Vous êtes sur la page 1sur 81

Apuntes de Derecho Financiero y Tributario I (2 parcial) 2013

Autora: Li !"#" (ebra$o%%)


D#&' FI(A(#I)*' + T*I!,TA*I' I - A.,(T)/ 2 .A*#IAL0 2013 D)/D) )L T)1A 20 &A/TA )L 22 (Faltan los te3as 24 y 220 5opcionales6) !L'7,) I8: D#&' T*I!,TA*I'" #) LA A.LI#A#I9( D) L'/ T*I!,T'/

TEMA 20. NORMAS COMUNES (I)


(Leccin 11, puntos I, IV, V VI)
1. LA APLICACIN DE LOS TRIBUTOS. DELIMITACIN Y MBITO. (Leccin 11, punto I)
La CE se limita a establecer el eber !e"eral e c#"trib$ir %me ia"te $" sistema trib$tari# &$st#'( c$)a c#"*i!$raci+" reser,a al Le!isla #r- e a./ 0$e el eber e c#"trib$ir sea $" deber constitucional de configuracin legal. As/( la i"ter,e"ci+" el le!isla #r 1ara c#"cretar este eber( se tra $ce e" $"a 1! et"p"( e" la ordenacin del sistema tributario( es ecir( e" la a1r#baci+" e las le)es 0$e c#"*i!$ra" ca a trib$t# etermi"a" # l#s objetos, sujetos, cuanta y condiciones de la imposicin. A em2s( el Le!isla #r ebe #tar a la A m+" e las potestades necesarias 1ara l#!rar s$ e*ecti,a reali3aci+". Tras la ordenacin del sistema tributario 4 el Le!isla #r5 ) la habilitacin legal de las potestades admtvas 1ara .acerl# c$m1lir( la 2! et"p" "ecesaria 1ara la c#"creci+" el eber e c#"trib$ir se 1r# $ce c$a" # las "#rmas 4!e"erales ) sect#riales5 re!$la #ras el sistema e"tra" e" c#"tact# c#" l#s hechos 0$e ese"ca e"a" s$ aplicacin*ase APLICATI6A 7sta e" la 0$e el sistema trib$tari# 1#"e a 1r$eba s$ ,i!e"cia real e" *$"ci+" a l#s ma" at#s ) abstractas 1re,isi#"es le!ales. E" e*i"iti,a( 1ara e,itar la i,er!e"cia e"tre norma ) realidad( e"tre l# 0$e eber/a ser ) l# 0$e es( se re0$iere la e*ecti,a realizacin e la "#rma & ca- est# es( la aplicacin de la norma conforme a su sentido. 1. La L8T re!$la l#s as1ect#s relaci#"a #s c#" la aplicacin de los tributos( e"te" ie" # 0$e aplicar # gestionar l#s trib$t#s( e" se"ti # am1li# e0$i,ale a e&ec$tar( reali3ar # 1#"er e" 1r2ctica las "#rmas 0$e l#s re!$la". Mie"tras 0$e la ordenacin el sistema trib$tari# es #bra el Legislador )( e ma"era s$b#r i"a a ) c#m1leme"taria( el Ejecutivo( ,/a re!lame"taria( la aplicacin e las "#rmas #r e"a #ras e l#s trib$t#s c#me"3+ sie" # $"a tarea 1r#1ia e la Admn tributaria( 1er# es e .ace a9#s esta tarea la c#m1arte c#" l#s particulares. Mie"tras e" la ordenacin de los tributos( el Le!isla #r c$e"ta c#" $"a am1lia liberta e c#"*i!$raci+" "#rmati,a( e" s$ aplicacin la A m+" "i tie"e liberta e c#"*i!$raci+" "i is1#"e e iscreci#"ali a #r e"a #ra( )a 0$e l#s act#s e a1licaci+" tie"e" car2cter re!la # ) las 1#testa es a mt,as e las 0$e ema"a"( :"icame"te 1$e e" e&ercerse e" el marc# .abilita # 1#r la Le) ) 1ara la reali3aci+" ) e*ecti,# c$m1limie"t# e la misma. E" e*i"iti,a( la Admn 4&$"t# a l#s 1artic$lares5 a1lica el trib$t#( 1er# es la Ley la 0$e establece las posibilidades ) l#s lmites e la act$aci+" a mt,a e" materia trib$taria- la Le) es la 0$e .abilita las potestades 1ara la sal,a!$ar a ) 1r#tecci+" e l#s i"tereses e la ;acie" a P:blica( 1er# tambi7" es la 0$e marca l#s lmites e esa 1r#tecci+". 2. P$est# 0$e la A m+" "# 1$e e act$ar si" $"a .abilitaci+" 1#siti,a 1re,ia el O< 4) m2s e" materias reser,a as a la le)5( el le!isla #r atrib$)e a la A m+" i*ere"tes potestades 4*ac$lta es5 admtvas 1ara la reali3aci+" e las funciones de aplicacin de los tributos- 1#testa es a mt,as 4trib$tarias5 0$e s#" potestades funcionales( e" c$a"t# ,i"c$la as al c$m1limie"t# e l#s *i"es 0$e las &$sti*ica" ) a las *$"ci#"es 1ara las 0$e *$er#" crea as.

