Vous êtes sur la page 1sur 7

1

ADAB AMAR MAARUF DAN NAHI MUNKAR


Bahagian Sifat dan Cara Hidup Islam
Adab dalam kehidupan Bersosial

Tajuk kecil Adab Amar makruf dan nahi mungkar 1. Memahami garis panduan adab amar makruf dan nahi mungkar 2. Memahami cara beradab dalam amar makruf dan nahi mungkar 3. unca keruntuhan akhlak !. Cara mencegah keruntuhan akhlak dalam masa"arkat #. Memahami tingkah laku "ang tidak beradab dalam amar makruf dan nahi mungkar $. Menerangkan sebab%sebab &a'aib amar makruf dan nahi mungkar (. Men"atakan hikmah amar makruf dan nahi mungkar ). Mengenalpasti keperluan indi*idu Muslim dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar antaran"a+ berilmu berakhlak Isti,amah Ilti-am .idak pilih kasih Berani Sabar Berhikmah 1/. Akibat meninggalkan amar makruf dan melakukan nahi mungkar

Cadanga n Soalan

2 Maksud Amar Ma ru! Nahi Mungkar Mengajak" men#uruh dan men#eru ke arah ke$aikan dan mencegah a%au menghalang dari&ada melakukan &erkara' &erkara mungkar a%au a#ng di%egah oleg s#arak Amar ma aru!0 menga'ak1 men"uruh atau mn"eru manusia melakukan kebaikan Nahi Munkar0 Mencegah1 menghalang seseorang daripada melakukan perkara "ang ditegah oleh s"arak. 3rang "ang mmen"eru orang lain ke arah kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran 2a'ib mengikut kemampuan masing%masing Nahi Munkar0 Mencegah1 menghalang seseorang Surah Ali Imran a"at 1/!+

Maks ud

*endak( ah Hukum $erdak( ah Dalil al' /uran

Maksud0 4an hendaklah ada di antara kamu satu puak "ang men"eru 5berdak&ah6 kepada keba'ikan 5mengembangkan Islam61 dan men"uruh berbuat segala perkara "ang baik1 serta melarang daripada segala "ang salah 5buruk dan ke'i6. 4an mereka "ang bersifat demikian ialah orang%orang "ang ber'a"a.

Maksud $erdak(ah0 Men"eru kebaikan dan mencegah Con%oh Badan kemungkaran Dak(ah di Mala#sia

+AKIM ,A*-IM BAITUKMA . ABIM

Menasiha%i dengan cara #ang $aik

Ada$ $erdak(ah Ber$incang secara di&lomasi

Berhemah dan $ijaksana

3 Si!a%)Ciri'ciri *endak(ah 41Beramal dengan ilmu3 endak&ah hendaklah mendahulukan dirin"a melakukan ma8ruf sebelum menga'ak orang lain melakukann"a begitu 'uga meninggalkan kemungkaran. Ini amat penting kerana ia men'adi ikutan dan panduan kepada orang lain

01Berilmu iai%u mem&un#ai ilmu #ang mendalam23 i1 Memahami maksud al%7uran dan hadis serta hukum s"arak "ang berkaitan sesuatu perkara ii.Mengeahui golongan "ang perlu didak&ah1 tempat serta masa "ang 51 Berakhlak mulia 3 sesuai melakukan dak&ah ' Mampu menahan marah % Bersabar apabila dak&ahn"a tidak ber'a"a Tak mudah &u%us asa % Berani menerangkan kebenaran kepada Menunjukkan %eladan semua orang #ang $aik % .idak mengharapkan gan'aran dan balasan .idak bakhil dgn ilmu %Men"erahkan kpd Allah ke'a"aan dak&ahn"a CARA HIKMAH AMNM
M-M*-RAKTIKKAN AMNM

Memilih tempat dan masa yang sesuai Menggunakan cara diplomasi Bercerita kisah teladan

