Vous êtes sur la page 1sur 25

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical radiologie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Nicoleta M"nescu Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Veronica Caramihai asistent medical Spitalul Universitar Bucure!ti Maria R"dulescu, asistent medical Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Margareta Ro!ca, asistent medical principal" CMDTA Bucure!ti Lucia Iordache, asistent medical Centrul Medical de Diagnostic !i Tratament Ambulator Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 83 copyright #999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par$ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte lucr"ri fara acordul COSA.

Asistent medical radiologie Descrierea ocupa!iei Asistentul medical de radiologie are drept competen$e principale: radiografierea pacientului, developarea filmelor, asistarea medicului la examenele de radiologie. De asemenea, aceast func$ie presupune competen$e administrative, de organizare a propriei activit$i !i de comunicare cu personalul medical !i cu pacien$ii.

Asistent medical radiologie UNIT%&ILE DE COMPETEN&% Domeniile de competen!" Activit"$i de radiologie Unit"!ile de competen!"
Asistarea medicului la examenele radiologice Preg"tirea !i protejarea pacientului Prepararea materialelor necesare examin"rii radiologice Radiografierea pacientului Realizarea radiografiei Utilizarea aparaturii radiologice Aprovizionarea cu substan$e !i materiale de radiologie Centralizarea datelor din documentele de eviden$" Completarea documentelor specifice activit"$ii de radiologie Aplicarea NPSM !i NPSI Asigurarea condi$iilor igienico - sanitare generale n cabinetul de radiologie Comunicarea interactiv" la locul de munc" Dezvoltarea profesional" Efectuarea muncii n echip" Planificarea activit"$ii proprii Programarea pacien$ilor pentru investiga$ii de specialitate Prevenirea polu"rii mediului

Administra$ie

Competen$e generale la locul de munc"

Planificare Protec$ia mediului

Asistarea medicului la examenele radiologice

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Preg"tirea pacientului pentru examinare CRITERII DE REALIZARE #.# Pacientul este informat cu promptitudine despre examenul pe care l va efectua. #.2 Pacientul este verificat daca ndepline!te conditiile pentru examinare.

2 Asistarea medicului la examenul radiologic

#.3 Pacientul este preg"tit psihologic pentru examinare, explicndu-i-se 2.# Substanta de contrast este administrata n modul !i concentratia ceruta de medic n func$ie de tipul examenului. 2.2 Substan$a de contrast este administrat" cu respectarea normelor de igiena !i protectie. 2.3 Masa de examinare este manevrat" la indica$ia medicului. 2.4 Pozi$ia de examinare este supravegheat" sau men$inut" la indica$ia medicului. 2.5 Primul ajutor este acordat n caz de necesitate sub ndrumarea medicului.

Gama de variabile

Preg"tire a pacientului: psihologic" informare verificarea st"rii pacientului Condi$ii pentru examinare: pacientul nu a mncat !i nu a b"ut nainte de examinare pacientul are colonul gol Tipuri de examinare: radioscopice tomografice angiografice fistulografie Mod de administrare a substan$ei de contrast: oral parenteral rectal Concentra$ia substan$ei de contrast: sulfat de bariu sub form" lichid" sau de past" substan$" standard lichid" Norme de igien": utilizarea de instrumente sterile sau dezinfectate utilizarea paharelor de folosin$" unic" utilizarea seringilor !i acelor de folosin$" unic" Norme de protec$ie: utilizarea m"nu!ilor utilizarea !or$ului de protec$ie Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: cuno!tin$e de anatomie Cunoa!terea efectelor secundare ale substan$elor de contrast Cunoa!terea modului de utilizare a aparatelor La evaluare se vor urm"ri: Capacitatea de evaluare a st"rii fizice a pacientului Rapiditate !i ndemnare n administrarea substan$ei de contrast Rapiditatea !i corectitudinea n acordarea primului ajutor

Preg#tirea "i protejarea pacientului

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Preg"tirea pacientului pentru examinare CRITERII DE REALIZARE #.# Pacientul este informat cu promptitudine despre examenul pe care l va efectua. #.2 Pacientul este preg"tit din punct de vedere psihologic, expicndu-i-se senza$iile / reac$iile pe care le poate avea pe parcursul examin"rii. #.3 Pacientul este verificat daca ndepline!te conditiile specifice pentru examinare. 2.# Pacientul este pozitionat corect n functie de examenul radiologic !i de starea lui fizic". 2.2 Pozitionarea se face !i cu ajutorul materialelor auxiliare, specifice tipului de examinare. 3.# Protejarea se face cu mijloace de protec$ie care corespund standardelor de utilizare. 3.2 Mijloacele de protec$ie sunt alese n func$ie de vrsta pacientului. 3.3 Sunt protejate, n mod special, persoanele tinere, copiii !i femeile gravide.

