Vous êtes sur la page 1sur 13

சமித ரா வடீ டல திர டன

ேே-டவியில 'ொொாகேததஙேம' படம ஒளிபரபபாேிக ொோணடரநதத.


ொொௌநதரயாைவப பாரதததம 'இபபடயர அழோன ொபாணண அனியாயமா
ொொததப ேபாய விடடாேள' எனற அஙேலாயததக ொோணடரநேதன. அபேபாத
தான படததில விஜயோநததின தஙைேயாே நடதத அநத நடைேைய
நான ேவனிதேதன.
"யார இத? பாரகேேவ ொராமப ேோாமலியா இரகோேள?" எனற ேேடேடன.
பகேததில ொமஸ
ேமேனஜர பாரததொாரதியம படம பாரததக ொோணடரநதார.
"அதவா? ேபர உமா..சமிதராேவாட ொபாணண," எனறார பாரததொாரதி.
"யார? அமமா ேேரகடொரலலாம பணணவாஙேேள, அவஙேளா?" எனற
ேேடேடன நான.
"இபப அமமா ேேரகடர தான பணணறா..ஆனா ஒர ோலததிேல இவ ேபர எனன
ொதரயமா? 'ேரப ஸொபஷலிஸட' சமிதரா," எனற ொிரததார பாரததொாரதி.
அவரகக எனைன விட இரணட மடஙக வயதிரநதேபாதம, வயத விததியாொம
பாரகோேல எனனடன பழேி வநதார.
"ஏன? அவவளவ 'ேரப' ொீனல நடசொிரகோஙேளா எனன?" எனற நான
ஆரவததடன ேேடேடன.
"இலைலயா பினேன? ேபாஸடரேல சமிதராைவப பாரததாேல, திேயடடரேல
கடடம அைலேமாதம," எனற பைழய நிைனவேளில ஆழநதவர ேபால,
பாரததொாரதி ேணேைள மடகொோணடார.
"அவஙே எனன அவவளவ அழோ எனன?" நான நமப மடயாதவன ேபாலக
ேேடேடன.
"எனன இபபடக ேேடடடடஙே? ஒர ோலததிேல நான அவேளாட பரம விொிறியா
இரநேதன
ொதரயேமா? மதல இரவனன ஒர படம..அதேல ோீேரா ொிவகமார..சமமா
பகநத விைளயாடவார
ொதரயேமா? அணணன ஒர ேோயிலன ஒர படம வநதத..அதிேல வரற 'ேரப'
ொீனகோேேவ நான அநதப படதைதப பதத தடைவ பாரதேதன ொதரயேமா?"
எனற ஆரவதேதாட ொொானனார பாரததொாரதி.
"எனன அஙேிள, நீஙேளம உஙே ரொைனயம," எனற நான வாய விடட
ொிரதேதன. "நான அவஙே நடசொ படம ொரணட மண பாரததிரகேேன.
அவஙேளம அவஙே ொபைப மககம..ொதர மஞொியம..."
"அவவளவ தான இநதக ோலததப பொஙேேளாட ரொைன," எனற ொேகேலிததார
பாரததொாரதி.
"நீஙே ஏணடா மகைேயம மஞொிையயம பாரகேேறள? விளகைே அைணசொா
யாரடா மகைேயம மஞொிையயம ேவனிசசணரகோ..அவைள மாதிர மார
யாரககடா இரகக இனனிகக? அவேளாட பிரஷடதைதப பாரததிரகேிேயா நீ?
சமமா விணவிணணனன இரககம.
அவளாேலேய என உடமப பாதி இைளசசப ேபாயிடதத ொதரயேமா? எததைன
ேவஷடையப பாழ பணணிடடா ொதரயேமா?" எனற பாரததொாரதி ொதாடரநத
அவளத பராணதைதப பாடகேோணேட ேபாே, உணைமயிேலேய சமிதரா
அவவளவ அழோேேவ இரநதிரபபாேளா எனற ொநேதேம எனகேே ஏறபடத
ொதாடஙேி விடடத.
"ொிதத நாழி இரஙேோ; இேதா வநதடேறன," எனறபட பாரததொாரதி மாமா,
எஙேேேயா அவொர அவொரமாேக ேிளமபினார.

