Vous êtes sur la page 1sur 23

Projcte Projcte descritura descritura PEE PEE 2012-2013 2012-2013

Natach Natach Beziac Beziac

L O QUASRN DE CAPITADA
EN MAIRALA

I. I. Gensi Gensi daque daque a a re! re! e"ion#$ e"ion#$ 1. 1. %a %a re&esa re&esa en en question question de de as as cenchas cenchas de de co&'et(ncias co&'et(ncias en en &aira &aira a# a#

%a desco)rta daque a aisina 'eda*o*ica se !a*ut dins encastre dun estudi sus a+a oracion en &aira a &enada 'endent &as annadas de ,aster e a 'artir duna re! e"ion 'ri*onda sus uti izacion de as cenchas dins aque cic e ont se 'ar a &ai de -#des+o o'a&ent de en!ant#. que de co&'et(ncias esco aras.

Partissent de 'rinci'i que /a+a oracion a&) as cenchas de co&'(tencias es 'as a &ai ada'tada a as annadas de /esc0 a &aira a1 o quasrn de ca'itada &e se&) a1 'er ara1 res'ondre a as caracteristicas 'articu aras daque as 'ri&iras annadas de esco arizacion dun en!ant.

I. 1/6

I. I. Gensi Gensi daque daque a a re! re! e"ion#$ e"ion#$ 1. 1. %a %a re&esa re&esa en en question question de de as as cenchas cenchas de de co&'et(ncias co&'et(ncias en en &aira &aira a## a##

2ins /ensenha&ent 'ri&ari1 as cenchas son una +ertadira aisina didactica que 'er&et de rendre co&'te de ni+ de s en!ants en 're'ausant una a+a oracion -#sus &esura#.1 &esura tot en des iurant a !inesa e e!icacitat duna c assa +en*uda 'o icentrica. %or uti izacion &e se&) a aita tot ' en justi!ica) a.

Pas&ens1 se as cenchas son un )iais da+a orar os &ainat*es 'ersona izat e so)retot una aisina que 'er&et d/or*anizar o tra)a h de c assa en rendre a coo'eracion necessaria1 'ensi que con+en de o questionar sus &ai d/un 'unt $

I. 2/6

I. I. Gensi Gensi daque daque a a re! re! e"ion#$ e"ion#$ 1. 1. %a %a re&esa re&esa en en question question de de as as cenchas cenchas de de co&'et(ncias co&'et(ncias en en &aira &aira a# a#

1 $ ,e se&) a que as cenchas1 o as ! ors en &aira a1 !o*uron )astidas sus un sist&a tr0' )inari $ interaccion se !a entre en!ant1 que -#'r0+a#. sas co&'et(ncias de &antun )iais e o re*ent que se ' a3a en so jut*e. 2ins aqueste encastre as cenchas a'areisson &ai que &ai co&a una aisina 'e re*ent1 'er ta de &esurar e!icacitat de son ensenha&ent. 2 $ 4e '0t des+o o'ar dun )iais inconscient una !or&a de -#)ache irat*e#. irat*e ont o re*ent entra5na sos esco ans 'er que ca'iten as )arretas de as cenchas e que risca de&'achar tota creati+itat 'eda*o*ica.
I. 3/6

I. I. Gensi Gensi daque daque a a re! re! e"ion#$ e"ion#$ 1. 1. %a %a re&esa re&esa en en question question de de as as cenchas cenchas de de co&'et(ncias co&'et(ncias en en &aira &aira a# a#

3 $ 6que desir duni!or&izacion de s critris da+a oracion 'er una &e hora trans'ar(ncia daissa 'auc de ' a3a a a creati+itat de en!ant. Pas&ens1 aque a creati+itat de&0ra 30 &ai estructurant dins as 'ri&iras annadas de esco aritat. %os 'ro*rsses que tra'an 'as or ' a3a dins as Instruccions 7!icia as son ni &ateria izats ni +a orizats dins as cenchas.
Linventivit du jeune enfant cre un espace personnel, singulier, dans lequel il se construit, c'est--dire, intgre et labore les donnes perues de la ralit extrieure qui se !lent celles du onde interne" #est dire co bien la libert dinvention et sa valorisation sont indispensables pour assurer les bases dune relation structurante en ! e te ps que libratrice entre lenfant et son environnement . $%ilippe &eirieu"
I. 4/6

