Vous êtes sur la page 1sur 36

ASASPEnIBM

DAN

PENJAGAANTIILI

I'}I:N.)n_C

.1N- _l^JJ

-lili adaialr adal'rh sah: alat yang i:cn{ing clalam kcria -kcg'a ikararr clan simpr:lrn. ,ali-lali rrtcsrilalt disirrrpan, kcadalr ;;-;;ik;;;;y;:"ntizu" bcr.arra dalanr serrrpunia <,Jarr ,',1't rlapal <tigrrnakan dal':m kcrja -kcrja ,i-r"r',y"ln,rrnt mcngangkat bcbanan cran scbagairrya. Ilclrcrapa Iangkah pcrlu dibcri p"ri.lrrnan
;

'l'ali

l'

\'{crrgharnparkan tali baru mcngikrrt panjangnya scbclunr digunakan dcrrg:.n c,ua ikatkan irrriung rari pada sat,.. can!<,rt y*g ufr*-i"g 4an tarikkan rari itu.
il-iak-kal,<Iari memotong tali Aangar mustahak bcrbuat ilsmikian- ilujung yang diy:otnrrg hcnclakJ:rh a;;tar lylli Whippcrl I ) dcngar segera supaya i;ark t.rf,rr"i. - irp" pl;:.sril: irrga boleh digturakan scbagai ikahn semcntara.

23' 4'

F.lakknn <Ja.ri mclrga<takan sirnpularr ,ncngtrrangkan kc.kualan tali


itrr.

yang

tctap .d.i tali, kcrarr.r

ini

mungkin ekarr

Jattgan mcncr:ba d",r -rncmoksn lali 1,ang kaaar metalui salrr trlgck yang dikhaskarr kccil- i,i rnttrtgkitt nLr,, ,ri.,r-1,.t-ut,t rr,'raJi bcrbrrlrr rlarr aka, rncngur.arqska, I:[l]:,3:
l:lakl<an br:l:rt-

5.

lali

tlari nlclalui al:r.s bucrr yang talarn. I-:piklall 'AYt

g.ra

atau scbararrg kayr

I"lekkarl tali clari lcrscnlak ;rlau lckanarr yant! kasar, kcrana ini mungkin rlrc lcrr:alrka:r tali.
7.

akar:

l:cring.

SirlrlxurllJt tali dal:un kcadaarr yarrg kcrirlg. jika basah rrcrrd.k ttianginkan sup'ya
ti<jak berlaku.

B'
9.

cujlca' lrc,d:rldah ditutu;:


lo.

sclalu btrat pentcriksaan ke atsa tali bagi nrcncntukan kcrosakan cli luar Jika tali ya,g larg*ung itu tcrpakla ditirrggalkan
ditempa(
dcngarr ka*vas arau rai,-rain pcn,tup.

ya.g

tcrdetralr kc,a<la

Allabila laJi itrr tclatr .tligrrnakan sebelurn tligrilung Can clisirnpan.

Jrcnrlakll:.i

rrrencniuknrr inn1,a kcring tlarr bcnih

PNIITNGA] AN.
,!

': - Lla.sah dan lcmb;rp Z. '.I-crkcna nrinyak. 3 Bcrsirrrpul-simpul. Malalui bucu yarrg tajarn. : Bebanan dilepaskan r"""rn tsrscnlnp_scntap ?.
I
:

Kekualan lali akan t>cr*rrrzng;rn .sckirlrnl,a tali i(u;

SIn[PULAN I}AN
IIT.ATII]TASAS

,r{_I&Ar4h,
Merryambtr
I8UI.{U

(Ree f l::no t

SILA

ha llr$ be:sar-.
)

no drra ta I i yahg s arna.

i lla t. pernba Jrr t. seoi tiga sEmasa per-tolongan c6rr,asHerng

S I I'1F.LJL BUNGT.\

(.:^lree

t Bend )

GET I

tall yang tidar,: besar-.


lleng illa t t.r I i tan ju I .

l"lenyanrburng dcra ta I i yang sama besar- dan


sama

i,:esLra tL(

S]

jClovs Hitclr
..
I

}1F.UL MANUI,.

flengltlat tall lte tiang" Simpu'I ini tidal-: akan ter- lLrnE:Ln-. Illat SiIang GurnLing-. dan Lil it t..:'acarrg./ LJlar-.
:

I'lerntr I al-.'an clan menga h:h ir ltan I lta t Ser-ay3 .

iirnpu I Tindih
(Eroxl ine
)

l(as i h

Sirnprrl Fenyelamat _ tu ll menye Iama t Dr-ang dengan memasutl-:_ L'an tan ju I i tu l-:eliling badarr_
urri

DUA SIHF,UL -I,LIT rnound Trrr_n Tr"lo Ha lf l{itc,.res


)

hut.jung tati I"tqilia,t lre tiang j pDllol.... qrelong ataLt tali yang Iain sLrpaya ia ticla. l,: ter- l,-rcr-t t .

.-\i7ff' .1 (s,
t!
I I V

rl

lt.

DigttnBl';.1

ILIT trEmATI .EIASA Lornrnon Wn ipO in g I

jrtr,g tat suPaya lrr-rjs;rg ta Ii i t,:emas dan 1:.: lernpat,r tr.dal-; tet-brrang.
rna hr-r

t jl.tan.

ur

llf-,r1,: nre*

**!tEE=EEe *Ei {;=f E ri


io-+ E 1d) - =.!:. '=.1=
-Ee=n=-=lr j- - d
=-4;:_E=Evce

t L o
E

t6

-o e -.=: X E c E i: EZ = ;gtr = E:=.1 r.O1, a !1 E =


'-= = F -l'.U

o .x

g
(,
o6 6

(6

o)

c-

;s: E t:E5;:-E' E =.o? En-;ii$E E X-A E;2 q_rz.+?tr+'=: -:


.I t- E : n ^ 9-ro

:.

x
F c IE J
.g
..c)