Las potestades tributarias s#" potestades funcionales atribuidas por la Ley 1ara t$telar los intereses generales a l#s 0$e a0$7lla ebe ser,ir c#" #b&eti,i a ) c#" s#metimie"t# 1le"# a la Le) ) al Dc.#. Las 1#testa es trib$tarias 1$es( s#" c$#tas e 1# er le!alme"te atrib$i as a la A m+" 1ara la t$tela e i"tereses a&e"#s> el inters fiscal o financiero de la HP 4estatal( a$t#"+mica # l#cal5( el inters individual del ciudadano e" c#"trib$ir %con arreglo a la Ley' )( e" *i"( el inters de la colectividad e" la e*ecti,i a el ma" at# e !e"erali a c#"trib$ti,a( es ecir( el c#rrect# ) !e"erali3a # c$m1limie"t# e las "#rmas 0$e c#"creta" el eber e c#"trib$ir al s#ste"imie"t# e l#s !ast#s 1:blic#s. #. El 1r#ces# e re*#rma *iscal ) las "$e,as t7c"icas e !esti+" i"c#r1#ra as( ier#" l$!ar a $" sistema e !esti+" e l#s trib$t#s e" el 0$e s#" l#s 1artic$lares 4#bli!a #s trib$tari#s5 0$ie"es as$me" *$" ame"talme"te la aplicacin el sistema *iscal( tra"s*#rm2" #se la A m+" trib$taria ese"cialme"te e" facilitadora (ex ante )( s#bre t# #( controladora (ex post e la e*ecti,i a ) c#rrecci+" e s$ a1licaci+". La L8T "# i*ere"cia las funciones tributarias e las potestades admtvas .abilita as 1ara el esarr#ll# e a0$7llas. Las funciones tributarias 4a1arte e las im1$estas a l#s 1artic$lares5 s#" ese"cialme"te las e control 4c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"5( las e li!uidacin 0$e "#rmalme"te eri,ar2" e a0$7llas( ) las e recaudacin c#" $ce"tes al c#br# e las e$ as a$t#li0$i a as 1#r l#s 1artic$lares # bie" li0$i a as #( e" s$ cas#( re!$lari3a as 1#r la A m+"( c$a" # el #bli!a # trib$tari# "# 1r#ce i+ al 1a!# # c$m1limie"t#( e" 1er/# # ,#l$"tari#( e las #bli!aci#"es c#rres1#" ie"tes. A em2s( e" 1alabras el TS( la e?i!e"cia &$ icial # e?tra&$ icial e" el Dc.# Trib$tari#( se s$stit$)e e" e la autotutela de la Admn( ma"i*esta a 1#r las @ AACULTADES sec$e"ciales e 7sta( ) s#"> B La e autotutela declarativa, c#"siste"te e" etermi"ar la e$ a trib$taria me ia"te s$s *ac$lta es c#m1r#ba #ras e i",esti!a #ras ) e li0$i aci+". B La e autotutela sancionadora( 1ara im1#"er sa"ci#"es trib$tarias. B La e autotutela ejecutiva( 1ara c#brar las #bli!aci#"es trib$tarias 1#r ,/a e a1remi# a mt,#. A las a"teri#res *$"ci#"es trib$tarias .a) 0$e a9a ir la funcin informativa y asistencial e la A m+". Estas *$"ci#"es ) act$aci#"es a mt,as a tra,7s e las 0$e se lle,a a cab# esta lab#r facilitadora y controladora( se istrib$)e" )( a ,eces( c#m1arte" e"tre isti"t#s +r!a"#s trib$tari#s 4 e gestin( e inspeccin( e i"cl$s#( e recaudacin5 ) se