SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

şi grupuri de vocale sau de con­ soane. mai departe). trema). î. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. pe care le dăm aici. Acolo unde a fost posibil. 13 1 a . s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. In comparaţie cu limba romînă. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. utilizează şi unele simboluri speciale. V. vor servi ca norme de orientare generală. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor.NOŢIUNI DE FONETICĂ. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. ţ. ş. în afară de literele alfabetului francez. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. pe lîngă literele alfabetului latin. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă.

14 .z.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. e mut care: a) nu se rosteşte. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. de obicei. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t.

r 3 . 15 . a. Acest sunet se transcrie p r i n t r . /. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e.vocalelor a. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. Se transcrie p r i n t r . în general cînd este u r m a t de două consoane. (v. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. o nazalizează pe aceasta. d. hot. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. i. n2. mai d e p a r t e ) . El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). u r m î n d după o vocală. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. p. o. k. m1. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. l.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă .

o. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. mai departe). şi p.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. i. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. de obicei. în general. ca un t romînesc (se transcrie prin t). ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . de obicei. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k.

h aspirat. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 .o s i n g u r ă literă. h mut.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş .

ue redau t o a t e . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. inexistent în limba r o m î n ă . în scris. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . oeu. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. oe.i în romîneşte (ex. sunetele ce. ace­ laşi s u n e t . n'iel = m i e l ) . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e .

om. sunete inexistente în limba r o m î n ă . un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. Combinaţiile de litere an. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. am. aim. un.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. în general. cu deosebirea că este închis. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. on etc. g r u p u r i l e d e vocale eu.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. nu reproduc. en. en. im. e deschis [s]. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. in. r e d a t e în scris p r i n t r . em. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. im. ein. yn. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. Vocale nazale Vocalele nazale. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . ain. ain. em. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. en.

grupul ill nu are valoarea lui yod. Semivocala w este redată în scris prin ou. cu unele excepţii. oe etc. 1. citindu-se il: [mii] (o mie).în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). viile [vil] (oraş) etc. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Cînd sînt. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. lundi [lôadi] (luni). bonbon [bôbô] (bomboană). y. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). ii. Se transcrie prin [/]. de consoana d u b l a t ă m sau n. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. ill ( -j. arai [ami] (prieten). 20 . oi. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. fin [ve] (vin). u r m a t e de o vocală sau. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. cu care formează împreună un diftong). son [s3] (sunet). enfant [ălă] (copil) etc.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. inerte [inert] (inert). In scris se redă prin i. ennemi [enmi] (duş­ man).

alteori au rol pur ortografic. rolul lor fiind p u r etimologic. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . Accente In limba franceză 1. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. Accentele au uneori rol fonetic.De asemenea. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. Astfel. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 .

téléphone [telefon] (telefon). Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. In al doilea rînd. régner [rene] (a domni). baston — bâton [bată] . pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. efficace [efikas] (eficace). castel — château [/ato]. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. éclairer [eklere] (a lumina). th.Observaţie. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î.) Accentul se păstrează însă. gn: déchet [de/e] (deşeu). exact1 [egzakt] (exact. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). 2. déjà. Observaţie. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. uneori. o. etc. {à. 3.s). 2 1 22 . în primul rînd. dessin [desë] (desen). ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). ph. are în limba franceză un rol cu totul diferit. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. grafic. de asemenea. Accentul se m e n ţ i n e . cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. rol etimologic. compararea. cu limba romînă poate fi. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. i. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. Accentul cir­ cumflex are. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. In astfel de cazuri. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. deşi este. la rubrica Observaţie. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. De exemplu: gust — goût [gu] . e. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. înaintea grupurilor eh.

valoarea pôle [pol] pol Observaţie. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). accentul circumflex indică. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . care se aşază deasupra vocalelor e. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . respectiv. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . sûr [syr] (sigur). o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . se pot elida vocalele a. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. în gene­ ral.— aşezat deasupra vocalei e dă. de obicei. e. côte [kot] (coastă). faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. unui a închis şi. Pe lîngă rolul fonetic.

2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. Şi c u m . m a i a p ă s a t . Spre deosebire de limba r o m î n ă . % • . Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. în cursul l e g ă t u r i i . în general. faţă de celelalte.u n c u v î n t . iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă.homme2. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. cuvintele nu se folosesc izolat. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. De e x e m p l u .I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . 1 . în c u v î n t u l petit. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. fiind m u t .

ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie.cons. e + 2 cons. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. — în general. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . Există unele legături interzise.

eons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons. (r. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .

act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.

(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.(intervocalic) c + e. u se + e. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. o. i t i -f. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . cinéma [fas. y ç + a. i.

PARTEA ! .

.

T\ une table Voilà une table.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une fenêtre Voici une fenêtre. 31 . une porte Voici une porte. une chaise C'est une chaise.

. un stylo Voici un stylo. un livre Voici un livre. une lampe C'est une lampe. un portrait Voilà un portrait. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. Voici un livre sur une table. un crayon Voilà un cravon.Voilà une chaise et une table.

chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. une chambre (feminin). 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective.-.. 1 ' s . Genul n e u t r u nu e x i s t ă . une lampe vn lap o lampa v . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . bine d e t e r m i n a t . r . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v.VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . . i . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . . în general. une chambre lyn Sabrl o camera . Feminin une [yn] une porte [yn port]. r . P a r t e a i n t r o • ductivă). fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. " rJ.. . se referă. lampe. . . .

o lampă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată o uşă şi o fereastră. o masă. un creion.Observaţie. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. o cameră. Iată o lampă. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. . Iată un scaun. Iată o lampă pe o masă. un stilou. Iată un portret. I I . un scaun. o carte. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv.

J'ouvre l'armoire. 3* Je ferme l'armoire. 35 . Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. Fermez l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. c'est„une armoire. C'est l'armoire. Ouvrez l'armoire.

Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. . Où est le chien? Le chien est dans la cour.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. C'est^un chat. 36 Voilà un chien. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Voici un chat.

Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Voici un homme. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. où—grupul ou se citeşte u. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă .) [larbr] p o m u l . copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. ouvres.. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă .. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . la chambre [ l a ^ / â b r ] . le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. sous. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 .. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i .? (Est-ce. ouvrez. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie..

o m u l . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. cîinele. în l i m b a franceză. E u des­ chid uşa. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . II. . Deschideţi uşa. închideţi fereastra. Eu închid fereastra. u n fotoliu.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. un p o m . Qu'est-ce que c'est? . u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . în dulapul mare). pisica. de o b i c e i . fereastra. I I I . Unde este pisica? Pisica este în grădină. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . d u l a p u l . Unde este cîinele? Cîinele este în curte. o grădină.

Le livre est sur la table. Les livres sont dans la bibliothèque. y . Voici des livres. nnrn amu Voici une maison. Voici un„homme et une femme. 40 Voici 'des maisons. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . L'homme et la femme sont dans la chambre..III Voici un livre.

Voici d e s w h o m m e s et des femmes.)[làfô].copilul 41 . ». Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . !.

. le chien. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u .. l'enfant.. stylo C'est. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I .. la chaise.. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. la p l u r a l .armoire C'est.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . un portrait. garçon C'est. II. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . un crayon. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. le magasin. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. lit nehotărît corespunzător: C'est... bibliothèque ... de obi­ cei. .. un livre. maison C'est.. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". un chat. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. le fau­ teuil. înlocuiţi punctele cu articolul C'est.

§ IV Le garçon est petit. La montre est ronde. Le pantalon La jupe est court. Le veston est large. Le mouchoir est bleu. Nous sommes petits. La jaquette est large. Ils sont_amis. Le béret est rond. Elles sont w amies. La blouse est bleue. Le livre est rouge. vous^êtes petits. Je suis grand. est courte. Oui. 43 . La fillette est petite. La serviette est rouge.

GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. ptit] mic. grad] mare petit._3. -e [pti. -e [leur.) [il] elle (/.serviet] servieta rouge [rug] roşu.) [il] elles (/.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -e [ami] prieten. -e [ro. Partea introductivă). kurt] scurt. -e [grâ. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. râd] r o t u n d .bluz] bluza bleu. orice verb se conjugă numele personal subiect. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. -à le veston [la^vssto] vestonul. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -ă le béret [la^bere] basca rond.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. sacoul large |larg I larg.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . î n limba franceză.VOCABULAR grand. -ă la jupe [la. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . -e [bl#j albastru.

Pluralul adjectivelor se formează. Ei sînt prieteni. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. chambre. 45 . bleus •— lieues etc. de obicei. Noi sîntem pe stradă.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Cartea este albastră. jardin. Fusta este scurtă. d a n s . Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. grand. montre. lampe. Cărţile sînt pe masă. rond. Servieta este albastră. ca şi la substantive. E u sînt mare. Bluza este roşie.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). Les rues sont (large). III. Les fauteuils sont (bleu). Les chaises sont (gris). Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. Vestonul este scurt. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . ils sont. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Voi sînteţi prieteni. 1. Observaţie. enfant. I I . Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes.

des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. au théâtre ou au cinéma. Ils^.des_employés.§ v Voici un boulevard de Bucarest.entrent dans^un cinéma. ICINLMA 46 . Les passants admirent les vitrines. Ils regardent les objets. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Des w ouvriers. Les w autos circulent à grande vitesse. Des garçons et des filles traversent la rue.

) [Ielev] elevul. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u .) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . /.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. pronunţă regardent. de l a . în aceste traversent. două genuri. cuvinte. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. E l e formează. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 .VOCABULAR de [do] din.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. în general. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. (feminin). A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

formînd articolele contrac­ t a t e au şi. Le guide parle aux touristes. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. une. r e s p e c t i v . la G.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). A. à Â .b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. A. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. IV. à -f.le = au. aux (à -f. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. des: Je montre une photo à nn ami. 3). c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. G D. G. la N. G. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. de D. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. D. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). A.

Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. s t a t u e . Zidurile imobilului sînt albe. băieţilor harta ţării. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. populaire. Durand. gravure. E l dă o jucărie copilului. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. El vorbeşte turiştilor. universel. Nous admirons les statues de la ville. H . Grădina uzinei este verde. Pierre donne une poire à Marguerite. Les vitrines du magasin sont splendides. Les usines de Bucarest sont grandes. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Rochia unei fetiţe este mică. F a t a vecinului are şapte ani. Fratele Marier este muncitor. III. E u arăt. t e a t r e . Citiţi cuvintele următoare. cine­ matografe şi stadioane moderne. La Bucureşti sînt muzee interesante. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Basile montre des livres a u x touristes.EXERCIŢII I. culturel. . I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. République.

merci. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. et toi? — De m ê m e . celle-là coûte 18 francs. M. Durand qui désire des m o u c h o i r s . merci. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. Celle-ci coûte 20 francs. qui admire une v i t r i n e . Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. monsieur.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. c'est M. — Bonjour cher Lefèvre. c e r t a i n e m e n t . comment ça va? -—Merci bien. 72 . M. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs.

piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. -e [kâtà. bien s û r .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . mademoiselle? La vendeuse: Oui. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. m a d a m e . Lefècre et M. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . Celui-ci coûte 4 francs. kôtàl] jmulţumit. m a d a m e . M. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s .M. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. Durand: Mes_. au revoir. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Lefèvre: Oui. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . m o n s i e u r .hommages. d r a g . Comjmlent ^. -ă. M. Abréviations courantes M.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . 73 . chère [Jer] scump. M. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c .

care nu există pentru s u b s t a n t i v e . p . acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t .sl. acele Singular celui [salqi] cel.a lui.Formele simple mase. acei celles [sal] cele. il a besoin de mouchoirs. acest lucru i [ aceea. si] Observaţie. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. et toi? [mersi^bjs. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. celui de Catherine est bleu. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . elles \0. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. fem. 74 . celle qui coûte 20 francs. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. e w t w a ] Qui est là? Moi. acel celle [selj cea. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . La persoanele I şi a I I . precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. 4 4 ) . [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. se întîlneşte la unele categorii de pronume. Le mouchoir de Marie est rouge.a plural. elle [lqi. 1 Genul neutru. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l .

între radical şi terminaţie. la fel. domnule. gru­ pul iss. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. — Alegeţi ceva? — Nu. ce rrrai faceţi?— Bine. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. -it. -issons. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. frecvent în­ trebuinţate.Verbele. dar dumnea­ voastră. rs . mulţumesc.. a Ii-a . -issent. privesc vitrinele. — Omagiile mele.. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is.z. intercalînd la unele timpuri. doamnă Leblanc. spre deosebire de cele din grupa I. — La revedere. -/«. dar. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. doamnă. Fiind relativ puţine la număr. în general. doamnă. EXERCIŢII I.. nimic. Persoana 1 . Verbele din această grupă sînt regulate. domnule Lefèvre? — Mulţumesc.-isse. consoana finală -r se pronunţă.

Daniela este prietena Elenei. Traduceţi: Moi. Fructele acestor copaci sînt roşii.I I . Des cravates (bleu). entrer. papillon. V. Un (jeune) ouvrier. — famille. Noi luptăm pentru pace. cinq. prune. 76 . rien. Acestea sînt Maria şi Elena. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. IV. elle. Dupont. Conjugaţi I U . Toi. jeune. Arăt studenţilor o carte. il est technicien. Conjugaţi H I . II. Vecinul lui Alexandru este muncitor. sœur. Antoine. — déjeuner. eux. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. on construit. acela este verde. Vasile dă un măr lui Anton. Iată doi copii. elle est artiste. m a i n . Aceştia sînt Mihai şi Petre. lui. aceia sînt Ion şi P a u l . Qui admire ce film? Vous. tailleur. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. mouchoir. choisir. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. client. Henri. sur. cel al lui Vasile este profesor. tu es fonctionnaire. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. ils sont. je suis ouvrier. fonctionnaire. technicien. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. lutter. ils sont au cinéma. souvent. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. raisin. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. différent. bureau. I a t ă două mere: acesta este roşu. voisin. ensemble. nous sommes à la maison. dans. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). passant. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. chambre. couleur. é t u d i a n t . Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Des chemises (blanc). paysan. doigt. Noi nu dorim războiul. comment. fillette. J e a n . enfant. soie. Alain. vêtement. noix. cel care ave pantofi negri este fratele meu.' travailler. Des boutons (noir). demander. acela este albastru. — magasin. — maison. — boîte. Des souliers (jaune). Nous. peuple. Les (grand) usines. universel. gravure. m a m a n . Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. pays. — mur. costume. EXERCIŢII I .

PARTEA A lia .

.

Antoine G i r a r d . Ma mère. J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . J a c q u e l i n e . est w écolier et m a soeur a î n é e . J a c q u e l i n e . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. Mon père. est s t é n o d a c t y l o . et une sœur. Marc. Mon frère cadet. Claire. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . H u g u e t t e et mes cousins G u y . P a u l et Michel. H e n r i et Claude. Micheline. P a u l . 79 . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . est chim i s t e . Hélène G i r a r d . J ' a i d e u x frères. L u c i e n .

n a g e a n t . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. (ÊÈXjt't$ 80 .Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . lisant des |]'vres_. :^. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m.e | pue] mai vîrstnie. VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. D o r m a n t b i e n .iiislrurt ils. n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . .) [lekolje] şcolarul a î n é . flân a n t .) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. <?«.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.

) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. Spre deosebire de limba romînă. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. în desfăşurare: les années de guerre. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .

iar al lui être este étant. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. Il passe son congé à la mer. Notre maison est grande. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Ma mère est chimiste. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. 82 . tale săi. în locul formelor de feminin ma.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. ta. ton. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Leur frère cadet est écolier. noastră votre vostru.a grupa a I l I . Ca şi în limba romînă. Observaţie. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . I a t ă a d r e s a m e a . participiul are două timpuri: prezent şi trecut. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . sa se folosesc formele de mas­ culin mon. mele t ă i .

maisons et . finir. t a n t e d e ... Indicaţi participiul être. ouvriers e t . -u: partir — parti apprendre — appris etc. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer... el precizează împrejurarea de t i m p . Elle me d o n n e . -it. aller. -is. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. amie e s t . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . .. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. Iii merge anul acesta la m a r e . J e vois . cousin.. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i.. frères d e . enfants dans le j a r d i n . iar al verbului auxiliar être este été. . 83 . frère de René est l'ami de . . accepter. . Cărţile lor sînt instructive. Il passe ses vacances à .. livres. . cousine de Marie est étudiante.. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y).. IV. surgir. ami sont ouvriers. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. EXERCICES I. . îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. . . Je r e g a r d e . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. el serveşte la formarea timpurilor compuse.. . acheter. de mod e t c . Familia sa este destul de numeroasă. . a m i est jeune.. ouvrières sortent de l'usine... . . avoir.. .. . în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . . . . .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. III. La verbele din grupa I. père d'Alain est ingénieur. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. .. . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être.. Sora mea este stenodactilografă. jardins. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e .. mer. chimiste excellente. travailler. . E i se p l i m b ă c î n t î n d . . Marna lui Alain este chimistă.

à la r e t r a i t e . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . J e a n n e Gir a r d . Robert Girard. Ils sont. Mon grandpère. Ma grandm è r e . M a i n t e n a n t il est^. nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. comme d ' h a b i t u d e .2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . h a b i t e n t assez loin de nous. v i e u x .

Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. a duce l'image (/. qui aime le sport. proiectul prochain [pro/ë] viitor. cu toate aces­ tea plein. Oncle Gérard n'est pas marié. Oncle Gérard.pourtant pleine de douceur. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. număr cu soţ 85 . ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. plsn] plin. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Nous^aimons bien nos grands-parents. On a fait des projets pour dimanche prochain. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. Il est célibataire. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. m o n t a t o r l'usine (/. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj .] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . -e [plë.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux.

86 .). El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. naître etc. precum şi numeroase verbe intranzitive.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. mourir. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. arriver. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. deci ca p r o n u n ţ a r e . Spre deosebire de limba romînă. venir. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului.

) . -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . adică cu t e r m i n a ţ i a -s. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. le carnaval. le chacal (şacalul). formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. le chou (varza). les choux. -eau. les joujoux. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. le joujou (jucărioara). s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. c a : le bal. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. les genoux etc. le caillou (pietricica). Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . les carnavals e t c .In acest caz. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. . gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. Us cailloux. B . Astfel. le festival e t c . Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. C. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e .

. . Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. . Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). trouver... Nepoţii îşi iubesc bunicii. nehotărîte: cu articolele . . manger. finir. . cousines. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. maison. cris.. I I I . II. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. . Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. petits-fils. Irène.. Tu as dix pommes.. Les hommes doivent être (égal). Bunica mea a crescut cinci copii. Elle n'aime pas les (bijou). Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux.în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . fabriques... Je déjeune en famille. écolier. . Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. I V .. Bunica lui Alain este o femeie energică. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor.. Cette fillette aime ses (joujou).. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante... .. montagne. Ce sont des livres (nouveau). jardin. Nous chantons cette V .. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. Unchiul Gérard este celibatar. livres... Il est ouvrier. El a lucrat într-o uzină de avioane. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse.

a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.Oi X -. a.1 C D O 3 w ~ ci .CD o / 3 3 -3 .-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob. ci _ .? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .5 • ! S* cr ^5s = « CD I.T. . r^ <*~ a. -o ep «: -S-aO-cO . •3 £ •* * > t» M» -Q -. . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . Ci > Ci .IU « eu a -X.13 3.S If.= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain.5 l-H .h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. ™ / " \ cy a.- C D 3 CD -CD OH •C' « . bfl C D i. f-.5 2 0. w w o r^l ..

ans. deux frères et une sœur. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. On voit que vous faites du sport. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Vous„ avez. si je ne me trompe. Monsieur Grégoire. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . elle a quarante et un^. puisque j ' a i .3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. Monsieur Grégoire. Yves Grégoire. — Vos parents doivent„être encore jeunes. je sens de plus„. jeune homme? — Dix-huit ans. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Bonjour.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. — Ah. Il y a quinze ans. le petit-fils de votre ami Robert Girard. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze.

veche b ă t r î n u l .eu sept enfants ! Les^uns sont petits. şi adj. Maintenant je dois vous quitter. Saluez de ma part votre famille. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .) le rajeunissement (s.) vieilli. VOCABULAIRE l'âge (m. ) la jeunesse (f. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. evul: le moyen âge evul mediu. -e (adj.) tinerel.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . m. -ă tinereţea . şi adj.) le vieillard (m. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m.epoca.f.) t î n ă r .) rajeunir (vb. ) 1. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf. -ne [<îsjs] vechi.m.) vieillir (vb. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. Louis — dix-neuf. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.f.) jeunet. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) vieille (s. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea .) vieux (s. tineretul (fam. je suis pressé.) la vieillesse (f. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. tinerică a întineri a se întineri.) se rajeunir (vb. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^. şi adj. m. -te (adj. -e (adj. Notre famille est grande. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .) le vieillissement (s. f.) rajeunissant. vîrsta 2.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.

92 . blanchir. 53. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . inspecter. J'ai 35 ans. trente et un. a m i c a l . 29. E l are 42 de a n i . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. 3 1 . 49. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). quante). 40 (quarante). cardinale: numerale 25. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. 1. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . 57. EXERCICES I . Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. glorieux.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . I V . le b a t e a u . le cou. E l este încă tînăr. cinquante et un. î n limba franceză. Scrieţi în litere următoarele abolir. I I I . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. trente-trois. V . 3. beau. Scrieţi grandir. II. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. 30. Casa are 14 ferestre. le cheveu. 4 1 . instaurer. Tatăl meu are 51 de a n i . quarante et un. 2. 60 (soixante). Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. le genou. Această carte are 25 de capitole. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. soigner. 38. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). Verişoara mea are 22 de a n i .

Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. Michel. posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . — Très b i e n . indiquez i aussi celle . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. interroge avec a t l e n l i o n ses copains. des sciences t e c h n i q u e s . de l'hisloire. diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. premier prix de géographie au lycée. du sport. 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. du D a n u b e . d e s _ a r t s . — 2000 k m . Guy. Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . — Bien. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e .

) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam.-— Cette fois-ci c'est w inexact. -elle [natyrel] n a t u r a l . — Bucarest —environ 1 300 000.. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. Pog':r. [ i l „ e dd . .. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. -e [ekseîà] excelent. Claude. . .] el este e u .) prietenul. plus long q u e . ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. — Si je ne me trompe. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. agrea­ bil. le nombre d'habitants de Bucarest. . Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. felul agréable [agreabl] p l ă c u t .) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. Moscou — 6 208 000 habitants. a re­ flecta l'instant (m. . Et „l'examen" continue. grea la... . un student) l'attention (/. — C'est ça. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). —• Vous w avez bien répondu.15^ka . Moscou et Tokyo. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. m a i lung d e c î t . Paris. . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. plus long que le Rhin. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. Tokyo — plus de 1C 000 000. ply^. -ă. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . Il est de 1 500 km. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . . VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. le mont Everest a 8 848 m.

.ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a . Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . plimbarea 2. -ă l'examen (m. .. construi. ocolul.-. î n v î r t i t u r a .répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i.. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă..) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful.

se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . Numeralele cardinale sînt invariabile. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . După numeralele 80 (quatre-vingts). 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. 1. vingt. cu excepţia lui un. cent.

Mille. I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r .a p l u r a l . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a .5. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . 2. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. I şi a I i . Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. u n în­ d e m n . măsură de lungime). Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Notă. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . u n sfat. întrebuinţat ca substantiv ( = milă. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . 1.

admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 1320. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . tirer. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. 201. 1980. el are 81 de a n i . 1840. 94. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. au Champ-de-Mars. 1970. Staţi mîine acasă. Volga (La Volga) are 3 688 k m . 1799. Elle a 306 mètres de haut. IV. Să dormim bine. 81. Maupassant s-a născut în 1850. 98 . choisir. domine toute la ville. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. "78. Alege o cravată roşie. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. Această carte are 987 de pagini. 91. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. 74. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . parmi lesquelles Charles Gounod. 71. 84. Alexandre Dumas. III. Victorien Sardou.EXERCICES I . 111. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 700. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Balzac s-a născut (est né) în 1799. 70. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. Sena are 776 k m . 1271. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. 102. V.

le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. monuments et places. . le Panthéon. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. unique au monde. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. sur la rive droite. du Luxembourg. le Sacré-Cœur. les jardins verdoyants des Tuileries. les poétiques quais de la Seine. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. sans nul doute. ville coupée en deux parties par la Seine. gracieuse et massive à la fois. qui coule sous trente ponts. la célèbre Tour Eiffel. objectif touristique de premier ordre. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette.

elle a des joues vermeilles. La petite Yvonne. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain... Tu sais.. je peux t'indiquer le nom de 100 . un petit nez retroussé. ses_ yeux sont bleus. les. j ' a i décidé de devenir médecin.. Je guérirai les malades. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. Pour cela il faut bien connaître le corps humain.. — Vois-tu. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. ce mécanisme si compliqué. écoute parler son cousin Alain. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. les mains. Elle est si jolie. très sérieuse.la bibliothèque de mon oncle. le cou. les bras. le tronc. les jambes.. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. Par exemple. poursuit son cousin.

-ă. des v e i n e s e t d e s w os. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/.-euse [serj0]. des d e n t s .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. p r i n s . la p l u r a l . m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . .v o u s s a t i s f a i t . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . . [lewzwo] 101 . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -e [ata/e] legat.c h a q u e doigt de la m a i n . -e [ratruse] cîrn. . -ă le nez [ne] nasul retroussé. serios. la c o m p o s i t i o n d u s a n g . -le [vermsj] r u m e n . . -e [ymif] omenesc. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. E t e s . — Tire la l a n g u e . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. -e [joli] drăguţ. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca.

-ons. sare în ochi a fi curajos. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. bel. Verbele din grupa a IlI-a. -as. terminate la infinitiv în -re. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. -e frumos. belle laid.-oasă urît. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. -ez. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. .

Alain va învăţa numele nervilor.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. loin du cœur. Tu (être) un homme cultivé. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Je (attendre) ton retour avec impatience. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Ils (manger) ces fruits. I V . L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Ils (danser) toute la nuit. Yvonne este blondă. Vous (regretter) le temps perdu. oaselor. Odette a des (œil) noirs. are ochi albaştri şi obraji rumeni. l'émail (smalţul). le corail (coralul). I I . Il (penser) souvent à toi. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. les coraux. le vitrail (vitraliul) etc. laver une chemise. les (végétal). Il (prendre) des leçons de français. entrer dans la chambre. muşchilor. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter.. vinelor. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". PROVERBE Loin des_jyeux. El va fi student la facul­ tatea de medicină. les émaux etc. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . V. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. c a : le travail (munca). Elle (choisir) ces fleurs. III. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Mes deux (aïeul) sont très vieux. les (minéral). Ochii care nu se văd se uită. 103 .

l'estomac. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. La nôtre est cassée depuis longtemps. l'odorat. la vue.. le rein. le cœur.. Voilà par exemple une clavicule. dit-il à ses cousins. l'ouïe. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. je dois vérifier mes connaissances. des^os. J'étudierai aussi les sens de l'homme. parce que ce sont les nôtres. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. dit Claude. Demande à Odette de te donner la sienne. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. Il faut bien connaître ces organes. . quelques vertèbres.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. — Ils sont^à moi.-tels le cerveau. Mais ce n'est pas tout. les poumons. une omoplate. — Prêtez-moi votre seringue. le goût et le toucher. répond Alain. La mienne est cassée ! — Impossible.

-e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. _ a w n r w a ] sînt ai m e i . Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n .) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. -oasă a încuraja a descuraja (adj. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c .) courageux.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. -euse encourager (vb. ) décourager (vb. m a l a d e de b r o n c h i t e .) curajul curajos. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. aici: t o t lui a donné [ltji^. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a .) 105 . ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. ) [ui] auzul l'odorat (m. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.

1.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. le second (la deuxième. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. a doua le second [zgo]. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . Observaţie. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. şi Compen­ diul de gramatică). Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea.

107 . votre livre. La numeralele compuse. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. fem. P r o n u m e l e le (la) nôtre. Adjectivele notre. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. şi fem. ca şi în limba romînă. . mase. fem. le (la) vôtre. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. Ces portraits sont les vôtres. P e r . ^ennl mase. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . fem. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor.

. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . parents sont j e u n e s . Marie est le (5) enfant de m o n oncle. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui.. viitor. . III. P a u l est le (1) de sa classe. est p e t i t e . . . C'est le (21) livre de m a bibliothèque. ale rinichiului şi ale inimii. E l va fi medic. u n omoplat. E l vindecă rănile prietenilor săi.. mirosului.. verbul m o n t r e r la prezent. gustului şi p i p ă i t u l u i . ale stomacului. . V . Conjugaţi imperativ.EXERCICES I . înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France.. îi place deja să îngrijească bolnavii. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. Conjugaţi la prezent.. viitor. père est ouvrier.. auzului. l'heure est la (24) partie du jour. I I . Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . sont vieux. .. est professeur. Le jour est la (7) partie de la semaine. ale plămînilor.. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. Va studia organele văzului... perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . . perfectul compus si I V .. chambre d'André est g r a n d e . a 8 étages...

.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. qui travaille. Les^enfants ont grandi. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Elle est_entourée d'un beau jardin. un déménagement !. — Mais non. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse.n'avaient pas w assez de place pour étudier. doit^avoir la sienne et les garçons. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. Ils. les leurs. Tu comprends. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. ce qui fera la joie de ma < V 109 . Denise. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet.. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . pas neuve mais^en très bon w état.

— Tu as de la veine. p e n t r u că l'occasion (/. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. la cuisine. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. l'air frais. mais il a d'autres^avantages: le silence.) [akazj5] ocazia 110 .5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă.chienne Louloute.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. en„été. -e [ e t r v a .. aici: perfectă raison [rsz. -oasă neuf. la chambre de Jacques. un couloir et une salle de bains.. les fleurs et les^arbres. Le quartier n'est pas central. deux balcons. nœv] nou. Là il y a deux chambres à coucher. etrwat] s t r i m t . La maison a une belle terrasse. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. un grenier et une cave. un vestibule. il est vrai.s. un débarras. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. Le soir. neuve [nœf. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . on peut dîner dans le jardin. Et moi de même. la salle à manger. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée.

Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. Elle ferme la fenêtre. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. descendre Elle descend l'escalier. p a r t e r (la teatru) 2. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. E l se traduce p r i n : 1. 111 . Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. casa Notă. Antonime monter Elle monte l'escalier.

nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scumpă amară întreagă 112 . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) .

-t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. La timpurile compuse.: romîncă sănătoasă -s. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. -n. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. -in ş. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s.— Substantivele terminate la masculin în -x.a.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. Eu nu ştiu.

Ils doivent aller. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic.. dar este în stare bună. Ma cousine a mangé tous les gâteaux.. bucătăria şi o debara. Casa lor are mai multe camere: la parter.. Tu es malade.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. de. două balcoane. II.. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. înlocuiţi punctele sous. J'ai reçu une lettre . Il a écrit cette lettre.. Vous (dîner) en été dans le jardin. La fenêtre est trop large. Ils (habiter) une belle maison. la fenêtre. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. Treceţi la forma negativă: La maison est grande.. J'ai reçu votre cadeau. III. un culoar. Vous trouverez ce livre. Ea nu este nouă. ma bibliothèque. la etaj... Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. 114 . Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Je veux passer mes vacances.. Les hommes et les femmes (discuter). Il se repose. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. două dormitoare. Le frère... la mer. d a n s .. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. la maison. un arbre. l'usine. mon amie . Copiii aveau nevoie de trei camere. un pod şi o pivniţă. sufrageria.. Lucien a été mon ami. mon ami est parti en province. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. EXERCICES I ..... Tu (attendre) sa lettre. o baie. Casa are o terasă frumoasă.. Tu as vu ce film. J'(être) son amie. Il se dirige . Il entra dans la chambre. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. în propo­ ziţiile scurte. Yves a rencontré Mireille. les enfants (s'amuser). camera lui Jacques. à. p a r . I V .

deux non lier nur (le jardin) 8* . a-t-il dit. bleues. jaunes. une table.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. — Tu sais très bien. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. A présent. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir.I inspii' iTiïuliiiil . violettes.i I|. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. rouges. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. Tu me connais de longue date. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer.

Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. il y a des balles et des jeux mécaniques. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. învăţ şase ore pe zi. une armoire à glace. 2. 2. glonţul 3. a comunica. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. deux pupitres. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. (pop. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits.chaises. un fauteuil. Sur l'armoire. mingea a comunica cuiva o ştire. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. une armoire et une petite bibliothèque. nouvelle [nuvel] nou. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. a învăţa: J'apprends six heures par jour. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. Apprendre Am aflat ieri această veste. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. un bureau. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. -e [klsr] luminos. nouvel [nuvel]. -ă clair. 3. deux chaises.) francul 116 . a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1.

Je n'ai nulle envie de partir.) [amitje] prietenia amical. nulle nici un.) amicalement (adv. E l n-aude de fel. Nu sînt de loc egoist. o: N-am nici u n chef să plec. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . comment. guère de fel: guère.şif. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . nici un. mal. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. ainsi e t c . Nimeni n-a venit să mă vadă. . nul. nici Tu n-ai nici p prietenă. aucune Tu n'as aucune amie. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. nici o: Il n'entend aucun. -e (adj.F a m i l i e de cuvinte l'ami. personne nimeni: maintenant.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. -a l'amitié (f.) prietenesc.) prietenul. 117 . -e (m. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum.

Nimic nu mă interesează. a l b a s t r e . galbene. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. II ne pense à rien. î n camera sa se află u n p a t .que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . t a t ă l său. Ea nu m a i este la fabrică.a m decît două creioane. N . le vase. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . un dulap şi un birou. jamais. adverbul ne: personne. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. două p u p i t r e . înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Camera sa este m a r e şi frumoasă. trei scaune. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . o bibliotecă mică.. III. roşii. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . Adverbul l i m i t a t i v ne. sînt două t a b l o u r i . a t a este mică. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. un fotoliu. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. o m a s ă . E l nu se gîndeşte la n i m i c .. A mea are trei ferestre. n i sa mère. nici pe m a m a sa. două scaune. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. EXERCICES I . II. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. la chambre de votre ami(e). confundat cu o Ohseryaţie.

indigne.. élève dans la classe.. Le professeur n ' a trouvé .. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. aucun. mangé depuis deux jours. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). de b r u i t . ni. dans cette chambre. Il n ' a . J e ne v o i s . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. Mon père ne s ' i r r i t e . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. . Il n ' y a .. Ils ne ferment . .g r a m m a i r e . rien. .. cette porte. la couleur j a u n e .. familier. Hélène n ' a i m e . P a u l n ' a . . jamais. Il m a r c h a i t (avec lenteur)... Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). négatif.. pas.. . Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . PROVERBE Comme on fait son lit on se couche.. coquet. personne. joyeux. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . .. ma sœur. envie d'aller au cinéma... . IV. V. mon frère .

elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . de sacs à m a i n . et je l ' a d o r e . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . — Moi. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin... J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. H e u r e u s e m e n t . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x .m ê m e . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . quelques chandails et c'est t o u t . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . P a u l e t t e . t u es devenue t r o p c o q u e t t e . de jupes et de blouses. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . c'est_. -e [syr] sigur. En t o u t cas. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. je t â c h e r a i de me parer m o i . plus de b a s . q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles.. de fleurs. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e .. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. de broches. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . deux j u p e s . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . -e [rakonesô] recunos­ cător. que [ply^do . Moi je n ' a i pas de temps. quelques blouses. de colliers. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . d ' é c h a r p e s . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. de g a n t s . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de .. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . u n pardessus.) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. ka] mai mult . — C'est v r a i . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. — Mais pas du t o u t . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. u n ^ i m p e r m é a b l e . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. de souliers. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e .._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils.

.

p . acuzativ (complement direct). a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . à elle. p a r t e a I. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. Tu îi eşti indiferent ei. E l îmi vorbeşte. se aşază. d a t i v (comple­ ment indirect). Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa .' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie.compliqué. Forme neaccentuate. v. 4 4 . fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. 122 . după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. -e [kôplike] complicat. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect.

Je l'adore. e. Ies). după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. Nu m ă refuzaţi. Ea mă priveşte.) 2. ) . Je t e félicite de tout mon cœur. Hélène lui raconte un beau film. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. te. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. u. Tu îmi scrii. i. 0 (îl) ador. P e n t r u a insista. î m i dai o carte. t'. Vorbeşte-i de Guy. la. Nu trebuie confundat pronumele le (la. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. 1. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. moi pe toi pe le. Elena îi povesteşte un film frumos. E u văd cîinele. Ies). h m u t pierd pe e. Vă scriu. forma afirmativă. ô. Mie îmi scrii. Te felicit din toată inima.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. + a. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. 123 . reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. lui la. le. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. pe ele Notă. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. ţie şi lui. în general. Tu dois lui être reconnaissante. me. E u îl v ă d . în loc d e : Tu m'écris. Trebuie să-i fii recunoscătoare. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. cu articolul le (la. V. Formele accentuate marchează o insistenţă. Observaţie. se va spune: C'est à moi que tu écris. La forma negativă a imperativului. Parle-lui de Guy. Nous les invitons chaque dimanche. Ini. 3. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. à toi et à lui.). 11 iubesc m u l t (pe el. Notă. Dă-mi să m ă n î n c . Je vous écris.

V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . demain. e s t e n e r e g u l a t . à bicyclette. en bateau. à la boulangerie. au théâtre. à pied au cinéma. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . colete) 124 . chez le coiffeur à l'épicerie. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. i le voi da m î i n e . o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă .C î n d î n t r . je vous le présenterai. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . au concert. à la fabrique. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. à scooter. au bal en voiture. en avion par le train. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. vi-1 voi prezenta.

chaque été chez mes grands-parents. . . . Mîine voi merge la d e n t i s t . . . il. . .. . t o u t de suite à la maison ! . en Pologne. I l s . Le N i l traverse l ' E g y p t e . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . .EXERCICES I . L ' a n n é e passée n o u s .. înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. Ion îţi a r a t ă casa lui. ţi-1 voi povesti m î i n e . . . . cu flori sau coliere. en ville il rencontra son a m i . Qui v e u t . . souvent au t h é â t r e . avez fait des progrès. . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n .. . retrouverons c h e z . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. . . le voi mînca chiar azi. . . . fertilise e n . .'. m a n g e n t comme des loups. Nu h a i n a face pe om. E l merge la fabrică cu bicicleta. . V. E a îi dă o carte.. . . Voulez-.. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. . . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. un p a l t o n . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r .. . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe.. ces chemises? P o u r . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. . III. . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . . . d e m a i n me promener au bois. . . .. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . .. . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . . Ea are cîteva rochii elegante. . . N o u s . . .. N o u s . . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. Enumeraţi I I .. serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . Prietena mea schimbă des toaletele. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . F i l m u l a fost intere­ s a n t . un pardesiu. Spune-i să plece. . donne. E u a m fost la coafor. chez le d e n t i s t e ... i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . două fuste. accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . oppose.. . cîteva bluze. I V . écoute tous les conseils que son p è r e . Vorbeşte-i despre copilăria noastră..

Tout dans ¥m*i!BM! . Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire autour de lui.

une brosse. des s ouliers. un pyjama. Du linge. des w essuie-ma ins. des mouchoirs. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. des bas. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. dit l'autre. . — N'oublie pas les pull-overs. des chemises. — Prends ta cravate préférée! dit l'un.la chambre est sens dessus dessous. traînent. — Prends ton complet. partout.

-e [duble] căptuşit. Enfin. Comme il aime toujours être bien mis. il en a besoin. du­ b l a t .. ses frères et sa soeur. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. non. la valise est prête. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. même à la montagne.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. des boutons.— Non.. dit Paul malicieusement. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. du fil à coudre. des ciseaux. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul.. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . donne-lui un fer à repasser. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . Puis il em­ brasse tendrement ses parents. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. -ă 128 . -ă .. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza.

P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. que qui) (ce sont . sont.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l .. în acest caz. il cherchait un livre. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. Era vărul m e u . ce sera). Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits.. qui (ce sont . Este m a m a mea. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère.. Fetele au m î n e a t fructele.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était.. E x p r e s i a c'est. Ce sont mes amis.. Maria a mîneat fructele. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . qui) şi c'est . que) la scoaterea în Expresia c'est.. C'était mon cousin. eare.. Ce sera sans doute unegrande surprise. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances.. căuta o carte.. Ce ne sont pas mes amis..... Cărţile acestea vreau să le cumpăr. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. a a u z i . a înţelege... Va fi fără îndoială o mare surpriză. Ce sont ces livres que je veux acheter. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. Expresiile c'est . que (ce sont.. a asculta.: entendre une voix a auzi o voce 2.

Pe el vreau să-1 v ă d . sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. blînd lung favor it favorite .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber.u n n u m e p e r s o n a l . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t .

qui. Camera sa este în dezordine. Alain est allé à la montagne. Alain nu-şi găseşte bascul. Mama lui Alain este neliniştită. qui. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Alain are nevoie de ciorapi. foarfecele şi aţă..prendre) costumul la munte. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Il veut devenir chimiste. perii şi prosoape.. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. El îmbracă o jachetă îmblănită. El este în întîrziere. Les peuples luttent pour la paix. c'est.. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. batiste. Mon oncle est là. III. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin.EXERCICES I. nasturi. pijamale. cămăşi. Ils dénoncent la guerre. folosind construcţiile c'est.. Fratele său îi spune să-şi ia (de. ce sont. Jacqueline îi dă ace de cusut. cu f în. que: Je remarque cette actrice. IV... Alain nu are nevoie de palton. J'aime les poésies de Victor Hugo. Tu préfères le jaune. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I .

E n e n t r a n t dans la salle à manger. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . les c o u t e a u x . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. et toute la famille l ' a p prouva. ie dîner réunissent toute la famille. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. À la fin du repas. Le d i m a n c h e . — Excellent déjeuner. . d'une t a r t e à la crème. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . le déjeuner. Le déjeuner fut composé d'un potage. 132 . Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. déclara P a u l . les fourchettes. et même un vase de fleurs. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . À t o u t _ à l'heure ! .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . le p e t i t déjeuner. Aujourd'hui je suis pressé. les cuillères. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . les serviettes. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. .

şervetul 2.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. geanta. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. prosopul 3. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. ) salé (adj. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. a face o gafă 133 . ) saler [vb. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . paharul 2. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . sticla 1. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m.

a -ătes I l l . Prima formă. în general.a -as I l I . în limba romînă se traduce. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 .GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau.nouveau un courage professeur fou Forma a doua. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . terminată în consoană. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. nouveau. mou) prezintă două forme pentru masculin. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . a cărui consoană finală nu se pronunţă).a -a -âmes I i . vieux. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . fou. El este folosit mai ales în limba literară. în naraţiuni. prin perfectul compus.

fou. furculiţe. linguri şi pahare. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. Il ne peut manger que des poires.. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. . . femme qui sait très bien tricoter. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. III. . H . être şi avoir. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. la prînz şi la cină... Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. arbre. robe. . cuţite. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Nous occupons une. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et.. Dans sa modestie. Nous habi­ tons u n . Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. quartier.. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. ... Am cumpărat farfurii.. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). Vous (rentrer) fort tard. Jacquelinei îi place să pună masa. . en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". . nouveau. mou. vieux.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. Dans ce parc il y a un . Les pays de démocratie populaire ont établi un .. . fermer. IV. . Ei au mîncat ciorbă. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. maison. homme qui se promenait dans ce jardin.. ordre social. Elle acheta u n e . Le malade (garder) le lit deux semaines.. J ' a i vu hier u n . Je connais u n e . V. îmi plac prăjiturile şi fructele.

G r a n d . les sauces.d i x ième anniversaire de g r a n d . On a bu du Champagne. un délicieux soufflé au fromage. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. De mon t e m p s . une dinde r ô t i e . de la limonade et de l'orangeade. La v i a n d e . 136 . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. du pâle de foie gras. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. ma chère.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . — Tu as un b o n j i p p é t i t .m a m a n . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. des truites au beurre. du vin b l a n c et du vin rouge.

été m a l a d e .) ficat credinţă d a t ă .— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s .. . elles font du s p o r t . . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. fin.) foi (f. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.ă . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.) fois (f. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . -e [grije] prăjit. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . Regardez notre grand-mère..) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. -ă l'invité (m.) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . d i t A l a i n . a î n ă l ţ a . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . elles d o i v e n t se n o u r r i r . Omonime foie (m. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. -e [delika] d e l i c a t r . La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . E l l e n ' a j a m a i s ^. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. . bucatele délicat. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/.

Nu trebuie confundate articolele partitive du. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Tu manges du beurre. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. Il faut du courage pour escalader ce sommet. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. 'i de -— V. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. specific limbii franceze.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Eu fac sport. de la. indică o parte. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. Am băut vin. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Je bois de la limonade. de l'eau. Cet enfant me fait de la peine. 138 . Le goût de la limonade est excellent. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Gustul limonadei este excelent. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. de la. Acest copil mă întristează. Observaţie. La consommation du vin est élevée en France. S-a băut şampanie. vin alb şi vin roşu. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Beau limonada. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. du vin blanc et du vin rouge.

Trecut dite spus.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. interdire (a interzice). -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. médire (a vorbi de r ă u ) .Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . Verbele contredire (a contrazice). La fel se conjugă verbul redire.. 2. 1. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie.

des yeux (bleu).' înaintea următoarelor pain. des enfants (intelligent]. arbres qui se trouvent d a n s . E l este împotriva slăbire. J e mange s o u v e n t . . courage. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. vole un bœuf. perfectul nehotărît com­ sau .. fenêtre de ma chambre est grande. . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. . I V . . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. des hommes (loyal) : des concert» (instrumental).t u . . V . . J ' a d m i r e . œufs p o c h é s . . fromage. au b ă u t v i n . jardin. I I . beurre e t . . viande. Qui vole un œuf. . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. . . hotărî*. Champagne. . perfectul simplu şi imperativ. . courage pour traverser cette rivière. fleurs e t .je b o i s . Nous m a n g e o n s . des livres (nouveau) . . V e u x . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif.EXERCICES I . Il faut v r a i m e n t . sub­ fruits. S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. merci. . l'eau. . .. . mîine fură! şi un bou. . . argent. fromage. Cine fură azi un ou. café? N o n . bière(bere). înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. viande. Pofta vine mîncînd. beurre. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. III. .

Les jours sont plus courts que d'habitude. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. Bucarest. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. Chère Hélène. surtout lorsqu'on^est touriste. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. de retour. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. kurt] scurt. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. t. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. On construit partout et beaucoup. Vendredi. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. D'ici deux semaines. -e [kur.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène.5 juin 1964. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. ses stations climatiques plus confortables. spectacle à l'Opéra. L'hôtel est très confortable. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants.. promenade en car dans Sa ville et le soir. ses villes deviennent plus grandes. confortables.

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

-ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -e [akœjô] p r i m i t o r . Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -oare l'hôtel (m. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. 1. se. le mois d'août 2. gentil accueillant. -ère [aspiţalje] ospita­ lier.

extrêmement. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. Mon amie est extrêmement bonne. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Ies. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. cei mai mare fluviu din E u r o p a . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . d e s u p e r i o r i t a t e ) . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . la. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Ce livre est très intéressant. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . bien. d e i n f e r i o r i t a t e ) . C u v i n t e l e decît. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . 144 . Camera mea este mai mare decît a ta. aussi ( c o m p . ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . infiniment etc. Această carte este foarte interesantă.

mai frumos. decembrie — ultima.Perfectul simplu (grupa a H l . sentir. vêtir. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir.a ) Verbele din grupa a I l I . 10 145 . marţi. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. II. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. intéressant. joi. vineri. content. miercuri. EXERCICES I . duminică. Astăzi sîntem în 5 mai. dire etc. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. partir. sîmbătă. lire e t c . Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. mourir. boire. devenind mai mare. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. ouvrir. Plural La fel se conjugă: courir. servir. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. în luna septembrie.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. voi pleca în deltă. croire. sortir.

Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. vouloir. offrir. IV. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. P a r m i les cinq personnages numérotés 1.III. Aceste fructe sînt foarte bune. 5 lequel est Henri? 146 . LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . mais heureusement pas aussi gros que Louis. 3. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. 2. Iată omul cel mai primilor. 4. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa.

Sur la table il y a une bouteille. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. un couteau et une boîte de conserves. Près de la table il y a un chat. 147 .Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sous la table il y a un chien.

. în limba franceză.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.

des fleurs poussent partout: la perce-neige. la primevère. vacances.alors que renaît toute la nature. dit Jacqueline à son^amie Laure. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. Le soleil. dire congés. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. le muguet. brille au printemps avec plus d'éclat. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. la violette. 149 . mer. J'aime le printemps. les parcs et les jardins verdissent. Les champs. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. tourisme. timide à la fin de l'hiver.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. car c'est^. C'est difficile à dire.

dans le j a r d i n . -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . Moi. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -e [prefere] preferat. Il y a des jours où l'on respire à peine. -ă l'éclat (m. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d .— Tu vois toujours la vie en rose. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . dans la vigne. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. -e [labure] a r a t . Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. dans le verger et dans la basse-cour. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies.) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. Il pleut r a r e m e n t .

funcţia.) [cïplwa] aici: postul. ploaie. ninsoare etc. de exemplu. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. ) a fi r u p t de oboseală accompli. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . 151 . falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. Il arrive qu'on se sépare. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .-e [akôpli] î n d e p l i n i t . cîmpia. Mai este încă o lună. campania (militară etc. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda.). la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. dar şi alte verbe. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p .à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . aller à la campagne 2.) a merge la ţară Observaţie. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. ca. Il reste encore un mois.

adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . adverbele: I I . „ „ de l ' a u t o m n e sont . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . . frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . Hélène? Oui. „ . se află). la t e m p e r a t u r ă etc.a (v. în afară de i m p e r a t i v . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. Êtes-vous malade. e x i s t ă . Completaţi 152 . spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. . „ „ de l'été sont . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin... tard. je ne le suis pas. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe.. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. je le suis. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . repede fort.u n adjectiv.... u n s u b s t a n t i v . Compendiul de g r a m a t i c ă ) . sînt (bolnavă). Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. souvent. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. Elena? Da. de l'hiver sont . Eşti bolnavă.. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i .

153 . lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Ieri a bătut vîntul. este vreme. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. lungi şi nopţile scurte. soarele străluceşte. violeta. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. Tu es content? Je ne suis pas (content). Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Êtes-vous heureux? Oui. Veux-tu m'accompagner? Oui. monsieur. je suis (heureux). vara. Astăzi este prea cald.III. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Iarna zilele sînt scurte. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. je veux (t'accompagner). Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Primăvara. florile cresc pretutindeni. Cum este timpul astăzi? I V . PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). je ne veux pas (partir). Vara este cald. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. toamna şi iarna. Uneori ninge. Vara zilele sînt. Există prieteni devotaţi (dévoués). en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). frumoasă. contracte. Uneori vara cade grindină. La munte este frig. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s .u n s chaleur et du froid? — Oui. Veux-tu partir? Non. V. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . E mai cald decît primăvara. Săptămîna trecută a plouat des. Primele florisînt: ghiocelul. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi.

les jours deviennent de plus_en plus courts. En échange. mais tu es^une petite capricieuse. j ' a i m e tous les fruits. l'automne a quand même ses bons côtés. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. en tout cas. les poires et surtout le raisin. — Oui. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. Tu vois. C'est l'automne. les noix. il gèle et le vent souffle avec violence. C'est la rentrée des classes.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. — D'accord. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. Les 154 . La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. mais le plus souvent il fait très froid. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. Il pleut souvent et il fait du vent. dit Laure. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs.

ă le tapis [tapi] covorul épais. latura . groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. VOCABULAIRE court. -euse [kaprisj0] capri­ cios. partea capricieux.. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel.jours sont courts. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. des mince subţire 155 . Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. -e [kur] scurt. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . -e [30m] îngălbenit.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. -ă froid [frwa] rece. -sse [epe] gros. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.

glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. răcoros: il fait frais 2. Maria are m u l t e prietene. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. î n această grădină sînt flori fru- 156 .Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. 4. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. A ţ i citit m u l t e cărţi. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. 3. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. Il fait un vent à décorner les bœufs. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. Suflă un vînt de te ia pe sus. fila. Il a peu de cousins. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. coala. la 1.: feuille de paye stat de s a l a r i i . (Eu) nu am bani. E l are p u ţ i n i veri. Je n'ai pas d'argent. nu Observaţie. E un ger de crapă pietrele. 2. 2. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. 3.

Orice om trebuie să apere pacea. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. 3. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv .(nous faisons[nu^faz3J). vous dites. vous êtes. 1. „toată". faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. Se traduce prin „tot". La persoana I p l u r a l . la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). 2. mase. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. fern. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. satisfaire (a satisface). refaire (a reface). 157 . La persoana a I l . la indicativ prezent şi la impera­ t i v . tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. la i m p e r a t i v (pers. în acest caz are sensul de „orice". „toţi".a p l u r a l . Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . „toate".

