P. 1
Franceza Fara Profesor

Franceza Fara Profesor

|Views: 10|Likes:
Publié parBaboonela

More info:

Published by: Baboonela on Sep 20, 2013
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

î. V. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . Acolo unde a fost posibil. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. pe care le dăm aici. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. 13 1 a . ţ. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. pe lîngă literele alfabetului latin. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. In comparaţie cu limba romînă. în afară de literele alfabetului francez. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. ş. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. utilizează şi unele simboluri speciale. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. mai departe). vor servi ca norme de orientare generală. trema).NOŢIUNI DE FONETICĂ.

-e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. de obicei. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi.z. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. e mut care: a) nu se rosteşte. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. 14 .

l. 15 . n2. hot. k. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. Se transcrie p r i n t r .u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. (v.vocalelor a. r 3 . o. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. /. u r m î n d după o vocală. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. d. m1. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. Acest sunet se transcrie p r i n t r . mai d e p a r t e ) .) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. p.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. a. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. o nazalizează pe aceasta. i.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . în general cînd este u r m a t de două consoane.

ca un t romînesc (se transcrie prin t). X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. mai departe). în general. de obicei. şi p. i. o. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. de obicei.

o s i n g u r ă literă. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . h mut. h aspirat. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă .— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2.

a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. în scris. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . n'iel = m i e l ) . ace­ laşi s u n e t . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. inexistent în limba r o m î n ă .i în romîneşte (ex. ue redau t o a t e . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. oe. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . oeu. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. sunetele ce.

em. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. Vocale nazale Vocalele nazale. yn. ein. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. aim. im. am. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. Combinaţiile de litere an. in. sunete inexistente în limba r o m î n ă . E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . om. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. un. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. en.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. r e d a t e în scris p r i n t r . on etc. cu deosebirea că este închis. em. nu reproduc. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. im. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. en. en. în general. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. ain. ain. g r u p u r i l e d e vocale eu. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. e deschis [s]. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e .

lundi [lôadi] (luni). In scris se redă prin i. Cînd sînt. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. viile [vil] (oraş) etc. fin [ve] (vin). bonbon [bôbô] (bomboană). Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. y. 1. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). oi. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. cu care formează împreună un diftong). Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. inerte [inert] (inert). ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). ennemi [enmi] (duş­ man). ii. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. de consoana d u b l a t ă m sau n. arai [ami] (prieten). Se transcrie prin [/]. grupul ill nu are valoarea lui yod. citindu-se il: [mii] (o mie). oe etc. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. enfant [ălă] (copil) etc. 20 . ill ( -j. cu unele excepţii. Semivocala w este redată în scris prin ou. son [s3] (sunet). u r m a t e de o vocală sau.

Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. Astfel. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Accente In limba franceză 1. Accentele au uneori rol fonetic. rolul lor fiind p u r etimologic. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. alteori au rol pur ortografic. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis.De asemenea. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r .

Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . Observaţie. în primul rînd. th. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). etc. 3. grafic. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. rol etimologic. înaintea grupurilor eh. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. déjà. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. In astfel de cazuri.Observaţie. deşi este. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. ph. 2 1 22 . De exemplu: gust — goût [gu] . accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. régner [rene] (a domni). ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). dessin [desë] (desen). la rubrica Observaţie. cu limba romînă poate fi. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . uneori. — în cuvintele de două sau mai multe silabe.s). éclairer [eklere] (a lumina). de asemenea. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. Accentul se m e n ţ i n e . Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). In al doilea rînd. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. gn: déchet [de/e] (deşeu). e. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). 2. efficace [efikas] (eficace). exact1 [egzakt] (exact. are în limba franceză un rol cu totul diferit. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. téléphone [telefon] (telefon). compararea. baston — bâton [bată] . {à.) Accentul se păstrează însă. o. Accentul cir­ cumflex are. i. castel — château [/ato].

care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. Pe lîngă rolul fonetic. e. care se aşază deasupra vocalelor e. respectiv. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . sûr [syr] (sigur). i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . accentul circumflex indică.— aşezat deasupra vocalei e dă. unui a închis şi. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . în gene­ ral. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). se pot elida vocalele a. côte [kot] (coastă). de obicei. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). valoarea pôle [pol] pol Observaţie. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei.

faţă de celelalte. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . De e x e m p l u . căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. în cursul l e g ă t u r i i . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. în general. % • . Spre deosebire de limba r o m î n ă . unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă.homme2. în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . fiind m u t . legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. Şi c u m . m a i a p ă s a t . cuvintele nu se folosesc izolat. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. 1 .u n c u v î n t . 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). în c u v î n t u l petit.

bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) .-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . — în general. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 .cons. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). Există unele legături interzise. e + 2 cons. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens.

u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .eons. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. (r.

y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.

cinéma [fas.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . y ç + a. i t i -f.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s.(intervocalic) c + e. o. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. i. u se + e.

PARTEA ! .

.

31 .un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une porte Voici une porte. une fenêtre Voici une fenêtre. T\ une table Voilà une table. une chaise C'est une chaise.

un livre Voici un livre. un portrait Voilà un portrait. un stylo Voici un stylo. une lampe C'est une lampe. un crayon Voilà un cravon. .Voilà une chaise et une table. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. Voici un livre sur une table.

. S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. une chambre (feminin). în general. . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. . Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin.-. 1 ' s . une chambre lyn Sabrl o camera . Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. lampe. une lampe vn lap o lampa v . . . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . r . .. . Feminin une [yn] une porte [yn port]. " rJ. P a r t e a i n t r o • ductivă). bine d e t e r m i n a t . i . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r .. portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . r .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 .. . se referă. N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m .

Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată o lampă pe o masă. . une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. un scaun. I I . un stilou. Iată un scaun. o lampă. o masă. Iată o uşă şi o fereastră. Iată o lampă. o carte. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un creion. o cameră. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv.Observaţie. Iată un portret. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră.

c'est„une armoire. C'est l'armoire. J'ouvre l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. 35 . Ouvrez l'armoire. Fermez l'armoire. 3* Je ferme l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau.

. C'est^un chat. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. Où est le lit? Le lit est dans la chambre.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. 36 Voilà un chien. Voici un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour.

Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Voici un homme. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin.

Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v.. la chambre [ l a ^ / â b r ] . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă .. où—grupul ou se citeşte u. ouvres. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r ... el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. ouvrez. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m.VOCABULAR Qu'est-ce que c'est.? (Est-ce.) [larbr] p o m u l . l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . sous. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t .

Deschideţi uşa. . pisica. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. de o b i c e i . p r e p o z i ţ i i l e s î n t . o m u l . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . d u l a p u l . fereastra. Eu închid fereastra. I I I . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. u n fotoliu. în dulapul mare). II. cîinele. în l i m b a franceză. o grădină.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. un p o m . Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. Qu'est-ce que c'est? . Unde este pisica? Pisica este în grădină. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . închideţi fereastra. E u des­ chid uşa.

40 Voici 'des maisons. Les livres sont dans la bibliothèque. Voici un„homme et une femme. nnrn amu Voici une maison.. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . Le livre est sur la table. Voici des livres.III Voici un livre. y . L'homme et la femme sont dans la chambre.

</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . ». Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .)[làfô]. !.copilul 41 .Voici d e s w h o m m e s et des femmes. Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .

p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . II. un chat.. garçon C'est. . F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. la chaise.. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. le fau­ teuil. maison C'est. bibliothèque . stylo C'est.. un crayon. l'enfant.. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte".armoire C'est. lit nehotărît corespunzător: C'est. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. de obi­ cei. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . înlocuiţi punctele cu articolul C'est. un livre. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. le magasin.. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I .... la p l u r a l . o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. un portrait.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .... le chien.

Oui. La blouse est bleue. Le livre est rouge. Le mouchoir est bleu. Nous sommes petits.§ IV Le garçon est petit. vous^êtes petits. Elles sont w amies. La fillette est petite. Le pantalon La jupe est court. La jaquette est large. La serviette est rouge. Le veston est large. Ils sont_amis. La montre est ronde. est courte. Le béret est rond. Je suis grand. 43 .

-ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. kurt] scurt. Partea introductivă).) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. -e [grâ. sacoul large |larg I larg. -e [leur.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -e [ami] prieten.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . -ă le béret [la^bere] basca rond. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. -e [ro.serviet] servieta rouge [rug] roşu. -à le veston [la^vssto] vestonul.bluz] bluza bleu.) [il] elles (/. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. -e [bl#j albastru. ptit] mic. orice verb se conjugă numele personal subiect. râd] r o t u n d ._3. -ă la jupe [la. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. -e [pti. grad] mare petit.) [il] elle (/. î n limba franceză.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 .VOCABULAR grand.

ca şi la substantive. jardin. grand.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Noi sîntem pe stradă. Fusta este scurtă. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. Pluralul adjectivelor se formează. Les rues sont (large). III. Servieta este albastră. E u sînt mare. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). 45 . I I . Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). ils sont. de obicei. 1. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . Ei sînt prieteni. Les fauteuils sont (bleu). Cartea este albastră.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. chambre. lampe. Cărţile sînt pe masă. Vestonul este scurt. d a n s . Les chaises sont (gris). rond. bleus •— lieues etc. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. Bluza este roşie. Observaţie. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. montre. enfant. Voi sînteţi prieteni.

ICINLMA 46 . Des garçons et des filles traversent la rue.§ v Voici un boulevard de Bucarest. au théâtre ou au cinéma. Les passants admirent les vitrines.entrent dans^un cinéma. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Ils^. Des w ouvriers. Ils regardent les objets. Les w autos circulent à grande vitesse. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison.des_employés.

) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. cuvinte. /. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. (feminin). ) [Ielev] elevul. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). pronunţă regardent. în aceste traversent.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m.VOCABULAR de [do] din. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u .) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. în general. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. E l e formează. două genuri. de l a . Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

[30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). A. G D. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. A. aux (à -f.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. la G. des: Je montre une photo à nn ami. de D. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . D. A. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. G.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. 3). à Â . formînd articolele contrac­ t a t e au şi. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. G. une. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . r e s p e c t i v .le = au. à -f. la N. Le guide parle aux touristes. IV. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges.

Les vitrines du magasin sont splendides. Zidurile imobilului sînt albe. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. Fratele Marier este muncitor. H . El vorbeşte turiştilor. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. F a t a vecinului are şapte ani. s t a t u e . culturel. République. E u arăt. Pierre donne une poire à Marguerite. Pantofii Iui Vasile sînt negri. gravure. băieţilor harta ţării. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Rochia unei fetiţe este mică.EXERCIŢII I. Citiţi cuvintele următoare. La Bucureşti sînt muzee interesante. III. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. populaire. . Grădina uzinei este verde. E l dă o jucărie copilului. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. t e a t r e . universel. Durand. Nous admirons les statues de la ville. Basile montre des livres a u x touristes. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Les usines de Bucarest sont grandes. cine­ matografe şi stadioane moderne.

et toi? — De m ê m e . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. celle-là coûte 18 francs. Durand qui désire des m o u c h o i r s . Lefèvre: Bonjour mademoiselle. merci. comment ça va? -—Merci bien. c e r t a i n e m e n t . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. Celle-ci coûte 20 francs. M. monsieur. — Bonjour cher Lefèvre. merci.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . c'est M. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . 72 . Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . M. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. qui admire une v i t r i n e .

M. Lefècre et M. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . m a d a m e . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. M. Durand: Mes_. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c .re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. m o n s i e u r . bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . Celui-ci coûte 4 francs. Lefèvre: Oui. 73 . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . d r a g . -ă. M. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . -e [kâtà. kôtàl] jmulţumit. bien s û r .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Comjmlent ^. au revoir.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Abréviations courantes M. mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt.hommages. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . m a d a m e . Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s .M. chère [Jer] scump.

[ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . p . acei celles [sal] cele. si] Observaţie. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . acest lucru i [ aceea. e w t w a ] Qui est là? Moi. fem. elle [lqi. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . se întîlneşte la unele categorii de pronume. acel celle [selj cea.a plural. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui.Formele simple mase. celle qui coûte 20 francs.sl. elles \0. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. Le mouchoir de Marie est rouge. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. 4 4 ) . care nu există pentru s u b s t a n t i v e . acele Singular celui [salqi] cel. 74 . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. et toi? [mersi^bjs. 1 Genul neutru. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. La persoanele I şi a I I . celui de Catherine est bleu. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge.a lui. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . il a besoin de mouchoirs.

-it. la fel.Verbele. a Ii-a . doamnă. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit.. mulţumesc. în general.. intercalînd la unele timpuri. doamnă. dar. EXERCIŢII I. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. — Omagiile mele. doamnă Leblanc.-isse.. Fiind relativ puţine la număr. -/«. ce rrrai faceţi?— Bine. Persoana 1 . privesc vitrinele. spre deosebire de cele din grupa I. — La revedere. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. consoana finală -r se pronunţă. gru­ pul iss. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. rs . domnule Lefèvre? — Mulţumesc. dar dumnea­ voastră. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. domnule. între radical şi terminaţie. nimic. Verbele din această grupă sînt regulate. -issent. — Alegeţi ceva? — Nu.z. -issons. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. frecvent în­ trebuinţate.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare.

prune. Des cravates (bleu). Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. — mur. Alain. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Arăt studenţilor o carte. voisin. EXERCIŢII I . universel. Toi. client. Des souliers (jaune). IV. Les (grand) usines. comment. aceia sînt Ion şi P a u l . cel al lui Vasile este profesor. Vecinul lui Alexandru este muncitor. paysan. — famille. choisir. fillette. Iată doi copii. technicien. Conjugaţi I U . noix. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. entrer. tu es fonctionnaire. Daniela este prietena Elenei. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. ils sont. différent. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. V. passant. Noi nu dorim războiul. ils sont au cinéma. Traduceţi: Moi. je suis ouvrier. m a i n . ensemble. Aceştia sînt Mihai şi Petre. Nous. cinq.I I . I a t ă două mere: acesta este roşu. fonctionnaire. Noi luptăm pentru pace. 76 . nous sommes à la maison. Henri. Fructele acestor copaci sînt roşii. enfant. costume. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. cel care ave pantofi negri este fratele meu. raisin. sur. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). pays. chambre. é t u d i a n t . elle. souvent. on construit. m a m a n . — maison. — boîte. papillon. acela este albastru. dans. demander. il est technicien. Un (jeune) ouvrier. vêtement.' travailler. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. mouchoir. bureau. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Antoine. II. soie. Vasile dă un măr lui Anton. J e a n . Des chemises (blanc). lutter. acela este verde. couleur. — magasin. lui. sœur. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Qui admire ce film? Vous. Acestea sînt Maria şi Elena. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. doigt. elle est artiste. — déjeuner. eux. tailleur. jeune. Conjugaţi H I . Des boutons (noir). gravure. peuple. rien. Dupont.

PARTEA A lia .

.

est s t é n o d a c t y l o . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . Mon frère cadet. Hélène G i r a r d . et une sœur. Antoine G i r a r d . est chim i s t e . Mon père. Marc. 79 . P a u l . Ma mère. H u g u e t t e et mes cousins G u y . est w écolier et m a soeur a î n é e . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . J a c q u e l i n e . J a c q u e l i n e . J ' a i d e u x frères. Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. P a u l et Michel. Micheline. H e n r i et Claude. Claire. L u c i e n .

:^. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.iiislrurt ils.e | pue] mai vîrstnie.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e .) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . n a g e a n t .) [lekolje] şcolarul a î n é . <?«. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. flân a n t . .) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist. lisant des |]'vres_. n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . (ÊÈXjt't$ 80 . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. D o r m a n t b i e n . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier.

L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. Spre deosebire de limba romînă. în desfăşurare: les années de guerre. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.

82 . ta. sa se folosesc formele de mas­ culin mon. în locul formelor de feminin ma.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. tale săi.a grupa a I l I . ton. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Leur frère cadet est écolier. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. Ma mère est chimiste. Observaţie. Ca şi în limba romînă. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. I a t ă a d r e s a m e a . sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. mele t ă i . Il passe son congé à la mer. iar al lui être este étant. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. noastră votre vostru. Notre maison est grande. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t .

. cousine de Marie est étudiante.. frère de René est l'ami de . E i se p l i m b ă c î n t î n d .. Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. Sora mea este stenodactilografă. iar al verbului auxiliar être este été. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. . . t a n t e d e . acheter. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être... . III.. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît.. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. Marna lui Alain este chimistă. ouvrières sortent de l'usine. . Indicaţi participiul être. travailler. jardins. el serveşte la formarea timpurilor compuse. frères d e . . a m i est jeune.Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . 83 . î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e .. IV. avoir. Elle me d o n n e . Iii merge anul acesta la m a r e . mer. . Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. surgir. enfants dans le j a r d i n . .. Cărţile lor sînt instructive. amie e s t . . accepter.. La verbele din grupa I. maisons et .. ami sont ouvriers. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . . ouvriers e t . .. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . Je r e g a r d e . Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. el precizează împrejurarea de t i m p . -is. -u: partir — parti apprendre — appris etc. . . Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . .. livres. -it. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. ... . participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. aller. Il passe ses vacances à . chimiste excellente. finir. .. Familia sa este destul de numeroasă.. de mod e t c . J e vois .. cousin. ... . . père d'Alain est ingénieur. . EXERCICES I. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II.

Ils sont. comme d ' h a b i t u d e . v i e u x . Mon grandpère. M a i n t e n a n t il est^.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . Ma grandm è r e . J e a n n e Gir a r d .à la r e t r a i t e . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . h a b i t e n t assez loin de nous. a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. Robert Girard.

qui aime le sport. -e [plë. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. On a fait des projets pour dimanche prochain. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. proiectul prochain [pro/ë] viitor. m o n t a t o r l'usine (/.pourtant pleine de douceur. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Il est célibataire.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. număr cu soţ 85 . Oncle Gérard. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. plsn] plin. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. Nous^aimons bien nos grands-parents. a duce l'image (/.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . Oncle Gérard n'est pas marié. cu toate aces­ tea plein. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. amusants et instructifs pour ses petits-enfants.

precum şi numeroase verbe intranzitive. deci ca p r o n u n ţ a r e . 86 . Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. venir. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. mourir. arriver. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. Spre deosebire de limba romînă. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete.). El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. naître etc. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut.

p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. C. . gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. le chou (varza). Astfel. le chacal (şacalul). S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. c a : le bal. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. -eau. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. Us cailloux. les carnavals e t c . le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. le festival e t c . Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. les genoux etc. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . ) . les choux. le joujou (jucărioara). B . le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . adică cu t e r m i n a ţ i a -s.In acest caz. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). le carnaval. le caillou (pietricica). les joujoux.

Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. Je déjeune en famille. .. Nous chantons cette V .. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. écolier. petits-fils. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. cris. Bunica mea a crescut cinci copii.. manger. Irène. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare.. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante... II. Ce sont des livres (nouveau). Les hommes doivent être (égal)... Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. fabriques. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale.. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. trouver. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. . . Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse.. I I I . El a lucrat într-o uzină de avioane. . Bunica lui Alain este o femeie energică. montagne.în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). finir. nehotărîte: cu articolele .. .. . jardin. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Il est ouvrier. Unchiul Gérard este celibatar.. Elle n'aime pas les (bijou).. I V . Nepoţii îşi iubesc bunicii. . cousines. maison. livres. Tu as dix pommes.... Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Cette fillette aime ses (joujou).

IU « eu a -X.= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .5 2 0.CD o / 3 3 -3 .5 l-H ..? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .5 • ! S* cr ^5s = « CD I. w w o r^l . r^ <*~ a. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D .1 C D O 3 w ~ ci . •3 £ •* * > t» M» -Q -.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.- C D 3 CD -CD OH •C' « . Ci > Ci .T. -o ep «: -S-aO-cO . ™ / " \ cy a. f-.13 3. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t. . .Oi X -. ci _ . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. a. bfl C D i.S If.

jeune homme? — Dix-huit ans. le petit-fils de votre ami Robert Girard.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. — Ah. — Vos parents doivent„être encore jeunes. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. elle a quarante et un^. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Monsieur Grégoire. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. Monsieur Grégoire. je sens de plus„. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. deux frères et une sœur. Vous„ avez. Il y a quinze ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. puisque j ' a i . Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Bonjour. si je ne me trompe. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans.ans. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . Yves Grégoire.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. On voit que vous faites du sport.

) vieilli.) le rajeunissement (s. -e (adj.f.) le vieillissement (s. şi adj. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. -te (adj. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . -ă tinereţea . VOCABULAIRE l'âge (m.) t î n ă r .) tinerel. veche b ă t r î n u l .) jeunet.f. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. Louis — dix-neuf. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m.) se rajeunir (vb.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.m.) rajeunissant. vîrsta 2.) le vieillard (m. ) 1. m. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . Saluez de ma part votre famille.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. f. ) la jeunesse (f.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea .) vieux (s. Notre famille est grande. je suis pressé. şi adj. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^. -ne [<îsjs] vechi.) rajeunir (vb. -e (adj.) vieille (s. şi adj. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. m. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte.) la vieillesse (f. tineretul (fam. evul: le moyen âge evul mediu.epoca.) vieillir (vb. Maintenant je dois vous quitter. tinerică a întineri a se întineri. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.

trente et un. 4 1 . cinquante et un. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . cardinale: numerale 25. quarante et un. 49. E l are 42 de a n i . II. 40 (quarante). î n limba franceză. blanchir. I I I . 30. 2. Tatăl meu are 51 de a n i . 1. 3. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. soigner. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. 57. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Casa are 14 ferestre. le genou. 29. le b a t e a u . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. E l este încă tînăr. Scrieţi în litere următoarele abolir. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . quante). beau. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. a m i c a l . Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . instaurer. Această carte are 25 de capitole. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. J'ai 35 ans. 53. inspecter. 3 1 . trente-trois.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . V . E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. 38. glorieux. Scrieţi grandir. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. EXERCICES I . le cheveu. Verişoara mea are 22 de a n i . 60 (soixante). 92 . le cou. I V . 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi).

premier prix de géographie au lycée. Guy. Les garçons se posent des q u e s t i o n s . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . de l'hisloire. diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. des sciences t e c h n i q u e s . — 2000 k m . Michel. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . d e s _ a r t s . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . du D a n u b e . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. — Très b i e n . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. indiquez i aussi celle . — Bien. du sport.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s .

) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. a re­ flecta l'instant (m. Et „l'examen" continue. [ i l „ e dd . le nombre d'habitants de Bucarest. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. Tokyo — plus de 1C 000 000. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. agrea­ bil... a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. . felul agréable [agreabl] p l ă c u t . ply^.-— Cette fois-ci c'est w inexact. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . plus long que le Rhin. le mont Everest a 8 848 m. ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. grea la.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . . .. Claude. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. . amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. -e [ekseîà] excelent.] el este e u . Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000).) prietenul. -elle [natyrel] n a t u r a l . -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. m a i lung d e c î t . Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. Moscou — 6 208 000 habitants. . . a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. Pog':r. — C'est ça. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. Il est de 1 500 km. . un student) l'attention (/. — Si je ne me trompe. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. -ă.15^ka . Paris.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. —• Vous w avez bien répondu. plus long q u e . ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. Moscou et Tokyo.. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . — Bucarest —environ 1 300 000.

.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. ocolul. construi. -ă l'examen (m... plimbarea 2.-..) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. . î n v î r t i t u r a . a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă.ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a . strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .

1. cent. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. vingt. După numeralele 80 (quatre-vingts). Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . Numeralele cardinale sînt invariabile. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. cu excepţia lui un. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie.

I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . u n sfat.5. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . 2. I şi a I i . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Notă. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Mille. u n în­ d e m n . întrebuinţat ca substantiv ( = milă. 1. măsură de lungime). Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral.a p l u r a l . capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte.

Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. 71. Alege o cravată roşie. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Victorien Sardou. V. Sena are 776 k m . choisir. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Maupassant s-a născut în 1850. 1320. 98 . 1840. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . 94. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. domine toute la ville. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Elle a 306 mètres de haut. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 1970. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . 102. 81. III. 700. "78. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. 1271. au Champ-de-Mars. IV. el are 81 de a n i . Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 84. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. tirer. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. 111. parmi lesquelles Charles Gounod. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. 70. Alexandre Dumas. 201. Staţi mîine acasă. Această carte are 987 de pagini. Să dormim bine. 91. 1799. 1980.EXERCICES I . 74. Volga (La Volga) are 3 688 k m .

Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. qui coule sous trente ponts. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. le Panthéon. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. sur la rive droite. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. monuments et places. unique au monde. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. objectif touristique de premier ordre. ville coupée en deux parties par la Seine. les poétiques quais de la Seine. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. du Luxembourg. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. . la célèbre Tour Eiffel. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. gracieuse et massive à la fois. sans nul doute. les jardins verdoyants des Tuileries. le Sacré-Cœur. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est.

Je guérirai les malades.. Je m'inscrirai à la faculté de médecine.la bibliothèque de mon oncle. Tu sais. un petit nez retroussé.. je peux t'indiquer le nom de 100 . — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. les. les mains. j ' a i décidé de devenir médecin. elle a des joues vermeilles. les bras.. Par exemple... je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. La petite Yvonne. les jambes. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. ses_ yeux sont bleus. écoute parler son cousin Alain. poursuit son cousin. Elle est si jolie. le cou. le tronc.. ce mécanisme si compliqué. très sérieuse. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. — Vois-tu.

-ă. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. la c o m p o s i t i o n d u s a n g . -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . -e [ymif] omenesc. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. serios. -e [joli] drăguţ. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. p r i n s . -ă le nez [ne] nasul retroussé. des d e n t s . la p l u r a l . . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . -e [ratruse] cîrn. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. — Tire la l a n g u e . — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses.c h a q u e doigt de la m a i n . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s.v o u s s a t i s f a i t . -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. -e [ata/e] legat. . ANECDOTE Chez le d o c t e u r . . des v e i n e s e t d e s w os. .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. [lewzwo] 101 . -le [vermsj] r u m e n .-euse [serj0]. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . E t e s . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l .

-e frumos. bel. belle laid. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. -ez. Verbele din grupa a IlI-a. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. terminate la infinitiv în -re.-oasă urît.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -ons.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. . sare în ochi a fi curajos. -as.

Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. les émaux etc. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Il (prendre) des leçons de français. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. Vous (regretter) le temps perdu. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Elle (finir) la lecture de ce roman demain. le vitrail (vitraliul) etc. les (minéral). Ils (danser) toute la nuit. les (végétal). Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Il (penser) souvent à toi.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Mes deux (aïeul) sont très vieux. Yvonne este blondă. le corail (coralul). Tu (répondre) tout de suite à cette question. Alain va învăţa numele nervilor. III. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". muşchilor. V. PROVERBE Loin des_jyeux.. oaselor. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Odette a des (œil) noirs. l'émail (smalţul). c a : le travail (munca). I I . les coraux. loin du cœur. I V . vinelor. El va fi student la facul­ tatea de medicină. Tu (être) un homme cultivé. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Elle (choisir) ces fleurs. laver une chemise. 103 . Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Ochii care nu se văd se uită. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. entrer dans la chambre. are ochi albaştri şi obraji rumeni. Je (attendre) ton retour avec impatience. Ils (manger) ces fruits.

-tels le cerveau. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis.. Il faut bien connaître ces organes. des^os.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. quelques vertèbres. Mais ce n'est pas tout. le cœur. l'estomac. une omoplate. l'odorat. le rein. les poumons. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. l'ouïe. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. dit-il à ses cousins. la vue. parce que ce sont les nôtres. dit Claude. La mienne est cassée ! — Impossible. Voilà par exemple une clavicule. La nôtre est cassée depuis longtemps. . le goût et le toucher. — Ils sont^à moi. je dois vérifier mes connaissances. — Prêtez-moi votre seringue. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. J'étudierai aussi les sens de l'homme. répond Alain.. Demande à Odette de te donner la sienne.

I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. ) décourager (vb. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n .fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. -oasă a încuraja a descuraja (adj. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. aici: t o t lui a donné [ltji^. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . -euse encourager (vb. m a l a d e de b r o n c h i t e .) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum.) curajul curajos.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.) courageux.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. ) [ui] auzul l'odorat (m.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.. _ a w n r w a ] sînt ai m e i .) 105 .

le second (la deuxième. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. a doua le second [zgo]. Observaţie. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. şi Compen­ diul de gramatică). în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. 1. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 .

numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. P r o n u m e l e le (la) nôtre. La numeralele compuse. fem. Ces portraits sont les vôtres. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. şi fem. fem. . mase. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. 107 . ca şi în limba romînă. ^ennl mase. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. P e r . le (la) vôtre. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. Adjectivele notre. fem. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . votre livre.

. III.. E l vindecă rănile prietenilor săi. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. . . ale plămînilor. Conjugaţi la prezent.... V . .EXERCICES I . mirosului.. père est ouvrier. E l va fi medic. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . chambre d'André est g r a n d e . Marie est le (5) enfant de m o n oncle. .. perfectul compus si I V . verbul m o n t r e r la prezent. est p e t i t e . viitor.. a 8 étages. ... ale rinichiului şi ale inimii. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. P a u l est le (1) de sa classe. Conjugaţi imperativ. Le jour est la (7) partie de la semaine. est professeur. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. îi place deja să îngrijească bolnavii. . gustului şi p i p ă i t u l u i .. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. l'heure est la (24) partie du jour. parents sont j e u n e s . viitor... Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . auzului. ale stomacului. I I . sont vieux. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . C'est le (21) livre de m a bibliothèque. u n omoplat. Va studia organele văzului..

. pas neuve mais^en très bon w état. qui travaille.. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Denise. ce qui fera la joie de ma < V 109 . Tu comprends. doit^avoir la sienne et les garçons. — Mais non. un déménagement !. les leurs. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. ils^ont besoin maintenant de trois chambres .n'avaient pas w assez de place pour étudier. Elle est_entourée d'un beau jardin. Les^enfants ont grandi. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. Ils.

5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. deux balcons. -e [ e t r v a . -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. un couloir et une salle de bains. la cuisine. mais il a d'autres^avantages: le silence. un débarras.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. l'air frais. on peut dîner dans le jardin. Là il y a deux chambres à coucher. nœv] nou.s. — Tu as de la veine.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . en„été.. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. Le soir.chienne Louloute. un vestibule. il est vrai. Et moi de même. neuve [nœf. un grenier et une cave. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. Le quartier n'est pas central. la salle à manger. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. La maison a une belle terrasse. les fleurs et les^arbres. aici: perfectă raison [rsz. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. p e n t r u că l'occasion (/._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă.. la chambre de Jacques. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . etrwat] s t r i m t . VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de.) [akazj5] ocazia 110 . -oasă neuf.

casa Notă. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. E l se traduce p r i n : 1. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Antonime monter Elle monte l'escalier. descendre Elle descend l'escalier. 111 . p a r t e r (la teatru) 2. Elle ferme la fenêtre. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens.

t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) . nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. scumpă amară întreagă 112 .

Eu nu ştiu. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. -in ş. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. La timpurile compuse. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v.— Substantivele terminate la masculin în -x.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 .a.: romîncă sănătoasă -s. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. -n.

J'ai reçu une lettre . J'(être) son amie.. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. à. un pod şi o pivniţă. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. Copiii aveau nevoie de trei camere.. două balcoane. de. Yves a rencontré Mireille. Tu (attendre) sa lettre... la fenêtre. vers): cu prepoziţiile necesare (pour.. două dormitoare. II. Les hommes et les femmes (discuter). Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Tu as vu ce film. Ils doivent aller. EXERCICES I . Il entra dans la chambre. Vous trouverez ce livre. 114 . ma bibliothèque. bucătăria şi o debara.. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. la maison.. un culoar. I V . Tu es malade. mon amie .. Casa are o terasă frumoasă. Casa lor are mai multe camere: la parter.. J'ai reçu votre cadeau. Ea nu este nouă. Il se dirige .. Ma cousine a mangé tous les gâteaux.. un arbre... sufrageria. Lucien a été mon ami. Je veux passer mes vacances. l'usine.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. III. mon ami est parti en province. les enfants (s'amuser). Vous (dîner) en été dans le jardin. dar este în stare bună.. la etaj. în propo­ ziţiile scurte. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. camera lui Jacques.. Il se repose. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. la mer. Ils (habiter) une belle maison.. o baie.. p a r .. înlocuiţi punctele sous. d a n s . Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. La fenêtre est trop large. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Il a écrit cette lettre. Le frère.

La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire .i I|. A présent. a-t-il dit. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. violettes. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. — Tu sais très bien.I inspii' iTiïuliiiil . tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. une table. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. jaunes.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. rouges. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. deux non lier nur (le jardin) 8* . Tu me connais de longue date. bleues.

-ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. a comunica. il y a des balles et des jeux mécaniques. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. învăţ şase ore pe zi. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. mingea a comunica cuiva o ştire.) francul 116 . Apprendre Am aflat ieri această veste. -e [klsr] luminos. nouvelle [nuvel] nou. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. a învăţa: J'apprends six heures par jour. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. 2. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. 3. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. nouvel [nuvel]. -ă clair. une armoire et une petite bibliothèque. deux chaises. deux pupitres. un fauteuil. glonţul 3. un bureau. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. une armoire à glace. Sur l'armoire. 2.chaises. (pop.

Nu sînt de loc egoist. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . 117 . -e (m. . comment.) prietenesc. ainsi e t c .-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum.) [amitje] prietenia amical. nici Tu n-ai nici p prietenă. nici o: Il n'entend aucun. aucune Tu n'as aucune amie. o: N-am nici u n chef să plec. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . nici un. guère de fel: guère. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . -e (adj. nul.şif. personne nimeni: maintenant. -a l'amitié (f.) prietenul. Je n'ai nulle envie de partir. mal.F a m i l i e de cuvinte l'ami. Nimeni n-a venit să mă vadă. E l n-aude de fel. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir.) amicalement (adv. nulle nici un.

n i sa mère. a t a este mică. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. nici pe m a m a sa. confundat cu o Ohseryaţie. t a t ă l său. Camera sa este m a r e şi frumoasă..que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Adverbul l i m i t a t i v ne. două scaune. adverbul ne: personne. II ne pense à rien. o bibliotecă mică. Ea nu m a i este la fabrică. două p u p i t r e .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. un dulap şi un birou. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . î n camera sa se află u n p a t . un fotoliu. le vase. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s .. trei scaune. a l b a s t r e . Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice.a m decît două creioane. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . jamais. EXERCICES I . Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. III. N . o m a s ă . sînt două t a b l o u r i . la chambre de votre ami(e). ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. Nimic nu mă interesează. E l nu se gîndeşte la n i m i c . A mea are trei ferestre. II. roşii. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . galbene.

mon frère .. . familier. indigne. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . négatif. IV. élève dans la classe. P a u l n ' a . Hélène n ' a i m e . J e ne v o i s .. . ma sœur. V. Il n ' y a . Il n ' a . Le professeur n ' a trouvé . ni. personne. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . cette porte... de b r u i t .. envie d'aller au cinéma. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. jamais. . PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. pas.. aucun... Mon père ne s ' i r r i t e . Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir.g r a m m a i r e . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce).. dans cette chambre. Il m a r c h a i t (avec lenteur). joyeux. coquet. mangé depuis deux jours. Ils ne ferment . rien.. . . . la couleur j a u n e ..... . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge.

Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. que [ply^do . u n pardessus. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. de fleurs. quelques chandails et c'est t o u t .elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . En t o u t cas. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e .m ê m e . -e [syr] sigur. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles.. -e [rakonesô] recunos­ cător. — Mais pas du t o u t . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . je t â c h e r a i de me parer m o i . de colliers. P a u l e t t e . deux j u p e s . de broches. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . quelques blouses. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites.. de jupes et de blouses. u n ^ i m p e r m é a b l e . t u es devenue t r o p c o q u e t t e .9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. plus de b a s . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. de sacs à m a i n . c'est_. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière.) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant.. — Moi.. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x ._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. de g a n t s . ka] mai mult . d ' é c h a r p e s . et je l ' a d o r e . de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. H e u r e u s e m e n t . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. Moi je n ' a i pas de temps. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e .. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. — C'est v r a i . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u .. E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. de souliers. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e .

.

a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. 4 4 . p a r t e a I. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa .) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. Forme neaccentuate. Tu îi eşti indiferent ei. E l îmi vorbeşte. -e [kôplike] complicat. p . fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. 122 . -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. se aşază. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. v. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. à elle. d a t i v (comple­ ment indirect). a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . acuzativ (complement direct).compliqué.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie.

123 . Ini. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. Nous les invitons chaque dimanche. Nu trebuie confundat pronumele le (la. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. e. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. le. à toi et à lui. 1. Dă-mi să m ă n î n c . Notă. Vorbeşte-i de Guy. E u îl v ă d . care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. Je vous écris. 3. în general. + a. forma afirmativă. cu articolul le (la. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. Ies). Ies). direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. ) . lui la. Je l'adore. Nu m ă refuzaţi. Tu îmi scrii. te. P e n t r u a insista. Te felicit din toată inima. moi pe toi pe le. ţie şi lui. Hélène lui raconte un beau film. La forma negativă a imperativului.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. h m u t pierd pe e. Formele accentuate marchează o insistenţă. Tu dois lui être reconnaissante. Vă scriu.). t'. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. 11 iubesc m u l t (pe el. ô. u. E u văd cîinele. me. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. i. Parle-lui de Guy. î m i dai o carte. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. 0 (îl) ador. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. se va spune: C'est à moi que tu écris. la. în loc d e : Tu m'écris. Mie îmi scrii. pe ele Notă.) 2. Elena îi povesteşte un film frumos. Je t e félicite de tout mon cœur. Trebuie să-i fii recunoscătoare. V. Observaţie. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Ea mă priveşte.

au concert. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . vi-1 voi prezenta. je vous le présenterai. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. i le voi da m î i n e . Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . colete) 124 . à la fabrique.C î n d î n t r . au bal en voiture. à pied au cinéma. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. à bicyclette. demain. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. en bateau. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. en avion par le train. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. au théâtre. à la boulangerie. e s t e n e r e g u l a t . à scooter. chez le coiffeur à l'épicerie. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e .

. Spune-i să plece. . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . un pardesiu.. III. Enumeraţi I I . chez le d e n t i s t e . E a îi dă o carte. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . . E u a m fost la coafor. .. . . . . . . . le voi mînca chiar azi. N o u s . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. V. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . L ' a n n é e passée n o u s . en Pologne. Nu h a i n a face pe om. . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. . . souvent au t h é â t r e . . . .EXERCICES I . . E l merge la fabrică cu bicicleta. serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . . fertilise e n . . ces chemises? P o u r . I V . . . m a n g e n t comme des loups... avez fait des progrès.. oppose. . cu flori sau coliere. d e m a i n me promener au bois. . retrouverons c h e z .. . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . . I l s . Mîine voi merge la d e n t i s t . .. .. Le N i l traverse l ' E g y p t e . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . ţi-1 voi povesti m î i n e . il. un p a l t o n . . . Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. . Prietena mea schimbă des toaletele.. Ea are cîteva rochii elegante. cîteva bluze. . . . F i l m u l a fost intere­ s a n t . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . .. . chaque été chez mes grands-parents. Ion îţi a r a t ă casa lui. . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e ... PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. . . donne. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . en ville il rencontra son a m i . . . Qui v e u t . . . . . Voulez-. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t .. . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour .'.. t o u t de suite à la maison ! . . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . écoute tous les conseils que son p è r e . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. N o u s . Vorbeşte-i despre copilăria noastră. . două fuste.

10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite. Toute sa famille s'affaire autour de lui. Tout dans ¥m*i!BM! .

— Prends ta cravate préférée! dit l'un. un pyjama. des bas. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. traînent. une brosse. — N'oublie pas les pull-overs. des s ouliers. des mouchoirs.la chambre est sens dessus dessous. des w essuie-ma ins. Du linge. . des chemises. dit l'autre. partout. — Prends ton complet. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

-oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. du­ b l a t . VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche.— Non. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t .. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste.. dit Paul malicieusement. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. Enfin. -e [duble] căptuşit. du fil à coudre. Comme il aime toujours être bien mis. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. la valise est prête. — Maman..) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. il en a besoin. des ciseaux.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. -ă . ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. des boutons. même à la montagne. donne-lui un fer à repasser. ses frères et sa soeur. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. -ă 128 . non.. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles.

E x p r e s i a c'est. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. qui) şi c'est ... Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. în acest caz.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. que qui) (ce sont . que) la scoaterea în Expresia c'est. Maria a mîneat fructele. căuta o carte.. eare. Ce sont ces livres que je veux acheter. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. Ce sont mes amis.... a asculta.. Expresiile c'est . Ce ne sont pas mes amis... Era vărul m e u ..a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. Fetele au m î n e a t fructele. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . Va fi fără îndoială o mare surpriză. a înţelege. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. sont.. C'était mon cousin. il cherchait un livre. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . qui (ce sont ... ce sera)..: entendre une voix a auzi o voce 2. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances.. Este m a m a mea. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère.. a a u z i . învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. que (ce sont. Ce sera sans doute unegrande surprise.

u n n u m e p e r s o n a l . blînd lung favor it favorite . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. Pe el vreau să-1 v ă d . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r .

pijamale. J'aime les poésies de Victor Hugo. Alain est allé à la montagne. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte.. c'est.EXERCICES I. folosind construcţiile c'est. Mon oncle est là.. nasturi. Mama lui Alain este neliniştită. Il veut devenir chimiste. El îmbracă o jachetă îmblănită. Fratele său îi spune să-şi ia (de. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . cămăşi. qui. Camera sa este în dezordine.prendre) costumul la munte. qui. cu f în. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. batiste. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin.. Alain nu-şi găseşte bascul... Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. ce sont. Tu préfères le jaune.. Ils dénoncent la guerre. făcînd acordul necesar: bon heureux V. foarfecele şi aţă. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. que: Je remarque cette actrice. Les peuples luttent pour la paix. III. Alain nu are nevoie de palton. perii şi prosoape. El este în întîrziere. Alain are nevoie de ciorapi. IV. Jacqueline îi dă ace de cusut.

. déclara P a u l . les fourchettes. . — Excellent déjeuner. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . 132 . et même un vase de fleurs. d'une t a r t e à la crème. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . les serviettes. E n e n t r a n t dans la salle à manger. ie dîner réunissent toute la famille. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . Aujourd'hui je suis pressé. À t o u t _ à l'heure ! . Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . les cuillères. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. Le déjeuner fut composé d'un potage. les c o u t e a u x . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. Le d i m a n c h e . I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. le déjeuner. À la fin du repas. le p e t i t déjeuner. et toute la famille l ' a p prouva. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert.

a face o gafă 133 . servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. ) saler [vb. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . prosopul 3. sticla 1. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. geanta. paharul 2. ) salé (adj. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. şervetul 2.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd.

prin perfectul compus.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. a cărui consoană finală nu se pronunţă). în naraţiuni. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . Prima formă.a -a -âmes I i . vieux. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.a -as I l I . fou. în limba romînă se traduce. El este folosit mai ales în limba literară. mou) prezintă două forme pentru masculin. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. terminată în consoană. nouveau.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i .a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . în general.a -ătes I l l .nouveau un courage professeur fou Forma a doua. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 .

Il ne peut manger que des poires.. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. robe.. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. quartier. . . être şi avoir. linguri şi pahare. H .. . III. fou. vieux. Jacquelinei îi place să pună masa. . la prînz şi la cină. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. homme qui se promenait dans ce jardin. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. Elle acheta u n e . Ei au mîncat ciorbă. maison. . en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec".. . Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. Nous occupons une. ordre social. Je connais u n e . .. IV.. cuţite. nouveau. îmi plac prăjiturile şi fructele... Dans sa modestie. Les pays de démocratie populaire ont établi un . furculiţe. J ' a i vu hier u n . Vous (rentrer) fort tard.. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. Le malade (garder) le lit deux semaines. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. femme qui sait très bien tricoter. Am cumpărat farfurii. Dans ce parc il y a un . Nous habi­ tons u n . fermer.. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. V. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. . Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. arbre.. . mou. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins.

Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. G r a n d . les sauces. On a bu du Champagne. De mon t e m p s . — Tu as un b o n j i p p é t i t . Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. un délicieux soufflé au fromage. de la limonade et de l'orangeade. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau.m a m a n .12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. du vin b l a n c et du vin rouge. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. La v i a n d e . 136 . une dinde r ô t i e . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. ma chère.d i x ième anniversaire de g r a n d . du pâle de foie gras. des truites au beurre. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e .

q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . -ă l'invité (m. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m.ă . . a î n ă l ţ a . bucatele délicat.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. elles d o i v e n t se n o u r r i r .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/. E l l e n ' a j a m a i s ^. -e [grije] prăjit. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare.. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . fin.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. elles font du s p o r t . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.) ficat credinţă d a t ă . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. Omonime foie (m.été m a l a d e . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) foi (f. Regardez notre grand-mère..) fois (f. -e [delika] d e l i c a t r . . d i t A l a i n . . La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.

Am băut vin. Eu fac sport. Gustul limonadei este excelent. 'i de -— V. de l'eau. Nu trebuie confundate articolele partitive du. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . 138 . dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Beau limonada. indică o parte. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Il faut du courage pour escalader ce sommet.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. de la. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. vin alb şi vin roşu. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. du vin blanc et du vin rouge. de la. specific limbii franceze. Tu manges du beurre. Je bois de la limonade. S-a băut şampanie. Cet enfant me fait de la peine. Le goût de la limonade est excellent. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Acest copil mă întristează. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Observaţie. La consommation du vin est élevée en France.

prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . 1.. Trecut dite spus. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. interdire (a interzice). La fel se conjugă verbul redire.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. Verbele contredire (a contrazice). -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . médire (a vorbi de r ă u ) . 2.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana .

fromage. Cine fură azi un ou. . merci. J ' a d m i r e .EXERCICES I . Pofta vine mîncînd. Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. III. I V . . beurre. perfectul simplu şi imperativ. Champagne. . J e mange s o u v e n t . viande. œufs p o c h é s . Qui vole un œuf.t u . vole un bœuf. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. hotărî*. au b ă u t v i n . des enfants (intelligent]. . l'eau. beurre e t . E l este împotriva slăbire. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. . courage. . perfectul nehotărît com­ sau . café? N o n . . V e u x . mîine fură! şi un bou. bière(bere). jardin.je b o i s . V . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. . des yeux (bleu). . . .. . . fenêtre de ma chambre est grande. . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. des livres (nouveau) . viande. argent. I I . . sub­ fruits. . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). ei au b ă u t oranjadă şi limonada.' înaintea următoarelor pain. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. Il faut v r a i m e n t . fromage. PROVERBE L'appétit vient en mangeant. fleurs e t . . . Nous m a n g e o n s . .. arbres qui se trouvent d a n s . . . courage pour traverser cette rivière. .

je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. confortables. D'ici deux semaines. promenade en car dans Sa ville et le soir. On construit partout et beaucoup. -e [kur. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. L'hôtel est très confortable.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. ses villes deviennent plus grandes. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. spectacle à l'Opéra. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. surtout lorsqu'on^est touriste. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. Vendredi. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. de retour. t. ses stations climatiques plus confortables. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . kurt] scurt. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. Les jours sont plus courts que d'habitude. Bucarest. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. Chère Hélène. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court.5 juin 1964. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier..

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

-ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. -oare l'hôtel (m. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 .de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . -ère [aspiţalje] ospita­ lier. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. le mois d'août 2.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. gentil accueillant. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -e [akœjô] p r i m i t o r . se. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. 1.

infiniment etc. extrêmement. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . la. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. C u v i n t e l e decît. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . Mon amie est extrêmement bonne. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. bien. d e i n f e r i o r i t a t e ) . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. 144 . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Camera mea este mai mare decît a ta. Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. Ce livre est très intéressant. Această carte este foarte interesantă. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . aussi ( c o m p . d e s u p e r i o r i t a t e ) . Ies. cei mai mare fluviu din E u r o p a . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v .

vêtir. joi. boire. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile.Perfectul simplu (grupa a H l . EXERCICES I . sîmbătă. partir. decembrie — ultima. intéressant. sentir. content. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni.a ) Verbele din grupa a I l I . în luna septembrie. marţi. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. mai frumos. servir. voi pleca în deltă. mourir. croire. II. Astăzi sîntem în 5 mai. 10 145 . Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. ouvrir. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. sortir. devenind mai mare. lire e t c . duminică. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. miercuri.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. Plural La fel se conjugă: courir. dire etc. vineri.

LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. Iată omul cel mai primilor. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Aceste fructe sînt foarte bune. 5 lequel est Henri? 146 . mais heureusement pas aussi gros que Louis. 3. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. 4. vouloir. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . IV.III. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. offrir. 2.

Sous la table il y a un chien. Près de la table il y a un chat. Sur la table il y a une bouteille.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. 147 . un couteau et une boîte de conserves. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau.

în limba franceză. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. .

vacances. des fleurs poussent partout: la perce-neige. tourisme. 149 . car c'est^. brille au printemps avec plus d'éclat. Les champs. dire congés. mer. la primevère.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée.alors que renaît toute la nature. le muguet. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. la violette. J'aime le printemps. dit Jacqueline à son^amie Laure. Le soleil. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. les parcs et les jardins verdissent. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. timide à la fin de l'hiver. C'est difficile à dire.

VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -e [prefere] preferat. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Moi. dans le j a r d i n . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. dans le verger et dans la basse-cour. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . Il y a des jours où l'on respire à peine. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . -e [labure] a r a t . Il pleut r a r e m e n t .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré.— Tu vois toujours la vie en rose. dans la vigne. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. -ă l'éclat (m. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé.

curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. aller à la campagne 2. de exemplu. Il arrive qu'on se sépare. 151 . ) a fi r u p t de oboseală accompli. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . funcţia. dar şi alte verbe.) [cïplwa] aici: postul. cîmpia. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda.). falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. ploaie. ninsoare etc. ca. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p .-e [akôpli] î n d e p l i n i t . la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. Mai este încă o lună.) a merge la ţară Observaţie. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . campania (militară etc. Il reste encore un mois. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat.

a (v. Êtes-vous malade. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. Hélène? Oui. Eşti bolnavă.. se află).u n adjectiv. „ „ de l'été sont .. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. u n s u b s t a n t i v . la t e m p e r a t u r ă etc. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . je le suis. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . je ne le suis pas. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. e x i s t ă . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. Elena? Da. E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . „ „ de l ' a u t o m n e sont . frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. souvent. sînt (bolnavă). adverbele: I I . tard.. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . .Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. de l'hiver sont . Completaţi 152 . Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e .. repede fort... „ . în afară de i m p e r a t i v . un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi.. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . . adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e .

soarele străluceşte. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Veux-tu partir? Non. monsieur. Êtes-vous heureux? Oui. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Astăzi este prea cald. La munte este frig. Uneori vara cade grindină. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Există prieteni devotaţi (dévoués). Vara zilele sînt. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara.u n s chaleur et du froid? — Oui. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Iarna zilele sînt scurte. vara. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. je ne veux pas (partir). V. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Ieri a bătut vîntul. 153 . lungi şi nopţile scurte. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. florile cresc pretutindeni. Cum este timpul astăzi? I V . Toate anotimpurile anului sînt frumoase. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. je veux (t'accompagner). violeta. toamna şi iarna. je suis (heureux). Săptămîna trecută a plouat des.III. Uneori ninge. Veux-tu m'accompagner? Oui. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. frumoasă. Tu es content? Je ne suis pas (content). Primăvara. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Vara este cald. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. este vreme. Primele florisînt: ghiocelul. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . E mai cald decît primăvara. contracte. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial).

en tout cas. — D'accord. En échange. Les 154 . C'est la rentrée des classes. mais tu es^une petite capricieuse. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. C'est l'automne. l'automne a quand même ses bons côtés. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. j ' a i m e tous les fruits.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. il gèle et le vent souffle avec violence. les poires et surtout le raisin. Il pleut souvent et il fait du vent. dit Laure. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. Tu vois. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. — Oui. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. mais le plus souvent il fait très froid. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. les jours deviennent de plus_en plus courts. les noix.

a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. -sse [epe] gros. -e [30m] îngălbenit. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. VOCABULAIRE court. latura . -euse [kaprisj0] capri­ cios. -ă froid [frwa] rece. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables.ă le tapis [tapi] covorul épais. des mince subţire 155 . groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni..) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. -e [kur] scurt.jours sont courts. partea capricieux. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.

c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. E l are p u ţ i n i veri. 2. 3. nu Observaţie. 4. răcoros: il fait frais 2. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. 2. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. Il a peu de cousins. Maria are m u l t e prietene. coala. la 1. E un ger de crapă pietrele. î n această grădină sînt flori fru- 156 . ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. (Eu) nu am bani.: feuille de paye stat de s a l a r i i . 3. Suflă un vînt de te ia pe sus. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. fila. Il fait un vent à décorner les bœufs. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. A ţ i citit m u l t e cărţi. Je n'ai pas d'argent.