I. I. Gensi Gensi daque daque a a re! re! e"ion#$ e"ion#$ 1. 1. %a %a re&esa re&esa en en question question de de as as cenchas cenchas de de co&'et(ncias co&'et(ncias en en &aira &aira a# a#

8 $ Es di!ici 'e s en!ants non ectors de s/a'ro'riar as cenchas. cenchas %as )arretas son e&' enadas e as 'eta as co oradas se*on os aquesits de cadun &as +i+on di!ici a&ent en !0ra de quasrn de cenchas co&a as autras institucions de a c assa a ara ques aqu91 a &on +ejaire1 a riquesa a &ai *randa de as cenchas#$ a dor*anizar o tra)a h de *ro' e de 'er&etre as interaccions entre os di!erents actors de a c assa.
'( c%aque couleur correspond un certain statut" )n ne travaille pas de la ! e faon avec des dbutants qu'avec une ceinture arron , qui sait to ber" *nseigne ent sur esure'+ &ais aussi et surtout des judo,as de niveaux diffrents travaillent ense ble sur le ! e tata i sans risque d'accident'.en Laffitte, /ne journe dans une classe cooprative"
I. 5/6

I. I. Gensi Gensi daque daque a a re! re! e"ion#$ e"ion#$ 2.#4u'0rts 2.#4u'0rts de de tra)a tra)a h h

Per aque tra)a h de recrca1 &/a'ue*ri sus d/o)sr+acions de c assas de as esc0 as :a andreta e sus una entre+ista d/una re*enta de 'u) ic qu/uti iza tan)en aque a aisina de tra)a h 'er -#a+a orar#. sos esco ans de &aira a.

:orina %heritier ;e*enta a a ca andreta 6i&at 4erre de Ni&es. : assa <P4-P4

6nia =raisse ;e*enta a a ca andreta %e'ic de ,ont'e hir. : assa ,4-G4

Isa)e e ;o)in ;e*enta a 4ant- Nazari. : assa <P4-P4

I. 6/6

II. II. 'resentacion 'resentacion *enera *enera a a


1. 1. 7r*anizacion 7r*anizacion dins dins a a !or&a !or&a

%o quasrn de ca'itada es +er*e a a de)uta de an e se )ast9s a&) en!ant1 a ! or e a &esura de sos 'ro*resses que re'resentan#-#30 que sa' !aire ara e que sa)i? 'as !aire a)ans#..
> > %o

quasrn es a ara co&' eta&ent 'ersona $ so s os #'ro*resses e as ca'itadas de cadun i son &arcats e se*uisson 'as un re!er(ncia de co&'et(ncias.

: assa de :.%heritier

:ada 'ro*res es &arcat sus un )ocin de !u h o sus una 'a*ina di!erenta e una !rasa de adu te +en i ustrar a 'roduccion de esco an. 2unes c0's1 de 'icto*ra&s '0don sser uti izats 'er re'resentar una accion @ti'e -#sa)i tancar &on &ant tot so #.A que o conten*ut a dsser co&'rensi) e 'er en!ant1 $ a de o 'oder consu tat dun )iais auton0& e co&'rene des'ere 30 ca'itat.

II. 1/8

II. II. 'resentacion 'resentacion *enera *enera a a


1. 1. 7r*anizacion 7r*anizacion dins dins a a !or&a !or&a

Entreten a&) Isa)e e ;o)in $ *ensi de quasrn de ca'itada.


