmică. 1. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). disait Archimède.

au tournant le camp disparut. Manqué.. appuya sur les pédales. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. tombaient sur un genou. dans la cour du camp. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. Melchine se retourna . Melchine empoigna le volant.. „Manqué. des bornes kilométriques. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. un fusil entre les mains.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. un revolver dansant dans sa main. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. En arrière. l'autre gémit et s'affaissa. vers la montagne. Joukov se retourna et menaça du poing. le soldat mit en joue. La voiture bondit. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. Manqué". monocle à l'œil.. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Mais les engrenages grincèrent. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Une détonation. plus bas. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. de Joukov et de Melchine. dans l'encadrement de la fenêtre. des buissons. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. capturés et condamnés à mort par les Allemands. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. une autre. son front. une longue face tordue. relate Vévasion de Téléguine. — Joukov. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles..c le soldat pour lui arracher son fusil. des soldats couraient. 331 . à droite. montait dans l'auto. Le vent lui souffla plus fort au visage.

) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l .) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/.ă .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. -oare 332 . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. -e (adj. . durerea relater [ralate] a povesti.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . -e [tordy] s t r î m b a t . suferin­ ţ a .) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. ) a m e n i n ţ ă t o r .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.) puşca fusiller (vb. -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil.) a a m e n i n ţ a la menace (/. -e [reje] v ă r g a t . aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a .) puşcaşul — menacer [vb. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu.VOCABULAIRE l'évasion (/. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/.

teindre (a vopsi). peindre (a p i c t a ) . 1.. plaindre (a deplînge). -eindre. une cigarette au coin de la bouche. éteindre (a stinge). un fusil entre les mains. 333 . J u k o v cu o puşcă în m î n ă . joindre (a u n i ) . î n -aindre. schimonosită. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . rejoindre (a reuni) etc. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) ..u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. -e Observaţie. ... .. e x p r i m a t p r i n t r . E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. O faţă lungă. -oindre. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. II sortit.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . Une longue face tordue. cu monoclu la ochi. monocle à l'œil..

. EXERCICES I . nous éteignons. il partit chasser le lièvre. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. H . H I . mon général etc. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Il continuait à travailler. Le fusil en bandoulière. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Elle allait au bal. = domnule căpitan. 3. Noi nu ne temem de greutăţi. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. domnule generai etc. nous peindrons etc. les bras croisés. Stingeţi lampa. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). il restait immobile. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. I V . il peignit etc. din radical. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. vă rog. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . les doigts gar­ nis de bagues. Traduisez en roumain: Il lisait.2. les lunettes sur son nez.m e n t . Debout. le sourire aux lèvres. Verbele din această categorie schimbă consoana d. Ele pictează o fabrică.

am stat de vorbă. 335 ." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. Ah !. dis-je en moi-même. bon Dieu. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. lui dis-je. qui voyagent en France. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. et qui met des rubans couleur de feu. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. Un moment après. descendons à présent. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. je me trouvai auprès de sa tante. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. une de quarante. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et commençons par la vieille qui est au sommet. et la plaignais dans mon âme. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. vous vous ressemblez si fort. „Madame. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. Rica et Usbek. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. Quand je tins 2 cette femme décrépite. cette dame à qui je viens de parler et vous. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. disais-je ensuite.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. — Eh ! vraiment. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. me dit-elle. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. Deux Persans. lorsque l'une mourra. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". une de soixante. Monsieur. Madame. elle veut faire la jeune.

. Je descendis encore. elle a même quelque chose dans le visage de passé. qui est à l'autre table. me dit-elle. que vous n'avez certainement pas. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". continuons. je suis sa tante.. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . „Madame. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. Bon. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint.— Ma foi. m'y voilà. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. et j'allai à la femme de quarante ans. •—Attendez. dit-elle.

lui dis-je. alinarea decrepit. .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. s'écria-t-il . Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. răpo­ sat.) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. ţelul le feu feu. ) . -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. en sautant de joie! 22 337 . r ă p o s a t .c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . m a i ales în expresia j'ai oui dire que.) [ama] a m a n t u l . — J e le d i s a i s b i e n . GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. -e [persan] persan.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . . -ă. je ne crois pas. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). -ă. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . -ă.. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie.. C'est du temps perdu. defunct. defunct.. Quel bonheur. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère.) focul decedat. Adjectivul feu. -e [f0] d e c e d a t . -ă. I d s d l U l Ici l ' â m e (/.-ă Observaţie. dit-elle. -e (adj. (am a u z i t spunîndu-se c ă . ) [âfăs] copilăria feu.. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. a se distral'amant (m. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•.. VOCABULAIRE persan. et il faut avoir vos charmes. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . M a d a m e . feu la grand-mère. -ă. r a m o l i t . -e [dekrepi] decrepit. -ă ouïr [înv. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI .. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea.

e t c . nesigură. 2 . Il est temps que tu partes. ) . p o r u n c a . î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . Elle désire que tu lui écrives. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. d o r i n ţ a . sembler etc. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. t e a m a . spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. penser. affirmer.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . ) : Il faut qne nous nous hâtions. Il semble que vous soyez deux sœurs. il est temps e t c . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă.: Je veux qu'il vienne plus vite. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. La forma afirmativă. eventuală.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. regretul etc. 3 . Je regrette que tu partes. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. il est bon. il est juste. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 .

Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. 22* 339 . Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i .Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. vom merge să-i facem o vizită. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . I V . Dacă aş cunoaşte oraşul. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. 1. d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. EXERCICES I . Traduisez en français (vb. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. III. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . Daca n-ar fi p l o u a t . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats).a p l u r a l ) . La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. am fi făcut o excursie. Il ne se trompait pas. I I . verbul rire se ortografiază cu doi i. Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. 2. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige.

seul exemplaire que je possédais. s'était mise en drapeau. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. je partis à sa recherche. me jurai que ce serait le dernier bain de. 340 . je l'atteignis en quelques minutes. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. je vis soudain L'Hérétique ralentir. Plus rien ne freinait la dérive. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. voulant revenir à bord. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. L'ancre flottante. Je crois que jamais. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. plongeant.la traversée. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. j'avais nagé vingt et une heures. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". même pendant ma course à Las Palmas avec M. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. comme par miracle. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. J'étais épuisé moralement et physiquement et. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Boiteux père. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. en 1951. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. comme un parachute.. Alors. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Bon nageur. en bonne condition physique.. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces.

-ve (adj.) nutritif. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . nasturele 2. ) [erypsjô] erupţia douloureux. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . coşul. b u b i ţ a l'escarre (/.) le garde-frein (m ) frîna . -euse [dulur^] dureros. ) le freinage (m. marginea 2. frîul a frîna frînarea neînfrînat. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/.) effréné.) la nourriture (f. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. bordul (la u n vas) 3. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r .) le nourrisson (m.) la nourrice (f. ) [sskar] (med.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.) freiner (vb. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . bobocul (la floare) 3.) escara. -e (adj. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . -oasă le bouton [buto] aici: coşul. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. coaja le coussin [kusëj perna faux. fausse [fo] aici: greşit.

Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. nager. jusqu'à ce que (pînă să. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. entraînement. flotter. Observaţie. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. on a balayé la salle.1 . Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. 2 . pînă ce). EXERCICES I . II. Indiquez des mots de la même famille voyage. . On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin.avant que je puisse rattraper le fugitif. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. Il avait traversé la Manche à la nage. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. III.

.. les lèvres épaisses. l ' a u t r e une espèce de n a i n . une ride de colère entre les sourcils. des plaques livides sur le visage. pas de front. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e .-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. le troisième M a r a t . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . les dents grandes. des bas blancs. le pli de la bonté au coin de la bouche. g r a v e . Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. Le g r a n d . g a n t é . Le 28 juin 1793. -e [pudre] pudrat.. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. les y e u x injectés de sang. avec les lèvres minces et le regard froid. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . ( V i c t o r H u g o . q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . . de larges souliers. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . Il é t a i t p o u d r é . l'œil é c l a t a n t . une bouche énorme et t e r r i b l e . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . b o u t o n n é . -ă boutonné. -e [brose] periat. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . -ă brossé. brossé. l ' u n une espèce de géant. -ă ganté. Ce café a v a i t une arrière-chambre. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. s e m b l a i t difforme. u n poing de portefaix. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. -e [butone] încheiat. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. j e u n e . des souliers à boucles d ' a r g e n t . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. q u i . u n j a b o t plissé. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . assis. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . -e [gâte] înmânuşat. la veste ouverte avec des boutons arrachés. le second D a n t o n .50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. une h a u t e c r a v a t e . plăpînd.

-ă le gilet foils] jiletca. -ă l'apprêt (m. gulerul 2. valenciennes (dantelă). bougie (luminare. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. oraş în Algeria).) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. berline. bordeaux. bourgogne (vinuri). cearşaful le col le pli 1. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. -oare difforme [diform] diform. 3. cachemire (de la Cachemire). camembert (brînză). 1. cognac (băutură). -ă nouer [nue] a înnoda plat. landau (de la Landau. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. aici: lins. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. -e [bote] î n c ă l ţ a t .ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. épaisse [eps. sclipitor.-ă neglijent.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. baïonnette (de la Bayonne). -oare. oraş în Germania). de la Bougie. -e [debraje] îmbrăcat. postavul 2. pasul 1. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. sèvres (porţelan). canadienne etc. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. -e [eklatà] strălucitor. . -e [erise] z b î r l i t . ş l e a m p ă t . v î n ă t . ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. 2. -e [pla]. -ă. roquefort. cafeaua 2. trecătoarea. 344 . tulle (ţesătură). epss] gros. staco­ jiu botté. 4.

345 . chauvin (de la Nicolas Chauvin. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). Indiquez les différents sens des mots: le p l i . soit que je le suive à la télévision. tartufe. mécène. calepin (de la Calepino). Observaţie. à un spectacle palpitant. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). c) nume de personaje literare. vechiul nume al v u l p i i (goupil). guillotine (de la Guillotin). Je viendrai vous voir. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . bien que je sois très occupé. bien que. harpagon. Spre deosebire de limba romînă. numele propriu Renart a înlocuit.. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . opem literară din evul m e d i u ..b) nume de persoane. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). legate de o invenţie. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. adonis etc. mansarde (de la Mansart. la b o t t e . indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . le front. EXERCICES j'assisterai I.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. la poudre. arhitect). praline (de la Praslin). soldat al lui Napoleon I). donjuan. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. care se traduc prin „deşi".

dans les allées désertes.. on devrait choisir pour cette visite. Le déjeuner a été riche en fromages. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . Elle portait une belle robe de . bourgogne.III. l'exalte et l'impose.. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. cachemire. l'ornementation. son décor royal encore debout.. un jour de solitude. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . roquefort.. . ont bien arrosé ce déjeuner. IV. tartufe. ont été remplacées par les autos. Les enfants aiment les. mansarde. Du. tout obéit à la même pensée. la réalise. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. . mécène.. Les . ses terrasses. camembert. Soit qu'elles (venir) par le train. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. .... Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. dans la littérature roumaine. avec son château. berline.. ou plutôt vers la fin de l'automne. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine.. . il a peur de le parler. bordeaux. Il y a plusieurs types d e .. et du . L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. Versailles n'est qu'une harmonie. soit qu'elles (arriver) par avion. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. ses marbres et ses fontaines... quand. et d u . . Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie.. l'électricité les a remplacées. bougie... elles seront ici ce soir. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. nous avons mangé du . . . dans nos villages. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. On n'emploie plus de . Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. au moment du printemps. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles.

Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". quelque 347 . Au d é b u t du mois de m a r s 1898. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Voici un bref extrait de ce livre.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. en qualité de naturaliste. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . n o t r e vaisseau était. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . où il relate les principaux événements de l'expédition. Faisant partie.

) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. vaporul bref. -ă le yaisseau [vsso] vasul. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. Nous avons beaucoup souffert. nous avons fait à une heure d'intervalle. Pendant 13 mois. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. Chaque fois que cela était possible. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. brève [bref] scurt. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. ce foyer de lumière et de progrès. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés.) a acoperi. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m.

je le tiens pour un homme honnête. Observaţie. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi)... nous avons rempli notre mandat... 3 . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. quelque difficiles qu'aient été les moments . si. . 349 . Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. que.. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . que (oricît d e . dificultăţile. . je ne reculerai pas. îl consider drept un om cinstit. b) Quelques dangers que présente cette entreprise.. . je ne reculerai pas.. Orice Observaţie. în acest caz. oricît de grele au fost momentele . scrisă într-un singur c u v î n t ... s-ar spune despre el. în acest caz.. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. adverb — v.. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind.. .. Oricare ar fi c u v î n t ) . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. je ne reculerai pas.. nu v o i da î n a p o i . Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . c) Quels que soient les dangers de cette entreprise.. cu Observaţie. quel: nous les surmonterons. Oricît de a t e n t a fost . le vom învinge... ) : . 2..

Le verbe envoyer (a. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. écrasement. -e Observaţie. espoir. m o m e n t . 350 . La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. q u i t t e r . verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. I I . défendre. opérer. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. EXERCICES I. commencement. en q u a l i t é de. v ê t e m e n t s . t e l l e m e n t . divers. court. Indiquez des mots de la même famille que: observer. sud.

son seau à la main. . Traduisez en français (vb. Hugo). Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. şoarecii pe m a s ă . Bruhat).III. Hugo). quelque pauvre que vous soyez. V-am trimis o carte poştală ilustrată. Au moment où Cosette sortit. que dans la maison paternelle (Balzac). elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. IV. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. » Un touriste: — Cela n'est rien. elle est très vieille. Elle sera mieux chez vous. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. si morne et si accablée qu'elle fût. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Trimite-mi banii prin mandat poştal. quoi que fît le père Madeleine. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. dar ne temem să nu se strice. Cînd pisica nu-i acasă. V-am •trimis fructe. PROVERBE Le chat parti. il n'est peut-être pas inutile (V. elle a au moins cinq cents ans. Peut-être de Grèjce. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. y demeura rebelle (V. Hugo). les souris dansent. et. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. si isolés et opprimés qu'ils aient été. Donc.

de journalistes. Vêtue de noir. Marie salue d'un geste bref de la tête. Et cette femme.. plein de curiosité. mais surtout de respect. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. D'une voix assurée. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. elle était entrée. le 5 Novembre 1906. de gens du monde. dans l'émotion grandissante. est là. le visage très pâle. les cheveux blonds relevés en casque. malgré la sécheresse de son exposé. Pierre Curie. sur la tombe de son mari. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. quelques heures auparavant était seule. Et.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a .) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. Seule dans la petite pièce. elle a tout simplement repris le cours de son mari. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. ayant terminé... elle attend debout. Pour la première fois en France. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. Marie. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. parce qu'elle désire l'entendre.. elle laisse aller ses pensées. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. pi. immobile. là où il l'avait laissé. Pour la première fois. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. aplauzele 352 . d'amis.

înaintaţi. -ă pacifier (vb.) peupler (vb. de sorte que. ca să fiţi văzut. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.le respect [respe] respectul grandissant. t r i b u l pacifiste (adj.-ă le pacifisme (m.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) pacificarea popularitatea pacificateur.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f.) la peuplade (f.) dépeupler (vb. -e [grâdisă] crescînd.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m..m. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . Avancez.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).) în mod paşnic popular. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . -trice (adj. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.f. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps.m. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. şis.) pacifismul s e m i n ţ i a .) populaire (adj. . -e (adj. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c .) le peuplement (m.) poporul — pacifique (adj.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. -ă . Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l . ) populairement (adv. afin qu'on vous voie.) surpeuplé.) la popularité (f..f.) la population (f. şis. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. . la coexisa popula tence . de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . î m p l i n i t .) paşnic.) pacifist populaţia pacifiquement (adv.

aimer etc. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. Chacun peut agir. Cînd subiectul este acelaşi. entendre. écouter.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . demander. voir. In general. défendre etc.) Je désire voir ce film. Fiecare poate să acţioneze. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. dar II pense que vous irez à la montagne. Observaţie. Elle désire l ' e n t e n d r e . Je regarde les gens se p r o m e n e r . A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . ordonner. şi nu II veut qu'il parte demain. pouvoir. croire. construcţia infinitivală este preferată. Doresc să văd acest film. penser. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . regarder. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . déclarer. prier. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. savoir. Se va s p u n e : Il veut partir demain. laisser. sentir. vouloir. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer.) In acest caz.

La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. . Colegul meu crede că are d r e p t a t e .. EXERCICES I . Sperăm să o vizităm în curînd.. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . Am dori să cunoaştem Bulgaria. dissoute. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). . .. E i rezolvau o problemă de şah. 23* 355 . Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . . dissous. . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . Lăsaţi-i să plece la m u n t e . I I . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . Ea ştie să cînte la p i a n . Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . dacă vor. Spune-i să intre. r o u m a i n édifie le socialisme. -e Observaţie. III. au mode nécessaire. Participe Présent Passé résolvant résolu. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . . . La grande majorité de la . iar la perfectul simplu nu se folosesc.. .. cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. ) rezolvă problema modernizării oraşului. certaines régions de notre pays sont p l u s . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. absoute. ... I V . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . m a i n t e n a n t . Mettez le verbe à l'infinitif. qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 .

je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .i l .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . lui d i t . répondit Zadig. ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. — Vous q u i savez t a n t de belles choses. Le roi charmé lui de- 356 .

Laissez-moi faire. le regard assuré. dit Z a d i g . le j a r r e t ferme. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. comment il fallait s'y prendre. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . r e p a r t i t Z a d i g . les mains collées à leurs côtés. en l ' e m b r a s s a n t . perfect.m a n d a . — Vous vous m o q u e z . qui a v a i t le m o t 1 . l'un après l ' a u t r e . 357 . au nom du r o i . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. les reins courbés. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . la tète h a u t e .— Il n ' y a. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. -ă. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . (Voltaire. Le roi embrassa ce bon danseur.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . eussent à se r e n d r e . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. les bras é t e n d u s . pour y entrer. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. . Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. d i t Zadig. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . . sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . Le roi. ils a v a i e n t tous la tête baissée. en h a b i t s de soie légère. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. et il fallait. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . le corps droit. le déclara trésorier. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . fils de N u s s a n a b . et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie.

-ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -e (adj. -ă — honnête (adj. -e [plezà. cinstit. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. greoi les reins [rë] şalele courbé. aici: violo­ nistul l'huissier (m.) dansant. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 .) necinstit. malhonnête (adj.) în mod cinsiit déshonnête. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. plszàt] p l ă c u t . la malhonnêteté (f.) necinstea déshonnêtement. (Antecedentul este la plus . -ă Vhonnêteté (f.) la danseuse (f. nette [net] curat. 2 . -e [kurbe] îndoit. -ă. principal etc. malhonnêtement (adv. -ă la déshonnêteté.) cinstit.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e .) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . sigur. -ă pe sine.net. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f.) le danseur (m. ) 358 visitée. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. ) danser (vb. -e [asyre] stăpîn. unique. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul.) cinstea honnêtement (adv. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -ă. (Antecedentul este un homme). hazliu. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/.

L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. gagner. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. s'y prendre. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. II. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. trésor. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. ci regula corespondenţei timpurilor. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . III. cît este ceasul. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). nu se aplică regula lui si condiţional. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. te rog. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . b) nu este urmată de semnul întrebării . Spune-mi. IV. p l a i s a n t . Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . J'ignore si le déjeuner sera prêt. EXERCICES I. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. au 359 .

Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. où du premier mot on nous invita. qu'on la mît au chevet de son lit. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. Nous cherchâmes. finit par nous égarer. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. vous l'eussiez prise pour un arsenal. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. C'est un pays de méchantes gens. et il pria fort qu'on en eût soin. qui. pistolets. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Enfin il parla de sa valise. on nous laisse. Et je n'entendis plus rien. et m'assis auprès. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Nous y entrâmes. la tête sur la précieuse valise. Les deux personnages du récit sont des officiers français. mais plus nous cherchions. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. mais la maison. Nous deux presque sans armes. Ce n'étaient que fusils. tant qu'il fit jour. Mon camarade y grimpa seul. voulut prendre un sentier plus praticable et. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. Le souper fini. non sans soupçon. nos hôtes couchaient en bas. et se coucha tout endormi. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. 360 . au contraire: il riait. qui fut long. coutelas. déterminé à veiller. notre chemin à travers ces bois. plus nous nous perdions. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. couteaux. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. mais comment faire? Là. nous. Tout me déplut. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. je fis bon feu. Moi. je crois. Mon camarade. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. sabres. et je vis bien que je déplaisais aussi.

d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. iubita le souper [supe] cina.e t . je v i s le p è r e . a sfătui saisir [sezir] a apuca. sa femme après l u i . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . Dès q u e le j o u r p a r u t . moi derrière la p o r t e . . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. oaspetele I 361 . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . l'hôtesse 1. p a r les fentes de la p o r t e . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . et de l ' a u t r e . Il m o n t a i t . . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . fort b o n . -e [me/â] r ă u . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . bucata propre [propr] c u r a t . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. sa l a m p e d a n s une m a i n . va d o u c e m e n t . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . E n les v o y a n t .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m.] felia. à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. t o u t e la f a m i l l e . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. gazda 2. il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . Il m o n t e .

Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Doream ca el să fi reuşit. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. Dorim ca ei să reuşească. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. âne—ânesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Je désirais qu'il réussît. b) conjunctivul perfect. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. Aş vrea să vină să mă vadă.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. Je voudrais qu'il vînt me voir. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. vieillesse. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. respectiv. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. chasseur — chasseresse etc. qu'on la mît au chevet de son lit. Doream ca el să reuşească. Observaţie. tristesse. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. 2. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. maître — maîtresse. 362 . să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Dorim ca ei să fi reuşit. conjunctivul perfect. diable — diablesse. mollesse etc.

Fiindcă nu pot p l ă t i . étroit. noble. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. . En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . petit. 363 . h a r d i .a singular. gentil.. la celelalte persoane. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. .Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. EXERCICES I . il avait encore soij. gros... fin.. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle.. După ce s-a t e r m i n a t cina . poli. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. rude. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. bas. j u s t e . Deşi băuse un pahar cu apă .. faible. large. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. bleue entra dans la salle. on nous laisse.

ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Il est possible qu'ils (s'égarer). De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. PROVERBE Si jeunesse savait. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Les hôtes. l'un des jeunes gens avait peur. La nuit tombée. si vieillesse pouvait. vous avez réussi à bien apprendre le français. Voulant faire le riche. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense.I I . CHARADES 1 . Bien que vous (avoir) des difficultés au début. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. Bien qu'étant armé. parlant bas. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. III. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 .

Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 .4 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .

Une bouffée d'air frais entra. apportant sur ses ailes.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. puis toujours avec son même flegme: — Alors. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. monsieur.. monsieur Tartarin? 366 .. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. la portière s'ouvrit.. Le petit monsieur regarda son parapluie. une figure grosse comme le poing. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. sec. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. — Non ! Ça me gène. vous êtes. la diligence partit. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. ne se déconcerta pas. — Si j'en ai beaucoup tué... parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. le petit monsieur.. ridé.. une cravate en soie noire haute de cinq doigts.. une serviette en cuir. répondit l'autre fort tranquillement. qui s'était assis en face. Le petit monsieur sourit. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. un parapluie: le parfait notaire de village. •—• Vous chassez donc la panthère aussi.. dans le parfum des orangers fleuris. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. monsieur Tartarin!.. un tout petit monsieur en redingote noisette. compassé.. le tueur de panthères... monsieur!... — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. On détela.. Le petit monsieur. on attela. — Ah! oui.. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. — Té ! pardi. fit Tartarin assez dédaigneusement. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre.? — Tartarin de Tarascon... Si je le connais. vieux.. On passe quelquefois de mauvais moments. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. sourit doucement. lui. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais.

lui dit-il d'un air très respec­ tueux.. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. -ă. sèche [s ek] aici: uscăţiv.. p e legea mea fi donc! (interj. furios.— Quelquefois. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . Vous perdez votre temps ici. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. ) [el] aripa l'oranger (m. f ] a se enerva. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. -e [kôpase] tacticos. vous avez l'air d'un brave homme. fit l'enragé Tarasconnais. -oasă pardi! [interj. mon­ sieur Tartarin. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. e [àra3e] t u r b a t . ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . Le petit monsieur se leva. par passe-temps. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil..) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. slab. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. moisieur. monsieur? — Ma foi ! écoutez.. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province.. -ă. Il n'en reste plus en Algérie. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. ferma la portière.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a ...) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . demanda Tartarin. en faisant sa moue.. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/...-ă compassé.. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. Il ajouta. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. Sur quoi le petit monsieur salua. (D'après A l p h o n s e Daudet. c'est fini. Retournez vite à Tarascon. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. — Conducteur. descendit. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. Quant aux lions.

Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Et chacun de répondre: oui. et tous les oiseaux de s'eiiToIer... Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. 368 . da.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. Si fiecare răspunse: da. nu se iveşte. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Il approche. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. Şi întreaga diligentă rîse. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. compendiul de gramatică. vers la forêt. Se a p r o p i e . prin perfectul simplu sau prin prezent). etc. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . oui. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni.

adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. III. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. este u n b u n sfătuitor. Pouah! quelle horreur. unele părţi de vorbire (substantive. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . adjective. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. viens ici! Gare! u n camion. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. E t le géant s'effraya. Fi! que c'est v i l a i n . Lu nuit porte conseil. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . Ouf! je respire enfin. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. Bah! je m ' e n m o q u e . Noaptec. Hé! l ' a m i . E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Indiquez la différence entre: porte et portière.Cîteodată. II. gloussait. . Elle a b a t t u le record du m o n d e . p a r a p l u i e et ombrelle. les canards accouraient. criait. cuir et peau. verbe.

C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Sûr de lui. vole sur des appareils trop vieux. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. de là. vendu. Aux Français heureusement ! Tout cela. battu et laissé pour mort. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. Cette fois encore. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. S'il aime le danger.. Mermoz n'hésite pas un instant. il transporte le courrier de France en Afrique. accepte des lignes que d'autres refusent. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Dix fois. Pour satisfaire sa passion. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle.érir un nouveau morceau de ciel. exécute divers travaux lourds. il échappe à une mort certaine. Leur appareil. Un jour cependant. 370 . son avion tombe. la plus noble. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. le visage souriant.. Mermoz le raconte d'une voix calme. il faut qu'il supporte tout.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.fois. Le 12 Mai 1930. puis. Jean Mermoz adore l'aventure. transporte 2600 litres d'essence. Plus d'une. un Latécoère de 5500 kilos. ils quittent le Sénégal. glorieux représentant de l'aviation française. la joie au coeur. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique.. essayer de traverser l'Atlantique Sud. Mermoz. il est fait prisonnier par des Arabes. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et..

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. il avait mis quelquesunes de ses plaques. aşe­ zată pe două rînduri. sur lequel. să traverseze grav un sa­ lon. ale cravatei albe. Bărbat fru­ mos încă. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. traiter légèrement les choses graves. pour faire honneur à Jenkins. une curiosité respectueuse. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. une distinction paradoxale. să se urce surîzînd la tri­ bună. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. il portait merveilleusement l'habit noir. 383 . plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. rangée sur deux haies. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. ducele purta admira­ bil fracul. traverser gravement un salon. monter en souriant à la tribune. c'était le résumé. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. donner du sérieux aux choses futiles. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. Le reflet du linge. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. argintul mat al decoraţiilor. l'argent mat des décorations. de son attitude dans la vie. Reflexe­ le cămăşii. o curiozitate respectuoasă. de la cravate blanche. să ia fleacurile în serios.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase .

pe'ndelete. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. Monpavon. Da. permettezmoi de vous. adînc îngrijat şi bănuind. à tout son être cet enavant si vibr.ant et si extraordinaire. I. le jabot gonflé. fireşte. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. Regele. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. 384 Caragiale . distrată. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. mais l'Excellence. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica.OEUVRES (1907. Caragiale .L. permite-mi să. coups de bourse et coups de baccara. nu auzea. solemn. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. Le roi. — Scumpul meu duce. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . guvernul conservator (sub barba căruia... continuant sa route vers le grand salon. „Mon cher Duc.. et cette visite princière.. cu drept cuvînt. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés.Il menait une vie si terrible ! La politique. dar Excelenţa. toate jocurile de noroc cunoscute. solennel. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. essayait de faire la présentation si attendue. n'entendait pas. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. distraite. încă din vara anului trecut (1906). cu plasstronul bombat. le jeu sous toutes ses formes." Monpavon. lui . încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. lovituri de bursă şi la bacara. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. pe vremea Expoziţiei jubiliare. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine.

iar conservatorii. ministres sortants. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". les conserva­ teurs. Tout le monde a pleuré. Dans la 'presse roumaine. reporters et public. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. miniştri de azi. senatori. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. re­ portera şi tribune publice. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. Au urmat în Cameră. Et devant cette foule si émue. sénateurs. cătră nota sen­ timentală. il est vrai. la ocaziuni mari.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. tombèrent d'accord. foarte înclinată. un conservator şi un liberal. un conservateur et un libéral. députés. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau.. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth".. ministres en titre. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". deux grands parmi les plus grands chefs. Toată lumea a plîns. doi mari între mari fruntaşi. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. se transformait en sau385 . In publicitatea romînească. miniştri de ieri. depu­ t a ţ i . s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". ce-i drept. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. avait besoin d'être lavé. publicistes. s-au plecat învoielii. astfel de. duioase scene teatrale. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". hier encore. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. publicişti.

incapable. En face du danger également menaçant pour elles. fără nicio rezervă. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. cade. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. dès le début.. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. tom­ be. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation .vator al patriei. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. Care va să zică. bien que disposant d'une majorité écrasante. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. veur de la patrie . . un guvern incapabil..

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. et demain. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. il fut écrit par E. en composa la musique. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. un ouvrier de Lille. ni César. Pierre Degeyter. faisons table rase ! Foule esclave. L'Internationale Sera le genre humain. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. Soufflons nous-mêmes notre forge. L'année suivante. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. Pour tirer l'esprit du cachot. C'est l'éruption de la fin. compositeur amateur. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . Groupons-nous. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. Producteurs. dans VInternationale. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. Du passé. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. ayant pris une part active à la Commune. Pottier en juin 1871. C'est la lutte finale. Ni Dieu. ni tribun. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère.

L'égalité veut d'autres lois. Les rois nous soûlaient de fumées. Nul devoir ne s'impose au riche. En décrétant qu'on le lui rende. les vautours Un de ces matins disparaissent.faire de nous des héros. À. C'est la lutte finale. dit-elle. nous sommes Le grand parti des travailleurs. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Groupons-nous. Le droit du pauvre est un mot creux. et denjain. Ouvriers. Le soleil brillera toujours. C'est assez languir en tutelle. paysans.L'État comprime et la loi triche. Égaux. Le peuple ne veut que son dû. Paix entre nous. L'oisif ira loger ailleurs. Ce qu'il a créé s'est fondu. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Crosse en l'air. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. La terre n'appartient qu'aux hommes. 390 . L'impôt saigne le malheureux. L'Internationale Sera le genre humain. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. „Pas de droits sans devoirs. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. ces cannibales.

Egorger nos fils. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. Le jour de gloire est arrivé. enfants de la Patrie. marchons. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . (Refrain) Aux armes. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Contre nous. nos compagnes. Conduis. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Entendez-vous dans nos campagnes. de la tyrannie. Allons. Que nos ennemis expirants. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. L'étendard sanglant est levé. que la victoire Accoure à tes mâles accents . en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. Rouget de Lisle. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. liberté chérie. marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. paroles et musique.

Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . marchons. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus.

E . E . Monsieur Jourdain. E . A . et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . l'ignorance des médecins de l'époque. fragment) Maître de philosophie.— Soit. 0 . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. Monsieur Jourdain: — A. scène 4. U . Cela est v r a i . en présence de son maître de philosophie.1. Tartuffe (1664). ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . Ma f o i ! o u i . Maître de philosophie: . Don Juan (1665). p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. le Misanthrope (1666).1. Monsieur Jourdain: — A . l'hypocrisie du clergé catholique. 1. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . l'École des femmes (1662).A. est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. les Femmes savantes (1672). 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Dans la scène qui suit. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . (Acte II. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. E . et en consonnes. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. l'Avare (1668). Monsieur Jourdain: — A . E . I . le Malade imaginaire (1673) etc. le Bourgeois gentilhomme (1670). le héros du Bourgeois gentilhomme. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. A h ! que cela est beau. O u i . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse.1. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. Vive la s c i e n c e ! 393 . Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . E . I .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . Monsieur Jourdain. il faut commencer selon l'ordre des choses. — sont dirigées contre la société féodale française.

vous ne sauriez lui dire que : U. et rapprochant les lèvres par les deux coins. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. Cela est vrai. Oui. faisant une manière de tremblement: RRA. le haut et le bas: 0 .R. Monsieur Jourdain: — 0 .E. Ah! la belle chose.FA. C'est la vérité. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. et vous moquer de lui.RA. Monsieur Jourdain: — 0 . 0 . Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R.U. et allongeant les deux lèvres en dehors. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. Il n'y a rien de plus juste A. Il n'y a rien de plus véritable: U.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires.R. Monsieur Jourdain: — R.0. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. 0 . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. il faut que je vous fasse une confidence.DA. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. elle lui cède.U. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. Au reste.R. 0 . Cela est admirable! 1. par exemple.R. Ah ! mon père et ma mère. 0 .R. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Monsieur Jourdain: — DA. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. Je suis amoureux d'une personne 394 .R. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt.R. La consonne D.Et l'R. 0 . et revient toujours au même endroit.R. Monsieur Jourdain: — U. 0 . nous verrons les autres lettres. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Monsieur Jourdain: — FA.0. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.1.RA.R. Cela est vrai. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. 0 . Vous avez raison.RA.I. qui sont les consonnes. Monsieur Jourdain: —• U.

se promenant dans Vobscurité.. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i .A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. q u i . le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). point de vers. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789.. Le monologue de F i g a r o . et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. représentant du Tiers é t a t . (Acte V . Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. tout ce qui n'est point prose est vers. r e p r o d u i t ci-dessous. Monsieur. Maître de philosophie: — Sans doute. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . Maître de philosophie: — Fort bien. 395 . oui. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. scène 3) Figaro. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!.de qualité.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. je ne veux ni prose ni vers. nul animal créé ne peut manquer à son instinct.è m e siècle. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Monsieur. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. est F i g a r o . sans que j ' e n susse rien. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. et tout ce qui n'est point vers est prose. ou les vers. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. Monsieur. seul. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". non.

sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. je m'évertue. a se măsura cu.. la Perse. Il riait en lisant. . se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . et me voilà faisant le sot métier de mari.. vous vous croyez un grand génie !. Monsieur le Comte. le perfide! et moi. Parce que vous êtes un grand Seigneur. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail... un envoyé. c'est elle. les royaumes de Barca. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net.. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . toute l'Egypte.. de je ne sais où. une partie de la presqu'île de l'Inde. tenir — a poseda..) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. mon terme était échu. élevé dans leurs moeurs. fortune.. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse... quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. Noblesse. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. n'ayant pas un sou. vous ne l'aurez pas. volé par des bandits. tandis que moi. dont pas un. . Il s'élève une question sur la nature des richesses.. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. vous ne l'aurez pas. de Tunis. homme assez ordinaire. et qui nous meurtrissent l'omoplate. morbleu! perdu dans la foule obscure. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta.. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. la pharmacie. On vient. —Mes joues creusaient. ce n'est personne. auteur espagnol. je voyais de loin arriver l'affreux recors.. ne sait lire. (Il se levé. je crois. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. pour plaire aux princes mahométans. je lui dirais.. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant..) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. un rang. la chirurgie.. à l'instant qu'elle me donne sa parole. de Tripoli..tromper?. 396 . du reste. au milieu même de la cérémonie. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. on se venge en le maltraitant. -comme un benêt ! Non. — La nuit est noire en diable.

je le nomme Journal inutile. ni des corps en crédit. non. orage à ce sujet. au moment d'épouser ma mère. ni de l'Opéra. c'est lui. (Il se rassied. ni du culte. ni de la politique. Pour profiter de cette douce liberté. ce n'est pas nous. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. ni de la morale. (Il se lève en s'échauffant. il fallut bien périr encore. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. sans la liberté de blâmer. J'aurais bien pu me remonter. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. je commençais même à comprendre que. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. je vais rasant de ville en ville. que. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. en exigeant que je fusse honnête. quoiqu'on ne soit plus en prison. on me met un jour dans la rue. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. et. j'énonce un écrit périodique. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. 397 . on pense à moi pour une place. il me reconnaît. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. on me supprime. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Un grand seigneur passe à Séville. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. ni des autres spectacles. Prêt à tomber dans un abîme. c'est toi. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. pour gagner du bien.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. Pour le coup je quittais le monde. c'est vous. et je vis enfin sans souci. et la honte au milieu du chemin. 3 pharaon — un joc de noroc. je puis tout imprimer librement. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. ni des gens en place. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . comme trop lourde à un piéton. je taille encore ma plume. il n'est point d'éloge flatteur. et comme il faut dîner. ni de personne qui tienne à quelque chose. c'est moi. Mais comme chacun pillait autour de moi. qui s'étend même à celles de la presse.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . et que. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. il veut intercepter la mienne ! Intrique. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité.) On se débat. Il ne me restait plus qu'à voler. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). bonnes gens ! je soupe en ville. mes parents m'arrivent à la file. je le marie. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. ce fut un danseur qui l'obtint.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva.

