Vous êtes sur la page 1sur 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM : IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TAJUK KURSUS :SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT KOD KURSUS: SCE3114 SEMESTER : 8 AMBILAN: 2010 NAMA GURU PELATIH :

TARIKH MULA Hasil Pembelajaran:

15 JULAI 2013

TARIKH HANTAR

26 Ogos 2013

1. Menghuraikan dan membina struktur yang inovatif dan kreatif dengan mempertimbangkan aspek kestabilan dan keadaan di bumi. 2. Menerangkan pelbagai kaedah yang terlibat dalam pemuliharaan air, tanah, hutan dan hidupan liar. 3. Menerangkan tenaga di biosfera dengan merujuk kepada aliran tenaga. 4. Menghuraikan kaedah yang terlibat dalam pelupusan sisa. 5. Membezakan tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 6. Menerangkan kesan bahan tambah dalam makanan, racun perosak dalam pertanian dan pencemaran kepada manusia. 7. Menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Objektif Projek: Pelajar akan melaksanakan pembelajaran berasaskan projek untuk memahami, menjelaskan dan menghayatienam isu berikut: 1. Reka bentuk, inovasi dan reka cipta 2. Pemuliharaan 3. Tenaga dalam biosfera 4. Kemampanan sumber 5. Bahan tambah dalam makanan 6. Pencemaran dan kesannya terhadap bumi
1

Tugasan Projek (100%) Projek ini menekankan konsep Sains yang diaplikasikan dalam teknologi untuk pembangunan masyarakat. Adalah diharapkan pelajar dapat memahami dengan menjelaskan pengetahuan Sains diaplikasikan dalam teknologi untuk kesesuaian dan keselesaan kehidupan manusia. Ia juga akan meningkatkan kompetensi pelajar dalam amalan penyiasatan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan harian. Tugasan projek ini melibatkan tiga aktivti sahaja. Dalam kumpulan tediri daripada empat atau lima orang, setiap kumpulan dikehendaki memilih satu isu. Seterusnya: 1. membuat penerokaan internet dan pencarian perpustakaan tentang isu yang dipilih dan hasil pencarian dibentangkan dalam Pembentangan I. 2. membina model atau membuat kajianisu yang dipilih untukmengkaji aplikasi Sains dalam Teknologi dan kesan isu inikepada masyarakat. Hasil kajian dibentangkan dalamPembentangan II. 3. secara individu, menulis laporan kajian tentang isu yang dipilihuntuk menghanalisis isu dan memberikan cadangan inovatif dan kreatif. Penulisan tidak seharusnya lebih daripada 1,500 perkataan. 4. menjawab soalan ujian yang berkaitan dengan satu isu. Panduan Penulisan Laporan Projek 1. 2. Laporan projek adalah tugasan individu. Muka surat hadapan ditaip dengan butiran berikut: (a) Logo IPGKRM (b) Nama program (c) Tajuk tugasan (d) Nama pelajar (e) Kumpulan/Unit (f) Angka giliran (g) Nombor kad pengenalan (h) Nama kursus dan kod (i) Nama pensyarah kursus (j) Tarikh serahan 3. Laporan bertaip menggunakan format berikut: (a) Font Arial (b) Saiz huruf - 11 (c) Langkau baris 1.5 4. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association)
2

5. 6. 7.

Amalan plagiat tidak dibenarkan Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50% Tarikh muktamad mesti dipatuhi. Kalau tidak, penaliti pengurangan markah akan dikenakan.

Format Laporan Projek Format laporan dicadangkan seperti berikut: 1. Pendahuluan Penyataan isu atau masalah Konsep Sains dan Teknologi yang terlibat Kesan kepada masyarakat Cadangan penyelesaian isu

2. Pelaksanaan kajian atau pembinaan model Nyatakan prosedur atau langkah-langkah kajian Jika perlu tunjukkan rajah atau gambar foto 3. Pemerhatian dan perbincangan Data atau maklumat yang dikumpul Perbincangan ke atas maklumat/data yang dikumpul 4. Cadangan penyelesaian isu Bincangkan sebarang cadangan yang kreatif, inovatif dan logik. 5. Penutup Rumusan