"அஙேிள? எஙேே ேபாறங


ீ ே?" எனற நான ேேடடைதக கடக ோதில வாஙோமல
அவர ைொகேிைள எடததகொோணட பறநதார. ொில நிமிடஙேளில அவர ேபான
ேவேததிேலேய திரமபி வநதார. அவரத ைேயில ஒர 'ைபணட' ொொயயபபடட
பததேம இரநதத.
"உஸஸ! ொபரமாேள! மாமி ேணணிேல படாம இைதக ொோணட வரறதககளேள
ேநகக பிராணேன ேபாயிடதத ொதரயேமா," எனறபட அமரநத ஆசவாொபபடததிக
ொோணடார.
"எனன அஙேிள அத?" எனற நான ஆரவததடன ேேடேடன.
"நீேர பாரேம," எனற எனனிடம அநதப பததேதைத நீடடனார. வாஙேிப பிரதத
நான அொநத ேபாேனன. சமிதராவின மதல படமான 'அவளம ொபண
தாேன'-ொயலிரநத அவள ேைடொியாே அமமா ேவடததில நடதத படம
வைரககமான எலலாப படஙேளிலிரநதம அவளத படஙேைள ேொேரதத, அைத
மிேவம ேநரததியாே ஒடட ைவததிரநதார பாரததொாரதி மாமா.
"அநதக ோலததிேல ொபாமைம, ேபசம படம, ொினிமா எகஸபிரஸன நிைறய
பஸதேம வரம. அதிேலரநத சமிதராேவாட எலலாபபடதைதயம 'ேட' பணணி
பணணி ஒடட ைவசொிரகேேன.
ேநாகக ஒர விஷயம ொதரயேமா? 'பவனா ஒர ேேளவிககறி' பட ஷூடடஙக
ேனனியாகமாரயிேல நடகேறசேொ நான அவைள ேநரேல ஒர தடைவ பாரதத
பகேததிேல நினன ·ேபாடேடா கட எடததணடரகேேன." எனற ஒர டேனஜ
ைபயனின ஆரவததடன ேபொிகொோணேட ேபாே, நான
வியபபில ஆழநேதன.
அநதப படஙேைளப பாரகே பாரகே, அநதக ோலததில சமிதரா எவவளவ
ேவரசொியாே இரநதிரகேிறாள எனபத எனககப பரநதத. களளமான உரவம
எனறாலம கட, அவளத ொபரய ேீ ழ உதடேளம, பரதத உரணட அவளத
அழேிய மைலேளம, வாளிபபான அவளத கணடயம,
அநதக ோலதத மனிதரேைளப பிததப பிடதத அைலய ைவதததில
ஆசொரயமிலைல எனற எணணத ொதாடஙேிேனன.
"அபபறம இனொனார விஷயதைத ொொாலல மறநதடேடேன," எனற பாரததொாரதி,
"ேநககப பாரதத மதல ொபாணைணேய நான ேலயாணம பணணிணடடேடன
ொதரயேமா? ஏனன ேேள..அவ ேபரம சமிதரா தான." எனற வாய விடட
ொிரததார.
"எனன அஙேிள இவவளவ ைபததியமா இரகேீ ஙே?" எனற நான வியபபடன
ேேடேடன.
"இலைலயா பினேன? ேநகக ைவகணடபபிராபதி ேிைடகேைலனாலம
பரவாயிலைல அமபி.. ஒேர ஒர தடைவ..சமிதராேவாட கணடையப பிடசச
அமகேணம ேநகக..அடதத நிமிஷேம ொபரமாள எனைன அைழசசணடாலம
பாதேமிலைல ேநகக." எனற நாகேில எசொில ஊற ொொானனார
பாரததொாரதி.
"இபபத தான எனகக ஒர விஷயம பரயத," எனற நான நமடட ொிரபபடன
ொொானேனன. "எபபட நீஙே ஒனபத கழநைதேைளப ொபததீஙேனன..ஒவொவார
தடைவயம மாமிையப பாரககம ேபாொதலலாம சமிதரா ஞாபேம வநதிரககம
ேபாலிரகக."
"ோாஹோா!" எனற ொிரததார பாரததொாரதி."ொரயா ொொானேனள ேபாஙேோ.
வாஸதவம தான.
ஆேமைடயாள ேபரம சமிதராவா, அவ பகேததிேல ேபானாேல ேநகக அநத
சமிதராேவாட ஞாபேம வநதடம..அபபறம எனன..அடதத ரலீ ஸ தான." எனற
ொபரைமேயாட ொொானனார.

"ேேடடாத தபபா நிைனகே மாடடஙேேள?" எனற நான தயஙேியபட ேேடேடன.


"மாமியம சமிதரா மாதிர தான இரபபாஙேளா?"
"ேொசேொ! அவளகக இவ ஈடாகேமா? அவேளாட ேலர எனன? உடமப எனன?
இவ ஊர திரககறஙகட..ேறேறனன இரபபா..ோ¤ம! ேநகக ொபரமாள
எழதினத அவவளவ தானன ோலம தளளிணடரகேேன," எனற
ொபரமசொரநதார பாரததொாரதி.
என ேணேள மீ ணடம அநத ஆலபதைத ேநாகேியத. 'மதல இரவ' படததில
படைவைய நழவ விடடபட சமிதரா நிறகம அநதப படதைதப பாரதததம,
எனைனயம அறியாமல எனத சணணி வர
ீ யம அைடநதத. உணைமயிேலேய,
பாரததொாரதி மாமா ொொானனத ேபால, சமிதராவின இரணட
மைலேளம 'வதவத'ொவனற தான ேணேைளப பறிததன.
"ேதா பாரஙேோ அமபி! இநத லாடஜிேலேய உஙே ேிடட தான நான இவவளவ
ொவளிபபைடயா ேபொறத..நாம ேபொறத நமககளேளேய இரகேணம..ொதரஞசேதா?
யாரேிடேடயாவத உளறி
ைவசொிடாேதள..நீஙே ொராமப 'டொனடான' ேபரவழினன தான நான
இததைனையயம உஙே ேிடேட ொொாலலிணடரகேேன." எனற எனைன
எசொரபபத ேபால ொொானனார பாரததொாரதி.
"ொீசொீ! இைதொயலலாம ொவளியிேல ேபாய ொொாலலவாஙேளா?" எனற அவைர
ொமாதானபபடததம ொதானியில ேபொிய நான, மனதககளேள ொிரததக
ொோணேடன.
'நானா டொனடான ேபரவழி? அபபாவி பாரததொாரதி மாமா!'
ஒனறககம உதவாத பி.ஏ.எேணாமிகைைப படதத விடட, ொோஞொ ோலம
ேைடயததில ோபபிகொோடைடக ேைடயில ேணகொேழதி விடட, திடொரனற ஒர
நாள யாரடமம ொொாலலாமல ொோளளாமல ொொனைனககப பறபபடட வநத,
திரவலலிகேேணியில மாடடசொாணியின நாறறதேதாட நாறறமாே இநத
ேமனஷனில தஙேி, பணம ொமபாதிபபதறோே எனனொவலலாம
ொொயத ொோணடரகேிேறன எனற இநத ஐயஙோர மாமாவகக எனன ொதரயம?
ொொாலலபேபானால, நாைளகக ஒனறாம ேததி. வாடைே ொோடகே
ேவணடொமனறால, இனற இரவ யார வட
ீ டலாவத படைட உைடததக
ேிைடததைத சரடடேய ஆே ேவணடம எனற நிைல.
ஆனால, ொவளிேய ொொாலலிகொோளவொதனனேமா, தரமணியில பி.பி.ஓவில
ேவைல எனற. எனத ொொயலமைற மிேவம ொிமபிளானத. ேணணைே ொிைல
பஸ ஸடாபபில ேபாய நிறே ேவணடயத. எநத பஸ மதலில வநதாலம, அதில
ஏறி அத ேைடொியாே எஙேே நிறகேமா, அத வைரககம டகொேட வாஙேிக
ொோணட அத வைர ேபாய இறஙே ேவணடயத. அஙேே ஒர ரவணட அடதத
ஏதாவத ஒர வட
ீ ைடக கறிபொபடததக ொோணட, அஙேே நைழநத இரபபைத
சரடடக ொோணட வநத விட ேவணடயத. இரணட ஆணடேளாே இத தான
எனத ொதாழில.
சமிதராைவப பறறிய பராணதைத மடததக ொோணட பாரததொாரதி மாமா ேபான
பிறக, எனகக அடகே மடயாத அளவகக சணணி வங
ீ ேியிரநதத. நலல
ேவைளயாே மாமா அநத ஆலபதைத எனத அைறயிேல விடடப ேபாயிரநதார.
எனேவ, அதிலிரநத பகேஙேைளப பரடட,
இரநததிேலேய மிேவம ேவரசொியான ஒர படதைத விரதத ைவததபட,
சமிதராைவ நிைனததக ொோணடபட எனத சணணிையக கலகேிக கலகேி
ஆடடத ொதாடஙேிேனன. ஓரர ேணஙேளில ொவளளம பற
ீ ிடடக ேிளமபியத.
களிதத விடட, ொமஸை¤ககப ேபாய ொாபபிடட விடட, ேணணேி ொிைலைய
ேநாகேி நடநேதன. அஙேே வநத மதல பஸைைப பிடதத, ொடரமினஸ
வைரககம டகொேட வாஙேிேனன. பஸ நினற இடததிலிரநத ோலாற நடநத
அநத ஏரயாைவ ேநாடடமிடேடன. அபேபாத எனகக ஒர வட