Comme romancier. Porta Bagauda. comme on sait. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. aujourd'hui. Peu à peu. Ruy-Blas (1838). et çà et là une tradition.Le Roi s'amuse (1832). Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. Pendant plus d'un siècle. dont le plus célèbre. trop à l'étroit dans son île. hautes et solides. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. il n'en reste que le souvenir. l'autre au midi. roman historique (1831). La grève de cette île fut sa première enceinte. dès les rois de la première race. 398 . Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. déborde. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Dans Notre-Dame de Paris. use et efface cette enceinte. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. au delà du Grand. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . au delà du Petit-Châtelet. et deux têtes de pont. où V. ronge. exploités et humiliés par u n régime injuste. Puis. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. l'un au nord. V. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . les maisons se pressent. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. la Seine son premier fossé. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. Alors. la porte Baudets ou Baudoyer. Paris passa l'eau. avec deux ponts. Hernani (1830). Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. et ne pouvant plus s'y retourner. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. V. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Les romans de V. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). a créé une oeuvre immense. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885).

piton — culme. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. moraux. prennent leurs aises — se fac comode. pour ainsi dire. sans ordre et tout de travers. industrie. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. se taillent des jardins dans les shamps. Depuis lors. elle est enjambée. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. ce misérable mur de boue et de crachat. elles montent les unes sur les autres. Au seizième. étaient. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. tout ce qui est sève. et aussi des égouts. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. elles mettent étages sur étages. Paris s'est encore transformé. du temps de Julien l'Apostat. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. toutes les pentes naturelles d'un peuple . digne du roi qui l'a bâti. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. tout ce qui est vie. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. intellectuels d'un pays. celle de Louis XV. prennent leurs aises 2 . Ainsi. intelligence. La rue de plus en plus se creuse e". Dès la fin du quinzième siècle. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. se rétrécit. Sous Louis X I . Charles V la bâtit. Là. siècle à siècle. comme des échappées. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. dans cette mer de maisons. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. malheureusement pour nos yeux. se carrer — a fi în largul său. percer. dès le quinzième siècle.un réservoir. surtout sur la rive droite. dépassée. tout ce qui est âme dans une nation. et le faubourg court plus loin. 399 . où commerce. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. à vue d'œil — văzînd cu ochii. pour nous arrêter là. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. vîrf. pour ainsi dire. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. toute place se comble et disparaît. elles se carrent 1 . politiques. population. Dès 1367. Elles commencent à devenir profondes. on voyait. par places. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. des puits de civilisation. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet.

mais on plie s'il persiste. le talent est rare. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. L'honnêteté ne sert à rien. Dans le texte qui suit. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. leurs coutumes. on le hait. on tâche de le calomnier. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. dont le mari a cinquante mille livres de rente. extrait du Père Goriot. leur histoire: la Cité. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". il a reflété dans ses romans. en un mot. la Ville. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. On plie sous le pouvoir du génie. parce qu'il prend sans partager. l'Université. fût-elle riche. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. Illusions perdues (1837). leurs privilèges. César Birotieau (1837). Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Ainsi. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. le Cousin Pons (1847) etc. 1 pour tout potage — cu totul. la Cousine Bette (1846). Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. Cultivant le réalisme critique.Au quinzième siècle. les Paysans (1844). groupés sous le titre général de Comédie humaine. leur spécialité. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. 400 . Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . ayant chacune leur physionomie. et vous en sentirez partout la pointe. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. leura mœurs. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. în total. ou s'y glisser comme une peste. le Père Goriot (1834). La corruption est en force. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833).

directeur de la prison c o m m u n a l e . 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . Valenod. on carotte 4 . il faut être déjà riche ou le paraître. en guerre avec leurs maris à propos de tout. J u l i e n Sorel. de son vrai nom Henri Beyle. Ses d e u x chefs-d'œuvre. Dans le fragment qui suit. soyez-en sûr. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . se trouve au d é b u t de sa carrière. Pour s'enrichir. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . qui le cherchait dans toute la ville. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. Certes. Tirez vos conclusions. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. est. En rentrant. ça pue tout autant. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . rarement par vertu. un riche bourgeois de la ville de Verrières. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). il trouva un valet de M. Toutes sont bricolées 1 par les lois. Si donc vous voulez promptement la fortune. fils de p a y s a n s . à côté de Balzac. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier.belle et jeune. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). Voilà la vie telle qu'elle est. mais là est la misère. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. pour le ménage ou pour la vanité. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. le public les appelle des voleurs. en grande livrée. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. pour des enfants. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. autrement. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . J u l i e n Sorel. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. pour des chiffons.

On annonça le dîner. închisoare. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. et tout cet appareil d'un financier de province. il eut l'avantage d'assister à celle de M. le directeur du dépôt 1 . Jusqu'aux domestiques. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. quelques jours seulement auparavant.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. avait une grosse figure d'homme. Ses gros favoris noirs. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. son énorme quantité de cheveux. Le percepteur des contributions. se trouvaient de pauvres détenus. l'une des plus considérables de Verrières. sa gorge se serra. Par compensation. Ce fut pis un quart d'heure après. Cette dame. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Ils ont faim peut-être en ce moment. On la lui fit visiter. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. Tout y était magnifique et neuf. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. sa pipe immense. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . Ils furent suivis de quelques libéraux riches. le directeur du dépôt. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. elle était à sa toilette — se îmbrăca. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. l'homme des impositions directes. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. déjà fort mal disposé. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. se dit-il à lui-même. Julien pensait à madame de Rénal. ses pantoufles brodées. 402 . et on lui disait le prix de chaque meuble. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Elle y déploya tout le pathos maternel. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. n'imposaient point à Julien. Julien. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. On passa ensuite chez madame Valenod.

tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. Pendant le tapage du refrain. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. que chantait l'un des reclus.è m e siècle. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . Contes de la Bécasse (1883). et il faut l'avouer. chanté en chœur: voilà donc. mais il faudra que. dit à M. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. et bientôt on n'entendit plus chanter. la petite Roque (1886). Miss Harriel (1884). Toine (1885). se disait la conscience de Julien. Le personnage central du r o m a n . L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. Monsieur Parent (1886). M. répondit le directeur triomphant. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. j ' a i fait imposer silence aux gueux. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. dans un verre vert. la sale fortune à laquelle tu parviendras. — Parbleu ! je le crois bien. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Ce mot fut trop fort pour Julien. tenant son verre vert. Il essaya de la cacher avec le verre vert. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. ô mon Dieu! et. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa.quelques accents d'une chanson populaire. Dans ce moment. un peu ignoble. É c r i v a i n antibourgeois. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. mais non pas encore le cœur de son état. pitance — raţie zilnică. le Uorla (1881) etc. qui disparut. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. pendant que tu te gorges 1 de viandes. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . il avait les manières. tu le souffres! Par bonheur. Georges D u r o y . 26* 403 . tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . Julien. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson.

comme on récite les litanies dans une église.. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. D'autres. et que cela l'eût réjoui. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Les amazones passaient. tripotages — afaceri necinstite. dans les plus nobles maisons. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. hommes et femmes. Ce jeu l'amusait beaucoup. cercle — (aici) c l u b . louche — suspect.scrupules. Le vent ayant changé. on l'affirmait. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . b a n d ă . Le voici. 404 . buvant l'air léger. le temps s'était adouci pendant la nuit.. savoureux comme une friandise de printemps. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. ressource suspecte à coup sûr. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. comme s'il eût constaté. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. les riches du monde.nom. en tout cas. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Duroy marchait lentement. les noms. au d é b u t de sa carrière. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. et qu'on recevait partout. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). cédant à l'appel du ciel clair et doux. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. avant d'aller à son rendez-vous. l'éternelle et profonde infamie de l'homme.irie s'il les enviait maintenant. et c'est à pe. II les connaissait presque tous de. sous les sévères apparences. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. consolé. la seule ressource. trottant pu galopant. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. pour qui les cercles 2 . fort célèbres. Il les regardait. étaient la grande ressource. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. excité.

Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . la Débâcle (1892). inquiétés par les soies brodées. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. tâchaitde se rappeler leurs visages. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises.. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). la 'Curée (1872). d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . 405 . à une grève déclenchée par les mineurs. ceux à favoris et ceux à moustaches. Enfin. M. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. théoricien du n a t u r a l i s m e . un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). M. Il venait de reconnaître Pierron. les dénombrait vivement. je ne demande pas mieux que de causer. dans les grandes entreprises nationales. On y assiste. les théories q u ' i l a soutenues. dans ses r o m a n s . Il parla le premier. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . Germinal (1885). Les mineurs se tournèrent. — Ah! vous voilà!. auquel ils présentent leurs revendications. cherchèrent des sièges du regard. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne.. tandis que les autres. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Au bonheur des dames (1883). la lèvre fière. Tous avaient l'air hautain. Vous vous révoltez. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. entre a u t r e s . Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. demanda-t-il. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Hennebeau entra. — Voyons.effrontés. préféraient se tenir debout.. assis en face de lui. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. tas de crapules 1 . l'œil insolent. Et il s'interrompit. caché au dernier rang. Hennebeau. escarpes — t î l h a r i . qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . Il y eut un silence. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. l'Argent (189-1). et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. Son excellence Eugène Rougon (1876). boutonné militairement.. à ce qu'il paraît.

la femme et les petits criant la faim à la maison. Payez-nous davantage. On nous accuse de mal boiser 3 . car le boisage nous prendrait toujours plus de temps.. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. Puis. nous sommes las de crever de faim. auquel on n'a rien à reprocher. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. nous mettrons aux bois les heures voulues. Si cela était vrai. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. voilà ! — Oui. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . la vie de brute. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii.. il s'écoutait avec surprise. comme pour interrompre. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . C'est vrai. — Monsieur le directeur. au lieu de nous acharner à l'abatage. nous boiserons mieux. Hennebeau faire un geste violent. et qui sortaient.au fond depuis le premier coup de pioche !. dans un gonflement de son cœur. que les camarades m'ont choisi. Il leva les yeux. Ah ! c'est mal. boiser — a căptuşi cu lemn. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. les yeux baissés.. ce serait donc la fin de tout. Il disait leur misère à tous. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. la voix hésitante et sourde d'abord. le travail dur. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. murmurèrent les autres délégués. en voyant M. des choses qu'il ne savait même pas là. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. nous n'en serions pas moins volés. oui.. 406 . notre journée se trouverait réduite encore. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. comme si un étranger avait parlé en lui. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. il faut que le travail soit payé pour être fait. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Mais ce qui nous enrage. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. Nous voulons seulement la justice. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. il commença. Maheu coupa la parole au directeur. Du reste. si nous le donnions... c'est la vérité. il était lancé. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. Sa voix se raffermissait. les mots venaient tout seuls. Par moments. Mais. Maintenant. la seule besogne productive.

—• C'est c e l a . p a r m i les m i n e u r s . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. Le fragment suivant. Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. lorsque. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . s ' é l e v è r e n t . m o n s i e u r le d i r e c t e u r . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique.désastreuses. Nous a u t r e s . . où il a été le principal soutien de Zola. nous préférons crever à ne rien faire. à savoir: l'Orme du mail (1897). Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . finit-il p a r conclure. M. son style atteignant la perfection. la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. . Thaïs (1890). France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). Il a d i t n o t r e idée à t o u s . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. M a i n t e n a n t . . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. À. Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. l'Anneau d'améthyste (1899). . . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . p a y e r le boisage à p a r t . . Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . les q u i n z a i n e s dérisoires. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). . pseudonyme de François-Anatole Thibault. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . A. Nous avons q u i t t é les fosses. L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). Ce sera de la fatigue de m o i n s . et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. mangées p a r les amendes et les chômages. En tant que critique littéraire. . le Livre de mon ami (1885). 407 . t e x t e en m a i n . Des v o i x . les Dieux ont soif (1912) etc. nous sommes donc venus vous dire q u e . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . A. crever p o u r crever 1 . fils d'un libraire parisien. r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . A. le Mannequin d'osier (1897). a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n .

Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. cet excellent homme. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. dans les champs de Cannes. des sièges. blocuri. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. On l'effrayait facilement. dispenser — a distribui. des combats. plus tard. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. près de PaulÉmile . des chiens enragés. Il bravait. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. dans la forêt Hercynie. César et les dieux. de près ou de loin. „Il avait peur des voleurs. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. avec les rusés capitaines. endommager le cuir d'un honnête homme. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. tant latines que françaises. Il vivait. pensums — pedepse scrise (date elevilor). en sorte que. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. du tonnerre. des voitures et de tout ce qui peut. C'était un fameux homme de guerre. sur la nef de Thémistocle . à Pharsale. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. son âme était dans l'antiquité. „Il nous donnait pour sujet de compositions. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . 408 . aux Thermopyles avec Léonidas . en commentant un texte d'Elien. où. nous dit un jour monsieur Chotard. dans la mer de Salamine.temps n'était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. aux stratagèmes les plus perfides. des cérémonies expiatoires et propitiatoires.

q u a n d . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. „ J ' a v a i s . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. Ainsi l'a d é c i d é . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . Monsieur Nozière. une prodigieuse faculté de r i r e . en ce t e m p s . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . Ce d i s c o u r s . Les 409 . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . représentant tardif du romantisme. comme il me s e m b l e . l'Aiglon (1900). Cyrano de Bergerac (1897). J ' e n t r e . si. je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . du sein de l ' E l y s é e . Cyrano de Bergerac. les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. d a n s sa sagesse. tel que je l ' e n t e n d s encore. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière. DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . pour la p a t r i e . Dans sa meilleure pièce. selon son h a b i t u d e . vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. La Princesse lointaine (1895).discours i n c o m p a r a b l e . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . Il est inepte de rire sans motif. Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . mais toujours malheureux. o u v e r t a u x mânes des héros.l à . Monsieur F o n t a n e t . J u p i t e r C a p i t o l i n u s . Le gouffre m ' a t t e n d . j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . Messieurs. je vous infligerai une retenue générale. car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . e t . vous serez consigné j e u d i . peu nombreux. CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e .m o i et ne me pleurez p a s . E n v i e z . Chantecler (1910). Gorki). d a n s l ' i m m o r t a l i t é .

faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .... En variant le ton. C'est une péninsule!" Curieux: . monsieur... jeune homme ! On pouvait dire. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. bien des choses en somme... c'est un pic!. folosit cu pedanterie ironică. très grand. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle... si j'avais un tel nez. scène 4. C'est un roc!. 410 . et se campant devant lui d'un air fat) Vous. Cyrano. heu. C'est la fameuse „tirade du nez". Cyrano de Bergerac. vous avez un nez.. c'est un c a p ! Que dis-je. Ha! Cyrano. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps... Dans la scène qui suit. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe.. tenez: Agressif: „Moi.. C'est tout?.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces.. un nez.. gravement: Très. — p a r exemple. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. Le Vicomte: Mais.... c'est un cap?... Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. Le Vicomte. (Acte I. monsieur.. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court..... Oh! Dieu!.

monsieur. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. votre tête entraînée Par ce poids.Truculent: „Ça. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. a fi om cu vază. car Je me les sers moi-même. 411 . mon cher.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. qu'on vous salue. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. monsieur. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. lorsque vous pétunez. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. monsieur. d'ailleurs. T'enrhumer tout entier. ce sera le gros lot !" Enfin. l'ami. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. Vous n'en eûtes jamais un atome. d'esprit: Mais d'esprit. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . avec assez de verve. nez magistral. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . ô le plus lamentable des êtres. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. monsieur. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut.

E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . Membre du Parti Communiste Français. La Conversion de Ion Grecea en fait partie.— de bine. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. 412 . u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. Il fut. un fusil. Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. de rău. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . Sur ces p a p i e r s . a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. comme ces terres. t a n t bien que m a l 1 . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . et à essayer. Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Après une visite en Roumanie en 1925. il m a n i a i t . ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . C ' é t a i t en temps de guerre. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. à m a n œ u v r e r . il d e v i n t soldat de la m a r i n e . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). et à essayer de t u e r . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . avec Romain Rolland. il pensait q u ' i l faisait. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. type d'écrivain militant. Barbusse se consacre entre les deux guerres. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans.

et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. il avait cru que c'était une loi de la vie. le communisme. l'homme que je fus autrefois. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Grecea fut arrêté. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". un nouveau 413 . Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. à la vje. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. en plein tribunal militaire. Devant le tribunal militaire. Lui. totalement inconnue. dit-il „que notre sueur se changeât en or". Maintenant je ne suis plus le même homme. selon la pente de son obéissance passive. ensanglanté de coups. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. „afin". Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. contre lui-même.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Le socialisme. mais il n'avait même pas. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. une multitude d'esclaves obscurcis. apporta magnifiquement. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. torturé. il fut battu. s'écria le petit paysan Grecea. cherché à le savoir. messieurs les juges. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. à la lumière. Comme tous les inculpés politiques. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. „Je vous ai dit.

Président du Conseil des Ministres. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. en même temps que lui. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. les châtiments suprêmes. où la peine de mort est supprimée. On le priva de nourriture. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. Cette fois. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. il tomba dans un grand accès de fureur. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. Il y demeura pendant des mois accroupi. Bratianu. Restaient les tortures quotidiennes. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. 414 . cependant. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. réduit — colţişor. Il fit alors la grève de la faim. On chercha alors à empoisonner Grecea. l'essai de fuite échoua. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. En Roumanie. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. Mais il se trouva que par un hasard surprenant.chef d'accusation 1 . et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". dans les coulisses de la Justice officielle. la grève de la faim. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. et si Dieu conduisait les choses du monde. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. Quand M. on n'y réussit non plus. volontairement. chaque paysan et ouvrier. Tl attira sur sa tête. il y a plusieurs moyens de la rétablir. Le directeur de la prison dut céder.

Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. n'est plus qu'un fantôme. Le moteur vibra très fort et. Vol de nuit — 1930. se résoudrait au demi-tour.que des morts. extrait de son roman Vol de nuit. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. qui remue. XII Cependant. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . Dans le fragment s u i v a n t . Guillaumet e t c . si l'affaire se présentait mal. Mais il est devenu fou. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. 415 . S a i n t . pilote de son métier. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde.1 9 4 4 ) . Grecea n'est pas encore mort. du reste. Il tenterait de passer par-dessous. sur la carte. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. puis. . l'angle de descente. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. Pour se conserver une marge. A. et.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . Fabien. corrigea. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. traînant le cadavre de sa pensée. au jugé 1 . VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Le médecin de la prison a. À côté de J e a n Mermoz. m'a dit un témoin. Il l'estimait trop étendu. 1 au jugé — din ochi. le courrier de Patagonie abordait l'orage. l'avion trembla. il naviguerait vers sept cents. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. et Fabien renonçait à le contourner. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée.

la prochaine escale. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. 416 . et tout ce qu'elle portait de rocs." Si Trelew était trois quarts couvert. Il ne savait plus combien de temps. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. puisque Trelew. à la boussole. dans ce néant. au milieu d'aiguilles et de chiffres. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. comme la flamme d'une torche. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. probablement. pourtant.. par les nuits les plus épaisses. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui." Il se pencha encore. Un remous fit plonger l'avion. le radio — radiotelegrafistul. car il jouait sa vie sur ce petit papier. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Elle était tressée drue par le vent. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. Là. d'épaves. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. de collines.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. Il doutait presque d'en être jamais délivré. Mais ce n'était même plus des lueurs. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. dans l'épaisseur des ombres. sa veille terrible. Il répondit. Chaque trente secondes. Et pourtant le pilote s'inquiétait. mais il ne vira pas d'un degré. qu'il avait déplié et lu mille fois. et reprenait. pour vérifier le gyroscope et le compas. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. qui trembla plus fort. ou une fatigue des yeux. absorbait le monde visible. À peine des changements de densité. qui l'éblouissaient pour longtemps. Penché à gauche contre la masse du vent. „Je ne sais pas. circulent encore. La nuit. un orage. appuyé à gauche. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. sale et chiffonné. Nous traversons. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. À moins que.. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. Il la regarda. Il était gêné par la flamme de l'échappement. mais qui." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . comme il doutait. vent Ouest faible. signalait un ciel trois quarts couvert. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. „Où sommes-nous. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière.

comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . de la Cordillère des Andes. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. membre du Conseil Mondial de la Paix. .La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . . les villes. . . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . Après avoir débuté comme poète surréaliste. Aragon est également un grand romancier. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . On dit que dans sa cellule. directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". t u peux v i v r e . T e m p ê t e . ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). le cyclone raflerait. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). Deux h o m m e s . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Membre du Parti Communiste Français. Critique littéraire et critique d'art. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. se r a b a t t a i t vers la mer. Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. Tu p e u x v i v r e .

L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. Rien à faire.. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin"... si je meurs.. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin... La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain.. Une messe pour Paris.. songe À la douceur des matins. songe.. et mon refus O mes amis.. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. .Rien qu un mot: la porte cède. Songe.. S'ouvre et tu sors." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri.. Je meurs et France demeure Mon amour. songe. Un cheval pour mon empire. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.

1 affliger— (aici) a copleşi.. pourrait influer sur ma décision.. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. peut-être que le seul fait que l'un fuie. voilà l'important. 419 27* . sanglant est levé. „Si je n'avais à choisir.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. et l'autre ait pour lui l'armée. sous les balles. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré.. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. si l'envie me prenait de le choisir. confiance en Carnot. lui. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. Quelle importance cela avait-il? On avait.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe... Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. et haussait les épaules. — dit encore le mousquetaire. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). Sous vos coups chargé de fers. Des mots: „.reur. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti.. ou non.. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient.

Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte.. son teint s'obscurcir. même Hercule. elle entrera dans le camp de la misère. sanglant. par là.. servira à l'intimider. et personne n'y peut rien. de notre vivant. La Révolution. des chutes.. ni charretier. Napoléon. c'est là pour moi le travail. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. Si elle est battue par l'étranger. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. il y a des retours. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. si elle est victorieuse. se révulser ses yeux. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. mais on a embrigadé la jeunesse.... voyons ! Oui. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. d'être l'Empereur de la «inaille. aux conspirateurs et aux armées étrangères. la guillotine a disparu des places.. Je me remettrai à peindre. voilà donc — s'exclama Théodore... que si l'on donne les armes au peuple. L'armée... évidemment les choses ne vont point en ligne droite. a eclipsa 420 . Mais moi.Houdetot dit que Napoléon a refusé. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure.. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que.. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. blêmir... qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . Le désordre ou la guerre. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court.. porter >mbrage — a lăsa în umbră.. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. . Le peuple continuera à crever la faim. tout ce que nous avons vu.. Mais. ni forgeron.. sans doute.. je ne suis ni boulanger." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. chez Monsieur mon père.. Voilà tout le choix qui m'est donné. voilà tout. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. si on m'en laisse latitude.. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. pas d'autre perspective ! Seigneur... il l'appellera Constitution. regardez sa bouche se tordre.

Son premier roman. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. de glace. — C'est décommandé ici. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. extrait de Classe 42. mais Hubert avait disparu. Son deuxième roman. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. la Marseillaise éclata. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien.F. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. la Dernière forteresse (1950). Jean aperçut Christian et Mathieu. barem au pas de course — în pas alergător.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. il prit Claude à part. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). dans Paris occupé par les Allemands. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. Il hésita. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. surgie de la foule. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. lancés au pas de course 2 . Mathieu. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Jean erra encore quelques minutes. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Roberte. devant les vitrines de la cour de Rome. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . se faisant sans cesse bousculer. Le fragment suivant. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. 421 . Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir.C. 1 2 à tout le moins — cel puţin. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. Classe 42 (4 volumes. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Enfin.

déjà lancé à toute vitesse. Au loin. Au même moment. sur le trottoir. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. on sentait l'horreur sur le groupe. On aperçut un policier à terre. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. La Marseillaise reprit. Brusquement. l'autre posa sa moto 5 . juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. André s'envola par-dessus la grille. 2 1 422 . un des motocyclistes noirs. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. déboucha des marches. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. D'autres flics couraient vers eux.. l'Allemand. l'un se saisit du revolver. Tout d'un coup. un autre tournoyait au milieu des manifestants. dans le groupe de tête du cortège. une pétarade 3 trancha le chant. prêt à tirer. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. L'Allemand. lui aussi. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. on le vit s'engouffrer. Il y eut quelques secondes d'attente muette. Pour l'instant il fallait gagner. Un des Allemands de l'auto escalada la grille.. André se mit à courir évitant le soldat. éperdu. revolver au poing. pris de peur. Après on verrait. un instant surpris. liesse — bucurie. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. la Marseillaise repartit. Le premier moto­ cycliste le suivit. son grand imperméable clair volait à ses côtés. déjà il était engagé dans le coupegorge1. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. * moto — motocicletă. Mathieu avait soudain disparu. ayant abandonné sa machine. André s'en alla vers la droite. tendu à coupe-gorge — loc periculas. sur le trottoir. Jean se retrouva. Le cortège les aborda de front. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. revolver au poing. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . avec Mercosur et Saint. pris par la bousculade. tenant toujours le drapeau à sa main.Au croisement du boulevard Sébastopol. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. se jeta à sa poursuite. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). dans un escalier. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. Jean attendait. il y eut une hésitation. L'euphorie. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. Une troisième fois.

Jean voyait seulement deux silhouettes. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. puis ferma les yeux aussitôt. un frisson de joie parcourait le groupe. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. l'Allemand s'abattit lourdement. un visage fou. il regarda Jean. comme s'il allait s'évanouir. devant un portail ouvert.. sans se presser. une jeune fille blonde l'entraînait. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. d'une seconde à l'autre. Jean se sentit agrippé par sa manche. le trait noir s'abattit. A son étonnement. émacié. c'était André sans imperméable. Plus que dix mètres entre eux. prenez garde Vous les sabreurs. Jean dut le porter sur son épaule. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. La Jeune Garde continuait comme un défi: . les yeux exorbités. l'autre toute noire. il ne parvenait pas à reprendre son souffle.. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. une claire: André. crochet — ocol. tirant au hasard. Derrière eux. blême. il lui semblait qu'allait partir. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier.l'extrême. tendre la jambe devant le soldat noir. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. Le cortège semblait cloué de stupeur.. le coup de revolver fatal. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. mettant la main sur son cœur.. Le groupe entier s'était refermé sur André. Jean reçut André dans ses bras. 423 . le Boche tira . A cet instant. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. André ne tenait plus sur ses jambes. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. sûr de tenir sa proie. La Jeune Garde. ni drapeau. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. André fit non de la tête. l'Allemand allait le rejoindre.. Les copains firent une redoute de leur poitrine. André continua de courir. plus longue. le croiser. on discernait ses traits crispés..

1 rame — tren. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . rassuré. la chanson jaillit une fois encore. garnitură. La s t a t i o n du m é t r o .. ils obliquèrent dans une rue. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. grommela A n d r é . On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . Ils courent. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . Il a t t e n d i t une seconde. v e n a n t du boulev a r d . ce qu'ils venaient de v i v r e . J e a n fit signe de se t a i r e . à m o r t . La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e .. André devenait é c a r l a t e . — Ce s e r a i t . J e a n s'y faufila longeant les m u r s . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . . Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Sa voix s'éteignit. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. . t r o p b ê t e . LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . 424 . J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. puis dans une a u t r e .— J ' a i couru. il mit le nez dehors. T o u t était calme.. Même alors. Assourdie. André susurra.. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . J e a n p a r t i t en éclaireur. puis r e v i n t sur ses p a s .

Jean entraîna son camarade au dehors. et le serra doucement. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". Tenez. c'est Renaudel. — „Les autres aussi. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. le dos à la fenêtre. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. il se tourne pour parler à Albert. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. où il y avait peu de monde. a côté d'elle. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. parallèlement à la rue Montmartre. En face de Renaudel. Et. le gérant". Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. — Il était plus de neuf heures et demie. au milieu. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. le gros. c'est Philippe Landrieu. une longue tablée. malgré certaines confusions. 425 . faite de plusieurs tables mises bout à bout. Et. à côté de Dubreuihl. c'est Jean Longuet. A sa gauche. il lui prit le coude. c'est Dubreuihl. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. Celui qui est à droite de Jaurès. murmura Jenny. „Sur la banquette. La rame s'arrêtait dans une station. la femme du type qui est en face de Landrieu. là. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. à gauche de l'entrée. c'est Amédée Dunois. vous les connaissez?" — „Oui.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. Jaurès et ses amis formaient. sur un ton de surprise qui ravit Jacques." — .

qui tenait le poignet de Jaurès. l'interrompit net. presque aussitôt. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Il joua des coudes.. Toute la salle. De la rue. Sans changer de pose.. chercha le pouls. il cherchait Jaurès des yeux. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. très calme. celui qui est debout près de la table. Instinctivement. était resté à sa place. c'est un ami de Mighel Almereyda. Une seconde de stupeur. Jacques s'était dressé. en courant. d'une deuxième détonation. Albert retentit.. la barbe. ouvrit le col. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . A ce moment. Avec autorité. un dîneur. Un homme. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin." Un claquement bref. Et celui qui vient d'arriver. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. les yeux clos.. des curieux. d'où partaient des cris. le front. en. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. la bouche entr'ouverte. un collaborateur du Bonnet Roage. debout. saisit la main qui pendait..s'élancèrent dehors. qui se penchait." souffla Jacques. et d'un fracas de vitres. entourait les amis de Jaurès. Il était courbé en deux. debout. J'ai oublié son. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. à flots. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. passa devant la table de Jacques. sans doute. La voix de M.Et en face d'elle. Puis il cessa de le voir. — fendit le cercle.. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. envahissaient le café." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. — un médecin. Mme Albert. ses amis s'étaient levés lui seul. assis. Il ne disait rien. suivi. le bras tendu pour protéger Jenny. un éclatement de pneu.. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. et. dont les paupières battaient. il hocha lentement la tête. sans regarder personne. 426 . la gérante. Au mur du fond.. et empêchait d'approcher. A demi caché par le dos de Renaudel. gesticulant. il arracha la cravate. Il devait s'être évanoui. Il se précipita vers la table du Patron. puis un brouhaha' assourdissant. Il était pâle. Chut !. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. et la forçant à se rasseoir. une glace avait volé en éclats. ce sont les deux frères Renoult.

Jacques et Jenny. poussés. Elle se faufila jusqu'à lui. Mais. Alors.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". bousculés. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées.. se trouvèrent pris dans le remous. s'accrocha à son bras. Le d o c teur. entraînés vers la porte. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle.. l'emportaient avec précaution. sans un mot. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . poussiéreuses. l'attroupement devenait de plus en plus compact. passèrent de bouche en bouche: — ). Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant.. un ami de Jaurès. n'attendant qu'un signal. sourdement répétés. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard.. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. dont la masse élastique se referma derrière eux. Des amis avaient soulevé le corps.. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle.. prête à bondir. Il est mort." Les yeux pleins de larmes. autour du blessé. On chuchotait: j." Une longue minute s'écoula. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café.. pour le coucher sur deux tables. Jacques reconnut un socialiste. Il était blême. énormes. Henri Fabre. rapprochées en hâte. serrés l'un contre l'autre. Elle était debout. et procédait à l'évacuation de la salle. .d'un espace vide. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Fabre se retourna: au centre. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Le docteur.. Jacques cherchait à voir.IJ est mort. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Au moment où ils allaient la franchir. Trois mots.

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

survoler trans-. supra-. viîn locul vice-président. în mijlocul intercostal. ad-. bénébi-. r1. repetiţie redire. com-. exdepărtare. trépasser. rasseoir 2. af-. 1. ememmagasiner immobile. im-. discontrariul.deasupra. contresigner dé-. bisco-. prédire. a t t i r e r . exporter in-. anti-impérialiste bine bienfaisant. désarmer.(ac-. contra­ retourner. biscuit cohabiter. des-. em-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . vicomte a. bipède. col-. emmener. ir-. riul réagir subordonné. irréel. perforer préînainte p r é a v i s . réarmement. sous-directeur. scop .FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. projeter re-. superior superstructure.etc. sousub-. sur. apporter. r a p p o r t e r . supersonique. tresdincolo de t r a n s a l p i n . bénéfice de două ori bicyclette. separare enlever.. separare défaire. en-. ii-. antiantibien-. correspondre centra-. oulredincolo de ultra-royaliste. tressaillir ultra-. n e g a t i v nemi inter-. enfermer. suprasensible. ré-. tré-. importer. ra-. î n a p o i . r a p a t r i e r .pro­ în faţă. outre-mer vice-. înainte poursuivre. soudedesubt mettre super-. coexistence.) ante-. perprin parcourir. sous-. d i s p a r a î t r e en-. în incarcérer. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. collaboîmpreună rer. a l ­ longer înainte antédiluvien. entreî n t r e . al. illogique. antichambre împotriva antifasciste. prédisposé pour. en2. con­ direcţie.

-ateur 1.-ette . suédois caricatural. vengeance. -ité calitate parenté. -ain. dessinateur 2. poignée -ier. réaliste -iste doctrine 2. -ence a c ţ i u n e . sucrerie -ien origine. -ien -ais. profesie Parisien. français. lorrain. doctrină. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. bavardage 2. classement -on diminutiv aiglon. encrier. -ation acţiune pendaison. valetaille. doctorat -at tate -eau. demni­ syndicat. acţiune n e t t o y a g e . finesse -et . -ible. p a r t i z a n u l unei communiste. -elle diminutiv chevreau.-vlet . -eance. orangeade 1. -1ère 1. socialiste. ^ois origine F r a n ç a i s . paperasse peiorativ produs citronnade. parisien. -erie calitate perfidie. technicien -ise calitate franchise -isme 1.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. rougeur -ie. italien anglais. visiteur.-elette d i m i n u t i v coffret. ourson -té. r o y a l - 432 . fillette -eur. Marocain -ais. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . profesiune charpentier. r e z u l t a t u l tempérance. réalisme 2. c u r e n t communisme. calitate blancheur. profesie j o u r n a l i s t e . profesie journalisme 1. Chinois -aison. m a l a d i e . marseillais. agent danseur. soupière -esse stare. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . obiect cendrier. dentiste -(e)ment acţiune. a d m i n i s t r a t i o n -ance. professorat. stare r e m a n i e m e n t . lisible. humanité -ace. calitate politesse. écolier 2. soluble r o u m a i n . fourchette. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. ruelle -êe conţinut bouchée. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e .

calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. aigrelet menteur. scénique c o m m u n i s t e . coutumier inventif.Sufixul Sensul 1. m a quisard n o i r â t r e . rougeâtre l o u r d a u d . bavard campagnard. peiorativ 2. socialiste richissime. alpin héroïque. noiraud p r o p r e t . -elet -eur. vaniteux saisonnier. pensif enfantin. communard. barbu -ard -âtre -aud -et. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . caracter. rarissime p o i n t u .

MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Pékin 434 . Moscou. Observaţie. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. tables) les (élèves. Paris.

