Vous êtes sur la page 1sur 72

1

U M M AN U AL P AR A A ASC E N S ÃO
p or S e r a pi s

C a na l iz a d o p or To n y St ub bs ( De n ve r , C o lor a d o, U SA) .
T r ad uç ã o e a d a p t a ç ã o p a ra p o r t ug uê s ( d a ve rs ã o e m ca s t e l ha no de E n it a Z i r ni s e Ra mi r o
F r a nc o) p or V it or i no d e So usa , d e Se t e mb ro a D e ze m br o d e 2 0 01 . w w w. ve l a tr op a. c om

IN VO C AÇ ÃO À L U Z

( d o A r c a njo A r i e l, ca n al iza d o p or T a c hi -r e n )

Eu vi v o de nt r o d a L uz
Eu a m o d e nt ro d a L uz
Eu ri o d e n t r o d a Lu z
Eu Sou s u st e nt a d o e a l ime nt a do p e la L uz.
Eu si r v o à Lu z a l e g r e m e nt e p or qu e E u S ou a L uz.
Eu Sou! E u Sou! E u So u!

R E C ON H E C IM E NT O S

D ur a nt e m uit o s a no s e st i ve e st r ei t a me nt e a s so ci a do com T a ch i- re n e co m o A n gelic


Out rea ch ( Co b er t ur a A ngé li ca ) . E st i ve p r e s e nt e na p r i m e ir a no it e q ua nd o Ta c hi -r e n
ca na l i zo u O r ín, u m a s p e c t o d o A r ca n j o A r ie l , a ss i m c om o e m q ua s e t od a s a s o ca si ões e m
q ue , d e s d e e nt ã o, e le ca na l iz ou A r i el . P or i s s o, q ue r o a p r ove i ta r e s t a op o r t un id a d e p a r a
l he a g ra d e ce r o a p oi o d e a m or , a vis ã o e a s ua i ns pi r a ç ã o. D u r a nt e vá r i os a no s, A r ie l
t r o uxe n ova s t é c ni ca s d e e ne r gi a a o p la n e ta a t r a v és de T a chi - re n, pe l o q ue nã o me
s ur p r e e nd i q ua nd o Se r ap i s se r ef e r i u a vá r i a s d e l a s e , ne st e li vr o, su g e r i u a s ua
ut i l i za çã o. A p r ol if e r a ç ã o d e i nf orm a ç ã o e d e té c ni ca s p r o vi nd a s d a s d i me n sõe s
s up e r io re s c ont in ua a c re s c er à m e d i d a qu e o p l a ne ta e os se us ha b it a nt e s a um en t a m,
g r a d ua lm e nt e , a s s ua s f re q uê nc ia s vi b r a t ór ia s.

Se v o cê se in t er e ss a p or q ua lq ue r uma d a s t éc ni ca s a p re se nt a d a s ne st e li vr o o u na
i nf or ma çã o qu e Ta c hi -r e n es t á a t r a ze r a c e r c a d a s t e c no l og ia s d a L uz, p or f a vo r, e nt re
e m c ont a ct o c om a em pr e s a q ue p ub li ca e st e li vr o ( O ug hte n H ou se , P . O . B ox 2 00 8 ,
Li ve r m or e , C A , 94 5 5 1, U SA )

N O T A D A ED I Ç ÃO A ME R I C AN A

O ma t e r ia l ca na l i za d o ne st e li vr o a pr e se nt a -s e, e s s e nci a lme nt e , t a l c om o f oi re ce b id o. A
i nt e r p r e t a çã o q ue o l e i t or s e j a l e vad o a f a ze r s ob r e e s t a o u so b re q ual qu e r out r a
i nf or ma çã o ca na l iza d a , e st á s uj ei t a a o s e u e go e a o s e u s is t e ma d e c re n ça s.

A li n g u ag e m d e st e l iv r o f o i e s co lh id a p a ra r e f le t ir a r e a l t r a ns mi ss ã o d o Me s tr e
A s ce nd i d o, Se r ap i s, co m a m í ni ma a l t e ra çã o d o s e u si g ni f i ca d o. P or c ons e g u i nt e , o l ei t or
p od e r á e nc ont r a r uma s q ua nt a s p a la vr a s q ue nã o s ã o d e us o c om um.

E st a p ub l i c a çã o c o nt é m o mí ni mo de t r a ba l ho e d it ori a l a f im d e f a c i li t a r o f l u xo e a
co m pr e e ns ã o p o r p a r t e d o l e it or . T od a via , a es sê nc ia d o t r a b al ho ca na l i za d o p e r m a ne c e
s em mo di f i ca çã o.

A gr a d e ce m os im e ns am e nt e a o s P r od ut or e s Li t e r á r i os d a O ught en H ou se p o r t e r e m
t or na d o po ss í ve l e s t a p ub l i ca çã o.

( N ot a d o s t r a d ut or e s p a r a c a s t e l ha no: Ci t a m - se vá r io s n ome s. Nã o os i nc l uím os.


A be n çoa m o -l os. )

PR E FÁC I O

O p r ime ir o r a s c unh o d e s te l i vr o f oi e s c ri t o n um la p so d e tr ê s se m a na s, e m Ja ne i r o d e
1 9 89 . E m De z e m b r o d e 1 9 8 8 d e r a -m e co nt a de uma e ner g ia à m in ha v olt a , a q ua l s e
a n unc i o u c om o Se r ap i s , e q ue me d is se s er sua f un çã o a ca l e n t a r a c la r i d a d e i nte l e ct ua l e
a d i s c ip li na r eq ue ri d a p a r a a a s c e ns ão.
2

I n ic i ei um di á l og o i nt e r io r c om Se r a p i s e , n o i ní cio d e Ja ne i r o, a n un ci ou-m e a s ua
i nt e n çã o d e p ub l ica r um li v r o, c omi g o, so b re o t e ma da a s c e nsã o. Ra p id a me nt e
e st a b e le ce mo s um p a d rã o p a ra o e s c r e ve r.

A ss i m, co me ça va ca d a se ssã o c onv i d a nd o Se r a p i s e c om e ça va a e s cr e ve r.
F r e q ue nt em e nt e , se nt i a q ue e le e x p l or a va a mi nha me mó r ia à p ro c ur a d e u m co n ce it o ou
d e uma f ra s e ; t oda vi a, a p a rt i r d o mo me nto e m q ue col o ca va a i d é i a na m i nha ca b e ça ,
p e r m it ia q ue e u a e x pr e ss a s s e à mi n ha m a ne i ra .

A pe s ar d e , ne s s a a l t ur a , não o t e r co m pr e e nd id o, se i a g o ra q ue a m i nha e ne r g ia é a d e
Se r a p i s , e q u e e st a m o s s uf i c i e nt e m e n t e p e r t o, e m t e r mo s d e f re q u ên ci a s, p a r a q ue o
f lu xo d e pe n sa me nt os nã o s e ja i nt e rr omp id o. U n imo s o e st a d o d e c on s ciê n ci a. O
r e s ult a d o é u ma co mb i na çã o de m at e r ia l no v o d e Se ra p i s e d a q ui l o q ue e u já s a bi a
co n sc i e nt e me nt e , e m b or a se le ci ona d o e or ga ni z a d o p or e le . Q ua nd o co me ce i a usa r a s
t é c ni ca s of e r e c id a s p or e s t e li vr o a c o ne xã o t or n ou-s e , i nc l us i va me nt e , a i n da ma i s f o rt e .

A ss i m, no i ní c io d e Ja nei ro d e 19 8 9 , f ui ca p a z de co n he c er , e m p r i me i r a m ã o, a
r e a li d a d e d o mu n do n ã o fí si c o co m o f o nt e d e t ud o. Da n do c o nt i n ui da d e a e s t a i nt e nsa
m ud a n ça d os m e us p a r a di gm a s i nt e r no s, Se r a p is d e u iní ci o a e s t e l i v ro.

O ma n us cr it o p er ma ne ce u numa g a ve ta a t é Ag o st o d e 1 9 91 , a lt ur a e m qu e Ser a p i s m e
i nc e nt iv o u a p ub li c á- l o. M u it a c oi sa se p a s so u ne s te s d oi s a n os e me io q ue , e nt r et a nt o,
t in ha m t ra n s c or r i d o, t a nt o a n í ve l p e ss oa l c omo p l a ne t á r io, pe l o q ue a p r o ve it a mo s a
op ort u ni d ad e p a r a a t u al iza r o ma t e r i al .

E m O ut ub r o de 1 9 91 , o p la ne t a e os se u s ha b i ta nt e s p as sa r a m p or u ma m ud a n ça
t r e me nd a , e o l i vr o f i c ou s u sp e n so a t é Ma r ç o d e 1 9 9 2. M ui t a s d a s r e g r a s d o j og o
vo lt a r a m a m ud a r ne st e p e r í od o e se nt i q ue os T r a ba l ha d ore s d a L uz p r e c i sa va m d e
e st a r ma is « a n c ora d o s » na T e r r a . Ta m b é m a c o- c r ia çã o a tr a v é s d e gr up os de t r a b a l h o
p a r e c e t e r si d o i n cr e m e nta d a . Ne s t a no va r e al id a d e, d á a se nsa çã o d e q ue e st a m o s a se r
m en os a t r aí d os p a r a um a a s ce ns ão i nd i vi d ua l e ma i s p ar a um « j un t os va mo s c on se g ui r» .
C om o p a ss a r d o s a no s , o ma t e r ia l d e Ser a p i s f e z -me r e c o nh e c e r , a u m ní ve l co ns c ie nt e,
q ue o â m b i t o d o e s pí r i t o nã o e s t á s e p a r a d o d e nó s. E l e é n ós, é um a p a r t e d e n ós nu m
ní ve l d e f r e q uê nc ia ma is e l e va d o; e o d e sl o c a m e nt o p ar a e sse ní ve l d e f r e q u ê nc ia é
m ui to f á c il se a cr ed i ta r mo s q u e a s si m é. N ã o e st a mo s s ep a r a d os; o Es p í r i t o n ã o é a l g o
q ue te n ha m os. E l e é o q ue s om o s ou, c om o a lg un s d i ze m, nó s so m os a l g o q ue o E sp í r it o
t e m.

E sp e r o q ue , c om e st e l i vr o, c om p re e n d am os que nã o s om os se re s h uma no s a f az e r uma


e xp e ri ê nc ia e sp i r it ual ma s, p e lo co nt r á r i o, um es pí ri t o p a s s a nd o p or um a e xp e r iê n cia
h uma na. So mo s p a rt e d e um a e nt i d a d e m ui t o m a i o r, t al c om o um e mp r e ga d o f a z pa r t e
d a s ua em pr e sa : u ni d o a e la , c om u ma f u nç ã o e p e r s pe c t i va e sp e c í fi ca s, ú ni ca s.

A nos d e p o is c om p r e e nd i, nu m ní ve l i nt e r i or m ui t o p r of u nd o, q ue nã o so u a l g o s ep a r a d o
e a f a st a do d o E s p í ri t o m as q ue t od os com p o mos um c o nt í n uo d e s e r , no q ua l só d i f e re a
p e r s p e c ti va ; e c omp r e e nd i q u e um a p e r sp e c t iva e x pe r im e nt a d a d e s d e o i nt e r i or d e u m
co r p o f í si c o p e r m it e p e r c e p çõ e s e m od os ún i c os d e se r .

P a r a m im, e st a c om p r e en sã o f o i um p r o ce s s o c om vá r i a s e ta p a s. A tr a v é s d o co nt a ct o
co m m ui t a s e nt i d a d e s ca na l iz ad a s a o lo n go d os a nos , a p r e nd i a t e r um a p r e ç o in te l e ct ua l
p e l o u ni ve r s o f í si co q ue n os r ode ia . M a s f oi p re ci sa uma sé r ie de a co nt e c ime nt os, ne m
s em p r e a g ra d á ve i s, p a ra m e d e sp e r ta r e m o ci ona lme nt e e c om e ça r a d e sp r e n d e r -me
d a q ui l o q ue t i nha a r m a ze n a d o, a ní ve l c el ul a r, n o m e u co rp o f í si c o.

C om o ve r e m os, t a l é n e ce ssá r i o, p oi s, p a ra p ode r a sc e n de r c om o c or p o f ís i c o, d e ve m os


a ume nt ar a f re q u ê nc ia v ib r a t ó r ia d el e a té à d e um C o rp o d e L uz. A lg uns de n ós
e s c ol he r a m f a zê -l o l e n t am e nt e , a o l o ng o d os an os; o ut r o s p re f e r ir a m uma v ia ma is
r á p i d a e t ur b u le nt a . Q ua l q u e r q ue se ja o t e u ca mi n ho, p or é m, r e c on he ce qu e e st á s a se r
g u ia d o e p r ot e g i d o e m ca d a p a s s o.

E st e li vr o c o nv id a -t e a re ve r a f or ma com o v ê s a r e la çã o e nt r e o f í si co, o e mo ci o na l, o
m en t a l e o E s pí ri t o. À me d i d a qu e o fo r e s le nd o, f á- lo c om o c ha cr a d o co r aç ão b e m
3
a b e rt o. Se nt e a e ne r g i a q ue e st á p or d e t r á s e p or d e nt r o da s p a l a v r a s. P e rm i t e a o t e u
E sp í r it o, e a Se r a pi s, q ue f a vo re ç am o e nt e nd im e nt o à me d id a q u e a v an ça s na le i tu r a ;
d e p oi s, p od e s vo lt a r a ana li sa r o m at e r ia l d e u m p ont o de vi s t a i nt e l e c t ua l.

P e r m it e q ue o t e u e nt end im e nt o se ja o f i lt r o d ura nte a p r i m ei r a l ei t ur a , se m ne nhu m


j uíz o m e nt a l. A b r e vi d a d e d e st e ma n ual p e r mi t e, p e rf ei t am e nt e , ma i s de u ma le i t u r a ; e l e
t a mb é m é nã o l i ne a r , p oi s Se ra p i s , p or v e ze s, a b or da o m e s m o co nc e it o s ob vá r ia s
d ir e ç õe s d if e r e nt e s. Ra r o s s ã o o s q ue e st i ve r a m n o e s pa ço e p ud e r a m ve r o P la n e ta
T e rr a na s ua t ot a li d a d e. O s q ue nã o e st i ve r a m p ode rã o te r d if i cu l d a d e e m vi s ua li za r o
p la ne t a s us pe ns o d o n a d a , no e sp a ç o. Ma s p od e m o s usa r um m od e lo d e a j ud a : o g l ob o
d e se c r e t á r ia , q u e no s é t ã o f a m i l i ar . B om , t a l co mo ni ng ué m c o nf u nd i r ia o mo de l o c om
a c oi s a r e a l, a v e r d a d e é tã o im e n sa e i n co mp r e e ns í ve l q ua nd o se t ra t a d e m et a f ís ic a e m
g e r al e da a s ce nsã o e m p a rt i c ul a r, q ue s e r i a u m e r ro p e n sa r q ue p od e mo s a p re nd ê -l a
d e s d e on d e e st a mo s.

De st a f or ma , sã o-n os d a do s m od e l os p a r a q ue , p o u co a p o u co, p o s sa m o s e xp a nd ir o
no ss o e n te nd i me nt o. E st e li vr o é um d e s se s mod e lo s, uma d i mi nut a c hi sp a no m e i o da
ob sc ur id a de , a q ua l , j unt a me nt e co m ou t ra s , s e rá ca p a z d e il um i na r o no ss o c am i nho.

I st o r e c or d a -m e a p r i me ir a ve z q ue v i o Gra nde C a nyo n . T i nha li d o a s e st a t ís t i c a s,


e st ud a do o s ma p a s e vi st o a s f o t os ; m a s na d a me p ode r ia t e r p r e pa r a d o p a r a a co is a
r e a l. F i q u e i p as ma d o, e m s ilê n ci o, a g r ad e c i d o p or ex is t ir se me l ha nt e b e le za no n os s o
p la ne t a .

T e nho a se nsa çã o d e q ue a a s ce nsã o va i s e r a lg o d e mu it o p a r e ci d o. P o r f a v or , d e sf r ut a


e st e li vr o. A me ns a ge m é p o d er osa ma s é , t a mb é m, li g e i ra e d i ve r ti d a.

P or t a n t o, p e n e tr a na L uz e d i ve r t e -t e .
T ony S t u bs , D e n ve r , C ol or a d o.

IN TR O D U Ç ÃO

O me u n om e é Se r a pi s .

Ge r a lm e n t e , c o st um a as s o cia r -s e e st e n ome à s a nt ig a s E s co la s d o s M i s t é r i o s; a m i n ha
e ne rg i a, p o r ém , é m ui t o m a is a nt i g a. E m b o r a t e nha s id o ve ne r ad o ne s t e p l a n e t a c om o o
De us O sí r i s n a At lâ nt i d a , c om o H e r m es Tr i m e g i s t o e c om o T ho t h; a mi nha a t i vi d a d e na
T e rr a é m ui t o ma i s a n t ig a do q ue i s s o.

Um a vez q ue a s a t i vi d a d e s d a s E s c ola s d o s Mi s t é r i o s, o bv i a me nt e , nã o e r a m r e ve l a da s
a o p úb li c o, cr ia ra m -s e l e nd a s a ce r ca d os e ns i na m e nto s e d os r i to s d e i n ic ia çã o. E s te s
r it os e r a m d e l i b e ra d a me n t e r e st r it i vo s a f im de g e ra r t e mo r e r e sp e it o p or pa r t e do
p ú bl i c o e m r e la çã o a os i ni c i ad os; n o e nt a nt o, a p r in ci p a l ra z ã o p a ra e ss a s r e s t r i ç õe s t ã o
r ig or os a s e ra a d e m ud a r a i ma g e m d os pr ó pr i os i ni ci a d o s: e le s a cr e d it a va m q ue
s up e r a n d o as pr o va s s e t o r na v a m p o ss ui d o re s d e p ode r e s, ha b i lid a d e s e co nhe ci m e nt os
p sí q ui c os e s pe c i a i s! E s t a c r e n ça , c l a r o e st á , f a zia c om q ue a a q ui si ç ã o d e t a is
co n he c i me nt o s e ha b il i d a de s s e t or na s se m ui t o m a is f á ci l. M ui t os d os i ni cia d o s, t od a via ,
nã o co mp r e e ndi a m q ue t o d as a s out r a s p e s s oa s t a m b ém po s s uí a m e ssa s ha b il i d a d e s, e
q ue s ome nt e a ig n or â n cia d e la s ma nt i n ha e s se p ot e n cia l e m e s ta d o la t e nt e . O u se ja :
T od os p o d ia m a sc e n d e r, m as os i n ic i ad os a cr e d it a va m q ue s ome nt e e l e s o p od ia m f a ze r !

I st o t ra z - nos a t é t i. P o d es nã o t e ve r co mo u m i ni ci a d o d e uma mo d e r na e s co la d e
m ist é r i os, ma s é is so que t u é s . A ma i or p a r t e d a s c ois a s q ue se e ns i nav a a os i ni cia d os
d a a nt i g uid a d e es t á d i s p on í ve l, ho je e m d ia , de f orm a g en e r a l iz a d a e m li vr os , i nc l ui nd o
e st e . O me sm o oc or r e, a l iá s, com o s t ip os d e i nst ru ç õe s q ue er a m f or ne ci da s pa r a
d e se n v ol ve r a s ha b i li d a d e s p sí q ui c a s . Se i st o t e su r p r e e nde , le m br a -te d e q ue ,
a nt i g a me nt e , a ma io r i a d a po p ula çã o nã o sa b ia le r e e ra g o ve r na d a p o r a q u il o a q ue
c ha ma r ia s s up e r st i çã o p ri m it i v a.

M a s t u t e n s a in d a out r a va nt a ge m s ob r e os i ni ci a do s d a s a nt i g a s e sc ola s d o s m i s t é r i os :
ne sse t e m p o, a a s ce ns ão e r a um a e x p e r iê nc i a p e s s oa l e i n d i vi d u a l; ho je e m d ia , p oré m,
o p la ne ta i nt e i r o e st á a d i r ig i r -se p a ra uma a sc e n sã o p l a ne t á r ia . P a r a q ue t o d os p o ss a m
4
f a ze r a s mu d a nç a s ne c e ss á ri a s num c ur t o la p s o d e t e m p o, m ui t os s e re s , t a l c om o e u,
e st ã o a pr e p a ra r o c a m i nh o p a r a q ue v os se ja p os s í ve l a c om p a nha r o p a s s o do p r og r e s s o
d o pl a ne t a .

P or t a n t o, e s t ou a q ui p a r a vos f a l a r d a a s ce n sã o, d a vo ss a i mi ne nt e a s c e n sã o, e nã o d e
um a c o nt e c i me nt o hi s t ór i c o d is ta n t e . Es to u a f al a r d e m ud a nça s q u e já e st ã o a ve r if i ca r -
s e e q ue s e p r ol o nga r ã o a o l o ng o d o s p ró xi mos a nos .

Ne s te l i vr o va m os a na l i sa r a a s c e ns ã o p e s so a l e a p la ne t á r ia , d e q ue f or ma i ss o v os
a f e t a e c om o p od em f az e r p a r a q ue o p r o ce ss o se ja ma is s ua v e. E st e li vr o é um g ui a
p a r a um no v o te r r it ó ri o; t r a ta d a q ui lo q ue v ã o e n co nt ra r e de q u e m vã o c o n he c e r. Se r -
vo s -á a p r e se nt a d o um nov o v oca b ul á ri o p a r a que p os sa m c o n ve r s ar c om o s
co m pa n hei ro s d e vi a g e m, c om um m ín im o d e ma l- e nt e ndi d os . . . E mb or a d e va m
co m pr e e nd e r q ue a j or na d a d e ca d a um é ú n i ca .

E st o u a usa r e st e c a na l em pa r t i c ula r p or q u e e l e p e r t e n ce à mi nha p ró p ri a e ne r g ia e ,


p or t a n t o, a s n os sa s v i b ra çõe s e q uil i b r a m -se b e m. A l é m d i ss o, e l e p os su i uma e xt e ns a
e xp e ri ê nc ia t é c ni ca ; a p e sa r d e e st e li vr o nã o t e r ca r á t e r t é c ni co, ne ce s si t o de a l g u ma
p r e ci sã o p a ra d e s cr e v e r co m o s e m a ni p ula a e n er g ia .

N o p la no fí s ic o, a s l e is d a e ne r g ia sã o di f e re nt e s, ma s, a i nd a as si m , há le i s. P or is s o,
d e se j o p as sa r -l he s c la ra m e nt e q ua l o se u v e r da d e ir o s ig n if i ca d o. U se m e st e l i vro co mo
um m ei o p a r a i nf or ma r o i nte l e c t o s ob r e o p r oc e s so d e a s ce ns ão. O E u-e sp í r it o d e ca da
um d e v ós a s se g ur a r á q ue o s o ut r os ní ve i s d os v os s os s e r e s t a m b é m r e ce ba m a
m en sa g e m, uma ve z q ue a a s ce n sã o é um « e sf o r ç o c om u ni t á r i o» . A c o ns c i ê nc ia do s
vo ss os co rp os e a e ne r gi a e m o cio na l sã o c a pa z e s d e a p r e nd e r a t r a vé s d o c o nh ec ime nt o
d ir e t o, s e m q ue e xi s ta q ua lq ue r li ng ua g e m i nte r me d iá r ia .

P or c ons e g ui nt e, f i q ue m t r a nq u il os p or q ue e sse s o utr os n í ve i s t a m b é m re c eb e r ã o a


m en sa g e m. Le ia m s ob r e o p r o ce s s o, r e fl it a m so b r e o a s su nt o e d is c uta m -no. Po r é m, ne m
p or um m om e nt o j u lg ue m q ue a pa l a v ra e s c r i t a é a ún ic a c oi sa q ue e st ã o a r e ce b e r; n o
ní ve l d o e sp ír it o já t od os v o cê s t r a b a l ha r a m co mi g o n o i me ns o po n t o d o a g or a . . . Ap e sa r
d e p od e r e m pe n sa r q ue se t r a to u d e um a e x p e ri ê nc i a d e vi d a s p a s sa d a s. S im ,
co n he c e mo -no s u ns a os ou t r os , e c onst r uím o s um l a ç o d e c o nfi a nç a e a m or d ur a nt e
l ong os p e r í od os.

Se , ne s te m om en t o, d e c i d i r e s c o nt i nua r a l e r e s t e li vr o, f i c a a sa b e r q ue a t ua v id a ir á
m ud a r a p e na s p or p a s sa r e s a c on he ce r o se u c on t e úd o; a s s i m, l ê - lo, a ca b a p or se r um
co m pr om is so com a t ua a s ce nsã o p e s s oa l.

E st e li vr o é um g ui a p r á ti co p a r a um p r o ce s s o q ue já es t á e m m ov i me nt o; t r a t a - se d e
m et a f í s i ca n o s e u s e n t id o ve r d a d e i r o – a f ís i ca qu e e st á pa r a a lé m d a f í si ca - e d e s cr e ve
a s e xp e r iê nc ia s q u e vo cê s p od e m p ra t ic a r d e nt r o da se g ur a n ça d a vos s a p r ó p ri a a ur a .
N ot e m q ue nã o lh e c ha m ei O MA NUA L PA RA A A SC E NSÃ O , p oi s e l e é , a pe na s, um d e
m ui to s l i vr os q ue e st ã o a s ur g ir n es t e p o nt o d o p r o ce ss o.

E st e li vr o t e m d ua s p a r t es :

A Pr im e ir a Pa r t e a s se nt a a s b a se s e f a z a i nt rod u çã o d os ca m p o s d e e ne r g ia . Ser v i-m e


d e p a l a vra s s im p le s p a r a q ue n i ng ué m ne ce s si t e, p r e vi a me nt e , d e co n he ci me nto s
e sp e cí f i co s. T am b é m f a r e m os u ma b re ve a b or d a g e m a ce rc a d os a c on te ci me n t os q ue
co n d uz ir a m o pl a ne t a a té a o p ont o p r e s e n t e.

A Se g u nd a P a rt e , é pr á t ic a e a b or d a o q ue p od e s f a z e r pa r a a c e le r a r a t ua a s c e n sã o
p e s soa l e , a t r a vé s d e l a , a d o p l a ne t a . De f a t o, d ad o q ue o p la net a é u m g ra nd e c am p o
e ne rg é t i co, ca d a pa s s o q ue d ê s na d i r e çã o da t ua a s ce ns ã o p e s s o a l, nã o a p e na s f a c il it a
a t u a vi d a, m a s , t am b é m , a d e t od os o s ou t r os.

T u é s , p or t a n t o, um lí d e r a t r a vé s d o e xe m pl o!

Sa b e m o s qu e , d e sd e q ue a i mp r en sa f oi i nve nt a d a , t e ns a nd a d o a se r b om b a r d e a do c om
ob r a s so br e me t a f ís i ca ; p o r ém , nun ca a nt e s e st e t i p o de l i vr os f oi tã o im p or t a nt e . A
a sc en sã o p la ne tá r ia é um f a t o n ã o ne g o c iá ve l; e já e st á e s ta b e le ci do um ma r c o n o
5
t e mp o, o q ua l p or e st a r t ã o p e rt o, nã o n os d e ixa m uit o t em p o p a ra d e b a t e s . A s si m,
e n ca r a i st o com a me s ma ur g ê n c ia co m q ue nó s, q ue es t am os f or a d o p l an o f ís i c o,
e n ca r a m o s.

Na t u a q ua li da d e d e T r ab a l ha d o r d a Luz , c o me ça st e a pr e p a ra r -t e p a ra e s t e t r ab a l ho d e
a b a nd o n o d o p la n o f í si co, p r e c i sa m e n t e no m ome nt o em q ue p ro p u se st e co la b or a r na
co n ce p çã o do p ro ce s s o d e e n ca r na çã o q ue h a ve r i a d e o co rr e r ne s t e p la ne ta . A ssi m, o
no ss o p r op ós it o a q ui é or ie nt ar o im p ul s o f i n a l – a t ua a sc en sã o p e ss oa l; n o e nt a nt o,
i nd e p e nd e nte m en t e do q ua nt o p os sa m os im p ul s i on ar -t e, é p r e c is o um e nv ol v ime nt o
co n sc i e nt e d a t ua p a r t e .

C om p ar t il ha e st e ma t e r ia l c om o s t e u s a mig o s, f or m a g r up os p a r a br i n ca r c om o s
e xe r c íc i o s a pr e se nt a d o s, f a la d a a s ce nsã o a q ue m e st e ja na d isp o s i çã o d e t e e s c u ta r . . . e
t a mb é m à q ue l e s q ue n ã o e st ã o p a r a t e ouv ir !

É im po r t a nt e q ue t od o s s a ib a m o q ue e st á a a co nt e c e r p a r a q ue se e v it e um a c onf u sã o
m ac iça . V o cê s e s tã o a e nt r a r , c ol e t iva me nt e, na g l or i os a c onc l u sã o d e um a g l o ri os a
e xp e ri ê nc ia e o ce ná r i o ne ce s sá r i o pa r a t a nt o já e s t á p r ont o.

O Un i ve r so i nt e ir o e s t á c he io d e e x pe ct a t iv a ! P or co n se g ui nt e , d e s e mp e nha o t e u p a pe l
co m a l e g r ia . E u s o u S e ra p i s .

PR IM E IR A PAR T E

AS C E N SÃO : O Q U E É ?

A a s ce n sã o é , b a si c a m e nt e , a p e na s uma m ud a nç a d e f r e q uê n cia , u ma m od if i ca çã o d e
f oc o d a c on s c iê nc ia .

E st e li vr o c o nsi d e r a a e ne rg i a co m o « a q ui lo» q ue e s t á na o ri ge m d e t o da s as coi sa s, a


q ua l se c omb in a d e f o r ma s i nd e s cr it i ve l me nt e c om pl e xas pa r a t e f o r ma r a t i , e a t ud o o
q ue c on he ce s e nã o c o n he c es .

A s d ua s p r in c i pa i s ca r a c te r í s ti ca s, o u q u a li d a d e s, d a e ne r gi a s ã o:
• A m p li tu d e .
• T a xa de vi b r a çã o, ou se ja , a f r eq uê nc ia .

O t e u c or p o f ís i c o, a s e m oç õe s , os p e n sa me nt os e o e sp ír i t o, t ud o , e st á f e i t o d e s s a
« co is a » q ue se co m bi na s ub li me me nte p a r a t e c o n ve rt e r em um se r q ue é ún i co e m t o d o
o U ni ve r s o. O r a, p o rq u e a e ne r gi a q ue t e c on f or ma pos s ui um a fr e q uê n ci a, t u p od e s
a lt e r á -l a ! A q ui t e n s, p ois, t u d o o q ue é a a s ce nsã o: à m ed i da q u e el eva s a f r e qu ê nc i a
ma is b ai x a d o te u c o r p o fí s i c o , el e tor n a -s e m e no s d en s o e i n c o rp o ra ,
g ra d ua l me n t e, a en e rg i a d e f r eq u ê nc i as ma i s el eva da s ! À me d id a q ue is to o co r re ,
ve r á s e p e n sa r á s c oi s a s q ue n ão t e e ra m p os s í ve i s a nt e s. Lit e r al me nt e, c on ve r te r -t e -á s
n um se r da 5 ª d im e n s ã o, o pe r a nd o e t r a b a l h a nd o c om se r e s d a 5 ª d im e n sã o. C om o a s
f r e q uê nc ia s m a is b a i xa s – a q ue la s d o me d o e d a li m it a çã o - t e r ã o d e sa p a r e c id o,
p a s sa r á s a v iv e r num e s ta d o a q ue c ha ma rá s ê xt a se , e m u n ic i da d e c om o te u e sp ír i t o e
co m o e sp ír i t o d e to d o s o s o ut r os. I s t o é a a sc e n sã o!

A go r a , ne c es sit a mo s d e d ef i ni r o ut r o t e r m o – e sp í ri to - p or q ue , d e f a to, a t ua no çã o
a ce r ca d o q ue é o t e u e s p í ri t o, o me u e s p í r it o, o es p í r i t o d e le , o e s p ír it o d e la e a s si m
s uce s s i va me nt e , é um c on ce it o li ne a r , l im i t a nte e , m uit o si m p l e sm e nt e , er r a do. Q ua nd o
f or e s ca p a z d e t r a ns c e nd e r os ní vei s m a i s b a i x os d a s ep a r a çã o d o p la no f í s i co, p a s sa r á a
ha ve r s om e nt e E SP Í RI TO – uma e ne r g ia se m p r e m ut á ve l q ue é, e e st á , e m u ni c id a d e
co n si g o me sm a . Tr a t a- se d e um a e ne r gi a q ue t u c on he ce s a t ra v é s d e d e s ig na ç õe s c om o
« De us », « T ud o O Q ue É », « F ont e » , « G ra n d e E sp í r it o» , e t c .

P e la mi nha p a rt e , ne s t e l i v r o, ut i l i za r e i o t e r mo E SP Í RI T O ( c om m a i ú s cu la s ) s e mp r e q ue
m e r e f e ri r à u ni d a d e ; q ua nd o h o uv er ne ce ss i da d e de a l ud i r à se p a r a çã o p re f e r ir e i o
t e r m o «e u -e s pí ri t o» . N e ss e s ca so s, e st a r e i a c it a r a q u e la p or çã o i n di vid ua liz a d a d o
E SP Í RI T O q ue r el a c io n o c ont ig o, c om e s t a t u a e n ca r na çã o e c om t od a s a s o ut ra s
e xp e ri m e n t ad a s a o lo n go d o te m po; t am bé m as s o cia r e i « e u-e sp ír it o » c om os ní ve is nã o
6
f ís i c os, m a i s e le va d o s, d o t e u se r. Le m br a -t e , p oré m, d e q ue u so e st a de f i ni çã o a p e nas
p or q ue st õ es de f a c i li d a d e d e e nte n d im e n t o, p oi s s ó há um E SP Í RI T O .

O E SPÍ RI T O é u no, m a s p a r e ce i nd i vi d ua l iz a r -se p a ra p od e r e xe c ut a r uma f un çã o


e sp e cí f i ca , p or e xe mp l o: t u. E le o pe r a a t r a v é s d e um pe q ue no p ont o, d e u m f o c o
e sp e cí f i co da t ua co ns ciê n cia q ue e s t á co n ce ntr a d o no i nt e ri or d o t e u c or po f ís ic o. I s t o é
a q u il o q ue s e c on he ce a s i m e s m o c om o o « t u» , co mo a t ua p e r s on a li da d e , e é a q u il o a
q ue c ha m o o « e u- e g o» .

O t e u e u -e g o é , e vid e nt e me nt e , um a m a ni f e s t a ç ã o d o t e u e u-e sp ír i to, m a s p o ss ui um a


ca r a ct e rí st i c a p a r ti c ula r , pr óp r i a d e t od o s os e u -eg o: d e s c on he ce q ue p e r t e nc e a o
E SP Í RI T O . Qu e r o d i ze r , d e s co n he c i a a t é a g or a !

Nã o us o, é c la r o, o t e r m o « e u -e g o» p a r a t e d im i n ui r, m a s p a r a de s v ia r a t ua a te n çã o
d e s sa p a r te d e t i, q ue ol ha pa r a f ora , e r eor i e nt á -l a p a r a a q u il o q u e , na ve r da d e , é s: u m
p on t o f oc a l q u e ol h a pa ra d en tr o d es d e o i n ter i o r d o teu eu - es p í ri to .

I st o, p or s ua ve z , é a f un çã o d o E SP Í RI TO . P or o ut ra s p a la vr a s, t u és o E SP Í RIT O e m
a çã o.

1 - T od a s a s f ra s e s d es ta c a da s e m n e gri t o s ã o d a re s po n sa b i li da d e d a t r a d uç ã o
p or t u g ue s a .

C AP ÍTU L O I

O Q UE É A E NE R G I A ?

T u p o ss ui s um d e t e r mi na d o n úme r o d e c or po s. E st á s f a mi l ia r iz a d o co m um d e le s, o
co r p o f í si c o, e mb or a j á nã o se pa s s e o m e s mo c om o c orp o e m oc i ona l, o cor p o me nt a l e
o co r p o e sp ir i t ua l. T od os e st e s c or p os sã o c om po s t os d e e ne r g ia . E st a e ne r g i a , p or é m,
nã o pe r t e nce a o e s p e c t ro e le t r om a g né t i co q ue i nt e g ra a l uz, a s o nd as d e r á d i o e o s r a i os
X , e t c . , q ue se me d e p or c omp ri m e nt os de o nda e q ue vo cê s b e m co n he ce m . Es ta
e ne rg i a d e q ue f a lo e nc ont r a -s e p or de t r á s d e s sa out r a , p or de t r á s d a q ui l o a q u e c ha m a s
m at é r ia . T ra t a -s e d e u ma e ner g ia q ue nã o p od e se r d e t e ct a da p e l os i nst r ume nt os d os
ci e nt i st as , p or q ue e ss es a pa r e lh o s t a m b ém sã o f e i t os d e ma t é r ia . . . e ne n hum a r t e f a to
p od e d e t e ct a r f r e qu ê n cia s m ai s e l e v a d a s d o q ue aq ue la s d e q ue é f e it o!

E st a e ne r g ia d e f r e q uê n ci a m ai s e le va d a é a e ne rg ia d a F ont e , a pa r t ir da q ua l d e r i vam
a s d if e r e nt e s f r e q uê n c ia s d a e ne r g ia d e s sa 3 ª d i me ns ã o ond e e s t á s , um a da s q ua is, p or
e xe m p l o, c o n he c es co mo lu z. E m b or a a e ne r g ia se ja um co nt í nu o, pod e mo s p e nsa r ne la ,
no q ue d i z r e s p e it o a o n os so t e ma , c om o um a q ua nti da d e i nf i nit a d e «u n id a de s» , o nd e
ca d a uma de l a s di sp õe d e um t i p o pa r t i c ula r d e c on sc i ê nc ia .

E st a s un id a d e s d e e ne r g ia c o n co rd a m e m i nt e g ra r e sq uem a s d e c o ns c i ê nc ia de or d e m
m ui ta e le va d a , t ai s co mo e u me sm o ou a s c é lu la s d o t e u c or po. E st a e ne r g i a é , p or ta nt o,
o q ue e u e t u so mo s; é d e l a q ue s om os f e it o s. E o es t ad o d e a l e rt a p or e la a lca n ça d o
co n st i t u i, p or s ua ve z, a b a se da c on s ci ê nc ia q ue t e mo s a ce r ca d e nó s me s m os . C om o
r e sp o st a , o no ss o se nt id o d e se r or g a n iza e s sa s un id a d e s de e n e rg i a e f or ne ce -l he s uma
e st r ut ur a p s i c ol óg i ca , m ed i a nt e a q ua l e la s p od e m e xp r e s s ar -se a s i m e s ma s.

O Un i ve r so e s t á org a n i za d o pa r a pe r m i ti r q u e a lg uns e s t a d os d e s e r d a e ne r g ia , t ai s
co m o e u m e sm o, p os s a m d e se m p e n ha r u ma f un çã o. Q ual que r nom e q ue us em os f a z
r e f e rê n cia à f u nç ã o q u e e s ta m os a d e se mp e n ha r q ua nd o no s c om u n ica mo s c om v oc ê s e
ne nhu m d e le s i mp li c a q ue ha j a q ua l q ue r i d e nt i da d e de nt r o d o E SP Í RI TO . Q ua lq ue r nom e
q ue e u u se t e m o ú ni c o p r op ó si t o d e se r c on ve nie nt e à c om u ni ca çã o co m a t ua m e n t e
co n sc i e nt e . Ap e sa r d e t e r pl e na c o ns ci ê nc i a de se r e n er g ia p ur a d o E S P Í RIT O , nã o me
co n si d e r o p o ss ui do r d e o ut ra i de nt i d a d e d is t i nta d a q ue l a q ue de s e m pe n ho. A ss i m, so u a
e ne rg i a q ue , ne st e mo me n t o, c on st i tu i o e st a d o d e se r d e n om i na d o Se r a p i s. . . . M a s e st a
e ne rg i a e st á a e le va r -s e e a m u d a r c o nst a n t e m e nt e !

A t ra vé s d e st a e x pl ic a ç ã o f a ci l me nte p ode r á s d e d uz i r q u e a e ne r gi a e s t á d i vi d i d a e m
oit a va s: a F ont e oc up a a o it a va m a i s e le va d a e o p la no f ís i c o r e p re s e nt a a ma i s b a i xa .
E u e o ut ro s ní v e i s d o t e u se r e xi st im os e d e s e mp e n ha m os as no ss a s f un ç õe s ne s se le q ue
7
d e oit a va s . Im a gi na -a s c om o se f os se m a s vá r ia s ba nd a s do t e u r á d io F M; e im a g i na
ca d a se r , e u o u t u, co mo se f os se u ma d e te r mi na d a est a çã o. C a d a e st a çã o ca p t a uma
f a ixa d if e r e nt e d e f r e q uê n ci a s ; c ad a u m d e n ós, p oré m , op e r a e m t od a s a s b a nd a s.

O c up a mo s a me sm a p o si çã o r e la t i va e m ca d a b a nd a , e le va nd o p ro g re s si va me nt e a
f r e q uê nc ia . P a ra usa r a ana lo g ia d e um t e c l a do d o pi a no, d ig a m o s q ue s om os fe i t os da
m es ma not a r e l a t iva e m c a d a u ma d a s s ua s se t e oi t a va s. Se a s t ua s not a s i nd i v id ua i s,
d e n tr o d e c ad a u ma d e s ta s s e t e oi t a va s, f os se m to d a s t o ca da s s im ult a ne a me nte , o so m
r e s ult a n te se r ia a t o ta l id a de d o te u se r : u m s om m ui t o ha r m on io s o !

N ot a q ue e st a s a na l og i a s e st ã o m ui t o l o ng e d e p od er t r a ns m it ir -te a r e a li d a d e . H á
m ui ta s ba nd a s e , e m c a da uma d e la s, há um n úme r o i nfi nit o d e n ot a s. O r a , t a mb é m
ne st e s ní ve i s v o cê s se me s c l a m p er ma ne nte m en t e co m o ut r a s e ne r g ia s p a r a re a l i za r
ce r t a s f u nçõ e s. Nã o é som e n t e o me u s e r q u e e s t á co mp ost o d e e ne r g ia . Q u al q ue r co isa
q ue c on ce b a ma nif e st a r- se -á a t r a v é s d a ul t er i or or g a niza çã o d a s uni da d e s d e e ne r gi a :
q ua nd o pr e t e nd o cr ia r a lg o, s e j a um á t om o ou uma g alá xia , c ome ç o p or p r o je ta r um
ca m po r e ce pt i v o, a ná l og o a o e sp a ç o, e l og o ir r a di o u nid a d e s d e e n e rg ia p a r a o se u
i nt e r i or , or g a ni za d as d e a c or do com a mi nha int e n çã o o u co m a s m i nha s f or ma s d e
p e n sa m e n to.

A ún ic a m a ne i ra d e c r i a r a l go é or g a n iza nd o e s te f or ne c i me nt o i l im i t a d o d e unid a d e s d e
e ne rg i a, d e a c or d o c o m a in t e nç ã o. A ss im , nã o só o se r q ue co nhe ço com o e u m e sm o,
m as ta m b é m t u d o a q ui l o q ue c r i o o u d e s t r uo, é c om p os t o d e e ne r g i a .

Re p i t o: e st a e ne r g ia nã o é n em o c a l or ne m a l uz q ue c on he ce s, m a s s im u ma e ne r g ia
m ui to ma i s s ub t i l. . . M ai s p a re c i d a c om a e n e r gi a d e um d os t eu s p e n sa m e n to s .

I st o su s ci ta m ui t a s p e r g un t a s i nt e re s s a nt e s a ce r ca d a s d i me n sõe s da e ne r g i a, t a l c om o,
p or e xe mp l o, a na t ur e za d o e sp a ç o e d o t e m p o.

I.1 - O E SP AÇ O

Di sse , a c im a , q ue q ua nd o p r e t e n d o c ri a r a lg o, c ome ço p or p r oje t a r um ca m p o r e ce p t i v o,


a ná l og o a o e sp a ç o, pa r a cu j o i nt e r ior i r ra d io u ni d ad e s d e e ne r g ia d e a c or d o c om a m i n h a
i nt e n çã o. Es t a or d e m d e e sp a ç o é , p or é m, m uit o ma i s e l e v ad a d o q ue a d o e sp a ç o f í si c o
on de t u e s t á s; do p ont o d e vi st a te r r e no, nã o s er i a p r e ci so n e nh u m e s p a ço e m a b s ol u to .
N o e nt a nt o, e l e é t ã o d e ta l ha d a me nt e r e a l p a ra m i m, t a l co mo a s d ime n sõe s d e um
q ua rt o o sã o p a r a ti . E u p r oj e t o, ou i m a g i no, e st e e sp a ço. . . tal c o mo o u tr o s , c o m o eu ,
es tã o pr oj eta n d o o es p aç o tri d i men s i o n al n o q u al tu v i ve s !

Já p o d e r á s t e r ou vi do d ize r q ue o e sp a ço fí si c o na da m a i s é d o q u e um a fo r ma d e
p e n sa m e n to o u a c ons t r u çã o d e uma i d é ia . O r a, i st o le va nt a a se g ui nt e p e rg u nta : -
Q ue m é q ue t e m e s se p e n sa m e n to ?

T r an q u il i za -t e ! Há e nt i da d e s i m e ns a s « p e nsa nd o» , m ui d ili ge nt e m e nte , o t e u e s p a ço


t r id im e n si ona l, m a nt e nd o- o c om um a cla r id a de e u ma c on ce nt r a çã o q ue não p ode m s e r
d e s cr it a s. M u i tos s e r es h u ma n os p a r ti c i p am n i ss o a t ra v és d o s s e us ní v ei s
s u p er i o r es !

O e s p a ço p or n ós c o nc e b i d o é o m a is a d e qu a d o à e ne rg i a, t a l c om o u ma e st r a da
a sf a l ta d a é ma i s « a d e q ua d a » a o s ve íc u lo s d o q ue o t e r r e no q u e e st á p o r b a i xo d e la ; o u
t a l co m o um f i o me t á li co co nd u z me l ho r a e l e tr i c i d ade d o qu e o ar q ue s e r e s p i r a . O
es pa ç o , p o r ta n t o, é u m ca mp o c r i ad o p a ra c o n d uz i r a en er g i a!

Na s d i me ns õe s s upe r i o r e s nós c ri a mo s o nos s o p r ó pr i o e s p a ç o; p o r é m , na 3 ª d ime n sã o


on de v o cê s e s t ã o, os v os so s ní ve is ma i s a l t os – a q uel e s q ue v ib r a m na s di me n sõ e s
s up e r io re s - cr ia m o e sp a ço f í si co. . . Pa r a q u e o s se us p r óp r i os n í v e is m a i s b a i xo s p o ssa m
vi ve r no p l a no f ís i c o!

E st e e s p a ç o é , s i m ult a ne am e nt e , um ca m p o uni fi ca d or e um ca m p o se pa r a d or :
u nif i c a d or , p o r q ue p e r m it e q ue a q ui l o qu e i r r ad i a m o s pa r a d e nt r o d e le p os sa i nt e r ag ir ;
s ep a r a d or , p or q ue e st á or g a niz a d o pa r a q ue a s r a d i a ç õe s nã o se s ob r ep on ha m . I ma g i na
o co nt a c t o e n t re d ois ob je t os, p o r e xe m pl o, um l i vr o e o a p oi o q ue , na p r a te l ei ra , o
8
m ant é m d e pé . O li vr o e o a p oi o nã o s e in te r p e ne t r a m p or q ue o t ip o d e e ne rg i a q ue
p r oj e t a m os m a nt é m o s s e us ca m p o s s e pa r a d os .

I.2 - O TE M P O

Da mi nha p e r s pe ct i va - e t a m b ém da p e r sp e c ti va d os n í ve i s su p er i or e s d o t e u p ró p r i o se r
- o te m p o, t a l c om o o co nhe ce s, m ui t o si mp l e sm e nt e , nã o e xi s t e!

E u, e o s ní ve i s s up e r i o r e s d o te u p r óp ri o s e r, p a r ti cip a mo s p le na m e nt e n o pr e se nt e ,
p a s sa d o e fut u ro d e st e pl a ne t a , s im ul t a ne a me n t e . S o u c ons cie nt e , co m um a c e r t e za
s em e lh an t e à q ue t u t e n s e m r e la çã o à t ua a t ua l e n ca r na ç ã o, d e que a l g u ma s f r a ç õe s d a
m i nha e ne r g ia e s t ã o e nc ar na da s e m mu it os sít i os da hi st ó r ia d a T e r ra . De ve -se i st o a
q ue nã o e s t o u c o nst r a ng id o p or u m cé r e b r o li ne a r , m a s ut i l i z o o c on he c ime nt o d i re t o.

E st a é a g r a nd e d if e r e n ça e nt re n ós. O cé re b r o hu ma no op e r a d e f orm a s e q ue nc ia l, c om
um t e m p o f i nit o, ne ce ss á ri o p a r a p r o ce s sa r qua lq ue r i nf o r ma çã o s e n sor i a l. Se m
d e s d e nha r da sua a s s o mb r osa e s t r ut ura , o cé r e br o e o s i st e ma ne r v os o sã o le nt os .

Q ua nd o q ue i m a s u m d e do, t ir a -l o do l ume o u sa co de s a b r a s a ; e nt r e o co nt a c t o i ni cia l e


o a t o d e so lt a r a b r a sa p od e d e c or r e r a t é um se g un do; o ut r os p r o je tos m a i s c omp le xo s,
p or é m , ta l co mo de se n ha r u ma ca sa ou um si st e m a p or c om pu t a d or , p od e m o cu p a r -t e
d u ra n t e me se s, ou a no s, d e vi d o ao t e m p o ne ce ss á r i o p a r a p r o ce s sa r o s p e nsa m e nt o s n o
cé r e b r o.

A lg u ns p r o je t os s ã o t ã o e xte n so s q ue nã o p od e m se r co n cl uí d o s n o l a p s o d e uma só vid a


d o pa r t i ci p a nt e ; a s si m f oi c ri a d o o c o nc ei t o d a hi st ó r ia ! Al g u é m q ue na s ça h oj e d e v e se r
i nf or ma d o d o q ue o c or r e u no p la ne t a a t é à d a t a , o u, p e lo me n os, d e a l g u ma s p a r t es
s el e ci o na da s d o q ue s e p a ss o u. Al gu ma s p e s s oa s p a s s am to d a uma v id a re g is t r a nd o a s
oc or rê nc i as e c ont a nd o-a s a os out r os ; t ud o i st o p or q ue a s l ig a ç õe s d o cé r e b r o d em or a m
u ns q ua nt o s mil ise g u nd o s a o co rr e r .

O s ní v e i s nã o f í s i co s d o t e u se r nã o p os s ue m e st a l i mit a çã o. At r a vé s d o c on he c ime nt o
d ir e t o d a e n er g ia q ue c om p õe os a co nt e c i me nt os , a e s s e s ní ve i s o u a m im nã o no s c us ta
na d a f a ze r a c o ne x ã o co m q ua l q ue r p o nt o d o p a ss a d o ou d o f ut ur o d o t e u p la ne t a .

S ugi ro q ue t e nt e s vi s u a li za r c om o s e s e nt e i s to: im a g i na q ue vi br a s na f r e q uê nci a ma i s


e le va d a d o t e u pr óp r i o e st a d o de co ns c i ê nc i a e q ue es t ás a ol ha r p ar a b a ix o. E nt ã o vê s
vá r ia s p e ss oa s, ca d a u ma da s q ua is e s tá n u m m ome nt o d is t i nt o d a hi st ór i a . E nt ã o,
a t r a v és da si mp le s i nt e n çã o, p o d e s m is t ur a r -t e c om q ual qu e r de l a s o u c om t od a s,
s im ul t a ne am e nt e . Da d o q ue t u é s e la s , p o d e s co nve r te r -t e ne l a s e c on he ce r c a da f a c e t a
d o q ue e st ã o a p e n sa r e a se nt ir !

Um e x em p l o: i ma g i ne m os q ue é s, si mu lt a ne a m en t e , um e sp ec ia l i s t a em c r i st a i s d a
A t lâ nti da , um so l da d o roma n o, um ca m p o nê s m e d i e va l e , c la r o, o « tu» de s ta
e n ca r na çã o. T e nt a se n ti r c om o c ad a uma d es sa s f u nç õe s p e r ce b e o t e m p o, c om o o
p e r ce b e s t u d e s d e o m ome nt o e m q ue e st á s, e c om o in t e ra g e m t o d os, e nt re si .

Ma s , a tenç ã o : tu d o f oi c u i da d os a me n t e p l an ea d o, d es de o i n í c io , pa r a q u e as s i m
f os s e!

T oda vi a , nã o t i nha q u e s e r , e xc l us i v a m en te, d e s ta m a ne i r a ; co m o ut r a s e sp é c ie s, e m


ou t r os s i st e ma s d e re a l id a de is t o é f e i t o de f or ma m uit o di f e re nt e . A t ua e sp é c i e, e m
p a r ti c ula r – a um a lt o ní ve l d o E SP Í RIT O – t omo u a de ci s ã o c o l eti va d e c ri a r a se nsa çã o
d a p a s sa g em d o t e mp o e, a s s im, b e ne f i cia r d e vá r ia s f e r r am e nt a s d e a p r e nd i za g e m!

Um a de l as - o karma ou a L e i d o Eq ui lí br i o – b a s e ia -se no c o nc e it o d e q ue se a p e ss oa X
a f e t a , de a lg uma f o rm a , a v i da d a pe ss oa Y , e nt ã o, c omo e f e i t o d i ss o, d e ve ha v e r uma
r e c ip r o ci d a d e. L og o, Y d e ve rá a f e t a r a v id a de X d a m e s ma f o rm a, o u f or m a s imi la r e ,
a ss im, cr i a r um e q ui lí b r io e ne r g é ti c o.

B om, si m pl if iq ue i b a st a nt e , p oi s e x is t e m mu i t a s e x ce çõ e s a e s t a r e ci p r oc id a d e. S e j a
co m o f or , da p e r s pe c t i va d e X e d e Y , n o p la no f í s ico, X te m d e a t ua r p ri me ir o e s ó
d e p oi s a t ua r á Y.
9

V e ja m o s: De fa t o, e r a ne ce ssá r io t e r a l g um m ar co d e re f e r ê nc i a p a r a q ue a s c oi s a s nã o
oc or re s se m a o me sm o t e mp o. S e nã o f o ss e a ss i m, X e Y se r ia m i nc a pa z e s d e d e st r i n ça r
q ua l d el e s e ra a ca u sa e q ua l d e le s e r a o e f e it o. Pa ra r e s ol ve r e s t e p r ob l e ma , voc ê s
co n ce b e ra m a p e r ce p ç ã o d o te m po li ne a r p ar a f u nci ona r c om o ma r c o d e r e f er ê n cia . B om ,
d e f a t o, n ã o t i ve r a m q ue c ri a r na d a d e n ovo; li m it ar a m -se a p e r d e r a ca p a c i d a de d e
e xp e ri m e n t ar o t em po si m ul t â neo! E a m a t r iz do cé r e b r o, q ue a e sp é ci e e sc ol he u p ar a o
co r p o d o se r huma no, re s p e it a p e rf e i ta m e nt e e s sa ca r a ct er í st i ca .

É c la r o q ue , d e u m a p e r sp e c t i va ma i s e l e vad a , a s a çõ e s d e X e d e Y o c orr e m
s im ul t a ne am e nt e , p e l o q ue o i n te r câ m b i o e n e rg é t i co d e aj us te d e p e nd e , s ome nte , d a
co r e ogr a f ia d os ní ve is nã o fí si c os de X e d e Y .

A lo ng ue i- me na ex p l ic a çã o d o p o nt o d o t e m p o si mu lt â ne o p or q ue i st o e x p l i ca a ra z ão
p e la q ua l a e ne r gi a d i s p oní ve l pa r a cr ia r é i li m it ad a: a m e sm a u nid a d e d e e ne r g ia p od e
e st a r f a c il m e nt e e m in ume r á vei s p ont os d a li n ha d o t e m p o f í s ic o, m ed i a nt e a si mp l es
d e c la r a çã o da sua i nt e nç ã o. A me sma un id a d e d e e ne r g ia po d e c o nf or ma r ,
s im ul t a ne am e nt e o g or r o d o c or t a d or d e c r is t a is da A tl â nt i da , a e s p a da d o ro ma n o e o
ca va l o d o ca mp onê s . C ons i d e ra n d o a na t ur e z a b r i nc a lh ona d a e ne r g i a, e s sa un id a d e d e
e ne rg i a va i d i ve r t i r - se ime n so c om a i r o n ia e nvo lv i d a n o p r o ce s s o!

E st o u a f a la r d a t ua p er c e p çã o e m r e l a çã o a o t e mp o, n ã o na s ua d iv i sã o a r b i t r ár i a e m
u nid a de s , t a i s co mo hor a s, mi nut os e se g u n d os . Es te t i p o d e d iv i s ã o r e s ul ta , a p e na s , d o
t a ma n h o d a va ra d e m e d i çã o.

A go r a : o t e mp o d o r e l óg i o pa r e ce -te m ui t o r e a l p or q ue e st á b a se a do, a p a re nt e me nt e , no
m ovi m e n to d o p l a ne t a à vol t a d o s ol. O r a , nã o e xi ste n e nh uma r a z ã o r e a l p a ra
or g a n iz a r e s a s t ua s a t i vi d a d e s d e a c or d o c om a l uz e a o b s c ur id a de . M uit o
s im p le sm e nt e , is so é c on ve n ie nte . . . t a l c omo é co n ve ni en t e t e r o p l a net a a g ir a r à v ol t a
d o so l, e q ui li b r a nd o a s f or ç a s ce nt r íp e t a s e c e nt r íf ug a s .

P or « p e rc ep çã o e m r e l a çã o a o t e mp o» q u e r o d i ze r q ue t u és ca p az de p e r c e b e r a
« d ur a çã o» d e u m a c ont e c i me nt o, q uer o d i ze r q ue p e r ce b e s u ma o c orr ê n ci a , d e poi s
ou t ra , d e p oi s o ut r a a i nda . M a s, se p ud e sse s e x p e r ime nt a r t od os os a c ont e c im e nt os d e
uma s ó ve z, o t e m p o n ã o se r i a um a o b st r uç ã o s en s or ia l o u uma li m it a ç ã o.

I ma g ina um e nor me t a p e t e f e i t o d e f i os ve r t i ca i s e hor iz o nt ai s: ca d a f i o ve r t ic a l é um


p o nt o p e r c eb id o d o « a g or a » ; o s f i os ho r iz o nt a is r e pr e s e n t a m o e s p a ço. O s f i os di a g o na i s
co l or id o s q ue f o r ma m o d e se nho d o t a p e t e , sã o o s a c on te ci me nt os da t ua vi d a,
oc or re nd o no t e mp o ( v e rt i ca l ) e n o e sp a ç o ( h ori zo nta l) .

A go r a , ima g i na u m p e q ue no i ns et o d e s lo ca n do -se s ob re o t a pe t e : - s e e l e s e d e s l oc a r a o
l ong o de um f io ho ri z o nt a l ( e sp a ç o), t e r á d e p a s sa r po r ci m a d e i m en so s f i os ve rt i c a i s,
ou se ja , e x pe r i m e nt a r á p o nt o s d o « a g o r a » s u ce s s i va m e n t e. . . M a s f ic a p r e s o num ú ni c o
s ít i o f ís i c o, p or q ue os f ios hor i z o nta i s r ep r e s e nta m o e sp a ç o.

O ca s i ona l me nt e , a o t r op e ça r c om um f i o c ol ori do, e xp e ri me nta u m p e d a c in ho d a t ua


vi da ; - s e s u bi r a o l o n go d e um f i o ve r t i c al ( t e mp o), t e r á de p a s sa r p or c im a de im e ns os
f ios hor iz o nt a i s, o u s e ja , e xp e r im e n t a rá p o nt os s u ce s si v os d o e s p a ç o. . . m as f i ca p re so
n um ú ni c o m ome n to d o te m p o, n o p o nt o d o «a g o ra » . P or o ut r a s p a la v r a s, e xp e r i m e nt a r á
t ud o o q ue su ce d e a t r a vé s d o es pa ç o. . . n um ú ni c o m om e n to.

A ss i m, co mo e s t á num d e t e rm i na do p ont o d o t e m p o, ver á « f ot o g ra f i as » d o q ue s u ce d e u


e m m ui t os p o nt os d o p la ne ta n e s se d e t e r mi nad o in st a nte . . . i n cl ui nd o o qu e s e p a s so u na
t ua v id a .

O b via m e n t e , se o no ss o i ns et o se t or na ss e i nt e li g e nt e e d e c i di s se s e g u ir a o l on g o de u m
d o s m i l hõe s de f io s d i a g o nai s c ol or i d o s. . . e x pe r i m ent a r ia a v id a i nt e i ra d e um a p e s s oa.
O r a , d o va nt a j os o p o n to d e vi st a « ex t e r io r » t u po d e s ve r o t a p e te co m pl et o: o t e m p o, o
e sp a ç o e a te c i t ur a d a s vi d a s d a s pe s s oa s ; e , se a ss im o d e s e ja re s , p od es de i xa r -t e ca ir
s ob r e q ua l q u e r p o nt o d a tr a ma e e xpe r im e nt a r as s ua s vi d a s com e la s.
10
F ic a r i a s, no e nt a nt o, mu it o oc up a d o, p o r q u e ra p id a me nt e te d a r ia s co nt a d e q ue
e xi s t em m il hõe s d e t a p e t e s p e nd ura d os a o l a d o d e st e , p ro lo ng a nd o-s e a t é a o inf in it o. . .
a lé m de q ue os f i os c o lor i d os pa ss a m d e um t a p e te pa r a ou t r o, e n t r e t e ce nd o- se e m t rê s
d im e n sõe s – o s t a is u ni ve r s os p a r a l el os d e q ue j á ou v is t e f a la r !

