Vous êtes sur la page 1sur 5

Wstp do Modej Polski kl. 2e, 18 VI 2004 r. 6 VI 2005, kl.3ae (powt.) X 2006 2aa 21 V 2007[Odpowiedzi zwize,1-3 wyrazowe!] GR.

R. I Lp. Problem Odpowied 1. Modernizm polski rozpoczyna si ok. roku... 2. Nazwy Moda Polska uy po raz pierwszy... 3. Inna nazwa okresu Modej Polski, podkrelajca jego zwizek z nowoczesnoci, to... 4. Jakich potrzeb nie bya w stanie zaspokoi wg modernistw filozofia pozytywistyczna czy nauka? [okrel 1 wyrazem] 5. My, pno urodzeni, przestalimy wierzy w prawd pisa... [wymie nazwisko] 6. Jakie cechy wiatopogldu mieszczaskiego obok przyziemnoci i praktycyzmu krytykowali modernici? [wymie 1] 7. Czowiekowi w yciu stale towarzyszy cierpienie, co jest wynikiem bezrozumnego pdu yciowego to teza... 8. Czy religia i filozofia wg Schopenhauera jest wystarczajc rekompensat za cierpienie? [odpowiedz TAK lub NIE] 9. Altruizm, rwno, wolno, sprawiedliwo, lito to wg Nietzschego objaw etyki... 10. Ewolucja twrcza to dzieo... 11. Odrzuci poznanie racjonalne (intelektualne), zmysowe i empiryczne istotny dla modernistw filozof... 12. wiat jako wola i wyobraenie to dzieo... 13. Dotarcie do wasnej jani gbokiej drog intuicji postulowa... 14. Nietzsche da prawa dziaania poza dobrem i zem dla jednostek, ktre nazwa ... 15. Przekonanie o caociowym kryzysie kultury (upadek, schyek), odwrcenie od ycia etc. charakteryzuje postaw zwan... 16. Wymie 1 typow oznak modernistycznego buntu. 17. Zapomnienia o blu istnienia dekadenci szukali w ... 18. Modernici krytykowali literatur pozytywistyczn za...[wymie 1 cech] 19. Modernizm cechuje kult, wywyszenie sztuki i ... 20. Wymie 2 cechy typowego filistra. 21. Zaoy czasopismo Chimera goszce program sztuki dla sztuki. Kto to? 22. Jakie dwa pojcia przeciwstawia Miriam-Przesmycki w artykule o Maeterlicku? 23. Kto by przywdca modernistw woskich? 24. Naga dusza to metafora stworzona przez ... 25. W Modej Polsce istnieli zwolennicy sztuki dla sztuki, jak i sztuki (literatury)... 26. Metoda twrcza, ktrej celem jest utrwalenie w dziele sztuki indywidualnych, przelotnych i trudnych do okrelenia wrae i stanw psychicznych nazywa si... 27. Za spraw ktrego malarza francuskiego do nowej estetyki wszed termin impresjonizm? 28. Przekonanie, e wiat materialny, poznawalny ludzkimi zmysami, jest jedynie zudn zason skrywajc niepoznawalny rozumem i zmysami - jedynie prawdziwy wiat wiecznych idei, wiat bytu, tajemnic nadprzyrodzonych charakteryzuje kierunek w sztuce zwany... 29. Poetyka krzyku duszy w powizaniu z problematyk moraln; zgrzyt, kontrast, dysharmonia i sprzeczno (K. Wyka) to cechy charakterystyczne dla kierunku... 30. Autorem obrazu Demon na reprodukcji, s. 410 jest... 31. Z jakim zjawiskiem socjologicznym typowym dla modernizmu wie si tytu powieci H. Murgera Sceny z ycia cyganerii. 32. Podstawowym rysem cyganerii modernistycznej bya ch odrnienia si od... 33. Gwnym dostarczycielem tekstw dla Zielonego Balonika by... 34. Ide piknego przedmiotu towarzyszcego czowiekowi w yciu codziennym realizowaa... 35. Wybitny austriacki malarz secesyjny to... 36. Technika poetycka, ktra zakadaa jedno wiata objawiajc si w pozalogicznych i pozarozumowych, uczuciowych zwizkach rnych form rzeczywistoci, nazywa si... 37. Zabieg literacki sucy obrazowemu uzewntrznieniu stanu duszy nazywa si... 38. Najwybitniejszy norweski dramaturg modernistyczny to... 39. Wymie 1 tytu (poza Winiowym sadem) dramatu Antoniego Czechowa. 40. Wymie 1 tytu opery Ryszarda Wagnera.