Se traduce prin „tot". faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. la i m p e r a t i v (pers. vous êtes. mase.(nous faisons[nu^faz3J). Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). la indicativ prezent şi la impera­ t i v . vous dites. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. în acest caz are sensul de „orice". Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv .a p l u r a l . 157 . Orice om trebuie să apere pacea. La persoana a I l . fern.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. „toate". el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. satisfaire (a satisface). v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. „toată". Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. „toţi". refaire (a reface). 2. 3. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. 1. La persoana I p l u r a l . tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e .

Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Toţi copiii sînt acasă. bons livres. petits-enfants bien sages.. vêtements. films. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . Florile se ofilesc rînd pe rînd. 158 . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. Nous avons mangé.. Cette semaine j'ai vu beaucoup . iar nopţile mai lungi. petits pains. Je n'ai pas rencontré . Sora mea mănîncă multe fructe.. la viande et.. EXERCICES I . Buturuga mică răstoarnă carul mare.. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. Elle fait. . general: La terre appartient à tous. connaissances à la mer.. Je n'ai pas écouté. . . Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . La forma de masculin plural a pronumelui tous. courage pour faire cette ascension. . Il vous faut. -s final se pro­ n u n ţ ă . fleurs dans ce jardin... sau un fapt vag. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout.. . Il veut tout savoir.. perfectul simplu si perfectul compus. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. . sport depuis dix années. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. Toamna e mai puţin frig decît iarna. aerul este răco­ ros.. argent. J ' a i . Ils sont tous contre la guerre. tout fut vendu: meubles. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Acest magazin expune mărfuri frumoase.. Măriei îi plac sporturile de iarnă.. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Il y a bien . Il veut tout savoir. IV. Tout homme doit défendre la paix. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent.. musique. iar frunzele copacilor cad. musique.. Il n'a pas. fromage. în timp ce la adjectivul tous. . Pămîntul aparţine tuturor. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Elle se charge de tout. argent. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. J'ai écouté.. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. V. El vrea să ştie tot.. Uneori plouă.. . Mon voi­ sin a . Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur.. III. livres. . eiitor. Cet édifice a . beaux salons de réception. Noi sîntem toţi acasă. .Tout este şi pronume nehotărît. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte..

— Il sera bientôt onze heures et demie. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. — Mais demain c'est dimanche. celle que j'avais jusqu'à présent. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde.. Pas moyen de la faire marcher. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. Guy. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. le meilleur ami d'Alain. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. Il a reçu beaucoup de cadeaux. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. 159 . On rentrera par le train de sept w heures et quart.. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. On_. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. je voudrais dormir un peu plus tard. Partons à dix^heures. tantôt elle s'arrêtait net. L'autre. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. propose-t-il timidement.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. à cinq heures juste. quelle heure est-il? demande Michel. — A propos. et il est très content.

) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . -e [revolte] revoltat. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi.) tarder (vb. tantôt ftâto] cînd. a rezista. care vine cu întirziere tardivement (adv.. -ve (adj. dit Alain révolté..ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just.Tyran.. a ţine piept a-şi băga în cap .) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère.— Ou bien à midi.. aici: a rămîne în urmă tantôt. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté.. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . -ă.) întîrziat.. aici: fix. ) [cer] ora content. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a.) tîrziu a întîrzia tardif. Pas la peine de se déranger alors ! —. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. grommelle Guy.. -euse [parss0] leneş. VOCABULAIRE l'heure {/. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . drept. a ţine cu orice preţ 160 . qui finit par être d'accord avec l'heure du départ.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi. .. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.

petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Este ora şapte (fix)'. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. juste). în limbajul familiar. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora douăsprezece (amiaza). mauvais. Note. 1. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora nouă şi u n sfert. trois secondes. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. (minutes). Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. / ( est quatre heures et quart. Este ora p a t r u şi un sfert. vingt-quatre minutes. Este ora două şi j u m ă t a t e . Il est trois heures moins le quart. est dix heures et demie. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Il est cinq heures moins le quart. / ( est midi. Este ora zece şi j u m ă t a t e . douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. est onze heures moins cinq (minutes). E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora trei fără un sfert. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Este ora cinci fără un sfert. est dix heures trente (minutes). Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Este ora unsprezece fără cinci (minute). Il est neuf heures et quart.

A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. F a m i l i a din care m ă t r a g . în aceeaşi s i t u a ţ i e . Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. Ziua în care a v e n i t . N-ai p e n t r u ce. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . I a t ă omul de care am nevoie. Observaţie. P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. où. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. Le jour où il est venu. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Il est attentif à la moindre observation. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. „a cărei". P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. La plus mauvaise des montres. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. Minele din care se extrage huila. Notă. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. E l ieşi din cameră. a cărei uşă o închise. P e n t r u n u m e de l u c r u r i .r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Il n'y a pas de quoi. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. Voilà l'homme dont j'ai besoin. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". Sala în care lucrez este m a r e . „despre care". „al cărui". Are cu ce t r ă i . quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i .

I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. pour laquelle je suis heureux de travailler.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . . şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . pour). { mase[ fem. La zece. G. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . sur. Observaţie. masc. pentru care sînt fericit să muncesc. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. laquelle de laquelle à laquelle masc. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. J'aime beaucoup ma patrie. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . lequel duquel auquel fem. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. şi A. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . à. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n .. vers. N. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. . D. Casa spre care mă î n d r e p t . lesquels desquels auxquels Plural fem. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a .Formele compuse ale pronumelui relativ le.. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige.

Voilà quelquesobjets. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert... vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur... 164 .. je ne me séparerai jamais. il se trouvait était beau... Le garçon. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. I I I .. j ' a i salué est mon professeur. La ville.... Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. de aur.. . Le monsieur.. merge înainte. Le livre .. j ' a i admiré la vallée. Este ora zece. vole un bœuf.. . se trouve sur la table. Ceasul meu nu merge bine.. je confie tous mes secrets. Este ora două fix.. Am lucrat pînă la miezul nopţii... Donnez-moi le crayon. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). ils allèrent dans le parc. quelques-unes étaient très grosses.cinematograf. Te aştept la restaurant la ora 8 seara.. Le tableau. C'est mon amie.. vole un oeuf.. Ils mangèrent quelque chose après.. Te voi aştepta o jumătate de oră. patru fără şapte (minute). nouă şi cinci (minute). Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. în curînd va fi ora trei.. j'habite est grande. I I . Am avut un ceas foarte bun. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Elle cueillit un panier de fraises. Le jardin. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. Le pont sur... nous avons rencontré est le fils de mon amie .j'ai besoin ne se trouve plus. Voi veni la tine mîine la ora 11. nous passons chaque jour a 400 mètres. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .

875. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . A căuta nod în p a p u r ă . Qui choisit prend souvent le pire. V. 41. Chercher midi à quatorze heures. Mieux vaut tard que jamais'. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş.IV. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. 564. Tout ce qui reluit n'est pas or. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. 73. Camera Luciei este mai mică decît a ta. 71. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 749. V I . Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Apele line s î n t a d î n e i . Nu t o t ce luceşte e a u r . Cine alege culege. Dă-mi o carte mai bună. . 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. 99. El a fost atent la cele mai mici detalii.

il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile.P o u r q u o i p a s . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . n a t u r e l l e m e n t . t u ne t e p r o m è n e s p l u s .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. —. il y a u n g r a n d m a i s . c h i m i s t e . C'est son r ê v e .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . Ca se v o i t . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . R e g a r d e .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. . E n t o u t c a s . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. M a i s .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . fam. E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . Que d e v e n i r ? A v o c a t e . professeur. F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. E t que d e v i e n t B r i g i t t e .

.

a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. 168 . Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. la télévision (la télé) (f. salariul pe o zi. -ière (adj. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul. a reflecta l'avenir (m. -triée (m 2 . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) journalier.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) le téléviseur [m.) ziua j u r n a l u l . le jour (m. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) le téléspectateur.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. conducerea u n u i v a s . a u n u i avion a conduce u n v a s .) le journalier (m.) le journal (m.) le journaliste (m. u n avion.) 3 .) . le pilote le pilotage piloter (m. gazetarul z i u a . fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.f.) la journée (f.) journallement (adv. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l .) le journalisme (m.) a călăuzi. u n a u t o m o b i l . ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) (m. (fig.) téléviser (vb.

Observaţie. Marc este un egoist. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. spălam être: reflexivă: mor. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. P r o n u m e l e me. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. nous. Celui qui parle trop de soi est un vantard. se. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . s'emparer. nous. se souvenir etc. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. vous. se. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . te. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. te. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. il ne vit que pour lui. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. vous în u r m a v e r b u l u i . * en aller. 169 . s'évader. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. Imperativ lave-toi! s p a l ă . 1. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se.). se réfugier. 2.

guide. Eu spăl un obiect. juge. George Sand este o mare scriitoare franceză. Ele îşi vorbeau tot timpul. în t r e c u t . în general. Je me lave. E x em p le: Elle est professeur. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . Elles se parlaient tout le temps. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. fournisseur. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . Cuvinte c a : professeur.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. în special de b ă r b a ţ i . peintre. chef. philosophe. adjectivele. Este v o r b a . Ea este profesoară. écrivain. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. tourneur. De asemenea. historien. Articolele. Je parle à mon amie. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur.s e p e n t r u ambele genuri. sculpteur. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. in­ génieur. ministre. partisan. penseur. Eu vorbesc cu prietena mea. disciple. chauffeur. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . député. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. Ma cousine est ingénieur. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . (Eu) mă spăl. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . Se v a s p u n e . amateur. Verişoara mea este ingineră.

Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. Cet homme se croyait un grand philosophe. deputată şi chiar ministru. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Voi vă distraţi foarte bine. Astăzi. IV. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Treceţi la feminin prezent. imperfect. Son frère est un peintre de premier ordre. în acest caz. Ei îşi vorbeau prieteneşte. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Noi ne plimbam în parc. V. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Mama prietenului meu este pictoriţă. II. Nepoata mea este poetă. profesoară. III. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Mă numesc Mauriciu. mă culc la ora 11. Multe femei au devenit piloţi. Paul est un admirable sculpteur. Cet homme est le professeur de mon enfant. Este ora 4 şi jumătate. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Adriana a fost o elevă excelentă. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Il est le meilleur tourneur de notre usine. învăţătoare. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. o'femeie poate deveni ingineră. il est un admirable chauffeur. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Este o meserie pasionantă. doc­ toriţă.

18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. attendit le signal d'appel et forma le numéro. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. — C'est toi. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. — C'est elle-même qui parle. dit-elle.

m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. m u l ţ u m e s c . A bientôt. (fam.Boulevard".connais son^adresse.) Ce mai faci? Très bien.) Aşa şi aşa.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. — Très bien. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. — Alors. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. — Entendu. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . ? Comme ci. C'est ce que je voulais te proposer. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . Bine (mă simt bine) şi dv..) [apsl] apelul. un soir. comme ça. au restaurant.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. merci.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. Que dis-tu d'une sortie.

plus mal este m a i des folosit decît forma pis.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. eu pis.). în limba franceză el este un timp compus . cu a t î t mai bine (rău). Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. eu mîncasem etc. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Notă. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe.

ş i d v . Cu a t î t mai bine ! V . Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Michel (aller) au t h é â t r e . Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. Petre este mai p u ţ i n v i o i .EXERCICES I . m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. apoi închid telefonul (raccrocher). raconter. poţi 175 . E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Te a ş t e p t a m m a i devreme. le moins. I I . ele vorbesc m u l t . Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Je (penser) souvent à lui. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. La revedere. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. se simte bine. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. I I I . E l muncea cît putea m a i bine. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. De obicei. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. choisir. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş.i m a i u ş o r . faire. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . aller. I V . Andrei se simte m a i bine. Vorbesc. Pe curînd. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. ? Simona nu se simte prea bine. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . François (aller) chez le d e n t i s t e . Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . Merg foarte des la con­ certe. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Il (pleuvoir) pendant trois jours. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Vous (faire) peu de fautes. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. Ea îmi telefonează în fiecare seară. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău.

que j'aime tant. Étant_en Roumanie en tant que touriste. de la viande tranchée. des^. car mon départ approche. aubergines..) [ober3in] vînăta l'oignon (m. des pommes de terre. Des prunes. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. sur les_étalages. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m..) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. le siècle „de la vitesse".79-EME LEÇON AU MARCHÉ . je pourrais même dire artistiquement. des carottes. pour notre siècle. des noix. J'achèterais pour la dernière fois des fruits.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. des haricots verts. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/.. prêts à être préparés. Des tomates. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i .tă w k8] în calitate de l'imagination (m. des poires. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. du raisin. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . Il a bien travaillé ce matin-là.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica .) [ e t a l a t tejgheaua. des choux. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs.. des pommes. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.

) [aj] l'oignon (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.

ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. une belle ville. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. un ingénieur français 178 . de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. Spre deosebire de limba r o m î n ă . une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . nici peşte . nici laie.Expresii poisson d'avril ni chair. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu.

înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . EXERCICES I . La t i m p u r i l e compuse însă.. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. un poêle chaud d) în general. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. ca peu e t c .c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde.. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. : Il a beaucoup mangé. un garçon intelligent In limba franceză. beaucoup.

Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. Un singur om îl aştepta. vinetele şi varza. { Cum e sacul şi peticul. struguri. Tel arbre. A strînge bani albi pentru zile negre. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. tel fils. nuci. Locuiesc într-un imobil mare. piersici. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Tel maître. Mama a terminat repede această bluză. mere. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Irina are părul blond. PROVERBES Garder une poire pour la soif. Mihai este un om cumsecade. Mihaela a citit mult. dar a scris puţin. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Citesc o carte interesantă. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. pere. III. îmi place vinul bun. tel fruit Tel père. El ar mînca o salată de ţelină. A împăca şi capra şi varza. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Am vizitat ieri un magazin mare. Conjugaţi dire. punir. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Ménager la chèvre et le chou. tel caiet. IV. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. cu 10 etaje. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Aş cumpăra legume şi fructe. . Antoaneta este o fetiţă mică. la condiţionalul prezent verbele garder. Dunărea este un fluviu lung.I I .

20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. je suis w obligé de prévenir ton père.. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. monsieur. c'est lui qui l'a écrit en w entier. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. répond l'autre. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un.. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. L'élève: — Ce n'est pas la peine. Deux snobs vont w au concert. Il est plein de fautes et de pâtés . un petit. t 181 .

Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. Madame. Expliquez-vous. c'est moi que vous w avez renversé hier. En cours de route. monsieur. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. — Hier. la tête entièrement bandée. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté.. mais^à quelle heure.. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. monsieur. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. — C'est bien possible. monsieur? 182 .

-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . monsieur. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . -ă . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. m o n s i e u r .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . prăjit. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul.c e que ça Deux moitiés. q u ' e s t . frit] fript. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . et encore en deux? Des frites. m o n s i e u r . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. B i e n . -e [fri. B i e n .

relire (a reciti) etc.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. je lisais Perfectul simplu este je lus. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. 184 . je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. lue c i t i t . -ă La fel se conjugă élire (a alege).

EXERCICES I .). Voi citi o carte bună. j'ai écrit. réussir.V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . I I . U . inscrire (a înscrie). Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . Citeşte această poezie. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . A ţ i c i t i t această poezie? 185 . c o n t e m p l e r . j'écrivis. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . prescrire (a prescrie). transcrire (a transcrie). écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. -e scris.a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). N . souscrire (a subscrie).) şi să scrie (inf. Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . Scriam o scrisoare prietenului meu. Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet".

. Ces bonbons sont. Il y a bien. . amis.. rail. bas. Paris. à l'âge de 15 ans).. bons fruits... deux années. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. Il est parti. I l y a t a n t .. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine...vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. il sera bientôt fait Quoique en miniature. Mon cher.. Brigitte a reçu beau­ coup. II. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. Budapest est bâtie. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. les cheveux blonds Et la tète bouclée.. détail. il n'a pas rencontré. fleurs.. la table.. Je viendrai demain. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. Indicaţi numele zilelor săptămînii. Marius mange. haut. toi.. ... je le dis sans façon Et sans fades grimaces. cheval. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.... voilà Pouchkine.. corail.... V. IV.... l'armoire. . Le vase est.. pur. travail. amis.. les rives du Danube.. fromage et... poissons dans cette rivière. Point sot. A. ces frères. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. Il y a une grande différence. heureux.. les enfants. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi.. doux. cher.III. 186 . genou. nez. J'ai rencontré. bijou.. timide. pommes cette année. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. beurre. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. pain d'épice. REVIZIE EXERCICES I . À l'occasion de son anniversaire. chou. clou.

. Conjugaţi verbele: IV. Este ora 12 noaptea. nul. Dintre cuvintele mer. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl.) de Guy est très jeune. Este ora 12 (amiaza). Traduceţi la indicativul prezent. long. V. maire.. Este vreme rea. Toţi tinerii purtau cra­ vate. grand. viitor fi perfectul compus faire. cinci şi jumătate. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. iarna ca şi vara. Copilul său se simte mai bine acum. joli. mère. VII. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. bref. Sora mea este profesoară de muzică. étranger.). Astăzi e cald. şapte fără un sfert. Claude Àchard est le. des hommes (travailler) dans le jardin. VI. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. La (. sot.. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. Mă plimb în fiecare zi..) il faut apprendre à nager. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. gros. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor.. beau. dire. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. Avant d'aller à la (. Am citit cărţi mai bune. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Aştept azi un vechi prieten.. Casa lui este mai mare decît a ta. de cette ville. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (.III.. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. Ea le dă să mănînce. IX. VIII. Dă-i să (à) mănînce (inf. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. 187 .. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. beau. menteur. gras. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. blanc. El a aşteptat o jumătate de oră. lire şi écrire. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. premier.). folosind si voca­ chaud.

.

PARTEA A lll-a .

.

dit Plateau (ou Massif) Central. Bordeaux. burşwaz] bur­ ghez. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. Le Rhône. -e [bur3wa. Strasbourg. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. s'achemine vers la Méditerranée. C'est une république bourgeoise. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . Nantes. Brest. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . La Rochelle. Toulon. Le climat de la'France est tempéré au Nord. au point de vue administratif. Le territoire français est divisé. Cherbourg. Saint-Malo. Lyon. La Manche reçoit la Seine. la Meuse. Toulouse. La population rurale représente presque la moitié de la population française. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. -e [tâpere] t e m p e r a t . lui. VOCABULAIRE bourgeois. Saint-Étienne. (le Mont Blanc). en plusieurs départements. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. une haute chaîne de montagnes. Paris est la capitale de la France. Rouen etc. l'Océan et la Méditerranée. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Lille. Nice. Le Havre. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. À l'Est. Les principales villes du pays sont Marseille. doux et humide en général. le Rhin. les Alpes. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Au Sud. c l i m a t u l tempéré. la Mer du Nord. la Mer du Nord. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique.

la le le lă côte (f. m a i m u l t e ) . tel. Cîţiva copii se j u c a u în grădină. nici o). n e n u m ă r a t e ) .) coasta côté (m. însăşi). t o a t ă .) colina côtelette (f.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. t o ţ i .) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. cîteva). sigur. -ă). plusieurs (mai m u l ţ i . maint. aceeaşi. „însăşi").'-le (cutare). quelconque (oarecare).) l a n ţ u l ta chaînette (f. Adjectivele nehotărîte se aşază. Tout le monde voulait le féliciter. înaintea substanti­ vului determinat. -e (anumit. chaque (fiecare). -e (nici u n . oricare). a l t a ) . même (eu sen­ sul „însuşi".-ă . Toată lumea voia să-1 felicite. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. -e.-e (cu sensul „sigur. tout. t o a t e .! quelque (vreun. însuşi.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. tous. ceva). certain. nulle (nici u n .) lănţişorul le chaînon (m. vreo.-ă"). nici oi). nul. -e ( n e n u m ă r a ţ i . toutes (tot. aucun. même (acelaşi.) veriga ~. 192 .) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. Certain. de obicei. quelques (cîţiva.) partea coteau (m.

în schimb. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . a I i . cea de-a doua. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă .a p l u r a l ) . I m p e r a t i v u l are două forme . este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi).Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. -e Observaţie. în special veuillez (pers.

194 . Daţi-i o carte oarecare. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. même: âge. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. . Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. Nu pot să m ă hotărăsc. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori.. manières. v i e . mois. saisons..Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. de montagnes.. t o u s . Le magasin se trouve d u . Les Carpates forment une longue. .. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . . certain: heures.. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . à . tel: père. gauche de la rue. 1. paroles. rue. a r t . I V . distractions.. autre: t o n . . de porc. .. objets. personne. .. enfants... j u p e . réponses. q u e l q u e s . les plaisirs du repos. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. famille. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin.. les m a n i festations. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. I I I . Notre pays offre au peuple.. EXERCICES I . de la Mer Noire_ sont très belles. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . . p l u s i e u r s . plusieurs: étages.. se între­ b u i n ţ e a z ă . p a y s . .. la persoana I singular. pages par jour. Vous devez lire au m o i n s . On p l a n t e des vignes sur les.. toutes. 2 . I I . Verbul pouvoir nu are imperativ.salles d ' é t u d e . Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. fils. h o m m e . b i b l i o t h è q u e . les réunions. Jérôme é t a i t présent à. J ' a i m e m a n g e r des. jours.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.). (Voi putea să citesc ziare franceze. la regarde de travers — Notre-Dame.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité".) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.travers 3 se la couler douce — (pop. Pot să plec? V. (fig.? Nu am vrut să-1 mai vedem. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. (Pot să învăţ franceza.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. 196 1 2 3 . Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Aş vrea să vă întreb ceva.) — Je pourrai lire des journaux français. à toutes les personnes. Conjuguez. a o duce de minune. (Vreau să lucrez din răsputeri. (Am vrut să citesc „l'Humanité". pare a o privi „oblic". fiind orientată paralel cu Sena.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis.) se uită chiorîş. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.) a huzuri. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. ) — Je veux travailler de toutes mes forces.

Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Prérert. .

La France compte parmi les exportateurs de blé. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . centrales nucléaires). grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. soieries. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . cultures maraîchères et fruitières.). de vin. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. de produits laitiers. La France est aussi un pays agricole. Sur ces 55 millions. VOCABULAIRE l'industrie (/. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. en outre. Il nous faut mentionner. textiles synthétiques). de betteraves et de fruits. de volaille. industrie automobile et aéronautique etc. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. l'industrie électrique (usines hydrauliques.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. thermiques. l'industrie textile (industrie cotonnière. caoutchouc). lainière. vignes.

-ère [frqitje.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.) l'exploitation (f.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -ă. fapta de exploatabil. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . frqitjsr] de fructe.) l'exploit (m.) exploitable (adj.) (m. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. fructifer. -ă exploatarea exploatatorul. -euse exploiter (vb. -ă électrique [elektrik] electric.f. -oarea a exploata vitejie şi adj. c u l t i v a b i l . -ère [ m a r e / e .) l'exploiteur. -trice(s. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.) l'exportateur. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. exporter (vb.f.m.

je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. exploitable. Les. pronumele en. J ' a i plusieurs livres. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . Ce gisement minier est. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. En p o a t e î n l o c u i . je vais acheter des fleurs. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . .. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Les esclaves étaient d u r e m e n t . forestière obtient de gros bénéfices. .a : Je n'en parle plus. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. de obicei.. I I . Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi.. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. réjouis Notă. ne veut renoncer à ses profits. negaţia a I i . î n cazul unei propoziţii negative. il r i t de cela. Aucun. il s'en occupe. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. de la. Cette. III.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . On le t r a i t e d ' o r i g i n a l .. 200 . u n e o r i . exploitation: ) (exploiter. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . J ' a i m e les fleurs. exploiteur. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului.. Nous en avons (du beurre). f i i n d e c h i v a l e n t .. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. negaţia I. Veux-tu des fruits? Merci. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . je ne veux pas de fruits. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . î n a c e s t c a z .. J e connais tous les détails de l'histoire.. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . v e r b .

Noi am fi scris mult mai multe articole. • .I V . Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. J'en aurais lu quelques pages. Je n'aurais rien dit. V. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Voi aţi fi avut mai mult succes. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Ar fi vrut să alerge mai repede. Ele ar fi putut pleca.

quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Alain: Quelle histoire. Alain '. Il t'arrivera un jour de faire comme. Jacqueline: Ecoute. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. 202 . Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. alors: Marseille. Alain: C'est à quelle heure. Jacqueline. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. c'est décidé. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. au plus tard. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Tu vas te coucher à minuit. La gare. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. et demie.

vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . Le t r o i s i è m e . -oasă. sprinten.. . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. a se năpusti a se grăbi a încerca. a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . g r a d u e l l e m e n t . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . p l u s lestes. -e [vàtry] pîntecos. c a t a r a m ă . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. b u r t o s . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. buclă (de păr) 2 . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. . t o u t essoufflé. D ' a i l l e u r s . A ce m o m e n t .. J a c q u e l i n e . -ă soupirer [supire] a ofta. m a i s . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . -oară. . d u m o i n s . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . p r e n d de la vi­ tesse. ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. D e u x d ' e n t r e e u x . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. . Vous êtes r e s t é .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. ~. ne vous en faites p a s . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . cercel: boucle d'oreille 203 . u n p e t i t gros v e n t r u . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . * mişcare. -.. inel de fier prin care se trece o curea 3 . . p u i s q u e . se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . rl se lamenter lamate a se t i n g u i .

GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. înaintea verbului. pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). d e o b i c e i . y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . de o b i c e i . forma afirmativă. d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . j'y ai pensé. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n .

. intervenir (a interveni). Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. a sprijini).. Se conjugă la fel.. dar cu auxiliarul avoir. Ne g î n d i m . dans les rues. tot cu a u x i l i a r u l être. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. plus. vas pas? I I . se p r é c i p i t e r . que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . verbele: revenir (a reveni. se souvenir (a-şi aminti). .. Tu n ' . ne peuvent nous impressionner. Traduisez en français. vers les joujoux. . Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . Mă duc imediat acolo.. 2 .. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. soutenir (a susţine. obtenir (a obţine). féliciter. Participe Présent Passé venant venu. J ' . ce t r a v a i l est urgent... R î d e m încă de povestea voastră. -e Observaţie. L'enfant voulait se.m i m a i vorbi de plecare. La foule.. Se conjugă la fel. N u . 1. Tu n'as q u ' à m ' . b) Vom ajunge azi după-masă la mare.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 .. Nous. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . . I I I . . parvenir (a parveni). EXERCICES I . . .. Ces regrets. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. [viitor) de lui expliquer cette question. . . verbele: tenir (a ţine).. .. Ne. t a r d i f .. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. Alain n ' . a t t e n d r e . appartenir [a apar­ ţine) etc. la sfaturile tale. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. . se p r e s s e r . t â c h e r ) : Elle est venue très.. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. réfléchirai cette nuit. 205 . pense plus. parler à personne. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. a se întoarce). Vom fi la ora i e c e la gară. tar­ d e r . . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. vrei să iei o carte? I V .

a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. le professeur ne réplique point. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . . efectiv 206 . Je viens de raconter à ma voisine. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. a replica a se aşeza. încît conclure [kàklyr] a încheia. au fond. Estomaqué. -e [sstomake] înmărmurit. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. . a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. Mais. . a lua loc într-adevăr.a] astfel că. -ă répliquer [replike] a replica. W. au baccalauréat. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. Elle m'a demandé si. au cours du repas. — L'ignorance des élèves — dit-il. . en apercevant un de ses amis. . a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. ) [inaràs] . -. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. . aborder [abardej a aborda. Croyez-moi. -ă estomaqué.

E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. . rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . . a l t u l .-e (fiecare). nulle (nici u n u l . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. plusieurs (mai m u l ţ i . nul.) a închipui imaginaţia închipuit. l'autre. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . l'une. . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni).) l'imagination (f. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r .) imaginaire (adj. u n a . -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. De-abia a intrat. m a i m u l t e ) . Voi pleca (îndată) de la birou.quelqu'une (cineva). aucun. -ă care poate fi închipuit. 207 .u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. î n s o ţ i t . a sosi. de obicei.) imaginable (adj... tocmai. chiar acum): Il vient d'entrer. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. nici u n a ) . .-e (nici u n u l .Mots à plusieurs sens 1. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir.. . l'un. l'autre ( u n u l . a ajunge 2. chacun. nici u n a ) .. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . quelqu'un.

.. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. LEXI- Cette jeune femme se. tous les autres. prin persoana a I l I .savait qu'il devait s'opposer à la guerre.... On ne voit rien.... Jean se va îmbrăca îndată. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. Mon.. ei dispărură. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir.a sau a Ii-a singular.. .. la colţul străzii. Georges a.. (Noi) am venit să vă vedem. autres de décharger les armes.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. cineva"). Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce.. Diseară veţi pleca la Cluj. après. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. . . I I .E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. Ils ont refusé. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. I-am spus tot. I se spuse tot adevărul. ami. Je lui ai tout dit. IV. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. toute—tous [tus]. Nu este nimeni în această sală. On est venu vous voir. toutes..... l'innovateur. Nu se vede nimic. . cu valoare nedeterminală ( se".ont pris part au combat. unul după altul.de plus horrible que leurs logis. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. Se spune că pleacă mîine. Petre a sosit chiar acum o clipă. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. 208 .. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. EXERCICES I . de obicei. Apoi.. III. Cet artiste. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.. Lors de la course de 100 m plat.. Rabelais est un écrivain plein d'. a . un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies.. tous les autres concurrents.

On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . on le sait. est un musée de figures de eire. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). Lidice sau Oradour. les vedettes du théâtre et du cinéma. des champions de boxe. les costumes plus ou moins fripés. Corneille écoutant le Cid.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. le Pape. s'il vous plaît). Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . On y rencontre les chefs d'état. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. la Reine d'Angleterre. Nimeni nu să uite Guernica. Pablo Picasso. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. le cinéaste René Clair. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). le coureur à pied Mimoun.

les chambres numéros 215. monsieur. Le portier fit monter les bagages. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. — C'est au deuxième étage. 216 et 217. 210 .25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Les chambres étaient élégamment meublées.

fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. pieptă­ nătura W* 211 . la brosse à dents et la p â t e dentifrice. d e u x serviettes. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . d i t gaiement A l a i n . . . je vais me reposer u n peu. dit le coiffeur. — J ' y pensais déjà. On paye à la caisse. Alain. s'il vous p l a î t .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. —• Les osgles un peu plus c o u r t s . ochire sortir [sortir] a scoate. Oh non. Q u a n t à t o i . . il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . les m u l e s . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . — Moi je descends chez le coiffeur.. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . Les cheveux une fois coupés. . — E n a t t e n d a n t le déjeuner.. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . . je préfère les couleurs c l a i r e s . monsieur. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. l'entour a i e n t . C'est fini. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . . Rincezmoi a u v i n a i g r e . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . a ieşi lentement [lâtmà] încet. pas de vernis foncé.

-ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. învecinat. -e [ k l e ^ deschis. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. -ă 1 ' indéfrisable (n. -e (adj.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb.) a t r ă g ă t o r . -ă. interesant. c a p t i v a n t . a a t r i b u i . a acorda afecţiunea legătura. -â clair.) a lega.. încheietura a t a ş a t u l (comercial. -oàre. Face excepţie adjectivul lentement.. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t .) l'attachement (m. -e [avwazinô] vecin.) l'attache (f. r e s p e c t i v .) attachant.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. a lua. a da o raită vesel.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . 212 .) l'attaché (m. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. la bribe [brib] frintura avoisinant. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . -e [fose] închis. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. voios (adv. -ă. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent.

-i. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. absolue) (fem. de obicei. 3 . se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. profondément etc. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . 213 . 1 . -é) p i e r d . 2. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. pe e m u t de la feminin. -u. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. vraie) (fera.

Hier soir. II. Traduisez immense patient en français (vb. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Ioana citea curent texte latine. I I I . Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . M-am născut la 23 septembrie. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. vaut mieux que deux „tu l'auras". LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet.EXERCICES I . v b . A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Traduisez en français (v. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Cîinele înainta p r u d e n t . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. on avait attaché le chien. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Ce-i î n m i n ă nu-i . naître.

Sur la nappe d'une blancheur étincelante. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. On se mit à consulter la carte. je voudrais des pâtés. On choisit une table dans un coin plus retiré. continua-t-elle. répondit Mme Girard.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. des sardines au beurre. Girard. — Moi. — Quant à la viande. dit Jacqueline. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. Girard. se trouvaient des assiettes. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. — Oui. 215 . des couverts et un vase de fleurs. des olives. — Du jambon. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. Antoine. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard.

) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. -e [vitre] cu geamuri retiré. — P a s d ' a b r i c o t s .— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. sclipitor. -oare. J a c q u e l i n e ? — Non. seulement. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . G i r a r d . merci. — tout — — après Alors. ajouta M. d u v e r m o u t h . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. merci. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. — Du v i n b l a n c . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . m a m a n . pas de m e l o n . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. -e [etëslâ] strălucitor. fraged. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 .— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . compléta le g a r ç o n . m a d a m e ? Oui. -ă étincelant. Du café t u r c . — Merci. des liqueurs? — Du vin blanc. -e [retire] retras. VOCABULAIRE vitré. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/.

) la grille (f.) le grillage (m.) griller (vb. ajouter ajoute) a completa. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 .a -t a I l I . oisir.) la grillade (f.) — le rôti (m.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . moale. N u m a i persoana a I l I . mpléter.a singular se foloseşte m a i m u l t . a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . élire a a] alege compléter. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .a -ssiez a I l I .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. In vorbirea curentă.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.) rôtir (vb. duios 2 .) 1 . de obicei. imperfectul conjunctivului este. p e r s o a n a a I i .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie.

2 . care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . Formele due (feminin singular). a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. Exupèry). Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. recevoir (a p r i m i ) . Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. il affirma q u ' i l moins sombre. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. De la vîrsta cea m a i fragedă. ea trăise departe de căminul părintesc. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. 3 . due O b s e r v a ţ i e i . Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. décevoir (a decepţiona). dus. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). 218 . Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. EXERCICES I. masculin singular. t o a t e mîncărurile sînt bune ! II.Le verbe devoir (a trebui. să fie moale.t e . dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. apercevoir (a zări). Bien que la pluie (continuer). Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . loin de tous les a u t r e s . sans que personne lui parler (Flaubert). J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . Trebuie să frigi carnea .

T. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. pourtant frais.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. ea se ascunse în grădină. I V . je pleure. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. . Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.) seama de propunerile voastre.) imediat un răspuns. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. PROVERBES Chaque vin a sa lie. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e .III. plus je suis Je vole. . j SUPPLÉMENTAIRE . A trebuit să-i dau (inf.) explicaţii. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . DEVINETTES Plus je suis chaud. Il n y a pas de roses sans épines. Traduisez en français. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. ni yeux. Traduisez en français (vb. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. . Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . (gSenu S'i) 219 . — Ce sont toujours les plus gros. Se întîmpla să alunece des. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle.

q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections".27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . en u n m o t . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . une nouvelle fabrique. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. pour b â t i r . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s .d e m a i n pour M a m a ï a . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . d i t J a c q u e l i n e . . . C'est en 1948. vers la fin du mois de j a n v i e r . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . je vois. m a t é r i e l ferroviaire. C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . -e [bykarestwa] bucureştean. O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . ni celui de m a m a n . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. — A h . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. c h a u d i è r e s . dans la m a t i n é e . une grande fabrique de la c a p i t a l e . p a p a . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . au m ê m e e n d r o i t .

. .

a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . vesel: ciudat. a distruge.) outillé.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). Celtelcomédie a eu un grand succès.) outiller (vb. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r .) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) unealta utilajul u t i l a t . demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. 222 . utilajul marquer [marke] a marca. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. Fratele meu a plecat. a doborî a n g a j a m e n t .) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . promisiune a sfîrşi.) l'outillage [m. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . quelques): Mon frère est parti.) a m u z a n t . -e (adj. a înzestra l'équipement (m. Această comediei a a v u t u n mare succes. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m.

tous se pressaient copii.b) într-o enumerare: aux portes. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. enfants. femei. Elena este arhitectă. Histoire de la littérature française. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . 37. B ă r b a ţ i . c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. sora Horaţilor. nr. proverbe: pluie abat grand vent. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . e) în Petite sœur des Horaces. P a u l este strungar. f) In adrese. camarade! B u n ă seara. femmes. rue Jules Michelet. verişoară ! Mulţumesc. Hélène est architecte. Camille. cousine! Merci. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. Hommes. Istoria l i t e r a t u r i i franceze.

El şi-a scos batista.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. m a i jos verbul partir. P e n t r u alte observaţii v. Il a sorti son mouchoir. E a a ieşit în oraş de o oră. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. -e Observaţie.

. e n f a n t s . . U l t i m i i călători au plecat aseară. IV. . . Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni..) în oraş? Aş pleca la m u n t e .. La revedere.-e Observaţie. m ă întorc î n d a t ă . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. ... sortir): Trenul pleacă la ora zece... .. e t . H I . I I .Participe Présent partant Passé parti.. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . mentir. . employez ou non l'article.. et. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . . verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r .. dormir. — Rien à faire. 2. Vrei să ieşi (inf.. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. Ca şi sortir. F e m m e s . t o u t était descendu.. rue de P a r i s . Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . . î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri.. v i e . Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr.Odes et b a l l a d e s " est. officier. servir. EXERCICES I . liberté" (Corneille).. m o t d'ordre? d e m a n d a . EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. Traduisez en français (vb.. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă .. . À la place des points. „. . m a m ă . . Elle h a b i t e 32. . vos paroles. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei.. Quel est. Je l'en ai déjà menacé. . t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. je vais lui chanter quelque chose. ce roman. . . v i e i l l a r d s . vb. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . . sentir (şi compuşii lor).. gloire. J ' a i relu. partir. „ J e vous assure et. ma chère. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă.

P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare.PROVERBES Partir c'est mourir un peu. Vorba dulce m u l t a d u c e . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.

l'étudiante de la Faculté de Philosophie. c'était 15* . Autrefois. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. maman. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle semblait très pressée. devant l'Université de Bucarest. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. ce matin. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. Je lui ai donné notre adresse. J ' a i noté la sienne. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre.

grâce a u x engrais c h i m i q u e s . orge. m a ï s . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . •— Oh. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n .u n hair>eau q u e l c o n q u e . a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. Après la moisson. a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . t o u t a c h a n g é . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . légumes. si t u s a v a i s . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. seigle.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . m a m a n . b e t t e r a v e .

atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) le change (m.Familles de mots • l'échange (m. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . a se schimba s c h i m b ă t o r . Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) le paysan (m.) le changement (m. bientôt (curînd). -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. Intr-o propoziţie principală. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . 229 . -e (adj. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé.) changeant. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.) échanger (vb. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. Abia a i n t r a t . dès que (de îndată ce).) changer (vb.) la paysannerie (f. après que (după ce). en un clin d'œil (într-o clipă).

combattre (a lupta) débattre (a dezbate). Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular.Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 . 1 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî).

După ce începură noi cercetări (recherches). commettre (a comite). p r o d u i t . la n u i t t o m b a . pensée. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. —. 1 . m u n c a îi pasiona. 2 . quel est le côté beurré? 231 . aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir).Mais il ne l'est pas. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir).Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . — Alors. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. promettre (a făgădui). association. Traduisez en français (v. omettre (a o m i t e ) . PRÉCISION — Mademoiselle. place. Cînd deschiserăm fereastra. Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. Bate fierul cît e cald. elle se m i t à r i r e . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . formation.pierde un t. permettre (a p e r m i t e ) . r a d i c a l u l mett. III. Q u a n d nous (marcher) des heures. II. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. promesse. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. transmettre (a transmite) etc. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . EXERCICES I . suivants: obtention. récolte. Q u a n d il (achever) ses lettres. -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . soumettre (a supune). ea se sculă să plece. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. en silence. il se leva. IV. nous commençâmes à travailler. t a t a se duse să se p l i m b e . Cînd t e r m i ­ n a r ă .

Dans la salle d'attente. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. 232 . Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. arrive chez un dentiste. mais sans insensibilisation. parce que je me dépêche. assez peu éclairée.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. le temps semble s'écouler très lentement. accompagnée de sa petite sœur. — C'est pour arracher une dent.

) la perte (f.-— Mes compliments. . voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. 233 . . i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. . . accompagner — conduire a însoţi. VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. -e (adj.) perdu. a trece .) a pierde pierderea p i e r d u t . Vous êtes courageuse. mademoiselle. . .. dit le dentiste. Marguerite. j'aurai fini la lettre avant votre retour. Montrez-moi la dent. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.*\ i i . r °. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille.. -e [eklere] l u m i n a t . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. . F i ţ i l i n i ş t i t .

la viitor şi la condiţionalul prezent. dublînd consoana r. 2 . -e Observaţie. 1. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. (I-o fi cumpărat bomboane. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. Probabil că i-a cumpărat bomboane. 234 .) De obicei.

Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Traduisez en français: Trouver un ami. C'est très compliqué. elle est morte de peur. Beaucoup de choses. IV.EXERCICES I. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. e deja ora 6. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Devant l'université. III. On ira se promener lorsque papa (rentrer). . C'est normal. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Une grande quantité. On meurt de chaleur dans cette pièce. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. I I . Te rog să citeşti acest roman. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. je te raconterai de belles histoires. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri.

Mme Girard: — Je t'accompagne. du beurre. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Tu ne t'en souviens plus? M. par hasard. N'aurais-tu pas. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. des macaronis. des timbres-poste? M. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Antoine. H y a une épicerie au coin de la rue. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. M. MV {QxLca^y 236 . des citrons et des biscuits. Les allumettes sont trop encombrantes. Mme Girard: — Mais non. de croissants et de paind'épice.

a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. pi. -e [dkôbrô] stînjenitor.-e. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd.) [a/a] c u m p ă r a r e a . Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. Le cacao. -e [lur] greu. litera 2 .mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. de farine.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. M. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. le thé. de riz ou de sucre. scrisoarea literele (literatura) 237 . ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a .M.) les lettres (f. t r a ­ bucul l'essence (/.) 1 . la levure.d9^. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. le poivre.

Famille de mots acheter (vb. Verbele se conjugă. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 .) Vachat (m. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. cu auxiliarul être. -euse a cumpăra cumpărarea ..) l'acheteur. Acest a r t i s t este i u b i t de public. cumpărătoarea (m. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . la diateza pasivă. Ce comédien est aimé par le public. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.j.

surprendre (a surprinde). 2 . a afla). comprendre (a înţelege). Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. 1 . -e Observaţie. şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. nous prenons. L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . 239 .

diviser. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Aş lua în consideraţie argumentele dv. séparer. El fusese admirat pentru atitudinea lui. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. regarder.. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Je t'emmène au théâtre ce soir. I I . prendre): Ies puţin ca să iau aer. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. dar nu mi se par serioase.EXERCICES I . Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. vendre. traduisez-les punir. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. . DI. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. attraper. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. lire. Drept cine mă iei? IV. V. écrire. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. Traduisez en français (vb.

des livres. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. bah ! Ne t'en fais plus. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. On va sûrement trouver quelque chose. On file. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Jacqueline: — Tu as raison. On ira dans un magasin universel. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. prends ta jaquette et ton sac. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . viens.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain.

) a pleca r e p e d e . ) a sugera sugestiv. . a o şterge (intranz. 2. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.. principal Famille de mots suggérer (vb. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . . 4. « J. L r . J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. tes suggestions. VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . scump catedra esenţial. ça ne m'enchante guère. a o şterge . -ve (adj. . Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.) m î n c a r e a (bună) d r a g . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux.) suggestion (f. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^.) a fila (despre lampă) 242 . la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. şirul o şterg carnea (anat. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus.. ) suggestif.) a toarce (tranz.' • . (tranz. ) a pleca r e p e d e .terie roumaine? D'ailleurs tu sais.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . 3.•.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m .?. . . Il faudrait penser à autre chose. . ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn .a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.) a urmări (intranz.

E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. -e.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. 16' 243 .

Je boirai de la bière. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. arriver. . Am văzut o scenă foarte sugestivă. mi se pare că filează. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Sugestia ta e remarcabilă.EXERCICES I. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. universel. beaucoup. acheter. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Supraveghează lampa. prendre. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). IV. Stofa asta e prea scumpă. oublier. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu.

mais on voulait prendre une barque. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel.. papa. Il faisait frais au bord de la mer. l'eau n'était pas froide. Les vagues moutonnaient.Excellente idée. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. il y a trop de nuages. mais. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. suggéra M. papa.. — Non. —. — Moi. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. — On a organisé une petite excursion en car. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. malgré l'orage de la veille. Girard.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. Mangalia. pour les touristes. 245 . Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit.

a debuta 246 . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe.S u d . c u l t u r e . J a c q u e l i n e . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . c o n c l u t M. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . G i r a r d .. — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. G i r a r d .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. il y a encore b e a u c o u p . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. d i t A l a i n . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . — O h . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e ..— N o n . la falaise d ' E f o r i e .N o r d . cu toate că l'orage (m. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . ce sera p o u r une a u t r e fois. v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. i n d u s t r i e . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . V o i l à : le p o r t . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/.

) a m ă t u r a le balai (m. ziua precedentă la veillée (f.) a veghea le veilleur (m. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.Familles de mots — balayer (vb.) veghea veiller (vb.) măturătorul la veille (f.) m ă t u r a le balayeur (m.) ajunul.-e 247 .

Traduisez en français (vb. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta.Observaţie. III. II. 1. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE .. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed.. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). IV. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. offrir (a oferi). Paulette m'avait tourné le dos. . . Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). EXERCICES I . în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. souffrir (a suferi. a suporta) etc. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Unele magazine sînt deschise şi duminica. 2. -e. Cine rîde la urmă rîde mai bine. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Vîntul măturase coasta. -es.

Les Flammes hautes) . Brille en mes yeux.En ma course rythmée à travers la campagne. Et.. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Mes nerfs semblent refaits. Belle santé. . pour qu'enfin mon cœur. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. toujours. mes muscles sont heureux. se tienne haut. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux.. (Emile Verhaeren. bats sous mon front. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière.

quelle satisfaction on a. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. — C'est bien agréable. les rochers à pic. — Inutile de te déranger. les excursions. 250 . des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Jacqueline. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. les chemins escarpés. Alain et eux. L'automne surtout. — Et puis. la fatigue de la montée. surtout en cette saison. Des alpinistes enthousiastes. c'est un véritable enchantement. Ils ont vite fait de s'entendre. — Avec des amis? — Oui. le vertige. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout.

Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m. à plus de 1 500 m . cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. à m o i .) foaia.. c'est ce grand silence.. nu le-a trebuit mult ca să.. pes­ triţ.. -e [bigare] bălţat. frunza le feuillage (m.) a răsfoi le feuilleton (m..) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f..) frunzişul feuilleter (vb. -ă.) foiletonul le feuilletage (m.. d ' a l t i t u d e .) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. is­ tovit Famille de mots la feuille (f. p a p a . ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.— C'est v r a i .

adverbe). cuvintele invariabile (prepoziţii. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . d e t e r m i n a n t u l . dintre care p r i m u l . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. La substantivele compuse. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt.F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2.

reconnaître (a recunoaşte). EXERCICES I . dispa­ raître (a dispărea). La fel se conjugă: paraître (a părea).o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i .-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. c i t e ş t e . Nu răsfoi cartea. HI. Traduisez en français (vb. 253 . î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. apparaître (a a p ă r e a ) . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. 1 . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. 2 . Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . H .

À présent nous touchons au but. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. nous saisissons nos piolets. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. les rudes escalades.. l'héroïsme quotidien de mes camarades. (D'après M a u r i c e Herzog. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Un vent brutal nous gifle. Déjà nous commençons la descente. Le sommet se rapproche insensiblement. nos lunettes. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure.. premier 8 000) . Nous nous hâtons. Le sommet est une crête de glace en corniche.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Annapurna. Nous nous hissons comme nous pouvons. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants.

l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . nous sommes partis pour la côte. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. Après un court séjour dans la capitale. une des plus belles stations de la côte...3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. l'air pur. à la recherche. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. L'eau de mer à faible salinité. de la Mer Noire. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Je t'écris de Mamaïa.

. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. On peut donc admirer. -ve [kyratiî] curativ. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. pour la plupart. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". un repos des plus agréables. -ă curatif. m'ont dit tous les Roumains. on élève d'autres colosses en briques. comme de juste. Tekirghiol. à sable particulièrement fin. Ils ont raison. une foule de touristes. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. de sa chambre. une plage en pente douce. -ă l'aube (/. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. acier et ciment. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. Mangalia. le lever ou le cou­ cher du soleil. Oeuvre du régime de démocratie populaire. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. Eforie. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. Nous logeons à „l'International". tous ces bâtiments offrent un parfait confort. Et ce n'est qu'un début. un des plus beaux hôtels de la station.. Ils ont raison d'être fiers. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . -e [dsolsje] însorit.

grămadă remarquer — constater remarca. -e [fl^ri] înflorit. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.-ă mouvoir (vb.ă . de obicei.) a mişca mouvant. .) a însufleţi mouvementé . a căuta recherché.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. sclipitor. -ă. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . ales.) mişcător.) mişcarea mouvementer (vb.-e (adj. -oasă. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e .-e (adj.-ă le mouvement (m.) a urmări. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.-ă.) animat. afec­ tat.) [asje] oţelul fier. -e | / a t w a j à ] lucios. -e [ekski] fin. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.-e (adj.) c ă u t a t .le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. -ă chatoyant. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. agitat.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.) căutarea rechercher (vb. -oare Ia villa [vila] vila exquis. -ère [fjer] m î n d r u .

ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. înaintea unui « mut din terminaţie. schimbă acest e mut sau é în è. el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie.u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . renouveler (a reînnoi). étinceler (a străluci). ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . feuilleter (a răsfoi) e t c . -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. îngheţa) e t c . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . consoana. 258 . In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . rappeler (a rechema). peser (a cîntări) — il pèse. achever (a t e r m i n a ) . De exemplu: lever (a ridica)—je lève. céder (a ceda)—tu cèdes. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). un adverb. geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. chanceler (a se c l ă t i n a ) . Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . adjectiv cu funcţie de adverb. jeter (a a r u n c a ) . Alte v e r b e .

Tot oraşul era în mişcare. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Des oeuvres (tragicomique). que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Am remarcat că vă place mult istoria. Ces épisodes sont héroï-comique. Des personnes (bien-intentionné). IV. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Une porte (grand ouvert). Des cellules (photo-électrique). Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Je n'aime point les fruits aigredoux. III. Des enfants (nouveau-né). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. I I . Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Des bas (extra-fin). Elle aime les robes gris perle. Des relations (franco-belge). à Copenhague. Discuţia lor a fost foarte animată.EXERCICES I . Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Depuis sa fondation. Elle allait nu-pied. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Răsfoiesc această carte. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Ces nouvelles sont quasi-officiel. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Des formes (aéro-dynamique). Ce sont des mouvements semi-circulaire. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Des filles (sourd-muet). Des yeux (gris bleu). Aujourd'hui. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Va îngheţa curînd. à travers le monde. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. en 1945.

Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. (D'après „l'Humanité") . c'est une véritable fête. Dans les démocraties populaires. pour qu'il n'y ait plus de guerre. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications.fait pour populariser le 8 mars. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente.

Je préfère le cinémascope en couleurs. Jacqueline? Alain: — Son faible. Le jeu des 261 . La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Mais on pourrait aller au théâtre. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. non? Jacqueline: — Moi. mon cher. je n'ai rien contre. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. évidemment. On aurait retenu des places. c'est les dessins animés. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. Girard: — Quel film. papa? M. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest.

folle (adj.. J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon.. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e .) [fu. Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . Girard: — E h b i e n . fal] nebun. Jacqueline (en chantonnant): — „. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . Toutefois. 262 . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . a l o r s .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie.Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. M. je préfère la p r e m i è r e .