28* 435 . Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. fluvii şi munţi. Ce paysage est magnifique. O b s e r v a ţ i e i . n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. fondateur de „l'. les Alpes.o e n u m e r a r e : Vieillards. enfants. Le Caire e t c . înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. d) î n t r . g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. la Corse. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. rue de la Victoire. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. PrietenuJ său este simpatic. camarade ! Merci. Le Mans. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. toute la foule était joyeuse.Humanitè". d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. femmes. Numele de ţări. hommes. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. le Rhin.

masculin sau feminin.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. care se recunoaşte după articolul care le precedă. te la masculin în -x le curieux une boulan. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. In limba franceză nu există substantive de gen neutru.

p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. les nez formează les noyaua. les chapeau. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . les bras les noia.I I . în le­ g ă t u r i . la noia. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . le c h a p e a u -eau. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. în -s 437 . -x. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă .T dăugind les jeua.

l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. formează pluralul adă­ les cailloua. al căror plural este: bonshommes. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. gentilhomme. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. gentilshommes. 1 les chevaua. ugind un ~x les choua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. etc. 438 . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme.

numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. mesdemoiselles. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. substantivele: madame. Dacă substantivul este compus din două substantive. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. adverbe. monsieur. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. prepoziţia de se contractă cu acestea. 2. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Les fenêtres de la chambre sont fermées. Observaţie. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. prepoziţii. dintre care unul este determinantul celuilalt. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . Les livres de l'étudiant sont gros. acestea rămîn invariabile. mademoiselle.De asemenea. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. messieurs. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. al căror plural este: mesdames.

de l'étudiante D. G. D. l'élève Feminin N. ami. Adresse-toi à l'élève de service. à l'élève A. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N.les = aux: La directrice parle a u x élèves. prepoziţia à se contractă cu acestea. A. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. l'étudiante G. à l'étudiante A. D. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. J'écris à la soeur de mon ami. A. de cette fabrique. G. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. l'élève G. de Vélève D. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 .

pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. -n. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -s.

prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. sociales. 442 . Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. conform regulii generale. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie.formează la fel ca acela al substanti­ velor. pentru t o a t e adjectivele.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. fou-îol Observaţie. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. nouveauforme la masculin nouvel. nouvelles etc. vieux-vieil.

m 443 . în locul formelor ma. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . ton armoire. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. cet hiver. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. 2 . ton. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. î n limba franceză. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. cet cette Plural Observaţie.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. son habitude. 1 . ta.

444 . soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. 2. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. înainte de a primi terminaţia -ième. 1. (la) huitième Observaţie. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate .Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. Numeralele cardinale sînt invariabile. quatre-vingt-onze.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

446 . te. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . à toi. tu. à lui.-e. ils lies me.v i n g t . elle ' -. elle.. eux. telle. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. elle nous.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . toi. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. autre. même. à moi. certain. plusieurs. î n gramatica franceză million stantive. î n acest caz. f vtominativ < l Dativ lui. tel. quelque. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . tout. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . nous. elles moi. lui. lui Forma accentuată moi. nul. . vous. -e.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. nulle. vous. chaque. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. il. toi. à elle ».

les. leur ' te' ie' ' a nous. leur. je le sais. Je le répète. vous. eux. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. À eïle. Qui veut lire? Moi. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. il faut être persévérant. à vous. à eux. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . je lui offre un bouquet de fleurs. elles à elles Observaţie. vous. vous. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous.Acuzativ 1 me nous. les m( à nous. je le lui donnerai demain. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. je vous le recommande chaleureusement. 447 . Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b .

Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). te. 448 .P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . de obicei. fiind. nous. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. 2 . în acest caz. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. nous en sommes très heureux (de cela). în afară de p r o n u m e l e se. se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. U n e o r i . vous Pronumele personale en şi y 1 . fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. P r o n u m e l e y înlocuieşte. U n e o r i . Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui.

P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. care.. r e s p e c t i v . d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. în acest caz.. Expresia c'est. qui. C'est lui que je cherche... c'est. Expresiile de prezentare c'est. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. que Expresia c'est. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche.. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. ce sera. etc. .Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . • \ cela (ça) Observaţie.. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est... Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal.

compuse [lequel.. l'autre. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. a cărei. care sînt invariabile chacun. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. autre.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. personne. al căror ce. laquelle etc. 450 . pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. quiconque. al c ă r u i . toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. despre care. A.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. l'une. tout. certain. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . nul. cu înţeles nedeterminat. -e. l'un. •D. plusieurs. destul de rar folosite. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme.. G. -une. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". care variază după număr şi gen. rien. Observaţie. tel. quelqu'un.

perfect şi mai-mult-ca-perfect.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. viitorul II. imperativul trecut. . Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). conjunctivul • imperfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. infinitivul trecut.

(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . La timpurile compuse. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.

-ions. -e. -e. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -ait. sortir. entrer. -iez. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. venir etc. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. tomber. -iez. -re -ant -i. -ais. -ait. -ais. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -ions. -s. a Ill-a -ir -oir. mourir. 453 . T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . ] . -is -is -it -imes -ites -irent -as.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -u. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). -ez. partir. finiss-(ant)]. ţin-(ir) e t c . -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. arriver. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -a. rester. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -es. naître. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent.

m u l t .ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ . Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .conjunctiv imperfect perfect Observaţie. C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que)..

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t .

ils modèleront (dar vous modelez etc. n u d u b l e a z ă consoana l sau t.) 5 . ) ils jetteront (dar nous jetons etc. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. appuyer — j'appuie. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : .) il appuiera (dar nous appuyons etc. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. ci p r i m e s c . nous pèserons Observaţie.) 457 . appeler — j'appelle.) acheter — j'achète. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 .) dublează A l t e v e r b e . oue je cède — je pèse. jeter — je jette. il emploiera (dar nous employons etc. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. ils achèteront (dar vous achetez etc. -eter. în acest caz. je céderais 4 . u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .

Tocmai i n t r a s e . Voi pleca (în c u r î n d . 2. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. faire etc. tu hais. 458 . 6. A m pus să-1 cheme.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. î n d a t ă ) . Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. A î n c e p u t să lucreze. il neigera. 4 . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. il hait (dar nous haïssons etc. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. 3 . ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. Spre deosebire de limba romînă.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). formează trecutul apropiat (le passé récent). venir. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. venir la indicativul prezent. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. il fallait etc.

Ces portraits sont parlants. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. Trouvant le film ennuyeux. Il s'est blessé en fendant du bois. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. il convient. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. ^ şi a l t e verbe (falloir). E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . il fait etc. geler. Observaţie. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . ) : En lisant on s'instruit. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . gerunziul Participiul prezent. il paraît. de cauză. tonner. il arrive. nous sommes partis. de t i m p e t c . neiger. La un număr redus de verbe. ca de e x e m p l u : il suffit.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . grêler e t c .

. . 460 . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . .

accourir (eu avoir.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . teindre etc.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. atteindre. peindre. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. être) plaindre. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc.a p l . mentir. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . servir. [vous) contredisez etc. partir 1 eu a u x .Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. ind. a I l . prédire contredire care fac la pers. şi imper. de aseme­ nea interdire.prez.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

admettre. pendre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. dépendre.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. combat... 1nu 1 . . . défendre. il pleuvra . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez .. attendre.. répondre. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 .Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. . commettre. . per1 mettre etc.entendre. tre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

appartenir etc. eu aux. se souvenir. devenir. soutenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. intervenir. avoir: tenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 .Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. obtenir.être: revenir.

a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. Je ne le rencontre j a m a i s . păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. aşezată după verb: II ne parle pas français. personne. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. pentru propoziţiile scurte. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que.i l s pas? 468 . aşe­ zată înaintea verbului. Il ne veut plus avancer. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. jamais. guère etc: Je ne vois rien. rien. point. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . şi pas. la verbele din grupa I. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. La timpurile compuse.

dehors. ensemble. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. demain. plutôt. heureusement etc. soudain. Adverbe de negaţie: non.. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. dessus. assurément etc. beaucoup. ne. le bâtiment. exprès. Observaţie. parfois. là. bien. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. confusément. 469 .ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Adverbe de cantitate: assez. jamais. bientôt. hautement. commodément. tard. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. ici. ensuite. peu. davantage. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. hier. tant. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. loin. Adverbe de afirmaţie: oui. ainsi. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. souvent. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien.. dessous. longtemps. l'assortiment etc. profondément etc. trop etc. Adverbe de timp: aujourd'hui. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. précisément. certes. toujours etc.). conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. où. gratis etc. partout etc. Adverbe de loc: ailleurs.

de. parmi. sans. sous. la adverbele care se p o t c o m p a r a . Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. pas. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . vers.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . au milieu de. 470 . en. chez. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . pour. contre. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. jusqu'à. malgré. dans. avant. loin de. avec. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. entre. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. près de.devant. à côté de. sur. m o d u l : aller à pied. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. depuis. derrière. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. dès. après. outre. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. pendant. quant à e t c . t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi.

un parapluie à la main. 471 point . Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. il s'établit à la campagne. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. monta dans la diligence.

Il est entré dans la maison. car il ne travaille 472 . enfin. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. ni: Il lit et commente le journal. Balzac était royaliste et catholique. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. Il échouera. ainsi il est écoulé. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. donc je peux partir. b) adversative (conjonctions cependant. par J'ai fini. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . Elle ne sait ni nager. c'est-à-dire: pas sérieusement. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. aussi. ainsi. pourtant. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. toutefois. Il parle fort.Prepoziţiile en şi dans In general. en effet. Je crie mais on ne m'entend pas. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. ni ramer.

afin que. tu réussirais. on se couche. je suis parti. de manière que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. vu que. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. ainsi que. après que. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 .Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. de façon que. bien que. pendant que — cauzale: parce que. de peur que — consecutive: de sorte que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. pour peu que. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. (comparativă) : Comme on fait son lit. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . Observaţie. puisque. non que — finale: pour que. à mesure que — concesive: quoique. d) quand: partir. jusqu'à ce que.

adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive.— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. verbe. adjective.

R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. La personne qui m'a téléphoné.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. 2 . care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. care nu depinde de a l t ă propoziţie. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. Propoziţia independentă (proposition indépendante). d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Je m'habille et je viens tout de suite. sau p r i n subordonare cînd. Pierre est charpentier. depind unele de a l t e l e . 475 . b) prin joncţiune. Propoziţia principală (proposition principale). ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. m'a communiqué quelque chose d'important. nefiind de acelaşi fel.

d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. on. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. il est un grand réaliste critique.pourrait construire plus d'écoles. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. 476 . — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. d'hôpitaux etc. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve.3 .

t e a m a . In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. Je veux qu'ils partent. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . de côté que: Où que nous regardions. il n'y a que des champs de blé. quelque 477 . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. b) după un verb impersonal (falloir. il est juste. sembler etc. d o r i n ţ a . ) : Il faut que tu écrives une lettre. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . 3 .: 1 . il est nécessaire e t c . Il regrette que tu sois malade. posibil.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. 4 . en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. principal e t c . Il est bon que nous apprenions le français. E l se foloseşte. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. jusqu'à b) de loc. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. unique. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. regretul e t c . que.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general.

bien que.. 1. il a de la force. pour. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. • e) c o n s e c u t i v e . 2 . pentru a exprima un fapt real. î n limba romînă. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. que. se foloseşte indicativul în limba romînă. on ne peut contenter tout le monde. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . De asemenea. si. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. d) f i n a l e . d u p ă pour peu que. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. pour que.c) d e c a u z ă . p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. ) : Approche que je te voie (que = pour que). Observaţie. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . de.. Quoiqu'on fasse. are putere — Bien qu'il soit maigre. elles n'eurent aucun résultat. mérites. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que.. f) c o n d i ţ i o n a l e . Deşi este slab. Observaţie. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. ce n'est pas que.. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. quoique. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. quoique e t c . pour non que. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. sans que e t c . pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun... avant que. sans que: Bien qu'elle soit jeune. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. de manière que.

In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. les canards d'accourir. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . Ne pas se pencher en dehors. raţele se reped. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. propoziţiei 479 . j'ai repris mon travail. Après avoir passé un beau congé. il faut se laver les mains. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. manger tout cela! 2 . In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. Şi iată că găinile se ţivîntă. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. 3 . c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă .

d) consecutive: II rit à se tordre. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. il travaille. Observaţie. on remarquait ses rides. 480 . Rîde de se prăpădeşte. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. 2. spre deosebire de gramatica roinînâ. la reconstruction commença. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. în gramatica franceză. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas.

P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. (Complement indirect. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). deci acordul se face^. 3 . sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. (Complement direct. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. Marie. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). Elles étaient appréciées par leurs camarades. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. Ils ont lu la gazette. 4 .2 . P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. deci nu se face acordul.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . Elles se sont parlé. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. Observaţie. expuse m a i departe (punctul 4).

CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . (Acordul se face cu complementul direct les lettres.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. 482 . Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă .) Observaţie. deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect.

ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. î n limba franceză. (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . 3 . Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i .REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. 1 . E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. 2 . î n schimb.a a condiţionalului trecut). în general.

à peine. dar este r e l u a t p r i n t r . facultativă după sans doute. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 .S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . d) c î n d . dit-elle. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . incidente: instants. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. en vain. au Inversiunea este moins etc. 1 . toujours: Il avait volé. encore. ainsi. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . peut-être. adver­ comment il procédera. Acest strigăt îl lansează Barbusse. Reste la question essentielle. Ce cri le lance Barbusse. . À peine « ( . aussi \'a-t-on condamné.e l l e entrée qu'elle se mit à parler.

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 .) .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. représentant (fig.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

auxiliar bot.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. impersonal ini. figurat gram. adverbial ant. expresie /. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. locuţiune verbală m. adjectiv adm. indicativ inf. vezi vb. imperativ impers. muzică nehot. locuţiune adverbială loc. arhitectură art. prezent pron. (mase. verb tranzitiv zool. pronume qn. verb vi. tipografie tr. trecut v. verb. interogativ invar. adv. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. marină mai. participiu perf. locuţiune conjuncţională loc. construcţii expr. perfect pers. nehotărît num. relativ s. conj. articol aux. hotărît imper. învechit jur. personal pi. militar mitol. zoologie Observaţii. adverb. invariabil ist. administraţie adv. numeral part. 1. prepoziţie prez.) feminin fam. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. prep. (fem. antichitate arhit. popular prep. verb intranzitiv vt. familiar fig. substantiv iehn. matematică mii. plural pop. tehnică ţipogr. botanică comp. juridic Ut. infinitiv interj. conjuncţie constr. majusculă mar. istorie înv. quelque chose rel. gramatică hot. interjecţie interog. (gradul) comparativ conj. literatură loc.) masculin maj. locuţiune prepoziţională loc. quelqu'un qch. . mitologie muz. 2.

.

acu­ zator accusation s. cîte. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a însoţi. accent accepter vb.m. c u m p ă r ă t o r achever vb. ro. a împerechea. à pied pe jos . caisă abricotier s.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep.m. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. d u p ă . m. a spori accroupir (s') vb.m.) d' ~ m a i î n t î i . a se împăca accoster vb. a b u n d e n t abord s. a p r i m i accès s. p r ă p a s t i e . a accelera accent s.f. a lipsi. m. acces. ) a duce (la) abreuver vb. a a t î r n a . I I a î m p l i n i . a îndîrji. m. a efectua accords. abnegaţie abolir vb. III a sosi în grabă accrocher vb. I I I [în expr. a î n t î m p i n a accumuler vb. a acosta. cais abriter vb. tăiere .f. Aceste vocabulare nu p o t . a î m p o v ă r a . I I I a absolvi. a b s u r d i t a t e abus s. negreşit absorber vb. a aboli abondance s.m. invar. îmbelşugat. f. a sfîrşi. a cumpăra acheteur. [loc. II a suprima. p l ă c u t accueillir vb. a c l a m a ţ i e acclamer vb. a umili accaparer vb. a a d u n a . I I I a m ă r i . a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . II a se aşeza pe vine accueil s. a b a t a j abattre vb. (fig. f. m. a se î n d r e p t a acheter vb. a b o r d a r e .m.m. de. [fig. a t e r m i n a . -euse s. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. -trice s. n e a p ă r a t . acord.m.m. a săvîrşi. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. intrare accident s. abajur abattage s.) faire ->qch. a a c u m u l a .-e adj. desăvîrşit absolument adv. în . a b s e n ţ ă . p r i m i t o r . I I I a p r i m i . cumpărare . a aborda. m. belşug abondant. absolut . a r e n u n ţ a abat-jour s. în p r i m u l rînd aborder vb. a a c o r d a . pe. accelerare accélérer vb. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a a c l a m a accompagner vb. a b u n d e n ţ ă . a vitelor) . acordeon accorder vb. adv.f. ţii ie loc de dicţionar. a t ă i a . II a atinge (ceva).f. şi s.f. preot abîme s.m. doborîre (a co­ pacilor.) a acosta accoupler vb. î n v o i a l ă . acuzare acharner vb.m. a ierta absurdité s. consim­ ţământ accordéon s. adăpost abricot s. a strînge accusateur.) împreju­ r i m i . m ă r i r e . salcîm accabler vb. cu. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. cu t o t u l . a d a .f. m ă n ă s t i r e abbé s. a p ă r ă s i . a a c o m p a n i a accomplir vb. -e adj. -e adj. şi adj.m. a absorbi.m. aşadar. a ajunge (la) . [mar. III a doborî. m. a adăposti absence s.f. a lega accourir vb. a nu fi de faţă absolu.) a descuraja abbaye s. a b a t e . lipsă absenter (s') vb. a a d ă p a abri s.f. a b a ţ i e . a înverşuna achat s. 493 . s' ~ a se p o t r i v i . a accepta. accident acclamation s. abuz acacia s. a a g ă ţ a . a înghiţi absoudre vb. a a c a p a r a accélération s.m. abis abnégation s. a copleşi. m. sporire accroître vb. a grăbi. (pi. la. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n .

m. iscusinţă adresser vb.) aglo­ meraţie afflux s. a a g i t a agneau s. a m a b i l aimer vb. a cîştiga acquiescer vb. p u i de v u l t u r aigre adj.f. a adresa adroit.m. acţiune activité s. cu dare de mînă 494 . -e adj. u ş u r i n ţ ă . m. a c t u a l i t a t e acuité s. adv. în v î r s t ă . a e r . a g i l i t a t e .f. (pi. -s) usturoi aile s. sprinteneală agir vb. aeronautică aérodynamique adj. a f l u e n ţ ă . II a î n d u l c i . 2 . în scopul âge s.m.f. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . -ë adj. I I a a c ţ i o n a agiter vb. a g r a r agrandir vb.m. dulce-acrişor aigu. dezinvoltură aise s. a se învoi acteur. î n t ă r i r e . -trice s. a n d r e a . a se s i m ţ i bine aisé. (fig. m i n ă . aglomeraţie . şi adj.f. a c o n s i m ţ i . a a d m i r a admission s.f. vîrf (al t u r ­ n u l u i . a d r e s ă . aşa. afecţiune affermir vb. oţel acquérir vb.) p i ţ i g ă i a t . II a î n t ă r i . a a p u c a . cu a r i p i . -é s. a t a c agriculture s.f. aripă ailé. a s c u ţ i t .f.f.) a se prăbuşi affection s.m. / . adeziune admettre vb. o votre — • c u m d o r i ţ i . m a i în v î r s t ă . sprijin. a a d u n a adhésion s. s. d'-~ de altfel aimable adj. agent agglomération s.f. înfăţişare aisance s. a înfrunta afin conj. a agrava agilité s.f. -ive adj. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . conj. ajutor aider vb. adonis adorer vb. -~ s. p l ă c u t agréablement adv. aşa precum. v u l t u r aiglon s. a micşora affaire s. a h ! o h ! aide 1 s. -enne adj. I I I a a d m i t e admirable adj.f. -es. ac. a d m i r a t i v admiration s. a afirma affluence s. aflux affranchir (s'j vb. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.f. f. I I a slăbi. m. a d m i r a b i l admirateur.f. în a l t l o c .f. dragoste. m . a g r a v a r e aggraver vb. aglomerare aggravations./. astfel. ascuţime additionner vb. a se a g i t a . m. a adora adoucir vb. a î n h ă ţ a a h ! interj. agenţie agent s. miel agraire adj. (în loc.m. /. vîrstnic agence s. -douce adj.e omul care-mi trebuie .m.f. a i u b i . (în)aripat ailier s . dibaci aérien. trea­ b ă .m. al muntelui) ail s.m. (fig. aerian aéronautique s./.f. î n r ă u t ă ţ i r e . b u c u r i e . a se prăbuşi affaler (s') vb.f. actor action s. f.acier s. ~ es) bun i c . rn. a î n r ă u t ă ţ i . t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. p r e c u m şi air s. I I I a d o b î n d i . m. I I I a m ă r i agréable adj. agricultură agripper vb. -e adj. -e adj. deci ainsi que loc.) ~ de pentru a . conj. a d m i r a ţ i e admirer vb. vîrstă âgé. aulx. înăcrit aigre-doux. agreabil agressif. -ive adj. î n d e m î n a t i c . agreabil. p r i m u l născut ainsi 1 . a d m i r a t o r admiratif. a c t i v i t a t e actualité s.f. arie (muzicală). à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . conso­ lidare affirmer vb. au ! v a i ! aïeul.m. agresiune. bot. agresiv agression s. conj. se tirer d' — a se descurca. ~ que p e n t r u ca. a-i plăcea aîné. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. -e adj. uşor.f. cum îi p l a c e . -trice s. a d m i t e r e adonis s. (pi. ajutor aide 2 s. aïeux strămoş) aigle s. acru. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb.m. (fam. a ajuta aie ! interj.f. (pi. il fait mon •«. în mod p l ă c u t .. a consolida affermissement s.f plăcere. p r o b l e m ă . a îmblînzi adresses.m. strident a i g u i l l e s . dibăcie. f. aeroport affaiblir vb. II a se elibera affronter vb. aerodinamică aéroports. aerodinamic . afacere.

a d a a l a r m a alentours s. (fig. poftă de m î n e a r e appointements s.m. a m e n d ă amener vb. a lungi.m. a a l a r m a . a m p u t a ţ i e amputer vb. a n u a r . a n t i s e m i t août s. a aduce apprendre vb. amploare amputation s.m. II a a p l a u d a applaudissement s. adv. a n i m a l animation s. a p l a u z e appétit s. a p a r a t apparemment adv.f.e s.a se l u n g i . aproape apparaître vb. a m b i ţ i e âme s.m. (fig.-enne s. a n u m i applaudir vb. a strînge amateur s. -e adj. a p e l . a p r e t apprêter vb. împrejurimi allécher vb. . a însufleţi anneau s. englezesc a n g l e s . a se î n t i n d e allumer vb. odgon. german aller vb. * ' . m. august apercevoir vb. a chema. a n . a afla apprêt s./. amazoane ambition s. a a n u n ţ a .m. m. vechi ancre s.f. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. însufleţire.m. prietenie a m o u r s . à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s .m. a se amuza anachronique adj. inel année s.m. (degetul) inelar anormal. II a n i m i c i . a m i c a l . -e adj. (cu maj.m.f. / . s'en ~ a pleca. a speria angoisse s. a m a n t . a î n g r ă m ă d i .e s.f. b o g a t . c h i b r i t allure s. a n a c r o n i c anatomie s. a n t i p a t i c antiquité s. a p e t a l à peu près loc.m.) d o b i t o c anéantir vb. a n t i c h i t a t e antisémite s.f. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. a n t i c a m e r ă antipathique adj.f. a p a r t a m e n t appartenir vb.f. p a r î m ă amas s. -enne adj. prietenesc amicalement adv.f. ancoră âne s. a a d ă u g a alarme s. dis­ tracţie amuser (s') vb.pi. a a d e m e n i allée s.f. m.m. alsacian altérable adj. s p a i m ă animal s.m.f. a n t e r i o r antichambre s. a t u n c i alpestre adf. a l i a n ţ ă .f. a l p i n i s t alsacien. slăbire a m a n t . alfabet alpiniste s.f. .f. iubire a m p h i t é â t r e s.f. salariu apporter vb. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. alee allégorie s. m. -e s.m. a o d u c e . (cu maj.m.f. a a p r i n d e allumette s. m. suflet amende s.m. a m ă ­ nunţit ampleur s. a aduce ami. III a î n v ă ţ a . a se duce alliance s.m. după cit se pare apparent. u n g h i .f.f. -e adj. a l p e s t r u alphabet s.f. p u r t a r e . grămadă amasser vb. a m a t o r amazone s.m. a m u z a m e n t . prieten. verighetă allier vb.f. a g ă t i .m. a m p l u ..aisément adv.) şi adj. nelinişte.f. m . iubit a m a r r e . a p l a u d a r e . a apreta 495 . a n i m a ţ i e animer vb. m. înger a n g l a i s . a a m p u t a amusant. chemare appeler vb. aluzie almanach s.) şi adj. a se d u c e .m. d i s t r a c t i v amusement s.f. a l t i t u d i n e amaigrissement s.m. a l m a n a h alors adv. I I I a zări apétale adj.pi.f. III a a p ă r e a appareil s.f.m. a se d i s t r a . colţ angoisser vb. aniversare annoncer vb. alegorie allemand. a n t a r c t i c antérieur.9.f. -e s. englez.) şi adj. a p r e g ă t i . a l a r m ă alarmer vb. a p a r e n t appartement s. a n o r m a l antarctique adj.m. m. m. a m i c amical. a prevesti annuaire s. -e adj. m . III a a p a r ţ i n e appel s. a m f i t e a t r u amplement adv. a l t e r a b i l altitude s.) a strivi anecdote s.f. m e r s . a n e c d o t ă ange s. prieteneşte amitié s. (cu maj. a merge. -e adj. a a t r a g e . c a m (aşa). a n a t o m i e ancien. pi.f.f. a î m b i n a allonger vb. m ă g a r . a p r e l u n g i .

I I a se î n t u n e c a .f. d e s t u l . a r ş i ţ ă . d u l a p .) raion. ariergardă arrière-grand-mère s. păianjen arbre s. I I a rotunji arrondissement s. de ambasadă) attachement s. a fi de ajuns assiéger vb. a t a ş a t (de legaţie. a a t a ş a . înarmare armoire s.m. c r u n t . s. şifonier arôme s. apropiere approcher (s') vb. a n g h i n a r e articulation s.f.f.f. m .) a se î n t î m p l a arriviste s. (adm. a asigura astronautique s.) aspi­ raţie assassinat s. a u d a . pe urină. a s a s i n a t assassiner vb. cameră din dos arrière-garde s.f. a r m a m e n t .f. partea d i n a p o i . a a r t i c u l a artificiel. a piciorului) attaché s. asfalt asphalter vb.f. a t o m atroce adj. arteră artichaut s.f. (fig. m. a a p r o b a . ascensiune aspect s. sosire arriver vb. suficient. arsenal a r t s . I I a a d î n c i . I I I a atinge atteler vb. a zăbovi atteindre vb.) poimîine après-midi s. III a se aşeza assez adv.m. a r t i f i c i a l . a se aşeza la masă a t t a c h e s . înduioşător attendrissement s. a întîrzia. p o m . (cu maj.approche s. [fig. 2 . rîvnă arène s.f. înapoi ! arrière-chambre s. a se asocia assombrir (s') vb. I I I a a s u r z i . asistenţă association s. -e adj. groaznic attabler (s') vb. I I I a a ş t e p t a attendrissant. ateu athénée s.f. a se a p r o p i a approfondir vb. c u r e a . en avoir ~ a fi s ă t u l . măiestrie artère s.m.m. a înjuga attendre vb.) d u p ă . s t r ă b u n i c ă arrivée s. a r m a t ă armement s.f.f. a v î n d în vedere attentat s. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . arc arc-en-ciel s. a s p i c .f. /. a r t i s t artistiquement adv. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. a lega attaquer vb. (impers. [invar. învoire asseoir (s') vb. m. a s t r o n a u t i c à astronomique adj.m. arhipelag architecte s. legătură. a a p r o v i z i o n a appui. a aresta arrière 1 . a î n h ă m a . a t l e t i s m atome s. a smulge arrangement s. arenă argent s. a r g i n t . asalt assentiment s.f. a t e n t a t attente s. aspru après prep. / . a a j u n g e . d u p ă .m. ateneu athlétisme s.m. asociaţie associer (s') vb. a r t i c u l a ţ i e articuler vb.f. m. sprijin appuyer vb. m . interj. cu s i g u r a n ţ ă . înduioşare attendu prep.m. aprovizionare approvisionner vb.m.f. a asasina assaut s. cartier arroser vb. a face (un sunet) m a i surd assuré. sigur assurément adv. \ ardoare. d u p ă aceea après-demain adv. aromă arracher vb. (fig.f. farfurie assistance s. a asedia assiette s.m.m. -e adj.m. a r h i t e c t ardeur s.m. reazem. curcubeu archipel s. a opri . şi s. a a t a c a attarder (s') vb. cu artă ascenseur s.m. a r t i s t i c .) si adj.m.nl.) a se posomori assourdir vb. a sprijini âpre adj. sparanghel asphalte s. a a p ă s a . arbore arc s.m. a sosi. atenţie 496 .f. a s p i r a r e . a s e n t i m e n t .-elle adj. s t ă p î n pe sine. a r t ă . arivist arrondir vb. aspect.m. aşteptare attention s. nefi­ resc artiste s.m. şi adj.m.f. b a n i armée s.m.f.m. înfăţişare asperge s. a r a b araignée s. piftie aspiration s.m. m. a stropi arsenal s. astronomie athée s.m. a aproîunda approuver vb.f. a i z b u t i . [invar.m. desi­ gur assurer vb. (sport) fundaş. ascensor ascension s.m.f.m.f. a asfalta a s p i c s .m. a r a n j a m e n t arrêter vb.s. şi adv. m.a m i a z ă arabe s. a t a ş a m e n t attacher vb. m.f.

a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. a întinde (înainte) . m a i înainte auprès 1 . î n a i n t a r e avancer vb.f. de asemenea. /. a v a r . (precedat de art. a î n a i n t a avant adv. autor auto s. a v i a ţ i e avide adj. aviz aviser vb. b a c a l a u r e a t badiner vb. prep.f. m. m ă t u r ă t o r balcon s. conj. m. m ă t u r ă balayer vb. a m ă r i . a a v e a . b a l balai s. a m ă r t u r i s i avril s. a-i f i . a u t o d i d a c t automne s. a l t a . a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. îndrăzneţ au-dessous adv. a se îmbăia 32* bain s. a spori aujourd'hui adv. azi aune s. a v a n t a j avant-hier adv. aş ! baie s. a pune mîna attrister vb. a u t o r i t a t e autour adv.m. m i c golf. •*• soif a-i fi s e t e . 2 . şi adj. p ă r e r e . şi. a î n ş t i i n ţ a avocat s.f. baionetă baiser s.f. a scădea. sărut(are) baisse s.m. odinioară autrui pron.f.) c e l ă l a l t . a î n t r i s t a .m. (impers.m. adv. nici un(ul) audace . ) . adv.attentivement adv. orbeşte aveugle-né (e) s.f. aversă avertir vb. r a d ă .) il y a este. adv. în mod a u t o m a t autodétermination s. I I a ateriza attirrer vb. (pe) aproape auriculaire s. împrejurul autre I .m. a glumi bafouiller vb. a v a n p o s t a v a r e * . ~ chose altceva autrement adv. scădere baisser vb. deget mic (de la mînă) aussi adv.f. a l ă t u r a t . zori aubergine s. arin auparavant adv.f.f. baie baïonnette s. aşa de aussitôt 1 . a grăbi (plecarea e t c ./. au­ tomobilistic autorité s. a u x i l i a r avance s. loc. a l t m i n t e r i autrefois adv. t o a m n ă automobile s. alt(ul). a m ă t u r a balayeur.f. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. şi prep. 2 . cu avenir s. lîngă. înainte a v a n t a g e s. î n t î m p l a r e .f. şi adj. {loc. a înjosi avion s.f. ochi de fereastră. pătlăgea v î n ă t ă aucun. şi pron. a v i d i t a t e avilir vb. -e adj.m. / . avion avis s. I I a deprecia (o marfă) . vecin avouer vb. a m î h n i attroupement s. bagaj bague s. adj. -e adj. şi adj. hot. a u t o m o b i l .m. zgîrcit avec prep. s î n t . aterizare atterrir vb. a bolborosi.s. a p r i l i e B baccalauréat s. î n d a t ă . lacom. a v i d . dedesubt au-dessus .m. şi pron.f.f. inel bah! interj. a atrage attraper vb. a se s c ă l d a . 2 .m. a l t u l .f. orb aveuglément adv. de uşă baigner (se) vb. h r ă p ă r e ţ avidité s. a z ă r i . a l a l t ă i e r i avant-poste s. orb din naştere aviation s.) ~ de în j u r u l .m. prep.f.f. există avoisinant. pron. î m p r e j u r . lăcomie. 11 a a v e r t i z a .m. balcon 497 . a p r i n d e .m. deasupra auditeur.-trice s.m.m. a informa aveugle s.m.m.f. a l t ă d a t ă . ~ faim a-i fi foame. altfel. a v a n s . -euse adj. a v e n t u r ă avenue s.f. m. viitor aventure s.m. şi adj. t o t a t î t a . a u t o m o b i l automatiquement adv. î n d a t ă ce autant adv. aux. aproapele auxiliaire adj. îndrăzneală audacieux. cale averse s.m. a micşora' bal s. m . a u d i t o r augmenter vb. m.m. m.-euse s. avocat avoir vb. a bîlbîi bagage s. cu a t e n ţ i e atterrissage s.m.

f. bandulieră banlieue s. noră belle-mère s.m.f. g l o n ţ .f. cioc. p a r t e a de j o s .m.f. frumos . . sărăcie bétail s.f. şotie blâmer vb.e s. beretă. -euse adj. c u m n a t beau-père s. adj. m. a dezaproba . barcă barreau s. belle adj.m. I I I a b a l e . soacră belle-sœur s.f. beton betterave s. -che adj. sitar belle-fille s. conj. desagă besogne s.f. baston batteuse s. j o s . vite bête 1 adj. sa­ lutar bien-intentionné.m.f. baliză ballade s. .m. a r ă n i 498 .) b a r a c a m e n t barbare s. s c u n d . r ă z b o i n i c . / . s. barbă barbier s. batoză battre vb. bicicletă bien adv.m. be­ licos bénéfice s. j o ­ s u l . (în) curînd bienvenu. a b l a m a blanc. c i u d a t .m. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . d u n g ă . tout ~ încetişor. ceată bander vb. binefăcător. a construi bâton s.m. sfeclă beurre s.f. gratie bas 1 .f. î n d a t ă . a se legăna . frumuseţe bébé s. căscat beau.m.f. /.m. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. bazar béant. clădire bâtir vb.m. balenă balise s.f. 2. şi adj. foarte p a l i d blêmir vb. v a s .f. p r o s t i e . fîşie.f.m. a b a n d a j a banderole s. guraliv bazar s. leagăn béret s. u n t beurrer vb. -e adj.m. -e s. bibliotecă bicyclette s.f. în şoaptă bas 2 s.f.m. cu t o a t e că bienfaisant.f. I I a p ă l i . a unge cu u n t bibliothèque s. balet balnéaire adj. a b ă l ţ a . m .m. I I a a l b i blaser vb.m.m./. b ă ţ . b i n e v e n i t bière s.f. a lega . n e v o i e . larg deschis. . .f. balnear banane s. -se 1. .) a învinge b a v a r d . p r o s t ă n a c berceau s.f. a blaza. c u m n a t ă belliqueux.m. şi adj.f. t r ă s u r ă besace s. şi adj. b a t a l i o n bateau s. s c ă z u t . biscuit bizarre adj. m grîu Wême adj.m. de peşti) bandes. l u p t ă bataillon s.f. banderolă bandit s. m . ciorap basalte s. -e adj.m./. beneficiu bénéficier vb. m.f. b a n a n ă bananier s. bastion bataille s. bizar blague s.f. -e adj.f. — sûr desigur bien que loc. deşi.f. de plus belle şi m a i şi. bijuterie billet s. m u l t beau -frère s. b a n a n b a n c s . v o r b ă r e ţ . baladă ballant. socru beauté s. curte de păsări bastion s. b ă t ă l i e . t r e a b ă .f. b a n c ă . b a z a l t basculer vb. a se îngălbeni blesser vb. cărucior. (mil.baleine s. care se leagănă b a l l e s . I I a c l ă d i . şi adj. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . bere bigarrer vb. a mîzgăli barque s. -e adj. e m u l t de cînd . foarte m u l t . bel. b a r b a r barbarie s. banc (de n i s i p . n a v ă bâtiment s.m. bancher banquise s. (pop. plisc bécasse s. prune bec s.m. bască berline s. barbarie barbe s.m. il y a beau temps que .f. ballet s.m. b e c a ţ ă . a n i m a l . a l b blancheur s. m i n g e .) franc. a cădea base s.f. a toci sensibili­ tatea blé s. inferior.m.m.m. bărbier barbouiller vb.f.m. m u n c ă b e s o i n s . mai dihai beaucoup adv. / . b a n d ă . banchiză baraquement s. a î m p e s t r i ţ a bijou s. bine . (fig. prost bête 2 s. a beneficia benêt s. basorelief basse-cour s.f.m.m. . bază bas-relief s.m.m. b a n d i t bandoulière s. fleac béton s. bilet biscuit s.