2 Pozi$ionarea pacientului

3 Protejarea pacientului

Gama de variabile

Unitatea de variabil" pentru asistentul de radiologie Preg"tire: psihologic" verificarea st"rii pacientului informarea pacientului Condi$iile pentru examinare: pacientul nu a mncat nainte de examinare pacientul s" aib" colul gol Tipuri de examinare: mielografie urografie renal" simpl" irigoscopie colangiografie contrastografie Pozi$ionare: ortostatism n incidente diferite decubit n incidente diferite Starea fizic": bun" mediocr"(relativ") grav" Materiale auxiliare: s"cule$i cu nisip hamuri, chingi dispozitive pentru eliminarea razelor secundare (localizatoare, diafragmarea, dispozitive de compresiune, grila antidifuzoare) Mijloace de protec$ie: !or$uri plumbate diverse dispozitive de protec$ie pentru tiroid", pentru gonade. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Cunoa!terea tehnicilor radiologice. Cunoa!terea materialelor de protec$ie !i a modului de utilizare a lor. Cuno!tin$e de anatomie. La evaluare se vor urm"ri: Capacitatea de a evalua corect starea fizic" a bolnavului. Solicitudinea fa$" de pacient Atitudinea politicoas" fa$" de pacient Capacitatea de a selecta corect metodele de protec$ie a pacientului n func$ie de tipul examin"rii !i caracteristicile pacientului.

Prepararea materialelor necesare examin#rii radiologice

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Prepararea substan$ei de contrast CRITERII DE REALIZARE #.# Concentratia !i cantitatea substantei de contrast corespund tipului examenului !i starii pacientului. #.2 Modul de administrare a substan$ei de contrast este n func$ie de tipul examenului. #.3 Substan$a de contrast este preparat", pentru fiecare pacient, n momentul nceperii examin"rii. #.4 Substan$ele folosite ndeplinesc condi$iile de utilizare. #.5 Substan$a de contrast este preparat" cu respectarea normelor de 2.# Solu$iile sunt preparate n concentra$ia prev"zut" n prescrip$ii. 2.2 Solu$iile sunt preparate din substan$e corespunz"toare din punct de vedere calitativ 2.3 Solu$iile sunt aduse la temperatura standard de utilizare prin opera$ii de nc"lzire sau r"cire

2 Prepararea solu$iilor pentru developarea filmelor

Gama de variabile

Unitatea de competen$" este valabil" pentru ocupa$ia: asistent radiolog. Substan$a de contrast: sulfat de bariu solu$ii iodate Concentra$ia substan$ei de contrast: lichid past" Tipul de examinare: examen esofagian examen gastric examen intestinal examen tomografic abdominal Starea pacientului: constitu$ia fizic" diagnostic Solu$ii pentru developarea filmului: solu$ii de revelare solu$ii de fixare Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: tipurile de solu$ii !i substan$e folosite n radiologie cunoa!terea tehnicilor de preparare a substan$elor !i solu$iilor necesare cunoa!terea tehnicilor de developare a filmelor La evaluare se vor urm"ri: Modul de preparare !i administrare a substan$ei de contrast n func$ie de starea pacientului !i de tipul examenului radiologic Modul de preparare a solu$iilor de developare conform prescrip$iilor

Radiografierea pacientului

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Alegerea filmului radiologic CRITERII DE REALIZARE #.# Dimensiunea filmului este aleas" n func$ie de zona care va fi radiografiat". #.2 Filmul ales ndepline!te conditiile de utilizare. 2.# Fasciculul de raze este delimitat n func$ie de zona de radiografiat. 2.2 Fasciculul de raze este delimitat la dimensiunea minim" necesar", pentru protejarea pacientului. 3.# Executarea radiografiei se face cu respectarea timpilor prev"zu$i. 3.2 Executarea radiografiei se face cu rapiditate, imediat dup" ce pacientul a fost pozitionat !i pregatit. Gama de variabile