Florile se ofilesc rînd pe rînd. Il veut tout savoir.. Elle se charge de tout. Tout homme doit défendre la paix. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. . Pămîntul aparţine tuturor. eiitor. connaissances à la mer. vêtements. Cet édifice a . petits-enfants bien sages. Uneori plouă.Tout este şi pronume nehotărît. Il y a bien . tout fut vendu: meubles. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. fromage. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase.. Je n'ai pas écouté. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Mon voi­ sin a .... 158 . Sora mea mănîncă multe fructe. Il n'a pas... El vrea să ştie tot. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie.. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. perfectul simplu si perfectul compus.. Buturuga mică răstoarnă carul mare. . petits pains. Elle fait. aerul este răco­ ros. în timp ce la adjectivul tous. . sau un fapt vag. . PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Ils sont tous contre la guerre. la viande et. musique. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . . -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut.. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons.... . . tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. EXERCICES I .. fleurs dans ce jardin. films. argent. bons livres. . sport depuis dix années. Il veut tout savoir. Toamna e mai puţin frig decît iarna. iar frunzele copacilor cad. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Nous avons mangé. iar nopţile mai lungi. V. Il vous faut. musique. .. argent. Cette semaine j'ai vu beaucoup . courage pour faire cette ascension. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) .. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. . beaux salons de réception. Toţi copiii sînt acasă. IV.. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. livres. J ' a i . Je n'ai pas rencontré . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte.. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Măriei îi plac sporturile de iarnă. J'ai écouté. La forma de masculin plural a pronumelui tous. general: La terre appartient à tous. Noi sîntem toţi acasă... -s final se pro­ n u n ţ ă . III.

je voudrais dormir un peu plus tard.. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). — Il sera bientôt onze heures et demie.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. le meilleur ami d'Alain. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. Partons à dix^heures. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. — A propos. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. et il est très content. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. tantôt elle s'arrêtait net. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. On_.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. — Mais demain c'est dimanche. propose-t-il timidement. L'autre. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. Guy. à cinq heures juste. Pas moyen de la faire marcher.. 159 . On rentrera par le train de sept w heures et quart. celle que j'avais jusqu'à présent. quelle heure est-il? demande Michel. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. Il a reçu beaucoup de cadeaux.

.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux.Tyran. -ve (adj. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. . -e [kôtô] m u l ţ u m i t . dit Alain révolté. -euse [parss0] leneş.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. drept.. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère.. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . -ă. aici: a rămîne în urmă tantôt. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia..— Ou bien à midi. aici: fix.. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv.) întîrziat. -e [revolte] revoltat.. grommelle Guy. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. Pas la peine de se déranger alors ! —. a rezista. ) [cer] ora content.) tarder (vb. care vine cu întirziere tardivement (adv. a ţine cu orice preţ 160 . tantôt ftâto] cînd.) tîrziu a întîrzia tardif.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . VOCABULAIRE l'heure {/. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. a ţine piept a-şi băga în cap . aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/...

Este ora douăsprezece (amiaza). / ( est midi. (minutes). Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Este ora trei fără un sfert. vingt-quatre minutes. / ( est quatre heures et quart. Este ora p a t r u şi un sfert. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Este ora nouă şi u n sfert. Note. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. est onze heures moins cinq (minutes). juste). Este ora şapte (fix)'. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Il est neuf heures et quart. Il est cinq heures moins le quart. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Este ora două şi j u m ă t a t e . Este ora unsprezece fără cinci (minute). est dix heures et demie. Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. în limbajul familiar. trois secondes. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. 1. Il est trois heures moins le quart. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . est dix heures trente (minutes). Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute).EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Este ora zece şi j u m ă t a t e . douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Este ora cinci fără un sfert. mauvais. E s t e ora cinci­ sprezece. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde).

E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. I a t ă omul de care am nevoie. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . Observaţie. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. Notă. P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . Voilà l'homme dont j'ai besoin. Il n'y a pas de quoi. où. Le jour où il est venu. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . „al cărui". Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. Minele din care se extrage huila. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. E l ieşi din cameră. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . „a cărei". La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. „despre care". e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. Sala în care lucrez este m a r e . „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. La plus mauvaise des montres. a cărei uşă o închise. Ziua în care a v e n i t . N-ai p e n t r u ce. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . în aceeaşi s i t u a ţ i e . se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. F a m i l i a din care m ă t r a g . Il est attentif à la moindre observation. Are cu ce t r ă i .

. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. G. sur. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . masc. N. La zece. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . lequel duquel auquel fem. J'aime beaucoup ma patrie. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a .Formele compuse ale pronumelui relativ le. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. . laquelle de laquelle à laquelle masc. I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a .. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. pour). a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . D. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . şi A. Observaţie. vers. . { mase[ fem. pentru care sînt fericit să muncesc. lesquels desquels auxquels Plural fem. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . à. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. Casa spre care mă î n d r e p t . E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. pour laquelle je suis heureux de travailler.

. Le pont sur.... nous avons rencontré est le fils de mon amie ... înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .. j ' a i admiré la vallée. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert.. ils allèrent dans le parc. Donnez-moi le crayon. j'habite est grande. Le tableau..... Elle cueillit un panier de fraises.. vole un bœuf. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. il se trouvait était beau.. vole un oeuf. Este ora zece. nous passons chaque jour a 400 mètres.. 164 . Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.. Ceasul meu nu merge bine.. Voi veni la tine mîine la ora 11. je ne me séparerai jamais. patru fără şapte (minute)... Le livre . de aur. Am avut un ceas foarte bun. se trouve sur la table..cinematograf.. Am lucrat pînă la miezul nopţii. Le monsieur. C'est mon amie. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. Ils mangèrent quelque chose après. Voilà quelquesobjets. j ' a i salué est mon professeur. Te voi aştepta o jumătate de oră.. je confie tous mes secrets. La ville.. Este ora două fix. .. quelques-unes étaient très grosses.j'ai besoin ne se trouve plus. I I I .. în curînd va fi ora trei.. Le jardin. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră.. nouă şi cinci (minute). I I . La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Le garçon. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. merge înainte. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză).

Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. V I . 99. Nu t o t ce luceşte e a u r . A căuta nod în p a p u r ă . 875. Camera Luciei este mai mică decît a ta. 749. Apele line s î n t a d î n e i . Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Dă-mi o carte mai bună. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. 71. 73. . Cine alege culege.IV. Mieux vaut tard que jamais'. Chercher midi à quatorze heures. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. V. Qui choisit prend souvent le pire. El a fost atent la cele mai mici detalii. 564. 41. Tout ce qui reluit n'est pas or.

t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. professeur. T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . n a t u r e l l e m e n t .P o u r q u o i p a s . . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . M a i s . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . C'est son r ê v e . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . c h i m i s t e . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . fam. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . —. Que d e v e n i r ? A v o c a t e . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas.) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . il y a u n g r a n d m a i s . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. Tu as été une e x c e l l e n t e élève. . t u ne t e p r o m è n e s p l u s .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. Ca se v o i t . R e g a r d e . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . E n t o u t c a s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t .

.

munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) ziua j u r n a l u l . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/. la télévision (la télé) (f. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. a u n u i avion a conduce u n v a s .) le journaliste (m. u n avion.) journallement (adv. u n a u t o m o b i l .) le journalier (m.) le journal (m.) (m.) 3 . le jour (m.) la journée (f. -triée (m 2 .) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. gazetarul z i u a . le pilote le pilotage piloter (m.) téléviser (vb. 168 .) . (fig.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. -ière (adj.) journalier. a reflecta l'avenir (m.) le journalisme (m. conducerea u n u i v a s .f.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. salariul pe o zi.) le téléspectateur. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) le téléviseur [m.) a călăuzi.

Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. 1. se. se. s'évader. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . * en aller. Marc este un egoist. 2. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. P r o n u m e l e me. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. il ne vit que pour lui. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . Imperativ lave-toi! s p a l ă . se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. spălam être: reflexivă: mor. se réfugier. se souvenir etc. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. 169 . nous. te. vous în u r m a v e r b u l u i . je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc.).soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e .t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Observaţie. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. te. vous. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. s'emparer. nous. Celui qui parle trop de soi est un vantard.

amateur. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. chef. fournisseur. penseur. adjectivele. Eu spăl un obiect. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . tourneur. Eu vorbesc cu prietena mea. Cuvinte c a : professeur. Verişoara mea este ingineră. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . historien.s e p e n t r u ambele genuri. în special de b ă r b a ţ i . u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. ministre. Je me lave. E x em p le: Elle est professeur.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. Ea este profesoară. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . député. écrivain. în t r e c u t . în general. Elles se parlaient tout le temps. in­ génieur. Je parle à mon amie. juge. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . philosophe. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. Este v o r b a . (Eu) mă spăl. De asemenea. peintre. sculpteur. Ma cousine est ingénieur. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. George Sand este o mare scriitoare franceză. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. chauffeur. Articolele. disciple. partisan. guide. Se v a s p u n e . Ele îşi vorbeau tot timpul.

Nepoata mea este poetă. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. o'femeie poate deveni ingineră. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Mama prietenului meu este pictoriţă. il est un admirable chauffeur. deputată şi chiar ministru. V. Cet homme se croyait un grand philosophe. Mă numesc Mauriciu. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Voi vă distraţi foarte bine. profesoară. III. Este o meserie pasionantă. în acest caz. învăţătoare. IV. Cet homme est le professeur de mon enfant. Este ora 4 şi jumătate. Adriana a fost o elevă excelentă. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Multe femei au devenit piloţi. Astăzi. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. mă culc la ora 11. doc­ toriţă. II. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Ei îşi vorbeau prieteneşte.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. imperfect. Noi ne plimbam în parc. Paul est un admirable sculpteur. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Il est le meilleur tourneur de notre usine. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Treceţi la feminin prezent. Son frère est un peintre de premier ordre. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto.

Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. dit-elle. — C'est toi. attendit le signal d'appel et forma le numéro. — C'est elle-même qui parle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! .

Boulevard". VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. Bine (mă simt bine) şi dv. merci. — Entendu. — Alors.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. au restaurant.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m.) [apsl] apelul. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. comme ça. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant .sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée.connais son^adresse. A bientôt. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . ? Comme ci.) Aşa şi aşa. C'est ce que je voulais te proposer.. Que dis-tu d'une sortie. m u l ţ u m e s c . Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. un soir. (fam. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e .) Ce mai faci? Très bien. — Très bien.

Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. eu mîncasem etc. în limba franceză el este un timp compus . plus mal este m a i des folosit decît forma pis. eu pis. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal.).GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. cu a t î t mai bine (rău). Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Notă. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor.

choisir. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Ea îmi telefonează în fiecare seară. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. raconter. faire. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . ? Simona nu se simte prea bine. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. Petre este mai p u ţ i n v i o i . E l muncea cît putea m a i bine. Vorbesc. De obicei. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Te a ş t e p t a m m a i devreme. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Il (pleuvoir) pendant trois jours. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. ele vorbesc m u l t . ş i d v . m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. le moins. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Vous (faire) peu de fautes. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil.i m a i u ş o r . Merg foarte des la con­ certe. I I . J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Cet écrivain (écrire) un très beau roman. I V . pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. poţi 175 . La revedere. aller. Pe curînd. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . I I I . Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. se simte bine. François (aller) chez le d e n t i s t e . Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Michel (aller) au t h é â t r e . Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul.EXERCICES I . Je (penser) souvent à lui. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . apoi închid telefonul (raccrocher). Cu a t î t mai bine ! V . Andrei se simte m a i bine.

que j'aime tant. pour notre siècle.) [ober3in] vînăta l'oignon (m.) [ e t a l a t tejgheaua... t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . J'achèterais pour la dernière fois des fruits. aubergines. Il a bien travaillé ce matin-là. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. Des tomates. car mon départ approche. Des prunes. des pommes de terre. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. des^.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. Étant_en Roumanie en tant que touriste.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché.tă w k8] în calitate de l'imagination (m.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. de la viande tranchée. sur les_étalages.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. des carottes..) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. des pommes. du raisin. des haricots verts. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. le siècle „de la vitesse". Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . je pourrais même dire artistiquement. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 .) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. des choux. des poires. prêts à être préparés. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. des noix..

) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [aj] l'oignon (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.

une belle ville. Spre deosebire de limba r o m î n ă . une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . nici laie. un ingénieur français 178 . în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l .Expresii poisson d'avril ni chair. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. nici peşte . E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză.

ca peu e t c . înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . EXERCICES I . un poêle chaud d) în general. beaucoup. un garçon intelligent In limba franceză. : Il a beaucoup mangé.. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant.. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . La t i m p u r i l e compuse însă.

Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. mere. la condiţionalul prezent verbele garder. Mihaela a citit mult. tel fruit Tel père. tel caiet. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. { Cum e sacul şi peticul. Aş cumpăra legume şi fructe. dar a scris puţin. Mihai este un om cumsecade. Locuiesc într-un imobil mare. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. IV. pere. A împăca şi capra şi varza. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Un singur om îl aştepta. cu 10 etaje. . Tel arbre. Am vizitat ieri un magazin mare.I I . Dunărea este un fluviu lung. Conjugaţi dire. Ménager la chèvre et le chou. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. A strînge bani albi pentru zile negre. PROVERBES Garder une poire pour la soif. îmi place vinul bun. Antoaneta este o fetiţă mică. Tel maître. tel fils. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. struguri. vinetele şi varza. Irina are părul blond. piersici. III. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Ea a cumpărat morcovi şi praz. nuci. Citesc o carte interesantă. El ar mînca o salată de ţelină. Petre a cumpărat o cămaşă albă. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. Mama a terminat repede această bluză. punir.

— Attends qu'il se retourne et je te le dirai. répond l'autre. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh.. Il est plein de fautes et de pâtés .. L'élève: — Ce n'est pas la peine. c'est lui qui l'a écrit en w entier. un petit. t 181 . — Tu reconnais Beethoven? dit l'un.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. je suis w obligé de prévenir ton père. monsieur. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. Deux snobs vont w au concert. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux.

Madame. Expliquez-vous. — C'est bien possible. c'est moi que vous w avez renversé hier. — Hier. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. mais^à quelle heure. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. monsieur. En cours de route... Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. la tête entièrement bandée.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. monsieur? 182 . monsieur.

et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . prăjit. frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. m o n s i e u r . a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul.c e que ça Deux moitiés. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . frit] fript. monsieur. -ă . B i e n .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . et encore en deux? Des frites. q u ' e s t . B i e n . -e [fri. m o n s i e u r .

Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. relire (a reciti) etc. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. 184 . El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. -ă La fel se conjugă élire (a alege). je lisais Perfectul simplu este je lus. lue c i t i t . je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons.

réussir. EXERCICES I . écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . U . Voi citi o carte bună.). Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . j'écrivis. A ţ i c i t i t această poezie? 185 . Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". c o n t e m p l e r . E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. Scriam o scrisoare prietenului meu.V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . souscrire (a subscrie). Citeşte această poezie. j'ai écrit. N . prescrire (a prescrie). -e scris.) şi să scrie (inf. I I .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. transcrire (a transcrie). Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . inscrire (a înscrie).

pur.. Je viendrai demain. .III. amis. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.. les cheveux blonds Et la tète bouclée. beurre. corail.. la table. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. travail. heureux... Ces bonbons sont. clou... Brigitte a reçu beau­ coup. .. timide... Point sot. . détail. A. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. à l'âge de 15 ans). chou. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. II.. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé.... doux. Paris. Mon cher. bijou. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. À l'occasion de son anniversaire.... Le vase est.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. J'ai rencontré.. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. pain d'épice. ces frères... Marius mange. poissons dans cette rivière... bas. REVIZIE EXERCICES I . rail. Indicaţi numele zilelor săptămînii. IV. deux années. genou. Il y a une grande différence. l'armoire. Il y a bien. bons fruits.. les rives du Danube. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. cheval. haut. il sera bientôt fait Quoique en miniature. pommes cette année. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. cher. V.. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. nez. toi. 186 . voilà Pouchkine... il n'a pas rencontré.... Il est parti. I l y a t a n t . fleurs. fromage et. les enfants. amis.... Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. Budapest est bâtie. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine...

beau. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel.III. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. La (. Este ora 12 (amiaza). Ea le dă să mănînce. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. cinci şi jumătate... Copilul său se simte mai bine acum. joli. bref. beau. Este ora 12 noaptea. Traduceţi la indicativul prezent.. Este vreme rea. VIII. N-am nici o poftă să plec la plimbare. lire şi écrire. Mă plimb în fiecare zi. Dintre cuvintele mer. de cette ville. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. V. sot. Dă-i să (à) mănînce (inf.. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. mère. blanc.) de Guy est très jeune. IX. gras. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. Toţi tinerii purtau cra­ vate. El a aşteptat o jumătate de oră. long. VII... Am citit cărţi mai bune. maire.) il faut apprendre à nager. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. viitor fi perfectul compus faire. VI. iarna ca şi vara. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. Conjugaţi verbele: IV. 187 .. étranger. menteur. gros. grand. Casa lui este mai mare decît a ta. premier. Avant d'aller à la (..). — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Aştept azi un vechi prieten. Claude Àchard est le. folosind si voca­ chaud. dire.). Astăzi e cald. Sora mea este profesoară de muzică. des hommes (travailler) dans le jardin. şapte fără un sfert. nul. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot.

.

PARTEA A lll-a .

.

en plusieurs départements. Brest. le Rhin. Rouen etc. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . C'est une république bourgeoise. les Alpes. La Rochelle. Au Sud. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. À l'Est. Nice. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. s'achemine vers la Méditerranée. Saint-Malo. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. la Mer du Nord. l'Océan et la Méditerranée. Strasbourg. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Paris est la capitale de la France. une haute chaîne de montagnes. -e [tâpere] t e m p e r a t . C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Cherbourg. La Manche reçoit la Seine. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . VOCABULAIRE bourgeois. Bordeaux. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Le Havre. Lille. burşwaz] bur­ ghez. Lyon. dit Plateau (ou Massif) Central.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. au point de vue administratif. Toulouse. la Mer du Nord. c l i m a t u l tempéré. (le Mont Blanc). au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. la Meuse. Le climat de la'France est tempéré au Nord. Saint-Étienne. Le territoire français est divisé. lui. Nantes. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Le Rhône. doux et humide en général. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. -e [bur3wa. Les principales villes du pays sont Marseille. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. Toulon. s'élevant jusqu'à 4 810 m.

m a i m u l t e ) .-ă"). nul. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. aceeaşi. nici o). même (eu sen­ sul „însuşi". t o a t ă . -e (anumit. oricare). quelques (cîţiva.-e (cu sensul „sigur. même (acelaşi.-ă .) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul.la le le lă côte (f. înaintea substanti­ vului determinat.) colina côtelette (f. chaque (fiecare). -ă). n e n u m ă r a t e ) . tel. certain. toutes (tot. -e.) l a n ţ u l ta chaînette (f. Adjectivele nehotărîte se aşază. quelconque (oarecare).) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. t o a t e . tout. -e (nici u n .) lănţişorul le chaînon (m. vreo. plusieurs (mai m u l ţ i . Toată lumea voia să-1 felicite. cîteva). de obicei.) coasta côté (m. t o ţ i .! quelque (vreun. 192 . maint. Cîţiva copii se j u c a u în grădină. aucun. nulle (nici u n .) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. tous.) veriga ~. Tout le monde voulait le féliciter. a l t a ) . însăşi). Certain. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. „însăşi"). sigur. însuşi. -e ( n e n u m ă r a ţ i . nici oi).'-le (cutare). ceva).la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m.) partea coteau (m.

cea de-a doua. a I i . -e Observaţie. I m p e r a t i v u l are două forme . în special veuillez (pers. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 .a p l u r a l ) .Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). în schimb.

Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. personne. .. Le magasin se trouve d u . Vous devez lire au m o i n s . Notre pays offre au peuple. rue. famille. se între­ b u i n ţ e a z ă . Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. fils. paroles.. .. distractions. I I . p l u s i e u r s . Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. .salles d ' é t u d e . les m a n i festations. la persoana I singular. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. mois. même: âge. j u p e . Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . gauche de la rue. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. J ' a i m e m a n g e r des. 194 . Les Carpates forment une longue. . 2 . . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. b i b l i o t h è q u e . EXERCICES I . . certain: heures.. de la Mer Noire_ sont très belles. les réunions. toutes. . Verbul pouvoir nu are imperativ. jours..... manières. de montagnes. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . de porc. réponses. v i e . Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre.. à . plusieurs: étages. autre: t o n . 1. les plaisirs du repos. saisons. h o m m e . I I I . t o u s .. tel: père. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. a r t .. q u e l q u e s .. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare... objets. Jérôme é t a i t présent à.. Nu pot să m ă hotărăsc. pages par jour. Daţi-i o carte oarecare. p a y s . I V . enfants. On p l a n t e des vignes sur les.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

Pot să plec? V. (Pot să învăţ franceza. a o duce de minune. (Am vrut să citesc „l'Humanité". pare a o privi „oblic". (Vreau să lucrez din răsputeri.) se uită chiorîş. 196 1 2 3 . fiind orientată paralel cu Sena. Conjuguez.? Nu am vrut să-1 mai vedem. Aş vrea să vă întreb ceva. la regarde de travers — Notre-Dame. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. (Voi putea să citesc ziare franceze.travers 3 se la couler douce — (pop.) a huzuri. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. (fig.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.) — Je pourrai lire des journaux français.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". à toutes les personnes. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.).) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.

(Jacques Prérert. .Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.

l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles.). Sur ces 55 millions. l'industrie textile (industrie cotonnière. thermiques. lainière. de produits laitiers. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. Il nous faut mentionner. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . en outre. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. soieries. de betteraves et de fruits. textiles synthétiques). ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina .22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. vignes. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. La France est aussi un pays agricole. de vin. caoutchouc). industrie automobile et aéronautique etc. cultures maraîchères et fruitières. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . l'industrie électrique (usines hydrauliques. centrales nucléaires). de volaille. VOCABULAIRE l'industrie (/. La France compte parmi les exportateurs de blé.

-ă.) l'exploit (m.) l'exportateur. -trice(s. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. -euse exploiter (vb. -ă électrique [elektrik] electric.) l'exploiteur. -oarea a exploata vitejie şi adj. -ă exploatarea exploatatorul. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.m. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier.) exploitable (adj. frqitjsr] de fructe.f. -ère [frqitje. c u l t i v a b i l . exporter (vb.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . fapta de exploatabil.) (m. fructifer.) l'exploitation (f.f. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -ère [ m a r e / e .) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.

de obicei. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h.. réjouis Notă. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. je ne veux pas de fruits. î n cazul unei propoziţii negative. Cette. pronumele en. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . u n e o r i . En p o a t e î n l o c u i .. . v e r b .. f i i n d e c h i v a l e n t . Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins.. J ' a i plusieurs livres. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. negaţia a I i . 200 . c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. de la. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . I I . Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit.. Les. ne veut renoncer à ses profits. Aucun. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. exploitable. III. il s'en occupe. negaţia I.. . ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. Nous en avons (du beurre). forestière obtient de gros bénéfices.a : Je n'en parle plus. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire.. je vais acheter des fleurs. exploiteur. Ce gisement minier est. î n a c e s t c a z . exploitation: ) (exploiter. il r i t de cela. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. Veux-tu des fruits? Merci. J e connais tous les détails de l'histoire.. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . Les esclaves étaient d u r e m e n t . Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v .P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . J ' a i m e les fleurs.

Je n'aurais rien dit. V. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Voi aţi fi avut mai mult succes.I V . • . Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Ar fi vrut să alerge mai repede. Ele ar fi putut pleca. J'en aurais lu quelques pages. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Noi am fi scris mult mai multe articole. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva.

Jacqueline: Ecoute. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Jacqueline. au plus tard. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Alain: C'est à quelle heure. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. c'est décidé. La gare. 202 . quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Alain: Quelle histoire. Tu vas te coucher à minuit. et demie. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Il t'arrivera un jour de faire comme. Alain '. alors: Marseille.

t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. . -e [vàtry] pîntecos. m a i s . a se năpusti a se grăbi a încerca. u n p e t i t gros v e n t r u . p r e n d de la vi­ tesse. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . ~. c a t a r a m ă . inel de fier prin care se trece o curea 3 . A ce m o m e n t . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. -. Vous êtes r e s t é .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. d u m o i n s . J a c q u e l i n e . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . sprinten. a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . D ' a i l l e u r s . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . -oară.) [avjâ] avionul l'aéroport (m. a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. p l u s lestes. -ă soupirer [supire] a ofta. a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. ne vous en faites p a s . * mişcare. cercel: boucle d'oreille 203 . D e u x d ' e n t r e e u x . ... rl se lamenter lamate a se t i n g u i . b u r t o s .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă .. g r a d u e l l e m e n t . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . -oasă. . t o u t essoufflé. Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . Le t r o i s i è m e . p u i s q u e . buclă (de păr) 2 . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t .

de o b i c e i . D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. j'y ai pensé. Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 .GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . înaintea verbului. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. d e o b i c e i . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . forma afirmativă.

se p r é c i p i t e r . î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre.. Nous. . Tu n ' . a t t e n d r e . .. soutenir (a susţine. Alain n ' . 1.. réfléchirai cette nuit. ce t r a v a i l est urgent. vas pas? I I . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . J ' . . la sfaturile tale. plus. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. Mă duc imediat acolo. verbele: tenir (a ţine). R î d e m încă de povestea voastră. ne peuvent nous impressionner.. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin.. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. Se conjugă la fel. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. N u . vers les joujoux. Ces regrets. vrei să iei o carte? I V . Vom fi la ora i e c e la gară. .. Tu n'as q u ' à m ' . 205 . Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir.. se souvenir (a-şi aminti).m i m a i vorbi de plecare. parler à personne. .. b) Vom ajunge azi după-masă la mare.. se p r e s s e r . . [viitor) de lui expliquer cette question. verbele: revenir (a reveni. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. Se conjugă la fel. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . a se întoarce).Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . . L'enfant voulait se. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. -e Observaţie.. pense plus.. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . intervenir (a interveni). t â c h e r ) : Elle est venue très. Traduisez en français.. féliciter.. .. tot cu a u x i l i a r u l être. a sprijini). EXERCICES I . La foule. . I I I .. . appartenir [a apar­ ţine) etc. Ne g î n d i m . obtenir (a obţine). Participe Présent Passé venant venu. dans les rues. . dar cu auxiliarul avoir. tar­ d e r . en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. t a r d i f . I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Ne. 2 . parvenir (a parveni).

-. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. le professeur ne réplique point. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. au cours du repas. încît conclure [kàklyr] a încheia. . Croyez-moi. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. . au fond. . . -ă estomaqué. a lua loc într-adevăr. aborder [abardej a aborda. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. . au baccalauréat. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. Je viens de raconter à ma voisine. Estomaqué. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. efectiv 206 .2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. ) [inaràs] . -e [sstomake] înmărmurit. en apercevant un de ses amis. -ă répliquer [replike] a replica.a] astfel că. . W. Mais. a replica a se aşeza. — L'ignorance des élèves — dit-il. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. Elle m'a demandé si.

. l'autre ( u n u l .. E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat.) imaginaire (adj. a sosi. u n a .-e (nici u n u l . -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. ..Mots à plusieurs sens 1. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. a ajunge 2. chacun. . nici u n a ) . Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t .quelqu'une (cineva). a l t u l .. tocmai. aucun. -ă care poate fi închipuit. plusieurs (mai m u l ţ i . l'un. l'une. m a i m u l t e ) . alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . Voi pleca (îndată) de la birou. .) a închipui imaginaţia închipuit. nulle (nici u n u l . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. î n s o ţ i t . chiar acum): Il vient d'entrer. Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni).-e (fiecare). quelqu'un. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e .) imaginable (adj. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. de obicei.) l'imagination (f. De-abia a intrat. nici u n a ) . 207 . . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . nul. l'autre. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau.

.de plus horrible que leurs logis. Nu este nimeni în această sală. Rabelais est un écrivain plein d'.. EXERCICES I . LEXI- Cette jeune femme se... un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. Georges a.. toutes. a . tous les autres. On est venu vous voir. I I ... Petre a sosit chiar acum o clipă.. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. Ils ont refusé. ... cineva").. On ne voit rien. autres de décharger les armes. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . la colţul străzii.. de obicei.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle.. Jean se va îmbrăca îndată.. III.. ami. . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent... Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. Nu se vede nimic.. IV. I se spuse tot adevărul.. l'innovateur. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. Mon. 208 . Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce..a sau a Ii-a singular. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. . prin persoana a I l I . Diseară veţi pleca la Cluj. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. Je lui ai tout dit.. toute—tous [tus]. Apoi. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. Cet artiste..ont pris part au combat. (Noi) am venit să vă vedem. Lors de la course de 100 m plat. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. tous les autres concurrents. I-am spus tot. cu valoare nedeterminală ( se". unul după altul.. ei dispărură. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. Se spune că pleacă mîine. après.savait qu'il devait s'opposer à la guerre. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v.

Corneille écoutant le Cid. Lidice sau Oradour. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. des champions de boxe. la Reine d'Angleterre. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. est un musée de figures de eire. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). les vedettes du théâtre et du cinéma. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. on le sait. Nimeni nu să uite Guernica. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. le Pape. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. les costumes plus ou moins fripés. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. le cinéaste René Clair. le coureur à pied Mimoun. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . Pablo Picasso. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). On y rencontre les chefs d'état. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. s'il vous plaît).

216 et 217. — C'est au deuxième étage. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210 . monsieur. Les chambres étaient élégamment meublées. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. Le portier fit monter les bagages. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. les chambres numéros 215.

Oh non. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e .. . ochire sortir [sortir] a scoate.Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. On paye à la caisse.. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . C'est fini. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. pas de vernis foncé. — J ' y pensais déjà. a ieşi lentement [lâtmà] încet. je préfère les couleurs c l a i r e s . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . pieptă­ nătura W* 211 . d e u x serviettes. Les cheveux une fois coupés. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. je vais me reposer u n peu. Rincezmoi a u v i n a i g r e . . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. dit le coiffeur. s'il vous p l a î t . . . il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . d i t gaiement A l a i n . l'entour a i e n t . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. Q u a n t à t o i . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. Alain. — Moi je descends chez le coiffeur. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. monsieur. . les m u l e s .

212 . LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . -oàre. a da o raită vesel.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . a acorda afecţiunea legătura. c a p t i v a n t . -ă. a lua. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. -â clair. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. încheietura a t a ş a t u l (comercial. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre .) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica.) l'attache (f. -e [fose] închis. -e [ k l e ^ deschis. a a t r i b u i . -ă 1 ' indéfrisable (n.) l'attachement (m. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. -e [avwazinô] vecin. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. voios (adv. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . ) Antonymes attacher a lega s'amuser.) a t r ă g ă t o r . interesant. Face excepţie adjectivul lentement. -e (adj. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi.. -ă. la bribe [brib] frintura avoisinant. r e s p e c t i v .[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé.) a lega. învecinat.) l'attaché (m..) attachant. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t .

se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. profondément etc. -é) p i e r d . polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . de obicei. pe e m u t de la feminin. absolue) (fem. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . vraie) (fera. 3 . 213 . Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. -i. -u. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). 2. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. 1 .

EXERCICES I . naître. Traduisez en français (v. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . Hier soir. Ce-i î n m i n ă nu-i . Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . v b . vaut mieux que deux „tu l'auras". Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. M-am născut la 23 septembrie. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Traduisez immense patient en français (vb. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Cîinele înainta p r u d e n t . Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. I I I . E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. on avait attaché le chien. Ioana citea curent texte latine. II.

— Du jambon. dit Jacqueline. — Quant à la viande. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. se trouvaient des assiettes. — Moi. répondit Mme Girard. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. je voudrais des pâtés. des olives. — Oui. des couverts et un vase de fleurs. Girard. Girard. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. des sardines au beurre. continua-t-elle. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. On choisit une table dans un coin plus retiré. On se mit à consulter la carte. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. 215 .26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. Antoine.

— Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . seulement. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. d u v e r m o u t h . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. compléta le g a r ç o n . -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. G i r a r d . m a m a n . fraged.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . — P a s d ' a b r i c o t s . J a c q u e l i n e ? — Non. -e [vitre] cu geamuri retiré. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. ajouta M. Du café t u r c . aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. merci.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. -e [retire] retras. — Merci. -oare. sclipitor. trois p o r t i o n s de g r u y è r e .— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . — Du v i n b l a n c . m a d a m e ? Oui. des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. merci. VOCABULAIRE vitré. -ă étincelant. — tout — — après Alors. -e [etëslâ] strălucitor. des liqueurs? — Du vin blanc. pas de m e l o n . ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m.

culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. p e r s o a n a a I i .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie.a -ssiez a I l I .a -t a I l I .) griller (vb.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.) la grille (f.) rôtir (vb. imperfectul conjunctivului este. oisir. moale. ajouter ajoute) a completa. élire a a] alege compléter. In vorbirea curentă.) le grillage (m. N u m a i persoana a I l I . duios 2 . Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 .) 1 . mpléter. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t .) la grillade (f.a singular se foloseşte m a i m u l t . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . de obicei.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.) — le rôti (m.

masculin singular. 218 . 3 . dus. Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. să fie moale. a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. il affirma q u ' i l moins sombre. apercevoir (a zări). ea trăise departe de căminul părintesc. recevoir (a p r i m i ) . dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. 2 . Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège.t e . Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . EXERCICES I. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Trebuie să frigi carnea . Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. sans que personne lui parler (Flaubert). loin de tous les a u t r e s .Le verbe devoir (a trebui. Exupèry). Formele due (feminin singular). care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . due O b s e r v a ţ i e i . t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. Bien que la pluie (continuer). J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. De la vîrsta cea m a i fragedă. décevoir (a decepţiona).

) explicaţii. PROVERBES Chaque vin a sa lie. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. Traduisez en français. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf.) imediat un răspuns. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. . je pleure. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . (uied 9-j) je n'ai ni ailes. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . ni yeux. .III. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. T. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . A trebuit să-i dau (inf. I V . DEVINETTES Plus je suis chaud. pourtant frais. plus je suis Je vole. Traduisez en français (vb. (gSenu S'i) 219 . DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. .) seama de propunerile voastre. Il n y a pas de roses sans épines. j SUPPLÉMENTAIRE . Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. ea se ascunse în grădină. — Ce sont toujours les plus gros. Se întîmpla să alunece des.

P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. c h a u d i è r e s . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . -e [bykarestwa] bucureştean. Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. une grande fabrique de la c a p i t a l e . d i t J a c q u e l i n e . C'est en 1948. m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. vers la fin du mois de j a n v i e r . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. je vois. p a p a . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. — A h . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . en u n m o t . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". au m ê m e e n d r o i t . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. ni celui de m a m a n .d e m a i n pour M a m a ï a . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . dans la m a t i n é e . . une nouvelle fabrique. Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . m a t é r i e l ferroviaire. pour b â t i r . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e .

. .

-ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar.) unealta utilajul u t i l a t . Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. a distruge. a înzestra l'équipement (m. Această comediei a a v u t u n mare succes. Fratele meu a plecat. utilajul marquer [marke] a marca. -e (adj.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a .) a m u z a n t . -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. promisiune a sfîrşi.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . 222 . Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . Celtelcomédie a eu un grand succès. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r .) l'outillage [m. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.) outillé. quelques): Mon frère est parti. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. vesel: ciudat. a doborî a n g a j a m e n t .au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/.) outiller (vb. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs.

Hommes. camarade! B u n ă seara. tous se pressaient copii. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. sora Horaţilor. femei. nr.b) într-o enumerare: aux portes. verişoară ! Mulţumesc. f) In adrese. 37. proverbe: pluie abat grand vent. rue Jules Michelet. cousine! Merci. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . enfants. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. Elena este arhitectă. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . Hélène est architecte. Camille. Histoire de la littérature française. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. femmes. P a u l este strungar. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. B ă r b a ţ i . c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. e) în Petite sœur des Horaces. t o ţ i se îngrămădeau la uşi.

P e n t r u alte observaţii v. El şi-a scos batista. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Il a sorti son mouchoir. m a i jos verbul partir. E a a ieşit în oraş de o oră. -e Observaţie.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti.

.Odes et b a l l a d e s " est. m o t d'ordre? d e m a n d a . sortir): Trenul pleacă la ora zece... Quel est.) în oraş? Aş pleca la m u n t e . Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni... EXERCICES I . . Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. m a m ă . . — Rien à faire. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. liberté" (Corneille). . mentir. 2. employez ou non l'article. . .... î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . vb. . IV.-e Observaţie.Participe Présent partant Passé parti.. officier. Vrei să ieşi (inf. . Je l'en ai déjà menacé. .. m ă întorc î n d a t ă . vos paroles.. . „ J e vous assure et. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d .. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. „. gloire. . dormir.. . sentir (şi compuşii lor). dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . v i e i l l a r d s . et. Elle h a b i t e 32. servir. F e m m e s .. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être.. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . je vais lui chanter quelque chose. v i e . rue de P a r i s . I I . . ce roman. ma chère. t o u t était descendu. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. e n f a n t s . . . La revedere. À la place des points. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. . U l t i m i i călători au plecat aseară. .. Traduisez en français (vb. H I . partir. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . Ca şi sortir. e t .. J ' a i relu. . t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo..

M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. Vorba dulce m u l t a d u c e .PROVERBES Partir c'est mourir un peu. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence.

J ' a i noté la sienne. c'était 15* . mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. maman. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. Elle semblait très pressée. Je lui ai donné notre adresse. Autrefois. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. à la fin des cours elle va quitter la capitale. ce matin. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. devant l'Université de Bucarest. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui.

) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. seigle. si t u s a v a i s .u n hair>eau q u e l c o n q u e . — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. •— Oh. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . orge. m a m a n . b e t t e r a v e . t o u t a c h a n g é . légumes. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . Après la moisson. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . m a ï s .) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera.

bientôt (curînd). perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .) le change (m.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . Intr-o propoziţie principală. Abia a i n t r a t . 229 . în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. après que (după ce). -e (adj. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) la paysannerie (f.Familles de mots • l'échange (m.) changeant. en un clin d'œil (într-o clipă).) le paysan (m. a se schimba s c h i m b ă t o r . că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.) le changement (m. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).) échanger (vb. dès que (de îndată ce). -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior.) changer (vb.

La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). 1 . combattre (a lupta) débattre (a dezbate). -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular.Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . 2 .

IV. suivants: obtention. permettre (a p e r m i t e ) .Mais il ne l'est pas. t a t a se duse să se p l i m b e . Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. — Alors. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. elle se m i t à r i r e . EXERCICES I . Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . récolte. II. p r o d u i t . promettre (a făgădui). association. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. m u n c a îi pasiona. la n u i t t o m b a . A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). omettre (a o m i t e ) . Q u a n d nous (marcher) des heures. Q u a n d il (achever) ses lettres. 2 . —. pensée. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. quel est le côté beurré? 231 . Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s .pierde un t. nous commençâmes à travailler. După ce începură noi cercetări (recherches). ea se sculă să plece. formation. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . commettre (a comite). -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . en silence. 1 . Cînd t e r m i ­ n a r ă . Bate fierul cît e cald. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . r a d i c a l u l mett. PRÉCISION — Mademoiselle. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. il se leva. III. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . soumettre (a supune). Cînd deschiserăm fereastra. place. Traduisez en français (v. transmettre (a transmite) etc.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. promesse. Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular.

le temps semble s'écouler très lentement. assez peu éclairée.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. mais sans insensibilisation. parce que je me dépêche. arrive chez un dentiste. 232 . Dans la salle d'attente. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. — C'est pour arracher une dent. accompagnée de sa petite sœur.

VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . j'aurai fini la lettre avant votre retour.) a pierde pierderea p i e r d u t . a trece . . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . .) la perte (f. accompagner — conduire a însoţi. . Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb.-— Mes compliments. F i ţ i l i n i ş t i t .. .*\ i i . -e [eklere] l u m i n a t . Marguerite. r °. dit le dentiste. Montrez-moi la dent. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. Vous êtes courageuse. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. -e (adj. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. mademoiselle. .. . . 233 . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille.) perdu.

la viitor şi la condiţionalul prezent. 234 . La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. Probabil că i-a cumpărat bomboane. -e Observaţie. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. dublînd consoana r. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. 1. 2 .) De obicei. (I-o fi cumpărat bomboane. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort.

Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. je te raconterai de belles histoires. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. elle est morte de peur. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. On meurt de chaleur dans cette pièce. I I . Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. III. On ira se promener lorsque papa (rentrer). . Te rog să citeşti acest roman. IV. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. C'est normal. C'est très compliqué.EXERCICES I. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. Devant l'université. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Une grande quantité. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). e deja ora 6. Traduisez en français: Trouver un ami. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat.

Les allumettes sont trop encombrantes. Tu ne t'en souviens plus? M. de croissants et de paind'épice.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. du beurre. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Mme Girard: — Mais non. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. M. des timbres-poste? M. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. MV {QxLca^y 236 . Mme Girard: — Je t'accompagne. par hasard. Antoine. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. des macaronis. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. N'aurais-tu pas. des citrons et des biscuits. H y a une épicerie au coin de la rue.

le poivre. de riz ou de sucre. litera 2 . scrisoarea literele (literatura) 237 . Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . de farine. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. pi. M. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. -e [lur] greu.d9^. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a .) les lettres (f. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. -e [dkôbrô] stînjenitor.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. t r a ­ bucul l'essence (/.) [a/a] c u m p ă r a r e a .M.) 1 . grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. Le cacao. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. le thé.-e. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. la levure.

) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.) l'acheteur.) Vachat (m.j.Famille de mots acheter (vb. Acest a r t i s t este i u b i t de public. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . cu auxiliarul être. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . Verbele se conjugă. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. Ce comédien est aimé par le public. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. -euse a cumpăra cumpărarea . la diateza pasivă. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 .. cumpărătoarea (m.

surprendre (a surprinde). 1 . A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . nous prenons.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. -e Observaţie. comprendre (a înţelege). L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . 2 . a afla). 239 .

Traduisez en français (vb. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. attraper. Drept cine mă iei? IV. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. El fusese admirat pentru atitudinea lui. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. . dar nu mi se par serioase. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. écrire. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. lire.EXERCICES I .. séparer. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. prendre): Ies puţin ca să iau aer. traduisez-les punir. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. diviser. Je t'emmène au théâtre ce soir. regarder. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. I I . DI. vendre. V. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare.

Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. des livres. On file. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . viens.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. bah ! Ne t'en fais plus. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. prends ta jaquette et ton sac. On va sûrement trouver quelque chose. On ira dans un magasin universel. Jacqueline: — Tu as raison. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher.

tes suggestions. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. 4. 2.) suggestion (f. ) a pleca r e p e d e . a o şterge (intranz. ) suggestif.•. ça ne m'enchante guère. .) a fila (despre lampă) 242 . * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. ) a sugera sugestiv.. .) a toarce (tranz. . principal Famille de mots suggérer (vb. « J.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m .' • . la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m.) a urmări (intranz. . Il faudrait penser à autre chose. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . a o şterge . 3. (tranz.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. şirul o şterg carnea (anat. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn .) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . -ve (adj.) m î n c a r e a (bună) d r a g . L r . Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.. VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . scump catedra esenţial.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria.?.) a pleca r e p e d e . . J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain.

E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. 16' 243 .GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. -e.

Stofa asta e prea scumpă. Je boirai de la bière. arriver. Am văzut o scenă foarte sugestivă. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais.EXERCICES I. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. mi se pare că filează. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. universel. Supraveghează lampa. oublier. IV. Sugestia ta e remarcabilă. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. beaucoup. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. prendre. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. acheter. . A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu.

245 . papa. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie.. mais on voulait prendre une barque. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. suggéra M. Les vagues moutonnaient. malgré l'orage de la veille. — Non. Mangalia. papa. — Moi. — On a organisé une petite excursion en car. pour les touristes..32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. mais. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. Girard. Il faisait frais au bord de la mer. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. —. l'eau n'était pas froide. il y a trop de nuages.Excellente idée.

ce sera p o u r une a u t r e fois. ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de.S u d . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . — O h . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . cu toate că l'orage (m. c u l t u r e . V o i l à : le p o r t . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . G i r a r d .. A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . a debuta 246 . G i r a r d . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . i n d u s t r i e . J a c q u e l i n e . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. il y a encore b e a u c o u p . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . d i t A l a i n . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n .. vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe.— N o n . la falaise d ' E f o r i e .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia.N o r d . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. c o n c l u t M.

Familles de mots — balayer (vb. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. ziua precedentă la veillée (f.) ajunul.) veghea veiller (vb.) măturătorul la veille (f.-e 247 . Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) a m ă t u r a le balai (m.) a veghea le veilleur (m.) m ă t u r a le balayeur (m.

Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. 2. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. Cine rîde la urmă rîde mai bine. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. offrir (a oferi). IV. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. . Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. -es. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie .Observaţie. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). -e. EXERCICES I . . II. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. a suporta) etc. souffrir (a suferi. Paulette m'avait tourné le dos. Unele magazine sînt deschise şi duminica. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). III. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Traduisez en français (vb. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). 1. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui.. Vîntul măturase coasta..

En ma course rythmée à travers la campagne. .. Les Flammes hautes) . toujours. Belle santé.. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. (Emile Verhaeren. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Et. se tienne haut. bats sous mon front. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. mes muscles sont heureux. pour qu'enfin mon cœur. Brille en mes yeux. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Mes nerfs semblent refaits.

— Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. — Et puis. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. 250 . Alain est avec des amis dans le dernier wagon. c'est un véritable enchantement. — Avec des amis? — Oui. la fatigue de la montée. les chemins escarpés. — C'est bien agréable. Des alpinistes enthousiastes. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. quelle satisfaction on a. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. les excursions. — Inutile de te déranger. Jacqueline.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. les rochers à pic. Ils ont vite fait de s'entendre. Alain et eux. L'automne surtout. surtout en cette saison. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. le vertige. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette.

Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f.) a răsfoi le feuilleton (m.. is­ tovit Famille de mots la feuille (f.) frunzişul feuilleter (vb. nu le-a trebuit mult ca să. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m...— C'est v r a i . -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. pes­ triţ. p a p a .. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit..) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. à m o i . d ' a l t i t u d e . à plus de 1 500 m .manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .) foiletonul le feuilletage (m.) foaia. c'est ce grand silence. -e [bigare] bălţat.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . -ă. frunza le feuillage (m.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1..

formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. La substantivele compuse. d e t e r m i n a n t u l . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. dintre care p r i m u l . adverbe). cuvintele invariabile (prepoziţii.F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2.

La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. HI. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Nu răsfoi cartea. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. H . Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. dispa­ raître (a dispărea). Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . apparaître (a a p ă r e a ) . reconnaître (a recunoaşte). 1 . La fel se conjugă: paraître (a părea).o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu.-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . 253 . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . c i t e ş t e . 2 . î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. EXERCICES I . Traduisez en français (vb.

nos lunettes. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Le sommet est une crête de glace en corniche. l'héroïsme quotidien de mes camarades. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. premier 8 000) . Nous nous hissons comme nous pouvons. Annapurna.. Un vent brutal nous gifle. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. nous saisissons nos piolets. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Le sommet se rapproche insensiblement. Nous nous hâtons. Déjà nous commençons la descente. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. (D'après M a u r i c e Herzog.. les rudes escalades. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. À présent nous touchons au but.

L'eau de mer à faible salinité. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs.. de la Mer Noire. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. Je t'écris de Mamaïa. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici.. une des plus belles stations de la côte. Après un court séjour dans la capitale. l'air pur. nous sommes partis pour la côte. à la recherche. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 .

-â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. de sa chambre.. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Mangalia. Ils ont raison d'être fiers. Nous logeons à „l'International". -ă curatif. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. Tekirghiol. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. -e [dsolsje] însorit. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. une plage en pente douce. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis.. un repos des plus agréables. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. une foule de touristes. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. Eforie. m'ont dit tous les Roumains. acier et ciment. à sable particulièrement fin. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Oeuvre du régime de démocratie populaire. On peut donc admirer. Ils ont raison. -ă l'aube (/. -ve [kyratiî] curativ. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". pour la plupart. comme de juste. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. un des plus beaux hôtels de la station. on élève d'autres colosses en briques. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . le lever ou le cou­ cher du soleil. Et ce n'est qu'un début. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer.

ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.-e (adj.-ă le mouvement (m. -e | / a t w a j à ] lucios.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. -ă. -e [ekski] fin.-e (adj.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri.ă . a căuta recherché.) animat. -e [fl^ri] înflorit.) mişcător.) a urmări.) căutarea rechercher (vb. -ă chatoyant. afec­ tat.) [asje] oţelul fier. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. -ère [fjer] m î n d r u . -oasă. sclipitor.-ă. de obicei.) mişcarea mouvementer (vb. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific).) a mişca mouvant.) c ă u t a t . Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -oare Ia villa [vila] vila exquis. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.) a însufleţi mouvementé .-e (adj.-ă mouvoir (vb. ales. agitat. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . . a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. grămadă remarquer — constater remarca. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .

achever (a t e r m i n a ) . înaintea unui « mut din terminaţie. jeter (a a r u n c a ) .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . chanceler (a se c l ă t i n a ) . céder (a ceda)—tu cèdes. ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. feuilleter (a răsfoi) e t c . renouveler (a reînnoi). -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. Alte v e r b e . adjectiv cu funcţie de adverb. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . peser (a cîntări) — il pèse. rappeler (a rechema). Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). étinceler (a străluci). Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . un adverb. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. 258 . consoana. schimbă acest e mut sau é în è. a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. îngheţa) e t c .

Aujourd'hui.EXERCICES I . Elle aime les robes gris perle. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Tot oraşul era în mişcare. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Depuis sa fondation. à Copenhague. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Des filles (sourd-muet). Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Am remarcat că vă place mult istoria. Une porte (grand ouvert). IV. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Des formes (aéro-dynamique). Je n'aime point les fruits aigredoux. Des bas (extra-fin). Ces nouvelles sont quasi-officiel. Ce sont des mouvements semi-circulaire. en 1945. III. Des personnes (bien-intentionné). Va îngheţa curînd. Discuţia lor a fost foarte animată. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Des oeuvres (tragicomique). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Des relations (franco-belge). I I . Des enfants (nouveau-né). Răsfoiesc această carte. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Elle allait nu-pied. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Des yeux (gris bleu). Ces épisodes sont héroï-comique. Des cellules (photo-électrique). à travers le monde. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante.

Dans les démocraties populaires. (D'après „l'Humanité") . c'est une véritable fête. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. pour qu'il n'y ait plus de guerre.fait pour populariser le 8 mars. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente.

non? Jacqueline: — Moi. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. mon cher. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. Girard: — Quel film. Mais on pourrait aller au théâtre. je n'ai rien contre. évidemment. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. On aurait retenu des places. Je préfère le cinémascope en couleurs. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Jacqueline? Alain: — Son faible. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Le jeu des 261 . pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. c'est les dessins animés. papa? M. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain.

-ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie.) [fu. je préfère la p r e m i è r e .. Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. Girard: — E h b i e n . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . Toutefois. M.Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. . . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie.. Jacqueline (en chantonnant): — „. folle (adj. . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . fal] nebun. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . a l o r s . 262 . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e .

destinul destiner (vb. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).Familles de mots le producteur (m. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.) producătorul productif.) soarta. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. -ce (adj.) producţia la productivité (f.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) reflectorul le destin (m. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire. Il s'est mis à écrire.) a destina. reflectarea le réflecteur (m. 1.) productiv. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) a produce le produit (m.-ă la production (f. 2.) produsul refléter (vb.) a reflecta le reflet (m) reflexul. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). a hărăzi la destination (f. A început să scrie. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. începu să rîdă.) destinaţia le destinataire (m.

Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. Piesa e foarte bine primită. Il ne voulait rien voir. EXERCICES I . 264 . Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. 1. 3. Mon enfant était devenu très tendre. La indicativ prezent. o din terminaţie. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. i. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . Apele rîului reflectau cerul albastru. Je me mis à déchirer le papier. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. 2. înaintea vocalelor a.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. Si Pierre eût été attentif. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii.-e Observaţie. e. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. il aurait gagné la partie. Destinatarul nu era la adresa indicată.

Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. a l'horizon. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. Il se colorait peu a peu. A-m reuşit să o conving? V. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. accueil. création. production. entre deux aiguilles lointaines. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. dans le ciel pur. vaincre. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. puis.IV. puis vermeil. pareil à une grosse étoile d'or. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. ses tours et ses sveltes aiguilles. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. arrivée. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. à mesure que le lever du soleil approchait. Traduisez en français (vh. pleurs. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. vb. devinette. regret. destruction. ses pointes. regard. sur lesquelles régnait un absolu silence. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. formation. le Mont-Blanc. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. Au-dessus du Mont-Blanc. André Theuriet (Amour d'automne) . destination. avec son énorme dôme. devenait orange. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. Tout à coup l'astre surgit.

J'aime surtout l'Allégro final. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. — Mais quelle heure est-il. alors. — Je n'ose demander. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. ravirent les spectateurs... où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. le chef d'orchestre fit son apparition. edificiul l'ouvreuse (/. a z b î m î i louer [lue] a închiria. Quelques minutes après s'être assis. — Je m'en doute.. Le concert commença. Antoine a loué des places pour le concert. répond Madame Girard.. elle s'écrie joyeusement: — Ah. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. — Je crains que nous ne soyons en retard.) [edifis] clădirea. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. -oasâ. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. au juste? lui demande sa sœur. chuchote Alain. — Moi aussi. c'est une surprise. avoua Jacqueline après le concert. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin.. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . — Je suis complètement bouleversée. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute .Georges Enesco". Il est sept heures et demie. conclut Alain. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements.. -eaţă l'édifice (m. măreţ.. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. M. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice.

a răpi 2 . a încînta Famille de mots le retard (m. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr].le chef d'orchestre [/if. a încetini le chant (m.) î n t î r z i a t u l retarder (vb.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.) — cîntecul la chansonnette (f. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.) — c î n t u l chanter (vb. serviciul. . 3. postul 3 .) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. le chœur se p r o n u n ţ ă k. 2. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. 4.) — şansoneta le chanteur (m. v a t r a . [kœr.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea.) întîrzierea le retardement (m. căminul casa. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 .l — a cînta la chanson (f.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f. l'hymne (m. amînarea le retardataire (m.) a î n t î r z i a . piaţa ravir 1 .) întîrzierea. locul 2 .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

guère. JVe vous déplaise. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. a scoate (petele) élever a înălţa. tu vas pas sauter etc. Observaţie. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . Nu suflă o vorbă. savoir. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . a creşte. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. oser. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. point. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. (fig. 269 . 2 . b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie.s e cu t i m p u l . în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. : je n'ose. personne e t c . ca à moins que e t c . cesser e t c . d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. ) . rien. moins que. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. je ne cesse etc.z i s ă . Nu vă fie cu supărare. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire.) a stîrni entuziasmul. E mult mai rău decît se spune. meilleur que.

