SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. Acolo unde a fost posibil. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. utilizează şi unele simboluri speciale. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. în afară de literele alfabetului francez.NOŢIUNI DE FONETICĂ. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. î. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. ţ. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. In comparaţie cu limba romînă. 13 1 a . mai departe). pe care le dăm aici. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. V. trema). şi grupuri de vocale sau de con­ soane. ş. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. vor servi ca norme de orientare generală. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. pe lîngă literele alfabetului latin. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care.

meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t.z. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. de obicei. 14 . e mut care: a) nu se rosteşte.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie.

o nazalizează pe aceasta. p. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. u r m î n d după o vocală. l. o. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). Acest sunet se transcrie p r i n t r . n2. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. mai d e p a r t e ) .vocalelor a. d.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. k. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . r 3 . a. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. (v. 15 . iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. m1. în general cînd este u r m a t de două consoane. i. /. hot. Se transcrie p r i n t r . z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă.

de obicei. în general. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. o. de obicei. mai departe). X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. ca un t romînesc (se transcrie prin t). 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. i.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. şi p. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă.

P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă .— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 .o s i n g u r ă literă. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. h mut. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. h aspirat.

oeu. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. ace­ laşi s u n e t . n'iel = m i e l ) . în scris. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea.i în romîneşte (ex. inexistent în limba r o m î n ă . sunetele ce. ue redau t o a t e . oe. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic.

vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . en. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. im. em. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. am. im. on etc. e deschis [s]. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. ein. cu deosebirea că este închis. în general. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. Vocale nazale Vocalele nazale. sunete inexistente în limba r o m î n ă . E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . ain. en. nu reproduc.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. en. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. un. yn. Combinaţiile de litere an. in. g r u p u r i l e d e vocale eu. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. ain. em. om. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. aim. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. r e d a t e în scris p r i n t r .

ennemi [enmi] (duş­ man). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. inerte [inert] (inert). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. grupul ill nu are valoarea lui yod. oi. ii. u r m a t e de o vocală sau. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. son [s3] (sunet). cu care formează împreună un diftong). ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). In scris se redă prin i. fin [ve] (vin). grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. Cînd sînt. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. de consoana d u b l a t ă m sau n. lundi [lôadi] (luni). enfant [ălă] (copil) etc.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. y. Se transcrie prin [/]. 1. viile [vil] (oraş) etc. citindu-se il: [mii] (o mie). Semivocala w este redată în scris prin ou. 20 . oe etc. bonbon [bôbô] (bomboană).vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. cu unele excepţii. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. ill ( -j. arai [ami] (prieten). Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3.

Accentele au uneori rol fonetic. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. rolul lor fiind p u r etimologic. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. alteori au rol pur ortografic. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 .De asemenea. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. Accente In limba franceză 1. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. Astfel. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate.

cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). régner [rene] (a domni). Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. De exemplu: gust — goût [gu] . Observaţie. 3. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze.s). mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . dessin [desë] (desen). şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. In astfel de cazuri. de asemenea. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). déjà. rol etimologic. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . éclairer [eklere] (a lumina).) Accentul se păstrează însă. cu limba romînă poate fi. ph. grafic. compararea. 2. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. gn: déchet [de/e] (deşeu). înaintea grupurilor eh. Accentul cir­ cumflex are. etc. o. uneori. deşi este. e. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. i. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. la rubrica Observaţie. In al doilea rînd. în primul rînd. th. efficace [efikas] (eficace). Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). exact1 [egzakt] (exact. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. {à. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. are în limba franceză un rol cu totul diferit.Observaţie. castel — château [/ato]. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. téléphone [telefon] (telefon). 2 1 22 . Accentul se m e n ţ i n e . oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. baston — bâton [bată] .

a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. unui a închis şi. de obicei.— aşezat deasupra vocalei e dă. în gene­ ral. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . se pot elida vocalele a. care se aşază deasupra vocalelor e. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. e. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). accentul circumflex indică. respectiv. sûr [syr] (sigur). Pe lîngă rolul fonetic. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. côte [kot] (coastă). faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol).

faţă de celelalte. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . Şi c u m . Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. De e x e m p l u . Spre deosebire de limba r o m î n ă . cuvintele nu se folosesc izolat.homme2. în general. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. % • . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. în c u v î n t u l petit. m a i a p ă s a t . în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. fiind m u t . în cursul l e g ă t u r i i . iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . 1 .u n c u v î n t . F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că.

e + 2 cons. Există unele legături interzise. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i .cons.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . — în general.

Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.eons. (r. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .

cinéma [fas. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. y ç + a. i.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. u se + e. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - .(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. o.(intervocalic) c + e. i t i -f.

PARTEA ! .

.

un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une porte Voici une porte. une fenêtre Voici une fenêtre. une chaise C'est une chaise. 31 . T\ une table Voilà une table.

un stylo Voici un stylo.Voilà une chaise et une table. un crayon Voilà un cravon. Voici un livre sur une table. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. une lampe C'est une lampe. un portrait Voilà un portrait. . un livre Voici un livre.

S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . .-. rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. une chambre lyn Sabrl o camera . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. în general. se referă. . . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. . .. portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . r . une chambre (feminin). lampe. Feminin une [yn] une porte [yn port]. i . " rJ. . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . bine d e t e r m i n a t . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m .. . . une lampe vn lap o lampa v .. P a r t e a i n t r o • ductivă). Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. r . 1 ' s .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată .

Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată un portret. o carte.Observaţie. Iată un scaun. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. o masă. I I . . un scaun. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată o lampă. Iată o lampă pe o masă. o cameră. o lampă. un stilou. un creion. Iată o uşă şi o fereastră. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I.

J'ouvre l'armoire. c'est„une armoire. C'est l'armoire. Fermez l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. 3* Je ferme l'armoire. Ouvrez l'armoire. 35 .

Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. 36 Voilà un chien. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Voici un chat.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. . Où est le chien? Le chien est dans la cour. C'est^un chat.

Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Voici un homme. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

ouvres.. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit..VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . sous. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m.. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă .) [larbr] p o m u l . el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . ouvrez. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. où—grupul ou se citeşte u. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă .. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . la chambre [ l a ^ / â b r ] . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/.? (Est-ce.

închideţi fereastra. fereastra. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . pisica. Eu închid fereastra. Deschideţi uşa. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . de o b i c e i . cîinele. o grădină. . Unde este pisica? Pisica este în grădină. Unde este lampa? L a m p a este pe masă. în l i m b a franceză. d u l a p u l . în dulapul mare). u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . II. Qu'est-ce que c'est? . E u des­ chid uşa. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. un p o m . I I I . Unde este cîinele? Cîinele este în curte.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. u n fotoliu. o m u l .

Le livre est sur la table. 40 Voici 'des maisons. Voici des livres. L'homme et la femme sont dans la chambre. Voici un„homme et une femme. Les livres sont dans la bibliothèque. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED .III Voici un livre. nnrn amu Voici une maison.. y .

copilul 41 . !. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . ».Voici d e s w h o m m e s et des femmes. Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .)[làfô].</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.

II. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte".. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . . le chien. de obi­ cei. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. lit nehotărît corespunzător: C'est. le fau­ teuil.. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit.... P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-].. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I .PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . garçon C'est. l'enfant. un livre. la p l u r a l .... p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează.. bibliothèque . le magasin. un portrait. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. un chat. stylo C'est. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie.. la chaise.armoire C'est. maison C'est. un crayon.

Je suis grand. Oui. est courte. Le pantalon La jupe est court. Elles sont w amies. Le livre est rouge. La serviette est rouge. La blouse est bleue. Le mouchoir est bleu. La jaquette est large. Le veston est large. 43 . Le béret est rond. La fillette est petite. vous^êtes petits. Ils sont_amis. Nous sommes petits. La montre est ronde.§ IV Le garçon est petit.

grad] mare petit.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. -e [ro. ptit] mic.serviet] servieta rouge [rug] roşu. î n limba franceză.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. -ă le béret [la^bere] basca rond.) [il] elles (/. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -e [ami] prieten.) [il] elle (/. orice verb se conjugă numele personal subiect. -e [bl#j albastru. -e [leur. -e [pti.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. kurt] scurt. râd] r o t u n d .) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_.bluz] bluza bleu. Partea introductivă). -à le veston [la^vssto] vestonul. -ă la jupe [la. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court.VOCABULAR grand. -e [grâ. sacoul large |larg I larg._3.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i .

grand. jardin. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. 45 . chambre. montre. 1. Les fauteuils sont (bleu). ca şi la substantive. lampe. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Voi sînteţi prieteni. rond. Bluza este roşie. enfant. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. I I .F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Observaţie.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. ils sont. d a n s . Cartea este albastră. Noi sîntem pe stradă. bleus •— lieues etc. Ei sînt prieteni. Fusta este scurtă. Vestonul este scurt. E u sînt mare. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . Cărţile sînt pe masă. III. de obicei. Servieta este albastră. Les chaises sont (gris). Pluralul adjectivelor se formează. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Les rues sont (large).

Des garçons et des filles traversent la rue. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. ICINLMA 46 . Ils^.§ v Voici un boulevard de Bucarest. Ils regardent les objets. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Les passants admirent les vitrines. Les w autos circulent à grande vitesse. au théâtre ou au cinéma.entrent dans^un cinéma.des_employés. Des w ouvriers.

/. pronunţă regardent.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . în general. ) [Ielev] elevul. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). E l e formează. (feminin). în aceste traversent.VOCABULAR de [do] din.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. de l a . două genuri. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. cuvinte. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. G D. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 .les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. de D. A. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). r e s p e c t i v . la N. une. G. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei).le = au. des: Je montre une photo à nn ami. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. aux (à -f. G. D. à Â . Le guide parle aux touristes. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. A. 3). prepoziţia à se c o n t r a c t ă . à -f. la G. A. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. IV.

. populaire. băieţilor harta ţării. Citiţi cuvintele următoare. E l dă o jucărie copilului. Nous admirons les statues de la ville. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Grădina uzinei este verde. Les usines de Bucarest sont grandes. Les vitrines du magasin sont splendides. Durand. Fratele Marier este muncitor.EXERCIŢII I. universel. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. République. La Bucureşti sînt muzee interesante. H . E u arăt. Pierre donne une poire à Marguerite. Zidurile imobilului sînt albe. gravure. Rochia unei fetiţe este mică. culturel. F a t a vecinului are şapte ani. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. El vorbeşte turiştilor. cine­ matografe şi stadioane moderne. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. III. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Basile montre des livres a u x touristes. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. t e a t r e . s t a t u e .

Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . c'est M. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Celle-ci coûte 20 francs. merci. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. merci. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. Durand qui désire des m o u c h o i r s . monsieur. qui admire une v i t r i n e . M. celle-là coûte 18 francs. comment ça va? -—Merci bien. — Bonjour cher Lefèvre. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. c e r t a i n e m e n t . et toi? — De m ê m e .§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. M. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . 72 . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs.

-e [kâtà. 73 . m o n s i e u r . Lefècre et M. m a d a m e . mademoiselle? La vendeuse: Oui. m a d a m e .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . M. -ă. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n .hommages. au revoir. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Durand: Mes_. Celui-ci coûte 4 francs. Comjmlent ^. M. bien s û r . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . kôtàl] jmulţumit. M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Abréviations courantes M.M. Lefèvre: Oui. chère [Jer] scump. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. d r a g .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M.

elle [lqi. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . Le mouchoir de Marie est rouge. elles \0. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. il a besoin de mouchoirs. acest lucru i [ aceea.a plural. 74 . acei celles [sal] cele. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e .Formele simple mase. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. 4 4 ) . acele Singular celui [salqi] cel. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. celui de Catherine est bleu. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . si] Observaţie. e w t w a ] Qui est là? Moi. acel celle [selj cea. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . care nu există pentru s u b s t a n t i v e . celle qui coûte 20 francs. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . p . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . fem. La persoanele I şi a I I . F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. 1 Genul neutru. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien.sl. et toi? [mersi^bjs.a lui. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. se întîlneşte la unele categorii de pronume. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei.

Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. ce rrrai faceţi?— Bine. a Ii-a .. EXERCIŢII I. -/«. Fiind relativ puţine la număr. -issent. spre deosebire de cele din grupa I. dar dumnea­ voastră. rs . Verbele din această grupă sînt regulate. -it. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate.. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. între radical şi terminaţie. nimic.-isse. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is.. intercalînd la unele timpuri. mulţumesc. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. domnule. consoana finală -r se pronunţă. doamnă. în general. — La revedere. privesc vitrinele.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. dar. — Alegeţi ceva? — Nu.Verbele. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. — Omagiile mele. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. la fel. doamnă Leblanc. doamnă. -issons. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. Persoana 1 . frecvent în­ trebuinţate.z. gru­ pul iss.

peuple. voisin. EXERCIŢII I . lutter. IV. lui. dans. jeune. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. ils sont. m a m a n . II. — magasin. cel care ave pantofi negri este fratele meu. souvent. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben.' travailler. Des cravates (bleu). Iată doi copii. Toi. Des chemises (blanc). Henri. Conjugaţi H I . Aceştia sînt Mihai şi Petre. raisin. différent. technicien. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. prune. paysan. Des souliers (jaune). tailleur. Vecinul lui Alexandru este muncitor. soie. pays.I I . Noi nu dorim războiul. Qui admire ce film? Vous. gravure. demander. m a i n . Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. choisir. — famille. doigt. noix. V. acela este verde. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). eux. sur. bureau. universel. papillon. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. nous sommes à la maison. fillette. — maison. aceia sînt Ion şi P a u l . — mur. Un (jeune) ouvrier. sœur. I a t ă două mere: acesta este roşu. Daniela este prietena Elenei. Arăt studenţilor o carte. Noi luptăm pentru pace. Les (grand) usines. il est technicien. 76 . rien. costume. Alain. Dupont. tu es fonctionnaire. entrer. vêtement. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. Traduceţi: Moi. passant. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. J e a n . client. Acestea sînt Maria şi Elena. je suis ouvrier. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. cinq. elle est artiste. couleur. on construit. comment. Antoine. chambre. ensemble. é t u d i a n t . mouchoir. enfant. Conjugaţi I U . acela este albastru. Fructele acestor copaci sînt roşii. elle. — déjeuner. Vasile dă un măr lui Anton. Nous. cel al lui Vasile este profesor. Des boutons (noir). ils sont au cinéma. — boîte. fonctionnaire.

PARTEA A lia .

.

Mon père. Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . J a c q u e l i n e . est chim i s t e . L u c i e n . 79 . Hélène G i r a r d . Ma mère. J ' a i d e u x frères. est s t é n o d a c t y l o . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . Micheline. P a u l .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . Claire. J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . Marc. P a u l et Michel. est w écolier et m a soeur a î n é e . J a c q u e l i n e . Antoine G i r a r d . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. et une sœur. Mon frère cadet. H e n r i et Claude. H u g u e t t e et mes cousins G u y .

D o r m a n t b i e n .iiislrurt ils.) [lekolje] şcolarul a î n é . flân a n t . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. :^.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . n a g e a n t .w«^r A <( Mi ^^§^> ^m.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . . <?«. lisant des |]'vres_. (ÊÈXjt't$ 80 .e | pue] mai vîrstnie. VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.

ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. în desfăşurare: les années de guerre. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. Spre deosebire de limba romînă.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m.

sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Il passe son congé à la mer. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . tale săi. Ma mère est chimiste. I a t ă a d r e s a m e a . Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. mele t ă i . Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . Ca şi în limba romînă. ta.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . iar al lui être este étant. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. participiul are două timpuri: prezent şi trecut.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. 82 .a grupa a I l I . noastră votre vostru. Leur frère cadet est écolier. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. ton. Notre maison est grande. în locul formelor de feminin ma. Observaţie.

Marna lui Alain este chimistă. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir... a m i est jeune. Indicaţi participiul être. amie e s t . ouvrières sortent de l'usine. Elle me d o n n e . el serveşte la formarea timpurilor compuse... . Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e .. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. iar al verbului auxiliar être este été.. IV.. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . t a n t e d e . de mod e t c .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . el precizează împrejurarea de t i m p . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. finir.. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. -it. accepter... Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. . participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. Cărţile lor sînt instructive. frères d e . îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. EXERCICES I. parler — parlé La verbele din grupa a II-a.. chimiste excellente. travailler. . . . E i se p l i m b ă c î n t î n d . Il passe ses vacances à . acheter. J e vois . 83 . . . enfants dans le j a r d i n . . La verbele din grupa I. cousine de Marie est étudiante. Familia sa este destul de numeroasă. Sora mea este stenodactilografă. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t .. . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. . maisons et . . aller. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. père d'Alain est ingénieur. avoir. . . jardins.. ouvriers e t . -u: partir — parti apprendre — appris etc. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. . Je r e g a r d e . surgir. mer. .. . Iii merge anul acesta la m a r e . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant.. cousin.. . ami sont ouvriers.. . III.. . . . frère de René est l'ami de . livres. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). .. -is.

e s t ^ u n e femme énergique et 84 . Ma grandm è r e .2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . Ils sont.à la r e t r a i t e . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. Mon grandpère. comme d ' h a b i t u d e . Robert Girard. M a i n t e n a n t il est^. a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. v i e u x . J e a n n e Gir a r d . h a b i t e n t assez loin de nous.

Nous^aimons bien nos grands-parents. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. plsn] plin. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . m o n t a t o r l'usine (/.pourtant pleine de douceur. cu toate aces­ tea plein. Oncle Gérard n'est pas marié. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. qui aime le sport. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . Il est célibataire. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . a duce l'image (/. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. -e [plë. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. On a fait des projets pour dimanche prochain. număr cu soţ 85 . amusants et instructifs pour ses petits-enfants. proiectul prochain [pro/ë] viitor. Oncle Gérard. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi.

naître etc. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. venir. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete.). deci ca p r o n u n ţ a r e .Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. Spre deosebire de limba romînă. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. 86 . arriver. precum şi numeroase verbe intranzitive. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. mourir.

B . les joujoux. les genoux etc. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. Us cailloux.In acest caz. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . le chou (varza). Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. c a : le bal. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. le joujou (jucărioara). le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. C. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. le chacal (şacalul). les carnavals e t c . adică cu t e r m i n a ţ i a -s. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. . S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. le festival e t c . le carnaval. -eau. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. ) . formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. les choux. le caillou (pietricica). Astfel.

Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Bunica lui Alain este o femeie energică. cousines.. .. El a lucrat într-o uzină de avioane.. montagne. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance.. jardin..în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. fabriques. . . trouver. cris. Nepoţii îşi iubesc bunicii. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. écolier.. Tu as dix pommes. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. II.. Nous chantons cette V .... Les hommes doivent être (égal). finir. . Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. I V . .. Elle n'aime pas les (bijou). Irène... Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Unchiul Gérard este celibatar. I I I . petits-fils. Je déjeune en famille. Ce sont des livres (nouveau).. nehotărîte: cu articolele . Cette fillette aime ses (joujou).. livres. . . Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer.. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. manger. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. Bunica mea a crescut cinci copii.. maison. Il est ouvrier.

Ci > Ci . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . w w o r^l . .13 3.- C D 3 CD -CD OH •C' « .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .5 l-H . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . -o ep «: -S-aO-cO . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain.IU « eu a -X. a.Oi X -. . r^ <*~ a. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.5 2 0. •3 £ •* * > t» M» -Q -.CD o / 3 3 -3 .? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 . f-.S If. bfl C D i.T.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.5 • ! S* cr ^5s = « CD I. ™ / " \ cy a..1 C D O 3 w ~ ci .h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. ci _ .

Il y a quinze ans. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. — Bonjour. elle a quarante et un^. Vous„ avez. deux frères et une sœur.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. Monsieur Grégoire. je sens de plus„. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. On voit que vous faites du sport. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. Yves Grégoire. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. — Ah. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans.ans. jeune homme? — Dix-huit ans. si je ne me trompe. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Monsieur Grégoire. — Vos parents doivent„être encore jeunes. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. puisque j ' a i . — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province.

) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.) t î n ă r . a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea .) se rajeunir (vb. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .) vieillir (vb. f. şi adj.f. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. -ă tinereţea . -e (adj. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. veche b ă t r î n u l . Louis — dix-neuf. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. vîrsta 2.) rajeunir (vb. şi adj. ) 1.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . ) la jeunesse (f. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.m. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. tineretul (fam.f.) la vieillesse (f. Saluez de ma part votre famille. m. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.) rajeunissant. -te (adj. je suis pressé.) vieille (s.epoca. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. VOCABULAIRE l'âge (m.) le vieillard (m. Maintenant je dois vous quitter. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . evul: le moyen âge evul mediu.) vieux (s.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. -e (adj. m. tinerică a întineri a se întineri. Notre famille est grande.) le rajeunissement (s.) le vieillissement (s.) vieilli. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . -ne [<îsjs] vechi. şi adj.) jeunet.) tinerel. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn.

E l este încă tînăr. 3. le cheveu. Verişoara mea are 22 de a n i . î n limba franceză. E l are 42 de a n i . trente-trois. 3 1 . II. le cou. Casa are 14 ferestre.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . le b a t e a u . 53. glorieux. 40 (quarante). Scrieţi grandir. soigner. Scrieţi în litere următoarele abolir. 60 (soixante). quante). 38. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. J'ai 35 ans. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). 49. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. beau. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. I V . cardinale: numerale 25. I I I . EXERCICES I . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. 2. blanchir. cinquante et un. Această carte are 25 de capitole. le genou. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). quarante et un. 30. 29. Tatăl meu are 51 de a n i . Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. 4 1 . trente et un. 1. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . instaurer. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. 92 . inspecter. V . trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 57. a m i c a l .

— Bien. du sport. 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . des sciences t e c h n i q u e s . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . Guy. du D a n u b e . d e s _ a r t s . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . indiquez i aussi celle . de l'hisloire. interroge avec a t l e n l i o n ses copains. diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. — 2000 k m . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . Michel. — Très b i e n . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. premier prix de géographie au lycée.

Tokyo — plus de 1C 000 000. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. -ă. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc.. Moscou — 6 208 000 habitants. [ i l „ e dd . Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. Il est de 1 500 km. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. . m a i lung d e c î t . amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. Et „l'examen" continue. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. ply^. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. a re­ flecta l'instant (m. plus long que le Rhin.] el este e u . Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). un student) l'attention (/. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. -e [ekseîà] excelent. — Bucarest —environ 1 300 000.. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . agrea­ bil. . grea la. — C'est ça. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . . -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l .) prietenul.15^ka .) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. -elle [natyrel] n a t u r a l . . a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. —• Vous w avez bien répondu. le mont Everest a 8 848 m. . . Paris. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. Claude.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e ..-— Cette fois-ci c'est w inexact. . plus long q u e . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui.. . sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. Moscou et Tokyo. Pog':r. — Si je ne me trompe. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. le nombre d'habitants de Bucarest.

strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i. plimbarea 2. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . . -ă l'examen (m...ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a . î n v î r t i t u r a . ocolul. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.-.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar.. construi.. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .

cent. cu excepţia lui un. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . 1. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. După numeralele 80 (quatre-vingts). vingt. Numeralele cardinale sînt invariabile.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie.

Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). 1. întrebuinţat ca substantiv ( = milă. I şi a I i . în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Mille. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. 2. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. u n în­ d e m n . i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral.a p l u r a l .5. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . u n sfat. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Notă. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . măsură de lungime). Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte.

1320. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . "78. IV. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. 111. Alexandre Dumas. 74. au Champ-de-Mars. 84. 91. 102. 81. Maupassant s-a născut în 1850. Victorien Sardou. 1799. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Sena are 776 k m . Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . 1970.EXERCICES I . T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Să dormim bine. 98 . Balzac s-a născut (est né) în 1799. 70. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. 94. 700. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Staţi mîine acasă. tirer. 71. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. V. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. 1840. choisir. Volga (La Volga) are 3 688 k m . Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. Alege o cravată roşie. Elle a 306 mètres de haut. 1980. Această carte are 987 de pagini. III. domine toute la ville. parmi lesquelles Charles Gounod. el are 81 de a n i . admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. 201. 1271. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel.

les jardins verdoyants des Tuileries. monuments et places. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. les poétiques quais de la Seine. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. . unique au monde. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. qui coule sous trente ponts. du Luxembourg. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. la célèbre Tour Eiffel. objectif touristique de premier ordre. sur la rive droite. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. le Panthéon. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. le Sacré-Cœur. ville coupée en deux parties par la Seine. gracieuse et massive à la fois. sans nul doute. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est.

. le tronc. Je guérirai les malades. Tu sais. — Vois-tu. La petite Yvonne. ce mécanisme si compliqué. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. le cou.. ses_ yeux sont bleus. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. les bras. très sérieuse. je peux t'indiquer le nom de 100 .la bibliothèque de mon oncle.. Par exemple. les mains. un petit nez retroussé. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. Elle est si jolie. écoute parler son cousin Alain. j ' a i décidé de devenir médecin. poursuit son cousin... des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. les. elle a des joues vermeilles. les jambes. Je m'inscrirai à la faculté de médecine..

-e [ratruse] cîrn.-ă.-oasă écouter [ekute] à asculta joli. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. serios. . — Tire la l a n g u e .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. -e [ata/e] legat. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. E t e s . p r i n s . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . -le [vermsj] r u m e n . -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . la p l u r a l . . — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . des d e n t s . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . [lewzwo] 101 . des v e i n e s e t d e s w os. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. . -e [joli] drăguţ. -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s.v o u s s a t i s f a i t . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. -ă le nez [ne] nasul retroussé. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. . la c o m p o s i t i o n d u s a n g .c h a q u e doigt de la m a i n . l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. -e [ymif] omenesc. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/.-euse [serj0].

Verbele din grupa a IlI-a. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. -as. -ez. bel.-oasă urît.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. sare în ochi a fi curajos. . -e frumos. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. belle laid. -ons.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. terminate la infinitiv în -re.

Alain va învăţa numele nervilor. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Mes deux (aïeul) sont très vieux. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. I I . El va fi student la facul­ tatea de medicină. Ochii care nu se văd se uită. le vitrail (vitraliul) etc. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Il (prendre) des leçons de français. les émaux etc. I V . les coraux. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Elle (choisir) ces fleurs. vinelor. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. le corail (coralul). Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Tu (répondre) tout de suite à cette question. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Je (attendre) ton retour avec impatience. 103 . Il (penser) souvent à toi. III. entrer dans la chambre. les (minéral). Tu (être) un homme cultivé. Ils (manger) ces fruits. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . les (végétal). Ils (danser) toute la nuit. l'émail (smalţul). Odette a des (œil) noirs. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. loin du cœur. V. PROVERBE Loin des_jyeux. oaselor. Vous (regretter) le temps perdu.. are ochi albaştri şi obraji rumeni. laver une chemise. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. c a : le travail (munca). muşchilor. Yvonne este blondă.

Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. J'étudierai aussi les sens de l'homme. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. des^os.. — Ils sont^à moi. je dois vérifier mes connaissances. répond Alain. le cœur.-tels le cerveau. le rein. les poumons.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. le goût et le toucher. . — Prêtez-moi votre seringue. Mais ce n'est pas tout. La mienne est cassée ! — Impossible. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. une omoplate. dit-il à ses cousins.. parce que ce sont les nôtres. l'estomac. La nôtre est cassée depuis longtemps. l'ouïe. Voilà par exemple une clavicule. dit Claude. la vue. l'odorat. Il faut bien connaître ces organes. Demande à Odette de te donner la sienne. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. quelques vertèbres.

în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. _ a w n r w a ] sînt ai m e i . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c .. ) décourager (vb. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t .fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.) 105 .) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue.) curajul curajos.) courageux.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. ) [ui] auzul l'odorat (m. -oasă a încuraja a descuraja (adj.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m. aici: t o t lui a donné [ltji^. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. -euse encourager (vb. m a l a d e de b r o n c h i t e .

la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. Observaţie. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. şi Compen­ diul de gramatică). le second (la deuxième. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. a doua le second [zgo]. 1.

mase. Ces portraits sont les vôtres. Adjectivele notre. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . fem. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. şi fem.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . le (la) vôtre. . votre livre. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. ^ennl mase. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . fem. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. P e r . Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. La numeralele compuse. ca şi în limba romînă. 107 . P r o n u m e l e le (la) nôtre. fem.

u n omoplat. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . . est p e t i t e . perfectul compus si I V .. auzului. père est ouvrier... Marie est le (5) enfant de m o n oncle. I I . V . verbul m o n t r e r la prezent. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . ale stomacului.. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . C'est le (21) livre de m a bibliothèque. . Le jour est la (7) partie de la semaine.. a 8 étages.. .. . ale rinichiului şi ale inimii. sont vieux. . mirosului.. Conjugaţi imperativ.. Va studia organele văzului. est professeur. P a u l est le (1) de sa classe. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. III... Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase... înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. . E l vindecă rănile prietenilor săi.EXERCICES I . parents sont j e u n e s . l'heure est la (24) partie du jour. ale plămînilor. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. îi place deja să îngrijească bolnavii. chambre d'André est g r a n d e . viitor. gustului şi p i p ă i t u l u i . viitor. Conjugaţi la prezent. E l va fi medic..

J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. pas neuve mais^en très bon w état. j'habite ce quartier depuis^une semaine. les leurs. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . — Mais non.. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. ce qui fera la joie de ma < V 109 .. Denise. un déménagement !. doit^avoir la sienne et les garçons. Tu comprends. qui travaille. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Elle est_entourée d'un beau jardin. Ils.n'avaient pas w assez de place pour étudier. Les^enfants ont grandi.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue.

Et moi de même. La maison a une belle terrasse. un grenier et une cave. Le quartier n'est pas central. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s ._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. nœv] nou. la salle à manger. un débarras.s. p e n t r u că l'occasion (/. la chambre de Jacques. — Tu as de la veine. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. les fleurs et les^arbres. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée.chienne Louloute..) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă.) [akazj5] ocazia 110 . on peut dîner dans le jardin. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. la cuisine. il est vrai. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. en„été. etrwat] s t r i m t . răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. neuve [nœf. aici: perfectă raison [rsz. mais il a d'autres^avantages: le silence. l'air frais. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. deux balcons. un couloir et une salle de bains.. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. un vestibule.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. Le soir. -e [ e t r v a . Là il y a deux chambres à coucher.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . -oasă neuf.

Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. p a r t e r (la teatru) 2. E l se traduce p r i n : 1. Antonime monter Elle monte l'escalier. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. descendre Elle descend l'escalier. casa Notă. 111 . partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. Elle ferme la fenêtre.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa.

nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) . scumpă amară întreagă 112 . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère.

-t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. -in ş.a. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. La timpurile compuse.— Substantivele terminate la masculin în -x. -n.: romîncă sănătoasă -s. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. Eu nu ştiu. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 .

înlocuiţi punctele sous.. dar este în stare bună.. les enfants (s'amuser). Il se dirige . bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. mon ami est parti en province.. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. J'ai reçu votre cadeau. Ils (habiter) une belle maison. 114 . Tu (attendre) sa lettre. Copiii aveau nevoie de trei camere. Les hommes et les femmes (discuter). III.. bucătăria şi o debara.... vers): cu prepoziţiile necesare (pour. J'ai reçu une lettre . Il se repose... Casa lor are mai multe camere: la parter. Tu as vu ce film. Vous (dîner) en été dans le jardin. la etaj. un arbre. un pod şi o pivniţă. de. la mer. o baie. mon amie .. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. sufrageria. à. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. d a n s . p a r . Casa are o terasă frumoasă. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. în propo­ ziţiile scurte. EXERCICES I . Il a écrit cette lettre. Tu es malade. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Il entra dans la chambre. Ils doivent aller. Je veux passer mes vacances. Lucien a été mon ami. două balcoane. Vous trouverez ce livre.. Le frère. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă... J'(être) son amie. I V . Ea nu este nouă. la maison. la fenêtre. ma bibliothèque... Yves a rencontré Mireille. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. camera lui Jacques. două dormitoare... Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. II. La fenêtre est trop large. l'usine.. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. un culoar.

deux non lier nur (le jardin) 8* . violettes. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. A présent.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. — Tu sais très bien. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. rouges. Tu me connais de longue date. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement.I inspii' iTiïuliiiil . une table. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. jaunes.i I|. a-t-il dit. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. bleues. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable.

VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo].chaises. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. a învăţa: J'apprends six heures par jour. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. Sur l'armoire. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. 3. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real.) francul 116 . Apprendre Am aflat ieri această veste. 2. mingea a comunica cuiva o ştire. învăţ şase ore pe zi. un fauteuil. -ă clair. nouvel [nuvel]. a comunica. nouvelle [nuvel] nou. une armoire à glace. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. -e [klsr] luminos. deux chaises. glonţul 3. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. 2. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. (pop. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. il y a des balles et des jeux mécaniques. une armoire et une petite bibliothèque. deux pupitres. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. un bureau.

) prietenesc. aucune Tu n'as aucune amie. nici Tu n-ai nici p prietenă. ainsi e t c . -e (m.) prietenul. nulle nici un. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. guère de fel: guère. Nimeni n-a venit să mă vadă. 117 . Nu sînt de loc egoist. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. nul.) amicalement (adv. o: N-am nici u n chef să plec. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir.şif. . -e (adj. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. -a l'amitié (f. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . nici un. comment.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi.) [amitje] prietenia amical. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . nici o: Il n'entend aucun.F a m i l i e de cuvinte l'ami. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . mal. personne nimeni: maintenant. E l n-aude de fel. Je n'ai nulle envie de partir.

N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien.a m decît două creioane. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . a t a este mică. confundat cu o Ohseryaţie. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. A mea are trei ferestre. un fotoliu. î n camera sa se află u n p a t . t a t ă l său. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . le vase. trei scaune. sînt două t a b l o u r i . Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . o bibliotecă mică.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . roşii. jamais. EXERCICES I . în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. N . Adverbul l i m i t a t i v ne. Nimic nu mă interesează. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e .que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. a l b a s t r e . înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. E l nu se gîndeşte la n i m i c . II. Ea nu m a i este la fabrică. adverbul ne: personne. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . Camera sa este m a r e şi frumoasă. nici pe m a m a sa. două p u p i t r e . II ne pense à rien. n i sa mère. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. III. un dulap şi un birou. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre.jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . două scaune. galbene.. o m a s ă . la chambre de votre ami(e).

jamais. .. indigne. Il n ' a .. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s .. Mon père ne s ' i r r i t e . Hélène n ' a i m e . familier.. Ils ne ferment . envie d'aller au cinéma.... Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. ma sœur. V. IV.. négatif. la couleur j a u n e . mon frère . de b r u i t ... Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. joyeux. pas. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. .. aucun. ni. élève dans la classe. P a u l n ' a . . înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point.g r a m m a i r e . mangé depuis deux jours. Il n ' y a . cette porte. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche.. coquet. .. J e ne v o i s . . Il m a r c h a i t (avec lenteur). La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). Le professeur n ' a trouvé .. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . personne. dans cette chambre. . rien. .

de sacs à m a i n .. quelques blouses. quelques chandails et c'est t o u t . P a u l e t t e .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. — Moi. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils.. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e .. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages.m ê m e . et je l ' a d o r e . -e [syr] sigur. Moi je n ' a i pas de temps.. je t â c h e r a i de me parer m o i . VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. H e u r e u s e m e n t . -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. de broches. que [ply^do . ka] mai mult . — Mais pas du t o u t .. u n ^ i m p e r m é a b l e . mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . — C'est v r a i . de fleurs. de souliers. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . u n pardessus. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . de colliers. de g a n t s .9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. -e [rakonesô] recunos­ cător. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . de jupes et de blouses. deux j u p e s .. d ' é c h a r p e s . J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . En t o u t cas. plus de b a s . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . c'est_. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites.

.

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. d a t i v (comple­ ment indirect). a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . 4 4 . à elle. Forme neaccentuate. p .compliqué. acuzativ (complement direct). p a r t e a I. Tu îi eşti indiferent ei. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. -e [kôplike] complicat. v. 122 .' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. E l îmi vorbeşte. se aşază. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect.

după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Elena îi povesteşte un film frumos.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. Observaţie.) 2. Ini. Trebuie să-i fii recunoscătoare. Parle-lui de Guy. la. i. V. Te felicit din toată inima. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. 11 iubesc m u l t (pe el. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. Formele accentuate marchează o insistenţă. u. me. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. E u îl v ă d . î m i dai o carte. Nu trebuie confundat pronumele le (la. ţie şi lui. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. La forma negativă a imperativului. Notă. se va spune: C'est à moi que tu écris. te. e. 1. Ies). Tu îmi scrii. Mie îmi scrii. + a. Dă-mi să m ă n î n c . h m u t pierd pe e. cu articolul le (la. E u văd cîinele. în loc d e : Tu m'écris. forma afirmativă.). Ies). t'. pe ele Notă. Vă scriu. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. P e n t r u a insista. ô. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Je l'adore. 0 (îl) ador. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Ea mă priveşte. moi pe toi pe le. Nu m ă refuzaţi. Je t e félicite de tout mon cœur. în general. Tu dois lui être reconnaissante. 123 . ) . 3. Vorbeşte-i de Guy. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. Je vous écris. lui la. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. à toi et à lui. Hélène lui raconte un beau film. le. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. Nous les invitons chaque dimanche.

à la fabrique.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . au concert. au bal en voiture.C î n d î n t r . à scooter. à bicyclette. e s t e n e r e g u l a t . o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă .rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. en avion par le train. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . à la boulangerie. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. au théâtre. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . demain. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . i le voi da m î i n e . je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. je vous le présenterai. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. en bateau. colete) 124 . par avion (mai ales p e n t r u scrisori. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. chez le coiffeur à l'épicerie. à pied au cinéma. vi-1 voi prezenta.

. . N o u s . chaque été chez mes grands-parents.'. . Vorbeşte-i despre copilăria noastră... . . un pardesiu. t o u t de suite à la maison ! . .. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. V. ţi-1 voi povesti m î i n e . . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. en ville il rencontra son a m i . .. fertilise e n . Ea are cîteva rochii elegante. .. F i l m u l a fost intere­ s a n t . . I l s . Le N i l traverse l ' E g y p t e .. . .. le voi mînca chiar azi. Spune-i să plece. două fuste.. Nu h a i n a face pe om. Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . . . cu flori sau coliere. . Mîine voi merge la d e n t i s t . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . avez fait des progrès. et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . . . en Pologne. .. ..EXERCICES I . . chez le d e n t i s t e . Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . . .. oppose. . . . l'année pro­ chaine en Union Soviétique.. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . E u a m fost la coafor. cîteva bluze. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. .. N o u s . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . I V . Prietena mea schimbă des toaletele. ... . d e m a i n me promener au bois. L ' a n n é e passée n o u s . . souvent au t h é â t r e . . . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . . Ion îţi a r a t ă casa lui. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . Enumeraţi I I . E l merge la fabrică cu bicicleta. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. retrouverons c h e z . . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . . . écoute tous les conseils que son p è r e . . III. Voulez-. ces chemises? P o u r . donne. un p a l t o n . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . Qui v e u t . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . . . m a n g e n t comme des loups. il. . . E a îi dă o carte.

10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Tout dans ¥m*i!BM! . Toute sa famille s'affaire autour de lui. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.

des bas. traînent. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. des w essuie-ma ins. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps.la chambre est sens dessus dessous. une brosse. dit l'autre. partout. — N'oublie pas les pull-overs. des s ouliers. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. — Prends ton complet. . Du linge. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. un pyjama. des mouchoirs. des chemises.

) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza.. même à la montagne. la valise est prête. il en a besoin. Comme il aime toujours être bien mis. du­ b l a t . firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. donne-lui un fer à repasser. du fil à coudre. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. dit Paul malicieusement.. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. non. -ă .) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios.. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. des ciseaux. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. Enfin.— Non. des boutons. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. -e [duble] căptuşit. -ă 128 . Puis il em­ brasse tendrement ses parents. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. ses frères et sa soeur.. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. — Maman. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère.

. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. Expresiile c'est ... que qui) (ce sont . Ce sont ces livres que je veux acheter. qui) şi c'est ... Va fi fără îndoială o mare surpriză. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . a a u z i . il cherchait un livre.. Ce ne sont pas mes amis.. în acest caz. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l ... Ce sera sans doute unegrande surprise. C'était mon cousin.. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. qui (ce sont . sont.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. Fetele au m î n e a t fructele. a asculta. E x p r e s i a c'est. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était.. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . a înţelege. eare. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 .. ce sera). Ce sont mes amis.. que (ce sont. Maria a mîneat fructele.. Era vărul m e u . Este m a m a mea.. que) la scoaterea în Expresia c'est.: entendre une voix a auzi o voce 2.. căuta o carte.

Pe el vreau să-1 v ă d . F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce.u n n u m e p e r s o n a l . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. blînd lung favor it favorite . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que.

qui. Alain est allé à la montagne. que: Je remarque cette actrice. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire.. Mama lui Alain este neliniştită. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. cu f în. Les peuples luttent pour la paix. folosind construcţiile c'est. Tu préfères le jaune. Jacqueline îi dă ace de cusut.. Il veut devenir chimiste.. III. El îmbracă o jachetă îmblănită. Ils dénoncent la guerre. Mon oncle est là.EXERCICES I. c'est. foarfecele şi aţă. Fratele său îi spune să-şi ia (de. Camera sa este în dezordine. batiste. J'aime les poésies de Victor Hugo. qui. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . perii şi prosoape. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. pijamale. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Alain nu-şi găseşte bascul. cămăşi. Alain nu are nevoie de palton. Alain are nevoie de ciorapi. IV.. nasturi.. ce sont.. El este în întîrziere.prendre) costumul la munte.

I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . le déjeuner. Le d i m a n c h e .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . 132 . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. d'une t a r t e à la crème. À t o u t _ à l'heure ! . . À la fin du repas. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . déclara P a u l . Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . les cuillères. le p e t i t déjeuner. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. ie dîner réunissent toute la famille. E n e n t r a n t dans la salle à manger. — Excellent déjeuner. et même un vase de fleurs. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. Le déjeuner fut composé d'un potage. et toute la famille l ' a p prouva. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. les fourchettes. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . les c o u t e a u x . les serviettes. Aujourd'hui je suis pressé. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet.

) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. geanta. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . sticla 1. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. ) saler [vb. a face o gafă 133 . ) salé (adj. paharul 2. prosopul 3.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. şervetul 2. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/.

a -as I l I .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. în general. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . în limba romînă se traduce.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. fou.a -ătes I l l .a -a -âmes I i . terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.nouveau un courage professeur fou Forma a doua. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . prin perfectul compus. nouveau. în naraţiuni. terminată în consoană. mou) prezintă două forme pentru masculin. vieux. Prima formă.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . El este folosit mai ales în limba literară. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . a cărui consoană finală nu se pronunţă).

Jacquelinei îi place să pună masa. la prînz şi la cină.. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. . Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". V.. îmi plac prăjiturile şi fructele. H . fou. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. Vous (rentrer) fort tard. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. cuţite. . friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. arbre. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. . furculiţe.. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. Le malade (garder) le lit deux semaines. quartier. maison. Je connais u n e ..F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. robe.. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. homme qui se promenait dans ce jardin. IV. Il ne peut manger que des poires. Am cumpărat farfurii. III. . Dans sa modestie. . Elle acheta u n e . . fermer. .. . ordre social. Nous habi­ tons u n . femme qui sait très bien tricoter. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. J ' a i vu hier u n .. linguri şi pahare.. Nous occupons une. nouveau.. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. être şi avoir. Ei au mîncat ciorbă. . Les pays de démocratie populaire ont établi un .. vieux. Dans ce parc il y a un . Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). mou.

les sauces. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. un délicieux soufflé au fromage. 136 . Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . ma chère. De mon t e m p s . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. On a bu du Champagne. — Tu as un b o n j i p p é t i t . de la limonade et de l'orangeade.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic.m a m a n . les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. une dinde r ô t i e .d i x ième anniversaire de g r a n d . G r a n d . La v i a n d e . des truites au beurre. du pâle de foie gras. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . du vin b l a n c et du vin rouge.

t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . elles d o i v e n t se n o u r r i r . a î n ă l ţ a . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. Regardez notre grand-mère. Omonime foie (m.ă . -e [delika] d e l i c a t r . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m. elles font du s p o r t . -ă l'invité (m. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. . bucatele délicat. q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e .) foi (f.. . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. d i t A l a i n . La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] .) ficat credinţă d a t ă .— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . E l l e n ' a j a m a i s ^. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj .été m a l a d e .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.) fois (f.. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/.) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. fin. -e [grije] prăjit.

Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . La consommation du vin est élevée en France. Acest copil mă întristează. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Cet enfant me fait de la peine. specific limbii franceze. Il faut du courage pour escalader ce sommet. 138 . cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. de la. du vin blanc et du vin rouge. de la. vin alb şi vin roşu. indică o parte. Gustul limonadei este excelent. Am băut vin. Eu fac sport. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Tu manges du beurre. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. de l'eau. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Beau limonada. 'i de -— V. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Je bois de la limonade. Le goût de la limonade est excellent. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. S-a băut şampanie. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Nu trebuie confundate articolele partitive du. Observaţie.

Verbele contredire (a contrazice). La fel se conjugă verbul redire. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit.. 2.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana .Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. interdire (a interzice). médire (a vorbi de r ă u ) . Trecut dite spus. 1.a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites.

fenêtre de ma chambre est grande. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. . beurre. Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. . V e u x . J ' a d m i r e . .' înaintea următoarelor pain. Qui vole un œuf. Champagne. Il faut v r a i m e n t . Pofta vine mîncînd. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. fleurs e t . courage pour traverser cette rivière.je b o i s . café? N o n . V .. mîine fură! şi un bou. au b ă u t v i n . bière(bere). PROVERBE L'appétit vient en mangeant. S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. hotărî*. jardin. I V . des yeux (bleu). . J e mange s o u v e n t . . perfectul simplu şi imperativ. sub­ fruits. arbres qui se trouvent d a n s . . . . argent. . . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres.. . .t u . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). . viande. fromage. E l este împotriva slăbire. I I . Cine fură azi un ou. l'eau. courage. beurre e t . . des livres (nouveau) . . . . . merci.EXERCICES I . . înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. vole un bœuf. œufs p o c h é s . . viande. des enfants (intelligent]. . fromage. ei au b ă u t oranjadă şi limonada. . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. III. Nous m a n g e o n s . perfectul nehotărît com­ sau .

-e [kur. promenade en car dans Sa ville et le soir. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. confortables.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. D'ici deux semaines. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. surtout lorsqu'on^est touriste. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin.5 juin 1964. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . Les jours sont plus courts que d'habitude. de retour. Chère Hélène. On construit partout et beaucoup. Bucarest. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. ses stations climatiques plus confortables. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants.. Vendredi. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. kurt] scurt. L'hôtel est très confortable. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. spectacle à l'Opéra. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. t. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. ses villes deviennent plus grandes.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

-oare l'hôtel (m. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. se. le mois d'août 2. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 .de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l .) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. 1. -e [akœjô] p r i m i t o r . pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. gentil accueillant.

Ce livre est très intéressant. 144 . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. aussi ( c o m p . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. Ies. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. cei mai mare fluviu din E u r o p a . d e s u p e r i o r i t a t e ) . Mon amie est extrêmement bonne. d e i n f e r i o r i t a t e ) . d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . bien. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . la. Această carte este foarte interesantă. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . Camera mea este mai mare decît a ta. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . C u v i n t e l e decît. extrêmement. I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. infiniment etc.

miercuri. boire.a ) Verbele din grupa a I l I . partir. intéressant. ouvrir. sentir. duminică. voi pleca în deltă. în luna septembrie. croire. mai frumos. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. devenind mai mare. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. dire etc. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. lire e t c . joi. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. sîmbătă. servir. sortir. decembrie — ultima. vêtir. content.Perfectul simplu (grupa a H l . II. mourir. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. EXERCICES I . Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. Plural La fel se conjugă: courir. Astăzi sîntem în 5 mai. vineri. marţi. 10 145 .

IV. mais heureusement pas aussi gros que Louis. 4. 2.III. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. 3. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. Iată omul cel mai primilor. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. vouloir. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Aceste fructe sînt foarte bune. offrir. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . 5 lequel est Henri? 146 .

Sous la table il y a un chien. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. 147 . Sur la table il y a une bouteille. un couteau et une boîte de conserves. Près de la table il y a un chat.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. . în limba franceză.

tourisme. la primevère. le muguet. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. Les champs. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. dire congés. mer. car c'est^. la violette. les parcs et les jardins verdissent. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. 149 . des fleurs poussent partout: la perce-neige. Le soleil. timide à la fin de l'hiver.alors que renaît toute la nature. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. dit Jacqueline à son^amie Laure. C'est difficile à dire. brille au printemps avec plus d'éclat. vacances.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. J'aime le printemps.

-e [labure] a r a t . VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. dans le verger et dans la basse-cour. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . -ă l'éclat (m. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. Il y a des jours où l'on respire à peine. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . dans le j a r d i n . -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . Moi. Pense qu'en élé il fait très c h a u d .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. -e [prefere] preferat. dans la vigne. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . Il pleut r a r e m e n t . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i .— Tu vois toujours la vie en rose.

[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. Il reste encore un mois.-e [akôpli] î n d e p l i n i t . ca. campania (militară etc. ploaie. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . dar şi alte verbe.) [cïplwa] aici: postul. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. ) a fi r u p t de oboseală accompli. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . Il arrive qu'on se sépare. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. cîmpia.) a merge la ţară Observaţie. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.). Mai este încă o lună. 151 . ninsoare etc. de exemplu. aller à la campagne 2. funcţia.

Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . tard. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . souvent. „ . Compendiul de g r a m a t i c ă ) . sînt (bolnavă).u n adjectiv. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. je ne le suis pas.. în afară de i m p e r a t i v . repede fort.. . je le suis. Eşti bolnavă. : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. de l'hiver sont . u n s u b s t a n t i v . adverbele: I I .... Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . Êtes-vous malade. Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . se află)..Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. e x i s t ă . la t e m p e r a t u r ă etc. „ „ de l'été sont . verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. „ „ de l ' a u t o m n e sont . un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Hélène? Oui. .. Elena? Da. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Completaţi 152 . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative.a (v.

Êtes-vous heureux? Oui. Săptămîna trecută a plouat des. Tu es content? Je ne suis pas (content). lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. soarele străluceşte. este vreme. Primele florisînt: ghiocelul. Vara zilele sînt. Toate anotimpurile anului sînt frumoase.u n s chaleur et du froid? — Oui. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). Există prieteni devotaţi (dévoués). en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. E mai cald decît primăvara. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. gră­ dinile şi parcurile înverzesc.III. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . monsieur. toamna şi iarna. Vara este cald. Iarna zilele sînt scurte. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. frumoasă. Uneori vara cade grindină. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. vara. Ieri a bătut vîntul. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . je ne veux pas (partir). Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. V. florile cresc pretutindeni. je veux (t'accompagner). La munte este frig. Astăzi este prea cald. violeta. Primăvara. Veux-tu partir? Non. lungi şi nopţile scurte. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. 153 . Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Uneori ninge. Cum este timpul astăzi? I V . je suis (heureux). Veux-tu m'accompagner? Oui. contracte. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial.

C'est la rentrée des classes. les noix. mais le plus souvent il fait très froid. — Oui. il gèle et le vent souffle avec violence. j ' a i m e tous les fruits. les jours deviennent de plus_en plus courts. en tout cas. En échange. Il pleut souvent et il fait du vent. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. mais tu es^une petite capricieuse. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. — D'accord. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. C'est l'automne. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. Les 154 . l'automne a quand même ses bons côtés. Tu vois. dit Laure. les poires et surtout le raisin. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs.

de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. partea capricieux. VOCABULAIRE court. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni.. des mince subţire 155 . -ă froid [frwa] rece.ă le tapis [tapi] covorul épais. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul .a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -euse [kaprisj0] capri­ cios. latura . -sse [epe] gros. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m.jours sont courts. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. -e [kur] scurt. -e [30m] îngălbenit.

(Eu) nu am bani. fila. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. 3. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. Suflă un vînt de te ia pe sus. răcoros: il fait frais 2. Il fait un vent à décorner les bœufs. E l are p u ţ i n i veri. 3. Maria are m u l t e prietene. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. coala. 2. A ţ i citit m u l t e cărţi. Il a peu de cousins. E un ger de crapă pietrele. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. nu Observaţie. Je n'ai pas d'argent.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. î n această grădină sînt flori fru- 156 . la 1. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre.: feuille de paye stat de s a l a r i i . este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. 2. 4.

fern. 3. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. Orice om trebuie să apere pacea. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. 157 . La persoana a I l . Se traduce prin „tot".(nous faisons[nu^faz3J). la i m p e r a t i v (pers. vous dites. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. 1. „toţi". la indicativ prezent şi la impera­ t i v . refaire (a reface). vous êtes. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . mase. 2.a p l u r a l . în acest caz are sensul de „orice". tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. satisfaire (a satisface). „toate". la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv .Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). La persoana I p l u r a l . I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. „toată".

general: La terre appartient à tous. Cette semaine j'ai vu beaucoup . El vrea să ştie tot.. 158 . Toţi copiii sînt acasă. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Noi sîntem toţi acasă. sport depuis dix années. . Il n'a pas. . IV. Mon voi­ sin a . Il y a bien . perfectul simplu si perfectul compus.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Cet édifice a . . PROVERBE Petite pluie abat grand vent. iar nopţile mai lungi. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . aerul este răco­ ros. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . Il vous faut. . argent.. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté ... Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout.. Il veut tout savoir. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison.Tout este şi pronume nehotărît. sau un fapt vag. tout fut vendu: meubles.. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. Măriei îi plac sporturile de iarnă. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent.. beaux salons de réception. Ils sont tous contre la guerre. J'ai écouté. III.. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte.. J ' a i . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes... .. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Je n'ai pas écouté. -s final se pro­ n u n ţ ă . bons livres. la viande et. eiitor. Il veut tout savoir... connaissances à la mer. . argent. fleurs dans ce jardin. petits-enfants bien sages. V. livres. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. Florile se ofilesc rînd pe rînd. Sora mea mănîncă multe fructe. Tout homme doit défendre la paix. musique. vêtements. films. iar frunzele copacilor cad. petits pains.. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. EXERCICES I . . Toamna e mai puţin frig decît iarna.. . In acest parc s-au plantat copaci frumoşi.. . în timp ce la adjectivul tous. courage pour faire cette ascension.. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Nous avons mangé. musique. Uneori plouă. Je n'ai pas rencontré . fromage. Elle fait. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Elle se charge de tout. .. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Pămîntul aparţine tuturor.

