Vous êtes sur la page 1sur 6

El-Maun

DAVANJE U NARU

EREEJTE-L-LEZI JUKEZZIBU BI-D-DIN.


ZNA LI TI ONOGA KOJI ONAJ SVIJET PORICE?

FE-ZALIKE-L-LEZI JEDUU-L-JETIM.
PA TO JE ONAJ KOJI GRUBO ODBIJA SIROE,

VE LA JEHUDDU ALA TAAMI-L-MISKIN.


I KOJI DA SE NAHRANI SIROMAH - NE PODSTIE.

FE-VEJLUN LI-L-MUSALLIN.
A TEKO ONIMA KOJI, KAD MOLITVU OBAVLJAJU,

EL-LEZINE HUM AN SALATIHIM SAHUN.


MOLITVU SVOJU KAKO TREBA NE IZVRAVAJU,

EL-LEZINE HUM JURAUNE


KOJI SE SAMO PRETVARAJU

VE JEMNEUNE-L-MAUN.
I NIKOME NITA NI U NARUJE NE DAJU!

ELIF LAM MIM


ZALIKEL KITABU LA REJBE FIH,
Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje,

HUDEL LIL MUTTEKIN


uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali

ELLEZINE JU MINUNE BILGAJBI VE JUKIMUNE SSALATE VE MIMMA


REZAKNA HUM JUNFIKUN
onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi
budemo davali

VELLEZINE JU MINUNE BIMA UNZILE ILEJKE VE MA UNZILE MIN KABLIK


i onima koji budu vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe

VE BIL AHIRETI HUM JUKINUN


i onima koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali.

ULA IKE ALA HUDEM MIR RABBIHIM


Njima ce Gospodar njihov na Pravi put ukazati

VE ULA IKE HUMUL MUFLIHUN


i oni ce ono to ele ostvariti.

Surah Al-Bakara 102


VETTEBEU MA TETLU EJATIJNU ALA MULKI SULEJMAN
i povode se za onim to su ejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali.

VE MA KEFERA SULEJMANU VE LAKINNE EJATIJNE KEFERU


A Sulejman nije bio nevjernik

ejtani su nevjernici:

JUALLIMUNEN NASAS SIHRA VE MA UNZILE ALEL MELEKEJNI BI


BABILE HARUTE VE MARUT
ucili su ljude vradbini i onome to je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u
Babilonu.

VE MA JUALLIMANI MIN EHADIN HATTA JEKULA INNEMA NAHNU


FITNETUN FE LA TEKFUR
A njih dvojica nisu nikoga ucili dok mu ne bi rekli:"Mi samo
Iskuavamo , i ti ne budi nevjernik!"

FE JETEALLEMUNE MINHUMA MA JUFERRIKUNE BIHI BEJNEL MER'I VE ZEVDIH


I ljudi su od njih dvojice ucili kako ce mua od ene rastaviti,

VE MA HUM BI DARRINE BIHI MIN EHADIN ILLA BI IZNILLAH


ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi.

VE JETEALLEMUNE MA JEDURRUHUM VE LA JENFEUHUM


Ucili su ono to ce im nauditi i od cega nikakve koristi nece imati

VE LE KAD ALIMU LE MENITERAHU MA LEHU FIL AHIRATI MIN HALAK


iako su znali da onaj koji tom vjetinom vlada nece nikakve srece na onome svijetu imati.

VE LE BI'SE MA ERAV BIHI ENFUSEHUM


A doista je jadno ono za to su se prodali

LEV KANU JA'LEMUN


kada bi samo znali!

Al-Inirah irokogrudnost
ELEM NERAH LEKE SADREK.
Zar grudi tvoje nismo prostranim uinili,

VE VEDAN ANKE VIZREK.


i breme tvoje s tebe skinuli,

ELLEZ ENKADA ZAHREK.


koje je plea tvoja titilo,

VE REFAN LEKE ZIKREK.


i spomen na tebe visoko uzdigli!

FE INNE MEA-L-USRI JUSRA.


Ta, zaista, s mukom je i last,

INNE MEA-L-USRI JUSRA.


zaista, s mukom je i last!

FE IZ FERAGTE FENSAB.
A kad zavri, molitvi se predaj

VE IL RABBIKE FERGAB
i samo se Gospodaru svome obraaj!

J Sn.
Jasin

Wel Kuranil Hakim.


Tako Mi Kurana mudrog,

Inneke leminel mur-selin.


ti si, uistinu, poslanik,

Ala irain mmus-tekim.


na Pravome putu,

Ten zilel Aziz i-RRaim.


po objavi Silnoga i Samilosnoga,

Litun irakau-men mma un ira aba uhum fehum gafilun.


da opominje narod iji preci nisu bili opominjani, pa je ravnoduan!

Lekad akkal kau-lu ala ek-eri him fehum la ju-minun.


O veini njih se ve obistinila Rije zato oni nee vjerovati.

Inna deal-na fi ea-na kihim eg-la len fehije ilel e-qani fehum mmuk-meun.
Mi smo uinili da budu kao oni na ije smo vratove sindire stavili sve do podbradaka zato su oni
glava uzdignutih,

We e-al-na min bej-ni ej-dihim seddeu we min al-fihim sedden


fe ag-ej-na hum fehum la jub-irun.
kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oi im koprenu stavili zato oni ne
vide,

We sewa un alej-him e en ar-tehum em lem tun ir-hum la ju-minun.


i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni nee vjerovati.

Innema tun iru men i-ttebe a ik-ra we aija RRah-mane bil ghaj-b.
Tvoja opomena e koristiti samo onome koji Kuran slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi;

Fe beir hu bi magh-firetiu we ed-rin kerim.


njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!

Inna ne-nu nuh-jil meu-ta we nek-tubu ma kaddemu we aa rahum.


Mi emo, zaista, mrtve oiviti i Mi smo zapisali ono to su uradili i djela koja su iza sebe
ostavili;

We kulle ej-in e-aj-nahu fi ima min mmubin.


sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali.