Vous êtes sur la page 1sur 5

C

Bb

Eb

Ab

Db

Gb

Major Scales


&c

&&

b&bb
bb

bb


&bbb

bb
&bb
####& #

####


&


bb
& b b bb


&

##

&

###

&

15

Natural Minor Scales


&bb c

Bb

bb b& bbEb

bb& b b bb
F

bb
&bbC#

####

&

Ab

F#

bb
& b b bbb

###


##&

#&
&


&

&b

b
&b

16

Harmonic Minor Scales


n n

n
b

&bb c

n n

Bb
n n

bb b

& bb
nEb
n n

bb
n
n

& b b bb
F

bb
&bb

n nC#
# #

####

&Ab

F#

bb
& b b bbb

###

# #

# #
##

&
## #

#
#
#

&
&

# #

#
&
## #

#


& b #

b
&b

# #

17

Melodic Minor Scales


n A A
n

A
b

n
n

A
&bb c

n n A A

Bb
n n A A

bb b

A A

& bb
n nEb
n n A A

bb
A A
n

& b b bb n
F

bb
&bb

n n A A

A A

n nC#
# N N
#

####

#
#

N
&bb
& b b bbb

Ab

F#

###

# # N N

# # N N
##

N N

&
### # N N

#
N N
#

& #
&

# # N N

N N
&
#
#D
n # N A

N A

& b n#

b
&b

n # N A

N A

18

Permutations: Parallel & Contrary Motion

# # # b n b b b

b b b b
& # # # # # #
b
#

Parallel Motion

# # # b n b b b

b b b b
? # # # # # # #
b
# n b b
b b b

Contrary Motion

&

# # n
# # # # # # b b b b b

? # # # #

#
# # # # # #

b b # #
b b # #

b b
b b

Example of Contrary Motion with Perfect Fifths in Permutation A

&

&

b
b

b
b
#
#

b b # #

# # # #
# #
#

1 2 3 4 1 2 3 4

? # # # #
A

4 3 2 1 4 3 2 1

1 3 2 4 1 3 2 4

# b n


E

4 2 3 1 4 2 3 1

2 123432 12343

&


3432 123432 12

123234 123234

43232 143232 1 4 3 1 2 4 3 1 2

19

3 4 2 1 3 4 2 1

etc.