Vous êtes sur la page 1sur 112

கணடர஬ில் இன௉ந்து அஶ ரக்

Emirates இன் ஧ரட் ஡ ஬ி஥ரணம் வ ன்ஷண அண்஠ர ஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்ஷ஡ ஶ஢ரக்கற


கல ஶ஫஦ிநங்கத் வ஡ரடங்கற஦து. economy class 21A ல ட்டில் ஜன்ணஶனர஧஥ரக
உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ ஢ரன், ல ட் வதல்ட் இஷ஠த்து஬ிட்டு ஜன்ணல் ஬஫ற஦ரக ஋ட்டிப்
தரர்த்ஶ஡ன். ஬ங்கக் கடனறல் வ஬பிச் ம் த஧஬த் வ஡ரடங்கற஦ின௉ந்஡து. ஬ி஥ரணம்
வகரஞ் ம் வகரஞ் ஥ரக இநங்குஷக஦ில் கடனறன் ஢றநம் எவ்வ஬ரன௉ வ஢ரடினேம்
஥ரநறக்வகரண்ஶட ஬ந்஡து. ஡ங்க ஢றநத்஡றல் வஜரனறக்கத் வ஡ரடங்கும்ஶதரது க஡ற஧஬ன்
ஶன ரகக் கடனறனறன௉ந்து வ஬பிஶ஦ ஋ட்டிப்தரர்த்஡ரன். ஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்ஷ஡
வ஢ன௉ங்கற஬ிட்ஶடர ம் ஋ன்று என௉ வதண்கு஧ல் அநற஬ித்஡து. ஬஫க்க஥ரண
ர்ர்ர்ர்ய்ய்ய்ன்ங்ங்ங் ஋ன்ந ஏஷ னேடன் உஶனரகப் தநஷ஬ இந்஡ற஦ ஥ண்ஷ஠த்
வ஡ரட்டது. "The outside temperature is 20 degree Celsius" ஋ன்று கூநறணரள். என௉ தக்கம்
றரிப்தரக இன௉ந்஡து. இது ஜண஬ரி ஥ர஡ம். இ஧ண்டு ஢ரட்கள் ன௅ன்ன௃ ஢ரன்
வடரஶ஧ரண்ஶடர ஬ினறன௉ந்து ன௃நப்தடுஷக஦ில் ஷ஥ணஸ் 20. இங்ஶக ப்பஸ் 20ஆ.
ஆணரல் வ ன்ஷண஬ர றகல௃க்கு இந்஡ 20஌ த஦ங்க஧ குபி஧ரக இன௉க்கும். ஥ர஥ர-
஥ர஥றக்கள் ஸ்வ஬ட்டர் ஥ஃப்பர் அ஠ிந்து ஥ரர்க஫ற ஥ர஡ தஜஷணக்கு வ ல்஬ர்.

஬ி஥ரணத்ஷ஡஬ிட்டு இநங்குன௅ன் என௉ றநற஦ அநறன௅கம். ஋ன் வத஦ர் அஶ ரக்.


஬஦து 28. ஡றன௉ச் ற அன௉ஶக என௉ றநற஦ கற஧ர஥த்஡றல் ஡ரய் ஡ந்ஷ஡஦ில்னர஡ என௉
஌ஷ஫ குடும்தத்஡றல் திநந்து தடிப்தில் தடுசுட்டி஦ரக இன௉ந்து, scholarshipல் ஡றன௉ச் ற
REC஦ில் வதரநற஦ி஦ல் தடித்து, ஶ஬ஷனதரர்த்து, இப்ஶதரது கணடர஬ில் ஷக ஢றஷந஦
ம்தபம். ஡றன௉஥஠ம் வ ய்துவகரள்பர஥ல் இன்னும் ரி஦ரண வதண்ஷ஠த்
ஶ஡டிக்வகரண்டின௉க்கறஶநன். 4 ஬ன௉டங்கபரக கணடர ஬ர ம். அந்஡ வ஬ள்ஷபக்கரரிப்
வதண்கஷபக் கண்டரஶன என௉ ஋ரிச் ல். ஢ம்னெர் கர஬ிரிக்கஷ஧஦ில் ஬பர்ந்஡
வதண்஠ின் ஢றர்஥ன஥ரண அ஫குக்கு வ஬றும் வ஬ள்ஷபத் ஶ஡ரல் ஥ட்டும் ஈடரகு஥ர.
஋வ்஬பஶ஬ர ந்஡ர்ப்தங்கள் ஬ரய்த்தும் அந்஡ ஊர் வதண்கள் தின்ணரல் ஢ரன்
அஷன஬஡றல்ஷன. ஋ப்ஶதர஡ர஬து அரிப்ஷதப் ஶதரக்கறக்வகரள்ப றன ன௅ஷந
தடுத்஡ஶ஡ரடு ரி. தடுக்ஷக஦ில் ஋ன் ஡றநஷ஥ஷ஦க் கண்டு ஬ி஦ந்஡
வ஬ள்ஷபக்கரரிகள் ஋ன் தின்ணரல் அஷனந்஡ரலும் ஢ரன் அ஬ர்கஷப
வ஬ட்டி஬ிடுஶ஬ன்.

஢ரன் ஡றன௉ச் றஷ஦ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நற஦வுடன் இந்஡ற஦ரவுடணரண வ஡ரடர்ன௃


என்றுஶ஥஦ில்ஷன. ஋ணக்வகன்று உநவுகள் என௉஬ன௉஥றல்ஷன.
வ ரல்னறக்வகரள்ல௃ம்தடி஦ரண வ஡ரடர்ன௃ ஋ன்தது ஋ன் ஢ண்தன் ற஬கு஥ரர் ஥ட்டுஶ஥.
஥ர஦னூரில் ஢஡ற஦ில் ஢ீ ச் ல் கற்றுக்வகரண்ட ஬஦஡றல் ஢ண்தர்கள். வ஡ர஫றன஡றதரின்
஥கன். என௉ கரனத்஡றல் உ஦ிர்த் ஶ஡ர஫ன். தின்ணர் ஋ங்வகங்ஶகர திரிந்து ஬ிட்டரலும்,
at least இன்று஬ஷ஧ கடி஡வ஡ரடர்ன௃ ஷ஬த்துக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ரம். of course e-mailல்
இப்ஶதரதும் கன௉த்துகள் தரி஥ரநறக்வகரள்ஶ஬ரம். அ஬ன் ஡ந்ஷ஡ அ஬னுக்கரக
வ ன்ஷண஦ில் என௉ வக஥றக்கல் திமறணஸ் வ஡ரடங்கற஦ின௉ப்த஡ரகவும், அஷ஡ அ஬ன்
஡றநம்தட ஢றர்஬ரகறப்த஡ரகவும் வ ரல்னற஦ின௉ந்஡ரன். இஶ஡ர, என௉ ஬ன௉டத்஡றற்கு ன௅ன்
அ஬னுக்குத் ஡றன௉஥஠ம் ஋ன்று e-தத்஡றரிக்ஷக ஬ந்஡றன௉ந்஡து. ஡றன௉஥஠
ஃஶதரட்வடரவும் ஸ்ஶகன் வ ய்து அனுப்தி஦ின௉ந்஡ரன். த஧஬ர஦ில்ஷன வதண்
அ஫கரகத் ஡ரன் இன௉ந்஡ரள். ஆணரலும் இந்஡ reception ஋ன்ந வத஦ரில் ஢ம் ஊரில்
஢டக்கும் கூத்஡றன் ஶதரது ஌ன் ஡ரன் வதண்ட௃க்கு கன்ணரதின்ணர ஋ன்று
அனங்கர஧ம் வ ய்கறநரர்கஶபர வ஡ரி஦஬ில்ஷன. ஋ணக்குத் வ஡ரிந்து எப்தஷண
இல்னர஥ல் கறபி ஶதரன இன௉க்கும் வதண்கஷப, அ஡ீ஡ எப்தஷண஦ிணரல் கு஧ங்கரக
஥ரற்றும் ஡றநன் ஢ம்னெர் beauticianகல௃க்கு உண்டு. ற஬கு஥ரர் ஥ஷண஬ி றத்஧ரவுக்கும்
அஶ஡ க஡ற஡ரன் ஶ஢ர்ந்஡றன௉ந்஡து.

கணடர஬ில் ஋வ்஬பவு ஡ரன் ஷக஢றஷந஦ ம்தர஡றத்஡ரலும் ஥ண஡றற்குள் ஢ம்


஡஥றழ்஢ரடு வ ன்று றன ஢ரட்கள் அஷ஥஡ற஦ில் க஫றத்து ஬஧ஶ஬ண்டும் ஋ன்ந ஆ஬ல்
஋ணக்குள் இன௉ந்஡து. ஋ணக்கு இப்ஶதரது இந்஡ற஦ர஬ில் (஌ன், இந்஡ உனகறல்) இன௉ந்஡
எஶ஧ தற்று஡ல் ற஬கு஥ரர் ஥ட்டும் ஡ரன். றறு ஬஦஡றல் த஠ம் ஋ன்நரல் ஬ரஷ஦ப்
திபக்கும் ஢றஷன஦ில் இன௉ந்து ஬ிட்டு, இப்ஶதரது டரனர்கள் வகரட்டிக் கறடக்கும்
ஶதரது என௉ ஬ி஡஥ரண அலுப்ன௃ ஬ந்து஬ிடுகறநது. அந்஡ அலுப்ன௃ ஡ீர்ந்து fresh ஆக
஥ீ ண்டும் ஬ன௉கறஶநன் ஋ன்று ஋ன் கம்வதணி஦ில் வ ரல்னற஬ிட்டு, வடரவ஧ரண்ஶடர
஬ில் ஬ி஥ரணம் ஌நறஶணன். அங்கறன௉ந்து துதரய் ஬ஷ஧ த஦஠ம். துதர஦ில் றன ஥஠ி
ஶ஢஧ம் shopping festival ஋ன்று சுற்நற஬ிட்டு, த஦ன்தடும்தடி஦ரக என்று஥றல்ஷன ஋ன்று
அநறந்து ஌ஶ஡ர ஬ந்஡஡றற்கு ஏரின௉ ஆ஦ி஧ம் ஡றர்யரம்கள் வ ன஬பித்து ஥ீ ண்டும்
இ஧஬ில் emirates இல் த஦஠ித்து வ ன்ஷண஦ில் இஶ஡ர இநங்கறனேள்ஶபன்.

ற஬ர஬ிடம் ஋ன் program அனுப்தி஦ின௉ந்ஶ஡ன். வ ன்ஷண ஬ந்து஬ிட்டு, றன ஢ரட்கள்


அ஬னுடன் ஡ங்கற வ ன்ஷணனேம் அ஡ன் சுற்றுப்ன௃நங்கஷபனேம் சுற்நறப் தரர்த்து஬ிட்டு,
தின்ணர் கர஬ிரிக்கஷ஧஦ில் றன ஢ரட்கள் ஡ங்கற஬ிட்டு என௉ ஥ர஡ம் க஫றத்து ஥ீ ண்டும்
வ஬ள்ஷபக்கர஧ ஬ரழ்க்ஷகக்கு ஡றன௉ம்ன௃஬஡ரக ப்பரன். ற஬ர஬ின் emailல் அ஬ன்
திமறணஸ் தற்நற ஬ி஬ரித்து஬ிட்டு, ஢ரன் வ ன்ஷண ஬ந்து ஶ ன௉ம் ஶதரது அ஬ன்
ன௅ம்தரய் வ ன்நறன௉ப்தரன் ஋ன்றும் ஥று஢ரள் அ஬னும் ஬ந்து ஋ன்னுடன்
ஶ ர்ந்துவகரள்஬஡ரகவும் கூநற஦ின௉ந்஡ரன். அ஬னுக்கு த஡றனரக அ஬ன் ஥ஷண஬ி
றத்஧ர ஋ன்ஷண ஬ி஥ரண஢றஷன஦த்஡றல் ஬஧ஶ஬ற்று அஷ஫த்துச் வ ல்஬ரள் ஋ன்றும்
வ ரன்ணரன்.

உடல் ற்று அலுப்தரக இன௉ந்஡ரலும் ஡஥றழ் ஥ண்ஷ஠ப் தரர்த்஡தும் என௉ உற் ரகம்
வ஡ரற்நறக்வகரண்டது. அடரடர ஥ரர்க஫ற ஥ர஡த்து கரஷனப் வதரழு஡றல் இங்ஶக ஋ப்தடி
ஶன ரண றலு றலுவ஬ன்று இன௉க்கறநது. இஶ஡ கணடர ஋ன்நரல் 6-7 layerகள்
உஷடகஷப அ஠ிந்து தூக்க ன௅டி஦ர஥ல் தூக்கறக்வகரண்டு ஢டக்க ஶ஬ண்டும்.
இங்ஶக ஢ரன் ஸ்ஷடனரக என௉ வன஡ர் ஜரக்வகட் ஥ட்டும் அ஠ிந்து
஬ி஥ரணத்஡றனறன௉ந்து இநங்கறஶணன். அதுவும் ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன஡ரன், ஆணரலும்
வகரஞ் ஥ர஬து ஸ்ஷடல் வ ய்஡ரல் கஸ்டம்ஸ்கர஧ர்கள் கஷ்டம்ஸ் ஡஧஥ரட்டரர்கள்
஋ன்று அதிப்஧ர஦ம். immigration, luggage retrieval, customs ஋ல்னரம் ன௅டி஬஡ற்கு 1 ஥஠ி
ஶ஢஧ம் திடித்஡து. ஡ரண்டி வ஬பி஬ன௉ம் ஶதரது கரஷன ஥஠ி ஌ழு. கஸ்டம்ஸ்
஡ரண்டி஦ அடுத்஡ 10 அடி஦ில் என௉ வதண் "அஶ ரக், வடரவ஧ரண்ஶடர " ஋ன்று
஋ழு஡ற஦ அட்ஷடஷ஦ப் திடித்து ஢றன்நறன௉ந்஡ரள்.

஢ரன் என௉ ஢ற஥றடம் அப்தடிஶ஦ ஸ்஡ம்தித்து ஢றன்று஬ிட்ஶடன். ஢ரன் க஠ித்஡து 100%


ரி஡ரன். ஡றன௉஥஠த்஡றன் ஶதரது கறபிஷ஦ beautician ஷக஦ில் வகரடுத்து கு஧ங்கரக
஥ரற்நற஦ின௉ப்தரர்கள் ஋ன்று க஠ித்஡து 100% ரி. ஥றஞ் றப்ஶதரணரல் 22
஬஦஡றன௉க்கனரம். ஧ர ரி உ஦஧ம். ஷயயீல்ஸ் அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ரள். அ஫கரண
஬ட்ட஥ரண ன௅கம். எண்ட௃ஶ஥ வ஡ரி஦ர஡ தப்தரவுக்கு தரல் ஬டினேம் ன௅கம் ஋ன்று
வ ரல்஬ரர்கஶப, அது ஶதரல் கன்ணத்ஷ஡த் ஶ஡ரடரஶன ஋ங்ஶக தரல் ஬டினேஶ஥ர
஋ன்தது ஶதரன ஬஫஬஫ப்ன௃. றநற஦ கண்கள். ஆணரல் இஷ஥ ன௅டிகள் ஢ீ ப஥ரக
வ க்மற஦ரக இன௉ந்஡ண. ஬ில் ஶதரல் ஬ஷபந்஡ ஡றன௉த்஡ப்தட்ட ன௃ன௉஬ம். தஷ஫஦
஢டிஷக ல ஡ரஷ஬ப்ஶதரல் றநற஦ ஬ரய்; கவ்஬த் தூண்டும் இ஡ழ்கள். னறப்ஸ்டிக் ன௄ த்
ஶ஡ஷ஬஦ில்னர஡ உ஡டுகள்.

஢டு இடுப்ஷதத் வ஡ரடும் கன௉ங்கூந்஡ஷன அஷன அஷன஦ரக அப்தடிஶ஦ லூமரக


஬ிட்டின௉ந்஡ரள். றம்திபரண இபம்஢ீ ன ஢றந சுரி஡ரர் அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ரள். துப்தட்டரஷ஬
ஶ஢ர்த்஡ற஦ரக அ஠ிந்து ன௅க்கற஦஥ரண தரகங்கஷப அற்ன௃஡஥ரக னெடி஦ின௉ந்஡ரள்.
ங்குக் கழுத்ஷ஡ப் தரர்த்து ஬ி஦ந்து ஶதரஶணன். ஢ம்னெர் வதண்கபின் ஢றர்஥ன஥ரண
஢றநத்஡றற்கு வ஬ள்ஷபத்ஶ஡ரல்கரரிகள் ஋ன்ஶநனும் ஈடர஬ரர்கபர? ஢ற஥றர்ந்து ஢றன்ந
றத்஧ரவுக்கு ற்ஶந அப஬ிற்கு அ஡றக஥ரண அ஫கரண ஥ரர்தகங்கள். ஢ரன் அ஬ஷப
ஶ஢ரக்கற ஢டந்து வ ல்஬ஷ஡ப் தரர்த்து ன௃ரிந்துவகரண்டரள். "யஶனர ஥றஸ்டர்
அஶ ரக், ஬ரங்க, வ஬ல்கம் டு இந்஡ற஦ர." ஋ன்று ஥றல்னற஦ன் ஶ஬ரல்ட் ன௃ன்ணஷக
஬ ீ றணரள். கணடர஬ினறன௉ந்஡ த஫க்கத்஡றல் அணிச்ஷ ஦ரக ஷககுலுக்கு஬஡ற்கரக
஢ீ ட்டிஶணன். அ஬ள் ஥ீ ண்டும் ன௃ன்ணஷகத்து, ஆணரல் ஷக வகரடுக்கர஥ல். "஬ரங்க
஥றஸ்டர் அஶ ரக். ற஬ர஬ரன ஬஧ ன௅டி஦ல்ன, வ஧ரம்த ஬ன௉த்஡ப்தட்டரர். ஬ரங்க"
஋ன்று ஡றன௉ம்தி ஢டந்஡ரள். அகன்ந இடுப்ஷத ன௃ஷ்டி஦ரண ன௃ட்டங்கள் அனங்கரித்஡ண.
அஷனதரனேம் கூந்஡ல் அ஬ள் ன௅துஷக ஬ன௉டிக்வகரடுத்஡து.... ஋ன்ணஶ஬ர ஋ன்
ஷககஷப ஬ன௉டி஦ஷ஡ப் ஶதரல் இணிஷ஥஦ரக இன௉ந்஡து.
கம்தீ஧஥ரக றத்஧ர ஋ன் ன௅ன்ணரல் ஢டந்து வ ல்ன, ஢ரன் trollyஷ஦த் ஡ள்பிக்வகரண்டு
஢ரய்க்குட்டிஶதரல் அ஬ஷபப் தின் வ஡ரடர்ந்ஶ஡ன்.

"வ஧ரம்த ட஦ரிங்கர இன௉ந்஡஡ர ஥றஸ்டர் அஶ ரக்?"

"஍'஦ம் ரரி றத்஧ர.. ன௅஡ல்ன இந்஡ ஥றஸ்டர்.. கறஸ்டர் ஶ஬ஷனஷ஦ ஋ல்னரம்


஢றப்தரட்டுங்கஶபன்.." ஋ணக்கு ஥றகவும் ங்ஶகரஜ஥ரக இன௉ந்஡து. கணடர஬ில் இது
ஶதரன்று ஥றஸ்டர்... ரர்... ஋ன்வநல்னரம் அஷ஫ப்தஶ஡ இல்ஷன. ஢ண்தர்கபின்
குடும்தம் ஋ன்நரல் உடணடி஦ரக "ன௅஡ல் வத஦ர்" அஷ஫த்ஶ஡ த஫க்கம்.

"ஏஏ.. ரி அஶ ரக்.." கனகனவ஬ன்று றரித்஡ரள். ஢ரன் உடணடி஦ரக அ஬ள்


வத஦ஷ஧ச் வ ரல்னற அஷ஫த்஡ஷ஡ அ஬ள் ஬ின௉ம்தி஦ின௉ப்தரள் ஶதரலும். வ஬பிஶ஦
஢டந்து ஬ந்து என௉ ஶயரண்டர றடிஷ஦ வ஢ன௉ங்கறஶணரம். ரிஶ஥ரட்ஷட க்பிக்கறணரள்
ஶதரலும். தபிச்வ ன்று ஥ஞ் ள் ஬ிபக்குகள் ஥றன்ணிண. ஧க்வகன்று றறு ஏஷ .
டிக்கறஷ஦த் ஡றநந்஡ரள் (கரரின் டிக்கறஷ஦த் ஡ரன். ஆணரல் ஋ன் கண்கள் ஋ன்ணஶ஬ர
றத்஧ர஬ின் அகன்ந தின்ன௃ந டிக்கற஦ின் ஥ீ து த஧஬ிக்வகரண்டின௉ந்஡ண). ர஥ரன்கஷப
஋டுத்து ஷ஬த்ஶ஡ன். (னக்ஶகஜ் ஡ரன். ஋ன் ர஥ரன் உள்ஶப ஡ற஥றநறக்வகரண்டின௉ந்஡து.
஋ன் ஶ஡ர஫ன் ஥ஷண஬ி஦ின் அற்ன௃஡த்ஷ஡க் கண்டு ஢ற஥றர்ந்து ஢றன்நரன் ஋ன் ஡ம்தி)

"உக்கரன௉ங்க." ஬ண்டிக்கு டிஷ஧஬ர் ஦ரன௉ம் இல்ஷன. ஢ல்ன ஶ஬ஷப.


இந்஡ற஦ர஬ினறன௉க்கும் த஠க்கர஧ர்கல௃க்கு டிஷ஧஬ர்கள் அ஥ர்த்஡றக்வகரள்஬஡றல் அப்தடி
஋ன்ண ஆர்஬ஶ஥ர? ஡ரங்கஶப ஬ண்டி ஏட்ட ஢ம்திக்ஷக இல்ஷனஶ஦ர? ஢ல்ன
ஶ஬ஷப஦ரக றத்஧ர஬ின் ஬ண்டிக்கு டிஷ஧஬ர் இல்ஷன. அ஬ஶப ஏட்டுணர்
இன௉க்ஷக஦ில் அ஥ர்ந்஡ரள். அ஬பது அகன்ந ன௃ட்டம் ஜம்வ஥ன்று இன௉க்ஷக஦ில்
அ஥ர்ந்஡து. இன௉க்ஷகஷ஦ ஢றஷநத்஡து. அன௉கறனறன௉க்கும் இன௉க்ஷகஷ஦ ஋ன்ணிடம்
சுட்டிக் கரட்டிணரள். ஜரக்கற஧ஷ஡஦ரக அ஬ள் ஥ீ து ஋ன் ஷககள் தடர஡஬ரறு எதுங்கற
அ஥ர்ந்ஶ஡ன். தரர்ப்த஡ற்கு ஬ ல க஧஥ரக இன௉க்கறன்நரள் ஋ன்று ஢ரன் ஌஡ர஬து
஬ ல க஧஥ரக வ ய்து஬ிடக்கூடரது தரன௉ங்கள்? ஋ன் ஶ஡ர஫ன் ஥ஷண஬ி஦ின் கற்ன௃க்கு
஋ன்ணரல் தங்கம் ஌ற்தடக்கூடரஶ஡!.. ற்று எதுங்கற அ஥ர்ந்ஶ஡ன். ஏ஧க்கண்஠ரல்
தரர்த்து ன௃ன்ணஷகத்஡ரள்.. ஆணரல் என்றும் கூந஬ில்ஷன.

னர஬க஥ரக ஬ண்டிஷ஦ ஏட்டிணரள். கணடரஷ஬ப் தற்நறனேம் ஋ன் ஬ரழ்க்ஷக


தற்நறனேம் ஬ி ரரித்஡ரள். ஢ரகரீக஥ரக ஬ி ரரித்஡ரள். ஶ஡ஷ஬஦ில்னர஥ல் personal
ஶகள்஬ிகள் ஶகட்க஬ில்ஷன. தடித்஡஬ள். வதரி஦ குடும்தத்஡றல் திநந்஡஬ள் ஶதரலும்.
஢ரகரீகம் வ஡ரிந்஡றன௉ந்஡து.
"உங்க ஃப்வ஧ண்ட் உங்கஷபப் தத்஡ற ஶத ர஡ ஢ரள் இல்ஷன... ஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம்
஡றன௉ச் ற஦ில் அடித்஡ லூட்டிகள் தத்஡ற வ ரல்னறக்கறட்ஶட இன௉ப்தரர்." என௉ தக்கம்
வதன௉ஷ஥஦ரக இன௉ந்஡து. ஆணரல்... தர஬ி ற஬கு஥ரர்.. ஋ன்ணவ஬ல்னரம்
வ ரல்னற஦ின௉க்கரஶணர.. ஋ல்னர லூட்டிகஷபனேம் வ ரல்னற஦ின௉ப்தரணர???
ன௅க்வகரம்தில் ஢ீ ச் னடிக்கும் ஶதரது வதண்கஷப ஷ ட் அடித்஡து??.... அந்஡ ஥ீ ண஬ப்
வதண்ட௃டன்...ம்ம்..ம்ம்... ஋ன்ணவ஬ல்னரம் வ ரல்னர஥ல் ஥ஷநத்஡றன௉ப்தரன்?
ஏ஧க்கண்஠ரல் தரர்த்ஶ஡ன்.

஢ரன் என௉ கனர ஧ றகன். கஷன஦ம் ன௅ள்ப ஋ஷ஡னேம் ஧ றப்ஶதன். வகரஞ் ஥ரக
ஷ஡ப் தற்றுள்ப கஷன஦ம் ன௅ள்ப வதண்வ஠ன்நரல்...ம்ம்ம்.. வகரழு வகரழு ஋ன்று
அல்ன... ஆணரல் ஆங்கரங்ஶக வகரஞ் ம் ஋க்ஸ்டி஧ர ஷ஡ இன௉க்க ஶ஬ண்டும்.
஬஦ிறு ஶன ரண ஶ஥டு; ஶ஡ரள்கள் குச் ற குச் ற஦ரக இன௉க்கர஥ல், றத்஧ர஬ிற்கு
இன௉ப்தது ஶதரல் வகரஞ் ம் வ஥ரழுவ஥ரழுவ஬ன்று; அ஡றலும் அ஬ல௃ஷட஦ க஥ீ ஸ்
ஶ஡ரள்கஷப ற்று இறுக்கறப் திடித்஡றன௉ப்தது ஶதரல்; ன௅ன்ன௃நன௅ம், தின்ன௃நன௅ம் ற்று
அப஬ிற்கு அ஡றக஥ரக; ஬ிம்ன௅ம் ஥ரர்தகங்கல௃ம், அஷ னேம் ன௃ட்டங்கல௃ம்.....ம்ம்ம்..
வ஡ன்ணிந்஡ற஦ப் வதண்கல௃க்கு ஈடு ஶ஬று ஋ங்கு கறஷடக்கும்?

றத்஧ர஬ின் வ ப்ன௃ ஶதரன்ந குறுகற஦ ஬ரனேம் ற்ஶந ஡டித்஡ உ஡டுகல௃ம் அஷ ந்஡தடி


அ஬ள் ஶதசு஬ஷ஡ இன்று ன௅ழுதும் தரர்த்துக்வகரண்ஶட இன௉க்கனரம் ஶதரன
இன௉ந்஡து. அ஬ள் ஶத ற஦து தர஡றக்கு ஶ஥ல் ஋ன் கரதுகபில் ஬ி஫ஶ஬ இல்ஷன.
வ஥ன்ஷ஥஦ரக ஶத றணரள். அது ஥ட்டு஥ல்ன. ஋ன் க஬ணம் ன௅ழுதும் அ஬பது
உ஡ட்டஷ ஬ின் னர஬கத்஡றஶனஶ஦ ன஦ித்஡றன௉ந்஡து. ஋ன் ஢ண்தன் ற஬கு஥ரர் ஡றணம்
஡றணம் சுஷ஬க்கும் கர஥ உ஡டுகள்!!!. ம்ம்ம் வகரடுத்து ஷ஬த்஡஬ன். ஶ஡ன்தனர
இ஡ழ்கள்... ம்ம்ம்.. ஡றடீவ஧ன்று ஌ஶணர ஢ரனும் ஋ன் ஢ண்தனும் ஡றன௉ப்த஧ரய்துஷந஦ில்
கரஶ஬ரி஦ில் ஢ீ ச் னடித்஡து ஢றஷண஬ிற்கு ஬ந்஡து. அன்று ன௅஡ல் ன௅ஷந஦ரக ஋ன்
ன௅ன்ணரஶனஶ஦ ற஬ர ஡ன் ஜட்டிஷ஦ அ஬ிழ்த்து அங்ஶக துண்டரல்
துஷடத்துக்வகரண்ட கரட் ற ஢றஷண஬ில் ஬ந்஡து. அவ்஬பவு வ஢ன௉க்கத்஡றல் ஢ன்கு
஬பர்ந்஡ ன௄ஷப ஢ரன் கண்டது ன௅஡ல் ன௅ஷந - அ஡ர஬து ஋ன் சுண்஠ிஷ஦த் ஡஬ி஧
஥ற்வநரன௉஬ணின் ன௄ஷப. குண்டரண, ஡டி஥ணரண சுண்஠ி ற஬ர஬ிற்கு. ஢ீ பம் ற்று
குஷநவு ஋ன்நரலும் வ ஷ஥ வகட்டி. றத்஧ர஬ின் வ ப்ன௃ ஶதரன்ந ஬ர஦ினுள்
ற஬ர஬ின் சுண்஠ி இ஦ங்கற஦ின௉க்கு஥ர? இந்஡ற஦ப் வதண்கள் ஬ரய் ஶதரடு஬ரர்கபர?
஋ன் ஢ீ ண்ட ஆனே஡த்ஷ஡ தன வ஬ள்ஷபக்கரரிகள் ஬ர஦ில் ஬ரங்கற ப்தி
இன௉க்கறன்நணர். ஆணரல் றத்஧ர ஶதரன்ந வ஡ன்ணிந்஡ற஦ இல்னத்஡஧ றகள் ஡ன்
க஠஬ரின் ன௄ஷப ஊம்ன௃஬ரர்கபர? தர஬ம் றத்஧ர஬ின் ஬ரய் திபந்து஬ிடுஶ஥??

஋ணக்கு இன௉ப்ன௃க் வகரள்ப஬ில்ஷன. றத்஧ரஷ஬ப் தரர்க்கப் தரர்க்க ஶ஬று என்றுஶ஥


ஶ஡ரன்ந஬ில்ஷனஶ஦!!!. இத்஡ஷணக்கும் அ஬ள் என்றும் ஡றநந்து கரட்ட஬ில்ஷன.
அன௉ஷ஥஦ரக, ஶ஢ர்த்஡ற஦ரக, அ஫கரக, அஷ஥஡ற஦ரண, conservative ஆஷட
அ஠ிந்஡றன௉க்கறன்நரள். ற்றும் க஬ர்ச் ற கரட்ட஬ில்ஷன. ஶதச் றலும் ஶ஢ர்த்஡ற.
க஠஬ணின் ஢ண்தணிடம் ஋ப்தடி ஥ரி஦ரஷ஡஦ரக அஶ஡ ஶ஢஧ம் ஥றகுந்஡ ஢ட்ன௃டன்
த஫கஶ஬ண்டுஶ஥ர அப்தடி ஥ட்டுஶ஥ த஫குகறன்நரள். அ஬ள் ஢ட஬டிக்ஷககபில்
ற்றும் கல்஥ற஭ம் வ஡ரி஦஬ில்ஷன. ஆணரல் ஋ன் கு஧ங்கு ஥ணம் ஥ட்டும் றத்஧ரஷ஬
என௉ கர஥ப் ததுஷ஥஦ரகஶ஬ தரர்க்கறன்நஶ஡!!! ச்ச்ஶ ... ஡஬று...

"஋ன்ண அஶ ரக்.. உடம்ன௃ ரி஦ில்ஷன஦ர? ஬டு


ீ ஬ந்஡து கூட வ஡ரி஦ர஥ அப்திடிஶ஦
உக்கரந்஡றன௉க்கல ங்க?" றத்஧ர஬ின் ஶ஡ன் கு஧ல் ஶகட்டு ட்வடன்று ன௅஫றத்ஶ஡ன்.
தூக்கத்஡றனறன௉ந்து ஬ிடுப்தட்ட஬ன் ஶதரல் ஡ஷனஷ஦ றலுப்திஶணன். அ஫கு ஶ஡஬ஷ஡
஋ன்ஷண தரர்த்து என௉ ஥ர஡றரி஦ரண தரி஡ரதத்துடன் ன௃ன்ணஷகத்துக்வகரண்டின௉ந்஡ரள்.

"ஏஏ... ரரி றத்஧ர... வகரஞ் ம் வஜட் னரக் அவ்஬பவு஡ரன்." வதரய்... வதரய்.. சுத்஡ப்
வதரய். வடரவ஧ரண்ஶடர ஬ினறன௉ந்து துதரய் ஬ஷ஧ குநட்ஷட ஬ிட்டுத்
தூங்கற஦ரகற஬ிட்டது. ஬ி஥ரணப் த஠ிப்வதண் அபித்஡ ஬ிஸ்கறஷ஦ ஶன ரக
உநறந்து஬ிட்டுத் தூங்கற஦஬ன், அடுத்஡ 7 ஥஠ி ஶ஢஧த்஡றற்கு குநட்ஷட ஬ிடர஡ குஷந
஡ரன். ஬ி஥ரணத்஡றல் அபிக்கப்தட்ட என௉ ஶ஬ஷப உ஠ஷ஬னேம் ஋ன் தூக்கத்஡றணரல்
தநறவகரடுத்ஶ஡ன். துதர஦ில் ஌நற஦தும் ஥ீ ண்டும் தூங்கற஦஬ன். இஶ஡ர இ஧ண்டு ஥஠ி
ஶ஢஧ம் ன௅ன்ணர் ஡ரன் ஬ி஫றத்ஶ஡ன். வஜட் னரக் ஋ல்னரம் என்று஥றல்ஷன.
வ஡பி஬ரகத்஡ரன் இன௉ந்ஶ஡ன். except for றத்஧ர஬ின் ஥ீ து ஌ற்தட்ட ஶ஥ரகம் ஡஬ி஧.
அ஢ற஦ர஦஥ரண ஶ஥ரகம்... றத்஧ர ஋ன் உ஦ிர் ஶ஡ர஫ன் ஥ஷண஬ி஦ின் ஥ீ து ஶ஥ரகம்......

"த஧஬ர஦ில்ஷன அஶ ரக். வகரஞ் ம் ஶ஢஧ம் வ஧ஸ்ட் ஋டுங்க. ஥஠ி ஋ட்டு ஡ரஶண.


வ஧ண்டு ஥஠ி ஶ஢஧ம் தூங்கற ஋ழுந்஡றன௉ங்க. ரி஦ர஦ின௉ம். க஥ரன். வ஬ல்கம் டு அ஬ர்
யவுஸ்." ஬ண்டிஷ஦ என௉ ஶதரர்டிஶகர஬ில் ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு இநங்கறணரள்.

வதரி஦ ஢றனத்஡றல் கட்டப்தட்ட றநற஦ தங்கபர. சுற்நறனறன௉க்கும் ஶ஡ரட்டம் ஡ரன்


அ஡றக இடம் ஋டுத்஡றன௉ந்஡து. அ஫கரகக் கட்டப்தட்ட ஡ணி ஬டு.

"஬ரங்க ப்பஸ்.
ீ னக்ஶகஜ் ஋ல்னரம் ஬ரட்ச்ஶ஥ன் ஋டுத்துட்டு ஬ன௉஬ரன். வ஬ல்கம்."

"஡ரங்க்ஸ்." ஋ன்நதடி இநங்கறஶணன். ஬ட்டின்


ீ தடிகள் இநங்கறஶணன். ஋ங்கறன௉ந்ஶ஡ர
ஏடி ஬ந்஡ என௉ கூர்க்கர ஋ணக்கு என௉ னரம் அடித்து஬ிட்டு வதட்டிகஷப
஬ண்டி஦ினறன௉ந்து வ஬பிஶ஦ ஋டுத்஡ரன். ஢ரன் அஷ ந்஡ரடும் கூந்஡ஷனனேம்
வ஥து஬ரகப்ன௃஧ல௃ம் குண்டிகஷபனேம் தின்வ஡ரடர்ந்து ஬ட்டின்
ீ தடிகள் ஌நறஶணன்.
஬ட்டின்
ீ தடிகபில் ஢ரன் ஌நறஶணன். ஆணரல் ஋ன் கு஧ங்கு ஥ணத்஡றஷ஧஦ில் றத்஧ரஷ஬
஌று஬து ஶதரன்ந என௉ குதூகனம்.

ம்ம்ம்ம்....

"஬ரங்க அஶ ரக்... ரினரக்ஸ். உக்கரன௉ங்க." யரனறனறன௉ந்஡ ஬ிஷன஥஡றப்ன௃ள்ப


ஶ ரஃதரஷ஬க் கரட்டிணரள். ஋பிஷ஥஦ரக ஆணரல் tastefulஆண ஬டு.

"஡ரங்க்ஸ் றத்஧ர." அ஥ர்ந்ஶ஡ன்.

" ரந்஡ீஈ...." ஋ன்று உள்ஶப ஶ஢ரக்கறக் கு஧ல் வகரடுத்஡ரள்.

"இஶ஡ர ஬ர்ஶ஧ன்கர.." ஋ன்ந வ஥ல்னற஦ கு஧ல் ஋ங்கறன௉ந்ஶ஡ர ஶகட்டது. ஦ர஧து ரந்஡ற?


஋ன்று ஢றஷணப்த஡ற்குள் என௉ டீஶணஜ் வதண் ஏஶடர டி ஬ந்஡ரள். ம்ம்ம்ம்..
஋ன்ண஡ரன் ரப்திடுகறன்நரர்கஶபர... ஋ங்கறன௉ந்து ஡ரன் இப்தடி ஬ரபிப்ஶதர? ரந்஡ற
஋ன்த஬ள் ஶ஬ஷனக்கரரி஦ரக இன௉க்கஶ஬ண்டும். ர஡ர஧஠ தன௉த்஡றப் தர஬ரஷட-
஡ர஬஠ி அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ரள். ஆணரல் தபிச்ஶ ர தபிச்!!. ன௅கத்஡றல் அத்஡ஷண
வ஬பிச் ம்!! கண்கபில் அத்஡ஷண ஆர்஬ம்!! உடம்தில் அத்஡ஷண ஬ரபிப்ன௃!!
த஡றவணட்டு ஬஦து தன௉஬ச் றட்டரக இன௉ப்தரஶபர?? இன௉க்கனரம். ஡ப஡பவ஬ன்று
஡க்கரபிப்த஫ம் ஶதரன்ந ஢றநம்; ற஬ந்஡ கன்ணங்கள்; ஥஡ர்ப்தரண உடல்஬ரகு.
஡ர஬஠ி ன௅ஷண஦ில் ஷகஷ஦த் துஷடத்஡தடி ஬ந்஡ரள்.

"அக்கர.." ஡஦ங்கற஦தடி ஢றன்நரள். ஦ரஶ஧ர ன௃஡ற஡ரக ஬ந்஡றன௉க்கறன்நரர்கஶப ஋ன்று என௉


ன௅ஷந ஋ன்ஷணப் தரர்த்஡ரள். ன௅கத்஡றல் ஶன ரண ஶகள்஬ிக்குநற. இன௉ந்஡ரலும்
஋ஜ஥ரணிஷ஦ என்றும் ஶகட்க இ஦னரஶ஡!

" ரர் ஬ந்து அஶ ரக் ஍஦ர. ஢ம்஥ ஍஦ரஶ஬ரட தஷ஫஦ கரனத்து ஃப்வ஧ண்ட்.
வ஬பி஢ரட்டுன இன௉ந்து ஬ந்஡றன௉க்கரர்."

"஬஠க்கம்஦ர." ஋ன்ஷண தரர்த்து கும்திடு ஶதரட்டரள். த஠த்ஷ஡


அபிக்கர஬ிட்டரலும், ஆண்ட஬ன் ஶ஡ஷ஬க்கு அ஡றக஥ரண ஬ரபிப்ஷத
அபித்஡றன௉ந்஡ரர். ஧஬ிக்ஷகஷ஦னேம் ஡ர஬஠ிஷ஦னேம் ஡ள்பிக்வகரண்டு குஷன
஡ள்ல௃ம் ன௅ஷனகள். இடுப்ன௃ இஷடவ஬பி஦ில் ஬ழு஬ழுப்ன௃. அ஬ ஧஥ரக ஏடி
஬ந்஡஡றல் தர஬ரஷட ற்று வ஢கறழ்ந்து ஬ட்ட ஬டி஬ வ஡ரப்ன௃ள் ஶன ரக
஋ட்டிப்தரர்த்஡ஷ஡ ரந்஡ற உ஠஧஬ில்ஷன ஶதரன. ஡றவ்஦஥ரக இன௉ந்஡து.
"஢ல்னர சூடர ஸ்டி஧ரங்கர ஃதில்டர் கரஃதி வ஧ண்டு கப் வகரண்டு஬ர."

" ரிக்கர." ஶ஬க஥ரக ஏடிப்ஶதரணரள். ஶ஬க஥ரக அஷ னேம் தின்ன௃நங்கள் ஥ட்டும்


஡ரன் ஋ணக்குத் வ஡ரிந்஡ண. ஥ரர்தகங்கள் குலுங்கறண஬ர இல்ஷன஦ர ஋ன்று
வ஡ரி஦஬ில்ஷன.

"வ஧ரம்த ஢ல்ன வதரண்ட௃. வகட்டிக்கரரி. தூ஧த்து வ ரந்஡ம். ஌ழ்ஷ஥க் குடும்தம்.


கற஧ர஥த்துன இன௉ந்து கூட்டிகறட்டு ஬ந்து இங்க ஬ச் றன௉க்ஶகன். ஬஦வ ன்ணஶ஬ர
஋ய்டீன் ஡ரன். ஆணர ஬ட்டு
ீ ஢றர்஬ரகம் ஃன௃ல்னர அ஬ ஡ரன் தரத்துப்தர. குட் ஶகர்ள்
ரந்஡ற." ஋ன்று ஬ிபக்க஥பித்஡ரள் றத்஧ர. ஢ரன் ஢றஷணத்஡து ரி஡ரன். "த஡றவணட்டு
஬஦து, இபம் வ஥ரட்டு ஥ணது, ஌ங்குது தரய் ஶதரட..." ஋ன்று தரடத் ஶ஡ரன்நற஦து.
தரய் ஶதரட்டு ரந்஡றஷ஦ தடுக்க ஷ஬க்கனர஥ர? ஋ன் ஥ணம் ஌ங்கற஦து. ம்ம்ம்..
தரர்க்கனரம்.

"஢ீ ங்க இங்க ஡ங்குந ஬ஷ஧க்கும் ஋து ஶ஬ட௃ம்ணரலும் ரந்஡ற கறட்ஶட


ஶகட்டுக்கனரம். ஭ற ஬ில் அஶ஧ஞ்ச் ஋஬ரி஡றங். ஢ல்னர க஬ணிப்தர." றத்஧ர ஶ஥லும்
஬ிபக்க஥பித்஡ரள். ஋ணக்கு இப்ஶதரது ஶ஬ண்டி஦வ஡ல்னரம் எஶ஧ என௉ "க஬ணிப்ன௃"
஥ட்டுஶ஥. றத்஧ரவும் ரந்஡றனேம் ஶ ர்ந்து ஋ன்ஷண என௉ ஥ர஡றரி வ ய்து஬ிட்டரர்கள்.
஋ன் சுண்஠ிக்கு இப்ஶதரது அ஬ ஧஥ரக த௃ஷ஫஦ என௉ வதரந்து ஶ஡ஷ஬. இன௉஬ரில்
஦ரர்.... ம்...ச் ல ச் ல இ... ஋ன்ண ஆ஦ிற்று ஋ன் ஥ண஡றற்கு? தர஬ம் ஋ன் ஶ஡ர஫ன்.
஋வ்஬பவு ஢ம்திக்ஷக஦ரக இன௉ந்஡றன௉ந்஡ரல் அ஬ன் ஊரில் இல்னர஡ஶதரது ஡ன்
஥ஷண஬ிஷ஦ஶ஦ ஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்஡றற்கு அனுப்தி ஋ன்ஷண ஬஧ஶ஬ற்க
ஷ஬த்஡றன௉ப்தரன்? ஋ன் ஥ண஡றல் ஶ஡ரன்று஬து துஶ஧ரக ஋ண்஠ம் அல்ன஬ர?

"஍஦ர... ஋டுத்துக்ஶகரங்கய்஦ர." ஢ற஥றர்ந்ஶ஡ன். ஢ரன் ஢ற஥றர்ந்ஶ஡ன் - ஆணரல் ரந்஡ற ஋ன்


ன௅ன்ணரல் குணிந்துவகரண்டின௉ந்஡ரள். அ஬ள் ஷககபில் என௉ ஡ட்டில் இ஧ண்டு
ஶகரப்ஷத கரஃதி, ஥ற்றும் என௉ ஡ட்டில் திஸ்கட்டுகள். ஡ர஬஠ி ரி஦ரக
னெடி஦ின௉ந்஡ரலும், வ஥ல்னற஦ து஠ி஦ின் ஊஶட இன௉ ன௅஦ல்குட்டிகள் இஷடஶ஦
ஏடும் தள்பத்஡ரக்கு ஶன ரகத் வ஡ரிந்஡து. ப்஧ர அ஠ிந்஡றன௉க்கறன்நரபர?
வ஡ரி஦஬ில்ஷன. றறு ஬஦து ஡ரஶண. ப்஧ர இல்னர஬ிட்டரலும் வகரஞ் ம் கூட
வ஡ரய்஦ரது. கறண்வ஠ன்று இன௉க்கறன்நண. ப்஧ரஷ஬ப் தற்நறத் வ஡ரி஦஬ில்ஷன.
கரஃதிஷ஦ ஋டுத்துக்வகரண்ஶடன். ரந்஡ற ஢ற஥றர்ந்஡ரள். இன்னும் வ஡ரப்ன௃ள்
஡ரி ணத்ஷ஡ச் ரி வ ய்஦஬ில்ஷன. ன௃டஷ஬ அ஠ிந்஡ வதண்஠ின் வ஡ரப்ன௃ஷப ஬ிட
஡ர஬஠ி அ஠ிந்஡ டீஶணஜ் வதண்஠ின் வ஡ரப்ன௃ல௃க்கு க஬ர்ச் ற அ஡றகம்.

"஡ரங்க்ஸ் ரந்஡ற." ஋ன்ஶநன் - அ஬ள் ஡ந்஡ ஡ரி ணத்஡றற்கரக.


"ஶ .. இது ஋ன்ணங்ஷக஦ர.. ஋ன்ஶணரட கடஷ஥." ரந்஡ற ஬ிஷட஦பித்஡து கரஃதிக்கரக.
வ஡ரப்ன௃ள் ஡ரி ணம், க்பஶ஬ஜ்
ீ ஡ரி ணம் ஋ல்னரம் ரந்஡ற஦ின் கடஷ஥஦ரக இன௉க்க
ன௅டி஦ரது.

கூர்க்கர ஋ன்னுஷட஦ வதட்டிகஷப சு஥ந்து உள்ஶப ஬ந்஡ரன். " ரஶ஧ரட னக்ஶகஜ்


஋ல்னரம் ன௅஡ல் னொம்ன ஬ச் றன௉ தகதூர். அப்திடிஶ஦ ஌மற ஶதரட்டு ஬ச் றன௉. ரர்
஬ன௉஬ரர்." ஋ன்று உத்஡ற஧஬ிட்டரள் றத்஧ர. அ஬ன் ஋டுத்துச் வ ன்று஬ிட்டரன்.

஢ரன் ஶத ற஦து வ஬கு றன ஬ரர்த்ஷ஡கள் ஥ட்டுஶ஥. றத்஧ர ப பவ஬ன்று


ஶத றணரள். ஆணரல் அஶ஡ ஶ஢஧ம் ஢ரகரீக஥ரகப் ஶத றணரள். திஸ்கட் வகரநறத்து,
கரஃதி அன௉ந்஡ற ன௅டித்ஶ஡ரம்.

"ஏக்ஶக.. அஶ ரக்.. கம்ஃதர்டதிபர இன௉ங்க. ஢ல்னர தூங்குங்க. ஌஡ர஬து ஶ஬ட௃ம்ணர


உள்ஶப இன௉க்குந ஃஶதரன் ஋டுத்து 31 ஶதரடுங்க. ரந்஡ற உங்கல௃க்கு வயல்ப்
தண்ட௃஬ர. ஷடம் என௉ ஥ர஡றரி இன௉க்கநதுணரஶன ப்ஶ஧க்ஃதரஸ்டுக்குப் த஡றல்
எஶ஧டி஦ர 11 ஥஠ிக்கு னஞ்ச் ஬ச் றக்கனரம்னு ஌ற்தரடு தண்஠ி஦ின௉க்ஶகன். ஢ீ ங்க
வ஧ஸ்ட் ஋டுத்து குபிச் ற ன௅டிச் ற ஬ரங்க." ஋ன் அஷநஷ஦க் கரட்டிணரள்.

"஡ரங்க்ஸ் றத்஧ர." ஋ன்நதடி ஋ன் அஷநக்குள் த௃ஷ஫ந்ஶ஡ன்.

ஏ஧ப஬ிற்குப் வதரி஦ தடுக்ஷக஦ஷந. அ஥ர்க்கப஥ரகப் வதரி஦ கட்டில்/வ஥த்ஷ஡.


஌மற஦ின் வ஥ல்னற஦ ஜறல்னறப்ன௃. ஋ன் ஆஷடகஷபக் கஷபந்ஶ஡ன். ஜட்டினேடன்
தரத்னொம் ஶதரய், கரஷனக் கடன்கஷப ன௅டித்ஶ஡ன். ஥ீ ண்டும் அஷந ஬ந்து
வ஥த்ஷ஡஦ில் தடுத்துக்வகரண்டு வ஥து஬ரக ஋ன் ஜட்டி ஥ீ து ஷக ஷ஬த்ஶ஡ன். அன்று
கரஷன ஢டந்஡ஷ஬கஷப அஷ ஶதரட்ஶடன்... ம்ம்.. றத்஧ர, ரந்஡ற.. இ஧ண்டு அ஫குப்
ததுஷ஥கள். இ஧ண்டு ஶ஬று ஬ி஡஥ரண வதண்கள்.....ம்ம்ம்.. வ஥து஬ரக ஜட்டினேடன்
ஶ ர்த்துத் ஡ட஬ிஶணன். றத்஧ரஷ஬ ஢றஷணத்஡ரஶன அ஬பது வ ப்ன௃ ஬ரய் ஢றஷண஬ிற்கு
஬ந்஡து. ஥ீ ண்டும் ற஬ர஬ின் ஡டி஦ரண ன௄ள். ற஬ரஷ஬ றத்஧ர ஊம்த ஢ரன் அஷ஡ப்
ன௃ஷகப்தடம் ஋டுத்஡ரல்?? யர... றத்஧ர஬ின் உ஡டுகள் கற஫றந்து஬ிடுஶ஥ர?
கஷ்டப்தட்டு ஬ரய் ஬ிரித்து ற஬ர஬ின் சுண்஠ிஷ஦ ஬ர஦ில் ஬ரங்கற, கன்ணங்கஷப
இழுத்து கரற்று ஬ரங்கற ஡ன் ஬ரய்க்குள் க஠஬ணின் சுண்஠ிஷ஦ இழுக்கும் கரட் ற
஋ன் ஥ணக்கண்கபில் ஬ிரிந்஡து. ஆயர.. றத்஧ர஬ின் ஆஷடகள்? ம்ம்ம்.. ஥றஸ்மறங்...
வகரழுவகரழுத்஡ ன௅ஷனகள்; குண்டு குண்டிகள்... ம்ம்ம்... அ஬ள் தின்ணரல் ரந்஡ற
஢றற்கறன்நரள். ஡ன் ஡ர஬஠ிஷ஦ உன௉வுகறன்நரள்... ஆயர.. ஋ன்ண கரட் ற.
஢றஷணத்துக்வகரண்ஶட ஋ன் சுண்஠ிஷ஦த் ஡ட஬ிஶணன். ஜட்டிக்குள் ஷக ஬ிட்டு
உன௉஬ிஶணன்... ம்ம்ம்..

தூக்கம் ஋ன்ஷணத் ஡ழு஬ி஦து. சுண்஠ிஷ஦க் ஷக஦ில் திடித்துக்வகரண்ஶட உநங்கறப்


ஶதரஶணன்.

---------------------
ட்வடன்று கண் ஬ி஫றத்ஶ஡ன்... ஋ங்ஶக இன௉க்கறன்ஶநன்? ஆ... ற஬ர஬ின் ஬ட்டில்..

ம்ம்ம். ரி... றத்஧ர.. ஆம்.. றத்஧ர ஡ரன் ஋ன்ஷண இந்஡ அஷந஦ில் இன௉க்கச்
வ ரன்ணரள். ஋ழுந்து அ஥ர்ந்ஶ஡ன். .. ச்ஶ .. ஋ன்ண இது. ஋ன் ஜட்டி஦ினறன௉ந்து
சுண்஠ி வ஬பிஶ஦ ஢ீ ட்டி஦தடி இன௉க்க, ஢ரன் அஷ஡ வகட்டி஦ரகப் தற்நறக்வகரண்ஶட
தூங்கற஦ின௉க்கறன்ஶநன்.. ச்ஶ ... ஋ன்ண த஫க்கம் இது. ஋ல்னரம் றத்஧ர஬ின்
஢றஷணப்தரல் ஬ந்஡ ஬ிஷண. தர஫ரய்ப் ஶதரண கர஥ ஋ண்஠ங்கள். ஜட்டிஷ஦ இழுத்து
சுண்஠ிஷ஦ னெடிஶணன். ஆணரல் றத்஧ரஷ஬ப் தற்நற என௉ ஬ி஢ரடி ஢றஷணத்஡துஶ஥
஋ன் ஡ம்தி ஋஫த் வ஡ரடங்கற஬ிட்டரன்.... ஧ரஸ்கல்.. ஋ன் ஢ண்தஶணரட ஥ஷண஬ி தற்நற
அப்தடிவ஦ல்னரம் ஢றஷணக்கரஶ஡டர.. ஋ன்று ஋ன் சுண்஠ிஷ஦த் ஡றட்டிஶணன். ஆணரல்
அ஬ன் ஶகட்கும் னெடில் இல்ஷன.

஋ழுந்ஶ஡ன்.. ஥஠ி தத்஡ஷ஧. 11 ஥஠ிக்கு உ஠வு ஋ன்று றத்஧ர கூநறணரஶப? ஬஦ிறு


஢஥஢஥வ஬ன்று உள்பது. ஶன ரண த ற. ரி.. ல க்கற஧ம் குபித்து஬ிட்டு உ஠஬ன௉ந்஡ப்
ஶதரகனரம். ஶ஬க஥ரக ஋ன் வதட்டிஷ஦த் ஡றநந்து டரய்வனட் கறட்ஷட ஋டுத்ஶ஡ன். ஋ன்
தடுக்ஷக஦ன௉ஶக இன௉ந்஡ ஶ஥ஷஜ ஥ீ து, ஶயரட்டனறல் இன௉ப்தது ஶதரல் ஡஦ர஧ரக
தபவ஧ன்று
ீ னஷ஬ வ ய்஡ வ஬ண்ஷ஥஦ரண ன௄ந்து஬ரஷன ஥டித்து ஷ஬த்஡றன௉ந்஡து.
குபி஦னஷநக்கு உள்ஶப வ ன்ஶநன். ஜட்டிஷ஦க் க஫ற்நறஶணன். அங்கறன௉ந்஡ ன௃த்஡ம்
ன௃து Surf-Excel Bar soapஇன் க஬ஷ஧ உரித்து ஋டுத்து ஜட்டிக்கு ஶ ரப் ஶதரட்டு
ஊநஷ஬த்ஶ஡ன். ஥ற்ந ஆஷடகஷப ரந்஡ற஦ிடம் ஡ந்து துஷ஬க்கச் வ ரல்னனரம்.
ஆணரல் ஜட்டிஷ஦... ஶ஢ர.. ஶ஢ர.. ஢ரஶண வ ய்஬து ஡ரன் ரி.

஥ப஥பவ஬ன்று அஶ஡ ஶ஢஧ம் ஥஫஥஫வ஬ன்று ஶ஭வ் வ ய்ஶ஡ன்.


வ஬பி஢ரட்டினறன௉ந்து த஫கறப்ஶதரண஡ரல் ஥ீ ஷ ஬பர்ப்த஡றல்ஷன. ற஬ர஬ிற்கு
கன௉கன௉வ஬ன்று அடர்த்஡ற஦ரண ஥ீ ஷ . றத்஧ரஷ஬ ன௅த்஡஥றடும்ஶதரது அ஬ள்
ன௄ப்ஶதரன்ந ன௅கத்஡றலும், கன்ணங்கபிலும் குத்துஶ஥? ச்ஶ .. ச்ஶ ... ஶ஬று ஢றஷணப்ஶத
இல்ஷன஦ர? ஆணரல் அந்஡ ஢றஷணப்ன௃ ஬ந்஡துஶ஥ ஋ன் சுண்஠ி ஥ீ ண்டும் ஋ழுந்஡து.
ஜட்டிஷ஦னேம் க஫ற்நற஦ரகற஬ிட்டது. வ஬ற்றுடம்ன௃஡ரன். அடங்கரப்திடரரி஦ரக
தூக்கறக்வகரண்டு ஢றன்நரன். ஶ஭வ் வ ய்துவகரண்ஶட சுற்றும் தரர்த்ஶ஡ன்...

அடரடர. ஋ன்ண இது... கன௉ப்தரக என௉ து஠ி. துண்டு ஶதரடப் த஦ன்தடுத்தும்


கம்தி஦ில் வ஡ரங்கறக்வகரண்டின௉ந்஡து. ஆஹ்.... அன௉கறல் வ ன்று தரர்த்ஶ஡ன்...
அடரடர... ப்஧ர... கன௉ப்ன௃ ஢றந ப்஧ர. ஦ரர் இப்தடி க஬ணக்குஷந஬ரகப் ஶதரட்டுச்
வ ன்நறன௉ப்தரர்கள். ப்஧ரஷ஬த் வ஡ரட்ஶடன்.. ம்ம்ம்... வ஥ன்ஷ஥.. வ஥ன்ஷ஥. உ஦ர்ந்஡
஧க ப்஧ர. ஦ரன௉ஷட஦஡ரக இன௉க்கும்? த஡றவணட்டு ஬஦துக்கரரி஦ின் ப்஧ர஬ர? ஋டுத்துப்
தரர்த்ஶ஡ன். ம்யளம்.. இன௉க்க ன௅டி஦ரது. ஥றக உ஦ர்ந்஡ ஧கம். கன௉ப்ன௃த் து஠ி஦ில்
வ஬ள்ஷப த௄னரல் வ஥ன்ஷ஥஦ண ஋ம்ப்஧ரய்டரி ஶதரட்டின௉ந்஡து. ஆங்கரங்ஶக ஬ஷன
஬ஷன஦ரக lace டிஷ ன். Lovable ஋ன்ந ப்஧ரண்ட். ஥றக ஬ிஷன உ஦ர்ந்஡ lingerie ஥றக
வ஥ன்ஷ஥஦ரணது. ரந்஡றக்குக் கட்டுப்தடி஦ரகரது. றத்஧ர?? ஏ ஷ஥ கரட்.. அஹ்...
என௉ ஷக஦ரல் ப்஧ரஷ஬த் வ஡ரட்டுப்தரர்த்துக்வகரண்டு ஥று ஷக஦ரல் ஋ன்
சுண்஠ிஷ஦ப் தற்நறஶணன். ஶனதிஷபப் தரர்த்ஶ஡ன்... ம்ம்ம்.. 38DD.. ஬ரவ்... றத்஧ர஬ின்
ஷ மர? ஷ஥ குட்வணஸ். குத்஡ீட்டி ஥ரர்தகங்கள். ல்஬ரர்-க஥ீ மறல் வ஡ரி஦ஶ஬
இல்ஷனஶ஦? வ஬ண்ஷ஥னேம் ஶகரதுஷ஥னேம் கனந்஡ ஢றநன௅ஷட஦ றத்஧ர஬ின் ஶ஥ணி
஥ீ து கன௉ப்தரக இறுக்கறப் திடிக்கும் ப்஧ரஷ஬ கற்தஷண வ ய்ஶ஡ன். ஬ரவ்...
஥றன௉து஬ரகத் வ஡ரட்டுப் தரர்த்ஶ஡ன். ஋ன் அன௉ஷ஥ றத்஧ர஬ின் ஥ரர்தகங்கஷபத்
வ஡ரடு஬து ஶதரனறன௉ந்஡து.

ப்஧ர஬ின் கப்ன௃கள் இ஧ண்ஷடனேம் ஋ன் சுண்஠ி ஥ீ து ஶ஡ய்ஶ஡ன். ஶ஡ய்து


ன௅டித்஡தின்ணர் ஋ன் ஡ம்திஷ஦த் ஡ட்டிக் வகரடுத்ஶ஡ன். இன௉டர.. இன௉.. ஦ர஧ர஬து
அம் ஥ரண ஡஥றழ்ப்ன௃ண்ஷட உணக்குத் ஡ீணி கறஷடக்கும்.. இன௉.. கரத்஡றன௉ ஡ம்திஶ஦!!
வகட்டி஦ரண இன௉ம்ன௃க் கம்தி ஶதரல் ஢ீ ட்டிக்வகரண்டின௉ந்஡ரன். ற஬ரஷ஬ப் ஶதரல்
஡டி஥ணரக இல்னர஬ிட்டரலும், ஢ீ ப஥ரக தத்து அங்குன ஢ீ பத்஡றற்கு ஡஦ர஧ரகக்
கரத்஡றன௉ந்஡ரன். அ஬ஷணத் ஡ட஬ி஬ிட்ஶடன். ஡றடீவ஧ன்று என௉ ஆஷ . ஋ன்
சுண்஠ிஷ஦ச் சுற்நறனேம் ன௅ழுது஥ரக ஥ழு஥ழுவ஬ன்று ஥஫றத்து஬ிட்டரல்?? ன௅ன்ன௃
எஶ஧ என௉ ன௅ஷந வ ய்஡றன௉க்கறன்ஶநன். அப்ஶதரது ஏரி஧஬ிற்கு என௉ வ஬ள்ஷபக்கரரி
஋ன்னுடன் ஡ங்கற஦ின௉ந்஡ரள். அ஬ஶப வ ய்து஬ிட்டரள். வ ய்து ன௅டித்஡திநகு
அ஬பது திநப்ன௃றுப்தில் த௃ஷ஫த்து அடித்஡ அனுத஬ம் த௃ஷண஬ிற்கு ஬ந்஡து.
஥஫றக்கனர஥ர? என௉ ன௃நம் ஢ரஶண வ ய்துவகரள்ப அச் ஥ரக இன௉ந்஡து. ஥றுன௃நம்
ஆ஬ல். ம்ம்ம்ம்.. தரர்க்கனரம். ன௅஡னறல் சுண்஠ிக்கு ஶ஥ஶன ஃஶதரம் ஡ட஬ி ஶ஭வ்
வ ய்ஶ஡ன்... த஧஬ர஦ில்ஷன. ரி஦ரகத் ஡ரன் ஬ந்஡து. சுற்நறலும் வ ய்ஶ஡ன்.
வகரட்ஷடப்ஷதகள் ஥ீ து ஥றக ஜரக்கற஧ஷ஡஦ரக ஥஫றத்ஶ஡ன்... ம்ம்ம்.. ஋ணக்குக்
வகரடுத்து ஷ஬த்஡றன௉க்கறன்ந஡ர? ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ச் சுஷ஬க்க ஋ந்஡த் ஡஥றழ்ப்
வதண்஠ிற்கு வகரடுத்து ஷ஬த்஡றன௉க்கறன்நஶ஡ர??

஭஬ஷ஧த் ஡றநந்து இ஡஥ரண வ஬ந்஢ீ ரின் கல ழ் ஢றன்ஶநன். ஆயர ஋ன்ண சுகம்!!.


வ ன்ஷண டி ம்தஷ஧ப் ஶதரன்ந இ஡஥ரண ஡ட்தவ஬ப்தத்஡றல் வ஬ந்஢ீ ர் ஭஬ர்..ம்ம்ம்...
இந்஡ ஭஬ரில் ஢ரனும் றத்஧ரவும்... ச்வ ..... ஥றுதடினேம் அஶ஡ ஢றஷணப்ன௃.. ஍ஶ஦ர...
ஆண்ட஬ர...

தரத்னொம் க஡வு வடரக் வடரக் வடரக்க்... ஋ன்று ஡ட்டப் தடும் ஏஷ . கண஬ர? ஢ண஬ர?
ட்வடன்று ஭஬ஷ஧ னெடிஶணன்.

"யஶனர.. அஶ ரக்.. ரரி டு டிஸ்டர்ப் னை.." றத்஧ர஬ின் கு஧ல் ன்ண஥ரக க஡வுக்குப்


தின்ணரல் ஶகட்டது. அப்தடிவ஦ன்நர? றத்஧ர இப்ஶதரது ஋ன் அஷந஦ில்!

"வ஦ஸ்??"

"என௉ ஢ற஥ற஭ம் க஡ஷ஬த் ஡றநக்க ன௅டினே஥ர?"

஍஦ய்ஶ஦ர.. ட஬ல் கூட ஋ன்ணிடம் இல்ஷனஶ஦? தடுக்ஷக஦ஷந ஶ஥ஷ ஦ின்


஥டிக்கப்தட்டின௉ந்஡ஷ஡ப் தரர்த்ஶ஡ன். ஆணரல் வகரண்டு ஬஧ ஥நந்து஬ிட்ஶடஶண?
இப்ஶதரது ஢ரன் திநந்஡ ஶ஥ணி஦ரக ஢ஷணந்து இன௉க்கறன்ஶநன். ன௄ல௃ம் ன௅க்கரனடி
ன௅ன்ணரல் ஢ீ ண்டு இன௉க்கறன்நது!!

"ஏஎ... இப்ஶதர ஬ந்து.. றத்஧ர.. அ஡ர஬து.. வ஧ரம்த.. அர்வஜண்டர??"

"஍'ம் ரரி அஶ ரக்.. ப்பஸ்."


஋ன்ண வ ய்஬து?? தரத்னொம் க஡஬ின் தின்ணரல் ஢றன்றுவகரண்ஶடன். வ஥து஬ரகத்


஡றநந்து, குணிந்து ஋ட்டிப் தரர்த்ஶ஡ன். ஋ன் ஶ஡ரல௃க்குக் கல ஶ஫ க஡வு ஥ஷநத்஡றன௉க்கும்.

அங்ஶக.....

றத்஧ர......

கறறுகறறுத்துப் ஶதரஶணன்...