Guy. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. le meilleur ami d'Alain. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices.. 159 . L'autre. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure.. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. — A propos. à cinq heures juste. On_. tantôt elle s'arrêtait net. je voudrais dormir un peu plus tard. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. propose-t-il timidement. Partons à dix^heures. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. On rentrera par le train de sept w heures et quart. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. celle que j'avais jusqu'à présent. — Mais demain c'est dimanche. Pas moyen de la faire marcher.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. et il est très content. quelle heure est-il? demande Michel. — Il sera bientôt onze heures et demie.

drept.) tarder (vb.. dit Alain révolté. grommelle Guy. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. care vine cu întirziere tardivement (adv.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté.. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.) întîrziat. ) [cer] ora content. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. -ve (adj. tantôt ftâto] cînd. aici: a rămîne în urmă tantôt. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. -euse [parss0] leneş. Pas la peine de se déranger alors ! —.. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a .— Ou bien à midi. VOCABULAIRE l'heure {/. -ă.. a ţine piept a-şi băga în cap .. a rezista.. a ţine cu orice preţ 160 .) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . une proposition à laquelle je ne m'attendais guère.. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux.) tîrziu a întîrzia tardif. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv.Tyran.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net.. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . aici: fix. . -e [revolte] revoltat.

mauvais. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Este ora p a t r u şi un sfert. Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Este ora două şi j u m ă t a t e . est dix heures trente (minutes). Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute).EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. (minutes). Este ora cinci fără un sfert. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Este ora douăsprezece (amiaza). în limbajul familiar. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Este ora trei fără un sfert. est onze heures moins cinq (minutes). Este ora şapte (fix)'. / ( est quatre heures et quart. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Este ora zece şi j u m ă t a t e . Il est neuf heures et quart. Note. / ( est midi. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Il est cinq heures moins le quart. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . trois secondes. 1. est dix heures et demie. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. E s t e ora cinci­ sprezece. Il est trois heures moins le quart. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Este ora nouă şi u n sfert. juste). vingt-quatre minutes. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. se întrebuinţează numeralele fracţionare: .

E l ieşi din cameră. Le jour où il est venu. Sala în care lucrez este m a r e . Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . F a m i l i a din care m ă t r a g . P e n t r u n u m e de l u c r u r i . f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. I a t ă omul de care am nevoie. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. „al cărui". Voilà l'homme dont j'ai besoin. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Il n'y a pas de quoi. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. a cărei uşă o închise. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. Observaţie. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. N-ai p e n t r u ce. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. Il est attentif à la moindre observation. Ziua în care a v e n i t . La plus mauvaise des montres. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. Minele din care se extrage huila. Are cu ce t r ă i . în aceeaşi s i t u a ţ i e . „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. „despre care". plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. „a cărei". Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . Notă. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. où. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 .

. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. vers. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. . lesquels desquels auxquels Plural fem. Observaţie. masc.. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . Casa spre care mă î n d r e p t . pour). tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . sur. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï .Formele compuse ale pronumelui relativ le. pour laquelle je suis heureux de travailler.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. pentru care sînt fericit să muncesc. N. . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . lequel duquel auquel fem. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. D. G. à. { mase[ fem. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. La zece. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. şi A. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . J'aime beaucoup ma patrie. laquelle de laquelle à laquelle masc.

Le livre . j ' a i salué est mon professeur. Le pont sur. Le monsieur. I I . Este ora zece.. Am avut un ceas foarte bun.. merge înainte. Donnez-moi le crayon. ...j'ai besoin ne se trouve plus... Ceasul meu nu merge bine. Este ora două fix. se trouve sur la table. quelques-unes étaient très grosses.. ils allèrent dans le parc.. Le garçon. Elle cueillit un panier de fraises.. Ils mangèrent quelque chose après. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. 164 .. il se trouvait était beau... Le jardin.. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. je ne me séparerai jamais.. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). nous passons chaque jour a 400 mètres. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră.. Le tableau. I I I . în curînd va fi ora trei.. C'est mon amie.. vole un oeuf. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert.cinematograf. patru fără şapte (minute). ... Am lucrat pînă la miezul nopţii. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. nous avons rencontré est le fils de mon amie . nouă şi cinci (minute). Te voi aştepta o jumătate de oră. Voi veni la tine mîine la ora 11.. Voilà quelquesobjets... Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. La ville.. vole un bœuf. de aur... je confie tous mes secrets. j'habite est grande. j ' a i admiré la vallée.

875.IV. V. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Dă-mi o carte mai bună. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Qui choisit prend souvent le pire. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . 564. Nu t o t ce luceşte e a u r . Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Tout ce qui reluit n'est pas or. Chercher midi à quatorze heures. 71. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Cine alege culege. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. A căuta nod în p a p u r ă . Camera Luciei este mai mică decît a ta. 41. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Apele line s î n t a d î n e i . Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Mieux vaut tard que jamais'. V I . Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. 99. . 749. El a fost atent la cele mai mici detalii. 73.

Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. c h i m i s t e . C'est son r ê v e . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . Que d e v e n i r ? A v o c a t e . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . . Ca se v o i t .P o u r q u o i p a s . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. n a t u r e l l e m e n t . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . il y a u n g r a n d m a i s .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . professeur. — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . —. ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . fam. ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . M a i s . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. E t que d e v i e n t B r i g i t t e . . R e g a r d e . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . E n t o u t c a s .

.

-triée (m 2 .) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) le journalier (m. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. a reflecta l'avenir (m. la télévision (la télé) (f. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. le pilote le pilotage piloter (m.) téléviser (vb. -ière (adj. (fig.) le journaliste (m.) le téléspectateur.) .) ziua j u r n a l u l . gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .f.) le journalisme (m. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) le téléviseur [m.) le journal (m. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. gazetarul z i u a . conducerea u n u i v a s .) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l .) a călăuzi. 168 .) journalier.) 3 .) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. a u n u i avion a conduce u n v a s .) journallement (adv. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) (m.) la journée (f. u n a u t o m o b i l . fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. salariul pe o zi. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. le jour (m. u n avion.

* en aller. Observaţie. se réfugier. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. 169 . spălam être: reflexivă: mor. P r o n u m e l e me. s'emparer. vous. il ne vit que pour lui. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. vous în u r m a v e r b u l u i . se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. 1. te. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. Imperativ lave-toi! s p a l ă . ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. Marc este un egoist. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. nous. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. te. se.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. se.). je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. se souvenir etc. nous. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Celui qui parle trop de soi est un vantard. s'évader. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. 2. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t .

ministre. Eu spăl un obiect. Verişoara mea este ingineră. penseur. Eu vorbesc cu prietena mea. Ele îşi vorbeau tot timpul. partisan. amateur. guide. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. historien. fournisseur.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. chef. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. peintre. (Eu) mă spăl. tourneur. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . écrivain. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. în special de b ă r b a ţ i . juge. Se v a s p u n e . chauffeur. in­ génieur. Ma cousine est ingénieur. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. Je me lave.s e p e n t r u ambele genuri. Cuvinte c a : professeur. în general. philosophe. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . adjectivele. George Sand este o mare scriitoare franceză. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. în t r e c u t . sculpteur. Je parle à mon amie. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . Articolele. E x em p le: Elle est professeur. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . député. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . De asemenea. disciple. Elles se parlaient tout le temps. Ea este profesoară. Este v o r b a .

II. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Cet homme se croyait un grand philosophe. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Noi ne plimbam în parc. IV. Treceţi la feminin prezent. il est un admirable chauffeur. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Nepoata mea este poetă. Multe femei au devenit piloţi. Astăzi. deputată şi chiar ministru. Adriana a fost o elevă excelentă. profesoară. Voi vă distraţi foarte bine. V. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Cet homme est le professeur de mon enfant. în acest caz. Paul est un admirable sculpteur. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. o'femeie poate deveni ingineră. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Il est le meilleur tourneur de notre usine. Mama prietenului meu este pictoriţă. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Son frère est un peintre de premier ordre. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Mă numesc Mauriciu. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. III. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. mă culc la ora 11. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. învăţătoare. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. doc­ toriţă. Este ora 4 şi jumătate. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. imperfect. Este o meserie pasionantă. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer.

— C'est elle-même qui parle. attendit le signal d'appel et forma le numéro. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . dit-elle.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est toi. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.

rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant .) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m..) Ce mai faci? Très bien. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . A bientôt.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. m u l ţ u m e s c . a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. C'est ce que je voulais te proposer.) [apsl] apelul. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. merci. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. — Entendu. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd.connais son^adresse. — Alors. Que dis-tu d'une sortie. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. un soir.) Aşa şi aşa. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . comme ça.Boulevard". — Très bien. (fam. ? Comme ci. au restaurant. Bine (mă simt bine) şi dv.

se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. eu pis. eu mîncasem etc. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 .). în limba franceză el este un timp compus . Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. Notă. cu a t î t mai bine (rău). le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal.

Andrei se simte m a i bine. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . De obicei. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Pe curînd. faire. I V . Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. François (aller) chez le d e n t i s t e . Ea îmi telefonează în fiecare seară. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Vorbesc. aller. ? Simona nu se simte prea bine. apoi închid telefonul (raccrocher). Te a ş t e p t a m m a i devreme. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. ele vorbesc m u l t . se simte bine. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Petre este mai p u ţ i n v i o i . E l muncea cît putea m a i bine. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. I I . La revedere.EXERCICES I . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Cu a t î t mai bine ! V . D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Je (penser) souvent à lui. choisir. I I I . le moins. poţi 175 .i m a i u ş o r . raconter. Vous (faire) peu de fautes. Il (pleuvoir) pendant trois jours. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. ş i d v . Merg foarte des la con­ certe. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Michel (aller) au t h é â t r e . Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da.

Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a .) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs.. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. Il a bien travaillé ce matin-là. des carottes. le siècle „de la vitesse". Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/.tă w k8] în calitate de l'imagination (m.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. Des tomates. des pommes de terre. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. que j'aime tant.) [ e t a l a t tejgheaua. aubergines. sur les_étalages. prêts à être préparés. des noix. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 .. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. Des prunes. des^. je pourrais même dire artistiquement. Étant_en Roumanie en tant que touriste. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . des choux.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica .. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. des pommes. de la viande tranchée. du raisin. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m.) [ober3in] vînăta l'oignon (m. pour notre siècle.. des haricots verts. des poires. car mon départ approche. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^.

LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [aj] l'oignon (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.

un ingénieur français 178 . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă .Expresii poisson d'avril ni chair. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. nici laie. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. nici peşte . une belle ville. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. Spre deosebire de limba r o m î n ă .

Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e .. : Il a beaucoup mangé. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle .. un poêle chaud d) în general. beaucoup. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . ca peu e t c . EXERCICES I . La t i m p u r i l e compuse însă. un garçon intelligent In limba franceză. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde.

I I . Mihai este un om cumsecade. Locuiesc într-un imobil mare. IV. pere. tel fils. Mihaela a citit mult. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. cu 10 etaje. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. vinetele şi varza. El ar mînca o salată de ţelină. Am vizitat ieri un magazin mare. Mama a terminat repede această bluză. îmi place vinul bun. Un singur om îl aştepta. Petre a cumpărat o cămaşă albă. { Cum e sacul şi peticul. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. III. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. la condiţionalul prezent verbele garder. Tel maître. Tel arbre. A strînge bani albi pentru zile negre. piersici. PROVERBES Garder une poire pour la soif. Dunărea este un fluviu lung. mere. tel caiet. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Antoaneta este o fetiţă mică. Ménager la chèvre et le chou. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Irina are părul blond. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. struguri. punir. Citesc o carte interesantă. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. dar a scris puţin. tel fruit Tel père. Conjugaţi dire. nuci. A împăca şi capra şi varza. . Aş cumpăra legume şi fructe.

. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. c'est lui qui l'a écrit en w entier. t 181 . Il est plein de fautes et de pâtés .. un petit. répond l'autre. L'élève: — Ce n'est pas la peine. Deux snobs vont w au concert. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un. je suis w obligé de prévenir ton père. monsieur.

mais^à quelle heure. monsieur? 182 .Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. c'est moi que vous w avez renversé hier. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. la tête entièrement bandée. Madame. En cours de route... — Hier. Expliquez-vous. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. monsieur. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. monsieur. — C'est bien possible. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté.

m o n s i e u r . B i e n . q u ' e s t . frit] fript. -ă .c e que ça Deux moitiés. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . m o n s i e u r . -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . monsieur. frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. et encore en deux? Des frites.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. -e [fri. B i e n . a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. prăjit.

184 . -ă La fel se conjugă élire (a alege). Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. relire (a reciti) etc. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. je lisais Perfectul simplu este je lus. lue c i t i t .

c o n t e m p l e r . EXERCICES I . E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. j'écrivis. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". U . Voi citi o carte bună. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i .V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . réussir. j'ai écrit. transcrire (a transcrie). La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). prescrire (a prescrie). Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. -e scris. E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . inscrire (a înscrie). Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. A ţ i c i t i t această poezie? 185 . I I . souscrire (a subscrie). Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . Scriam o scrisoare prietenului meu.).) şi să scrie (inf. N . écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. Citeşte această poezie.

détail. Il y a bien... Il est parti. Il y a une grande différence. haut.. II. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. l'armoire... clou. cher... Mon cher.. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. bons fruits.. Budapest est bâtie... deux années. . toi. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval.. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine..vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. . Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. A. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. ... les enfants.III. cheval. nez. corail. Marius mange. J'ai rencontré. 186 .. les rives du Danube. heureux.... Le vase est.. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. fleurs. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. bas. bijou. travail. Indicaţi numele zilelor săptămînii.. amis. V.. À l'occasion de son anniversaire.. il sera bientôt fait Quoique en miniature.. amis. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. pain d'épice. genou. IV. Je viendrai demain. pur. chou. I l y a t a n t . il n'a pas rencontré.. timide.. Ces bonbons sont. la table.. Point sot. à l'âge de 15 ans).. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.. pommes cette année. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. REVIZIE EXERCICES I ... rail. beurre. doux. Paris. poissons dans cette rivière. ces frères. les cheveux blonds Et la tète bouclée.. fromage et. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. voilà Pouchkine. Brigitte a reçu beau­ coup..

Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. grand. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti.. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. étranger. VIII. Toţi tinerii purtau cra­ vate. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. VII. long. de cette ville. sot. 187 . Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. Traduceţi la indicativul prezent.. maire. Claude Àchard est le... Mă plimb în fiecare zi. Am citit cărţi mai bune. Ea le dă să mănînce. bref. N-am nici o poftă să plec la plimbare.. mère.). El a aşteptat o jumătate de oră.. Avant d'aller à la (. Conjugaţi verbele: IV. V. Este ora 12 noaptea.) de Guy est très jeune. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. şapte fără un sfert.III. folosind si voca­ chaud. cinci şi jumătate. beau. VI. blanc. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot.. La (. beau. viitor fi perfectul compus faire. Dintre cuvintele mer.). iarna ca şi vara. Sora mea este profesoară de muzică. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Dă-i să (à) mănînce (inf. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. des hommes (travailler) dans le jardin. Este vreme rea. Copilul său se simte mai bine acum.. Aştept azi un vechi prieten. premier. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. Este ora 12 (amiaza). dire. IX. lire şi écrire. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel.) il faut apprendre à nager. nul. joli. gros. Casa lui este mai mare decît a ta. menteur. Astăzi e cald. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. gras.

.

PARTEA A lll-a .

.

La population rurale représente presque la moitié de la population française. -e [bur3wa. Nantes. Au Sud. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Saint-Étienne. Les principales villes du pays sont Marseille. doux et humide en général. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. une haute chaîne de montagnes. la Mer du Nord. Toulouse. Toulon. la Meuse. Paris est la capitale de la France. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . Bordeaux. lui. Lyon. À l'Est. au point de vue administratif. La Rochelle. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Brest. Le climat de la'France est tempéré au Nord. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . (le Mont Blanc). Cherbourg. l'Océan et la Méditerranée. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. la Mer du Nord. VOCABULAIRE bourgeois. C'est une république bourgeoise. Nice. Le Havre. les Alpes. Le territoire français est divisé. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. Lille. Le Rhône. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. La Manche reçoit la Seine. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. Strasbourg. s'achemine vers la Méditerranée. -e [tâpere] t e m p e r a t . dit Plateau (ou Massif) Central. le Rhin. c l i m a t u l tempéré. Saint-Malo.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. Rouen etc. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. burşwaz] bur­ ghez. en plusieurs départements.

aceeaşi.) lănţişorul le chaînon (m. t o ţ i . înaintea substanti­ vului determinat. ceva). nul. sigur.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m.la le le lă côte (f. 192 .'-le (cutare).-ă"). „însăşi"). cîteva). vreo. oricare). même (eu sen­ sul „însuşi". n e n u m ă r a t e ) . maint. -e. a l t a ) . însuşi. m a i m u l t e ) .) veriga ~. t o a t e . nici oi). quelques (cîţiva. nici o). însăşi).-ă . -ă). t o a t ă . quelconque (oarecare).) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. certain. Adjectivele nehotărîte se aşază. -e ( n e n u m ă r a ţ i . -e (anumit. tous. plusieurs (mai m u l ţ i . Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. même (acelaşi. tout. tel.! quelque (vreun.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. Toată lumea voia să-1 felicite. Certain.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat.-e (cu sensul „sigur. -e (nici u n . chaque (fiecare). aucun.) colina côtelette (f. nulle (nici u n . Cîţiva copii se j u c a u în grădină.) coasta côté (m. de obicei.) partea coteau (m.) l a n ţ u l ta chaînette (f. toutes (tot. Tout le monde voulait le féliciter.

a p l u r a l ) . p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . -e Observaţie. este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . în special veuillez (pers.Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. a I i . cea de-a doua. în schimb. I m p e r a t i v u l are două forme .

. les réunions. I I I . . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. Vous devez lire au m o i n s . pages par jour... Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. saisons. même: âge. Verbul pouvoir nu are imperativ. q u e l q u e s . jours. fils. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. Nu pot să m ă hotărăsc. I V .. enfants. On p l a n t e des vignes sur les. v i e . réponses.. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. Daţi-i o carte oarecare. 1... de la Mer Noire_ sont très belles.. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. Les Carpates forment une longue.. les m a n i festations. I I . la persoana I singular. plusieurs: étages. b i b l i o t h è q u e . Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. .. rue. gauche de la rue. de montagnes. distractions.Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. j u p e . .. Le magasin se trouve d u . les plaisirs du repos. certain: heures.. personne. Jérôme é t a i t présent à. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u .. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. EXERCICES I . objets. tel: père. p l u s i e u r s . . 194 . de porc. . . à . manières. a r t .. p a y s . 2 . J ' a i m e m a n g e r des.. t o u s .salles d ' é t u d e . se între­ b u i n ţ e a z ă . autre: t o n . Notre pays offre au peuple. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . toutes. . h o m m e . . mois. paroles. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. famille.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

) — J ' a i voulu lire „l'Humanité".) a huzuri. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. la regarde de travers — Notre-Dame.travers 3 se la couler douce — (pop. (Pot să învăţ franceza. sans se faire de la mousse — fără griji (pop.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. Conjuguez.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. fiind orientată paralel cu Sena. pare a o privi „oblic". Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. à toutes les personnes. Pot să plec? V. (Vreau să lucrez din răsputeri. 196 1 2 3 .) se uită chiorîş. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. (fig.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.) — Je pourrai lire des journaux français. (Am vrut să citesc „l'Humanité". a o duce de minune. Aş vrea să vă întreb ceva.). (Voi putea să citesc ziare franceze.? Nu am vrut să-1 mai vedem.

.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Prérert.

VOCABULAIRE l'industrie (/. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. thermiques. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. de produits laitiers. vignes. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. cultures maraîchères et fruitières. La France est aussi un pays agricole. Sur ces 55 millions. centrales nucléaires). l'industrie électrique (usines hydrauliques. de betteraves et de fruits. La France compte parmi les exportateurs de blé. lainière. de vin. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . l'industrie textile (industrie cotonnière. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . soieries. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . en outre. de volaille.). Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. industrie automobile et aéronautique etc.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. Il nous faut mentionner. caoutchouc). Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. textiles synthétiques).

) l'exploiteur. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. fapta de exploatabil. -ă exploatarea exploatatorul. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. -euse exploiter (vb.) (m. -ă électrique [elektrik] electric. c u l t i v a b i l . -ère [frqitje. -ère [ m a r e / e . frqitjsr] de fructe. -ă.) l'exploitation (f.m. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. fructifer.) l'exportateur. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) l'exploit (m.f.f.) exploitable (adj. exporter (vb.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. -trice(s.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -oarea a exploata vitejie şi adj.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .

je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. exploiteur.. je vais acheter des fleurs. J ' a i m e les fleurs. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. J ' a i plusieurs livres. negaţia I. exploitable.. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. J e connais tous les détails de l'histoire. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . En p o a t e î n l o c u i . ne veut renoncer à ses profits.. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. î n cazul unei propoziţii negative.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e .. Les. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. III. il s'en occupe.a : Je n'en parle plus. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. de obicei. Nous en avons (du beurre). o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . je ne veux pas de fruits. Les esclaves étaient d u r e m e n t . Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. u n e o r i . Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. Cette. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. v e r b . il r i t de cela. Aucun. de la. f i i n d e c h i v a l e n t .. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. 200 . Veux-tu des fruits? Merci. . . î n a c e s t c a z . I I . negaţia a I i .. Ce gisement minier est. pronumele en.. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. réjouis Notă. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. forestière obtient de gros bénéfices.. exploitation: ) (exploiter.

Ar fi vrut să alerge mai repede. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. J'en aurais lu quelques pages. Ele ar fi putut pleca. • . Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. V.I V . Noi am fi scris mult mai multe articole. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Je n'aurais rien dit. Voi aţi fi avut mai mult succes.

et demie. La gare. Jacqueline: Ecoute. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. au plus tard. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. c'est décidé. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. alors: Marseille. Jacqueline. Alain: Quelle histoire. Tu vas te coucher à minuit. Il t'arrivera un jour de faire comme. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Alain: C'est à quelle heure. Alain '. 202 .

U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. Vous êtes r e s t é . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. ~. d u m o i n s . D e u x d ' e n t r e e u x . A ce m o m e n t . buclă (de păr) 2 . . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m.. c a t a r a m ă ..) [avjâ] avionul l'aéroport (m.Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . . se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . ne vous en faites p a s . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. a se năpusti a se grăbi a încerca. . sprinten. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . -. J a c q u e l i n e . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. b u r t o s . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. -e [vàtry] pîntecos. p l u s lestes. inel de fier prin care se trece o curea 3 .. . m a i s . u n p e t i t gros v e n t r u . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . p r e n d de la vi­ tesse. t o u t essoufflé. g r a d u e l l e m e n t . Le t r o i s i è m e . p u i s q u e . D ' a i l l e u r s . . cercel: boucle d'oreille 203 . * mişcare. -oară. -ă soupirer [supire] a ofta. -oasă. a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t .

forma afirmativă. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte.a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. de o b i c e i . înaintea verbului. d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. d e o b i c e i . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela).GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . j'y ai pensé. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 .

Nous. Alain n ' . I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. ..m i m a i vorbi de plecare. a t t e n d r e . parler à personne. Participe Présent Passé venant venu. . J ' . appartenir [a apar­ ţine) etc.. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . I I I . se p r é c i p i t e r . Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. Mă duc imediat acolo. . dans les rues.. vrei să iei o carte? I V .. Traduisez en français. -e Observaţie. verbele: revenir (a reveni. EXERCICES I . R î d e m încă de povestea voastră.. se p r e s s e r . dar cu auxiliarul avoir.. . Tu n ' . en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des.. . . Ces regrets. obtenir (a obţine). 1. plus. 205 . tot cu a u x i l i a r u l être. parvenir (a parveni). a se întoarce). . ne peuvent nous impressionner. ce t r a v a i l est urgent. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. féliciter. tar­ d e r . Vom fi la ora i e c e la gară. a sprijini). 2 . Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. vers les joujoux. . Ne. t â c h e r ) : Elle est venue très. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. la sfaturile tale.. Se conjugă la fel... pense plus. verbele: tenir (a ţine). intervenir (a interveni). [viitor) de lui expliquer cette question.. Ne g î n d i m . La foule. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. réfléchirai cette nuit. L'enfant voulait se. vas pas? I I . N u . Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . Tu n'as q u ' à m ' . t a r d i f . P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. .. Se conjugă la fel. . b) Vom ajunge azi după-masă la mare. .. soutenir (a susţine... se souvenir (a-şi aminti). Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'.

l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. . il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. au baccalauréat. Croyez-moi. -. aborder [abardej a aborda. Mais. -e [sstomake] înmărmurit. ) [inaràs] . . . à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. . Estomaqué. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut .a] astfel că. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. au cours du repas. a replica a se aşeza. Elle m'a demandé si. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. le professeur ne réplique point. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. en apercevant un de ses amis. — L'ignorance des élèves — dit-il. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. . efectiv 206 . a lua loc într-adevăr. W. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. au fond. -ă répliquer [replike] a replica. Je viens de raconter à ma voisine. -ă estomaqué. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . încît conclure [kàklyr] a încheia. .

u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi.. nulle (nici u n u l . -ă care poate fi închipuit. m a i m u l t e ) . 207 . Voi pleca (îndată) de la birou. u n a . chiar acum): Il vient d'entrer.. a sosi. . l'un. l'autre ( u n u l . alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . a l t u l . chacun.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. quelqu'un.-e (nici u n u l . de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. plusieurs (mai m u l ţ i . nici u n a ) .) imaginable (adj. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). De-abia a intrat. î n s o ţ i t . . de obicei. .. . l'autre. l'une. E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb.) l'imagination (f.-e (fiecare).) a închipui imaginaţia închipuit. a ajunge 2. tocmai.quelqu'une (cineva). Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t .Mots à plusieurs sens 1. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r ..) imaginaire (adj. nul. nici u n a ) . aucun. . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .

toutes. Mon. Lors de la course de 100 m plat. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul.a sau a Ii-a singular.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. IV.. Se spune că pleacă mîine. Cet artiste. 208 . Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout... I I . selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat... Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. .. Georges a.. a . tous les autres concurrents. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. cu valoare nedeterminală ( se". de obicei.. (Noi) am venit să vă vedem. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. la colţul străzii... toute—tous [tus]. l'innovateur. I se spuse tot adevărul. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain.de plus horrible que leurs logis. tous les autres.ont pris part au combat. autres de décharger les armes. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. Je lui ai tout dit. cineva"). après. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble.. LEXI- Cette jeune femme se..cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. Rabelais est un écrivain plein d'. unul după altul. On ne voit rien. Nu este nimeni în această sală. ei dispărură. III. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: ...... . On est venu vous voir. . Diseară veţi pleca la Cluj. Ils ont refusé.... EXERCICES I . Nu se vede nimic. Jean se va îmbrăca îndată. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce.savait qu'il devait s'opposer à la guerre. ami. prin persoana a I l I . ... Apoi. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. I-am spus tot. Petre a sosit chiar acum o clipă.

Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. s'il vous plaît). Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. on le sait. des champions de boxe. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . Nimeni nu să uite Guernica. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. est un musée de figures de eire. Corneille écoutant le Cid. les costumes plus ou moins fripés. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. le cinéaste René Clair. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Lidice sau Oradour. Pablo Picasso. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. le coureur à pied Mimoun. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. On y rencontre les chefs d'état. les vedettes du théâtre et du cinéma. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). la Reine d'Angleterre. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. le Pape.

216 et 217. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. monsieur. les chambres numéros 215.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. — C'est au deuxième étage. 210 . Il tendit les trois clés à monsieur Girard.

— Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. Q u a n t à t o i . . . la brosse à dents et la p â t e dentifrice. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. Les cheveux une fois coupés. — J ' y pensais déjà. Oh non. pieptă­ nătura W* 211 . ochire sortir [sortir] a scoate. — Moi je descends chez le coiffeur. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. —• Les osgles un peu plus c o u r t s .. . d e u x serviettes. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. — E n a t t e n d a n t le déjeuner. On paye à la caisse. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . Alain. a ieşi lentement [lâtmà] încet. Rincezmoi a u v i n a i g r e . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . . monsieur. pas de vernis foncé. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . je préfère les couleurs c l a i r e s .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . C'est fini. d i t gaiement A l a i n . . dit le coiffeur. . les m u l e s . s'il vous p l a î t .. je vais me reposer u n peu. l'entour a i e n t . dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil.

— indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent.. -e [fose] închis. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t .) l'attachement (m. învecinat.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb.. -oàre.) l'attaché (m. -ă. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. a lua.) l'attache (f. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . a da o raită vesel.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. -â clair. a a t r i b u i . la bribe [brib] frintura avoisinant. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. -ă. -e (adj. -e [ k l e ^ deschis. r e s p e c t i v . aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a .) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. -ă 1 ' indéfrisable (n. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. Face excepţie adjectivul lentement. 212 . c a p t i v a n t .) a t r ă g ă t o r . voios (adv.) attachant. interesant. încheietura a t a ş a t u l (comercial. -e [avwazinô] vecin. a acorda afecţiunea legătura. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel.) a lega.

în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. -é) p i e r d . 213 . L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). 1 . Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 3 . aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . absolue) (fem. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. -u. pe e m u t de la feminin. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. vraie) (fera. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . -i. de obicei. 2. profondément etc.

Mariana dormea a t î t de adînc ! V . on avait attaché le chien. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Traduisez en français (v. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . II. Ce-i î n m i n ă nu-i . Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac.EXERCICES I . Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Ioana citea curent texte latine. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Hier soir. v b . LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Traduisez immense patient en français (vb. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. I I I . M-am născut la 23 septembrie. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. vaut mieux que deux „tu l'auras". E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Cîinele înainta p r u d e n t . naître. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră.

je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. je voudrais des pâtés. Antoine. répondit Mme Girard.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. des couverts et un vase de fleurs. — Quant à la viande. 215 . — Moi. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. On choisit une table dans un coin plus retiré. On se mit à consulter la carte. — Du jambon. continua-t-elle. dit Jacqueline. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Girard. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. Girard. se trouvaient des assiettes. — Oui. des olives. des sardines au beurre.

S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. J a c q u e l i n e ? — Non. — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. d u v e r m o u t h . -e [vitre] cu geamuri retiré. -e [etëslâ] strălucitor. merci. des liqueurs? — Du vin blanc. -ă étincelant. Du café t u r c . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . sclipitor. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s .— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . VOCABULAIRE vitré.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . fraged. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. ajouta M. G i r a r d . seulement. — Merci. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. -e [retire] retras. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. compléta le g a r ç o n . pas de m e l o n . -oare. m a m a n . — Du v i n b l a n c . — P a s d ' a b r i c o t s . trois p o r t i o n s de g r u y è r e . merci. m a d a m e ? Oui. des filets de b œ u f grillés et des saucisses. — tout — — après Alors.

duios 2 .) la grille (f.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. oisir. culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.a -ssiez a I l I .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir.) rôtir (vb.) griller (vb. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i .) 1 . de obicei.a singular se foloseşte m a i m u l t . mpléter. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie.a -t a I l I . ajouter ajoute) a completa. p e r s o a n a a I i . In vorbirea curentă.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .) le grillage (m. élire a a] alege compléter. imperfectul conjunctivului este. moale. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 .) — le rôti (m.) la grillade (f. N u m a i persoana a I l I .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .

décevoir (a decepţiona). Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. să fie moale. De la vîrsta cea m a i fragedă. due O b s e r v a ţ i e i . Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. Bien que la pluie (continuer). Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). dus. il affirma q u ' i l moins sombre. loin de tous les a u t r e s . Exupèry). 218 .Le verbe devoir (a trebui. 2 . recevoir (a p r i m i ) . apercevoir (a zări). a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. ea trăise departe de căminul părintesc. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège.t e . J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . EXERCICES I. 3 . I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. masculin singular. sans que personne lui parler (Flaubert). Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . Formele due (feminin singular). Trebuie să frigi carnea . care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre.

PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. plus je suis Je vole. A trebuit să-i dau (inf. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. PROVERBES Chaque vin a sa lie. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.III. — Ce sont toujours les plus gros. (gSenu S'i) 219 . De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. T. . Il n y a pas de roses sans épines. je pleure. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande.) imediat un răspuns. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. Traduisez en français. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e .) explicaţii. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. pourtant frais. ea se ascunse în grădină. Traduisez en français (vb.) seama de propunerile voastre. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . ni yeux. DEVINETTES Plus je suis chaud. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. j SUPPLÉMENTAIRE . Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. . I V .) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. . Se întîmpla să alunece des.

C'est en 1948. i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. c h a u d i è r e s . m a t é r i e l ferroviaire.27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . — A h . au m ê m e e n d r o i t . ni celui de m a m a n . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. dans la m a t i n é e . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . d i t J a c q u e l i n e .d e m a i n pour M a m a ï a . -e [bykarestwa] bucureştean. une nouvelle fabrique. vers la fin du mois de j a n v i e r . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. une grande fabrique de la c a p i t a l e . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . p a p a . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . en u n m o t . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . je vois. — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. . pour b â t i r . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e .

. .

demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. -e (adj. a distruge.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) outiller (vb. Fratele meu a plecat. quelques): Mon frère est parti.) unealta utilajul u t i l a t . vesel: ciudat. utilajul marquer [marke] a marca. Această comediei a a v u t u n mare succes. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c .) outillé. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. promisiune a sfîrşi. 222 .) l'outillage [m. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. a doborî a n g a j a m e n t .) a m u z a n t . a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. a înzestra l'équipement (m.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). Celtelcomédie a eu un grand succès.

nr. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. camarade! B u n ă seara. cousine! Merci. rue Jules Michelet. sora Horaţilor. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . enfants. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. Hommes. P a u l este strungar. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. f) In adrese. femei. Elena este arhitectă.b) într-o enumerare: aux portes. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. Hélène est architecte. B ă r b a ţ i . proverbe: pluie abat grand vent. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . verişoară ! Mulţumesc. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. 37. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. tous se pressaient copii. Camille. femmes. e) în Petite sœur des Horaces. Histoire de la littérature française.

El şi-a scos batista. P e n t r u alte observaţii v. -e Observaţie. Il a sorti son mouchoir. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. E a a ieşit în oraş de o oră. m a i jos verbul partir.

. H I .. .) în oraş? Aş pleca la m u n t e .. F e m m e s . et.. Je l'en ai déjà menacé. . t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. EXERCICES I . v i e .Participe Présent partant Passé parti. I I . . .. .. . Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . mentir. Ca şi sortir.. rue de P a r i s . Traduisez en français (vb. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. J ' a i relu.. sortir): Trenul pleacă la ora zece. vb. sentir (şi compuşii lor). 2. liberté" (Corneille).. — Rien à faire.. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. ce roman. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . je vais lui chanter quelque chose. „ J e vous assure et.... Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. IV. . Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. employez ou non l'article. gloire.. . Vrei să ieşi (inf. e n f a n t s . Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . v i e i l l a r d s . verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r ..Odes et b a l l a d e s " est. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. . . Quel est. Elle h a b i t e 32. e t . t o u t était descendu. . m o t d'ordre? d e m a n d a ... . „. À la place des points. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. partir. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. m ă întorc î n d a t ă . servir. . ma chère.-e Observaţie. dormir. .. vos paroles. officier. m a m ă . EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . La revedere. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d .. U l t i m i i călători au plecat aseară. .

PROVERBES Partir c'est mourir un peu. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Vorba dulce m u l t a d u c e . P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. Plus fait douceur que violence.

l'étudiante de la Faculté de Philosophie.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. maman. Autrefois. à la fin des cours elle va quitter la capitale. devant l'Université de Bucarest. J ' a i noté la sienne. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. Elle semblait très pressée. ce matin. Je lui ai donné notre adresse. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. c'était 15* .

Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. t o u t a c h a n g é . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. si t u s a v a i s . •— Oh. Après la moisson. Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . légumes. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses.u n hair>eau q u e l c o n q u e . b e t t e r a v e . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . orge. m a m a n . m a ï s . seigle. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes.

) changeant. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. a se schimba s c h i m b ă t o r .Familles de mots • l'échange (m.) changer (vb.) le paysan (m. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. Intr-o propoziţie principală.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. en un clin d'œil (într-o clipă).) le changement (m. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). Abia a i n t r a t . că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.) la paysannerie (f. bientôt (curînd).) échanger (vb.) le change (m. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . après que (după ce). peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. -e (adj. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. 229 . dès que (de îndată ce).

La fel se conjugă verbele abattre (a doborî).Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. 1 . -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . combattre (a lupta) débattre (a dezbate). Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular.

m u n c a îi pasiona. t a t a se duse să se p l i m b e . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. il se leva. Cînd t e r m i ­ n a r ă . je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. promesse. en silence. II.Mais il ne l'est pas. PRÉCISION — Mademoiselle.pierde un t. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). — Alors. Traduisez en français (v. r a d i c a l u l mett. p r o d u i t . Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . place. quel est le côté beurré? 231 . omettre (a o m i t e ) . ea se sculă să plece. association.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. Q u a n d il (achever) ses lettres. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . IV. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. Bate fierul cît e cald. la n u i t t o m b a . Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. elle se m i t à r i r e . suivants: obtention. EXERCICES I . Cînd deschiserăm fereastra. Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . După ce începură noi cercetări (recherches). Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). nous commençâmes à travailler. soumettre (a supune). transmettre (a transmite) etc. 2 . —. récolte. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. permettre (a p e r m i t e ) . Q u a n d nous (marcher) des heures. commettre (a comite). formation. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . III. 1 . promettre (a făgădui). pensée.

232 . arrive chez un dentiste. accompagnée de sa petite sœur. mais sans insensibilisation. le temps semble s'écouler très lentement. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. — C'est pour arracher une dent. assez peu éclairée. parce que je me dépêche. Dans la salle d'attente.

voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. dit le dentiste. -e (adj. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge.*\ i i . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' .) la perte (f.-— Mes compliments. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. Vous êtes courageuse.) perdu. . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t .) a pierde pierderea p i e r d u t . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. a trece . mademoiselle. Marguerite. . r °. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. . . . . F i ţ i l i n i ş t i t . . Montrez-moi la dent. accompagner — conduire a însoţi. -e [eklere] l u m i n a t .. VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé.. j'aurai fini la lettre avant votre retour. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. 233 .

1. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. 234 . 2 . -e Observaţie. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. (I-o fi cumpărat bomboane.) De obicei.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. dublînd consoana r. la viitor şi la condiţionalul prezent. Probabil că i-a cumpărat bomboane. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort.

I I . On meurt de chaleur dans cette pièce. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. je te raconterai de belles histoires. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Une grande quantité. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Traduisez en roumain: Rassurez-la .EXERCICES I. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Te rog să citeşti acest roman. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. IV. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. C'est très compliqué. Devant l'université. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. elle est morte de peur. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. . Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. C'est normal. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. e deja ora 6. Traduisez en français: Trouver un ami. Beaucoup de choses. III.

M. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. de croissants et de paind'épice. des citrons et des biscuits. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Mme Girard: — Mais non. Les allumettes sont trop encombrantes. du beurre. par hasard. des timbres-poste? M. N'aurais-tu pas. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. des macaronis. Mme Girard: — Je t'accompagne. Tu ne t'en souviens plus? M. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. MV {QxLca^y 236 . H y a une épicerie au coin de la rue.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Antoine. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue.

M. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. le poivre. Le cacao. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. le thé. -e [dkôbrô] stînjenitor.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat.) 1 . d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . -e [lur] greu. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . pi. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m.) [a/a] c u m p ă r a r e a .vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. t r a ­ bucul l'essence (/. de riz ou de sucre. litera 2 . ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant.-e.M. scrisoarea literele (literatura) 237 .) les lettres (f. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce.d9^. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. de farine. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. la levure.

cu auxiliarul être. Verbele se conjugă. Ce comédien est aimé par le public.. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. Acest a r t i s t este i u b i t de public. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t .) l'acheteur. cumpărătoarea (m. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . -euse a cumpăra cumpărarea . c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. la diateza pasivă.Famille de mots acheter (vb. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.j. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 .) Vachat (m.

-e Observaţie. L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . 1 . entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . surprendre (a surprinde). nous prenons. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. a afla). comprendre (a înţelege).Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. 239 . şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. 2 .

lire. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Aş lua în consideraţie argumentele dv. regarder. . attraper. diviser. DI. Je t'emmène au théâtre ce soir. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. El fusese admirat pentru atitudinea lui.EXERCICES I . Traduisez en français (vb.. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. V. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. écrire. Drept cine mă iei? IV. I I . Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. dar nu mi se par serioase. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. traduisez-les punir. prendre): Ies puţin ca să iau aer. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. vendre. séparer.

On ira dans un magasin universel. prends ta jaquette et ton sac. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. viens. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. bah ! Ne t'en fais plus. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. des livres.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. On va sûrement trouver quelque chose. Jacqueline: — Tu as raison. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. On file.

a o şterge (intranz. ) a pleca r e p e d e . VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . .•. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. ) suggestif.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria.. şirul o şterg carnea (anat.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. scump catedra esenţial. 2.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . 4. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m.) a urmări (intranz. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . ) a sugera sugestiv.) m î n c a r e a (bună) d r a g . -ve (adj.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u .i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . a o şterge . ça ne m'enchante guère. Il faudrait penser à autre chose. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. . « J. . principal Famille de mots suggérer (vb. tes suggestions.' • .) a fila (despre lampă) 242 . . .. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^.) a toarce (tranz.?. (tranz.) a pleca r e p e d e . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.) suggestion (f. L r . . 3.

E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. -e.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. 16' 243 .

A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. IV. . beaucoup. prendre. Stofa asta e prea scumpă. Je boirai de la bière. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. universel. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Supraveghează lampa. oublier. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. acheter. Am văzut o scenă foarte sugestivă. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Sugestia ta e remarcabilă. arriver. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. mi se pare că filează.EXERCICES I. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser.

— Non. mais. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. mais on voulait prendre une barque. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. — Moi. Mangalia. Il faisait frais au bord de la mer. 245 . papa. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. Girard. il y a trop de nuages. malgré l'orage de la veille.. suggéra M. Les vagues moutonnaient. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M..32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage.Excellente idée. l'eau n'était pas froide. — On a organisé une petite excursion en car. papa. pour les touristes. —. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit.

v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. G i r a r d . c u l t u r e . a debuta 246 .— N o n . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. il y a encore b e a u c o u p . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . i n d u s t r i e .. l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . ce sera p o u r une a u t r e fois. ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de.. d i t A l a i n . V o i l à : le p o r t . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe.) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. — O h .S u d .N o r d . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . J a c q u e l i n e . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . G i r a r d . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . cu toate că l'orage (m. scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . c o n c l u t M. la falaise d ' E f o r i e .

) a veghea le veilleur (m.) veghea veiller (vb. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.Familles de mots — balayer (vb. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) m ă t u r a le balayeur (m.) a m ă t u r a le balai (m.) măturătorul la veille (f.) ajunul.-e 247 . ziua precedentă la veillée (f.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.

„Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau).. Traduisez en français (vb. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat.Observaţie. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . . Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. souffrir (a suferi. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). III. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. Cine rîde la urmă rîde mai bine. Paulette m'avait tourné le dos. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. Vîntul măturase coasta. 2. . Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. -es. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). offrir (a oferi). 1. II.. -e. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. Unele magazine sînt deschise şi duminica. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . IV. a suporta) etc. EXERCICES I . Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta.

. se tienne haut.. Et.En ma course rythmée à travers la campagne. . Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . bats sous mon front. pour qu'enfin mon cœur. (Emile Verhaeren. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. Les Flammes hautes) . Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. toujours. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Belle santé. Mes nerfs semblent refaits. mes muscles sont heureux. Brille en mes yeux.

Des alpinistes enthousiastes. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. Alain et eux. c'est un véritable enchantement. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. Jacqueline. L'automne surtout. — Inutile de te déranger. les excursions. la fatigue de la montée. Ils ont vite fait de s'entendre. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. quelle satisfaction on a.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. les rochers à pic. 250 . — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. — Et puis. le vertige. les chemins escarpés. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — Avec des amis? — Oui. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. — C'est bien agréable. surtout en cette saison.

à plus de 1 500 m . à m o i .) a răsfoi le feuilleton (m.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré.) frunzişul feuilleter (vb. -ă. is­ tovit Famille de mots la feuille (f. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes.. d ' a l t i t u d e . -e [bigare] bălţat.) foaia. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f... nu le-a trebuit mult ca să. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit..— C'est v r a i . VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f..) foiletonul le feuilletage (m. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.. p a p a .manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de.. frunza le feuillage (m. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m. c'est ce grand silence. pes­ triţ.

F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. La substantivele compuse. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . d e t e r m i n a n t u l . dintre care p r i m u l . cuvintele invariabile (prepoziţii. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . adverbe). invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 .

-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie.o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Traduisez en français (vb. dispa­ raître (a dispărea). HI. Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. 253 . Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . La pomme de terre est un a l i m e n t très sain.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. 1 . c i t e ş t e . Nu răsfoi cartea. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. H . reconnaître (a recunoaşte). Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. La fel se conjugă: paraître (a părea). EXERCICES I . 2 . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . apparaître (a a p ă r e a ) . î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti.

Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres.. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. À présent nous touchons au but. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. les rudes escalades. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Le sommet se rapproche insensiblement. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Annapurna. Déjà nous commençons la descente. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. (D'après M a u r i c e Herzog. Nous nous hâtons.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Un vent brutal nous gifle.. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. nous saisissons nos piolets. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Le sommet est une crête de glace en corniche. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Nous nous hissons comme nous pouvons. nos lunettes. premier 8 000) .

Je t'écris de Mamaïa. Après un court séjour dans la capitale. de la Mer Noire. nous sommes partis pour la côte. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . L'eau de mer à faible salinité. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. l'air pur.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. à la recherche. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs... une des plus belles stations de la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule.

à sable particulièrement fin. -ă l'aube (/. Eforie. comme de juste. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Oeuvre du régime de démocratie populaire. -ve [kyratiî] curativ. un repos des plus agréables. On peut donc admirer. m'ont dit tous les Roumains. Tekirghiol. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. Mangalia. Ils ont raison d'être fiers.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis.. on élève d'autres colosses en briques. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let.. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. Ils ont raison. -ă curatif. de sa chambre. une plage en pente douce. le lever ou le cou­ cher du soleil. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". -e [dsolsje] însorit. une foule de touristes. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. Nous logeons à „l'International". Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. un des plus beaux hôtels de la station. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . tous ces bâtiments offrent un parfait confort. acier et ciment.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. Et ce n'est qu'un début. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. pour la plupart. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays.

-e (adj. a căuta recherché.ă . Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective.-e (adj. -e [fl^ri] înflorit. -oasă. agitat. -oare Ia villa [vila] vila exquis. -e [ekski] fin.-ă. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba. -ère [fjer] m î n d r u . -ă.) mişcarea mouvementer (vb. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific).le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. grămadă remarquer — constater remarca.) [asje] oţelul fier. ales. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.) a însufleţi mouvementé .travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. sclipitor.-ă le mouvement (m. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^.) c ă u t a t .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. afec­ tat. . ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t . a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.) mişcător.-ă mouvoir (vb. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .) a urmări.) animat. -e | / a t w a j à ] lucios. -ă chatoyant.-e (adj.) căutarea rechercher (vb.) a mişca mouvant. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . de obicei.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.

u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). înaintea unui « mut din terminaţie. ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. un adverb. îngheţa) e t c . consoana. renouveler (a reînnoi). el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. céder (a ceda)—tu cèdes. feuilleter (a răsfoi) e t c . peser (a cîntări) — il pèse. rappeler (a rechema). adjectiv cu funcţie de adverb. chanceler (a se c l ă t i n a ) . achever (a t e r m i n a ) . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . De exemplu: lever (a ridica)—je lève.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. jeter (a a r u n c a ) . -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . Alte v e r b e . -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . étinceler (a străluci). 258 . ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . schimbă acest e mut sau é în è.

EXERCICES I . Discuţia lor a fost foarte animată. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Răsfoiesc această carte. à Copenhague. IV. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Aujourd'hui. Des cellules (photo-électrique). Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). en 1945. Ce sont des mouvements semi-circulaire. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Depuis sa fondation. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Elle allait nu-pied. Des bas (extra-fin). I I . Des yeux (gris bleu). Tot oraşul era în mişcare. Une porte (grand ouvert). Am remarcat că vă place mult istoria. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Des oeuvres (tragicomique). à travers le monde. Va îngheţa curînd. Elle aime les robes gris perle. Des enfants (nouveau-né). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Ces épisodes sont héroï-comique. Je n'aime point les fruits aigredoux. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Des formes (aéro-dynamique). Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. III. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Des filles (sourd-muet). Des relations (franco-belge). Des personnes (bien-intentionné). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars.

Dans les démocraties populaires. c'est une véritable fête.fait pour populariser le 8 mars. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. (D'après „l'Humanité") . Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. pour qu'il n'y ait plus de guerre.

On aurait retenu des places. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Jacqueline? Alain: — Son faible. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Je préfère le cinémascope en couleurs. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. Girard: — Quel film. évidemment. Le jeu des 261 . La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. non? Jacqueline: — Moi.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. c'est les dessins animés. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. papa? M. je n'ai rien contre. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Mais on pourrait aller au théâtre. mon cher. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries.

J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film.. Girard: — E h b i e n . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. folle (adj. a l o r s .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. Jacqueline (en chantonnant): — „. fal] nebun. .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . . 262 . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . . Toutefois. ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . M.) [fu. a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou.. je préfère la p r e m i è r e . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . . -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie.

) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) producătorul productif. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).-ă la production (f.) a destina.) produsul refléter (vb. destinul destiner (vb. Il s'est mis à écrire.) producţia la productivité (f.) soarta. 1.) destinaţia le destinataire (m. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) a reflecta le reflet (m) reflexul.) productiv. 2.Familles de mots le producteur (m. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. reflectarea le réflecteur (m. A început să scrie.) reflectorul le destin (m. a hărăzi la destination (f. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . -ce (adj.) a produce le produit (m. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. începu să rîdă. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.

il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. e. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Piesa e foarte bine primită. 2. Il ne voulait rien voir. EXERCICES I . Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. Destinatarul nu era la adresa indicată. Mon enfant était devenu très tendre. înaintea vocalelor a. i. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Apele rîului reflectau cerul albastru. 264 . Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. La indicativ prezent. Si Pierre eût été attentif. Je me mis à déchirer le papier. comme s'il eût deviné combien je souffrais.-e Observaţie. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. il aurait gagné la partie. 3. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. 1. o din terminaţie. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge).

un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. André Theuriet (Amour d'automne) . Tout à coup l'astre surgit. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Traduisez en français (vh. destination. puis vermeil. ses pointes. à mesure que le lever du soleil approchait. pleurs. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. production. Au-dessus du Mont-Blanc. devinette. dans le ciel pur. entre deux aiguilles lointaines. arrivée. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. accueil. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. puis. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. vb. devenait orange. regard. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. formation. pareil à une grosse étoile d'or. Il se colorait peu a peu. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses.IV. création. a l'horizon. le Mont-Blanc. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. vaincre. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. destruction. ses tours et ses sveltes aiguilles. A-m reuşit să o conving? V. regret. sur lesquelles régnait un absolu silence. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. avec son énorme dôme.

Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. edificiul l'ouvreuse (/. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi.) [edifis] clădirea. -eaţă l'édifice (m. Quelques minutes après s'être assis. Antoine a loué des places pour le concert. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. M. Il est sept heures et demie. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . alors. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 .. -oasâ. c'est une surprise. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . — Je n'ose demander. — Moi aussi. avoua Jacqueline après le concert. — Je m'en doute.. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. répond Madame Girard. J'aime surtout l'Allégro final. le chef d'orchestre fit son apparition. — Je crains que nous ne soyons en retard. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin... elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. — Mais quelle heure est-il. ravirent les spectateurs. chuchote Alain. au juste? lui demande sa sœur. a z b î m î i louer [lue] a închiria. elle s'écrie joyeusement: — Ah.Georges Enesco". Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. — Je suis complètement bouleversée. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios... Le concert commença. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures.. măreţ. conclut Alain.