ேணணில படடத. இனைறகக எனத ைேவரைொைய இநத வட
ீ டேல ோடடலாம
எனற எணணததடன அநதக ேடடடதைத ொிறித ேநரம ேநாடடமிடட விடட,
இனனம ொோஞொம ஆள நடமாடடம கைறயடடம எனொறணணியபட, மீ ணடம
ஒர மைற ரவணட அடதத விடட, சமார
இரவ பதிேனார மணிகக அநத வட
ீ ைட அைடநேதன.
ொமலல ொமலல மாடபபடேயறி அநத வட
ீ ைட நான அைடநதேபாத வாொலில
படட ொதாஙேிகொோணடரநதத. நலலதாேப ேபாய விடடத எனொறணணியபட,
அநத அைரயிரடடல படைட நான ஆராயத ொதாடஙேியேபாத, மாடபபடயில
யாேரா ஏறி வரம ஓைொ ேேடடத.
நான நினற ொோணடரநத தளததிலிரநத அடதத தளததகக ொொலல படேளில
தாவிேனன.
அபேபாத தான எனத ேணேள, மாடபபடயில ஏறி வநத ொோணடரநத அநதப
ொபணமணிையக
ேணடன. அடதத நிமிடேம நான பரபரபபைடநேதன. ோரணம,அஙேே
மாடபபடயில ஏறி வநத
ொோணடரநதத- நடைே சமிதரா!
ொபாைறயம டயம ொாபபிடப ேபான இடததில, ொபாஙேலம ோபபியம ேிைடததத
மாதிர நான பரததப ேபாேனன. ொினிமா நடைே, ேணடபபாே பணம
ைவததிரபபாள; அபபடேய ஒனறமிலலாமல ேபானாலம, பாரததொாரதி
மாமாவின ொாரபாே, அவைள ஒர தடைவ படகேபேபாடட, ஒர மைற ஓதத
விடட ஓட விடலாம எனற மடொவடதேதன. தனககப பினனால இரடடல நான
நிறபைத அறியாத சமிதரா, ேதைவத திறநத ொோணட,
ொாவோொமாே வட
ீ டககள நைழயவம, பலி ேபாலப பாயநத நான,
ொநாடபொபாழதில அவைளத தளளியபட வட
ீ டககள பகநத, அவள ேண ொிமிடடம
ேநரததககள ேதைவ ொாததிேனன. அைறயில கமமிரடடாே இரநதத எனகக
மிேவம ொொௌேரயமாேப ேபாயிறற.
"யார அத?" எனற அவள அலறினாள. கரல ொினிமாவில ேேடபத ேபாலேவ
இரநதத. தயாராே ைவததிரநத பிசசவாைவ எடதத அவளத மேததகக ேநராே
நீடடேனன.
"ொததம ேபாடககடாத!" எனற அவைள அடகேிேனன."ேபாடேட
ொோனனடேவன."
"உனகக எனன ேவணம?" எனற அவள நடஙேியபடேய ேேடடாள.
"எவவளவ பணம ைவசொிரகேே?" எனறபட அவளத ைேபைபையப
பிடஙேிேனன.
"அதேல ஆயிரம ரபாய இரகக. எடததிடட இஙேேரநத ேபாயிட," எனற
அவள பதடடததடன ொொானனாள.
"நைே நடட வைேயறா வைேயறா?" எனற நான ேேடேடன.
"இஙேே எதவம இலைல. எலலாம ேபஙக லாகேரேல இரகக," எனற
பயநதபடேய ொொானனாள அவள.
"ேொ! இவவளவ ேஷடபபடடதகக ொவறம ஆயிர ரபாய தானா?" எனற நான
ொிரதேதன.
"இரகேிறைத எடததிடட எடதைதக ோலி பணண," எனற அவள எனைன
அனபபவதிேலேய கறியாே இரநதாள.

"உளேள ேபா," எனற நான உததரவிடேடன."ொததம ோடடாம ேபா. பரயதா?"