Ce produit chimique. pour la liberté. plus aux concerts! L'ignorance. . .. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . 2 . Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . N e ..Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. EXERCICES I . Nous dé­ cidâmes d e . le peuple français.. la séance (şedinţa).. N .. l'égalité et la fraternité. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder.-e uzitată: Observaţie. . 1. 270 .a m încetat să-1 rugăm. .. l e v e r . Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. toujours le progrès. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. rapidement les taches (petele). II. E n 1789.

me dit-elle tristement. — Je n'ose pas. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. me répondit-elle. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. ça ne coûte rien. — Comment. Il fit détruire un magnifique édifice. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. La souris osait quitter sa cachette. Il descendit lentement les marches. Mă voi aşeza mai tîrziu. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . — Trois.I I I . — Pierrot.) această greutate. V . — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. grand-père. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). C'est impossible. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. Louis cîntă minunat la vioară. vă rog. la Pastorale et la Neuvième. eram foarte obosit. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. I V . lui dit-il. en baissant la tête. îi era imposibil să ridice (inf. cette anecdote. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. l'autre jour. b) Mă aşezai pe iarbă. — Eh bien? explique-toi. mon petit. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. prefer să stau în picioare (rester debout). Elle se lève très tôt le matin. Tu pourrais pas. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât.

Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. mais il paraît que les autres renferment. M. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. La section d'art roumain est. Tu as rencontré des amis en ville? M. les Andreesco et les Luchian. de quelques peintres roumains. On y trouve. des Greco. une troisième est réservée à l'art oriental. Girard: — Oui. qui ont réussi à rendre. des Répine. On commençait à s'inquiéter. Alain: — Mais quel musée. en plein centre de la ville. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. les Aman.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . on ne savait pas où te chercher. Alain: — Il y a aussi des sculptures. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. J'ai longuement admiré les Grigoresco. des Monet. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. à l'aide de leur pinceau. des Van Eyck. entre autres. Il faut absolument que vous le visitiez. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. Antoine. Mme Girard: —• Bonsoir. n'est-ce pas? M. des Rembrandt. Girard: — Évidemment. papa? M. sans nul doute. 272 . des chefs-d'œuvre. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. Voilà trois heures que tu es parti. Girard: — Non. je vous accompagne demain. une autre d'art occidental. Si vous voulez. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. elles aussi. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades.

-ă occidental. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.) cen­ tralizator la centralisation (f.-ă oriental. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .-e [oksidâtal] occidental. b u c a t a . consecinţa.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) a u r m a suivjant. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.-oare — le centre (m. a conţine rendre — exprimer a reda. si adj.-e (adj.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .) următor.) centralizarea centraliser (vb.) centrul la centrale (f. -e [arjàtal] o r i e n t a l . suita suivre (vb.m.) centrala central.) partidul la partie (f. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic. a e x p r i m a Homonymes le parti (m.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. -e [rwajal] regal. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .-ă centralisateur (s.) u r m a r e a .) central.) p a r t e a .-e (adj.

-e Observaţie. at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi.Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . 274 . Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).

Christian s'est arrêté devant la gare. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. comprendre. Marcel est un brave garçon. entretenir. I V . III. le Louvre est devenu.m ă . m a i puţin interesante. Un siècle et demi plus t a r d . prévenir. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. renfermer. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Cette boîte ne renferme que des papiers. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Gilbert est très influencé par son cousin. enfermer. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. l'un des plus riches musées du m o n d e . Paul est p a r t i il y a deux minutes. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. I I . vă voi arăta drumul. un grand château fort. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre.EXERCICES I . Germain sera récompensé pour son courage. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . repartir. de nos j o u r s . Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. Il était fidèle à son P a r t i . sur la rive droite de la Seine. c o m b a t t r e . il se leva. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. style Renaissance. 18* 275 . m a i n t e n i r . gnifique palais. Ancien palais r o y a l . Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). contenir. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. U r m a ţ i . Cette partie est très difficile à lire. renvoyer.

ère). 276 . On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. monument en basalte noir. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël.n. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée.. de Rubens. les bas-reliefs de Gilgamesh. des coupes et des bijoux finement ciselés. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. la dignité enfin retrouvée. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. celles des sculptures du Moyen Âge. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. grecques et romaines. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre.. Léonard de Vinci. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. nous voyons se succéder les Vernet. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. des poignards d'argent. Les objets de culte et de sacre. Rembrandt ou Vélasquez.ère). Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. couvert d'inscriptions. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. les admirables statuettes de Tanagra. principale source du droit sumérien. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. devant les sculptures de Jean Goujon. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. le Titien. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. les Delacroix ou les Manet.n. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. les sculptures du Moyen Âge. Houdon ou Rude. les Courbet. On s'attarde devant les Ingres et les David. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. Michel-Ange.

oiseaux. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. tigre. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 .. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. Que je recommence alors? — Non. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. mouche. chacal. chat. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages.. serpent. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine." — Que fais-tu là. perroquet. héron. loup. boeuf. souris. — Tu crois. Il te faut trois éléments. lion. chien. Alain. — D'accord... — Arrête. grenouille. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. cigale. Je préfère connaître le deuxième élément. fourmi. âne. merci. aigle. insectes. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple.

Hat .

des forêts de chênes. jasmin.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . -e [pyr] limpede. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. pivoines etc. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c .) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/.. Et tu sais. ma Jacqueline. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. ) [ôd] unda pur. p u r . des chemins sablonneux. lilas. -ă l'insecte (m. pour ne plus parler de leur parfum. puisque tel est votre désir. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. -oasă l'étang (m.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. des étangs bordés de roseaux.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. -euse [sablant] nisipos. enfin des ormes ou des tilleuls. lis. — Je préfère le parfum des fleurs. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri.. vio­ lettes. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 .) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. bien sûr. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . tulipes.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. — Bon. muguets. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. c'est moins pénétrant. œillets.— Le cadre. etc — Tu as bien fait de finir. — Du génie. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. Alors. Des rivières aux ondes pures.

) florarul fleurir (vb.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.) floarea la fleurette (f. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.-ă le fleuriste (m.ARBRES À l'acacia (m.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) a înflori.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f. El credea că a ajuns.) înflorit.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. 280 .-e (adj.) floricica fleuri. a î n c e p u t să rîdă.

b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. ca în exemplele de m a i sus. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. sans. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. ca în exemplul de mai sus. 281 .

p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.R.P. sont'à toi. parfois à petits pas.

. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. Cet enfant pleure. a cere pe cale judiciară). finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). Conjuguez imparfait. III. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Elle semblait très heureuse. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r ... lire. travailler.. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită.. Exupéry). en utilisant (présent. I I ... Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare.. Je vais vous donner un livre agréable.. IV. ei au început să aplaude. Nous sommes au coin. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . 285 .. (a cuceri). rester.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. ils revinrent avec précaution (Maupassant). futur. Ils parlaient. După ce au ascultat conferinţa. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . Exupéry). Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l .. P u i s . en français les phrases suivantes.. V. requérir EXERCICES I . il s-'approcha du balcon.. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . cinq heures? Il a décidé.. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. la rue. voix basse. colère..vous revoir. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard.. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie... après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . (St. Tu te lèves . A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e .

et taupes envers nous. L'éléphant étant écouté. parlez le premier. et pour cause. dit-il. ôter à ses oreilles. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. 3 appétit — (aici) gust. glosa — comentă în mod critic. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. car tout 6 ce que nous sommes. Nous nous pardonnons tout. Voyez ces animaux. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Jamais. Je mettrai remède à la chose. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. Etes-vous satisfait? — Moi. un colosse. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. Venez. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. L'ours venant là-dessus. contents d'eux. fără nici o excepţie. on ne l'a qu'ébauché. Se croyant. pour elle. Il peut le déclarer sans peur. 8 tout — toţi.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. singe. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. Jupin 5 les renvoya. Que c'était une masse informe et sans beauté. s'il me veut croire. Du reste. il ne se fera peindre. Tout sage qu'il était. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. 2 1 284 . on crut qu'il s'allait plaindre. s'étant censurés tous. Glosa2 sur l'éléphant. Lynx envers nos pareils.

Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . 285 . une fois le nœud coulant fixé à son cou. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). Soudain il entend courir près de lui. soit qu'il rêver. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. s'élance. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). le couche sur le sable et se remet à pêcher. un pêcheur. II. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. l'attache à une branche. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. le pêcheur abandonne sa ligne. il se jette dans le vide. gravement. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Traduisez en roumain: Fontaine. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Il se redresse et de nouveau. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. ramène le désespéré. Il le pria avec instance de ne le point quitter. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Et même il parla haut plusieurs fois. Fables) Sur la plage. L'homme se redresse et ne va pas loin. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. III. se livre à son occupation favorite. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. malgré lui (Maupassantj. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. et. (La RÉVISION I . ramène le désespéré. le couche sur le sable et se remet à pêcher. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Mais l'autre veut absolument mourir. Le pêcheur abandonne la ligne. Sans s'impatienter.

. dar opera lui va trăi veşnic. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor.. dormir et d'. et il allait la surprendre (Flaubert). V . ses libertés démocra­ tiques. . la paix. V I I . parlerons ce soir. fête son anniversaire.est une que d'.est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . la défense .. ai fait mon ami. Elle dormait sans doute. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' ... Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). guerre.. pensa pas et la femme de l'envieux. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria...I V . est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots.. c'. Zadig n'. usines.. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny)....... fauteurs . Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre... Exupéry). Nous. Exupèry). c'.. France s'opposent . pensa beaucoup (Voltaire). établir son pabinei. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant).. . c'.. Ils n'ont aucune envie ... Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. Les travailleurs .. Le peuple français lutte. c'. V I .... Le marin vit dans une perpétuelle victoire. guerre. d'études (Vigny). Traduisez en français: Lenin a murit.. et il est maintenant unique au monde (St... ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.. est une que kle courir devant l'orage. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. ....... Je vais chez mon ami: on.. faire ..

PARTEA A IV-a .

.I X.

a.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.-e français.-e Finnois ou Fin.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.-e Français Anglais anglais.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.-en ne belge allemand.-e ou landais finlandais. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză. spre deosebire de limba romînă.-e espagnol. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 . numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. le serbe = limba sîrbă. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . l'arabe — limba a r a b ă ş.finnois. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. le roumain = limba r o m î n ă .-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien. 1 î n limba franceză.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.

-enne norvégien.S.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -e Polonais polonais. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U.-e italien. -e Portugais p o r t u g a i s ."S.R. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n . -e suédois.

-eniie Éthiopiens (Abyssins. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -e 291 . Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne marocain. -enne iranien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne abyssinien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. Coréens coréen. tunisien. -e [ppg. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -enne guinéen.J an g] . -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s .

-e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -e | Cubains SUD cubain. V i e t . -enne 2 . -enne péruvien.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien.N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne uruguayen. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . -e brésilien.N a m [ v j e t w nam] 1 . R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -enne chiliîen. -e c a n a d i e n .

în limba franceză. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Bologne. Naples. în limba franceză. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Cracovie.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Iassy Turin. Munich. 293 . alteori foarte apropiate. Nuremberg. Barcelone. Milan. (Iaşi) etc.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Cu toate acestea există şi unele excepţii. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il.

c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. la Méditerranée. Oslo La Rochelle etc. Guernesey etc. masculin: etc. la Martinique. Ceylan. New York. Malte. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. le Rhin. Madagascar. Haye. le Mexique. iar altele nu: la Sicile. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. la Seine. î n g e n e r a l . t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. 294 * . la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. les Alpes. b) n u s î n t . Observaţie. les Baléares. le Togo. la Crète. le Japon la Bretagne. Jersey. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. la Touraine. l'Everest le Danube. Le oraşe. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Milan. Le Caire. le Canada. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. la Baltique les Carpates. Marseille. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. les Philippines dar Cuba. Leningrad. regiuni şi provincii. la Volga. l'Argentine. la Pologne.

les Vosges.sent vivant Passé vécu. la Loire. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . fie f e m i n i n : Bêrésina. gre­ e s t e fie m a s c u l i n . les Andes e t c .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. les Carpates. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . le Nil. în g e n e r a l .s e e x p r e s i a : la cille de.. les le Mont-Blanc.-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . Apennins les Pyrénées. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . . care sînt de genul f e m i n i n . s î n t . la historiques. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. de g e n u l le Caucase...

Pékin est la capitale de la . i t a l i e n . II.. Gogol. Romînia a dat lumii pe George Enescu. r o u m a i n . Turgheniev şi alţi mari scriitori.. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.... on l i t : „Ici l'on p a r l e français. La capitale de la République Populaire Polonaise est . Eminescu.. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Des Alpes aux Pyrénées. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. la France est un pays méditerranéen. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . 296 .. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.. Moscou est la capitale de 1'. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Brazilia are o capitală nouă. Noi studiem fran­ ceza.. chinois e t c . suédois. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare... là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . a n g l a i s . Chopin a fost polonez. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s .. Florenţa. Lisbonne est la capitale du . Brîncuşi. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. III.EXERCICES I . L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Torino. Herzenafost rus. a l l e m a n d . russe. Milano. e s p a g n o l . Bologna. La capitale de la Grèce est . Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord.. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . Neapole. Bucureşti. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. Tolstoi. Caragiale..

qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. la plus grande compétition sportive internationale. Rome et Tokyo. Dans la période 1958—1964. avant et après le 23 Août 1944. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. européens. Course de haies Lancement du javelot . les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. Aux Jeux Olympiques. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Melbourne. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. balkaniques ou de champions du monde universitaires. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. qui ont réuni 32 pays.de champions du monde. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) a marca un gol antrenamentul 300 . -e [krwasà] mărit. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -e [akry] sporit.) [eskrim] scrima l'équitation (/.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a mări.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. -ă croissant.

Familles de mots la nage (f. formează c u v i n t e noi. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . blancheur. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage.) patinatorul la patineuse (f. langage.) patina le patineur (m.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. un substantiv colectiv: feuillage. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . o c a l i t a t e : courage.) a patina le patin (m. nettoyage.) a înota le nageur (m. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur.) patinoarul 301 . valeur.) patinatoarea la patinoire (f. nageur.) înotătorul la nageuse (f. candeur. Sufixul -eur indică: coiffeur. démarrage. danseur. soudeur. surmenage. fie cu sens diferit. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage.) înotul nager (vb. conteur. a) c a l i t a t e a : rougeur. patinage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care.) patinajul patiner (vb. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. atterrissage.) înotâtoarea le patinage (m.

De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.. 302 . Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu .. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . din limba franceză. Cu t o a t e acestea. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză.. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de .GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à.. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . respectiv. ca sens.

In ţara noastră au. résister. porter.K. sauter. bine. 1 répond le manager. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. EXERCICES I . b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. perfect (expresie americană). coureur. aspirer. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime.O. tireur. nuire. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. — Comment ça va maintenant? —• K. De două ori campioană olimpică. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. nageur. Ei locuiesc pe strada Universităţii. chasseur. patineur. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. joueur. se moquer. souder. survivre etc. Patinajul se practică iarna. penser. se servir. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. (O Kay) [o keil —foarte K. s'occuper. 303 . lolanda Balaş. profiter. ressembler. prétendre. obéir. échapper. s'emparer. Elle appelle à nouveau dix minutes après. jouir. plaire.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. 2 dit tristement le manager. — Knock out.K. II. se souvenir etc. conter. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. penser. triompher.O. chauffer. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. boxer. Ea a învins numeroase atlete consacrate. succéder. skieur. flatteur. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. s'indigner. renoncer. — O. 1 2 O. III. Ea se interesează de sport.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

est lancée dans l'espace cosmique. le 12 avril 1961. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Cooper. G. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. est placé sur l'orbite. Le premier cosmonaute du monde. piloté par Titov. après un voyage de 700 000 kilomètres. et ces minutes ont ébranlé le monde. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Moins de quatre mois plus tard. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Pour la première fois dans l'histoire. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. En août 1962. Youri Gagarine. L'Américain W. Glenn et S. Le 6 août 1961. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. apprendre à diriger les lois de la nature. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Valérl Bykovski. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. Valentine Térechkova. Un autre Américain. 305 . ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. de plus longue durée cette fois-ci. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. a voulu connaître sa place dans l'Univers. comprenant 17 rotations.

.

a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . : français.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. contribution Sufixele -ais. suédois. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. -ois. alsacien etc. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. la o regiune e t c . îi modifica sensul s a u . italien. bordelais. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece).) [aval] zborul l'espace (m. VOCABULAIRE l'assaut (m. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . lorrain. -ain. m a i r a r . roumain. categoria g r a m a t i c a l ă . tonique. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. exécution. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) .

308 .şi înseamnă „dedesubt". „ s u b " : sous-directeur. col-. extra-fin etc.rtra. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. les travaux m e n é s » . în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. est placé sur une orbite. supra. Prefixul sous. soutirer. comprendre. Prefixul con-. ca a t a r e . surnom etc. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. Prefixul sur.. cor. corn-.. surcharger. correspondre etc. (v. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. collaborer. Prefixul inter(între): international.ei. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique.. pe d e a s u p r a ) : survoler.. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire.. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . interplanétaire etc.( î m p r e u n ă ) : concourir. super-son etc.(sou-. care vor fi studiate mai departe. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale.(peste. Observaţie. 2 .. subordonner etc. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. sub-) are sensul contrar lui super.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e.

Amérique. . Lyon. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Inde. estimer. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Maroc. porter.EXERCICES I . IV. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Marseille. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. vivre. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. tirer. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I .(ou super-). Hongrie. Egypte. Chine. est (doté) de trois hublots. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. Milan. abondant. Irlande. structure. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. sol. nom. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. sub-) aux mots suivants: sur. III. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. naturel. lieutenant. le système d'atterrissage entre en jeu. conscience. cent. La cabine.(ou sou-.

) 310 . Certitude de victoire. contrôlé par lui. Trois mois. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. La répression fut féroce. C'était la C o m m u n e . Le peuple t r i o m p h a i t . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . gouvernement du peuple.m ê m e s . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. le siège de son gouvernement. les affaires de la N a t i o n . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. t r a v a i l l a n t pour lui. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . par le peuple et pour le p e u p l e . — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. avec dévouement et a b n é g a t i o n . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . Malgré ses erreurs et ses faiblesses.

fuyard etc.) groaznic. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. Sufixele -isme. campagnard. a se răscula l'audace (/. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. -ă. cruauté. fausseté etc. magnifie. o doctrină.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. dez­ gustător. bavard. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. communiste.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. un curent literar etc. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l .-e [kapitylar] laş. acest sufix nu are acest sens: communard. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . -elle [eternei] veşnic. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. pe adeptul acestei ideologii.-ă. însă. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. socialisme. Sufixul -té. -été) indică o calitate: capacité. -e [nwar] (fig. un sens peiorativ: capitulard. réalisme marxiste. frecvente şi în limba romînă. ca­ pitulard. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. réaliste 311 . pavajul Sufixe Sufixul -ard are. unité. beauté. -ă se soulever [sa__. liberté. maquisard etc. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. -e [etrwa] s t r î m t . încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. socialiste.. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . pillard.j [ebo/] s c h i ţ a . aclamarea l'ébauche (/. crud. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. -ă noir. -ă.sulve] a se ridica. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. doctrine sau curentului literar: communisme. ) [erœr] eroarea. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. -e [pretâdy] pretins. indică: pri­ mul o ideologie. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. în general. -ă l'erreur (/. fraternité. a muri farouche [faru/] sălbatic. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. marxisme. -e [sôglà] sîngeros. -iste. {-ité. -eaţă. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. iar al doilea. In unele cuvinte.) [etrepidite] curajul. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa .

La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. dar romantique nazisme. Observaţie. dar nazi etc. . (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. Nu întotdeauna aceste două De exemplu.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. b) un pronume personal: boulevard. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. Observaţie. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat.. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . 312 . Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. Ils ont mangé. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. romantisme. Mes amies... . se spune: sufixe se prezintă ca o pereche.. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . (Complementul direct este ! ' = la Commune). passage.

dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). je les ai (égarer). honnête. . solide. d u r . en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. cher. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. -été). Comunarzii au l u p t a t eroic.EXERCICES I . s u b t i l . égal. III. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. fertile. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. ferme. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. En utilisant le suffixe -té (-ité. je les a i (connaître) a v a n t vous. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. IV. perspicace. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . Ces personnes.

.. Caboussat. . . ça ne se v o i t p a s .. Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t .. . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . . . sans toi !. . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . . je cube. considéré. ça va très bien. . . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . . . . . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! ." (S'arrêtant. . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. je d i s : „ J e suis a l l é " . . .. je ne sais pas c o m m e n t . . . . . mais je ne rédige p a s .s i x leçons. des discours étonn a n t s ! . et à l i r e .. . . Blanche. . .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. (L'embrassant. . . (Dépliant le papier. l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . .) Ah ! d a m e . .. mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . J e suis riche. . On me croit s a v a n t . .. a d o r é . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e .. mais grâce à qui? grâce à un ange. .) pas même les discours que je p r o n o n c e . . .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . t a n t ô t ils s'accordent..) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . lisant: „Messieurs et chers collègues. . . . . . . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . . . . J e ne sais p a s . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. on ne moisissait pas dans les écoles. à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. seul: . Caboussat: Si je suis r é é l u . . . paraissant: Papa. . .) Comment t r o u v e s . .. .. Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . je fais un p â t é . (Tristement. j ' a i une r é p u t a t i o n . . j ' a i appris à écrire en v i n g t . Caboussat: O u i . de m o n t e m p s . (Regardant autour de lui. et d a n g e r e u x . comme les a u t r e s . comme un i m b é c i l e ! . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . (Regardant autour de lui avec inquiétude. . . . j ' é v i t e les liaisons.43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . J e serais m a i r e . (Il prononce sans lier l's avec Va. 314 .) A h ! chère p e t i t e .

. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. récrire. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-.poate avea şi alte valori. " (Parlé.. rapporter. tout simplement..) Moi. Caboussat.. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. Prefixul re. indică de obicei o repetiţie: recopier. renaissance. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări.) „La plus noble des professions. réexpédier...) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface... celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. celui qui n'aime pas la terre. j'avais mis un s tout simplement !.. U embrassant : Ah! chère petite !. alteori r-: ramener. a dezdoi (o stofă. -ă l'orthographe (/. rasseoir. (A part. (Lisant.) avec un t. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. réédi­ ter etc. -ă. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours.. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. 315 . les t. redire. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. proastă..) Tiens. Vembrassant: Ah ! chère petite !. revoir.. sau res-: ressaisir etc. les s. reprendre.. j'avais mis un t.) „J'ose le dire.. -e [fi/y] prost. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. retéléphoner. (À part. raffoler." (Parlé. -e [kôsidere] respectat. rallumer etc. r ă u . repartir. De exemplu." ( S'arrêtant. el poate exprima : — înapoierea: retourner.) Avec deux s (Lisant.) Moi. rea embarrasser [âbarase] a încurca.. s t i m a t ..Caboussat.) „La richesse des nations..

La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . 3 . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. il vit. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 .-e Observaţie. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. De asemenea. Se conjugă la fel ca verbul voir. a procura). n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. Passé vu. tu vis. 1 . je pourvoirais.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. 2 . La perfectul simplu singular.

Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. primeşte un accent circumflex.(ré-. ils croissent) . Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . 317 . engager. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. tu croîs. EXERCICES I . vous verrez. a p p r o v i s i o n n e m e n t . habiller. pentru a ajuta la muncile agricole. le-am făcut şi eu la început.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. Ca şi verbul voir.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. I I . verbul croire se ortografiază cu yi. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. elles v i r e n t . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural).) I V . la unele forme identice cu cele ale verbului croire. appeler. établir. 2 . conduire. 1. indiquez les mots formés chercher. la participiul t r e c u t : crû. vois-tu? (ex. embarquer. la perfec­ t u l simplu: je crûs. commencer. il c r o y a i t . Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. approcher. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele.-e Observaţie. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. ils ont cru. il croît (la plural însă: nous croissons. En à partir utilisant de: le préfixe re. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . pentru a se deosebi de acesta. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. r-). p e u p l e m e n t . III. vous croissez. Greşelile comise de Caboussat. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. allonger. Astfel. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . je crois.

.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes.

Ce garçon est paresseux. répondit la dame. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. étonné. monsieur. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. peu intelligent. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . — Alors je peux parler franchement. •— Madame. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. A ces mots la dame éclata de rire. — Monsieur. ) [ekrityr] scrisul. -e fcpolî] nepoliticos. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv.fim-. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. impoli. distrait. adăugate la un substantiv. L'écrivain. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. Il ne fera jamais rien de bon. ii-. adjectiv. Astfel: in. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". méchant. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. dit Alexandre Dumas. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite.

2 .(dés-.= Je sais que tu apprendras le zeste. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . dégonfler. français. c) Ştiu că vei învăţa franţu. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens.non-: non-intervention. 1 . malhonnête mé. Pentru a se exprima un adevăr general. în limba franceză. malaisément. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. mécontentement. b) Ştiu că ai învăţat franţu. désapprouver. în limba franceză. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . difficile a-: anormal. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. permanent valabil. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. discrédit. trecutul. mésestimer dé. zeste. î n t r . apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. Observaţie. = Je sais que tu apprends le français. discontinuer. dis-): dégoût. non-valeur mal-: maladroit.o frază. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă .(mes-): médire. 320 . disjoindre. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . décharger. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. mécontent. non-sens.

c) Condiţionalul prezent. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. facile. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. II. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. bête. con­ naître. III. la dame se mit à rire. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . grossier. modéré. logique. semblable. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. altérable. lettré. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. remédiable. proportion. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. honnête. dit Alexandre Dumas. IV. Les deux espéraient que le temps serait beau. Ce garçon est peu travailleur. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. En entendant les paroles de l'écrivain. conscient. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". moral. inattentif. contenter. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. = Je savais qu'il arriverait à temps.

Murger.Exercices supplémentaires 1 . Manon de J. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Nunta lui Figaro de W. după „Le Roi s'amuse" de V. Daudet) Le livre de mon ami (A. Tosca de G. Massenet şi Manon Lescaut de G. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Rolland) Fils du peuple (M. A. Dumas-fils. Verdi. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. după „La Tosca" de V. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Bizet. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Sardou. Bărbierul din Sevilla de G. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Verne) L'âme enchantée (R. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. fran- . Mozart. Traviata de G. Thorez) 2 . Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Verdi. Hugo. Puccini. după „La Dame aux camélias" de Al. Puccini. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Rossini. Puccini. Carmen de G. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Boema de G. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française.

fermez les yeux. de Garches. le cœur s'enfle à nouveau. Arrêtez-vous. de Saint-Cloud. la foule. les camionneurs s'interpellent. La foule jaillit de la bouche du métro. d'Argenteuil? Un visage efface un visage.. Des millions de chemins croisent leurs fils. era. Un torrent dévale les escaliers des quais. 21* 323 . A chaque poussée de fièvre. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Les gens arrivent. les gens s'en vont. Les pas griffent l'asphalte. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. de Bois-Colombes.. écoutez les bruits des pas. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour.. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Des millions de visages se frôlent. Ils deviennent le flot.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Ils passent devant vous. Aux heures de pointe. Mais de temps à autre. il se calme un peu. Les vendeuses crient. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre.. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. Cra.

(D'après P . croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor.. accelerat .. les lampes éclairent mal. les échos s'éveillent.d r u m u l de fier • calea ferată . Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. 324 .tunelul podul . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . des confidences perdues.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . On se croirait dans un palais abandonné. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.p a s a j u l de nivel. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. Les pas résonnent. les sous-sols prennent leur habit de -solitude.Il y a des noms. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. quand la marchande de journaux a fait ses comptes.v i z a . quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. des mots oubliés.) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . L'architecture devient plus étrange. Le soir. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.

o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat.). lasse. quadratus) verre (de la lat. tunnel spaniolă: bizarre 3 . S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. lettre. bouillir etc.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. programme italiană: corridor. ville. Astfel. bouffon. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. innover. difficile. commode. fille. terrestre. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . în general. ballet engleză: tennis. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice.1. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. chaussée. transmettre. Ortografia franceză fiind etimologică. Astfel. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. année. vitrum) 4 . enterrer etc.). syllabe. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . 2 . consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . presse etc. affluence e t c . remettre etc. terri­ toire. greacă: ellipse.

IV. la bouche du m é t r o . t r a i n o m n i b u s . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. I I . a dezbate. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . a combate. a a d u n a (cifre). Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. 326 . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. milig r a m . d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . cunoaşterea. la con­ signe. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". a recunoaşte. neregulat. i n o v a t o r .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. r a i l s . irigaţia. milionar. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . c a n i b a l . comod. de obicei. EXERCICES I. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . h e u r e de p o i n t e . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). combatantul. a incomoda» d i s c u ţ i a . Observaţie. m . In Paris există m u l t e autobuze. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i .

St-Denis. c'est une population énorme. dit M. Clichy. s'il vous plaît.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. dit Barbassou. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. II. Asnières. mais elle est bien grande.. (à l'Opéra)? Ditesmoi. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.... voudriez-vous m'indiquer la rue N. Courbevoie. Pour Paris. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) .)? Par où dois-je passer pour gagner.la place N.. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. mademoiselle. (près du musée L. 3 millions d'habitants. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale.. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. Vous avez la chance d'habiter Paris. — Oui. Vernéjou.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N.. Au total. comment arriver à la place N. elle est bien belle.? PARIS — . Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. jusqu'au théâtre N. mon petit etc.. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie.? Cette rue me conduira-t-elle à. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. C'est une ville magnifique... St-Ouen.? (à la gare N.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville..). il y a le Paris des révolutions. Levallois. même si vous l'habitez depuis bien longtemps.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de.. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers.. Colombes. Arg*enteuil.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. — Elle est grande en effet. monsieur (madame.?). s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N..? Est-ce loin pour aller boulevard N.. Est-ce que l'autobus No.... Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.

mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. après le quinzième coup.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . Une demi-heure avant minuit..46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. J'attends encore un peu. il ne reapparaît pas. Je m'énerve. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. mais une minute après remonte. je tire plus mal. — Si je manque le dernier coup. je me précipite. D'à p r è s A.. L'animal effrayé... mais je crois que vous allez le faire. Voici l'histoire de mon premier lion.. Troisième coup: même résultat. Il m'avait senti et regardait de mon côté. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion.. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. Un second coup: même résultat. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. je serai mangé. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. puis la dresse à nouveau. triomphant. Quatrième coup: même résultat. Une seconde. puis je tire. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. — Le lion. deux. puis. Le résultat est que. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et.. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. l'animal redresse encore la tête. dix. cache sa tête. L'animal tombe.... — Seize lions. J'attends un instant pour me calmer. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. le soir.. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. me mis à l'affût.

tu marchais plus vite. fiind vorba de o acţiune nerealizată. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. il serait arrivé à temps. ai ajunge la t i m p . tu serais arrivé à temps. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. ai fi ajuns la t i m p .) a enerva Vènervement (m. 329 .a : S'il eût marché plus vite.) a ghici le devin (m. =Si tu arriverais à temps. tu arriveras à temps. vei ajunge la t i m p . în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă.) ghicitorul la devineresse (f.) ghicitoarea {persoana) /. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. Observaţie. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). = Si tu marches plus vite. = Si t u avais marché plus vite.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. je serai mangé. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi.) enervarea énervant. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup.a devinette (f. b) In locul viitorului din romînă. după si. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. V.Famille de mots — deviner (vb.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. condiţionalul t r e c u t forma a I i . în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. -e (adj.) n e r v u l énerver (vb. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul).

S'il te (demander) à boire. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. je soulèverais le monde. 1. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. dacă vom lucra cu dîrzenie. 2. Vom reuşi să îndeplinim . Il ne savait s'il irait au théâtre. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. Prononcez III. elle serait restée un pays retardataire. Nommez II. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. disait Archimède. I V . Dacă ai fi privit mai atent. EXERCICES I . ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Paul Fort (Ballades françaises) . ai fi văzut racheta cosmică. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). tu lui donneras ceci. nous apprendrions plus vite cette langue. Nu orice st este un „si condiţional". il faut q u ' u n chasseur sache chasser. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. V.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. elle aurait duré plus longtemps.Not&. vous trouverez la ville changée. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus.

le soldat mit en joue. Melchine se retourna . le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. Manqué. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. Joukov se retourna et menaça du poing. son front.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. dans la cour du camp. un fusil entre les mains. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. montait dans l'auto. dans l'encadrement de la fenêtre. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". à droite. relate Vévasion de Téléguine. tombaient sur un genou. une longue face tordue.c le soldat pour lui arracher son fusil. vers la montagne. appuya sur les pédales. un revolver dansant dans sa main.. 331 . Mais les engrenages grincèrent. En arrière. Téléguine bascula sur le siège de cuir. capturés et condamnés à mort par les Allemands. l'autre gémit et s'affaissa. monocle à l'œil. La voiture bondit. des buissons. „Manqué. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave.. — Joukov. Manqué". plus bas. Melchine empoigna le volant. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui.. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 .. au tournant le camp disparut. Une détonation. des soldats couraient. Le vent lui souffla plus fort au visage. une autre. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. des bornes kilométriques. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. de Joukov et de Melchine.

) a m e n i n ţ ă t o r .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l .) puşcaşul — menacer [vb.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .) a a m e n i n ţ a la menace (/.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . -oare 332 .ă . . . suferin­ ţ a . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. -e [reje] v ă r g a t .VOCABULAIRE l'évasion (/. -e (adj. durerea relater [ralate] a povesti. -e [tordy] s t r î m b a t . aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m.) puşca fusiller (vb. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a .

GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . rejoindre (a reuni) etc. -eindre. -e Observaţie. éteindre (a stinge). . O faţă lungă. cu monoclu la ochi. une cigarette au coin de la bouche. joindre (a u n i ) . un fusil entre les mains.. plaindre (a deplînge). . Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) .. II sortit.... 1. peindre (a p i c t a ) .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. -oindre. Une longue face tordue. e x p r i m a t p r i n t r . La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . monocle à l'œil. 333 . teindre (a vopsi).. î n -aindre. schimonosită. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii.

Stingeţi lampa. 3. Noi nu ne temem de greutăţi. il restait immobile. nous éteignons. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). I V . Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. les lunettes sur son nez. H . Il continuait à travailler.m e n t . les doigts gar­ nis de bagues. H I . nous peindrons etc. domnule generai etc. Le fusil en bandoulière. Traduisez en roumain: Il lisait. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Debout. Verbele din această categorie schimbă consoana d. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . il peignit etc. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. EXERCICES I . din radical. Elle allait au bal. le sourire aux lèvres. = domnule căpitan. mon général etc. . les bras croisés. Ele pictează o fabrică. vă rog. il partit chasser le lièvre. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms.2. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine.

descendons à présent. — Eh ! vraiment. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. Deux Persans. bon Dieu. lui dis-je. lorsque l'une mourra. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. dis-je en moi-même. vous vous ressemblez si fort. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. „Madame. elle veut faire la jeune. Rica et Usbek. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. Ah !. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". Un moment après. Quand je tins 2 cette femme décrépite. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. et la plaignais dans mon âme. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. qui voyagent en France. une de soixante. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. et commençons par la vieille qui est au sommet. une de quarante. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. am stat de vorbă. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. cette dame à qui je viens de parler et vous. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. me dit-elle. Madame. Monsieur. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. je me trouvai auprès de sa tante. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. 335 ." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. disais-je ensuite. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. et qui met des rubans couleur de feu.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721).

Je descendis encore. elle a même quelque chose dans le visage de passé. qui est à l'autre table. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ .. Bon. et j'allai à la femme de quarante ans. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. je suis sa tante. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle.. continuons. •—Attendez. que vous n'avez certainement pas. dit-elle.— Ma foi. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". me dit-elle. „Madame. m'y voilà. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint.

-e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. -ă ouïr [înv. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . Adjectivul feu. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. ) .) [ama] a m a n t u l . M a d a m e . r ă p o s a t . -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . -ă. en sautant de joie! 22 337 . . e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . Quel bonheur. ţelul le feu feu. -e (adj.) focul decedat. je ne crois pas. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. r a m o l i t . a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea.-ă Observaţie.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e ... răpo­ sat.. -e [dekrepi] decrepit. lui dis-je. a se distral'amant (m. -ă. s'écria-t-il .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/.. (am a u z i t spunîndu-se c ă . alinarea decrepit. VOCABULAIRE persan. -e [f0] d e c e d a t . -ă..) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. -ă. defunct. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. dit-elle. defunct. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). ) [âfăs] copilăria feu. -e [persan] persan. — J e le d i s a i s b i e n . feu la grand-mère. et il faut avoir vos charmes. . -ă. C'est du temps perdu.. m a i ales în expresia j'ai oui dire que.

: Je veux qu'il vienne plus vite. il est juste. t e a m a . spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. p o r u n c a . il est temps e t c . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. Je regrette que tu partes. sembler etc. regretul etc.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. eventuală. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. 2 . La forma afirmativă. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. nesigură. Il est temps que tu partes. penser. Elle désire que tu lui écrives. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. affirmer. Il semble que vous soyez deux sœurs.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. il est bon. 3 . folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . d o r i n ţ a . ) . Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . e t c . ) : Il faut qne nous nous hâtions.

III. vom merge să-i facem o vizită. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . EXERCICES I . J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Traduisez en français (vb. Il ne se trompait pas. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p .a p l u r a l ) . Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. am fi făcut o excursie. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . I V . Daca n-ar fi p l o u a t . Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre).Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Dacă aş cunoaşte oraşul. 1. Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . verbul rire se ortografiază cu doi i. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . 2. I I . De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . 22* 339 . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement.

. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation.la traversée. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Bon nageur. je vis soudain L'Hérétique ralentir. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. L'ancre flottante. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. plongeant.. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. je l'atteignis en quelques minutes. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire".49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. même pendant ma course à Las Palmas avec M. en 1951. Plus rien ne freinait la dérive. voulant revenir à bord. comme un parachute. me jurai que ce serait le dernier bain de. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. comme par miracle. s'était mise en drapeau. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. j'avais nagé vingt et une heures. seul exemplaire que je possédais. J'étais épuisé moralement et physiquement et. 340 . Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. je partis à sa recherche. en bonne condition physique. Je crois que jamais. Boiteux père. Alors.

a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . ) le freinage (m.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.) la nourriture (f. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. b u b i ţ a l'escarre (/. marginea 2. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . nasturele 2.) la nourrice (f. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . -euse [dulur^] dureros. bobocul (la floare) 3.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c .) le nourrisson (m. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. coaja le coussin [kusëj perna faux. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. fausse [fo] aici: greşit.) freiner (vb.) nutritif. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. frîul a frîna frînarea neînfrînat. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/.) le garde-frein (m ) frîna . ) [erypsjô] erupţia douloureux. bordul (la u n vas) 3. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . -ve (adj. coşul.) effréné.) escara. ) [sskar] (med. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. -e (adj. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a .

Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail.1 . Observaţie. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. EXERCICES I . entraînement. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). nager. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. . III. pînă ce). Indiquez des mots de la même famille voyage. flotter.avant que je puisse rattraper le fugitif. on a balayé la salle. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. 2 . După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Il avait traversé la Manche à la nage. jusqu'à ce que (pînă să. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. II. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette.

. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. les lèvres épaisses. . q u i . assis. le pli de la bonté au coin de la bouche. Ce café a v a i t une arrière-chambre. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s .. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. -ă boutonné. les y e u x injectés de sang. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. g r a v e . l ' u n une espèce de géant. u n poing de portefaix. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . des plaques livides sur le visage. g a n t é . le troisième M a r a t . des souliers à boucles d ' a r g e n t . s e m b l a i t difforme. Le g r a n d . une ride de colère entre les sourcils. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . . ( V i c t o r H u g o . Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . pas de front. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. Il é t a i t p o u d r é . de larges souliers. brossé. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. Le 28 juin 1793. u n j a b o t plissé. l ' a u t r e une espèce de n a i n . les dents grandes. Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. -e [butone] încheiat. -e [gâte] înmânuşat. avec les lèvres minces et le regard froid. plăpînd. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . des bas blancs. b o u t o n n é . -ă brossé. -ă ganté. le second D a n t o n . j e u n e . une bouche énorme et t e r r i b l e . -e [brose] periat. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . une h a u t e c r a v a t e . la veste ouverte avec des boutons arrachés. l'œil é c l a t a n t . -e [pudre] pudrat. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre.

canadienne etc. -e [bote] î n c ă l ţ a t . cafeaua 2.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. -e [pla]. -ă le gilet foils] jiletca. 3. valenciennes (dantelă). bordeaux. bougie (luminare. pasul 1. aici: lins. . sèvres (porţelan). ş l e a m p ă t . -e [debraje] îmbrăcat. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. cognac (băutură). -oare. sclipitor. gulerul 2. bourgogne (vinuri). cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. v î n ă t . 1. tulle (ţesătură). staco­ jiu botté. roquefort. -e [eklatà] strălucitor. landau (de la Landau.-ă neglijent. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. berline. -ă nouer [nue] a înnoda plat. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. camembert (brînză). -oare difforme [diform] diform. 4. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. 2. de la Bougie. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. baïonnette (de la Bayonne). oraş în Germania). -e [erise] z b î r l i t . cearşaful le col le pli 1. trecătoarea. epss] gros. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. 344 . épaisse [eps. -ă. postavul 2. oraş în Algeria). -ă l'apprêt (m. cachemire (de la Cachemire).

La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . la b o t t e . opem literară din evul m e d i u . de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). le front. harpagon. care se traduc prin „deşi". adonis etc. calepin (de la Calepino).. legate de o invenţie. soldat al lui Napoleon I). à un spectacle palpitant. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. mansarde (de la Mansart. numele propriu Renart a înlocuit. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. bien que. tartufe. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). donjuan. c) nume de personaje literare. bien que je sois très occupé. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. mécène. Je viendrai vous voir. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. la poudre. chauvin (de la Nicolas Chauvin. Spre deosebire de limba romînă. vechiul nume al v u l p i i (goupil). Observaţie.b) nume de persoane. praline (de la Praslin). EXERCICES j'assisterai I.. guillotine (de la Guillotin). arhitect). Indiquez les différents sens des mots: le p l i . soit que je le suive à la télévision. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). 345 . Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t .

son décor royal encore debout. mansarde.. ses marbres et ses fontaines. berline. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. Versailles n'est qu'une harmonie. ont été remplacées par les autos. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. Elle portait une belle robe de . . et du . tartufe. au moment du printemps. . mécène. un jour de solitude. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. soit qu'elles (arriver) par avion... on devrait choisir pour cette visite.. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. Le déjeuner a été riche en fromages. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. Il y a plusieurs types d e .III. et d u . Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e .. la réalise.. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. cachemire. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . l'électricité les a remplacées. . quand. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. dans nos villages. elles seront ici ce soir. Du. l'exalte et l'impose.. IV. bourgogne.. roquefort. l'ornementation. nous avons mangé du . dans les allées désertes. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. ou plutôt vers la fin de l'automne. bougie. avec son château. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . tout obéit à la même pensée.. ses terrasses. bordeaux. Soit qu'elles (venir) par le train. . Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline... Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français.. Les . il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. . il a peur de le parler. ont bien arrosé ce déjeuner.. . dans la littérature roumaine. . camembert. On n'emploie plus de ... Les enfants aiment les.. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas.

une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Faisant partie.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". n o t r e vaisseau était. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. où il relate les principaux événements de l'expédition. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . en qualité de naturaliste. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . quelque 347 . Voici un bref extrait de ce livre.

par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. -ă le yaisseau [vsso] vasul. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. ce foyer de lumière et de progrès. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. vaporul bref. nous avons fait à une heure d'intervalle. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. Pendant 13 mois. Chaque fois que cela était possible.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. Nous avons beaucoup souffert. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. brève [bref] scurt. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement.) a acoperi.

. adverb — v.... nous avons rempli notre mandat. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. si. în acest caz. 349 . dificultăţile. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. . Oricare ar fi c u v î n t ) . în acest caz. .. Observaţie. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) .. îl consider drept un om cinstit.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e ... O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i .. 2. Orice Observaţie.. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées.. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. 3 . cu Observaţie. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind.. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. oricît de grele au fost momentele .. Oricît de a t e n t a fost . . Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. que. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. je ne reculerai pas. je ne reculerai pas. quel: nous les surmonterons. le vom învinge. scrisă într-un singur c u v î n t . Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. ) : ... s-ar spune despre el. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. nu v o i da î n a p o i . m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). que (oricît d e . quelque difficiles qu'aient été les moments . ... je ne reculerai pas. je le tiens pour un homme honnête..

court. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. espoir. EXERCICES I. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I.Le verbe envoyer (a. v ê t e m e n t s . m o m e n t . écrasement. I I . Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. sud. 350 . commencement. t e l l e m e n t . en q u a l i t é de. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. opérer. Indiquez des mots de la même famille que: observer. -e Observaţie. défendre. divers. q u i t t e r .

Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. . V-am •trimis fructe. Cînd pisica nu-i acasă. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. que dans la maison paternelle (Balzac). J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. V-am trimis o carte poştală ilustrată. Hugo). Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse).III. Elle sera mieux chez vous. Donc. Traduisez en français (vb. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. si morne et si accablée qu'elle fût. Hugo). joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. Peut-être de Grèjce. şoarecii pe m a s ă . Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. si isolés et opprimés qu'ils aient été. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. elle a au moins cinq cents ans. les souris dansent. et. quelque pauvre que vous soyez. dar ne temem să nu se strice. il n'est peut-être pas inutile (V. IV. Trimite-mi banii prin mandat poştal. quoi que fît le père Madeleine. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. son seau à la main. y demeura rebelle (V. PROVERBE Le chat parti. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). » Un touriste: — Cela n'est rien. Au moment où Cosette sortit. Bruhat). Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. elle est très vieille. Hugo).

\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . Pour la première fois en France. pi. parce qu'elle désire l'entendre. Marie. le visage très pâle. plein de curiosité. de journalistes. Marie salue d'un geste bref de la tête. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. malgré la sécheresse de son exposé. immobile. Et cette femme. elle attend debout. le 5 Novembre 1906. d'amis. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. Pierre Curie. Et.. là où il l'avait laissé. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. Vêtue de noir. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. dans l'émotion grandissante. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. aplauzele 352 .52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. quelques heures auparavant était seule. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. Seule dans la petite pièce. de gens du monde. mais surtout de respect. elle était entrée.. ayant terminé. D'une voix assurée. sur la tombe de son mari. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant.. Pour la première fois. est là.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. elle laisse aller ses pensées. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. les cheveux blonds relevés en casque. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme..

..) la popularité (f.) peupler (vb.-ă le pacifisme (m. -ă .m.) la population (f. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps.) pacifismul s e m i n ţ i a . şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .) poporul — pacifique (adj.) populaire (adj.) dépeupler (vb. afin qu'on vous voie.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. la coexisa popula tence .m. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. ) populairement (adv. de sorte que. -ă pacifier (vb. t r i b u l pacifiste (adj.) la peuplade (f.f. şis. -trice (adj. ca să fiţi văzut.) pacificarea popularitatea pacificateur. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. înaintaţi. -e (adj. î m p l i n i t .le respect [respe] respectul grandissant. .) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m.) în mod paşnic popular.) surpeuplé.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca). -e [grâdisă] crescînd.f. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . . dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.) le peuplement (m.) pacifist populaţia pacifiquement (adv. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . şis. Avancez.) paşnic. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .

écouter. penser. croire. regarder. dar II pense que vous irez à la montagne. savoir. laisser. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 .) Je désire voir ce film. Se va s p u n e : Il veut partir demain. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. In general. déclarer. aimer etc. sentir. Chacun peut agir. Doresc să văd acest film. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . Cînd subiectul este acelaşi. entendre. Elle désire l ' e n t e n d r e . vouloir. demander. construcţia infinitivală este preferată. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . prier. şi nu II veut qu'il parte demain. pouvoir. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. Fiecare poate să acţioneze. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. défendre etc. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. voir. Je regarde les gens se p r o m e n e r .) In acest caz. Observaţie. ordonner.

. Spune-i să intre. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. I I . Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . . dissoute. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. ) rezolvă problema modernizării oraşului. certaines régions de notre pays sont p l u s . Participe Présent Passé résolvant résolu. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . Mettez le verbe à l'infinitif.. de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. m a i n t e n a n t . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. I V . Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. iar la perfectul simplu nu se folosesc. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). Lăsaţi-i să plece la m u n t e . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă .. qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . Am dori să cunoaştem Bulgaria. . . Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . . absoute. E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară.Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . dacă vor. r o u m a i n édifie le socialisme. Sperăm să o vizităm în curînd. . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. . . 23* 355 . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . .. Colegul meu crede că are d r e p t a t e . au mode nécessaire.. EXERCICES I . La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . La grande majorité de la . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . Ea ştie să cînte la p i a n .... . Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). E i rezolvau o problemă de şah. III. -e Observaţie. dissous.

i l . — Vous q u i savez t a n t de belles choses. répondit Zadig.53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . lui d i t . ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. Le roi charmé lui de- 356 . je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .

en h a b i t s de soie légère. les reins courbés. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. pour y entrer. le j a r r e t ferme. dit Z a d i g . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. perfect. et il fallait.m a n d a .— Il n ' y a. le regard assuré. Laissez-moi faire.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. d i t Zadig. les mains collées à leurs côtés. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. le corps droit. fils de N u s s a n a b . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . Le roi embrassa ce bon danseur. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. Le roi. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . eussent à se r e n d r e . le déclara trésorier. 357 . . -ă. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . comment il fallait s'y prendre. (Voltaire. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . ils a v a i e n t tous la tête baissée. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. — Vous vous m o q u e z . le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . en l ' e m b r a s s a n t . au nom du r o i . et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. l'un après l ' a u t r e . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. qui a v a i t le m o t 1 . r e p a r t i t Z a d i g . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. les bras é t e n d u s . t o u t é t a i t préparé pour le b a l . . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . la tète h a u t e . mais la porte de ce salon é t a i t fermée.

net. malhonnête (adj. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. -ă. -ă Vhonnêteté (f. cinstit. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. ) danser (vb.) cinstea honnêtement (adv. nette [net] curat. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. hazliu.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -ă.) la danseuse (f. unique. -ă pe sine.) în mod cinsiit déshonnête.) cinstit. greoi les reins [rë] şalele courbé. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . principal etc.) necinstea déshonnêtement. malhonnêtement (adv. 2 .) necinstit. -ă — honnête (adj.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. (Antecedentul este la plus . (Antecedentul este un homme). -e [asyre] stăpîn. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. sigur. -e [plezà.) dansant. -e [kurbe] îndoit. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -e (adj. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. plszàt] p l ă c u t . ) [a3ilite] sprinteneala assuré. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/.) le danseur (m. aici: violo­ nistul l'huissier (m. -ă la déshonnêteté.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . ) 358 visitée. la malhonnêteté (f.): C'est la plus grande usine que j'aie grande.

II. trésor. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . nu se aplică regula lui si condiţional. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. s'y prendre. III. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. au 359 . gagner. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). b) nu este urmată de semnul întrebării . te rog. cît este ceasul. J'ignore si le déjeuner sera prêt. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . ci regula corespondenţei timpurilor. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. p l a i s a n t . cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. IV. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . Spune-mi. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. EXERCICES I. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea.

tant qu'il fit jour. qu'on la mît au chevet de son lit. mais comment faire? Là. Le souper fini. Nous deux presque sans armes. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. qui.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. 360 . Tout me déplut. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. et se coucha tout endormi. Nous y entrâmes. Mon camarade. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. nos hôtes couchaient en bas. — dans la chambre haute où nous avions mangé. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. Ce n'étaient que fusils. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. déterminé à veiller. coutelas. Nous cherchâmes. où du premier mot on nous invita. Enfin il parla de sa valise. je crois. non sans soupçon. Mon camarade y grimpa seul. et je vis bien que je déplaisais aussi. Et je n'entendis plus rien. Les deux personnages du récit sont des officiers français. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. finit par nous égarer. on nous laisse. qui fut long. plus nous nous perdions. je fis bon feu. la tête sur la précieuse valise. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. mais la maison. Moi. vous l'eussiez prise pour un arsenal. voulut prendre un sentier plus praticable et. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . pistolets. et m'assis auprès. mais plus nous cherchions. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. notre chemin à travers ces bois. sabres. au contraire: il riait. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. couteaux. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. C'est un pays de méchantes gens. et il pria fort qu'on en eût soin. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. nous.