2. amînarea le retardataire (m.) întîrzierea. căminul casa. a încetini le chant (m. a răpi 2 .l — a cînta la chanson (f.le chef d'orchestre [/if.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. postul 3 .) — cîntecul la chansonnette (f.) întîrzierea le retardement (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 . piaţa ravir 1 . a încînta Famille de mots le retard (m.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .) î n t î r z i a t u l retarder (vb. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . [kœr. .) — şansoneta le chanteur (m. locul 2 .) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. serviciul. 3. 4.) a î n t î r z i a . le chœur se p r o n u n ţ ă k.) — c î n t u l chanter (vb. v a t r a . l'hymne (m.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

z i s ă . : je n'ose. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. ) . Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. guère. Nu vă fie cu supărare. je ne cesse etc.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară.) a stîrni entuziasmul.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. E mult mai rău decît se spune. (fig. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. a creşte. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . cesser e t c . Nu suflă o vorbă. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. savoir. tu vas pas sauter etc. JVe vous déplaise. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. a scoate (petele) élever a înălţa. meilleur que. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . oser. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. 269 . point. rien. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . ca à moins que e t c . folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. moins que.s e cu t i m p u l . personne e t c . Observaţie. 2 . Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u .

Ne aşezarăm pe scaunele noastre. le peuple français. l e v e r . rapidement les taches (petele). 2 . 270 . e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. EXERCICES I . pour la liberté. .Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis.. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i .. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). .. .-e uzitată: Observaţie. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . N . 1. N e . toujours le progrès. la séance (şedinţa).. ... II. Ce produit chimique. plus aux concerts! L'ignorance.a m încetat să-1 rugăm. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. E n 1789. l'égalité et la fraternité. Nous dé­ cidâmes d e .

grand-père. C'est impossible. Mă voi aşeza mai tîrziu. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Il fit détruire un magnifique édifice. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. — Pierrot. en baissant la tête. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. me répondit-elle. Louis cîntă minunat la vioară. la Pastorale et la Neuvième. cette anecdote. — Je n'ose pas. lui dit-il. — Comment. b) Mă aşezai pe iarbă. vă rog. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). ça ne coûte rien. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. l'autre jour. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. prefer să stau în picioare (rester debout). Elle se lève très tôt le matin.) această greutate. V . MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore.I I I . dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. La souris osait quitter sa cachette. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. — Trois. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Il descendit lentement les marches. Tu pourrais pas. me dit-elle tristement. — Eh bien? explique-toi. îi era imposibil să ridice (inf. I V . mon petit. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. eram foarte obosit. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque.

Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. Mme Girard: —• Bonsoir. Alain: — Mais quel musée. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. de quelques peintres roumains. une autre d'art occidental. Girard: — Non. des chefs-d'œuvre.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Tu as rencontré des amis en ville? M. On y trouve. Alain: — Il y a aussi des sculptures. des Répine. on ne savait pas où te chercher. n'est-ce pas? M. des Rembrandt. à l'aide de leur pinceau. Antoine. 272 . Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. M. entre autres. les Andreesco et les Luchian. sans nul doute. Girard: — Évidemment. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. mais il paraît que les autres renferment. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Voilà trois heures que tu es parti. elles aussi. des Monet. On commençait à s'inquiéter. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. les Aman. Girard: — Oui. des Van Eyck. des Greco. Il faut absolument que vous le visitiez. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. une troisième est réservée à l'art oriental. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. qui ont réussi à rendre. J'ai longuement admiré les Grigoresco. en plein centre de la ville. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. papa? M. Si vous voulez. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. La section d'art roumain est. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. je vous accompagne demain.

-ă centralisateur (s. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal. -e [arjàtal] o r i e n t a l . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-e (adj.) central. a e x p r i m a Homonymes le parti (m.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) centrala central.) partidul la partie (f.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . -ă occidental.) p a r t e a .) u r m a r e a .-e [oksidâtal] occidental.-oare — le centre (m.) a u r m a suivjant. b u c a t a .-ă oriental. -e [rwajal] regal. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 . a conţine rendre — exprimer a reda. si adj.-e (adj.) centralizarea centraliser (vb.) centrul la centrale (f.) cen­ tralizator la centralisation (f. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . consecinţa. suita suivre (vb.) următor.m.

at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi.Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . 274 . -e Observaţie. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).

entretenir. I I . renfermer. renvoyer. Christian s'est arrêté devant la gare. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . Un siècle et demi plus t a r d . Ancien palais r o y a l . c o m b a t t r e . Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a .EXERCICES I . l'un des plus riches musées du m o n d e . Germain sera récompensé pour son courage. Gilbert est très influencé par son cousin. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . il se leva. prévenir. un grand château fort. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. Paul est p a r t i il y a deux minutes. style Renaissance. U r m a ţ i . m a i puţin interesante. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. gnifique palais. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. enfermer. m a i n t e n i r . La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. 18* 275 . Cette boîte ne renferme que des papiers. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. comprendre. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). Il était fidèle à son P a r t i . Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. I V . Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. de nos j o u r s . sur la rive droite de la Seine. III.m ă . contenir. le Louvre est devenu. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. Cette partie est très difficile à lire. Marcel est un brave garçon. repartir. vă voi arăta drumul.

celles des sculptures du Moyen Âge. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité.. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère.n. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes.n. le Titien. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. Michel-Ange. Les objets de culte et de sacre. des poignards d'argent. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. Rembrandt ou Vélasquez. les admirables statuettes de Tanagra.. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. les sculptures du Moyen Âge. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. Léonard de Vinci. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. monument en basalte noir. la dignité enfin retrouvée. les bas-reliefs de Gilgamesh. Houdon ou Rude. couvert d'inscriptions. principale source du droit sumérien.ère). pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. devant les sculptures de Jean Goujon. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. de Rubens. les Courbet. grecques et romaines. des coupes et des bijoux finement ciselés. nous voyons se succéder les Vernet. On s'attarde devant les Ingres et les David. 276 . Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. les Delacroix ou les Manet.ère).

Il te faut trois éléments. âne. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine... ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . Alain... cigale. — Tu crois. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. merci. oiseaux. chacal. souris. tigre.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. Je préfère connaître le deuxième élément. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. héron. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. loup. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. chat. mouche. perroquet. chien. Que je recommence alors? — Non. grenouille. fourmi. insectes. boeuf. lion. aigle." — Que fais-tu là. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. — D'accord. — Arrête. serpent. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat.

Hat .

— Le cadre. œillets. Et tu sais. Alors. des forêts de chênes. vio­ lettes. tulipes. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . des étangs bordés de roseaux. -e [pyr] limpede. enfin des ormes ou des tilleuls. etc — Tu as bien fait de finir. p u r . -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. des chemins sablonneux. — Je préfère le parfum des fleurs. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . -ă l'insecte (m.. ma Jacqueline. — Du génie. -euse [sablant] nisipos.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. bien sûr. pivoines etc.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. -oasă l'étang (m.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a .) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. lis. jasmin. ) [ôd] unda pur. muguets. — Bon. Des rivières aux ondes pures..) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. c'est moins pénétrant. lilas. puisque tel est votre désir. pour ne plus parler de leur parfum.

) a înflori. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire. 280 . D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) floarea la fleurette (f.) florarul fleurir (vb. a î n c e p u t să rîdă.) înflorit.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) floricica fleuri.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.ARBRES À l'acacia (m. El credea că a ajuns.-ă le fleuriste (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.-e (adj.

După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. ca în exemplul de mai sus. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. sans. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. 281 . i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. ca în exemplele de m a i sus.

P. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.R. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. sont'à toi. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . parfois à petits pas.

en français les phrases suivantes... P u i s . a cere pe cale judiciară). III. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a .Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. (St. După ce au ascultat conferinţa... colère. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i .... l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. lire. en utilisant (présent.. V.. (a cuceri).. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . Cet enfant pleure. cinq heures? Il a décidé. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. Je vais vous donner un livre agréable.. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. futur. il s-'approcha du balcon.. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele.vous revoir. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St.. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). requérir EXERCICES I . A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . Elle semblait très heureuse. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Ils parlaient.. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . travailler. I I .. Nous sommes au coin. IV. ei au început să aplaude.. ils revinrent avec précaution (Maupassant). Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e ... Conjuguez imparfait. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . voix basse. la rue. 285 . Exupéry). Exupéry). rester. Tu te lèves .

on crut qu'il s'allait plaindre. Etes-vous satisfait? — Moi. 2 1 284 . 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. 3 appétit — (aici) gust. Venez. Jupin 5 les renvoya. Je mettrai remède à la chose. on ne l'a qu'ébauché. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. Il peut le déclarer sans peur. s'il me veut croire. 8 tout — toţi. Tout sage qu'il était. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. Que c'était une masse informe et sans beauté. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. et taupes envers nous. il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus. Nous nous pardonnons tout. Voyez ces animaux. Du reste. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. Lynx envers nos pareils. fără nici o excepţie. car tout 6 ce que nous sommes. contents d'eux. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. singe. et pour cause. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. un colosse. s'étant censurés tous. L'éléphant étant écouté. ôter à ses oreilles. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Glosa2 sur l'éléphant. pour elle. Se croyant. Jamais. parlez le premier. glosa — comentă în mod critic. dit-il. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain.

malgré lui (Maupassantj. Soudain il entend courir près de lui. Il se redresse et de nouveau. le pêcheur abandonne sa ligne. il se jette dans le vide. Mais l'autre veut absolument mourir. L'homme se redresse et ne va pas loin. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. l'attache à une branche.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Il le pria avec instance de ne le point quitter. gravement. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. II. le couche sur le sable et se remet à pêcher. ramène le désespéré. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). se livre à son occupation favorite. et. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Fables) Sur la plage. un pêcheur. III. s'élance. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. 285 . E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Le pêcheur abandonne la ligne. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). Sans s'impatienter. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Et même il parla haut plusieurs fois. une fois le nœud coulant fixé à son cou. ramène le désespéré. Traduisez en roumain: Fontaine. soit qu'il rêver. (La RÉVISION I .

. faire ..... Le peuple français lutte. la paix...I V . ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. . usines. Le marin vit dans une perpétuelle victoire. la défense . Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. . Nous. guerre... Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots... est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. pensa pas et la femme de l'envieux. Les travailleurs . c'. ai fait mon ami... V I .. pensa beaucoup (Voltaire).est une que d'. Traduisez en français: Lenin a murit.... et il allait la surprendre (Flaubert). une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). établir son pabinei. Zadig n'. c'. Je vais chez mon ami: on. dar opera lui va trăi veşnic. dormir et d'. c'.. c'.. et il est maintenant unique au monde (St... fauteurs ... .... sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). Exupèry).. guerre. est une que kle courir devant l'orage.. d'études (Vigny). Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' .. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre.. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria.. France s'opposent ... ses libertés démocra­ tiques. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). parlerons ce soir... V I I . V . Exupéry). Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor.. Elle dormait sans doute..est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire .. Ils n'ont aucune envie . fête son anniversaire..

PARTEA A IV-a .

I X. .

2 Precedat de articolul h o t ă r î t le.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 . R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. l'arabe — limba a r a b ă ş.a. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.-en ne belge allemand. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .finnois. le serbe = limba sîrbă.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. 1 î n limba franceză.-e ou landais finlandais. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. le roumain = limba r o m î n ă .-e Finnois ou Fin.-e Français Anglais anglais.-e espagnol. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.-e français.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. spre deosebire de limba romînă.

"S.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -e Polonais polonais.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -e Portugais p o r t u g a i s .Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc.S.-e italien. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n . turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -e suédois.R. -enne norvégien. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.

-e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne abyssinien. tunisien. -eniie Éthiopiens (Abyssins. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -enne guinéen. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. Coréens coréen. -enne marocain. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -enne iranien.J an g] . -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -e [ppg.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -e 291 . R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 .

-e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -e brésilien. -enne chiliîen. -e c a n a d i e n . V i e t . -e | Cubains SUD cubain. -enne péruvien. -enne uruguayen. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol.U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -enne 2 .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n .N a m [ v j e t w nam] 1 . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien.

Naples. Cu toate acestea există şi unele excepţii.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Cracovie. (Iaşi) etc. alteori foarte apropiate. Iassy Turin. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. 293 . în limba franceză. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Munich. Bologne. Nuremberg. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. în limba franceză. Milan.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Barcelone. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă.

masculin: etc. la Seine. Leningrad. la Baltique les Carpates. Oslo La Rochelle etc. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . la Crète. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. les Philippines dar Cuba. le Japon la Bretagne. 294 * . Guernesey etc. l'Everest le Danube. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. î n g e n e r a l . iar altele nu: la Sicile. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. Madagascar. Milan. le Mexique. Malte. Ceylan. Observaţie. New York. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . la Touraine. Le Caire. la Méditerranée. la Martinique. Le oraşe. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. l'Argentine. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. regiuni şi provincii. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. Marseille. Jersey. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. la Pologne. Haye. b) n u s î n t . Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. le Canada. le Rhin. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. la Volga. les Alpes. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. le Togo. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. les Baléares.

les Vosges. s î n t .-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 .. în g e n e r a l . le Nil. fie f e m i n i n : Bêrésina. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u .s e e x p r e s i a : la cille de. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. la Loire. les le Mont-Blanc.. les Andes e t c . la historiques.sent vivant Passé vécu. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. care sînt de genul f e m i n i n . . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . les Carpates. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . Apennins les Pyrénées.. de g e n u l le Caucase.

Neapole. Romînia a dat lumii pe George Enescu. Caragiale. suédois. Des Alpes aux Pyrénées.. Bucureşti. Noi studiem fran­ ceza. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. la France est un pays méditerranéen. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é .. russe.. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor.. Turgheniev şi alţi mari scriitori. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. chinois e t c . La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. III. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Gogol. Bologna. Florenţa. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma.. Brîncuşi. II. Torino.. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Pékin est la capitale de la . e s p a g n o l . Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. Eminescu. Herzenafost rus. Lisbonne est la capitale du . r o u m a i n . Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Tolstoi. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine.. a n g l a i s .. Milano. Ruşii au dat lumii pe Puşkin.. a l l e m a n d .. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . La capitale de la République Populaire Polonaise est ..EXERCICES I . Chopin a fost polonez. Brazilia are o capitală nouă.... Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . 296 . i t a l i e n . Moscou est la capitale de 1'. La capitale de la Grèce est .

les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Rome et Tokyo. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. européens.de champions du monde. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. qui ont réuni 32 pays. Course de haies Lancement du javelot . qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. avant et après le 23 Août 1944. Dans la période 1958—1964. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. balkaniques ou de champions du monde universitaires. la plus grande compétition sportive internationale. Melbourne. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. Aux Jeux Olympiques.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [eskrim] scrima l'équitation (/.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -ă croissant.) a marca un gol antrenamentul 300 . -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. -e [krwasà] mărit.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a mări. -e [akry] sporit.

Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care.) patinoarul 301 . Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. nettoyage.) patinatorul la patineuse (f. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. nageur. surmenage.) înotâtoarea le patinage (m. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . langage.) înotul nager (vb.) patina le patineur (m.) patinatoarea la patinoire (f.) patinajul patiner (vb. valeur. fie cu sens diferit. patinage. blancheur.) înotătorul la nageuse (f. un substantiv colectiv: feuillage. Familles de mots la nage (f. o c a l i t a t e : courage. a) c a l i t a t e a : rougeur. atterrissage. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . danseur. conteur.) a înota le nageur (m. Sufixul -eur indică: coiffeur. démarrage.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. candeur. formează c u v i n t e noi. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin.) a patina le patin (m. soudeur.

Cu t o a t e acestea.... A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu .. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. respectiv. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. din limba franceză. ca sens. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. 302 . în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e .

ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. aspirer. s'indigner. tireur. joueur. — Knock out. se moquer. se servir. souder.O. penser. jouir. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. survivre etc. — O. renoncer. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. prétendre. succéder.K. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. obéir. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. Patinajul se practică iarna. profiter. résister. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. skieur. sauter. Ea a învins numeroase atlete consacrate. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. Ea se interesează de sport. penser. nageur. s'emparer. se souvenir etc. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder.O. 1 2 O. patineur. perfect (expresie americană). In ţara noastră au. (O Kay) [o keil —foarte K. 2 dit tristement le manager. ressembler. De două ori campioană olimpică. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". chasseur. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. 1 répond le manager. flatteur. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. 303 . s'occuper. échapper. nuire. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. — Comment ça va maintenant? —• K. III.K. Elle appelle à nouveau dix minutes après. coureur. boxer. chauffer. II. Ei locuiesc pe strada Universităţii. conter. lolanda Balaş. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. EXERCICES I . plaire. porter. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. bine. triompher.

Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .

Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. est lancée dans l'espace cosmique. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Valérl Bykovski. Glenn et S. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Le premier cosmonaute du monde. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. Pour la première fois dans l'histoire. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. comprenant 17 rotations. Youri Gagarine. L'Américain W. Un autre Américain. et ces minutes ont ébranlé le monde. En août 1962. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. après un voyage de 700 000 kilomètres. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. G.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Cooper. de plus longue durée cette fois-ci. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. Valentine Térechkova. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. apprendre à diriger les lois de la nature. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. a voulu connaître sa place dans l'Univers. Le 6 août 1961. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. piloté par Titov. est placé sur l'orbite. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Moins de quatre mois plus tard. 305 . le 12 avril 1961. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. Le vaisseau cosmique „Vostok-1".

.

suédois. -ain.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. exécution.) [aval] zborul l'espace (m.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). bordelais. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . VOCABULAIRE l'assaut (m. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. alsacien etc. îi modifica sensul s a u . italien. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. roumain. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. la o regiune e t c . lorrain. m a i r a r . -ois. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. tonique. contribution Sufixele -ais. categoria g r a m a t i c a l ă . : français. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea.

„ s u b " : sous-directeur.. 308 . Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. surnom etc. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos.( î m p r e u n ă ) : concourir. comprendre. extra-fin etc.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire.ei.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. super-son etc.. sub-) are sensul contrar lui super. collaborer.. Prefixul inter(între): international. interplanétaire etc. subordonner etc. cor. col-.. surcharger. care vor fi studiate mai departe. Prefixul sur. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . pe d e a s u p r a ) : survoler. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. corn-. Prefixul con-. ca a t a r e . 2 . în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. Prefixul sous. supra.. correspondre etc. les travaux m e n é s » .rtra.(peste.(sou-.. (v.şi înseamnă „dedesubt". est placé sur une orbite. soutirer. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. Observaţie.

Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. Hongrie. Egypte. tirer. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. IV. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. sub-) aux mots suivants: sur. structure. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . naturel. cent.(ou super-). lieutenant. Chine. Irlande. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. III. porter. La cabine. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. sol. Maroc. le système d'atterrissage entre en jeu. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. abondant.EXERCICES I . est (doté) de trois hublots. Milan. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. nom. estimer. Inde. conscience. . Marseille.(ou sou-. Amérique. vivre. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Lyon.

la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . par le peuple et pour le p e u p l e .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . Certitude de victoire. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x .) 310 . Trois mois.m ê m e s . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. contrôlé par lui. Le peuple t r i o m p h a i t . Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. avec dévouement et a b n é g a t i o n . gouvernement du peuple. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. t r a v a i l l a n t pour lui. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . le siège de son gouvernement. Malgré ses erreurs et ses faiblesses. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. C'était la C o m m u n e . La répression fut féroce. les affaires de la N a t i o n .

j [ebo/] s c h i ţ a . pillard. crud. socialiste. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . liberté. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. pe adeptul acestei ideologii. beauté. -ă noir.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. -été) indică o calitate: capacité. {-ité. maquisard etc. bavard. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. Sufixul -té. ) [erœr] eroarea. communiste. fraternité. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. dez­ gustător. réalisme marxiste. însă. frecvente şi în limba romînă. un curent literar etc. a muri farouche [faru/] sălbatic. -ă se soulever [sa__.-ă. unité.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. -eaţă. -e [etrwa] s t r î m t . réaliste 311 . -elle [eternei] veşnic. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. marxisme. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . -ă.. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. fausseté etc. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. -e [pretâdy] pretins. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. aclamarea l'ébauche (/. -iste. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. -e [sôglà] sîngeros. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . magnifie. In unele cuvinte.) groaznic. fuyard etc. doctrine sau curentului literar: communisme. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. acest sufix nu are acest sens: communard. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . în general. campagnard. iar al doilea. ca­ pitulard. un sens peiorativ: capitulard. Sufixele -isme. a se răscula l'audace (/. -ă.) [etrepidite] curajul.-e [kapitylar] laş. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. -ă l'erreur (/.sulve] a se ridica. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. -e [nwar] (fig. cruauté. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. o doctrină. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . indică: pri­ mul o ideologie. socialisme.

Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. (Complementul direct este ! ' = la Commune). Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. b) un pronume personal: boulevard.. . 312 ... passage.. romantisme. . dar nazi etc. Observaţie. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . Nu întotdeauna aceste două De exemplu. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. Ils ont mangé. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . dar romantique nazisme. Observaţie. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. Mes amies.

s u b t i l . ferme. fertile. égal. je les a i (connaître) a v a n t vous. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. solide. -été). Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . honnête. cher. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. d u r . Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. Ces personnes. Comunarzii au l u p t a t eroic. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . perspicace. . III. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). En utilisant le suffixe -té (-ité. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. je les ai (égarer). IV. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I .EXERCICES I .

je d i s : „ J e suis a l l é " . Blanche.) pas même les discours que je p r o n o n c e . sans toi !.. des discours étonn a n t s ! . .) Ah ! d a m e . (Il prononce sans lier l's avec Va. lisant: „Messieurs et chers collègues. j ' é v i t e les liaisons. considéré.. . . ... comme les a u t r e s . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . . comme un i m b é c i l e ! . . . . . (L'embrassant. (Dépliant le papier.. J e suis riche. de m o n t e m p s ... ça ne se v o i t p a s . . . . . . mais je ne rédige p a s . . . (Regardant autour de lui avec inquiétude. .. (Tristement. . je cube. 314 . . ." (S'arrêtant.. la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . j ' a i une r é p u t a t i o n . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . J e serais m a i r e . Caboussat: O u i . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . . . et à l i r e .. . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . Caboussat. a d o r é . . . . . ça va très bien. mais grâce à qui? grâce à un ange. On me croit s a v a n t . . . . seul: . . Caboussat: Si je suis r é é l u . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . ..t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. (Regardant autour de lui. et d a n g e r e u x . . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é .) Comment t r o u v e s .s i x leçons.) A h ! chère p e t i t e . . . . . . . J e ne sais p a s . . j ' a i appris à écrire en v i n g t . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. . . . . . paraissant: Papa. . . . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . . t a n t ô t ils s'accordent. et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . . . je ne sais pas c o m m e n t .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. on ne moisissait pas dans les écoles. ..43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . je fais un p â t é . .

j'avais mis un t. -e [kôsidere] respectat... o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. el poate exprima : — înapoierea: retourner. raffoler. r ă u . réédi­ ter etc. 315 . VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. " (Parlé. j'avais mis un s tout simplement !." (Parlé. les s.) Moi.. sau res-: ressaisir etc. -ă l'orthographe (/. celui qui n'aime pas la terre.) „J'ose le dire.. rea embarrasser [âbarase] a încurca. récrire. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !..) avec un t. Vembrassant: Ah ! chère petite !.) Tiens. rallumer etc. réexpédier.. renaissance. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. (À part. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. -e [fi/y] prost. rapporter..) „La richesse des nations. Prefixul re. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours.) Avec deux s (Lisant. redire.) „La plus noble des professions... indică de obicei o repetiţie: recopier. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-.. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m.. s t i m a t . Caboussat. (Lisant. alteori r-: ramener. a dezdoi (o stofă. (A part. repartir. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. U embrassant : Ah! chère petite !.Caboussat.poate avea şi alte valori. retéléphoner.. reprendre. rasseoir.. De exemplu.) Moi. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. revoir..) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. tout simplement.. proastă.." ( S'arrêtant. -ă. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. les t..

verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. 1 . Se conjugă la fel ca verbul voir.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . il vit. tu vis. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 .a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. 2 .-e Observaţie. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. La perfectul simplu singular. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. 3 . La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . Passé vu. je pourvoirais. a procura). De asemenea. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus.

Caboussat ignorait les règles de l'orthographe.-e Observaţie. elles v i r e n t . En à partir utilisant de: le préfixe re. je crois. la unele forme identice cu cele ale verbului croire.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. r-). vous verrez. établir.(ré-. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. conduire. pentru a se deosebi de acesta. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. embarquer. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. la perfec­ t u l simplu: je crûs. le-am făcut şi eu la început. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . 2 . 1. III. vois-tu? (ex. indiquez les mots formés chercher. il croît (la plural însă: nous croissons. pentru a ajuta la muncile agricole. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . commencer. verbul croire se ortografiază cu yi. Greşelile comise de Caboussat. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. allonger. Astfel. il c r o y a i t . Ca şi verbul voir. appeler.) I V . vous croissez. a p p r o v i s i o n n e m e n t . approcher. engager. ils croissent) . la participiul t r e c u t : crû. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. I I . Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. EXERCICES I . habiller. ils ont cru. 317 . la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. primeşte un accent circumflex. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. p e u p l e m e n t .: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. tu croîs.

.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes.

c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. Ce garçon est paresseux. Il ne fera jamais rien de bon. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. monsieur. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. ii-. méchant. ) [ekrityr] scrisul. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. étonné. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. peu intelligent. — Alors je peux parler franchement. L'écrivain. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . dit Alexandre Dumas. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. Astfel: in. impoli. répondit la dame. A ces mots la dame éclata de rire. -e fcpolî] nepoliticos. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". adăugate la un substantiv. adjectiv.fim-. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. •— Madame. distrait. — Monsieur.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas.

în limba franceză. désapprouver. difficile a-: anormal.(mes-): médire. trecutul. mécontent. Observaţie. non-valeur mal-: maladroit. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. dis-): dégoût. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. mécontentement. Pentru a se exprima un adevăr general. malaisément.= Je sais que tu apprendras le zeste. discrédit. décharger.(dés-. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. 1 . î n t r . c) Ştiu că vei învăţa franţu. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . français. 320 . non-sens. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . discontinuer. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . permanent valabil. în limba franceză. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . = Je sais que tu apprends le français. dégonfler. malhonnête mé. mésestimer dé. 2 . în s u b o r d o n a t ă se folosesc. disjoindre. b) Ştiu că ai învăţat franţu. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . zeste. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul.o frază.non-: non-intervention.

IV. II. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I.c) Condiţionalul prezent. facile. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. conscient. dit Alexandre Dumas. = Je savais qu'il arriverait à temps. Ce garçon est peu travailleur. la dame se mit à rire. logique. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . En entendant les paroles de l'écrivain. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. remédiable. altérable. modéré. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. moral. grossier. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. bête. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. semblable. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. inattentif. lettré. III. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. contenter. con­ naître. Les deux espéraient que le temps serait beau. proportion. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. honnête. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*.

Daudet) Le livre de mon ami (A. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Puccini. Boema de G. Verne) L'âme enchantée (R. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Rolland) Fils du peuple (M. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Rossini. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Massenet şi Manon Lescaut de G. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Traviata de G. A. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Puccini. Tosca de G. după „Le Roi s'amuse" de V. Carmen de G. Bizet. Hugo. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Verdi. Verdi. după „La Dame aux camélias" de Al. după „La Tosca" de V. Thorez) 2 . Manon de J. Puccini. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. fran- . Dumas-fils. Sardou. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Mozart. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Nunta lui Figaro de W.Exercices supplémentaires 1 . Murger. Bărbierul din Sevilla de G.

Arrêtez-vous. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue..45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Cra. de Garches. les camionneurs s'interpellent. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. Ils deviennent le flot. le cœur s'enfle à nouveau. La foule jaillit de la bouche du métro. d'Argenteuil? Un visage efface un visage.. il se calme un peu. 21* 323 . de Bois-Colombes. A chaque poussée de fièvre. Aux heures de pointe.. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. Ils passent devant vous. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. parce que les métros se sont délivrés en abondance. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. Les pas griffent l'asphalte. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. Les gens arrivent. Mais de temps à autre. écoutez les bruits des pas. Les vendeuses crient. era. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. Un torrent dévale les escaliers des quais.. la foule. fermez les yeux. Des millions de visages se frôlent. Des millions de chemins croisent leurs fils. de Saint-Cloud. les gens s'en vont.

Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. des mots oubliés. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u .tunelul podul . b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. les lampes éclairent mal.Il y a des noms.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor...p a s a j u l de nivel. Le soir. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.d r u m u l de fier • calea ferată .şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus .) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. accelerat . L'architecture devient plus étrange. On se croirait dans un palais abandonné.v i z a . les échos s'éveillent. Les pas résonnent. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. 324 . (D'après P . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. des confidences perdues.

bouillir etc. commode. Ortografia franceză fiind etimologică. innover. 2 . transmettre. vitrum) 4 . m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. remettre etc. terrestre. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. greacă: ellipse. chaussée. quadratus) verre (de la lat. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. affluence e t c .). année. ballet engleză: tennis. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable.). terri­ toire. ville. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i .respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . syllabe. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. lettre. Astfel. presse etc. difficile. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. Astfel. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . enterrer etc. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . în general. lasse.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. fille. programme italiană: corridor. bouffon.1. tunnel spaniolă: bizarre 3 .

a recunoaşte. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. neregulat. de obicei. cunoaşterea. IV.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. irigaţia. Observaţie. t r a i n o m n i b u s . P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . milionar. la bouche du m é t r o . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. i n o v a t o r . a incomoda» d i s c u ţ i a . r a i l s . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. milig r a m . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . la con­ signe. O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). EXERCICES I. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . comod. In Paris există m u l t e autobuze. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . c a n i b a l . a dezbate. combatantul. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. a a d u n a (cifre). d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. h e u r e de p o i n t e . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. a combate. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". 326 . I I . m . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i .

y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. il y a le Paris des révolutions.? PARIS — .. c'est une population énorme.. Pour Paris..? Cette rue me conduira-t-elle à. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. 3 millions d'habitants.. Asnières. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre... Clichy. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. monsieur (madame. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. Est-ce que l'autobus No. s'il vous plaît.. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées.. (près du musée L. dit Barbassou. Levallois.. dit M. — Oui. St-Denis... mon petit etc.? Est-ce loin pour aller boulevard N.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale.). comment arriver à la place N. voudriez-vous m'indiquer la rue N.?). Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. Vous avez la chance d'habiter Paris.. Au total. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. mais elle est bien grande. Courbevoie. Vernéjou. elle est bien belle. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon... jusqu'au théâtre N..? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers... St-Ouen.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. (à l'Opéra)? Ditesmoi. Arg*enteuil. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . C'est une ville magnifique.la place N. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. — Elle est grande en effet. mademoiselle.? (à la gare N.. Colombes.)? Par où dois-je passer pour gagner. II.

Le résultat est que.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . Une seconde. puis je tire.. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. deux. l'animal redresse encore la tête. — Si je manque le dernier coup.. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul.. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. mais je crois que vous allez le faire. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. — Le lion. L'animal effrayé.. il ne reapparaît pas. après le quinzième coup. triomphant. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. Quatrième coup: même résultat.. L'animal tombe. D'à p r è s A.. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. je me précipite. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. je tire plus mal. Il m'avait senti et regardait de mon côté. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. le soir. J'attends encore un peu. puis. Une demi-heure avant minuit. puis la dresse à nouveau.. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. dix. Voici l'histoire de mon premier lion. Un second coup: même résultat. Je m'énerve. cache sa tête. mais une minute après remonte..46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. je serai mangé. Troisième coup: même résultat. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. — Seize lions.. J'attends un instant pour me calmer.. me mis à l'affût..

) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. =Si tu arriverais à temps.) a enerva Vènervement (m. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. tu marchais plus vite.) ghicitorul la devineresse (f. = Si t u avais marché plus vite. ai fi ajuns la t i m p .) enervarea énervant.a devinette (f. Observaţie. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). vei ajunge la t i m p . tu serais arrivé à temps. -e (adj. = Si tu marches plus vite. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). tu arriveras à temps.Famille de mots — deviner (vb. 329 . je serai mangé. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. ai ajunge la t i m p . în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. condiţionalul t r e c u t forma a I i . V. după si. fiind vorba de o acţiune nerealizată.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede.a : S'il eût marché plus vite. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent).) n e r v u l énerver (vb. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.) a ghici le devin (m. b) In locul viitorului din romînă. il serait arrivé à temps.) ghicitoarea {persoana) /.

elle serait restée un pays retardataire. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Nu orice st este un „si condiţional". Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. disait Archimède. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. dacă vom lucra cu dîrzenie. I V . Nommez II. 1. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. 2. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. Vom reuşi să îndeplinim . tu lui donneras ceci. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Dacă ai fi privit mai atent. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. ai fi văzut racheta cosmică. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. V. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif).Not&. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. elle aurait duré plus longtemps. nous apprendrions plus vite cette langue. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". S'il te (demander) à boire. Paul Fort (Ballades françaises) . Prononcez III. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. EXERCICES I . vous trouverez la ville changée. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Il ne savait s'il irait au théâtre. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. je soulèverais le monde.

. Melchine empoigna le volant. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. son front. Manqué". plus bas. le soldat mit en joue. tombaient sur un genou. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. l'autre gémit et s'affaissa. vers la montagne. des bornes kilométriques. Le vent lui souffla plus fort au visage. dans l'encadrement de la fenêtre. une autre. un revolver dansant dans sa main. Manqué. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. „Manqué. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. dans la cour du camp. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. Une détonation. des soldats couraient. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. Joukov se retourna et menaça du poing. de Joukov et de Melchine. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles.c le soldat pour lui arracher son fusil.. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". La voiture bondit. capturés et condamnés à mort par les Allemands. au tournant le camp disparut. Mais les engrenages grincèrent. des buissons. En arrière. — Joukov. une longue face tordue. Melchine se retourna .. 331 . un fusil entre les mains. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. montait dans l'auto. appuya sur les pédales. monocle à l'œil.. à droite. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. relate Vévasion de Téléguine.

) puşca fusiller (vb. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/.ă . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l .) puşcaşul — menacer [vb. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. .VOCABULAIRE l'évasion (/. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. -e [reje] v ă r g a t . -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. -oare 332 . durerea relater [ralate] a povesti. -e (adj. -e [tordy] s t r î m b a t . s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a .) a a m e n i n ţ a la menace (/. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. ) a m e n i n ţ ă t o r . -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. suferin­ ţ a . .

Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. rejoindre (a reuni) etc. . 333 . éteindre (a stinge)... cu monoclu la ochi. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v .. e x p r i m a t p r i n t r ... une cigarette au coin de la bouche. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . -eindre. -e Observaţie. peindre (a p i c t a ) .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. î n -aindre. II sortit. joindre (a u n i ) . Une longue face tordue. plaindre (a deplînge). O faţă lungă. . E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. 1. teindre (a vopsi). -oindre. monocle à l'œil.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . un fusil entre les mains. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . schimonosită..

H I . în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais.2. mon général etc. vă rog. Stingeţi lampa. le sourire aux lèvres. les lunettes sur son nez. il restait immobile. = domnule căpitan. EXERCICES I . Elle allait au bal. il partit chasser le lièvre. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . Debout. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). 3. Verbele din această categorie schimbă consoana d. Ele pictează o fabrică. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. les doigts gar­ nis de bagues. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Traduisez en roumain: Il lisait. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. nous éteignons. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. din radical. . Il continuait à travailler. les bras croisés. il peignit etc. I V . H . Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Le fusil en bandoulière. nous peindrons etc. domnule generai etc.m e n t . Noi nu ne temem de greutăţi.

que vous décidiez un pari que j ' a i fait. me dit-elle. descendons à présent. je me trouvai auprès de sa tante. Deux Persans. et commençons par la vieille qui est au sommet. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. Monsieur. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. 335 . l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". Ah !. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). elle veut faire la jeune. cette dame à qui je viens de parler et vous. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. Rica et Usbek. Quand je tins 2 cette femme décrépite. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. „Madame. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. lui dis-je. qui voyagent en France. Un moment après. bon Dieu. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. dis-je en moi-même. — Eh ! vraiment. vous vous ressemblez si fort. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et qui met des rubans couleur de feu. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. disais-je ensuite. une de soixante. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. lorsque l'une mourra. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. Madame. une de quarante. am stat de vorbă. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. et la plaignais dans mon âme. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". Un certain instinct me fit approcher de cette dernière.

. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. „Madame. dit-elle. et j'allai à la femme de quarante ans. m'y voilà. •—Attendez. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. Bon. Je descendis encore. je suis sa tante. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . elle a même quelque chose dans le visage de passé.— Ma foi. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. continuons. me dit-elle. qui est à l'autre table.. que vous n'avez certainement pas.

. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a ..) [ama] a m a n t u l .. je ne crois pas. răpo­ sat. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. VOCABULAIRE persan. -ă. ) [âfăs] copilăria feu. -e (adj.. en sautant de joie! 22 337 . -ă ouïr [înv. -ă. — J e le d i s a i s b i e n . s'écria-t-il . -e [f0] d e c e d a t . j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. r ă p o s a t .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. dit-elle. -ă. et il faut avoir vos charmes.. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. ţelul le feu feu. r a m o l i t . lui dis-je. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. C'est du temps perdu.. ) . -ă. Quel bonheur.. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. feu la grand-mère.) focul decedat. a se distral'amant (m. alinarea decrepit. -e [dekrepi] decrepit. Adjectivul feu. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . -ă. -e [persan] persan.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e .-ă Observaţie. defunct. defunct. (am a u z i t spunîndu-se c ă . .) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite).c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. M a d a m e . m a i ales în expresia j'ai oui dire que.

D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . regretul etc. il est bon. Il semble que vous soyez deux sœurs. Je regrette que tu partes.: Je veux qu'il vienne plus vite. nesigură. penser. Elle désire que tu lui écrives. 2 . eventuală. ) : Il faut qne nous nous hâtions. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. La forma afirmativă. e t c .Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. il est temps e t c . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. ) . d o r i n ţ a . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. 3 . il est juste. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . p o r u n c a . D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. sembler etc. t e a m a . affirmer. Il est temps que tu partes. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée.

nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . I I . J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. 2. EXERCICES I .Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Traduisez en français (vb. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. I V . am fi făcut o excursie. 1. vom merge să-i facem o vizită. Il ne se trompait pas. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. III. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. verbul rire se ortografiază cu doi i. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans.a p l u r a l ) . J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. 22* 339 . regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Dacă aş cunoaşte oraşul. J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Daca n-ar fi p l o u a t .

Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. comme par miracle. L'ancre flottante. en bonne condition physique. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. même pendant ma course à Las Palmas avec M. 340 .. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. je vis soudain L'Hérétique ralentir. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. je l'atteignis en quelques minutes. me jurai que ce serait le dernier bain de. s'était mise en drapeau. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. J'étais épuisé moralement et physiquement et. seul exemplaire que je possédais. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. Boiteux père. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. Bon nageur. Plus rien ne freinait la dérive. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait.. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". Je crois que jamais. voulant revenir à bord. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne.la traversée.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. plongeant. j'avais nagé vingt et une heures. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". Alors. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. en 1951. comme un parachute. je partis à sa recherche.

lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/.) nutritif. nasturele 2. frîul a frîna frînarea neînfrînat. ) [erypsjô] erupţia douloureux.) freiner (vb. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. -e (adj. ) le freinage (m.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c .) le nourrisson (m. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1.) la nourrice (f. marginea 2. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . -oasă le bouton [buto] aici: coşul. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a .) le garde-frein (m ) frîna . -euse [dulur^] dureros.) effréné. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. -ve (adj. b u b i ţ a l'escarre (/. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. fausse [fo] aici: greşit.) escara.) la nourriture (f. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. coaja le coussin [kusëj perna faux. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . coşul. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . bobocul (la floare) 3. bordul (la u n vas) 3. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. ) [sskar] (med.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.

Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt.1 . Indiquez des mots de la même famille voyage. Il avait traversé la Manche à la nage. flotter. on a balayé la salle. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. jusqu'à ce que (pînă să. III. nager. II. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. 2 . După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. Observaţie. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. . Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage.avant que je puisse rattraper le fugitif. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. pînă ce). Il avait perdu l'espoir de le rattraper. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. entraînement. EXERCICES I .

avec les lèvres minces et le regard froid. -ă boutonné. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . assis. s e m b l a i t difforme. brossé. l'œil é c l a t a n t . de larges souliers. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. le pli de la bonté au coin de la bouche. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/..50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . les y e u x injectés de sang. -e [butone] încheiat. le second D a n t o n . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. j e u n e . -e [pudre] pudrat. g a n t é . g r a v e . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . -ă brossé. trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. la veste ouverte avec des boutons arrachés. pas de front. les lèvres épaisses. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face.. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . . Le g r a n d . -e [brose] periat. des bas blancs. l ' u n une espèce de géant. u n poing de portefaix. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . une h a u t e c r a v a t e . des souliers à boucles d ' a r g e n t . q u i . une ride de colère entre les sourcils. ( V i c t o r H u g o . -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. plăpînd. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . une bouche énorme et t e r r i b l e . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. Le 28 juin 1793. . des plaques livides sur le visage. l ' a u t r e une espèce de n a i n . les dents grandes. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . le troisième M a r a t . u n j a b o t plissé. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . -e [gâte] înmânuşat.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. -ă ganté. Ce café a v a i t une arrière-chambre. Il é t a i t p o u d r é . b o u t o n n é . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful.

-e [debraje] îmbrăcat.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. v î n ă t . sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. roquefort. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. bougie (luminare. aici: lins. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. de la Bougie. tulle (ţesătură). 4. ş l e a m p ă t . berline. cachemire (de la Cachemire). canadienne etc. -ă le gilet foils] jiletca. bordeaux. sclipitor. -e [bote] î n c ă l ţ a t . landau (de la Landau. -oare. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. gulerul 2. sèvres (porţelan). camembert (brînză). baïonnette (de la Bayonne). -ă nouer [nue] a înnoda plat.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [pla]. cafeaua 2. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. epss] gros. staco­ jiu botté. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. oraş în Algeria). postavul 2. 1. pasul 1. 3. -ă l'apprêt (m. 344 .-ă neglijent. cognac (băutură). épaisse [eps. -e [erise] z b î r l i t . -ă. . bourgogne (vinuri). 2. oraş în Germania). -e [eklatà] strălucitor. valenciennes (dantelă).ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -oare difforme [diform] diform. trecătoarea. cearşaful le col le pli 1.

harpagon. le front. tartufe. soit que je le suive à la télévision.b) nume de persoane. 345 . mansarde (de la Mansart. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. la poudre. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. praline (de la Praslin). care se traduc prin „deşi".. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . legate de o invenţie. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. Spre deosebire de limba romînă. numele propriu Renart a înlocuit. à un spectacle palpitant. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). bien que. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . Indiquez les différents sens des mots: le p l i . donjuan. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. Je viendrai vous voir. arhitect). la b o t t e . 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . chauvin (de la Nicolas Chauvin. bien que je sois très occupé. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. Observaţie. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). adonis etc.. vechiul nume al v u l p i i (goupil). calepin (de la Calepino). soldat al lui Napoleon I). EXERCICES j'assisterai I. opem literară din evul m e d i u . c) nume de personaje literare. mécène. guillotine (de la Guillotin). de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă).

ont bien arrosé ce déjeuner. un jour de solitude. tout obéit à la même pensée. dans les allées désertes. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables... Les . camembert. quand. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. l'exalte et l'impose. et du . la réalise.. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e .. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. berline. Le déjeuner a été riche en fromages. Les enfants aiment les. mécène. Soit qu'elles (venir) par le train. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. nous avons mangé du . saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. ont été remplacées par les autos. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . ou plutôt vers la fin de l'automne. ses marbres et ses fontaines. Du. soit qu'elles (arriver) par avion. son décor royal encore debout. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. ... Elle portait une belle robe de . Versailles n'est qu'une harmonie.. .. cachemire... bougie. ses terrasses. l'ornementation. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. roquefort. on devrait choisir pour cette visite.. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. dans nos villages. On n'emploie plus de . bourgogne. . et d u ... IV. . . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . au moment du printemps. avec son château.. elles seront ici ce soir. dans la littérature roumaine. tartufe. l'électricité les a remplacées.. . il a peur de le parler. Il y a plusieurs types d e .III. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. mansarde. . Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose.. bordeaux.

de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Faisant partie. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . où il relate les principaux événements de l'expédition.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Au d é b u t du mois de m a r s 1898. en qualité de naturaliste. quelque 347 . t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. n o t r e vaisseau était. Voici un bref extrait de ce livre.

a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . mais nous avons eu aussi des moments de félicité. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. Chaque fois que cela était possible. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. nous avons fait à une heure d'intervalle. brève [bref] scurt. Pendant 13 mois. vaporul bref. ce foyer de lumière et de progrès.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. Nous avons beaucoup souffert. -ă le yaisseau [vsso] vasul. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise.) a acoperi. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures.

. 349 . îl consider drept un om cinstit. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t .. que (oricît d e ... je ne reculerai pas. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. quelque difficiles qu'aient été les moments ... si. nous avons rempli notre mandat. în acest caz..Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. que. s-ar spune despre el.. 3 . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. . O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e ... cu Observaţie.. je ne reculerai pas.. scrisă într-un singur c u v î n t . adverb — v. Orice Observaţie.. Oricare ar fi c u v î n t ) . le vom învinge. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque.. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. în acest caz. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. je ne reculerai pas. 2. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . dificultăţile. je le tiens pour un homme honnête. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. . Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. Observaţie. oricît de grele au fost momentele . ) : . N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). . nu v o i da î n a p o i .... adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. Oricît de a t e n t a fost . . quel: nous les surmonterons.

sud. Indiquez des mots de la même famille que: observer. t e l l e m e n t .Le verbe envoyer (a. commencement. 350 . espoir. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. en q u a l i t é de. EXERCICES I. court. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. divers. -e Observaţie. q u i t t e r . Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. v ê t e m e n t s . opérer. défendre. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. m o m e n t . trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. écrasement. I I .

si isolés et opprimés qu'ils aient été. quoi que fît le père Madeleine. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. PROVERBE Le chat parti. quelque pauvre que vous soyez. » Un touriste: — Cela n'est rien. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas.III. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. Cînd pisica nu-i acasă. Bruhat). IV. si morne et si accablée qu'elle fût. . Peut-être de Grèjce. Donc. V-am trimis o carte poştală ilustrată. dar ne temem să nu se strice. les souris dansent. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Hugo). elle est très vieille. Hugo). Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). et. Au moment où Cosette sortit. elle a au moins cinq cents ans. il n'est peut-être pas inutile (V. V-am •trimis fructe. Traduisez en français (vb. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. son seau à la main. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. Hugo). y demeura rebelle (V. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Trimite-mi banii prin mandat poştal. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. Elle sera mieux chez vous. şoarecii pe m a s ă . que dans la maison paternelle (Balzac).

dans l'émotion grandissante. Et cette femme. mais surtout de respect. Marie salue d'un geste bref de la tête. les cheveux blonds relevés en casque. Vêtue de noir. quelques heures auparavant était seule. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. ayant terminé. immobile. de gens du monde. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Pierre Curie.. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. elle attend debout. est là. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. pi. D'une voix assurée.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. elle était entrée. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Pour la première fois en France... résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. Pour la première fois. malgré la sécheresse de son exposé. Marie. le visage très pâle. parce qu'elle désire l'entendre. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. là où il l'avait laissé. de journalistes. elle laisse aller ses pensées.. le 5 Novembre 1906. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. Et. Seule dans la petite pièce. d'amis. plein de curiosité.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a .52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. sur la tombe de son mari. aplauzele 352 . dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant.

Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher.) surpeuplé. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .) peupler (vb.) la popularité (f.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. ) populairement (adv. şis.) paşnic. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .m.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. t r i b u l pacifiste (adj. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. -trice (adj. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que..) pacifist populaţia pacifiquement (adv. -ă .) la peuplade (f. . de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . ca să fiţi văzut. -ă pacifier (vb.f. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . de sorte que..) poporul — pacifique (adj.-ă le pacifisme (m.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca). la coexisa popula tence . -e [grâdisă] crescînd.) populaire (adj. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. . î m p l i n i t .) dépeupler (vb.) la population (f. înaintaţi.m.) în mod paşnic popular.le respect [respe] respectul grandissant. -e (adj.f.) pacificarea popularitatea pacificateur. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c .) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f.) pacifismul s e m i n ţ i a . D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. afin qu'on vous voie. Avancez. şis.) le peuplement (m.

A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . écouter.) In acest caz. entendre.) Je désire voir ce film. déclarer. demander. laisser. Cînd subiectul este acelaşi.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . défendre etc. sentir. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. dar II pense que vous irez à la montagne. Doresc să văd acest film. construcţia infinitivală este preferată. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. croire. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . ordonner. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . savoir. Chacun peut agir. penser. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. In general. voir. Observaţie. Je regarde les gens se p r o m e n e r . D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. şi nu II veut qu'il parte demain. aimer etc. Se va s p u n e : Il veut partir demain. Fiecare poate să acţioneze. Elle désire l ' e n t e n d r e . pouvoir. vouloir. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. prier. regarder.

au mode nécessaire. . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. . dissoute. Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . . . . m a i n t e n a n t .. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . La grande majorité de la . I V . r o u m a i n édifie le socialisme. Am dori să cunoaştem Bulgaria. Participe Présent Passé résolvant résolu. E i rezolvau o problemă de şah. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. . Lăsaţi-i să plece la m u n t e . Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). Ea ştie să cînte la p i a n . -e Observaţie. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . Sperăm să o vizităm în curînd. I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă .. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . . Colegul meu crede că are d r e p t a t e .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . iar la perfectul simplu nu se folosesc. qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . ) rezolvă problema modernizării oraşului. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e .. E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. Spune-i să intre. Mettez le verbe à l'infinitif. dissous.. . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. III. I I . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. certaines régions de notre pays sont p l u s . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. EXERCICES I .. . absoute. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva)... Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . . 23* 355 . dacă vor. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e .

Le roi charmé lui de- 356 . je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .i l . répondit Zadig. ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. lui d i t .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . — Vous q u i savez t a n t de belles choses.

Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. d i t Zadig.m a n d a . en h a b i t s de soie légère. -ă. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez.— Il n ' y a. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. Laissez-moi faire. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. le corps droit. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . . le j a r r e t ferme. l'un après l ' a u t r e . (Voltaire. — Vous vous m o q u e z . -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. comment il fallait s'y prendre. Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . dit Z a d i g . et il fallait. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . ils a v a i e n t tous la tête baissée. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . les reins courbés.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . . t o u t é t a i t préparé pour le b a l . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . la tète h a u t e . le regard assuré. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. eussent à se r e n d r e . qui a v a i t le m o t 1 . les mains collées à leurs côtés. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . Le roi embrassa ce bon danseur. 357 . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. les bras é t e n d u s . en l ' e m b r a s s a n t . au nom du r o i . le déclara trésorier. r e p a r t i t Z a d i g . pour y entrer. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. fils de N u s s a n a b . VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . Le roi. perfect.

sigur. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. greoi les reins [rë] şalele courbé. malhonnête (adj. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m.) cinstit.) cinstea honnêtement (adv. -ă. -ă la déshonnêteté.) în mod cinsiit déshonnête.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. hazliu. -e (adj. plszàt] p l ă c u t .) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . unique. -e [plezà.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. cinstit. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. ) 358 visitée.) la danseuse (f. -ă. aici: violo­ nistul l'huissier (m. -ă Vhonnêteté (f.) dansant.) le danseur (m. -ă pe sine. (Antecedentul este un homme). principal etc. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . (Antecedentul este la plus . nette [net] curat.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -ă — honnête (adj. la malhonnêteté (f.net. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant.) necinstit. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. malhonnêtement (adv. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. ) danser (vb. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f.) necinstea déshonnêtement. -e [asyre] stăpîn.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . -e [kurbe] îndoit. 2 .

Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). gagner. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. III. IV. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. EXERCICES I. au 359 . Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . J'ignore si le déjeuner sera prêt. s'y prendre. II. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. nu se aplică regula lui si condiţional. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului .Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. ci regula corespondenţei timpurilor. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. trésor. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. b) nu este urmată de semnul întrebării . Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. Spune-mi. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. te rog. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . Indiquez la famille des mots: h a b i l e . cît este ceasul. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. p l a i s a n t . Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne.

et m'assis auprès. Nous y entrâmes. Le souper fini. mais la maison. où du premier mot on nous invita. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. et se coucha tout endormi. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. vous l'eussiez prise pour un arsenal. finit par nous égarer. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. et il pria fort qu'on en eût soin. Mon camarade y grimpa seul. C'est un pays de méchantes gens. je crois. Moi. Tout me déplut. au contraire: il riait. la tête sur la précieuse valise. on nous laisse. notre chemin à travers ces bois. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . qui fut long. couteaux. pistolets. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. qui. plus nous nous perdions. tant qu'il fit jour. mais plus nous cherchions. Et je n'entendis plus rien. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. coutelas. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. qu'on la mît au chevet de son lit. Nous cherchâmes. déterminé à veiller. et je vis bien que je déplaisais aussi. — dans la chambre haute où nous avions mangé. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Nous deux presque sans armes. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. Enfin il parla de sa valise. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. mais comment faire? Là. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. Ce n'étaient que fusils. nous. je fis bon feu. nos hôtes couchaient en bas.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. sabres. voulut prendre un sentier plus praticable et. Les deux personnages du récit sont des officiers français. 360 . non sans soupçon. Mon camarade.

bucata propre [propr] c u r a t . sa l a m p e d a n s une m a i n .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. t o u t e la f a m i l l e . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . l'hôtesse 1. d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. Il m o n t e . et de l ' a u t r e . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. fort b o n . oaspetele I 361 . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. E n les v o y a n t . a sfătui saisir [sezir] a apuca. sa femme après l u i . . iubita le souper [supe] cina. moi derrière la p o r t e .e t . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. gazda 2.) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. je v i s le p è r e . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . Dès q u e le j o u r p a r u t . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é .] felia. d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . p a r les fentes de la p o r t e . -e [me/â] r ă u . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . va d o u c e m e n t . Il m o n t a i t . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da.