2 Delimitarea fasciculului de raze

3 Executarea radiografiei

Condi$ii de utilizare a filmului: filmul este n termenul de valabilitate filmul nu a fost expus la lumin" Timpii prev"zu$i pentru executarea radiografiei: preg"tirea pacientului expunerea Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: cuno!tin$e de tehnic" radiologic" cuno!tin$e de anatomie La evaluare se vor urm"ri: capacitatea de a delimita fasciculul de raze, pentru protejarea pacientului con!tinciozitatea n asigurarea protec$iei pacientului rapiditatea !i corectitudinea n executarea radiografiei capacitatea de a alege filmul n func$ie de zona ce va fi radiografiat"

Realizarea radiografiei

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Ob$inerea imaginii radiologice CRITERII DE REALIZARE #.# Relevarea filmului este efectuata la temperatura standard !i cu respectarea normelor de timp prev"zute. #.2 Solutia de relevare ndepline!te conditiile de utilizare. #.3 Filmul este sp"lat la jet continuu de ap". #.4 Imaginea radiologic" este ob$inut" n camera obscur", la tipul de filtru adecvat. 2.# Imaginea este fixat" n camera obscur", la tipul de filtru adecvat. 2.2 Solutia de fixare ndepline!te conditiile de utilizare. 3.# Filmul este sp"lat cu aten$ie pentru ndep"rtarea produselor chimice.

2 Fixarea imaginii radiologice

3 Ob$inerea radiografiei

3.2 Filmul este uscat n dispozitive speciale. Gama de variabile

Tipul de filtru de absorb$ie a luminii: ro!u, verde, galben, fiecare cu grade diferite de absorb$ie a luminii Condi$ii de utilizare a solu$iilor de relevare !i fixare: substan$ele din care sunt preparate sunt n termen de valabilitate substan$ele din care sunt preparate corespund din punct de vedere calitativ solu$iile sunt preparate la temperatura standard (#6 - 20 grade) Dispozitive pentru uscarea filmului: usc"tor cu aer cald stative speciale Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: cunoa!terea tehnicilor de prelucrare a filmului cuno!tin$e de anatomie pentru evaluarea calit"$ii radiografiei La evaluare se vor urm"ri: capacitatea de a ob$ine o imagine radiologic" utiliznd corect / adecvat solu$iile de developare !i filtrele capacitatea de a ob$ine o radiografie clar", respectnd tehnica specific"

Utilizarea aparaturii radiologice

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Verificarea func$ion"rii aparatelor CRITERII DE REALIZARE #.# Aparatele sunt verificate la nceputul programului. #.2 Alimentarea cu curent electric a aparatelor este corect verificat". #.3 Defec$iunile constatate sunt semnalate cu promptitudine serviciului tehnic. 2.# Parametrii sunt fixa$i n func$ie de zona de radiografiat. 2.2 Parametrii sunt fixa$i n func$ie de diametrul regiunii de examinat. 2.3 Parametrii sunt fixa$i n func$ie de calitatea filmului. 2.4 Parametrii sunt fixa$i n func$ie de utilizarea / neutilizarea grilelor antidifuzoare !i ecranelor ntaritoare. 3 Supravegherea func$ion"rii aparatelor 3.# Aparatele sunt supravegheate periodic sau permanent. 3.2 Este supravegheat" func$ionarea aparatelor la parametrii stabili$i. 3.3 Abaterile parametrilor stabili$i sunt corectate cu promtitudine. Gama de variabile

2 Fixarea parametrilor de func$ionare a aparatelor

Unitatea de competen$" este valabil" pentru ocupa$ia: asistent radiologie. Aparatele radiologice: aparate de radiografiat, aparate pentru radioscopie, angiografe, computer tomograf, aparate pentru rontgenterapie, seriograf, ma!in" de developat. Regimul de lucru: ( kilovol$i, miliamperi, timp de expunere distan$a focar - film Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: cunoa!terea aparatelor de radiologie cuno!tin$e tehnice privind utilizarea aparatelor de radiologie La evaluare se vor urm"ri: capacitate de apreciere a diametrului regiunii de examinat modul de fixare a parametrilor n func$ie de zona de radiografiat !i calitatea filmului promptitudinea n sesizarea !i reglarea parametrilor de func$ionare a aparatelor radiologice