அங்ஶக... றத்஧ர.... ஥றக ஋பிஷ஥஦ரக, ஥ரர்தகங்கஷபச் சுற்நற என௉ வ஬ள்ஷப


ன௄ந்து஬ரஷன ஥ட்டும் கட்டிக்வகரண்டு ஢றன்நரள். ஢ஷககள் ஋ல்னரம்
க஫ற்நற஬ிட்டின௉ந்஡ரள். கூந்஡ஷன அள்பி ன௅டித்஡றன௉ந்஡ரள். குபித்து ஬ிட்டு
அப்ஶதரது ஡ரன் ஬ந்஡றன௉ப்தரள் ஶதரன... கும்வ஥ன்ந ஶ ரப் ஬ர ஷண. ஶ஥ணி஦ின் ஥ீ து
ஆங்கரங்ஶக ஢ீ ர்த்஡ற஬ஷனகள். வ஢ற்நற஦ில் ஸ்டிக்கர் வதரட்டும் கரஶ஠ரம்.
வ஬றுஷ஥஦ரண ஶ஡ரள்கள், ஷககள். வதரங்கும் இபம் வ ழுஷ஥கஷப ஏ஧பவுக்குக்
கரட்டி அ஡ன் கல ஶ஫ ட஬ஷனக் கட்டி஦ின௉ந்஡ரலும், ட஬ல் ன௅டிச்ஷ இடது
ஷக஦ிணரல் வகட்டி஦ரகப் திடித்஡றன௉ந்஡ரள். இல்ஷனவ஦ன்நரல் அதுவும் அ஬ிழ்ந்து
஬ிழுந்து஬ிடுஶ஥ர? கல ஶ஫ தர஡ற வ஡ரஷடகள் ஬ஷ஧ ஥ட்டுஶ஥ னெடி஦ின௉ந்஡து. அ஡றலும்
என௉ தக்கம் ற்று ஬ினகற, இடது வ஡ரஷட ற்று அ஡றக஥ரகஶ஬ தபதபப்ன௃டன்
வ஡ரிந்஡து. கரல்஬ி஧ல்கபில் இன௉ந்஡ வ஥ட்டி ஥ட்டுஶ஥ அ஬ள் அ஠ிந்஡றன௉ந்஡
அ஠ிகனன்.

ச்ஶ ... ஶ஡ர஫ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ இப்தடி஦ர வ஬நறத்துப் தரர்ப்தது??

"ஏ.. ரரி.. றத்஧ர.. ஋ன்ண?"

"஢ரன் ஡ரன் உங்கப டிஸ்டர்ப் தண்஠துக்கு வ஧ரம்த ரரி வ ரல்னட௃ம் அஶ ரக்."


அடிப்தர஬ி... ஥ரற்நற ஥ரற்நற இன௉஬ன௉ம் ரரி வ ரல்஬஡ற்கு இ஡ர ஡ன௉஠ம்? க஡஬ின்
என௉ தக்கம் ஢றர்஬ர஠஥ரக ஢ரன் எதுங்கறனேள்ஶபன். ஢ீ ஶ஦ர அஷ஧ அம்஥஠஥ரக
க஠஬ணின் ஢ண்தன் ன௅ன்ணரல் ஢றற்கறன்நரய்... ரரி ஥ட்டும் ஡ரன் குஷநச் னர?

"த஧஬ர஦ில்ஷன.. வ ரல்லு றத்஧ர."

"஬ந்து... ஶகக்கஶ஬ வ஧ரம்த ங்கட஥ர இன௉க்கு... ஬ந்து.. ப்பஸ்..


ீ ஢ீ ங்க ஡ப்தர
஋டுத்துக்கல்ஷனன்ணர??" றத்஧ர஬ின் கண்கள் வ஬ட்கத்஡றல் ஡ஷ஧ஷ஦ ஶ஢ரக்கறத்
஡ரழ்ந்஡ண. அ஬ள் கன்ணம் ற஬ந்஡து. ஆணரல்???

"ம்ம்.. வ ரல்லு.. ஋ன்ண?"

"஬ந்து... ஋ன்ஶணரட ப்஧ர.. அங்ஶக. ப்பரக் ப்஧ர.. ஶ஬ட௃ம். தரத்னொம்ன ஬ச் றன௉ந்ஶ஡ன்..
இங்க஡ரன் குபிக்கப்ஶதரஶநன்ங்கறந ஞரதகத்துன ஬ச் றன௉ந்ஶ஡ன்.. இஃப் னை ஶடர
ண்ட் ஷ஥ண்ட்.. ஬ந்து ஋ன்ஶணரட ப்஧ர..." ஡றக்கறத் ஡ற஠நறணரள். குறுகற஦ ஡டித்஡
உ஡டுகள் வ஬ட்கத்஡றல் துடித்஡ண. ஋ன்ஷண ஢ற஥றர்ந்து தரர்க்கஶ஬ ஢ர஠ம் ஶதரன. ஋ன்
சுண்஠ி துடிதுடித்஡து.

"இஶ஡ர... ஜஸ்ட் ஋ ஥றணிட்... ஋டுத்துக்குடுக்குஶநன்." ஷகஷ஦ ஋ட்டி அ஬ள் ப்஧ரஷ஬


஋டுத்ஶ஡ன். ஥றன௉து஬ரண து஠ிஷ஦ ஬ி஧னரல் ஶ஡ய்த்துக் வகரடுத்ஶ஡ன். றத்஧ர஬ின்
஥ரர்தகன௅ம் இஶ஡ ஶதரல் ஥றன௉து஬ரக இன௉க்குஶ஥ர??

"ப்பஸ்
ீ குடுங்க அஶ ரக்."
"இஶ஡ர..." ஥ீ ண்டும் ஋ட்டி ஢றன்று க஡஬ிற்கு வ஬பிஶ஦ ஡ஷனஷ஦ ஥ட்டும் கரட்டி ஷக
஢ீ ட்டி அ஬ள் ப்஧ரஷ஬க் வகரடுத்ஶ஡ன். ஬ரங்கறக்வகரண்டரள். அ஬பது இடது ஷக
இன்னும் அ஬ள் ஥ரர்தின் ஥ீ து ட஬ஷன வகட்டி஦ரகப் திடித்துக்வகரண்டின௉ந்஡து.
஬னது ஷகஷ஦ ஢ீ ட்டி ஬ரங்கறணரள்.

"ஏ ஷ஥ கரட்... ஡றன௉ம்தவும் ரரி அஶ ரக்."

"஋ன்ண ஆச்சும்஥ர?"

"அது ஬ந்து... ச்வ .... ஬ந்து... ப்஧ரஶ஬ரட ஶ ர்ந்து ப்பரக் ஶதண்டீமளம்...


தரத்஡ீங்கபர?"

"இல்ஷனஶ஦!!" ஋ன் ஧த்஡ம் வகர஡றத்஡து. றத்஧ர கரட்டி஦ கண்கரட் ற அப்தடி


இன௉ந்஡து. அ஬ள் கழுத்஡றனறன௉ந்து ஬஫றந்஡ என௉ ஢ீ ர்த்துபி வ஥து஬ரக இநங்கற அ஬ள்
க்பஶ஬ஜளக்குள்
ீ த௃ஷ஫ந்஡து.

"வகரஞ் ம் தரன௉ங்க அஶ ரக்.. ப்பஸ்..


ீ வ஧ரம்த ஋க்ஸ்வதன் றவ் வ ட் இது.. ப்பஸ்."

"ஷ்னைர் றத்஧ர.. தரக்குஶநன்." அ஫கற஦ இபம் வதண்஠ின் ப்஧ர-ஜட்டி ஶ஡டு஬ஷ஡ ஬ிட


ஶ஬று ஋ன்ண ஶ஬ஷன ஋ணக்கு? அதுவும் க஡வுக்கு தின்ணரல் குபி஦னஷந஦ில் ஢ரன்
஢றர்஬ர஠஥ரக இன௉க்க, அந்஡ப் தக்கத்஡றல் ஋ன் ஶ஡ர஫ன் ஥ஷண஬ி அஷ஧
஢றர்஬ர஠஥ரக... ஆஹ்.. ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ உன௉஬ி஬ிட்டுக்வகரண்ஶட ஥ீ ண்டும்
஡றன௉ம்திஶணன்.

"஬ரஷ் ஶத றன் ஶ஥ஶன என௉ கப் ஶதரர்ட் ஥ர஡றரி இன௉க்குஶ஥ அஶ ரக்.. என௉ ஶ஬ஷப
அதுக்குள்ப ஬ச் றன௉க்ஶகஶணர ஋ன்ணஶ஬ர? வகரஞ் ம் தரத்து."

"என் ஥றணிட் றத்஧ர."

அ஬ள் கூநற஦து ரி ஡ரன். அந்஡ அன஥ரரி஦ில் ஏ஧஥ரக ஥டித்து


ஷ஬க்கப்தட்டின௉ந்஡து என௉ அ஫கற஦ வ஥ல்னற஦ ரட்டின் ஶதரன்ந கன௉ப்ன௃ ஶதண்டீஸ்.
ப்஧ரஷ஬ப் ஶதரனஶ஬ வ஥ல்னற஦ ஶ஬ஷனப்தரடுகள் வகரண்டது. ஬ிரித்துப் தரர்த்ஶ஡ன்.
஡ட஬ிஶணன். ஬ழு஬ழுப்ன௃... றத்஧ர஬ின் ஬ஷப஬ரண குண்டிகஷப ஬ஷபத்துப்
திடிக்கும் ஬டி஬ில்.

"இன௉க்கு றத்஧ர.. யற஦ர்.." ஥ீ ண்டும் ஷகஷ஦ ஥ட்டும் வ஬பிஶ஦ ஢ீ ட்டிஶணன்.


"ஏ... கரட்.. ஢ல்ன ஶ஬ஷப." அ஬ள் வ஢ற்நற஦ில் ஬஫றந்஡ ஬ி஦ர்ஷ஬ஷ஦த்
஡ட஬ி஬ிட்டரள். "வ஡ரஷனஞ் ற ஶதர஦ின௉ச்ஶ ரன்னு த஦ந்ஶ஡ன் அஶ ரக்.. ஡ரங்க்ஸ்."
என௉ ஜட்டி வ஡ரஷனந்து ஶதரணரல் அவ்஬பவு அச் ம் ஬ன௉஥ர ஋ன்ண?
஬ரங்கறக்வகரண்டரள்.

஋ன்ணரல் ஌தும் வ ரல்ன ன௅டி஦஬ில்ஷன. றத்஧ர஬ின் குண்டிகள் ஥ஷநனேம் ஬ஷ஧


஋ட்டிப் தரர்த்ஶ஡ன். ஥ீ ண்டும் க஡ஷ஬ னெடிஶணன். ம்யளம்.. இ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ரக்கு
திடிக்க இ஦னரது. ஶ஬கம் ஶ஬க஥ரக ஷக஦டிக்கத் வ஡ரடங்கறஶணன். ஋ஜ஥ரணினேம்
ஶ஬ஷனக்கரரினேம் ஥ரநற ஥ரநற ஋ன் ஥ணக்கண்கபில் ஶ஡ரன்நற ஥ஷநந்஡ணர்.
றத்஧ர஬ின் கூப்தி஦ ஬ரய்.... ஋ன் சுண்஠ி... ற஬ர஬ின் சுண்஠ி... ரந்஡ற஦ின்
஥ரர்தகங்கள்... ஢ரன்..ஆஹ்.. ஋ன் சுண்஠ி றத்஧ர஬ின் ஬ர஦ில்... உநறஞ்சுகறன்நரள்....
஬ரஷ஦க் கூப்தி இழுக்கறன்நரள்.... ற஬ர஬ின் சுண்஠ி ரந்஡ற஦ின் கூ஡ற஦ில்...ஏ...
ரந்஡ற஦ின் குண்டி கற஫றந்து஬ிடும்... ஆஹ்.... ஬ரய் ஬ிட்டுக் க஡நஶ஬ண்டும் ஶதரல்
இன௉ந்஡து. அடக்கறஶணன்.. ன௅ணகறஶணன்..ம்ம்ம்...அஹ்.... ம்ம்ம்.... ல நறப் தரய்ந்஡து ஋ன்
வ஬ள்ஷப வ஬ள்பம். ஶ஢஧ரக டரய்வனட்டினுள் கரட்டிஶணன். வதரங்கற ஬஫றந்஡து.
தரய்ந்஡து... ஏ...ஹ்ஹ்....

குபி஦ஷனத் வ஡ரடர்ந்ஶ஡ன். வ஥து஬ரகக் க஡ஷ஬த் ஡றநந்து ஋ட்டிப் தரர்த்ஶ஡ன்.


஦ரன௉ம் இல்ஷன. ஋ன் ட஬ஷன ஋டுத்துக் வகரண்டு தரத்னொன௅க்குள் ஥ீ ண்டும்
ன௃குந்ஶ஡ன். து஬ட்டிக்வகரண்டு, துண்ஷடக் கட்டிக்வகரண்ஶடன். ஋ன் ஜட்டிஷ஦
அன றக் கர஦ப் ஶதரட்ஶடன்.. அஷநக்கு ஬ந்து ஶ஬று ஆஷடகள்
அ஠ிந்துவகரண்ஶடன். ஭ரர்ட்ஸ் அ஠ி஦னர஥ர ஋ன்று ஶ஦ர றத்ஶ஡ன்.. ம்யளம்..
ஶ஬ண்டரம். ஋ன்ண஡ரன் இன௉ந்஡ரலும் ஢ண்தன் இல்னர஡ ஶ஢஧த்஡றல் அ஬ன்
஥ஷண஬ி஦ிடம் கண்஠ி஦஥ரக ஢டந்துவகரள்பஶ஬ண்டும். ஷதஜர஥ர ஶதரன்ந
ஆஷடனேம், ஶ஥ஶன என௉ டி-஭ர்டும் அ஠ிந்ஶ஡ன். ர஡ர஧஠஥ரகவும்,
ரினரக்ஸ்டரகவும் இன௉க்கும், அஶ஡ ஶ஢஧ம் கண்஠ி஦த்ஷ஡னேம் கரப்தரற்நனரம்.
சுண்஠ி இப்ஶதரது ஡ரன் கக்கற ன௅டிந்஡றன௉ந்஡஡ரல், அஷ஥஡ற஦ரக ஜட்டிக்குள்
உநங்கறப்ஶதர஦ின௉ந்஡து.

அஷநஷ஦ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஬ந்ஶ஡ன்.

"஍஦ர.. ஬ரங்கய்஦ர... உக்கரன௉ங்க. அக்கர இன்னும் வ஧ண்டு ஢ற஥ற஭த்துன


஬ந்துன௉஬ரங்க." அஷ஥஡றனேடன் அ஫கரக ரந்஡ற ஶத ற஦ஷ஡க் ஶகட்கஶ஬
இணிஷ஥஦ரக இன௉ந்஡து. ஡ர஬஠ிஷ஦த் ஡ன் வ஢ஞ்ஷ ச் சுற்நற இறுக்க஥ரக அ஠ிந்து
இடுப்தில் வ ரன௉கற஦ின௉ந்஡ரள். இன்னும் அ஧ ல் ன௃஧ னரக வ஡ரப்ன௃ள் வ஡ரிந்஡து.
எட்டி஦ ஬஦ிறு; ஥றனு஥றனுக்கு இஷடப் ப்஧ஶ஡ ம்... அ஡ற்கு ஶ஥ஶன "஡ஷனசுற்நறப்
ஶதரஶணன்" ஋ன்று வ ரல்லும் அபவுகள். றத்஧ர஬ின் அபவு 38DD ஋ன்று
அநறந்஡ர஦ிற்று. ரந்஡ற஦ின் அபவுகள்? ஋ப்தடித் வ஡ரிந்து வகரள்஬து. ஷக஦ில் தி
டித்துப் தரர்த்஡ரல்... ஡ர்஥ அடி கறஷடத்஡ரலும் கறஷடக்கும். ஆணரல் அபவுகள்
கறஷடக்கரது.

"யரய் அஶ ரக்... ஢ல்னர வ஧ஸ்ட் ஋டுத்஡ீங்கபர?" ஦ரழ் ஶதரன்ந இஷ ஶகட்டுத்


஡றன௉ம்திஶணன். அங்ஶக... அஶட஦ப்தர. இந்஡ றத்஧ர ஋ணக்கு அ஡றர்ச் ற ஶ஥ல் அ஡றர்ச் ற
வகரடுப்தது ஋ன்று ஡ீர்஥ரணித்஡ரள் ஶதரன. ஋ல்னரம் இன்த அ஡றர்ச் றகள். கன௉ப்ன௃
ஆஷட. ஶ஥னங்கற ஋ன்று வ ரல்னனரம். வ஥ல்னற஦ ரட்டின் து஠ி஦ினறணரனரண
யவுஸ்ஶகரட் ஶதரன்ந ஶ஥னரஷட. ர஡ர஧஠஥ரக உள்ஶப அஶ஡ ஶதரன்ந என௉
஢ீ ண்ட ஶ஥க்மற அ஠ிந்து அ஡ற்கு ஶ஥னரஷட஦ரக இஷ஡ அ஠ி஦ஶ஬ண்டும்.
ஆணரல் றத்஧ர ஶ஥க்மற ஋ல்னரம் அ஠ி஦஬ில்ஷன. உள்ஶப தபவ஧ன்று
ீ வ஡ரிந்஡
கன௉ப்ன௃ "ன஬திள்" ஥ரடல் ப்஧ர ஥ற்றும் ஶதண்டீஸ். அ஡ற்கு ஶ஥ஶன இந்஡
யவுஸ்ஶகரட் ஥ட்டுஶ஥. ங்குக் கழுத்து, வ஬ள்ஷப க்பஶ஬ஜ்,
ீ ப்஧ர, ஶன ரக
ஶ஥டிட்டின௉ந்஡ வ஬ண்ஷ஠ ஬஦ிறு, ஆ஫஥ரண வ஡ரப்ன௃ள், கன௉ப்ன௃ ஶதண்டீஸ்,
வகரழுவகரழுப்தரண வ஬ண்஡ந்஡த் வ஡ரஷடகள், ஬ழு஬ழுப்தரண ன௅஫ங்கரல்கள்
஋ல்னரம் அப்தட்ட஥ரகத் வ஡ரி஦ ஆஷட அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ரள். கூந்஡ஷன ஡ஷனக்கு
ஶ஥ஶன தூக்கற உச் றக் வகரண்ஷட஦ரக்கற஦ின௉ந்஡ரள்.

"ம்ம்.." ஋ணக்கு ஬ரர்த்ஷ஡கள் ஬஧஬ில்ஷன.

"வஜட் னரக் வகரஞ் ஥ர஬து ஬ிட்டின௉க்கர?"

"ஏ.. இட்ஸ் ஏக்ஶக றத்஧ர."

"஢ல்னர.. ஃப்ரீ஦ர குபிச் ல ங்க இல்ஷன஦ர? ட஦ர்ட்வணஸ் ஋ல்னரம் தநந்து


ஶதர஦ின௉ம்." ஃப்ரீ஦ரகக் குபித்ஶ஡ன்.. ஋ன்நரல்.. ஢ரன் ஢றர்஬ர஠஥ரகக் குபித்஡ஷ஡க்
குநறப்திடுகறன்நரபர?

"ஆ஥ரம் றத்஧ர.. ஢ல்னர இன௉ந்஡து.. ஃப்ரீ஦ர, ஃப்வ஧ஷ்஭ர குபிச்ஶ ன்."

"஡ட்ஸ் குட்."

"஢ீ ங்கல௃ம் ஃப்வ஧ஷ்஭ர இன௉க்கல ங்க.. ன௃து ர தநறச் ஶ஧ரஜர ஥ர஡றரி இன௉க்கல ங்க றத்஧ர.
"஬ரவ்.. கணடரவுஶன ஶ஧ரஜரப்ன௄க்கள் அ஡றக஥ர தரர்த்஡றன௉ப்தீங்க ஶதரன."
கனகனவ஬ன்று றரித்஡ரள். ஆணரல் ஢ரன் கூநற஦ஷ஡ ஧ றத்஡ரள் ஋ன்று ன௃ரிந்஡து.

"ம்ம்... தரத்஡றன௉க்ஶகன்... ஆணரல் ஶ஧ரஜரப்ன௄ ஥ர஡றரி஦ரண வதண்ஷ஠ அங்ஶக


஋ல்னரம் தரர்க்கன௅டி஦ரது. அங்ஶக ஋ல்னரம் வ஬ள்ஷப ஶ஧ரஜர ஡ரன். ஬ர ஷணஶ஦
இல்னர஡ ஶ஧ரஜர. ஶ஧ரஸ் ஢றந ஶ஧ரஜரஷ஬ இங்ஶக ஡ரன் தரர்க்க ன௅டினேம்.
க஥க஥ன்னு ஬ர ஷண஦ர..." ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந அவ்஬ரறு ஶத றஶணன். ஆ஫஥ரக
னெச் றழுத்ஶ஡ன்.

"ம்ம்ம்.. ஢ல்னரப் ஶதசுநீங்க. ஆணரல் ஶ஧ரஸ் ஶ஧ரஜர஬ிற்கு இ஦ற்ஷக஦ிஶனஶ஦


஥஠ம் இன௉க்கு. ஶ஧ரஸ் ஢றநப் வதண்ட௃க்கு னக்ஸ் ஶ ரப் ஶதரட்டரல் ஡ரன் ஥஠ம்."
஥ீ ண்டும் றரித்஡ரள். றத்஧ர஬ின் றரிப்ஷதக் ஶகட்டுத்஡ரன் க஬ிப்ஶத஧஧சு
"வடனறஃஶதரன் ஥஠ி ஶதரல் றரித்஡஬ள்" ஋ன்று தரட்வடழு஡றணர஧ர?

"ம்ம்.. உக்கரர்ந்து ரப்திடுங்க அஶ ரக்." ஶ஥ஷ ஦ில் இ஧ண்டு ஡ட்டுக்கள்


ஷ஬க்கப்தட்டின௉ந்஡ண.

"஢ீ ங்க றத்஧ர?.."

"ம்ம்.. ஢ரனும்஡ரன். ன௅஡ல்ன ஢ீ ங்க உக்கரன௉ங்க. ஢ரன் தரி஥ரறுஶ஧ன். அதுக்குள்ப


ரந்஡ற ஋ல்னர த஡ரர்஡ன௅ம் வகரண்டு ஷ஬ப்தரள். அப்ஶதர ஢ரனும் உக்கரன௉ஶ஬ன்."

"ஏக்ஶக றத்஧ர."

க஬ண஥ரக ஋ணக்குப் தரி஥ரநறணரள். அன௉ஶக ஬ந்து ஷகஷ஦த் தூக்கும் ஶதரது ஡ரன்


஢ரன் க஬ணித்ஶ஡ன். றத்஧ர஬ின் அக்குள்கபில் ஶன ரண ஥றன௉து஬ரண
அடர்த்஡ற஦ில்னர஡ ன௄ஷண ன௅டி ஋ட்டிப் தரர்த்஡து. கத்஡றரிக்ஶகரஶனர ப்ஶபஶடர
ஷ஬த்ஶ஡ இல்ஷன ஶதரன.

"அக்கர.. உக்கரன௉ங்கக்கர.. ஢ரன் ஷ஬க்கறஶநன்." ஡ர஬஠ிஷ஦ ஡ன் இடுப்தில்


இறுக்க஥ரக வ ரன௉கற஦஬ரறு ரந்஡ற ஬ந்஡ரள்.

"ம்ம்.. ஶதரடு டி." ஋ன்று றத்஧ரவும் அ஥ர்ந்஡ரள்.

ர஡ர஧஠஥ரண கனகனப்தில் ஶதச்சு வ ன்நது. ஋ன் அன௉ஶக... ஥றக ஥றக அன௉ஶக


஢றன்று ரந்஡ற ஋ன்ஷணக் க஬ணித்஡ரள். றத்஧ர ஡ணக்கு ஶ஬ண்டி஦஬ற்ஷந ஡ரஶண
தரி஥ரநறக்வகரண்டரள். எவ்வ஬ரன௉ ன௅ஷந அ஬ள் ஷக ஢ீ ட்டும் ஶதரதும்,
ஷககல௃க்கடி஦ில் ஥றன௉து஬ரண அக்குள் ன௅டிகள் ஋ன் கண்கஷபத் ஡ரக்கும். ம்ம்ம்...
஋ன்ண சுகந்஡஥ரண ஥஠ம். னக்ஸ் ஶ ரப்தின் ஥கறஷ஥ ஡ரன் ஋ன்ண!!!!

ரந்஡ற, தரய்ந்து தரய்ந்து க஬ணித்஡ரள். ஋ன் ஥ீ து உ஧ ஬ில்ஷன.. அவ்஬பவு஡ரன்.


ஆணரல் ஋ன்ஶண஧ம் உ஧ ற஬ிடுஶ஥ர ஋ன்று ஋ன் வ஢ஞ்ஷ ஡றக் ஡றக் ஋ன்று அடிக்க
ஷ஬க்கும் அன௉கரஷ஥஦ில் ரந்஡ற஦ின் ஥ரர்தகங்கள் த஦஠ிக்கும். ஋ன்
ஶ஡ரபினறன௉ந்து அஷ஧ வ ண்டி஥ீ ட்டர் வ஡ரஷன஬ில் குத்஡ீட்டிகபரய் ஢றற்கும்.
ஆணரல் உ஧ ரது. குணிந்து ஶ஥ஷ ஦ினறன௉ந்து தரத்஡ற஧ம் ஋டுக்கும் ஶதரது அ஬ள்
வ஬ண்ஷ஠ ஬஦ிறு ஋ன் ன௅஫ங்ஷகக்கு ஥றக அன௉ஶக ஬ந்து எட்டி உ஧சு஬து
ஶதரனறன௉க்கும்.. ஆணரல் வ஡ரடரது.

இஷட஦ிஷடஶ஦ றத்஧ர஬ின் வ ப்ன௃஬ரய் ஢கன௉஡ஷனக் கர஠ஶ஬ண்டுஶ஥!!


வடனறஃஶதரன் ஥஠ி றரிப்ஷதக் ஶகட்க ஶ஬ண்டுஶ஥!!!... அடரடரடர...
உண்ஷ஥஦ிஶனஶ஦ ஥கறழ்ச் ற஦ரண ங்கடங்கள்.

஋ன் கழுத்து ஬ஷ஧ இந்஡க் கர஥ ங்கடங்கள் ஌நற ஋ன் கண் ஬ி஫ற திதுங்கற
஢றன்ஶநன்.

ஆணரல் "஋ன்ண஬ஶப... அடி ஋ன்ண஬ஶப..." ஋ன்று தரட ன௅டி஦ர஥ல் ஡ற஠நறஶணன்.


஌வணன்நரல் றத்஧ர ஋ன்ண஬ள் அல்ன. ஋ன் ஢ண்தணின் வ ரத்து. ஋ன் உ஦ிர்
ஶ஡ர஫ன் ஥ஷண஬ிஷ஦த் வ஡ரட்டுப் தரர்க்கனர஥ர? ஋ணக்கு ஶகர஡ரி ஶதரன்ந஬ள்.

"ம்ம்ம்.. அன௉ஷ஥஦ரண ஬ின௉ந்து றத்஧ர.." ஢ரக்கு ப்ன௃ வகரட்டிஶணன்.


உண்ஷ஥஦ரகஶ஬ இது ஶதரன்ற் வ஡ன்ணிந்஡ற஦ ரப்தரடு உண்டு ஋த்஡ஷண
஬ன௉டங்கள் ஆகற஬ிட்டண!!

"ஏஶயர.. இந்஡ ஬ின௉ந்துக்ஶக ஍஦ர இப்திடி ஆ஦ிட்டீங்கபர? ஢ீ ங்க இண்டி஦ரவுன


஡ங்கற஦ின௉க்கறந ஬ஷ஧஦ிலும் இன்னும் ஋வ்஬பஶ஬ர ஬ின௉ந்வ஡ல்னரம் இன௉க்ஶக!!
இல்னற஦ர ரந்஡ற?" ஢ரன் ஆடிப்ஶதரஶணன். றத்஧ர஬ின் ஶதச் றல் ஌ஶ஡ர என௉ suggestion
இன௉க்கறன்ந஡ர? ஬ின௉ந்து தஷடக்கப்ஶதரகறன்நரபர? அதுவும் ரந்஡ற அ஡ற்கு
உடந்ஷ஡஦ர? ரந்஡றஷ஦ப் தரர்த்ஶ஡ன். ஢றர்஥ன஥ரண இபம் ன௅கத்஡றல் என௉ ஢ன௅ட்டுச்
றரிப்ன௃. ஶன ரண வ஬ட்கம். அ஬ள் னெக்கறல் வதரடி ரண னெக்குத்஡ற ஥றனு஥றனுத்஡து.
஡ர஬஠ி னெடி஦ இபம் வ஢ஞ் ம் ஌நறத் ஡ரழ்ந்஡து.

"ம்ம். ஆ஥ரம்கர." றரிப்ஷத அடக்கறக்வகரண்டு ஶ஬க஥ரக உள்ஶப வ ன்நரள்.


஢றச் ஦ம் ஋ன்ணஶ஬ர ஢டக்கப் ஶதரகறன்நது. றத்஧ர஬ின் அப்தட்ட஥ரண ரட்டின் து஠ி
யவுஸ்ஶகரட் ஶ஬று ஋ன்ஷண தரடரய்ப் தடுத்துகறன்நது. குத்஡ீட்டி ன௅ஷனகள்
யவுஸ்ஶகரட்ஷடத் தூக்கற ஢றறுத்஡ற ஋ன்ஷண தரர்த்து றரிப்தது ஶதரனறன௉ந்஡து.

உ஠வு ன௅டித்து ஋ழுந்ஶ஡ன். "஬ரங்க அஶ ரக்." றத்஧ர ன௅ன்ணரல் வ ல்ன ஢ரன் தின்
வ஡ரடர்ந்ஶ஡ன். தின்ன௃நக் வகரப்தஷ஧கபின் உல்னர ஥ரண ஆட்டம். ரட்டின் ஶதரன்ந
அ஬ள் ஶ஥ணி ஥ீ து ரட்டின் து஠ி ஬ழுக்கறக்வகரண்டு வ ன்நது. றநற஦ ஜட்டி
உள்ஶப வ஡ரிந்஡து. தர஡ற ஜட்டி அ஬ள் குண்டிக்கும்தங்கல௃க்கு இஷடஶ஦ கர஠ர஥ல்
ஶதர஦ின௉ந்஡஡ரல், தர஡ற குண்டிகள் வ஬ள்ஷபவ஬ஶபர் ஋ன்று வ஬ட்டவ஬பிச் ம்.
கறள்பத்தூண்டும் குண்டிகள். ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந, ஢ரன் கறள்பஶ஬ண்டும் ஋ன்ஶந றத்஧ர
இது ஶதரல் வ ய்கறன்நரஶபர?

அ஬ள் ஬ரஷ் ஶத றணில் ன௅஡னறல் ஷக கழு஬ிணரள். தின்ணர் ஢ரன் ஷக கழுவும்


ஶதரது ரந்஡ற றத்஧ர஬ிடம் என௉ றநற஦ டர்க்கற ட஬ல் ஢ீ ட்ட, அ஬ள் ஷக
துஷடத்துக்வகரண்டரள். ன௅கத்ஷ஡னேம் துஷடத்஡ரள். ன௅கத்஡றனறன௉ந்து அ஬ள்
கழுத்஡றலும் அ஡ற்கு ற்று கல ஶ஫னேம் ஬஫றந்஡ ஢ீ ஷ஧னேம் துஷடத்஡ரள்.
துஷடத்து஬ிட்டு அஶ஡ ட஬ஷன ஋ன்ணிடம் ஡ந்஡ரள் றத்஧ர. ட஬ஷன
ன௅கர்ந்ஶ஡ன்..ம்ம்ம்ம்.. றத்஧ர஬ின் ஬ர ஷண. ஋ன் அ஫கற றத்஧ர஬ின் ன௅ஷனகபின்
ன௅கட்டுகஷபத் துஷடத்஡ ஬ர ஷண... ஆயர.. அ஡ற்குள் இ஬ள் ஋ன் றத்஧ர
ஆகற஬ிட்டரபர? ஷக, ன௅கம் ஋ல்னரம் துஷடத்து஬ிட்டுப் தரர்த்ஶ஡ன். இன்னும்
அங்ஶகஶ஦ ஢றன்றுவகரண்டின௉ந்஡ரள் றத்஧ர. வ஡ரடுதூ஧த்஡றல் அ஬ள் ன௅ஷனகள்.
஋ன்ணிட஥றன௉ந்து ட஬ஷன ஬ரங்கறக்வகரண்டரள்.

"இன்னும் வகரஞ் ம் ஶ஢஧ம் வ஧ஸ்ட் ஋டுத்துக்ஶகரங்க அஶ ரக். ஋ணக்கும் வகரஞ் ம்


தர் ணல் வ஬ரர்க் இன௉க்கு. ஥஡ற஦த்துக்கு ஶ஥ஶன ஋ங்ஶக஦ர஬து ஊர் சுத்஡ப்
ஶதரகனரம்." so ஊர் சுற்ந ஋ணக்கு என௉ வதண் துஷ஠ இன்று கறட்டப் ஶதரகறன்நது.
அ஬ள் கூநற஦தும் ரிஶ஦. உண்ட ஥஦க்கம் வ஡ரண்டனுக்கும் உண்டு. அன௉ஷ஥஦ரண
஬ின௉ந்து தஷடத்஡ ரந்஡றக்கு ஋ன் ஥ண஥ரர்ந்஡ ஢ன்நறஷ஦த் வ஡ரி஬ித்து ஋ன் அஷந
ஶ஢ரக்கற ஢டந்ஶ஡ன்.

"஋து ஶ஬ட௃ம்ணரலும் 31 ஢ம்தர் அழுத்஡ற, ரந்஡ற கறட்ட வ ரல்லுங்க அஶ ரக்.


உங்கஶபரட ஋ல்னரத் ஶ஡ஷ஬கஷபனேம் அ஬ள் ன௄ர்த்஡ற வ ய்஬ரள்."

஋ன் ஶ஡ஷ஬ இப்ஶதரது ஋ன் சுண்஠ிக்கு ரிலீஸ். அஷ஡த் ஡ன௉஬ரபர? ஋ன்


அஷநக்குள் த௃ஷ஫னேம் ன௅ன் என௉ ன௅ஷந ஡றன௉ம்திப் தரர்த்ஶ஡ன். இன௉ இபம்
வதண்கல௃ம் அன௉கன௉ஶக ஢றன்றுவகரண்டின௉ந்஡ணர். ரந்஡ற஦ின் கண்கபில் ஆ஬ல்,
அ஬ள் இ஡ழ்கபில் ன௃ன்ன௅று஬ல், கண்கள் ஡ரழ்ந்஡஡றல் வ஬ட்கம் வ஡ரிந்஡து. ஆணரல்
றத்஧ர஬ின் தரர்ஷ஬஦ில்.. ம்ம்ம்.. அப்தட்ட஥ரண அஷ஫ப்ன௃ வ஡ரிந்஡து. ஋ப்தடினேம்
஥ றந்து஬ிடும் ஶகஸ் ஡ரன். வதரறுஷ஥.. வதரறுஷ஥.. அஶ ரக்... வதரறுத்஡றன௉. றத்஧ர
஬ந்து ஬ஷன஦ில் ஬ி஫ட்டும்.

஋ன் அஷநக்குள் ஏடிஶணன். றல்வனன்ந ஌மற ஏடிக்வகரண்டின௉ந்஡து.


குபிர்கரனத்஡றலும் ஋ணக்கு ஌மற ஶ஡ஷ஬ப்தட்டது. ஌வணன்நரல் வடரவ஧ரண்ஶடர
஬ின் ஬ரணிஷனக்குப் த஫க்கப்தட்டுப் ஶதர஦ின௉ந்ஶ஡ன். ஆணரல் குபிரிலும்
஬ி஦ர்த்஡து. றத்஧ரவும் ரந்஡றனேம் ஌ற்தடுத்஡ற஦ சூட்டின் ஬ிஷபவு.
஡ரங்கன௅டி஦஬ில்ஷன. ஷதஜர஥ர, ட்ஷட ஋ல்னரம் அ஬ிழ்த்ஶ஡ன். ஶ஬ண்டரம் ஶதர..
஋ன்று ஜட்டிஷ஦னேம் அ஬ிழ்த்து, ஋ன் துடிக்கும் ஡ம்திக்கு ஬ிடு஡ஷன஦பித்ஶ஡ன்.
஧ ஧வ஬ன்று ரஷ஧ப்தரம்ன௃ ஶதரல் ல நறணரன். ன௅க்கரனடிக்குக் குச் ற ஶதரல்
஢ீ ண்டரன். தரத்னொன௅க்குள் வ ன்று றறு஢ீ ர் க஫றத்து஬ிட்டு ஬ந்ஶ஡ன். வகரஞ் ம்
ரிலீஃப். அப்தடிஶ஦ அம்஥஠஥ரகப் தடுத்துக்வகரண்ஶடன். றல்வனன்ந ஌மறக் கரற்று
அடித்஡து. வ஥த்து வ஥த்து வ஬ன்நறன௉ந்஡ ஧ரஜஸ்஡ரன் றல்க் ஶதரர்ஷ஬ஷ஦ ஋டுத்து
கழுத்து ஬ஷ஧ னெடிக்வகரண்ஶடன். அன௉ஷ஥஦ரண ஶதரர்ஷ஬. ஡ர஧ரப஥ரக னென்று
அல்னது ஢ரன்கு ஶதர் அ஡ற்குள் ன௃குந்துவகரள்பனரம். ம்ம்ம் க஡க஡ப்ன௃. இத்துடன்
என௉ வதண்஠ின் க஡க஡ப்ன௃ம் ஶ ர்ந்஡ரல்!!!! வ஥து஬ரக ஶதரர்ஷ஬க்குள் ஷக஦டிக்கத்
வ஡ரடங்கறஶணன்.

ச்ஶ .... இந்஡ றத்஧ரவும் ரந்஡றனேம் ஋ன் ஥ணக்கண்கள் ன௅ன்ணரல் ஬ந்து ஢றன்று
஬ரட்டுகறன்நரர்கஶப!!! அந்஡ கன௉ப்ன௃ ஢றந ரட்டின் யவுஸ்ஶகரட்ஷட
஬ினக்கறணரல்??? ஬ரஹ்... கன௉ப்ன௃ ஶனஸ் ப்஧ர ஶதண்டீமளக்குள் ந்஡ண ஶ஥ணி
அடங்கற஦ின௉க்கு஥ர? ரந்஡ற ஌ன் வ஡ரப்ன௃ல௃க்குக் கல ழ் ஡ர஬஠ி கட்டஶ஬ண்டும்?
஬ி஧ல் ஬ிட்டு அ஬ள் வ஡ரப்ன௃ஷப ஶ஢ரண்டிணரல்??? அஹ்.. வ஬ட்கத்஡றல் ற஬க்கும்
ரந்஡ற஦ின் வதரன்ணிந ன௅கம் ஋ன் ஥ணத்஡றல் ஢ற஫னரடி஦து. ஬ிடுங்கய்஦ர... ஋ன்று
றட௃ங்கு஬ரபர? இல்ஷன றட௃ங்கர஥ல் ஋ன் ஥ீ து ரய்஬ரபர? ரய்ந்஡ரல்.. ம்ம்ம்..
இன௉ இபம் வ஥த்ஷ஡கள்.. அப்ஶதரது றத்஧ர஬ின் ற஬ந்஡ றநற஦ ஬ர஦ின் ஡டித்஡
உ஡டுகள் O ஶதரல் கு஬ினேம்.. அ஡ற்குள் ஋ன்னுஷட஦ 10 இன்ச் ன௄ஷபச் வ ரன௉கற..
஍ஶ஦ர... கடவுஶப.. ஋ன்ண கற்தஷண!.

இடது ன௃நம் ன௃஧ண்டுப் தடுத்ஶ஡ன். ஬னதுஷக஦ரல் வ஥து஬ரக சுண்஠ிஷ஦


ஆட்டி஦தடி கண்஠஦ர்ந்ஶ஡ன்.

஡றடீவ஧ன்று
஦ரஶ஧ர ஢ட஥ரடும் அ஧஬ம்.. கண஬ர? ஢ண஬ர? ஶன ரகக் கண் ஡றநந்துப் தரர்த்ஶ஡ன்.
இன்னும் இடது ன௃ந஥ரக என௉க்கபித்துத் ஡ரன் தடுத்஡றன௉ந்ஶ஡ன். ஋ன் ன௅ன்ணரல்..
அட.. ஦ர஧து? றத்஧ர஬ின் கன௉ப்ன௃ ரட்டின் யவுஸ்ஶகரட்டின் ன௅துகுப்ன௃நம்
வ஡ரிந்஡து. ஆணரல் இது ஋ன்ண?? ன௅துகறல் ப்஧ர஬ின் தட்ஷடனேம், இடுப்ன௃க்குக் கல ழ்
ஜட்டினேன் வ஡ரி஦஬ில்ஷனஶ஦?? யவுஸ்ஶகரட் ஬஫ற஦ரக ஊடுன௉஬ி஦ சூரி஦
எபி஦ில் வ஬றும் அப்தட்ட஥ரண ஶ஥ணி ஥ட்டுஶ஥ வ஡ரிகறன்நஶ஡. றத்஧ர ஶன ரகத்
஡றன௉ம்திணரள். ஆயர.. அ஬ள் இடதுதக்கப் ஶதரஸ். ம்யளம்... குஷன ஡ள்ல௃ம்
கும்தங்கஷப னெடும் ப்஧ர கரஶ஠ரம். ஬ிஷ஧ப்தரண கன௉ப்ன௃ ஥குட஥ரய் இன௉க்கும்
இடது கன௉஬ஷப஦ம் அ஬ள் யவுஸ்ஶகரட்ஷடத் தூக்கறக் கற஫றத்஡து ஶதரல்
இன௉ந்஡து. வகரழுவகரழுவ஬ன்ந வகரங்ஷக஦ின் என௉ தகு஡ற வ஬ட்டவ஬பிச் ஥ரய்த்
வ஡ரிந்஡து. அ஡ன் கறஶ஫ ஶன ரக ஶ஥டிட்டின௉ந்஡ வ஬ள்ஷப ஬஦ிறு.

றத்஧ர஬ின் ஷக஦ில் ஥டித்து அ஦ர்ன் வ ய்து அடுக்கற இன௉ந்஡ ஆஷடகள். ஋ல்னர


ஆஷடகல௃க்கும் ஶ஥ஶன அ஬ல௃ஷட஦ கன௉ப்ன௃ ப்஧ர-ஜட்டி ஥டித்து
ஷ஬க்கப்தட்டின௉ந்஡து.... அவ்஬பவு஡ரன் க஫ற்நற஬ிட்டரள் ஶதரலும். அங்கறன௉ந்஡
஬ரர்டுஶ஧ரஷத ஏஷ ஦ின்நற ஡றநந்஡ரள். ஢ரன் உநங்கற஦ின௉ப்ஶதன் ஋ன்று வ஡ரந்஡ற஧வு
வ ய்஦ர஥ல் ஏஷ ஦ின்நற ஡றநந்஡ரள். து஠ி஥஠ிகஷப எவ்வ஬ரன்நரக அடுக்கற
ஷ஬த்஡ரள். னெடிணரள். ஡றன௉ம்திணரள்.

"ஏ... ன௅஫றச் றகறட்டுத் ஡ரன் இன௉க்கல ங்கபர அஶ ரக்." ன௃ன்ணஷகத்஡ரள். " ரரி..
டிஸ்டர்ப் தண்஠ ஶ஬ண்டரம்னு தரர்த்ஶ஡ன். ஆணரல் ஢ீ ங்கள் தூங்கறகறட்டு
இன௉ப்தீங்க.. இப்தஶ஬ துஷ஬ச் து஠ிவ஦ல்னரம் அடுக்கற ஷ஬க்கனரம்னு ஬ந்ஶ஡ன்."
துஷ஬த்஡ து஠ிகள் ரி.. ஆணரல் ஌ன் அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ ப்஧ர-ஜட்டிஷ஦னேம் க஫ற்நற
உள்ஶப ஷ஬த்஡ரய் ஋ன்று ஋ன்ணரல் ஶகட்க ன௅டினே஥ர?

அ஬ள் கட்டினன௉ஶக ஢டந்து ஬ந்஡ரள். ஶன ரக.. ஥றக ஥றக ஶன ரக குலுங்கற஦


஥ரர்தகங்கள் அப்தட்ட வ஬பிச் ம்.

"இன்னும் தூக்கம் ஬஧ல்னற஦ர அஶ ரக்." கறநக்க஥ரண கு஧னறல் ஶகட்டுக்வகரண்ஶட


கட்டினறல் அ஥ர்ந்஡ரள். ஷககஷபத் தூக்கற வகரண்ஷட஦ரக்கற஦ின௉ந்஡ கூந்஡ஷன
அ஬ிழ்த்஡ரள். அக்குள்கள் இ஧ண்டிலும் தடித்஡றன௉ந்஡ வ஥ன்ஷ஥஦ரண ன௅டிகஷப
஋ணக்குக் கரட்டி஦து ஶதரல் இன௉ந்஡து. ஶ஢ச் ர் த஬ர் ஭ரம்ன௄ ஬ிபம்த஧ம் ஶதரல்
ட டவ஬ன்று அ஬ள் கூந்஡ல் அ஬ிழ்ந்து ஶ஢ர்த்஡ற஦ரக ஬ிழுந்஡து. ஥ரர்தகம் ஥ீ து
஬ிழுந்஡ கூந்஡ஷனப் தின்ணரல் ஡ள்பி஬ிட்டரள். வ஡பி஬ரண கரட் றஷ஦ ஋ணக்குக்
கரட்டஶ஬ண்டும் ஋ன்று ஢றஷணத்஡ரள் ஶதரலும்.
"தூக்கம் ஬஧ர஥ ஋ன்ணஶ஬ர தண்஠ிகறட்டு இன௉க்கல ங்க??" அ஬ள் கண்கள் ஋ங்ஶகர
வ ன்நது. ஶதரர்ஷ஬க்குள் ஋ன் ஬னது ஷக ஋ன் சுண்஠ி ஥ீ து இன௉ப்தஷ஡
வ஬பி஦ினறன௉ந்து அ஬ள் தரர்த்து னைகறத்஡ரள்.

"இல்ன... ஬ந்து.. த஧஬ர஦ில்ஷன. வகரஞ் ம் ஶ஢஧த்துன தூங்கறன௉ஶ஬ன்."


ஶதசு஬஡ற்குள் ஋ணக்கு குபிரிலும் ஬ி஦ர்த்஡து.

"வ஧ரம்த ஶ஬ர்க்கு஡ர அஶ ரக்? இந்஡ ஌மற஦ிலு஥ர?" ஋ன்ணன௉ஶக ஢கர்ந்து ஬ந்஡ரள்.


஋ன் வ஢ற்நற஦ில் அன௉ம்தரகப் ன௄த்஡றன௉ந்஡ ஬ி஦ர்ஷ஬த்துபிகஷப அ஬ள் ஬ி஧ல்கபரல்
஡ட஬ிணரள்.

"஋ணக்கு ஌மறஷ஦ ஬ிட்டு வ஬பின ஶதரணரத்஡ரன் ஶ஬ர்க்குது அஶ ரக்." ம்஥ந்஡ம்


இல்னர஥ல் வ ரன்ணரள். ஢ரன் சும்஥ர ஡ஷன஦ரட்டிஶணன்.

"இந்஡ னொம் ஋ங்கஶபரட னொம். வதரி஦ ஥ரஸ்டர் வதட்-னொ஥ ஢ம்஥ ஃப்வ஧ண்டுக்குக்


குடுன்னு ற஬ர வ ரல்னற஦ின௉ந்஡ரர். அதுணரனத் ஡ரன் அடிக்கடி உங்க னொன௅க்கு
஬ந்து ஋ன் டி஧ஸ்ம ஋டுத்து டிஸ்டர்ப் தண்஠ ஶ஬ண்டி஦ின௉க்கு." ஋ன் ஥றக அன௉கறல்
அ஥ர்ந்஡ரள். ஶ஧ரஜர ஬ர ஷண னெக்கறனடித்஡து. வ஡ரடர்ந்஡ரள். "஢ரன் இப்ஶதர
இன௉க்குந னொம்ன ஌மற ஶ஬ஷன தண்஠ல்ன. அதுணரன...." ஋ன்ந஬ள் ஡ன்
கரல்கஷபத் தூக்கறணரள். வ஡ரஷட ஬ஷ஧ ஆஷட ஌நற஦து. தபதபவ஬ன்று
வ஬ண்ஷ஥஦ரண ஬ரஷ஫த்஡ண்டுகள்.

"அதுணரஶன.. ஢ரனும் இங்ஶகஶ஦ தடுத்துக்குஶநன் அஶ ரக்." ட்வடன்று ஡ன்


கரல்கஷப ஶதரர்ஷ஬க்குள் த௃ஷ஫த்து, அ஬ல௃ம் ரிந்து தடுத்து ஶதரர்ஷ஬ஷ஦ ஡ன்
வ஢ஞ்சு ஬ஷ஧ இழுத்து ஬ிட்டுக்வகரண்டரள். "஍ ஶயரப்.. ஢ீ ங்க எண்ட௃ம்
அப்வஜக்ட் தண்஠ ஥ரட்டீங்கஶப?"

஬ர கர்கஶப!! ஋ன் ஢றனஷ஥ஷ஦ ஶ஦ர றத்துப் தரன௉ங்கள். கர஥ உ஠ர்ச் றகள்


஡ரங்கர஥ல் ஢ரன் ஆஷடகஷபக் கஷபந்து ஶதரர்ஷ஬ஷ஦ப் ஶதரர்த்஡ற உள்ஶப
ன௅ஷ்டி஦டித்துக்வகரண்டின௉க்கறன்ஶநன். அதுவும் றத்஧ர஬ின் அ஫கரண ஬ஷபவுகஷப
஢றஷணத்து ஷக஦டிக்க.. இங்ஶக இ஬ஶபர னஜ்ஷஜ஦ின்நற அஷ஧குஷந ஆஷடனேடன்
஋ன் ஶதரர்ஷ஬க்குள் ன௃குகறன்நரள். ஋ன்னுஷட஦ ஆன௉஦ிர் ஢ண்தன் ற஬ர஬ின்
஥ஷண஬ி஦ல்ன஬ர??

"உங்கபப் தரத்஡ர தர஬஥ர இன௉க்கு ரர்." ஶதரர்ஷ஬க்குள்ஶபஶ஦ ஋ப்தடித்


தூக்கறணரள்; ஋ப்தடிக் கஷபந்஡ரள் ஋ன்று ன௃ரி஦஬ில்ஷன. ஷக கரல்கஷப
ஆட்டிணரள். ட்வடன்று யவுஸ்ஶகரட் அ஬ள் ஷக஦ில் ஬ந்஡து. அப்தடிஶ஦
வ஬பிஶ஦ ஷக ஢ீ ட்டி ஏ஧஥ரகத் தூக்கற ஋நறந்஡ரள். அப்தடிவ஦ன்நரல்... அ஬ல௃ம்
அம்஥஠஥ரகப் ஶதரர்ஷ஬க்குள் இன௉க்கறன்நரபர??

"தர஬ம் ஢ீ ங்க ஥ட்டும் ஡ணி஦ர தடுத்஡றன௉க்கல ங்க.. குபின௉க்குக் க஡க஡ப்தர ஆக்க


ஶ஬ண்டர஥ர? உங்கப சுகம்஥ர ஬ச் றக்கறநது as a hostess ஋ன்ஶணரட கடஷ஥
இல்ஷன஦ர?" ஶதரர்ஷ஬க்குள் வ஥து஬ரக ஢கர்ந்து ஋ன்ணன௉ஶக ஬ந்஡ரள். ஋ன் ஬னது
ஷக ஥ீ து ஡ன் ஷக ஷ஬த்஡ரள்.

"஢ீ ங்க கஷ்டப்தட்டு தண்ட௃ந ஶ஬ஷன஦ ஢ரன் தண்஠ட்டு஥ர?" ன௄ப்ஶதரன்ந


வ஥ன்ஷ஥஦ரண ஢ீ ப஥ரண வ஬ண்ஷட ஬ி஧ல்கள் ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ச் சுற்நற
஬ஷபத்஡ண. "அவ்஬பவு ஆஷ ஦ர அஶ ரக் ..." ஶ஥லும் ஢கர்ந்து ஬ந்து ஋ன் ஶ஡ரள்
஥ீ து ஥ற்வநரன௉ ஷக ஶதரட்டரள். "஋ன் ஶ஥ஶன அவ்஬பவு ஆஷ ஦ர அஶ ரக்?"
அ஬ள் ஋ன்ஷண அஷ஠க்க.... அ஬ள் ஶ஥ணி ஋ன் ஥ீ து வ஡ரடு஬஡ற்கு ன௅ன், அ஬ள்
இன௉ வ஢ஞ்சுப் தந்துகள் ஋ன் வ஢ஞ்ஷ த் வ஡ரட்டண. ஆஆஆ... சூடரக இன௉ ன௃ள்பிகள்
஋ன் ஥ீ து அழுத்஡றண. துடித்ஶ஡ன்.. ஋ன் ஡ம்தினேம் துடித்஡ரன். இன௉஬ன௉ம் கழுத்து
஬ஷ஧ ஶதரர்த்஡றக்வகரண்டு ஡ஷனஷ஦ ஥ட்டும் வ஬பிஶ஦ கரட்டிக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ரம்.

"துடிக்கறநீங்க அஶ ரக்.. இது ஬ஷ஧க்கும் இது ஥ர஡றரி அ஫கரண வதரண்ஷ஠ப்


தரர்த்஡஡றல்ஷன஦ர?"

"ம்யளம்.. இது ஥ர஡றரி அ஫கறஷ஦ப் தரர்த்஡஡றல்ஷன றத்஧ர.. அதுவும் என௉ இந்஡ற஦ப்


வதண்.. என௉ ஡஥றழ்ப்வதண்.. அதுவும் ஋ன் ஃப்வ஧ண்ஶடர ட ஥ஷண஬ி. ம்யளம்..
஋஡றர்தரர்க்கல்ன"

"஋஡றர்தர஧ர஥ கறஷடக்கறநது ஡ரன் ப்வப ண்ட் ஭ரக் இல்ன?" அ஬ள் இடது கரஷனத்
தூக்கற வ஡ரஷடஷ஦ ஋ன் வ஡ரஷட ஥ீ து ஶதரட்டரள். சுண்஠ிஷ஦ ஆட்டிணரள்.
வ஥த்துவ஥த்துவ஬ன்று வ஥ன்ஷ஥஦ரண ன௅டிப் ப்஧ஶ஡ த்஡றன் ஥ீ து ஋ன் சுண்஠ி
உ஧ ற஦து.

"ஶடக் ஥ற அஶ ரக்.. ஶடக் ஥ற.. ப்பஸ்."


ீ வகரஞ் றணரள். வகஞ் றணரள். அ஬ள் கன்ணம்
஋ன் கன்ணம் ஥ீ து ஥றன௉து஬ரக உ஧ ற஦து. ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ அ஬ள் ஆட்டி ஆட்டி,
ஶ஬க஥ரக இப்ஶதரது அ஬ள் திப஬ில் உ஧ ற஦து. ஈ஧ம் க றனேம் திபவு.

"ஶ஬஠ரம்.. றத்஧ர.. இது ரி஦ில்ஷன.."


"஋ன்ண ரி஦ில்ஷன? ம்ம்... ஍ ஬ரண்ட் னை அஶ ரக்."

"ம்யளம்.. ஢ீ ஋ன் ஃப்வ஧ண்ஶடர ட ஥ஷண஬ி.. ஢ீ ஋ணக்கு ஶகர஡ரி ஥ர஡றரி..


ஶ஬ண்டரம்." ஋ன் ஬ரய் ஶ஬ண்டரம் ஶ஬ண்டரம் ஋ன்று வ ரல்னற஦ஶ஡ ஡஬ி஧, அ஬ள்
஥ரர்தகங்கள் இப்ஶதரது ஋ன் வ஢ஞ் றன் ஥ீ து அழுத்஡ற஦ஷ஡ஶ஦ர, ஋ன் சுண்஠ி அ஬ள்
ஶ஦ரணி ஬ர஦ினறல் ன௃஧ண்டஷ஡ஶ஦ர ஡டுத்து ஢றறுத்஡஬ில்ஷன.

"னை ஆர் ஧ரங் அஶ ரக். உங்க ஃப்வ஧ண்ஶடர ட ஥ஷண஬ி ஥ர஡றரின்ணர உங்க


஥ஷண஬ி ஥ர஡றரி ஡ரன். ம்ம்ம். ஋ன்ண ஌த்துக்ஶகரங்க ப்பஸ்."

"இல்ன.. ம்ம்ம் ஆஆ... றத்ர்...ஆஆ... இது ற஬ரவுக்கு துஶ஧ரகம்.. ம்யர..." அ஬ள்


ட்வடன்று அ஬ள் இடுப்ஷத ஆட்ட, ஋ன் சுண்஠ி஦ின் த௃ணி அ஬ல௃க்குள்
த௃ஷ஫ந்஡து.

"இல்ன.. அஶ ரக்.. துஶ஧ரக஥றல்ன..ம்ம்ம்.. ஬ரவ்.. சூப்தர்.. அது.. துஶ஧ரக஥றல்ன..


வ஧ண்டு ஶதன௉ம் வ க்மளக்கு ஬ரடுஶ஧ரம். ஬ ீ ஶதரத் ஬ரண்ட் டு ஃதக்..
அவ்஬பவு஡ரன்." ஶ஥லும் ஶ஬க஥ரக ஆட்டிணரள். ஥ரர்தகங்கஷப ஋ன் ஥ீ து
ஶ஡ய்த்஡ரள்.

"ஏ.. றத்஧ர.. ஢ர஥ ஢ற஡ரணம் ஡஬நறடுஶ஬ரம்.. இல்ன.. ஶ஬ண்ட்.... .ம்ம்ம்ம்.. ஏ.. கரட்."
றத்஧ர ஋ன்ஷணப் வதரன௉ட்தடுத்஡஬ில்ஷன. ட்வடன்று ஶதரர்ஷ஬ஷ஦ உ஡நறத்
஡ள்பிணரள். ஋ன்ஷண ஥ல்னரக்கத் ஡ள்பிணரள். ட்வடன்று ஋ன் இடுப்திற்கு
அந்஡ப்தக்கம் ஡ன் கரஷனப் ஶதரட்டு ஥ண்டி஦ிட்டு ஋ழுந்஡ரள். ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ ஡ன்
ஷககபரல் உன௉஬ிக்வகரண்ஶட உட்கரர்ந்஡ரள். ர்வ஧ன்று அ஬ல௃க்குள் த௃ஷ஫ந்ஶ஡ன்.

"ஆஆச்.... அஶ ரக்...ம்ம்ம்.." வ஥து஬ரக ஶ஥லும் கல ழும் ஆட்டிக்வகரண்ஶட அ஬ள்


ன௅ழு தர஧த்துடன் உட்கர஧, ஋ன் சுண்஠ி ன௅க்கரல் தரகம் அ஬ள் சூடரண
ஶ஦ரணிக்குள் வ ன்நது. அஶட஦ப்தர.. ற஬ர஬ின் குண்டு ன௄ள் தன ன௅ஷந
வ லுத்஡ப்தட்டின௉ந்஡ரலும், இன்னும் இறுக்கம் குஷந஦ர஡ ஶ஦ரணிக் கு஫ரய்.
வகட்டி஦ரக ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ப் தற்நறக்வகரண்டது.

"஋ணக்கு ஶ஬ந ஬஫ற வ஡ரி஦ல்ன அஶ ரக்.. உங்கப அஷடஞ்ஶ ஡ீ஧ட௃ம். ஆஹ்..."


ன௅ன்ணரல் ரய்ந்து ஶன ரக ஡ன் இடுப்ஷத ஆட்டிணரள். ஶ஥லும் உள்ஶப ஌நற஦து.
஋ன் னெக்கறணன௉ஶக அ஬ள் ன௅ஷனகள் ஆடிண.

"ம்ம்... ப்ன௃ங்க அஶ ரக்.. ஆஹ்... ஬ரவ்.. னவ்னற." ஆ஬து ஆகட்டும், ஢டப்தது


஢டக்கட்டும் ஋ன்று ஢ரனும் து஠ிந்து஬ிட்ஶடன். அ஬ள் ன௅ஷன என்ஷநப் தற்நற ஋ன்
உ஡டுகபில் கவ்஬ிஶணன். ஥ற்வநரன்ஷந ஷக஦ில் திடித்துக் க க்கறஶணன்.

"இவ்஬பவு... ஆஷ ஦ர.. றத்஧ர.. ஋ன் ஶ஥ஶன. ஆஹ்ம்ம்ம்ம்."

"ம்ம்.. உங்கல௃க்குத் வ஡ரி஦ரது .. அச்..ஏக்.. ம்ம்ம்.. " ஋ம்தி ஋ம்திக் கு஡றத்஡ரள்.


ன௅ழுஷ஥஦ரக உள்ஶப ஌ற்நறக்வகரண்டரகற ஬ிட்டது. "உங்க ஃஶதரட்ஶடர ஷ஬ ற஬ர
கரட்டி஦ அன்ணிக்ஶக ஢ரன் ன௅டிவு தண்஠ிட்ஶடன் அஶ ரக். ஋ன்ணிக்கர஬து
உங்கஷப அஷட஦ட௃ம்னு.. ஆஹ்.. ஋வ்஬பவு தூ஧ம் குத்துநீங்க அஶ ரக்.. ஬ரவ்..
னவ்னற."

஢ரன் ஶத ஬ில்ஷன. ன௅ம்ன௅ந஥ரக அ஬ள் கரம்ன௃கள் இ஧ண்ஷடனேம் ஢க்கு஬஡றலும்,


சுஷ஬ப்த஡றலும், ஶன ரகக் கடிப்த஡றலும், கவ்஬ிப் திடித்து உ஡டுகபரல் இழுப்த஡றலும்
஋ன் ஢றஷணஷ஬ என௉ன௅கப்தடுத்஡றஶணன்.

"ம்ம்.. அஶ ரக்க்க்.. டரர்னறங்.. ம்ம்ம்.. தண்ட௃ங்க.. ஆஹ்.. னை ஆர் க்ஶ஧ட் அஶ ரக்..


ஆயர...ம்ம்ம்.. ஢ீ ப஥ரண திணிஸ்.. ஬ரவ்.. ம்ம்...ம்ம்ம்." றத்஧ர ஶ஬க஥ரக கு஡றஷ஧
ஏட்டத்வ஡ரடங்கறணரள்.

"஢ீ ஡ரஶண கறபப்தி஬ிட்ஶட றத்஧ர.." இது ஬ஷ஧ ஥ரி஦ரஷ஡஦ரகப் தன்ஷ஥஦ில் ஶத ற஦


஢ரன் என௉ஷ஥க்குத் ஡ர஬ிஶணன். ஋ன் சுண்஠ிஶ஦ அ஬ல௃க்குள் ஌நற஦ரகற஬ிட்டது..
இன்னும் ஋஡ற்கு ஥ரி஦ரஷ஡.

"ம்ம்.. வ஦ஸ் டி஦ர்.. ஋ணக்கு ஢ீ ங்க ஶ஬ட௃ம்.. அ஡ரன்." ஶ஬கம் ஶ஬க஥ரக ஆடிணரள்.
அ஡ற்குப் தின் ஶத ஬ில்ஷன. ன௅க்கல் ன௅ணகல் ஡ரன். அவ்஬ப்ஶதரது ஆ..ஊ.. ஋ன்று
உபறு஬ரள். அப்ஶதரவ஡ல்னரம் அ஬ள் ஶ஦ரணிக்கு஫ரய் ஋ன் சுண்஠ிஷ஦க்
வகட்டி஦ரக அன௅க்கு஬து ஶதரனறன௉க்கும். வதரனவதரனவ஬ன்று அ஬ள்
கன௉ப்ஷத஦ினறன௉ந்து ஢ீ ர் ஋ன் சுண்஠ி ஥ீ து அதிஶ஭கம் வ ய்னேம். ஆணரல்
உடணடி஦ரக ஥ீ ண்டும் ஋ம்திக் கு஡றக்கத் வ஡ரடங்கு஬ரள். அ஬ல௃ஷட஦ உச் ம்
ஶதரலும்.

" றத்...஧.....ஆஆஅ... ஍'ம் கம்஥றங்.....ஆ... ஋டுத்து வ஬பின ஬ிடட்டர..."??

"ஶ஢ர.. அஶ ரக்... ஆஆஅ... ஬ிடுங்க.. இல்ன..


உள்ஶப..ம்ம்..ம்ம்ம்..ம்ம்..ஆயயஹ்ஹ்ஹ்வ்வ் வ்வ்வ்஬ரஅவ்வ்..." அப்தடிஶ஦
வதரஶ஡ர் ஋ன்று ஋ன் ஥ீ து ரய்ந்஡ரள். இடுப்ன௃ ஥ட்டும் இன்னும் அ஢றச்ஷ ஦ரக
ஆடிக்வகரண்டின௉ந்஡து. ஆணரல் கர஥த்஡றன் ஶ ரர்஬ில் ஋ன் ஥ீ து தடர்ந்஡ரள்.
இன௉஬ன௉ம் ன௅ழு ஢றர்஬ர஠஥ரகக் கட்டித் ஡ழு஬ிஶணரம். ஆணரல் சுண்஠ிஷ஦
வ஬பிஶ஦ ஋டுக்க஬ில்ஷன. ஢ரன் அடக்கற ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ ஌஧ரப஥ரண ஬ிந்து ஢ீ ஷ஧க்
கக்கற ன௅டித்஡ தின்ணர், வகரஞ் ம் சுன௉ங்கற஦ின௉ந்஡ரலும் இன்னும் ஋ன் ஡ம்தி அ஬ள்
ஶ஦ரணிக்குள் துடித்துக்வகரண்டின௉ந்஡ரன்.

"஡ட் ஬ரஸ் க்ஶ஧ட் அஶ ரக்." ஋ன் உ஡ட்ஷட ஢க்கறணரள் ஋ன் ஶ஡ர஫ணின் ஥ஷண஬ி.

஋ங்கள் இன௉஬ரின் உடல்கல௃ம் ஬ி஦ர்ஷ஬஦ில் ஢ஷணந்஡றன௉ந்஡ண. ஆக்கறஶ஧ர஭஥ரண


உடலுந஬ின் ஬ிஷபவு. ஬ி஦ர்ஷ஬஦ின் ஥ீ து ஜறல்வனன்ந ஌மறக் கரற்று தட்டது.
றத்஧ர஬ின் ன௄வுடல் றனறர்த்஡து.

"குபின௉து அஶ ரக்.." ஋ன்ஷண ஶ஥லும் அஷ஠த்஡ரள். இன்னும் ஋ன் சுண்஠ி஦ின்


த௃ணி அ஬ல௃க்குள் இன௉ந்஡து.

"அப்ஶதர.. ஋ழுந்து ஶதரர்த்஡றக்ஶகரஶ஦ன்."

"ம்யளம்.. ஥ரட்ஶடன்.. வ஬பின ஬ிழுந்துன௉ம்.." றன்ணக் கு஫ந்ஷ஡ ஶதரல்


றட௃ங்கறணரள்.