Gl

= ;s iEEIB; IX l's?;!
E s go =! ^n-'E

tr

6
x
OJ

=: dr=
=3 c
.x
I 6 lll

E;t : i
v;Z :'E ;
=
= =g

-=
-o
G

Xt: Ei i Fs *+s f,!E *:E rE;i i= = I * *E uoE B loFE E :: i$pieEi =


tr

E u'=

[* x ; Fr y
E

,E
GI

U)

=
6
TE

G (,l

(!

c
=
c 6 J
.E

E
G

* L-=_ S f E - 5,: G. : . (J u t G=tr qr/]iz.o-D: =


= ;=

3C -c 0r6 E>

({ U
@

'EL:-

;:

to ()==; ? - t; ;-Jd=i?.=i'= N-u----.a-i 'Ai:t-7-.-e

5cd^-

r4Zi.?; r.= --Y---v-:: =-u*q,:


!'r==.-=:t

-F=zZ-=.+

u c =v,ii jj-Eo3
- uo '^+:i H,l S = 522=1, 4:\u6L
-

-'=Gu>= =:l'-==L=q'J-:=?.r-u=trx'J

=;eiX==!., -G i< E r=J= o"I =A'" naeE;EY)

-.:;-.2._H.= !o= ; c i

)& v=' tGq-_E Z

!.

.-

= -

'r

'=F'=6d=^Aa-::G a\u>

5 it
=h^=cG

: ;
1=

: Y.E E . u h &'i io= * =


^ 7.=
!.=L7=

Y
P:v'-

E?a+4-4=.?* q===-4eq=

='=' = .= -'.=. =

.:.--==c.}1 =.Qi-^ce J i

:.:!o E

AE

i s-;zi,
- cv
riU==

**E = = Sti _;

Ai * V-r; GyaSg;-=e.z E ': IS= a Y'n* = S -Q "? = i i f i \zc*!zu-52-fi ,=,: E :o: H: i-.f*7, .:l g.a Z=' E
EE
L=^_y4=U-

==-c===u AEz-ut:ld=1 ==.2?-4*-1r= yE

* = :p= i eInE-E
q--tJ -h;.v)

u : .:q-.q: q::-.2e \Ctr;-4^

---

=E
-::l-

:l

i!

i= {J

j f"E &E d ,' ; -- bo , S .:eE:.=c'


tr u 9 E-5 Zt;t-;

t-

IKAT

(Square I'ashi6g

SERAYA

l: meng il,:a t dtra tanq l.:qyr-r /bur Irth ,"".: bersilang.


[Jn tut

ba

T
(l

Utt trt[::'']iel- apa l'-[,:an dan meng i l,:a t dura ba te.ng lrayt-r/but lt-rlr yang ber--

sllang.t

Un

LILIT

.TAUT_LINE.
)

(Tar-rt-l_ine Hltch'

l-:hem.rlr lce pancang a tau ta 1i l,:e t iang

tul-; mengil,lat tali

sLtpaya iir d apa t ,j i l.:endur- l.:an a tau d:. tegang l-:an .

i-) .-r

II.iAT SILANG GUTTInIe ( Sheer- Las h inq I

tUrli rr,Enyanrbttng dUta tang l.a)'Ltlbur lurh O;.i3i membrrat 1,:al':i yar)g ber-s.iIang Urr

Ea

i i !

Un

l'. rnnyambr-rng 1,3y.1 sLrpaya rnenjadi pan.jarrg


t-ur

t-

Un tr.t li mngLtati:an ba tang l,:dyA yarrg I ernah .


.1,

LiL
i

ila

s I l1f:'ul ll I tlF.I T (F i*li._'r-rr,an' s l,::ni3t

Menyambutng dr,ra tali yang sama besar- l';lrasnya ta 1 i panc ing .


)

l'h:rt1';imf,r-ri1

i.ing
Urt
S

J rc:

q oLr+. t:a I i irr .


(l-:
[r: l::

(Sheep Shantr i

II1FUL FUL IH

tltl;r tali.

rrii?fir.,rlde

nr)

GA..:

llengura tl-:an balrag ia,n La I i yang lernalr . l1enegLangl::an ta Ii

yang I':endttr- setelah l,:ed,-i atJrta hLt jurngnya d j.ii':a --.

,_l

Simput I

TINDIH KASIIl
I

Un tur

1,.

GANDA Docrb I psi.r I lnP )

oi-anQ dan ? tanjt-rl i l--rt bo l'elr dir-rbal'r


I.

cnenye I ama t
j.e

Fenyelamat rl

tr it l:,-r

r r'l .r-l-.

=.sr_t<-\

o)- e ne

I I
I

S i i,iT}UL }(ENUSI

'.=jr-ero.rn's Cha Ilr.not)

ol-ane rJar-i barrgtrnan a tarr JLr l- anr deng B n rner!asLrltliarr tan jcr I yang t,:ecil I.;el iling dada dan tanjr-rl ying L:esar l,:eIil irig l':alli a tAr-r pelipatan Iutrtt.

Llrr tlrl:t

nrEFlL(t-Ltn l::a f

4ayrnan's Fli tch )

LUCUT

'

Untul.; mengil,;1 1 taii lle tiarrg al-a:r dahan dan rnernblrl,:anya dengan sEnarr J -

I
I
I

-+r- I ihe-Spihe

-: T

F.ASDUL

Hitclr

Untul-; rnernblrat tangoa Untut:l rnoCabut l:tayu p<rntrang yang terrbenam ter- I a Ir_r' da Iam tanah .

=
Ult
i:-:rl

G.i'.-rl :l=-rb le Slree t Eend

EUNGA GETI

besa.r-.
Un

tuL' rnerryanrbung dlra taii.yang tidalr sarna


:

tul{ menyarnbuno taIi yang Iicirr]

cJrra

D
_::iT
:-:-:1:?rEALnfa

Un

l-i:.tClt)

pol<o1,,'denqarr

trrll nrengit:a t trr_rjurng ta 1i ,':e 'tiang a tau


rnLtcJeh .