) reflectorul le destin (m. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) produsul refléter (vb.) a reflecta le reflet (m) reflexul. -ce (adj.) a produce le produit (m.) a destina. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) producţia la productivité (f. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.) soarta.Familles de mots le producteur (m. începu să rîdă.-ă la production (f. A început să scrie. 1.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) productiv. destinul destiner (vb.) destinaţia le destinataire (m. 2. Il s'est mis à écrire.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. reflectarea le réflecteur (m. a hărăzi la destination (f. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) producătorul productif. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.

litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Il ne voulait rien voir.-e Observaţie. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. EXERCICES I . persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. 2. e. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I .Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. il aurait gagné la partie. înaintea vocalelor a. 3. 1. La indicativ prezent. i. Piesa e foarte bine primită. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. Apele rîului reflectau cerul albastru. 264 . Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Je me mis à déchirer le papier. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Mon enfant était devenu très tendre. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Si Pierre eût été attentif. Destinatarul nu era la adresa indicată. o din terminaţie.

ses pointes. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. a l'horizon. pleurs. ses tours et ses sveltes aiguilles. Il se colorait peu a peu. pareil à une grosse étoile d'or. Au-dessus du Mont-Blanc. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. vb. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. formation. puis. entre deux aiguilles lointaines. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. le Mont-Blanc. A-m reuşit să o conving? V. Traduisez en français (vh. dans le ciel pur. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. sur lesquelles régnait un absolu silence. arrivée. regret. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. devenait orange. regard. production. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante.IV. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. devinette. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. à mesure que le lever du soleil approchait. accueil. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. destination. vaincre. avec son énorme dôme. puis vermeil. André Theuriet (Amour d'automne) . les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. création. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. destruction. Tout à coup l'astre surgit. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă.

elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone.. Il est sept heures et demie. répond Madame Girard. -eaţă l'édifice (m. — Je m'en doute. avoua Jacqueline après le concert. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République.) [edifis] clădirea. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. edificiul l'ouvreuse (/... ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . M. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . -oasâ. le chef d'orchestre fit son apparition. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. au juste? lui demande sa sœur. chuchote Alain. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. alors.. elle s'écrie joyeusement: — Ah. — Je n'ose demander. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. măreţ. Antoine a loué des places pour le concert. J'aime surtout l'Allégro final. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. conclut Alain. — Mais quelle heure est-il. — Moi aussi. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. Le concert commença... c'est une surprise. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places.Georges Enesco". VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. — Je suis complètement bouleversée. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. ravirent les spectateurs. — Je crains que nous ne soyons en retard. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite.. Quelques minutes après s'être assis. a z b î m î i louer [lue] a închiria.

3. amînarea le retardataire (m.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.l — a cînta la chanson (f. 2. 4. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .le chef d'orchestre [/if. v a t r a . le chœur se p r o n u n ţ ă k.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.) întîrzierea le retardement (m. a răpi 2 . piaţa ravir 1 . locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . postul 3 .) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. a încetini le chant (m. [kœr. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr].) întîrzierea.) — şansoneta le chanteur (m. locul 2 . a încînta Famille de mots le retard (m. căminul casa.) a î n t î r z i a .) — c î n t u l chanter (vb. serviciul.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta . . l'hymne (m.) — cîntecul la chansonnette (f.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. ca à moins que e t c . 269 . Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . point. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . moins que. oser. ) . guère. personne e t c . JVe vous déplaise. Observaţie. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. je ne cesse etc.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. (fig. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. Nu suflă o vorbă.) a stîrni entuziasmul. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. rien. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. a creşte.s e cu t i m p u l . savoir. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. tu vas pas sauter etc. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. meilleur que. : je n'ose. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. Nu vă fie cu supărare. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u .z i s ă . a scoate (petele) élever a înălţa. 2 . E mult mai rău decît se spune. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. cesser e t c . Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine.

le peuple français. Ne aşezarăm pe scaunele noastre..a m încetat să-1 rugăm. 2 . E n 1789. rapidement les taches (petele). . toujours le progrès. l e v e r . N e . e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i .Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou).-e uzitată: Observaţie. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . II. . Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. Ce produit chimique.. EXERCICES I . 1.. Nous dé­ cidâmes d e . la séance (şedinţa). Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. 270 .. l'égalité et la fraternité. . ... plus aux concerts! L'ignorance. pour la liberté. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. N .

Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. prefer să stau în picioare (rester debout). b) Mă aşezai pe iarbă. I V . Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. vă rog. La souris osait quitter sa cachette. — Comment. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. eram foarte obosit. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Louis cîntă minunat la vioară. Elle se lève très tôt le matin. — Pierrot. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. V . Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. la Pastorale et la Neuvième. — Trois. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. C'est impossible. grand-père. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. — Je n'ose pas. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. Il descendit lentement les marches. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . ça ne coûte rien. mon petit. l'autre jour.) această greutate. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. me dit-elle tristement. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. me répondit-elle. Il fit détruire un magnifique édifice. lui dit-il. Tu pourrais pas. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. en baissant la tête.I I I . Mă voi aşeza mai tîrziu. — Eh bien? explique-toi. îi era imposibil să ridice (inf. cette anecdote.

des Greco. qui ont réussi à rendre. je vous accompagne demain. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. Girard: — Non. des Monet. à l'aide de leur pinceau. des chefs-d'œuvre. sans nul doute. Voilà trois heures que tu es parti. M. Girard: — Évidemment. une troisième est réservée à l'art oriental. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. une autre d'art occidental. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. n'est-ce pas? M. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. Girard: — Oui. Antoine. J'ai longuement admiré les Grigoresco. papa? M. mais il paraît que les autres renferment. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. On y trouve. Il faut absolument que vous le visitiez. on ne savait pas où te chercher. entre autres. des Van Eyck.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Tu as rencontré des amis en ville? M. de quelques peintres roumains. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. 272 . Si vous voulez. les Andreesco et les Luchian. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. des Rembrandt. les Aman. en plein centre de la ville. Mme Girard: —• Bonsoir. elles aussi. Alain: — Mais quel musée. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Alain: — Il y a aussi des sculptures. On commençait à s'inquiéter. La section d'art roumain est. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. des Répine. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal.

a e x p r i m a Homonymes le parti (m.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) p a r t e a .-e (adj.) central. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.-e (adj.-ă oriental.m. -e [rwajal] regal. suita suivre (vb.) cen­ tralizator la centralisation (f. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .) centrul la centrale (f. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .) a u r m a suivjant. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.) centrala central. si adj. b u c a t a .) partidul la partie (f.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . -e [arjàtal] o r i e n t a l .VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) următor.) centralizarea centraliser (vb.-oare — le centre (m.-ă centralisateur (s.-e [oksidâtal] occidental. consecinţa. a conţine rendre — exprimer a reda.) u r m a r e a .c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic. -ă occidental.

274 . at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . -e Observaţie.

un grand château fort. Cette partie est très difficile à lire. style Renaissance. Gilbert est très influencé par son cousin. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . III. I V . gnifique palais. comprendre. contenir. Christian s'est arrêté devant la gare. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). enfermer. Ancien palais r o y a l . Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . c o m b a t t r e . l'un des plus riches musées du m o n d e . de nos j o u r s .EXERCICES I . le Louvre est devenu. Marcel est un brave garçon. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. U r m a ţ i . depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Germain sera récompensé pour son courage. Paul est p a r t i il y a deux minutes. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. 18* 275 . Il était fidèle à son P a r t i . La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. I I . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. repartir. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. entretenir. m a i puţin interesante. Un siècle et demi plus t a r d . il se leva. vă voi arăta drumul. renfermer.m ă . Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. prévenir. Cette boîte ne renferme que des papiers. sur la rive droite de la Seine. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. renvoyer. m a i n t e n i r . LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire.

les Delacroix ou les Manet. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. monument en basalte noir. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. le Titien. Houdon ou Rude. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse.ère). Léonard de Vinci. les sculptures du Moyen Âge. les admirables statuettes de Tanagra. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. devant les sculptures de Jean Goujon. couvert d'inscriptions. les Courbet.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité.. Rembrandt ou Vélasquez. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. la dignité enfin retrouvée. des poignards d'argent. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. principale source du droit sumérien. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. de Rubens.. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée.n. les bas-reliefs de Gilgamesh. 276 . Michel-Ange. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. celles des sculptures du Moyen Âge. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. une partie des splendeurs conçues par le génie humain.ère). L'épanouissement individualiste de la Renaissance. des coupes et des bijoux finement ciselés. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. On s'attarde devant les Ingres et les David. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya.n. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. grecques et romaines. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Les objets de culte et de sacre. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. nous voyons se succéder les Vernet. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre.

souris. serpent. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre.. — Arrête. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. chien." — Que fais-tu là. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. merci. boeuf. insectes. — Tu crois. chacal.. cigale. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. héron. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. perroquet. grenouille. mouche. lion. âne. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat.. chat. Je préfère connaître le deuxième élément.. Il te faut trois éléments.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. oiseaux. loup. fourmi. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. tigre. Alain. Que je recommence alors? — Non. aigle. — D'accord. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine.

Hat .

Et tu sais. des étangs bordés de roseaux. p u r . -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. muguets.— Le cadre. des chemins sablonneux.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . -ă l'insecte (m.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 .) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. lilas. lis. enfin des ormes ou des tilleuls. œillets. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. ma Jacqueline. -oasă l'étang (m. puisque tel est votre désir. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . Des rivières aux ondes pures. bien sûr.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m.. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. des forêts de chênes. — Bon. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. Alors. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. — Je préfère le parfum des fleurs. vio­ lettes. -e [pyr] limpede. pour ne plus parler de leur parfum. etc — Tu as bien fait de finir. pivoines etc. tulipes. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . jasmin. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. c'est moins pénétrant.. — Du génie. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. -euse [sablant] nisipos.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. ) [ôd] unda pur.

D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé. 280 . a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) înflorit.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m. El credea că a ajuns.ARBRES À l'acacia (m.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.-e (adj.) florarul fleurir (vb.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.) a înflori.) floarea la fleurette (f. a î n c e p u t să rîdă.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.-ă le fleuriste (m.) floricica fleuri.

Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. 281 . // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. ca în exemplul de mai sus. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. ca în exemplele de m a i sus. sans.

g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .P. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul.R. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. sont'à toi. parfois à petits pas.

vous revoir. ei au început să aplaude. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. futur. voix basse. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. cinq heures? Il a décidé. P u i s . Je vais vous donner un livre agréable. Elle semblait très heureuse.... Après jeter au feu quelques morceaux de bois. travailler. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e ... Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. V. Exupéry). I I . Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l .. Exupéry). (a cuceri)... III. en utilisant (présent.. rester. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r .... après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. la rue. Cet enfant pleure. en français les phrases suivantes. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . lire. Conjuguez imparfait. Tu te lèves .. IV. Nous sommes au coin. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. ils revinrent avec précaution (Maupassant). colère. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. a cere pe cale judiciară). finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). Ils parlaient... î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . (St.. il s-'approcha du balcon.. requérir EXERCICES I .. După ce au ascultat conferinţa.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. 285 .

s'il me veut croire. Se croyant. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. L'ours venant là-dessus. Glosa2 sur l'éléphant. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. Que c'était une masse informe et sans beauté. Venez. L'éléphant étant écouté. on crut qu'il s'allait plaindre. ôter à ses oreilles. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. car tout 6 ce que nous sommes. Etes-vous satisfait? — Moi. Je mettrai remède à la chose. singe. Jupin 5 les renvoya. glosa — comentă în mod critic. dit-il. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Du reste. fără nici o excepţie. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. pour elle. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. on ne l'a qu'ébauché. 2 1 284 . 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Nous nous pardonnons tout. et taupes envers nous. Voyez ces animaux. Jamais. 8 tout — toţi. et pour cause. il ne se fera peindre. Lynx envers nos pareils. s'étant censurés tous. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. un colosse. contents d'eux. Il peut le déclarer sans peur. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. parlez le premier. 3 appétit — (aici) gust.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. Tout sage qu'il était.

il se jette dans le vide. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Traduisez en roumain: Fontaine. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). L'homme se redresse et ne va pas loin. un pêcheur. une fois le nœud coulant fixé à son cou. gravement. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. et. se livre à son occupation favorite. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. Fables) Sur la plage. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). ramène le désespéré. Mais l'autre veut absolument mourir. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Il le pria avec instance de ne le point quitter. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. ramène le désespéré. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. soit qu'il rêver. le pêcheur abandonne sa ligne. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. malgré lui (Maupassantj. Et même il parla haut plusieurs fois. Le pêcheur abandonne la ligne. 285 . Sans s'impatienter. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. l'attache à une branche. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Il se redresse et de nouveau. II. s'élance. III. (La RÉVISION I .Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Soudain il entend courir près de lui.

ses libertés démocra­ tiques. Je vais chez mon ami: on. pensa beaucoup (Voltaire). Le marin vit dans une perpétuelle victoire. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. V I I . . Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria... c'. guerre... Exupéry)... et il est maintenant unique au monde (St.... Les travailleurs . ai fait mon ami.. parlerons ce soir.. Elle dormait sans doute.... Zadig n'. Exupèry). V I . Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. Nous... d'études (Vigny).. c'. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant).. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). fauteurs .est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire .. Traduisez en français: Lenin a murit.. guerre. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). fête son anniversaire... c'... Ils n'ont aucune envie . établir son pabinei. . ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi... la défense .. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. France s'opposent ...I V . Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). la paix. c'. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. usines. Le peuple français lutte.. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' .. est une que kle courir devant l'orage.. faire . ... V . dormir et d'.. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose.. et il allait la surprendre (Flaubert). dar opera lui va trăi veşnic..est une que d'.. pensa pas et la femme de l'envieux..

PARTEA A IV-a .

I X. .

-e ou landais finlandais. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.-e français.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. 1 î n limba franceză. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. spre deosebire de limba romînă. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e Français Anglais anglais.finnois.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.-e Finnois ou Fin. le serbe = limba sîrbă. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. l'arabe — limba a r a b ă ş.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien. le roumain = limba r o m î n ă .-en ne belge allemand.-e espagnol. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.a.

-e Portugais p o r t u g a i s . turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec.-e italien.S.R. -e suédois. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -e Polonais polonais."S. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. -enne norvégien.

-enne iranien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -e 291 . R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 .Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -e [ppg.J an g] . Coréens coréen. -enne guinéen. -eniie Éthiopiens (Abyssins. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. tunisien. -enne marocain. -enne abyssinien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan.

I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne 2 . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -enne uruguayen. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. V i e t . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . -e brésilien.U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n .N a m [ v j e t w nam] 1 . -enne péruvien.N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -e | Cubains SUD cubain. -enne chiliîen. -e c a n a d i e n . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * .

293 . Iassy Turin. alteori foarte apropiate. Cracovie. Milan. Munich. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Cu toate acestea există şi unele excepţii. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Naples. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). Bologne.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. (Iaşi) etc.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. în limba franceză. Barcelone. Nuremberg. în limba franceză.

le Mexique. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Malte. la Méditerranée. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. le Togo. iar altele nu: la Sicile. Madagascar. Observaţie. î n g e n e r a l . la Crète. les Baléares. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. la Pologne. la Volga. Leningrad. masculin: etc. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. Milan. le Japon la Bretagne. Oslo La Rochelle etc. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Martinique. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . 294 * . Le oraşe.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. New York. le Canada. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. Ceylan. Le Caire. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . l'Everest le Danube. la Touraine. l'Argentine. le Rhin. les Philippines dar Cuba. Guernesey etc. Haye. la Seine. Jersey. les Alpes. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. regiuni şi provincii. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. la Baltique les Carpates. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. b) n u s î n t . Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. Marseille.

care sînt de genul f e m i n i n .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône.-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . fie f e m i n i n : Bêrésina. les Carpates. .sent vivant Passé vécu. în g e n e r a l .Se s p u n e î n s ă : Rome est belle.. la historiques. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . les Andes e t c . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. de g e n u l le Caucase.s e e x p r e s i a : la cille de.. les le Mont-Blanc. Apennins les Pyrénées. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . les Vosges.. la Loire. s î n t . le Nil. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse.

. suédois. Gogol. La Manche la relie à la Grande-Bretagne... a l l e m a n d . Herzenafost rus.. Caragiale. Pékin est la capitale de la ... on l i t : „Ici l'on p a r l e français. II... Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. Neapole. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. 296 . b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor... Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . chinois e t c . Eminescu. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . e s p a g n o l . russe. Bucureşti. Torino.. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare.. Romînia a dat lumii pe George Enescu. Brazilia are o capitală nouă. Des Alpes aux Pyrénées. Moscou est la capitale de 1'. Brîncuşi. La capitale de la République Populaire Polonaise est .. Noi studiem fran­ ceza. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Tolstoi. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Milano. Lisbonne est la capitale du . a n g l a i s . là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. III. Florenţa. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. i t a l i e n . La capitale de la Grèce est . la France est un pays méditerranéen. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.EXERCICES I . Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Turgheniev şi alţi mari scriitori.. r o u m a i n . Chopin a fost polonez. Bologna.

Aux Jeux Olympiques. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. balkaniques ou de champions du monde universitaires. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. avant et après le 23 Août 1944.de champions du monde. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Dans la période 1958—1964. qui ont réuni 32 pays. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. Melbourne. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. la plus grande compétition sportive internationale. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. européens. Rome et Tokyo. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. Course de haies Lancement du javelot .

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) a marca un gol antrenamentul 300 . pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a mări. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.) [eskrim] scrima l'équitation (/. -e [akry] sporit.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -ă croissant. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. -e [krwasà] mărit.

) a înota le nageur (m.) înotul nager (vb. blancheur. candeur. patinage. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . Familles de mots la nage (f.) patinoarul 301 . Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage.) a patina le patin (m.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. soudeur.) patinatoarea la patinoire (f. démarrage. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . a) c a l i t a t e a : rougeur. un substantiv colectiv: feuillage. surmenage.) înotătorul la nageuse (f. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. o c a l i t a t e : courage. atterrissage.) patina le patineur (m. danseur.) înotâtoarea le patinage (m. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. Sufixul -eur indică: coiffeur. valeur. formează c u v i n t e noi. fie cu sens diferit. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. nageur.) patinatorul la patineuse (f.) patinajul patiner (vb. langage. conteur. nettoyage.

în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. din limba franceză...GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. 302 . ca sens. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.. Cu t o a t e acestea. respectiv. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu ..

In ţara noastră au. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". conter. II. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. EXERCICES I . (O Kay) [o keil —foarte K.O. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. nuire. 303 .Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. jouir. tireur. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter.K. succéder. bine. renoncer. boxer. skieur. se servir. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. Ei locuiesc pe strada Universităţii. penser. flatteur. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. 1 répond le manager. souder.K. nageur. s'indigner. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. résister. se souvenir etc. III. De două ori campioană olimpică. s'occuper. — Comment ça va maintenant? —• K. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. — O. patineur. plaire. échapper. Ea se interesează de sport. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. Patinajul se practică iarna. se moquer. joueur. profiter. aspirer. sauter. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. Ea a învins numeroase atlete consacrate. survivre etc.O. chauffer. obéir. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. chasseur. porter. prétendre. coureur. s'emparer. penser. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. ressembler. 2 dit tristement le manager. lolanda Balaş. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. 1 2 O. — Knock out. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. perfect (expresie americană). Elle appelle à nouveau dix minutes après. triompher.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. En août 1962. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Valentine Térechkova. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Le premier cosmonaute du monde. Valérl Bykovski. G. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. est lancée dans l'espace cosmique. comprenant 17 rotations. Pour la première fois dans l'histoire. Cooper. Youri Gagarine. et ces minutes ont ébranlé le monde. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. L'Américain W. Moins de quatre mois plus tard. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. apprendre à diriger les lois de la nature. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Un autre Américain. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. est placé sur l'orbite. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Le 6 août 1961. le 12 avril 1961. 305 . La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. a voulu connaître sa place dans l'Univers. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. après un voyage de 700 000 kilomètres.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. piloté par Titov. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. de plus longue durée cette fois-ci. Glenn et S. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique.

.

contribution Sufixele -ais. alsacien etc. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. suédois. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. la o regiune e t c . une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. italien. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. -ain. roumain. -ois. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. îi modifica sensul s a u . m a i r a r . categoria g r a m a t i c a l ă . lorrain. exécution.) [aval] zborul l'espace (m. bordelais. tonique. VOCABULAIRE l'assaut (m. : français.

corn-. interplanétaire etc. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. ca a t a r e ...(peste. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . (v. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. les travaux m e n é s » . „ s u b " : sous-directeur. Prefixul con-.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e.( î m p r e u n ă ) : concourir. supra. Prefixul inter(între): international. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. super-son etc. 2 . surcharger. soutirer. correspondre etc. care vor fi studiate mai departe.. subordonner etc. 308 . sub-) are sensul contrar lui super. Prefixul sur.şi înseamnă „dedesubt". collaborer. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. pe d e a s u p r a ) : survoler.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire.(sou-.ei. cor. est placé sur une orbite.. surnom etc. comprendre. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. extra-fin etc. Prefixul sous..rtra.. col-. Observaţie.

sub-) aux mots suivants: sur. tirer. sol.(ou super-). Inde. Egypte. Marseille. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. Maroc. naturel. nom. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Milan.EXERCICES I . abondant. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. lieutenant. III. cent. Hongrie. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. IV. porter. Amérique. conscience. . Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. Chine. La cabine. le système d'atterrissage entre en jeu. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. Irlande. est (doté) de trois hublots.(ou sou-. vivre. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. estimer. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Lyon. structure.

avec dévouement et a b n é g a t i o n . C'était la C o m m u n e . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. La répression fut féroce. t r a v a i l l a n t pour lui. Trois mois.) 310 . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . gouvernement du peuple. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . par le peuple et pour le p e u p l e . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . Le peuple t r i o m p h a i t .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Malgré ses erreurs et ses faiblesses. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . (D'après F l o r i m o n d B o n t e. les affaires de la N a t i o n . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . contrôlé par lui.m ê m e s . Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . le siège de son gouvernement. Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Certitude de victoire.

-ă noir. -ă. -ă se soulever [sa__. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. -e [pretâdy] pretins. fuyard etc. socialisme. {-ité. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. o doctrină. crud. însă. réalisme marxiste. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . iar al doilea. acest sufix nu are acest sens: communard. -eaţă. socialiste. Sufixul -té. magnifie. unité. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . ca­ pitulard. un sens peiorativ: capitulard. -ă. Sufixele -isme. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. -elle [eternei] veşnic. a se răscula l'audace (/.j [ebo/] s c h i ţ a . ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -iste.-e [kapitylar] laş.) groaznic. un curent literar etc. réaliste 311 . -e [sôglà] sîngeros. marxisme. frecvente şi în limba romînă. communiste. In unele cuvinte.sulve] a se ridica.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. dez­ gustător. ) [erœr] eroarea. aclamarea l'ébauche (/. campagnard. -e [nwar] (fig.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. fausseté etc. a muri farouche [faru/] sălbatic. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. bavard. maquisard etc. pe adeptul acestei ideologii.) [etrepidite] curajul. -e [etrwa] s t r î m t . ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. -ă l'erreur (/. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. pillard. liberté. indică: pri­ mul o ideologie. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. în general. -ă le combat [kôba] lupta sanglant.-ă. beauté. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . doctrine sau curentului literar: communisme. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c .. cruauté. -été) indică o calitate: capacité. fraternité. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/.

dar romantique nazisme. Mes amies. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e .. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. 312 .. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. Nu întotdeauna aceste două De exemplu..Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. romantisme. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. Observaţie. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat.. dar nazi etc. passage. (Complementul direct este ! ' = la Commune). Ils ont mangé. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). Observaţie. . Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. b) un pronume personal: boulevard. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . . Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés.

fertile. cher. je les ai (égarer). . Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . En utilisant le suffixe -té (-ité. -été). honnête. Ces personnes. III. d u r . en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. solide. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. IV. ferme. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir).EXERCICES I . L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). je les a i (connaître) a v a n t vous. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . perspicace. s u b t i l . dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. égal. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Comunarzii au l u p t a t eroic.

. . . .. . des discours étonn a n t s ! . comme un i m b é c i l e ! . . j ' a i une r é p u t a t i o n . . t a n t ô t ils s'accordent. comme les a u t r e s . et d a n g e r e u x . .. . de m o n t e m p s . . . ça ne se v o i t p a s .) Comment t r o u v e s .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . . . a d o r é ... .s i x leçons. . .. . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . j ' a i appris à écrire en v i n g t . . on ne moisissait pas dans les écoles. . J e ne sais p a s . mais grâce à qui? grâce à un ange. . . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . (Il prononce sans lier l's avec Va.) A h ! chère p e t i t e . . ." (S'arrêtant. . (Regardant autour de lui. .) Ah ! d a m e . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . je fais un p â t é . Caboussat: O u i . J e suis riche.. . . . (Regardant autour de lui avec inquiétude. . .. et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. mais je ne rédige p a s . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t .) pas même les discours que je p r o n o n c e .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. Caboussat. considéré. . . . .. . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . (Dépliant le papier.. Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . . .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . . . . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . 314 . (L'embrassant. . . je ne sais pas c o m m e n t . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. . . paraissant: Papa. .. mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . . . . . . Blanche.. . J e serais m a i r e . . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . j ' é v i t e les liaisons. ça va très bien. A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . je cube. sans toi !. On me croit s a v a n t . . . je d i s : „ J e suis a l l é " . Caboussat: Si je suis r é é l u . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole.43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. seul: . . (Tristement. . et à l i r e . lisant: „Messieurs et chers collègues..

) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. renaissance.. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu.. j'avais mis un t.. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. rea embarrasser [âbarase] a încurca. (À part.) Moi. (Lisant..) Moi. Prefixul re. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. raffoler. j'avais mis un s tout simplement !.) „La plus noble des professions. -e [fi/y] prost. les t.) Avec deux s (Lisant. (A part. reprendre. U embrassant : Ah! chère petite !. rapporter. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m.poate avea şi alte valori. celui qui n'aime pas la terre. les s.) „La richesse des nations. " (Parlé.. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. tout simplement. redire. récrire. De exemplu. Caboussat. el poate exprima : — înapoierea: retourner. a dezdoi (o stofă. réédi­ ter etc. -ă l'orthographe (/. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. Vembrassant: Ah ! chère petite !. r ă u .. repartir." (Parlé... indică de obicei o repetiţie: recopier.. sau res-: ressaisir etc.) Tiens.. retéléphoner." ( S'arrêtant..Caboussat. proastă. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu.. s t i m a t . celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. rallumer etc.) avec un t.) „J'ose le dire. revoir... -ă. -e [kôsidere] respectat.. réexpédier. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. 315 . VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré... rasseoir. alteori r-: ramener.

d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. 1 . je pourvoirais. a procura). n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant .-e Observaţie.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. 2 . 3 . tu vis. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . Se conjugă la fel ca verbul voir. Passé vu. il vit. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . La perfectul simplu singular. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. De asemenea.

engager. a p p r o v i s i o n n e m e n t . p e u p l e m e n t . il c r o y a i t .Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. 1. Greşelile comise de Caboussat. conduire. commencer. ils croissent) . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural).(ré-. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . 317 . En à partir utilisant de: le préfixe re.) I V . Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. pentru a ajuta la muncile agricole. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . la perfec­ t u l simplu: je crûs. allonger. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. indiquez les mots formés chercher. il croît (la plural însă: nous croissons. primeşte un accent circumflex. la participiul t r e c u t : crû. elles v i r e n t . Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. EXERCICES I . habiller. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. la unele forme identice cu cele ale verbului croire.-e Observaţie. Astfel. vous croissez. ils ont cru. établir. r-). je crois. embarquer.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. verbul croire se ortografiază cu yi. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. Ca şi verbul voir. appeler. vois-tu? (ex. tu croîs. pentru a se deosebi de acesta. approcher. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. 2 . le-am făcut şi eu la început. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . III. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. I I . Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. vous verrez.

. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait.

adăugate la un substantiv. impoli. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. peu intelligent. répondit la dame. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. adjectiv. L'écrivain. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. -e fcpolî] nepoliticos. étonné. monsieur. Astfel: in.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. ii-.fim-. dit Alexandre Dumas. méchant. Ce garçon est paresseux. — Alors je peux parler franchement. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. Il ne fera jamais rien de bon. •— Madame. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. A ces mots la dame éclata de rire. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". distrait. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. — Monsieur. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. ) [ekrityr] scrisul. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 .

disjoindre. 320 .= Je sais que tu apprendras le zeste. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu.non-: non-intervention. non-sens. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . mécontent.(dés-. discontinuer. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. î n t r .(mes-): médire. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. trecutul. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. în limba franceză. b) Ştiu că ai învăţat franţu. malaisément. zeste. non-valeur mal-: maladroit. = Je sais que tu apprends le français. Observaţie. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. dis-): dégoût. permanent valabil. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. mécontentement. Pentru a se exprima un adevăr general. dégonfler.o frază. 1 . mésestimer dé. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. 2 . français. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. discrédit. în limba franceză. malhonnête mé. difficile a-: anormal.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. désapprouver. décharger. c) Ştiu că vei învăţa franţu.

proportion. facile. altérable. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. Les deux espéraient que le temps serait beau. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". conscient. contenter. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". moral. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. modéré. En entendant les paroles de l'écrivain. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . remédiable. = Je savais qu'il arriverait à temps. con­ naître. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. grossier. II. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. lettré. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. logique. la dame se mit à rire.c) Condiţionalul prezent. honnête. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. dit Alexandre Dumas. semblable. IV. inattentif. Ce garçon est peu travailleur. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. bête. III.

Sardou. Bizet. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Tosca de G. Verdi. Verne) L'âme enchantée (R. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Puccini. Verdi. Manon de J. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Boema de G. Traviata de G. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Puccini. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Rossini. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. după „La Dame aux camélias" de Al. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Murger. Mozart. Daudet) Le livre de mon ami (A. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Massenet şi Manon Lescaut de G. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. fran- . Nunta lui Figaro de W. A. Dumas-fils. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Puccini. Carmen de G. după „Le Roi s'amuse" de V. Thorez) 2 . Hugo.Exercices supplémentaires 1 . după „La Tosca" de V. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Rolland) Fils du peuple (M. Bărbierul din Sevilla de G. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G.

Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre.. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. de Bois-Colombes. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Cra. Des millions de chemins croisent leurs fils. Aux heures de pointe. de Saint-Cloud. Ils deviennent le flot. Des millions de visages se frôlent. le cœur s'enfle à nouveau. Les vendeuses crient. Mais de temps à autre. Un torrent dévale les escaliers des quais. les gens s'en vont. écoutez les bruits des pas. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Les pas griffent l'asphalte. Arrêtez-vous. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Ils passent devant vous.. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. les camionneurs s'interpellent. La foule jaillit de la bouche du métro. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour..45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. la foule. fermez les yeux. de Garches. A chaque poussée de fièvre. 21* 323 . Les gens arrivent. era. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. il se calme un peu..

des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. les lampes éclairent mal. Les pas résonnent. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f.. des mots oubliés.p a s a j u l de nivel. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. quand les boutiques ont mis leurs volets verts.. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor.Il y a des noms.) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni.d r u m u l de fier • calea ferată .tunelul podul .v i z a . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . des confidences perdues. L'architecture devient plus étrange. les échos s'éveillent.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. (D'après P . accelerat . On se croirait dans un palais abandonné.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. Le soir. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. 324 . vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze.

terrestre.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat.1. lasse. lettre. programme italiană: corridor. bouillir etc. Astfel. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. difficile. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille.). terri­ toire. vitrum) 4 . fille. Astfel. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . transmettre. année. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. quadratus) verre (de la lat. bouffon. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. syllabe. remettre etc. 2 .respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . ville. în general. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. innover. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . chaussée. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice.). affluence e t c . tunnel spaniolă: bizarre 3 . commode. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . Ortografia franceză fiind etimologică. presse etc. ballet engleză: tennis. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. greacă: ellipse. enterrer etc.

Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. milionar. comod. a combate. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". IV. la con­ signe. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. 326 . Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . r a i l s . I I . c a n i b a l . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . Observaţie. h e u r e de p o i n t e . In Paris există m u l t e autobuze. EXERCICES I. de obicei. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. a incomoda» d i s c u ţ i a . m . m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . la bouche du m é t r o . cunoaşterea. a a d u n a (cifre). a recunoaşte. Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. irigaţia. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . t r a i n o m n i b u s . combatantul. neregulat. a dezbate. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. milig r a m . P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . i n o v a t o r .

Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. C'est une ville magnifique. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. elle est bien belle. monsieur (madame. Colombes..?)..). Au total.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. dit Barbassou. Pour Paris. mon petit etc.. Levallois.? Cette rue me conduira-t-elle à..? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. comment arriver à la place N. Clichy. (à l'Opéra)? Ditesmoi.la place N. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. — Oui. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées...? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. Est-ce que l'autobus No. mademoiselle...? PARIS — .. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Arg*enteuil.)? Par où dois-je passer pour gagner. s'il vous plaît. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. Asnières.. Courbevoie. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon.. c'est une population énorme. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. St-Ouen. mais elle est bien grande. dit M.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris. II.. Vernéjou.. Vous avez la chance d'habiter Paris..? Est-ce loin pour aller boulevard N.. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. (près du musée L. — Elle est grande en effet. jusqu'au théâtre N. il y a le Paris des révolutions. voudriez-vous m'indiquer la rue N. 3 millions d'habitants..? (à la gare N. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions.. St-Denis..

— Le lion.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 .. puis je tire... me mis à l'affût. Je m'énerve. — Si je manque le dernier coup. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. puis la dresse à nouveau. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. mais je crois que vous allez le faire. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. Troisième coup: même résultat. le soir. l'animal redresse encore la tête. cache sa tête. D'à p r è s A. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. Une seconde.. L'animal tombe. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer.. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. Le résultat est que. Quatrième coup: même résultat. je me précipite. je serai mangé. Il m'avait senti et regardait de mon côté. J'attends un instant pour me calmer. L'animal effrayé. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. je tire plus mal. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. il ne reapparaît pas.. et devinez ce que je trouve derrière le buisson.. puis. Un second coup: même résultat.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. triomphant. deux. dix. Une demi-heure avant minuit. après le quinzième coup. J'attends encore un peu. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. — Seize lions.. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et.. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. Voici l'histoire de mon premier lion. mais une minute après remonte.. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil..

în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. vei ajunge la t i m p . = Si t u avais marché plus vite. condiţionalul t r e c u t forma a I i . -e (adj. V.a : S'il eût marché plus vite. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). după si. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut).) ghicitorul la devineresse (f. je serai mangé. fiind vorba de o acţiune nerealizată.a devinette (f. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). = Si tu marches plus vite. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi.) n e r v u l énerver (vb. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. tu serais arrivé à temps. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup.) a enerva Vènervement (m. b) In locul viitorului din romînă. ai ajunge la t i m p .Famille de mots — deviner (vb. 329 . Observaţie.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. =Si tu arriverais à temps.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede.) ghicitoarea {persoana) /. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. tu marchais plus vite.) a ghici le devin (m. il serait arrivé à temps. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. ai fi ajuns la t i m p .) enervarea énervant. tu arriveras à temps.

Nu orice st este un „si condiţional". Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. vous trouverez la ville changée. disait Archimède.sarcinile planului înainte de termenul fixat. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. elle serait restée un pays retardataire. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. S'il te (demander) à boire. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. Nommez II. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. tu lui donneras ceci. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif).' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. elle aurait duré plus longtemps. 1. je soulèverais le monde.Not&. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Prononcez III. nous apprendrions plus vite cette langue. EXERCICES I . în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". I V . ai fi văzut racheta cosmică. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Paul Fort (Ballades françaises) . Il ne savait s'il irait au théâtre. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Dacă ai fi privit mai atent. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. dacă vom lucra cu dîrzenie. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. V. Vom reuşi să îndeplinim . 2.

son front. une autre. relate Vévasion de Téléguine. tombaient sur un genou. Mais les engrenages grincèrent. dans l'encadrement de la fenêtre. des bornes kilométriques. un fusil entre les mains. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. capturés et condamnés à mort par les Allemands. des soldats couraient. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. La voiture bondit.. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". Manqué". la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. „Manqué.. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. un revolver dansant dans sa main. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. au tournant le camp disparut. vers la montagne. une longue face tordue. plus bas. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. des buissons. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . Melchine empoigna le volant. — Joukov. le soldat mit en joue. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. de Joukov et de Melchine. Une détonation. montait dans l'auto. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. à droite. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Le vent lui souffla plus fort au visage.c le soldat pour lui arracher son fusil. Melchine se retourna .. l'autre gémit et s'affaissa. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. appuya sur les pédales. 331 . Manqué. monocle à l'œil. En arrière. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Joukov se retourna et menaça du poing.. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. dans la cour du camp. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux.

-oare 332 .ă . -e (adj. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. durerea relater [ralate] a povesti.) a a m e n i n ţ a la menace (/. . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.VOCABULAIRE l'évasion (/. -e [reje] v ă r g a t . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . -e [tordy] s t r î m b a t .) puşcaşul — menacer [vb. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . suferin­ ţ a . s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. ) a m e n i n ţ ă t o r . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m.) puşca fusiller (vb.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .

La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. . Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. -eindre. éteindre (a stinge). schimonosită. rejoindre (a reuni) etc.. -e Observaţie. 333 . î n -aindre. Une longue face tordue. e x p r i m a t p r i n t r .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. une cigarette au coin de la bouche. .. monocle à l'œil.. peindre (a p i c t a ) . -oindre. joindre (a u n i ) . II sortit. cu monoclu la ochi.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l .. plaindre (a deplînge).. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . un fusil entre les mains. O faţă lungă. 1.. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . teindre (a vopsi).

domnule generai etc. Debout.m e n t . Noi nu ne temem de greutăţi. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. H I . în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Stingeţi lampa. nous peindrons etc. din radical. il peignit etc. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. il restait immobile.2. il partit chasser le lièvre. nous éteignons. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). les bras croisés. les doigts gar­ nis de bagues. Ele pictează o fabrică. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Le fusil en bandoulière. . Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. H . Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Traduisez en roumain: Il lisait. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. Verbele din această categorie schimbă consoana d. le sourire aux lèvres. vă rog. EXERCICES I . Elle allait au bal. mon général etc. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . Il continuait à travailler. 3. les lunettes sur son nez. = domnule căpitan. I V .

descendons à présent. Quand je tins 2 cette femme décrépite. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. 335 . et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. bon Dieu. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et qui met des rubans couleur de feu. et la plaignais dans mon âme. disais-je ensuite. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. am stat de vorbă. Ah !. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. lui dis-je. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. qui voyagent en France. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. elle veut faire la jeune.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). une de quarante. Madame. je me trouvai auprès de sa tante. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. Deux Persans. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. „Madame. Monsieur. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. lorsque l'une mourra. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. me dit-elle. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. cette dame à qui je viens de parler et vous. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. Rica et Usbek. Un moment après. et commençons par la vieille qui est au sommet. vous vous ressemblez si fort. une de soixante. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". — Eh ! vraiment. dis-je en moi-même.

je suis sa tante. qui est à l'autre table. Bon.. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint.. m'y voilà. elle a même quelque chose dans le visage de passé. Je descendis encore. dit-elle. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". me dit-elle. et j'allai à la femme de quarante ans. •—Attendez.— Ma foi. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . „Madame. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. continuons. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. que vous n'avez certainement pas.

r a m o l i t . dit-elle. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). .-ă Observaţie. -ă. — J e le d i s a i s b i e n . -e [dekrepi] decrepit. (am a u z i t spunîndu-se c ă . la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. -e [f0] d e c e d a t .. . -e (adj. lui dis-je. -ă ouïr [înv. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. VOCABULAIRE persan. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. -e [persan] persan. Adjectivul feu. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . r ă p o s a t . feu la grand-mère. C'est du temps perdu.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t .. răpo­ sat. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv.. defunct. s'écria-t-il . ) [âfăs] copilăria feu. ) . ţelul le feu feu. M a d a m e . -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . -ă. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie.. en sautant de joie! 22 337 . et il faut avoir vos charmes. defunct.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . alinarea decrepit.) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . je ne crois pas. Quel bonheur.) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/.) focul decedat. -ă. -ă.. -ă. m a i ales în expresia j'ai oui dire que.. I d s d l U l Ici l ' â m e (/.) [ama] a m a n t u l . a se distral'amant (m.

Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . il est juste. regretul etc. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. p o r u n c a . 2 . nesigură. Il est temps que tu partes. ) : Il faut qne nous nous hâtions. ) . sembler etc. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 .: Je veux qu'il vienne plus vite. e t c . La forma afirmativă. d o r i n ţ a . D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. 3 . Il semble que vous soyez deux sœurs. penser. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. il est bon.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. Elle désire que tu lui écrives.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. t e a m a . eventuală. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. affirmer. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. Je regrette que tu partes. il est temps e t c . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie.

verbul rire se ortografiază cu doi i. Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. vom merge să-i facem o vizită. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Daca n-ar fi p l o u a t . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . 22* 339 . La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. I V . Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Traduisez en français (vb. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. EXERCICES I .Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Dacă aş cunoaşte oraşul.a p l u r a l ) . Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Il ne se trompait pas. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . 1. 2. am fi făcut o excursie. I I . III.

me jurai que ce serait le dernier bain de. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. comme un parachute. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. en bonne condition physique. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. comme par miracle. en 1951. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. Plus rien ne freinait la dérive.la traversée. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. j'avais nagé vingt et une heures. L'ancre flottante. je l'atteignis en quelques minutes. je partis à sa recherche. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. J'étais épuisé moralement et physiquement et. Alors. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Bon nageur. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. 340 . à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". plongeant.. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. s'était mise en drapeau. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". Quelle ne fut pas ma terreur lorsque.. seul exemplaire que je possédais. même pendant ma course à Las Palmas avec M. voulant revenir à bord. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Je crois que jamais. je vis soudain L'Hérétique ralentir. Boiteux père.

) effréné. -e (adj.) freiner (vb. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/.) le nourrisson (m. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . ) [erypsjô] erupţia douloureux. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . fausse [fo] aici: greşit.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c .) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. bordul (la u n vas) 3. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta .) nutritif. nasturele 2.) escara. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. marginea 2. -ve (adj. coaja le coussin [kusëj perna faux. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. ) [sskar] (med. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. -euse [dulur^] dureros.) le garde-frein (m ) frîna .) la nourrice (f. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. frîul a frîna frînarea neînfrînat. bobocul (la floare) 3. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. ) le freinage (m. b u b i ţ a l'escarre (/. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . coşul.) la nourriture (f. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r .

en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit.1 . Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. 2 . După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. III. pînă ce). După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti.avant que je puisse rattraper le fugitif. II. Indiquez des mots de la même famille voyage. EXERCICES I . Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. . Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. Observaţie. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. jusqu'à ce que (pînă să. nager. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Il avait traversé la Manche à la nage. flotter. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. entraînement. on a balayé la salle.

l ' a u t r e une espèce de n a i n . -e [brose] periat. de larges souliers. -ă brossé. les dents grandes. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . Il é t a i t p o u d r é . des bas blancs. Ce café a v a i t une arrière-chambre. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . la veste ouverte avec des boutons arrachés. u n j a b o t plissé. Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. g r a v e . -ă boutonné. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. q u i . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. le second D a n t o n . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . s e m b l a i t difforme. des souliers à boucles d ' a r g e n t . des plaques livides sur le visage. j e u n e . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . le pli de la bonté au coin de la bouche. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . avec les lèvres minces et le regard froid. l ' u n une espèce de géant. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. u n poing de portefaix. les y e u x injectés de sang. Le g r a n d . débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . le troisième M a r a t .50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. ( V i c t o r H u g o . brossé. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . l'œil é c l a t a n t . une bouche énorme et t e r r i b l e . Le 28 juin 1793. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . -ă ganté. -e [pudre] pudrat. assis.. g a n t é . une h a u t e c r a v a t e . pas de front. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. -e [butone] încheiat. plăpînd. les lèvres épaisses. une ride de colère entre les sourcils. -e [gâte] înmânuşat.. . et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . . b o u t o n n é . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t .

postavul 2. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. 344 .-ă neglijent. oraş în Germania). canadienne etc. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. -oare difforme [diform] diform. aici: lins. sclipitor. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. bourgogne (vinuri). bordeaux. trecătoarea. camembert (brînză). cearşaful le col le pli 1. pasul 1. cachemire (de la Cachemire). vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. oraş în Algeria). -e [debraje] îmbrăcat. gulerul 2.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. -e [eklatà] strălucitor. épaisse [eps. v î n ă t . -ă l'apprêt (m. valenciennes (dantelă). 2. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. tulle (ţesătură). 4. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. cognac (băutură). staco­ jiu botté. 1. -ă nouer [nue] a înnoda plat. -e [pla]. cafeaua 2. -ă le gilet foils] jiletca. de la Bougie. -e [erise] z b î r l i t .) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. . landau (de la Landau. berline. -ă. epss] gros. sèvres (porţelan). LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. 3. -oare. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. bougie (luminare. ş l e a m p ă t . roquefort. -e [bote] î n c ă l ţ a t . baïonnette (de la Bayonne).

conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. EXERCICES j'assisterai I. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . legate de o invenţie. harpagon. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . bien que. arhitect). soit que je le suive à la télévision. praline (de la Praslin). de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). chauvin (de la Nicolas Chauvin. mansarde (de la Mansart. le front.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. Spre deosebire de limba romînă. vechiul nume al v u l p i i (goupil). opem literară din evul m e d i u . 345 . bien que je sois très occupé. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). la poudre. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). Observaţie. care se traduc prin „deşi". à un spectacle palpitant. guillotine (de la Guillotin). soldat al lui Napoleon I). „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. mécène. c) nume de personaje literare. calepin (de la Calepino).. tartufe.. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. donjuan. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. Indiquez les différents sens des mots: le p l i .b) nume de persoane. numele propriu Renart a înlocuit. la b o t t e . Je viendrai vous voir. adonis etc.

Versailles n'est qu'une harmonie.. quand. ou plutôt vers la fin de l'automne.. avec son château. . l'électricité les a remplacées. cachemire.. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. IV.III. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. ses marbres et ses fontaines. tout obéit à la même pensée.. Soit qu'elles (venir) par le train. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. on devrait choisir pour cette visite. mansarde. et d u . Il y a plusieurs types d e . Les . l'ornementation. . alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. dans nos villages. un jour de solitude. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. camembert. ont bien arrosé ce déjeuner. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. tartufe. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . roquefort. elles seront ici ce soir. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . soit qu'elles (arriver) par avion. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. ses terrasses. et du .. au moment du printemps. ont été remplacées par les autos. bougie.. bourgogne. Le déjeuner a été riche en fromages.. dans la littérature roumaine.. nous avons mangé du . . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) .. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs.. dans les allées désertes.. .. Du. . mécène. . son décor royal encore debout. Elle portait une belle robe de . il a peur de le parler. bordeaux. Les enfants aiment les... la réalise. On n'emploie plus de . il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. l'exalte et l'impose.. berline.. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. .

en qualité de naturaliste. quelque 347 . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. où il relate les principaux événements de l'expédition. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . n o t r e vaisseau était. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t .51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Voici un bref extrait de ce livre. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Faisant partie. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e .

) a acoperi. nous avons fait à une heure d'intervalle.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. vaporul bref.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. ce foyer de lumière et de progrès. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. brève [bref] scurt. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. -ă le yaisseau [vsso] vasul. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. Pendant 13 mois. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. Nous avons beaucoup souffert. Chaque fois que cela était possible.

je ne reculerai pas. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. nous avons rempli notre mandat. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. Oricare ar fi c u v î n t ) . 349 . cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. cu Observaţie.. în acest caz.. . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet.. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . je ne reculerai pas.. . b) Quelques dangers que présente cette entreprise. oricît de grele au fost momentele . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. que. Orice Observaţie. s-ar spune despre el. îl consider drept un om cinstit.. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind.. quelque difficiles qu'aient été les moments .. ) : .. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . Observaţie. quel: nous les surmonterons. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind.. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . scrisă într-un singur c u v î n t . După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. în acest caz. .... dificultăţile.. le vom învinge. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . . nu v o i da î n a p o i . si.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . je ne reculerai pas.. 2.. Oricît de a t e n t a fost . adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. adverb — v. je le tiens pour un homme honnête. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise... 3 .. que (oricît d e . N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).

opérer. en q u a l i t é de. sud. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. divers. v ê t e m e n t s . Indiquez des mots de la même famille que: observer. commencement. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir.Le verbe envoyer (a. t e l l e m e n t . m o m e n t . écrasement. court. espoir. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. I I . verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. 350 . -e Observaţie. q u i t t e r . EXERCICES I. défendre.

elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. il n'est peut-être pas inutile (V. elle a au moins cinq cents ans. y demeura rebelle (V. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Hugo). PROVERBE Le chat parti. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). si morne et si accablée qu'elle fût. quelque pauvre que vous soyez. son seau à la main. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. les souris dansent. si isolés et opprimés qu'ils aient été. Traduisez en français (vb. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. Au moment où Cosette sortit. Hugo). Donc. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi.III. . et. şoarecii pe m a s ă . Trimite-mi banii prin mandat poştal. Elle sera mieux chez vous. V-am •trimis fructe. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. quoi que fît le père Madeleine. dar ne temem să nu se strice. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. que dans la maison paternelle (Balzac). IV. elle est très vieille. V-am trimis o carte poştală ilustrată. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. Peut-être de Grèjce. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. Bruhat). » Un touriste: — Cela n'est rien. Cînd pisica nu-i acasă. Hugo). les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J.

malgré la sécheresse de son exposé. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. sur la tombe de son mari. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants.. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. le visage très pâle. Seule dans la petite pièce. D'une voix assurée. Pour la première fois en France. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. le 5 Novembre 1906. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. est là.. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Pour la première fois. elle était entrée. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. aplauzele 352 . là où il l'avait laissé. immobile. ayant terminé. Marie salue d'un geste bref de la tête. Pierre Curie. Et cette femme. d'amis. de gens du monde. dans l'émotion grandissante. Marie. de journalistes. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. pi. elle laisse aller ses pensées. plein de curiosité. Et. Vêtue de noir.. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. elle attend debout. mais surtout de respect. parce qu'elle désire l'entendre. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. les cheveux blonds relevés en casque.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a .. quelques heures auparavant était seule.

) populaire (adj.) pacifismul s e m i n ţ i a . -ă . şis. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . .pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) surpeuplé. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c .) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).m. . ) populairement (adv. -e [grâdisă] crescînd.) paşnic.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. -e (adj.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. înaintaţi. ca să fiţi văzut.f.le respect [respe] respectul grandissant. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l . de sorte que. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.. -ă pacifier (vb.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m.) pacifist populaţia pacifiquement (adv. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. t r i b u l pacifiste (adj.) în mod paşnic popular.) pacificarea popularitatea pacificateur.) le peuplement (m.) la peuplade (f. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. -trice (adj. la coexisa popula tence .-ă le pacifisme (m.f. afin qu'on vous voie.m. î m p l i n i t .) poporul — pacifique (adj.) la population (f. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .) peupler (vb. Avancez. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c .) dépeupler (vb.) la popularité (f. şis. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher..

Cînd subiectul este acelaşi. Doresc să văd acest film. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. croire. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. şi nu II veut qu'il parte demain. vouloir. pouvoir. savoir. sentir. Fiecare poate să acţioneze. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Je regarde les gens se p r o m e n e r . regarder. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . Chacun peut agir. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. aimer etc.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e .) Je désire voir ce film. demander. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. défendre etc. dar II pense que vous irez à la montagne. déclarer. ordonner. In general. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . voir. penser. écouter. entendre.) In acest caz. prier. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . laisser. Elle désire l ' e n t e n d r e . construcţia infinitivală este preferată. Observaţie. Se va s p u n e : Il veut partir demain.

Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial.. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Colegul meu crede că are d r e p t a t e . au mode nécessaire.. I I . dacă vor. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. . iar la perfectul simplu nu se folosesc. . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . . E i rezolvau o problemă de şah. Sperăm să o vizităm în curînd. . . m a i n t e n a n t . P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e .. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . EXERCICES I . Mettez le verbe à l'infinitif. . Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . Lăsaţi-i să plece la m u n t e . I V . dissoute. -e Observaţie. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . certaines régions de notre pays sont p l u s ... .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. . Ea ştie să cînte la p i a n .. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . Spune-i să intre. Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t .. La grande majorité de la . . ) rezolvă problema modernizării oraşului. r o u m a i n édifie le socialisme. dissous. Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. Am dori să cunoaştem Bulgaria. absoute. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . Participe Présent Passé résolvant résolu. III. 23* 355 .

je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s . ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. Le roi charmé lui de- 356 .i l . — Vous q u i savez t a n t de belles choses. lui d i t . répondit Zadig.53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g .

perfect. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. r e p a r t i t Z a d i g . Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . 357 . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. et il fallait. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. le j a r r e t ferme. ils a v a i e n t tous la tête baissée. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. — Vous vous m o q u e z . au nom du r o i . qui a v a i t le m o t 1 . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . d i t Zadig. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . . en l ' e m b r a s s a n t . le corps droit. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . les mains collées à leurs côtés. . t o u t é t a i t préparé pour le b a l . VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. la tète h a u t e . eussent à se r e n d r e . le regard assuré. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e .— Il n ' y a.m a n d a . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. -ă. l'un après l ' a u t r e . Laissez-moi faire. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . pour y entrer. Le roi embrassa ce bon danseur. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. comment il fallait s'y prendre. le déclara trésorier. en h a b i t s de soie légère. les reins courbés. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . les bras é t e n d u s . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. (Voltaire. Le roi. fils de N u s s a n a b . dit Z a d i g .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n .

hazliu.) dansant. plszàt] p l ă c u t . 2 .) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . (Antecedentul este la plus . -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. ) 358 visitée.) le danseur (m. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. unique. cinstit. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . -ă Vhonnêteté (f.) necinstea déshonnêtement. la malhonnêteté (f. greoi les reins [rë] şalele courbé. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. -e [plezà. -ă. ) danser (vb. nette [net] curat. sigur. -e [asyre] stăpîn.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. (Antecedentul este un homme). ) [a3ilite] sprinteneala assuré.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e .) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . principal etc.): C'est la plus grande usine que j'aie grande.) la danseuse (f. aici: violo­ nistul l'huissier (m. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului.) cinstit.) necinstit. -ă.) în mod cinsiit déshonnête. -ă pe sine. malhonnête (adj. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. -ă la déshonnêteté. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. -e [kurbe] îndoit. -e (adj. -ă — honnête (adj. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/.net. malhonnêtement (adv.) cinstea honnêtement (adv.

cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. ci regula corespondenţei timpurilor. IV. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. trésor. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. p l a i s a n t . Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. cît este ceasul. b) nu este urmată de semnul întrebării . au 359 . EXERCICES I. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. gagner. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Spune-mi. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e .Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. II. nu se aplică regula lui si condiţional. te rog. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). s'y prendre. III. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. J'ignore si le déjeuner sera prêt. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă .

J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. et il pria fort qu'on en eût soin. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. Le souper fini. non sans soupçon. Moi. Et je n'entendis plus rien. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. C'est un pays de méchantes gens. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. nous. où du premier mot on nous invita. Mon camarade y grimpa seul. déterminé à veiller. je fis bon feu. Ce n'étaient que fusils. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. Nous cherchâmes. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. qui fut long. — dans la chambre haute où nous avions mangé. et m'assis auprès. nos hôtes couchaient en bas. Nous y entrâmes. qui. finit par nous égarer. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. pistolets. Enfin il parla de sa valise. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. sabres.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. 360 . Tout me déplut. qu'on la mît au chevet de son lit. voulut prendre un sentier plus praticable et. je crois. Les deux personnages du récit sont des officiers français. tant qu'il fit jour. vous l'eussiez prise pour un arsenal. Nous deux presque sans armes. plus nous nous perdions. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. coutelas. et se coucha tout endormi. et je vis bien que je déplaisais aussi. mais plus nous cherchions. notre chemin à travers ces bois. on nous laisse. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. la tête sur la précieuse valise. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . mais la maison. au contraire: il riait. mais comment faire? Là. couteaux. Mon camarade. p e n d a n t les guerres napoléoniennes.

d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. oaspetele I 361 .e t . p a r les fentes de la p o r t e . gazda 2. La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . bucata propre [propr] c u r a t . sa l a m p e d a n s une m a i n . l'hôtesse 1. rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m.] felia. il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . -e [me/â] r ă u . a sfătui saisir [sezir] a apuca. Dès q u e le j o u r p a r u t . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. je v i s le p è r e . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . Il m o n t e . t o u t e la f a m i l l e . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . fort b o n . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . moi derrière la p o r t e . .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . et de l ' a u t r e . E n les v o y a n t .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. . iubita le souper [supe] cina. va d o u c e m e n t . Il m o n t a i t .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. sa femme après l u i . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e .

Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. chasseur — chasseresse etc. Aş vrea să vină să mă vadă.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. âne—ânesse. Dorim ca ei să reuşească. qu'on la mît au chevet de son lit. conjunctivul perfect. Observaţie. 362 . Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). respectiv. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. 2. Doream ca el să fi reuşit. Doream ca el să reuşească. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. Je désirais qu'il réussît. Je voudrais qu'il vînt me voir. Dorim ca ei să fi reuşit. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. mollesse etc. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . vieillesse. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. diable — diablesse. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. tristesse. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. maître — maîtresse. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. b) conjunctivul perfect.

Fiindcă nu pot p l ă t i .. gentil.. large. bleue entra dans la salle. noble. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. j u s t e . il avait encore soij.a singular. étroit..Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. faible. gros. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv.. fin. . petit. poli. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . 363 . EXERCICES I . h a r d i . c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. la celelalte persoane. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. rude. on nous laisse.. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. bas. . După ce s-a t e r m i n a t cina . Deşi băuse un pahar cu apă ..

Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. parlant bas. Voulant faire le riche. III. La nuit tombée. si vieillesse pouvait. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . Bien qu'étant armé. Il est possible qu'ils (s'égarer). l'un des jeunes gens avait peur. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament.I I . Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . PROVERBE Si jeunesse savait. vous avez réussi à bien apprendre le français. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Les hôtes. CHARADES 1 .

4 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .

.. ridé. le tueur de panthères. répondit l'autre fort tranquillement.. une cravate en soie noire haute de cinq doigts... la portière s'ouvrit. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. Une bouffée d'air frais entra. monsieur Tartarin? 366 . Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. monsieur Tartarin!. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. monsieur!. Le petit monsieur. vous êtes.. un parapluie: le parfait notaire de village. compassé. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. lui. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. Le petit monsieur sourit. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. dans le parfum des orangers fleuris... On détela. Si je le connais. sourit doucement. un tout petit monsieur en redingote noisette. puis toujours avec son même flegme: — Alors. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. qui s'était assis en face. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. monsieur.. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais.. le petit monsieur.. une figure grosse comme le poing. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel... ne se déconcerta pas. On passe quelquefois de mauvais moments.. fit Tartarin assez dédaigneusement. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre.. — Si j'en ai beaucoup tué. Le petit monsieur regarda son parapluie. sec. une serviette en cuir. — Ah! oui.? — Tartarin de Tarascon.. apportant sur ses ailes...55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. — Té ! pardi. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. on attela. — Non ! Ça me gène.. la diligence partit.. vieux..

moisieur. f ] a se enerva.. vous avez l'air d'un brave homme. -oasă pardi! [interj.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . slab.. p e legea mea fi donc! (interj. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. e [àra3e] t u r b a t . fit l'enragé Tarasconnais. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. en faisant sa moue. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). -e [kôpase] tacticos... mon­ sieur Tartarin. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. ) [el] aripa l'oranger (m. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé.. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. monsieur? — Ma foi ! écoutez.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . descendit.. sèche [s ek] aici: uscăţiv. ferma la portière. Le petit monsieur se leva. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca.. c'est fini. furios. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . — Conducteur. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . Quant aux lions. demanda Tartarin. Sur quoi le petit monsieur salua. Il n'en reste plus en Algérie.. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. Il ajouta.— Quelquefois. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. (D'après A l p h o n s e Daudet. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. par passe-temps. -ă. Retournez vite à Tarascon.-ă compassé.. -ă... Vous perdez votre temps ici..

. Se a p r o p i e . şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. Şi întreaga diligentă rîse. nu se iveşte. Il approche. Et chacun de répondre: oui.. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. 368 . oui.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. prin perfectul simplu sau prin prezent). da. Si fiecare răspunse: da. etc. compendiul de gramatică. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. vers la forêt.

Noaptec. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Indiquez la différence entre: porte et portière. E t le géant s'effraya. Lu nuit porte conseil. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Ouf! je respire enfin. cuir et peau. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . viens ici! Gare! u n camion. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . gloussait. criait. Pouah! quelle horreur. unele părţi de vorbire (substantive. Fi! que c'est v i l a i n . Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient.Cîteodată. . verbe. III. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Bah! je m ' e n m o q u e . les canards accouraient. este u n b u n sfătuitor. p a r a p l u i e et ombrelle. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. II. Elle a b a t t u le record du m o n d e . allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. Hé! l ' a m i . adjective.

glorieux représentant de l'aviation française. essayer de traverser l'Atlantique Sud. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. 370 ..érir un nouveau morceau de ciel. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. accepte des lignes que d'autres refusent. Plus d'une. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. Un jour cependant. transporte 2600 litres d'essence. Mermoz le raconte d'une voix calme. Jean Mermoz adore l'aventure. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. il est fait prisonnier par des Arabes.fois. Aux Français heureusement ! Tout cela. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. de là. la joie au coeur. il transporte le courrier de France en Afrique. Cette fois encore. Mermoz n'hésite pas un instant.. exécute divers travaux lourds.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. Sûr de lui. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. le visage souriant. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Le 12 Mai 1930. la plus noble. un Latécoère de 5500 kilos. vendu. ils quittent le Sénégal. il faut qu'il supporte tout. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. son avion tombe. il échappe à une mort certaine. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Pour satisfaire sa passion. Dix fois. Mermoz.. puis. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. vole sur des appareils trop vieux. battu et laissé pour mort. S'il aime le danger.. Leur appareil. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. o curiozitate respectuoasă. l'argent mat des décorations. il avait mis quelquesunes de ses plaques. Reflexe­ le cămăşii. Bărbat fru­ mos încă. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. monter en souriant à la tribune. traverser gravement un salon. să se urce surîzînd la tri­ bună. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. il portait merveilleusement l'habit noir. să traverseze grav un sa­ lon. c'était le résumé. rangée sur deux haies. Le reflet du linge. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. să ia fleacurile în serios. traiter légèrement les choses graves. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. sur lequel. aşe­ zată pe două rînduri. argintul mat al decoraţiilor. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. une curiosité respectueuse. ale cravatei albe. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. de son attitude dans la vie. donner du sérieux aux choses futiles. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. une distinction paradoxale. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. 383 . deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. ducele purta admira­ bil fracul. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. pour faire honneur à Jenkins. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. de la cravate blanche.

pe'ndelete. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. distraite. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. I. à tout son être cet enavant si vibr. nu auzea. essayait de faire la présentation si attendue..L. lovituri de bursă şi la bacara. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. Monpavon. solemn. guvernul conservator (sub barba căruia. solennel. continuant sa route vers le grand salon.. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. lui . Caragiale . il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. permettezmoi de vous. „Mon cher Duc. permite-mi să. — Scumpul meu duce. n'entendait pas. cu drept cuvînt. dar Excelenţa. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . pe vremea Expoziţiei jubiliare. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară..ant et si extraordinaire. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit." Monpavon. le jabot gonflé. adînc îngrijat şi bănuind.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări.OEUVRES (1907.Il menait une vie si terrible ! La politique. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. mais l'Excellence. cu plasstronul bombat. distrată. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. Da. toate jocurile de noroc cunoscute.. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. Regele. le jeu sous toutes ses formes. încă din vara anului trecut (1906). et cette visite princière. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. Le roi. 384 Caragiale . fireşte. coups de bourse et coups de baccara.

şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. tombèrent d'accord.. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. cătră nota sen­ timentală.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. se transformait en sau385 . Et devant cette foule si émue. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". Dans la 'presse roumaine. senatori. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. les conserva­ teurs. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. un conservator şi un liberal. reporters et public. ministres sortants. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. In publicitatea romînească. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. sénateurs. publicişti. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. miniştri de azi. Toată lumea a plîns. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. re­ portera şi tribune publice. iar conservatorii. s-au plecat învoielii. duioase scene teatrale. doi mari între mari fruntaşi. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. avait besoin d'être lavé. députés. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. hier encore. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. deux grands parmi les plus grands chefs. la ocaziuni mari. Tout le monde a pleuré. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve .exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui.. astfel de. ministres en titre. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". publicistes. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. ce-i drept. miniştri de ieri. Au urmat în Cameră. foarte înclinată. un conservateur et un libéral. depu­ t a ţ i . il est vrai. fit appel au patrio­ tisme de leur chef.

si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . un guvern incapabil.. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable.. bien que disposant d'une majorité écrasante. dès le début. veur de la patrie . tom­ be. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim.vator al patriei. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. En face du danger également menaçant pour elles. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. fără nicio rezervă. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. Care va să zică. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. cade. . incapable. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. deşi dispune de majorităţi for­ midabile.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

compositeur amateur. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. L'Internationale Sera le genre humain. Pour tirer l'esprit du cachot. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. faisons table rase ! Foule esclave. ayant pris une part active à la Commune. un ouvrier de Lille. et demain. L'année suivante. C'est l'éruption de la fin. Producteurs. Soufflons nous-mêmes notre forge. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. en composa la musique. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Pottier en juin 1871. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . ni tribun. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. dans VInternationale. Pierre Degeyter. ni César. Du passé. Ni Dieu. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. il fut écrit par E. Groupons-nous. C'est la lutte finale.

ces cannibales. „Pas de droits sans devoirs. 390 . Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. dit-elle. Le peuple ne veut que son dû. C'est assez languir en tutelle. Le soleil brillera toujours. les vautours Un de ces matins disparaissent. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Groupons-nous. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. L'Internationale Sera le genre humain. L'oisif ira loger ailleurs. Le droit du pauvre est un mot creux.faire de nous des héros. Crosse en l'air. L'impôt saigne le malheureux. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. La terre n'appartient qu'aux hommes. Nul devoir ne s'impose au riche. Ouvriers. L'égalité veut d'autres lois. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. À. nous sommes Le grand parti des travailleurs.L'État comprime et la loi triche. et denjain. paysans. Les rois nous soûlaient de fumées. C'est la lutte finale. Paix entre nous. En décrétant qu'on le lui rende. Égaux. Ce qu'il a créé s'est fondu.

Entendez-vous dans nos campagnes. liberté chérie. Que nos ennemis expirants. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . que la victoire Accoure à tes mâles accents .LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. marchons. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. nos compagnes. L'étendard sanglant est levé. Allons. Conduis. Egorger nos fils. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Le jour de gloire est arrivé. paroles et musique. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. (Refrain) Aux armes. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. de la tyrannie. Rouget de Lisle. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Contre nous. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. enfants de la Patrie. marchons.

Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. marchons.

Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . il faut commencer selon l'ordre des choses. scène 4. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. et de la différente manière de les prononcer t o u t e s .1. Monsieur Jourdain: — A . l'École des femmes (1662). fragment) Maître de philosophie. Maître de philosophie: . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. E . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . les Femmes savantes (1672). a été le plus grand auteur comique de la littérature française. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x .1. Monsieur Jourdain: — A. l'hypocrisie du clergé catholique. en présence de son maître de philosophie. 1. Monsieur Jourdain. le héros du Bourgeois gentilhomme. A h ! que cela est beau. E . l'ignorance des médecins de l'époque. le Bourgeois gentilhomme (1670). U . Monsieur Jourdain: — A . E . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . le Malade imaginaire (1673) etc. E .— Soit. leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. O u i . pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. 0 . Cela est v r a i . E . I . ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. le Misanthrope (1666). I . Ma f o i ! o u i . et en consonnes.1. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Vive la s c i e n c e ! 393 . Tartuffe (1664). l'Avare (1668). Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . (Acte II. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Monsieur Jourdain. — sont dirigées contre la société féodale française. Don Juan (1665). p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. Dans la scène qui suit.A. A . E .

0 .I. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Cela est vrai.R.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires.U. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. Monsieur Jourdain: — 0 . il faut que je vous fasse une confidence. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.RA.0. Cela est admirable! 1. Monsieur Jourdain: — FA. Monsieur Jourdain: — DA. elle lui cède.R. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA.R. le haut et le bas: 0 . Ah ! mon père et ma mère.R. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .0. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force.Et l'R. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. La consonne D.1. par exemple. 0 . Ah! la belle chose. 0 . Il n'y a rien de plus véritable: U. Monsieur Jourdain: — R.RA. Vous avez raison. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Il n'y a rien de plus juste A. et revient toujours au même endroit. Monsieur Jourdain: — U. vous ne sauriez lui dire que : U. Cela est vrai. 0 .FA.R. 0 .DA. Au reste. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.R. 0 . que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Monsieur Jourdain: — 0 . qui sont les consonnes. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. et vous moquer de lui. nous verrons les autres lettres.U. et allongeant les deux lèvres en dehors.R.E. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. Oui. Monsieur Jourdain: —• U. Je suis amoureux d'une personne 394 .R. 0 .R. C'est la vérité. faisant une manière de tremblement: RRA. et rapprochant les lèvres par les deux coins. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U.RA.

Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. Maître de philosophie: — Sans doute. ou les vers.è m e siècle. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur.. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Monsieur. Le monologue de F i g a r o . se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. Maître de philosophie: — Fort bien. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. Monsieur. se promenant dans Vobscurité.de qualité. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). dénonce les abus et la corruption de la société féodale. représentant du Tiers é t a t . qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. est F i g a r o . sans que j ' e n susse rien. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. je ne veux ni prose ni vers. scène 3) Figaro. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. 395 . apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". et tout ce qui n'est point vers est prose. point de vers.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . non. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . (Acte V .. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. oui. q u i . Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. seul. tout ce qui n'est point prose est vers. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. r e p r o d u i t ci-dessous.

. —Mes joues creusaient.. homme assez ordinaire. . sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. de Tripoli.. une partie de la presqu'île de l'Inde. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. pour plaire aux princes mahométans. auteur espagnol. c'est elle. Monsieur le Comte. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta.. fortune. le perfide! et moi. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Il riait en lisant. tandis que moi. -comme un benêt ! Non.. Parce que vous êtes un grand Seigneur. du reste. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire.. vous vous croyez un grand génie !. et me voilà faisant le sot métier de mari. de Tunis. je lui dirais.. mon terme était échu. a se măsura cu.. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. je m'évertue. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. les royaumes de Barca. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . . j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. morbleu! perdu dans la foule obscure. Noblesse.. vous ne l'aurez pas. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. (Il se levé. ne sait lire..tromper?. tenir — a poseda. la chirurgie. élevé dans leurs moeurs. à l'instant qu'elle me donne sa parole. 396 . je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. toute l'Egypte...) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. — La nuit est noire en diable. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. je voyais de loin arriver l'affreux recors. un rang. un envoyé. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit.. vous ne l'aurez pas. la pharmacie. On vient. au milieu même de la cérémonie.. on se venge en le maltraitant. dont pas un.. volé par des bandits. ce n'est personne.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours.. je crois.. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. et qui nous meurtrissent l'omoplate. n'ayant pas un sou. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. de je ne sais où. la Perse.

on me supprime. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). ni des corps en crédit. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. au moment d'épouser ma mère. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. quoiqu'on ne soit plus en prison. en exigeant que je fusse honnête. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. ni des gens en place. je taille encore ma plume. 397 . orage à ce sujet. non.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . il n'est point d'éloge flatteur. mes parents m'arrivent à la file. Pour profiter de cette douce liberté. qui s'étend même à celles de la presse. ni de la morale. j'énonce un écrit périodique. je vais rasant de ville en ville. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. il veut intercepter la mienne ! Intrique. il me reconnaît. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . et que. Pour le coup je quittais le monde. ni du culte. et je vis enfin sans souci. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. comme trop lourde à un piéton.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. 3 pharaon — un joc de noroc. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. c'est vous. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. ni des autres spectacles. Mais comme chacun pillait autour de moi. je le nomme Journal inutile. pour gagner du bien. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. J'aurais bien pu me remonter. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. je le marie. bonnes gens ! je soupe en ville. Il ne me restait plus qu'à voler. sans la liberté de blâmer. ce fut un danseur qui l'obtint. et comme il faut dîner. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Prêt à tomber dans un abîme. je commençais même à comprendre que. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. ni de personne qui tienne à quelque chose. c'est toi. Un grand seigneur passe à Séville. on me met un jour dans la rue. c'est moi.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. (Il se rassied. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. et la honte au milieu du chemin.) On se débat. et. il fallut bien périr encore. c'est lui. que. ni de l'Opéra. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. ni de la politique. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. ce n'est pas nous. on pense à moi pour une place. je puis tout imprimer librement. (Il se lève en s'échauffant.

trop à l'étroit dans son île. use et efface cette enceinte. dès les rois de la première race. le Grand-Châtelet sur la rive droite. les maisons se pressent. Paris passa l'eau. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. et deux têtes de pont. Peu à peu. V. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). Porta Bagauda. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . comme on sait. Hernani (1830). déborde. la Seine son premier fossé. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. il n'en reste que le souvenir. au delà du Petit-Châtelet. ronge. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. l'un au nord. l'autre au midi. roman historique (1831). Ruy-Blas (1838). Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. où V. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. dont le plus célèbre. avec deux ponts. Pendant plus d'un siècle. V. Puis.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. Dans Notre-Dame de Paris. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. exploités et humiliés par u n régime injuste. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. hautes et solides. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine.Le Roi s'amuse (1832). aujourd'hui. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . la porte Baudets ou Baudoyer. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. 398 . La grève de cette île fut sa première enceinte. au delà du Grand. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. Alors. a créé une oeuvre immense. Les romans de V. et çà et là une tradition. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Comme romancier. et ne pouvant plus s'y retourner.

pour nous arrêter là. et aussi des égouts. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. pour ainsi dire. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. dépassée. comme des échappées. à vue d'œil — văzînd cu ochii. surtout sur la rive droite. par places. elles se carrent 1 . dans cette mer de maisons. moraux. tout ce qui est âme dans une nation. 399 . quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. industrie. elle est enjambée. malheureusement pour nos yeux. siècle à siècle. étaient. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. digne du roi qui l'a bâti. tout ce qui est sève. toute place se comble et disparaît. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. prennent leurs aises 2 . et le faubourg court plus loin. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. elles montent les unes sur les autres. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ainsi. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. se taillent des jardins dans les shamps. percer. du temps de Julien l'Apostat. dès le quinzième siècle. politiques. Là. se carrer — a fi în largul său. Dès la fin du quinzième siècle.un réservoir. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. intellectuels d'un pays. prennent leurs aises — se fac comode. Depuis lors. Charles V la bâtit. Dès 1367. se rétrécit. La rue de plus en plus se creuse e". piton — culme. tout ce qui est vie. pour ainsi dire. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. des puits de civilisation. population. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. toutes les pentes naturelles d'un peuple . comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. Au seizième. elles mettent étages sur étages. où commerce. Paris s'est encore transformé. ce misérable mur de boue et de crachat. Elles commencent à devenir profondes. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. vîrf. Sous Louis X I . sans ordre et tout de travers. celle de Louis XV. on voyait. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. intelligence.

L'honnêteté ne sert à rien. les Paysans (1844). Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. on tâche de le calomnier.Au quinzième siècle. La corruption est en force. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . le Père Goriot (1834). on le hait. leura mœurs. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. dont le mari a cinquante mille livres de rente. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. en un mot. il a reflété dans ses romans. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. leurs coutumes. 1 pour tout potage — cu totul. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. leur spécialité. extrait du Père Goriot. mais on plie s'il persiste. ou s'y glisser comme une peste. leurs privilèges. leur histoire: la Cité. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. et vous en sentirez partout la pointe. la Ville. l'Université. César Birotieau (1837). On plie sous le pouvoir du génie. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). 400 . Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. în total. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. le talent est rare. la Cousine Bette (1846). la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. Ainsi. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. groupés sous le titre général de Comédie humaine. ayant chacune leur physionomie. fût-elle riche. Dans le texte qui suit. Illusions perdues (1837). on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. le Cousin Pons (1847) etc. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. parce qu'il prend sans partager. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Cultivant le réalisme critique. économistes et statisticiens de métier pris ensemble".

jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . Ses d e u x chefs-d'œuvre. ça pue tout autant. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). J u l i e n Sorel. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. pour des enfants. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. Dans le fragment qui suit. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . soyez-en sûr. est. en guerre avec leurs maris à propos de tout. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Si donc vous voulez promptement la fortune. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . pour le ménage ou pour la vanité. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. Certes. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . mais là est la misère. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. fils de p a y s a n s . autrement. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. de son vrai nom Henri Beyle. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . à côté de Balzac. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. il trouva un valet de M. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. En rentrant. J u l i e n Sorel. pour des chiffons. il faut être déjà riche ou le paraître. le public les appelle des voleurs. qui le cherchait dans toute la ville. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . se trouve au d é b u t de sa carrière. rarement par vertu. un riche bourgeois de la ville de Verrières.belle et jeune. Voilà la vie telle qu'elle est. Tirez vos conclusions. on carotte 4 . en grande livrée. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. Valenod. directeur de la prison c o m m u n a l e . Toutes sont bricolées 1 par les lois. Pour s'enrichir. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants.

On la lui fit visiter. Elle y déploya tout le pathos maternel. il lui fut impossible de manger et presque de parler. 402 . il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Ils ont faim peut-être en ce moment. sa gorge se serra. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. închisoare. elle était à sa toilette — se îmbrăca.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. et tout cet appareil d'un financier de province. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. On passa ensuite chez madame Valenod. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. avait une grosse figure d'homme. n'imposaient point à Julien. Tout y était magnifique et neuf. déjà fort mal disposé. l'homme des impositions directes. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. Julien. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Julien pensait à madame de Rénal. et on lui disait le prix de chaque meuble. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. sa pipe immense. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. l'une des plus considérables de Verrières. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. On annonça le dîner. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Cette dame. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. le directeur du dépôt. il eut l'avantage d'assister à celle de M. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Jusqu'aux domestiques. Ce fut pis un quart d'heure après. Par compensation. Ses gros favoris noirs. son énorme quantité de cheveux. ses pantoufles brodées. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. le directeur du dépôt 1 . Le percepteur des contributions. quelques jours seulement auparavant. se trouvaient de pauvres détenus. se dit-il à lui-même. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 .

répondit le directeur triomphant. pendant que tu te gorges 1 de viandes. le Uorla (1881) etc. qui disparut. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. dit à M. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. Toine (1885). tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. il avait les manières. Monsieur Parent (1886).quelques accents d'une chanson populaire. tenant son verre vert. que chantait l'un des reclus. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. Miss Harriel (1884). — Parbleu ! je le crois bien. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). mais il faudra que. Ce mot fut trop fort pour Julien. se disait la conscience de Julien. un peu ignoble. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. et bientôt on n'entendit plus chanter. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . dans un verre vert. Georges D u r o y . est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . M. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. j ' a i fait imposer silence aux gueux. Il essaya de la cacher avec le verre vert. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. Contes de la Bécasse (1883).è m e siècle. Julien. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. 26* 403 . Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. la sale fortune à laquelle tu parviendras. É c r i v a i n antibourgeois. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . Le personnage central du r o m a n . ô mon Dieu! et. la petite Roque (1886). mais non pas encore le cœur de son état. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). tu le souffres! Par bonheur. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. et il faut l'avouer. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. chanté en chœur: voilà donc. Dans ce moment. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. pitance — raţie zilnică. Pendant le tapage du refrain.

irie s'il les enviait maintenant. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. avant d'aller à son rendez-vous. fort célèbres. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. Le voici. les riches du monde. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. D'autres. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. cercle — (aici) c l u b . savoureux comme une friandise de printemps. et que cela l'eût réjoui. trottant pu galopant. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . excité. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. étaient la grande ressource. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. II les connaissait presque tous de. Le vent ayant changé.. consolé. et c'est à pe. pour qui les cercles 2 . Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). au d é b u t de sa carrière. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. on l'affirmait. louche — suspect.. tripotages — afaceri necinstite. dans les plus nobles maisons. hommes et femmes. sous les sévères apparences.nom. et qu'on recevait partout. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. Duroy marchait lentement. Les amazones passaient.scrupules. en tout cas. 404 . b a n d ă . ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. comme on récite les litanies dans une église. comme s'il eût constaté. Ce jeu l'amusait beaucoup. le temps s'était adouci pendant la nuit. ressource suspecte à coup sûr. la seule ressource. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il les regardait. les noms. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). cédant à l'appel du ciel clair et doux. buvant l'air léger. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage.

Germinal (1885). dans les grandes entreprises nationales. la 'Curée (1872). Hennebeau. Il parla le premier. théoricien du n a t u r a l i s m e . Vous vous révoltez.. — Ah! vous voilà!. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. Les mineurs se tournèrent. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. Il venait de reconnaître Pierron. auquel ils présentent leurs revendications. la Débâcle (1892). M. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). Au bonheur des dames (1883). je ne demande pas mieux que de causer. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Enfin.. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . Il y eut un silence. tas de crapules 1 . Hennebeau entra. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). assis en face de lui. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . préféraient se tenir debout. 405 . boutonné militairement. demanda-t-il. Et il s'interrompit. On y assiste. dans ses r o m a n s . tandis que les autres. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. Tous avaient l'air hautain. les dénombrait vivement. Son excellence Eugène Rougon (1876). l'œil insolent. à ce qu'il paraît. caché au dernier rang. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. entre a u t r e s . Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. l'Argent (189-1). tâchaitde se rappeler leurs visages.. M. cherchèrent des sièges du regard. inquiétés par les soies brodées.. la lèvre fière. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . ceux à favoris et ceux à moustaches. escarpes — t î l h a r i . portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. les théories q u ' i l a soutenues.effrontés. — Voyons. à une grève déclenchée par les mineurs. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole.

Ah ! c'est mal. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. la femme et les petits criant la faim à la maison. le travail dur. Du reste. il commença. comme pour interrompre. les mots venaient tout seuls. auquel on n'a rien à reprocher. nous boiserons mieux. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Maintenant. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. Hennebeau faire un geste violent. comme si un étranger avait parlé en lui. la vie de brute. oui. dans un gonflement de son cœur. 406 . boiser — a căptuşi cu lemn. Payez-nous davantage. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. il s'écoutait avec surprise. si nous le donnions. au lieu de nous acharner à l'abatage. Mais. C'est vrai. Il disait leur misère à tous. la voix hésitante et sourde d'abord. en voyant M. et qui sortaient. On nous accuse de mal boiser 3 .. Puis. il était lancé. c'est la vérité.. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. les yeux baissés. Il leva les yeux. Par moments. nous n'en serions pas moins volés. — Monsieur le directeur. Sa voix se raffermissait. des choses qu'il ne savait même pas là. Si cela était vrai. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e ... Mais ce qui nous enrage. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. il faut que le travail soit payé pour être fait. que les camarades m'ont choisi.. nous sommes las de crever de faim. voilà ! — Oui. murmurèrent les autres délégués. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. la seule besogne productive. nous mettrons aux bois les heures voulues.au fond depuis le premier coup de pioche !. notre journée se trouverait réduite encore. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. c'est justement parce que je suis un homme tranquille.. ce serait donc la fin de tout. Nous voulons seulement la justice. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Maheu coupa la parole au directeur.

France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . Nous avons q u i t t é les fosses. crever p o u r crever 1 . . où il a été le principal soutien de Zola. Des v o i x . . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . finit-il p a r conclure. . . Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. pseudonyme de François-Anatole Thibault. Ce sera de la fatigue de m o i n s . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. —• C'est c e l a . nous préférons crever à ne rien faire. A. c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . son style atteignant la perfection. L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). En tant que critique littéraire. m o n s i e u r le d i r e c t e u r . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. mangées p a r les amendes et les chômages. Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. A. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . s ' é l e v è r e n t . Thaïs (1890). Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). p a r m i les m i n e u r s . À. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique.désastreuses. p a y e r le boisage à p a r t . t e x t e en m a i n . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. fils d'un libraire parisien. . le Livre de mon ami (1885). nous sommes donc venus vous dire q u e . . le Mannequin d'osier (1897). M a i n t e n a n t . et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. M. nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . . l'Anneau d'améthyste (1899). Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . à savoir: l'Orme du mail (1897). par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. 407 . les q u i n z a i n e s dérisoires. France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . Nous a u t r e s . lorsque. extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . A. . Le fragment suivant. la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . les Dieux ont soif (1912) etc.

„Il nous donnait pour sujet de compositions. avec les rusés capitaines. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. cet excellent homme.temps n'était pas le temps présent. de près ou de loin. nous dit un jour monsieur Chotard. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. des sièges. son âme était dans l'antiquité. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. à Pharsale. dans les champs de Cannes. où. plus tard. sur la nef de Thémistocle . en commentant un texte d'Elien. César et les dieux. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. aux stratagèmes les plus perfides. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. „Il avait peur des voleurs. endommager le cuir d'un honnête homme. C'était un fameux homme de guerre. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. des chiens enragés. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . aux Thermopyles avec Léonidas . tant latines que françaises. On l'effrayait facilement. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. du tonnerre. pensums — pedepse scrise (date elevilor). Il bravait. dans la mer de Salamine. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. en sorte que. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. Il vivait. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. dans la forêt Hercynie. près de PaulÉmile . et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. des voitures et de tout ce qui peut. blocuri. dispenser — a distribui. 408 . des combats. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale.

si. car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . Cyrano de Bergerac. Il est inepte de rire sans motif. vous serez consigné j e u d i . Le gouffre m ' a t t e n d . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). l'Aiglon (1900). Monsieur Nozière.l à . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . o u v e r t a u x mânes des héros. Cyrano de Bergerac (1897). „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . en ce t e m p s .m o i et ne me pleurez p a s . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). e t . représentant tardif du romantisme. après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . tel que je l ' e n t e n d s encore. mais toujours malheureux. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . J ' e n t r e . Messieurs. q u a n d . „ J ' a v a i s . pour la p a t r i e . Dans sa meilleure pièce. Chantecler (1910). d a n s sa sagesse. incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. Ce d i s c o u r s . je vous infligerai une retenue générale.discours i n c o m p a r a b l e . peu nombreux. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. selon son h a b i t u d e . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . La Princesse lointaine (1895). une prodigieuse faculté de r i r e . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . Ainsi l'a d é c i d é . comme il me s e m b l e . E n v i e z . du sein de l ' E l y s é e . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Gorki). vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . Les 409 . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . Monsieur Nozière. Monsieur F o n t a n e t .

...... 410 . monsieur.. bien des choses en somme. vous avez un nez. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .. C'est un roc!. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. C'est une péninsule!" Curieux: .. Dans la scène qui suit. En variant le ton. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. c'est un cap?. un nez.. scène 4. C'est tout?. folosit cu pedanterie ironică. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire.. si j'avais un tel nez.. Le Vicomte. gravement: Très.. monsieur. jeune homme ! On pouvait dire. heu... Le Vicomte: Mais.. Cyrano de Bergerac. Ha! Cyrano.. C'est la fameuse „tirade du nez". fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. — p a r exemple.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. et se campant devant lui d'un air fat) Vous.. tenez: Agressif: „Moi... Cyrano.. c'est un c a p ! Que dis-je... Oh! Dieu!. c'est un pic!.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. très grand... ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. (Acte I.

Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. d'esprit: Mais d'esprit. ô le plus lamentable des êtres. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. monsieur. T'enrhumer tout entier. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. a fi om cu vază. 411 . qu'on vous salue.Truculent: „Ça. monsieur. d'ailleurs. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. monsieur. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. nez magistral. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. mon cher.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. lorsque vous pétunez. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . Vous n'en eûtes jamais un atome. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. ce sera le gros lot !" Enfin. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. car Je me les sers moi-même. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. votre tête entraînée Par ce poids. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). avec assez de verve. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. l'ami. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. monsieur. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu.

C ' é t a i t en temps de guerre. Membre du Parti Communiste Français. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . Barbusse se consacre entre les deux guerres. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. et à essayer de t u e r . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). à m a n œ u v r e r . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s .— de bine. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . il m a n i a i t . il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . t a n t bien que m a l 1 .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. et à essayer. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . 412 . de rău. Après une visite en Roumanie en 1925. avec Romain Rolland. il pensait q u ' i l faisait. Sur ces p a p i e r s . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . un fusil. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . comme ces terres. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. type d'écrivain militant. Il fut. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s .

Lui. totalement inconnue. Le socialisme. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. selon la pente de son obéissance passive. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. dit-il „que notre sueur se changeât en or". un nouveau 413 . une multitude d'esclaves obscurcis. cherché à le savoir. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. „Je vous ai dit. Grecea fut arrêté. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. s'écria le petit paysan Grecea.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. à la vje. ensanglanté de coups. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. „afin". Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. Devant le tribunal militaire. messieurs les juges. l'homme que je fus autrefois. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. le communisme. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. il fut battu. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Comme tous les inculpés politiques. Maintenant je ne suis plus le même homme. à la lumière. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. torturé. en plein tribunal militaire. apporta magnifiquement. contre lui-même. mais il n'avait même pas. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. il avait cru que c'était une loi de la vie.

et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. où la peine de mort est supprimée. cependant. et si Dieu conduisait les choses du monde. volontairement. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. en même temps que lui. l'essai de fuite échoua. on n'y réussit non plus. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. 414 . il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". On chercha alors à empoisonner Grecea. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. Président du Conseil des Ministres. les châtiments suprêmes. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. Quand M. il tomba dans un grand accès de fureur. On le priva de nourriture. dans les coulisses de la Justice officielle. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". Il fit alors la grève de la faim. chaque paysan et ouvrier. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. la grève de la faim. Tl attira sur sa tête. Il y demeura pendant des mois accroupi. il y a plusieurs moyens de la rétablir. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. En Roumanie. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. Cette fois. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. Restaient les tortures quotidiennes. Le directeur de la prison dut céder. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Bratianu. réduit — colţişor.chef d'accusation 1 .

n'est plus qu'un fantôme. au jugé 1 . 415 . le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. pilote de son métier. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Le moteur vibra très fort et. . corrigea. Fabien. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. du reste. se résoudrait au demi-tour. Vol de nuit — 1930. Il l'estimait trop étendu. À côté de J e a n Mermoz. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. Mais il est devenu fou. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. S a i n t . 1 au jugé — din ochi. l'avion trembla.que des morts. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. m'a dit un témoin. A. Grecea n'est pas encore mort. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. sur la carte. puis. Le médecin de la prison a. Pour se conserver une marge. l'angle de descente. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. si l'affaire se présentait mal. traînant le cadavre de sa pensée. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. et Fabien renonçait à le contourner. Guillaumet e t c . il naviguerait vers sept cents.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 .1 9 4 4 ) . extrait de son roman Vol de nuit. Il tenterait de passer par-dessous. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. Dans le fragment s u i v a n t . qui remue. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . Il lut son altitude: mille sept cents mètres. et. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . le courrier de Patagonie abordait l'orage. XII Cependant.

qu'il avait déplié et lu mille fois. sale et chiffonné. Il la regarda." Il se pencha encore. Il répondit. Nous traversons. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. pourtant. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. pour vérifier le gyroscope et le compas." Si Trelew était trois quarts couvert. „Je ne sais pas. le radio — radiotelegrafistul. mais il ne vira pas d'un degré. circulent encore.. appuyé à gauche.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune.. la prochaine escale. qui trembla plus fort. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. à la boussole. par les nuits les plus épaisses. ou une fatigue des yeux. comme il doutait. dans l'épaisseur des ombres. qui l'éblouissaient pour longtemps. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. puisque Trelew. „Où sommes-nous. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. Chaque trente secondes. Penché à gauche contre la masse du vent. Elle était tressée drue par le vent. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. mais qui. Il doutait presque d'en être jamais délivré. Il était gêné par la flamme de l'échappement. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. 416 . pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. À moins que. vent Ouest faible." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. au milieu d'aiguilles et de chiffres. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. Et pourtant le pilote s'inquiétait. et reprenait. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. car il jouait sa vie sur ce petit papier. et tout ce qu'elle portait de rocs. d'épaves. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. À peine des changements de densité. Mais ce n'était même plus des lueurs. absorbait le monde visible. un orage. Il ne savait plus combien de temps. dans ce néant. de collines. Là. signalait un ciel trois quarts couvert. La nuit. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. sa veille terrible. comme la flamme d'une torche. Un remous fit plonger l'avion. probablement.

le cyclone raflerait. On dit que dans sa cellule. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). . membre du Conseil Mondial de la Paix. Membre du Parti Communiste Français. T e m p ê t e . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. se r a b a t t a i t vers la mer. les villes. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . . Critique littéraire et critique d'art. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . t u peux v i v r e . Deux h o m m e s . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Tu p e u x v i v r e . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). Aragon est également un grand romancier. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . . " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . Après avoir débuté comme poète surréaliste. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. de la Cordillère des Andes.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. .

Songe.. S'ouvre et tu sors. Une messe pour Paris. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Un cheval pour mon empire. songe. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. Rien à faire.....Rien qu un mot: la porte cède. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. Je meurs et France demeure Mon amour. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. songe À la douceur des matins. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". songe. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri.. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 .. . si je meurs... Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.... et mon refus O mes amis..

419 27* . ou non. sanglant est levé. — dit encore le mousquetaire. peut-être que le seul fait que l'un fuie.. Sous vos coups chargé de fers. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. pourrait influer sur ma décision. et haussait les épaules. „Si je n'avais à choisir..„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. 1 affliger— (aici) a copleşi. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait.reur. voilà l'important. si l'envie me prenait de le choisir.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple.. confiance en Carnot. et l'autre ait pour lui l'armée.. lui. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé... Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). Des mots: „. sous les balles.. Quelle importance cela avait-il? On avait. Que chantent les lendemains !" 11 chantait.

des chutes. ni forgeron.. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. de notre vivant. servira à l'intimider. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. je ne suis ni boulanger... les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. Mais moi... c'est là pour moi le travail... et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes.. Le peuple continuera à crever la faim. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. par là. Le désordre ou la guerre. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. il y a des retours.. sanglant. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste.. et personne n'y peut rien. voilà tout. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. il l'appellera Constitution. que si l'on donne les armes au peuple. a eclipsa 420 . elle entrera dans le camp de la misère. Voilà tout le choix qui m'est donné. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence... L'armée. son teint s'obscurcir. Je me remettrai à peindre. si on m'en laisse latitude.... d'être l'Empereur de la «inaille. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. tout ce que nous avons vu. voyons ! Oui.. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. sans doute.. même Hercule. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. regardez sa bouche se tordre.. ni charretier. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure.. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite.. mais on a embrigadé la jeunesse. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. voilà donc — s'exclama Théodore. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. chez Monsieur mon père. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. La Révolution." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde.. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche.. porter >mbrage — a lăsa în umbră. Napoléon. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. pas d'autre perspective ! Seigneur. la guillotine a disparu des places.Houdetot dit que Napoléon a refusé. blêmir. Mais. Si elle est battue par l'étranger. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. . se révulser ses yeux. si elle est victorieuse.

Son premier roman. barem au pas de course — în pas alergător. Classe 42 (4 volumes. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. — C'est décommandé ici. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. Son deuxième roman. Enfin. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Jean erra encore quelques minutes. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . lancés au pas de course 2 . il prit Claude à part. surgie de la foule. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. Mathieu. Jean aperçut Christian et Mathieu. dans Paris occupé par les Allemands. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. devant les vitrines de la cour de Rome.F. Il hésita. Roberte. la Marseillaise éclata. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). se faisant sans cesse bousculer. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. de glace. mais Hubert avait disparu. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. la Dernière forteresse (1950). Le fragment suivant.C. extrait de Classe 42. présente une manifestation patriotique organisée par le P. 1 2 à tout le moins — cel puţin. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. 421 .

La Marseillaise reprit. son grand imperméable clair volait à ses côtés. revolver au poing. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . dans un escalier. liesse — bucurie. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. D'autres flics couraient vers eux. déjà il était engagé dans le coupegorge1. revolver au poing. ayant abandonné sa machine. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. on le vit s'engouffrer. tenant toujours le drapeau à sa main. un des motocyclistes noirs. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. Il y eut quelques secondes d'attente muette. 2 1 422 . Une troisième fois. Jean se retrouva. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. on sentait l'horreur sur le groupe. Pour l'instant il fallait gagner. Jean attendait. Tout d'un coup. sur le trottoir. pris par la bousculade. André se mit à courir évitant le soldat. Le premier moto­ cycliste le suivit. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. dans le groupe de tête du cortège. déboucha des marches. Mathieu avait soudain disparu. Au loin. l'un se saisit du revolver. une pétarade 3 trancha le chant. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. André s'en alla vers la droite. André s'envola par-dessus la grille. l'Allemand. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. * moto — motocicletă. L'euphorie. lui aussi. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). éperdu.Au croisement du boulevard Sébastopol. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. sur le trottoir. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. pris de peur.. il y eut une hésitation. un instant surpris. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. L'Allemand. Après on verrait.. Brusquement. déjà lancé à toute vitesse. la Marseillaise repartit. Le cortège les aborda de front. prêt à tirer. se jeta à sa poursuite. l'autre posa sa moto 5 . Au même moment. un autre tournoyait au milieu des manifestants. avec Mercosur et Saint. On aperçut un policier à terre. tendu à coupe-gorge — loc periculas. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie.

comme s'il allait s'évanouir. tendre la jambe devant le soldat noir. on discernait ses traits crispés. Plus que dix mètres entre eux. il ne parvenait pas à reprendre son souffle... le croiser. A son étonnement. Le cortège semblait cloué de stupeur.. A cet instant.. les yeux exorbités.l'extrême. blême.. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. Les copains firent une redoute de leur poitrine. le coup de revolver fatal. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. le Boche tira . sûr de tenir sa proie. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. Jean se sentit agrippé par sa manche. plus longue. puis ferma les yeux aussitôt. devant un portail ouvert. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. sans se presser. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. crochet — ocol. prenez garde Vous les sabreurs. émacié. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. une jeune fille blonde l'entraînait. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. La Jeune Garde continuait comme un défi: . Jean reçut André dans ses bras. le trait noir s'abattit. La Jeune Garde. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. Le groupe entier s'était refermé sur André. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. c'était André sans imperméable. tirant au hasard. l'Allemand allait le rejoindre. André continua de courir. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. il lui semblait qu'allait partir. mettant la main sur son cœur. d'une seconde à l'autre. l'Allemand s'abattit lourdement. André fit non de la tête. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. un visage fou. 423 . puis la tache claire se balança et tomba sur le sol.. Jean dut le porter sur son épaule. André ne tenait plus sur ses jambes. une claire: André. l'autre toute noire. Derrière eux. Jean voyait seulement deux silhouettes. ni drapeau. un frisson de joie parcourait le groupe. il regarda Jean.

garnitură. J e a n fit signe de se t a i r e . rassuré. Il a t t e n d i t une seconde. . Ils courent. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière.. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . André susurra. Sa voix s'éteignit. La s t a t i o n du m é t r o . la chanson jaillit une fois encore. v e n a n t du boulev a r d . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante.. André devenait é c a r l a t e . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . puis r e v i n t sur ses p a s . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . Même alors. ce qu'ils venaient de v i v r e . J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. 424 . puis dans une a u t r e . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . 1 rame — tren. à m o r t .. .. ils obliquèrent dans une rue. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. il mit le nez dehors. Assourdie. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t .— J ' a i couru. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . grommela A n d r é . Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . t r o p b ê t e . J e a n s'y faufila longeant les m u r s . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. — Ce s e r a i t . La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. J e a n p a r t i t en éclaireur. T o u t était calme. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e .

) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. A sa gauche. là. c'est Jean Longuet. à côté de Dubreuihl. et le serra doucement. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. la femme du type qui est en face de Landrieu. à gauche de l'entrée. La rame s'arrêtait dans une station. c'est Philippe Landrieu. — „Les autres aussi. parallèlement à la rue Montmartre. „Sur la banquette. c'est Amédée Dunois. sur un ton de surprise qui ravit Jacques." — .André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. Celui qui est à droite de Jaurès. Jaurès et ses amis formaient. le dos à la fenêtre. — Il était plus de neuf heures et demie. Et. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. a côté d'elle. une longue tablée. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. le gros. Et. Jean entraîna son camarade au dehors. murmura Jenny. au milieu. où il y avait peu de monde. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. le gérant". LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. malgré certaines confusions. c'est Dubreuihl. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. Tenez. il se tourne pour parler à Albert. En face de Renaudel. faite de plusieurs tables mises bout à bout. vous les connaissez?" — „Oui. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. 425 . — „Le voyez-vous?" dit Jacques. c'est Renaudel. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". il lui prit le coude. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques.

suivi. et d'un fracas de vitres. Une seconde de stupeur. en courant. Il était courbé en deux. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. saisit la main qui pendait. un dîneur. La voix de M. celui qui est debout près de la table. ouvrit le col. gesticulant. A demi caché par le dos de Renaudel. Avec autorité. sans doute. il arracha la cravate. les yeux clos... la gérante. Il se précipita vers la table du Patron. la bouche entr'ouverte. Au mur du fond. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . — fendit le cercle. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. Il devait s'être évanoui.. Jacques s'était dressé. et. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. c'est un ami de Mighel Almereyda. le front.. et la forçant à se rasseoir. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. un collaborateur du Bonnet Roage. Il joua des coudes. De la rue.s'élancèrent dehors..Et en face d'elle. le bras tendu pour protéger Jenny. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. chercha le pouls. Et celui qui vient d'arriver. Sans changer de pose. était resté à sa place. Puis il cessa de le voir. qui tenait le poignet de Jaurès. Instinctivement. presque aussitôt. envahissaient le café. 426 . qui se penchait. ce sont les deux frères Renoult. A ce moment. debout. et empêchait d'approcher. la barbe.. une glace avait volé en éclats.. sans regarder personne. Toute la salle. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. assis. Il était pâle. un éclatement de pneu. Chut !. — un médecin. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. très calme. Albert retentit. il hocha lentement la tête. en.. l'interrompit net. dont les paupières battaient. ses amis s'étaient levés lui seul. il cherchait Jaurès des yeux. d'une deuxième détonation. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. entourait les amis de Jaurès. Mme Albert. à flots. Il ne disait rien. Un homme. J'ai oublié son. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. debout. passa devant la table de Jacques. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès." Un claquement bref." souffla Jacques. puis un brouhaha' assourdissant. des curieux. d'où partaient des cris.

bousculés. énormes. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. Le docteur. Jacques et Jenny. entraînés vers la porte. pour le coucher sur deux tables. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Des amis avaient soulevé le corps. Fabre se retourna: au centre.. l'attroupement devenait de plus en plus compact. Alors. prête à bondir. Elle était debout. Elle se faufila jusqu'à lui. Jacques reconnut un socialiste. autour du blessé.IJ est mort.. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Au moment où ils allaient la franchir. Il était blême." Les yeux pleins de larmes. dont la masse élastique se referma derrière eux. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Mais. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées .. poussés. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. sourdement répétés." Une longue minute s'écoula. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Il est mort. serrés l'un contre l'autre. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. sans un mot.. On chuchotait: j. Le d o c teur. n'attendant qu'un signal.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. s'accrocha à son bras. se trouvèrent pris dans le remous. un ami de Jaurès.d'un espace vide. Henri Fabre. poussiéreuses. ... Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. et procédait à l'évacuation de la salle. l'emportaient avec précaution.. Jacques cherchait à voir. rapprochées en hâte. passèrent de bouche en bouche: — ). et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Trois mots..

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

(ac-. înainte poursuivre. viîn locul vice-président. ra-. exdepărtare. outre-mer vice-. bénéfice de două ori bicyclette. prédire. riul réagir subordonné. réarmement. bipède. perprin parcourir. exporter in-. antiantibien-. coexistence. bénébi-. contresigner dé-. antichambre împotriva antifasciste. a t t i r e r . en2.etc. irréel. tresdincolo de t r a n s a l p i n . entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-.. ad-. supra-.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . a l ­ longer înainte antédiluvien. suprasensible. bisco-. separare enlever. tré-. survoler trans-. sous-. contra­ retourner. ii-. r1. soudedesubt mettre super-. correspondre centra-. oulredincolo de ultra-royaliste. separare défaire. sur. des-. illogique. em-. anti-impérialiste bine bienfaisant. sous-directeur. d i s p a r a î t r e en-. tressaillir ultra-. prédisposé pour. trépasser. vicomte a. con­ direcţie.pro­ în faţă. în mijlocul intercostal. sousub-. af-. com-.deasupra.) ante-. repetiţie redire. im-. ememmagasiner immobile. 1. scop . r a p p o r t e r . superior superstructure. apporter. col-. în incarcérer. biscuit cohabiter. collaboîmpreună rer. importer. î n a p o i . projeter re-. discontrariul. al. perforer préînainte p r é a v i s . supersonique. désarmer. ré-. rasseoir 2. enfermer. entreî n t r e . r a p a t r i e r . emmener. en-. n e g a t i v nemi inter-. ir-.

ruelle -êe conţinut bouchée.-elette d i m i n u t i v coffret. -erie calitate perfidie. rougeur -ie. -ain. vengeance. ^ois origine F r a n ç a i s . écolier 2. -1ère 1. paperasse peiorativ produs citronnade. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . -ence a c ţ i u n e . obiect cendrier. profesiune charpentier. -ien -ais. parisien. ourson -té. acţiune n e t t o y a g e . valetaille. Marocain -ais. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. r e z u l t a t u l tempérance. profesie j o u r n a l i s t e . négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . -elle diminutiv chevreau. marseillais. dentiste -(e)ment acţiune. soluble r o u m a i n . italien anglais. demni­ syndicat.-vlet . poignée -ier. Chinois -aison. lisible. sucrerie -ien origine. finesse -et . socialiste. réaliste -iste doctrine 2. calitate politesse. orangeade 1. -ation acţiune pendaison. stare r e m a n i e m e n t . encrier. agent danseur. suédois caricatural. m a l a d i e . a d m i n i s t r a t i o n -ance. c u r e n t communisme. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n .SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. -eance.-ette . soupière -esse stare. réalisme 2. profesie journalisme 1. fourchette. technicien -ise calitate franchise -isme 1. doctorat -at tate -eau. fillette -eur. professorat. doctrină. -ité calitate parenté. bavardage 2. p a r t i z a n u l unei communiste. lorrain. français. profesie Parisien. humanité -ace. calitate blancheur. r o y a l - 432 . -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. -ateur 1. classement -on diminutiv aiglon. dessinateur 2. -ible. visiteur.

barbu -ard -âtre -aud -et. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . vaniteux saisonnier. coutumier inventif. aigrelet menteur. noiraud p r o p r e t . caracter. peiorativ 2. communard. m a quisard n o i r â t r e . -elet -eur. alpin héroïque. rougeâtre l o u r d a u d . bavard campagnard. rarissime p o i n t u . pensif enfantin. socialiste richissime.Sufixul Sensul 1. scénique c o m m u n i s t e . calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard.