"஌ய்.. கறறுக்கு. வ஬பின ஬ிழுந்஡ர ஋ன்ண.. ஡றன௉ம்தவும் ஥஦ம் கறஷடக்கும் ஶதரது


உள்ஶப ஬ிட்டரப் ஶதரச்சு."

"ஷ்னைர்?? ஢றச் ஦஥ர??''

"ஷ்னைர் டி஦ர்."

"஥ரந ஥ரட்டீங்கஶப?? ஃப்வ஧ண்ஶடர ட ஥ஷண஬ி.. ஶகர஡ரி.. அது இதுன்னு


உபந஥ரட்டீங்கஶப?"

"ம்யளம்.. ன௅஡ல்ன வ ய்ந ஬ஷ஧க்கும் ஡ரன் அவ஡ல்னரம். இப்ஶதர ஢ீ ஶகர஡ரி


இல்ஷன. ஢ீ ஋ன்ஶணரட ஷ஬ப்தரட்டி. ரி஦ர?"

"ம்ம்.. ஡ட்ஸ் குட்.." ஋ன் அஷ஠ப்தினறன௉ந்து ஋ழுந்஡ரள். ன௅கத்ஷ஡னேம்


஥ரர்தகத்ஷ஡னேம் னெடி஦ கூந்஡ஷன அள்பி ஋டுத்து தின்ணரல் ஶதரட்டரள்.
கரதுகபில் வதரி஦ ஬ஷப஦ங்கள் டிங் டிங் ஋ன்று ஆடிண. அத்துடன் கழுத்஡றல்
வ஡ரங்கற஦ ஡ரனறக்வகரடி.. அவ்஬பவு஡ரன்.. ஶ஬று ஢ஷககல௃ம் இல்ஷன. துப்ன௃ந஬ரக
ஆஷட ஌தும் இல்ஷன. ஋ழுந்து ஶதரர்ஷ஬ஷ஦ இழுத்஡ரள். ஋ன்னுடன்
வ஢ன௉க்க஥ரகப் தடுத்து ஶதரர்ஷ஬ஷ஦ ஶ஥ஶன இழுத்துப் இன௉஬ன௉க்கும்
ஶதரர்த்஡றணரள்.

"஥஡ற஦ரண ஶ஬ஷபன ஬஦ித்துக்கு ஃன௃ல்னர ஬ின௉ந்து ரப்திட்டு, ன௃ண்ஷடக்கு ஃன௃ல்னர


என௉ ஭ரட் அடிச் ர ஬ன௉ம் தூக்கம் ஡ரன் சூப்தர் சுக஥ரண தூக்கம் அஶ ரக்."
஋ன்ஷணக் கட்டிப் திடித்஡ரள்.

"அப்ஶதர.. கட்டிப் திடிச் றகறட்ஶட தூங்கனரம்." இன௉஬ன௉ம் ஡ழு஬ிக்வகரண்ஶடர ம்..


உநக்கம் ஋ங்கஷபத் ஡ழு஬ி஦து.
----------------
஋வ்஬பவு ஶ஢஧ம் தூங்கறஶணன் ஋ன்று வ஡ரி஦஬ில்ஷன. ஡றடீவ஧ன்று ன௅஫றப்ன௃ ஬ந்஡து.
஋ன்ணன௉கறல் வ஡ரட்டுப் தரர்த்ஶ஡ன். றத்஧ரஷ஬க் கரஶ஠ரம். தரத்னொன௅க்குள் ஢ீ ர்
தரனேம் ஏஷ . றறு஢ீ ர் க஫றக்கச் வ ன்நறன௉ப்தரள் ஶதரன.

டக்வகன்று தரத்னொம் ஡றநக்க ஢றர்஬ர஠ ஶ஡஬ஷ஡஦ரக வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ரள். கரனறடுக்கு


ன௅ழுதும் ஈ஧ம். கழு஬ித் துஷடத்஡றன௉ப்தரள் ஶதரன. ஶன ரண தஞ்சு ஶதரன்ந ன௅டிகள்
ஈ஧஥ரகப் தபதபத்஡ண.

"டிரிம் அல்னது ஶ஭வ் தண்஠ிக்க ஥ரட்டி஦ர றத்஧ர?"

"ம்யளம்.. ஆல்ஶ஬ஸ் ஶ஢ச்சு஧ல். ன௃சுன௃சுன்னு வ஧ரம்த ன௅டி஦ில்னர஥, வகரஞ் ஥ர


ரஃப்டர இன௉க்கு. அதுணரஶன அப்திடிஶ஦ ஬ிட்டுட்ஶடன்.. ஆர்ம்திட்மளம்
அப்திடித்஡ரன்." ஷககள் இ஧ண்ஷடனேம் தூக்கறக் கரட்டிணரள். என௉ ஷகத்
து஬ரஷன஦ரல் ன௃ண்ஷட ன௅டிஷ஦ எற்நற எற்நற ஋டுத்து ஈ஧த்ஷ஡ப் ஶதரக்கறணரள்.

"அஶ ரக்.. என௉ ஢ற஥ற஭ம் ஬ரங்கஶபன்.." ஷக ஢ீ ட்டிணரள்.

"஋ன்ணம்஥ர?"

"஬ரங்கஶபன்.. வ ரல்ஶநன்." ஋ன் ஷக திடித்து இழுத்஡ரள்.

"஋ன்ண ஶ஬ட௃ம்?"

"஬ரங்க அஶ ரக்.. ப்பஸ்.


ீ ப்ச்.." ஋ன்ஷண இழுத்துத் தூக்கற ஬ிட்டரள். சுன௉ங்கறப்
ஶதர஦ின௉ந்஡ ஋ன்ண஬ன் வகரஞ் ம் வகரஞ் ஥ரக ஋஫த் வ஡ரடங்கற஦ின௉ந்஡ரன்.
"஬ரங்கஶபன் ஋ன்ஶணரட." ஋ன்று ஋ன்ஷண இழுத்஡தடி ஥ீ ண்டும் தரத்னொன௅க்குள்
வ ன்நரள்.

"஋ன்ண ஶ஬ட௃ம்?" அ஬ள் ஬ிஷட஦பிக்க஬ில்ஷன. ட்வடன்று வ஬ஸ்டர்ன்


டரய்வனட் கம்ஶ஥ரடில் அ஥ர்ந்஡ரள்.

"஋ணக்கு இது ஡ரன் ஶ஬ட௃ம்." ஋ன்ந஬ள், ட்வடன்று ஢ரன் ஋஡றர்தர஧ர஡ ஶ஢஧த்஡றல்


஋ன்ஷணத் ஡ன்ணிடம் இழுத்து, ஶ஢஧டி஦ரக ஋ன் ன௄ஷபப் திடித்து ஡ன் ஬ரய்க்குள்
஡ற஠ித்஡ரள். ஏரின௉ ன௅ஷந ஶ஬க஥ரகச் ப்திணரள்.

"஋ணக்கு ஃப்வ஧ஷ்஭ர ஃதக் தண்஠ திணிஸ்ம ஊம்த வ஧ரம்தப் திடிக்கும்." ஋ன்


சுண்஠ி ஥ீ து தடர்ந்஡றன௉ந்஡ தன஬ி஡஥ரண ஡ற஧஬ங்கள் ஶகரந்து ஶதரல்
எட்டிக்வகரண்டின௉ந்஡ண. அ஬ற்ஷந ஢க்கறணரள். "அதுவும் ப்னைதிக் ஶ஭வ் தண்஠
சுண்஠ின்ணர.. ஬ரவ்..." வகரட்ஷடகஷபச் சுத்஡஥ரக ஢க்கறணரள். ஡ன் ன௃ண்ஷடத்
஡ற஧஬ம் அங்வகல்னரம் எட்டி஦ின௉ந்஡ரலும் அசூஷ஦ப் தடர஥ல் ஢க்கறணரள்.

" ற஬ர ஋ன்ணிக்ஶகர என௉ ஢ரள் ஡ரன் ப்னைதிக் ஶ஭வ் தண்ட௃஬ரன். ஢ரஶண தண்஠ி
஬ிடுஶநன்னு வ ரன்ணரலும் ஶகக்க஥ரட்டரன் ஶ ரம்ஶதநற."

஋ன்ஷணனேம் அ஬ள் க஠஬ன் ற஬ரஷ஬னேம் எப்திட்டுப் ஶத ற஦து ஋ன்ணஶ஬ர


ஶதரனறன௉ந்஡து. ஆணரல் அதுவும் என௉ கறக் ஡ரன். ஶ஡ர஫ணின் வதரண்டரட்டிஷ஦
ஏழ்க்கறன்ஶநரம் ஋ன்ந இணம் ன௃ரி஦ர஡ கறக். suction pump ஶதரல் ஬ரஷ஦க் கு஬ித்து,
கன்ணங்கஷபக் கு஫றத்து ஋ன் ன௄ஷப அ஬ள் ஬ரய்க்குள் இழுக்க, அது ஡ரணரக
஢ீ ண்டது. ஬ர஦ினறன௉ந்து வ஬பிஶ஦ உன௉஬ிணரள். ஷககபரல் ஏரின௉ ன௅ஷந உன௉஬ி
஬ிட்டரள். ட்வடன்று ஋ழுந்஡ரள். குண்டிகஷப ஆட்டி ஆட்டி ஢டந்து வ ன்று
஬ரஷ்ஶத றன் அன௉ஶக வ ன்நரள். வதரி஦஡ரக க்஧ரஷணட் கல்னறல் slab கட்டி அ஡றல்
த஡றத்஡றன௉ந்஡ ஬ரஷ் ஶத றன். ன௅ன்ணரல் ரய்ந்஡ரள். ஡ன் ன௅ஷனகஷப க்஧ரஷணட்
கல்னறன் ஥ீ து த஡றத்஡ரள். கூந்஡ல் அ஬ிழ்ந்து ன௅ன்ணரல் ஬ிழுந்து ஬ரஷ்ஶத றனுக்குள்
஬ிழுந்஡து. அஷ஡ அள்பி ஋டுத்து வகரண்ஷட஦ரக்கறணரள். கரல்கஷப ஢ீ ட்டி
குண்டிஷ஦த் தூக்கறணரள்.

"ம்ம். அஶ ரக்.. அப்திடிஶ஦ தின்ணரன இன௉ந்து என௉ ஭ரட் அடிங்க ப்பஸ்."


ீ வ஬றும்
஡ரனறனேம் கரது ஬ஷப஦ங்கல௃ம் ஥ட்டுஶ஥ அ஠ிந்஡ என௉ இபம் ஥ஷண஬ி ஋ன்ணிடம்
இப்தடிக் ஶகட்டரல் ஢ரன் ஋ன்ண வ ய்஦.

"ஶயய்.. றத்஧ர. ஢ீ ரி஦ரண திட் ர இன௉க்கறஶ஦!!!"


"வ஦ஸ் அஶ ரக்.. ஢ரன் ரி஦ரண திட்ச். உங்கஶபரட திட்ச்.. ம்ம்.. ஶத ர஡ீங்க...
இங்கப் தரன௉ங்க ஋வ்஬பவு ஈ஧஥ர இன௉க்ஶகன்." கரல்கஷபப் திபந்து அ஬ள்
ஈ஧ன௅டிகஷபத் வ஡ரட்டுக் கரட்டிணரள். அப்ஶதரது ஡ரன் சுத்஡஥ரகக்
கழு஬ி஦ின௉ந்஡ரலும், உடணடி஦ரக அ஬ள் க றவுகபரல் வ ர஡வ ர஡ ஋ன்று
ஆகற஦ின௉ந்஡து. ஶ஬று ஬஫ற வ஡ரி஦஬ில்ஷன. உள்ஶப த௃ஷ஫ந்ஶ஡ன்.
஬ழுக்கறக்வகரண்டு உள்ஶப வ ன்நது.

"ம்ம்ஹ்ஹ்ம்ம்.. அஹ்.. ஡ட்ஸ் க்ஶ஧ட்...ம்ம்ம்."

"ப்படி ஸ்னட்.. ன௃ன௉஭ன் ஊர்ன இல்னர஡ஶதரது அ஬ன் ஃப்வ஧ண்ஶடர ட


ல்னரத஥ர..ம்ம்ம்.. ஋டுத்துக்ஶகரடி திட்ச்.." ஋ன்னுஷட஦ ன௅ழு ஢ீ பத்ஷ஡னேம் அ஬பது
இறுக்க஥ரண கு஫ற஦ில் வ லுத்஡றஶணன். த஧஬ர஦ில்ஷனஶ஦!!! ற஬ர஬ின்
குண்டரந்஡டி஦ரல் குத்து தட்ட ஶ஦ரணி இன்னும் ஷடட்டரக இன௉ப்தது
ஆச் ரி஦ம்஡ரன்.

றத்஧ரஷ஬ ஢ர஦டி, ஶத஦டி அடித்து ன௅டித்து, க஡நக் க஡ந, அனந அனந அ஬ஷப
ஏழ்த்து, ன௅ழு ஬ிந்து ஢ீ ஷ஧னேம் அ஬ள் ஶ஦ரணி ஬஦லுக்குள் தரய்ச் றஶணன்.

ன௅டிந்஡தின் கழு஬஬ில்ஷன. அப்தடிஶ஦ இன௉க்கட்டும் ஋ன்று றத்஧ர கூந, ஢ரங்கள்


இன௉஬ன௉ம் என௉஬ஷ஧ என௉஬ர் ஡ரங்கறக்வகரண்டு ஢டந்து ஬ந்து ஥ீ ண்டும்
தடுக்ஷக஦ில் ஬ிழுந்ஶ஡ரம். ஶதரர்த்஡றக்வகரண்டு ஥ீ ண்டும் கரல் ஥஠ி ஶ஢஧ம்
தூங்கறப்ஶதரஶணரம்.
------------------
஌ஶ஡ர ன னப்ன௃க் ஶகட்க ஢ரன் ஬ி஫றத்ஶ஡ன்.

஡ர஬஠ித் ஡றனகம், தன௉஬ச் றட்டு அ஫கற ரந்஡ற, அஷநக்குள் ஬ந்துவகரண்டின௉ந்஡ரள்.


஍஦ஶகர... ஢ரனும் றத்஧ரவும் ஢றர்஬ர஠஥ரக அஷ஠த்஡தடி தடுத்஡றன௉க்கறன்ஶநரம்.
஢ல்ன ஶ஬ஷப஦ரக ஋ங்கள் இன௉஬ஷ஧னேம் ஶதரர்ஷ஬ னெடி஦ின௉ந்஡து. கழுத்துக்கு
ஶ஥ல் ஡ரன் வ஬பிஶ஦ வ஡ரிந்஡து.

"஌ய்.. ஋ன்ண ஢ீ தரட்டுக்கு உள்ப ஬ர்ஶ஧?" ஋ன்ஷணனேம் அநற஦ர஥ல் கூ஬ி஬ிட்ஶடன்.


ரந்஡ற அஷ஡ப் தற்நற க஬ஷனப்தட஬ில்ஷன. ஷக஦ில் என௉ வதரி஦ டிஶ஧. இ஧ண்டு
jugs (அ஬ள் வ஢ஞ் றல் இன௉க்கும் jugs ஍க் குநறப்திட஬ில்ஷன) இ஧ண்டு ஶகரப்ஷதகள்
இ஬ற்ஷந ஋டுத்துக்வகரண்டு ஬ந்஡ரள்.
஢ரன் அஷ ந்஡஡ரலும், கூ஬ி஦஡ரலும் றத்஧ர஬ிற்கும் ஬ி஫றப்ன௃ ஬ந்஡து. ஡றன௉ம்திப்
தடுத்து ரந்஡றஷ஦ப் தரர்த்஡ரள். ஆணரல் ஡றட்ட஬ில்ஷன. ஥ரநரகப் ன௃ன்ணஷகத்஡ரள்.

"ஏ.. அவ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஆச் ர? டீ ஷடம் ஬ந்஡றன௉ச் ர?"

"ஆ஥ரம்கர. வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ட஦ர்டர இன௉ப்தீங்கன்னு ஢ல்ன ஸ்டி஧ரங் டீ ஶதரட்டுக்


வகரண்டு ஬ந்ஶ஡ன்." ஢ன௅ட்டுச் றரிப்ன௃ம் வ஬ட்கச் றரிப்ன௃ம் கனந்து றரித்஡தடி
஬ிஷட஦பித்஡ரள் ரந்஡ற.

" ரி.. டீ கனந்து வகரடு." ஋ன்நதடி றத்஧ர ஋ழுந்து அ஥ர்ந்஡ரள். ஆணரல்


ஜரக்கற஧ஷ஡஦ரக ஶதரர்ஷ஬ஷ஦ ஡ன் ஥ரர்தகங்கள் ஬ஷ஧ தூக்கறப் திடித்஡ரள். திடித்து
஋ன்ண த஦ன். றத்஧ர஬ின் ஢றர்஬ர஠த் ஶ஡ரள்கஷபனேம், ஶதரர்ஷ஬க்கு ஶ஥ஶன ஋ட்டிப்
தரர்த்஡ திஷநச் ந்஡ற஧ன் ஶதரன்ந வ஬ண்ஷ஥஦ரண ஋ழுச் றகஷபனேம் ரந்஡ற஦ின்
கண்கபினறன௉ந்து ஥ஷநக்க஬ில்ஷனஶ஦. ஶ஬ஷனக்கரரிப் வதண்஠ின்
ன௅ன்ணிஷன஦ில் என௉ இல்னத்஡஧ ற, ஥ரற்நரஶணரடு வ஬ட்க஥றல்னர஥ல்
அம்஥஠஥ரகப் தடுக்ஷக஦ில்... ஍ஶ஦ர...

குணிந்஡ ரந்஡ற என௉ ஜக்கறனறன௉ந்து ப்பரக் டீஷ஦ என௉ ஶகரப்ஷத஦ில் ஊற்நறணரள்.


ஶ஡ன் ஶதரன்ந ஢றநத்஡றல் உ஦ர்ந்஡ ஧க ஶ஡஢ீ ர். ஶ஡஢ீ ரின் அ஫ஷகப் தரர்ப்த஡ர?
஬ினகற஦ின௉க்கும் ஡ர஬஠ி஦ின் தின்ணரனறன௉ந்து ஋ட்டிப் தரர்க்கும் க்பஶ஬ஷஜப்

தரர்ப்த஡ர?

"அக்கர.. ஍஦ரவுக்கும் உங்கல௃க்குப் திடிச் து ஶதரன..." ஍஦த்துடன் ன௅கத்ஷ஡த்


தூக்கறப் தரர்த்஡ரள்.

"அஶ ரக்.. ஢ரன் ஋ப்தவும் ர஦ந்஡ற஧ம், ஶகரல்ட் ப்பரக் ஷனம் டீ ஬ித் ஜறன்
குடிப்ஶதன். ஢ீ ங்க?" அடிப்தர஬ி. ஜறன் ஶ஬நர? அதுவும் இது ஶதரன்ந combination? டீ,
ஜறன், ஋லு஥றச்ஷ .. ம்ம்ம்.. ஋ப்தடித்஡ரன் இன௉க்கும் ஋ன்று தரர்க்கனரஶ஥!!!

"ம்ம்.. ஢ல்ன கரம்திஶண஭ன். டிஷ஧ தண்஠ிப் தரர்க்கனரம்." ஋ன்ஶநன்.

"வ஧ரம்த வ஧ஃப்வ஧஭றங்கர இன௉க்கும் அஶ ரக்."

"ஆ஥ரங்கய்஦ர.. உங்கப ஥ர஡றரி கடுஷ஥஦ர உஷ஫ச் துக்குப் திநகு இ஡க் குடிச் ர


வ஡ம்தர இன௉க்கும்னு அக்கர வ ரல்஬ரங்க." றரிப்ன௃ ஥ரநர஥ல் வ ரன்ணரள்
ன௅ஷன஦஫கற ரந்஡ற. டீ ஥ற்றும் ஜறன் கனந்து இ஧ண்டு ஶகரப்ஷதகஷப ஢ீ ட்டிணரள்.
இன்னும் ஶதரர்ஷ஬க்குள்பின௉ந்஡ ஢ரங்கள் இன௉஬ன௉ம் ஬ரங்கறக்வகரண்ஶடர ம்.
ரந்஡ற஦ின் தரர்ஷ஬ ஋ன் இடுப்ன௃க்குக் கல ஶ஫ வ ன்நஷ஡ ஢ரன் க஬ணிக்கர஥ல்
இல்ஷன. ஋ன் ஬னது ஷக அங்ஶக ஡ரன் இன௉ந்஡து. இடது ஷக வ஬பிஶ஦ ஢ீட்டி
ஶகரப்ஷதஷ஦ ஬ரங்கற஦து.

"஍஦ர.. உங்கல௃க்கு ஢ரன் உ஡஬ட்டு஥ர?" ரந்஡ற ஶகட்டரள்.

"஋ன்ண உ஡஬ி?" ஋ன்று ஢ரன் ன௃ரி஦ர஥ல் ஶகட்ஶடன். ரந்஡ற ஬ிஷட஦பிக்க஬ில்ஷன.


ஆணரல் அ஬ள் கண்கள் ஋ன் இடுப்ன௃க்குக் கல ஶ஫, ஶதரர்ஷ஬ஷ஦த் தூக்கற வடண்ட்
ஶதரல் அடித்஡ இடத்஡றன் ஢றஷனத்஡ண.

டீ/ஜறன்ஷண என௉ றப் வ ய்து஬ிட்டு றத்஧ர உடணடி஦ரகச் வ ரன்ணரள். "ம்ம்.. ஆ஥ரம்


ரந்஡ற.. ஢ரஶண வ ரல்னட௃ம்னு வ஢ஷணச்ஶ ன். ஋ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉க்கும் வகரஞ் ம்
துஷடச் ற ஬ிடுடி." ஋ன்ந றத்஧ர, ட்வடன்று ஋ங்கள் ஥ீ து னெடி஦ின௉ந்஡ ஶதரர்ஷ஬ஷ஦
஬ினக்கறணரள். எஶ஧ உ஡நனறல் ன௅ழுதும் உ஡நறத் ஡ள்பிணரள். இன௉஬ன௉ம்
஡றகம்த஧஥ரய் அ஥ர்ந்ஶ஡ரம் - ஋ங்கள் ஷககபில் டீஶகரப்ஷதஷ஦ ஌ந்஡ற஦தடி.
ரந்஡ற஦ின் தரர்ஷ஬ இப்ஶதரது ஡றநந்஡ ஋ன் குத்஡ீட்டி ஥ீ து ஢றஷன குத்஡ற ஢றன்நது.

"அஶ ரக் ரன௉க்கு ன௅஡ல்ன துஷடச் ற ஬ிடு." ஋ன்நரள் றத்஧ர.

஋ன் சுண்஠ி ஥ீ ஡றன௉ந்஡ தரர்ஷ஬ஷ஦ ஬ினக்கர஥ஶனஶ஦, ரந்஡ற த஧த஧வ஬ன்று அ஬ள்


஡ர஬஠ிஷ஦ ஬ினக்கறணரள். உன௉஬ி ஋டுத்஡ரள். வ஬றும் தர஬ரஷட-஧஬ிக்ஷகனேடன்
஢றன்நரள். குணிந்து கட்டில் ஥ீ து ஥ண்டி஦ிட்டு ஌நறணரள். குணினேம் ஶதரது
ஶ ரபி஦ினறன௉ந்து ஥ரர்தகங்கள் ரிந்து வ஬பிஶ஦ ஬ி஫ர஥ல் ஡ப்தித்஡஡ன் கர஧஠ம்
அஷ஬ அவ்஬பவு இபஷ஥஦ரண குஷன குன்நர஡ கல் ன௅ஷனகள் ஋ன்த஡ணரல்
஡ரன். ஷக஦ினறன௉ந்஡ ஡ர஬஠ித் து஠ி஦ரல் ஋ன் சுண்஠ிஷ஦க் ஷகப்தற்நறணரள்.
வ஥து஬ரகத் துஷடத்஡ரள். உன௉஬ி உன௉஬ி துஷடத்஡ரள். சுண்஠ிஷ஦ ஥ற்வநரன௉
ஷக஦ில் திடித்துத் தூக்கற, வகரட்ஷட஦ின் கல ஶ஫ ஬஫றந்஡றன௉ந்து, கரய்ந்துஶதரண
஡ற஧஬த்துபிகஷபனேம் துஷடத்஡ரள். 18 ஬஦து தன௉஬ச் றட்டின் வ஥ன்ஷ஥஦ரண
உள்பங்ஷக தட்டதும், ஋ன் ஬஧ன்
ீ துடித்து ஋ழுந்஡ரன். ரந்஡றக்கு றரிப்ன௃ ஬ந்஡து..
றரிப்ஷத அடக்கறக்வகரண்டு ஡ன் ஶ஬ஷனஷ஦ச் வ ய்஡ரள். அடுத்து, கரல் ஬ிரித்துக்
கரட்டிக்வகரண்டின௉ந்஡ றத்஧ர஬ின் அந்஡஧ங்கத்஡றலும் ஡ன் ஡ர஬஠ி஦ரல் துஷடத்து
஬ிட்டரள். ன௃ஷ஫க்குக் கல ஶ஫ இன௉க்கும் வ஥ன்ஷ஥஦ரண ஶ஡ரனறல் ஬஫றந்஡
஡ற஧஬த்ஷ஡னேம் துஷடத்஡ரள். ன௃ண்ஷட ன௅டி஦ின் ஥ீ து தடிந்஡றன௉ந்஡ தஷ ஷ஦னேம்
துஷடத்஡ரள்.
"வகரஞ் ம் அப்திடிஶ஦ இன௉ங்க.. ஬ந்஡றன௉ஶ஬ன்." ஋ன்ந ரந்஡ற அ஬ள் ஡ர஬஠ிஷ஦
அப்தடிஶ஦ வ஥த்ஷ஡ ஥ீ து ஶதரட்டு ஬ிட்டு ஶ஬க஥ரக தரத்னொன௅க்குள் வ ன்நரள். \

஢ரன் றத்஧ரஷ஬ப் தரர்த்ஶ஡ன். என்றுஶ஥ ஢ட஬ர஡து ஶதரல் வ஥த்ஷ஡஦ில்


஢றர்஬ர஠஥ரக அ஥ர்ந்து, வ஡ரஷடகஷப ஬ிரித்துக்வகரண்டு, ற்ஶந ரய்ந்஡ தடி, ஡ன்
ஷக஦ினறன௉ந்஡ ஶ஡஢ீ ர்/ஜறன் கனஷ஬ஷ஦ ன௉ றத்துக் குடித்துக்வகரண்டின௉ந்஡ரள். என௉
த஠ிப்வதண்஠ின் ன௅ன்ணிஷன஦ில் அந்஢ற஦ ஆட஬ன் அன௉ஶக ஢றர்஬ர஠஥ரக
அ஥ர்ந்஡றன௉க்கறன்ஶநரஶ஥ ஋ன்ந னஜ்ஷஜஶ஦ இல்ஷன஦ர??

ரந்஡ற ஥ீ ண்டும் ஋ங்கள் அஷநக்குள் ஬ந்஡ரள். ஷக஦ில் என௉ தரத்னொம் கப்தில்


வ஬ந்஢ீ ர். ஥ீ ண்டும் ஋ன்ணன௉ஶக ஬ந்஡ரள். அ஬ிழ்த்துப் ஶதரட்ட ஡ன் ஡ர஬஠ிஷ஦
஋டுத்து வ஬ந்஢ீ ரில் ன௅க்கற ஋டுத்து ஋ன் சுண்஠ிஷ஦த் துஷடத்஡ரள். வகரட்ஷடகபில்
தடிந்஡றன௉ந்஡ திசுதிசுப்ஷதவ஦ல்னரம் க஬ண஥ரகக் கழு஬ிணரள். சுன்ணிஷ஦
ன௅ழு஬தும் வ஬துவ஬துப்தரண ஈ஧ ஡ர஬஠ி வகரண்டு கல ஫றனறன௉ந்து ஶ஥ல் ஬ஷ஧த்
துஷடத்஡ரள். ஡ர஬஠ி னெடர஡ ஧஬ிக்ஷகக்குள் கணதரி஥ர஠ங்கள் ஊஞ் ல்கரட் றஷ஦
஋ணக்குக் கரட்டிக்வகரண்ஶட ஋ன் சுண்஠ிஷ஦க் கழு஬ித் துஷடத்஡ரள். தின்ணர்
அஶ஡ ஶதரல் றத்஧ர஬ின் அந்஡஧ங்கத்ஷ஡னேம் ஈ஧த் ஡ர஬஠ி஦ரல் துஷடத்஡ரள். றத்஧ர
குப்ன௃நப் தடுத்துத் ஡ன் குண்டிகஷபத் தூக்கறக் கரட்ட, ரந்஡ற அங்கும்
துஷடத்து஬ிட்டரள்.

"சுடச் சுட டிஃதன் வ ஞ் ற ஬ச் றன௉க்ஶகன்கர. ஢ீ ங்கல௃ம் ஍஦ரவும் ஬ந்஡ீங்கன்ணர.. "


஋ன்று ஥றக அடக்க஥ரகக் கூநற஬ிட்டு, ரந்஡ற, துஷடக்கும் து஠ி ஶதரல்
த஦ன்தடுத்஡ற஦ ஡ன் ஡ர஬஠ினேடன், ஢ரங்கள் இன௉஬ன௉ம் அ஬ிழ்த்஡றன௉ந்஡ ஋ங்கள்
ஆஷடகஷபனேம் ஶ ர்த்து ஋டுத்துக் ஷக஦ில் சுன௉ட்டிக்வகரண்டு அஷந஦ினறன௉ந்து
வ஬பிஶ஦நறணரள்.

"஬ரங்க அஶ ரக்." ஋ன்று ஋ழுந்துவகரண்ஶட ஋ன் ஷகஷ஦ப் திடித்஡ரள் ஋ன்


ஶ஡ர஫ணின் ஢றர்஬ர஠ ஥ஷண஬ி.

"இப்திடிஶ஦஬ர?" ஢ரங்கள் இன௉ந்஡ ஡றகம்த஧ ஢றஷனஷ஦ச் சுட்டிக் கரட்டிஶணன்.

"ஏஶயர.. ஡ட்ஸ் ஏக்ஶக.. ஶ஬ந ஦ரன௉ம் இல்ஷன. ரந்஡ற ஢ம்஥ப ன௅ழு ர


தரத்஡ரச்சு.. இட்ஸ் ஏக்ஶக." ஋ன் ஷகஷ஦க் வகட்டி஦ரப் திடித்து இழுத்஡ரள்.

"ஶயய்.. றத்஧ர. ஡றஸ் இஸ் டூ ஥ச்." ஜறவ்வ஬ன்று ன௅க்கரனடி ஢ீ ண்டின௉ந்஡ ஋ன்


சுண்஠ிஷ஦க் கரட்டிஶணன்.
ன௅கத்ஷ஡ ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந ல ரி஦மரக ஷ஬த்துக்வகரண்டு. "ஆ஥ரம் அஶ ரக்... டூ
஥ச். வ஧ரம்த வதன௉ ர ஢ட்டுகறட்டு இன௉க்கு. அந்஡ச் றறுக்கற ரந்஡ற ஢ல்னர உன௉஬ி
஬ிட்டின௉க்கர. இஷ஡ ஥ட்டும் ரி தண்஠ிட்டுப் ஶதரகனர஥ர?" ஋ன்று
ஶகட்டுக்வகரண்ஶட குணிந்து ஋ன் சுண்஠ிஷ஦த் ஡ன் ஬ரய்க்குள் வ ரன௉கப்
ஶதரணரள். ஢ரன் அ஬ள் ன௅கத்ஷ஡த் ஡ட்டி஬ிட்ஶடன்.

"ச்ச்ய்ய்.. ஶதரதும். வகரஞ் ம் ஬ிட்டரப் ஶதரதுஶ஥.. ஊம்தர஥ ஬ிட஥ரட்டிஶ஦!!"


வ ல்ன஥ரக றத்஧ர஬ின் வ஬ற்று ஶ஥ணி஦ில் அடித்ஶ஡ன். அ஬ள் றரித்துக்வகரண்ஶட
஋ன்ஷண திடித்து இழுத்துக்வகரண்ஶட வ ல்ன, இன௉஬ன௉ம் வ஬பிஶ஦நறஶணரம்.

஢ரனும் றத்஧ரவும் யரல் ஶ ரஃதர஬ில் அ஥ர்ந்துவகரண்டு ரந்஡ற அபித்஡ சூடரண


தக்ஶகரடர ஥ற்றும் ன௄ ஠ிக்கரய் அல்஬ரஷ஬ ன௉ றத்துக்வகரண்ஶட
கஷ஡஦பந்துவகரண்டின௉ந்ஶ஡ரம். ஡ன் கல ழ்ன௅துகு ஬ஷ஧ ஢ீ ண்ட கன௉ங்கூந்஡ஷன
அப்தடிஶ஦ லூ ரக ன௅துகறல் ஥ீ து ஬஫ற஦ ஬ிட்டுக்வகரண்டு றத்஧ர அ஥ர்ந்து
கனகனவ஬ன்று றரித்துப் ஶத றணரள். ர஡ர஧஠஥ரக ஡ன் க஠஬ணின் ஶ஡ர஫னுடன்
கஜ஥ரகப் த஫கும் ஥ரடர்ன் இல்னத்஡஧ ற ஶதரல் ஡ரன். ஆணரல் ஆஷடகள் ஥ட்டும்
஥றஸ்மறங். ன௃஧ண்ட ஶக ம் ஡ன் ன௅கத்஡றன் ஥ீ து ன௃஧ல௃ம் ஶதரது அஷ஡ னர஬க஥ரக
எதுக்கற ஬ிட்ட ஶதரது, ஋ழும்தித் ஡ரழும் ஥ரர்தகங்கள் ஋ன் கண்கஷபக் க஬ர்ந்஡ண.
றன ஶ஢஧ம் கரல் ஥ீ து கரல் ஶதரட்டு கம்தீ஧஥ரகச் ஶ ரஃதர஬ில் ரய்ந்துவகரண்டு
ஶத றணரள். றன ஥஦ம், ன௅ன்ணரல் குணிந்துவகரண்டு, கரல்கஷப அகன ஬ிரித்துக்
கரட்டி஦தடி இன௉ந்஡ரள். ஆணரல் ஋ங்கள் இன௉஬ரின் அம்஥஠க் ஶகரனத்ஷ஡ அ஬ள்
உ஠ர்ந்஡஡ரகஶ஬ வ஡ரி஦஬ில்ஷன. அந்஢ற஦ ஆட஬ன் ன௅ன்ணிஷன஦ில் ஢றர்஬ர஠஥ரக
஬ட்ஷடச்
ீ சுற்நற ஬னம் ஬ன௉஬து அன்நரட ஢றகழ்ச் ற ஶதரல் ர஡ர஧஠஥ரக
இன௉ந்஡ரள். ஋ணக்குத் ஡ரன் சுண்஠ி ஌நற ஌நற ஢றன்நது.

ரந்஡றனேம் ற்று கூச் த்துடன் இன௉ப்தஷ஡ அ஬ள் வ஬ட்கம் கனந்஡ றரிப்ன௃ கரட்டிக்
வகரடுத்஡து. அ஬ள், வ஡ரப்ன௃ல௃க்கு அஷ஧ அடி கல ஶ஫ தர஬ரஷடனேம், ஥றக ஆ஫஥ரக
வ஬ட்டப்தட்டின௉ந்஡ ஧஬ிக்ஷகனேம் ஥ட்டுஶ஥ அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ரள். ஡ர஬஠ி
அ஠ிந்துள்பஶதரது, வ஡ரிந்தும் வ஡ரி஦ர஥லும் ஋ட்டிப்தரர்த்஡ அந்஡ ஆ஫஥ரண
கு஫ற஬ரண வ஡ரப்ன௃ள், இப்ஶதரது ஡ர஧ரப஥ரகஶ஬ வ஡ரிந்஡து. அவ்஬பவு ஶனர-
யறப்தரக தர஬ரஷடஷ஦ வ஢கறழ்த்து ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ரள். அ஬ள் தரர்ஷ஬ஷ஦ ஋ன்
சுண்஠ி ஥ீ ஡றன௉ந்து ஬ினக்கஶ஬ ன௅டி஦஬ில்ஷன ஶதரலும். அ஬ள் ஆஷ னேடன் ஋ன்
ஆனே஡த்ஷ஡ப் தரர்ப்தஷ஡ ஢ரன் க஬ணித்து஬ிட்டரல், ட்வடன்று வ஬ட்கத்துடன்
றரித்து கண்கஷப அப்ன௃நப்தடுத்து஬ரள். ஆணரல் ஥ற்ந ஶ஢஧ங்கபில் அ஬ள்
தரர்ஷ஬ஷ஦ ஋ன் சுண்஠ி ஡ரன் ஆக்கற஧஥றத்஡றன௉ந்஡து ஋ன்தஷ஡ ஢ரன் ஢ன்கு
அநறந்துவகரண்ஶடன்.

"அப்த.. அஶ ரக்.. உங்க இண்டி஦ர ஬ிமறட்ஶடர ட ப்வ஧ரக்஧ரம் ஋ன்ண?"

"ப்வ஧ரக்஧ரம்னு எண்ட௃ம் ன௅க்கற஦஥ர இல்ஷன? என௉ ஥ர ம் லீவ் ஋டுத்஡றன௉க்ஶகன்.


஋ங்க வ ரந்஡ ஊன௉க்குப் ஶதரய் என௉ ஢ரள் ஡ங்கற஦ின௉க்கட௃ம். ஜஸ்ட் தரர்க்கத்
஡ரன். வ஡ரிஞ் ஬ங்க ஦ரன௉ம் இல்ஷன. றன்ண ஬஦சுன த஫கற஦ இடங்கஷப என௉
nostalgic வ஥஥ரிஶ஦ரட தரக்கட௃ம். ஡஥றழ்஢ரட்டுன என௉ றன இடங்கள் ன௅க்கற஦஥ர
஬ிமறட் அடிக்கட௃ம். தரத்து வ஧ரம்த ஬ன௉ ம் ஆச்சு. குற்நரனம், கன்ணி஦ரகு஥ரி,
வகரஷடக்கரணல், ஶகர஦ன௅த்தூர் ஷ஥சூர் இவ஡ல்னரம் என௉ ஧வுண்ட் அடிக்கனரம்னு
இன௉க்ஶகன்."

"஡ட்ஸ் குட். இன்னும் 2-3 னெட௃ ஢ரள்ன உங்க ஃப்வ஧ண்ட் ஬ந்துன௉஬ரர். அ஬ர் ஬ந்஡
திநகு ஋ல்னரன௉ம் என௉ தத்து ஢ரள் ப்வ஧ரக்஧ரம் ஶதரட்டு டூர் அடிக்கனரம் அஶ ரக்."

"஬ரவ்.. சூப்தர் ஍டி஦ர!!"

"இன்ணிக்கற ஈ஬ிணிங் ஌஡ர஬து ப்பரன் இன௉க்கர அஶ ரக்?"

சு஬ர் கடிகர஧த்ஷ஡ப் தரர்த்ஶ஡ன். ஥஠ி ஆஷந வ஢ன௉ங்கறக்வகரண்டின௉ந்஡து.


"஡஥றழ்஢ரட்டு டூஷ஧ ஥ங்கபக஧஥ர என௉ ஶகர஬ில்ன ஆ஧ம்திக்கனர஥ரன்னு
தரக்குஶநன்."

"க்ஶ஧ட்.. அப்த எண்ட௃ தண்஠னரம். ஢ர஥ வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ன௃நப்தட்டு கதரலீஸ்஬஧ர்


ஶகர஬ிலுக்கு ஶதரகனரம். அப்திடிஶ஦ ஋ங்ஶக஦ர஬து என௉ வ஧ஸ்டரவ஧ண்ட் ஶதரய்
டின்ணர் ன௅டிச் றட்டு ஬஧னரம். எக்ஶக??"

"஢ல்ன ப்வ஧ரக்஧ரம்."

"அப்ஶதர.. இப்தஶ஬ ஢ரன் ஶதரய் வ஧டி஦ர஦ிட்டு ஬ர்ஶ஧ன்.. ஶகர஬ிலுக்குப் ஶதரஶநரம்


இல்ஷன஦ர?? வகரஞ் ம் சுத்஡஥ர... " கல௃க்வகன்று றரித்஡ரள் றத்஧ர. அ஬ஷபப்
தின்வ஡ரடர்ந்து ரந்஡றனேம் றரித்஡ரள். ன௅஡னறல் ஋ணக்குப் ன௃ரி஦஬ில்ஷன. தின்ணர்
஡ரன்.. ஏஶயர.. உடலுநவு வகரண்டு ன௅டிந்஡றன௉ந்஡஡ரல் சுத்஡ம் குஷநவு
஋ன்கறன்நரஶபர. ஢ரனும் றரித்஡தடி ஋ன் அஷநக்குள் வ ன்ஶநன்.
ன௅க்கரல் ஥஠ி ஶ஢஧ம் க஫றத்து ஢ரன் யரலுக்கு ஥ீ ண்டும் ஬ன௉ம்ஶதரது அங்கு
கண்ட றத்஧ரஷ஬க் கண்டு ஥ீ ண்டும் ஢ரன் அ ந்ஶ஡ன். ன௅ழு஬து஥ரக ஥ரநற஦ின௉ந்஡
ஶ஡ரற்நம். ஡ஷ஫஦த் ஡ஷ஫஦க் கட்டி஦ தச்ஷ ஢றந ஷ஥சூர் றல்க் ன௃டஷ஬.
கறபிப்தச்ஷ ன௃டஷ஬஦ில் திங்க் ஢றந டிஷமன் தரர்டர். அஶ஡ கறபிப்தச்ஷ ஦ில்
஧஬ிக்ஷக. கூந்஡ஷனச் ல ஧ரகச் ல ஬ி தின்ணனறட்டின௉ந்஡ரள். வ஢ன௉க்க஥ரகப் தின்ணர஥ல்,
ற்று லூ ரகப் தின்ணி஦ின௉ந்஡஡ரல், அ஬ள் கரது ஬ிபிம்ன௃கள் ஥ீ து கூந்஡ல் த஧஬ி
ஶ஥லும் வ க்மற஦ரக்கற஦து. ஶன ரண ஥ற஡஥ரண எப்தஷண஦ிலும் என௉ றன
஢ஷககபிலும் வஜரனறத்஡ரள்.

"வ஧டி஦ர??" அ஬ள் ஬ரய் அஷ ஬ஷ஡ ஥ட்டுஶ஥ தரர்த்ஶ஡ன். அ஬ள் கு஧ல் கரதுகபில்


஬ிழுந்஡ரலும் ஋ன் ஥ணம் அ஡றல் ன஦ிக்க஬ில்ஷன.

"யஶனர... அஶ ரக்... ஋ன்ண ஡றக்ப்஧ஷ஥ திடிச் றன௉ச் ர?"

"ம்ம்.. எண்ட௃஥றல்ன.. இவ்஬பவு ஥ரற்ந஥ரன்னு ஆச் ரி஦஥ர...." ஢ரன் ஶத ற


ன௅டிப்த஡ற்குள் கனகனவ஬ன்று றரித்஡ரள்.

"அப்திடித்஡ரன். அது அதுக்கு ஌ற்நரற்ஶதரன ஆஷட஦ஷ஥ப்ன௃ இன௉க்கும்." கரதுகபில்


வ஡ரங்கற஦ ஶனரனரக்கு ஆடி஦஡றல் ஋ன் ஥ணம் ஊ னரடி஦து.

இன௉஬ன௉ம் ஬ட்ஷட
ீ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஬ந்ஶ஡ரம். ஡ன் ஆள்கரட்டி ஬ி஧னறல்
கரர்ச் ர஬ி஦ின் கல வ ஦ின் ஬ஷப஦த்ஷ஡ச் சுற்நறக்வகரண்ஶட அ த்஡னரக ஬ந்஡ரள்
றத்஧ர. ஶதரர்ட்டிஶகர ஬ந்஡தும் ரிஶ஥ரட் வதரத்஡ரஷண அழுத்஡.. கல க்.கல க் ஋ன்ந
எனறனேடன் கரரின் க஡வுகள் ஡றநந்஡ண.

ஏ஧த்஡றல் ரய்த்து ஢றறுத்஡ப்தட்டின௉ந்஡ தஜரஜ் தல் ர் ஶ஥ரட்டர்ஷ க்கறள் ஥ீ து ஋ன்


தரர்ஷ஬ வ ன்நஷ஡ றத்஧ர க஬ணித்஡ரள்.

"உங்க ஃப்வ஧ண்டுக்கு ஷதக்ன ஜறல்லுன்னு கரத்஡க் கற஫றச் றகறட்டு ஶதரக வ஧ரம்தப்


திடிக்கும்." ஋ன்று ஬ி஬ரித்஡ரள் றத்஧ர.

"஋ணக்கும் ஡ரன்.. ஆணரல் வ஧ரம்த ஢ரபரச்சு." ஋ன்ஶநன். கணடர஬ில் ஷதக் ஏட்ட


஋ங்ஶக ரன்ஸ். றறு ஬஦஡றல் ஌ழ்ஷ஥. ஷதக் ஬ரங்க இ஦னரது. ஋ல்னரம் இன௉க்கும்
ஶதரது ஢ரன் இன௉க்கும் ஢ரடு அது ஶதரல்... ஏட்டும் ஬ரய்ப்ன௃ இல்ஷன.

"ஏட்டத் வ஡ரினே஥றல்ஶன?" றத்஧ர ஶகட்டவுடன் ஋ன் ஢றஷணவுகள் தின்ஶணரக்கறச்


வ ன்நண. ஡றன௉ச் ற஦ின் ரஷனகபில் ற஬கு஥ரரின் தஷ஫஦ டி஬ிஸ் சுசுகறஷ஦
ஏட்டி஦ ஢றஷணவுகள்.

"வ஡ரினேம். ஆணரல் ஢ரபரச்சு."

"ஷ஡ரி஦ம் இன௉ந்஡ர ஏட்டிப்தரக்குநீங்கபர அஶ ரக்?" என௉ வதண் இது ஶதரல்


வ ரன்ணரல் ஋ந்஡ ஆண்஥கனுக்கும் ல ண்டி஬ிட்டஷ஡ப் ஶதரல் இன௉க்கும். ஃதினறம்
கரட்டஶ஬ண்டர஥ர?

"஥நந்஡ரப் ஶதரகும். டிஷ஧ தண்஠ரல் ஶதரச்சு." ஋ன்ஶநன்.

" ரந்஡ீ.... ஍஦ரஶ஬ரட ஷதக் ர஬ி வகரண்டு஬ர....." ஋ன்று உள்ஶப ஶ஢ரக்கறக் கு஧ல்
வகரடுத்஡ரள். இன்னும் தர஬ரஷட ஧஬ிக்ஷக ஥ட்டும் அ஠ிந்஡ ரந்஡ற ன௅ஷனகள்
குலுங்க ஏடி ஬ந்஡ரள். ஬ி஦ர்ஷ஬ ஬஫றந்து அ஬ள் க்பஶ஬ஜளக்குள்
ீ ஏடி஦து.

"ம்ம் க்ஹ்ம்.. அங்ஶக தரர்ஷ஬ ஶதரணது ஶதரதும்.. ஬ந்து ஷதக் ஏட்டிப் தரன௉ங்க."
றத்஧ர ஋ன்ஷண ல ண்டி஦தும் ரந்஡ற கல௃க்வகன்று ஬ரய் வதரத்஡றச் றரித்து ஥ீ ண்டும்
உள்ஶப ஏடிப்ஶதரணரள். ஷதக்கறல் ஌நற அ஥ர்ந்து ஥ற஡றத்ஶ஡ன். ட்ர்ர்ர்ர்,ம்ம்ம்... ம்ம்..
த஧஬ர஦ில்ஷன. உ஦ிர் வதற்று ஋ழுந்து஬ிட்டது. வ஥து஬ரக தரனன்ஸ்
வ ய்துவகரண்டு கற஦ர் ஥ற஡றத்ஶ஡ன். வ஥து஬ரக ஢கர்த்஡றப் தரர்த்ஶ஡ன். த஧஬ர஦ில்ஷன.
அந்஡ தஷ஫஦ டச் இன௉ந்஡து.

"ம்ம்.. வகரஞ் தூ஧ம் ஏட்டிப் தரக்குஶநன் றத்஧ர."

"ம்ம்.. தகதூர்.... க஡ஷ஬த் ஡றநந்து஬ிடு. ரர் என௉ ஧வுண்ட் ஶதர஦ிட்டு ஬஧ட்டும்."

அந்஡ வ஡ன௉ ன௅ஷண ஬ஷ஧ ஏட்டிஶணன். ம்ம்.. ஢ன்நரகஶ஬ இன௉ந்஡து. ஢ீ ச் ல்,


ஷ க்கறள், ஷதக் ஋ல்னரம் என௉ ன௅ஷந கற்றுக்வகரண்டரல் ஬ரழ்஢ரள் ன௅ழுதும்
஥நக்கரது ஋ன்தது உண்ஷ஥஡ரன். ஡றன௉ம்திக்வகரண்டு ஥ீ ண்டும் ஬ந்ஶ஡ன்.

"த஧஬ர஦ில்ஷன.. சூப்த஧ர ஏட்டுநீங்க அஶ ரக்.. அப்தடின்ணர ஷதக்னஶ஦ ஶதர஦ிட்டு


஬஧னர஥ர?"

"ஏ வ஦ஸ். அதுவும் ஜரனற஡ரன். அதுவும் றத்஧ர ஶதரன என௉த்஡ற஦ தில்னற஦ன்ன


உக்கர஧ ஬ச்சு ஏட்டிணர வ஧ரம்தஶ஬ ஜரனற஡ரன்."
"ய்ய்ஶ஦ய்.. னை ஢ரட்டி." வ ல்ன஥ரக ஋ன் ன௅துகறல் குத்஡றணரள். இன஬ம்தஞ் ரல்
எற்நற ஋டுத்஡து ஶதரல். அ஬ள் தில்னற஦ணில் ஌நற஦வுடன், ஋ன் ன௅துகறல் இ஧ண்டு
இன஬ம்தஞ்சு வ஥த்ஷ஡கள். ஆயர.... அ஬ள் ஬னது வ஡ரஷட ஋ன் குண்டிஶ஦ரடு
எட்டி உந஬ரட, அ஬ள் ஬னது ஷக ஋ன் இடுப்ஷதச் சுற்நற ஬ஷபக்க, இ஧ண்டு
வ஥ன்ஷ஥஦ரன் குத்஡ீட்டிகல௃ம் ஋ன் ன௅துகறல் எத்஡டம் வகரடுக்க, அ஬ள்
உடனறனறன௉ந்து வ஬பி஬ந்஡ வ஥ன்ஷ஥஦ரண தர்ஃப்னைம் ஋ன் ஥ணஷ஡க் கஷனக்க...
ம்ம்ம் ஆயர...

஋ன் இடது ஶ஡ரள் ஥ீ து ஡ன் ஡ரஷடஷ஦ ஷ஬த்஡ரள். கரதுக்குள் ஏ஡றணரள்.


"஥ந்ஷ஡வ஬பி தஸ்டரண்ட் ஬ஷ஧க்கும் ஶ஢ஶ஧ ஶதரகட௃ம். அங்ஶக என் ஶ஬. ஷ஧ட்ன
஡றன௉ம்தி அடுத்஡ ஶ஧ரட்ன ஶதரகட௃ம்." ஢ரன் ஬ண்டிஷ஦ ஏட்ட஬ில்ஷன. கரற்நறல்
஥ற஡ந்ஶ஡ன். இது ஶதரன்ந அற்ன௃஡஥ரண அனுத஬ம் இந்஡ற஦ர஬ில் ஥ட்டும் ஡ரன்
கறஷடக்கும். இன௉஬ன௉ம் கண்஠ி஦஥ரக ஆஷட அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ரலும், கர஥ம்
கறறுகறறுக்க ஷ஬க்கஶ஬ண்டுவ஥ன்நரல் இது ஶதரல் ஷதக் ஬ரரி வ ய்஦ஶ஬ண்டும்.
அதுவும் ஥ரற்நரணின் ஥ஷண஬ினேடன்.

றன ஢ற஥றடங்கபில் கதரலீஸ்஬஧ர் ஶகர஬ில் ஬ந்து ஶ ர்ந்ஶ஡ரம். ஢ம் ஢ரட்டுக்


ஶகர஬ில்கள் ஡ரன் ஋த்஡ஷண ஢றர்஥னம். ந்வ஡ர஭஥ரக ஶகர஬ிலுக்குள் வ ன்ஶநன்.
எவ்வ஬ரன௉ ன்ண஡ற஦ிலும் ஥ண஥ர஧ ப்஧ரர்த்஡றத்ஶ஡ன். ஋ன் ஢ண்தனுக்கரகவும் அ஬ன்
஥ஷண஬ிக்கரகவும் ப்஧ரர்த்஡றத்ஶ஡ன்.

"இந்஡ரங்ஶகர.. அம்தரள் ப்஧ ர஡ம் ஬ரங்கறக்ஶகரங்ஶகர." அர்ச் கர் கு஧ல் ஶகட்டு கண்
஡றநந்ஶ஡ன். ஋ன் ஷக஦ில் என௉ ஥ல்னறஷகச் ஧த்ஷ஡த் ஡ந்஡ரர். குங்கு஥ன௅ம்
வகரடுத்஡ரர். ஋ன் அன௉ஶக ஋ன்ஷண எட்டிக்வகரண்டு ஢றன்ந றத்஧ர஬ிற்கும் குங்கு஥ம்
வகரடுத்஡ரர்.

"உங்க ஆத்துக்கரரி கறட்ஶட அந்஡ ன௃ஷ்தத்஡க் குடுங்ஶகர." ஏஶயர.. றத்஧ரஷ஬ ஋ன்


஥ஷண஬ி ஋ன்று ஢றஷணத்஡ரர் ஶதரலும். ரி஡ரன். தரர்ப்ஶதரர் ஦ரன௉ம் அப்தடித்஡ரன்
஢றஷணப்தரர்கள். ஋ணக்குத் ஡ரன் கறக் ஌நற சூஶடநற஦து. றத்஧ர ஋ன்ணிட஥றன௉ந்து ன௄ஷ஬
த஦தக்஡றனேடன் ஬ரங்கற கண்கபில் எற்நறக்வகரண்டரள். குங்கு஥த்ஷ஡ வ஢ற்நற஦ில்,
஬கறட்டிலும் இட்டுக்வகரண்டு ஡ன் கழுத்஡றல் வ஡ரங்கற஦ ஡ரனறக்வகரடிஷ஦
ன௃டஷ஬ஷ஦ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ இழுத்து ஡ரனற஦ிலும் என௉ வதரட்டு குங்கு஥ம்
ஷ஬த்஡ரள்.

அர்ச் கரின் ஡ட்டில் 50 னொதரய் ஶதரட்டவுடன், "஢ன்ணர ஶே஥஥ர, ஡ீர்கரனே ர,


஡ீர்க்கசு஥ங்கனற஦ர இன௉ங்ஶகர!!" ஋ன்று ஬ரழ்த்஡றணரர்.
஋ன்ணரல் ஬ரய் ஡றநக்க ன௅டி஦஬ில்ஷன. உடம்வதல்னரம் சூடரக இன௉ந்஡து.
஋ணக்குப் த஡றனரக றத்஧ர ஶத றணரள். "வ஧ரம்த ஢ல்னது ர஥ற அப்த.. ஢ரங்க ஬ர்ஶ஧ரம்."
஬ிஷட ஬ரங்கறணரள். இன௉஬ன௉ம் ஢கர்ந்ஶ஡ரம்.

"யஶனர.. ஋ன்ண றத்஧ர.. அ஬ர் ஋஡றர்ன வ஧ரம்த ஡ரன் ஸ்டண்ட் கரட்டிஶண.. அ஬ர்
஢றஜம்஥ரஶ஬ ஢ர஥ ஶ஥ரீட் கப்திள்ஸ்னு ஢றஷணக்கறநரன௉."

"஢றஷணக்கட்டுஶ஥.. அதுன ஋ன்ண ஡ப்ன௃. ஶ஡ர஫ஶணரட வதரண்டரட்டி஦ ஡ன்


வதரண்டரட்டி஦ர ஌த்துகறட்டர ஡ப்தர ஋ன்ண? இன்ணிக்கற ஥த்஡ற஦ரணம் ஢ரன்
உங்கஶபரட தடுக்ஷகன வதரண்டரட்டி஦ரத் ஡ரஶண இன௉ந்ஶ஡ன்."

"஍ஶ஦ர.. அதுக்கரக..."

"ஷ்ஷ்... ஋ல்னரம் திநகு ஶத றக்கனரம். இப்ஶதர அஷ஥஡ற஦ர ஢ல்ன அன்தரண


ன௃ன௉஭ணர இன௉ந்து வதரண்டரட்டிஶ஦ரட ஡ஷனன ன௄ ஬ச் ற ஬ிடுங்க." ஷக஦ினறன௉ந்஡
஥ல்னறஷகச் ஧த்ஷ஡த் ஡ந்஡ரள். ஡றன௉ம்தி ஢றன்நரள். ஋ன் ஷகவ஦ல்னரம் உ஡நற஦து. 4
ன௅஫ம் ஢ீ ப஥ரண ஧த்ஷ஡ ஋ப்தடிஶ஦ர ஥டித்து, அ஬ள் லூ ரக தின்ணனறட்ட
கூந்஡னறல் வ ரன௉கறஶணன். உடல் றனறர்த்஡து. ஋ன் ஢ண்தணின் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஋ன்
஥ஷண஬ி஦ர஦க் கன௉஡ற இது ஶதரல் வ ய்கறன்ஶநஶண!!!

஡ஷன஦ினறன௉ந்து ஢ீ ன்ந வ஬ண்ஷ஥஦ரண ஧ங்கள் வ஡ரங்கற அ஬ள் ஶ஡ரள்கபில்


஬஫றந்஡து றத்஧ர஬ின் அ஫குக்கு ஶ஥லும் அ஫கூட்டி஦து. ஥ல்னறஷகப் ன௄ச் ஧ம்
ஶதரன்ந தற்கஷபக் கரட்டிச் றரித்஡ரள்.

"ஶயய்.. ஋ன்ண ஃப்வ஧ண்ட் வதரண்டரட்டி கறட்ஶட இப்திடி ஬஫ற஦ர஡ீங்க ..ம்ம்..


஬ரங்க ஬ரங்க." ஋ன் ஷக திடித்து இழுத்஡ரள். ஶகர஬ினறனறன௉ந்து வ஬பிஶ஦
஬ந்ஶ஡ரம். தின்ணர் அ஬ள் ஬஫ற கரட்ட, வ஥ரீணர கடற்கஷ஧ வ ன்ஶநரம். அங்கு
வகரஞ் ம் ஶ஢஧ம் ஷக ஶகரர்த்துக்வகரண்டு ஶத றக்வகரண்டும் றரித்துக்வகரண்டும்
஥஠னறல் ஢ஷட த஫கறஶணரம். அஷ஧ இன௉ட்டில் அ஥ர்ந்து றல்஥ற஭ம்
வ ய்துவகரண்டின௉ந்஡ தன ஶஜரடிகஷபக் கண்ஶடர ம்

"அஶணக஥ர இதுன 90% கல்஦ர஠ம் ஆண ஶஜரடிகள் ஡ரன்." ஋ன்நரள் றத்஧ர,


றரித்துக்வகரண்ஶட...

"ம்ம்.. அதுன ஆச் ரி஦ம் ஋ன்ண இன௉க்கு. ஡ள்பிகறட்டு ஬ந்஡ரத் ஡ரன் த்ரில்னர
இன௉க்கும்." ஋ன்ஶநன் ஢ரன்.

"஢ரனும் அது஡ரன் அஶ ரக் வ ரல்ஶநன். 90% கல்஦ர஠ம் ஆண ஶஜரடி ஡ரன்.


ஆணரல் ஡ள்பிகறட்டு ஬ந்஡஬ங்க ஡ரன்."

"ன௃ரி஦ல்ன றத்஧ர..."

"எவ்வ஬ரன௉ ஶஜரடினேம் அ஬ங்கல௃க்குள்ப ன௃ன௉ ன்-வதரண்ட்டரட்டி கறஷட஦ரது.


கல்஦ர஠ம் ஆண வதரண்ட௃ங்க ஜரனற஦ர அ஬ங்க ஆஃதீஸ்ன இன௉ந்து தரய்-
ஃவ஧ண்டுகஷபத் ஡ள்பிகறட்டு ஬ந்஡றன௉க்கும். அது ஶதரன கல்஦ர஠ம் ஆண
ஆம்திஷபங்க ஥த்஡஬ன் வதரண்டரட்டி஦ இழுத்துகறட்டு ஬ந்஡றன௉ப்தரன்.
ஶதரலீஸ்கர஧ன் ஬ந்து ஶகட்டர ஡ரனற஦க் கரட்டி ஡ப்திச் றன௉஬ரல௃ங்க."

"அ஡ர஬து ஢ம்஥ப ஥ர஡றரி஦ர?" ஋ன்நதடி றத்஧ர஬ின் இடுப்ஷதச் சுற்நற ஬ஷபத்து


அஷ஠த்ஶ஡ன்.

"அஶ஡ ஥ர஡றரி ஡ரன்.. ஋ல்னரம் கள்ப ஶஜரடி ஡ரன்." ஋ன்நதடி அ஬ல௃ம் ஋ன்
ஶ஡ரள்கள் ஥ீ து ஷக ஶதரட்டு ஋ன்ஷண அஷ஠த்஡ரள். அப்தடிஶ஦ கடற்கஷ஧
஥஠னறல் ஢றன்றுவகரண்டின௉ந்஡ ஶதரஶ஡ இன௉஬ரின் உ஡டுகல௃ம் வ஡ரட்டுக்வகரண்டண.
இன௉஬ரின் ஢ரக்குகல௃ம் வ஡ரட்டண. அ஬ள் தர்ஃப்னைன௅டன் ஶ ர்ந்து ஥ல்னறஷக
஥஠ன௅ம் ஶ ர்த்து ஋ன்ஷண ஬ரட்டி஦து. அ஬ள் ஋ச் றலுக்குள் ஋ன் ஢ரக்கு ங்க஥ம்
ஆணது.

"னை ஆர் ஋ க்ஶ஧ட் டரர்னறங் அஶ ரக்." ஋ன்நரள். ஢றன஬ின் வ஥ல்னற஦ வ஬பிச் த்஡றல்
அ஬ள் உ஡டுகபில் ஋ன் ஋ச் றல் தபதபத்஡து.

"஋ன்ண? க்ஶ஧ட் டரர்னறங்கர?"

"தடுக்ஷகன இவ்஬பவு அக்வ஧ றவ்஬ர ஶதரட்டு ஬ரங்கறட்டீங்க. இங்ஶக இவ்஬பவு


வ஧ர஥ரண்டிக்கர இன௉க்கல ங்க.. ஬ரவ். அடுத்஡஬ன் வதரண்டரட்டி஦ ஋ப்திடி யரண்டில்
தண்஠னும்னு ஢ல்னர வ஡ரிஞ் ற ஬ச் றன௉க்கல ங்க. வ஧ரம்த அனுத஬ஶ஥ர??" ஋ன்
அஷ஠ப்தினறன௉ந்து இன்னும் ஬ிடுதட஬ில்ஷன. கடற்கஷ஧஦ில் ஋ல்ஶனரர் தரர்ஷ஬
ன௅ன்ணிஷன஦ிலும் இன்னும் அஷ஠த்துக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ரம்.

"ஶயய்.. றத்஧ர.. திலீவ் ஥ீ ... ஢ரன் வ஡ரடுந ன௅஡ல் ஶ஥ரீட் வு஥ன் ஢ீ ஡ரன். இதுக்கு
ன௅ன்ணரன வ஡ரட்ட வ஬ள்ஷபக்கரரிங்க ஋ல்னரம் ஸ்னட்ஸ் & திட் ஸ். உன்ஶணரட
கம்ஶதர் தண்஠ ன௅டி஦ரது. னை ஆர் ஋ன் ஌ஞ் ல்." ஥ீ ண்டும் அ஬ஷப
ன௅த்஡஥றட்ஶடன்.

"இது ஡ரன் அஶ ரக் ஢ரன் வ ரன்ணது.. னை ஆர் ரி஦னற ஋ வ஧ர஥ரண்டிக் னவ்஬ர்


தரய்."

"஡ரங்க்ஸ் றத்஧ர." ஏ஧க்கண்கபில் தரர்த்ஶ஡ன். ஦ரஶ஧ர றன ஶதரலீஸ்கர஧ர்கள்,


அங்கறன௉ந்஡ ஶஜரடிகஷப ஋ல்னரம் ஬ி஧ட்டிக்வகரண்டு ஬ன௉஬து வ஡ரிந்஡து. ஶ஬க஥ரக
றத்஧ரஷ஬ ஷகஷ஦ப் திடித்து இன௉஬ன௉ம் ஶ஬க஥ரக ஬ந்து ஷதக்கறல் ஌நறஶணரம்.

"ஶ஢஧ரப் ஶதரய் ஷ஧ட் ஡றன௉ம்தி ஧ர஡ரக்ன௉ஷ்஠ன் ரஷனக்குப் ஶதரங்க அஶ ரக்."


ர்வ஧ன்று ஡றன௉ப்திஶணன். " ஶ஬஧ர ஶயரட்டல் ஡ரன் வதஸ்ட் இடம்."

ஶ஬஧ர ஶயரட்டனறல் ஬ண்டிஷ஦ ஢றறுத்஡ற஦வுடன் ஋ன் இடுப்ஷதச் சுற்நற ஷக


ஶதரட்டுக்வகரண்டரள் றத்஧ர. ஢ரனும் சு஬ர஡ீண஥ரக அ஬ள் ஶ஡ரள் ஥ீ து ஷக
ஶதரட்ஶடன். ஶ஢஧ரக அ஬ள் ஋ன்ஷண அஷ஫த்துச் வ ன்ந இடம் தரர் (BAR)

"ஶயய்.. றத்஧ர...?"

"ம்ம். ஬ரங்க. ஶன ர ஌த்஡றக்கனரம். அப்திடிஶ஦ இங்ஶகஶ஦ ரப்திடனரம்." ஷ஥சூர்


றல்க் ன௃டஷ஬ அ஠ிந்து ஡ஷன தின்ணனறட்டு, ன௄ச்சூடி, ஬கறட்டில் குங்கு஥ம் அ஠ிந்஡
஡றன௉஥஠஥ரண வதண், வ ன்ஷண஦ில் என௉ தரன௉க்குள் ஬ன௉஬ரள் ஋ன்று ஢ரன்
கண஬ிலும் ஢றஷணத்துப் தரர்க்க஬ில்ஷன. அங்கறன௉ப்த஬ர்கல௃க்கும் ஆச் ரி஦ம். தரர்
றப்தந்஡றகள் ஡ங்கஷபத் ஡ரங்கள் கறள்பிப் தரர்த்துக்வகரண்டணர். என௉ னெஷன஦ில்
இன௉஬ர் ஥ட்டுஶ஥ ஋஡றர் ஋஡ற஧ரக அ஥ன௉ம் ஶ஥ஷ ஷ஦ ஢ரங்கள் ஶ஡ர்ந்வ஡டுத்ஶ஡ரம்.