M a s a co isa nã o fi ca p or a q ui : s e q u is e r e s, a in d a pod e s v e r, e m bo r a i ndi st in t a me nte , u ns


« t a pe t e s e t é r i c o s » r e sp la n d e ce nd o p er t o d a s s ua s v e r s õe s f í s i ca s, i st o é, o s t a p e te s qu e
co r r e s p o nd e m a os pl a no s s up e r i or e s ! Se r á q ue e x ist e a l g uém ob se r va nd o -t e , t a l c om o t u
ob se r va s t e o in se t o à me d i d a q u e e le se mo via n o ta p e t e , c om a c a be c i nh a ol ha nd o p a r a
b a ix o, se g ui nd o d i li g e nt e me nt e um p e q ue no f io ?

I.3 - O M OV I M E N T O

E st e s d oi s c omp o ne nt e s – o e s p a ç o e o t e m p o – c on d uze m a um t e r ce ir o: o m o vim e nt o.


P a r a a l g o se m o ve r e nt r e do i s po nt o s no p l a no fí si co é p r e c i so t e m p o. H is t o r i ca me nt e ,
c he g a st e a p r e ci sa r d e me s e s p a ra vi a ja r e nt r e a c os t a or ie n t a l e a oc i d e nt a l d os E st a do s
U ni do s; hoj e, n um a v i ã o, d e m or a s c e r ca d e 6 h or a s . Ma s o p la no f í si c o t e m um l i mi t e
t e ór i co: o d a ve lo ci d a d e d a l uz. A e st a ve l oc id a de p ode r ia s f a z e r a v ia g e m e m a p ena s
1 / 60 a v os d e s e gu n d o!

O m ov i me nt o, t oda vi a , é um f e n ôm e no e sp e c íf i c o d o p la n o f í s ic o. N ã o oc or r e d a m e s ma
f or ma no s p l a no s ma i s e le va d os p or q ue o e s p a ç o é um p la n o cr i a d o: na r e a li da d e , os
p o nt os q ue o c om p õe m nã o e s t ã o se p a r a d o s p or n a d a e t ud o se i nt e r pe ne t ra . O s
ci e nt i st a s t er r e no s e s t ã o su r p r e e nd i do s p o r ve r if i ca re m qu e d oi s e l é t ro n s, e m s í t i os
d if e r e nt e s, p a r e c e m s e r c a pa z e s de se c om u n ica r i n st a nta ne a m e nt e . I st o a c ont e ce
p or q ue a e ne r gi a c o ns cie nt e , q ue se ma nif e s t a c om o pa r t í cu la s s ub -a tô m i ca s, nã o e s tá
no «e sp a ço » . A e ne r g i a c o ns ci en t e e xi st e n o p o nt o br i l ha nte d o Un o, na me nt e d e T ud o
O Q ue É, e d e sd e a í p r oj e t a i ma g e ns q ue pa r ec e m s er p a r t í c ula s s ub -a t ómi ca s,
e lé t r o ns , po r e xem p l o. O ra , uma v e z q ue t od os os e l é t r o ns sã o pr o je t a do s d o me sm o
p o nt o U no, nã o su r p r e e nd e q ue ca d a u m d el e s sa ib a o q ue o ut r o e s t á a f a ze r !

O t e m p o é, s om e nt e , a d ur a çã o p e r ce b id a q ue é ne ce s sá r i a pa r a q ue a lg o se mo va e nt r e
d oi s p o nt os; f or a d o pl a no f í s i co o t em po é z e r o, da d o q ue t od o s o s p o nt o s e x is t em
s im ul t a ne am e nt e . As si m se nd o, se t u f o ss e s um e lé t ro n (o E SP Í RI T O f u n ci o na nd o co mo
e lé t r o n) , p od e r ia s p r oj e t a r -t e p a ra o p on t o A e p a ra o po nt o B a o me sm o t e mp o, p e l o
q ue a i dé i a d e m o vim e nt o e nt r e A e B d e i xa r i a d e t er si g nif i ca d o!

* * *
E sp e r o t e r -t e t ra n sm i t i d o o s e nt i d o d os fu n d am e nt o s d o pl a no f í s i c o: es pa ço, t e mp o e
m ovi m e n to. De f a t o, s ão l ei s l o ca i s, a rb it r á r i a s, a p l i cá v e i s a o p la no f ís i c o e à s
f r e q uê nc ia s d a T er r a , e s ã o os t e us se n ti d os q ue cr ia m a p e r ce p çã o d el a s. Se nt ir o
e sp a ç o e o t e m p o sã o f un ç õe s d o i nt el e ct o, a s q ua is f or a m e di f i ca d a s n o c é r e b r o p a ra
a p oi a r a e s p é ci e hu ma na so br e e s t e pl a ne t a . El a s sã o f e rr a me nt as de e n si no c om um, t a l
co m o, na s e s col a s , os e s t ud a nte s c onc or d am (n or m a lm e n t e !) e m s e e nc o nt r a re m nu ma
s al a , a u ma d e t e r mi na d a hor a , p a r a a ss i st ir a um a aul a s ob r e um t e m a p r e via me nt e
co m bi na d o. Da me sma f or m a no ní ve l f í si co, t od os o s m e mb ro s d e uma e s p é c ie d e ve m
p ôr -s e d e a co rd o no q ue t o ca a ce r t a s c oi sa s p a r a q u e a v i s it a d e ca m p o a o p la ne ta
T e rr a se ja si g nif i ca t iv a .

U s o a e xp r es sã o « vi sit a d e c a m p o a o p la net a T er r a » p r op o si t a d a me nt e , p o is é
i mp or t a nt e q ue a m pl ie s a t ua p e r ce p ç ã o a t é te r e s co n sc i ê n ci a de t i m es mo com o um
i me ns o s e r q ue e s t á d e v is i t a a e st e r e ca nt o d o U ni ve r s o; u m se r c a p az de f a ze r c e rt a s
« hab i l id a d es » c om a e ne r gi a a f i m d e p od er d e sf r ut a r de « p eq ue na s e s c a pa d e la s» a o
p la no f ís i c o, c ha m a d a s e n ca r na ç õe s. . . e mb o r a c a d a ve z q ue i ss o a c ont e ce se ja p r e c i so
« e ng e nd ra r » um cor p o f í s ic o e uma p e r s ona li da d e di f e re nt e s. E, a s s im, t u d o s e t o r na
m ui tí ss i mo i nt e r e ss a nt e . Es t a s «e s c ap a d e la s » , por é m, p ode r ã o s e r a g r a d á ve i s .. . ou
d e sa g ra d á v e is, s e t e e sq ue c e re s d e q ue m é s . Se ja c om o f or, o q ue i nt e r e ssa é qu e
a p r e nd a s o má x im o e m c ad a u ma d el a s!

N o ca p ít ul o s e g ui nte , e nt ra r e mo s ma i s p r of u nd a me nt e na n a t ur e z a da m at é r ia f í s i ca ,
e nq ua nt o o nd a p e r ma ne nt e d a oi t a va ma i s b a i xa da e n e rg ia , e d e mo ns t r a r e mo s q uã o
f lui do é a q ui l o q ue t u a cr e d it a s q ue é « s ól id o» .
11
C AP ÍTU L O I I
A N AT UR E Z A D A M A TÉ R I A
A t é a g o ra a b or d e i a d i f e r e nça e nt re o p la n o f í si c o e a s d i me ns õe s ma i s e le va d as ,
e mb or a , na ve r da d e , nã o ha ja d i fe r e n ça ne n h um a p o r que t o da s a s d i m e ns õe s sã o f e i ta s
d a me sm a « co is a» , t a l c om o a s se t e o it a va s de um p ia n o sã o to d a s so m: a ú ni ca
d if e r e nç a é d e t om e f r e q uê n cia .

N um p ia n o, c om o ca d a oi t a v a ( se q uê n cia d a s se t e not a s: d ó, r é , mi . . . e t c. ) é re p r od uz id a
s et e v e ze s, a s n ot a s i nd i v id ua i s d e q ua lq ue r oi t a v a s ã o ha r m ón i ca s m a is a lt a s d a s q ue
e st ã o nas oi t a va s ma is b a i xa s.

T oda vi a , e xi st e um « s e nã o»: s u p õe q ue t e ns u m d e f ei t o d e a ud i çã o q ue s ó t e d e i xa ou v i r
a oi t a va ma is b a ixa . N e s te ca s o, a s n ot a s g r a ve s vã o s oa r -t e m ui t o r e a i s ; p or é m , q ua nd o
a s m ã o s d o p ia ni st a se d e slo ca m p a r a a d ir e i t a d o te c l ad o e m d ir e ç ã o à s no t a s ma i s
a g u da s, ve r á s o mo v i me n t o do s s e us d e d o s ma s n ã o o u vi r á s na da . Se nt i r-t e -á s
co nf u nd i d o, é cla r o, s e a s pe ss oas s e re f e r i r e m a os s ons q ue nã o ou v ist e .

T a lv e z a t é t e e nf ur e ça s e a s a c u se s d e i n ve nt a r e m e s sa c oi sa da s « vi b r a ç õe s ma i s
a lt a s» . C on cl ui rá s q ue nã o e st ã o boa s d a ca be ç a e af a st a s- t e e n c o lhe n do o s omb r os .
T oda vi a , t a l ve z s in t a s ca r ê n ci a e d e sa p ont a me n t o q ua nd o ouv i re s r e f e r ê n c i a s à b e l e z a
d a Sona t a ao Lua r!

P or é m , c om o re a g ir ia s s e a l g ué m t e d i s se s s e q ue , com um p ou co d e pr á t i ca , p ode r ia s
p a s sa r a ou vi r a s n ot a s ma is a l t a s ?

E st a a na l og i a d o p ia no é m ui t o ú ti l, p o rq ue a i nt e n çã o d os c in c o se nt i do s f í si c os é
d e t e ct ar , s ome nt e , a l g um a s da s oi ta va s d o u ni ve r s o q ue t e r ode i a. O s s e nt i d o s p o de m
d e t e ct ar a s o it a va s ma i s b ai xa s. . . ma s nã o s e a pe r c e b e m d a s ma i s e l e va d a s d o U ni ve r s o.
M a s t u p os s ui s out r os se nti d os c uj a f un çã o é d e t e ct a -l a s .

E ss e s se nt i do s, p or é m , pe r ma ne ce m la t e nte s na ma i or p a rt e d os se re s huma n os. Ta i s


s e nt i d o s t r ab a lha m e i nt e ra g e m, p e r m a ne nt e me nt e , c om a e ne rg ia d a s f r e q uê nc ia s ma i s
e le va d a s, s ó q ue o cé r e br o f i lt r a e e l im i na e s s e s s ina is . É a l g o p r op osi t a d o e
co n ve ni e nt e , uma ve z q ue o s h uma n os nã o p od e r ia m ma nt e r- se c o n ce ntr a d o s no p la no
f ís i c o s e f o s se m b o mb a r de a d o s p or t oda a i n f orm a çã o a d i c i ona l di s p oní ve l num
d e t e r m i na d o mo me nt o .

I ma g ina q ue e s t á s a l e r i st o e , s im ul ta n e a me nte , vai s t om an d o co nhe ci m e nt o d e t o d a s


a s c on se q uê n ci a s p os s íve is d o f a t o d e le r e s e st a s l i nha s, t a nt o p a r a t i c om o p a r a os te u s
f a mi lia r e s e a mi g o s; a l é m d is t o, i m a g i na q ue t a m b é m t i nh a s c o ns ci ên ci a d os
p e n sa m e n to s e d a s e m oç õe s d e t od os o s q ue t e ro d e ia m e d a f or m a c om o e le s r e ss oa m
co m o r e st o da s s ua s e n ca r na ç õe s .

O ma i s e ng r a ça d o é q ue, q ua nd o q ua l q ue r t i po d e i nfor ma çã o e x t r a -se n so r ia l s e


i nt r o me t e n a t ua c o ns ci ê nc ia e te vê s f or ça d o a r e co nhe ce r e s se f a to, a c ult u ra a q ue
p e r te n ce s l ev a -t e a e n co nt ra r um a out r a e x p li ca çã o.

A q ui l o qu e vê s co mo ma t é r i a f í si ca , nã o p a s sa d e e ne r gi a p e r t e n c e nt e a uma d a s oit a va s
m ai s b a ixa s, vib r a nd o d en t r o d e um ca mp o e sp e c ia lm ent e cr ia d o p a r a e s se e f ei t o. Há
m ui ta s oi t a va s d e e ner g ia a ci m a de s t a na s q ua i s o utr os n í ve i s d o t eu se r – f u nc io na nd o
p le na me nt e , v i vos e a l e rt a - r e a l i za m t od o o t ip o de co is a s . C o nt at a r co ns c ie nt e m e nt e
co m e s s e s o ut r o s ní ve i s d o t e u s e r é a l g o m ui t o f á c i l d e c o ns e g uir ; al iá s, é i s s o q ue
oc or re q u a nd o, po r e x e mp l o, cr ê s t e r uma i d é ia ou te se nt e s f el i z s e m r a z ã o a p a re nt e ; e
os s on h os sã o, é c la r o , e st e s ou t r os n ív e i s d o t e u se r e m a ç ão, t r a b a l ha nd o o u
d i ve r t i nd o- se .

T oda vi a , nã o m e r e f i r o a o s p ou co s e d i s p e r s o s s í m b ol o s ca ó t i co s q ue g i r a m na t ua
ca b e ça q ua nd o a c or d a s; fa l o d a cr ia çã o e da m a nip u la çã o d a r e a l i d a d e , e m g ra n d e
e s c al a , q ue t od a s a s n oit e s r e a l iz a s a t r a vé s d os out r os ní v e is d o t e u se r . Aq ui lo q ue
p e n sa s q ue é so n ha r , é c om o f i ca r e s a ol har p a ra u ma ca sa d e sa r r uma d a p e r g unt a n do se
a f e st a f oi a g r a d á ve l : p e r d e s t e o la d o di ve rt i d o e f i ca st e só co m a d e sa r r uma çã o!
12
M a s, e ntã o, co mo é qu e s ur ge a ma t é r ia f í si c a a pa rt i r d e s t a o it a va d e e n e r g i a m a is
b a ix a ?

O s s e re s q ue , de ve z e m q ua nd o, cr ia m co is a s f í si ca s ( e o s o ut r os p a r a q ue m e s sa é a
s ua f u nç ã o e x cl us i va ), or g a ni za m a s u ni d ad e s d e e ner g ia c o ns c ie nt e em pa d r õe s
e sp e cí f i co s, d e nt r o de uma b a nd a d e f r e qu ê n cia p a r ti c ula r , c onc e b i d a e sp e cia lm e nt e
p a r a t a l p r op ós i t o. Sã o e s t e s pa d r õe s q ue c ons t it ue m ca da uma d a s co isa s ,
a p a re nt e me nte s ól i d a s , q ue t u co nhe ce s.

E , a gor a , a pr o xim e m o- no s d o v e r d ad e ir o m i la gr e d o pl an o f ísi c o:

- E st a s un i da d e s d e e n e r gi a c on sc ie nte or i und a s d o p l a no ma i s e le va d o, s ur g e m
f is i ca m e n t e c omo o c or p o da s u nid a d e s e l e t r oma g né t i ca s b á si ca s c on he c id a s co mo
p a r tí c ula s s ub a t ôm ic a s - e s se s t i j ol os bá s i co s d e c o ns t r u çã o c ham a do s e l ét r o ns , pr ó t on s
e n ê ut r ons !

O s c i e n ti s t a s t e r r e nos es t ã o p r es t es a d e t e ct a r e st e p r oc e s so; a l g u ns, p os s ui d o re s d e


uma im a gi na çã o m ui t o f é rt i l, já o co nhe ce m int u it i va m e n t e . P or s u a ve z , e s t e s b l o c os d e
co n st r uç ã o d e e ne r g ia c o ns cie nt e (e lé t r on s , p r ó to ns e nê ut r o ns ), c ola b ora m na f or m a ç ã o
d o s á t om os d e u m e le m en t o e m p ar t i c ul a r, t a l co mo o ca r b on o, o hi d r ogê ni o, o ox i g ê ni o ,
o a z ot o, e t c.

Um á t om o p od e p a r e c er uma c o nst r uçã o m ui t o si m p le s - e l é t r o n s q ue g i r a m e m v olt a d e


um n ú cle o ce nt r a l – e , e m ce r to s e n t id o, as si m é. Ma s, p or o ut ro la d o, t r a t a -s e da c oi s a
m ai s c om p le xa q ue e xi st e n o p la no f í s i co. A g e o me t r ia e a á l ge b r a e n vo l vi d a s na
co n ce p çã o do s á t om o s q ue c onf orm a m o p l a no f í si co, ma n te r ia oc up a d o s, d ura nt e a no s,
a ma i or ia d o s vo ss o s m ai s p ote nt e s c omp ut a d or es !

A ma t é ri a nã o oc or r e u e s po nt a ne a me nt e ; f oi c ui d a d osa me nte p la n e a da , e n ós f ize mo s


q ue st ã o d e sa b e r co m o e la se co m p or t a r i a e m t o d a s a s ci r c u ns t â nc ia s, a nt e s d e
co nt i nua r m os c om o d e se n vo lv im e nt o da s ua c r ia çã o.

Nã o p e ns e s , ne m p o r um i nst a nt e , q ue o e st a d o d e c o ns ciê n ci a q u e « e nc a r na » o e l ét r o n
é d i mi nut o. O e l é t r o n nã o é um a pa r t í c ula d i m i nut a , ma s s im u m « ca m p o de
p o ssi bi lid a d e s» ; é u ma p ar t e d o e sp a ç o n o q ua l e x ist e e ss e e st a d o de c o ns ci ê nci a ,
e mb or a d e um a f or m a t ã o s ubt i l q ue os c i e nt is t a s nã o p od e m t e r a c e r t e za . P or i s s o,
a f ir ma m q ue o e l é tr o n «p r ova ve l m e nt e » e x is t e .

A cr e s ce nte - se q ue e st e e s t a d o d e co ns c iê n ci a q ue « e n ca rna » o e l é t r o n n o p la no f í s i co,


p od e c ol a b or a r e m i nú me r o s o utr os p la nos e e m in úm er os u n iv e r so s s i m ul t a ne a me nt e .
O s á t om o s p ode m pe r ma ne ce r l i vr e s o u l ig a re m -se p a ra f o r ma r m olé c ula s. E s t a s, p or s u a
ve z, u ne m - se pa r a c o ns t it ui r uma f o r ma , a q ua l é d ete r mi na d a co nj un t a me nte p e la s
u nid a de s d e e ne r g ia e m s i m e sma s e p e la e n ti d ad e orga n iza d or a. E e st a s e n ti d a d e s
or g a n iz a d or a s a s su me m a r e s p o ns ab i l i d a d e d e d ir i g i r a en e r g i a so b a f or ma de á t om os
ou m olé c ula s, d e a co r d o c om a s ma t r ize s c on ce b id a s, p or e xe mp l o , p a ra um cr i s t a l, um a
p e d ra , u ma cé l u la d a s e me nt e d e um a p la nt a , uma á r vor e , e t c . A li st a nã o t e m f i m,
e vi d e nt e m e nt e .

E st a s ma t r i ze s as se m e lha m- se mu it o a os c o mp ut a d ore s p e s s oa i s: a l é m d e s e r e m,
s im ul t a ne am e nt e , p r og r am a s vi vo s e b a se de d a d os , ta m b é m p o d e m a rm az e na r va st a s
q ua nt id a d e s d e i nfo r m a çã o.

A es tr u tu r a d o D N A qu e ex i s te n o c o ra ç ão d e c a d a u ma d as tu as c él ul as , é u ma
b as e d e d a d os qu e c o n té m a tu a h i s tór i a a tu al , a hi s tó ri a d e t o d as a s t ua s
en c ar na çõ es e, a d i c i on a l men t e, a d e to d a a es p éc i e hu ma na!

P or e x e mp l o, uma á r v or e c r e s ce s ob a or i e n t a çã o d e um se r d e e n e rg i a ( c ha ma -l he
« e sp ír i t o da s ár v or e s » s e q ui se r e s) , qu e é que m co n ce b e a m a t r i z da á r vor e e org a n iza
a s u nid a de s d e e ne r g i a d e a c or d o c om e s se p a dr ã o. Uma v e z or ga ni z ad a s, a s u n id a d e s
d e e ne r g ia «r e c or da m -s e» d a s ua f un çã o e c on t i n ua m e nt e ma nt ê m a s p ar t í cu l as
s ub a t ôm i ca s c om b i na d a s e m p a d r õe s ca d a v e z ma is ex te ns os.
13
Q ua nd o ol ha s p a ra u m a á r vo r e , o q ue e s t ás a v e r r e al me nt e é e ne rg ia p ura o r ga ni z ad a
p or um s er c o ns c i e nt e e a le rt a d e a c or d o c o m a m a t r i z p re vi am e nt e c o n ce b i d a. O t e u
cé r e b r o, e ntã o, a t ra vé s d o há b i t o, d e c odi f ic a e s se p a d r ã o d e e n e r g i a vi sua l e re c o nh e c e -
o co mo se n d o u ma « á r vo r e «.

Q ua nd o a g ar r a ra s um t r o nc o d e uma á r vo r e , as t ua s m ão s e a á r vor e s ã o d oi s ca mp os d e
e ne rg i a q ue e nt r a m e m c o nta t o; e nt ã o, o t e u si s te m a ne r v os o a g r e ga t oda e s s a
i nf or ma çã o e d e c od if i c a o c o nt a c t o co m o e st i mu la çã o tá c t i l. F ina lm e nt e , o c é r e b ro u sa
e ss a i nfo r ma çã o p a r a f a b ri ca r a im a g e m d a q u ilo q ue r e co nhe ce s c o m o um a á r v or e . Se
um ca r p in t ei r o c he g a , c or t a a á r v or e e u sa a ma d e ira pa r a co ns t r ui r uma ca d ei ra , e l e
a lt e r a a f or ma q ue r e s p o nd e à ma t r i z p ri nc i p a l. Aí , a s uni da d e s d e e ne r gi a c on sc ie nte s
q ue c ons t i t ue m a ma d e ir a «l e m b ra m -se » d o s e u no v o pa d rã o e ma nt ê m -n o f ie lm e nt e a t é
q ue ha j a out r a a lt e ra ç ão.

P or e x e mp l o, s e a ca d e ir a a rd e r , a e ne rg i a c on s c ie nt e d a s mo lé cu l a s d e ce l u l os e
r e o rg a ni za m -se s ob u m nov o p a dr ã o, d i g am os: á t om o s l i vr e s d e c a r b o no, o xi g ê ni o e
nit r o gê ni o.

Só pa r a f i ca r e s c om u ma i d é ia d e ta m a nho, o e s pa ç o e xi s te nt e de nt r o e e nt r e e ss e s
á t om os é im e n so: s e o n úc l e o d o át o m o f os s e do ta ma n ho d e um a b ol a d e f u t eb ol ,
o á to m o em si ter i a a s di m en s õ es d o c a mp o d e f u te b ol ; a p r i mei ra fi l a d e
el ét ro n s es ta ri a a p r o xi ma d a m en te c o l oc a da on d e s e en c o n tr a a pr i mei ra fi l a d e
a s s en t os ... e o á to m o ma i s pr ó xi m o es ta ri a c o m o q u e à di s tâ nc i a da c i da d e
v i z i nha !

P or t a n t o, q ua nd o f a la mos d e ma t é ri a «s ól id a» , e la e st á , d e f a t o, l on ge d e se r s ól id a !
E st e s e lé t r ons, q u e t u p e ns a s s e r e m p a r t í c ul a s d i mi n ut a s , nã o p e s a m na da , e m a b s ol ut o.
M u it o s im p l e s me nte sã o p a c ote s d e e ne r g i a z um b i nd o à v ol ta d o nú cl e o a uma
ve l o ci d ad e e nor me . É e ssa ve l o ci da d e q ue lh e s d á a s ua e v id e nt e s ub st â n cia , ou os de i xa
no e s t a d o d e » q u as e s ub s tâ n ci a» , d a m e sma f or m a q ue uma ba l a d i sp a r a d a c ont r a um
a lv o p r od uz ma i or im p a c t o d o q ue um a ba l a s im p le s me nt e a t ir a da co nt ra e ss e a l v o.

Ne m s e q ue r o nú cl e o é s óli d o; ta m bé m e l e é f e it o d e p a r t íc u la s m ai s p e q ue na s ( nê ut r o n s
e p r ót o ns), os q ua i s, q ua nd o e xa m in a d os d e p e rt o, m ost r a m q ue t a mb é m sã o f or m a d o s
p or p a r t í c ula s a in d a m a is p e q ue na s.

Ne s te n í ve l , a p r ox i ma mo -nos d o p ont o e m q ue a e ner gia p ur a se ma n if e st a co mo a q ui lo


q ue t u cr ê s se r ma t é ri a, a s s im c om o d os l a p so s d e te mp o i nf i ni t e s i ma l me nt e c ur t os q ue
i ss o d em ora . T a m b é m es t a m os p e r t o d os l imi t es do s i ns t r u me nt os f í si c os . E s te s
i ns tr um e n t os p o d e m d et e c t a r a s úb i ta a p a ri ç ã o d e uma p a r t í c ul a s ub a t ôm i c a. . . m as nã o
a s ua r ea l tr a n sf or m a ç ã o a p a r t i r d a e ne r g ia p ur a , p or q ue a u ni d ad e d e e ne r gi a q ue a
cr io u nã o é f í s i ca ; nã o se nd o f í si ca . . . nã o p o d e ser r e g is t r a da p or i ns t r ume nt os f í si c os !

O s f í si c os c on cl uí ra m que a úni c a v e z qu e a s p a rt í c ul a s s uba t ôm i c a s sã o


ve r d ad e ir a me nt e p a r t í c ula s é q ua nd o a s p od e m o b s e r va r ; f or a d i s s o s ã o o nda s d e
e ne rg i a. P o r ta nt o, c om o j a m a is ch e g a rã o a co nhe ce r a c ond i çã o d e um e l é tr o n nã o
ob se r va d o, nã o t ê m co mo d e t e r m i na r a e st r u t ur a b á si c a do p la n o f í si co o u de e x p li c a r
co m o f u n ci o na .

N u m ní v el m a i s pr o f u n d o , es ta m os a fa l ar d e i rr u p ç ões d e e ne r g i a c o n s c i en t e
p ar a d e n tr o d o p la n o fí s i c o . Es ta en er gi a, a o d es l oc a r- se a vel oc i da d es
i n cr í v ei s , a p ar e n ta s o l i dez .. . d a m es ma f o r ma qu e a s pá s d e u m v en ti l a d o r
el ét ri c o, e m mo vi m e n to rá pi d o , dã o a se ns a ç ão d e s er e m u m di s c o s ó l id o!

A ss i m se nd o, o m u nd o ma t e r ia l nã o p a ss a d e u ma i l usã o ?
T od o e le é f e it o de h ol og ra ma s e d e o nd a s e st a ci oná r ia s. A b a s e d e q ua l q u e r t i p o d e
or g a n iz a çã o d a e ne r g i a e m ma t é r ia é a o nd a e s ta c i o ná r ia . E s t a i d é ia é v it a l p a ra p od e r e s
e nt e nd e r o q ue é s e c om o t e ma nif e st a s. O q ue s e s eg ue po d e p ar e ce r f í si ca ma s, d e
f a t o, é a e s s ê n ci a da me t a f í s i ca .

II .1 - H OL O GR AM AS
14
Se e st i ve r e s f a m il ia ri z a d o c om o f e n ôme no c on he c id o c om o h ol og r am a , sa b e s q ue a
i ma g e m d e um o b j e to p od e s e r ca p t ur a d a n u ma p e lí c ula e s p e ci a l , c omb in a nd o d oi s r a io s
d e l u z la s er , u m d e le s r e f le t id o a p a r t i r d o o bje t o, m a s o o ut r o nã o. E st e s d oi s r a i o s
i nt e r a g e m e n t r e s i p a r a c r ia r um a ima g e m e s p e c ia l s ob r e a pe l í cu la ; qua n do o r ai o l a s e r
vo lt a a p a s s a r a t r a vé s d el a , um a i ma g e m t r i d i me ns io na l d o ob je t o a p a r e ce «f l ut ua nd o »
no na d a . N o e nt a nt o, a o co nt r á r io da s fo t o g r a f ia s , a i ma g em da p e lí c ul a hol og r áf i ca nã o
s e a ss e me l ha c om a d o ob je t o or i g i na l; s ur g e c om o um co nj un t o d e c í r c ul os
co n cê nt ri co s, d e n omi na d o s p a d r õe s d e i nt e r f e rê nc ia . Se o r a io la s e r é p r oj e t a d o s o b r e
q u al q ue r f r ag me n to d a pel í c ul a , a i ma g e m vol t a a s ur g ir , a i nda q ue um p ou c o me no s
nít i da , uma ve z q ue a im a ge m oc u p a a p e lí c u la co mp le t a .

P or t a n t o, há a q ui do is a sp ec to s d i s t i nt os a c on si der a r:
1 - A ma t r i z, o u se ja , a ima g e m d o o b je t o i mp r e s sa na p e lí c ula ( o p a d r ã o im p l í c it o ).
2 - A i m a ge m p r o je ta d a (o p a dr ã o e xp l í ci t o) . A a na log i a do h ol og r a ma of e re c e a l g uma s
p is ta s im p o rt a nt e s s ob r e a nat u r e za da r e a li d a d e e a ce r ca d e c om o p od e s t ra b a l ha r c om
e la . A s si m, t a m b é m a q ui há d oi s a sp e ct os d i s t in t o s a c o ns id e ra r :

1 - A ma t r i z d a t ua r e a lid a d e q u ot id i a na ( o pa d r ã o i mp lí c i t o) q ue p e r ma ne c e o c ul t o p a ra
t i.

2 – A r e a li d a d e q u oti d i a na d a s t ua s e xpe r iê n cia s ( o p ad r ã o e x p l í c it o - a i ma g em


p r oj e t a d a ).

A q ui t e n s a r a z ã o p e la q ual um a pa r t í c ula s u b a t ôm i ca p o de e st a r e m t od a a pa r t e ao
m es m o t em p o: a s u a ma tri z es tá d i s p er s a a o l o n g o de to do o pa drã o i m p lí c i t o!

I st o co nt r a d i z, cl a r a m e nt e , a f í si ca cl á s si ca que de s cr e v e o m u nd o f ís ic o c om o um
co n j u nt o d e c oi sa s d is cre t a s e lo ca i s, t od a s e la s i nte r -a t ua n do d e mu it a s f o rm a s
l imi ta d a s.

F ina l m e nt e , e st a m o s e m c o nd iç õe s d e c he g a r a uma c o nc l usã o im p or t a nt e : Im a g i na q ue


a ma t é r ia , t a l co mo a co nhe ce s, é f e it a de o nda s s uba t ômi c a s e e s tá o r g a ni z a da d e
m ane ir a a f or ma r p ad r õe s d e o nd as tr i di me ns io na i s ( o p a d rã o im p l í ci t o) . E nt ã o, e s se
m ila g r os o ór g ã o c ha m a d o cé re b r o hu ma no d e t e c t a e s s e s p a d r õe s p ro je t a d os e c on st r ói,
a p a r t i r d e le s, o q ue a p a re nt a se r uma r e a lid a d e ob je t iv a ( a i ma g e m p r o je t a da - o
p a d rã o e xp lí ci t o) .

E s ta r ea l i da d e em q u e v i v es p a r ec e- t e s ó l i da e re al p o r qu e. . . o te u c o r p o fí s i c o
ta m b é m é um a i ma g e m tri d i me ns i o n al p ro j e ta da!

A re a li d ad e nã o é , p or c o nse g u i nte , a l g o o b j e t i vo q ue ex i st e «l á fo r a », m a s s im a l g o
s ub je t i v o « a q ui d e nt r o »; a lé m d i s s o, é d i st i n t a p a ra c a da se r h um a no. L og o, t ud o i s t o
f a z c om q ue t u s e j a s o q uê ? Se r á s t u u m ‘p a d r ã o e xpl í cit o ’ d e ca r ne e os so a nc ora d o
n um mu n do s ól i d o? O u é s a i m ag e m d if u sa d e um ‘p a drã o imp lí ci t o ’ d e um hol og r a ma ,
d e s d o br a nd o- se n o m e i o de um i m e ns o r e m oi n ho d e p a dr õ e s ma i or e s ?

E q ua l é o p a pe l da co ns c i ê nc i a e m t ud o is t o ? Se rá e la a l uz q ue b r il ha a t r a vé s d os
p a d r õe s oc ul t o s na pe l í c ula f ot og r á fi ca ? O u s e rá o p ró p r i o pa d r ã o?

B om, p oi s é a mb a s a s co isa s !
A c o ns c iê nc ia d á f or m a t a nto à s m at r iz es oc ul t a s (o p a d r ã o i mp l í ci t o) a p a rt i r d e out r a s
a in d a m a is r e mot a s, c omo à l uz q u e b r i lha a t ra v é s de ss a s ma t r i ze s p a ra q ue s e j a
p r oj e t a d o o q ue os t e u s s e n t id o s ca p t a m . To d a v ia , es t a m os a f a la r d e f u nçõe s d i s t i nta s
d a co ns c iê n cia . A c o ns ciê n cia s u b a t ôm i ca c r i a o s b lo c os d e c o ns t r u çã o da ma t é r ia , a o
p a s so q ue o ut ra s p a r t es de l a o s or g a ni za e m p a d r õe s a i nda m a i s co mp l e x os: a s c é l ul a s ,
os ór gã os f í s ic os , a s e m oç õe s , os p e nsa me nt os . E t o d os e s t e s c om p one nte s do t e u s er
t e r re n o se ma n tê m c ons c ie nte s , c a da q ua l à s ua m a ne ir a . M ai s: a tua c o ns ci ê n c i a
p e s soa l i nt e r a ge co m t od a s a s out r a s co n sc i ê n ci a s, p er t e nç a m e la s a os se r e s vi vo s o u
a os c ha ma d os se r e s «i na nim a do s» .

Se i q ue t ud o i st o é s uf i c ie nt e p a r a f a z e r s a l t a r o s f us í ve i s do c or po me nt a l d e q ua l q ue r
p e s soa ; ma s é im p or t a nt e sa b e re s q u ã o f l ui d a é a r ea l id a de , p a ra q ue s e ja s ca p a z de a
m ane ja r . Se a cr e di t a s s e s q u e a t ua c om p os i ç ã o é i na lt e rá ve l, d e ce r to nã o te a ut or i z a ri a s
15
a m ud a r. P o r e xe m p l o, t u sa b e s q ue im e ns os p a d r õe s d e c omp or t a me n t o an t iq u ís s im os
e st ã o a r m a ze na d o s na s cé l ul a s d o t e u c or p o f í si c o; o ra , se a s c él ul a s f o ss e m i na l te r á ve i s
e a e ne r g ia d e ss e s v e l ho s p a d r õe s d e c om p or t a me nt o f i c a s s e a l i a p r is i ona d a , c om o
p od e r ia s l i vr a r- t e d e t a l c oi sa ?

E , d ad o q ue a s c é l ul a s sã o a p r o je çã o d e u m a ma t r iz o c ult a ( o p a d r ã o im p lí ci t o) , o q ue
a co nt e c e ri a s e fo ss e s ca p a z d e r e f or m ul ar e ssa m at r iz ou a f or m a c om o e l a f o i
p r oj e t a d a ?

O r a , t u p o ss ui s a f e r r a m e nt a ne c e s sá r ia p ar a f a ze r i st o: a co n sc i ê nci a . Ta l c om o
ve r e m os ma i s à fr e nt e , a e s p é cie h uma na e s tá e n vol v id a na b u sca d a cr ia çã o de uma
r e a li d a d e , ma s t or no u- se t ã o ef i cie nt e a cr i ar r e a l id a d es . . . q ue já nã o se a p e r c e b e d e s se
e n vo l vim e nt o!

C a da c oi s a q ue e xpe r i m e nt a s é , n ã o s ó o r e s ul t a d o di r e t o d os t e us e s f or ç os p a r a c r i a r
uma r e a l id a d e, m a s t a m bé m da p r o je çã o f ie l d a s t ua s ma t r iz e s i nt e r na s . Se nã o t e
a p e r c e b e s d e «q ue e x pe r i m e nt a s o r e s ul t a d o d ir e t o d o s t e us e s f or ço s p a ra c r ia r uma
r e a li d a d e » ou de q ue é s « ca p a z d e re f o r m ul a r e s sa ma t ri z o u a f o r m a com o e la f oi
p r oj e t a d a », c on t i n uar á s a c r ia r a me s ma a nt i q uí s si ma r ea l i d a de . . . o q ue nã o é na da
d i ve r t id o!

A s c ois as , p or é m sã o mu it o ma i s m a le á ve is e p lá st ica s do q ue i ma g i na s. Ma i s a di a nt e
i ss o p r o va r á s e r d e g r a nd e i mp ort â n cia . As t ua s e m o çõe s e p e ns a m e nt o s p r ovê m da t ua
m at r i z i nt e r i or ( o p a dr ã o i mp lí cit o) , e o t e u q u oti d ia no é a i ma g e m p r oje t a d a ( o p a dr ã o
e xp lí cit o). P or c ons e g ui nt e , a s t ua s e mo ç õe s e p e ns a m e nt os p e ss oa i s i nt e r a g e m c om a s
e mo çõ e s e p e ns a m e nt os a l he i os, t a l c om o t u , a o vi ve re s a t ua v id a , i nt e r a g es c om a vi d a
d a s o utr a s p e s s oa s. N o e nta nt o, o q ue ca da um p e ns a e s e nt e d e s e mp e n ha um pa p e l
f un da m e nt a l na qu il o q ue l he s a co nt e ce .

A re a li d ad e , t a l c omo a c o nh e c e s, é p r oje t a d a a p a rti r d e uma g am a de ma t r ize s


p a r e c i d a s c om h ol og r a ma s. E m b o ra a s m a tr i z e s e st e ja m e m ní ve i s d i s t i nt os pa r a
p od e r e m s e r « re m o vi d a s» d a r e a li da d e o rd in á r ia , a s i m a ge n s q ue e la s pr o je t am e s t ã o
s ob r e p o st a s. E s e é v e rd a d e q ue a s im a g e ns d as f re q uê n ci a s ma is ba i x as de ss a s ma t r i ze s
p a r e c e m se r s ó lid a s ( d o p o nt o d e vi st a do t e u c or p o só li d o! ), t a mb é m é ce r t o q ue aq ui l o
a q ue c ha ma s « e sp a ç o » e s t á r e pl e t o d e ima g e n s d a s f re q uê n ci a s m a is el e va d a s,
e vi d e nt e m e nt e nã o « s óli da s ». E t od a s co e x i s te m um as com a s o ut r a s.

T u m e s mo é s f or m a d o p or m ui t a s p r o je çõe s – a f ís i ca , a e mo ci o na l , a me nt al e a
e sp ir i t ua l – a p a r t i r d e m a tr iz e s p re p a ra d a s p or t i m e sm o e nq ua nt o E SP Í RI TO , a s q u a is
s ão, p or s ua v e z, p r oj e ç õe s d e o ut r a s ma t r iz e s p r o ve n i e nt e s d e f re q uê n ci a s ma i s
e le va d a s.

O mai s i m p o r ta n t e d e tu d o i s to é q u e t u p o d es c o nc eb er e a l tera r ma tri z es


a tr av és da v i s ual i z a ç ão!

A c r ia çã o da r e a li d a d e f u n ci ona no s d o is s e nt id os: Se d e se ja s a t r a i r pa r a t i uma


d e t e r m i na da s i t ua çã o a gr a d á ve l, p od e s c on c e b e r a ma t r i z d e la e , de p ois , ve r if i ca r c om o
s e p r o je t a n o p l a no f ís i c o so b a f or ma d e a c o nt e ci me nt os q ue p o de s e xp e r im e n t a r; se
d e se ja s l i vr a r -t e d e u ma s it ua çã o de s ag r a dá ve l . . . e l he r e si s te s e m vez de v i s ual iza r e s
um « q ua d r o» d if e r e nt e , e st á s a c ome t er u m e r r o t r i p l o: r e f or ç a s a m a tr i z, f or t a le ce s o
m ec a n i sm o d e p r o je çã o e p e rp e t ua s a s i t u aç ã o i nd e s e ja d a . B om, e se a co is a c he g a r à
d oe nç a, t a m b é m p ode s us a r a v is ua li za çã o p a r a «r e p a ra r » a m at r i z d o ó rg ã o a f et a d o e
r e c u pe r a r a s a úd e !

A ss i m, a c o ns ci ê n c ia – q ue e st á p r of und a me nt e an c ora da na t el a d a r e a l id a d e - é o
p a d rã o p or d e tr á s d a r e a l id a de ob je ti va (o p ad r ã o imp l í cit o), e d e ca d a o c or r ê n c i a na
hi s t ór ia d o P l a ne t a T e r r a ( o p a d r ã o e x p lí ci t o) .

A sé r ie t e l e vis i va « O C a m i nho d a s E s t re l a s: A Ge r a çã o Se g ui nt e » é u m e xc el e nt e
e xe m p l o d e cr ia ç ã o da r e a l id a d e: a p la t a f or ma d e ho l og r a ma s d a na ve E nt erp ri se é c a p a z
d e cr ia r ima g e ns de o b je to s e d e p e s s oa s q ue op er a m d e nt r o d os p a r â me t r os c onc e b i d o s
p e l os p r og r a ma d or e s d a «r e a li da d e ». Q ua lq u er a l t e r a çã o s ub t i l no p r og r a ma p od e r á
a lt e r a r, d i g a m os, o ní v e l d e a g r e ss i v id a d e d e u m car á t e r h ol ogr á f i c o ou d e sa t iva r uma
16
s it ua çã o a me a ça d o ra . N o e nta nt o, a o co nt rá r io d o q ue a c ont e ce na s a ve nt ura s d a
E nterpris e , o s hol og r a ma s d a a t ua li d a d e ( um a b a la ho lo gr á f i c a, p or e xe m pl o! ) , po d e m
m at a r -t e ; a t é um m on st r o ho lo g r á f i c o t e p o d e d e v or a r . . . a me nos que p os sa s d is p or da
m at r i z q u e o ge r a !

A sé r ie da T V d e c or re no sé c ul o X X IV ma s a t e c n ol ogi a pa r a e s cu lp ir a e ne r gi a de st a
f or ma e s t a rá d i sp o ní ve l m ui t o a n t es di ss o. T ud o ist o n os c o nd uz à que st ã o de c om o é
q ue o p la n o f ís i c o s e f or m o u. Uma im a g e m h ol og rá f i ca é, d e f a t o, f or ma da p o r l uz
co nt id a de nt r o d e um i n vó lu c r o c om a f or ma e sp e cíf i c a d a q ui l o q ue q uer r e p r e se nt ar .

M a s é a pe na s u ma im a g e m q ue r e p r e s e nt a a ma t ri z ori g i na l. T od a a i nfor ma çã o
ne ce ssá r ia p a r a g e r ar e st a im a g e m e st á co d i f ic a d a na pe l í c u la . E o i nv ól u cr o, na
r e a li d a d e , é uma e s p é cie d e o nd a e st a ci o ná r i a .

II .2 - O ND AS E ST AC IO N ÁR I AS

Q ua nd o e r a s ma is n o v o, se c a l ha r, n uma d as tua s b r in ca d ei ra s c om um a m ig o,
e xp e ri m e n t ar a m e st i c a r uma c or d a q ue p us e s t e a vi b r a r a p li c a nd o -l he u ma p e q ue na
p a n ca da . C om e s sa a ç ã o, fi ze st e com q ue u ma p e q ue na on d a de s l iza s se pe l a c or d a ,
a t in g i ss e a m ão d o te u a mi g o e r e g r e s sa s s e a t i. O q ue s e mo v e u a o l o ng o d a co rd a f oi
e ne rg i a. A co rd a d e sl o co u -s e p a r a b a i xo e p a ra ci ma, ma s n ã o a o l on g o d o se u
co m pr im e nt o.

Se os d oi s t i ve s se m fe i to v i b r a r a c or d a a o me s m o te m p o, d ua s c ois a s p o d er ia m te r
oc or ri d o:

1 ) se am b os ti ve s se m p u lsa d o a c or d a da m e s ma ma ne ir a ( p or e xe mp l o, d e c ima p a r a
b a ix o) , c ons e g u ir i a m u ma o n da co m o d ob r o d o t a ma n ho, a me i o d a c or da , o u

2 ) se um t i v e s se m p ux a do a co r da p a ra ci ma e o ou t ro p a r a b a i xo, a s on da s i nte r f e r i ri a m
uma c om a o utr a e a nula va m- se .

N o p r im e ir o ca so, a i n t er f e r ê nci a e nt r e a s ond a s f oi p os it i va ; no s e g u nd o, f oi d e s t r ut i va .


I ma g ina a g or a um a c or d a ma i s c ur t a , so b t e nsã o c om o a d e u ma g ui ta r r a , q u e p r o d uz i r á
um s om c a ra c t e r íst i c o.

Se a pe r cu t ir e s, i nt ro d uze s -l he e ne r g i a b r ut a , a q ual , na t ur a l me nt e , a d ot a c er t os
p a d r õe s. O p a dr ã o ma i s f o r t e é uma o nd a c uj o co mp r ime nt o é i g u a l a o da c or d a ,
d ig a mo s: um me t r o. M a s ou tr a s on da s s e f o r ma r ã o c om c om p r i me nt os e q ui va le nt e s a
1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, e t c. d o ta m a nh o t ot a l d a co r d a , ou s e ja , 50 c m, 3 3 cm e 2 5 cm,
r e sp e c t i va m e n t e . E s t a s s ão a s c ha m a d a s ond a s e s ta c i oná r ia s q ue f or ma m uma f a mí lia
co m b a se n o c om p ri m e nt o d e ond a na t u ra l da co r d a. A c om b i na çã o pa r t i c ula r d e o nd a s
e st a ci oná r ia s é o q ue co nfe r e a um in st r u me nt o o s eu t i m b r e i n d i vi d ua l ou a s ua
« a ss i na t ura » t o na l.

O i m p or t a nt e a c e r ca d e s ta s c or d a s vi b r a t ór ia s é q ue d u a s c or da s i d ênt ic a s , s ob
co n d i çõ e s id ê nt i ca s, g e ra m se m p re a me s m a ond a na t ura l e r e s p e c t iv a s ha r m ôni ca s. Se
d ua s c ord a s i dê nt ic a s f or e m col o ca d a s um a j unt o d a o ut ra , e se u ma d e l a s f o r p e r c ut i d a ,
g e r ar á um ca mp o d e e ne r g i a s onor a q ue a o ut ra ca p t a rá .

Se e st a se g un d a c or d a es t i ve r a f i na d a no me s mo co mpr i me nt o d e ond a da p r ime i ra ,


r e s soa r á p or s im p a t ia . E st a re s s o nâ nc i a é s u p r em a me nt e im po r t a nt e q ua nd o s e lid a com
co r p os de e ne r g ia h um a nos . . . a c e r ca d a q ua l t e m os m ui t o m ai s a d i ze r a nt e s q ue
t e r mi ne e st e li vr o!

E , a gor a , t or n e m o-n os ma l a b a r i st a s: i m a g i ne m os q ue é s o C he f e d e S ob r e me sa s d e uma


na ve e sp ac ia l e q ue , i nd o pa r a a co zi n ha, é s c a pa z d e f a ze r ge la t i na . . . sob g r a vid a d e
z er o. N e s sa s c ond iç õe s a g e la t i na ma nt é m -s e p e r fe i t a m e nt e f ir m e , se m ne ce s s i d a de d e
q ua lq ue r co nte n d or q u e l he d ê f or m a !

M a s im a g i ne m o s q ue f az e s d oi s t i p o s d e g e la t ina , u ma ve r m e l ha, o ut ra a ma r e la . E nt ã o,
no m ome nt o e xa t o q u e a nt e ce d e a s o li d if i ca çã o, u sa s a t ua a rt e p ar a a s j un ta r d e t a l
f or ma q ue se mi st ure m s ó p a r cia lm e nt e , f or m an d o ge l a ti na c or d e l a ra n ja na z ona d e
17
s ep a r a ç ã o. A g or a , se f ize r e s v ib r a r a g e la t i n a ve rm e l ha ( q ue e st á p or f o r a) d a nd o-l h e
uma p e qu e na pa n ca d a , e s sa v ib ra ç ão i rá a t i ng ir a g e la t i na a ma r e l a . Se p e r c ut i re s a
g e la t in a ve r m e l ha c om re g u la r i d a de , f or m a r - se -á um a o nd a e s ta c io ná r ia , e a g e l a ti na
a ma r e l a – p or t e r a m e sm a c om p os i çã o – r e ss oa r á c om a m e sm a f r e q uê n cia . I ma g ina
a g or a o q ue se p a ssa r á se f or e s s uf i c ie nt e m ent e háb i l p ar a c ol o ca r a ge l at i na a ma r e la
d en t ro da g e la t i na ve rm el ha. C om o é q ue a g e la t i na a ma r e la r ea g i r á ?

C om o a c a b a s d e d e s c o br i r uma q ua l id a d e i na t a d os c a mp os , a s s im co mo o f e n ôm e no d a
r e s so nâ nc ia d a s on d a s e st a c io ná r i a s e nt r e d oi s ca mp o s, é f á c i l r e s p o nd e r : s e um c a m p o
e st á a f i na d o co m a e n e rg ia d e uma f r e q uê n c i a e m pa rt i c ula r ( g e la t ina a ma r e la , q ue e st á
p or d e nt ro ) , ab s or ve rá a e ne r g ia d e um a o nd a es t a c io ná r ia d e out r o c a m p o ( g e l a t i na
ve r me l ha , q ue e st á p or f o ra ) . . . e c o meç ar á a vi b r a r a s u a p r ó p ri a o n d a
es ta ci o n á ri a !

De f a t o, q ua lq ue r ca m p o r e s s oa , de s ap a ix o n a da e a u to m at i ca m e n t e , c om a e ne r g ia d e
um ca m p o si m il a r q ue e s te ja p o r p e r t o. I st o pr o d uz um a r e s so nâ nc ia p or si mp a t i a . .. q u e
p od e rá s er -l he pr e ju di c i a l s e o c a m p o emi s s or v i br a r d e u ma f or ma
d es eq ui l i b ra d a .

P e r fe i t o. A go r a , o q ue t e f a l t a f a z e r é ap r e nd e r e s a c ome r g e la t i n a n um am bi e nt e s ob
g r a vid a de ze r o! C o mo ve r e m os , a r e ss on â nc i a a f et a -t e d e in c o nt á v e i s f or m as , qu e r tu o
s ai b a s , q ue r nã o. Ma s , de a g or a e m d ia nt e, s er á s ca p a z d e , c ons cie nt e m e nt e , usa r e s te s
co n he c i me nt o s c om o um a fe r r a me nta p a ra a a sc e n sã o.

II .3 - C AM P O S DE E N ER G I A

A t ua p e r s ona l i da d e é co mp os t a p or tr ê s ca m p o s d e e ne r g ia e pe l os se us re s p e c t i vo s
co nt e úd o s. E a c om bi n aç ã o e nt r e um ca mp o e os se us c o nt e úd os é a q uil o a q ue e u
c ha m o « co rp o» . A ss i m , o t e u e u-e s p í ri to or g a ni z a a s ua p r óp r ia e ne r g ia e m o nd a s
e st a ci oná r ia s p a ra g e r ar t r ês c or p o s e ne r g é t ic os d e nt r o d os s e us i n vól uc ro s r e s p e ct i v os -
o f í s i co, o e m oc io na l e o me nt a l - q ue d e p oi s pr o jet a o u, se q ui se r e s , ma ni f e st a .

O q uar t o c or p o – o e s p i r i t ua l – c o nst it ui -s e co mo um a po nt e e nt r e e s t e s t r ê s co r p os
i nf e r i or e s e o E S PÍ RI T O . C o mo v e re m os ma is a d ia nt e , é e xt r e ma m e nte i m p or t a nte o f a to
d e e st e s q ua t r o c or p os , c uja s nat u r e za s sã o t ão d is ti nt a s, s e p r o je t a r e m o u s e qu is e re s
s e m an i fe s ta r e m a p a r t ir d e me s ma « c oi sa » .

V e ja m o s, p r i me ir o, o c or p o f í si c o. M u it o s f a t or e s d e te r mi na m a f or ma com o e le se
m an if e s ta . Há m uit o t e mp o q ue a e s pé c i e huma na op t o u po r um p r o ce s s o d e na s c ime nt o
f ís i c o e m ve z d e , sim p l e sm e n t e , p r o je ta r o c orp o p ar a d e nt r o d e u m c a mp o cr ia d o p e l o
E SP Í RI T O (ma i s t a r d e ve r e m os a r a zã o p or q ue é a ssi m) . A lé m di st o, a co n ce p çã o f oi
p r oj e t a d a pa r a d iv e r s if ic a r o co nj unt o de g e ne s e , a ss im, p e r m it i r u ma i nf i ni t a va r i e da d e
d e ma t r i ze s g e né t i ca s f ísi ca s.

N o m om e nt o da c on ce p çã o, a s ma t ri ze s c om p le t a s d e A D N d os p r og e n it ore s f u nde m -s e
p a r a f or m a r um a t e r c e ir a ma t r i z; d e p oi s, à m e d id a q ue o o v o s e vai s ub d i vi d i nd o e q ue
a s c él ul a s se v ã o for m a nd o, a s un id a de s de e ne r g ia co n sc i e nt e c ol a b or a m na f or m aç ã o
d a s p a rt í cul a s s u b at ô mi c a s, d e p oi s d os á t o mos e , s eg ui d a me nt e , d a s mo lé cu la s . E s te
p r oc e ss o é s u pe r vi s i o na d o pe l a m a t r i z d o c or p o f í s ic o, a q ua l es t á c on t id a no s p a d r õe s
g e r ai s d o p r óp r i o D NA .

E n q u a n to E SP ÍR IT O, c a da u m d e v ó s s el eci o n o u , p r ev i a m en te, os s eu s fu tur os


p ai s e m f un çã o d a s u a g e n é ti c a , d as c o n di c i o n an tes e da s c i rc u n s t ân c i as
f ami l i a res n ec es sá ri a s à s u a e nc a r na ç ã o , p r es t es a oc or r er ; d ep oi s ,
« ma n i p ul o u» c ui d ad o s a m e nte o s eu D N A a p ar ti r d o d os p r o g eni to r es
es c ol hi d o s .

S egu i da men t e, o s tr ês , em c on ju n to e e m c o l ab o ra ç ã o c o m os s eu s eu s - es p í ri to
r es p ec ti v os , d ec i di r a m o m o m en to d a c o n c ep ç ã o , ba s ea n do -s e e m fa to r es
i men s a m en te c o m pl e xo s.
18
O s a s tr ól og os a i nd a s ó v i s lu mb r a ra m u ma p e que n ís s ima p a rt e d e t od a e st a
co m pl ex i d a d e ; o s c ie n t ist a s, p or s e u l ad o, d e c od i f i ca r am s ome nte uma f r a ç ã o d os
m il hõ e s d e i nf o r ma çõ e s a r ma ze na d a s n o D NA .

P a r a a l ém da s t ua s ca r a ct e rí st i ca s f í si c as , o t e u D N A t a mb é m co nt é m a hi st óri a d e t oda s
a s t ua s e nc a r na çõ e s a t ra v é s d o t e m p o, a s s i m c om o a hi st ó r ia d e c ad a uma d a s e s p é c i e s
q ue al gu ma ve z t e n ha m e x is t id o o u ve n ham a e x i st ir . O D NA p o d e s e r e n t e nd i d o co mo
uma sé r ie d e m olé c ula s m a s , ta l co mo o h ol o g ra m a , de ve se r li d o na s ua t ot a l id a de p a r a
s e ob t e r o má x im o r e s ult a d o.

D ur a nt e o s p ri me i r o s me se s d e g e st a çã o, a e ne rg i a co n sc i e nt e e n ca r r e g a da d e co ns tr u ir
a s c él ul a s, l ê o D NA e d e c od if i ca - o pa r a sa b e r q ue t i po d e cé l ula d e ve c onst r uir . A s
cé l ul a s e m c r e s ci m e nt o, a t ra vé s d o se u p r óp r i o t i p o d e c ons c iê nc ia , a f ina m - se
s im ul t a nea m e nt e co m o m ol d e d o c or p o f í s i c o e c om o « fu t u ro» p a r a s e ori e nt a r e m e m
r e la çã o a c om o d e v e m c re s c e r e d e s e nvo lv e r -se . O rg a n iza m -s e a si me s ma s e c a p t a m
u nid a de s d e e ne r g ia m a i or e s p a ra s e p od er e m t r a ns f or ma r , nã o só n os t i p o s de á t om os
ne ce ssá r io s, m a s t am b é m pa r a se mu lt i p l i ca r e m re sp e it a nd o o mo d e lo e s p e c if i c a d o p el o
A D N p a ra a s ua f unçã o p ar t i cu l ar .

P or e x e mp l o, a c o ns c i ên ci a de u ma cé lu la q ue va i i nt e g r a r o f í g a d o, c a p t a e ne r g ia e
s ub d iv id e -s e p a r a f or m ar o utr a s cé l ul a s d o f íg a d o. E nt ã o, o cr e s ci me n to, q ue é m ui t o
r á p i d o n o i ní ci o, v a i a br a nda nd o à m e d id a q ue s e c onc l ui o p e r ío d o d e g e s ta ç ã o;
co nt i nua a p ós o na s ci me n t o, d u r a nt e vá ri os a no s , a té q ue , f i na lm e nt e , se e st a b il i za ,
p a s sa n d o a e f e t ua r só a s « r e p a ra ç õe s» q ue s e t o r ne m ne ce s s á ri a s .

É a s si m q ue o c or p o f í si co, qu e se p r ep a r a p a r a na s c e r, v a i s e nd o co ns tr uí d o p or o nd a s
e st a ci oná r ia s ( de nt r o d e ond a s e s t a ci oná r ia s , d e nt r o de o ut r a s o n d a s e s ta ci o ná r ia s) , à
m ed i d a q ue a s ua c on s ciê n ci a f o r ma á t om os , molé c ul as e ór gã o s. I s t o de co r r e s ob a
d ir e çã o do e u-e s p í ri to d a e nt i d a d e q ue va i e n ca r na r e d e a lg o q ue p od e r á se r
co n si d e r a do c om o uma ve r sã o «f ut ur a » d o c o r po, e q ue se r vi u d e m a tr i z.

Um a vez c o nc eb i do, c r ia d o, na s c id o e d e se n v ol vi d o at é a o se u t a m a n ho nor ma l, t u nã o


a b a nd o na s o t e u c or p o f ís i c o a té q u e s e l he t e n ha a c a b a d o a c or d a , c om o s e f os s e um
r e l óg i o! Re st a d i ze r q u e a e ne r g ia q ue a nima a s p a rt í cu la s d e ss e t e u c or p o s e re no va
vá r io s m i l h õe s d e ve ze s p or se g un d o. D e f a t o, e le re cr ia - se c o nst a nt e me nt e se g und o o
d e se n ho d o AD N q ue e s c ol he st e e d a s f or m a s- pe nsa m e n t o a c er ca d o te u co r p o f í s i c o. . .
q ue g ua r da s na ma t r i z d o te u c or p o me nt a l!

O s c or p os f í si co s d os s e re s hu ma n o s sã o e nt i d a d e s m i la gr o sa s, c om c ons c iê n ci a p ró p r ia ,
q ue s e a ut o-r e g ul a m d e u ma f or ma e xt ra or di ná r ia . E t u p a ssa s a v i da a r q ui te t a n do a
co n sc i ê nc ia de a c or d o co m a s op i n iõe s, t ua s e a l he i a s, a ce r ca d o t e u c or p o f í si c o. D e
f at o , a tra v és d a r es s o nâ nc i a, o s p e ns a m en to s e a s em o ç õ es q u e t u ma n té ns
a c erc a d e ti m es m o p os s u em u m en or m e i mp ac t o s o b r e a c o n s c i ênc i a do teu
c o r p o : o med o da d o en ç a ou d a mo r te p o d e, l i ter al m en te, pr o gr a má - l o p a ra qu e
a d o eç a.

E st e s p r oc e s s os sã o re s p on sá ve i s p e la c or r up çã o d o D N A ( o q ue , c om f re q u ên c i a , ge r a o
ca nc r o ) e d a s co n di çõ es no r ma lm e nt e a t r i b u íd a s a o e nve l he c i me nt o. E s c usa d o se r á d iz e r
q ue , a o i nv é s, p e n sa m e nt os d e sa úd e e d e b e m -e st a r p r o g ra m a m o c or p o f í s ic o p a r a q ue
d e se n ca d e i e os s e us p r óp ri os me ca ni sm os d e c ur a .