அவள ொமதவாே எழநத உளேள இரநத அைறைய ேநாகேி நடகே ஆரமபிததாள.
"உளேளொயலலாம எநதப பணமம ேிைடயாத. ொொானனா நமபபபா," எனற அவள
மனேினாள.
"ைலடைடப ேபாட," எனேறன நான. மற ேபசொிலலாமல அவள விளகைேப
ேபாடடதம, எனத ேணேள அவைளத ேதடன. சமார 45-லிரநத 50-ககள
அவளகக வயத இரகேலாம.
இரநதாலம நலல ொபானனிறம. பசபசொவனற உடமைப சறறிய ேொைல
அவைள இனனம பரமனாேக ோடடக ொோடததக ொோணடரநதத.
"இநத வயொிேலயம சமமா 'ேிணணனன' இரகேிேய," எனற ொொாலலி அவள
பதிலளிககம மனனேம, அவள மீ த பாயநத நான அவைள சவேராட சவராே
ைவதத அழததிேனன.
"ஐேயா..எனன இத? விடடா..ேவணடாணடா..ொொானனாக ேேள தமபி..உஙே
வயொொனன..என
வயொொனன..விடடட," எனற அவள திமிறினாள.
"ொமதத ொமததனன இரகேிேய," எனறபட அவளத ொநறறியில மததமிடேடன.
அேத ேவைள அவளத இரணட மைலேளம எனத ொநஞேொாட அழநதமபட
அவைள ேமலம சவேராட ைவதத
அமகேிேனன.
"விடடடபபா..," சமிதரா ொேஞொினாள.
"நீ நான ொொானனபட ேேடடா ொீகேிரம விடடடேறன," எனற நான ேணடபபாேக
கறிேனன."ேதைவயிலலாம எனேனாட ேததிகக ேவைல ொோடகே மாடேடனன
நிைனகேிேறன."
"உனகக எனன ேவணம?" எனற அவள ேிலியடன ேேடடாள.
"அத உனகக இனனமா பரயைல? எததைன ேறபழிபப ைினேல நடசொிரபேப
நீ?" எனற நான ொிரதேதன.
"ேவணடாம..பளஸ
ீ !" அவள ொேஞொினாள.
"திரமபி நிலல," எனேறன நான.
"எனனத?"
"சவர பகேமா திரமபி நிலல," எனற நான மீ ணடம அழததமாேக கறவம,
அவள நடஙேியபடேய தன மதைே எனககக ோடடயபட, சவைரப பாரததபட
நினறாள.
'பாரததொாரதி மாமா ொொானனத ொர தான,' எனற நிைனததக ொோணேடன.
"சபபர கணட உனேனாடத," எனற அதன மீ த ஓஙேி அைறநேதன.
"ஆவ!"
"இர! ஒேர ஒர தடைவ பிைொஞச விடேறன," எனறபட ேததிையக ேடேததில
இடகேி ொோணட நான, இரணட ைேேளாலம அவளத கணடையப பிடதத
அமகேிேனன.
"அஙேேொயலலாம ொதாடாேதடா," எனற அவள ொவறபைப உமிழநதாள.
எனகக ொறேற ேோபம வநதத. அவளத ேதாளேைளப பிடதத எனைன ேநாகேித
திரபபிேனன.
"ொினிமாவிேல வரற மாதிரேய உனைன நான ேதறக ேதற ஓததிடடப ேபாே
ொராமப ேநரமாோத.
எனன ொொாலலேற? நீயாேவ படயறியா..இலைல படய ைவகேடடமா?"
"ேவணடாம..எனைன ஒணணம பணணிடாேத..நீ ொொாலலற மாதிர நான
ேேடேேறன," எனறாள அவள.
"தடஸ ொபடடர," எனற நான ொிரதேதன. "இபப நீ எனன பணணேற, அபபடேய
ேீ ேழ மடட ேபாடட உடோரேற..ஓ.ேே?"
சமிதரா ேவற வழியினறி சவேராட ொரநதபட மணடயிடட உடோரநதாள.
"மதலேல நீ எனேனாட சணணிைய ஒர தடைவ நலலா ஊமபி
விடவியாம.அபபறம நான எனேனாட சணணிைய உனேனாட கதியிேல ேபாடட
உனைன ஆைொ தீர ஓபேபனாம. ொரயா?"
சமிதரா நடஙேினாள. என வாரதைதேளில இரநத தீவிரதைத அவள
உணரநதிரகே ேவணடம. பலிேடா ேபால அவள ேபநதப ேபநத விழிததாள.
"பளஸ
ீ ..ேவணடாம..எனனாேல மடயாத," எனற ொேஞொினாள சமிதரா.
எனகக மீ ணடம ேோபம வநதத. அவளத தைல மயிைரப பிடததக ொோததாே
அளளி அவைள நிறே ைவதேதன.
"இபப நீ உனேனாட படைவ ரவிகைேைய அவிழகேப ேபாறியா, இலைல நான
ேிழிகேடடமா?"
எனற பறேைளக ேடததபட ேேடேடன.
"ேவணடாம..ேவணடாம," எனறபட சமிதரா தான அணிநதிரநத படைவைய
அவிழகே
ஆரமபிததாள. அவளத மைலேள, இறகேமான ரவிகைே அணிநதிரநதேபாதம
மிேவம ொதாயநத ேபாயக ோணபபடடன.
"பிளவைையம அவிழததிட," நான உததரவிடேடன.
ரவிகைேயின மதல ொோகேிைய அவிழபபதறொேனற ேபான அவளத ைே
நடஙேியத
"எனன இவவளவ ேநரமாகேேற?" எனற ொபாறைமயிழநத நான, அவளத
ரவிகைேைய இரணட ைேேளாலம பிடததபட அவறைற எதிொரதிர திைொயில
இழகே, ொநாடபொபாழதில அவளத அைனததக ொோகேிேளம அறநத ொதறிததன.
அவளத ைேேள இயலபாேேவ அவளத மைலேைள மைறகே மறபடடன.
"உமம..அடததத பிரா," எனற அவொரபபடததிய நான, அவள அவிழபபாேளா
மாடடாேளா எனற ஆராயநத ொோணடராமல, அவளத பிராவின ொோகேிையக
ேழறறவம, அவளத ொதாயநத ேபான மைலேள இரணடம விடபடட ேீ ழ
ேநாகேித ொதாஙேின.

அவளத ரவிகைேைய இரணட


ைேேளாலம பிடததபட அவறைற எதிொரதிர திைொயில இழகே, ொநாடபொபாழதில
அவளத அைனததக ொோகேிேளம அறநத ொதறிததன. அவளத ைேேள
இயலபாேேவ அவளத மைலேைள மைறகே மறபடடன.
"உமம..அடததத பிரா," எனற அவொரபபடததிய நான, அவள அவிழபபாேளா
மாடடாேளா எனற ஆராயநத ொோணடராமல, அவளத பிராவின ொோகேிையக
ேழறறவம, அவளத ொதாயநத ேபான மைலேள இரணடம விடபடட ேீ ழ
ேநாகேித ொதாஙேின.