J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. maître — maîtresse. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. chasseur — chasseresse etc. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. diable — diablesse. Je voudrais qu'il vînt me voir. âne—ânesse. 2. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. 362 . Doream ca el să reuşească. Aş vrea să vină să mă vadă. respectiv. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. vieillesse. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. qu'on la mît au chevet de son lit. Je désirais qu'il réussît. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. Observaţie. tristesse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Dorim ca ei să fi reuşit. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. conjunctivul perfect. Doream ca el să fi reuşit. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). mollesse etc. b) conjunctivul perfect. Dorim ca ei să reuşească.

français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. fin. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv.. faible. noble.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie.. bleue entra dans la salle. il avait encore soij.. étroit. gentil. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. gros. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta.. large. După ce s-a t e r m i n a t cina . rude. h a r d i . poli. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. j u s t e . EXERCICES I ..a singular. bas. . Deşi băuse un pahar cu apă . Fiindcă nu pot p l ă t i .. 363 . beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. on nous laisse. la celelalte persoane. . petit. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I .

si vieillesse pouvait. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. III. CHARADES 1 . Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . parlant bas. PROVERBE Si jeunesse savait. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Voulant faire le riche. l'un des jeunes gens avait peur. Bien qu'étant armé.I I . Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . La nuit tombée. Les hôtes. vous avez réussi à bien apprendre le français. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Il est possible qu'ils (s'égarer). du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés.

Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .4 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .

. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. un tout petit monsieur en redingote noisette. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. vous êtes.. Le petit monsieur sourit. compassé. Le petit monsieur. le petit monsieur. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. ridé. Une bouffée d'air frais entra. la portière s'ouvrit.. vieux... monsieur Tartarin!.. on attela.. •—• Vous chassez donc la panthère aussi.. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. dans le parfum des orangers fleuris.. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante...55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. ne se déconcerta pas.? — Tartarin de Tarascon.. monsieur Tartarin? 366 .. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. — Ah! oui. Si je le connais.. — Si j'en ai beaucoup tué. monsieur. sec... fit Tartarin assez dédaigneusement.. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. qui s'était assis en face. lui.. On passe quelquefois de mauvais moments. répondit l'autre fort tranquillement. puis toujours avec son même flegme: — Alors... un parapluie: le parfait notaire de village. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. la diligence partit. le tueur de panthères.. une serviette en cuir. monsieur!. Le petit monsieur regarda son parapluie. une figure grosse comme le poing. — Non ! Ça me gène. sourit doucement. apportant sur ses ailes. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. — Té ! pardi. On détela..

mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. Il ajouta. fit l'enragé Tarasconnais. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . p e legea mea fi donc! (interj. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. par passe-temps. -oasă pardi! [interj. f ] a se enerva. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. -e [kôpase] tacticos.. — Conducteur.. demanda Tartarin. Le petit monsieur se leva... ferma la portière. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca... vous avez l'air d'un brave homme. -ă. en faisant sa moue.-ă compassé. -ă. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. ) [el] aripa l'oranger (m. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . Quant aux lions. descendit. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. monsieur? — Ma foi ! écoutez.. (D'après A l p h o n s e Daudet.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . Vous perdez votre temps ici. Retournez vite à Tarascon. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. slab..) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u ..— Quelquefois. Il n'en reste plus en Algérie. sèche [s ek] aici: uscăţiv. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé.. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. c'est fini. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. e [àra3e] t u r b a t .. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. Sur quoi le petit monsieur salua. mon­ sieur Tartarin. moisieur. furios.. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé.

oui. Et chacun de répondre: oui. etc... după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . Şi întreaga diligentă rîse. Si fiecare răspunse: da. vers la forêt. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. compendiul de gramatică. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. Se a p r o p i e . prin perfectul simplu sau prin prezent). Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. 368 . et tous les oiseaux de s'eiiToIer. da. Il approche. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. nu se iveşte. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e .

. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Noaptec. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Pouah! quelle horreur. Indiquez la différence entre: porte et portière. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. viens ici! Gare! u n camion. III. criait. unele părţi de vorbire (substantive. p a r a p l u i e et ombrelle. este u n b u n sfătuitor. gloussait. Fi! que c'est v i l a i n . Hé! l ' a m i . Lu nuit porte conseil. verbe. Elle a b a t t u le record du m o n d e . cuir et peau. Ouf! je respire enfin. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s .Cîteodată. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. II. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. adjective. E t le géant s'effraya. les canards accouraient. Bah! je m ' e n m o q u e .

il échappe à une mort certaine. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. glorieux représentant de l'aviation française. Jean Mermoz adore l'aventure. la plus noble. vendu.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. transporte 2600 litres d'essence. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. la joie au coeur. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. exécute divers travaux lourds. il faut qu'il supporte tout. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France.. Cette fois encore. Le 12 Mai 1930.. accepte des lignes que d'autres refusent. Dix fois. Pour satisfaire sa passion. le visage souriant.érir un nouveau morceau de ciel. il transporte le courrier de France en Afrique. Mermoz. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. il est fait prisonnier par des Arabes. S'il aime le danger. battu et laissé pour mort. ils quittent le Sénégal. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. de là.fois. un Latécoère de 5500 kilos. Plus d'une. Mermoz le raconte d'une voix calme.. Un jour cependant. puis. Mermoz n'hésite pas un instant.. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. vole sur des appareils trop vieux. Aux Français heureusement ! Tout cela. Leur appareil. Sûr de lui. essayer de traverser l'Atlantique Sud. 370 . vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. son avion tombe.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

să traverseze grav un sa­ lon. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. Le reflet du linge. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. ducele purta admira­ bil fracul. Reflexe­ le cămăşii. donner du sérieux aux choses futiles. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. argintul mat al decoraţiilor. monter en souriant à la tribune. de son attitude dans la vie. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. une curiosité respectueuse. l'argent mat des décorations. ale cravatei albe. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. Bărbat fru­ mos încă. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. rangée sur deux haies. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. 383 . o curiozitate respectuoasă. il portait merveilleusement l'habit noir. sur lequel. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. de la cravate blanche. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. une distinction paradoxale. pour faire honneur à Jenkins. il avait mis quelquesunes de ses plaques. traiter légèrement les choses graves. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. să ia fleacurile în serios. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. să se urce surîzînd la tri­ bună. c'était le résumé. traverser gravement un salon. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. aşe­ zată pe două rînduri.

. încă din vara anului trecut (1906).. cu plasstronul bombat. dar Excelenţa. Caragiale . fireşte. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. Regele. permettezmoi de vous. — Scumpul meu duce.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. 384 Caragiale . solennel. coups de bourse et coups de baccara. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. I. mais l'Excellence. Le roi. le jeu sous toutes ses formes. „Mon cher Duc. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. et cette visite princière. distrată.. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. pe'ndelete. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă.. essayait de faire la présentation si attendue. n'entendait pas.OEUVRES (1907. à tout son être cet enavant si vibr. le jabot gonflé. lovituri de bursă şi la bacara.Il menait une vie si terrible ! La politique. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. toate jocurile de noroc cunoscute." Monpavon. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. adînc îngrijat şi bănuind. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. pe vremea Expoziţiei jubiliare. lui . permite-mi să. nu auzea. distraite. continuînduşi drumul spre salonul cel mare.L. solemn.ant et si extraordinaire. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. guvernul conservator (sub barba căruia. continuant sa route vers le grand salon. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. Monpavon. Da. cu drept cuvînt.

pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". foarte înclinată. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. reporters et public. In publicitatea romînească. miniştri de azi.. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. Au urmat în Cameră. astfel de. avait besoin d'être lavé. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". Dans la 'presse roumaine. la ocaziuni mari. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. s-au plecat învoielii. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. re­ portera şi tribune publice. ministres sortants. tombèrent d'accord. duioase scene teatrale. doi mari între mari fruntaşi. un conservateur et un libéral. deux grands parmi les plus grands chefs. senatori. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. sénateurs. ce-i drept. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. publicişti. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. publicistes. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. il est vrai. miniştri de ieri. députés. Et devant cette foule si émue. ministres en titre. Toată lumea a plîns. depu­ t a ţ i . le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie".. iar conservatorii. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. un conservator şi un liberal. hier encore. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. Tout le monde a pleuré. les conserva­ teurs. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . cătră nota sen­ timentală. se transformait en sau385 .

vator al patriei. . dès le début. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. veur de la patrie . un guvern incapabil. tom­ be. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. bien que disposant d'une majorité écrasante. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . cade. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. fără nicio rezervă. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare.. Care va să zică. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. En face du danger également menaçant pour elles. incapable. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable.. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Pottier en juin 1871. Groupons-nous.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Ni Dieu. ni tribun. faisons table rase ! Foule esclave. Pour tirer l'esprit du cachot. compositeur amateur. Pierre Degeyter. Du passé. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Producteurs. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . C'est la lutte finale. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. un ouvrier de Lille. et demain. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. dans VInternationale. L'Internationale Sera le genre humain. il fut écrit par E. C'est l'éruption de la fin. Soufflons nous-mêmes notre forge. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. L'année suivante. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. en composa la musique. ayant pris une part active à la Commune. ni César. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris.

L'État comprime et la loi triche. Le soleil brillera toujours. L'oisif ira loger ailleurs. L'impôt saigne le malheureux. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Ce qu'il a créé s'est fondu. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Le peuple ne veut que son dû. Le droit du pauvre est un mot creux. les vautours Un de ces matins disparaissent. Groupons-nous. C'est assez languir en tutelle. nous sommes Le grand parti des travailleurs. Crosse en l'air. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. La terre n'appartient qu'aux hommes. C'est la lutte finale. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. et denjain. Ouvriers. À. Nul devoir ne s'impose au riche. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. L'Internationale Sera le genre humain. 390 . Paix entre nous. ces cannibales. dit-elle. Égaux.faire de nous des héros. Les rois nous soûlaient de fumées. „Pas de droits sans devoirs. paysans. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. L'égalité veut d'autres lois. En décrétant qu'on le lui rende.

Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. marchons. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. nos compagnes. Allons. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. enfants de la Patrie. que la victoire Accoure à tes mâles accents . Que nos ennemis expirants. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Conduis. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Le jour de gloire est arrivé. (Refrain) Aux armes. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. paroles et musique. Contre nous. marchons.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Egorger nos fils. L'étendard sanglant est levé. liberté chérie. Entendez-vous dans nos campagnes. Rouget de Lisle. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. de la tyrannie.

Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. marchons.

l'ignorance des médecins de l'époque. Tartuffe (1664). ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse.1. E . les Femmes savantes (1672). E . Maître de philosophie: . l'École des femmes (1662). le Misanthrope (1666). Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. E . il faut commencer selon l'ordre des choses. scène 4. fragment) Maître de philosophie. E . en présence de son maître de philosophie. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A .1. U . E . le Bourgeois gentilhomme (1670). O u i . Ma f o i ! o u i . et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. A h ! que cela est beau. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. l'hypocrisie du clergé catholique. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . E .1.— Soit. Monsieur Jourdain: — A. le Malade imaginaire (1673) etc. Cela est v r a i . et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . (Acte II. a été le plus grand auteur comique de la littérature française. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. Don Juan (1665). l'Avare (1668). 0 . — sont dirigées contre la société féodale française. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. Monsieur Jourdain: — A . I . et en consonnes. Monsieur Jourdain: — A . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. Vive la s c i e n c e ! 393 . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs.A. Dans la scène qui suit. A . Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Monsieur Jourdain. Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . 1. le héros du Bourgeois gentilhomme. I .

0 . Cela est vrai.R. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. 0 . C'est la vérité. Au reste.Et l'R. 0 . Ah! la belle chose. Oui.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires.0.I. faisant une manière de tremblement: RRA. 0 . Cela est admirable! 1.R. 0 . Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA.R. et vous moquer de lui. et allongeant les deux lèvres en dehors. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. et rapprochant les lèvres par les deux coins. Je suis amoureux d'une personne 394 . Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. et revient toujours au même endroit. Monsieur Jourdain: — DA. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Vous avez raison. 0 . Ah ! mon père et ma mère.R.R. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. Monsieur Jourdain: — U. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. La consonne D. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. Monsieur Jourdain: — 0 .R. Cela est vrai. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R.U.U.0. Monsieur Jourdain: —• U.RA.R. le haut et le bas: 0 .RA. Monsieur Jourdain: — FA.E. 0 . Il n'y a rien de plus juste A. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un.FA. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. par exemple. Monsieur Jourdain: — R. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. il faut que je vous fasse une confidence. nous verrons les autres lettres.RA.DA. elle lui cède. Monsieur Jourdain: — 0 .R.R. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. vous ne sauriez lui dire que : U.1. Il n'y a rien de plus véritable: U. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. qui sont les consonnes.

Monsieur. oui..è m e siècle. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. scène 3) Figaro. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. r e p r o d u i t ci-dessous. je ne veux ni prose ni vers. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. non. 395 . et tout ce qui n'est point vers est prose. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. Maître de philosophie: — Fort bien. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. représentant du Tiers é t a t . sans que j ' e n susse rien.. (Acte V . qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. Monsieur. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. tout ce qui n'est point prose est vers. seul. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. point de vers. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. Monsieur. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Maître de philosophie: — Sans doute. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le monologue de F i g a r o . Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I .de qualité. est F i g a r o . ou les vers.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. q u i . le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). se promenant dans Vobscurité.

vous ne l'aurez pas. Noblesse. 396 . je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. (Il se levé. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. ne sait lire. vous ne l'aurez pas.. une partie de la presqu'île de l'Inde. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. —Mes joues creusaient.. de Tunis.. -comme un benêt ! Non. on se venge en le maltraitant. la chirurgie. de Tripoli. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée.. de je ne sais où. le perfide! et moi. fortune. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. vous vous croyez un grand génie !. et qui nous meurtrissent l'omoplate. dont pas un. Monsieur le Comte. tenir — a poseda. Parce que vous êtes un grand Seigneur. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil.. je voyais de loin arriver l'affreux recors. Il riait en lisant. un rang.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours.. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. mon terme était échu. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. a se măsura cu. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. la Perse. la pharmacie.. — La nuit est noire en diable... On vient. à l'instant qu'elle me donne sa parole. du reste. je m'évertue. je lui dirais. je crois. . ce n'est personne.. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. et me voilà faisant le sot métier de mari. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. c'est elle. n'ayant pas un sou. les royaumes de Barca. un envoyé. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte .... . tandis que moi. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. pour plaire aux princes mahométans.tromper?.. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. auteur espagnol. morbleu! perdu dans la foule obscure. toute l'Egypte. volé par des bandits.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. élevé dans leurs moeurs. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. homme assez ordinaire. au milieu même de la cérémonie.. Il s'élève une question sur la nature des richesses... la plume fichée dans sa perruque: en frémissant.

mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . qui s'étend même à celles de la presse. ce fut un danseur qui l'obtint. au moment d'épouser ma mère.) On se débat. je le marie. c'est vous. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. que.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. non. il fallut bien périr encore. Il ne me restait plus qu'à voler. et comme il faut dîner. c'est lui. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. ni de la morale. en exigeant que je fusse honnête. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. je le nomme Journal inutile. (Il se lève en s'échauffant. ni des autres spectacles. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. Mais comme chacun pillait autour de moi. ni du culte. je puis tout imprimer librement. (Il se rassied. Pour le coup je quittais le monde. 3 pharaon — un joc de noroc. j'énonce un écrit périodique. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. orage à ce sujet. je vais rasant de ville en ville. pour gagner du bien. bonnes gens ! je soupe en ville. Prêt à tomber dans un abîme. je commençais même à comprendre que. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. il n'est point d'éloge flatteur. mes parents m'arrivent à la file. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. on me supprime. J'aurais bien pu me remonter. c'est moi.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. et la honte au milieu du chemin. ni de personne qui tienne à quelque chose. sans la liberté de blâmer. Un grand seigneur passe à Séville. et. ni des gens en place. 397 . ni des corps en crédit. Pour profiter de cette douce liberté. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. c'est toi. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). ni de l'Opéra. et je vis enfin sans souci. on me met un jour dans la rue. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. quoiqu'on ne soit plus en prison. et que. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. je taille encore ma plume. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. ce n'est pas nous. on pense à moi pour une place. il me reconnaît. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . ni de la politique. comme trop lourde à un piéton. il veut intercepter la mienne ! Intrique.

Porta Bagauda.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). avec deux ponts. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges.Le Roi s'amuse (1832). La grève de cette île fut sa première enceinte. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). 398 . Pendant plus d'un siècle. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . au delà du Grand. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. V. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. déborde. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . use et efface cette enceinte. hautes et solides. et çà et là une tradition. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . dont le plus célèbre. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. Les romans de V. a créé une oeuvre immense. exploités et humiliés par u n régime injuste. dès les rois de la première race. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. Puis. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. aujourd'hui. au delà du Petit-Châtelet. les maisons se pressent. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. l'un au nord. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. trop à l'étroit dans son île. Alors. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . ronge. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. comme on sait. Hernani (1830). Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. V. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . la porte Baudets ou Baudoyer. Dans Notre-Dame de Paris. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. l'autre au midi. et ne pouvant plus s'y retourner. et deux têtes de pont. Peu à peu. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. Ruy-Blas (1838). une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. roman historique (1831). la Seine son premier fossé. où V. il n'en reste que le souvenir. Paris passa l'eau. Comme romancier.

percer. et aussi des égouts. prennent leurs aises — se fac comode. toutes les pentes naturelles d'un peuple . tout ce qui est âme dans une nation.un réservoir. pour nous arrêter là. où commerce. piton — culme. toute place se comble et disparaît. industrie. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. Charles V la bâtit. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. Elles commencent à devenir profondes. intellectuels d'un pays. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. politiques. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. comme des échappées. 399 . dépassée. tout ce qui est vie. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. des puits de civilisation. elle est enjambée. La rue de plus en plus se creuse e". Au seizième. dès le quinzième siècle. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. pour ainsi dire. étaient. du temps de Julien l'Apostat. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. Dès la fin du quinzième siècle. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. à vue d'œil — văzînd cu ochii. population. on voyait. se carrer — a fi în largul său. moraux. elles se carrent 1 . sans ordre et tout de travers. vîrf. celle de Louis XV. par places. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. pour ainsi dire. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. dans cette mer de maisons. Sous Louis X I . elles mettent étages sur étages. se rétrécit. siècle à siècle. digne du roi qui l'a bâti. intelligence. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. se taillent des jardins dans les shamps. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. Depuis lors. malheureusement pour nos yeux. prennent leurs aises 2 . Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. Ainsi. Paris s'est encore transformé. tout ce qui est sève. Dès 1367. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. Là. elles montent les unes sur les autres. ce misérable mur de boue et de crachat. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. et le faubourg court plus loin. surtout sur la rive droite.

on tâche de le calomnier. la Ville. On plie sous le pouvoir du génie. ou s'y glisser comme une peste. il a reflété dans ses romans. leur histoire: la Cité. le Père Goriot (1834). ayant chacune leur physionomie. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. mais on plie s'il persiste. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. on le hait. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. la Cousine Bette (1846). leura mœurs. L'honnêteté ne sert à rien. en un mot. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . César Birotieau (1837). économistes et statisticiens de métier pris ensemble". Cultivant le réalisme critique. 1 pour tout potage — cu totul. fût-elle riche. et vous en sentirez partout la pointe. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. Illusions perdues (1837). Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). parce qu'il prend sans partager. leurs privilèges. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. La corruption est en force. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. în total. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. groupés sous le titre général de Comédie humaine. leur spécialité. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. 400 . le talent est rare. Dans le texte qui suit. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue.Au quinzième siècle. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. les Paysans (1844). Ainsi. dont le mari a cinquante mille livres de rente. extrait du Père Goriot. le Cousin Pons (1847) etc. l'Université. leurs coutumes.

l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). en grande livrée. Toutes sont bricolées 1 par les lois. à côté de Balzac. autrement. est. ça pue tout autant. il trouva un valet de M. pour le ménage ou pour la vanité. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite.belle et jeune. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . un riche bourgeois de la ville de Verrières. en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . Tirez vos conclusions. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . J u l i e n Sorel. Si donc vous voulez promptement la fortune. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . En rentrant. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. Dans le fragment qui suit. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. se trouve au d é b u t de sa carrière. soyez-en sûr. Ses d e u x chefs-d'œuvre. on carotte 4 . Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. mais là est la misère. Certes. J u l i e n Sorel. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . Ça n'est pas plus beau que la cuisine. Voilà la vie telle qu'elle est. il faut être déjà riche ou le paraître. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . Valenod. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. fils de p a y s a n s . directeur de la prison c o m m u n a l e . Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. de son vrai nom Henri Beyle. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). le public les appelle des voleurs. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . pour des chiffons. Pour s'enrichir. qui le cherchait dans toute la ville. rarement par vertu. pour des enfants. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise.

se trouvaient de pauvres détenus. Tout y était magnifique et neuf. ses pantoufles brodées. Cette dame. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. et on lui disait le prix de chaque meuble. On passa ensuite chez madame Valenod. n'imposaient point à Julien. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. închisoare. Julien pensait à madame de Rénal. l'homme des impositions directes. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Elle y déploya tout le pathos maternel. sa gorge se serra. 402 .Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Ses gros favoris noirs. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. il eut l'avantage d'assister à celle de M. Ils ont faim peut-être en ce moment. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. quelques jours seulement auparavant. sa pipe immense. son énorme quantité de cheveux. déjà fort mal disposé. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. le directeur du dépôt 1 . sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. avait une grosse figure d'homme. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. l'une des plus considérables de Verrières. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. elle était à sa toilette — se îmbrăca. Par compensation. Julien. On la lui fit visiter. Ce fut pis un quart d'heure après. Jusqu'aux domestiques. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. le directeur du dépôt. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . Le percepteur des contributions. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. On annonça le dîner. se dit-il à lui-même. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. et tout cet appareil d'un financier de province.

pendant que tu te gorges 1 de viandes. — Parbleu ! je le crois bien.quelques accents d'une chanson populaire.è m e siècle. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . M. dit à M. la sale fortune à laquelle tu parviendras. Monsieur Parent (1886). personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. il avait les manières. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . Toine (1885). Miss Harriel (1884). que chantait l'un des reclus. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). chanté en chœur: voilà donc. pitance — raţie zilnică. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. 26* 403 . Julien. un peu ignoble. Pendant le tapage du refrain. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. mais non pas encore le cœur de son état. tu le souffres! Par bonheur. et il faut l'avouer. Dans ce moment. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. dans un verre vert. j ' a i fait imposer silence aux gueux. et bientôt on n'entendit plus chanter. se disait la conscience de Julien. Contes de la Bécasse (1883). est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. tenant son verre vert. qui disparut. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . répondit le directeur triomphant. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. mais il faudra que. Ce mot fut trop fort pour Julien. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). Le personnage central du r o m a n . mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. la petite Roque (1886). É c r i v a i n antibourgeois. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. Georges D u r o y . Il essaya de la cacher avec le verre vert. le Uorla (1881) etc. ô mon Dieu! et. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même.

vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. et qu'on recevait partout. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. et que cela l'eût réjoui. pour qui les cercles 2 . sous les sévères apparences. Les amazones passaient. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. louche — suspect. Le voici. et c'est à pe. b a n d ă .. en tout cas. ressource suspecte à coup sûr. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. avant d'aller à son rendez-vous. Ce jeu l'amusait beaucoup. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. comme s'il eût constaté. fort célèbres. Duroy marchait lentement. buvant l'air léger. étaient la grande ressource. trottant pu galopant. tripotages — afaceri necinstite. cédant à l'appel du ciel clair et doux. II les connaissait presque tous de. consolé. les riches du monde. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. excité. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. D'autres.scrupules. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. savoureux comme une friandise de printemps. hommes et femmes. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). le temps s'était adouci pendant la nuit. les noms. cercle — (aici) c l u b .nom. la seule ressource. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers.irie s'il les enviait maintenant. on l'affirmait. comme on récite les litanies dans une église. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . Le vent ayant changé.. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. dans les plus nobles maisons. au d é b u t de sa carrière. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. 404 . Il les regardait. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses.

les dénombrait vivement. Tous avaient l'air hautain. tâchaitde se rappeler leurs visages. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. l'Argent (189-1). dans les grandes entreprises nationales. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. On y assiste. M. ceux à favoris et ceux à moustaches. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde.effrontés. Enfin. auquel ils présentent leurs revendications. Son excellence Eugène Rougon (1876). Hennebeau. escarpes — t î l h a r i . tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). les théories q u ' i l a soutenues. Vous vous révoltez. préféraient se tenir debout. Et il s'interrompit. la lèvre fière. la Débâcle (1892). tandis que les autres. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. Il venait de reconnaître Pierron. Les mineurs se tournèrent. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Germinal (1885).. 405 . l'œil insolent. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. demanda-t-il. Il y eut un silence. assis en face de lui. inquiétés par les soies brodées. à une grève déclenchée par les mineurs. la 'Curée (1872). Il parla le premier. caché au dernier rang. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. M. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus.. Au bonheur des dames (1883). je ne demande pas mieux que de causer. théoricien du n a t u r a l i s m e . Hennebeau entra. tas de crapules 1 . n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . — Voyons. dans ses r o m a n s . à ce qu'il paraît. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. — Ah! vous voilà!. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. boutonné militairement. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . entre a u t r e s . cherchèrent des sièges du regard...

et qui sortaient. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. murmurèrent les autres délégués. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. la femme et les petits criant la faim à la maison. Nous voulons seulement la justice. Mais. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. en voyant M. — Monsieur le directeur. Il disait leur misère à tous. Sa voix se raffermissait. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . Hennebeau faire un geste violent.. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. notre journée se trouverait réduite encore. voilà ! — Oui.au fond depuis le premier coup de pioche !. Il leva les yeux. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. oui. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. Si cela était vrai. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. la voix hésitante et sourde d'abord. Maintenant. les yeux baissés. nous sommes las de crever de faim. il faut que le travail soit payé pour être fait. la vie de brute. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. il commença. si nous le donnions. il s'écoutait avec surprise. comme pour interrompre.. 406 . Ah ! c'est mal. que les camarades m'ont choisi. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. Du reste.. la seule besogne productive. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. nous n'en serions pas moins volés. le travail dur. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. comme si un étranger avait parlé en lui.. nous boiserons mieux. c'est la vérité. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. auquel on n'a rien à reprocher. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. dans un gonflement de son cœur. On nous accuse de mal boiser 3 . pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . Puis. Payez-nous davantage. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. nous mettrons aux bois les heures voulues.. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. au lieu de nous acharner à l'abatage. Par moments. des choses qu'il ne savait même pas là. il était lancé. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. C'est vrai. boiser — a căptuşi cu lemn. ce serait donc la fin de tout. Mais ce qui nous enrage. les mots venaient tout seuls.. Maheu coupa la parole au directeur.

a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. s ' é l e v è r e n t . à savoir: l'Orme du mail (1897). crever p o u r crever 1 . Nous avons q u i t t é les fosses. r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . finit-il p a r conclure. Ce sera de la fatigue de m o i n s . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. En tant que critique littéraire. la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). . Nous a u t r e s . p a y e r le boisage à p a r t . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r .désastreuses. . m o n s i e u r le d i r e c t e u r . le Livre de mon ami (1885). c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). M. . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. A. et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . p a r m i les m i n e u r s . où il a été le principal soutien de Zola. France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). . nous sommes donc venus vous dire q u e . A. A. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . l'Anneau d'améthyste (1899). Le fragment suivant. —• C'est c e l a . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. Thaïs (1890). les Dieux ont soif (1912) etc. mangées p a r les amendes et les chômages. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . M a i n t e n a n t . nous préférons crever à ne rien faire. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . À. . son style atteignant la perfection. extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. lorsque. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . les q u i n z a i n e s dérisoires. Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . 407 . il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . fils d'un libraire parisien. L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). t e x t e en m a i n . . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . pseudonyme de François-Anatole Thibault. le Mannequin d'osier (1897). Des v o i x . .

Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. Il vivait. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. des chiens enragés. dans les champs de Cannes. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. pensums — pedepse scrise (date elevilor). „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. des voitures et de tout ce qui peut. cet excellent homme. avec les rusés capitaines. 408 . il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. endommager le cuir d'un honnête homme. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. tant latines que françaises. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . des combats. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. aux Thermopyles avec Léonidas . de près ou de loin. à Pharsale.temps n'était pas le temps présent. César et les dieux. dispenser — a distribui. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. „Il nous donnait pour sujet de compositions. blocuri. en commentant un texte d'Elien. nous dit un jour monsieur Chotard. du tonnerre. des sièges. Il bravait. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. où. dans la forêt Hercynie. près de PaulÉmile . Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. son âme était dans l'antiquité. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. dans la mer de Salamine. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. „Il avait peur des voleurs. sur la nef de Thémistocle . par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. C'était un fameux homme de guerre. aux stratagèmes les plus perfides. plus tard. On l'effrayait facilement. en sorte que. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées.

du sein de l ' E l y s é e . selon son h a b i t u d e . vous serez consigné j e u d i . je vous infligerai une retenue générale.l à .m o i et ne me pleurez p a s . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . „ J ' a v a i s . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). Monsieur F o n t a n e t . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). Les 409 . Monsieur Nozière.discours i n c o m p a r a b l e . Cyrano de Bergerac (1897). Gorki). J u p i t e r C a p i t o l i n u s . Monsieur Nozière. Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . en ce t e m p s . j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . Cyrano de Bergerac. Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. tel que je l ' e n t e n d s encore. J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . J ' e n t r e . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. représentant tardif du romantisme. Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . e t . comme il me s e m b l e . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . l'Aiglon (1900). q u a n d . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. o u v e r t a u x mânes des héros. mais toujours malheureux. les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. pour la p a t r i e . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Messieurs. après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . Dans sa meilleure pièce. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . si. Il est inepte de rire sans motif. peu nombreux. Le gouffre m ' a t t e n d . Ainsi l'a d é c i d é . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . une prodigieuse faculté de r i r e . Ce d i s c o u r s . La Princesse lointaine (1895). Chantecler (1910). d a n s sa sagesse. E n v i e z . vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer.

si j'avais un tel nez. monsieur.... folosit cu pedanterie ironică. — p a r exemple. Dans la scène qui suit. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. Cyrano. C'est la fameuse „tirade du nez".. (Acte I.. C'est une péninsule!" Curieux: . jeune homme ! On pouvait dire. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. 410 . un nez. C'est un roc!. et se campant devant lui d'un air fat) Vous. heu.... c'est un c a p ! Que dis-je. Oh! Dieu!.. très grand.. Ha! Cyrano..... C'est tout?.. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. En variant le ton.. monsieur... De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire... tenez: Agressif: „Moi.. vous avez un nez. bien des choses en somme. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. Le Vicomte.... scène 4. c'est un cap?. c'est un pic!. Le Vicomte: Mais.. gravement: Très. Cyrano de Bergerac. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe.

monsieur. d'ailleurs. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. monsieur. l'ami. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. lorsque vous pétunez. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. mon cher. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. votre tête entraînée Par ce poids.Truculent: „Ça. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. monsieur. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. monsieur. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. d'esprit: Mais d'esprit. ô le plus lamentable des êtres. avec assez de verve. Vous n'en eûtes jamais un atome. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). a fi om cu vază. car Je me les sers moi-même.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. T'enrhumer tout entier. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. qu'on vous salue. 411 . 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . nez magistral. ce sera le gros lot !" Enfin. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu.

le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. Il fut. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . et à essayer. Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). 412 . il m a n i a i t . Sur ces p a p i e r s . Membre du Parti Communiste Français. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . à m a n œ u v r e r . Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. t a n t bien que m a l 1 . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . Après une visite en Roumanie en 1925. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . il pensait q u ' i l faisait. et à essayer de t u e r . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. La Conversion de Ion Grecea en fait partie. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . un fusil. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. comme ces terres. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s .— de bine. avec Romain Rolland. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Barbusse se consacre entre les deux guerres. type d'écrivain militant. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . de rău. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . C ' é t a i t en temps de guerre. Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e .

totalement inconnue. en plein tribunal militaire. il avait cru que c'était une loi de la vie. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Le socialisme. à la lumière. à la vje. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. torturé. Grecea fut arrêté. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. le communisme. dit-il „que notre sueur se changeât en or". et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Maintenant je ne suis plus le même homme. mais il n'avait même pas. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". Devant le tribunal militaire. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. une multitude d'esclaves obscurcis. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Lui. contre lui-même. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. apporta magnifiquement. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. „afin". Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. selon la pente de son obéissance passive. ensanglanté de coups.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. Comme tous les inculpés politiques. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. un nouveau 413 . maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. „Je vous ai dit. cherché à le savoir. il fut battu. s'écria le petit paysan Grecea. l'homme que je fus autrefois. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. messieurs les juges. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule.

la grève de la faim. Il y demeura pendant des mois accroupi. Le directeur de la prison dut céder. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Restaient les tortures quotidiennes. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Président du Conseil des Ministres. Il fit alors la grève de la faim.chef d'accusation 1 . Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. En Roumanie. en même temps que lui. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. il tomba dans un grand accès de fureur. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. Tl attira sur sa tête. dans les coulisses de la Justice officielle. Bratianu. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). 414 . lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. chaque paysan et ouvrier. et si Dieu conduisait les choses du monde. volontairement. réduit — colţişor. où la peine de mort est supprimée. Quand M. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. on n'y réussit non plus. cependant. l'essai de fuite échoua. les châtiments suprêmes. On le priva de nourriture. il y a plusieurs moyens de la rétablir. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. On chercha alors à empoisonner Grecea. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. Cette fois. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir.

E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. puis. Il tenterait de passer par-dessous. A.1 9 4 4 ) . du reste. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. traînant le cadavre de sa pensée. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . 1 au jugé — din ochi. sur la carte. . Le médecin de la prison a. n'est plus qu'un fantôme. Il l'estimait trop étendu. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. et Fabien renonçait à le contourner. il naviguerait vers sept cents. m'a dit un témoin. Mais il est devenu fou. Il lut son altitude: mille sept cents mètres.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. corrigea. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes.que des morts. au jugé 1 . pilote de son métier. et. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Grecea n'est pas encore mort.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. l'avion trembla. l'angle de descente. extrait de son roman Vol de nuit. Pour se conserver une marge. XII Cependant. 415 . Guillaumet e t c . Le moteur vibra très fort et. Vol de nuit — 1930. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. Dans le fragment s u i v a n t . S a i n t . si l'affaire se présentait mal. À côté de J e a n Mermoz. le courrier de Patagonie abordait l'orage. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. qui remue. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. se résoudrait au demi-tour. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. Fabien. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928.

. et tout ce qu'elle portait de rocs. Il était gêné par la flamme de l'échappement. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. le radio — radiotelegrafistul. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres." Il se pencha encore. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer." Si Trelew était trois quarts couvert. comme il doutait. qui l'éblouissaient pour longtemps. Chaque trente secondes." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. À peine des changements de densité. Là. qu'il avait déplié et lu mille fois. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui.. car il jouait sa vie sur ce petit papier. absorbait le monde visible. appuyé à gauche. à la boussole. ou une fatigue des yeux. de collines. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. Il la regarda. Il ne savait plus combien de temps. À moins que. au milieu d'aiguilles et de chiffres. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. sa veille terrible. mais qui. Il répondit. La nuit. 416 . Penché à gauche contre la masse du vent. et reprenait. la prochaine escale. dans l'épaisseur des ombres. Un remous fit plonger l'avion. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. un orage. probablement. qui trembla plus fort. puisque Trelew. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. par les nuits les plus épaisses. mais il ne vira pas d'un degré. Nous traversons. d'épaves. Il doutait presque d'en être jamais délivré. signalait un ciel trois quarts couvert. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Elle était tressée drue par le vent. sale et chiffonné. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . „Je ne sais pas. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. circulent encore. pourtant. vent Ouest faible. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. Et pourtant le pilote s'inquiétait. dans ce néant. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. „Où sommes-nous. comme la flamme d'une torche. Mais ce n'était même plus des lueurs.

T e m p ê t e . „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . . t u peux v i v r e . Deux h o m m e s . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . de la Cordillère des Andes. „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . Tu p e u x v i v r e . . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. Critique littéraire et critique d'art. Après avoir débuté comme poète surréaliste. . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). se r a b a t t a i t vers la mer. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. Aragon est également un grand romancier. . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Membre du Parti Communiste Français.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. On dit que dans sa cellule. membre du Conseil Mondial de la Paix. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . le cyclone raflerait. les villes. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux.

et mon refus O mes amis. Rien à faire..... La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Un cheval pour mon empire.. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. S'ouvre et tu sors... rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. ... songe À la douceur des matins. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 .. songe.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. songe.. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. Je meurs et France demeure Mon amour.Rien qu un mot: la porte cède. si je meurs.. Une messe pour Paris.. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. Songe. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin".

. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. „Si je n'avais à choisir.. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin.. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. voilà l'important. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. pourrait influer sur ma décision. Quelle importance cela avait-il? On avait.reur. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. 1 affliger— (aici) a copleşi. si l'envie me prenait de le choisir.. sous les balles. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. et l'autre ait pour lui l'armée. 419 27* . Des mots: „. — dit encore le mousquetaire. peut-être que le seul fait que l'un fuie. lui. et haussait les épaules. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. sanglant est levé. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé.. ou non. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti..„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. confiance en Carnot.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. Sous vos coups chargé de fers..

. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. si elle est victorieuse. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. regardez sa bouche se tordre." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde.. elle entrera dans le camp de la misère. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. il y a des retours. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. si on m'en laisse latitude. que si l'on donne les armes au peuple. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. voyons ! Oui.. des chutes. ni forgeron. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. pas d'autre perspective ! Seigneur. de notre vivant. ni charretier. d'être l'Empereur de la «inaille. sanglant.... sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. blêmir. la guillotine a disparu des places. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.... chez Monsieur mon père. a eclipsa 420 . Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. par là. Mais moi.. . servira à l'intimider. c'est là pour moi le travail. Napoléon.. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que.. tout ce que nous avons vu.. La Révolution. même Hercule.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme.. voilà donc — s'exclama Théodore. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias... mais on a embrigadé la jeunesse. Le peuple continuera à crever la faim. son teint s'obscurcir. je ne suis ni boulanger. Voilà tout le choix qui m'est donné. porter >mbrage — a lăsa în umbră.. sans doute.. se révulser ses yeux. Mais.. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. L'armée. Je me remettrai à peindre. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. voilà tout. et personne n'y peut rien. il l'appellera Constitution. Si elle est battue par l'étranger. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 .. Le désordre ou la guerre.. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche..Houdetot dit que Napoléon a refusé.

la Marseillaise éclata. lancés au pas de course 2 . passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Il hésita. Jean aperçut Christian et Mathieu. surgie de la foule. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. mais Hubert avait disparu. Enfin. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Classe 42 (4 volumes. dans Paris occupé par les Allemands.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Le fragment suivant. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. 421 . une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. la Dernière forteresse (1950). Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. barem au pas de course — în pas alergător. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Son premier roman.F. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. Jean erra encore quelques minutes. Son deuxième roman.C. Roberte. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. il prit Claude à part. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. de glace. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Mathieu. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. se faisant sans cesse bousculer. extrait de Classe 42. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. devant les vitrines de la cour de Rome. 1 2 à tout le moins — cel puţin. — C'est décommandé ici.

dans le groupe de tête du cortège. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. avec Mercosur et Saint. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. déjà lancé à toute vitesse. * moto — motocicletă. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. déjà il était engagé dans le coupegorge1. Le premier moto­ cycliste le suivit. éperdu. on sentait l'horreur sur le groupe. lui aussi. ayant abandonné sa machine. sur le trottoir. André se mit à courir évitant le soldat. se jeta à sa poursuite. liesse — bucurie. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. déboucha des marches. tendu à coupe-gorge — loc periculas. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. un instant surpris. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. 2 1 422 . il y eut une hésitation. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. Pour l'instant il fallait gagner. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. sur le trottoir. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. Brusquement. dans un escalier. un des motocyclistes noirs. Le cortège les aborda de front. revolver au poing. André s'envola par-dessus la grille. tenant toujours le drapeau à sa main. Jean se retrouva.. La Marseillaise reprit. une pétarade 3 trancha le chant. l'un se saisit du revolver. la Marseillaise repartit.. Il y eut quelques secondes d'attente muette. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. son grand imperméable clair volait à ses côtés. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. prêt à tirer.Au croisement du boulevard Sébastopol. D'autres flics couraient vers eux. Une troisième fois. André s'en alla vers la droite. Tout d'un coup. Après on verrait. pris de peur. on le vit s'engouffrer. On aperçut un policier à terre. L'euphorie. l'autre posa sa moto 5 . s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. Mathieu avait soudain disparu. revolver au poing. un autre tournoyait au milieu des manifestants. Jean attendait. Au loin. Au même moment. l'Allemand. pris par la bousculade. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. L'Allemand.

. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. Jean voyait seulement deux silhouettes. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. on discernait ses traits crispés. le coup de revolver fatal. A cet instant. comme s'il allait s'évanouir. une claire: André. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. un frisson de joie parcourait le groupe. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. le trait noir s'abattit. Jean se sentit agrippé par sa manche.. Jean dut le porter sur son épaule. les yeux exorbités. André continua de courir. Le cortège semblait cloué de stupeur.. c'était André sans imperméable. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. émacié.. un visage fou. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. sûr de tenir sa proie. Jean reçut André dans ses bras. ni drapeau.. le croiser. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. 423 . Plus que dix mètres entre eux. tirant au hasard. puis ferma les yeux aussitôt. l'Allemand allait le rejoindre. plus longue. mettant la main sur son cœur. l'Allemand s'abattit lourdement. le Boche tira . d'une seconde à l'autre. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. Derrière eux. Le groupe entier s'était refermé sur André. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. La Jeune Garde. prenez garde Vous les sabreurs. tendre la jambe devant le soldat noir. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour.l'extrême.. Les copains firent une redoute de leur poitrine. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. crochet — ocol. devant un portail ouvert. l'autre toute noire. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. blême. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. une jeune fille blonde l'entraînait. André fit non de la tête. André ne tenait plus sur ses jambes. sans se presser. il regarda Jean. La Jeune Garde continuait comme un défi: . A son étonnement. il lui semblait qu'allait partir.

J e a n fit signe de se t a i r e . J e a n p a r t i t en éclaireur.. il mit le nez dehors. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . T o u t était calme. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. à m o r t . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t .. La s t a t i o n du m é t r o . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. grommela A n d r é . v e n a n t du boulev a r d . — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. la chanson jaillit une fois encore. . André devenait é c a r l a t e . ils obliquèrent dans une rue. Même alors. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. 1 rame — tren. t r o p b ê t e . Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Assourdie. . rassuré. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. Sa voix s'éteignit. 424 . On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t .. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . Il a t t e n d i t une seconde. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . ce qu'ils venaient de v i v r e . André susurra. — Ce s e r a i t . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu.. puis dans une a u t r e . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles.— J ' a i couru. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . garnitură. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . Ils courent. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . puis r e v i n t sur ses p a s .

" — . L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. c'est Amédée Dunois. La rame s'arrêtait dans une station. vous les connaissez?" — „Oui. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. à gauche de l'entrée. le gros. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". — Il était plus de neuf heures et demie. le dos à la fenêtre. faite de plusieurs tables mises bout à bout. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. c'est Renaudel. c'est Jean Longuet. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. c'est Philippe Landrieu. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. Tenez. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. En face de Renaudel. et le serra doucement. il lui prit le coude. où il y avait peu de monde. il se tourne pour parler à Albert. 425 . — „Les autres aussi. c'est Dubreuihl. A sa gauche. là. Jean entraîna son camarade au dehors. murmura Jenny. a côté d'elle. à côté de Dubreuihl. Jaurès et ses amis formaient. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. malgré certaines confusions. „Sur la banquette. la femme du type qui est en face de Landrieu. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. parallèlement à la rue Montmartre. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. Celui qui est à droite de Jaurès. le gérant". une longue tablée. Et. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. Et. au milieu.

Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. l'interrompit net.s'élancèrent dehors. ouvrit le col. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. le front. suivi. Il se précipita vers la table du Patron. Jacques s'était dressé. en courant. et.. c'est un ami de Mighel Almereyda. Une seconde de stupeur. entourait les amis de Jaurès. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. puis un brouhaha' assourdissant. La voix de M. debout. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. et la forçant à se rasseoir. était resté à sa place.." souffla Jacques. 426 . la barbe. gesticulant. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. Avec autorité. De la rue. Au mur du fond. celui qui est debout près de la table. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . un dîneur. A demi caché par le dos de Renaudel. ce sont les deux frères Renoult. et empêchait d'approcher. qui se penchait.. J'ai oublié son. à flots. sans regarder personne." Un claquement bref. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. presque aussitôt.. la bouche entr'ouverte.Et en face d'elle. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. les yeux clos. ses amis s'étaient levés lui seul. Sans changer de pose. d'une deuxième détonation. chercha le pouls. Instinctivement. un collaborateur du Bonnet Roage. des curieux.. Albert retentit. Il devait s'être évanoui. passa devant la table de Jacques. A ce moment.. debout. dont les paupières battaient. le bras tendu pour protéger Jenny. très calme.. Il ne disait rien. et d'un fracas de vitres. Puis il cessa de le voir. saisit la main qui pendait. Un homme. Il était pâle." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. Chut !. il cherchait Jaurès des yeux. — un médecin. Il joua des coudes. la gérante. Il était courbé en deux. il arracha la cravate. Et celui qui vient d'arriver. Mme Albert. assis. en. envahissaient le café. il hocha lentement la tête. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. — fendit le cercle. un éclatement de pneu. Toute la salle. d'où partaient des cris. sans doute.. une glace avait volé en éclats. qui tenait le poignet de Jaurès. vite!" — „La police!" Un cercle de gens.

. dont la masse élastique se referma derrière eux. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Henri Fabre. se trouvèrent pris dans le remous. Fabre se retourna: au centre... énormes. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. entraînés vers la porte. Trois mots. Jacques et Jenny. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. n'attendant qu'un signal. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Au moment où ils allaient la franchir. prête à bondir. Elle se faufila jusqu'à lui. Le docteur. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Alors." Les yeux pleins de larmes... Elle était debout. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. rapprochées en hâte.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". pour le coucher sur deux tables. l'emportaient avec précaution. Jacques cherchait à voir. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. poussés. s'accrocha à son bras. l'attroupement devenait de plus en plus compact. On chuchotait: j. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. Il est mort. poussiéreuses. Mais. sourdement répétés. et procédait à l'évacuation de la salle.IJ est mort. Des amis avaient soulevé le corps. Le d o c teur. passèrent de bouche en bouche: — ). un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. sans un mot..d'un espace vide. serrés l'un contre l'autre. Il était blême. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. ." Une longue minute s'écoula. autour du blessé.. bousculés. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Jacques reconnut un socialiste. un ami de Jaurès..

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

com-. superior superstructure. soudedesubt mettre super-. col-. 1. în mijlocul intercostal. ememmagasiner immobile. en2. em-. trépasser. bipède. supra-. tré-. r a p p o r t e r . coexistence. correspondre centra-. n e g a t i v nemi inter-. survoler trans-. des-. separare enlever.deasupra. entreî n t r e . contresigner dé-. scop . emmener. r a p a t r i e r . con­ direcţie. ad-. înainte poursuivre. exdepărtare. viîn locul vice-président. în incarcérer. illogique. biscuit cohabiter. importer. prédire. prédisposé pour. rasseoir 2. anti-impérialiste bine bienfaisant. repetiţie redire. supersonique. réarmement.pro­ în faţă. sousub-.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. bénébi-. en-. ra-. riul réagir subordonné. al. perprin parcourir. ii-. apporter. collaboîmpreună rer. separare défaire.(ac-. sous-directeur. a l ­ longer înainte antédiluvien. enfermer. sur. sous-. bisco-. antichambre împotriva antifasciste. bénéfice de două ori bicyclette.etc. discontrariul. r1. antiantibien-. désarmer. af-. ir-. a t t i r e r . î n a p o i . contrecontra c o n t r a d i c t i o n . projeter re-. im-. oulredincolo de ultra-royaliste. tressaillir ultra-. irréel. tresdincolo de t r a n s a l p i n . exporter in-. ré-. d i s p a r a î t r e en-. suprasensible. outre-mer vice-. perforer préînainte p r é a v i s .) ante-. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. contra­ retourner.. vicomte a.

italien anglais. profesie journalisme 1. m a l a d i e . stare esclavage -aille peiorativ ferraille. dessinateur 2. doctrină. bavardage 2. -1ère 1. stare r e m a n i e m e n t . encrier. doctorat -at tate -eau. suédois caricatural. Marocain -ais. -eance. acţiune n e t t o y a g e . agent danseur. soupière -esse stare. finesse -et . -ité calitate parenté. -ation acţiune pendaison. réaliste -iste doctrine 2. lorrain. orangeade 1. vengeance. r e z u l t a t u l tempérance. -ence a c ţ i u n e . profesiune charpentier. rougeur -ie. classement -on diminutiv aiglon. marseillais. technicien -ise calitate franchise -isme 1. p a r t i z a n u l unei communiste. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . socialiste. ourson -té.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. dentiste -(e)ment acţiune. c u r e n t communisme. -ible. obiect cendrier. -ain. fillette -eur. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . calitate politesse. -erie calitate perfidie. ruelle -êe conţinut bouchée. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . humanité -ace. ^ois origine F r a n ç a i s . professorat. -elle diminutiv chevreau. visiteur. profesie Parisien. Chinois -aison. fourchette. lisible. soluble r o u m a i n .-elette d i m i n u t i v coffret. écolier 2. profesie j o u r n a l i s t e . valetaille. paperasse peiorativ produs citronnade.-vlet . poignée -ier.-ette . français. r o y a l - 432 . parisien. sucrerie -ien origine. calitate blancheur. -ateur 1. demni­ syndicat. réalisme 2. -ien -ais. a d m i n i s t r a t i o n -ance.

peiorativ 2. vaniteux saisonnier. communard. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. rougeâtre l o u r d a u d . -elet -eur. barbu -ard -âtre -aud -et. socialiste richissime.Sufixul Sensul 1. coutumier inventif. noiraud p r o p r e t . alpin héroïque. bavard campagnard. pensif enfantin. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . rarissime p o i n t u . aigrelet menteur. m a quisard n o i r â t r e . scénique c o m m u n i s t e . caracter.

Moscou. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Observaţie. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Pékin 434 . Paris. tables) les (élèves. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest.

Humanitè".o e n u m e r a r e : Vieillards. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. Numele de ţări. Le Mans. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. fluvii şi munţi. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. femmes. PrietenuJ său este simpatic. le Rhin. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. rue de la Victoire. enfants. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. fondateur de „l'. Ce paysage est magnifique. 28* 435 . O b s e r v a ţ i e i . g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. camarade ! Merci. d) î n t r . înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. la Corse. hommes. Le Caire e t c . toute la foule était joyeuse. les Alpes.

SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. In limba franceză nu există substantive de gen neutru.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. te la masculin în -x le curieux une boulan. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. masculin sau feminin. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I .

-x. les bras les noia. les chapeau. în -s 437 .I I . cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. le c h a p e a u -eau. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. în le­ g ă t u r i . la noia.T dăugind les jeua. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . les nez formează les noyaua. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc.

ugind un ~x les choua. gentilhomme. etc. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. al căror plural este: bonshommes.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. 438 . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. 1 les chevaua. formează pluralul adă­ les cailloua. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. gentilshommes. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua.

de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. mesdemoiselles. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. monsieur. Les fenêtres de la chambre sont fermées. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. substantivele: madame. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. prepoziţia de se contractă cu acestea. acestea rămîn invariabile. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. mademoiselle. adverbe. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . al căror plural este: mesdames. dintre care unul este determinantul celuilalt. prepoziţii.De asemenea. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. Observaţie. Dacă substantivul este compus din două substantive. Les livres de l'étudiant sont gros. 2. messieurs. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină.

înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. G. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. D. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . A. G. Adresse-toi à l'élève de service.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. de l'étudiante D. J'écris à la soeur de mon ami. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. ami. de Vélève D.les = aux: La directrice parle a u x élèves. à l'étudiante A. à l'élève A. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. l'élève Feminin N. D. A. prepoziţia à se contractă cu acestea. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. l'étudiante G. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. de cette fabrique. l'élève G.

-s. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . -n.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l.

Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. fou-îol Observaţie. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. sociales.formează la fel ca acela al substanti­ velor. nouvelles etc. nouveauforme la masculin nouvel. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. vieux-vieil. pentru t o a t e adjectivele. 442 . conform regulii generale.

Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. ton armoire. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . ton. î n limba franceză. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. 1 . 2 . son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. în locul formelor ma. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . m 443 . son habitude. cet cette Plural Observaţie. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. cet hiver. ta.

Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. 444 . quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. înainte de a primi terminaţia -ième. Numeralele cardinale sînt invariabile. 2. 1. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. quatre-vingt-onze. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. (la) huitième Observaţie. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

-e. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . tel. tout. toi. f vtominativ < l Dativ lui.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. quelque. eux. nulle. à toi. à elle ». elle. telle. certain. nous. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. à moi. te. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. autre. î n acest caz. il.. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. même. plusieurs. elle nous. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă .170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . elle ' -. ils lies me. . chaque. 446 . toi.v i n g t . vous. à lui. lui Forma accentuată moi. elles moi. nul. lui. î n gramatica franceză million stantive. -e. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . vous. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . tu.

ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. je le sais. À eïle. les. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. Je le répète. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. il faut être persévérant. leur. à vous. à eux. vous. je vous le recommande chaleureusement. vous. je lui offre un bouquet de fleurs. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. je le lui donnerai demain.Acuzativ 1 me nous. Qui veut lire? Moi. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. 447 . cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. eux. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . leur ' te' ie' ' a nous. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. les m( à nous. vous. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. elles à elles Observaţie.

P r o n u m e l e y înlocuieşte. 448 . p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . vous Pronumele personale en şi y 1 . în acest caz. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. nous en sommes très heureux (de cela). fiind.P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. U n e o r i . il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). U n e o r i . u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. nous. te. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. 2 . se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). în afară de p r o n u m e l e se. de obicei. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă.

Expresiile de prezentare c'est.. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. ce sera. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ ... Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. r e s p e c t i v . Expresia c'est. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés... c'est.. . în acest caz. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 .. qui.. C'est lui que je cherche. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. etc. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. care. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. que Expresia c'est. • \ cela (ça) Observaţie. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure.

pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. l'autre. quelqu'un. •D. l'une. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . Observaţie. certain. -une. quiconque. compuse [lequel. al căror ce. cu înţeles nedeterminat. destul de rar folosite. tel. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. despre care. G. rien. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. a cărei. -e. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". plusieurs. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. nul. 450 .. personne. l'un.. tout. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. care variază după număr şi gen. autre. laquelle etc. A. al c ă r u i . care sînt invariabile chacun.

.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. imperativul trecut. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). conjunctivul • imperfect. viitorul II. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. infinitivul trecut. perfect şi mai-mult-ca-perfect.

marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 .(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. La timpurile compuse.

entrer. sortir. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -s. venir etc. 453 . mourir. -ait. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -e. -iez. -iez. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. tomber. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. -a. -e. finiss-(ant)]. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. a Ill-a -ir -oir. -ions. -ait. -ions. -es. -ais. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). -ais. naître. ţin-(ir) e t c . rester. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. partir. -re -ant -i. arriver. ] .i n t r a n z i t i v e c a : aller. -ez. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -is -is -it -imes -ites -irent -as. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. -u.

.ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .m u l t . Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).conjunctiv imperfect perfect Observaţie.Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

nous pèserons Observaţie. il emploiera (dar nous employons etc. ils modèleront (dar vous modelez etc. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons.) 5 . je céderais 4 . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . ils achèteront (dar vous achetez etc. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. jeter — je jette. ) ils jetteront (dar nous jetons etc. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. appeler — j'appelle. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . în acest caz.) dublează A l t e v e r b e . Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. n u d u b l e a z ă consoana l sau t.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . appuyer — j'appuie. oue je cède — je pèse. -eter.) il appuiera (dar nous appuyons etc.) acheter — j'achète. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . ci p r i m e s c .) 457 .

faire etc. venir. Voi pleca (în c u r î n d . 458 . venir la indicativul prezent. formează trecutul apropiat (le passé récent). A m pus să-1 cheme. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Spre deosebire de limba romînă. il hait (dar nous haïssons etc. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. Tocmai i n t r a s e .) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. il fallait etc.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. tu hais. il neigera. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. A î n c e p u t să lucreze. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. 2. 3 . î n d a t ă ) . 4 . se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. 6. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat).

il fait etc. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. geler. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . Il s'est blessé en fendant du bois. neiger. de t i m p e t c . il arrive. gerunziul Participiul prezent. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. nous sommes partis. Ces portraits sont parlants. ^ şi a l t e verbe (falloir). La un număr redus de verbe. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. ) : En lisant on s'instruit. grêler e t c . de cauză. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . tonner. Observaţie. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . il paraît.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. ca de e x e m p l u : il suffit. il convient. Trouvant le film ennuyeux.

.1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent.Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . 460 . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . . . . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. .

Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . peindre. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. être) plaindre. atteindre. accourir (eu avoir.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. teindre etc. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

a p l . servir. partir 1 eu a u x . de aseme­ nea interdire. a I l .prez. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . şi imper. prédire contredire care fac la pers. ind.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. [vous) contredisez etc. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. mentir.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

. 1nu 1 .Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre.entendre. . commettre. pendre. . défendre. admettre. attendre.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. per1 mettre etc. dépendre.. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . il pleuvra .. tre. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . combat. répondre.. . mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc..

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

obtenir. soutenir. avoir: tenir. intervenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 .être: revenir. se souvenir. eu aux.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. devenir. appartenir etc. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux.

fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. point. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. La timpurile compuse. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. jamais. şi pas. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. Il ne veut plus avancer. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. la verbele din grupa I. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. rien. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. aşezată după verb: II ne parle pas français. personne.i l s pas? 468 . guère etc: Je ne vois rien. pentru propoziţiile scurte. aşe­ zată înaintea verbului. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. Je ne le rencontre j a m a i s .

Observaţie. souvent. partout etc. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. bien. profondément etc. ici. hier. dessus. hautement. assurément etc. Adverbe de timp: aujourd'hui. où. 469 .ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. Adverbe de afirmaţie: oui. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien.). Adverbe de negaţie: non. là. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. tant. le bâtiment. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. exprès. dessous. ensuite. ne. commodément. loin. peu. dehors. tard. longtemps. Adverbe de loc: ailleurs.. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. certes. trop etc. plutôt. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. ainsi. l'assortiment etc. toujours etc. beaucoup. bientôt. demain. ensemble. parfois. heureusement etc. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor.. soudain. précisément. jamais. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Adverbe de cantitate: assez. confusément. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. davantage. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. gratis etc.

près de.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . avec. malgré. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. m o d u l : aller à pied. sous. derrière. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. dès. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. la adverbele care se p o t c o m p a r a . jusqu'à. pendant. outre. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. contre. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . dans. de. quant à e t c . au milieu de. 470 . le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t .devant. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. en. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . avant. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . depuis. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. entre. chez. sur. pour. à côté de. vers. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. loin de. parmi. après. pas. sans.

prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large .— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. 471 point . il s'établit à la campagne. un parapluie à la main. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. monta dans la diligence.

la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. enfin. ni ramer. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . par J'ai fini. Il est entré dans la maison. donc je peux partir. ainsi il est écoulé. pourtant. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. aussi. Il échouera. Il parle fort.Prepoziţiile en şi dans In general. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. c'est-à-dire: pas sérieusement. b) adversative (conjonctions cependant. car il ne travaille 472 . ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. toutefois. Je crie mais on ne m'entend pas. ainsi. ni: Il lit et commente le journal. en effet. Balzac était royaliste et catholique. Elle ne sait ni nager.

ainsi que. vu que. de peur que — consecutive: de sorte que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. (comparativă) : Comme on fait son lit. on se couche. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. de manière que. à mesure que — concesive: quoique. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. tu réussirais. je suis parti. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . afin que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. d) quand: partir. de façon que. non que — finale: pour que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. pendant que — cauzale: parce que. bien que. jusqu'à ce que. puisque. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. Observaţie. pour peu que. après que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue.

adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective. verbe.

care nu depinde de a l t ă propoziţie. depind unele de a l t e l e . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. nefiind de acelaşi fel. 475 . R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. La personne qui m'a téléphoné. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. 2 . cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. sau p r i n subordonare cînd. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . Je m'habille et je viens tout de suite. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Propoziţia independentă (proposition indépendante).SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. m'a communiqué quelque chose d'important. Propoziţia principală (proposition principale). Pierre est charpentier. b) prin joncţiune.

-— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais.3 . — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme.pourrait construire plus d'écoles. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. 476 . b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. on. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. il est un grand réaliste critique. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. d'hôpitaux etc.

il est juste. sembler etc. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. il est nécessaire e t c . 4 . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. regretul e t c . jusqu'à b) de loc.: 1 . d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. que. principal e t c . 3 .ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . b) după un verb impersonal (falloir. ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . ) : Il faut que tu écrives une lettre. quelque 477 . posibil. de côté que: Où que nous regardions. unique. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. il n'y a que des champs de blé. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. Il regrette que tu sois malade. t e a m a . d o r i n ţ a . Il est bon que nous apprenions le français. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. E l se foloseşte. Je veux qu'ils partent. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que.

Quelles que fussent les précautions de Bartholo. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. sans que: Bien qu'elle soit jeune. Deşi este slab. pour que. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. de. il a de la force.. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. se foloseşte indicativul în limba romînă. mérites. 1. De asemenea.. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. avant que. are putere — Bien qu'il soit maigre.. Quoiqu'on fasse. quoique e t c . pour non que. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque... 2 . Observaţie. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . pour.. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. que. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. quoique. d) f i n a l e . Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. ce n'est pas que. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. pentru a exprima un fapt real. on ne peut contenter tout le monde. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. Observaţie. î n limba romînă. si. d u p ă pour peu que. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. bien que.c) d e c a u z ă . • e) c o n s e c u t i v e . sans que e t c . ) : Approche que je te voie (que = pour que). que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. f) c o n d i ţ i o n a l e . elles n'eurent aucun résultat. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. de manière que.

c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. Şi iată că găinile se ţivîntă. Après avoir passé un beau congé. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . j'ai repris mon travail. les canards d'accourir. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. Ne pas se pencher en dehors. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . manger tout cela! 2 . este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. propoziţiei 479 . o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. il faut se laver les mains.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . 3 . raţele se reped. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer.

Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. în gramatica franceză. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. spre deosebire de gramatica roinînâ. Observaţie. il travaille. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1.d) consecutive: II rit à se tordre. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. la reconstruction commença. 480 . f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. Rîde de se prăpădeşte. 2. on remarquait ses rides. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie.

P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. deci acordul se face^. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. Elles se sont parlé. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. Observaţie.2 . deci nu se face acordul. Ils ont lu la gazette. 4 . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se).) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . expuse m a i departe (punctul 4). (Complement indirect. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. Marie. 3 . P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . (Complement direct. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Elles étaient appréciées par leurs camarades.

Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect.) Observaţie. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . (Acordul se face cu complementul direct les lettres. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. 482 .T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i .

3 . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 .a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie.a a condiţionalului trecut).REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. î n schimb. în general. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. 2 . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). î n limba franceză. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . 1 .

Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . Acest strigăt îl lansează Barbusse. . O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. dit-elle. encore. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . incidente: instants. Ce cri le lance Barbusse. À peine « ( .u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 .e l l e entrée qu'elle se mit à parler.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. ainsi. adver­ comment il procédera. Reste la question essentielle. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. facultativă după sans doute. aussi \'a-t-on condamné. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. peut-être. toujours: Il avait volé. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . au Inversiunea este moins etc. d) c î n d . în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . dar este r e l u a t p r i n t r . en vain. 1 . à peine.

CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent.

représentant (fig. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier . -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.) .-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

marină mai. gramatică hot. prepoziţie prez. matematică mii. arhitectură art. indicativ inf. militar mitol. hotărît imper. . administraţie adv. locuţiune conjuncţională loc. interogativ invar. quelqu'un qch. literatură loc. (gradul) comparativ conj. conj. numeral part. zoologie Observaţii. verb vi. impersonal ini. 1. adv. popular prep. adverb. antichitate arhit. pronume qn. verb tranzitiv zool. mitologie muz. invariabil ist. adverbial ant. trecut v. prep. locuţiune adverbială loc. adjectiv adm. verb. perfect pers. botanică comp. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. vezi vb. conjuncţie constr. auxiliar bot. nehotărît num. substantiv iehn.) feminin fam. prezent pron. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. expresie /. 2. articol aux. figurat gram. tipografie tr. tehnică ţipogr. locuţiune prepoziţională loc.) masculin maj.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. plural pop. verb intranzitiv vt. (fem. învechit jur. istorie înv. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. familiar fig. imperativ impers. interjecţie interog. infinitiv interj. quelque chose rel. juridic Ut. participiu perf. locuţiune verbală m. construcţii expr. muzică nehot. personal pi. majusculă mar. relativ s. (mase.

.

I I I [în expr. m. accident acclamation s. (pi. accent accepter vb. şi adj. în . a a g ă ţ a . -trice s. a strînge accusateur. m. belşug abondant.m. II a suprima. pe. a ajunge (la) .m. m. m. cumpărare . m. a b u n d e n ţ ă . a înverşuna achat s. desăvîrşit absolument adv. I I I a m ă r i . a a d u n a .m. abis abnégation s. (fig. III a doborî. -euse s. a nu fi de faţă absolu. negreşit absorber vb. m. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. a accepta. [loc.f. acordeon accorder vb. cu t o t u l . a adăposti absence s.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. p r ă p a s t i e . a acosta. a t e r m i n a . caisă abricotier s. a b a ţ i e . adv. a a c o m p a n i a accomplir vb. m. a b a t e . peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . a î m p o v ă r a . abuz acacia s. în p r i m u l rînd aborder vb. I I I a absolvi. a p ă r ă s i . abajur abattage s.) faire ->qch. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a se î n d r e p t a acheter vb. a a c a p a r a accélération s. lipsă absenter (s') vb. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . ro. salcîm accabler vb. a efectua accords. a grăbi. a b s e n ţ ă . II a atinge (ceva). à pied pe jos . aşadar. sporire accroître vb. I I I a p r i m i . absolut . a t ă i a . -e adj. [mar. consim­ ţământ accordéon s. a aborda.m.) d' ~ m a i î n t î i . de. a b o r d a r e .m. a lipsi. tăiere . a cumpăra acheteur. la.m. a aboli abondance s.f.m. a împerechea.f. acord.f. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. a r e n u n ţ a abat-jour s.) a acosta accoupler vb. a ierta absurdité s. n e a p ă r a t . 493 . f. îmbelşugat. a îndîrji. III a sosi în grabă accrocher vb. -e adj. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. a b u n d e n t abord s.m. a însoţi. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s.) a descuraja abbaye s. [fig. s' ~ a se p o t r i v i .m.m. m ă r i r e . acuzare acharner vb.m. a se împăca accoster vb. a a t î r n a . ţii ie loc de dicţionar. a a c l a m a accompagner vb. a spori accroupir (s') vb. a d a .f. c u m p ă r ă t o r achever vb. a lega accourir vb. accelerare accélérer vb. a umili accaparer vb. doborîre (a co­ pacilor. acu­ zator accusation s. î n v o i a l ă . p l ă c u t accueillir vb.m. d u p ă . a înghiţi absoudre vb.m. a vitelor) . m ă n ă s t i r e abbé s. adăpost abricot s. abnegaţie abolir vb. a săvîrşi.f. a sfîrşi.) împreju­ r i m i . Aceste vocabulare nu p o t . a b s u r d i t a t e abus s. a absorbi. a a d ă p a abri s. invar. a p r i m i accès s.f. a accelera accent s. a b a t a j abattre vb.-e adj. preot abîme s. p r i m i t o r . a a c o r d a . şi s. intrare accident s. f. acces. a c l a m a ţ i e acclamer vb. a copleşi. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a î n t î m p i n a accumuler vb. ) a duce (la) abreuver vb. cais abriter vb.f. cîte. I I a î m p l i n i . a a c u m u l a . cu. II a se aşeza pe vine accueil s.

/ . aeronautică aérodynamique adj.f.m. (fig. în a l t l o c . adeziune admettre vb. î n d e m î n a t i c . I I I a a d m i t e admirable adj. cu dare de mînă 494 .m. înăcrit aigre-doux. conj.) p i ţ i g ă i a t . a f l u e n ţ ă .f. strident a i g u i l l e s . -e adj. aflux affranchir (s'j vb.f. a a g i t a agneau s. (pi. -ive adj. a ajuta aie ! interj. ascuţime additionner vb. p r o b l e m ă . aulx. a a d m i r a admission s.f. conj. a se s i m ţ i bine aisé. vîrf (al t u r ­ n u l u i .f plăcere. bot./. a d m i r a ţ i e admirer vb. oţel acquérir vb. m i n ă . î n t ă r i r e . (pi. m. -ive adj. aglomeraţie . a î n h ă ţ a a h ! interj. a t a c agriculture s. o votre — • c u m d o r i ţ i . miel agraire adj. se tirer d' — a se descurca. d'-~ de altfel aimable adj. (pi. aripă ailé. afacere. iscusinţă adresser vb. a se prăbuşi affaler (s') vb. I I a a c ţ i o n a agiter vb. p r e c u m şi air s. aşa. conso­ lidare affirmer vb. a se învoi acteur. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . adonis adorer vb. m . înfăţişare aisance s. agresiv agression s.f.m. vîrstnic agence s. -trice s.f. b u c u r i e . aşa precum. p u i de v u l t u r aigre adj. a s c u ţ i t . -douce adj. a c t u a l i t a t e acuité s.) ~ de pentru a . dragoste.m. I I a slăbi. a îmblînzi adresses. p r i m u l născut ainsi 1 . être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . (fam.m. -trice s. a e r . au ! v a i ! aïeul. a se a g i t a . ac. a înfrunta afin conj. -e adj. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. /.m. în v î r s t ă . rn. -s) usturoi aile s. I I I a d o b î n d i . acţiune activité s. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. II a se elibera affronter vb. a c o n s i m ţ i . II a î n t ă r i .m.f. cu a r i p i . cum îi p l a c e . -e adj. dezinvoltură aise s. acru.f. arie (muzicală). al muntelui) ail s. -es. -~ s. a d r e s ă . a a d u n a adhésion s.m. a consolida affermissement s. a d m i r a t i v admiration s. trea­ b ă . a h ! o h ! aide 1 s. agreabil agressif. -e adj.f. conj.f. ajutor aide 2 s.m. a a p u c a . m. a m a b i l aimer vb. a i u b i . agenţie agent s. ~ es) bun i c . dulce-acrişor aigu. a î n r ă u t ă ţ i . agresiune. astfel. m. p l ă c u t agréablement adv.m. f. -enne adj.acier s. a g r a r agrandir vb. ajutor aider vb./. a adora adoucir vb. a d m i r a t o r admiratif. agreabil. I I I a m ă r i agréable adj. m a i în v î r s t ă . şi adj. m.f. a-i plăcea aîné. a afirma affluence s. uşor. a cîştiga acquiescer vb. î n r ă u t ă ţ i r e .f.m. v u l t u r aiglon s. aerodinamică aéroports. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . dibăcie. 2 . actor action s. a n d r e a . -ë adj.f. a micşora affaire s. în mod p l ă c u t . -é s. a g i l i t a t e . aïeux strămoş) aigle s. f. a g r a v a r e aggraver vb. sprinteneală agir vb. (în)aripat ailier s . aglomerare aggravations. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. dibaci aérien. vîrstă âgé. a c t i v i t a t e actualité s. adv. il fait mon •«.f. a d m i r a b i l admirateur. a agrava agilité s. aerian aéronautique s.f.f. în scopul âge s.f. ~ que p e n t r u ca. II a î n d u l c i . sprijin. aeroport affaiblir vb. a d m i t e r e adonis s. (fig. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa.e omul care-mi trebuie . a adresa adroit.) a se prăbuşi affection s..f. (în loc.m.f. f. s. u ş u r i n ţ ă . afecţiune affermir vb. agricultură agripper vb.f. deci ainsi que loc. aerodinamic . agent agglomération s.) aglo­ meraţie afflux s.

vechi ancre s.m.-enne s. a p l a u z e appétit s. a apreta 495 .) d o b i t o c anéantir vb.aisément adv. a n i m a l animation s. englezesc a n g l e s . prietenie a m o u r s . a t u n c i alpestre adf.f. împrejurimi allécher vb. suflet amende s. m. . a n t e r i o r antichambre s. prieteneşte amitié s. a n t a r c t i c antérieur. (fig. slăbire a m a n t .f. m. a n a t o m i e ancien.f. m . iubit a m a r r e . salariu apporter vb. (cu maj. a m i c a l .m. a l i a n ţ ă .m. nelinişte. a lungi. a p e t a l à peu près loc. * ' . a n t i p a t i c antiquité s. a se î n t i n d e allumer vb.f. odgon. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. a p e l . a prevesti annuaire s. a p a r e n t appartement s. -e adj. a speria angoisse s.m. -enne adj.m. a m u z a m e n t .f. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . a n . -e s. pi.. a î n g r ă m ă d i . a se d i s t r a .m. p u r t a r e . a n t i s e m i t août s.f. m.m. a a m p u t a amusant.m. înger a n g l a i s . alsacian altérable adj. a aduce ami. -e s. m .) şi adj. a p r e g ă t i . -e adj.f. alfabet alpiniste s.f. (degetul) inelar anormal.f. a m a t o r amazone s.m.f.9. a merge. . a se d u c e . III a î n v ă ţ a .m. II a a p l a u d a applaudissement s. a a p r i n d e allumette s.f.m. a l m a n a h alors adv. însufleţire. a a d e m e n i allée s.f. (fig. chemare appeler vb. aniversare annoncer vb. III a a p a r ţ i n e appel s.f. a aduce apprendre vb.) a strivi anecdote s. a g ă t i . a p r e t apprêter vb. amploare amputation s. a l a r m ă alarmer vb. a î m b i n a allonger vb. a o d u c e . ancoră âne s. a se amuza anachronique adj. prietenesc amicalement adv.m.m. august apercevoir vb. a n t i c h i t a t e antisémite s.e s. p a r î m ă amas s. u n g h i . -e adj.f. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. a m i c amical.f. a l p i n i s t alsacien.f. a m ă ­ nunţit ampleur s. m e r s . m.a se l u n g i . s p a i m ă animal s.pi. c h i b r i t allure s. a afla apprêt s. III a a p ă r e a appareil s.m. (cu maj. a d a a l a r m a alentours s.m. a p a r a t apparemment adv. a n u m i applaudir vb./. a p r e l u n g i . a m b i ţ i e âme s. m.m. colţ angoisser vb. german aller vb. d i s t r a c t i v amusement s. aproape apparaître vb. aluzie almanach s. a m p l u . a m f i t e a t r u amplement adv. -e adj. a n o r m a l antarctique adj. m ă g a r . alegorie allemand.f. a l t e r a b i l altitude s. -e adj. a m p u t a ţ i e amputer vb.e s. II a n i m i c i . a l p e s t r u alphabet s.m.f.) şi adj. a n a c r o n i c anatomie s. amazoane ambition s.f.f. dis­ tracţie amuser (s') vb. m. verighetă allier vb. alee allégorie s. a m e n d ă amener vb. a p a r t a m e n t appartenir vb.f. a a l a r m a .) şi adj. s'en ~ a pleca. a însufleţi anneau s. a chema.m. poftă de m î n e a r e appointements s. după cit se pare apparent. inel année s.f. a n t i c a m e r ă antipathique adj. a n i m a ţ i e animer vb.f. adv. a a n u n ţ a . prieten.m. englez. grămadă amasser vb. a n u a r .f. a strînge amateur s. I I I a zări apétale adj. m. a p l a u d a r e . a se duce alliance s.m. a m a n t . a n e c d o t ă ange s. a a d ă u g a alarme s.f. iubire a m p h i t é â t r e s. / . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb.f. b o g a t . m. a a t r a g e .m. c a m (aşa).f. a l t i t u d i n e amaigrissement s.m.pi. (cu maj.

a r m a t ă armement s. a sprijini âpre adj.m.m. a a j u n g e . d e s t u l . pe urină. ascensiune aspect s. şi adv.m. înapoi ! arrière-chambre s. p o m . a r t i f i c i a l .m.f. a v î n d în vedere attentat s. \ ardoare.m. a a t a c a attarder (s') vb. m .m.m.m. şi adj. a stropi arsenal s. a t l e t i s m atome s. 2 . a t o m atroce adj.m.f. a r a b araignée s.f. nefi­ resc artiste s. b a n i armée s. desi­ gur assurer vb. ascensor ascension s. a lega attaquer vb. a r m a m e n t . a r t i s t artistiquement adv. I I I a a s u r z i . c r u n t . a t a ş a t (de legaţie. aprovizionare approvisionner vb. cartier arroser vb.m. învoire asseoir (s') vb.f. rîvnă arène s. arenă argent s. sprijin appuyer vb. a zăbovi atteindre vb. a piciorului) attaché s. a a t a ş a . a r g i n t . d u p ă aceea après-demain adv. de ambasadă) attachement s. arsenal a r t s . [invar.) d u p ă . a s e n t i m e n t . asociaţie associer (s') vb. înarmare armoire s. a u d a . a asasina assaut s.m. a aproîunda approuver vb.) a se î n t î m p l a arriviste s. ariergardă arrière-grand-mère s.f.f. a se aşeza la masă a t t a c h e s . aspru après prep. m. arc arc-en-ciel s. a asedia assiette s. a întîrzia.f. sigur assurément adv.f. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. aromă arracher vb.m. a r a n j a m e n t arrêter vb. asistenţă association s.f. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. [fig.) a se posomori assourdir vb.m. a asigura astronautique s.) raion. a sosi. curcubeu archipel s. ateu athénée s. interj. I I a se î n t u n e c a .m.) aspi­ raţie assassinat s. a a p r o v i z i o n a appui.s. apropiere approcher (s') vb. I I I a a ş t e p t a attendrissant. groaznic attabler (s') vb.f. s. a opri . d u l a p . înfăţişare asperge s. a fi de ajuns assiéger vb. a t a ş a m e n t attacher vb.m. s t r ă b u n i c ă arrivée s. a s p i c . I I a a d î n c i . (cu maj. reazem.m.m. ateneu athlétisme s.a m i a z ă arabe s. -e adj.f.f. arivist arrondir vb. a s p i r a r e . astronomie athée s. d u p ă . cu s i g u r a n ţ ă .m.m. a se asocia assombrir (s') vb.f.f. I I I a atinge atteler vb. /. partea d i n a p o i .approche s. piftie aspiration s. încheie­ t u r ă (a m î i n i i .m. a r t ă .f.f.-elle adj.m.f. a asfalta a s p i c s . farfurie assistance s. aspect. [invar.f. atenţie 496 . a r t i c u l a ţ i e articuler vb. şi s.f. (adm. m. măiestrie artère s.f. înduioşare attendu prep. arbore arc s. m. (impers. s t ă p î n pe sine. III a se aşeza assez adv. păianjen arbre s. şifonier arôme s. a n g h i n a r e articulation s.m. înduioşător attendrissement s. cu artă ascenseur s.f. a se a p r o p i a approfondir vb. asalt assentiment s. sosire arriver vb. m. I I a rotunji arrondissement s.m. (sport) fundaş. a face (un sunet) m a i surd assuré. a a p r o b a . a î n h ă m a . m. a a r t i c u l a artificiel. m . arhipelag architecte s. aşteptare attention s.) si adj. a s a s i n a t assassiner vb. a a p ă s a . arteră artichaut s.m.f. asfalt asphalter vb. a aresta arrière 1 .m. (fig. -e adj. / . (fig.m. en avoir ~ a fi s ă t u l . a t e n t a t attente s.f.nl. a înjuga attendre vb. a i z b u t i . legătură.) poimîine après-midi s. a r h i t e c t ardeur s. sparanghel asphalte s. a smulge arrangement s. m. cameră din dos arrière-garde s. suficient.m.f. a r t i s t i c . a r ş i ţ ă . c u r e a .

•*• soif a-i fi s e t e .m. a l a l t ă i e r i avant-poste s. ) . orb din naştere aviation s.m. b a l balai s. lacom. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. m. deasupra auditeur. dedesubt au-dessus . în mod a u t o m a t autodétermination s. -e adj. a glumi bafouiller vb. şi adj. aş ! baie s. r a d ă . I I a deprecia (o marfă) . m i c golf. bagaj bague s. a î n t r i s t a . a l ă t u r a t .f. I I a ateriza attirrer vb.f. a u t o r i t a t e autour adv.-trice s. a u t o m o b i l . cu a t e n ţ i e atterrissage s. loc.f. de asemenea.f. a z ă r i . balcon 497 . a l t u l . a scădea. î n t î m p l a r e .m. avion avis s. odinioară autrui pron.f. lăcomie.attentivement adv. viitor aventure s. m . şi pron. şi. î n d a t ă ce autant adv. a v i d i t a t e avilir vb. a p r i l i e B baccalauréat s. adv. a v a n t a j avant-hier adv.m. îndrăzneţ au-dessous adv. pron.m. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. aproapele auxiliaire adj. alt(ul). /.f. baie baïonnette s. a spori aujourd'hui adv.m.m. a m ă t u r a balayeur. şi adj. deget mic (de la mînă) aussi adv. m. a v a n p o s t a v a r e * . a m ă r t u r i s i avril s. 2 . î n d a t ă . şi adj.m. scădere baisser vb. a se îmbăia 32* bain s. a u d i t o r augmenter vb. cu avenir s.) c e l ă l a l t .f.) ~ de în j u r u l . baionetă baiser s.) il y a este. aversă avertir vb.m. t o a m n ă automobile s.m. şi pron. î n a i n t a r e avancer vb. a bîlbîi bagage s. a informa aveugle s. aux./.f. m a i înainte auprès 1 . prep. au­ tomobilistic autorité s.m. a î n ş t i i n ţ a avocat s. b a c a l a u r e a t badiner vb. a î n a i n t a avant adv.f. hot.m.f. lîngă. aşa de aussitôt 1 . cale averse s. a pune mîna attrister vb. şi adj.m. orbeşte aveugle-né (e) s. adv. a p r i n d e .f. 2 . (pe) aproape auriculaire s. m. -euse adj. a u t o m o b i l automatiquement adv. m. {loc. zori aubergine s. a v a r . ~ faim a-i fi foame.f. a întinde (înainte) .f. îndrăzneală audacieux. există avoisinant. adv.-euse s. a v i a ţ i e avide adj. a bolborosi. de uşă baigner (se) vb. a l t a . adj.m. m. m ă t u r ă balayer vb. (precedat de art. orb aveuglément adv. a u t o d i d a c t automne s. prep. a atrage attraper vb. 2 .m. 11 a a v e r t i z a .m. şi prep. arin auparavant adv. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. a a v e a .m. aviz aviser vb. ochi de fereastră. a v a n s . s î n t . a se s c ă l d a .m. vecin avouer vb. împrejurul autre I . a l t m i n t e r i autrefois adv. a-i f i . ~ chose altceva autrement adv. azi aune s.f. pătlăgea v î n ă t ă aucun.f. a micşora' bal s. zgîrcit avec prep. a l t ă d a t ă . a m î h n i attroupement s. autor auto s.f.f. nici un(ul) audace . înainte a v a n t a g e s. a grăbi (plecarea e t c . sărut(are) baisse s. / . m ă t u r ă t o r balcon s. î m p r e j u r .f.f. altfel. t o t a t î t a . conj. h r ă p ă r e ţ avidité s. a m ă r i . a înjosi avion s.m. p ă r e r e . -e adj. aterizare atterrir vb. a v e n t u r ă avenue s.m. avocat avoir vb.s. (impers. inel bah! interj. a u x i l i a r avance s. a v i d .

a cădea base s. b a z a l t basculer vb./. a construi bâton s.m.m. foarte m u l t . b a r b a r barbarie s.m.m. a b l a m a blanc. n a v ă bâtiment s. de peşti) bandes. cu t o a t e că bienfaisant. b a n c ă . (pop.f. a toci sensibili­ tatea blé s.baleine s. s c ă z u t . barbarie barbe s. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s.f. a beneficia benêt s.f. a se îngălbeni blesser vb. bizar blague s. beretă. sitar belle-fille s.m. sărăcie bétail s. balenă balise s.m.m. barcă barreau s. p a r t e a de j o s .f. de plus belle şi m a i şi. m .m. binefăcător.m. . ciorap basalte s.m. guraliv bazar s. a r ă n i 498 . mai dihai beaucoup adv.f.m. u n t beurrer vb.m. m u l t beau -frère s.f. biscuit bizarre adj.) franc.) b a r a c a m e n t barbare s. / . tout ~ încetişor. a l b blancheur s.m. leagăn béret s. bărbier barbouiller vb.f. g l o n ţ . v a s . bază bas-relief s. b a n a n ă bananier s.m. e m u l t de cînd . -e adj. / . c u m n a t ă belliqueux. a blaza. basorelief basse-cour s. I I a a l b i blaser vb.m. bastion bataille s. ballet s. -e adj. a mîzgăli barque s. desagă besogne s. banc (de n i s i p . il y a beau temps que . cioc. batoză battre vb. bandulieră banlieue s. beneficiu bénéficier vb.m. a unge cu u n t bibliothèque s. m.f.m. balet balnéaire adj.f. banderolă bandit s. bancher banquise s. — sûr desigur bien que loc. 2. adj. b a n d i t bandoulière s. socru beauté s. c i u d a t . -se 1. foarte p a l i d blêmir vb. fîşie. în şoaptă bas 2 s. bel. curte de păsări bastion s.m. soacră belle-sœur s. şotie blâmer vb. -e adj. sa­ lutar bien-intentionné.f. inferior. conj. b e c a ţ ă .m. .f.f.f. p r o s t ă n a c berceau s. şi adj. j o s ./.m. gratie bas 1 .f. n e v o i e . şi adj.f. be­ licos bénéfice s. b ă ţ .m. a b a n d a j a banderole s. m .m. bazar béant. b a t a l i o n bateau s. /. a n i m a l . fleac béton s. a lega . I I a c l ă d i .f. -euse adj. a b ă l ţ a .f.m. î n d a t ă . care se leagănă b a l l e s . . deşi.m. b i n e v e n i t bière s. -e s. bască berline s. balnear banane s. (fig. prost bête 2 s. m i n g e .f. c u m n a t beau-père s.m. şi adj. noră belle-mère s.m. clădire bâtir vb.m.f.m. banchiză baraquement s.f. b a n d ă . -che adj. -e adj.f. bere bigarrer vb.f.f. . a dezaproba . bilet biscuit s. (mil. beton betterave s. p r o s t i e . v o r b ă r e ţ .m. m grîu Wême adj.m. larg deschis. vite bête 1 adj. sfeclă beurre s.f. bicicletă bien adv.f.f. I I a p ă l i . (în) curînd bienvenu. t r e a b ă . s. r ă z b o i n i c .f. barbă barbier s. b a n a n b a n c s . d u n g ă .m. ceată bander vb. frumos . belle adj. I I I a b a l e .e s. m. baliză ballade s. baston batteuse s. . a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . j o ­ s u l . şi adj. bibliotecă bicyclette s.m. b ă t ă l i e . cărucior. frumuseţe bébé s. . l u p t ă bataillon s. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . baladă ballant. t r ă s u r ă besace s.) a învinge b a v a r d . a î m p e s t r i ţ a bijou s.f. bine . prune bec s. s c u n d . a se legăna .f. bijuterie billet s. căscat beau.f.f. plisc bécasse s. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. m u n c ă b e s o i n s .

m. a încheia (o cataramă) . bonne adj. blond blouse s. s n o p . noroios bourdonner vb. bluză bluet $. c a p ă t .f.m. bou boire vb. sticlă b o u t i q u e s . m. 1. mesteacăn boulet s.m. ghiulea boulevard s. a se mişca. a rupe broche s.~~ ceas de mînă brancard s. b l o c . r a n ă bleu.f. m a r g i n e . I I I a bea bois s. brancardă branches.m. a se m ă r g i n i botte s. branşă bras s. a meremetisi briliant. sfîrşit bouteille s. şi adj. box boxeur s. brav braver vb. bine bonbon s.f. nămol bouffée s. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb.f. pi. b r u t ă r i e bouleau s.m.) a lucra n i m i c u r i . m . b r a ţ . à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. busolă bout s.blessure s. à — pe bord.f.m. val de aer bouger vb. sul (umplut cu c î l ţ i . brève adj.f. vin de Bordeaux borne s.m.m. bună ziua bonnet «. frag­ ment bricoler vb.m. -e adj. a b r a v a bref. homme ~ om curajos. -e o. (tehn. -euse adj.m. albăstrea bobinage s. m. broşa brocher vb. legătură de legume botté.f. a nu sta lo­ cului bougie s. a clocoti boulanger s.f. fărîmă . brioşă. a r m a r e cu lemn boiser vb. cozonac brique s. boier bracelet s. b l î n d . curajos. par ~ din fe­ ricire bonhomme s.) buşon b o u c l e s . d o p .f. c a t a r a m ă . coş.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . I I I a fierbe.m. bor (la o pălărie) bordeaux s. a sparge.m. viteaz. b r ă ţ a r ă . a bucla p ă r u l boue s.f. pe p u n t e . b u c h e t .f.f. p ă d u r e boisage s.f. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s.f. călău bourrelet s. a î m p ă d u r i .f. a m n a r brisées s.f. a bîzîi bourgeois.m. (fam. cracă.m. strălucitor brillamment adv. (fam. margine. a închide. căptuşire. şchiop bombe s. bord (la un vas) .m. f ă r î m i t u r ă . / .m. cutie boiteux. g u r ă . săritură bondir vb. a străluci brioche s. -euse adj. boucles d'oreilles cercei boucler vb. m. b u l e v a r d bouleverser vb. succint bribe s. t a r g a ./. m. blajin bonjour s. montre. bursă bousculer vb. — . b r u t a r boulangerie s. II a sări.) bourse s.m. bomboană bond s. / .m. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. n o r o i . boxer boyard s. -e adj.f. a răscoli bouquet s. brav . a căptuşi cu lemn boîte s. bornă borner (se) vb. bonetă bord s. bombă bon 1 . r a m u r ă . prăvălie bouton s. pungă (de bani) .homme om cumsecade .f.f. adj. -e adj. a face salturi bonheur s.m. om b u n şi c r e d u l . b u b i ţ ă boutonner vb. -e adj. b o b i n a r e . măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2.m. a încheia n a s t u r i i boxe s.f. a broşa (o carte) . a înfrunta.) aller sur les ~ de qn. h o t a r . m. v a t ă etc. boboc (la floa­ re) .m. bun bon 2 adv. burghez bourreau s. c i z m ă . suflare. a t u l b u r a . bobinaj bœuf s. marcaj (crengi r u p t e . b r i c h e t ă . fericire. măcelărie b o u c h o n s . m ă n u n c h i bourbeux. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. a îmbrînci boussole s.m. cărămidă briquet s. scurt. l e m n .m. salt. (fig. n a s t u r e .f.f.m.f. a zăpăci.m. stană blond. o m u l e ţ .m. bras (fel de înot) brave s. buclă (de p ă r ) . şi adj. a l b a s t r u bloc s. a broda 499 . l u m i n a r e bouillir vb.

) hărmălaie. căpitan capital. m .f. noră bruit s. z g o m o t . caiet caillou s. a t r ă n c ă n i car 1 conj. camee caméra s. -e adj. b r u n . birou but s.bronchite s. adj. capitalism capitulard adj. mezin. canibal canon s. bronz brosse s.f. -e s.vino încoace cabaret s.m. capitulare caporal s. ţărănesc campagne s. m a i t î n ă r cadre s.f. promontoriu capable adj.m.m. neguros brun.) camarade s.f. cafeniu brutal. m . veste brûler vb. a potoli. m . (mii. / . a peria brouhaha s. s. caporal c a p r i c e s .f. {fam. cadou cadet. autocar caractère s. a mîngîia carlingue s. / . cantină cantinier. bronşită bronze s.m. tufiş bureau s. b r u t ă bruyant. cabinet c a c a o s .m. a arde brumeux. -te adj. şi adj. ceţos. a cotcpdăci .m. -ère s. m. m.m. şi adj. închisoare cadeau s.m.-euse adj. b ă u t o r . capsulă capturer vb. ascunzătoare cachot s.m. cutie calcaire s. sătean. căci car 2 s. cabină cabinet s. 2.m. ) prevăzător c a l m e s . canalie. însuşire carafe s.m.f.m. (persoană) calculat(ă) .m. capitală capitalisme s. bufet buisson s.m. lagăr. ceaţă broussaille s. t u n .f. ca«ao cacher vb. capriciu •capsule s. {fig. t o v a r ă ş .m. t a b ă r ă .m. de frunte.m. c a m a r a d camée s.f. canadiană c a n a i l l e s . a copia (şi fig.f.m.m.m.m. perie brosser vb. circiumă cabine s. şi adj.m. candelabru candeur s. ramă café s.m.m. n e m e r n i c . capitulard capitulation s.-trice s. cantinier c a n t o n s . raţă candélabre s. cafenea cage s. ladă.m. candoare candidat s.f.f.f.m.m. a ascunde cachette s. cadru.f.f. dem.f. laş. capabil capitaine s. ) asia . tăietor de lemne buffet s.f.m. zgomotos bucarestois. -e adj. pietricică c a i s s e s . c'est ~ aşa este ça 2 adv. comme ~ astfel. z v o n . canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s.m. calcul calculateur. carlingă 500 . bucureştean bûcheron s. a locui t e m p o ­ rar . cauciuc. m . ţeava (de armă) canot s. socoteală.j. calm calmer vb.f. scop. colivie. "iens •*. a calomnia calorie s. esenţial capitale s. zarvă brouillard s. candidat cane s.m. barcă cantine s. cal­ c u l a t o r . carafă caresser vb. galoş cap s. beţiv c ça pron. à la -~ la ţ a r ă . camionagiu camp s.f. r a ţ ă cannibale s.f. aici . a p a r a t de filmat camionneur s. r ă ţ o i . a captura caqueter vb.m. carceră. cîmpie .m.m. « a p i t a l . cafea.m.f. caracter.f. şi adj. s a t .m. cuşcă cahier s. a linişti calomnier vb.m. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1.f. ţ e l . a calea.m. ţ ă r a n . cap.f.) campanie 1 camper vb. calcar calcul s. {sport) gol buveur s. adu­ nătură canard s.m. (fam.f. a poposi. -e adj. calorie calquer vb. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s.m. mărăciniş bru s. -e adj. b r u t a l brute s. casă (de bani).

f. mîhnire chagriner (se) vb. (o) sută centimètre *. pulover. -e adj. -ci (pi. poş­ t a l ă . ceremonie cérémonieusement adv.f. dem. cu toate aces­ tea cercle s. ceux-ci) pron. în mod cere­ monios cerf-volant s.m. -e s. şampanie champignon s. ca­ valer cave s.f. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. a schimba chanson s. centru cependant conj. a n u m i ţ i certainement adv./. pron. scaun chaleur *. a adeveri cerveau s. critică. creier cessation s. a t ă i n u i céleri s. ciupercă champion ş. sicriu cérémonie s. pi.f.f./. celles) pron. schimbare changer vb. centură célèbre adj. de vizită etc. nehot.m. şi adj. m. car.f.f. b l a m public censurer vb. (jain. -ïère adj. spart caste *. en tout ~~ în t o t cazul casque s.tn. a sărbători célébrité s.f.f. m. cireş certain. dem. a se amari chaîne s.f. c e n t r a l ./.m. şantier chapeau s. cet. orice char s. a cenzura cent adj.m. *. cette adj. -. c a z .m.carnassier./. ochi de geam carrière s.m. carne chaire s. cauză. dem. necăsătorit. m. î n l ă n ţ u i r e .m. şansă chandail s. m. şacal chagrin s. a centraliza centre s. a cînta chantier s. m. centrală centralisateur s. călduros chambre *. c i m p . t o t u ş i . cîirte (de joc. cîmpie Champagne s. a ceda ceinture *. icre negre ce pron. ceux) pron. crap carré.f. şi adj. cireaşă cerisier*. a vorbi.m. car­ nasier carnivore s.m.m. acesta celui-là (pi. t a n c . dem.m. luminare change s. călăreţ. -euse adj. centralizare centraliser vb. m. şi adj./. schimbător changement s. acea cellule s. carnivor.f. celebritate celer vb. a n u m i t . si­ gur. dem. carton cas s. fiecare.m.m.m.m. î n t î m p l a r e . campion chance s. acest lucru céder vb. u n i i .m. clapon chapitre s. cenzură.m. c a v a l e r i s t .m. m. ţelină célibataire s. p ă t r a t carreau s. încetare cesser vb.f. cască casser vb. a înceta chacal s. cameră . a ascunde. noroc. lanţ.m. car de luptă 501 .f. -e adj. ceux-là) pron. h a r t ă . şir chaînette s. catedră chaise s. cavou caviar s.à coucher dormitor champ s. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. carnivor carotte *. cenzor censure s. capitol chaque adj. celebru célébrer vb. căldură chaleureux. tricou chandelle s. cîntec chanter vb.m. acela cendrier s. centrali­ zator centralisation s. acel(a) celui./. castă cathédrale*.f. celulă celui (pi. scrumieră censeur*.) carton s. pălărie chapon *. cerc cercueil *. lănţişor chair s. m.m. /. a cauza causer vb. morcov carotter vb.f. oarecare. şi adj.m.m. cavalerie c a v a l i e r * . dem. catedrală cause*. pivniţă caveau s. acest ceci pron. desigur certifier vb. carieră carte s. -e adj. /. a certifica. m . profesie. /. celibatar celle (pi.m.f. zmeu (de hîrtie) cerise s. a sparge cassé. c e n t i m e t r u central. a se m î h n i . dem. aceasta. (ceea) ce ce. a pricinui. schimb changeant.f. -e adj.f./.m.f.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s.

capodoperă chef-d'orchestre s. c l e f clef s. lumină classe s.m. a încărca charger (se) vb.f.m. stejar cher.f. cîine.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. I I a alege choix s. vîrf ciment s.f. (cu maj. -e s. cetate citer vb. cer cigale s. căruţă charité s. -te s. aici ciel s. (fig.-ère 1 adj. c l a s a m e n t .m. î n c î n t ă t o r charme 1 s. -ière s.m. a căuta chercheur s. a cizela cité s.f.m.m. şomer chose s.f. /.f. -euse s. civil civiliser vb. cal chevalerie s. şi adv.) şi adj. cămin. cald. mină. m ă n ă s t i r e chasser vb. capră chez prep. m.m. plug chartreuse s.f.f. a încînta charpentes.f. greiere cigare s. c l a r .f. ciment cimetière s.m. -enne s./. m. clasifi­ care clé s. a civiliza c l a i r . cărbunar charger vb.m. căţeluş choeur s. -e adj.f. m u ş i ţ ă ciseaux s. cavalerie chevaucher vb.m.m. fir de p ă r cheville s. petic chiffonner vb. gulie chrétien. -e adj. şicană chien. ospăţ chèrement adv.s.f. c ă p ă t î i cheveu s. -e adj. varză chou-fleur s.m.m.f. cinemascop circuit s.e adj. cifră. cinematograf cinémascope s. lecţie classement s. . sumă chimère s. d r u m .f.m. a şopti. cazan mare chauffeur s.m. a circula cire s. a-şi lua sarcina de a chariot s.) ş a r p a n t ă . şef. circuitul circuler vb. m. m . s c u m p . clasă.f.m.f.) liliac chauvin. che­ restea charretier s. alegere chômage s. drag chère 2 . -e s. -enne s. a vîna chasseur s.f.f.m. v a t r ă chemise s. cădere ci adv. lămîie citronnier s. pi.m.m. lucios.f. căldare. m. c a s t e l .f. chimie chinois. a şifona.m. preoţime 502 . foarfece ciseler vb. h a v a n ă cigarette s. pisică château s. conopida chou-rave s.m. v. a m o t o t o l i . var chef s. şi adj. cîrpă. creştin chuchoter vb. fierbinte chaudière s.m.f. ţigară de foi.f. a încălţa chauve-souris s. m.m. a v ă x u i ciron s. chinezesc chiot s. şomaj chômeur. cor choisir vb. himeră chimie s.f. cu dragoste chercher vb. şofer chaussée s. c i m i t i r cinéma . (zool.m. m.m. a călări chevet s. cămaşă chêne s. ) a supăra chiffre s .m. v î n ă t o r chat././. chinez.m. cercetător cheval s. pedeapsă chaton s.m. şi adj. ~ jort cetate châtiment s. m. căţea chiffon s.f.?.) carpen charmer vb. iubire de oameni charmant.f.m.m./.charbonnage s. car. m.f. [bol.m. şovin chaux s. -ne s. ceară cirer vb.f.f. cler.j. la chicane s. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. dirijor chemin s. cale cheminée s. a cita citoyen. m. limpede.f. m. ţigară cime s. şosea chausser vb. încîntare charme 2 s. m . lucru chou s. farmec. c o n d u c ă t o r . m î n c a r e . m. căruţaş charrue s. m. cheie clergé s. sst ! linişte ! chute s.m. ~.m. lămîi civil. a şuşoti chut ! interj. -e adj. [despre culori) deschis clarté s. scump . [constr. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . gleznă chèvre s. pisoi chatoyant.m.f. care face ape chaud. m.

a prinde în cuie. client climat s. -euse s. compoziţie. a înţelege comprimer vb. vîrf. luptă combattant. a (a) lipi c o l l i e r s . insignă cocorico ! interj.f. închis clôture s. a compensa complaire (se) vb. p i e p t ă n ă t u r ă . ca. .m. şi adj. I I I a se prezenta. colegiu coller vb. c o m a n d a n t . cont compter vb. pas colère s.f. cucurigu ! code s. comod commun. I I I a c o m b a t e .m. costum complet 2 .m.m. com­ punere comprendre vb.f. complicat compliquer vb. coafor coiffure s.m. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. soţie compagnie s.m. (fig. a socoti.f.c l i e n t . tovărăşie. -e adj. cu t o t u l compléter vb. casă de b a n i cognac s. coafură. comitet commandant s.m.m. m .m. -ète adj.f. coexistenţă. complet.f. clipire clinique adj.m.f. asociaţie. complet complètement adv. cocardă.f. coaliţie cocarde s.f. des­ păgubire compenser vb. m. uriaş combat s. cum? de ce? commentaire s. conte concentrer vb. m . c o m u n . deal. coniac coiffer vb. -ive s. a completa compliment s.f. şi adj.f.m. compozitor composition s. a concentra 503 . dorinţele cuiva) . -e adj.j. tacticos compensation s.m.m. tout — la fel commencer vb. t o v a r ă ş ă . fanteziuri collaborer vb.f.f. compliment compliqué. climă.) culme combler vb. colină colonel s.e s. clopot clocher s. a combina comble s. a copleşi combustion s.m.-e adj.f. a colabora collectif.m. colonial colonne s. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. colonel colonial. a alcătui compositeur s. a comunica communiste s. I I I a se complace complet 1 s. clinic cloche s. I I I a comite commode adj. împrejmuire clouer vb. climat(er)ic clin (d'oeil) s. comerţ commettre vb.m. a începe comment adv. tovarăş comparaison s. a compune. ardere comédie s.m. p u ­ blic communard. cîte combiner vb. colier colline s. i n i m ă .m. m.m. colectiv collection s. socoteală. I I I a închide clos. ca (si). compa­ raţie comparaître vb. asemănare./.m. a lupta combien adv. a complica composer vb. c î t . t o t ce acoperă capul (pălărie.m.f. compensaţie. şi adj. şi adj. c î t . comerciant commerce s. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. a compara compas s. comunist compagne s.f.f. a ţ i n t u i club s.f.m.f. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb.f. a întregi. a p i e p t ă n a coiffeur. obştesc. cod coeur s. guler. III a c u p r i n d e . comedie comité s.m. maior commande s. colos. societate compagnon s. compas compassé.f. m. pre­ c u m . supărare colifichet s. trecătoare. c l i m a t climatique adj. m î n i e . colectivist collectivité s.f.f. cîtă.f.m. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. [pi.f. comu­ nard commune s. l u p t ă t o r combattre vb.m. coloană colosse s.m. comentariu commerçant s. fleac.m. a comprima compte s.) a satisface (năzuin­ ţele. colecţie collectiviste -s. -e adj. colţ c o l s .m. -e s. salbă.m.f.m.) podoabe. c u m . c î ţ i . şap­ că etc 1 coin s. clopotniţă cloison s.m. -e adj. a n u m ă r a comte s. colectivitate collège s. comună communiquer vb. (fig. -e s. club coalition s.

a sfătui conseiller. concret concurrent.m. concurent condamnation s. a u n i consul s.c o n d a m n a r e condamner vb.-euse s. conştiinţă conscient. congres conjonction s. în mod constant constant. confuzie.m. I I I a constrînge contrainte s. povestitor continuel. basm. construire.-enne s. molipsire. I I I a concepe concierge s.m.f.f.m. în­ voire consentir vb.f. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. I I I a construi consulter vb. poveste. a confirma confisquer vb. a j u t o r . conferinţă confesseur s. încheiere concombre s. condiţie conducteur fi. contact contagion s. statornic constater vb. -ète adj.f. /. concluzie. respectat. duhovnic confiance s.f. consoană constamment adv. contrar. a înconjura contracter vb. d e s t ă i n u i r e .d i m p o t r i v ă . a constata consterner vb. a considera: [fijL. conjuncţie conjoncture s. p o r t a r concitoyen. neînce­ tat continuer vb. I I I a consimţi conséquence s.f. a trage concluzia conclusion s. a conţine content. a încurca confort s. şi adj. (mil. m. aer. c u n o ş t i n ţ ă . a c o n d a m n a condition s. ghioc conquérir vb. adv.f. cunoaş­ tere connaître vb.f. asociaţie confus. -e adj. au •*.f.m.m. a consulta contact s. u r m a r e . I I I a încheia. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . conjugare conjuguer vb. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu.concentrique adj. I I I a conduce confection s. loc.f. -ère s. c o n t i n u u . -e adj. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. m. consilier. I I I a cunoaşte conque s. constant. -e adj. confuz. m. contradictoriu contraindre vb. înfăţişare.m.f. cu perseverenţă. cucerire consacrer vb.) a preţui considéré.m. confortabil confrérie s.f. m. a consulta connaissance s..f. a confisca confiture s. a consola consolider vb. m. confuz confusion s. a fi în l e g ă t u r ă c u . a consolida.f. şi adj. contrariu contre-amiral s.m. a consemna.m.f.m. a conjuga.f. concetăţean conclure vb. s t i m a t consigner vb. castravete concourir vb. consiliu conseiller vb. de acelaşi s o i . consecinţă conserver vb. I I I a cuprinde. a constitui construction s. constrîngere contraire s. dulceaţă confondre vb. a consacra. concurs de împreju­ rări conjugaison s. sfat. a conserva considérer vb.f.f. a contempla contenance s. m u l ţ u m i t contenter vb.f. conştient conseil s.f. a t i ­ t u d i n e .f. -le adj. a î n t ă r i consonne s. a contracta contradictoire adj. c o n s i m ţ ă m î n t . a închina conscience s.f.f. sfătuitor consentement ».f. conţinut conteur. III a cuceri conquête s.f. concentric concerner vb.) a da un consemn consolation s. I I I a confunda. a consterna constituer vb. consolare consoler vb. confi­ denţă confier vb.m. a c o n t i n u a . încurcat confusément adv.m.f. concurs concret. confecţie confectionner vb. a confecţiona conférence s.f. mhigîiere.m.m. confort confortable adj. conducător conduire vb. -e adj. atingere. a m ă r t u r i s i . potriv­ n i c . -e s. încredere confidence s. concediu congénère adj. clădire construire vb. a u r m a contourner vb. c o n t r a a m i r a l 504 . I I I a concura concours s. -e adj. de aceeaşi specie congrès s. nuvelă contempler vb. contagiune conte s.f. -e s. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. consul consulter vb.

