Vous êtes sur la page 1sur 2

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Pla de lAvell Benvolgudes famlies, Durant el curs 2013-14 els alumnes de 3r A i B farem

les segents sortides,

Lloc
Vilassar de Mar Montseny Font Martina Teatre- Matar Autora a laula Cabrera de Mar Vilassar de Mar Corredor Vilassar de Mar Pujada Burriac Coneixem un pintor/a local Platja de Cabrera de Mar Als voltants de lescola (mat o tarda) (*)

Activitats previstes
El Prncep feli Teatre Educaci Fsica/Treball dOrientaci Teatre en Angles Snow White Taller literari Ajuntament / Policia / Restes Arqueolgiques Cobla 2.0 Msica Ldica: Final de trimestre Cabaret Elegance Circ Medi/ Paisatge/Educaci Fsica Ed. Artstica Ed. Fsic: jocs a la platja Diverses

Data prevista
15 doctubre 17doctubre 11 de febrer febrer 24 de febrer 27 de mar 11 dabril 28 dabril maig maig juny Diverses

(*) Quan shagi de fer una daquestes sortides sinformar a les famlies de lactivitat que es realitzar, la data,.... Els alumnes dEI penjaran un avs a la porta de laula i els dEP utilitzaran lagenda. Tamb ho posarem al bloc.

Aquestes activitats han estat aprovades en Consell Escolar. Les dates previstes poden ser canviades per lescola o b per lentitat que organitzi lactivitat. Igualment considerarem vlida aquesta autoritzaci. Abans de cada sortida es penjar al bloc de lescola la informaci detallada de la mateixa. Recordeu que al llarg del curs es podran realitzar ms sortides. Daquestes us ninformarem puntualment i les autoritzareu per separat.

La llista de les sortides la trobareu al bloc de lescola. Heu de portar lautoritzaci signada abans del dia 11 doctubre de 2013 a les tutores.

Atentament, Els/ les mestres de 3r

AUTORITZACI: En/na ........................................... (pare, mare o tutor) amb DNI .................... autoritza a lalumne/a ....... de l Escola Pla de lAvell a realitzar les sortides detallades a aquest full. Signat:

Cabrera de Mar, 1 doctubre de 2013.