E st a s e xp l i c a ç õe s só m uit o a o d e le ve a f l o ra m a c omp l ex i d a d e d o q ue re a lm e nt e s e
p a s sa ; s e t e e x pl ic a s s e c om o p r oc e de s p a r a as se g ur a r o c r e sc i me n t o d o t e u c or p o,
f ic a r i a s t ot a l m e nt e a s s omb r a d o! M a s t ra t a -s e ap e na s d e i nf o r ma ç õe s b á si c a s , à g u isa d e
c ur s o, c uj a i nt e n çã o é mo st r a r q u e o co r p o f ís i c o é , na r e a l id a d e , ene r gi a or d e na d a d e
on da s e s t a c i oná r ia s .. . a p e sa r d e p a r e c er um co nt í nuo só li d o d e p ar t íc ul as s uba t ôm i c a s,
á t om os, mo lé c ul as e ó r g ã os q ue se vã o or g a ni za nd o at é f or ma r e m o co rp o co mp le t o.

Ne s te p r oc es so, ca d a u nid a de d e e ne r g ia e s t á pl e na me nt e c o ns c ie nt e d o s e u pa p e l e
co l ab or a g ost os a me nt e na e st r ut ur a d a q u il o q ue , d e a co rd o co m a t ua no çã o d e
r e a li d a d e , c onh e c e s c o mo c or p o f ís ic o.
19
T a lv e z f i q ue s s u r pr e e nd i d o p or t e r e s a p r e ndi do q ue os c or p o s f ísi c os sã o co ns cie nt e s;
nã o me re f ir o, t od a via , à q u il o q ue co s t uma s e nt e nd er p or c ons ciê n cia . O co r p o s ab e , p or
e xe m p l o, o q ue d e ve f a z er p a ra q ue o c or a ç ã o b a t a , p a r a q ue a d i g e st ã o s e j a f e i ta , p a ra
q ue s e p os s a c ur a r a s i me sm o; t a mb é m co n he ce os ci cl os d a l ua , do s p l a ne t a s e da s
e st r e la s, e co n st a nt e m e nt e s e s e r ve e se a d a pt a a e le s. T od a via , co m o é co mp ost o da
e ne rg i a co n sc i e nt e q ue f oi « co lh id a » d o im e ns o ca m po p la net á r io. . . c o n v é m d i z er q ue
o pl a n et a e o E SP ÍR IT O d es e mp en ha r am u m p a p el mui to mai s pr ep on d er an t e n o
t eu nas c i m en to do q ue os teu s p ai s bi o l ó gi c o s !

O q ue c ons i de r a s se r a t ua co n sc i ê n ci a é , r e a lme nt e , um a m i st ur a d e vá r i o s t ip os
d is ti nto s d e c o ns ciê n ci a , o q ue nã o im p e d e q ue f or me m a u nid a de s ub ja c e n t e à t ua
e xi s t ê n ci a :

• a co n s ci ê nc ia s uba t ô mi c a , q ue c onhe ce o s im e ns os c a mp os có smi co s e no s q ua is


i nt e r a g e co m a s ou t ra s c on sc iê n cia s s ub a t ôm ic a s;
• a co n s ci ê nc ia c e l ula r , ba se a d a na m at r iz d o D NA , q ue co nt é m a g r a va çã o d a s
e xp e ri ê nc ia s d a t ua v i d a , d os te us p e ns a me nt os e d a s t ua s em oç õe s ;
• a co n s ci ê nc ia d o co r p o, i st o é , a c o ns ci ên c i a c e l ula r r e la ci o na d a co m a lg uma s i d é ia s
p r óp r i a s, a p e sa r d e o co r p o f í s i c o d e p e nd e r b a st a nt e d a s cr en ça s q ue o c or p o me nt a l
t e m e m r e la çã o à s ua p r ó pr i a i ma g e m ;
• a co n s ci ê nc ia da s e m oç õe s q ue f l ue m e m ca d a m ome nt o, s ob r ep ost a s à s e mo ç õe s d o
p a s sa d o. . . à s q ua i s t e a f e r ra s e m v ez de a s d e ixa r e s p a r t i r ;
• a co n s ci ê nc ia d os p e nsa me nt os e d a s c r e nç a s co m q ue e s tr ut ur a s a r e a l i d a de ;
co n sc i e nc ia liz a -t e , p or é m, d e q ue uma cr e nç a nã o pa s s a de uma o pi niã o a c er ca d a
r e a li d a d e ;
• a co n s ci ê nc ia e s p ir it ual , in t ui çã o o u c o nhe ci m e nto d i r e t o. E s t e t i p o d e c o ns ci ê n ci a e s tá
r e la ci ona d o c om o q ue te m si d o de n omi na d o f r e q ue nt em e nt e c omo M e nt e U n iv e r s a l,
m as , na ve r da d e , p e r t e n ce a uma ma t r iz o c u lt a a p a rt ir d a q ua l a r e al id a d e f l ui . É e st e
t ip o d e c on sc iê nc ia q ue c o nt é m, e nt r e out r a s co isa s, o s a r q ué t ip os d a t ua e s p é cie – os
a sp e ct os he r ói c os da h uma ni d ad e . At r a vé s d e s t a « in te r fa c e» c om a r e al i d a d e f í si ca , t u
p od e s ac e de r a out r os te m po s, o ut ro s l ug a r e s e out r as di me ns õe s.

A ma i or pa r t e da e ne r g ia q u e e nt r a na c omp osi ç ã o d o te u c or p o f ís ic o p ro v é m d a
a ss imi la ç ã o do s a l i me n t os q ue i ng e re s; e s te pr o c es s o , p o ré m , es tá a s er
g ra d ua l me n t e a ba n d o n ad o p or q ue a e ne r g i a e s tá a d e ixa r d e se r « as sim ila d a » p a r a
p a s sa r a s e r , p r o gr e ss i va me nt e , « p r o je t a d a» .

V e ja m o s co mo i s to f u nc i o na : e m ve z d a e ne r g ia d as pr ot e í nas , do s a m i d os e d os o ut r o s
co m p on e nt e s d a c om id a i ng e ri da , o s ní ve i s d o E SP Í RIT O d o t e u s e r já c om e ça r a m a
p r oj e t a r uni da d e s d e e ne r gi a c ons c i e n te s pa r a de nt r o d o te u ca mp o f ís i c o, cuj a m i ss ão é
f a b ri ca r e r e p a r a r a s e st r ut ura s c e lu la r e s , ou se ja , f a ze r o q u e , at é a q ui , e ra a f un çã o d a
e ne rg i a « a ssi mi l a da » . Na v er d a d e, o eu- es p í ri to d e c ad a u m d e v ós es tá a
« r ef o rm a ta r» , s i s te ma ti c a men t e, a s c él ul a s d o c o r p o f í s ic o pa r a q u e p a s s e m a
s e r a l i me n ta da s p el a en e r gi a « pr o jet ad a » , em v ez d e p el a ene r g i a
« a s s i mi l a da » .

Re s t a a c r e s c e nt a r q u e e st a e ne r gi a « p r oje t a d a » p r ové m d a q ue e s t á p or d e t rá s da
r a d ia çã o c onhe ci d a c o mo lu z so l ar . P or t a n t o. . . tu já c o m eç as te a f o r ma r aq u i l o q u e é
c o n h e c id o c o mo Co r p o d e L u z !

C a da ve z m ai s o cor p o f ís i c o se a li m e nt a r á d e e ner gia , e m ve z d os n ut r ie nt e s f í si co s,


co nt id os n o i nv ól u cr o ce l u la r . Uma d a s co n s e q uê n c ias d e st a a lt e r a ç ã o é q ue a f r e q uê n ci a
d a s cé l ul a s , e d o c or p o e m g e ra l , e s t á a e le va r -s e .

C o m o tem p o , o c or p o v ai c o meç ar a b ri l ha r s ua v em en te; a í , es ta rá s nu m C o r p o


d e L uz !

Há vá r ia s f o r ma s d ist i nt a s d e d e s e n ca d e a r e st a mu d a nç a , m a s, nor ma lm e nt e , t o rn a - se
ne ce ssá r ia um a ce r t a f or ma d e c ons e n t im e n t o c on sc ie nte d a p ar t e de ca d a um d e v ós. A
i nt e n çã o d e s t e li vr o é of e re ce r -v os u ma e sp é ci e d e « ma p a d e e st r a d a s» , um p la no d o
t e r re n o qu e t ê m p el a f r e n t e , p a r a q ue p os sa m e nv ol v e r -se n e st e p r o ce s s o co m
co n he c i me nt o e e n t e nd im e nt o. N um e x ce l e n t e l iv r i n ho O Q UE É UM C O RPO DE L UZ ,
ca na l i za d o p o r T a c hi -r e n, o A r ca n j o A r ie l a p r e s e nt a u m «p r o gr a ma » de 1 2 ní ve i s p a r a
20
c he g a r à L uz, a s si m c o mo os s i nt o ma s f í s i co s , e mo ci o na i s e me nt a i s q ue p od e m
m an if e s ta r - se e m ca d a n ív e l .

C a da um d os d if e re nt e s ca mp o s ( f í si c o, e m oc i o na l , m e nt a l e e sp ir i t ua l ) vib r a d e a c or d o
co m a s ua f r e q uê n cia ca r a ct er í s t i ca . N uma s p e s soa s vi br a m r a pi d a m e nt e ; no ut ra s ,
l en t a me nt e , T od a v i a , t u f a z e s v i b r a r o s t e u s ca m p o s n uma pr op or ç ã o e sp e c íf i c a e m
r e la çã o a os out r os ca mp o s – 11 , 2 2 , 3 3 e a ssi m su ce s si va me nt e .

Se a ta xa d e vi b ra ç ã o d e um ca mp o m ud a e a re l a ç ã o va r ia , se nt ir -t e -á s «d e sl oc a d o» ou
e n joa do. Da d o q ue a v i b ra çã o d os ca m p o s e da s t a xa s r e la t i va s d e vi b r a ç ã o s ã o
vi t a l me nt e i mp or t a nt e s, v ol t a r e m o s a o a s s u nt o na Se g u nd a P a r t e de s t e l i vr o.

P a r a e n ce r ra r e s t e ca p í t ul o: d i z -s e c om f r e q uê n ci a q ue a c iê n cia e a re l i g iã o sã o c om o
d oi s c om b oi os m ov ime nt a nd o-s e na me sm a d i re çã o, so br e ca r r is p a r a le l o s, n um p r o ce ss o
on de a r e li g iã o s e e mp e n ha na e x pl or a çã o d o P e nsa do r e a c iê n cia na e xp lo r a çã o d o
P e n sa me nt o. Nã o t a rd a , p or é m, a m b a s se e n co nt r a r ã o n um p on t o ond e os ca rr i s pa s s a m
a se r um s ó. O qu e a c ont e ce r á e nt ã o ? B om , p od e rá o co r re r um c h oq ue tr e me nd o o u,
p e l o co nt r á r io, p od e s e r q ue , f ina lme nt e , c om p re e n da m q ue P e nsa d or e P e nsa me nto sã o
uma e a me sma c oi sa !

O p r i nc íp io or g a ni za d o r d o U ni ve r s o e a e ne r g i a q u e co mp õe o u ni v e rs o, f í s i co e nã o
f ís i c o, sã o a me sma c o i sa : um c o nt í n u o d e e ne r g ia co ns ci e n t e , vib r a nd o e m t od a s a s
f r e q uê nc ia s c on ce b í ve i s e i nc on ce b ív e i s, or g a ni za d a s co m uma b e l e za t a l q ue a
r e sp ir a çã o se s us p e nd e . E e s t a e ne rg ia d e le i t a -s e no r e g oz i jo d a s ua cr ia t i v i d a d e .

C AP ÍTU L O I I I
C AM P O S D E E N ER G I A

O b se r va c uid ad osa m e n t e o l iv r o q ue e st á s a l e r . Vá ri o s t i p o s d e e n e r gi a c on co r re m pa r a
co n st r uç ã o d e st e ob je t o: e m pr im e ir o l ug a r , é n e c e s s ár i o u m i nv ól u cr o d e e sp a ço -t e m p o,
o q ua l é d e f i n id o p or uma ond a e st a ci oná ri a q ue , lit e r a lme nt e , o d e f ine e f a z c om qu e
e ss e e s pa ço p os sa r e c e be r a ma n if e st a çã o d a e ne r g ia ; no o ut r o e x t re m o d a e sc a la , a
on da e st a ci oná r ia d e c ad a á t om o é u m c am p o co m, a p r oxi ma d a me nte , a c e n t és ima
m ili oné si ma pa r t e de c e nt íme t r o. Mi lh õe s d e e st e s á t om os co ns t it u em a s m olé c ula s d o
p a p el e da t i nt a , ta m b é m e l a s f or ma n d o on d a s e st a ci o ná ri a s . A l g u ma s d e la s e s tã o
or g a n iz a d a s s ob a f o r m a d e ca d e ia s d e c e l ul ose e de o ut ra s s ub s t â n cia s q u ím i ca s,
or g â n ic a s e i n or g â ni ca s. O s se u s ca m po s, na ve rd a d e, e s te nd e m- se pa r a f or a a t é ao
i nf i ni to, ma s o i nvó l uc r o e m f orm a d e l i v ro é u ma ár e a d e e s pa ç o d e ma i or
co n d ut i vi d a de , e n qu a n t o q u e o e sp a ço f o ra d o c a m p o d o l iv r o é me nos a d e q ua d o a e st a
e ne rg i a.

E st a é a r a zã o p e la q u a l, a i nd a q ue a e ne r g i a d e c a ia ve rt i c a lm e n t e n o li m it e d o c am p o,
nã o ce s sa p or co mp le t o. D e n tr o d o i nv ól u cr o d o ca m po g e ra d o pa r a o li vr o, a e n e r g i a
i rr omp e a t r a vé s d a ba r r ei r a p a r a f or ma r a s p a r t í c ula s su ba t ômi c a s e se mi -f ís i ca s q ue s e
t or na m m a is d e ns a s a fi m d e co nf i g ur a r o s á t om os d o pa p e l e d a t i nt a . F i na l me nt e ,
b il hõe s d e un i da d e s d e e ne r gi a c o ns cie nt e s co la b or a m ma n if e st a n d o-se f is i ca me nt e , de
a co r d o c om o q u e f o i vi s ua li z a d o p or m i m, p e la p es soa q ue ca na l iz ou a inf or ma ç ão, p e l o
e d it or e , f i na lm e nt e , p or t i, o le i t or . P or t a nt o, a t ua f u nç ã o é t ã o vi t al q ua n t o a m i n ha
p a r a c o- cr ia r e ma nt e r e st e l iv r o.

E nt ã o, o s t e us ol hos e o t e u c ér e b r o d e co di f i ca m o s vi br a nt e s pa d r ões da e ne r g ia
co nt id os n os d i ve r so s i nv ól uc r os e , n o m e i o de um m i la g r e d e org a ni za çã o. . . d á s c o nti go
a le r e st e li vr o.

T ud o is t o, e vi d e nt em e nt e , o cor r e b em l o nge d a t ua me nt e c on sc ie nte . C om o p o d e r i a s


co n ce nt ra r -t e o s uf i ci e nt e p ar a le r o qu e e st á es cr it o aq u i, o u e m qua lq ue r o ut ro li v ro,
s e, s im ult a ne a m e nt e , t iv e s s es de co nt in ua r a p e nsa r n o q ue es t á p or d e t r á s da s ua
e xi s t ê n ci a ?

P or c ons e g ui nt e, o li vr o q ue te ns na m ã o é f e it o d e e ne r gi a , co mp os t a p or u ma
va r ie d a de d e f re q uê nc i a s q ue va i d e sd e a q u e la s q ue c o ns t i t ue m a s p a r t í c ula s
s ub a t ôm i ca s, a t é à s o nd a s m ai ore s q ue de f i ne m o t a ma n ho d o p a p e l. E st e li vr o, p or é m,
co nt ê m, a i n d a, o ut ra f r e q uê n cia : a mi n ha !
21

P or f i m, a t i nta o r ga ni z a -s e n os sí mb ol os (a s l e t ra s e a s p a la vr a s) q ue us o p a r a te f a z e r
c he g a r o q ue d e se jo d i ze r -t e , s e n d o q ue es te s s ím b ol o s p o ss ue m u ma f r e q u ê n c ia
ca r a ct e rí st i c a, a q ual e st á m ui t o p a r a a l é m d a p r ó pr ia t i nt a .

O s p r oc e s so s a t r a v és do s q ua is o si g nif i ca d o d o q ue d e s e jo c om uni c a r e s t á co d if i c a d o
ne st e s s í mb ol o s, b em co mo os pr oce s so s q u e t u ut i li z a s p a ra o s d e c od if ica r e e x tr a ir ,
s ão e x t r em a me nt e c o mp le xo s. P a r a t i , a c oi sa p od e r es um ir -s e a « le r » o q ue e s tá
e s c ri t o; n o e nt a nt o, s e r ia p re ci so e sc r e ver u m o ut r o li v r o s ó p ar a e xp li c ar a s b a se s d e st e
p r oc e ss o. . . ist o p a rt in d o do p r i nc íp io d e q ue di sp orí a m o s d e um i di oma a t r a vé s d o q ua l
no s p ud é ss e m os e xp r e ssa r . Al é m d is t o, a el e va d í s si m a f re q uê nc i a a s s oc ia d a à mi n ha
f un çã o u sa a o por t uni da d e de e st a r e s s e n t a d o a le r e s t e l i v r o p a r a «i nje t a r » m ui to ma i s
i nf or ma çã o pa r a d e nt r o d os t e us ca m p o s d o q ue aq ue la q ue , c o ns c i en t e me nt e, a b s or ve s
a t r a v és da s ua si mp l e s le i tu r a .

II I .1 - C AM P O S FÍ S I CO S

Já v i m os q ue o t e u c or p o f í s ic o é f e it o d e e n e r gi a c on sc ie nte , q ue s a be e s t a r a f a b r i ca r
a s c él ul a s d e u m c or p o fí si c o; t a m b é m v im os q ue e s ta e ne r gi a co ns c ie nt e p o s su i um
ca m po q ue s e e s t e n d e a t é a o inf i nit o, em bo r a a s ua i nt e n sid a d e «q ue b r e » n o li m it e d o
ca m po d a ond a e s t a c io nár i a q ue o co nt é m. A s si m , ap e sa r d e o n í ve l e ne r g é t ic o se r m uit o
f or te d e nt r o d a á r e a li m it a d a p e lo i n vó l uc r o f í si c o, o ca mp o p es soa l e s t e nd e -s e m u it o
p a r a a l ém d o i nv ól u cr o d e f i ni d o p e la p e l e .

E st e ca mp o e st e nd id o é , sim u l ta ne a me nt e , u m t r a ns mi s s or e um r e c e p t o r , at r a vé s d o
q ua l t u p o d e s i d e nt i f i c a r um p e r ig o p ot e nc ia l q ue e s te ja p or p e r t o, a nt e s qu e oc or r a .
A q ui l o a q ue se d á o n ome de « i nst i nt o s » , n a r e al id a de , é o t e u ca mp o e s t e nd i do q ue
d e t e ct a o ut r o ca mp o, q ue r se t ra t e d e um t i gr e c om f ome o u d e u m c a mi nhã o
d e s c on t ro la d o. I g u a lm e nt e , tu t r a n sm i t e s s i na i s e ne r g é ti co s a t ra vé s d o t eu ca m p o
e st e nd id o p a r a q ue ou t r os os re ce b a m. Da q u i nas ce u o d it a d o: o m e d o é c on t a gi os o.

A lg uma s p e s so a s sã o t ra n sm i s sor e s ma i s po d e ro s os e r e ce p t or e s m a i s se ns í ve i s do q ue
ou t ra s, m a s a v e r d a de é q ue t od os os huma n os f un ci ona m d e s t a f o rm a, s e m e x ce çã o.

II I .2 - C AM P O S EM O C IO N AI S

V imo s, a nt e r i or m e nt e , q ue o e u-e s p í r it o m a n if e st a trê s c a m po s : o f ísi c o, o e m oc io na l e o


m en t a l. O ca mp o e mo c io na l é c omp os t o d e u m t i p o de e ne r g ia q ue nã o pe ne t ra a t r a v é s
d a b a r r e ir a f í s ic a à m a ne i r a d as pa r t í c ula s s ub a t ô mi c as , ta l c om o o f a z a e ne rg i a d o
ca m po f ís ic o. Nã o p e n e t ra ma s , ob via m e nt e , i n tera g e c om o ca mp o fí si c o uma ve z
q ue . . . é no co rp o f í si c o q ue se nt es a s e m oç õ es !

As s i m , a s e m oç õ es a f eta m di r et am en te o es ta d o d o c or p o fí s i c o, p a r a o b em o u
p ar a o ma l . No e nt a nt o, o c or p o e m o ci on a l é u m ca m p o c om p le t a ment e se p a r ad o, c om
um i nvól u cr o ma i or – d ig a mo s e nt re 6 0 a 18 0 cm p a r a a l é m do p e r í me t r o d o co rp o f í si co
- e mb o ra , e m a l g u ma s p e ss oa s, p o ssa se r b a s t a nt e ma i or . Tr a t a -s e d e um ca mp o
p e r co rr i d o p or e ne r g ia s d e f re q uê nc i a s e s p e c ia is , a l g um a s da s q ua i s s ã o g e r ad a s p or t i
m es m o; o ut ra s c a p t á - l a s usa n do o s ca m po s co m o s e f o ss e m a nt e n a s. E é a s s im q ue t e
r e la ci ona s c om u ma ce r t a e m o çã o.

P or c ons e g ui nt e, é f und a me nt a l:
- sa b e re s q ua i s a s e ne rg i a s qu e t u p r ópr io g e ra s e q ua is a s q ue ca pt a s d o e xte r io r ;
- sa b e re s q ue te ns c o n t ro l o. . . s ob r e um as e s ob r e out r a s!
S up on ha m o s q ue , d e r e p e nt e , f i c a s f ur i o so. B om , do nd e p r o ve i o e s sa f úr ia ?
E vi d e nte m en t e q ue a l g o d e n t r o d e t i a g er o u . T a lve z t e n ha s id o a ) a ex p e ct a t iva d e q ue
ou t ra p e ss oa i r ia c om p or ta r - se de d e t e rm i na d a ma ne ir a e nã o o f e z ; b ) p r e p ar a va s- t e
p a r a f a ze r a lg o de ce r t a for ma e a c oi sa d e u p a r a o t o r t o; c) e s p e r a va s q ue d e t er m i nad a
e xp e ri ê nc ia o c orr e s se so b um p ad r ã o d e f in id o e oc or r e u d i ve r sa me nt e , e t c .

O f a t o d e o s t e us pl a nos f a l ha r e m f a z c om q ue t e si nt a s i m p re st á v e l, e a e ne r g ia d o
e nt us ia smo, q ue a nt e s t e p r e e nc hi a , d i s s ol ve -se no c a m p o e mo ci on a l. A o s e nt i me nt o q ue
d a í r e s u lt a , dá s o no m e d e f ú r ia .
22
A f úr ia , p or é m , p od e p r o vi r , a pa r e n te m e nt e , do na da; ne s t e c a so, pod e s e st a r a
ca p t á -l a d e ou tr a p e ss oa q ue e st á de nt r o d o s t e us ca m p os . Co m o es s a f ú r i a nã o é
t ua, p od es l i v ra r - t e d el a m u it o f a ci l m en te f az en d o g i ra r o t eu c a mp o em o c i o n al
c o m o s e f os s e u ma c en tr i fu g a d or a , en q u a n t o d ec l ar as q u e d es eja s d e v o l ve r
es s a e n er gi a a o U n i ve rs o .

E xp e ri m e nt a e se nt e c om o e s sa e ne r g ia sa i d e t i .
De sc a rr e g ar a s p r óp r ia s f úr ia s in t e r i o re s é i g ua l m e nt e f á ci l: d ev es c o m eça r p or
c o m p r een d er q u e s e tra ta, s i m pl e s m en t e, d e e n er gi a .. . q u e ad ora es ta r em
m ov i m en to, q ue se a b or re ce q u a nd o e s t á p a r a da .

C om p re e n de , t a m b é m, q ue e st a e ne r g ia nã o é t ua ; s imp le s me nt e t oma st e -a p or
e mp r é st im o, d ura nt e a l g um t e mp o. E nt ã o, f a z r od opi a r r a p i d a m e nt e o s t e us ca m p o s e
d e c la r a a t i m e sm o: E s ta fú ria (me do, ci úm es , etc. ) nã o é m in ha n e m e u s o u dela.
Li bert o-a d e reto rno a o U ni ve rs o.

A e ne r g ia e m oc io na l n ão é b oa ne m é má ; s i m pl e sme nt e é . N o e nt ant o, t al ve z nã o
q ue ir a s li vr a r -t e d e ou t r as f re q uê n ci a s, p or e xe m p lo, a s d o a m or e do b e m -e st a r.

S e s en tes u ma e m oç ão c o mo a g r a dá v el , é p o r q u e es tá a s er c ap ta d a d es d e o u tr a
f o n te: o E SP ÍR I TO .

II I .3 - C AM P O S ME N T AI S

O t e r ce ir o c am po é a mor a d a d o i nte l e c to, o q ua l op e r a n uma b a nd a d e f r e q uê n c ia s


a in d a m a is e l e v ad a d o q ue a d o e mo ci o na l, a t r a vé s de u ma r el a çã o d e r ota çã o ma i s a lt a .
Q ua lq uer um d o s t eu s p e n sa m e n t os é c ons t i t uí d o p or e ne r g ia or g a ni za d a , e é r e a l e m
f un çã o d e s s a e n e rg i a. O s p e nsa me nt os , p or t a nt o, sã o e st r u t u ra s e ne r gé t ic a s de nt r o d o
t e u ca mp o m e nt a l, co n st it u in d o, a s s im , o c ha ma d o co rp o me nta l . T a mb é m e s t e c or p o
d e r i va de u ma ma t r iz oc u lt a - a fo nt e de ss a s g ra nd i os a s id é ia s q u e «t e o co rr e m« !

Um pe n sa me nt o é uma c oi sa r e a l; a ve r d a d e , po r é m, é q ue o s ci e nt is ta s d a T e r r a a i nda
nã o fo r a m ca p a ze s d e o m e di r, e m b or a ha ja vá r i o s p roj e t o s q ue se a p r ox i ma m b a st a nt e .
M u it a s e xp e r iê n ci a s já de t e ct a ra m v ar i a ç õe s na c on d ut i vi da d e d a s f ol ha s d e uma p la nta ,
q ua nd o o e x p e r ime nt a dor se a p r o xi m a d e la c om m á s i nt e nçõ e s. . . e mp un ha nd o u ma
t e s ou ra d e po d a r !

Um pe n sa me nt o é uma e n e rg ia d e a lt a f re q u ên ci a , or ga ni za d a s ob uma e s t r ut ur a
co e r e nt e . T u t r a ns mit e s p e ns a me nt o s a p a rt i r d o ca m p o me nt a l t a l c om o q ua nd o ope r a s
a p a r t i r d os o ut r o s ca mp o s. No e nt a nt o, s ó r a r a s p e s s oa s co ns e g u e m l e r os p e ns am e nt o s
a lhe io s. . . e m b or a se ja m c a p a z e s ca p t ar a s e ne r g ia s f í si c a s e e m oc i ona i s d e q ue m a s
r od e i a .

A c la r e za d a e st r ut ur a e da f o rm a de u m p e ns a me nt o d e pe n d e c om pl e t a m e nt e d a
cl a ri d a d e d a s ua co n ce p çã o. U ma e st a çã o d e r á di o q u e e s t e j a a t oc a r um d i sc o ve l ho e
r is ca do, i r á t ra ns m it ir mú si c a « ve l ha e ri s ca d a ». Ist o é m ui t o i m p o r t a nt e , p o rq ue a s
f or ma s d e pe nsa m e n t o q ue t u t r a ns mit e s vã o a f et a r di r et a me nt e os ca mp os de q ue m
e st á p or p e rt o.

As s i m , s e ti v er es p e ns a m en to s c l a ro s ma s re pl e to s d e m e d o , es tá s a t ra ns miti r
u m s i n al c l a r í s s i mo d e q u e es p er as q u e a l go d e ma l te a c o n teç a ... o q u e é
a l i men t ad o p el o c o mb u s tí v el p r o v e ni e n te d a s p o d er osa s e m oç õ es q u e
a c o m pa nh a m o pr oc es s o . E, da do q u e o U ni v e rs o s e ad ap ta mu i to f a ci l m en te ,
n ã o t ar da rá a « g e ra r» o q u e p e ns a s te.

A f ina l, o q ue se p a ssa , q ua n d o i st o oc or r e ?
Q ua nd o t r a ns m it e s f or m as de p e nsa me nto d e me d o p a r a d e nt ro d os ca mp o s d a s pe ss oas
q ue te r ode i am a lt e ra s , d e f a t o, a sua «d i s p os i çã o» . Q ua n do ca p t a m o s t e us
p e n sa m e n to s d e m e d o , e s sa s p e s so a s c ome ç a m ( q ua s e s e m p re s e m s e ap e r ce b e r e m ) , a
ve r -te co mo « um a ví t i ma q ue es pe r a q ue ‘a q ui lo ’ l he a c on t e ça ». A ssi m, o q ue t u e s tá s a
f a ze r , r ea l me nt e , é a c onv i d á -la s p a r a re f o r ç a r a t ua p r óp r ia m e nt a li da d e de ví ti ma . . . o
q ue el a s p od e r ã o s e nt i r - se co mp e li d a s a f a ze r !
23
B e m a o c ont r á ri o, s e s a be s e s ta r p r ot e g id o p e la d i vi nd a d e, nã o c ha m a rá s a a t e nçã o d e
a lg ué m q ue a n d e p o r p e r t o. . . à ca ça d e v ít i m as do me d o p ar a o r e f or ça r. I s so n ã o
a co nt e c e rá si mp l e s m e nt e p or q ue nã o há r e s so nâ n ci a en t r e t i e e s s e «c a ç a d o r »; se r á s
a p e r c e b i d o, s i m, p el a s p e ss oa s q ue e n t re m e m re ss onâ nc ia c om os t e u s ca m p o s r e p l et os
d e p en sa m en t o s i n sp ir a d os p e l a d i vi n da d e . É d e st a f orm a q ue c r ia s a t ua r e a l id a d e .

T u d o oc o r r e a tr av és da r es s o nâ n c i a, a q ua l é i m pa r ci a l em f ac e d e e n er gi a
« b oa » o u « má» .

A ss i m, t a l co mo d i s se m os q ue s u ce d ia c om a s co r d a s da g u it a r r a q ua nd o t r oca m, e ntr e
s i, a en e r g i a da s o nd a s e st a ci on á ri a s , a s p e s soa s q ue ca p t a m o t e u me d o. .. a m pl if i c am -
no e d e vo l ve m - no à p r oc e dê n cia !

Se le va r e s o t e u me d o p a r a d e nt ro d e um gr up o, p ode r á s « a m p lif i c a r» o me d o d e t od os
os m em br os d o g r up o a t a l p ont o q ue , m ui t o r a p i da m en t e , t e v e r á s ob r i ga d o. . . a t e r de
e nf re nt a r a q uil o q u e t e me t e me d o!

F e li zm e n t e , a e ne rg i a e m oc i o na l do a m or e a s fo r ma s d e p en sa m en t o c he ia s d e a m or sã o
t r a ns m it i d a s e r e s so a m e xa t a me nt e d a me s ma ma ne ir a . . . e mb or a ma is f or t e me nt e , d a d o
q ue e s tã o e m h a rm oni a c om a na t ure za d o U ni ve rs o. P or is s o, t od a s a s co isa s f l ue m
m ui to ma i s f a ci l me nt e q ua nd o po ss ue m e s s a vi b r a ç ã o!

I n je t a n d o e ne r gi a d e a mor no s p e n sa me n to s , nã o só a um e nt a s o t e u p o de r d e
t r a ns m is sã o, c om o o U ni ve r s o se t or na ca d a v ez ma is m a le á v e l e s e ns í ve l à s t ua s f o rm a s
d e p en sa m en t o. Uma d a s va nt a g e ns di st o é q ue a c on cr e t i za çã o d e sse s p e ns a me nt os s e
t or na ca d a ve z ma is rá p id a . At é a q ui , d e v ia s s us t e nt a r um a c re n ça d ur a n te a n os a té q ue
e la s e m a ni f es ta s se na t ua vid a ; ho je , p or é m - e c ad a ve z ma i s – a l gu n s d ia s s ã o
s uf ic ie nte s .

F e li zm e n t e , as cre n ça s q ue sã o c oe r e nte s c om a fl uê n ci a d a ve r da d e uni ve r sa l


m an if e s ta m -s e m ai s f a ci l me nte d o q ue a q ue l a s q ue a c ont r a r i a m!

II I .4 - A T U A ME N T E N ÃO É O T EU C ÉR E B R O

Há m u i to s c i e nt i st a s q ue p r oc ur a m d e nt r o d o cé r e br o a s f u nç õe s d a me nt e h u ma na . I s t o
é o me sm o q ue i nv es t i g ar o in t e r i or d e um a p a r e l h o d e r á di o e m b us ca d a v oz q ue se
ou ve , e p e r g u nt a r co m o é q ue os ci r c ui to s e l e tr ô n ic os sã o s uf i ci e nt e me nt e i nte l ig e nt e s
p a r a s a b e r e m q ua i s a s t a xa s da b ol sa d e va l ore s , o nd e e s tã o a o co rr e r os
e ng a r r a f a m e nt o s d e t r â ns it o, q ua l a p r e vi sã o d o t e m p o, e a s out r a s i nf or m a ç õe s q u e a
r á d i o c ost um a fo r ne c e r!

O b via m e n t e o a p a r e l h o d e r á d i o nã o s a be d e t od a s e s t a s c oi sa s; o q ue f az , co m m u it a
e f ic iê nc ia , é de t e ct a r o ca m po e le t r om a g né t i co co d if i c ad o c om t o d a a q uel a i nf or ma çã o,
ou se ja , o s i na l d e t r a ns mi ssã o e m q ue s e e n co nt r a si nt oni za d o!

De i g ua l f o r ma , ta m bé m o c é r e b r o d e te ct a o q ue o c or r e no c a mp o m e nt a l. E m b o ra o t e u
cé r e b r o e st e ja um t a n t o l im i t a d o p e l o háb i to d o q ue c ost uma s i nt o ni za r , t u p od e s
a mp l i á -l o um p o u co. T u p os s ui s um a « e s t a ç ã o f a vo r ita » à q ua l de d i ca s q ua se t od o o t eu
t e mp o d e a ud i çã o; m a s, c om u m p ou co d e p r á t i ca f a cil me nt e p od e r á s d e s l oc a r , p a r a
ci m a e pa r a b a i x o, o t e u « s i nt o ni z ad or de f r e qu ê n c ia s» .

A q ue le s q u e f a ze m is t o s e m s e ap e r c e b e r e m f ic a m mu it o co nf u ndi d os co m t od a s a s
« e st r a n ha s e mi s s õe s » e os « r uí do s d e e st á t i ca » e m it id os p e l a s o ut r a s p e s s oa s!

O c é r e b r o, e m si me s mo, nã o s a b e na da , e v id e nt e m e nte . E l e é um m il a g r os o
d e c od if i ca d or e t r a d ut or, uma a n t e na su r p r e e nd e n t e me nt e co mp l e xa e m r e la çã o a os
ca m po s m e nt a l e f í s i c o , p ro ce ss a n d o os si na i s p r o veni en t e s d os se nti d os e xt e r nos e
co r r e l a ci ona nd o -os , p o r f or ma a of e re ce r um qua d r o co m pl et o d a re a li d a d e f ísi ca .
Q ua nd o os t e us ol ho s vê m um p a d r ão d e e ne r g ia , o c ér e b r o c o nv e r t e e ss e e m a r a n ha d o
d e si na i s e m i ma g e ns de m es a s, ca d ei ra s , á r vo r e s , et c . N o e nt a nt o , a s f unç õe s d a me nt e
- o p e n sa me n t o, p or e xe m pl o - e st ã o a n cor a da s no ca m p o me nt a l , nã o no c ér e b r o.
Nã o p e ns e s q ue e st o u a mi ni mi za r a s f u nç õe s d o v os s o c é r e b r o. N a s ua q ua li d ad e d e
« b io t ra ns d uto r » e l e é um d o s t ra ns m i ss or e s/ re c e p t ore s d e e ne r g ia e le t r oq u ím i ca ma i s
24
co m pl ex os q ue e x ist e m e m q ua l q ue r p la n o f í si c o, e m q ua l q ue r p ar t e d o U ni ve r s o. E
f or a m v o cê s, e nq ua nt o E SP Í RI T O , q ue o c o nc e b e ra m e d e se n vol v e r a m c om o r e sp ost a à
ne ce ssi d ad e d a e s pé ci e hu ma na s e f oc a liz a r t ot al me nte n o pl a no f í s i co. O vo ss o cé r eb r o
é ú ni c o no U ni v e r s o!

* * *
P or t a n t o, a q u il o q ue t e p a r e c e s er o «t u» , n a ve r da d e , nã o p a ssa d e um c e rt o núm e r o d e
ca m po s, c ad a u m d os qua is s us t e nt a um a ba nd a d e e ner g ia s s ur p r e e n d e nt e m e n t e
co m pl ex a s , co mp os t a s po r um e no r me núm e r o d e f r e q uê n cia s i nt e r a t i va s. E st a
co m bi na çã o d e e ne r g i a s, o u m ar ca e n e rg é t i ca , d e f in e a t ua p e r s o na l id a d e. . . e é ú ni ca no
U ni ve r s o! E st e s p a d r õ es i n d es c r it iv e lm e n t e co mp l e x os q ue c onst it ue m o «t u» qu e t u
co n he c e s, v a ri a m co ns t ant e me nt e d e a c or d o co m a s a lt e r a ç õe s q ue , a ca d a m om e nt o,
oc or re m na s i nt e n çõe s e na s f u n ç õe s d o t e u eu - e sp ir it ual . A ss im s e nd o, to r n a -s e
ur ge nt e q ue a pr e nd a s a s e r s e n sí ve l à s su a s e ne r g ia s.

P o r e xe mp l o , s e es t ás o c u pa d o e, d e r e p en te, a c o i sa d ei xo u d e te i n t er es s a r , é
b o m q u e pa r es e v ás f az e r o u tr a c oi s a ... ou n ã o fa z er na d a . E s ta m u d an ç a d e
es ta d o s i g ni f i ca q u e o c o r r eu u ma d es l o c a çã o d i me ns i o nal m a i s el ev a d a , pel o
q u e a en er gi a , si m p les m en te, s e esc a p o u d o qu e es ta v as a f a z er .
T am b é m é p o s s í v el qu e es teja s n u m d e ter mi na d o l u ga r e, d e r ep en te, s i n ta s q u e
t en s d e s a i r d al i . D a t e a h o n ra d e r es p ei ta r es s e s e n ti me n to e s ai . N ã o te
d es c ul p es ; di z s i m pl es m en te : « É t em p o d e me i r e mb or a .»

E mb o ra a s f r e q uê n cia s e n e r g é t i c a s d os c am p os f í s ic o, e m o ci o na l e m en t a l nã o s e
s ob r e p o n ham , oc or r e m r e s s onâ n ci as e xt r e ma me n t e co mp le xa s e n tr e e la s; p or e x e mp lo, a
e ne rg i a d o m e d o d o c or p o e mo c io na l a f o ga r á o s p en sam e n t o s d e ot i m is m o d o co r p o
m en t a l.

Di st i nt os t i p os de e n e r g ia t a mb é m in t e r a g e m d e ntr o d e um m e s m o co rp o; p or e x e mp lo,
uma f r e q uê n cia d e m e do c ob r i r á, e m ui to p r ov a v e lm e nt e e x cl ui r á , a f re q uê nci a d o a m or .
I st o oc or r e de vi do à f orm a c om o e s ta s d ua s f r eq uê nc ia s in t e r a g e m e nt re s i : o m e d o –
q ue r e st e ja a se r ma ni f e st a d o c om o s u sp e it a , ci úme s , a r r og â nc ia , me n os p r e z o p or si
m es m o, e t c . – é u ma e ne r g ia d e b a i x a f r e q uê n cia q ue b l oq ue ia a s e ne r g ia s d e
f r e q uê nc ia s m a is e le va d a s.

B om, nã o j ul g u e s o m e do c om o a lg o «m a u» (e l e é, d e f a to, um e x ce l e n t e pr of e s so r no
q ue t oca a d e te r mi na d a s l i çõe s), m a s e nca r a -o – e ist o é ur g e nt e – c om o a qu i l o q ue , na
ve r d ad e , é : s imp le s me nte e ne r g ia ! N o e nt a n t o, é s em pr e o me d o q ue e s t á na b as e d os
s e nt im en t o s d e i na d e q ua ç ão, d e in ca p a c id a d e d e li d ar c om a vi d a ou com a l g um a sp e ct o
e sp e cí f i co de l a ; e , lá b e m no f u n d o, é n e le q ue a s se nt a a s e ns a ç ã o d e e st a re s s e pa r a d o
d o E SP Í RI T O .

R ep a ra , n o en ta n t o, qu e nã o p a s s a d e u ma s e ns aç ã o de s e p ar aç ã o , p o i s , n a
v er da de, tu ja ma i s es tá s , es ti v es te o u es ta rá s s epar a d o . Nã o é as s i m q ue o
U ni v er s o f un c i o n a!

O me d o p od e t e r u ma ma g nit ud e t a l q ue i nv a d a co mp l et a me nt e os t e us ca mp os e
d is tor ça , p or co mp l e t o , t od a s a s e m oç õe s e p e ns a m e nt o s. I st o le v a r -t e -á , é c l a r o, a
i nt e r p r e t a r o a t o m a is g e n ti l com o u m me r o i nte r e s se e g oí st a . F e li z me nt e , t a l com o
ve r e m os, a e m oçã o do a mo r a t ua e x a ta m e nt e d a m e s ma ma n e ir a e p o d e i nu n d a r t o d os
os t e us ca mp os.

P r ov a ve l me nt e , a q ui l o q ue me l hor d e t e r mi na a f or ma co m o t e se nt e s e a t é q ue p o nt o
e st á s « e m f o rm a », é o g r a u d e a l i nha me nt o d o s c or p os em oc i o nal e me nt a l. Re le mb r a
q ue um c or p o é a c om b i na ç ã o d e u m c a m p o e d os se u s co nte ú d os ; a s s im, q ua nd o e s t ã o
e q u il i br a d os , e l e s p os i ci ona m -se s i me t ri ca me nt e à vo lt a d o c or p o fí si c o e vi br a m na
p r op o r ç ã o m a i s a d e q u a d a . Tod a v ia , a p ós um a v io l e nt a d i sc u ss ã o c om a l g ué m, o
e mo ci ona l p o d e r á f i c ar li t er a l m e nt e « to r cid o » , a o p a s so q ue o me n t al , a p ós u m t r a ba l ho
ce r e b ra l i nt e ns o, p od e r á da r a se ns a ç ã o d e e st a r l oca li z ad o e x cl us i va me nt e à v ol t a da
ca b e ça e de vi br a r d e f or ma e r r á t i ca .

M a i s a d ia nt e ve r e m os a lg uma s t é c ni ca s qu e t e a ju d a rã o a r ea l i n ha r o s c or p os, m as , po r
a g or a , é suf ic i e nt e q ue sa i ba s q ue os t en s!
25

II I .5 - O SI S TE M A D E CH AC R AS

C om o é q ue a e ne r gi a p od e v i b ra r ve r d a d e ir a me nt e se e st e s t r ê s ca mp o s f unc i o na m e m
d is ti nta s b a n da s de f r e qu ê n c ia e gi r am e m p r op or ç ões i gua lm e nt e di f e re nt e s ?

É a q ui q ue os cha c ra s e nt r am na h is tór ia . O s c ha cr a s sã o, nã o só t r an sf o r ma d or e s d a
f r e q uê nc ia e ne rg é t i ca , ma s t a m b é m – e p or d ir e it o pr ó pr i o – l oca i s d e a r ma ze na me nt o.
E xi s te m m uit a s d e s c r i ç õe s d os c ha c ra s , m a s p ou ca s e x p l i ca m q ua l é, ve r d a d e i ra me nt e , a
s ua f u nç ã o. S u po n ham os q ue a lg o d e g r a nd i os o e st á a oc or r e r n u m d os t e us c am p os . P or
e xe m p l o: um p od e r os o i nf l ux o d e e ne r g ia s e xua l p or q ue t e p re p a r a s pa r a f a z e r a m or .
Ne s te ca s o, o se g u nd o c ha c ra , q u e e s tá e s p e cia l me nte s i n to ni za d o co m e st a f re q uê nc ia ,
t r a ns f or ma a e ne r g ia d o c a m p o q ue se e n co nt ra e xc i t ad o (e s pi ri t u a l, m e nt a l o u
e mo ci ona l ) e m f r e q uê n cia s ca p a ze s d e a t i va r a s d os o ut ro s ca m po s. E m c on se q u ên c i a
d is to, à s t a nt a s , t od os os t r ê s c a mp os e nt r a m e m v ib r a ç ã o c om es sa e ne r g ia s e x ua l.

O ut ro e x e mp lo: s up o n ha m os q ue a lg ué m su r ge p a ra a mea ça r a t ua so b r e v i vê nc i a . Es te é
um « ca s o» p a r a o p r i me i r o c ha cr a , o q ua l i r á si nt o ni za r -s e :
- co m o p en sa m en t o d e p e r ig o ( d o c or p o m e nt a l ) q ue e st á r e la ci o n a do c om a si t ua çã o;
- co m o se nti m e n t o d e r ai va (d o co rp o e mo ci ona l) em re l a ç ã o a q ue m e s t á a a me a ça r -t e .
E nt ã o, p e ra nt e es t e q ua d r o, d es a ta s a e n via r me n sa g e n s d e p er i g o p a ra o s o utr os
ca m po s. S e e le s e s t i ve r e m a li nha d os, re s po n d er ã o p ro nta m e nt e e a t ua r ã o n o se nti do d e
t e l i v ra r d o a p u ro; se e st i ve r e m d e s a l in ha do s. . . f i ca rá s c onf u nd i do e a t or d oa d o: o t e u
co r p o m e nt a l p e nsa rá « Vo u co nv e n ce r o as s a lt a nte a nã o m e a g r e di r» ; o c or p o
e mo ci ona l s e nt ir á : « I s t o f a z -m e l e mb r ar q ua nd o o m eu p a i m e a m e a ça va » ; e o c or p o
f ís i c o g ri t a rá : « D e s a nd a d aq u i e sa l v a a t ua vi d a! »

E st a m os m ui t o a g ra d e ci d o s a A r i el p or t e r t r a zid o a o p la ne t a a t é c ni ca d o «C ha c ra
U ni fi ca d o» , um a ve z q ue , me d ia nt e e s t e p r o ce ss o, t od o s v oc ê s s e r ã o ca p a z e s de ,
l it e ra l m e nt e , e x p a nd ir o c ha c ra d o c ora çã o a t é q ue e nv ol v a t o d os os ou t r os . Ta l c om o
ve r e m os na Se g und a P a r t e , o C ha c ra Un i fi ca d o e os ca mp os d e e ne r g ia a l in ha do s s ã o d e
cr u cia l i mp ort â n cia , n ã o s ó p a r a a s ob r e v iv ê n cia , ma s t a mb é m – o que é o ma i s
i mp or t a nt e – c omo f e r r a me nt a s vit a is p a r a p od e r a sc en d e r.

A ss i m, e m ce r t o n ív e l , t u é s co n st it u íd o p or tr ê s c a m p os c ad a u m d os q ua is c ons i st e e m
e ne rg i a vi b r a nd o so b i n ume r áv e i s f re q uê nc ia s d if e r ent e s. C a d a ca mp o c om p o rt a o u a p ó i a
ce r t a s f r eq uê nc ia s d a s o nd a s e st a ci oná r ia s e , sim ul t a ne a me nt e , a t ua c om o a nt e na
t r a ns m is so ra e r e c e pt o r a.

A c om b i na çã o d e f r e q u ê nc ia s e d e a m pl it u de s r e la t i va s é ú ni ca p a r a ca d a p es soa e, d e
um p o nt o d e v ist a ma i s am pl o, d e f i ne q ue m t u é s c om o um c or po e c om o uma
p e r s o na l id a d e . E s t a co mb i na çã o o u «a s si na t ur a e ne r gé t i ca » c a ra ct e r iza -t e
i nd i vi d ua lm e nt e , t a l c o mo o t i m b r e d e u m i n s t r um e nt o m u si c a l o di s t in g ue d e t od os o s
ou t r os, a i n d a qu e s e j a m d o m e sm o t ip o.

A s e ne r g ia s d os t r ê s c orp os i nt e ra g e m e nt re si s ob f or ma s i nd e s cr i t iv e l m e n te c omp l ex a s :
os p e ns a me nt os a f e t a m o c a mp o fí si c o e e m oc i ona l; a s e m o çõe s i n t e r fe r e m co m os
p e n sa m e n to s e o c or p o f í s i co, e t c .

V imo s a t r á s q ue o c o n j un t o d os t e us ca mp os e n e rg é t i c os p e ss oa i s pod ia e nt r a r em
r e s so nâ nc ia c om o ut r o s d oi s t ip os d e ca mp os :
1 ) o d a s o ut r a s p e ss oa s q ue s e e n co nt ra m p o r pe r t o;
2 ) o d a r ea l id a de d e c ons e ns o d e t od o o pl a ne t a .

V e ja m o s o p r im e ir o c a s o.
C a da p e s s oa q ue e n co nt r a s a p re s e nt a o s e u p r óp r i o s ho w e ne r gé t i c o. I ma g i na qu e , u m
d ia , r e so l ve s d a r um p a ss e i o p e la s re d o nd e z a s. S e n te s -t e b e m d i s p o st o, p o si t i vo,
co nf i a n t e, s e m m e d o e a p e t e c e -t e s e r ge nt i l p a r a t od a a g e nt e. E nt ão, d e re p e nte ,
e n co nt r a s um ve lh o a mig o q ue s e s e n t e m u i t ís s im o p re o cu p a d o e f ur io s o p orq ue a ca ba
d e se r de sp e d id o.

O q ue é q ue a c ont e ce qua nd o o s vo ss os c a m p os e ne r g ét i c os s e m is t ur a m ?
26
O q ue a c o nt e ce é q ue o c or p o e m oc i o nal d o t e u am i g o es tá a t r a n s m it i r m e d o e o
co r p o m e nt a l d e l e e st á e nt r e t id o a d i s pa r a r f or ma s d e pe nsa me nt o ne g a t i va s.
E nt r e t a nt o, o s t e us ca mp os , é c la r o, e st ã o a ca pt a r t ud o i ss o. O r a , q ua l q ue r fr e q uê n ci a
« me d o» q u e e nt r e no s t e us ca mp os c ome ça a z uni r, s e nd o p r o vá ve l q ue c ome c e a
f or ma r- se um a o n da e st a ci oná r ia . T od a v ia , t u t a mb é m t r a ns m it e s vi b r a çõ e s p a ra o s
ca m po s d o t e u a m i g o; e , c omo e s t ás be m d i s p os t o, é b e m p ro vá ve l q ue uma e ne r g ia d e
e le va d a f re q uê nci a re s s oe n e le e f a ça c om q ue , p a ss a d o um bo ca d o, c ome ce a s e nt i r- se
m el ho r . O re s ul ta d o r e a l de uma i nt e ra çã o d e st e ti po se r ia i mp os s í ve l d e d e te r m i na r a t é
ho je , po r q ue t u de s c on he cia s m ui t as de st a s c oi sa s qu e t e mo s e st a d o a a b or da r ; t od a v ia ,
a p a r t i r d e a g or a é b e m d if e r e nt e .

V e ja m o s: t u nã o é s r e sp on sá ve l p e l o q ue a c ont e ce d e nt r o do s c am po s e ne r gé t ic os d o t e u
a mi g o, a i nd a q ue p os s a s sa b e r o q ue e s tá a oc or r e r ne l e s . . . ma s és t o tal m en te
r es p o ns á v el pel o q u e a c o nt ec e d en tr o d o s teus pr ó pr i os c a m p o s !

Se t e e n c on tr a s co m u m a m i g o q ue se se nt e m ise r á vel , de c er t o nã o se r á um at o d e
m es t r i a p e r mit i re s- t e a bs or ve r es sa e ne r g ia a t é a o p ont o d e co m e ç ar e s a r e s soa r ne ss a
f r e q uê nc ia . . . a me nos que p re ci s e s d e um a b oa c ho ra d e ir a pa r a d e s ca rr e g a r a lg u m ve l h o
d e s g o st o d a s t ua s cé lu la s !

T u és r es p on s á v el p el os r es ul ta d o s d e te p e rmi ti r es e n tr ar e m r es s o nâ n c i a
n eg a ti v a c o m os ou tro s !

A Se g u nd a P a rt e d e st e l i vr o c ont é m a lg u ma s su g e s t õe s q ue t e p os s i b il i t a rã o d et e ct a r
on da s e s t a c i oná r ia s n o s o u tr o s, p a ra q u e p o s s as pr ot e g e r -te d os e f ei t os de l a s . Es te
g ê n er o d e s it ua ç ã o é f á ci l d e d e t e c t ar e d e l i d a r qu a nd o c om p a ra d a c om o se g un d o ti po
d e ca m p o, i st o é , a r e a li da d e de c on se n so d o p la ne ta, p or q ue e st á s t ota l me nt e im e rs o
ne la . . . t a l c om o um p e i xe de nt r o d o o ce an o.

C om o já d e ve s t e r r e p a ra d o, s ó t e a p e r c e be s d a p re se n ça d o a r q ua nd o e l e es t á c he i o d e
p ol u içã o o u há ne v oe i r o. O r a, o ca m p o e ne r g é ti co q ue c o nt ém a e n e r gi a d a r e a l id a d e d e
co n se ns o é m ui t o m e nos e vi d e n t e d o q ue i s s o, e s p e c ia l m e nt e se vi ve s d e n tr o d e le de s de
s em p r e . T ra t a -s e d e u m c a mp o q ue f o rm a um a e no r me es f e ra à t ua v olt a e à vol t a d o
p la ne t a , t a l c om o a co n t e ce com o a r. . . só q ue é m u i to me n os b e né f ic a! A s si m, d a m e s ma
f or ma q ue , ca d a vez q ue i na la s ou e xa la s, c omp a r ti lha s u m p ou co d e ar co m t od os os
ou t r os s e r e s d e st e pl a ne t a , ca d a v ez q ue t e ns um p e nsa me nt o o u se nte s uma e m oçã o
t a mb é m co mp a r ti l ha s e ssa s e ne r g i a s c om a r ea l i d a de d e co ns e ns o .

E is t o o c or re s e m q u e ni ng ué m f a ça na d a d e e s pe ci a l. At é q ua nd o e s tá s em ca sa ,
t r a nq uil am e nt e , se nt a d o na s a la a le r um l i v r o, e s tá s i me r so ne s sa c oi sa . . . t a l co mo,
ne st e mo me nt o, a s o n d as de r á d i o de t o da s a s e s t a ç õe s e m i ss or a s e st ã o a i nun d a r o s
t e u s co r p os!

A le r t o -t e pa r a o s e g ui nt e : a d é ca d a d e 1 9 90 va i se r d ur a ; se r á c ad a ve z ma i s d ur a à
m ed i d a q ue a s p e s s oa s c om e ç a re m a a t a r ef a r - se no s e n t id o de a p r ov e it a r os úl t i mo s
a no s q ue lh e s r e st a m p a ra se l i b er t a r em d o li x o do s s e us c am p os e ne r gé t i c os e r e so l ve r
q ue r o se u ka r m a p e s s oa l , q ue r o q u e a s l ig a a os ou t r os .

A ss i m se nd o, a ú lt im a c oi sa q ue , p or ce r t o, t u q ue re r ás fa z e r se r á si nt oni za r a o « ca na l
d o c o ns e ns o» , sa b e nd o q ue e s se ca na l só p a ssa r á f i lm e s d e t e r r or !

É u ma e x ce le nt e i dé i a a b a n do na r o há b i t o d e ve r a s n ot í ci a s na T V e , t a mb é m, d e
a p r e nd e r a se r se le t i v o e m r e la çã o a o s j or n a is .

Q ua n d o nã o v i r es d i fer e nç a n en h u ma en tr e o T el e jo rn a l e u m fi l me c h ei o d e
c ri m es e d e s a n gu e.. . c h e go u o m o m en to de p or es a tel ev i s ão d e l ad o !

M a i s: a s n ot í c ia s , e m vez de s e t or na r e m m a is a ce itá ve is, t or na r -s e -ã o ca d a ve z m a is


a li e na nt e s, à m e d i d a e m q ue a s p e ss oa s d e s e ja m sa b er o q ue s e p a ss a c om aq ue le s
d e s g r a ç a d os q ue , no mu nd o lá f or a , vi ve m p io r d o q ue e la s !

Nã o e st ou a s ug e r i r q u e t e t o r ne s i nse ns í ve l a os f il me s d e hor ro r r ea l iza d o s p e l o ka r m a,


i st o é , a q uil o a q ue m uit o b oa g e nt e c ha ma « a s su a s v id a s» . No e nt a nt o, e la s a c r e d i t a m
27
s er v ít i ma s d e u m m un d o « l ou c o» e q ue é s ó u ma q ue st ã o d e t e mp o a t é q ue u m a vi ã o
s e e sb or ra c he no s e u t e lha d o o u q ue u m ca r r o d e sg ove r na do l he s e nt r e p e la ca sa
d e n tr o. Me l hor se r á q u e t e a p e r c e ba s q ue ta l ge nt e es t á a c r ia r um a re a l id a d e q ue , d e
t od o, t u nã o d e se ja s c omp a r ti l ha r!

B e m p e l o c ont r á r i o, nã o t a r d a r á s a a p e r ce b e r -te d e q ue já nã o « si n t o niza s» c om e s s e


t ip o d e p e s s oa s , e q u e , m ui t o s imp le s m e nt e , p a s sa ste a g r a v it a r nou t ra e sf e r a . . . na
co m pa n hia de o ut ro s p r ofe s s ore s! Se a c e it a s q ue o U ni ve r so é be ni g n o e q ue o t e u e u -
e sp ir i t ua l t e a j uda r á no p r oc e s s o da a s ce nsã o, d e ce r t o r e c us a r á s a e n er g ia d o «b om, e u
p o ss o se r o pr óx im o! » q ue p re si d e à r e a l id a d e d e co n se ns o do p la ne ta .

Re p e t i n d o: na Se g u nd a P a rt e d e st e l iv r o e n c on t ra r á s a lg uma s s ug e st õ es q ue t e a j ud a r ão
a d e sli ga r e s -t e d a p e g a jo sa r e a l id a d e d e c on se ns o e a l i g a r e s -t e co m a gl ori os a
r e a li d a d e q ue o ES P Í R IT O e st á a m a ni f es t a r no te u pla net a .

O P la ne t a T e rr a é úni c o, q ue r n o q ue r e s p e i t a à s ua d e ns id a de , q u er no q ue t oc a à
p e r ce p ç ã o, q ua s e g e r a l, q ue os s e u s ha b it a nt e s t ê m d e e st a re m s e p a r a d os d o E SP Í RI T O .
E m ne nh u m ou tr o l ug a r , e e m ne nh u m out r o pl a ne t a , a de ns i f i ca çã o d a e ne r g i a e a
s ep a r a ç ã o d o E SP Í RI T O f or a m le va da s tã o lo ng e c om o n o P la ne t a T er r a .

As s i m f o i p o r q u e, e n qu an t o E SP ÍR IT O, v oc ês c o nc o r da ra m e m r eal i z a r u ma
e xp eri ê nc i a c ol eti v a pa ra v er a té q u e p o n to p o de ri am a f a s ta r-s e d a Fo nte , a té
o n d e po d eri a m l e va r a « s ep a ra ç ã o » .

A b oa n otí cia é q ue t a l e x p e r i ê nc i a f oi um ê xi t o r et um b a n t e e te r mi no u. Ch e g ou o
m om e nt o d e d e smo nt a r o la b o ra t ó r i o e v ol t a r p a ra ca s a . A s si m s e n do, va m os d a r um a
ol ha d e la à fo r ma c om o t u do com e ç o u. C om o é q ue t u do i s t o a co nt e ce u?

C AP ÍTU L O I V
O R IG E M D AS E SP É CI E S

Já t i nha d it o a nt e s - e e s ta é , p ro va ve lm e nt e , a de c la ra çã o ma i s i mp o r t a nt e de s te l i vr o -
q ue o E SPÍ RI T O é a v o ssa v e r d a d e i r a na t ur e z a . Aq uilo q ue t u c r ê s s e r é, a p e nas , um d os
m ui to s « t u» p r oj et a d o s a o l ong o d o t e m p o e e m v á r i os l uga r e s d e s t e e d e out r os
p la ne t a s , e m un i v er s o s q ue voc ê s a i n da nã o d e sc ob r ir a m.

N o e nt a nt o, na d a d i st o m in im iza a q uil o q ue p e r c e b e s c om o « t u»; p el o c ont r á r i o, t u é s


um se r i m e ns o, m ul t i d i me ns io na l, u ma ma g ní f ica e xp re s s ã o d a F o nt e , a q ua l, b r il ha nt e e
a mor os a me nt e, t r a b a l ha s te , ju nt a m e nt e c o m o ut r o s, p a ra q ue r e a li za ss e a f u nçã o d o
E SP Í RI T O .