"உளபாவாைடையயம ேபனடடைையம உஙேபபனா அவிழபபான?" எனற நான


ொீறிேனன. ேிடடத தடட எனனிடம ொரணைடநத விடடவைளப ேபால, அவள
தனத உளபாவாைடயின நாடாைவ அவிழகேவம, அத ொடொடனற அவளத
ோலடயில விழநதத. ஒர வினாட ேணேளில ொேஞொலடன எனைனப
பாரததவள, எனத பாரைவயில இரநத தீவிரதைத உணரநதவளாே, தனத
ேபனடடைையம அவிழதத விடட மழ நிரவாணமாே என மனப நினறாள.
அைடமைழயில நைனநத ஆடடககடடையப ேபால அவளத உடல நடஙேத
ொதாடஙேியிரநதத. ஒர ோலததில தமிழ கறம நலலலேில இரநத
'வாலிபரேள'-இன தகேதைதக ொேடதத ஒர நடைே, எனைனப ேபானற ஒர
திரடனகக மனப, அமமணமாே நிறபத எனகக மிேவம ொபரமிதமாே இரநதத.
என மேததில இரநத பனனைே மைறநதிரகே ேவணடம; ோரணம எனைன
ஏொறடதத ேநாகேிய அவள ேணேளில ஒர பதிய பயம ொதரநதத. அவைள நான
இனனம ொரயாேத ொதாடக கட இலைலொயனறேபாதிலம, அடதத
நடநேதறபேபாகம அநத நிேழசொிையப பறறி அவள அபேபாேத
நிைனதத பயமைடநத ொோணடரநதாள எனபத அவளத ேணேளில ொதரநதத.
ஒடடத தணி கட இலலாமல நினற ொோணடரநத அவளத நிரவாணதைத நான
ொவறிதத ரொிபபைதக ேணட, அவள ொஙேோஜததடன தனத ைேேளால தனத
ேமைனைய மடகொோளள மயனறாள.ஒர ைேயால தனத மாரைபயம,
மறொறார ைேயால அவளத மரம உறபைபயம
மைறததக ொோளள படாத பாட படடாள.
"ொராமபேவ ொபரததிடேட," எனறபட அவளத அழைேக ேணேளால பரேிய
நான,"ொரணட மைலயம ொராமபேவ ொதாஙேிப ேபாசச..ொதாபைப ேவற," எனறபட
அவளத மைலேள விமமி விமமி எழவைதக ேணட ரொிதேதன.
"எனைன விடடேடன," எனற அவள மிேவம ேொாரநத கரலில ேேடடாள.
அவைளத தரதரொவனற இழததப ேபாய ேடடலில தளளிேனன. அடதத
ஆரமபிகேப ேபாவைதப பரநத ொோணேடா எனனேமா, அவள தனத மேதைத
இரணட ைேேளாலம மடகொோணடாள. நிதானமாே எனத ேபனடைடக ேழறறிய
நான, அைத சரடட ைவதத விடட, எனத ஜடடையயம
ேழடடேனன. ொடைட, பனியன அடதத ேழறறபபடடன. அவள மீ த பாயநத நான,
அவளத இடபைப இரணட ைேேளாலம பறறிேனன.
"எனேனாடத எவவளவ ொபரச பாரததியா?" எனற அவளிடம ொொானேனன.
"இவவளவ ொபரைொ நீ இதகக மனனாேல பாரததிரகேியா?"
அவள மிேவம தயஙேித தயஙேித தான தனத ேணேைளத திறநதாள. அவள
பாரபபதறக வொதியாே நான ொறேற எழமபி நினற ொோளளவம, அவளத ேணேள
ேலவரததடன எனத ேஜகேோைல ஒர வினாட பாரததன. அடதத ேணேம
அைவ மீ ணடம மடகொோணடன.
"ஐையேயா!" எனற அவள வாய அவைளயமறியாமல மணமணதத விடடத.
'ேணடபபாே இவவளவ ொபரய சணணிைய அவள இததைன வரஷஙேளில
பாரததிரகே மாடடாள'
எனற எனககப படடத. ஒனபதிலிரநத பதத அஙகலம வைரககம நீளமாே
இரநத எனத சணணை
ீ யப பாரதத, சமிதரா பயநதைத விட மைலததப
ேபாயிரபபாள எனற நான மடவ ேடடக ொோணேடன.
"எழநத உடோர," எனற நான உததரவிடேடன. ஒர ொபாமைமையப ேபால
அவள எழநத உடோரநதாள. ஆனால அவளத ேணேள, எனத சணணிையப
பாரதத விடாமலிரகே மிேவம மயனறான.
"இநதா பிட," எனற எனத சணணிையப பிடதத அவளத மேததகக ேநராே
நீடடேனன. "ஊமபஇைத."
"மாடேடன," எனற அவள விசமபினாள.
"ொோனனடேவன," எனற மிரடடேனன நான.
"ேடவேள! இைதப பாரததாேல எனககப பயமாயிரககடா," எனற விமமியபட,
தயஙேித தயஙேி
அவளத மேததகக ேநராே, ஒர ேடபபாைரையப ேபால நீணடரநத எனத
சணணிைய அவள
தன ொமதத ொமதொதனறிரநத விரலேளால படடதம, ஏேனா என உடமபில ஒர
ொமலலிய மினொாரம
பாயநதத.
"ஆோா! உன ைே படடதேம இபபடத தடககேத," எனற நான
ொநேிழநேதன."அபபடேய வாயிேல
ைவசசகே..ைவசச ொமதவா ொபப..பலல படாம ொபப..பலல மடடம
படடத..ொொாரேிடேவன
ேததிைய."
ேவணடாொவறபபாே எனத சணணிைய சமிதரா தனத வாயககளேள இழததக
ொோணடாள.
அவளத ேணேள அரவரபபிலம அசொததிலம மடகொோளள, ொமதவாே அவள
தனத தைலைய
மனனம பினனம அைொததபட, எனத சணணிைய ஊமபத ொதாடஙேினாள.
ேராஜபப ேபானற
அவளத இதழேள எனத சணணியின மீ த படடத தடவிக ொோடததக
ொோணடரகே, அவளத நாகேின நனி எனத சணணிைய வரடத ொதாடஙேியத.
"ஆோா! ொபாஷ!!" எனற நான ொமசொிேனன. "வயொாயிடடாலம எலலாம நலலா
ஞாபேம இரகக ேபால."
சமிதராவின வாைய எனத சணணி மழவதம நிரபபியிரநததால அவள மசச
விடேவ ொறற ொிரமபபடடக ொோணடரநதாள.
"அபபடத தான..அபபடத தான," எனற அவைள நான ஊககவிதேதன.
"நலலாயிரகேிலேல?
எனேனாட சணணி நலலாயிரகேிலேல?"
அவள ஒேர ஒர ேணம தைலைய நிமிரததி எனைன ஏறிடடப பாரதத, 'ஆமாம'
எனபத ேபாலத தைல அைொததாள.
இபேபாத நான எனத இடபைப மனனம பினனம அைொததவாற, அவளத
வாயககளேள எனத சணணியால கததி விடத ொதாடஙேிேனன. எனத
சணணியின பாதி நீளேம அவளத வாயககளேள நைழநதிரநதேபாதம,
ஒவொவார மைற நான கததியேபாதம, எனத சணணியின
நனி அவளத ொதாணைடயிேல ேபாய உரொியத. அநத பிரமமாணடமான
சணணிககக ேீ ேழ அவளத நாகக ொொயலறறப ேபானத.