>

:o&a una autra institucion1 o quasrn de ca'itada es d/en 'ri&ir una res'onsa a un )esonh dins a c assa1 aqu9 o de &arquar e de +a orizar os 'ro*rsses de cadun. Pui s/i&'ausa co&a un &ejan d/a+a oracion &ens co&' e" e su)retot &ai !id que o de as cenchas en &aira a. II. 2/8
>

II. II. 'resentacion 'resentacion *enera *enera a a


1. 1. 7r*anizacion 7r*anizacion dins dins a a !or&a !or&a

<otes os do&nis tra'an or ' a3a dins o quasrn de ca'itada $ *ra!is&e1 ectura &ate&aticas &as tan)en os que son 'as -#esco ars#. @+iure a&assa1 +enir esco anA e 'as &ens estructurants e necessria&ent 'rea a) es a tot a'rendissat*e esco ar# $ %a i&ita es a que si&'ausa en!ant.# %adu te deter&ina /estatut +ertadir d/un -#'ro*rs#.#$

01ins un pri ir te ps, totes los progresses sont recebuts, sola la for ulacion p2t sser odulada 3 s'un enfant anona 'sabi escriure de letras'- as que traa de signes que son pas encara vertadira ent de letras de lalfabet, pas question de li dire '4on es pas vertat'- as for uli en explicant '(preni descriure las letras'-5 #orina L%eritier"
II. 3/8

II. 'resentacion *enera a


1. 7r*anizacion dins a !or&a

Baqu9 qua ques 'ro*rsses 'escats dins as c assas +isitadas#$ 6 a de)uta1 adu te ajuda os &ainat*es se*on 30 re&arcat 'endent a c assa @ uti izacion dun quasrnet de )0rd es aconse hatA 'ui os &ainat*es son u ca'a) es de dire ors co&'et(ncias no+ as. '#est un apprentissage, co e toutes les institutions'- 6sabelle .obin

Pro*rs -#sa)i dessenhar de !or&as#.1 c assa d/6.=raisse

Pro*rs -#sa)i escriure de 'ichons no&s de a c assa a&) &od #.1 c assa d/6.=raisse

Pro*rs -#co&'ti as etiquetas de os que &anjan a a cantina#.1 c assa de :.%heritier II. 4/8

2. 2. 7r*anizacion 7r*anizacion dins dins o o te&'s te&'s e e es'aci es'aci

II. II. 'resentacion 'resentacion *enera *enera a a

%o &o&ent duti izacion de quasrn de ca'itada es di!erent dins cada c assa1 se*on or*anizacion de e&' ec de te&'s &as co&a totas as autras institucions a dsser estructurat dins o te&'s e es'aci 'er a+er sas 'r0'rias i&itas e sas 'r0'rias eis.

2ins una de as c assas que +e*ri1 os &ainat*es 'odi?n -#!ar*ar#. ors 'ro*rsses 'endent o te&'s iure o o te&'s de tra)a h indi+idua izat en uti izant os )ocins de 'a'ir 're+istes 'er aque usat*e C dins una autra1 aque &o&ent se !asi? en c0 as de tra)a h1 que +iran o on* de a set&ana 'er )a har a cadun escasen3a d/i consacrar de te&'s.

%os 'ro*rsses an d/sser datats 'er 'oder 'rene consci(ncia de /e+o ucion dins o te&'s#$ os 'ro*rsses se*uisson os &ainat*es 'endent tota or esco aritat en &aira a1 aita se '0don a+isar de 'er e es de ca&in ja II. 5/8 'ercorre*ut e a+er un a*ach critic sus ors 'ro*rsses 'assats.