branşă bras s.f. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. om b u n şi c r e d u l . albăstrea bobinage s. I I I a bea bois s.m. a bucla p ă r u l boue s. şi adj. b o b i n a r e . (fam. noroios bourdonner vb.f.f. a sparge. b r ă ţ a r ă . n o r o i . vin de Bordeaux borne s. a clocoti boulanger s.m.m. stană blond. burghez bourreau s. a îmbrînci boussole s. b l o c . par ~ din fe­ ricire bonhomme s. a t u l b u r a . t a r g a . pi.m. suflare.f.m.) a lucra n i m i c u r i . bombă bon 1 . r a m u r ă . bonetă bord s. bluză bluet $.f. II a sări. sticlă b o u t i q u e s . bornă borner (se) vb. bor (la o pălărie) bordeaux s. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. b r u t a r boulangerie s. b r a ţ . box boxeur s. à — pe bord. -euse adj. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i .f. bună ziua bonnet «. val de aer bouger vb. b u b i ţ ă boutonner vb.f. broşa brocher vb. montre. (fam. a b r a v a bref. bonne adj. bord (la un vas) . bou boire vb.f. adj. (fig.m. brav braver vb. a nu sta lo­ cului bougie s. -e o. cutie boiteux. a se m ă r g i n i botte s. a î m p ă d u r i . î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. frag­ ment bricoler vb. m. / . a m n a r brisées s. h o t a r . pungă (de bani) . călău bourrelet s. I I I a fierbe. a căptuşi cu lemn boîte s. succint bribe s.) buşon b o u c l e s .f. c a p ă t . şi adj. a meremetisi briliant.f.f. b u l e v a r d bouleverser vb.m.m. a rupe broche s.) bourse s. a l b a s t r u bloc s. -e adj.blessure s.m.m. m. bine bonbon s.f. b r i c h e t ă .) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb.f. n a s t u r e .m. (tehn. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. cărămidă briquet s. a broda 499 . b r u t ă r i e bouleau s. boxer boyard s. a r m a r e cu lemn boiser vb. r a n ă bleu. m a r g i n e .homme om cumsecade . busolă bout s. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. strălucitor brillamment adv. scurt. legătură de legume botté.m. / . a broşa (o carte) . ghiulea boulevard s.m. o m u l e ţ .f. boucles d'oreilles cercei boucler vb. cozonac brique s. d o p . măcelărie b o u c h o n s . s n o p . a străluci brioche s. 1.m. a răscoli bouquet s. a încheia n a s t u r i i boxe s. m. sfîrşit bouteille s.m.f. bursă bousculer vb. buclă (de p ă r ) .m. -e adj. brav .~~ ceas de mînă brancard s. m.f. coş. l u m i n a r e bouillir vb.m. — . bun bon 2 adv. cracă. viteaz. boier bracelet s.m. homme ~ om curajos. c i z m ă .m.f. l e m n . brancardă branches. b l î n d . b u c h e t .f.f. a încheia (o cataramă) . brève adj. căptuşire. a zăpăci. fericire.m. m .f. m./. blond blouse s. a înfrunta.) aller sur les ~ de qn. a face salturi bonheur s. -e adj. săritură bondir vb.f. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. a bîzîi bourgeois. pe p u n t e . a se mişca. nămol bouffée s. şchiop bombe s.m. prăvălie bouton s. f ă r î m i t u r ă . curajos.m.f. bras (fel de înot) brave s. margine. fărîmă . c a t a r a m ă . bobinaj bœuf s. -e adj. boboc (la floa­ re) . v a t ă etc. sul (umplut cu c î l ţ i . a închide. g u r ă .m. marcaj (crengi r u p t e . brioşă. salt.f. mesteacăn boulet s.m. bomboană bond s. p ă d u r e boisage s. blajin bonjour s.m. -euse adj. m ă n u n c h i bourbeux. m.

t o v a r ă ş . tufiş bureau s. a mîngîia carlingue s.m.m. barcă cantine s. ţ e l .f.f.m.f.m.f. perie brosser vb.f.m.m. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. -e adj. scop.f. m. zarvă brouillard s. s. a p a r a t de filmat camionneur s. casă (de bani).f. capitulard capitulation s. / . cadru. cîmpie . a locui t e m p o ­ rar . canadiană c a n a i l l e s . capabil capitaine s. adj. cadou cadet. bucureştean bûcheron s.m. ceaţă broussaille s.m. cantinier c a n t o n s .) hărmălaie. circiumă cabine s. cauciuc. m . a ascunde cachette s.m. însuşire carafe s.f. t u n . cantină cantinier.) camarade s.m. neguros brun.m. a calomnia calorie s. camee caméra s. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s.m. n e m e r n i c .j. calorie calquer vb. {fam. capsulă capturer vb. căci car 2 s.f. cafeniu brutal. m a i t î n ă r cadre s. capitulare caporal s. şi adj.m. socoteală.m. cal­ c u l a t o r . lagăr. birou but s.m.f. ramă café s. -e s. ca«ao cacher vb. a linişti calomnier vb. a cotcpdăci . candoare candidat s. c'est ~ aşa este ça 2 adv.f. a t r ă n c ă n i car 1 conj. tăietor de lemne buffet s. de frunte.-trice s. bronz brosse s. capitalism capitulard adj. esenţial capitale s. -e adj.f. caracter. comme ~ astfel. -e adj. c a m a r a d camée s. caporal c a p r i c e s . căpitan capital.m. a arde brumeux. aici . -e adj.f.m. caiet caillou s. "iens •*.m. -te adj.m. « a p i t a l .f. candelabru candeur s. candidat cane s. b r u t ă bruyant. (fam. mărăciniş bru s.m. şi adj. cap.m. cuşcă cahier s. promontoriu capable adj. {sport) gol buveur s. à la -~ la ţ a r ă . autocar caractère s. şi adj. galoş cap s. calcar calcul s. a copia (şi fig. pietricică c a i s s e s . (mii. canibal canon s. b r u n . r ă ţ o i . canalie.f.f. ţeava (de armă) canot s. cabină cabinet s.m. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. a potoli. a peria brouhaha s. închisoare cadeau s. colivie.m.m. m . ţărănesc campagne s. ) asia . t a b ă r ă .f. carlingă 500 . mezin. sătean. ) prevăzător c a l m e s .f. a calea. -ère s. calm calmer vb.m. a poposi. dem.bronchite s. beţiv c ça pron.f. cafenea cage s. cafea. capriciu •capsule s. ascunzătoare cachot s. 2.f.f. bronşită bronze s. carafă caresser vb.m. ceţos.m.m. camionagiu camp s.-euse adj. calcul calculateur. noră bruit s.m. ladă. raţă candélabre s. cabinet c a c a o s . laş.m. ţ ă r a n . capitală capitalisme s.m.vino încoace cabaret s.m. adu­ nătură canard s. z g o m o t . b ă u t o r . r a ţ ă cannibale s.m.f. z v o n . m.m. carceră.m.f. / . bufet buisson s.m. {fig. b r u t a l brute s.m. s a t . şi adj.m.) campanie 1 camper vb.f. a captura caqueter vb.m. (persoană) calculat(ă) . zgomotos bucarestois. veste brûler vb. cutie calcaire s. m . m .

călduros chambre *.m. dem./. car. castă cathédrale*. -e s. de vizită etc. a cenzura cent adj.f.m. pi. -.m. spart caste *. pulover. fiecare. tricou chandelle s. creier cessation s./. nehot.f. cerc cercueil *.m. acela cendrier s. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. u n i i . a n u m i t .f. car­ nasier carnivore s.m. c a z .m. centrală centralisateur s. acea cellule s. dem. a se amari chaîne s. schimb changeant./.f. şampanie champignon s./. cavou caviar s.m.f. cameră .à coucher dormitor champ s. lanţ. lănţişor chair s. m. încetare cesser vb. *. (o) sută centimètre *. m. a vorbi.m. ceux) pron. şansă chandail s.f.f. m. c e n t i m e t r u central. carne chaire s. schimbător changement s. m . cavalerie c a v a l i e r * . m. schimbare changer vb./.m. cască casser vb. dem. a ceda ceinture *. necăsătorit. cîntec chanter vb. celebru célébrer vb. ceux-ci) pron. sicriu cérémonie s. centrali­ zator centralisation s. cîirte (de joc.m. cireş certain. acest lucru céder vb. carnivor. morcov carotter vb. clapon chapitre s. m.f. cenzor censure s. -euse adj.m. acesta celui-là (pi. celebritate celer vb. a cînta chantier s. şi adj.m. celles) pron.m. a se m î h n i . pălărie chapon *. t a n c . oarecare.m.carnassier.) carton s. cet. cireaşă cerisier*. (jain. m. centură célèbre adj. catedră chaise s. cu toate aces­ tea cercle s. campion chance s.f.f. h a r t ă . a sta de vorbă (cu) cavalerie *.m. dem.m. a pricinui. icre negre ce pron. carton cas s. c a v a l e r i s t . ca­ valer cave s. t o t u ş i .f. şi adj. ceremonie cérémonieusement adv.m.m. a t ă i n u i céleri s. a adeveri cerveau s.f. a sărbători célébrité s. -e adj. a centraliza centre s. si­ gur. a cauza causer vb. -e adj. ceux-là) pron.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. şacal chagrin s. capitol chaque adj. c e n t r a l . a ascunde. şir chaînette s. ţelină célibataire s. cîmpie Champagne s. car de luptă 501 . a înceta chacal s. dem. crap carré. î n t î m p l a r e .m.m.m.tn. căldură chaleureux. acest ceci pron.m. zmeu (de hîrtie) cerise s. a sparge cassé. scaun chaleur *.f. pivniţă caveau s. a n u m i ţ i certainement adv. critică. b l a m public censurer vb. scrumieră censeur*. î n l ă n ţ u i r e . -e adj. şi adj.f. /. c i m p . aceasta. centru cependant conj. cauză. carieră carte s. ochi de geam carrière s. /. desigur certifier vb.m. cette adj./. dem. carnivor carotte *. dem. pron. centralizare centraliser vb. (ceea) ce ce.f. p ă t r a t carreau s. acel(a) celui. -ci (pi. şantier chapeau s. şi adj. celulă celui (pi. -ïère adj. -e adj.m. în mod cere­ monios cerf-volant s.f. orice char s.m.f. noroc.f. ciupercă champion ş.f. profesie. en tout ~~ în t o t cazul casque s./. luminare change s. m. a schimba chanson s. celibatar celle (pi.f. catedrală cause*. m. /. a certifica. călăreţ. mîhnire chagriner (se) vb. cenzură. poş­ t a l ă .

m. a şuşoti chut ! interj.m./. m. cor choisir vb. -e adj. cavalerie chevaucher vb. lămîi civil.f.f. cinematograf cinémascope s.m.) carpen charmer vb. c a s t e l . căldare. mină.m. capodoperă chef-d'orchestre s. m. s c u m p .?. ceară cirer vb. dirijor chemin s. cer cigale s. foarfece ciseler vb. şomer chose s.m. -enne s. drag chère 2 .j.f. a-şi lua sarcina de a chariot s.e adj. -e adj. aici ciel s.charbonnage s. ~. clasă. a încînta charpentes. şi adj. I I a alege choix s. m.m. vîrf ciment s.m. cinemascop circuit s. v. clasifi­ care clé s. lecţie classement s./.-ère 1 adj. m. chinez. scump .) liliac chauvin. şicană chien. sst ! linişte ! chute s. m .f. d r u m . c o n d u c ă t o r .m.m. cetate citer vb. cu dragoste chercher vb. m. -enne s. var chef s.s.f.f.f. plug chartreuse s. che­ restea charretier s. pi. -ière s. lumină classe s. gulie chrétien. [constr. varză chou-fleur s. cal chevalerie s. a civiliza c l a i r . a m o t o t o l i . şomaj chômeur. (fig. ciment cimetière s. -ne s.) şi adj. -te s.f. -e adj. -e s. a încărca charger (se) vb.f.m. cădere ci adv.m.m. cler. şofer chaussée s.f.f. la chicane s.m. m u ş i ţ ă ciseaux s. cămin. circuitul circuler vb. m.f.f. c l a r . exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. cîrpă.f. care face ape chaud. pisică château s. stejar cher. ) a supăra chiffre s . a v ă x u i ciron s. chinezesc chiot s. m. farmec.f.f.m.m. (cu maj. ţigară de foi. cale cheminée s.f./. -e adj.m. greiere cigare s. a şopti.m. căruţaş charrue s. h a v a n ă cigarette s. cifră.f. pedeapsă chaton s.f.f.f. a cita citoyen. car.m. încîntare charme 2 s. [despre culori) deschis clarté s.f. a vîna chasseur s. gleznă chèvre s.m. m ă n ă s t i r e chasser vb. . căruţă charité s. c i m i t i r cinéma .f. creştin chuchoter vb. c ă p ă t î i cheveu s.m. limpede. civil civiliser vb. -e s.m. /. cald. preoţime 502 . c l e f clef s.m. iubire de oameni charmant.f. m.f. cămaşă chêne s.m. cărbunar charger vb. căţea chiffon s. ~ jort cetate châtiment s.f. a şifona. chimie chinois.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. î n c î n t ă t o r charme 1 s. sumă chimère s. lucru chou s.m. a căuta chercheur s. m.f.m. fierbinte chaudière s. cazan mare chauffeur s. lămîie citronnier s.m.f. m î n c a r e .) ş a r p a n t ă . v a t r ă chemise s. a cizela cité s.m.f. ţigară cime s.m. -euse s. capră chez prep. cîine.m. căţeluş choeur s. cheie clergé s. c e t ă ţ e a n c i t r o n s .m. himeră chimie s. lucios. [bol. şosea chausser vb. m.f.m.m.m. m.m. pisoi chatoyant. m. conopida chou-rave s. fir de p ă r cheville s. c l a s a m e n t ./. şef. şi adj.m. m . a călări chevet s. petic chiffonner vb. cercetător cheval s. a circula cire s. şovin chaux s. ospăţ chèrement adv. şi adv. alegere chômage s. v î n ă t o r chat. a încălţa chauve-souris s. (zool.

f. t o t ce acoperă capul (pălărie. comerciant commerce s. maior commande s. coafură. ca. societate compagnon s. comentariu commerçant s.f. I I I a comite commode adj. ardere comédie s. asociaţie. colos. a începe comment adv.m./. colier colline s. comerţ commettre vb. colectivitate collège s. cîtă.m. comod commun.f. -ète adj. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. a complica composer vb. dorinţele cuiva) .f. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . colţ c o l s . -e s. compa­ raţie comparaître vb. climat(er)ic clin (d'oeil) s.) culme combler vb. a compara compas s. -e s. a prinde în cuie. a alcătui compositeur s. casă de b a n i cognac s. tacticos compensation s.m. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. cum? de ce? commentaire s. . comedie comité s. şi adj. -e adj.m.m. m . a înţelege comprimer vb.f.m.f. c î t . clopotniţă cloison s.m. obştesc.f. III a c u p r i n d e .f. tout — la fel commencer vb. i n i m ă .m. t o v a r ă ş ă . a compensa complaire (se) vb. tovărăşie. c î t . climă. pre­ c u m . client climat s. a compune.m. a (a) lipi c o l l i e r s . costum complet 2 . deal.f. m î n i e . I I I a se complace complet 1 s. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. compensaţie.m. a întregi. m. a colabora collectif. p u ­ blic communard.m. socoteală. tovarăş comparaison s. coniac coiffer vb. compozitor composition s. a p i e p t ă n a coiffeur.m. soţie compagnie s.f. c o m u n .m. c î ţ i . luptă combattant.f. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.m.m. colectiv collection s. insignă cocorico ! interj. (fig. c o m a n d a n t . complicat compliquer vb. m.j. a comunica communiste s. cocardă. comu­ nard commune s. colină colonel s. guler.c l i e n t . salbă. compoziţie.-e adj.m.f.m. cucurigu ! code s.m. coexistenţă. -e adj.m.m.f. I I I a închide clos. a socoti.f. comună communiquer vb. des­ păgubire compenser vb.) podoabe. a ţ i n t u i club s. uriaş combat s.) a satisface (năzuin­ ţele. p i e p t ă n ă t u r ă . a combina comble s. colonial colonne s. m.f. coloană colosse s. I I I a c o m b a t e . coafor coiffure s.m. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. coaliţie cocarde s. [pi. trecătoare. complet complètement adv.f. cu t o t u l compléter vb.m.f. vîrf. compas compassé.f. închis clôture s. şi adj. cîte combiner vb.f. comitet commandant s. asemănare. complet. şap­ că etc 1 coin s.m.f. a lupta combien adv. cod coeur s. împrejmuire clouer vb. c u m . a comprima compte s. colonel colonial.f.m. comunist compagne s. colegiu coller vb. -ive s. -e adj.f. compliment compliqué. şi adj. conte concentrer vb. clopot clocher s.f.m. com­ punere comprendre vb.m. I I I a se prezenta. m .m. c l i m a t climatique adj.f. a copleşi combustion s. (fig. şi adj. a concentra 503 . ca (si). cont compter vb. colecţie collectiviste -s.e s. -euse s. a n u m ă r a comte s. colectivist collectivité s. -e adj.f. a completa compliment s.m. fanteziuri collaborer vb.f.m.m.m. pas colère s. supărare colifichet s. clinic cloche s. clipire clinique adj. fleac. l u p t ă t o r combattre vb. club coalition s.

în­ voire consentir vb. asociaţie confus. c o n s i m ţ ă m î n t . dulceaţă confondre vb. congres conjonction s. poveste.f. încurcat confusément adv.f.f. a c o n d a m n a condition s. m. confi­ denţă confier vb. confortabil confrérie s. a î n t ă r i consonne s. nuvelă contempler vb. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. m. a m ă r t u r i s i .. conferinţă confesseur s. d e s t ă i n u i r e . potriv­ n i c . u r m a r e . a închina conscience s. -e adj. consul consulter vb. a fi în l e g ă t u r ă c u . condiţie conducteur fi. duhovnic confiance s. -ère s. respectat. şi adj. a consacra. concurent condamnation s.m.f. confuz confusion s. III a cuceri conquête s. -ète adj. conţinut conteur.f. consilier.f. contrariu contre-amiral s. statornic constater vb.m. a c o n t i n u a . a consterna constituer vb. a u n i consul s.m. concurs concret. a constata consterner vb.f.f. castravete concourir vb. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. constant.f. c o n t r a a m i r a l 504 . -e adj. contagiune conte s. a constitui construction s. constrîngere contraire s. a conţine content. a conserva considérer vb. a conjuga. a consola consolider vb. cu perseverenţă. a confecţiona conférence s.m. p o r t a r concitoyen. a u r m a contourner vb. I I I a încheia. a consulta connaissance s.c o n d a m n a r e condamner vb.f.m.m. a t i ­ t u d i n e . /. a consolida. a j u t o r . conjugare conjuguer vb. concurs de împreju­ rări conjugaison s. -e adj. conştiinţă conscient. sfătuitor consentement ».m. în mod constant constant. contrar.f. I I I a confunda. c o n t i n u u . au •*.f.f. conjuncţie conjoncture s. consolare consoler vb. a confirma confisquer vb.m. şi adj. m. confuz. -e adj.m. încheiere concombre s. conducător conduire vb. -e adj. loc. a consemna. basm. c u n o ş t i n ţ ă .concentrique adj.f.f. consiliu conseiller vb. concentric concerner vb. de aceeaşi specie congrès s. înfăţişare.f. a sfătui conseiller.m. m u l ţ u m i t contenter vb. -e s. contradictoriu contraindre vb.d i m p o t r i v ă . confort confortable adj. I I I a concura concours s. concediu congénère adj. confuzie. neînce­ tat continuer vb. ghioc conquérir vb.f.f.m. I I I a constrînge contrainte s. I I I a cuprinde.f. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. aer. I I I a construi consulter vb. I I I a cunoaşte conque s.f. -e s. adv. concret concurrent. confecţie confectionner vb.-enne s. (mil. contact contagion s. povestitor continuel. încredere confidence s.f.) a da un consemn consolation s.m. cucerire consacrer vb. a trage concluzia conclusion s.-euse s. a înconjura contracter vb. a confisca confiture s. a încurca confort s. construire. consecinţă conserver vb. -le adj. concluzie. m.f. de acelaşi s o i .f. s t i m a t consigner vb.f.m.f.m. a considera: [fijL. mhigîiere. atingere. conştient conseil s.) a preţui considéré. a consulta contact s. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. m. sfat. I I I a consimţi conséquence s. consoană constamment adv.m. a contempla contenance s. concetăţean conclure vb.f. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . I I I a concepe concierge s. clădire construire vb.f.f. cunoaş­ tere connaître vb. a contracta contradictoire adj. I I I a conduce confection s. molipsire.

cornée corniche s. -e adj. curte courage s. cochet cor s. goană. coastă côté s. conversiune. culme côtelette s. à . c o t . corupere.f.f.-euse s. îndreptare. croială coupe 2 s.m.m. cupă. i z b i t u r ă . t a c î m couvert 2 . prieten. telegar court. poştă cours s. s. m.m.f. I I I a alerga. cost couteau s. croitor couvert 1 s.ni. cuţit coutelas s.m. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. conver­ tire copain s.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s.contrebasse s. cunună couronner vb. de b u m b a c .m. culoar coups.m.m. I I I a r e c u n o a ş t e . c o r p . contraofensivă contre-valeur s. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. s t r i c a r e . f. gît couchant s. a se curba coureur. v ă r . cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. culisă couloir s. / . a se scurge. cosmos costume s. curier. (pop. cortegiu. a aluneca de-a lungul . {jur.m. conversaţie.f. d'un seul ~ dintr-o d a t ă .f./. I I I a a c o p e r i . d r u m . culcuş. a s p e c t . c o n t r i b u ţ i e . m a c coquet. coridor corrigé s. a corecta corruptions.f. p a r t e . vară coussin s.lîngă coteau s.m. contrabas contredire vb. în­ drăzneţ courber (se) vb.f. culoare. corectare. de ~* deoparte ./. a curge. a se îndoi. contravaloare contribution s. apusul soarelui couche s.f. a costa coutume s. l o v i t u r ă . frînghie . coardă cordial.m. sur le ~ îndată . găoace (de nucă.m. călduros cornée s.) corn corail s.f. alai cosmonaute s.f. -e adj. corb corbeille s. coral. tout à —. s t r a t coucher 1 s. m.m. -.f.m. -le adj. ~ d'oeil privire. .f. cosmonaut cosmos s. III a contrazice contrée ş. a copia coq s. a controla convaincre vb. /. coş corde s. m.un ~ de fil a telefona. m. ochire.} corec­ ţ i o n a l .m. du •».f. à -~ sûr cu siguranţă . colină. [muz.m. pernă coût s.d e o d a t ă .m.f. ţ i n u t . curs course s. b i d i v i u .f.f. scurt c o u s i n .m. donner . après — . m. a se cùlca coude s. con­ vorbire c o n v e r s i o n s . -ette adj. cordial. a fi în corespondenţă corridor s.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. a tăia cour s.f.prea tîrziu . a umbla după (şi fig.m.e s. m. obicei couturier. curajos. corrections. corespondenţă correspondre vb. mărgean corbeau s./. la "•. m. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. f. cursă. vopsea coulisse s. impozit contrôler vb. corecţie correctionnel. — de force puci coupe 1 s. (despre un vas) a se scufunda couleur s. cocoş coque s. co­ rupţie cortège s. curaj. t e m ă corectată corriger vb. a încorona courrier s. -ère adj.m. îndrăzneală courageux.-ère s. a ascunde 505 .m. cupă couper vb.f.m.f.f.à ~ corp la corp. a se învoi conversation s. III a coase couler vb. -euse adj. amic copier vb.) couronne s. -e adj. b u m b a c cotonnier. I I I a corespunde. a bumbacului cou s.m. de ouă) . m.f. l a t u r ă .f. m. cotlet coton s. alergător courir vb. costum côte s. cornişă corps s.de dinspre .f. coroană. acoperit couvrir vb.m. m. t r u p . III a convinge convenir vb. regiune contre-offensive s.

f.m. craquer vb. scuipat craindre vb. piele cuisine s. dans danser vb. cruciadă croisement s. {sport) crosă cruauté s. i n s t r u i t cultiver vb. -e s.f. a trosni cratère s. m. d e ! damner vb.m.f. c u r m a l ă dattier s. debara débarrasser (se) vb. d o a m n ă .f.f. creşă crédits.f. cîrlig. cult. a se m ă r i croix s. creion création s. p a n t a l o n i s c u r ţ i . scobit. — fouettée friş­ ca.c r a c h a t s . m. bojocii.critic. -elle adj.m. c r u n t cuber vb.f. a fermenta cycle s. m. a săpa. -euse ad].m. a socoti croisades. nemernic. a scobi creux 1 . a se spăla pe faţă débarquer vb.f.m. creastă crétin. c u l t u r ă culturel. lingură cuir s.m. prăbuşire débarbouiller (se) vb. crimă crinière s. p r a d ă curiosité s. pe. a înota în stilul crawl crayon s. m. c u r a t i v cure s. a scăpa débattre vb. se ~ a se z b a t e 506 .m. c r e d i t . cult cultivé adj. III a culege cuiller.f. coamă crise s. craniu crapule s. d a t ă datte s. creştere croissant s.f.m. croşetă croire vb. ciclon D dahlia s. cange . a cultiva (şi fig.critică croc s. încrucişare croiser vb.m. fiinţă. criză crisper vb. de.f.f. a î n t î l n i croissance s. dalie dame s. -ive adj. d i n .m. a crăpa. cură cure.şi adj. a încrucişa.f. p r ă p ă d . /. gău­ nos.f. -euse s. ciclism cyclone s. t i m i d crâne s. m a i m u l t de (<T. «. în. a se rupe cri s.f. I I I a se teme craintif. / . gol creux 2 s.-e adj. cîrlig.f. crater cravate s. m. creaţie créature s. c a v i t a t e . c u l t u r a l curatif.f. a face cubajul cueillir vb.f. scobitoare curée s.f.m. c u r i o z i t a t e cuver vb. creatură crèche s. a sparge . de la. ciclu cyclisme s. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . cremă crépuscule s.f. ocol. a debarca débarras s.dent s. c r a v a t ă crawler vb.un mois peste o lună dansant.f. dansator date s. d a n s a n t danse s. corn (franzeluţă) croître vb.f. cruzime ( / i g ) cru. m . s t r i g ă t crime ./. -ïve adj. -euse adj.f. a crea crème s. s e m i l u n ă .m. a afurisi danger s. m. du. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. s m i n t î n ă . influenţă créer vb. a se debarasa. des) prep. primejdie dangereux. cruce crosse s.f. p a t (de puşcă) . m. cretin cretonne s.f. chiloţi culte s. b u c ă t ă r i e culotte s. m. I I I a d e z b a t e . trecere. a m u r g crête s. şi adj. I I I a crede. pe*te. goi crever vb. creştere (a unei ape) cruel. scobitură. crud.) culture s. fricos. colţ (la a n i ­ male) crochets. despre. -e adj. pericol. m. cuillère s. crud crue s.m. ~.m. primejdios dans prep.s. creton creuser vb. a pîrîi.f.f.f. interj.m. a dansa danseur. III a creşte. -le adj. şi adv. făptură. a crispa critique s. curmal davantage adv.m.

cerere. deltă demain adv. deceniu décerner vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. I I I a descrie décrocher vb. a da. a d e b u t a . -e adj. m . definitiv déformation s. dinar. -e adj.f. a dezlega. demograf démolir vb. a deceda. d«but . dantelă dentelure s. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. apărare défenseur s.f. cu dispreţ dedans adv. a porni déménagement s. a (se) muta démettre vb.m. a decomanda déconcerter vb. j u m ă t a t e . cu siguranţă décider vb. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb.f.f. deşeu déchirer vb. a dezlega dent s. p e s t e . grad. defunct. a deconcerta. h a l b ă . d e c o r a ţ i e .f. -e adj. amăgitor décevoir vb. a sfida défiler vb. I I I a d ă r î m a démon s. decrepit. a începe décéder vb. deja déjeuner 1 s.m. h o t ă r î t . delicat délicieux. a dezumfla d é g o û t s . -e s. d i n t e . în picioare.f. p r î n z . a descuraja découvrir vb. demon denier s. a deznoda. şi adj. sfidare. mîine démailloter vb. a zăpăci décoration s. a refuza décommander vb. j u m ă t a t e . a elibera delta s. a dispreţui dédaigneusement adv. r u p t u r ă .pe dinafară déboucher vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. d e z m ă ţ a t début s. a întreba démarrage s. delegaţie déléguer vb. a decreta décrire vb.) dantelură 507 . a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. dejun déjeuner 2 vb. defect. dehors adv. t r e a p t ă . j u m ă t a t e demi-teinte s. au — de d u p ă . -e adj. sfîşiere décidément adv. (numai în loc. I I I a serînti demeurer vb. m. deformare défunt. a declanşa décliner vb. a desfăşa (un copil) demande s. I I I a desface. a prînzi déjuger vb.f. peste. h o t ă r î r e .m. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . I I I a a p ă r a défense s. a declara déclencher vb.f. a dezgusta degré s. afară déjà adv. j u m ă t a t e de oră demi 2 . delicios. s.) au ~~ d u p ă . {despre ape) a se vărsa debout adv. decor décorner vb. întrebare demander vb. democraţie démographe s. (arhit.m. provocare défier vb. III a decepţiona déchaîner vb. m.f.f. m. -euse adj. a defila définir vb.f. a (se) dezgheţa dégonfler vb. a denunţa dénonciation s.f. decizie déclamer vb. definiţie définitivement adv. a răposa décembre s. a rupe coarnele décourager vb.m.f.f. ră­ posat dégeler vb. a r u p e .m. a decerna décevant. m u t a t déménager vb. a descărca déchet s. I I a defini définition s. I I I a descoperi decrepit. ferme­ cător délivrer vb. au ~ la început débuter vb. a delega délicat. m a i departe de délégation s.m. demaraj démarrer vb. a sfîşia déchirure s. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s.m. î n ă u n t r u défaire vb. a declama déclarer vb. a p ă r ă t o r défi s. r a m o l i t décréter vb. a desfide. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s.m.m.f. î n c e p u t . {sport) mijlocaş.m. -e adj.m. a cere . decembrie décennie s. ţîn) sus débraillé.m. mutare .débit s.f. se ~ a se descotorosi. m. denunţare dénouer vb.f. débit (la lichide şi gaze). a decide décision s. cusur défendre vb. a demara. a declina. a scăpa défaut s. m. a se revărsa. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. dezgust dégoûter vb. ban dénombrer c i . a ridica receptorul din furcă dédaigner vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

f. a t i p ă r i improprement adv. -e adj. veşnic imparfait. i n d i c e . (în mod) impro­ priu imprudence s.f. inabor­ dabil inactif. inaccesibil. s. {fig. industrie ineffaçable ad}.m. nelegiuire impoli.f. impermeabil impersonnel.f. violent impiété s. -ête adj. în m o d in­ dependent indépendance s. inginer 520 . imoral immortel. nelegitim illusion s. ilustru ilote s. infirmerie infliger vb. de neşters.m. i m p e t u o s . a i m p u n e . idiot ignoble adj.m. influenţă influencer vb. iluzie illustre adj. (timpul) imperfect impatience s. prost. de neconceput inconnu. ne­ ajuns incroyable adj. şi adj.m. -e adj.) a p r i g . i m p e r t u r b a b i l impétueux. ticăloşie. a avea impor­ tanţă imposer vb./?. index. -e adj. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. şi adj. i m i x t i u n e . n e c u v i i n ţ ă inconvénient s.f.f. s t r ă v e c h i immense adj.f. idee identique adj. insulă illégal. -e adj. i n c u l p a t indéfrisable s. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. a i m p r i m a . i m p o r t a n t importer vb. imaginar imagination s. -euse adj. -elle adj. [fig. şi adj. de necrezut i n c u l p é . incidenţă incident s.f. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. incomod incomplet. ) dezgus­ tător immoral. a indica indiscret. imaginaţie imaginer vb. infailibil. ignoranţă ignorer vb. i m i n e n t immixtion s. infernal infini. şi adj. m. -e adj.f. degetul ară­ tător indicatif s. mîrşav ignorance s. inert inertie s. a imagina imbécile adj. impersonal imperturbable adj. a nu cunoaşte île s. imposibil(ul) impôt s. inconvenient. indiscret indubitablement adj. -e adj. a incarna. ne­ m u r i t o r .m.m. a imita immaculé.) nepăsare inexact. ne­ greşit infamie s. a inaugura incarner vb. a obliga imposition s. -e adj. nepoliticos impolitesse s.f. i m e d i a t immédiatement adv. i m p r u d e n ţ ă impur. i m p u r .f. infraroşu ingénieur s.m. i m e d i a t immémorial. inconştient inconvenance s. . şi adj.f. -ète adj. a impresiona imprimer vb. s t u p i d inerte adj. impozit impression s. -e adj. m u r d a r inabordable adj. im­ pozit impossibles. incomplet inconcevable adj. independent index s.f.j. impunere fiscală. infinit infirmerie s. -e adj. a influenţa informer vb. infailibil. -e s.m.f.f.f.e s. n e p i e r i t o r imperméable s. leneş inactivité s.f. ilegal illégitime adj.idée s. imagine imaginable adj. m. impers.m. impresie impressionner vb. independenţă indépendant.m. -e s. imbecil imiter vb. m.f. de n e u i t a t inepte adj. nedemn indiquer vb.f..f.f.f. nesfîrşit immeuble s.m. infamie infernal. a informa infrarouge s. incident incommode adj. inexact infaillible adj. a ignora.f. -e adj. imperfect. -e adj. necunoscut inconscient. (fig. infinit infiniment adv. şi adj. i n e r ţ i e . şi adj. a imobiliza immonde adj. imens. nepoliteţe important.m. i m a c u l a t immédiat. identic idiot. i n a c t i v . a întrupa incidence s. m u r d a r .-e adj. amestec immobiliser vb. a aplica (o pedeapsă) influence s. i m a g i n a b i l imaginaire adj. -ive adj. imobil imminent. fără îndoială industrie s. -elle s.m.f. sclav image s. nerăbdare impérissable adj. -e adj. -e adj. perfect infailliblement adv. -e s.f.