Aprovizionarea cu substan!e "i materiale de radiologie

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Estimarea necesarului de substan$e !i materiale CRITERII DE REALIZARE #.# Necesarul de substante !i materiale este estimat periodic !i ori de cte ori este nevoie. #.2 Necesarul de substante !i materiale este estimat n functie de consumul constant !i de tipul examenelor radiologice. 2.# Materialele !i substantele sunt receptionate pe baza documentelor specifice de livrare. 2.2 Materialele !i substantele sunt receptionate n timp util. 2.3 Materialele !i substantele sunt verificate cantitativ !i calitativ prin comparare cu specifica$iile documenta$iei de livrare. 3.# Materialele !i substantele sunt manipulate cu atentie pentru evitarea deteriorarii acestora !i a accidentelor. 3.2 Materialele !i substantele sunt depozitate n conditii optime de accesibilitate. 3.3 Condi$iile de depozitare sunt cele specificate de furnizori pentru fiecare tip de materiale !i substante. Gama de variabile

2 Recep$ionarea substan$elor !i materialelor

3 Manipularea !i depozitarea substan$elor !i materialelor

Materiale: filme, casete, folii nt"ritoare de imagine, consumabile, medicamente pentru prim Substan$e: solu$ii pentru developat, substan$e de contrast, solu$ii dezinfectante. Tipul examenului: radioscopie, radiografie, tomografie, etc. Ghid pentru evaluare

ajutor.

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Cunoa!terea materialelor !i substan$elor de radiologie. La evaluare se vor urm"ri: Capacitatea de estimare a necesarului de substan$e !i materiale. Capacitatea organizatoric". Capacitatea de gestionare eficient" a materialelor !i substan$elor.

Centralizarea datelor din documentele de eviden!#

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Colectarea datelor din documentele de eviden$" CRITERII DE REALIZARE #.# Sunt colectate toate datele nscrise n condica de cabinet !i care se refer" la consumul de materiale. #.2 Datele sunt colectate periodic n intervalul de timp prev"zut pentru aceast" activitate. 2.# Documentele centralizatoare sunt ntocmite n func$ie de tipul materialului consumat !i de tipul activitatii radiologice. 2.2 Documentele sunt ntocmite periodic, la intervale prev"zute. Gama de variabile

2 ntocmirea documentelor centralizatoare

Materiale: film radiologic. expuneri ale aparatului. Interval de nregistrare !i centralizare:: zilnic lunar trimestrial anual Activit"$i radiologice: radioscopii radiografii irigografii tomografii conven$ionale tomografii computerizate mielografii etc. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Cunoa!terea documentelor specifice activit"$ii de radiologie Cunoa!terea datelor, care se nregistreaz", privitor la consumul de materiale La evaluare se va urm"ri: Disciplina !i corectitudinea n centralizarea datelor

Completarea documentelor specifice activit#!ii de radiologie

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Gama de variabile CRITERII DE REALIZARE Identificarea datelor necesare complet"rii documentelor specifice.

Documente specifice: condica de cabinet foaia de observa$ii a pacientului Date nregistrate: date personale ale pacientului diagnosticul pacientului zona de radiografiat num"rul filmelor consumate num"rul expunerilor aparatului intoleran$ele manifestate de pacient la administrarea substan$ei de contrast Scopul: eviden$a pacien$ilor eviden$a consumurilor nregistrarea datelor medicale Metode de nregistrare: n documente tipizate, pe filmul radiologic Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Cunoa!terea datelor care trebuie nregistrate Cunoa!terea procedurilor de nregistrare La evaluare se va urm"ri: nregistrarea corect" !i lizibil" a datelor n documentele specifice, n func$ie de scopul urm"rit.

Aplicarea NPSM "i NPSI

Nu este specificat" descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Aplicarea NPM CRITERII DE REALIZARE #.# Legislatia !i normele de protectia muncii sunt nsu!ite n conformitate cu specificul locului de munc". #.2 Echipamentul de protectie din dotare este identificat corect !i rapid pentru conformitate cu regulamentul n vigoare. #.3 Echipamentul de protectie este ntretinut !i pastrat cu responsabilitate n conformitate cu procedura specific" locului de munc".