Tugasan yang baik harus menunjukkan: 1. Dalam pembentanganI, setiap pelajar dalam kumpulan harus menunjukkan kefahaman yang betul dan tepat tentang konsep Sains dan aplikasi konsep Sains dalam Teknologi. 2. Dalam pembentangan II, setiap kumpulan harus menunjukkan kajian yang bertepatan dan sesuai dalam menyelesaikan isu. Setiap pelajar dalam kumpulan dapat menjelaskan konsep Sains dan aplikasi Teknologi serta dapat menghuraikan kegunaan dan kesan kepada masyarakat.
3

3. Penulisan laporan yang menunjukkan perbincangan dan cadangan ke atas isu yang dipilih yang melibatkan kefahaman konsep Sains, aplikasi Sains dalam teknologi dan kesan kepada masyarakat.

Kriteria Pentaksiran Tugasan ini akan disemak berdasarkan rubrik yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh

Disemak oleh:

____________________ (CHE AZMI BIN HARUN) Penyelaras kursus SCE3114 Jabatabn Sains IPGK Raja Melewar Disahkan oleh

____________________ ( ) Pakar bidang (SME) Jabatan Sains IPGK Raja Melewar

________________________ (Dr. ZainolBadli Bin Budiman) Ketua Jabatan Sains Jabatan Sains IPGK Raja Melewar

SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK SEMESTER 8 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2010 B Penguasaan Spesifikasi Isu Pemerolehan Ilmu & Ilmu Kemahiran (20%) (20%) 1. Reka bentuk, Mengumpul Mengenal pasti inovasi dan maklumat masalah reka cipta berkaitanisu berkaitan yang dipilih dengan isu 2. Pemuliharaan daripada dan dapat 3. Tenaga penerokaan menyelesaikan dalam internet dan isu melalui biosfera perpustakaan. kajian membuat 4. Kemampana Maklumat ini dibentangkan model, n sumber dalam eksperimen 5. Bahan Pembentangan atau carian tambah I. data. dalam Maklumat ini makanan dibentangkan dalam 6. Pencemaran Pembentangan dan II. kesannya terhadap bumi A C PemindahanPengetahuan & Kemahiran (40%) Menjalankan kajian dan penulisan laporan untuk isu yang dipilih. D Kemahiran berfikir aras tinggi (20%) Keupayaan menganalisis satu isu, membuat perbandingan, menilai dan memberikan cadangan ke atas isu itu..

PERATURAN MEMBERI MARKAH KURSUS: SCE 3114SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT A. Pemerolehan Ilmu (20%) Mengumpul maklumat berkaitanisu yang dipilih daripada penerokaan internet dan perpustakaan. Maklumat ini dibentangkan dalam Pembentangan I. Cemerlang (20 - 17) Menjelaskan sepenuhnya konsep Sains dan Teknologi yang menunjukkan maklumat terkumpul yang menyeluruh. Menjelaskan sepenuhnya kegunaan atau kesan kepada masyarakat yang merujuk kepada berbagai sumber maklumat. Kandungan tepat, relevan dan menyeluruh yang merujuk kepada berbagai sumber
7

Baik (16 - 13) Menjelaskan konsep Sains dan Teknologi. Menjelaskankeg unaan atau kesan kepada masyarakat. Kandungan relevan dan menyeluruh. Menunjukkan kerjasama kumpulan

Memuaskan (12 - 9) Menjelaskan hanya satu konsep Sains dan Teknologi. Menjelaskankeg unaan atau kesan kepada masyarakat. Kandungan relevan dan menyeluruh. Menunjukkan kerjasama kumpulan

Tidak Memuaskan (8 - 5) Ada sedikit bukti bacaan 2 jenis sumber rujukan. Kandungan , relevan tetapi tidak menyeluruh.