a insensibiliza insensible adj.f.f. nelinişte inscrire (s') vh. italienesc italique s.m. a înfiinţa instituteur. interes intéressant . intens. gelozie jaloux.) caracter italic. i n t a n g i b i l . ) ne­ p ă s ă t o r .m. -e adj.m.m. -e adj.) in­ travenos intrépidité s. r ă s t i m p intervenir vb.ingrat. -elle s. a interpela interplanétaire adj. I I I a se înscrie insecte s. insistenţă insolent. v r e o d a t ă . clipă. indiferent insistance s. şi adj.m.f.f. invazie inventer vb. insuficient.f. inovator inonder vb.m. a întreba interrompre vb. jabou jade s. m . î n v ă ţ ă t o r instructif.f. a se n e l i n i ş t i . o use adj.) şi adj.m. curaj. -euse adj.m. invers invitation s. gelos. . m .j. n e l i n i ş t i t . n c uzitat inspection s.m. i n s t r u c t i v instruction s. -e adj. beat ivresse s. n i c i o d a t ă . instinct instituer vb. i n u t i l inutilement adv.. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. -e s. r e z u l t a t italien. italian . întrerupere intervalle s. i n s t a l a ţ i e . ingrat inimaginable adj. intenţie intercepter vb.) entuziasm ivrogne s. inteligenţă intense adj. de n e î n c h i p u i t injuste adj. -enne s. tot­ deauna 521 . a irita issu. a inunda inquiet. obraznic insolite adj. zadarnic invasion s. cinstit intellectuel.f. insolit. a i n s t i t u i .f. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. -e adj. I I I a introduce inutile adj.f.m.m. -ive adj. I I I a interveni intituler (s') vb. invidios jamais adv. îndrăzneală intrigue s. instaurare instaurer vb. eşec insuffisant. nedrept innocent. / . v i u . -e adj.5. iresponsabil irriter vb. I I I a interzice intérêt s./. de neatins intègre adj. a insulta insurger (s') vb. n e v i n o v a t innovateur. ieşire. I I I a întrerupe interruption s. -e adj. a instala instant s. instalare installer vb. n e o b i ş n u i t . beţiv J jabot s. s m i n t i t . i n v i t a ţ i e .m.f.f.f. j a d jadis adv.m. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. i n s t r u c ţ i e . interesant intérieur. şi adj. a se îngrijora inquiétude s.f. provenit. / .m.f. [tipogr. b e ţ i e . neîn­ destulător insulter vb.m. odinioară jaillir vb.f.m. stînjenel ironie .m. internare interpeller vb. i n t e r v a l . integru. a i n s t a u r a instinct s./. î n v ă ţ ă mînt instrument s. [fig. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. şi adj. -trice s. ironie ironiquement adv. i n t e r n .e * . [med.f. a invita iris s. l ă u n t r i c internaţional. a intercepta interdire vb. I I a ţ î ş n i . inte­ lectual intelligence s. activ intention s. cursiv ivoire s. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. -ète adj. a izvorî j a l o u s i e s . insensibil . a se i n t i t u l a intraveineux. invenţie inversement adv. m o m e n t . (jig.m. (cu maj. m. fildeş ivre adj. intrigă introduire vb.m. iresponsabil irresponsable adj. a se răscula. à V — imediat instaurations.f. i n s t r u m e n t insuccès s. a se răzvrăti intangible adj.f. insectă insensé. -e adj. ieşit d i n issue s. ne­ bun insensibiliser vb. -trice s. a inventa invention s.

limbă. m. larg 522 . m o r m a n j o u e s .m.f. şi adj. -ive adj. kilometru la 1 1 . grădinar jarret s. a r u n c a t . kilogramme s. z i . pron.f.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. laborator laborieux. judecată juillet s. laic. t i n e r e t joie s. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb.) a poseda jour s. şi adj.m. grădină jardinier s. I I a lîncezi large adj. a se tîngui laminage s.m.f.m.m.m. a justifica justificatif.m. j u s t e ţ e . lăptucă lame s. jucărie joug s. referitor la lînă laïque s. m.m. a se introduce (în lume) lancette s. iunie jupe s.f.f. şuncă janvier s. suc. (fig. acolo l a b e u r s . lac lâche adj. j u s t . tocmai justesse s. I I a îngălbeni javelot s. lampă lancé.f. a cînta (la u n instrument) jouet s.f. gazetar journée s.m.f. iasomie jaune adj. lapte laitier. a se l u p t a . a jura jus s.f. t i n e r e ţ e .m. urît laine s. laminare lampe s. drept justement adv.f. m. iulie juin s. m u n c i t o r . -euse adj. j u s t i f i c a t i v justification s. ianuarie jaquette s. judecător jugement s.m. limbă languir vb.m. b u c u r i e joindre vb. care dă lapte laitue s. cu d r e p t a t e .m. o . . d r ă g u ţ .m. lînă lainier. I I I a î m p r e u n a . lumesc lait s.m. g r ă m a d ă . 2 . jachetă jardin s. (fig. z i a r i s t . lanţetă landeau s.m. kilogram kilomètre s.m.m. I l a se folosi. a arunca jeu s. f. -e adj. laş. -ère adj. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s.m.f. t î n ă r jeunesse s. justificare K kilo. (fig. grai langue s.) a face cu­ n o s c u t .m.m. a se lamenta. -e adj. landou langage s. (fig.f.m. voios juge s. je ~ vois o văd là 2 adv. a desface. a lăsa să-i scape laid. vrednic de plîns lamenter (se) vb. n o s t i m jonchée s. -e adj. vesel. ) lansat lancement s.m.m. -ère adj. a u n i joii. / . Vautre ~ d e u n ă z i . galben jaunir vb. a se juca . zeamă juste adj. ~ chambre camera. -euse adj.f. har­ nic labour s. joi jeune s. aruncare lancer vb. a lansa. zi jouter vb. suliţă jésuite s.f. şi adj. pe ea. o b r a z . muncă (grea) laboratoire s. i e z u i t jeter vb. e x a c t i t a t e justice s. fustă jurer vb. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. joc jeudi s.jambe s. l a m ă . cu veselie joyeux. j u s t i ţ i e justifier vb. a se b u c u r a . j u g jouir vb.f.m. fricos lâcher vb.f. picior jambon s.m. m.f.m. d r e p t a t e . art. v a l lamentable adj.m.f. hol. ziar journaliste s. m . arătură lac s.

d u r a t ă lors adv. loterie lotion s. v î n ă t livre s. lasse adj. pron. m. l u p t ă lutter vb.m.) echi­ voc. a livra . (fig.de a t u n c i . depuis ~. l a t i t u d i n e lavage s.f. s u m b r u lui pron. rufă lion s. o c h e a n . locuinţă loger vb. — de cu ocazia . lună lunette s. p a r t e . iepure ligne s.f.f. p u i de lup lucide adj.f. ) albia u n u i r î u litanies s. a m ă r g i n i limonades. obosit. lichior lire vb. răgaz. liliac limiter vb. sprinteneală légitime adj.) l i ­ teratură lettré. încet l e n t e u r s . m.f.pi. legătură libération s. librar lie s.m.f. uşuratic libraire s. a închiria loup s. (al) l o r . litigiu. litoral livide adj.-euse adj.f. m. suspect louer vb. legumă lendemain s. s p r i n t e n légèreté s. m.) rîs lyrique adj.f. p u i de leu liqueur s. a scula. (pi. rînd . I I I a citi lis. t i m p liber l o n g .f. -e s. latinesc latitude s. prep. -e s.f. legendă léger. şi adj. l i t e r a t u r ă littoral s. chirie louche adj. lys s. lup lourd. a lupta lycée s. lucid. -e adj. -e adj. m u l t t i m p . lesquel­ les) pron. -ère adj. lupoaică louveteau s. -e adj. uşor. greu louve s. i n s t r u i t leur adj. ~ s jumeaux p a t d u b l u . pe el.f. lege loin adv. pers. buză levure s. (fig. m. şi adj.f. lumină lundi s. u n d i ţ ă lilas s. [fig. eliberare libérer vb. départe lointain.m. m.m. je -~ vois îl v ă d leçon s. m. lacrimă las. legal légume s. scrisoare.f.. -e adj. I I I a luci. l o t . a locui logique adj. uşor . drojdie de bere liaison s.m. livid. l u m i n ă s l a b ă . î n c h i r i e r e . (zool. sprinten lettre s.m. linte lequel.m. loc lieue s.m. s p ă l a t . a lăuda . lenjerie. l u g u b r u .m. p a t .f. .m. l u i . lesquels. a s t r ă l u c i luisant. î n c e t i n e a l ă . înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. (pi.m. lecţie lecture s.m. saşiu.f. spălare le 1 . m. ziua de mîine lentement adv. l u n g .m. liceu lynx s. pron. loz loterie s. luminos lumière s. leoaică lionceau s.d i n acel m o m e n t lorsque conj. a t u n c i . linie . logic logis s.f.f. / .f. ~ chat pisica. 2. luni lune s. laquelle (pi. locotenent lièvre s. neînţelegere littérature s. a răscula lever 2 s. el.f.m. rel. m. a l i m i t a . chiorîş .m. r ă s ă r i t levier s. m.g u e adj. cînd lot s. în a m ă ­ nunt longueur s. cu m i n t e a limpede lueur s.f. limonada linge s. ~ — même el însuşi luire vb. legitim. m. l u n e t ă . l i b e r t i n .f.m.m. î n d e p ă r t a t loisir s. m. (fig./. leu lionne s. (cu maj. loţiune louage s.f. licărire lugubre adj.m. (fig.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. . iederă lieu s. hol. legal légende s. î l . a l b i t u r ă . pîrghie lèvre s.f.f.) p l i c t i s i t latin. (căsătorie . l i t a n i e .f.m. a r i d i c a . lectură légal. a elibera liberté s./.f. carte livrée s. l i t e r ă .) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. l i b e r t a t e libertins. şi pron.f.) şi adj. m. le lever 1 vb. m.f.f. m.f. l u n g i m e . crin lit s. locuinţă loi s. liric 523 . art. a preda logement s.larme 5. dès •». u ş u r i n ţ ă . drojdie lierre s. pos. care leste adj. leghe lieutenant s. la­ t i n .f. (loc. livrea livrer vb. s t r ă l u c i t o r lumineux.) ochelari lutte s.

răutăcios malle s. mînă main-d'œuvre s.f. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. negustor marchandise s. adj. stăpînă .m. m a r i n ă marquant. şi adj. m a n u a l maquis .m. cu m ă r e ţ i e mahométan. semn. m a n d a t mandataire s. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.f.marcă. m. locuinţă feudală manque? vb. -e s. dascăl maîtresse s. magazin magistrat s.m.m. a p i e r d e .9.. doamnă mademoiselle s. m a r m u r ă marchand. d i n nefericire malheureux. m a r ş . p a l t o n manuel s. slab mail s. magnetic magnifique adj.f. tîrg marchepied s. s. a n u i z b u t i .m. a m a n t ă majeur. p i a ţ ă . şi adj. a m î n u i m a n i è r e s . necinste malicieusement adv. -e adj.f. însă .m.f. majorat mal s. -es. manoeuvrer vb.m. cu greu. desiş. intrigă mannequin s. marfă marche s. anevoie mâle s. falcă madame s. bolnav maladroit. b ă r b a t marié. a fi cît pe aci să . m.». nenorocire.m. a fi pe p u n c t u l de a. vicleşug. casă. a marca marron adj. m. a nu ni­ meri mansarde s. a nu a v e a . mînecă mandat s. p r i m a r mais conj. p o r u m b maison s.m.m. m a r ţ i marge s. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . bărbătesc malgré prep. / .f. ca importanţă) majorités. în prezent maintenir vb. maro mars s.m. fel manifeste adj. a manevra . soţ. m a r a t o n marbre s. manifest manigance s. a merge mardi s. necinstit malhonnêtement adv. -es.f.m. m. I I I a m e n ţ i n e maire s. m.) a scăpa. m.. a însemna.f.f.f. m a r i n a r marine s.m.m. cufăr maltraiter vb. pi. scara (unui vehicul) marcher vb. margine marguerite s. m a r c a n t . m a g i s t r a t magnétique adj. şi adj.m.m.f.m. manifest. [ist.f. m a h o ­ medan mai s. -e adj. m.f. a a r ă t a .f.f. t r e a p t ă marché s. -e adj. m i n u n a t magnifiquement adv.m. m e r s .f. indiciu marquer vb. r ă u v o i t o r maman s.f. m o d . căsătorit mariage s. mascul.m. ) in­ trigă . (impers.f. de z a r z a v a t u r i marais s. scară d u b l ă .M macaroni s. major (ca v î r s t ă . m a r g a r e t ă mari s.f. :x m a l t r a t a malveillant. a mînca manier vb. m a e s t r u .f. a greşi. (lunaj mai maigre adj. maşină mâchoire s. m a m ă manager s.f. însemnat marque s. m a i m a r e . m a r t i e 524 . par ~ din nenorocire malheureusement adv.m. -e s. durere malade s.f. şi adj..m. familie maître s. • — de a duce lipsă de. macaroană machine s. domnişoară magasin s. -euse s.. în ciuda malheurs. manechin manoeuvre s. şi adj. (fig. cafeniu. -e adj. invar.m.f.m. m a i m u l ţ i maintenant adv. . m a j o r i t a t e . s t ă p î n . căsătorie m a r i n s. u m b r e l e morţilor manger vb. a cîrmui manoir s./. m a n t o u .m. mînă de lucru maint.m.f. (vt. chip. /. -e s. castel.jn. acum. a u i t a . m a n d a t a r mânes s. m a n s a r d ă manteau s.) m a n i .) a l i p s i . ne­ norocit malhonnête s. aut.m.f. ~ si ba da maïs s.m. manevră . alee main s. m.f. m l a ş t i n ă marathon s. evident. [fig. r ă u . d a r . l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher.m. -ère adj. manajer manche s.f.m. f. şi adj. ) miş­ care de rezistenţă maquisard.

m a r e . a dispreţul mer s. mobilă.e adj. milităreşte m i l i t a n t . m ă s u r ă . meci matière s. protector ai arte loiméchanceté s.f. adv.m. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s ./. maioneza m é c a n i q u e adj. metropolă.m.m. r ă u t a t e m é c h a n t . m i n u n ă ţ i e . g r ă m a d ă .m.m.f. -e adj. adv c h i a r .m. mecena. mediu militaire adj. minci­ nos mentionner vb. gospodină mener vb.f.f.m. a conduce. miere mieux adv. acelaşi. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. . m a i bine milieu s. şi s. lui el î n s u ş i . m e d i c a m e n t médiocrité s. r ă z b o i n i c .m. a m e r i t a merveille s. l u p t ă t o r . (fig. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . ciocan m a r t i a l . căsnicie ménagère s.f.f. dispreţ mépriser vb. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. maxim mayonnaise s. tor­ tură masse s. şi adj. a subestima message s. m i l ă . mobilier meurtrir vb.m. a aşeza. metalic métallurgie s.f. a menţiona mentir vb. m i l i t a n t . sud miel s. degetul mijlociu méfiance s.. oraş m a r e . încetul cu încetul métal s.f. meserie. m e n a j . dire ~ a mulţumi mercredi s.e u s e s. nu e nici o scofală merci 1 s. a m e n i n ţ a r e menacer vb. neîncredere meilleur -e adj.m. m u l ţ i m e massif. m a x i m u m .) à ~ m i n u n a t .e s. medicină medicament s.m. medalie médecin s. m a m ă meringue s. a mieuna midi s. pepene (galben). metalurgie métallurgique adj.m.f.m.f. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . m i l i t a r militairement adv.m. comunicare messe s. ~ en joue a ochi meuble s.m. ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru .e curte m a r ţ i a l ă martyr s. m i n u n e . . m i n u n a t mésestimer vb.m. mecanism mécène s. metalurgic météorite s. bucate mettre vb.f. metru métro s. şi adj.f. m i ­ leniu 525 .) şi adj.f. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. r ă u m a x i m u m s. meteorit métier s. a amesteca. I I I a m i n ţ i mépris s. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s.f. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. m a i b u n mêler vb. s. n e m u l ţ u m i r e médaille .m. mesaj. cour ~. miercuri inwe s. .) au fur et à •». si adj.. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. chinuire.m. iertare merci 2 s. a bîrfi médius s. adv.f.m.f. a a m e n i n ţ a ménage s. j u m ă t a t e miauler vb. . m u l ţ u m i r e . marsiliez. -euse adj. minciună m e n t e u r . m a s i v m a t c h s. -e adj.m.m. (în mod) meca­ nic mécanisme s. m a r t i r martyre s. m i l e n a r .m. capitală mets s. e adj. m a r t i r i u . medie médecine s. I I I a vorbi de r ă u . ! ï a face v î n ă t ă i . -e s. m. activist millénaire adj. m. I I I a pune. membru même adj. ~ d'eau pepene verde membre s. a duce mensonge s.m.f.pe măsură ce. r ă u .) a răni mi adj. {loc. a îm­ brăca . .f. a m i a z ă .m.m.m. răutăcios mécontent. profesie mètre s. însuşi. de — la fel.m. m a t e r i e .f. metro métropole S.i v e adj. a u n i melon s.f.m.f.m.m. mijloc. fel de m î n e a r e .marseillais. (cu maj. (loc. slujbă mesure s.. m a r ţ i a l .f. miezul zilei. mediocritate médire vb.m. excelent merveilleux. -e adj.

) n u m ă r . clipă. a muia moulé. moară mourir vb.m. moraliceşte. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . m.m. m u r i t o r . m i n e r .f. obiceiuri moindre adj. de la m u n t e montagne s.m.-euse s. m . montor montre s.a se înfuria. înfăţişare minerai s./. monopol monopoleur s.f. la dracu ! la naiba ! morceau s.f. aluşchi mousseline s.m.f. ) p l ă p î n d mine s. messieurs) s. m o d e r a t . m i l i a r d a r m i l l i e r s . de moarte mosaïque s. (fig. m o n u m e n t moquer (se) vb. du ~ cel p u ţ i n . rezervă moeurs s. m o r m a n ./.f. modă modéré.m. ceas montrer vb.m.m. mistral (vînt) mitrailler vb. c u v î n t .m. {fig. monstruos. c u m p ă t a t modeste adj.m.m.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. mişcare 526 . m u s c ă .m. mol. mizerie mission s. I I I a m u r i mousquetaire s.f. modest modestie s. m u s t a ţ ă mouton s.f. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. m i n ă . a culege recolta moitié s. -e adj. o m i e . mort. adj. •*. a sui monteur. a secera. pi. mozaic mot s. t u r n a t . m u n ­ t e a n . j u m ă t a t e moleskines. mortel. m u n t e montagnard. a dovedi monument s. urcuş monter vb.m. misiune mistral s. m i n a r e t mince adj. a spumega m o u v a n t . m a i p u ţ i n .m. oaie. ministru minute s. a-şi bate joc moralement adv.f.bon m a i p u ţ i n b u n . -euse adj.m. m. mondial monocle s. -elle adj. I I a mucegai moissonner vb. m a l d ă r monde s.m.f. a m u l a . -e adj. a a r ă t a . m u t r ă . moale mouches. m o r a v u r i .m. monopolist monseigneur s. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . b u c a t ă . groaznic mont s. m u ş a m a .f. m i z a n t r o p misère s. m i n i a t u r ă minimum s. monsenior monsieur (pi.f.m. m. m u n t e montée s. parte morne adj. a mumifica monceau s.miile adj. şi s.m. monoclu monologue s. î n t u n e c a t mort 1 s. minor miniature s. m .f. muşchetar mousse s. domn monstrueux. şi adj. {pi. b a r e m . motor mou.f. figură mouiller vb. au •*• ./. m.m. m i n u n e misanthrope s. m o m e n t momifier vb. s p u m ă . conj.f. pluş m o a r a t . prep. călugăr moins adv. miracol. a urca. o mie mille-pattes s. a t u r n a moulin s. t i p ă r i t mouler vb. m a i m i c moine s. -e adj. moarte mort*. minister ministre s. m . a m i t r a l i a mode s. berbec moutonner vb.m. m u ş t a r u l mouchoir s. miriapod milliardaire s. monolog monopole s.) slă­ biciune moment s. m o l i c i u n e . şi adj.f. lume m o n d i a l . can­ t i t a t e mare minaret s. ~ d'ordre lozincă.f. v o r b ă . -e adj. şi adj. f. -e s.m.f.f.m.m.f.m. molle adj. -e adj.m. b a t i s t ă moue s.m. fără. prendre la •*. minim ministère s. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. modestie. à'~ pe m a i p u ţ i n . m i n i m u m . m i n u t m i r a c l e s . a-i sări ţ a n d ă r a . a b ă t u t . muselină moustache s. mişcător mouvement s.m. subţire .f. m i n e r a i mineur s.m. (loc. m o r t a l . lună moisir vb.m.

nins nerf s. m.f.f. pol. adj. nepoată nier vb.m. m. nobilime. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s.f. (în mod) necesar n e f s . mister.f.f. m. -elle adj.f.-euse adj. I I I a înnegri noisetier s./. m. II a coace. a naufragia naval. n a v a l navet s. neglijent nègre. acoperit cu zăpa­ dă . / . stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. -euse adj. negreală.m. muşchi musée s.m. nobil noblesses. v a s . nepot nez s. firesc naturellement adv. m. muzică mutuel.f. naos. nette adj. n a t u r ă . alun noisette s. n a p navire s. t a i n ă N nage s. quoi de ••.m. a nega niveau s. mijloc moyenâgeux. nu né. înotător naif. -e s. nucă 527 . teolog m a h o m e ­ dan mur s. t i n d a bisericii négatif. -'ive adj. m. nas ni conj. -ive adj.f. zăpadă neiger vb. şi adj. n a ţ i u n e naturaliste s. şi adj. povestire natation s. neglijenţă négligent. papuc. n a t u r a l .f. zid gros mûrir vb.f. (fig. a v u i muguet s. zid muraille s. -e (pi./. I I I a se n a ş t e . m. (fig. -e adj. -e adj.moyen s. -e ddj.m. negru neige s. n o b l e ţ e . neuve adj. negru. întunecos. totuşi néant s. ~ d'eau pînză de apă narcisse s.m. I I a m u g i . medieval. pitic naissance s. négresse s. n a i v i t a t e nankin s. n a t u r a l naufragé s. m. a m a t u r i z a murmure s.f.m. medie mugir vb.) îngrozitor noirceurs. nervos net. naufragiat naufrager vb.f.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. -e s. nerv nerveux. nivel noble adj. a ninge neigeux. f. n a ş t e r e .f. m u n i c i p a l munir vb. naiv nain. m u l ţ i m e . de culoarea alunei noix s. nazist nazisme s. a curăţa neuf.m.) r ă u t a t e noircir vb.f. nazism ne adv.f. fel.f. î n m u l ţ i r e multitude s.f. n a t u r a l i s t n a t u r e s . înot nager vb.m. soi naturel. a prevedea muphti s. din evul mediu moyenne s. lăcrimioară mule s.f. nou. nichel nid s.f. necesar nécessairement adv. origine naître vb. clar nettoyage s. narcisă narration s. nici niche s. curăţenie nettoyer vb.m.m. perete. curat. născut néanmoins adv. şoaptă murmurer vb. -elle adj.-euse adj. nu tal ie nation s. a începe naïveté s. I I a înzestra cu cele nece­ sare .m.-euse s. a m u r m u r a muscle s. cuib nièce s. şi adj. i n e d i t .e adj. navă nazi. a l u n ă .m. m u r m u r .f. piesă de 20 franci aur nappe s.m.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . a înota nageur. / . . muzeu musique s. faţă de m a s ă . negativ négligence s. m.m. mutu­ al mystères. (fig.m. impers. sumedenie municipal. m.f.m. reciproc. cuşcă (pentru cîini) nickel s.f. neant nécessaire adj.m. navals) adj. m. muftiu.

supunere objectif. hei ! oie s. v ă t ă m ă t o r nul. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. î n c ă p ă ţ î n a t .m. sugar nourriture s. garoafă oeuf s. grumaz 0 obéir vb. lipsă de valoare nord s. obiectiv. ceapă oiseau s. nuvelist novembre s. lipsit de valoare nu-pieds adv. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. neclar obscurité s.f. mîncare nouveau. a lega nourrice s.m. -euse adj. lunguieţ obscur. operă.f.nom s. I I I a omite omoplate s.re. miros (simţul) oeil [pi. nuvelă nouvelliste s. m. a înnoda. a strica nuisible adj. muncă. a produce 528 . lucru obligation s. n o i e m b r i e noyer vb. m. n u m e . piedică obstiné. obţinere occasion s. m. m u l t notaire s. occiden­ tal occuper vb. pasăre oisif. a (se) n u m i non adv. a o b s e r v a . însemnare nouer vb. nou nouveau-né.) de neînvins obstinément adv.f. oficial officiellement adj. -elle adj. o b s c u r i t a t e .f. a obliga' obliquer vb. bună­ voinţă obliger vb. observaţie observer vb.m. a respecta obstacle*. cine­ va . ocazie occidental.m. obscur. ascultare.f.f.f. n o t ă . m. III a obţineobtention s. notar note s. octombrie odeur s. privire oeillet s. nouvel.f. I I a asculta. îndatorire. ondulare opérateur.-trice s.g ă l b e n u ş . l u c r a r e . întuneric observation s. şi adj. întunecat obscurantisme s.f. a îneca nuage s. nulle pron. -e adj. yeux) s. nici u n u l . m.f. n u l . numeros nommer (se) vb. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s.f./.f.f.f. -ive adj. . invar. obligaţie obligeamment adv. m. miros odorat s. n u d nuire vb. I I I a oferi ohé ! interj. neamestec non-sens s. a se supune obéissance*. m. şi adj. -e s. m. lenevie olive s. în mod oficial officier s. -ongue adj. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. u n i i . măslină olympique adj. se. nonsens. (în mod) obscur.m.f. i m p a r ţ i a l objet s.f. leneş oisiveté s. a opera . unchi onde s. î n d ă r ă t n i c . -e adj.f. -le adj. h r a n ă . nuclear nu.f. gol.f.f.f. (fig. absur­ ditate non-valeur s.i v e adj.m. a merge oblic oblong. ocean octobre s. operator opération s. a p u s e a n . desculţ nnque s. I I a h r ă n i . m. v a l ondulation s. şi adj.f. gîscă oignon s.m. jaune d' -». (gram. o c h i .f.f. umbră ombrelle s. nehot. operaţie opérer vb. a n u t r i nourrisson s. I I a întuneca obscurément adv.f. n o u t a t e .f.. lumea. nor nucléaire adj. ~ dit se spune oncle s. faire -~ de a da dovadă de officiel. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. o m o p l a t on pron. nu non-intervention s. m.m.f. o u . -e adj. olimpic ombre s. u n d ă .m.) s u b s t a n t i v nombreux. a ocupa océan s. n e i n t e r v e n ţ i e . cu a m a b i l i t a t e . ştire. blanc d' ~ albuş oeuvre s. nounâscut nouvelle s.™. I I I a v ă t ă m a . m. ofiţer offrir vb. nord notablement adv. m.m. doică nourrir vb. ceafă.-e s. o n d u l a ţ i e . obiect.

f.f. furtună orange s. I I a păli. pacifism pacifiste s. u n e a l t ă .m. paie pain s. m . păun papa s. o r d i n e . la care oubli s. mîndrie oriental. a lua înapoi ou conj. a îngălbeni palme s.m.) a şovăi. pa­ cificator pacification s. care p a l p i t ă pan ! interj. a u r orage s. p a i . chef d' • — dirijor ordinaire adj.f.f. p a l a t . p a c e .f. a oscila. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. a înzestra outre prep.m. pereche paisible adj. I I I a deschide oxygène s. păstîrnac panier s.f. -trice s. peste. r ă c h i t ă ôter vb.m.f. da ouïe s. ortografie o s s. instrument outillage s. î m p i l a t opprimer vb. ureche . obişnuit ordonner vb. oranjadă oranger s. în plus ouverture s. p a n t a l o n panthère s. a u t i l a . uragan ours s. p a n o r a m ă .m. măcriş oser vb.f. portocală orangeade s. orgoliu.m.m. -onne s. oscilaţie osciller vb.m. coş panorama s. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s.f. os oscillation s. (loc. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb.) portocal orbite s. opresiune. adv. papuc paon.m. pron.f. uitare oublier vb. o r d i n .m.f. -e adj. sau. a ezita oseille s.m. o p r i m a r e .) uvertură ouvrage s. ~ bis pîine neagră paire s. auz ouïr vb.m. -ère s. m. a asupri. în care.m. orz orgueil s./.m. m. m. pacifist page s.) en ~. pernă organe s.m. a s u p r i t . a cuteza osier s. şi adj. a organiza orge s.opiniâtrement adv. a scoate. (bot. a pacifica pacifique adj. înzestrat outiller vb. urs outil s. deget (de la picior) orthographe s. producţie lite­ rară ouvrier. u t i l a t . a uita ouest s. auz oreiller s. (în mod) paşnic pacifisme s. ordinar. t a t ă 529 .m. pagină paille s.f. adv. orbită orchestre s. origine.f. utilaj outillé. a r î n d u i .f. apus ouf ! interj.f. şi adj.f.f. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. izvor orme s. opinie. orientare (în spaţiu) original. paşnic . poc ! panais s. a se opune oppression vb. m. adv. ~ d'épice turtă dulce . şi adj.f. şters paletot s.m. f.f. liniştit paix s. -e adj. părere opposer (s') vb.m.m. -e adj. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. dincolo. a decora orteil s. p r i v e l i ­ şte pantalon s. -e adj. u l m orner vb. deschidere.f. uf ! oui adv. a ordona ordre s. -e adj. (muz. a auzi o u r a g a n s .m.f.peste.f. împilare opprimé. pîine . m. paşnic. r a m u r ă de palmier palpitant.m. p a l i d . vest. palton pâlir vb. oriental orientation s.m.m. unde. (fig. o r c h e s t r a . lucru.m.m. pacificare pacifier vb. 2 .m. panteră pantoufle s. m u n c i t o r . original origine s. organ organiser vb. a îndrăzni. a î m p i l a or s. cerul gurii pâle adj. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r .f. a împodobi. ori où 1. oxigen P pacificateur.m.

-e s. sărăcie pavé s. p a r v e n i t parvis s.încurcătură pas 2 adv. -enne s. trecător passé. p a t e u .f. pavilion payer vb.rh. mireasmă parfumeur. paralel parapet s.f. a paria. ~ ha­ sard d i n întîmplare . a petrece passe-temps s.m. m a i ales parties. mauvais •>. m . .f. r ă b d ă t o r patinage s.m.m. regiune p a y s a g e s . -e adj. cu răbdare patient. umbrelă (de soare) parbleu ! interj.m. -e adj.f. a parodia parole s. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts.m.f. -euse s. emfază patience s.. m . a r ă s p l ă t i pays s. v o r b i r e . ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s.m.e s . ~ bonheur din fericire . zău ! parc s. adept partout adv. deopotrivă. à — a p a r t e . {pi. a ierta pareil. p r i n .m. părintesc paternellement adv. piele pêche * s. grădină parce que loc. a patina pâtisserie s. piersic pêcher 2 vb. p a r t i z a n . p r e t u t i n d e n i parvenir vb.m. perfect parfaitement adv. -e s. a ajunge parvenu. pasiune patatras ! interj. pachet par prep. şi adj.f. I I I a p ă r e a . parapet parapluie s.f. p e . rămăşag parier vb. d e .m. privelişte paysan ./.) documente. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. păcătos pêcheur.f. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj.m. pour quoi^-de ce n u ? . m. p a r t e r . p a s t ă . (pi. leneş parfait.) p ă r i n ţ i parer vb. -e adj.»!. şi adj. patiserie patron s.m.f. şi adj.m. grăitor. fără.m.f.f. a apărea parallèlement adv.m. stăpîn patte s. parte (dintr-un întreg). v o r b i t o r .-eresse s. în special./.f. fragment passant. a păcătui pêcher 1 s. m.m. -ive adj. a trece .-ne s.m.papier s . I I I a p a r v e n i . pentru că. fiindcă pardessus s. răbdare patiemment adv. de c ă t r e .m. h i r t i e . patron./. pas. pescuit pécher vb. egal. p a t ă de cerneală paternei. parachimic parachute s. -elle adj. c u v î n t . în parte partir vb. pavaj pavilion s. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. la fel parent s.f. peisaj.m. trecut passe-montagne s. p a ş a p o r t . pari­ zian parlant. partid participe s. à ~ de loup t i p t i l . s t r a t de flori parti s.m. palmă (a mîinii) paupérisation s. p a r i u . prendre la ~ a lua c u v î n t u l . cu excepţia partager vb. m. umbrelă (de ploaie) parasol s. a para paresseux. perfect parfois adv.m.m. piersică pêche 2 s. buf ! pâte s. n u .f. părinteşte pathos s. ţ ă r a n paysannerie s. a face prinsoare parisien.f. uneori parfums. a participa particulièrement adv. şi adj. sărac pauvreté s. la dracu ! pardonner vb'. fluture paquets. m. a l u a t pâté s.f. pescar 530 . pauperizare pauvre s.f. din .m. ţ a r ă .f.m. parte. şi adj. partidă partiellement adv. con}. şi adj.m. p a r a ş u t ă paraître vb. parc. distracţie passif. parfum.f.m.f. I I I a pleca. a pescui pécheur.m. -e s. -le adj. traversare . a î m p o d o b i ./. -euse s. trecere . păşune paume s. ~ buvard sugativă papillon s. a p l ă t i . a porni partiellement adv. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb.m. so­ nor parler vb. şi adj.-euse s. fabri­ cant de parfumuri pari s.m. patos. ţ ă r ă n i m e peau s.m. labă pâturage s.m. pasiv passion s. printre parodier vb. r u d ă . caldarîm. în p a r t e partisan.f.m. a împărţi parterre s. participiu participer vb. a vorbi parmi prep. patinaj patiner vb.m. şi adj. îndeosebi.m.