Un turl,; menat- i l:; tra Ial,: a taj{t l':ayLr . L.Jtrturl:: (nernLrlal3n

Sel-orre
I

Il,:

at

SIHPUL TAF,AI( ( Ca ts p.rw )

I-'UC I NG

igttn3. l,l3o nrernbLta t qelLu'tg/tan jlrI pada ta'L i sLrpay(a cl inra iur l:k'an [,t ta l,:a 1
D

_1.

SIHF'UL RAGA ( Car-r icI-: Bend

dt-r a ta 1i l':a5al- yang Sarna besat-. t{edua-dua htrjr-rng s{mprrl ini hendal.: di il<at sLrpaya ls'tidak terLr-rcurt.

Menyarnbr-rrrg

F'errnrr

laan bag i s inipu I ber I ian .


Oigurtel 1,..:.ir r-tti l-r-rl,t mEngil.:at ta)i l,:epacja papan r-rn t:Lrll membrra t tempa t dudr-r l.: bcra ian -

SI

(Scaf f old Ili tc,r

HF.UL EUA I AN

L:u,n.inya ;,Ja. 1a.h


inenbui
GE.NGGNM MOI{YET
(

llon l'.:e5, fi

.i-

senarlQ ttri 111 l': me lernpart;. l. i. l':esasar-a.nnva.

at lrrr jrtng tati lebitr ber-at ;,-tpay.e

Lr

rr Lcrl::
r=l

1i.-

(-

1...

s'r3 r-t r,

rJ r l '..

.:

.q

a
f

l. ...

l'i

T,it{:nL TAt_.I ( li.-rpe Tac l, I e / !'1.:r.i=5 Ler 's ll.j t,: lt

rr t,-t 1.. :ri,: r'r.i: .J :: r i qJ .-. ,. i1 i l .l ;E i,:L( -r f-ea Ii ,t- i t- i l::a 11


r-t

SE-banya. l,; t.;.ga l.:;rli. Ia rJie,-'rr.t. l.':n bagi


.r

rnr?l'lgg<1.n
E '-'n.i li

ti l.alt pnngl.: I . ,.. I .

rI

t'

Digurr at,:3n ttrt tutl:: rnang*


TONG -J-:T ia'-r-e I H j tclr

il,:at tali l:l E totrc.; ataLt l,:otal:. 5L:paye ia'nLtdatl: d ianql':at..

\
i..qCANG/ULAR .:-:; ii -::,- /Snake Lash j.ng

Digtrnal';dn uhtlrtl rnenqi tla t ba tang-ba tan g l':ayrr /br-r 1r-rh baq I nrernbrta t I an ta i utn ttrl': sesLta tu g ad je l-. a tat ' pro jetl -

: .::-.,|i
,i

=i=l:er-man's t-li tch

FENGA I L

l.'ura t d a tr di s(lsuai Ia lrul-:uth. guna l:an ltn tut ll mendal':i burl';i t atar-t urrr tull ' AbseiI ing/RaPPe I I ing

I l,la tan irr i

Untr-tlL mengil';at tiga

r<:- SILANG TUNGKU (l-::cd Laslring )

tang l":aYtt /bur 1r-th yang sarna besat-.


ba

t-

SIIIFUL ABAH-AEAH
(llant'rar-nes

l{rro

[l rnernb.uta t tan jtt 1 d i.tengah*.tengah ta 1i . Tanjul ittr dimas:.tl':l':an dada dEnqan l,:e,1 ilin-o tut jtran rtn tutll men:r- i seE.ri tr-, l'.i;ii-;rr)(-l .
Urr tur
I

u;i L;t,:

meii,trr.ra

t ta-1i

tangga.

Un
S I HF.UL NGAH .(11 idd Iern,,ri.'s

l:;not

tutl': merr!bLta t tan -iur 1 (gelung) di tengah seELta i t rrr tr-tl'l t.a 1i Sai: pendal,;i br-tltittan jcr i +n i ,bo l'-rh d i urbah mqng i l':ct t l':sesLta ian or- artg i tt-t -

i
I

t t
.l

TINDIH },:ASIH AIIi (t{a l:et- Erop I ine ) :,',


,',. t ;
_.

lr ttt l:. ,nE rl9 I a ll llan ts impt-r 1 dar- iPada me.nge ta t a taLt rnlrdah

t bila .ditar ilt dalarn air..1r-tcr-t

,d
:/

I ji

Urt

LILIT TINDAH KEJAP (Fto I1ing; Hi tctr )

tutll rneng il':a t hutjutng t.:rl i ke . tiang a taut ke ia ta 1i Yang l':asatt roeluru tldak mutdatr dat-i ditar-il': apabila ir- ingan - '

ffi

Wz

oe

VE,GE

(rxrr srrtno ounrrro)

SHE ER

FIGURE_OF_EIGHT (cv xrJ LAS

Fi

Lry4tamrt

;upeN)

lG

t'

gEg Fi Ft'EE &


o)

sEE *; E ocqc=c=c'o;EE EE
j.=:q)L(l)XoJ(.r,t:

Fn t E i'g*E e EE FE U t: . E E =
L:OE:Oco-?

'=E c)'=.=-r0= . sF

-c-

O!

c',

.i

$;;grE$fe$ s;
E

(u

\.j

5I t

s=S

#$EFEE FFF#g

EPec-19

-EGleii -ruaf E v -:-

EaL

g-o

C,

.:E S iiPE Hg 'E f 5 c ogEFT

E:EfiEH
g

3E
c

{;,P E;f;
E

fi t fi E'P E,s E E q+

: P-9 q;

-x 5a J E*$*gxr r!'E 9. 1B E $ E.E.E H:i vlor (o xo =


$
0)

i*

.=

OE
4

(/,

(I,

o
oq,
0)
Co

e+

9Ebc E.E ;EggfflE*EE$ -i5 9o-g s


(ocgU :Fc0) ccfoLe-d

.rr-C

&

*gFn-FflEsEg
.(g ^E c,l :'(o

63 (Ir0JcC
:: U\L

C(Il (oI

EF*f;E 9,3; E S ii rE ; P E -= q :15 I . m E :


.! E H !V= rE';

Egjs-39

o.c r=

o-_

I!

jZl!,o

(I] fil

<g;

gSTEEB

6 -.I.-

.=v o,

'F

c(r) (DF Ee) o,i

EE &
=i:-:<

r cS *'P:=d EE+*+E585
-"

(o.r<

g.EE Ps ' -:z{! og-Y :(/)(I'(o mai!I<n* !osE *fr6 ;*E ir o(4 c g -E E E E PE o, (l) q:= >.< $ i:E i,E T O-Y .
v, a_ u,=co
PLJL

UgrE H;
I

BE.U ocro NJZ E X (oE

*d:

-= e!