Dapat menegakkan hukum Allah Mengatasi masalah sosial dan kemungkaran Menjaga kehormatan dalam masyarakat Pembangunan negara berjalan lancar Ekonomi bertambah baik

Memberi kemaafan dan berlemah lembut ketika bercakap Meninggalkan perkara yang tidak memudaratkan untuk kepentingan yang lain Kesan mengab aikan AMNM

Kemungkaran/ maksiat berleluasa

Masyarakat hidup huruhara

Ajaran Islam tidakber kembang

CA:A AMA: MAA:3; AHI M<=>A:

Maksud a"at 9Serulah ke 'alan tuhanmu 5 &ahai Muhammad6 dengan hikmah kebi'aksanaan dan nasihat penga'aran "ang baik dan berbincanglah dengan mereka dengan cara "ang lebih baik.

CARA B-RHIKMAH

NASIHAT ,AN6 BAIK

:asulullah sa& menggunakan dalil "g 'elas1kuat dan tegas terhadap mereka "g ber'i&a kuat "g memerlukan kebenaran :asulullah menggunakan susunan kata%kata "g boleh memberangsangke arah melaksanakan hukum Allah dan menghias diri dgn sifat mulia bagi mereka "g lemah 'i&an"a. Baginda menggunakan kata%kata mengikut peringkat umur Baginda"ang menggunakan berbe-a mengikut nasihat baik ialah pendekatan nasihat dan peringatan tentang tempat dan situasi pembelasan Allah +pahala dan dosa Merangkumi kata%kata "ang melunakkan hati

B-RBINCAN6 D6N CARA ,AN6 BAIK Baginda pernah dituduh sebagai org gila1 tukang sihir dan dilontarkan dengan batu ketika berdak&ah. =amun baginda tetap menruskan dak&ahn"a.

KISAH RASU.U..AH SA7

Satu hari baginda ber'umpa dgn perempuan tua ?ahudi "ang hendak berpindah. Apabila baginda beran"a sebab perpindahann"a1 &anita itu men'elaskan baha&a ia berpindah kerana tidak men"ukai :asulullah sa&.Baginda pun membantu &anita tersebut mengangkat barang%barang. Akhirn"a &aniat tersebut memeluk Islam.

5 CARA AMAR MAARUF NAHI MUNKAR ,AN6 DI.AKUKAN 8.-H RASU.U..AH SA7 Memilih masa dan %em&a% "g sesuai utk beri nasihat Berdak(ah secara di&lomasi contohn"a baginda menggunakan cincin "ang berukir nama baginda :asulullah sa& untuk menandatagani surat%surat "g dikirimkan kepada para pembesar. Meninggalkan &erkara #g %idak memudara%kan utk maslahatan "g lebih besar contoh1 baginda tidak meruntuhkan >aabah "g dipenuhi patung berhala selepas ;athu Mekah. Baginda han"a membuang berhala drpd >aabah sh'. Mem$eri hadiah ke&ada mereka #ang $aru $erjinak dengan agama. Baginda sangat menghormati pembesar 7urais". Melem$u%kan ha%i dengan ka%a'ka%a" &er$ua%an dan muamalat "ang baik seperti menolong &anita ?ahudi Mem$eri kemaa!an dalam keadaan "ang boleh baginda menuntut bela sprt mela"ani dgn baik keluarga Abu Sufian ketika pembukaan Mekah Menceri%akan sesua%u $erdasarkan kisah'kisah uma% %erdahulu sebagai iktibar 4apat menegakkan hukum Allah dan S"ariat Islam @e'ala sosial "ang berlaku dapat diatasi embangunan mas"arakat ber'alan lancar

HIK MA H AMA R MAA R8F NAH I MU NKA R

Akonomi bertambah baik dan mantap >eselamatan ter'amin 4apat mengangkat martabat agama dan umat Islam

4apat memelihara maruah1 harta1 keturunan dan hak indi*idu dan hak a&am