(loc. pierdere pesamment adv. şir de d e t u n ă t u r i pétillant.m. nepot petits-enfants s.f. uşor de p ă t r u n s pénétrant.f. gîndire. s t r ă p u n g ă t o r .m. călugăr perfide s. a zugrăvi peine s. p i c t u r ă . perceptor percer vb. a se căţăra perchoir s. fără graţie pesant.m.m. pasărea fenix 531 . (loc. a popula peur s.m.) a fuma peu adv. nehot.f. mon — dragul m e u .f. greu pesée s. a-şi închipui perte s. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala .) — que în t i m p u l pendre (se) vb. -e adj. pensionar pente s. m. pedeapsă . populare peupler vb. (cu maj. pedală pédant. şi 2.pédale s.m. a se apleca pendant prep. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. a se p i e p t ă n a peignoir s. c a m .pictor peintures. faraon phare s. (înv.m. avoir — • a se speria. perplex perroquet s. pă­ t r u n z ă t o r . m. perpetuu.f. stăruinţă persévérant. pi. I I I a permite 34* permission s.f. personaj. a găuri perche s.f.à -«. primejdie périodique adj. permisie perpétuel. popor peuplement s. conj.f. şi adj. perucă persan. m i t i ­ t e l .) descriere. persoană importantă personnalité s. m. a cîntări peste s. a (se) gîndi. cu greutate pensée s.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. c a n t i t a t e clntărită peser vb. (fig.f.m. capot (de casa) peindre vb. sclipitor petit. pătrunjel persister vb.f. -e adj. nepoată petit-fils s.f.m.s.f.f. veşnic perplexe adj. greutate . periodic périodiquement adv.f. perseverent. periferie périr vb. stă­ ruitor persil s. povîrniş perçant. pătrundere pénétré. pron.f. a se spînzura penetraţie adj. (fig. p a n t ă . judecată penser vb. penibil péniblement adv.m.f.) p ă r i n t e . -e adj. persecuţie persévérance s.f. prăjină percher vb. — . m.-e s. ~. se don­ ner de la ->.f. persoană. a străpunge. perfid performance s. m i c . nimeni personnel. I I I a p i c t a . à ~ près a p r o a p e . ghiocel percepteur s.f. ciumă pétarade s. a se convinge .f. fără greutate peintres. b ă t r î n frelig.) şi adj. peluză. -elle adj. m. a persista personnage s. şi adj. şi /. pericol.f. a persecuta persécution s. a reflecta pensionnaire s. de fiică) pétuner vb. zugrăvire pelouse s. p ă t r u n s pénétrer vb.-le s. a-i fi frică pharaon s. strălucitor. m. frică. pedant peigner (se) vb. în t i m p u l .m. halat de b a i e . farmacie phénix s. t a t ă . (în mod) p e n i b i l . -e adj.f. c î n t ă r i r e . greoi. micul dejun petite-fille s. nepoţi (de fiu. chiriaş (într-o pensiune) .o— încetul cu încetul petit-déjeuner s. perspicace persuader (se) vb. far pharmaceutique adj.f.a se s t r ă d u i .f. farmaceutic pharmacie s. -e s.m. (în mod) perio­ dic périphérie s./. s. performanţă péril s. m i c u ţ . t r i b peuple s. sans ~ uşor.m. -e adj. a p ă t r u n d e pénible adj. seminţie. pajişte pencher (se) vb. persan persécuter ^6. p u ţ i n . personalitate personne l. -e adj.f.f. p ă t r u n z ă t o r pénétration s. I I a pieri permettre vb.m.m. ) ascuţit perce-neige s. m. papagal perruque s. m o ş . perspectivă perspicace adj.f. adv. personal perspective s.f. -e adj. m. şi adj.) à ~ de-abia. a se înclina.f.

plus plusieurs adj.m. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. pistol pitance s. a strînge plisser vb. m. impers. -e s. injecţie.m.m.f. -e adj. plonjon. focă phosphore s.f. p u m n . c u t ă . de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. n u . -euse s. a jefui. r i d .m.f.f. à ~ pe jos piétiner vb. -e adj. poetic poids s. fotograf photographier vb.f.f. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. m a i r ă u .m. la mise en ->. g r ă m a d ă .m. bujor p l a c e s . podea planete s. serviciu placer vb. pinguin pioche s.philatélie s. cîmpie plainte s. a pune placeur. cazma. filatelie philosophe s. m a i rău . I a ~ d u jour zorii zilei 532 ./. pană. penele unei păsări. hazliu plaisanterie *. t î r n ă c o p . fotografic phrase s. a plasa.f. A se cufunda ployer vb. p u m n point 1 s. p l a t o u .m.cel m a i r ă u pis adv. podiş plein.m. pilot pinceau s. p l a s a t o r plafond s. fel de mîncare plate-bande s. f. p u n c t . p i p ă . fotoelectriu photographe s. a prăda pilote s.m. a îndoi. prendre ~ a lua loc. planşeu. / . a compă­ timi plaine s. frază physiologique adj. platformă plateau s. Încheietura m î i n i i poing s. m î n è r . pi.m.f. I I I a plînge. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. a plisa plongeon s. greutate poignard s. ondulatul părului plier "b.m.s m i z a n p l i .m. picior. pensulă pingouin s. m.f. a se încovoia pluie s. m a i degrabă pneumatique adj. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb.m. placă. ploaie plumage s. fiziologic physionomie s. m a i curînd.m. pionier pipe s.m. săritură plonger vb. proiect plancher s. fotografie photo-électrique adj. a î n d o i . plastic plat s. m . -e adj. şi adj.f.m. I I I a plăcea. ~ atomique pilă atomică pillard. [loc. plusvaloare plutôt adv. de loc pointe s. piolet pionnier s. t ă b l i ţ ă plastique adj. jefuitor pilier vb.f.f. piesă. /. p i a ţ ă . pisc. glumă plaisir s. şi adj.f. distracţie plan s. penaj plume s. pUngere plaire vb. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . planetă plaque s. cu pietate p i g n o n s . a ploua pli s. a fotografia photographique adj. p l ă c u t . pour la ~ în mare parte plus adv. filozof philosophie s. filozofie phoque s. a înjunghia p o i g n é e s . învineţit .m. -»• de vue punct de vedere .f. p l i n .m. lacrimi pleuvoir vb.f.f.m.m. adv. p o a l e .f.f. c u l m e .vîrf .m. m a i .m.f.f. b u c a t ă . î n ţ e p ă t u r ă pire adj. fizionomie.m. lulea piqûre s. plafon. farfurie .f. ) à ~~ perpendicular . p l i c . p u m n a l poignarder vb.m. strat de flori plate-forme s. din punct de v e ­ dere fizic piano s.f. peniţă plupart s. fosfor photo s.m. hîrleţ piolet s.f. pieton pieusement adv. / .f. p l a n . poezie poétique adj. m. a călca în picioare piéton s. p i l ă .m. p i a n pic s. le ~. cea m a i mare parte . l o c . m a i m u l t . hrana zilnică.m. plăcere. încărcat pleura s. m a i m u l ţ i plus-Value s. înfăţi­ şare physique 1 s. t a i n pivoine s. / . p n e u m a t i c poche s.m. fizic physiquement adv. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. a fi agreabil plaisant. sobă poésie s. majoritate./. cameră pied s. fizică physique 2 adj.m. zbîrcitură . t a v a n plaindre vb. coama u n u i z i d . buzunar poché.

tocmai 533 . a puncta . posesor possessif s. popular populairement adv.f. p o a r t ă . şi adj.m.f. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. găină poulet s. degetul gros de la mînă p o u d r e s .f. f i n . pod. în mod politicos polisson. s p r e . a se năpusti précis.m. pentru. preţios. a duce se ~ a se s i m ţ i . p u n c t u a l . p u n c t u a l . cu exactitate pont. I I a putrezi (şi fig.m.m. p o r t o f e l . păpuşă pour prep. a practica. h a m a l portefeuille s. praf poussiéreux. -euse s.m.«.f.f. {bot.m. portaiportion s.m. m. p u i (de găină) poumon s. a împinge . invar. praf.m. -e adj. n u m a i să poussée s. a însemna . I I I a prevedea. potasă potassium s. conj.f.m.f. ni.) m ă r pompe s. m. porţie portrait s. potasiu poteau s. a se repezi. m ă r . p i e p t . şi adj. politicos police s. poligrafic pomme s. posesiv possible adj. populaţie popu!eux. u m ă r u l obrazului pommier s. {bot. I I I a putea praline s. a p u r t a . p u n c t u a l i t a t e ponctuel.f. scump précipices. poziţie posséder vb.-euse adj. cu condiţia ca. în mod precis. totuşi. m. cuier porte-mine . -e adj.f.f. precis.m. creion a u t o m a t porter vb. si­ gur .f.m.m. c i o r b ă . uşă portefaix s. exact ponctuellement adv. prăpastie précipiter (se) vb.) pompeusement adv. portal porte s.f. de ce. a p o p u l a r i / a population s. în mod pompos. precedent précéder vb.f.f. poştă poste 2 s. serviciu pot s. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s.)». a domina possesseur s. p l ă m î n i poivre s. m. porţelan porche s. l u s t r u i t .m. sînge pourquoi conj. s. foarte p o p u l a t porcelaine s. pralină praticable adj.m. p u d r a t poule s.f. p u d r ă poudré. post. plin de praf pouvoir vb. pară pois s. pentru ce pourri.f. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. plămîn poupée s.) pourrir vb. portofoliu portemanteau s. pompă (şi fig. puseu pousser vb. m'. exact précisément adv. cuse adj.m. m. a fur­ niza pourvu que loc. acces.m. portic. politică politiquement adv. pulbere . -onne s. a preceda précieux. precauţie précédent. mazăre poisson s. ştrengar politesse s. stîlp pouah ! interj. .f. practicabil . a profesa précaution s.f. cu toate acestea pourvoir vb. a pune. a îmbrînci poussière s. a aşeza position s. policlinică polygraphique adj.f. piper pole s.m./. (poetic) roşu.f. cu fast ponctualité s. m.pointer vb. a se înălţa poireau s. -e adj. adu­ cător portière s. port portail s. urmărire poursuivre vb. portieră portier.f. pol poli. -ère s. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. ptiu ! pouce s. I I I a u r m ă r i pourtant adv. p u r t ă t o r . p u r p u r ă . portret poser vb.m.f.f. putred (şi fig. -e adj. praz poirier s. / « . poliţie poliment adv. posibil.m. -e adj.f. / . în t o t a l potasse s. m ă r u n t ca p r a f u l .) p ă r poire s.f.m. la.) poursuite s. pour tout *. t i n d ă port s.f. oală potage s. -euse adj. peşte poitrines. a o duce porteur. -elle adj. v a s .cu t o t u l . politeţe politique s.f. (în mod) popu­ lar populariser vb. punte populaire adj. prăfuit. a poseda . ~ de terre cartof pommette s.f.

privilegiu prix s. -e adj. premieră prendre vb. corect. -ière adj. -e adj.f. apăsare prêt. a da cu î m p r u m u t .préconiser vb.m.f. a ruga primevère s. probă.f. a d î n c profondément adv.f. -le adj.m. pretoriu preuve s. în mod profund. pretins prétentieux. c u v î n t proposer vb. -e adj. -trice s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s.f.v. I I I a î n ş t i i n ţ a . -e adj. lipsă priver vb.m. -e adj. producţie productivité s. şi adj. director de liceu prudemment adv. -e adj. a proceda procès s. a apăra présidence s./. p r i m i t i v . îndată prononcer vb. comment s'y •»• cum să (se) facă . primăvară prison s. preşedinte presque adv. m i n u n e prodigieux. a pro­ mite promoteur s. deţi­ n u t . a trage cu urechea prétoir s.m. preşedinţie président. profund. u i m i t o r producteur. primordial prince s. a prevesti préférer vb. p r o l e t a r promenade *.m. a preconiza prédire vb. premiu. -e adj. -e adj. cu p r u d e n ţ ă prudent. presiune. aproape presqu'île s.m. p r i m u l première s. la -». s.-e s.m. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. a p r o x i m a t i v prescrire vb.f. providenţă province s. vorbă. proverb providence s. -e adj. prună 534 . d a r préserver vb. d o v a d ă . înda­ toritor prévenir vb. a priva (de ceva). -ive adj. cum să (se) pro­ cedeze prénom . p r e m a t u r (şi fig. m.m.f. de aproape prodige s. a î m p r u m u t a . a dovedi proverbe s. -euse s. grăbit pressentir vb. p r i n ţ principal. p l i m b a r e promesse s. apropia! . a p r e z e r v a . I I I a presimţi presser vb.m. gherlă prisonnier. p r i v a ţ i u n e . se •+• a se grăbi pression s. profesor profession s.f.f. a pregăti. promisiune promettre vb.f. prevenitor. profit profond. închisoare.f. adînc profusion s. a strînge . p r e ţ . -ive adj. I I I a l u a .f. a protesta prouver vb.f. pretenţios prétention s. proces prochain. şi adj. problemă procéder vb. a propune propre adj. peninsulă presse s. a p r o p i a t . t e a s c .f. proiect projeter vb.m./».f.f. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. a aver­ tiza préventif. provincie proviseur s. promotor. a apăsa . maşină de presat. prizonier privation s.m.) premier.f. profesie profit s. c a m .j. şi adj. . proporţional proportionner vb. principal printemps s. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. a proporţiona propos s.m. ~ Voreille a a s c u l t a . de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. -e adj. a prefera prématuré. t i p a r .m. prenume préparer vb. a prepara près adv.f. a proiecta prolétaire s.m. curat proprement adv. m.m. aproape. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. pretenţie prêter vb. probabil problèmes. I I I a prevedea prier vb. belşug progrès s.f. III a prezice.m.m. progres proie s. productiv production s. eiuboţica-cucului primitif. cu caracter împă­ ciuitor.m. şi adj.m.m.f. cadou. produs professeur s. I I I a făgădui. prezent présent s. m. -ière s.presa.f. I I I a produce. vecin proche adj. i n i ţ i a t o r promptement adv. -euse adj. ziarele pressé. pradă projet s. III a prescrie présent. p r u d e n t prune s. preventiv prévoir vb. I I I a pretinde prétendu.-ive adj. gata prétendre vb. răsplată probablement adv. -e adj. c u r a t protester vb. a crea produit s.f. pro­ ducător productif.m.

a publica. deşi.f. (fam.m. î n t r e b a r e . sfert quartier s. -e adj. v r e o . ! public. ce?. a p u ţ i puis adv. ceartă. curat pyjama s.m. -ne adj. prun pseudonyme s. chestiune questionner vb. p u t e r n i c . rel. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj.m. a aprinde din nou ramage s. radiodifuziune radis s. r a d i u m rafale s. c î ţ i v a .m. pedeapsă pupitre s.m. cînd . cu toate că quolibet s. forţă. vesel radio s. raţiune. publica­ ţie publicité s. adv. dreptate. aproape quatre adj. nehot. l i m p e d e . pulover punir vb. uneori. înţepenire raifort s.m. cineva.m. p u ţ pull-over s. -ique adj. ridiche radium s. nehot. m. -e pron. oarecare quelque 1. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. a răscumpăra raconter vb. r a ţ i o n a l raisonner vb.f. pron. a zeflemisi. a r a ţ i o n a . cauză. ce quoique conj. glumă proastă quotidien. puternic puissance s. chei. cine. adj.f. u n i i . calitate quand adv.f. interog. m. purice pucelle s. care quiconque pron. a încuraja raffoler vb. de vreme ce puissamment adv. v r e u n . să.s-. I I a î n t ă r i . a ralia.s. a scădea raccourcir vb. a se a l ă t u r a rallumer vb. (vreo) cincisprezece. orişicine quinzaine s. cincisprezece quitter vb. ~ qn. psst ! interj. I I I a întineri ralentir vb. quelle adj.m. (fig. şi conj. care. p a t r u . p u b l i c i t a t e . a părăsi quoi pron. şi interog. radios. rel. III a coborî. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. rel.f. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj.f./.) a înjosi raccrocher vb. şină railler vb. ce quelconque adj. reclamă publier .f. II a pedepsi punition s. p u b l i c a r e .f.m. c o t i d i a n . a râspîndi puce s. nehot. radio . I I a încetini rallier vb. peron qualité s. fecioară puer vb. r i g i d i t a t e . oricît quelquefois adv.f. apoi. m. coadă qui pron.m. a judeca rajeunir vb. cartier quasi adv. ca să quel. p u r . ciripit 535 . chenzină quinze adj. ) nişte. psst.j. pupitru p u r . putere puissant.fb. II a scurta. a agăţa . public publication s. a reduce. gîlceavă questions. -euse adj. pe care .m.f. s. ~ même chiar dacă. rafală raffermir vb. hrean rail s./. strugure raisons. a-i plăcea la nebunie rafler vb./. vreun querelle s.m. influent puits s. a întreba queue s. zilnic R rabattre vb. totuşi quart s. (pi. cîteodată quelqu'un.) a ş t e r p e l i . a jefui raideur s. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron.f.m. pseudoştiinţă psitt.prunier . oricine. după aceea puisque conj. pseudonim pseudo-science .f. -e adj. a povesti radieux. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. 2.m.f. pijama quai s.

I I a r ă p i .f. m. afectat .f. [loc. şi adj. recordmen) s. a cere cu insistenţă reclus s.f. m . realism redresser (se) vb. reflectare. a a d u n a . reînarmare réduit s. a culege ramener vb. călătorie . t î r c o a l ă .m. m. r e d u t ă réagir vb.m. a raporta . m i n u n a t rayé. vărgat rayon s.m. f. reacţionar redoute s. a aduna reculer vb. rassemblement s. a readuce. I I a reacţiona redouter vb. recepţionare réélire vb. căutare . à refaire vb. adv. a rîndui rapide adj. a recolta recommander vb. a redresa réalisme s. trouver à ~ a găsi réaction s. r a p o r t rapporter vb. Ioc retras rebelle s. a r e t r i m i t e recherche s. a reclama. r a z ă . rareori ras. f. III a acoperi din nou. I I I a scrie din nou. m receptor réel. a a m i n t i .m. a coborî din nou rédiger vb. a re­ dacta din nou rectification s. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. rar rarement adv.) à ~ a d m i r a b i l .) faire table rase a face t a b u l a rasa.f. ajutor de portărel recouvrir vb. a se linişti rassurer (se) vb. a înveli récrire vb. p u ţ i n comun réfléchir vb.m. a recomanda recommencer vb. I I I a reapărea réduction s. {jur. a căuta din réflecteur s. corec­ tare reçu s. a se lega. . a realiza redresser vb. r e c e p ţ i e . a strînge rasseoir (se) vb. real. [fig. record recordman (pi. cercetare . a încălzi réexpédier vb.f. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. a mărturisi reconstruire vb. reflector n o u . radiere récit s. recoltă récolter vb. a răs­ plăti reconnaissant. rebel rééditer vb. a se linişti rat s.f. I I I a culege. reflex 536 . I I I a spune din nou. se ^ a se referi rapprocher vb.m. realist ridica réapparaître vh. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. a da înapoi redescendre vb. (fig.ramasser vb. m. a recita réclamer vb. a reîncepe. a rechema .m. I I I a realege recevoir vb. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a d e v ă r a t réception s. culegere recueillir vb. a relua récompenser vb.m. a reedita récepteur s. I I I a recunoaşte. a recompensa. p l i m b a r e . -e adj. a cugeta rechercher vb. persoană care trăieşte de­ parte de lume.f. efectiv réchauffer vb. a prinde. re­ cordman recors s. şobolan rattacher (se) vb. a reînchide recherché. raion rayonnement s. r i n a . a apropia rare adj. rang s.) a u r m ă r i reflet s.m.m. rectificare. a căpăta réellement adv. p l i n . a aduce .m. a întoarce randonnée s. a se alipi rattraper vb. I I I a p r i m i . r ă z v r ă t i t .f. m.f. -e adj. reducere réarmement s. a î n c î n t a . repede rappeler vb.m.) a se înse­ nina . a cerceta . a recopia r e c o r d s . în mod real. -e adj. a strînge. a se réaliste adj. a critica . -le adj. s t r ă l u c i r e . reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. III a reconstrui recopier vb. repede rapidement adv. III a reflecta.m. a re­ peta . singuratic récolte s. adunarè de oam e n i . şir ranger vb.m. a nu mai ţine cont de ce a fost. -e adj. c h i t a n ţ ă recueil s. a ajunge din urmă ravir vb. a se teme de ceva réaliser vb. spiţă (de r o a t ă ) . recunoscător reconnaître vb. rar. a se îndrepta. povestire réciter vb. redingotă redire vb. m. a a d u n a . a redacta redingote s. a aşeza.

repetiţie repli s. i n t î l n i r c . ştafetă relater vb. a întregi remporter vb. m . a urca. a străluci remarquable adj. a reprezenta répression s. domnie régner vb. relaţie. reglementare régler vb. [pi. a se informa rentabilité s. a domni regret s.f.m. meterez remplacer vb.f. m. a arunca din nou. a p r i v i . I I I a împreuna réjouir vb. vulpe rencontre s. II a î m p ă r ţ i . refuz refuser vb.f. a repeta . informaţie renseigner (se) vb. respingere.) refulare réfractaire adj.m. -e adj. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. regret regretter vb. întîlnire rencontrer vb. [despre plante) a creşte reprendre vb. regulă règlement s. a t r i m i t e înapoi. r e p e t a r e . remediabil remercier vb. I I I a p a ş t e . (loc. observaţie remèdes. r e g u l a m e n t ./. a întoarce un ceas remous s. a (se) sui din novi . c u t ă . (fig.f. m.f. întărire renommé.f. a r e p u r t a remuer vb.m. a înveseli relais s. a povesti. remitere . reîncepere rentrer vb. a r e n u n ţ a renouveler vb. a inversa renvoyer vb.refléter vb. ţ i n u t registre s. a pleca din nou répartir vb.f. a răspunde répondre vb.m. m.m.. a se î n t o a r c e . a trece din nou prin . leac remédiable adj. répliquer vb. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. I I I a răspunde p r o m p t . r i n i c h i . r a p o r t relèvement s. 1. a relata relation s. mîncare repasser vb.m.m. a orîndui règne s. a reflecta refluer vb. remiza . a regreta régularité s. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a se odihni repousser vb. a î m p l i n i . m. a cîştiga. remediu. regină rejeter vb./. represiune reprise s.m. şopron remonter vb. a arunca înapoi rejoindre vb. refren réfugier (se) vb. regiment région s. I I I a reciti reluire vb. I I I a pune la Ioc.) ascunziş. adv. refractar.de grands services à qn. r e l u a r e . nesupus r e f r a i n s . remarcabil remarque .m. în mod regulat rein s.m. a m u l ţ u m i remettre vb. vîrtej de apă rempart s.ro. I l a u m p l e . repertoriu répétition s.f. regim régiment s. I I I a relua représentant s. r e p a r a ţ i e réparer vb. I I I a renaşte renard s. a cuprinde renfort s. a inspira r e p u l s i e . ni. riglă. regiune. (med.m. m. reînnoire renseignement s. odihnă reposer (se) vb. I I I a adormi din nou rendez-vous s. regularitate régulièrement adv. releu. I I a bucura. linie.m. se ~ a se hrăni réparations. deschidere.f.9. a ascunde. a reînnoi . a înlocui remplir vb. privire regarder vb.f.f. loc de întîlnire rendre vb. a* reface repartir vb. r e n u m i t renoncer vb. a înmîna remises. a repartiza repas s. p r e d a r e . a se uita régime s.m.a se duce la renfermer vb. I I I a se căi répertoire s.m.f. a răsturna . I I I a î n a p o i a . ridicare relire vb. 2 . •«.] sale reine s. a reda . r e p r e z e n t a n t représenter vb. a reglementa. a face rnari servicii cuiva . a se refugia refus s. a amîna repaître vb.f. renaştere renaître vb.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a repara. registru. reni a b i l i t a t e rentrée s./??. m. masă. a refuza regard s. a replica./. a respinge . a mişca renaissance s. a î n t î l n i rendormir vb. I I I a luci. condică règle s. se — . r e p a r a r e . m. r e p r i z ă . a reîncepe rénovation s. a călca rufe repentir (se) vb. I I I a răspunde repos s.

a opri retentir vb. / .f.f. a simţi ressource s.f.m. I I I a r e s i m ţ i . felinar (de stradă) revers s.f.m. I I I a chema. nenorocire revêtir vb. rezervor résider vb. întîrziat .f. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. rînjeală riche adj. a sta. rest rester vb. r ă m ă ş i ţ ă .m. a l i p i r e .m. a visa réverbère s.m. reve­ dere . şi adj. au ~ la revedere révolte s./. a trasa din nou. -euse adj. bogat. faire le •«.m. resursă. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. ) retrousser vb. fleac. III a îmbrăca din n o u .m.m. a risca rive s. 2. (fig. a se întoarce rêver vb. pensionare. discreţie.f. st încă rocher s. m. m a l .f. IJ a răsuna retenue s. rechiziţie réquisitoire s. rezumat résurrection s. s. revolver revue s. a deplasa.f. revoluţie revolver s.m. bogăţie ride s. răsculat révolter (se) vb.f. r i d i c o l u l . înapoiat retardement s. [loc. a r ă m î n e résultat s. a s t r i m t a (şi fig.m.m. rechizitoriu. întoarcere.) critică violentă réseau s. perdea ridicule s.) a Consta résistance s. răsuflare respirer vb. a sufleca retrouver vb. om ridicol rien 1. m. revoltă r é v o l t é . rezervă réserver vb. a respira resplendir vb. înviere rétablir vb. respiraţie. a avea r e ş e d i n ţ a .f.m.olvare résoudre vb. reţea réserve s. a se revolta révolution s. ţ ă r m r i v i è r e s.m. a expune retraite s. m o d e r a ţ i e .reprocher vb.m.m.f. I I I a răsuci retour «. a regăsi r é u n i o n s . nehot. a rezista résolu. însă­ nătoşi'«s retard s. întîrziere retardataire adj. restabilire. zbîrcitură rideau s. (fig. a se răscula. . stîncos rôder vb. II a reuşi rêvasser vb. pensie rétrécir vb. a reproşa république s.f. a întîrzia . revendicare revenir vb. rid.) încercare. II a apuca iar ressembler vb. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. m. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. r e z u l t a t résumé s. [fig.m. rîu riz s. adv.m. re­ ţinere retirer vb. a semăna. amînare retarder vb. m.a face pe bogatul richement adv. grupare réunir vb. a î n t r u n i réussir vb. rochie roc s. r e v e n i r e . -euse adj. / . a da tîrcoale roi s.f. a riposta rire vb.m. -e adj.f.f. mijloc de t r a i restaurant s. a retrage retordre vb. pron. parter (la casă) ricanement s.f. respectuos respiration s. I I a r e u n i .m.e s. republică requérir vb. a amîna retenir vb. rege rôle s. a solicita réquisition s. a rezerva réservoir s. I I I a r e ţ i n e . s. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . roman 538 . a visa cu ochii deschişi rêve s. reunire. I I a r e s t a b i l i . rezistenţă résister vb. rol roman s. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. h o t ă r î r e . II. rîs risquer vb. nimic. I I I a rîde rire s. din belşug richesse s.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj.m.f.m. r e t r a g e r e . întîrziere. III a r e v e d e a . re/. rimă rincer vb. r e s t a u r a n t reste «. h o t ă r î t résolument adv. m. a se întoarce. orez robe s. b o g a t . a acoperi revoir vb.f. vis revendication s. a se ase­ măna cu ressentir vb.m.m. I I I a rezolva respectueux. revistă révulser vb. / . ţeapăn r i m e s . m. a-şi întoarce capul retracer vb. rever. I I I a reveni. a clăti riposter vb.

f. -euse s.f. satisfacţie satisfaire vb. (fig. s ă r a t . -e s. şofran s a g e s .m.m.m. m. stradă ruisseau s. s a l i n i t a t e . romantic r o m a n t i s m e s. m. a r o a d e . m. r u d i m e n t . a sparge r o n d . salvă s a m e d i s . însîngerat sanglot s. nisipos saboteur. bluză ciobănească route s. spadasin sac s. pîrîu ruiner vb. ungere. I I I a satisface sauce s f. r a n i ţ ă . greu r u d i m e n t » .f. roşu rougeur s. sîngeros. regat r u b a n s.m. înţelept sagement adv. mistuitor rose 1. (fig. suspin sans prep. d r u m . romînesc. zeamă 539 . a n o t i m p salade s./.f.f. roşcat.j. a rostogoli .f. friptură (la tavă) rôtir vb. şi adj.) hazliu saler vb. r o t u n d ronde s.m.m. sardea satellite s.f. a r u i n a . a curge şiroaie. privighetoare rotation s. măsură r y t h m é .f. rupere. ~ à main po­ şetă sacoche s. sacru sacrifice s. -e s. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. limba romînă rouppe s. brad sardine s. roz roseau «. regal royaliste s. sabie sabrer vb. hohot de plîns. sf'înt.f. satelit satin s. şi adj. I I a a p u c a . local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s.m.f. salut Salve s. odaie. {fig. -e adj. panglică r u d e adj. sabotor sabre s. .romancier s. sfinţit. -e adj. sîmbătă sang s. adj.m.f.m. m . (pop. şiretenie. -euse adj. rozător .f. roată rouge adj. (eu maj.m. romancier r o m a n t i q u e adj. încoronare a unui suveran sacré -e adj. s.m. s a l ă .. s a l v a r e .m. m u r d a r . a saluta salut s.m.f. roşcovan r o y a l . -e adj. roşeaţă rougir vb.) necorect s a l é . ) chinuitor. 2 .f. I I a (se) înroşi rouler vb. r u p t u r ă ruse s. -e adj. a frige rôtisserie s. ». m.f. I I a prăji. g r ă t a r . r i t m . m. a fi lac de. a lua sînge . a lovi cu sabia sabreur s.m. a săra salinité s. (fig. salon salubre adj. -euse adj. m. I I a m u r d ă r i salle s. -e adj. fără santé s. a sforăi ronger vb. sacoşă sacre.) a stoarce (de bani) sain. jertfă safran s. sănătos. şi adj. s a l u b r u saluer vb.f. r i t m a t S gable s. romantism rompre vb. s ă n ă t a t e sapin s.. m . adj. a singera .m. sînge sanglant. » .f.) a măcina rongeur. satiră satisfaction s. a distruge ruer ( s e ) vb. a sesiza.f.j. rupture s.f. t r a n d a ­ firiu. horă ronfler vb. nisip sablonneux. trandafir.) romîn .ni s a c .f. trestie rossignol s. I I J a r u p e .j. m. satin satire s.e adj. cale r o u v r i r vb. salariu sale adj. sănătos saint.f.f.m. m. şiretlic rythme s. a face sul r o u m a i n .m. I I I a redeschide roux.m. s. cu înţelepciune sagesse s. primele no­ ţiuni r u e s. sos. a înţelege saison s. regalist royaume ».m. aspru. rousse adj. înţelepciune saigner vb. m . sfînt saisir vb. concentraţia sării în apă salir vb. salată salaire s. rotaţie rôti s . ~ à manger sufragerie salon s.

m. cîrnat saucisson s.f. şampon si 1.m. a despărţi septembre s. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. seringa serpent s. potecă sentiment s. susan seul. m.m.f. s c r i b . scrupul sculpteur s. III a s i m ţ i . a şedea un t i m p undeva sel s. şa seller vb. scandai sceau s. m. după. brazdă 540 . a semăna semi-circulaire adj. a avea sen­ sul de silence s. a p a r e n ţ ă .f. scenă scepticisme s.m. salvator savant s. senzaţie sensationnel. a fluiera s i g n a i s . sculptor séance s. săpl. t a i n i c . vas din porţelan de Sèvres sexe s. m.f. s c a u n . a a p ă r a . serviciu.m. uscat sécher vb.m. ţechin (monedă de aur) sérail s. m. a pune şaua selon prep. afară de. a ocroti. real seringue s. a separa. m. s a v a n t savate s.-euse adj. sectarism secteur*.f. III a şti. pantof uzat. sigiliu. m.f.m. salcie s a u t s . sentiment sentinelle s. a părea semelles.m. (loc. semnalizare signifier vb. a t î t . 2.f. şedinţă seau s.m. talpă semer vb.m. a usca sécheresse s. septembrie séquence s.f. -elle adj. shampooings. ser­ vietă servir vb. doar sève s. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. -e adj. s.m. a scînteia scooter s. despărţire séparer vb. sex. în caz că. scriitor. m. linişte seigle s. găleată sec. mezel sauf prep. m.f. sèche adj.nt. semnal signalisation s. scuter scribe s. singur seulement adv. conj. a însemna. dibăcie. asediu siffler vb. scepticism science s.f.m. secret sectarisme s. salam. a sta.f. m. sentinelă sentir vb. simţ. aseme­ nea semblant s. slugă.m. sens. m.m. salt. potrivit cu semaine s. s ă p u n .m. a scutura secourir vb. sare selle s.m. siluetă sillon s. s e d i u . a sări sauvage adj. dacă. sălbatic sauvagerie s. secvenţă sequin s. papuc savetier s.f. veac siège s. gustos. a s e m ă n ă t o r . ştiinţă scientifique s.f.m. săritură sauter vb. sector section s. ş e r v e t . sec. serios. a salva sauver vb. secol.m.f.»!.-ète adj. prosop./. III a servi serviteur s.ăinînă semblable adj. secară séjour s. a apăsa service s. şi adj. serai sérieux. secundă secouer vb. funcţie serviette s. m. a sigila scénario s.f. pecete sceller vb. III a ajuta. ) à — • anume savoir-faire s.m. a salva sauveteur s.m. sălbăticie sauvegarder vb. m. linişte.f.m. • * > . a t î t de siècle s. uscăciune seconde s.m.m. cu excepţia saule s. «. salvator sauveur s. sevă sèvres s. şedere într-un loc. n u m a i .une rose a mirosi un trandafir séparation s. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. m. m. adv. a strînge.f. s i g u r a n ţ ă . a m i r o s i .f. copist scrupule s. m.-euse adj.m.saucisse s.m. sensibil sentier. pricepere savon. delicios scandale s. ni. a pecetlui. scenariu scène s. spălare a c a p u l u i . judecată sensation s. tăcere silhouette s. semicircular sens s.f. a sprijini secret. a sclipi. séjourner vb. servitor sésame s. conj. faire — de a se preface că sembler vb.f. m.f.?. şarpe serrer vb. a c u n o a ş t e . senzaţional sensible adj. secţie sécurité s.

a sprijini souterrain s. somn sommet s.m. a se solidariza solide adj.f. a sublinia soumettre vb.m. faire du ~~ a schia snob s.»!. simplitate singe s. s u b . ~. suveran.) de ~ que astfel.m. m a i m u ţ ă sinistre 1. prostie.m. I I I a susţine.f. supeu souper 2 vb. a b ă n u i souper 1 s.m. a s ă t u r a . neghiob sottise s. -e adj. a î m b ă t a soulever vb. solemnitate solidariser (se) vb.m. şoricel sourire 1 vb. fel. s u b m a r i n sous-préfet s. s. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. -e adj. a răscula soulier s. î n ă u n t r u souscrire vb.m. sufleu souffler vb. sinistru. subterană soutiens. a ura soulagement s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv.m. puternic solliciter vb. în. ii fait ~ e întuneric somme s. solar soldat s. pantof souligner vb. a ridica. sprijin. izvor sourcil s. m .m. a situa.f. -e adj.m. seară. grijă. a supa source s. subdirec­ tor sous entendu s. subinginer sous-lieutenant s.f. (cu maj.) şi adj. adesea souverain. şoarece sous prep. en — que astfel că sortie s. speakerine s.m. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. bănuială soupçonner vb.m. ieşire sortir vb.' a aşeza s k i s .f. suflare. proptea (şi fig. 2.f.m. mătase soif s. conj. snob social. a reflecta sonner vb. solemn solennité s. -e adj.m. soră soie s. a a d m i t e souhaiter vb. a sub­ scrie sous-cutané.f.m.f.m. suprem s o v i e t s .f.m. sublocotenent sous-marin s. şi adj. u ş u r a r e soûler vb.m.m. [loc. subînţeles sous-estimer vb. soluţie. cala­ mitate sinon conj. -te adj.m. p ă m î n t solaire adj. întunecos. preo­ cupat soudain. a gîndi. serată sol s. în caz contrar site s.f. suflu. dacă n u .m. răsuflare soufflé s. soldat soleil s. a sufla. III a ieşi sot. îndată. III a îndura.m. rezolvare solvabilité s. -e adj. subsol sous-titre s.j. a îngriji soin s. grijă soucieux.j.m. -euse s. social socialisme s. a cere. simplu simplicité s. III a supune soupçon s. surîs souris s. amintire souvenir 2 (se) vb. III a surîde sourire 2 s. spaţial speaker.m. (loc.m.m. soartă sortes.m.m. sursă. vîrf. surdomut souriceau s. surd sourd-muet s. grijuliu ./. socialism société s. soare solennel.m. situaţie situer vb.f. s u m b r u . solid. s u b c u t a n a t sous-directeur. n e a ş t e p t a t soudeur. sprinceană sourd.m.m. a suferi .m. III a s e m n a . 2.f.f.) soutirer vb.f. adj. privelişte sitôt 1.m.) en ~~ pe s c u r t . la televiziune) 541 . so­ vietic sovkhoze s. m. s u m ă .f. spaţios spatial. a răsufla souffratit.f. m. subprefect sous-sol s.m. conj.m. sunet songer vb. sete soigner vb. suferind souffrir vb. -le adj. adj.que î n d a t ă ce situation s. a s u p o r t a . societate soeur s. -trice s. a dori . soviet soviétique s. s c h i . î n c î t . m . a sustrage souvenir 1 s. îngrijire soir s. s u b t i t l u soutenir vb. a subestima sous-ingénieur s. s o i . ă suna sort s. sudor souffle s. crainic (Ia r a d i o .-euse adj. a solicita solution s. culme son s. nerozie souci s. -euse adj. sovhoz spacieux. adv. -e adj.m.f.simple adj. poziţie. -e adj.m. prost. seară soirée s.