H3 E..E.E E >c (6=(o c


c

atfrrE # g
g = * rl=,'E'

E*E Frf;Es

EgsgeE$

g E tsI.E c! x' i g.Pr # f;;.E ;e:5ssE;E* -.-Es =<86=-=tscoH E i 1=.E x E E g 5


o-.!.
(U

(g==

$.2 c G q) *

GEB.TET

DAN
Kn,'G

:J

'A=

tL-.:' tJa 7 L :T'e'J a4 J^& '-aJ

';;h 'a)-.-:=:= :,i:.a :Z =r =-4i :i i_4,.ir+ii iri "^zz+ !.,e==?, izi= =EiiLi ;i i1L2:y" 1;3 iz lr , t a Z: t=; i i li 1t- .i, itl =i V i:+7 "*i =')- == !1 -.= _ -= !^i = :{= ,=24=Z= =r,i-w-^= *a =='.= -i =ail ?i--'r

=i .ia
2

:1

,-.

I 4'1; z..r=!

:^ r 7! \

:l

't ;
J4 J

4zi ==7ii=i_z=+:Eo*ii-=i V z4 =721r i==i *= a.i..=.y.= i *ii,i-zE:,_|i:n,ei7=n;*, Zl X4--=;;a = ii - iiil)- - - =')v ;:: I i = e,*>-i -i.*.:5'iA;.4 : L .- - .- 7 t. :.= .- 4 =l i;2 = -j;i s; ;i:z i 4 i=zZ|-i7= zai,i i 7 i: aA
-2,.:=.:i
!lJ

l|1ri -'= 1 i1 I z-ii,ii |ililri? ; z 11^ i: = = i: ii;1-= ii i?L= V,i+ii7Z -i-: =


'= =., =^_ =EF ya=-'= u u.u.:= =_= -.= =.;= LJ1= .4-=x^l | = - ;

=.i??J=1,r.ii -:uil.--.-;r*.=zz ='ti===*?.:i;7 1^ i, i ;i= 2: iii iZ 7 i1 i$iE ?E :? -;2L'.|i1? iA=,= -,^ = =tii+Z2 Z=*l aZ i :; =2'=2, ?i ? i-i i il i" 7a= i Vui i =

=n .;
A

U ,4

1-= -v
*_l
-1

iliZiti,,,z;ir111i,1-1tr=1,1izZ1,Zi;li 1 = Zi'4ii'. i4 t';7 : = J z = n i:2 i Al: = = *Z:


.a1

=2

=1 N t '.i'; 'd
...-.3.

u:

\c

I,- .

E;.1
=:u--..1

-a

6
-1

(v

F{

i;;ieiiliEii = = :
-::'aC.-!t u!-,-?;uE.=.F--

bo (J, \1.
L\) \tJ

:51;iisiiLi Eia: Eifaiiailsi: giii


=

ilai^a?2=,^ = ==aiz!.)=i;n = o+?Ei="iii+- E: -;!Y4'i-+=.<j8.u iE gpi"t{i:;)az =a


.1 7U17i:=9=:-=-Y,5'r

:'; *.,-,; ti; '.',, li'

".r

B .=

-,
==

= .-

t
=

(J (J

(,

-t'= I !$=Za1i1i?;22=:i *"s* 2i ;, i I 2iE ; =: :7, i i * i t +B =1 i 1Z r 2 =z^E t ili =; == o_5ui--ly=z.1i.L = = .. = .


=' =

&i;i=*?Z1i= E==: :i:2 in=zE-asz=i u.=.J=A1E+ a :, -Lz ='c=


a^n:i-a:i=-'-a'Y=>=-

EE;,qri*iiEe v.7..i" - -=2-!=n


= f;

i2471'=i4it

;&=;Z''.Zilli 7==;n.-\3Zt

i 1++ 51'== =
t,

;
u=

=1i:

= i,i=1 Z --;=4 = :

=,

<

7'? ;- ?

=-

= =4

--

-*=^ ={=

=..

o
q o
.q

(l

5
o

o! aX . ctr )r o.q .o0


.:l=

E-

o6
C) '1

.:
?.

c
E

o(l

ti

r)l

t\

\ '|

x !,

{
o

gr.

-{ tr'
ro
01

s\ e

i) D! g
E
3

D'

-**

i.

r\\)

Br-' s\S +=
(\R\

tr

+.l-.

--=-

is "j

7 g c

$.
E;

=
=

c
(5
EJ

^(

x o {

, :
c
c"
E!

c.

T t
r----Ff
t3

/\
=

\* '_=
'ebc
4

\,
-

A$ a\
.

|:]]:.>,l

il_ E

c!,

zig--

iF
-ai
-t!

lJ\>--

t
I

()
]J
I

.1///,r>,+tF,

lq>=>D-ei
T.

t .
t t

\t'
--i

r-

(,

*
x
:l
c

,a

++*!

o,

o,

+N
rlz')\. tAtE

PATROL A

+*
+
o \/ w = \r:a
G,
c.)

%;iEiG,-::\
-/h"

'/ s 'i'
,;. ),:, .
/.t

---:<.--_>--:(l_6ti

=
(!

E F-: =t =t'o- | =

-E

!.rr

o r.

