Vous êtes sur la page 1sur 1

Cat bui.

24
.
l
=====================
&
=l
{
l

Trnh Cong Sn.

Hat bui

nao hoa kiep than toi


...nao hoa kiep than toi

e mot mai vn hnh hai ln


e mot mai toi ve lam cat

1.

l
=========================
&
l
l
l
day
bui

Oi
Oi

cat
cat

bui tuyet
bui met...

vi

Tieng ong

nao

mat tri

soi

mot kiep rong

###

2.

l
l
l l
{
=========================
&

chi

Hat bui...

..nhoai

go nhp khong nguoi

Bao nhieu

J
###

l
l

l
l
=========================
&
nam

lam kiep con ngi

Cht mot

chieu

e tnh
T vc

yeu
sau

toc trang nh voi

La

###
n n n

l
l l
l
l
=========================
&
ua tren cao rung ay
Cho tram nam
vao chet mot ngay
Mat tri

l
l

=========================
& {
l
l
nao
...nao

soi sang tim


la xac x

toi
cay

xay mon thanh a


nghe li mi a

cuoi
day


1.

l
=========================
&
l
l
{
Xin
Oi

ngui
up mat bui
cat bui phan...

Tng ngay

qua

moi ngong tin

vui

Cum rng..

% fi U

l
=========================
&

l
2.

..nay

Vet mc

nao

xoa

bo khong

hay

Hat bui..

...hay.