E m n en h u m o u tr o l u ga r , e m nen h um pl a ne ta d e qua l qu e r u n i ver s o , ex i s ti u u ma


c ri a ç ã o c om o a v o s s a!

O s i mp le s f a t o d e sa b e r es q ue é s p a rt e i nt e g r a nt e d e s sa f a ça n ha t ã o g ra nd i o sa d ev e r ia
i nc r e me nt a r, i nc om e ns ur a ve lme nt e , o si g ni f i c a d o d a t ua vi da . Na t u a q ua li da d e d e s te
ve r d ad e ir o e s ur p r e en d e n te se r , d e c id is t e q ue, d e v id o a um p r o pó s it o m ui t o e s p e ci a l ,
e n ca r na r ia s ne s t e p la ne t a e ne s te e m o ci ona n t e m ome nt o d a hi st óri a. O r e s ult a d o d e t a l
d e c is ã o é , e vid e n te m e nt e , o «t u» d o q ua l e s t á s c on s c ie nt e . P o ré m , nã o dê s m uit a
cr e d i b il id a d e a e s se m a r a v il hos o p ont o s i ng u la r d e c on s ci ê n ci a , f oc a l iza d o no a q ui e
a g or a q ue é e s s e « t u» . Se t i ve s se s a ma i s si mp le s n oçã o d o p r o ce s s o a t r a vé s do q ual
e xi s t e s , f i ca r i a s a s s om br a d o d o p od e r q ue d e t é n s. P ort a nt o, t r a ta d e t e v e r e s a t i me s m o
co m o o E SP Í RI TO g o za nd o d e um a e xp e r iê n ci a h um a na , e não o c o ntr á r i o.

A ss i m se nd o, p ode s p e r g un t a r:

- Se, r e a lme nt e , s o u e ss e im e n so s e r , p or q u e nã o s e i q ue o s o u ne m o s i nt o d e
ne nhu ma f orm a ?

B om, d ei xa de l er p or um mo m e nt o e t r a t a d e se nt ir o t e u Ser ma i or c om o uma f or ça


s up r e ma e i m p a rá ve l , q ue a s i me sm a se i nf i lt r ou d e nt r o d a r e a li da d e d a 3 ª d i me nsã o
co m o u ma g ig a nt e s c a c un ha de e ne r g ia , d a qua l, c a d a se r hu ma no é a p r óp r ia p o nt a
d e la . A í , e x a ta m e nt e o nd e t e e nc o nt ra s s e nt a d o ne st e m ome nt o, p r o c ur a se nt i r a i nte n sa
28
f or ça e ne r g ét i ca q ue e st á po r d e t r á s d e t i – uma c oi s a a l g o c onf u s a pa r a a t ua me nt e ,
é c e r t o, m a s q ue e s t á cr ist a li z a d a, c om ni t i d ez , no c on j u nt o co r p o/ em o çã o/ me nt e .

Se f or e s i nc a p a z d e a s e nt i r, i ma gi na- a ; o t e u e u-e sp í r it o c omp le t a rá e ss a i ma g i na çã o


co m e s q ue ma s, s e nt i m ent os o u, s om e nt e , co m o s im p les sa b e r q ue as sim é. . . t a l c om o
f a z a ca d a m ome nt o, a li á s!

E , p or f a vor, s e c r ê s n is t o, n ã o t e f iq ue s p or a q ui . A c r e nç a é a m o r t e sú bi t a d a t ua
p e s q u isa d a v er d a de : a p ar t ir d o m ome nt o e m q ue c r ês, d e i xa s d e p ro c ur a r . S e nã o
cr ê s. . . nã o há p ro b le m a ! M a nt é m-t e na p r oc ur a p or o ut r o s ca m i nh o s a t é te e nc o ntr a r e s
co m o t e u v er d a de i ro Se r.

T u e s tá s l á , à t ua e s p e ra ! M as re t ome mo s a p e r g un ta : P or q ue nã o co nhe ç o o e u- e s p ír it o
q ue s e s u põe q ue e u s e ja ?

I st o r e q ue r q ue f a ça m os um p o u co de H i st ór i a . H á m ui t ís si m o t e m p o, a nt e s da e xi st ê n ci a
d a H is tó r ia t a l c om o a e nt e nd e s a g o r a , um c e rt o nú m er o d e s er e s nã o -f í si c os - ca d a um
d o s q ua i s é um a e nt i d a d e i me nsa p or na t u r e z a p r ó p ria - d e c id i u c o lo ni za r um p la net a
p a r a r e a l i za r uma i n ve st i g a çã o e m n ome da F ont e . Um de l e s c onc or d o u e m of e r ec e r -se
co m o vol u nt á ri o p a r a r e p re s e nt a r a c on s ci ê nc ia d o p la ne t a e a lg u ns ou t r o s a j ud a r a m - no
a d e ns if i ca r a sua e ne r gi a p or f or m a a q ue f os s e d es ce n d o a t r a vé s d as d i me ns õe s.

E nt r e t a nt o, o utr o s s e r e s d e s se g r up o d e d ic a r a m- se a co nc e b e r as ma t ri ze s d a s p r ová v e is
e d i st i nt a s f or ma s d e v i d a q ue p o voa r ia m o pl a ne t a , ou s e ja , a s m a tr i z e s q ue
p e r ma ne c e r ia m c od i f i c a d a s, q u i mi ca m e nt e , na q u il o a q ue c ha ma s D NA.

E , me d ia nt e s uc e s s i vo s a b a ix a me nt os de f r e quê n cia , d ura nt e m i l h õe s d e mi l hõe s d e


a no s, a c o ns ciê n ci a p l a ne tá r ia f oi p r og r e ss i v am e nt e ir r om p e nd o a t r a vé s d a ba r r ei r a d e
e ne rg i a, na f or m a s ól i d a q ue a g or a se c ha m a Pl a ne t a T er r a .

A o l o ng o d e e n or m e s pe r í od os d o t e u t e m po l i ne a r , est e s se r e s cr i a r a m p r oj e ç õe s d e si
m es m os co m e ne rg ia d e b ai xa f r e q uê n ci a , a i nd a q ue ne s sa a l t u r a e m na d a se
p a r e c e s se m co m a l g o f ís i c o. Gr a d ua lm e nt e e x pe r i m e nt a r a m f or ma s d e f r e q uê nc ia ca d a
ve z m a i s b a i xa , a t é p r od uz i re m o q ue a q ue l e s q ue p os s ue m v i sã o p sí q ui ca de n omi na m
f or ma s a st r a is d a 5 º e d a 4 ª d i me ns õe s .

M il hõe s d e a no s s e p a ss a r a m e vo cê s, na q u a li da d e de um d e ss e s s e re s, l e va r a m a i nd a
m ai s l on g e a s e x p e r iê nc ia s co m o D NA , f a z e nd o c om qu e a e n e rg i a s e t o r na s s e a i nd a
m ai s d e ns a d e n t r o d e on d a s e st a ci oná ri a s de e n e rg ia , a t é c o nf o r ma r cor p o s q ua s e -
vi sí ve is .

P or f i m, n um ext r a o rd i ná r io a to d e cr ia t i vi d a d e , ir ro mp e r a m a tr a vé s d a ba r r e ir a
d im e n si ona l e c ri a r a m e st r ut ur a s f ís i ca s d e p a r t í c ula s s ub a t ômi c a s , os át om os e a s
m ol é c ul a s, co b er t a s p e la s o nda s e s ta c i o ná r i a s q ue ta m bé m t i nha m c o nc e b i d o. N e s s a
a lt u r a , ai nd a p od i a m d i ss ol v e r e ss a s f or ma s l iv r e me nt e , b e m com o cr ia r out r a s no va s.
A ss i m se d i ve r ti r am d u r a nt e p e rí od os i n co me ns u r á v ei s, se m q ue e m q ua l q ue r m om e nt o
s e i de nt if i c a s se m c om e ss a s p r oj e ç õe s f í s i ca s , c uj o n úm e r o ia a ume nta nd o. V o cê s sa b ia m
q ue e s se s c or p os e t é r i co s e r a m o s ca m p o s d e e ne r gi a q ue t i nha m c r i a d o e p a ra d e nt r o
d o s q ua i s ir r ad i av a m e ne r gi a . . . so me nte p a r a s e d i ve r t i r e m!

À me d id a q ue p r e t e nd i a m i r ma is l on g e , e st a s f or ma s p r o je t ad a s t o r na r a m -se ma is
vi sí ve is (n o se nt i d o q u e h o je d ar í am os a e s te t e r m o), m as a i nda n ã o ha via c o nse n so
s ob r e a s ua f o r ma de f i ni t i va . Um a pa us a p a ra a p r ec i ar c o nv en ie n tem e n te a
n a tu r ez a br i nc al h o n a da Fo n te, tr at an d o s e mp r e d e s er ma i s c r i ati va e, a s s i m,
a u to c on h ec er -s e a tr a v és d o q u e po d e f a z er!

A f im d e de s e n vo lv e r a e x pe r iê nc ia , d e c id i r a m e nt ã o d a r um p a ss o m ui t o a t r e vi d o:
p r o je tar a m a s c o ns c i ên c i as pa r a d e n tr o d es s a s f o r ma s ! Is t o p r op o r c io n ou a s
co n d i çõ e s p a ra q ue p u d es se m i nt e r ag i r co n v os co me sm o d e uma f or ma t ot al me nt e n o va -
uma f or m a imp os sí ve l d e a l ca nç ar d e nt r o da s f r e q uê n ci a s ma is e l ev a d a s d o nd e
p r ov i n ha m e na s q ua i s se r e c on he cia m c om o s e nd o pa rt e da U ni da d e .
29
De se g u id a , pe r m i ti ra m q ue a s c o ns ci ê n c i as nã o só se p ro je t a s se m , ma s ta mb ém
p as s as s e m a r es i di r d en tr o d es s as f o r ma s fí s i c a s, q ue ca d a v e z s e t or na va m ma i s
d e n sa s, d ur a nte l a p s o s d e t e mp o c a da ve z ma i or e s. A co ns ciê n cia , a g ora , g o za va de
d ua s va nt a g e ns : a d a 5ª d i m e ns ã o ( d on d e p r o vi n ha) e a da 3 ª d im e n sã o, a d o f í s i co.

E mb o ra t i ve s se m a ca p ac id a de d e vi b r a r e m ca d a uma de st a s f o r m a s, v o cê s m a nt in ha m-
s e t ot a lme nt e a o cor re nt e da v os s a or ig e m, p e l o q ue nã o e x is t ia q ua l q u e r p e r ce p ç ã o d e
s ep a r a ti vi d a d e e nt r e e la s . E st a g r a nd io sa f e s t a de a ut o-e xp lor aç ã o e r a m u it o di v e rt i d a !

E n ovo s c am po s d e e n er g ia f o ra m te nt a d os . P or ex e m p l o: v o cê s e s t a b e le ce r a m ca mp os
d is ti nto s p a r a e x p l or a r s e p a r a d a m e nt e o s p e nsa m e nt os d a s e m o çõ e s. E m a is i m p or t a nt e
a in d a , p r op or c i ona r a m à s v os sa s p r o je ç õe s um a a ut o nom i a q ua se t ota l , da n d o-l he s a
l ib e rd a d e p a r a se re m e nt id a d es p or si m e sm a s, p or dir e it o p r óp r io .

E st a d i vi s ão e m d oi s « p la nos » p r ov ei t os os e s im ul t â ne o s c onve r t e u-se nu m p ont o cr u ci a l


d a H is tó r ia – o q ue e q ui va l e a c e r ca d e u ns ce m m i l a n os a t rá s. O e st a d o de c o ns ci ê nc ia
d e ca d a uma d e s t a s f o rm a s a ut ô n om a s a in d a t i n ha co nhe ci me nt o d a s ua na t ur e za
e sp ir i t ua l, p e lo q ue a se p a ra t i v i d ad e nã o e r a , se q ue r , um a f or ma d e pe n sa me nt o
co n ce p t í ve l. T a l c o ns t r u çã o me nt a l nã o e xi st i a ne s s e t e mp o, ( o p la ne t a e r a , e nt ã o, o
b íb li co Ja r di m d o É d e n) , ne m s e q ue r e ra p os sí ve l p or q ue s e v o c ês s e a b orr ec i a m d e
es ta r e m d et ermi na da f o r ma fí s i c a n a 3 ª di m ens ã o , l i mi ta v a m- s e a d es ma n tel á -
l a , fa z i a m r e gr es s ar as v os s a s c o ns c i ên c i as à 5ª di me ns ã o e p r o je ta va m o u t ra
f or ma n o va !

E nt ã o, e m d e t er m i nad o m ome nt o d a e xp er i ê n ci a, t r o ca r a m a p r o je çã o d e e ne r g ia p e lo
p r oc e ss o d o na s ci me nt o f í s i co e de t e r m ina r a m um a f or m a b á si ca d o co rp o p ar a a
e sp é ci e. . . a q u al e st a v a a d e n sif i c a r r a pi d am e nt e r um o à s ua f or m a f í s ic a. A s v o ssa s
l en d a s e s t ã o re p le t a s d e m e mó r ia s a nt i ga s d e a lg u ma s d a s va r ie d a d e s d e f or ma s q ue
p r e ce d e r a m e s t a e st a nd a r d i za çã o.

D ur a nt e mi l ha re s d e a nos , vo cê s , c om o E S P Í RIT O , gra d u al m en te fo r a m f i c a n d o c a da


v ez ma i s f a s c i n a d o s c o m a i n tens i da d e d as s e ns a ç õ es p os s í v ei s n es ta s f o rm as
f í s i c as , p el o q u e os c am p o s em o c i o n ai s e m en ta is s e f o ra m c e n tra n d o
p r o g r es s i v a me n te n o s pl a n os m a is b ai x os , e m v ez d e n o pl a no d o e s pí r i to!

A i nt e n si d a d e e a ri qu e za d a e xp e r iê n cia e m oc i ona l f o i t ot a lme nt e a va ss a la d or a . E a s


s e nsa ç õe s, q u e d e r i va va m d o f at o d e v oc ê s es t ar e m n uma f or m a d e n sa , pa s sa ra m a s er
e xt r e ma m e n te se d ut or a s. A pa r t ir da q ui, já c on he ce m a h is t ór ia : o na s c ime nt o d o e g o!
I n ic i al me nte , a i n d a t e nt a r am qu e o e u -e g o e xt e r io r a t ua ss e co mo uma i nt e r f a ce co le t or a
d e i nf orm a ç ã o e nt re o p la no f í s i co e o p l a no d os e u-e s p ír it o. . . os q ua i s c ont i n ua r ia m a
t oma r a s d e c is õe s s ob r e o q ue e r a re a l e d o que t i n ha d e se r f ei t o a ca d a mom e n t o.
M a s, à m edi da qu e a ex p eri ên c i a f oi p ro s s e g ui n do a o l o n go d o s mi l h a re s d e
a n os , o eu - eg o, o ri e n ta do pa r a f or a , c o m eç ou a ter a s s ua s p r ó p ri a s i d éi a s
a c erc a da r eal i d a d e e a r ec or r er c a da v ez m en os ... c ad a v ez m en os ... a o eu -
es pí ri t o, o ri en ta d o p ar a o i n teri o r.

O e u-e g o e xte r io r f oi -s e f or t a le ce nd o e a su a id e nt id a d e c ome ç ou a m ud a r d e sd e os


e st a d o s i nt e ri or e s d o s e r p a r a os es ta d os e x t e ri ore s. C omo re s ul ta d o d e s ta m ud a nç a , o
e u -e g o c ome ço u a « c o lor ir » o q ue i a a p e r ce b en d o e a ju lg á -l o c o mo bo m ou ma u, d e
a co r d o c om a s e n sa çã o f í s i ca . E f oi as sim q u e o e u-e sp ír i t o, or i e n t a do p a r a o i nt e ri or,
co m e ç ou a s e r a l i me nt a do c om i nfo r ma çã o « p r é -d i ge r id a » p e lo e u-e g o!

A se n si b il id a de e mo ci ona l e me nt a l d o e u -e g o, d i r ig id a p a r a o ca m p o d o e u-e sp ír it o,
co m e ç ou a m ur c ha r à me d i d a qu e a e ne r g ia do ca m p o fí s i co s e co n ver t ia , ca d a ve z ma i s ,
no p o nt o f o ca l .

Aq u eles d o i s « po n to s d e v a n ta g em» d e es ta r em s i mul ta n ea men t e na 5ª e na 3ª


d i me ns õe s , c on v er te ra m- s e e m po n to s s e pa r a d os d e c o ns c i ênc i a e o « p o n to d e
v an ta g em» d a f r e qu ên c i a ma i s ba ix a , o r i en ta d o pa ra o fí s i c o , p er d eu d e v i s ta o
« p o n t o d e v an t ag em » e s p i ri t ual .

D ur a nt e a l g u ns m il ha r e s d e a n os, e st a b re c h a d e p e r ce p ç ã o f oi - se a mp l i a nd o a té q ue a
f or ma d o p la no ma i s b a ix o co me ço u a d u vi d a r da e x is t ê nc i a d o p la n o m a is e le va d o, ou a
30
p r oj e t á - lo c om o se e st ive ss e f or a de s i me sm o, c om o s e f os s e u m s er e xt e rn o. O u
s e ja , v o cê s f r a ci o na ra m a p e r ce pç ã o a ce r ca d e q ue m e r am e , e m d e c or r ên ci a , s ur g i u o
co n ce it o d e d e u se s, u ma ve z q ue os s er e s q ue a g o r a c om p u n ham a h uma n id a de se
ha via m t or na d o in ca p a z e s d e s e r e la c i ona r e m c om o s im e ns os e m ul t id ime ns i ona is
s er e s. . . q ue e r a m e le s m e s mo s na di me nsã o s up e r io r !

A ún ic a m a ne i ra d e se re co n ci lia r e m c om a v oz i nt e ri o r, i s t o é , co m o s i mp ul s os d o
E SP Í RI T O e c om a m e m ór i a d e se r e m m u it o ma is d o q ue um s i mp l e s s e r h u ma no
l imi ta d o, f oi p r o je t a re m a s v os sa s na t ur e za s im e n sa s , p o d e r osa s e p le na me nt e a m or o sa s
s ob r e un s se r e s q ue , e nq ua nt o e s pé c i e , ti nha m c r i a do p a r a t a is f i ns . D e f a t o,
co nt i nua va m a r e ce b e r m e nsa g e ns e a s e nt ir a mor a pa r t ir do e u-e s p í r i to i nt e r no s. . . ma s
i nt e r p r e t a va m - na s c om o s e i s so vie s se d os d e u se s e xt e rn o s!

P or f i m, p a ra c r a v a r d e v e z a cu nha d a s e p a r a çã o e nt r e o E sp ír it o e a p e r so nal id a de ,
co n ce b e ra m um b r il ha nt e v é u: a v er g o nha . C on s tr u í ra m a s vi b r a çõ es d a v er g o n ha
d en t ro da s c él ul a s d os v os s o s co r p o s e a s s i m, fi na l m en t e, c o ns eg ui ra m o t o ta l
s e n ti m en to d e s ep a r a ç ã o !

O E SPÍ RI T O q ue sa b ia m se r c onv e r t e u-se , p ois, n uma me mó r ia f a nt a sm a , fa ci l m e nt e


a p a ga d a p e l a l uz r ud e d a s no va s r e a lid a d e s. E nt ã o, pa s sa ra m a r e c on he ce r - se c om o um a
p e r s o na l id a d e , se m s e a p e r ce be r e m q u e s e t i nha m « a m p ut a d o» d o ES P Í RI T O p or t e r em
p e r d i d o a c o ns ci ê n c i a q ue f az i a m p a rt e De l e .

A ss i m, p eg a r a m ne s sa p ar t e her ói ca e g ra nd ios a d e vós me s mo s e , a t ra vé s d a s d e i d a d e s


f a b ri ca d a s , co nve r t e ra m -na e m a lg o e xt e r no. E a ve rg o nha t r a t o u d e a s s e g ur a r q ue, a o s
ol ho s d e s sa d e i d a de f a b ri ca d a, t o d os se vi ss em a si me s m os c om o se r e s « nã o
m er e ce d or e s» .

E , a ss i m, a o l o ng o d o t e mp o, c o nve r t e ra m - s e e m a l g o se p a ra d o, e xila d o s n um i n vó lu c ro
d e p el e , p r o c ura n d o e xt e r na m e nt e p or um U ni ve r s o q ue nã o p od i a m e nte nd e r, p r e s os no
t e mp o e no e s p a ç o, e c om um a s ó s a í d a : a mor t e.

T oda a a j uda d e q ue p od i a m di s p o r p a r a r e s ol ve r a qu e st ã o lim it a va -s e a um c o n ju nt o d e


r e sp o st a s a p r e ndi d as , de n om i na d o « p e r s ona l i da d e » !

P or f a v or , le m b r em -s e d e q ue p la ne a r a m t u d o i st o d es d e o i n íc i o!
V oc ê s, se nd o um d o s g r up os de s e r e s q ue e m pr e e nd e r a m e st a ex p e r iê n cia , t i nha m
d e c id id o ve r q uã o l o ng e p od e r ia m c he g a r na ca p a c id ad e d e s e p a r a r as pe r ce p çõe s d a
vo ss a na t ure za , d o E S P Í RIT O p ur o. F oi p r e ci sa um a eno r me e ng e n ho si da d e p a r a
co n ce b e r e cr ia r o s vé us q ue ha ve r ia m d e s e p a ra r a s d ua s d i me ns õ es , de t a l ma ne i r a
q ue e n ca r nar ia m se m q ua l q ue r me mó r ia de q ue m e ra m . U m d e st e s vé us s ur g i u q ua n d o o
vo ss o e s p í r i to co le t i v o t om o u um a d e c i sã o q ue ha ve ria d e af e t a r c a da uma d a s
e n ca r na ç õe s a o l on go d o s s e g ui nt e s d uze nt o s m il a n os, e q ue a lt e r ou com p l e t a me nt e a
na t ur e za , o p r o p ós it o e o c o nt e úd o da vi da h uma na ne st e p la ne t a : v oc ê s i n ve nt a r a m o
ka r ma !

IV .1 - O KAR M A

O i m p ul s o na t u ra l da F on te é d e s co b ri r ca d a ve z ma is a c e r c a d e Si M es ma . É p or i ss o
q ue t ud o e xi st e e m t od o o la d o! A Fo nt e sa b e q ue a s ua na t ur e z a é e s t a r e m ha r mo ni a
p le na e m Si M e s ma . P or o ut r a s p a la vr a s , a F on t e a m a- se a Si M e s ma . P a ra e x p l or ar e st e
a mor , t od a v ia , p r e c is a d e um a p os i çã o f or a de Si M e sma ; p re ci sa de s er ca p a z d e s e
s e nt ir s e p a r a d a e , e nt ã o, v ol t ar a o l ha r p a r a S i M es ma e e x p e r i me nta r e sse a m or po r Si
M e s ma .

A má xi ma efi c i ê nc i a é c o n s eg u i da qu a n d o a p ar te q u e es tá a o b s er v ar te m a
s e ns aç ã o d e e s ta r s ep ar ad a da Fo n t e, m as , a pe s ar d i s s o, a m a a Fo n te c o mo s e
n ã o es ti v es s e s ep a r ada .

A ss i m, vo cê s c o nc lu ír a m q ue o c úm u lo d a sa t isf a çã o vir ia q ua n d o u m a p a r te d e v ós
m es m os – a q u e la q ue a si me sma s e p e r c e bi a c om o se pa r a d a - c he g as se a am a r a F ont e
a p a r t i r d a s ua pr óp r i a v o nt a de . P o rt a nt o, d e ci d ir a m co nt i nu ar a f a ze r -s e e nc a r na r n es t e
p la ne t a , a c e i t a nd o o r i s c o pot e nc ia l q ue i s so si g nif i ca v a pa r a a es p é ci e . Co mo e nt i da d e
31
g r up a l t e nt a r a m, e nt ã o, u ma e xp er i ê n ci a s ur p r ee nd e nt e , a l g o m uit o at r e vid o e ú ni co
no U ni ve r so: d e ci d i r a m a p a g ar , d a s v os sa s p r oj e ç õe s q ue j á s e t i n ha m t o r na d o
a ut ôn oma s, q ua lq ue r c on he c i me nt o e q ua l q u e r s e nt i m ent o d a uni c i d ad e e s se n ci al com a
F ont e . D e c i d i r am q ue , no m om e nt o d o na s ci me n to, se l e va n t a r i a um v é u e nt r e a
co n sc i ê nc ia e o E SP Í RI T O , d e t a l f orm a q ue o r e c é m- na s ci d o e s q u e c er i a a s ua ve r da d e i r a
na t ur e za . T u , qu e es t ás a g o r a a l er es t e l i v ro , ac eita s te v ol u n ta ri a me n te es s a
a mn és i a , a o na s c er!

E , a ss i m, a pa g a r a m t od a , o u g r a nd e p a r t e , d a m e m ór ia a c e r ca d a na t ur ez a d o s v os s os
e sp ír i t o s, n os e u-e g o en ca r na do s. S e r ia m e s sa s p r o je çõe s de v ós m es m os – q ue ,
e nt re t a nt o, se t i n ha m a ut on om iz a d o e su rg ia m no p la ne ta co mo se r e s h um a nos – se r ia m
e la s ca pa z e s de se a p e rc eb e r da s s ua s v er d a de i r a s na t u re z a s , d ur a nt e a s p a ssa g e ns pe l o
p la no f ís i c o? O u d e se n ca r na r ia m n a i g nor â n c ia p a ra se se nt i r e m s u r pr e e n di do s q ua nd o
s e r e u ni s se m c om o e u-e s pí r i t o? E co mo t r a t a r ia m o s o ut r os q ue e s t a va m no me s m o
p la no, na s m e sma s c o nd iç õe s? Re ve r e nc ia r ia m r e sp e it osa me nte a e vi d ê nc ia d o e s pí r i t o
ne l e s e no p l a ne t a ou, p e l o c ont r á r io, se nt i r - se - ia m t ã o se p a ra d o s d as s ua s pr óp ri a s
na t ur e za s q ue ne g a r i a m e s sa e v id ê n cia ?

Se a ss i m f os se , a ca ba r ia m p o r vê -l os c om o um a a m ea ç a e d e cid ir ia m c om b at ê -l os ?
C e rt a s r e g r a s f or a m i n ve nt a d a s p a ra s e r vi r d e g uia a e st a s i nt e ra ç õe s d e nt r o d o j og o.
A ss i m, q ua l q ue r i nte r c â mb i o e nt r e d oi s se r e s e n ca rn a d os – c om ba se na a ma b ili da d e o u
na cr ue l da d e - d e ve r i a a ca ba r se mp r e e q u il i b ra d o, q u er en tr e el es me s mo s , q u er
en tr e o s o u tr o s s er e s d o mes m o e u- es pí ri t o q u e e s te ja m en ca r n a do s . Es t e
e q u il í br io é a q ui l o a q ue c ha ma ra m a Le i d o K ar ma .

Re c or d a , po r f a v or , q ue a F o nt e nã o vo s i mp ôs e st a Le i q ue d i z q u e to d a a ge nt e te m d e
s al d a r a s s ua s c o nt a s ; f or a m vo cê s, e o s out r os co -c ri a do r e s d a e x p e r i ê n c ia , q ue
a cr e s ce nt a ra m e s ta p e q ue na va ri a ç ã o a o j og o!

O ka r ma a ca b ou p or g a nha r um a p é s s im a r e put a çã o de vi do a e st e ma l- e nt e nd i d o. A l e i
q ue de f e n de q u e um a t o de cr ue ld a de d e ve s e r c om pe n sa d o p or o ut r o d o me sm o t i p o,
nã o pa ss a d e uma li m i t a d a i n te r p re t a çã o do ka r ma d a 3 ª d i m e nsã o . A v e r d a de é q ue um
a t o de cr ue ld a de p o de s er f a cil me nte c om p e nsa d o a t r a v é s d e s ub s e q u en t e s a t os d e
a ma b i l id a de o u de p e r dã o p or p a rt e d a « ví t i ma » d e s s a c r ue ld a d e.

N o e nt a nt o, voc ê s e sp er a v a m q u e, a t r a vé s d e s ta s p i st a s, os v os s os e u -e g o e nca r na d os
a ca b a r ia m p or se a p e r c eb e r , a o l ong o d a s e n ca r na ç õe s, d o q ue e st a va a a c ont e ce r ,
s ai r i a m d a a m né s i a . . . e p a ss a r i am a a ce i t ar i n co nd i ci ona lme nt e a q u e le s q ue ai nd a
e st a va m s ob o e fe i t o d a t al a m né s ia !

Um de t a l he : c omo os eu -e s p ír it o op e r a m n o t e mp o sim ul t â ne o, um a si t ua çã o ká r mi ca
e nt re X e Y, d ur a nt e u ma d e t e rm i nad a v id a , p od e r ia já t e r si do e q ui li br a d a e nt r e X e Y
na q ui lo q ue p e rc e b e m co mo u ma vi d a p a s sa d a . P or t an to, o ve r d a d e ir o o b j et i v o d e t e re m
a d ot a d o um si s te m a b a se a d o n o ka r ma , f oi c ri a r s i t u aç õe s i nt e n sa me n t e e m o ci o nai s s ó
p ar a v er e m c o mo é qu e os eu -e g o d o pl an o f í s i c o s er i a m c a p az es d e r es p o n d er .

A ssa ss i na r i a m ? Ro ub ar i am ? L ut a r ia m d e vi d o a o m e d o? O u, pe l o c ont r á r i o, a t ua r i am a
p a r ti r d o a m or p a r a se aj ud a r e m, pa r a se p e r d oa re m e r e co nhe ce r o E SP Í RIT O no s
ou t r os ?

P a r a q u e i st o r e s ul t as s e , a am né s ia t i n ha d e se r , e vi de nt e me nte , t o t al na m ai ori a d os
s er e s e n ca r na d o s. . . e mb or a ca d a vid a e s pe c í f ica q ue e x p e r i me nt a s se m d e t i v e s se o
p ot e n ci a l d e r e co n he ci me n t o d a s ua ve r d a d e i ra na t ure za . A c om p r e e n sã o nã o f or ça d a
d e st a na t ur e z a e a o n da d e a m or i nc ond ic i ona l q ue aut om a t i ca m e nt e se l he se g ue ,
p e r m it e q ue t u – o jo g ad or de st e « jo go d a s e s co nd i da s » c ós m i co – d e r e p e nt e ,
e n co nt r e s a q ue l e q ue se «e s co nd e u» e t e a p e r c e b a s d e q ue , a f i na l , s e mp re f os t e t u
m es m o!

IV .2 - A L EI D A G R AÇ A

O q ue a c a b o d e d e s cr e ve r é a f o r ma c om o a b r i n ca d e ir a t e m d e c or r i do a t é a g or a .
T oda vi a , a t r a vé s d e u m c o ns e n s o, os e u-e s p ír it o d e c id ir a m q ue a a p re nd iza g e m a t ra vé s
d o ka rm a t e r mi no u. O p l a ne t a já e nt r ou na v ia r á p id a d a as ce ns ã o e n ós d e v e m os f a z e r
32
co m q ue e ssa v ia g e m a ca b e ra p i d a me nt e. N ã o se p o de m c ri a r m a i s d e se qu i l íb r io s
ká r mi c os ; e , e m r e la çã o à s « d í vid a s» q ue so b ra m, t u é s li v re d e e s co l he r e nt re a p a gá - la s
ou sa ld á -l a s a t é a o f i m . É p os sí ve l q ue , a o l ong o d os pr ó xim os a n os, ve n ha s a
t e st e mu n ha r um not á v e l a ume nt o d a vi ol ê n c i a , co mo co ns e q uê n ci a d o t ra b a l ho de
« li m p e za » d os d e se q u i l íb r io s r e ma ne s c e nt e s.

T e nho a e sp er a n ça d e q ue , a g o r a, já p o ssa s r e c o n he ce r a s r a z õe s pe l a s q ua is os e u -
e sp ír i t o ma nt i ve r a m o s e u-e g o na e sc u r id ã o: i s s o f oi f eit o d el i b er a da m en te p a r a s e
p r o p orc i o na r em a o p o r t uni d a de d e, a p ar ti r d e to da s as p i s ta s di s p o ní v ei s ,
r ec o n h ec er e m as v o s s as v er d a d ei ra s n a t ur ez a s , a ss i m c o m o a do s o u tr o s , e
s e re m c a pa ze s d e v e r a Fo n t e e m t o d as a s c o i s as .

P a r a a j ud a r a a c e le r a r e s t e p r oc e ss o, vo cê s e a c on s c iê n cia p la ne t á r ia , co n j un t a me nt e ,
s ol i ci ta r a m a o s E lo hi m q ue d e r r a m a s se m a s ua G ra ç a s ob r e a T e r r a - um a e ne r gi a q ue
p e r m it e sa c ud i r a v e l ha e n e rg ia d o s ca m p o s e ne r g é t i co s e r om p e r co m t od os os la ç o s
ká r mi c os qu e a in d a s e m a nt e n ha m c om o ut r a s e nc a r na çõ e s e c om out r os e u -e sp ír i to. A
en e r gi a da G r aç a a p aga to do s os ti p os d e k a r ma !

Na Se g un d a P a r t e ve r e mos a l g u ma s i nvo ca ç õ e s p a r a a ce l e r a r e st e p r o ce ss o. E , no me i o
d is to t u do, o nde f i c a D ar w i n?

De f a t o, m ui t o d o q ue e st e ca p ít u lo c o nt é m p a ssa p or c i ma d a Te or i a da E v ol u çã o, q ue
e xp li ca c omo é q ue o ho me m, e o ut r o s se r e s , e v ol uir ia m a p a rt i r d a ma t é ri a p r im og ê ni t a .
B om, is s o f o i há p ou co ma i s d e 1 0 0 a no s! De q ua l q ue r f or ma , nã o p a s s ou d e um a
hi p ót e se ba se a d a e m e vi d ê nc ia s m ui t o d é be i s. O s p a le o nt ól og os t r a t a r am de i ma gi nar o
q ua dr o co mp l e t o d o q ue b r a -ca b e ça s d a Cr ia çã o a pa r t ir d e u n s q ua nt os b oc a do s d e os s o .
A h i s tó r i a d a o ri g e m das es pé c i es nã o é um a p ro g r ess ã o l i nea r, d e b ai xo pa ra
c i ma, ma s si m u ma d en s i fi c a ç ão nã o l i nea r d e c i ma pa r a b ai x o .

O s v os s o s e u-e sp í r it o t in ha m c oi sa s m ai s i nt e re s sa nt e s p a r a f a z er d o q ue se p or e m a
s up e r v isi ona r c oi sa s s a i nd o d o m a r, d e se n vol ve nd o p ul m õe s, b r a ç o s, p e r na s e ,
f ina lm e nt e , c on s ciê n ci a s uf i cie nt e p a r a po d e re m r e la ci o na r -s e co m os s e u s cr ia d ore s. E
s e, c om o a l g u ns a cr e d i ta m , e s t e d e sd obr a me nt o d a s e sp é c i e s é q u e ac a b ou p or « da r
or i g e m» ao e u - e sp i ri tua l. . . p orq ue é qu e v oc ê s p re t e nde m r e e nc ont r a r a l g o q ue ,
a t r a v és de ss a l óg i ca , não e xi s ti a an t e s ? S e a ev ol uçã o d a s e s p é ci e s é q ue t i v e s se «d a d o
or i g e m» ao e u - e sp i ri tua l. . . nã o ha ve r ia na d a p a ra r e e nc o nt r a r !

Re s um i nd o: p e r g u nt a - t e s e pa r e ce p la us í ve l q ue a l go p ude s s e te r - s e a rr a st a d o p a r a f o r a
d o oc e a no e de s en v ol v e r uma c o ns ci ê n c ia b r i lha nte , ca p a z d e se i nt ros p e ct a r e e x p l or a r
a s ua p r óp r i a or i ge m e na t ur e za . . . N ã o, m eu s a mi g os , fo i a c o n s c i ên ci a qu e
d es en v o l v eu a hu ma ni da d e, nã o o c o n tr ár i o!

T u é s E SP Í RIT O f e i t o c a r ne ; nã o sa í s te d o l od o, d e sc e s t e d o E SP Í RIT O ; t or na s t e -t e
d e n s o at é a o p o nt o d e t e pa r e ce r q ue t e t i nh a s d e sl i ga d o, e p a ss a s t e o s úl t i m os m i l ha re s
d e a no s à p r oc ur a d e r e c up e r a r e s sa « l i g a ç ã o ». O E SP Í RI TO n u nc a d e sa p a r e c e u; o
ca m in ho d e r e t o r no se mp r e e s t e v e a í ; s ó q u e, a g o r a. . . d is p õe s d e um e le va do r d e a l ta
ve l o ci d ad e !

Se nte a ve r da d e d o q u e s e se g ue d e nt r o d e t i me s m o e vê o q ue t e p ar e ce ma i s
ve r d ad e ir o:
1 ) És a l g o q u e e v ol ui u a p a rt i r d e um a s op a d e p r o teí na s e q ue , a o l on g o do ca mi nh o,
f oi a d q ui ri nd o os e s t a do s d e co n sc iê n ci a q u e , ag o r a, t e p e r m it e m r e c o nhe ce r q ue a vid a
nã o s e p od e re s um ir a s e r e s u m d e s ce nd en t e d os p r ot oz oá r i os ?

2 ) És a l g o q u e p a r t i u d o E SP Í RI T O , q ue p a r t ic i p ou de u ma e xp e ri ê n ci a de d e ns if i c a ç ão
d a e ne r g ia e a b a i xa m e nt o d e f r e q uê nc ia , s a b e nd o q ue, p a r a q ue e s sa e xp e r iê n ci a
r e s ult a s se , ha v ia s d e e sq ue ce r a t ua ve r da d e ir a na t u r ez a c om o E S P Í RIT O ?

I ma g ina q ue e r a s ime nsa me nt e r i c o, v i ve nd o n um a m a ns ã o g r a nd e e b e l a; im a gi na q u e,


e m d a d o m om e nt o, t e p a s s a v a p e la ca b e ça s a b e r o q ue se se nt e , p or e xe mp l o, q ua nd o
s e vi ve c om o u m í nd i o a m az ôni co. É cl ar o q ue p odi a s li m it a r -t e a p a r t i ci pa r n um a v ia ge m
d e ca m p o e vi ve r u ns t e mp os c om uma tr i bo , p e rm a ne ce n d o s e m pr e c o ns ci e n t e de q u e
e st a va s a p e na s a e xp e ri me nt a r se r u m í n d i o am a zô ni c o.
33

T oda vi a , s e op t a s se s p or t e su b me t e r à hi p n os e e t r o ca ss e s a s t u a s me mó r ia s c om a s de
um m em br o d a t r ib o, pod e ri a s v iv e r um re a l i sm o c omp l et o: de i xa nd o de e st a r co ns cie nt e
d e t i me sm o, p a ss a r ia s a v i v e r, e x cl us iv a me nt e, d e a c ord o c om o p ad r ã o d e vi b r a çã o
d e s se í nd i o. I m a g i na a g or a q ue op t a s p or e st a se g u nd a op ç ão e , a nos d e p oi s, uma
e q u ip a d e s o ci ól o go s r e sg a t a -t e da A ma zô n ia , d ev ol ve -t e a t ua me mór ia or i g i na l e
r e e nv i a -t e p a ra a t ua b e la ma nsã o. . . F oi a pe na s uma e x pe r iê nc ia m as , a g or a , tu sa b e s o
q ue é v i v e r na se l va ! Come s te , b e b es t e , c a s as t e e vi ve s t e c om a t r ib o. Ta l v e z a té t e nha s
p r oc ri a d o cr ia nd o r é p l i c as da t ua f or ma f ís i ca . E nq ua nt o e st a va s na s el va , ta l ve z t e n ha s
t id o me mó r ia s i nd e f i ni d a s d e e st a r « vi ve n do n uma ma nsã o g r a nd e e b e l a », d e um e st i lo
d e vi d a on d e a rr a n ja r co mi d a nã o im p l i c a ma t a r ou se r mo rt o, e nf i m, me m ór i a s
i nd e f i ni d a s d e um a f or ma d e vi ve r um p o u co m a is c i vil i za d a o nd e a s ob r e vi vê n cia f í s i ca
já t i ve s s e si d o tr a n s ce nd i d a .. .

A ss i m, g ra ça s a o t e u e u- e g o e xt e rn o, t u, e nq ua nt o e u- es pí r it o, j á s ab e s – r e a l me nt e ! - o
q ue s e s e nt e q ua n d o s e v i ve no p la no f ís i c o! A b ri nc a d ei ra , p o r ém, d ei x o u d e f a z er
s e n ti d o!

Se e st á s a re ce b e r m e mór i a s i nd e f i n id a s a ce rc a d e o ut r o mo do d e vi ve r ou s e ,
s im p le sm e nt e , t e ns o p r e s se nt i me nt o d e q u e a vid a é ma i s d o q ue « is s o» ; se se nte s q ue
e st á s a p e r d e r e s se «o ut r o m od o d e v i ve r» ( e m b or a nã o p e r ce b a s mu it o b e m d o q ue se
t r a ta ! ) , e nt ã o, é p or q u e e s t á s a d es p e r t a r p a r a o f a t o d e q ue , a o lo ng o d e t od os e st e s
a no s, t e n s e s ta d o no p la n o fí si c o d a « s e l va » , h i p no t iza d o pe l o s e u ce ná r i o
s ur p r e e nd e nt e me nt e r e a li s t a e p or t ud o o q ue ne le o co r re .

O f il me T otal Recall a p r es e nt a um e x ce le nt e e xe mp l o d e st e pr oc e s s o: ne ss e a r g ume nt o,


uma c i vil i za çã o d o f ut ur o ut i li z a a t e c no lo gi a pa r a im p l a nt a r um c on j u nt o co mp l et o d a s
m em ór i a s de uma s f é r i a s 2 .

A pó s o i mp la nte , a p e r s ona g e m f ica p e rf e i ta me n t e se g ur a d e q ue t ud o se pa s so u. . .


s im p le sm e nt e p or q u e c on se g ue l e mb ra r - se . Le m b ra -t e da s últ i ma s f é ri a s: pa r a a lé m d o
b r on ze a d o e d a s f ot o g r a f ia s ( q ue b e m p od e r i a m t e r s id o um a s im ul a ç ã o, é cla r o! ), e la s
e xi s t em s ome nt e na t ua me m ór ia . S e r á p o ss í ve l q ue s ó t e n ha s e s ta d o um a s hor a s so b
uma lâ m pa d a d e l uz s ola r e t e nha m imp la nt a do n o t e u cé r e b r o a m e mó ri a de ss e s di a s ?
Nã o! É c la r o q ue as f é r ia s fo r a m r e a i s ?. . . O u . . . não f o ra m ?

A go r a : c om o é q u e t od a e st a i nf or ma çã o p od e a j u da r -t e a t r a ns c e nd e r , em oc i o nal e
i nt e le ct ua l m e nt e , a r e f ut a ç ã o: « É cl a ro q ue f ui d e f ér i a s ! .. . O r a e ss a ! » ; o u se ja , c om o é
q ue t od a e st a i nfo r ma çã o p od e a ju da r -te a r e ab r i r os c a mp os e ner g é t i c os p a ra q ue
vo lt e s a r e c onhe ce r o E SP Í RIT O com o a t ua ori ge m e a r e in t eg r a r e s -t e Ne l e ?

A s r e s p os ta s a e st a s p e r g u nt as co nd u ze m -n os a o jo g o q ue s ub st i t u i o jog o d o ka r m a : a
e xp r es sã o d i v i na , c om o fo i c ha m a d a .

2 - E m M a r t e. F i lme co m A r n ol d Sc hw a r ze ne g g e r . No ta d a t ra d u çã o p or tu g ue sa .

C AP ÍTU L O V
A E XPR E S SÃO D I V IN A

V.1 - O C AM P O D O E SP ÍR I T O

N o ca p ít ul o a nte r i or f a l a mo s d a f or ma com o t od os vo cê s c he g a r am on d e e st ã o; a g or a ,
e xa m i na r e m os e st e a s su nt o c om m a i s d e t a l h e. T ud o é e ner g ia o rg a ni za d a ; o E SP Í RIT O
nã o é u ma e x ce çã o. A F ont e é e ne r g ia or ga ni z ad a e co n sc ie nt e , nu ma e sca l a
i ni ma g i ná v el . N o s e u c on t í n uo e m p e n h o d e s e a ut o c on he c e r , f r a g m e nt o u- se . A ce rc a
d e st a s p a rt í c ul a s e m q ue s e f r a g m e nt o u di re m os q ue sã o pe nsa me nt os im e n so s ( o u
p la no s d e r e a l i da d e ) q ue i nte r a g e m e nt r e s i; nã o t êm n ome s ne m f orm a s qu e p os sa s
r e c o nhe ce r ; n o e nta nt o, e s t ã o c o ns ci en t e s q ue r d e s i m e s ma s, q ue r d e q ue f az e m p a r t e
d a F ont e .

I ma g ina m ui t o s b al d es de á g ua s us p e n so s so b r e a á g ua , s e nd o q ue t o da e ss a á g ua é
a ut oc ons c ie nte . A ág u a de u m d os b a ld e s sa b e q ue i nt e r a g e c ont in ua me nt e co m a á g ua
e xt e r na a o ba l de q ue a c o nt é m e q ue e ssa n ã o é d if e r e nt e d e s i m e s ma ; t o d a v ia , p or
34
e st a r co nt i da , a s ua a ut oc o ns ci ê n c i a t a mb é m l he d i z q ue é d i f e r e nte d a á g ua q ue e st á
f or a .

Ne s te e xe mp lo, os b a l d e s, e mb ora im a gi ná r i os e vi d e n t e me nt e , sã o a ná l og o s a os ca mp os
q ue s up or t am a e ne r gi a e a á g ua é a ná l oga a e s sa e ne rg ia q ue os en c he . Al g un s ca mp os
s ão g i g a nte sc os , c om o os ca mp os p l a ne t á r io s o u s ola re s ; o ut r o s, c om pa r a t i va me nt e, s ão
d im i n ut os, c om o o ca mp o d e u m á t om o. M a s t od os e le s c on t êm , e se al i me nt a m, d a
e ne rg i a d a F ont e .

P a r a a l ém da s ua in t e r a ç ã o co m os c a m p os , e s ta e n e rg ia c on s ci e nt e t a m b é m se f r a c i ona
d e a co rd o c om a c a r a c te r í s t i ca d a f r e q uê n ci a . I ma g ina o t e cl a do d e um p i a no: ne l e,
t od a s a s not a s, i nd i vi d ua l m e nt e , s ã o f ei t a s d a m e s ma c oi sa b á si c a : a s v i br a ç õe s d a s
co r d a s. Ma s c a d a no ta , p or s ua v e z, co nt é m t od a s a s ha r mô ni ca s e s ub -ha r m ô ni ca s, q ue r
d iz e r , a s n ot a s na me s m a p os i ç ã o re l a t i va na s o u t ra s o it a va s, s up e r io re s e i nf e r i or es .

A F ont e f ra ci ona - se a si m es ma a t r a vé s d e f or ma s i mp os sí ve i s d e d e s c re v e r , s u bd i v i d e -
s e e m e s ta d o s d e e ne r gi a qu e r ec on he ce m a sua s i ng ul a ri da d e e q u e , a o m e s mo t e m p o,
s ão c o ns ci en t e s d os o ut r os e st a d os d a e ner g ia q ue co nf orm a m o T od o. C a da e st a d o d e
e ne rg i a cr i a s ub - ha r m ón i ca s d e si me sm o, c a d a um a da s q ua is, p o r s ua v e z, e st á
co n sc i e nt e d a s su b- ha rm ó ni ca s d os out r os e s t ad os d e e ne r g ia . A s s im, p oi s , o E S PÍ RI T O
d e t od a s a s f r e q uê n cia s a ut oc o nhe ce - se c om o e ne r g ia d a F o nt e. . . p u ra , b r i nca l ho na e
cr ia d or a! E m vi rt ud e d e se r o q ue é , o E SPÍ R I TO e xp r e s sa a na t ur e z a da F o nte e m t o d os
os ca m p os q ue ge r a e a t r a vé s d a e ne r gi a q u e ir ra d ia p a r a d e nt r o d el e s.

T ome m o s co mo e x e mp lo, o ca s o de A ri e l, um a e ne r g ia q ue a lg u ns de vó s c on he c e m
co m o a r ca n jo: A ri e l é o r e sp o ns á ve l pe l a pr o je çã o d o ca m p o ne c es sá r i o à s us t e nt a çã o d o
p la no f ís i c o, ou s e ja , o ca m p o q ue c ond uz a e ne r g ia ne c e ssá r ia p a r a a p oi a r a q u el a q ue ,
a t r a v és de l e, p e ne tr a p a ra o in t e r i or d o p l a n o f í si co. Em ce rt o s p o nt os d e st e ca mp o,
q ua nd o a co nd u t i vid a d e s e a m p l if i c a, o p r oc e s s o t or na -se m a i s e f i ci ent e p ro p or c i o na nd o
o s u r gi me nt o d a ma t é r i a f í si c a, o u se ja , d aq ue la s u ni d a de s d e e ne r g ia q ue se a g r eg a m e
coa g ula m; na s pa r t e s ond e a co nd ut i vid a d e é m ai s b ai xa , i st o, si m p le sme nt e , nã o
oc or re .

E t ud o s e p a ss a a ssi m, me d ia nt e um a co r d o c on sc ie nte . É c om o se o e s p a ç o ( p la no
f ís i c o) f os se um a f o r m a d e p e nsa me nt o c ol e t i v o q u e t od os v o cê s m a nt ê m; t od a via , t a l
m an ut e nçã o é s ome nt e u ma d a s v o ssa s m úl t ip la s f u nç õe s . Al é m d i ss o, e m q ua l qu e r
m om e nt o d o t e mp o, a e ne r gi a q ue re a l iza e s t a f un çã o é di f e re nt e d a q ue e x is t ia no
m om e nt o a nt e r i or . Si m , a en e r g i a mu do u e nq ua nt o le ste e s t e p a rá g ra f o!

Se o t e u nom e é M a rt a 3 , a e ne r gi a q ue se e xp r e s s a p a r a ex e c ut a r a f u n çã o de M a rt a
( o u q ua lq ue r o ut r a ) e s t á c o ns t a nt e m e nt e a m u da r . E e s sa f u nçã o de M a r ta t a nt o p ode
s er e x p l or ar um a sp e c t o d a ma t e r ni da d e , o us o d o p od e r e m re la ç ã o a u ma cr ia nça ou a
um p a i d oe nt e , co mo qua lq ue r o ut ra d o s m i l hõ es de coi s a s q ue o ESP Í RI TO d e se ja
e xp lo r a r.

De i g ua l m od o – e i nd e p e nd e nte m e nt e de s e t r a t a r d a f un çã o d e M a r ta o u de q ua l q ue r
ou t ra – e s t e s t e ma s p od e m r e p et i r -se a o l o ng o d e m ui t a s e nc ar na ç õe s, e mb or a d e u ma
p e r s p e c ti va l ig e ir a me n t e d if e r e nte e m c a d a c a so. P or t a n to, a f u nçã o q ue M a r ta
d e se mp e n ha a mp li a a c a usa d a F ont e , f a z e nd o c om q ue a p r e nd a m a is a c e r ca d e si
m es ma . A p e rs on al i d ad e (o eu - eg o ) d e M a r ta e o s eu e u- es pí ri t o, c o n ju n ta m en t e,
d eter mi na m a t é q u e p o n t o el a c h eg a rá a c o mp r e en d er qu e a s u a v er da d ei r a
n a tu r ez a f a z pa r t e d a F on t e e, p o r c o n s egu i n te , a t é q u e p o n to ex p er i m en ta r á a
s ua i n d i vi s i b il i d ad e c o m tu d o e c o m to d os os q u e a r o dei a m .

P or c ons e q uê nci a , o E SP Í R IT O p od e se r vi st o d e d ua s m a n ei r a d is t inta s :

1 ª: En e r g i a pu r a e o r g ani za da , c on s ci e nt e d e s i me s ma e d a s ua un i c id a d e . D e a co r d o
co m e s ta ca p a cid a d e , nã o f a z na d a ; sim pl e s me n t e é .

2 ª: En e r g i a qu e r e a l i z a ce r t a s f un ç õe s ( Ma r t a , Joã o, Sa i nt Ge r ma i n . . . e, é cl a r o,
Se r a p i s ! ). De a c or do c om e st a c a p a ci d a d e , e s tá e m co n st a nt e m ud a n ça . P or e xe mp l o, a
p or ç ã o d o ES P Í R I TO q ue r e a l iz a a f u nçã o d e Se ra p is , m ud a i n in t e r r u p ta m e nt e ma s, a i n d a
35
a ss im, e nt e nd e a na t u re z a d a s ua t a r e f a e m a nt é m a a p a r ê n c ia d e uni f or m i da d e e
co nt i nu id a d e .

A s f u nç õe s va r ia m c on soa nt e o se u â mb it o d e c ob e r t ur a : a f unç ã o d e Ser a p i s e st á


r e la t iv a me nt e be m d e f in id a e f a z p a r t e de u ma o ut r a f unç ã o ma i or , e n ca r r e g a d a d e
a p oi a r a c la r i d a d e in t e le c t ua l ne c e s sá r ia pa r a a a sc e n sã o, p l e na me nt e c ons c i e n te , no
â mb i t o d e to d o o p l a n e t a . D if e r e nt e s n ív e i s d o E SP Í RI T O r e a li z a m os vá ri os ní ve i s d e st a
f un çã o n o q ua d r o d e um a op e r a çã o m ui t o b e m c o or d e n ad a. P or e x e m pl o, o ca n a li z a d or
T ony 4 é o n í v el da m i n ha f u nçã o q ue fa z co m q ue e st a s f or m a s d e p e nsa me nt o f i qu e m
no pa p e l; n out r o ní ve l di st i nt o, e u e st o u e xp ond o es t a inf or m a ç ã o na ma l ha da m en t e
g r up a l d o pl a ne t a p a ra q ue t od os p os s a m a ce de r a e la .

Di ga - se d e pa s s a g e m q ue nã o e x is te um d i r e t or d e orq ue s tr a p a r a e st a co ord e na çã o d e
ní ve i s. A s u ni d a d e s de c o ns ci ê nci a q ue e s t ã o a o se rv i ço d o E SP Í R I T O sa b e m o q ue e st á a
p a s sa r -se e mi st ur a m -s e co m o ní ve l a pr op r i a do p a ra , li t e ra l m e nt e , e mp r e s t a r a s ua
e ne rg i a.

A go r a : p or q ue é q ue i s to se p a ssa a s s i m?
A re s p ost a f a z - no s r e g re s sa r a o t ít ul o de s te ca p ít ul o – A E xp r e s s ã o D i v i na . O E SP Í RIT O
p o ss ui u m i ne x or á ve l i mp uls o p a r a c ri a r , ma nt e r, d e st r ui r e vo lt a r a c ri a r; e nã o p e rd e
ne nhu ma op or t u ni da d e p ar a o f az e r. A l g u ns ní ve i s d o E SP Í R IT O t ê m a t e n d ê n ci a pa r a ,
d ig a mo s, a cr ia t i v i da d e i nt e le ct ual , e nq ua nt o out r os p re f e r e m li m p ar ve lh o s s i s t e ma s d e
cr e n ça s a f im d e a br i r ca m p o p a ra o nov o. A d es tr ui ç ã o , s o b to d o s os a s p ec tos , é
tã o c ri a ti va c o m o a pr ó pr i a c ri a ti v i d a d e ; t ra ta - s e, s o me n t e, d e u ma q u es tã o d e
p on t o d e v i s ta .

O E SPÍ RI T O p r o cu ra e xp r e s sa r -se , a F o nt e c on he ce - se a si m e sma a t ra vé s d a s ua


cr ia t i vi d a de e o te u e u-e s p ír i t o i nt e r i or p r oc ur a e xp r e s s a r -se a t r a v é s d o e u-e g o e xt e r i or .
T u c r i a s t e os t r ê s ca m p o s d e e ne r g ia ma i s d e n sa d os co rp os e d a p e r s o na l id a de p a r a
d is po r e s d os me io s p a ra p od e r e s e xp r e s sa r -t e . In je t a st e e ne r g ia ne st e s c am po s . .. e
co nt i nua s a i nj et a r , p e r ma ne nte m en t e !

C ol o ca s t e o t e u e u-e g o e m s it ua ç õe s c ui da d osa me nt e c on ce b i d a s, q ue e n vo lv e m p a i s ,
e s c ol a , am i g o s, e t c . , os q ua is , d e s d e m u it o c e d o, o f ora m f o r ma t a nd o c om o s s e u s
s is t e ma s d e cr e nça s . O u se ja , se l e c io na s te o co mp l e x o e ne r g é t i co q ue p e r c or r e os te us
ca m po s e p e rm i t e s, a t é c e rt o p ont o, q ue o t e u e u-e g o i nt e r a ja co m e le .

T ud o is t o, no e nt a nto, nã o q u e r d i z e r q ue o e u -e g o e o e u- es p í r it o e s t e ja m s e pa r a d os .
T u é s o t e u e u- e s p ír it o t a l co mo é s q ua l q ue r o ut ra c oi s a ; e x p r e s s a s i s t o a t r a vés de ca d a
p e n sa m e n to, p a la vr a o u a çã o: q ua nd o a t ua s a p a r t i r d o a m or ( d e m ons tr a n do a t e nç ã o,
a ma b i l id a de , d o ç ura , e t c. ) , és o t e u e u-e sp ír i t o f l u in d o a t r a v és de t i s e m qua lq ue r
i mp e d i m e nt o; q ua n d o a t ua s a pa r t ir d o m e d o ( d e m o nst r a nd o ód i o, c i úm e s, a va re za ,
e t c. ) , e s t ás a b l oq ue a r o f lu x o d o a mo r p r o v e ni e nt e d o E S P Í R IT O .

A ún ic a b a r r e i ra e nt re o e u-e g o e o E SP Í RI T O é o med o. O m ed o s e p a ra -o s ma s, à
m ed i d a e m q ue o e u-e g o f or a p r e n d e nd o, ca da ve z m a is, s ob r e a s ua ve r da d e ir a
na t ur e za , e sse c o n he c i me n t o c om e ça rá a c or roe r o m e do; e a o p a s so q ue e s s e m e d o f o r
d e sa p a re ce nd o t o r na r - te -á s ma i s c o ns c ie nt e , em o c io na l e i nte l e c t ua l me nt e , o qu e
f a vo r e c e a e nt ra d a do a mor .

Ne s te u ni v e r s o, a d i vi s a má x im a é a e m o çã o d o a m or . E le e nc ont r a r á f o rm a d e e n tr a r ,
s e ja l á c om o f or ; e , q ua nt o ma is a m or f lu i r p a r a d e nt r o, ma is me d o s e d e sf a z, o q ue va i
p e r m it i r q ue a i nd a ma i s am or f l ua p ar a d e nt r o. . . e a s s im s uc es si va me n t e .

P or t a n t o, o e u -e s pí ri t o p e ss oa l e x p r e s sa , a t r a vé s d o e u-e go, o « e u » q ue ,
co n sc i e nt e me nt e , s e c onhe ce a si m e s mo. O te u e u-e g o é a p o nt a d a la nç a d o ca mp o
f ís i c o d o t e u i m e ns o e u-e s p í r i to; é os t e us o lh os, os t e us o uvi do s, a s t ua s mã o s. O e u -
e g o te m a ve r co m os a co nt e c ime nt os q ue t e r o d e ia m, d e cif r a nd o o q ue d e ve s er f e it o
co m r e s p e it o a ca da u m d e le s; ma s é e n q ua nt o e u -eg o e e u- e sp ír i t o, s im ul t a ne a me nt e,
q ue d e c i de s q ue a co nt e ci m e nt o s i rá s e nf r en t a r no f ut u r o.

M a s, p e rg u nt a s t u: c om o sa be r o qu e p os s o e sp e r a r ? O q ue me t r a r á a pr óx im a h or a ?
36
A q ue le q ue f or c a p a z de co n he c e r a s r e sp os t a s a e s t as pe r g unt a s, t e rá o s s e us f o co s
t ã o a be r t os q ue i n cl ui r ã o o p r ó p ri o e u -e s p í r i t o!

N ã o d ef e nd o qu e r e m ov a s c o mp l eta m en te a t ua f oc a g e m n o p l an o fí s i c o p o r q u e,
c o m i s s o , n eg ar i as a ra z ã o p el a q ua l en c a rn as te na T e rr a ; o q u e p r o p on h o é q u e
f i qu es pl e na men t e c on s c i en t e d os c o n te úd o s d e ca da um d o s tr ês c o r p o s mai s
d en s o s . Is to é o pr e l údi o pa r a p o d er es v i r a i d en ti f i c a r- te c o m o E SP ÍR IT O e
p ar a O i nc or p or ar es no s te us c a m p o s ma i s d e ns os .