Observaţie.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Pékin 434 . Paris. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. tables) les (élèves. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Moscou.

Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. toute la foule était joyeuse. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. hommes. Le Mans. 28* 435 . rue de la Victoire. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités.Humanitè". Le Caire e t c . femmes. enfants. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. O b s e r v a ţ i e i . n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. d) î n t r .o e n u m e r a r e : Vieillards. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. fluvii şi munţi. la Corse. PrietenuJ său este simpatic. les Alpes. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. fondateur de „l'. le Rhin. camarade ! Merci. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. Numele de ţări. Ce paysage est magnifique.

formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I .SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . In limba franceză nu există substantive de gen neutru. masculin sau feminin. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. care se recunoaşte după articolul care le precedă. te la masculin în -x le curieux une boulan. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v.

-eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . le c h a p e a u -eau. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i .T dăugind les jeua. în le­ g ă t u r i .I I . les nez formează les noyaua. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . la noia. în -s 437 . -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. les chapeau. les bras les noia. -x. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s.

în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. 1 les chevaua. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. al căror plural este: bonshommes. gentilshommes. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. gentilhomme. ugind un ~x les choua. etc. 438 . formează pluralul adă­ les cailloua. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua.

Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. prepoziţia de se contractă cu acestea. substantivele: madame. 2. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. prepoziţii. Les livres de l'étudiant sont gros. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. mesdemoiselles. adverbe. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. mademoiselle. messieurs. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. acestea rămîn invariabile. al căror plural este: mesdames. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Les fenêtres de la chambre sont fermées. monsieur. Dacă substantivul este compus din două substantive. Observaţie. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. dintre care unul este determinantul celuilalt. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor.De asemenea.

D. G. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . à l'étudiante A. prepoziţia à se contractă cu acestea. de Vélève D. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. Adresse-toi à l'élève de service. D. l'étudiante G. l'élève G. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. l'élève Feminin N.les = aux: La directrice parle a u x élèves.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. de cette fabrique. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. de l'étudiante D. G. A. A. J'écris à la soeur de mon ami. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. à l'élève A. ami.

pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. -s. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 .ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. -n.

fou-îol Observaţie.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. pentru t o a t e adjectivele. sociales.formează la fel ca acela al substanti­ velor. vieux-vieil. nouveauforme la masculin nouvel. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. conform regulii generale. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. nouvelles etc. 442 .

sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. ton armoire. 2 . cet cette Plural Observaţie. ta. cet hiver. son habitude. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. î n limba franceză. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. m 443 . son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. ton. 1 . bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. în locul formelor ma.

cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. 444 . soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. (la) huitième Observaţie. înainte de a primi terminaţia -ième. 1. quatre-vingt-onze. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. 2. Numeralele cardinale sînt invariabile.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

plusieurs. -e. à lui. î n gramatica franceză million stantive. lui. eux. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. nous. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . à moi. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. nul. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . f vtominativ < l Dativ lui. toi.. à toi. chaque. tout. ils lies me. vous. vous. telle. à elle ». spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . autre.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . î n acest caz. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . toi.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. te. tel. elle ' -. il. même. tu. 446 . quelque. elle. elles moi. elle nous. .-e. certain. nulle.v i n g t . lui Forma accentuată moi.

je lui offre un bouquet de fleurs. 447 . Je le répète. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. leur ' te' ie' ' a nous. elles à elles Observaţie. à vous. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. vous. les m( à nous. je le lui donnerai demain. il faut être persévérant. à eux. Qui veut lire? Moi. je le sais. eux. leur. À eïle. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. les. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t .Acuzativ 1 me nous. vous. je vous le recommande chaleureusement. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. vous. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français.

p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. te. 2 .P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. nous. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). U n e o r i . 448 . U n e o r i . Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. vous Pronumele personale en şi y 1 . Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. în afară de p r o n u m e l e se. în acest caz. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . nous en sommes très heureux (de cela). de obicei. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). P r o n u m e l e y înlocuieşte. fiind.

C'est lui que je cherche.. în acest caz. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . ce sera. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. Expresiile de prezentare c'est. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. • \ cela (ça) Observaţie.. etc. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. que Expresia c'est.. r e s p e c t i v .. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . care. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. Expresia c'est.. .Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est.. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi.. c'est.. qui.

compuse [lequel.. al c ă r u i . despre care. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. personne. nul. cu înţeles nedeterminat. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. al căror ce. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. laquelle etc.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. quiconque. •D. care sînt invariabile chacun. l'un. plusieurs. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. l'autre. G. quelqu'un. autre. rien. a cărei. tel. care variază după număr şi gen. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . A. -e. tout. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". Observaţie. 450 . certain. l'une.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun.. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. destul de rar folosite. -une.

infinitivul trecut. viitorul II. conjunctivul • imperfect. . Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). imperativul trecut. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. perfect şi mai-mult-ca-perfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior.

Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 .(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. La timpurile compuse. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.

-is -is -it -imes -ites -irent -as. -ait. -a. -ait. tomber. -e. -s. partir. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. venir etc. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. -e. -ais.i n t r a n z i t i v e c a : aller. entrer. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -iez. -u. rester. -ions. ] . T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . finiss-(ant)]. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -iez. sortir. -ez. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. -re -ant -i. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. 453 . Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -ais. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. a Ill-a -ir -oir. arriver. -es. -ions. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). mourir. naître. ţin-(ir) e t c .

ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ ..Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.conjunctiv imperfect perfect Observaţie. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .m u l t .

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

-eter. n u d u b l e a z ă consoana l sau t. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . jeter — je jette. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle.) acheter — j'achète. ils modèleront (dar vous modelez etc. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. il emploiera (dar nous employons etc.) 5 .Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . ils achèteront (dar vous achetez etc. ci p r i m e s c .) il appuiera (dar nous appuyons etc. je céderais 4 . Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. nous pèserons Observaţie. în acest caz. appeler — j'appelle. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .) dublează A l t e v e r b e . oue je cède — je pèse. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 .) 457 . ils appelleront (dar nous aţpelons etc. appuyer — j'appuie. ) ils jetteront (dar nous jetons etc.

Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. A m pus să-1 cheme. Spre deosebire de limba romînă. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. venir la indicativul prezent. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. il fallait etc. venir. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . 3 . Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. il neigera. A î n c e p u t să lucreze. 458 . exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. il hait (dar nous haïssons etc. faire etc. Voi pleca (în c u r î n d . aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). î n d a t ă ) . 2. Tocmai i n t r a s e . 4 . tu hais. formează trecutul apropiat (le passé récent). 6.

In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. il paraît. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. Il s'est blessé en fendant du bois. il arrive. Trouvant le film ennuyeux. ^ şi a l t e verbe (falloir). il fait etc. il convient. gerunziul Participiul prezent.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. grêler e t c . Ces portraits sont parlants. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . de cauză. ca de e x e m p l u : il suffit. geler. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . neiger. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. La un număr redus de verbe. nous sommes partis. tonner. ) : En lisant on s'instruit. de t i m p e t c . b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . Observaţie.

. unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului.1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . . 460 . . .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i .

teindre etc.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . peindre. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . accourir (eu avoir. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. atteindre. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. être) plaindre.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. partir 1 eu a u x .a p l . şi imper. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. ind. de aseme­ nea interdire. prédire contredire care fac la pers.prez. mentir. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . a I l . servir. [vous) contredisez etc.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

défendre. 1nu 1 . per1 mettre etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. il pleuvra .are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. . mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. admettre. pendre.. répondre. . . vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . . tre. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . commettre. dépendre. combat...entendre.. attendre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. appartenir etc. se souvenir. intervenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . soutenir. eu aux.être: revenir. devenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. obtenir. avoir: tenir.

şi pas. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. jamais. point. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. Je ne le rencontre j a m a i s . aşezată după verb: II ne parle pas français. pentru propoziţiile scurte. La timpurile compuse. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. guère etc: Je ne vois rien. la verbele din grupa I. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. Il ne veut plus avancer. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă.i l s pas? 468 . personne. rien. aşe­ zată înaintea verbului. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus.

ensuite. parfois. confusément. hautement. commodément. Adverbe de loc: ailleurs. longtemps. gratis etc. loin. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. l'assortiment etc. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. plutôt. partout etc. hier. dessus. beaucoup.). Observaţie.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. Adverbe de negaţie: non. ici.. où. peu. le bâtiment. souvent. précisément. profondément etc. dehors.. soudain. ensemble. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. 469 . davantage. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. ne. heureusement etc. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Adverbe de afirmaţie: oui. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. bientôt. Adverbe de timp: aujourd'hui. ainsi. assurément etc. trop etc. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. toujours etc. exprès. dessous. certes. là. jamais. demain. bien. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. tard. tant. Adverbe de cantitate: assez.

Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . outre. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. vers. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. entre. au milieu de. contre. à côté de. sous. 470 . courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. depuis. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. parmi. loin de. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. sans. pendant. après. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. en. malgré. dès.devant. derrière. avec. de. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . m o d u l : aller à pied. sur. quant à e t c . la adverbele care se p o t c o m p a r a . d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. près de. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . pas. chez. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. jusqu'à. dans. avant. pour. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t .

t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. un parapluie à la main. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. 471 point . agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. il s'établit à la campagne. monta dans la diligence. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large .

c'est-à-dire: pas sérieusement. ni: Il lit et commente le journal. enfin. b) adversative (conjonctions cependant. toutefois. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. car il ne travaille 472 . qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. pourtant. ainsi il est écoulé. par J'ai fini. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. Balzac était royaliste et catholique. ainsi. donc je peux partir. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. en effet. ni ramer. Il est entré dans la maison. Il échouera. Je crie mais on ne m'entend pas.Prepoziţiile en şi dans In general. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. Elle ne sait ni nager. aussi. Il parle fort. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et.

au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. on se couche. de manière que. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. puisque. de façon que. afin que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. bien que. à mesure que — concesive: quoique. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. de peur que — consecutive: de sorte que. Observaţie. pendant que — cauzale: parce que. (comparativă) : Comme on fait son lit. après que. vu que. tu réussirais. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. non que — finale: pour que. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. jusqu'à ce que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . d) quand: partir. ainsi que. je suis parti. pour peu que.

Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. adjective. verbe.

d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. La personne qui m'a téléphoné. nefiind de acelaşi fel. R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. Pierre est charpentier. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. care nu depinde de a l t ă propoziţie. m'a communiqué quelque chose d'important. Propoziţia independentă (proposition indépendante). 475 . Propoziţia principală (proposition principale). care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. 2 . Je m'habille et je viens tout de suite. depind unele de a l t e l e . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. sau p r i n subordonare cînd. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. b) prin joncţiune.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 .

c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. il est un grand réaliste critique. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. d'hôpitaux etc. on. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement.3 . temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. 476 .pourrait construire plus d'écoles.

t e a m a . en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . Il est bon que nous apprenions le français. que. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. il est juste. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. 4 . quelque 477 . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . ) : Il faut que tu écrives une lettre. d o r i n ţ a . principal e t c . il est nécessaire e t c . jusqu'à b) de loc. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. Il regrette que tu sois malade. Je veux qu'ils partent. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. unique. b) după un verb impersonal (falloir. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. posibil. 3 . il n'y a que des champs de blé. regretul e t c . E l se foloseşte.: 1 . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . sembler etc. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. de côté que: Où que nous regardions. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul.

. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque.. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. Observaţie.. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que.. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. bien que. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. are putere — Bien qu'il soit maigre. Observaţie. pour que. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. d u p ă pour peu que.. Quoiqu'on fasse. se foloseşte indicativul în limba romînă. il a de la force. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. si.. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. pentru a exprima un fapt real. d) f i n a l e . ) : Approche que je te voie (que = pour que). à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. on ne peut contenter tout le monde. quoique. î n limba romînă. de. pour. de manière que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. • e) c o n s e c u t i v e . sans que e t c . după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . f) c o n d i ţ i o n a l e . Quelles que fussent les précautions de Bartholo. que. mérites. 2 . pour non que. Deşi este slab. sans que: Bien qu'elle soit jeune. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. elles n'eurent aucun résultat. De asemenea. quoique e t c . 1. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. avant que. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. ce n'est pas que.c) d e c a u z ă .

Şi iată că găinile se ţivîntă. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . j'ai repris mon travail. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. manger tout cela! 2 . les canards d'accourir. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. il faut se laver les mains. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. Après avoir passé un beau congé. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. Ne pas se pencher en dehors. propoziţiei 479 . 3 . raţele se reped.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi.

2. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. la reconstruction commença. on remarquait ses rides. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. Rîde de se prăpădeşte. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. 480 . spre deosebire de gramatica roinînâ.d) consecutive: II rit à se tordre. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. în gramatica franceză. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. il travaille. Observaţie.

Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . Elles étaient appréciées par leurs camarades. deci acordul se face^. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. (Complement direct. Observaţie. Marie. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie).2 . b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . expuse m a i departe (punctul 4). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. 4 . deci nu se face acordul. Elles se sont parlé. (Complement indirect. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). Ils ont lu la gazette. 3 .

în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . 482 . la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i .) Observaţie.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. (Acordul se face cu complementul direct les lettres.

î n schimb.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . î n limba franceză. în general. 3 . Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. 2 . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. 1 . în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză.a a condiţionalului trecut). după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i .

în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă .S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. Ce cri le lance Barbusse. . peut-être. incidente: instants. facultativă după sans doute. À peine « ( . Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . à peine. d) c î n d . dar este r e l u a t p r i n t r .e l l e entrée qu'elle se mit à parler. dit-elle. encore.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . aussi \'a-t-on condamné. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. ainsi. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . Acest strigăt îl lansează Barbusse. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. 1 . toujours: Il avait volé. Reste la question essentielle. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. au Inversiunea este moins etc. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. en vain. adver­ comment il procédera.

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. représentant (fig.) .-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

indicativ inf. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. adverb. arhitectură art. (mase. adv. locuţiune conjuncţională loc. numeral part. locuţiune adverbială loc. auxiliar bot.) masculin maj. tipografie tr. popular prep. 1. personal pi. (gradul) comparativ conj. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. perfect pers. interjecţie interog. verb. mitologie muz. hotărît imper. tehnică ţipogr. zoologie Observaţii. matematică mii. nehotărît num. (fem. literatură loc. invariabil ist. locuţiune prepoziţională loc. plural pop. figurat gram. prepoziţie prez. quelqu'un qch. familiar fig. pronume qn.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. trecut v. botanică comp.) feminin fam. istorie înv. adverbial ant. vezi vb. administraţie adv. conj. marină mai. verb vi. . expresie /. majusculă mar. construcţii expr. gramatică hot. relativ s. substantiv iehn. infinitiv interj. imperativ impers. antichitate arhit. 2. prezent pron. militar mitol. locuţiune verbală m. adjectiv adm. interogativ invar. muzică nehot. juridic Ut. verb tranzitiv zool. conjuncţie constr. prep. participiu perf. quelque chose rel. învechit jur. impersonal ini. verb intranzitiv vt. articol aux. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare.

.

a c l a m a ţ i e acclamer vb.f.f. caisă abricotier s. sporire accroître vb. a absorbi. a b s e n ţ ă . a d a . a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . m. a î m p o v ă r a . -e adj. a se împăca accoster vb. a b u n d e n ţ ă .f. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . abis abnégation s. a a c l a m a accompagner vb. şi s. [loc. tăiere . a aborda. cumpărare . p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant.m. m. desăvîrşit absolument adv. I I a î m p l i n i . cais abriter vb. abnegaţie abolir vb. m ă r i r e . a sfîrşi. m.f. a b a t a j abattre vb. à pied pe jos . belşug abondant. a a c o m p a n i a accomplir vb. a însoţi.-e adj. II a atinge (ceva). n e a p ă r a t . m.) a acosta accoupler vb. [fig. ) a duce (la) abreuver vb. aşadar. a ierta absurdité s. doborîre (a co­ pacilor.) împreju­ r i m i . s' ~ a se p o t r i v i . -e adj.) faire ->qch. a înverşuna achat s.m. a copleşi. cîte. a accelera accent s. de. a b s u r d i t a t e abus s. accelerare accélérer vb. cu. a p r i m i accès s. a aboli abondance s. intrare accident s. invar. a efectua accords.) d' ~ m a i î n t î i . î n v o i a l ă .) a descuraja abbaye s. m. a se î n d r e p t a acheter vb. p r i m i t o r . a îndîrji.f.f. şi adj. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. acu­ zator accusation s. p r ă p a s t i e . a î n t î m p i n a accumuler vb. -trice s. a t e r m i n a . [mar.m. acuzare acharner vb. a lega accourir vb. I I I a m ă r i . accident acclamation s. ţii ie loc de dicţionar. acces.m. II a suprima. a umili accaparer vb. a a c u m u l a . salcîm accabler vb.m. I I I a p r i m i . abuz acacia s. a a d u n a . a a c a p a r a accélération s. în .m. a p ă r ă s i . acordeon accorder vb. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. III a sosi în grabă accrocher vb. preot abîme s. a spori accroupir (s') vb.m. I I I [în expr. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. îmbelşugat. cu t o t u l . II a se aşeza pe vine accueil s. (pi. a înghiţi absoudre vb. a b u n d e n t abord s. f. în p r i m u l rînd aborder vb.m. a b a t e .VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. a strînge accusateur. III a doborî. -euse s. adv. accent accepter vb. a a c o r d a .f. a t ă i a . (fig.m. la. a acosta. Aceste vocabulare nu p o t . a grăbi. acord. m ă n ă s t i r e abbé s.m. lipsă absenter (s') vb. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. f. a împerechea. m. m. a a g ă ţ a .f. a lipsi. d u p ă .m. negreşit absorber vb. consim­ ţământ accordéon s. a b o r d a r e . absolut . à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a a d ă p a abri s. a nu fi de faţă absolu. abajur abattage s. a b a ţ i e . pe. p l ă c u t accueillir vb. a r e n u n ţ a abat-jour s. a adăposti absence s.m. I I I a absolvi. adăpost abricot s. a săvîrşi. a cumpăra acheteur. c u m p ă r ă t o r achever vb. 493 . a a t î r n a . a accepta.m. a ajunge (la) . a vitelor) . ro.

f. adv. a s c u ţ i t .m. agreabil agressif. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa.) ~ de pentru a .f. acru.f.m. f. conj. I I I a d o b î n d i . a d m i r a ţ i e admirer vb.m. -trice s. dezinvoltură aise s. ~ que p e n t r u ca. p r o b l e m ă . agresiv agression s. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . a c o n s i m ţ i .f. -s) usturoi aile s. dibăcie. a î n r ă u t ă ţ i . II a î n d u l c i . f. /.f. sprijin. adonis adorer vb. a t a c agriculture s. astfel. a-i plăcea aîné.m. miel agraire adj. a se învoi acteur./.m. (fig.f. a îmblînzi adresses. -e adj. (pi. în scopul âge s.f. (pi. a înfrunta afin conj. bot. aulx.m. a d m i r a b i l admirateur. 2 . vîrstnic agence s. b u c u r i e . a n d r e a . m . strident a i g u i l l e s . deci ainsi que loc. a c t u a l i t a t e acuité s. trea­ b ă . -trice s. I I a slăbi. a g r a v a r e aggraver vb. vîrstă âgé. a a g i t a agneau s. a ajuta aie ! interj. p r e c u m şi air s. conso­ lidare affirmer vb.) a se prăbuşi affection s. -e adj. afacere. (fam. d'-~ de altfel aimable adj. (în)aripat ailier s .. au ! v a i ! aïeul. aşa. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. şi adj. aglomerare aggravations.f.f. p l ă c u t agréablement adv. a g r a r agrandir vb. agreabil. II a se elibera affronter vb. a consolida affermissement s. aşa precum. aerodinamică aéroports. dulce-acrişor aigu. a f l u e n ţ ă . aerodinamic . î n d e m î n a t i c . a se a g i t a . -ive adj. a agrava agilité s.m. a d r e s ă . cu a r i p i . agent agglomération s.m. m a i în v î r s t ă . -ë adj. a a p u c a .e omul care-mi trebuie . f. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . m. dibaci aérien. vîrf (al t u r ­ n u l u i . -ive adj. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. m. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . conj. al muntelui) ail s.acier s. II a î n t ă r i . m i n ă .) aglo­ meraţie afflux s. aripă ailé. adeziune admettre vb. I I I a m ă r i agréable adj. agenţie agent s. aflux affranchir (s'j vb. ac.m. afecţiune affermir vb. acţiune activité s. agricultură agripper vb. (pi.m.f. (fig.f.f plăcere. u ş u r i n ţ ă . se tirer d' — a se descurca. a d m i t e r e adonis s. agresiune.m. m. ascuţime additionner vb. rn. p u i de v u l t u r aigre adj. m. il fait mon •«. -enne adj. -é s. sprinteneală agir vb. actor action s. ajutor aider vb. a a d u n a adhésion s. a g i l i t a t e .f. o votre — • c u m d o r i ţ i . a micşora affaire s. a î n h ă ţ a a h ! interj. dragoste. arie (muzicală)./. -douce adj. aeroport affaiblir vb. a a d m i r a admission s. aerian aéronautique s. p r i m u l născut ainsi 1 .f. s. a cîştiga acquiescer vb. / . a i u b i . uşor. iscusinţă adresser vb. I I a a c ţ i o n a agiter vb.f. cu dare de mînă 494 .f. -es. I I I a a d m i t e admirable adj. -e adj. a c t i v i t a t e actualité s. ~ es) bun i c . în mod p l ă c u t . cum îi p l a c e . -~ s. -e adj. a afirma affluence s. a se s i m ţ i bine aisé. aeronautică aérodynamique adj.f. înfăţişare aisance s. a d m i r a t i v admiration s. oţel acquérir vb. aglomeraţie .f. în v î r s t ă . a h ! o h ! aide 1 s.f. ajutor aide 2 s.f.) p i ţ i g ă i a t . (în loc.m. v u l t u r aiglon s. î n t ă r i r e . î n r ă u t ă ţ i r e . a se prăbuşi affaler (s') vb. înăcrit aigre-doux.f. în a l t l o c . a e r . a m a b i l aimer vb. aïeux strămoş) aigle s. a d m i r a t o r admiratif. conj. a adora adoucir vb. a adresa adroit. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.

slăbire a m a n t .f. p u r t a r e . prieten.m. a d a a l a r m a alentours s. -e adj. * ' . m.m.f.f. d i s t r a c t i v amusement s. aniversare annoncer vb. a însufleţi anneau s.f. a î n g r ă m ă d i . -e s. vechi ancre s. a m i c a l ./. a o d u c e . german aller vb.m. a p r e l u n g i .. I I I a zări apétale adj.f. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. englezesc a n g l e s . a m b i ţ i e âme s. m. a n t a r c t i c antérieur. a n u a r . s p a i m ă animal s. a m p u t a ţ i e amputer vb. a aduce apprendre vb.e s. a g ă t i . a speria angoisse s. nelinişte. a a n u n ţ a .m. suflet amende s. a p a r a t apparemment adv. a p l a u d a r e . -enne adj. (cu maj.m. prieteneşte amitié s. p a r î m ă amas s. a m f i t e a t r u amplement adv. a l p e s t r u alphabet s. . a m u z a m e n t . a se duce alliance s. însufleţire. a n .a se l u n g i . pi.) d o b i t o c anéantir vb. adv. a n e c d o t ă ange s.) şi adj. a aduce ami.f. a l p i n i s t alsacien. (degetul) inelar anormal. a n i m a l animation s. a se d u c e . a p a r e n t appartement s. (cu maj.f. a î m b i n a allonger vb.f. m. m e r s . dis­ tracţie amuser (s') vb.f. a prevesti annuaire s.m. (fig.) a strivi anecdote s.f.pi. alee allégorie s. a l i a n ţ ă .m. alsacian altérable adj. a p r e t apprêter vb. (cu maj. englez. salariu apporter vb. a n t e r i o r antichambre s.f. (fig.m.f. a l t e r a b i l altitude s. s'en ~ a pleca. august apercevoir vb. a a d e m e n i allée s. a l m a n a h alors adv.f. u n g h i . după cit se pare apparent. a p l a u z e appétit s. ancoră âne s.m.f. înger a n g l a i s . a t u n c i alpestre adf.9. m.m. a a p r i n d e allumette s. m. a n a t o m i e ancien. iubire a m p h i t é â t r e s. c h i b r i t allure s.f. a n t i c h i t a t e antisémite s. a a l a r m a . a l t i t u d i n e amaigrissement s. poftă de m î n e a r e appointements s. iubit a m a r r e . a afla apprêt s. a n o r m a l antarctique adj. amazoane ambition s. alfabet alpiniste s. grămadă amasser vb.m.f. a n a c r o n i c anatomie s. a lungi. a a d ă u g a alarme s. alegorie allemand.m. a se î n t i n d e allumer vb. a m e n d ă amener vb. m . a n t i c a m e r ă antipathique adj.m. prietenesc amicalement adv. a a t r a g e .f. a p a r t a m e n t appartenir vb. c a m (aşa).f. a n t i p a t i c antiquité s. a se amuza anachronique adj. a apreta 495 .m. / .m. a n u m i applaudir vb. a n t i s e m i t août s.f. a se d i s t r a . m. a m a n t . odgon. aluzie almanach s. -e adj.f. colţ angoisser vb. a m a t o r amazone s.aisément adv. m ă g a r . a m p l u . a chema. aproape apparaître vb. împrejurimi allécher vb.m. inel année s.f. prietenie a m o u r s .) şi adj.m. -e s. amploare amputation s.e s. a p e l . a l a r m ă alarmer vb. a p r e g ă t i . verighetă allier vb. .m. III a î n v ă ţ a . m .f.) şi adj. a m i c amical. b o g a t . II a n i m i c i . a n i m a ţ i e animer vb.f.m. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . -e adj.f. a merge.-enne s. m. -e adj. a strînge amateur s. a m ă ­ nunţit ampleur s.f. m. -e adj.f. a a m p u t a amusant.pi. chemare appeler vb.m. a p e t a l à peu près loc.m. II a a p l a u d a applaudissement s. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s.m. III a a p ă r e a appareil s. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. III a a p a r ţ i n e appel s.f.

f. asociaţie associer (s') vb. astronomie athée s. cu s i g u r a n ţ ă .m.f. asalt assentiment s.m.f. curcubeu archipel s. a se a p r o p i a approfondir vb. a asfalta a s p i c s . a stropi arsenal s. a r t i f i c i a l . /. -e adj.f.f. m. a s a s i n a t assassiner vb. c u r e a . şi adv. a a p r o v i z i o n a appui. (cu maj. sosire arriver vb.m. (adm.m.m. arbore arc s. asistenţă association s.m. a r m a m e n t . a r t i c u l a ţ i e articuler vb. m .f. a a p ă s a . I I I a a s u r z i . ariergardă arrière-grand-mère s.) a se posomori assourdir vb. I I a rotunji arrondissement s. a t e n t a t attente s.) raion.f. învoire asseoir (s') vb.nl. m. d u l a p .) aspi­ raţie assassinat s. partea d i n a p o i .m. rîvnă arène s.m. şifonier arôme s.f. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. a t a ş a m e n t attacher vb.m. a întîrzia. a n g h i n a r e articulation s. ascensiune aspect s.m. groaznic attabler (s') vb.m. m . arivist arrondir vb. ateneu athlétisme s. a r t ă . (impers. arenă argent s. s t ă p î n pe sine. a asasina assaut s.) a se î n t î m p l a arriviste s. ateu athénée s. a i z b u t i . sprijin appuyer vb.m. a u d a . arsenal a r t s . aspect. înfăţişare asperge s.approche s. a r a n j a m e n t arrêter vb. înduioşător attendrissement s. a aproîunda approuver vb. a sprijini âpre adj. a s p i c . a s p i r a r e .f. m. I I I a atinge atteler vb. a zăbovi atteindre vb. 2 .m. arc arc-en-ciel s. a r m a t ă armement s.f. asfalt asphalter vb.-elle adj. cameră din dos arrière-garde s. aspru après prep. a a j u n g e .m. şi adj. (sport) fundaş. înduioşare attendu prep. a r a b araignée s. legătură.f. s t r ă b u n i c ă arrivée s. d u p ă . p o m . d u p ă aceea après-demain adv.f. piftie aspiration s.m. m. de ambasadă) attachement s. a sosi. a aresta arrière 1 . sigur assurément adv.m.f. înarmare armoire s.m. arhipelag architecte s. / . apropiere approcher (s') vb.f. cu artă ascenseur s. încheie­ t u r ă (a m î i n i i .f.f. suficient. pe urină. b a n i armée s. m. a piciorului) attaché s. I I I a a ş t e p t a attendrissant.m. \ ardoare. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. desi­ gur assurer vb. a se asocia assombrir (s') vb. nefi­ resc artiste s. a asigura astronautique s. sparanghel asphalte s. (fig. en avoir ~ a fi s ă t u l . a t l e t i s m atome s. ascensor ascension s. arteră artichaut s. aromă arracher vb.f. [invar. a v î n d în vedere attentat s. farfurie assistance s. a a t a ş a . -e adj. a fi de ajuns assiéger vb. d e s t u l . a înjuga attendre vb. a r h i t e c t ardeur s. a se aşeza la masă a t t a c h e s . cartier arroser vb. reazem. şi s. a î n h ă m a .m.f. a r ş i ţ ă . [invar. a a p r o b a . aşteptare attention s.f. a lega attaquer vb. [fig. III a se aşeza assez adv. (fig. a r t i s t artistiquement adv. măiestrie artère s.m.m.m. atenţie 496 .f. a opri .f.) poimîine après-midi s.) d u p ă . I I a a d î n c i .m. a t a ş a t (de legaţie. a asedia assiette s.m. I I a se î n t u n e c a . a face (un sunet) m a i surd assuré. m.f. aprovizionare approvisionner vb. a s e n t i m e n t . a a t a c a attarder (s') vb.m. înapoi ! arrière-chambre s. c r u n t . interj.s.a m i a z ă arabe s.m. a r g i n t . a smulge arrangement s. păianjen arbre s. s. a a r t i c u l a artificiel.f.f.) si adj.m. a r t i s t i c . a t o m atroce adj.

) il y a este. şi. ) . a v i d . a se s c ă l d a . î m p r e j u r . adv. sărut(are) baisse s. adv. a informa aveugle s. a atrage attraper vb. t o a m n ă automobile s.m. a v a r . cu a t e n ţ i e atterrissage s.f.m.f. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. ~ faim a-i fi foame. baionetă baiser s.f. ochi de fereastră. a l ă t u r a t .f. a-i f i .f. m. a m ă t u r a balayeur. a p r i l i e B baccalauréat s. cale averse s. a p r i n d e . a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s.f. şi adj. lăcomie. aş ! baie s. hot.m.-euse s. a grăbi (plecarea e t c . zgîrcit avec prep.m. m . arin auparavant adv. inel bah! interj. altfel. m ă t u r ă t o r balcon s.) ~ de în j u r u l ./. pătlăgea v î n ă t ă aucun. a v a n t a j avant-hier adv. a u t o r i t a t e autour adv. a l t a . au­ tomobilistic autorité s. nici un(ul) audace . şi prep. cu avenir s. a spori aujourd'hui adv. aversă avertir vb. a l t u l . s î n t . I I a ateriza attirrer vb. •*• soif a-i fi s e t e . lîngă. m. avion avis s.f. orbeşte aveugle-né (e) s.f. viitor aventure s. a bîlbîi bagage s.f. loc. b a c a l a u r e a t badiner vb. conj. h r ă p ă r e ţ avidité s. balcon 497 . I I a deprecia (o marfă) . avocat avoir vb.f.attentivement adv. a v a n p o s t a v a r e * . vecin avouer vb.m. î n t î m p l a r e . a î n a i n t a avant adv. / . a m î h n i attroupement s. a u d i t o r augmenter vb. aproapele auxiliaire adj. scădere baisser vb. a întinde (înainte) . {loc. a v e n t u r ă avenue s. a m ă r i . şi pron. şi pron.m. prep. deasupra auditeur. a î n t r i s t a . lacom.m. a z ă r i . a pune mîna attrister vb.f.m. 2 . m ă t u r ă balayer vb. t o t a t î t a . şi adj. de asemenea.f. a scădea. a glumi bafouiller vb. (pe) aproape auriculaire s. m i c golf.f. pron. ~ chose altceva autrement adv.m.m. a a v e a . -euse adj. orb aveuglément adv. în mod a u t o m a t autodétermination s. î n d a t ă ce autant adv. a l a l t ă i e r i avant-poste s. aux. m.m. împrejurul autre I .f. aşa de aussitôt 1 .m. înainte a v a n t a g e s.m. dedesubt au-dessus . d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. a bolborosi. a î n ş t i i n ţ a avocat s. a v a n s .f. alt(ul). (impers.m. deget mic (de la mînă) aussi adv. zori aubergine s. odinioară autrui pron. î n a i n t a r e avancer vb. a u t o d i d a c t automne s. autor auto s. a înjosi avion s. m. prep.) c e l ă l a l t . a u t o m o b i l . de uşă baigner (se) vb. a se îmbăia 32* bain s.m. 11 a a v e r t i z a . adj. orb din naştere aviation s. -e adj. m. (precedat de art. şi adj. b a l balai s. bagaj bague s.f.s. aterizare atterrir vb. 2 . 2 . există avoisinant. îndrăzneţ au-dessous adv. şi adj. a l t ă d a t ă . adv. îndrăzneală audacieux. p ă r e r e .f. baie baïonnette s. r a d ă . a v i a ţ i e avide adj. /. a u t o m o b i l automatiquement adv.m.f. azi aune s. î n d a t ă . -e adj. m a i înainte auprès 1 . aviz aviser vb. a micşora' bal s.m.f. a u x i l i a r avance s.m. a v i d i t a t e avilir vb.m. a l t m i n t e r i autrefois adv.m.-trice s. a m ă r t u r i s i avril s.

/ .m. m i n g e . bazar béant. cu t o a t e că bienfaisant. şi adj. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. a se legăna . v a s . beretă. p r o s t i e . leagăn béret s. adj. bastion bataille s. b a n d ă . bine . sitar belle-fille s. beton betterave s. t r e a b ă ./. căscat beau. — sûr desigur bien que loc.m./. 2.m. conj.m.m.m. de plus belle şi m a i şi. biscuit bizarre adj. a mîzgăli barque s.baleine s.m. curte de păsări bastion s. banc (de n i s i p .f. j o ­ s u l . . a blaza. clădire bâtir vb. beneficiu bénéficier vb. b a n d i t bandoulière s. (pop. bază bas-relief s. -e adj. şi adj. il y a beau temps que . foarte p a l i d blêmir vb.f.f.m. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. v o r b ă r e ţ . prost bête 2 s. ballet s. a cădea base s. a beneficia benêt s.m. barbă barbier s. a se îngălbeni blesser vb.m. m.f. sfeclă beurre s. .f. prune bec s. a n i m a l . ciorap basalte s.m. mai dihai beaucoup adv. baladă ballant. gratie bas 1 .f.m.f. c u m n a t beau-père s. bancher banquise s.m.f. fîşie. b a n a n ă bananier s. c u m n a t ă belliqueux. (fig. b ă t ă l i e . a toci sensibili­ tatea blé s. m u l t beau -frère s. banderolă bandit s. deşi.m. bere bigarrer vb.m. -e adj. belle adj. .f.m.f. I I I a b a l e .m. (în) curînd bienvenu.f. b ă ţ . ceată bander vb. bandulieră banlieue s. b a n c ă . /.f.m.m. -che adj. . şi adj. socru beauté s.f. .f. m . fleac béton s. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . barcă barreau s. d u n g ă . (mil. cioc.m. r ă z b o i n i c . balenă balise s. banchiză baraquement s.f. -se 1.f. a lega . a b a n d a j a banderole s. I I a c l ă d i . -e adj. a dezaproba . g l o n ţ . I I a p ă l i . bizar blague s. c i u d a t .f. s c u n d . b a n a n b a n c s . m. vite bête 1 adj. noră belle-mère s.f. m . plisc bécasse s. a b l a m a blanc. inferior. foarte m u l t . t r ă s u r ă besace s. guraliv bazar s. balnear banane s. p r o s t ă n a c berceau s.m. desagă besogne s. bijuterie billet s.m.m.f. în şoaptă bas 2 s. barbarie barbe s. sărăcie bétail s. I I a a l b i blaser vb. bibliotecă bicyclette s. b a z a l t basculer vb. s.f. larg deschis.) a învinge b a v a r d .m. bel.f. -e adj. frumuseţe bébé s. .f. bicicletă bien adv. baston batteuse s. j o s .f. frumos .m. soacră belle-sœur s.) b a r a c a m e n t barbare s. batoză battre vb. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . a unge cu u n t bibliothèque s. a construi bâton s. bărbier barbouiller vb. l u p t ă bataillon s. m grîu Wême adj. -euse adj. şotie blâmer vb. bilet biscuit s.e s. balet balnéaire adj.m.f. a l b blancheur s. -e s. u n t beurrer vb.f. b a r b a r barbarie s. a b ă l ţ a . de peşti) bandes.f.m. b e c a ţ ă .f. tout ~ încetişor.) franc.m. / . s c ă z u t . care se leagănă b a l l e s . şi adj. a r ă n i 498 . basorelief basse-cour s.f.m. n e v o i e . a î m p e s t r i ţ a bijou s.m. baliză ballade s.f. î n d a t ă . m u n c ă b e s o i n s .f. b i n e v e n i t bière s.f. binefăcător.m.m. b a t a l i o n bateau s. bască berline s. be­ licos bénéfice s. sa­ lutar bien-intentionné. n a v ă bâtiment s. p a r t e a de j o s . cărucior. e m u l t de cînd .

margine. broşa brocher vb. şi adj. strălucitor brillamment adv. sul (umplut cu c î l ţ i . bornă borner (se) vb. prăvălie bouton s. viteaz. box boxeur s. b r u t a r boulangerie s. bomboană bond s. măcelărie b o u c h o n s . m.f. blajin bonjour s. a încheia (o cataramă) . a străluci brioche s. d o p . a b r a v a bref. boboc (la floa­ re) . a se mişca. cărămidă briquet s. nămol bouffée s. busolă bout s. l u m i n a r e bouillir vb.m.) bourse s. a răscoli bouquet s. fericire. -e adj. -euse adj.f. (fam. b r u t ă r i e bouleau s.m. călău bourrelet s.m. t a r g a . m a r g i n e . bun bon 2 adv. a sparge. -e adj. -e adj. I I I a fierbe.homme om cumsecade . fărîmă . a rupe broche s. a nu sta lo­ cului bougie s. a broşa (o carte) . (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. sticlă b o u t i q u e s . homme ~ om curajos.m. (fig.m.f.m. a închide. branşă bras s. bonetă bord s. stană blond.f. căptuşire. bou boire vb. b r ă ţ a r ă .) a lucra n i m i c u r i . -e o.m.m.~~ ceas de mînă brancard s.m.m. brav braver vb. -e adj. cutie boiteux. blond blouse s. a înfrunta. noroios bourdonner vb. val de aer bouger vb. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. c a p ă t . m . bluză bluet $. pe p u n t e . mesteacăn boulet s. a meremetisi briliant.m.m. şchiop bombe s.f.m. a broda 499 . b u b i ţ ă boutonner vb. n o r o i . a bucla p ă r u l boue s. montre.blessure s. suflare. (tehn.m. v a t ă etc.m. sfîrşit bouteille s.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. ghiulea boulevard s. bobinaj bœuf s.) buşon b o u c l e s . scurt. b r i c h e t ă .f. a bîzîi bourgeois.f.) aller sur les ~ de qn. s n o p . b o b i n a r e . a clocoti boulanger s.f. bună ziua bonnet «. a căptuşi cu lemn boîte s. a îmbrînci boussole s. a t u l b u r a . a zăpăci. a m n a r brisées s. f ă r î m i t u r ă .f. a r m a r e cu lemn boiser vb. bord (la un vas) . brève adj. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. boxer boyard s. a încheia n a s t u r i i boxe s.f.f. vin de Bordeaux borne s. m. săritură bondir vb.m.f. l e m n . 1. h o t a r . adj. r a m u r ă . b l o c . brancardă branches.f.m. II a sări.m. c i z m ă . a l b a s t r u bloc s.m. frag­ ment bricoler vb. salt. pi. boucles d'oreilles cercei boucler vb. bonne adj. curajos. a î m p ă d u r i . b u l e v a r d bouleverser vb. bras (fel de înot) brave s. succint bribe s. cozonac brique s. m. g u r ă . burghez bourreau s.f. om b u n şi c r e d u l . î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. coş.m. brav .m.m.m. (fam.f. c a t a r a m ă . -euse adj.f. à — pe bord. albăstrea bobinage s. şi adj. m. o m u l e ţ . pungă (de bani) . m. marcaj (crengi r u p t e .f. / .m. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. m. bursă bousculer vb. b l î n d . I I I a bea bois s. — .m. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i .f. buclă (de p ă r ) . bombă bon 1 . legătură de legume botté.f. a face salturi bonheur s. bine bonbon s. / . p ă d u r e boisage s.f.f. m ă n u n c h i bourbeux.f.f. b r a ţ . boier bracelet s. brioşă. r a n ă bleu. a se m ă r g i n i botte s. n a s t u r e ./. b u c h e t . bor (la o pălărie) bordeaux s. cracă.

cabină cabinet s.f. c a m a r a d camée s. aici . camionagiu camp s. {sport) gol buveur s. 2. barcă cantine s. raţă candélabre s. noră bruit s. {fig. m.m. veste brûler vb. a calomnia calorie s. colivie. bronşită bronze s. a potoli. m . caracter.m. şi adj.f.m.f. mărăciniş bru s.m.) camarade s. (mii. cafea. a cotcpdăci . şi adj.m.m.m.m. ca«ao cacher vb. cauciuc.-euse adj.j. cîmpie . capitulare caporal s.m. ladă. capitală capitalisme s. dem. r ă ţ o i .m.f.f.m.m. promontoriu capable adj. à la -~ la ţ a r ă .f.f. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. casă (de bani).f. închisoare cadeau s. (persoană) calculat(ă) . perie brosser vb.f. / . carafă caresser vb. şi adj.m. bucureştean bûcheron s.m.m. canadiană c a n a i l l e s . cafeniu brutal. ceţos. s a t . m .m. socoteală. « a p i t a l . m . ţeava (de armă) canot s.f. -ère s.vino încoace cabaret s. scop. circiumă cabine s. -e adj. laş. a arde brumeux. calm calmer vb.m. calorie calquer vb. însuşire carafe s. m .f. neguros brun. cadru. cuşcă cahier s. candidat cane s.m. pietricică c a i s s e s . cabinet c a c a o s . s. -e adj. lagăr.m. ) prevăzător c a l m e s . căpitan capital.f. t u n . (fam. ascunzătoare cachot s.m. c'est ~ aşa este ça 2 adv. a linişti calomnier vb. beţiv c ça pron.m.m. şi adj. "iens •*. carlingă 500 . capabil capitaine s. adu­ nătură canard s. autocar caractère s. -e adj. a peria brouhaha s. canalie. caiet caillou s.m. b ă u t o r .m. r a ţ ă cannibale s. cantină cantinier. zgomotos bucarestois. candelabru candeur s.m. a poposi. -e adj. ţ e l .bronchite s. birou but s.m.m. calcar calcul s.) campanie 1 camper vb.f.m. carceră.f. calcul calculateur. bronz brosse s.f.m. cadou cadet. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. z g o m o t . a copia (şi fig. capriciu •capsule s. cap. t a b ă r ă .m. capitalism capitulard adj. b r u t a l brute s. caporal c a p r i c e s . comme ~ astfel. cafenea cage s. -e s. adj. zarvă brouillard s. n e m e r n i c . mezin. ceaţă broussaille s. a calea.m. bufet buisson s.m. b r u n . a ascunde cachette s. {fam.f. t o v a r ă ş . ţărănesc campagne s. capsulă capturer vb.f.f. cantinier c a n t o n s . ) asia . cal­ c u l a t o r .m. a captura caqueter vb. z v o n .m. tăietor de lemne buffet s.) hărmălaie. a t r ă n c ă n i car 1 conj. ţ ă r a n .m. camee caméra s. a locui t e m p o ­ rar . se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. canibal canon s. esenţial capitale s. b r u t ă bruyant. galoş cap s. căci car 2 s.f.f. m a i t î n ă r cadre s.-trice s. de frunte. -te adj. a p a r a t de filmat camionneur s. ramă café s.f.f. cutie calcaire s. capitulard capitulation s. candoare candidat s. sătean.m.m.f. a mîngîia carlingue s. tufiş bureau s. / . m.m.f.m.

a n u m i t .m./. schimbător changement s. -e adj. car­ nasier carnivore s. carnivor carotte *. oarecare. m. î n l ă n ţ u i r e . a adeveri cerveau s. încetare cesser vb. cireaşă cerisier*. acela cendrier s.f. capitol chaque adj.f. cauză. dem. /. ceux-là) pron.m. -e s. spart caste *.m. şi adj. a n u m i ţ i certainement adv. a vorbi. profesie. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. car de luptă 501 . şir chaînette s. catedrală cause*. cerc cercueil *. catedră chaise s./. a schimba chanson s.f. dem. noroc. căldură chaleureux. a t ă i n u i céleri s./. cenzură. c a v a l e r i s t .m. dem. necăsătorit. î n t î m p l a r e . de vizită etc. lănţişor chair s. pivniţă caveau s. tricou chandelle s. pălărie chapon *.m. a centraliza centre s. a sărbători célébrité s.f. m . a se m î h n i .f.f. şansă chandail s. pi.f. pulover.carnassier.m. (ceea) ce ce. t o t u ş i . nehot. dem.f. celles) pron. h a r t ă . ceux) pron.m.m. m./.m. ochi de geam carrière s. acea cellule s. luminare change s. clapon chapitre s. cavalerie c a v a l i e r * .f. mîhnire chagriner (se) vb. cîirte (de joc. scaun chaleur *. en tout ~~ în t o t cazul casque s. a înceta chacal s. si­ gur.m. -ci (pi. a ascunde. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb.m. acest ceci pron.f. cu toate aces­ tea cercle s. acesta celui-là (pi. centură célèbre adj.f. celebritate celer vb.à coucher dormitor champ s. centru cependant conj. zmeu (de hîrtie) cerise s. pron.m. -e adj.m. acest lucru céder vb. a cenzura cent adj. car./. a certifica.f. b l a m public censurer vb. şantier chapeau s. c i m p .m.m. desigur certifier vb. c e n t i m e t r u central.m.f. cette adj. centralizare centraliser vb. călduros chambre *. sicriu cérémonie s. în mod cere­ monios cerf-volant s.tn.) carton s.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s./.f. -euse adj. castă cathédrale*.m. -e adj. ca­ valer cave s. c a z . şi adj. cireş certain. centrală centralisateur s. m. şi adj.m. orice char s./. a sparge cassé. şi adj.m. celulă celui (pi. ţelină célibataire s.m. dem. a cînta chantier s. centrali­ zator centralisation s. ciupercă champion ş. morcov carotter vb. a pricinui. celibatar celle (pi. carton cas s. cenzor censure s. -e adj. şacal chagrin s.m. ceremonie cérémonieusement adv.m. aceasta. campion chance s. critică. dem. schimbare changer vb.f. *.m. cască casser vb. -ïère adj.f. -. acel(a) celui. lanţ. a se amari chaîne s. şampanie champignon s. crap carré. t a n c . /. p ă t r a t carreau s.f. (o) sută centimètre *. ceux-ci) pron.m.f. cîntec chanter vb.f. carnivor. carieră carte s. dem. m. m.f. celebru célébrer vb. călăreţ. /. (jain. cavou caviar s. cameră . carne chaire s.m. icre negre ce pron. cîmpie Champagne s. c e n t r a l . schimb changeant. a cauza causer vb. creier cessation s. poş­ t a l ă . fiecare. m. m. m. cet. a ceda ceinture *. u n i i . scrumieră censeur*.

plug chartreuse s.m. m. d r u m . cal chevalerie s.m. gulie chrétien. limpede. -e s.m.m. la chicane s. c i m i t i r cinéma ./. cercetător cheval s.f. care face ape chaud. civil civiliser vb. fierbinte chaudière s.f.j.f. -enne s.m. a şuşoti chut ! interj.f. şosea chausser vb./.) şi adj. m. pisoi chatoyant. a şopti. -e adj.m. -e s. alegere chômage s.m.f.f.f. ţigară cime s. m. a încălţa chauve-souris s. căldare.m.m. şi adj. căruţă charité s. a circula cire s.m. varză chou-fleur s. m . m.) liliac chauvin. c l e f clef s. (cu maj. ceară cirer vb.m. şi adj. lămîie citronnier s. pisică château s. himeră chimie s. iubire de oameni charmant.f. lămîi civil.charbonnage s. -te s./.f. clasifi­ care clé s.f. mină.m.m.m. ) a supăra chiffre s . cale cheminée s. vîrf ciment s. fir de p ă r cheville s. a m o t o t o l i . v î n ă t o r chat. [constr. ~. şofer chaussée s. a încînta charpentes. cler.f.f. -euse s.m. ~ jort cetate châtiment s.m. cheie clergé s.f. a încărca charger (se) vb.m.-ère 1 adj. cinematograf cinémascope s. farmec. lecţie classement s.f. şicană chien. dirijor chemin s. c l a r . m.f. conopida chou-rave s.m. încîntare charme 2 s.m. m. s c u m p . chinez.m. ciment cimetière s. lucru chou s. circuitul circuler vb. căruţaş charrue s. cărbunar charger vb. m. căţea chiffon s.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. c l a s a m e n t .f. car.f. ospăţ chèrement adv. m .m. drag chère 2 . /. gleznă chèvre s. şomaj chômeur.m. m. şomer chose s. m.f. aici ciel s. a cita citoyen.m. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. [bol. m î n c a r e .f. (zool. che­ restea charretier s. I I a alege choix s. -ne s. şef. a civiliza c l a i r . -enne s. (fig.f. .m. lumină classe s. cămin.e adj. petic chiffonner vb. chinezesc chiot s./.f. a-şi lua sarcina de a chariot s. h a v a n ă cigarette s.f. v a t r ă chemise s. m. var chef s. a şifona. -e adj. şi adv. căţeluş choeur s.m.f.f. ţigară de foi. -e adj. a căuta chercheur s. capodoperă chef-d'orchestre s.m. v. m ă n ă s t i r e chasser vb. cinemascop circuit s. pedeapsă chaton s. a cizela cité s. m. cavalerie chevaucher vb. m u ş i ţ ă ciseaux s.f. cădere ci adv.m.f. cald. a v ă x u i ciron s. stejar cher.m.) ş a r p a n t ă . m. lucios. cîrpă. -e adj. cetate citer vb. î n c î n t ă t o r charme 1 s. [despre culori) deschis clarté s. cămaşă chêne s.m.m.m.s. m. sst ! linişte ! chute s. a călări chevet s. c o n d u c ă t o r . -ière s. cu dragoste chercher vb. a vîna chasseur s. c e t ă ţ e a n c i t r o n s .f. cifră. scump . cazan mare chauffeur s. capră chez prep.f. clasă. creştin chuchoter vb. preoţime 502 . pi. c ă p ă t î i cheveu s.?.m. cîine.f.m. greiere cigare s. şovin chaux s.) carpen charmer vb. cer cigale s. sumă chimère s.m. chimie chinois. cor choisir vb. c a s t e l .f. foarfece ciseler vb.