co­ rupţie cortège s. cupă. cochet cor s. a curge. corecţie correctionnel. -le adj. m.m. à -~ sûr cu siguranţă . ochire.e s.f. a s p e c t . amic copier vb. costum côte s.m. alergător courir vb./. -euse adj.f. frînghie .m. donner . goană. après — .m.m. conver­ tire copain s. cuţit coutelas s. curs course s.f.m. corb corbeille s. m. vopsea coulisse s.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. culcuş. vară coussin s.un ~ de fil a telefona. du •». m.f. a ascunde 505 . c o t . t e m ă corectată corriger vb. curajos. -ette adj. ţ i n u t .f.m.m.f. I I I a alerga. s t r a t coucher 1 s. m. . d r u m ./.f. curte courage s. s. m. t a c î m couvert 2 . -e adj. m. m. coastă côté s. III a coase couler vb.f. cordial.m.f.m.m. croială coupe 2 s. a aluneca de-a lungul . cocoş coque s. cornişă corps s. f. -ère adj. scurt c o u s i n .m. m. gît couchant s. corrections. tout à —. îndrăzneală courageux. culme côtelette s. m. c o r p . — de force puci coupe 1 s.m. impozit contrôler vb.m. de ouă) .prea tîrziu .lîngă coteau s. -e adj. coardă cordial. I I I a r e c u n o a ş t e . culisă couloir s. a se învoi conversation s.de dinspre . culoar coups. curaj.f. -. corespondenţă correspondre vb. / .f.à ~ corp la corp.) corn corail s. colină.m. prieten. coş corde s. III a convinge convenir vb. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. coroană.d e o d a t ă . de ~* deoparte . m a c coquet. apusul soarelui couche s. călduros cornée s. à .} corec­ ţ i o n a l . a tăia cour s. s t r i c a r e . cornée corniche s. poştă cours s. la "•. a corecta corruptions. a încorona courrier s.m. {jur. pernă coût s. acoperit couvrir vb. alai cosmonaute s.f. a bumbacului cou s. croitor couvert 1 s.f.f. cosmonaut cosmos s. a fi în corespondenţă corridor s. m. I I I a a c o p e r i . l o v i t u r ă . cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. contrabas contredire vb. i z b i t u r ă .f.f. cost couteau s.contrebasse s. curier. l a t u r ă . conversiune. I I I a corespunde. cosmos costume s.f.m.m.m. în­ drăzneţ courber (se) vb.f. -e adj.-euse s. ~ d'oeil privire. con­ vorbire c o n v e r s i o n s .f.f. contraofensivă contre-valeur s. corectare. a copia coq s. p a r t e . mărgean corbeau s./. găoace (de nucă. /. (despre un vas) a se scufunda couleur s. a costa coutume s. coridor corrigé s. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . (pop.f. a controla convaincre vb. regiune contre-offensive s. a se scurge. corupere. culoare. b u m b a c cotonnier.ni. t r u p .f.m. telegar court.m.-ère s.f. a se cùlca coude s. [muz. coral. îndreptare. cotlet coton s. a se îndoi. a se curba coureur. cunună couronner vb. cursă. cupă couper vb. c o n t r i b u ţ i e . carcasa v a p o r u l u i coquelicot s.m. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. contravaloare contribution s. f. a umbla după (şi fig. b i d i v i u .) couronne s. de b u m b a c . III a contrazice contrée ş. conversaţie.m. obicei couturier. sur le ~ îndată .) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. cortegiu. v ă r .

s t r i g ă t crime . să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. a face cubajul cueillir vb.f. crater cravate s.critică croc s. — fouettée friş­ ca. dansator date s. bojocii. curmal davantage adv.f. primejdios dans prep. -ïve adj. criză crisper vb. -euse s. a m u r g crête s. i n s t r u i t cultiver vb. a socoti croisades.f. fiinţă. p r ă p ă d . a se rupe cri s. ocol. chiloţi culte s.f. a se spăla pe faţă débarquer vb. a încrucişa. dans danser vb. creştere croissant s. cruciadă croisement s. p r a d ă curiosité s. s m i n t î n ă . a afurisi danger s. t i m i d crâne s. m. -ive adj.f. a fermenta cycle s. cremă crépuscule s. {sport) crosă cruauté s. c u r m a l ă dattier s.m. şi adv.m. încrucişare croiser vb. d e ! damner vb. d a t ă datte s.m.f. colţ (la a n i ­ male) crochets. de. c r a v a t ă crawler vb. a debarca débarras s. m. m.m. a dansa danseur. c u l t u r ă culturel. a trosni cratère s. ciclon D dahlia s. gol creux 2 s. a sparge . a crea crème s. despre. a î n t î l n i croissance s. p a n t a l o n i s c u r ţ i . /. se ~ a se z b a t e 506 .s.m.m.f. cuillère s.f.f.f. -e adj.m.f. creastă crétin.) culture s.m. crimă crinière s. -euse ad]. a se debarasa. du. croşetă croire vb.f. b u c ă t ă r i e culotte s. scuipat craindre vb.f. creaţie créature s. pe*te.m. c r e d i t .f. cretin cretonne s.m. scobitură.m. primejdie dangereux.f. c r u n t cuber vb. I I I a d e z b a t e . a scăpa débattre vb. -le adj. -e s.m.f. d o a m n ă . m. c u r i o z i t a t e cuver vb. craniu crapule s. dalie dame s. nemernic. III a creşte. I I I a crede. interj.şi adj. -elle adj. a pîrîi. a se m ă r i croix s. m. ~.m.f. influenţă créer vb. de la. «. / . creton creuser vb. scobitoare curée s.f. m . m. c u l t u r a l curatif.-e adj.un mois peste o lună dansant. c u r a t i v cure s.f. trecere. a cultiva (şi fig. coamă crise s. corn (franzeluţă) croître vb.m. crud. d a n s a n t danse s. făptură. III a culege cuiller. s e m i l u n ă . cîrlig. m. fricos. cruzime ( / i g ) cru. cange .dent s. cruce crosse s. creştere (a unei ape) cruel. cură cure. creatură crèche s. ciclu cyclisme s. prăbuşire débarbouiller (se) vb. goi crever vb.f. debara débarrasser (se) vb.f. lingură cuir s. a scobi creux 1 . -euse adj. m. p a t (de puşcă) . creion création s. m a i m u l t de (<T. a crăpa. creşă crédits. cult. c a v i t a t e .f. d i n .f.critic. a înota în stilul crawl crayon s.c r a c h a t s . gău­ nos. des) prep. m. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i .f. şi adj. piele cuisine s.f. craquer vb. a crispa critique s.f. crud crue s.f. ciclism cyclone s. cult cultivé adj. pe. în. scobit./.m. pericol. a săpa.m.f. I I I a se teme craintif. cîrlig.

m. a refuza décommander vb. a demara.) dantelură 507 . delegaţie déléguer vb. m.débit s. a sfida défiler vb.m. -e adj. grad. provocare défier vb. a decerna décevant. dezgust dégoûter vb. a prînzi déjuger vb.f.f. a dezlega dent s. dinar. decrepit. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. în picioare. -e adj.pe dinafară déboucher vb. a declama déclarer vb. sfîşiere décidément adv. se ~ a se descotorosi. a p ă r ă t o r défi s. decizie déclamer vb. s.) au ~~ d u p ă . I I I a descrie décrocher vb. m.m.f. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. m. m u t a t déménager vb. I I I a d ă r î m a démon s.m. a r u p e .m. au — de d u p ă . n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. dejun déjeuner 2 vb. î n c e p u t .f. au ~ la început débuter vb.f. deceniu décerner vb. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. j u m ă t a t e de oră demi 2 . a defila définir vb. h o t ă r î r e .m.m. a desfăşa (un copil) demande s. şi adj. h a l b ă . d e c o r a ţ i e . ferme­ cător délivrer vb. j u m ă t a t e . a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. I I I a a p ă r a défense s.m. ră­ posat dégeler vb. I I I a descoperi decrepit.f. cu dispreţ dedans adv. a zăpăci décoration s. a dezumfla d é g o û t s . d«but . a răposa décembre s. a dezlega. ban dénombrer c i . -e s. a deceda. cerere. -e adj. r u p t u r ă . a descărca déchet s. cu siguranţă décider vb. a desfide. cusur défendre vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. definiţie définitivement adv. peste. a da.f.f.f. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. demograf démolir vb. deja déjeuner 1 s. p r î n z . m . (arhit. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. I I I a serînti demeurer vb. -e adj. deformare défunt.m. I I a defini définition s. III a decepţiona déchaîner vb. delicios. deltă demain adv. afară déjà adv.m. a decreta décrire vb. a elibera delta s. a declina. d e z m ă ţ a t début s. m. defect.f. demon denier s. a porni déménagement s.f. sfidare. apărare défenseur s. denunţare dénouer vb. j u m ă t a t e .m. ţîn) sus débraillé. întrebare demander vb. decor décorner vb. a decide décision s. decembrie décennie s. a delega délicat.f.f. p e s t e . {despre ape) a se vărsa debout adv. -e adj. a cere . (numai în loc. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . d i n t e . a se revărsa. m a i departe de délégation s. j u m ă t a t e demi-teinte s. a întreba démarrage s. a locui: a r ă m î n e demi 1 s.m. a (se) muta démettre vb. mutare . a declara déclencher vb.f.m. a decomanda déconcerter vb. r a m o l i t décréter vb. demaraj démarrer vb. -euse adj. delicat délicieux. a rupe coarnele décourager vb. defunct. î n ă u n t r u défaire vb. mîine démailloter vb. I I I a desface.f.f. t r e a p t ă . {sport) mijlocaş. a scăpa défaut s. definitiv déformation s. dehors adv. a deznoda. a sfîşia déchirure s. a descuraja découvrir vb. a denunţa dénonciation s. amăgitor décevoir vb. m. a declanşa décliner vb. a d e b u t a . h o t ă r î t . a începe décéder vb. democraţie démographe s. débit (la lichide şi gaze).f. a (se) dezgheţa dégonfler vb. a deconcerta. deşeu déchirer vb. a dispreţui dédaigneusement adv. a dezgusta degré s. dantelă dentelure s.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

f. i m p o r t a n t importer vb.f. a avea impor­ tanţă imposer vb. infinit infiniment adv. şi adj. veşnic imparfait. nerăbdare impérissable adj.f. imens. nepoliteţe important. i n e r ţ i e . -e adj. leneş inactivité s. şi adj. independent index s.m. i m p u r . i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. ilustru ilote s. a imagina imbécile adj. a incarna. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. incidenţă incident s./?.-e adj. m.m. industrie ineffaçable ad}. i m a g i n a b i l imaginaire adj. necunoscut inconscient. a aplica (o pedeapsă) influence s. inconştient inconvenance s. inaccesibil. independenţă indépendant. i m e d i a t immémorial. -e adj. i m p r u d e n ţ ă impur. a t i p ă r i improprement adv. imoral immortel. incomplet inconcevable adj. de neşters. {fig. a ignora. impozit impression s.m. ticăloşie. imperfect. a inaugura incarner vb. prost. m u r d a r inabordable adj.j. -ive adj. impersonal imperturbable adj. [fig.f. impunere fiscală. s t r ă v e c h i immense adj.f. -e adj. -e adj. -e s. imaginaţie imaginer vb. infamie infernal. i m a c u l a t immédiat. m u r d a r . -elle s. impresie impressionner vb. infraroşu ingénieur s. -e adj. n e p i e r i t o r imperméable s. im­ pozit impossibles. infailibil.f. -e adj. i m i x t i u n e . inginer 520 . degetul ară­ tător indicatif s. m. imaginar imagination s.f.m. sclav image s. a informa infrarouge s.) nepăsare inexact.m.m. i m p e t u o s . a nu cunoaşte île s. a impresiona imprimer vb. . a i m p u n e . a indica indiscret. -elle adj. -e adj. şi adj.f. şi adj.f. inert inertie s. idiot ignoble adj. de necrezut i n c u l p é .f. infirmerie infliger vb. -e adj.f. şi adj. ne­ greşit infamie s.m.f. ) dezgus­ tător immoral. m. de n e u i t a t inepte adj. infernal infini. i m p e r t u r b a b i l impétueux. i n c u l p a t indéfrisable s. identic idiot.f.f.f. imobil imminent.f. (în mod) impro­ priu imprudence s.m.f. nedemn indiquer vb. inexact infaillible adj. infinit infirmerie s. şi adj. incident incommode adj. i n a c t i v . nesfîrşit immeuble s. -e adj.e s. amestec immobiliser vb. a imita immaculé. index. i m i n e n t immixtion s. impermeabil impersonnel. -e adj. incomod incomplet.. a i m p r i m a . a obliga imposition s. (timpul) imperfect impatience s. influenţă influencer vb. impers. -e adj.m. -e s. a influenţa informer vb.idée s. în m o d in­ dependent indépendance s.f.f. infailibil. i n d i c e . n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. ne­ m u r i t o r . şi adj.m. nelegitim illusion s. -euse adj.f. iluzie illustre adj. perfect infailliblement adv. violent impiété s. nelegiuire impoli. imposibil(ul) impôt s. ilegal illégitime adj. -ête adj.f. mîrşav ignorance s.f. fără îndoială industrie s. (fig. imagine imaginable adj. inabor­ dabil inactif. nepoliticos impolitesse s. i m e d i a t immédiatement adv.f. a imobiliza immonde adj. de neconceput inconnu. -e adj. inconvenient. ignoranţă ignorer vb. s. idee identique adj. s t u p i d inerte adj. imbecil imiter vb. -ète adj. ne­ ajuns incroyable adj. (modul) i n d i c a t i v indigne adj.m.f. insulă illégal. -e s. indiscret indubitablement adj.m.) a p r i g . a întrupa incidence s.m. -e adj.f.

-e s.f. ) ne­ p ă s ă t o r . n e l i n i ş t i t .m. -ète adj. invidios jamais adv. n e o b i ş n u i t . a inunda inquiet. insensibil . de n e î n c h i p u i t injuste adj. -e adj. italienesc italique s. -ive adj. l ă u n t r i c internaţional.m.m. iresponsabil irresponsable adj. a irita issu.m. î n v ă ţ ă mînt instrument s. instinct instituer vb.) in­ travenos intrépidité s. a se i n t i t u l a intraveineux.m. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. m o m e n t . a inventa invention s. [tipogr.m.m. a izvorî j a l o u s i e s . indiferent insistance s. / . i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s..f. ne­ bun insensibiliser vb.ingrat.) caracter italic. r ă s t i m p intervenir vb. a întreba interrompre vb. instalare installer vb.e * .m. a insensibiliza insensible adj./. insistenţă insolent. i n t e r n .) entuziasm ivrogne s. invazie inventer vb. s m i n t i t . fildeş ivre adj. a invita iris s. à V — imediat instaurations. insectă insensé. i n t a n g i b i l . întrerupere intervalle s. obraznic insolite adj. stînjenel ironie .f. a se n e l i n i ş t i . i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s.f. I I I a interveni intituler (s') vb. m .m. / . jabou jade s. invenţie inversement adv. interes intéressant . -trice s. cursiv ivoire s. o use adj. a i n s t a u r a instinct s.f. tot­ deauna 521 .f. i n v i t a ţ i e . intens.m. interesant intérieur. ieşire. a instala instant s. clipă. m.f. şi adj. curaj. internare interpeller vb. neîn­ destulător insulter vb.m.f.f. [med. a se răzvrăti intangible adj. intrigă introduire vb. (cu maj.m./.f. iresponsabil irriter vb.5. inteligenţă intense adj. I I I a introduce inutile adj. -euse adj. gelozie jaloux.f. de neatins intègre adj. i n s t r u m e n t insuccès s.f. ingrat inimaginable adj.f. zadarnic invasion s. provenit.m. i n s t r u c ţ i e . inspecţie i n s t a l l a t i o n s . (jig. a se îngrijora inquiétude s. -trice s.f. I I I a se înscrie insecte s. n c uzitat inspection s. -e adj. ieşit d i n issue s. -e adj. i n u t i l inutilement adv. -elle s. [fig. nelinişte inscrire (s') vh. nedrept innocent. cinstit intellectuel. j a d jadis adv.m. ironie ironiquement adv. a interpela interplanétaire adj. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb.f.) şi adj. i n s t r u c t i v instruction s. insolit. odinioară jaillir vb. insuficient. . inte­ lectual intelligence s. şi adj. i n t e r v a l . I I a ţ î ş n i . gelos. eşec insuffisant. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb.m. i n s t a l a ţ i e . a i n s t i t u i . î n v ă ţ ă t o r instructif. beţiv J jabot s. a înfiinţa instituteur. b e ţ i e . v r e o d a t ă . -e adj. m . intenţie intercepter vb. invers invitation s. a insulta insurger (s') vb. n e v i n o v a t innovateur. îndrăzneală intrigue s.m. n i c i o d a t ă . activ intention s. -e adj. beat ivresse s. -e adj. instaurare instaurer vb. v i u . a se răscula. r e z u l t a t italien. inovator inonder vb.f. -e adj.f.m. italian . a intercepta interdire vb.f. integru. I I I a întrerupe interruption s.m. şi adj. I I I a interzice intérêt s. -enne s.m.j.

m. m. a cînta (la u n instrument) jouet s.m. tocmai justesse s. zi jouter vb. d r ă g u ţ . g r ă m a d ă .f. judecată juillet s. şi adj. hol. iunie jupe s.m. fricos lâcher vb. a lăsa să-i scape laid. şi adj. m . art.f. şi adj. m.f. (fig.f.f. kilogram kilomètre s.m. muncă (grea) laboratoire s.f. v a l lamentable adj. o b r a z . -e adj.) a face cu­ n o s c u t . cu veselie joyeux. a se juca . m. joi jeune s. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. je ~ vois o văd là 2 adv.m. aruncare lancer vb. care dă lapte laitue s. l a m ă . iasomie jaune adj. jucărie joug s. referitor la lînă laïque s. -e adj. -e adj.m. limbă. urît laine s.m. a desface.f. lanţetă landeau s.f. ziar journaliste s. .m. jachetă jardin s. a se l u p t a . lac lâche adj.f. laş.m. z i a r i s t . a se b u c u r a . suliţă jésuite s.m. pe ea. galben jaunir vb. z i .f. / . n o s t i m jonchée s. m u n c i t o r .f.f. j u s t i ţ i e justifier vb.f. vrednic de plîns lamenter (se) vb. a arunca jeu s.m. lumesc lait s. grădină jardinier s. zeamă juste adj. I I a îngălbeni javelot s.m. şuncă janvier s. b u c u r i e joindre vb.m. a lansa.f. e x a c t i t a t e justice s. a justifica justificatif. -ère adj. larg 522 .jambe s. pron. (fig. t î n ă r jeunesse s. picior jambon s.m.m. -ive adj. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s. lapte laitier.m.m. t i n e r e ţ e .f. justificare K kilo. har­ nic labour s.f.m.) a poseda jour s. o . t i n e r e t joie s.m.m. suc. drept justement adv.m. gazetar journée s. fustă jurer vb. ianuarie jaquette s.m. acolo l a b e u r s . ) lansat lancement s.m. a se tîngui laminage s. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. cu d r e p t a t e . I l a se folosi. laborator laborieux. kilogramme s. lăptucă lame s. j u s t e ţ e . grădinar jarret s. lînă lainier.f.m. joc jeudi s. -euse adj. I I I a î m p r e u n a . d r e p t a t e . -ère adj. (fig. laic. lampă lancé. vesel. -euse adj. (fig. a jura jus s. j u s t i f i c a t i v justification s. Vautre ~ d e u n ă z i . kilometru la 1 1 . m o r m a n j o u e s . a r u n c a t . f.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. 2 . judecător jugement s. a u n i joii.m.m. a se introduce (în lume) lancette s. a se lamenta. limbă languir vb. j u g jouir vb. j u s t .m. laminare lampe s. I I a lîncezi large adj. m. voios juge s. arătură lac s.f.m. ~ chambre camera. landou langage s. grai langue s. i e z u i t jeter vb. iulie juin s.

licărire lugubre adj. sprinten lettre s. la­ t i n . î l . lună lunette s. limonada linge s. iederă lieu s. rînd . ziua de mîine lentement adv. loterie lotion s. depuis ~. a t u n c i . legal légende s. [fig.pi. lecţie lecture s. lesquel­ les) pron. lasse adj. l i t e r ă .g u e adj.f. m. (fig. î n c h i r i e r e . a preda logement s. a r i d i c a . s p r i n t e n légèreté s.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. (zool. -e adj. (fig. luminos lumière s.f. laquelle (pi. în a m ă ­ nunt longueur s. l u g u b r u .f. librar lie s. saşiu. l u n g i m e . l u p t ă lutter vb. lichior lire vb.larme 5. p a t . chirie louche adj. d u r a t ă lors adv. legal légume s. t i m p liber l o n g . uşuratic libraire s. luni lune s. (fig.) p l i c t i s i t latin. livid. rel. rufă lion s. obosit. liric 523 . loţiune louage s. lectură légal. neînţelegere littérature s.f. a elibera liberté s. (pi. v î n ă t livre s.f. a scula. linte lequel. a închiria loup s.m. drojdie de bere liaison s. m.f. pîrghie lèvre s. m. lenjerie.f. încet l e n t e u r s . . m. -e adj. u n d i ţ ă lilas s. iepure ligne s. a m ă r g i n i limonades.d i n acel m o m e n t lorsque conj. l i b e r t a t e libertins. / . eliberare libérer vb. ~ s jumeaux p a t d u b l u . liceu lynx s. m.f.m. pron. m. hol.. cu m i n t e a limpede lueur s. uşor.m. m.m.f. -e adj. pos.de a t u n c i . înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. loc lieue s. l i b e r t i n . -e adj. logic logis s.f.f. m. carte livrée s.m. m. prep. spălare le 1 .m. s p ă l a t .m. locuinţă loger vb. m. pers. ) albia u n u i r î u litanies s.m.f. l i t a n i e . m u l t t i m p .f. legătură libération s. 2. răgaz.m. linie . locuinţă loi s. lupoaică louveteau s. lesquels. chiorîş . a locui logique adj. suspect louer vb.m.f.) le ~~ de de-a lungul longuement adv.f. uşor . scrisoare. le lever 1 vb. şi pron. leoaică lionceau s. m./. şi adj. a livra ./. (loc.f.m. legendă léger.f. m. r ă s ă r i t levier s. I I I a citi lis.f. el. crin lit s.f. a l i m i t a . je -~ vois îl v ă d leçon s.-euse adj.m. l u m i n ă s l a b ă . litoral livide adj. p u i de leu liqueur s. p u i de lup lucide adj. a răscula lever 2 s. care leste adj. I I I a luci. legumă lendemain s. -ère adj. l o t . loz loterie s. lacrimă las.f. livrea livrer vb. locotenent lièvre s. cînd lot s. liliac limiter vb. pe el. p a r t e .f.f.m. a s t r ă l u c i luisant. -e s. lucid.) şi adj. legitim. art.f. litigiu. sprinteneală légitime adj. l u n g . l u i . ~ chat pisica. . şi adj. i n s t r u i t leur adj. lege loin adv. a l b i t u r ă . leu lionne s. pron. m. dès •».m. latinesc latitude s. u ş u r i n ţ ă . l i t e r a t u r ă littoral s.f. lumină lundi s. (fig. l a t i t u d i n e lavage s. départe lointain.f. -e s. m. ~ — même el însuşi luire vb. buză levure s.) ochelari lutte s.f. î n c e t i n e a l ă . — de cu ocazia .f.f. lys s. s t r ă l u c i t o r lumineux. (pi. o c h e a n . l u n e t ă .m. m. (al) l o r . (cu maj.m.f. î n d e p ă r t a t loisir s. a lăuda .) rîs lyrique adj.) echi­ voc.m. greu louve s.m. s u m b r u lui pron. a lupta lycée s.) l i ­ teratură lettré. lup lourd.m. (căsătorie .f. leghe lieutenant s. drojdie lierre s.f.

magazin magistrat s. cufăr maltraiter vb. -euse s. -e adj. scara (unui vehicul) marcher vb. a p i e r d e . s t ă p î n . vicleşug.m. însă . m a r t i e 524 . a fi cît pe aci să .f. m.f.f. tîrg marchepied s. m a n s a r d ă manteau s. [ist. a n u i z b u t i .f. m a r c a n t . manevră . n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. a merge mardi s. major (ca v î r s t ă . manifest manigance s. • — de a duce lipsă de. -ère adj. a a r ă t a . ) in­ trigă . majorat mal s.m. şi adj. f. m a h o ­ medan mai s.m. negustor marchandise s. m a n t o u . -e adj.marcă. s. a mînca manier vb. semn.. m a i m u l ţ i maintenant adv. marfă marche s. r ă u v o i t o r maman s. -e s.jn. ~ si ba da maïs s. a cîrmui manoir s. a nu a v e a . m i n u n a t magnifiquement adv. m.) m a n i . m a m ă manager s. m a r ţ i marge s. m a n d a t a r mânes s.m.m. căsătorit mariage s. (vt.m. p i a ţ ă . -e s. ca importanţă) majorités. / .) a l i p s i .f.9.f.m. soţ. magnetic magnifique adj. m a r m u r ă marchand. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . a însemna..m. locuinţă feudală manque? vb. indiciu marquer vb. a manevra . nenorocire. p r i m a r mais conj. :x m a l t r a t a malveillant. desiş.m. fel manifeste adj.f. a nu ni­ meri mansarde s.f. I I I a m e n ţ i n e maire s. casă.m. manajer manche s. aut. r ă u . şi adj. a greşi. p o r u m b maison s./. p a l t o n manuel s.f.m.f. mînecă mandat s. m a r g a r e t ă mari s. a m a n t ă majeur. -es.f.f. par ~ din nenorocire malheureusement adv. evident.M macaroni s.m. şi adj. familie maître s. maşină mâchoire s.f. doamnă mademoiselle s.f. m a r a t o n marbre s. manechin manoeuvre s. bolnav maladroit. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. de z a r z a v a t u r i marais s. falcă madame s. necinstit malhonnêtement adv.m.m. (impers. m a e s t r u .m. şi adj. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. a fi pe p u n c t u l de a.m. acum.) a scăpa. chip.m. stăpînă . margine marguerite s. m a g i s t r a t magnétique adj.m. -e adj. m a n d a t mandataire s. m o d . m a r i n a r marine s. invar. pi. mascul. mînă main-d'œuvre s. m l a ş t i n ă marathon s. /.f. m a i m a r e .m. t r e a p t ă marché s. mînă de lucru maint. durere malade s. a u i t a . cu m ă r e ţ i e mahométan. m a j o r i t a t e . -es. m a r ş . m. -e adj. m e r s . alee main s. manifest..m.f. slab mail s.f.f. în ciuda malheurs. (fig. ne­ norocit malhonnête s.f. anevoie mâle s. necinste malicieusement adv. u m b r e l e morţilor manger vb.f.m.f.f. a marca marron adj. însemnat marque s. m. manoeuvrer vb. şi adj. . macaroană machine s.m. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. dascăl maîtresse s. cafeniu. m. căsătorie m a r i n s. cu greu. m. castel. d a r . scară d u b l ă .f. d i n nefericire malheureux. intrigă mannequin s. m a r i n ă marquant. m a n u a l maquis . şi adj.». [fig. b ă r b a t marié.f. m. adj. răutăcios malle s. domnişoară magasin s.f.m.m.m. -e s.m.m.m.f.. (lunaj mai maigre adj. maro mars s.m. m.f. a m î n u i m a n i è r e s . în prezent maintenir vb. bărbătesc malgré prep.

m. medie médecine s. m a i b u n mêler vb.m.m.f. mijloc. încetul cu încetul métal s. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s.i v e adj. a îm­ brăca . m i l ă .e u s e s.) a răni mi adj. bucate mettre vb.m. a conduce. a m e r i t a merveille s..m. mecena. n e m u l ţ u m i r e médaille . miere mieux adv. m a x i m u m .m.m. m u l ţ u m i r e . si adj. metro métropole S. ~ d'eau pepene verde membre s. ciocan m a r t i a l . m a r e . m i l e n a r . (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. metalurgic météorite s..m. -e adj. nu e nici o scofală merci 1 s. adv c h i a r .e s. . răutăcios mécontent.m. degetul mijlociu méfiance s. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . a menţiona mentir vb.m. metalurgie métallurgique adj. ! ï a face v î n ă t ă i . fel de m î n e a r e . iertare merci 2 s. cour ~. dire ~ a mulţumi mercredi s. gospodină mener vb. m a r ţ i a l . r ă u t a t e m é c h a n t .m.f.m. a a m e n i n ţ a ménage s. I I I a pune. a aşeza. lui el î n s u ş i .f.m. meci matière s. protector ai arte loiméchanceté s. prăjitură din albuş de ouă mériter vb.f.marseillais. mesaj. m.m.f. .f. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. m a i bine milieu s.f. . {loc. şi s. mecanism mécène s.f. miercuri inwe s.m.e adj. m e n a j .f. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . -e adj.f. metru métro s. m i ­ leniu 525 . -euse adj. a m i a z ă .m. m i n u n e .f.m. (în mod) meca­ nic mécanisme s. minciună m e n t e u r . a m e n i n ţ ă t o r menacé s. adv. r ă u . r ă z b o i n i c . a dispreţul mer s.f. meserie.m. m ă s u r ă . a amesteca. m a r t i r i u ./. a mieuna midi s. minci­ nos mentionner vb.f. g r ă m a d ă . m u l ţ i m e massif. slujbă mesure s. dispreţ mépriser vb. mediu militaire adj.. .f. (cu maj. milităreşte m i l i t a n t . maioneza m é c a n i q u e adj. neîncredere meilleur -e adj. ~ en joue a ochi meuble s. şi adj. a m e n i n ţ a r e menacer vb. membru même adj. m.m.m. m i l i t a r militairement adv. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. (loc. m a m ă meringue s. marsiliez.) à ~ m i n u n a t . a u n i melon s. r ă u m a x i m u m s. m a t e r i e .f. activist millénaire adj.m. s. capitală mets s.) au fur et à •». medicină medicament s. a subestima message s. m a s i v m a t c h s. m i n u n a t mésestimer vb. oraş m a r e .f.m. de — la fel.f. maxim mayonnaise s.m.f. m a r t i r martyre s. I I I a vorbi de r ă u . însuşi. I I I a m i n ţ i mépris s. mobilă.m. excelent merveilleux.m. adv. m i l i t a n t . tor­ tură masse s. e adj. mobilier meurtrir vb. profesie mètre s.pe măsură ce. şi adj. medalie médecin s. sud miel s. meteorit métier s. l u p t ă t o r . mediocritate médire vb. acelaşi.m.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. -e adj.f. -e s. chinuire. m i n u n ă ţ i e .m. a bîrfi médius s. miezul zilei. metropolă. pepene (galben). ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru . a duce mensonge s.f.m. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . j u m ă t a t e miauler vb.m.m. metalic métallurgie s.f. căsnicie ménagère s. m e d i c a m e n t médiocrité s.m.) şi adj.f. comunicare messe s. (fig. .

o mie mille-pattes s. m u n t e montée s. -e adj.m. {fig. o m i e . I I I a m u r i mousquetaire s.m. à'~ pe m a i p u ţ i n . a-i sări ţ a n d ă r a . ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . messieurs) s. parte morne adj. minister ministre s. monoclu monologue s.m.m.m. a m u l a .m. can­ t i t a t e mare minaret s. -e adj.f.m.m. a secera. lume m o n d i a l . a muia moulé. mortel. m o m e n t momifier vb.f. m u ş t a r u l mouchoir s. a m i t r a l i a mode s. m i n u t m i r a c l e s .f. domn monstrueux. du ~ cel p u ţ i n . b a r e m . m u n t e montagnard. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. miriapod milliardaire s. m. clipă. modestie. şi s. subţire . şi adj. minim ministère s. j u m ă t a t e moleskines. de moarte mosaïque s.m.bon m a i p u ţ i n b u n . urcuş monter vb. a-şi bate joc moralement adv. m i n a r e t mince adj./.m.m. pluş m o a r a t . moarte mort*.f. a a r ă t a . moraliceşte. m o r t a l . s p u m ă .a se înfuria. m o r m a n . de la m u n t e montagne s.f.m. prendre la •*. muşchetar mousse s. călugăr moins adv. oaie. m o n u m e n t moquer (se) vb. m o r a v u r i . modă modéré. a spumega m o u v a n t .f. t i p ă r i t mouler vb. la dracu ! la naiba ! morceau s. figură mouiller vb. m .miile adj.f. a t u r n a moulin s. v o r b ă . m a i m i c moine s. m i n e r .m. şi adj.m. {pi.m.m.f. m u t r ă . ministru minute s. m u s t a ţ ă mouton s. m i n i m u m . obiceiuri moindre adj. î n t u n e c a t mort 1 s. au •*• . mistral (vînt) mitrailler vb. m i n e r a i mineur s. monstruos. -e adj. groaznic mont s. c u m p ă t a t modeste adj. pi.m. -e s. b a t i s t ă moue s.f. -e adj.f.f.f./. m i n i a t u r ă minimum s. m u r i t o r . (fig. -euse adj. m. aluşchi mousseline s.) n u m ă r . monolog monopole s. -elle adj. moale mouches.m.-euse s. c u v î n t . m o l i c i u n e . a culege recolta moitié s. monsenior monsieur (pi. a b ă t u t . mol. m u n ­ t e a n . a urca. misiune mistral s. berbec moutonner vb.f. adj.m.f.m. m o d e r a t . m u s c ă . mişcare 526 .f.m.m. m a i p u ţ i n . motor mou. mizerie mission s. a mumifica monceau s. m. mişcător mouvement s.f. moară mourir vb. mozaic mot s. lună moisir vb. şi adj. -e adj.m. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. m i l i a r d a r m i l l i e r s .f. miracol.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. monopolist monseigneur s. înfăţişare minerai s.f. montor montre s. muselină moustache s. t u r n a t . a sui monteur.m. I I a mucegai moissonner vb. m u ş a m a . •*. mort.f. ) p l ă p î n d mine s. m i n ă . rezervă moeurs s. monopol monopoleur s. m i z a n t r o p misère s. m ./. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . conj. m . m.m. f. (loc. mondial monocle s. fără. a dovedi monument s. prep. minor miniature s.m. b u c a t ă . ceas montrer vb.m.) slă­ biciune moment s.m. modest modestie s.f.m. ~ d'ordre lozincă. m a l d ă r monde s. m i n u n e misanthrope s. molle adj.

II a coace.m. nervos net.f. a nega niveau s. cuib nièce s. muzică mutuel. . n a i v i t a t e nankin s. neuve adj.f. alun noisette s.m. nou. m. navă nazi. nepoată nier vb. şi adj. n o b l e ţ e . fel. m.f.f. m. născut néanmoins adv. nici niche s. a m a t u r i z a murmure s. nerv nerveux. a începe naïveté s. reciproc.m.f. i n e d i t . neant nécessaire adj. v a s .-euse s. clar nettoyage s. m u r m u r .f.f. nas ni conj.m. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s.m. mister. -e adj.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . medie mugir vb. nepot nez s. de culoarea alunei noix s.) r ă u t a t e noircir vb. m. n a t u r a l . naiv nain. zăpadă neiger vb. nobilime. muzeu musique s.-euse adj. neglijenţă négligent.f. nucă 527 .f. m u l ţ i m e . nazism ne adv. I I I a se n a ş t e .f. origine naître vb.m. sumedenie municipal. t i n d a bisericii négatif. înot nager vb. -e s. n a ţ i u n e naturaliste s. acoperit cu zăpa­ dă . -elle adj. m.m. pol. -e s. -elle adj.f. adj.m. mutu­ al mystères. (fig. nichel nid s.m.m.m.f.m. m u n i c i p a l munir vb. cuşcă (pentru cîini) nickel s. teolog m a h o m e ­ dan mur s./.f. din evul mediu moyenne s. întunecos. narcisă narration s. curăţenie nettoyer vb. a curăţa neuf. nu né. n a ş t e r e . negru. î n m u l ţ i r e multitude s. / .) îngrozitor noirceurs. lăcrimioară mule s. pitic naissance s. n a t u r ă .m. m. a v u i muguet s.m.f.m. m. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. -'ive adj. şi adj. nazist nazisme s. m. m. a prevedea muphti s. -euse adj. (în mod) necesar n e f s . papuc.-euse adj. piesă de 20 franci aur nappe s. curat. navals) adj. / . zid gros mûrir vb. m.f. n a t u r a l naufragé s. medieval. I I a m u g i . (fig. naufragiat naufrager vb.moyen s. quoi de ••. necesar nécessairement adv./.f.f. soi naturel. negativ négligence s. nins nerf s. muşchi musée s. I I a înzestra cu cele nece­ sare .f. -e adj. a înota nageur. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «.m. zid muraille s. nivel noble adj. nobil noblesses. n a t u r a l i s t n a t u r e s . naos. a l u n ă . perete. negreală. (fig. firesc naturellement adv. n a v a l navet s. mijloc moyenâgeux.m. faţă de m a s ă . a naufragia naval. -ive adj.f. -e ddj. t a i n ă N nage s. f. -e (pi. m. muftiu.m. nu tal ie nation s.e adj. negru neige s. şoaptă murmurer vb. nette adj. a m u r m u r a muscle s. négresse s. a ninge neigeux. n a p navire s. înotător naif.f. şi adj. totuşi néant s. neglijent nègre.f. povestire natation s. impers.f.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. I I I a înnegri noisetier s.

yeux) s. a produce 528 . o n d u l a ţ i e . -ongue adj. miros odorat s. lipsit de valoare nu-pieds adv. invar. bună­ voinţă obliger vb. ceafă.f. operă. şi adj. o u . umbră ombrelle s.-trice s.f.f. operator opération s.m.f. ocean octobre s. notar note s. neclar obscurité s. III a obţineobtention s. observaţie observer vb.f.f. m u l t notaire s. m. I I a întuneca obscurément adv. ofiţer offrir vb./. I I I a oferi ohé ! interj. m.f.f. a obliga' obliquer vb. a îneca nuage s. nulle pron. i m p a r ţ i a l objet s. mîncare nouveau. operaţie opérer vb.nom s. privire oeillet s. ondulare opérateur. cu a m a b i l i t a t e .m. -e adj. I I I a omite omoplate s.m. I I I a v ă t ă m a . a respecta obstacle*. întuneric observation s. n o t ă . însemnare nouer vb. -le adj. v a l ondulation s.re. ştire. se.m.f. îndatorire.-e s. a n u t r i nourrisson s. (în mod) obscur.f. u n d ă . a ocupa océan s. lumea. o c h i . jaune d' -». eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. şi adj. a înnoda. .f. a o b s e r v a . a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. octombrie odeur s. a p u s e a n . n u l . muncă.m. miros (simţul) oeil [pi. leneş oisiveté s. nuclear nu.m. m. pasăre oisif. nounâscut nouvelle s. î n d ă r ă t n i c .f.f. v ă t ă m ă t o r nul. -e s.i v e adj. I I a h r ă n i . piedică obstiné. desculţ nnque s. n e i n t e r v e n ţ i e .f. m. a se supune obéissance*. l u c r a r e . lipsă de valoare nord s. ~ dit se spune oncle s.m. supunere objectif. nonsens. n u d nuire vb. -euse adj.f. obligaţie obligeamment adv. (gram.g ă l b e n u ş . gol. hei ! oie s. garoafă oeuf s. a lega nourrice s. unchi onde s. lucru obligation s. -ive adj. absur­ ditate non-valeur s. n u m e . m.m. ascultare.f. nu non-intervention s.m. oficial officiellement adj. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. doică nourrir vb.f. occiden­ tal occuper vb. obţinere occasion s. nici u n u l . nuvelă nouvelliste s.f. a (se) n u m i non adv. u n i i . cine­ va . n o i e m b r i e noyer vb. obscur. faire -~ de a da dovadă de officiel.f.m. a opera . (fig.f.f. -e adj. gîscă oignon s. sugar nourriture s. nuvelist novembre s. m. lenevie olive s. olimpic ombre s. şi adj. în mod oficial officier s. a merge oblic oblong. o m o p l a t on pron.f. nouvel.™. întunecat obscurantisme s.f. obiect. grumaz 0 obéir vb.f.. ocazie occidental. neamestec non-sens s. I I a asculta. a strica nuisible adj.f. nor nucléaire adj. m.f. h r a n ă . nord notablement adv. blanc d' ~ albuş oeuvre s. î n c ă p ă ţ î n a t . -e adj. nou nouveau-né.) de neînvins obstinément adv. m. nehot.f. ceapă oiseau s. o b s c u r i t a t e . numeros nommer (se) vb.) s u b s t a n t i v nombreux. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. m. obiectiv. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. n o u t a t e . m. măslină olympique adj. lunguieţ obscur. m. -elle adj. m.

adv. orientare (în spaţiu) original. t a t ă 529 .f. (loc. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. vest. orgoliu. măcriş oser vb. pacifist page s. utilaj outillé.m.f. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r .m. I I a păli. p a l a t . oxigen P pacificateur. r a m u r ă de palmier palpitant. sau. -onne s. lucru.m.m. a uita ouest s. a pacifica pacifique adj. o r d i n e .f. cerul gurii pâle adj. păun papa s. a s u p r i t . de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. peste. şi adj.f. care p a l p i t ă pan ! interj. deschidere.m. pagină paille s.m. pereche paisible adj.f. paşnic. în care. şi adj. auz oreiller s.m. la care oubli s. uitare oublier vb. p r i v e l i ­ şte pantalon s. instrument outillage s.f. pernă organe s. a organiza orge s. orbită orchestre s.m.m. p a i .f. împilare opprimé. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. orz orgueil s.f. o r c h e s t r a .f. uf ! oui adv.f. ~ bis pîine neagră paire s./. m. -e adj.peste.m. -e adj. pron.f.f. o r d i n .) a şovăi. î m p i l a t opprimer vb. -e adj.m.m. u t i l a t . liniştit paix s. adv. producţie lite­ rară ouvrier.f. a auzi o u r a g a n s . pîine . păstîrnac panier s. poc ! panais s. a scoate. părere opposer (s') vb. -e adj.m. -trice s. a împodobi. a r î n d u i . înzestrat outiller vb. a u r orage s. p a c e . m . m u n c i t o r . mîndrie oriental.f. obişnuit ordonner vb. a u t i l a . a î m p i l a or s. a ezita oseille s. os oscillation s.m.m. m.) en ~. în plus ouverture s. a înzestra outre prep.f. ureche . a îndrăzni.m. m. ori où 1. p a n o r a m ă . p a l i d . u n e a l t ă . panteră pantoufle s. original origine s. pa­ cificator pacification s. papuc paon. furtună orange s. chef d' • — dirijor ordinaire adj.f. a cuteza osier s. a oscila. ordinar.f. oriental orientation s.f. r ă c h i t ă ôter vb. organ organiser vb.m. a decora orteil s. (în mod) paşnic pacifisme s. auz ouïr vb. paşnic . urs outil s.f.f.m. adv.m.) uvertură ouvrage s.m. ortografie o s s.m. -e adj.opiniâtrement adv. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. da ouïe s. palton pâlir vb.) portocal orbite s. -ère s. uragan ours s. a lua înapoi ou conj. apus ouf ! interj. origine.m. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.f. şi adj. I I I a deschide oxygène s. oscilaţie osciller vb. a ordona ordre s. (fig. (bot. f. u l m orner vb. m.m.f. şters paletot s.f. pacifism pacifiste s.m. m. pacificare pacifier vb. a asupri. unde. ~ d'épice turtă dulce . opinie. (muz. o p r i m a r e . deget (de la picior) orthographe s. izvor orme s. a se opune oppression vb. portocală orangeade s. 2 . paie pain s. p a n t a l o n panthère s. coş panorama s.m. dincolo. opresiune.m. a îngălbeni palme s.m. oranjadă oranger s.

patiserie patron s. pescuit pécher vb.m. şi adj.m. -le adj. d e .m.m. ~ buvard sugativă papillon s. partid participe s. -elle adj.m. stăpîn patte s. {pi. fiindcă pardessus s. m. pescar 530 . -e s.) documente. p a ş a p o r t .m. pari­ zian parlant. palmă (a mîinii) paupérisation s. (pi. leneş parfait. a face prinsoare parisien.f. parfum./. v o r b i r e .m. p a r a ş u t ă paraître vb. adept partout adv.f.-ne s. p a s t ă . umbrelă (de soare) parbleu ! interj.m. r u d ă . fabri­ cant de parfumuri pari s. patinaj patiner vb. a r ă s p l ă t i pays s. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. labă pâturage s. . p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. a paria.f. -euse s. m .m. a porni partiellement adv. umbrelă (de ploaie) parasol s. -enne s. so­ nor parler vb. regiune p a y s a g e s . rămăşag parier vb.»!. zău ! parc s.m. m .m.e s .f. mireasmă parfumeur. caldarîm. grăitor. con}. şi adj. a petrece passe-temps s. din . părinteşte pathos s. trecător passé. a vorbi parmi prep. fragment passant.m.-eresse s. a patina pâtisserie s. piersic pêcher 2 vb. s t r a t de flori parti s. şi adj.papier s . m.f. a participa particulièrement adv.) p ă r i n ţ i parer vb. păşune paume s. pasiune patatras ! interj. pentru că. fluture paquets. m a i ales parties. pas. a trece .f. îndeosebi. traversare . în parte partir vb. I I I a p ă r e a . v o r b i t o r . mauvais •>. peisaj. prendre la ~ a lua c u v î n t u l .m. p r e t u t i n d e n i parvenir vb.m. cu excepţia partager vb. fără. n u . -euse s. păcătos pêcheur. a pescui pécheur. perfect parfaitement adv.m. pachet par prep. a ierta pareil. deopotrivă. cu răbdare patient. -e s./. şi adj. la fel parent s.m.f.m. a î m p o d o b i .m. -ive adj. h i r t i e . -e adj. şi adj. piele pêche * s. p a t e u . a ajunge parvenu. grădină parce que loc. pauperizare pauvre s. răbdare patiemment adv. sărac pauvreté s. à ~ de loup t i p t i l . c u v î n t . p r i n .m.încurcătură pas 2 adv.m. parte (dintr-un întreg). şi adj. uneori parfums. -e s.f. a l u a t pâté s.m.m. à — a p a r t e . ~ ha­ sard d i n întîmplare . distracţie passif. perfect parfois adv. p a r v e n i t parvis s. în special. trecere . m.f. -e adj. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. m. a para paresseux..m.m.m. a împărţi parterre s. egal. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. ţ ă r a n paysannerie s. trecut passe-montagne s.m./. printre parodier vb. ~ bonheur din fericire . ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. şi adj. privelişte paysan . pasiv passion s. în p a r t e partisan. I I I a p a r v e n i . parapet parapluie s.m. p a r i u .f.f.f. p e .m. ţ a r ă .f.f. p a r t i z a n . p a r t e r . emfază patience s. de c ă t r e . I I I a pleca. pavilion payer vb. pour quoi^-de ce n u ? .f.m. partidă partiellement adv. a parodia parole s. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. parte. patron. r ă b d ă t o r patinage s. şi adj. ţ ă r ă n i m e peau s.m.f. părintesc paternellement adv. patos./.f. sărăcie pavé s.m.rh. parc.f. pavaj pavilion s. buf ! pâte s. paralel parapet s.-euse s. a păcătui pêcher 1 s. participiu participer vb. a apărea parallèlement adv. a p l ă t i .m.f. -e adj. la dracu ! pardonner vb'.m. parachimic parachute s.f. p a t ă de cerneală paternei. piersică pêche 2 s.f.

t r i b peuple s. t a t ă . greu pesée s. nepoţi (de fiu. greoi.f. veşnic perplexe adj. p u ţ i n . strălucitor.o— încetul cu încetul petit-déjeuner s. sclipitor petit. m. I I I a p i c t a . -e s. zugrăvire pelouse s.-e s./. a (se) gîndi. şir de d e t u n ă t u r i pétillant.f. nimeni personnel. c a m . a persista personnage s.m.f. farmacie phénix s. judecată penser vb. conj. călugăr perfide s. chiriaş (într-o pensiune) . c î n t ă r i r e . seminţie. -e adj. personalitate personne l. performanţă péril s. a-i fi frică pharaon s. a se căţăra perchoir s. sans ~ uşor.f. m. pierdere pesamment adv. -e adj. p i c t u r ă . greutate . frică. persoană.m. -e adj. perfid performance s. nehot.f. c a n t i t a t e clntărită peser vb. penibil péniblement adv. -e adj.a se s t r ă d u i . p ă t r u n s pénétrer vb. far pharmaceutique adj. şi /.) descriere. (fig.pictor peintures. şi adj. (cu maj. m.m.m. a reflecta pensionnaire s. s.f.f. pedeapsă . ~. I I I a permite 34* permission s.s.f. personal perspective s. (loc. povîrniş perçant.f. a zugrăvi peine s. m.m.à -«. (fig.m. perspectivă perspicace adj. mon — dragul m e u . -e adj.m.f. gîndire.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. a popula peur s. uşor de p ă t r u n s pénétrant. fără graţie pesant. pron.m. a cîntări peste s.-le s.pédale s. adv. permisie perpétuel. persecuţie persévérance s. b ă t r î n frelig. a-şi închipui perte s. de fiică) pétuner vb. pătrundere pénétré. stă­ ruitor persil s. şi 2.f. I I a pieri permettre vb.f. perplex perroquet s. (loc. stăruinţă persévérant. şi adj. periferie périr vb. m. ciumă pétarade s. capot (de casa) peindre vb. pedant peigner (se) vb. nepoată petit-fils s. pasărea fenix 531 . a găuri perche s.m. (înv. perpetuu. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala .m. popor peuplement s. pă­ t r u n z ă t o r . (în mod) p e n i b i l . pătrunjel persister vb. perspicace persuader (se) vb.m. à ~ près a p r o a p e . în t i m p u l . pensionar pente s. a se apleca pendant prep. perucă persan. perseverent. pi.f. a străpunge.f. peluză. cu greutate pensée s.) p ă r i n t e .m. m.f. avoir — • a se speria. fără greutate peintres. a se înclina.f. pajişte pencher (se) vb.) à ~ de-abia.f.m. (în mod) perio­ dic périphérie s. s t r ă p u n g ă t o r . pericol. a p ă t r u n d e pénible adj. a se convinge .f.f. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. m. faraon phare s. perceptor percer vb.m. halat de b a i e . ghiocel percepteur s. a se spînzura penetraţie adj. prăjină percher vb. primejdie périodique adj. p a n t ă .f.m. -e adj.) şi adj. m i t i ­ t e l . -e adj. -elle adj. nepot petits-enfants s. se don­ ner de la ->.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. m o ş .f. pedală pédant.f. personaj. papagal perruque s. periodic périodiquement adv.f. persoană importantă personnalité s. a persecuta persécution s. p ă t r u n z ă t o r pénétration s. micul dejun petite-fille s. farmaceutic pharmacie s. m i c u ţ .f.f. ) ascuţit perce-neige s.f.f. persan persécuter ^6. şi adj. m.f. a se p i e p t ă n a peignoir s.f. populare peupler vb. m i c . — .) a fuma peu adv.