P or c ons e g ui nt e, o ca mp o d o E SP Í RIT O é m a is um ca m po q ue e st á s ob r e , e a ci ma , d os
t r ê s c a mp os d e q ue já f al a m os. T u v i v es de n t ro d e le m a s, d e v id o a o f a t o d e o E SP Í RI TO
nã o e s t ar li mit a d o ne m p e lo t e m p o ne m p e l o e sp a ç o, e st á « à t ua vo lt a » (t a l co m o o s
ca m po s m a is d e ns os ), m as ta m b é m « e m t od a a p a rt e » . O E SP Í R IT O a t ri b ui p o d e r a t od os
os o ut r o s ca m po s e e x p r es sa -s e at r a v é s d e l e s.

T u, p or t a nt o, nã o é s s ome nt e a t ua p e r s o na l id a d e nem o e st a d o d e c o ns ci ê n ci a d o t e u
e u -e g o e xt e r no. T u é s ma is , mu it o m a is! A Se g u nd a Pa r t e d e s te l i v r o t r a t a a c er ca d e
co m o p od e s re cl a ma r e s ta i de nt id a de ma i or e d e sp e r t a r p a r a q ue m é s, na ve rd a d e .
A nt e s, p or ém , e n ce r r e mos e st a P r i m e i r a P a r t e, ol ha nd o p a r a t r ê s m i t os g e n e ra l iza d o s e
g e r ad or e s do s p r ob l e m a s q ue p r ol if e r a m na r e a lid a d e de c o nse n so: os m it o s a ce r c a d o
a mor , d a ve r d a d e e d o p o d er .

C AP ÍTU L O V I
T R Ê S G R AN D E S MI T O S: A M OR , V E RD AD E , P OD ER

Um a da s l im i t a ç õe s ca us a d a s p e lo f a t o d e ne g a r e s a tu a e ssê n ci a e sp i ri t ua l é p e r d e r e s
os b e nef í c io s d e p os s ui r o p o nt o d e v i st a ma i s am pl o p r o p or ci ona d o p o r e s sa ve r d a d e .
C om o re s u lt a d o, te ns d e l id a r co m i m e nsa s d i s t or ç õe s no s a ss u nt os d o q uot id i a n o. H á
m il ha r es de a n os q ue é a s si m e , co mo se ri a de e sp e rar d a da t a m a n ha e xp e ri ê nc ia , é
cl a ro q ue e s tá s p e r f e i t am e nt e ha b i l it a d o pa r a i nt e rp r e t a r e rr a d a me nt e a lg u ns d os
a sp e ct os c ha ve da t ua v i d a.

V ive r na i g n orâ n ci a f oi a l g o a p r op r ia d o n o p a s sa d o, p or q ue , se t i ve sse s s a b i d o m a i s,


t e r ia s f r us t ra d o o j og o e i nva l id a do p a rt e d a exp e riê n cia q ue t i n ha s d e ci d id o f a ze r n e st e
p la ne t a . C he g o u, po r é m, o mom e n to d e a br i r o sa c o e de t e pr op or a r es ol u çã o d e t r ê s
g r a nd e s m i t os : o a mo r , a ve r d a de e o p od e r.

VI .1 - O MI TO D O AM OR

O g r an d e mit o d o a m or co ns is te e m e st a r e s co n ve n ci do d e q ue p od e s a ma r a l g u é m,
a lg uma c oi s a o u, p el o me nos , a t i m e sm o. Ni ng ué m p od e a ma r ou t r o; t u nã o p od e s
a ma r - te a t i m e s m o ne m am a r ou t ra s p e s soa s!

Sa b e s po r q uê ? - P or q ue o a m or nã o é um «f a ze r » ma s um « p e r mit i r s er » ! A e ner g ia a
p a r ti r d a q ua l o U ni ve r so e st á co n st r uí d o p os su i, em si me sma , um a q ua l i d a d e : o de l ei t e
d e se r . Tr a ta - se d a a c e it a çã o d o d ir e it o d e t oda s a s co isa s s er e m o q ue sã o, d a al e gr ia
d a e xpr e s s ão d e t od a s a s c oi s a s, à me d id a q ue de s f rut a m d o s eu d ir e i t o de s e r .

T od os o s s er e s p r ov ê m da F o nt e e , p or is so , tê m o d ir e it o d i vi no d e e xp r e s sa r a s ua
d i vi nd a d e , ta l co mo to d o s o s se r e s t ê m o d i r e it o d e de sf r ut a r a s e x p re s s õe s d os d e ma i s.
A ss i m é p or q ue , na ve rd a d e , t o d os sã o um s ó. .. a i nda q ue e ng e n h osa me nte d i s f ar ça d os
p a r a d a r e m a se ns a ç ã o d e e st a r e m se pa r a d os . A ce i ta r e s e st a sa t i sf a çã o d e t e e x p r i mi r e s,
a ss im c om o o d e le i t e d e ve r o s o ut r os a f az e r o me sm o, é u ma e x p e ri ên c i a ma ra vi l h os a ,
a q ual c o ns t i t ui a q ui l o a q ue e u c ha m o «a m or » .

N o e nt a nt o, nã o se p o de « f a z e r» sa t is fa ç ã o ou de le i t e; s ó se p o de p e r m it ir q ue a ss im
s e ja e d e ixa r q ue i ss o i n und e o s e r c omp le t a me n t e , c om o q ua lq ue r o utr a e m o çã o. E, d e
f a t o, es t a e m oç ã o nã o e s tá co nd i ci ona d a p o r aq uil o q ue o o ut r o se r p os sa f a z e r; b a se ia -
s e e m c on he ce r e e x p e ri me nt a r a d i v i nd a d e q ue há nel e .

S e a l g u ém q u e tu c o nh ec es es tá , p o r ex empl o , i rri ta d o e a g res s i v o, a i n da a ss i m ,


el e es tá a ex p re ss a r a s ua di v i n d a d e... a i nd a qu e tal f o r ma d e ex pr es s ã o p o s s a
n ã o t e ca ti v ar mu i to !
37

P or t a n t o, o a m or nã o é a lg o q ue se p os sa «f a ze r » ; é, si m, a r e s po st a , vi nd a de d e nt r o, a
uma f r e q uê n cia p a r t i c ul a r d e e ne r g ia q ue f l ui p a r a d e nt ro d e ti , q ue v ib r a a t r a v é s d e t i e
r e s soa à t ua v ol t a , c o ns t a nt e me nt e .

P or é m , m uit a s c oi sa s p od e m f a ze r c om q ue t e c ont r a ia s p e ra nt e o a m or . O me d o,
e vi d e nt e m e nt e , i m pe d i r á q ue o si nt a s e d is t o r ce rá a q ue l e p ou c o qu e a i nd a s e ja s ca p a z
d e se nti r .

O m ed o nã o é o o p o s t o d o a mo r ; é o gu a rd i ã o vi g il a nt e d o p o r tã o qu e, mu i to
s i mpl es me n t e, i m p e d e q u e s i n tas a l tas f re q u ên c i a s de en er g i a n o s teu s c a mp o s .

O me d o e nc ont r a - se e nr a i za d o n os s i st e ma s d e cre n ça s o u na s op i ni õe s a ce r ca d a
r e a li d a d e , em b or a t ai s c r e nç a s e op i ni õe s nã o te n ha m q ua l q ue r r e l a çã o co m a r e a l id a d e
e m s i me s m a . O a mo r co n si st e e m t e p er m i t i r e s se nt i r e s ta e ne r g i a e m r e la çã o a t i
m es m o, e m r e l a çã o a o s o u t ro s e a o U ni ve r s o e m ge r a l. O a mo r co me ça com a a ce it a çã o
d o di re i t o d e se r , pe s s oa l e a l he i o, u ma a ce i t a çã o q ue va i c re s c e n d o a té se c o nv e r te r
n um a p re ç o p or t i m e s mo e pe l os o ut r os , p e l a s sua s q ua li da d e s, d o ns e b o nd a d e bá s i ca .
E c o nti nua a cr e sc e r a t é s e t r a ns fo r ma r nu m a a le g r ia e num a f a s c i na ç ã o q ue e nv ol ve
t ud o e t od os.

M u it o b e m. M a s e n tã o, o q ue f a z e r pa r a q ue is t o t e a co nt e ça ?

A nt e s d o ma is , l i vr a -te d o me d o d e e s t a re s s ep a r a do d o E SP Í R IT O , d e s e r e s i nc ap a z d e
m ane ja r a t ua vi d a , de se r e s me l hor o u p i or do q ue os o ut ro s . Q ua nd o f or e s ca pa z d e
ve r , a ti e a o s ou t ro s, c om o s e r e s i me ns os e mu lt id im e n si ona is «e m b ut id os» e m
i ns ig ni f i ca nt e s co rp os, e s se s me do s d e s va ne ce r -s e -ã o.

I st o nã o é na d a f á ci l p or q ue e m t o do s os m om e nt o s e st á s m e r g ul h ad o e nad a s n uma
e sp e ss a s op a d e m e do , d e nom i n ad a r e al id a d e d e c o nse ns o. M a s, t a l co mo v e r em o s
a d ia nt e , i s so nã o p a s s a d a op i ni ã o g e n e ra l i z a d a da s p e s s oa s a c e r c a d o q ue é a
r e a li d a d e . . . o q ue nã o t em q ua l q u e r s e m e l ha nça co m a v e r d a d e .

M a s t a m b é m é ve r d a d e q ue f or a m vo cê s t od os q ue c ons t ru ír a m e s s a r e a li da d e de
co n se ns o a o l ong o de m il ha r es de a n os. . . o q ue f oi d e e xt r e ma ut i l id a d e p a r a o j og o da
s ep a r a ç ã o!

De vi do a o s me d os p r of u nd a m e n t e e n r a iza d o s q ue a ma i or ia d a s p e s soa s t ra nsp or t a no s


s e us c a m p os, t or na m -s e i nc a p a ze s d e d is t i n g u ir e nt re o a mo r e o m e d o. P o r
co n se g ui n te , a q ui lo a q ue e ssa s p e s s oa s c ha m am a mor, na ve rd a d e , nã o p a s sa d e um
i nt e r câ m b i o ma ni p ula d or d e a t e nçã o e a f e t os .

A p es s o a qu e n ã o se a ma a s i m es ma ou q u e nã o p o d e fa z ê- l o p o rq u e n ã o p od e
v er o u n ão dá p er mi s sã o à s ua pr ó pr ia d i v i nd a d e, i rá de s es p er a d a me n t e e m
b us c a d e a l g u ém q u e a f aç a s en ti r- s e s e gu r a .

E , qua n d o v ê e s ta s e gu ra n ç a a meaç a d a , vo l ta a c a ir na c h an ta g em e no c o n tr ol o
e mo c i o na i s at ra v és da r et en ç ã o d o a f e to . .. em no me do a m or !

Q ua nd o se o uv e a l g ué m d i z er a o ut r a pe s s o a: « Am o-t e», o q ue , f r e qu e n t em e nt e , q ue r
d iz e r é : «T e nh o me d o e p r e c is o d e t i p ar a se r e s o me u e s c ud o d e p r ot e ç ã o» . O u, q ua nd o
E st a ni sl a u ( q ue é ca sa d o c om F e ne g un d e s) , m a nt é m r ela ç õe s s e x u a is c om He rm e ne g il da ,
F e ne g u nd e s lo go ma s s a cr a rá o m a r i d o c om o s e g u in t e di sc u r s o: « C om o f o st e c a p a z d e
m e f a ze r uma co isa d e st a s! ? Se m p re j ul g u e i q ue me a ma va s! »

M a s – pe r g unt o e u - o q ue é q ue a d i vi nd a d e d e Es ta n is l a u t e m a ve r com o s d ir e it os de
e x cl us i vid a d e q ue F e ne g u nd e s p e ns a t e r so b re o co r po d o m a r i d o?

O q ue, d e f a t o, o c or r e a q ui é q ue F e ne g u nd e s e st á a se n ti r -s e i ns e g u r a. S e e la f o ss e
ca p a z d e ve r a d i vi n d a de e m s i m e s m a e e m E st a ni sl a u, m ui t o p r ov a ve l me nt e , o
co m e nt á r i o se ri a : « E nt ã o? F o i b om ?»
38
M a s – p or f a v or ! – tr a t a de v e r a pe r f e i çã o e m t ud o i s t o. C on se g u ir le va r a se p a r a ç ã o
a t é e st e po nt o r e q ui si t ou a v os s a m á x ima e n ge n h os ida d e. . . a q ual se t ra nsf or m o u n um
ê xi t o i na u di t o!

O a m or é r e la xa r e s- t e d e n t r o d a t ua p r óp r i a na t ur e z a . D e f a t o, nã o p o de s s a i r
p r e j ud i c a d o p or t e a br ir e s a e st a e ne r g ia . E v i d e nt e me nt e, uma p e s soa q ue a i nd a e st e j a a
op e ra r a pa r t i r d o m ed o, p od e r á fa z e r c om q ue p a s s e s um ma u b o c a d o; t od av i a , e n ca r a
e ss e c om p or t a me nto c omo uma r é p l i ca b a s e a da no me do, uma r e s p os ta q u e nã o t e é
d ir ig i d a e sp e c if i ca me n te , ma s s i m a o q u e t u r e pr es en ta s p a ra el a. É p or e s s a r a zã o
q ue el a ag e a p ar t ir d os se us p r ó p ri os me d os . As s i m s e n d o, t a l c om p or t a me n to na da t e m
a ve r c ont ig o!

E st e p ont o de v i st a é e ss e nci a l p a ra q ue p o s sa s t o r na r -t e « im pe s s oal ». . . e mb or a is s o


s e ja ou t r o t e ma . De st a f or ma , s e nt e -t e i nf i n it a m e nt e a ma do p e la s t ua s d ime n sõe s ma i s
e le va d a s, e s p e cia l me nt e p e lo e u- e sp ír it o. De sca r t a -t e d o m e d o d e e s ta r e s s ozi nh o. N ã o
es tá s s ó ne m nu nc a p o d e rás v i r a es ta r .

T r at a d e a c e it a r e a p r e ci a r a t ua na t ur e za ; s e t e de l ei t a re s c om q u e m ve r da d e ir a me nt e
é s c om e ç a rá s a se nt ir o a m or d o E SP Í RIT O a fl u ir de nt ro d e t i. E l e mb ra -t e : o a mo r nã o
p r e ci sa d e se r d i ri g i d o p a r a n i ng uém e m p a r t ic ul a r ; o a m or n ã o é m a i s d o q ue a F o nt e
a ma n d o-s e a si me sma .

De sd e q ue t e p e rm it a s se nti r o f l u xo d e s t a e ne r gi a , p e r ce b er á s q u e e l a c re s c e no s t e u s
ca m po s e , d e s d e a í , i n e vi t a ve lm e n t e , p r o je ta -se na d i re ç ã o d o s out r os. U m d ia , q ua nd o a
r e p r e sa se r omp e r, ve r á s os t e us ca mp os i n und a do s d e uma a ce it a ç ã o i n c ond i c i o nal e m
r e la çã o a tu d o e t od o s . Tud o é f e it o d e um a « co is a b oa »; p o rt a nt o, q ue m nã o e st á
s ub me t id o a o a m or ?

« E sp e r a a í! - p od e rá s t u d i ze r -me – t od os os di a s e st ou r ode a d o d e p e ss oa s co m
e sp ír i t o s m a lé vo lo s. C omo p ode r e i a má -l os ? »

É m uit o sim pl e s: nã o of er e ça s r e si s t ê n ci a às s uas c a p r i c hos a s pe r s ona li d a d e s ou e la s,


s im p le sm e nt e , a s sa n h ar - se -ã o a i nd a ma i s . L i mi ta -t e a a b r i r o c ha c r a d o c or a çã o e s e nt e
a e n e rg ia d o am or n os t e us c a mp os ; s e a b r ir e s o te u c ha cr a c ar d ía co, e s sa s p e ss oa s
t e r ã o q ue s e es f or ça r ba s t a nt e pa r a ma n t er os d e l a s f e c ha do s. E a g ra d e ce -l he s po r t e
t e r e m d a d o a op or t u ni d a d e p a r a p r a t i ca r e s e st e si m pl es e st ra t a g e m a !

O ó d i o, os ci úm e s, e t c . , sã o os si na i s d e u m a p e r s ona li d ad e b a se a da no me do, q ue nã o
p od e s en t ir a e ne r g ia d o a mo r no i nt e r i or d o s s eu s c a m p os. E nt ã o, ca na li za a m or p a r a
e la p r oj e t a n d o s ob r e e l a um a g o lf a d a e ne r g é t i ca de i ni c ia çã o. Se o me d o f or d e ma sia d o
g r a nd e t a l ve z a c oi sa nã o f un ci o ne , ma s, p e l o me n os , es se f l u xo d e a m or pr oj e t a d o
i mp e d i r á q ue o me d o de l a c ont a m in e os t e us ca mp os . L i vr e da ne ce ssi da d e d e s e re s
co n d e s ce n de nt e , s ê a m or osa me nt e c om p a s s iv o.

Ja mai s te es q u eça s di s t o : es tar e xi l a do d o E SP IR I TO s i g ni f i c a m or ar on d e


d omi na o m ed o . N u n ca a nt e s, na hi st ór i a d e st e p la ne t a , a s e ne r g ia s fa v or e ce ra m t a nt o
a a b e r t ura à vib r a çã o d o a mo r . P or is s o, p e r mit e -t e r e ss oa r c om e l a à me d i d a e m q ue se
f or a p r opr ia nd o d o s t e us ca mp os; pe r mi t e q u e im p r e gn e t od a s a s t ua s r e l a çõe s,
i nd is t i nta m e nt e : o na mor a d o, os a m ig os, os f a mi l ia re s, o me câ ni c o d e a ut om óv e is, a
e mp r e ga d a d o s up e r m e rc a d o. . .

V oc ê s, Tr a b a l ha d o r e s d a Lu z, e s t ã o no p r in c íp i o d a f i la , à f r en t e d o r e st o da p op u la ç ão;
a lé m di st o - p e rm i t a m – me q ue v os r e c or d e - c onc or d a ra m e m d a r i ni ci o a e st a
b r i n ca d e i r a!

P or t a n t o, q ua nd o se nt i r em a re ss onâ nc ia d o a m or, g a nha r ã o a se g ura n ça s uf i ci e nt e p a ra


p e r m it i r e m q ue a s a m i za d e s a l ca n ce m no v os ní ve is d e i nt i mi d a d e . Te r m e d o d a
i n ti mi da d e s i g ni f i ca , mui to s i mp l es m en te, ter m ed o d e p er d er a i d e n ti da d e.
P os s o g a ra nt i r , no e nt ant o, q ue , a d er i n d o a t a l a b er t ur a d o c or a çã o, v o cê s sa ir ã o a
g a n ha r , nã o a p e r d e r .

Q ua nd o a s p e s s oa s se p e rm it e m vib r a r c om a e n e rg i a d o a m or , s e m se v e re m ob r ig a d a s
a ce d e r a nt e a i mp os iç ã o d e co nd i ç õe s o u e x pe c t a t i va s f ut ura s, c om e ça m a op e r a r d e
39
e sp ír i t o p a ra e s p í r i t o. Ne st a e x p re ss ã o p le na de q ue m sã o t or na -s e f á ci l e nat ur a l
co m pa r t i lha r , me nt a l , e m oc i o na l e f i si c am e nt e . O s ex o, p or t a nt o, c onve r t e -s e na u ni ã o
d o e sp ír it o c om a ca rn e , e m ve z d e s e r uma me r ca d ori a pa ss í ve l d e se r tr a n sa ci on a da
p or um p o u co de se g u ra n ça . . . o u p or u m b o m ja n t a r!

O te u c or p o fí s i c o é um a gl or i os a e x p r es s ão d o E s pí ri t o ; c o m pa r ti l ha r es ta
e xp r es s ã o d e f o r ma l i vr e, a b er ta e sa ti s f at ór i a c o m o u tr as p es s oa s é, a p e nas ,
ma is u m as p ec to d a t ua di v i nd a d e .

E o q ue é q ue a c o nt e c e se e s t i ver e s e nv ol v id o num a r e la çã o q ue co me ç o u a d ef i nha r ? O


ve l h o mé t odo co n sis t i a e m t ra ns i g i r e t r a ba l ha r e s sa r e la çã o na e s p e r a n ça d e co ns eg u ir
r e c o nc il i a r a s d if e r e nç a s. Ag or a, p o r ém , já s a be s q ue a s v os sa s « a ssi na t u ra s »
e ne rg é t i ca s nã o e st ã o a e n gr e na r. A s si m, d a d o q ue ni n g ué m t e m a c ul pa , f a ça m a s
p a ze s e si ga m e m fr e n t e. Q u e ca d a um s i g a o s eu ca m i n ho, a n te s q ue com e c e m a s
l am e nt a çõ e s. M a nt e r e m-s e d e m ol ho na es c ur i dã o nã o s er ve a ne n hum do s d oi s , e m ui t o
m en os a o E SP Í R I TO . T u e a t ua p a r c e ri a t i nh a m um a cor do d e e s p í r it o pa r a e s p í r i t o,
p a r a f i ca re m j unt os d ur a nt e um c e r t o p e r í od o; e , d ur a n te e ss e la p s o, a s v os sa s
« a ss i na t ura s », d e f at o , e n ca i xa r a m-s e . P or é m, q ua n d o um a c or d o t e r mi na , a re s s o nâ nc ia
co m e ç a a f a l ha r e nã o ta r d a a d a r e m- se c o nt a d e q ue a « ou tr a me t a d e » q uas e p a r e ce
um e st r a nho. Q ua nd o a c oi sa c he ga a e st e e st a d o, o me lh or q ue tê m a f a z e r é ho n r a r a
s it ua çã o e d e c la r ar u m e mp a t e ! E a f a st e m o m e d o d e q ue n ã o v i rã o a t er ma i s r el a ç ões ,
p oi s a r e ss o nâ nc ia de s se m e d o, v i b r a n do no s v os so s ca mp os, a f a st a rá o s p r e te nd e nt e s.
A o i n vé s , ma nt e n ha m -no s a vib r a r n um a s a u dá v e l e xp ec t a t i va e c o nf i a n ça , e li m it e m- se
a ob se rva r !

P od e s er d if í c il ve r a « p e r fe i çã o d o P la n o» q ua nd o, p or exe m pl o, a s re la ç õe s p r imá r ia s
t e r mi na m e , e ve nt ua l me n t e , tr a ze m c ons i g o si t ua ç õe s e se ns a ç õe s c om o a b a nd o no, d or,
ve r g on ha , c ul p a, p e r d a d e a ut o -es t ima , e t c.

De f a t o, o nd e es t á a p e rf e i ç ã o e m t ud o i st o ?
B om, le m b r e m- se de q ue d e ci di ra m p a r t ic i pa r no j og o, te nd o e m v i st a os o bj e t i v os a q ue
s e p r o p use r a m. Ta l v e z t e nha s id o, p or e xe m p lo, p ar a d e s b a r a t a r o ve l ho pa d r ã o d e
co nt i nua r a o lh a r p a r a f or a em b us c a d e a p r ov a çã o; o u p a r a a ss i m il a r n o vo s d ad os
a ce r ca d a na t u re za d o a mo r; o u p a r a se d e s l oca re m pa r a um es t a d o t ra n sp e s soa l. Nã o
i mp or t a a ra zã o; o bs er ve m o q ua d r o c om pl e t o e v e ja m se v os se r v e .

Se ca lha r s e nt i r a m ne c e ss i d a d e d e fi ca r s oz i n hos pa r a ul t ra p a s sa r c e r ta s m ud a n ça s. . .
p a r a s e l i b e rt a r e m e c ome ça r um a n o va r e l a çã o. . . p a r a vi ve r no ut r o l u g ar . . .

V oc ê s sã o Tr a b al ha d o r es da L uz, e st ã o a q u i c om um a m i ss ão e p ro p u se r a m -s e c e r t a s
e xp e ri ê nc ia s p a ra p od e r e m me l hor a r o d e se mp e nho. E s t e nã o é u m U ni ve r s o a o a ca s o;
na d a o c or r e s em q ue e xi s ta um p r op ó sit o su p e ri or . P ort a nt o, t e nt e m v er o q ua d r o
co m pl et o. M a s, a c ima d e t ud o, t r a t e m d e nã o p e ns ar q ue a l g ué m l he s p r e g o u um a
r a st e ir a . Nã o f a z m a l s e nt i r um p o uc o da e ne rg ia d e « ví t i ma » de s d e q ue, d e p oi s, a
r e t i r e m d os ca mp os . P or é m, d e na d a se r ve p e r mit ir q ue a i n st r u çã o « se r v ít i m a » se
co n ve r ta e m p a r te d a i d e nt i da d e . A l ém di ss o, p o r ne ga r a vo ssa me st r i a , a ca b a po r se
t r a ns f or ma r num ob st á c ul o.

F ina l m e nt e , l e mb r e m -s e d e q ue a « A ne d ot a C ósm i c a » e st á e s c on d i d a a l g ur e s, à e s p er a
q ue v oc ê s se ja m ca p a z e s d e s e l e mb ra r d e la co m. . . e nge n h o e a r t e !

VI .2 - O MI TO D A V E R D AD E

O ut ro g r a n d e mit o d o p la no f ís i co é q u e e x i s t e a l g o d e n omi na d o « A V e r d a d e » !
E st e mi t o, e m p a rt i c ul a r, t e m c a u sa d o m a is g ue rr a s e c o nf l it o s q u e t o d o s os o ut r o s mit o s
j un t os . A n oç ã o d e q ue é p os s ív e l e x p r e ssa r c o nc ei t os m ult id im e ns i o na i s e m i n g lê s,
a le m ã o ou q ua l q ue r o ut r o id i om a , é ult r a ja nt e ( e m b or a o he b re u s e ja o q ue ma i s s e
p r e s t a a i ss o! ).

Nã o, me u a mig o, no p l a no f í si c o, t u d o o q ue ou ve s nã o p a s sa d e op i ni õe s ba se a d a s,
f r e q ue nt em e nt e , e m o utr a s op i niõ e s r e c e bi d a s d e t e r c ei r os , e c om as q ua i s a c ab a s p o r
co nt a ta r e m a lg um p ont o d o t e u ca m in h o.
40
P o r t an t o, p r oc u r a t r a ta r o q ue o uv es , v ês o u l ê s c om o um a o pi n i ão .. .
i n cl u i n do a s i d éi a s d es t e l i v ro ! S ó e xi s t e u ma p es so a c a p a z d e ju lg a r o q u e é
v er da deir o p ar a ti : tu m es m o!

Se cr ê s q ue o mu nd o é um l u ga r i nó sp it o, r e g id o p or um d e u s i ra c un d o e v i ng a t i v o,
a ss im s er á . Q u er o d ize r , a ss im se r á. . . p a r a t i ! M a s s e a cr e d it a s q ue o U n iv e r s o é
b e n év ol o e q ue o E s p ír it o t e g uia a ca d a p a ss o, s e rá i s so o q ue e xp e r ime nt a rá s .

A re a li d ad e é i nf in it a m e nt e c om pl e xa e m al e á ve l , p or q ue e s t á co n c e bi d a p a r a s e r a s s im.
O Un i ve r so nã o é um me ca n is m o es t á t i co de nt r o d o q ua l ca d a u m t em de e n co nt r a r o
s e u ca mi nh o. O U ni v e r so f oi c ri a do p a ra a p oi a r e s pe c if ica m e nt e t od os o s se r e s a t ra vé s
d e uma i nf i nit a va r i ed a d e d e e xp re s sõ e s e m a nad a s d a F on t e . Es t a c r i at i v id a de é a f or m a
q ue a F on t e d i s p õe p a ra s e a ut oc on he ce r e c r ia r , na q ua l e st á i n cl u íd o o a p oi o a os
« co n ce it o s» q ue ca da um a c r e d it a se r e m os ver d a d e i r os.

A s p e s so a s q ue p a r t i c i p a r am na M is s ã o T erra e m Se do na , A r iz ona 6 re s u mi r a m ist o de


uma f or m a de l ic io s a: « O U ni ve r s o r e f or m ul a -s e a si me smo d e a co rd o com a ima g e m q ue
ca d a um t e m da r e a l id a d e ».

Na ve r d a d e , o U ni ve r s o é u m p a r q ue d e d i v e r sõ e s t e nd o e m vi st a a c r ia ç ão d a re a li d ad e .
P or t a n t o, a q u il o e m q ue tu a cr e di t a s - c on s ci e nt e ou i nc on sc ie nte m en t e – d e p e nd e d o
q ue c rê s s e r r e a l, p or e xe m p l o. . . os t e us pr ó pr i os c on ce i t o s p e s s oa i s a ce r c a d o q ue é a
r e a li d a d e !

O r a , t u a r ma ze na s e g ua r da s es se s « co nc e i t os de r e a l id a d e» ( o q u e pe n sa s s ob r e t i
m es m o e s ob r e t ud o o re s t o: o E sp ír it o, a s o utr a s pe s s oa s, a p r of i s sã o, a p a r ce ri a , o
U ni ve r s o e m g e r al ) no s t e us p r ó p r i os ca m p os .

De f a t o, os a c ont e ci m ent os d a v i d a q uo ti d ia na s ão f a b ri ca d os , d i g a m os a s si m , na
m ol du r a hol og r á fi ca d e u ma d im e n sã o ma i s e le va d a. É c om o uma f áb r i c a d e r ea l id a de s ;
e tu , j un ta me n t e c o m to d o s os o u tr os c o m q u em t ra b al h a s , te di v er te s o u,
s i mpl es me n t e, t e e n c o n tra s d e v ez em q u a n d o , r eú n es- t e n es ta f á b ri c a n ão -
f í s i c a d e r e al i d ad es pa r a c ri a r a s c i r c u ns tâ nc i a s e o s a c o n tec i me n to s d a s
r es p ec ti v as v i d a s n o p l an o f í s i co .

T a lv e z ve n ha s a d a r -t e c o nt a d e q ue f a ze s i s so, p or e xe m p lo, e nq u a nt o e st á s a d or mi r.
Do i s f at o r e s p ri nc ip a is d e t e r mi na m o t ip o d e a c o nt e ci m e nt o s q ue a t r ai s p a ra o p la no
f ís i c o:
1 ) O p l a no d o E SP Í RI T O . Es te é se m p r e p os i t iv o e be né f ic o p a ra o t eu c r e s ci me nt o,
i ns ta nt e a i ns t a nt e , a i nd a q ue , à p r ime i ra v i s t a, te p os sa p a re ce r que nã o é a ss im.
A na l is a i s t o d e t i d a me n te e ve r ás p or q ue é q ue b a t e s t e c om o ca r r o ou t e r ou b ar a m a
ca r t e ir a ! À me d id a e m q ue t e a p r o xi ma s da a sc e n sã o, a pe r c e b e r-t e -á s d e q ue a s
e xp e ri ê nc ia s se vã o in t en si f i ca nd o. O r i t m o d e vi d a a c e l e ra – se co mo r e s u lt a d o d o t e u
e n vo l vim e nt o c om o pr oc e s s o d e d e s a g r e g a ç ã o d a ca s ca d os a nt i g os « c o n ce it os d e
r e a li d a d e », p a r a q ue p os s am se r s ub st i t uí do s p o r ou t r os n o vo s. Ca d a ve z ma i s
r a p i d a me nt e !

2 ) O s t e us p r ó pr i os « c on ce it os d e r e a l i da d e » . O s q u e e st ã o b a se a d os na l i mi t a çã o e no
m ed o d if i c ul ta m q ue o e u -e sp ír it o te c ur e p l ena m e n te e t e t r a g a e n co nt r o s a m or o so s ,
q ue r c on t ig o me s mo, q ue r c om os d e ma i s . V ive n d o n o me d o i mp e d e s o e u -e s pí ri t o d e t e
p r op o r c io na r e xp e ri ê nc ia s a mo r os a s. Is t o s i g ni f i ca , e vid e nt e me nt e , que a t é o a m or po d e
s er i nt e r p r e t ad o co m o s o l ho s d o m e d o e , a s si m, se r di st or c i d o.

P o r c o n s eg ui nt e, s e nã o ex i s te u ma s ó « ve r d a de ga l ác ti c a» , i s s o q u er di z e r q u e
p od es re u ni r q ua l q u er c o nj u n to d e v er d ad es q u e t e a g r a d e e, c o m el a s ,
c o n s tr u i r o s teu s pr ó pr i o s « c o nc ei to s d e r ea l i da d e » . P o r ta n to , fa z s en ti d o q u e
es c ol ha s aq u el a s q u e te t ra g a m a le gr i a e p e rmi ta m e s ta r f el i z .

M a s, p or f a vo r, nã o pe ns e s q ue va i s p a s sa r a v i v e r n um p a ra í s o de id i ot a s; d e fa t o i r á s
vi ve r n um p ar a ís o d e p es soa s se nsa t a s.

M a s, m e sm o a s sim , s e mp re d i sp or á s de a l te r nat i va s. P or e xe mp lo, pod e s d e d i ca r -t e a


t r a ba l ha r d il i ge nt e me nt e no se nt i d o d e a v e r i g ua r o q ue d e ve s a c r e di t ar q ue é
41
ve r d ad e ir o. A h uma n id ad e i nt e ir a t e m t r a b a l ha d o mu it o ne s t e s e nt id o d e sd e o
p r im e i r o mo me nt o da se p a ra ç ão; p or t a nt o, e st á s e m m ui t o b oa c om pa nh ia !

P or é m , se mp re q u e s e l e ci o na re s a l g o q u e a c r e d it a s se r v e rd a d e , a u t oma t i ca m e nt e de i xa s
d e p ro c ur a r e e x c lu is t ud o o r e st o q ue p od e r i a se r ve r d a d e . P o r e x e m pl o: l imi ta r a F ont e
à d e f i ni çã o cr is t ã d e « De us» e xc l ui t o da s as qua li d a d e s d e A lá , d e Ya hw e h, d o Gr a nd e
E sp í r it o e da s in um er á ve i s o ut r a s de i da d e s, d e s cr it a s a t ra vé s d o s t e mp o s.

P or q ue nã o e s co l he s a sa í da ma i s f á cil e p e r g un t as , a t i me sm o, e nq ua nt o E SP Í RI T O ,
q ua l é a v er d a d e ?

O b t e r i a s t od a s a s r e sp ost a s p re t e n di da s . .. p e lo me no s p a ra o r e s t o d o te m p o q ue
p e r ma ne c e s s e s n e s se p la no f í s i co!

C ons e g uir o a ut o -c ont a ct o, e nq ua nt o E SP Í R I T O , n unc a f o i t ã o fá c i l c om o a g or a . A l g um a s


p e s soa s p a s sa m a vi da a sa l ti t ar , f r e ne t i ca m e nt e , d e um « ca na l» p a r a ou t r o, n uma
p r oc ur a d e s e sp e r a d a d a « Ve r d ad e » ; e nã o f a l ta , t a m bé m, q ue m e s t ej a d e se jo so d e se
co n ve r te r num a a ut or i da d e má x im a s ob r e a m a té r ia . No e nta nt o, c a da um t e m t o da s as
r e sp o st a s no s e u p r óp r io i nt e r i or .

A ss i m se nd o, p á ra , r e l a xa , e s c ut a e c onf ia .
De i ní ci o, t a l ve z t e nha s a l g uma d if i c ul da d e e m d i st in g uir e nt r e a « vo z» do E s p ír it o e a
d e um c or p o me nt a l hi p er -a t i v o q ue d e s e ja c on t r ol a r a e xp e ri ê nc i a . N e s se ca so, l i m it a - t e
a a g ra d e ce r -l he e p e d e -l he q ue sa i a d o ca m i n ho pa r a q ue , t a mb é m e le . . . p os sa co nhe ce r
a o utr a « v oz » ma i s a p ra zí ve l! I s t o, g e r al m e n te , r e s u lt a !

P or t a n t o, nã o há só u ma « re a l i d ad e » , as sim c om o nã o há um a « ve rd a d e » ú ni ca ; o q ue
há sã o os te us « c o nc e i t os d e r e a li d a d e » h e r d a d o s d os pa i s, p r of e s s or e s, p ar ce r ia s, e t c.
M a s t a m b é m e x ist e o po nt o d e vi s ta d o e u- e sp í r it o ( d e sd e q ue e le co n sig a f l ui r a t ra vé s
d o s t e us ca m p os ! ), o qua l, n or ma lm e n t e , e s t á d i s t or ci do p e lo s t a is « c o nc e it os» q ue
l imi ta m a r e a li da d e . D e vi d o a t a is d i st or ç õe s , um co nt a ct o c om o e u- es pí r i t o é
f r e q ue nt em e nt e in t e r p r e t ad o c om o um e nc on t r o a l i e ní g e na c om o d em ô ni o, c om um d e us
p r oj e t a d o pa r a f or a d o « e u » ou, si mp l es m e n t e , c omo « um p r od ut o d a i ma g i na çã o».

P or é m , ta l com o nu n c a a c ont e ce u a nt e s, t u, en q uan t o E SP Í R I TO , e st á s a a ba nd o na r


p r og r e ss i va me nt e o s « co nc e i t os de r e a l id a d e » d o e u- e g o e a t e nt a r d i sc e r ni r a q ue l e s q ue
o t e u e u-e s p í r i t o s us te nt a . A a s ce n sã o é , de f a t o, um c on ce i t o t ã o i me n so q ue d e ve s
d e s ca r t a r -t e de ss e s p e q ue nos « co n ce i t o s d e r e a li da d e » d o e u-e g o. . . i st o se qu i se re s
a p r e nd e r, p e lo me n os, u ma f ra çã o d o s e u s i g ni f i ca d o t o t a l.

P or c ons e g ui nt e, d e sf a z-t e de t od a s a s op i ni õe s a c er ca d e q ue m é s , a ce r ca d o q ue os
ou t r os s ã o e a c e r ca do q ue o E SP Í RI TO é . M a nt é m os s i st e ma s d e cr e n ça s p l e na me nt e
a b e rt os à mu d a nç a , e o d is ce r n ime nt o v i v o e s ã o.

C om o a c re n ça m a t a o e n t e nd i m e nt o, p od e r á s p er g u nt a r : « E nt ã o, o q ue é q ue s ob ra ?»

A c r en ç a p a r te d o d es ej o d e q u e a l g o s eja v er da d e ; é c o ns tr uí d a s o br e i d éi as
p r ec o nc eb i da s e jul ga m en tos ; a cr en ça p er mi te qu e a men t e s e a b ra s o men t e a o
q u e « en c a i xa » n o s e u m o d el o . A f é , p o r ou tr o l a d o, é u m me rg ul h o n o
d es c o n h ec i d o , c om a men t e a b er ta , s a b en d o q u e a a ti tu d e c o r r eta é d ei x a r -s e
i r . A f é s a b e q u e p o d e nã o s er s e g ur o n e m cô m o d o , ma s , m es m o a s s i m, s a b e q u e
es tá c er to .

A c r en ç a p r en d e; a f é l ib er ta . A v er d a d e ja mai s p o derá s er en c o n t ra d a a tr av és
d a c re nç a , ma s s i m, u ni c a m e n te , a tra v és da si m p l ic i d ad e d a f é.

A f é é o p on t o de p a r t i da ; m u it o s b u s ca d ore s, p o r ém , a b a nd on a m- na a o lo ng o d o
ca m in ho, e m t r oc a d a a d e sã o f é r r ea a uma o u o ut ra cr e n ça . M as é i mp os s í v el
d es v en d ar o mi s téri o s o m en t e a tr a v és d as c r en ç a s , p or q u e s ó s e p o d e c r er
n a qu i l o qu e j á s e c o n h ec e . A ve r d ad e , va i ma i s a lé m d a ima g i na çã o. Na d a d o q ue
p o ssa s i ma g ina r s er á c a p a z de c a p t a r a e n or m id a de e a gl óri a d o q ue e st á p re s t e s a
a co nt e c e r.
42
C on cl ui nd o: o ú ni co ca m i nho é a f é, um a m e nt e a be r ta e um c or a ç ã o i g ua l m e n te
a b e rt o.

VI .3 - O MI TO D O P OD ER

Q ua nd o ob s e r va s o mu nd o a t ua l, vê s e x e mp l os d e gr upo s e d e na ç õe s q ue us a m a f or ça
p a r a i nva d i r e a t a c a r o utr os g r up o s e na ç õe s . U ma s ve ze s, f a ze m -n o pa r a se a po d e r a r e m
d e r e c ur s os na t ur a i s , t a i s c om o t e r r a s o u p e t ról eo, ou tr a s ve z e s p a r a de st r u ir um a
c ul t ur a , um s is t e ma d e c r e n ça s o u, s i mp le s me n t e . . . p or qu e o A D N c onc e d e u um a
a p a rê n ci a f í s ic a d is t i nt a a um d e te r m i na d o g r up o h uma no!

N o p r óp r i o c or a ç ã o d o mit o d o p od e r e xi s te uma c o nf us ã o f o r t e m e nt e e nr a i z a da e ntr e o


q ue é o « po d e r s ob r e . . . » e o « p o d e r c om . .. »

VI .3 . 1 - O PO D ER SO BR E. ..

Q ua nd o o mu nd o r ef e r e um ho me m ou u ma mu lh e r p o d e r os os, a q ue t i p o d e p o d e r s e
e st á a r ef e r i r co nc r e t a me n t e ?

Se d ef i ni re s o m u nd o s om e nt e a t ra vé s d os c i nc o s e n t id o s f í si co s, e ntã o o p od e r f i ca
d e f i nid o po r a qu il o qu e é s c a p a z d e ve r , t oc ar , se nt ir , e sc ut a r e p r ov a r . Vê s o p od e r
co m o d omi na çã o ou co m o « p od e r s ob r e » os ou t r os , s o br e o me i o a mb ie nt e o u, in c lu si ve ,
s ob r e ti me s mo. E , f a c e à f o r ma c om o a s so c i ed a d e s d ef i ne m o p od e r e o c onc e n t r am e m
u ns p ou c os i nd iv í d uos, t o r na - se f und a m e n t al e st a be l e c er or ga niz a ç õe s p a r a p r e ve ni r o
m au u s o d e l e . P or i ss o, é n e c e s sá r i o t e r v i g i l a nte s qu e a ve r i g úe m a q ue l e s q ue d e t ê m o
p od e r . A s s im , q ua nd o uma s oc i ed a d e ou um g r up o d e f ine o po d e r e m te r m os d a
ha b ili da d e p a r a a d mi n i st r a r o us o d e r e cu r s o s t a is c om o d i n he ir o, v i da s hu ma na s,
e xé r c it o s, a r ma me nt o, a li me nt os e m a t é r ia s p r im a s , o m e d o f un d a me n ta l re s i d e na
p o ssi bi lid a d e de q ue e s se p od e r ve n ha a c a i r na s m ão s d e out r a pe s s oa ou d e o ut ro
g r up o. E st e « p od e r so b re » o s d e m a i s, e vi d e nte m e nt e , r ef or ça e a p r of und a a s e pa r a çã o,
d a d o q ue é i mp os sí ve l ex e r ce r o « p ode r s ob r e » a s p e s s oa s s e m a s c on ve r te r e m « os
ou t r os» , q ue r se ja b as e and o -s e na sua r e l i g i ã o ou i de o lo g ia , q ue r se ja na c or d e pe l e ou
no gê ne r o. Q ua nd o a pe r s o na l id a d e pr oc ur a o p od e r for a d e s i me sm a , c e nt r a -s e na s
co i sa s ma t e r i a i s e na s out r a s p e rs ona l i da d e s, u ma a t it ud e q ue e st á co nt a m i na d a p e lo
co n ce it o d e q ue a lg o é « ma i s po d e r os o d o q u e e u» ou « me n os p od e r os o do q ue e u».

M a s há um a a l te r n a ti v a pa r a e s t e f a l s o t i p o d e p od er . Q ua nd o n os vo lt a m o s p a ra o
E SP Í RI T O re ve la - se u m p od e r b a s ea d o na c r i at i v id a de, n a co op e r a çã o a m or osa , na
r e v e rê n ci a, na ha r m on ia e na c ol a bo r a çã o he r ói ca .

VI .3 . 2 - O PO D ER C O M ...

E st e p od e r al t e r na t i v o e st á ba se a d o no « po d e r c om » o E SP Í RI TO e c om o s d e ma i s se r e s
h uma nos ; i ro n ica m e nt e , por é m, o p r i m e ir o p a ss o p a r a c he g a r a o « pod e r c om . . . » é a
r e n di çã o. M a s a r e nd iç ã o p e ra nt e o E S P Í R IT O p od e rá p a r e c e r a s u b mi s sã o a nt e a l g o q ue
é « ma i s p o d e r os o d o q ue e u» , t a l c om o n o c a s o d o «p od e r so b r e . .. » O r a , nã o se r á i s t o o
m es m o cã o c om um a c ol e ir a di f e r e nt e ? B o m, o « p o d e r s ob r e . .. » r e que r , de f a t o, a
s ub mi ss ã o d e u m p e r a nt e o ut r o p or q ue a mb os se se nt e m se p a ra d o s. P or t a nt o, s ó se
ve r if i c a q u a nd o e s se s e nt ime nt o d e se p a r a ç ã o e xi s t e.

E nq ua nt o t e s e n t ir es s e p ar a d o d o E SP Í RI TO ve r á s na r e nd i çã o u m a s uje i çã o a nt e um a
f or ça su pe r io r , c om o s e f os se s uma cid a d e si t ia d a que , f i na l m e nt e , a br e a s p or t a s a o
s aq ue e à v i ol a ç ã o p or pa r t e d o e xé r c it o co nq u ist a do r. M a s se , p e l o co nt r á r i o, s e nt e s
uma u ni ã o p e r f e it a c om o E SP Í R IT O , a re nd i çã o co nver t e -s e na a m p li a ç ã o d o s t e us
i ns ig ni f i ca nt e s p l a no s, c uja e xi s t ê n ci a e s tá l i mi tad a p e l o me do; a r e nd i çã o ir á s u bs t it uí -
l os p or o ut r o s g r a nd i o so s, d e a s ce ns ã o p la n e t ár i a e p e s s oa l, no s q ua i s o in di vi d ual i sm o
d o « t e nho d e f a z e r t u do s oz i n ho » é t r oc a d o p e l o a li nha me nt o c om as f or ça s
i ni ma g i na v el m e n te p o d er osa s q ue , h o je , co n ce nt r a m o se u t r a b a l h o s ob r e o p la ne t a .

O t e u p r obl e ma , e nq u a nt o a lg ué m q ue u sa o p o d e r b a se a d o na p e r so na l id a d e , i st o é ,
s ep a r a d o d o E S P Í RIT O , é q ue p od e s vi r a p e rd ê -l o: o ut ro s p o d em r ou b a r o s t e u s
r e c u rs os , a i d a d e p od e r o ub a r -t e o v ig or , a d oe nça p od e r oub a r -t e a sa úde . M a s s e
b a se a r es o p od e r na q u i lo q ue é s, na d a ne m ni ng ué m t o po d e r á r ou ba r .
43

O f a t o d e t e v e re s a t i m es mo com o um s e r m ul t id ime n si ona l q ue e s t á a p a ssa r p or uma


e xp e ri ê nc ia hu ma na , e m ve z d e um h uma no q ue e st á a v i ve r u ma e xp e ri ê n ci a e s pi ri t ua l ,
p õe -t e e m c o nt a c t o co m o ve r d a d e ir o p od e r , c om a s ua i l im it a d a c r i at i vi d a de e p ot e n c ia l .
I r on ic a m e nt e , p or é m, a c oi s a ma i s p od e r o sa q ue f iz est e fo i t e r e s d e se nvo l v id o a
ha b ili da d e p a r a t e t r a nsf orm ar e s n um se r huma n o! C o nse g ui s t e f a ze r c om q ue os t e us
co r p os c r e s c e s se m d e nt r o d e um a m a t r i z f e m i ni na ; c on se g ui st e q ue , no m ome nt o d o
na s c i me nt o, o u p o u c o ant e s, uma p a rt e d a t ua id e nt ida d e f os se in co r p or a da ne sse
p e q ue ni n o co rp o; c on s e g u is t e q ue o « pa n o» d e s ce s se s ob r e a c o ns ciê n cia p a ra q u e te
f os se p o ss í v e l e sq ue c e r o q ue t i n ha s f ei t o; p or f i m, co ns e g ui s t e e s q ue ce r -t e d o t e u
ve r d ad e ir o p od e r e i de nt i d a d e .. . s ó p a r a q ue a b r i n ca d e ir a f os s e m a is c o nv i nc e n t e !

E st e é um do s a t o s m a i s po d e r os os ja ma is r e a liz a do s e m q ua lq ue r p o nt o d e q ua lq uer
U ni ve r s o! C a d a u m d e vo cê s d i s se : «S o u s uf i cie nt em e nt e f o rt e e i m e n so p a ra cu mp r ir
e st a v id a . P os s o ve nd a r os me us pr óp ri os ol hos p e r a nt e o m e u s e r c ol os sa l e t r i unf a r
e nt re os b i l hõe s d e ou t r os q ue f iz e r a m a me sm a c oi sa .

T a lv e z n os c om b a t am os , t al ve z ha j a d is p ut a s ; ma s c o nse g ui r em os t r a n s ce nd ê -la s e
co n se g ui r em os re c or d a r a n os sa ve rd a d e ir a na t ure za . » E , d e f a t o, q ua nd o nã o e st ã o
co n sc i e nt e s d o v e rd a d ei r o p od e r q ue d e t ê m, t ra t a m d e se gu e r re a r p ar a a ça mb a r c a r o
m ai s p os sí ve l , an t e s q ue o ut r o o f a ça .

Ca da aç ã o nã o a máv el o u da ni n h a q u e es te pl a n e ta vi u oc or rer , s em pr e f oi
c o m e ti d a po r a l g u é m q u e, d e al g um a f o rm a , s e s e n ti a i m po t en te ; e q u a n to ma is
f or te f o r o s en ti me n t o d e i m p o tên c i a , m ai o r s er á a f a l ta d e ama bi l i da d e o u o
d a no da aç ã o .

Só p od e s e xe rc e r « p od e r s ob r e » o s ou t r os s e os te u s « co nc e it o s de r e a l id a d e » t e
i nf or ma r em q ue « el e s » e s t ã o se p a r a d o s d e ti . . . ma s t a mb é m a l t e r ar e st e s « co nc e i t os de
r e a li d a d e » no q ue t oc a à « se p a ra ç ã o» !

N o e nt a nt o, o q ue di f i c ult a o ac e s so a o t e u ve r d a d e ir o p o d er e na t ur e za é o f a t o d e , na
e sp é ci e h uma na , a p e d ra a n gu la r d a se p a r a çã o e s t a r e d if i c ad a n o n ív e l ce l ula r .
Re a l me nte , r a r os sã o a q ue le s q ue s e nt e m u ma ve r d a d e ir a uni c id a d e n um ní v e l f ís i c o
p r of u nd o; a ma i or ia se nt e a l g o m uit o d if e r en t e , a lg o q u e e st á a r ma z ena d o a ní ve l
ce l ul a r: a v e rg o n ha .

VI .3 . 3 - A V ER G ON H A

A pe r s o na li d a d e , i ni cia l me nte , se r vi u c om o o s « ol hos e o s o u vid os » d o E SP Í RI TO s ob r e


e st e p la ne ta .

M a s, há m ui t í s s im o t e mp o, q u a nd o d e c i d i r a m b r i nc ar a o j og o d a s e pa r a çã o, a
p e r s o na l id a d e a ss um i u u ma i de nt i d a d e s ep a r a da d o E SP Í RIT O . E nt ã o, v oc ê s m ol d a r am
um e g o e xt e r no q ue a s s um is s e o p a p e l d o E SPÍ RI T O e d e t e rm i na s se o q ue e r a r e a l, e o
q ue fa z e r t e nd o p or b a se e ss a p e r ce p çã o d e « r e a l ». E n t ão, p a r a q ue o e u -e g o se
m ant i ve s s e i nc o ns c ie n te d a se p a ra çã o d o E S P Í RIT O (a c ha ma d a «q ue da d o home m ») ,
r e s ol ve r a m d ep os i ta r uma e ne r g ia m uit o e sp ec ia l na e st r ut ura g e né t i c a d a e sp é ci e
h uma na.

T r at a - se d a v i b ra çã o d a ve r g onh a , a q ua l op e ra d e f or ma d if e r e nt e e m ca d a p e s s oa: u ns
s e nt e m -s e co mo «a nj o s ca í do s» , o ut r o s c om o s e t iv e s s em s id o a pa n ha d os a co me t e r um a
t e r r í v e l of e nsa , o ut r os , a in d a , c om o se e st i v e ss e m su j os e e n la m e a d o s. P o ré m, t od os
f a ze m g r a nd e s e sf or ço s p a ra e v it a r e s t e s e nt im e nt o d e nã o se r em me r e c ed or a s.

T e nt a o b se r va r a lg u ns ac ont e ci m e nt o s d a t u a v id a a pa r t i r d es t e p on to d e v ist a e
p e r ce b e r á s o q ue t e q ue r o d iz e r ?

A c om p e ns a ç ã o p o r s e nt i r e st a v e rg o n ha t a m b é m é d e m on st r a d a d e ma ne i r a s d if e re nt e s:
e li t ism o, co m pe t ê n c ia , e t c. Po r e xe m p l o, q ua nd o a lg ué m se s e n t e s e pa r a d o d o s o utr os e
ne m se q ue r e s t á se g ur o d a e xi st ê nc ia de a l g o c ha ma d o E S P Í RIT O , é i ne vi t á v e l qu e o e u -
e g o pr o c ure a s e g ura n ça c omp a ra nd o-s e c om os de ma i s e t ra t a nd o d e s e i n st a l a r o ma i s
a lt o p os sí ve l na e s ca l a so c ia l.
44

A ra z ão p e la q ua l a s not í ci a s d a T V s e c e nt r a m e m m or t e s e a c i d e nt e s é p a ra p e rm it i r
q ue s in t a s q ue o ut r a p es s oa e s t á e m p i or s i t ua çã o do q ue t u; a ss i m , pe l o m e no s
t e mp ora r ia m en t e , se nt e s -t e um p ou c o ma i s p r ot e gi do a p e na s p or q u e , h oj e , nã o te t o co u
a t i!

Se nti nd o -se e xila d a do E S PÍ RI T O , a p e r so na l i d a de vê a v id a q ua se co mo u m ca st i g o, e m


ve z d e com o u ma dá d i va o u d e co mo uma op or t u ni da d e p ar a s e e x p re s s a r. Da í q u e a
e xp r es sã o «p r i sã o p e r p é t ua » pa s se a t e r t od o o s ig nif ic a d o.

O q ue i nt e r e s sa sa b e r s ob r e e st a v er g o nha , é q ue e la é um a he r a nç a d o s t e u s ge ne s,
p oi s f a z p a r te d o p r o g ra m a d e vi vê n ci a no Pl a ne t a Te r r a ; e st á , no e nt a nt o, t ã o e nr ai za d a
no t e u c or po f ís ic o q ue n u nc a a e x a mi na s c om o a q uilo q u e é : u ma co nd i çã o i ne r e nte a o
f a t o de e st a r e s e nc a r n a do. P or i ss o, ca d a v e z q ue o uve s a l g ué m d i z er a lg o c omo:
« De ve ri a s e ra t e r ve r g onha d e t i me sm o! » , a f a ca r e m e xe -s e na f e r i d a.

É q ue , nu m ní ve l m u it o p rof u nd o, co n co rd a s c om t a i s p a l a vr a s!

É c la r o q ue t od os c ol a bor a ra m p a r a q ue o j og o d a s epa r a çã o fo s se as sim . Nã o e r a


p o ssí ve l q ue se l i m i ta s s e m a s im ul a r q u e e s t a va m s e pa r a do s d o E SP Í RI TO ; a co isa t i n ha
d e se r f e i t a c om m uit o r e a l i s mo p a r a q ue o j og o f un c io na sse . E nã o há d ú v id a q ue , co mo
f a ci l me nt e s e p od e ver i fi ca r , f u n ci o na pe r f e it a me n t e!

P or t a n t o, a v e r g on ha r e si d e no ce ntr o d e c ad a cé l ula d o co rp o f í si c o. N or m al me nt e, a o
d e se n ca r na r d e i xa s e s sa ve r go n ha « c e l ula r » pa r a t rá s; t o da vi a , s e q ue r e s a s ce n de r c om
o co r p o, t e ns de a li b e r t a r d a s t ua s cé l ula s.

VI .3 . 4 - A L I BE R T AÇ ÃO CE LU L AR

M u it os T r a b a l had or e s d a Lu z e st ã o a il u mi na r um ca m i nh o pa r a q ue o ut r o s i r m ã os o
p o ssa m vi r a p e r c orr e r . E m f a se s e xt r e ma s d e st e pr o ce s so, a lg u ns pod e r ã o se nt ir -s e
r e p e nt ina me nt e f or ça d os a uma p osi ç ã o d e i mp o t ê nc i a , o q ue po d e ca us a r u ma r á pi da e
m ac iça l i be r t a çã o d a v e r g on ha d a s cé l ul a s p a r a o s se us ca mp o s d e e n e r g i a , de o n de ,
e nt ã o, p od e r á se r re m ov i da .

É c la r o ne m t od os o s Tr a b a l ha do r e s d a L uz t oma r ã o a d e c is ã o d e se g ui r e s te
p r oc e di m e nt o; m uit os p re f e r ir ã o uma l ib e r t a çã o ma is s ua ve e a ma is l o ng o p ra zo. De
q ua lq ue r f o rm a, q ua nd o s e n t ir es q ua l q u e r t i p o d e v er g o nha , f i ca sa b e n do q ue nã o se
t r a ta d e a lg o t e u, ma s s i m d e ou t r a e n e r g i a que d e ve s r e t i r a r d o t e u ca m p o e ne r g é t ic o.
P or t a n t o, nã o co ns id e r e s a v e r g on ha co mo p a r t e d a t ua i d e n t id a d e , e nã o te si nta s
c ul pa d o de s e r e s q ue m és .

A ve rd a d e é q u e , e n q ua nt o Tr a ba l ha d o r d a L uz, t u e st á s a t r a ns f or ma r a v er g o nha
i ne r e nt e à e sp é ci e h um a na , e m uma e xp re s s ã o m a i s e le va d a de u ni ci d a d e e d e se r v iç o
co m o E SP Í RI T O . A s s i m, a e ne r g ia d a v e r g o nha , t e nd o o E SP Í RIT O p or g ui a , e s tá a s e r
r e mo v id a d a s t ua s cé l ul a s p ar a o s ca m p o s e ne r g é t ic os - um a ex p e r iê n cia q ue, m ui t o
f r e q ue nt em e nt e , é e nc a r a d a c om o p r e oc up a n t e , e m ve z d e co m o u ma co nd i çã o i ne r e n t e
a o se r hum a n o. A me l ho r f or ma d e li da r c o m e s t a sit ua çã o é p a ss ar a t r a v é s d e l a .

P r e te nd e r e v it a r o u t e nta r s u p ri mir o se nt i m e nt o d e ve rg on ha e q ui va l e a re co n he c e r a
s ua r e a l i d a d e e a t ua i mp ot ê nc ia p a r a r e so lv e r a q ue s t ã o. P or co ns e gu i nt e , m ui t o
s im p le sm e nt e , e nc a ra - a c om o um a he r a nç a c e l ul a r, a l g o i m pr e s s o p e la c ul t u ra t e r r e na , e
nã o co mo um a p a r t e d a t ua i de nt i d a de d iv i na .

E , uma v e z q ue ir á s s e nt i r os e f ei t os da « cr e ma çã o» d a ve rg on ha r e ti r a d a d a s t ua s
cé l ul a s, p er m i t e -t e r e c on he ce r q u e ta l op e r a ç ã o nã o c o nce r ne à t u a e s sê n cia , ma s q u e é
a lg o co m q ue vi e st e li d a r a e s t e p la ne t a.

Se , a ca s o, t e s e nt ir e s d e sa mp a r a d o e im p ot e nt e , p r oc ur a ou t ro s T r a ba l ha d ore s d a L uz,
a lg un s d os qu a is , c e r t a me n t e, e s ta r ã o a p a s sa r p e la me sm a e x p e r i ê nc ia . E n ã o t e i ni b a s
e m a ce i ta r a j ud a d e le s ; o t e m p o d o i nd i v id ua l is m o já p a ss o u. A H u ma n id a d e te m v i n do a
d e s lo ca r -s e p a r a um a e ra d e co -c r i aç ã o, p e l o q ue se t or na im p or t a nt e p e rm i t ir a i n te r -
a j ud a .
45

O s T r a ba l ha d o re s d a L uz t ê m e s t a d o a c um p r ir a s ua mi ssã o ne st e p l a ne t a ma s, a t é a o
p r e s e nt e e e m m uit o s ca s o s, i s so t e m oc or r i d o so li t ar ia m e nt e . A g o r a, p o r ém , e st ã o a se r
c ha ma d o s p a ra q ue t r a ba l he m c om out r os T r a b al ha d o r es da L uz n a c o-c ri a ç ã o d o
s eg ui nt e ní ve l d e e vo l u çã o d a e s p é ci e h u ma na , à m e di da q ue os a nt i g o s p a d r õe s,
b a se a d os na se p a r a ç ã o, vã o se nd o e xt r aí d os d a he ra n ça g e né t i ca d a e sp é ci e .

T oda vi a , os T r a ba l ha d ore s d a L uz nã o p od e m fa z e r i st o s oz i n ho s!

O u t ro r ec u r s o q u e p o de s u ti l i za r s e m pr e qu e a v e rg o n ha a fl o r ar , é s e n ti r es o
t eu v er da d ei ro p od er .