şi adj. a înţelege comprimer vb. şap­ că etc 1 coin s.f. coloană colosse s.m. a compensa complaire (se) vb.m.f. a combina comble s. dorinţele cuiva) . vîrf. tout — la fel commencer vb.f. m. des­ păgubire compenser vb. împrejmuire clouer vb. [pi.m. închis clôture s. salbă.) culme combler vb.m. coafor coiffure s. colos.) a satisface (năzuin­ ţele.m. comunist compagne s.j.m. c î t . colectiv collection s.m. deal.m. complicat compliquer vb. a comprima compte s. complet.m.f. colecţie collectiviste -s. obştesc. -ive s. -e s.m. -e adj. clopotniţă cloison s./. asemănare. supărare colifichet s. colţ c o l s . fleac. a completa compliment s.m. cum? de ce? commentaire s.m.f.f. comod commun. şi adj. client climat s. compa­ raţie comparaître vb. climă. a colabora collectif. colonial colonne s. tovărăşie. clopot clocher s. -ète adj.m.f. colectivitate collège s. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. comună communiquer vb. compensaţie. -e adj. climat(er)ic clin (d'oeil) s. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . p u ­ blic communard. l u p t ă t o r combattre vb. colină colonel s.m. clipire clinique adj. cont compter vb. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. a prinde în cuie. şi adj. p i e p t ă n ă t u r ă . perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. a p i e p t ă n a coiffeur.m. t o v a r ă ş ă . III a c u p r i n d e .m.f. ca.m. compas compassé.m. guler.f.m. a compune. cod coeur s. compozitor composition s. colegiu coller vb. t o t ce acoperă capul (pălărie. . coexistenţă. coaliţie cocarde s.f. -e adj. I I I a se complace complet 1 s.m.f. luptă combattant. ardere comédie s. compliment compliqué. comerciant commerce s.f. -e adj.m. a alcătui compositeur s. costum complet 2 . a comunica communiste s. conte concentrer vb.f.m. m î n i e . -euse s.m.m. cîte combiner vb.f. comitet commandant s. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s.m. colonel colonial. maior commande s.f. c l i m a t climatique adj. m . coafură.m. soţie compagnie s. societate compagnon s. a compara compas s. tacticos compensation s. comerţ commettre vb. cocardă. comedie comité s. a concentra 503 . cucurigu ! code s.f. c î t .f. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.f.m. clinic cloche s. cîtă. i n i m ă . I I I a închide clos. I I I a comite commode adj. trecătoare. pre­ c u m . a n u m ă r a comte s.) podoabe. m. (fig. comentariu commerçant s. a socoti. c o m u n .e s. m .m.m.f. c î ţ i . a începe comment adv. club coalition s. a ţ i n t u i club s. (fig. m.-e adj.m. c o m a n d a n t . c u m . -e s.f. pas colère s. fanteziuri collaborer vb. comu­ nard commune s. a complica composer vb. insignă cocorico ! interj.f. uriaş combat s.c l i e n t . I I I a se prezenta. ca (si). a (a) lipi c o l l i e r s .f.f. a lupta combien adv.f.f. I I I a c o m b a t e .m. colectivist collectivité s. casă de b a n i cognac s. compoziţie. com­ punere comprendre vb. a întregi. complet complètement adv. cu t o t u l compléter vb. şi adj.f. socoteală. a copleşi combustion s. colier colline s. coniac coiffer vb. tovarăş comparaison s. asociaţie.

I I I a consimţi conséquence s. a c o n t i n u a .f. a m ă r t u r i s i . povestitor continuel. constant. -e adj.f.m. -le adj. cucerire consacrer vb. m.m. în mod constant constant. I I I a cuprinde. înfăţişare. a închina conscience s. I I I a confunda.f. încredere confidence s. dulceaţă confondre vb. p o r t a r concitoyen.m.f. c o n s i m ţ ă m î n t . m. m.m.m. a consacra.d i m p o t r i v ă . sfat. confi­ denţă confier vb. a confecţiona conférence s. a consemna.f. încurcat confusément adv.. a conserva considérer vb. a contracta contradictoire adj. III a cuceri conquête s. m. încheiere concombre s. adv. m u l ţ u m i t contenter vb. a confirma confisquer vb.f. a trage concluzia conclusion s. a u r m a contourner vb. aer. cu perseverenţă. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. a constata consterner vb. c u n o ş t i n ţ ă .f. -e s.f.f. a conjuga. u r m a r e . molipsire. -ère s. I I I a concepe concierge s. contagiune conte s. confortabil confrérie s. de acelaşi s o i . a j u t o r . şi adj. confort confortable adj. sfătuitor consentement ».-euse s. de aceeaşi specie congrès s.m. confecţie confectionner vb.m. cunoaş­ tere connaître vb. contrar. concurs de împreju­ rări conjugaison s.f. ghioc conquérir vb. confuzie. -ète adj.f. clădire construire vb. a consulta contact s. şi adj. potriv­ n i c . contrariu contre-amiral s. contradictoriu contraindre vb.m. a î n t ă r i consonne s. loc. (mil. a confisca confiture s.) a preţui considéré.f. au •*. concetăţean conclure vb.f. consul consulter vb. a considera: [fijL. -e adj. I I I a construi consulter vb. a consolida. atingere. a conţine content. conştiinţă conscient. consoană constamment adv. concurs concret.f. conjuncţie conjoncture s. I I I a conduce confection s. consiliu conseiller vb. a consola consolider vb.-enne s.f.f. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . a contempla contenance s.m.m.f. a consulta connaissance s. a încurca confort s. /.) a da un consemn consolation s. I I I a încheia. castravete concourir vb. conjugare conjuguer vb. concret concurrent. concentric concerner vb. s t i m a t consigner vb. nuvelă contempler vb. I I I a concura concours s. în­ voire consentir vb. poveste. concluzie.f.f. concediu congénère adj. concurent condamnation s.f. d e s t ă i n u i r e . -e s. a sfătui conseiller.m. c o n t r a a m i r a l 504 .f. confuz. a constitui construction s. neînce­ tat continuer vb. -e adj. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu.f.m. consecinţă conserver vb. a t i ­ t u d i n e . constrîngere contraire s. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. conferinţă confesseur s. m. contact contagion s. conştient conseil s.f. conducător conduire vb.f.m. a consterna constituer vb. congres conjonction s. a fi în l e g ă t u r ă c u . condiţie conducteur fi. conţinut conteur.concentrique adj. statornic constater vb. duhovnic confiance s. consilier.f.f. confuz confusion s.f. construire.c o n d a m n a r e condamner vb. c o n t i n u u . respectat. I I I a constrînge contrainte s. consolare consoler vb. a c o n d a m n a condition s.m. -e adj. basm.f. -e adj. I I I a cunoaşte conque s. a înconjura contracter vb. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb.m. a u n i consul s. asociaţie confus. mhigîiere.

b u m b a c cotonnier.f. a ascunde 505 . a bumbacului cou s.m./. culisă couloir s.lîngă coteau s. corupere.m.m. III a contrazice contrée ş.de dinspre .f.m. cuţit coutelas s.-euse s.contrebasse s.ni. cursă. m. culcuş. a aluneca de-a lungul . găoace (de nucă. mărgean corbeau s.f.f./. c o r p . III a convinge convenir vb. III a coase couler vb. cupă couper vb. contraofensivă contre-valeur s. s t r i c a r e . (pop. I I I a r e c u n o a ş t e . coastă côté s. cortegiu. croitor couvert 1 s. à . -euse adj.m.) corn corail s.f. corrections. c o t . m. conver­ tire copain s. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. cosmos costume s. a corecta corruptions. curier. d r u m .f. -le adj. vară coussin s. t a c î m couvert 2 . -ère adj. a curge. -e adj. -e adj. t e m ă corectată corriger vb. -e adj.d e o d a t ă . coridor corrigé s. vopsea coulisse s.e s. -. îndrăzneală courageux. curaj.m. s t r a t coucher 1 s.f.f.m. cocoş coque s. t r u p . cordial.m. gît couchant s. cost couteau s.-ère s.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s.m.f. culme côtelette s. la "•.} corec­ ţ i o n a l . — de force puci coupe 1 s.m. conversiune. pernă coût s. colină. cornişă corps s. frînghie . /. amic copier vb. curs course s. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. f. I I I a alerga. a se cùlca coude s. cunună couronner vb. m.f. a se învoi conversation s. tout à —. prieten.m. scurt c o u s i n . cupă.m. f.à ~ corp la corp.f. cosmonaut cosmos s. i z b i t u r ă . acoperit couvrir vb. alergător courir vb. (despre un vas) a se scufunda couleur s. l a t u r ă .prea tîrziu .f.m. apusul soarelui couche s.m. cotlet coton s. sur le ~ îndată . [muz.) couronne s. après — . îndreptare. de b u m b a c . poştă cours s. conversaţie. a se curba coureur.f.f. a s p e c t . d'un seul ~ dintr-o d a t ă . regiune contre-offensive s. {jur. contravaloare contribution s.f.m. alai cosmonaute s. a copia coq s. v ă r .m.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. .m. de ~* deoparte .f. l o v i t u r ă . m. ţ i n u t .f. ~ d'oeil privire.m. co­ rupţie cortège s. telegar court. a se scurge. m. cochet cor s. corb corbeille s. a se îndoi. c o n t r i b u ţ i e . s.f. curajos. m. goană. croială coupe 2 s. contrabas contredire vb. coş corde s.un ~ de fil a telefona. du •». I I I a a c o p e r i . de ouă) . coardă cordial. m a c coquet. p a r t e . a umbla după (şi fig. m. donner . à -~ sûr cu siguranţă .f. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. costum côte s.f.f./.m. a încorona courrier s. a fi în corespondenţă corridor s. corecţie correctionnel. / . m. călduros cornée s. impozit contrôler vb.m. con­ vorbire c o n v e r s i o n s .m. m.f. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. curte courage s. m. coroană. corectare. în­ drăzneţ courber (se) vb. cornée corniche s. -ette adj. a tăia cour s. I I I a corespunde.m.m.f. obicei couturier. culoare. corespondenţă correspondre vb. coral. a costa coutume s. ochire. b i d i v i u . culoar coups. a controla convaincre vb.

gău­ nos. chiloţi culte s. m. c u l t u r ă culturel. b u c ă t ă r i e culotte s. -euse s.f. a crea crème s. a scăpa débattre vb. m . c u r a t i v cure s. cult. m a i m u l t de (<T. p r a d ă curiosité s.f. goi crever vb. I I I a crede. c u l t u r a l curatif. des) prep. a se spăla pe faţă débarquer vb. I I I a se teme craintif. criză crisper vb. a încrucişa. crud crue s.m. i n s t r u i t cultiver vb. primejdios dans prep. -ïve adj.f. a m u r g crête s. în. cretin cretonne s. cruce crosse s. a crăpa.f. despre. c r a v a t ă crawler vb. a face cubajul cueillir vb. dansator date s. ciclon D dahlia s.f. cîrlig. -le adj.f. a pîrîi. «.şi adj. curmal davantage adv. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . creton creuser vb. cîrlig.f. creştere croissant s. -e adj.-e adj. a se rupe cri s. creaţie créature s.m. a î n t î l n i croissance s.f. III a creşte. d e ! damner vb. s m i n t î n ă .dent s. şi adj. corn (franzeluţă) croître vb. -euse ad].m. interj. du. d o a m n ă . — fouettée friş­ ca. lingură cuir s. bojocii. se ~ a se z b a t e 506 . creşă crédits.m. scobit. cruzime ( / i g ) cru.f.f. s t r i g ă t crime .f. a săpa./. craniu crapule s. a scobi creux 1 . cremă crépuscule s.m. ~.m. a debarca débarras s.f. c u r i o z i t a t e cuver vb. m. {sport) crosă cruauté s. d i n . -euse adj. p a t (de puşcă) . şi adv. scobitoare curée s.f.) culture s. a dansa danseur. a fermenta cycle s. crimă crinière s. primejdie dangereux. debara débarrasser (se) vb. m. m. nemernic. creastă crétin.f. fricos. m. cruciadă croisement s.f. pericol.f. fiinţă.f. c u r m a l ă dattier s. de. creştere (a unei ape) cruel. c r u n t cuber vb.s.m. m.c r a c h a t s . m. /. gol creux 2 s. a trosni cratère s.f. creatură crèche s. pe*te.m. trecere. a crispa critique s. -elle adj. scuipat craindre vb.f. croşetă croire vb. prăbuşire débarbouiller (se) vb. t i m i d crâne s. -ive adj. de la.f.m. influenţă créer vb. pe. încrucişare croiser vb. a cultiva (şi fig. crater cravate s.m. piele cuisine s. / . c a v i t a t e . crud. dalie dame s.m. I I I a d e z b a t e . coamă crise s. cange . a socoti croisades.f. III a culege cuiller. a afurisi danger s. s e m i l u n ă .f. m. ciclism cyclone s.m.f. d a t ă datte s.m. a se debarasa. -e s.un mois peste o lună dansant. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. ocol. scobitură. cură cure.critic. dans danser vb.f.f. cult cultivé adj. m. a se m ă r i croix s.critică croc s. cuillère s.f. creion création s. făptură.m. colţ (la a n i ­ male) crochets.m. a înota în stilul crawl crayon s. p r ă p ă d . p a n t a l o n i s c u r ţ i . d a n s a n t danse s.m.f. craquer vb. a sparge . c r e d i t . ciclu cyclisme s.f.

afară déjà adv.m.m. j u m ă t a t e . deltă demain adv. delicat délicieux. s. dezgust dégoûter vb.f. m. m a i departe de délégation s. demon denier s. ferme­ cător délivrer vb. decor décorner vb. deceniu décerner vb. a decomanda déconcerter vb. t r e a p t ă .f. r u p t u r ă . a zăpăci décoration s. m. j u m ă t a t e demi-teinte s. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . a d e z l ă n ţ u i décharger vb. I I a defini définition s.m. delicios. demaraj démarrer vb. -euse adj.f. I I I a serînti demeurer vb. d«but . j u m ă t a t e de oră demi 2 . m. a da. {sport) mijlocaş.f. I I I a descrie décrocher vb. apărare défenseur s. decembrie décennie s. -e adj. deşeu déchirer vb. decizie déclamer vb.m. -e adj. h o t ă r î r e . a deconcerta. a descărca déchet s. a declama déclarer vb. demograf démolir vb. întrebare demander vb. -e adj. î n c e p u t . d i n t e . a sfîşia déchirure s. -e adj. a sfida défiler vb.m.m. sfîşiere décidément adv. I I I a a p ă r a défense s. {despre ape) a se vărsa debout adv. a desfide.m. î n ă u n t r u défaire vb. a scăpa défaut s. a deznoda. h o t ă r î t .f. m. deformare défunt. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. peste. I I I a descoperi decrepit.m. m u t a t déménager vb. a elibera delta s. a cere .f. democraţie démographe s.f. m . a declanşa décliner vb.f.f. p r î n z . (numai în loc.m. a se revărsa. a dezlega. a dezumfla d é g o û t s . decrepit. a (se) muta démettre vb. provocare défier vb. ţîn) sus débraillé. a dezlega dent s.f. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s.m. defect. a descuraja découvrir vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. a declina. a decide décision s. r a m o l i t décréter vb. a porni déménagement s.f. dejun déjeuner 2 vb. d e c o r a ţ i e .f.f. definiţie définitivement adv. d e z m ă ţ a t début s. a decerna décevant. au ~ la început débuter vb. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. III a decepţiona déchaîner vb. au — de d u p ă . a răposa décembre s. a deceda. cusur défendre vb.débit s. cu dispreţ dedans adv. a decreta décrire vb. se ~ a se descotorosi. débit (la lichide şi gaze). a refuza décommander vb. a denunţa dénonciation s. a dezgusta degré s.m. grad. h a l b ă . a r u p e . dantelă dentelure s. a p ă r ă t o r défi s.) dantelură 507 . a întreba démarrage s. -e adj.f. j u m ă t a t e . m. I I I a desface. sfidare.f.f. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. a dispreţui dédaigneusement adv. I I I a d ă r î m a démon s. a începe décéder vb. mutare . a (se) dezgheţa dégonfler vb. mîine démailloter vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. dehors adv. ră­ posat dégeler vb. -e s. a rupe coarnele décourager vb. denunţare dénouer vb. a desfăşa (un copil) demande s. (arhit. p e s t e .pe dinafară déboucher vb. a demara. cu siguranţă décider vb. definitiv déformation s.) au ~~ d u p ă . a d e b u t a . a declara déclencher vb. cerere. a defila définir vb. defunct. a prînzi déjuger vb.m. şi adj. deja déjeuner 1 s.f. în picioare. a delega délicat.m. dinar. delegaţie déléguer vb. ban dénombrer c i . c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. amăgitor décevoir vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

f. -elle s. infailibil. imaginaţie imaginer vb.f. n e p i e r i t o r imperméable s. şi adj.f. nepoliticos impolitesse s. idee identique adj. şi adj.-e adj. infraroşu ingénieur s. m u r d a r . -e s. nesfîrşit immeuble s.m. imbecil imiter vb. imobil imminent.f.f. în m o d in­ dependent indépendance s. i m a c u l a t immédiat. {fig. s. de necrezut i n c u l p é . nerăbdare impérissable adj. i m i n e n t immixtion s. impersonal imperturbable adj.m.f. imagine imaginable adj. infernal infini. indiscret indubitablement adj. infinit infiniment adv. fără îndoială industrie s. sclav image s. veşnic imparfait. .f. ne­ ajuns incroyable adj. infamie infernal.f.e s. impunere fiscală. a nu cunoaşte île s. ignoranţă ignorer vb. imperfect.m. i m e d i a t immédiatement adv. (timpul) imperfect impatience s. a indica indiscret. i n c u l p a t indéfrisable s. a imagina imbécile adj. a impresiona imprimer vb. inabor­ dabil inactif.m. incomplet inconcevable adj. nelegiuire impoli.f. violent impiété s. i m e d i a t immémorial. i m p e t u o s . de n e u i t a t inepte adj./?..m.f.m. a imobiliza immonde adj. -e adj. infailibil. infinit infirmerie s. a t i p ă r i improprement adv. imaginar imagination s. i m p e r t u r b a b i l impétueux. -e adj. a aplica (o pedeapsă) influence s. i m p r u d e n ţ ă impur. -e adj.f. -e adj. -euse adj. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. identic idiot.f. im­ pozit impossibles. inconvenient. a obliga imposition s.f. -e adj. a influenţa informer vb. insulă illégal. m. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. m. -e adj. a incarna. -ête adj. a avea impor­ tanţă imposer vb. impermeabil impersonnel. iluzie illustre adj. prost. degetul ară­ tător indicatif s. independent index s. impresie impressionner vb.m. m. i m i x t i u n e . -e adj. idiot ignoble adj. -e adj. -e adj. şi adj. -elle adj. şi adj. i m p o r t a n t importer vb. i n d i c e . imposibil(ul) impôt s.m. nepoliteţe important.f. perfect infailliblement adv. a întrupa incidence s. m u r d a r inabordable adj.) nepăsare inexact. impers.f. [fig. ticăloşie. -e s. inert inertie s. inconştient inconvenance s. -ive adj. a informa infrarouge s. -ète adj. şi adj.f. -e adj.f.f. de neşters. a ignora. inexact infaillible adj. ilustru ilote s. s t r ă v e c h i immense adj. incident incommode adj. inaccesibil. de neconceput inconnu. incidenţă incident s. mîrşav ignorance s. imens. ne­ m u r i t o r .f. -e s. (în mod) impro­ priu imprudence s.f. i n a c t i v . leneş inactivité s.f.f. nedemn indiquer vb. independenţă indépendant. incomod incomplet. i m p u r .m.m. index. inginer 520 . impozit impression s. -e adj. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv.f. industrie ineffaçable ad}. amestec immobiliser vb. necunoscut inconscient.m. i n e r ţ i e . ) dezgus­ tător immoral. şi adj.f. şi adj.) a p r i g .f. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. nelegitim illusion s. infirmerie infliger vb. a inaugura incarner vb.m. i m a g i n a b i l imaginaire adj.idée s. influenţă influencer vb. a i m p r i m a . imoral immortel. s t u p i d inerte adj. ne­ greşit infamie s. -e adj. a i m p u n e . (fig.m.j. a imita immaculé. -e adj. ilegal illégitime adj.

a se i n t i t u l a intraveineux. i n t e r v a l . i n v i t a ţ i e .5. i n s t r u c t i v instruction s.) şi adj. -e adj. ieşit d i n issue s. şi adj. i n t e r n . şi adj. l ă u n t r i c internaţional.f. a i n s t i t u i ./.f. invenţie inversement adv. j a d jadis adv. m . tot­ deauna 521 .f. / . obraznic insolite adj. invers invitation s.m. n e l i n i ş t i t . gelos.f. a insensibiliza insensible adj.m.f.m.f. a insulta insurger (s') vb. instinct instituer vb. m. clipă.f. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s.ingrat.j.m.f. -ète adj. ironie ironiquement adv. provenit. a inunda inquiet.f. a interpela interplanétaire adj. (cu maj. i n s t r u c ţ i e . indiferent insistance s.) entuziasm ivrogne s. şi adj. v r e o d a t ă .m.f. beat ivresse s. inteligenţă intense adj. intenţie intercepter vb. zadarnic invasion s.f. [tipogr. iresponsabil irresponsable adj. a irita issu. à V — imediat instaurations. I I a ţ î ş n i . a se n e l i n i ş t i .m.f.f. integru.f.m. / . nelinişte inscrire (s') vh. I I I a interveni intituler (s') vb. I I I a întrerupe interruption s. stînjenel ironie . sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb.f. curaj. iresponsabil irriter vb. întrerupere intervalle s. î n v ă ţ ă t o r instructif. n e o b i ş n u i t . i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. I I I a interzice intérêt s. ) ne­ p ă s ă t o r .m. v i u . -e s.m. internare interpeller vb. fildeş ivre adj. invazie inventer vb. a se răscula. inovator inonder vb. b e ţ i e .f. interesant intérieur. italienesc italique s. odinioară jaillir vb. cursiv ivoire s. [med.e * . -trice s.m. interes intéressant . -ive adj. inte­ lectual intelligence s. a întreba interrompre vb. insensibil . -e adj. a se răzvrăti intangible adj.) caracter italic. eşec insuffisant. -e adj. i n u t i l inutilement adv. italian .m. cinstit intellectuel. m .f. -elle s. a izvorî j a l o u s i e s .. invidios jamais adv. I I I a introduce inutile adj. a instala instant s. . -e adj.m. intrigă introduire vb. nedrept innocent. a inventa invention s. i n s t r u m e n t insuccès s. de n e î n c h i p u i t injuste adj. îndrăzneală intrigue s. instalare installer vb.m. de neatins intègre adj.m.) in­ travenos intrépidité s. ne­ bun insensibiliser vb. insuficient. r ă s t i m p intervenir vb.m. a intercepta interdire vb. [fig.m. I I I a se înscrie insecte s.m. gelozie jaloux. n c uzitat inspection s. insectă insensé. o use adj. insistenţă insolent. instaurare instaurer vb. jabou jade s. neîn­ destulător insulter vb. m o m e n t . intens. i n t a n g i b i l . beţiv J jabot s. -trice s. s m i n t i t . a i n s t a u r a instinct s.f./. r e z u l t a t italien. -e adj. insolit. -e adj. -e adj. a înfiinţa instituteur. a se îngrijora inquiétude s. -euse adj. ieşire. n i c i o d a t ă . a invita iris s. (jig. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. inspecţie i n s t a l l a t i o n s .m. ingrat inimaginable adj. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb.m. î n v ă ţ ă mînt instrument s. i n s t a l a ţ i e . activ intention s. -enne s. n e v i n o v a t innovateur.

I I a îngălbeni javelot s.m.m. laborator laborieux. ) lansat lancement s.m.f. lăptucă lame s. suliţă jésuite s.f.m. I I a lîncezi large adj.f. m.m. j u s t i f i c a t i v justification s. I l a se folosi. a se juca . iunie jupe s. limbă languir vb. l a m ă .f. 2 . joi jeune s.m. je ~ vois o văd là 2 adv. i e z u i t jeter vb. larg 522 . z i a r i s t . acolo l a b e u r s .m. (fig. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. ~ chambre camera. lampă lancé.f. lumesc lait s.m. judecător jugement s. a se introduce (în lume) lancette s.m.m. a desface.f. referitor la lînă laïque s. lapte laitier. landou langage s.m. laic. arătură lac s. grădinar jarret s. iasomie jaune adj. şi adj. (fig. -ère adj. t i n e r e t joie s. d r e p t a t e . t i n e r e ţ e . a r u n c a t . muncă (grea) laboratoire s. a se lamenta. pron. zi jouter vb. jachetă jardin s. şi adj. limbă.) a poseda jour s. j u s t . lanţetă landeau s. z i . g r ă m a d ă . justificare K kilo. fustă jurer vb. -euse adj. hol.m.f. har­ nic labour s. a se b u c u r a . a lansa. I I I a î m p r e u n a .m. grai langue s. a cînta (la u n instrument) jouet s.m. j u g jouir vb. (fig.f. e x a c t i t a t e justice s.jambe s. iulie juin s. o b r a z . jucărie joug s. a arunca jeu s. tocmai justesse s. voios juge s.m.f.f. ianuarie jaquette s. d r ă g u ţ . kilogramme s. vrednic de plîns lamenter (se) vb. ziar journaliste s. n o s t i m jonchée s. vesel. galben jaunir vb.m.m. judecată juillet s.f. v a l lamentable adj. care dă lapte laitue s.m. -e adj.f. j u s t i ţ i e justifier vb. gazetar journée s.m. m u n c i t o r . -e adj. m. lînă lainier.f. a se tîngui laminage s.) a face cu­ n o s c u t .f.f. a jura jus s. -e adj. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. zeamă juste adj. pe ea. -ère adj. j u s t e ţ e . joc jeudi s. / . laminare lampe s. cu d r e p t a t e . laş.m.m. m. cu veselie joyeux. art. m.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv.f. a justifica justificatif. fricos lâcher vb. şi adj.f.m. kilometru la 1 1 . Vautre ~ d e u n ă z i .m.m. -euse adj. . t î n ă r jeunesse s.m. b u c u r i e joindre vb.f. a lăsa să-i scape laid. lac lâche adj. picior jambon s. aruncare lancer vb. o . f.m. a se l u p t a . şuncă janvier s. grădină jardinier s. m . (fig.m. kilogram kilomètre s. -ive adj. urît laine s. a u n i joii. suc.m. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s. drept justement adv. m o r m a n j o u e s .

(pi. a r i d i c a .f. obosit. l u i . drojdie de bere liaison s. l i t e r ă . 2. uşor. lecţie lecture s. m. lacrimă las. greu louve s. a lăuda . p a t . a m ă r g i n i limonades. licărire lugubre adj.f. [fig. -e adj. loţiune louage s.f. p u i de leu liqueur s.m. răgaz. je -~ vois îl v ă d leçon s.) şi adj.m. a scula. l u m i n ă s l a b ă .f. — de cu ocazia . m. ~ chat pisica. spălare le 1 . a l i m i t a . loz loterie s. v î n ă t livre s. locuinţă loi s.de a t u n c i . m. leu lionne s. rufă lion s. I I I a luci. drojdie lierre s.m.m.) l i ­ teratură lettré. pîrghie lèvre s. lup lourd.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. depuis ~. ziua de mîine lentement adv. loc lieue s. I I I a citi lis.m.m. iepure ligne s. m. legal légume s. l a t i t u d i n e lavage s..f. leoaică lionceau s. m.f. el. l u n g i m e . î n d e p ă r t a t loisir s. încet l e n t e u r s . (cu maj. o c h e a n . -e adj. s t r ă l u c i t o r lumineux. liric 523 . livrea livrer vb./. a t u n c i . (fig. lesquel­ les) pron. l i t e r a t u r ă littoral s. carte livrée s. a lupta lycée s.f. legumă lendemain s. pos.f.m. suspect louer vb. m. î n c e t i n e a l ă . lucid. linte lequel. legal légende s.m.m. ~ s jumeaux p a t d u b l u . şi adj. -e s.larme 5.m. a s t r ă l u c i luisant.pi.d i n acel m o m e n t lorsque conj. ) albia u n u i r î u litanies s. lesquels. départe lointain. m.m. laquelle (pi.f. (zool.f. cînd lot s. livid. sprinten lettre s. a preda logement s. u ş u r i n ţ ă .f.m. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. care leste adj.m. eliberare libérer vb. saşiu. scrisoare.f. m.m. l i b e r t a t e libertins. în a m ă ­ nunt longueur s.f.f. l u p t ă lutter vb. a închiria loup s.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. (pi. dès •». -e adj.f.f.) echi­ voc. luni lune s. l o t . m. m. lege loin adv. r ă s ă r i t levier s. u n d i ţ ă lilas s. i n s t r u i t leur adj.f. m.f.f. şi adj. logic logis s. a elibera liberté s.m. locotenent lièvre s.f. pron. cu m i n t e a limpede lueur s. pron. crin lit s. a livra . sprinteneală légitime adj. neînţelegere littérature s.f.f. p a r t e . librar lie s. a răscula lever 2 s. (al) l o r . -ère adj. chirie louche adj. limonada linge s.m. lys s. litigiu. l u g u b r u .-euse adj. d u r a t ă lors adv. lumină lundi s. l u n e t ă . lună lunette s. rînd .f.f. l i t a n i e .f. l i b e r t i n . prep. uşuratic libraire s. uşor .f.f. pers. luminos lumière s. lichior lire vb. (căsătorie . s u m b r u lui pron. litoral livide adj. (fig. m u l t t i m p . lectură légal. s p r i n t e n légèreté s. / . lasse adj. m. iederă lieu s. pe el.f. le lever 1 vb.g u e adj. p u i de lup lucide adj. î n c h i r i e r e . buză levure s. ~ — même el însuşi luire vb. s p ă l a t . lupoaică louveteau s.m. legătură libération s. latinesc latitude s. art. leghe lieutenant s. m.) ochelari lutte s. l u n g . -e adj. legitim.m. (loc.f. liceu lynx s. lenjerie./. loterie lotion s.f. t i m p liber l o n g . a locui logique adj. liliac limiter vb. rel. m. -e s. chiorîş . hol. şi pron. (fig. (fig. . m. . linie . î l . legendă léger. locuinţă loger vb.m.f.) rîs lyrique adj.) p l i c t i s i t latin. la­ t i n . a l b i t u r ă .

macaroană machine s. majorat mal s. m a n u a l maquis . pi. m a r t i e 524 . . cu greu.m. p r i m a r mais conj. m a h o ­ medan mai s. chip. nenorocire. (vt.f.m.m. a m î n u i m a n i è r e s .. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. -e adj. scară d u b l ă . -e adj.f. -euse s. şi adj. mascul.m. -es. magnetic magnifique adj. slab mail s. căsătorie m a r i n s. m. bolnav maladroit. d a r . par ~ din nenorocire malheureusement adv. m a r i n a r marine s.f. semn. s./.f. a fi pe p u n c t u l de a. manifest. necinstit malhonnêtement adv. a u i t a .m. a manevra ..f.f. m a i m a r e .marcă.f.f. a nu ni­ meri mansarde s. m o d .f.m. a n u i z b u t i . m e r s . f. manevră . s t ă p î n . m a r a t o n marbre s.f. m a r ţ i marge s.m.m. cu m ă r e ţ i e mahométan. a p i e r d e .m. anevoie mâle s. a cîrmui manoir s.f.f. -e s. vicleşug. a nu a v e a . însemnat marque s.9. invar. ca importanţă) majorités.m. u m b r e l e morţilor manger vb.f. falcă madame s. m l a ş t i n ă marathon s. căsătorit mariage s.f. cafeniu. şi adj. :x m a l t r a t a malveillant. a mînca manier vb.m. m a m ă manager s.m. m. m i n u n a t magnifiquement adv.jn. • — de a duce lipsă de.m. domnişoară magasin s.m.f. magazin magistrat s. m a n t o u . m. (impers. ~ si ba da maïs s. de z a r z a v a t u r i marais s. d i n nefericire malheureux.f. desiş. m a r g a r e t ă mari s. fel manifeste adj. m. p o r u m b maison s. maşină mâchoire s. şi adj.f. alee main s.m. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. a fi cît pe aci să . m a r ş . p a l t o n manuel s. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . intrigă mannequin s. a însemna. a marca marron adj. locuinţă feudală manque? vb. b ă r b a t marié. margine marguerite s.m.f. maro mars s.m.M macaroni s.m. necinste malicieusement adv. /.m. mînă de lucru maint. a m a n t ă majeur. adj. negustor marchandise s. m a r c a n t . (lunaj mai maigre adj. indiciu marquer vb. acum. în ciuda malheurs. stăpînă . mînă main-d'œuvre s..f. manoeuvrer vb. marfă marche s.f.m. durere malade s.m. m a r m u r ă marchand.m. [fig. doamnă mademoiselle s.m. [ist.m. castel. m a n d a t mandataire s. evident. în prezent maintenir vb. I I I a m e n ţ i n e maire s. r ă u v o i t o r maman s. şi adj. ) miş­ care de rezistenţă maquisard.) a l i p s i . -e s. a merge mardi s.) a scăpa. cufăr maltraiter vb. casă. -e adj.f. r ă u . (fig. manechin manoeuvre s. aut. -e s. a a r ă t a . t r e a p t ă marché s. însă .m. şi adj. a greşi. manajer manche s.m.m. m.f. ne­ norocit malhonnête s. -e adj. -es. bărbătesc malgré prep. m.) m a n i . soţ. major (ca v î r s t ă . p i a ţ ă .f. dascăl maîtresse s. familie maître s. scara (unui vehicul) marcher vb. m a i m u l ţ i maintenant adv.. manifest manigance s. tîrg marchepied s. m a j o r i t a t e .f. m a e s t r u .m. şi adj. m a n d a t a r mânes s. ) in­ trigă . m.f.».f.m. m a g i s t r a t magnétique adj. / . răutăcios malle s. m. mînecă mandat s.f. m a n s a r d ă manteau s. -ère adj. m a r i n ă marquant.

şi adj.m. r ă z b o i n i c . mobilier meurtrir vb. adv. .e curte m a r ţ i a l ă martyr s. a duce mensonge s.m. . a m e n i n ţ ă t o r menacé s. m i ­ leniu 525 . a aşeza. minciună m e n t e u r . ! ï a face v î n ă t ă i .m. maxim mayonnaise s. a u n i melon s.m. gospodină mener vb. m a x i m u m . a m e r i t a merveille s. meteorit métier s. chinuire.f. sud miel s. adv. protector ai arte loiméchanceté s. l u p t ă t o r . a subestima message s.) şi adj.m. n e m u l ţ u m i r e médaille . e adj. însuşi. mesaj.f. meci matière s.m. mediocritate médire vb. r ă u m a x i m u m s. m e d i c a m e n t médiocrité s. s. profesie mètre s. fel de m î n e a r e .f. a dispreţul mer s. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv.m.) a răni mi adj.m. activist millénaire adj.m. oraş m a r e .. capitală mets s.f.f. şi adj. medie médecine s. nu e nici o scofală merci 1 s. mobilă. mecanism mécène s. -e adj. metalurgic météorite s. m i l ă .m. mecena. -e adj. . medalie médecin s. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. a amesteca. miercuri inwe s.e s. tor­ tură masse s.. r ă u . m i n u n ă ţ i e . -e adj. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t .m. metalic métallurgie s. j u m ă t a t e miauler vb. medicină medicament s. miere mieux adv. r ă u t a t e m é c h a n t . de — la fel. dire ~ a mulţumi mercredi s.m.m.m. slujbă mesure s. a mieuna midi s. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s.f.m.f. bucate mettre vb.m.f.. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. acelaşi. ~ d'eau pepene verde membre s. m i n u n e .m. m a t e r i e . I I I a pune. m u l ţ i m e massif.f. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj.m. meserie. metropolă.i v e adj. m a r t i r martyre s.) à ~ m i n u n a t . m a r e .f. miezul zilei. (loc. m i l i t a r militairement adv.m.m. . -euse adj.f.m. mijloc. I I I a vorbi de r ă u . a bîrfi médius s.m. m a i bine milieu s. m a m ă meringue s.m. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . dispreţ mépriser vb.) au fur et à •».f. m u l ţ u m i r e .f.m.e adj.m. iertare merci 2 s. metro métropole S.f. marsiliez. a menţiona mentir vb.m.m. a a m e n i n ţ a ménage s.m. maioneza m é c a n i q u e adj. m. milităreşte m i l i t a n t . m. pepene (galben). lui el î n s u ş i .f. cour ~.m.e u s e s.f.pe măsură ce. g r ă m a d ă . m ă s u r ă . (fig. m i n u n a t mésestimer vb. ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru ./. ~ en joue a ochi meuble s. a îm­ brăca . şi s. m a s i v m a t c h s. si adj. a conduce. adv c h i a r . ciocan m a r t i a l .f. încetul cu încetul métal s.f.marseillais. căsnicie ménagère s. excelent merveilleux. a m i a z ă . răutăcios mécontent.f. a m e n i n ţ a r e menacer vb. m a r t i r i u .m. {loc. membru même adj. -e s. (în mod) meca­ nic mécanisme s.f. degetul mijlociu méfiance s.m. I I I a m i n ţ i mépris s. metalurgie métallurgique adj. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . metru métro s. neîncredere meilleur -e adj.f. m i l i t a n t . mediu militaire adj. comunicare messe s. (cu maj.f. m i l e n a r . m e n a j . . minci­ nos mentionner vb. m a r ţ i a l . m a i b u n mêler vb.

f.f. mortel. lună moisir vb. m. monopol monopoleur s. a b ă t u t . figură mouiller vb.m. a-i sări ţ a n d ă r a . fără./. ) p l ă p î n d mine s.f. mondial monocle s. m o r a v u r i . b u c a t ă . -e adj. clipă. m i n a r e t mince adj. -e adj.m. can­ t i t a t e mare minaret s. a culege recolta moitié s. a m i t r a l i a mode s. à'~ pe m a i p u ţ i n . mistral (vînt) mitrailler vb. călugăr moins adv. la dracu ! la naiba ! morceau s.f. m .m. î n t u n e c a t mort 1 s.f. v o r b ă . m i n e r . m u r i t o r . {fig. adj.bon m a i p u ţ i n b u n . şi adj. misiune mistral s. ~ d'ordre lozincă. m.f. m u ş a m a .-euse s. monoclu monologue s.m.f. a dovedi monument s. muşchetar mousse s. I I I a m u r i mousquetaire s. montor montre s. -e s.m.m.m. a muia moulé. subţire .m.f. o m i e . a-şi bate joc moralement adv.m. mişcare 526 .f. -elle adj. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . a urca. modă modéré. mort. m o r t a l . m i z a n t r o p misère s.f. mişcător mouvement s. berbec moutonner vb. modest modestie s. modestie. m i n u t m i r a c l e s . şi adj. m u n t e montée s. moarte mort*. (loc. şi s. t i p ă r i t mouler vb.m.) slă­ biciune moment s. miriapod milliardaire s. molle adj. m u t r ă . moară mourir vb. m i n u n e misanthrope s. b a t i s t ă moue s. m . motor mou./. o mie mille-pattes s. b a r e m .m. înfăţişare minerai s. m. a a r ă t a . monopolist monseigneur s. conj.m. prep.m.f.f.m. ministru minute s.m.m.m. c u m p ă t a t modeste adj. m i n e r a i mineur s. m a i p u ţ i n .m.f. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. minor miniature s. şi adj. pi. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. {pi. mizerie mission s. a spumega m o u v a n t . (fig. m o r m a n . m . muselină moustache s. mol.m. moale mouches. du ~ cel p u ţ i n .f. oaie. urcuş monter vb. groaznic mont s. mozaic mot s. t u r n a t .f.m. monstruos.f. rezervă moeurs s.m. a mumifica monceau s.m. de la m u n t e montagne s. s p u m ă . a m u l a .m.f. aluşchi mousseline s. j u m ă t a t e moleskines.) n u m ă r . messieurs) s. -e adj./. lume m o n d i a l . prendre la •*. monsenior monsieur (pi.m. -e adj. m u n ­ t e a n . m o n u m e n t moquer (se) vb. minister ministre s. a t u r n a moulin s. m i n ă . parte morne adj. m u s c ă . m i n i a t u r ă minimum s.m. •*. m a i m i c moine s. ceas montrer vb.miile adj.f. a secera. domn monstrueux.m. m i l i a r d a r m i l l i e r s . m o l i c i u n e . m. monolog monopole s.m. m u n t e montagnard. I I a mucegai moissonner vb.f. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s .) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. m o d e r a t . a sui monteur. f. c u v î n t .f. minim ministère s. m u s t a ţ ă mouton s. miracol. pluş m o a r a t .m. de moarte mosaïque s.a se înfuria. m u ş t a r u l mouchoir s. m a l d ă r monde s.m. moraliceşte. m o m e n t momifier vb. -euse adj. au •*• . -e adj. obiceiuri moindre adj. m i n i m u m .

piesă de 20 franci aur nappe s. de culoarea alunei noix s.e adj.m. şi adj. a naufragia naval. m. fel.m.f. n a t u r ă .f. a nega niveau s. nas ni conj. nu né. I I I a înnegri noisetier s.m. curat. muzeu musique s. negru. narcisă narration s. cuib nièce s. din evul mediu moyenne s. neant nécessaire adj.f.m. totuşi néant s. navă nazi.f././. mutu­ al mystères. n a t u r a l . nucă 527 .moyen s. -'ive adj.m. -e adj. . a începe naïveté s.f. pitic naissance s. zid gros mûrir vb. nervos net. nici niche s. I I a m u g i . şi adj. medieval.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. zăpadă neiger vb. a v u i muguet s.f. / .f. II a coace. a curăţa neuf. curăţenie nettoyer vb. (în mod) necesar n e f s .-euse adj. perete. negativ négligence s.f.f. v a s . a înota nageur.m. a ninge neigeux. (fig. m. t a i n ă N nage s. şoaptă murmurer vb.f. neuve adj. naufragiat naufrager vb. -e adj. reciproc. muftiu. înotător naif.f. navals) adj. n o b l e ţ e .-euse s. muzică mutuel. m. şi adj. sumedenie municipal. -e ddj. -elle adj. / . I I I a se n a ş t e . n a ş t e r e . neglijenţă négligent.f. -e (pi.m. naos. m. medie mugir vb. m. nette adj. alun noisette s.f. nazist nazisme s. necesar nécessairement adv. -euse adj. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. m. clar nettoyage s. m u n i c i p a l munir vb.m. înot nager vb. născut néanmoins adv. nobilime.f. nou. neglijent nègre. n a ţ i u n e naturaliste s.m.f. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. -e s. mijloc moyenâgeux. firesc naturellement adv.m. m.m. nu tal ie nation s. n a p navire s. nepoată nier vb. n a i v i t a t e nankin s. f. nerv nerveux. n a v a l navet s.f. teolog m a h o m e ­ dan mur s. nepot nez s. m. n a t u r a l naufragé s.f. quoi de ••. -elle adj.f. soi naturel.) îngrozitor noirceurs. m. impers. a prevedea muphti s. povestire natation s.m. lăcrimioară mule s.m.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . I I a înzestra cu cele nece­ sare . cuşcă (pentru cîini) nickel s. i n e d i t . (fig.m. papuc. negreală. negru neige s. î n m u l ţ i r e multitude s. a m a t u r i z a murmure s. acoperit cu zăpa­ dă .m. adj.m. m. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. pol. nins nerf s. faţă de m a s ă . origine naître vb. nivel noble adj.-euse adj.m.f. nazism ne adv. -e s.f.m. muşchi musée s. nobil noblesses. naiv nain.f.f. -ive adj.) r ă u t a t e noircir vb. n a t u r a l i s t n a t u r e s . întunecos. nichel nid s. négresse s. zid muraille s. t i n d a bisericii négatif. m. a l u n ă . a m u r m u r a muscle s. mister. m u l ţ i m e . m u r m u r . (fig.

a respecta obstacle*.f. m.m. i m p a r ţ i a l objet s. a lega nourrice s. m. şi adj. obiect. I I I a oferi ohé ! interj. cine­ va . yeux) s.m. o u . nonsens. lipsă de valoare nord s. lunguieţ obscur. octombrie odeur s. lumea.m. se. ocazie occidental.f.f. ceapă oiseau s. o b s c u r i t a t e . m.. invar. v a l ondulation s. garoafă oeuf s. nehot. mîncare nouveau.f. umbră ombrelle s. jaune d' -». nou nouveau-né. în mod oficial officier s. a p u s e a n . nulle pron. o m o p l a t on pron. notar note s. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. m. a produce 528 .f. întuneric observation s.g ă l b e n u ş .f. n o u t a t e . muncă. îndatorire. m. ceafă.m. n o i e m b r i e noyer vb. doică nourrir vb. a opera . o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. . (gram.m.f.-e s.i v e adj. nuvelă nouvelliste s. n u l . neamestec non-sens s.) de neînvins obstinément adv. olimpic ombre s. (fig.f. o c h i . a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. (în mod) obscur. occiden­ tal occuper vb. miros (simţul) oeil [pi. însemnare nouer vb. blanc d' ~ albuş oeuvre s. -e adj. hei ! oie s. a înnoda. n o t ă .f.f. nuclear nu. n u m e . şi adj. -e s. -e adj. ondulare opérateur. sugar nourriture s.f. m.) s u b s t a n t i v nombreux. a se supune obéissance*. m. u n i i . I I a asculta.m. miros odorat s. măslină olympique adj. a (se) n u m i non adv. n e i n t e r v e n ţ i e . I I a întuneca obscurément adv. obligaţie obligeamment adv. a o b s e r v a . piedică obstiné.m. m u l t notaire s.f. v ă t ă m ă t o r nul. III a obţineobtention s. -ongue adj. ofiţer offrir vb.f. observaţie observer vb.-trice s. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb.f. faire -~ de a da dovadă de officiel.f. a îneca nuage s.f. ştire.f. l u c r a r e .re. supunere objectif. desculţ nnque s. numeros nommer (se) vb. bună­ voinţă obliger vb. pasăre oisif. nici u n u l .f.m. a obliga' obliquer vb. ascultare. neclar obscurité s. lipsit de valoare nu-pieds adv. ~ dit se spune oncle s. h r a n ă . nouvel. a strica nuisible adj. -elle adj.f. grumaz 0 obéir vb. I I I a v ă t ă m a . lucru obligation s.f. î n c ă p ă ţ î n a t . -le adj. obiectiv.m. lenevie olive s. ocean octobre s. m.f. a n u t r i nourrisson s. î n d ă r ă t n i c ./. privire oeillet s. nuvelist novembre s. m. m. nord notablement adv. întunecat obscurantisme s. a merge oblic oblong. I I I a omite omoplate s. nounâscut nouvelle s. n u d nuire vb.f. gol. operă.™. a ocupa océan s. operator opération s. -euse adj. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. nu non-intervention s. operaţie opérer vb. obţinere occasion s. cu a m a b i l i t a t e . m.f. leneş oisiveté s. I I a h r ă n i . m.f. o n d u l a ţ i e . gîscă oignon s. oficial officiellement adj.f. -e adj. -ive adj. unchi onde s. obscur.f. şi adj.m.nom s.f. nor nucléaire adj. u n d ă . absur­ ditate non-valeur s.

peste. dincolo. -trice s. -e adj. f. paşnic . a cuteza osier s. oriental orientation s. pacificare pacifier vb. (bot. în care. a asupri. I I a păli. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . p r i v e l i ­ şte pantalon s. a scoate.f.f. deschidere. înzestrat outiller vb. instrument outillage s. origine. cerul gurii pâle adj. peste. u l m orner vb.m.m. (loc. p a c e . coş panorama s. pagină paille s. p a n o r a m ă . u n e a l t ă . a decora orteil s. I I I a deschide oxygène s. pereche paisible adj. m.m. o p r i m a r e . şi adj.f.f.m.) portocal orbite s.m. sau. a ezita oseille s. şters paletot s. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. original origine s. o r d i n e . m.m. o r c h e s t r a . eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. a uita ouest s. r a m u r ă de palmier palpitant. ori où 1./. paşnic. pîine . (muz. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. m . p a n t a l o n panthère s. măcriş oser vb. 2 . mîndrie oriental.) a şovăi. u t i l a t . oranjadă oranger s. os oscillation s.m. (fig. a îndrăzni. şi adj. urs outil s.m. uf ! oui adv. a se opune oppression vb. ortografie o s s.f. pron. apus ouf ! interj. opinie. în plus ouverture s. orz orgueil s.m. liniştit paix s. pacifism pacifiste s.f.f. oscilaţie osciller vb.) uvertură ouvrage s. a u t i l a .m.m.m.f.m. poc ! panais s. deget (de la picior) orthographe s. -ère s.f.m. orbită orchestre s.m. a împodobi.m.f. m.m. utilaj outillé.f. chef d' • — dirijor ordinaire adj. organ organiser vb. uragan ours s.) en ~. p a i . portocală orangeade s. r ă c h i t ă ôter vb.m. adv. orgoliu. furtună orange s. pa­ cificator pacification s. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.f.f.m. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. care p a l p i t ă pan ! interj. orientare (în spaţiu) original.opiniâtrement adv. auz ouïr vb. m. ~ d'épice turtă dulce .f. a pacifica pacifique adj. împilare opprimé. paie pain s. a u r orage s. p a l a t . (în mod) paşnic pacifisme s. a organiza orge s.f.m. uitare oublier vb. unde. adv.m. pernă organe s. la care oubli s. opresiune. -e adj. o r d i n . şi adj.m. ordinar. păstîrnac panier s.m.f. auz oreiller s. ~ bis pîine neagră paire s. vest. panteră pantoufle s. -e adj. palton pâlir vb. pacifist page s. a auzi o u r a g a n s . adv. a lua înapoi ou conj.m.f. papuc paon.m. oxigen P pacificateur.f.f. m. părere opposer (s') vb. a r î n d u i . a ordona ordre s.f. a s u p r i t . obişnuit ordonner vb. p a l i d . -e adj. da ouïe s. a îngălbeni palme s. lucru. t a t ă 529 . -e adj. -onne s. î m p i l a t opprimer vb. a înzestra outre prep.f. m u n c i t o r . ureche . izvor orme s.m.f.m. păun papa s. producţie lite­ rară ouvrier. a î m p i l a or s.f. a oscila.

leneş parfait. pavilion payer vb. umbrelă (de ploaie) parasol s.f.m. n u . donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. răbdare patiemment adv. pescar 530 . a vorbi parmi prep. d e .m.f.f. fără. . a pescui pécheur. p a r t i z a n .m. -e s. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. p a r a ş u t ă paraître vb. a patina pâtisserie s. p r i n .m. a trece . a porni partiellement adv. fiindcă pardessus s.m. sărac pauvreté s. sărăcie pavé s. -elle adj. pasiune patatras ! interj. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . parc. m . mauvais •>. -le adj. so­ nor parler vb.f. pas. pentru că./.m. părintesc paternellement adv. (pi./. -euse s. trecere . privelişte paysan . stăpîn patte s. mireasmă parfumeur.m. a păcătui pêcher 1 s. partidă partiellement adv.e s . părinteşte pathos s. la fel parent s. p a t e u . peisaj. perfect parfaitement adv. -e adj.f. m. emfază patience s. şi adj. cu excepţia partager vb. printre parodier vb. p a r t e r . c u v î n t .f.încurcătură pas 2 adv. şi adj. p a r v e n i t parvis s.rh.m. zău ! parc s. patos.f. -e s. a paria. a r ă s p l ă t i pays s.m. ~ ha­ sard d i n întîmplare . piersică pêche 2 s. în special. şi adj. I I I a pleca. distracţie passif. a parodia parole s.m. r u d ă . fluture paquets. con}. m.m. adept partout adv. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. piele pêche * s. a împărţi parterre s.m.m. p a t ă de cerneală paternei.f.m. à ~ de loup t i p t i l ./.m. -enne s.m. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s.m. m. v o r b i r e . în p a r t e partisan.. şi adj.m.m.m.f.m. a para paresseux. cu răbdare patient. a participa particulièrement adv. patiserie patron s. traversare . -euse s. a î m p o d o b i . trecător passé. paralel parapet s.m. rămăşag parier vb. ţ a r ă .-ne s. parachimic parachute s. în parte partir vb. s t r a t de flori parti s. m a i ales parties. grădină parce que loc.m. h i r t i e .) documente.m. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s.f. pavaj pavilion s.f. egal. ~ bonheur din fericire . pescuit pécher vb.m.) p ă r i n ţ i parer vb.f. v o r b i t o r . patinaj patiner vb. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. a l u a t pâté s. -e adj. p a r i u . {pi. buf ! pâte s.f. fabri­ cant de parfumuri pari s. m .m. parte. p a s t ă .m. ţ ă r ă n i m e peau s. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. deopotrivă. îndeosebi. participiu participer vb./.f. m.f.f. pour quoi^-de ce n u ? .f. pari­ zian parlant. ~ buvard sugativă papillon s.-euse s.f. pasiv passion s.-eresse s. p e . a ajunge parvenu. de c ă t r e . -e s. caldarîm. şi adj. labă pâturage s. parfum. parapet parapluie s.f. patron.»!. şi adj. uneori parfums.m. la dracu ! pardonner vb'. I I I a p a r v e n i . partid participe s.m. din . pauperizare pauvre s. ţ ă r a n paysannerie s. fragment passant. -e adj. à — a p a r t e . a ierta pareil. şi adj. păcătos pêcheur. şi adj. I I I a p ă r e a . r ă b d ă t o r patinage s. trecut passe-montagne s.f. parte (dintr-un întreg). a face prinsoare parisien. palmă (a mîinii) paupérisation s. păşune paume s.m. p a ş a p o r t . regiune p a y s a g e s .m. a p l ă t i . piersic pêcher 2 vb. pachet par prep.f. grăitor.m. a apărea parallèlement adv. -ive adj.m. perfect parfois adv. a petrece passe-temps s.papier s .

f. populare peupler vb. nepot petits-enfants s. a se p i e p t ă n a peignoir s.f. a se apleca pendant prep. I I I a p i c t a .m. p i c t u r ă . sans ~ uşor. -elle adj.m. pătrundere pénétré. c î n t ă r i r e . periferie périr vb. nepoţi (de fiu. greutate .f. performanţă péril s. a popula peur s. p ă t r u n z ă t o r pénétration s.f.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. I I a pieri permettre vb. a p ă t r u n d e pénible adj. papagal perruque s. prăjină percher vb. m.f. ~.f.f.f. capot (de casa) peindre vb.m. -e adj. nepoată petit-fils s. à ~ près a p r o a p e . primejdie périodique adj. personaj. I I I a permite 34* permission s. adv. penibil péniblement adv. în t i m p u l .pictor peintures. judecată penser vb. faraon phare s.m. popor peuplement s. a-şi închipui perte s. perceptor percer vb. perfid performance s. şi adj. ghiocel percepteur s.f.f.f.) a fuma peu adv. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala . (înv. şi adj.m. (loc.f. permisie perpétuel. frică.f. ) ascuţit perce-neige s. avoir — • a se speria. stă­ ruitor persil s. (în mod) p e n i b i l . cu greutate pensée s. -e adj. persan persécuter ^6. ciumă pétarade s. pasărea fenix 531 . (fig. m i c . pron. fără graţie pesant. pedant peigner (se) vb.f. s. gîndire.f.m. micul dejun petite-fille s. (fig. a se căţăra perchoir s. şi adj. perseverent.f. p u ţ i n . a persecuta persécution s. a găuri perche s.-le s. a străpunge.f. personal perspective s.m. şi 2. greu pesée s. mon — dragul m e u . m. chiriaş (într-o pensiune) . a se convinge . s t r ă p u n g ă t o r .a se s t r ă d u i . nimeni personnel.f.m. veşnic perplexe adj.m. persecuţie persévérance s. m. pierdere pesamment adv. m. perspectivă perspicace adj. perucă persan.) descriere. -e adj.m. pedală pédant. povîrniş perçant. m. peluză.f.f. m i t i ­ t e l . m.m. a-i fi frică pharaon s. strălucitor. -e adj.m. a cîntări peste s. se don­ ner de la ->. conj.f. sclipitor petit.) p ă r i n t e . pajişte pencher (se) vb. personalitate personne l. m. de fiică) pétuner vb.m.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. stăruinţă persévérant. pericol. a se înclina. zugrăvire pelouse s. perplex perroquet s. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. farmaceutic pharmacie s. -e s.f.o— încetul cu încetul petit-déjeuner s. greoi.f. far pharmaceutique adj. b ă t r î n frelig. periodic périodiquement adv. a se spînzura penetraţie adj. t a t ă .) şi adj. persoană. -e adj. pă­ t r u n z ă t o r . pensionar pente s.à -«. -e adj.f.f. c a n t i t a t e clntărită peser vb. t r i b peuple s.f. pătrunjel persister vb. a (se) gîndi. -e adj.f. şi /.f.-e s. m. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. m o ş .pédale s. seminţie.m. fără greutate peintres.m. a persista personnage s. (loc./.s. călugăr perfide s. uşor de p ă t r u n s pénétrant. — . halat de b a i e . p a n t ă . (în mod) perio­ dic périphérie s. nehot.f. p ă t r u n s pénétrer vb. perpetuu. persoană importantă personnalité s. a zugrăvi peine s. pi. pedeapsă . perspicace persuader (se) vb.) à ~ de-abia. c a m . (cu maj. farmacie phénix s. m i c u ţ . a reflecta pensionnaire s.