şi adj. supraproducţie surréaliste s.m. u r m a r e . a asuda useur s. supraîncărcare surcharger vb.-ive s. [loc.)şi adj.f.m.m. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. m o t i v superbe adj. n u m a i decît suivant. dulciuri sud s.spectacle s. a împovăra surclasser vb. / . supliciu support s. a fi sufi­ cient suggérer c i . a încărca peste măsu­ r ă . sigur. sublim submerger vb. a suporta supprimer vb. superb supérieur.f.m. peste.negre­ şit surabondant. suprastructură supplément s. a se isca surmenage s.f. m a i aies surveiller vb. statuie sténodactylo s. a m u r m u r a syllabe s. / . II a suferi. zahăr sucreries s. spontaneitate sport s. a îndura s u b l i m e s . -e s. sprijin supporter vb.f.f. structură stupeur s. I I I a surprinde. m . a suscita. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . siguranţă surface s. a isca. a stîrni suspect. statistician statue s. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. sputnic squelette s. stadion s t a t i o n s . {cu maj. a îneca . -trice s. surpriză surproduction s. a veni după successeur s. -ive adj. fără între­ r u p e r e . sport sportif. -e adj.) bien ~~ desigur . asupra susciter vb.) de -~ în şir. şi adj. sudoare suffire vb. -e adj. a susura. subtil. lit.) şi adj.f. I I I a ajunge. superior superposer vb. deasupra sur.m. tout de ~ pe loc.m. ) a se i v i .f.m. silabă s y m b o l e s . fin.f. (loc.f.m. pour ~~. u r m ă t o r suivre vb. a subordona subsister vb. m.f. şi adj. adv. (/(g. a atîrna peste surprenant.m.m. stil stylo s. / . stupoare stupide adj.m. sigur sûreté s. -e adj.f. a sucomba sucre s.f. şi adj. stupid style s. m . extrem de fin surgir vb. surprinzător surprendre vb. spectacol spectateur. a supraveghea survivre vb.m. -e s. suprafaţă surfin.f.f. -e adj. {arte. delicat sub urbain. mai cu seamă. /. suport. stratagemă structure s. stilou subir vb. suprem sur prep. s t a ţ i e . a scufunda subordonner vb. a porecli surpasser vb. urmaş succomber vb.m. surmenaj surmonter vb. se — a se întrece pe sine surpeuplé. a suprapune supersonique adj.m.m. Elveţia suisse s.f. sud suédois. m. s u p r a n a t u r a l surnom s. suburban succès s.m. s p o r t m a n .f. I I I a supravieţui survoler vb. I I I a urma s u j e t s . stoc stratagème s. pe. consecinţă.-e s. m . (cu maj. -e adj. elve­ ţian s u i t e s . subiect. a sugera suggestif.m. m . suedez suer vb. I I a se arăta (în depărtare) . -e adj.m.) suprarea­ list sursauter vb. m. pi. a trece peste surnaturel. {sport} a depăşi sûrement adv. a mira surprise s.m. a sta pieziş.f.f. sportiv spoutnik s. sugestiv suggestion s. à coup ~. simbol sympathique adj. p e . stenodactilografă stock s.f. -e adj. s u i t ă . m. chin. a succeda. spectator splendide adj. schelet stade s. succesor. a sta plecat. a suprima suprême adj.f. adv. supersonic superstructure s.m. a depăşi. a zbura deasupra sus prep. -e adj. staţiune statisticien s. a subzista subtil. sugestie Suisse s. suspect susurrer vb. splendid s p o n t a n é i t é s . a tresări surtout adv. cu siguranţă. succes succéder vb. -le adj.m. poreclă surnommer vb.m. supliment supplémentaire adj. sportiv sport uman s. a î n t r e c e . simpatic 542 . a inunda .

telle adj. m. t e r m i n a ţ i e terminer vb. t e n t ă . adineaori tapage s. tartă tartufe s. m.f. m. m. -e adj. I I I a î n t i n d e . f.) t a i l l e s .f.f. a c r o i . sarcină tacher 1 vb. a gusta taudis s. a termina terrain s. a p ă t a tâcher 2 vb.sympathie s.' sistem tabac s. t a l i e . a t i n d e tendre 2 adj. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s .m. m. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. (inv. nemaipo­ menit terrifier vh. l i p s ă . întîrziat tardivement adv. t i m p . tîrziu tarder vb. ) technicien s. a t î t de témoignage s. t e r i b i l . m. t e n t a ţ i e tentative s. m. m. m. tehnică teindre vb.f.f. sf îrsit terminaison s.m. telefonic télévision s. zgomotos . -euse adj.f.) sinonim synthétique adj.f.f. m a s ă . culoare t e i n t e s . a t î t .f.m. t e n . faire ~ rase a face t a b u l a r a s a .f. m.f. / . a b a t e . mărturie témoigner vb. sindicat synonime adj. televiziune tellement adv. talent talus s. p â m î n t terreur s. termen . eu întîrziere tare s. ţ i ­ pător taper vb. t e n t a t i v ă tenter vb. astfel. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. a colora teint s. cocioabă taupe s.f. m. a se strădui tact s. g r ă m a d ă . tact (şi fiş. I I I a vopsi. a t î t t i m p . t a r ă . culoare tel. asemenea télégramme s. eu atît mai rău .-e adj. a t ă i a . a depune mărturie témoin s.m. tobă tant adv.f. a tenta . a rezista tiens ! interj. povîrniş.f. p a t ă tâche 2 s. ipocrit tas s. n u a n ţ ă .) comeseni tablier s. p a t ă m o r a l ă . fraged. vijelie temps s. taluz tambour s. de ~. m. cu dragoste tendu. astfel. teren terrasse s. terasă terre s.f. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. martor tempérance s. a p i p ă i . simfonic syndical. încordat tenir vb. -ve adj.m.m. simpatie symphonie s. a tempera. a p ă l m u i tapis s. à ~ la t i m p . a t a c h i n a tard adv. a potoli tempête s.f. m. t u t u n table s. şorţ tache 1 s. furtună. v r e m e . a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. a întîrzia tardif. simfonie symphonique adj. tehnician technique s. teribil terriblement adv. defect fizic m o ş t e n i t . I I I a tăcea talent s. afectuos tendrement adv. m.a îngrozi 543 .m. gălăgie tapageur. cusur tarte s. teanc tasse s. zgomot. teroare.f. m. curînd. telegramă téléphone s.f. simţul p i p ă i t u l u i . a telefona téléphonique adj. ceaşcă tâter vb. m. mătuşă tantôt adv. sintetic système s. taur taxer vb. covor taquiner vb. telefon téléphoner vb. a dovedi. tablou t a b l é e s .f. ţ i n u t ă . m. comportare terme s. en ~ que în calitate de ca tante s. / .f.f. încercare. m. / . a încerca tenue s'. groază terrible adj. tenis tentation s. croitor taire (se) vb. (gram.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. aşa de. m. III a ţ i n e . de haute ~ înalt tailler vb. cîrtiţă taureau s. a t a x a (şi fig. sindical syndicat s. cumpătare température s.

a revela t r a i n s . -euse s. m i n t e . î n t ă r i t o r tonne .f. t o m . termoelectric thèse s. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. încălzire u ş o a r ă . a h ă r ţ u i trace s. cu t i m i d i t a t e tir s. sfios timidement adv. p u r t a r e . phiză toilette*. a răsuci tordu.a nu avea d r e p t a t e . se -»• a scăpa. volbură touriste s. a t r a g e . cu t i t l u d e .f. r ă u . devreme. à •*• et à travers fără socoteală.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. sucit . curînd touchant. p i p ă i t toujours adv. m. m .f. a î n t o a r c e .f. / . t e x t i l thé s. -e adj.m.f. t r a d u c ă t o r traduire vb. t i m i d . trădare trahir vb./. tragedie tragédien. a ţese tissu s. trafic.rn. a t u n a tonnerre s. teorie thermique adj.f. a juca o festă cuiva .m. a î n v î r t i . vijelie tournant s.f.f.rn. t i r tirade *.m. şi pron. rînd pe r î n d . t r a d i ţ i e traducteur. t r ă g ă t o r tisane s. nedreptate . a l a n d a l a torture s. n e ­ ajuns .) tic-tac s. c a p . -esse s. ~ à tout vent a fi nestatornic. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. .-e adj. il voit ~~ vede t o t .rn./. 544 . a cădea tome s./. -»• de force realizare iscusită . tonă tonner vb.m. t e i . tigroaică tilleul s.) indiferenţă tiers état {ist.f. volum ton s. adv. I I I a suci. a ajunge l a . t u r b ă tourbillon s./. tractor tradition s. m. (loc. teritoriu t ê t e s . teatru) t i r a d ă tirer vb.de a fi pe cale d e . t o n . t i t l u . t e a t r u théoricien s. acoperiş tomate s. m. à ~ de în c a l i t a t e de. t u r i s t i c tourment s. manifest. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori.f. t r e n . m. m. toile s. tic (şi fig.m. t i g r u . se ~ a se schimba. v o c e .rn. ca.rn. ~ de vie fel. tors tort s. t i m p a n . être en -«. găteală toit s. a se preface tourneur s. a c h i n u i tôt adv.f. [fig. schi­ monosit torride adj. verb. adv.rn. floare de tei timbale s. tizană (ceai medicinal) tisser vb. a indica tract s. nehot. teză tic s.territoire s. încon­ jur . chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . t u r i s t touristique adj.} starea a treia tigre. m a n i e r ă tonique adj.rn. -ne*. m. teoretician théorie s. chin.f. ocol. m. mod de v i a ţ ă .) à ~~ pe n e d r e p t . cotitură tourner vb.f. chin.9. a se descurca tireur. t o r i d torse s. m o r m î n t tomber vb. orice. t o r t u r ă torturer vb. tic-tac tiédeur s. tonic.rn. u r m ă tracer vb. invar. cu t o t u l . şi adj. în întregime toutefois adv. t u n e t torchon s.f. strung tourbe s. afiş. j u d e c a t ă .f. m. m. m.) -~ à ~ pe r î n d . p a g u b ă . t o a l e t ă . a primi . rînd . n e d i s c i p l i n a t . adv.f.m. pătlăgea roşie tombe s. a tuşi tout. a trasa . . a înduioşa toucher 2 s. m. jouer un mauvais ~ à qn. à la ~ în fruntea textile adj. {Ut. avoir -». ~ de main dibăcie . t o b ă metalică timbre-poste s. à juste ->• pe drept c u v î n t . diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. strungar tournoyer vb.m. I I a t r ă d a . ceai théâtre s. t u r n tour 2 s.rn.f. termic thermo-électrique adj.rn. a a t i n g e . (loc. cîrpă tordre vb. (loc. tragedian. a se r o t i tousser vb. m. I I I a traduce trafic s. ţesătură titre s.f. suferinţă tourmente s. . actor de tragedie trahison s. negoţ tragédie s. m. s t r î m b a t . t o t .rn. -trice s. mau­ vaise ~ uşuratic. totdeauna tour 1 s. . être en — a fi bine d i s p u s . m. -e adj. dîră. v î r t e j .. totuşi tracasser vb. m. impers. marcă poştală timide adj. a t o r t u r a . m i ş c ă t o r . î n v î r t i t u r ă .f.

-euse s. (loc. t r ă s ă t u r ă traiter vb. a se înşela trompette 1 s. t r e m u r ă t u r ă .) de — s t r î m b .m.f. a lucra travailleur. liniştit tranquillement adv. de •»• de prisos trot s.. curmeziş. a u d a . b a n d ă .f.f. t u l b u r a r e . (mitol. bucată trancher vb. întreit tripotage s. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. şi adj. a muri très adv. a zăpăci trouer vb. lalea tulle s. (impers. comoară trésoriers. a trişa tricheur s.m. t r u p ă . ardelean travail s.m.m.f. a t î r î . a ucide tueur.) a fi.e. trişor tricotage s. ~ tard prea tîrziu . r ă g a z .f. t r o m p e t ă trompette 2 s.f. t r o t u a r trouble s. n u m a i unir (s') vb.m. om al muncii travers s. t u t e l ă tutoyer y5. (loc.) şi adj. p ă s t r ă v tsar s. ulterior ultraviolet. (cu maj. t r i b u n a l tricher vb. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. II a se u n i 545 .f.m.f. dezbinare troubler vb. t r u s ă .pi. cu tristeţe triton s. a împleti trêve s.m.m. despot tsigane s. I I I a transcrie transfert s. m. -e adj. a m u n c i . vistiernic tressaillir vb.ţiglă.m. t r i s t . a se afla truculent.m. a găsi. t i p . t r i c o t a j . tricotare tricoter vb.. foarte trésor s. să încetăm cu tribun s.m. model. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs.Jpacoste tulipe s. t r u n c h i trop adv. t u l tunnel s. a tricota trilogie s.m. potlogărie triste adj.f. -e adj. a traversa tremblement s. prep.m. figură t y r a n s .) t r a m v a i tramway s. être aux ~~ s de qn.m. a merge la t r a p . a r m i s t i ţ i u . m . t r i b u n tribunal s.f. a transforma transit s.olan . a înmuia tremplin s. izbîndă triple adj. ţigănesc U ultérieur. I I I a tresări tresser vb. adv. în linişte transcrire vb. u n i t . a fi în urmărirea cuiva trouver vb.(/ig. -ette adf.f. l ă ţ i m e .m. a t u t u i type s.m. b r u t a l truite s.) t r i t o n tromper (se) vb. transfer transformer vb. a reteza tranquille adj. m. muncitor. traversare traverser vb. t r a m b u l i n ă trépasser vb. a t u l b u r a .».. triumf.m.f. ultraviolet uni.f. a t r a n s p o r t a transylvain.--esse s.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s.-e adj. t r i u m f ă t o r triomphe s. t r a n z i t transition s. unic uniquement adv.m. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. adj. t r a n s i l v ă n e a n . şi adj. ţ a r tuer vb. lucru travailler vb. t r i p l u . m. prea . a t ă i a .m.f. tranziţie transmettre vb.m. sanic traîner vb.m.m. s.m. s. ceată trousse s.f./.m. se ~ a se a f l a .m.m. /am. penibil tristement adv. ~ de destul cu. a găuri troupe s. t r a p trotter vb. trilogie triomphant. t r î m b i ţ a ş tronc s. t i r a n . trădă­ tor tram s.traîneau s. lu­ crător. felie.f. -e adj.f.m. ucigaş tuile s. t r a m v a i tranche s. -euse s. t u n e l tutelle s. [pop. a t r a t a traître.m. I I I a t r a n s m i t e transporter vb. ţ i g a n .m.m. m u n c ă .m. a omorî. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. uniune unique adj. neted uniforme s.

talaz vaguement adv. cam la ora cinci verser vb.-euse adj. ça ne vaut pas. vază (de flori) vaste adj. vehemenţă véhicule s. m. este mai bine . folositor utiliser vb.f.pi. a veghea. a uza de usine s. invar. (pop. vermut vernis s. vi­ teaz valise s.f. folosinţă user vb. a se folosi.) en ~ într-adevăr vermeil. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. vers vers 2 prep. iluzoriu . burtos ver s.m.-e s. răzbunare vengeur. -e adj. rumen . adv. u n i t a t e universel. lacheu valeur s.m. de c u r î n d . v î n t . I I I a veni.m. (fig. valiză vallée s. vapor vapeur 2 s. în mod vag vaillance s.f. II a înverzi verdoyant. vapor varier vb. seară (între cină şi cul­ care) . şi adj. -e adj. pahar verrerie s. (fam.. m . III a valora. -e adj.m. vitejie.f.f.m. a utiliza va ! interj. nămol. (loc. vehicul v e i l l e s . vampir vanité s. a verifica véritable adj. a t u r n a 546 . lăudăros vanter vb. argint aurit vermouth s. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent.m. servitor.m. povîrniş vers 1 s.m. (impers. valabil valenciennes s. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. a lăuda vapeur 1 s..m. a supraveghea veilleur s.m. v a l .m. s.m.f. v a n i t a t e vantard.f.m. abur. curajos vain. răz­ bunător venir vb.m. urgent u s a g e s . • — cinq heures a p r o x i m a t i v . a vărsa.) spoială.f. haide ! vacances s. du-te-vino vague s. viţel véhémence s. vienne verdir vb. persoană care veghează veine s. vacanţă vache s.f. verre s. î n t i n s . v a s .m.m.f.f.f. a (se) schimba . -e adj.) noroc. ~ cosmique navă cosmică valable adj. m.m. -le adj. vast vautour s. vas. venal. vîlcea valoir vb. v u l t u r pleşuv veau s. ajun veillée s.f. vineri vénération s. spre. v i n ă . v a p o r . veneraţie vengeance s.m.-euse s. vînzător vendre vb. în­ fumurat vaincre vb. a sosi. / . a ajunge. a birui vaisseau s. versant.f.f. m . universal université s. lustru véroles. uraniu urgent. sticlă. u n i v e r s i t a t e uranium s. către. verdeaţă vendTique adj. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . v a l o r o s . -e adj. a d e v ă r a t vérité s.) il vaut mieux este preferabil. l a c . a m e r i t a . vacă va-et-vient s. veghe. vale vallon s. vînzare ventru. clacă veiller vb. înverzit verdure s.m.f. pîntecos.m. veridic vérifier vb. mîl vase 2 s. veghere. nu se compară cu vampire s.f.f.f. sticlărie versant s. a d e v ă r . paznic./.f.f. -eresse s. şi adj. a varia vase 1 s.f.f. zadarnic . il fait ~ este vînt vente s.f. uzină utile adj./. -le adj. uz.f.) bicicletă vénal.unité s. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. v i t e a z . III a vinde vendredi s. m. care se cumpără eu bani vendeur. -e adj. curaj vaillant. vărsat. valoare valeureux. III a învinge.m.

I I I a trăi vocation s. vestibul vestige s. I I I a vrea. b ă t r î n . r ă u villa s. neîntinat(ă) vieux. oblon voleur. vocală vrai. viză vis-à-vis loc. viconte victoire s. violent violette s.f. a ţinti visite s. mon ~ dragul meu vif. -e adj. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. cu vioiciune vivre vb. I I I a îmbrăca veuf. vieil. m. verde vertèbre s.m. a u t o m o b i l . vicepreşedinte vicomte s. în mod violent violence s. zbor voi 2 s.m. apro­ piat voiture s. virgin (a). (fig.f. a d e v ă r a t .f.f. colivie mare volontaire adj./. u r m ă . vizită visiter vb. verva vestes. vilă village s. v ă d u v . haină vétérinaire s. şi adj.) diateză voi 1 s. v i c i u . oraş vin s.f.m./. a vizita vite adj. veterinar vêtir vb.m. vedere.m.f.m. haină (pînă în talie). viaţă vieillard s.m. viteză vitrail s. prep. vertebră vertige s.f. adj. vocaţie voici prep. vitrină vivant.vert. -euse s.f. pasăre de curte volant 1 s.m.f. z b u r ă t o r .f. repede vitesse s. m. r ă m ă ş i ţ ă . m. necaz pe cineva voyager vb. vestă vestibule s. t r ă s u r ă . a ochi.f. à ~ basse pe şoptite .f. în v i a ţ ă vivement adv. defect vice-président s. hoţ volière s. violenţă violent. a avea pică. cale. voce. -e < dj. v i r g i n ă . peste d r u m . vioară virer vb. bătaie zdravănă voler 1 vb.f.m. a zbura voler 2 vb. -e adj.m.f. iute. virgulă visa s. în faţă . volum. veritabil vraiment adv. -e adj. I I I a vedea voisin. iată voile s. viu. m u r d a r . vin vinaigres. şi adj. -e adj. -e s.m. à haute -~ cu glas tare . veuve s. gol vie s. viţă de vie vilain. d r u m (şi fig. m. a făgădui prin legămînt . sacpu vêtement s. în adevăr. vecin. vestigiu veston *.m. cu adevă­ rat vue s. a călători voyageur. s i m ţ u l văzului 547 .m. carne vice s. volan volant 2 .m.f. de bună voie volume s.f.m. furt volaille s.f. (fig. -euse s. vive adj. (gram.m.f. violetă. vigilenţă vigne s.f. si adv.) voilà prep.f. şi adj.m.f. vieille s. veşmînt. oţet violemment adv.f. en ~ ă qn.f. fecioară'.) a închina.m. -e adj.m. -e adj. va­ gon voix s. velă voir vb.f. n e c i n s t i t . m. glas. [fam. veston. bucuros. în comparaţie cu viser vb. călător voyelle s. vitraliu vitré.) drag. viorea violon s. a se învîrti virgule s.f. iute vigilance s.f. sat ville s. a v o i . victorie vide s. v i u . feuille ^e foaie volantă volée s. m. a vira .f. scump.m.f. a fura volet s. moş vierge s. b ă t r î n . ameţeală verve -s\/. iu­ b i t . iată voie s. cu geamuri vitrine s. voluntar volontiers adv.m.) v ă d u v i t de viande s.f. tom vouer vb.

m.m.m. vagon wagon-restaurant g. {pop.) d r a c e ! la n a i b a ! . m. rant vagon-restauweek-end s. pron. zebră zéro s. zero (şi fig. iaht zèbre s.) zut! inierj. acolo. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv.w wagon s.m.m. la aceasta yacht s.

m. affecté. actual adj. aparat s. ce.pi. actif. aide / . défendre I I I aeroport s. agresiv adj. aiguille / . hier soir alerga vb.. -ve an s. agréable aprilie s. courir I I I asemenea (dej loc. a p p a r t e m e n t m. aéroport apărare s. à côté arunca vb. article m. alt adj. anecdote /. -e. . -ve aproape adv. acum adv. -elle anatomie s. arranger agricultură s. a p p a r a î t r e III afecţiune s. a t t a c h e m e n t m. a n t a g o n i s t e admirator s. architecte m.affection/. jeter alb adj. -e apărea vb. a m é r i c a i n . a p p l i q u e r afla vb. également aies (mai) loc. artă s. là-bas ameţeală s. artiste m. adresse /. l a n c e m e n t m. an m. ici ajun s. pro­ aniversare s. assurer alianţă s. ambulant adj. obéir II alege vb. certain. admira vb. aplauda vb. a n i m é . défense /. anumit adj. a r t m. -e acela. vb. a p p a r e i l m. adv. vertige m. ajutor s. accident m. cet. afectat adj. à la maison aluneca . cette aminti vb. animat adj. armée /. air m. aici adv. a l i m e n t m . 2. écouter. rappeler acolo adv. a n a t o m i e / .. adevăr s. a d m i r e r antagonist adj. couvrir III amuzant adj. saison / . -e adînc 1. -e asculta vb. arhitect s. celle-là american adj. b l a n c . armată s. ac s. 549 .VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. agressif. vérité /. anniversaire m. aceea pron. enrsuite. -e acest. . artist s. avril m. arbre m. adj. épingle / . ajunge vb. apprendre III apoi adv. a d m i r a t e u r m. aduce vb. aspirateur m. veille /. p r e s q u e . glisser accident s. surtout asigura vb. agricole aranja vb. acoperi vb. apporter apă s. arăta vb. alliance / . année /. celui-là. a m b u l a n t . aider articol s. puis agreabil adj. après. apăra vb. p a r a î t r e I I I . -e adresa vb. aspirator s. adresser apartament s. adv. adresă s-. s'affirmer aplica vb. agriculture / . suffire I I I . fondément anotimp s. albastru adj. devenir I I I ajuta vb. choisir II aseară adv. près agricol adj. eau / . adv. montrer arbore s. a m u s a n t . à peine aliment s. profond. a r r i v e r . près. bleu. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. a c t u e l . această adj. autre acasă adv. aer s. m a i n t e n a n t anecdotă s. alături prep.. -e activ adj. -che aruncare s. vivres m.

doux. azi adv. bicicletă s. bon. casă s. b a t t r e I I I batistă s. capitalist adj.pi. a v e n t u r e f. asseoir I I I aştepta vb. campion s. bărbat s. caracter . maison /. blond. balcon m. automobil s.-s. capitaliste capitol v. inciter aţîţător s. bate vb. blasé. atît adv. chapitre m. aţiţa vb. attentif. aur s. vie Llie bea vb. âprement aţă s. qualificatif m. aşa adj. a u j o u r d ' h u i baie s. broşa s. cauză s. -e blînd adj. calificativ s. caisă s. -e cale s. . cause / . bani s. bien birou s. cald adj. a u t e u r m. chaud. livre m. -ve atenţie s. caz s. atinge vb. caiet s. morceau ni. fauteur august s. bunică s.9. tète /. capitală . août m. carte (postale) /. ca 1 conj. â p r e . cahier m. auxiliaire m. vieil. caractère ni. pour ca 2 adv. voie / .aspru 1. broche /. ouïe / . que 550 . capitalism s. bătrîn adj. comme cadou s. avoir aventură s. a t t i t u d e / . abricot ni. capitalisme m. maladie / . chair / . richesse /. bogat adj. balcon s. garçon m. entendre I I I avea vb. boală s. riche bogăţie s. chambre / . m . bilet s. -e bluză s. auxiliar s. bibliotecă s. cuisine /. salle de bains / . boulevard m. bicyclette / . bucată s. cap s. buchet s. blouse / . boire I I I beretă s. bouquet m. mouchoir m. autor s. grand-père m. fil m. qui c a r n e s . cas m. grand-mère /. pomme de terre / . bolnav s. champion m. a t t e n d r e I I I ataca vb. atent adj. adv. béret m. vieux. bonne bunic s. a u t o automobile / .. auzi vb. a t t a c h é m. bureau m. blazat adj. o r . argent m. homme m. bibliothèque / . adj. a t t a q u e r ataşat s. cadeau ni. billet m. cameră n. athlétisme m. bun adj. care pron. cartof s. viande / . t e l l e m e n t aşeza vb. că conj. carte s. bine adv. avion s. bucura (a se) vb. 2. a t t e i n d r e I I I atitudine s. a t t e n t i o n / . douce blond adj. băiat s. malade m. jouir jouir II bulevard s. bucătărie ». capitale / .. avion m. t a n t atletism s. auz s.

vt. fidèle' creier s. cerise /. tasse / . foyer m.. cravată s. gagner cît adv. c h a n t e r . c o n t e m p o r a i n . montre / . celălalt pron. considération / . clair. coeziune s. copil s. comentator s. combien cîtva num. cere vb. bas m. communisme m. cărbune s. consacrer considera vb. cînd adv. confirmat adj. vi. chimiste m. couturière /. coafor s. cercetare s. comercial adj. communard m. adv. cravate /. commis. cinéma m. l ' a u t r e ceaşcă s. colier s.f. correctement corespunde vb. -e compila vb. conduce vb. quelque chose chema vb. colaborare s. cotlet s. communiste concert s. correct. côte / . concert m. coin m. 2. cosmique costa vb. collier m. craniu s. que. enfant m copilărie s. citi vb. clipă s.s'. confondre III congres s. célibataire m. concurs s. création / . cercel s. -e confunda vb. creaţie s. ciorbă s. céréale /. circuler circulaţie s. bâtir I I . loyal. q u a n d cïnta vb. . même chimist s. voyageur m. appeler chiar adv. conférence /. cineva pron. şi adj. cer s. potage m. cîmpie s. penser. quelque clădire s. condiţie s. congrès m. b â t i m e n t m. -e ciorap s. classique clică s. consimţi vb. coûter coş . (la un instrument) jouer cîştiga vb. clasic s. clairement elasament s. ciclism s. croire III credincios adj. citoyen m. cine pron. instant m. cyclisme m. primevère / . demander cereală s. grandir I I . cercle m. édifier contempla vb. sommet' m. clique /. corect 1. enfance f. boucle d'oreille / . condiţional s. c o m m e n t a t e u r m. coastă s. cîine «. arbre m. compiler compune vb. cămaşă s. clasă s. recherche / . dîner m. comunism s. -e. c o n t r i b u t i o n / . pousser. cetăţean s. construire I I I . corbeille / . accrois­ sement m. coleg s. cireaşă s. cămin s. heure / . classement m. a u g m e n t a t i o n /. comique comis adj. collaboration / . classe / . . conduire III conferinţă s. comedie s. -e. tomber călător s. adj. adj. honorer cinstit adj. creşte vb. cerc . ciel m. créer creastă s. concours m. celibatar s. 2. crâne m. côtelette / . conditionnel m. croitoreasă s. comédie / . champ m. conjuguer consacra vb. qui cinematograf s. ceva pron. adv.s'. 551 . cină s. cohésion /. clar 1. condition / . élever creştere s. quoi ceas s. conjuga vb. copac s. căuta vb. chemise / . confirmé. comunist s. crede vb. chercher ce pron. composer comunard s. -e contribuţie s. cerveau m. circulation / . lire III ciuboţica-cucului s. coiffeur m. cime / . consentir I I I construi vb. crea vb.cădea vb. commercial. q u e l q u ' u n cinsti vb. circula vb. considérer consideraţie s. charbon m. chien m. contempler contemporan adj. -e comic adj. correspondre I I I cosmic adj. collègue m. colţ s. şi adj.

. -e. diseară adv. contenir I I I . couler curînd adv. dévoué. dovadă •«. sommet m. delicios adj. adj. distra vb. distraire III diversitate s. dirzenie s. couteau m. différent. dénouement m. redevable datora vb. si dar conj. délicieux. ouvert. mais dator adj. dictionnaire m. couramment curge vb. délégation / . cuvîntare s. chambre à cou­ cher / . dormir I I I dormitor s. discours m. decît adv. brave cunoaşte vb. souvent desfăşurare s. courageux. culoare s. delta m. -se deltă s. discuta vb. D da 1 adv. décembre m. cruauté / . sage cumpăra vb. dejun . de deasupra prep. destina vb. -e dimineaţa s. dori vb. domn s. loin depăşi vb. désirer dormi vb. courage m. decembrie s. dentist s. monsieur m. boîte /. domaine m. couloir m. souvent desăvîrşit adj. destul adv. culture / .v. m a d a m e / . drapeau m. désordre m. mépris m. compren dre I I I curaj s. dărîma vb. cultură s.«. -ère drapel s. cum 1 cônj. dicţionar s. doigt m. drag adj. diferit adj. coucher culme s. dentiste m. discussion / . disque m. deveni vb. dezvoltare s. cure /. -euse cura S. déjeuner delegaţie s. cu prep.cruzime s. destinataire m. -e devreme adv. comme cum 2 adv. au-dessus debara s. de de la prep. cuţit s. destinée f. disparaître I I I dispreţ s. dezordine s. cours m. dejuna vb. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. dise s. -ve deget *•. preuve / . a c h a r n e m e n t m. discuter discuţie s. définitif. dépasser des adv. destin m. devoir III datorie s. assez detaliu s. raison / . couleur /. dreptate s. 552 . devoir m. dimpotrivă adv. curent adv. au contraire din prep. chef d'orchestre m. parfait. destiné. connaître III cuprinde vb. déroulement m. 2. d a m e . cutie s. domeniu s. de dirijor . détail m. avec culca vb. ce soir dispărea vb. adv particulièrement departe adv. différent. -e deseori adv. curajos adj. que definitiv adj. devenir 111 devotat adj. cher. destin s. doamnă s. comment cuminte adj. développement m. mot m. deosebit 1. destination / . démolir II de prep. acheter cumsecade adj. déjeuner m. tôt deznodămînt s. -e destinatar s. destinaţie s. ouvrir III deschis adj. culoar s. diversité / . -e deschide vb. bientôt curs s. destiner destinat adj. débarras m. m a t i n m. oui da2 vb. cuvînt s.

étage m. assiette /. excellent. n a t u r e l . foarte adv. fiindcă conj. feuille /. fasole s. extérieur. fixé. s'en aller III duios adj. fidèle fiecare pron. fin. juste fixat adj. fel (la) loc. femme /. papillon m. extern adj. figură s. fluture s. adv. egoist adj. -e s. duminică s. şi s. 553 . football m. féliciter femeie s. 2. bruissement m. -elle eşarfă s. p h o t o g r a p h e m.s-. former fotbal s. foarfece s. chacun fier (de călcat) ». famille /. fleuve m. très folosi vb. utiliser folositor adj. entuziast adj. fi vb. 2. fleurette /. ecluză s. ciseaux m. économique economie s. extrêmement m. familie s. fauteuil m. -e adj. émotion /. de même felie s. externe extrem 1. être fidel adj. film m. armoire /. fereastră s. après-midi duşman s. favorable fără prep. écharpe /. erou s. dumneavoastră pron. fiică s. parce que fila vb. écluse / . libération /. exista vb. vous după prep. fericit adj. excursion /. fabrique /. fille /. édition /. heureux. farfurie s. éclipse / . adv. excursie s. février m. ennemi m. haricot m. . faţadă s. filie /. exister explica vb. esenţial adj. fenêtre /. ému. an­ glais. figure f. emoţionat adj. E echipă s. adv.pi. adj. effort m. énergique englez s. utile formă s. -e excepţie . héros m. -e fîşîit . après după-amiază adv. economic adj. firesc adj. facteur m. tendre dulap s. fotograf s. expliquer explicaţie s. étaler evita vb. héroïsme m. fixe. équation /. filer film s.«. faptă s. extrême. face vb. forma vb. sans. tranche /. -e fiu s. héroïquement F fabrică s. explication /. foaie *•. faţă de masă s. şi adj. efort s.5. eclipsă s. fait m. faculté /. éviter examen . façade /. Anglais. excelent adj. felicita vb. forme /. économie /. fotoliu s. exemplu s.duce (a se) vb. nappe /. fillette /. ecuaţie s. -elle fix adj. fin adj. moins februarie s. fils m. enthousiaste' eroic 1. équipe / . floare *\ fleur /. etaj s. emoţie s. fluviu s. héroïque. fată s. examen m. 1er à repasser eroism s. exception /. ediţie s. faire I I I factor s. -e . favorabil adj. floricică s. essentiel. égoïste eliberare s. -e energic adj. facultate s. adj. -se fetiţă s. d i m a n c h e m. etala vb. exemple m.