"நலலா உறிஞச விட..இனனம ேவேமா..இனனம பலமா," எனற நான


உததரவிடேடன.
சமிதரா 'ொட'ொடனற தனத வாயிலிரநத எனத சணணிைய விடவிதத
விடட,"இவவளவ தான எனனாேல மடயம. இதகக ேமேல எனைன
வறபறததாேதடா பளஸ
ீ ." எனறாள.
ஏமாறறததில ஒர ேணம நான நிைலகைலநத ேபாேனன.
"ேொ! நான எனொனனனேமா எதிரபாரதேதன. இபபட ொபபன மடசொிடடேய," எனற
ேோபததடன ொொானேனன."பரவாயிலைல. உன வாைய ொரயா ஓகேைலனனா
எனன, உன கதிையயாவத திரபதியா ஓததிடடப ேபாேறன."
"பளஸ
ீ ..எனகக வயொாயிரசச..எனனாேல மடயாத," எனற மீ ணடம
ொேஞொினாள சமிதரா.
அவள ொொாலவைத அலடொியம ொொயதவாற, அவைளப பலவநதமாே ேவிழததிப
ேபாடட விடட, அவைள அவளத மடடகேள மறறம மழஙைேேளின
தைணயடன படகே ைவதேதன.
அவளககப பினனால ேபாய நினற ொோணட அவைள நாையப ேபால ஓபபதறக
வொதியாே.
"ஏறேனேவ ொொானனத தான; இரநதாலம திரமப ொொாலலேறன," எனறபட
அவளத கணடயின மீ த ஓஙேி அைறநேதன."சபபர கணட உனேனாடத."
நான அவைள அைறநத அைறயில, அவளத கணட உடனடயாே ொிவநதத. அநத
அைற தநத அதிரசொியில அவளத கணட ொில ொநாடேள கலஙேி ஆடவிடட
நினறத. அவளத இரணட ொதாைடேளககம நடேவ, அடரததியாே மயிர
படரநதிரநதத. அவளத உபபிய கதி ொவடட ொவளிசொமானத.
"அடகோேதடா..வலிககத," எனற சமிதரா மனேினாள.
எனகக இனனம எனொனனனேமா ஆைொேள ஏறபடடன. அவளத
கணடபபநதேைள ஒவொவானறாேப பிடதத அமகேிேனன. கனிநத அவளத
கணடயின மீ த வாய ைவததக ேடதேதன. அவளகக ொறறம வலிகோமல
மிேவம ொமனைமயாே, பறேள பதிநத விடாமல பககவமாேக ேடதேதன.
"எபபடயிரககனன ொொாலல," எனறபட எனத சணணியின நனிைய அவளத
ொதாைடேளகேிைடேய நைழதத, அவளத கதியின இதழேளகக நடேவ
ைவததத ேதயதேதன.
"ஆஹஹஹ! அமமா..ஓஹஹ!" சமிதரா மனேினாள.
"எனகக பயமாயிரகக," சமிதரா மணமணததாள."உனேனாடத ொராமப
ொபரச!"
"இததைன வரஷததிேல நீ எததைன சணணிையப பாரததிரபேப..நாொனலலாம
ொராமப ொாதாரணம," எனறபட நான அவளத கதியின மீ த எனத சணணியின
மைனைய ைவததத
ொதாடரநத ேதயததக ொோணடஉரநேதன.
ஒவொவார மைற அவளத கதியின இதழேளடன எனத சணணி
உராயநதேபாதம, எனத நாட நரமபேள மறகேேறிகொோணேட ேபாயின.
"உனகக எபபடயிரககனன ொதரயேல..எனகக ொராமபப பிடசொிரகக," எனற
நான ொநேதாஷததில ேணேைள மடகொோணேடன.
ஆோா!
ொோஞொம வயச அதிேமாக இரநதேபாதம, அவளத கதி ொவதொவதபபாே
இரநதத. சணணிைய இபபடேய நள மழகே ைவததத ேதயததக ொோணேட
இரகேலாம ேபாலத ேதானறியத எனகக.
"ஆோா! ஏணடா இபபட எனைன ொிததிரவைத பணணேற?" சமிதரா மனேினாள.
"நீ பணணேல? எததைன படததிேல மைலய மைலயக ோடட எலலாைரயம
ைபததியமாகேிேன..இபப வாஙேிக ேடடகே," எனறபட எனத சணணியில
பாதிைய அவளத கதிககளேள இறகேிேனன.
"அமமா!" சமிதரா அலறினாள.
ஒர வினாட ொிைல ேபால நினற நான, அடதத கதைத அதிரடயாே அவளத
கதிககளேள இறகேவம எனத சணணியில மகோலவாொி நீளம அவளத
கழாயககளேள இறஙேி மடநதத.
"ஓ! எவவளவ ொபரசடா..எவவளவ ொபரசடா," எனற பலமபினாள அவள.
வலிபப வரவதறக மனப ேதானறம அறிகறிையப ேபால அவளத ேதேம ஒர
மைற கலஙேியத. நான ொறேற பகேவாடடலிரநத கனிநத பாரததேபாத,
அவள பரேைளக ேடததக ொோணடரநதாள.
எனகேோ அபரமிதமான ேிளரசொி ஏறபடடரநதத. ஒர நடைேைய, எனன தான
அவள எனைன விட இரணட மடஙகககம ேமல வயதானவளாே இரநதாலம,
அவளத வட
ீ டேலேய,அவளத ொபடரமிேலேய, அவளத படகைேயிேலேய
ஓததகொோணடரகேிேறாம எனபத ஒர ேனவ
ேபாலிரநதத.
"கததடடமா? ஆரமபிகேடடமா ேசேொரைய?" எனற ேேடடபட நான எனத
சணணிைய அவளத கதியிலிரநத ொமதவாே ொவளிேய இழதேதன. எனத நனி
மடடேம அவளத கதிககளேள இரநதேபாத, அவள எதிரபாரபபில ொபரமசச
விடவைத எனனால ேேடே மடநதத.
ஒர மைற நீணட உளமசச வாஙேிக ொோணட, ஒேர கததில மீ ணடம எனத
சணணிைய அவளத கதிககளேள கததீடடையப ேபாேல இறகேிேனன.
"அபபபபா! ஐேயா!!"
சமிதரா மீ ணடம அலறினாள.
"அடக ேளளி. இநத வயொிேலயம உனேனாட கதி எவவளவ 'ைடடடா' இரகக?"
எனற வியநதபட, எனத சணணிைய மீ ணடம ொவளிேயறறிேனன. அவள மதல
மைறயாேத திரமபி எனைன ேநாகேினாள.
"ேடய..ொீகேிரமாப பணணிதொதாைலடா..எனனாேல தாள மடயேலடா," எனற
ொேஞொினாள.
"அபபட வா வழிகக," எனறபட நான எனத இடபைப அவளத கணடயின மீ த
ேமாதியபட, மனனம பினனம அைொநத அைொநத எனத சணணிைய அவளத
கதிககளேள இறகேி ஏறறத ொதாடஙேிேனன. இபேபாத அவளத மனேலேள
ொறற விததியாொமாேக ேேடடன.
"ோ¤மமமம...ஆவவவவ..ஓ.ஓவ.ஓவவ.ஓஹ!"
"இபப..ொொாலல..பிடசொிரகோ..ொொாலல..பிடசொிரகோ..பிடசொிரககனன ொொாலல!"
நான பறேைளக ேடததபட கறிேனன.
"ஆ..ஆமாம..பிடச..பிடசொிரகக..அமமா..ஆோா!" எனற அவள மனேினாள.
"இனனம...இனனம ேவேமாக...கததடடமா..? கததடடமா...?" எனறபட நான
எனத ேவேதைத அதிேரதேதன.