On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. E n les v o y a n t .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . fort b o n . sa femme après l u i . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. va d o u c e m e n t . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . je v i s le p è r e . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . iubita le souper [supe] cina. à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. et v e n u à la h a u t e u r du l i t . bucata propre [propr] c u r a t . et de l ' a u t r e . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . Il m o n t a i t . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . -e [me/â] r ă u .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m.] felia. ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . sa l a m p e d a n s une m a i n . l'hôtesse 1. t o u t e la f a m i l l e . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . Dès q u e le j o u r p a r u t . . . Il m o n t e . a sfătui saisir [sezir] a apuca. je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . p a r les fentes de la p o r t e . moi derrière la p o r t e . gazda 2. oaspetele I 361 .e t .

GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Doream ca el să fi reuşit. Je voudrais qu'il vînt me voir. tristesse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. Observaţie. vieillesse. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. Aş vrea să vină să mă vadă. Doream ca el să reuşească. Dorim ca ei să fi reuşit. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. diable — diablesse. conjunctivul perfect. Dorim ca ei să reuşească. 2. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. mollesse etc. qu'on la mît au chevet de son lit. Je désirais qu'il réussît. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. âne—ânesse. maître — maîtresse. respectiv. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). b) conjunctivul perfect. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. 362 . chasseur — chasseresse etc.

beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. noble. étroit. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. . petit. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau.. faible. j u s t e . il avait encore soij. După ce s-a t e r m i n a t cina .a singular. gentil.. gros. la celelalte persoane... Fiindcă nu pot p l ă t i . En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple.. EXERCICES I . on nous laisse. bas. .. bleue entra dans la salle. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. large. 363 . Deşi băuse un pahar cu apă . poli. rude. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . fin. h a r d i .

parlant bas. Bien qu'étant armé. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Il est possible qu'ils (s'égarer). si vieillesse pouvait. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. La nuit tombée. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. l'un des jeunes gens avait peur. PROVERBE Si jeunesse savait. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 .I I . Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Les hôtes. III. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. vous avez réussi à bien apprendre le français. CHARADES 1 . Voulant faire le riche. Bien que vous (avoir) des difficultés au début.

Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .4 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 .

.. la diligence partit. sourit doucement. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. le tueur de panthères. dans le parfum des orangers fleuris.. compassé.. Le petit monsieur sourit.. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face... on attela. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. qui s'était assis en face. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. — Si j'en ai beaucoup tué. monsieur!.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. une cravate en soie noire haute de cinq doigts.. ridé. la portière s'ouvrit.. — Ah! oui. vous êtes. fit Tartarin assez dédaigneusement..... Une bouffée d'air frais entra. un parapluie: le parfait notaire de village.. vieux. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. répondit l'autre fort tranquillement. monsieur. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. apportant sur ses ailes. Le petit monsieur. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. une serviette en cuir. une figure grosse comme le poing. un tout petit monsieur en redingote noisette..? — Tartarin de Tarascon.. — Té ! pardi. — Non ! Ça me gène. lui. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. puis toujours avec son même flegme: — Alors. Le petit monsieur regarda son parapluie.. le petit monsieur. Si je le connais. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. sec. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. monsieur Tartarin? 366 . Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel.. monsieur Tartarin!. ne se déconcerta pas.... On passe quelquefois de mauvais moments. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. On détela.

-ă. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé... -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. slab.. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. sèche [s ek] aici: uscăţiv. en faisant sa moue. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. e [àra3e] t u r b a t . a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère.. demanda Tartarin. lui dit-il d'un air très respec­ tueux..— Quelquefois. descendit.. Sur quoi le petit monsieur salua. vous avez l'air d'un brave homme. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. f ] a se enerva.. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.. moisieur. Il ajouta..-ă compassé. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . c'est fini. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. Le petit monsieur se leva. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . ferma la portière. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. par passe-temps. — Conducteur. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. furios. Vous perdez votre temps ici. -oasă pardi! [interj. Retournez vite à Tarascon. Quant aux lions.. ) [el] aripa l'oranger (m. mon­ sieur Tartarin.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. -e [kôpase] tacticos.. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. -ă. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta.. monsieur? — Ma foi ! écoutez. (D'après A l p h o n s e Daudet. fit l'enragé Tarasconnais. p e legea mea fi donc! (interj.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . Il n'en reste plus en Algérie. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul).

răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. da. prin perfectul simplu sau prin prezent). vers la forêt. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. Si fiecare răspunse: da. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. compendiul de gramatică. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V.. 368 . etc. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Se a p r o p i e . Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e .LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. Şi întreaga diligentă rîse. Il approche. nu se iveşte. oui.. Et chacun de répondre: oui.

p a r a p l u i e et ombrelle. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. adjective. II. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. les canards accouraient. Hé! l ' a m i . Fi! que c'est v i l a i n . cuir et peau. Pouah! quelle horreur. verbe. Ouf! je respire enfin. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. E t le géant s'effraya. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. criait. viens ici! Gare! u n camion. este u n b u n sfătuitor. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Bah! je m ' e n m o q u e . Elle a b a t t u le record du m o n d e . Lu nuit porte conseil. unele părţi de vorbire (substantive. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place.Cîteodată. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. III. . Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. gloussait. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Noaptec. Indiquez la différence entre: porte et portière.

il transporte le courrier de France en Afrique. Mermoz. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. Pour satisfaire sa passion. 370 . de là.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Aux Français heureusement ! Tout cela. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Mermoz le raconte d'une voix calme. exécute divers travaux lourds. Plus d'une. essayer de traverser l'Atlantique Sud. vole sur des appareils trop vieux. Le 12 Mai 1930. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Dix fois. il échappe à une mort certaine.fois. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. la plus noble. S'il aime le danger. glorieux représentant de l'aviation française. Jean Mermoz adore l'aventure.. Leur appareil. Mermoz n'hésite pas un instant. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. Sûr de lui... son avion tombe. puis. battu et laissé pour mort. le visage souriant. Cette fois encore. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. transporte 2600 litres d'essence. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. il faut qu'il supporte tout.. ils quittent le Sénégal. Un jour cependant. il est fait prisonnier par des Arabes. vendu.érir un nouveau morceau de ciel. la joie au coeur. accepte des lignes que d'autres refusent. un Latécoère de 5500 kilos.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . Le reflet du linge. aşe­ zată pe două rînduri. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. l'argent mat des décorations. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. să ia fleacurile în serios. ale cravatei albe. il avait mis quelquesunes de ses plaques. 383 . pour faire honneur à Jenkins. să se urce surîzînd la tri­ bună. il portait merveilleusement l'habit noir. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. să traverseze grav un sa­ lon. de son attitude dans la vie. Reflexe­ le cămăşii. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. sur lequel. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. de la cravate blanche. c'était le résumé. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. une distinction paradoxale. traverser gravement un salon. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. monter en souriant à la tribune. une curiosité respectueuse. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. rangée sur deux haies. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. donner du sérieux aux choses futiles. argintul mat al decoraţiilor. Bărbat fru­ mos încă. traiter légèrement les choses graves. ducele purta admira­ bil fracul. o curiozitate respectuoasă.

toate jocurile de noroc cunoscute. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină.L.OEUVRES (1907. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison.Il menait une vie si terrible ! La politique. Le roi. Da.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix.. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. distrată. continuant sa route vers le grand salon. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. coups de bourse et coups de baccara. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. cu plasstronul bombat. I. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. distraite. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. pe'ndelete. Monpavon.ant et si extraordinaire." Monpavon. n'entendait pas. Caragiale . lovituri de bursă şi la bacara. le jabot gonflé. — Scumpul meu duce. pe vremea Expoziţiei jubiliare. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. guvernul conservator (sub barba căruia. solennel. mais l'Excellence.. solemn. fireşte. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . et cette visite princière. le jeu sous toutes ses formes. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. încă din vara anului trecut (1906). împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă.. nu auzea. permettezmoi de vous. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. dar Excelenţa.. adînc îngrijat şi bănuind. permite-mi să. lui . şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. essayait de faire la présentation si attendue. cu drept cuvînt. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. Regele. 384 Caragiale . à tout son être cet enavant si vibr. „Mon cher Duc.

a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. il est vrai. depu­ t a ţ i . sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. se transformait en sau385 .el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. miniştri de ieri. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. publicişti. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. les conserva­ teurs. Au urmat în Cameră. cătră nota sen­ timentală. la ocaziuni mari. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. iar conservatorii. Tout le monde a pleuré. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. astfel de. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. re­ portera şi tribune publice. ministres en titre. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. hier encore. députés. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. sénateurs. foarte înclinată. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". s-au plecat învoielii. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam".. doi mari între mari fruntaşi. tombèrent d'accord. Toată lumea a plîns. In publicitatea romînească. publicistes. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". ministres sortants. un conservator şi un liberal. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. ce-i drept. deux grands parmi les plus grands chefs. Dans la 'presse roumaine. duioase scene teatrale. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". reporters et public. senatori. Et devant cette foule si émue. avait besoin d'être lavé. un conservateur et un libéral. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. miniştri de azi. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care..exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor.

cade. fără nicio rezervă. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. En face du danger également menaçant pour elles. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. veur de la patrie . concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. dès le début.. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. tom­ be. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour.vator al patriei. . bien que disposant d'une majorité écrasante. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. Care va să zică. un guvern incapabil. incapable. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim..

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

dans VInternationale. Soufflons nous-mêmes notre forge. un ouvrier de Lille. L'Internationale Sera le genre humain. il fut écrit par E. L'année suivante. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. Producteurs.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. faisons table rase ! Foule esclave. ni tribun. Ni Dieu. en composa la musique. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. ni César. Pottier en juin 1871. Pour tirer l'esprit du cachot. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. et demain. C'est la lutte finale. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . Groupons-nous. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. compositeur amateur. ayant pris une part active à la Commune. Du passé. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. Pierre Degeyter. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. C'est l'éruption de la fin.

paysans. Paix entre nous. Égaux. „Pas de droits sans devoirs. L'impôt saigne le malheureux. C'est la lutte finale. dit-elle. Le peuple ne veut que son dû. À. ces cannibales. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Le soleil brillera toujours. Les rois nous soûlaient de fumées. Ce qu'il a créé s'est fondu. L'oisif ira loger ailleurs. nous sommes Le grand parti des travailleurs.L'État comprime et la loi triche. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. C'est assez languir en tutelle. 390 . L'Internationale Sera le genre humain. Le droit du pauvre est un mot creux. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. Groupons-nous. et denjain. les vautours Un de ces matins disparaissent. En décrétant qu'on le lui rende. Crosse en l'air. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. La terre n'appartient qu'aux hommes. Ouvriers.faire de nous des héros. Nul devoir ne s'impose au riche. L'égalité veut d'autres lois.

Que nos ennemis expirants. Conduis. enfants de la Patrie. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Allons. liberté chérie. Le jour de gloire est arrivé. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. que la victoire Accoure à tes mâles accents . (Refrain) Aux armes. nos compagnes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Entendez-vous dans nos campagnes. L'étendard sanglant est levé. paroles et musique. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Egorger nos fils. Contre nous. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Rouget de Lisle. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. marchons. de la tyrannie. marchons. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée.

Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. marchons.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons.

Monsieur Jourdain: — A. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. l'ignorance des médecins de l'époque. Cela est v r a i . et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . E . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A .A. le Malade imaginaire (1673) etc. le héros du Bourgeois gentilhomme. ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . U . — sont dirigées contre la société féodale française. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. O u i . I . Maître de philosophie: . Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . A .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. il faut commencer selon l'ordre des choses. Ma f o i ! o u i . Vive la s c i e n c e ! 393 . l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Dans la scène qui suit. le Misanthrope (1666).1. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. l'École des femmes (1662). E . en présence de son maître de philosophie. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. E . les Femmes savantes (1672). a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . l'Avare (1668). p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). (Acte II. scène 4. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . Monsieur Jourdain. fragment) Maître de philosophie. Monsieur Jourdain: — A . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e .1. Tartuffe (1664). Monsieur Jourdain: — A . 0 . Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . le Bourgeois gentilhomme (1670).1. E . A h ! que cela est beau. et en consonnes. E . l'hypocrisie du clergé catholique. leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . Monsieur Jourdain. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). I . est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. E . et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Don Juan (1665).— Soit. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . 1.

0.E. elle lui cède. Cela est admirable! 1. 0 . Monsieur Jourdain: — DA. C'est la vérité.R.R. et revient toujours au même endroit.DA.U. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un.0. 0 . pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. Ah ! mon père et ma mère. nous verrons les autres lettres. qui sont les consonnes. le haut et le bas: 0 . que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.RA.RA. Monsieur Jourdain: — U. faisant une manière de tremblement: RRA. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. et vous moquer de lui. Cela est vrai. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. 0 . Monsieur Jourdain: — R. Au reste. 0 . Oui. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. Monsieur Jourdain: —• U. par exemple. Ah! la belle chose.U. il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne 394 .R.I. Monsieur Jourdain: — FA. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. 0 .RA.R. vous ne sauriez lui dire que : U. et allongeant les deux lèvres en dehors. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Monsieur Jourdain: — 0 .R. Il n'y a rien de plus véritable: U. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. La consonne D. Vous avez raison.R. Monsieur Jourdain: — 0 .FA.1. Il n'y a rien de plus juste A. 0 .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. Cela est vrai.Et l'R.R. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. 0 . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.R.R. et rapprochant les lèvres par les deux coins. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.

395 . représentant du Tiers é t a t . Le monologue de F i g a r o . oui. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. je ne veux ni prose ni vers. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. nul animal créé ne peut manquer à son instinct.de qualité. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. Maître de philosophie: — Fort bien. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E .A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . tout ce qui n'est point prose est vers. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. r e p r o d u i t ci-dessous. Monsieur. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose.. est F i g a r o . et tout ce qui n'est point vers est prose.. Monsieur. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. (Acte V . Monsieur. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. seul. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). se promenant dans Vobscurité. Maître de philosophie: — Sans doute. point de vers. q u i .è m e siècle. sans que j ' e n susse rien. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. non. ou les vers. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. scène 3) Figaro. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies.

je m'évertue. un envoyé. de Tunis. ne sait lire. je lui dirais. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte .. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort.. au milieu même de la cérémonie. du reste. — La nuit est noire en diable. toute l'Egypte. tandis que moi. de Tripoli. le perfide! et moi. et me voilà faisant le sot métier de mari.. . c'est elle. Monsieur le Comte.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. (Il se levé. —Mes joues creusaient.. volé par des bandits. vous ne l'aurez pas. Il riait en lisant. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. à l'instant qu'elle me donne sa parole. la pharmacie. mon terme était échu.. élevé dans leurs moeurs. morbleu! perdu dans la foule obscure. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. ce n'est personne. une partie de la presqu'île de l'Inde. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. je voyais de loin arriver l'affreux recors. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner.. et qui nous meurtrissent l'omoplate. on se venge en le maltraitant.. -comme un benêt ! Non. de je ne sais où. 396 ... a se măsura cu. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse.. je crois.. la Perse. fortune. homme assez ordinaire. n'ayant pas un sou.. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Parce que vous êtes un grand Seigneur. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. un rang. Noblesse... les royaumes de Barca. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. dont pas un. . pour plaire aux princes mahométans. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours.. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté.. On vient. la chirurgie. vous ne l'aurez pas.. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. tenir — a poseda.tromper?. vous vous croyez un grand génie !. auteur espagnol. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête.

je taille encore ma plume. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Pour le coup je quittais le monde. et.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. 3 pharaon — un joc de noroc. comme trop lourde à un piéton. il n'est point d'éloge flatteur. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. orage à ce sujet. sans la liberté de blâmer. il me reconnaît. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. on me supprime. non. ni du culte.) On se débat. il fallut bien périr encore. je puis tout imprimer librement. je vais rasant de ville en ville. j'énonce un écrit périodique. qui s'étend même à celles de la presse. ce n'est pas nous. et comme il faut dîner. 397 . ni de la morale. J'aurais bien pu me remonter. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. Il ne me restait plus qu'à voler. (Il se lève en s'échauffant. et la honte au milieu du chemin. que. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. ni de personne qui tienne à quelque chose. bonnes gens ! je soupe en ville. en exigeant que je fusse honnête. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. ni de l'Opéra. ni des gens en place. mes parents m'arrivent à la file. ni de la politique.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. je commençais même à comprendre que. Prêt à tomber dans un abîme. ni des corps en crédit. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). c'est vous. et que.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . (Il se rassied. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. pour gagner du bien. je le marie. quoiqu'on ne soit plus en prison. ni des autres spectacles. on me met un jour dans la rue. au moment d'épouser ma mère. c'est moi. Pour profiter de cette douce liberté. je le nomme Journal inutile. Mais comme chacun pillait autour de moi. et je vis enfin sans souci. c'est toi. on pense à moi pour une place. il veut intercepter la mienne ! Intrique. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. ce fut un danseur qui l'obtint. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. c'est lui. Un grand seigneur passe à Séville. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent.

avec deux ponts. la porte Baudets ou Baudoyer. use et efface cette enceinte. le Grand-Châtelet sur la rive droite. roman historique (1831). hautes et solides. Pendant plus d'un siècle. l'autre au midi. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Puis. Alors. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). Dans Notre-Dame de Paris. Comme romancier. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. où V. comme on sait. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . aujourd'hui. Paris passa l'eau. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. et ne pouvant plus s'y retourner. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. et deux têtes de pont. Ruy-Blas (1838). et çà et là une tradition. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. trop à l'étroit dans son île. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . les maisons se pressent. il n'en reste que le souvenir. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. dont le plus célèbre. l'un au nord. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. Hernani (1830). au delà du Grand. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829).NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). ronge. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . exploités et humiliés par u n régime injuste. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . V. au delà du Petit-Châtelet. La grève de cette île fut sa première enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. V. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges.Le Roi s'amuse (1832). a créé une oeuvre immense. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. la Seine son premier fossé. Les romans de V. Porta Bagauda. déborde. Peu à peu. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. 398 . dès les rois de la première race. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e .

digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. La rue de plus en plus se creuse e". Dès 1367. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. et le faubourg court plus loin. surtout sur la rive droite. on voyait. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. Elles commencent à devenir profondes. tout ce qui est âme dans une nation. pour ainsi dire. toutes les pentes naturelles d'un peuple . L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. Depuis lors. celle de Louis XV. prennent leurs aises — se fac comode. politiques. Sous Louis X I . percer. prennent leurs aises 2 . elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. elles se carrent 1 . mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. par places.un réservoir. elles mettent étages sur étages. et aussi des égouts. tout ce qui est vie. population. où commerce. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. pour nous arrêter là. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. Dès la fin du quinzième siècle. du temps de Julien l'Apostat. à vue d'œil — văzînd cu ochii. vîrf. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. industrie. comme des échappées. Paris s'est encore transformé. elles montent les unes sur les autres. intellectuels d'un pays. se taillent des jardins dans les shamps. ce misérable mur de boue et de crachat. dès le quinzième siècle. Ainsi. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. dépassée. elle est enjambée. Charles V la bâtit. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. sans ordre et tout de travers. des puits de civilisation. digne du roi qui l'a bâti. se carrer — a fi în largul său. dans cette mer de maisons. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. tout ce qui est sève. siècle à siècle. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. pour ainsi dire. moraux. Là. Au seizième. malheureusement pour nos yeux. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. se rétrécit. intelligence. piton — culme. 399 . étaient. toute place se comble et disparaît.

on tâche de le calomnier. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. la Cousine Bette (1846). le talent est rare. extrait du Père Goriot. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. leurs privilèges. dont le mari a cinquante mille livres de rente. leura mœurs. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. L'honnêteté ne sert à rien. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. leurs coutumes. parce qu'il prend sans partager. groupés sous le titre général de Comédie humaine. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". on le hait. les Paysans (1844). leur histoire: la Cité. mais on plie s'il persiste. Ainsi. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. en un mot. ou s'y glisser comme une peste. ayant chacune leur physionomie. le Cousin Pons (1847) etc. La corruption est en force. César Birotieau (1837). Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. Cultivant le réalisme critique. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). la Ville.Au quinzième siècle. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. le Père Goriot (1834). Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. il a reflété dans ses romans. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. et vous en sentirez partout la pointe. leur spécialité. 400 . Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. în total. 1 pour tout potage — cu totul. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. fût-elle riche. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. l'Université. Dans le texte qui suit. Illusions perdues (1837). On plie sous le pouvoir du génie.

le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). se trouve au d é b u t de sa carrière. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Valenod. Tirez vos conclusions. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. J u l i e n Sorel. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Voilà la vie telle qu'elle est. autrement. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. J u l i e n Sorel. il faut être déjà riche ou le paraître. rarement par vertu. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. pour des chiffons. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. fils de p a y s a n s . c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . Si donc vous voulez promptement la fortune. à côté de Balzac. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . Pour s'enrichir. directeur de la prison c o m m u n a l e . pour des enfants. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Ses d e u x chefs-d'œuvre. Toutes sont bricolées 1 par les lois. de son vrai nom Henri Beyle. pour le ménage ou pour la vanité. un riche bourgeois de la ville de Verrières. soyez-en sûr. en guerre avec leurs maris à propos de tout. mais là est la misère. on carotte 4 . en grande livrée. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . qui le cherchait dans toute la ville. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . Certes. est. il trouva un valet de M. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. le public les appelle des voleurs. En rentrant. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). Dans le fragment qui suit. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod.belle et jeune. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. ça pue tout autant.

Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Julien. le directeur du dépôt. Tout y était magnifique et neuf. l'homme des impositions directes. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. l'une des plus considérables de Verrières. sa pipe immense. avait une grosse figure d'homme. quelques jours seulement auparavant. son énorme quantité de cheveux. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. et tout cet appareil d'un financier de province. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. se dit-il à lui-même. Elle y déploya tout le pathos maternel. se trouvaient de pauvres détenus. închisoare. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Le percepteur des contributions. ses pantoufles brodées. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. On passa ensuite chez madame Valenod. déjà fort mal disposé. Julien pensait à madame de Rénal. On annonça le dîner. le directeur du dépôt 1 . l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Ce fut pis un quart d'heure après. et on lui disait le prix de chaque meuble. Ses gros favoris noirs. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. Par compensation. sa gorge se serra. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. n'imposaient point à Julien. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. 402 . Cette dame. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. On la lui fit visiter. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. Jusqu'aux domestiques. Ils ont faim peut-être en ce moment. elle était à sa toilette — se îmbrăca. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. il eut l'avantage d'assister à celle de M.

L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. É c r i v a i n antibourgeois. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. le Uorla (1881) etc. Ce mot fut trop fort pour Julien. un peu ignoble. Contes de la Bécasse (1883). 26* 403 . Monsieur Parent (1886). R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). Toine (1885). dit à M. mais il faudra que. se disait la conscience de Julien. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. qui disparut. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. — Parbleu ! je le crois bien. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. Dans ce moment. la sale fortune à laquelle tu parviendras. et bientôt on n'entendit plus chanter. tenant son verre vert. Il essaya de la cacher avec le verre vert.quelques accents d'une chanson populaire. que chantait l'un des reclus. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. la petite Roque (1886). et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . Pendant le tapage du refrain. Miss Harriel (1884). et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. Le personnage central du r o m a n . dont le meilleur est Bel-Ami (1885). et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. il avait les manières. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. ô mon Dieu! et. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. et il faut l'avouer. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Georges D u r o y . j ' a i fait imposer silence aux gueux. pitance — raţie zilnică. Julien. M. répondit le directeur triomphant. tu le souffres! Par bonheur. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. chanté en chœur: voilà donc. dans un verre vert.è m e siècle. mais non pas encore le cœur de son état. pendant que tu te gorges 1 de viandes.

Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. hommes et femmes. les riches du monde. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. comme on récite les litanies dans une église. ressource suspecte à coup sûr. Ce jeu l'amusait beaucoup. 404 .. buvant l'air léger. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. D'autres. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. le temps s'était adouci pendant la nuit.. louche — suspect. Duroy marchait lentement. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. la seule ressource. Les amazones passaient. et c'est à pe. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. Il les regardait. excité. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. au d é b u t de sa carrière. et qu'on recevait partout. fort célèbres. b a n d ă . tripotages — afaceri necinstite. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. Le voici. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). trottant pu galopant. avant d'aller à son rendez-vous. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. en tout cas.scrupules. dans les plus nobles maisons. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. II les connaissait presque tous de. consolé. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). cédant à l'appel du ciel clair et doux. les noms. savoureux comme une friandise de printemps. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. comme s'il eût constaté. pour qui les cercles 2 . sous les sévères apparences. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie.nom. on l'affirmait. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. cercle — (aici) c l u b . étaient la grande ressource. Le vent ayant changé. et que cela l'eût réjoui. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers.irie s'il les enviait maintenant.

un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. dans ses r o m a n s . et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. préféraient se tenir debout. demanda-t-il. ceux à favoris et ceux à moustaches. l'œil insolent. caché au dernier rang. dans les grandes entreprises nationales. Les mineurs se tournèrent. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart.effrontés. Enfin. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). Il venait de reconnaître Pierron. l'Argent (189-1). boutonné militairement. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. tas de crapules 1 . Et il s'interrompit. 405 . Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. Au bonheur des dames (1883). les dénombrait vivement. Il y eut un silence.. la Débâcle (1892). n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l'air hautain. On y assiste. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . théoricien du n a t u r a l i s m e . pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. tâchaitde se rappeler leurs visages. Germinal (1885). n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . à ce qu'il paraît. les théories q u ' i l a soutenues. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. à une grève déclenchée par les mineurs. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer.. Son excellence Eugène Rougon (1876). je ne demande pas mieux que de causer. — Ah! vous voilà!. cherchèrent des sièges du regard. Hennebeau. Il parla le premier. entre a u t r e s . d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . assis en face de lui. M. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. la 'Curée (1872). qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. M. — Voyons. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. tandis que les autres. Vous vous révoltez.. Hennebeau entra. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre.. auquel ils présentent leurs revendications. la lèvre fière. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . escarpes — t î l h a r i . Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. inquiétés par les soies brodées.

Hennebeau faire un geste violent. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. la seule besogne productive. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. que les camarades m'ont choisi. le travail dur. Payez-nous davantage. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. les yeux baissés. Puis. il était lancé. notre journée se trouverait réduite encore. nous boiserons mieux. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. c'est la vérité. Il leva les yeux. nous n'en serions pas moins volés. Maheu coupa la parole au directeur. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. — Monsieur le directeur.. la voix hésitante et sourde d'abord. Du reste. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. boiser — a căptuşi cu lemn. Il disait leur misère à tous. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. des choses qu'il ne savait même pas là. Nous voulons seulement la justice. murmurèrent les autres délégués. si nous le donnions. il s'écoutait avec surprise. comme pour interrompre.. voilà ! — Oui. Si cela était vrai. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. et qui sortaient. C'est vrai.. les mots venaient tout seuls.au fond depuis le premier coup de pioche !. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. il faut que le travail soit payé pour être fait. Par moments. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. au lieu de nous acharner à l'abatage. Mais ce qui nous enrage. nous sommes las de crever de faim. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. il commença.. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. ce serait donc la fin de tout. Sa voix se raffermissait. Ah ! c'est mal. On nous accuse de mal boiser 3 . auquel on n'a rien à reprocher. en voyant M. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. 406 . la vie de brute. la femme et les petits criant la faim à la maison. nous mettrons aux bois les heures voulues.. c'est justement parce que je suis un homme tranquille.. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. dans un gonflement de son cœur. Maintenant. comme si un étranger avait parlé en lui. oui. Mais.

extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. . . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). pseudonyme de François-Anatole Thibault. nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). le Livre de mon ami (1885). . p a r m i les m i n e u r s . fils d'un libraire parisien. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . . nous préférons crever à ne rien faire. t e x t e en m a i n . Ce sera de la fatigue de m o i n s . Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. crever p o u r crever 1 . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. s ' é l e v è r e n t . . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . Nous a u t r e s . En tant que critique littéraire. ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne.désastreuses. illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. p a y e r le boisage à p a r t . M a i n t e n a n t . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . finit-il p a r conclure. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . —• C'est c e l a . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . A. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . A. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . le Mannequin d'osier (1897). où il a été le principal soutien de Zola. son style atteignant la perfection. mangées p a r les amendes et les chômages. Nous avons q u i t t é les fosses. M. L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. 407 . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . nous sommes donc venus vous dire q u e . Des v o i x . les Dieux ont soif (1912) etc. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. Le fragment suivant. Thaïs (1890). m o n s i e u r le d i r e c t e u r . . l'Anneau d'améthyste (1899). Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). À. à savoir: l'Orme du mail (1897). la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). A. . lorsque. c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . les q u i n z a i n e s dérisoires.

il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. César et les dieux. dispenser — a distribui. en sorte que. du tonnerre. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. plus tard. endommager le cuir d'un honnête homme. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. cet excellent homme. des voitures et de tout ce qui peut. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. dans les champs de Cannes. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. „Il avait peur des voleurs. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. On l'effrayait facilement. en commentant un texte d'Elien. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. avec les rusés capitaines. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. tant latines que françaises. de près ou de loin. où. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. près de PaulÉmile . Il bravait. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. son âme était dans l'antiquité. nous dit un jour monsieur Chotard. dans la forêt Hercynie. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. des sièges. des combats. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. blocuri. „Il nous donnait pour sujet de compositions. pensums — pedepse scrise (date elevilor). parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . C'était un fameux homme de guerre. aux Thermopyles avec Léonidas . à Pharsale. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. des chiens enragés.temps n'était pas le temps présent. Il vivait. 408 . dans la mer de Salamine. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. aux stratagèmes les plus perfides. sur la nef de Thémistocle . „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée.

„Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . Il est inepte de rire sans motif. si. q u a n d . vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . d a n s sa sagesse.m o i et ne me pleurez p a s . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. E n v i e z . Monsieur Nozière. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. l'Aiglon (1900). vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . La Princesse lointaine (1895). Messieurs.discours i n c o m p a r a b l e . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Gorki). incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. d a n s l ' i m m o r t a l i t é . Ainsi l'a d é c i d é . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. je vous infligerai une retenue générale. o u v e r t a u x mânes des héros. du sein de l ' E l y s é e . Cyrano de Bergerac (1897). après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . représentant tardif du romantisme. Les 409 . Monsieur F o n t a n e t . tel que je l ' e n t e n d s encore. Chantecler (1910). pour la p a t r i e . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . peu nombreux. Ce d i s c o u r s . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . en ce t e m p s . e t . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Dans sa meilleure pièce. Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . une prodigieuse faculté de r i r e . selon son h a b i t u d e . Le gouffre m ' a t t e n d . vous serez consigné j e u d i . „ J ' a v a i s . nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . Cyrano de Bergerac. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif.l à . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . comme il me s e m b l e . Monsieur Nozière. mais toujours malheureux. J ' e n t r e . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M.

De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire.. Le Vicomte: Mais.. monsieur. gravement: Très. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe..vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces.... tenez: Agressif: „Moi.. Dans la scène qui suit. En variant le ton.. Oh! Dieu!. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. Ha! Cyrano. C'est la fameuse „tirade du nez".. si j'avais un tel nez. c'est un c a p ! Que dis-je.. monsieur. C'est tout?. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului.. 410 . Cyrano. C'est un roc!. heu. scène 4. jeune homme ! On pouvait dire... c'est un cap?. (Acte I. bien des choses en somme. C'est une péninsule!" Curieux: ..... folosit cu pedanterie ironică.. un nez.... raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. Le Vicomte.. et se campant devant lui d'un air fat) Vous.. — p a r exemple.. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle.. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. très grand.. vous avez un nez. c'est un pic!. Cyrano de Bergerac. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .

quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. nez magistral. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. a fi om cu vază. monsieur. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . Vous n'en eûtes jamais un atome. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. lorsque vous pétunez.Truculent: „Ça. 411 . monsieur. l'ami. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). d'ailleurs. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. T'enrhumer tout entier. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. avec assez de verve. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. mon cher. monsieur. monsieur. ô le plus lamentable des êtres. ce sera le gros lot !" Enfin.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. d'esprit: Mais d'esprit. car Je me les sers moi-même. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. qu'on vous salue. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. votre tête entraînée Par ce poids.

et à essayer. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r .— de bine. type d'écrivain militant. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. comme ces terres. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . il m a n i a i t . Barbusse se consacre entre les deux guerres.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. Sur ces p a p i e r s . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. de rău. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . 412 . à m a n œ u v r e r . il pensait q u ' i l faisait. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . et à essayer de t u e r . ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . avec Romain Rolland. C ' é t a i t en temps de guerre. Il fut. t a n t bien que m a l 1 . un fusil. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. Après une visite en Roumanie en 1925. E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . Membre du Parti Communiste Français.

Grecea fut arrêté. apporta magnifiquement. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. messieurs les juges. un nouveau 413 . contre lui-même. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". Devant le tribunal militaire. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. s'écria le petit paysan Grecea. „afin". Lui. il fut battu. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Comme tous les inculpés politiques. selon la pente de son obéissance passive. une multitude d'esclaves obscurcis. torturé. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". Le socialisme. totalement inconnue. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. à la lumière. à la vje. en plein tribunal militaire. le communisme. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Maintenant je ne suis plus le même homme. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. l'homme que je fus autrefois. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. mais il n'avait même pas. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. dit-il „que notre sueur se changeât en or". ensanglanté de coups. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. il avait cru que c'était une loi de la vie. cherché à le savoir. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. „Je vous ai dit. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse.

On le priva de nourriture. dans les coulisses de la Justice officielle. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. On chercha alors à empoisonner Grecea. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. en même temps que lui. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. Quand M. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. et si Dieu conduisait les choses du monde. Restaient les tortures quotidiennes. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. Le directeur de la prison dut céder. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". les châtiments suprêmes. chaque paysan et ouvrier. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. En Roumanie. Il fit alors la grève de la faim. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". l'essai de fuite échoua. il tomba dans un grand accès de fureur. où la peine de mort est supprimée. Bratianu. cependant. Cette fois. Tl attira sur sa tête. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. 414 . abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. la grève de la faim. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). Il y demeura pendant des mois accroupi. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. réduit — colţişor. il y a plusieurs moyens de la rétablir. on n'y réussit non plus. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. volontairement.chef d'accusation 1 . Président du Conseil des Ministres.

de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Le médecin de la prison a. au jugé 1 . Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. il naviguerait vers sept cents. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. du reste. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. Grecea n'est pas encore mort. traînant le cadavre de sa pensée. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. m'a dit un témoin. l'angle de descente. et Fabien renonçait à le contourner. Il l'estimait trop étendu. Il tenterait de passer par-dessous. 1 au jugé — din ochi. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. corrigea.que des morts. puis.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. Guillaumet e t c . sur la carte.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. Mais il est devenu fou. si l'affaire se présentait mal. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . Fabien. et. pilote de son métier. 415 . Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Pour se conserver une marge.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . À côté de J e a n Mermoz.1 9 4 4 ) . a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. le courrier de Patagonie abordait l'orage. S a i n t . qui remue. . se résoudrait au demi-tour. n'est plus qu'un fantôme. XII Cependant. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Vol de nuit — 1930. A. l'avion trembla. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. extrait de son roman Vol de nuit. Dans le fragment s u i v a n t . Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. Le moteur vibra très fort et.

qui l'éblouissaient pour longtemps. probablement. À moins que. appuyé à gauche. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. absorbait le monde visible. Elle était tressée drue par le vent. ou une fatigue des yeux. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. dans ce néant. Il ne savait plus combien de temps. signalait un ciel trois quarts couvert. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. et tout ce qu'elle portait de rocs. un orage. circulent encore." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. 416 . Il était gêné par la flamme de l'échappement. de collines. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il doutait presque d'en être jamais délivré. car il jouait sa vie sur ce petit papier. sa veille terrible. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. vent Ouest faible. Chaque trente secondes." Il se pencha encore. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. La nuit. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. dans l'épaisseur des ombres. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. comme il doutait. et reprenait. d'épaves.." Si Trelew était trois quarts couvert. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. au milieu d'aiguilles et de chiffres. Nous traversons. sale et chiffonné. Il la regarda. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. mais il ne vira pas d'un degré. „Je ne sais pas. À peine des changements de densité. le radio — radiotelegrafistul. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. qu'il avait déplié et lu mille fois. Un remous fit plonger l'avion. la prochaine escale. puisque Trelew. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Penché à gauche contre la masse du vent. Mais ce n'était même plus des lueurs. Et pourtant le pilote s'inquiétait.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . pourtant. mais qui.. comme la flamme d'une torche. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. par les nuits les plus épaisses. Il répondit. Là. „Où sommes-nous. qui trembla plus fort. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. à la boussole.

cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. de la Cordillère des Andes. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). T e m p ê t e . se r a b a t t a i t vers la mer. Aragon est également un grand romancier. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. t u peux v i v r e . Deux h o m m e s . Après avoir débuté comme poète surréaliste. le cyclone raflerait. . On dit que dans sa cellule. 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. Membre du Parti Communiste Français. . " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . Critique littéraire et critique d'art. „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . les villes. membre du Conseil Mondial de la Paix. Tu p e u x v i v r e . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e .

S'ouvre et tu sors. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin".. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. songe À la douceur des matins. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . Songe. si je meurs. songe.." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.Rien qu un mot: la porte cède. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent.... Un cheval pour mon empire. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin... songe.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri... Une messe pour Paris.. et mon refus O mes amis. Je meurs et France demeure Mon amour. .. Rien à faire..

.. pourrait influer sur ma décision. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. et haussait les épaules. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. lui. sanglant est levé. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. 1 affliger— (aici) a copleşi. „Si je n'avais à choisir. 419 27* . voilà l'important. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. peut-être que le seul fait que l'un fuie.. et l'autre ait pour lui l'armée.. — dit encore le mousquetaire. Des mots: „. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. sous les balles. si l'envie me prenait de le choisir. Quelle importance cela avait-il? On avait. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. ou non. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815).„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin.reur. Sous vos coups chargé de fers... confiance en Carnot. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe..

. et personne n'y peut rien.. chez Monsieur mon père. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. ni charretier. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte.. par là.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. aux conspirateurs et aux armées étrangères. ... son teint s'obscurcir. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias.. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. blêmir. porter >mbrage — a lăsa în umbră. sanglant.. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. d'être l'Empereur de la «inaille. des chutes. pas d'autre perspective ! Seigneur. voilà tout.... Mais moi.. Le désordre ou la guerre. servira à l'intimider.. que si l'on donne les armes au peuple. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. même Hercule. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.. Je me remettrai à peindre. L'armée.. Voilà tout le choix qui m'est donné. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure..." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde.. mais on a embrigadé la jeunesse. si on m'en laisse latitude. voilà donc — s'exclama Théodore.. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. tout ce que nous avons vu. voyons ! Oui. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . la guillotine a disparu des places.. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur.. de notre vivant. il y a des retours. si elle est victorieuse.. La Révolution. Le peuple continuera à crever la faim. c'est là pour moi le travail. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. Si elle est battue par l'étranger. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. elle entrera dans le camp de la misère. Napoléon. regardez sa bouche se tordre. sans doute. a eclipsa 420 .Houdetot dit que Napoléon a refusé. il l'appellera Constitution. se révulser ses yeux. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. Mais.. ni forgeron. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. je ne suis ni boulanger..

lancés au pas de course 2 . Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. mais Hubert avait disparu. Roberte. devant les vitrines de la cour de Rome. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . surgie de la foule. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Jean erra encore quelques minutes. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". se faisant sans cesse bousculer. Mathieu. Son premier roman. Il hésita. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . présente une manifestation patriotique organisée par le P. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Son deuxième roman. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. dans Paris occupé par les Allemands. 421 . Enfin. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Classe 42 (4 volumes. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. la Dernière forteresse (1950).CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. de glace. extrait de Classe 42. il prit Claude à part. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Jean aperçut Christian et Mathieu. 1 2 à tout le moins — cel puţin. — C'est décommandé ici.F. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué.C. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. barem au pas de course — în pas alergător. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. Le fragment suivant. la Marseillaise éclata.

2 1 422 . André s'en alla vers la droite. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. son grand imperméable clair volait à ses côtés. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. La Marseillaise reprit. il y eut une hésitation. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. dans le groupe de tête du cortège. l'autre posa sa moto 5 . Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. Brusquement. Au même moment. éperdu. * moto — motocicletă. prêt à tirer. un des motocyclistes noirs. pris de peur. Jean attendait. un instant surpris. la Marseillaise repartit. on le vit s'engouffrer. Mathieu avait soudain disparu. Après on verrait. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. dans un escalier. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. L'Allemand.. avec Mercosur et Saint. déjà lancé à toute vitesse. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. Il y eut quelques secondes d'attente muette. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie.Au croisement du boulevard Sébastopol. revolver au poing. Pour l'instant il fallait gagner. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. un autre tournoyait au milieu des manifestants. une pétarade 3 trancha le chant. déjà il était engagé dans le coupegorge1. L'euphorie. Le cortège les aborda de front. tendu à coupe-gorge — loc periculas. on sentait l'horreur sur le groupe. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. l'un se saisit du revolver. sur le trottoir. André s'envola par-dessus la grille. On aperçut un policier à terre. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . Au loin. liesse — bucurie. pris par la bousculade. André se mit à courir évitant le soldat. Tout d'un coup. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). D'autres flics couraient vers eux. déboucha des marches. revolver au poing. sur le trottoir. Le premier moto­ cycliste le suivit. Une troisième fois. ayant abandonné sa machine. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui.. Jean se retrouva. lui aussi. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. tenant toujours le drapeau à sa main. se jeta à sa poursuite. l'Allemand.

cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. sans se presser. l'Allemand allait le rejoindre. Plus que dix mètres entre eux. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir.l'extrême. d'une seconde à l'autre. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. le coup de revolver fatal. blême. La Jeune Garde continuait comme un défi: . les yeux exorbités. A son étonnement. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol.. La Jeune Garde. Jean dut le porter sur son épaule. André fit non de la tête. le Boche tira ... le trait noir s'abattit. 423 . mettant la main sur son cœur. comme s'il allait s'évanouir. ni drapeau.. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. Le cortège semblait cloué de stupeur. c'était André sans imperméable. il regarda Jean. André continua de courir. une claire: André. l'Allemand s'abattit lourdement. on discernait ses traits crispés. Le groupe entier s'était refermé sur André. prenez garde Vous les sabreurs. émacié. tirant au hasard. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. Les copains firent une redoute de leur poitrine. l'autre toute noire. crochet — ocol. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. un frisson de joie parcourait le groupe. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. devant un portail ouvert. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. plus longue. Jean se sentit agrippé par sa manche. A cet instant. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. le croiser. Jean reçut André dans ses bras. tendre la jambe devant le soldat noir. il lui semblait qu'allait partir. un visage fou. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. Derrière eux. sûr de tenir sa proie.. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. Jean voyait seulement deux silhouettes. puis ferma les yeux aussitôt.. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. une jeune fille blonde l'entraînait. André ne tenait plus sur ses jambes.

Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. La s t a t i o n du m é t r o . André devenait é c a r l a t e . J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Sa voix s'éteignit. à m o r t . rassuré. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. Il a t t e n d i t une seconde. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers.. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. la chanson jaillit une fois encore. garnitură. — Ce s e r a i t . J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e .. Même alors. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. puis r e v i n t sur ses p a s . 1 rame — tren. puis dans une a u t r e . Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . 424 . grommela A n d r é . J e a n s'y faufila longeant les m u r s . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. ils obliquèrent dans une rue. ce qu'ils venaient de v i v r e . J e a n p a r t i t en éclaireur. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. J e a n fit signe de se t a i r e . Ils courent. t r o p b ê t e . v e n a n t du boulev a r d . André susurra. . Assourdie.— J ' a i couru. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e .. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . . il mit le nez dehors.. T o u t était calme. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e .

Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. le gros. c'est Renaudel. — „Les autres aussi. a côté d'elle. Tenez.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. faite de plusieurs tables mises bout à bout. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. le gérant". — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. il se tourne pour parler à Albert." — . prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. à côté de Dubreuihl. malgré certaines confusions. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. il lui prit le coude. Jean entraîna son camarade au dehors. parallèlement à la rue Montmartre. c'est Philippe Landrieu. vous les connaissez?" — „Oui. En face de Renaudel. Jaurès et ses amis formaient. Et. le dos à la fenêtre. murmura Jenny. 425 . — Il était plus de neuf heures et demie. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. une longue tablée. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. La rame s'arrêtait dans une station. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. A sa gauche. „Sur la banquette. c'est Amédée Dunois. au milieu. où il y avait peu de monde. Et. et le serra doucement. Celui qui est à droite de Jaurès. c'est Dubreuihl. c'est Jean Longuet. là. à gauche de l'entrée. la femme du type qui est en face de Landrieu. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès.

et. d'une deuxième détonation. il arracha la cravate. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. Il se précipita vers la table du Patron. la bouche entr'ouverte. sans doute. Toute la salle.. assis.. un collaborateur du Bonnet Roage. des curieux. A demi caché par le dos de Renaudel. Et celui qui vient d'arriver." Un claquement bref. La voix de M. debout. suivi. et d'un fracas de vitres. puis un brouhaha' assourdissant. Avec autorité. gesticulant. Instinctivement. Mme Albert. passa devant la table de Jacques. Il joua des coudes. chercha le pouls.. Il devait s'être évanoui. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Il ne disait rien. Au mur du fond. la barbe. d'où partaient des cris. De la rue. mais il levait vers la corniche un visage de voyant.s'élancèrent dehors." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. et la forçant à se rasseoir.. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . Jacques s'était dressé.. un dîneur. qui tenait le poignet de Jaurès. Il était pâle.Et en face d'elle. Puis il cessa de le voir. ses amis s'étaient levés lui seul. — un médecin. Il était courbé en deux. à flots. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. et empêchait d'approcher. Chut !. une glace avait volé en éclats. presque aussitôt. 426 . ce sont les deux frères Renoult. celui qui est debout près de la table. l'interrompit net. les yeux clos. la gérante. c'est un ami de Mighel Almereyda." souffla Jacques. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. en. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. qui se penchait. Sans changer de pose. il hocha lentement la tête. Albert retentit. ouvrit le col. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. debout. en courant. entourait les amis de Jaurès. il cherchait Jaurès des yeux. était resté à sa place. J'ai oublié son. A ce moment.. le bras tendu pour protéger Jenny. envahissaient le café. dont les paupières battaient. — fendit le cercle. saisit la main qui pendait. très calme. un éclatement de pneu. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. Une seconde de stupeur. sans regarder personne.. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. Un homme. le front..

serrés l'un contre l'autre. sourdement répétés. l'attroupement devenait de plus en plus compact. Mais. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Il était blême.. sans un mot.IJ est mort. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. rapprochées en hâte. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. Jacques cherchait à voir.d'un espace vide. s'accrocha à son bras. poussiéreuses. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Au moment où ils allaient la franchir. un ami de Jaurès. Fabre se retourna: au centre. Alors. entraînés vers la porte. Il est mort. poussés. Henri Fabre. autour du blessé.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Des amis avaient soulevé le corps.. se trouvèrent pris dans le remous.. pour le coucher sur deux tables. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. Jacques reconnut un socialiste." Les yeux pleins de larmes.... et procédait à l'évacuation de la salle. Elle était debout. passèrent de bouche en bouche: — ). —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Jacques et Jenny." Une longue minute s'écoula. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. . Elle se faufila jusqu'à lui. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Le docteur. n'attendant qu'un signal. Trois mots. bousculés. Le d o c teur. prête à bondir. dont la masse élastique se referma derrière eux. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. On chuchotait: j. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. l'emportaient avec précaution. énormes... Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées.

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

perprin parcourir. importer. sous-directeur. oulredincolo de ultra-royaliste. înainte poursuivre. a l ­ longer înainte antédiluvien. discontrariul. 1. în mijlocul intercostal. tressaillir ultra-. perforer préînainte p r é a v i s . bénébi-. r a p a t r i e r . n e g a t i v nemi inter-. af-. contresigner dé-. collaboîmpreună rer. projeter re-. antichambre împotriva antifasciste. col-. în incarcérer. a t t i r e r . outre-mer vice-. suprasensible. con­ direcţie. r1. superior superstructure. anti-impérialiste bine bienfaisant. coexistence. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. scop . im-. vicomte a.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir.deasupra. des-. d i s p a r a î t r e en-. supra-. prédire. riul réagir subordonné. trépasser. supersonique. al. survoler trans-. correspondre centra-. r a p p o r t e r . repetiţie redire. biscuit cohabiter. antiantibien-.etc.(ac-. ra-. sousub-. réarmement. bipède. illogique. en2. em-. rasseoir 2. exdepărtare. ré-. separare enlever. soudedesubt mettre super-. contra­ retourner. ir-. apporter. sur.. com-. bénéfice de două ori bicyclette.) ante-. separare défaire. ad-. î n a p o i . emmener. ii-. bisco-. prédisposé pour. désarmer. en-. viîn locul vice-président.pro­ în faţă. enfermer. tresdincolo de t r a n s a l p i n . tré-. exporter in-. ememmagasiner immobile. sous-. irréel. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . entreî n t r e .

dessinateur 2. dentiste -(e)ment acţiune. -erie calitate perfidie. socialiste.-ette . c u r e n t communisme. soupière -esse stare. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e .-vlet . italien anglais. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . Chinois -aison. valetaille. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. réalisme 2. calitate politesse. obiect cendrier. bavardage 2. r o y a l - 432 . encrier. vengeance. -ain. demni­ syndicat. stare r e m a n i e m e n t . calitate blancheur. profesie j o u r n a l i s t e . r e z u l t a t u l tempérance. lisible. -ible. profesiune charpentier. technicien -ise calitate franchise -isme 1. marseillais. -eance. -ation acţiune pendaison. lorrain. professorat. -ien -ais. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n .SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. français. sucrerie -ien origine. orangeade 1. ruelle -êe conţinut bouchée. réaliste -iste doctrine 2. écolier 2. Marocain -ais. classement -on diminutiv aiglon. rougeur -ie. m a l a d i e . ourson -té. visiteur. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. p a r t i z a n u l unei communiste. -1ère 1.-elette d i m i n u t i v coffret. parisien. a d m i n i s t r a t i o n -ance. soluble r o u m a i n . profesie journalisme 1. poignée -ier. paperasse peiorativ produs citronnade. doctorat -at tate -eau. agent danseur. -ence a c ţ i u n e . doctrină. acţiune n e t t o y a g e . finesse -et . ^ois origine F r a n ç a i s . fourchette. profesie Parisien. suédois caricatural. fillette -eur. -ité calitate parenté. humanité -ace. -ateur 1. -elle diminutiv chevreau.

caracter. -elet -eur. peiorativ 2. m a quisard n o i r â t r e . coutumier inventif. pensif enfantin. rarissime p o i n t u . barbu -ard -âtre -aud -et. alpin héroïque.Sufixul Sensul 1. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . bavard campagnard. aigrelet menteur. communard. socialiste richissime. noiraud p r o p r e t . vaniteux saisonnier. scénique c o m m u n i s t e . rougeâtre l o u r d a u d . calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard.

tables) les (élèves. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Pékin 434 . Moscou. Observaţie. Paris. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école.

c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. Ce paysage est magnifique.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. O b s e r v a ţ i e i . rue de la Victoire. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. femmes. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. le Rhin. enfants. fluvii şi munţi. 28* 435 . Le Mans. Le Caire e t c . n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. Numele de ţări. toute la foule était joyeuse. hommes. fondateur de „l'. camarade ! Merci. PrietenuJ său este simpatic. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités.Humanitè".o e n u m e r a r e : Vieillards. les Alpes. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. d) î n t r . c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. la Corse.

formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . te la masculin în -x le curieux une boulan.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. care se recunoaşte după articolul care le precedă. masculin sau feminin. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu.

-x.T dăugind les jeua. în le­ g ă t u r i .p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. le c h a p e a u -eau.I I . Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . les bras les noia. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. les nez formează les noyaua. în -s 437 . les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . les chapeau. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. la noia.

în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. 438 .Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. ugind un ~x les choua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. al căror plural este: bonshommes. 1 les chevaua. formează pluralul adă­ les cailloua. etc. gentilhomme. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. gentilshommes.

numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . prepoziţia de se contractă cu acestea. acestea rămîn invariabile. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. monsieur. messieurs. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. adverbe. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. mademoiselle. substantivele: madame. prepoziţii. dintre care unul este determinantul celuilalt. Les fenêtres de la chambre sont fermées. Les livres de l'étudiant sont gros. al căror plural este: mesdames. 2. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. Dacă substantivul este compus din două substantive. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv.De asemenea. mesdemoiselles. Observaţie. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix.

A. G.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. D.les = aux: La directrice parle a u x élèves. de Vélève D. prepoziţia à se contractă cu acestea. à l'élève A. G. l'élève Feminin N. de l'étudiante D. l'élève G. à l'étudiante A. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. de cette fabrique. l'étudiante G. A. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. Adresse-toi à l'élève de service. D. ami. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. J'écris à la soeur de mon ami. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f.

în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. -n. -s. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat.

nouvelles etc. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. pentru t o a t e adjectivele. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. sociales. nouveauforme la masculin nouvel. vieux-vieil. 442 . c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc.formează la fel ca acela al substanti­ velor. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. conform regulii generale. fou-îol Observaţie.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană.