-e adj. (jig. greu adj. ianuarie s. adv. valise /. -e s. tendre frate s. gata adv. -se guvern s. grammaire /. voleur m. faute /. jupe /. hiver m. j o l i . peur /. furtună s. grădină s. tas m. décider hofărîre s. funcţie s. éclat (de rire) m. em­ ployé m.) difficile greutate 1 s. hartă ş. gymnastique /. herbe / . fardeau m. impossible impresie s. immédiatement imobil s. orage m. galben adj. . jolie frunte s. .5. impérialiste m. phrase /. soin m. perce-neige /. généralement ghid s. penser glorie s. implica vb. frică s. jaune gară s. frunză s. gloire /. general (în) loc. froid m. hier ieşi vb. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. frunziş s. gare /. gardă s. impermeabil s. gril m. brigand hrăni vb. frază s. fonction /. foule /. şi adj... feuillage m. savoureux. impressionner. gust s. grindină s. b e l l e . fraise /. impression / . greutate 2 s. geamantan s. blague /. iarnă s. fustă A'. grijă s. . jardin m. funcţionar s.. e x p l o i t a t i o n / . frère m. guide m.francez s. poids m. goût m. ghiocel s. greşeală s. portefaix m. i m p o r t a n t . carte /. . iarbă s. hotărî vb. furculiţă s. idéologique ieri adv. gustos adj. illustré. degré m. trouver geam s. grămadă s. imperialist s. immeuble m. gomme /. gospodărie s. fenêtre /. gramatică s. frumos adj. hoţ s. tempête /. ir agă s. iată prep. gîndi vb. sortir I I I ilustrat adj. fran­ çais. janvier m. . -e imposibil adj. plaisanterie /. gouvernement m. é m o u ­ voir I I I 554 . imperméable m. Français. bel. front m. prêt găsi vb. fruct . . fraged adj. gumă s. frig s. nourrir II m. griller friptură s. feuille /. -e imediat adv. gimnastică s. fonctionnaire m. décision / . difficulté /.' impliquer important o '. H hamal s. glumă . hohot (de ris) s. garde /. grătar s.e . . lourd. impresiona vb. beau.9. fruit m. rôti m. vo"ici. voilà ideologic adj. frige vb. grêle /. fourchette /.

avant înaintea prep. retour­ ner.«. devant înăbuşi vb. en. inévitable. -e înconjura vb. geler îngriji vb. encore începe vb. longuement îndcmînatic adj. affermissement m . inondation / . réaliser îndrăzni vb. -ve intens adj. . intérêt m. écarter însă conj.) rentrer întoarce 3 vb. înţelege vb. fleuri. accomplir I I . oser îndrepta vb. élever încă adv. dans înainta vb. intéressant. croisé. embellir II înfrunta vb. intense interes s. commencer început s. iunie s. introduire III inundaţie . instructiv adj. historique istorie s.adj. v a i n q u e u r m. demande / . rencontre / . inevitabil 1. -ère întreprindere s. îndeplini vb. écartement ni. -e îndată adv. obscurité / . velir I I I îmbrăcat adj. încerca vb. 1 îmblănit adj. împreună adv. -e împrejurare s. inimă s. enchanté. étouffer înălţa vb. indiqué. habillé. retarder întîrziat s. émulation / . demander întrebare . dès que îndelung adv. -e intra vb. -e inginer s. aimer iulie s. întuneric s. interesant adj. întoarce 1 vb. braver îngheţa vb. ensemble împrumuta l'A. vaincu. ingénieur m. . indestructibil adj. histoire / . 2. i n t e r n a t i o n a l . doucement înceta vb. institution / . habile îndepărta vb. accompagner întărire s. soigner înlătura vb. immédiatement îndată ce loc. fermer încïntat. -e individ ». signifier însoţi vb. revenir. conj. écart m. fourré. entrer introduce vb. verdir II învingător s. juillet m. -e 555 . devant înflorit adj. istoric adj. circonstance f. essayer încet adv. contre împrăştiat adj. renforcement m. învinge vb. -e îmbrăţişa vb. diriger în faţă loc. (vi. adj. remonter (une montre) între prep. întîlni vb. individu m. avancer înainte adv. instaurer instituţie s. partager împinge vb. -e înfrumuseţa vb. utiliser întrecere s. tourner întoarce 2 (a se) vb. intîrziere s. éloigner îndepărtare s. prêter: e m p r u n t e " în prep. iubi vb. prep. indestructible indicat adj. comprendre I I I învăţa vb. retard m. instaura vb. entourer încrucişat adj. inévitablement informat adj. dissipé. industrie s. commencement m. entre întreba vb. împărţi vb. entreprise / . vaincre III învins adj. allier îmbrăca vb. indépendance / . întîmpla (a se) vb. adv. r e t a r d a t a i r e m. întreg adj. h a b i l l e r . cesser închide vb. coeur m. con­ solidation /. . rencontrer întîlnire s. -e îmbina vb. industrie / . entier. informe. mais însemna vb. întrebuinţa vb. pousser împotriva prep. apprendre I I I înverzi vb. empereur m.independenţă s. embrasser împărat s. arriver întîrzia vb. -e internaţional adj.«. j u i n m. instructif.

lua vb. attacher legătură . limonade / . -e lat adj. locui vb. long. luminos adj. cuiller. masacra vb. marţi s. lettre /. legătură s. à lagăr s. limonada s. lier. lege *'.s*. mardi ni. travail m.5. lieu m. lună 2 s. légume m. lutte /. longueur / . attache /. joi s. mandat m. latin. jouet m. c a m p m. larg adj. liber adj. limbă s. joc s. demi. masă 1 v. tranquille Iipgit adj. maman /.s. lampă s. large latin adj. lingură s. mai 2 adv. lung adj. demie K kilogram s. lucru s. éclairé. lecţie . littéraire literatură s. lupta vb. mer /. lină 8. kilo L la prep. jeu m. martie s. jeudi m. clair. -e lună 1 A'. lune f. liniştit adj. literă s. fiancé m. littérature / . prendre I I I lucra vb. mère. large lăcrimioară s. leçon f. -gue lungime . 556 . mois m. livadă s. -e listă s.5. combat m. mare 2 adj. mai m. table /. -e lumină s. literar adj. M magazin s. mandat s. laisser lega vb. lieu m. lampe /. -e marfă s. plus mamă 4. habiter logodnic s. lingă prep. bas. loc 2 s. lance /. mai 1 . monde ru. langue /. lance s. pe jos par t jucărie s. lume s. lumière /.. hindi m. -se. luni s. lăsa vb.J acheta s. travailler lucrare s. jumătate s. loi /. laine /. jaquette /. chose /. massacrer mare 1 s. liberté /. legumă s. silence m. mars m. cuillère linişte s. marchandise / . près loc 1 s. grand. dépourvu. liste /. jos adj. magasin m. libre libertate s. lutter luptă s. muguet m. verger m. kilogramme. luminat adj. place /.

balle / . . muri vb. mou. petit. travailler muncitor 1 adj. m é c o n t e n t e m e n t m. injuste. muscle m. mode m. 2. medic s. naşte la se) i'b. médecin m. m o n t e u r m. -oare s. niciodată adv. . mécani­ cien m. i n q u i e t . inutile negru adj. miracol s. morcov s. mişcător adj. naïve nasture s. mécanique / . mémoire /.e natură s. n a t u r e /. non-officiel. molle montor s. miracle m. medicină s. carotte / .. -e miercuri s. m o n u m e n t m. -e moale adj. aller I I I .-e neliniştit adj. mărar s. mérite m. -été nemulţumire s. main /.. sable m. déloyal. mesure /. million m. mîndru adj. musée m. măr s. navigaţie s. măsură s. déménager muzeu s. motiv s. t e n d r e . mets m. minute / .. naviga vb. nepot. m a i n t .. monument s. s. in­ justement nefolositor adj.-e nedrept 1. mişcare s. neveu m. modernisation / . memorie s. olive / . mină s. petit-fils m. misiune s. insuffisant. medicament s. mondial adj. manière / . machine /. nécessaire necinstit adj. métier metro s. nenumărat adi. nerăbdare s. balayer mătuşă s. nerf m. métro m. . -e neîndestulător adj. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. naïf. auto f. maintien m. mină s. médicament m. t r a v a i l l e u r . m o u v a n t . meserie s. fier. menţinere s. mecanică s. t a n t e / . demain mînea vb. musique j . médecine /. maşină s. remercier. mouvement m. 55? . munci vb. rien ninge vb. membre m. pomme /. muzică s. modern adj. mission /. -e. adj. moderne modernizare s. adv. ballon m. mereu adv. minut s. -e mîine adv. naître 111 naţional adj. fenouil m. n a t i o n a l . incessant. mult adj. -ère munte s. membru s. -ère mod s. plat m. . miros s. metru s. -elle nepot. toujours merge vb. mijloc s. moyen m. milice /. milieu m. mondial. nepoată (după frate sau soră) s. mercredi in. i\ naiv adj. navigation /. nièce /. avouer măslină s. miliţie s. mourir III muşchi s. nerv s. petite-fille / . -e necontenit adj. manger mîneare s. i n n o m ­ brable neoficial adj. a ~ înainte avancer merit s. naviguer navigare s. motif m. -euse muncitor 2 . nevoie s. milion nuni. personne nimic adv. odeur /.. contenter muncă s. t r a v a i l m. mètre m. nepoată (după fiu sau fiică) s. masse /. navigation / . besoin m. neiger nisip s. mecanic adj. mic adj. minge s. muta vb. montagne /. mine /. jamais nimeni pron.masă 2 s. ouvrier. mătura vb. (simţul) odorat m. mécanique. impatience /. noir. bouton ni. necesar adj.. mărturisi vb.

păr s. patriotisme m. compter nume s. omoplate / . -e obraz s. -e oricare pron. fatigue / . nombre m. parisien. patetic adj. octombrie s. paquet m. honneur m. pădure ». régime m. naguère oferi vb. orthographe / . orb s. os s. [pi. obosit adj. -elle pătrunde vb. passionner paşnic adj. n o u v e a u . -e pardesiu ». pâle palton s. parcurs adj. noapte s. des nivel .s. paisible pat s. părea vb.pi. palid adj. numai adv. autrefois. homme m. aveuglément orbit adj. -e orice pron. -e pară s. occuper ocupant s. partisan m. oeuvre /. parter s. forêt / . observer obţine vb. œuf m. passage m. paraître I I I . pacifique. pardessus m. pagină s. omoplat s. t o u t . oiseau m. parc s. objet m. aveugle m. nom m. p&mînt ». pătrunjel s. appeler O oară s. fatigué. opéra m.. fois / . ville / . -euse numi vb.) yeux m. -ve oboseală ». p a t h é t i q u e patinaj ». lit m. -e obositor adj. oraş s. nuit /. patinage m. partizan s. participa vb. ortografie s. t o u t . omenire s. habitude / . paix /. partid s. obicei s. p a t e r n e l . . joue /. odinioară adv. operă ». pasiona vb. m a n t e a u m. rez-de-chaussée m. n o m b r e u x . partie / . 558 . verre m. pantof ». parizian adj. pachet ». noix / . obtenir I I I ochi s. page / . se faner olimpic adj. cheveux m. obiectiv adj. hommage m. novembre m. ocupa vb. soulier m. număra vb. participer participiu s. offrir III ofili (a se) vb. persil m. -elle nu adv. sembler părinţi ». pénétration / . patriotism ». niveau m.pi. parcouru. numéro m. nor s. seulement număr s. omagiu ». paradoxal adj. non nucă s. os m. p a r a d o x a l . poire / . aveuglé. p a r t i m. bois m. orangeade / . parc m. ou s. orbeşte adv. octobre m. părintesc adj. patrie s. numeros adj. . onoare s. objectif. obiect s. pace s. fatigant. -e orinduire s. occupant m. pasaj s. h u m a n i t é / .nişte art. parents m. patrie / . terre / . oranjadă s. participe m. noiembrie s. -enne p a r l a m e n t a r adj. nuage m. nota vb. oeil. noter nou adj. pénétrer pătrundere s. p a r l e m e n t a i r e parte s. olympique om s. pasăre s. observa vb. pahar s.

pină conj. pénétré. prăjină s. poftă 2 (de mîncare) s. pom s. piesă s. sur pedepsi vb. regarder prînz s. p r i n c i p a l . pîine s. brosse / . plaisir m. -e pe prep. prolétaire m. presse / . poezie s. pieton s. 2. portefeuille m. ploua vb. raconter practica vb. -e prieteneşte adv. prévoir I I I prezenta vb.s-. profesor . . pisică s. -e. prăjit adj. plan m. punir II pentru prep. prescrire III preţ s. profond. -e adj. m a n q u e r pierdere s.. pretutindeni adv. procurer produpe vb. à t r a v e r s privi vb. à travers principal adj. départ m. présenter prieten s. pivniţă s. plăcut adj. peuple m. povesti vb. poet s. -e prin prep. trop prefera vb. perte / . primăvară s. plein. permettre III perseverent adj. piéton m. poftă 1 s. -e persoană s. jusque plafon s. p a r . déjeuner m. pour pentru că conj. . presă s. poésie / . popor s. picta vb. p r o m u . . principe m. arbre m.adj. . I I I plecare . plăcea vb. histoire /. faubourg m. pèche / . plin adj'. poireau m. prăvălie . chat m. postal. préparer premieră s. gâteau m. profondément proiecta vb. conte m. -e pătrunzător adj. petrece vb. sans cesse permite vb. envie / . danger m. marché m. pain m. cave /. pod (la case) s. -e plînge vb. plan s. -e povestire s. magasin m. perdre I I I . grenier m. -ère primi vb. prononcer 559 . a m i . populaire portofel s. persévérant. promite vb. p r i n t e m p s m. recevoir 111 primitor adj. périphérie / . pijama s.pătruns adj. prim num. plafond m. p r i x m. aimer plâinîn s. passer piaţă s. pleuvoir I I I plăcere s. adv. peindre III pierde vb. agréable pleca vb. poète m. politic adj. periferie*. probabil l. a p p é t i t m. plaindre I I I poartă s. promener plimbare s. p r o b a b l e . plimba vb. p o r t r a i t m. promenade / .«. politique / . première / . projeter proletar s. bau lieue / . produire I I I producţie s. posibil adj. toucher m. polonez s.1. pleurer. adj. poumon m. préférer pregăti vb. polonais. poussière /. problème m. -e prăjitură s. pièce / . accueillant. perie s. p a r t o u t prevedea vb. politique politică s. piersică s. probablement problemă s. possible poştal adj. şi prep. Polonais. -e s. şi adj. place / . personne / . p é n é t r a n t . p r a t i q u e r praf s. p l a n t a t i o n / . portret s. professeur m. -e pronunţa vb. perche / . piramidă s. -e principiu s. popular adj. prea adv. pipăit s. praz A". adv. amitié / . printre prep. procura vb. profund 1. grillé. planter plantaţie s. promettre I I I promovat adj. 2. amicalement prietenie s. prescrie vb. parce que pericol s. permanent adv. production / . premier. pyramide / . grille / . pyjama m. p a r t i r . planta vb.

résoudre I I I ridica vb. réalité j . roman m. -e romîn 2 . vermeil. ramură s. remarca vb. résister rezolva vb. feuilleter răspunde vb. -e rău 2 adv. réussir I I reuşită . adv. rochie s.. se réunir II reuşi vb. réduire III reflecta vb. reprezenta vb.-elle reduce vb. prosop s. soulever rinichi s.s. réparation / . p a t i e n t . adj. fort. r o u m a i n . prononcé. risquer rîde vb.s. blessure /. p r u d e n t . mauvais. restaurant s. rezista vb. représentant m. revedea vb.. r a v i r II răsfoi vb. rivière / . écouteur m. république / . mal război s. provoquer prozator s. frais.s'. recunoaşte vb. bêtise / . rédaction f. demeurer răpi vb. 2. essuie-main m. răbdător 1. republică s. renouveler relaţie . russe adj. Russe s. reportage m. pune vb. -le rus s. t o m a t e / . public m. relation /. purta vh. reglementare s. rouge ruga vb.propune vh.s*. peu R rachetă s. p r o s a t e u r m e prudent 1. récolte /. reciproc 1. fraîche ranime vb. r e s t a u r a n t m. 2. renaître III repara vh. proposer propunere s. adv. tour m. prost adj. patience /. -e. realiza vb. m e t t r e I I I . réglementation /. R o u m a i n . rece adj. prune / . réconnaître I I I redacţie s. -e receptor s. porter putea vb. réparer reparaţie s. risca vb. romain. refléter reflector s. rester.. révolution / . réciproque. rafraîchir II răcoros adj. pouvoir I I I puternic 1. régulièrement regulă s. froid. -e rostit adj. regularitate (cu) loc. -e prostie . guerre /. fusée /. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s.9. plaie / . branche / . vite reportaj s. roşu adj. adj. for­ tement puţin adv. provoca vh. realitate . -e roşie s. rein m. règle / . représenter reprezentant s. redacţional adj. romîncă s. rustique 560 . răbdare s. pupitre m. répondre III răsuna vb. repede adv. proposition / . 2. robe / . réalisation / . réaliser realizare s. rédactionnel. serviette /. remarquer remarcabil adj. retenir I I I reuni la se1 vb. m a u v a i s . reţine vb. adv. rire III rînd . adv. adj. şi adj. patiemment răcori vb. romîn 1 adj. prier rumen adj. rîu s. réussite / . adv prudemment prună s. revoir III revoluţie s. -e roman 2 s. r e m a r q u a b l e renaşte vb. récepteur. rustic adj. réciproquement recoltă s. rană s. reînnoi vb. public s. 2 . réflecteur m. retentir II rău 1 adj. adj. roman 1 adj. -e.

sportif. état m. seară s. sărbătoare s. savant s. -ve spre prep. sport m. simple simţi vb. străin s. serios adj. sobă s. stilou s. s a i n t . strica (a se) vb. -e socialist adj. sphère / . sacré. sfat s. staţie o. -e sport s. stinge vb. court. syndical. scula vb. sărbători vb. écrire I I I scriitor s. simplu adj. sardele s. se glisser I. şi adj. scrumieră s. dire I I I stadion s. tête / . se gâter 561 . sénat m. sat s.s gabie s. scrisoare s. fête / . sclav s. sel m. samedi m. schi s. sortir I I I . siècle m. senat s. -e 36 siluetă s. singe s. tâche / . ski m.. solide sosi vb. cendrier m. serviette / . stat s. vers spune vb. q u a r t m. servitor s. scoate vb. système m. servietă s. soir m. sovietic adj. changer schimbare s. serbare s. sală s. -e sigur adj. sarcină s. scrie vb. changement m. semn s. (s')écouler scurt adj. spera vb. s u i c i d e m. scrimă s. spécial. poêle m. chaise / . stare s. -ère străinătate s. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. conseiller sferă s. salariu s. étoffe / . épouse / . slăbi vb. accru. service m. sticlă 2 (de apâ) s. laver spălătoreasă s. lever scump adj. étranger m. E t a t m. augmentation /. să conj. esclave m. social adj. salva vb. Spartiate m. sportiv s. salle /. lettre /. casser spartan s. -e. rue /. sistem s. sabre m . sang m. -e sinucidere s. secol s. domestique m. échapper scenă s. savant m. spăla vb. spectacle m. station /. espérer splendid adj. conseil m. silhouette / . saut m. sporit adj. . sfert s. septembrie s. fêter săritură s. scaun s. arriver soţie s. excuse /. signe m. -e spectacol s. maître m. verre m. éteindre I I I stîrni vb. splendide sporire s. soi singur adj. stomac s. sardines / . străluci vb. de săptămînă s. şi adj. securitate s. traîneau ni. scăpa vb. sauver sanie s. stradă s. sécurité / . salade /. scène /. lever stofă s. village m. écrivain m. sare s. sérieux. bouteille f. blanchisseuse f. social. carafe / . que. stăpîn s. sentir I I I sindical adj. -e scuză s. sine pron. pi. seul. -ère scurge (a se) vb. schimba vb. socialiste solid adj. cher. briller strălucit adv. syndicat m. simbătă s. soviétique sparge vb. stylo m. -e sindicat s. escrime / . salaire salată s. sfînt adj. sûr. scribe m. estomac m. étranger. special adj. stade m. sticlă 1 s. femme. septembre m. soleil m. enlever scrib s. -euse servi vb. semaine /. maigrir II soare s. sfătui vb. servir I I I serviciu s.

tractor s. teatru s. ştiinţific adj. étudier studiu s. somme / . savoir I I I ştiinţă s. théâtre m. teme (a se) vb. terrasse / . sub prep. vie f. terasă s. toamnă s. a da telefon vb. échecs m. tenis s. studia vb. réveiller trimite vb. tennis m. téléphone m. tout. tennis m. raisin m. tu pron. sugera vb. tot adj. sus adv. -e superior adj.pi. trezi_ vb. craindre I I I . et. serré. tourneur m. tenis s. imprimé. négation f. subir I I suferit adj. şervet s. tableau m. terrain m. terminer. tăgăduire s. -e strugure s. tradus adj. tehnician s. passer tren s. jeune tîrziu adv. peur /. filer şti vb. termina vb. devoir I I I . temps m. terme m. -e. terrain m. supărat adj. supérieur. toarce vb. souffrir I I I . salle à manger / . finir II text s.strîns adj.sufragerie s. monter suliţă s. (femme) tourneur student s.s.-e tipografie s. camarade m. -e supraveghea vb. traduce vb. transformer tratament s. science / . scientifique T tablou s. trolleybus m. sugestiv adj. papa m. (en) h a u t şterge (a o) vb. tentaţie s. automne m. -e succes s. é t u d i a n t m. technicien m. aussi şofer s. t u . durable tramvai s. hanche /. trece vb. termen s. teamă s. toutefois tovarăş s. envoyer triumfa vb. suggestion / . trainic adj. base /. tir m. t e n t a t i v e f. telefona. toujours totodată adv. suferi vb. tentativă s. t r a d u c t i o n / . sous subteran adj. souterrain. t r a m w a y m. -ve $ui vb. timp s. ton m. tărîm s. télégramme m. -ère totdeauna adv. t r a d u i t . donner un coup de téléphone (de fil) . imprimer tipărit adj. entier. surveiller surpriză s. tînăr adj. falloir I I I trecător s. t o i ' 562 . télé­ phoner telegramă s. şi conj. imprimerie / . t r a i t e m e n t m. surprise /. passant m. tir s. j a v e l o t m. sumă s. vivre I I I trebui vb. filer ton s. t r a h i r I I trăi vb. -e trai s. t r a i n m. tată s. triompher troleibuz s. suggérer sugestie s. père. tracteur m. texte m. tard toaletă s. transforma vb. subi. strungar . tipări vb. succès m. serviette / . en même t e m p s totuşi conj. telefon s. étude /. . toilette /. chauffeur m. avoir peur temelie s. trăda vb. strungăriţă s. teren s. p o u r t a n t . -e Ş şah s. fâché. t e n t a t i o n / . şold s. suggestif. traduire I I I traducere s.

à la cam ţăran s. tuer uimit adj. pays m. université / . uneori adv. vas s. région / . dire I I I zid s. vue /. humide umezi vb. parole /. contrée /. uşor adj. écraser viitor adj. -e vçsnie adv. vioară s. visite / . parfois. valeur / . /)/. violon m. anéantissement m. vorbi vb. violette / . U ucide vb. vină s. aubergine / . -e uita 1 vb. uzină s. vesel adj. vicissitude f. verde adj. chou m. verb ». universal adj. véhicule in. vacances /. suivre I I I uşă s. ţine vb. vin ni.seama tenir compte ţinut s. où unealtă s. vent m. unde adv. vitrine / . visiter vizită s. prochain. a — . cousin. vif. oublier uita 2 (a se) vb. journée / . zări ^6. venir 111 venire s. vîrstă . gai. -e vin s. viteaz arlj. mur m. porte / . umed adj. viu adv. volum s. ţelină s. vacanţa s. usine / . -c vedea vb.«. bateau m. pays m. vecin s. gne ţigară s. vase m. veni vb.. . journal ni. viţel s. -euse Z zadarnic adj. outil m.9. vehicul s. vinătă s. quelquefois unii pron. urî vb. -le universitate s. vară s. vie /. vorbă s. veau m.. oncle m. vicisitudine s. navire m. -e. union / .. -e văz s. union / . universel. valoare s. vitesse /. vive violetă s. zice vb. vers m. voisin. vivement vizita vb. dernier. vapor s. céleri m. épaule / . varză s. voir I I I veghe s. vertebră s. victorie s.s1. vînt s. faciliter utilaj s. vendredi m. vert. guérir II vineri s. şi adj. stupéfait. volume m. été m. uniune s.. verbe m. regarder ultim adj. brave viteză . éternellement viaţă s. vindeca vb. 563 . -e zădărnicire ». certains unire s. vioi adj. văr. vară s. vouloir I I I vreme s. vigoureux. cigarette / . ţărănime s. tenir I I I . mot m. surpris. apercevoir III zdrobi vb. parler vrea vb. vain. victoire / . zi s. mouiller unchi s. paysan m. paysannerie / .ţară ».. facile uşura vb. vertèbre /. haïr II urma vb. outillage m. veillée / . veine / . -ère um&r .. la •*. âge m. temps ni. arrivée / . viguros adj. jour m. -e vers s. vitrină s. ziar s.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Je ferme la fenêtre. Un. III. Les livres sont dans la bibliothèque. les chiens. Où est la lampe? La lampe est sur la table. un j a r d i n . PARAGRAFUL I. un stylo. La serviette est bleue. les chaises. u n a r b r e . III des lits. 567 . un livre. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. des livres. chaise. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . des crayons. Vous êtes amis. le chien. une c h a m b r e . u n crayon. la fenêtre. larges. IV Elle est petite. PARAGRAFUL II. Fermez la fenêtre. Le livre est sur la table. Une. lampe. Les livres sont sur la table. Voici une lampe. Le livre est bleu. table. Voilà un p o r t r a i t . g r a n d e . des p o r t r a i t s . grises. l ' h o m m e .PARTEA I PARAGRAFUL I. un fauteuil. Une. des chats. Nous sommes dans la rue. Voici une porte et une fenêtre. I une porte. J ' o u v r e la porte. Un. La blouse est rouge. une t a b l e . P e t i t e . III. une chaise. une l a m p e . V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . II le lit. rondes. Le veston est court. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. Ouvrez la porte. Voilà une chaise. les enfants. l'armoire. les magasins. II. b l e u s . La jupe est courte. les fauteuils. Les enfants sont dans le jardin. Un. fenêtre. livre. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Voici une fenêtre. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. PARAGRAFUL I. le chat. III'. II. Ils sont amis. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. Une. J e suis grand. II.

Les passants admirent les magasins. dix-neuf. Us (elles) aiment les fleurs. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . J e compte de dix à vingt. IV. deux. Iată cinci ţigări. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Voici un cendrier. La chambre a deux portes et trois fenêtres.h u i t . les filles. î n bibliotecă se află zece cărţi. Le chat est sous la table. î n curte sînt şase pomi. PARAGRAFUL II. J e a n et Georges comptent les maisons. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Oui. Ils v o n t au t h é â t r e . d i x . Les garçons regardent les autos. J ' a i m e le raisin. PARAGRAFUL I. dix-sept. Le crayon est sur le livre. Elle a une serviette noire. III. Nous comptons les arbres. Michel regarde un p o r t r a i t . III. Iată o cutie de chibrituri. La maison a dix étages. Le vase est sur la table. III. Tu ai şapte bluze. treize. le livre est sur le bureau. V une é t u d i a n t e . Voici des ouvriers. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. Voici des boutons. I m o b i l u l are nouă etaje. Eu am cinci creioane. Elle a une gomme. l ' é l è v e . douze. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. VI Voi sînteţi opt copii. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. h u i t . seize. î n odaie sînt trei p a t u r i .PARAGRAFUL II. Voici des é t u d i a n t s . Nicolas aime beaucoup les pommes. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. Vous regardez les papillons. dix. Tu aimes les poires. la f e m m e . six. v i n g t . quinze. Nous avons quatre stylos. In grădină se află zece oameni.

IV. cette. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Georges n ' a i m e pas les fleurs. 569 . C'est un jeune ouvrier. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Vrem să l u p t ă m pentru pace. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . ce. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. La m a i n a cinq doigts. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. des chemises. PARAGRAFUL II. Ea preferă să privească gravurile. Ces magasins sont grands. Il y a six fleurs. cet. ce. Ferestrele camerei sînt m a r i . cette. Marie a une serviette verte. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Le chat est sur la chaise. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . j ' a i m e le raisin. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Tu n'aimes pas les fruits. C'est u n magasin universel. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. Il est ouvrier.III. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Ei doresc să dejuneze. Dans ce magasin on trouve des robes. C'est une armoire. PARAGRAFUL I. cet. cet. cet. PARAGRAFUL II. mais j ' a i m e aussi !es pommes. HI. IV. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. N ' a s . IV. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Il y a sept fenêtres. Ils sont p a y s a n s . Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. X cette. Vă place să v o r b i ţ i . Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. ces. Petre dă o pară Margaretei. cette. I m i place să muncesc. cet. Ce garçon a dix-huit ans. ce. des cravates et des jouets. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison.

blanches. blancs. ea este artistă. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. PARAGRAFUL I. Les souliers de Basile sont noirs. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . ceux-là sont J e a n et P a u l . et vous monsieur Lefèvre? — Merci. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. Cine admiră acest film? Voi. j a u n e s . ei sînt la cinematograf. celui-ci est j a u n e . grandes. Il donne un jouet à l'enfant. — Mes hommages. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . m a d a m e . celle-ci est rouge. Voici deux p o m m e s . Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. Il parle a u x touristes. m a d a m e Leblanc. celle-là est verte. des t h é â t r e s . Le j a r d i n de l'usine est vert. bleues. V. Basile donne une pomme à Antoine. IV. Nous ne guerre. celui qui a des souliers noirs est mon frère. bien. comment allez-vous? — Merci. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. IV. j e u n e . Danielle est l'amie d ' H é l è n e . — A u revoir. rien. Celles-ci sont Marie et Hélène. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. 570 . nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. Noi sîntem acasă. XII —Bonjour. je regarde les vitrines. La fille du voisin a sept ans.II. roumaines. m a d a m e . cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . Les fruits de ces arbres sont rouges. monsieur. Les fruits des arbres sont encore verts. noirs. Nous l u t t o n s pour la p a i x . celui-là est bleu. Voilà deux enfants. Aimez-vous les bleues. celui de Basile est professeur. HI. a sept lettres. À Bucarest il y a des musées intéressants. La couleur des raisins est verte ou noire. Le frère de Marie est ouvrier. el este tehnician. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. Il donne un mouchoir à Nicolas. J e montre a u x garçons la carte du pays. Ceux-ci sont Michel et Pierre. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. des cinémas et des stades modernes. Voici deux papil­ lons. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. Tu eşti funcţionar. de m ê m e . Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e .

Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Nous avons visité nos parents. achetant s u r g i . acceptant LECŢIA I. Nouveaux. P a u l contré Georges et Irène. La grand-mère d'Alain est une femme énergique.PARTEA A II-a LECŢIA II. Ils ont travaillé dans une fabrique. Coloniaux. Joujoux. finissant dormi. L a . Gâteaux. été. son. Mon amie a été ouvrier. Exceptionnelles. Egaux. dormant travaillé. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Un. Une. Cette année il va à la mer. des. Des . mon. 571 . Nous avons chanté cette dix pommes. N a t i o n a u x . Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. Un. Ma soeur est sténodactylo. L e . Le. Des. Des. mille. surgissant accepté. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. des. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. La. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. La. Des. Festivals Mondiaux. V i t a u x . mangé. L e s . La mère d ' A l a i n est chimiste. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Gérard est. Des. D e s . Ton. Uni'. V. III. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. célibataire. Sa famille est assez nombreuse. trouvé. Leurs livres sont instructifs. Tu as eu IV. é t a n t eu. fini. Mon père est ingénieur. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. Tes frères passent. a y a n t allé. Des. 1 III. leurs vacances à la montagne. travaillant acheté. Oncle. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. allant fini. é t u d i a n t e . mon. Bijoux. progressistes. Des. Je compte mes cigarettes. Chevaux. une.

Il est encore jeune. quatre-vingt-un. a 4-a Soixante et un. soixante-dix-huit. Ma cousine a vingt-deux ans. quatre-vingtonze. tirez. Restez demain à la maison. Il a quarante-deux ans. instaurant blanchi. amicaux.LECŢIA I. ramassant inspecté. IV. nous avons travaillé j ' a i soigné. quatre-vingt-quatorze. choisissons. dix-neuf cent quatre-vingts. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. inspectant instauré . La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. tire. V. treize cent vingt. les cheveux. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. La maison a quatorze fenêtres. trente-huit. aimons. cent onze. Ce vieillard a dépassé soixante ans. beaux. Choisis une cravate rouge. les cous. V. aimez. II. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. soixante-quatorze. Mon père a cinquante et un ans. cinquante-sept. Dormons bien. nous avons grandi ramassé . Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. douze cent soixante et onze. dix-neuf cent soixante-dix. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. LECŢIA II. soixante et onze. dix-huit cent quarante. ^ o n S r a n d-pére est vieux. 572 . quatre-vingt-quatre. il a quatre-vingt-un ans. trente. les bras. choisissez. J'ai travaillé. cinquantetrois. deux cent un. Ce livre a vingt-cinq chapitres. Regarde ce portrait. glorieux. quarante-neuf. choisis. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. III. les bateaux. nous avons soigné j'ai grandi. les genoux. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. cent quatre-vingts. sept cents. soixante-dix. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. aime. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. tirons. cent deux. vingt-neuf. J'ai lu cinquante-neuf pages. IV. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. blanchissant aboli. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. abolissant vingt-cinq.

a n i m a u x . de l'ouïe. Premier.LECŢIA I. des os. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . Cinquième. Tu r e p o n d r a s . La première. de l ' o d o r a t . II. T r e n t e . Y v o n n e est b l o n d e . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. Aïeuls. des veines. Elle choisira. E m a u x et Camées. Coraux. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . Ils p r e n d r o n t . du rein et du cœur. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Ils danseront. soixante-douzième. une omoplate. Ils m a n g e r o n t . Il guérit les blessures de ses a m i s . végétaux. du goût et du toucher. Elle finira. D é t a i l s . des poumons. Vous r e g r e t t e r e z . Vous visiterez. Y e u x . Aïeux. S e p t i è m e . v i n g t q u a t r i è m e .c i n q u i è m e . Il p r e n d r a . Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . IV. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. J ' a t t e n d r a i . Il aime déjà soigner les m a l a des. minéraux. Il étudiera les organes de la v u e . soixantième. m. 573 . V. Il pensera. des muscles. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . d e l ' e s t o m a c . Tu seras. a 5-a Nous serons. Il sera médecin. V i n g t et u n i è m e . un crâne et des os.

portons une valise . À. A t t e n d a i s . Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. nous avons porté une valise Porte "une valise .III. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . IV. Il n ' a pas écrit cette lettre. finissons le l i v r e . Les petites chattes. la salle à manger. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. La fenêtre n'est pas trop large. Yves n ' a pas rencontré Mireille. Tu n'as pas vu ce film. LECŢIA II. le sien. La maison a une belle terrasse. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . une salle de bains. un fauteuil. Lucien n ' a pas été mon a m i . É t a i s . la cuisine et und é b a r r a s . De. la vôtre. deux balcons. Dansaient. P r o m e n a i t . N o t r e . Pour. trois chaises. La mienne a trois fenêtres. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. les tiens. Des paysannes roumaines. Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. portez une valise J e finis le l i v r e . V. un bureau. Sous. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. Vezi compendiul de gramatică. Les enfants avaient besoin de trois chambres. II. une t a b l e . la chambre de Jacques. IV. s'amusaient. à l'étage. La sienne. Une ouvrière française. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. il y a deux t a b l e a u x . Dans sa chambre il y a un lit. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . V. Mes. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. III. une armoire et. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. Par. un grenier et une cave. D i s c u t a i e n t . Tu n'es pas m a l a d e . La maison n'est pas grande. Dîniez. H a b i t a i e n t . De. nous portons une valise J e porterai une valise . J e porte une valise. T o n . Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. À . a 8-« La chambre de Jacques est claire. un couloir. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. Vers. Avait. Une bonne épouse. deux 574 t . deux chambres à coucher. finissez le livre LECŢIA I. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . Dans.

Toi. I n d i g n e m e n t . Nous irons. Va. Je vous félicite. J ' . Ils vont. Sa chambre est sens dessus dessous. F e r m e m e n t . Personne. ("est là q u ' e s t mon oncle. C'est moi qui aime les poésies de V. Sa mère est une bonne couturière. V. rouges. C o q u e t t e m e n t . Curieusement. toi et ton a m i . de fleurs ou de colliers. I l . Hugo. m ' . la tienne est petite. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). un pardessus. L a . L e n t e m e n t . 1'. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . deux chaises. eux. Le film a été intéressant. une petite bibliothèque. Nous. Dis-lui de partir. Vous. Allons. Gracieusement. Plus. lui. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. eux. J e suis allé. Ce sont les poésies de V. Elle a quelques robes élégantes. lui. N i . C'est cette actrice que je r e m a r q u e . C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. J a m a i s . Hier j ' a i été chez le coiffeur. III. A l l a n t . Familière- P a s . ment. H é r o ï q u e m e n t . III. N o u s . Jean te montre sa m a i son. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. Sévèrement. N é g a t i v e m e n t . Tu. J a c q u e l i n e aime les robes simples. Accidentellem e n t . J ' a l l a i s . Aucun. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. Nous sommes allés. 11 est en retard. Rien. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. J e lui parle de toi. Sa chambre est grande et b e l l e . Pas. u n m a n t e a u . des ciseaux et du fil à coudre. je te le raconterai demain. C'est moi qui remarque cette actrice. Demain j ' i r a i chez le dentiste. La mère d'Alain est inquiète. LECŢIA II. Joyeusement. des boutons.p u p i t r e s . a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . E u x . deux jupes. de p y j a m a s . V o u s . IV. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. vous. Moi. Alain ne trouve plus son béret. IV. Alain n ' a pas besoin de paletot. ni. bleues. Hugo que j ' a i m e . mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. III. ils. de chemi­ ses. 575 . Légalement. Elle lui donne un livre. quelques blouses. C'est mon oncle qui est là. Il va à la fabrique à bicyclette. allé. LECŢIA I. de mouchoirs. j e . Parle-lui de notre enfance. V. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. Jacqueline lui donne des aiguilles. J a m a i s . Alain a besoin de bas. Claire se souvient de vous. R a p i d e m e n t . j a u n e s . V o u s : vous. J ' i r a i .

C'est le jaune que tu préfères. Bel. instrumentaux. Les enfants n'ont pas bu de vin. Du. Du. Beau. On a servi des mets savoureux et de bons vins. Apportèrent. La table est recouverte d'une nappe blanche. J'ai acheté des assiettes. Vieille. Trouvâmes. de i'. C'est chimiste qu'il veut devenir. Du. le. du. de la. du. Rentrâmes. instituteur. des cuillères et des verres. Décidâmes. Garda. essuyai. des. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. lovaux . C'est la guerre qu'ils dénoncent. de la. du. Du. Triomphâmes. intelligents. des couteaux. Ce sont les peuples qui luttent pour