"ஐேயா..பணண..பணணடா நாேய..ொீகேிரம..ொீகேிரம பணணடா பணணி," எனற
அவள அலறினாள.
அடதத ொில நிமிடஙேள அவளத மனேலேைளக ேேடட ரொிததபட, நான எதவம
கறாமல அவைள அதிேவேததில ஓததக ொோணேட ேபாேனன. எனத
ொதாைடேள அவளத கணடயின மீ த 'பளார பளார' எனற
ேமாதிகொோணேடயிரநதன.அவளத இடபைப இறகேிப பிடததிரநத
நான, கனிநத பாரததேபாத அவளத ொதாயநத ேபான மைலேள அநதரததில
தளளிக கதிதத ஆடய ோடொி எனகக ேமலம ேிளரசொிைய ஏறபடததியத. ஒேர
ஒர ைேைய அவளத இடபபிலிரநத விடவிதத, கலஙேிக ொோணடரநத
அவளத மைலேைள ஒவொவானறாேப பிடததக ேொகேிேனன.
எனத ேவேம இபேபாத மிேவம ொீராே இரநதத. அவளத ொவதொவதபபில எனத
சணணி ேமலம இறேி அவளத ோமககழியின அடததளம வைரககம ேபாய
வநத ொோணடரநதத. எனத ொோடைடேள இரணடம அவளத கணடயின மீ த
படட நசஙேின.
"எபபட இரகக சமிதரா? ொொாலல..ொொாலல," எனற நான ேேடேடன.
எனத சணணி அதிேபடொ விைரபைப அைடநததம, ஒர வினாட நான மசைொ
உளளடகேியபட அவைள ஓபபைத நிறததிேனன.
"இபப மலலாகேப பட," எனற அவைளப படகைேயில பரடடேனன. ேைளததப
ேபாயிரநத சமிதரா படகைேயின மீ த கபைப ேபால விழநதாள.
"ோைல நலலா விரசொிகேோ சமிதரா," எனறபட அவளத இரணட ோலேைளயம
நாேன நனறாே விரதேதன. ேலவரம ேதாயநத ேணேளடன எனைன அவள
பாரததக ொோணேடயிரகே, நான அவளத ோலேள நடேவ பகநத ொோணேடன.
அவளத உடல மீ த படரநத அவைளத தழவிக
ொோணேடன. அவளத மைலேைள எனத ொநஞொின மீ த அமஙேி நசஙே
ொொயேதன.
"நலலா ஓகேிேறனா? பிடசொிரகோ??" எனற அவளின அபிபபிராயதைதக
ேேடகம ஆவலடன ேேடேடன.
"தயவ ொொயத எனைன ொீகேிரமா விடடட," எனற அவள ொேஞொத
ொதாடஙேினாள.
எனத ேணேள அவளத ொதாஙேிபேபான மைலேளின மீ த விழநதத. அவளத
மைலகோமபேள மடடம நனக விைறபாே நினற ொோணடரநதன. அவறைற
ஒவொவானறாே எடதத எனத வாயில ைவதத நான ொபபி ொபபி ொாபபிட
ஆரமபிதேதன.
அபேபாத தான அநத அதிொயம நடநதத.
அவளத மைலேளின மீ த எனத வாய தளளி விைளயாடத ொதாடஙேியவடன,
அவளத ைேேள எஙேள இரவரத உடலேளககம இைடேய ஊரநத ொொனற
எனத சணணிையப பிடதத இறகேியத. எனனால நமபேவ மடயவிலைல.
அவளத ோமபேைள நான ொதாடரநத நாகேினால
வரடகொோணேட ேபாே, அவளத இனபப ொபரமசச அதிேரததக ொோணேட
ேபானத. ஒர ைேயால எனத சணணிையப பிடததத தனத கதியின மீ த
ைவதத அழததியவள, மற ைேயால எனத தைலைய இறேப பிடததத தனத
மைலயின மீ த ைவதத அழததினாள.
"ஆோா!பிிரமாதணடா..ஓஹ..அபபடததாணடா..இனனம..இனனம..நலலா..ஓஹ..ப
ணணடா..
அைத பலமா உறிஞசடா," எனற அவள மனேவம தான, அவளகக அவளத
மைலேேளாட விைளயாடவத மிேவம பிடதத விஷயம எனபைத நான பரநத
ொோணேடன. இத மனேப ொதரநதிரநதால, அவளத மைலேைள ஒர
வழியாகேிரபேபேன எனற எணணியபட, அவளத ஆைொைய அதிேரககம
விதமாே ொதாடரநத அவளத மைலேைளயம, மைலகோமபேைளயம ொநட
ேநரம ொபபி ொபபி ொாபபிடேடன.
"ஆோா, எனனமாப பணணேறடா நீ," எனற சமிதரா இனப எழசொியில
ேிளரநொதழநத கவினாள.
அவளத ைே எனத தைலைய அவளத மைலயின மீ த ைவதத அழததியத.
இனனம ொாபபிட எனற ொொாலவைதப ேபால இரநதத.
பஞச ேபால ொமததொமதொதனறிரநத அவளத மைலேைள ொபபிகொோணேட
இரகேலாொமனறிரநதத எனகக. அதவம, அவளத மைலகோமபேள எனத
வாயககளேள இனனம விைடததக ொோணேட ேபாே, எனத நாகோல அதைன
வரட வரட விடேடன. ஒர ோமைப வாயககளேள ைவதத ொபபிய அேத
ேநரததில, இனொனார ோமபிைன எனத விரலேளால திரேிேனன. எனத
ைேேளின இரமபபபிடயில அவளத மைலேள பிதஙேின.
"பிரமாதணடா," எனற அவள மணமணததாள. அேத ொமயம இதறக ேமலம
ொபாறபபதறேிலைல எனபத ேபால எனத சணணி அவளத கதியின இதழேைளப
பிளநத ொோணட உளேள கதிததத. ஏறேனேவ ஈரபபதமாே இரநத அவளத
கதிககளேள வழகேிொோணட விைரநத எனத விைறதத
சணணி, ேண ேநரததில ோறற ேவேததில அவளின ஆழததின அடமடடதைத
அைடநதத. அடதத ொில நிமிடஙேளகக எனத சணணி அவளத பணைடககளேள
தளளி விைளயாடயத. அவளத ைேேள எனத இடபபின மீ தம, ேதாளேளின
மீ தம நேஙேள பதிநத ொோளளம அளவகக
மிரேததனமாேப பிடததக ொோணடரகே, நான அசரததனமாே அவள மீ த
இயஙேியபட, அவளத கதிககழிககளேள கதிததக கமமாளமிடடபடயிரநேதன.
அவவபேபாத அவள எனத தைலைய
அவைள ேநாகேி இழதத, ேனனஙேளிலம உதடடலம மததஙேைள
வழஙேினாள. எனன தான அவளத கதிககளேள எனத சணணி கதேலபபடடக
ொோணடரநதாலம, அவளின மைலேைள மடடம எனத வாயம, ைேேளம
மாறறி மாறறி ொீணடயபடேய இரநதன.
ஒர ொில ேநரம ேழிதத எனத ொோடைடேள ொவடதத விடவத ேபால வங
ீ ேின.
அஙேிரநத ேிளமபிய ஒர ோடடாற, எனத சணணித தணட வழியாே மினனல
ேவேததில பாயநத, ோததகொோணடரநத அவளத பணைடைய நிரபபியத.
அடதத ஓரர ேணததில எனத சணணிேய கறறாலததில களிததத ேபால
அவளத ோதல திரவததில நைனநதத.