{ ,

n,_-E\ ti . ')lil---)i-I i' i


=i

Z" tF-l : i.
-? -l.l[ l:= =:
! -' t- \-a
lr t:

i'''\

!<2
r

'+

TI
I

* ru* .\,

:I 6i
al hj Or

LI a .t -t -l (ci -,t =i

+ + + *1 9blcl

PATBOL C

+ .,\t

l =t-: =-/' trrj= r.<

i
l'

_-d

!:l'= >: ,i +-

iF-:Iir !'fl,

l,

s-l-u-Tr-

ll t, -r

lf------

i
I

I
t

.t

g.i
!l

N*
o *
-{

P
N*.-

. 3

,i f,\a
:E

t? e
o

!ti gl * I + rl
=t :lr

ii*+V9.oa(nolru

:i = ; ;l *+ ::U'

=-

=l.xor,.r. aiil$t"* i;38-^ ; F ibi -* ini -* f in9 : j6 l{


;hSf

5l$e 3 -* ^* la* i.-L+.D


| --

3,j *-o,*

:_ o ;

o,'*
)r N

>..a* ;} P u ^ G,* (J G,* o s * ., r - .{} -*


*
t-l
@

--,I

o)

)+

-3

*:
1-{

D'

^$> ^U

H A-J

: .lS

-\)i1= s5a=

o I

a-dE

,,Pa V'

+++I++
crourvd
.i
l.

,.N

,*q r,3*

-gE

ss

IE
I
Sr

k\ ,\>
-'

h-.-

-.8

= I

i II ;

i i - I| O : i il I

o'* i n l^L cr* = o F cD+ ; N+

5* 4
(n?
(

or'*

'<\

..

--^i.!

N*

--

x
c
s
o

ffi \-<\

:" -- z i, z ? ++ +; ii;4, z i, :. -t I L1 a 4 a i = o ^ ii !n-:' = .* :'ri ; ;= =2 *1 7 + > +i i 1:+a ii-i Fi=i $E= V. n iT.= i i.2ii4
J a i 7 = i :t ) i = - = a >" i,Y Yn -f -"n 3 !n4.t-.
=

+? : 2 4. 4-

xfl

? i

i,+F iiE*li1|X?1=:14;, 3 .1=z; z i ? :'E=.== n'.


Z arEiiXalEii i i1i z z t -= =
=.

_;

= i.^ _,2

=-;= i ie ii,E i.E= iE iz lii i i : ; i i i i;1*=a Ti'i il i.ii"+Zn iiili

=.i
a

a"Ee i i4il; = i = =S *Yi2i ; r_a ti E ;3-:"L? ?

6, G

-At o. I o

br
=,L '--

lnz

: ,iiz1?1,i7ii1i

A ie4e=i,i=l 4i ta n: i= a 7', :-!= = 1i ZZ11=+,: z =E 1t i: 1i- :! ; i Z a? E Z i 1=* trz "! i ! Z i : i1


-i z + = : 7i4
= ==;

ili

+ii

1'
ro

:i
a (, E cl -g
6l
C'

?2 * 7"=i *i : i i 7 i_ : a =1= =: =i-i. Z zl*=i : i1 1 i 1: L=n7ei+iZ


.1

i zi +=ii
t)j = t

o(o

?z !?, i

d-io='=;.a.l:. .

't.J'--,t .:.i.
..

-Gs+*;
c,

*i {r
I

5
6E G 6 E!D

o
A

s;
(,
6 o

_'l 6-

i.$ t0
,t

o .o-

t F
f

.r

tr.

o
,J

!t

.E

o
a
I

tr

{
a.

6
G

(: E

o o
13

c
o
rlr

o.

oE o_
6 J

v !
c

5 b
GI

'.1f,
-lr

-)<

c E o o

)
C,)

c <o

a
G

o'
G G

0, q,

o o
E
G

.o

(I

.;
4

o-

= J

o.
a

(r!

o (,

9,

e
x
G

q
CJ

.E
G

c o E ! x o Z
G
ctr

ri)
q

,-i i

l@
c>

c(

-, o!
Ol

= J

o (!
5 4

.:,

or

a O!

6u
65 Y

o
x

-! o
d (! -x (D (l ll I J

..\/

.t

5rP .=E
::l GAo

l !

x o,
i!
(E

o1 d

EI

Ol

'nq

ql

=*m cX EO (l. o-'

..r
q q

cL 'a;
o)

or

.E.E o
E' 'o c6(!:: CE (o
(,

5
6:

coE

OC ls El(o .>< OE l a.t

o=
l,-

(,

U
o.,
ct

C (6

ot

,$;+=:-1p=:=-

l,a_

e E_
c,!

6-1 dE ao -6 EE clD
!L

:--

' :
' ': =

G'E

(oc

(!

-s-S! O6

(9a

=
j

AF dy
OE
ld0-

6 irl

"tt :r, 'Jl i,s


I

,rl,

(u

(,

ii v

a o

6'

.. I -tl r'l-' :13

-o

f, J

3
E

6 ! Q:

\ {
o.

6 5 a

.x
U

f J or

(9 cO (EJC) , CT JFC,

*or

o!

a
q

orPE

c,

{,
{, -

:<
I

fr

,a

o o o

"!+r gt

.ff EE
o

o
o
@ .x

\
l

or
G

oi

g
a6

6 o

cc)

!lNS.

-it=-:4/,/i(

,l
.j

ii

\ :Ytln
\i {:i (--}-j, l., .,,

, ,^r

E -o

5
c
o

a
.J

!J

tr

>.8
Eo
a o6O -!!

.!
6 J

e.

o.
@

a, x

'c)

5 s < o\! :
=

S',o

+sB

o._

QE o= E3

:-

cB
c
o
G

;(! do!

c t F ,F
6 x q .c)

('o G= -6 =E

ac

GE

'q ,(i

-------)
tr
f

1,c.

o-

.a
C! c 6
I

-o -9a

,
5

o-

CI

a.

s.

o)
f ,c g

ri
ol

9o o=

o o 6 x

o'E
'i

(D@ :-Q -L o ,S E C 'L t! ,Q 6


6

tD

= J
o'
UJ

(o(u FE _6

c (o or.9 C:) m^

O)

a E o F 3
i:

,co, a
J<':f

c,
f, 5
o,

.s5

-{

a
{- i+

q r:

a G.G z1

=----=-

x
o

-:=Z.z Jf,
o) t

f co

.3;I
4

^ I'
-JJ

.a-= := ;')

-!2,

\^

I l. FA\ .a*

tt-=;re
-

.c
d = o.