Oprac. Micha Waliskin (na podst. podr. Pamitajcie o ogrodach)

Wstp do Modej Polski kl. 2e, 18 VI 2004 r. 6 VI 2005, kl.3ae (powt.) X 2006 2aa 21 V 2007[Odpowiedzi zwize,1-3 wyrazowe!] GR. II Lp. Problem Odpowied 1. Modernizm polski koczy si na roku... 2. Moda Polska to nazwa uyta na wzr sformuowa typu [podaj 1 przykad]. 3. Inna nazwa okresu Modej Polski, podkrelajca jego zwizek z tradycj romantyczn, to... 4. Pisarze, publicyci, filozofowie modernizmu gosili zwtpienie w nauk, rozu m i... [wymie inn warto]. 5. Nastroje pokolenia w wierszu Koniec wieku XIX wyrazi... 6. Jakie cechy wiatopogldu mieszczaskiego obok zdrowego rozsdku i praktycyzmu - krytykowali modernici? [wymie 1] 7. Stan (postawa) polegajcy na wyzbyciu si pragnie, rezygnacji z poda, rezygnacji ze wiata, ktry ma by antidotum na cierpienie wg Schopenhauera to... 8. Jaki inny, poza nirwan, sposb na zagodzenie blu cierpienia proponowa Schopenhauer? 9. Bezwzgldnym krytykiem moralnoci i kultury wspczesnej by filozof... 10. Ktry z filozofw epoki by szczeglnie ceniony przez modernistw za kult indywidualizmu? 11. Pozarozumowe, uczuciowe doznanie jako forma poznania (m. in. w filozofii Bergsona) to... 12. Tako rzecze Zaratustra to dzieo... 13. Poza dobrem i zem to dzieo... 14. Motorem nieustannego rozwoju wiata, czowieka i przyrody jest wg Bergsona... 15. Zaprzeczeniem biernoci charakteryzujcej schykowcw by... 16. Prymat sztuki nad yciem gosili... 17. Wcieleniem wszystkich cech dekadenta by pisarz... 18. Pozytywistycznemu kultowi zbiorowoci modernici przeciwstawiali... 19. Wymie 1 synonim sowa filister. 20. Wymie 2 cechy artysty (artysty w rozumieniu modopolskim). 21. Odkrywc i wydawc spucizny Norwida by... 22. Kto jest autorem cyklu artykuw pt. Moda Polska okrelajcego wiatopogld polskich modernistw? 23. Manifest nieograniczonej wolnoci sztuki Przybyszewskiego nosi tytu... 24. Na pocztku bya chu to parafraza Biblii pira... 25. W Modej Polsce istnieli zwolennicy sztuki......., jak i sztuki (literatury) suebnej [wpisz obok]. 26. Czy - zdaniem impresjonistw rzeczywisto jest poznawalna? [odpowiedz TAK lub NIE] 27. Wymie nazwisko malarza-impresjonisty (poza Monetem, Manetem, Renoirem) 28. Najsynniejszy polski malarz-symbolista to.. 29. Prekursor ekspresjonizmu w malarstwie to... 30. Pismo organ grupy ekspresjonistw polskich (powst. w 1917 r.) to ... 31. W okresie moderny wypara dawniejszy salon literacki... 32. Wynalazkiem modernizmu by niem. berbrettel, franc. cafe chantat, czyli... 33. Wymie najsawniejsz modopolsk kawiarni w Krakowie. 34. Wyrazisty kontur rysunku, upodobanie do linii falistej, wykorzystywanie motyww rolinnych, zwierzcych, fantastycznych (np., chimery) cechuje styl zwany... 35. Wybitnym twrc sztuki uytkowej w Czechach by... 36. Technika poetycka zakadajca przekadalno jednych dozna zmysowych na inne, kojarzenie ich, nazywa si...
37. 38. 39. 40. Dbao o warstw brzmieniow utworu wie si z ideaem estetycznym , jakim jest... Najwybitniejszy szwedzki dramaturg modernistyczny to... Autorem gonej sztuki pt. Tkacze jest ... Wymie 1 tytu dramatu Augusta Strindberga.

Oprac. Micha Waliskin (na podst. podr. Pamitajcie o ogrodach)

Klucz - GR. I Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Problem Modernizm polski rozpoczyna si ok. roku... Nazwy Moda Polska uy po raz pierwszy... Inna nazwa okresu Modej Polski, podkrelajca jego zwizek z nowoczesnoci, to... Jakich potrzeb nie bya w stanie zaspokoi wg modernistw filozofia pozytywistyczna czy nauka? [okrel 1 wyrazem] My, pno urodzeni, przestalimy wierzy w prawd pisa... [wymie nazwisko] Jakie cechy wiatopogldu mieszczaskiego obok przyziemnoci i praktycyzmu krytykowali modernici? [wymie 1] Czowiekowi w yciu stale towarzyszy cierpienie, co jest wynikiem bezrozumnego pdu yciowego to teza... Czy religia i filozofia wg Schopenhauera jest wystarczajc rekompensat za cierpienie? [odpowiedz TAK lub NIE] Altruizm, rwno, wolno, sprawiedliwo, lito to wg Nietzschego objaw etyki... Ewolucja twrcza to dzieo... Odrzuci poznanie racjonalne (intelektualne), zmysowe i empiryczne istotny dla modernistw filozof... wiat jako wola i wyobraenie to dzieo... Dotarcie do wasnej jani gbokiej drog intuicji postulowa... Nietzsche da prawa dziaania poza dobrem i zem dla jednostek, ktre nazwa ... Przekonanie o caociowym kryzysie kultury (upadek, schyek), odwrcenie od ycia etc. charakteryzuje postaw zwan... Wymie 1 typow oznak modernistycznego buntu. Odpowied 1890 Artur Grski Modernizm Duchowych, metafizycznych St. Przybyszewski zdrowy rozsdek A. Schopenhauer nie niewolnikw Bergson H. Bergson Schopenhauer Bergson nadludmi dekadentyzmem Naruszanie zasad mieszczaskiej moralnoci obyczajowej, erotycznej, skandale, pogarda dla konwenasw, podkr. wasnej odrbnoci, moda, drwina z porzdnych sztucznych rajach narkotyki, alkohol, perwersyjna erotyka instrumentalno, dydaktyzm, skrpowanie twrcw artysty Miriam Przesmycki Symbol, alegoria Gabriel dAnnunzio Przybyszewskiego suebnej impresjonizmem C. Monet symbolizmem

17. Zapomnienia o blu istnienia dekadenci szukali w ... 18. Modernici krytykowali literatur pozytywistyczn za...[wymie 1 cech] Modernizm cechuje kult, wywyszenie sztuki i ... Wymie 2 cechy typowego filistra. Zaoy czasopismo Chimera goszce program sztuki dla sztuki. Kto to? Jakie dwa pojcia przeciwstawia Miriam-Przesmycki w artykule o Maeterlicku? Kto by przywdca modernistw woskich? Naga dusza to metafora stworzona przez ... W Modej Polsce istnieli zwolennicy sztuki dla sztuki, jak i sztuki (literatury)... Metoda twrcza, ktrej celem jest utrwalenie w dziele sztuki indywidualnych, przelotnych i trudnych do okrelenia wrae i stanw psychicznych nazywa si... Za spraw ktrego malarza francuskiego do nowej estetyki wszed termin impresjonizm? Przekonanie, e wiat materialny, poznawalny ludzkimi zmysami, jest jedynie zudn zason skrywajcy niepoznawalny rozumem i zmysami - jedynie prawdziwy wiat wiecznych idei, wiat bytu, tajemnic nadprzyrodzonych charakteryzuje kierunek w sztuce zwany... Poetyka krzyku duszy w powizaniu z problematyk moraln; zgrzyt, kontras t, dysharmonia i sprzeczno (K. Wyka) to cechy charakterystyczne dla kierunku... Autorem obrazu Demon na reprodukcji, s. 410 jest... Z jakim zjawiskiem socjologicznym typowym dla modernizmu wie si tytu

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31.

Ekspresjonizm W. Weiss Cyganeria artystyczna,

Oprac. Micha Waliskin (na podst. podr. Pamitajcie o ogrodach)

powieci H. Murgera Sceny z ycia cyganerii. 32. Podstawowym rysem cyganerii modernistycznej bya ch odrnienia si od... 33. Gwnym dostarczycielem tekstw dla Zielonego Balonika by... 34. Ide piknego przedmiotu towarzyszcego czowiekowi w yciu codziennym realizowaa... 35. Wybitny austriacki malarz secesyjny to... 36. Technika poetycka, ktra zakadaa jedno wiata objawiajc si w pozalogicznych i pozarozumowych, uczuciowych zwizkach rnych form rzeczywistoci, nazywa si... 37. Zabieg literacki sucy obrazowemu uzewntrznieniu stanu duszy nazywa si... 38. Najwybitniejszy norweski dramaturg modernistyczny to... 39. Wymie 1 tytu (poza Winiowym sadem) dramatu Antoniego Czechowa. 40. Wymie 1 tytu opery Ryszarda Wagnera.

bohema spoeczestwa mieszczaskiego, zjadaczy chleba Tadeusz eleski - Boy Sztuka stosowana, uytkowa Gustaw Klimt zasad analogii (odpowiednikw) Psychizacja krajobrazu H. Ibsen Lohengrin, Piercie Nibelunga (Zoto Renu, Walkiria, Zygfryd, Zmierzch bogw)

Klucz - GR. II Lp. Problem 41. Modernizm polski koczy si na roku... 42. Moda Polska to nazwa uyta na wzr sformuowa typu [podaj 1 przykad]. 43. Inna nazwa okresu Modej Polski, podkrelajca jego zwizek z tradycj romantyczn, to... 44. Pisarze, publicyci, filozofowie modernizmu gosili zwtpienie w nauk, rozum i... [wymie inn warto]. 45. Nastroje pokolenia w wierszu Koniec wieku XIX wyrazi... 46. Jakie cechy wiatopogldu mieszczaskiego obok zdrowego rozsdku i praktycyzmu krytykowali modernici? [wymie 1] 47. Stan (postawa) polegajcy na wyzbyciu si pragnie, rezygnacji z poda, rezygnacji ze wiata, ktry ma by antidotum na cierpienie wg Schopenhauera to... 48. Jaki inny, poza nirwan, sposb na zagodzenie blu cierpienia proponowa Schopenhauer? 49. Bezwzgldnym krytykiem moralnoci i kultury wspczesnej by filozof... 50. Ktry z filozofw epoki by szczeglnie ceniony przez modernistw za kult indywidualizmu? 51. Pozarozumowe, uczuciowe doznanie jako forma poznania (m. in. w filozofii Bergsona) to... 52. Tako rzecze Zaratustra to dzieo... 53. Poza dobrem i zem to dzieo... 54. Motorem nieustannego rozwoju wiata, czowieka i przyrody jest wg Bergsona... 55. Zaprzeczeniem biernoci charakteryzujcej schykowcw by... 56. Prymat sztuki nad yciem gosili... 57. Wcieleniem wszystkich cech dekadenta by pisarz... 58. Pozytywistycznemu kultowi zbiorowoci modernici przeciwstawiali... 59. Wymie 1 synonim sowa filister. 60. Wymie 2 cechy artysty (artysty w rozumieniu modopolskim). Odpowied 1918 M. Niemcy, Skandynawia, Francja Neoromantyzm filozofi, religi, syst. spo. i ustrojowe K. Tetmajer przyziemno nirwana kontemplacja pikna sztuki, natury F. Nietzsche Nietzsche intuicja Nietzsche Nietzsche elan vital Bunt modernistyczny dekadenci St. Przybyszewski warto jednostki, indywidualizm drobnomieszczanin, kotun, mydlarz, bydeko jednostka nieprzecitna, tragiczna, samotna, wyalienowana, odkrywca uniwersalnych prawd Miriam Przesmycki A. Grski - Quasimodo

61. Odkrywca i wydawc spucizny Norwida by... 62. Kto jest autorem cyklu artykuw pt. Moda Polska okrelajcego wiatopogld

Oprac. Micha Waliskin (na podst. podr. Pamitajcie o ogrodach)

polskich modernistw? Manifest nieograniczonej wolnoci sztuki Przybyszewskiego nosi tytu... Na pocztku bya chu to parafraza Biblii pira... W Modej Polsce istnieli zwolennicy, jak i sztuki (literatury) suebnej... Czy = zdaniem impresjonistw rzeczywisto jest poznawalna? [odpowiedz TAK lub NIE] 67. Wymie nazwisko malarza-impresjonisty (poza Monetem, Manetem, Renoirem) 63. 64. 65. 66. Najsynniejszy polski malarz-symbolista to.. Prekursor ekspresjonizmu w malarstwie to... Pismo organ grupy ekspresjonistw polskich (powst. w 1917 r.) to ... W okresie moderny wypara dawniejszy salon literacki... Wynalazkiem modernizmu by niem. berbrettel, franc. cafe chantat, czyli... Wymie najsawniejsz modopolsk kawiarni w Krakowie. Wyrazisty kontur rysunku, upodobanie do linii falistej, wykorzystywanie motyww rolinnych, zwierzcych, fantastycznych (np., chimery) cechuje styl zwany... Wybitnym twrc sztuki uytkowej w Czechach by... Technika poetycka zakadajca przekadalno jednych dozna zmysowych na inne, kojarzenie ich, nazywa si... Dbao o warstw brzmieniow utworu wie si z ideaem estetycznym , jakim jest... Najwybitniejszy szwedzki dramaturg modernistyczny to... Autorem gonej sztuki pt. Tkacze jest... Wymie 1 tytu dramatu Augusta Strindberga.

Confiteor Przybyszewskiego sztuki dla sztuki nie C. Pissaro, A. Sisley, van Gogh, G. Seurat, P. Cezane, P. Gouguin) Jacek Malczewski Edvard Munch Zdrj Kawiarnia literacka kabaret literacki Jama Michalikowa secesja, Art. Nouveau) Alfons Mucha metod synestezji Muzyczno utworu A. Strindberg Gerhart Hauptmann Sonata widm, Do Damaszku, Ojciec, Panna Julia

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Oprac. Micha Waliskin (na podst. podr. Pamitajcie o ogrodach)