f. a plasa.m. l o c .f. m î n è r . m . piolet pionnier s. -e s. fiziologic physionomie s.f.m. le ~.m. frază physiologique adj. poezie poétique adj. Încheietura m î i n i i poing s.m. f. [loc. ~ atomique pilă atomică pillard. p i p ă . pieton pieusement adv.f. şi adj.m.f.f. b u c a t ă . jefuitor pilier vb. fizică physique 2 adj. pi.f.m. p l a t o u .m. fizic physiquement adv. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . învineţit . A se cufunda ployer vb. sobă poésie s. fotograf photographier vb. penele unei păsări. poetic poids s. pour la ~ în mare parte plus adv. pistol pitance s. filozof philosophie s. -»• de vue punct de vedere . podea planete s. injecţie. a călca în picioare piéton s. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. pensulă pingouin s. bujor p l a c e s . m.m. ) à ~~ perpendicular . focă phosphore s. -e adj. hrana zilnică. t a v a n plaindre vb. p o a l e . coama u n u i z i d .m. serviciu placer vb. pUngere plaire vb.m.f. fotoelectriu photographe s. de loc pointe s. plusvaloare plutôt adv.f. /. m a i m u l t .m.m. p l i n . c u t ă . filatelie philosophe s. a fotografia photographique adj. n u . a fi agreabil plaisant. a pune placeur. / .m. planşeu. p i a n pic s.f. plăcere. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. fotografie photo-électrique adj. a înjunghia p o i g n é e s . ondulatul părului plier "b. a se încovoia pluie s. p i a ţ ă .m. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. planetă plaque s. înfăţi­ şare physique 1 s. glumă plaisir s. şi adj. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . proiect plancher s./. pilot pinceau s. p i l ă .f. fizionomie. pinguin pioche s. pionier pipe s.cel m a i r ă u pis adv. hazliu plaisanterie *. platformă plateau s.m. peniţă plupart s. à ~ pe jos piétiner vb. filozofie phoque s. cameră pied s. cazma. la mise en ->. g r ă m a d ă . t ă b l i ţ ă plastique adj. a îndoi. podiş plein. fel de mîncare plate-bande s.m. prendre ~ a lua loc.m. a jefui. plus plusieurs adj. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. p u m n . I I I a plînge. a compă­ timi plaine s. plastic plat s./. strat de flori plate-forme s. buzunar poché. p u m n a l poignarder vb.f. p l ă c u t .f.m. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. din punct de v e ­ dere fizic piano s. hîrleţ piolet s. piesă. p u n c t .f. -e adj. cu pietate p i g n o n s .f.m. p l a n . î n ţ e p ă t u r ă pire adj. majoritate. / . fotografic phrase s.f. t î r n ă c o p . plafon. ploaie plumage s. plonjon. c u l m e . m. r i d . săritură plonger vb. a plisa plongeon s.m. farfurie . m a i r ă u . m a i degrabă pneumatique adj. lacrimi pleuvoir vb. I I I a plăcea.m. t a i n pivoine s.m. zbîrcitură .f.f.m. penaj plume s. greutate poignard s. cea m a i mare parte . pisc. placă. cîmpie plainte s. fosfor photo s.s m i z a n p l i .f.f.m. adv.f. -euse s. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. a ploua pli s. m a i curînd. distracţie plan s.vîrf . p l a s a t o r plafond s.m. încărcat pleura s. a prăda pilote s. pană.philatélie s.f.f. -e adj. lulea piqûre s. / . a î n d o i .m. m. m a i m u l ţ i plus-Value s.m.m. p l i c . p n e u m a t i c poche s.m. picior. p u m n point 1 s. a strînge plisser vb. m a i rău . impers. m a i .f.

conj. ştrengar politesse s. portaiportion s. I I I a putea praline s.m. I I I a prevedea. totuşi.f.m. păpuşă pour prep. m. degetul gros de la mînă p o u d r e s . sînge pourquoi conj.m. {bot.f. la. a p o p u l a r i / a population s. pulbere . f i n .m. -e adj. plin de praf pouvoir vb. politeţe politique s. m. în mod pompos. a împinge . p o r t o f e l . practicabil .«. I I a putrezi (şi fig. pentru ce pourri. cuier porte-mine .f. p u r p u r ă . -e adj.) pompeusement adv. m. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. posibil. posesor possessif s. policlinică polygraphique adj. stîlp pouah ! interj. portal porte s.f.m. praf poussiéreux. în mod politicos polisson. scump précipices. m ă r u n t ca p r a f u l . (în mod) popu­ lar populariser vb.m. cuse adj. a profesa précaution s. p u n c t u a l . pompă (şi fig. a practica. a aşeza position s. a o duce porteur.m.) pourrir vb. p u n c t u a l i t a t e ponctuel.f.f. m'.m.f. în t o t a l potasse s. exact ponctuellement adv. post. p o a r t ă .f. p u r t ă t o r . creion a u t o m a t porter vb. h a m a l portefeuille s. m. preţios. v a s .m. precauţie précédent. (poetic) roşu. politicos police s. portret poser vb. cu toate acestea pourvoir vb.m.m. porţelan porche s. {bot.f. peşte poitrines.m. a duce se ~ a se s i m ţ i .f. -euse s. portic. găină poulet s. p i e p t . p u i (de găină) poumon s. / « . urmărire poursuivre vb. portieră portier. s p r e . mazăre poisson s.f.f. a fur­ niza pourvu que loc. şi adj. poliţie poliment adv. cu exactitate pont.m. poştă poste 2 s. punte populaire adj. p u n c t u a l . adu­ cător portière s. populaţie popu!eux. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s.m. a pune.pointer vb. portofoliu portemanteau s. a poseda .-euse adj.f. -euse adj. pralină praticable adj. praf. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. m. / .) poursuite s. a domina possesseur s. a se înălţa poireau s. a puncta . -ère s.m. foarte p o p u l a t porcelaine s. posesiv possible adj. puseu pousser vb. -e adj. precis. -e adj. potasiu poteau s. a p u r t a . acces. prăfuit.)». uşă portefaix s. putred (şi fig. m. de ce.f. şi adj. port portail s. si­ gur .f. ni. p u d r a t poule s. pol poli. serviciu pot s. invar. m ă r . poligrafic pomme s.f. -elle adj. t i n d ă port s.f.f. porţie portrait s. potasă potassium s. a însemna ./.f.f.m. popular populairement adv. tocmai 533 . ptiu ! pouce s. .m. politică politiquement adv. exact précisément adv. cu condiţia ca.m.cu t o t u l . pod. pentru.f. a preceda précieux.) m ă r pompe s. ~ de terre cartof pommette s.) p ă r poire s. pour tout *.m. a se repezi. în mod precis. -onne s. poziţie posséder vb.f. u m ă r u l obrazului pommier s. praz poirier s.f. l u s t r u i t .f.m. pară pois s. p u d r ă poudré. plămîn poupée s. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. s. a îmbrînci poussière s. cu fast ponctualité s. -e adj. precedent précéder vb. c i o r b ă .f.f. piper pole s.f. I I I a u r m ă r i pourtant adv. n u m a i să poussée s. p l ă m î n i poivre s.f. oală potage s. prăpastie précipiter (se) vb. a se năpusti précis.

m. p r u d e n t prune s.m. a apăra présidence s. p r o d u c t i v i t a t e produire vb.f.m. p r i v a ţ i u n e .f.m. prună 534 . a ruga primevère s. t i p a r . apropia! . comment s'y •»• cum să (se) facă . a protesta prouver vb. -e adj. a preconiza prédire vb. III a prezice. deţi­ n u t . a proiecta prolétaire s. a pregăti. aproape presqu'île s.m.m. privilegiu prix s.m. probabil problèmes. productiv production s.m. proporţional proportionner vb. înda­ toritor prévenir vb. peninsulă presse s. produs professeur s.f.m.f. p r e ţ .f.m. -euse adj.m. -ière s. prizonier privation s. -e adj. preventiv prévoir vb.m. pro­ ducător productif. u i m i t o r producteur. profit profond. i n i ţ i a t o r promptement adv. vecin proche adj. -ive adj. a proporţiona propos s.m. s. p r i m i t i v .f. problemă procéder vb. a p r e z e r v a . -e adj. d a r préserver vb. cum să (se) pro­ cedeze prénom . promotor. director de liceu prudemment adv. cu caracter împă­ ciuitor. prenume préparer vb. aproape. -e adj.f. şi adj. belşug progrès s.j. cadou. la -». închisoare. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. principal printemps s. şi adj. c u v î n t proposer vb. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. preşedinţie président. a proceda procès s. a aver­ tiza préventif. proces prochain. primăvară prison s. -e adj. p r i n ţ principal. I I I a l u a .f.f. profesie profit s.f.m. lipsă priver vb. -le adj. gherlă prisonnier. în mod profund.f. III a prescrie présent. a priva (de ceva). adînc profusion s.) premier. primordial prince s. p r i m u l première s. -e adj. p r e m a t u r (şi fig. a crea produit s.f.f. promisiune promettre vb. t e a s c . provincie proviseur s. presiune. eiuboţica-cucului primitif. prevenitor.m. corect. a trage cu urechea prétoir s. premieră prendre vb. gata prétendre vb. I I I a făgădui.m.f. -e adj.f. a p r o x i m a t i v prescrire vb. a apăsa . progres proie s. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. providenţă province s. m. I I I a pretinde prétendu. răsplată probablement adv. proverb providence s.m. -e adj. a p r o p i a t .m. -e adj.f. a da cu î m p r u m u t . a strînge ./». -euse s. c u r a t protester vb. -ive adj. c a m . pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. p r o l e t a r promenade *. I I I a presimţi presser vb.m. a prepara près adv. a prefera prématuré. îndată prononcer vb. -trice s. pradă projet s.f. profund. preşedinte presque adv. proiect projeter vb.presa. d o v a d ă . se •+• a se grăbi pression s. producţie productivité s. profesor profession s. I I I a produce. pretins prétentieux. p l i m b a r e promesse s.-ive adj.préconiser vb./. premiu. m i n u n e prodigieux.m. ziarele pressé. pretenţie prêter vb. prezent présent s.-e s. a pro­ mite promoteur s. a dovedi proverbe s. vorbă. probă. a î m p r u m u t a . -e adj.f. de aproape prodige s. a propune propre adj. apăsare prêt. pretenţios prétention s. m.f. I I I a prevedea prier vb.f. şi adj.m. I I I a î n ş t i i n ţ a . şi adj. curat proprement adv. -e adj. a prevesti préférer vb. pretoriu preuve s. grăbit pressentir vb. a d î n c profondément adv. . cu p r u d e n ţ ă prudent.f. ~ Voreille a a s c u l t a . -ière adj.v. m. maşină de presat.f.

prunier . strugure raisons. adj. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. ce quelconque adj. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. chenzină quinze adj. ~ qn. oricine. pijama quai s. uneori. glumă proastă quotidien. a publica. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. pupitru p u r . ce quoique conj.f. a r a ţ i o n a .m.m. II a pedepsi punition s. de vreme ce puissamment adv. cartier quasi adv. curat pyjama s. înţepenire raifort s./. p u r . a reduce. coadă qui pron.m. şi interog. prun pseudonyme s. (pi. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. r i g i d i t a t e . rafală raffermir vb. 2. m. rel. v r e o .f. zilnic R rabattre vb. pulover punir vb. II a scurta. a-i plăcea la nebunie rafler vb. raţiune. cineva. (vreo) cincisprezece. deşi. p u b l i c i t a t e .m. a se a l ă t u r a rallumer vb. -e pron. cîteodată quelqu'un. (fig. a zeflemisi. pseudonim pseudo-science . rel. totuşi quart s. p u b l i c a r e . a jefui raideur s. a răscumpăra raconter vb. purice pucelle s. III a coborî.f. public publication s. ridiche radium s. dreptate. r a d i u m rafale s. a încuraja raffoler vb. a p u ţ i puis adv. orişicine quinzaine s. publica­ ţie publicité s. quelle adj. rel.f. r a ţ i o n a l raisonner vb. interog. gîlceavă questions. pseudoştiinţă psitt. reclamă publier .s-. apoi. vreun querelle s./. I I I a întineri ralentir vb. ) nişte. l i m p e d e . u n i i . cu toate că quolibet s. pe care . (fam. cauză. calitate quand adv.m. î n t r e b a r e . m. oricît quelquefois adv. a părăsi quoi pron. radio .fb. -ne adj. ! public. forţă. s. -e adj. -e adj. a povesti radieux. puternic puissance s. cine. ca să quel.m. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj.f.f. nehot. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. v r e u n . a ralia. sfert quartier s. p u t e r n i c . influent puits s. nehot.m. p a t r u . a judeca rajeunir vb.m.m.m.) a ş t e r p e l i .f.s. care quiconque pron. care. fecioară puer vb.) a înjosi raccrocher vb.f. -euse adj. peron qualité s. ce?. I I a î n t ă r i . c o t i d i a n . chestiune questionner vb. p u ţ pull-over s.f.m. -ique adj. chei. psst. a râspîndi puce s./. m. radios. ciripit 535 . oarecare quelque 1.j. a întreba queue s. cincisprezece quitter vb. putere puissant. nehot.f. pedeapsă pupitre s. şi conj. hrean rail s. a agăţa . a scădea raccourcir vb.m. radiodifuziune radis s. I I a încetini rallier vb. vesel radio s. psst ! interj.m. a aprinde din nou ramage s. c î ţ i v a .f. aproape quatre adj. pron.f. adv. după aceea puisque conj.m. cînd . şină railler vb. să. ceartă. ~ même chiar dacă.f.

s t r ă l u c i r e . a î n c î n t a .f.m. a aduna reculer vb. povestire réciter vb. reflector n o u . -e adj. r i n a . .m. a a d u n a .m.) a u r m ă r i reflet s. călătorie . a aşeza. ajutor de portărel recouvrir vb.ramasser vb.m. corec­ tare reçu s. căutare . a recopia r e c o r d s . f. redingotă redire vb. a se teme de ceva réaliser vb. a a m i n t i . radiere récit s. (fig. a re­ dacta din nou rectification s. m. şi adj. I I I a p r i m i . a recompensa. raion rayonnement s. r e d u t ă réagir vb. a aduce . afectat .f. cercetare . a cerceta . record recordman (pi. persoană care trăieşte de­ parte de lume. rassemblement s.m. a strînge. recoltă récolter vb. a recomanda recommencer vb. reînarmare réduit s. rang s.m. a răs­ plăti reconnaissant. I I I a scrie din nou. culegere recueillir vb. I I I a spune din nou. a redacta redingote s. p l i n . a apropia rare adj. I I a r ă p i . a relua récompenser vb. a r e t r i m i t e recherche s. a re­ peta . -le adj. rareori ras. {jur. f. repede rappeler vb.m.) faire table rase a face t a b u l a rasa. a se îndrepta. m. rebel rééditer vb. a strînge rasseoir (se) vb. m . rar. a rechema . III a reconstrui recopier vb.f.) a se înse­ nina .m. a recita réclamer vb. spiţă (de r o a t ă ) . adunarè de oam e n i . a recolta recommander vb. a ajunge din urmă ravir vb. r e c e p ţ i e . a se linişti rat s. a încălzi réexpédier vb. [fig. [loc. a d e v ă r a t réception s. I I I a culege. a cere cu insistenţă reclus s. a întoarce randonnée s. m. reducere réarmement s. I I I a realege recevoir vb. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. Ioc retras rebelle s. recepţionare réélire vb.f. III a reflecta. r ă z v r ă t i t . real. I I I a reapărea réduction s. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a căpăta réellement adv. a reîncepe.m. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb.m. m.f. recunoscător reconnaître vb. şir ranger vb. realist ridica réapparaître vh. a cugeta rechercher vb. r a p o r t rapporter vb. a critica . se ^ a se referi rapprocher vb. p l i m b a r e . recordmen) s. realism redresser (se) vb. şobolan rattacher (se) vb. a culege ramener vb. reacţionar redoute s.f. a se linişti rassurer (se) vb. I I a reacţiona redouter vb. p u ţ i n comun réfléchir vb. a reclama. -e adj. m receptor réel.m.f. m i n u n a t rayé. c h i t a n ţ ă recueil s. rar rarement adv. a nu mai ţine cont de ce a fost. a coborî din nou rédiger vb.f. trouver à ~ a găsi réaction s. re­ cordman recors s. a a d u n a .m.) à ~ a d m i r a b i l . a înveli récrire vb. t î r c o a l ă . a readuce. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. -e adj. vărgat rayon s. reflectare. -e adj. I I I a recunoaşte.f. a da înapoi redescendre vb. a se lega. a prinde. III a acoperi din nou. a raporta . a reedita récepteur s. în mod real.m. à refaire vb. r a z ă . a reînchide recherché. m. reflex 536 . singuratic récolte s. a mărturisi reconstruire vb. a se alipi rattraper vb. repede rapidement adv. a rîndui rapide adj. efectiv réchauffer vb. a realiza redresser vb. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. a redresa réalisme s. a căuta din réflecteur s. a se réaliste adj. rectificare.m. adv.

a relata relation s.f. ridicare relire vb. m.f. a (se) sui din novi . a replica. [despre plante) a creşte reprendre vb.m.. ni. m.m.m. a domni regret s. I I I a renaşte renard s. a î m p l i n i . a î n t î l n i rendormir vb. (loc.m. I I I a luci.m. repetiţie repli s./??.f. registru. regină rejeter vb. a urca./. remarcabil remarque . riglă. m . r i n i c h i . întîlnire rencontrer vb. a orîndui règne s. r e p a r a ţ i e réparer vb.m. releu./. II a î m p ă r ţ i . a se î n t o a r c e . reînnoire renseignement s.f. nesupus r e f r a i n s . m. deschidere.f. condică règle s. privire regarder vb. a se odihni repousser vb.a se duce la renfermer vb.m.f. meterez remplacer vb. reîncepere rentrer vb. a înlocui remplir vb. a arunca din nou.refléter vb. a pleca din nou répartir vb. observaţie remèdes. vîrtej de apă rempart s. a* reface repartir vb. a răspunde répondre vb. a străluci remarquable adj. a r e n u n ţ a renouveler vb. I I I a reciti reluire vb. c u t ă .) refulare réfractaire adj.m. r e p a r a r e . refractar.f. linie.m. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb.f. refren réfugier (se) vb.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . remediabil remercier vb. renaştere renaître vb. a reflecta refluer vb. a r e p u r t a remuer vb. a repara. I I I a p a ş t e .] sale reine s. m. a mişca renaissance s. a reda . a repartiza repas s. şopron remonter vb.m./. a răsturna . a se refugia refus s. a t r i m i t e înapoi. r e g u l a m e n t . répliquer vb. remiza . r e l u a r e . a reprezenta répression s. a înveseli relais s. loc de întîlnire rendre vb. m. viitoare (produsă de mersul unei nave) . 1. a respinge .m. adv. a se uita régime s. I I I a relua représentant s.f.f. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. m. întărire renommé. I I I a răspunde p r o m p t .m. [pi. repertoriu répétition s. a arunca înapoi rejoindre vb. domnie régner vb. refuz refuser vb. regiment région s. r e p e t a r e . I I I a împreuna réjouir vb. m. remediu. represiune reprise s. masă. a povesti. se ~ a se hrăni réparations. r a p o r t relèvement s.ro. a inversa renvoyer vb. a cîştiga.m. respingere.f. se — . r e n u m i t renoncer vb. regiune.) ascunziş. regularitate régulièrement adv. I I I a se căi répertoire s. a p r i v i . regim régiment s. -e adj. a inspira r e p u l s i e . vulpe rencontre s. ţ i n u t registre s. a reînnoi . mîncare repasser vb. a regreta régularité s.de grands services à qn. a întregi remporter vb. r e p r i z ă . r e p r e z e n t a n t représenter vb. a refuza regard s. leac remédiable adj. a cuprinde renfort s. remitere . a ascunde. I I I a răspunde repos s. a înmîna remises. a face rnari servicii cuiva .f. informaţie renseigner (se) vb. odihnă reposer (se) vb.f. a m u l ţ u m i remettre vb. ştafetă relater vb. a repeta . 2 . (med. a întoarce un ceas remous s. a reîncepe rénovation s. a se informa rentabilité s. reglementare régler vb. (fig. I I I a î n a p o i a .m. I l a u m p l e . a reglementa. •«. regulă règlement s. a călca rufe repentir (se) vb. p r e d a r e . I I a bucura. a trece din nou prin . reni a b i l i t a t e rentrée s. I I I a pune la Ioc. regret regretter vb. a amîna repaître vb. I I I a adormi din nou rendez-vous s. relaţie. în mod regulat rein s. i n t î l n i r c .9.

a î n t r u n i réussir vb. m. r e v e n i r e . a reproşa république s. parter (la casă) ricanement s. a deplasa. din belşug richesse s.m. înapoiat retardement s. m.m. respectuos respiration s. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb.m. I I I a rîde rire s. a rezerva réservoir s.m.f. a se răscula. roman 538 . a respira resplendir vb. rînjeală riche adj. / .f. întîrziere retardataire adj. rîs risquer vb. şi adj. h o t ă r î t résolument adv. m.m. a se întoarce rêver vb. s.f. întîrziere. ţeapăn r i m e s . a trasa din nou. r ă m ă ş i ţ ă .m. (fig. rest rester vb. I I I a r e ţ i n e . ţ ă r m r i v i è r e s.) încercare. rezistenţă résister vb. m o d e r a ţ i e . perdea ridicule s. a r ă m î n e résultat s. discreţie. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. republică requérir vb. h o t ă r î r e . revolver revue s. rechiziţie réquisitoire s. orez robe s. rever. rezumat résurrection s. zbîrcitură rideau s.m.f.f. st încă rocher s. rege rôle s. a sta.f. a da tîrcoale roi s.m.m. răsculat révolter (se) vb. I I I a chema. amînare retarder vb.reprocher vb. a visa réverbère s. resursă. revendicare revenir vb.m.f. faire le •«. rid. ) retrousser vb.f. [fig. re/. .f. respiraţie. -e adj. a se revolta révolution s. II. [loc. b o g a t . revoltă r é v o l t é . rimă rincer vb. r e z u l t a t résumé s. (fig. a avea r e ş e d i n ţ a .m. I I I a rezolva respectueux.m. mijloc de t r a i restaurant s. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. I I I a răsuci retour «. s. I I I a r e s i m ţ i .m.f. m a l . însă­ nătoşi'«s retard s. adv. -euse adj.f. fleac. restabilire. bogat. I I I a reveni. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . a visa cu ochii deschişi rêve s. întîrziat . m. a clăti riposter vb. rezervor résider vb. III a r e v e d e a .f. vis revendication s. rol roman s. nenorocire revêtir vb. a opri retentir vb. au ~ la revedere révolte s.f. rechizitoriu. r e s t a u r a n t reste «.f. r i d i c o l u l .a face pe bogatul richement adv. nehot. III a îmbrăca din n o u . grupare réunir vb. reţea réserve s. pensie rétrécir vb.f. -euse adj. a semăna.m. II a apuca iar ressembler vb./. a retrage retordre vb. nimic. revistă révulser vb. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. a amîna retenir vb.m. a s t r i m t a (şi fig. rîu riz s. 2. stîncos rôder vb. a rezista résolu. pron. a acoperi revoir vb.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. a sufleca retrouver vb. răsuflare respirer vb. înviere rétablir vb. a simţi ressource s. a se întoarce. a solicita réquisition s.m. pensionare. a regăsi r é u n i o n s . I I a r e s t a b i l i . a expune retraite s.m. re­ ţinere retirer vb. a l i p i r e .m. revoluţie revolver s. / . a-şi întoarce capul retracer vb.m. a întîrzia . întoarcere. rochie roc s.e s. a se ase­ măna cu ressentir vb.f.f. IJ a răsuna retenue s.m. a risca rive s.f. m. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. m. rezervă réserver vb.) a Consta résistance s.olvare résoudre vb. r e t r a g e r e .m.m. bogăţie ride s. om ridicol rien 1. / . II a reuşi rêvasser vb. reunire.) critică violentă réseau s. a riposta rire vb. I I a r e u n i . felinar (de stradă) revers s.m. reve­ dere .

-e adj. ~ à main po­ şetă sacoche s. m u r d a r . satelit satin s. m.m. . -e adj. şiretlic rythme s. suspin sans prep.f. şi adj. m. a r u i n a . a fi lac de..f.m. rousse adj. aspru. m. rozător . şi adj. I I J a r u p e .m. limba romînă rouppe s.f. r i t m a t S gable s. sacru sacrifice s./. roşcovan r o y a l . şofran s a g e s . I I a (se) înroşi rouler vb.ni s a c . jertfă safran s.f.f. -e s. şi adj. sardea satellite s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s.e adj. sos. a saluta salut s. -euse s. a n o t i m p salade s. roşeaţă rougir vb. » .f.m. (fig.f. însîngerat sanglot s. sf'înt. regal royaliste s. m. a curge şiroaie.m. a frige rôtisserie s. s. romantic r o m a n t i s m e s. s ă n ă t a t e sapin s. r u p t u r ă ruse s. salvă s a m e d i s . cale r o u v r i r vb.f.f. şiretenie.f. s ă r a t .f. spadasin sac s. sabie sabrer vb.f. s a l v a r e . a r o a d e . friptură (la tavă) rôtir vb.f. bluză ciobănească route s. a sforăi ronger vb. trestie rossignol s. romancier r o m a n t i q u e adj. cu înţelepciune sagesse s. g r ă t a r . fără santé s. r u d i m e n t .) a stoarce (de bani) sain.f. m. -euse adj. a rostogoli .f. a singera . panglică r u d e adj. {fig. I I I a redeschide roux. înţelepciune saigner vb. ~ à manger sufragerie salon s. sacoşă sacre. concentraţia sării în apă salir vb. salut Salve s. a face sul r o u m a i n . hohot de plîns. sîngeros.m. r i t m . m. adj. nisipos saboteur. -euse adj. m. sîmbătă sang s. salată salaire s. roată rouge adj. măsură r y t h m é .) romîn .m. I I I a satisface sauce s f.m. regat r u b a n s. nisip sablonneux. privighetoare rotation s. r o t u n d ronde s. a înţelege saison s.m. sabotor sabre s. trandafir. -e adj. sfînt saisir vb. m .. -e s. zeamă 539 . a săra salinité s. d r u m . horă ronfler vb. greu r u d i m e n t » . a sparge r o n d . roz roseau «.f. a lua sînge . a lovi cu sabia sabreur s. satisfacţie satisfaire vb. satiră satisfaction s. 2 . sănătos. (eu maj.f. rupere.) necorect s a l é .m.m.m. romînesc. brad sardine s. regalist royaume ». odaie.m. (fig.m. s a l ă .m.j.m. salariu sale adj.f. ». mistuitor rose 1. r a n i ţ ă .m. salon salubre adj.f. I I a a p u c a . (fig.f. m. s a l u b r u saluer vb.m. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. a distruge ruer ( s e ) vb. ) chinuitor.m. stradă ruisseau s. ungere. roşcat.f. înţelept sagement adv. adj. încoronare a unui suveran sacré -e adj.) a măcina rongeur. (pop. sănătos saint. sfinţit.j. m . primele no­ ţiuni r u e s. t r a n d a ­ firiu. rotaţie rôti s . sînge sanglant. I I a m u r d ă r i salle s. -e adj. s a l i n i t a t e . satin satire s. m . -e adj. I I a prăji. pîrîu ruiner vb. s. roşu rougeur s. romantism rompre vb.f. a sesiza.j.romancier s. rupture s.) hazliu saler vb.

găleată sec. m. a salva sauveteur s. a apăsa service s. a scînteia scooter s. gustos. ) à — • anume savoir-faire s. sentinelă sentir vb. pricepere savon.»!. m.f.-euse adj.m. în caz că. şa seller vb. funcţie serviette s. conj. sculptor séance s.m. dibăcie.f. shampooings.m.f. serai sérieux.f. despărţire séparer vb. a p a r e n ţ ă . pantof uzat. servitor sésame s. m. asediu siffler vb.saucisse s.-ète adj. salam. real seringue s. a t î t de siècle s. ser­ vietă servir vb.f.f.m. m. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. III a s i m ţ i .m. m. secară séjour s. sens. sensibil sentier. afară de.m. ştiinţă scientifique s.m.f. scenariu scène s. semicircular sens s. săpl. a separa.f.f. siluetă sillon s. salvator savant s.m. secol. a sigila scénario s.m. a fluiera s i g n a i s . secundă secouer vb. n u m a i . salcie s a u t s .m. salt. séjourner vb. scrupul sculpteur s. ţechin (monedă de aur) sérail s. potecă sentiment s. sare selle s. scriitor. salvator sauveur s. uscat sécher vb. papuc savetier s.m. talpă semer vb./. conj. t a i n i c .f. m. s c r i b .f. a usca sécheresse s. s. s i g u r a n ţ ă . a părea semelles. slugă. s e d i u . ni. prosop. potrivit cu semaine s. a strînge. m. delicios scandale s. şi adj. vas din porţelan de Sèvres sexe s. pecete sceller vb. săritură sauter vb. semnal signalisation s.f.f. 2. a însemna.m.une rose a mirosi un trandafir séparation s. sălbăticie sauvegarder vb. a sta. a ocroti.m.m.m. dacă. sector section s. m.m. (loc. s a v a n t savate s. a avea sen­ sul de silence s. veac siège s. sèche adj.m. s ă p u n . «. a s e m ă n ă t o r . linişte seigle s.f. a a p ă r a . a şedea un t i m p undeva sel s. secvenţă sequin s. senzaţional sensible adj. aseme­ nea semblant s. cîrnat saucisson s. serviciu. III a şti. a pune şaua selon prep.f.f. faire — de a se preface că sembler vb. m. după. brazdă 540 . a semăna semi-circulaire adj. a scutura secourir vb. • * > . sex. senzaţie sensationnel. scenă scepticisme s. seringa serpent s.m. a sări sauvage adj. sentiment sentinelle s. singur seulement adv.f.f. scepticism science s. şedere într-un loc. copist scrupule s. sigiliu.f. septembrie séquence s. a sclipi. a pecetlui.f. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. III a ajuta. semnalizare signifier vb. sec. scuter scribe s. secţie sécurité s. simţ.m. şarpe serrer vb. a m i r o s i . a despărţi septembre s.m. a sprijini secret. m. m. sevă sèvres s. şedinţă seau s. m.f.m. cu excepţia saule s. adv. a salva sauver vb. III a servi serviteur s. m. a c u n o a ş t e . susan seul.m. a t î t . şampon si 1.ăinînă semblable adj.m. serios. scandai sceau s. m. -elle adj. uscăciune seconde s. -e adj. doar sève s. sectarism secteur*. judecată sensation s. mezel sauf prep. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. m.-euse adj. ş e r v e t . linişte.?. sălbatic sauvagerie s.m. s c a u n .m. tăcere silhouette s. spălare a c a p u l u i . secret sectarisme s. m.nt.

m. so­ vietic sovkhoze s. adj. III a ieşi sot. 2. -e adj. surîs souris s. -trice s. societate soeur s. conj. (loc. prostie. soviet soviétique s.) en ~~ pe s c u r t . poziţie. en — que astfel că sortie s. a ridica. III a surîde sourire 2 s.' a aşeza s k i s . a î m b ă t a soulever vb. a a d m i t e souhaiter vb.m.f. s u b m a r i n sous-préfet s.m. amintire souvenir 2 (se) vb.m.f. a subestima sous-ingénieur s. m .f. (cu maj.m. puternic solliciter vb. grijă soucieux. surdomut souriceau s.m. vîrf. u ş u r a r e soûler vb. s o i .m. soartă sortes. sinistru. s. întunecos. spaţios spatial. cala­ mitate sinon conj. spaţial speaker. şi adj. supeu souper 2 vb. a îngriji soin s. -e adj.m. suveran. a supa source s. adj. surd sourd-muet s. subprefect sous-sol s. a sub­ scrie sous-cutané. sursă. proptea (şi fig. a ura soulagement s. sprinceană sourd. subinginer sous-lieutenant s.f. a răsufla souffratit. culme son s. în caz contrar site s.m.m. în. situaţie situer vb. -e adj.f.m. pantof souligner vb. -e adj. grijă.f. îngrijire soir s. sunet songer vb. a se solidariza solide adj.) soutirer vb.m.f. nerozie souci s. -euse adj.m. s u m ă .-euse adj. a sustrage souvenir 1 s.m. crainic (Ia r a d i o . a cere. solemnitate solidariser (se) vb. a sprijini souterrain s. a răscula soulier s. privelişte sitôt 1. n e a ş t e p t a t soudeur. III a îndura. adesea souverain. sete soigner vb. sovhoz spacieux. neghiob sottise s.j. suferind souffrir vb.) de ~ que astfel.m.m.»!. a sublinia soumettre vb. a situa.m. 2.simple adj. socialism société s. serată sol s. ieşire sortir vb. conj. şoricel sourire 1 vb. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. rezolvare solvabilité s.f. speakerine s. sublocotenent sous-marin s.m. somn sommet s. î n ă u n t r u souscrire vb.m. solemn solennité s. m. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. ii fait ~ e întuneric somme s. a suferi . a gîndi. snob social.que î n d a t ă ce situation s.m. preo­ cupat soudain. m . subterană soutiens. I I I a susţine. -e adj. izvor sourcil s. soluţie.f. la televiziune) 541 . s u b t i t l u soutenir vb.f.m.m. sudor souffle s./. a s u p o r t a . soldat soleil s. a sufla.m. -e adj. p ă m î n t solaire adj. fel. şoarece sous prep.f. m. grijuliu .j.m. a b ă n u i souper 1 s. [loc. faire du ~~ a schia snob s. -e adj. sufleu souffler vb. sprijin. suflare. simplu simplicité s.f. răsuflare soufflé s. ă suna sort s. -te adj.f. solar soldat s. simplitate singe s. îndată.m.m.) şi adj.m. s u b .f.f. ~. -le adj. î n c î t .m.m.m. soare solennel. subdirec­ tor sous entendu s. a solicita solution s. a s ă t u r a . -euse s. a dori . seară.m. solid. seară soirée s. subsol sous-titre s. soră soie s. dacă n u . suprem s o v i e t s . mătase soif s. a reflecta sonner vb. bănuială soupçonner vb. III a s e m n a . suflu.m. subînţeles sous-estimer vb. prost.f. III a supune soupçon s. s u b c u t a n a t sous-directeur.f. m a i m u ţ ă sinistre 1.m.m. adv. s c h i .m. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. social socialisme s.m.m. s u m b r u .

statistician statue s. elve­ ţian s u i t e s . -ive adj. a atîrna peste surprenant. a sta plecat.m. [loc. şi adj. sputnic squelette s. n u m a i decît suivant. m . suprem sur prep. -e adj. sport sportif. I I I a surprinde. m . superior superposer vb. {sport} a depăşi sûrement adv. m. sud suédois.m.f. pi. stupoare stupide adj. -e adj. (/(g. -e adj.m. (cu maj.f.f.spectacle s. s p o r t m a n . a sucomba sucre s.f.negre­ şit surabondant. stoc stratagème s. a depăşi. suspect susurrer vb. -le adj. supraproducţie surréaliste s. supliciu support s. spectacol spectateur. suprastructură supplément s. surprinzător surprendre vb. à coup ~. a succeda. a sta pieziş. I I I a urma s u j e t s . a încărca peste măsu­ r ă . a sugera suggestif.m. extrem de fin surgir vb. simpatic 542 . (loc. m. surmenaj surmonter vb. poreclă surnommer vb.f.f.f. siguranţă surface s. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. simbol sympathique adj. lit.m. u r m a r e . stupid style s.f. deasupra sur. a porecli surpasser vb. spectator splendide adj. adv. surpriză surproduction s. urmaş succomber vb. supliment supplémentaire adj. a asuda useur s. a îndura s u b l i m e s . staţiune statisticien s. succes succéder vb.m. -trice s.) şi adj. a scufunda subordonner vb.m. asupra susciter vb. a trece peste surnaturel.f. suburban succès s. m .f. a se isca surmenage s.f.) bien ~~ desigur .f. -e adj. succesor. a subzista subtil. m o t i v superbe adj.f. supraîncărcare surcharger vb. sportiv spoutnik s. spontaneitate sport s. -e adj. II a suferi.f. a inunda . / . dulciuri sud s. s u p r a n a t u r a l surnom s.m. a fi sufi­ cient suggérer c i . / . fără între­ r u p e r e . u r m ă t o r suivre vb.m. mai cu seamă. a susura. se — a se întrece pe sine surpeuplé.f.f. sigur.m. a isca.m.f. şi adj.) suprarea­ list sursauter vb.f. a subordona subsister vb.m. a supraveghea survivre vb.m. sublim submerger vb. s u i t ă .m. tout de ~ pe loc. a împovăra surclasser vb. I I I a supravieţui survoler vb. sigur sûreté s.m. subtil. a suprima suprême adj. stratagemă structure s. m a i aies surveiller vb. a mira surprise s. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . sportiv sport uman s. stadion s t a t i o n s . silabă s y m b o l e s .f.)şi adj. schelet stade s. peste. suprafaţă surfin.m. şi adj. a suprapune supersonique adj. {arte. -e s. chin. a î n t r e c e . a suporta supprimer vb.m.m. supersonic superstructure s. sugestiv suggestion s. sprijin supporter vb. subiect. p e . /. a suscita. pe. suport. Elveţia suisse s. fin. s t a ţ i e .m. {cu maj. splendid s p o n t a n é i t é s . şi adj. suedez suer vb. stenodactilografă stock s. delicat sub urbain. m . a îneca .m. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. / .) de -~ în şir. a m u r m u r a syllabe s. a zbura deasupra sus prep. superb supérieur.m. statuie sténodactylo s. cu siguranţă. adv. -e adj. stilou subir vb. I I I a ajunge.f. sugestie Suisse s. ) a se i v i .m. a tresări surtout adv. I I a se arăta (în depărtare) . zahăr sucreries s. a stîrni suspect. m. stil stylo s. a veni după successeur s. m. structură stupeur s. -e s.-ive s.-e s. consecinţă. -e adj. pour ~~. -e adj. sudoare suffire vb.

) t a i l l e s . m a s ă . m. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s.f. a tenta .f. tenis tentation s. zgomotos .f. defect fizic m o ş t e n i t . a p i p ă i . en ~ que în calitate de ca tante s. a c r o i . m.m. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. telegramă téléphone s. t e n t a ţ i e tentative s. t e n t ă . m.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . v r e m e . simpatie symphonie s. m.f. cîrtiţă taureau s. culoare t e i n t e s . p a t ă tâche 2 s. telefon téléphoner vb. ţ i ­ pător taper vb. eu întîrziere tare s.m. mătuşă tantôt adv. m. culoare tel. covor taquiner vb. m. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. tehnică teindre vb. cu dragoste tendu. a b a t e . I I I a vopsi. a întîrzia tardif. aşa de. l i p s ă . încordat tenir vb. mărturie témoigner vb. g r ă m a d ă . sarcină tacher 1 vb.) comeseni tablier s. termen . terasă terre s. ) technicien s.f. III a ţ i n e . t a r ă . / . a rezista tiens ! interj. teribil terriblement adv. vijelie temps s. talent talus s.sympathie s.m. povîrniş. f. simfonic syndical. a t î t t i m p .f. a p ă t a tâcher 2 vb. a dovedi. furtună. a tempera. tact (şi fiş.f. n u a n ţ ă . cocioabă taupe s. m. a încerca tenue s'. groază terrible adj. (inv. t a l i e . a potoli tempête s. fraged. m. taur taxer vb. a t a x a (şi fig. simfonie symphonique adj. adineaori tapage s. comportare terme s. şorţ tache 1 s. curînd. m. tobă tant adv. taluz tambour s. t e r m i n a ţ i e terminer vb. a t a c h i n a tard adv. m. a depune mărturie témoin s. astfel. -ve adj. a t î t . a telefona téléphonique adj. telefonic télévision s. / . zgomot. m. a gusta taudis s.f. t i m p . sintetic système s. teanc tasse s. sf îrsit terminaison s. telle adj. tehnician technique s. sindical syndicat s.f. tartă tartufe s. încercare.f.m. cumpătare température s. sindicat synonime adj.) sinonim synthétique adj. t u t u n table s. a p ă l m u i tapis s. tablou t a b l é e s . p â m î n t terreur s.f. de haute ~ înalt tailler vb. a t î t de témoignage s. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. gălăgie tapageur. a termina terrain s. I I I a î n t i n d e . m. asemenea télégramme s. m.f. ţ i n u t ă . m.f. a t i n d e tendre 2 adj. eu atît mai rău . tîrziu tarder vb.f. I I I a tăcea talent s.f. de ~. à ~ la t i m p . televiziune tellement adv. afectuos tendrement adv. m.f. ipocrit tas s. t e n t a t i v ă tenter vb. martor tempérance s. m.f. p a t ă m o r a l ă . nemaipo­ menit terrifier vh. m. croitor taire (se) vb. a colora teint s. ceaşcă tâter vb. simţul p i p ă i t u l u i . a t ă i a . a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . (gram. m. întîrziat tardivement adv. a se strădui tact s.f.m.a îngrozi 543 . t e r i b i l . t e n . teren terrasse s. / . teroare.m.-e adj.f. astfel.f. -e adj.m. cusur tarte s. m.' sistem tabac s.f. -euse adj.

curînd touchant. . adv. p i p ă i t toujours adv. teritoriu t ê t e s . . -euse s. ţesătură titre s. nedreptate . suferinţă tourmente s. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i .f. m. verb. a se r o t i tousser vb. î n t ă r i t o r tonne .9. termic thermo-électrique adj.rn. ceai théâtre s. rînd pe r î n d . trădare trahir vb. a î n v î r t i . î n v î r t i t u r ă . tragedie tragédien.f. être en -«. volum ton s. m.rn.m. vijelie tournant s. m. şi adj. a primi . I I I a traduce trafic s.rn. t e i . (loc. a revela t r a i n s . m. cu t i t l u d e . termoelectric thèse s. m. ~ de vie fel. t i g r u . cîrpă tordre vb. m.f. a răsuci tordu. adv. v o c e .m. tractor tradition s.rn. m . j u d e c a t ă . a indica tract s. ~ à tout vent a fi nestatornic. t i t l u . m.de a fi pe cale d e .rn. m. tragedian. -trice s.) tic-tac s. -esse s. mau­ vaise ~ uşuratic. m i n t e .rn. tic (şi fig. teză tic s. tors tort s. sfios timidement adv. p u r t a r e . (loc. încon­ jur ./.f. a l a n d a l a torture s. trafic. m. a c h i n u i tôt adv. t o m . -ne*. I I I a suci.m. tic-tac tiédeur s. t o n . -e adj. mod de v i a ţ ă . t u n e t torchon s.f. m. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*.rn. m. t i r tirade *. phiză toilette*.m. ca. a trasa . teoretician théorie s. a se descurca tireur. t e x t i l thé s. n e ­ ajuns .f. m.f. cotitură tourner vb.f. m.) -»• en ridicule a ridicu­ liza./. a tuşi tout. a înduioşa toucher 2 s.m. încălzire u ş o a r ă . şi pron. găteală toit s. se -»• a scăpa.f. a t o r t u r a . v î r t e j . n e d i s c i p l i n a t . totuşi tracasser vb. actor de tragedie trahison s. a î n t o a r c e . t o a l e t ă . chin. c a p . impers. t o t .f.f. à ~ de în c a l i t a t e de. dîră. t r a d i ţ i e traducteur. a ţese tissu s. ~ de main dibăcie .f. . -»• de force realizare iscusită . t r e n . t o r i d torse s. pătlăgea roşie tombe s. t u r n tour 2 s. volbură touriste s. în întregime toutefois adv. a juca o festă cuiva . ocol.f. à la ~ în fruntea textile adj. t u r b ă tourbillon s. I I a t r ă d a . strungar tournoyer vb. invar. a a t i n g e . .rn.f. t r ă g ă t o r tisane s. t u r i s t touristique adj. adv.m. acoperiş tomate s. devreme.rn.f.} starea a treia tigre.f. jouer un mauvais ~ à qn.f.a nu avea d r e p t a t e . chin. m i ş c ă t o r . floare de tei timbale s. t e a t r u théoricien s. sucit . avoir -». schi­ monosit torride adj. 544 .f. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. a t r a g e . m o r m î n t tomber vb. -e adj. {Ut.m. manifest. totdeauna tour 1 s. a t u n a tonnerre s. m. s t r î m b a t ./.rn. marcă poştală timide adj. cu t o t u l .) indiferenţă tiers état {ist./. teatru) t i r a d ă tirer vb. rînd .f. t i m p a n .territoire s. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. m. a cădea tome s. u r m ă tracer vb.rn. être en — a fi bine d i s p u s . / . [fig. (loc. afiş. t o r t u r ă torturer vb. r ă u .. t r a d u c ă t o r traduire vb. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. tigroaică tilleul s. a ajunge l a . tizană (ceai medicinal) tisser vb. tonă tonner vb. negoţ tragédie s. se ~ a se schimba.) -~ à ~ pe r î n d .) à ~~ pe n e d r e p t . p a g u b ă .-e adj. à •*• et à travers fără socoteală. toile s. a se preface tourneur s. il voit ~~ vede t o t . a h ă r ţ u i trace s. orice. t i m i d . t o b ă metalică timbre-poste s. tonic. strung tourbe s. teorie thermique adj. m a n i e r ă tonique adj. t u r i s t i c tourment s. à juste ->• pe drept c u v î n t . nehot. cu t i m i d i t a t e tir s.

) şi adj. s. t r ă s ă t u r ă traiter vb. despot tsigane s.f.-e adj.m. t r a p trotter vb. a traversa tremblement s. izbîndă triple adj.-euse s. traversare traverser vb. t u n e l tutelle s.m.f. b r u t a l truite s. a omorî. t r u p ă . t r a n z i t transition s. lu­ crător. I I I a transcrie transfert s.m.». m. t r a m v a i tranche s. (loc.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s..m. t r u n c h i trop adv. triumf. n u m a i unir (s') vb. se ~ a se a f l a .e. adj. ucigaş tuile s. în linişte transcrire vb.ţiglă. a r m i s t i ţ i u . t r o t u a r trouble s. a t î r î . trişor tricotage s.m. b a n d ă . trădă­ tor tram s. II a se u n i 545 . a t r a n s p o r t a transylvain.m. (loc. liniştit tranquillement adv. -ette adf. t r i s t . ultraviolet uni.. de •»• de prisos trot s. t u l tunnel s.f. lalea tulle s. a împleti trêve s. a găsi.) t r a m v a i tramway s. ~ tard prea tîrziu . ceată trousse s.f. penibil tristement adv. să încetăm cu tribun s. l ă ţ i m e .m.) de — s t r î m b .f. dezbinare troubler vb. a tricota trilogie s. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb.f. prea .olan . uniune unique adj.traîneau s. -e adj. trilogie triomphant. a reteza tranquille adj. [pop. muncitor. comoară trésoriers. r ă g a z . a găuri troupe s. t r î m b i ţ a ş tronc s. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs./.f.m. transfer transformer vb. t r e m u r ă t u r ă . a muri très adv.m.m.m. /am. ţ i g a n . t i p . m .f.f.m. ~ de destul cu.m.m. curmeziş.f. neted uniforme s. şi adj.m. t r i p l u .m. model. felie. a transforma transit s. a merge la t r a p . m. om al muncii travers s.m.f.m. s. a lucra travailleur. a trişa tricheur s. a t u l b u r a . t r u s ă . m.) a fi. ţigănesc U ultérieur. p ă s t r ă v tsar s.Jpacoste tulipe s.m. a se înşela trompette 1 s. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. t r i u m f ă t o r triomphe s. t r a n s i l v ă n e a n . t u t e l ă tutoyer y5. a ucide tueur. sanic traîner vb.m. I I I a t r a n s m i t e transporter vb. a t ă i a . -e adj. t r i b u n tribunal s.m. être aux ~~ s de qn. ardelean travail s. t r i c o t a j . (cu maj. I I I a tresări tresser vb. (mitol. figură t y r a n s .f.--esse s. a se afla truculent. foarte trésor s. a u d a . întreit tripotage s. a t u t u i type s. lucru travailler vb. a înmuia tremplin s.. a m u n c i . ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.f. potlogărie triste adj. tricotare tricoter vb. t r i b u n a l tricher vb. -e adj. ţ a r tuer vb.m. tranziţie transmettre vb.m. cu tristeţe triton s.m.m.f. t r o m p e t ă trompette 2 s. t i r a n . şi adj. a zăpăci trouer vb. a t r a t a traître. t r a m b u l i n ă trépasser vb. t u l b u r a r e . m u n c ă . a fi în urmărirea cuiva trouver vb.m.) t r i t o n tromper (se) vb. adv. bucată trancher vb.m.m.pi. (impers.m. -euse s.(/ig. prep. vistiernic tressaillir vb. u n i t .f.f.f. ulterior ultraviolet.m. unic uniquement adv. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s.m.

a supraveghea veilleur s.m. vast vautour s. uz./. a uza de usine s. lustru véroles. uraniu urgent. v i t e a z . a vărsa. î n t i n s ./. lacheu valeur s. veghe. du-te-vino vague s.. vi­ teaz valise s. a t u r n a 546 .m.m. -e adj. -eresse s. înverzit verdure s. lăudăros vanter vb. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. mîl vase 2 s. a d e v ă r a t vérité s. (pop. nămol. veridic vérifier vb. vers vers 2 prep.m. ajun veillée s. a utiliza va ! interj.f.f.m.-euse s. vienne verdir vb. ~ cosmique navă cosmică valable adj. III a vinde vendredi s.) bicicletă vénal. m. vacanţă vache s.f. viţel véhémence s. vacă va-et-vient s.f. a verifica véritable adj. vineri vénération s. u n i v e r s i t a t e uranium s. abur. a birui vaisseau s.f. a lăuda vapeur 1 s.. persoană care veghează veine s.m. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. vale vallon s. vînzător vendre vb.f. venal.f. folosinţă user vb.m. a se folosi. I I I a veni.f. a d e v ă r . iluzoriu .m. • — cinq heures a p r o x i m a t i v . veghere. curaj vaillant. v a l .f. il fait ~ este vînt vente s. paznic.f. zadarnic . a varia vase 1 s. şi adj. l a c . a veghea.m. uzină utile adj.) noroc.f. povîrniş vers 1 s. şi adj.f. s.f. valoare valeureux. de c u r î n d . -e adj. -e adj. u n i t a t e universel. haide ! vacances s. argint aurit vermouth s. verdeaţă vendTique adj. vampir vanité s.m.f.m. curajos vain. răz­ bunător venir vb.m.m. a m e r i t a .f. v a s . către. -e adj. III a valora. valabil valenciennes s.) il vaut mieux este preferabil. -le adj. vehemenţă véhicule s. ça ne vaut pas. v a l o r o s .f. vas. m . (impers. nu se compară cu vampire s. -e adj. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . seară (între cină şi cul­ care) . talaz vaguement adv.f.m. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. II a înverzi verdoyant.) en ~ într-adevăr vermeil. pahar verrerie s. vehicul v e i l l e s . a sosi. în mod vag vaillance s. m.f.m.f. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. vărsat. vînzare ventru. -le adj.-euse adj. vermut vernis s.m. adv. m.m. / .m. vitejie. pîntecos. cam la ora cinci verser vb. v a p o r . în­ fumurat vaincre vb. care se cumpără eu bani vendeur. -e adj. v a n i t a t e vantard. veneraţie vengeance s.-e s.unité s. burtos ver s.m. universal université s. răzbunare vengeur. sticlă. a ajunge. vază (de flori) vaste adj. vapor varier vb. verre s. este mai bine . clacă veiller vb.f. versant.f. valiză vallée s.f. invar. (fam. (loc.f. (fig.f. folositor utiliser vb. urgent u s a g e s .pi.f. vapor vapeur 2 s. rumen . vîlcea valoir vb.m. v i n ă . a (se) schimba .) spoială. v î n t . sticlărie versant s. m . servitor. III a învinge.m. v u l t u r pleşuv veau s. spre.

mon ~ dragul meu vif. virgin (a). veuve s.m. a călători voyageur. vestibul vestige s. oţet violemment adv. vocaţie voici prep. sat ville s. a v o i . -e adj. sacpu vêtement s. iată voile s. viteză vitrail s. a avea pică.m.f. a u t o m o b i l . v i c i u . vive adj././.) diateză voi 1 s. carne vice s. -e adj. viu.m. repede vitesse s. v i u . à haute -~ cu glas tare . s i m ţ u l văzului 547 . b ă t r î n . z b u r ă t o r . va­ gon voix s.f. vieille s. vocală vrai. virgulă visa s. vedere.f.f.m. -e adj. fecioară'. r ă m ă ş i ţ ă . şi adj. scump.f. necaz pe cineva voyager vb. cu vioiciune vivre vb.) voilà prep. a vizita vite adj.f.f.m. cale. ameţeală verve -s\/. violenţă violent. a zbura voler 2 vb. a făgădui prin legămînt .m. si adv. m. -e s. de bună voie volume s. iute. u r m ă . verva vestes. vigilenţă vigne s.f.f. b ă t r î n . d r u m (şi fig. a vira . r ă u villa s. v i r g i n ă . violetă. colivie mare volontaire adj. adj.m. veşmînt. vestigiu veston *. şi adj. I I I a vedea voisin. în faţă .f.m. viconte victoire s.f. n e c i n s t i t . viorea violon s. în mod violent violence s.f.f. en ~ ă qn. vilă village s.f. vitrină vivant.f.f. veston. cu geamuri vitrine s. m u r d a r . vicepreşedinte vicomte s. I I I a trăi vocation s. m.f.m.f. cu adevă­ rat vue s.m. pasăre de curte volant 1 s. -e adj. feuille ^e foaie volantă volée s. în comparaţie cu viser vb. vitraliu vitré. bătaie zdravănă voler 1 vb. m.m.m. haină vétérinaire s. iată voie s.f.f. velă voir vb.) a închina.f. călător voyelle s.m. -e adj. zbor voi 2 s. vestă vestibule s.m. I I I a îmbrăca veuf. viaţă vieillard s. gol vie s. violent violette s. vertebră vertige s. voluntar volontiers adv.f. (fig.f. vin vinaigres. v ă d u v . volan volant 2 . vieil. prep. -e adj. în adevăr.vert. iute vigilance s. I I I a vrea. m. viţă de vie vilain. a ochi. oblon voleur. volum. oraş vin s. a d e v ă r a t . a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.m. viză vis-à-vis loc. (gram.f. apro­ piat voiture s. -e < dj.m. haină (pînă în talie). a se învîrti virgule s. [fam.m. moş vierge s.f. (fig.m. a fura volet s. -euse s. vioară virer vb.m. vecin. voce. glas. veritabil vraiment adv. neîntinat(ă) vieux. m. defect vice-président s. peste d r u m . furt volaille s. bucuros.m. -euse s.) v ă d u v i t de viande s. şi adj. iu­ b i t .f. a ţinti visite s. t r ă s u r ă .) drag.f. în v i a ţ ă vivement adv. veterinar vêtir vb. victorie vide s. hoţ volière s.m. m. à ~ basse pe şoptite . tom vouer vb. vizită visiter vb.f. verde vertèbre s.f.