'--\}.--=d -*

i,t: fr:r(t
>,q

{ +1, \-,7.

?-a
a) 1.2 >^
--.,4 J-

-:l ':T ..u i'; !

- A-r1 E

?ii {--x :
C:
a)

{"'e \#_u_)I

O'

-2
Z

)t1

't5 2A-

.-'ts: :Jt

: cJ

:1

= 6

-)

U--Z v -!. !'4


:.o J f-

_-=
!..-x

I
=

\,,
an
-t,= 'J

o c rO
5 x

'I
(.t.

^\. T} "*$

t :J u=

..{

ae's!
Ja ? .-

.-

,.1

'J

'-/7 --:

4=!

I = 9
G

g)
G

o
G trr E 6

JA

o)

E E

1l

o)
Fi G

= o o
aJ

0 t-

o,

a
u,
a q <q :G

V h

i
! E
cx

-.. l: - - '-.---

t:
I

f=--3:'-'-:--:
I

:.

I
G

,
1

ar.:i:i' I

;'
g

tr
D q

4ili\,\ f;,'

"r:'ii,
!

c o
t

5'
o_

c.

o
o i
o
D

o.

oG

ct
D
DT

s
!o
aa

f c

o ic q

a,

a Ol
o 0

l
C ,-. .r l:: '-. :-{j /' L"'

o
c.

q^

3U a, (ae
D

o
Ct G
. .: :.

c
| :t:,.

..t

t: I.

j
lI

fi
a

.:
,
:;r
-4 '

i.

.:.

/i
i'-

7-,

Ternprt htok akran


dan mabnan
,l *I

Tempfi rfitr* d.duk

lXpu.lurr, ta rras potot

DhLOrp dongan prasdk

\:*'

ProilrmmnrNlcl

bjj
.(-)

L<

i c

= -a i +;i Va E.'a =' = z a = = =

3 = u - c i = ! =.= !! = E :EEE*28*i l.-- i E f z .=i ?.?"*^ *;; x:32E")


J

i=!=2= i =-zi2a;ii E iZ=i=t$= =i3+.it .-o-.-z=J Z i,l i? !'l=aa; -*z-a==? i !;f i*r= f =-_ Sg=EZ=riZE;ia :;z; :=?= IIci_a?Ei'*i.1 s .: -[:*t!n.-:=x==ra=-= i ; y = .! :-_ : ? i,.aE i p = iz 3:"*;'f ?;iEEE!iE
z_

a-

-t

?A c._q i E !.._'?."i Za -,n.= =. ;I -. y= = L'7 =Z ? ?= = = .?2 - . 6E =. ; *E e Z'= i= F- ; :: "='= *; i ilE_ iE EZ E i =a E i E g_ 65 c.= E:r - s :,;4 =;=:E =i

i.;j ??=riE:EEa=ii;?
!-Pi

i,,i,i ;o-l,"'*,i i.ii ."i] ; 't. i.ii ii;,, "i : l"i :!i .
'1'

i t Z *i
E-.

rEii sAis|=?EiiilEZ j'n E,;'r=; =--._i i _*= iE's *-A-*f=ng-u=__y

"oiEX;E*;Ji5;i
r
"7E

P'; r a 4.: ?D - =

"uE

i *1E

Z': i=a-=-i5=.1
u.A'==..n.44 -i-===-1-D'=-ru j-):) u-;;tp-.!-._:a:4

=.=
,

=a: -H
i

+ tl-

(,
ro

^.=-a= :+a.V= ?^ i :.ai4= = = 7=o-::!.1

o
6 6

o.

,{ (iI

1?; Si= ;*iE? : a+:tEI {2ZZ'= e ';4:,;?*re 1.a--l'=..x


A =a=t?.,i A c ^ :4 -. /. r 1t ,-

X4J=Z*

i " E ii z = i*!7ei rY-i=51 i x?1ZeY.

_.=e.c .; =.1 =c!'I-,

!
!,

= =-.- -t 2=a!qi
"

-c=a= z
t4

\i

.4 - i ? i n " t.- !

;2;:i; .= _ = = l-l Y
=-D.Y -*)=

t;i="1 i
-:

;i*LZE , /. ii . z A;!$ =E ='Q [r] 1i Y. I


u =.= = uA

r-: Pir9'lI -E

Y zi'*, f

E$ai.EE =.=
-:: :

c- 4=i.=-.io.
P.=-r
.-o

=4 F+ X, : '; =2 = '=
.=lr^':p
=r' LU:v==i.:

1=sit
-

-:=9,iJr ro.-_ .l i : :?aai.: 4,= : i" i Z A i.= *o


E_g_t

Jr

,iJ'

E E*,=2!4Ei-3 E E =iii iP:Z =='H.Xa=4=Z gq& -= s.la9?.zi.A = E"T 4an P =.=E iF,ai =:a =E;:iZ aaie

E*EEE;;;* gi6* E EitEi:;E; E iZZznE:FE?- {::,q g pE;14'=:;: EiT$


=\-o=l
=tJil1

'"t , 4 ?^2 i i - = 1 &cr P" :^== 3;#:i .c_?zql7:ryi ;241V=18'd Z E i!


! j =c!;iq-l,E;Pav I 1-

q nJ =='/'

.1 -

= D t,o=

-S

;, li ln: csxSi 8i "11Eir,ii ia?f-"5o..,


50==*il!+7i'4 ?'; E.Lj ii"iEi iig,4E4i ; =.a

i7:iii3:i
-=

,q

?Y E &x _i 1.i Z

a-

=v

t*

jf Si|i?i

\
t

\
I

-r .'6

--4, /_ 6

E)E
=\ =) -t
1i
Qti Ji

E
_e

o
o o

c 6 .o iE r6
ia

\.--

?
-r-r

;'J;== L i--rff: -

ivlz'u

i -.-i
t.)-t^ .r0

.'