#.4 nsu!ire clara !i corecta a procedurilor de protectia muncii prin participarea la instructajul periodic. #.5 Masurile de prim ajutor sunt nsu!ite cu corectitudine prin instructaje, 2.# Lucrul este efectuat n condi$ii de securitate pentru conformitate cu NPSI. 2.2 Procedurile PSI sunt nsu!ite prin instructaje periodice !i prin aplica$ii practice. 2.3 Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu rapiditate !i cu competenta pentru eliminarea pericolelor ivite. 3.# Accidentul ap"rut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a personalului din serviciile abilitate. 3.2 Masurile de urgenta !i de evacuare sunt aplicate cu corectitudine, rapiditate !i cu luciditate respectnd procedurile specifice locului de munc".

2 Aplicarea NPSI

3 Respectarea procedurilor de urgen$" !i de evacuare

Gama de variabile

Unitatea se aplic" la toate ocupa$iile din domeniul sanitar. Echipamentul de protec$ie este specific locului de munc". Echipamentele de stingere a incendiilor pot fi: hidran$i, extinctoare, lope$i, nisip, trn"coape, g"le$i. Sistemul de avertizare poate fi cu semnale acustice sau luminoase. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: NPM !i NPSI generale. NPM !i NPSI specifice locului de munc". Echipamentul de protec$ie !i modul de ntre$inere. Caracteristicile toxice, inflamabile !i explozibile ale materialelor utilizate. Sistemele de siguran$" !i de protec$ie ale aparatelor deservite. Sistemele de avertizare, de amplasare a hidran$ilor !i a punctelor PSI. M"suri de acordare a primului ajutor. La evaluare se va urm"ri: nsu!irea !i aplicarea NPM !i NPSI. Corectitudinea aplic"rii primului ajutor. Capacitatea de decizie !i reac$ie.

Asigurarea condi!iilor igienico - sanitare generale n cabinetul de radiologie

Nu este specificat" descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii generale !i a cur"$eniei n spa$iile de lucru. CRITERII DE REALIZARE #.# Spatiile de lucru sunt aerisite natural !i / sau prin instalatii de climatizare !i ventilatie. #.2 Efectuarea cur"$eniei n spa$iile de lucru este solicitat" persoanei abilitate s" o realizeze. #.3 Spatiile de lucru sunt curatate !i igienizate la sfr!itul programului !i ori de cte ori este nevoie. 2.# Aparatele !i instrumentele sunt mentinute n stare de curatenie !i integritate. 2.2 Instrumentele !i aparatele sunt dezinfectate dupa fiecare utilizare, conform normelor igienico - sanitare. 2.3 Dezinfectia este efectuata la sfr!itul programului !i ori de cte ori este nevoie. 2.4 Metoda de dezinfectare este cea corespunz"toare tipului de aparat / instrument. 2.5 Concentra$ia solu$iilor chimice dezinfectante este cea standard. Gama de variabile

2 Dezinfectarea instrumentelor !i aparatelor

Aparate de lucru: ( aparate radiodiagnostic ( radiografie, radioscopie. tomograf angiograf Instrumente de lucru: irigator, canule, t"vi$e renale. Metode de dezinfectare: ( dezinfec$ie mecanic": (sp"lare !tergere aspirare umed" dezinfec$ie chimic": (!tergere umed" scufundare n solu$ie dezinfectant" pulverizare Solu$ii dezinfectante: deconex, cloramin", incidur, etc. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Tehnicile de cur"$enie !i dezinfec$ie. Solu$iile dezinfectante !i concentra$iile standard La evaluare se vor urm"ri: Promptitudinea !i corectitudinea cu care solicit" cur"$enia !i dezinfectarea. Capacitatea de alegere a metodei de dezinfectare corespunz"toare tipului de aparat / instrument Modul n care sunt alese solu$iile dezinfectante !i concentra$iile lor conform tipului de aparat / instrument.