2. 2. 7r*anizacion 7r*anizacion dins dins o o te&'s te&'s e e es'aci es'aci

II. II. 'resentacion 'resentacion *enera *enera a a

Per se !aire una ida &ai c ara d/un &o&ent de -#'ro*rsses#. en c assa1 +aqu9 doas +idos d/aque es &o&ents1 'resas dins doas c assas di!erentas $

En c assa de <P4-P4 en c0 de :. %heritier1 a re*enta &ena o ta hir 'ro*rs a&) una c0 a @i a 8 c0 as que +iran o on* de a set&anaA e ajuda os &ainat*es 'er rea izar or 'ro*rsses no+ s. Dn tra)a h 'ersona izat es !ach#$ 'er d/unes en!ants es a 'artir de 'ro*rs &arcat jos dictada 'er /adu te que d/i ustracion es !acha. %a re*enta sa' ja que ne son ca'a) es. Per d/autres1 o 'ro*rs ser &arcat 'ui se n/es +ertadiera&ent un#$ aita os !racasses son de!u*its e s/a*9s totjorn de ca'itar un II. 6/8 'rojcte.

2. 2. 7r*anizacion 7r*anizacion dins dins o o te&'s te&'s e e es'aci es'aci

II. II. 'resentacion 'resentacion *enera *enera a a

2ins a c assa de ,4-G4 d/6nia =raisse1 os &ainat*es '0don rea izar un 'ro*rs 'endent os te&'s de tra)a h indi+idua izat e de ta hirs 'er&anents. 4e !an sus un !u h iure que ser 'resentat 'ui a a re*enta e a a c assa a)ans d/sser 'e*at1 se es considerat co&a un +ertadir 'ro*rs1# dins o quasrn de ca'itada indi+idua . %o tra)a h coo'eratiu es aqu9 'ri+i e*iat#$ dins o 'assat*e causit1 /en!ant !i &ada es a de&andar a una ca&arada coss9 s/escriu son 'ichon no& @dictada de etras en ,4A 'er !ar*ar son 'ro*rs +enent.

II. 7/8

2. 2. 7r*anizacion 7r*anizacion dins dins o o te&'s te&'s e e es'aci es'aci

II. II. 'resentacion 'resentacion *enera *enera a a

2ins a c assa d/Isa)e e ;o)in en!in1 o ta hir -#'ro*rs#. es !ach cada quinze jorn e s/a'ija sus 30 rea izat dins a +ida de a c assa. Pas d/entra5na&ent o de &o&ent es'eci!ic de 're'aracion son 're'ausats $ 'on vit la classe et dans cette vie de classe on regarde quels sont les progrs que l'on a reprs7 par contre il faut parler de ce ca%ier de russite au quotidien''Le ca%ier de russite n'est pas une des pre ires c%oses que l'on doit ettre en place en aternelle" 6l fait d'abord installer la classe, les institutions, le travail coopratif, crer le groupe et aprs on voit qu'il 8 a des russites diffrentes'II. 8/8

1. 1. Pre'ausa Pre'ausa una una a+a a+a oracion oracion -#sus -#sus &esura#. &esura#. e e sens sens dan*ir dan*ir 'eda*o*ic. 'eda*o*ic.

III. III. Perqu( Perqu( uti uti izar izar o o quasrn quasrn de de ca'itada ca'itada en en &aira &aira a aE E

%a+a oracion 're'ausada a&) o quasrn de ca'itada es co&' eta&ent sus &esura1 'ersona izada 'ui que )astida 'er en!ant e -&eteis. 6ita 1 totas as 'ossi)i itats de creati+itat son des iuradas e as co&'(tencias inscrichas se i&itan 'as 'us a as I7.

En &eteis te&'s1 es una aisina que '0t -# *randir# . a&) os &ainat*es e +enir de &ai en &ai !ina# $ e"i*(ncia ca' a s 'ro*resses '0t creisser en !oncion de ni+ e se en 'ich0ta seccion una a'ro"i&acion o un ensa* '0don sser aisida&ent justi!icats dins o quasrn de 'ro*resses1 e"i*(ncia en *randa seccion ser 'as a &eteissa &entre que a creati+itat de en!ant ser totjorn 'er&esa.