அேத ேநரம ேீ ேழ ேதவ திறககம ொததம ேேடடத... சமிதரா ேவேமாே ேொைலைய


சறறி ொோணட ேீ ேழ பாரததாள. யார எனற ேேடேடன.
"என மே உமா"

"அவளகக தான ேலயாணம ஆடசேொ"

"உமம.. எனன பணறத.. ேலயாணம ஆேி ொரணட வரஷம ஆசச..இனனம


ொோழநத ொததம ேேகேேல"
"எவேளா ொொாலலியம ேேகோம ொபஙேளரல ஒர ொாபடேவர ேமபனில ேவைல
ொொயயம எஞொினயர தான லவ பணணி ேலயாணம பணணிகேிடடா.. இபப ேஷட
படறா...!! "

"ஏன எனன ஆசச"

"அவ பரஷன எபேபாவம ேவைல ேவைலன இரகோனாம, ைநட 10 மணிகக


தான ஆபிஸ மடஞச வாரானாம. டயரடா தஙேிடவானாம. ொனி, ஞாயிற கட
விடாம வட
ீ டல ேலபடாபபம ைேயமா இரகோனாம"

"அபேபா எனகக இநத வட


ீ டல இனொனார ஷிபட ேவைல இரககனன
ொொாலலஙே."

சமிதரா மழி பிதஙே எனைன பாரததாள