N es te s e n tid o:

• p ed e a o E SP ÍR I T O « u ma c a p ac i d a d e c a da v ez mai o r p a ra fa z er o qu e s eja
n ec es s á ri o » ;
• i n v o c a o s a n jo s d a Fo r ç a D es t r ui d ora p a ra q u e c en t ri f u g u em e ss a en er gi a p ar a
f or a d o s teu s c a mp o s en er géti c os ;
• p ed e a Sa i n t G er m ai n q ue a p l i q ue a C h ama Vi ol e ta n os t eu s ca m p os .

A pó s u ns p o uc os s e g u nd os , o u m i nu t o s, se n ti r -t e -ás ma i s c a l mo e su bt i lme nt e m a is
p od e r os o. P er mi t e q ue e st e no v o se nti me nto d e po d e r f l ua n os t e us co rp os e vi s ua l i za
co m o e l e e n ch e e i nun d a o e sp a ço d e i xa do v a zi o p e la ve r g on ha q u e f oi re m ovi da d a s
cé l ul a s.

VI .3 . 5 – C O N TR O L O

O ut ra p a r te d o m it o d o p od er é a il usã o d o c ont r ol o. Qua lq ue r c on t r ol o q ue j ul g a s t er


s ob r e ti me s mo p e rt e n ce a o E S P Í RIT O .

Q ua n d o as c o i sa s c o r r em b e m n a tua vi d a, s i g ni fi c a qu e o teu eu - es p í ri t o es tá a
tr a b al h a r a tr a v és d o s teu s c a mp o s d e e n er gi a ; q ua n do c o r r e m m al , c o n ti n u a a
s e r o tra b a l h o d o e u -es pí ri t o s ó qu e, n es te ca s o, el e t en ta ch ama r a a te nç ã o
c o n s c i en t e d a p er s o na l i da d e o u p r o c u r a p ô -l a a o c or r en te d e al g o i m po r ta n te.

P or t a n t o, s e a s c ois a s nã o e s t ão a d e co rr e r d e f e i çã o, p r o cu r a si na i s d e l i mi t a ç ã o o u d e
co nt ro l o n o s t e us « c on ce i t o s d e r e a l i d a d e » .

P r e te nd e r c o nt r ol a r ou ma ni p u l ar os a co nt e c i me n t os , de a c or do co m a s i d é i a s d a
p e r s o na l id a d e e com a f or m a c om o a s c oi sa s d e ve r i a m se r , é uma a t i vi da d e e s c usa d a
q ue p od e ge r a r d e si l u s ã o, fr ust r a ç ã o e r a i va . As sim s e nd o q ue p od e s t u f a ze r ?

Q ua nd o t e a l i n har e s c om a i nt e n çã o d o E SP Í RI T O n o que c o n ce r ne à s t ua s f un çõe s,


co n ve r te r -te -á s n um a for ça q ue nã o p od e se r d e t id a p or q ue , a p a r t ir d e s se mo me nt o,
s eg ue s o f l u xo d o U ni v e r s o.

E , co m i s t o, vo lt a m os à ve l ha p e r g u nt a : C om o s e sa be q ua l é a i nt e n çã o d o E SP Í RI T O ?
Um a re sp os t a p os sí v e l é : Q ua l q ue r c oi sa q u e f a ça ca nt a r o t e u c or a çã o!

A ri e l of e re ce - nos um t e st e t r i p l o p ar a d e c i d i r ne s t e s e nt i d o:

1 ) Dá -t e sa t i sf a çã o ?
2 ) É d i ve r t id o?
3 ) Se r ve a os p r o pó s it os da Lu z ?

Se a s t rê s r e s p o st a s f ore m a f i rm at i va s e st a r á s a se g u ir os p r o p ós it os d o E SP Í R IT O ; s e
uma o u d ua s f or e m ne g a t i va s é p r o vá ve l q ue o c ur so da a çã o nã o e st e ja a li n ha d o co m
e ss e s pr op ós it o s.

Se f ize r e s e s t a s t r ê s p e r g unt a s e m r e la ç ã o, por e xe mp lo, a o t e u t r a b a l ho o u p r of i s sã o, e


s e ob t i ve r e s um « nã o» p a r a t o d a s a s t r ê s p e r g un t a s, é me lh or com eç a r e s a p e ns a r
s er i a m e nt e e m m ud a r d e t ra b a l h o ou a t é m e smo d e c a rr e ir a , po i s nã o e st á s e m s i n to nia
46
co m o t e u v er d a de i ro p od e r . I r « c ont r a a co rr e nte » d á i me n so tr a b a l ho, a o p a s so q ue
« f lu ir c om a co r re nt e » nã o p e d e g r a n de e sf o r ç o. . . e é m ui t o ma i s d i ve r t i d o!

F lui r co m a c or r e nt e a j ud a a s c oi s a s a cr e s c e r e m ve z de a d es mor ona r e m -s e , e a s


p e s soa s q u e v ã o s u r g i nd o a j ud a m , em v e z d e e s t or va r. A ssi m, o c ont r ol o é u m a i l usã o; o
f lui r c om o E SP Í RI T O é u ma r e a l id a d e.

T ud o o qu e é s e t ud o o q ue p os s uis é o re s ul ta d o d a f o r ma c om o o te u e u-e s p ír it o
d is põe a s co is a s . O q u e p od e s f a z e r , a o ní ve l da p e rs on a li da d e , é es t a r co ns c i e nt e
d e st a s i nf or m a çõe s e a d i c i oná -l a s à « l i nha d e p r od u çã o» .

Ga r a n to -t e q ue se r á s ou v i d o!

VI .3 . 6 - O V E RD AD E IR O PO D ER

À pr im e ir a v is t a , a ve r g o nha e o a b a nd o no d o co nt ro lo p a r e c em te r p o uca r e la çã o c om o
p od e r . E st ã o, p o r ém , l ig a d os, po r q ue e xe r ce r o c o ntr ol o e o p od e r s ob r e os ou t r os é um a
r e p os ta d ir e t a à ve r g on ha , a ní v e l ce l u la r , e uma te nt at i va d e a s u pr i m ir .

Vo c ês c ol o c a r a m a v er g o nha na s c él ul a s par a i m pe di r qu e pu d es s e m s en ti r o
v er da deir o p o d e r!

P or t a n t o, o ve r da d e ir o po d e r é , s im ult a n e am e nt e , a a r m a p a r a li d a r c om a v e r g onha e o
r e s ult a d o ob t i d o d e p o i s d e la se r re m ov i da d a s cé l ul as . O v er d a de i r o p od e r é um « e st a d o
d e se r », nã o um « e s t a d o d e f a ze r ». « F a z e r» o p od e r é o mé t o do a n t ig o; « s e r » o p od e r é
e xp r es sa r o E S PÍ RI T O . I s t o nã o q ue r d i z er , t oda vi a , q ue d e va s s e n t a r -t e n um a a l m of a da
e p a sse s o r e st o d a v i d a a ir r a d ia r e ne r g i a . P od e s a t u a r. . . ma s c om um a di f e r e nça :
a g or a , a s a ç õe s p r ovê m de ss e l ug a r i nt e r n o ca l mo e se r e no, q ue s ab e se r um a f or ça
i me ns a e i li m it a d a t r a ba l ha nd o ha r m o ni osa me n t e c om T ud o O Q u e É.

P r e ci sa m e nt e d a m e s m a f or m a e m q ue «O T a o a ce r ca d o q ua l se p o de f a la r , n ão é o
T a o» , o p od e r q ue d e v e a t ua r nã o é o ve r da d e ir o p o de r. O ve r da d e ir o p od e r é f o r t e e
h umi l de a o me sm o t e mp o, po r q ue c o nh ec e a s ua f or ç a . A f or ç a s i g ni f i ca ca m i nha r se m
m ed o, u ma ve z q ue t e me r se ja o q u e fo r ne g a a ha b i lid a d e i nd i vi d ua l de a lg ué m cr ia r a
s ua p ró p r ia r ea l i d a de .

• C a m i nha e nvo lt o e m se g ura n ça p or q ue j á n ã o há e st r a nh os, p o rq ue e s t á s em ha r mo n ia


co m a N a t ur e z a e c om to d a s a s s ua s cr ia t u ra s .
• A ma li v re m e nt e a t ra vé s d o ve r d a d ei ro p o d e r , p or q ue j á nã o re ce i as ne m a r e je i çã o
ne m a d or .
• D á a p a rt i r d e t i me s m o, s a b e nd o q u e a r e j e içã o é um si na l d e q ue o s ou tr os sã o
i nc ap a ze s d e r ec e be r o q ue t u é s!
• D ei xa d e co mp e t ir c om d e ma is , p or q ue a c omp e ti çã o i mp l i ca ve r g o nha e ne g a a
m es t r i a d e u ns e o ut ro s; r e c onhe ce q ue , e m últ i ma i nst â nc ia , e st á s a co mp e t i r c o nt r a t i
m es m o. O v er d a d ei ro p od e r c oo pe r a se m e g oí s mo, r e co nhe ce nd o q ue ni ng ué m o p od e
e xp lo r a r.
• P e r do a i n co n d i ci o na l me n t e sa b e n d o q ue f lu is a t r a vé s d a vi d a r e c o nhe ce nd o q ue
co m pa r t i ci pa s n a cr i a ç ã o d e c ad a a co nte c i me nt o d a s t ua s v id a s.
• N ão a t i r e s a c ul p a p a r a cim a d e ni ng ué m n e m s e q uer d e t i me sm o, p or q ue vi ve s
p e r ma ne nt e me nte na e st e ir a d o E SP Í RI TO .
• N ão j u lg ue s nad a n e m ni ng ué m, p o is o j u l g a me nt o e st á a nc or a d o na ve r g on ha; a o
i nvé s, c ons i de r a o E SP ÍR IT O p ar a sa b e r o q ue é ve r da d e ir o e m ca d a m om e nt o. A p a r t i r
d e st a p e r s p e ct i va p a ss a s a ve r t u d o c om o s ol ho s do E S PÍ RI T O q u e se e x pr e s s a e p a ssa
a t r a b a l ha r a tr a vé s d a tua p e r s o na l i da d e .

T a lv e z nã o ve ja s a p e r f ei çã o na r e sp os t a d os o utr os; sa b e rá s, c ont ud o, q ue nã o és o s e u


j uiz e q ue l he s d ás o e sp a ço d e q ue ne c es sit a m, s em te e nr e d a r e s nas s it ua çõe s e m q ue
e st ã o e nvo l v id os . E, s e o s of r i me nt o t e v is it a r, nã o o e v i t e s ; e xp e r i me nt a -o e hon r a a
t ua c ri a t i vid a d e p o r o t e r e s ma nif e st a d o. A ma r c a ma is g r a nd i osa d a p e s soa
ve r d ad e ir a me nt e p o d e ros a é a s ua ha b i l i d a d e d e se com p a rt i l har a si m e sma c om o s
ou t r os, p e r m it i nd o q ue o a m or d o ES P Í RIT O l he s c he gue , se m r e st r i çã o.
47
T a l co mo já vim os , o a mor n ão é a lg o q ue se « f aç a » ma s s im a l go q ue s e p e r m it e q ue
s e ja . O a mo r é al g o q ue s ó o c or r e q ua nd o a lg uém se p e r mi t e vi ve nc ia r o se u p r óp r i o
p od e r . V e j o m ui to s T r ab a l ha d ore s d a L uz e s co n de nd o- se s ob uma f a lsa h um ild a d e ou
m od é st ia , e nq ua nt o t r a t am d e s e m a ni p ula r a si m e s m os p a r a p a re ce r e m q u e s ã o
« p ri mo ro s am e nt e p ri m or os os ».

P or f a v or , nã o t e me nt a l ize s n o se nti do d e re c ha ç a r o t e u p od e r . M uit a g e nt e j ulg a q ue o


p r e ço d e p e rt e n ce r à c ha ma d a N o va Er a é o a b a nd o n o d e t od os o s t ip os d e po d e r ,
i nc l u si va m e n t e o s e u v e r da d e ir o po d e r . N ã o p od e m e s t a r ma i s e ng a na d os!

A p a r ti r d o p r i m ei r o emp u rrã o a gr es s i v o a ss o c i ad o a o te u n a s c i men t o n o mu n d o


d o pl a n o fí s i c o , e s tá s a q ui pa r a s erv i r o pl a n eta e a su a p o p u l aç ã o a u tó c to n e.
N ã o p o des c u mp ri r i s s o c h or a mi n ga n d o, es c o n di d o n o q u a r to . T u és o E S P ÍR I TO
en c ar na d o e c h e ga s t e a qu i c o m u ma mi s s ão . P o r c o ns e g ui n te p e rmi te- te
a s s u mi r o t eu v er d a d ei ro p o d er e tr a ta d e s e r q u em, d e f a t o, és .

Q ua lq uer a çã o q ue t e a pe t e ça e mp re e nd e r a p a rt ir d e st a s p re m i s s a s e s ta r á b a s e a d a no
ve r d ad e ir o p od e r , no « es t a d o d e s e r» d a t u a ime n sa m a g nif i c ê n ci a . I st o nã o si g ni f i ca
q ue ab a n do ne s a d oc il i da d e e a g e nt i le za . . . a in d a qu e , d e ve z e m qua nd o, i s s o po s s a
a co nt e c e r; si gn if i ca , s i m , q u e a t ua s a p a r t i r d o a m or e d a c om p ai x ã o, d e ss e e st a d o ond e
nã o há m e d o, f az e nd o o q ue se nte s s e r c or r et o p a ra e s s e m om e nt o.

A lg uma s ve ze s a g ir á s soz i nh o; o ut r a s ve z e s, d e nt r o d a a ur a d e p o d e r d e o ut r os
p r ofe s s or e s. P or ta n t o, d a d o qu e e st ã o a e n t r a r – t od os! - nu m t e m p o d e g l or i o sa
e xp r es si vi da d e , ca d a u ma d a s v os sa s f a c e t a s é me r e ce d or a d e t a l e xp r e s si v i d ad e . Sa úd o-
vo s p o r t e r e m e m p r ee nd id o e s t a e x i st ê nci a e e nc e r r o e st e ca p í t u l o r e c or d a nd o-l he s o
q uã o p o d er os o é , na v e r da d e , o se r q ue sã o. C o nc e r ta d os c om o ut r os T r a b a l ha d or e s d a
L uz, p ode m c o- cr ia r m i la g re s.

S EG U ND A PAR T E
A AS C E N SÃO ; C O M O R E ALI Z Á-L A?

A Pr im e ir a Pa r t e f o i d e d i ca d a a o q ue ne ce s s it a m sa be r p a r a se pr e p a ra r e m p a ra a
a sc en sã o. V im os com o a e sp é ci e h um a na t o mo u e s sa m o num e nt a l d e ci s ão d e
t r a ns ce nd e r o vé u d e a m né si a p or o ca s iã o d o na s c i me nt o, d ond e d ec or r e q ue c om e c e m
ca d a e nc a r na çã o se m sa b e r q ue m sã o na ve r d ad e . De sde q ue a d e c isã o d e c ri a r e s s e vé u
f oi t oma d a , a e s p é c i e i nt e i ra , me t i d a n os se us cor po s e ma nt id a p or d et r á s d o vé u, t e m
ut i l i za d o um a e no rm e q ua nt i da d e d e e ne r gi a p a r a te nt a r r e s ol ve r e sse e nig ma .

De f a t o, a h u ma n id a de op to u p or a cr e di t ar q ue o E SPÍ RI T O é a lg o q ue e st á f ora d e si
m es ma . A e ss e « a l g o » o u de u o no m e d e De us o u, a o p er ce b e r a i me ns i d a de d o
E SP Í RI T O , cr i o u u m p a nte ã o c omp le t o de d e us e s q ue de ve r i am se r a d o r ad os. O ho me m
a ss a ss in o u o h ome m p or c a u sa d a s d i ve r gê n ci a s re l a ci o nad a s c om os c onc e i t os q ue el e s
p r óp r i o s t in ha m i n ve nt a d o. P or é m, a t r a vé s d e st a g l or io sa e xpe r iê n cia , a F o nt e – o u s e ja ,
vo cê s n o se nti d o m ai s a mp l o – a um e nt o u o c on he c ime nt o a c e r ca d e si m e s ma !

E s ta ex p er i ên ci a , p o ré m, c h e g o u a o f i m. C h eg o u o m om en to d e a r r u ma r a tr ou x a
e c on ti n ua r o c ami n ho . Is s o é a a s c ens ã o! A t ar ef a pr i or i tár i a, a g o r a, c o ns i s te
e m q u e to das a s p r o jeç õ es d o eu - eg o es c ol ha m – c o n sc i en t em en te – i nc o rp o ra r
o E SP ÍR I TO . Is to s i g ni f i c a a l i n ha r o s tr ê s c or p os d e e n er gi a d e fr e qu ênc i a m ai s
b ai x a c o m a en er g i a d o E S P ÍR IT O, p er mi ti n d o q u e fl u a em pl en a l i b er d a d e
a tr av és d el es .

E nq ua nt o E SP Í RI T O , t u se m p r e op e r a st e a t r a vé s d o e u -e g o. . . ma s e le t e m e s t a d o
d e ma si a da me nt e pr e o c upa d o pa r a s e a p er ce b e r:

• q ue , p or n at ur e z a , é s p r im or d ia l me nt e E SP Í RI TO , e m ve z de um co r p o co m
s e nt im en t o s;

• q ue c r ia s a t ua r e a li d a d e a t r a vé s d os p r ó p r i os pe nsa me nt os ;

• q ue ca da co i sa q ue v ê s nã o p a ss a d e e ne r g ia « c a pt u r ad a » pa r a t e d a r a s e ns a ç ã o d e
s ol id e z;
48

• q ue v iv e s n um e st a d o d e a l e rt a t o t al e c on sc ie nte d o E SP Í R I TO q ue t e p er m i t e s a be r ,
s em q ua lq u e r d ú v id a , que t od os sã o E SP Í RI T O , c on st it uíd os p e la m e sm a « c oi s a » q ue
co n st i t u i a F o nt e ;

• q ue há n í ve i s de c on he c i me nt o e um a m or in c on di cio na l, d es c onh e ci do s ne st e p la ne t a
há ce nte na s d e mil ha r de a n os;

• q ue po d e s cr ia r , co ns c ie nt e m e nt e , q ua l q ue r ob je t o ou c i r c unst â n cia q ue d e se ja s, d e s d e
q ue e s te ja s c ons c ie nte d o ti p o d e a m or i nc on d i ci ona l q u e t a l p od e r r e q uer . . .
Ne s ta Se g un d a P a r t e v e r e m os o q ue é ne c e s s á r io p a r a q ue o e u- e g o s e a p e r ce ba ,
f ina lm e nt e , d e t u d o i s t o.

O q ue é i rô n ic o e m r e l a çã o à a s ce ns ã o é q ue e l a d e ve c ome ça r co m a de s ci d a do
E SP Í RI T O ao s c a m p os f í si c o, e m oc i o na l e m e nt a l; o ra, e nq ua nt o E S PÍ RI T O , a e s pé ci e
h uma na é r e sp ons á ve l po r e st e p r o ce s s o.

V e re m os , e nt ã o, o q ue p o d e rá s f a ze r p a ra q ue a p e r s ona l i d a d e nã o ob st r ua o ca mi nh o.
De ve s t e r c ons ciê n cia d o q ue e st á a p a s s ar -s e e , cla r o, de se ja r q ue is so s e co nc l ua . N o
e nt a nt o, d e s d e q ue c ons t r ua s me t a de d a po nt e , o E SP Í RI T O co ns t r u ir á a o ut ra m et a d e , e
a mb o s se e n c o nt r a r ão no me io.

A t ua p a rt e d e st a t a r e f a é r e t ir a r a vib r a çã o m a is l e nt a d os te us ca m po s, a l i n há -l os e
p r e pa r á -l o s p ar a li da r co m um f or t e inf lu x o d e e ne rg i a d e a lt a f re q uê nc ia ; a p a r te d o
E SP Í RI T O é i nu nd ar e s t e s ca mp o s c om a e ne rg i a q ue te é p róp r ia e c omp le t a r o
a li nha me nt o.

T ud o é , e v id e nt e me nt e , ESP Í RIT O ; tr a t a -s e, s i mp l e s m e nt e , d e q ua nta d i s t or çã o e xis t e n o


e u -e g o q ua n d o O e x p r e s sa . Ne st a Se g u nd a P a rt e c on té m i nfo r ma çõ e s e s ug e st õe s p a r a
e st e p r o ce s so. T od a v i a , é p r e c is o e nt e nd e r q ue a a ç ã o é d if e r e nt e p ar a c a d a pe ss oa e
q ue , p o r t a nt o, a s s uge s tõ e s s ã o m u i to g e né r i c as .

F el i z men te, à m edi d a em q u e o s c a n a i s en tr e o e u- ego e o eu - es p í ri t o s e vã o


a b ri n do , c a da v ez ma i s o E SP ÍR IT O as s u mi rá o p a p el d e g u i a - u m p a p el q u e j á
d es emp en h o u mu i ta s v e ze s , a n te s . E s te gu i a p es s oa l é mui t o m ai s v a li o s o d o
q u e q ua l q u er c oi s a qu e p o s s a m r ec eb er d e mi m o u d e ou t ra au t or i d ad e ex t er n a.

A c h a v e c h a m a-s e : c o n f i an ç a . Co m o a n a tu r eza hu ma na s e a co s tu mo u a dar


mui ta a te nç ã o a o q u e p r ov ém d o ex te ri o r , a p ar t e f un da m en tal d es te pr o c es s o é
a pr e n d er a c o n fi a r n o E S P ÍR I TO , em v ez d e n as a u to ri da de s ex te rn a s .

Le m b r a s- te d a g el a t i n a d e q ue f a la m os a n t e s e d o q ue s e pa ss a va c om a a m a r e la q ua nd o
uma o nda e st a ci oná r ia e ra a p l ic ad a à ve r m e l ha ? Le m bra s- t e c omo, gr a d ua l me nte , e st a
co m e ç a va a c o nst r ui r a me s ma ond a e st ac io nár ia ? Le m br a s-t e d e co mo é q ue , se a
a ma r e l a e st i ve s s e no i nt e ri or d a ve rm e l ha , v i b ra r ia si mu lt a ne a me n t e com o a ve r me l ha ?
P oi s b e m: p or se r e s a l g o f ís i c o n o p la no f í s i c o, t u e s t ás co mp l e t a m e nt e r ode a d o p e lo
ca m po d o p l a ne t a . O s t e us c a m p os , nã o s ó i nt e ra g e m co m os d a s ou tr a s p e s soa s –
ca p t a nd o a s e ner g ia s d e la s e c r ia nd o a s s ua s p r ó p ri a s ond a s e st a c io ná r i a s - m a s t a m b é m
e st ã o i me r so s n o ca m p o pl a ne t á r i o. De c e rt a f or m a, e l e s e st ã o p r ed i sp os t os q ue r à
e ne rg i a d os c a mp os a l he i os, i nd i v i d ua i s , q ue r à e ne r g i a d o s ca m p o s p la ne t á r i os , g l ob a i s ,
d a r e a l i d a de d e c o ns e ns o. É p or i s s o q ue a s o nd a s e st a ci oná r ia s s ã o i ne v it á ve i s. . . e
a lg uma s d e la s na d a t ê m d e a g ra d á ve l!

P or t a n t o, é n e c e s sá r io q ue o cor ra m d ua s co i s a s:

1 . Q ue r e d uz a s a p r e d i sp osi ç ã o p a r a r e ss oa r a s ond a s e s t a ci oná r ia s q ue nã o d e se ja s ;


2 . Q ue a u me nt e s a pr e d is p o si ç ã o p a r a r e s s oa r a s q ue d e se ja s.

A na l is a r e m o s a m b a s a s vi a s :

1 . Ve r e m os c om o p od e r á s d e s li ga r -te d a e ne r g ia d i sf u n ci o nal d e o ut ra s p e s s oa s o u d a
e ne rg i a r e a li d a d e d o c on se ns o. I ss o s e rá f e i t o d e d ua s m a n e ir a s , a tua nd o so b r e o s t e u s
co r p os : - r e m o ve nd o a s t ua s p r ó pr ia s « v e l ha s» e ne r g ia s q ue d e i xa r a m d e fu n ci o na r ; -
49
e le va nd o a s f r e q uê n c i a s ma is b a ixa s, p or f o r ma a u lt ra p a s sa r o ní ve l e m q ue a s
r e s so nâ nc ia s i n d e s e já v e is s e p od e m a p r e s e n t ar .

2 . E xa mi na r e m os c om o p od e rá s e nt r a r e m r e ss o nâ nc ia c om a e ne r g ia c om q ue d e se ja s
i mp r e g na r -t e , o u se ja , c om a e ner g ia d o E SP ÍR IT O . Le m b ra -t e de q ue a t ua ma i or
a mb i ç ã o e nq ua nt o E SP ÍR IT O é qu e , e nq ua nt o e u -e g o, ve nha s a a s ce nde r . S ob e st a
óp t ica , is t o si g ni fi ca q ue o e u-e g o t e m d e se r ed e f i nir a si m e smo co mo E SP Í RI TO . P or
ou t ra s p a la vr a s: o e u- e go nã o t e m d e a lt e ra r o q ue j ul g a se r ; t e m d e se ve r, se nt ir ,
p e n sa r e se r t a l co mo o E SP Í RIT O é . O eg o s e mp r e fo i E SP Í RIT O . . . e mb or a nã o t e n ha a
m í nima id é ia d i s s o! A ve r d a d e , po r é m, é q ue e st a i gnor â n cia t e m v in d o a d is tor ce r ,
m ui to f r e qu e n te m e nt e , a e xpr e s sã o q ue o e u -e g o t e m d e f a ze r d o E SP Í RI TO . P o r
co n se g ui n te , é h ora d o e u -e g o e xp a nd ir a s ua c ons c iê n cia , d e i xa r ca ir vé u s e m e d o s, e
i nc or p ora r o E SP Í RIT O !

T r at a - se d a c ul mi na çã o d e t od o um c i cl o d e vi d a s: qua n do o e u- e g o i nc or p ora r o
E SP Í RI T O , o « t u» q ue co n he c e s p a s sa a s e r o « co rp o» d o t e u e u -e s pí ri t o - is so q ue
co n d uz ir á em d i re ç ã o à L uz q ua l q ue r o ut ra e n ca r na ção q ue v e n ha s a t e r a o l ong o do
t e mp o!

A t é há a lg u ns a no s, e s t e p ro ce ss o e r a e xt r e ma m e nt e di f íc i l. P a ra q ue p ud e s se s e l e va r a s
t ua s f r e q uê nc ia s e mo ve r e s -t e e nt r e o s p la nos e r a n ec es sá r ia m ui t a de d i c a ç ã o e t r e i n o
p r ol o ng a d o. A g or a , p or é m, a s d if i cu ld a d e s d e sa p a re ce r a m. P o r e xe mp l o, Sa na n d a cr i o u
um « e le va d or » e nt r e o s s is t e ma s d o s p la no s – aq u il o a q ue n ós cha ma mo s B a nd a o u
F r e q uê nc ia U ni t á r ia . C om o t od o o p la ne ta e s t á a a s ce nde r , u m ma g n íf i co e m p u rr ã o e st á
e m c ur s o p a ra q ue o ma i or n úm e ro p os sí ve l de se r e s h um a nos a s c e nd a ju nt a me nt e c om
e le . Ne s ta p a r te d o l i v r o, ve r e mo s c om o f a z ê -l o.

C AP ÍTU L O V I I
RE S SO NÂ N CI A I
VI I .1 – R O M PE N D O V EL H O S PA DR Õ E S

A re s s o nâ nc ia o co r re q ua nd o um ca mp o r e s p ond e , p or s i mp a t ia , a ou t r o ca m po e t ro ca m
e ne rg i a e nt r e s i . I m a g i na d ua s co rd a s d e g u i t a r r a , i g ua lm e nt e a f in a da s , um a a o la d o da
ou t ra . P ul sa u ma d el a s p ar a c r ia r um a ond a es t a c i o ná r ia e ve r ás q ue a out r a vi b ra r á
e xa t a m e n te na me sma f r e q uê n cia . Da me sm a for ma , c ol o ca o « se nho r Ir r it a d o» numa
s al a c om o ut r a s p e s s o a s e , e m p o u co t e m p o, t a mb é m e la s c om e ça r ã o a se nt i r -s e
i rr i t a d a s. I s t o d e ve -s e a q ue os ca m p os e ne r g ét i c os d o « s e n hor Ir r it a d o» e st ã o
e mp e st a d os co m r a i va , a q ua l e n tr a e m r e s s onâ nci a co m os ca mp o s d os out r os . El e s
p od e m nã o se se nt i r i r ri t ad o s i me d i a t am e nt e , ma s, co mo a r a i va é um a e ne r g i a , nã o
t a r da q ue o c or p o e mo ci o na l d e ca d a um d os p r e se nte s
d e t e ct e a e ne rg ia q ue o « se nhor I r r it a d o» e s t á a t r a nsm i ti r na f r eq uê nc ia «r a i va » . As
p e s soa s q u e a s e nt ir e m c om e ç a r ã o a r e s s oá -la , p or s i mp a t ia , p or q ue os s e u s ca m po s
t a mb é m p os s ue m e ner g ia « ra i va », d e fr e q uê n ci a i g ua l o u s im i la r à q ue o « s e n ho r
I r r i ta d o» e s tá a e mi t i r . A t é c e r t o p on t o, e s s a s p e s soa s c ome ça m a c o nst r u ir um a o nd a
e st a ci oná r ia d e r a iv a n os se u s ca m p o s e , d e r e p e nt e , ve ri f i ca m q ue es t ã o i rr it a d a s.

M a s, d e fa t o, e la s a p e na s e s tã o e m r e ss o nâ n ci a c om a e ne r g i a «r a i va » do « s e n hor
I r r i ta d o» .. . q ue f oi q u e m d e se n ca d e o u o p r o ce ss o. P or o utr o l a d o, as p e s soa s qu e nã o
e nt ra r a m e m r e ss o nâ nci a , nã o t e rã o q ua l q ue r i d é ia por q ue o a m b i e nt e d a q ue l a s a l a s e
t or nou i nt ol e rá ve l.

T u, a g or a q ue já sa be s c om o e s ta s c oi sa s f u n ci ona m , o q ue f a r á s ?
F e li zm e n t e , o co n he c i me n t o d e c om o f u nc io na m os c a m p os e ne r g é t i c os, pr op ic i a uma
s ér i e d e t é c ni ca s q ue p od e s us ar , t a nt o p a ra a lt e r a r a f o r ma c om o a e n e r g i a v i b ra no s
t e u s ca m p o s, com o p a ra e nf re nt a r a e ner g ia d a re a l i da d e d e c on se ns o e , a s si m,
r e c u pe r a r o co nt ro l o s ob r e a f or ma co mo e le s vi br a m.

VI I .2 - O CH ACR A U NI F I C AD O

E st a m os m ui t o a g ra d e ci d o s a Ar i el e a K w a n Y i n p or t e re m d a d o a o p la ne t a a i nf or ma çã o
s ob r e o C ha c ra U nif i ca do. T ra b a l ha r c om C ha cr a U ni fi ca d o é o q ue d e ma is vit a l p od e s
50
f a ze r , p oi s e st a té c ni c a re f le t e c on s cie nt e me nte u m a a lt e r a çã o r e c e nt e na f orm a c om o
a e s p é cie h um a na f a z f un c io na r o s se us co r p os en e r gé t i c os .

T r ad i c i o nal me nte , os c ha cr a s t in ha m f or ma c ôn i ca e e s t a v a m lo ca l i za d o s e m se t e p o nt o s
d o ca mp o d o c or p o f ís i co; e ra m o s m ei os a t r a vé s d o s q ua i s o s vá r i os ca mp os h um an o s
t r o ca va m e ne r g ia . No en ta n to , os c ha c ra s es tã o a dei xa r d e s er c o n es s ep ar a d o s
p ar a s e t or na r em n u m C ha c r a U ni f i c ad o , l oc a l i za do n o co ra ç ão . I st o é
f un da m e nt a l p o rq ue p e r mi t e o a l i nh a me nt o d o s co r p os f í s ic o, e mo ci ona l, m e nt a l e
e sp ir i t ua l, e a har m o ni z aç ã o d a s s ua s e ne rg i a s.

Q ua nd o a e sp é c i e hum ana , e nq ua nt o E SP Í RI TO , e s ta va a i nd a na f a se d e d e n sif i c a çã o


e ne rg é t i ca e a cr ia r o s is t e ma p r i nc ip a l d e c ha cr a s, l e v a nt ou uma b a r re ir a d e e ne r gi a
p a r a s e p a r a r o c or a çã o – o q ua r t o c ha c r a - d o s o ut ro s ce nt r os e n e r gé t i c os . I s to e r a
ne ce ssá r io p a ra a ss e g ur a r q ue o jo g o d o ka r m a fu n ci o na s se e f i ci e nt e me nt e . De st a
f or ma , os t rê s c ha cr a s i nf e r i or e s po d e r i a m a tua r co mo ro d a s s ol t a s , d a d o q ue o e f e it o
m od e r a d or d o c ha cr a do c or a çã o s ob r e e le s se t or na r a m ín im o o u nul o. D e st a f o rm a , o
c ha c r a do c or a çã o nã o i nt e rf e r ia na i nte r a çã o e nt r e os c a mp os da e ne r g ia b á si c a. C om o
r e s ult a d o, a s p r in c ip a i s re sp o st a s à s s i t ua ç õ e s d a vi d a e st a va m f a d a d a s,
ne ce ssa r ia m e nt e , a o d e se q ui lí br i o e à de s ar mo nia : o se xt o cha c r a f or ne cia r e sp os t a s
i nt e le ct ua i s, o q ui nt o c ha c r a pr op or ci ona v a f orm a s de co m un i ca ç ã o va z i as e c he i a s de
j ulg a me nt o, o q uar t o c ha c ra , p or p r i n cíp io, n ã o i nte r f e r i a , o t e r c e ir o c ha c ra in ce nt i va va
a s r e sp o st a s d o e u -eg o b a se a da s n o p od e r , o s eg u nd o c ha cr a i nd u zi a i mp ul s os se x ua i s
d e s c omp a ss a d o s, o p ri me ir o c ha c ra c o n vid a v a a um c om por t a me nt o b a se a do na
s ob r e vi vê n cia e no m e d o.

E vi d e nte m en t e , e st a s r es p o st a s e r a m p e rf e it a s p a r a g e r a r ka r ma , d a do q ue a s s ol uç õe s
m ai s e q ui li b r a d a s d o q ua r t o c ha c ra , b a se a da s no a m or e na c omp a i xã o, e s t a v am
i na ce s s í ve i s .

A go r a , p or é m, a o t ra b a lha re s c om o C ha c ra U nif i ca do, r e ún e s o s c ha cr a s ma is e le va do s


( a ci m a d a ca b e ça ) co m o s s e te « t ra d i c i o na i s» , c onse g ui nd o q u e t od os p as se m a
f un c io na r d e a co rd o c om a f re q u ên c i a da e n e rg ia q ue f l ui a tr a vé s d o c ha cr a d o c or a çã o.
I st o t a m bé m sig n if i ca q ue os t r ê s ca m p o s m a i s d e ns os p od e m se r al i nh a d os, t r o ca r
e ne rg i a e r e s s oa r e n t r e s i, t e nd o o am or c o mo a com p o ne nt e p r i n ci pa l de s sa s i nt e ra çõ e s.

E xp a nd i nd o o C ha c ra U nif i ca do p a r a f o r a d o c or po f ís ic o se nt i-l o -á s c om o u ma o nd a
e st a ci oná r ia ca r na l ; e x p a nd i nd o-o p a r a d e nt r o, se nti - lo -á s c om o u m c om pl e x o c a m p o d e
e ne rg i a o n d e s ó u ma p a rt e é vi sí ve l. O s ca m p o s e m o ci ona l e m e n t a l t a m b é m sã o
e ne rg i a, e v i de nt e me nt e , e mb ora m e no s v is í v e is pa r a a m a i or ia da s p e ss oa s .

A ss i m, f i na lme nt e , t od os o s t rê s c a mp os se pod e m a li nha r num s ó ca m p o u ni f i ca d o


p or q ue e nc on t r ar a m u ma g a ma d e f r e q uê nc i a s d o a mo r – a q ua l t o d o s p od e m a b s or ve r .
De st a f or ma , o C hac ra U n if i ca d o e li m in a co m p le t a me nt e o p r oc es sa me n to e m oc i ona l a
q ue e s tá s tã o ha b i t ua d o, p e r m it i nd o um a l i n ha me nt o r á p i d o e f á c il do s c or p os e a
u nif i c a ç ã o d os ca mp o s d e e n e r g i a .

O ut ra g r a nd e va nt a g e m d a ut il iza ç ã o d o C ha cr a U ni f ica d o é q ue p o d e rá s t r a ze r m ui t o
m ai s e ner g ia p a ra o t e u ca m po uni f i ca d o. Es t a va s a co st uma d o a us a r o s se t e ch ac ra s
s ep a r a d os p a r a c a na li z a r e a b s or ve r e ne rg i a p a r a o in t e r io r d os ca mp o s, t a m b é m
s ep a r a d os; d i g a m os q ue , d e a l g um a f or ma , d a va s um as p e c t o i nt e le c t ua l o u d e p od e r à
e ne rg i a a s s i m c a na l i za d a. A g or a , p or é m, p od e r á s i nte g ra r um e sp e c t r o e ne r g é t i co m ui t o
m ai s a mp lo, e s p e cia l m e nt e o q ue é f und a m e nta d o no a mo r , c u ja f r e q uê n c i a é ma i s
e le va d a .

Q ua nd o ca na l iz a v a s ou r e al iza va s t r a b a l hos d e a u to cur a , t a l ve z t e n ha s o uvi d o z um bi d o s


s em p r e q ue a e ner g ia d e pa r a va co m p ont o s d e r e si st ê nc ia no s t e u s ca mp o s. Nã o v ol t a rá s
a se nt ir is s o, p o r q ue o s ca mp o s e os c ha c ra s u nif ic a do s d e i xa r ã o d e of e r e ce r re s i st ê n cia
à e n e rg ia .

I st o t a m bé m sig n if i ca q ue i r ás a t ua r c om p r o p ri e da de e m t o da s a s c i r c u ns tâ nc i as , um a
ve z q ue , a ut omá t i ca e na t ur a lme nt e , s e rá s c ap a z d e mo b il i za r a q u a nt i da d e e xa c ta d e ,
d ig a mo s, a m or e e ne r gi a se xua l , a m or e e ne r g ia d e pod e r, e t c. , ne ce ssá r ia a ca d a
s it ua çã o.
51

C o m u m C ha cr a U ni f i c ad o já n ã o p re c i s a r ás d e te p r eo cu pa r s e es tá s a s er o u a
f az e r o q ue é ma i s a pr o pr i a d o; s a b erá s qu e s i m!

F ina l m e nt e – e i st o é o m a i s im po r t a nt e – o C ha c r a U nif i ca do p e r m it e qu e vá s
i nc or p ora n d o, g r a d ua l me n t e , o t e u e u-e sp í r i t o, p oi s o ca m p o m e nt a l d e ixa r á de f i lt r a r a
e ne rg i a d o a mo r e o s ca m p o s e mo ci ona i s de i xa rã o d e op or r e si s t ê n ci a à t ua ma i s
e le va d a sa b e d or i a . O Cha cr a U nif i ca d o pr o v e rá t ud o o q ue ne ce ss i t as e f a r á c om q ue
i ss o c he gu e a o i nt e r i o r d o ca m po u ni f i ca d o, no m ome nt o e na s p r op or ç ões e xa t a s.

O T RA B A LH O C O M O C HA C R A U NI F I CA DO

B a si c a m e nt e , o p r o ce s so im p li ca e s t a r numa p o si ç ão côm od a e de s c a nsa d a , r e s p i ra nd o


p r of u nd a m e nt e , a b s or ve nd o L uz p a r a d e nt r o d o c ha c r a d o c or a çã o. Em ca d a e xp i r a çã o,
vi s ual i za o c ha cr a d o c or a ç ã o a e x p a nd i r - se e m t o da s a s d i re ç õe s, c omo s e f o ss e uma
e sf e r a . À me d i d a q ue i ns p i r a s e e xp ir a s, e x p and e -o p or f o r ma a q u e vá a ba r ca n do,
s uce s s i va me nt e , os pa r e s d e c ha cr a s: o t e r c e ir o co m o q ui nt o, o s e gu n d o c om o s e xt o, o
p r im e i r o c om o sé t im o, o ô me g a c om o a l f a, o oit a v o co m os j oe lh os , o n o no c om o s
t or noze l os , o d é ci m o c om os pé s .

O s c ha cr a s a lf a e ôme g a t ê m e s ta d o la t e nt e s a t é a g or a , ma s a ca b a m d e s e r r e a ti va do s.
O c ha c r a ôm e g a , a ce r ca de 2 4 cm a b a ix o da b a s e d a c ol u na v e r t e b r a l, l i ga -t e à
co n sc i ê nc ia pl a ne t á r ia . As sim , a l ig a çã o à t e r ra q ue r e a liz a va s a tr a vé s d o c ha c ra r a i z,
d e v e pa s sa r a s e r f e it a , a tr a vé s d o c ha cr a ô me g a ; p o r s ua ve z, o c ha c r a a l f a, a ce r ca d e
2 4 cm a c i ma da ca b e ç a , f a vor e ce o c ont a ct o c om o t e u C or p o de L uz d a 5 ª d im e ns ã o.
A ss i m, o te u C ha cr a U nif i c a d o p a s sa r á a se r uma e sf e ra d e lu z d o ur a d a, d e 6 a 1 5
m et r os d e d i â m e t r o, a q ua l s e r á o ce nt r o do t e u c a m p o u n if i c ad o q ue p ode r á vi r a
a t in g i r vá r i os qu il ôme t ros d e d iâ me t r o.

Da d o q ue o ca m p o e s p i ri t ua l c oe x i st e co m e s t e ca mp o u nif ic a d o, o pa s so se gu i nt e é
p e d i r e s a o ní ve l ap r o p r ia d o do t e u e u -e s p í r it o q ue f un d a a s ua e n e rg i a c om a d o ca mp o
u nif i c a d o, a pa r t ir d o c ha c r a do c or a çã o.

De p oi s d i s t o, p o de s c ont i n ua r e e x p e r i me nta r -t e a t i m es mo c om o um se r
ve r d ad e ir a me nt e m ul t i d ime n si ona l, e xp a nd i nd o a e s f era d o C ha cra U ni fi ca d o a t é q ue e le
a b r a n ja :

o c ha c r a o nze – o ní v e l da t ua a l ma g r up a l,
o c ha c r a d o ze – o n í v e l cr í st i c o e d o t e u e u- e sp í r it o,
o c ha c r a t r e z e - a p r e s e nç a d o E U SO U ,
o c ha c r a c a t or ze - a F on t e.
O C ha cr a Un if i c a d o e v i t a o tr a d i ci ona l s i st e m a d e cha c ra s s ep a r a d o s q ue li d a va c om a
e ne rg i a s el e t i va me nte .

A q ui , q ua nd o r e c e b i a s e ne r g ia s d e ir a ou p od e r do e xt e r i o r, r e sp ond ia s
i nc on s ci e nt e me nt e , po r e xe mp lo, c om o pr im ei r o c ha c r a ( m e d o) ou c om o t e r c e i r o
( c on tr a p os i çã o d e p od e r) , i st o é , ou d e sa t a v as a f u g ir o u f or t i f i ca v a s-t e pa r a de f e nd e r o
t e u te r r it ór i o!

A go r a , p or é m, c om o Cha cr a U nif i c a d o, su r g e u m p a drã o c omp le t a me nt e n ov o:


r e sp o nd e r á s co m o te u se r co mp l e t o, in c lu i nd o o E SPÍ RI T O , d e t a l f orm a q ue p od e r ás
a g r eg a r um a p od e ro sa d o se d e a m or a o t e u e sp e ct ro e ner g é t i c o. A o ní ve l d o e u-e g o,
p od e s c o nt i n ua r a f a z e r com o f a zia s a nt e s; s ó q ue , a go r a , os ca m p os da s o ut ra s pe ss oa s
p a s sa r ã o a r e ce b e r d e t i e ne r g ia d e a m or . . . e mb ora , no i ní ci o, i ss o a s p os sa d e i x a r um
p o uc o c onf u nd i da s p o r nã o e st a re m ha b it ua d a s!

P or t a n t o, c om o d i sp õe s d a e ner g ia d e am or no s t e us c a mp os , co nt in ua r á s a s en t ir a
ca l id e z d el a de nt r o d e t i. . . me sm o s e a l g ué m t e «a ta ca r »! E m a lg um mo me nt o d e s s e
e p i sód io, o u t u o u o « a ta c a nt e », o u a mb os, co me ça r ão a s or r i r e , d e r e p e nt e, a t e ns ã o
d e sa p a re ce r á .

É p or is so q ue o C ha c r a U ni f i ca d o é a p a na cé i a pe r fe it a pa r a t ud o o q ue t e a p oq ue nt a.
Re c om e nd a - se a un if i c a çã o d os cha c r a s v á ri a s ve z e s a o di a . Co m u m p ouc o d e p rá t ic a ,
52
s er á s ca p a z d e de cr e t a r p a r a t i m e sm o: « u n if iq ue m -s e ! » e , i nst a nt ane a m e n t e ,
co n ve r te r á s t o do s os c ha cr a s e m um s ó, u nif i ca d o.

E q ue t a l se u sa r e s e s t e «r e mé d io» c om f i ns c o nst ru t i vo s, e m ve z d e p a ra d e s t r ui r ?
A pe s ar d a e ne r g i a d o E SP Í RI T O se r d e a lt a f re q uê n ci a , e l a g e r a on d a s e st a c io ná r i a s
c uja s f r e q uê n cia s – a s s ub - ha r m ó ni ca s d e la me s ma - « e m p a t iza m» p e rf e it a m e n t e c om a s
b a n da s d e f r eq uê nc i a d os te u s ca m p o s f í s i c o , e mo ci o na l e m e n t a l. Q ua nd o t r a b a l ha va s
co m o si s t e ma d e c ha c r a s se p a r a d o s, e st a va s ha bi t ua d o a q ue , po r e xe m p l o, o t e r ce ir o
c ha c r a ma n e j as se a s f re q uê nc ia s d o p o d e r, o q ui nt o e o se x t o l i d a sse m co m a s fo r ma s
d e p en sa m en t o, e t c . . . m a s ne n h um d el e s a d m i nis t r a va tu d o s im ul t a ne a m e n t e; ma i s:
s om en t e os cha c ra s ab e r t os pe r mi t i a m q ue c e r t a s f ac e ta s d o t e u e u- es pí r i t o c he g a sse m
a os ca mp os m ai s b a i x os. O C ha cr a Uni f i ca d o , por é m, p e rm i t e a a r t ic ula çã o c omp le t a d e
t od os os a s pe c t os d o s e r .

A s t ua s re s p o st a s p a s s a m a p r oc ed e r i nt eg r a l me n t e do e u -e sp í ri to, o q ue s i g ni fi ca q ue
p a s sa r á s a e st a r a t i vo. . . e m ve z d e re a t i v o, a v iv e r a nc or a d o n o a m or e nã o no me d o;
s er á s t r a ns p e s s oa l e m ve z d e e s ta r e s a nc ora d o na p e rs ona li d ad e . Ser á e ntã o q ue t e
a p e r c e b e r á s d e q ue a t é a r a i va é um a e n e r g i a d i v i na!

VI I .3 - D E S LI G AME N T O D A R E AL ID AD E D E C ON SE N SO

E xi s te u ma ou tr a t é cni ca q ue r e a lm e n t e e l im i na a r es s o nâ nc i a c om a s «t r a nsm is sõ e s»
d a s o utr a s p e s s oa s e e st a b e l e ce no va s r e ss o nâ nc ia s co m o e u -e s p í r i t o. T u f a ze s p a r t e d a
e n orm e c on sc iê nc ia c o le t i va d o p l an e t a . E, p e lo si mp le s f a t o d e e s t a re s de nt ro d e l a , nã o
só t ir a s e n e rg ia d e la , co mo t a m b é m l he a c re s c e nt a s a t ua . E st e a t o d e a t ua e ne r g ia se r
a cr e s ce nt a d a a q ua l q u e r um a d a s i nume r á ve i s f r e q uê nc ia s d a r e d e e ne r g é t i ca co n s cie nt e
d e st e p l a ne t a , na da m a i s f a z d o q ue a um e n t a r a e ne rg ia d e s sa f r e q uê n cia . A ve r d a d e ,
p or é m , é q ue si nt oni z a r c om a l g um a s de s sa s f r e q uê nc ia s. . . nã o é na da d iv e r t id o !

P o r e xe mp l o : s e es tá s pr eo c u pa d o c o m q u e st õ es fi n an c ei r a s , en tr a s em
r es s on â n ci a e i n te rc âm bi o c o m a e n er g i a d e es c a s s ez d e to d o o pl a n e ta . Is to é,
n ã o s ó l h e ac r es c en tas e n er gi a a tra vé s d a tu a p r eo cu pa ç ã o, c o mo ta m b ém
e xt ra i s d el a a v i br a ç ã o « p r eo cu pa ç ã o f i n a nc ei ra» q u e já l á e s tá . Is to s ig ni f i c a
q u e a tu a e n er gi a em o ci o na l e men ta l en tra em r es s on â nc i a c o m a e n er gi a d e
es c as s ez d o s o u tr o s .

À me d id a q ue a ta xa d e v ib ra ç ã o d o p l a ne t a (e d os te us c a mp os d e e n e rg ia ! ) f or
a ume nt an d o, qu a lq ue r p e ss oa q ue vi b r e na f r e q uê n cia « me d o» c o me ça r á a se nt i r -s e
ca d a ve z ma i s in c om o d ad a ; de i g ua l f or ma , à m e d i d a q ue f or e s d e se nv ol ve n d o a
ca p a c id a d e d e m a n if e s t a çã o a p ar t ir d os te us ca m p os, c om e ç a rá s a d a r- t e c ont a d e q ue
q ua lq ue r e ne r g ia q ue d e se je s e xp e ri me nta r ma n if e st a r -s e -á mu it o ma is r a p id a me nte n o
q u ot i di a no. A s si m se nd o, o q ue p od e s f a z e r p ar a t e d e s l ig a r e s da s e n e r g i a s da
p e r s o na l id a d e , b a se a d a s no me d o, e l og r a r a l i g a çã o c om as do E SP Í RI T O ?

T ÉC N I C A DE D E S LI GA M E NTO DO E U- E GO / LI GA ÇÃ O CO M O E U -E SP Í RI TO

I ma g ina o p a in e l d e um a a nt i g a ce nt r a l t e le f ôn i ca , c he io d e f i os e d e e nt r a d a s p ar a a s
ca vi l ha s q ue p od i a m s e r i nt r o d uz i d a s e m q ua l q ue r um a d e la s p a r a es t a b e l e c e r a s
l ig a ç ões .

I ma g ina q ue a s e ntr a d a s d a z ona i nf e ri or d o pa i ne l e s ta b e le ce m l i g a çã o co m a re a l i d a d e


d e co ns e ns o:
« M ed os» , «C r e n ça s» , « Ví c io s» ou q ua l q ue r out r a c oi sa d e sa g ra d á ve l o u p ouc o d i v er t id a .
I ma g ina q ue , a o i n vé s , as e nt r a da s da p a rt e s up e ri or d o pa i ne l e s t a b e le ce m l ig a çã o c om
e ne rg i a s di ve rt i d a s e e n vol v e nt e s d o E SP Í RI T O : «A le g r ia », « Ri so», « Ab un dâ nc i a» , « V iv e r
o p re s en t e », « C r i at i vi d a de » , «E xp r es sã o Di v ina » e o ut ra s p o st ur a s sa ud á ve is .

Se é ce rt o q ue , q ua nd o nã o e st á s e n vol v id o co m o E SP Í RIT O e s t á s a re s s oar uma d a s


f r e q uê nc ia s d e sa g r ad á ve i s d a r e al id a d e d e c on se ns o, t a mb é m é ce r t o q ue po d e s e sc ol he r
co m q ue m, o u c om o q ue q ue r e s e nt r a r e m r e ss o nâ nc ia .

O r a , se s e n te s ou p e ns as de f or ma ne g a t i va é be m p ro vá ve l q ue i s so re su l te d e e st a re s
l ig a do n os b ur a c os i nf e ri ore s d o p ai ne l , a q u e le s q ue li g a m d i r e t am e nt e a o me d o e se us
53
d e r i va d os . E nt ã o, s em p re q ue d u v id a r e s q ue é s um ser i me n so e m ult id ime ns i ona l,
i ma g i na q ue re t ir a s a s « ca v il ha s » d a s e nt r a d as d a z ona i nf e ri or d o pa i ne l q ue
e st a b e le ce m l ig a çã o c om a r e a li d a d e de c o n se ns o. . . e m ud a -a s p a r a a s q ue a c e d e m à s
e ne rg i a s di ve rt i d a s d o ES P Í RI T O e à r e a l i d a d e q ue i ss o t e p r o po r c io na r á à m e d i d a e m
q ue a f or e s in c or p or a nd o.

* * *
A re a li d ad e d e c ons e n so é m u it o se d ut o r a , p or q ue p a ssa s uma vid a i nt e i r a ime r s o ne l a ;
e , c omo a c onhe ce s m ui t o b e m, e la já nã o t e p r e g a s ur p r e sa s: t e ns s e mp re a ce r t ez a d e
q ue «o p io r a co nt e c e » e s u sp ir a s d e a l í vi o q ua nd o « o p io r a c ont e c e » pr im e ir o a o vi z i n ho
d o q ue a t i. N ot a q ua nt os e ng a rr a f a me nt o s o co r re m na s a ut o-e st r a da s , nã o p e l o s
a ci de nt e s e m s i m e s m os, m a s po r ca usa d os m ir one s q ue q ue r em co ns ta t a r e a p e r c e be r -
s e d a g ra vi d a d e do d e sa st r e .

E xi s te , e vi d e nt e m e nt e , q ue m te n ha i nt e r e sse e m q u e te ma nt e nha s e ma r a n ha d o ne s s a
r e a li d a d e . N o e n t a nt o, ca d a ve z ma is f r e q ue nt e me nt e e n c o nt r a rá s pe s s oa s e m pe n ha d a s
e m c on st r ui r um a r e a li d a d e a lt e rn a t i va à d o co n se ns o, ba s ea d a na a l eg r ia e no a m or , e m
ve z d e no m e d o - es sa e mo çã o q ue l he s se r v e de b i t o la p a ra a va li a r a t é q ue p ont o um a
co i sa é b oa o u m á.

E st a r ea l id a de a lt e r nat i va t a m b é m e s t á à t ua v olt a . T ra t a -s e de um n ov o c o n ju nt o d e
e ne rg i a s - d e f re q uê nc i a s mu it o ma is e l e va d a s – co m a s q ua is, d e p oi s d e a s si mi l a d a s,
p od e s en t r a r e m r e ss o nâ nc ia .

An tes , p or ém, ten s d e d ei xa r d e c o n ta ta r, po r em p a ti a e te lepa ti a , c o m qu em


es tá a ta s c a d o n a en er gi a « me d o » , p o r q ue a e n er gi a des s as p es s oa s va i ten t ar
en tr a r em r es s o nâ nc i a c o m os teu s c a mp os de u ma f o rma mu i to na tu ral e
i mpa rc i a l, n ã o po r q ue el as qu ei r a m « c o n ta mi na r- t e» .. . ma s p o r q u e é a s s i m q ue
a en er g i a f u n ci o na !

E xi s te m m uit a s r az õe s q ue po d e m le va r o s t e us c a m p os a r e ss oa r co m a r ea l id a de d e
co n se ns o d o s ta tu -q u o . A p r i me ir a é q ue nas ce st e ne l a ; e nq ua nt o b e b ê , p o ss uí a s ca mp o s
l imp o s ( e x c e t o n o q ue t oc a à q uil o q ue o t e u e u -e s p ír it o lá t i n ha p o st o. N ot a c om o os
b e b ê s e s t ã o se m pr e e nt us i as ma d os pe l o E S P Í RI T O , a i n da q u e e s te j a m a c ho r ar ! ) . N e s sa
a lt u r a da t ua v i d a e r a s c om o um e s p o nja , p r on t a p a ra a bs or ve r t ud o o q ue a pa r e ce sse
no ca mi n h o. E - a ve r d a d e s e j a d it a ! – f iz e st e is s o m ui t í ss imo b e m!

A t ra vé s d e s sa a b s or çã o p od es te r r e c ol hi d o, p or e xe m p l o, a s s e g u i nt e s « imp r e s s õe s» :
« De v o t r a b a l ha r d u ra me n t e pa r a c o nse g uir ve n ce r na vid a . »
« Sou u m m a c h o p ro v e d or ; s ou uma m ul he r d ep e nd e nt e . »
« O a m or é ca p r i c ho so; nã o ca i a s na s s ua s a r ma d i lha s. »
« Se nã o f or e s o p ri me i r o, nã o se r á s nad a . »
« I st o é d e ma s i ad o b om pa r a se r d ur a do ur o. »

A li s t a é in t e r m i ná ve l. T ra t a -s e de u ma co le ç ã o d e f o r ma s d e pe nsa m en t o
co m pl et a m e n t e ul t ra p a ssa d a s q ue r e p es ca s no « a g or a » e p r o je ta s s o br e o s
a co nt e c ime nt os f ut ur os . Ap re nd e st e is t o c om os t e us pa i s, pa r e nt e s e a mi g os , na s
e s c ol a s. . . t od os e l e s i nf e ct a d os, e v id e nt e me nt e .

P or t a n t o, s e m p re q ue c ont a t as c om o c a mp o d e a lg ué m q ue e s t e ja a tr a n sm i ti r nu ma
f r e q uê nc ia – se ja e la p os it i va o u n e g a t i v a - q ue p od e rá s r e ss oa r , t u ca p t a s e s sa
vi br a çã o, a mp lif i ca -l a e d e v ol ve -la à p e s s oa q ue a e m it e c om o um a e s p é c i e d e r e t r o -
a li me nt a ç ã o; l og o de p ois r e ce b e s d e r e t or n o um a d os e a in d a m a is p od e r osa , v olt a s a
a mp l i f i ca r e a d e vo l ve r . . . e a s s im s uc e s si va m en t e .

É c om o o so m d e um a l to -f a la nte q ue se re t r o-a li m e n ta d o s om d o m ic r of one , e a s si m


s uce s s i va me nt e .

B om, e t ud o ist o oc or r e a nt e s q ue t e a p e r ce b a s, s e q ue r, s e a r e t r o -a li m e nt a çã o é
p o sit i va o u n eg a t iv a .

Se t e f or út i l, p e rm i t e -a ; ma s se a se nt i r e s c omo p e r ni ci os a , re cu s a -a pr o n ta m e nt e , p oi s
p od e r á a rr ui na r a ha r m o ni a d e ss e d ia , s e m que na da t e nha s f e it o p a ra q ue t a l
54
s uce d e s se . . . e x ce t o m a nte r e s -t e d e nt ro d e ss a p a r ce l a d a r e al i d a d e d e c o nse ns o
p la ne t á r i a. P or ta nt o, l i vr a -t e d e ssa vib r a çã o p e sa d a q ue i m pe d e q ue t e si nt o ni z e s c om a
« e st a çã o» f a vo ri t a c ha ma d a E SP Í RI T O .

C O M O C O NSE G U I R A S IN T O NI A C O M O E SP Í RI T O ?

C ome ça p or p re st a r a t e n çã o e to r na -t e p e r f e it a me nt e c ons c ie nte d o q ue o s o ut r os e s t ã o


a d i ze r , a pe ns a r o u a se nt ir . Ma i s imp or ta n t e a i nda : t e nt a p e r ce b e r de q ue f or ma i s s o
t e a f e ta . E , se se nt i r e s q ue a l g u ma e ne r g i a de b a ix a vi b r a çã o «i nf e ct o u» os t e us
ca m po s, p ur g a - os i me d ia t a m e n t e; a f i na l, t r a ta -s e som e n t e de e ne r g ia . E x p ul sa -a a t r a v é s
d a e xpi ra ç ão i nt e n ci o n al o u p or c e nt r if uga ç ã o ( ve r I II . 2 – C a mp o s E mo ci o na i s) .

• Q ua nd o ol ha s p a ra a s p e s soa s na r ua , é s c a p a z d e vê -la s c om o g l or io s as p r o je ç õe s d o
E SP Í RI T O ?

• T e ns p e ns a m e nt os o u e m oç õe s q ue te l e v a m a j ul ga r: «e u s o u m e lh or d o q ue . . . ; e l e é
p io r do q ue . .. » ?

• T a l ve z nã o g ost e s d e d et e r mi na d a pe s so a, m a s se r á q ue re s pe it a s o E SPÍ RI T O n e la ,
s em te i mp or t a r e s d e q uã o o cu lt o e st e ja ?

• É s c a p a z d e a ce it a r um c om po r t a me nt o c h e io d e e r r os co mo se nd o p e rf e it o p a r a q ue m
o tem?

• D es via s o ol ha r p e r a nt e um a ca ra d e sf i g u r a d a ?

• S e n t es -t e me lh or d o q ue um va g a b u nd o ou um se m-a br i go q ue v i v e d e e s mo l as ?