III. 1/6

1. 1. Pre'ausa Pre'ausa una una a+a a+a oracion oracion -#sus -#sus &esura#. &esura#. e e sens sens dan*ir dan*ir 'eda*o*ic. 'eda*o*ic.

III. III. Perqu( Perqu( uti uti izar izar o o quasrn quasrn de de ca'itada ca'itada en en &aira &aira a aE E

Esc0ta d/un e"trach de /entreten a&) Isa)e e ;o)in $ 'erqu( o quasrn de ca'itada es &ai a'ro'riat a as annadas de &aira a que o sist&a de as cenchas E

6ita 1 o quasrn de ca'itada se '0t re i*ar 'auc a cha 'auc a&) as cenchas1 ado'tadas dins e e&entari1 e +en una transicion -#en do3or#. ca' a un sist&a da+a oracion )en u &ens so' e. e

%os &ainat*es de &aira a uti izan as cenchas 'as que quand son ca'a) es de as co&'rene e de se as a'ro'riar1 tot en ajant a 'ossi)i itat d/e&' enar or quasrn de ca'itadas a&) de 'ro*rsses qu/a'areisson 'as dins as )arretas. %or creati+itat es aita totjorn 'er&esa e +a orizada. III. 2/6

1. 1. Pre'ausa Pre'ausa una una a+a a+a oracion oracion -#sus -#sus &esura#. &esura#. e e sens sens dan*ir dan*ir 'eda*o*ic. 'eda*o*ic.

III. III. Perqu( Perqu( uti uti izar izar o o quasrn quasrn de de ca'itada ca'itada E E

%/en!ant +en a ara jut*e de son a+a oracion e a 're'ausa a /a*ach de /adu te e de sos 'ars quand n/es 'rst. 6ita coneis 'as o !racs e 'ren co&' eta&ent consci(ncia qu/es a *randir.
>

%/aisina 're'ausada es a sieuna1 sieuna a son i&at*e e '0t 'ro*ressar1 *randir a son rit&e1 se*on 30 a'rs a /esc0 a &as tan)en dins d/e"'eri(ncias e de u0cs di+rs.
>

Entreten dins a c assa de :.%heritier#$ - o quasrn de ca'itada1 una aisina 'e s &ainat*es d/en 'ri&ir#F#.#Entreten a&) una ca androna de P4.

III.3/6

2. 2. Dn Dn )iais )iais d/or*anizar d/or*anizar o o tra)a tra)a h h 'er 'er una una c c asse asse 'o 'o icentrica icentrica

III. III. Perqu( Perqu( uti uti izar izar o o quasrn quasrn de de ca'itada ca'itada E E

6 a !in de cada jornada o de cada set&ana se*on or*anizacion de a c assa1 os &ainat*es an a 'ossi)i itat de 'resentar ors 'ro*resses a de&ai de a c assa que ne !an un retorn critic. 6que &o&ent es un esca&)i sus as rea izacions de cadun1 &as 'er&et su)retot a cadun de se situar dins o *ro' c assa1 a )iais de 'an de as cenchas dins una c assa de cic e 2 e 3.
Dn c0' 'resentat a a c assa1 os 'ro*rsses de cadun son a!ichats sus un ta) u co ectiu sonat -#*randiss&#. que reca&'a aita totas as ca'itadas de 'eri0d. Pui son que sern 'e*adas dins o quasrn indi+idua de cada en!ant. %a 'resentacion es !acha cada ser a&) a c0 a qu/a'restt os 'ro*rsses o &atin en ta hir diri*it 'er a re*enta.
Presentacion de s 'ro*rsses en c0 de :orina %heritier

'Les ceintures sont les

arques que nous grandissons'- .en Laffitte"

III.4/6

2. 2. Dn Dn )iais )iais d/or*anizar d/or*anizar o o tra)a tra)a h h 'er 'er una una c c asse asse 'o 'o icentrica icentrica

III. III. Perqu( Perqu( uti uti izar izar o o quasrn quasrn de de ca'itada ca'itada E E

%o &o&ent de 'resentacion 'er&et a cada en!ant de +a orizar son tra)a h o sas co&'et(ncias &as es tan)en uti e 'er esca&)iar $ os 'ro*rs de s uns '0don )a har d/e"e&' e 'er as !uturas rea izacions de s autres e cada 'resentacion noir9s as a +enir. %o dia 0* su s a'rendissat*es e as 'roceduras +en 'ossi) e en &aira a.

