Vous êtes sur la page 1sur 5

BML3043: FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

KERJA KURSUS
Kriteria Tugasan: Markah Tempoh tugasan Tarikh akhir tugasan - 45% - 9 minggu (mula 21/09/13 24/11/13) - 25/11/13

TUGASAN 1 (KERJA KURSUS) 45%


Tugasan ker a kursus ini mengan!ungi tiga soalan" iaitu# 1. Apakah yang anda faham tentang : a. b. Linguistik. Berikan dan huraikan tiga cabang ilmu Linguistik. F netik dan F n l gi. Berikan definisi dan c nt h!c nt hnya. "erangkan matlamat akhir penga#ian F netik dan F n l gi bahasa $elayu. $a%apan an!a harus men&akupi 'e'erapa !e(inisi mengenai linguisti& !an mem'erikan !an menghuraikan tiga &a'ang linguisti& )ang a!a*

Mem'eri pengertian (onetik !an (onologi )ang !i'erikan oleh tokoh-tokoh 'ahasa seperti +arimurti ,ri!alaksana" -'!ul +ami! Mahmoo!" -'!ullah +assan" .or +ashimah $alalu!!in" /n!ira%ati" ,* 0* 1ike" 2a3i! 4r)stal !an 5leason*

-n!a uga harus mem'in&angkan enis- enis (onetik seperti (i) (onetik artikulasi" (ii) (onetik akustik !an (iii) (onetik au!itori* -n!a perlu sertakan &ontoh-&ontoh )ang sesuai untuk mengukuhkan a%apan an!a* $a%apan an!a uga harus men)entuh matlamat akhir ilmu (onetik !an (onologi" khususn)a 'ahasa Mela)u*

2. %engan memberikan c nt h!c nt h yang sesuai huraikan bunyi & kal asli dan bunyi k ns nan asli bahasa $elayu. -n!a perlu mem'in&angkan maksu! 'un)i 3o&al as6/ 'ahasa Mela)u* 2engan mem'erikan (i) 3okal !epan" (ii) 3okal 'elakang !an (iii) 3okal tengah" an!a perlu sertakan &ontoh-&ontoh 'un)i terse'ut !alam 'ahasa Mela)u* 7ila lukis gam'ar ra ah 'agaimana proses 'un)i-'un)i 3okal terse'ut !ihasilkan* -n!a uga perlu menghuraikan 'un)i-'un)i konsonan asli 'ahasa Mela)u* 0ukiskan gam'ar ra ah 'agaimana proses 'un)i konsonan terse'ut !ihasilkan* 7ertakan &ontoh-&ontoh 'un)i !alam perkataan 'ahasa Mela)u* 3. %engan memberikan c nt h yang sesuai huraikan 'istem (#aan Baharu $alaysia! )nd nesia tahun 1*+2. ,uraikan 1- p la keselarasan & kal e#aan tersebut dan serta c nt h!c nt h di mana sesuai.

8agi soalan ini" $a%apan an!a perlu men elaskan hal tentang e aan 'ersama Mala)sia-/n!onesia )ang telah !ipersetu ui 'ersama pa!a tahun 1992* 8in&angkan uga huru( (onem )ang !igunakan !alam e aan 'ersama terse'ut*

-n!a uga perlu mem'in&angkan hal tentang ,eselarasan :okal !an sertakan &ontoh-&ontohn)a sekali*

-n!a perlu memasukkan aspek &ara-&ara menge a perkataan pin aman !aripa!a 'ahasa /nggeris" 'ahasa $a%a !an lain-lain" !an sertakan &ontohn)a sekali*

.(/,A")A0: 8agi mem'antu an!a men a%a' tiga enis soalan )ang !i&antumkan !alam ker a kursus ini" an!a !inasihatkan meru uk !an meneliti 'uku-'uku 'erikut# 1* Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (2009) oleh -'!ul +ami! Mahmoo! !an .ur ;arah 0o -'!ullah* Jawapan bagi soalan (a) dan (b).

2* Menguasai Bahasa Melayu Tinggi (2009) oleh 1ro(* 2r* -'!ul +ami! Mahmoo!* Jawapan bagi soalan (c).

