Vous êtes sur la page 1sur 3

D D

D D
D D
D D
A A


A A


E E


E E


C C
C C
A A

E E


D D
D D
D D
A A


A A


A A


E E


E E


E E


C C

D D A A

E E


A A

E E

D D A A

E E

D D
A A

E E

D D

D D

A A D D

A A
3 3
3 3
3 3
3 3
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.

,
,
,

,
,

,

,
,

, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

10 10
12 12
16 16
2013 2013
14 14
8 8
9 9
11 11
13 13
15 15
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2 1 1
50 Phrases For Jazz 50 Phrases For Jazz
C C
C C
D D
D D
C C
G G


C C
G G

C C G G

D D C C
G G

D D C C
D D
G G

G G


C C
C C
D D C C
D D
G G

D D
G G


G G

G G

D D
D D C C G G

G G

D D
3 3

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.

,
,
,

,
,
,

,
,

,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
25 25
28 28
21 21
18 18
29 29
2013 2013
2 2
26 26
23 23
24 24
27 27
22 22
20 20
19 19
17 17
C C
C C
D D
D D
G G


G G


C C
D D
D D
D D
D D
C C
C C
D D
D D
G G

C C
C C
G G


G G


G G


G G


D D
D D
D D
D D
G G

D D
C C G G

C C
G G


G G


G G
C C
G G


3 3

.
.

.
.
.

.
.

. .
.
.

,
,

,
,

,
,


50 50
46 46
40 40
42 42
45 45
49 49
2013 2013
3 3
44 44
48 48
38 38
36 36
39 39
41 41
43 43
47 47
37 37
35 35
34 34
32 32
31 31
33 33
30 30