Se a ss i m f or , a i nd a te so b r a m a l g um a s « im p r es s õe s» p a r a de i ta r f o ra !
B om, ma s nã o t e si nt a s c om o s e t i ve ss e s a ca b a do d e ch um ba r num exa m e d e
e sp ir i t ua li d a d e , p oi s t od os e st e s i te n s nã o p a ss a m d e c on ce i t o s. O l ha p a r a e le s , a m a -os
e d e ixa -os pa r t ir ; s e r v i ra m -t e a o l ong o d e t o d os e st e s a no s m as , a gor a , já d e ix a r a m d e
s er ne ce s sá r i os.

E n o q u e t o ca à s ci r c uns t â n c ia s d a t u a vi da ?
A ce it a s s e r r es po n sá ve l p or t u d o o q ue t e a c on te ce d e d es a gr a d á v e l :

• o a c i de nt e d e a ut om óv e l ,
• o d e sp e di m e n to,
• o t e t o q u e d e i xa e nt r ar á g ua ,
• a d is c us sã o l á e m ca sa ,
• a f a l t a d e um a p a r ce ri a ?

T u c ri a s os a c o n t ec i m en tos d e c a da mi n u to da tua vi d a a pa rti r d e al g um d os


n í v ei s d o t eu s er . E - q u er s ai b as di s s o , qu e r n ã o! - os c on teú d o s d os c o r p o s
e mo c i o na l e me n tal d es em p enh am u m p a p el pr e p o n d er a n t e. N ão ex i s te n en hu m
el em en to d e a c a s o n o Un i v er s o . E m al g u m ní v el , s eja d o E SP Í RI T O , s eja d a
p ers o na l i da d e, tu c r i a s o q u e e x p er i me n tas a c a d a mi n u t o. Se o U ni v ers o n ão
f u nc i o na ss e as s i m, i s s o s i g n i fi c a ri a qu e os o u tr o s s er i am c a p az es d e co l oc a r
« c o is a s » no s teu s c am p o s , s e m a t ua p er mis s ã o ; s i g nif i c ar i a q u e as tu as
e xp eri ê nc i a s na d a t er i a m a v er c o m o s c o n teú d os do s te us c am p o s .

P er mi te q u e t e a s s eg u r e q u e o U ni v ers o n ão f u n c i o na as s i m !

Nã o e st ou a d iz er q u e, c ons c ie nt e me nt e , d es ej es t u do o q ue o co r r e na t ua v id a ; o q u e
e st ou a d i z e r é q ue p r ov o c a s te e f i z es t e c om q u e t a l a c ont e ce s s e. P or ta n t o, e m a l g um
m om e nt o, a l g um a pa r t e de t i d e se jo u t a i s co isa s. P o r e xe m pl o: s e e le g e st e uma
« im p r e s sã o » q ue t e f a z ve r a vi d a co mo um tr a b a lh o d u r o, s ó p a r a « p e r i t os ». . . t a l ve z t e
co nf r ont e s co m uma s é r ie d e pr o va s d ur a s q ue , e vi d e nt e m e nt e , co m p r ov am q ue e s sa
« im p r e s sã o » e s t a va ce r t a . A ce i t a , p o ré m , q u e is s o p od er á t e r s i d o o q ue e r a a p r o p ri a do
p a r a e s s e m om e n to, o u fa s e, d a t ua vi da !
55
T u c ri a s a s t ua s p ró p ri a s r ea l i da d es p or qu e o U n i v er s o s e r e aju s ta a s i
m es mo , fi el me n t e, p a ra p o d er re p ro d uz i r o « p a d r ã o » q u e c o nc e b es te. A tua v id a
é, p o is , u m r ef l ex o p er f ei to d os « p ad r õ es » qu e v a i s c ri a n d o a p ar ti r d as tu a s
c r en ç a s . A r eal i da de qu e ex p eri men ta s , ho j e, r ef l et e a tu a n oç ã o ac e rc a d o q ue
é a r ea l i da d e. S e p a r ar es pa r a p en s a r v eri f i ca r á s qu e, s e n ã o fo s s e a s si m , o
U ni v er s o e s ta ri a à m er c ê d o a c a s o.

A s p e s so a s q ue t e r od e ia m nã o só f a ze m p a r t e d o t e u ho log r a ma , c omo t am bé m
r e f le t e m, s ob re t i, a n oçã o q ue e l a s t ê m a ce rc a d a s ua p r óp r i a re a l i d ad e . Se nã o
i nt e r a g i s se s vi br a t or i a m e nt e co m a s o ut ra s p e ss oa s nã o di sp or i as d e b a se p a ra
e st a b e le ce r a s re l a ç õe s , q ue r d e a t ra çã o, q ue r d e re p ul sã o.

A s c ois as f un ci o na m a ss i m: ca d a v ez q ue a lg o s ig nif ic a t i v o t e a co nt e ce , a me mó r ia e a s
e mo çõ e s d e ssa e xp e r i ê nc ia sã o a r ma z en a d a s co mo f or m as ge omé t r i ca s d e a lt a
f r e q uê nc ia ( ma i s e s p e ci f i ca me nt e c om o te t r a ed r os) , n os c a m p os m en t a l, e m o ci ona l e
f ís i c o. . . a s q uai s, e ve nt ua l me nt e , po d e r ã o r e f or ça r out r a s q ue já lá e x is t a m !

P or e x e mp l o: se o «q u a dr o d e r e a li da d e » a c e r ca d e ti me sm o f or : « nã o p a ss o d e um
i ns ig ni f i ca nt e s e r hu m a no, se m q ua lq ue r v a li a », e al g u é m t e m e no sp r e za , t u a ss imi la r á s
e xp e ri ê nc ia com o um r e f or ço me nt a l e e m o ci ona l d o « q ua d ro d e re a li da d e » q ue gua r d a s
a ce r ca d e t i me sm o. O p i or d e t ud o é q ue e s t a b a i xa e ne r gi a te nd e a f i ca r p r e sa no s
t e u s ca m p o s vi b r a t ór io s.

P e lo co nt r á r i o, s e o «q ua d r o de r e a lid a d e » a ce r ca de t i m e sm o f o r p o sit i v o, p e r ce be r á s
q ue a o ut ra p e ss oa nã o e st á a of e n d e r -t e m a s a r ea g ir a a lg uma « a me a ç a » q ue t u
r e p r e se nt a s p ar a e la : f oi a lg o q ue f iz e st e ou d i sse st e , a lg o qu e t e m a ve r co m a f or m a
co m o t u a v ês , q ue l h e de s pe r t o u c e r t a s me mór ia s q ue na d a t ê m a ve r c on ti g o. Ne st e
ca s o, t u g ua r d a r á s a e ner g ia n e ga t i va d e st e e pi sód io de « me n os pr e zo» a pe na s co mo
uma r e c ord a çã o, se m q ua l q ue r ca r g a e m o ci ona l.

Se d ua s p e ss oa s s e e n co nt r a m d i s p o nd o d e q ua d r os de r e a l id a d e s i mi la r e s, a s f orm a s
g e o mé t r i c a s d e l e s p od e m i nt e r a g i r e m i st u ra r - se p or q ue « o si mi la r a tr a i o s i mi l ar » .
A ss i m, se um h om e m e um a m ul h er c r ê e m q ue os ho me ns sã o p od e ro so s e a s m ul he r e s
f r a ca s, a s s ua s g e om e tr i a s i r ã o e n ca i xa r -se , mis t u r a r -se e p e r m a ne ce r junt a s, o q ue
s ig ni f i ca q ue s e e n ce r r a r a m n um a r e la ç ã o « p e g a j o sa » .

P or o ut ro l ad o, s e d ua s p e s s oa s s e e n c on t ra m e a mb a s cr ê e m na s ua p r ópr ia m es t ri a, a s
s ua s g e ome t ri a s t a mb ém i r ã o e nc a i xa r -se . . . ma s nã o f i ca rã o a t a s c a d as po r q ue o s se us
s is t e ma s d e cr e nça s e s tã o a b e rt os.

De vi do a o f at o d e as s uas ge om e t r i a s g i r a r e m m uit o ma i s d e p r e s s a , a e n e r g i a f l ui rá
co n st a nte m e nt e , p a r a f ora e p a ra d e nt r o, d o s s eu s c a m p os . P or c o ns eg ui nt e , c ons i d e ra o
q ue g os t a s o u de t e st a s no s t eu s c a m p os , na s t ua s e m o çõ e s e p e n s a me n t o s, n as
ci rc uns t â nc ia s d a t ua vi da e d a do s t e us a mi g o s. D ese ja r ia s f a z e r a lg uma a lt e ra çã o ?

Q ua l qu e r c o i sa q u e t e d es g o s te i nf or ma -te ac e rc a d a c o mp o s i ç ão e o rg ani z a ç ão
d os te us c a mp os ; c a s o c o n tr á r i o a en er g i a l i mi ta r -s e-i a a p a s s a r s em d ar s i n al ,
e tu nã o te ri a s da d o p o r n a d a.

M a s nã o f oi i s s o q ue a co nt ec eu: e la a t i ng i u a l g um do s t e us « n ós » ene r g ét i c os e , a o
r e f or çá -l o, t u a p e r ce b e s te -t e de l e. É cl a r o q ue f os t e t u q uem lá p ôs e s se « nó» , ma s …
s er á q ue a i nd a pr e c is a s d el e ? Se nã o pr e c is a s, d e c la r a- t e se nhor d os t e us p r óp r i os
d om ín i os e e l im i na - o d i ze nd o o se g ui nt e : E u so u um me str e da e xp res s ão divin a.

Re c on he ç o qu e si nt o . . . .. .. . ma s i s t o já nã o s e r ve a o me u c a m i nh o r umo à L uz . Co m a
a j ud a d a f or ç a d a G r a ç a , lib e r t o e ss a e ne r gi a . Q ue , e m no me do P a i, r e t or ne a o U n iv e r so
e se ja t r a n sm ut a d a na m ai s b e la f or ma d e L uz.

De u ma f o rm a s ist e má t ic a , d e sf a z- t e de t od o o e q ui pa m e nt o ve lh o q ue f os te
co l e c i o na n d o ao l o ng o d o s a n os. Nã o p r e ci s a s d e l e o nd e t e n s d e i r ; a nt e s p e l o c ont r á ri o,
a p e na s at r a sa r á o p r oc e s s o.

* * *
56
Já t r a t a mo s d o c a s o d a ve r g o nha , m as e x is t e o ut r a ca r g a e sp e c ia l m e nt e p e sa da : a
c ul pa b i l id a de . T a m b é m i ss o é e ne r g ia v e l ha , d a q ua l t e p od e s l i vr a r d a s e g ui nt e f or ma :

V IS U A L IZ A Ç Ã O PA RA A C AB A R C O M A C U L P AB IL I DA D E

Um a ap ós o ut r a , ju nta n o t e u ca mp o v is ua l i nt e r no to d as a q ue la s p e s soa s c om q ue m
t e n ha s t i d o r e la çõ e s p er t urb a d o ra s a o l o ng o d a vid a : p a is , p a r ce r ia s, f il ho s , c he f e s,
s e nh or i os , e t c . Sa b e nd o q ue o a t o d e vi su a li z a re s um a p e s s oa t e p õ e e m c o nt a c t o co m o
s e u e u -e s p í r i t o, c o n vo ca e s sa s p e ss oa s p a ra e st e t i p o de r e uni ã o ( s e pr e f e r i r es , v is ua l i za
uma d e ca da ve z) e d i z-l he s, i nt e ri orm e n t e ou e m v oz a lt a :

P e r d oo -v os q ua lq ue r d or q ue m e te n ha m p ro vo ca d o, p o is t ud o o q ue s e pa s s ou e nt r e nó s
f oi f e it o e m cu mp r ime nt o d e um a c or d o p r é v i o. A mo - vos a t o d o s in co n di ci o na lm e n t e . É
i rr e le va nt e s e e l e s cr ê e m q ue t e p r o voc a r a m o u nã o a d or q ue r e f e re s; o imp or t an t e é o
q ue t u se nt e s , is s o q u e es t á e n cr a va do n os t eu s c am po s .

A go r a , p õe - t e e m fr e n t e d o e sp e l ho e f a z o me sm o c om a t ua pr óp ri a pe s s oa : P e rd oo -m e
p or t od a s a s ve ze s q u e m e p a r e c e u t e r co m e t id o e r r os, qu e f a l he i o u d e s p e r di ce i uma
op ort u ni d ad e . A g i as si m c om b a s e n um a co r do p r é v i o e t e n ho p le n a c o ns ci ê n c ia d o q ue
a p r e nd i co m a e x p e r i ê nc ia .

Le m b r a -t e d e q ue um Me s t r e n un ca f a l ha ; t u d o s e pa s s a d a f orm a c om o el e p r e t e nd e u; a
ú ni ca c oi s a q ue um Me st r e t em de f a ze r é se rv i r a Lu z.

A go r a , e s t a m os p e r t o do f im : j á d i s s ol ve mo s a s « im pr e ss õe s» , o s j ul g a me nt os, o me d o e
- o ma is i m p or t a nte d e t ud o – o a ut o- j ul g a m e nt o. O q ue é q ue ai nd a s ob ra ? T a l ve z
a lg uma s c oi sa s r e la ci o na da s c om a s e nc a r na çõ e s. Se a s s im f or , re p e t e a r ot i na d o
p e r dã o ne s t e s t e r m os:

P e r d oo a qu a lq ue r um q ue m e te n ha m a g oa d o ne s t a e n ca r na çã o ou e m q u a lq ue r out r a ,
e m q ua lq ue r l ug a r o u e m q ua lq ue r p l an o. P e r d o o t o d as a s d í vi d a s e a p a g o t o do s os
ka r ma s. E le jo a L uz pa r a m im e p a r a t od os o s me u s e u -m e s m o.

Di z i s t o co m s i n ce r i d a d e e c om i nt e nç ã o. N o i ní c i o, t al ve z t e s i nt a s p ou c o co n ve nci d o
a ce r ca d os re su l ta d o s; c he g a r á um m ome nt o , p oré m, e m q ue se nt i rá s , p l e na me nt e , q ue
f ost e b e m su ce di d o.

É im po ss ív e l e n ga na r e s -t e s e , r e a lme nt e , p e r doa st e a t i e a os out r os . Ne m s e q uer é


ne ce ssá r io q ue f or ce s o p r o ce ss o i nt e le ct ua l me n t e só p or q ue « é um a c oi sa e s p ir it ua l q ue
t e m d e se r f e i ta » . P a r a sa b e re s se pe r d oa s t e o u nã o, o bs e r va a g r a u d e g r a t id ã o: t e r- t e -
á s l ib e rt a d o q ua n do t e se nti re s a g r a de c i d o à « im p r e ssã o» o u à e x p e r iê n cia . . . me s mo q ue
s e ja b a st a nt e d e sa f ia d ora c om o, p or e xe mp l o, u m i n ce s t o, u ma vi ola çã o, e t c! A o ní v e l d a
a lm a , s e nt i rá s um a p r eç o p r of und o p or ti m e sm o e p e lo s d e ma i s p or t e
t e r e m s id o úte i s e m c o nd i ç õe s t ã o d e s a f ia d or a s. S e me l ha nt e s e r vi ç o e xi ge um a m or e
uma c om p a i xã o g ra n d i os os.

E l em b r a- t e: nã o e xi s t em v í ti mas , ma s a p en a s c o -c ri a d o r es : tu c o nc e b es te a
n a tu r ez a da s tu as « i m pr es s õ es » e p ed is t e a os d emai s q u e « p ar ti c i pa s s em n o
jo g o» !

A o e n ca r na r e s, c o nst r uí st e vá r i os bl oq ue io s e r e g i s t ra st e a lg u ns v ot o s q u e r na
p e r s o na l id a d e , q ue r n os c or p o s d e e ne r g i a q ue t e imp e d em de s a b e r q ue m r e a lm e n t e é s .
M a s o t e u e u -e s p í r i t o p od e d is po r d o mo m e n t o e m q ue t e li b e r ta r á d es se s b lo q ue i os e
vo t o s, n ão s ó i n d i vi du a lm e nt e . . . ma s, t a mb é m, t od a a li nha d e sa ng ue de s d e o co me ço
d a hi st ó ri a !

Da d o q ue e st a t é c ni ca é m ui t o p od e r o sa e a f et a ca d a um d o s t e u s a n ce s t r ai s, t i v e d e
p e d i r um a l i ce n ça e s p e cia l a os vá r i o s co n cí l i os p a ra p ode r d is p e ns a r e s ta i nf or ma çã o.
A ss i m, se se nt i r e s q ue e st á s id e nt if i ca d o c o m e la , d iz o s e g ui nte c om t od a a i nt e n çã o -
q ue r se ja s oz i n ho, q ue r e m g r up o, a in da q u e e m g r upo o t ra b a lh o se ja m u it o ma i s
p ot e nt e :
57
Ne s te mo m e nt o, re s c i nd o q ua lq ue r t ip o d e v ot o q ue te n ha fe i t o p a r a e xp e r ime n t a r a
i l usã o da i n c on s ci ê nci a . Enq ua nt o po r t ad or de L uz pa ra a m i nha l i nha g e m g e n é t i ca ,
q ue br o e ss e s v ot os, e m r e l a çã o a m im e a t od os o s me u s a n ce st r a is. De cl a r o n ul os t od o s
e st e s vo t o s e ca nc e lo -os e m r e la çã o a e s t a e n ca r na çã o e a t oda s a s ou t r as a o l ong o d o
t e mp o e d o e sp a ç o, e m re l a ç ã o à s r e a li da d e s p a ra l e l a s e a o s u ni v e r s os p a r a l e l o s, a s si m
co m o à s r e a li d a d e s a l t e r na t i va s e a o s u ni ve r s os a l te r na t i vo s d e t o d o s o s si st e m a s
p la ne t á r i os , d e t od os os s i st e ma s d a F o nt e , d e t od a s a s d ime n sõ e s . P e ç o a l i b e r t a ç ã o d e
t od os os cr i st a is s om b r io s , « i m p r e s s õe s », f o rm a s d e p e n sa me nt o, e mo çõ e s, m at r iz e s ,
vé us e me m ór ia s ce l ul a re s, d o s q ua d r os d e r e a li d a d e, d a s l i mi t a ç õe s ge né t i ca s e d a
m or t e . . . AGO R A!

P e la Le i d a Gr a ç a e p e lo De c r e t o d a Vi t ór ia . . . p e l o De cr e to d a V i t ór ia . . . p e lo D e c re t o d a
V it ó ri a !

De a c or do c om a v on t a d e d o E S P Í RIT O , pe ç o p a r a De s pe r t a r; d e a c or d o c om a v o nt a de
d o E SP Í RI T O , e s t o u d e sp e r to! No i ní ci o, E U S O U O Q UE SO U!

I st o lim pa t a nt o a ca v e c om o o só t ão!

C he g o u o m om e nt o d e g e r ir e s pe s so al me nt e a a s s im i la çã o d e uma nova e ne r g i a n os t e us
ca m po s. O u se ja , c he g ou o m ome nt o d e e st a b e l e c e r e s c o nt a ct o c om o E SPÍ RI T O !

C AP ÍTU L O V I I I

RE S SO NÂ N CI A I I
VI I I .1 – O AL I NH AM E N T O C O M O E S PÍR I TO

A pr im e ir a pe r g u nt a s e ri a : p o r q ue a i nda nã o e s to u e m c o nt a c t o p le n o c om o E S P Í RIT O ,
s e e ss a é a m i nha n a t ur e za ?
Há a q ui uma q ue st ã o pe l a q ua l t e de ve s s en t ir r e s p on sá ve l , e m b or a nã o c ul p a d o: no
i ns ta nt e e m q ue na sc e st e e e nt r a st e d e nt ro d e st a re a li da d e , f i ze s t e , e n qua nt o E S PÍ RIT O ,
uma d a s co is a s ma i s d if í c e i s e d o lo ro s a s q ue há n o U n iv e r so: e n ca r na r n o P l a ne t a Te r ra !
E m ne nh u ma p a rt e d e ne n hu m o ut r o p la ne t a s ão t ã o de n so s os vé u s e ntr e o p l a no f ís i co
e o s p la nos s upe r io r e s . Ao e nt r a r e s n o t e u c orp o, sa b ia s q u e t e r ia s d e re s p e i ta r a s
r e g ra s q ue t u me sm o a j ud a st e a fi xa r p a r a a e s p é c i e e q ue e s ta b e l e ce r ia s um p o nt o
f oca l q ue e xc l uir ia t od o o co nhe ci me nt o a ce r ca de qu em é s. É m ui t o p os sí ve l q ue t e n ha s
p e n sa d o: « Is s o nã o é p r o bl e ma ; l og o me l e m br a r e i; a liá s, s e r á a p ena s p or uma s p o uca s
d é ca d a s! »

E , a ss i m, d e s l iz a st e p a r a de nt ro d o c orp o, co mp r i mi s t e -t e a tr a vé s d e um t ú ne l d imi nut o


e , a o c heg a r e s a um m u nd o b r i l ha nt e e f ri o, p u se r a m -t e d e p e r na s pa r a o a r e d e r a m -t e
uma s p a lm a d a s p a r a c om e ça r e s a r e sp ir a r. . .

Aí , f oi a í , en tã o , q u e de s c er a m os v éu s q ue te l ev a m a es q u ec e r q u e és
E SPÍR IT O e , a p a r ti r d aí , t ens p as s a d o o temp o to d o tr a t an d o d e t e r ec or da r es
q u em és !

O p r ime ir o p as so p ar a a ce d er a e st a re co r d a ç ã o co n si st e e m a c e it a r e s a r e sp ons ab i l id a d e
p or t e r e s d e c i d i d o es q ue ce r -t e . T e nt a t ra b a l ha r c om a s e g ui nt e l i n ha de p e nsa me nto:
E u so u E S PÍ RI T O . A o e nc ar na r ne s t e c or p o, vo l un ta r i a me nt e e c om t od a a mi n ha
i nt e n çã o, tr a t e i d e e s q ue ce r i ss o p a ra p r op or ci o na r a m i m me s m o a op or t u ni d ad e d e
vo lt a r a de s c ob r ir e s sa ve r da d e .

E u so u o E SP Í RI TO a b r i nca r à ca b r a - ce g a co mig o m e sm o. C o nc or d e i q ue a b ri nc a d e i ra
s e a ca b a r ia q ua nd o r e c upe r a s se e s s e c on he c im e nt o. Co mo i s s o e s t á f e i t o, d ou o jo g o p or
f ind o. E n ca r nei s ob e s ta s r e g ra s pa r a q ue p ud e s s e de sf r u ta r a o d e s c ob r ir a mi n ha
ve r d ad e ir a n at ur e za . E u so u ES P Í R I TO .

C om i st o t e rá s r e cl a m a do a t ua me s tr i a!
E m ve z d e se r e s Jo sé d a Si l va , f i l ho, c ôn j ug e , p a i, t ra b a l ha do r , e t c. , se r á s o E SP Í RIT O a
r e a li z a r a f u nç ã o d e Jo sé d a Si l va , q ua lq ue r q ue ela s e ja . E a ve r d a d e ir a f un çã o d e J os é
d a Sil va r a pi d a m e nt e s e t o r na r á ób v ia .
58
R ec o n h ec e q u e es tá s a q ui p o r q u e, e n q u an to E SP ÍR I TO , d es ej as t e es ta r a q ui .
T o d o s v o c ês , c o n ju n ta m en t e, ti nha m i d é ia s m ui to pr ec i s a s a c er ca do q ue
d es eja va m al c a n ç a r . C h eg ou o mo m en to d e r ev er s e es tá s a t ra b al h a r n es s e
s e n ti d o; c h e go u o m o me n to d e te s in to n i z ar es c o m o te u eu - es pí ri t o e d e te
a l i nha r es c o m el e.

Há t a nta s f or ma s d e i n co r p or a r o E SP Í RI TO q ua nt o s o s co r p os q ue nel e s e p r e t e nd e m
i nc or p ora r . Em b or a ca da uma d e ssa s f or ma s se ja ú ni ca , há a l g um a s no r ma s g e né r i c a s a
t od a s e la s. Le mb r a -t e , po r é m, d e qu e no a t o de i nc or p or a r e s o E SP ÍR IT O nã o t e se nt i r ás
co m o s e e s t i ve s se s « no m e i o d e f o go s d e a r t i f íc i o» ; re a lm e nt e , n un ca c he g as t e a
« d es in c or p o r a r -t e ». . . p or m ui t o s ol it á ri o qu e t e t e n ha s c heg a d o a s e nt ir !

Ne s se s mo me nt os , a p e na s t e e s q ue ce st e p a r a o nde d e v ia s o lha r . E st a m os a g r a de ci do s a
M e rl i n p el a se gu i nt e f orm a d e :

C O M O I N C O RP O RA R O ES P Í RI T O

U ni fi ca o s c ha cra s at r a vé s d o c ha cr a d o co r a çã o e p e d e a o ní ve l a p r op r i a d o d o E SP Í RI T O
q ue s e i nt e g r e no s t e u s ca mp o s. V i sua li z a u m c ri st a l r os a do no c ha cr a d o c or a çã o,
r e sp la nd e c e n d o i nt e ns a m en t e . Vê -o a c re s c e r a t é se t or na r u m p o uc o m a i s a lt o d o q ue o
t e u c or p o. Pa r e ce se r co mo um a l u z ro s ad a ; a pr o xi ma - t e e t oca - o; a p e r c e b e -t e q ue
p od e s at r a ve ssá -l o f a c il me nt e . E nt r a e ol ha e m vo l ta ; a lg ué m t e e sp e r a pa r a t e d a r a s
b oa s- vi n da s . T r a ta -se d e um a i ma g e m p r o je t a da p e lo t e u e u -e s p í ri t o. P r ov a ve l m e n te
s e nt ir á s o nda s d e a mo r , c om p a i x ã o e ca r i nh o.

Da q u i e m d ia n t e f a z c om o q ui se r e s: «b r o nz e ia -t e » ne s ta l um i nos i d a de , f a z p e r g u nt a s ,
p e d e c onse l ho o u, s im p le s me nt e , d e d i ca -te a c ul t i va r e s t a a m iz a d e .

P e d e q ue e st a e ne r gi a p e r ma ne ç a co nt ig o, n o t e u c ha c ra d o c ora çã o; pe d e q ue t e g ui e
e m t od os os t e u s a f a z e r e s. P ed e q ue , e nq ua nt o E SP Í RIT O , t e i nt e g r es c om o te u p ró p r io
ca m po u ni f i ca d o «t e r r e n o», p a r a q ue e l e s e po s sa ma nte r a l i nha do e i n c or p or a r c a da ve z
m ai s e ner g ia d e f r e q uê n ci a s m a is e l e v ad a s.

F ina l m e nt e , q ua n d o t e se nt i r e s r ep l et o, p e r m it e q ue e s sa i m a ge m s e d e sv a n e ça , e
r e t or na à t u a co ns c iê n cia d o m ome nt o. T e rm ina a f i r m a nd o: « So u u m E SPÍ RI T O ; so u u m
m es t r e e m t u do o q ue f a ço. »

Re p e t e e s t e e n c on t r o se mp r e q ue t e ap e t e ça ; s e nt e -t e l i vr e p a r a m a r ca re s e
co m pa r e ce re s a e s t a s r e u ni õe s c ont ig o me s m o q u a nd o se nt ir e s v ont a d e. P a r a al g um as
p e s soa s o se u « l ug a r de e n co nt r o» f a vo r it o é a p r oj e ç ã o me nt a l d e um s ít io q ue
vi sit a r a m e r e c or d am es pe c i a lme nt e ; o ut ra s , c onst r oe m um l ug a r i nt e r i or, i ma g i na do.
A lg o i ma g ina d o, p o ré m , nã o é me nos r e a l d o q ue um lu g a r f ís i co ou uma c oi sa ; a ú ni ca
d if e r e nç a é q ue e s se « l ug a r de e n c o nt r o» p r i va d o nã o f a z p a r t e da r e a li d a d e d o
co n se ns o. O r a ! M a s, a f ina l , d e s de q ua nd o é q ue t u t e d ei xa s c o nst ra n g e r p e la r e al i d a d e
d o c o ns e ns o? D e c id e , s im p le s me nt e , q ue, a o c he ga r e s a o « l ug a r d e e nc o nt r o», o t e u e u-
e sp ír i t o e st a r á a l i p a ra r e ce b e r o t eu e u-e g o.

T a lv e z t e e nc ont r e s co m uma da s ima g e ns p r e f e ri da s d o t e u e u -e g o : um a b e la m ul he r ,


um h ome m sá b io e co mp a s si v o. . . Se ja co mo f or, nã o te a t e mo ri ze s co m o q ue a p a r e c e r.
P or e x e mp l o, t u t ra n sp ort a s c on t ig o a e ne r gi a d o s a sp e c t o s a r q ue t í p i co s d e Ja c k, O
E st r ip a d or ; tr a t a -s e d e a sp e c t o s d a s f u n çõ e s d o t e u e u-e s p ír it o q ue t e p od e m f or ne ce r
m en sa g e n s mu it os im p or t a nt e s. A ss i m, ma nt é m na t ua m e nt e o se g ui nt e : q ua lq ue r
p e s soa o u c oi sa c om q ue t e e nc on t r e s, é , ap e na s, u ma pa r t e de t i m es m o; d á - lh e a s
b oa s vi nd a s a s si m c om o a op or tu n id a d e d e s e i nt e gr ar com o te u e u- e g o, e s se « o ut r o
a p a re nt e », a t é q ue a m b o s nã o s e d is t i nga m .

* * *
P od e s us ar u ma t é c ni c a ma i s e s p e c íf i ca . P r ove nie nt e , ta m bé m, d e Ar ie l , c o ns ist e e m
s eg ui r o E SP Í RIT O e ob t e r r e ve la ç õe s a ce r ca d os pr ob l e ma s q u ot i di a no s, a i n d a p or
r e s ol ve r , q ue f a ze m p a rt e d a t ua v id a n o p l a no f í si co. E st a t é c ni c a a s se nt a e m q ue o t e u
co r p o m e nt a l t e nde a vi ve r no f u t ur o, o em o ci o na l n o p a s sa d o e o f í si c o no pr e se nt e .

P or e x e mp l o, i ma g i na q ue co lo ca s a t i me s m o a s s e g ui nt e s q ues tõ e s:
59
- C om o me s i nt o q ua nt o a a c e it a r a p r op ost a de e mp re go x x x? O q u e r e su lt a r ia se me
ca s a s se co m T . . . ?

T ÉC N I C A DE SE G UI R O E S PÍ RI T O

C ome ça p or u ni f ic a r os c ha c ra s e c on v id a o E SP Í RIT O a ir ra d ia r , d e s de o c ha cr a d o
co r a çã o, pa r a os c hac r a s u nif i c a d o s. A g or a i ma g i na q ue e st á s n o v es t í b ul o c om vá r i a s
p or t a s. U ma de l a s t e m um le t re i r o co m a p e r g u nt a e m q ue s t ã o. De t e r mi na q ue , a t rá s
d e s sa p or t a , t u e s t á s a v i ve r a d it a sit ua çã o , pl e na e r e a l me nt e . N a r e a l id a d e a t r á s
d a q ue l a p or ta , t u já a c e i t a st e o t r a ba l ho xx x o u j á t e ca sa st e co m T . . . de t a l f or ma q ue
nã o p od e s r et r o ce d er . A c oi sa e st á a a c ont e c e r e é co mp le t a m e n t e r e a l!

A go r a , a b r e a p or t a .
E nt ã o. . . co mo t e se nte s? O q ue se p as sa c om o t e u co r p o? E s t á d e s ca nsa do, se r e n o e
f e li z p or t e r e s t om a d o a de c i sã o c orr e t a ? O u s e nt e s- t e t e n s o, a ns i os o e de s g os t a d o p or
t e r e s co me t i d o o e r ro ha b i t ua l ?

O q ue s e p a ss ou f o i q ue a e ne r g ia s ub t il d o e u-e s p ír it o se in t e g r o u nos c am p os
e ne rg é t i co s d e ma io r d en si d ad e e , a t r a v é s d a re ss onâ n c ia co m o e u-e g o, t om ou e s sa s
d e c is õe s e t r a ba l ho u a en e r g i a pa r a t e « f or n e ce r » e s s e re s ul ta d o e s p e c íf ic o. É po r i s s o
q ue o t e u c orp o re a g e de s sa ma nei ra .

A go r a , vol t a pa r a o ve s tí bu l o o nd e e st a va s n o i n íc io e r e p a r a n um a o ut ra p ort a cu j o
l et r e ir o d i z: « S ug e s tã o d o E SP Í R IT O » . Q ua n d o t e a p ro xim a s de st a p or t a , q ue p o de e st a r
a b r i l ha r e a la n ça r c hi sp a s, se nt e s q ue , a t rá s d e l a, e xi st e u ma b oa en e r g i a . E nt ã o,
t a l ve z t e a p e te ça a b r i- la e en t r a r.

Se a q ue st ã o e r a e n co nt r a r uma p a rc er i a, p o d er á s co n he cê -l a ; t a l v e z s ej a a l g ué m q ue j á
co n he c e s ou a l g ué m e st r a n ho; s e a q u e st ã o e r a e nco nt r ar u m t ra b a lh o o u uma ca sa ,
t a l ve z t e ve ja s d e se mp e nha nd o a f u nç ão q ue t e c or re s p o nd e, n o m ome nt o, o u a m ora r
on de t e c on vé m , ne s ta f a se d a v id a .

É c la r o q ue p ode s f i ca r s ur p re e n d i d o c om o q ue vês , ma s e s p e r a u ns mi nut os p a r a q ue


e ss a i nfo r ma çã o « a s se nte » d e nt r o d e t i. . . E nt ã o ?. . . Com o é q ue o t e u c or p o s e se nt e
a g or a , ne st a s n ova s c on d i ç õe s ?

Le m b r a -t e d e q ue a t u a p e r s ona li da d e c o nt i nua r á a po d er e s c ol he r ; i s so f a z p a r t e d o
« a c ord o» . P or é m, e nq ua nt o E SP Í RI TO , a t ua e s p e r a nç a é co ns e g ui r um a i nt e g r a ç ão
p le na e t ot a l e nt re t od a s a s pa r t e s e nv ol v i d a s na de cis ão. T oda vi a, i s so d e ve s er
a co r d a d o b i la t e r al m e n t e ( e nt r e o e u -e s p í r it o e o e u -e g o) p o r f or m a a não p a re c er q ue
uma p a r t e u su rp o u o p od e r d a out r a .

* * *
C om o é q ue te s e nt e s, a g or a q ue e st á s na V i a Rá pi da p a r a a a sc en sã o ?
G ost a r ia s d e e xp l o ra r out r a s a l t e r na t iv a s d i s t in t as da s d o E SP Í RI T O ?

VI I I .2 – O TE M P O SI MU L T ÂN EO
A t é c ni ca se g ui nt e se r vi r á p a r a mo st r a r c om o s e s e nt e , d o p o nt o d e v i s t a d o E SP Í RI T O , a
e st r ut ur a d o t e mp o. N o q ue se s e g ue , op t e i pe l a p a la v r a A G O RA e m m a i ú s cu la s, p a r a
e nf a t i za r q ue se t ra t a d o A GO RA e m q ue e x is t e o « t u» q ue e st á a l e r e s t e t e x t o, e m
co nt ra p os i ç ã o a t od os os p o nt o s d o a g or a q ue , n orm a l me nt e, nã o e s t ão a o a l ca n ce d os
e u -e g o. . . e mb or a e st e j a m a o al ca n ce do E SPÍ RI T O!

É ne s t e p o nto -A G O RA q ue t u t e e nc ont r as , e n is so ra d i c a o p od e r d e p od e re s l id a r c om
t od os os pl a no s. O p o nt o-a g o r a q u e t e p r e c e d e u p e rte n ce a o p a ss a d o, já de s a p a r e c e u e
t u nã o p o de s vo l ta r p a r a t r á s pa r a m uda r se j a o q ue f or; p o r ou tr o la d o, o p o nt o -a g or a
s eg ui nt e ai nd a nã o o c or r e u, p e rt e n ce a o f ut ur o, p e l o q ue o t e u e u-e g o a i nd a e st á
i nc ap a c i ta d o de a t ua r so b r e e l e .

I ma g ina o t e mp o co mo u ma e st re i ta p o nt e so b r e um a b is mo: i me n s o e s pa ç o l i vr e d e
a mb o s os l a d o s, c o n ce ntr a n do -s e t ud o n um e s t re it o p ont o, o A GO RA . A t ua c o ns ciê n ci a é
a p o nt e e nt r e o pa s s a do e o f ut ur o, e t ud o d e v e p a s sa r p o r e st e e st r e i t o p o nto cha ma d o
a g or a . O f ut ur o f l u i a t ra vé s d o A GO R A p a r a s e t r a ns f or ma r e m p a s sa d o, E à me d id a q ue
60
p a s sa , t u p od e s m ud á -l o, r e d e fi ni -l o, am pl iá - lo. . . ou ne g a r - lh e a pa ss a ge m, c om o
co n vé m f a ze r c om a t u a h ist ór ia p es soa l.

O P O N T O D O AG OR A

I ma g ina um a s i t ua çã o q ue de se ja s m ud a r : t u e st á s n o m e i o da p o nt e e vê s q ue e la s e
a p r oxi ma . At e nt a b e m na f or ma co mo e s s a s i t ua ç ã o t e p e d e li ce nç a pa r a pa s sa r p a r a o
ou t r o la d o, a tr a vé s d o t e u «p r e se nte » . Ag or a , d e t e r m i na f i rm e me nt e q ue, p a r a p a s s a r,
e la t e r á d e mu d a r. E nt ã o, r e f or m ul a a si t ua ç ã o, q uer se ja uma pe s soa , um a co n ve r sa ,
um a c o nt e c i me nt o, e t c . ; d e po is , po d e s d e ixá -l a pa s sa r.

A t ra vé s d e st e p r o ce d i me n t o, na ve r da d e , t u e st á s a a lt e r a r a e ne r g ia d a sit ua çã o no
p o nt o-A G O RA. E st a t é c ni ca a lt e r a , d e f a t o, a c o nfi g ur a çã o da r e a l id a d e . . . e co n ve r te -t e
n um a rq ui t e t o da r e a li d a d e!

O E SPÍ RI T O op e r a a o l on g o d e t od a a l in ha d o t e mp o, em ca d a m om e nt o d o A GO RA ; o
t e mp o nã o é ma i s do q ue o ut ra d im e n sã o; e t u p od e s m ovi me nta r - te ne le com a me s m a
f a ci l id a d e c om q ue t e de s l o ca s no e s p a ço.

Da me s ma f or ma q ue o e sp a ç o e sp e cíf ic o q u e t u oc u pa s at ua co mo um p o nt o fo ca l ,
t a mb é m o p ont o A GO R A, n o q ua l o t e u e u-e g o e xi st e , a t ua c om o u m p ont o f o ca l d o e u -
e sp ír i t o. E st e po nt o-A GO RA é o p ont o d e e n co nt ro d o e u -e g o c om o e u -e s p í r i t o. É o
p o nt o d e unid a d e n o q ua l p od e s e xe r c e r , p le na me nt e , o t e u p o de r p es soa l.

É c o m pl e ta me n te f ú ti l q u e te l i mi t es a d es ej ar qu e al g o s e tor n e r eal i da d e n o
f u t ur o . Ao ter es te d es ej o , o teu e u- eg o p r e te nd e sal tar s o b r e a l i nha do
t emp o ... ma s fa l ta -l he o p o d er d e a tu ar s o br e o f u t u ro . Is to é p ar ec i d o a
q u er er es l e va n ta r u m p es o do c h ã o qu a nd o es tás d es eq ui l i b r ad o , s em u m p on t o
d e a p oi o : a qu ed a é ga r an ti da .

A ss i m se nd o, co mo p o de s i nfl ue n ci a r o p on t o-a g o ra q ue ai nd a e st á no f ut ur o, a pa r t ir
d e st e p o nt o A GO R A ? A re s p o st a é : a t r a vé s d os t e us ca mp os!

Se uni f i ca r e s os te us c ha cr a s t a l co mo o s t r ê s ca mp os d e e ne rg i a m ai s d e ns a, e
co n vi d a r e s o E SP Í RIT O pa r a o i nt e r i or d e s s e ca mp o unif i ca do, p o de r á s c he g a r a e s se
p o nt o-a go r a q ue a i n d a e s tá no fut u ro. I st o é p o ss í ve l p orq ue , c om o t e a f ir me i , o
E SP Í RI T O es t á e m t od os o s p o nt os d a « li nha d o t e m p o » .

I ma g ina , po r e xe m p l o, q ue a ma n hã t e ns uma e nt r e vi sta p a ra um n ovo e m p r e go, n o q ua l


e st á s i me nsa me nte i nt e r es sa d o. E nt ã o, c ome ç a p o r u nif i ca r o s c ha c r a s; de p oi s, c on vid a
o E SP Í RI TO p a r a q ue , de s d e o c ha cra d o cor a ç ã o, ir ra di e pa r a de n t r o d o t e u C ha cr a
U ni fi ca d o.

E m s e g ui d a , ima g i na um a sa la c om um a p ort a , p or d e tr á s d a q ua l j á c o nse g uis t e o


e mp r e go. E n tr a , e a s s e g ur a - te q u e te s e n t e s r e al me nte b e m e m r e l a çã o a o e m pr e g o,
ce r t if i c a -t e d e q ue t od os o s a sp e ct os e s t ã o a li nha d o s c om o E S P Í RI TO . E st e a li n ha me nt o
é im po r t a nt e p or q ue , s e t u e o te u n ovo ch e f e nã o e st a be l e c e ra m um a c or d o
e sp ír i t o/ e sp ír i t o pa r a t r a b a l ha re m j unt os. . . a en t re vi st a d e a m a n hã nã o p a s sa r á d e u m
b om e x e r c í ci o p a r a t r e ina re s a f or ma com o li da s c om en t r e vi st a s! T od a via , se t i ve r e s
co n se g ui d o e ss e a c or d o e s pí ri t o/ e sp ír i t o. . . v a is t e r q ue t e e s f or ç a r m uit o p a r a nã o
co n se g ui r o e mp r e g o!

N ã o te s er vi r á de na da fa z er u m es bo ç o a n tec i pa d o de c o mo pr e te nd es q u e a
en tr ev i s ta ve n h a a d ec o r r er a ma nh ã, p o r q u e es s a « v i s ua l i z aç ão » en c err a r - te-á
n u m pa d rã o m en ta l / e mo c i o na l .

E m ve z d i s s o, ma nt é m -t e se r en o. C o n ce nt ra - t e no s p o nt os d o A Q UI e d o A GO RA e
co n ve r te -t e n um e s t r e i t o f oc o d e e ne r g ia f í si ca , e m o ci on a l, me nt al e es pi r i t ua l . A p a rt i r
d a q ui , já s a be s o q ue i mp l i c a e s t e t r a ba l ho e o q ue e st á s a f a ze r: vê , p en sa e s e n t e -t e a
vi ve r a si tua çã o A GO R A, nã o no f ut ur o !
61
T or na a c oi sa t ã o r e a l q ua nt o p os s í ve l; e v o ca , a té , o c he ir o e o r uí d o d o lo ca l d e
t r a ba l ho p a ra o nd e i rá s; t r á s t u d o i ss o p a r a o p o nt o-A G O RA. A pó s u ns q ua nt o s mi n ut o s,
f a z r e g re ss a r a t ua c ons c i ê nc ia a o e s ta d o de v i gí lia c om um .

* * *
O q ue é q ue s e pa ss ou , a f ina l? B om, l i mi t a s t e -t e a cr ia r um a r e s s onâ nc ia si mu lt â ne a
e nt re d o is p o nt o s. D e s de o t e u p ont o -A GO R A , e st a b e le ce st e li g a ç ã o c om a e ne r g ia d e um
p o nt o-a go r a a in da n o fut ur o. A s si m, a um e nt a st e a i nt e n si d ad e d os ca mp os d e e n e rg i a d o
t e u p on t o-A GO RA p or l he te r e s a d i ci ona d o a e ne rg ia d a p r ob a bi lid a d e d e co n se g ui r o
e mp r e go.

E m a l g u m p o nt o-a g o r a d o f u tu r o, tu e o t e u e nt r e vi st a d or t e r ã o d e t om a r um a d e c is ã o
d e co mp r om is so, p o is m ui ta s li n ha s d e p r ob a b il id a d e e ma na m a pa r t ir d e s sa d e c i sã o;
a mb o s se l ec io na r a m a e ne r g ia a s s oc i a da a u ma d e la s e a pl ica r a m - na n o p r e se nt e . V á r i a s
co i sa s d e r i v am di st o: p or t e r e s e nv ol v id o o t e u eu -e sp ír it o no e xe r c í ci o, t a m b é m
e n vo l ve s t e o e u -e s p í r it o d o e n tr e vi s ta d or , a s sim c om o os d a s p e s so a s c om q ue m ir á s
t r a ba l ha r .

As e n tr ev i s ta s « r eai s » s e mp r e s ã o p r ec edi d a s p or e nt r ev i s ta s « ps í q u i c as » ,
f re q u en t em en te d ur an t e o s o n h o. T en d o v i s to , a n t ec i p a da m en t e, a s i tu aç ã o da
en tr ev i s ta , os i n t er v eni en tes na s i tua ç ã o to rn a ra m- s e « jo g a d o r es c o ns c i e n tes » .
E ac r es c en ta r a m a s in te nç õe s p es s o ai s a o q ua d ro d e p r o ba b i l i da d es .

P od e a co nt e ce r q u e te a p e r c e b a s d e a l g um a re a ç ã o a d ve r sa d ura nt e o e x e r cí ci o: t os se ,
r e sp ir a çã o f or ça d a , t e nsã o m us c ula r . Is t o i nd i c a q ue p r e ci s a s d e r e ve r a s t ua s i nt e n ç ões ;
a lg uma c oi s a na e n er g ia d e ss e p ont o-a g o r a f ut ur o nã o e st e ve d e a c or d o c ont ig o. P od e
t e r sid o a e ne r gi a de um p o te nc ia l com p a n h e ir o d e tr a ba l h o o u a s t o xi na s d o a r d o
e d if í c i o ond e p a s sa r ás a t r a b al ha r . S e ta l a c on t e ce r , p e r ma ne c e a b e r t o e p e rg u nt a p e l o
s ig ni f i ca d o d e s s es s in t oma s.

Di ga m os q ue e xi st e m t r ê s r e s ul t a d o s p os sí ve i s d a e nt r e v is t a : 1) c on se g ue s o e mp r e g o d e
a co r d o c om a s t ua s c o nd iç õe s; 2) c on se g ue s o e mp r e go d e a c or d o co m a s co n di çõ e s da
e mp r e sa ; 3) não c o nse g ue s o e mp r e g o. Not a que e st e úl t im o r e s u lt a do, a p e sa r d e
p a r e c e r ne ga t i v o, p o d e r ia se r o ma is a p r op r i a d o pa ra t i. I ma g i na q ue , p or e x em p l o, a
t ua al ma g ê m e a j á e s t á a t r a b a l ha r p a r a a e m pr e sa que t e va i e nt r e vi s t a r a se g ui r .. .
p or q ue nã o f o st e a c e it e ne st a !

D ur a nt e o e x er cí ci o, vi s ua l i za e st a s t r ês li n h a s d i ve r gi nd o a pa r t ir do p o nt o
« p os s ib i l id a de d e e mp re g o»; s e p r e fe r ir e s, v is ua l iza t r ê s p or t a s ma r ca da s c om a s t rê s
a lt e r nat i va s. E m q ua lq ue r d os c a s os, d e c id e q ue d e se ja s a op ç ã o ( l i nha o u p o rt a ) q ue t e
p r op o r c io ne ma is f e li c i d a d e .

P od e a co nt e ce r q u e u m a d a s p o rt a s c om ec e a r e f ul g i r m a is i nt e n s a me n t e d o q ue a s
ou t ra s. Se i st o a co nt e ce r e ntr a p or e s sa p o r t a e vê c om o t e s e nt e s . Se ne n h um a p o r ta s e
d e st a ca r , re c on si d e r a s e val e rá a p e na i ns i s t ir na t a l e n t r e vi st a , po is o m a i s ce r t o é q ue
e ss e e m pr e g o n ã o f ig ur e na a g e nda d o E SP Í RI T O !

O t e u e u -e g o é t ã o r e a l e m q ua l q ue r um d o s p o nt os -a g o ra d o f ut ur o, c om o o é no p o nt o -
A G O RA . T ud o e xi st e , e m c a r ne e o s so, no f ut ur o, s ó q ue nã o é a ce s s í ve l d e sd e o t e u
p o nt o-A G O RA a mb ic io s o. P or t a nt o, a lt e r a e s s e s p ont os a mb i ci os os ond e f oc a li z as a t ua
e ne rg i a no mo me nt o; d e p ois , f oc al iza -o s no E SP Í RIT O; f i na l m e nt e , ol ha o ut r a vez pa r a
a q u il o q ue d e se ja s e p ro c ur a s nes se p on t o -a g ora d o f ut ur o.

C om p r á t i ca , s er á s ca p a z d e f oc al iza r d oi s « d e se jo s» d i st i nt os no p on t o-A GO RA ,
r e la ci ona d os c om d oi s p ont os -a g or a d o f ut ur o. Pr o cu r a e s te n d e r i s t o a t r ê s e , de p oi s, a
q ua t r o p ont o s f o ca i s, e nã o t a r d a r á s a se nt i r a s e ns a ç ã o d e e st a re s e sp a l ha d o ao l o ng o
d o t em p o, t a l co mo u ma f i na ca m a d a de a z e it e se e s pa l ha so b re a s up e r f í c ie d a á g ua .
De ce r t o ir á s pe r ce b e r q ue a t ua «p r e s e nç a », a t ua « p el í cu la d e a ze it e » é m a i s « gr o ssa »
e m c er t o s p ont os. E ss e s p o nt os s ã o a s t ua s out r a s e n ca r na çõ e s. E nvi a -l he s a m or e
ca r in h o. . . e i ma g i na c om o e l e s se a pe r ce b e m d a t ua p re se nça . N e st e p ont o, i ng r e ss a s te
no t e m po s i m ult â n eo, a ve r da d e i r a pe r sp e ct i va d o E SP Í R IT O .
62
P od e s i nf l ue nc i a r q ua l q ue r a c ont e ci m e n to, « p as sa d o» ou « f ut ur o» a t r a vé s da
r e s so nâ nc ia : ima g i na que t e e nc o nt ra s c om um «e u m esm o» na A t lâ nt i d a, o q u al va ci l a
i de nt if ic a r - se e nt r e o E SP Í RIT O e o e g o. O s imp l e s c o nt a ct o d e l e c om o t e u ca mp o
u nif i c a d o, a t r a vé s d a r e s s o nâ nc ia , i r á a j ud á -l o a ev it a r q ue o «f r a ci ona me nt o e nt r e a
a lm a e o e sp í r it o» oc or r a du r a nt e o tr a ns c ur so de s sa v id a . Se e s se « e u-m e s m o» f o sse
um m on g e , p or e xe m p l o, p od e ri a e nt ã o pa ss a r a inf l ue nc ia r i n ume r á ve i s
co nt e mp or â ne os .

P or t a n t o, no t e mp o s i mu lt â ne o, d e sf a ze m o- nos da s i dé i a s d e q ue o q ue a c ont e ce u, e s tá
a co nt e c id o e nã o p od e se r al t er a d o; d a me s ma f o r ma , o f ut ur o a i n d a nã o a co nt e ce u e ,
p or t a n t o, a i nd a nã o p ode s e r m u d a d o. A pe s a r d e nã o sa b e re s o q ue e st á s a f a ze r , p od e s
m ud a r s e ja o q ue f or me d ia nt e o p e rm a ne ce r f ir me me nt e a n co r a d o n o p r e se nte e a
ut i l i za çã o d a r e s so nâ n cia p a r a t r ab a l ha r e m qua lq uer a s p e ct o d o p on to -A GO R A.

O s te us c a m p o s u n if i c ad os f u nc i o n am d e u ma f o rm a q u e, c o n s c i en te me n te,
d es c o n h ec es .

Re s um i nd o: e xi s te m m uit a s t é c ni ca s p a ra f und i r o e u -e g o c om o E S P Í RIT O , a s q ua i s


p od e s us ar p a r a t e a l i n ha re s e co nf l ui r . Br i n ca i nve nt a nd o no va s f or ma s e co mp a r t i l ha -a s
co m os d e m a i s.

C AP ÍTU L O I X
A U N I C ID AD E

O p l a n o f í si c o nã o é u m s ít i o c ômo d o p a r a s e e s t ar ; se nt e -se t ud o t ã o se pa r a d o, a s
p e s soa s ca m i nha m c om o s e c ome ça sse m e t e r mi na sse m na s ua p el e , os ob j e t o s p ar e ce m
t e r t e xt u r as e s up e r f íc i es di st i nt a s e os ac on t e c im e nt os p a r e c e m te r com e ç o s e f i ns
d if e r e nt e s. M a s n a da d is t o é v e rd a d e !

O s t e u s ca mp os p e ss o a is e s t e n d e m -s e d e s d e vá r i os c e n t íme t r os at é vá r i os q ui lô me t r os à
t ua v ol t a, d e p e nd e nd o d a s i nt e nç õe s e d a f r e q u ê nc i a d a b a nd a q ue s i nt o ni z as . E s te s
ca m po s e st e nd em -s e e m f re q u ên c i a s q ue vã o de s de a s o nda s e s ta c i oná r ia s m a i s d e ns a s
d o s co r p os ( a s q uai s s ã o e ng a n os a me nte i nt e r pr e t a da s p e l os s e nt i d o s f í s i co s p a ra q ue tu
a cr e d it e s q ue sã o s ól i do s ), a t é à f r e q uê nc ia m ai s e le va d a d o a m or p ur o q ue di sp ô s no
s e nt i d o de q ue e s t e u ni ve r s o, e t od o s o s ou t r o s, f os se m a ss i m.

O s ob je t os q ue t e ro d e ia m sã o f e i t o s d e e ne r gi a p ura , a q ua l n ão p á r a d e vi b r a r ne l e s
co m i me ns o e nt u sia s m o, em i t i nd o o u r ef l e t i nd o ca lo r e l uz. T u vê s e se nt e s is t o a t ra vé s
d e uma s m ã o s i g ua lm e nt e e ne r gé t i c a s.

E nt ã o, p or i nt e r mé d io de um d o s p r o ce s s os ma is b r il ha nt e me nt e c on ce b i d os e m t od o o
U ni ve r s o, o s cé r e br o s p r oc e s sa m t od os e s te s d a d os d e e ne r g i a e r e gi s t r am -no s c omo s e
f os se a l g o s ól i d o.

O s a c on t e cim en t o s d a s t ua s vi da s sã o m a l ha s d e a s s oc ia çã o, mu it o c omp le xa s. U m
e n co nt r o a pa r e nte m en t e i nf o rm a l co m um v e lh o c on he c id o num a e s q u ina d o ce nt r o d a
ci d ad e , p od e t e r s i d o c om bi na d o a nt e s d e t e r e m na sc i d o. E nq ua nt o E S PÍ RI T O , p od e m
p e r fe i t am e nt e t e r p la n e a do q ue, i nd i v i d ua l m e nt e , iri a m a d q ui r ir ce rt o s t a le nt os e
co n he c i me nt o s p ar a q ue , a o e nc ont r ar e m- se , um p ud e ss e of e r e c e r t r a b a l ho a o out r o, o u
p u de s se m cr e sc e r c om p a ti ve l me nt e e c om e ç ar uma r e la çã o de p a r c er i a.

A ss i m, d o p o nt o d e v is t a d o E SP Í RIT O ( o q ue e st á s a f a ze r ca d a ve z m a is a p a rt i r d e
a g or a ) , nã o e x is t e m i nd i víd uos , ne m co i sa s s e p a ra d as, ne m a co nt e ci m e nto s i s ola d o s.
So me nte e x i st e e ne r gi a f l ui nd o, n um i r e v i r , n um sub ir e de s c e r d e f re q uê n ci a s.

A pe r g unt a , p or t a nt o, p od e r ia s e r a se g ui nt e : se ist o é ve r d a d e, c o m o f a r e i p a ra e nt r a r
ne sse f l ux o e t or na r -m e c o ns ci en t e d e t od a s e st a s ve r d a d e s ?

I X. 1 – A B AN D A D A UN I C ID AD E

Já f a l e i b a s t a nt e a c e r c a d o s ca mp os d e e ne r g ia e da s b a n da s d e f r eq u ê n c ia . Re co r d e m os
q ue as d i me ns õe s nã o sã o l ug a re s m a s ba n d a s d e f r e q uê nc ia c om o a s q ue us a m a
63
p ol í c ia , os a v iõ e s, a rá d io, e t c; se r ve m de a p oi o a c e r t o t i p o d e e ne r g ia , d e fr e q uê n ci a
m ui to ma i s e le va d a, m a s a id é ia é a m e s ma .

A ri e l f o r ne ce - nos o se g u in t e m od e l o d e 12 n íve is c om o um g ui a a t r av é s d a s d i m e ns õe s :

Âm bi to d a Cr i aç ã o M ai s D e ns a
3 ª d i me nsã o
4 ª d i me nsã o

Âm bi to d a Cr i aç ã o I n ter médi a
5 ª d i me nsã o
6 ª d i me nsã o
7 ª d i me nsã o
8 ª d i me nsã o
9 ª d i me nsã o

Âm bi to d a Cr i aç ã o M ai s Al ta
1 0 ª d i me nsã o
1 1 ª d i me nsã o
1 2 ª d i me nsã o

Âm bi to d a Cr i aç ã o M ai s D e ns a

3 ª di m en s ã o - O s c or p os fí si c os ex i st e m na 3ª d i m e ns ã o, b a se a d os na m a t é r ia f í si ca .

4 ª di m en s ã o – T ra t a - se do p la n o a s tr a l, b a s e a d o n a s e m oç õe s. E st a s d ua s di me n sõ e s
co n st i t u e m o qu e d e no mi na m os o  mb it o d a C r ia çã o Mai s De ns a . E st a s s ã o a s d im e ns õe s
na s q uai s se d e se nr ola o j og o d a s e p a r a çã o; só aq ui é p os s ív e l ma nt e r a il u sã o d o b e m e
d o ma l, o se nt i r -s e s e p a r a d o, t a nt o d o ES P Í RIT O , com o u ns d os o ut r os. E o s se r e s
h uma nos tor na r a m -se p e ri t os ni st o! E st e j og o d a s e p ar a çã o f oi m ui t o be m s u ce d i d o, ma s
c he g ou o m ome nt o d e d a r o a p it o fi na l ; é p o r i ss o que e st e p la ne t a e st á num e s t a d o d e
a sc en sã o. N e st e m ome nt o, a T e rr a e n c ont r a -s e a v i b r a r na z ona s u pe r i or d o p la no as t r a l,
m ui to p e rt o d a fr o n te i ra co m a 5 ª d ime n sã o, a d o C or p o de Lu z. C om o p a r te d o p r o ce ss o
d e a sc e n sã o, es t as d u a s d im e n sõe s ma i s d e ns a s vã o se r a b so rv i da s p e la s d i me ns õe s
m ai s e le va d a s e de i xar d e e x ist ir .

Âm bi to d a Cr i aç ã o I n ter médi a

5 ª di m en s ã o – E st a é a d im e ns ão d o C or po d e L uz , na q ua l t u sa b e s q ue é s um M e st r e
e u m se r m ult id i m e ns i ona l . Aq ui , t or na s -te u m s e r comp le t a m e n t e or i e n t a d o p e la
e sp ir i t ua li d a d e . Mu i t os já v ê m d e sd e e st e p o nt o p a ra s e c onv e r t e r e m e m T r a b a l ha d ore s
d e L uz.

6 ª di m en s ã o – C on t é m a s ma t r iz e s d os p a d rõe s d o A D N p a r a t od os o s t ip os de e sp é ci e s
d a cr ia çã o, i n cl ui n d o a s da hu ma ni d a d e . Ne la t a mb é m e st ã o a r ma z e na d os o s id i oma s d a
L uz. E st a d im e n sã o é c on st i tu íd a , e ss e n c i al me n te , p or c or e s e t o na l i d a d e s. T r at a -se d a
d im e n sã o o nd e a c o ns ciê n ci a c ri a a t r a v é s d o p e nsa me nt o. É um d os « sí t io s» on d e
t r a ba l ha s d ur a nt e o s ono. P od e se r d if íc i l d e c om p re e nde r p or q ue n ã o e st á s num c or p o,
a me no s q ue e s c ol ha s c r i a r um. Q ua nd o e st á s a op e r ar a p a rt i r d e s t a d i me nsã o é s c om o
um p e ns a me nt o vi v o. C ri a s a t r a vé s d a t ua c on s ci ê n ci a , m a s nã o t e ns, ne c e s sa ri a me nte ,
ve í c ul os p a r a e la s.

7 ª di m en s ã o – E st a é a d im e ns ão d a c r ia t iv i d a d e p ur a , a d a l uz p u ra , a d a t o na li d a d e
p u ra , a d a g e om e t r ia p ur a e a d a e xp r e s s ã o p ura . É u m p la no d e i nf i nit a r ef i na çã o.