pron.) zut! inierj. zebră zéro s. zero (şi fig. la aceasta yacht s. iaht zèbre s. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv.m.) d r a c e ! la n a i b a ! . m.m. {pop.m. vagon wagon-restaurant g.m. acolo.m. rant vagon-restauweek-end s.w wagon s.

a p p l i q u e r afla vb. aiguille / . ambulant adj. puis agreabil adj. couvrir III amuzant adj. s'affirmer aplica vb. saison / . écouter. p a r a î t r e I I I .pi. aici adv. hier soir alerga vb. devenir I I I ajuta vb. fondément anotimp s. défendre I I I aeroport s. -elle anatomie s.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. à côté arunca vb. -ve aproape adv. aer s. pro­ aniversare s. -e acest. a p p a r e i l m. vivres m. a n t a g o n i s t e admirator s. adv. ici ajun s. vérité /. défense /. alt adj. afectat adj. air m. celui-là. aide / . acum adv. rappeler acolo adv. glisser accident s. ce. armată s. arranger agricultură s.m. a t t a c h e m e n t m. apăra vb. anumit adj. adv. a m u s a n t . à peine aliment s. montrer arbore s. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. a d m i r e r antagonist adj. animat adj. épingle / . a p p a r a î t r e III afecţiune s. courir I I I asemenea (dej loc. -e apărea vb. aspirateur m.. 549 . aceea pron. acoperi vb. -e. aspirator s. cet. agresiv adj. près agricol adj. -e activ adj. a l i m e n t m . eau / . apprendre III apoi adv. suffire I I I . arbre m. obéir II alege vb. année /. -e acela. après.. -e adînc 1. agréable aprilie s. architecte m. à la maison aluneca . assurer alianţă s. avril m. arhitect s. agressif. a c t u e l . agriculture / . a m b u l a n t .affection/. admira vb. a r r i v e r . a n a t o m i e / . m a i n t e n a n t anecdotă s. -e asculta vb. adresse /. certain. actif. anecdote /. aider articol s. agricole aranja vb. vb. là-bas ameţeală s. a r t m. profond. b l a n c . accident m. aplauda vb. veille /. près. également aies (mai) loc. apporter apă s.. anniversaire m. celle-là american adj. p r e s q u e . aduce vb. adresă s-. vertige m. adj. adresser apartament s. artă s. ajutor s. enrsuite. -che aruncare s. artiste m. actual adj. adevăr s. bleu. arăta vb. l a n c e m e n t m. -e adresa vb. a m é r i c a i n . armée /. jeter alb adj. cette aminti vb. aparat s. a p p a r t e m e n t m. surtout asigura vb. a d m i r a t e u r m. article m. ajunge vb. choisir II aseară adv. ac s. adv. alături prep. -ve an s. alliance / . aéroport apărare s. albastru adj. artist s. an m. a n i m é . autre acasă adv. affecté. 2. această adj. . .

cap s.. riche bogăţie s. capitaliste capitol v. fauteur august s. calificativ s. bucată s. aşa adj. a t t e n t i o n / . adv. bicyclette / . chair / . o r . azi adv. a t t i t u d e / . cameră n. bărbat s. aur s. argent m. cauză s. â p r e . cald adj. broche /. capitale / . atît adv. -e cale s. jouir jouir II bulevard s. a v e n t u r e f. blond. richesse /. comme cadou s. avion s. 2. bani s. champion m. salle de bains / . . athlétisme m. bun adj. malade m. balcon m. fil m. adj. attentif. bate vb. a u t e u r m. que 550 . boulevard m. casă s. chapitre m. bolnav s. pour ca 2 adv. cadeau ni. asseoir I I I aştepta vb. ouïe / . chaud. avoir aventură s. auzi vb. auxiliar s. bonne bunic s. m . cuisine /. mouchoir m. broşa s. -e bluză s. atent adj. aţiţa vb. blouse / . viande / . vieil. autor s. tète /. vieux. bibliotecă s. ca 1 conj. campion s. qualificatif m. carte s. bucătărie ». capitalisme m. doux. t a n t atletism s. août m. carte (postale) /. maladie / . livre m. grand-mère /. vie Llie bea vb. b a t t r e I I I batistă s. abricot ni. t e l l e m e n t aşeza vb.aspru 1. morceau ni. caracter . bouquet m. boire I I I beretă s. auxiliaire m. caz s. caisă s. automobil s. a t t a q u e r ataşat s. homme m. bine adv.9. capitalism s. a t t a c h é m. -ve atenţie s. caractère ni. a t t e n d r e I I I ataca vb. béret m.pi. bunică s. a t t e i n d r e I I I atitudine s. buchet s. bien birou s. boală s. auz s. voie / . entendre I I I avea vb. bicicletă s. billet m. bucura (a se) vb. cahier m. cause / . bătrîn adj.. qui c a r n e s . bibliothèque / . pomme de terre / . bureau m. că conj. grand-père m. garçon m. caiet s. avion m. douce blond adj. băiat s. bogat adj. a u t o automobile / . capitalist adj. atinge vb. maison /. bilet s. a u j o u r d ' h u i baie s. care pron. âprement aţă s. bon. chambre / . -e blînd adj. capitală . blazat adj.-s. inciter aţîţător s. cas m. blasé. cartof s. balcon s.

boucle d'oreille / . cămaşă s. communiste concert s. heure / . montre / . honorer cinstit adj. bâtir I I . grandir I I . 2. cerise /. cosmique costa vb. cercetare s. creşte vb. ceva pron. crede vb. clasă s. clar 1. ciel m. conduire III conferinţă s. accrois­ sement m. bas m. circuler circulaţie s. correctement corespunde vb. dîner m. cerc . côte / . 551 . tomber călător s. cravată s. 2.s'. que. q u e l q u ' u n cinsti vb. . coûter coş . penser. -e contribuţie s. concours m. şi adj. cercle m. -e comic adj. cărbune s. celălalt pron. consentir I I I construi vb. clairement elasament s. potage m. cyclisme m. circula vb. b â t i m e n t m. cină s. concurs s.s'. celibatar s. arbre m. coin m. communard m. classe / . coafor s. craniu s. cotlet s. voyageur m. condition / . confondre III congres s. collègue m. considération / .. foyer m. -e confunda vb. croitoreasă s. cime / . correct. ciorbă s. crâne m. créer creastă s. chien m. creaţie s. cînd adv. enfant m copilărie s. chemise / . coeziune s. cinéma m. q u a n d cïnta vb. célibataire m. conduce vb. condiţie s. consacrer considera vb. (la un instrument) jouer cîştiga vb. couturière /. coleg s. enfance f. adj. c o n t e m p o r a i n . instant m. colaborare s. c h a n t e r . recherche / . classement m. cîine «. şi adj. conditionnel m. cer s. correspondre I I I cosmic adj. circulation / . citi vb. croire III credincios adj. comentator s. élever creştere s. lire III ciuboţica-cucului s. demander cereală s. citoyen m. commercial. vt. appeler chiar adv. classique clică s. -e ciorap s. céréale /. crea vb. -e. adv. cetăţean s. cireaşă s. contempler contemporan adj. quelque clădire s. quoi ceas s. -e. comercial adj. combien cîtva num. conjuga vb. cămin s. considérer consideraţie s. confirmat adj. charbon m. sommet' m. collier m. pousser. comedie s. l ' a u t r e ceaşcă s. chimiste m. édifier contempla vb. cere vb. c o m m e n t a t e u r m. cîmpie s. coastă s. conférence /. comunism s. adj. création / . corect 1. c o n t r i b u t i o n / . collaboration / . . clique /. comunist s. congrès m. concert m. quelque chose chema vb. communisme m. căuta vb. copac s. commis. côtelette / . comédie / . consimţi vb. loyal. champ m. condiţional s. même chimist s. coiffeur m.f. cohésion /. clasic s. confirmé. compiler compune vb. gagner cît adv. corbeille / . copil s. colier s. ciclism s.cădea vb. cineva pron. qui cinematograf s. composer comunard s. chercher ce pron. comique comis adj. cerveau m. clair. -e compila vb. clipă s. construire I I I . vi. adv. tasse / . cine pron. primevère / . colţ s. fidèle' creier s. cercel s. conjuguer consacra vb. cravate /. a u g m e n t a t i o n /.

devoir m. -e dimineaţa s. débarras m. coucher culme s. dreptate s. chambre à cou­ cher / .. courageux. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. domeniu s. déjeuner m. définitif. mot m. de deasupra prep. culture / . couloir m. dentist s. -euse cura S. drag adj. délégation / . cure /. destiné. D da 1 adv. delta m. décembre m. culoar s. couleur /. diferit adj. destin s. adj. destul adv. brave cunoaşte vb. couramment curge vb. cu prep. déroulement m. discuter discuţie s. dimpotrivă adv. dărîma vb.«. -e deseori adv. curent adv. decît adv. dezvoltare s. oui da2 vb. désordre m. cum 1 cônj. a c h a r n e m e n t m. cuvîntare s. -e deschide vb. dormir I I I dormitor s. parfait. dirzenie s. mépris m. dori vb. délicieux. souvent desăvîrşit adj. différent. -ve deget *•. cuvînt s. delicios adj. développement m. dictionnaire m. m a t i n m. différent. souvent desfăşurare s. -ère drapel s. -e. destinaţie s. couteau m. doigt m. doamnă s. de de la prep. deosebit 1. disque m. distraire III diversitate s. dise s. cultură s. déjeuner delegaţie s. decembrie s. comment cuminte adj. acheter cumsecade adj. d a m e .v. discuta vb. diversité / . au-dessus debara s. devenir 111 devotat adj. sommet m. démolir II de prep. destinée f. cher. destiner destinat adj. compren dre I I I curaj s. mais dator adj. monsieur m. destin m. tôt deznodămînt s. comme cum 2 adv. assez detaliu s. avec culca vb. 552 . connaître III cuprinde vb.cruzime s. adv particulièrement departe adv. désirer dormi vb. cours m. cutie s. détail m. ouvrir III deschis adj. dejuna vb. courage m. cuţit s. dévoué. -se deltă s. au contraire din prep. 2. -e devreme adv. preuve / . de dirijor . ce soir dispărea vb. diseară adv. curajos adj. disparaître I I I dispreţ s. bientôt curs s. destinataire m. m a d a m e / . domaine m. discussion / . chef d'orchestre m. redevable datora vb. que definitiv adj. loin depăşi vb. devoir III datorie s. deveni vb. raison / . dejun . couler curînd adv. destination / . dépasser des adv. dezordine s. dénouement m. culoare s. dovadă •«. discours m. dicţionar s. -e destinatar s. contenir I I I . cruauté / . si dar conj. sage cumpăra vb. dentiste m. distra vb. boîte /. destina vb. ouvert. drapeau m. domn s.

expliquer explicaţie s. -se fetiţă s. faire I I I factor s. exemple m. juste fixat adj. emoţionat adj. après-midi duşman s. -e s. fenêtre /. tranche /. excursie s. fluture s. duminică s. ciseaux m. adj. egoist adj. éviter examen . familie s. erou s. vous după prep. faculté /. şi s. fleurette /. 2. excursion /. -e . façade /. face vb. fixe. enthousiaste' eroic 1. foaie *•. n a t u r e l . -e fîşîit .pi. favorable fără prep. femme /. forma vb. explication /. égoïste eliberare s. -e adj. éclipse / . féliciter femeie s. effort m. externe extrem 1. exception /. fotoliu s. adv. . figură s. p h o t o g r a p h e m. facteur m. adv. extérieur. émotion /. édition /. fotograf s. énergique englez s. foarte adv. ediţie s. 2. utiliser folositor adj. faţă de masă s. fils m. filer film s. famille /. excelent adj. moins februarie s. ennemi m. -elle eşarfă s. faptă s. fleuve m. fille /. emoţie s. extern adj. étage m.s-. an­ glais. équation /. Anglais. heureux. etala vb. fabrique /. fiică s.«. fillette /. assiette /. d i m a n c h e m. efort s. exister explica vb. étaler evita vb. fi vb. etaj s. fait m. ecuaţie s. dumneavoastră pron. fidèle fiecare pron. forme /. figure f. 553 . extrême. ému. foarfece s. s'en aller III duios adj.duce (a se) vb. écharpe /. economic adj. libération /. héroïquement F fabrică s. examen m. eclipsă s. facultate s. très folosi vb. économique economie s. şi adj. écluse / . chacun fier (de călcat) ». fericit adj. février m.5. de même felie s. haricot m. floare *\ fleur /. après după-amiază adv. adv. fin adj. fin. être fidel adj. ecluză s. former fotbal s. extrêmement m. feuille /. 1er à repasser eroism s. -e excepţie . exista vb. fasole s. firesc adj. sans. exemplu s. fixé. économie /. fel (la) loc. filie /. fată s. tendre dulap s. papillon m. excellent. équipe / . héros m. héroïsme m. -elle fix adj. esenţial adj. felicita vb. armoire /. héroïque. film m. favorabil adj. farfurie s. fiindcă conj. floricică s. fauteuil m. football m. -e energic adj. parce que fila vb. essentiel. adj. fereastră s. nappe /. bruissement m. fluviu s. -e fiu s. E echipă s. utile formă s. entuziast adj. faţadă s.

généralement ghid s. glumă . gomme /. gîndi vb. grêle /. funcţionar s. portefaix m. greutate 2 s. garde /. jolie frunte s. bel. gustos adj. impérialiste m. foule /. froid m. voilà ideologic adj. -e s. impression / . adv. fourchette /. galben adj. funcţie s. frică s. impressionner. vo"ici. fardeau m. greu adj. herbe / . fruct . frère m. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. jardin m. . b e l l e . şi adj. imperméable m. plaisanterie /. hohot (de ris) s.. implica vb. brigand hrăni vb. iată prep. furtună s. feuillage m. general (în) loc. faute /. tempête /. . geamantan s. H hamal s. impossible impresie s.francez s. gril m. iarbă s. gloire /. -e adj. impermeabil s. frunziş s. -e imposibil adj. fonctionnaire m. carte /.. impresiona vb.e . imperialist s. lourd. beau. gata adv. décision / . ir agă s. grindină s. degré m. frază s. frige vb. éclat (de rire) m. fraise /. peur /. sortir I I I ilustrat adj. frunză s. rôti m. jaune gară s. grijă s. tendre frate s.5. . hotărî vb. hiver m. feuille /. orage m. ghiocel s. guide m. griller friptură s. fenêtre /. -se guvern s. iarnă s. janvier m. i m p o r t a n t . hartă ş. fruit m. grămadă s. fustă A'. gardă s. goût m.. . perce-neige /. penser glorie s. -e imediat adv. gust s. greşeală s. grammaire /. immédiatement imobil s. grădină s. j o l i . e x p l o i t a t i o n / . ianuarie s. jupe /. é m o u ­ voir I I I 554 . (jig. prêt găsi vb. tas m. hier ieşi vb. em­ ployé m. décider hofărîre s. . fonction /. furculiţă s. soin m. fraged adj. idéologique ieri adv. difficulté /. hoţ s. gare /. Français. . voleur m. gramatică s. front m. gospodărie s. blague /. valise /. illustré. fran­ çais. savoureux. phrase /. trouver geam s. gumă s. gimnastică s. grătar s. . poids m. frig s. immeuble m.9. frumos adj. nourrir II m.' impliquer important o '.) difficile greutate 1 s. gymnastique /. gouvernement m.

encore începe vb. inevitabil 1. fleuri. partager împinge vb. longuement îndcmînatic adj. avant înaintea prep. indestructibil adj. întreg adj. dans înainta vb. ensemble împrumuta l'A. i n t e r n a t i o n a l . fermer încïntat. vaincre III învins adj. -e inginer s. instructiv adj. 2.«. essayer încet adv. geler îngriji vb. accomplir I I . instructif. étouffer înălţa vb. v a i n q u e u r m. avancer înainte adv. velir I I I îmbrăcat adj. împreună adv. enchanté.) rentrer întoarce 3 vb. -ve intens adj. -e intra vb. élever încă adv. încerca vb. învinge vb. iunie s. signifier însoţi vb. ingénieur m. embellir II înfrunta vb. industrie / . coeur m. interesant adj. affermissement m . înţelege vb. indestructible indicat adj. en. commencement m. cesser închide vb. . întuneric s. contre împrăştiat adj. individu m. conj. h a b i l l e r . entourer încrucişat adj. intense interes s. -e îmbina vb. entier. inondation / . doucement înceta vb. mais însemna vb. -e individ ». histoire / . renforcement m. -e înfrumuseţa vb. -e îmbrăţişa vb. inévitablement informat adj. prêter: e m p r u n t e " în prep.independenţă s. retarder întîrziat s. întîlni vb. prep. întoarce 1 vb. intéressant. éloigner îndepărtare s. . écarter însă conj.«. -e internaţional adj. écart m. réaliser îndrăzni vb. apprendre I I I înverzi vb. instaurer instituţie s. tourner întoarce 2 (a se) vb. fourré. vaincu. . oser îndrepta vb. introduire III inundaţie . adv. retour­ ner. -e împrejurare s. institution / . -e înconjura vb. comprendre I I I învăţa vb. allier îmbrăca vb. intérêt m. informe. con­ solidation /. rencontre / . întîmpla (a se) vb. instaura vb. juillet m. diriger în faţă loc. empereur m. revenir. indépendance / . iubi vb. adj. îndeplini vb. verdir II învingător s. rencontrer întîlnire s. împărţi vb. croisé. immédiatement îndată ce loc. -e 555 . entreprise / . historique istorie s. habillé. (vi. 1 îmblănit adj. retard m. aimer iulie s. remonter (une montre) între prep. demander întrebare . intîrziere s. demande / . industrie s. j u i n m. r e t a r d a t a i r e m. entrer introduce vb. soigner înlătura vb. -ère întreprindere s. inévitable. embrasser împărat s. circonstance f. dissipé. istoric adj. devant înăbuşi vb. habile îndepărta vb. dès que îndelung adv. inimă s. entre întreba vb. écartement ni. commencer început s. obscurité / . indiqué. arriver întîrzia vb. pousser împotriva prep. braver îngheţa vb. émulation / .adj. devant înflorit adj. întrebuinţa vb. utiliser întrecere s. accompagner întărire s. -e îndată adv.

-gue lungime . cuillère linişte s. à lagăr s. travailler lucrare s.s*. lua vb. liber adj. liniştit adj. loc 2 s. langue /. literă s. demi. martie s. lune f. mai 1 . pe jos par t jucărie s. mandat s. -e listă s. jeu m. mardi ni. silence m. joc s. liberté /. leçon f. -se. lettre /. mai m. jeudi m. tranquille Iipgit adj. hindi m. habiter logodnic s. limbă s. lună 2 s. lumière /. lutter luptă s. legătură s. jos adj. literar adj. lance s. mer /. clair. livadă s. jaquette /. massacrer mare 1 s. joi s. lance /. M magazin s. kilo L la prep. legumă s. chose /. masă 1 v. bas. travail m. latin. éclairé. mars m. cuiller. limonada s. long. jumătate s. jouet m. laisser lega vb. place /. mois m. luminos adj. lingă prep. -e lat adj. littéraire literatură s. marţi s. dépourvu. -e lună 1 A'. mai 2 adv.5.. lampă s. large lăcrimioară s. table /. demie K kilogram s. loi /. lampe /. limonade / . attache /.J acheta s. lier. lecţie . fiancé m. 556 . littérature / . longueur / . maman /. marchandise / . kilogramme. libre libertate s. grand. lingură s. -e lumină s. locui vb. masacra vb. légume m. lung adj. près loc 1 s. lege *'. large latin adj. mare 2 adj. lieu m. luni s.5. lutte /. verger m. attacher legătură . liste /. -e marfă s. lume s. lieu m. lină 8. prendre I I I lucra vb. lăsa vb. lucru s. mandat m. lupta vb. larg adj. muguet m. c a m p m.s. monde ru. combat m. plus mamă 4. laine /. luminat adj. mère. magasin m.

m a i n t . mètre m. musique j . medicament s. nerv s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb... nepot. avouer măslină s. necesar adj. -oare s. mourir III muşchi s.. ouvrier. neveu m. adv. miros s. minute / . t e n d r e . m é c o n t e n t e m e n t m. médecine /. -e moale adj. mérite m. neiger nisip s. demain mînea vb. carotte / . m o u v a n t . toujours merge vb. menţinere s. mină s. naviga vb. nepoată (după fiu sau fiică) s. main /. m o n t e u r m. nenumărat adi. mereu adv. mine /. moderne modernizare s. rien ninge vb. mijloc s. muzică s. t r a v a i l m. ballon m. mişcare s. médecin m. nevoie s. mécanique / .. petite-fille / . milice /. -ère mod s. travailler muncitor 1 adj. măsură s. munci vb. memorie s. incessant. navigation / . déménager muzeu s. maşină s. muscle m.-e neliniştit adj. (simţul) odorat m. navigaţie s. mult adj. naviguer navigare s. mondial adj. motiv s. n a t u r e /. mină s. petit. membru s. mouvement m. mercredi in. motif m. i n n o m ­ brable neoficial adj. nerf m.masă 2 s. naïf. măr s. -e necontenit adj. olive / . metru s. mic adj. mécani­ cien m. petit-fils m. remercier. maintien m. personne nimic adv.-e nedrept 1. pomme /. 2. naïve nasture s. million m. membre m. mécanique. noir. nécessaire necinstit adj. muta vb. mets m. medic s. naître 111 naţional adj. miracol s. odeur /. mission /. . manger mîneare s. nepoată (după frate sau soră) s. milion nuni. morcov s. -e. sable m. mesure /. milieu m. minut s. navigation /. i n q u i e t . métier metro s. mode m. inutile negru adj. t r a v a i l l e u r . plat m. . modernisation / . insuffisant. monument s. molle montor s. non-officiel. machine /. a ~ înainte avancer merit s. s. mecanică s. n a t i o n a l . mémoire /. naşte la se) i'b. auto f.. . manière / . jamais nimeni pron. contenter muncă s. in­ justement nefolositor adj. miliţie s. montagne /. déloyal. masse /. -été nemulţumire s. mişcător adj. métro m. mătura vb. -e mîine adv. balayer mătuşă s. balle / . bouton ni. mou. misiune s. modern adj. nièce /. . musée m. -ère munte s. besoin m. m o n u m e n t m. aller I I I . -e miercuri s. mondial. medicină s.. miracle m. fier. niciodată adv. mărar s. t a n t e / . mărturisi vb. 55? . mîndru adj. i\ naiv adj. muri vb.e natură s. -euse muncitor 2 . nerăbdare s. -elle nepot. moyen m. fenouil m. médicament m. -e neîndestulător adj. impatience /. meserie s. injuste. mecanic adj. minge s. adj.

offrir III ofili (a se) vb. pantof ». obiect s. [pi. olympique om s. -e obraz s. -e pardesiu ». forêt / .s. parc s. parcurs adj. poire / . honneur m. sembler părinţi ». nota vb. occupant m. număra vb. pardessus m. verre m. fois / . fatigué. patriotisme m. -e pară s. autrefois. nombre m. passage m. noter nou adj. -enne p a r l a m e n t a r adj. régime m. cheveux m. pasiona vb. operă ». partisan m. rez-de-chaussée m. aveuglé. passionner paşnic adj. terre / . numeros adj. opéra m. octombrie s. p a t h é t i q u e patinaj ». parizian adj. oeuvre /. partie / . păr s. os m. participe m. niveau m. pénétration / . patinage m. se faner olimpic adj. p a t e r n e l . pasăre s. -e oricare pron. pahar s. p a r a d o x a l . persil m. paix /. nuage m. ou s. pénétrer pătrundere s. fatigant.nişte art. orbeşte adv. 558 . părea vb. naguère oferi vb. compter nume s. appeler O oară s. omenire s. odinioară adv. hommage m. non nucă s. obiectiv adj. participa vb. patetic adj. -euse numi vb. objet m. aveuglément orbit adj. noapte s. ocupa vb. habitude / .pi. omagiu ». parter s. homme m. page / . p a r t i m. parisien. pagină s. paradoxal adj. œuf m. pachet ». nor s.. participer participiu s. părintesc adj. occuper ocupant s. oranjadă s. objectif. orthographe / . soulier m. aveugle m. numéro m. pasaj s. fatigue / . parcouru. h u m a n i t é / . partizan s. numai adv. -e orinduire s. . paisible pat s. parc m. bois m. joue /. obosit adj. paquet m. oeil. des nivel . omoplat s. n o u v e a u . -elle pătrunde vb. t o u t .pi. palid adj. orb s. observa vb. pace s. patrie s. pâle palton s. patriotism ». patrie / . noix / . paraître I I I . observer obţine vb. partid s. lit m. pătrunjel s. pacifique. nuit /. onoare s. obtenir I I I ochi s. pădure ». p&mînt ». novembre m. -ve oboseală ». obicei s. p a r l e m e n t a i r e parte s. nom m. -e orice pron. orangeade / . omoplate / . . ortografie s. os s. n o m b r e u x . -elle nu adv. m a n t e a u m.) yeux m. oiseau m. t o u t . oraş s. parents m. -e obositor adj. octobre m. seulement număr s. noiembrie s. ville / .

regarder prînz s. plimba vb. piramidă s. brosse / . professeur m. prim num. planter plantaţie s. poussière /. adv. -e prieteneşte adv. adj. permettre III perseverent adj. pîine s. a m i . grenier m. principe m. prescrire III preţ s. prăvălie . plan m. praz A". plăcut adj. presse / . plafond m. envie / . punir II pentru prep. -e povestire s. pyramide / . poésie / .adj. piéton m. grillé. danger m. portret s. 2. prăjină s. préparer premieră s. prolétaire m. pod (la case) s. périphérie / . pleurer. perte / . promener plimbare s. adv. probablement problemă s. politique / . à t r a v e r s privi vb. permanent adv. printre prep. à travers principal adj. promenade / . . poftă 1 s. pisică s. prévoir I I I prezenta vb.1. procurer produpe vb. -e pătrunzător adj. -e persoană s. présenter prieten s. premier. première / . p a r . -e prin prep. agréable pleca vb. -e plînge vb. pivniţă s. peindre III pierde vb. pénétré. bau lieue / . portefeuille m. p r i n c i p a l . histoire /. povesti vb. . promettre I I I promovat adj.. -e. I I I plecare . poète m. profond. poftă 2 (de mîncare) s. p r o m u . -e adj. poireau m. p r o b a b l e . polonez s. p a r t i r . probabil l. populaire portofel s. pain m. toucher m. peuple m. periferie*. pină conj. perdre I I I . p r i n t e m p s m. pleuvoir I I I plăcere s. profondément proiecta vb. plăcea vb. procura vb. plin adj'. pijama s. problème m. şi prep. popor s. -e pronunţa vb. plein. amicalement prietenie s. perche / . sur pedepsi vb. arbre m. possible poştal adj. -e prăjitură s. préférer pregăti vb. pour pentru că conj. p o r t r a i t m. jusque plafon s. cave /. poezie s. produire I I I producţie s.pătruns adj. poet s. pom s. prea adv. 2. primăvară s. pyjama m. faubourg m. promite vb. accueillant. . prononcer 559 . Polonais. postal. profesor . pipăit s. parce que pericol s. ploua vb. profund 1. petrece vb. posibil adj. polonais. personne / . grille / . a p p é t i t m. plaisir m. prăjit adj. p é n é t r a n t . şi adj. pretutindeni adv. pieton s. chat m. déjeuner m. p l a n t a t i o n / . politic adj. p r a t i q u e r praf s. départ m. pièce / . projeter proletar s. -ère primi vb. perie s. marché m. place / . m a n q u e r pierdere s. -e pe prep. p r i x m. passer piaţă s. production / . piersică s. sans cesse permite vb. politique politică s. pèche / . magasin m. plaindre I I I poartă s.s-. p a r t o u t prevedea vb. piesă s. amitié / . prescrie vb. gâteau m. popular adj. aimer plâinîn s. . -e s. raconter practica vb. poumon m. -e principiu s. persévérant. conte m. recevoir 111 primitor adj. trop prefera vb. planta vb. picta vb. plan s.«. presă s.

-e prostie . réparation / . guerre /. pune vb. risca vb. adj. vermeil. blessure /. prosop s. réalisation / . for­ tement puţin adv. république / . mal război s. rustique 560 . romîn 1 adj. t o m a t e / . représentant m. rece adj. fort.. réciproquement recoltă s. -e rostit adj. renouveler relaţie . réalité j . retenir I I I reuni la se1 vb. demeurer răpi vb. rouge ruga vb. adv. tour m. rire III rînd . réflecteur m. feuilleter răspunde vb. renaître III repara vh. 2. p a t i e n t .. réparer reparaţie s. rafraîchir II răcoros adj. remarca vb. adj. -e receptor s. résoudre I I I ridica vb.9. écouteur m. răbdare s. -e. mauvais. retentir II rău 1 adj. redacţional adj. reciproc 1. réussir I I reuşită . 2. risquer rîde vb. vite reportaj s. purta vh. restaurant s. -e romîn 2 . répondre III răsuna vb. pupitre m. 2. patience /. provoca vh. reînnoi vb. -e. serviette /. recunoaşte vb.propune vh. fusée /.s. răbdător 1. adj. realiza vb. adj. r e s t a u r a n t m. résister rezolva vb. adv prudemment prună s. public m. rester. refléter reflector s. pouvoir I I I puternic 1. provoquer prozator s.. représenter reprezentant s. p r o s a t e u r m e prudent 1. rezista vb. révolution / . proposer propunere s. -e roşie s. rein m.-elle reduce vb. romîncă s. peu R rachetă s. réconnaître I I I redacţie s. realitate . patiemment răcori vb. -le rus s. plaie / . récepteur. reprezenta vb. m e t t r e I I I . essuie-main m. règle / . reţine vb. régulièrement regulă s. bêtise / . roşu adj. Russe s. réciproque. branche / .s*. proposition / . R o u m a i n . -e roman 2 s. soulever rinichi s. adv. adv. revedea vb. rustic adj. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. r a v i r II răsfoi vb. rédaction f.s'. réussite / . prier rumen adj. se réunir II reuşi vb. regularitate (cu) loc. russe adj.s. réaliser realizare s. réglementation /. ramură s. réduire III reflecta vb. revoir III revoluţie s. adv. reportage m. romain. frais. prost adj. şi adj. prune / . m a u v a i s . r e m a r q u a b l e renaşte vb. roman m. public s. rivière / . prononcé. rochie s. récolte /. rîu s. repede adv. r o u m a i n . remarquer remarcabil adj. fraîche ranime vb. p r u d e n t . roman 1 adj. froid. reglementare s. rană s. relation /. porter putea vb. -e rău 2 adv. robe / . republică s. rédactionnel. 2 .

échapper scenă s.s gabie s. -e sindicat s. village m. sticlă 2 (de apâ) s. estomac m. conseil m. sécurité / . stylo m. sclav s. sabre m . sovietic adj. siècle m. poêle m. -ère scurge (a se) vb. salva vb. savant m. seul. septembrie s. étranger m. carafe / . silhouette / . maître m. social adj. rue /. socialiste solid adj. blanchisseuse f.. semaine /. simple simţi vb. -e scuză s. special adj. sarcină s. lever stofă s. esclave m. sportif. traîneau ni. signe m. stade m. conseiller sferă s. social. escrime / . semn s. sénat m. changer schimbare s. savant s. salade /. străluci vb. sobă s. sardines / . E t a t m. simbătă s. senat s. écrire I I I scriitor s. stomac s. sfătui vb. domestique m. sine pron. Spartiate m. slăbi vb. épouse / . spera vb. serios adj. laver spălătoreasă s. maigrir II soare s. seară s. simplu adj. pi. sportiv s. se gâter 561 . spectacle m. briller strălucit adv. serviette / . singe s. spăla vb. sauver sanie s. changement m. sare s. état m. sacré. stat s. şi adj. sortir I I I . q u a r t m. sport m. -e socialist adj. să conj. soleil m. sărbători vb. sûr. sticlă 1 s. scoate vb. tête / . dire I I I stadion s. syndical. scrimă s. şi adj. syndicat m. scăpa vb. staţie o. sistem s. -e. -ère străinătate s. servitor s. servir I I I serviciu s. servietă s. soviétique sparge vb. scrumieră s. ski m. tâche / . -e sinucidere s. s a i n t . sfat s. lettre /. s u i c i d e m. -e sport s. sfert s. samedi m. strica (a se) vb. station /. bouteille f. -ve spre prep. scrie vb. scribe m. sat s. scène /. scaun s. -e 36 siluetă s. cher. espérer splendid adj. (s')écouler scurt adj. sang m. éteindre I I I stîrni vb. spécial. verre m. cendrier m. femme. sphère / . sentir I I I sindical adj. vers spune vb. străin s. -e sigur adj. augmentation /. chaise / . soi singur adj. fête / . salaire salată s. splendide sporire s. solide sosi vb. sérieux. sfînt adj. securitate s. septembre m. système m. enlever scrib s. salle /. scula vb. court. schi s. que. . secol s. service m. saut m. schimba vb. lever scump adj. serbare s. de săptămînă s. stăpîn s. accru. salariu s. excuse /. sală s. stinge vb. casser spartan s. scrisoare s. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. soir m. stilou s. -euse servi vb. stare s. sporit adj. fêter săritură s. se glisser I. étranger. étoffe / . sărbătoare s. arriver soţie s. -e spectacol s. stradă s. sel m. écrivain m. sardele s.

tehnician s. şi conj. télé­ phoner telegramă s. trece vb. échecs m. raisin m. trolleybus m. chauffeur m. t e n t a t i o n / . sugera vb. transforma vb. traduire I I I traducere s. fâché. hanche /. étude /. teme (a se) vb. automne m. temps m. terme m. souffrir I I I . avoir peur temelie s. -e superior adj. surveiller surpriză s. subir I I suferit adj. a da telefon vb. peur /. sugestiv adj. telefon s. toamnă s. -e succes s. tracteur m. tourneur m. telefona.-e tipografie s. suggestion / . tradus adj. vie f. souterrain. tot adj. studia vb. terrain m. terrain m. télégramme m. savoir I I I ştiinţă s. téléphone m. monter suliţă s. filer şti vb. toutefois tovarăş s. entier. t e n t a t i v e f. toujours totodată adv. subi. t r a h i r I I trăi vb. imprimer tipărit adj. passant m. sous subteran adj. vivre I I I trebui vb. tout. sumă s. termina vb. tenis s. ton m. craindre I I I . tăgăduire s. serviette / . tir m. tractor s. devoir I I I . strungar . aussi şofer s. donner un coup de téléphone (de fil) . science / . filer ton s. et. imprimé. tu pron. étudier studiu s. théâtre m. tată s. tenis s. -e trai s. tărîm s. termen s. suggérer sugestie s. somme / . imprimerie / . salle à manger / . t r a d u c t i o n / . finir II text s. camarade m. -ve $ui vb.pi. tennis m. terrasse / . base /. timp s. şervet s. succès m. şold s. durable tramvai s. papa m. strungăriţă s. j a v e l o t m. tennis m. sus adv. supérieur. t r a m w a y m. teatru s. tableau m. tir s. triompher troleibuz s. technicien m. falloir I I I trecător s. -e supraveghea vb. suggestif. négation f. t r a i t e m e n t m. supărat adj. -e strugure s. tipări vb. terasă s.s. -e Ş şah s. -e. tard toaletă s. toarce vb. sub prep. père. tînăr adj. scientifique T tablou s. tentativă s. teren s. trăda vb. suferi vb. p o u r t a n t . envoyer triumfa vb. é t u d i a n t m. transformer tratament s. surprise /. t u . t o i ' 562 . réveiller trimite vb. (en) h a u t şterge (a o) vb. (femme) tourneur student s.sufragerie s. trezi_ vb. -ère totdeauna adv. t r a d u i t . texte m. t r a i n m. trainic adj.strîns adj. ştiinţific adj. teamă s. traduce vb. toilette /. terminer. . serré. jeune tîrziu adv. tentaţie s. passer tren s. en même t e m p s totuşi conj.

-e zădărnicire ». violon m. vapor s.. a — . vitrine / . paysannerie / . vînt s. uniune s. vîrstă . où unealtă s.«. dernier. -e. vecin s. -e uita 1 vb. vară s.seama tenir compte ţinut s. stupéfait.à la cam ţăran s. anéantissement m. vară s. voir I I I veghe s. parfois. apercevoir III zdrobi vb. humide umezi vb. véhicule in. vindeca vb. -e vers s. vioară s. vent m. veau m. vicisitudine s. aubergine / . visiter vizită s. vacances /.. visite / . -ère um&r . zice vb. unde adv. universal adj. arrivée / . oublier uita 2 (a se) vb. outillage m. regarder ultim adj. région / . parole /. -c vedea vb. vesel adj. vertèbre /. uşor adj. vitrină s. gai. épaule / . zi s. vacanţa s. vendredi m. usine / . vif. -le universitate s. 563 . prochain. écraser viitor adj.9. -e văz s. ţelină s. vas s. veni vb. /)/. journée / .. U ucide vb. varză s. .. vină s. temps ni. mot m. verde adj. jour m. université / . victorie s. haïr II urma vb. vitesse /. văr. mouiller unchi s. viguros adj. vain. vehicul s. -e vçsnie adv. vicissitude f. viteaz arlj. vie /. éternellement viaţă s. mur m. tuer uimit adj. union / . -e vin s. violette / . uneori adv. viţel s. -euse Z zadarnic adj. paysan m. zări ^6. bateau m. chou m. vouloir I I I vreme s. victoire / . vivement vizita vb. ziar s. vin ni. cousin. vert. journal ni. volume m. dire I I I zid s. certains unire s. quelquefois unii pron.. venir 111 venire s. ţine vb. vigoureux. tenir I I I . pays m. la •*.s1. suivre I I I uşă s. union / . umed adj. parler vrea vb. voisin. vorbă s. vase m. outil m. surpris. vertebră s. contrée /. céleri m. volum s. vers m. valeur / . facile uşura vb. uzină s. vioi adj. valoare s. verbe m.ţară ». brave viteză . gne ţigară s. pays m. porte / . viu adv. vive violetă s. navire m. vorbi vb.. veine / . âge m. été m. faciliter utilaj s. vue /. oncle m. cigarette / . veillée / . verb ». ţărănime s. vinătă s. guérir II vineri s. urî vb. şi adj. universel.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Un. Où est le chien? Le chien est dans la cour. P e t i t e . lampe. PARAGRAFUL II. Voici une lampe. rondes. La serviette est bleue. Les livres sont sur la table. des crayons. u n a r b r e . des chats. Voici une fenêtre. II. larges. un j a r d i n . III. Le livre est bleu. Ouvrez la porte. les chiens. les enfants. u n crayon. Les enfants sont dans le jardin. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. Où est la lampe? La lampe est sur la table. Le livre est sur la table. Fermez la fenêtre. le chien. La jupe est courte. Le veston est court. un stylo. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . fenêtre. J e suis grand. II. l'armoire. une c h a m b r e . Voilà une chaise. les chaises. la fenêtre. Voilà un p o r t r a i t . III. Un. b l e u s . PARAGRAFUL I. Un. 567 . II. J ' o u v r e la porte. livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. IV Elle est petite. une t a b l e . Vous êtes amis. l ' h o m m e . Les livres sont dans la bibliothèque. une l a m p e . grises. III des lits. I une porte.PARTEA I PARAGRAFUL I. un livre. La blouse est rouge. g r a n d e . Voici une porte et une fenêtre. Je ferme la fenêtre. Une. le chat. un fauteuil. Nous sommes dans la rue. les fauteuils. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. II le lit. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . les magasins. une chaise. Une. table. Ils sont amis. Une. chaise. des p o r t r a i t s . III'. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. PARAGRAFUL I. des livres.

Oui. quinze. Le crayon est sur le livre. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. Tu ai şapte bluze. I m o b i l u l are nouă etaje. La chambre a deux portes et trois fenêtres. dix-neuf. douze. seize. Voici des ouvriers. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. Elle a une gomme. Les garçons regardent les autos. deux. Michel regarde un p o r t r a i t .PARAGRAFUL II. Voici des é t u d i a n t s . dix-sept. le livre est sur le bureau. Il y a huit cigarettes dans le paquet. III. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. h u i t . les filles. Nous comptons les arbres. dix. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Le chat est sous la table. Les passants admirent les magasins. PARAGRAFUL I. J e a n et Georges comptent les maisons. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . Elle a une serviette noire. IV. J e compte de dix à vingt. Tu aimes les poires. v i n g t . Us (elles) aiment les fleurs. In grădină se află zece oameni. Iată cinci ţigări. d i x . V une é t u d i a n t e . Nous avons quatre stylos. Nicolas aime beaucoup les pommes. six. Eu am cinci creioane. Vous regardez les papillons. l ' é l è v e . Iată o cutie de chibrituri. Voici des boutons. î n curte sînt şase pomi. VI Voi sînteţi opt copii. J ' a i m e le raisin.h u i t . Ils v o n t au t h é â t r e . treize. Le vase est sur la table. î n bibliotecă se află zece cărţi. PARAGRAFUL II. III. î n odaie sînt trei p a t u r i . La maison a dix étages. III. la f e m m e . Voici un cendrier.

Marie a une serviette verte.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats.III. Vrem să l u p t ă m pentru pace. ce. j ' a i m e le raisin. Ces magasins sont grands. Il y a six fleurs. C'est un jeune ouvrier. IV. C'est une armoire. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. mais j ' a i m e aussi !es pommes. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Petre dă o pară Margaretei. PARAGRAFUL II. Ea preferă să privească gravurile. Georges n ' a i m e pas les fleurs. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. C'est u n magasin universel. cet. Il est ouvrier. PARAGRAFUL II. des cravates et des jouets. ce. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Le chat est sur la chaise. X cette. La m a i n a cinq doigts. cet. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. cet. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. cet. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Ferestrele camerei sînt m a r i . des chemises. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. cette. ces. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. cette. HI. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . IV. cet. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. N ' a s . Ce garçon a dix-huit ans. PARAGRAFUL I. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . cette. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. ce. Ei doresc să dejuneze. Vă place să v o r b i ţ i . IV. Il y a sept fenêtres. Ils sont p a y s a n s . Tu n'aimes pas les fruits. Dans ce magasin on trouve des robes. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . I m i place să muncesc. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . 569 .

noirs. IV. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. Voici deux p o m m e s . Basile donne une pomme à Antoine. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. Les fruits des arbres sont encore verts. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. j e u n e . comment allez-vous? — Merci. La couleur des raisins est verte ou noire. celui de Basile est professeur. monsieur. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. PARAGRAFUL I. Voici deux papil­ lons. des cinémas et des stades modernes. 570 . el este tehnician. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . J e montre a u x garçons la carte du pays. Il donne un jouet à l'enfant. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. Ceux-ci sont Michel et Pierre. celui qui a des souliers noirs est mon frère. Cine admiră acest film? Voi. j a u n e s . des t h é â t r e s . Le j a r d i n de l'usine est vert. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. Noi sîntem acasă. Tu eşti funcţionar. Les souliers de Basile sont noirs. — A u revoir. bien. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. bleues. Nous l u t t o n s pour la p a i x . je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. celui-là est bleu. Nous ne guerre. m a d a m e Leblanc. Les fruits de ces arbres sont rouges. Le frère de Marie est ouvrier. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . Aimez-vous les bleues. celui-ci est j a u n e . celle-là est verte. HI. m a d a m e . et vous monsieur Lefèvre? — Merci. celle-ci est rouge. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. Il donne un mouchoir à Nicolas. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . a sept lettres. V. À Bucarest il y a des musées intéressants. Celles-ci sont Marie et Hélène. m a d a m e . IV. Il parle a u x touristes. de m ê m e . blancs. La fille du voisin a sept ans. XII —Bonjour. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . je regarde les vitrines. — Mes hommages. roumaines. ei sînt la cinematograf. ea este artistă. grandes.II. Voilà deux enfants. ceux-là sont J e a n et P a u l . rien. blanches.

é t a n t eu. Ton. V. N a t i o n a u x . Des. travaillant acheté. été. mon. Gérard est. son. Des . Nouveaux. achetant s u r g i . a y a n t allé. allant fini. Chevaux. P a u l contré Georges et Irène. L e s . III. Coloniaux. D e s . Je compte mes cigarettes. Bijoux. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Gâteaux. L e . Ma grand-mère a élevé cinq enfants. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. des. Des. Oncle. Leurs livres sont instructifs. surgissant accepté. Une. Des. trouvé. mon. Cette année il va à la mer. Nous avons visité nos parents. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé.PARTEA A II-a LECŢIA II. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Des. une. des. Nous avons chanté cette dix pommes. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Festivals Mondiaux. Des. Un. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. mangé. Exceptionnelles. Joujoux. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. Ils ont travaillé dans une fabrique. 571 . Tu as eu IV. La mère d ' A l a i n est chimiste. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. é t u d i a n t e . J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. Mon amie a été ouvrier. mille. V i t a u x . Sa famille est assez nombreuse. leurs vacances à la montagne. acceptant LECŢIA I. Egaux. célibataire. Ma soeur est sténodactylo. La. L a . a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. Des. Uni'. La. finissant dormi. fini. Tes frères passent. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. Mon père est ingénieur. Un. progressistes. 1 III. Le. dormant travaillé.

V. nous avons grandi ramassé . vingt-neuf. soixante-dix. tire. cinquante-sept. les bras. aimez. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. cinquantetrois. II. sept cents. Dormons bien. dix-neuf cent soixante-dix. quatre-vingt-un. quatre-vingt-quatre. a 4-a Soixante et un. nous avons soigné j'ai grandi. ^ o n S r a n d-pére est vieux. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. les cous. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. cent onze. Ce vieillard a dépassé soixante ans. aime. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. Restez demain à la maison. soixante-quatorze. il a quatre-vingt-un ans. III. V. les cheveux. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. Mon père a cinquante et un ans. inspectant instauré . a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. douze cent soixante et onze. glorieux. LECŢIA II. soixante et onze. choisissons. ramassant inspecté. Regarde ce portrait. instaurant blanchi. 572 . treize cent vingt. trente. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. dix-huit cent quarante. beaux. les genoux. Il a quarante-deux ans. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. amicaux. choisis. J'ai lu cinquante-neuf pages. cent quatre-vingts. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. IV. nous avons travaillé j ' a i soigné. Il est encore jeune. J'ai travaillé. tirez. blanchissant aboli. Ma cousine a vingt-deux ans. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. deux cent un. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. tirons. quarante-neuf. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. IV. cent deux. quatre-vingtonze. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. Ce livre a vingt-cinq chapitres. aimons. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères.LECŢIA I. Choisis une cravate rouge. quatre-vingt-quatorze. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. abolissant vingt-cinq. dix-neuf cent quatre-vingts. choisissez. trente-huit. La maison a quatorze fenêtres. soixante-dix-huit. les bateaux.

V i n g t et u n i è m e . des veines. Aïeux. v i n g t q u a t r i è m e . m. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . des poumons. II. Il p r e n d r a . V. Ils danseront. végétaux. une omoplate. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Vous visiterez. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . a n i m a u x . Cinquième. un crâne et des os. soixante-douzième. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. 573 . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. des muscles.c i n q u i è m e . Il étudiera les organes de la v u e . Premier. Il pensera. Elle choisira. Il aime déjà soigner les m a l a des. du goût et du toucher. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . d e l ' e s t o m a c . de l'ouïe. Tu seras. Ils p r e n d r o n t . minéraux.LECŢIA I. S e p t i è m e . J ' a t t e n d r a i . Vous r e g r e t t e r e z . Ils m a n g e r o n t . La première. soixantième. du rein et du cœur. de l ' o d o r a t . a 5-a Nous serons. des os. IV. Y v o n n e est b l o n d e . D é t a i l s . Coraux. Y e u x . Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . T r e n t e . Aïeuls. Il guérit les blessures de ses a m i s . je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. E m a u x et Camées. Tu r e p o n d r a s . Il sera médecin. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Elle finira.

Lucien n ' a pas été mon a m i . a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. le sien. il y a deux t a b l e a u x . finissez le livre LECŢIA I. un couloir. portez une valise J e finis le l i v r e . nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . Tu n'es pas m a l a d e . La sienne. Avait. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. De. deux 574 t . Il n ' a pas écrit cette lettre. D i s c u t a i e n t . Une bonne épouse. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . A t t e n d a i s . deux chambres à coucher. finissons le l i v r e . P r o m e n a i t . Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. IV. trois chaises. Sous. Dansaient. H a b i t a i e n t . J e n ' a i pas reçu votre cadeau. Une ouvrière française. Vers. Des paysannes roumaines. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. La fenêtre n'est pas trop large. V. Tu n'as pas vu ce film. La mienne a trois fenêtres.III. une t a b l e . II. Par. III. nous avons porté une valise Porte "une valise . Dans sa chambre il y a un lit. portons une valise . la chambre de Jacques. IV. T o n . un bureau. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. Vezi compendiul de gramatică. deux balcons. Yves n ' a pas rencontré Mireille. un grenier et une cave. La maison a une belle terrasse. Mes. une armoire et. la cuisine et und é b a r r a s . De. la salle à manger. a 8-« La chambre de Jacques est claire. les tiens. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. N o t r e . À . une salle de bains. V. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . Les petites chattes. LECŢIA II. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Pour. nous portons une valise J e porterai une valise . un fauteuil. É t a i s . J e porte une valise. Dans. la vôtre. À. Les enfants avaient besoin de trois chambres. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. Dîniez. s'amusaient. La maison n'est pas grande. à l'étage.

I l . Parle-lui de notre enfance. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . vous. mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. Sa chambre est sens dessus dessous. Hugo. Vous. Curieusement. j e . a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. V. de fleurs ou de colliers. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. Hugo que j ' a i m e . Familière- P a s . Dis-lui de partir. de mouchoirs. C'est moi qui remarque cette actrice. Jean te montre sa m a i son. Sa mère est une bonne couturière. III. Pas. H é r o ï q u e m e n t . je te le raconterai demain. allé. 11 est en retard. V o u s : vous. Nous. N i . Demain j ' i r a i chez le dentiste. bleues. Va. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. LECŢIA I. J ' . Sa chambre est grande et b e l l e . La mère d'Alain est inquiète. L a . Ils vont. eux. ils. des ciseaux et du fil à coudre. J ' a l l a i s . Sévèrement. lui. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. I n d i g n e m e n t . Tu. IV. A l l a n t . la tienne est petite. un pardessus. une petite bibliothèque.p u p i t r e s . N o u s . 1'. de p y j a m a s . P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. J ' i r a i . de chemi­ ses. ment. IV. C'est moi qui aime les poésies de V. Jacqueline lui donne des aiguilles. Personne. C'est mon oncle qui est là. J a m a i s . Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . m ' . Aucun. Le film a été intéressant. Légalement. J a c q u e l i n e aime les robes simples. Alain a besoin de bas. Nous irons. III. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . III. Nous sommes allés. eux. N é g a t i v e m e n t . F e r m e m e n t . Alain ne trouve plus son béret. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). Hier j ' a i été chez le coiffeur. j a u n e s . Elle a quelques robes élégantes. V o u s . deux chaises. Accidentellem e n t . V. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. Je vous félicite. deux jupes. toi et ton a m i . des boutons. L e n t e m e n t . Elle lui donne un livre. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. Claire se souvient de vous. Toi. Alain n ' a pas besoin de paletot. J e lui parle de toi. u n m a n t e a u . 575 . Moi. ("est là q u ' e s t mon oncle. ni. Plus. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. C o q u e t t e m e n t . R a p i d e m e n t . Allons. Rien. rouges. quelques blouses. J a m a i s . LECŢIA II. Joyeusement. E u x . J e suis allé. lui. Ce sont les poésies de V. Il va à la fabrique à bicyclette. Gracieusement.

du. Apportèrent. Du. du. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. directeur. instrumentaux. Acteur. les. des. De. C'est chimiste qu'il veut devenir. Tante Madeleine remarqua l'appétit de sa nièce. Vezi compendiul de gramatică. le. lovaux . Décidâmes. Jacqueline aime mettre le couvert. de la. Bel.C'est lui qui veut devenir chimiste. Ils ont mangé du potagç. de i'. Molles. des cuillères et des verres. Montai. de la. J'ai acheté des assiettes. essuyai. Des. . du. du. du. Il est contre les cures d amaigrissement. Fou. Du. Les. Vieille. C'est la guerre qu'ils dénoncent. Triomphâmes. instituteur. C'est toi qui préfères le jaune. Rentrâmes. des fourchet­ tes. au déjeuner et au dîner. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire de grand-maman. Beaux bleus. Du. C'est un gra