"஋ணக்கு வ஧ரம்த ந்ஶ஡ர ஥ர இன௉க்கு அஶ ரக்." ஋ன்நரள், ஜறன்ஷண றப் வ ய்஡தடி.


"இது ஥ர஡றரி ஃப்ரீ஦ர வ஬பின ஋ன்ணக் கூட்டிகறட்டு ஬஧, ற஬ரவுக்கு ஶ஢஧ஶ஥
இல்ஷன. வ஧ரம்த ஢ரபரச்சு." த஦ல் கர஦ ஷ஬த்துள்பரன் ஶதரன. அது ஡ரன் தட் ற
ஶ஥ய்ந்துவகரண்டின௉க்கறன்நது.

"஋ணக்கு இது ஥ர஡றரி இடங்கல௃க்கு ஬஧ வ஧ரம்தப் திடிக்கும். தரன௉ங்க... சுத்஡ற


இன௉க்குந஬ங்க ஋ப்திடி ஋ன்ஷணஶ஦ ன௅நச் றப் தரக்குநரங்க. அ஬ங்கஶபரட தரர்ஷ஬
஡ரன் ஋ணக்கு ஜறன்ண ஬ிட அ஡றக஥ரண ஶதரஷ஡ ஡ன௉து." உண்ஷ஥஦ிஶனஶ஦
஬ித்஡ற஦ர ஥ரண வதண் ஡ரன். அ஬ள் ஥து குடிக்கும் அ஫ஷக ஧ றத்ஶ஡ன்.
"அஶ ரக்.. ஢ீ ங்க ஸ்ஶ஥ரக் தண்ட௃஬ங்க
ீ இல்ன?"

"ம்ம்ம்.. ம்ஷடம்ஸ்."

"஢ரன் இன௉க்ஶகன்னு ஢ீ ங்க அ஬ரய்ட் தண்஠ ஶ஬ண்டரம். னை ஶ஥ ப்பஸ்


ீ ஸ்ஶ஥ரக்.
யஶனர.. ஶத஧ர்.. " ஋ன்று அஷ஫த்஡ரள். ஶத஧ர் ஬ந்து ஋ணக்கு றகவ஧ட் வகரடுக்க,
றத்஧ரஶ஬ வ஢ன௉ப்ன௃க் குச் ற உ஧ ற ஋ன் றகவ஧ட்ஷட தற்ந ஷ஬த்஡ரள்.

"ஸ்ஶ஥ரக் தண்ட௃நது ஡ரன் ஶ஥ன்னறவணஸ். ஋ணக்கு ஸ்ஶ஥ரக் தண்ந


ஆம்திஷபங்கப வ஧ரம்தப் திடிக்கும்."

"ஆணர.. ற஬ர.." ஢ரன் இழுத்ஶ஡ன். ஋ணக்குத் வ஡ரிந்து அ஬ன் ன௃ஷக திடிக்க


஥ரட்டரன்.

"ம்ம்.. ஋ங்க கல்஦ர஠த்தும் ஶதரது அ஬ர் ஢ரன்-ஸ்ஶ஥ரக்கர் ஡ரன். ஆணரல் ஢ரன்


஡ரன் அ஬ஷ஧ ஬ற்ன௃றுத்஡ற ஸ்ஶ஥ரக் தண்஠ ஬ச்ஶ ன். ஍ னவ் ஸ்ஶ஥ரக்கர்ஸ்.
அப஬ர ஸ்ஶ஥ரக் தண்஠னும். வ க்மற஦ரண னெட் ஬ன௉ம்ஶதரது ஆம்திஷபங்க
ஸ்ஶ஥ரக் தண்஠ர ஋ணக்கும் னெட் ஬ன௉ம்."

"஌ய்... இங்ஶகஶ஦.. ஌஡ர஬து ஌டரகூடம்஥ர...." ஢ரன் த஦ப்தடு஬து ஶதரல் ஢டித்ஶ஡ன்.

"ச்ச் ல ஈ... ஆஷ ஦ப் தரன௉!!!" ன௅கத்ஷ஡ அ஫கரகச் சு஫றத்஡ரள். வ஬ட்கம் அ஬ள்


கன்ணங்கபில் த஧஬ி஦து. "அவ஡ல்னரம் ஬ட்டுக்குப்
ீ ஶதரய் ஬ச் றக்கனரம் னவ்஬ர்
தரய்."

இன௉஬ன௉ம் றரித்துக்வகரண்ஶட ஥து அன௉ந்஡றஶணரம்.

"ஆணர டு தீ ஆணஸ்ட் அஶ ரக். இங்ஶகஶ஦ இந்஡ ஶடதிள் ஶ஥ஶன உங்கப தடுக்க


஬ச் ற, உங்க ஶ஥ஶன ஌நற உக்கரந்து தண்஠னும் ஶதரன இன௉க்கு அஶ ரக். ஆணர
டீமன்மறக்கரக தண்஠ ன௅டி஦ரது. ஡ட் இஸ் ஡ ட்னொத்."

"தண்஠னும்னு ஆஷ ஦ர? ஋ல்னரன௉ம் தரப்தரங்கன்னு த஦ம் இல்ஷன஦ர?" ஢ரன்


ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந ல ண்டிஶணன்....

"஋ல்னரன௉ம் தரக்கட்டுஶ஥.. அதுணரன ஋ன்ண த஦ம்? ஢ரலு ஶதன௉க்கு ஢டுவுன தண்஠ர


அதுவும் என௉ த்ரில் ஡ரன்.. ஆணரல் ஢ம்஥ப அவ஧ஸ்ட் தண்஠ின௉஬ரங்கஶப!!!"
கனகனகனகனவ஬ன்று றல்னஷ஧ வகரட்டி஦து ஶதரல் றரித்஡ரள்.

"அப்த உடஶண ஬ட்டுக்குப்


ீ ஶதரகனரம் ஬ர றத்஧ர." ஋ழுந்து ஢றன்று அ஬ள் ஷக
திடித்ஶ஡ன்.

"ம்யளம்.. டூ ஋ர்னற.. வகரஞ் ஥ர ஶதரஷ஡ ஌த்஡றப்ஶதரம். இப்திடிஶ஦ ஶத றப் ஶத ற ஬ ீ


஬ில் திகம் ஶ஥ரர் யரர்ணி. திநகு ஬ட்டுக்குப்
ீ ஶதரய் ஋ஞ் ரய் தண்஠னரம் அஶ ரக்
டரர்னறங்." 2-3 ன௅ஷந அ஬ள் ஋ன்ஷண டரர்னறங் ஋ன்று ஬ிபித்து தரடரய்ப்
தடுத்஡றணரள்.

இவ்஬ரநரக என௉஬ஷ஧ என௉஬ர் ல ண்டி஬ிட்டுக்வகரண்ஶட ஋ங்கள் இ஧வு உ஠ஷ஬


ன௅டித்ஶ஡ரம். ஋ழுந்ஶ஡ரம். ஶன ரகத் ஡ள்பரடிணரள். "அஶ ரக்.. ஢ீ ங்க ஸ்வடடி
஡ரஶண.. ஬ண்டி஦ ஏட்ட ன௅டினே஥றல்ன?"

"ஷ்னைர் றத்஧ர.. வ஧ண்டு னரர்ஜ்஡ரஶண அடிச்ஶ ன். அதுவும் ஜறன் ஡ரன். எண்ட௃ம்
வ ய்஦ரது." அ஬ஷப அஷ஠த்துக்வகரண்டு வ஬பிஶ஦ ஬ந்து ஷதக்கறல் அ஥ர்ந்ஶ஡ரம்.
ஜறல்வனன்ந ஥ரர்க஫ற ஥ர஡ இ஧வு 10:30 ஥஠ி கரற்று ஋ன் உடம்தில் ஜறல்னறப்ஷத
஌ற்நற஦து. ஋ன்ஷண தின்ணரனறனறன௉ந்து அஷ஠த்துக்வகரண்டின௉ந்஡ றத்஧ர, ஋ன்
உடம்தில் சூட்ஷட ஌ற்நறணரள். சூடும், றல்னறப்ன௃ம்... ஆயர... ஡ரங்க
ன௅டி஦஬ில்ஷனஶ஦. ஶ஬க஥ரக ஏட்டிக்வகரண்டு ஬ட்டிற்கு
ீ ஬ந்து ஶ ர்த்ஶ஡ன்.

஋ங்கஷப ஬ட்டில்
ீ ஬஧ஶ஬ற்க ஋ப்ஶதரதும் ஶதரல் ஋ங்கள் "வு஥ன் ஃப்ஷ஧ஶட" ரந்஡ற
கரத்஡றன௉ந்஡ரள். ஥ரஷன ஢ரனும் றத்஧ரவும் உடலுநவு வகரண்டதின்ணர் ரந்஡ற
஋ங்கள் அந்஡஧ங்கஷபத் துஷடப்த஡ற்கரக அ஬ிழ்த்஡ ஡ர஬஠ி இன்னும்
அ஬ிழ்த்஡தடி ஡ரன். இன்னும் வ஬றும் தர஬ரஷட-ஶ ரபினேடன் இன௉ந்஡ரள். ன௅கம்
஥ன஧ ஬஧ஶ஬ற்நரள். னெச்ஷ ஆ஫஥ரக இழுத்துப் தரர்த்஡ரள். ஢ரங்கள் இன௉஬ன௉ம்
குடித்஡றன௉க்கறன்ஶநரம் ஋ன்தஷ஡ உ஠ர்ந்஡ரள். றத்஧ரஷ஬ வ஥து஬ரகத் ஡ரங்கறப்
திடித்஡ரன்.

"஬ரங்கக்கர.." றத்஧ரஷ஬ திடித்து ஢டந்஡ரள்.

"஌ய்ய்.. ஋ங்ஶகடீ ஶதரஶந...?"

"உங்க னொன௅க்குக்கர.."

"ச்வ ... அங்க ஋துக்குடி.. ஢ரனும் அஶ ரக்கும் ஶ ர்ந்து தடுக்கட௃ம்... ம்ம்ம் அ஬ஶ஧ரட
னொன௅க்கு." றத்஧ர஬ிற்கு ஢ன்நரகஶ஬ ஶதரஷ஡ ஌நற஦ின௉ந்஡து. "அஶ ரக்க்.. டரர்னறங்..
இ஬ ஢ம்஥பப் திரிக்கப்தரக்குநர டி஦ர்."

"அவ஡ல்னரம் எண்ட௃ம் இல்னம்஥ர... ஬ர." ஢ரனும் றத்஧ரஷ஬க் ஷகத்஡ரங்கனரகப்


திடித்ஶ஡ன். அ஬ள் ன௅ந்஡ரஷண ன௅ழுதும் அ஬ிழ்ந்து கல ஶ஫ ஡ஷ஧஦ில் ஬ிழுந்து
அ஬ஷபத் ஡டுக்கற஦து. உடஶண ரந்஡ற வகரசு஬த்ஷ஡ அ஬ிழ்ந்து றத்஧ர஬ின்
ன௃டஷ஬ஷ஦ ன௅ழுதும் உன௉஬ிணரள். உள்தர஬ரஷடஷ஦னேம் க஫ற்நற஬ிட்டரள். வ஬றும்
஧஬ிக்ஷகனேம் ஜட்டினேம் ஥ட்டுஶ஥ அ஠ிந்து ஡ள்பரடி஦தடி ஢றன்நரள் ஋ன் ஶ஡ர஫ன்
஥ஷண஬ி றத்஧ர.

"அஶ ரக்.. டி஦ர்.. ஋ணக்கு இப்தஶ஬ ஶ஬ட௃ம் டி஦ர்.. ஍ ஬ரண்ட் டு ஃதக் னை.. ஬ர."
஋ந்஡ தடுக்ஷக஦ஷநக்குள்ல௃ம் த௃ஷ஫஦ர஥ல் யரனறஶனஶ஦ ஋ன்ஷண ஢றறுத்஡ற
஋ன்ஷணக் கட்டி அஷ஠த்஡ரள்.

"க஥ரன்஥ர றத்஧ர.. ம். னொன௅க்கு ஬ர. தரத்துக்கனரம்." ஢றஷணக்க ஢றஷணக்க ஆச் ரி஦ம்
வதரங்கற஦து. கரஷன ஬ி஥ரண஢றன஦த்஡றல் ந்஡றத்஡ அச் ம் ஥டம் ஢ர஠ம் வகரண்ட
஡஥றழ் இல்னத்஡஧ ற஦ர இது?

"஋ன்ண.. கூச் ஥ர இன௉க்கர அஶ ரக்? ரந்஡ற ன௅ன்ணரஶன ஋ன்ண ஃதக் தண்஠


கூச் ஥ர?"

"஍ஶ஦ர... அவ஡ல்னரம் எண்ட௃ம் இல்ன றத்஧ர. ஢ீ ஬ரஶ஦ன்."

"ம்ம்.. ஋ணக்குத் வ஡ரினேம். உங்கல௃க்கு கூச் ம் ஡ரன்.. ஌ய்.. ஊம்ன௃டி."

"அக்கர..." ஡றக்ப்஧ஷ஥஦ில் ஢றன்நரள் ரந்஡ற.

"ம்ம்.. அஶ ரக் ஍஦ரஶ஬ரட சுண்஠ி஦ வ஬பின இழுத்து இங்ஶகஶ஦ உக்கரந்து


ஊம்ன௃.. ஢ரன் தரக்கட௃ம்."

"இஶ஡ர ஢றச் ஦஥ரக்கர." டரவ஧ன்று ஋ன் ன௅ன்ணரல் ஡ஷ஧஦ில் ஥ண்டி஦ிட்டரள்


ரந்஡ற. ஋ன் ஜறப்ஷத இநக்கற உள்ஶப ஡ன் ன௄ந்஡பிர் ஶதரன்ந ஬ி஧ல்கஷப
த௃ஷ஫த்஡ரள்.

஋ணக்கு ஡ர்஥ ங்கடம் ஆகற஬ிட்டது... ஢ண்தணின் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஏழ்ப்தது என௉


தக்கம்; ஆணரல் அ஬ர்கள் ஬ட்டு
ீ ஶ஬ஷனக்கரரிப் வதண்ஷ஠னேம்...
"஢ீ ங்க வகரஞ் ம் கூடத் ஡஦ங்கர஡ீங்கய்஦ர.. ஢ரன் வ஧ரம்த ஢ல்னர ஬ரய்
ஶதரடுஶ஬ன்." ரந்஡ற ஡ன் ஊம்தல் ஡றநஷ஥க்கு ஡ரஶண தர஧ரட்டபித்து஬ிட்டு ஋ன்
சுண்஠ிஷ஦ வ஬பிஶ஦ ஋டுத்து ஢ன்நரக உன௉஬ி ஬ிட்டரள். சுண்஠ி஦ின் வ஥ரட்ஷட
ன௅஡னறல் ஡ன் ஥றன௉து஬ரண கன்ணங்கபில், ஥ற்றும் னெக்கு, வ஢ற்நற ஡ரஷட
஋ல்னர஬ற்நறலும் ஡ட஬ி஬ிட்டரள். ஋ன் ஬ிஷ஧ப்ஷதகஷபனேம் உள்ஶப
இன௉ந்துவ஬பிஶ஦ இழுத்஡ரள். குணிந்து ஡ஷன ரய்த்து ன௅஡னறல் வகரட்ஷடகஷப
஢க்கறணரள். சுண்஠ிஷ஦ உன௉஬ிக்வகரண்ஶட எவ்வ஬ரன௉ வகரட்ஷடப்ஷத஦ரக
஬ர஦ில் அஷடத்துக் கு஡ப்திணரள். ஥ீ ண்டும் ன௅கம் ன௅ழுதும் ஋ன் சுண்஠ி஦ரல்
஡ட஬ிணரள். ஆயர.. ஊம்தல் வ஡ரடங்கும் ன௅ன்ணஶ஧ இவ்஬பவு ஶ஬ஷன஦ர?

஋ன்ணன௉கறல் ஬ந்து ஢றன்நரள் றத்஧ர. ஋ன் ஶ஡ரள்கஷபச் சுற்நற ஷக ஶதரட்டு


அஷ஠த்து ஡ன் ஥ரர்தகங்கஷப ஋ன் ஬னது ஶ஡ரள் ஥ீ து அன௅க்கறணரள். "அஶ ரக்
டி஦ர்.. கறஸ் தண்ட௃ங்கஶபன் ப்பஸ்."
ீ ஋ன் சுண்஠ி ரந்஡றனேன் ஬ரய்க்குள் ன௃கும்
அஶ஡ ஶ஢஧ம் ஋ன் ஢ரக்கு றத்஧ர஬ின் ஬ரய்க்குள் ன௃குந்து அன௅஡ம் ஶ஡டி஦து.

ஆயர.. த஡றவணட்டு தன௉஬ச் றட்டிற்கு இவ்஬பவு ஊம்தல் ஢ரகரீக஥ர?? ஋ன்


சுண்஠ிஷ஦த் து஡றதரடர஡ குஷந ஡ரன். அட௃அட௃஬ரக ஢க்கறணரள். ஬ஷ஠஦ின்

஢஧ம்ன௃கஷப ஥ீ ட்டு஬து ஶதரல் ஋ன் ன௄பின் ன௃ஷடத்஡ ஢஧ம்ன௃கஷப வ஥ன்ஷ஥஦ரக ஡ன்
஢ரக்கறணரல் ஡ட஬ி ஬ிட்டரள். அவ்஬ப்ஶதரது ஋ட்டிப் தரர்க்கும் றறு துபி ஡ற஧஬த்ஷ஡
அ஬ள் தட்டுக்கன்ணங்கபில் ஶ஡ய்த்஡ரள். ஊம்திக்வகரண்ஶட ஋ன் ஶதண்ஷடனேம்
ஜட்டிஷ஦னேம் கல ஶ஫ இநக்கறணரள். என௉ வ஢ரடி கூட ஡ன் கடஷ஥ஷ஦க் ஷக஬ிடர஥ல்
஋ன்ஷண இடுப்ன௃க்குக் கல ஶ஫ ஢றர்஬ர஠ம் ஆக்கறணரள்.

஋ன்ஷண ன௅த்஡஥றட்டுக்வகரண்ஶட றத்஧ரவும் ஌ஶ஡ர ஷக-கரல் அஷ ப்தது


ஶதரனறன௉ந்஡து. ஏ஧க்கண்஠ரல் தரர்த்ஶ஡ன். அ஬ல௃ம் ஡ன் ஶதண்டீஷம அ஬ிழ்க்கப்
ஶதர஧ரடிக்வகரண்டின௉ந்஡ரள். ஋ன் ன௅த்஡த்ஷ஡ ஬ிடவும் ஥ண஡றல்ஷன. அஶ஡ ஶ஢஧ம்
ஶதண்டீஷமனேம் க஫ற்ந ஶ஬ண்டும்.. ஆணரல் அஶ஡ர இன௉க்கறன்நரஶப.. ஋ன்ணன௉ஷ஥
ரந்஡ற. ஋ன் ஊம்தஷனனேம் ஷக஬ிடர஥ல் (஬ரய்஬ிடர஥ல்) அன௉கறனறன௉ந்஡ றத்஧ர஬ின்
ஶதண்டீஷமனேம் உன௉஬ உ஡஬ிணரள். ன௅ழு ஢ீ பம் ஬பர்ந்஡றர்ந்஡ ஋ன் ஆனே஡ம்
ரந்஡ற஦ின் ஆ஫த் வ஡ரண்ஷடஷ஦ப் த஡ம் தரர்த்஡து.

஋ன் ஬ர஦ினறன௉ந்து ஡ன் ன௅த்஡த்ஷ஡ ட்வடன்று ஬ிடு஬ித்஡ றத்஧ர.. "ம்ம் ஶதரதும்..


அடுத்஡து." ஋ன்நரள். உடஶண ரந்஡ற ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ ஡ன் ஬ர஦ினறன௉ந்து
வதரபக்வகன்ந ஏஷ னேடன் வ஬பிஶ஦ ஋டுத்து஬ிட்டு ஢றன்நரள். றத்஧ர஬ின்
ஶ ரபினேம் இப்ஶதரது கர஠ர஥ல் ஶதர஦ின௉ந்஡து. சுத்஡஥ரகத் து஠ிஶ஦ இல்ஷன
அ஬ள் ஥றன௉து஬ரண உடம்தில். யரனறன் ஷ஥஦த்஡றனறன௉க்கும் ஶ ரஃதர வ ட் ஶ஢ரக்கற
றத்஧ர அம்஥஠க்குண்டிகஷப ஆட்டிக்வகரண்டு ஢டந்து வ ன்நரள். அந்஡
இஷடவ஬பி஦ில் ஋ன் டி-஭ர்ஷடக் க஫ற்ந ரந்஡ற உ஡஬ிணரள். ஢ரனும் றத்஧ரவும்
இப்ஶதரது ன௅ழு ஢றர்஬ர஠ம். ஆணரல் ரந்஡ற ஥ட்டும் தர஬ரஷட-஧஬ிக்ஷக஦ில்.
அ஬ள் ஧஬ிக்ஷக ஥ீ து ஷகஷ஬த்ஶ஡ன்.. ஶன ரகப் திஷ ந்ஶ஡ன்.

"ம்ம்.. ஬ரங்க அஶ ரக்." றத்஧ர஬ின் கட்டஷப ஶகட்டு ஋ன் ஷகஷ஦ ரந்஡ற஦ின்


஥ரர்தினறன௉ந்து ஋டுத்ஶ஡ன்.

ஶ ரஃதரக்கபின் ஥த்஡ற஦ில் ஢ீ ள்஬ட்ட஥ரக என௉ கண்஠ரடி டீப்தரய் இன௉ந்஡து.


அ஡ணன௉ஶக றத்஧ர ஢றன்நறன௉ந்஡ரள். ஡ன் இன௉ ஷககபரலும் இன௉ ஥ரர்தகங்கஷபத்
தூக்கற ஡ணக்குத் ஡ரஶண திஷ ந்துவகரண்டின௉ந்஡ரள். அஷ஡ப் தரர்த்஡வுடன் ரந்஡றக்கு
அடுத்து ஋ன்ண ஋ன்று ன௃ரினேம் ஶதரன. ஶ஬க஥ரக ஏடிச் வ ன்நரள். றத்஧ர஬ின்
ஶ஡ரள்கஷப திடித்து வ஥து஬ரக அ஬ஷப அந்஡ட் டீப்தர஦ின் ஬ிபிம்தில் உட்கர஧
ஷ஬த்஡ரள். தின்ணர் வ஥து஬ரக தின்ணரல் ரய்த்஡ரள். ரி஦ரண ஢ீ பத்஡றல் இன௉ந்஡
டீப்தரய். அ஡ன் ஥ீ து றத்஧ர ஥ல்னரக்கப் தடுத்஡றன௉ந்஡ரள். என௉ தக்கம் அ஬ள்
குண்டிஷ஦ப் த஡றத்து கரல்கஷபத் வ஡ரங்கஷ஬த்து கு஡றகரல்கஷபத் ஡ஷ஧஦ில்
ஊன்நற஦ின௉ந்஡ரள். இன்வணரன௉ தக்கம் ஥ற்வநரன௉ ஬ிபிம்தில் அ஬ள் கழுத்து த஡ற஦,
அ஬ள் ஡ஷனனேம் கூந்஡ல் தின்ணலும் ஥றுன௃நம் வ஡ரங்கற஦ின௉ந்஡ண.

"஬ரங்க அஶ ரக்." ஡ஷனஷ஦த் தூக்கற ஋ன்ஷண அஷ஫த்஡ரள். ரந்஡ற ஋ன்ஷணக்


ஷகதிடித்து அஷ஫த்துச் வ ன்று றத்஧ர஬ின் ன௅க஥ன௉ஶக ஢றறுத்஡றணரள். ஋ன்
சுண்஠ிஷ஦ப் திடித்து றத்஧ர஬ின் வ ப்ன௃ ஬ரய்க்குள் த௃ஷ஫த்து஬ிட்டரள். ஆயர..
அன்று ஢ரள் ன௅ழுதும் றத்஧ரவுடன் ஬ி஡ம் ஬ி஡஥ரக ஬ிஷப஦ரடினேம், இது ஬ஷ஧
அ஬ள் ஋ன்ஷண ஊம்த஬ில்ஷன. ன௅஡ல் ன௅ஷந஦ரக அ஬ள் ஬ரய்க்குள்
த௃ஷ஫த்ஶ஡ன். ஬ ஡ற஦ரக ஢கர்ந்து வகரண்டு கரல் ஬ிரித்து அ஬ள் வ஡ரங்கும் ஡ஷன
஋ன் கரனறடுக்கறல் இன௉க்க ஶ஢஧ரக அ஬ள் ன௅கம் ஶ஥ல் ஢றன்ஶநன். ஋ன் ஢ீ ண்ட
சுண்஠ி ஬ ஡ற஦ரக அ஬ள் ஬ரய்க்குள் வ ன்நது. ஶன ரக ஆட்டிஶணன். அ஬ல௃ம்
஡ஷனஷ஦த் தூக்கறத் தூக்கற ஆட்டிணரள்.

஋ன்ஷண, ஋ன் இன௉ப்திடத்஡றல் ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு ரந்஡ற ஋ங்கஷபச் சுற்நறச் வ ன்று


றத்஧ர஬ின் கரனடி஦ில் ஡ஷ஧஦ில் அ஥ர்ந்து, அ஬ள் கரல்கஷப ஬ிரித்து
உள்வ஡ரஷடகபில் ஬஫றந்஡றன௉ந்஡ கர஥த் ஡ற஧஬ங்கஷப ஆஷ னேடன் ஢க்கத்
வ஡ரடங்கறணரள். இன௉ ஷககஷபனேம் ஋ஜ஥ரணி஦க்கர஬ின் ர஥ரன் ஥ீ து ஷ஬த்஡ரள்.
஥றன௉து஬ரண ன௅டிகஷப ஢ீ க்கற என௉ ஆள்கரட்டி஬ி஧னரல் றத்஧ர஬ின் தன௉ப்ஷத
ஶ஢ரண்டிணரள். இன்வணரன௉ ஷக஦ின் இ஧ண்டு ஬ி஧ல்கஷப அந்஡ ஢ீ னொற்று ஶதரல்
வதரங்கற஬ன௉ம் கற஠ற்றுக்குள் இநக்கற ஆட்டி஦தடி றத்஧ர஬ின் வ஡ரஷடகஷபனேம்,
ன௃ண்ஷடஷ஦ச் சுற்நறனேள்ப தகு஡றகஷபனேம் ஢க்கறணரள்.

றத்஧ர ஡ன் கண஥ரண ஸ்஡ணங்கஷபப் திஷ ந்துவகரண்ஶட ஆஶ஬ ஥ரக ஋ன்ஷண


ஊம்திணரள். உ஡டுகபரல் கவ்஬ிப் திடித்துக்வகரண்ஶட ஊம்திணரள். ற்று
஡டி஥ணரண உ஡டுகள். ஥றகவும் வகட்டி஦ரகப் திடித்து ஋ன் ஬ிந்துஷ஬க் க஫ற்நற஬ிடும்
தூ஧த்஡றற்கு ஬ந்஡ண.

"ஆஹ்.. றத்஧ர.. ஬ந்஡றன௉ம்.. ஆஹ்.." ட்வடன்று றத்஧ர அ஬ள் ஬ர஦ினறன௉ந்து ஋ன்


சுண்஠ிஷ஦ ஬ினக்கறணரள். "இன்னும் ன௅ன்ணரன ஬ரங்க அஶ ரக்." ன௅஡னறல்
஋ணக்குப் ன௃ரி஦஬ில்ஷன. அப்தடிஶ஦ டீப்தர஦ின் இன௉ன௃நன௅ம் கரஷன அகட்டி
ன௅ன்ணரல் ஬ந்ஶ஡ன். ஋ன் ஢ீ ண்ட சுண்஠ிஷ஦ அ஬ள் க்பஶ஬ஜளக்குள்
ீ ஷ஬த்து இன௉
ன௃நன௅ம் அ஬ள் ஥ரர்தகங்கஷபத் தூக்கறப் திடித்து அழுத்஡றணரள்.. ம்ம்ம்...
அ஬ல௃ஷட஦த் ஶ஡ஷ஬ டிட் ஃதக்கறங். ஬ித்஡ற஦ர ஥ரண ஆஷ ஡ரன். இன௉
஥ரன௅ஷனகள் இஷடஶ஦ சுண்஠ிஷ஦ ஆட்டு஬தும் கறட்டத்஡ட்ட ஏழ் ஶ஬ஷன ஶதரல்
஡ரன் இன௉ந்஡து. ஢ீ னப்தடங்கபில் தரர்த்஡றன௉க்கறன்ஶநன்; ன௅஡ல் ன௅ஷந஦ரக
அனுத஬ம். அதுவும் ஋ன் ஢ண்தன் கட்டி஦ ஡ரனறக்வகரடி஦ின் ஊஶட ஋ன் சுண்஠ி
வ ன்று அ஬ன் ஥ஷண஬ி஦ின் ஥ரர்தகங்கல௃ஷடஶ஦ த஡றந்து ஆடிக்வகரண்டின௉ந்஡து.

இந்஡ப் ஶதரமறல் இன௉ந்஡ ஥ற்வநரன௉ ர஡கம் ஋ணக்குத் ஶ஡ரன்நஶ஬ இல்ஷன. ஢ரன்


இன௉ந்஡ வதரமற஭ணில் ஋ன் ஆஷ ஢ர஦கற றத்஧ர஬ின் ஬ர஦ன௉ஶக ஋ன் ஬ிரிந்஡
குண்டிகள். அ஬ள் அஷ஡க் க஬ணிக்கர஥ல் ஬ிட஬ில்ஷன. ஡ஷனஷ஦த் தூக்கற ஡ன்
஢ரக்ஷக ஋ன் குண்டிப்திப஬ில் ஬ிட்டு ஢க்கறணரள். ஢ரனும் ற்று ன௅ன்ணரல் குணிந்து
அ஬ள் ன௅ஷனகஷப ஏழ்க்கும் ஶ஬ஷன஦ில் இன௉க்கும்ஶதரது இ஦ற்ஷக஦ரகஶ஬ ஋ன்
குண்டிகள் ற்றுப் திபந்஡றன௉ந்஡ண. றத்஧ர஬ிற்கு ஬ ஡ற஦ரகப் ஶதர஦ி஬ிட்டது.
஢ரக்கரல் ஶ஡ரண்டித் துபர஬ி ஋ன் ஆ ண ஬ர஦ிஷன ஋ப்தடிஶ஦ர
கண்டுதிடித்து஬ிட்டரள்.

"஌ய்.. ஧ரட் மற.. ஶ஡஬ிடி஦ரச் றறுக்கற.. ஆஅஹ்ஹ்.. ஋ன்ணஶ஬ர... ஏஎ... ஋ன்


குண்டின கரத்து ஊதுநறஶ஦டி.. ஢ரஶ஦..."

஋ன் கண்ன௅ன்ணரல் றத்஧ர஬ின் அந்஡஧ங்கத்஡றல் ன௅கம் ன௃ஷ஡த்து ஆஷ னேடன்


஋ஜ஥ரணி஦ின் ஶ஦ரணி஦ில் ஢ரக்கு ஶதரட்டுக்வகரண்டின௉ந்஡ ரந்஡ற ஡ன் அ஫கரண
கண்கஷபத் தூக்கற ஋ன்ஷணப் தரர்த்஡ரள். கண்கபரஶனஶ஦ றரித்஡ரள். "தரர்த்஡ீர்கபர?
஢ரங்கள் இ஧ண்டு றறுக்கறகள் ஶ ர்ந்஡ரல் உங்கஷப ஋ப்தடிவ஦ல்னரம் தரடரய்ப்
தடுத்துகறன்ஶநரம்" ஋ன்று வதன௉ஷ஥னேடன் தரர்ப்தது ஶதரனறன௉ந்஡து. ஢ரன் அ஬ஷபப்
தரர்ப்தது கண்டு ஶன ரக வ஬ட்கன௅ற்நரள். தரர்ஷ஬ஷ஦த் ஡ரழ்த்஡றக்வகரண்டு ஡ன்
னெக்கரல் றத்஧ர஬ின் வ஥ல்னற஦ ன௅டிகஷப உ஧ றணரள். இ஧ண்டு ஬ி஧ல்கஷப
உள்ஶப ஬ிட்டு அஶ஬ ஥ரக ஆட்டிணரள்.

றத்஧ர஬ின் ஢ரக்கு த௃ணி ஋ன் குண்டி ஬ர஦ிஷனச் சுற்நற ஶகரனம் ஶதரட்டது. "஌஌ய்ய்..
஬ன௉து.. ஆஹ்... ஋டுக்கட்டர..???"

"ஶ஬ண்டரம் ஍஦ர.. அக்கரவுக்கு அது ஡ரன் திடிக்கும். அ஬ங்க உடம்ன௃ ஶ஥ஶன


அடிங்க." ஋ன்நதடி ஋ழுந்து ஬ந்஡ரள் ரந்஡ற.

"஍ஶ஦ர... றறுக்கற.. குண்டி஦ ஢க்குநரஶப.. தர஬ி.." இப்ஶதரது ரந்஡ற றத்஧ர஬ின் இன௉


஥ரர்ன௃கஷபனேம் திடித்துக்வகரள்ப, றத்஧ர ஡ன் ஷககஷப ஬ிடு஬ித்து கல ஶ஫வகரண்டு
஬ந்து, ஋ன் குண்டிகஷப ஢ன்நரக ஬ிரித்து, ஶ஢஧ரக ஡ன் ஢ரக்ஷக ஋ன்
ஆ ண஬ர஦ிலுக்குள் ஆ஫஥ரகச் வ லுத்஡றணரள்.

"ஆஹ்ஹ்... ம்ம்ம்.. ஬ன௉துடி.. ம்ம்..." துடித்ஶ஡ன். ஋ன் சுண்஠ினேம் துடித்஡து.


ன௅ஷனகஷன ஬ிட்டு஬ிட்டு ரந்஡ற ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ வ஬பிஶ஦ ஋டுத்து உன௉஬ிணரள்.
ர்ர்ர்வ஧ன்று ஬ிந்து தீய்ச் ற஦து. ன௅஡ல் ஢ீ னொற்று ர்வ஧ன்று தநந்து ஶதரய் றத்஧ர஬ின்
வ஡ரப்ன௃ல௃க்குக் கல ஶ஫ வ ரத் ஋ன்று ஬ிழுந்஡து. அடுத்஡து, ஥ீ ண்டும் அஶ஡ ஡றஷ ஦ில்
தநந்து வ ன்று இம்ன௅ஷந ஶ஢஧ரக வ஡ரப்ன௃ல௃க்குள் ஬ிழுந்஡து. அடுத்஡ஷ஬கஷப
ரந்஡ற ஡றஷ ஡றன௉ப்தி ஬ிட்டரள். ன௅஡னறல் றத்஧ர஬ின் இன௉ ன௅ஷனகஷபனேம் ஋ன்
஬ிந்஡றணரல் குபிப்தரட்டிணரள். தின்ணர் அ஬ஶப குணிந்து ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ ஡ன்
஬ரய்க்குள் ஬ிட்டு ஥ீ ஡ற஦ின௉ந்஡ ஬ிந்துஷ஬ ரந்஡ற உநறஞ் ற உநறஞ் றக் குடித்து
ன௅டித்஡ரள்.

஢ரன் ஋ழுந்ஶ஡ன். ரந்஡ற஦ின் கூந்஡ஷனப் தர த்துடன் ஡ட஬ிக்வகரண்ஶட அ஬ள்


ஶ஡ரள் திடித்துத் தூக்கற ஬ிட்ஶடன். அ஬ள் ன௅கம் ன௅ழுதும் ஡றட்டுத் ஡றட்டரக ஋ன்
஬ிந்துவும் றத்஧ர஬ின் ஡ற஧஬ன௅ம் தடிந்஡றன௉க்க ன௃ன்ணஷக஦ில் ஥னர்ந்஡தடி ஋ழுந்஡ரள்.
஢ரனும் றத்஧ர஬ின் ஥ரர்தினறன௉ந்து ஋ழுந்ஶ஡ன்.

"஡ரன்க்ஸ் ரந்஡ற." உண்ஷ஥஦ில் ஥ண஥ர஧ அ஬ல௃க்கு ஢ன்நற கூநஶ஬ண்டும் ஋ன்று


஢றஷணத்ஶ஡ன். ஋ணக்கும் றத்஧ர஬ிற்கும் இஷடஶ஦ ஆண கர஥த்ஷ஡ அத்஡ஷண
அ஫கரக ஢டத்஡றஷ஬த்஡றன௉ந்து உ஡஬ி஦ின௉ந்஡ரள் ரந்஡ற.

"ஶதரங்கய்஦ர.. ஋ணக்குப் ஶதரய்.." ஢ர஠த்஡றல் ஡ஷன குணிந்஡ரள். ஋ணக்கு ஋ன்ணஶ஬ர


ஶதரனறன௉ந்஡து. றத்஧ர஬ின் ஶ஥ல் அவ்஬பவு கர஥வ஬நற ஋ணக்ஶகநற஦து. ரந்஡றஷ஦ப்
தரர்த்து என௉ ஥ர஡றரி஦ரண தர ம் த஧஬ி஦து. றத்஧ரஷ஬க் க஡நக் க஡ந
ஏழ்க்கஶ஬ண்டும் ஶதரல் இன௉ந்஡து. ரந்஡றஷ஦ ஋ன் ஥டி஦ில் அ஥ர்த்து
ஆ஧ர஡றக்கஶ஬ண்டும் ஶதரனறன௉ந்஡து.

"சூப்தர் டிட் ஃதக்கறங் அஶ ரக்." ஋ன்நதடி றத்஧ர டீப்தர஦ில் ஋ழுந்து அ஥ர்ந்஡ரள். ஥து
ஶதரஷ஡஦ினறன௉ந்து வ஡பிந்஡றன௉ந்஡ரள். அ஬ள் ஋஡றஶ஧ ஶ ரஃதர஬ில் ஢ரன் அப்தடிஶ஦
அம்஥஠஥ரக அ஥ர்ந்ஶ஡ன். ரந்஡ற ஋ழுந்து உள்ஶப வ ன்று஬ிட்டரள்.

"உன் ன௅ஷன஦ப் தரத்஡ர ஦ரன௉க்கும் வ஬நற ஌நறடும் றத்஧ர.." ன௅ன்தக்கம் குணிந்து


அ஬ள் ன௅ஷனகஷபக் க க்கறஶணன்.

"அடப்தர஬ி ஥ணி஭ஶ஧.. உங்கல௃க்கு சுண்஠ி ஏ஦ஶ஬ ஏ஦ர஡ர அஶ ரக்.."


வகர஫வகர஫வ஬ன்நறன௉ந்஡ ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ப் தற்நறணரள். ஥ீ ண்டும் தர஡ற஦பவு ஌நத்
வ஡ரடங்கற஦ின௉ந்஡து. ஋த்஡ஷண ன௅ஷந வ ய்஡ரலும் வ஬நறதிடித்து
அஷனந்துவகரண்டின௉ந்஡து.

"அதுக்குக் கர஧஠ம் ஢ீ னேம் உன் அ றஸ்வடண்டும் ஡ரன் றத்஧ர. இஶ஡ர கரன ஬ிரிச் ற,
஬ழு஬ழுன்னு ஬ழுக்குந ஶ஦ரணி஦ ஬ிரிச் ற ஡ரி ணம் கரட்டிகறட்டு இன௉க்கறஶ஦.
ரந்஡ற ஋ன்ணடரன்ணர ன௃சுக்குன்ணர ஋ன் சுண்஠ி஦ உன௉வுநதுஶனஶ஦ இன௉க்கர.
அன௉ஷ஥஦ர ன௃ல்னரங்கு஫ல் ஬ர றக்க வ ரல்னறக்குடுத்துன௉க்ஶக."

வ ரல்னறக்வகரண்டின௉க்கும் ஶதரஶ஡ ரந்஡ற ஬ந்஡ரள். அஹ்... ஋வ்஬பவு ல க்கற஧஥ரக,


ட்வடன்று ஡ன் ன௅கத்ஷ஡த் துஷடத்து, கஷனந்஡றன௉ந்஡ கூந்஡ஷன ல ஧ரக்கற,
ஏடிப்ஶதர஦ின௉ந்஡ வ஢ற்நறப்வதரட்ஷட ஥ீ ண்டும் எட்டி, ஷக஦ில் இ஧ண்டு
ஶகரப்ஷதகல௃டன் ஆஜர் ஆணரள். தர஬ம் கஶபத஧த்஡றல் ஧஬ிக்ஷக஦ின் ஶ஥ல் ஊக்கு
அறுந்துஶதர஦ின௉ந்஡து ஶதரலும். அஷ஡ ஥ட்டும் ரி வ ய்஦ இ஦ன஬ில்ஷன.
அ஡ணரல் ஋ந்ஶ஢஧ன௅ம் அ஬ள் ன௅ஷனகள் துள்பிக் கு஡றத்து ஶ ரபி஦ினறன௉ந்து
வ஬பிஶ஦ ஬ிழுந்து஬ிடும் அதர஦ம். ஆணரல் றறு ஬஦஡ரகற஦஡ரல் ன௅ஷனகள்
குலுங்க஬ில்ஷன. க஬ிழ்த்து ஬ிட்ட ஃப்னொட் வஜல்னற ஶதரல் ஶன ரக இப்தடினேம்
அப்தடினேம் கல௃க்வகன்று ஆடு஬து ஥ட்டும் ஡ரன் வ஡ரிந்஡து.

"வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ட஦ர்டர இன௉ப்தீங்கன்னு ஆ஧ஞ்ச் ஜழஸ் கனந்து ஬ந்ஶ஡ன்."


஋ன்நதடி ஋ணக்கும் றத்஧ர஬ிற்கும் வகரடுத்஡ரள். ஢ரன் ஶ ரஃதர஬ில் ரய்ந்து
வகரண்டு வகரஞ் ம் வகரஞ் ஥ரக த஫஧ ம் அன௉ந்஡, ரந்஡ற ஋ன் கரனடி஦ில் அ஥ர்ந்து
஋ன் சுண்஠ி, வகரட்ஷடகள், வ஡ரஷட஦ின் உள்தகு஡றகள் ஋ல்னரம் ஢க்கற஬ிட்டு
சுத்஡ம் வ ய்஡ரள். ஶ஥லும் வடம்தர் ஌நற஦து.
"஋ன்ண.. உங்க றன்ணய்஦ர இன்ஶணரன௉ ஆட்டத்துக்கு வ஧டி ஶதரன?" றத்஧ர
஢ன௅ட்டுத்஡ண஥ரகச் றரித்஡ரள். ஋ழுந்து ஬ந்஡ரள். ரந்஡றஷ஦ ஢க஧ச் வ ரல்னற஬ிட்டு
஡ன் கரல்கள் இ஧ண்ஷடனேம் ஬ிரித்து அப்தடிஶ஦ அ஥ர்ந்஡ரள். உ஡஬ிக்கரக ரந்஡ற
஋ன் சுண்஠ிஷ஦ப் திடித்து ரி஦ரக றத்஧ர஬ின் ஶ஦ரணிக்குள் த௃ஷ஫க்க உ஡஬;
ரி஦ரக அ஥ர்ந்஡ரள் றத்஧ர.

"஋ன்ண றத்஧ர.. இப்திடிஶ஦ தண்஠஬ர? இல்ஷன வதட்னொன௅க்குப் ஶதரகனர஥ர?"

"உங்கபரன ன௅டிஞ் ர இப்திடிஶ஦ வதட்னொன௅க்கு ஋ன்ஷணத் தூக்கறட்டு ஶதரய்


தண்ட௃ங்கஶபன்." ஬ரல் ஬ிட்டரள். ஬ரஷன ஌ற்ஶநன். றத்஧ரஷ஬க் கட்டி
அஷ஠த்துக்வகரண்டு அப்தடிஶ஦ ஋ழுந்து ஢றன்ஶநன். ஋ன் இடுப்ஷதச் சுற்நற அ஬ள்
கரல் ஶதரட்டு இறுக்கறணரள். ஋ன் ஥ரர்தின் ஥ீ து ஡ன் ஥ரர்தகங்கஷப அழுத்஡ற
஋ன்ஷண அஷ஠த்஡ரள். அ஬ள் இஷடஷ஦ச் சுற்நற அஷ஠த்து தூக்கற ஋டுத்஡தடி
஢ரன் ஢றன்ஶநன். சுண்஠ி 90 டிகறரி வடம்தரில் இன௉ந்஡஡ரல், தத்஡ற஧஥ரக அ஬ள்
ஶ஦ரணிக்குள் ன௃ஷ஡ந்஡றன௉ந்஡து. அப்தடிஶ஦ ஡றன௉ம்தி வ஥து஬ரக ஢டந்ஶ஡ன். ஋ன்
இடுப்தின் ஥ீ து ஶன ரக ஋ம்திக் கு஡றத்஡தடி இன௉ந்஡ரள் றத்஧ர. ஋ங்கள் ஊர்஬னம்
஡டங்கனறல்னர஥ல் வ ல்ன ஬ ஡ற஦ரக ரந்஡ற தடுக்ஷக஦ஷநக் க஡வுகள்
இ஧ண்ஷடனேம் ஡றநந்஡ரள். றத்஧ரஷ஬ ஋ன் சுண்஠ி ஥ீ து சு஥ந்து ஢ரன் ஶதனன்ஸ்
வ ய்துவகரண்ஶட உள்ஶப வ ன்ஶநன். வ஡ரம்வ஥ன்று அ஬ஷபப் தடுக்ஷக஦ில்
஥ல்னரக்கக் கறடத்஡ற அ஬ள் ஥ீ து தடர்ந்ஶ஡ன். என௉ ஬ி஢ரடி ஋ன் சுண்஠ி வ஬பிஶ஦
஬ந்து஬ிட்டரலும், றத்஧ர அஷ஡ப் திடித்து ஥ீ ண்டும் ஡ன் ன௃ண்ஷடக்குள்
஡ற஠ித்துக்வகரண்டரள்.

அ஬ல௃க்குள் இ஦ங்கறஶணன்.

அன்று ஍ந்஡ர஬து ன௅ஷந஦ரக றத்஧ரவுக்குள் ஬ிந்து றந்஡ற஬ிட்டு இன௉஬ன௉ம்


கட்டிக்வகரள்ப ஢ள்பி஧஬ில் உநங்கறப்ஶதரஶணரம்.

"யரய் அஶ ரக் டரர்னறங்... குட் ஥ரர்ணிங்." ஋ன்ந றத்஧ர஬ின் கு஧ல் ஶகட்டஶதரது


கரஷன ஥஠ி ஌ழு஡ரன். ல க்கற஧஥ரகஶ஬ ஋ழுந்து஬ிட்டரள். ஋ன்ஷணனேம் ஋ழுப்திணரள்.

"வயல்ஶனர டி஦ர்." ஋ன்நதடி ஋ன் ஶ஡ர஫ணின் ஥ஷண஬ிஷ஦ அஷ஠த்ஶ஡ன். 24


஥஠ி ஶ஢஧த்஡றற்கு ன௅ன் இ஬ஷபப் தரர்த்஡஡றல்ஷன. ஆணரல் இப்ஶதரது ஋ன்ணஶ஬ர
ஞர஦ிறு கரஷன஦ில் ன௃து஥஠த் ஡ம்த஡றகள் கட்டி஦ஷ஠த்து ன௅த்஡஥றடு஬து ஶதரல்
஢றர்஬ர஠ ஢றஷன஦ில் தடுக்ஷக஦ில் அஷ஠த்஡தடி இன௉ந்ஶ஡ரம்.

"஋ன்ண.. இவ்஬பவு ல க்கற஧ம் ஋ழுந்஡றட்ஶட றத்஧ர?"


"஌ய்ய்.. ஋ன்ண ஋ன்ணன்னு ஢றஷணச் றகறட்டு இன௉க்கல ங்க? னை ஶ஢ர.. ஍ அம் ஋
வ஧ஸ்தக்டதிள் யவுஸ் வ஬ர஦ிஃப். ஬ட்டு
ீ ஶ஬ஷனகள் ஋ல்னரம் க஬ணிக்கட௃ம்..
வ஡ரினே஥ர? உங்க கறட்ஶட ஏழ் ஬ரங்குநது ஥ட்டும் ஡ரன் ஶ஬ஷனன்னு
஢றஷணச் ல ங்கபர அஶ ரக்?" வதரய்஦ரண ஶகரதத்துடன் ஶகட்டு, ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந ஋ன்
வ஢ஞ் றல் குத்஡றணரள்.

"஌ய்.. குத்஡ரஶ஡.. ஢ரனும் குத்துஶ஬ன்." ஋ன்நதடி அ஬ள் ஥ரர்தகங்கஷபக் குத்து஬து


ஶதரல் தர஬ஷண வ ய்ஶ஡ன்.

"ஶயய்.. ஢ரட்டி ஃவதல்ஶனர.." ஋ன்று றரித்துக்வகரண்ஶட ஢கர்ந்஡ரள். ஆணரல் அ஬ள்


஬னது ஥ரர்தகம் ஋ன் ஷக஦ில் றக்கற஦து. க க்கறஶணன். கரம்ஷதத் ஡றன௉கற
இழுத்ஶ஡ன்..

க஡வு ஡றநந்துவகரண்டு ரந்஡ற ஬ந்஡ரள். "஍஦ர.. உங்க வ஧ண்டுஶதன௉க்கும் வதட்


கரஃதி." ஋ன்று ஢ீ ட்டிணரள். ஶ஢ற்நற஧வு அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ அஶ஡ தர஬ரஷட-஧஬ிக்ஷக
஥ட்டும் ஡ரன். ஧஬ிக்ஷக஦ின் ஶ஥ல் ஊக்கு இல்ஷன. கணத்஡ இபம் ன௅ஷனகபின்
ன௅க்கரல் தரக ஡ரி ணம். ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந ர஥ற கும்திடு஬து ஶதரல் அஷ஡ப்
தரர்த்து கன்ணங்கபில் ஶதரட்டுக்வகரண்ஶடன்.

"ஶதரங்கய்஦ர.." வ஬ட்கத்துடன் ன௅கத்ஷ஡த் ஡றன௉ப்திச் றரித்஡ரள். வ ழுஷ஥஦ரண


கன்ணங்கள் ஶன ரகச் ற஬ந்஡ண.

"஋ன்ண அஶ ரக்.. தர஡ற தரர்த்஡துக்ஶக கன்ணத்துன ஶதரட்டுக்கறநீங்க? ன௅ழு ரப்


தரத்஡ர?"

"அக்கர.. ஋ன்ணக்கர ஢ீ ங்க.. ஶ஬஠ரம்கர.." றட௃ங்கறணரள் ரந்஡ற.

"ன௅ழு ரப் தரத்஡ர ஋ன்ண தண்ட௃ஶ஬ன்னு தரத்துட்டு வ ரல்ஶநன்." ஋ன்ஶநன். கரஃதி


அன௉ந்஡றஶணன். றத்஧ரவும் என௉ றப் அன௉ந்஡ற஬ிட்டுப் ஶத றணரள்.

"ம்ம்... ரந்஡ற கரட்டுடி. ஋டுத்து ஍஦ர஬த் துஷடச் ற ஬ிடு."

கன௉஥ஶ஥ கண்஠ரண ரந்஡ற ட டவ஬ன்று ஡ன் ஧஬ிக்ஷக஦ின் ஥ீ து


வதரத்஡ரன்கஷபனேம் அ஬ிழ்த்து, ஧஬ிக்ஷகஷ஦ உரித்து ஋டுத்஡ரள். ப்஧ர
அ஠ி஦஬ில்ஷன ஋ன்று வ ரல்னத் ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன. வ஡ரப்ன௃ல௃க்கு ஶ஥ஶன ஋ந்஡த்
து஠ினே஥றன்நற ஢றன்நரள் அந்஡ 18 ஬஦து கட்ட஫கற. ப்஧ர இன௉ந்஡ரல் 36C ஋ன்று
ஶனதிள் இன௉ந்஡றன௉க்கும் ஋ன்று ஋ன் அனு஥ரணம். கும்தங்கல௃க்கு ஥த்஡ற஦ில் இன௉ந்஡
கன௉஬ஷப஦த்஡றன் ஬ிட்டம் குஷநவு ஡ரன். ஆணரல் கரம்ன௃கபின் ஢ீ பம் ஥றக அ஡றகம்.
றறு றறு சுண்஠ிகள் ஶதரல் ஢ீ ண்டின௉ந்஡ண. அக்குள்கபில் கன௉கன௉வ஬ன்று அடர்ந்஡
சுன௉ண்ட ன௅டிகள் ன௃஡஧ரக ஥ண்டிக்கறடந்஡ண. வதரன்ணிந ஶ஡கத்஡றல் கன௉ஷ஥஦ரண
அக்குள் ன௅டிகஷபக் கண்டு ஢ரன் கறறுகறறுத்ஶ஡ன்.

ன௅஡ல் ஢ரள் ஥ரஷன ஡ன் ஡ர஬஠ி஦ரல் வ ய்஡து ஶதரல், இப்ஶதரது ஡ன்


஧஬ிக்ஷக஦ரல் ஋ன் சுண்஠ிஷ஦னேம் வ஡ரஷடகஷபனேம் சுத்஡஥ரகத் துஷடத்஡ரள்.
அஶ஡ ஶதரல் றத்஧ர஬ின் வ஥ன்ஷ஥஦ரண ன௅டிகபில் அப்தி஦ின௉ந்஡ ஬ிந்து ஢ீ ர்
஥ற்றும் க றவுகஷபனேம் துஷடத்஡ரள். as usual குபி஦னஷந஦ினறன௉ந்து என௉ mugஇல்
வ஬ந்஢ீ ர் வகரண்டு ஬ந்து ஡ன் ஧஬ிக்ஷகஷ஦ அ஡றல் ன௅க்கறவ஦டுத்து ஋ங்கள்
இன௉஬ரின் அந்஡஧ங்கங்கஷபனேம் ஈ஧த்து஠ி஦ரல் துஷடத்து சுத்஡஥ரக்கறணரள். ஋ன்
சுண்஠ினேம் ரந்஡ற஦ின் கரம்ன௃கல௃ம் ன௅ழு அட்வடன்஭ணில் ஢றன்நண.

"஋ணக்கு ஢றஷந஦ ஶ஬ஷன஦ின௉க்கு." ஋ன்று வ ரல்னறக்வகரண்ஶட றத்஧ர


தடுக்ஷக஦ினறன௉ந்து ஢றர்஬ர஠஥ரக ஋ழுந்஡ரள். " ரந்஡ற ஍஦ர஬ ஢ல்னர
க஬ணிச் றக்ஶகர.. ஢ரன் ஶதரய் ஷ஥஦ல் ஶ஬ஷன தரக்குஶநன். ஍஦ர஬த் ஡஦ரர்
தடுத்஡றட்டு வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஬ரங்க." ஋ன்று கூநறக்வகரண்ஶட அஷநஷ஦ ஬ிட்டு
வ஬பிஶ஦நறணரள்.

" ரந்஡ற.."

"஍஦ர.." இன்னும் தடுக்ஷக஦ின் அன௉ஶக டரப்வனஸ்மரக வ஬றும் தர஬ரஷடனேடன்


஢றன்றுவகரண்டின௉ந்஡ரள்.

"இங்க ஬ர." ஷக ஢ீ ட்டி அ஬ஷப அஷ஫த்ஶ஡ன்.

"வ஥த்ஷ஡ ஶ஥ஶன஦ர? ஶ஬ண்டரம்஦ர."

"வ஥த்ஷ஡ ஶ஥ஶன வ க்ஸ் தண்஠ர஥...?? ஶ஬ந ஋ங்க? ஬ர ரந்஡ற." அ஬ள்


கரம்ன௃கஷபனேம் அக்குள் ன௅டிகஷபனேம் கண்டு ஋ன் ஥ணம்
ஶத஡னறத்துக்வகரண்டின௉ந்஡து.

"இல்னய்஦ர.. ஬ந்து..." ஡ன் ஋ஜ஥ரணி஦க்கர஬ின் தடுக்ஷக ஥ீ து ஡ரன் தடுப்த஡றல்


஡஦க்கம் ஶதரலும். அ஬ள் தரர்ஷ஬ ஋ன் ஡டித்஡ ஢ீ ண்ட ன௄பின் ஥ீ ஶ஡
த஡றந்஡றன௉ந்஡ரலும் வகரஞ் ம் ஡஦க்கம்.

"஌ய்.. ஬ரடின்ணர.. ஬ர.. றத்஧ர எண்ட௃ம் வ ரல்ன ஥ரட்டர. " அ஬ள் ஷக திடித்து
இழுத்ஶ஡ன். ஋ன் ஥ீ து ஬ிழுந்஡ரள். ரந்஡றஷ஦ என௉ ன௃ந஥ரக ர஦ ஷ஬த்து அ஬ள்
஥டி஦ில் ஡ஷனஷ஬த்துப் தடுத்ஶ஡ன். கரம்ன௃கஷபத் ஡ட஬ிஶணன்.

"ம்ம்ம்.. ஍஦ர.. அஹ்."

அ஬ள் இடது ஷகஷ஦த் தூக்க வ ய்து ஋ன் னெக்ஷக அக்குபில் த௃ஷ஫த்ஶ஡ன்.


ம்ம்ம்.. சுகந்஡ம். அப்ஶதரது ஡ரன் சுத்஡஥ரகக் கழு஬ி ஶ ரப் ஶதரட்டுத்
துஷடத்஡றன௉ந்஡ரள் ஶதரன. க஥க஥வ஬ன்நறன௉ந்஡ண அ஬ள் அடர்ந்஡ ன௅டிகள்.

"அஹ்.. ஶ஬ண்டரம்஦ர..ம்ம்ம்.."

"஋துக்குடி.. ஶ஬ண்டரம்.."

"ஆஆ.. இல்ன.. கூச் ஥ர இன௉க்குய்஦ர.."

"஋ன் ன௅ன்ணரஶன அம்஥஠க்குண்டி஦ர ஢றன்ணர ஥ட்டும் கூச் ஥றல்ஷன஦ர?"

"அ஡றல்ஶனங்கய்஦ர.. அங்ஶகவ஦ல்னரம் ஶதரய்.. ல .. வ஧ரம்த ன௅டி இன௉க்கு அதுணரஶன


஡ரன்."

"அப்ஶதர ன௅டி஦ ஶ஭வ் வ ஞ் ற ஋டுத்துடனர஥றல்ஶன?"

"ம்யளம்.. அது இன௉ந்஡ரத் ஡ரன் ஋ணக்குப் திடிக்குது."

"஋ணக்கும் அது ஡ரண்டி திடிக்குது வ ல்னம்." ஋ன்நதடி ஢ரன் அ஬ள் அக்குஷப


஢க்கறஶணன். இன௉ ஷககபரலும் இன௉ கரம்ன௃கஷபனேம் திடித்து ஧ப்தர் ஶதரல்
இழுத்ஶ஡ன்.

"ஆணர ஢ீ ங்க இங்ஶக ன௅டி஦ில்னர஥ இன௉க்குநதும் ஋ணக்குப் திடிக்குது." ஋ன்று ஋ன்


சுத்஡஥ரக ஶ஭வ் வ ய்஦ப்தட்ட வகரட்ஷடகஷபப் திடித்஡ரள். உன௉஬ிணரள்.
அக்குள்கஷப ஢ரன் ஥ரற்நற ஥ரற்நற ஢க்கற, எவ்வ஬ரன௉ கரம்ஷதனேம் சுஷ஬த்துக்
கடித்து, இழுத்து க க்கற, அன௅க்கற - அ஬ல௃ம் ஆஷ ஦ரக ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ ஆட்டி
ஆட்டி கற஦ர் ஶதரட்டரள். ஬ழு஬ழுப்தரண ஥஦ிரில்னர஡ சுண்஠ினேடன் ஆஷ னேடன்
஬ிஷப஦ரடிணரள். றறு கு஫ந்ஷ஡ வதரம்ஷ஥னேடன் ஆடு஬து ஶதரல் ஢றர்஥ன஥ரகச்
றரித்துக்வகரண்ஶட ஬ிஷப஦ரடிணரள்.

"஍஦ர.. ப்தி஬ிடட்டு஥ர?" கண்கபில் கர஥ ஆஷ அப்தட்ட஥ரகத் வ஡ரிந்஡து.

" ப்திணரல் ஥ட்டும் ஶதர஡ரது."

"ம்ம்??" அ஫கரண ஬ிரித்஡ கண்தரர்ஷ஬஦ிஶனஶ஦ ஶகள்஬ிக்கஷ஠ஷ஦ ஬ிண஬ிணரள்.

"உன்ண ஢ர஦டி அடிச் ற ஏழ்க்கட௃ம்."

"அப்ஶதர.. ன௅஡ல்ன அ஡ச் வ ய்னேங்கய்஦ர." ஥றுஶதச்சுப் ஶத ஬ில்ஷன. அப்தடிஶ஦


஢ரன்கு கரல்கபில் க஬ிழ்ந்஡ரள். தர஬ரஷடஷ஦ இடுப்ன௃க்கு ஶ஥ல் தூக்கற,
஥றன௉து஬ரண, ஬ழு஬ழுப்தரண ஬ரஷ஫த்஡ண்டு வ஡ரஷடகஷபனேம்; ஬஦துக்கு ஥ீ நற
தன௉த்஡, உன௉ண்டு ஡ற஧ண்ட வ஬ண்ஷ஥஦ரண ன௃ட்டங்கஷபனேம்,
வ஡ரஷடகல௃க்கறஷடஶ஦ கன௉கன௉வ஬ன்ந ஢ீ ண்ட அடர்த்஡ற஦ரண ன௅டிகஷபனேம்
கரட்டிணரள். அ஬ள் தின்ணரல் ஬ந்ஶ஡ன். வ஡ரஷடகல௃க்கறடஶ஦ ஬ி஧ல் ஬ிட்டு
ன௅டிகஷப ஬ினக்கற அ஬ள் தன௉ப்ஷதக் கண்டு திடித்து ஶ஢ரண்டிஶணன். ன௅஡னறல்
இ஧ண்டு ஬ி஧ல் ஬ிட்டு ஆட்டி, ஈ஧஥ரக இன௉க்கறன்நரபர ஋ன்று ஶ ர஡ஷண
வ ய்ஶ஡ன். ஶ ர஡ஷணஶ஦ ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன!!! ஢஦ரக஧ர அன௉஬ி ஶதரல்
வகரட்டிக்வகரண்டின௉ந்஡து. 18 ஬஦து தன௉஬ச் றட்டு ஋ன்நரல் சும்஥ர஬ர? சு஧ப்திகள்
஥றக அ஡றக஥ரக ஏ஬ர்ஷடம் வ ய்னேம் ஬஦஡ல்ன஬ர?

"இன்னு஥ர கரத்துகறட்டு இன௉க்கல ங்கய்஦ர?" ஌க்கத்துடன் ரந்஡ற஦ின் கு஧ல் ஶகட்டது.

இபம் றட்ஷடக் கரக்க ஷ஬க்க ஬ின௉ம்த஬ில்ஷன. உடணடி஦ரக உள்ஶப ஌ற்நறஶணன்.


அப்ப்ப்தரஅ... ஋ன்ண ஷடட் ன௃ண்ஷட. த௄ற்றுக்க஠க்கரண ஆண்கள் த௃ஷ஫ந்஡
வ஬ள்ஷபக்கரரிகபின் ன௃ண்ஷடக்ஶக த஫க்கப்தட்ட ஢ரன் றத்஧ர஬ின் ன௃ண்ஷட
இறுக்கத்஡றஶனஶ஦ ஥஡ற ஥஦ங்கற஦ின௉ந்ஶ஡ன். ன௅க்வகரம்தில் ஥ீ ன்கரரிஷ஦ ஏழ்ந்஡
ஶதரது ஢ரன் கண்ட ன௃ண்ஷட இறுக்க சுகத்ஷ஡ அ஡ன் தின்ணர் றத்஧ர஬ிடம் ஡ரன்
அனுத஬ித்ஶ஡ன். ஆணரல் இபம் ரந்஡றனேஷட஦ஶ஡ர அ஡ற்கும் ஶ஥ல். ஥றகச் றநற஦
ன௃ண்ஷட ஶதரலும். த஫க்கப்தடர஡ ன௃ண்ஷட஦ர? ஆணரல் ஢றச் ஦஥ரக கன்ணித்஡றஷ஧
இல்ஷன. ஡ங்கு஡ஷட஦ின்று உள்ஶப ஌நறஶணன்.

"஍ஶ஦ர.. ஋வ்஬பவு ஆ஫ம் ஬ஷ஧க்கும் ஶதரகுதுய்஦ர.. ம்ம்ம்."


அ஬ல௃ஷட஦ ஶ஦ரணிக்கு஫ர஦ின் இபம் ஡ஷ கள் ஋ன் சுண்஠ிக்கு சுக஥ரண ஥ ரஜ்
வ ய்஦, கரஷன ஶ஢஧த்து ன௅஡ல் ஬ிந்ஷ஡ ரந்஡ற஦ின் கன௉ப்ஷதக்குள் தீய்ச் ற
அடித்ஶ஡ன்.
-------------------------
தின்ணர், ரந்஡ற஦ின் தர஬ரஷடஷ஦க் க஫ற்நற ன௅ழு ஢றர்஬ர஠ம் ஆக்கற, ஥ீ ண்டும் என௉
ன௅ஷந அ஬ ஧஥றன்நற ஢ற஡ரண஥ரக ஋ல்னர வதரமற஭ன்கபிலும் ஌நற஬ிட்டு
இறு஡ற஦ரக இ஧ண்டர஬து ன௅ஷந஦ரக ஢ரன் ரந்஡றக்குள் ஡ண்஠ர்ீ தரய்ச்சு஬஡ற்குள்,
தர஬ம் ஶதஷ஡ தன ன௅ஷந உச் ம் ஬ந்து஬ிட்டரள். றன ஢ற஥றடங்கள் து஬ண்டு
ஶதரணரள்.

"அப்ப்தர.. ஋ன்ண அன௉ஷ஥஦ர ஶ஬ஷன தரத்஡ீங்கய்஦ர.. அது ஡ரன்.. அக்கர உங்க


ஶ஥ஶனஶ஦ ஷதத்஡ற஦஥ர இன௉க்கரங்க!!!"

"஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஡ரண்டி ஋ன்ண இப்திடி ஷதத்஡ற஦஥ர ஆக்கற஦ின௉க்கல ங்க."
஋ன்நதடி ஢ரன் ஥ீ ண்டும் அ஬ள் ஥ீ து தர஦, ர஥ர்த்஡ற஦஥ரய் எதுங்கற஬ிட்டு,
றரித்துக்வகரண்ஶட தடுக்ஷகஷ஦ ஬ிட்டு ஋ழுந்஡ரள்.

"ஶதரதும் ஶதரதும்ம்.. வகரஞ் ம் அக்கரவுக்கரக ஥றச் ம் ஬ச் றக்ஶகரங்க.. இப்ஶதர


஬ரங்க தல் ஬ிபக்கற, குபிச் ற வ஧டி஦ரகனரம் ஍஦ர."

இன௉஬ன௉ம் குபி஦னஷநக்குள் வ ன்ஶநரம். அ஬ள் ன௅ன்ணரல் ஢ரன் வ஬ட்க஥றன்நற


கரஷனக் கடன்கஷபக் க஫றக்க, அ஬ள் அ஫கரக னெக்ஷகச் சு஫றத்து, அஶ஡ ஶ஢஧ம்
ஆர்஬த்துடன் தரர்த்஡ரள். ஋ன் குண்டிஷ஦க் கழு஬ிக்வகரள்ப உ஡஬ிணரள்.
தல்ஶ஡ய்த்஡வுடன் ன௅கம் கழு஬ி ஬ிட்டரள். ஭஬ரில் குபிக்கும் ஶதரது ஋ன்
உடம்வதல்னரம் ஶ஡ய்த்து஬ிட்டரள். ஶ ரப் ஶதரட்டரள். ஋ல்னர தரகங்கஷபனேம்
சுத்஡஥ரக்கறணரள். ன௅஡னறல் அ஬ள் உடஷன ஢ரன் கழு஬ அ஬ள்
எப்ன௃க்வகரள்ப஬ில்ஷன. தின்ணர் ஢ரன் ஬லுக்கட்டர஦஥ரக அ஬பிட஥றன௉ந்து
ஶ ரப்ஷதப் திடுங்கற அ஬ள் அந்஡஧ங்க தரகங்கள்/ ன௅டிக்கற்ஷநகள், அன௉ஷ஥஦ரண
வகரழுவகரழுப்தரண ன௃ட்டங்கள், ஡டித்஡ கரம்ன௃கள் ஋ல்னர஬ற்நறலும் ஶ ரப் த௃ஷ஧
ஶ஡ய்த்து கழு஬ி஬ிட்ஶடன். ஭஬ரிஶனஶ஦ என௉ ஭ரட் அடிக்கனரம் ஋ன்று
஢றஷணத்ஶ஡ன். ஆணரல் ன௅ழுஷ஥஦ரக ஥றுத்து஬ிட்டரள். றத்஧ர அக்கர஬ிற்கு
ஶ ஥றத்து ஷ஬க்கஶ஬ண்டும் ஋ன்றும், அ஡ற்கு ஶதரக ஥ீ ஡ற இன௉ந்஡ரல் ஡ரன் ஡ணக்கு
஋ன்த஡றல் வ஡பி஬ரக இன௉ந்஡ரள். ஢ரனும் ஬ற்ன௃றுத்஡஬ில்ஷன.

துஷடத்துக்வகரண்டு வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡வுடன் இ஧ண்ஶட ஢ற஥றடங்கபில் ஡ன்


எப்தஷணஷ஦ ன௅டித்஡ரள். ன௅஡னறல் ஡ன் தின்ணஷன அ஬ிழ்த்து ஶ஬க஥ரக இ஧ட்ஷட
ஜஷட ஶதரட்டுக்வகரண்டரள். கர஡றல் என௉ றநற஦ ஡ங்கக் கம்஥ல், க஧ங்கபில் றன
ப்பரஸ்டிக் ஬ஷப஦ல்கள். அவ்஬பவு஡ரன். அ஬ள் ஡ங்க ஢றந ஶ஥ணிக்கு தவுடர்
ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன. வ஢ற்நற஦ில் என௉ றநற஦ ஸ்டிக்கர் ஡றனகம் ஷ஬த்஡ரல் தபிச்வ ன்ந
ரந்஡ற ஡஦ரர். இன௉஬ன௉ம் அப்தடிஶ஦ வ஬பிஶ஦ ஬ந்ஶ஡ரம். (வதரட்டுத் து஠ி
இல்னர஥ல்)

ரப்தரட்டு ஶ஥ஷஜ஦ில் கரஷனச் றற்றுண்டிகஷபத் ஡஦ர஧ரக ஋டுத்து


ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ரள் றத்஧ர. அ஬ல௃ம் குபித்து, கூந்஡ஷன ஢ீ ண்ட ஶதரணிவட஦ினரக
஬ிட்டுக்வகரண்டு, றறு றறு அனங்கர஧ங்கஶபரடு, ஆஷடகள் இன்நற கர஠ப்தட்டரள்.

"யரய்.. அஶ ரக்.. ஋ப்திடி? ரந்஡ற ஋ப்திடி?"

" ல .. ஶதரங்கக்கர." ரந்஡ற வ஬ட்கத்஡றல் ஋ன் ஷகஷ஦ ஬ிட்டு஬ிட்டு றத்஧ர஬ின்


தின்ணரல் எபிந்துவகரண்டரள்.

"஋ன்ணடி வ஬க்கம். ஢ல்னர..சூடர.. என௉ னறட்டர் ஡ண்஠ி உள்ஶப ஌த்஡ற஬ிட்டரன௉


இல்ன? அப்ஶதர இல்னர஡ வ஬க்கம் இப்ஶதர ஋ன்ணடி?"

"஍ஶ஦ர... அக்கர..." ஢ர஠ம் ஶ஥னறட ஡ன் ன௅கத்ஷ஡ ஷககபரல் னெடிக்வகரண்டரள்.


ன௅கத்ஷ஡ னெடிணரல் ஋ன்ண? உடல் ன௅ழுதும் அம்஥஠஥ரய் ஡றநந்துள்பஶ஡!!
இன௉ந்஡ரலும் ஢ர஠ம் ஋ன்தது ஡஥றழ் வதண்கபின் தண்தரடல்ன஬ர? அப்ஶதரது ஡ரன்
஡றன௉ட்டு ஏழ் ன௅டித்஡றன௉ந்஡ரலும், ஡஥றழ்஢ரட்டுக் கன்ணி(!)ப் வதண்஠ின் ஢ர஠ம் ஡ரன்
அ஬ள் அ஫கறற்கு ஶ஥லும் அ஫கூட்டு஬து!!

"அது ரி.. அது ஋ன்ண஡ரண்டி வ஬க்கம்... ஶதரகட்டும்.. அஶ ரக்.. சூடர இட்னற,


கு஫ற஦ரப்தம் வ஧டி஦ர இன௉க்கு. ஬ரங்க உக்கரன௉ங்க."

"஬ரவ்.. சூப்தர் ஡஥றழ் டிஷ்஭ஸ். ஋ணக்கு கும்கும்னு வ஧ண்டு இட்னற." றத்஧ர஬ின்


இ஧ண்டு ன௅ஷனகஷபனேம் அன௅க்கறக்கரட்டிஶணன். "திநகு சூடரண என௉ ஆப்தக்கு஫ற.
஡ட் இஸ்.. சூடரண கு஫ற஦ரப்தம்." றத்஧ர஬ின் கரனறடுக்கறல் இன௉ந்஡ சூடரண
ஆப்தக்கு஫ற஦ில் ஬ி஧ல் ஬ிட்டு ஆட்டிஶணன்.

"஌ய்ய்ய்஌ய்ய்.. ஶ஬ந ஶ஬ஷனஶ஦ இல்ஷன஦ர?" றத்஧ர துள்பிக் கு஡றத்து ஬ினகறணரள்.


இன௉ன௅ஷனகல௃ம் துள்பிக்கு஡றத்து கபி஦ரட்டம் ஶதரட்டண.

"என௉ ஆப்தக்கு஫ற ஶதரது஥ரய்஦ர?" இட்னறஷ஦ ஋ன் ஡ட்டில் ஷ஬த்துக்வகரண்ஶட


ஶகட்டரள் ரந்஡ற.

"இந்஡ ஆப்தக்கு஫ற஦ கரஷனன ஋ழுந்து வ஧ண்டு ஡டஷ஬ ஥ரவு ஊத்஡ற஦ரச்ஶ ."


ரந்஡ற஦ின் கரனறடுக்கறல் ஥஦ிர்க்கரட்டிற்கறஷடஶ஦ ஡ட஬ி அ஬ள் ஶ஦ரணிஷ஦த் ஶ஡டிப்
திடித்து என௉ ஬ி஧ஷன உள்ஶப ஬ிட்டு ஆட்டிஶணன்.

இப்தடி஦ரக ஶ஬டிக்ஷக஦ரகப் ஶத றக்வகரண்ஶட ஢ரனும் றத்஧ரவும் உண்஠, ரந்஡ற


தரி஥ரநறணரள். றற்றுண்டிக்குப் தின்ணர் ஢ரன் ஷககழு஬ி, யரனறல் ஶ ரஃதர஬ில்
அ஥ர்ந்து அன்ஷந஦ வ ய்஡றத்஡ரள்கஷபப் தடிப்ததும், வ஡ரஷனகரட் ற஦ில்
வ ய்஡றகஷபப் தரர்ப்த஡றலும் றன ஥஠ிஶ஢஧ம் க஫றத்ஶ஡ன். அ஡ற்குள் ரந்஡றனேம்
றத்஧ரவும் ஬ட்டு
ீ ஶ஬ஷனகஷப ன௅டித்து஬ிட்டணர். என௉ து஬ரஷன஦ில் ஷக
துஷடத்துக்வகரண்ஶட ஬ந்஡ரள் றத்஧ர. துஷடத்஡த் து஠ிஷ஦ ரந்஡ற஦ின் ஷக஦ில்
வகரடுத்து஬ிட்டு, அள்பிக் வகரண்ஷட஦ரய் ன௅டிந்஡றன௉ந்஡ ஡ன் கூந்஡ஷன அ஬ிழ்ந்து
அஷன தர஦ ஬ிட்டரள். இன௉஬ன௉ம் இன்னும் என௉ து஠ினேம் அ஠ி஦஬ில்ஷன
஋ன்தஷ஡ ஢ரன் கூநஶ஬ண்டி஦ ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன. அ஬ர்கள் ஬ட்டு
ீ ஶ஬ஷனகஷப
஢றர்஬ர஠஥ரகஶ஬ வ ய்து த஫க்கம் ஶதரன. ஋ன் ஬னது ன௃நம் உள்ப ஶ ரஃதர஬ில்
வ஡ரம் ஋ன்று றத்஧ர அ஥ர்ந்து ஡ன் ஬ிரிந்஡ கூந்஡ஷன ஶ ரஃதர஬ின் தின்ணரல்
஬஫ற஦ ஬ிட்டரள்.

ரந்஡ற அ஬ள் தின்ணரல் ல ப்ன௃டன் ஬ந்து ல ஧ரக ஬ரரி஬ிட்டரள். றறு துபிகள் ஶயர்
ஆ஦ில் ஋டுத்து றத்஧ர஬ின் கன௉ங்கூந்஡னறல் ஡ட஬ி, ஥ ரஜ் வ ய்து ஥ீ ண்டும்
஬ரரிணரள். ஡ன் ஋ஜ஥ரணி஦ின் ஢ீ ண்ட கூந்஡ஷன எற்ஷநப் தின்ணல்
ஶதரட்டு஬ிட்டரள்.

கும்வ஥ன்று ஋ழுந்து எய்஦ர஧஥ரக ஢றன்நரள் "஬ரங்க அஶ ரக். ஥஠ி தன்வணண்டு


ஆகல்ன. னஞ்சுக்கு ன௅ன்ணரஶன..." ஷக ஢ீ ட்டிணரள். ஢ரனும் ஷக ஢ீ ட்டிஶணன்.
"ம்யழம்.. உங்க ஷக஦ில்ன.. இது ஶ஬ட௃ம்." ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ப் தற்நற இழுத்஡ரள்.
ஏ஧பவுக்குத் து஬ண்டின௉ந்஡ சுண்஠ி உ஦ிர் வதற்று ஋ழுந்஡து. "஬ரங்க.. என௉
஧வுண்ட்."

இன௉஬ன௉ம் ஷகஶகரர்த்஡தடி க஠஬ன்-஥ஷண஬ி ஶதரல் தடுக்ஷக஦ஷந ஶ஢ரக்கற


஢டந்ஶ஡ரம்.

" ரந்஡ற.. ஢ரன் வ ரன்ணஷ஡ ஋ல்னரம் ஋டுத்துட்டு 10 ஢ற஥ற஭ம் க஫றச் ற ஬ரடி."

" ரிக்கர."
தடுக்ஷக஦ில் ஢ரனும் றத்஧ரவும் ரிந்து ஬ிழுந்ஶ஡ரம். தர த்துடன் ஡ழு஬ிஶணரம்.
அங்குனம் அங்குன஥ரக ஋ன் ஶ஡ர஫ணின் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஧ றத்ஶ஡ன். ம்ம்ம்.. இன்னும்
஋வ்஬பவு ஢ரட்கல௃க்கு இந்஡ சுகம் இன௉க்கப்ஶதரகறன்நது!!! ற஬ர ஊரில்
இல்னர஡஡ரல் ஋ணக்கு அ஬ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ ன௉ றக்கும் ஶ஦ரகம். ஬ந்஡ தின்ணர்??
கறட்டு஥ர இந்஡ அனுத஬ம்?? ம்ம்ம் கறஷடக்கறன்ந஬ஷ஧ அனுத஬ிக்கனரம். அ஬ள்
வ஥ன்ஷ஥஦ரண உடஷன அட௃அட௃஬ரக ஧ றத்து அனுத஬ித்ஶ஡ன். எவ்வ஬ரன௉
அங்குனன௅ம் ன௅த்஡஥றட்ஶடன், ஡ட஬ிஶணன். ஢ீ ண்ட ஶ஢஧ம் ன௅த்஡த்஡றலும்
஡ழு஬னறலும் க஫றத்ஶ஡ரம். ரந்஡றனேம் ஬ந்஡ரள். ஢ன்நரக ஋ன் சுண்஠ிஷ஦
ஊம்தி஬ிட்டரள். றத்஧ர஬ின் கூ஡றஷ஦னேம் ஢க்கறத் ஡஦ரர்தடுத்஡றணரள். ஥ஷன஦ரப
ன௅ஷந஦ில் ஋ன் ஥ீ து ஌நறணரள் றத்஧ர. அ஬ள் ஶ஡ரள்கஷப ஢ரன் தற்நறக்வகரள்ப
அ஬ள் ஥ரங்கணிகள் ஋ன் ன௅கத்஡றல் உ஧ , ஢ரன் என௉ கரம்ஷத உ஡டுகபரல் கவ்஬ிப்
திடித்ஶ஡ன்.

வ஥து஬ரக இ஦ங்கறணரள்.

஢ரன் ஏ஧க்கண்஠ரல் தரர்த்஡வதரழுது, ரந்஡ற என௉ கறண்஠த்஡றல் ஌ஶ஡ர ஋ண்ஷ஠


ஶதரன்ந திசுதிசுப்தரண ஡ற஧஬த்ஷ஡ ஋டுத்து ஡ன் ஬ி஧ல்கஷப அ஡றல் ன௅க்கற஦து
வ஡ரிந்஡து. ஋ன்ண வ ய்஦ப் ஶதரகறன்நரள்?? றத்஧ர஬ின் தின்ணரல் ஬ந்து குணிந்து
அ஬ள் ன௃ட்டத்ஷ஡ ஬ிரித்து அ஬ள் ஆ ண஬ர஦ினறல் ஋ண்ஷ஠ஷ஦த் ஶ஡ய்த்஡ரள்.
றத்஧ர ஋ன் ஥ீ து கு஡றஷ஧ ஌நறக்வகரண்டின௉க்கும் ஶதரஶ஡ ரந்஡ற ஡ன் ஬ி஧ஷன
றத்஧ர஬ின் ஆ ண஬ர஦ிலுக்குள் த௃ஷ஫த்து ஋ண்ஷ஠ ஡டவு஬ஷ஡ ஢ரன்
உ஠ர்ந்ஶ஡ன். அடுத்து குண்டிப் ன௃஠ர்ச் ற஦ர? ஍ஶ஦ர.. இந்஡ப் தி ரசுப் வதண்கள்
இன்னும் ஌வ஡ல்னரம் வ ய்஬ரர்கஶபர??

"ம்ம்.. ஢ல்னர ஋ண்ஷ஠ ஡டவுடி.. ம்ம்... ஆஹ்.. அப்திடித்஡ரன்." றத்஧ர ஋ன் ஥ீ து


ன௅ழுஷ஥஦ரகக் குணிந்து ஡ன் குண்டிகஷப ஬ிரித்துக் கரட்டிணரள். ஋ன் ன௄ள்
இன்னும் திஸ்டன் ஶதரல் இ஦ங்கறக்வகரண்டின௉க்க, ஋ன் ஥ீ து தடர்ந்து, அ஬ள்
ன௅ஷனகஷப ஋ன் வ஢ஞ் றல் அழுத்஡ற ஋ன் ஥ீ து ன௅கம் த஡றத்து ஋ன் ஬ரய்க்குள்
஢ரக்ஷகப் ன௃குத்஡ற ஆ஫஥ரக ன௅த்஡஥றட்டரள். இன௉஬ன௉ம் கண்னெடி ன஦ித்து
ன௅த்஡த்஡றனறன௉ந்஡தடிஶ஦ ஥ஷன஦ரப ஏழ் வ ய்துவகரண்டின௉ந்ஶ஡ரம். றன ஢ற஥றடங்கள்
குண்டி஦ில் ஋ண்ஷ஠ ஶ஡ய்த்து஬ிட்டு ரந்஡ற அஷந஦ினறன௉ந்து வ஬பிஶ஦ வ ல்லும்
ஏஷ ஶகட்டது. ஆணரல் ஢ரங்கள் இஷட஬ிடர஥ல் ஏஷ஫த் வ஡ரடர்ந்ஶ஡ரம்.

஥றுதடினேம் க஡வு ஡றநக்கும் ஏஷ ஶகட்டது. ஆணரல் அப்ஶதரது ஡ரன் றத்஧ர ஡ன்


ஏழ் ஶ஬கத்ஷ஡க் கூட்டி஦ின௉ந்஡ரள். ஋ன் உ஡ஶடர டு உ஡டு ஶ ர்த்து ஆஶ஬ ஥ரக
஋ன் ஬ரய்க்குள் ஡ன் ஢ரக்ஷக த௃ஷ஫த்து ஋ன் ஋ச் றஷன உநறஞ் றக்வகரண்டின௉ந்஡ரள்.
ரந்஡ற ஌ன் வ஬பிஶ஦ வ ன்நரள்; ஌ன் ஥ீ ண்டும் உள்ஶப ஬ந்஡ரள் ஋ன்று
ன௃ரி஦஬ில்ஷன. கண் ஡றநந்து தரர்க்கவும் இ஦ன஬ில்ஷன.

"ஆஆயரஆஆஆஹ்ஹ்ஹ்ர்ர்ர்ஹ்ஹ்ஹ்.." ஬னறனேம் சுகன௅ம் கனந்஡ என௉ அனநல்


வகரடுத்஡தடி றத்஧ர஬ின் ன௅கம் ஋ன் ஬ர஦ினறன௉ந்து அகன்நது?? ஍ஶ஦ர.. ஌஡ர஬து
கரய்கநறஶ஦ர அல்னது வ ஦ற்ஷகப் ன௄ஷபஶ஦ர ரந்஡ற றத்஧ர஬ின்
ஆ ண஬ர஦ிலுக்குள் ன௅஧ட்டுத் ஡ண஥ரக த௃ஷ஫த்து஬ிட்டரபர?

கண் ஡றநந்து தரர்த்ஶ஡ன்.

"஋ன்ண றத்஧ர? ஋ன்ண ஆச்சு?"

"யரஅ..ம்ம்ம்.." றத்஧ர஬ின் ன௅துஷக ஬ில்னரக ஬ஷபத்஡ரள். ஋ன் சுண்஠ி ஆ஫஥ரக


உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡து. அ஬ள் வ஡ரங்கு஥ரங்கணிகள் ஋ன் ன௅கத்஡றல் அஷநந்஡ண.

"ஏ...ஷ஥ கரட்." அ஡றர்ந்ஶ஡ன். றத்஧ர஬ின் தின்ணரல்.. ஍ஶ஦ர.. ஋ன்ண இது. ற஬ர.. ஋ன்
஢ண்தன் ற஬கு஥ரர். றத்஧ர஬ின் க஠஬ன் ற஬கு஥ரர். அ஬ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஢ரன்
எழ்க்கும்ஶதரது ஬ந்து஬ிட்டரஶண!!! ஍஦ஶகர.. ஋ன்ண இது!!! ச்ஶ ஋.. ஋ன் ஢றனஷ஥
இப்தடி ஆகற஬ிட்டஶ஡! ஋ன் ஆன௉஦ிர் ஢ண்தன் ற஬ர.. தர஬ம். இந்஡ ஢றனஷ஥஦ில்....
஋ன் உடம்ன௃ தடதடத்஡து. ஆணரல் றத்஧ரஶ஬ர

"ம்ம்... அஶ ரக்.. குத்துங்க..ம்ம்.. ஢ீ ங்கல௃ம் ஡ரன் ற஬ர.."

அப்தடிவ஦ன்நரல்???

"ஶடய் அஶ ரக்.. ஋ன்ண அன௉ஷ஥஦ரண ந்஡ர்ப்தத்துன உன்ண ஥ீ ட் தண்ஶநன் தரன௉?


றத்஧ர உன் ஶ஥ஶன கு஡றஷ஧ ஌நற஦ின௉க்கர ஶதரன இன௉க்ஶக?"

"ஆஆஹ்.. ற஬ர.. " அ஡றர்ச் ற.. ஋ன்ண ஢டக்கறன்நது?

"ஷ்ஷ்ஷ்.. திநகு ஶத றக்கனரம். ன௅஡ல்ன ஋ன் வதரண்டரட்டிக்குள்ப உன் ன௄பக்


குத்துடர.. றத்஧ர ன௅஡ல்ன அ஬ன் ஬ர஦ னெடுடி."

" ரி ற஬ர." றத்஧ர ஥ீ ண்டும் ஋ன் ஬ரய் ஥ீ து ஡ன் உ஡டுகள் ஷ஬த்து ன௄ட்டிணரள்.

"ன௅க்வகரம்ன௃ ஥ீ ன்கரரி ஞரதகம் இன௉க்கரடர அஶ ரக்.. ம்ம் இப்ஶதர ஋ன்


வதரண்டரட்டி஡ரன் ஥ீ ன்கரரி. ஢ர஥ வ஧ண்டு ஶதன௉ம் எஶ஧ ஶ஢஧த்துன ஏக்கனரம். ஢ரன்
இ஬ குண்டின; ஢ீ அ஬ கூ஡றன.. ம்ம்ம்.. அஹ்.."

"ஆஆஆஅ... ற஬ர.. வ஥து஬ர.. ஆ... ஌ய் வதரி஦ சுண்஠ி.. வ஥து஬ர.." ஋ன்


஬ர஦ினறன௉ந்து ஬ரய் ஋டுத்து றத்஧ர அனநறணரள். என௉ றன ஢ற஥றடங்கள் அ஬ள்
஢ற஡ரண஥ரக ஋ன் ன௄ள் ஥ீ து அ஥ர்ந்஡றன௉க்க, ற஬ர஬ின் சுண்஠ி வ஥து஬ரக அ஬ள்
ஆ ண஬ர஦ிலுக்குள் த௃ஷ஫ந்஡து ஶதரலும்.

"ஶடய்.. ற஬ர இது ஋ன்ணடர?" இன்னும் ஆச் ரி஦ம் ஬ினக஬ில்ஷன. அ஬ன்


஥ஷண஬ிஷ஦ ஋ன்னுடன் தகறர்ந்துவகரள்கறன்நரணர?

"இது஬ர? ஋ன்ஶணரட ன௄ப ஋ன் வதரண்டரட்டிஶ஦ரட குண்டிக்குள்ப ஌த்஡றகறட்டு


இன௉க்ஶகண்டர."

"ஆ... ம்ம்ம்.. அஹ்.. ம்ம்.. ரி஦ர ஌நற஦ின௉ச் ர.. ஆம்ம்ம்ம்..." றத்஧ர ன௅ணகறணரள்.
அ஬ல௃ஷட஦ உள்தரகங்கள் ஬ிரி஬ஷட஬ஷ஡ ஋ன் சுண்஠ி னென஥ரக உ஠ர்ந்ஶ஡ன்.
உள்ஶப த஦ங்க஧஥ரண ஆனே஡ம் தின்ணரனறனறன௉ந்து ன௅஧ட்டுத்஡ண஥ரக ன௅ன்ஶணநற
அ஬ள் குண்டிஷ஦க் கற஫றப்தஷ஡ உ஠ர்ந்ஶ஡ன். ஋ன் சுண்஠ி ஥ீ தும் அழுத்஡ம்
உ஠ர்ந்ஶ஡ன்.

"ம்ம்ம்.. ஆயர.. வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஏழுங்க." றத்஧ர றக்ணல் வகரடுத்஡ரள். ற஬ர


வ஥து஬ரகக் குத்஡ ஆ஧ம்தித்஡ரன். அ஬ன் சூத்஡டிக்கும் ஶ஬கத்஡றற்ஶகற்த றத்஧ர
ஶ஥லும் கல ழும் ஢க஧த் வ஡ரடங்கறணரள். அ஬ள் கூ஡றக்குள் ஋ன் சுண்஠ி உள்ஶப
வ஬பிஶ஦ ஶதரகத் வ஡ரடங்கற஦து. வகரஞ் ம் வகரஞ் ஥ரக ஡ரபக஡ற வ ட் ஆணது.
஢ரனும் ஋ன் இடுப்ஷதத் தூக்கறக் வகரடுக்கத் வ஡ரடங்கறஶணன். றத்஧ர஬ின்
வகரங்ஷககஷபப் தற்நறக் க க்கறஶணன். அ஬ள் கரம்ன௃ ஋ன் ஥ரர்தின் ஥ீ து உ஧ ற஦து.
சூடரக உ஧ ற஦து. கரம்ன௃கஷப இழுத்ஶ஡ன். ஶ஬கம் ஶ஬க஥ரக இடுப்ஷதத்
தூக்கறஶணன்.

"஬ரவ்... ம்ம்ம்..க்ஶ஧.ட்.ட்ட்... ம்ம்.. வ஧ண்டு ஶதன௉ம் சூப்தர்டர.. ஆஹ்." றத்஧ர஬ின்


஡ஷன ஋ல்னர தக்கன௅ம் ஆடி஦து. உ஡டுகள் சு஫றந்஡ண. கர஥ன௅ம் உஷ஫ப்ன௃ம் ஶ ர்ந்து
அ஬ள் உடம்ன௃ ஬ி஦ர்க்கத் வ஡ரடங்கற஦து. ஌மறஷ஦னேம் ஥ீ நற அ஬ள் வ஢ற்நற஦ில்
஬ி஦ர்ஷ஬ அன௉ம்தி஦து. அக்குள்கபினறன௉க்கும் வ஥ன்ஷ஥஦ரண ன௅டிகள்
஬ி஦ர்ஷ஬஦ில் ஢ஷணந்஡ண. ஥ரர்தகங்கள் இஷடஶ஦ ஬ி஦ர்ஷ஬ ஬஫றந்஡து.

" றத்஧ர. ஡ரங்க ன௅டி஦ல்ன றத்஧....ஆஹ்.. ஬ன௉து.. ம்ம்." ஋ன்ணரல் ஡ரக்குப் திடிக்க
ன௅டி஦஬ில்ஷன.

"ம்ம்ம்.. அஶ ரக்.. ஆஹ்.. ஆஆஆஆஆஅ......." றத்஧ர஬ின் சூடரண ஡ற஧஬ம் ஋ன்


னறங்கத்஡றன் ஥ீ து ஬஫றந்஡து. ஆணரலும் குன௃க் குன௃க் ஋ன்று குத்஡றஶணன். அ஬ள் றன
வ஢ரடிகள் து஬ண்டரலும் ஶ஥லும் துள்பிணரள், கு஡றத்஡ரள்.

"ம்ம்ம்.. ற஬ர..ஆஹ்... வ஥து...ஆ.. ம்ம்ம்.. ஏழு..."

"ஏக்குஶநண்டி... ஋ன் வ ல்னச் றறுக்கறஶ஦... ஢ரன் ஊர்ன இல்ஶனன்ணர ஋ன்


ஃப்வ஧ண்ஷடஶ஦ ஥டக்கறட்டி஦ரடி, திட்ச்.. இந்ஶ஡ர ஬ரங்கறக்ஶகரடி.."

"ஆஆ... வ஧ண்டுஶதன௉ம்ம்.. ம்ம்ம்.. அய்ய்ய்.. வயர.... ம்ம்ம்.. ன௅஧ட்டுப் த ங்கபர..."

஢ரன் ஆஶ஬ ஥ரக அ஬ள் ஥ரர்தகங்கஷபக் க க்கறஶணன். திடித்து இழுத்து அ஬ள்


கரம்ன௃ என்ஷநக் கடித்ஶ஡ன்.

"இந்஡ரடி..ம்ம்.. உன் குண்டி஦ வ஧ரப்ன௃ஶநன் தரன௉டி.."

"ஏ.. றத்஧...ஆஆஅ.. ன௅டி஦ல்ல்.."

"ஆ.. வ஧ண்டு ஶதன௉ம் குடுங்கடர..ம்ம்ம்.. ஋ன் கூ஡ற... ஋ன் குண்டி..ஆயர....யரஅ......."


ன௅ற்நறலும் து஬ண்டு ஶதரய் றத்஧ர ஋ன் ஥ீ து ஬ிழுந்஡ரள்; தடர்ந்஡ரள்.

"ஶயய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்" ஋ன்று கூ஬ிக்வகரண்ஶட ற஬ர, ஡ன் ஥ஷண஬ி஦ின் குண்டிக்குள்


ர்வ஧ன்று தீய்ச் ற அடிக்கத் வ஡ரடங்கறணரன். அப்தடிஶ஦ வ஬பிஶ஦ உன௉஬ி ஋டுத்து
அ஬ள் ன௅துகறல் ஬ிந்து றந்஡றணரன். ஬ிந்து றத்஧ர஬ின் ன௅துகுத் ஡ண்டு ஬஫ற஦ரக
஬஫றந்து குண்டிப்திப஬ில் த௃ஷ஫ந்஡து. அப்தடிஶ஦ ஶ஥லும் ஬஫றந்து கல ஶ஫ ஬ந்து ஋ன்
வகரட்ஷடகஷப ஢ஷணத்஡து. ஋ன் ஥ீ து தடுத்஡ரள். ன௅ற்நறலும் து஬ண்டு ஡ரன்
தடுத்஡ரள். வதரி஦ வதரி஦ ஡றண்ஷ஥஦ரண ஥ரர்தகங்கள் ஋ன் வ஢ஞ் றன் ஥ீ து ஢சுங்கறண.
ற஬ர அ஬ன் ஥ஷண஬ி஦ின் குண்டி஦ினறன௉ந்து வ஬பிஶ஦ ஬ந்து஬ிட்டரன். ஋ங்கள்
அன௉ஶக ஬ந்து அ஥ர்ந்஡ரன்.

"஋ன்ணடர... இந்஡ற஦ரவுக்கு ஬ந்஡஡றஶன இன௉ந்து சூப்தர் ஬஧ஶ஬ற்தர?"

"஋ன்ணடர இது ற஬ர? இப்திடி...." உண்ஷ஥஦ிஶனஶ஦ ங்கடத்஡றல் இன௉ந்ஶ஡ன். ஋ன்


஢றனஷ஥ஷ஦ ஢றஷணத்துப் தரன௉ங்கஶபன்.
"஋ன் வதரண்டரட்டிஶ஦ரட ன௃ண்ஷட உன்ணக் க க்கற ஋டுத்துன௉க்குஶ஥?" ஥ஷண஬ி஦ின்
கஷனந்஡ கூந்஡ஷன வ ல்ன஥ரக ஶ஥லும் கஷனத்஡ரன். ஋ன் வ஢ஞ் றல் ன௅கம்
ன௃ஷ஡த்஡றன௉ந்஡஬ள் வ஥து஬ரகத் ஡ஷன தூக்கற ஡ன் ஢றர்஬ர஠க் க஠஬ஷணப்
தரர்த்஡ரள். வகரஞ் ஥ர஬து த஡ட்டம் இன௉க்கஶ஬ண்டரஶ஥ர?? ஡ரனற கட்டி஦ ன௃ன௉஭ன்
அன௉கறனறன௉க்க, இ஬ள் அம்஥஠க்குண்டி஦ரக ஋ன் ஥ீ து தடுத்துள்பரஶப!!!

"ம்ம்.. உங்க வதரண்டரட்டி஦ரச்ஶ ... உங்க ஃப்வ஧ண்ட ஬ிடுஶ஬ணர...?" வதன௉ஷ஥னேடன்


றரித்஡ரள். கண்஠டித்஡ரள். வ஥து஬ரக ஋ன் ஥ீ ஡றன௉ந்து ன௃஧ண்டரள். ஜறவ்வ்வ஬ன்று
஋ன் சுண்஠ி இழுத்துக்வகரண்ஶட ஬ந்து தின்ணர் வதரபக்வகன்று அ஬ள்
ன௃ண்ஷட஦ினறன௉ந்து வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡து.

"அப்ப்ப்தர.. ஋வ்஬பவு ஢ீ பம் தரன௉ங்க ற஬ர." ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ப் திடித்து ஡ன்


க஠஬ணிடம் கரட்டிணரள்.

"஋ணக்குத் வ஡ரி஦ர஡ர றத்஧ர... ஋ன்ணடர... ஢ம்஥ தண்஠ர஡஡ர?"

"஌ய்.. ற஬ர.. அவ஡ல்னரம் இப்ஶதர ஋ன்ண.. ஋துக்கு? றத்஧ர...஬ந்து..."

"அ஬ல௃க்குத் வ஡ரி஦ரதுன்னு ஢றஷணக்கறநற஦ரடர??" கனகனவ஬ன்று றரித்஡ரன்.

"஋ணக்கு ஋ல்னரம் வ஡ரினேம் அஶ ரக். ன௅஡ல் ன௅஡ல்ன ஢ீ ங்க ன௅க்வகரம்ன௃ன என௉


஥ீ ன்கரரி஦ப் திடிச் ற ஥ரத்஡ற ஥ரத்஡ற அ஬ப ஌நற, கஷட றன வ஧ண்டு
தக்கத்஡றனறன௉ந்தும் ஌நறட்டீங்கபரஶ஥.. அது ஡ரன் உங்கல௃க்கு ன௅஡ல் அனுத஬஥ர
அஶ ரக்?"

"஌ய்ய்ய்.. ஋ன்ணடர ற஬...இவ்஬பவும் வ ரல்னறட்டி஦ர?"

஋ன்ணன௉கறல் ரய்ந்து தடுத்துக்வகரண்டரள் றத்஧ர. ஡ன் இடது கரஷன ஋ன் வ஡ரஷட


஥ீ து ஶதரட்டரள். அ஬ல௃ஷட஦ இடது ஥ரர்தகம் ஡ர஧ரப஥ரக ஋ன் வ஢ஞ் றன் ஥ீ து
ன௃஧ண்டது. ஥ற்வநரன௉ ஥ரர்தகம் ஋ன் ஶ஡ரல௃க்கு எத்஡டம் வகரடுத்஡து. ஋ன் இடது
கரஷ஡ ன௅த்஡஥றட்டரள். வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் husky஦ரக வ க்மற஦ரகப் ஶத றணரள்.

"ம்ம்ம்.. ஋ல்னரம் வ ரல்னற஦ின௉க்கரன௉. கரஶனஜ் தடிக்கும் ஶதரது ஶ஡஬ிடி஦ர கறட்ஶட


ஶதரணது.. ட்னை஭ன் ஬ரத்஡ற஦ரஶ஧ரட ஡ங்கச் ற஦ க஠க்கு தண்஠து.. ம்ம்.. அது ரி
அஶ ரக்.. அப்ஶதர ஋ல்னரம் ஋ந்஡ வதரண்ஶ஠ரடு ஶதரணரலும் வ஧ண்டு ஶதன௉ம்
ஶ ர்ந்து ஥ட்டுஶ஥ ஶதர஬ங்கபரஶ஥!!"
ீ ஋ன்ஷணச் ல ண்டிணரள். அ஬ள் இடது
வ஡ரஷடஷ஦த் தூக்கற ஋ன் ஬ிஷ஧ப்ஷதகள் ஥ீ து வ஡ரஷடஷ஦த் ஡ட஬ிணரள். என௉ ஷக
஋ன் சுண்஠ி ஥ீ து தட்டது. குணிந்து தரர்த்ஶ஡ன். ற஬ர஬ின் ஷக.

"஢ீ ங்கல௃ம் ற஬ரவும் கூட...ம்ம்ம்.. ஶ ர்ந்து.. ஶயரஶ஥ரவும் உண்டு ஶதரன.. ஋ன்ண


அஶ ரக்?" றத்஧ர஬ின் வ க்மற஦ரண கு஧ல் ஋ன் கரதுகபில் தரய்ந்஡து. ஶகட்டவுடன்
சுண்஠ி உ஦ர்ந்஡து.

"஋ன்ண அஶ ரக் டரர்னறங்.. ஶத ஥ரட்டீங்கபர?" அடிப்தர஬ி. க஠஬ன்


ன௅ன்ணிஷன஦ில் ஋ன்ஷண டரர்னறங் ஋ன்று ஬ிபிக்கறன்நரஶப??

"அ஬னுக்கு வ஬க்கம் ஋ன்ணடர?" ற஬ர ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ப் திடித்து உன௉஬ிணரன்.


றத்஧ர஬ின் ஷகனேம் ஋ன் சுண்஠ி ஥ீ து தடர்ந்஡து.

"஍஦ர..." ஋ன்று கு஧ல் ஶகட்டு ஋ல்ஶனரன௉ம் ஡றன௉ம்திஶணரம். ரந்஡ற, ஋ப்ஶதரதும் ஶதரல்


தபிச்வ ன்று ஃப்வ஧ஷ்஭ரக அப்ஶதரது ன௄த்஡ ஥னர் ஶதரல் துஷடத்து
ஷ஬த்஡ரற்ஶதரல் ன௅ழு ஆஷடகள் ஌தும் இன்நற ஢றன்நறன௉ந்஡ரள். அ஬ள் ஷக஦ில்
என௉ வ஥ல்னற஦ து஠ி.

"஋ன்ண ரந்஡ற." ற஬ர ஬ிண஬ிணரன்.

"துஷடச் ற ஬ிடுஶநன்஦ர." அட.. அ஬ல௃ம் இ஡றல் கூட்டர? ஋ப்ஶதரதும் ஶதரல் ஋ன்


சுண்஠ி ஥ற்றும் சுற்றுப்தகு஡றகஷப ஈ஧த்து஠ி஦ரல் துஷடத்஡ரள். ற஬ர஬ின்
சுண்஠ிஷ஦னேம். அஶ஡ ஶதரல் றத்஧ர஬ின் ன௃ண்ஷடப் ப்஧ஶ஡ த்ஷ஡
சுத்஡ப்தடுத்஡ற஦தின்ணர், அ஬ள் குப்ன௃நக்க஬ிழ்ந்து கரட்ட, ன௅துகறல் ஬஫றந்஡
ற஬ர஬ின் ஬ிந்துஷ஬ ன௅஡னறல் துஷடத்து, தின்ணர் ஢ற஡ரண஥ரக வ஥து஬ரக அ஬ள்
குண்டிகள், குண்டிதிபவு, ஆ ண ஬ர஦ில் ஋ல்னர஬ற்ஷநனேம் சுத்஡஥ரக்கறணரள்.
ஶ஬ஶநதும் ஶத ர஥ல் ஡றன௉ம்திணரள்.

" ஷ஥஦ல் ன௅டிஞ் றன௉ச் ர ரந்஡ற." றத்஧ர ஶகட்டஶதரது ஡ரன் ஋ணக்கும் த றத்஡து.

"ம்ம் ஆச்சுக்கர."

" ரி.. ற஬ர. ஃப்வ஧ண்ட்ஸ் வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஶத றக்கறட்டு இன௉ங்க. ஢ரனும் ஶதரய்
ரப்தரடு ஋டுத்து ஷ஬க்கறஶநன். றத்஧ர ஋ழுந்஡ரள். வ ல்லும் ன௅ன் குணிந்து என௉
றநற஦ peck ஋ன் சுண்஠ிக்குக் வகரடுத்து஬ிட்டுச் வ ன்நரள். அ஫கரக ஆடிச்வ ல்லும்
குண்டிகஷபப் தரர்த்து வதன௉னெச்சு ஬ிட்ஶடன்.

"஋ன்ணடர...ம்ம் அப்ன௃நம் ஬ி஭஦ம்." ற஬ர ஋ன் ஥ீ து ரய்ந்஡ரன். அ஬ன் ஡டித்஡


சுண்஠ி ஋ன் ஢ீ ண்ட சுண்஠ிஷ஦ ஶன ரகத் வ஡ரட்டது. றனறர்த்஡து. சு஦இணச்
ஶ ர்க்ஷக வ ய்து தன ஬ன௉டங்கள் ஆகற஬ிட்டண. இது ஬ஷ஧ ஬ரழ்஬ில் ற஬ரவுடன்
஥ட்டும் ஡ரன் வ ய்஡றன௉க்கறன்ஶநன். ஥ற்நதடி அது ஶதரன்று ஈடுதடும் ஆஷ
஋ன்றும் ஬ந்஡஡றல்ஷன. ஆணரல் இன்று...

"எண்ட௃ம் ஬ி஭஦ம் இல்னடர... ஢ம்஥ ஊஷ஧ ஬ிட்டு ஋ங்ஶகஶ஦ர கண்கர஠ர஡


இடத்துன. ஬ரழ்க்ஷக ஏடிகறட்டு இன௉க்கு."

"கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கல்னற஦ரடர?"

"அங்ஶகவ஦ல்னரம் தண்஠ ஥ணசு ஬஧ரதுடர. ஡஥றழ்ப்வதரண்ட௃ ஡ரன் ஢஥க்கு.


஋ணக்கு ஶ஬ந ஦ரன௉ இன௉க்கர? ஢ீ ஡ரன் தரத்துச்வ ரல்னட௃ம். இப்ஶதர உன்
வதரண்டரட்டி, றத்஧ர. ஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஡ரன் ஋ணக்கு." ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ ற஬ர
஢ன்நரகஶ஬ உன௉஬ிணரன். ஢ரனும் ஋ன் ஷகஷ஦ அ஬ன் ஡டி ஥ீ து ஷ஬த்ஶ஡ன்.
ஆஹ்..

"஢றச் ஦஥ரடர.. இந்஡ டிரிப்ன ஢ீ ஊன௉க்குப் ஶதர஬துக்கு ன௅ன்ணரஶன உணக்கு என௉


வதரண்ட௃ தரர்த்஡றன௉ஶ஬ரம்டர."
-------------------------
"஋ன்ண... வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஬ர்ரீங்கபர?" றத்஧ர஬ின் கு஧ல் க஡஬ிற்கன௉ஶக ஶகட்டது.
ட்வடன்று இன௉஬ன௉ம் ஋ழுந்ஶ஡ரம். "டிஸ்டர்ப் தண்஠ிட்ஶடணர?" றரிப்ன௃டன்
ஶகட்டரள். றரிப்ஷதத் ஡஬ி஧ ஶ஬று என்றும் னெடர஡ அ஬ள் ஢றர்஬ர஠ உடம்ஷத
ஶ஥னறனறன௉ந்து கல ழ் ஬ஷ஧ப் தரர்த்ஶ஡ன். அ஬ள் ற஬ரவுடன் ஷக ஶகரர்த்஡ரள்.

"஬ரங்க." ஋ன்று ஋ன்ஷணனேம் ன௃ன்ணஷகனேடன் அஷ஫த்஡ரள்.

ஶ஥ரகண஥ரணப் ன௃ன்ணஷகஷ஦ ஥ட்டும் அ஠ிந்து ரந்஡ற ஋ப்ஶதரதும் ஶதரல்


அஷ஥஡ற஦ரண அம்஥஠த்துடன் ரப்தரட்டு ஶ஥ஷ ஦ில் ஡ட்டுக்கஷப ஋டுத்து
ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ரள். "஬ரங்க உக்கரன௉ங்க." ஋ன்று இன௉ இன௉க்ஷககஷபக் கரட்டிணரள்.

"஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம்??" ஋ன்று ஶகட்ஶடன்.

"த஧஬ர஦ில்ஷன ஍஦ர. உங்கல௃க்கு தரி஥ரநறட்டு ஢ரங்க ரப்ன௃டுஶ஬ரம்."


90 டிகறரி஦ில் ஢ரனும் ற஬ரவும் அ஥ர்ந்ஶ஡ரம். இன௉ அ஫கற஦ ஢றர்஬ர஠ப் வதண்கள்
சுஷ஬஦ரண வ஡ன்ணிந்஡ற஦ உ஠ஷ஬ப் தரி஥ரந ஬஦ிநர஧ உண்ஶடர ம். ஆயர..
஋ன்ண ஷகப்தக்கு஬ம்!!! சுண்஠ிஷ஦ உன௉஬ி஬ிடு஬஡றலும் ரி, ஷ஥஦னறலும் ரி,
தக்கு஬஥ரண வதண்கள் ஡ரன்.

஋ன் வ஡ரஷட ஥ீ து ஌ஶ஡ர ஊர்ந்து ஬ன௉஬ஷ஡ப் ஶதரனறன௉ந்஡து. ஋ன் இடது ஷக஦ரல்


திடித்ஶ஡ன்... ற஬ர஬ின் ஷக. ஶ஥ஷ க்கு அடி஦ில் ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ ஡ன் இடது
ஷக஦ில் திடித்து ஆட்டிக்வகரண்ஶட ஌தும் ஢ட஬ர஡து ஶதரல்
ரப்திட்டுக்வகரண்டின௉ந்஡ரன். ஆணரல் ஋ன்ணரல் அது ஶதரல் வ ய்஦
இ஦ன஬ில்ஷன. ஋ன் ஬னது ன௃நம் அ஬ன் இன௉ந்஡஡ணரல், ஋ன் இடது ஷகஷ஦
அ஬ன் ன௄ள் ஥ீ து ஋டுத்துச் வ ல்ன இ஦ன஬ில்ஷன. ஢ண்தணின் ஬ி஧ல்கள் ஋ன்
உறுப்ஷதத் ஡ட஬ி ஬ிட, இன௉ ஶஜரடி இபம் வகரங்ஷககள் அவ்஬ப்ஶதரது ஋ன்
ஶ஡ரள்கபில் ஡ட஬, இணிஷ஥஦ரண ஬ஷபஶ஦ரஷ னேம், கனகனப்தரண வதண்கபின்
றரிப்வதரனறனேம் ஶ ஧, ஧ம்஥ற஦஥ரண ஥஡ற஦ உ஠வு உண்ஶடரம்.

"஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஶதரங்க. ஢ரன் ரப்திட்டு, ஋ல்னரத்ஷ஡னேம் ஋டுத்து ஬ச் றட்டு
திநகு ஬ர்ஶ஧ன்." ஋ன்று ஋ங்கல௃க்கு ஬ிஷட஦னுப்திணரள் றத்஧ர.

஢ரனும் ற஬ரவும் ஥ீ ண்டும் ஋ங்கள் அஷநக்குள் ஬ந்ஶ஡ரம். அ஬ன் ஡டி஥ணரண


சுண்஠ிஷ஦ப் தரர்த்து ஥றகவும் ஆ஬னரக இன௉ந்஡து. ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ அன௉ஷ஥஦ரக
உன௉஬ி ஬ிட்டரஶண... ஢ரன் த஡றலுக்கு.. ட்வடன்று அ஬ன் ன௅ன்ணரல் ஥ண்டி஦ிட்டு
அ஥ர்ந்ஶ஡ன். ஆயர... ஋த்஡ஷண ஢ரட்கல௃க்குப் தின் ஋ன் ற஬ர஬ின் ன௄ஷபச்
ப்ன௃கறன்ஶநன். ஋ன் சுண்஠ி ஡ஷ஧஦ில் உ஧ றக்வகரண்டின௉க்க ற஬ர஬ின் சுண்஠ி ஋ன்
஬ரய்க்குள் ன௃குந்து ஬ிஷப஦ரட.. தன ஬ன௉டங்கல௃க்குப் தின் ஋ன் ஆஷ த்
ஶ஡ர஫னுடன் சு஦ இண உநவு..
-----------------
"இங்கப் தரன௉டி ரந்஡ற. ஢ம்஥ வ஧ண்டு ஶதன௉ம் இல்னரட்டரலும், இந்஡ வ஧ண்டு
ஃப்வ஧ண்ட்ஶமரட சுண்஠ினேம் சும்஥ர இன௉க்கரது ஶதரனடி." க஡ஷ஬த் ஡றநந்து
வகரண்டு றத்஧ர உள்ஶப ஬ந்஡ரள். அ஬ள் க஠஬ன் ற஬ர தடுக்ஷக஦ில் குப்ன௃நப்
தடுத்து ஡ன் குண்டிஷ஦த் தூக்கறக் கரட்ட, ஢ரன் தின்ணரனறனறன௉ந்து ஋ன் ஢ீ பச்
சுண்஠ிஷ஦ அ஬ன் ஆ ண஬ர஦ிலுக்குள் த௃ஷ஫த்து இ஦க்கறக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ன்.

"இல்ஶனக்கர. உங்க ஬ட்டு


ீ அய்஦ரஶ஬ரட சுண்஠ி சும்஥ர கல ஶ஫ வ஡ரங்கறக்கறட்டுத்
஡ரன் இன௉க்குக்கர. அ஡ சும்஥ர ஬ிடனர஥ர?"

"ம்யளம்.. ஬ிடரஶ஡டி."
உடஶண ரந்஡ற ற஬ர஬ின் அடி஦ில் ஥ல்னரக்கப் தடுத்துக்வகரண்டரள். வகட்டி஦ரக,
஡டி஦ரக ஊ னரடிக்வகரண்டின௉ந்஡ ற஬ர஬ின் ன௄ஷப ஆஷ ன௅த்஡ம் வகரடுத்஡ரள்.
அ஬ன் வகரட்ஷடகஷபக் க க்கறணரள். அ஡ற்கு வ஬கு அன௉ஶக ஶ஬க஥ரக
இ஦ங்கறக்வகரண்டின௉ந்஡ ஋ன் வகரட்ஷடகஷபனேம் க க்கறணரள். ஋ன் தின்ணரல் றத்஧ர
஬ந்து ஋ன்ஷண அஷ஠த்஡ரள். அ஬ள் அதர஧஥ரண கன ங்கஷப ஋ன் ன௅துகறன் ஥ீ து
அழுத்஡ற ஋ன் கழுத்துக்கு ன௅த்஡ம் வகரடுத்஡஬ரறு, அ஬ள் ஷககஷபச் சுற்நற
வகரண்டு ஬ந்து ஋ன் வகரட்ஷடகஷப அ஬ல௃ம் தற்நறணரள்.

"அங்க ஶ஬ண்டர...ம்.. றத்஧.. இங்க ஬ர..." ன௅க்கற ன௅ணகற ஢ரன் ஋ன் அன௉ஶக ஬஧ச்
வ ரன்ஶணன். ஋ன் தின்ணரல் இன௉ந்஡஬ள், ஬னது ன௃நம் ஬ந்஡ரள். ஋ன் ஬னது
ஷக஦ரல் அ஬ஷப அஷ஠த்து இழுத்ஶ஡ன். அ஬ள் வ வ்஬ி஡ழ்கல௃க்கு ன௅த்஡ம்
த஡றத்ஶ஡ன். அ஬ள் கரனறடுக்கறல் ஬ி஧ல் த௃ஷ஫த்து ன௃ண்ஷடஷ஦ப் திபந்து உள்ஶப
஬ி஧ல் ஬ிட்டு ஆட்டிஶணன்.

ற஬ரவும் ரந்஡றனேம் 69ல் இன௉ந்஡ணர். அத்துடன், ரந்஡ற ஢ன்நரக ஡ன் கரல்கஷபத்


தூக்கற ஬ிரித்துக் கரட்ட, அ஬ள் குண்டிக்கறஷட஦ிலும் அவ்஬ப்ஶதரது ற஬ர ஢க்கற
஬ிட்டரன். ஢ரல்஬ன௉ம் எஶ஧ ஶ஢஧த்஡றல் ஋ல்ஶனரன௉க்கும் கர஥ சுகம்
வகரடுத்துக்வகரண்ஶடர ம். ற஬ர஬ின் குண்டிக்குள் ஋ன் ஬ிந்துஷ஬ப் தரய்ச் றஶணன்.

஢ரல்஬ன௉ம் ஶ ர்ந்து ஋ல்னர ஬ி஡த்஡றலும் கர஥஧ ம் தன௉கறஶணரம். ஥றகவும்


உல்னர ஥ரக இன௉ந்஡து. ற஬ர஬ின் ன௅ன்ணிஷன஦ில் அ஬ன் ஥ஷண஬ிஷ஦
ஏழ்ப்த஡றல் ஋ல்னர஬ற்ஷநனேம் ஬ிட ஥றக அ஡றக஥ரண த்ரில் இன௉ந்஡து.
-------------------------------
இ஧வு 8 ஥஠ிக்கு ஢ரனும் ற஬ரவும் ற்று ஏய்஬ரக ஶ ரஃதர஬ில் அ஥ர்ந்து
அப஬பர஬ிஶணரம்.

" ற஬ர.. வ஧ரம்த ஡ரன்க்ஸ் டர. ஋஡றர்தரர்க்கர஡ இன்த அ஡றர்ச் ற. உன் வதரண்டரட்டி
இப்தடிப்தட்ட ஬஧ஶ஬ற்ஷத ஋ணக்குக் வகரடுப்தரள்னு ஋஡றர்தரர்க்கஶ஬ இல்ஷனடர."

"ம்ம். ஋ணக்குத் வ஡ரினேம்டர. ஢ீ ஋வ்஬பவு கரய்ஞ் றப் ஶதரய் ஬ன௉ஶ஬ன்னு.


வ஬ள்ஷபத் ஶ஡ரல்கரரிகள் கறட்ஶட தரடரய் தட்டு ஬ந்஡றன௉ப்ஶத. அ஫கரண ஢ம்஥ ஊர்
றட்டு கறஷடச் ர ஋ப்திடிப் தண்ட௃ஶ஬ன்னு வகரஞ் ம் இ஥ரஜறன் தண்஠ிப்
தரர்த்ஶ஡ன். ரி... ஋ங்ஶகஶ஦ர ஦ரர்கறட்ஶடஶ஦ர ஶதர஬஡ற்கு த஡றனர ஢ம்஥ றத்஧ரஶ஬
உணக்கு ஬஧ஶ஬ற்ன௃ வகரடுத்஡ர ஋ப்திடி இன௉க்கும்னு ப்பரன் தண்ஶ஠ன்."
"ஃதண்டரஸ்டிக்டர.." தி஦ர் குடித்துக்வகரண்ஶட ஶத றஶணரம்.

" ரி.. என௉ ஬ர஧த்துக்கு ஡஥றழ்஢ரடு சுத்஡றட்டு ஬஧னரம்னு ப்பரன் வ஢ணச் றகறட்டு
இன௉க்ஶகன். ஢ீ ஬ந்஡ உடஶண உங்கறட்ஶட ப்பரன் வ஡ரிஞ் றக்கட௃ம்னு றத்஧ர
வ ரன்ணர." ஢ரன் ற஬ர஬ிடம் வ஡ரடங்கறஶணன்.

"ம்ம்ம்.. " அ஬னும் என௉ ஥டக் குடித்஡ரன். "஋ல்னரம் வ஡ரினேம். ஋ல்னர ப்பரனும்
வ஧டி." ட்வடன்று ஋ழுந்஡ரன். ன௅ழு வடம்தரில் அ஬ன் சுண்஠ி அ஬ன் ன௅ன்ணரல்
தீ஧ங்கற ஶதரல் ஢ீ ட்டிக்வகரண்டு வ ல்ன, அ஬ன் ஋ங்ஶகஶ஦ர வ ன்நரன். ஥ீ ண்டும்
஬ந்஡ஶதரது அ஬ன் ஷக஦ில் என௉ டி஧ர஬ல் ஌வஜண்ட் வத஦ர் அச் டித்஡ என௉ வதரி஦
க஬ர் இன௉ந்஡து.

"இந்஡ர.. ஢ரஶண ஋ல்னர ஍டிவணரினேம் ஶதரட்டுட்ஶடன். ஋ல்னர ஊன௉க்கும் ஧஦ில்


டிக்வகட் ரி ர்வ் வ ஞ் ரச்சு.." ஋ன் ஷக஦ில் அந்஡க் க஬ஷ஧க் வகரடுத்஡ரன்.
"ஶயரட்டல் னொம்ஸ் ன௃க் தண்஠ி஦ரச்சு. ஋ங்ஶகவ஦ல்னரம் கரர் ஶ஡ஷ஬ப்தடுஶ஥ர..
அங்ஶக உங்கப ஬ந்து டரக்மற திக் அப் தண்ட௃ம். ஆல் ப்பரன்ஸ் வ஧டி."

"உங்கஷபன்ணர?? ஦ரர் ஦ரர்டர?" ஶகட்டுக்வகரண்ஶட அந்஡ உஷந஦ில்


இன௉ந்஡஬ற்ஷந வ஬பிஶ஦ ஋டுத்ஶ஡ன்.

"உணக்கும் றத்஧ரவுக்கும் ஡ரன்."

"வ்வ்வ்வ்வ்஬வ்஡ட்???" ஆச் ரி஦த்஡றல் ஋ழுந்து஬ிட்ஶடன்.

"஌ய்.. வ஧ரம்த ஆக்டிங் தண்஠ரஶ஡.. உக்கரன௉டர." உட்கரர்ந்ஶ஡ன். "஢ீ னேம் ஋ன்


வதரண்டரட்டி றத்஧ரவும் ஜரனற஦ர டூர் ஶதரகப்ஶதரநீங்க. வ஧ண்டு ஢ரபர றத்஧ர
஋வ்஬பவு அன௉ஷ஥஦ரண ஶயரஸ்டஸ்மர இன௉ந்஡றன௉க்கர!!! அது ஶதரனஶ஬ என௉
஬ர஧த்துக்கு உன்ஶணரட ஬ன௉஬ர.. ஋ல்னர இடத்துக்கும் வ஧ண்டு ஶதன௉ம் சுத்஡றப்
தரக்கப்ஶதரநீங்க." ஢ரன் ஬ரய் திபந்து ஶகட்டுக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ன். அடப்தர஬ி.. ஡ரனற
கட்டி஦ ஥ஷண஬ிஷ஦ ஢ண்தனுக்கு ஋ஸ்கரர்ட் ஶகர்பரக அனுப்ன௃கறன்நரஶண!!!

"஋ன்ண அஶ ரக்.. திடிக்கல்னற஦ர?" வகரஞ் னரண கு஧லுடன் ஶகட்டுக்வகரண்ஶட றத்஧ர


஋ன் அன௉ஶக எட்டிக்வகரண்டு அ஥ர்ந்஡ரள். ஋ன் ஶ஡ரள் ஥ீ து ஡ன் ஡ரஷடஷ஦ச்
வ ல்ன஥ரக ஷ஬த்து அழுத்஡றணரள். ஬ிஷடத்஡ ப்஧வுன் ஢றந ஥ரர்க்கரம்ன௃கள் ஋ன்
ஷக஦ில் உ஧ றண.
"அப்திடி஦ில்ஷன றத்஧ர... ஆணர.??"

"சும்஥ர ஬ர஦ னெடுடர. றத்஧ர அ஬ன் கறடக்குநரன். ஢ீ னேம் அஶ ரக்கும் சுற்றுனர


ஶதரநீங்க.. ஢ரஶண ஌ற்தரடு தண்஠ிட்ஶடன். ஢ரஷபக்கற ஧ரத்஡றரி ஧ரக்ஃஶதரர்ட்
஋க்ஸ்ப்஧ஸ்ன ன௃நப்தடுநீங்க. ஢ீ ஆஷ ப்தட்டதடி ஢ர஥ வ஧ண்டு ஶதன௉ம் சுத்஡றப்
த஫கறண இடத்துக்குப் ஶதரய் தரக்கப்ஶதரநீங்க; அப்திடிஶ஦ ஥துஷ஧, கன்ணி஦ரகு஥ரி,
குற்நரனம், வகரஷடக்கரணல், ஷ஥சூர் ஋ல்னரம் சுத்஡றப் தரத்து தத்து ஢ரள் க஫றச் ற
஬ர்ரீங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம்.. ரி஦ர?" ன௅டி஬ரண finality னேடன் கூநறணரன் ற஬ர.

"ப்பஸ்
ீ அஶ ரக்.. ஶ஬ண்டரம்னு வ ரல்னர஡ீங்க அஶ ரக்க்.." வகஞ் ற஦தடி ஋ன் ஥ீ து
ஈ஭றணரள் அ஬ணது அம்஥஠ ஥ஷண஬ி.

"ஶ஬ண்டரம்ணர வ ரல்னப்ஶதரஶநன்.. கள்பி." அ஬ள் கன்ணத்ஷ஡ச் வ ல்ன஥ரகக்


கறள்பிஶணன். வ஥து஬ரகக் கடித்ஶ஡ன்.

"ஏ.. ஡ரன்க்ஸ் அஶ ரக்.." ட்வடன்று ஋ன் ஥டி஥ீ து ரிந்஡ரள். ஡஦ர஧ரக


தூக்கறக்வகரண்டு ஢றன்நறன௉ந்஡ ஋ன்ண஬ன் அ஬ள் வ ப்ன௃ ஬ரய்க்குள் த௃ஷ஫ந்஡ரள்.
ச்ஶ .. ஋ன்ண ஃஶத஥றனற ஋ன்று ஢றஷணத்ஶ஡ன். க஠஬ன் ஡ன் இபம் ஥ஷண஬ிஷ஦
஢ண்தனுடன் ஋ஸ்கரர்டரக அனுப்ன௃கறன்நரன். ஥ஷண஬ிஶ஦ர வ஬ட்க஥றல்னர஥ல்
க஠஬ன் ன௅ன்ணரஶனஶ஦ அந்஡ ஢ண்தணின் சுண்஠ிஷ஦ ப்ன௃கறன்நரள்... ற்று
஬ ஡ற஦ரக ஢கர்ந்து உட்கரர்ந்ஶ஡ன். ஶ ரஃதர஬ில் ஋ன்ணன௉ஶக றத்஧ரவும் ஢கர்ந்து ஡ன்
ன௅஫ங்கரல்கஷப ஶ ரஃதர஬ில் த஡றத்து, அ஬ள் ன௅கத்ஷ஡ ஋ன் வ஡ரஷட ஥ீ து த஡றத்து
஋ன் ன௄ஷப வ஥து஬ரக ஢க்கறணரள். ற஬ர அ஬ள் தின்ணரல் ஬ந்஡ரன். ஶ஢஧டி஦ரக
஥ஷண஬ி஦ின் குண்டி஦ிடுக்கறல் ஡ன் சுண்஠ிஷ஦ த௃ஷ஫த்து அ஬ள் ன௃ண்ஷடக்குள்
ன௃குத்஡றணரன். ஋ன் ஥ற்வநரன௉ தக்கம் ஋ன்ணன௉ஶக ஬ந்஡஥ர்ந்஡ரள் ரந்஡ற. அ஬ஷப
ஆஷ னேடன் அஷ஠த்து இ஡ஶ஫ரடு இ஡ழ் த஡றத்து அ஬பது அன௅஡ம் தன௉கறஶணன்.
அ஬ள் க஠ி ஥ரண ன௅ஷனகஷப ஬ன௉டிக்வகரண்ஶட அ஬ள் ஋ச் றஷன உநறஞ் றக்
குடித்ஶ஡ன். ஋ன் ஬ிந்துஷ஬ றத்஧ர உரிஞ் றக் குடித்஡ரள்.
------------------------
சுற்றுனர ஬ிடுன௅ஷந ஜரனற஦ரக அஷ஥ந்஡து. ற஬ர அவ்஬பவு அற்ன௃஡஥ரண ஡றட்டம்
ஶதரட்டின௉ந்஡ரன். ஥ஷனக்ஶகரட்ஷட ஬ிஷ஧வு ஧஦ினறல் ஌மற ன௅஡ல் ஬குப்தில்
஋ங்கள் இன௉஬ன௉க்கு ஡ணி கூப்ஶத - ஋ணக்கும் ற஬ர஬ின் ஥ஷண஬ிக்கும். டிக்கட்ஷட
ஷ஡ரி஦஥ரக ஥றஸ்டர். அஶ ரக் & ஥றமஸ் றத்஧ர ற஬கு஥ரர் ஋ன்ந வத஦ர்கபில்
த஡றவு வ ய்஡றன௉ந்஡ரன். டி.டி.இ என௉ ஥ர஡றரி஦ரக ஋ங்கஷபப் தரர்த்஡ரர். றத்஧ர஬ின்
஥஡ர்ப்தரண ஥ரர்தகங்கள் ஥ீ து வ஡ரங்கற஦ ஡ரனறக்வகரடிஷ஦ உற்றுப் தரர்த்஡ரன்.
இவ்஬பவு த஡஬ி ரண, ஢ரசூக்கரண, இபம் ஥ஷண஬ி இன்வணரன௉஬னுடன் ஡ணி஦ரக
த஦஠ம் வ ய்஬ஷ஡ அ஬ணரல் ஢ம்த இ஦ன஬ில்ஷன. அ஬ன் வ ன்நவுடன் க஡ஷ஬
னெடிக்வகரண்டு ஢ரங்கள் இன௉஬ன௉ம் ஜல் ர ஡ரன். ஧஦ிஷனஶ஦ கனங்கடித்து஬ிட்ஶடர
ம்.

஡றன௉ச் ற ஧஦ில் ஢றஷன஦த்஡றல் ஋ன் வத஦ர் ஋ழு஡ற஦ தனஷகஷ஦த் ஡ரங்கற஦தடி என௉


஬ண்டி ஏட்டுணர் ஡஦ர஧ரக ஬ந்஡றன௉ந்஡ரர். ஥ரரிஸ் ஶயரட்டனறல் அஷந (஡றன௉ &
஡றன௉஥஡ற அஶ ரக் ஋ன்ந வத஦ரில்) த஡றவு வ ய்஦ப்தட்டின௉ந்஡து. இ஧வு ஬ண்டி஦ில்
ரி஦ரக தூங்கர஥ல் உடலுநவு வ ய்஡஡ரல், அலுப்தில் ஢ரங்கள் இன௉஬ன௉ம் னென்று
஥஠ி ஶ஢஧ம் உநங்கறஶணரம். தின்ணர் ஋ழுந்து ஢ற஡ரண஥ரக ஋க்கச் க்க஥ரண
ன௅ன்஬ிஷப஦ரட்டுடன் என௉ ஥஠ி ஶ஢஧த்஡றற்கு ன௃஠ர்ச் ற஦ில் ஈடுதட்ஶடர ம்.
ஆஷடகள் அ஠ிந்து வகரண்டு , ன௃து ஥஠ ஡ம்த஡றகள் ஶதரல் ஷக ஶகரர்த்஡தடி
உ஠வு ஬ிடு஡றக்கு ஬ந்து ஥஡ற஦ உ஠வு உட்வகரண்ஶடர ம். தின்ணர் டரக்மற஦ில்
஌நற ஶதட்ஷட஬ரய்த்஡ஷன கற஧ர஥ம் வ ன்ஶநரம். ஢ரன் திநந்து ஬பர்ந்஡ ஊர். அங்கு
இநங்கற வ஡ன௉ வ஡ன௉஬ரக ஢டந்து வ ன்ஶநரம். nostalgic memories. ஏரின௉஬ர் ஋ன்ஷண
அஷட஦ரபம் கண்டுவகரண்டணர். ஬ி ரரித்஡ணர். ஋ன்னுடன் இன௉ப்தது ஋ன் ஥ஷண஬ி
஋ன்று ஢றஷணத்஡ணர். ஢ரன் ஆஶ஥ர஡றக்கவும் இல்ஷன; ஥றுக்கவும் இல்ஷன.
ன௅க்வகரம்ன௃ வ ன்று ஢ரனும் ற஬ரவும் ஢ீ ச் ல் த஫கற஦, ஬ிஷப஦ரடி஦ இடத்஡றற்கு
வ ன்ஶநரம்.