8 ª di m en s ã o – E st e é o p la n o da me nt e g r u pa l , on d e e nt r a rá s e m co nt a ct o c om o q ue
t e n s d e m a is s u b li me . Ca r a ct er i za -s e p e la p e rd a d o s e nt i d o d o « e u ». Q ua nd o v ia ja s
m ul ti d ime n si o na lme n t e é a q u i q ue t e n s os ma io r e s p ro b le m a s p a r a ma nte r a t ua
co n sc i ê nc ia uni d a , d a d o q ue é s p ur o « n ós », a f u nc i ona r c om ob je ti vo s d e g r up o. A s s im ,
p od e r á p a re ce r -t e c om o s e t iv e s s e s a d or me ci do o u fi ca d o « e m b r a n co» .

9 ª di m en s ã o – C om b a se ne st e e s q ue ma q u e es ta m os a usa r , é o p l a no d a c ons c i ê nc ia
co l et i va d os p la n e t as , do s s is t e ma s d e e st r el a s, d a s ga l á x ia s e d as di me n sõe s . Ta m b é m
64
a q u i é m uit o di f í ci l ma nt e r a c o ns ciê n ci a d o «e u» . A q ui é s t ã o i m e ns o q ue t ud o é
« t od os » ! I m a g i na q ue é s a c o ns ci ê nc i a d e u ma g a lá x ia : t u é s c a d a f or m a d e vi d a , ca d a
e st r e la e p l a ne t a e ca d a m e nt e g r up a l d e c a d a uma da s s ua s e sp é c ie s! Se v i s it a r e s e st a
d im e n sã o se r á mu it o d i f íc i l ma nt e r e s -t e c o ns cie nt e.

Âm bi to d a Cr i aç ã o M ai s Al ta

1 0ª di m en s ã o – E st a é a f on t e d o s Ra i o s, o lu g ar d a q ue le s a q u e m c ha ma mo s E lo h im. É
a q u i q ue a L uz se d if e re n c i a. É a or i ge m d o s p la n os d a C r ia çã o a e n via r p a ra os n í ve i s
d o Âm b i t o d a C r ia çã o I nt e r m é d ia (d a 5 ª à 9 ª d im e ns ão) . Aq ui , po d e r á s t e r um se nt id o
d o « e u » , e m b or a m ui t o d i f er e nt e d a q ue l e a q ue e s tá s ha b i t ua do n a Te r ra .

1 1ª di m en s ã o – E st a é a d i me n sã o d a r e a l iz a ç ã o d a Luz , q ue r d i ze r, o p o nt o a nt e s d a
C ri a çã o, a d e um e st a d o d e ex p e ct a t i va d e li ci os o, s im i la r a o i ns ta nt e q ue p re ce d e um
e sp ir r o ou um or g a s m o. É o â m b it o d o S e r c on he c id o c om o M e t a t r on, do s A r ca nj os e d o
A ká s hi co S up e r io r p a r a e s t e s is t e ma d a F o nt e , i st o é , os r e g i st r os a ká sh i co s p a r a os
p la ne t a s e as ga l áx i a s, t a l c om o p ar a a t ot a l i d ad e d e st e s i st e ma d a F ont e .

T u e s tá s n um d o s mu it os si st e ma s d a Fo nt e ; p or ta n t o, t e m os es t a d o a de s c re ve r a pe na s
um d o s m uit os s i st e ma s d a Fo nt e ; s e f or e s a ou t r os si s te m as , e xp e r im e nt a r á s c oi sa s
d is ti nta s. E n q ua n t o A r ca nj o, a mi nha « b a s e » é e s t a 1 1 ª d ime ns ã o. Vi mo s a t é v ós c om o
m en sa g e ir os; a liá s, e s s e é, p r e ci sa m en t e , o s ig nif i ca d o da p a la vr a «A r c a nj o» . Se r
m en sa g e ir o é uma d a s mi nha s f u n ç ões , da d o q ue t e nh o m u it a s o ut r a s: a d e E l oh im , p or
e xe m p l o, ma s e s sa nã o p od e s e r d e s c r it a p o r pa l a vra s. S im , te m os m uit os, m u it o s t ip os
d e t a r e f a s.

1 2ª di m en s ã o – E st a é d i me ns ã o d o P o nt o Ú ni c o, na q ua l a t ot a li da de d a c on s c iê nc ia
s e r e c o n he ce a s i me s ma na uni c i d a de c om p le t a c om T ud o O Q ue É . Nã o e x i st e q ua l q u e r
s ep a r a ç ã o. Se si nt o niz a r e s e st e ní ve l , sa b e rá s q ue és com p le t a me nt e un o c om T u d o O
Q ue É, c om a f or ça cr i a d or a . Nã o v ol t a rá s a se r o me s mo p or q u e , de s d e q ue t e n ha s
e xp e ri m e n t ad o a Un i ci d a d e , ja ma is p od e r á s co nt i nua r a s u st e nt a r o me sm o t ip o de
s ep a r a ç ã o.

O E SPÍ RI T O c ri a a i lu s ã o d e se p a r aç ã o a t é à 7 ª d im e ns ão. À me d i d a q ue a f r e q uê n c i a s e
e le va , a s d if e r e nç as p e r d e m t od o o sig nif i ca d o e t ud o pa s s a a s e r E SP Í RI T O . E xi s t e u ma
b a n da d e f r e q uê n ci a d e f in id a e m t o do s e s te s n í v ei s q ue a t ua c om o um m e i o unif i ca do r ,
co m o u ma f r e q uê n cia co m um, t a l co mo se f o sse u m ca na l p úb l i co d a r á d io c it a d i na .
P or é m , al é m d e p od e r e s c om un i c ar a t r a vé s d e la t a mb é m p o de s s e r a t r a v é s d e l a! Se
ni ve l ar e s a t ua c on s c i ê nc ia c om a f r e q uê nc i a de s ta B a nd a d a U ni c id a d e e xp e r im e n t a rá s a
u nid a de c om p l et a com T u do O Q u e É .

E st a b a nd a t am b é m é c on he ci d a c omo Ba n d a C r íst ic a ; e ma na d o ní ve l C r ís t i c o, e m it i nd o
s ub - ha r m ôn ic a s p a r a o i nt e r io r d e t od os o s p la n os ma i s de ns os. A e ne r g ia no n í ve l
C rí st i c o é a t ua e ne rg i a ; é o ní ve l e m q ue a t ua s c om o Se r Cr í s ti c o, ac ima d a se p a r a çã o.
P or u ma q u e st ã o d e c onv e n iê nc i a, c os t uma m os cha m a r a e st a f un çã o: O fi ci na d e C r ist o.
E , na hi s t ór ia d a Te r r a , e l a m a ni f es t ou- se d i r et a me nt e e m f or ma h u ma na, à p a rt e d o s
ní ve i s d o E SPÍ RI T O . E st a s m a ni f e s t a ç õe s f i c a ra m c onhe c id a s co mo Q u e t za l coa lt ;
Hi a wa t ha , La o-T s é , K r i sh na , Bu d a e Je su s. T od os e le s f or am p r o je ç õe s d i r e ta s d a B an d a
d a U ni ci da d e e s urg ir a m e m d i s t i n to s p o nt os d a Hi s t ór ia p a r a a l te r a r o r um o do s
a co nt e c ime nt os, re c or d a nd o à huma ni d a d e a s ua U ni c id ad e . T am b é m us am os o no me d e
Sa na nd a pa r a d e s cr e v e r a Co le t iv i d a d e Cr í st ica .

P or t a n t o, a B a nd a d a U ni ci d a d e é u ma f r e q u ê n cia e a s s ua s s ub -ha r mó ni ca s o co rr e m e m
t od os os pl a no s o u d i me n sõ e s. Se a s i nt o n iz a r e s, si m p le sme nt e co nhe ce r á s a un ic id a de e
d e i xa r á s d e t e r dú v i da s a e s s e r e s p e it o; s e s int oni za re s c om a s su b -ha rm óni ca s é c om o
s e t e me t e s se s n um e l e va d or q ue t e le va r á d i r et a me nt e a o n ív e l s up e r i or : r á p id o, d i r e t o
e e f i ca z . A s p o rt a s a b r em -s e e uma o nda d e a mor b a n ha -t e c om p l e t am e nt e .

Sa na nd a e ns i n ou- nos c om o e nc o nt r a r o c a m i n ho p a r a e s se e le va do r . Co n vi d e i -o pa r a qu e
e le m es mo se d i r i ja a voc ê s :

SE RA P I S P A S SA A P A L A VR A A SA NA N DA
65
E u so u Sa na n d a .

P r ov e n ho d o ní ve l n o qua l t od os voc ê s sã o U m. P ro p o nh o a j udá -l os a e xp e r i m e nt a r o


ní ve l d e f e l i c id a de d o s v os so s a sp e c t o s d e fr e q uê n c i a s ma i s e l e vad a s.

A nt e s d e ma i s , im p o r t a q ue c or r i ja m os a l g u ma s i n te r p re t a ç õe s e r r ôn e as e ma na d a s d o
i di om a e d a s c r e nç a s d e ou t r a s é p o ca s:

F or a m -m e at r ib uí d a s a s s e g ui nt e s pa l a vr a s: « Ni n g ué m c he g a rá a o P ai se não a t r a v é s de
m im» . O q ue e u q u is d iz e r, ve r d a d e ir a me nt e , f oi q ue, pa r a p od e r e m e xpe r im e nt a r a s
vo ss as v e rd a d ei r as na t ure z as , os p r ó p ri os E u S ou, de via m, a nt es d e t ud o, a li nha r -s e c om
a B a nd a d a U ni c id a de q ue cri o a p a r ti r d a mi nha e ner g ia .

Di ze m, t a mb é m, q ue e u di s se : « D ei xa i v ir a mim a s cr ia n ci n has ». N ova me nt e , f ui m a l


t r a d uz i d o. O q u e e u q ui s d ize r f oi q ue , p a ra p ud e r em e x p er im e nt a r a u ni ci d ad e , d e vem
e st a r t ã o l i vr e s d e t e m or e s , de i ma g e ns m e nt a is , d e j ulg a me nt os , d e v i ve r n o p a s sa d o o u
no f ut u r o, t a l c om o e s t ã o a s cr ia nç a s. T od a s e st a s c oi s a s b l oq ue ia m a c he g a da d a
e xp e ri ê nc ia d a u n ic i da d e .

V á ri a s co isa s a c on t e ce ra m no p la ne ta e m 1 9 8 8, a s q ua i s f a z e m c om q ue se ja p os sí ve l ,
a g or a , a e xp e r i ê n ci a d a u ni c id a d e .

P r im e i r o, e st a b e l e ci o «e l e vad or » q ue Se r a p i s me n ci o no u, q u e s a i d ir e ta m e nt e d os
p la no s m a is de n so s, p or f or m a a q ue p os sa m se nt ir as f re q uê nc ia s s u b -ha r mó ni ca s d a
m i nha e ne r g ia n o i nt er ior d os v os s os p r óp r i o s ca mp o s. Re ci t a r a i n vo ca çã o qu e s e g ue
a b a i xo, i r á si nt o ni zá -l os c om e s s a f r e q uê n ci a , e , pa ra ig ua la r a s ha r mô n ica s d e s s a
f r e q uê nc ia , p ode r ã o d i ri g i r a s v os s a s p e r c e p çõ e s s ob r e c ad a u m d os ní ve i s ma i s a lt os.
Sa b e r ã o q ua nd o t i ve r e m a t i n g id o a B a nd a d a U ni c id a de p o r q ue um se nt im e n t o d e p a z e
d e uni c i d a de i rá b a nhá -l os c om p le t a me nt e .

Se g und o, a e n e rg ia d a G r a ç a fo i t r a z i da a e s t e p l a ne t a . E s t a é a e n e rg ia d o Ra io
P r a te a d o, o r a i o d a ha r mo ni a e d a f u sã o. Q u a lq ue r c oi sa q ue e st e j a m a f a ze r p a r a
a ume nt ar a f re q u ê nc ia da e ne rg ia no s ca mp o s p e s soa is r e su lt a r á m uit o m a i s sua v e s e
i nv oca r e m a G r a ça . Im a g i ne m, s im p le sm e nt e , um r ai o d e lu z p r a te a d a , b r i l ha nt e e
r e sp la nd e c e nt e , f l ui nd o p a r a d e nt r o d os v os so ca mp os, la v a n do e d is s ol ve nd o q ua lq ue r
e ne rg i a d e b a i xa f re q u ên ci a q ue já nã o d e se j e m; a c alma r -s e -ã o s e a nda r e m a g i t a d os e
s er ã o re a nim a d o s se e st i ve r e m ca n sa d os.

Um a te r c e ir a m ud a nça i mp or t a nte f oi a r e mo çã o d a c o nt i n ui da d e . A o l o ng o d a hi st ó r ia da
T e rr a , o Ra i o La r a nja a li me nt o u a s f or m a s m a ss i va s do p e ns a me nt o d a re a li d ad e d e
co n se ns o, ne c es sá r i a s p a ra a p oi a r o j og o d o ca r ma e a p e r ma nê n ci a d a s co i sa s co mo
e st a va m. O Ra i o La r a n ja , p or é m, f i co u p ur if i c a d o e m f i na is de 1 9 88 e , d e i me d ia t o, o s
ve l h os p a d r õe s d e ho s t i li d a d e s ob r e a Te r ra co me ç ar a m a d e smo r ona r -s e p or q ue já na d a
os s us t e nt a va. A g or a , vo cê s sã o l i v re s d e m u d a r, t ã o rá p i d o q ua nt o d e se je m.

A gr a d e ço a Se r a pi s p or e s t a op or t uni d a d e pa r a vos sa uda r . N o a m o r e na un id a d e , e u


s ou Sa na nd a.

* * *
O f e r e ce m o-v os a se g u i nt e i nv oc a ç ã o p a ra v o s a j ud a r a si nt o niza r a Ba nd a d a U n ic i da d e .

I NV O CA ÇÃ O À U N I C I D A DE
E u so u u m Se r C r ís t i c o; so u u ni da d e co m o E SP Í R I TO
E u so u u m Se r C r ís t i c o; so u uni da d e co m o T U D O O Q U E É .
A L uz d o me u p ró p r io Se r r e s p l a nd e ce s ob r e o me u c ami n ho.
E u so u u m Se r C r ís t i c o; so u u ni da d e co m o T U D O O Q U E É .
N o me u c or a ç ã o s us t e nt o a r e sp la n d e c e nt e L uz d a F o nt e.
C a mi n ho e m U ni d a d e c om o E SP Í RI T O ;
Ri o e m uni da d e com a F ont e ;
A mo e m u ni da d e co m os me us co ng ê n e r e s .
E u so u u m E SP Í RI T O c rí st i co; s ou um a p o nte e n t re o Cé u e a T e r ra .
66
A f un çã o q ue co n he c e s co mo Sa na nd a cr i o u um «e l e va do r d e co n s ci ê n ci a s » a t r a vé s
d o s p la nos , q ue r d i ze r , um c onj u nt o d e f r e q uê n ci a s har mô ni ca s ; s e o u sa r es , p od e r á s
e xp e ri m e n t ar a U ni ci d a d e .

Sa na nd a , g e r a l m e nt e , pr o je t a -s e c om o um s e r m uit o ca r i n hos o e s u a ve pa r a p e r mi t ir q ue
os c or p os e m o ci o na i s se p o ssa m r e la ci ona r c om a f re q u ên c i a e c om a un i ci d a d e
s ub ja c e n t e. Q ua nd o o ESP Í RI TO d e se m p e nha e st a f un çã o, p r op õe -s e c om u ni ca r co m um
s er a mo r os o e m pa r t i c ula r , a pe s ar d a f un çã o d e Sa na nd a nã o se r ne m ma is n e m me no s
a mor os a d o q u e q ua lq ue r o ut r a .

Q ua nd o o E SP Í RI T O d e se m p e nh o u a s f u nç õe s d o C r i st o, d o B u da e d o K r is h na h i st ór ic os ,
p or e xe mp l o, e x p r e s s o u a u n id a de e o a m or i nco nd i ci ona l d a F o nt e a t ra vé s d e ssa s
f or ma s, a t ra vé s d e se r e s h um a n os t a l c om o t u, q ue t i n ha m c la r if i ca d o os s e u s ca m p o s
i nf e r i or e s ma is d e n so s e q ue t i n ha m un i fi ca d o e s se s ca mp os o s uf i cie nt e pa r a p od e r e m
m ane ja r a e ne r g i a d e f r eq uê nc ia s e le va d a s d a s d ime n sõe s s up e r i or e s.

I st o oc or r e a ut oma t i ca m en t e se m p r e q ue se ve r i f i ca m a s s e g ui nt e s d ua s c ond iç õe s:
p r im e i r o, q ua nd o t e a ma s a t i m e s m o i n c ond i ci ona lme nt e; se g und o, q ua nd o r e c o n he ce s a
u nid a de c om T UD O O Q UE É . E nt ã o, o a mo r in c ond i c i o nal é i ne v i t á v el . Po r s e r e s um c om
o E SP Í RI TO , é s f e it o d a me sma « c oi sa » d o q ue es sa s f ig ur a s h i st ór ic a s, e o t e u e u-
e sp ír i t o r e a l iz a, d e f a t o, e xa t a me nte a s m e s ma s f u nç õe s d e Sa na n d a o u d e C r ist o.

A f ig ur a hi st ó r i ca d e J e s us f oi a e nc ar na çã o d e um M e s t r e A s ce ndi do, c uj os ca m p o s
e st a va m s uf i c i e n te m e n t e l im p os pa r a p e r m i ti r q ue a e ne r gi a de a lt a f r eq uê nc ia d o
E SP Í RI T O , pr ov e ni e nt e d a d i m e ns ã o C rí st i ca , s e f u ndi s se c om o s s e us c am p os a t é a o
p o nt o d e s e r c a p a z d e re a l iza r a f u n çã o de C ri st o/ Sa na nd a s ob r e o pl a no f ís i co. D ura nt e
e ss a vi d a, e l e f oi um c a na l t ã o i me nsa me nt e ab e r t o, q ue o E S PÍ RI T O p od e i n co rp or a r a
e ne rg i a C rí s t i c a n os se us ca mp os. A q ue l e s q u e se a ce r c a va m fi ca va m i n und a d os d e s sa
e ne rg i a; se e s t i ve s se m s uf i ci e nt e me nt e ab e r t os p o d ia m e xp e ri me nt á -la a t r a v é s da
r e s so nâ nc ia . T od a via , a q ue l e s q ue r e s s oa va m q ua l q uer o ut r a e ne r g ia q u e nã o f os s e d e
a mor p or si me sm os, c om o, p o r e xe m p l o, d e c ulp a bi lida d e , d e a ut o-r e cr i mi na çã o, e t c. ,
s e nt ia m- se b a st a nt e in co mo d a d os a nt e a s ua p r e se n ça . . . por q ue a e ne r g ia d a B a nda d a
U ni ci d a de , e m s i me s m a, é t ot a l me nt e d e sp r ov i d a d e j ulg a me nt os !

P or u m l a d o, a e ne r g ia Cr ís t ica a m p li f i c a o a m or p or s i me sm o e p or t o d os os out r os , e
e le va a s f r e q uê nc ia s a i nd a ma is ; p or o ut r o l a d o, q ua l q ue r e ne r gi a q ue nã o se ja d e a m or
p or s i m e sm o e p e lo s ou t r os d e st a ca - se de t a l f o r ma , q ue d e i xa de ha ve r ou t ra f or ma d e
a r e co nhe ce r . O ra , q ue m nã o e s t á di s p o st o a r e co nhe cê -la c om o s ua , i r á p r o je t ar a i r a , o
ód i o, a a ma r g u r a e o me d o s ob r e o ut r o ob je t iv o c o nv e ni e nt e .

Je s us, é c la r o, c on ve r t e u -se ne s se ob je t i vo. É ba s ta nt e ir ôn i c o, m a s ce r t í s si mo, qu e , a o


s er e m co nf r o nt a d a s c om a U ni ci d a d e , a s pe s s oa s p r o je t am os s e u s se nti me nt os d e nã o-
U ni ci d a de s ob r e a f o nt e d a U n ic i d a d e . P or is so, a fi g ur a b í b l i ca d e Je s us f oi vi s t a co mo
ca usa d o ra d e d i vi sã o.

M a s f i ca a l e r t a , po i s q ua nd o e xp e ri me nt ar e s a e n er g ia d a Ba n da d a U n ic i da d e p el a
p r im e i ra ve z, é p os sí v e l q ue s in t a s, e xa t a m e nt e , o op ost o d a u ni ci da d e . Nã o te
p r e oc up e s; a gr a d e ce p or po d e r e s se nt i r a e n er g ia d e s e p ar a çã o - e s sa a nt ig a i m pr e s sã o
q ue fo i s e nd o g ra va d a nos t e us ca mp o s a o l ong o d os a no s - p oi s a gor a já t e n s
ca p a c id a d e d e a d e sa l oja r . E i s um a té c ni c a q ue p od e s e xp e ri me nt a r :

E X E RC Í C I O P A RA L I BE RT A R A E NE RGI A DA SE P A RAÇ ÃO

U ni fi ca o s t eu s c ha cr a s e o s ca m p o s e ne r g é t ic os; f u nd e -t e co m a t ua f u n çã o e s p ir it ual .
I ma g ina q ue a t ua c o n sc i ê nc i a se ap r ox ima d e um e le va d or , no p la no f í si c o. N ot a c om o
os n ome s d o s d i ve r s os p la nos s e v ão a c e n d e nd o no p a i ne l d e c ont r ol o d o e le va d or , à
m ed i d a q ue va i s su bi n do.

P á r a n o ní ve l d o p l a n o Cr ís t i c o e , as sim q ue a s p or t a s se a b r i re m , p e r m it e q ue a t ua
co n sc i ê nc ia sa i a d o e l ev a d or . Pr ov a v e lm e n t e , ve r á s o utr a s p e s s oa s , uma s co n he c i d a s,
ou t ra s nã o. Sã o p r oj e ç õe s, d e a lt a f r e q uê n ci a , d e a sp e ct os d o t e u e u -e s p ír it o, q ue já
e xp e ri m e n t am um a p l e na u ni da d e c o nti go.
67
C om o t e se nt e s e m r e l a çã o a e l e s ?
C ons e g ue s s e n t ir a U ni c id a d e ou se n te s -t e s e p a ra d o ?
Se t e e n c on tr a r e s c om a lg ué m d e q ue m t e s e nt e s s e p a r a d o, t e nta r e a li z ar u m d iá l og o,
d o gê ne r o: Re c o nh e ç o q ue m e si nt o s e p a r a d o; s o u um M e s tr e e f a b r i q u e i is t o c om o uma
f e r ra m e nt a d e a p r e nd i z a ge m, m as de q ue j á nã o p r e ci s o; p o r i ss o, li be r t o-a e d e v ol v o-a
a o u ni ve r s o; e m t r oc a, e s c ol ho e x p e r i me nt a r a U n ic i da d e . A g or a, c o n he ço e s i nt o a
m i nha un id a de c om T U DO O Q U E É . T u ( n om e d a p e ss oa ) e e u so m os E S P Í R IT O , un id o e
i nd i vi sí ve l .

M o vi me nt a -t e , p a ss e ia à vo nt a d e e c um p r im e nt a q ue m e n co nt re s . Se nt e a l ib e r d a d e d e
p e d i r a Sa na nd a q ue a p a re ça , p oi s, já q ue c r i as t e e st e e sp a ç o, p od e s co n v id a r q ue m t e
apeteça.

Q ua nd o t e se nt i re s c om pl e to, r e g r e s s a a o e l e va d or e t ra z a t ua co ns c iê nc ia d e r e g r e s so
a os t e us c a mp os uni f i c a d os .

E st e d iá lo g o t a m b é m é m uit o út i l q ua n d o a nt ip a t i za s ou t e a b o r re c e s co m a lg ué m . Po r
oca si ã o d e u m a ca l or a d o d e ba t e pr of is s i o na l , uma di s cu ss ã o c om a t ua p a r c e ri a ou c om
o t e u f i l h o, t e nt a p r o j e ta r e st a s p a la vr a s de sd e o t e u c ha cr a do c o r a çã o a t é a o e u -
e sp ír i t o d a out r a p e ss oa . C om o el a e s t á d e n tr o d o te u ca mp o u nif i ca d o, já sa b e s q ue a
t ua me ns a ge m e m al g um ní vel se r á r e c e b i d a .

Le m b r a -t e : p od e s r e gr e ss a r a o pl a no C r í s t i co se m p r e q ue t e a p e t e c e r. E ca d a ve z
r e g r e s s a rá s um p ouc o m a is d if e r e nt e . I s so t e g a r a nt o!

C AP ÍTU L O X
S ER TU D O O Q U E É S

A t é a q u i, já a b or d a m o s ma t é ri a s uf i c ie nt e p a r a q ue f iq ue s c om um a id é ia c or r e t a a ce rc a
d e q ue m, r e a lme nt e , t u é s. A ss im , a pe r g un t a se gu i nt e p od e r á se r: C om o f a ç o p a ra
e xp r es sa r , p a r a se r e s t e s e r ma i or d e m im m es m o?

A ra i z d a p a la vr a g r e g a «e nt us i a sm o» é «e n » e « t e os » o q ue , li t e r a lm e nt e , q ue r d iz e r
« d e nt r o d e De us » .

P o r t an t o, q ual q u er c oi s a pel a qu al s i n t as e n tu s i as m o es tá no E SP ÍR IT O e,
a u to m a ti ca m en t e, d ar - te-á s a ti s f a ç ã o; o qu e n ã o tr ou x er nã o e s tá n o E SP ÍR IT O .
S e n ã o t ro u x er, p er g u n ta - te p or q ue c o n ti n ua s a fa ze r tal c o i sa , q u er s e tr a t e d e
u m t ra bal h o q u e o d ei as , qu er s eja u ma d o en ç a . T u est ás n o E SP ÍR IT O q u a n d o
s e n tes s a ti s fa ç ão . A c h av e c o ns i s te em ma n te r es- te a t en to a o q u e s e nt es e m
r el a ç ã o à s c oi s a s .. . e m v ez d e te c o n c e n tr ar es no que p en s a s ac er c a d es s a s
c o i sa s ou n o q u e p en s as q ue d ev er i as s en tir .

T r at a r de c o nse g uir um a c la r id a d e f í s i ca , e mo ci on a l e me nt al é e s se n cia l p a r a m a ni f e s t a r


o E SP Í RI TO p l e n a me nt e . Se g ui nd o p or e s t e c a mi nh o, da r - te -á s c o nt a d e q ue os se nt id os
f ís i c os s e a g ud i za m b a st a nte ; sa b e rá s a ce r ca d e c oi sa s s ob r e a s q u a is nu n ca l e st e ou
ou v ist e f a la r ne m p od e ri a s t e r d e d uz i d o co m o, p or e xe mp l o, o q ue a ca b a de ch e g a r p e lo
co r r e i o ou q ue m te va i t e le f o na r. C onf ia n is t o e d i ve r te -t e !

I r á p a r e ce r-t e q ue e st á s a s onha r , l ú cid a e v iva me nt e , q ue r d iz e r, sa b e r á s q ue e st á s a


s on ha r d e nt r o d e u m s on h o. É a q ui qu e , v e rd a d e ir a me nte , c ome ça o jo g o, p o is o s
s on hos sã o o ce ná r i o ond e , e nq ua nt o E SP Í RI TO , a e spé c ie h uma na c r i a e ma n ip ula a
r e a li d a d e de t od os o s p l a no s.

N es te p l an e ta , to d o s c o meç a m po r c r ia r a s ua r eal i da d e n o p l an o f í s i co qu an d o
es tã o a s on h a r!

Q uã o d i ve r t id o é ma ni p ul a r c o ns ci e nt e me nt e a r e a li da d e p or f or m a q ue e l a se re a l i ze
a nt e s qu e oc or r a f i si ca me n t e!

A lé m d i s t o, p a ssa nd o a c o ns id e r a r, a nt e ci p a da m e nt e , os a co nt e ci me nt o s d a t ua v i da ,
p od e s de ci di r q ua i s d e le s s e m a ni f e s t ar ã o f is i ca me nte . A t ua ha b i l i d a d e pa r a ma nif e st a r
co i sa s e p e s s oa s na t u a v id a au me nt a rá a t a l p o nt o q ue p a s sa r á a a co nt e c e r a q uil o q ue
68
p e n sa r e s e s e nt i r e s. V ê a m ã o d o E SP Í R IT O a t ra b a l ha r, o u me l ho r d it o, a b ri nc a r nos
i num e r á ve i s d e t a l h es do q uot i d i a no.

P e r ce be s a g o r a p o r q ue é tã o im p or t a nt e t e r c l a ri d ad e me nt a l e em o ci o nal ?
É is t o, e v id e nte m e nt e , q ue a e s p é cie h um a n a t e m v i nd o a f a ze r d e s d e o p r i n c íp i o, s ó
q ue , i ndi v id ua l me nte , nã o de ix a r a m e s p a ço s uf i ci e nt e p a r a p od e r e m o bs e r va r
co m pl et a m e n t e t od os os p a d r õ e s c r ia d o s a p a r t ir d o ní ve l d o e u-e s p ír it o. O E SP Í RI TO ,
uma v e z l i b er t a d o d o me d o q ue bl oq ue ia o s e u pr óp r io f l ux o, p od e t r ab a l ha r , at r a vé s d e
t i, s e m r e s i st ê n cia o u d is t or çã o.

E , a qu i , q ue r o e nf a ti za r q ue e st o u a r e f e r ir o ES P Í RI T O , n ã o o e u -e s pí ri t o; e st ou a f a la r
d o â mb it o pl e no d o E S PÍ RIT O , de s de o a r c a n g é li c o a t é a o d o s g a t os , do s c ãe s e d a s
p la nt a s d om é st i ca s.

S e te a c o n t ec e r al g u ma c o i s a q u e p r ef eri as q ue nã o ti v es s e a c o n tec i d o ,
c o n c en tra - t e ni s s o e p er g u n ta : Is to é ú ti l à a s c en sã o ? D es d e q u e en co n tr es u ma
r es p o s ta , a s i tu aç ã o c o me ç a a mu da r ra pi da m en te.

I r ás s e nt i r -t e pa r t e do u ni ve rs o, e m vez de s e p a r a d o. P or e x e mp lo, q ua n d o p a ss a r e s
p e r t o d e um a á r v or e, s e nt ir á s a e ne r g ia d é v i ca e d e s f r ut a rá s d e ss e p e q ue n o in t e r câ m bi o.
C ome ça rá s a s e nt i r a ma g ia d e e s ta r v iv o, d e es t ar d e nt r o do f l ux o. E s se se nt i me nt o d e
p a z e d e s e re ni d a d e, q ue se nt i as s ome nte q u a nd o e sta va s a m e d i t a r , mu it o r a pi da m e nt e
s e t or na r á co mu m. Ca d a e nc ont r o c om out r a p e ss oa co n ve rt e r -s e -á n uma a m or osa
oca si ã o d e c ur a. E , d e s d e q ue o d e s e j e s, se r á s ca p a z d e , li v r e me nt e , c on t a t ar c om
q ua lq ue r e nt i da d e nã o -f ís i ca p a r a t ro ca r i nf o rm a ç ã o o u, s im pl e sme nt e, c on ve r sa r. C om o
a n o çã o d o q ue é a pr o p ri a do g uia r-t e -á no q uo t id ia no, sa be r á s, e x a t a me nt e , o q ue
f a ze r . . . E, q ua nd o a ca b ar e s d e l e r e s t e l iv r o, of e r e c ê -l o-á s a o utr a p e s soa p or q ue t ud o o
q ue p r e cis ar e s d e sa b e r, sa b ê - lo -á s a t r a v é s d o E SP Í RI T O !

* * *
A nt e s d i s s o, p or é m, v olt e mo s a d a r a t e nç ã o à s f r e q uê n cia s m a is e le v a d a s d o « e u».
V imo s, a nt e s, q ue o nos so Jo sé d a Si l va nã o é ma is d o q ue o E SP Í RI T O d e se mp e n ha nd o
a f u nç ão d e Jo sé d a Si lva . E s t a f u n çã o, p o r é m, e xi st e a o l o ng o d e t od a s a s b a nd a s. E
c a d a u ma de s ta s ba nd a s é u m a s p ec to ma i s el eva d o d e J o s é d a Si l va !

A go r a : s e José d a S il v a de s e ja r c o nv e rt e r -s e e m t u d o o q ue é , c om o f a r á pa r a co ns e g u i-
l o?

M u it o s im p l e s : f a r á e s sa p er g u nt a a si m e s m o. . . ne s sa f r e q uê n ci a ! V e ja m o s:

C O NVE RT E -T E E M T U D O O Q UE É S!
U ni fi ca o s c ha cra s e p e d e a o ní ve l a p r op r ia d o d o t e u « e u -e s p í r i t o» q ue se f u nd a c om o s
ca m po s m a is d e ns os . Com o já sa b e s c om o s e d e s e nr ola a e xpe r iê n cia , s ab e r á s o q ue
f a ze r . A s s im , e n co nt r a -t e c om El e n o cr is t a l r os a d o 7 e p e de q u e a t ua me nt e co n sc i e nt e
p o ssa v e r o q u e se e st á a p a ss a r na s t ua s f r e q uê n c ia s m a i s e le va d a s. V er á s i ma g e n s,
ou v ir á s vo ze s e c o nhe ce r á s, i nt ui t i va m e n t e , c om o o p e r a c er t o ní ve l d o t e u «e u- es pí r it o»
q ua nd o re a l iza o t i p o d e f un çã o d e qu e t e m os e st a do a f a la r .

Nã o e xi s te n e nh uma m a ne i r a de p r e d i z e r o q ue ve r á s o u e x p e r ime n t ar á s. P od er á s ve r -t e
e m m ovi m e n t o s ob r e u ma a m p l a m a l ha d e f il am e nt o s b ri lh a n te s , t e ce nd o n ova s c o ne x õe s
à me d id a q ue a va li a s ou se l e c i o nas p os s ib il i d ad e s; p od e r á s ve r -t e numa r e uni ã o d e
p la nif i ca çã o p a r a e d if i ca r u m n ov o pl a ne t a o u e n si na nd o a lt a s m a t e m át i ca s n um e n or me
e d if í c i o de c r i s t a l q ue r e f ul ge d e sd e o s e u i n t e r i or.

S ej a c o mo f o r , a cr ed i ta q ue nã o e s tá s a i nv en ta r! O E SP Í RI TO fa z , d e fa to, es ta s
c o i sa s – f az - te a ti , i n c l us i va m en te – q u er t e d ês c o n ta di s s o o u n ã o .

N o p r i n cíp io, t a l ve z nã o p e r ce b a s o q u e se p a s sa . Pod e rá s v er -t e a t i m e s mo ne s sa


f un çã o c r i a d or a e p e r g u nt ar : c om o sa b e re i s e de v o co n sid e ra r e ss a l i n ha d e
p r ob a b il i d a de o u q ua l é a m e l ho r p o ssi b i li d a d e ?

Nã o t e p r e o c up e s ! À m e d id a q ue f or e s p a ssa nd o c a d a ve z m ai s t e m p o n os p l a n os
s up e r io re s , a u me nt a rá a hab i li d a d e p a r a , c ons c ie ntem e nt e , s in t o ni za r e s co m o q ue e s t á s
69
a ob se rva r e , mu it o si m pl e sme nt e , f i ca re s a sa b e r at r a vé s d o c on h e ci me nt o d i re t o.
T a lv e z i st o d e m or e al g u ns me s es ; m a s ch eg a r á s lá p o rq ue s e tr a t a de t i m e s m o f a ze nd o
e st a s co i sa s.

P or t a n t o, no q ue d i z r e sp e it o à q ue la id é ia d e q ue po ss u is u m s e r e sp ir i t ua l. . . b om. . .
r e a lm e n t e , t u t e ns um a v i d a p l e na nes se s ní ve i s . To d a v ia , é ma is a ce r t a d o d ize r q ue o
t e u e u - e sp i r it ua l é q ue t e t e m a t i!

* * *
T a lv e z e st a h a bi lid a d e d e si nt o niza r e s co m a s t ua s p ró p r ia s f r eq uê nc ia s ma i s a lt a s t e
l ev e a p a s se a r p e l os d i ve rs os p l an o s, p or o u t ro s p la ne t a s ou, i nc l us i va me nt e , p o r out r os
u ni ve r s os o nd e a s r e gr a s sã o t o ta l m e nt e d if e r e nt e s. P or a g ora , a c ois a f i ca na s t ua s
m ão s; t u é s Me s t r e e co nt r o la s t ud o o q ue e xp e ri me nt a s.

N o e nt a nt o, t od os e st e s « pa s se i os » t e r mi na m se mp re d a me sm a m a ne ir a : t u, d e nt r o do
t e u c or p o f ís i co! A s si m é p or q ue s om e nt e a t ua c on s ci ê n ci a s e pa ss e ia p e l os pl a nos
s up e r io re s .. . e m b or a nã o p or m uit o ma i s t e m po! E , as sim , c heg a mo s a o t e ma da
a sc en sã o!

C AP ÍTU L O XI
A AS C E N SÃO

Um a vez a li n ha d o s os c am po s m a is d e ns os (f í si c o, e m o ci ona l e me n t a l) , um a ve z
co n se g ui d a a p le na r e ss onâ n ci a i nt e r na e nt r e e le s a t é a o p o nt o d e f ica r e m uni f i ca d os;
uma v e z a l c a nça d o um a lt o g r a u d e r es so nâ n ci a c om as f re q u ê nci a s ma i s e l e va da s d o
E SP Í RI T O . . . c he g o u o mom e nt o de i ni cia r , i me d ia t a me nt e a a s c e n sã o!

P o r é m, t u t ens es ta d o , d es d e s e mp r e, env o lv i d o c o m a a s c en s ã o, p oi s tr a ta- s e


d e u m p r oc es s o, nã o d e a co n t ec i m en to!

T a l co mo v im os a nt e s, a a s ce n sã o co ns is t e e m e le va r a f r e q uê n ci a d a e ne r g ia d e t o d o s
os t e us ca mp os ma i s d e n so s, i ncl ui nd o a s cé l ul a s do c or p o f í s i co, d e ta l f or ma q u e
d e i xe m d e c o nte r q ua l que r re s q u í ci o d e e ne r g ia q ue r e f li ta e ss e s p l a nos i nf e r io r e s. A
f r e q uê nc ia d e e ne r g ia ma is b a ixa , a q u il o a q ue h o je c ha m a m os co r p o f ís i c o, pas s a rá a
es ta r na 5ª d im en s ã o. O utr o s s e r e s q ue já e st e ja m ne ssa b a nd a p od e r ã o ve r ,
cl a ra m e nt e , a t ua e ne r g ia e o uvi r- t e t e l e pa t i c am e nt e , e mb or a nã o a ud it i va m e nt e . . .
p or q ue t u d e ixa r á s d e p r o d uzi r s ons! O a r , n a T er r a, é d e ma si a d o d e ns o p a r a qu e a s
co r d a s v oca is d a 5 ª d i me ns ã o co n si ga m m ov e r - se . E vi d e nt e m e n t e , ne m s e q ue r s ã o
vi sí ve is de s de o p la no f ís i c o, p o rq ue a s ua e ne r g ia t e m uma f r eq uê nc ia t ão e le va d a qu e
a r e t i na f í si ca nã o a s pod e r e g i s tr a r .

B om. . . t u d e sa p a re ce s t e , ma s a i nd a p ode s a f e t a r o pla no f í si c o!


C om o ?
P r im e i r o, p ode s p r oj et a r o C or p o d e L uz e m qua lq ue r p a rt e d o p l a no f í s i co.
Se g und o, e nq ua nt o e s t iv e st e oc up a d o e m as ce nde r , os out r os se r e s huma no s e st iv e r a m
a p r a t i ca r a q ui lo q ue l he s c om un ic a s t e, a t r a vé s d a s tua s p r óp r ia s ca na l i za çõ e s, p el o q ue ,
a g or a , t o do s e s tã o n o m e sm o p la n o. A s si m é , por q ue a t ua s a be d o ri a , de p o is d e
co n se g ui d o o a l i nha me nt o, c on ve r t e -t e e m um a e nt i d a d e p op ul a r q ue , d e f a t o, p od e s e r
ca na l i za d a.

A lé m d i s t o, p or t e r e s e st a d o t ã o r e ce nt e m e nt e no p l a n o f í si c o e p o r te r e s r e a l iz a d o o
p r oc e ss o p or t i m e s m o , e s tá s pe r f e it a me nte i ns tr uíd o pa r a os a j ud a r a l i vr a re m -s e d os
b lo q uei os q ue a t ra p a l h a m o s se us ca m i n ho s. . . d a me sm a f or ma q ue t u, a nt e s, f ost e
a j ud a do p or o utr a s e n t id a d e s .

T e rc ei r o, o f a t o d e t e r e s co n se g u id o f a ze r e s t a m uda n ça d e f r e q uê n ci a d a r á co nf i a n ça
a os o ut r o s. O p r oc e s s o da a s ce n sã o p la n et á r ia ir á a ce le r a r- se g e om e tr i c a m e nt e à me d i d a
q ue c a da M e st r e A s ce nd i d o a j ud e o ut r as c e nt e na s d e s e re s a a s ce nd e r. P e la t ua p a r t e,
q ua nd o nã o e st iv e r e s a a j ud a r os o ut r o s a a va n ça r ne s te p r oc e s s o , e st a rá s a vi v er a t ua
p r óp r i a p a rt e d e sse ca mi nh o. P or é m, a a sc e n sã o pa r a a 5 ª d im e ns ã o, e mb or a s e ja um
p a s so im p or t a nt e , nã o s i g ni f i ca q ue s e j a o úl t im o. . . M a s co mo t u já t e r á s d e i xa d o d e le r
l i vr os m uit o a nt e s d i ss o, nã o f a z se nti do q ue t e f al e a ce r ca d o q u e i rá s e n co nt r a r à
m ed i d a q ue p r os s e g ui r e s c om a as ce ns ã o!
70

P or t a n t o, c om o e l e va r á s a s t ua s f r e q uê nc ia s a t é à 5 ª d im e n sã o?
A a s ce n sã o i m p l i ca a e l ev a ç ã o d a s f r e q u ê nc ia s d a e ne r g ia q ue c omp õe os te us ca m p os,
uma e ne r g ia q ue e s tá p a ra a lé m d o e sp e ct ro e le t r o ma g né t i co q ue i nte g r a a l uz . T r a t a -se
d a e ne r g ia q ue a f lo r a at r a vé s d a b a r re i ra f í s ica p a r a s e co n ve r te r e m r a di a ç ã o
e le t r oma g né t i c a e , p or f i m, s u rg i r co mo p a rt í c ula s s u b a t ôm i ca s ou on d a s. É a L uz q ue
e st á p o r d e t rá s d a lu z!

A c o ns c iê nc ia d a q ui lo que t u d e nom i na s c om o s u b at ômi c o co nhe ce t ud o is t o e ja ma is se


s ep a r ou – p or um i ns t a nt e q ue f os se - d a s u a u ni ã o c o ns ci e n t e c o m a F on t e . C on c or d o u,
p or é m , em a de q uar -se à s f r e q uê nc ia s m a i s d en sa s q ue c ons t it ue m a p e r s ona l i d a de .

As s i m , o « s e gr e do » es tá e m el e va r a fr e qu ên ci a d a tu a c o n s ci ên c i a c el ul a r a té à
f re q u ên c i a da c o ns c i ên c i a s u b a tô mi c a , a t é q u e a m ba s s e e q u i p ar em.

A pa r t ir d a q ui, o t e u c or p o d e i xa r á de p e n sa r q ue va i mor re r ! E s e, a t é a go r a , a m or t e
t e m si d o o f ina l d e ca da vi d a . . . nã o p o d e s c ul p a r o p o br e c or p o p or t e r p e nsa d o a s s i m!
T u tr a n s m u tas a tu a en e rgi a a tr a v és da in te nç ã o . É m ui t o f á c i l: s e os t e us c am p os
a li nha d os t ê m a i nt e n ç ã o d e q ue a l g o s e j a v e r d a de , o ca mp o d e f r e quê n cia ma i s b ai xa –
o ca m p o f ís i c o - m ud a r á p a r a nã o f i ca r d e f o r a d o a li nha me nt o. A s si m, a t ra vé s d a
i nt e n çã o, tr a t a de e le v a r a s f re q u ê nc i a s d a e ne r gi a d o ca m p o f ís i c o pr im e i r o uma oi t a v a ,
d e p oi s o ut r a , e out r a e o ut r a . T u p ode s fa z ê -l o; le mb r a -t e co mo, h á m uit o, m uit o t e m p o,
op e ra s t e o p ro ce ss o i nve r s o, b a i xa nd o a f re q uê nc ia um a s q ua nt a s oit a va s p a r a t e
d e n sif ic a re s no pl a no f ís i c o.

B om, d e vo a d mit i r q u e i s so ne ce s si t o u d e i m e n so te m po p orq ue o co r p o f í si c o é u ma


f á b ri ca q uí m ic a i me ns a me n te c omp l ex a , c o n t ro l ad a p el o D N A, q ue se co m uni ca co m a s
ho rm ona s e l i d a c om c omp os to s or g â ni co s d e a l ta t e c nol og i a , ca da um d o s q ua i s p os s ui
o s e u p r ó p ri o n í v el cr í t ic o. Já p e nsa st e com o é q ue o t e u c orp o c o n se g ue ma nt e r - se à
t e mp e r at ur a d e 3 6, 5 g r a us ? I m ag ina o q ue t e ve d e se r l e v a d o e m c ont a p a r a p la ne ar
i st o. É cl a r o q ue l e vo u b i lh õe s d e a no s p a ra p od e r r es ol ve r t u d o. . . e o c or re r a m m uit os
f a lha n ço s e m ui t o s b e c os se m sa í da .

Ma s c o m a a s c ens ã o , t u e a c o n s c i ên c i a d os t eu s c or p os já s a b em p erf ei ta m e n te
p ar a o n d e vã o. O te u C o rp o d e L u z da 5 ª di m en s ã o é u ma ma tr i z q ue já e xi s te!

P od e r á s a l c a n çá - lo ne s t e m e sm o in st a nt e s e a s s im d e s e ja r e s. D e sd e q ue os t e us c a m p os
e st e ja m a l i n ha d o s, c o nc en t ra- te na i n tenç ão de a u men t ar a ta xa v i bra tó ri a d as
es tr u tur a s c el ul ar es , p o te nc i a l i za n d o-a at ra v és da c la r a vi s u al i z a çã o d e u ma l u z
q u e i n u nd e q u er as c él ul as , q u er o AD N , e i mp r i ma nel as a s i ma g e ns da s c él u l as
f ei t as c o m e n er gi a d e fr eq uên c i a ex t r em a me nt e el ev a d a. O t e u c or p o,
l it e ra l m e nt e , c o n ve rt e r -s e -á e m l uz à m ed i d a e m q ue a s c é l u la s a b s or va m es t a e ne r g i a
d e a l t a f r e q uê n ci a e c om e c e m e la s me s m a s a e mi t ir l uz.

Um a vez q ue o « t u » q ue va i a sc e n d er já se e n co nt r a no t e mp o s i mu lt â ne o d e sf r ut a nd o
p le na me nt e , p od er á s a ce l e r a r a c he g a da c o n sc i e nt e a e ssa s f r e q uê n cia s a t r a vé s d os
ca m po s d e r es so nâ n ci a. E e s se « t u» q ue e s t á na 5 ª dim e ns ã o d e se ja q ue o «t u» (« e le »
ou «e l a» , p oi s p ode r á s a p ar e ce r da f or ma q u e d e se ja re s ) q ue va i a s c e nd e r f aç a e s sa
a ce l er a çã o p a r a q ue d e mor e m e no s t e mp o a l á ch eg a r e c ome ce a d e sf r ut a r d a fe s ta
m ai s c e d o. ( F a ço e st e e s cla r e c im e nt o e m no me d a me nt e c on sc ie nt e , nã o d o se r d a 5 ª
d im e n sã o ) .

A f re q u ên ci a ma is b a i x a a t r a vé s d a q ua l o t e u «e u» da 5 ª d im e n sã o s e e xp r e s sa , já e st á ,
ob via me nt e , na 5 ª d i m e n sã o; f a ci lme nt e p od e rá s a l ca nç á -l o, r e p i t o , a t r a vé s d a c la r i d a d e
e d a i nt e n çã o. O s t e us ca mp os, e nt ã o, i r ã o r e ss oa r c om a f r e q uê nc i a da 5 ª d im e n sã o
a b s or ve nd o a s ha b il id a de s , o co n he ci me nt o, a s a b e d or i a e o a m or . O s ca mp os f ís i co,
e mo ci ona l e m en t a l v i b r a rã o e m ha r m o ni a c om os da 5 ª d im e n sã o . . . que já lá e st ã o
d e sf r ut a n d o d a f e st a ! E , se a t e nd e r es a o q u e se se g ue , t a m b é m t u l á c he g a r ás
r a p i d a me nt e :

P A RA A CE DE R À 5 ª DI M E N SÃ O
71
U ni fi ca o s c ha cra s e c on v id a o ní v e l d a 5 ª d i m en sã o d o t e u e u- e s p í r it o p a ra se f u nd i r
co m o t e u c a mp o. E s t a b il i za a t ua in t e nç ã o d e mo st ra re s à m e nt e c ons cie nt e c om o é a
vi da na 5 ª d i me ns ã o a t r a v és de v i s õe s , pa l a vr a s, se n sa çõe s o u, s i m pl e s me nt e ,
co n he c i me nt o.

E nt ã o, t e nt a s us t e nt ar o p ont o de d u pl a c on sc iê nc ia , d e e s ta r a q ui e l á ,
s im ul t a ne am e nt e . E x p e r im e nt a m ud a r o f oc o d e um a r ea l i d ad e p a r a a o ut r a .

I n gr e ssa p l e n a me nt e n a r ea l id a de d a 5 ª d i me ns ã o e ma nt ê m -te l á . A í, o t e u ca m po
u nif i c a d o ir á re s s oar c om a 5 ª d im e n sã o. D e vi d o à r e s so nâ nc ia c o m a s h a rm ôni ca s ma is
e le va d a s d o t e u ca m p o da 5 ª d i me nsã o.

a e n e rg ia d o ca mp o f í s ic o f i c a r á ma i s l ig e i r a . S im ult a ne a me nt e , o t eu ca m p o e m o ci o na l
r e s soa r á c om o a m or d o d a 5 ª d i me ns ã o e o ca mp o me nt a l in u nd a r -s e-á com a sa b e do r i a
d o t e u e u de s s a di me ns ã o s up e r i or.

Sa i r á s d e st a e x p e r iê nc ia co mo u ma p es soa m uit o d i f e r e nte , m a i s id e nt if i ca d a e pa r e ci d a


co m o se r q ue ve r d a d e ir a me nt e é s e e m q ue es t á s a c onv e r t e r - t e . Se is t o t e p ar e ce r um a
co i sa l o ngí nq ua , nã o i mp o r t a. Q ua nd o c he g a r e s a e ste p ont o do t e u p r oc e s so d e
a sc en sã o, p a r e c e r -te -á b as ta n t e nor ma l.

Nã o é mi n ha i nt e n çã o d e s cr e v er o p r oc e s s o d a a s ce n sã o e m s i m e s mo. Po d e r ia e s cr e ve r
um l i vr o c om pl e t o so b r e c om o f a ze r g e la d o, e a últ ima l i n ha se r ia , si m p le sm e nt e : Ag ora ,
co m e -o!

T u s a be r á s o q ue f a ze r q ua nd o c he g a r e s l á. E e u e s ta r e i à t ua e s p e r a !

C AP ÍTU L O XI I
A VI D A D E P OI S D A ASC E N S ÃO

É ób v i o q ue , se a in da e st á s a l er , é p or q ue e st á s i nt e r e s sa d o no p r oc e s s o e q u e re s s a be r
a t é o nd e e le t e l e va . .. o u t a l ve z se ja s a p e na s um cur i os o q ue g ost a d e bi sb il hot a r o
últ i m o c a p í t ul o! A ss i m se nd o, vo u e n ce r r a r e st e li v r o d a nd o um a v i st a d e ol hos a o q ue
p od e s es pe r a r d e p ois d a a s ce n sã o.

L em br a - te d e q u e u ma p ar te d e ti já s e en c o n tr a n a 5ª d i m ens ã o e o r es to de ti
es tá pr es tes a a l c a n ç á -l a .

A vid a na 5 ª d i me nsã o é m ui t o d i fe r e nte d a q ue l a q ue ex p e r ime nt a s a go r a . O e s p aç o, o


t e mp o, os ob st á c ul os e a s l i mi t a ç õe s d e se m p e n ha m um pa p e l mu i t o i m p or t a nt e na t ua
vi da d e ho je ; ma s i ma gi na c om o s e r i a s e na d a d i s so i nt e rf e r i ss e . C om o se r ia ?

N o C or p o de L u z, r e a l me n t e, t u já sa b es q u e m é s: um se r p ur o, a m or os o, u ni d o a t od os
os o ut r o s s er e s c omo uma p a r t e d a F o nt e , m a s a i n d a s uf i c ie nt e m e nt e i nd iv id ua l iz a do
p a r a s e r e s c a p a z d e di ze r a o ut ro se r : a m b os so mo s a F ont e . Po r é m, na s f re q uê nc i a s
m ai s e le va d a s o s c onc e it os de « n ós » e « a mb os » ca r e ce m d e s ig nif i c ad o.

N a 5 ª di m en s ã o sa b er á s q u e m fo s te n as tu a s e nc a r na ç õ es a o l on g o do te mp o ,
s a b e rás o q u e a p r en d es te em c a da e nc a r na ç ã o e c om o c a da um a d el a s f o i um a
a tr ev i d a e de s af i a d o r a mi s s ã o a t rav és d a q u a l a Fo nt e a pr end eu ma i s s o b re si
m es ma .

E nq ua nt o E SP Í RI T O , d i fu nd e s a ut oma t i c am e nt e o q ue a p re n d es te a b r a ng e nd o t o da s a s
b a n da s d e f r eq uê nc i a , d e t a l f or ma q ue e ss a s d e s c obe r t as p od e m s e r d es f r ut a da s p or v ia
d o c o nh e c i me nt o d ir e t o. P o r i s so, ca d a pe q u en o d et a l he d a tu a vi d a na T e r r a é t ã o
i mp or t a nt e . C a da s e r h um a no é um pe q ue no d e sc ob ri d or e um e xp l or a d or p a ra o
u ni ve r s o co mp l e t o.

Na 5 ª d ime n sã o se r á s um me st r e d a c r ia çã o. O s t e us pe n sa me nt os re a l i za r -s e -ã o
i ns ta nt a ne a me nt e c om o ob je t os, mú si ca , a r t e e out r a s f or ma s d e l i ci osa s , q ue se r ão
d e sf r ut a d a s p e lo s o ut r os se r e s d a 5 ª d im e n s ã o. P or é m, a s c or e s, o s s o ns e os ma t e ri a is
q ue te r á s à t ua d i s p os i çã o s e rã o li t e r a l m e nt e il i mi t a d os.
72
Se e st i ve r e s pa r t ic u la r me n t e i n te r e ssa d o na m ús i ca , p or e x e mp lo, p od e r á s cr i a r um
ór g ã o c om u m a l c a nce e uma p r of und i d a d e d e t o ns i n ig ual á ve is no pl a no f ís i co, p or q ue
a s vi br a çõ e s d e le , e m ve z d e fa z e r e m v i b r a r o a r com o o co rr e na T e rr a , a m p l i fi ca m os
t e u s p e nsa m en t o s e a s t ua s em oç õe s .

Se e st i ve r e s in c li na d o pa r a a a rt e , a s c or e s d e q ue d i sp or á s nã o e s t a r ã o li m it a da s p e lo s
p ig me nt o s q ue r e fl e t e m e a b s or ve m a l uz v i s í ve l, c om o na Te r r a; p od e r á s p i nt a r c om a
p r óp r i a l uz, i m p ri mi nd o a t u a vi sã o d i r e t a m e nt e s obr e o e sp a ç o m u lt id im e n si ona l q u e
cr ia s pa r a o e f e i t o.

Se f or e s m at e má t i c o p od e r á s p r oj et a r uma e q ua çã o a l g é b r i ca s ob r e um e s pa ç o cr ia d o
co m q ua nta s d im e ns õe s s e j a m ne c e s sá r ia s; e a g e om e t r i a t or na r - se -á v i va à m e di d a q u e
f or e s e xpr e s sa nd o fo r ma s c om p l e x as , at r a vé s d e s ons e c or e s.

Na 5 ª d ime n sã o cr ia r á s o t e u p r óp ri o l ug a r p a r a « vi ve r» , o q ua l s e r á o po nt o de
e n co nt r o p a r a os t e us a m ig os da 5 ª d ime n sã o. E s se lu g a r se r á , a t é a o ma i s í nf imo
d e t a l he , t ã o r ea l co mo to d o s a q ue le s d o p la n o f í si co. A úni c a d i fe r e nç a é q ue po d e rá s
vo lt a r a de co r á -l o b a st a nd o p e nsa r no a s s u nt o ou m uda r a v ist a p a no r â m ica a t r a v és da
i nt e n çã o.

P od e r á s d iv e r t ir -t e à v ont a d e «p o nd o» v ár io s t i p os d e co r p os. Ne s t a f r e q uê n cia , os


co r p os sã o p r oj e ç õe s pu r a s d o p e n sa me nt o, m as , re p it o, t ã o r e a is e m c a d a d e ta l he c om o
é o t e u a t ua l co rp o f í s i c o. P or e xe mp l o, p od e r ás s ur p r e e n d e r o s t e us a mi go s p r oj et a nd o-
t e na s ua f r e nt e co mo um c or po d e out r o p la ne t a e di ve r t i -l os c o nt or ce nd o os t e us 1 8
t e nt á c ul os ou a t ur d i -l o s co m g r unh id os. Se p r e f e ri re s , p o d e rá s i mp re s si oná -l os
t r a ns f or ma nd o-t e no M o nt e O l i m p o!

O q u e p o de rá s f a z er es ta r á l i mi ta d o s o m en te p el as t ua s i n te nç õ es e p or a q u i l o
q u e t e d ê s a ti s f a ç ã o . A di f er en ç a mai s s i g ni fi c a ti va é q u e, p o r t e t er es l i b er ta d o
d as f re q u ên c i as b as ea da s no me do , ex p re s s ar ás o a m or p ur o e in c o n d i c i on a l da
F on te.

E mb o ra nã o e xi st a q ua lq ue r b a r re i ra a se p a r a r -te d a F ont e , nã o co ns e g ue s te r , n o p o nt o
on de e st á s, a me no r i dé i a do ê xt a s e q ue t e ac om pa n ha rá . P o de r á s p e d i r a o E SP Í RI TO
q ue , d ur a nt e u ma me d it a ç ã o, t e d ê um a p e q ue na a mo str a .. . m a s i s s o s e r á co mo c h e ir a r,
d a r ua , a c om id a q ue s e s er ve n um e x c e le nt e r e st a ura nt e!

T a lv e z p e r g u nt e s se a a s c e ns ã o si g ni f ic a q ue a b a nd o nar á s co m pl et a me n t e o p l a no f í si co.
A re s p ost a é :

Nã o. A pe sa r d e a f r e q uê n cia ma i s b ai xa d o t e u s e r e st a r na 5 ª d i m e n sã o e , p or t a nt o, s e r
i nvi sí ve l p a r a q ue m p e rm a ne ça no p l a no f ís ic o, p od e s p r oj e t a r um Cor po d e L uz vi sí ve l . . .
q ue s e l im i t a rá a s e r um p ou c o ma i s et é r e o d o q ue o f ís i co. E, a p e s a r de st e C or p o d e
L uz p o de r s ur pr e e nd e r os o ut r o s p or r es pl a nd e c e r lig e ir a me nt e . . . c on t i n ua rá a
a ss e g ur a r -t e um l u ga r num a ut o ca rr o c he i o de g e n te !

Se p re f e r ir es , po d e r á s pr o je t ar o cor p o q ue t e n s a go r a pa r a q ue o s o ut r o s se si nt a m
m ai s c o nf or t á ve i s, No e nt a nt o, s e o t e u de s e j o m a i s p r of u n do se mp r e f oi se r a M a r i a
A nt o nie t a . . . Da d o q ue o t e u e s t a d o d e co n sc i ê nci a pl e no d a 5 ª d im e ns ão e s t á a ss oc i a d o
a e st e C or p o d e L u z, t ant o p od e r ia s a p ar e ce r pa r a c ump ri r o co mp r om is so de d a r
co nf e rê nc i as , c om o pa r a f a ze r co m pa n hia a os ve l h os a mi g o s, o u e nt ra r na A s se m bl é ia
Na ci o na l s ome nt e p a ra p a s sa r o di a . Se ja co mo f or, d e t e r á s a sa b e d or ia a p r op r ia d a pa r a
d e se mp e n ha r q ua l q ue r f u n çã o.

A f ina l, e de p oi s d e t ud o i s t o, a g or a é s u m M es t r e A s ce ndi do!

F ont e : ht tp : / / w w w. ve l at r o pa . c om / o ut ra s_ e nt id a de s/ se r a pi s/ ma nua l _ a sc e n sa o. p d f

Ami g o (a ) p r ec i s am o s d e s u a c ol a b o ra ç ã o n a d i v ul g a çã o d e s s e s i t e a s eu s
a mig os . M ui t o o bri g ad o e mu i ta L u z e m s ua vi d a!

Pa l er m o & Ami g os

Centres d'intérêt liés