încărcat pleura s. a călca în picioare piéton s. şi adj. penele unei păsări.philatélie s. a îndoi.f. m a i degrabă pneumatique adj.m. m a i r ă u . p l a n .m. / . platformă plateau s.s m i z a n p l i . fotografic phrase s. le ~. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . p l i n .f.f./. pensulă pingouin s. l o c . p n e u m a t i c poche s. strat de flori plate-forme s. ) à ~~ perpendicular . m . p i a ţ ă . a se încovoia pluie s. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. t a i n pivoine s. a înjunghia p o i g n é e s . t î r n ă c o p . t a v a n plaindre vb. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. p i p ă .m. m a i m u l t . poezie poétique adj. pană. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s.m. a strînge plisser vb. piolet pionnier s.f./. înfăţi­ şare physique 1 s. c u t ă . serviciu placer vb. hazliu plaisanterie *. m a i . învineţit . filozofie phoque s. majoritate. greutate poignard s. -e adj. peniţă plupart s. plastic plat s.m.f. picior. A se cufunda ployer vb. planşeu.f. podiş plein.f.f. plusvaloare plutôt adv. fotograf photographier vb. c u l m e .m. plăcere. plafon. plonjon. a fi agreabil plaisant. penaj plume s. p l a s a t o r plafond s.f. -e s.f. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. I a ~ d u jour zorii zilei 532 .f. impers.f. p i l ă . -e adj. buzunar poché. p u m n a l poignarder vb. p o a l e . pionier pipe s.m. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. -e adj.f. ~ atomique pilă atomică pillard. distracţie plan s.f. p u m n point 1 s.m.m. Încheietura m î i n i i poing s.m. planetă plaque s. glumă plaisir s. cu pietate p i g n o n s . / . b u c a t ă . fizic physiquement adv.m. fotoelectriu photographe s. focă phosphore s. a pune placeur.vîrf . a plasa.m.m. / .f. n u .m. p u m n .f. a fotografia photographique adj. placă. din punct de v e ­ dere fizic piano s. bujor p l a c e s . săritură plonger vb. I I I a plăcea. m. ondulatul părului plier "b. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. jefuitor pilier vb. [loc.f. sobă poésie s. poetic poids s.m. frază physiologique adj. cazma. m î n è r . farfurie . cameră pied s.f. p u n c t . a î n d o i . -»• de vue punct de vedere . p l ă c u t . à ~ pe jos piétiner vb. cea m a i mare parte .f. lulea piqûre s. a prăda pilote s. de loc pointe s. a jefui. t ă b l i ţ ă plastique adj. şi adj. fotografie photo-électrique adj.m. adv. piesă.f. a ploua pli s. cîmpie plainte s.m. fiziologic physionomie s.m. pilot pinceau s. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. injecţie. ploaie plumage s.m. hrana zilnică.m. filozof philosophie s.m. m. p l a t o u .f. plus plusieurs adj.cel m a i r ă u pis adv. I I I a plînge. r i d . coama u n u i z i d . pistol pitance s. pUngere plaire vb. g r ă m a d ă . m. m a i curînd. prendre ~ a lua loc. pieton pieusement adv.m. m a i m u l ţ i plus-Value s. p l i c .m. fizionomie.f. fel de mîncare plate-bande s. lacrimi pleuvoir vb. la mise en ->. a plisa plongeon s.m. f. filatelie philosophe s.m. /. m a i rău . pour la ~ în mare parte plus adv. p i a n pic s. a compă­ timi plaine s.m. fosfor photo s.m. pi.f. zbîrcitură .f. fizică physique 2 adj. pisc. podea planete s. proiect plancher s. -euse s.m.m. hîrleţ piolet s. pinguin pioche s.

p o r t o f e l .m. prăfuit. politicos police s.f. a poseda . n u m a i să poussée s. în mod precis. p i e p t .f. pol poli. porţelan porche s. în mod politicos polisson. a se repezi.f.f. -elle adj. a p o p u l a r i / a population s. m.) pompeusement adv. pentru ce pourri. a îmbrînci poussière s.f.cu t o t u l . păpuşă pour prep.pointer vb. invar.m. sînge pourquoi conj. -e adj.f. p o a r t ă . acces. porţie portrait s. piper pole s. poligrafic pomme s. politeţe politique s. p u r t ă t o r .f.) poursuite s./. pour tout *. exact précisément adv. v a s . p u n c t u a l i t a t e ponctuel. -e adj. {bot. posesiv possible adj. m ă r .f. s p r e .f. m. pod. post. si­ gur . politică politiquement adv. ştrengar politesse s. policlinică polygraphique adj. I I a putrezi (şi fig.m. portofoliu portemanteau s. praf. în t o t a l potasse s. uşă portefaix s. practicabil .f. a duce se ~ a se s i m ţ i . oală potage s. a însemna . p l ă m î n i poivre s.) pourrir vb.f. cu exactitate pont.-euse adj. a împinge . plin de praf pouvoir vb. conj.m. a preceda précieux. poziţie posséder vb.m.m. port portail s. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. . pulbere . a profesa précaution s.f. pară pois s.«.m. totuşi. cuse adj. m'. degetul gros de la mînă p o u d r e s . -e adj.f. p u n c t u a l .m.f. praz poirier s. exact ponctuellement adv. -onne s. precis. puseu pousser vb. potasiu poteau s. a domina possesseur s. preţios. portal porte s. la. ni. posesor possessif s.f. p u d r a t poule s. portieră portier. adu­ cător portière s. precauţie précédent.f. popular populairement adv. plămîn poupée s. poliţie poliment adv. p u i (de găină) poumon s. m. a se năpusti précis. -euse s. -e adj. h a m a l portefeuille s.m.f. cu fast ponctualité s. găină poulet s. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. t i n d ă port s. pentru. m.m. potasă potassium s. s. p u r p u r ă .m. -e adj.) m ă r pompe s. a practica. peşte poitrines. creion a u t o m a t porter vb. m. cuier porte-mine . de ce. cu toate acestea pourvoir vb.m.f. pralină praticable adj. a puncta .m. / . pompă (şi fig.m. u m ă r u l obrazului pommier s. mazăre poisson s. p u d r ă poudré. punte populaire adj. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. putred (şi fig. cu condiţia ca.m.) p ă r poire s. a se înălţa poireau s. m ă r u n t ca p r a f u l .f.m. I I I a prevedea.f. portret poser vb.f.f. stîlp pouah ! interj.f. posibil. scump précipices. a fur­ niza pourvu que loc. (în mod) popu­ lar populariser vb. ~ de terre cartof pommette s.m.m.f. {bot.f.m. m. poştă poste 2 s. tocmai 533 . p u n c t u a l .)». prăpastie précipiter (se) vb. -euse adj. / « . şi adj. pe care se poate u m b l a pratiquer vb.m. în mod pompos. serviciu pot s. portic. c i o r b ă . (poetic) roşu.f. portaiportion s. l u s t r u i t . a o duce porteur. -ère s. urmărire poursuivre vb. precedent précéder vb.f. f i n . I I I a putea praline s. a p u r t a . ptiu ! pouce s.f. I I I a u r m ă r i pourtant adv. a pune. praf poussiéreux. a aşeza position s. şi adj. foarte p o p u l a t porcelaine s. populaţie popu!eux.

cu p r u d e n ţ ă prudent.f. provincie proviseur s. m. a protesta prouver vb. -le adj. a proceda procès s. I I I a l u a . III a prescrie présent. -e adj. pro­ ducător productif. a apăra présidence s. a strînge . a proporţiona propos s. a prefera prématuré.presa. I I I a presimţi presser vb.m. -e adj. cadou. a aver­ tiza préventif.f.f.-e s. d o v a d ă . director de liceu prudemment adv. de aproape prodige s. prizonier privation s. a dovedi proverbe s. proiect projeter vb. preşedinte presque adv. I I I a î n ş t i i n ţ a .f.f. cu caracter împă­ ciuitor.f. privilegiu prix s. I I I a pretinde prétendu. a ruga primevère s. aproape presqu'île s. probabil problèmes. -ière adj.m. prună 534 . a prepara près adv. I I I a făgădui. a p r e z e r v a . apropia! .m. -euse adj. i n i ţ i a t o r promptement adv. belşug progrès s. şi adj.m. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. productiv production s. -e adj. p r i v a ţ i u n e . profesor profession s.f. a p r o x i m a t i v prescrire vb. pretoriu preuve s. proces prochain. u i m i t o r producteur. I I I a produce. proverb providence s.f. p r o l e t a r promenade *. pretenţios prétention s. -euse s. ~ Voreille a a s c u l t a . vorbă. p l i m b a r e promesse s. vecin proche adj. -ière s. lipsă priver vb. cum să (se) pro­ cedeze prénom . c u r a t protester vb. curat proprement adv.m.m. producţie productivité s. a apăsa .f. p r u d e n t prune s. m. t e a s c . p r i m u l première s. -e adj. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. I I I a prevedea prier vb. d a r préserver vb. a priva (de ceva). a pro­ mite promoteur s. în mod profund.m. şi adj. pradă projet s. comment s'y •»• cum să (se) facă . presiune. t i p a r . gata prétendre vb. deţi­ n u t .f./. prenume préparer vb.f. III a prezice. primăvară prison s. problemă procéder vb. pretenţie prêter vb. .f. -trice s.m. a pregăti. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. şi adj.f. progres proie s. produs professeur s. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. grăbit pressentir vb. a p r o p i a t . a crea produit s. promisiune promettre vb. -e adj. primordial prince s.m. peninsulă presse s.m. maşină de presat. pretins prétentieux. -e adj. a proiecta prolétaire s.f. c u v î n t proposer vb. a preconiza prédire vb. la -».j.f. profesie profit s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. -ive adj. -e adj. îndată prononcer vb. înda­ toritor prévenir vb.m.f. adînc profusion s. promotor. corect. a prevesti préférer vb.m.) premier.m.-ive adj. p r i m i t i v .m. proporţional proportionner vb. apăsare prêt. p r e m a t u r (şi fig. a propune propre adj. gherlă prisonnier. principal printemps s./».f. -ive adj. a d î n c profondément adv.f.m. profund. preventiv prévoir vb.f.f. a î m p r u m u t a . premieră prendre vb. premiu. a da cu î m p r u m u t . -e adj. s.v. -e adj. se •+• a se grăbi pression s.m.m.f. probă. închisoare.préconiser vb. eiuboţica-cucului primitif. aproape. -e adj.m. preşedinţie président. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. p r e ţ . profit profond. ziarele pressé. prevenitor.f. -e adj.m. providenţă province s.m. prezent présent s. a trage cu urechea prétoir s. m. p r i n ţ principal.m. răsplată probablement adv. m i n u n e prodigieux. c a m . şi adj.

ce quelconque adj. u n i i . a agăţa .m. care. II a scurta. să.m. a răscumpăra raconter vb.m.f. s. cu toate că quolibet s.s-. nehot. a povesti radieux. pupitru p u r . m. dreptate. a judeca rajeunir vb. c î ţ i v a . adj. pedeapsă pupitre s. r a ţ i o n a l raisonner vb. -euse adj. m. cauză. rel.m. p u t e r n i c . pe care .f. oarecare quelque 1. oricît quelquefois adv. quelle adj. a jefui raideur s. care quiconque pron. strugure raisons. vreun querelle s./. ~ qn. ce quoique conj. rafală raffermir vb. III a coborî. p u r .f. î n t r e b a r e . cincisprezece quitter vb. v r e u n .m. r a d i u m rafale s. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. -ique adj.f.m. -e adj. ~ même chiar dacă. a scădea raccourcir vb. r i g i d i t a t e . ceartă. ce?. orişicine quinzaine s. 2. a reduce. (fig. aproape quatre adj. a-i plăcea la nebunie rafler vb.) a înjosi raccrocher vb. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. cîteodată quelqu'un. pulover punir vb. a întreba queue s. ) nişte. pseudonim pseudo-science . publica­ ţie publicité s. calitate quand adv. radiodifuziune radis s. ridiche radium s.j.m. ! public. a ralia. v r e o . de vreme ce puissamment adv. coadă qui pron. zilnic R rabattre vb. sfert quartier s. chenzină quinze adj. a publica. (vreo) cincisprezece. interog. şi conj. puternic puissance s. a p u ţ i puis adv. psst.f.s.f. înţepenire raifort s. II a pedepsi punition s.f. cînd . a încuraja raffoler vb.f. nehot. I I I a întineri ralentir vb. p u b l i c i t a t e . I I a î n t ă r i . influent puits s. a râspîndi puce s.m. deşi. gîlceavă questions. radios. ca să quel. -e adj. (fam.f. a r a ţ i o n a . ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. pseudoştiinţă psitt. oricine.m. forţă. cartier quasi adv. -e pron. raţiune. hrean rail s. a se a l ă t u r a rallumer vb. a părăsi quoi pron. fecioară puer vb. după aceea puisque conj. cine. radio . chei. pron.m.f. prun pseudonyme s./. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. l i m p e d e .m. şi interog. I I a încetini rallier vb.fb. c o t i d i a n . entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. a zeflemisi.f./. p u b l i c a r e . nehot. adv. ciripit 535 . peron qualité s.m.f. purice pucelle s. totuşi quart s.m. vesel radio s. public publication s. cineva. chestiune questionner vb. curat pyjama s. p u ţ pull-over s. glumă proastă quotidien. p a t r u . rel. reclamă publier . psst ! interj. apoi. m. şină railler vb. (pi. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. -ne adj. uneori. a aprinde din nou ramage s.f. rel. pijama quai s.) a ş t e r p e l i .m. putere puissant.prunier .

m. călătorie .m. a reclama. trouver à ~ a găsi réaction s. I I a r ă p i . I I I a spune din nou. [loc. a recopia r e c o r d s . rar rarement adv. (fig.m. real.) faire table rase a face t a b u l a rasa. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. p l i n . a d e v ă r a t réception s. a se alipi rattraper vb. a cere cu insistenţă reclus s. p u ţ i n comun réfléchir vb. s t r ă l u c i r e . m i n u n a t rayé.f. a redresa réalisme s. {jur. I I I a culege. a se linişti rat s. reacţionar redoute s. r e c e p ţ i e . re­ cordman recors s. f. a cerceta . adunarè de oam e n i . a a d u n a . rar. a recita réclamer vb. persoană care trăieşte de­ parte de lume. a strînge. a a m i n t i . se ^ a se referi rapprocher vb. reînarmare réduit s. radiere récit s. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. a culege ramener vb. . singuratic récolte s. p l i m b a r e .f. a aduce . a realiza redresser vb. I I I a realege recevoir vb. -le adj. rectificare. m. a recompensa.f. reflex 536 . recepţionare réélire vb.m. a recomanda recommencer vb. t î r c o a l ă . a recolta recommander vb. a cugeta rechercher vb. m . raion rayonnement s. I I I a scrie din nou. a re­ dacta din nou rectification s. şobolan rattacher (se) vb.f. r e d u t ă réagir vb. a aşeza. -e adj. şi adj. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. povestire réciter vb.f.m. repede rappeler vb. -e adj. c h i t a n ţ ă recueil s. a căpăta réellement adv. recoltă récolter vb. realist ridica réapparaître vh. a încălzi réexpédier vb. a rîndui rapide adj. rassemblement s. a se îndrepta. a prinde.m. şir ranger vb. repede rapidement adv. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb.m. m. a se lega. a raporta . ajutor de portărel recouvrir vb. à refaire vb. r a p o r t rapporter vb. a răs­ plăti reconnaissant. f.m. vărgat rayon s. a întoarce randonnée s. I I I a recunoaşte.f. corec­ tare reçu s. a ajunge din urmă ravir vb. rebel rééditer vb. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. m. I I I a reapărea réduction s. r i n a . afectat . III a reflecta. r a z ă . reflector n o u . -e adj. a critica . a nu mai ţine cont de ce a fost. a reedita récepteur s. recunoscător reconnaître vb. a căuta din réflecteur s. r ă z v r ă t i t . a da înapoi redescendre vb. a readuce. spiţă (de r o a t ă ) .m. a î n c î n t a .f.m. a reînchide recherché. a înveli récrire vb. a redacta redingote s.m. căutare . a reîncepe. III a acoperi din nou. m.) a u r m ă r i reflet s. Ioc retras rebelle s. a a d u n a . I I I a p r i m i . reducere réarmement s. a strînge rasseoir (se) vb.m.f. a coborî din nou rédiger vb. m receptor réel. cercetare . a se réaliste adj. efectiv réchauffer vb. rareori ras. [fig. în mod real. reflectare. record recordman (pi. a rechema .) a se înse­ nina . a r e t r i m i t e recherche s. rang s. realism redresser (se) vb.m. III a reconstrui recopier vb. a se teme de ceva réaliser vb. culegere recueillir vb. a re­ peta .) à ~ a d m i r a b i l . adv.ramasser vb. recordmen) s. a apropia rare adj. a aduna reculer vb. I I a reacţiona redouter vb. a se linişti rassurer (se) vb. redingotă redire vb. -e adj.m.f. a relua récompenser vb. a mărturisi reconstruire vb. m.

m. şopron remonter vb. I I I a reciti reluire vb.) ascunziş. a repartiza repas s.m. leac remédiable adj.f. m . a urca. informaţie renseigner (se) vb. repetiţie repli s. 2 .f. întîlnire rencontrer vb. mîncare repasser vb. I I I a luci. a replica.f. a reglementa. m. a povesti. a trece din nou prin . [despre plante) a creşte reprendre vb. (med. remitere . I I I a răspunde repos s. observaţie remèdes. a se refugia refus s. privire regarder vb. I I I a relua représentant s.m. reni a b i l i t a t e rentrée s. deschidere.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . vîrtej de apă rempart s.m. a orîndui règne s.m. în mod regulat rein s. vulpe rencontre s./. r e l u a r e .f. a î n t î l n i rendormir vb. a se odihni repousser vb. loc de întîlnire rendre vb.f.f. a repeta .m.f. renaştere renaître vb. a răsturna . ni. represiune reprise s. a respinge . a se î n t o a r c e . remediabil remercier vb. I I I a adormi din nou rendez-vous s./. refren réfugier (se) vb.de grands services à qn. I I I a împreuna réjouir vb.f. nesupus r e f r a i n s . a reînnoi . I I I a pune la Ioc. se ~ a se hrăni réparations. a înveseli relais s.a se duce la renfermer vb. r e g u l a m e n t . a refuza regard s. r a p o r t relèvement s. a se uita régime s. regim régiment s. regină rejeter vb. reînnoire renseignement s. a repara. masă. regret regretter vb. -e adj. I I I a p a ş t e . releu./. registru.f. domnie régner vb. a m u l ţ u m i remettre vb. a r e p u r t a remuer vb. ridicare relire vb. repertoriu répétition s. a mişca renaissance s. a (se) sui din novi . ştafetă relater vb. II a î m p ă r ţ i . respingere. I I I a renaşte renard s.m. r e p a r a r e .) refulare réfractaire adj. a pleca din nou répartir vb.ro. [pi.. regularitate régulièrement adv. i n t î l n i r c . a reda .m. refractar. linie. a reflecta refluer vb. a p r i v i . a ascunde. refuz refuser vb. a inversa renvoyer vb. a t r i m i t e înapoi. relaţie. répliquer vb. ţ i n u t registre s. m. adv. a cuprinde renfort s. remiza . I I I a î n a p o i a . a domni regret s. a cîştiga. I I I a răspunde p r o m p t . m.m. a călca rufe repentir (se) vb. I l a u m p l e . r e p r e z e n t a n t représenter vb. întărire renommé. m. a reîncepe rénovation s. a răspunde répondre vb.m.m. a întoarce un ceas remous s. m. viitoare (produsă de mersul unei nave) . reîncepere rentrer vb.9. a r e n u n ţ a renouveler vb. regiune. a înlocui remplir vb. a face rnari servicii cuiva . r e p e t a r e . m. 1.m. remediu.m.m. a* reface repartir vb. m. •«. I I a bucura. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. remarcabil remarque .refléter vb. (fig. a reprezenta répression s. a regreta régularité s.f. meterez remplacer vb.] sale reine s. a amîna repaître vb. reglementare régler vb. condică règle s. a inspira r e p u l s i e . a se informa rentabilité s. a străluci remarquable adj. r e n u m i t renoncer vb. r e p r i z ă . a arunca înapoi rejoindre vb. I I I a se căi répertoire s. a înmîna remises. r e p a r a ţ i e réparer vb. (loc. regulă règlement s. p r e d a r e . a întregi remporter vb. regiment région s. se — . a î m p l i n i . c u t ă .f. riglă. r i n i c h i . odihnă reposer (se) vb. a relata relation s. a arunca din nou.f. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s./??.f.

a retrage retordre vb. re­ ţinere retirer vb. orez robe s. r ă m ă ş i ţ ă . a riposta rire vb. a respira resplendir vb. rezervor résider vb. / . être de -~ a se fi întors retourner (se) vb.m. amînare retarder vb. restabilire. vis revendication s. revendicare revenir vb.f. r e t r a g e r e . r i d i c o l u l .f. m a l . II a apuca iar ressembler vb.m. 2. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. [loc.f. reunire. reţea réserve s. rînjeală riche adj. rever. a da tîrcoale roi s. întîrziere. a acoperi revoir vb. mijloc de t r a i restaurant s. a visa cu ochii deschişi rêve s. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. întîrziere retardataire adj. revolver revue s. discreţie. I I I a răsuci retour «.f.m. m.reprocher vb.f.f. a clăti riposter vb. şi adj.m. stîncos rôder vb. nehot. I I a r e u n i . I I I a r e s i m ţ i .m.m. înviere rétablir vb. (fig. a avea r e ş e d i n ţ a . a rezista résolu. s. a semăna. republică requérir vb. IJ a răsuna retenue s. resursă.f. revistă révulser vb. a sta.m. h o t ă r î r e . ţeapăn r i m e s . rezervă réserver vb. au ~ la revedere révolte s. m. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . adv. re/. a se întoarce rêver vb. răsuflare respirer vb. a reproşa république s. I I I a rîde rire s.) încercare. -euse adj. (fig. r e v e n i r e . a se revolta révolution s. II a reuşi rêvasser vb. a trasa din nou. înapoiat retardement s. ) retrousser vb. rol roman s. roman 538 . revoltă r é v o l t é . I I I a rezolva respectueux. pron. a opri retentir vb. a-şi întoarce capul retracer vb.f. ţ ă r m r i v i è r e s. rîs risquer vb. însă­ nătoşi'«s retard s. a se ase­ măna cu ressentir vb.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj.a face pe bogatul richement adv. se ~ a se însănătoşi rétablissement s.f. / . respectuos respiration s. întîrziat . bogat. a sufleca retrouver vb. nenorocire revêtir vb. a deplasa.f. m. fleac.m. a regăsi r é u n i o n s .) a Consta résistance s.m. rege rôle s. a simţi ressource s. r e s t a u r a n t reste «. a solicita réquisition s. a se răscula.f. a expune retraite s. faire le •«. zbîrcitură rideau s. nimic. a s t r i m t a (şi fig. h o t ă r î t résolument adv. . I I a r e s t a b i l i . -e adj. m. rezistenţă résister vb.e s. [fig. II. a risca rive s. pensionare.m.m. a visa réverbère s.m. a rezerva réservoir s.m.f. din belşug richesse s. a l i p i r e . respiraţie.m. răsculat révolter (se) vb. rimă rincer vb. / . III a îmbrăca din n o u . rochie roc s. rid.m. felinar (de stradă) revers s. I I I a chema./. -euse adj. I I I a r e ţ i n e . a m u t a din loc rez-de-chaussée s. perdea ridicule s.f.f.m. om ridicol rien 1. st încă rocher s. parter (la casă) ricanement s. m. a se întoarce.m. rechiziţie réquisitoire s.m. s. rezumat résurrection s.m.m. a r ă m î n e résultat s. grupare réunir vb. r e z u l t a t résumé s. m.m.m. rechizitoriu.f. III a r e v e d e a .) critică violentă réseau s. reve­ dere .f. m o d e r a ţ i e . întoarcere. rest rester vb. a î n t r u n i réussir vb. I I I a reveni.f. pensie rétrécir vb.m. a amîna retenir vb. bogăţie ride s. revoluţie revolver s. b o g a t .f. rîu riz s.olvare résoudre vb. a întîrzia .

f./.) hazliu saler vb.m.) necorect s a l é . » .f. satin satire s.m. însîngerat sanglot s. roşcat. adj. şi adj. greu r u d i m e n t » .f. roz roseau «.f. trestie rossignol s.m. salariu sale adj. salon salubre adj. ~ à main po­ şetă sacoche s. şi adj. m. a sforăi ronger vb. adj. s.f. r a n i ţ ă .m. ) chinuitor. t r a n d a ­ firiu. satiră satisfaction s. s.romancier s. salut Salve s. rozător .m. roşu rougeur s.m. şiretenie. sfînt saisir vb.m. a fi lac de. nisip sablonneux.m. -euse adj.) a stoarce (de bani) sain. d r u m . romantism rompre vb.j. rousse adj. -euse s. concentraţia sării în apă salir vb. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb.m. satelit satin s. pîrîu ruiner vb. salată salaire s. privighetoare rotation s. înţelepciune saigner vb. trandafir.f. s a l u b r u saluer vb. mistuitor rose 1.f.f. regalist royaume ».m. I I a prăji. încoronare a unui suveran sacré -e adj.f. a distruge ruer ( s e ) vb. sabie sabrer vb.m. m. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. m. zeamă 539 . sîmbătă sang s.m. a r u i n a . m . romînesc.m. cale r o u v r i r vb. m . a curge şiroaie. m. şi adj. r u p t u r ă ruse s. regal royaliste s. r u d i m e n t . m. r i t m . roată rouge adj. brad sardine s. -euse adj. -e adj.f.f. sacru sacrifice s. -e s. odaie. -e adj. a singera . r o t u n d ronde s. rupture s. I I a (se) înroşi rouler vb. -e adj. horă ronfler vb.f. a sparge r o n d . suspin sans prep. primele no­ ţiuni r u e s. sacoşă sacre. sf'înt. sănătos. jertfă safran s. sănătos saint.j.f.m. stradă ruisseau s. panglică r u d e adj. I I I a redeschide roux. -e adj. a n o t i m p salade s. bluză ciobănească route s. I I I a satisface sauce s f. r i t m a t S gable s. a r o a d e .f.f.. a lua sînge . {fig.m. regat r u b a n s. I I J a r u p e .) romîn . limba romînă rouppe s. a rostogoli .ni s a c . şiretlic rythme s. s ă n ă t a t e sapin s. s a l v a r e . romantic r o m a n t i s m e s. I I a a p u c a . s a l ă .m. I I a m u r d ă r i salle s. măsură r y t h m é . satisfacţie satisfaire vb. (fig. roşcovan r o y a l . spadasin sac s.f.m. hohot de plîns. aspru. a lovi cu sabia sabreur s.m. s a l i n i t a t e . -e s. (pop. a frige rôtisserie s. m u r d a r ..f. m. înţelept sagement adv. sos. şofran s a g e s . sabotor sabre s. (eu maj. 2 .f. a sesiza. sardea satellite s. sînge sanglant. m . salvă s a m e d i s . a saluta salut s. (fig. fără santé s. a săra salinité s.f.f.j. cu înţelepciune sagesse s. sfinţit. m.f. m. ~ à manger sufragerie salon s.e adj. romancier r o m a n t i q u e adj. a înţelege saison s. ». ungere. roşeaţă rougir vb.m. friptură (la tavă) rôtir vb. rupere. sîngeros. rotaţie rôti s .f.) a măcina rongeur. nisipos saboteur. g r ă t a r . a face sul r o u m a i n . (fig. . s ă r a t . -e adj.

m. a sclipi.m.m. a semăna semi-circulaire adj. m. salam.m. cu excepţia saule s. secundă secouer vb. sector section s. m. s e d i u . m. slugă.f. săritură sauter vb. a salva sauver vb.f. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. a usca sécheresse s. a t î t de siècle s. sens. s i g u r a n ţ ă . semicircular sens s.m. t a i n i c . salvator savant s. a s e m ă n ă t o r . secol.saucisse s.f. a m i r o s i . după. a scînteia scooter s. sigiliu.f. susan seul. salt. serios. -elle adj.f. a a p ă r a .-euse adj. sevă sèvres s. sălbăticie sauvegarder vb. III a şti. serai sérieux. ţechin (monedă de aur) sérail s. uscăciune seconde s.f. scriitor. sculptor séance s.m. m. a apăsa service s. a p a r e n ţ ă . m. scenă scepticisme s. a t î t . siluetă sillon s. asediu siffler vb. doar sève s. ni. septembrie séquence s. III a ajuta.?./.m. s ă p u n . shampooings.f. a sta. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. cîrnat saucisson s. real seringue s. linişte seigle s. judecată sensation s.m. scenariu scène s.m.-ète adj. ştiinţă scientifique s. salcie s a u t s .f. • * > . om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. 2.f. în caz că. şedere într-un loc. secret sectarisme s.m.f. afară de. séjourner vb. m. potecă sentiment s. brazdă 540 .m. -e adj. tăcere silhouette s.f. a scutura secourir vb. şampon si 1.m. secară séjour s.f. simţ. linişte. pricepere savon. copist scrupule s.m. (loc.f. m. a şedea un t i m p undeva sel s. uscat sécher vb.ăinînă semblable adj.m. dacă. m. s c a u n . servitor sésame s.m. sèche adj. papuc savetier s.f. mezel sauf prep. despărţire séparer vb. a salva sauveteur s. potrivit cu semaine s. ş e r v e t . conj.f. m. III a s i m ţ i . n u m a i . a sprijini secret.nt. ser­ vietă servir vb. şa seller vb. secţie sécurité s.m. m.m. s. sare selle s. pecete sceller vb. III a servi serviteur s. semnalizare signifier vb. a pune şaua selon prep. a pecetlui. sec. a însemna.une rose a mirosi un trandafir séparation s. delicios scandale s.m.f. a avea sen­ sul de silence s. sectarism secteur*. a strînge. m. semnal signalisation s. a sări sauvage adj. gustos.f. m.m. scuter scribe s. a separa.m.f. prosop. a c u n o a ş t e . funcţie serviette s. găleată sec. m. a despărţi septembre s. senzaţional sensible adj. senzaţie sensationnel. m. «. aseme­ nea semblant s. conj. salvator sauveur s. sentiment sentinelle s. seringa serpent s.f. ) à — • anume savoir-faire s. vas din porţelan de Sèvres sexe s. serviciu. veac siège s. sensibil sentier. scrupul sculpteur s.f. scepticism science s.f. săpl. scandai sceau s. sex. s a v a n t savate s. şarpe serrer vb.m. dibăcie. pantof uzat.m.m.»!. faire — de a se preface că sembler vb. a sigila scénario s.-euse adj. a fluiera s i g n a i s . a părea semelles. secvenţă sequin s. s c r i b . talpă semer vb. sălbatic sauvagerie s. adv. m. sentinelă sentir vb. m.m. şedinţă seau s. a ocroti.m. şi adj. spălare a c a p u l u i . singur seulement adv.

suflare.m. I I I a-şi a m i n t i souvent adv.m. m a i m u ţ ă sinistre 1. III a surîde sourire 2 s. suferind souffrir vb. so­ vietic sovkhoze s.m. î n c î t . a ura soulagement s. proptea (şi fig. grijuliu . grijă soucieux. fel. solar soldat s. p ă m î n t solaire adj. serată sol s. suprem s o v i e t s . [loc. prostie. la televiziune) 541 .f.f. vîrf. 2. -e adj. preo­ cupat soudain. a răscula soulier s. spaţial speaker. suveran. şoricel sourire 1 vb. subprefect sous-sol s. somn sommet s. a a d m i t e souhaiter vb.' a aşeza s k i s . a reflecta sonner vb. în.m. a b ă n u i souper 1 s. -trice s.) şi adj. sufleu souffler vb. sprinceană sourd.m. s u b .m. întunecos. m.m. şi adj. izvor sourcil s.m. pantof souligner vb. s c h i . adv.m. neghiob sottise s.m. m . subterană soutiens. spaţios spatial.f. conj. -euse adj.m. solemn solennité s.m. crainic (Ia r a d i o . -e adj.m.f. grijă. III a supune soupçon s.m. culme son s.f. a ridica.m. s u b t i t l u soutenir vb. subinginer sous-lieutenant s. a sublinia soumettre vb. adesea souverain.-euse adj. u ş u r a r e soûler vb. amintire souvenir 2 (se) vb.m. îndată. privelişte sitôt 1. a sprijini souterrain s.m. poziţie.f. soră soie s.m. social socialisme s. I I I a susţine.f. -te adj.m. sursă. s. a gîndi. III a s e m n a . suflu.m. a sub­ scrie sous-cutané. subînţeles sous-estimer vb.) de ~ que astfel. sovhoz spacieux. subdirec­ tor sous entendu s. -e adj. s u b m a r i n sous-préfet s. soare solennel.m. a se solidariza solide adj. -e adj. prost. îngrijire soir s. sete soigner vb. soldat soleil s. situaţie situer vb.j. solid. s o l v a b i l i t a t e sombre adj.) en ~~ pe s c u r t . a s ă t u r a . soviet soviétique s. m . şoarece sous prep.f. societate soeur s. soartă sortes. a subestima sous-ingénieur s. a îngriji soin s./. s u m ă . s o i .f. III a ieşi sot.m. simplitate singe s. speakerine s.m. surdomut souriceau s. surd sourd-muet s. a solicita solution s. nerozie souci s. a suferi . bănuială soupçonner vb. socialism société s.f. cala­ mitate sinon conj. a supa source s. seară. sunet songer vb. soluţie. 2. faire du ~~ a schia snob s.m. în caz contrar site s. subsol sous-titre s. sudor souffle s.m. sprijin.m. -e adj.f. en — que astfel că sortie s.m.f. solemnitate solidariser (se) vb.»!. (loc. dacă n u . a răsufla souffratit.f. a sustrage souvenir 1 s.m.m.m. a sufla. -euse s. snob social. a cere.f. s u m b r u . sublocotenent sous-marin s. răsuflare soufflé s. m. III a îndura.m.m.simple adj. a situa.m. conj.m.j. î n ă u n t r u souscrire vb.f. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s.m. seară soirée s. a dori . ieşire sortir vb. a î m b ă t a soulever vb. (cu maj. n e a ş t e p t a t soudeur. ă suna sort s. sinistru.f.f. rezolvare solvabilité s. -e adj.) soutirer vb. -le adj. -e adj. adj. simplu simplicité s. a s u p o r t a . ~. puternic solliciter vb. s u b c u t a n a t sous-directeur. surîs souris s.que î n d a t ă ce situation s. mătase soif s.m. supeu souper 2 vb.m. adj. ii fait ~ e întuneric somme s.

m. succesor. superior superposer vb. s u p r a n a t u r a l surnom s. silabă s y m b o l e s . sugestie Suisse s. a m u r m u r a syllabe s.m. a stîrni suspect. supraproducţie surréaliste s.m.f. a inunda . sud suédois. a tresări surtout adv.m. zahăr sucreries s. a succeda. I I I a urma s u j e t s . sport sportif. spontaneitate sport s. extrem de fin surgir vb. şi adj. lit. simbol sympathique adj. supliciu support s.)şi adj. m. se — a se întrece pe sine surpeuplé. I I I a ajunge. m . structură stupeur s. suport. stenodactilografă stock s. a suprima suprême adj. -ive adj. a supraveghea survivre vb. sudoare suffire vb. a trece peste surnaturel.f.m. a isca.m. adv. sugestiv suggestion s. n u m a i decît suivant.) de -~ în şir. delicat sub urbain. I I I a surprinde. simpatic 542 . m . sprijin supporter vb. -e adj. pour ~~. -e s.f. a îndura s u b l i m e s . superb supérieur. statuie sténodactylo s. I I a se arăta (în depărtare) . -e adj.f. fără între­ r u p e r e . statistician statue s. a subzista subtil.f. {arte.spectacle s. deasupra sur. stil stylo s.m. dulciuri sud s. u r m a r e . (loc.m.m. a asuda useur s.f.f. succes succéder vb. poreclă surnommer vb.m. şi adj. supraîncărcare surcharger vb. a împovăra surclasser vb.f. m a i aies surveiller vb.f. elve­ ţian s u i t e s .) şi adj. consecinţă.) bien ~~ desigur .m. p e .-e s. suprem sur prep. a sta pieziş. a încărca peste măsu­ r ă . surmenaj surmonter vb. suprafaţă surfin. stilou subir vb. a zbura deasupra sus prep. tout de ~ pe loc. a î n t r e c e . suprastructură supplément s.f. asupra susciter vb. sublim submerger vb. a sucomba sucre s. m . a sta plecat. mai cu seamă. / . a mira surprise s.m.negre­ şit surabondant. sportiv sport uman s.m. suburban succès s. staţiune statisticien s. schelet stade s. -e adj. sigur sûreté s. a atîrna peste surprenant. I I I a supravieţui survoler vb.m. urmaş succomber vb. a sugera suggestif. a susura. II a suferi. -e adj. -e s. s p o r t m a n . Elveţia suisse s. /. surpriză surproduction s. fin.m. a scufunda subordonner vb. splendid s p o n t a n é i t é s . a se isca surmenage s. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s .f. subiect. -trice s. a suprapune supersonique adj.f. (/(g. cu siguranţă. {cu maj. à coup ~. suspect susurrer vb. stupid style s. -e adj. spectacol spectateur.f.m. supersonic superstructure s.f. suedez suer vb. peste. -e adj. m. [loc. a subordona subsister vb. m . m.m.m. stoc stratagème s.f. a suporta supprimer vb. s u i t ă . -e adj. siguranţă surface s.) suprarea­ list sursauter vb. sportiv spoutnik s. adv.m. s t a ţ i e . s u p r a p o p u l a t surplomber vb. şi adj. pi. sputnic squelette s. stupoare stupide adj. / . sigur. a suscita. ) a se i v i . a depăşi. a fi sufi­ cient suggérer c i . (cu maj.f. a îneca . supliment supplémentaire adj.-ive s. m o t i v superbe adj. a porecli surpasser vb. / . spectator splendide adj. stratagemă structure s.m. şi adj. {sport} a depăşi sûrement adv.f.f.f. stadion s t a t i o n s .m. -e adj. -le adj. subtil. pe. surprinzător surprendre vb. s u p r a a b u n d e n t surcharge s.m. chin. a veni după successeur s.f. m. u r m ă t o r suivre vb.

mătuşă tantôt adv.' sistem tabac s. n u a n ţ ă . a potoli tempête s. t e r i b i l . telefonic télévision s. taur taxer vb. a p ă l m u i tapis s. m. cusur tarte s. t e n t a ţ i e tentative s. p â m î n t terreur s. -ve adj.f.m. telle adj. m. culoare t e i n t e s . sarcină tacher 1 vb. teanc tasse s. cocioabă taupe s. ceaşcă tâter vb. m.f. cu dragoste tendu. III a ţ i n e .en — din cînd în cînd tendre 1 vb. cîrtiţă taureau s. tehnică teindre vb. (gram. mărturie témoigner vb.f. cumpătare température s. de ~.f. I I I a vopsi. eu atît mai rău . a gusta taudis s. comportare terme s. t a r ă .m. v r e m e . p a t ă tâche 2 s. de haute ~ înalt tailler vb. I I I a î n t i n d e . groază terrible adj. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. a c r o i .f.f.f. încercare. / .f. teribil terriblement adv. m. m.f.f. sintetic système s. televiziune tellement adv. m. tehnician technique s.a îngrozi 543 .f. simfonie symphonique adj.m. a întîrzia tardif. t a l i e . afectuos tendrement adv. furtună. t u t u n table s.f. m. a b a t e . asemenea télégramme s. tartă tartufe s. m. curînd. a t a c h i n a tard adv. t e n t a t i v ă tenter vb.f. astfel. covor taquiner vb. a colora teint s. vijelie temps s. astfel. m. eu întîrziere tare s. zgomot. sf îrsit terminaison s. a termina terrain s. simpatie symphonie s. / . a telefona téléphonique adj. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . g r ă m a d ă .f. defect fizic m o ş t e n i t . teren terrasse s. taluz tambour s. a rezista tiens ! interj. fraged. / .f. a t î t . întîrziat tardivement adv. tîrziu tarder vb.f. ) technicien s. culoare tel. l i p s ă . a tenta . m. încordat tenir vb. talent talus s. a t î t t i m p . simţul p i p ă i t u l u i . sindical syndicat s. m. nemaipo­ menit terrifier vh. tobă tant adv. telefon téléphoner vb. m. p a t ă m o r a l ă . adineaori tapage s. terasă terre s.m. a depune mărturie témoin s. t e n t ă . a t î t de témoignage s. martor tempérance s. m. a p ă t a tâcher 2 vb. t e r m i n a ţ i e terminer vb. teroare.m. t e n . a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. a p i p ă i . povîrniş.) sinonim synthétique adj. croitor taire (se) vb. m. en ~ que în calitate de ca tante s. a t ă i a .) t a i l l e s . a tempera. I I I a tăcea talent s. -e adj.f. ipocrit tas s. a t a x a (şi fig. m. zgomotos .sympathie s. m.f. a t i n d e tendre 2 adj. ţ i ­ pător taper vb. tact (şi fiş. şorţ tache 1 s.-e adj. à ~ la t i m p .m. t i m p . m a s ă .f. a încerca tenue s'.) comeseni tablier s. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. simfonic syndical. gălăgie tapageur. -euse adj. m. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . t e m p e r a t u r ă tempérer vb. telegramă téléphone s. tenis tentation s. tablou t a b l é e s . f.m.f. ţ i n u t ă . a se strădui tact s. aşa de. m.f. termen . m. sindicat synonime adj. a dovedi. (inv.

rn. t e i . totdeauna tour 1 s. m. . -esse s.m.rn.f. à la ~ în fruntea textile adj. j u d e c a t ă . volbură touriste s. n e ­ ajuns .f. tonic. a î n v î r t i . m. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. a juca o festă cuiva . şi adj. adv.f. acoperiş tomate s./. 544 . tractor tradition s. afiş. tonă tonner vb. n e d i s c i p l i n a t .rn. ocol. rînd .m. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. p u r t a r e . floare de tei timbale s.f. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. m a n i e r ă tonique adj. u r m ă tracer vb. a primi . .) tic-tac s.) indiferenţă tiers état {ist. tors tort s. chin. m. sfios timidement adv.rn. jouer un mauvais ~ à qn.f. m. (loc. t u r b ă tourbillon s. {Ut.f.de a fi pe cale d e . teritoriu t ê t e s . r ă u . t i g r u . t i m p a n .f. à •*• et à travers fără socoteală. ceai théâtre s. a se preface tourneur s. t o r t u r ă torturer vb. teoretician théorie s.f. a ajunge l a . verb.} starea a treia tigre. curînd touchant. m i ş c ă t o r .f.rn. -trice s. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . t u r n tour 2 s.rn. a t o r t u r a . cotitură tourner vb. I I I a suci. manifest. î n v î r t i t u r ă . avoir -». il voit ~~ vede t o t . à ~ de în c a l i t a t e de. s t r î m b a t .f. I I a t r ă d a . à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. cu t o t u l . suferinţă tourmente s. [fig. teatru) t i r a d ă tirer vb.f.m. t o a l e t ă . mau­ vaise ~ uşuratic. rînd pe r î n d . t o b ă metalică timbre-poste s.f. a se r o t i tousser vb. m. încon­ jur .f. tragedian. se -»• a scăpa. m. actor de tragedie trahison s.f. se ~ a se schimba.m.f. p i p ă i t toujours adv. totuşi tracasser vb. a indica tract s. trădare trahir vb. t o m .a nu avea d r e p t a t e .rn. a cădea tome s.rn.m. tigroaică tilleul s. adv. găteală toit s. a h ă r ţ u i trace s. teorie thermique adj. devreme. m. m./. adv.f. ţesătură titre s. t u r i s t touristique adj.m. t i m i d . a c h i n u i tôt adv. ca. negoţ tragédie s. m . t r a d i ţ i e traducteur. t o r i d torse s. -e adj. c a p . I I I a traduce trafic s. marcă poştală timide adj. a a t i n g e . şi pron. ~ de main dibăcie . v o c e . m. / .-e adj. -ne*.rn. volum ton s. (loc. trafic. t i r tirade *. a l a n d a l a torture s.) -~ à ~ pe r î n d . t o n . -euse s. în întregime toutefois adv. a ţese tissu s. încălzire u ş o a r ă . tizană (ceai medicinal) tisser vb. m i n t e . à juste ->• pe drept c u v î n t .) à ~~ pe n e d r e p t . m. être en -«. t u n e t torchon s. nedreptate . v î r t e j . dîră. a t r a g e . pătlăgea roşie tombe s.9.f. t e a t r u théoricien s. m. tic (şi fig. cîrpă tordre vb. tic-tac tiédeur s. a se descurca tireur. a tuşi tout. mod de v i a ţ ă . t r ă g ă t o r tisane s. termoelectric thèse s. t o t ./. a trasa . nehot. m. p a g u b ă . termic thermo-électrique adj. t i t l u .m. (loc. t e x t i l thé s. orice. invar. cu t i m i d i t a t e tir s. ~ à tout vent a fi nestatornic. phiză toilette*. m. m o r m î n t tomber vb.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. teză tic s. strung tourbe s. a înduioşa toucher 2 s. î n t ă r i t o r tonne .f. m. chin. .. a t u n a tonnerre s. t r e n . a răsuci tordu. toile s. -e adj. m. vijelie tournant s. . cu t i t l u d e . tragedie tragédien. t u r i s t i c tourment s. t r a d u c ă t o r traduire vb. être en — a fi bine d i s p u s . strungar tournoyer vb.territoire s./. -»• de force realizare iscusită .rn.rn. ~ de vie fel.f. a î n t o a r c e . sucit . a revela t r a i n s . schi­ monosit torride adj. impers.

m. I I I a transcrie transfert s.f. I I I a tresări tresser vb. curmeziş.m.m. t u t e l ă tutoyer y5. t r o m p e t ă trompette 2 s. l ă ţ i m e . -ette adf. a transforma transit s.m. dezbinare troubler vb.f. penibil tristement adv.f. întreit tripotage s. t r a n s i l v ă n e a n . felie. a t ă i a .f. t r i s t . foarte trésor s.) de — s t r î m b .f. ceată trousse s.m. a t u l b u r a . triumf. uniune unique adj. izbîndă triple adj. muncitor.m. a r m i s t i ţ i u . t u n e l tutelle s. s. cu tristeţe triton s.f. a m u n c i . a lucra travailleur. t r i c o t a j .m.f. comoară trésoriers. -euse s.m. t r i b u n tribunal s. -e adj.m. t r a m v a i tranche s. a t r a t a traître. t r e m u r ă t u r ă . se ~ a se a f l a . ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.m.m.m.ţiglă.f. ţ i g a n .f. despot tsigane s. -e adj. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. adv. unic uniquement adv./.Jpacoste tulipe s. t r a m b u l i n ă trépasser vb.f. lu­ crător.-e adj.m. t r i u m f ă t o r triomphe s.f.m.m. prea . prep.) şi adj. n u m a i unir (s') vb. a t u t u i type s. s.m. a t î r î . a muri très adv.m.m. a traversa tremblement s. ~ de destul cu. p ă s t r ă v tsar s. bucată trancher vb. sanic traîner vb. t u l b u r a r e . neted uniforme s. ucigaş tuile s. ardelean travail s. a u d a . a fi în urmărirea cuiva trouver vb.m. tranziţie transmettre vb. om al muncii travers s. a înmuia tremplin s. (impers. în linişte transcrire vb. figură t y r a n s . t r î m b i ţ a ş tronc s. u n i t .f. model.f. (cu maj. m. a găsi. ţ a r tuer vb. m u n c ă . a împleti trêve s.f. trişor tricotage s. a tricota trilogie s.pi.m.olan .) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. şi adj. b r u t a l truite s.m. t r u n c h i trop adv. a zăpăci trouer vb.m. a găuri troupe s..) t r i t o n tromper (se) vb.m. a se înşela trompette 1 s.m. (mitol. potlogărie triste adj. (loc. t i p . (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. être aux ~~ s de qn.e.(/ig. lucru travailler vb. t r u p ă . trilogie triomphant. II a se u n i 545 . I I I a t r a n s m i t e transporter vb.f. transfer transformer vb. lalea tulle s.traîneau s. t r i p l u . să încetăm cu tribun s. (loc. t r o t u a r trouble s. a ucide tueur.m. ~ tard prea tîrziu .m. t i r a n . r ă g a z . şi adj. de •»• de prisos trot s.m. t r i b u n a l tricher vb.m.». a t r a n s p o r t a transylvain. tricotare tricoter vb. t r u s ă . m. t r a p trotter vb. m .m. [pop.f. ultraviolet uni.m.--esse s. a reteza tranquille adj. /am. vistiernic tressaillir vb. b a n d ă . a se afla truculent. liniştit tranquillement adv. a omorî. t r a n z i t transition s. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. t u l tunnel s.f. trădă­ tor tram s. t r ă s ă t u r ă traiter vb.) t r a m v a i tramway s.. -e adj. traversare traverser vb. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs.) a fi. ulterior ultraviolet. a trişa tricheur s. adj..-euse s. ţigănesc U ultérieur.m. a merge la t r a p .m.

vehemenţă véhicule s. clacă veiller vb. care se cumpără eu bani vendeur. povîrniş vers 1 s. veghe. burtos ver s.f. şi adj. lăudăros vanter vb. (impers. III a vinde vendredi s. a ajunge. -e adj. v a s .-euse s.. -e adj.. de c u r î n d .m. ça ne vaut pas. s. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală.f. v a l .m.) bicicletă vénal.f. lustru véroles. spre. invar.m. vehicul v e i l l e s . • — cinq heures a p r o x i m a t i v . sticlărie versant s. vampir vanité s. nu se compară cu vampire s. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. sticlă. uz. către. vapor varier vb.f. versant. î n t i n s . v a n i t a t e vantard. (loc.unité s.f. în­ fumurat vaincre vb.m. a m e r i t a .m. vînzător vendre vb. vale vallon s. III a învinge. (fig. lacheu valeur s. m .f. răzbunare vengeur. a d e v ă r a t vérité s. a uza de usine s.) noroc. a t u r n a 546 . -eresse s. u n i v e r s i t a t e uranium s.f. pahar verrerie s. (pop. v i n ă .) en ~ într-adevăr vermeil. (fam. venal. verdeaţă vendTique adj. rumen . III a valora.) il vaut mieux este preferabil. vitejie. ajun veillée s. veneraţie vengeance s.f. ~ cosmique navă cosmică valable adj. uraniu urgent. v u l t u r pleşuv veau s. m.f. -le adj. valiză vallée s. m . -e adj.f. m. veghere.f. -le adj. I I I a veni. a varia vase 1 s.m.f.-e s. servitor. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. iluzoriu . a utiliza va ! interj. cam la ora cinci verser vb. seară (între cină şi cul­ care) . u n i t a t e universel. v a l o r o s . este mai bine .f. vi­ teaz valise s. a (se) schimba . a verifica véritable adj. talaz vaguement adv. a d e v ă r . nămol. -e adj. v a p o r . du-te-vino vague s.-euse adj. vază (de flori) vaste adj. vacanţă vache s.m. persoană care veghează veine s. a birui vaisseau s. m. a veghea.m.f.f. II a înverzi verdoyant.f.) spoială.m. argint aurit vermouth s. vienne verdir vb.m. haide ! vacances s. mîl vase 2 s. urgent u s a g e s . valabil valenciennes s. vapor vapeur 2 s.m.m.f.f. vărsat. zadarnic . a vărsa. folositor utiliser vb. a lăuda vapeur 1 s. uzină utile adj./. veridic vérifier vb./.f.m.m.f. universal université s. a sosi. şi adj.m. vermut vernis s. a supraveghea veilleur s. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent.m.f. verre s. -e adj. v i t e a z . vînzare ventru.m.m. curaj vaillant.pi. pîntecos. folosinţă user vb. vas. răz­ bunător venir vb.m. l a c . -e adj. abur.f. adv. viţel véhémence s.f. vineri vénération s. paznic. il fait ~ este vînt vente s. înverzit verdure s. vers vers 2 prep.f. în mod vag vaillance s. valoare valeureux. vîlcea valoir vb.m. / . a se folosi.f. vacă va-et-vient s. v î n t .m. vast vautour s. curajos vain.

vocală vrai. vieille s. iute.f. veston.f. pasăre de curte volant 1 s. viconte victoire s. în comparaţie cu viser vb. va­ gon voix s.f.f.f. t r ă s u r ă . (fig.f. a u t o m o b i l . m u r d a r . furt volaille s.f. bucuros. a avea pică. cale. s i m ţ u l văzului 547 . I I I a trăi vocation s. defect vice-président s. viză vis-à-vis loc. şi adj.m. -e adj. călător voyelle s. victorie vide s. vive adj. a călători voyageur. vecin.m. vestibul vestige s. vigilenţă vigne s. volan volant 2 . -e adj. volum. -e s. în v i a ţ ă vivement adv.f. de bună voie volume s. veterinar vêtir vb. iu­ b i t . oraş vin s.m. -euse s.f.f. haină vétérinaire s.) a închina. veşmînt. colivie mare volontaire adj.) v ă d u v i t de viande s. I I I a vedea voisin. sat ville s. în mod violent violence s. d r u m (şi fig. -euse s. [fam. a zbura voler 2 vb. (fig. si adv. velă voir vb.f.m. veritabil vraiment adv./.f.m. v i c i u . feuille ^e foaie volantă volée s. haină (pînă în talie). v ă d u v . virgin (a). viaţă vieillard s. a ochi. z b u r ă t o r . glas. vitraliu vitré. -e adj. à ~ basse pe şoptite .m. fecioară'. vioară virer vb. I I I a îmbrăca veuf.f. vertebră vertige s. voluntar volontiers adv. vocaţie voici prep. a vizita vite adj. viorea violon s.f. a vira . iată voie s.f. mon ~ dragul meu vif. m. zbor voi 2 s.f. verva vestes. în adevăr. repede vitesse s. necaz pe cineva voyager vb. n e c i n s t i t . r ă m ă ş i ţ ă .m.m. veuve s. vizită visiter vb.f.m. apro­ piat voiture s.) drag. iute vigilance s. neîntinat(ă) vieux. a ţinti visite s. I I I a vrea.f.m.m. scump. în faţă . hoţ volière s.m. cu geamuri vitrine s. voce.f.) diateză voi 1 s.vert. v i u .m. r ă u villa s.m. b ă t r î n . b ă t r î n . viu. vicepreşedinte vicomte s.f.f.f. vedere. m. virgulă visa s.) voilà prep. şi adj. à haute -~ cu glas tare . -e adj. vieil. en ~ ă qn. peste d r u m . tom vouer vb. -e adj. a d e v ă r a t .f. vitrină vivant.f. viţă de vie vilain. vestigiu veston *. bătaie zdravănă voler 1 vb.f. m. violent violette s.m. (gram.m.m.m. m. sacpu vêtement s. vin vinaigres. m. -e < dj.f. m. oblon voleur. adj.m. -e adj.f. a se învîrti virgule s. violenţă violent. vestă vestibule s.m. iată voile s. a făgădui prin legămînt . gol vie s. v i r g i n ă . prep. cu vioiciune vivre vb. verde vertèbre s. a fura volet s. oţet violemment adv./. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. carne vice s. moş vierge s. violetă. vilă village s. u r m ă . şi adj.f. ameţeală verve -s\/. cu adevă­ rat vue s. viteză vitrail s.m.f. a v o i .