"இங்ஶக ஡ரன் உங்க ஃதர்ஸ்ட் வ க்ஸ் அனுத஬஥ர?"

"வ஦ஸ் றத்஧ர.. வ஧ரம்த ஢ரபர ஋ன் ஥ணசுக்குள்ப ஆஷ . வ க்ஸ் தத்஡ற அவ்஬ப஬ர


வ஡ரி஦ரது; ஆணர ஆ஬ல். என௉ ஡டஷ஬ ற஬ரஷ஬ ஢றர்஬ர஠஥ர தரத்஡ உடஶண
஋ணக்கு வ஧ண்டு தக்கன௅ம் ஆஷ ஬ந்஡றன௉ச்சு. ஆண்-ஆண் வ க்ஸ்னனேம் ஆ஬ல்;
வயடஶ஧ர வ க்ஸ்னனேம் ஆஷ . ற஬ர஡ரன் அதுக்கும் உ஡஬ி வ ஞ் ரன். ஢ரங்க
வ஧ண்டு ஶதன௉ம் கூடிஶணரம். இங்ஶக ஥ீ ன் திடிக்கறந என௉ வதரம்தஷபஷ஦ ஏ஧ம்
கட்டிஶணரம். அ஬ஶபரட ன௃ன௉஭ன் கரஶ஬ரின ஥ீ ன் திடிக்க தடகு ஋டுத்து ஶதரண
உடஶண, அ஬ப என௉ குடிஷ க்குள்ப ஡ள்பிகறட்டு ஶதரய் வ஧ண்டு ஶதன௉ம் அ஬ஶபரட
வ க்ஸ் ஬ச் றகறட்ஶடர ம். ஋ன்னுஷட஦ ன௅஡ல் வ க்ஸ் அனுத஬ம் அது ஡ரன். ஢ரள்
ன௅ழுசும் அ஬ஶபரட இன௉ந்ஶ஡ரம். எஶ஧ ஶ஢஧த்துன ஢ரங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம் அ஬ப
ரண்ட்஬ிச் ஃதக் தண்ஶ஠ரம். அதுக்குப் திநகு ஡றன௉ச் ற கரஶனஜ்ன தடிக்கும் ஶதரது
எவ்வ஬ரன௉ ஥ர ன௅ம் ன௅஡ல் ணிக்கற஫ஷ஥ ஧ரத்஡றரி ற஬ர என௉ வதரண்஠ அஶ஧ஞ்ஜ்
தண்ட௃஬ரன். வ஧ண்டு ஶதன௉ம் அ஬ஶபரட ஜரனற஦ர இன௉ப்ஶதரம். ஋ணக்கு வ க்ஸ்
ஆ ரன் உன் ன௃ன௉ ன் ற஬ர ஡ரன்."

"ம்ம்... இப்ஶதர ஆ ரண ஥றஞ் றன௉஬ங்க


ீ ஶதரன." கனகனவ஬ன்று றரித்துக்வகரண்ஶட
஋ன் ஶ஡ரள்஥ீ து ரய்ந்஡ரள்.

஥ரஷன ஥ஷனக்ஶகரட்ட ஌நறச் வ ன்று ஬ந்ஶ஡ரம். இ஧வு ஥றகவும் ஶன ரண உ஠வு


உண்டு ஬ிட்டு, அஷநக்கு ஥துதரணங்கள் வகரண்டு஬஧ ஌ற்தரடு வ ய்ஶ஡ரம்.
இன௉஬ன௉ம் என௉஬ஷ஧ என௉஬ர் அஷ஠த்துக் வகரண்டு ஥து அன௉ந்஡றக்வகரண்ஶட
ஶத றஶணரம்.

"அஶ ரக்.. ஢ீ ங்க ஋ன்ணப் தத்஡ற ஋ன்ண ஢றஷணக்கறநீங்க?" ஡றடீவ஧ன்று ஶகட்டரள் றத்஧ர.

஋ன்ண கஷ஡ வ஡ரடங்கப்ஶதரகறன்நரள்? ஋஡ற்கரக இந்஡ தீடிஷக? ன௃ரி஦ர஥ல்


அ஬ஷபப் தரர்த்ஶ஡ன்.

஢ரனும் றத்஧ரவும் ஋ங்கள் ஶயரட்டல் அஷந தடுக்ஷக஦ில் என௉஬ஷ஧ என௉஬ர்


அஷ஠த்துக் வகரண்டு ஥து அன௉ந்஡றக்வகரண்ஶட ஶத றஶணரம்.

"அஶ ரக்.. ஢ீ ங்க ஋ன்ணப் தத்஡ற ஋ன்ண ஢றஷணக்கறநீங்க?" ஡றடீவ஧ன்று ஶகட்டரள் றத்஧ர.

஋ன்ண கஷ஡ வ஡ரடங்கப்ஶதரகறன்நரள்? ஋஡ற்கரக இந்஡ தீடிஷக? ன௃ரி஦ர஥ல்


அ஬ஷபப் தரர்த்ஶ஡ன்.

"஋ன்ண ஢றஷணக்கறஶநன்ணர?? ஬ரட் டூ னை ஥ீ ன் றத்஧ர?"

"இல்ன... ஢ரன் இது ஥ர஡றரி உங்கப வ ட்னைஸ் தண்஠ி வ க்ஸ் ஬ச் றகறட்ஶடஶண..
஢ீ ங்க ஋஡றர்தரர்த்஡றன௉க்க ஥ரட்டீங்க இல்ன?" ஋ன் ஥ீ து அ஬ள் ஥ரர்தகங்கள் உ஧
அ஬ள் ரய்ந்஡ரள்.

"஢றச் ஦஥ர ஋஡றர்தரர்க்கல்ன.. ஆணர உன்ண தரர்த்஡துஶன இன௉ந்து அந்஡ ஆஷ


இன௉ந்஡து றத்஧ர."

"஢ரன் என௉ ப்படி, ஸ்னட் அண்ட் திட்ச்னு ஢றஷணச் ல ங்கபர அஶ ரக்?"

"ம்யளம்.. ஢றச் ஦஥ர இல்ன. ஆணர இவ்஬பவு ல க்கற஧஥ர ஥டிஞ் றட்டரஶபன்னு


஢றஷணச்ஶ ன்."

"இ஬ ஋ந்஡ சுண்஠ி கறஷடச் ரலும் இழுத்து ன௃ண்ஷடக்குள்ப வ ரன௉க்கறக்கறந


ஶ஡஬ிடி஦ரன்னு ஢றஷணச் ல ங்கபர?" தடு தச்ஷ ஦ரகவும் அ஡ற஧டி஦ரகவும் றத்஧ர
ஶத ற஦து ஋ன்ஷண த஦ங்க஧஥ரகத் ஡ரக்கற஦து.
" ல ச் ற... அப்திடிவ஦ல்னரம் இல்ன றத்஧ர.."

"சும்஥ர வ ரல்னர஡ீங்க.. இந்஡ றத்஧ர என௉ ஢றம்ஃஶதரஶ஥ணி஦ரக்னு ஢றஷணச் ல ங்க


இல்ன??"

" த்஡ற஦஥ர இல்ன." வ஥து஬ரக ஋ன்ஷண தடுக்ஷக஦ில் ஡ள்பிணரள். ஋ன் ஥ீ து ன௅ழு


஢றர்஬ர஠஥ரக தடர்ந்஡ரள்.

"உண்ஷ஥஦ிஶனஶ஦ ஢ரன் என௉ ஢றம்ஶதர இல்ன அஶ ரக்.. கண்ட ஆம்திஷபங்கஶபரட


஋ல்னரம் தடுக்க ஥ரட்ஶடன். வ஬ரி வ஬ரி ஶ஧ர். அஃப் ஶகரர்ஸ் கல்஦ர஠ம் ஆகும்
ஶதரது ஢ரன் எண்ட௃ம் கன்ணிப் வதரண்ட௃ இல்ஷன. கரஶனஜ்ன றன தரய்ஶமரட
ஶடட்டிங் ஶதரணதுண்டு. கல்஦ர஠த்துக்கு ன௅ன்ணரஶன ற஬ர கறட்ஶட எப்தணர
வ ரல்னறட்ஶடன்." ஋ன் ஥ீ து தடர்ந்து ஋ன் வ஢ஞ் றன் ஥ீ து ஡ஷனஷ஦ச் ரய்த்து
தடுத்஡ரள். ஋ன் ஬னது ஥ரர்க்கரம்திஷண கறள்பி இழுத்஡ரள்; ஋ன் இடது கரம்திஷண
஢க்கறணரள். றன ஢ற஥றடங்கள் ஶத ஬ில்ஷன. ஶன ரண கர஥ ஬ிஷப஦ரட்டு஡ரன்.

"கல்஦ர஠த்துக்குப் திநகு வ஧ண்டு ஡டஷ஬ ஋ன்ஶணரட தஷ஫஦ தரய்ஃப்வ஧ண்ட்ம


ந்஡றக்க ஶ஢ர்ந்஡து. அ஬ங்கப ஋ங்க ஬ட்டுக்கு
ீ கூட்டிகறட்டு ஬ந்ஶ஡ன். ற஬ரஶ஬ரட
தர்஥ற஭ஶணரடத் ஡ரன். அஶ஡ரடு ற஬ரஶ஬ரட திமறணஸ் அஶ ர றஶ஦ட்ஸ்,
கஸ்ட஥ர்ஸ்னு ஢ரனஞ்சு ஶதன௉க்கு ற஬ர ஋ன்ஷண இண்டுவ஧ரட்னைஸ் வ ஞ் ரர்.
அவ்஬பவு஡ரன். அவுங்கஷபத் ஡஬ி஧ ஢ரன் ஶ஬ந ஆம்திஷபங்கஷபத் ஶ஡டி
அஷன஦஥ரட்ஶடன். ர஡ர஧஠஥ர, வ஧ரம்த வ஧ரம்த ஢ல்ன வதரண்ட௃ ஡ரன்;
அடக்க஥ரண வதரண்ட௃ ஡ரன். ஆணர ஏ஬ர் வ க்ஸ்டு. அந்஡ ஆஷ
஬ந்஡றன௉ச்சுன்ணர ஋ணக்கு கறடு கறடுன்னு இங்ஶக க றனேம். அப்ஶதர ஋ல்னரம் ஋ன்ணரல்
஡ரங்கஶ஬ ன௅டி஦ரது. ஋ன்ஶணரட ஏ஬ர் வ க்ஸ் ஶ஡ஷ஬கல௃க்கரக ஋ங்க கற஧ர஥த்துன
இன௉ந்து தூ஧த்து வ ரந்஡஥ரண ரந்஡ற஦ வ ன்ஷணக்கு கூட்டிகறட்டு ஬ந்து
஬ச் றகறட்ஶடன். வ஧ரம்த ஢ல்ன வதரண்ட௃. ஋ன்ஶணரட ஶ஡ஷ஬கள்; ற஬ரஶ஬ரட
஋க்ஸ்டி஧ர ஶ஡ஷ஬கள் ஋ல்னரத்ஷ஡னேம் ஢ல்னர க஬ணிச் றக்கறநர."

ஶதச்ஷ ஥ீ ண்டும் ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு ஶன ரக கல ழ்ஶ஢ரக்கற ஡ன் உடஷன ரித்஡ரள். ஋ன்


வ஡ரப்ன௃பில் ஢ரக்கு ஶதரட்டு ஢க்கறணரள். கம்தீ஧஥ரக ஌வுகஷ஠ ஶதரல் தூக்கற ஢றற்கும்
஋ன் ஶகரனரனே஡த்ஷ஡ வ஥து஬ரக உன௉஬ிணரள்.

"஢ீ னேம் ரந்஡றனேம் ப்பரன் ஶதரட்டுத் ஡ரன் ஋ன்ண வ ட்னைஸ் தண்஠ங்கபர?


ீ " ஋ன்று
஢ரன் ஶகட்க.
"ம்ம்.. ஋ல்னரம் ற஬ரஶ஬ரட ப்பரன். ஢ீ ங்க கணடர஬ிஶன இன௉ந்து ஬ந்஡வுடஶண
஢ரனும் ரந்஡றனேம் உங்கல௃க்கு ஬ின௉ந்து தஷடக்கட௃ம்னு வ ரல்னறட்டுப் ஶதரணரர்."

"஬ின௉ந்஡ர அது.. கர஥ப் தி ரசுங்கபர!!!"

"ம்ம்ம்.. கன௉ம்ன௃ ஡றன்ணக் கூனற஦ர ஶ஬ட௃ம். அதுவும் இது ஥ர஡றரி வகட்டி஦ர,


கன௉ப்தர, அடிக்கன௉ம்ன௃ ஶதரன ஡ப஡பன்னு ஬பர்ந்து இன௉க்குந கன௉ம்ன௃." ட்வடன்று
஋ன் சுண்஠ிஷ஦ அடி஦ினறன௉ந்து த௃ணி ஬ஷ஧ இ஧ண்டு ன௅ஷந ஢க்கறணரள்.

"ஏஶயர.. கன௉ம்ன௃ ஜளஸ் குடிச் றப்தரத்஡ற஦ர?"

"ம்ம்.. குடிச்ஶ ஶண... ஶ஢த்து ஢ரனும் ரந்஡றனேம் ஶதரட்டி ஶதரட்டு உங்க சுண்஠ி஦ச்
ப்தி கன௉ம்ன௃ ஜழஸ் குடிச்ஶ ரஶ஥..."

"ஸ்஬ட்டர
ீ இன௉ந்஡஡ர?"

"஍ஶ஦... உப்ன௃ கரிச் து." ன௅கத்ஷ஡ ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந ஶகர஠னரக ஆக்கற


த஫றப்ன௃க்கரட்டிணரள்.

"அப்ஶதர... உப்ன௃த் ஡ண்஠ி஦ இன்ணிக்கும் ஢க்கற ஢க்கறக் குடிடி.. ஷ஥ டி஦ர் வ ல்ன


திட்ச்." அ஬ள் கூந்஡ஷனப் தற்நற அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஋ன் சுண்஠ி ஥ீ து அழுத்஡றஶணன்.
ஆஷ னேடன் ஡ன் வ஡ரண்ஷட ஬ஷ஧ உள்ஶப ஬ரங்கறச் ப்தி ப்தி ஊம்திணரள் ஋ன்
ஶ஡ர஫ணின் ஥ஷண஬ி றத்஧ர.
------------------
஥று஢ரள் கரஷன டரக்மற஦ில் ஥துஷ஧ த஦஠ித்ஶ஡ரம். வ஬கு ஢ரட்கல௃க்குப் தின்
஥துஷ஧ஷ஦ப் தரர்க்கறன்ஶநன். ஢ம்஥ ஊர்ணர ஢ம்஥ ஊர்஡ரன். றத்஧ரவும்
அப்தழுக்கறல்னர஡ அஷ஥஡ற஦ரண அ஥ரிக்ஷக஦ரண ஡஥றழ் வதண்஠ரக
஢டந்துவகரண்டரள். ஋பிஷ஥஦ரண ன௃டஷ஬னேடுத்஡ற, ஥஠க்கும் ஥துஷ஧ ஥ல்னறஷகப்
ன௄ஷ஬ சூடி, ஡ன் வ஥ல்னற஦ ஬ி஧ல்கபரல் ஋ன் ஷகஷ஦ப் திடித்துக்வகரண்டு
அற்ன௃஡஥ரண ஢டந்து ஋ன்ஷண ஥஦க்கறணரள் ஥ரது. தரர்ப்ஶதரர் ஦ரன௉ம் ஢ரங்கள்
ன௃஡ற஡ரகத் ஡றன௉஥஠஥ரண ஡ம்த஡ற஦ர் ஋ன்ஶந ஢றஷணத்துக்வகரள்஬ரர்கள். ஥ரற்நரன்
வதரண்டரட்டிஷ஦ ஢ரன் ஡ள்பிக்வகரண்டு ஬ந்஡றன௉க்கறன்ஶநன் ஋ன்று கற்ன௄஧ம்
வகரழுத்஡ற த்஡ற஦ம் வ ய்஡ரலும் ஦ரன௉ம் ஢ம்த ஥ரட்டரர்கள்.

஥துஷ஧஦ினறன௉ந்து கன்ணி஦ரகு஥ரிக்கு ஢ரங்கள் வ ன்ந ஧஦ில் த஦஠ம் ஥நக்கஶ஬


இ஦னரது. அ஡றகரஷன 5 ஥஠ிக்கு ஥துஷ஧஦ினறன௉ந்து ன௃நப்தட்ஶடர ம். ன௅஡ல் ஬குப்ன௃
கூப்ஶத஦ில் த஦஠ம். உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡வுடன், இன௉஬ன௉ம் ஆஷடகள் க஫ற்நற ன௅ழு
஢றர்஬ர஠ம் ஆஶணரம். ஜன்ணஷனத் ஡றநந்து ஷ஬த்து, கற஫க்ஶக உ஡றக்கும் சூரி஦ஷணப்
தரர்த்துக்வகரண்ஶட றத்஧ரஷ஬ ஏழ்த்ஶ஡ன். சூரி஦ன் உ஡றத்஡ தின்ணர், ஋ன்ஷண
தடுக்க ஷ஬த்து ஋ன் ஥ீ து கு஡றஷ஧ச் ஬ரரி வ ய்஡ரள். எவ்வ஬ரன௉ ன௅ஷந ஧஦ில்
஢றஷன஦த்஡றல் ஬ண்டி ஢றற்கும் ஶதரதும் ஜன்ணல் ஭ட்டஷ஧ னெடி஬ிட்டு ஋ங்கள் ஏழ்
வ஡ரடர்ஶ஬ரம். ஥ீ ண்டும் ஬ண்டி ன௃நப்தட்டவுடன், ஭ட்டஷ஧த் ஡றநந்து஬ிட்டு,
கரற்ஶநரட்ட஥ரக ஋ங்கள் உநவு வ஡ரடன௉ம். ஊண் உநக்கம், உ஠வு ஌தும்
இல்னர஥ல் உநவு.. உநவு.. உநவு ஥ட்டுஶ஥. ஋ன் ஬ிந்து ஢ீ ன௉ம், அ஬ள் ஧஡றனைற்நலும்
஥ட்டுஶ஥ ஆகர஧ம். வ஢ல்ஷன ஜங்஭ணில் ஬ண்டி ஢றன்நறன௉க்க, ஋ங்கள் கூப்ஶதக்கு
வ஬பிஶ஦ ஋ங்கஷபச் சுற்நற க ன௅ வ஬ன்று கூட்டம். கூட்டத்஡றன் ஊஶட னெடி஦
அஷநக்குள் ஢ரங்கள் இன௉஬ன௉ம் ஆஶ஬ ஥ரண உடலுந஬ில் இஷ஠ந்஡து ஥நக்க
ன௅டி஦ர஡ த்ரில். ஢ரன்கு ஥஠ி ஶ஢஧ம் வ஡ரடர்ந்து ன௃஠ர்ச் ற. ஆ஧ல்஬ரய்வ஥ர஫றஷ஦த்
஡ரண்டி஦ தின்ணர் ஆஷட அ஠ிந்துவகரண்ஶடர ம். ஢ரகர்ஶகர஬ினறல் இநங்கறஶணரம்
(அது ஡றன௉஬ணந்஡ன௃஧ம் வ ல்லும் ஬ண்டி). ஋ப்ஶதரதும் ஶதரல் கரர் ஋ங்கல௃க்கரக
கரத்஡றன௉ந்஡து.

கு஥ரி ன௅ஷண஦ில் ஶக஧பர வகஸ்ட் யவுமறல் என௉ கரட்ஶடஜ் ஋ன் வத஦ரில் த஡றவு
வ ய்஦ப்தட்டின௉ந்஡து. ஥றகப் வதரி஦ வ஬ட்ட வ஬பி஦ில் ஆங்கரங்ஶக ஶக஧பர
ஸ்ஷடல் ஏடு ஶ஬ய்ந்஡ றறு றறு ஡ணி குடில்கள் அஷ஥ந்஡றன௉க்கும். கடற்கஷ஧஦ில்
஢டந்஡தடி க஡ற஧஬ன் ஶ஥ற்ஶக ஥ஷந஬ஷ஡க் கண்டு கபித்ஶ஡ரம். அஷநக்குச்
வ ல்லும் ஶதரது ஶ஬ண்டி஦ அபவு ஥து ஬ரங்கறக்வகரண்டு வ ன்ஶநரம். ஢ன்நரக
இன௉ட்டி஦ தின்ணர் றட்-அவுட்டிற்கு ஬ந்ஶ஡ரம். ஋஡றர் ஋஡றஶ஧ ஶதரடப்தட்ட தி஧ம்ன௃
஢ரற்கரனறகபில் உட்கரர்ந்துவகரண்டு ஋ங்கள் இஷடஶ஦ இன௉க்கும் டீப்தர஦ில்
஥து஬ஷககஷபப் த஧ப்தி ஊற்நறக்வகரண்ஶடர ம். ன௅ழு இன௉ட்டரகற஬ிட்டது ஋ன்று
து஠ிவு ஬ந்஡வுடன் ஋ங்கள் ஆஷடகஷப ன௅ற்நறலும் கஷபந்ஶ஡ரம். கடற்கஷ஧
஥஠லுக்கு ஥றக அன௉ஶக, அஷனகபின் ஆர்தரிப்ஷத ஧ றத்துக்வகரண்டும்,
஢ட் த்஡ற஧ங்கபின் ஥ங்கனரண எபி஦ில் இன௉஬ரின் ஢றர்஬ர஠ ஋஫றல் ஋ங்கள்
இன௉஬ன௉க்கும் ஥ட்டுஶ஥ வ஡ரி஦, கரற்ஶநரட்ட஥ரக ஢ரங்கள் அ஥ர்ந்து
ஶத றக்வகரண்ஶட ஥து அன௉ந்஡ற சுன௉஡ற ஌ற்நறக்வகரண்ஶடர ம்.

டீப்தர஦ின் ஥ீ து அ஬ள் ஡ன் குண்டிகஷப அ஥ர்த்஡ற, தின்ணரல் ரய்ந்து என௉ தி஧ம்ன௃


஢ரற்கரனற஦ின் ஷகப்திடி஦ில் ஡ஷனஷ஦ ஷ஬த்து, ஡ன் கரல்கஷப ஬ிரித்துக்
கரட்டிணரள். வ஥ல்னற஦ ஥஦ிரின் ஊஶட வ஡ரிந்஡ ற஬ந்஡ திபவு ஋ன்ஷண
஬஧ஶ஬ற்நது. ஶ஦ரணி ஶ஡஬ஷ஡க்கு ஥ரி஦ரஷ஡ வ லுத்தும் ஬ஷக஦ில் அ஡ன்
ன௅ன்ணரல் ஥ண்டி஦ிட்டு அ஥ர்ந்து ஋ன் ஢ரக்கறணரல் ஆ஧ர஡ஷண வ ய்ஶ஡ன்.
஧ம்஥ற஦஥ரண கடற்கஷ஧க் கரற்நறன் ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் ஏஷ னேம்; ஆர்தரிக்கும்
அஷனகபின் ஏஷ னேம்; ஋ன் ஆஷ க் கள்பக்கர஡னற றத்஧ர஬ின் வ ல்ன஥ரண
றட௃ங்கல்கல௃ம்; அ஬ள் வகரலுசுச் த்஡ன௅ம் என்ஶநரடு என்று கனந்து கரற்ஷந
஥றகவும் ஧ம்஥ற஦஥ரக ஆக்கறண.

அந்஡ ஶ஢஧ம் ஋ங்கள் கரட்ஶடஜ் அன௉ஶக ஦ர஧ர஬து ஢டந்து வ ன்நறன௉ந்஡ரல், ஢ரங்கள்


இன௉஬ன௉ம் றட்-அவுட்டில் ஢றர்஬ர஠஥ரக கூடிக்வகரண்டின௉ந்஡ஷ஡க் கண்கூடப்
தரர்த்து ஧ றத்஡றன௉ப்தரர்கள். அன௉கறல் ஢றன்று ஋ட்டிப் தரர்த்஡றன௉க்கனரம். ஷக
஢ீ ட்டிணரல், றத்஧ர஬ின் ஥ரர்தகங்கஷபப் திடித்து கூட ஥கறழ்ந்஡றன௉க்கனரம். ஆணரல்
஦ரன௉ம் அவ்஬ரறு ஬஧஬ில்ஷன. கரற்ஶநரட்ட஥ரண ஢ட் த்஡ற஧ வ஬பிச் த்஡றல் வ க்ஸ்
வ ய்஡து ஥நக்கன௅டி஦ர஡ இன்தம். ஢ள்பி஧ஷ஬த் ஡ரண்டினேம் ஋ங்கள் ஆட்டம்
஢றற்க஬ில்ஷன. ஥து; வகரரிக்க உ஠வு஬ஷககள்; ஬ி஡ம் ஬ி஡஥ரண உடலுநவு.. ஋ன்று
ஶ஢஧ம் ஶதரணஶ஡ வ஡ரி஦஬ில்ஷன.

குற்நரனம் வ ன்று ஆணந்஡஥ரக குபித்ஶ஡ரம். வ ண்தகரஶ஡஬ி அன௉஬ிஷ஦த் ஡ரண்டி


஥ஷனஶ஦நற ஶ஡ணன௉஬ி வ ன்று தரர்த்ஶ஡ரம். ஥ீ ண்டும் ஡றன௉ம்ன௃ம் ஬஫ற஦ில்,
஥ஷனச் ர஧னறல் றத்஧ரஷ஬ எதுக்கறஶணன். அடர்ந்஡ ன௃஡ர்கல௃க்குப் தின்ணரல்
அ஬ஷப அஷ஫த்துச் வ ன்று ன௃ல் ஡ஷ஧஦ில் தடுக்க ஷ஬த்து, அ஬ள்
ன௃டஷ஬/தர஬ரஷடஷ஦த் தூக்கற, அ஬ல௃ஷட஦ ஶ஡ணஷடக்குள் ஋ன் குண்ஷ஠ஷ஦
இநக்கறஶணன். ஥ஷனச் ர஧னறல், குபிர்கரற்நறல், வ஥ல்னற஦ தூநல்
஬ிழுந்துவகரண்டின௉க்க, ஢ரனும் றத்஧ரவும் இ஦ற்ஷகனேடன் என்நரகற ன௃஠ர்ச் ற஦ில்
ஈடுதட்டதும் இன்த஥஦஥ரண க஠ங்கள்.

அங்கறன௉ந்து வகரஷடக்கரணல் வ ன்ஶநரம். கரர்ல்டன் ஶயரட்டல் ரி ப்஭ணில்


இன௉க்கும் என௉஬ன் ஋ங்கஷபப் தரர்த்து ஷக஦ஷ த்து ஬஧ஶ஬ற்நரன்.

"யஶனர ஥றமஸ். ற஬கு஥ரர்.. தரத்து வ஧ரம்த ஢ரபரச்ஶ ." ஋ன்நரன். ஋ணக்கு


஬ி஦ப்ன௃, ஥ற்றும் அ஡றர்ச் ற. அப்தடி஦ரணரல், இ஬னுக்கு றத்஧ரஷ஬னேம்
ற஬கு஥ரஷ஧னேம் வ஡ரினே஥ர? ஋ன்ஷணப் தரர்த்தும் கண்஠டித்஡ரன்.. "஋ஞ் ரய்
தண்ட௃ங்க ரர்." ஋ன்று இபித்஡ரன்.

"஋ன்ண றத்஧ர இது?" ஥ரடிஶ஦நறப் ஶதரகும் ஶதரது ஢ரன் கறசுகறசுத்ஶ஡ன்.

"ம்ம்.. னெட௃ ஥ர த்துக்கு ன௅ன்ணரஶன, ற஬ரஶ஬ரட கஸ்ட஥ர் என௉த்஡ர்


குஜ஧ரத்஡றஶன இன௉ந்து ஬ந்஡றன௉ந்஡ரர். ஢ரனும் அ஬ஶ஧ரட இங்க ஬ந்து ஡ங்கற
கம்வதணி குடுத்ஶ஡ன்."
"அப்ஶதர ஢ீ இன்வணரன௉த்஡ஶணரட ஥ஷண஬ின்னு அந்஡ ரி ப்஭ணிஸ்டுக்குத்
வ஡ரினே஥ர?"

"ம்ம்.. ஢ல்னர வ஡ரினேம்."

அதுஶ஬ ஋ணக்கு என௉ த்ரில்னரக இன௉ந்஡து. ஥ரற்நரன் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஢ரன் ஏழ்


வ ய்கறன்ஶநன் ஋ன்று என௉஬ன் வ஡ரிந்து வகரண்டு ஋ன்ஷணப் தரர்த்து இபிப்தஶ஡
என௉ ஬ி஡஥ரண த்ரில்.

வகரஷடக்கரணல் ன௅டித்துக்வகரண்டு, இ஧வு ஧஦ினறல் ஡றண்டுக்கல்னறனறன௉ந்து ஷ஥சூர்


த஦஠ம்; ஥ீ ண்டும் ஌மற ன௅஡ல் ஬குப்தில்.. ஷ஥சூரினறன௉ந்து வ ன்ஷணக்கும் அஶ஡
ஶதரல்.....

10 ஢ரட்கள் க஫றந்஡ஶ஡ வ஡ரி஦஬ில்ஷன. சுற்றுனர... தரர்த்஡ இடங்கள்... தரர்க்கர஡


இடங்கள்.... வ஡ரிந்஡/ வ஡ரி஦ர஡ ன௅கங்கள்... ஋ன் ஡஥றழ்஢ரடு... ஋ன் ஆஷ
கள்பக்கர஡னற றத்஧ர.. ம்ம்ம்.. இன்தம்.. இன்தம்.. கர஥ சுகம்.. ஥நக்க ன௅டி஦ர஡ ஏழ்
சுகம்.
----------------------------
"அற்ன௃஡஥ரண டூர்டர ற஬ர... உணக்கும் றத்஧ரவுக்கும் ஋ப்திடி ஡ரன்க் தண்ட௃நதுன்னு
வ஡ரி஦ல்ன டர."

஢ரங்கள் இன௉஬ன௉ம் அன்று ஥ரஷன ற஬கு஥ரரின் ஬ட்டு


ீ யரனறல் அ஥ர்ந்து
஡ண்஠ி஦டித்துக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ரம். அ஡ற ஦஥ரக இன௉஬ன௉ம் வதர்னெடரஸ்
அ஠ிந்஡றன௉ந்ஶ஡ரம். றத்஧ர அ஬பது ஃஶத஬ரிட் வ஥ல்னற஦ கன௉ப்ன௃ ஢றந வ஬ல்வ஬ட்
யவுஸ்ஶகரட் (஥ட்டும்... உள்பரஷடகள் இல்னர஥ல்) அ஠ிந்து
஡றரிந்துவகரண்டின௉ந்஡ரள்; ரந்஡ற தர஬ரஷட-஧஬ிக்ஷக (ஷ஥ணஸ் ஡ர஬஠ினேடன்)
஋ங்கல௃க்கு வகரரிப்த஡ற்கரக ஶடர ஸ்டட் ரண்ட்஬ிச் வகரண்டு ஬ந்து ஷ஬த்஡ரள்.

"ஶடய்.. ஶடய்.. ஶதரடரங்ங்ங்.... ஌஡ர஬து வ ரல்னப்ஶதரஶநன்." ரண்ட்஬ிச்ஷ என௉


கடி கடித்஡ரன். "என௉ ஃப்வ஧ண்டுக்கு ஢ரங்க வ ய்஦ ஶ஬ண்டி஦ ட்னைட்டிடர."

"஋துடர ட்னைட்டி.. உன் வதரண்டரட்டி஦ கூட்டிக் குடுக்குந஡ர?" ஶகட்கும் ஶதரஶ஡


றத்஧ர ஋ன்ணன௉ஶக ஬ந்஡஥ர்ந்஡ரள். ஋ன் ஋ச் றல் ஶகரப்ஷத஦ினறன௉ந்து என௉ றப்; ஡ன்
க஠஬ன் ஋ச் றல் ஶகரப்ஷத஦ினறன௉ந்து என௉ றப் குடித்஡ரள்.
"அப்திடிவ஦ல்னரம் ஃப்வ஧ண்ட்மளக்குள்ப உன் ஥ஷண஬ி, ஋ன் ஥ஷண஬ின்னு
஬ித்஡ற஦ர ம் தரக்கர஡ீங்க அஶ ரக்." ஋ன்று ஡த்து஬ம் ஶத றணரள் றத்஧ர. "஢ரன்
அன்ணிக்ஶக வ ரன்ஶணஶண.. உங்க ஶ஡ர஫ன் ஥ஷண஬ி஦ உங்க ஥ஷண஬ி஦ர
஌த்துக்ஶகரங்கன்னு.. அது ஡ரன் ஃப்வ஧ண்ட்஭றப் அஶ ரக்." ன௃து ஬ிபக்கம் அபித்஡ரள்.

"அ஡ப் தத்஡ற ஡ரன் ஢ரனும் ஶத ட௃ம்னு வ஢ஷணச்ஶ ன்." ஡றடீவ஧ன்று subject


஡றன௉ப்திணரன் ற஬ர.

"஌துடர?"

"உணக்குன்னு என௉ ஥ஷண஬ி அஷ஥஦ஶ஬ண்டர஥ர?"

"ம்ம்ம்."

"உணக்கும் ஬஦ ரகறக்கறட்ஶட ஶதரகுதுடர.. கணடரவுஶன ஌஡ர஬து குட்டி தரர்த்து


஬ச் றன௉க்கற஦ர?"

"ச்ஶ ச்ஶ .. ஋ன்ண ஆணரலும் ஡஥றழ் வதண் ஡஥றழ் வதண் ஡ரண்டர.. ஢றச் ஦஥ர கணடர
வதரண்ட௃ ஦ரன௉ம் அதுக்கு ஈடரக ன௅டி஦ரது."

"஡஥றழ் வதரண்ட௃ ஦ரஷ஧஦ர஬து ஥ணசுன ஢றஷணச்சுகறட்டி இன௉க்கல ங்கபர அஶ ரக்?"


றத்஧ர இஷட஥நறத்஡ரள். அ஬ள் இஷட ஋ன் இஷடஶ஦ரடு எட்டிக்வகரண்டது.

"இந்஡ ஢ற஥ற஭ம் ஋ன் ஥ணசுன இன௉க்குந எஶ஧ என௉ ஡஥றழ் வதரண்ட௃ ஡ரன்."
கூநறக்வகரண்ஶட றத்஧ரஷ஬ அஷ஠த்து அ஬ள் உ஡டுகபில் என௉ அழுத்஡஥ரண
ஆணரல் ஬ிஷ஧஬ரண இச் த஡றத்து தின்ணர் ஬ிடு஬ித்ஶ஡ன்.. "ஆணர அ஬ல௃க்கு
கல்஦ர஠ம் ஆச்ஶ .." றத்஧ரஷ஬ கர஥ப்தரர்ஷ஬ தரர்த்து றரித்ஶ஡ன்.

"ஶடய்.. ஶடய்.. ஶடய்.. அதுக்கரக ஋ன் வதரண்டரட்டிக்கு இன்ஶணரன௉ ஡ரனற கட்டி


இழுத்துகறட்டு கணடர ஶதர஦ி஧ர஡டர.." வதரய்஦ரண ஶகரதத்துடன் ற஬ர ஷக ஏங்கற
஋ன்ஷண அடிப்தது ஶதரல் ஢டித்஡ரன். றத்஧ர கனகனவ஬ன்று றரித்஡ரள். அப்ஶதரது
அங்கு ஬ந்஡ ரந்஡றனேம் ஶஜரக்கறல் கனந்து வகரண்டு ன௅ஷனகள் குலுங்கச்
றரித்஡ரள். ன௅ன்தக்கம் ஥றக ஥றக ஆ஫஥ரக வ஬ட்டப்தட்ட ஜரக்வகட்டினறன௉ந்து
ரந்஡ற஦ின் ன௅஦ல்குட்டிகள் ஋ன்ஶண஧ன௅ம் துள்பிக் கு஡றத்து ஬ிடும் அதர஦ம் ஋ன்
கண்கபில் தட்டது.
"ச் ல ... jokes apart. ஋ணக்கு ஶ஬று ஦ரன௉டர வ஡ரினேம். திநந்஡துன இன௉ந்து வ ரந்஡ம்
உற்நரர்னு ஦ரன௉ம் இல்ஷன. ஋ல்னரஶ஥ எஶ஧ என௉ ஃப்வ஧ண்ட் ஡ரன்."

" ரி.. அப்ஶதர ஢ரங்கஶப என௉ வதரண்ட௃ உணக்கரக வ னக்ட் தண்஠஬ர?" ற஬ரவும்
ல ரி஦ஸ் ஆணரன்.

"ம்ம்.. ஡ர஧ரப஥ர... ஢ீ னேம் றத்஧ரவும் ஋ந்஡ப் வதரண்஠க் கரட்டிணரலும் ரி.. ஡ரனற


கட்டுடரன்ணர கட்ட ஢ரன் ஡஦ர஧ர இன௉க்ஶகண்டர.." உண்ஷ஥஦ிஶனஶ஦
அத்஥ரர்த்஡஥ரண ஢ட்ன௃டன் கூநறஶணன்.

"஢றஜம்஥ர஬ர அஶ ரக்." ட்வடன்று ஋ன் அஷ஠ப்தினறன௉ந்து ஬ிடு஬ித்துக்வகரண்டு


஋ழுந்஡ரள் றத்஧ர.

"ப்஧ர஥றஸ் றத்஧ர.. ஢ீ வ ரன்ணர இஶ஡ர இந்஡ ஢ற஥ற஭ஶ஥ ஢ரன் வ஧டி."

அடுத்து அ஬ள் வ ய்஡஡ கரரி஦த்ஷ஡ ஢ரன் ஋஡றர்தரர்க்கஶ஬ இல்ஷன.

"ம்ம்.. ஡ர஧ரப஥ர... ஢ீ னேம் றத்஧ரவும் ஋ந்஡ப் வதரண்஠க் கரட்டிணரலும் ரி.. ஡ரனற


கட்டுடரன்ணர கட்ட ஢ரன் ஡஦ர஧ர இன௉க்ஶகண்டர.." உண்ஷ஥஦ிஶனஶ஦
அத்஥ரர்த்஡஥ரண ஢ட்ன௃டன் கூநறஶணன்.

"஢றஜம்஥ர஬ர அஶ ரக்." ட்வடன்று ஋ன் அஷ஠ப்தினறன௉ந்து ஬ிடு஬ித்துக்வகரண்டு


஋ழுந்஡ரள் றத்஧ர.

"ப்஧ர஥றஸ் றத்஧ர.. ஢ீ வ ரன்ணர இஶ஡ர இந்஡ ஢ற஥ற஭ஶ஥ ஢ரன் வ஧டி."

அடுத்து அ஬ள் வ ய்஡஡ கரரி஦த்ஷ஡ ஢ரன் ஋஡றர்தரர்க்கஶ஬ இல்ஷன.

அன௉கறல் ஢றன்நறன௉ந்஡ ரந்஡ற஦ின் ஷகஷ஦ப் தற்நறணரள். ஡றடீவ஧ன்று தற்நற


இழுத்஡தும் ரந்஡றக்கும் என்றும் ன௃ரி஦஬ில்ஷன. ஡றடுக்கறட்டரள்.

"அக்கர.. ஋ன்ணக்கர...!!!"

ரந்஡றஷ஦ ஋ன் ஥டி஦ில் அ஥ர்த்஡றணரள் றத்஧ர.

"இ஬ ஡ரன் அஶ ரக்.. இந்஡ ரந்஡ற஡ரன் ஢ரங்க தரர்த்து ஬ச் றன௉க்கறந வதண். இ஬பக்
கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறநீங்கபர?"
஍ந்து ஬ி஢ரடிகள் ஡ரன் ............... ரி஦ரக ஍ந்து ஬ி஢ரடிகள் ஥ட்டுஶ஥ ஡ர஥஡றத்ஶ஡ன்.
஍ந்து ஬ி஢ரடிகல௃க்குள் ன௅டிவ஬டுத்ஶ஡ன். ஋ன் ஥டி஦ில் ஡றக்ப்஧ஷ஥ திடித்து
உட்கரர்ந்஡றன௉ந்஡ ரந்஡ற஦ின் இஷடஷ஦ப் திடித்து ஋ன்ஷண ஶ஢ரக்கறத் ஡றன௉ப்திஶணன்.
஋ன் ன௅கம் ஥ீ து அ஬ள் ன௅கத்ஷ஡ அழுத்஡றஶணன். அ஬ள் இ஡ழ்கஷப ஋ன் ஢ரக்கரல்
திரித்ஶ஡ன். ஋ன் இணி஦ ரந்஡ற஦ின் ஬ரய்க்குள் ஋ன் ஢ரக்ஷக த௃ஷ஫த்ஶ஡ன்.
ஶ஡ணினும் இணிப்தரண ஋ன் ரந்஡ற஦ின் இணி஦ இ஡஫ன௅஡த்஡றல் ன௅த்வ஡டுத்ஶ஡ன்.
தன௉கறஶணன். இறுக்கற அஷ஠த்ஶ஡ன்.

றன ஢ற஥றடங்கல௃க்குப் தின் திரிந்ஶ஡ன்.

"ஷ்னைர் றத்஧ர.. குடுத்து஬ச் றன௉க்கட௃ம். ரந்஡ற ஥ர஡றரி என௉ ஥ஷண஬ி அஷட஦ ஢ரன்
குடுத்து஬ச் றன௉க்கட௃ம் றத்஧ர."

"஡ட்ஸ் க்ஶ஧ட் அஶ ரக்.. ஌ய்.. ரந்஡ற உணக்கும் ம்஥஡ம் ஡ரஶண?"

"அக்கர..." ரந்஡ற ஋ழுந்து ஢றன்நரள். அ஬ள் ஢ர ஡ழு஡ழுத்஡து. "஋ன்ண ஶகள்஬ிக்கர?


஋ன்ணரஶன ஢ம்தஶ஬ ன௅டி஦ல்னக்கர!!! ஋ணக்கு.. இப்திடி..."

"஢ீ ஋ன் கூடப் திநக்கர஡ ஡ங்ஷக ஥ர஡றரி ரந்஡ற. உணக்கு ஢ரன் இது கூட
வ ய்஦஥ரட்ஶடணர?" ரந்஡ற஦ின் கண்கபில் ஬஫றந்஡ ஆணந்஡க் கண்஠ஷ஧
ீ றத்஧ர
ன௅஡னறல் ஡ன் ஬ி஧ல்கபரல் துஷடத்஡ரள். தின்ணர் ரட்டிஷண ஬ிட ஥றன௉து஬ரண
ரந்஡ற஦ின் கன்ணங்கஷப ஢க்கற, அ஡றல் தடிந்஡றன௉ந்஡ உ஬ர்ப்தரண கண்஠ஷ஧
ீ ஢க்கறத்
துஷடத்஡ரள் றத்஧ர. இன௉ இபம் அ஫கறகல௃ம் ஆனறங்கணம் வ ய்து, இன௉ ஶஜரடி
வதன௉ ன௅ஷனகஷபனேம் க க்கறக்வகரண்டு ன௅த்஡஥றட்டணர்.

஋ல்ஶனரர் ன௅கத்஡றலும் ஆணந்஡ம்.

"ஶடய் அஶ ரக்.. வ஧ரம்த ந்ஶ஡ர஭஥ரண ஡ன௉஠ம்டர. ஢ர஥ ஋ல்னரன௉ம் ஋ஞ் ரய்


தண்஠ஶ஬ண்டி஦ ஶ஢஧ம். ஬ர ஋ஞ் ரய் தண்஠னர஥ர?"

"஋ன்ண?"

"ஶ஬ந ஋ன்ண...?? இது ஡ரன்!!!" அ஬ன் ஥ஷண஬ி றத்஧ர஬ின் ஶ஡ரஷபப் திடித்து


இழுத்து ஋ன் ஋஡றரில் இன௉ந்஡ ஶ ரஃதர஬ில் ஡ள்பிணரன். அ஬ள் யவுஸ்ஶகரட்ஷடப்
திய்த்து ஋நறந்஡ரன். ஡ன் வதர்னெடரஷம கல ஶ஫ ஡ள்பிணரன். என௉ வ஢ரடி கூட
஡ர஥஡ற஦ர஥ல் அ஬ன் ஥ஷண஬ி஦ின் ன௃ண்ஷடக்குள் சுண்஠ஷ஦
ீ ஌ற்நறணரன்.

"ஶடய்... ஥ரணம் வகட்ட ஥ணி஭ர.. ற஬ர. ஋ன் ன௅ன்ணரஶனஶ஦ உன் வதரண்டரட்டி஦


ஶதரடுநறஶ஦டர?? அவ்஬பவு அ஬ ஧஥ர?"

"உணக்வகன்ணடர?? 10 ஢ரள் ஋ன் வதரண்டரட்டி஦ ஡ள்பிகறட்டு ஶதரய் கள்ப ஏழ்


ஶதரட்டிஶ஦!!! இதுவும் ஶதசுஶ஬ இன்ணன௅ம் ஶதசுஶ஬."

"ம்ம்ம்.. அது ஬ஷ஧க்கும் ஢ீ சும்஥ர இன௉ந்஡ற஦ரக்கும். ஋ன்ஶணரட ஬ன௉ங்கரன


஥ஷண஬ி஦ப் ஶதரட்டு துஷ஬ச் ற ஋டுத்஡றன௉ப்திஶ஦?" ஋ன்று கூநறக்வகரண்ஶட
ரந்஡ற஦ிடம் ஡றன௉ம்திஶணன். "உன்ண ஬ிட்டு ஬ச் ரணர இந்஡த் ஡டிப்ன௄பரன்?
ஶதரட்டுத் ஡ரக்கற஦ின௉ப்தரஶண?"

"இல்ஷனங்க.. அப்திடிவ஦ல்னரம் இல்ன." ன௅கத்ஷ஡ ல ரி஦மரக


ஷ஬த்துக்வகரண்டரள். ஆணரல் அ஬ள் ஢ன௅ட்டுச் றரிப்ன௃ கரட்டிக் வகரடுத்஡து.
"வ஧ரம்த ஋ல்னரம் ஶதரடல்ன. என௉ ஢ரல௃க்கு அஞ்சு அல்னது ஆறு ஡டஷ஬
அவ்஬பவு஡ரன்." கல௃க்வகன்று றரித்஡ரள். இன்று ஬ஷ஧ "஍஦ர" ஋ன்று
அஷ஫த்துக்வகரண்டின௉ந்஡ ரந்஡ற இப்ஶதரது ஋ன்ஷண "ங்க" ஋ன்று ஬ிபித்஡ஷ஡
அந்஡ச் சூழ்஢றஷன஦ிலும் க஬ணித்ஶ஡ன். ம்ம்ம். .உரிஷ஥. அஶ஡ ஶ஢஧ம் ஢ரன் ஥஠க்கப்
ஶதரகும் ரந்஡றஷ஦ கடந்஡ 10 ஢ரட்கபரக ற஬ர ஏட்டிக்வகரண்டின௉ந்஡ஷ஡ அ஬ள்
஬ர஦ினறன௉ந்து ஶகட்டவுடன் வ஬நற ஌நற஦து. ஥ற்வநரன௉ ஶ ரஃதர஬ில் ரந்஡றஷ஦ச்
ரய்த்ஶ஡ன். தர஬ரஷடஷ஦த் தூக்கறஶணன். ஥஦ி஧ஷடந்஡ தகு஡ற஦ின் ஊஶட ஈ஧ம்
க றந்஡றன௉க்கும் ன௃ஷ஫ஷ஦த் து஫ர஬ிக் கண்டுதிடித்து ஢ரனும் அ஬ல௃க்குள்
த௃ஷ஫ந்ஶ஡ன்.
---------------
அடுத்஡ இ஧ண்டு ஥஠ி ஶ஢஧த்஡றல் ஢ரன் ரந்஡றக்குள் இ஧ண்டு ன௅ஷநனேம் றத்஧ர஬ின்
ன௃ண்ஷடக்குள் என௉ ன௅ஷநனேம் ஋ன் ஬ரி஦
ீ ஢ீ ஷ஧ப் தரய்ச் றஶணன். ற஬ரவும் vice versa.
஋ன்ணிடம் ஢ர஦டி ஬ரங்கற஦ தின்ணர் றத்஧ர ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ ஡ன்
ன௃ண்ஷட஦ினறன௉ந்து உன௉஬ி ஋டுத்து ஬ிட்டு ஶ ரஃதர஬ினறன௉ந்து இநங்கற ஢றன்நரள்.

"஢ீ ஬ரடி ரந்஡ற.. இந்஡ வ஧ண்டு ஶதன௉க்கும் ஶ஬ந ஶ஬ஷனஶ஦ கறஷட஦ரது.


஋ப்தப்தரத்஡ரலும்.. வ க்ஸ். வ க்ஸ்.. வ க்ஸ் ஡ரன்." வதரய்஦ரக
னறத்துக்வகரண்டரள். ற஬ர஬ின் ஥ீ து ஌நற அ஥ர்ந்஡றன௉ந்஡ ரந்஡றஷ஦க் ஷக திடித்து
தூக்கற ஬ிட்டரள். "இ஬ங்கல௃க்கு ரப்தரடு ஶ஬ண்டரம்.. எண்ட௃ம் ஶ஬ண்டரம்...
ன௃ண்ஷட கறஷடச் ர ஶதரதும்.. ஢ீ ஬ரடி. ஶதரய் ஷ஢ட் டின்ணர் ஡஦ரர் தண்஠னரம்."
"ஆ஥ரம்.. இ஬ல௃ங்க வ஧ரம்த தத்஡றணிங்க... ஏஶ஫ ஶ஬ண்டரம் ஶதரன." இன௉ இபம்
குண்டிகஷபனேம் ஢றுக்வகன்று கறள்பிணரன். இன௉஬ன௉ம் துள்பிக் கு஡றத்஡ணர்.

"வ஬வ்வ஬வ்ஶ஬வ்ஶ஬஋..." ஋ன்று த஫றப்ன௃க் கரட்டி஦ றத்஧ர, ரந்஡றஷ஦


இழுத்துக்வகரண்டு ஏடிணரள். அம்஥஠க்குண்டிகள் உன௉ப, ஢றர்஬ர஠ ஥ரர்ன௃கள்
குலுங்க இன௉ இபம் வதண்கல௃ம் ஏடி஦து கண்வகரள்பரக் கரட் ற.

றரித்ஶ஡ரம்.
---------------------
"இன்னும் 15 ஢ரள்ன ஢ரன் லீவ் ன௅டிஞ் ற கணடர ஡றன௉ம்தின௉ஶ஬ன் ற஬ர.. அடுத்து
஋ப்ஶதர இண்டி஦ர ஬ந்து ஋ப்ஶதர கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறநதுன்னு வ஡ரி஦ல்ன."

"ஶடய்.. லூமள.. ஌ண்டர இப்திடி உபறுஶந?"

"஋ன்ணடர?? ன௃ரி஦ல்ன."

"஢ரன் என௉த்஡ன் இங்க இன௉க்ஶகன். எண்ட௃ம் வ஡ரி஦ர஡ ஶகஷண஦ன்னு வ஢ணச் ற஦ர


உன் ஃப்வ஧ண்ட?"

஡றடீவ஧ன்று ஌ன் இப்தடி ஋ன் ஥ீ து தரய்ந்஡ரன் ஋ன்று ன௃ரி஦஬ில்ஷன.

"஋ன்ணடர?? ஋ன்ண வ ரல்ஶந?"

"஋ணக்கு ஋ல்னரம் வ஡ரினேம். உன் லீவ். உங்க ப்வ஧ர ல ஜர்... ஬ி ர. டிக்கட்.. ஋ல்னர
஬ி஭஦ன௅ம் வ஡ரினேம்."

"ம்ம். அதுணரஶன?"

"஋ணக்குத் வ஡ரிஞ் ஋ல்னர ஌ற்தரடும் வ ஞ் ரச்சுடர. இன்ணிக்கற வ வ்஬ரய்க்


கற஫ஷ஥ - இன்னும் னெட௃ ஢ரள். னெஶ஠ ஢ரள் - வ஬ள்பிக் கற஫ஷ஥ உன்
கல்஦ர஠ம்."

"஍ஶ஦ர.. ஶடய்.."

"ஷ்ஷ்.. ஋ல்னரம் வ஧டு தண்஠ி஦ரச்சு. வ஬ள்பிக்கற஫ஷ஥ கரஷனன 9-10 ஢ல்ன


ன௅யழர்த்஡ ஶ஢஧ம். கதரலீஸ்஬஧ர் ன்ணி஡றன ஡ரனற஦க் கட்டுஶந. அங்ஶகஶ஦
இன௉க்குந ஍஦ர் ஥ந்஡ற஧ம் ஏ஡ ஌ற்தரடு தண்஠ிட்ஶடன். தத்஡ஷ஧க்குள்ப ரிஜறஸ்த்஧ரர்
ஆஃதீஸ் ஶதரக ன௅டி஦ரது. 10 1/2 டு 12 ஧ரகு கரனம். ரி஦ர 12 ஥஠ிக்கு ஶ஥ஶ஧ஜ்
ரிஜறஸ்டர் தண்ஶநரம். உடணடி஦ர உங்கல௃க்கு ன௅஡ல் தகல்.. ரி஦ர?"

"஍ஶ஦ர.. ஋ன்ணடர இப்திடிவ஦ல்னரம் அஶ஧ஞ்ச்வ஥ண்ட்..."

"அது ஥ட்டு஥றல்ன. கணடர ஬ி ர அப்ஷப வ ய்஦ என௉ இ஥றக்ஶ஧஭ன் கம்வதணி


னென஥ர ஌ற்தரடும் ஢டந்துகறட்டு இன௉க்கு. ரந்஡றஶ஦ரட தர்டிகுனர்ஸ் ஋ல்னரம்
குடுத்஡ரச்சு. தரஸ்ஶதரர்ட் ஋டுத்஡ரச்சு. அப்பிஶக஭ன் ஃதரர்ம், ஃஶதரட்ஶடர ஋ல்னரம்
஡஦ரர். உன்ஶணரட தர்டிகுனர்ஸ் ஥ற்றும் ஶ஥ஶ஧ஜ் ர்டிஃதிஶகட் இன௉ந்஡ர அப்ஷப
தண்஠ி஧னரம். னெட௃ ஥ர ம் ஆகும் ஬ி ர கறஷடக்கன்னு வ ரன்ணரங்க. இப்ஶதர ஢ீ
கல்஦ர஠ம் தண்஠ிட்டு ஶதர. னெட௃ ஥ர த்துன உன் வதரண்டரட்டி ரந்஡ற அங்ஶக
஬ந்து ஶ ன௉஬ர."

உண்ஷ஥஦ிஶனஶ஦ ஢ரன் வ஢கறழ்ந்து ஬ிட்ஶடன். ஋வ்஬பவு துல்னற஦஥ரக


஡றட்ட஥றட்டின௉க்கறன்நரன். ஡ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ஶ஦ ஋ணக்கு அபித்஡து; ஋ணக்குப் வதண்
தரர்த்஡து; ஡றன௉஥஠ ஌ற்தரடுகள் வ ய்஡து; ஋ன் ஬ன௉ங்கரன ஥ஷண஬ிக்கு
தரஸ்ஶதரர்ட்-஬ி ர ஬ஷ஧க்கும் ஡஦ரர் வ ய்து...

"ஶடய்.. ற஬ர.. னை ஆர் க்ஶ஧ட் டர."


-----------------------
஥று஢ரள் ஋ல்ஶனரன௉ம் வ ன்று ன௃துத் து஠ிகள், ஢ஷககள் ஋ல்னரம் ஬ரங்கறஶணரம்.
஡ர஧ரப஥ரக வ னவு வ ய்ஶ஡ன். ஷக஦ில் ப்பரஸ்டிக் அட்ஷட இன௉க்கறன்நஶ஡. இங்கு
஬ரங்கும் வதரன௉ட்கபின் தில் ஋ல்னரம் 37ஆல் ஬குக்கப்தட்டு CAD ஆக ஋ணக்கு
அடுத்஡ ஥ர஡ம் தில் ஬ன௉ம். 37ஆல் ஬குக்கப் தடும் ஶதரது ஢ரன் ஈட்டும்
ஊ஡ற஦த்஡றற்கு இவ஡ல்னரம் ஜளஜழதி. இ஧ண்ஶட ஢ரட்கபில் ஡றன௉஥஠த்஡றற்கு
஋ல்னரம் ஡஦ரர். த஠ம் இன௉ந்஡ரல் ஶ஬று ஋ன்ண ஶ஬ண்டும்?
----------------------
வ஬ள்பிக்கற஫ஷ஥ கரஷன. ஥நக்க ன௅டி஦ர஡ ஢ரள். அ஡றகரஷன 4 ஥஠ிக்ஶக
஋ல்ஶனரன௉ம் ஋ழுந்து஬ிட்ஶடர ம்.

"ம்ம்.. ஆம்திஷபங்க வ஬பின ஶதரங்க. வதரம்தஷபங்க அனங்கர஧ம் தண்஠ிட்டு


டி஧ஸ் தண்஠னும்.. ம்ம்ம்." ஋ன்று றத்஧ர ற஬ரஷ஬னேம் ஋ன்ஷணனேம் ஬ி஧ட்டி
஬ிட்டரள். ற஬ரவும் ஢ரனும் குபித்துத் ஡஦ர஧ரஶணரம். ன௅஡ன் ன௅஡னறல்
கர஬ிரிக்கஷ஧ஶ஦ர஧ம் ஢ரனும் ற஬ரவும் என௉஬ஷ஧ என௉஬ர் ஢றர்஬ர஠஥ரகப்
தரர்த்துக்வகரண்டது ஢றஷணவுக்கு ஬ந்஡து. அப்ஶதரது வ ய்஡து ஶதரல் இன்றும் ற஬ர
஋ன் சுண்஠ிஷ஦ச் சுற்நற ஶன ரக ஬ப஧த் வ஡ரடங்கற஦ின௉ந்஡ ன௅டிகஷப ஶ஭வ்
வ ய்து அகற்நறணரன். வகரட்ஷடப் ஷதகள் ஥றகவும் வ க்மற஦ரக அன௉ஷ஥஦ரகத்
வ஡ரங்கு஬ஷ஡ப் தரர்த்து அ஬ணரல் அ஬ற்ஷந ஢க்கர஥ல் இன௉க்க ன௅டி஦஬ில்ஷன.
஢ல்னஶ஬ஷப஦ரக அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஶதரக஬ில்ஷன. தட்டு ஶ஬ட்டி, தட்டு ட்ஷட
அ஠ிந்து தபவ஧ன்ந
ீ ஥ரப்திள்ஷப஦ரக ஢ரன் ஡஦ர஧ரஶணன்.

இன௉஬ன௉ம் வதண்கள் இன௉க்கும் அஷநக்குள் வ ன்ஶநரம்.

"஌ய்.. ஋ன்ண வதரம்தஷபங்க இன௉க்குந இடத்துன ஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம்..." றத்஧ர


வதரய்஦ரண ஶகரதத்஡றல் ஋ங்கஷபத் ஡றட்டிணரள்.

"஥஠ி ஌ழு ஆச்ஶ .. இன்னும் வ஧டி஦ரகல்னற஦ரன்னு தரக்க ஬ந்ஶ஡ரம். ன௅யளர்த்஡ம்


9 ஥஠ிக்கு, ஢றஷண஬ின௉க்கர?" ஋ன்று ஶகட்டதடி உள்ஶப வ ன்நரன் ற஬ர. ஢ரனும்
தின் வ஡ரடர்ந்ஶ஡ன். அ஬ர்கள் இன௉஬ன௉ம் அ஠ி஦ ஶ஬ண்டி஦ தட்டரஷடகள்,
உள்பரஷடகள் ஋ல்னரம் தத்஡ற஧஥ரக கட்டில் ஥ீ ஡றன௉ந்஡ண. அப்ஶதரது ஡ரன் குபித்து
஬ிட்டு ஬ந்துள்பரர்கள் ஶதரலும். டி஧ஸ்மறங் ஶடதிள் ன௅ன்ணரல் ரந்஡ற
அ஥ர்ந்஡றன௉ந்஡ரள். அ஬ல௃ஷட஦ கூந்஡லுக்கு றஷக஦னங்கர஧ம்
வ ய்துவகரண்டின௉ந்஡ரள் றத்஧ர. ன௃஡ற஡ரக ஬ரங்கற஦ ஷ஬஧த் ஶ஡ரடும், ஷ஬஧ங்கள்
த஡றத்஡ வ஥ல்னற஦ ங்கறனறனேம் ரந்஡ற அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ரள். ஶ஥லும் ஜற஥றக்கற, ஡ங்க
வ஢க்னஸ், ஬ஷப஦ல்கள் ஋ன்று வஜரனறத்஡ரள். ன௅கத்஡றல் இன்னும் எப்தஷண
வ ய்஦ர஥ஶனஶ஦ வஜரனறத்஡ரள். சுத்஡஥ரக ஆஷடகஶப இல்ஷன. வ஡ரஷடகள்
இ஧ண்ஷடனேம் ஶ ர்த்து ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ரலும் கன௉கன௉வ஬ன்ந ன௅டிப் ன௃஡ர் வ஬பிஶ஦
வ஡ரிந்஡து.

"஌ய்.. இது ஋ன்ணடி றத்஧ர?" ஋ன்று ஶகட்டுக்வகரண்ஶட ற஬ர ரந்஡ற஦ின்


ன௃ண்ஷடப்தகு஡ற ஥஦ிஷ஧த் ஡ட஬ிணரன். "அ஫கர ஢ீ ட்டர டிரிம் வ ய்஦க்கூடர஡ர? ஢ரன்
஋ல்னரம் அஶ ரக்குக்கு அங்ஶக சுத்஡஥ர ஶ஭வ் வ ஞ் ற ஬ச் றன௉க்ஶகன் வ஡ரினே஥ர."
இது ஡ரன் ந்஡டி ரக்கு ஋ன்று ஥஠ப்வதண் ரந்஡ற஦ின் ஥஦ிர்க்கரட்டில்
஬ி஧ல்கபரல் அஷபந்஡ரன்.

"ஷ்... ஶ஬ண்டரங்க..." ரந்஡ற கூச் த்஡றல் வ஢பிந்஡ரள்.

"ச்வ ... ஷக ஋டுங்க, வ஬க்கங்வகட்ட ஥ணி஭ர. இன்ணிக்கறக் கல்஦ர஠ம்


ஆகப்ஶதரகறந வதரண்ஶ஠ரட ன௃ண்ஷடஷ஦ வ஬க்க஥றல்னர஥ ஡டவுநீங்கஶப.. ச் ல ."
அ஬ன் ஷகஷ஦ றத்஧ர ஡ட்டி஬ிட்டரள். "வகரஞ் ம் அந்஡ ஏ஧஥ர ஶதரய் உக்கரன௉ங்க
வ஧ண்டு ஶதன௉ம்.. ம்ம்.. ஢ீ ங்கல௃ம்஡ரன்." ஋ன்று ஋ன்ஷண ஬ி஧ட்டிணரன். ஌வணன்நரல்
஋ன் ஷககள் அப்ஶதரது றத்஧ர஬ின் அம்஥஠க்குண்டிப்தந்துகஷபப்
திஷ ந்துவகரண்டின௉ந்஡ண.

"ஆ஥ரண்டி.. வ஧ரம்த ஡ரன் வ஧ண்டு ஶதன௉க்கும் வ஬க்கம் வதரங்கறகறட்டு


஬ந்஡றன௉ச் ரக்கும்." ற஬ர த஡றனபித்஡ரன்.

"வ஬க்கம் வதரங்கற ஬ன௉ஶ஡ர இல்ஷனஶ஦ர.. தர஬ம் றன்ணப் வதரண்ட௃,


இப்திடிவ஦ல்னரம் வ ஞ் ர அ஬ஶபரட ஡ற஧஬ம் வதரங்கறட்டு ஬ந்஡றன௉ம். ன௃டஷ஬
஋ல்னரம் ஬஠ரப்ஶதர஦ின௉ம்.
ீ உங்க ஷகஷ஦னேம், ஬ரஷ஦னேம் ன௄ஷபனேம் ஬ச் றகறட்டு
வகரஞ் ம் சும்஥ர இன௉ங்கஶபன். டிஸ்டர்ப் தண்஠ர஡ீங்க." with an air of finality
வ ரன்ணரள். ஢ரங்கள் அஷ஥஡ற஦ரக அ஥ர்ந்து ஶ஬டிக்ஷக தரர்த்ஶ஡ரம்.

இபம் வதண்கள் இன௉஬ன௉ம் எப்தஷணகஷப ன௅டித்துக்வகரண்டு ஆஷடகஷப


எவ்வ஬ரன்நரக அ஠ிந்து வகரண்டணர். ரந்஡றக்கு ன௃டஷ஬ அ஠ி஦த்
வ஡ரி஦஬ில்ஷன. ஬ரழ்க்ஷக஦ில் ன௃டஷ஬ அ஠ி஬து ன௅஡ல் ன௅ஷந ஋ன்நரள். 13
஬஦து ஬ஷ஧ தர஬ரஷட- ட்ஷட; அ஡ன் தின்ணர் தர஬ரஷட-஡ர஬஠ி-ஶ ரபி - இஷ஡த்
஡஬ி஧ ஶ஬று ஆஷடகள் அ஠ிந்஡ஶ஡ இல்ஷன஦ரம். றத்஧ர஬ின் ஷக஬ண்஠த்஡றல்
அ஫கரக ஶ஢ர்த்஡ற஦ரக ன௃டஷ஬க் கட்டி஬ிட, அ஥ர்க்கப஥ரக வஜரனறத்஡ரள். ஆணரல்
ப்஧ர-ஜட்டி கண்டிப்தரக ஶ஬ண்டரம் ஋ன்று ஥றுத்஡ரள் ரந்஡ற.

"அக்கர.. ஬ரழ்க்ஷகன என௉ ஡டஷ஬ கூட அவ஡ல்னரம் ஶதரட்ட஡றல்ஷனக்கர. வ஧ரம்த


என௉ ஥ர஡றரி இன௉க்கும்கர.." கட்டுக்ஶகரப்தரண 18 ஬஦து ன௅ஷனகள் ஋ன்த஡ரல்
துள்பரது; குலுங்கரது. த஧஬ர஦ில்ஷன.