î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . cet hiver. ta. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . 1 . î n limba franceză. în locul formelor ma. cet cette Plural Observaţie. son habitude. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. 2 . son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. m 443 . Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. ton armoire. ton. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce.

de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . înainte de a primi terminaţia -ième. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. Numeralele cardinale sînt invariabile. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. 2. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. quatre-vingt-onze. 1. (la) huitième Observaţie. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. 444 . cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

autre. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . il. nul. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . quelque. tu. vous. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. même. à elle ».-e. ils lies me.. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. î n acest caz. nous. telle. te. toi.v i n g t . 446 . elle. f vtominativ < l Dativ lui. tout.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . tel. elle ' -. plusieurs. à moi. à lui. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. à toi. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . -e. eux. vous. elle nous. chaque. . toi. elles moi. nulle. certain. lui.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . lui Forma accentuată moi. î n gramatica franceză million stantive.

vous. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. elles à elles Observaţie. je le sais. leur ' te' ie' ' a nous. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. Qui veut lire? Moi. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . je le lui donnerai demain. je vous le recommande chaleureusement. Je le répète. les m( à nous. vous.Acuzativ 1 me nous. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. les. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. il faut être persévérant. à eux. je lui offre un bouquet de fleurs. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. À eïle. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. à vous. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . vous. 447 . eux. leur. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite.

448 . mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. P r o n u m e l e y înlocuieşte. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. U n e o r i . nous en sommes très heureux (de cela). nous. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. U n e o r i . de obicei. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat.P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). în acest caz. se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. fiind. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. vous Pronumele personale en şi y 1 . te. 2 . în afară de p r o n u m e l e se.

Expresia c'est. • \ cela (ça) Observaţie. c'est. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. în acest caz. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure..Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. care. ce sera. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. . este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche... r e s p e c t i v . que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului.... 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . que Expresia c'est. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. Expresiile de prezentare c'est. etc. C'est lui que je cherche.. qui..

-une. al căror ce. tout. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. despre care. 450 . autre. a cărei. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. A. certain. personne.. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. G.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. compuse [lequel. -e.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun.. l'un. Observaţie. al c ă r u i . tel. nul. quelqu'un. rien. laquelle etc. l'une. plusieurs. cu înţeles nedeterminat. care variază după număr şi gen. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". destul de rar folosite. •D. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. quiconque. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . l'autre. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. care sînt invariabile chacun.

conjunctivul • imperfect. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. imperativul trecut. infinitivul trecut.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. . perfect şi mai-mult-ca-perfect. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. viitorul II.

Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 .(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. La timpurile compuse.

-ions. -ait. -ait. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. finiss-(ant)]. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. -es. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -ez. sortir. -ions. ] . T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). mourir. rester. -a. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -s. 453 . -iez. partir. -ais. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. arriver. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. naître. entrer. -iez. tomber. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -is -is -it -imes -ites -irent -as. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). venir etc. -re -ant -i.i n t r a n z i t i v e c a : aller. ţin-(ir) e t c . -ais. -e.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -e. -u. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. a Ill-a -ir -oir.

ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 ..m u l t . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .conjunctiv imperfect perfect Observaţie.

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

) 457 . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . appuyer — j'appuie. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. il emploiera (dar nous employons etc. oue je cède — je pèse. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . ) ils jetteront (dar nous jetons etc. -eter.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . appeler — j'appelle. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède.) acheter — j'achète. în acest caz.) il appuiera (dar nous appuyons etc. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . je céderais 4 . Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. ils achèteront (dar vous achetez etc. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : .) dublează A l t e v e r b e . ci p r i m e s c . ils modèleront (dar vous modelez etc. jeter — je jette. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. n u d u b l e a z ă consoana l sau t.) 5 . nous pèserons Observaţie.

Tocmai i n t r a s e . il neigera.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. venir la indicativul prezent. il fallait etc. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). î n d a t ă ) . 6. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. Spre deosebire de limba romînă. A m pus să-1 cheme. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. faire etc. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. tu hais. il hait (dar nous haïssons etc. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. venir. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. Voi pleca (în c u r î n d . exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. 3 . 4 . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. formează trecutul apropiat (le passé récent). ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. A î n c e p u t să lucreze. 2. 458 . V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate.

gerunziul Participiul prezent. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. ^ şi a l t e verbe (falloir). La un număr redus de verbe. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants. de cauză. grêler e t c . il paraît. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . neiger. geler. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . de t i m p e t c . ) : En lisant on s'instruit. il convient. il arrive. nous sommes partis. Trouvant le film ennuyeux. ca de e x e m p l u : il suffit. il fait etc.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . Il s'est blessé en fendant du bois. Observaţie. tonner.

. . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent.Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . 460 .

paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. atteindre.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . accourir (eu avoir. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. peindre.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. teindre etc. être) plaindre.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

prédire contredire care fac la pers.prez. a I l . [vous) contredisez etc. ind. partir 1 eu a u x .a p l . il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. şi imper. de aseme­ nea interdire. servir. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. mentir.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

dépendre. il pleuvra . . . . combat... répondre.entendre.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre.. 1nu 1 .. commettre. défendre. per1 mettre etc.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. attendre. pendre. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . . admettre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. tre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. avoir: tenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . obtenir. soutenir.être: revenir. appartenir etc. devenir. eu aux. se souvenir. intervenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux.

La timpurile compuse. Il ne veut plus avancer. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. pentru propoziţiile scurte. aşe­ zată înaintea verbului. personne. point. Je ne le rencontre j a m a i s . şi pas. rien. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. la verbele din grupa I. aşezată după verb: II ne parle pas français. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . jamais. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă.i l s pas? 468 . forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. guère etc: Je ne vois rien.

assurément etc. l'assortiment etc. bien. précisément. Adverbe de loc: ailleurs. dessus. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. ensuite. ensemble. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Adverbe de afirmaţie: oui. souvent. commodément. longtemps. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. exprès.. ne. parfois. hautement. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. jamais. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien.. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. là. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. dessous. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. partout etc. demain. bientôt. certes. tard. plutôt. heureusement etc. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. tant. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. davantage. loin. 469 .ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. confusément. où. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. beaucoup. toujours etc.). gratis etc. peu. ici. Adverbe de negaţie: non. soudain. le bâtiment. Observaţie. dehors. trop etc. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. ainsi. profondément etc. Adverbe de timp: aujourd'hui. hier. Adverbe de cantitate: assez.

E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. parmi. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. vers. au milieu de. dès. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. à côté de. jusqu'à. de. la adverbele care se p o t c o m p a r a . P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. après. avant. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. loin de.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . malgré. pas. derrière. quant à e t c . dans. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . sans. outre. sur. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . m o d u l : aller à pied. pour.devant. avec. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. depuis. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. sous. près de. en. 470 . Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. pendant. contre. entre. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. chez. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t .

t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. il s'établit à la campagne. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. 471 point . prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. un parapluie à la main.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. monta dans la diligence. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue.

c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. Il est entré dans la maison. donc je peux partir. Je crie mais on ne m'entend pas. pourtant. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. Balzac était royaliste et catholique. c'est-à-dire: pas sérieusement. aussi. Elle ne sait ni nager. Il échouera. ni: Il lit et commente le journal. ainsi. b) adversative (conjonctions cependant. par J'ai fini. toutefois. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. ainsi il est écoulé. car il ne travaille 472 . în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. ni ramer. Il parle fort. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. en effet. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. enfin.Prepoziţiile en şi dans In general.

de peur que — consecutive: de sorte que. à mesure que — concesive: quoique. on se couche. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. je suis parti.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. tu réussirais. d) quand: partir. pendant que — cauzale: parce que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. de manière que. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. pour peu que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. puisque. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. de façon que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. afin que. bien que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . après que. jusqu'à ce que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. (comparativă) : Comme on fait son lit. Observaţie. non que — finale: pour que. ainsi que. vu que.

adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective.— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. verbe.

depind unele de a l t e l e . cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. b) prin joncţiune. 2 . R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. care nu depinde de a l t ă propoziţie. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . Propoziţia principală (proposition principale). 475 . nefiind de acelaşi fel. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. La personne qui m'a téléphoné. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. m'a communiqué quelque chose d'important. Je m'habille et je viens tout de suite. Propoziţia independentă (proposition indépendante). sau p r i n subordonare cînd. Pierre est charpentier.

d'hôpitaux etc. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. on. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi.3 . — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik.pourrait construire plus d'écoles. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. 476 . il est un grand réaliste critique. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais.

il n'y a que des champs de blé. 4 . d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . Je veux qu'ils partent. principal e t c . ) : Il faut que tu écrives une lettre. E l se foloseşte. de côté que: Où que nous regardions. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . sembler etc. jusqu'à b) de loc. Il regrette que tu sois malade. unique. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. b) după un verb impersonal (falloir. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. d o r i n ţ a . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . Il est bon que nous apprenions le français. 3 .: 1 . il est juste. regretul e t c . il est nécessaire e t c . t e a m a . posibil. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. quelque 477 . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. que.

după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. d) f i n a l e . Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. f) c o n d i ţ i o n a l e . avant que. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. ce n'est pas que. 2 . afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende.c) d e c a u z ă .. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. on ne peut contenter tout le monde. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. de. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. pour. sans que: Bien qu'elle soit jeune. pentru a exprima un fapt real. se foloseşte indicativul în limba romînă. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. Quoiqu'on fasse. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. are putere — Bien qu'il soit maigre. pour que. que.. il a de la force. bien que.. Observaţie. 1. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. de manière que. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l .. quoique e t c . ) : Approche que je te voie (que = pour que). î n limba romînă. De asemenea. d u p ă pour peu que. si. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. Observaţie. pour non que. Deşi este slab.. • e) c o n s e c u t i v e . elles n'eurent aucun résultat. quoique. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. mérites.. sans que e t c .

il faut se laver les mains. raţele se reped. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . j'ai repris mon travail. manger tout cela! 2 . Ne pas se pencher en dehors. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. propoziţiei 479 . cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. Şi iată că găinile se ţivîntă. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. Après avoir passé un beau congé. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . les canards d'accourir. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. 3 . In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer.

Rîde de se prăpădeşte. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. 480 . se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. 2. în gramatica franceză. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. Observaţie. spre deosebire de gramatica roinînâ. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1.d) consecutive: II rit à se tordre. il travaille. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. on remarquait ses rides. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. la reconstruction commença.

(Complement indirect. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. Elles étaient appréciées par leurs camarades. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . deci acordul se face^.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . 3 . expuse m a i departe (punctul 4). deci nu se face acordul. Observaţie. Elles se sont parlé. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. 4 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . Marie. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se).2 . Ils ont lu la gazette. (Complement direct. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie).

Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t .) Observaţie. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i .m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. (Acordul se face cu complementul direct les lettres. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. 482 .

î n schimb. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. 1 . î n limba franceză.a a condiţionalului trecut). (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . 2 . în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. în general.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . 3 .

dar este r e l u a t p r i n t r . în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă .e l l e entrée qu'elle se mit à parler. au Inversiunea este moins etc. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. toujours: Il avait volé. aussi \'a-t-on condamné. encore. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . d) c î n d . Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . en vain. facultativă după sans doute. ainsi. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. à peine.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. dit-elle. Reste la question essentielle.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . Ce cri le lance Barbusse. Acest strigăt îl lansează Barbusse. peut-être. . adver­ comment il procédera. incidente: instants. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . 1 . O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. À peine « ( .

CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent.

chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. représentant (fig. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.) .

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

expresie /. impersonal ini. gramatică hot. quelque chose rel. locuţiune verbală m. prezent pron. majusculă mar. istorie înv. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. indicativ inf. infinitiv interj. quelqu'un qch. invariabil ist. vezi vb. botanică comp. relativ s. verb vi. conjuncţie constr. perfect pers. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. arhitectură art. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. hotărît imper. 1. antichitate arhit. 2.) feminin fam. (fem. plural pop. mitologie muz. construcţii expr. tehnică ţipogr. tipografie tr. pronume qn. adverbial ant. militar mitol. locuţiune conjuncţională loc. familiar fig. interogativ invar. imperativ impers. popular prep. figurat gram. adv. locuţiune prepoziţională loc. adjectiv adm. zoologie Observaţii. adverb. numeral part. prepoziţie prez. verb. . muzică nehot. prep. conj. matematică mii. articol aux. (mase. interjecţie interog. verb intranzitiv vt. învechit jur. auxiliar bot. trecut v. juridic Ut. verb tranzitiv zool. marină mai.) masculin maj. nehotărît num. substantiv iehn. personal pi. literatură loc. administraţie adv.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. locuţiune adverbială loc. participiu perf. (gradul) comparativ conj.

.

a a g ă ţ a .) împreju­ r i m i . p l ă c u t accueillir vb. cu t o t u l . (fig. a c l a m a ţ i e acclamer vb. III a doborî. a accepta. n e a p ă r a t . acordeon accorder vb. f. c u m p ă r ă t o r achever vb.m. a strînge accusateur. lipsă absenter (s') vb. aşadar. tăiere . m. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a b a t a j abattre vb. (pi.f. a a c o m p a n i a accomplir vb. a nu fi de faţă absolu. a p ă r ă s i . abnegaţie abolir vb.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. a r e n u n ţ a abat-jour s. a se î n d r e p t a acheter vb.m.f. caisă abricotier s.m. a aboli abondance s. a vitelor) .f. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb.m. m. intrare accident s.m. salcîm accabler vb. m. I I I a p r i m i . a b a t e . a adăposti absence s. m. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. II a se aşeza pe vine accueil s. a lega accourir vb. s' ~ a se p o t r i v i .m. ro. ţii ie loc de dicţionar.f. m. a umili accaparer vb. I I I [în expr. a b s e n ţ ă .f. a însoţi. à pied pe jos . a sfîrşi.m. adv. a t e r m i n a . [fig. a lipsi. 493 . II a atinge (ceva). în p r i m u l rînd aborder vb. III a sosi în grabă accrocher vb. accident acclamation s. abajur abattage s. a accelera accent s. a împerechea.) d' ~ m a i î n t î i . a înverşuna achat s. -e adj. a t ă i a .m.m. la. ) a duce (la) abreuver vb. sporire accroître vb. belşug abondant. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a copleşi.) faire ->qch. m. îmbelşugat. a grăbi. cu. a p r i m i accès s. a a c l a m a accompagner vb. a b u n d e n ţ ă . abis abnégation s. a a c o r d a .-e adj. a a c a p a r a accélération s. adăpost abricot s. a î m p o v ă r a . acuzare acharner vb. a cumpăra acheteur. a spori accroupir (s') vb. î n v o i a l ă . a b s u r d i t a t e abus s.m. a a d ă p a abri s. m ă n ă s t i r e abbé s. pe. m ă r i r e .) a descuraja abbaye s.f. negreşit absorber vb. cîte. II a suprima. cumpărare .m. a înghiţi absoudre vb. accelerare accélérer vb. -euse s. d u p ă .f. I I I a m ă r i . absolut . de. doborîre (a co­ pacilor. a aborda. a efectua accords. şi s. a a d u n a . p r ă p a s t i e . şi adj. acord. a se împăca accoster vb. preot abîme s. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a b a ţ i e . accent accepter vb. a ierta absurdité s. desăvîrşit absolument adv. a î n t î m p i n a accumuler vb. I I I a absolvi. acu­ zator accusation s. invar. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . în . peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n .) a acosta accoupler vb. a a c u m u l a . Aceste vocabulare nu p o t . I I a î m p l i n i . a a t î r n a . a ajunge (la) .f. a b o r d a r e . p r i m i t o r . m. consim­ ţământ accordéon s. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. [mar. [loc. -e adj. f. a îndîrji. a b u n d e n t abord s.m. abuz acacia s. a absorbi. a d a . a săvîrşi.m. -trice s. acces. a acosta. cais abriter vb.

f.f.m.) aglo­ meraţie afflux s. a i u b i . vîrstă âgé. m. a h ! o h ! aide 1 s. dulce-acrişor aigu.f. vîrstnic agence s./. (pi. agricultură agripper vb. I I a slăbi.acier s. deci ainsi que loc.f. o votre — • c u m d o r i ţ i . conj. ajutor aide 2 s. agresiv agression s.f. a se prăbuşi affaler (s') vb. a t a c agriculture s. aripă ailé.f. aulx. ~ es) bun i c . a cîştiga acquiescer vb. a m a b i l aimer vb.m. I I I a m ă r i agréable adj. bot. p u i de v u l t u r aigre adj. agreabil agressif. f. a e r . a c t u a l i t a t e acuité s. a a p u c a . a agrava agilité s.) a se prăbuşi affection s. -é s. p r o b l e m ă . a a g i t a agneau s. a g i l i t a t e ./. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . în scopul âge s. cu dare de mînă 494 . î n t ă r i r e .m.f. 2 . a micşora affaire s. afecţiune affermir vb. vîrf (al t u r ­ n u l u i . actor action s. II a î n d u l c i . se tirer d' — a se descurca. -s) usturoi aile s.. a se învoi acteur. a î n r ă u t ă ţ i . în mod p l ă c u t . a n d r e a . a c o n s i m ţ i . a a d m i r a admission s. agent agglomération s. î n d e m î n a t i c . m. m i n ă . sprinteneală agir vb. a consolida affermissement s. în a l t l o c . în v î r s t ă . II a se elibera affronter vb. v u l t u r aiglon s. acru. a g r a v a r e aggraver vb. dibăcie.f. înfăţişare aisance s.) ~ de pentru a . oţel acquérir vb. aeroport affaiblir vb. conj. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . / . -ive adj. -~ s. a adresa adroit. aerian aéronautique s. -trice s. a g r a r agrandir vb. a d m i r a t o r admiratif.f. conj. /. a se s i m ţ i bine aisé. miel agraire adj. (fig. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. m . afacere. acţiune activité s. a adora adoucir vb. a d m i r a ţ i e admirer vb. adeziune admettre vb. dibaci aérien. sprijin. a d m i t e r e adonis s. iscusinţă adresser vb. trea­ b ă . (fig. II a î n t ă r i . -e adj. aglomerare aggravations.m. p r e c u m şi air s. dezinvoltură aise s. a f l u e n ţ ă . m. a înfrunta afin conj. aeronautică aérodynamique adj. şi adj.f.m. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . aïeux strămoş) aigle s. -trice s. adv. a se a g i t a . aşa precum. s. p l ă c u t agréablement adv. cum îi p l a c e . t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. (în loc. -enne adj. m.f plăcere. -e adj. adonis adorer vb. strident a i g u i l l e s . -ë adj.f. aerodinamică aéroports. p r i m u l născut ainsi 1 . rn. a afirma affluence s. înăcrit aigre-doux. a ajuta aie ! interj. -e adj.m. aerodinamic . I I a a c ţ i o n a agiter vb. f. astfel. (fam. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb.f. I I I a d o b î n d i .m. u ş u r i n ţ ă . aşa. cu a r i p i .f.f.m.m. -es. a-i plăcea aîné.m. a îmblînzi adresses. a s c u ţ i t . ~ que p e n t r u ca. a a d u n a adhésion s. a d m i r a t i v admiration s.m. (în)aripat ailier s . il fait mon •«.f. a c t i v i t a t e actualité s. al muntelui) ail s.f.f. dragoste. -douce adj. I I I a a d m i t e admirable adj. conso­ lidare affirmer vb. ascuţime additionner vb. agreabil. ac. au ! v a i ! aïeul. aflux affranchir (s'j vb. aglomeraţie . a-şi face de lucru affaisser (s') vb. d'-~ de altfel aimable adj. uşor. ajutor aider vb. b u c u r i e .f. (pi. agresiune.f. a d m i r a b i l admirateur. a d r e s ă .f. agenţie agent s. (pi. a î n h ă ţ a a h ! interj.m.e omul care-mi trebuie . arie (muzicală).) p i ţ i g ă i a t . f. m a i în v î r s t ă . -e adj. -ive adj. î n r ă u t ă ţ i r e .

.f. m. III a a p ă r e a appareil s.a se l u n g i . m.pi. prietenesc amicalement adv. nelinişte. p a r î m ă amas s. a m a t o r amazone s. a a p r i n d e allumette s.m. a se duce alliance s. german aller vb.f. inel année s.f. colţ angoisser vb. (cu maj. verighetă allier vb. m . a prevesti annuaire s. chemare appeler vb. I I I a zări apétale adj.e s. a p e t a l à peu près loc. a însufleţi anneau s. m e r s . -enne adj. a m b i ţ i e âme s. (cu maj.f. a speria angoisse s. a m e n d ă amener vb. a l p e s t r u alphabet s. iubit a m a r r e .) şi adj.m. a n e c d o t ă ange s. alegorie allemand. a apreta 495 . -e s. III a î n v ă ţ a . a p a r e n t appartement s.f. salariu apporter vb. august apercevoir vb.m. vechi ancre s. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. c a m (aşa). p u r t a r e . à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . a p r e l u n g i . a n u m i applaudir vb. a se d u c e . a p e l .m. (degetul) inelar anormal. (fig. a n i m a l animation s. . m ă g a r . pi.f. iubire a m p h i t é â t r e s. m. alfabet alpiniste s.f.f. a o d u c e .m. -e adj.f.m. a n t i s e m i t août s. a n i m a ţ i e animer vb.m. / . m. alsacian altérable adj.m.m.m. a se î n t i n d e allumer vb. odgon. a a l a r m a .m./. -e adj. a a n u n ţ a .m. a p a r t a m e n t appartenir vb.f.f. aluzie almanach s. englez. a l a r m ă alarmer vb. II a a p l a u d a applaudissement s. a lungi. împrejurimi allécher vb. amazoane ambition s.aisément adv.f.f. a aduce apprendre vb. alee allégorie s. a î m b i n a allonger vb. a m i c amical.f. a m p u t a ţ i e amputer vb. slăbire a m a n t . a n . a n t i c a m e r ă antipathique adj. adv. a n a c r o n i c anatomie s. m.) şi adj.m. -e adj. a aduce ami. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. însufleţire. englezesc a n g l e s . a l m a n a h alors adv. ancoră âne s. a m ă ­ nunţit ampleur s. m. m. m . prieteneşte amitié s.f. a m p l u . a n t i p a t i c antiquité s.) şi adj.e s. a n a t o m i e ancien. a p a r a t apparemment adv. a m u z a m e n t . a se d i s t r a . a î n g r ă m ă d i .f. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.f.m. a n t i c h i t a t e antisémite s.f.f.pi. a a d ă u g a alarme s. s'en ~ a pleca.f. a d a a l a r m a alentours s.m. * ' . a a d e m e n i allée s. a merge. a n u a r .f.m.m.f. înger a n g l a i s .m. a t u n c i alpestre adf.m. aniversare annoncer vb. -e adj.m. a se amuza anachronique adj. a l p i n i s t alsacien. d i s t r a c t i v amusement s. a g ă t i . s p a i m ă animal s. poftă de m î n e a r e appointements s.) a strivi anecdote s. a n t a r c t i c antérieur. a strînge amateur s.f. -e adj.9. a a t r a g e . suflet amende s. a afla apprêt s. a n t e r i o r antichambre s. u n g h i . m. (fig. III a a p a r ţ i n e appel s. prieten. (cu maj. a p r e t apprêter vb. dis­ tracţie amuser (s') vb. a m i c a l . grămadă amasser vb. a m f i t e a t r u amplement adv. -e s. a p l a u z e appétit s. a l i a n ţ ă . aproape apparaître vb.) d o b i t o c anéantir vb.m. a l t i t u d i n e amaigrissement s.-enne s. a p r e g ă t i .f. a p l a u d a r e . b o g a t . II a n i m i c i .f.m. după cit se pare apparent. a chema. prietenie a m o u r s .f.f. a a m p u t a amusant. amploare amputation s. a n o r m a l antarctique adj. c h i b r i t allure s. a l t e r a b i l altitude s. a m a n t ..

f. a r t i s t artistiquement adv. a opri .m. a întîrzia. a piciorului) attaché s. a asfalta a s p i c s . a s e n t i m e n t . ateu athénée s. a s p i r a r e . reazem.f. şifonier arôme s. înarmare armoire s.m. sparanghel asphalte s. m. aşteptare attention s. a t a ş a t (de legaţie.f. a smulge arrangement s. I I I a a ş t e p t a attendrissant. cartier arroser vb. [invar. /. a lega attaquer vb. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. I I a rotunji arrondissement s. aspect.f. b a n i armée s. d u l a p .m. a r m a t ă armement s. arc arc-en-ciel s. III a se aşeza assez adv. (adm.m.f. I I I a a s u r z i . încheie­ t u r ă (a m î i n i i . a se aşeza la masă a t t a c h e s . d u p ă . a r m a m e n t . şi s. a a t a c a attarder (s') vb. a i z b u t i . rîvnă arène s. a sosi.) poimîine après-midi s.m. \ ardoare. interj.f. asociaţie associer (s') vb.f. înfăţişare asperge s.a m i a z ă arabe s. a a p r o v i z i o n a appui.f. a s p i c .m.f.f. de ambasadă) attachement s.m.) d u p ă . a a t a ş a . a t l e t i s m atome s. d e s t u l . a r g i n t . cameră din dos arrière-garde s. a face (un sunet) m a i surd assuré. m. 2 . a r h i t e c t ardeur s.f. ateneu athlétisme s. -e adj. ascensiune aspect s. m. c r u n t . pe urină. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. a r t ă . a a p r o b a . atenţie 496 .f. a n g h i n a r e articulation s. m. cu artă ascenseur s. păianjen arbre s.f.m. (sport) fundaş. (fig.m. (cu maj. m.f.approche s. piftie aspiration s. -e adj. (fig. I I a a d î n c i .f. d u p ă aceea après-demain adv.m. m. şi adv.f. a v î n d în vedere attentat s. en avoir ~ a fi s ă t u l .f. desi­ gur assurer vb. înduioşare attendu prep. astronomie athée s. partea d i n a p o i . ariergardă arrière-grand-mère s. a a p ă s a .f.) raion. arbore arc s.m. suficient.f. I I I a atinge atteler vb.m. a asedia assiette s. a stropi arsenal s.-elle adj. a r t i c u l a ţ i e articuler vb.m. ascensor ascension s.) a se î n t î m p l a arriviste s. arivist arrondir vb. a se a p r o p i a approfondir vb.f.m. aprovizionare approvisionner vb. / .m. p o m . nefi­ resc artiste s. sprijin appuyer vb. curcubeu archipel s. a u d a . aspru après prep.m. a t a ş a m e n t attacher vb.) si adj. a a r t i c u l a artificiel. a se asocia assombrir (s') vb. cu s i g u r a n ţ ă .) aspi­ raţie assassinat s. m . măiestrie artère s.s. I I a se î n t u n e c a . asfalt asphalter vb. şi adj. groaznic attabler (s') vb.m. a r a n j a m e n t arrêter vb. a t e n t a t attente s. c u r e a .f. aromă arracher vb.m. a fi de ajuns assiéger vb. m . a r t i f i c i a l . legătură. a t o m atroce adj.m.f. s. învoire asseoir (s') vb. a r a b araignée s. [fig.m. [invar.m. a zăbovi atteindre vb. a aresta arrière 1 . sosire arriver vb.f. sigur assurément adv. arenă argent s.m. (impers. înduioşător attendrissement s. asistenţă association s. a a j u n g e . a î n h ă m a . a sprijini âpre adj. a r ş i ţ ă . a aproîunda approuver vb.f. s t ă p î n pe sine. arsenal a r t s . înapoi ! arrière-chambre s.m. s t r ă b u n i c ă arrivée s. farfurie assistance s. arhipelag architecte s. apropiere approcher (s') vb. a r t i s t i c .m. a s a s i n a t assassiner vb.) a se posomori assourdir vb.m. a înjuga attendre vb.nl.m.m. arteră artichaut s. asalt assentiment s. a asasina assaut s. a asigura astronautique s.

(pe) aproape auriculaire s. lăcomie. au­ tomobilistic autorité s. î n d a t ă . bagaj bague s. cu a t e n ţ i e atterrissage s. -e adj. / . a-i f i . împrejurul autre I . t o t a t î t a . şi adj.m. ~ chose altceva autrement adv. a grăbi (plecarea e t c . -euse adj. loc.) il y a este. a m ă r i . deasupra auditeur. a v a n t a j avant-hier adv.f. dedesubt au-dessus . baie baïonnette s. I I a ateriza attirrer vb. a spori aujourd'hui adv. -e adj. arin auparavant adv. aproapele auxiliaire adj. zgîrcit avec prep. îndrăzneţ au-dessous adv. m. /. m. a m ă r t u r i s i avril s. a înjosi avion s. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. şi pron. şi adj. aş ! baie s. a v a r . orb din naştere aviation s. lacom. 2 . în mod a u t o m a t autodétermination s. aux. a glumi bafouiller vb.m. de asemenea.m. a p r i n d e . şi adj. a l t ă d a t ă . 11 a a v e r t i z a . a l t u l .attentivement adv. a l ă t u r a t .) ~ de în j u r u l . ochi de fereastră.-trice s. adv. aviz aviser vb.m. odinioară autrui pron.m. a v i a ţ i e avide adj. nici un(ul) audace . îndrăzneală audacieux. cu avenir s.m. î n d a t ă ce autant adv.f. şi adj. î n a i n t a r e avancer vb. m . m ă t u r ă t o r balcon s. a pune mîna attrister vb.f. h r ă p ă r e ţ avidité s. prep. î n t î m p l a r e .f. a v i d i t a t e avilir vb. prep. de uşă baigner (se) vb. a întinde (înainte) .f.f. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. aterizare atterrir vb. conj. (impers. există avoisinant. altfel. m a i înainte auprès 1 . a bîlbîi bagage s. a atrage attraper vb. a u t o m o b i l automatiquement adv. a v i d . I I a deprecia (o marfă) . a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. pron. şi.f.m. ~ faim a-i fi foame. a z ă r i . a î n a i n t a avant adv.m.m.f.m.m. hot. (precedat de art. viitor aventure s. aversă avertir vb. azi aune s.f. pătlăgea v î n ă t ă aucun. alt(ul). {loc. a a v e a . vecin avouer vb. a l a l t ă i e r i avant-poste s. baionetă baiser s.m. aşa de aussitôt 1 .m. m ă t u r ă balayer vb. î m p r e j u r .f. a v a n s . a m î h n i attroupement s. a u d i t o r augmenter vb. orbeşte aveugle-né (e) s. şi pron. balcon 497 . a l t a .-euse s. a v e n t u r ă avenue s. p ă r e r e .f. a p r i l i e B baccalauréat s.f. a î n ş t i i n ţ a avocat s. adj.f. s î n t . orb aveuglément adv. m i c golf. adv. a v a n p o s t a v a r e * . a u t o d i d a c t automne s.s. b a c a l a u r e a t badiner vb. a u t o r i t a t e autour adv.f. sărut(are) baisse s.f.m.f.m. a u x i l i a r avance s.m. înainte a v a n t a g e s. a se s c ă l d a .m.) c e l ă l a l t .f. inel bah! interj. 2 . ) .m. avocat avoir vb. scădere baisser vb. r a d ă . lîngă. şi prep. a bolborosi. a micşora' bal s. autor auto s.f.f. m. t o a m n ă automobile s. avion avis s. a l t m i n t e r i autrefois adv. a se îmbăia 32* bain s. a m ă t u r a balayeur. a u t o m o b i l ./. •*• soif a-i fi s e t e . adv. m. m.m. zori aubergine s. b a l balai s. a scădea.m. deget mic (de la mînă) aussi adv. a informa aveugle s. a î n t r i s t a . cale averse s. 2 .

m .m.f. sitar belle-fille s. a cădea base s. bere bigarrer vb.m. a b ă l ţ a . barbă barbier s.m./. — sûr desigur bien que loc. a l b blancheur s. desagă besogne s. sărăcie bétail s.f.m.m. e m u l t de cînd . î n d a t ă . .m. a toci sensibili­ tatea blé s.m. bijuterie billet s. tout ~ încetişor.f.m. de plus belle şi m a i şi. b a n a n ă bananier s. s c ă z u t . -che adj. ciorap basalte s. conj. balnear banane s. belle adj. şi adj. a unge cu u n t bibliothèque s.f. barcă barreau s.m. I I a a l b i blaser vb. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 .m. bancher banquise s. b a z a l t basculer vb. n e v o i e . ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . b a n d ă .m.f.m. care se leagănă b a l l e s . bazar béant.f. n a v ă bâtiment s. bască berline s. a mîzgăli barque s.e s. -e adj. cu t o a t e că bienfaisant. . bel. be­ licos bénéfice s. t r ă s u r ă besace s. clădire bâtir vb. baladă ballant. -euse adj. / .f. bază bas-relief s. a se îngălbeni blesser vb.f. a b a n d a j a banderole s.m. gratie bas 1 . a lega . -e adj. a blaza. /. m i n g e . bastion bataille s. beton betterave s.f.f.m.) b a r a c a m e n t barbare s. b a n c ă .m. .m.f.f. m grîu Wême adj. ballet s. balenă balise s. (pop. (în) curînd bienvenu. a se legăna . c u m n a t beau-père s. s. m u l t beau -frère s.m. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. noră belle-mère s. socru beauté s. deşi. b a n a n b a n c s . / . banc (de n i s i p . g l o n ţ . baliză ballade s.f. -e adj. beretă. b ă ţ .f. bilet biscuit s. adj. j o s .m. j o ­ s u l . banderolă bandit s. prune bec s. l u p t ă bataillon s. prost bête 2 s. larg deschis. a construi bâton s. vite bête 1 adj.m. a r ă n i 498 . v a s . p r o s t i e . I I a c l ă d i . bandulieră banlieue s. d u n g ă .f. (fig. cioc. -e adj. bărbier barbouiller vb. a b l a m a blanc.f. m. v o r b ă r e ţ . t r e a b ă . il y a beau temps que .f. şotie blâmer vb. bicicletă bien adv.m. guraliv bazar s. soacră belle-sœur s. mai dihai beaucoup adv. r ă z b o i n i c . foarte m u l t . b a r b a r barbarie s. m. u n t beurrer vb. sa­ lutar bien-intentionné. a n i m a l . b i n e v e n i t bière s.m. (mil. frumuseţe bébé s.f.m.m. balet balnéaire adj.f. bibliotecă bicyclette s.f.m. de peşti) bandes. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv.m.m. . b a t a l i o n bateau s. I I I a b a l e .m. basorelief basse-cour s. frumos .f. -se 1. bine . I I a p ă l i . căscat beau. barbarie barbe s. curte de păsări bastion s. beneficiu bénéficier vb. sfeclă beurre s.m. s c u n d . baston batteuse s. în şoaptă bas 2 s. a beneficia benêt s. inferior.f. a dezaproba . a î m p e s t r i ţ a bijou s.f. c u m n a t ă belliqueux. 2. bizar blague s. c i u d a t . foarte p a l i d blêmir vb. ceată bander vb.m.f.f. şi adj.baleine s. leagăn béret s. fîşie. plisc bécasse s. p a r t e a de j o s .f. .f. . b a n d i t bandoulière s.m. fleac béton s. şi adj. batoză battre vb./.m. b e c a ţ ă . biscuit bizarre adj.) a învinge b a v a r d .f. m u n c ă b e s o i n s . m .) franc.f.m. cărucior. binefăcător. -e s. şi adj. banchiză baraquement s.f. p r o s t ă n a c berceau s. b ă t ă l i e .f.

bou boire vb. adj. -e adj. nămol bouffée s.m. m ă n u n c h i bourbeux. noroios bourdonner vb. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . succint bribe s. b r a ţ . brève adj. căptuşire.f. bursă bousculer vb.f. sfîrşit bouteille s. albăstrea bobinage s. -euse adj. a încheia (o cataramă) . a face salturi bonheur s. vin de Bordeaux borne s. şi adj. a rupe broche s. l e m n . ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. broşa brocher vb. b u l e v a r d bouleverser vb.m. s n o p .f. b o b i n a r e . -e adj. bor (la o pălărie) bordeaux s.f.) buşon b o u c l e s .m. brav braver vb. 1.m.m. m.f. o m u l e ţ . măcelărie b o u c h o n s . v a t ă etc.f. prăvălie bouton s. bluză bluet $.f.m.m. (fam.f.f. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2.f.~~ ceas de mînă brancard s. a se mişca. ghiulea boulevard s. şi adj. branşă bras s. călău bourrelet s.m.m. m a r g i n e . viteaz. I I I a fierbe.m. a clocoti boulanger s. a bîzîi bourgeois. r a n ă bleu.m. n a s t u r e . a căptuşi cu lemn boîte s. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. margine.m. busolă bout s.homme om cumsecade .m. fericire. t a r g a . blajin bonjour s. g u r ă . bombă bon 1 . m. II a sări. a străluci brioche s. (fig. pungă (de bani) . I I I a bea bois s. a închide. p ă d u r e boisage s. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. a răscoli bouquet s. bomboană bond s.m.f.m. a bucla p ă r u l boue s.f. a b r a v a bref. bornă borner (se) vb. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. d o p . brioşă. b u c h e t . a înfrunta.f. montre. a încheia n a s t u r i i boxe s. sticlă b o u t i q u e s .m. a broda 499 . boxer boyard s. -euse adj. f ă r î m i t u r ă . b l î n d . m . (tehn. mesteacăn boulet s. / . strălucitor brillamment adv. frag­ ment bricoler vb. c a t a r a m ă . b r u t a r boulangerie s. r a m u r ă .) a lucra n i m i c u r i . l u m i n a r e bouillir vb. pe p u n t e .m. cozonac brique s.f. / . legătură de legume botté. -e adj. b r u t ă r i e bouleau s.f.) aller sur les ~ de qn. c i z m ă . homme ~ om curajos. a sparge. a î m p ă d u r i . a broşa (o carte) . om b u n şi c r e d u l . (fam. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. curajos. sul (umplut cu c î l ţ i . b r i c h e t ă . blond blouse s. a nu sta lo­ cului bougie s.f. bună ziua bonnet «. stană blond. a meremetisi briliant.f. h o t a r .f. coş. burghez bourreau s. boucles d'oreilles cercei boucler vb.f. b r ă ţ a r ă . -e adj. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. brav .m. fărîmă .m. val de aer bouger vb. cracă. bobinaj bœuf s.f.m. suflare. marcaj (crengi r u p t e . salt. a zăpăci. m. à — pe bord.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. bine bonbon s. b u b i ţ ă boutonner vb. a îmbrînci boussole s.f./. a se m ă r g i n i botte s. m. brancardă branches. n o r o i . cutie boiteux. cărămidă briquet s.m. b l o c .f. bun bon 2 adv. a r m a r e cu lemn boiser vb.blessure s.m. -e o. c a p ă t . boier bracelet s. pi. m. box boxeur s.m. buclă (de p ă r ) . a m n a r brisées s. bonne adj.) bourse s.m.m. boboc (la floa­ re) . bonetă bord s. — . săritură bondir vb. m. scurt. a l b a s t r u bloc s. bord (la un vas) .f. şchiop bombe s. bras (fel de înot) brave s. a t u l b u r a .

m.f. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s.f. capabil capitaine s. s a t .f. b r u n . c'est ~ aşa este ça 2 adv. a poposi. şi adj. carlingă 500 .m.f. bufet buisson s. m . bronşită bronze s.m. -e adj. comme ~ astfel.f.m.m. aici .j.m.f. căpitan capital. calm calmer vb. a ascunde cachette s. caporal c a p r i c e s . cafenea cage s. ) prevăzător c a l m e s . ţeava (de armă) canot s.m.) camarade s. şi adj. circiumă cabine s. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. mărăciniş bru s. capriciu •capsule s.m.m. m . t u n . candelabru candeur s.m.m. a captura caqueter vb. promontoriu capable adj.m. -e adj. 2.m. (persoană) calculat(ă) . n e m e r n i c . şi adj.m.m.f. casă (de bani). cafeniu brutal. închisoare cadeau s. scop. calorie calquer vb. a cotcpdăci . m . capitulard capitulation s.f.m. -e adj.f. calcul calculateur.f. colivie.m.f. dem. m a i t î n ă r cadre s. b r u t ă bruyant. canalie. a calea. camionagiu camp s.f. {fig. m. însuşire carafe s. esenţial capitale s.f. cal­ c u l a t o r .m.f.m.m.m. t o v a r ă ş .m. birou but s. ladă.m. capitală capitalisme s. perie brosser vb. autocar caractère s. cantină cantinier. -te adj. ) asia .m. cadru. a copia (şi fig. adu­ nătură canard s. barcă cantine s.f. a t r ă n c ă n i car 1 conj. caiet caillou s. ramă café s. -ère s. r a ţ ă cannibale s. "iens •*. c a m a r a d camée s. mezin.m. ceaţă broussaille s.f. z v o n . candidat cane s. sătean.m. {sport) gol buveur s. cabină cabinet s. -e adj. neguros brun. cauciuc. camee caméra s. calcar calcul s.f.f. cap.m. şi adj.m. căci car 2 s. s.m. tufiş bureau s.f.f. carafă caresser vb. ţ ă r a n . carceră. bronz brosse s.) hărmălaie. zarvă brouillard s. veste brûler vb. t a b ă r ă . -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. raţă candélabre s. {fam. à la -~ la ţ a r ă . de frunte. / .f. cantinier c a n t o n s . a locui t e m p o ­ rar . cafea.m.m. capitalism capitulard adj. pietricică c a i s s e s . z g o m o t .m. galoş cap s.f.m.) campanie 1 camper vb. a p a r a t de filmat camionneur s. « a p i t a l . a potoli. ţărănesc campagne s. bucureştean bûcheron s.m. / . noră bruit s.m. a mîngîia carlingue s.vino încoace cabaret s. candoare candidat s. cadou cadet.-trice s. capitulare caporal s. r ă ţ o i . socoteală. ţ e l .m.m. b ă u t o r . capsulă capturer vb. adj.m. a linişti calomnier vb. m. a arde brumeux. zgomotos bucarestois. -e s. cuşcă cahier s. m . tăietor de lemne buffet s. (mii. cabinet c a c a o s .f. a peria brouhaha s.m.f. ceţos.-euse adj. cîmpie . (fam. ascunzătoare cachot s. beţiv c ça pron. ca«ao cacher vb.bronchite s. canibal canon s. lagăr. caracter. a calomnia calorie s. b r u t a l brute s. cutie calcaire s. laş. canadiană c a n a i l l e s .

-e adj. campion chance s. a adeveri cerveau s. t a n c . celibatar celle (pi. en tout ~~ în t o t cazul casque s. şir chaînette s. nehot. morcov carotter vb. celles) pron.m. profesie. -ci (pi. spart caste *.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s./. celulă celui (pi. luminare change s. acesta celui-là (pi. pălărie chapon *. c e n t i m e t r u central. /. a înceta chacal s.m. cîntec chanter vb. -e adj.m. -e s. c a z . a cenzura cent adj.f. oarecare.m.m. a se m î h n i . (o) sută centimètre *. pron. î n t î m p l a r e . b l a m public censurer vb. a vorbi.f.f. clapon chapitre s. şi adj. acela cendrier s. scaun chaleur *.f. celebru célébrer vb. cameră . cet. schimbare changer vb. cenzor censure s.f. mîhnire chagriner (se) vb. si­ gur. acel(a) celui.f.m. a ascunde. *. c a v a l e r i s t ./. carnivor.f./. a sărbători célébrité s. a n u m i ţ i certainement adv. schimbător changement s. ca­ valer cave s. încetare cesser vb.m.tn. t o t u ş i .m. m. a centraliza centre s. /. c i m p .m. -e adj. ceremonie cérémonieusement adv. a ceda ceinture *. cu toate aces­ tea cercle s.m. icre negre ce pron. cireaşă cerisier*. a se amari chaîne s. pi. necăsătorit.m. m. noroc. carton cas s.f. m.m. m . (ceea) ce ce. car­ nasier carnivore s. centralizare centraliser vb. şansă chandail s. cască casser vb.m. castă cathédrale*. ceux-ci) pron. şi adj. î n l ă n ţ u i r e . centru cependant conj. /.m. lanţ. sicriu cérémonie s. a n u m i t .m. dem.m. aceasta. -e adj. în mod cere­ monios cerf-volant s. capitol chaque adj. dem.f. dem.f.f.à coucher dormitor champ s. a t ă i n u i céleri s./. fiecare. şacal chagrin s. centrală centralisateur s. catedră chaise s.carnassier. -euse adj. cauză. carne chaire s. m. centură célèbre adj./. a schimba chanson s.f.m. -. cireş certain. m.m. creier cessation s. car de luptă 501 . u n i i . celebritate celer vb. tricou chandelle s.f. a cînta chantier s. catedrală cause*.m. cette adj. şi adj. cavou caviar s. pivniţă caveau s. acest lucru céder vb. ţelină célibataire s. acest ceci pron. p ă t r a t carreau s. poş­ t a l ă . a sparge cassé. a cauza causer vb. h a r t ă . car. scrumieră censeur*. lănţişor chair s. cîirte (de joc. şampanie champignon s. ochi de geam carrière s. m. acea cellule s.f. a pricinui. c e n t r a l .m. ciupercă champion ş. cerc cercueil *. dem. orice char s./. căldură chaleureux.f. carieră carte s. a certifica. m. zmeu (de hîrtie) cerise s.m. -ïère adj. ceux-là) pron. ceux) pron./.f.m. carnivor carotte *. centrali­ zator centralisation s. dem. m. călduros chambre *.f. cîmpie Champagne s.f. schimb changeant. pulover. cavalerie c a v a l i e r * . călăreţ.m. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. crap carré. desigur certifier vb.) carton s. dem. şantier chapeau s.m. şi adj. critică. de vizită etc.f. cenzură. a sta de vorbă (cu) cavalerie *.m.f. (jain. dem.

f. a-şi lua sarcina de a chariot s.f.m. -e s.) şi adj. vîrf ciment s. cavalerie chevaucher vb. m.f. m î n c a r e . căruţaş charrue s. d r u m .f. lumină classe s.m. î n c î n t ă t o r charme 1 s. a cizela cité s. /.m. gleznă chèvre s. [despre culori) deschis clarté s. lucru chou s.f.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. m ă n ă s t i r e chasser vb. cald.m. pi. şef. pedeapsă chaton s. -euse s. cercetător cheval s. I I a alege choix s. ţigară de foi.m. farmec. a şuşoti chut ! interj. v a t r ă chemise s. -e adj. iubire de oameni charmant.f. a m o t o t o l i . a v ă x u i ciron s.f. -e adj. m .m.f./.j.m.m. m. a încînta charpentes.f. c a s t e l . mină.) carpen charmer vb. şosea chausser vb./. cifră. cer cigale s.-ère 1 adj. cu dragoste chercher vb. c l a r . h a v a n ă cigarette s.e adj. ~.m. (fig.m. sumă chimère s.f. preoţime 502 . şomer chose s. m. a circula cire s. şi adj.f. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . care face ape chaud. clasifi­ care clé s. -e adj.m. m. cîrpă. limpede.m.?. cazan mare chauffeur s.f. capră chez prep./. che­ restea charretier s. cinematograf cinémascope s. şi adv. m. . plug chartreuse s.f. a şopti. a încălţa chauve-souris s.charbonnage s.f. lucios.m. aici ciel s.f. -ière s.f. -enne s. greiere cigare s. m. chinezesc chiot s.m.m. cetate citer vb. m. cămin.m. cheie clergé s. ~ jort cetate châtiment s. ospăţ chèrement adv. ) a supăra chiffre s .m. [bol.f./.) ş a r p a n t ă . creştin chuchoter vb.m. m. pisoi chatoyant. foarfece ciseler vb. ceară cirer vb.m.f. încîntare charme 2 s. -ne s. c o n d u c ă t o r .m. şofer chaussée s. m. c l e f clef s. cămaşă chêne s. c l a s a m e n t .s. fir de p ă r cheville s. m. a cita citoyen. cal chevalerie s. stejar cher.m. scump . ciment cimetière s.m. lecţie classement s. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.f. lămîi civil. m u ş i ţ ă ciseaux s. a şifona. dirijor chemin s.f. var chef s. gulie chrétien. (zool. m. car. chimie chinois. (cu maj. cor choisir vb.f.m. cler. pisică château s. şi adj. a încărca charger (se) vb. căldare.m. căţea chiffon s.f. m.m. a călări chevet s. alegere chômage s. sst ! linişte ! chute s.f. circuitul circuler vb. c i m i t i r cinéma . fierbinte chaudière s.f. cărbunar charger vb. varză chou-fleur s. cinemascop circuit s. conopida chou-rave s. himeră chimie s.m.m. cîine. -e adj.f.f. căruţă charité s. chinez.m. şomaj chômeur.f. cădere ci adv. cale cheminée s. m. -enne s.f. v î n ă t o r chat. s c u m p .m.m. clasă. lămîie citronnier s. -te s. şovin chaux s. şicană chien. căţeluş choeur s.f. m . [constr. a vîna chasseur s. petic chiffonner vb.f. capodoperă chef-d'orchestre s.m.m.m. la chicane s. a căuta chercheur s. drag chère 2 . civil civiliser vb. c ă p ă t î i cheveu s. -e s.m. ţigară cime s.) liliac chauvin. a civiliza c l a i r . v.

soţie compagnie s. comerciant commerce s. insignă cocorico ! interj. m .m. împrejmuire clouer vb. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. I I I a se complace complet 1 s. comerţ commettre vb.f.m. colectivitate collège s.f.m. pre­ c u m . a compensa complaire (se) vb. colţ c o l s . climă. a întregi. coafură.m. cont compter vb. cîtă. şi adj. deal. a prinde în cuie. colină colonel s. conte concentrer vb. -e adj. client climat s. a combina comble s.m. -e s. i n i m ă .m.f. a lupta combien adv. a (a) lipi c o l l i e r s . colectivist collectivité s. a n u m ă r a comte s.m. compliment compliqué. c u m . compensaţie. salbă.m.f. coexistenţă. a colabora collectif.f. fleac.f. tovarăş comparaison s.-e adj.f.f. [pi. a concentra 503 .m. (fig.m.m. societate compagnon s. colectiv collection s. ardere comédie s. ca (si). comentariu commerçant s. I I I a comite commode adj. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s.m. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. I I I a închide clos. tout — la fel commencer vb.f. tacticos compensation s. cîte combiner vb. şi adj.m. complet complètement adv. (fig. şi adj.c l i e n t . -e adj. colecţie collectiviste -s.f.m.m.m. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. ca. cu t o t u l compléter vb. supărare colifichet s. fanteziuri collaborer vb. -ète adj. -euse s. m. colonial colonne s.m. asociaţie.m. maior commande s. coloană colosse s.e s.m.f. cucurigu ! code s. cocardă. I I I a c o m b a t e .f. c l i m a t climatique adj.m. a complica composer vb. uriaş combat s.f. p i e p t ă n ă t u r ă . m î n i e .m. coaliţie cocarde s. c o m a n d a n t .f. t o v a r ă ş ă .m. -e adj. luptă combattant. c o m u n . m. a comunica communiste s. compa­ raţie comparaître vb.) podoabe. a compune. climat(er)ic clin (d'oeil) s. socoteală.j. l u p t ă t o r combattre vb./. vîrf. t o t ce acoperă capul (pălărie. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences.m. comună communiquer vb.m. -e s. colier colline s. coniac coiffer vb.) a satisface (năzuin­ ţele. p u ­ blic communard.f.f. a completa compliment s. c î t .m. tovărăşie. des­ păgubire compenser vb. com­ punere comprendre vb. I I I a se prezenta.f. dorinţele cuiva) . club coalition s. a începe comment adv.f. coafor coiffure s.f. cod coeur s. m . complicat compliquer vb. obştesc. a alcătui compositeur s. clopotniţă cloison s. m.) culme combler vb.m. compozitor composition s.m. şi adj. III a c u p r i n d e . a socoti. colos. comunist compagne s. a p i e p t ă n a coiffeur.f. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . clinic cloche s. clipire clinique adj. casă de b a n i cognac s. comu­ nard commune s. a copleşi combustion s.f. . c î t .f. -ive s.f. colegiu coller vb.f. cum? de ce? commentaire s. compoziţie. guler. pas colère s. şap­ că etc 1 coin s. comitet commandant s. închis clôture s.m. clopot clocher s. c î ţ i . a înţelege comprimer vb. a comprima compte s. complet. a compara compas s. comod commun. compas compassé. -e adj. a ţ i n t u i club s.f. colonel colonial. trecătoare. comedie comité s.f.m. costum complet 2 . asemănare.m.m.