) zut! inierj.) d r a c e ! la n a i b a ! . rant vagon-restauweek-end s. zebră zéro s. acolo.m. la aceasta yacht s. vagon wagon-restaurant g. pron.w wagon s. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv.m. iaht zèbre s.m.m. {pop.m. zero (şi fig. m.

pro­ aniversare s. devenir I I I ajuta vb. vb. -e activ adj. eau / . suffire I I I . ambulant adj. -e adresa vb. a l i m e n t m . 549 . agricole aranja vb. année /. -elle anatomie s.pi. armée /. a m u s a n t . această adj.m. défendre I I I aeroport s. apăra vb. avril m. m a i n t e n a n t anecdotă s. afectat adj.. alt adj. adv. a d m i r e r antagonist adj. ajutor s. rappeler acolo adv. alliance / .VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. aiguille / . aici adv. air m. accident m. l a n c e m e n t m. à côté arunca vb. -e apărea vb. -e asculta vb. agresiv adj. aéroport apărare s. aide / . aplauda vb. autre acasă adv. ac s. alături prep. veille /. certain. acoperi vb. cet. a p p a r e i l m. a c t u e l . choisir II aseară adv. a p p a r t e m e n t m. jeter alb adj. apprendre III apoi adv. affecté. écouter. a p p a r a î t r e III afecţiune s. adresă s-. . surtout asigura vb. aceea pron. a d m i r a t e u r m. obéir II alege vb. a r t m. hier soir alerga vb. vivres m. a n t a g o n i s t e admirator s. agressif. montrer arbore s. saison / . près.. profond. agréable aprilie s. à la maison aluneca . enrsuite. couvrir III amuzant adj. vérité /. défense /. apporter apă s. adresse /. artist s. courir I I I asemenea (dej loc. aer s. adv. puis agreabil adj. p r e s q u e . celle-là american adj. a n i m é . près agricol adj. albastru adj. artiste m. ajunge vb. a n a t o m i e / . ici ajun s. s'affirmer aplica vb. après. -e. adj. -che aruncare s. p a r a î t r e I I I . également aies (mai) loc. agriculture / . aspirateur m. vertige m. anecdote /. arranger agricultură s. adevăr s. acum adv. fondément anotimp s. actual adj. b l a n c . article m. adv. aduce vb. -ve aproape adv. 2. aparat s. admira vb. arhitect s. cette aminti vb. aider articol s. adresser apartament s. armată s. celui-là. -e acela. arbre m. -e adînc 1. épingle / . arăta vb. a m b u l a n t . à peine aliment s. -ve an s. -e acest. . actif. artă s. glisser accident s.. anniversaire m. an m. ce. a m é r i c a i n . architecte m. a p p l i q u e r afla vb. a r r i v e r . a t t a c h e m e n t m.affection/. bleu. anumit adj. aspirator s. assurer alianţă s. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. animat adj. là-bas ameţeală s.

homme m. -e blînd adj. pour ca 2 adv. cap s. balcon m. cadeau ni. -e bluză s. blazat adj. cahier m. cartof s. a t t a c h é m. entendre I I I avea vb. carte s. cas m. abricot ni. blouse / . bun adj. adj. bicyclette / . caisă s. caiet s. cuisine /. voie / . băiat s. că conj. broche /. vieux. garçon m. vie Llie bea vb. champion m. auzi vb. bucura (a se) vb. tète /. bani s. 2. a u t e u r m. buchet s. t a n t atletism s. chair / . auz s. viande / . bogat adj. chapitre m. a u t o automobile / . boulevard m. richesse /. bătrîn adj. a v e n t u r e f. t e l l e m e n t aşeza vb. que 550 . calificativ s.-s. bucată s. bon. qualificatif m. jouir jouir II bulevard s. bucătărie ». capitaliste capitol v. ouïe / . bolnav s. azi adv. livre m. . auxiliaire m. billet m. atît adv.. aşa adj. broşa s. âprement aţă s. carte (postale) /. morceau ni. caractère ni. fil m. balcon s. fauteur august s. a t t a q u e r ataşat s. cald adj. douce blond adj. comme cadou s. a t t e n d r e I I I ataca vb. auxiliar s. chaud. bilet s. bibliothèque / . maison /. inciter aţîţător s. maladie / . attentif. doux. grand-mère /. atent adj. a t t i t u d e / . capitalism s. vieil. août m. avoir aventură s. bate vb. blond. caz s. a t t e i n d r e I I I atitudine s. care pron. campion s. avion m. -ve atenţie s. bine adv. atinge vb. boire I I I beretă s. automobil s.. cameră n. caracter . bien birou s. bureau m. casă s. capitale / . athlétisme m.9. malade m. autor s. bărbat s. bicicletă s. adv. a t t e n t i o n / . ca 1 conj. aţiţa vb. boală s. cause / . capitalisme m. â p r e . cauză s.aspru 1. asseoir I I I aştepta vb. bouquet m. blasé. salle de bains / . argent m. o r . béret m.pi. bibliotecă s. a u j o u r d ' h u i baie s. chambre / . grand-père m. pomme de terre / . capitală . m . bonne bunic s. bunică s. mouchoir m. b a t t r e I I I batistă s. qui c a r n e s . aur s. -e cale s. capitalist adj. avion s. riche bogăţie s.

consimţi vb. chien m. fidèle' creier s.s'. croitoreasă s. consacrer considera vb. quelque clădire s. condiţional s. . conjuguer consacra vb. gagner cît adv. coastă s. -e confunda vb. voyageur m. heure / . correct. loyal. corect 1. confirmat adj. creaţie s. ceva pron. classique clică s. enfance f. clairement elasament s. congrès m. cotlet s. correspondre I I I cosmic adj. appeler chiar adv. côtelette / . classe / . circulation / . căuta vb. création / . élever creştere s. conjuga vb. (la un instrument) jouer cîştiga vb. şi adj. céréale /. ciclism s. cerc . concert m. cosmique costa vb. coeziune s. comunism s. croire III credincios adj. celibatar s. communard m. quelque chose chema vb. vi. collègue m. potage m. pousser. tomber călător s. cere vb. cercle m. citi vb. coiffeur m. adv.cădea vb. conduire III conferinţă s. foyer m. cîine «. clasă s. recherche / . charbon m. boucle d'oreille / . construire I I I . comedie s. celălalt pron. comunist s. cravată s. primevère / . champ m. coleg s. lire III ciuboţica-cucului s. conférence /. confondre III congres s. chercher ce pron. citoyen m. couturière /. cer s. colaborare s. édifier contempla vb. chemise / . communiste concert s. -e compila vb. cyclisme m. . adj. sommet' m. clar 1. creşte vb. cînd adv. condiţie s. a u g m e n t a t i o n /. que. c h a n t e r . cinéma m. -e.s'. cime / . clique /. vt. comercial adj. clair. cineva pron. condition / . célibataire m. cerise /. compiler compune vb. même chimist s. şi adj. -e ciorap s. ciel m. 2. q u e l q u ' u n cinsti vb. adv. colier s. côte / . coin m. q u a n d cïnta vb. considérer consideraţie s. corbeille / . colţ s. c o n t e m p o r a i n . grandir I I . créer creastă s. c o n t r i b u t i o n / . -e comic adj.f. conditionnel m. copil s. demander cereală s. enfant m copilărie s. copac s. classement m. tasse / . bas m. bâtir I I . correctement corespunde vb. ciorbă s. collaboration / . commercial. cămin s. penser. cohésion /. dîner m. combien cîtva num. cireaşă s. chimiste m. montre / . confirmé. honorer cinstit adj. concours m.. -e. qui cinematograf s. contempler contemporan adj. comentator s. cetăţean s. quoi ceas s. communisme m. comédie / . clasic s. composer comunard s. cravate /. coafor s. crede vb. cercetare s. crea vb. cîmpie s. cărbune s. consentir I I I construi vb. cină s. b â t i m e n t m. cine pron. comique comis adj. coûter coş . c o m m e n t a t e u r m. accrois­ sement m. clipă s. -e contribuţie s. cercel s. circuler circulaţie s. cămaşă s. cerveau m. concurs s. collier m. circula vb. craniu s. crâne m. adj. conduce vb. l ' a u t r e ceaşcă s. 2. instant m. commis. 551 . arbre m. considération / .

connaître III cuprinde vb. deosebit 1. discours m. coucher culme s. déjeuner delegaţie s. souvent desăvîrşit adj. couramment curge vb. delta m. cu prep. contenir I I I .«. m a t i n m. dentiste m. cum 1 cônj. cutie s. deveni vb. dreptate s. dictionnaire m. -e. dentist s. -e dimineaţa s. dori vb. ouvrir III deschis adj. -euse cura S. dénouement m. destiner destinat adj. couler curînd adv. ouvert. chambre à cou­ cher / . parfait. culture / . -e devreme adv. destinée f. dezvoltare s.v. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. d a m e . destiné. courageux. boîte /. comment cuminte adj. détail m. culoare s.. sommet m. diversité / . cuţit s. développement m. doamnă s. delicios adj. raison / . dovadă •«. drag adj. -e deseori adv. destin s. bientôt curs s. dormir I I I dormitor s. destina vb. souvent desfăşurare s. drapeau m. destinaţie s. -ère drapel s. doigt m. de de la prep. couleur /. cure /. curajos adj. décembre m. destin m. cuvînt s. decembrie s. dezordine s. devoir III datorie s. débarras m. mais dator adj. D da 1 adv. mépris m. mot m. au contraire din prep. redevable datora vb. désordre m. cher. devenir 111 devotat adj. désirer dormi vb. oui da2 vb. cultură s. culoar s. assez detaliu s. déroulement m.cruzime s. dirzenie s. définitif. déjeuner m. adv particulièrement departe adv. m a d a m e / . -e destinatar s. discuta vb. délégation / . discussion / . couloir m. ce soir dispărea vb. distraire III diversitate s. dévoué. que definitiv adj. dejuna vb. dărîma vb. destul adv. brave cunoaşte vb. acheter cumsecade adj. cruauté / . curent adv. domaine m. cours m. -e deschide vb. différent. de deasupra prep. courage m. sage cumpăra vb. au-dessus debara s. monsieur m. différent. dise s. diferit adj. compren dre I I I curaj s. preuve / . destination / . destinataire m. domn s. disque m. diseară adv. de dirijor . loin depăşi vb. 552 . adj. decît adv. discuter discuţie s. a c h a r n e m e n t m. 2. dicţionar s. dépasser des adv. avec culca vb. domeniu s. comme cum 2 adv. délicieux. disparaître I I I dispreţ s. devoir m. couteau m. -se deltă s. si dar conj. dimpotrivă adv. cuvîntare s. tôt deznodămînt s. dejun . -ve deget *•. démolir II de prep. distra vb. chef d'orchestre m.

-elle fix adj. fotograf s. fait m. egoist adj. -e excepţie . femme /. adj. héroïquement F fabrică s. adv. libération /. février m. football m. fotoliu s. moins februarie s. E echipă s.duce (a se) vb. -e fîşîit . excellent. fille /. 2. 553 . fluture s. chacun fier (de călcat) ». après după-amiază adv. ediţie s. excursie s. assiette /. armoire /. firesc adj. faculté /.5. ecluză s. etaj s. émotion /. entuziast adj. de même felie s.«. faire I I I factor s. exception /. faptă s. -elle eşarfă s. emoţie s. 1er à repasser eroism s. şi adj. felicita vb. ennemi m. fixé. économique economie s. extrême. şi s. héroïque. familie s. adj. farfurie s. floricică s. facultate s. haricot m. adv. enthousiaste' eroic 1. fereastră s. -e . foaie *•. étaler evita vb. fi vb. façade /. -e fiu s. fericit adj. effort m. an­ glais. bruissement m. parce que fila vb. -se fetiţă s. emoţionat adj. tranche /. fiindcă conj. héroïsme m. exista vb. fleurette /. Anglais. duminică s. ecuaţie s. ému. extrêmement m. -e energic adj. fată s. fils m. faţă de masă s. édition /. fixe. esenţial adj. équation /. tendre dulap s. s'en aller III duios adj. économie /. héros m. extérieur. ciseaux m. équipe / . sans. très folosi vb. utiliser folositor adj. p h o t o g r a p h e m. écharpe /. adv. heureux. exemple m. fabrique /. explication /. eclipsă s.pi. éviter examen . égoïste eliberare s. excelent adj. n a t u r e l . 2. fillette /. fiică s. juste fixat adj. former fotbal s. être fidel adj. faţadă s. floare *\ fleur /. examen m. fluviu s. foarfece s. vous după prep. fin adj. favorabil adj. -e s. fauteuil m. film m. forma vb. après-midi duşman s. fin. externe extrem 1. exemplu s. foarte adv. exister explica vb. écluse / . forme /. étage m. énergique englez s. extern adj. fel (la) loc. dumneavoastră pron. essentiel. fleuve m. etala vb. economic adj. filie /. utile formă s. favorable fără prep. filer film s. figure f. -e adj. nappe /. . d i m a n c h e m. fasole s. erou s. efort s. face vb. papillon m. facteur m.s-. famille /. excursion /. expliquer explicaţie s. féliciter femeie s. fidèle fiecare pron. figură s. éclipse / . fenêtre /. feuille /.

e . -e adj. blague /. grijă s. ianuarie s. trouver geam s. glumă . immédiatement imobil s. tempête /. -se guvern s. implica vb. imperialist s. fonction /. impérialiste m. gustos adj. grêle /. éclat (de rire) m. frumos adj. frunză s. greutate 2 s. immeuble m. portefaix m. gymnastique /. gramatică s. prêt găsi vb. tas m. frère m. peur /. poids m. hohot (de ris) s. goût m. frige vb. grătar s. gare /. herbe / . fraged adj. i m p o r t a n t . plaisanterie /. general (în) loc. ghiocel s. frig s. gril m. frază s. tendre frate s. perce-neige /. soin m. faute /. impermeabil s. difficulté /. furtună s. geamantan s. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. impressionner. beau. jaune gară s. fran­ çais. fraise /. illustré. hiver m. jardin m. j o l i . fonctionnaire m. nourrir II m. gimnastică s. valise /. frunziş s. décision / .5. front m. feuille /. adv. garde /. impresiona vb. fenêtre /. (jig. gospodărie s. gumă s. imperméable m. orage m. grămadă s. .. savoureux. funcţionar s. fardeau m. gouvernement m. b e l l e . . -e imposibil adj. iarbă s. feuillage m. frică s. gomme /. phrase /. gloire /. em­ ployé m. . jolie frunte s. carte /. impossible impresie s. penser glorie s. froid m. foule /. fruct . gîndi vb.francez s. fustă A'. vo"ici. guide m.. şi adj. lourd. janvier m. fruit m. H hamal s. bel. gardă s. furculiţă s. . hier ieşi vb. impression / . greu adj. gata adv. galben adj. jupe /. greşeală s. idéologique ieri adv.. degré m. grădină s. brigand hrăni vb. griller friptură s. hotărî vb. -e s. grindină s. hoţ s.9. hartă ş. . voilà ideologic adj. -e imediat adv.) difficile greutate 1 s. rôti m. généralement ghid s. funcţie s. é m o u ­ voir I I I 554 . . ir agă s. . iată prep. iarnă s. gust s. voleur m. sortir I I I ilustrat adj. décider hofărîre s. e x p l o i t a t i o n / . grammaire /.' impliquer important o '. Français. fourchette /.

învinge vb. diriger în faţă loc. indépendance / . écartement ni. -e îndată adv. aimer iulie s. conj. oser îndrepta vb. retour­ ner. embrasser împărat s. prep. interesant adj. (vi. v a i n q u e u r m. circonstance f. avant înaintea prep. remonter (une montre) între prep. industrie s. introduire III inundaţie . întreg adj. instructiv adj. împreună adv. . 2. apprendre I I I înverzi vb. -e împrejurare s. geler îngriji vb. dans înainta vb. entreprise / . împărţi vb. -e îmbina vb. dissipé. iubi vb. intense interes s. histoire / . en. i n t e r n a t i o n a l . -e internaţional adj. -ve intens adj. comprendre I I I învăţa vb. institution / . intérêt m. instaura vb. întîlni vb. retarder întîrziat s. adj. pousser împotriva prep. -e înconjura vb. braver îngheţa vb. con­ solidation /. soigner înlătura vb. îndeplini vb.adj. étouffer înălţa vb. entourer încrucişat adj.independenţă s. renforcement m. -ère întreprindere s. întîmpla (a se) vb. utiliser întrecere s. croisé. -e 555 . habile îndepărta vb. partager împinge vb. accomplir I I . cesser închide vb. allier îmbrăca vb. ensemble împrumuta l'A. devant înflorit adj. întuneric s. indestructibil adj. întoarce 1 vb. instructif. dès que îndelung adv. . instaurer instituţie s. -e individ ». j u i n m. intîrziere s. enchanté. iunie s. inondation / . obscurité / . arriver întîrzia vb. empereur m. întrebuinţa vb. istoric adj. juillet m. inevitabil 1. émulation / . coeur m. ingénieur m. fleuri. inimă s. -e înfrumuseţa vb. avancer înainte adv. rencontrer întîlnire s. historique istorie s. -e intra vb. velir I I I îmbrăcat adj. inévitable. vaincu. retard m. revenir. entier. essayer încet adv. r e t a r d a t a i r e m. h a b i l l e r . accompagner întărire s. . 1 îmblănit adj. demander întrebare . vaincre III învins adj. devant înăbuşi vb. intéressant.«. écart m. -e îmbrăţişa vb. encore începe vb. doucement înceta vb. verdir II învingător s. affermissement m . commencer început s. signifier însoţi vb. embellir II înfrunta vb. entrer introduce vb. înţelege vb. individu m. réaliser îndrăzni vb. indiqué. industrie / . éloigner îndepărtare s. adv.) rentrer întoarce 3 vb. commencement m. inévitablement informat adj. entre întreba vb. contre împrăştiat adj. indestructible indicat adj. prêter: e m p r u n t e " în prep. tourner întoarce 2 (a se) vb. longuement îndcmînatic adj. fermer încïntat. rencontre / .«. fourré. -e inginer s. élever încă adv. mais însemna vb. încerca vb. informe. demande / . habillé. immédiatement îndată ce loc. écarter însă conj.

s. lună 2 s. mer /. travail m. mars m. lutte /. -se. langue /. mai 1 . massacrer mare 1 s. joi s. lance s. lung adj. près loc 1 s. attacher legătură . lua vb. mai 2 adv. kilo L la prep. combat m. jeudi m. éclairé. lutter luptă s. cuillère linişte s. verger m. grand. -e listă s. mandat s. limbă s. lucru s. lettre /. laisser lega vb. longueur / . livadă s. fiancé m. limonade / . lecţie . lampe /. plus mamă 4. legătură s. mare 2 adj. bas. lance /. table /. monde ru. habiter logodnic s. pe jos par t jucărie s.s*. leçon f. littérature / . loi /. masacra vb. mardi ni. prendre I I I lucra vb. liste /. liniştit adj. lină 8. luni s. lege *'. luminat adj. maman /. latin. c a m p m. literar adj. mandat m. martie s. à lagăr s. mai m. lieu m. long. limonada s. larg adj. legumă s. jouet m. liberté /. masă 1 v. libre libertate s. jeu m. lume s. place /. loc 2 s. laine /. -e lat adj. kilogramme. silence m. mois m.. -gue lungime . jumătate s. locui vb. -e lumină s. littéraire literatură s. travailler lucrare s. cuiller. liber adj. hindi m. légume m. lieu m. jos adj. lăsa vb. lampă s. lier. marchandise / . attache /. lupta vb. lingă prep. large latin adj. lumière /. dépourvu. literă s. chose /.J acheta s.5. lune f. demie K kilogram s. M magazin s. luminos adj. clair. demi. -e lună 1 A'. tranquille Iipgit adj. mère. joc s. -e marfă s. magasin m. muguet m.5. 556 . large lăcrimioară s. jaquette /. lingură s. marţi s.

t a n t e / . balle / .. m o u v a n t . m é c o n t e n t e m e n t m. mécani­ cien m. olive / . maintien m. -ère munte s. t r a v a i l m. injuste. medicină s. montagne /. milion nuni. minute / . -e neîndestulător adj. mişcare s. naïve nasture s. . moyen m. naviga vb. menţinere s. 2. déménager muzeu s. monument s. naviguer navigare s. neiger nisip s. n a t u r e /. manger mîneare s. médecin m. motiv s. ballon m. munci vb. t e n d r e . mission /. in­ justement nefolositor adj. muri vb. balayer mătuşă s. nerăbdare s. nevoie s. miliţie s. mécanique.. mişcător adj. muta vb. mult adj. mets m. minut s. auto f. navigation /. mode m. besoin m. incessant. petite-fille / . -été nemulţumire s.-e nedrept 1. sable m. mereu adv. naşte la se) i'b. miros s. -ère mod s. mecanic adj. machine /. toujours merge vb. noir. mouvement m. petit. adj. mou. nepot. musique j . non-officiel. . mine /. déloyal. mesure /. măr s. nepoată (după frate sau soră) s. maşină s. i n n o m ­ brable neoficial adj. insuffisant. mărturisi vb. memorie s. million m. manière / . m o n u m e n t m. mourir III muşchi s. -euse muncitor 2 . impatience /. -e mîine adv. milieu m. . odeur /. medicament s. i n q u i e t . mémoire /. mijloc s. personne nimic adv. navigation / . miracol s. milice /. médecine /. necesar adj. nerf m. 55? . n a t i o n a l . miracle m. modern adj. fier. nenumărat adi.. mărar s. travailler muncitor 1 adj. nepoată (după fiu sau fiică) s. jamais nimeni pron. s. nécessaire necinstit adj. médicament m. carotte / . nerv s. adv. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. mecanică s. contenter muncă s. main /. métier metro s. navigaţie s. motif m. i\ naiv adj. rien ninge vb. m a i n t . -e necontenit adj.. mercredi in.masă 2 s. mic adj. aller I I I .. neveu m. minge s. -elle nepot. -oare s. mécanique / . naître 111 naţional adj. m o n t e u r m. mină s. t r a v a i l l e u r . metru s. musée m. ouvrier. petit-fils m..-e neliniştit adj. mérite m. masse /. niciodată adv. morcov s. a ~ înainte avancer merit s.e natură s. -e miercuri s. -e moale adj. . membru s. demain mînea vb. medic s. (simţul) odorat m. misiune s. mondial. bouton ni. mètre m. muscle m. mîndru adj. muzică s. mondial adj. pomme /. avouer măslină s. mină s. métro m. mătura vb. modernisation / . naïf. -e. plat m. moderne modernizare s. membre m. inutile negru adj. fenouil m. molle montor s. nièce /. remercier. măsură s. meserie s.

pâle palton s. paquet m. p a r a d o x a l .) yeux m. patinage m. octobre m. fois / . omoplate / . os m. nuage m. joue /. offrir III ofili (a se) vb. noapte s. niveau m. -e orinduire s. pasăre s. ville / . ou s. orb s. -e pardesiu ». . -ve oboseală ». -elle nu adv. lit m. obiect s. oeuvre /. naguère oferi vb. observa vb. page / . participer participiu s. aveuglément orbit adj. sembler părinţi ». părintesc adj. operă ». pantof ». parc s. numéro m. n o m b r e u x . nuit /. hommage m. odinioară adv. patrie s. olympique om s.. p a t e r n e l . obicei s. pahar s. noter nou adj. nota vb. omenire s. partisan m. -enne p a r l a m e n t a r adj. seulement număr s. poire / . pagină s.nişte art. oeil. fatigant. păr s. opéra m. noiembrie s. verre m. oranjadă s. [pi. aveuglé. pénétration / . numeros adj. -e obraz s. obosit adj. objectif. p&mînt ». participe m. paix /. pardessus m. des nivel . p a t h é t i q u e patinaj ». occupant m. p a r l e m e n t a i r e parte s. pace s. t o u t . oiseau m. patetic adj. bois m. obtenir I I I ochi s. m a n t e a u m. oraş s. pădure ».s. pătrunjel s. orthographe / . numai adv.pi. -e oricare pron. non nucă s. parc m. participa vb. omagiu ». ortografie s. h u m a n i t é / . pachet ». parisien. cheveux m. pacifique. appeler O oară s. nor s. noix / . rez-de-chaussée m. homme m. orangeade / . parents m. habitude / . orbeşte adv. patriotism ». passionner paşnic adj. 558 . -euse numi vb. nom m. parter s. -e orice pron. paradoxal adj. aveugle m. -elle pătrunde vb. obiectiv adj. patriotisme m. t o u t . régime m. partid s. partie / . p a r t i m. pasiona vb. părea vb. partizan s. nombre m. fatigue / . autrefois. parizian adj. objet m. pasaj s. număra vb. parcurs adj. occuper ocupant s. novembre m. -e pară s. parcouru. -e obositor adj. paisible pat s. observer obţine vb. passage m. patrie / . œuf m. onoare s. palid adj. persil m. octombrie s. ocupa vb. honneur m. omoplat s.pi. paraître I I I . . n o u v e a u . compter nume s. se faner olimpic adj. forêt / . pénétrer pătrundere s. terre / . soulier m. fatigué. os s.

sans cesse permite vb. p r i n c i p a l . projeter proletar s. I I I plecare . prescrie vb. p r o b a b l e . cave /. plein. -e. promenade / . petrece vb. plan m. primăvară s. -e prăjitură s. p r i n t e m p s m. poète m. -e s. poésie / . permanent adv. . p o r t r a i t m. politique / . pod (la case) s. gâteau m. peindre III pierde vb. personne / . polonez s. poftă 2 (de mîncare) s. şi prep. -e prin prep. danger m. prévoir I I I prezenta vb. pièce / . marché m. production / . possible poştal adj. conte m. procura vb. adv. poireau m. popular adj. profund 1. probabil l. praz A". -e povestire s. poumon m. -e prieteneşte adv. profesor . pleuvoir I I I plăcere s. şi adj. perie s. trop prefera vb. prăjină s. p a r t o u t prevedea vb. place / . picta vb. plaindre I I I poartă s. amicalement prietenie s. plăcut adj. politique politică s. profond. . . pretutindeni adv. Polonais. m a n q u e r pierdere s. pieton s. adj. prolétaire m.«. pipăit s. pyjama m. plin adj'. toucher m. pisică s. -e plînge vb. promite vb. prescrire III preţ s. pénétré.1. première / . -e pe prep. sur pedepsi vb. povesti vb. p r a t i q u e r praf s. plan s. prea adv. aimer plâinîn s. -e adj. probablement problemă s. grille / . plăcea vb. -ère primi vb. portret s. pom s. p r o m u . p a r .s-. -e persoană s. a m i . perte / . périphérie / . periferie*. pină conj. p é n é t r a n t . piesă s.pătruns adj. presă s. -e pătrunzător adj. agréable pleca vb. prăvălie . préparer premieră s. adv. . faubourg m. p l a n t a t i o n / . promener plimbare s. plafond m. ploua vb. piramidă s. raconter practica vb. arbre m. recevoir 111 primitor adj. déjeuner m. brosse / . jusque plafon s. 2. posibil adj. printre prep. poezie s.adj. perdre I I I . postal. accueillant. pèche / . p r i x m. presse / . pîine s. prim num. promettre I I I promovat adj. populaire portofel s. parce que pericol s. présenter prieten s. piersică s. à t r a v e r s privi vb. professeur m. bau lieue / . perche / . prăjit adj. préférer pregăti vb. départ m. profondément proiecta vb. regarder prînz s. pleurer. poet s. popor s. polonais. a p p é t i t m. chat m. produire I I I producţie s. grillé.. piéton m. plaisir m. pain m. passer piaţă s. amitié / . portefeuille m. pour pentru că conj. grenier m. pyramide / . peuple m. persévérant. poftă 1 s. 2. envie / . poussière /. permettre III perseverent adj. pijama s. p a r t i r . procurer produpe vb. politic adj. -e principiu s. pivniţă s. à travers principal adj. plimba vb. problème m. premier. principe m. planter plantaţie s. -e pronunţa vb. magasin m. punir II pentru prep. prononcer 559 . planta vb. histoire /.

fraîche ranime vb. p r o s a t e u r m e prudent 1. retentir II rău 1 adj. -e. adv prudemment prună s. mal război s. réflecteur m. reînnoi vb. roman m. răbdare s. serviette /. représentant m. rédaction f.9.s. rire III rînd .. soulever rinichi s. prune / . r o u m a i n . risquer rîde vb. frais. vite reportaj s. răbdător 1. şi adj. prononcé. rustique 560 . renouveler relaţie . essuie-main m.s*. restaurant s. résister rezolva vb. -e rostit adj. realiza vb. robe / . remarca vb.. -le rus s.propune vh. -e romîn 2 . réaliser realizare s. adj. récepteur. Russe s. adv. fort. -e prostie . régulièrement regulă s. redacţional adj. rédactionnel. récolte /. rester. t o m a t e / . rouge ruga vb. réparer reparaţie s. résoudre I I I ridica vb. porter putea vb. république / . purta vh. prier rumen adj. -e. branche / . demeurer răpi vb. adj. réalisation / . republică s.. romîn 1 adj. rochie s. p r u d e n t . froid. r a v i r II răsfoi vb. rein m. proposition / . réalité j . tour m. prosop s. réussite / . représenter reprezentant s. 2. -e receptor s. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. plaie / . public s. reciproc 1. -e roşie s. realitate . -e rău 2 adv. feuilleter răspunde vb. risca vb. révolution / . m e t t r e I I I . 2. regularitate (cu) loc. réduire III reflecta vb. réglementation /. bêtise / . rană s. retenir I I I reuni la se1 vb. règle / . r e s t a u r a n t m. p a t i e n t . for­ tement puţin adv.-elle reduce vb. ramură s. r e m a r q u a b l e renaşte vb. refléter reflector s. guerre /. pupitre m. reglementare s. réciproquement recoltă s. répondre III răsuna vb. patience /. se réunir II reuşi vb. proposer propunere s. réparation / . provoca vh. peu R rachetă s. -e roman 2 s. m a u v a i s . provoquer prozator s. remarquer remarcabil adj. réussir I I reuşită . écouteur m. adv. R o u m a i n . public m. revedea vb.s. rece adj.s'. fusée /. russe adj. rafraîchir II răcoros adj. renaître III repara vh. mauvais. reprezenta vb. pouvoir I I I puternic 1. pune vb. patiemment răcori vb. adv. relation /. vermeil. recunoaşte vb. blessure /. adj. romîncă s. 2. rivière / . adj. réciproque. rîu s. rezista vb. revoir III revoluţie s. roman 1 adj. adv. roşu adj. reţine vb. prost adj. romain. repede adv. 2 . réconnaître I I I redacţie s. rustic adj. reportage m.

verre m. scăpa vb. que. sport m. salaire salată s. sfînt adj. şi adj. syndicat m. spectacle m. semn s. sel m. s u i c i d e m. chaise / . solide sosi vb. village m. service m. şi adj. semaine /. briller strălucit adv. stade m. sortir I I I . lever stofă s. splendide sporire s. lever scump adj. ski m. se glisser I. savant m. Spartiate m. salariu s. poêle m. scrie vb. femme. special adj. arriver soţie s. securitate s. -euse servi vb. scribe m. -e sinucidere s. septembrie s. domestique m. tête / . sărbători vb. soleil m. sine pron. rue /. système m. sécurité / . éteindre I I I stîrni vb. sardele s. -e socialist adj. sovietic adj. laver spălătoreasă s. sentir I I I sindical adj. tâche / . syndical. saut m. spăla vb. senat s. esclave m. -e sindicat s. échapper scenă s. stare s. cendrier m. scène /. soir m. se gâter 561 . lettre /. social adj. de săptămînă s. station /. strica (a se) vb. escrime / . sang m. serviette / . stăpîn s. changement m. savant s. sclav s. soviétique sparge vb. simbătă s. social. simplu adj. salade /. scaun s. singe s. stylo m. enlever scrib s. changer schimbare s. scoate vb. -e 36 siluetă s. spera vb. sporit adj. străin s. seul. servitor s. maître m. (s')écouler scurt adj. sénat m. état m. sphère / . étranger. silhouette / . servir I I I serviciu s. stomac s.s gabie s. secol s. scrimă s. socialiste solid adj. septembre m. stat s. să conj. sportiv s. écrivain m. sportif.. étoffe / . -e sigur adj. accru. . sticlă 2 (de apâ) s. scrumieră s. salle /. court. q u a r t m. schi s. fêter săritură s. staţie o. sauver sanie s. sărbătoare s. samedi m. épouse / . stradă s. sticlă 1 s. simple simţi vb. stilou s. -e sport s. écrire I I I scriitor s. estomac m. sobă s. scrisoare s. E t a t m. sûr. conseil m. soi singur adj. sală s. sardines / . traîneau ni. seară s. slăbi vb. sistem s. cher. serios adj. sabre m . -ve spre prep. sacré. pi. maigrir II soare s. bouteille f. sare s. sarcină s. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. blanchisseuse f. spécial. espérer splendid adj. servietă s. signe m. siècle m. vers spune vb. s a i n t . scula vb. casser spartan s. fête / . augmentation /. salva vb. -ère scurge (a se) vb. schimba vb. excuse /. străluci vb. carafe / . dire I I I stadion s. étranger m. serbare s. -e. sérieux. conseiller sferă s. -ère străinătate s. sat s. stinge vb. -e spectacol s. -e scuză s. sfat s. sfert s. sfătui vb.

tată s. t e n t a t i v e f. filer ton s. trăda vb. -e strugure s. timp s. (femme) tourneur student s. texte m. sous subteran adj. teme (a se) vb. teren s. t r a m w a y m.strîns adj. négation f. -ve $ui vb. teatru s. supérieur. vie f. et. père. tard toaletă s. tourneur m. tenis s. théâtre m. t r a d u i t . subi. souffrir I I I . jeune tîrziu adv.s. şervet s. tînăr adj. traduire I I I traducere s. imprimerie / . tir m. temps m. terrain m. tentaţie s. t e n t a t i o n / . suggestion / . technicien m. trezi_ vb. strungar . -e supraveghea vb. t r a i n m. terme m. échecs m. tehnician s. finir II text s. tu pron. durable tramvai s. hanche /.-e tipografie s. şi conj. toujours totodată adv. toarce vb. trainic adj. trolleybus m. réveiller trimite vb. j a v e l o t m. téléphone m. tentativă s. serré. ştiinţific adj. camarade m. craindre I I I . aussi şofer s. t o i ' 562 . suferi vb. envoyer triumfa vb. toamnă s. chauffeur m. succès m. savoir I I I ştiinţă s. terrasse / . sus adv. transforma vb. (en) h a u t şterge (a o) vb. termina vb. imprimer tipărit adj. scientifique T tablou s. sumă s. passer tren s. teamă s.sufragerie s. a da telefon vb. triompher troleibuz s. -e succes s. tout. -e Ş şah s. science / .pi. terrain m. terasă s. entier. papa m. sugestiv adj. ton m. devoir I I I . fâché. tableau m. . telefon s. -ère totdeauna adv. suggérer sugestie s. t r a i t e m e n t m. raisin m. t u . tennis m. télégramme m. serviette / . surveiller surpriză s. toutefois tovarăş s. -e superior adj. é t u d i a n t m. tenis s. tipări vb. étude /. étudier studiu s. -e. tăgăduire s. termen s. monter suliţă s. studia vb. suggestif. t r a d u c t i o n / . tennis m. falloir I I I trecător s. tractor s. filer şti vb. vivre I I I trebui vb. tărîm s. sugera vb. souterrain. peur /. toilette /. şold s. strungăriţă s. p o u r t a n t . sub prep. somme / . supărat adj. tradus adj. traduce vb. subir I I suferit adj. -e trai s. t r a h i r I I trăi vb. trece vb. base /. telefona. en même t e m p s totuşi conj. tracteur m. salle à manger / . imprimé. tir s. télé­ phoner telegramă s. tot adj. surprise /. transformer tratament s. donner un coup de téléphone (de fil) . terminer. passant m. avoir peur temelie s. automne m.

quelquefois unii pron. vent m. brave viteză . U ucide vb... outil m. faciliter utilaj s. vară s. paysan m. vorbi vb.. vară s. -e vin s. viţel s. vitrină s. vinătă s. épaule / . zări ^6. oublier uita 2 (a se) vb. vicisitudine s. prochain. outillage m. uniune s. -euse Z zadarnic adj. victorie s. vînt s. verbe m. contrée /. apercevoir III zdrobi vb. vin ni. verde adj. zi s. veine / . vase m. vitrine / . -e. voisin. arrivée / .. vive violetă s. mur m. certains unire s. facile uşura vb. temps ni. navire m. vif. varză s. vehicul s. pays m. anéantissement m.9. -c vedea vb. journal ni.«. uşor adj. vină s. violette / . vacances /. âge m. cousin. chou m. ţărănime s. véhicule in.. vertèbre /. été m. unde adv. ziar s. -e văz s. vioară s. -ère um&r . parfois. valoare s. haïr II urma vb. oncle m. şi adj. gai. céleri m. ţelină s. -e uita 1 vb. parler vrea vb. vas s. stupéfait. văr. dernier.s1. uneori adv. zice vb. veau m. vesel adj. vert. -e zădărnicire ». bateau m. vîrstă . vendredi m. regarder ultim adj. porte / . dire I I I zid s. venir 111 venire s. valeur / . verb ». a — . guérir II vineri s. vie /. vain. où unealtă s. aubergine / .à la cam ţăran s. mouiller unchi s. vapor s. surpris. viteaz arlj. /)/. vacanţa s.. voir I I I veghe s. umed adj.ţară ». vigoureux. vertebră s. volum s. volume m. viguros adj. vivement vizita vb. . vorbă s. union / .seama tenir compte ţinut s. éternellement viaţă s. vue /. veni vb. union / . suivre I I I uşă s. visiter vizită s. cigarette / . gne ţigară s. vecin s. visite / . urî vb. parole /. vitesse /. écraser viitor adj. vers m. universal adj. pays m. vouloir I I I vreme s. vindeca vb. universel. humide umezi vb. violon m. 563 . veillée / . tuer uimit adj. journée / . ţine vb. usine / . vicissitude f. paysannerie / . -le universitate s. région / . victoire / . vioi adj. université / . -e vers s. la •*. mot m. jour m. viu adv. -e vçsnie adv. tenir I I I . uzină s.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

La blouse est rouge. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Un. les enfants. Je ferme la fenêtre. livre. un fauteuil. Voilà un p o r t r a i t . une c h a m b r e . des livres. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. un stylo. La jupe est courte. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt.PARTEA I PARAGRAFUL I. Les enfants sont dans le jardin. Vous êtes amis. des crayons. Ils sont amis. Fermez la fenêtre. lampe. Le livre est bleu. IV Elle est petite. II. Le veston est court. Le livre est sur la table. Voici une lampe. III des lits. Une. J e suis grand. rondes. une chaise. u n crayon. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . J ' o u v r e la porte. des chats. II le lit. Les livres sont dans la bibliothèque. l'armoire. Une. III. le chat. des p o r t r a i t s . fenêtre. II. u n a r b r e . P e t i t e . une t a b l e . les fauteuils. Où est la lampe? La lampe est sur la table. III. PARAGRAFUL I. III'. La serviette est bleue. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . grises. I une porte. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. Une. Les livres sont sur la table. Ouvrez la porte. PARAGRAFUL I. chaise. PARAGRAFUL II. 567 . Voilà une chaise. table. les magasins. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. II. les chiens. Un. Voici une porte et une fenêtre. larges. une l a m p e . le chien. Un. Voici une fenêtre. b l e u s . un j a r d i n . les chaises. la fenêtre. g r a n d e . un livre. l ' h o m m e . Nous sommes dans la rue.

v i n g t . J e a n et Georges comptent les maisons. deux. la f e m m e . I m o b i l u l are nouă etaje. les filles. Le crayon est sur le livre. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. III.h u i t . Oui. î n curte sînt şase pomi. Nous comptons les arbres. Elle a une serviette noire. Eu am cinci creioane. Les passants admirent les magasins. Le chat est sous la table. î n odaie sînt trei p a t u r i .PARAGRAFUL II. III. h u i t . Elle a une gomme. le livre est sur le bureau. J e compte de dix à vingt. Us (elles) aiment les fleurs. IV. Ils v o n t au t h é â t r e . douze. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. d i x . In grădină se află zece oameni. Michel regarde un p o r t r a i t . quinze. Tu aimes les poires. l ' é l è v e . î n bibliotecă se află zece cărţi. III. Les garçons regardent les autos. dix-sept. V une é t u d i a n t e . Voici des é t u d i a n t s . Vous regardez les papillons. six. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Iată o cutie de chibrituri. Tu ai şapte bluze. PARAGRAFUL II. PARAGRAFUL I. dix. Voici un cendrier. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. Iată cinci ţigări. Le vase est sur la table. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . dix-neuf. Nicolas aime beaucoup les pommes. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. Voici des boutons. J ' a i m e le raisin. seize. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. treize. Nous avons quatre stylos. Voici des ouvriers. La maison a dix étages. La chambre a deux portes et trois fenêtres. VI Voi sînteţi opt copii.

Ferestrele camerei sînt m a r i . j ' a i m e le raisin. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. Ces magasins sont grands. IV. des cravates et des jouets. Georges n ' a i m e pas les fleurs. Il y a sept fenêtres. Vă place să v o r b i ţ i . L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Il y a six fleurs. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. ces. cet. Ea preferă să privească gravurile. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. N ' a s . Vrem să l u p t ă m pentru pace. Ils sont p a y s a n s . Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Tu n'aimes pas les fruits. ce. des chemises. cette. Ce garçon a dix-huit ans. mais j ' a i m e aussi !es pommes.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Ei doresc să dejuneze. La m a i n a cinq doigts. C'est une armoire. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Dans ce magasin on trouve des robes. 569 . ce. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . I m i place să muncesc. X cette. cette. HI. Marie a une serviette verte. PARAGRAFUL I. IV. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III.III. cette. ce. cet. cet. cet. Le chat est sur la chaise. IV. Il est ouvrier. C'est un jeune ouvrier. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. PARAGRAFUL II. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. PARAGRAFUL II. C'est u n magasin universel. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . cet. Petre dă o pară Margaretei.

ei sînt la cinematograf. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . Celles-ci sont Marie et Hélène. m a d a m e . blanches. IV. j a u n e s . 570 . Il parle a u x touristes. bleues. j e u n e . blancs. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. celui-ci est j a u n e . ceux-là sont J e a n et P a u l . La maison où Pierre h a b i t e a six étages. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. À Bucarest il y a des musées intéressants. J e montre a u x garçons la carte du pays. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. m a d a m e Leblanc. Nous l u t t o n s pour la p a i x . Cine admiră acest film? Voi. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . Les fruits de ces arbres sont rouges. Il donne un mouchoir à Nicolas. Aimez-vous les bleues. — Mes hommages. de m ê m e . XII —Bonjour. Il donne un jouet à l'enfant. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. HI. el este tehnician. PARAGRAFUL I. roumaines. Voici deux papil­ lons. celle-là est verte. ea este artistă. La fille du voisin a sept ans. a sept lettres. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. Le frère de Marie est ouvrier. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . Ceux-ci sont Michel et Pierre. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . Voici deux p o m m e s . Les souliers de Basile sont noirs. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. monsieur. noirs. rien. Tu eşti funcţionar. Le j a r d i n de l'usine est vert.II. Nous ne guerre. La couleur des raisins est verte ou noire. comment allez-vous? — Merci. grandes. celui qui a des souliers noirs est mon frère. Noi sîntem acasă. des cinémas et des stades modernes. m a d a m e . — A u revoir. bien. Basile donne une pomme à Antoine. IV. V. celle-ci est rouge. celui-là est bleu. des t h é â t r e s . je regarde les vitrines. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Les fruits des arbres sont encore verts. celui de Basile est professeur. Voilà deux enfants.

finissant dormi. leurs vacances à la montagne. Nous avons visité nos parents. dormant travaillé. surgissant accepté. Cette année il va à la mer. Coloniaux. é t u d i a n t e . acceptant LECŢIA I. achetant s u r g i . célibataire. Des. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. P a u l contré Georges et Irène. son. V i t a u x . Nouveaux. Oncle. é t a n t eu. travaillant acheté. Mon amie a été ouvrier. Leurs livres sont instructifs. 571 . Bijoux. Joujoux. Une. L e . D e s . Gérard est. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. a y a n t allé. Le. Des . Des. fini. mon. Tes frères passent. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. des. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Sa famille est assez nombreuse. L a . Un. Tu as eu IV. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. Exceptionnelles. Des.PARTEA A II-a LECŢIA II. L e s . Festivals Mondiaux. III. mangé. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. été. Gâteaux. 1 III. La mère d ' A l a i n est chimiste. Uni'. une. La. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Des. Je compte mes cigarettes. Ils ont travaillé dans une fabrique. V. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Mon père est ingénieur. mille. La. Egaux. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. Ton. Nous avons chanté cette dix pommes. Un. N a t i o n a u x . Des. mon. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. Ma soeur est sténodactylo. progressistes. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. des. Des. allant fini. trouvé. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Chevaux.

IV. cinquantetrois. les bras. IV. Choisis une cravate rouge. quatre-vingtonze.LECŢIA I. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. instaurant blanchi. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. cent onze. ^ o n S r a n d-pére est vieux. treize cent vingt. cinquante-sept. aimons. cent deux. II. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. ramassant inspecté. tirez. quatre-vingt-quatorze. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. soixante-dix. amicaux. 572 . trente-huit. nous avons grandi ramassé . quarante-neuf. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. dix-neuf cent quatre-vingts. nous avons travaillé j ' a i soigné. III. Mon père a cinquante et un ans. J'ai lu cinquante-neuf pages. tire. dix-neuf cent soixante-dix. Ma cousine a vingt-deux ans. vingt-neuf. nous avons soigné j'ai grandi. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. il a quatre-vingt-un ans. aimez. abolissant vingt-cinq. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. dix-huit cent quarante. les bateaux. blanchissant aboli. cent quatre-vingts. Il est encore jeune. Il a quarante-deux ans. quatre-vingt-quatre. inspectant instauré . J'ai travaillé. trente. quatre-vingt-un. choisissons. Dormons bien. Regarde ce portrait. choisissez. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. les cheveux. soixante-quatorze. V. Ce livre a vingt-cinq chapitres. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. tirons. La maison a quatorze fenêtres. soixante et onze. Ce vieillard a dépassé soixante ans. sept cents. beaux. choisis. les genoux. soixante-dix-huit. LECŢIA II. V. glorieux. les cous. aime. a 4-a Soixante et un. deux cent un. douze cent soixante et onze. Restez dem