Presentacion de s 'ro*rsses en c0 d/6nia =raisse. ,o&ent !ach en !in de jornada un c0' 'er set&ana a&) -# os 'ro*resses#. rea izats 'endent a set&ana en tra)a h indi+idua . :o&a a conse h de c assa1 un 'ro*rs a de )esonh de a +a idacion de *ro' 'er n/aquesir /estatut +ertadir e sser 'ui 'e*at dins o quasrn indi+idua .
III. 5/6

2. 2. Dn Dn )iais )iais d/or*anizar d/or*anizar o o tra)a tra)a h h 'er 'er una una c c asse asse 'o 'o icentrica icentrica

III. III. Perqu( Perqu( uti uti izar izar o o quasrn quasrn de de ca'itada ca'itada E E

En!in e su)retot1 o quasrn de ca'itada 'er&et un dia 0* +ertadir entre os di!erents actors de a c assa e aita un esca&)i entre os &ainat*es# $ quita&ent en &aira a1 a c assa '0t +enir 'o icentrica e as 'otencia itats de cadun se des iuran. :adun '0t 'ortar a autre e esca&)i +en necessari. L'adulte es pas mai lo sol detentor dels sabers e del saber-far que ada enfant p!t aprene a l'autre se"on sas omp#ten ias $ la lassa es una %ertadi&ra ooperati%a.
'oment ()boti"as)* en ! de +. L,eritier $ se"on las remar as fa ,as pendent lo moment de presenta ion dels pro"r&ssesd'unes mainat"es p!don dubrir e menar de tal,i&rs per aprene una no%&la ompet#n ia a un amarada. +adun p!t a.uda e aprene de l'autre- qu'es una presa de ons i#n ia essen iala dins la fasa de la so iali/a ion de l'enfant. III.6/6

Per Per conc conc ure... ure...

6 /in+rs de as cenchas de co&'et(ncias1 o quasrn de ca'itada se&) a a recs de tota critica ne*ati+a concernant /a+a oracion de jo+e en!ant. %a ca'itada +en i)eratritz sens rescontrar a !rustracion 'ara isanta de !racs1 &entre que a de&anda e o de+er d/a+a oracion en &aira a son res'ectats. 2ins un conte"te &ai ar*1 'odria& i&a*inar qu/en 'ara de s &0des d/a+a oracion c assics1 o quasrn de ca'itada se*usse /en!ant dins son esco aritat tota en +enent una !or&a de -#'ort!o io#. que reca'ari? totas sas co&'et(ncias. 6ita 1 &e se&) a qu/en &aira a encara &ai que dins as autras c assas1 se ca dire que /a+a oracion e esc0 a sern sus esura o sern pas -" 9ernand )ur8"

Per Per ne ne sau're sau're un un 'auc 'auc &ai... &ai...

,EGE;1 Gene+i+e1 $rofession enseignant, valuer 3 $ourquoi + #o ent + 1 Hachette (ducation1 1IIJ ;7BIN1 Isa)e e et 6BPI-=ernand 7urK1 La pdagogie institutionnelle en aternelle1 ,atrice ed. :ha&' socia 1 2011 46DB6GE1 6nnicL1 46DB6GE-2EP;EM1 7di e1 &aternelles sous contr:le3 les dangers dune valuation prcoce1 4Kros1 Paris 1IIN. BEMI6:1 Natacha1 %/(+a uation en &aterne e1 &(&oire ,aster 21 Dni+ersit( de Per'i*nan Bia 2o&itia.

Centres d'intérêt liés