Vous êtes sur la page 1sur 1

Popis ugro enih mjesta svjetske ba tine Skoci na: orijentacija, tra i Karta svijeta s istaknutim mjestima svjetske

ba tine u opasnosti Na Konvenciji svjetske ba tine (engl.: Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage) koju je osnovao UNESCO 1972. godine, u cla nku 11.4, UNESCO mo e neka mjesta svjetske ba tine, kojima treba hitna i organiziran a pomoc, staviti na popis mjesta svjetske ba tine u opasnosti[1] kako bi se skrenu la pozornost javnosti i ohrabrile protumjere.[2] Pod opasnostima za prirodnu svj etsku ba tinu podrazumjevaju se izravne prijetnje kojima bi se promijenile odlike lokaliteta kao to su prirodne katastrofe ili katastrofalno ljudsko djelovanje pop ut naseljavanja, zagadenja, drvosjece, rudarenja, poljoprivrede ili velikih grad evinskih radova, kojima se smanjuje broj ugro enih vrsta u za ticenom lokalitetu. Ta koder postoje i opasnosti postupnih promjena koje mogu nastati geolo kim, klimatsk im i promjenama u okoli u[3]. Opasnosti za kulturnu ba tinu podrazumjevaju propadanj e materijala, konstrukcija, ukrasa ili opceg arhitektonskog jedinstva, gubitak p ovijesne autenticnosti i kulturnog znacaja. Opasnosti koje mogu zaprijetiti i pr irodnim i kulturnim lokalitetima su nekontrolirana izgradnja, oru ani sukobi, nedo statak sustava upravljanja ili promjene u pravnoj za titi lokaliteta. Prije no to dospije na popis mjesta svjetske ba tine u opasnosti, stanje lokaliteta se procjenjuje i primjenjuje se eventualni program popravnih mjera u suradnji s dr avom u kojoj se nalazi. Krajnju ulogu u odredivanju statusa ima Komitet. Finan cijsku pomoc Fundacije svjetske ba tine mo e dobiti lokalitet odlukom Komiteta, a st anje lokaliteta se procjenjuje svake godine. Ovisno o procjeni Komitet mo e nalo iti dodatne mjere ili pak izbrisati lokalitet s popisa ugro ene svjetske ba tine ili po pisa svjetske ba tine opcenito. Dva lokaliteta, Arapski rezervat oriksa i Dresdens ka dolina Elbe su izbrisane s popisa mjesta svjetske ba tine nakon to nisu rje eni nj ihovi problemi koji su ih smjestili na popis ugro enih mjesta svjetske ba tine[4][5]