Comunicarea interactiv# la locul de munc#

Nu este specificat" descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Transmiterea !i primirea CRITERII DE REALIZARE #.# Metoda de comunicare este utilizat" corespunz"tor situa$iei date pentru transmiterea !i primirea corecta !i rapida a informatiilor. #.2 Transmiterea !i primirea informatiilor este efectuata permanent cu respectarea raporturilor ierarhice !i functionale. #.3 Limbajul utilizat este specific locului de munca pentru primirea !i transmiterea informa$iilor cu corectitudine. #.4 Modul de adresare utilizat este concis !i politicos #.5 ntrebarile utilizate sunt pertinente !i logice pentru obtinerea de informatii suplimentare !i clarificari. 2.# Opiniile !i punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis pentru clarificarea problemelor ap"rute. 2.2 Opiniile proprii sunt sus$inute cu argumente clare prin interven$ii prompte !i logice. 2.3 Participarea la discutii n grup este efectuata prin sprijinirea !i respectarea opiniilor !i drepturilor celorlalti colegi. 2.4 Problemele sunt discutate !i rezolvate cnd este posibil, printr-un proces agreat !i acceptat de toti membrii grupului. 2.5 Divergentele aparute sunt comunicate deschis !efului direct pentru rezolvarea cu promptitudine a acestora n scopul desfa!urarii activitatii fluent. Gama de variabile

2 Participarea la discu$ii n grup pentru ob$inerea rezultatelor corespunz"toare

Sursele de informa$ii pot fi !efii direc$i !i / sau colegii de munc", sarcini verbale / scrise de la !efii direc$i. Forma de comunicare poate fi scris" sau oral". Aceast" unitate poate fi aplicat" !i celorlalte ocupa$ii din domeniul sanitar. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Schema organizatoric" !i raporturile ierarhice !i func$ionale. Tehnologia de specialitate. La evaluare se va urm"ri: Modul de adresare !i exprimarea ideilor. Utilizarea corect" a terminologiei.

Dezvoltarea profesional#

Nu este specificat" descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Identificarea necesit"$ilor de dezvoltare profesional" CRITERII DE REALIZARE #.# Necesitatea dezvolt"rii profesionale este identificat" prin autoevaluare sau de catre !efii ierarhici. #.2 Necesitatea perfec$ion"rii profesionale este identificat" n raport cu calitatea rezultatelor muncii efectuate. 2.# Tematica cursurilor de instruire / perfec$ionare este adecvat" necesit"$ilor de preg"tire identificate. 2.2 Literatura de specialitate este consultat" periodic pentru asigurarea unui volum de informatii noi, necesare cre!terii calitatii activitatii. 2.3 Cuno!tintele dobndite sunt aplicate n activitatea curenta n scopul cre!terii calitatii rezultatelor muncii. Gama de variabile

2 Autoinstruirea profesional"

Autoinstruirea se poate face prin consultarea literaturii de specialitate sau prin participarea la cursuri de Ghid pentru evaluare

Surse de informare / autoinstruire. La evaluare se va urm"ri: Receptivitatea fa$" de informa$iile noi de specialitate. Obiectivitatea autoevalu"rii Modul de aplicare a cuno!tin$elor dobndite n activitatea curent", prin cre!terea calit"$ii acesteia.

Efectuarea muncii n echip#

Nu este specificat" descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Identificarea rolurilor specifice muncii n echip" CRITERII DE REALIZARE #.# Rolurile sunt identificate n conformitate cu informa$iile despre lucrare. #.2 Atributiile sunt prelucrate n functie de indicatiile !efului direct. #.3 Sugestiile sunt furnizate cu claritate !i cu promptitudine pentru a 2.# Formele de comunicare sunt utilizate n func$ie de activitatea desfa!urata. 2.2 Problemele sunt rezolvate printr-un proces agreat !i acceptat de toti membrii echipei. 2.3 Munca n echipa este efectuata cu sprijinirea !i respectarea drepturilor celorlal$i colegi. 2.4 Acordarea de asisten$" este cerut" atunci cnd este cazul. Gama de variabile

2. Efectuarea muncii n echip" cu ceilal$i membrii ai echipei

M"rimea echipei: 2 - 4 asisten$i medicali Aceast" unitate se poate aplica la celelalte ocupa$ii din domeniul sanitar Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Schema organizatoric" !i raporturile ierarhice !i func$ionale. Normele de consum !i de timp. La evaluare se va urm"ri: Capacitatea de a colabora cu ceilal$i membrii ai echipei.