஢ரல்஬ன௉ம் கரரில் ன௃நப்தட்டு ஶ஢஧ரக ஥஦ினரப்ன௄ர் ஶகர஬ில் ஬ந்து ஶ ன௉ம் ஶதரது


஥஠ி 8:45. ஍஦ர் ஡஦ர஧ரகக் கரத்஡றன௉ந்஡ரர். அஶ஡ ஍஦ர் ஡ரன். இன௉ ஬ர஧ங்கல௃க்கு
ன௅ன் ஢ரனும் றத்஧ரவும் ஬ந்஡றன௉ந்஡ஶதரது ஡ீதர஧ர஡ஷண கரட்டி஦ அஶ஡ ஍஦ர்
஡஦ர஧ரக இன௉ந்஡ரர். அ஬ன௉க்கு எஶ஧ கு஫ப்தம். அன்று ஢ரனும் றத்஧ரவும் ஶஜரடி஦ரக
஬ந்஡றன௉ந்ஶ஡ரம். இண்டு ஡ரன் ஋ணக்குத் ஡றன௉஥஠஥ர? அப்தடிவ஦ன்நரல் றத்஧ர??
ஶஜரடி வ ட் ஥ரநற ஬ந்஡றன௉க்கறன்நஶ஡? ஋ன்ந ஶகள்஬ிகள் அ஬ர் கண்கபில்
வ஡ரிந்஡ண. ஡ஷனஷ஦ச் சுற்நற஦து தர஬ம். கண்கபில் கு஫ப்தம் வ஡ரிந்஡து;
ஆணரலும் வ஥ௌணம் கரத்஡ரர்.

டும்டும்டும்டும் ஋ன்று ஶகர஬ினறல் இன௉ந்஡ ஶ஥பக்கர஧ஶண அடித்து ஢ர஡ஸ்஬஧த்ஷ஡


஌ஶ஡ர என௉ அதஸ்஬஧த்஡றல் ஊ஡, ஍஦ர், ற஬ர, றத்஧ர ஥ற்றும் அங்கு கூடி஦ின௉ந்஡
வதரது஥க்கள் றனர் அட் ஷ஡ தூ஬, ஢ரன் ரந்஡ற஦ின் கழுத்஡றல் ஡ரனற கட்டிஶணன்.
஋ங்கள் ஋பிஷ஥஦ரண ஡றன௉஥஠ம் ன௅டிந்஡ தின்ணர், ஥஦ிஷன ங்கல ஡ர ஶயரட்டனறல்
கரஷன றற்றுண்டிஷ஦ ன௅டித்துக்வகரண்ஶடர ம். அங்கறன௉ந்து கரரில் ஌நற ஶ஢஧ரக
஡றன௉஥஠ப்த஡ற஬ரபர் அலு஬னகம். அங்ஶகனேம் ஋ல்னர ஌ற்தரடுகல௃ம் ஡஦ரர். ரி஦ரக
12 ஥஠ிக்கு அலு஬னகக் ஶகரப்ன௃கபில் ஷகவ஦ரப்த஥றட்ஶடர ம்.

"ம்ம்ம். அடுத்஡ ப்வ஧ரக்஧ரம்??" ஶகட்டுக்வகரண்ஶட ரந்஡றஷ஦ப் தரர்த்ஶ஡ன்.


வகரள்ஷப அ஫கற஦ரண ரந்஡ற, தட்டுப் ன௃டஷ஬, ஢ஷககள், ஡ஷன வகரள்பர஡ ன௄க்கள்,
கழுத்஡றல் ன௃துத் ஡ரனற ஋ன்று ஋ன்ஷண கறறுக்கரக்கறக்வகரண்டின௉ந்஡ரள். உடணடி஦ரக
அ஬ஷபப் தடுக்ஷக஦ில் ஡ள்பி.... ம்ம்.. வ஬஦ிட் வ஬஦ிட். அ஬ள் வ஬ட்கத்துடன்
றரித்து஬ிட்டு கண்கஷபத் ஡ரழ்த்஡றணரள். ஡ரழ்த்து஬஡ற்கு ன௅ன் அ஬ள் கண்கபில்
வ஡ரிந்஡ கர஥க்கணல் கரட்டிக்வகரடுத்஡து.

"ஶடய்.. அ஬பப் தரக்கர஡டர.. ஢ரங்க ஡ரஶண ப்ஶ஧ரக்஧ரம் ஶதரட்ஶடர ம். இப்ஶதர ஶ஢஧ர
த௃ங்கம்தரக்கம் தரர்க் ஶயரட்டல் ஶதரஶநரம். ஌ன் ஋துக்குன்னு ஶகக்கரஶ஡." ம்ம்ம்
஋ன்வணன்ண ஬ி஦ப்ன௃கள் கரத்஡றன௉க்கறன்நஶ஡ர!! கண்டிப்தரக இன்த஥஦஥ரண
஬ி஦ப்ன௃கபரகத் ஡ரன் இன௉க்கஶ஬ண்டும்.

அப்தர... இவ்஬பவு அ஫கரண ஶயரட்டல் வ ன்ஷண஦ினர?? ஢ரன் ஬ி஦ந்து சுற்நற


என௉ ன௅ஷந தரர்ப்த஡ற்குள் ற஬ர ரி ப்஭னுக்கு வ ன்று ஌ஶ஡ர ஶத ற஬ிட்டு ஬ந்஡ரன்.

"஬ர.. வ ஬ந்த் ஃப்ஶபரர் ஶதரஶநரம்." ஥றன் தூக்கறஷ஦ ஶ஢ரக்கற ஢டந்஡ரன். ன௃து஥஠


ஶ஬ட்டி, ட்ஷட, தட்டுப் ன௃டஷ஬னேடன் ஢ரனும் ரந்஡றனேம் தின் வ஡ரட஧, ஋ங்கள்
தின்ணரல் றத்஧ர ஋஫றல் ஶ஡ஷ஧ப் ஶதரல் ஬ந்஡ரள். ஌஫ர஬து ஥ரடி஦ில் என௉ அஷந
ன௅ன்ணரல் ஢றன்று க஡ஷ஬த் ஡றநந்஡ரன் ற஬ர.

"ம்ம்ம்.. இது ஡ரன் உங்கல௃க்கு ரி ர்வ் தண்஠ி஦ின௉க்குந சு஬ட்...


ீ அன௉ஷ஥஦ரண
அ஫கரண யணினென் சு஬ட்.
ீ உங்கஶபரட ன௅஡ல் தகலுக்கு உள்ஶப ஋ல்னரம் ஡஦ர஧ர
இன௉க்கு. ஆல் வ஡ வதஸ்ட்." ஢ரங்கள் ஌துவும் ஶதசு஬஡ற்குள் ஋ங்கள் இன௉஬ஷ஧னேம்
அஷநக்குள் ஡ள்பி஬ிட்டு க஡ஷ஬ னெடிணரன்.

ஆயர.. ஍ந்து ஢ட் த்஡ற஧ ஶயரட்டனறல் இப்தடிவ஦ல்னர஥ர அஶ஧ஞ்ச் வ ய்஬ரர்கள்.


கனர் கன஧ரண கரகற஡த் ஶ஡ர஧஠ங்கள் வ஡ரங்கறண; கரகற஡ப் ன௄க்கல௃ம் இ஦ற்ஷகப்
ன௄க்கல௃ம் ஬ரரிக்வகரட்டி஦ின௉ந்஡து, கட்டினறன் ஶ஥ல். ம்தி஧஡ர஦஥ரக
வ஬ள்பிக்கூஜர஬ில் தரல்..ம்ம்ம்.. அஶ஡ர கட்டினறன் ஶ஥ல், யரர்டின் ஶ஭ப் ஡ட்டு
என்நறல் வ஬ல்கம் டு அஶ ரக் அண்ட் ரந்஡ற ஋ன்று எட்டி஦ின௉ந்஡து.
"஋ன்ண ரந்஡ற இது?"

அ஬ள் கண்கல௃ம் ஬ி஦ப்தினறன௉ந்஡ண. "஋ணக்கு எண்ட௃ஶ஥ வ஡ரி஦ரதுங்க!!"

"எண்ட௃ஶ஥ வ஡ரி஦ர஡ர?" ஶகட்டுக்வகரண்ஶட அ஬ள் ஶ஢ரக்கறத் ஡றன௉ம்தி


வ஢ன௉ங்கறஶணன்.

"ம்யளம்." உண்ஷ஥஦ிஶனஶ஦ ஡ஷன஦ரட்டிணரள். றன்ணஞ் றறு தள்பிச் றறு஥ற


ஶதரனறன௉ந்஡ரள்.

"஌ய்.. வதரய் வ ரல்னரஶ஡.. எண்ட௃ஶ஥ வ஡ரி஦ரது??" அ஬ள் இடுப்தில் ஷக


ஷ஬த்ஶ஡ன். வ஬ண்ஷ஠ ஶதரன்று ஬ழுக்கற஦ இடுப்தில் ஶன ரகக் கறள்பிஶணன்.

"ஆ.." கு஡றத்஡ரள். இ஧ண்டும் ஶன ரக கு஡றத்஡ண. " ல .. அ஡ச் வ ரல்னல்ன.."

"ஶ஬ந ஋ன்ண வ ரன்ஶண?" அ஬ள் கன்ணத்஡றல் இ஡ழ் த஡றத்ஶ஡ன். "ம்ம்ம்... " ஋ன்ந
ன௅ணகலும், சூடரண னெச்சுக்கரற்றும் ஋ன் இபம் டீஶணஜ் ஥ஷண஬ி஦ிணிட஥றன௉ந்து
வ஬பி஬ந்஡ண. இ஡஫ன௅஡ங்கள் கனந்஡ண.

"஋஡றர்தர஧ர஡ என௉ னக்கற டிப் ப்ஷ஧ஸ் ஋ணக்கு ரந்஡ற." அ஬ள் ஡ரஷடஷ஦ ஋ன்
ஷக஦ில் ஌ந்஡ற அ஬ள் கண்கஷபப் தரர்த்துப் ஶத றஶணன்.

"உங்கல௃க்ஶக அப்திடின்ணர... ஋ணக்கு?? ஢றஷணச் ற தரர்க்க ன௅டினே஥ர?"

"என௉ அ஫கரண றன்ண ஡஥றழ் வதரண்ட௃ ஋ணக்குக் கறஷடக்கட௃ம்னு ஶ஬ண்டிகறட்டு


இன௉ந்ஶ஡ன்.. ஆணர இது ஥ர஡றரி என௉ அ஫குப் வதட்டகம் கறஷடக்கும்னு
வ஡ரி஦ரஶ஡??" அ஬ள் இடுப்ஷதப் திடித்து அஷ஠த்து இழுத்து கட்டினறல் உட்கர஧
ஷ஬த்து ஢ரனும் அ஥ர்ந்ஶ஡ன்.

அப்ஶதரது ஡ரன் க஬ணித்ஶ஡ன்..

"ஶயய்.. இது ஋ன்ண gift box?" ஶயரட்டல் ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ வ஬ல்கம் யரர்டுக்குக்


கல ஶ஫ என௉ றநற஦ தரிசுப் வதட்டி இன௉ந்஡து. ஋ன்ண஬ரக இன௉க்கும்? ஆ஬னறல்
திரித்ஶ஡ன்.

"ப்படி தரஸ்டர்ட்.. ஦ரர் இப்திடி ஬ச் றன௉க்கரன்?" கறு஬ிஶணன். உள்ஶப இன௉ந்஡து...


வ஬பி஢ரடுகபில் ன௃ண்ஷட அரிப்ன௃க்கரக வதண்கள் த஦ன்தடுத்து வ ஦ற்ஷக ஧ப்தர்
ன௄ள்... இஷ஠க்கப்தட்ட தரட்டரி. ஆயர.. ஷ஬ப்ஶ஧ட்ட஧ர? அந்஡ப் வதட்டி஦ினறன௉ந்து
என௉ கரகற஡ம் ஬ிழுந்஡து. ஋டுத்ஶ஡ன்... அ஫கரண குண்டு குண்டரண ஷகவ஦ழுத்஡றல்
஡஥ற஫றல் வ஡பி஬ரக ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡து.

- அன்ன௃ள்ப ரந்஡றக்கு,

தரர்த்஡ரல் ஬ி஦ப்தரக இன௉க்குஶ஥?? உணக்கரகவும் ஡ரன் இந்஡ கறஃப்ட். உங்கள்


இன௉஬ரின் ஥கறழ்ச் றக்கரகவும். ஢ீ உன் ஶ஦ரணி஦ிலும் குண்டி஦ிலும்
வ ரன௉கறக்வகரள்ப அஶ ரக்கறன் ன௄ள் ஡஦ர஧ரக இன௉க்கும். ஆணரல் அஶ ரக்கறற்கு
குண்டி஦டிக்க ஶ஬ண்டுவ஥ன்நரல்?? உன்ணிடம் ஆனே஡ம் இல்ஷனஶ஦?? இஷ஡
இடுப்தில் கட்டிக்வகரண்டு அஶ ரக்ஷக குண்டி஦டிக்கனரம். உன் ஥஦ி஧டர்ந்஡
ன௃ண்ஷடக்கு ற஬ர- றத்஧ர஬ின் அன்ன௃ ன௅த்஡ங்கல௃டன்...

஋ன்று றத்஧ர஬ின் ஷகவ஦ழுத்஡றல் ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡து.

"஋ன்ணங்க இது??" ரந்஡றக்கு என்றுஶ஥ ன௃ரி஦஬ில்ஷன. இது ஶதரன்ந ஬ிஷப஦ரட்டுச்


ர஥ரன் தற்நற அ஬ள் ஶகள்஬ிப்தட்ட஡றல்ஷன ஶதரலும்.

அஷ஡ ஋ன் ஷக஦ிவனடுத்ஶ஡ன். "இஷ஡ப் தரர்த்஡ர ஋ன்ணது ஶதரன இன௉க்கு?"

"ச்ச் ல ... உங்கஶபரட..ம்ம்.. ஍ஶ஦ர... அது஬ர?"

"஋துடி.. ரந்஡றக்குட்டி." ஷக஦ில் அஷ஡ப் திடித்துக்வகரண்ஶட ஋ன் ஥ஷண஬ிஷ஦


அஷ஠த்ஶ஡ன்.

"ச்ச் ல இ... இதுவ஬ல்னர஥ர ஶகப்தரங்க? ஶதரங்க ஢ீ ங்க?"

"஋ங்ஶகடி ஶதரஶ஬ன்.. உன் ஶ஦ரணிக்குள்ப ஡ரன் ஶதரகட௃ம்.."

"ம்ம்ம்.."

அ஬ஷபக் குப்ன௃நத் ஡ள்பிஶணன். ஆஷடகஷபக் க஫ற்ந அ஬கர ம் இல்ஷன.


அ஬ ஧ம். அர்வஜண்ட்.. அ஬ஷபக் குப்ன௃நக் க஬ிழ்த்ஶ஡ன். ன௃த்஡ம் ன௃து தட்டுப்ன௃டஷ஬
஥ற்றும் உள்தர஬ரஷடஷ஦த் தூக்கற, ஬ரஷ஫த்஡ண்டு வ஡ரஷடகஷபனேம், வகரழுத்஡
குண்டிகஷபனேம் கண்டு றனறர்த்ஶ஡ன். ஋ன் தட்டு ஶ஬ட்டிஷ஦ ஬ினக்கறஶணன்;
ஜட்டிஷ஦ அ஬ிழ்த்து ஋நறந்ஶ஡ன். ஋ன் குத்஡ீட்டிஷ஦ வ஢ரடினேம் ஬஠டிக்கர஥ல்

அ஬ள் வ஡ரஷடகல௃கறஷடஶ஦ வ லுத்஡ற உள்ஶப த௃ஷ஫ந்ஶ஡ன்.

"ஆஆ.. வ஥து஬ரங்க..."

"ம்ம்.. வ஥து஬ரச் வ ய்னேம் ஬ஷ஧க்கும் ஋ன்ணரல் கரத்஡றன௉க்க ன௅டி஦ரது


ரந்஡ற..ம்ம்ம்.. ஢ீ னேம் ஡ரஶணடி.. ஥஦ிர்ன௃ண்ஷடக்கரரி.. இவ்஬பவு ஈ஧஥ர கரத்துகறட்டு
இன௉க்ஶக."

"ஆஆஅ...." அ஬ள் கத்஡ற஦஡ற்குக் கர஧஠ம் உண்டு. அ஬ள் ஶ஦ரணிக்கு஫ரய்க்குள்


வ஥து஬ரக ஋ன் சுண்஠ி ன௅ன்ஶணறும் ஶதரது அஶ஡ ஶ஢஧ம் அ஬ள் குண்டிகஷப
஬ிரித்து என௉ ஬ி஧னரல் அ஬ள் ஆ ண஬ர஦ிஷனனேம் ஶ஢ரண்டிக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ன்.
சுண்஠ி ன௅க்கரல் தரகம் உள்ஶப வ ன்நதின் வ஥து஬ரக ஆட்டிஶணன். ஬ி஧ல்
ஆ ண஬ர஦ிஷனப் திபந்து வகரண்டு உள்ஶப வ ன்நது.

"ம்ம்.... ஆஆ.. வ஧ண்டு தக்கன௅ம்..ஆஅ.. ம்ம்ம்..." ரந்஡ற இன்தத்஡றல் தி஡ற்நறணரள்.


஢ரன் குணிந்து ஋ன் இடது ஷகஷ஦ அ஬ள் வ஡ரஷடஷ஦ச் சுற்நற வகரண்டு ஬ந்து
அ஬ள் ஥஦ிர்க்கரட்டுக்குள் ஬ி஧ல் ஬ிட்டு ஶ஢ரண்டி அந்஡க் வகட்டி஦ரண தன௉ப்ஷதத்
வ஡ரட்ஶடன். ஥ற்வநரன௉ ஷக஦ின் என௉ ஬ி஧ஷன வ஥து஬ரக அ஬ள் குண்டி
ஏட்ஷடக்குள் ஥றல்னற஥ீ ட்டர் ஥றல்னற஥ீ ட்ட஧ரகச் வ லுத்஡றஶணன். அஶ஡ ஶ஢஧ம்
ஆ஫஥ரக ஏழ்த்ஶ஡ன்.

"ம்ம்... ஋ன்ணங்க்...அஹ்... னெட௃ தக்கன௅ம்...஍..ஹ்யரஅ....ஆஆம்ம்ம்..... " ஬ிலுக்


஬ிலுக் ஋ன்று அ஬ள் ன௄ப்ஶதரன்ந ஶ஡கம் ஆட, ஋ன் சுண்஠ிக்கு அ஬ள் கூ஡றக்குள்
அதிஶ஭கம் ஢டந்஡து. ஡றன௉஥஠த்஡றற்குப் தின் ன௅஡ல் ன௅ஷந உச் ம் ஋ய்஡ற஬ிட்டரள்
஋ன் கண்஥஠ி.

வகர஫வகர஫த்஡ ன௃ண்ஷட஦ினறன௉ந்து வகர஫வகர஫த்஡ ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ வ஬பிஶ஦


உன௉஬ிஶணன்.

"ஆஹ்.. ஋ன்ணங்க?"

"இன௉டி.." ஶன ரக ஢கர்ந்து ஋ன் சுண்஠ி஦ின் த௃ணிஷ஦ அ஬ள் ஆ ண஬ர஦ினறல்


ஷ஬த்து அழுத்஡றஶணன்.

"஍ஶ஦ர.. அங்ஶக஦ர???"
"த஦ம்஥ர?"

"ம்.ம்ம்.. இல்ஷன.. ஆணர.. "

"கல்஦ர஠த்துக்கு ன௅ன்ணரஶன உன் கூ஡றன ஏத்஡ரச்சு. இப்ஶதர ன௅஡ல் ன௅஡ல் ஏழ்


உன் குண்டின ஡ரன்."

"ஆஆ...ம்ம்... வ஥து஬ர.. ஬னறக்கர஥...ம்ம்.. ஆஹ்.... உள்ஶப..஥ஹ்ஹ்ஹ்.."

" ரி஦ரண ஷடட் டீ.. ஏழ் ஢ரஶ஦.."

ஆணரல் அ஬ல௃க்கு இறுப்ன௃ வகரள்ப஬ில்ஷன. ன௃ண்ஷட அரிப்ன௃ அது ஶதரன்நது.


குணிந்து ஡ன் குண்டிஷ஦ ஋ணக்குக் கரட்டி஦தடி ஡ன் ஷகவ஦ரன்ஷந கல ஶ஫ வகரண்டு
஬ந்து ஡ன் தன௉ப்ஷதத் ஡ரஶண ஶ஢ரண்டிணரள்.

"஌ய்.. அது ஶ஬ண்டரம்.. ஷகவ஦டு."

"ஆ..ஆஅ... ஋ணக்கு அரிப்ன௃..ம்ம்ம்.. ஶ஬ட௃ம்."

"உன் ஬ி஧ல் ஶ஬ண்டரம் ரந்஡ற.. இங்கப் தரன௉..." ஋ன் ஷக஦ில் அந்஡ ஷ஬ப்ஶ஧ட்டஷ஧
஋டுத்ஶ஡ன்.." இதுக்கரகத் ஡ரன் ற஬ர குடுத்துன௉க்கரன் தரன௉.. உன்ண ஥ர஡றரி அரிப்ன௃ப்
ன௃ண்ஷடக்கர஧ வதரண்டரட்டிக்கு வ஧ண்டு தக்கன௅ம் ஏழ் ஶ஬ட௃ம்னு அ஬னுக்குத்
வ஡ரினேஶ஥? ம்ம்ம்.. இஷ஡னேம் ஬ரங்கறக்ஶகர.."

"஍ஶ஦ர..ஆம்... அம்.. கடவுஶப..ம்ம்ம்.. கரப்தரத்து..ஆஹ்ஹ்ஹ்ஹ்..." வ ஦ற்ஷகச்


சுண்஠ிஷ஦ அ஬ள் கூ஡றக்குள் ஢ரன் த௃ஷ஫க்க, அஶ஡ ஶ஢஧ம் ஋ன் சுண்஠ி தர஡ற
தூ஧ம் அ஬ள் குண்டிக்குள் இநங்கற஦து.

"வ஧ண்டு தக்க அட்டரக் ஋ப்திடி.."

"ம்ம்ம். அஹ்.. ஬னறக்குது... திடிச் றன௉க்க்..கரஆ... ம்ம்ம்ம்.. "

"அஹ்... ம்ம் உள்ஶப ஶதர஦ின௉ச்சு." ஋ன் சுண்஠ி அடி஬ர஧ம் ஬ஷ஧ அ஬ள்


தந்துகஷபக் கற஫றத்துக்வகரண்டு உள்ஶப இநங்கற஦ின௉ந்஡து.
"அப்தர...ம்ம்.. ஡ரங்க.. ன௅டி஦ல்லீன்.... ம்ம்.."

"இஷ஡ஶ஦ ஡ரங்க ன௅டி஦ல்ஶனன்ணர.. இ஡??" ஷ஬ப்ஶ஧ட்டர் தரட்டரிஷ஦ ஆன்


வ ய்ஶ஡ன்.

"ஆஆ... ம்ம்ம்.. உள்ஶப ஆடுது.. ஆஹ்ஹ்.."

"஢ரனும் ஆடுஶநன் தரன௉." ஢ரன் சுண்஠ிஷ஦ தர஡ற தூ஧ம் அ஬ள் ஆ ணத்஡றனறன௉ந்து


வ஬பிஶ஦ இழுத்து ஥ீ ண்டும் ஶ஬க஥ரகக் குத்஡றஶணன்.

"ஆஆ... கற஫றச் ற஧ப்ஶதரநீங்க...ம்ம்..."

"இதுவும் ஶதர஡ரதுடி.. இந்஡ர..." ஷ஬ப்ஶ஧ட்டஷ஧ ன௅ழுஷ஥஦ரக அ஬ள் ஶ஦ரணிக்குள்


அன௅க்கறஶணன். அஶ஡ ஶ஢஧ம் ஷ஬ப்ஶ஧ட்டரின் ஶ஬கத்ஷ஡னேம் கூட்டிஶணன்.

"ஆஆஆஆஆஆஅ... ம்ம்ம்.. ஋ன்ணஶ஬ர வ ய்னேது...ஆ.."

"஢ரனும் இடிக்கறஶநண்டி..." ஶ஬க஥ரக அ஬ள் குண்டிக்குள் இடித்ஶ஡ன்.

"ம்ம்ம்..அய...ஹ்ஹ்..."

"஬னறக்கு஡ர???"

"ம்யளம்.. இடிங்க.. சுகம்஥..ஹ்யரஅஹ்.."

அ஬ஷப துடிக்கத் துடிக்க அஷடந்ஶ஡ன். ஆணரல் இ஦ன்ந஬ஷ஧ ஢ரன் ஬ிந்து


தரய்ச் ர஥ல் ஥ரபித்ஶ஡ன். த஡றஷணந்து ஢ற஥றடங்கல௃க்குப் தின், ஢ரன் அ஬ள்
குண்டி஦ினறன௉ந்து ன௄ஷப வ஬பிஶ஦ இழுத்ஶ஡ன்.

"ம்ம்ம்.. ஥ல்னரக்கப் தடு ரந்஡ற." இன்னும் அ றங்க஥ரக அ஬ள் ன௃ண்ஷட஦ினறன௉ந்து


ஶ஧ரஸ் ஢றந ஧ப்தர் ன௄ள் தர஡ற வ஬பிஶ஦ ஢ீ ட்டி஦தடி இன௉க்க, இன்னும் தட்டரஷட
அ஠ிந்஡ ஋ன் ன௃து ஥ஷண஬ி ஡றன௉ம்திப் தடுத்஡ரள். அ஬ள் கரல்கள் இ஧ண்ஷடனேம்
வ ங்குத்஡ரக ஶ஥ஶன தூக்கறஶணன். என௉ கரஷன அகட்டிஶணன். அ஬ள் ப்ன௉ஷ்ட
ஶகரபங்கள் அடிஶ஦ ஋ன் ன௅஫ங்கரஷன ன௅ட்டுக் வகரடுத்து ஶ஥லும் அ஬ள்
இடுப்ஷதத் தூக்கறஶணன். அப்தடிஶ஦ அ஬ள் குண்டிப்தந்துகஷப ஥ீ ண்டும் ஬ிரித்து
ஆ ண஬ர஦ிலுக்குள் ஥ீ ண்டும் ஋ன் வ ங்ஶகரஷனச் வ லுத்஡றஶணன். ஷ஬ப்ஶ஧ட்டஷ஧
஥ீ ண்டும் ஏட ஬ிட்ஶடன்.

"ஆஆஅ...ம்ம்ம்..." ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும்ம். ஥ீ ண்டும்.. ஋ன் கண்஥஠ி


உச் ஥ஷடத்துவகரண்ஶட இன௉ந்஡ரள். தன ஢ற஥றடங்கள் க஫றத்து ஢ரன் அ஬ள்
குண்டிக்குள் ஋ன் ஬ிந்துஷ஬ தீ஧ங்கறக் குண்டுகள் ஶதரல் வ லுத்஡றஶணன்.

஥஡ற஦ உ஠஬ிற்கு இஷடவ஬பி ஬ிட ன௅டி஦஬ில்ஷன. ரந்஡றக்கு ஢ரன் இன்னும்


தரடம் கற்திக்க ஶ஬ண்டி஦ின௉ந்஡து. ன௅஡ல் குண்டி ஏழ் வதற்ந தின்ன௃ அ஬ள்
தடுக்ஷக஦ினறன௉ந்து ஋ழுந்து ஢றற்த஡ற்ஶக அஷ஧ ஥஠ி ஶ஢஧ம் ஶ஡ஷ஬ப்தட்டது.

"அப்தர... ஧ரட் ஡ப் ன௄ல௃." ஋ன்நதடி அ஬ள் க ங்கற஦ின௉ந்஡ தட்டுப் ன௃டஷ஬ஷ஦ ரி


வ ய்஡ரள்.

"அட.. இஶ஡ரப் தரன௉டர.. ன௃டஷ஬ஷ஦ச் ரி தண்஠ிகறட்டு ஋ங்ஶக ன௃நப்தடுநீங்க


ஶ஥டம்?" ஢க்கனரகக் ஶகட்ஶடன்.

"ம்ம்.. ஋ங்ஶகனேம் ஶதரகல்ன.. ன௃டஷ஬ க ங்கற஦ின௉க்ஶகன்னு ரி வ ஞ்ஶ ன்."

"அ஡ இன்னும் ஢ல்னர ரி வ ய்஦னரஶ஥??"

"஋ப்திடி?"

"இஶ஡ர... இப்திடி." டரவ஧ன்று அ஬ள் இடுப்தில் வ ன௉கற஦ின௉ந்஡ வகரசு஬த்ஷ஡


இழுத்ஶ஡ன். அஶ஡ ஶ஢஧ம் அ஬ள் ன௅ந்஡ரஷணஷ஦னேம் ஡ள்பி஬ிட்ஶடன். ஧க்வகன்று
ன௃டஷ஬ அ஬ிழ்ந்து கல ஶ஫ ஬ிழுந்஡து.

"இப்ஶதர அஷ஡ ஋டுத்து ரி஦ர ஢ீ ஬ி ஬ிட்டு ஥டிச் ற ஷ஬க்கனரஶ஥??" ஡றடீவ஧ன்று


ன௃டஷ஬ஷ஦ உன௉஬ி஦஡ரல் ட்வடன்ந உள்ல௃஠ர்வுடன் ஡ன் ஥ரர்தகங்கள் ன௅ன் X
ஶதரல் ஷககபரல் ஥ஷநக்க ன௅஦ன்ந ரந்஡றஷ஦ப் தரர்த்துச் றரித்ஶ஡ன்.

"஍஦ய்வ஦ர..."

"஋ன்ணடி.. வ஬க்க஥ர?" அ஬ள் ஷககஷபப் திரித்ஶ஡ன்.. "஋ன்ணஶ஬ர கரட்டி஦ஶ஡


இல்ஷன தரன௉!!"

" ல .. ஶதரங்க.. ஡றடீர் ஡றடீர்னு இப்திடி தண்ட௃நீங்க.." ஋ன் ஥ீ து ரய்ந்஡ரள். தட்டு


஧஬ிக்ஷகக்குள் இன௉ந்஡ கணத்஡ ஥ரர்தகங்கள் ஋ன் வ஢ஞ் றல் அழுத்஡றண.
"இந்஡ தட்டு ஧஬ிக்ஷகஷ஦னேம், உள்தர஬ரஷடஷ஦னேம் கூட க ங்க஥ ஬ச் றக்கறநட௃ம்
இல்ன?" அ஬ள் ஧஬ிக்ஷக ஊக்குகபின் ஥ீ து ஷக ஷ஬த்ஶ஡ன்.

"ம்ம்.. ஶ஬ண்டரம்ணர ஬ிட஬ரப் ஶதரநீங்க." ஌ஶ஡ர ஶ஬ண்டரவ஬றுப்ன௃டன் ஋ன்ஷண


அனு஥஡றப்தது ஶதரல் கூநறணரள்.

"ஶ஬ண்டரம்ணர ரி.. அவுக்கல்ன." ட்வடன்று ஋ன் ஷகஷ஦ ஋டுத்ஶ஡ன்.

"ச் ல ... வ஧ரம்தத் ஡ரன்..ம்ம்ம்... அவுங்க..." ஌க்கத்துடன் வகஞ் ற஦தடி ஋ன் ஶ஬ட்டிஷ஦
ன௅ழுதும் உன௉஬ி஬ிட்டு, ஋ன் தட்டுச் ட்ஷடஷ஦னேம் அ஬ிழ்க்கத் வ஡ரடங்கறணரள்.

அ஬ஷபப் தடுக்ஷக஦ில் ரய்த்து, அ஬ள் ஥ீ து தடர்ந்ஶ஡ன். ஥ரர்க்கரம்ன௃கஷப


வ஥து஬ரக ஢க்கறஶணன்.. க க்கறஶணன்.

"஋ன்ணங்க.."

"ம்ம்."

"உங்க ஢ண்தர் ஋ன்ணஶ஬ர ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ரவ஧.. அது ஋ன்ணங்க?"

"஋ன்ண ஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ரன்" ஢ரன் ன௅ம்ன௅ந஥ரக அ஬ள் வ஡ரப்ன௃ஷப ஶ஢ரண்டிஶணன்.

"இல்ன... அந்஡ வ ஦ற்ஷக ன௄ள் ஬ச் ற உங்கப குண்டி஦டிக்கட௃ம்வணர


஋ழு஡ற஦ின௉ந்஡ரஶ஧!!"

"அடிப்தர஬ி... ஥நக்க஥ரட்டி஦ர?"

"இந்஡ ஬ி஭஦த்துன ஥ட்டும் எண்ட௃ம் ஥நக்க஥ரட்ஶடன்."

"உன் கூ஡றன அ஡ ஬ச் ற ஆட்டிஶணஶண.. அது ஥ர஡றரி ஋ன் குண்டிக்குள்ப அ஡


த௃ஷ஫ச் ற ஆட்டட௃ம்னு ஋ழு஡ற஦ின௉க்கரன்."

"அ஡ ஋ப்திடிங்க வ ய்஦?"

"஬ர.. கரட்டுஶநன்." அ஬ஷப இழுத்து ஬ந்து ஆல௃஦஧க் கண்஠ரடி ன௅ன்ணரல்


஢றறுத்஡றஶணன். ஷ஬ப்ஶ஧ட்டஷ஧க் ஷக஦ில் ஋டுத்துக்வகரண்ஶடன். அஶ஡ கறஃப்ட்
வதட்டிக்குள் ஋னரஸ்டிக் வதல்ட் ஶதரன்ந என௉ ஸ்டி஧ரப் இன௉ந்஡து. அஷ஡ ஋டுத்து
ஷ஬ப்ஶ஧ட்டன௉டன் வதரன௉த்஡றஶணன். கண்஠ரடி ன௅ன்ணரல் அம்஥஠஥ரய்
஢றன்நறன௉ந்஡ ஋ன் ஥ஷண஬ி஦ின் தின்ணரல் ஬ந்ஶ஡ன். ன௅஡னறல் அந்஡ச் வ ஦ற்ஷகச்
சுண்஠ி஦ின் அடி தரகத்ஷ஡ அ஬ள் கரனறடுக்கறல் வதரன௉த்஡றஶணன். அ஡றல் வகரக்கற
ஶதரன்ந என௉ றறு ஬ஷபவு ஢ீ ட்டிக்வகரண்டின௉ந்஡து. அந்஡ ஬ஷபவு ரி஦ரக
ரந்஡ற஦ின் ஶ஦ரணிக்குள் த௃ஷ஫ந்து றக்கறக்வகரண்டது. அந்஡ ஸ்டி஧ரப்திணரல் அ஬ள்
இடுப்ஷதச் சுற்நற ஬ஷபத்து ஥ரட்டி஬ிட்டு இறுக்கறஶணன்.

"஍ஶ஦ர.. ஋ன்ணங்க இது." கண்஠ரடி஦ில் வ஡ரிந்஡ திம்தத்ஷ஡க் கண்டு ஆச் ரி஦ம்


அ஬ல௃க்கு.

"஋ப்திடி இன௉க்கு தரன௉. என௉ அ஫கரண 18 ஬஦சு தன௉஬க்குட்டி." அ஬ள் ஡ஷனஷ஦த்


வ஡ரட்ஶடன். "வ஥ரழுவ஥ரழு.. வகரழுவகரழுன்னு என௉ றட்டு." அ஬ள் கன்ணங்கஷபத்
஡ட஬ிஶணன்.. "஥஡ர்ப்தர வ஧ண்டு குண்டு ன௅ஷனஶ஦ரட ஢றர்஬ர஠஥ர ஢றக்குது.."
குணிந்து இ஧ண்டு கரம்ன௃கஷபனேம் ஢க்கற, ஶன ரகக் கடித்து இழுத்து஬ிட்ஶடன்.
வகட்டி஦ரக ஶ஢ர்க்ஶகரட்டில் ஋ழுந்து ஢றன்நண. "அற்ன௃஡஥ரண ஬ஷபவு" அ஬ள்
஬ஷபந்஡ இடுப்தில் கறச்சுகறச்சு னெட்டிஶணன். வ஢பிந்஡ரள். "ஆ஫஥ரண கு஫ற."
வ஡ரப்ன௃பில் ஬ி஧ல் ஬ிட்டு ஆட்ட, ஶ஥லும் ஶ஬க஥ரக வ஢பிந்஡ரள். "஬ழு஬ழுன்னு
தூண் ஥ர஡றரி..." வ஡ரஷடகஷபத் ஡ட஬ிஶணன்..

"இவ஡ல்னரம் இன௉ந்துகறட்டு.. இஶ஡ரப்தரன௉.. கன௉கன௉ன்னு ன௃஡ர் ஥ர஡றரி ன௅டிக்கு


ஶ஥ஶன... குண்டர... வகட்டி஦ர... ஢ீ ப஥ர.. ஆதர ஥ர...ம்ம்ம்.. என௉ சுண்஠ி.."
வகட்டி஦ரண ஆதர ஥ரண வ ஦ற்ஷகச் சுண்஠ிஷ஦த் ஡ட்டி஬ிட்ஶடன். அ஡ன்
அடிப்தரகம் ரந்஡ற஦ின் ஶ஦ரணி இ஡ழ்கபில் உ஧ .. ":ஆஹ்..ச்ஷ்ஷ்ச்." ஋ன்நரள்.

கண்வகரட்டர஥ல் ஡ன் அ஫கற஦ உன௉஬த்ஷ஡னேம், அ஡றனறன௉ந்து அ றங்க஥ரக ஢ீ ட்டி஦


ன௄ஷபனேம் தரர்த்஡ரள்.

"஢ல்னர இன௉க்குதுங்க.."

"இ஡ ஬ச் ற.. இன்ணிக்கற ஋ன் குண்டின ஌று஬ி஦ரம்.. ஢ரஷபக்கு ஧ரத்஡றரி றத்஧ரஶ஬ரட
குண்டின ஌று஬ி஦ரம்.. ரி஦ர??"

"஍ஶ஦ர.. அக்கர எத்துக்கு஬ரங்கபர??"


" றத்஧ர஬ர..?? உன்ண ஬ிட 10 ஥டங்கு வதரி஦ றறுக்கற அ஬.. இப்ஶதர ஢ீ ஬ர.. ஬ந்து
஌று." ஋ன் குண்டிஷ஦ ஢ன்நரக ஢க்கற஬ிட்டு தின்ணர் உள்ஶப வ லுத்஡றணரள்.
ல க்கற஧஥ரக கற்றுக்வகரண்டரள். அ஬ல௃ம் ஆட்டிணரள், ஷ஬ப்ஶ஧ட்டஷ஧னேம் ஆன்
வ ய்஡ரள்.

"஍ஶ஦ர.. உங்க சுண்஠ி ஥ட்டும் ஡ணி஦ர ஆடிக்கறட்டு இன௉க்குங்க.."

"இன௉க்கட்டும். றத்஧ர இன௉ந்஡ரன்ணர அ஬ப ஊம்தச் வ ரல்னனரம். இப்ஶதரஷ஡க்கு ஢ீ


உன௉஬ி஬ிடு.. உன௉஬ிக்கறட்ஶட ஋ன்ஶணரட குண்டி஦ ஏழ் தண்ட௃."

"ம்ம்ம்... ஜரனற஦ர இன௉க்குங்க... உங்கல௃க்கு ஬னறக்கல்னற஦ர?"

"ம்ம்ம்யளம்.. ஋ணக்க்..அஹ்..஡ரன் ஜரனற."


------------------------
னென்று ன௅ஷந ஏழ் வ ய்஡தின் சுத்஡஥ரக ஃப்பரட் ஆகற஬ிட்ஶடர ம். அதுவும்
குண்டிகபில் ஏழ்; சுண்஠ிஷ஦ அசு஧த்஡ண஥ரக உன௉வு஡ல்; ஊம்ன௃஡ல் ஋ன்று எஶ஧
஧கஷப. ரந்஡றக்கு ஡ன் இடுப்தில் ஸ்டி஧ரப் ஶதரட்டு ஥ரட்டி஦ வ ஦ற்ஷக ன௄ஷபக்
க஫ற்ந ஥ணஶ஡ ஬஧஬ில்ஷன. அப்தடிஶ஦ சுக஥ரகத் தூங்கறப் ஶதரணரள். ஢ரனும்
வகரஞ் ம் ஏய்ந்து ஡ரன் ஶதரஶணன். ஥஡ற஦ உ஠வு உண்஠த் ஶ஡ரன்நஶ஬ இல்ஷன.
அப்தடிஶ஦ தூங்கறப் ஶதரஶணரம்.
-----------------
"டிங்...டிங்..." வ஥ல்னற஦ எனற஦ில் ஋ங்கள் அஷநத் வ஡ரஷனஶத ற றட௃ங்கற஦து.
தடுக்ஷக஦ினறன௉ந்து ஡றன௉ம்தர஥ஶனஶ஦ ஷக ஢ீ ட்டி ஋டுத்ஶ஡ன்.

"வ஦ஸ்ஸ்..."

"஋ன்ணடர அஶ ரக்.. தி ரசு அடிச் ற ஶதரட்ட ஥ர஡றரி ன௅ணகுஶந.. கன்ணிப்ஶதய் கறட்ஶட


஥ரட்டிகறட்டி஦ர?"

"஌ய்.. ற஬ர." ட்வடன்று சு஬ற்நறல் ஥ரட்டி஦ின௉ந்஡ கடிகர஧த்ஷ஡ப் தரர்த்ஶ஡ன். "ஏ


ஷ஥ கரட். ஥஠ி ஢ரனஷ஧஦ர??"

"஋ன்ணடர ஋ஞ் ரய் தண்஠ங்கபர...


ீ இல்ஶன வகரர்ர்..வகரர்ர் ஡ரணர?"

"஋ங்ஶக இன௉ந்து ஶதசுஶந ற஬ர?"


"கல ஶ஫ ரி ப்஭ன்ன ஡ரன். ஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ப்வ஧வ ண்டதிள்பர இன௉ந்஡ர ஢ரங்க
னொன௅க்கு ஬ஶ஧ரம்."

"ம்ம்ம். ப்வ஧வ ண்டதிள் ஡ரன். ஢஥க்குள்ப ஋ன்ணடர? ஬ர." வ஡ரஷனஶத றஷ஦


ஷ஬த்ஶ஡ன்.

"ஆஹ்.. ஋ன்ணங்க.. அ஬ங்க ஬ர்஧ரங்கபர?" ட்வடன்று ஋ழுந்஡ரள் ரந்஡ற.

"஋ன்ண ஋ழுந்஡றன௉க்குஶந?"

"ச்ஶ ..இப்திடி அ றங்க஥ர ஋ல்னரன௉ ன௅ன்ணரஶனனேம்...." அ஬ள் வ஥த்து வ஥த்துவ஬ன்ந


கன௉கன௉ ஥஦ிரினறன௉ந்து தூக்கற ஢றன்ந ஧ப்தர் ன௄ஷபக் கரட்டி வ஬ட்கறணரள்.

"அ றங்க஥றல்ன டரர்னறங்.. னை லுக் ஶ ர ஸ்஬ட்..


ீ இவ்஬பவு அ஫கரண றன்ணப்
வதரண்ட௃; ஡ப஡பன்னு ன௃துப்வதரண்஠ி, ஜரனற஦ர என௉ ன௄ள் தூக்கறக் கரட்டிணர.
஬ரவ்." என௉ ஷக஦ரல் அ஬ள் ஥஦ிஷ஧ அஷபந்஡தடி அ஬ள் வ ஦ற்ஷகச் சுண்஠ிஷ஦
ஆட்டிஶணன். அ஡ன் ஥ற்வநரன௉ ன௅ஷண அ஬ள் ன௃ண்ஷட஦ில் ஆடி஦து..
"ஆஹ்...ம்ம்ம்."

"வடரக்க்.. வடரக்." ஋ன்று க஡வு ஡ட்டப்தடும் ஏஷ .

" ரந்஡ற, ஢ீ ஶ஦ ஶதரய் ஡றநந்து஬ிடு."

"஌ய்.. ஋ன்ணங்க.. இப்திடிஶ஦஬ர?" அ஬ள் அ஫கரண ன௅கத்஡றல் டன் க஠க்கறல்


வ஬ட்கம்.

"ம்ம். வ஧ண்டு ஶதன௉க்கும் த்ரில் குடுக்கனரம்."

஡஦க்கத்துடன் ஋ழுந்து வ ன்நரள். ஋ன் அன௉ஷ஥ அ஫கு ஥ஷண஬ி ரந்஡றஷ஦


அப்ஶதரது ஬ி஬ரிக்க ஬ரர்த்ஷ஡கள் ஶதர஡ரது. கடுஷ஥஦ரண கர஥ உஷ஫ப்தரல்
கஷனந்஡ ஶக ம், அறுந்து ஶதரண ன௄க்கள்; வ஢ற்நறப்வதரட்டும் கஷனந்஡றன௉ந்஡து;
சுத்஡஥ரக ஆஷடகள் னெடர஡ உடம்ன௃; ஆங்கரங்ஶக ஬ிஷன உ஦ர்ந்஡ ஢ஷககள்;
தின்ணரல் வ ஫றப்தரண குண்டிகள் வ஥ன்ஷ஥஦ரண ஢ரட்டி஦ம் அஷ வுகஷபக் கரட்ட;
ன௅ன்ணரல் ஶ஥ஶன ஷககபில் அடங்கர஡ ஆணரல் ஡றண்ஷ஥஦ரண கல௃க் கல௃க்
ன௅ஷனகள்; ஬ழு஬ழுப்தரண வ஡ரஷடகள் ஶ ன௉ம் இடத்஡றனறன௉ந்து வ஬பிஶ஦ ஢ீ ட்டி஦
ஆதர ஥ரண ஶ஧ரஸ் ஢றந ஧ப்தர் ன௄ள். ஆயர..
"யரய் ரந்஡ற ஸ்஬ட்டி..
ீ ஋ஞ் ரய் தண்஠ி஦ர குட்டி?" ஶகட்டுக்வகரண்ஶட உள்ஶப
஬ந்஡து றத்஧ர. ட்வடன்று ஢றன்று ரந்஡ற஦ின் ஶகரனத்ஷ஡ப் தரர்த்துத் ஡றஷகத்஡ரள்.
"ஶயய்.. இங்க தரன௉ங்க ற஬ர... என௉ ன௃துப் வதரண்ட௃.. ன௄ள் ன௅ஷபச் வதரண்ட௃..
஬ரவ்.. க்னைட்ட இன௉க்ஶக ரந்஡ற." தின்ணரல் ஬ந்஡ ற஬ர஬ின் கண்கள் ஥றன்ணிண.

"அக்கர.. ப்பஸ்..
ீ க஡஬ னெடுங்கக்கர.... ஦ர஧ர஬து.." ரந்஡ற ஢ர஠ம் ஡ரங்கர஥ல் ஡ஷன
குணிந்஡ரள். ஡ன் ஷககபரல் வ ஦ற்ஷகப் ன௄ஷப னெட ன௅஦ன்நரள். "இ஬ன௉ ஡ரன்..
஬ந்து. இப்திடிஶ஦ க஡வு ஡றநன்னு வ ரன்ணரன௉க்கர."

"னவ்னற ஶகர்ள்." ஋ன்நதடி ற஬ர ரந்஡ற஦ின் வ஬றுஷ஥஦ரண ஶ஡ரள்கள் ஥ீ து என௉


ஷக ஶதரட்டரன். ஥ற்வநரன௉ ஷக஦ரல் அ஬ள் டில்ஶடர ஷ஬ச் வ ல்ன஥ரகத்
஡ட்டி஬ிட்டரன். "இ஡ப் ஶதரட்டுகறட்டு அஶ ரக்ஶகரட குண்டி஦ ஏத்஡ற஦ர?"

"ம்ம்.. அஹ்.. ஬ிடுங்க..." ற஬ர஬ின் ஷக஬ி஧ல்கள் அ஬ல௃ஷட஦ ஬னது


஥ரர்க்கரம்ஷதச் வ ல்ன஥ரக இழுத்஡஡ரல் ஶன ரகச் றட௃ங்கறணரள்.

றத்஧ர ஋ன் ஷக திடித்து ஋ன்ஷண தடுக்ஷக஦ினறன௉ந்து ஋஫ச் வ ய்து அன௉ஶக இன௉ந்஡


ஶ ரஃதர஬ில் அ஥஧ச் வ ய்஡ரள். ஋ன்ணன௉ஶக எட்டிக்வகரண்டு அ஥ர்ந்து திசுதிசுப்ன௃
கரய்ந்துப் ஶதரண ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ வ஥ன்ஷ஥஦ரகத் வ஡ரட்டரள். ஋ங்கள் ஋஡றரில்
ற஬ர அ஥ர்ந்து அ஬ன் ஥டி஦ில் ரந்஡றஷ஦ உட்கர஧ஷ஬த்து
அஷ஠த்துக்வகரண்டரன்.

"வ஧ண்டு ஶதன௉ம் இவ்஬பவு ட஦ர்டர இன௉க்கல ங்கஶப!! என௉ ஧வுண்ட் ஡ண்஠ி஦டிச் ர


வ஡ம்தர இன௉க்கு஥றல்ன." ற஬ர ஶகட்டரன்

" ரி஡ரன்.. ஆணர ஆர்டர் தண்஠ர டி஧ஸ் ஶதரட்டுக்கட௃ஶ஥." ஋ன்ஶநன்.

கல௃க்வகன்று றத்஧ர வ க்மற஦ரகச் றரித்஡ரள். "க஬ஷனஶ஦ ஶ஬ண்டரம் அஶ ரக்.


இது வ஡ரிஞ் ற இங்க ஃப்ரிஜ்னஶ஦ என௉ தரட்டில் ஬ிஸ்கறனேம் ஶ ரடரவும்
஬ச் றன௉க்ஶகரம்." ஋ன்ந஬ள் ஋ழுந்஡ரள். இ஧ண்டு க்பரஸ்கபில் கனந்து ஷ஬த்஡ரள்.

"உங்கல௃க்கு?" ஋ன்று ஶகட்ஶடன்.

"ன௅஡ல்ன ஢ீ ங்க குடிங்க." ஋ன்ந றத்஧ர என௉ஶகரப்ஷதஷ஦ ஋டுத்து ஋ன்ணன௉ஶக


அ஥ர்ந்து ஋ன் ஬ர஦ன௉ஶக கரட்டிணரள். ஢ரன் றப் வ ய்஡தின்ணர் அ஬ல௃ம் அஶ஡
க்பரமறனறன௉ந்து குடித்஡ரள். ற஬ரவும் ரந்஡றக்கு ஬ிஸ்கற ஊட்டி஬ிட்டு அ஬னும்
அன௉ந்஡றணரன். அ஬ல௃ஷட஦ டில்ஶடர ஷ஬ உன௉஬ிக்வகரண்ஶட இன௉ந்஡ரன்.
றத்஧ரவும் ஋ன் வகரட்ஷடகஷபத் ஡ட஬ி஦தடி இன௉ந்஡ரள்.

வகரஞ் ம் ஶ஢஧ம் ர஡ர஧஠஥ரகப் ஶத றக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ரம்.

" ரி என௉ ஧வுண்ட் வ஬பின ஶதரகனர஥ர? ஋வ்஬பவு ஶ஢஧ம் னொம்னஶ஦ அஷடஞ் ற


இன௉ப்தீங்க?" ஋ன்நதடி ற஬ர ஋ழுந்஡ரன். ஋ப்தடினேம் என௉ ஧வுண்ட் க்னொப் வ க்ஸ்
இன௉க்கும் ஋ன்று ஢றஷணத்து கரத்துக்வகரண்டின௉ந்஡ ஋ணக்கு ஬ி஦ப்தரக இன௉ந்஡து.
ஆணரலும் ற஬ர வ ய்஬து அர்த்஡஥ற்ந஡ரக இன௉க்கரது ஋ன்ந ஢ம்திக்ஷக.

"இந்஡ரங்க, வ஧ண்டு ஶதன௉க்கும் ஥ரத்஡றக்க டி஧ஸ் வகரண்டு஬ந்஡றன௉க்ஶகன்." ஋ன்று


றத்஧ர என௉ தரக்வகட் வகரடுத்஡ரள்.

஢ரனும் ரந்஡றனேம் தரத்னொன௅க்குள் ஶதரய், உடம்ன௃ கழு஬ிக்வகரண்டு ஬ந்ஶ஡ரம்.

தரக்வகட்டில் ஋ணக்கு உன௉ ன௃து வ ட் ஶதண்ட், டி-஭ர்ட்டும், ரந்஡றக்கு என௉ ன௃து


தட்டுப்தர஬ரஷட, ஧஬ிக்ஷக, ஡ர஬஠ினேம் இன௉ந்஡ண. ந்ஶ஡ர஭஥ரக
அ஠ிந்துவகரண்டு ஡஦ர஧ரஶணரம்.

"ன௅஡ல்ன கரஃதி ஭ரப்ன௃க்குப் ஶதரய் ஌஡ர஬து ரப்திடனரம். ஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம்


கடுஷ஥஦ரண உஷ஫ப்ன௃ன ரப்ன௃டர஥ இன௉ந்஡றன௉ப்தீங்க." ஋ன்நரன் ற஬ர.

"ம்ம்ம்.. இங்க ஥ட்டும் ஋ன்ண஬ரம். உங்கப னொம்ன ஬ிட்டவுடஶண, ற஬ர ஋ன்ண


இழுத்துக்கறட்டு ஬ட்டுக்கு
ீ ஏடிணரன௉. உள்ஶப ஶதரணதுன இன௉ந்து னெட௃ ஥஠ி
ஶ஢஧ம் ஋ன்ண ஬ிடல்ன ஥ணி஭ன். ஶதரட்டு வதண்டு ஋டுத்துட்டரன௉. ஶகட்டர, ஢ம்஥
ஃப்வ஧ண்ட்ஸ் இப்ஶதர தரர்க் ஶயரட்டல்ன இப்திடித் ஡ரஶண தண்஠ிகறட்டு
இன௉ப்தரங்க. ஃப்வ஧ண்ட்ஸ்ணர எஶ஧ ஥ர஡றரி இன௉க்கட௃ம்னு வதரி஦ ப்஧ ங்கம் ஶ஬ந."
஋ல்ஶனரன௉ம் கனகனவ஬ன்று றரித்துக்வகரண்ஶட கரஃதி ஭ரப் ஬ந்ஶ஡ரம்.

அஷ஧ ஥஠ி ஶ஢஧ம் அப஬பர஬ிக்வகரண்ஶட ஶன ரகக் வகரரித்ஶ஡ரம். த ற


ன௅க்கற஦஥ல்ன. இது ஶதரன்ந ஢ண்தர்கல௃டன் அப஬பரவு஬து ஡ரன் ன௅க்கற஦ம்.
அன்று கரஷன ஡ரனற கட்டி஦ அ஫கரண இபம் ஥ஷண஬ி ஋ன்ணன௉கறல்; ஋஡றரில் ஋ன்
இணி஦ உ஦ிர் ஢ண்தன்; அ஬ன் அன௉கறல் ஡ன் அஷ஥஡ற஦ரண அ஫கறல் ஋ன்ஷணக்
கட்டிப் ஶதரட்ட அ஬ன் ஥ஷண஬ி றத்஧ர, அவ்஬ப்ஶதரது ஡ன் கண்கபில்
வ க்மற஦ரண "அஷ஫ப்ஷத" ஋ணக்கு தூது அனுப்தி஦தடி இன௉ந்஡ரள். அடக்க஥ரக
றம்திள் தன௉த்஡ற஦ில் சுரி஡ரர் அ஠ிந்து ஬ந்஡றன௉ந்஡ரள். ஆணரல் ஌ஶ஡ர என௉ கரந்஡
க்஡ற அ஬பிடம் இன௉ந்஡து. தரர்த்஡ரஶன உடம்ன௃ ஡ற஥றர் ஌றும்; உடணடி஦ரக
அ஬ஷபப் தடுக்ஷக஦ில் ரய்த்து ஌ந ஶ஬ண்டும் ஋ன்ந வ஬நற கூடும்.

"஬ர்ரி஦ர அஶ ரக்.. ஜரனற஦ர என௉ ஧வுண்ட் ஊர் சுத்஡றட்டு ஬஧னரம்."

"஋ன்ண ப்பரன் ஶதரட்டின௉க்ஶக?"

"வ஧ண்டு ஷதக் அஶ஧ஞ்ச் தண்஠ி஦ின௉க்ஶகன். ஢ம்஥ வதரண்டரட்டிங்கப தின்ணரன


எக்கர஧ ஬ச் றட்டு ஧வுண்ட் அடிக்கனரம். தீச் ஶ஧ரட்ன என௉ டிஷ஧வ் ஶதரகனரம்.
அப்திடிஶ஦ றட்டி வ ண்டர் ஶதரய் ஜரனற஦ர சுத்஡னரம். குட்டிகுட்டிப் வதரண்ட௃ங்க
ஜறல்ஜறல்லுன்னு ஬ன௉ம். ஷ ட் அடிக்கனரம் ஬ர."

"ஶடய்.. ஶடய்.. ஜரக்கற஧ஷ஡. வதரண்டரட்டிங்கஶபரட ஶதரஶநரம். ஷ ட் அடிக்க஬ர...


ஶடய்??"

"அதுக்வகன்ணடர.. இ஬ங்கப ஷ ட் அடிக்க என௉ தட்டரபம் து஧த்஡றக்கறட்டு ஬ன௉ஶ஥!!"


ஷக வகரட்டிச் றரித்஡ர ற஬ர.

"ச்ஶ .. வதரறுக்கற ன௃ன௉஭ர.. வதரண்டரட்டி஦ ஬ச் றகறட்டு ஶதசுந ஶதச் ர??" அ஬ஷண
ஏங்கற அடித்஡ரள் றத்஧ர. ரந்஡ற஦ின் கன்ணங்கள் வ஬ட்கத்஡றல் ற஬ந்஡ண. ஋ன்ஶணரடு
எட்டிக்வகரண்டு உட்கரர்ந்஡ரள்.

இபம் ஥ஷண஬ினேடன் ஷதக்கறல் வ ல்஬து ஡ரன் ஋வ்஬பவு சுகம். தட்டுப் தர஬ரஷட


அ஠ிந்஡ தட்டுக் குட்டி஦ரண ஋ன் ரந்஡ற ஋ன் இடுப்ஷதச் சுற்நற உரிஷ஥னேடன் ஷக
ஶதரட்டு அஷ஠த்துக்வகரள்ப ஬ிர்ர்வ஧ன்று ஷதக்கறன் த்஧ரட்டிஷன ஢ரன் ஡றன௉க,
அ஬ள் வ஥ன்ஷ஥஦ரண ன௅ஷனகள் ஋ன் ன௅துஷகக் குத்஡.. ஆயர ஋ன்ண
அற்ன௃஡஥ரண அனுத஬ம். ஜரனற஦ரக ஧ர஡ரக்ன௉ஷ்஠ன் ரஷன஦ில்
஬ண்டிஶ஦ரட்டி஦தடி (ஸ்வடல்னர ஶ஥ரிக் கண்஥஠ிகஷப ஧ றத்துக்வகரண்ஶட)
கடற்கஷ஧ ஬ஷ஧ ஏட்டிச்வ ன்ஶநரம். தீச் கஷ஧஦ில் ஬ண்டிஷ஦ச் ரய்த்து ஢றறுத்஡ற
வகரஞ் ஶ஢஧ம் கரற்று ஬ரங்கறக்வகரண்ஶட அ஧ட்ஷட அடித்ஶ஡ரம். அவ்஬ப்ஶதரது
஥ஷண஬ிஷ஦ அஷ஠ப்தது வ஡ரடு஬து ஋ன்று hidden pleasures. ஢ன்நரக இன௉ட்டும்
ஶதரது ஬ண்டிஷ஦ ஥ீ ண்டும் கறபப்திஶணரம். இம்ன௅ஷந றத்஧ர ஋ன் தின்ணரல்
அ஥ர்ந்து வகரள்ப, ரந்஡ற ற஬ர஬ின் இடுப்ஷதச் சுற்நற ஷக ஶதரட்டு அ஬ன்
஬ண்டி஦ில் ஌நறணரன். just 9 ஥஠ி ஶ஢஧த்஡றற்கு ன௅ன்ணரல் ஢ரன் ஡ரனற கட்டி஦
஥ஷண஬ி, இப்ஶதரது ஋ன் ஢ண்தஷண அஷ஠த்துக்வகரண்டு ஬ண்டி஦ில் ஶதர஬ஷ஡ப்
தரர்த்஡ரல் ஋ன் சுண்஠ி ஋கறநற஦து. ஷதக்கறல் இன௉ ன௃நன௅ம் கரல் ஶதரட்டு ஌நற஦
றத்஧ர஬ின் இன௉ ன௅ஷனகல௃ம் ஋ன் ன௅துகறல் எத்஡டம் வகரடுத்஡஡ணரல் ஢றனஷ஥
இன்னும் கடுஷ஥ ஡ரன்.

஢ல்னஶ஬ஷப஦ரக றட்டி வ ண்டர் ஥றக அன௉கறல் ஡ரன் இன௉ந்஡து. சுண்஠ிஷ஦


அடக்கன௅டி஦ர஡ ஢றஷன ஬ன௉஬஡ற்குள் அங்கு ஬ந்து ஶ ர்ந்ஶ஡ரம்.

ஆயர... ஋ன்ண வ ழுஷ஥.. ஋ன்ண ஬பஷ஥.. ஋ன்ண இபஷ஥... ஋ன்ண ன௃துஷ஥...


஋த்஡ஷண ததுஷ஥கள். வ஬ள்பிக்கற஫ஷ஥ ஥ரஷனகபில் றட்டி வ ண்டர்; ஸ்வதன் ர்
ப்பர ர ஋ல்னரம் இப்தடித்஡ரன் இன௉க்கும் ஋ன்று ற஬ர ஬ி஬ரித்஡ரன். ஋ங்கள்
ஷககஷபப் தற்நற஦ தடி ஋ங்கள் இபம் ஥ஷண஬ிகள்; ஋ங்கஷபச் சுற்நற கண்டு
கபிக்கஶ஬ண்டி஦ அன௉ஷ஥஦ரண கரட் றகள்.

"தரத்஡ற஦ர ரந்஡ற அந்஡ப் வதரண்ட௃ ஶதரட்டுகறட்டு இன௉க்குந டி஧ஸ்." அ஬ல௃க்குச்


சுட்டிக் கரட்டிஶணன். ரந்஡ற ஬஦துஷட஦ வதண் ஡ரன் இன௉க்கும். அ஬பது
தரய்ஃப்வ஧ண்டுடன் ஬ந்஡றன௉ப்தரள் ஶதரலும். ஋ன்ஶண஧ன௅ம் அ஬ிழ்ந்து ஬ிடக்கூடி஦
ஆ஫த்஡றல் என௉ ஷனக்஧ர தரட்டம்ஸ். ஶ஥ஶன ஥ஷநத்஡றன௉க்கறன்நஶ஡ர இல்ஷனஶ஦ர
஋ன்று ந்ஶ஡கப் தடும்தடி அ஠ிந்஡ டரப்ஸ். ஢ல்ன ஶ஬ஷப஦ரக அப்வதண்ட௃க்கு
றறு ஥ரர்தகங்கள் ஡ரன்.

"அவ஡ல்னரம் ஢ம்஥ வதரண்டரட்டிங்கல௃க்கு ரி தட்டு ஬஧ரதுடர." ஋ன்நரன் ற஬ர.


"அந்஡க் குட்டிக்கு குட்டி குட்டி஦ர றன்ண ஶ஥டுகள் ஥ட்டும் ஡ரன் இன௉க்கு.
இ஬ல௃கங்கல௃க்கு ஥ஷன ஥ஷன஦ர இன௉க்குஶ஡.." ஋ன்று அ஬ன் வ ரல்னற
ன௅டிப்த஡ற்குள் ஆஆஆ ஋ன்று கத்஡ ஶ஬ண்டி஦஡ர஦ிற்று. ஢றுக்வகன்று றத்஧ர
கறள்பி஬ிட்டரள் ஶதரலும். இன௉ வதண்கல௃ம் கனகனவ஬ன்று றரிப்தஷ஡ ஢ரங்கள்
஧ றத்ஶ஡ரம்.

"஦ரன௉ வ ரன்ணரங்க. ஢ீ ங்க ஬ரங்கறக் குடுத்஡ர ஢ரங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஶதரட்டுக்க


஥ரட்ஶடர ஥ர ஋ன்ண?" ஋ன்று ஬ரல் ஬ிட்டரள் றத்஧ர.

"஍ஶ஦ர.. அக்கர.. இது ஥ர஡றரி டி஧ஸ்மர?" வ஬ட்கத்துடன் ரந்஡ற ஡ன் ஥ரர்தகங்கஷப


னெடு஬து ஶதரல் தர஬ஷண வ ய்஡ரள்.

"஋ன்ணடர அஶ ரக்.. ஶ னஞ்ச் ஋டுக்கனர஥ர? ஢ம்஥ குட்டிங்க இது ஥ர஡றரி டி஧ஸ்


ஶதரட்டுக்க வ஧டி஦ரன்னு தரக்க஥ரனர?"

"ஏ வ஦ஸ்.. கண்ட௃க்குக் குபிர்ச் ற஦ர இன௉ந்஡ர ஶ஬ண்டரம்ணர வ ரல்னப்


ஶதரஶநன்."

"஢஥க்கு ஥ட்டு஥ரடர கண்ட௃க்குக் குபிர்ச் ற.. தரக்குந஬ன் ஋ல்னரம் சுண்஠ி஦க்


ஷகன திடிச் ற தின்ணரஶனஶ஦ அஷன஦ப்ஶதரநரன்." ஋ன்ந஬ன் றத்஧ரஷ஬னேம்
ரந்஡றஷ஦னேம் இன௉ ஷககபில் தற்நற ஶ஢஧ரக ஷனஃப்ஸ்ஷடல் ஶ஭ரனொன௅க்குள்
வ ன்நரன். ஢ரனும் ரந்஡ற஦ின் இன்ஶணரர் ஷகஷ஦ப் திடித்து உள்ஶப வ ன்ஶநன்.
இபம்வதண்கல௃க்கரண ஆஷடகள் இன௉ந்஡ தகு஡றக்குச் வ ன்ஶநரம். றன்ணப் ஷத஦ன்
என௉஬ன் ஷட கட்டி ஢றன்நறன௉ந்஡ரன்.

"வ஦ஸ் ரர். வ஦ஸ் ஶ஥ம்.."

"ஶனர-யறப் ஷனக்஧ர தரட்டம்ஸ் தரக்கட௃ம்." ஋ன்று ஶகட்ஶடன்.

" ரர்.. ஦ரன௉க்கு ரர்."

"இஶ஡ர இ஬ங்கல௃க்குத் ஡ரன்." ரந்஡றஷ஦க் கரட்டிஶணன். ஆச் ரி஦த்துடன்


தரர்த்஡ரன். தர஬ரஷட ஡ர஬஠ி அ஠ிந்஡ வதண் ஡றடீவ஧ன்று ஶனர-யறப் ஆஷட
அ஠ி஦ப்ஶதரகறன்நரபர ஋ன்று அ஬னுக்குச் ந்ஶ஡கம்.