-e adj. /. de acelaşi s o i . faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. conştiinţă conscient.f.) a preţui considéré. clădire construire vb. loc. în­ voire consentir vb. încheiere concombre s. a u r m a contourner vb. cucerire consacrer vb. a contempla contenance s. contradictoriu contraindre vb. a confecţiona conférence s.-enne s. c o n t i n u u .m.m.f. a consulta contact s.f. -e adj. sfătuitor consentement ».f. -le adj.f.m.m. înfăţişare. consilier. concluzie. -e s. I I I a consimţi conséquence s.f. contagiune conte s. sfat.m. conducător conduire vb.f. conţinut conteur. concurs concret.-euse s. a consacra. basm. conştient conseil s. a consola consolider vb.f.f. consolare consoler vb. congres conjonction s. III a cuceri conquête s. încurcat confusément adv.f. a consemna. şi adj. I I I a concura concours s. atingere.f. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. molipsire. c u n o ş t i n ţ ă . a consulta connaissance s.f. a confirma confisquer vb.m. consul consulter vb. p o r t a r concitoyen.f. a c o n t i n u a .f. nuvelă contempler vb. concurs de împreju­ rări conjugaison s. în mod constant constant. -ère s. contrariu contre-amiral s. concurent condamnation s. consiliu conseiller vb. a conţine content. a confisca confiture s. contrar. aer. încredere confidence s.f. u r m a r e . duhovnic confiance s.m. castravete concourir vb. concediu congénère adj. a u n i consul s. ghioc conquérir vb. I I I a încheia. a constata consterner vb.f. m. a înconjura contracter vb. confuzie. mhigîiere.f. condiţie conducteur fi. a t i ­ t u d i n e . a î n t ă r i consonne s. povestitor continuel. consoană constamment adv.d i m p o t r i v ă . cunoaş­ tere connaître vb. -e adj.f. m. confortabil confrérie s. I I I a confunda. I I I a construi consulter vb. m. concret concurrent.f.f. a considera: [fijL. contact contagion s. conjugare conjuguer vb. -ète adj. confecţie confectionner vb. a fi în l e g ă t u r ă c u . constrîngere contraire s.f.m. -e adj. construire. constant. a consolida. m. adv. I I I a cuprinde. consecinţă conserver vb.f.f.m. cu perseverenţă. conjuncţie conjoncture s. de aceeaşi specie congrès s. respectat.f.c o n d a m n a r e condamner vb.m. a constitui construction s. I I I a conduce confection s. a conjuga. m u l ţ u m i t contenter vb. şi adj.m. confuz confusion s.m.f. a sfătui conseiller.f. a trage concluzia conclusion s. a m ă r t u r i s i . c o n s i m ţ ă m î n t . a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. I I I a concepe concierge s. d e s t ă i n u i r e . s t i m a t consigner vb. confi­ denţă confier vb. potriv­ n i c . -e adj.m. -e s.) a da un consemn consolation s.f. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb.m. confuz. a c o n d a m n a condition s. I I I a cunoaşte conque s. a închina conscience s. poveste. (mil. dulceaţă confondre vb. concentric concerner vb.concentrique adj. au •*.m. asociaţie confus. conferinţă confesseur s. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . statornic constater vb. m. neînce­ tat continuer vb. a consterna constituer vb. a conserva considérer vb. c o n t r a a m i r a l 504 . a încurca confort s.. a contracta contradictoire adj. confort confortable adj. I I I a constrînge contrainte s. a j u t o r . concetăţean conclure vb.f.

d e o d a t ă . a bumbacului cou s. a se cùlca coude s.f.prea tîrziu . III a coase couler vb.f. culisă couloir s.f. m. m.m. l o v i t u r ă . m a c coquet.-euse s. — de force puci coupe 1 s. m./. cost couteau s. corrections. coridor corrigé s. coardă cordial.f.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. b u m b a c cotonnier. coral.f.m. corb corbeille s. cornişă corps s. tout à —.f.m.f. obicei couturier. regiune contre-offensive s. croială coupe 2 s. co­ rupţie cortège s. donner . a corecta corruptions. frînghie . cosmos costume s. -euse adj.f. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb.m. à . {jur.m. t a c î m couvert 2 . c o n t r i b u ţ i e . impozit contrôler vb. (pop. îndrăzneală courageux.f. cuţit coutelas s.f. m. ochire. c o r p . m.f. m.f. a s p e c t . i z b i t u r ă . contrabas contredire vb.m. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. cunună couronner vb. a ascunde 505 . a controla convaincre vb. f.-ère s.f. cochet cor s. a curge. m. conver­ tire copain s.f.f. culcuş. v ă r .e s. t e m ă corectată corriger vb. culoare. amic copier vb.m.m. c o t .f. curte courage s. -ette adj. călduros cornée s. b i d i v i u . s t r a t coucher 1 s. colină. pernă coût s.m.de dinspre . f.) couronne s. -. alergător courir vb. /. a se curba coureur. ţ i n u t . a costa coutume s.m. I I I a alerga.m.f. culme côtelette s. de b u m b a c . a copia coq s. scurt c o u s i n .à ~ corp la corp. curaj. cupă. curier. -le adj. a se îndoi. à -~ sûr cu siguranţă . cursă. de ~* deoparte . a tăia cour s. a încorona courrier s. alai cosmonaute s.f. poştă cours s. corupere.un ~ de fil a telefona.f. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. curs course s. cosmonaut cosmos s. coastă côté s. [muz. corectare. corecţie correctionnel. la "•. I I I a corespunde.m.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. l a t u r ă . vopsea coulisse s. gît couchant s.m. -e adj. cocoş coque s. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. vară coussin s. contraofensivă contre-valeur s. cornée corniche s. coroană. ~ d'oeil privire.lîngă coteau s. acoperit couvrir vb. croitor couvert 1 s. après — .m.m. culoar coups. de ouă) . prieten. a se învoi conversation s. p a r t e . conversaţie. / . sur le ~ îndată . III a convinge convenir vb. apusul soarelui couche s.m. -e adj. III a contrazice contrée ş. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . t r u p . I I I a a c o p e r i .m. îndreptare. .contrebasse s. corespondenţă correspondre vb. m. conversiune. în­ drăzneţ courber (se) vb. du •».m. s.m. coş corde s. con­ vorbire c o n v e r s i o n s .) corn corail s. m. I I I a r e c u n o a ş t e . contravaloare contribution s./. a aluneca de-a lungul . m. găoace (de nucă.m. (despre un vas) a se scufunda couleur s. cupă couper vb. d r u m . -ère adj. cordial. telegar court./. mărgean corbeau s. a se scurge. a umbla după (şi fig.} corec­ ţ i o n a l . -e adj. costum côte s.f.m. a fi în corespondenţă corridor s. goană.f. curajos. s t r i c a r e .m. cortegiu.m.f.ni. cotlet coton s.f.

cruce crosse s. a dansa danseur. croşetă croire vb. a săpa. creştere (a unei ape) cruel. a î n t î l n i croissance s. des) prep.m.f. criză crisper vb. în. corn (franzeluţă) croître vb. şi adv. ocol. a încrucişa.f. a debarca débarras s.f.c r a c h a t s . i n s t r u i t cultiver vb. -euse ad].m. m. c a v i t a t e .-e adj. d a t ă datte s. cretin cretonne s. cură cure.m. interj. t i m i d crâne s.f. ~.f. m.critică croc s.f. creton creuser vb. a socoti croisades. şi adj. scobitoare curée s. m.f. a scăpa débattre vb.m. c u r i o z i t a t e cuver vb. -e s. a înota în stilul crawl crayon s. c r a v a t ă crawler vb. a m u r g crête s.un mois peste o lună dansant. de la. a se rupe cri s. prăbuşire débarbouiller (se) vb. cruciadă croisement s.f. III a creşte. c u l t u r a l curatif. a afurisi danger s. crud crue s.m.) culture s.f. piele cuisine s. cult cultivé adj.f. nemernic. coamă crise s. a scobi creux 1 .m. «. -ive adj. gol creux 2 s. a sparge . pe*te. curmal davantage adv. c u l t u r ă culturel. c r u n t cuber vb. dansator date s.m.m. I I I a crede. creaţie créature s.f. crimă crinière s. goi crever vb. primejdie dangereux. /. a se m ă r i croix s. -le adj. pe. cîrlig. m.critic. fiinţă. despre. încrucişare croiser vb. craquer vb.m. m.f. de. -elle adj. b u c ă t ă r i e culotte s. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s.f.dent s.şi adj. creastă crétin. I I I a d e z b a t e . cruzime ( / i g ) cru.f./. a se debarasa. -e adj. făptură. p a t (de puşcă) . creştere croissant s.f. se ~ a se z b a t e 506 . a fermenta cycle s. a crispa critique s. s e m i l u n ă .s. c u r a t i v cure s. du. {sport) crosă cruauté s.f.f. creatură crèche s. — fouettée friş­ ca. a se spăla pe faţă débarquer vb. dans danser vb. -ïve adj.f. ciclu cyclisme s. / . I I I a se teme craintif. craniu crapule s. debara débarrasser (se) vb. creion création s. a cultiva (şi fig. d i n . a face cubajul cueillir vb. scobitură.m.f. -euse adj. m a i m u l t de (<T. m.f. primejdios dans prep. a trosni cratère s.f. dalie dame s. cult.f. c r e d i t . pericol.f.m. p r ă p ă d . colţ (la a n i ­ male) crochets. p r a d ă curiosité s. p a n t a l o n i s c u r ţ i . m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . scuipat craindre vb.f. d o a m n ă . cîrlig. s m i n t î n ă . a pîrîi. chiloţi culte s. scobit. cange .m.f. lingură cuir s. gău­ nos. III a culege cuiller. creşă crédits. m. m . bojocii. influenţă créer vb.f.m. crud.m. -euse s.f. m.m.f. c u r m a l ă dattier s. a crăpa. crater cravate s. fricos. s t r i g ă t crime . cremă crépuscule s.m. m. d e ! damner vb. trecere. ciclon D dahlia s. cuillère s. d a n s a n t danse s. ciclism cyclone s. a crea crème s.

f. a defila définir vb.f. a desfide.f. sfidare.m.m. (arhit. p r î n z . au — de d u p ă . deja déjeuner 1 s. -e adj. dinar. î n ă u n t r u défaire vb.pe dinafară déboucher vb. cu siguranţă décider vb. a răposa décembre s. dehors adv. m u t a t déménager vb. (numai în loc. a porni déménagement s. delicat délicieux. a deconcerta. demaraj démarrer vb.f. a da. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. -e adj. decizie déclamer vb.f. III a decepţiona déchaîner vb. d«but .m. a refuza décommander vb.m. a se revărsa. afară déjà adv. cusur défendre vb.m.f. m. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . a (se) dezgheţa dégonfler vb. I I I a d ă r î m a démon s. a demara. a r u p e . dezgust dégoûter vb. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. delegaţie déléguer vb. m a i departe de délégation s.f. j u m ă t a t e de oră demi 2 . cu dispreţ dedans adv. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. I I I a descoperi decrepit. ră­ posat dégeler vb. a decreta décrire vb. cerere. a cere . d i n t e . a sfîşia déchirure s. a decerna décevant.m. -euse adj. întrebare demander vb.m. a declama déclarer vb. a (se) muta démettre vb. a d e b u t a . m .f. a declina. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. a declara déclencher vb. I I I a a p ă r a défense s. a dispreţui dédaigneusement adv. ban dénombrer c i . a dezgusta degré s. d e z m ă ţ a t début s. s. a dezlega. I I I a descrie décrocher vb.f. a delega délicat.f. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. a descărca déchet s. definiţie définitivement adv. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s.m. I I I a desface. -e adj. a decomanda déconcerter vb.m. a p ă r ă t o r défi s. p e s t e . a declanşa décliner vb. h o t ă r î r e . {sport) mijlocaş.f. î n c e p u t .f. mutare . grad. ferme­ cător délivrer vb. m. delicios. provocare défier vb. a dezumfla d é g o û t s . a elibera delta s. a deceda. t r e a p t ă . a sfida défiler vb. débit (la lichide şi gaze).m. şi adj. decembrie décennie s. a prînzi déjuger vb. dejun déjeuner 2 vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s.m.) dantelură 507 . a denunţa dénonciation s. I I a defini définition s. r u p t u r ă . a rupe coarnele décourager vb. decrepit. d e c o r a ţ i e . r a m o l i t décréter vb. j u m ă t a t e .débit s. sfîşiere décidément adv. democraţie démographe s. deceniu décerner vb. a întreba démarrage s. a deznoda. a desfăşa (un copil) demande s. peste. I I I a serînti demeurer vb. dantelă dentelure s. -e adj. mîine démailloter vb.f. a zăpăci décoration s. demograf démolir vb. se ~ a se descotorosi. -e s. a începe décéder vb. au ~ la început débuter vb. m. defunct. {despre ape) a se vărsa debout adv. a descuraja découvrir vb. ţîn) sus débraillé. deltă demain adv. defect. amăgitor décevoir vb.f. j u m ă t a t e demi-teinte s.f. decor décorner vb. deformare défunt. m. apărare défenseur s.) au ~~ d u p ă . m. -e adj.f. h a l b ă . definitiv déformation s.m. a scăpa défaut s. în picioare. demon denier s. deşeu déchirer vb. a decide décision s. a dezlega dent s. j u m ă t a t e .m. h o t ă r î t .f. denunţare dénouer vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

a ignora. a incarna. i n c u l p a t indéfrisable s. infailibil. de necrezut i n c u l p é . a obliga imposition s. n e p i e r i t o r imperméable s. infailibil. -elle adj. -ive adj.-e adj. i m p u r . i m i x t i u n e . infinit infirmerie s.idée s.f.m. fără îndoială industrie s. (fig. impresie impressionner vb. -ète adj. (în mod) impro­ priu imprudence s.m. mîrşav ignorance s.m. m u r d a r inabordable adj. nedemn indiquer vb. -elle s. m u r d a r .j. index. infamie infernal. leneş inactivité s. i m i n e n t immixtion s. infraroşu ingénieur s. a indica indiscret.f. ) dezgus­ tător immoral. impers. -e adj.f. idee identique adj. perfect infailliblement adv. -ête adj. inaccesibil.f. ilegal illégitime adj. s t r ă v e c h i immense adj. în m o d in­ dependent indépendance s. -e adj. nesfîrşit immeuble s. i m p r u d e n ţ ă impur.f. imaginaţie imaginer vb.f. a aplica (o pedeapsă) influence s. infirmerie infliger vb. indiscret indubitablement adj. şi adj. -e s. . i m e d i a t immémorial. prost. imperfect.f. a întrupa incidence s. a nu cunoaşte île s. i m a c u l a t immédiat. imoral immortel. ne­ greşit infamie s.f. inabor­ dabil inactif. ignoranţă ignorer vb. şi adj. şi adj.m. de n e u i t a t inepte adj. i m p e r t u r b a b i l impétueux. incomod incomplet. [fig. impunere fiscală. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. nepoliteţe important. -e adj. imagine imaginable adj. a impresiona imprimer vb. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. impozit impression s. a informa infrarouge s. independenţă indépendant. s. inginer 520 .f. imens. incident incommode adj./?.m.f. imposibil(ul) impôt s. (timpul) imperfect impatience s.m. degetul ară­ tător indicatif s.m. a imita immaculé. imobil imminent. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. a imagina imbécile adj. -euse adj.f. a i m p u n e .f. nelegiuire impoli.f.f. -e adj. ne­ m u r i t o r . imbecil imiter vb. im­ pozit impossibles.f. a influenţa informer vb. inconştient inconvenance s. a i m p r i m a . nerăbdare impérissable adj. -e adj. şi adj.f. i m p e t u o s .f. insulă illégal. infinit infiniment adv. şi adj.m.m. ticăloşie. -e adj. şi adj. incidenţă incident s. sclav image s.f. i m p o r t a n t importer vb. i n d i c e . a imobiliza immonde adj. ilustru ilote s. independent index s. idiot ignoble adj. a avea impor­ tanţă imposer vb.) nepăsare inexact.. necunoscut inconscient. impersonal imperturbable adj. i m e d i a t immédiatement adv.f. nepoliticos impolitesse s. -e adj. impermeabil impersonnel. veşnic imparfait. -e adj.f. -e adj. i n e r ţ i e . identic idiot. i m a g i n a b i l imaginaire adj.f. inconvenient.f. influenţă influencer vb. s t u p i d inerte adj. imaginar imagination s. -e adj. de neconceput inconnu. -e s. i n a c t i v .m. a inaugura incarner vb. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. m. a t i p ă r i improprement adv.f. violent impiété s.m. inexact infaillible adj. şi adj.m. -e adj. de neşters. {fig.f. ne­ ajuns incroyable adj. nelegitim illusion s. -e adj.m. incomplet inconcevable adj. amestec immobiliser vb. inert inertie s.) a p r i g . industrie ineffaçable ad}.f. -e adj. -e s. m. m.e s. infernal infini. iluzie illustre adj.

e * . ne­ bun insensibiliser vb. î n v ă ţ ă t o r instructif. v i u . i n s t r u c ţ i e . invidios jamais adv. fildeş ivre adj. jabou jade s. a inventa invention s.m. ironie ironiquement adv. .ingrat. invers invitation s. gelozie jaloux. a se răscula. eşec insuffisant.m.m.f. m.f. întrerupere intervalle s. instalare installer vb. internare interpeller vb.m. inteligenţă intense adj. b e ţ i e . inte­ lectual intelligence s. a insensibiliza insensible adj.) in­ travenos intrépidité s. i n s t r u m e n t insuccès s. -ive adj. invazie inventer vb.5. -euse adj. ieşire.f. şi adj. i n v i t a ţ i e . I I I a interveni intituler (s') vb. -elle s. a instala instant s. insectă insensé.f. iresponsabil irriter vb. a i n s t i t u i . -e adj.) entuziasm ivrogne s. i n s t r u c t i v instruction s. i n t e r n . -e s. interesant intérieur. italian . sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. -ète adj. şi adj. indiferent insistance s. i n s t a l a ţ i e . (jig.f. instinct instituer vb.m. intrigă introduire vb. insensibil . -e adj.m. ingrat inimaginable adj. a izvorî j a l o u s i e s .m. de neatins intègre adj. clipă. insolit. n c uzitat inspection s. beat ivresse s.f. invenţie inversement adv. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. -e adj. a irita issu.f. nelinişte inscrire (s') vh. curaj. v r e o d a t ă . i n t e r p l a n e t a r interroger vb. m o m e n t . m . à V — imediat instaurations. î n v ă ţ ă mînt instrument s. cinstit intellectuel. stînjenel ironie . gelos. instaurare instaurer vb.f. j a d jadis adv./. activ intention s. insuficient. -trice s. I I I a se înscrie insecte s. l ă u n t r i c internaţional. n e v i n o v a t innovateur. -enne s. i n t e r v a l .f. a întreba interrompre vb. a inunda inquiet. -e adj. / .f. m . I I I a interzice intérêt s.m. [fig. ) ne­ p ă s ă t o r .m. tot­ deauna 521 .f.) caracter italic.m. a invita iris s. n e l i n i ş t i t .m. intenţie intercepter vb. obraznic insolite adj. ieşit d i n issue s. zadarnic invasion s. a interpela interplanétaire adj. integru. iresponsabil irresponsable adj.f. I I I a introduce inutile adj. r ă s t i m p intervenir vb. a se i n t i t u l a intraveineux. [med.m. o use adj./.f. -e adj.f. I I I a întrerupe interruption s. provenit. neîn­ destulător insulter vb.m. odinioară jaillir vb.. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . i n u t i l inutilement adv. a intercepta interdire vb. [tipogr. nedrept innocent. italienesc italique s. / .f. a insulta insurger (s') vb.m.m.) şi adj. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. i n t a n g i b i l . a se îngrijora inquiétude s. I I a ţ î ş n i . n e o b i ş n u i t . -trice s. a se n e l i n i ş t i .m. şi adj.f. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. îndrăzneală intrigue s. n i c i o d a t ă . a i n s t a u r a instinct s. intens.m.f. -e adj. a se răzvrăti intangible adj. a înfiinţa instituteur. de n e î n c h i p u i t injuste adj.j.m. inovator inonder vb. (cu maj. r e z u l t a t italien. -e adj. insistenţă insolent. interes intéressant . s m i n t i t .m.f. cursiv ivoire s. beţiv J jabot s.

lapte laitier. pron. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s.m. joc jeudi s. je ~ vois o văd là 2 adv. -e adj. şi adj. urît laine s. iasomie jaune adj. şi adj.f.m. a se juca .f. şuncă janvier s. laic. m. pe ea. t î n ă r jeunesse s. laminare lampe s.m. I l a se folosi.f. acolo l a b e u r s . m u n c i t o r . laş. a arunca jeu s. j u g jouir vb. art.) a face cu­ n o s c u t .m. a lăsa să-i scape laid. a jura jus s. lînă lainier.m. tocmai justesse s.m. grădină jardinier s. hol. -e adj. n o s t i m jonchée s. o . (fig. a se l u p t a .f. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s.m. m .f. vrednic de plîns lamenter (se) vb. a cînta (la u n instrument) jouet s. joi jeune s. a se introduce (în lume) lancette s. g r ă m a d ă .f. şi adj.f. lac lâche adj. m o r m a n j o u e s . kilometru la 1 1 . a u n i joii. (fig. a se lamenta. (fig. e x a c t i t a t e justice s. ianuarie jaquette s. gazetar journée s. I I a lîncezi large adj.f.m.m.m. ziar journaliste s. l a m ă . justificare K kilo.m. a se tîngui laminage s. Vautre ~ d e u n ă z i .f. har­ nic labour s.jambe s. m.f.m.m. -ère adj. 2 . z i .) a poseda jour s.f.m. a se b u c u r a . judecată juillet s.f. aruncare lancer vb. galben jaunir vb. vesel. judecător jugement s. -euse adj.m. muncă (grea) laboratoire s. lampă lancé. suliţă jésuite s. j u s t . grădinar jarret s. j u s t i f i c a t i v justification s. f. arătură lac s.f. m.f. m.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv.m. grai langue s. laborator laborieux. d r ă g u ţ . iulie juin s. t i n e r e ţ e .m.m. a desface. b u c u r i e joindre vb. a r u n c a t . t i n e r e t joie s. j u s t e ţ e . I I I a î m p r e u n a . fricos lâcher vb. lumesc lait s. kilogram kilomètre s. ~ chambre camera. lanţetă landeau s.m. limbă. v a l lamentable adj. jachetă jardin s.f. zeamă juste adj. -e adj. landou langage s. iunie jupe s. -euse adj. kilogramme s. ) lansat lancement s.m. z i a r i s t . (fig. voios juge s. i e z u i t jeter vb. picior jambon s. a lansa.m. j u s t i ţ i e justifier vb.f. fustă jurer vb. o b r a z .m. limbă languir vb. zi jouter vb. . suc. cu veselie joyeux.m. jucărie joug s. drept justement adv. cu d r e p t a t e .f. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. I I a îngălbeni javelot s. referitor la lînă laïque s. / .m.m.m. larg 522 . a justifica justificatif. -ive adj. -ère adj.m. lăptucă lame s.f. d r e p t a t e .m. care dă lapte laitue s.

locuinţă loger vb. s p r i n t e n légèreté s.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. leghe lieutenant s. a l i m i t a . î l ./. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. art. 2. limonada linge s. m. a scula. l o t . rufă lion s. p a r t e .f. -e adj.f. m.m.m.f.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. -e adj. a lăuda . locotenent lièvre s. -e adj. . m. livrea livrer vb. şi adj. (al) l o r . o c h e a n .f. a închiria loup s.m. s u m b r u lui pron. l u n e t ă .f. l i b e r t a t e libertins. î n d e p ă r t a t loisir s.f.m. uşor .f. neînţelegere littérature s.f. litigiu. p u i de lup lucide adj. a livra . legendă léger. prep. (fig.f. î n c h i r i e r e . legătură libération s. (fig. lesquels.m. [fig. u ş u r i n ţ ă .pi. librar lie s. buză levure s. m.f. m u l t t i m p . şi adj. suspect louer vb. pron. (loc.m. d u r a t ă lors adv. m. ~ chat pisica. I I I a luci. (pi. liric 523 .m. ~ — même el însuşi luire vb. (fig. crin lit s. linie . linte lequel. -e s.) l i ­ teratură lettré. (pi. legal légende s.f. a t u n c i . greu louve s. liceu lynx s. l u n g i m e . hol. l u p t ă lutter vb. legal légume s. / . încet l e n t e u r s .f.m. leu lionne s. pron. lys s. s p ă l a t .f. le lever 1 vb. I I I a citi lis. ) albia u n u i r î u litanies s.f.f. carte livrée s. saşiu. loc lieue s. ziua de mîine lentement adv.g u e adj. l i b e r t i n . m. livid.f. -e s. eliberare libérer vb.) p l i c t i s i t latin.f.) echi­ voc.d i n acel m o m e n t lorsque conj.m. legitim. (zool. legumă lendemain s. a s t r ă l u c i luisant.m.f.m. m. a răscula lever 2 s.m. m. scrisoare. lupoaică louveteau s.de a t u n c i .) ochelari lutte s. m.m. drojdie de bere liaison s. t i m p liber l o n g . luni lune s. a l b i t u r ă . p a t . (căsătorie ./.f.f. s t r ă l u c i t o r lumineux. pîrghie lèvre s.f. logic logis s. l u g u b r u . a lupta lycée s.m. lasse adj. depuis ~. l i t e r ă . leoaică lionceau s.m. rînd . cu m i n t e a limpede lueur s. chiorîş . el. a m ă r g i n i limonades. spălare le 1 . lenjerie.m. lecţie lecture s. p u i de leu liqueur s. loz loterie s. lumină lundi s. u n d i ţ ă lilas s. pos. (cu maj. cînd lot s. — de cu ocazia . m.f. luminos lumière s. ~ s jumeaux p a t d u b l u .f. l i t e r a t u r ă littoral s. care leste adj. r ă s ă r i t levier s. uşor.) şi adj. je -~ vois îl v ă d leçon s. lege loin adv. obosit. chirie louche adj. lună lunette s.f. pers.m. loterie lotion s. locuinţă loi s. sprinteneală légitime adj. lacrimă las.f. î n c e t i n e a l ă . lup lourd. laquelle (pi. lectură légal. pe el. l u i . v î n ă t livre s. licărire lugubre adj. la­ t i n .f. -ère adj.larme 5. lucid.f. iederă lieu s. -e adj. m. litoral livide adj. în a m ă ­ nunt longueur s. dès •». m.f. loţiune louage s. a elibera liberté s. i n s t r u i t leur adj..m. m.-euse adj. sprinten lettre s. a r i d i c a . départe lointain. liliac limiter vb. l u m i n ă s l a b ă . . l u n g . m. iepure ligne s. l i t a n i e . (fig. uşuratic libraire s. rel. drojdie lierre s. răgaz.f.f. lichior lire vb.m. lesquel­ les) pron.f. latinesc latitude s. şi pron.) rîs lyrique adj. l a t i t u d i n e lavage s. m. a locui logique adj. a preda logement s.

m a r i n a r marine s. magazin magistrat s.) a l i p s i . (fig. p o r u m b maison s.m. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.m.». margine marguerite s.m. a cîrmui manoir s. familie maître s. (impers. s t ă p î n . stăpînă . domnişoară magasin s. răutăcios malle s.) a scăpa.f.f. m. manifest. m. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. manoeuvrer vb. -ère adj. -e adj. a m a n t ă majeur. ) miş­ care de rezistenţă maquisard.m. m a r a t o n marbre s. casă.f.f.m. /.. m a n d a t mandataire s.f. [ist. -es. locuinţă feudală manque? vb. mascul. -e s. -euse s.f.m. m a r m u r ă marchand. fel manifeste adj. însemnat marque s.jn.m. a merge mardi s. m a r ţ i marge s.f.f. ne­ norocit malhonnête s.f. a manevra . m a r i n ă marquant. aut.f. adj. castel. soţ. m. alee main s.m. pi. mînă de lucru maint. invar. a a r ă t a . :x m a l t r a t a malveillant.f. marfă marche s. slab mail s. a u i t a .m. a nu ni­ meri mansarde s. manechin manoeuvre s. m e r s .m.f. -e s. a p i e r d e . a mînca manier vb. a fi cît pe aci să . în prezent maintenir vb. m.f.f. ca importanţă) majorités.f. m i n u n a t magnifiquement adv. tîrg marchepied s. m a n d a t a r mânes s. a fi pe p u n c t u l de a. m a n s a r d ă manteau s. doamnă mademoiselle s. -es. indiciu marquer vb. (lunaj mai maigre adj.m.marcă. şi adj. maşină mâchoire s.m. şi adj.m. a nu a v e a . -e adj. cufăr maltraiter vb.m. d a r . p a l t o n manuel s. şi adj. m o d . manifest manigance s. căsătorie m a r i n s. m. b ă r b a t marié.m.. negustor marchandise s.f. macaroană machine s. desiş.f.m.) m a n i . mînă main-d'œuvre s. m a g i s t r a t magnétique adj. a marca marron adj. în ciuda malheurs. scară d u b l ă . m.f.f. de z a r z a v a t u r i marais s. m a j o r i t a t e . m a n t o u . m a i m a r e . / . durere malade s. însă .m.f. şi adj. şi adj. dascăl maîtresse s. necinstit malhonnêtement adv. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . maro mars s. major (ca v î r s t ă . m.M macaroni s. mînecă mandat s. şi adj. .m.m. bărbătesc malgré prep.m. căsătorit mariage s. m a i m u l ţ i maintenant adv. -e adj. (vt. a m î n u i m a n i è r e s .f. ~ si ba da maïs s.m.m. r ă u v o i t o r maman s. s. -e s. magnetic magnifique adj. a n u i z b u t i . • — de a duce lipsă de. m a r g a r e t ă mari s. ) in­ trigă .m. par ~ din nenorocire malheureusement adv.m.m. m a r c a n t . vicleşug. m a r t i e 524 . manevră . cu greu. m a r ş . a însemna. I I I a m e n ţ i n e maire s.f.m./. m a m ă manager s.9. bolnav maladroit. p i a ţ ă . d i n nefericire malheureux. majorat mal s. m a h o ­ medan mai s. chip. acum. p r i m a r mais conj.m. u m b r e l e morţilor manger vb. scara (unui vehicul) marcher vb.. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. necinste malicieusement adv. anevoie mâle s. [fig. -e adj. m a e s t r u . m. r ă u .m.f..f.m.f. evident. cu m ă r e ţ i e mahométan.f. falcă madame s. manajer manche s.f. t r e a p t ă marché s. m l a ş t i n ă marathon s. m a n u a l maquis . semn. f. intrigă mannequin s. a greşi. cafeniu. nenorocire.

mecanic m é c a n i q u e m e n t adv.m. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s./. m ă s u r ă .) à ~ m i n u n a t .f. a m e n i n ţ a r e menacer vb. nu e nici o scofală merci 1 s. m i ­ leniu 525 . m. ~ d'eau pepene verde membre s. m a r ţ i a l .) au fur et à •».m.f. . metalic métallurgie s. oraş m a r e . I I I a m i n ţ i mépris s. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . a amesteca. bucate mettre vb.m.f. miere mieux adv. metropolă. m a i b u n mêler vb. m a m ă meringue s. mobilă.m. slujbă mesure s. (în mod) meca­ nic mécanisme s. .m. a duce mensonge s. neîncredere meilleur -e adj. metro métropole S. m a r e .m. m a i bine milieu s. de — la fel.pe măsură ce. ~ en joue a ochi meuble s. adv. maxim mayonnaise s. -e s. membru même adj. a menţiona mentir vb.m. m i l ă . m i n u n a t mésestimer vb.m.i v e adj. şi s. a conduce. s.. lui el î n s u ş i . mijloc. a u n i melon s. sud miel s.f. medicină medicament s. şi adj. răutăcios mécontent.f.m.e adj.m. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . . fel de m î n e a r e . a subestima message s. metalurgie métallurgique adj. si adj.f. m i l i t a r militairement adv. a dispreţul mer s. medalie médecin s. m u l ţ i m e massif. capitală mets s.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. m a s i v m a t c h s. m i n u n e . marsiliez. m e d i c a m e n t médiocrité s.m. m a t e r i e . miercuri inwe s. r ă u .f.m. meteorit métier s. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t .m. însuşi. g r ă m a d ă . acelaşi.) şi adj.m. adv c h i a r . m u l ţ u m i r e . m i l i t a n t . . dispreţ mépriser vb.m. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. a m e r i t a merveille s.f. a îm­ brăca .e s. medie médecine s. degetul mijlociu méfiance s. -e adj. I I I a pune. adv. milităreşte m i l i t a n t . m.f. şi adj. cour ~.f. {loc.m. protector ai arte loiméchanceté s. prăjitură din albuş de ouă mériter vb.m.f.m.m. metalurgic météorite s.m.. j u m ă t a t e miauler vb. încetul cu încetul métal s. iertare merci 2 s. m e n a j . mecena.f.f. pepene (galben).f. a bîrfi médius s.f.m. maioneza m é c a n i q u e adj. tor­ tură masse s.m.m. metru métro s. mobilier meurtrir vb. m i l e n a r .f.f. profesie mètre s.) a răni mi adj.f. mesaj. (cu maj. a mieuna midi s. excelent merveilleux.m. l u p t ă t o r .m. m i n u n ă ţ i e . -euse adj. -e adj. e adj.f. meci matière s. comunicare messe s. I I I a vorbi de r ă u . a a m e n i n ţ a ménage s. -e adj. m a x i m u m . mecanism mécène s. (fig.m. mediu militaire adj. meserie. ciocan m a r t i a l .m. r ă u m a x i m u m s.m. (loc. m a r t i r i u .marseillais. activist millénaire adj. căsnicie ménagère s. miezul zilei. mediocritate médire vb. dire ~ a mulţumi mercredi s. n e m u l ţ u m i r e médaille . a aşeza.. m a r t i r martyre s. r ă u t a t e m é c h a n t . a m i a z ă . ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru . a m e n i n ţ ă t o r menacé s.f.m.m. . gospodină mener vb. chinuire. ! ï a face v î n ă t ă i .m. minciună m e n t e u r .e u s e s. r ă z b o i n i c .f. minci­ nos mentionner vb.f.

a b ă t u t . du ~ cel p u ţ i n . m. călugăr moins adv. a culege recolta moitié s.m.m. î n t u n e c a t mort 1 s.f. şi adj.m.m. a t u r n a moulin s. lume m o n d i a l . mişcător mouvement s. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p .f. moară mourir vb. I I I a m u r i mousquetaire s. -e adj. mozaic mot s. a secera.m. şi adj. modest modestie s.m. v o r b ă . a a r ă t a . m u ş a m a .m. miracol. m u t r ă . oaie.m.f.f. m o r m a n .m. m a l d ă r monde s.f. mol. I I a mucegai moissonner vb.a se înfuria.f. t u r n a t . m u n t e montagnard. -e adj. a spumega m o u v a n t .f. moale mouches. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. m u n ­ t e a n .f. m i l i a r d a r m i l l i e r s .m. a-i sări ţ a n d ă r a . a urca. can­ t i t a t e mare minaret s./. fără.f. conj. a mumifica monceau s. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. minim ministère s. mizerie mission s.m. b a r e m . messieurs) s. o mie mille-pattes s.m.f. m i n i a t u r ă minimum s. clipă. -e adj. şi s. şi adj.-euse s. s p u m ă . monoclu monologue s.m. miriapod milliardaire s. moarte mort*. rezervă moeurs s. adj. -e adj.m. m i n ă . pluş m o a r a t . -e s.) slă­ biciune moment s. m . m a i m i c moine s. groaznic mont s. m . urcuş monter vb. motor mou. m o r a v u r i . ministru minute s.m. m i n u n e misanthrope s.f.m. m. m. figură mouiller vb.m. monstruos.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. de moarte mosaïque s. domn monstrueux. j u m ă t a t e moleskines. m i n e r . m u s c ă . la dracu ! la naiba ! morceau s. aluşchi mousseline s. berbec moutonner vb. mondial monocle s. o m i e . -elle adj. m o n u m e n t moquer (se) vb. c u m p ă t a t modeste adj. muşchetar mousse s. montor montre s. ) p l ă p î n d mine s.f.f. a dovedi monument s.m./. {fig.f.f. au •*• . c u v î n t .m. minor miniature s. m o l i c i u n e . prendre la •*.miile adj. t i p ă r i t mouler vb. muselină moustache s.f.m. modă modéré./. m i z a n t r o p misère s. m o d e r a t . parte morne adj. m i n u t m i r a c l e s . subţire . misiune mistral s. minister ministre s. m u s t a ţ ă mouton s. a sui monteur. m o m e n t momifier vb.) n u m ă r . moraliceşte.m. b u c a t ă . a-şi bate joc moralement adv. m.m. f. mortel. a muia moulé. înfăţişare minerai s. m i n a r e t mince adj. •*. monopolist monseigneur s. m i n e r a i mineur s. monsenior monsieur (pi. m u n t e montée s.f. ceas montrer vb. a m i t r a l i a mode s. m u ş t a r u l mouchoir s. (loc. ~ d'ordre lozincă. de la m u n t e montagne s. modestie. à'~ pe m a i p u ţ i n .f.m.f. m o r t a l . m u r i t o r . pi. lună moisir vb. monopol monopoleur s. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . m a i p u ţ i n . -e adj. mort.m. molle adj.f. prep.m.m. b a t i s t ă moue s.bon m a i p u ţ i n b u n .m. m . monolog monopole s. (fig. mistral (vînt) mitrailler vb. a m u l a .m.m. {pi. obiceiuri moindre adj. mişcare 526 . -euse adj. m i n i m u m .

f. (fig. i n e d i t . nichel nid s. negru. narcisă narration s. a curăţa neuf.) îngrozitor noirceurs. nou. neuve adj. medie mugir vb. m.f. I I a m u g i . -e (pi. zid muraille s. adj. a m u r m u r a muscle s.f. mutu­ al mystères.m. navals) adj.f. m u n i c i p a l munir vb.f. născut néanmoins adv.m. n a i v i t a t e nankin s. -elle adj. m u l ţ i m e . alun noisette s.m.) r ă u t a t e noircir vb.f. v a s . t a i n ă N nage s.m. nepot nez s.m. acoperit cu zăpa­ dă . (fig. ~ d'eau pînză de apă narcisse s.m.f. din evul mediu moyenne s. n a ş t e r e . -e ddj. m u r m u r . nu né. naufragiat naufrager vb. (în mod) necesar n e f s . mister. m. muzeu musique s. neant nécessaire adj. nervos net.f.f.-euse adj. înot nager vb. -'ive adj. cuib nièce s. -e s. clar nettoyage s. cuşcă (pentru cîini) nickel s.m. perete. a ninge neigeux. î n m u l ţ i r e multitude s. nazism ne adv. -e adj. întunecos.f. naos. mijloc moyenâgeux. a v u i muguet s. -e adj./.m. a nega niveau s. m. nins nerf s. medieval.-euse s. înotător naif. a l u n ă .f. neglijent nègre. negativ négligence s. naiv nain. n a t u r ă .m. a înota nageur. curăţenie nettoyer vb. m. negru neige s.f. n a t u r a l naufragé s.m. nobilime. I I I a înnegri noisetier s. -e s.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. impers.m. totuşi néant s.m.m. muftiu.f.f. n a p navire s. n a v a l navet s. I I a înzestra cu cele nece­ sare . şi adj. şi adj. sumedenie municipal. nette adj. a prevedea muphti s.-euse adj. nazist nazisme s.m. -elle adj. fel. / . m. négresse s. teolog m a h o m e ­ dan mur s. origine naître vb. curat. . m. nas ni conj. quoi de ••. f. şoaptă murmurer vb. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. de culoarea alunei noix s.f. necesar nécessairement adv. m. negreală. -euse adj. / .moyen s. nici niche s. piesă de 20 franci aur nappe s. nivel noble adj. muzică mutuel.m. a naufragia naval.f. nepoată nier vb.e adj. navă nazi. n o b l e ţ e .) î n ă l ţ i m e morală n o i r . nobil noblesses.f. şi adj. m. neglijenţă négligent. m.f./. -ive adj. papuc. n a t u r a l . n a ţ i u n e naturaliste s. soi naturel.m.m. lăcrimioară mule s. pitic naissance s. zăpadă neiger vb.f. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. pol. reciproc. nerv nerveux. nu tal ie nation s. m. I I I a se n a ş t e . t i n d a bisericii négatif. (fig. zid gros mûrir vb.m. povestire natation s.f. muşchi musée s. a m a t u r i z a murmure s.f. II a coace. n a t u r a l i s t n a t u r e s . a începe naïveté s. nucă 527 .f. faţă de m a s ă . m. firesc naturellement adv.

ştire./.f. întuneric observation s. n o i e m b r i e noyer vb. n u l .m. nor nucléaire adj. (în mod) obscur. lunguieţ obscur. obligaţie obligeamment adv. lipsit de valoare nu-pieds adv.f. a înnoda. a îneca nuage s. miros (simţul) oeil [pi.f. operaţie opérer vb.m. a produce 528 .f. nuvelă nouvelliste s. a respecta obstacle*. hei ! oie s. obiectiv. u n d ă . numeros nommer (se) vb.) de neînvins obstinément adv. u n i i . gîscă oignon s. nounâscut nouvelle s.) s u b s t a n t i v nombreux. a opera .f. desculţ nnque s. nu non-intervention s. v ă t ă m ă t o r nul. faire -~ de a da dovadă de officiel. leneş oisiveté s. -elle adj.f. -ongue adj. a merge oblic oblong. şi adj. întunecat obscurantisme s. o m o p l a t on pron.m. în mod oficial officier s. bună­ voinţă obliger vb. (fig. l u c r a r e . ceafă. I I a asculta. olimpic ombre s. nuclear nu.f. garoafă oeuf s. m. cu a m a b i l i t a t e .f.m. h r a n ă . î n c ă p ă ţ î n a t . a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb.m. umbră ombrelle s. m. doică nourrir vb. v a l ondulation s. n o t ă . gol. cine­ va .f. operă. yeux) s. obiect.f. privire oeillet s.m. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. a se supune obéissance*. unchi onde s. sugar nourriture s. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. occiden­ tal occuper vb. a (se) n u m i non adv.m. piedică obstiné. -e s. (gram. şi adj. lenevie olive s. a lega nourrice s. nehot.f.f. -e adj. mîncare nouveau. a n u t r i nourrisson s. se.f. o b s c u r i t a t e . I I a întuneca obscurément adv. n e i n t e r v e n ţ i e . o u .-trice s.f. nici u n u l .f.f. nonsens. î n d ă r ă t n i c .f. obţinere occasion s. nou nouveau-né. m u l t notaire s. ascultare. -ive adj. muncă. nord notablement adv. ocean octobre s. însemnare nouer vb. n o u t a t e .m. o c h i . eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. oficial officiellement adj.f. observaţie observer vb. m. I I I a omite omoplate s. m.f. m. ofiţer offrir vb. ceapă oiseau s. lumea. şi adj. ~ dit se spune oncle s.i v e adj.f. miros odorat s.f.™. a o b s e r v a . îndatorire. m.m. pasăre oisif.f. -le adj. absur­ ditate non-valeur s. I I I a oferi ohé ! interj. notar note s. blanc d' ~ albuş oeuvre s. jaune d' -». cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. neamestec non-sens s. invar. grumaz 0 obéir vb. m. supunere objectif. a ocupa océan s.f.nom s. operator opération s.re. ondulare opérateur. m. neclar obscurité s. obscur. III a obţineobtention s. măslină olympique adj. n u d nuire vb.f. a strica nuisible adj. nulle pron. I I a h r ă n i . -e adj.m. a p u s e a n . -euse adj. i m p a r ţ i a l objet s.. m. lucru obligation s.g ă l b e n u ş . n u m e . octombrie odeur s. nuvelist novembre s.-e s. a obliga' obliquer vb.f. m.f. lipsă de valoare nord s. o n d u l a ţ i e . -e adj. m. nouvel. I I I a v ă t ă m a . ocazie occidental. .f. m.

f.f.m. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. oscilaţie osciller vb. adv. a scoate. a î m p i l a or s. a pacifica pacifique adj. p a c e . obişnuit ordonner vb./.m. m.m.f. coş panorama s. m u n c i t o r .m. uragan ours s. a cuteza osier s. producţie lite­ rară ouvrier.m.f.) portocal orbite s. r ă c h i t ă ôter vb. m . -trice s. în plus ouverture s. original origine s.m. opinie. u l m orner vb. (muz.m. pacifism pacifiste s. papuc paon. pîine . m. mîndrie oriental. pereche paisible adj. vest. a îngălbeni palme s. a îndrăzni. -e adj. sau.m. oriental orientation s. păstîrnac panier s. a uita ouest s. a auzi o u r a g a n s . a lua înapoi ou conj. o r d i n . coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. paşnic.opiniâtrement adv. a împodobi. pron. -e adj. pagină paille s.f. ureche . -e adj. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.m. oranjadă oranger s. împilare opprimé. I I a păli. -ère s.f.m.m. a ezita oseille s.f. apus ouf ! interj. ori où 1. păun papa s. lucru. orz orgueil s.m. (fig. pernă organe s. oxigen P pacificateur. u n e a l t ă .f. ~ bis pîine neagră paire s. origine.m. opresiune. deschidere. a înzestra outre prep. adv. auz ouïr vb. care p a l p i t ă pan ! interj. a asupri. (în mod) paşnic pacifisme s. în care. u t i l a t . auz oreiller s. la care oubli s.m. orbită orchestre s.f.f. a r î n d u i . m. şi adj. ~ d'épice turtă dulce .f.f. orientare (în spaţiu) original. organ organiser vb. a oscila. orgoliu. pacifist page s. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. măcriş oser vb. adv. furtună orange s.f.m. da ouïe s.m. a u r orage s. şi adj. părere opposer (s') vb. pa­ cificator pacification s. portocală orangeade s. pacificare pacifier vb.m. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . m. t a t ă 529 . a u t i l a . ordinar. paşnic . uf ! oui adv. a decora orteil s.f.f.f.m. r a m u r ă de palmier palpitant. I I I a deschide oxygène s. -e adj. î m p i l a t opprimer vb.m. şters paletot s. m.f. (loc.m. os oscillation s. a s u p r i t . cerul gurii pâle adj. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. a ordona ordre s. dincolo. p a n o r a m ă . şi adj. p a n t a l o n panthère s. (bot.f.m. p a i . palton pâlir vb. p r i v e l i ­ şte pantalon s. p a l i d . deget (de la picior) orthographe s. izvor orme s.peste. chef d' • — dirijor ordinaire adj.) a şovăi. urs outil s.f.) uvertură ouvrage s. paie pain s.m. o r d i n e . ortografie o s s.f.m. instrument outillage s. p a l a t .m. o p r i m a r e . a se opune oppression vb. -onne s. o r c h e s t r a . peste. a organiza orge s. 2 . liniştit paix s. -e adj. unde.f. utilaj outillé.f.m. înzestrat outiller vb. uitare oublier vb.m.m.) en ~. panteră pantoufle s. poc ! panais s. f.f.

m. a apărea parallèlement adv. cu excepţia partager vb. p r i n . -enne s.f.f. fabri­ cant de parfumuri pari s.m. -e adj. ţ a r ă . a petrece passe-temps s. fiindcă pardessus s. c u v î n t . p a r t e r . pescuit pécher vb. r u d ă . şi adj. a ajunge parvenu. a parodia parole s.m. patinaj patiner vb. -e s./. sărac pauvreté s. rămăşag parier vb. pasiv passion s.m. m .m. printre parodier vb. patron. p a s t ă . din .f. a păcătui pêcher 1 s.f. p a ş a p o r t . h i r t i e . p a t e u . ~ buvard sugativă papillon s.m.f. caldarîm. m . la dracu ! pardonner vb'.m. în parte partir vb. parfum.-euse s. buf ! pâte s. p a t ă de cerneală paternei. -euse s.m. n u .e s . -e s. partid participe s.m. m.»!.m.f. egal. deopotrivă. şi adj. trecător passé. p a r t i z a n . -e adj. şi adj.-ne s.m. piele pêche * s. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. d e . emfază patience s. a r ă s p l ă t i pays s.f. piersică pêche 2 s.m. regiune p a y s a g e s . palmă (a mîinii) paupérisation s. păcătos pêcheur.m.) documente. perfect parfois adv.f.m. perfect parfaitement adv./.m. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. I I I a p a r v e n i . m. traversare .f. participiu participer vb. v o r b i r e .m. şi adj. pauperizare pauvre s. zău ! parc s. a face prinsoare parisien. r ă b d ă t o r patinage s. uneori parfums.m. mauvais •>. -ive adj. a porni partiellement adv. parte (dintr-un întreg).m./. umbrelă (de soare) parbleu ! interj.-eresse s. v o r b i t o r . à — a p a r t e . răbdare patiemment adv. I I I a pleca. (pi. privelişte paysan .m. păşune paume s. trecere ./. pasiune patatras ! interj. parc. fără. trecut passe-montagne s. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. şi adj. părinteşte pathos s. partidă partiellement adv. a î m p o d o b i . labă pâturage s. con}. în special. stăpîn patte s. a împărţi parterre s.încurcătură pas 2 adv. patiserie patron s. a p l ă t i . adept partout adv. -elle adj. ţ ă r ă n i m e peau s. p a r a ş u t ă paraître vb. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. grădină parce que loc. a participa particulièrement adv. mireasmă parfumeur. so­ nor parler vb. şi adj. a ierta pareil.rh.f. fragment passant. a paria.m. cu răbdare patient. a pescui pécheur. pescar 530 . p a r i u . .f.m. m a i ales parties.m. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. m.) p ă r i n ţ i parer vb. s t r a t de flori parti s.m. parte. a l u a t pâté s.m.f. -e s. ţ ă r a n paysannerie s. à ~ de loup t i p t i l . piersic pêcher 2 vb. la fel parent s. I I I a p ă r e a . pentru că. pari­ zian parlant.. p e . distracţie passif.m.f.f.f. în p a r t e partisan.f. p a r v e n i t parvis s.m. leneş parfait.m. fluture paquets.m. de c ă t r e . a patina pâtisserie s. grăitor.m. paralel parapet s.f. patos.m. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. pas. sărăcie pavé s. pavilion payer vb.m. şi adj. ~ bonheur din fericire . şi adj. pavaj pavilion s. -le adj. a trece . ~ ha­ sard d i n întîmplare . umbrelă (de ploaie) parasol s.m. -euse s. parachimic parachute s. a vorbi parmi prep.f. pachet par prep. îndeosebi.f.m.f. {pi.f.m.papier s . prendre la ~ a lua c u v î n t u l . pour quoi^-de ce n u ? . parapet parapluie s. a para paresseux. părintesc paternellement adv. -e adj. peisaj.

m. seminţie. m i c u ţ . (în mod) p e n i b i l . m.f. mon — dragul m e u .f. pedală pédant. -e adj. nimeni personnel. strălucitor. pericol. pătrunjel persister vb. m. personalitate personne l. a-i fi frică pharaon s. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. ciumă pétarade s. b ă t r î n frelig.f.) şi adj. m. m i t i ­ t e l .f. a p ă t r u n d e pénible adj. a se înclina. pensionar pente s. perfid performance s. (înv.m. t r i b peuple s. sclipitor petit. à ~ près a p r o a p e . (fig. c î n t ă r i r e . m i c . persoană. — . a găuri perche s. prăjină percher vb. perceptor percer vb.f. -e adj. I I a pieri permettre vb.m. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala . cu greutate pensée s. povîrniş perçant. greoi.pédale s.f. -e adj. şi adj. (fig. a zugrăvi peine s.pictor peintures. stă­ ruitor persil s. greu pesée s. t a t ă . c a n t i t a t e clntărită peser vb. -elle adj. papagal perruque s. stăruinţă persévérant. adv. pajişte pencher (se) vb. de fiică) pétuner vb. avoir — • a se speria.o— încetul cu încetul petit-déjeuner s.f. chiriaş (într-o pensiune) . permisie perpétuel.s.m. pierdere pesamment adv. pron. popor peuplement s. -e adj. m. farmacie phénix s. I I I a p i c t a .m. p u ţ i n . pi. judecată penser vb. s t r ă p u n g ă t o r . m. micul dejun petite-fille s.f. m. perspectivă perspicace adj.m.m. halat de b a i e . personal perspective s.f. nepot petits-enfants s. a cîntări peste s. a-şi închipui perte s. zugrăvire pelouse s.f. (cu maj.f. a persista personnage s. farmaceutic pharmacie s. a se apleca pendant prep. şi adj.f. far pharmaceutique adj. gîndire. -e adj. s. şi /. perspicace persuader (se) vb.) a fuma peu adv.f.f.f. perplex perroquet s. periodic périodiquement adv. p i c t u r ă .f. m o ş . nepoţi (de fiu.f. sans ~ uşor./. perpetuu. ~. (loc. pasărea fenix 531 . -e s.f. a popula peur s. p ă t r u n s pénétrer vb. populare peupler vb.f.m. în t i m p u l .f. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. ) ascuţit perce-neige s. fără graţie pesant.f. frică. călugăr perfide s.f.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s.) p ă r i n t e .m.a se s t r ă d u i .m.f. persan persécuter ^6. (loc.) à ~ de-abia. perseverent.f. capot (de casa) peindre vb. m.-le s. p ă t r u n z ă t o r pénétration s.m. conj. a se p i e p t ă n a peignoir s.f. c a m . personaj.f. şi adj. peluză. veşnic perplexe adj. persoană importantă personnalité s. pătrundere pénétré. a străpunge. primejdie périodique adj. a persecuta persécution s. nepoată petit-fils s. se don­ ner de la ->.m. greutate . (în mod) perio­ dic périphérie s. pedeapsă . -e adj. fără greutate peintres.m. pedant peigner (se) vb. şi 2.) — que în t i m p u l pendre (se) vb.-e s. a reflecta pensionnaire s. faraon phare s.m. uşor de p ă t r u n s pénétrant. ghiocel percepteur s.f. a se convinge .f.à -«.) descriere.f. pă­ t r u n z ă t o r . -e adj. penibil péniblement adv. persecuţie persévérance s. periferie périr vb. a se căţăra perchoir s.m. a (se) gîndi. p a n t ă . I I I a permite 34* permission s.m. perucă persan. nehot. a se spînzura penetraţie adj. performanţă péril s.