-tcr.N .^c5aCe F{ --& :I/ c.tJ= = = =:!


r.7t_t_

r\l 2 );'2, 'a ). =r,a17uFCt =IJ =0 7'd12--^?.--

.l(

--r-r r')

- ta 11 nt

-t

c G

*i,i.==Ee^9v-4=
1u"[1

g i"jFs=i: f 3 ri:if;L:2E

* E.q ='i l' E z EEb47*'4=-9


a

g; t .E ;.a: ? to; a: i = j. E I5u E'=a .irsf ?.2L= ,r .I l


4;-.!F-=:.==

:.0

E : \
E

'? ct :o :rr --t :o ; '-- :-. >.


aF-

c 6
I

-i = .i U E i,X"*'='ti'P, i:SE +aE E7a;iE .i-F'-=' E

i, : E; Eilii i
'E s'u .:'.o

!.,i

e^-.>.^ 21, -/, .- I


4 f = qaa---

c{J --&

-:,1,

"0

nLe

,:, g'-.? F Z 2 Li .;c!iAc.-*t= "J=Ji!!=-=n= =


o0

g53 :ErilE 5 .<. Li A


(:-u==et,=1 =Ft-e?.23,-'=

*=E=i

9rn1

---ai

6.1

-.-

E=

*i-E

i EAEE^

-qLr4'Jr,:-'J

-\',

c. i
Z'=
-L-

:=

!, 2 )

g
J :<
J

q
Y
I to

or

:,

ol

c 6
q ia

:=
*
c-= rpi o.i

'ar -r. ?

i = 7 Z- i :'1ri:ii="t 1z !'i
a=.
=p=.,.J;!.=-_",

.!-'J-;;a=!t.i=

Jeh-u- -'=-J

1= a J

--!\ -

1:n a
=

6P

t ;r
=? -a= ,i, ! '= i '-a
I 4..

i_:D = >t < i oE4,* '=.6'; ilz= ::=u- pE' !,r, 1'a Z i2 ' Z'= i, t, - *^ = = :p.- Z.=.2.= =_ = : .-r ! =
--n

a '?.i a. := i lZ ;i

+.r'a)'--=.-r q tr ?.:1 t1 ;..! = 2 -

A,=tn-?-:--e*
-

-' = 1 =

=_.1+i=r2=..^= 3-=='=i== fi+

6t=ffi

1= E#ilE==E:ui ==*=a =*ts


'Ji-J=

l'= ; i In"=-i"< 2 7. ';==t,E , 4 r) = = =-j =i = Z;'.= "i : i .=:=;--t-rait= o,4 uZ t z*E 3i.i?
Z -'i = 7 i'-;-4,"7
< ; 1^\d--'----...-aekF.-

;3iZ,"!,E=* --r,>h?=71-Zi

= = =='J*--7:ii.7=.=:^

'r'JJ--ilu==

?. J -J == =+ i

..=F,-d==-

? +=

C
G

-o.
6

ol

o.
q)

o,
or

c
o o

Wn

Ol
@

o D
6
IE

-o
0)

F.- :7=
t

.1

,',j

',5 ":"0 E_:.i:q "o[ = =


'i'?clNc

'!jj n:9422 _uuqro=g?p.

ZZ;

;r

! { =; =-i.-=: EYb-?=-v=
=1.

*ni 7;;
-

4rYni7
O-L=:J

E E !' ji=^4

ar-t

- - ^ L E-r=^^
'J!'J=:

::E"r;;! E:i3r, E=1?5 r-E 5* 5s


=

fr = i - - J ;e;5+ lj:.21'
-Y - -

=
3n

,,G .E :8,
I'F

c
.:

E'
a

c-".,... -a

= d3c_gE-

a c
o

.!.-{'i.!.!

=i't'i'A 'ru:tluz-t..=!< q q { I rZ

:-"EE;Ln
u : I

ZZ:i!

::'iji
"F.

rriri

rIEe;iEE i:seiE I :ii lr I7i.!til="

-\o r

Zi';. t=E -

?-r-

TilE

iSrEEiri

q)

t"

E
c.,l

,jg*.rl'
,li
i.{

o
E f

c (o
)<
I

o,

>' a
I

ir rf

o)

'5qbld ..i1JUUt\n

: 'trun:4=
avil)-

\.F

ai
i .j =.-

u!o

a?

ot

tt':;F==

:lLn<<'\'c-

EYI'tl
^i ..,o. (\Ho
- - -

.r i j vutrSSSc-llz.J

4-q> i

;.
LiJ

1: i iHHHi
-a'rt \O .a c c, o. o. c..a = -

= =

i
=.

;+

=3 * g a -c

Ei
50
='i 50
,

@ |! !l

c o
E

5 L.l

a.; q. i. >.'!! ? =-

o
E

<^^^'a ^ >':.]

i:^

7 F
a

ii ii t{ iliig i:
'P
.O.-

(t

7=*.--;^i---l:o r i P pPtsP= a'5.! F ;sis5p iEsE Qa ; E 3to: E5J5; i :Z'8"= * EE,J r :t NHc.r j.omcrr\o<

*gtrrtstlttl
= .rJ

E.+; r: " .!

Clj..E e

tla(\.6in_q n

i.l* i

'-= a Ft .L .! 1a
J-j:oJr:iq

= :.
a

i:o

:F=ndaJ J=-:r-E\ '?^'i a aJdr=a-:l a=iiU5U

3:ou-.2-ia>'!
lJ

io

E (t

EgE

3An'\a7--I-E;: * .o &i.= U-E c

*.5"*xE.=fl.i'e - #i ?.- t i ) g
'

!E-i?I-=Ei; .: t2di-.=-*i

*1;=s
E

i =* &= H 5 S = i =.&:Z;E;EE; a'i,= ; p: i ZEE g i i aZiE:=Y*-- F I e i r.I .:e.=: f E &4u=aZ=x_i.


?

=Lo; z-ci.i J+7.n'= a3 i'a; e *i i i

ir

N
5

= UI
n, (l

iy

.n ,A rt 5:J

-'I ! -** Z 1i r" ; f; e2-E e = 1:*n


o--C a l,== .lUau;;r)! ,a O. J >--Y = 2

=-Ga.;9-Iorr* =tXL..i'Ey7 -?=yEr2'?n

3s aT

*z*i==

ol
N o (,

-C

i 4 !!i
:autrclre.r?