Planificarea activit#!ii proprii

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Identificarea sarcinilor de lucru CRITERII DE REALIZARE #.# Sarcinile sunt identificate n totalitate, astfel nct s" fie asigurat un flux normal al activit"$ii. #.2 Sarcinile sunt analizate stabilind prioritatile !i gradul de complexitate. 2.# Etapele de realizare a activit"$ii sunt stabilite corect astfel nct s" corespunda complexitatii acesteia !i timpului alocat. 2.2 Etapele activitatii sunt stabilite cu atentie identificnd fazele !i ordinea de desfa!urare pe prioritati. 3.# Programul de lucru este ntocmit cu aten$ie $innd cont de etapele stabilite astfel nct s" fie acoperite toate activit"$ile. 3.2 Programul este ntocmit flexibil, astfel nct s" se $in" cont de urgen$ele medicale. Gama de variabile

2 Stabilirea etapelor activit"$ii

3 ntocmirea programului de activit"$i

Tipuri de activit"$i: ( asistarea medicului la examenele radioscopice !i tomografice radiografierea pacien$ilor developarea filmelor completarea documentelor programarea pacien$ilor preg"tirea materialelor !i substan$elor specifice activit"$ii de radiologie Urgen$e medicale: ( abdomen acut bronhopneumonii edem pulmonar accidente, etc. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Cunoa!terea tipurilor de activit"$i de radiologie Cunoa!terea priorit"$ilor n activitate. La evaluare se vor urm"ri: Capacitatea de identificare corect" a activit"$ilor. Capacitatea de a stabili un program de lucru eficient.

Programarea pacien!ilor pentru investiga!ii de specialitate

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Programarea pacien$ilor CRITERII DE REALIZARE #.# Pacien$ii sunt programa$i n func$ie de tipul examin"rii. #.2 Pacien$ii cu afec$iuni grave sunt programa$i cu prioritate. #.3 Durata fiec"rei examin"ri este estimat" n func$ie de caracteristicile pacientului. #.4 Durata fiec"rei examin"ri este estimat" n func$ie de tipul examin"rii. 2.# Pacien$ii sunt examina$i n ordinea planificat". 2.2 Urgen$ele medicale sunt rezolvate cu prioritate. 2.3 Respectarea graficului de programari urmare!te minimizarea timpului de a!teptare al pacientilor. 3.# Pacien$ii care nu sunt preg"ti$i corespunz"tor pentru examinarea radiologic" sunt reprograma$i. 3.2 Pacientii sunt reprogramati n caz de defectare a aparatului !i / sau de necolaborare a pacientului cu examinatorul. 3.3 Reprogramarea pacien$ilor se face n scopul complet"rii informa$iilor asupra cazului. Gama de variabile

2 Urm"rirea respect"rii graficului de program"ri

3 Reprogramarea pacien$ilor

Unitatea este valabil" pentru asistent radiologie Tipuri de examinare: radiografie, radioscopie, irografie, urografie, etc. Caracteristici ale pacien$ilor: ( pacien$i n vrst" copii pacien$i par$ial / total imobiliza$i, etc. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Tipuri de examin"ri radiologice No$iuni de psihologie a pacientului. La evaluare se vor urm"ri: Capacitatea de evaluare a urgen$elor medicale. Capacitatea organizatoric" Capacitatea de apreciere a duratei de examinare n func$ie de tipul examin"rii !i de caracteristicile pacientului.

Prevenirea polu#rii mediului

Descrierea unit"$ii ELEMENTE DE COMPETEN%& # Colectarea solu$iilor !i materialelor uzate CRITERII DE REALIZARE #.# Solu$ia de fixare a filmului este colectat" n momentul n care nu mai ndepline!te conditiile de utilizare. #.2 Solutia !i materialele uzate sunt colectate n recipiente speciale. #.3 Solutia !i materialele uzate sunt colectate n totalitate. 2.# Solutiile !i materialele sunt depozitate n spatii special amenajate. 2.2 Flacoanele !i fiolele cu substanta de contrast sunt depozitate timp de 24 ore. 2.3 Solutiile !i materialele sunt depozitate separat. 2.4 Solutiile !i materialele sunt depozitate n conditii de securitate. Gama de variabile

2 Depozitarea solu$iilor !i materialelor uzate

Materiale uzate: seringi, ace tampoane Recipiente de colectare: canistre saci de gunoi bidoane

Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$ele necesare se refer" la: Cunoa!terea condi$iilor de colectare !i depozitare a materialelor uzate Cunoa!terea regulilor privitoare la p"strarea probelor de bariu La evaluare se vor urm"ri: Con!tiinciozitatea !i corectitudinea n colectarea !i depozitarea materialelor, n spa$iile condi$ii de siguran$"

special amenajate !i n