Vous êtes sur la page 1sur 1

...............

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

..........
DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

KONU Davacının aczi nedeni ile doğrudan iflasına karar verilmesi


talebidir.

AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilimiz ekonomik kriz nedeni ile borçlarını ödeyemez
duruma gelmiştir. Uzun süreden beri ticaretle uğraşan ve bağlı olduğu meslek kuruluşlarının
seçkin ve saygın üyelerinden biri olan müvekkilimiz, günün koşulları karşısında dayanamamış
ve borçlarını ödeyemez hale gelmiştir.
2- En son müvekkilimiz aleyhine ………………. İcra Md.'nün
….…./…….. Esas numarası ile yapılan takipte müvekkilimizin haczi kabil malının olmadığı
ve aciz içinde olduğu haciz zabıtları ve İcra Md. tarafından verilen Aciz Belgesi ile tespit
edilmiştir.
3- Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrimenkul
malları ile banka hesaplarını ve aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekteki liste ile sunmaktayız.
Müvekkilimizin borç ödeyecek durumu olmadığından iflasını talep etmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER İİK.m.178 ve diğer ilgili mevzuat.


DELİLLER Hesap Kayıtları, Bilanço, Mal Beyanı ve her türlü yasal delil.
TALEP SONUCU Açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle müvekkilin iflasına
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ..........

DAVACI VEKİLİ