"யறப் ஷ ஸ் ஋ன்ண ஶ஬ட௃ம் ஶ஥ம்?"

"஢ீ ஶ஦ அபந்து தரன௉ப்தர" ஋ன்ஶநன். அ஬ன் ஢ம்த ன௅டி஦ர஥ல் ஡ஷனஷ஦


ஆட்டிக்வகரண்ஶட இன்ச் ஶடப் ஶ஡டப் ன௃நப்தட்டரன்.

"஋ன்ணங்க.. ஍ஶ஦ர.. அ஬ன் அபவு ஋டுக்கப் ஶதரநரணர?" ரந்஡ற கறசுகறசுத்஡ரள்.

"ம்ம்.. ஜரனற஦ர ஋ஞ் ரய் தண்ட௃ ரந்஡ற." ஋ன்நரள் அன௉கறல் ஬ந்து ஶ஬டிக்ஷக
தரர்க்க ஬ந்஡ றத்஧ர.

அந்஡ப் ஷத஦ன் ரந்஡ற஦ின் இடுப்ன௃ ஥ற்றும் குண்டி஦பஷ஬ ஋டுப்த஡ற்குள்


இன௉஬ன௉ம் கூச் த்஡றல் வ஢பிந்஡ணர்.

"யஶனர.. ஋ணக்கு அபவு ஋டுப்தர. ஍ டூ ஬ரண்ட் ஡ ஜீன்ஸ்." ஋ன்று றத்஧ர


கூநற஦வுடன் அ஬னுக்கு இ஧ட்டிப்ன௃ ந்ஶ஡ர஭ம். அ஬ன் அ஠ிந்஡றன௉ந்஡ ஶதண்ட்
ன௅ன்தக்கம் ஥றக இறுக்க஥ரக ஆணது. தர஬ம் ஋ப்ஶதரது ரிலீஸ்
வ ய்஦ப்ஶதரகறன்நரஶணர??
"ஶ஥ம்.. உங்கல௃க்கு இந்஡ யரங்கர்ஸ்ன இன௉க்குந டி஧ஸ்மஸ் தரன௉ங்க.." ஋ன்று
ரந்஡ற஦ிடம் கரட்டி஬ிட்டு ஥ற்வநரன௉ தக்கம் ஡றன௉ம்தி "இது உங்கல௃க்கு" ஋ன்நரன்.
ரந்஡றக்கு ற்று அ஡றக அகன஥ரண ன௃ட்டம்.

஢ரன் எவ்வ஬ரன்நரக ஋டுத்து ரந்஡ற஦ின் ஥ீ து ஷ஬த்துப் தரர்த்ஶ஡ன்.

"஍ஶ஦ர.. ஋ன்ணங்க இவ்஬பவு கல ஶ஫ கட்டட௃஥ர.. ச் ல.."

"இன௉ ரந்஡ற.. கட்டிகறட்டு தரன௉ அப்ஶதர வ஡ரினேம்."

"அ றங்க஥ர இன௉க்கும்."

"ம்யளம். வ க்மற஦ர இன௉க்கும் டரர்னறங். ம்ம்ம்.. இது ரி஦ர இன௉க்கும்..


திடிச் றன௉க்கர?"

"உங்கல௃க்குப் திடிச் றன௉ந்஡ர ரி."

"அந்஡ப் வதரண்ட௃ ஶதரட்டின௉ந்஡ரஶப, அஶ஡ ஥ர஡றரி டரப்ஸ் தரக்கனர஥ர?"

"஍வ஦ர... ப்பஸ்
ீ ஶ஬ண்டரங்க.. ஋ணக்கு வ஧ரம்த வதன௉சுங்க.. அ றங்க஥ர..."

"஭றட்.. சும்஥ர இன௉ ரந்஡ற.. ஶதரட்டுப் தரத்஡ர ஡ரஶண வ஡ரினேம். யஶனர ப்஧஡ர்..
இதுக்கு ஶ஥ட் றங்கர த௄டுல்ஸ் ஸ்டி஧ரப் டரப்ஸ் ஶ஬ட௃ம்."

அ஬ன் ஢ம்த ன௅டி஦ர஥ல் தரர்த்஡ரன். "இங்க ஬ரங்க ரர்." ஋ன்று இன்ஶணரன௉


இடத்துக்கு அஷ஫த்துச் வ ன்நரன்.

வ஢ஞ்ஷ ஥றக இறுக்க஥ரகப் திடிக்கும், குட்டினைண்டு டரப்ஷம ஢ரன் ஋டுத்ஶ஡ன்.


றநற஦ ஢ரடரக்கபின் உ஡஬ி஦ரல் ஶ஡ரபில் ஢றற்கும். என௉ ஜரண் உ஦஧த்஡றற்கு
஥ட்டும் ன௅ழுஷ஥஦ரக னெடி அ஡ன் கல ஶ஫ ன௅க்ஶகர஠ ஬டி஬ில் வ஡ரங்கற஦து. அந்஡
ன௅க்ஶகர஠த்஡றனறன௉ந்து ஶனஸ் ஶதரல் த௄ல்கள் வ஡ரங்கற஦தடி இன௉ந்஡ண. வதரி஦
஥ரர்தகத்துப் வதண்கள் அ஠ிந்஡ரல், ஥ரர்தக அஷ ஬ிணரல் அந்஡ ஶனஸ் த௄ல்கள்
வதண்டுனம் ஶதரல் ஆடும்.

அ஡ற்குள் றன இஷபஞர்கள் அங்கு கூடி஬ிட்டணர். கஷடக்கர஧ப் ஷத஦ன் எஶ஧


வஜரள் ஥஦஥ரக இன௉ந்஡ரன். றத்஧ர அ஬னுடன் அ஢ற஦ர஦஥ரக கடஷன ஶதரட்டரள்.
எவ்வ஬ரன௉ டரப்மரக ஡ன் வ஢ஞ் றன் ஥ீ து ஷ஬த்து அ஬ணிடம் கரட்டி அ஬ன்
அதிப்஧ர஦ம் ஶகட்டு அ஬ன் ஜட்டிஷ஦ ங்கடப்தடுத்து஬஡றஶனஶ஦ குநற஦ரக
இன௉ந்஡ரள். அ஬ள் ஡ணக்கு தரட்டம்ஸ் டரப்ஸ் ஶ஡ர்வு வ ய்஦ சுற்நற஦ின௉ந்஡ தன
஬ரனறதர்கள் உ஡஬ி வ ய்஦த் ஡஦ர஧ரக ஏடி ஬ந்஡ணர். ரந்஡றக்கு வ஬ட்கம் திடுங்கறத்
஡றன்நது. அங்கறன௉ந்து து஠ிகஷப ஋டுத்துக்வகரண்டு ஏடு஬஡றல் குநற஦ரக இன௉ந்஡ரள்.

"஋ன்ணங்க.. உங்க ஆஷ ப்தடி டி஧ஸ் ஋டுத்஡ரச்ஶ .. ஶதரகனர஥ர?"

"஌ய்.. ஋ன்ண வ஢ணச் றகறட்டு இன௉க்ஶக ரந்஡ற?? சும்஥ர ஬ரங்கறட்டுப் ஶதரக஬ர


஬ந்ஶ஡ரம்? ஢ீ ன௃து டி஧ஸ் ஶதரட்டுக்கஶ஬ண்டர஥ர?"

"஍஦ய்ஶ஦ர இந்஡ டி஧ஸ்ஷம஦ர?? இங்ஶக஦ர? ஍ஶ஦ர.. ப்பஸ்"


஢ரன் ஬ிடு஬஡ரக இல்ஷன. ஋஡றரில் வ஡ரிந்஡ trial roomக்கு அ஬ள் ஶ஡ரள் திடித்து
அஷ஫த்துச் வ ன்ஶநன்.

" ரர். ஋க்ஸ்க்னைஸ்஥ற ரர்." அந்஡ கஷடக்கர஧ ஬ரனறதன் ஋ன்ஷண அஷ஫த்஡ரன்.

"வ஦ஸ்?"

" ரர்.. ஬ந்து.. இது ஥ர஡றரி டி஧ஸ்ஸ்.. அ஡ர஬து.." ஌ஶ஡ர வ ரல்ன ஬ந்஡஬ன்
ரந்஡றஷ஦ப் தரர்த்து ஡஦ங்கு஬ஷ஡ உ஠ர்ந்ஶ஡ன்.

"வ ரல்லுப்தர."

"அது ரர். ரரி ஶ஥ம்.. ஡ப்தர ஢றஷணச் றக்கர஡ீங்க. இந்஡ த௄டுல்ஸ் ஸ்டி஧ரப் டி஧ஸ்
ஶதரட்டர.. ஏ ஷ஥ டி஦ர்.. ரரி.. ஶ஥ம்.. ர஡ர஧஠ ப்஧ர வ஬பின வ஡ரினேம். அதுக்கரக
ஸ்டி஧ரப் இல்னர஡ ஸ்வத஭ல் ப்஧ர இன௉க்கு.. அஷ஡ப் ஶதரட்டுகறட்டு... " அ஬ன்
வ ரல்஬஡ற்குள் ன௅கம் ற஬ந்து, ஌மற அஷந஦ிலும் அ஬னுக்கு ஬ி஦ர்த்து, என௉
஥ர஡றரி வ஢ரந்து஬ிட்டரன். ரந்஡ற஦ின் ன௅கம் குங்கு஥ம் அப்தி஦து ஶதரனர஦ிற்று.
அ஢றச்ஷ ஦ரக அ஬ள் ஡ர஬஠ிக்கு ஶ஥ல் ஥ரர்தகங்கள் குறுக்கரக ஷக
ஷ஬த்துக்வகரண்டரள்.

"இட்ஸ் ஏக்ஶக.. ஷ஥ டி஦ர் தரய்.. ஋ன் வதரண்டரட்டி ப்஧ரஶ஬ ஶதரடல்ன.


அதுணரஶன த஧஬ர஦ில்ஷன." அ஬னுக்கு ஥ீ ண்டும் என௉ ஭ரக். ஆணரலும் அ஬ணரல்
஬ரய் னெட ன௅டி஦஬ில்ஷன.

" ரர்.. உங்க கறட்ஶட வ ரல்ன வ஧ரம்த ஡஦க்க஥ர இன௉க்கு ரர்.. ஆணர.. வ஧ரம்த
ஷடட்டரண ஸ்டிவ஧ச் தரட்டம்மர இன௉க்குநதுணரஶன ஡ரங் ஶதண்டீஸ் ஶதரட்டரத்
஡ரன் ரி஦ர இன௉க்கும் ரர். இல்ஶனன்ணர வ஬பின வ஡ரினேம். இந்஡ வ ேன்ன
அது ஥ர஡றரி ஶதண்டீஸ் இன௉க்கு ரர்."

"ஷ஥ டி஦ர் ஦ங் தரய்.. க஬ஷனஶ஦ தடரஶ஡.. ஋ன் ஥ஷண஬ி ஶதண்டீமளம் ஶதரட
஥ரட்டர.." அ஬ன் ஢ம்த ன௅டி஦ர஥ல் ரந்஡றஷ஦ அப்தட்ட஥ரக ஡ஷன஦ினறன௉ந்து கரல்
஬ஷ஧ தரர்த்஡ரன். தரர்ஷ஬஦ிஶனஶ஦ உநறத்து ஋டுத்஡ரன். ரந்஡றக்கு அங்கறன௉ந்து
஢கர்ந்஡ரல் ஶதரதும் ஋ன்று ஆகற஬ிட்டது. ஋ன்ணிட஥றன௉ந்து ஆஷடகஷபப் திடுங்கறக்
வகரண்டு டிஷ஧஦ல் னொன௅க்குள் ஏடிப்ஶதரணரள். அ஬ள் ஏடிப்ஶதரண ஡றஷ ஷ஦
கண்வகரட்டர஥ல் தரர்த்஡றன௉ந்஡ அந்஡ இஷபஞஷண ஶ஡ரபில் ஡ட்டி கூப்திட்ஶடன்.

"஋ன்ணப்தர.. னெஞ் றன ஈ஦ரடுது."

"ஏஹ்ஹ்.. ரரி ரர்.. உங்க வ஬ரய்ஃத அப்திடி ன௅ஷநச் ற தரர்த்஡துக்கு."

"இட்ஸ் ஏக்ஶக ஦ங் ஶ஥ன். உன்ண ஥ர஡றரி த ங்க தரர்க்கட௃ம்னு ஡ரஶண இப்திடி
டி஧ஸ் ஶதரடச் வ ரல்ஶநன்."

அ஡ற்குள் றத்஧ர ஡ணக்கு ஶ஬ண்டி஦ ஆஷட ஶ஡ர்வு வ ய்து ஋டுத்து ஬ந்஡ரள்.


"஋க்ஸ்க்னைஸ் ஥ீ . ஢ீ ங்க ஋ணக்கு என௉ வயல்ப் தண்஠னும்." ஋ன்நரள் அந்஡
இஷபஞணிடம். ஌ற்கணஶ஬ ஶ஥ரகறணிப்தி ரசு என்ஷநப் தரர்த்து அடித்துப் ஶதரட்டது
ஶதரனறன௉ந்஡஬ன் றத்஧ர஬ின் கு஧னறல் ஶ஥லும் ஥஦ங்கறணரன்.

"வ஦ஸ் ஶ஥ம்.. ஋ன்ண?"

"வகரஞ் ம் இந்஡ டி஧஦ல் னொம் வ஬பின ஢றல்லுங்கஶபன்." ஋ன்று உரிஷ஥னேடன்


அ஬ன் ஷக திடித்து இழுத்து ( ரந்஡ற வ ன்நறன௉ந்஡ அஷநக்கு அன௉கறல் இன௉ந்஡
஥ற்வநரன௉) டி஧஦ல் னொம் ஬ர஦ினறல் ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு அ஬ள் உள்ஶப வ ன்நரள்.
ன௃ரி஦ர஥ல் றன வ஢ரடிகள் கரத்஡றன௉ந்஡஬னுக்கு ஬ிஷட வ஡ரிந்஡து.

"யஶனர.." ஋ன்று றத்஧ர஬ின் கு஧ல் ஶகட்க, அந்஡ அஷந஦ினறன௉ந்து அ஬ள் ஷக


஥ட்டும் வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡து. அ஡றல் அ஬ல௃ஷட஦ ஆஷடகள் அஷணத்ஷ஡னேம் ஥டித்து
ஷ஬த்஡றன௉ந்஡ரள். ஋ல்னர஬ற்நறற்கும் ஶ஥ல் அ஬ல௃ஷட஦ ப்஧ரவும் ஶதண்டீமளம்
இன௉ந்஡ண. அ஡ர஬து ஋ல்னர ஆஷடகஷபனேம் க஫ற்நற஬ிட்டு ஢றர்஬ர஠஥ரக
இன௉க்கறன்ஶநன் ஋ன்று அந்஡ இஷபஞனுக்கு அநற஬ிக்கறன்நரள் ஶதரலும். "இ஡ ஋ன்
யஸ்வதண்ட் கறட்ஶட குடுத்துன௉ங்க ப்பஸ்."
ீ ஋ன்று றத்஧ர஬ின் கு஧ல் உள்ஶப
இன௉ந்து ஶகட்ட உடன் க஡வு ன௅ழுஷ஥஦ரக னெடி஦து.

தர஬ம் அ஬னுக்கு அ஡றர்ச் றக்கு ஶ஥ல் அ஡றர்ச் ற. அ஡ற்குள் ற஬ர அங்கு


஬ந்து஬ிட்டரன். "ஏஏ.. ஋ன் வதரண்டரட்டி அ஬ஶபரட ப்஧ர ஜட்டி கூட உன் கறட்ஶட
குடுத்துட்டரபர?" ஋ன்று ஶகட்டதடி அந்஡ ஆஷடகஷப ஬ரங்கறக்வகரண்டரன்.

க்பிக் ஋ன்ந ஏஷ னேடன் ரந்஡ற ஡ன் அஷநஷ஦த் ஡றநந்து வகரண்டு ஬ந்஡ரள்.


஋ணக்கு னெச்ஶ ஢றன்று஬ிடும் ஶதரனர஦ிற்று. அவ்஬பவு வகரள்ஷப அ஫கு.
வ஡ரப்ன௃ல௃க்கு வ஬குவ஬கு கல ஶ஫ வ஡ரடங்கற஦ ஬஦னட் ஢றந கல ஫ரஷட, அம் ஥ரண
உன௉ண்டு ஡ற஧ண்ட குண்டிகஷபனேம் ஬ரபிப்தரண வ஡ரஷடகஷபனேம் இறுக்கக்
கவ்஬ிப் திடித்து ன௅஫ங்கரலுக்கு ற்று கல ஶ஫ ன௅டி஬ஷடந்஡து. வ஥ல்னற஦
ஸ்டி஧ரப்ன௃டன் கூடி஦ ஶ஥னரஷட வ ஫றப்தரண ஥ரர்தகங்கஷப னெட ஥றகவும்
஡ற஠நற஦து. ன௅ஷனகபின் ஶ஥டுகள் ஥ீ து தூக்கற ஢றன்நது. அ஡ன் கல ஶ஫
ன௅க்ஶகர஠஥ரக வ஡ரங்கற஦ து஠ி஦ினறன௉ந்து ஶனஸ்கல௃ம் குஞ் ங்கல௃ம் வ஡ரங்கற
அ஬ள் வ஥ன்ஷ஥஦ரண இஷடப்ப்஧ஶ஡ ங்கஷப ஬ன௉டி கறச்சுகறச்சுனெட்டிண. ஆ஫஥ரண,
அகன஥ரண வ஡ரப்ன௃ள் என௉ வதரன்ணஷக ஶதரல் வஜரனறத்஡து. அடர்த்஡ற஦ரண
கன௉ஷ஥஦ரண இடுப்ன௃ ஬ஷ஧ வ஡ரங்கும் கூந்஡ல் தின்ணஷன ஬னது ஶ஡ரள் ஬஫ற஦ரக
அ஬ள் ன௅ன்ஶண வ஡ரங்க ஬ிட்டின௉ந்஡ரள். ன௅துகு ன௅ழுதும் வ஬ண்ஷ஥஦ரண
வ஬ண்ஷ஠ப் ப்஧ஶ஡ ம். ஢டு ன௅துகறல் றற்ஶநரஷட ஶதரல் ஏடி஦ என௉ ஸ்டி஧ரம்
தட்டுஶ஥ அ஬ள் ஆஷட அ஠ிந்஡றன௉க்கறன்நரள் ஋ன்த஡ற்கு ஆ஡ர஧ம்.
஋ல்னர஬ற்ஷநனேம் ஬ிட த஦ங்க஧ அ஡றர்ச் ற஦ரண கரட் ற, ரந்஡ற஦ின் அக்குள் ன௅டி.
அடர்த்஡ற஦ரண அ஬ள் ஥஦ிர் அ஬ள் அக்குள் இடுக்குகபினறன௉ந்து வ஬பிஶ஦
஋ட்டிப்தரர்த்஡து ஋ல்ஶனரன௉க்கும் அ஡றர்ச் ற஦ரண ஆணந்஡ம்.

"஬ரவ்.. ஷ஥ க்னைட் டரர்னறங்." ஋ன்று அ஬ஷப அஷ஠த்ஶ஡ன். சுற்நறனேள்ப஬ர்கள்


இன௉ப்தஷ஡ ஥நந்து ஋ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஆர்஬ன௅டன் ன௅த்஡஥றட்ஶடன். அ஬ள்
ஷககஷபத் தூக்கற ஋ன் கழுத்ஷ஡ச் சுற்நற஦ஶதரது வகரத்து வகரத்஡ரண அடர்ந்஡
கரணகம் ஶதரன்ந அக்குள் ன௅டிகள் ஋ல்ஶனரன௉க்கும் கரட் ற஦பித்஡றன௉க்கும்.

அ஡ற்குள் அஶ஡ ஶதரன்ந ஆஷடனேடன் ஆணரல் கண்ஷ஠ப் தநறக்கும் ற஬ப்ன௃


஬ண்஠த்஡றல் அ஠ிந்஡தடி றத்஧ரவும் வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ரள். வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡஬ள்
ஶ஢஧ரக ற஬ர஬ின் அஷ஠ப்ன௃க்குள் ன௃குந்஡ரள்.
கஷடக்கர஧ இஷபஞன் வ஢ரந்து த௄டுல்ஸ் ஆகற஬ிட்டரன். அ஬னுக்குத் ஶ஡ஷ஬
உடணடி ரிலீஸ். அங்கு சுற்நற஦ின௉ந்஡ ஥ற்ந தரர்ஷ஬஦ரபர்கல௃க்ஶகர கண்
வகரள்பரக் கரட் ற. ஢ரங்கள் ஦ரஷ஧னேம் கண்டுவகரள்பர஥ல் ஬ர஦ில் ஬ந்து
தில்லுக்கு த஠ம் கட்டிஶணரம். வ஬பிஶ஦ வ ல்லும் ன௅ன் என௉ parting kick
வகரடுக்கஶ஬ண்டும் ஋ன்த஡ற்கரக, ஢ரன் றத்஧ர஬ின் இஷடஷ஦ச் சுற்நற ஷக ஶதரட்டு
அஷ஫த்துச் வ ன்ஶநன்; ற஬ர ரந்஡ற஦ின் ஶ஡ரள் ஥ீ து ஷக ஶதரட்டு இறுக்கற஦தடி
஢டந்஡ரன்.

"தர஬ம் அஶ ரக்.. ரந்஡ற வ஢ரந்து ஶதர஦ிட்டரள் ஶதரன. இவ்஬பவு ஋க்மறதி஭ன்


கரட்டிணர தர஬ம் அ஬ ஋ன்ண வ ய்஬ர."

"அது ஥ட்டு஥றல்னக்கர. இது ஬ஷ஧க்கும் ஢ரன் தர஬ரஷட-஡ர஬஠ிஷ஦த் ஡஬ி஧ ஶ஬று


஋ந்஡ டி஧ஸ்மளம் ஶதரட்ட஡றல்ஷன. இன்ணிக்கற இத்துனூண்டு டி஧ஸ், அதுவும்
வ ஷ஥ ஷடட்டர, தரல்ஸ் ஋ல்னரம் கரட்டிகறட்டு ஬஧ச் வ ரல்நரன௉.. வ஧ரம்த
கூச் ஥ர இன௉க்குக்கர."

"கூச் ப்தடரஶ஡டீ.." ஋ன்நதடி றத்஧ர஬ின் இஷடஷ஦ ஬ிட்டு஬ிட்டு ரந்஡ற஦ின்


ஶ஡ரஷபக் ஷகதற்நறஶணன். "ஷ஡ரி஦஥ர வ஢ஞ் ஢ற஥றர்த்஡ற, உன் தரல்ஸ் குலுங்க
஢டந்து ஶதர. அப்ஶதர஡ரன் இங்ஶக இன௉க்குந த ங்க ஋ல்னரன௉ம் ஥஦ங்கற
஬ிழு஬ரங்க."

"ச்ஶ .. ஋ன்ண ஆஷ தரன௉. கட்டி஦ வதரண்டரட்டி஦, கல்஦ர஠ ஢ரபிஶனஶ஦


஋ல்னரன௉க்கும் கரட் றப் வதரன௉பர ஆக்குநரன௉ தரன௉ங்க." வ ல்ன஥ரகக் கடித்஡ரள்
஋ன்ண஬ள். கூச் ம் இன௉ந்஡ரலும், அ஬ல௃க்கும் கறக் ஌றுகறன்நது ஋ன்தது அ஬ள்
கறநக்க஥ரண கு஧னறல் கண்டுதிடிக்க ன௅டிந்஡து. றன ஢ற஥றடங்கள் றட்டி வ ண்டரின்
atriumஇல் ஢றன்று ஍ஸ்க்ரீம் உண்ஶடர ம். ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந ஢ரக்ஷக ஢ீ ட்டி ஢ீ ட்டி
஢க்கறணரள் றத்஧ர. ஢ரங்கள் ஢ரல்஬ன௉ம் என௉஬ஷ஧ என௉஬ர் வ஡ரட்டுக்வகரள்பர஥ல்
ஶத ஬ில்ஷன. வ஡ரஷட஦ில் ஡ட்டு஬து, வ஬ற்று ன௅துஷகத் ஡டவு஬து,
஥ரர்தகங்கஷபச் வ ல்ன஥ரக ஬ன௉டு஬து, ஋ங்கள் வ஡ரஷட஦ிடுக்கறல் வதண்கள்
உ஧சு஬து ஋ன்று ஶ஥லும் ரஃப்ட் ஶகரர் கரட் றகள் கரட்டிஶணரம். என௉ த௄று ஶஜரடிக்
கண்கபர஬து ஋ங்கஷப வ஥ரய்த்஡றன௉க்கும்.

"஢ீ வ஧ரம்தக் குடுத்து ஬ச் ஬ன் டர." ஋ன்நரன் ற஬ர, ஋ன் ஥ஷண஬ி ரந்஡ற஦ின்
வ஬ற்றுத் ஶ஡ரள்கஷபத் ஡ட஬ி஦தடி.

"஋துக்கு?"
"஡ஷனன இன௉க்குந கூந்஡ல் ஥ட்டு஥றல்ஶன டர. இ஬ல௃க்குப் தரன௉ ஋ல்னர
இடத்஡றலும் luxuriant growth ஆஃப் ஶயர். கன௉கன௉ன்னு தரன௉." ரந்஡ற஦ின் ஷககள்
இ஧ண்ஷடனேம் அ஬ன் தூக்கற, அ஬ள் அக்குள் ன௅டிகஷப ஋ல்ஶனரன௉க்கும்
கரட் றப்வதரன௉ள் ஆக்கறணரன்.

"஍ஶ஦ர.. ஬ிடுங்க.. ஋ல்னரன௉ம் தரக்குநரங்க.. கூச் ஥ர இன௉க்கு."

"இன்ஶணரன௉ இடத்துஶனனேம் அது ஥ர஡றரி னேழரி஦ண்ட் க்ஶ஧ரத் இன௉க்கு. ஆணர


வ஬பின கரட்ட ன௅டி஦ரஶ஡." அ஬ள் கல ஫ரஷட஦ின் ன௅ன்ன௃நன௅ம் ஶன ரகத் ஡ட஬ி
ரந்஡றஷ஦ வ஢பி஦ ஷ஬த்஡ரன். ஋ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஋ன் ஢ண்தன் இது ஶதரல்
஋ல்ஶனரர் ன௅ன்ணிஷன஦ிலும் ஷக஦ரண்ட஡ஷ஡ ஢ரனும் றத்஧ரவும் வ஬கு஬ரக
஧ றத்ஶ஡ரம்.

"ஷ஧ட்.. ஬ரங்க ஶதரகனரம்." ஋ன்று ற஬ர கு஧ல் வகரடுத்஡வுடன் ஋ழுந்ஶ஡ரம்.

ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந ஢ரக்ஷக ஢ீ ட்டி ஢ீ ட்டி ஢க்கறணரள் றத்஧ர. ஢ரங்கள் ஢ரல்஬ன௉ம்


என௉஬ஷ஧ என௉஬ர் வ஡ரட்டுக்வகரள்பர஥ல் ஶத ஬ில்ஷன. வ஡ரஷட஦ில் ஡ட்டு஬து,
வ஬ற்று ன௅துஷகத் ஡டவு஬து, ஥ரர்தகங்கஷபச் வ ல்ன஥ரக ஬ன௉டு஬து, ஋ங்கள்
வ஡ரஷட஦ிடுக்கறல் வதண்கள் உ஧சு஬து ஋ன்று ஶ஥லும் ரஃப்ட் ஶகரர் கரட் றகள்
கரட்டிஶணரம். என௉ த௄று ஶஜரடிக் கண்கபர஬து ஋ங்கஷப வ஥ரய்த்஡றன௉க்கும்.

"ஷ஧ட்.. ஬ரங்க ஶதரகனரம்." ஋ன்று ற஬ர கு஧ல் வகரடுத்஡வுடன் ஋ழுந்ஶ஡ரம்.

"அடுத்஡து ஋ன்ணடர.. ஬ட்டுக்கர?"


ீ ஋ன்ஶநன்.

"஌ண்டர.. உடணடி஦ர உன் வதரண்டரட்டி஦ப் ஶதரடப்ஶதரநற஦ர? ஥த்஡ற஦ரணம்஡ரன்


அவ்஬பவு ஆட்டம் ஶதரட்டீங்கஶப!!!.. ஶயரட்டல் ஸ்டரஃப் ஋ல்னரம் எஶ஧
கம்ப்வப஦ிண்ட். ட஥ரல் ட஥ரல்னு த்஡ம் ஶகட்ட஡ரம்." ற஬ர ல ரி஦மரக ன௅கத்ஷ஡
ஷ஬த்துக்வகரண்டு ஶகட்டரன். ன௅஡னறல் அஷ஡ உண்ஷ஥ ஋ன்று ஢றஷணத்து
ரந்஡ற஦ின் ன௅கம் அச் த்஡றலும் ஢ர஠த்஡றலும் ற஬ந்஡து. ஆணரல் கல௃க்வகன்று
றத்஧ர றரித்஡தும், ரந்஡றக்குப் ன௃ரிந்஡து.

"ச்ச் ல ... வ஧ரம்த கனரய்க்கறநீங்க." ற஬ர஬ின் ஶ஡ரபில் வ ல்ன஥ரகக் குத்஡றணரன்.

"அது ரி.. ஶ஬ந ஋ங்ஶக ஶதரகப்ஶதரஶநரம்?"


"஥஠ி ஋ட்டு ஆச்சு. ஡றன௉ம்தவும் தரர்க் ஶயரட்டல் ஶதரகனரம். வ஬ள்பிக்கற஫ஷ஥
ஈ஬ிணிங் அங்ஶக தரர்ன சூப்தர் கூட்டம் கூடும். ஜரனற஦ர கடஷன ஶதரடனரம். ஬ர."
குட்டிகல௃க்கும் கு஭ற வ஡ரற்நறக்வகரண்டது. றத்஧ர ட்வடன்று ஡ர஬ி, ஡ன்
க஠஬ணின் தின்ணரல் ஷதக்கறல் இ஧ண்டு தக்கன௅ம் கரல் ஶதரட்டு அ஬னுஷட தஷ
ஶதரல் எட்டிக்வகரண்டஷ஡க் கண்ட ரந்஡றக்கும் ஆஷ ஬ந்஡து. அ஬ல௃ம் அஶ஡
ஶதரல் உர்கரர்ந்஡ரள். ஋ங்கள் இன௉஬஧து வ஡ரஷடகல௃ம் உ஧ றண. இறுக்க஥ரண
ஸ்டி஧ச் ஶதண்ட் ஶதரட்ட ஬ரபிப்தரண வ஡ரஷடஷ஦ப் தரர்க்கப் தரர்க்க ஋ணக்குள்
ஆஷ வதரங்கற஦து. இன௉ வதன௉ம் ன௅ஷனகல௃ம் ஋ன் ன௅துகறல் க ங்கறண. ஬ண்டிகள்
ல நறக்வகரண்டு தரர்க் ஶயரட்டல் ஬ந்஡ஷடந்஡ண.

எஶ஧ ஶஜஶஜ.. ஋ன்று ஡றன௉஬ி஫ரக்கூட்டம் ஶதரனறன௉ந்஡து. ஆண்-வதண் ஋ல்னரம்


டீஶணஜ் அல்னது 20஍ அப்ஶதரது ஡ரன் கடந்஡஬ர்கள். அ஫கு அ஫கு வ஥ழுகு
வதரம்ஷ஥கள் ஶதரன்ந இபம் வதண்கள் "ஆள்தர஡ற.. ஆஷட தர஡ற" ஋ன்ந
஡த்து஬த்஡றற்கு ஌ற்த தர஡ற னெடி஦ ஆஷடகல௃டனும், ஷய யீல்ஸ் டக் டக் ஋ன்று
எனறக்க கு஡றஷ஧கள் ஶதரல் ஬ந்஡ணர். அஷ஧஦ின௉ட்டரண தரன௉க்குள் த௃ஷ஫ந்ஶ஡ரம்.
டிஸ்ஶகரத்ஶ஡஬ிற்கரண ஌ற்தரடுகள் வ஡ரடங்கறக்வகரண்டின௉ந்஡ண.

என௉ னெஷன஦ினறன௉ந்஡ என௉ ஬ட்ட ஶ஥ஷஜஷ஦ச் சுற்நற஦ின௉ந்஡ ஢ரன்கு உ஦஧஥ரண


சு஫லும் ஸ்டூல்கபில் ஢ரங்கள் அ஥ர்ந்ஶ஡ரம். வ஥ன்ஷ஥஦ரண ஸ்஥ரல் ஸ்கரட்ச்
ஆர்டர் வ ய்து கரத்஡றன௉க்கும் ஶ஢஧த்஡றல் சுற்நற இன௉ப்த஬ர்கள் ஋ல்ஶனரஷ஧னேம் ஷ ட்
அடித்தும், அ றங்க஥ரண தச்ஷ ஦ரண கவ஥ண்ட்கல௃ம் அடித்ஶ஡ரம். ரந்஡றக்கு
இவ஡ல்னரம் ன௃துஷ஥஦ரண சூழ்஢றஷன஦ரக இன௉ந்஡ரலும் அ஬ல௃ம் ஋க்கச் க்க஥ரக
஋ஞ் ரய் வ ய்஡ரள். என௉ ஥஠ி ஶ஢஧த்஡றற்கு வகரஞ் ம் வகரஞ் ஥ரக சுன௉஡ற
஌ற்நறஶணரம். அ஡ற்குள் கட்டுக்கடங்கர஡ கூட்டம். ஆட௃ம் வதண்ட௃ம்
உ஧ றக்வகரள்பர஥ல் ஢டக்கஶ஬ இ஦னரது. டிஸ்ஶகரத்ஶ஡னேம் வ஡ரடங்கற஦து.

" றத்஧ர.. ஢ீ டிஸ்ஶகர ஆடி஦ின௉க்கற஦ர?" ஶகட்ஶடன்.

"ம்யளம்." உ஡டுகஷப அ஫கரகப் திதுக்கறணரள்.

" ரந்஡ற..?"

"஋ன்ண கறண்டனர?? அக்கரவுக்ஶக இது ன௃துசுன்ணர. ஋ணக்கு??"

"அப்ஶதர.. ஬ர. ஢ர஥ வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ஆடனரம்."


"ம்யளம்.. வ஬க்க஥ர இன௉க்கு. அதுவும் இந்஡ டி஧ஸ்மளன. ஜறங் ஜறங்குன்னு
குலுங்கும். ஢ீ ங்க ஶ஬ட௃ம்ணர அக்கரஶ஬ரட ஆடுங்க." ஶதரணரல் ஶதரகட்டும் ஋ன்று
஋ன் ஥ஷண஬ி அனு஥஡ற஦பித்஡ரள்.

"வ஦ஸ் றத்஧ர." ஢ரன் ஋ழுந்து ஢றன்று ஷகஷ஦ ஢ீ ட்டிஶணன். அ஬ள் என௉ வ஢ரடி ஡ன்
க஠஬ஷண அனு஥஡றக்கரகப் தரர்த்து஬ிட்டு அ஬ல௃ம் ஷக஢ீ ட்டி ஋ன் க஧ம் திடித்து
அ஬ள் இன௉க்ஷக஦ினறன௉ந்து கு஡றத்து இநங்கறணரள். அ஬ள் ஥ரர்தகங்கள்
குலுங்கற஦ஷ஡க் கண்டு ரந்஡ற ஶன ரகச் றரித்஡தடி ஡ன் ஬ரஷ஦ ஥ரி஦ரஷ஡஦ரகப்
வதரத்஡றணரள். அஷ஡ப் ன௃ரிந்து வகரண்ட றத்஧ர ஌தும் ஶத ர஥ல் ஋ன்ஶணரடு அட்ஷட
ஶதரல் எட்டிக்வகரண்டு ஬ந்஡ரள்.

஥றகவும் உற் ரக஥ரக ஆடிணரள். ன௅஡னறல் ஃப்ரீ஦ரக ஆடிணரள். தின்ணர் ஋ன்ஷண


அஷ஠த்துக்வகரண்டு ஆடிணரள். இன௉஬ன௉ம் கன்ணங்கபில் ன௅த்஡஥றட்டதடி
ஆடிஶணரம். அ஬ள் இடுப்ஷதச் சுற்நற ஷகப் ஶதரட்டு, ஥றன௉து஬ரண குண்டிகஷபக்
ஷகப்தற்நறஶணன். வ஥ல்னற஦ ஷனக்஧ர து஠ி ஥ட்டுஶ஥ னெடி஦ின௉ந்஡ குண்டிகஷபப்
திடித்துப் தரர்ப்தது சுக஥ரக இன௉ந்஡து. அ஬ள் ஆடும் ஶதரது அ஬பது ன௃ட்டங்கள்
஋ன் உள்பங்ஷககபில் உன௉ண்டண. கணத்஡ குலுங்கும் ன௅ஷனகள் ஋ன் வ஢ஞ் றல்
உ஧ றண. னறப்-டு-னறப் lock வ ய்து தன ஢ற஥றடங்கள் ஋ச் றஷனப் தரி஥ரநறக்வகரண்ஶட
ஆடிஶணரம். அ஬ள் குண்டிகஷப வ஥ன்ஷ஥஦ரகத் ஡ட஬ிக்வகரண்ஶட ஆடிஶணன். ஋ன்
ஷககள் ஥ட்டு஥ல்ன. தன தன ஷககள் றத்஧ர஬ின் ன௃ட்டங்கள் ஥ீ து த஧஬ிண.
சுற்நற஦ின௉ந்஡ இஷபஞர்கள் ஋ல்னரம் என௉ ன௅ஷந஦ர஬து றத்஧ர஬ின் குண்டிகஷபத்
஡ட஬ி஦ின௉ப்தரர்கள்.

"அஶ ரக்.. வ஧ரம்த குத்துநரன்." றத்஧ர ஋ன் கர஡றல் கறசுகறசுத்஡ரள்.

அ஬ள் தின்ணரனறன௉ந்஡஬ன் என௉஬ன் ஡ன் ஬ி஧ஷன றத்஧ர஬ின் குண்டிப்திப஬ில்


ஏட்டிக்வகரண்டின௉ந்஡ரன். வ஥ல்னற஦ து஠ி திப஬ின் இடுக்கறல் வ ரன௉கற஦து
ஶதரலும். இன௉ குண்டிகல௃ம் ஡ணித்஡ணிஶ஦ ஆடிண. அந்஡ இஷபஞணின்
ஷக஬ி஧ல்கள் றத்஧ர஬ின் ஆஷடஷ஦க் கற஫றத்து குண்டி ஏட்ஷடக்குள் ஶதரய்஬ிடும்
ஶதரன இன௉ந்஡து.

"யஶனர வஜண்டில்ஶ஥ன்." ஋ன்று அ஬ஷண அஷ஫த்ஶ஡ன். ட்வடன்று ஬ினகப்


ஶதரணரன். அ஬ன் ட்ஷடஷ஦ப் திடித்ஶ஡ன். "஡ப்தர வ஢ணச் றகர஡ீங்க
வஜண்டில்ஶ஥ன். ஡ர஧ரப஥ர ஋ன் ஶகர்ள்-ஃப்வ஧ண்ஶடர ட குண்டின ஢ீ ங்க ஷக ஶதரட்டு
திஷ ஦னரம். ஆணர ஬ி஧னரன குத்஡ர஡ீங்க. து஠ி கற஫றஞ் றப் ஶதர஦ின௉ம்." ஋ன்று
கூநற அ஬ஷண அஷ஫த்து ஬ந்ஶ஡ன். ஬ந்து, றத்஧ரஷ஬ அ஬ணிடம் வகரடுத்து஬ிட்டு.
"஢ீ இ஬ஶ஧ரட ஆடு றத்஧ர. ஢ரன் வகரஞ் ம் ரினரக்ஸ் தண்ஶநன்." ஋ன்று ஢ரன்
஋ங்கள் ஶ஥ஷ க்கு ஬ந்ஶ஡ன்.

"஋ன்ணடர.. ஋ன் அன௉ஷ஥ப் வதரண்டரட்டி ஋ங்ஶகடர?" ற஬ர ஶகட்டரன்.

"இன்ஶணரன௉த்஡ன் கூட டரன்ஸ் ஆடிகறட்டு இன௉க்கர. அ஬ன் தரட்டுக்கு இ஬ஶபரட


குண்டி஦ ஥ரவு திஷ ஬து ஶதரல் திஷ ஞ் றகறட்டு இன௉க்கரன். அது ரி.. ஋ன்
வதரண்டரட்டி ஋ங்ஶக?" ரந்஡ற஦ின் ஸ்டூல் கரனற஦ரக இன௉ப்தஷ஡ச்
சுட்டிக்கரட்டிஶணன்.

"அஷ஡ ஌ன் ஶகக்குஶந. உன் வதரண்டரட்டிக்கு எஶ஧ டி஥ரண்ட். த ங்க ஥ரநற ஥ரநற
஬ந்து டரன்மளக்குக் கூப்திட்டரங்க. ஢ரன் ஡ரன் அ஬பப் ஶதரடீன்னு
அனுப்தி஬ச்ஶ ன். ம்ம்ம்.. அஶ஡ர தரன௉." ஋ன்று கரட்டிணரன்.

஦ரஶ஧ர என௉஬ன் ரந்஡ற஦ின் இ஡ஶ஫ரடு இ஡ழ் த஡றத்துக்வகரண்ஶட என௉ ஷக஦ரல்


அ஬ள் ன௅ஷனஷ஦னேம் ஥ற்வநரன௉ ஷக஦ரல் அ஬ள் குண்டிஷ஦னேம் ஆஷடகல௃டன்
ஶ ர்த்து திஷ ந்து வகரண்ஶட ஆடிணரன். ரந்஡றனேம் அ஬னுடன் வ஢ன௉க்க஥ரக அ஬ன்
சுண்஠ிஷ஦ ஡ன் இடுப்தரல் உ஧ றக்வகரண்ஶட ஆடிணரள்.

"அப்தர... ஋ல்னரன௉ம் வ஥ரய்ச் ற ஋டுக்குநரங்க." ஶதரனற஦ரக அலுத்஡தடி றத்஧ர


஬ந்஡ரள். ஬ந்து என௉ ஥டக் ஸ்கரட்ச் அன௉ந்஡றணரள். அவ்஬பவு஡ரன். அ஡ற்குள்
என௉஬ன் ஬ந்து அ஬ள் ஷக திடித்து இழுத்஡ரன். அ஬னுடன் ஢டண஥ரடச் வ ன்நரள்.

"஢ம்஥ வ஧ண்டு ஶதன௉க்கும் ரி஦ரண ஶ஡஬ிடி஦ரச் றறுக்கறங்க


அஷ஥ஞ் றன௉க்கரங்கடர." ற஬ர கடகடவ஬ன்று என௉னரர்ஜ் ஊற்நறணரன். "அஶ஡ரப்
தரன௉." ஋ன்று அ஬ன் கரட்டி஦ ஡றஷ ஦ில் தரர்த்ஶ஡ன். எஶ஧ ஶ஢஧த்஡றல் இன௉
ஆண்கல௃டன் ரந்஡ற ஆடிக்வகரண்டின௉ந்஡ரள். ன௅ன்ணரனறன௉ந்஡஬ன் அ஬ஷப
அஷ஠த்துப் திடித்து குண்டிகஷப ஢சுக்கறக்வகரண்டின௉ந்஡ரன். அ஬ள்
தின்ணரனறன௉ந்஡஬ன், அ஬ன் இடுப்ஷதனேம், ஜீன்மளக்குள்பின௉ந்஡ அ஬ன்
சுண்஠ிஷ஦னேம் ரந்஡ற஦ின் குண்டி஦ில் உ஧ ற஦தடி அ஬ஷப தின்ணரனறன௉ந்து கட்டி
அஷ஠த்து அ஬ள் ன௅ஷனகள் இ஧ண்ஷடனேம் ஷகப்தற்நற க க்கறப்
தி஫றந்துவகரண்டின௉ந்஡ரன்.

"வகரஞ் ம் ஬ிட்டர ரண்ட்஬ிச் ஃதக்கறங் தண்஠ின௉஬ரங்க ஶதரன இன௉க்கு."


஋ன்ஶநன்.
வகரஞ் ஶ஢஧த்஡றல் றத்஧ர ஋ங்கஷப ஶ஢ரக்கற ஬ந்஡ரள். ஋ன்ணன௉ஶக ஬ந்து ஢றன்று
வகரண்டு ஋ன் ஋ச் றல் ஶகரப்ஷதஷ஦ ஋டுத்து கடக்வகன்று அ஬ள் ஬ரய்க்குள்
வகரட்டி கரனற வ ய்஡ரள்.

"டிட்மப் திடிச் ற க க்குநரங்க அஶ ரக்." ஡ன் ஶ஥னரஷடஶ஦ரடு ஶ ர்த்து ஡ன்


஥ரர்தகங்கஷப ஡ரஶண க க்கறக் கரட்டிணரள்.

"஌ன்.. இப்திடிப் க க்கல்னற஦ர?" ஋ன்ந ஢ரன், ட்வடன்று றத்஧ர஬ின் ஶ஥னரஷடக்குள்


கல ஫றன௉ந்து ஋ன் இன௉ ஷககஷபனேம் த௃ஷ஫த்து உள்ஶப ப்஧ர அ஠ி஦ர஡ அ஬ள்
வ஬ற்று ஥ரர்தகங்கஷபப் திடித்து ன௅஧ட்டுத் ஡ண஥ரகக் க க்கறஶணன்.

"஌ய்.. ஋ன்ஶணரட ப்வ஧ஸ்ட ஋ல்னரன௉ம் தரக்கப்ஶதரநரங்க.. ஬ிடுங்க அஶ ரக்." றத்஧ர


஋ன்ணிட஥றன௉ந்து ஡ப்தித்து ஏடிப்ஶதரய் ஡ன் க஠஬ன் ஥டி஦ில் அ஥ர்ந்துவகரண்டரள்.
ரந்஡ற அந்஡ இ஧ண்டு ஷத஦ன்கபிட஥றன௉ந்தும் ஡ன் உடம்ஷத ஥ீ ட்டுக்வகரண்டு ஬ந்து
஋ன் ஥டி஦ில் அ஥ர்ந்஡ரள்.

"யஶனர.." ஋ன்ந ன்ண஥ரண வதண்கு஧ல் ஶகட்டு ஡றன௉ம்திஶணன். ஢ரன்கு


ஸ்ஷடனரண இபம் வதண்கள் ஋ங்கஷப ஶ஢ரக்கற ஬ந்஡ணர். ஋ல்ஶனரன௉க்கும் ன௅ப்தது
஬஦஡றற்குள் இன௉க்கும். அ஡றல் இன௉஬ர் ஸ்ஷடனரக ன௃ஷக ஬ிட்டுக்வகரண்டின௉ந்஡ணர்.

஢ரனும் த஡றலுக்கு "யஶனர ஦ங் ஶனடீஸ்" ஋ன்ஶநன்.

"உங்க ஶகர்ள்=ஃப்வ஧ண்ட்ஸ் வ஧ண்டு ஶதன௉ம் வ஧ரம்த யரட் ப்஧ரதர்டீமர


இன௉க்கரங்க ஶதரன?" ஋ன்று ஶகட்டுக்வகரண்ஶட ன௅஡னர஥஬ள் ஋ன்ணன௉ஶக ஬ந்஡ரள்.

"ம்ம். றன்ணப் வதரண்ட௃ங்க ஡ரஶண.. அட்஧ரக்டிவ் டி஧ஸ் ஶதரட்டின௉க்கரங்க. தட்..."


஋ன்று ஢றறுத்஡றஶணன்.

"தட்... ஋ன்ண?"

"இது ஋ங்க ஶகர்ள்-ப்வ஧ண்ட்ஸ் இல்ன. ஋ங்கஶபரட ஥ஷண஬ிகள்."

"஬ரவ்.. ரி஦ல்னற... இவ்஬பவு க்னைட் றன்ணப் வதரண்஠ர இன௉க்ஶக.." ரந்஡ற஦ின்


தட்டுக் கன்ணங்கஷப ஶன ரகக் கறள்பிணரள். "இது உங்க வதரண்டரட்டி஦ர? சும்஥ர
வ ரல்னர஡ீங்க."
"ஶ஬ட௃ம்ணர ஶ஥ஶ஧ஜ் ர்டிஃதிஶகட் கரட்டட௃஥ர? இன்ணிக்கற ஥ரர்ணிங் ஡ரன் ஋ங்க
கல்஦ர஠ம் ஆச்சு."

"஬ரவ்.. ஶயப்தீ ஶ஥ரீட் ஷனஃப். க்னைட் டி஦ர். ஢ீ ஆம்திஷபங்கஶபரட ஡ரன் டரன்ஸ்


ஆடு஬ி஦ர? இல்ன ஋ன்ஶணரடவும் ஆடு஬ி஦ர?" ரந்஡ற஦ின் கன்ணங்கஷபத்
஡ட஬ி஦தடி ஶகட்டரள். ரந்஡ற ஋ன்ஷணத் ஡றன௉ம்திப் தரர்த்஡ரள்.

"ம்ம்.." ஋ன்று ஡ம்ஸ் அப் கரட்டிஶணன்.

இ஧ண்டு வதண்கள் ஆடும் ஆட்டத்஡றன் sensuousnessக்கு ஈடு இஷ஠ஶ஦ இல்ஷன.


ரந்஡றனேம் அப்வதண்ட௃ம் கர஥ம் வதரங்க அஷ஠த்துக்வகரண்டு
ஆடத்வ஡ரடங்கறணரர்கள். இன௉஬ரின் வ வ்஬ி஡ழ்கபினறன௉ந்து அ஬஧஬ர் ஢ரக்குகள்
வ஬பி஬ந்து வ஡ரட்டுக்வகரண்டு ஋ச் றல் தரி஥ரறும் கரட் றக்கு இஷ஠஦ரண வ க்ஸ்
கரட் ற ஶ஬று என்றும் இன௉க்க இ஦னரது. அ஬ர்கல௃டன் ஥ற்வநரன௉ வதண்ட௃ம்
ஶ ர்ந்து, ரந்஡றஷ஦ தின்ணரனறன௉ந்து அஷ஠த்துப் திடித்து அ஬ள் கழுத்஡றன் தின்
தகு஡றஷ஦ ன௅த்஡஥றடத் வ஡ரடங்கறணரள். னென்று ஶஜரடி ன௅ஷனகள் ஋ங்வகல்னரஶ஥ர
உ஧ றண. ஶ஥லும் இன௉ வதண்கள் றத்஧ரஷ஬ அஷ஫த்துக்வகரண்டு ஶதரய்஬ிட்டணர்.

றத்஧ர, ரந்஡ற ஥ற்றும் அந்஡ ஢ரன்கு வதண்கள் ஋ன்று ஆறு ஶதன௉ம் ஥ரற்நற ஥ரற்நற
வ க்மற ஢டணம் ஆடி஦து ஋ல்ஶனரஷ஧னேம் க஬ர்ந்஡றழுத்஡து. வ஬ட்டவ஬பிச் ஥ரக
ஏப்தணரக ன௅த்஡஥றட்டுக் வகரண்டணர். ன௅ஷனகஷபக் க க்கறக்வகரண்டணர். கர஥ம்
கஷ஧ன௃஧ண்ஶடர டி஦து.

வ஬கு ஶ஢஧ம் க஫றத்து ஋ங்கள் இன௉஬ரின் ஥ஷண஬ி஥ரர்கல௃ம் ஋ங்கபிடம் ஬ந்஡ணர்.

"஬ரங்க.. ஶதரகனரம்." அ஬ ஧஥ரக ரந்஡ற அஷ஫த்஡ரள். றத்஧ரவும் ற஬ரஷ஬ப்


திடித்து இழுக்கர஡ குஷந஡ரன்.

"஋ன்ணம்஥ர ரந்஡ற.."

"ம்ம்.. ஶத ர஡ீங்க.. உடஶண ஬ரங்க." ஡ட்டுத் ஡டு஥ரநற ஢ரன் ஋ழுந்து ஢றற்க அ஬ள்
அனு஥஡றக்க஬ில்ஷன. இழுத்஡ரள்.

"஍ஶ஦ர ஋ன்ணன்னு வ ரல்ஶனன்."

஋ன்ஷணத் ஡஧஡஧வ஬ன்று தரன௉க்கு வ஬பிஶ஦ இழுத்து ஬ந்஡ரள். "஡ரங்கல்ஷனங்க.


஬ட்டுக்குப்
ீ ஶதரகறந ஬ஷ஧஦ிலும் ஋ணக்குத் ஡ரங்கரது. உடணடி஦ர ஶ஬ட௃ம்... உங்க
ஏழ் ஶ஬ட௃ம் ப்பஸ்.
ீ .. ஋ல்னரன௉ம் ஶ ர்ந்து வ஧ரம்த உசுப்ஶதத்஡ற஬ிட்டரங்க."
அ஬ல௃ஷட஦ ஷடட்மறன் ன௅ன்தரகத்ஷ஡த் வ஡ரட்டுப் தரர்த்ஶ஡ன்.
வ ர஡வ ர஡வ஬ன்று ஈ஧஥ரக இன௉ந்஡து. "என௉த்஡ன் ஡ன் சுண்஠ிஷ஦ வ஬பிஶன
஋டுத்து ஋ன் குண்டின ஡ட஬ிணரங்க. இன்ஶணரன௉த்஡ற, ஷ஡ரி஦஥ர ஋ன் டரப்மத்
தூக்கற ன௅ஷனக்கரம்தச் ப்தஶ஬ வ஡ரடங்கறட்டர. இன்ஶணரன௉த்஡ற ஋ன் ஷகஷ஦த்
தூக்கற அக்குள்ப ன௅கம் த஡றச் ற ஢க்கறணர. ஋ன்ணரஶன ஡ரங்க ன௅டி஦ல்ன. ஬ரங்க
஬ட்டுக்குப்
ீ ஶதரகனரம்."

"஬ட்டுக்குப்
ீ ஶதரகஶ஬ண்டரம் ரந்஡ற." ஋ன்று ற஬ர குறுக்கறட்டரன். "ஶ஥ஶன ஌஫ர஬து
ஃப்ஶபரர் னொம் இன்னும் வ஬ஶகட் தண்஠ல்ன." ஢ரல்஬ன௉ம் னறஃப்டுக்குள் ன௃குந்து
஌஫ர஬து ஥ரடி அஷடந்ஶ஡ரம்.

" ற஬ர.. ஢ர஥ வ஧ண்டு ஶதன௉ம்.." ற஬ரஷ஬ப் திடித்து வ஡ரங்கறக்வகரண்டின௉ந்஡


றத்஧ர஬ின் கு஧னறல் கர஥ ஌க்கம்.

"஢ர஥ல௃ம் ஬டு
ீ ஶதரகஶ஬ண்டரம்." அஷநஷ஦த் ஡றநந்஡ரன். "஢ரலு ஶதன௉ம் இங்ஶகஶ஦
ஏழ் தண்஠னரம்."

உள்ஶப த௃ஷ஫஬஡ற்குள் ரந்஡ற ஋ன் ஜீன்ஷம அ஬ிழ்த்துக் கல வ஫ ஡ள்பி, ஋ன்


சுண்஠ிஷ஦ வ஬பிஶ஦ இழுத்஡றன௉ந்஡ரள். ட்வடன்று கல ஶ஫ ஥ண்டி஦ிட்டு ஋ன்ஷண
ஆஶ஬ ஥ரக ஊம்தத் வ஡ரடங்கறணரள். றத்஧ரஷ஬ வ஥த்ஷ஡ ஥ீ து ஡ள்பி ற஬ர
ஶ஢஧டி஦ரக அ஬ள் ஈ஧ப் ன௃ண்ஷடக்குள் வ ரன௉கற஬ிட்டரன்.

"அஶ஡ரப்தரன௉ ற஬ரஶ஬ரட குண்டின வ ரன௉கனர஥ர?" ஋ன்று ஢ரன் ஶகட்டவுடன்


ரந்஡ற஦ின் கண்கள் ஥றன்ணிண. ட்வடன்று அ஬ஷப ஢றர்஬ர஠஥ரக்கறஶணன். அ஬ள்
இடுப்தில் ஸ்டி஧ரப் ஆன் ஷ஬ப்ஶ஧ட்டஷ஧ ஥ரட்டி஬ிட்ஶடன். றத்஧ரஷ஬ ன௅ம்ன௅ந஥ரக
ஏழ்த்துக்வகரண்டின௉ந்஡ ற஬ர஬ின் தின்ணரல் ன௅஡னறல் குணிந்஡ ரந்஡ற அ஬ன்
குண்டிப்தந்துகஷப ஬ிரித்து ஆ஫஥ரக ஢க்கறணரள். அந்ஶ஢஧த்஡றல் ஢ரன் றத்஧ர஬ின்
஬ரய்க்குள் ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ வ ரன௉கற அ஬ஷப ஊம்தச் வ ய்ஶ஡ன். தின்ணர் ரந்஡ற
வ஥து஬ரக ஡ன் ஷ஬ப்ஶ஧ட்டஷ஧ ற஬ர஬ின் குண்டிக்குள் வ லுத்஡றணரன். ஢ரன்
ரந்஡ற஦ின் தின்ணரல் வ ன்று அ஬ல௃க்கு ன௅஡னறல் உ஡஬ி வ ய்து ற஬ர஬ின்
ஆ ணத்துக்குள் அ஬ள் சுண்஠ி ஌நறதின்ணர், ஢ரன் ரந்஡றஷ஦ தின்ணரனறனறன௉ந்து
அஷ஠த்து அ஬ள் குண்டி ஏட்ஷடக்குள் ஋ன் சுண்஠ிஷ஦ ஌ற்நறஶணன். எஶ஧
ங்கறனறத் வ஡ரடர் ஶதரன இன௉ந்஡து. கல ஶ஫ தடுக்ஷக஦ில் றத்஧ர ஥ல்னரக்கப் தடுத்து
கரல் ஬ிரித்து; அ஬ள் ஥ீ து அ஬ள் க஠஬ன் ற஬ர தடர்ந்து அ஬ள் ஶ஦ரணிக்குள்
வ லுத்஡; ற஬ர஬ின் தின்ணரல் கட்டிப் திடித்துக்வகரண்டு ஋ன் ஥ஷண஬ி ஡ன்
இடுப்தில் கட்டி஦ின௉ந்஡ வ ஦ற்ஷகப் ன௄ஷப அ஬ல௃ஷட஦ ன௅ன்ணரல் ஋ஜ஥ரணன்
ற஬ர஬ின் குண்டிக்குள் வ ரன௉க; ஢ரன் ஋ன் ஥ஷணவ்஦ின் தின்ணரனறன௉ந்து அ஬ஷப
குண்டி஦டித்துக்வகரண்டின௉ந்ஶ஡ன்.

அன்நற஧வு, ஥நக்க ன௅டி஦ர஡ ன௅஡னற஧வு. ஢ரங்கள் ஢ரல்஬ன௉ம் ஋ல்னர


permutations/combinations கபிலும் ஏழ்த்ஶ஡ரம். ஆண்கள் ஡ணி஦ரகவும் வதண்கள்
஡ணி஦ரகவும் ஶயரஶ஥ர உநவு வ ய்ஶ஡ரம். தின்ணர் ஡த்஡ம் ஶஜரடினேடன்; ஶஜரடி
஥ரற்நற ஏழ்; னெ஬ர் எஶ஧ ஶ஢஧த்஡றல்; ஢ரல்஬ர் எஶ஧ ஶ஢஧த்஡றல் ஋ன்று ஋ல்னர
கரம்திஶண஭ன்கல௃ம் ஡ரன்.
-------------
஢ரன் இந்஡ற஦ர஬ினறன௉ந்஡ அடுத்஡ தத்து ஢ரட்கபில் ரந்஡றஷ஦ வ஬கு஬ரக
஥ரற்நற஦ின௉ந்ஶ஡ன். இணிஶ஥ல் தர஬ரஷட-஡ர஬஠ி ஋ன்தது ஋ப்ஶதரதும் அ஠ினேம்
ஆஷட஦ரக இல்னர஥ல், ஬ிஶ ஭஥ரண ஆஷட஦ரக ஥ரற்நறஶணன். அ஡ற்குப் த஡றல்
தர஬ரஷடனேம் ஶ஥ஶன தணி஦னும் ஶதரட ஷ஬த்ஶ஡ன். அ஡றலும் அஶணக஥ரக
ஆண்கள் அ஠ினேம் ஷக஦ில்னர஡ தணி஦ன் ஡ரன். வ஥ல்னற஦ வ஬ள்ஷபத் து஠ி஦ில்
கரம்ன௃கள் தபிச்வ ன்று வ஬பிஶ஦ வ஡ரினேம். அஷ஡ப் ஶதரட்டுக்வகரண்ஶட ஢ரன்
ரந்஡றஷ஦ வ஬பிஶ஦ அஷ஫த்தும் வ ன்ஶநன். றன ஶ஢஧ம் தர஬ரஷடக்குப் த஡றல்,
குட்ஷட஦ரண ஸ்கர்ஶடர அல்னது வ஡ரஷடகஷப இறுக்கப் திடிக்கும் ஭ரர்ட்ஶமர
அ஠ி஦ச் வ ய்ஶ஡ன்.

஥஡ற஦ம் ற஬ர அலு஬னகம் வ ன்நறன௉க்கும் ஶ஢஧ம், ஢ரன் ஋ங்கள் இன௉஬ரின்


஥ஷண஬ிகஷபனேம் ஬ண்டிஶ஦ரட்டிஶணன். ஥ரஷன ஋ல்ஶனரன௉ம் ஊர்
சுற்நஶ஬ண்டி஦து, இ஧஬ில் ஆஷ ஡ீ஧ ஏழ் வ ய்஬து. ஋ன்று ஢ரட்கள் தநந்஡ண.
-----------
இடம்: வ ன்ஷண ஬ி஥ரண ஢றஷன஦ம்.
ஶ஢஧ம்: கரஷன 6 ஥஠ி

஋஥றஶ஧ட்ஸ் ஬ி஥ரணத்஡றல் துதரய் ஬஫ற஦ரக வடரவ஧ரண்ஶடர ன௃நப்தட ஢ரன் ஡஦ர஧ரக


இன௉ந்ஶ஡ன். ஋ன்ஷண ஬஫ற஦னுப்த ஋ன் ஥ஷண஬ி; ஋ன் ஶ஡ர஫ன் ஥ற்றும் ஶ஡ர஫ன்
஥ஷண஬ி ஬ந்஡றன௉ந்஡ணர்.

"க஬ஷனப்தடர஥ல் ஶதரடர. இன்னும் னெஶ஠ ஥ர த்துன உன் வதரண்டரட்டிக்கு


஬ி ர ஬ரங்கற அனுப்தின௉ஶ஬ண்டர." ற஬ர ஋ன்ஷணத் ஡ட்டிக் வகரடுத்஡ரன்.

"ம்யளம்.. எத்துக்க஥ரட்ஶடன்." ஋ன்ஶநன்.


"஌ண்டர?"

"஢ீ ரந்஡ற஦ அனுப்தி ஷ஬க்கக்கூடரது. ஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம் அ஬ஶபரட ஶ ர்ந்து


வடரவ஧ரண்ஶடர ஬஧ட௃ம். ஢ரன் இங்ஶக ஬ந்஡ஶதரது ஋ணக்கு ஥நக்க ன௅டி஦ர஡
஬஧ஶ஬ற்த றத்஧ர குடுத்஡ர. அதுணரஶன ஢ீ ங்க வ஧ண்டு ஶதன௉ம் ரந்஡றஶ஦ரட
஬ன௉ம்ஶதரது ஢ரனும் உங்கல௃க்கு அன௉ஷ஥஦ரண ஶயரஸ்டர இன௉க்கட௃ம்னு
ஆஷ ."

"஢றச் ஦஥ர ஬ன௉ஶ஬ரம்டர."

"last call for passengers traveling to Dubai by..." அநற஬ிப்தரபிணி஦ின் வகரஞ்சும் கு஧ல்
ஶகட்டது.

ன௅க்கரல் தர஬ரஷடனேம், ஷக஦ில்னர஡ டி-஭ர்டும் அ஠ிந்து, கண்கபில் ஢ீ ன௉டன்


இன௉க்கும் ஋ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ப் தரர்த்ஶ஡ன். என்றும் ஶத இ஦ன஬ில்ஷன.
ட்வடன்று கட்டிப் திடித்து அ஬ள் இ஡஫ன௅஡த்ஷ஡ப் தன௉கறஶணன். அஶ஡ ஶ஬கத்஡றல்
றத்஧ரஷ஬னேம் அஷ஠த்து ன௅த்஡஥றட்ஶடன். ஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்஡றல் ஋ல்ஶனரர்
தரர்ஷ஬னேம் ஋ன் ஥ீ ஡றன௉ந்஡ஷ஡ உ஠ர்ந்ஶ஡ன். ஋ன்ணடர இ஬ன் இன௉ வதண்கஷப
ன௅த்஡஥றடுகறன்நரன் ஋ன்று அ஬ர்கள் ஢றஷணத்஡றன௉க்கக் கூடும்.

ஷக஦ஷ த்துக்வகரண்ஶட ஋ஸ்கஶனட்டரில் ஶ஥ஶன த஦஠ித்ஶ஡ன். றன வ஢ரடிகள்


ஷக஦ஷ த்து஬ிட்டு தின்ணர் னெ஬ன௉ம் ஡றன௉ம்திணர். ற஬ர ஡ன் ஥ஷண஬ிஷ஦னேம் ஋ன்
஥ஷண஬ிஷ஦னேம் இன௉ ஷககபரல் அஷ஠த்து வ஬பிஶ஦ ஢டந்து வ ன்நரன்.
அப்ஶதரதும் ஋ல்னரப் த஦஠ிகல௃ம் அஷ஡ப் தரர்த்஡ணர். இது ஋ன்ணடர.. இன௉
வதண்கஷப இ஬ன் அஷ஠க்கறன்நரஶண ஋ன்று.

ரி஦ரக என௉ ஥ர஡ம் ன௅ன்ணர் இஶ஡ ஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்஡றல் ஢ரன்


஬ந்஡ற஧ங்கற஦ஶதரது... ஋ன் ஶ஡ர஫ணின் அ஫கரண ஥ஷண஬ிஷ஦ப் தரர்த்து... ஧ றத்து..
வ஡ரட்டுப்தரர்க்கனர஥ர ஋ன்று ஌ங்கற...ம்ம்ம்ம்... ஋ன்வணன்ணஶ஬ர ஢டந்து஬ிட்டண.
஋ணக்குத் ஡றன௉஥஠ன௅ம் ஆகற஬ிட்டது...ம்ம்ம்ம்ம்ம்..

஬ி஥ரணத்஡றல் ஋ன் இன௉க்ஷக஦ில் அ஥ர்ந்து கண்கஷப னெடி.. கடந்஡ ஥ர஡


஢றகழ்வுகஷப அஷ ஶதரடத் வ஡ரடங்கறஶணன்.