Lemah (4 1) Ada sedikit bukti bacaan 1 jenis sumber rujukan. Kandungan , kurang relevan dan tidak menyeluruh.

maklumat. Menunjukkan kerjasama kumpulan dengan pengaliran maklumat yang baik B. Penguasaan Ilmu & Kemahiran (20%) Mengenal pasti masalah berkaitan dengan isu dan dapat menyelesaikan isu melalui kajian membuat model, eksperimen atau carian data. Maklumat ini dibentangkan dalam Pembentangan II. Cemerlang (20 - 17) Menjelaskan sepenuhnya konsep Sains dan Teknologi yang menunjukkan maklumat terkumpul yang menyeluruh. Menjelaskan sepenuhnya kegunaan atau kesan kepada masyarakat yang merujuk kepada berbagai sumber maklumat. Kandungan
8

Baik (16 - 13) Menjelaskan konsep Sains dan Teknologi. Menjelaskankeg unaan atau kesan kepada masyarakat. Kandungan relevan dan menyeluruh. Menunjukkan kerjasama kumpulan

Memuaskan (12 - 9) Menjelaskan hanya satu konsep Sains dan Teknologi. Menjelaskankeg unaan atau kesan kepada masyarakat. Kandungan relevan dan menyeluruh. Menunjukkan kerjasama kumpulan

Tidak Memuaskan (8 - 5) Ada sedikit bukti bacaan 2 jenis sumber rujukan. Kandungan , relevan tetapi tidak menyeluruh.

Lemah (4 1) Ada sedikit bukti bacaan 1 jenis sumber rujukan. Kandungan , kurang relevan dan tidak menyeluruh.

tepat, relevan dan menyeluruh yang merujuk kepada berbagai sumber maklumat. Menunjukkan kerjasama kumpulan dengan pengaliran maklumat yang baik C. Pemindahan pengetahuan dan kemahiran (40%) Menjalankan kajian dan penulisan laporan untuk isu yang dipilih. Cemerlang (40 - 33) Laporan menganalisis konsep Sains dan Teknologi yang tepat dan menyeluruh. Baik (32 - 25) Laporan menganalisis konsep Sains dan Teknologi. Memuaskan (24 - 17) Tidak Memuaskan (16 - 9) Lemah (8 1)

Laporan Laporan kurang Laporan tidak membincangkan membincangkan membincangkan konsep Sains konsep Sains konsep Sains dan Teknologi dan Teknologi. dan tidak secara umum. dikaitkan Laporan Laporan kurang dengan membincangkan Laporan membincangkan Teknologi. aplikasi membincangkan aplikasi Laporan membincangkan dankesan Sains aplikasi dankesan Sains Laporan tidak sepenuhnyaapli & Teknologi dankesan Sains & Teknologi membincangkan kasi dankesan kepada & Teknologi kepada aplikasi Sains & masyarakat kepada masyarakat dankesan Sains Teknologi masyarakat & Teknologi Kandungan Kandungan kepada kepada relevan dan Kandungan laporan masyarakat. masyarakat
9

Kandungan laporan berdasarkan maklumat yang tepat, relevan dan menyeluruh yang merujuk kepada berbagai sumber. Cadangan penyelesaian yang kreatif dan inovatif menunjukkan penghayatan kemahiran berfikir beraras tinggi (KBAT) D. Kemahiran Cemerlang berfikir aras (20 - 17) tinggi (20%) Keupayaan Berdasarkan ujian menganalisis satu isu, bertulis membuat perbandingan, menilai dan memberikan cadangan ke atas isu itu.

menyeluruh. Kandungan laporan berdasarkan maklumat yang relevan merujuk kepada beberapa sumber. Cadangan penyelesaian yang kreatif dan inovatif yang sedia ada

relevan secara umum. Kandungan laporan berdasarkan maklumat relevan yang merujuk kepada satu atau dua sumber sahaja.
Kurang

mempunyai maklumat yang kurang relevan Kandungan laporan mempunyai maklumat yang kurang rujukan sumber. Cadangan penyelesaian yang umum sahaja

Kandungan laporan mempunyai maklumat yang tidakrelevan Kandungan laporan mempunyai maklumat yang kebanyakan tidak ada rujukan sumber. Tiada cadangan penyelesaian

cadangan penyelesaian yang kreatif dan inovatif

Baik (16 - 13) Berdasarkan ujian bertulis

Memuaskan (12 - 9) Berdasarkan ujian bertulis

Tidak Memuaskan (8 - 5) Berdasarkan ujian bertulis

Lemah (4 1) Berdasarkan ujian bertulis

Jumlah Markah Projek ini = 100 markah Wajaran Sebenar Projek = 50%
10