;riEfe{
E

rEf *f =.. -:sfl:f : i = s * a: * iI; *.i+


ja a , -a = o. o-

z z

P fi : A

E#

i;;i .r'jcj'do

,..r

ia:6TL:f ;l 3'I'Iii gggX f; _rf?I"t*E E borq e f .;. a 7-.*. q =


l l" E, E-= s 5.E E'; ):<-!-c5p ! N c.l : i =-no + = =,
bo

':H ,; : E <.!

E A I.

'e'a'-; = i i') &.,&E-? ..;hri-.i?


ro

**F;

i9-=

I3ien? hrPE:oo. !;Etlt;'ft J: F;;: TY


e

f;

c-

;glllR

e"pZq g -. X c-! I u u-

a. ; E E; i6. ! = .g E .'= *

&cci.l. =
e -.= E

i 2 = -' E :".q H .-q daE=i9E =;.TA=*'"==

='Irri

c
&o
@

G
OJ

c o

o (,
'i
.o

s
G

a
,5

:,

g,
E
|I}

r!

e
6 I

o! o c o q

si
I

'=
(l
(!
q,
a!

o]

q,

a.

:=
= a

.i.
ta
t
l

,tj

',,' I' i,,?,!-tr, l3 6 r.=4!

! ?j z. = 'rJr,ii,.t=i4zi :

E o 1i'! i"1";i
'7 .:'nr-

{1I. i,i,-:.' 22.;?-v,3"iii. -r.4 4 - E : .= =',t I o-= qf-* *4,4"2


= u -:t =
<,,.E
n 6 -a:-

't=.;n4lc = r; = Z-'l

''

='=!*:tr47 ! t = I !

=j.i'jl 3f il E c 4=U4

ir
..s
ot

i. P-= '9.i4
J,j-.

a =..

fi,

t
t e
\

c
Ol Ot

1
d.
o1

,. ;.,. i. =,.a >._ 3 ,.i . '4._< =.+; '7 n a2 =.r

ll1ie i-r.; z +34


=-

) \
S

c (t
q J
frt

.===i+ii= ==r..i-YESI a .\= -' 9 ;.-=*'.i = i= I = 'i .= d i ? = 1i -;7 =. = f-'-z?"-;ia == 1 **?= d \ai'5ny-

=i=:z

i: Ei zi
i7;

o
o
E

0,

G:

c to
J

Esfi lllS F
j 6{

.c^ lYm
()e

ro

,: E

Y f $ :s F 3EJ

:ql

JEFS3 E's (! !:

Cc _(oro s rcoEc o !S'E 5 l!oroH 5 c--6 #

l!6

>>

A h\
-cc-

PFSes: FT E P'6- H .m n. 5F E oJOico- P i .BAgE5' o:< 5


rOft(DE(D

,D ry iE ro I o.l LU--m0?tCrD rvLj+h ^-^-(Du) E3E ._ - fo Gl._ \ .==-Or >=.-O =mc(!tD -X=@l,D_ ro JO-.{ L

Lr--L

-m

B*

r0 ul:r Emotrotrl CscO-E-

ST*E!
0,)

Cj:IJ

_E
-J:

?;
C

OJ
tD
,

Ol

-:
::<

E;=

sF

Ss

Si

SsES.oE rri

x;

.: R; q c,, (i s g q:

EdE# :(!L(D'155'
vJ\r-^r

3E.E:-E Ei,c roE P


EE

ro -o ro_
-L

LOJ

=
CO

cue c oc co-ro S-Q o


qx

9b

=co g, 6,
_

o.69gb c q o Efl * c! c.9 Cm L fi) LI.: ;-PEch : E iE E fr -l< _f,_rrrO-]<


I =
CJ

6 Y

roc .58 :S ro6 =6 ESE fiq S*


ro

(o_

-=-m 6 P c-.=x=i6 circSqo'9

v)'J

! Ff

P 3E 9roo:

o-

fi T -c FE $E (E i'o tr 5 5 "P a E.g_bEe <.tr-rl, ,t ='=


o.)

o.

fD U)

;o-(DQi'D= E.St-EBEE EsEsH:3Es' : E.Ei ; o, F l'ru.E


l

-tr'!; Eg

EE SE
E_
_
--fg-!<

cre (DE

q)

>o

C =I!.E aE_m'u (o

E ( ro-_ .D -7E-LO

C= ro(i,

c 6 .(u c,.)c -:< O.=ro SE

-rl FI <t

f,o):!h 6 . :<EEb.3

= i:Bfi. (! !'o
(D

H SE

sbeb= -vo.tro-ii
aruL!_

S'6 .ro := .= .:: ar.! m

E P.d 3 .g F:< E -:< ca

EC.

orCJ

>

P= o: o{SH
o-:l ,.

(o;=\ c -! tzl (!+ Q) -- f 'ii ii -c = 9.s q5 c m .io e'h =r:: E 3EE h,q = u-o'E mq*=''c c-to h lD)c_

E.bE

--Ll

,t$ PPE

rc

E M+
o=-9

cu) pc)

E:e_U o dJ u:=

Eig:ESgEE
1 , ..
r

ss=8gEH*

9( i{5#

JI ll -l --l zl
UJI

>t <l -rl


,

iearf s
iff$gsf
d= 66h c >J >.ro
(G=---(]
!*---.

=l

o-l

YI *l F'

ol"

JI

0l

ql

-t OI

{i c.l
LLI!

--l

nr.uG)C

mi o)i P

o-

c6

o: rr
= =oc'"G) *.ro
v)--4^ L!L--v,

g(I)J:

= lY
(D

=iz O)= OJ

c c
()',

rl r-l
r--l
-'i

i<fr;+; EE:]S '=0):rDC


.-UIL_.

o) ro.(D )Y -=Etc =la-m0J >ErDoi*


-, 1,

L-

o-

r-, !/

",