Vous êtes sur la page 1sur 2

BEND 307/Pind.

01/09

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU PEJABAT BENDAHARI


BORANG ARAHAN TUNTUTAN BAYARAN BALIK

Rujukan: Tarikh : PERKARA ARAHAN TUNTUTAN BAYARAN BALIK Bersama-sama ini disertakan tuntutan berikut, sila buat bayaran sepertimana butiran dibawah:

NAMA PENUNTUT ! NO. K/P

TUJUAN PERBELANJAAN

NO. RESIT

AMAUN "RM#

KOD PTJ

KOD BELANJA

Yang Benar,

Diluluskan / Tidak diluluskan*

Tandatangan !enuntut $ama % &'p:

Tandatangan "etua !T# $ama % &'p:

Tarikh:

Tarikh:

$'ta: (ila sertakan resit asal yang disahkan/ditandatangan 'leh !egawai yang diberikuasa * !'t'ng mana yang tidak berkenaan

BEND 307/Pind.01/09

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU PEJABAT BENDAHARI


BORANG ARAHAN TUNTUTAN BAYARAN BALIK