n u .f. adv.philatélie s.f.f. -e adj.m. I I I a plăcea.m. pană. penaj plume s. plusvaloare plutôt adv. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. -euse s. p i a ţ ă . ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. distracţie plan s.m.m. zbîrcitură .m. m . t î r n ă c o p . a îndoi. fotografie photo-électrique adj. a fotografia photographique adj. a se încovoia pluie s. cazma.f. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s .f. a compă­ timi plaine s.f. hazliu plaisanterie *. m a i m u l t . filozofie phoque s. fizionomie. poezie poétique adj. coama u n u i z i d . şi adj. plus plusieurs adj. a î n d o i .m. plăcere. ~ atomique pilă atomică pillard. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. p l a n . planşeu. picior. a prăda pilote s.m. piolet pionnier s. podiş plein. săritură plonger vb. plonjon. /.m.f. focă phosphore s.m. a ploua pli s.cel m a i r ă u pis adv.f.m. A se cufunda ployer vb. I I I a plînge.m. poetic poids s. à ~ pe jos piétiner vb. ondulatul părului plier "b. filatelie philosophe s. penele unei păsări.vîrf . cu pietate p i g n o n s . c u l m e . p i p ă . p i a n pic s. prendre ~ a lua loc. cîmpie plainte s. pisc. hîrleţ piolet s.m. ) à ~~ perpendicular .f. t ă b l i ţ ă plastique adj.m.m. plafon. t a v a n plaindre vb. pi. p i l ă . farfurie . p l i c .f.f. podea planete s. g r ă m a d ă . cea m a i mare parte . glumă plaisir s.m. serviciu placer vb.m. fizic physiquement adv. p u m n ./. m. pensulă pingouin s. încărcat pleura s.f. -e adj. majoritate. p l i n . platformă plateau s. p u m n point 1 s. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. r i d . fel de mîncare plate-bande s. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. pieton pieusement adv. l o c . -e s. cameră pied s. frază physiologique adj. sobă poésie s. le ~. piesă. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . -»• de vue punct de vedere . p u n c t . fotoelectriu photographe s. la mise en ->. de loc pointe s. lulea piqûre s. filozof philosophie s. a pune placeur.f. injecţie.f.f. hrana zilnică. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb.f. f. pionier pipe s. învineţit . a călca în picioare piéton s. înfăţi­ şare physique 1 s. buzunar poché. p o a l e . a plasa. pilot pinceau s.f. pinguin pioche s. impers.s m i z a n p l i . din punct de v e ­ dere fizic piano s. pour la ~ în mare parte plus adv. / .f. Încheietura m î i n i i poing s.f. pistol pitance s. jefuitor pilier vb.m. m a i degrabă pneumatique adj.m. [loc. m.f. a fi agreabil plaisant.f. p l ă c u t .m. -e adj.f. m a i curînd.m. a plisa plongeon s. plastic plat s. strat de flori plate-forme s. p l a s a t o r plafond s. / ./. t a i n pivoine s.m. m a i m u l ţ i plus-Value s. m a i . fiziologic physionomie s. m a i r ă u . a înjunghia p o i g n é e s . ploaie plumage s. placă. lacrimi pleuvoir vb. pUngere plaire vb. bujor p l a c e s . a jefui.m. şi adj. fotograf photographier vb.m. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. fizică physique 2 adj. greutate poignard s.m. a strînge plisser vb.f. / . m. p n e u m a t i c poche s. peniţă plupart s.m.m. planetă plaque s.f. b u c a t ă .m.m. p u m n a l poignarder vb. proiect plancher s. c u t ă . fosfor photo s.m. fotografic phrase s. m î n è r . m a i rău . p l a t o u .

exact ponctuellement adv. pe care se poate u m b l a pratiquer vb.)».f. practicabil .f.f. -euse adj. p o r t o f e l .) pompeusement adv.f. cu toate acestea pourvoir vb.m. cuse adj. portaiportion s. m.m. şi adj. adu­ cător portière s.m. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s.f. I I I a prevedea. portal porte s. conj. -e adj.m.m. -e adj. p u r p u r ă . p u n c t u a l . p l ă m î n i poivre s.f. I I a putrezi (şi fig. a poseda . stîlp pouah ! interj.f.m. porţelan porche s. sînge pourquoi conj.f. a practica. pentru ce pourri./. -euse s.m. / . popular populairement adv.) poursuite s. degetul gros de la mînă p o u d r e s . poliţie poliment adv. a duce se ~ a se s i m ţ i .f. si­ gur . acces. a profesa précaution s.) m ă r pompe s.f. în t o t a l potasse s. v a s . poligrafic pomme s. / « . tocmai 533 . portofoliu portemanteau s.f. I I I a u r m ă r i pourtant adv.m. m ă r u n t ca p r a f u l .m. precedent précéder vb. l u s t r u i t . pompă (şi fig.f. p u d r a t poule s.f.-euse adj.) pourrir vb. peşte poitrines. porţie portrait s. prăpastie précipiter (se) vb. a pune. mazăre poisson s. a se repezi. n u m a i să poussée s. găină poulet s. portret poser vb.m. pour tout *. posesor possessif s. t i n d ă port s. uşă portefaix s.m.m. -e adj. totuşi. a însemna . ni. -elle adj. a domina possesseur s. a fur­ niza pourvu que loc.m. la. (în mod) popu­ lar populariser vb.f. a o duce porteur.f.f. praf. {bot.f. m. creion a u t o m a t porter vb. (poetic) roşu. praz poirier s.f.«. c i o r b ă .m. a se înălţa poireau s. plin de praf pouvoir vb. ptiu ! pouce s. serviciu pot s. cuier porte-mine .m. u m ă r u l obrazului pommier s. piper pole s. ~ de terre cartof pommette s. cu fast ponctualité s.m. m ă r . politică politiquement adv. a p u r t a . pentru. ştrengar politesse s. a împinge .m. praf poussiéreux. foarte p o p u l a t porcelaine s. I I I a putea praline s. p u d r ă poudré. precauţie précédent. m. -e adj.f.f. p o a r t ă . partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s.f. portieră portier. politeţe politique s. a preceda précieux.m. a se năpusti précis.f. invar. s p r e .f.f. pulbere . în mod politicos polisson. potasiu poteau s. punte populaire adj. plămîn poupée s. şi adj. preţios. port portail s. post. pară pois s. . p u i (de găină) poumon s. pod. m. a puncta . poştă poste 2 s. a îmbrînci poussière s. h a m a l portefeuille s. policlinică polygraphique adj. a aşeza position s. în mod precis.) p ă r poire s.f. p u r t ă t o r .f. -ère s. poziţie posséder vb. posibil. m. f i n . în mod pompos. politicos police s.cu t o t u l . cu p u t i n ţ ă poste 1 s. p u n c t u a l . pralină praticable adj.f. de ce.pointer vb. m. -onne s. exact précisément adv. populaţie popu!eux.m. prăfuit.m. cu condiţia ca. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. oală potage s. putred (şi fig. m'. -e adj. scump précipices. p i e p t . precis. pol poli. potasă potassium s. posesiv possible adj.f. portic. cu exactitate pont. s. a p o p u l a r i / a population s. puseu pousser vb. {bot. urmărire poursuivre vb. păpuşă pour prep.

a aver­ tiza préventif. a propune propre adj.f. pretenţios prétention s. a ruga primevère s. c u v î n t proposer vb. a protesta prouver vb.m. prună 534 . preşedinte presque adv.f.-ive adj. aproape. a trage cu urechea prétoir s. p l i m b a r e promesse s. c u r a t protester vb. I I I a prevedea prier vb.m.f. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant.f.f. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. răsplată probablement adv. se •+• a se grăbi pression s.f. I I I a l u a .m.f. proces prochain. s. -e adj.m.préconiser vb. -trice s. progres proie s. pretins prétentieux. a priva (de ceva).m.m. cadou.v.m. închisoare. şi adj. director de liceu prudemment adv. la -». d a r préserver vb. p r i n ţ principal. provincie proviseur s. a apăsa . probabil problèmes. -ive adj. profit profond.f. m.m. a d î n c profondément adv.f. -e adj. prizonier privation s. cu p r u d e n ţ ă prudent. a da cu î m p r u m u t . a p r o p i a t . I I I a î n ş t i i n ţ a . vorbă.-e s.j. p r i m i t i v .f.m. a prevesti préférer vb. gata prétendre vb. ziarele pressé.m. cum să (se) pro­ cedeze prénom . i n i ţ i a t o r promptement adv. p r e m a t u r (şi fig. comment s'y •»• cum să (se) facă . III a prescrie présent. a p r o x i m a t i v prescrire vb. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. -e adj.m.) premier. probă.m. a dovedi proverbe s. I I I a presimţi presser vb.f. ~ Voreille a a s c u l t a . a proceda procès s. presiune. îndată prononcer vb. d o v a d ă .f. a proporţiona propos s.f. -e adj. corect. prezent présent s.f. -ive adj. -euse s. -e adj. apăsare prêt. principal printemps s. p r o l e t a r promenade *. lipsă priver vb. de aproape prodige s.m. aproape presqu'île s.m. profesie profit s. c a m . -le adj./. a proiecta prolétaire s. m. grăbit pressentir vb. -e adj. a apăra présidence s. în mod profund. premiu. m i n u n e prodigieux. eiuboţica-cucului primitif. I I I a pretinde prétendu. curat proprement adv. t i p a r . proiect projeter vb.m. belşug progrès s. a p r e z e r v a . privilegiu prix s.f. şi adj. vecin proche adj. preventiv prévoir vb.f. pretenţie prêter vb.f. u i m i t o r producteur. a pregăti. a prefera prématuré. producţie productivité s. p r i m u l première s. .m. -e adj. -ière s. a pro­ mite promoteur s.f.m. III a prezice. pretoriu preuve s. adînc profusion s. prevenitor. -ière adj.f. proverb providence s. -e adj. p r i v a ţ i u n e . apropia! . premieră prendre vb. profesor profession s. I I I a făgădui. -e adj. a strînge .m. m.m. primordial prince s. produs professeur s. a î m p r u m u t a . şi adj. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. cu caracter împă­ ciuitor. p r e ţ . promotor. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. -euse adj. deţi­ n u t . -e adj. problemă procéder vb. înda­ toritor prévenir vb. pro­ ducător productif. promisiune promettre vb. profund.f. -e adj. gherlă prisonnier. prenume préparer vb. t e a s c .m. p r u d e n t prune s. a crea produit s. şi adj. primăvară prison s. peninsulă presse s. maşină de presat. preşedinţie président. I I I a produce.f.presa.m.f. proporţional proportionner vb. productiv production s. pradă projet s. a prepara près adv./». a preconiza prédire vb. providenţă province s.

quelle adj. ~ même chiar dacă. înţepenire raifort s.m.prunier ./. calitate quand adv.m. c o t i d i a n . să. -euse adj. vreun querelle s. coadă qui pron. nehot. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. pulover punir vb. radiodifuziune radis s. a publica. glumă proastă quotidien. prun pseudonyme s. r a ţ i o n a l raisonner vb. pseudoştiinţă psitt. a încuraja raffoler vb. şină railler vb. p u b l i c a r e . -e adj. î n t r e b a r e .f. p u b l i c i t a t e . psst ! interj./. m. cine. a r a ţ i o n a . p u r . II a scurta. cîteodată quelqu'un.s-. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. cu toate că quolibet s. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. peron qualité s. ca să quel. I I a î n t ă r i . cincisprezece quitter vb. (vreo) cincisprezece.m.m. -ne adj. deşi. s. (pi. rafală raffermir vb. forţă. v r e u n . -e pron.m. reclamă publier . apoi. a-i plăcea la nebunie rafler vb. ce quelconque adj. I I a încetini rallier vb. ce?. nehot. care quiconque pron. pron. m. orişicine quinzaine s. interog.m.f. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. oricît quelquefois adv. sfert quartier s. putere puissant. purice pucelle s. a ralia. publica­ ţie publicité s.f.f.m. a judeca rajeunir vb. influent puits s. cartier quasi adv. ~ qn. a zeflemisi.f.f. ce quoique conj. I I I a întineri ralentir vb. pe care . strugure raisons./. a întreba queue s.) a înjosi raccrocher vb. raţiune. v r e o . a râspîndi puce s. radios. a se a l ă t u r a rallumer vb. ) nişte.m. II a pedepsi punition s. pseudonim pseudo-science . curat pyjama s. rel. ciripit 535 . cineva.f. a reduce. 2.m. aproape quatre adj. ceartă. -e adj. pijama quai s. p a t r u . r a d i u m rafale s.s. u n i i . adv. fecioară puer vb. a povesti radieux. rel.j. de vreme ce puissamment adv. r i g i d i t a t e . ridiche radium s. zilnic R rabattre vb.f. care. a aprinde din nou ramage s. m. a părăsi quoi pron. psst. uneori. totuşi quart s. după aceea puisque conj. vesel radio s.f. chei.f. adj.) a ş t e r p e l i .fb.m. a p u ţ i puis adv. (fig. a răscumpăra raconter vb. nehot. p u t e r n i c . rel. pupitru p u r .f. l i m p e d e .m. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. III a coborî.m. radio . hrean rail s. dreptate. public publication s.m. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. cînd . pedeapsă pupitre s. a agăţa . a scădea raccourcir vb. oarecare quelque 1. chestiune questionner vb. puternic puissance s. p u ţ pull-over s. c î ţ i v a . -ique adj. şi conj. ! public.f. cauză. oricine.m. chenzină quinze adj.f. a jefui raideur s. şi interog. gîlceavă questions. (fam.

a se teme de ceva réaliser vb. r i n a . a redacta redingote s. a critica .f. a mărturisi reconstruire vb. a realiza redresser vb. a cere cu insistenţă reclus s.) faire table rase a face t a b u l a rasa. I I I a spune din nou. m. a a m i n t i . a ajunge din urmă ravir vb. I I I a reapărea réduction s. recunoscător reconnaître vb. rebel rééditer vb. f. persoană care trăieşte de­ parte de lume. repede rapidement adv. a recomanda recommencer vb. III a acoperi din nou.m. efectiv réchauffer vb. a întoarce randonnée s. a căuta din réflecteur s. a recompensa. a re­ dacta din nou rectification s. realist ridica réapparaître vh. re­ cordman recors s. adv. raion rayonnement s.m. a căpăta réellement adv. repede rappeler vb.m.m. se ^ a se referi rapprocher vb. III a reflecta. r a p o r t rapporter vb.m. I I I a culege.ramasser vb. a reînchide recherché. c h i t a n ţ ă recueil s.) a se înse­ nina . a cugeta rechercher vb. -e adj. a reîncepe. a cerceta . a răs­ plăti reconnaissant.f. a aşeza. f.f.m. (fig. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. III a reconstrui recopier vb. . a reclama.m. r a z ă .f. şi adj. trouver à ~ a găsi réaction s. şobolan rattacher (se) vb. a înveli récrire vb.m. -e adj. m . a recolta recommander vb. -e adj.m. a se réaliste adj. a d e v ă r a t réception s. a reedita récepteur s. a se lega.f. corec­ tare reçu s. a rechema .) à ~ a d m i r a b i l . recepţionare réélire vb. a re­ peta . m. p u ţ i n comun réfléchir vb. ajutor de portărel recouvrir vb. -e adj. a redresa réalisme s. culegere recueillir vb. reflector n o u . a se linişti rat s. a r e t r i m i t e recherche s. adunarè de oam e n i . căutare . a coborî din nou rédiger vb. m receptor réel. recordmen) s.m. p l i m b a r e . a recita réclamer vb. reflectare. realism redresser (se) vb. rar rarement adv. a da înapoi redescendre vb. a rîndui rapide adj. I I I a recunoaşte. reînarmare réduit s. afectat . a apropia rare adj. a raporta . în mod real. s t r ă l u c i r e . reacţionar redoute s. [fig. I I I a scrie din nou. a î n c î n t a . Ioc retras rebelle s. a recopia r e c o r d s . -le adj. [loc. p l i n . a culege ramener vb. m. rareori ras. I I a r ă p i . călătorie . a se alipi rattraper vb. real. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s.f. a readuce.f. I I I a p r i m i . à refaire vb. recoltă récolter vb.m.m. singuratic récolte s. radiere récit s. rassemblement s.m. cercetare . I I a reacţiona redouter vb.m.f. t î r c o a l ă . {jur. a aduna reculer vb. m. r e c e p ţ i e . record recordman (pi. reflex 536 . rang s. a încălzi réexpédier vb. a aduce . m i n u n a t rayé. r ă z v r ă t i t . a strînge rasseoir (se) vb.) a u r m ă r i reflet s. r e d u t ă réagir vb. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s.f. a prinde. a a d u n a . şir ranger vb. a a d u n a . povestire réciter vb. a se linişti rassurer (se) vb. rectificare. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. m. a se îndrepta. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. spiţă (de r o a t ă ) . I I I a realege recevoir vb. redingotă redire vb. reducere réarmement s. rar. vărgat rayon s. a nu mai ţine cont de ce a fost. a strînge. a relua récompenser vb.

m. condică règle s.f. leac remédiable adj. reîncepere rentrer vb.m. respingere. a înmîna remises. regularitate régulièrement adv.f. I I I a răspunde p r o m p t . adv. a î n t î l n i rendormir vb.f. r e p r i z ă . r i n i c h i . a reînnoi . a se î n t o a r c e .m. a ascunde. ridicare relire vb. r e l u a r e . a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. a călca rufe repentir (se) vb.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . p r e d a r e . renaştere renaître vb.m.m. a înlocui remplir vb. întărire renommé. (fig. a* reface repartir vb. a răspunde répondre vb. a domni regret s.m. a replica. a urca. II a î m p ă r ţ i . privire regarder vb.f. m. [despre plante) a creşte reprendre vb. vulpe rencontre s. remediu. refuz refuser vb. regret regretter vb.f. I l a u m p l e . ţ i n u t registre s. r e p e t a r e . a mişca renaissance s. a p r i v i . a repara.m. repetiţie repli s. regulă règlement s.a se duce la renfermer vb. a se refugia refus s.m. I I I a î n a p o i a .f. a străluci remarquable adj. deschidere.) ascunziş.m. a orîndui règne s. observaţie remèdes. a respinge .f. regiment région s. répliquer vb. reglementare régler vb. c u t ă . r a p o r t relèvement s. I I I a adormi din nou rendez-vous s. a trece din nou prin . a se odihni repousser vb. nesupus r e f r a i n s .. a răsturna . (loc. registru. masă.] sale reine s. a m u l ţ u m i remettre vb. a cîştiga.m. meterez remplacer vb. ştafetă relater vb. şopron remonter vb. odihnă reposer (se) vb. a r e n u n ţ a renouveler vb.f. m. a pleca din nou répartir vb. a regreta régularité s.m. (med. 1. a reîncepe rénovation s. se ~ a se hrăni réparations. linie.f. -e adj. a relata relation s. întîlnire rencontrer vb. I I I a pune la Ioc. r e p a r a r e . I I I a relua représentant s. a repeta . a arunca din nou./??.m. regim régiment s. a repartiza repas s. a refuza regard s. 2 . -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb.m. r e g u l a m e n t . relaţie. repertoriu répétition s. a cuprinde renfort s. se — . remediabil remercier vb. I I I a luci. m. represiune reprise s. I I I a reciti reluire vb.refléter vb. refractar. loc de întîlnire rendre vb. a povesti. m.f. remarcabil remarque . I I I a se căi répertoire s. r e p r e z e n t a n t représenter vb. I I I a răspunde repos s. a întoarce un ceas remous s.f. a (se) sui din novi . domnie régner vb.m. a face rnari servicii cuiva .m.de grands services à qn. mîncare repasser vb. remiza . r e p a r a ţ i e réparer vb. a se informa rentabilité s. a reglementa. r e n u m i t renoncer vb. a se uita régime s.ro. a înveseli relais s. a inspira r e p u l s i e .9. refren réfugier (se) vb. I I I a împreuna réjouir vb. în mod regulat rein s. I I a bucura. reînnoire renseignement s. •«. a reda . a t r i m i t e înapoi. regină rejeter vb. informaţie renseigner (se) vb. m . m. a î m p l i n i . m. riglă. remitere ./. reni a b i l i t a t e rentrée s. viitoare (produsă de mersul unei nave) . [pi.f. a amîna repaître vb. a inversa renvoyer vb./. a reflecta refluer vb. releu. i n t î l n i r c .f. a r e p u r t a remuer vb. a întregi remporter vb. regiune.) refulare réfractaire adj. a reprezenta répression s. vîrtej de apă rempart s. I I I a renaşte renard s./. a arunca înapoi rejoindre vb. ni. I I I a p a ş t e .

rîs risquer vb. a acoperi revoir vb.) a Consta résistance s. a se revolta révolution s.f. I I I a r e ţ i n e . au ~ la revedere révolte s. a clăti riposter vb. r e z u l t a t résumé s.) critică violentă réseau s.f. bogat. a expune retraite s. înviere rétablir vb.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. răsuflare respirer vb.f. a respira resplendir vb. a avea r e ş e d i n ţ a . III a r e v e d e a . răsculat révolter (se) vb. m. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . a întîrzia . rest rester vb. 2. a riposta rire vb. a s t r i m t a (şi fig. ţ ă r m r i v i è r e s. rînjeală riche adj. zbîrcitură rideau s.f.m.m.f.f. -euse adj. rochie roc s. a rezerva réservoir s.f. resursă. rîu riz s. a amîna retenir vb. s. st încă rocher s. h o t ă r î t résolument adv. h o t ă r î r e .m. reunire.) încercare. a regăsi r é u n i o n s . reve­ dere . rezistenţă résister vb. revolver revue s. adv. rezervă réserver vb. a risca rive s.f./.m. întîrziere retardataire adj. a sta. nehot. respectuos respiration s. fleac.reprocher vb. rever. I I a r e s t a b i l i . (fig. a-şi întoarce capul retracer vb. din belşug richesse s. ) retrousser vb. r e t r a g e r e . / . rol roman s.a face pe bogatul richement adv. stîncos rôder vb. / . a opri retentir vb. pensie rétrécir vb. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb.m. rezumat résurrection s. înapoiat retardement s. a rezista résolu. / . faire le •«. nimic.m.m. m. însă­ nătoşi'«s retard s.m. a simţi ressource s.m. mijloc de t r a i restaurant s. . pensionare.m. discreţie. I I I a r e s i m ţ i . II. m o d e r a ţ i e . întîrziere.m. [loc. om ridicol rien 1.m. r e s t a u r a n t reste «. III a îmbrăca din n o u . s. m. [fig.m.m. amînare retarder vb. (fig. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. I I a r e u n i . rid. revistă révulser vb.m. a deplasa. m a l . întoarcere. re­ ţinere retirer vb. rege rôle s. şi adj. pron. a r ă m î n e résultat s. II a apuca iar ressembler vb. a se ase­ măna cu ressentir vb. a se răscula. a l i p i r e .f. rechizitoriu.m. -e adj. revoltă r é v o l t é . I I I a rezolva respectueux. r ă m ă ş i ţ ă . m.f. respiraţie. restabilire. orez robe s. a solicita réquisition s.f. rechiziţie réquisitoire s. roman 538 . nenorocire revêtir vb. r i d i c o l u l . I I I a reveni.e s. a sufleca retrouver vb. I I I a rîde rire s. r e v e n i r e . vis revendication s.f. a visa cu ochii deschişi rêve s. a retrage retordre vb. ţeapăn r i m e s . perdea ridicule s. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. b o g a t .m.m.m. IJ a răsuna retenue s. a se întoarce rêver vb.olvare résoudre vb. I I I a chema. revoluţie revolver s. -euse adj. a se întoarce.f. rezervor résider vb. revendicare revenir vb. felinar (de stradă) revers s. II a reuşi rêvasser vb. întîrziat . I I I a răsuci retour «. a reproşa république s. parter (la casă) ricanement s. rimă rincer vb. a da tîrcoale roi s. a î n t r u n i réussir vb.m. reţea réserve s.m.m.f.f. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb.f. republică requérir vb. re/.f. a trasa din nou. a visa réverbère s. m. m. bogăţie ride s. a semăna. grupare réunir vb.m.f. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.

satelit satin s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. s a l v a r e . 2 . a saluta salut s. r u p t u r ă ruse s. regalist royaume ».f. I I a prăji.f. privighetoare rotation s.m. sîmbătă sang s. m. sardea satellite s. hohot de plîns.m. friptură (la tavă) rôtir vb. cale r o u v r i r vb. rozător . -euse adj. şi adj.f. sănătos saint. roşeaţă rougir vb. -euse s. a lua sînge . a sforăi ronger vb. măsură r y t h m é . rotaţie rôti s . m u r d a r . -e adj. I I I a redeschide roux. romancier r o m a n t i q u e adj. încoronare a unui suveran sacré -e adj. m. r u d i m e n t . primele no­ ţiuni r u e s.m.m.f. ». {fig. nisipos saboteur.m. a n o t i m p salade s. regat r u b a n s.m. salon salubre adj.m.f. (eu maj. » .. -e adj. a lovi cu sabia sabreur s. zeamă 539 . pîrîu ruiner vb.) hazliu saler vb. salariu sale adj. romînesc.f. -e s. -e adj.f. rupture s. mistuitor rose 1.m.f. trestie rossignol s. m . înţelept sagement adv. m. g r ă t a r .f. -euse adj.m. m..) romîn . sabotor sabre s. .) necorect s a l é .j. t r a n d a ­ firiu. a frige rôtisserie s. însîngerat sanglot s. s. rupere. a fi lac de.m. regal royaliste s. jertfă safran s.e adj. salvă s a m e d i s .m. s ă r a t . suspin sans prep.m. s. roz roseau «.f.) a măcina rongeur. roşcat.f. sacoşă sacre. aspru. stradă ruisseau s.f. m . sf'înt. a face sul r o u m a i n . satin satire s. sabie sabrer vb. I I J a r u p e . greu r u d i m e n t » . a distruge ruer ( s e ) vb. s a l ă .f. şofran s a g e s . romantic r o m a n t i s m e s.m. a singera . m. şi adj. a sesiza.romancier s.) a stoarce (de bani) sain. limba romînă rouppe s. satisfacţie satisfaire vb. m. horă ronfler vb.f. ~ à main po­ şetă sacoche s.j. romantism rompre vb. I I a (se) înroşi rouler vb. a înţelege saison s. r a n i ţ ă .f. salată salaire s.f. r i t m a t S gable s. -e adj. sîngeros. sacru sacrifice s.m. (pop.f.j. a săra salinité s. sfînt saisir vb. bluză ciobănească route s. m .m./. fără santé s. s ă n ă t a t e sapin s. concentraţia sării în apă salir vb.m.f.f. sănătos. ungere. adj.m. brad sardine s. m. trandafir. (fig. sfinţit.m. sos. şi adj. salut Salve s. spadasin sac s. panglică r u d e adj.m. s a l u b r u saluer vb. cu înţelepciune sagesse s. sînge sanglant. ) chinuitor.f. a r u i n a . roşu rougeur s. I I a a p u c a . a rostogoli . r o t u n d ronde s. I I I a satisface sauce s f. r i t m . satiră satisfaction s. a curge şiroaie. d r u m . roată rouge adj. m. -e adj. ~ à manger sufragerie salon s. a r o a d e . -e s. adj.f. odaie. înţelepciune saigner vb. şiretenie.ni s a c . I I a m u r d ă r i salle s. rousse adj. nisip sablonneux. roşcovan r o y a l . s a l i n i t a t e . a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. a sparge r o n d . şiretlic rythme s.f. (fig. (fig.

m.f.m.m. m. m. secvenţă sequin s.f. cîrnat saucisson s.ăinînă semblable adj./. pecete sceller vb. serai sérieux.m. prosop.-ète adj. salcie s a u t s .?. potrivit cu semaine s. scenă scepticisme s.f. secret sectarisme s.f. secţie sécurité s. cu excepţia saule s. sentinelă sentir vb. scepticism science s. séjourner vb. a c u n o a ş t e . ştiinţă scientifique s. s e d i u . m. scrupul sculpteur s. a salva sauveteur s. sectarism secteur*. m. serviciu.m. a strînge. a sclipi. a salva sauver vb. despărţire séparer vb. senzaţie sensationnel. linişte. III a ajuta. pantof uzat. delicios scandale s. m. şampon si 1. talpă semer vb. s ă p u n . sensibil sentier. scriitor. dibăcie. semnal signalisation s. ser­ vietă servir vb. aseme­ nea semblant s. şedere într-un loc. susan seul. a p a r e n ţ ă . a fluiera s i g n a i s . funcţie serviette s.»!. a ocroti. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. judecată sensation s.f. scandai sceau s. veac siège s.m. a m i r o s i . salvator sauveur s.f. scenariu scène s. săritură sauter vb. găleată sec. sigiliu.m. s c a u n .m.m. în caz că. tăcere silhouette s. m. III a servi serviteur s. s c r i b .f. a t î t .f. seringa serpent s.m. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. real seringue s. faire — de a se preface că sembler vb.-euse adj. a sigila scénario s. scuter scribe s. serios. a şedea un t i m p undeva sel s. afară de.m. sentiment sentinelle s. III a s i m ţ i .f. mezel sauf prep. uscat sécher vb. III a şti. slugă. copist scrupule s.f. uscăciune seconde s. a pecetlui. potecă sentiment s. semnalizare signifier vb. m.nt. semicircular sens s. după. adv. -e adj. ş e r v e t .m. brazdă 540 .f. şi adj. 2. asediu siffler vb. linişte seigle s. salt. siluetă sillon s. gustos.f. papuc savetier s. shampooings. senzaţional sensible adj. sălbatic sauvagerie s.m. s.f.f. ) à — • anume savoir-faire s. singur seulement adv. a avea sen­ sul de silence s.m. m. t a i n i c .f.m. salvator savant s.m. a t î t de siècle s. a însemna. şedinţă seau s. conj. a scutura secourir vb. pricepere savon. m. -elle adj. ni. a sta. sălbăticie sauvegarder vb. m. a separa. sector section s. servitor sésame s. sare selle s.f. a scînteia scooter s.-euse adj. m. «. a pune şaua selon prep. sculptor séance s.f. săpl. dacă. şarpe serrer vb. ţechin (monedă de aur) sérail s. a semăna semi-circulaire adj. m. m. secol. sevă sèvres s. s i g u r a n ţ ă . secundă secouer vb. simţ.m. s a v a n t savate s. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. şa seller vb. septembrie séquence s. a s e m ă n ă t o r .m. (loc. salam.f. sèche adj. m.m.m. a sări sauvage adj.m. a apăsa service s.m.f. a sprijini secret. conj. a usca sécheresse s. a despărţi septembre s.m.f. a părea semelles. doar sève s.saucisse s.m. a a p ă r a .f. vas din porţelan de Sèvres sexe s. sex. m. • * > . sec. secară séjour s. n u m a i . m. spălare a c a p u l u i .une rose a mirosi un trandafir séparation s.m. sens.

grijă. m a i m u ţ ă sinistre 1. nerozie souci s. III a îndura. conj.m. p ă m î n t solaire adj. a ridica. III a supune soupçon s.) şi adj. III a surîde sourire 2 s. cala­ mitate sinon conj. solid.m. în caz contrar site s. a dori .m. soluţie.»!. societate soeur s. sprijin. seară soirée s.f. -e adj. a sprijini souterrain s. a a d m i t e souhaiter vb. so­ vietic sovkhoze s.m. spaţios spatial. (cu maj. a sub­ scrie sous-cutané. adesea souverain. a sustrage souvenir 1 s. m. îngrijire soir s.f.f. s u b c u t a n a t sous-directeur. s c h i . a î m b ă t a soulever vb. m .m. a se solidariza solide adj. fel. 2. amintire souvenir 2 (se) vb. I I I a susţine. mătase soif s. sufleu souffler vb. s u b .m.m. m .m.simple adj. culme son s.f. solemnitate solidariser (se) vb. simplitate singe s. vîrf. neghiob sottise s. III a s e m n a . crainic (Ia r a d i o . a reflecta sonner vb. suflare. soviet soviétique s. subprefect sous-sol s.j. spaţial speaker. -euse s. en — que astfel că sortie s.m. -e adj.f.m. a ura soulagement s. sprinceană sourd. faire du ~~ a schia snob s.j.m. puternic solliciter vb.m. suprem s o v i e t s . poziţie. s.m.f. grijuliu . -e adj. şi adj. prostie. subdirec­ tor sous entendu s.m. ieşire sortir vb. sinistru. întunecos. adv. la televiziune) 541 . subterană soutiens. -e adj. î n c î t .m.f. subsol sous-titre s. răsuflare soufflé s. soldat soleil s.m. sublocotenent sous-marin s. -e adj./. sovhoz spacieux.m.m.f. surîs souris s.) de ~ que astfel.m. socialism société s. suferind souffrir vb. surd sourd-muet s. ii fait ~ e întuneric somme s.m.f. soare solennel. a situa. [loc. m. somn sommet s.m. a răsufla souffratit. n e a ş t e p t a t soudeur. -e adj. a suferi . s o l v a b i l i t a t e sombre adj. sete soigner vb.' a aşeza s k i s . a s u p o r t a . în. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. şoricel sourire 1 vb.m. situaţie situer vb.m. şoarece sous prep. snob social. social socialisme s. a b ă n u i souper 1 s. -trice s. sudor souffle s.m. u ş u r a r e soûler vb. îndată. soartă sortes.m.m. ~. pantof souligner vb. izvor sourcil s. adj.m. -le adj.m. a sublinia soumettre vb.f.m. suveran. a răscula soulier s.m.f. a îngriji soin s.m. s u b t i t l u soutenir vb.m.m. s o i . preo­ cupat soudain.) en ~~ pe s c u r t . supeu souper 2 vb. a solicita solution s.f. -euse adj.f. subînţeles sous-estimer vb. simplu simplicité s. grijă soucieux. III a ieşi sot. suflu. (loc.m. adj. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. a s ă t u r a . s u m b r u .f.que î n d a t ă ce situation s. s u m ă . solemn solennité s. seară. speakerine s. subinginer sous-lieutenant s. prost. s u b m a r i n sous-préfet s. soră soie s. bănuială soupçonner vb. conj. a supa source s.f. a cere.f. sursă.f. a subestima sous-ingénieur s.m. sunet songer vb. a sufla. 2. rezolvare solvabilité s. a gîndi. proptea (şi fig.) soutirer vb. serată sol s. -e adj. privelişte sitôt 1.m. solar soldat s.m. surdomut souriceau s. dacă n u .-euse adj. -te adj. ă suna sort s. î n ă u n t r u souscrire vb.

a încărca peste măsu­ r ă .f. şi adj. a suscita. a sucomba sucre s.) bien ~~ desigur . sugestie Suisse s. m. fin. chin.m. -ive adj. a atîrna peste surprenant. / . m .f. zahăr sucreries s. {sport} a depăşi sûrement adv. stoc stratagème s. sport sportif. siguranţă surface s. surpriză surproduction s. splendid s p o n t a n é i t é s . se — a se întrece pe sine surpeuplé. (/(g. I I I a surprinde.f. stadion s t a t i o n s .) de -~ în şir. spontaneitate sport s. ) a se i v i . urmaş succomber vb.m. staţiune statisticien s.m. elve­ ţian s u i t e s . fără între­ r u p e r e . supraîncărcare surcharger vb. II a suferi. subiect. stupoare stupide adj. I I a se arăta (în depărtare) . sportiv sport uman s. a succeda. a depăşi. surmenaj surmonter vb.f. n u m a i decît suivant. delicat sub urbain. m . a îndura s u b l i m e s . a inunda . a supraveghea survivre vb.f.m. surprinzător surprendre vb. s u p r a p o p u l a t surplomber vb.f. a mira surprise s. a tresări surtout adv. sportiv spoutnik s. -e adj.f. a isca. m o t i v superbe adj. -le adj. sputnic squelette s. p e . a se isca surmenage s.m. stupid style s.f. simpatic 542 .m. suprem sur prep. a sugera suggestif.f.negre­ şit surabondant.f. mai cu seamă.m. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. (cu maj. şi adj.m. m . a sta pieziş. sudoare suffire vb. -trice s. m.f. s u p r a n a t u r a l surnom s. a subzista subtil. schelet stade s. sud suédois. supliment supplémentaire adj. extrem de fin surgir vb. I I I a supravieţui survoler vb.) şi adj. sigur. sprijin supporter vb.f. a suprapune supersonique adj. m. a suporta supprimer vb. stil stylo s. à coup ~. suport.m.m.f. (loc. a împovăra surclasser vb.m. suprafaţă surfin. statuie sténodactylo s. -e adj. spectacol spectateur.m.f. -e adj. poreclă surnommer vb. succesor. -e adj. sublim submerger vb. / . peste. suprastructură supplément s. m a i aies surveiller vb. {arte. supraproducţie surréaliste s. a porecli surpasser vb. a suprima suprême adj. supliciu support s.m. superb supérieur. suedez suer vb. tout de ~ pe loc. -e adj. I I I a ajunge. a scufunda subordonner vb. simbol sympathique adj. u r m ă t o r suivre vb. dulciuri sud s. deasupra sur. -e adj. şi adj. a m u r m u r a syllabe s.m. stilou subir vb. lit.m. -e adj. cu siguranţă. a susura. s t a ţ i e . [loc.m. I I I a urma s u j e t s .f. -e adj. /.f.)şi adj.spectacle s. / . suspect susurrer vb.f.) suprarea­ list sursauter vb. adv. a subordona subsister vb. supersonic superstructure s.-e s.m. statistician statue s. u r m a r e . adv. a trece peste surnaturel. pe. Elveţia suisse s.m.m. m . pour ~~. spectator splendide adj. m. s p o r t m a n . a îneca . pi.m. {cu maj. asupra susciter vb.m. a asuda useur s. succes succéder vb. -e s. silabă s y m b o l e s . superior superposer vb.f. s u i t ă . subtil. şi adj.f. structură stupeur s. a fi sufi­ cient suggérer c i . s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . a î n t r e c e . stratagemă structure s. a zbura deasupra sus prep. sigur sûreté s. a veni după successeur s. a stîrni suspect.m.-ive s. sugestiv suggestion s. suburban succès s.f. consecinţă. stenodactilografă stock s. -e s. a sta plecat.

a p ă t a tâcher 2 vb. tehnică teindre vb. covor taquiner vb.f. (inv. a t a c h i n a tard adv. a t î t t i m p . ţ i ­ pător taper vb. m.f. aşa de. zgomot. t a r ă . culoare t e i n t e s . a t i n d e tendre 2 adj. tact (şi fiş. sindical syndicat s. m. t e n . comportare terme s. I I I a tăcea talent s. a t a x a (şi fig. ipocrit tas s. defect fizic m o ş t e n i t . întîrziat tardivement adv.m. groază terrible adj. sindicat synonime adj. astfel. p a t ă tâche 2 s. en ~ que în calitate de ca tante s.f. a tenta . m. t u t u n table s.f. t i m p . m a s ă . telle adj. a depune mărturie témoin s. mărturie témoigner vb. a întîrzia tardif.sympathie s. -ve adj. adineaori tapage s. m. de ~. ţ i n u t ă . teribil terriblement adv. m. afectuos tendrement adv. m. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. f.f.f. m. m. a t î t .m. fraged. culoare tel. a telefona téléphonique adj. sarcină tacher 1 vb. n u a n ţ ă .m. telefon téléphoner vb. m.f. teren terrasse s. I I I a î n t i n d e .f. t e n t a ţ i e tentative s. t e n t a t i v ă tenter vb. teroare. -euse adj. tartă tartufe s.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. terasă terre s. vijelie temps s. asemenea télégramme s.f. a se strădui tact s.) comeseni tablier s. tobă tant adv.f. m. t e r i b i l .' sistem tabac s. a colora teint s.f. p a t ă m o r a l ă . a p i p ă i . III a ţ i n e .m.m. telefonic télévision s. încordat tenir vb. ceaşcă tâter vb. furtună. a dovedi. / . cusur tarte s. simfonic syndical. eu întîrziere tare s.f.f.f. a gusta taudis s. (gram. teanc tasse s. taluz tambour s. / . termen . a tempera. a potoli tempête s.) sinonim synthétique adj. t a l i e . taur taxer vb.f.m. g r ă m a d ă .f.a îngrozi 543 . cumpătare température s. t e r m i n a ţ i e terminer vb. ) technicien s. a rezista tiens ! interj. v r e m e . simpatie symphonie s. tehnician technique s. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. a termina terrain s. a încerca tenue s'. tablou t a b l é e s . m. m. simfonie symphonique adj.m. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . m. a c r o i .f. cocioabă taupe s. televiziune tellement adv. nemaipo­ menit terrifier vh. l i p s ă . m. curînd. tenis tentation s. m. / .-e adj. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s.f. cîrtiţă taureau s. m. a t î t de témoignage s. -e adj. p â m î n t terreur s. sf îrsit terminaison s. cu dragoste tendu. simţul p i p ă i t u l u i . zgomotos . sintetic système s.f. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . à ~ la t i m p . t e n t ă . talent talus s. eu atît mai rău . m. gălăgie tapageur. a b a t e . croitor taire (se) vb. m. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. încercare. I I I a vopsi. m. povîrniş. tîrziu tarder vb. astfel. mătuşă tantôt adv. şorţ tache 1 s. a p ă l m u i tapis s.f. de haute ~ înalt tailler vb.f. martor tempérance s. telegramă téléphone s.) t a i l l e s . a t ă i a .

m. m i ş c ă t o r . teorie thermique adj. negoţ tragédie s. rînd pe r î n d . [fig. totuşi tracasser vb. -ne*. teritoriu t ê t e s . à ~ de în c a l i t a t e de. afiş. m. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori.) tic-tac s.f. -e adj. a primi . tors tort s. -trice s. m.rn. tragedian. adv.rn. impers. t o n . tizană (ceai medicinal) tisser vb. tic (şi fig.territoire s. v o c e . diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. t e i . t o t ./. jouer un mauvais ~ à qn. pătlăgea roşie tombe s. curînd touchant. manifest. . mau­ vaise ~ uşuratic. t r a d i ţ i e traducteur. m. ceai théâtre s. a t o r t u r a .) à ~~ pe n e d r e p t . a c h i n u i tôt adv.rn. totdeauna tour 1 s. î n v î r t i t u r ă . teoretician théorie s. a indica tract s. chin.) indiferenţă tiers état {ist. termoelectric thèse s.m. găteală toit s.rn. a se descurca tireur. t i g r u . ca. încălzire u ş o a r ă .de a fi pe cale d e .f. cîrpă tordre vb. a l a n d a l a torture s. se ~ a se schimba. cu t i t l u d e . c a p . dîră. il voit ~~ vede t o t . p u r t a r e . m. t e a t r u théoricien s. n e ­ ajuns . à •*• et à travers fără socoteală. à juste ->• pe drept c u v î n t . -e adj. t o m . a se r o t i tousser vb. phiză toilette*. a revela t r a i n s . chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i .f. t r a d u c ă t o r traduire vb. (loc. şi pron. a î n t o a r c e . tonă tonner vb.a nu avea d r e p t a t e . î n t ă r i t o r tonne . cu t i m i d i t a t e tir s. a a t i n g e . {Ut. m. tic-tac tiédeur s.rn. volum ton s. t u n e t torchon s. a juca o festă cuiva . t o r i d torse s. -»• de force realizare iscusită .m. adv. chin. cotitură tourner vb. a cădea tome s. tonic. a trasa .m. I I a t r ă d a . / .m.rn. verb. strungar tournoyer vb. a răsuci tordu. t r e n . a tuşi tout. m i n t e ./.9.rn. m. sfios timidement adv.rn. suferinţă tourmente s. a î n v î r t i .f. m . se -»• a scăpa. ~ de vie fel./.f. teatru) t i r a d ă tirer vb. m o r m î n t tomber vb. t u r b ă tourbillon s. m. être en — a fi bine d i s p u s . n e d i s c i p l i n a t . orice. t r ă g ă t o r tisane s. termic thermo-électrique adj. sucit . avoir -». a ţese tissu s. v î r t e j . ~ à tout vent a fi nestatornic. -euse s. a t u n a tonnerre s. trafic. t o r t u r ă torturer vb. être en -«. t u r i s t touristique adj. t i r tirade *. volbură touriste s. p i p ă i t toujours adv. m. acoperiş tomate s.rn. a se preface tourneur s. m a n i e r ă tonique adj. cu t o t u l . mod de v i a ţ ă . t e x t i l thé s. 544 . s t r î m b a t .f.f. I I I a suci.f. p a g u b ă . şi adj.f. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb.f. t i m i d . m. t u r i s t i c tourment s. rînd . m. floare de tei timbale s.rn. m.f. a h ă r ţ u i trace s. à la ~ în fruntea textile adj.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. t i t l u . j u d e c a t ă .f. u r m ă tracer vb. ţesătură titre s./. m.m.f. a t r a g e . nehot. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s.) -~ à ~ pe r î n d . t o a l e t ă . r ă u . I I I a traduce trafic s.rn. . în întregime toutefois adv.f. ocol.f. invar. teză tic s. nedreptate . marcă poştală timide adj.-e adj. (loc.f. . a înduioşa toucher 2 s. a ajunge l a . strung tourbe s. tractor tradition s. trădare trahir vb.f. actor de tragedie trahison s.m.f. tragedie tragédien. (loc. t u r n tour 2 s. -esse s. schi­ monosit torride adj.f. devreme. ~ de main dibăcie . . t o b ă metalică timbre-poste s. tigroaică tilleul s.. t i m p a n . încon­ jur . m. toile s. m. adv. vijelie tournant s.} starea a treia tigre. m.

m. t u t e l ă tutoyer y5.m.m. m.m. ardelean travail s.m.f.m. t r i s t .m.) şi adj. a transforma transit s.m.(/ig. se ~ a se a f l a .m. a tricota trilogie s. r ă g a z . I I I a transcrie transfert s.f. transfer transformer vb. izbîndă triple adj. cu tristeţe triton s.f. a merge la t r a p .m. /am.f. a traversa tremblement s.m. s.e.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. a înmuia tremplin s. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. II a se u n i 545 . trişor tricotage s. a omorî. în linişte transcrire vb. ~ de destul cu. trădă­ tor tram s. -e adj. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. être aux ~~ s de qn. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. despot tsigane s. a u d a .m.) t r i t o n tromper (se) vb. ţ i g a n . t r u p ă .ţiglă.Jpacoste tulipe s. foarte trésor s. -euse s.-euse s. -ette adf. a m u n c i . -e adj. şi adj. (impers. t r i c o t a j . t r u n c h i trop adv..pi. (cu maj.m.m. b a n d ă . (mitol. t r a m v a i tranche s. să încetăm cu tribun s. întreit tripotage s. lalea tulle s.f. t r i b u n tribunal s. m u n c ă . m . t r a n s i l v ă n e a n ..m.f. ~ tard prea tîrziu . m.olan . a ucide tueur. lucru travailler vb. adj.m. s. t r i b u n a l tricher vb. muncitor. ţigănesc U ultérieur.f. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. t r a n z i t transition s. t r o t u a r trouble s. a muri très adv.m. (loc.f. t u l b u r a r e . felie.f. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. ultraviolet uni. t u n e l tutelle s. t r a p trotter vb. a t ă i a . ceată trousse s. t r i p l u . a t r a t a traître. liniştit tranquillement adv.--esse s.) a fi.m. curmeziş.f. t r u s ă . t i r a n . ţ a r tuer vb. trilogie triomphant. a trişa tricheur s. traversare traverser vb. şi adj. a t u l b u r a . a găsi. tranziţie transmettre vb. figură t y r a n s . t r i u m f ă t o r triomphe s. ucigaş tuile s.f. p ă s t r ă v tsar s. t r o m p e t ă trompette 2 s. a t î r î .. lu­ crător.m. bucată trancher vb. a împleti trêve s. vistiernic tressaillir vb.m. prea . neted uniforme s. a t u t u i type s. I I I a t r a n s m i t e transporter vb. t u l tunnel s.m./. -e adj.m.m. t r î m b i ţ a ş tronc s. a se afla truculent.f. sanic traîner vb.m. penibil tristement adv. t r a m b u l i n ă trépasser vb.) de — s t r î m b . a reteza tranquille adj. b r u t a l truite s. I I I a tresări tresser vb. (loc. uniune unique adj.m. comoară trésoriers.traîneau s.-e adj.m. model. a găuri troupe s. t r e m u r ă t u r ă . uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. n u m a i unir (s') vb.m. m. a se înşela trompette 1 s. [pop.m. dezbinare troubler vb. prep. ulterior ultraviolet. tricotare tricoter vb. u n i t .f. a lucra travailleur.m. t i p .) t r a m v a i tramway s.f. potlogărie triste adj.m. unic uniquement adv.f. t r ă s ă t u r ă traiter vb. l ă ţ i m e .f. a t r a n s p o r t a transylvain.».f. de •»• de prisos trot s. a zăpăci trouer vb. om al muncii travers s. a r m i s t i ţ i u .m. triumf. adv.

f. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. ça ne vaut pas.m. il fait ~ este vînt vente s. spre. iluzoriu . m.f. curaj vaillant. servitor.m. vitejie. şi adj.f. abur. vehicul v e i l l e s .pi. -e adj. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. universal université s. -e adj. ajun veillée s. în mod vag vaillance s. veridic vérifier vb. seară (între cină şi cul­ care) .m.f. paznic. (fam.m. • — cinq heures a p r o x i m a t i v . burtos ver s.f.m. persoană care veghează veine s.m. a supraveghea veilleur s. / . vas. versant. valabil valenciennes s. vapor vapeur 2 s.m.f. şi adj.m. m .m. u n i t a t e universel. vehemenţă véhicule s. valiză vallée s.f. povîrniş vers 1 s.f. v a l o r o s . (impers.m. vapor varier vb. haide ! vacances s.f.m. vale vallon s. (pop. uzină utile adj.m. vast vautour s. II a înverzi verdoyant. vărsat. zadarnic . argint aurit vermouth s. a sosi. a lăuda vapeur 1 s.. v a p o r . răzbunare vengeur. v i n ă .f.f. clacă veiller vb. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. -e adj.f. viţel véhémence s. a utiliza va ! interj.f.-e s. m. lăudăros vanter vb./. III a vinde vendredi s. du-te-vino vague s.) bicicletă vénal. vînzare ventru. a uza de usine s. (loc. în­ fumurat vaincre vb.f. talaz vaguement adv. sticlă. v î n t . lacheu valeur s. vermut vernis s. curajos vain.f.) spoială.m. a se folosi. veghere. verdeaţă vendTique adj. -le adj. v i t e a z . avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s .-euse adj. î n t i n s .) en ~ într-adevăr vermeil. vînzător vendre vb. uz. vi­ teaz valise s. (fig. vacă va-et-vient s. vacanţă vache s.m.f. -e adj. vază (de flori) vaste adj.m. m.f.unité s. III a valora. I I I a veni. s.f. este mai bine . m . folosinţă user vb. a ajunge. -eresse s. ~ cosmique navă cosmică valable adj. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s.f. urgent u s a g e s . pahar verrerie s. care se cumpără eu bani vendeur. verre s.m. vienne verdir vb. nu se compară cu vampire s. pîntecos. a m e r i t a . către./.f.) il vaut mieux este preferabil. l a c . a verifica véritable adj. a veghea. lustru véroles. a t u r n a 546 . veneraţie vengeance s.f. a d e v ă r a t vérité s. -e adj. III a învinge. v u l t u r pleşuv veau s. a vărsa. a d e v ă r . nămol. vîlcea valoir vb. a birui vaisseau s. a (se) schimba . v a n i t a t e vantard. -e adj. a varia vase 1 s.-euse s. invar.) noroc. vineri vénération s.m. vers vers 2 prep..f.f.m. adv. venal. veghe. înverzit verdure s. cam la ora cinci verser vb. v a s .m. uraniu urgent.f. mîl vase 2 s.f. vampir vanité s. răz­ bunător venir vb. v a l . valoare valeureux. sticlărie versant s. de c u r î n d . folositor utiliser vb. u n i v e r s i t a t e uranium s. rumen .m.m. -le adj.

f.f. n e c i n s t i t . vestigiu veston *. vilă village s.m.f. verde vertèbre s.m.m. a fura volet s. carne vice s. vin vinaigres. à ~ basse pe şoptite . a zbura voler 2 vb. fecioară'.f.f.f. în faţă .f. voluntar volontiers adv. iată voile s. s i m ţ u l văzului 547 .f.f. veşmînt. glas. a vira . călător voyelle s. -e adj. (fig.m. vioară virer vb.m. sacpu vêtement s. apro­ piat voiture s. vocaţie voici prep. -e s. veston. tom vouer vb. viaţă vieillard s. verva vestes. vive adj. repede vitesse s.f.f. de bună voie volume s. viorea violon s. -e adj.f. cu vioiciune vivre vb. adj.m. în mod violent violence s. vestă vestibule s. defect vice-président s. victorie vide s.f. neîntinat(ă) vieux. vecin.f./. b ă t r î n . bătaie zdravănă voler 1 vb.f. haină vétérinaire s.m. m. à haute -~ cu glas tare . veterinar vêtir vb. în comparaţie cu viser vb. feuille ^e foaie volantă volée s. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. vocală vrai. virgulă visa s. violent violette s. iute vigilance s. viu.) voilà prep. iu­ b i t . v i r g i n ă . vigilenţă vigne s. hoţ volière s. vestibul vestige s. oraş vin s.m. (gram.vert. ameţeală verve -s\/.f. prep. m. a călători voyageur. viză vis-à-vis loc. şi adj. v i c i u .f. violenţă violent. peste d r u m .) a închina.f. veritabil vraiment adv./.f. a ţinti visite s.f. mon ~ dragul meu vif.f.) drag. u r m ă . iute.f.m. z b u r ă t o r . v ă d u v . va­ gon voix s. oţet violemment adv. I I I a îmbrăca veuf. şi adj. m.m.m. voce.m. cale.f. a vizita vite adj. v i u .f. în v i a ţ ă vivement adv. -e < dj.m. vitraliu vitré. zbor voi 2 s. -e adj.m. a ochi.f. d r u m (şi fig. I I I a vedea voisin.f.m. iată voie s. volum. colivie mare volontaire adj. a v o i . vicepreşedinte vicomte s. m.m. în adevăr. haină (pînă în talie). -e adj. m. cu adevă­ rat vue s. r ă u villa s. veuve s. [fam. vedere. -euse s. a se învîrti virgule s. vertebră vertige s.m. t r ă s u r ă . furt volaille s. gol vie s. m.m. a avea pică. scump. m u r d a r .f. I I I a trăi vocation s. b ă t r î n .) v ă d u v i t de viande s. pasăre de curte volant 1 s. bucuros. vizită visiter vb. sat ville s. -e adj.f. volan volant 2 . a făgădui prin legămînt . a u t o m o b i l . virgin (a). viconte victoire s. (fig. moş vierge s. a d e v ă r a t .f. violetă. -e adj. şi adj. cu geamuri vitrine s.m. velă voir vb. vitrină vivant.m. I I I a vrea. -euse s.m.) diateză voi 1 s. oblon voleur. viteză vitrail s. vieil. viţă de vie vilain. r ă m ă ş i ţ ă . si adv. en ~ ă qn. vieille s. necaz pe cineva voyager vb.