3* 8ahan ru ukan lain )ang 'erkaitan 'agi memantapkan pengetahuan an!a !alam ilmu (onetik !an (onologi 'ahasa Mela)u*

Format

enu!isan

1* ,ulit ha!apan # - ta uk" nama" no* matrik" nama kumpulan 12a#ib34 semester" !an program 2* ;ormat # a) 8il* halaman ') $enis tulisan &) 7ai< tulisan # mengikut keperluan (antara 20-30 halaman) # -rial # 11pt

!) 0angkau 1*5" santak kiri !an kanan (justify) e) $umlah halaman untuk tiga soalan ialah antara 50-=0 muka surat* 3* ,er a kursus (penulisan) an!a perlu mengan!ungi# a) ,an!ungan ') 1engenalan

&) 1er'in&angan# aspek )ang !i'in&angkan !engan &ontoh )ang sesuai" gam'ar ra ah se&ara gra(ik/ peta min!a (mengikut kreati3iti" keperluan !an kesesuaian) !) ,esimpulan e) 8i'liogra(i (sekurang-kurangn)a lima !aripa!a pel'agai sum'er ru ukan) 4* 1enulisan petikan mengikut sistem -1- > 5a)a 2e%an !an harus konsisten 5* 1astikan an!a mengga'ungkan ketiga-tiga soalan itu !alam satu ker a kursus ('ukan !ihantar 'erasingan 'agi setiap soalan)*

"entu# sera$an tugasan i) ii) +antar !alam 'entuk soft copy melalui sistem elektronik (M)5uru3) !i tapak )ang !ise!iakan seperti )ang telah !itetapkan oleh 110* +antar salinan 'er&etak (har! &op)) ke alamat tutor ?-learning/ pens)arah ?learning masing-masing* emar#a$an a) /si ') 8ahasa &) 1ersem'ahan !) ;ormat e) 5ra(ik @ kreati3iti () 8i'liogra(i g) Teknik petikan 5umlah .emberatan # # # # # # # # # 30 markah 20 markah 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 166 markah 758

Ru%ri#

eni!aian

.eringkat 4emerlang

;riteria .enulisan ;ormat # sangat kemas" tersusun !an tepat /si # &ukup !an sangat rele3an 5ra(ik # sangat sesuai" kreati( !an elas 1enulisan 'i'liogra(i !an petikan 'etul !an tepat sekali ;ormat # kemas" tersusun !an tepat /si # &ukup !an rele3an 5ra(ik # sesuai" kreati( !an elas 1enulisan 'i'liogra(i !an petikan 'etul !an tepat ;ormat # 'etul !an tepat /si # &ukup 5ra(ik # sesuai !an elas 1enulisan 'i'liogra(i !an petikan 'etul

$arkah 11663 -6 < 166

+6 < +*

8aik

=6 < =*

Memuaskan

,urang memuaskan

Ti!ak memuaskan

;ormat # kurang kemas" kurang tersusun !an kurang tepat /si # kurang &ukup !an kurang rele3an 5ra(ik # kurang sesuai 1enulisan 'i'liogra(i !an petikan kurang 'etul ;ormat #ti!ak kemas" ti!ak tersusun !an ti!ak tepat /si # ti!ak &ukup !an ti!ak rele3an 5ra(ik # ti!ak sesuai 1enulisan 'i'liogra(i !an petikan 'an)ak kesalahan

76 < 5*

6 < 3*

.(/)09A"A0:: ,er a kursus ini perlu 'ersi(at ilmiah !ari segi persem'ahan isi" ru ukan" kupasan isi atau hu ah" pemaparan i!ea" !an (ormat penulisan* -n!a tidak dibenarkan men)alin 'ulat-'ulat artikel/ tulisan !aripa!a sum'er )ang an!a ru uk untuk men)okong penulisan an!a tanpa men)atakan sum'ern)a* 1lagiarisme a!alah !ilarang sama sekali" !an ika !i!apati" an!a perlu mem'uat tugasan semula*