Vous êtes sur la page 1sur 5

PAMBUKA

Wonten ing salebeting pengetan Ambal Warso kaping 73 tahun WO Ngesti Pandawa rikala dinten Setu malem Minggu tanggal 3 Juli 20 0! WO Ngesti Pandawa ngawontenaken pagelaran wa"ang uwong kanthi lakon A#$MAN%& W&%&N' ing gedung (i Narto Sabdo )#*S Semarang+ Nitik saking kathahing pamirsa ingkang mirsani wa"ang uwong! mboten namung pi"antun sepuh malah kepara kathah ugi lare,lare alit sepantaran S- ugi SMP ingkang nderek nonton! menika nuduhaken bilih kabuda"an .awi mliginipun pagelaran wa"ang uwong taksih dipun remeni ti"ang kathah+ -ipun awali kerawitan gamelan ingkang nengsemaken manah! tabuh 20+00 W$# pagelaran wa"ang uwong kanthi lakon Abiman"u Wu"ung dipun wiwiti+ Amergi lakon ing dalu menika dipun sengku"ung para paraga ingkang pana ing babagan seni buda"a! mila pagelaran menika saget damel sengsemipun para pamirsa+ Pagelaran wa"ang uwong lakon A#$MAN%& W&%&N' menika rampung rikala tabuh 22+/0 W$# lan para pamirsa kondur kanthi pasur"an ketingal bingah+ *ingkesan lan 1oto pagelaran lakon Abiman"u Wu"ung saget dipun pirsani ing lembar sakla.engipun+ Nuwun+ Semarang! 0/ Juli 20 0 (alaporaken dening!

$manuel 'alih $ndra (umala (elas 2$$$ 3 SMP N 3 Semarang


Tugas Seni Budaya dan Bahasa Jawa
Imanuel Galih Indra Kumala Kelas VIII H SMP Negeri 3 Semarang

ABIMANYU WUYUNG

Patih (olo Janthoko pepak saking negari Ja.arsewu lampahipun kandeg amergi papagan kali"an *aden &toro lan *aden Wratsongko putra Prabu Matswopati saking keraton Wiroto+ *aden &toro lan *aden Wratsongko saget ngawonaken lan ngonduraken Patih (olo Jathoko+

Wonten ing dusun Pe.agalan ("ai Walakas lan N"ai Walakas rerembagan ngraosi *ara )emon ingkang pinter bebakulan ulam+ Sauntara wekdal! *ara )emon saking pepengkeran manggihi ("ai lan N"ai Wlakas rembag ned"o pamit bade dateng peken! *ara )emon kalilan bidal+

Tugas Seni Budaya dan Bahasa Jawa


Imanuel Galih Indra Kumala Kelas VIII H SMP Negeri 3 Semarang

)indakipun *aden 'endreh kaderekaken para Punakawan 4 Semar! 'areng! Petruk lan #agong! wonten ing margi tansah menggalih wonten pundi dunungipun keng putra+ -umugi wono tindakipun kandeg dening "aksa 5a5ah kalih ingkang nami %upaksa lan %uwangsa dadosaken prang kembang 6prang sekar7 antawisipun *aden 'endreh mengsah %aksa 5a5ah kalih menika+ *aden 'endreh menthang langkap dipun .emparingaken %aksa 5a5ah kalih menika dadoske sirno la.u+

8ampahing kreto ingkang tinitihan Prabu Anom Wirobatono lan kusir Nirbito kandeg amergi n"umerepi wonten wanod"a ing margi! Prabu Anom Wirobatono mandap saking kreto ngadang lampahing *ara )emon+ Prabu Anom Wirobatono rerembagan ngantos dumugi gandrung dumateng pun *ara )emon+ Sareng *ara )emon an"edu trus klepat Prabu Anom Wirobatono kantaka+

Tugas Seni Budaya dan Bahasa Jawa


Imanuel Galih Indra Kumala Kelas VIII H SMP Negeri 3 Semarang

Prabu Wirobantono n.egreg tansah angamegaken *ara )emon! pirsa kahanan garwo ingkang mekaten -ewi &tari n"aketi lan sampun mireng sada"a ngendikanipun tumuli n"uwun prikso! kapara dados dukane keng garwo! wusing n"endu trus man.ing+ -ewi &tari n.elih dadosaken rawuhing Prabu Matswopati sekalian garwo! wusing nampi aturing putra! la.eng utusan *aden Seto mrih mer.a"a *ara )emon+

*aden Seto kepanggih *ara )emon ing guwo! prasa.a anggenn"a bade mer.a"a *ara )emon+ *aden Seto ngunus 5uriga bade n"uduk saliranipun! nanging *ara )emon n"uwun 5uriga menika la.eng suduk saliro ngantos dados pe.ahipun+ *aden Seto nilar kuwandane *ara )emon! ("ai Walakas dateng lan mangertosi kunarpane *ara )emon+ (o5ap rawuhing Prabu (olomurti kang awu.ut "aksa ing guwo andangu ("ai Walakas sinten ingkang mer.a"a *ara )emon+ Prabu (olomurti la.eng semedi! *ara )emon kawalu"akaken! sareng *ara )emon uningo trus ngaraspada keng rama lan matur ingkang mer.a"a menika *aden Seto saking negari Wiroto+ 9nggalipun *ara )emon kapan.ingaken kalpiko Prabu (olomurti! la.eng lumampah tumu.u Wiroto+
Tugas Seni Budaya dan Bahasa Jawa
Imanuel Galih Indra Kumala Kelas VIII H SMP Negeri 3 Semarang

Wonten ing margi! lampahing *aden 'endreh papagan Prabu (olomurti ingkang sed"o ngrisak wewangunan Wiroto! *aden 'endreh dados pepalang ngantos numusi prang+ Wusanane *aden 'endreh salin u.ut *aden 3ar.uno! la.eng menthang langkap nglepas .emparing tumu.u Prabu (olomurti+ (enging .emparing! Prabu (olomurti badar dados Prabu (resno lan Siti Sundari! sarembag trus sowan ing Wiroto+
:atetan 4 a7 Prabu Anom Wirobatono ; *aden Abiman"u b7 *aden Abiman"u kagungan sisihan 5a5ah kalih 4 7 Siti Sundari 6Putri Prabu (resno7 27 -wi &tari 6Putri Prabu Matswopati7

Tugas Seni Budaya dan Bahasa Jawa


Imanuel Galih Indra Kumala Kelas VIII H SMP Negeri 3 Semarang

<