) d r a c e ! la n a i b a ! . t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. vagon wagon-restaurant g.) zut! inierj. acolo. {pop. zero (şi fig. zebră zéro s.m.w wagon s.m. rant vagon-restauweek-end s. iaht zèbre s. m. pron.m.m. la aceasta yacht s.m.

agresiv adj. aparat s. . artist s. a p p a r a î t r e III afecţiune s. vb. -e asculta vb. affecté. arbre m. saison / . -e apărea vb. profond. arăta vb. adresă s-. adevăr s. agressif. après. acum adv.pi. armată s. choisir II aseară adv. cet. eau / . autre acasă adv.affection/. glisser accident s. a l i m e n t m . an m. adj. aiguille / . actif. a d m i r a t e u r m. -e adînc 1. à côté arunca vb. artă s. -ve aproape adv. b l a n c . air m. 549 . ajunge vb. . cette aminti vb. aide / . devenir I I I ajuta vb. a m b u l a n t . alliance / . hier soir alerga vb. anniversaire m. vertige m. agriculture / . arhitect s. épingle / .. vivres m. adv. aici adv. accident m. p r e s q u e . această adj. aider articol s. rappeler acolo adv. aplauda vb. a n a t o m i e / . près. architecte m. surtout asigura vb. avril m. montrer arbore s. également aies (mai) loc. a m é r i c a i n . à peine aliment s. aspirator s. alt adj. veille /. là-bas ameţeală s. artiste m. aspirateur m. arranger agricultură s. à la maison aluneca . a d m i r e r antagonist adj. obéir II alege vb. actual adj. près agricol adj.m. a p p a r t e m e n t m. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. celui-là. a p p a r e i l m. -e acela. courir I I I asemenea (dej loc. -e acest. jeter alb adj. apporter apă s. a r r i v e r . adv. suffire I I I . agricole aranja vb. ac s. alături prep. aduce vb. agréable aprilie s. pro­ aniversare s. aceea pron. 2. ajutor s. ambulant adj. anumit adj. adv. vérité /. assurer alianţă s. adresser apartament s.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. couvrir III amuzant adj. a m u s a n t . a n i m é . écouter. a n t a g o n i s t e admirator s. certain. -e. défendre I I I aeroport s. a t t a c h e m e n t m. -elle anatomie s.. enrsuite. apprendre III apoi adv. admira vb. acoperi vb. afectat adj.. animat adj. -e adresa vb. a c t u e l . fondément anotimp s. anecdote /. adresse /. albastru adj. article m. puis agreabil adj. armée /. -che aruncare s. ce. p a r a î t r e I I I . l a n c e m e n t m. année /. -ve an s. -e activ adj. s'affirmer aplica vb. a p p l i q u e r afla vb. bleu. aéroport apărare s. a r t m. celle-là american adj. m a i n t e n a n t anecdotă s. ici ajun s. défense /. apăra vb. aer s.

homme m. cameră n. boulevard m. automobil s. cap s. bucătărie ». b a t t r e I I I batistă s. t a n t atletism s.. a t t a q u e r ataşat s. bucura (a se) vb. a t t e i n d r e I I I atitudine s. â p r e . 2. vieil. qui c a r n e s . casă s. asseoir I I I aştepta vb. boire I I I beretă s. bonne bunic s. avoir aventură s. -e bluză s. ca 1 conj. bon. pomme de terre / . aur s. caz s. boală s. adv. caisă s. carte (postale) /. caractère ni. bilet s. bate vb. août m. autor s. aşa adj. bolnav s. atent adj. cauză s. bunică s. mouchoir m. chair / . malade m. béret m. a t t i t u d e / . broşa s. a t t e n t i o n / . -e blînd adj. capitalist adj. -ve atenţie s. carte s. campion s. qualificatif m. bien birou s. auz s. chaud. chapitre m. avion s. garçon m. capitală . balcon m. bibliothèque / . morceau ni. auxiliar s. comme cadou s. argent m..pi. a u j o u r d ' h u i baie s. a t t a c h é m. livre m. bine adv. attentif. broche /. capitalism s. a t t e n d r e I I I ataca vb. adj. vie Llie bea vb. entendre I I I avea vb. richesse /. doux. maison /. caiet s. atît adv. cas m. balcon s.aspru 1. riche bogăţie s. chambre / . cahier m.9. buchet s. grand-mère /. abricot ni. bucată s. blazat adj. douce blond adj. bătrîn adj. champion m. care pron. bureau m. salle de bains / . cause / . capitaliste capitol v. âprement aţă s. auzi vb. bogat adj. voie / . cald adj. bicyclette / . cadeau ni. viande / . blouse / . fauteur august s. cuisine /. -e cale s. ouïe / . cartof s. a u t e u r m. athlétisme m. auxiliaire m. tète /. . bani s. maladie / . grand-père m. capitalisme m. blasé. avion m. băiat s. t e l l e m e n t aşeza vb. a u t o automobile / . bărbat s. calificativ s. atinge vb. bun adj. que 550 . aţiţa vb.-s. bicicletă s. că conj. bouquet m. fil m. capitale / . inciter aţîţător s. vieux. caracter . jouir jouir II bulevard s. blond. m . bibliotecă s. billet m. azi adv. o r . a v e n t u r e f. pour ca 2 adv.

créer creastă s.cădea vb. champ m. cămin s. qui cinematograf s. -e ciorap s. collègue m. -e. cravate /. cîmpie s. croire III credincios adj. copil s. boucle d'oreille / . corbeille / . lire III ciuboţica-cucului s. grandir I I . enfant m copilărie s. conférence /. cer s. q u e l q u ' u n cinsti vb. c o n t e m p o r a i n . cetăţean s. gagner cît adv. colţ s. crea vb. création / . dîner m. bâtir I I . corect 1. 2. cosmique costa vb. comentator s. clasic s. combien cîtva num. şi adj. correctement corespunde vb. creşte vb. croitoreasă s. c h a n t e r . adj. bas m. a u g m e n t a t i o n /. céréale /. potage m. cinéma m. cine pron. honorer cinstit adj. condiţie s. cînd adv. côte / . condition / . correct. l ' a u t r e ceaşcă s. coiffeur m. crede vb. (la un instrument) jouer cîştiga vb. arbre m. clipă s. confirmé. considération / . demander cereală s. q u a n d cïnta vb. colier s. coleg s. coin m. copac s. foyer m. clairement elasament s. 551 . cercle m. conjuguer consacra vb. b â t i m e n t m. communard m. que. cămaşă s. compiler compune vb. .s'. coastă s. 2. coafor s. citoyen m. quoi ceas s. composer comunard s. voyageur m. cercel s. quelque clădire s. primevère / . comunist s. coeziune s. même chimist s. cotlet s. cerise /. circulation / . confirmat adj. craniu s. chemise / . recherche / . appeler chiar adv. ceva pron. collaboration / . -e. cerc . conduce vb. cineva pron. communiste concert s.f. . circuler circulaţie s. ciclism s. ciel m. crâne m. clar 1. confondre III congres s. -e confunda vb. conditionnel m. correspondre I I I cosmic adj.s'. classement m. coûter coş . cravată s. cîine «. cere vb. communisme m.. édifier contempla vb. condiţional s. loyal. celibatar s. colaborare s. congrès m. tasse / . clasă s. conduire III conferinţă s. conjuga vb. citi vb. clique /. instant m. căuta vb. concurs s. vt. charbon m. chimiste m. concert m. concours m. pousser. adv. celălalt pron. construire I I I . couturière /. commercial. comunism s. cerveau m. consimţi vb. cireaşă s. contempler contemporan adj. accrois­ sement m. célibataire m. clair. -e comic adj. comedie s. consacrer considera vb. cină s. circula vb. enfance f. comique comis adj. élever creştere s. -e compila vb. c o m m e n t a t e u r m. heure / . consentir I I I construi vb. collier m. cohésion /. şi adj. côtelette / . cărbune s. considérer consideraţie s. montre / . cercetare s. penser. quelque chose chema vb. vi. -e contribuţie s. commis. cime / . ciorbă s. adv. c o n t r i b u t i o n / . creaţie s. fidèle' creier s. tomber călător s. chercher ce pron. comédie / . classique clică s. adj. comercial adj. classe / . chien m. sommet' m. cyclisme m.

-ère drapel s. doamnă s. culoar s. couramment curge vb. devoir III datorie s. déjeuner m. ouvert. bientôt curs s. cuţit s. cum 1 cônj. delta m. dezvoltare s. dovadă •«. débarras m. si dar conj. cutie s. désirer dormi vb. discours m. délégation / . destin s. m a t i n m. destination / . acheter cumsecade adj. domaine m. destinée f. courageux. deveni vb. contenir I I I . dreptate s. doigt m. curent adv. discuter discuţie s. -e destinatar s. distra vb. courage m. redevable datora vb. cuvînt s. sage cumpăra vb. destiner destinat adj. -se deltă s. monsieur m. chef d'orchestre m. preuve / . au-dessus debara s. connaître III cuprinde vb. distraire III diversitate s. delicios adj. que definitiv adj. destinaţie s. d a m e . dori vb.v. de de la prep. -ve deget *•. culoare s. de deasupra prep. destina vb. devoir m. tôt deznodămînt s. dictionnaire m. cu prep. dormir I I I dormitor s. disparaître I I I dispreţ s. D da 1 adv. déroulement m. couteau m. démolir II de prep. a c h a r n e m e n t m. curajos adj. destiné. dentiste m. dentist s. souvent desfăşurare s. brave cunoaşte vb. -e dimineaţa s. dépasser des adv. discussion / . cruauté / . -e deseori adv. devenir 111 devotat adj. dénouement m. avec culca vb. 2. adj. raison / . -e deschide vb. désordre m. délicieux. diseară adv. boîte /. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj.. adv particulièrement departe adv. dejun . dejuna vb. -e devreme adv. comme cum 2 adv. disque m. culture / . drag adj. comment cuminte adj. destul adv. mot m. couler curînd adv. dise s. mépris m. coucher culme s. dévoué. decît adv. décembre m. domn s.cruzime s. discuta vb. couleur /. -euse cura S. -e. dicţionar s. cultură s. dirzenie s. au contraire din prep. destinataire m.«. dărîma vb. détail m. dimpotrivă adv. sommet m. cure /. de dirijor . définitif. déjeuner delegaţie s. développement m. diversité / . chambre à cou­ cher / . mais dator adj. différent. assez detaliu s. cher. ce soir dispărea vb. m a d a m e / . ouvrir III deschis adj. diferit adj. compren dre I I I curaj s. loin depăşi vb. 552 . destin m. dezordine s. cuvîntare s. souvent desăvîrşit adj. parfait. cours m. couloir m. decembrie s. différent. drapeau m. deosebit 1. domeniu s. oui da2 vb.

figură s. exista vb. externe extrem 1. extrême. papillon m. moins februarie s. extern adj. utiliser folositor adj. bruissement m. femme /. -e energic adj. éviter examen . adv. éclipse / . excellent. figure f. après după-amiază adv. extérieur. économie /. foaie *•. efort s. exception /. fereastră s. extrêmement m. d i m a n c h e m. chacun fier (de călcat) ». assiette /. après-midi duşman s. etaj s. -e s. essentiel. adv. adj. libération /. émotion /. facteur m. héros m.5. fleuve m. juste fixat adj. favorabil adj. entuziast adj. excursie s. exister explica vb. -e adj. ecuaţie s. -e excepţie . foarte adv.duce (a se) vb. très folosi vb. foarfece s. fată s. 1er à repasser eroism s. fotograf s. édition /.«. -e fîşîit . esenţial adj. ciseaux m. -e . filer film s. -elle fix adj. eclipsă s. n a t u r e l . excelent adj. fiindcă conj. fel (la) loc. fixe. effort m. football m. 553 . faire I I I factor s. facultate s. exemple m. fauteuil m. haricot m. expliquer explicaţie s. équipe / . écharpe /. . favorable fără prep. Anglais. 2. armoire /. fidèle fiecare pron. dumneavoastră pron. énergique englez s. nappe /. 2. fericit adj. enthousiaste' eroic 1. faptă s. -elle eşarfă s. fin. fabrique /. şi s. fils m. fait m. tendre dulap s. exemplu s. economic adj. explication /. erou s. étage m. équation /. felicita vb. forme /. adj. firesc adj. sans. former fotbal s. féliciter femeie s. février m. ennemi m. examen m. façade /. duminică s. fotoliu s. ediţie s.pi. emoţionat adj. E echipă s. fiică s. étaler evita vb. farfurie s. film m. fleurette /. tranche /. floricică s. adv. fluture s. fasole s. fenêtre /. parce que fila vb.s-. de même felie s. fille /. filie /. faţă de masă s. face vb. utile formă s. fillette /. être fidel adj. s'en aller III duios adj. fixé. famille /. écluse / . fi vb. feuille /. floare *\ fleur /. héroïque. heureux. forma vb. égoïste eliberare s. etala vb. -e fiu s. familie s. fin adj. excursion /. egoist adj. emoţie s. héroïsme m. vous după prep. -se fetiţă s. héroïquement F fabrică s. şi adj. p h o t o g r a p h e m. ému. faţadă s. économique economie s. faculté /. ecluză s. an­ glais. fluviu s.

carte /. gare /. impression / . frunziş s. general (în) loc. brigand hrăni vb. jupe /. greu adj. herbe / . impressionner. jolie frunte s.. immédiatement imobil s. sortir I I I ilustrat adj. tendre frate s. feuillage m. immeuble m. foule /.5.. frunză s. galben adj. gospodărie s. gymnastique /. gata adv. hoţ s. jardin m. hotărî vb. frică s. beau. . şi adj. implica vb. vo"ici. généralement ghid s. frumos adj. iată prep. fardeau m. grindină s. soin m.9. voilà ideologic adj. fonctionnaire m. imperialist s. adv. gîndi vb. gouvernement m. orage m. savoureux. glumă .. hier ieşi vb. gimnastică s. frig s. ianuarie s. feuille /.' impliquer important o '. lourd. . décision / . fonction /. em­ ployé m. . hohot (de ris) s. funcţie s. janvier m. faute /. portefaix m. grêle /. plaisanterie /. grădină s. fenêtre /. frère m. hiver m. ghiocel s. -e adj. grămadă s. gust s. . illustré. fustă A'. furculiţă s. gramatică s. fruct . difficulté /. impossible impresie s. tas m. poids m. e x p l o i t a t i o n / . voleur m.francez s. . b e l l e . (jig. gardă s. phrase /. greutate 2 s. nourrir II m. blague /. garde /. grătar s. griller friptură s. H hamal s. frază s. impérialiste m. idéologique ieri adv. iarbă s. front m. gustos adj. funcţionar s. -e s. fraged adj. imperméable m. hartă ş. -e imposibil adj. penser glorie s. fran­ çais. gloire /. Français. fourchette /. peur /. rôti m. perce-neige /. greşeală s.) difficile greutate 1 s. furtună s. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. jaune gară s. valise /. degré m. . frige vb. -e imediat adv. trouver geam s. gomme /. fraise /. é m o u ­ voir I I I 554 . guide m. gril m. bel. i m p o r t a n t . impresiona vb. grijă s. prêt găsi vb. goût m. fruit m. . gumă s. grammaire /. impermeabil s.e . tempête /. décider hofărîre s. -se guvern s. froid m. geamantan s. iarnă s. éclat (de rire) m. j o l i . ir agă s.

verdir II învingător s. vaincu. institution / . întoarce 1 vb. instaura vb. v a i n q u e u r m. accompagner întărire s. devant înăbuşi vb. adv. partager împinge vb. indépendance / . retard m. longuement îndcmînatic adj. retour­ ner. inevitabil 1. industrie / . întîmpla (a se) vb. demander întrebare . histoire / . entreprise / . demande / . împreună adv. comprendre I I I învăţa vb. entier. aimer iulie s. accomplir I I . en. entre întreba vb. istoric adj. informe. essayer încet adv. diriger în faţă loc. întuneric s. instructif. contre împrăştiat adj. fourré. cesser închide vb. industrie s. pousser împotriva prep. -e internaţional adj. j u i n m. -ve intens adj. juillet m. doucement înceta vb. apprendre I I I înverzi vb. avancer înainte adv. vaincre III învins adj. înţelege vb. braver îngheţa vb. intîrziere s. 2. -e îndată adv. écartement ni. -e îmbina vb. -e inginer s. avant înaintea prep. soigner înlătura vb. individu m. dans înainta vb. . oser îndrepta vb. introduire III inundaţie . encore începe vb. împărţi vb. habillé. 1 îmblănit adj. entourer încrucişat adj. indiqué. retarder întîrziat s. fleuri. prêter: e m p r u n t e " în prep. inévitable. ensemble împrumuta l'A. historique istorie s. dès que îndelung adv. conj. indestructibil adj.independenţă s. -e intra vb. încerca vb. rencontrer întîlnire s. inévitablement informat adj. întîlni vb. instaurer instituţie s. h a b i l l e r . embellir II înfrunta vb.) rentrer întoarce 3 vb. r e t a r d a t a i r e m. întreg adj. -e îmbrăţişa vb.adj. devant înflorit adj. étouffer înălţa vb. immédiatement îndată ce loc. réaliser îndrăzni vb. instructiv adj. coeur m. învinge vb. croisé. con­ solidation /. -e individ ». -ère întreprindere s. mais însemna vb. intéressant. allier îmbrăca vb. -e înconjura vb. écarter însă conj. élever încă adv. dissipé. affermissement m . iunie s. i n t e r n a t i o n a l . iubi vb. habile îndepărta vb. embrasser împărat s. (vi. velir I I I îmbrăcat adj. remonter (une montre) între prep. signifier însoţi vb. ingénieur m. commencement m. utiliser întrecere s. inimă s. intense interes s. rencontre / . tourner întoarce 2 (a se) vb. -e împrejurare s. . circonstance f. empereur m. interesant adj. intérêt m. obscurité / . renforcement m. écart m. revenir. entrer introduce vb. . -e 555 . prep.«. fermer încïntat. enchanté. arriver întîrzia vb. inondation / . indestructible indicat adj. commencer început s. adj. geler îngriji vb. întrebuinţa vb. -e înfrumuseţa vb. émulation / .«. éloigner îndepărtare s. îndeplini vb.

lină 8. liber adj. -e listă s. lună 2 s. mère. latin. 556 . jaquette /. jouet m. combat m. -e lumină s. cuillère linişte s. liste /.5. literă s. lettre /. kilo L la prep.s*. lutte /. mai m. literar adj. -e lat adj. mare 2 adj. habiter logodnic s. lumière /. cuiller. lance s. liberté /. lung adj. luni s. lecţie . magasin m. hindi m. lutter luptă s. verger m. lume s. place /. lieu m. kilogramme. -gue lungime .s. plus mamă 4. liniştit adj. livadă s. attacher legătură . luminat adj. lege *'.. long. jumătate s. -se. lupta vb. lingă prep. demie K kilogram s. monde ru. massacrer mare 1 s. locui vb. legătură s.J acheta s. -e lună 1 A'. M magazin s. limonada s. mai 1 . mai 2 adv. joc s. clair. mardi ni. limbă s. longueur / . -e marfă s. lăsa vb. mer /. leçon f. table /. grand. jeu m. chose /. martie s. large lăcrimioară s. pe jos par t jucărie s. lune f. jos adj.5. c a m p m. prendre I I I lucra vb. loc 2 s. jeudi m. près loc 1 s. lampă s. silence m. libre libertate s. dépourvu. travail m. bas. travailler lucrare s. littéraire literatură s. luminos adj. large latin adj. maman /. loi /. mandat s. legumă s. mois m. mars m. marchandise / . lieu m. lua vb. mandat m. masacra vb. attache /. tranquille Iipgit adj. muguet m. littérature / . légume m. lance /. marţi s. lucru s. laisser lega vb. larg adj. limonade / . langue /. fiancé m. laine /. éclairé. masă 1 v. joi s. lingură s. demi. à lagăr s. lier. lampe /.

(simţul) odorat m. mercredi in. muta vb. i\ naiv adj. mîndru adj. mişcare s. bouton ni. nenumărat adi. mic adj. -e neîndestulător adj.. insuffisant. musique j . mărturisi vb.. neiger nisip s. mult adj. ouvrier. petit-fils m. .. măr s. mondial adj. t e n d r e . jamais nimeni pron. nerf m. nécessaire necinstit adj. main /. non-officiel. membru s. . t a n t e / . maşină s. necesar adj. in­ justement nefolositor adj. sable m. médecine /. m o n t e u r m. 55? . muzică s. olive / . . adj. fenouil m. i n n o m ­ brable neoficial adj. mètre m. nevoie s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. naşte la se) i'b. balle / . navigation /. mécanique. métier metro s. medicament s. nièce /. minut s. mişcător adj. -e miercuri s. . besoin m. mereu adv. incessant. carotte / . déloyal. personne nimic adv. -euse muncitor 2 . travailler muncitor 1 adj. mode m. moderne modernizare s. maintien m. s. demain mînea vb. manière / . remercier. rien ninge vb. modernisation / . impatience /.-e neliniştit adj. nerăbdare s. mets m. injuste. măsură s.. million m. milieu m. m é c o n t e n t e m e n t m. mijloc s. miracol s. fier. mou. m a i n t . naître 111 naţional adj. mérite m. mecanică s. milion nuni. -e mîine adv. niciodată adv. nepoată (după fiu sau fiică) s. minge s. nepot. 2. mouvement m. mécani­ cien m. navigaţie s. miracle m. minute / . auto f. noir. t r a v a i l l e u r . pomme /. m o n u m e n t m. munci vb. mourir III muşchi s. mărar s. motif m. odeur /. -oare s. nerv s. miros s. -ère munte s. montagne /. n a t u r e /. machine /. ballon m. contenter muncă s. toujours merge vb. monument s. masse /. moyen m. misiune s. metru s. aller I I I . médicament m. musée m. mecanic adj. -été nemulţumire s. manger mîneare s. naviguer navigare s. nepoată (după frate sau soră) s. mină s. modern adj. adv. milice /. muscle m. miliţie s.. naïve nasture s. -e necontenit adj. menţinere s. n a t i o n a l .. déménager muzeu s. membre m. mesure /.masă 2 s. muri vb. t r a v a i l m. naviga vb. navigation / . -ère mod s. -e moale adj. mondial. mătura vb. neveu m. -elle nepot. balayer mătuşă s. medic s. medicină s. i n q u i e t . petit. -e.e natură s. morcov s. avouer măslină s. mécanique / . a ~ înainte avancer merit s. memorie s. mine /. petite-fille / . meserie s. médecin m. mission /. inutile negru adj. mémoire /. plat m.-e nedrept 1. molle montor s. motiv s. naïf. mină s. m o u v a n t . métro m.

patrie s. paraître I I I . objectif. participe m. omagiu ». pahar s. oeuvre /. paisible pat s. p a r l e m e n t a i r e parte s. patrie / . œuf m. t o u t . patinage m. opéra m.pi. -e pară s. passage m. păr s. patriotism ». ville / . régime m. poire / . hommage m. honneur m. fatigué. occupant m. nor s. parc m. pagină s. p a t h é t i q u e patinaj ». ortografie s. persil m. fatigant. rez-de-chaussée m. ou s. pasăre s. sembler părinţi ». aveugle m. terre / . os s. partisan m. nuage m. pădure ».pi. parter s. oraş s. omoplat s. forêt / . parc s. olympique om s. cheveux m. pasiona vb. ocupa vb. 558 . pardessus m. partie / . appeler O oară s. joue /. părintesc adj. partid s. passionner paşnic adj. orangeade / . pacifique. pachet ». nota vb. nombre m. paradoxal adj. lit m. fatigue / . partizan s.nişte art. -e oricare pron. orbeşte adv. page / . nom m. naguère oferi vb. omoplate / . parents m. obiect s. aveuglément orbit adj. numai adv. parizian adj. -e obositor adj. observer obţine vb. pătrunjel s. parisien. p a r a d o x a l . -e orinduire s. habitude / . nuit /. -elle nu adv. h u m a n i t é / . pantof ». verre m. -elle pătrunde vb. -e obraz s. se faner olimpic adj. autrefois. -e pardesiu ». orthographe / . homme m. numéro m. octombrie s. [pi. offrir III ofili (a se) vb. occuper ocupant s. n o u v e a u . pâle palton s. obicei s. pace s. participer participiu s. p a r t i m. bois m.s. -enne p a r l a m e n t a r adj. objet m. noix / . obosit adj. patetic adj. paix /. . pasaj s. operă ». octobre m. t o u t . -ve oboseală ». -euse numi vb. noter nou adj.. compter nume s. patriotisme m. parcouru. oranjadă s. p&mînt ». seulement număr s. . palid adj. m a n t e a u m. des nivel . odinioară adv. oiseau m. fois / . -e orice pron. soulier m. paquet m. niveau m. obiectiv adj. noapte s. aveuglé. parcurs adj. non nucă s. omenire s. participa vb. număra vb. pénétrer pătrundere s. novembre m. os m. n o m b r e u x . onoare s. părea vb. orb s. p a t e r n e l . oeil. obtenir I I I ochi s. numeros adj.) yeux m. noiembrie s. pénétration / . observa vb.

à t r a v e r s privi vb. portret s. plimba vb. picta vb. procurer produpe vb. poumon m. première / . postal. prononcer 559 . p o r t r a i t m. trop prefera vb. peindre III pierde vb. pénétré. déjeuner m. départ m. planta vb. pieton s. p r o m u . périphérie / . a p p é t i t m. . prea adv. pivniţă s. punir II pentru prep. pretutindeni adv. plafond m. pèche / . présenter prieten s. posibil adj. permanent adv. popor s. plein. probabil l. prăjină s. pîine s. -e pronunţa vb. profund 1. prescrire III preţ s. profond. p a r . p a r t o u t prevedea vb. pipăit s. piramidă s. passer piaţă s. parce que pericol s. -e pătrunzător adj. regarder prînz s. aimer plâinîn s. popular adj. p l a n t a t i o n / . -e principiu s.. magasin m. pyramide / . . bau lieue / . procura vb. grenier m. -e adj. arbre m. prolétaire m. produire I I I producţie s. pod (la case) s. probablement problemă s. a m i .pătruns adj.«. professeur m. plăcut adj. m a n q u e r pierdere s. à travers principal adj. projeter proletar s. p r o b a b l e . 2. -e prin prep. sur pedepsi vb. perdre I I I . p r i n c i p a l . petrece vb. printre prep. agréable pleca vb. perche / . poet s. cave /. -e s. . pleuvoir I I I plăcere s. grille / . piersică s. jusque plafon s. permettre III perseverent adj. principe m. poezie s. poftă 1 s. danger m. poète m. pom s. -e povestire s. populaire portofel s. profondément proiecta vb. production / . histoire /. polonais. -e pe prep. plin adj'. adv. gâteau m. periferie*. promettre I I I promovat adj. grillé. premier. accueillant. prăvălie . p r a t i q u e r praf s. pour pentru că conj. -ère primi vb. chat m.s-. 2. poussière /. promener plimbare s. possible poştal adj. place / . persévérant. amitié / . primăvară s. politic adj. povesti vb. faubourg m. -e persoană s. marché m. prévoir I I I prezenta vb. p r i n t e m p s m. piesă s. prăjit adj. presă s. ploua vb. promenade / . praz A". adv. peuple m. perte / . poésie / . piéton m. sans cesse permite vb. pièce / . plaindre I I I poartă s. préparer premieră s. şi adj. poftă 2 (de mîncare) s. plan m. raconter practica vb. pijama s. I I I plecare . planter plantaţie s. pleurer. -e plînge vb. poireau m. -e prieteneşte adv. politique / . promite vb. presse / . polonez s. perie s. recevoir 111 primitor adj. p a r t i r . prescrie vb. conte m.adj. pisică s. profesor . problème m. toucher m. brosse / . plaisir m. pină conj. -e. -e prăjitură s. şi prep. Polonais. plan s. p r i x m. pyjama m. amicalement prietenie s. pain m. portefeuille m. personne / . prim num. p é n é t r a n t . politique politică s. plăcea vb. envie / .1. . préférer pregăti vb. adj.

-e romîn 2 . răbdare s. pune vb. adv. romîn 1 adj. m e t t r e I I I . 2. réduire III reflecta vb. refléter reflector s.propune vh. for­ tement puţin adv. rein m. rochie s. rivière / . proposer propunere s.. roşu adj. prononcé. fort. se réunir II reuşi vb. peu R rachetă s. -e receptor s. reînnoi vb. proposition / . frais. plaie / . réciproque. -e prostie . robe / . -e. revoir III revoluţie s. republică s. restaurant s. rece adj. ramură s. provoquer prozator s. realitate . provoca vh. rédaction f. patiemment răcori vb. république / . réciproquement recoltă s. pouvoir I I I puternic 1. t o m a t e / .s'. 2 . règle / . russe adj. essuie-main m. r e s t a u r a n t m. rire III rînd . r o u m a i n . reportage m. résoudre I I I ridica vb. patience /. relation /.s. adv. froid. romîncă s. réglementation /. écouteur m. risca vb. mal război s. adj. romain. remarquer remarcabil adj. prier rumen adj. -e rostit adj. renouveler relaţie . régulièrement regulă s. şi adj. prosop s. -le rus s. adj. public m. rîu s. renaître III repara vh. reţine vb. realiza vb. récepteur. r a v i r II răsfoi vb. -e roşie s. redacţional adj. rester. Russe s. porter putea vb. rustique 560 . rustic adj. remarca vb. adv. regularitate (cu) loc. tour m. récolte /. roman m.. p r o s a t e u r m e prudent 1.s*. répondre III răsuna vb. purta vh. bêtise / . adj. retenir I I I reuni la se1 vb. mauvais. réaliser realizare s. 2. p r u d e n t . serviette /. adv. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. réflecteur m. réalité j . représenter reprezentant s. réussite / . rafraîchir II răcoros adj. -e roman 2 s. reprezenta vb. réparation / . 2.s. prune / . rouge ruga vb.-elle reduce vb. vermeil. révolution / . m a u v a i s . recunoaşte vb. revedea vb. soulever rinichi s.. adj. prost adj. rezista vb. résister rezolva vb. pupitre m. R o u m a i n . -e rău 2 adv. fusée /. rédactionnel. réussir I I reuşită . reciproc 1. fraîche ranime vb. guerre /. răbdător 1. repede adv. vite reportaj s. représentant m. réconnaître I I I redacţie s. blessure /. réparer reparaţie s. reglementare s. retentir II rău 1 adj.9. public s. -e. r e m a r q u a b l e renaşte vb. feuilleter răspunde vb. rană s. branche / . risquer rîde vb. p a t i e n t . roman 1 adj. réalisation / . demeurer răpi vb. adv prudemment prună s.

sfînt adj. sel m. -e sindicat s. sérieux. solide sosi vb. sat s. -e socialist adj. soviétique sparge vb. simplu adj. sistem s. splendide sporire s. que. sovietic adj. sénat m. spăla vb.. -e 36 siluetă s. briller strălucit adv. estomac m. scribe m. social adj. scrimă s. scrumieră s. să conj. scène /. q u a r t m. sarcină s. étranger m. schimba vb. stat s. sacré. spera vb. strica (a se) vb. lever scump adj. dire I I I stadion s. E t a t m. augmentation /. semn s. serbare s. savant s. scăpa vb. blanchisseuse f. socialiste solid adj. -euse servi vb. tête / . . service m. station /. străin s. poêle m. secol s. casser spartan s. septembrie s. éteindre I I I stîrni vb. sortir I I I . court. s a i n t . sardele s. escrime / . seul. sare s. siècle m. -e sigur adj. fête / . salva vb. cendrier m. salle /. changement m. échapper scenă s. -ère scurge (a se) vb. staţie o. sardines / . -ère străinătate s. cher. -e. -e scuză s. sfert s. septembre m. schi s. -e sport s. bouteille f. syndicat m. stăpîn s. stade m. scrisoare s. chaise / . pi. stare s. scula vb. soi singur adj.s gabie s. sportif. étranger. sphère / . soir m. se gâter 561 . -e spectacol s. sauver sanie s. lettre /. salade /. stilou s. sticlă 2 (de apâ) s. conseil m. lever stofă s. stomac s. saut m. domestique m. seară s. signe m. verre m. village m. simbătă s. savant m. străluci vb. sécurité / . senat s. sfătui vb. sfat s. slăbi vb. sărbătoare s. sabre m . de săptămînă s. stradă s. rue /. soleil m. conseiller sferă s. maître m. semaine /. accru. salariu s. état m. servitor s. sang m. sport m. silhouette / . servir I I I serviciu s. laver spălătoreasă s. scoate vb. scaun s. fêter săritură s. maigrir II soare s. spectacle m. changer schimbare s. salaire salată s. securitate s. arriver soţie s. sală s. sportiv s. excuse /. sporit adj. étoffe / . se glisser I. traîneau ni. şi adj. stinge vb. sentir I I I sindical adj. carafe / . épouse / . esclave m. espérer splendid adj. samedi m. écrire I I I scriitor s. tâche / . enlever scrib s. (s')écouler scurt adj. ski m. sărbători vb. sclav s. sticlă 1 s. social. şi adj. serios adj. écrivain m. -e sinucidere s. servietă s. sobă s. stylo m. sine pron. vers spune vb. serviette / . b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. sûr. scrie vb. -ve spre prep. simple simţi vb. s u i c i d e m. special adj. singe s. syndical. système m. Spartiate m. spécial. femme.

şervet s. vivre I I I trebui vb. étude /. supărat adj. -e strugure s. . traduce vb. en même t e m p s totuşi conj. trece vb. ton m. aussi şofer s. texte m. -e Ş şah s. tout. fâché. (en) h a u t şterge (a o) vb. tenis s. suggestion / . trezi_ vb. tourneur m. terme m. t o i ' 562 . jeune tîrziu adv. p o u r t a n t . tennis m. sugera vb. raisin m. salle à manger / . transformer tratament s. traduire I I I traducere s. peur /. souffrir I I I . savoir I I I ştiinţă s. tenis s. tînăr adj. t r a d u i t . filer şti vb. sous subteran adj. succès m. toilette /. surveiller surpriză s. tir m. subi. serré. é t u d i a n t m. subir I I suferit adj. réveiller trimite vb. triompher troleibuz s. papa m. science / . j a v e l o t m. tentaţie s. tennis m. terrain m. passer tren s. téléphone m. craindre I I I . falloir I I I trecător s. termen s. vie f. filer ton s. passant m.strîns adj. trainic adj. tot adj. hanche /. toujours totodată adv. étudier studiu s. camarade m.s. chauffeur m. technicien m. entier. suferi vb. imprimerie / . envoyer triumfa vb. durable tramvai s. -ve $ui vb. tipări vb. terasă s. t r a i t e m e n t m. trolleybus m. -e superior adj. teatru s. timp s. négation f. sugestiv adj. şold s. terrasse / . suggestif. sub prep. tentativă s. strungăriţă s. toamnă s. terrain m. trăda vb. devoir I I I . et. suggérer sugestie s. avoir peur temelie s. sus adv.sufragerie s. donner un coup de téléphone (de fil) .pi. telefona. somme / . toutefois tovarăş s. tărîm s. télé­ phoner telegramă s. teren s. terminer. automne m. tată s. teme (a se) vb. t r a h i r I I trăi vb. tu pron. -e. a da telefon vb. théâtre m. père. tractor s. toarce vb.-e tipografie s. tracteur m. strungar . tradus adj. imprimé. monter suliţă s. tard toaletă s. t r a i n m. surprise /. tableau m. transforma vb. t r a d u c t i o n / . tehnician s. -e trai s. -ère totdeauna adv. supérieur. şi conj. échecs m. temps m. studia vb. finir II text s. -e succes s. sumă s. imprimer tipărit adj. teamă s. t u . t r a m w a y m. (femme) tourneur student s. termina vb. telefon s. tir s. -e supraveghea vb. télégramme m. serviette / . base /. ştiinţific adj. tăgăduire s. scientifique T tablou s. t e n t a t i o n / . t e n t a t i v e f. souterrain.

-e. -c vedea vb. victorie s. zice vb.. universel. parfois. la •*. vioară s.. union / . viguros adj. vinătă s. U ucide vb. veau m. urî vb. mur m. văr. vacanţa s. -e zădărnicire ». vindeca vb. stupéfait. verde adj. uzină s. 563 . vie /. cigarette / . vîrstă . -e vers s. violette / . victoire / . vecin s. -ère um&r . voisin. cousin. ţelină s. voir I I I veghe s. quelquefois unii pron. navire m. bateau m. vorbă s. vară s. -euse Z zadarnic adj. zări ^6. vouloir I I I vreme s. parler vrea vb. veine / . été m. dernier. mot m. éternellement viaţă s. valoare s. ţărănime s. temps ni. facile uşura vb. tuer uimit adj. véhicule in.seama tenir compte ţinut s. vigoureux. vase m. varză s. vin ni. où unealtă s.ţară ». pays m. zi s. vehicul s. a — . vapor s. volume m. région / . pays m. visiter vizită s. outil m. paysan m. uneori adv. vară s. tenir I I I . chou m. vitrine / . journée / . brave viteză . surpris. vitrină s. faciliter utilaj s. paysannerie / .. -e vin s. écraser viitor adj. vendredi m. ziar s. vitesse /. vent m. unde adv. jour m.à la cam ţăran s. vioi adj. épaule / . vain. -e văz s. vers m. arrivée / . -le universitate s. vue /. valeur / . vacances /. usine / . vicissitude f. certains unire s. guérir II vineri s. violon m. viteaz arlj. vif.. vînt s. venir 111 venire s. vină s. gne ţigară s. université / . outillage m. vicisitudine s. aubergine / .. veillée / . journal ni. céleri m. viu adv. volum s. şi adj. apercevoir III zdrobi vb. dire I I I zid s. vertebră s. prochain. uniune s. gai. contrée /. oublier uita 2 (a se) vb. -e vçsnie adv. /)/. porte / . viţel s. umed adj. oncle m. âge m. anéantissement m. union / . parole /. . vesel adj. vive violetă s. visite / .s1. uşor adj. haïr II urma vb. verbe m. vertèbre /. suivre I I I uşă s. mouiller unchi s. veni vb.«..9. regarder ultim adj. ţine vb. vivement vizita vb. vas s. vert. -e uita 1 vb. humide umezi vb. vorbi vb. verb ». universal adj.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

les chaises. II le lit. la fenêtre. Un. l ' h o m m e . Vous êtes amis. Un. un j a r d i n . 567 . lampe. Un. Ouvrez la porte. un stylo. u n crayon. Nous sommes dans la rue. Le livre est bleu. III'. Voilà un p o r t r a i t . Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. les fauteuils. Je ferme la fenêtre. Où est la lampe? La lampe est sur la table. grises. Fermez la fenêtre. I une porte. des p o r t r a i t s . un fauteuil. Où est le chien? Le chien est dans la cour. livre. II. J ' o u v r e la porte. La serviette est bleue. les magasins. une l a m p e . Les livres sont dans la bibliothèque. g r a n d e . PARAGRAFUL II. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . larges.PARTEA I PARAGRAFUL I. P e t i t e . des crayons. fenêtre. III. Voici une porte et une fenêtre. Voilà une chaise. table. Les livres sont sur la table. le chat. des chats. chaise. III. les chiens. Voici une fenêtre. La blouse est rouge. b l e u s . Voici une lampe. Ils sont amis. rondes. II. le chien. Une. La jupe est courte. PARAGRAFUL I. Les enfants sont dans le jardin. Le livre est sur la table. III des lits. J e suis grand. une c h a m b r e . V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . Une. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. IV Elle est petite. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. les enfants. Une. une chaise. PARAGRAFUL I. des livres. II. un livre. u n a r b r e . l'armoire. une t a b l e . Le veston est court.

seize. treize.h u i t . î n odaie sînt trei p a t u r i . v i n g t . le livre est sur le bureau. six. Voici un cendrier. VI Voi sînteţi opt copii. PARAGRAFUL II. Voici des é t u d i a n t s . J e a n et Georges comptent les maisons. Iată o cutie de chibrituri. Le crayon est sur le livre. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. dix-neuf. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Elle a une gomme. les filles. Iată cinci ţigări. J e compte de dix à vingt. Us (elles) aiment les fleurs. Oui.PARAGRAFUL II. III. douze. Les garçons regardent les autos. III. Nicolas aime beaucoup les pommes. Elle a une serviette noire. d i x . Tu ai şapte bluze. Nous comptons les arbres. Vous regardez les papillons. IV. Voici des boutons. Les passants admirent les magasins. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . î n bibliotecă se află zece cărţi. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. Eu am cinci creioane. l ' é l è v e . La maison a dix étages. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. Voici des ouvriers. III. J ' a i m e le raisin. Tu aimes les poires. V une é t u d i a n t e . PARAGRAFUL I. Le vase est sur la table. dix-sept. Ils v o n t au t h é â t r e . dix. Le chat est sous la table. In grădină se află zece oameni. h u i t . î n curte sînt şase pomi. la f e m m e . Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. deux. quinze. Nous avons quatre stylos. I m o b i l u l are nouă etaje. Michel regarde un p o r t r a i t .

Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Le chat est sur la chaise. C'est une armoire. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. Petre dă o pară Margaretei. HI. La m a i n a cinq doigts. cet. 569 . IV. ce. Ea preferă să privească gravurile. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. cet. PARAGRAFUL II. des chemises. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. PARAGRAFUL I. Ce garçon a dix-huit ans. mais j ' a i m e aussi !es pommes. IV. Vă place să v o r b i ţ i . cet. cet. cet. cette. Ferestrele camerei sînt m a r i . Il y a sept fenêtres. j ' a i m e le raisin. Ei doresc să dejuneze. Dans ce magasin on trouve des robes. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. X cette. IV. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . ce. ces. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. C'est u n magasin universel. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Il y a six fleurs. ce. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. I m i place să muncesc. Ces magasins sont grands. des cravates et des jouets. PARAGRAFUL II.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Vrem să l u p t ă m pentru pace. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. cette. C'est un jeune ouvrier. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Tu n'aimes pas les fruits. Il est ouvrier. Ils sont p a y s a n s . Georges n ' a i m e pas les fleurs. Marie a une serviette verte. N ' a s . cette.III. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă.

m a d a m e . Voici deux papil­ lons. ea este artistă. celui qui a des souliers noirs est mon frère. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. Il donne un mouchoir à Nicolas. m a d a m e Leblanc. blanches. j e u n e . IV. Le frère de Marie est ouvrier. celui de Basile est professeur. XII —Bonjour. Aimez-vous les bleues. Il parle a u x touristes. ceux-là sont J e a n et P a u l . Nous l u t t o n s pour la p a i x . IV. je regarde les vitrines. PARAGRAFUL I. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . À Bucarest il y a des musées intéressants. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . celle-ci est rouge. Voilà deux enfants. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. el este tehnician. rien. Il donne un jouet à l'enfant. celle-là est verte. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . Cine admiră acest film? Voi. grandes. a sept lettres. celui-ci est j a u n e . Basile donne une pomme à Antoine. roumaines. blancs. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . bien. J e montre a u x garçons la carte du pays. Noi sîntem acasă. m a d a m e . La couleur des raisins est verte ou noire. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. — Mes hommages. HI. comment allez-vous? — Merci. bleues. j a u n e s . La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. Voici deux p o m m e s . Celles-ci sont Marie et Hélène. Nous ne guerre. monsieur. Le j a r d i n de l'usine est vert. Les fruits de ces arbres sont rouges. de m ê m e . Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. des t h é â t r e s . V. 570 .II. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Ceux-ci sont Michel et Pierre. — A u revoir. ei sînt la cinematograf. La fille du voisin a sept ans. celui-là est bleu. Les souliers de Basile sont noirs. noirs. des cinémas et des stades modernes. Les fruits des arbres sont encore verts. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . Tu eşti funcţionar. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II.

Gâteaux. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Mon père est ingénieur. une. Une. Cette année il va à la mer. Tu as eu IV.PARTEA A II-a LECŢIA II. fini. P a u l contré Georges et Irène. trouvé. Mon amie a été ouvrier. Nouveaux. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. N a t i o n a u x . La. Festivals Mondiaux. leurs vacances à la montagne. Egaux. dormant travaillé. L a . nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Ton. surgissant accepté. Des. acceptant LECŢIA I. a y a n t allé. Un. Des. Nous avons chanté cette dix pommes. La mère d ' A l a i n est chimiste. Je compte mes cigarettes. Sa famille est assez nombreuse. mangé. Chevaux. Nous avons visité nos parents. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. allant fini. son. Des. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. Le. 571 . Des. mon. Bijoux. é t a n t eu. V. achetant s u r g i . Ils ont travaillé dans une fabrique. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. 1 III. é t u d i a n t e . L e s . finissant dormi. célibataire. Un. mille. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Exceptionnelles. Leurs livres sont instructifs. Coloniaux. Oncle. Tes frères passent. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. III. Des. mon. Des. des. travaillant acheté. L e . progressistes. Ma soeur est sténodactylo. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. Des . Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. des. Gérard est. Uni'. été. La. V i t a u x . Joujoux. 11 a travaillé dans une usine d'avions. D e s . Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain.

cent deux. quatre-vingt-un. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. Ma cousine a vingt-deux ans. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. Ce livre a vingt-cinq chapitres. Il est encore jeune. III. dix-neuf cent quatre-vingts. Restez demain à la maison. soixante-dix. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. quatre-vingt-quatorze. nous avons travaillé j ' a i soigné. les bras. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. les cous. amicaux. Ce vieillard a dépassé soixante ans. abolissant vingt-cinq. cinquantetrois. aime. Il a quarante-deux ans. soixante et onze. La maison a quatorze fenêtres. blanchissant aboli. J'ai travaillé. tirons. il a quatre-vingt-un ans. 572 . dix-neuf cent soixante-dix. aimez. trente-huit. les genoux. aimons. les bateaux. IV. quatre-vingtonze. deux cent un. vingt-neuf. II. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. cent onze. nous avons grandi ramassé . J'ai lu cinquante-neuf pages. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. beaux. treize cent vingt. cinquante-sept. IV. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. les cheveux. soixante-quatorze. dix-huit cent quarante. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. LECŢIA II. choisissez. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. trente. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. nous avons soigné j'ai grandi. sept cents. V.LECŢIA I. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. tirez. choisis. ^ o n S r a n d-pére est vieux. choisissons. douze cent soixante et onze. tire. a 4-a Soixante et un. instaurant blanchi. soixante-dix-huit. V. quatre-vingt-quatre. cent quatre-vingts. Mon père a cinquante et un ans. Choisis une cravate rouge. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. quarante-neuf. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. ramassant inspecté. Regarde ce portrait. glorieux. Dormons bien. inspectant instauré .

de l ' o d o r a t . Premier. Y e u x . D é t a i l s . des veines. a n i m a u x . de l'ouïe. du goût et du toucher. Vous r e g r e t t e r e z . A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. IV. 573 . a 5-a Nous serons. d e l ' e s t o m a c . des os. J ' a t t e n d r a i . soixantième. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. V. Ils p r e n d r o n t . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. des muscles. Il étudiera les organes de la v u e . Ils m a n g e r o n t . Tu seras. un crâne et des os. des poumons. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . V i n g t et u n i è m e . Coraux. m. minéraux. T r e n t e . Il pensera. végétaux. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u .c i n q u i è m e . E m a u x et Camées. Il guérit les blessures de ses a m i s . A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. S e p t i è m e . soixante-douzième. Y v o n n e est b l o n d e . Il p r e n d r a . Il aime déjà soigner les m a l a des. Il sera médecin. Elle choisira. Aïeuls. La première. une omoplate. v i n g t q u a t r i è m e . Aïeux. du rein et du cœur.LECŢIA I. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. Cinquième. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Vous visiterez. II. Elle finira. Ils danseront. Tu r e p o n d r a s .

trois chaises. Dansaient. il y a deux t a b l e a u x . Il n ' a pas écrit cette lettre. Dans. le sien. une salle de bains. La fenêtre n'est pas trop large. une armoire et. V. Lucien n ' a pas été mon a m i . A t t e n d a i s . a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. D i s c u t a i e n t . Yves n ' a pas rencontré Mireille. s'amusaient. la cuisine et und é b a r r a s .III. Avait. Vezi compendiul de gramatică. Les petites chattes. Des paysannes roumaines. portez une valise J e finis le l i v r e . Dans sa chambre il y a un lit. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. P r o m e n a i t . Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. nous avons porté une valise Porte "une valise . deux 574 t . Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. V. deux balcons. finissons le l i v r e . nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. Une ouvrière française. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. un bureau. IV. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. À . Les enfants avaient besoin de trois chambres. Dîniez. De. deux chambres à coucher. III. la chambre de Jacques. la vôtre. La sienne. un fauteuil. les tiens. Par. Mes. La maison n'est pas grande. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . N o t r e . Une bonne épouse. un grenier et une cave. H a b i t a i e n t . Tu n'es pas m a l a d e . LECŢIA II. Vers. De. J e porte une valise. la salle à manger. Sous. finissez le livre LECŢIA I. II. a 8-« La chambre de Jacques est claire. Pour. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . É t a i s . nous portons une valise J e porterai une valise . une t a b l e . un couloir. à l'étage. La maison a une belle terrasse. T o n . Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. À. IV. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Tu n'as pas vu ce film. La mienne a trois fenêtres. portons une valise . nous finissons le livre J e finirai le l i v r e .

a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. m ' . Jean te montre sa m a i son. allé. Familière- P a s . Moi. J e suis allé. J a c q u e l i n e aime les robes simples. J ' a l l a i s . Il va à la fabrique à bicyclette. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . Ce sont les poésies de V.p u p i t r e s . lui. 1'. C'est moi qui remarque cette actrice. LECŢIA I. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. III. u n m a n t e a u . C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . Dis-lui de partir. un pardessus. Personne. j e . Joyeusement. la tienne est petite. Toi. V o u s : vous. La mère d'Alain est inquiète. de fleurs ou de colliers. Hier j ' a i été chez le coiffeur. une petite bibliothèque. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. quelques blouses. Curieusement. de mouchoirs. Sa chambre est sens dessus dessous. E u x . ni. V o u s . Sévèrement. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. N o u s . Plus. Ils vont. III. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. rouges. je te le raconterai demain. V. N é g a t i v e m e n t . Nous. N i . eux. Nous sommes allés. Alain a besoin de bas. Je vous félicite. Elle lui donne un livre. deux chaises. III. Alain n ' a pas besoin de paletot. A l l a n t . J a m a i s . IV. R a p i d e m e n t . C'est mon oncle qui est là. Va. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. J ' . Tu. Pas. H é r o ï q u e m e n t . 575 . J ' i r a i . Accidentellem e n t . Jacqueline lui donne des aiguilles. bleues. LECŢIA II. deux jupes. C o q u e t t e m e n t . F e r m e m e n t . C'est cette actrice que je r e m a r q u e . C'est moi qui aime les poésies de V. de p y j a m a s . ment. lui. des boutons. Gracieusement. Hugo. Nous irons. 11 est en retard. Sa chambre est grande et b e l l e . J a m a i s . C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. IV. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Légalement. Demain j ' i r a i chez le dentiste. j a u n e s . Le film a été intéressant. I l . Claire se souvient de vous. eux. Rien. Vous. Parle-lui de notre enfance. toi et ton a m i . Aucun. vous. Allons. ils. L e n t e m e n t . Sa mère est une bonne couturière. de chemi­ ses. V. des ciseaux et du fil à coudre. Elle a quelques robes élégantes. J e lui parle de toi. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). L a . Hugo que j ' a i m e . Alain ne trouve plus son béret. I n d i g n e m e n t . ("est là q u ' e s t mon oncle.

C'est toi qui préfères le jaune. Nouvel. C'est chimiste qu'il veut devenir. de la. du. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. Remarqua. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse LECŢIA a lia Toute la famille se réunit au petit-déjeuner. lovaux . les. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire de grand-maman. intelligents. Belle. Du. du. Il est contre les cures d amaigrissement. Ce sont