esarr#lla" asimism# e" i*ere"tes 1r#ce imie"t#s a mt,#s. Rec#"#ce el TS 0$e %el eber e i"*#rmar s#bre l#s at#s e rele,a"cia trib$taria 0$e res$lte" e las relaci#"es ec#"+micas( 1r#*esi#"ales # *i"a"cieras e c$al0$ier 1ers#"a */sica # & ca( puede hacerse valer tanto a la hora de ejercer la inspeccin como en el momento de la recaudacin.' ,irt$ $. ;a) 0$e s$bra)ar la im1#rta"cia e la funcin controladora- est# es( e las 1#testa es ) *$"ci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" atrib$i as a la A m+" Trib$taria e" #r e" a %c#m1r#bar e i",esti!ar l#s .ec.#s( act#s( eleme"t#s( acti,i a es( e?1l#taci#"es( ,al#res ) em2s circ$"sta"cias etermi"a"tes e la #bli!aci+" trib$taria 1ara ,eri*icar el c#rrect# c$m1limie"t# e las "#rmas a1licables al e*ect#'. La acti,i a c#"tr#la #ra e la A m+" Trib$taria eber2 a&$starse al Plan de Control Tributario elab#ra # a"$alme"te( ) el 0$e eber2" .acerse 1:blic#s l#s criteri#s !e"erales 0$e l# i"*#rme". %. L#s procedimientos e" l#s 0$e se es1lie!a" potestades controladoras )( es1$7s( reaccionales ) represivas e la A m+" trib$taria( s#" 1r#ce imie"t#s contradictorios a,#ca #s a esc$brir #misi#"es( irre!$lari a es e i"c#rrecci#"es 4ilicit$ es5 e" la a1licaci+" el sistema 1ara( e" s$ cas#( re!$lari3arlas ) e" #tr# 1r#ce imie"t# se1ara # 4sal,# re"$"cia e l#s i"teresa #s5 re1rimirlas ) sa"ci#"arlas. Act$alme"te( la regularizacin tributaria ) la sancin c#"stit$)e" actos resolutorios e = 1r#ce imie"t#s isti"t#s e" l#s 0$e se e&erce" = 1#testa es tambi7" i*ere"tes 1er# relaci#"a as ) c#m1leme"tarias> B La controladora 4 e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"5 1ara re!$lari3ar. B La sancionadora( 1ara re1rimir. As/( la li!uidacin admtva tributaria es el act# 0$e re*le&a e i"c#r1#ra el resultado 0$e "#rmalme"te se eri,a e las mismas> la regularizacin e la sit$aci+" *iscal e l#s #bli!a #s trib$tari#s. As/ 1$es( la li!uidacin admtva tributaria .a 1asa # a c#",ertirse e" el acto resolutorio de un procedimiento contradictorio de control fiscal" &. La funcin revisora e la A m+" e" materia trib$taria tambi7" se e?cl$)e el %2mbit# e la a1licaci+" e l#s trib$t#s( c#"s#li 2" #se as/ e" la "$e,a L8T la se1araci+" e"tre rganos gestores y resolutorios e reclamaci#"es( se1ar2" #se tambi7" = 2mbit#s e act$aci+" a mt,a> B E" el O<B1:blic# !e"eral> La ,/a a mt,a 1re,ia 0$e e" s$ cas# es 1recis# a!#tar 1ara ac$ ir a la &$ris icci+" c#"te"ci#sa( se *#rma "#rmalme"te 1#r el rec$rs# e al3a a a"te el s$1eri#r &er2r0$ic#( tambi7" +r!a"# !est#r.

B E" las c#"tr#,ersias trib$tarias> La ,/a 1re,ia es la e"#mi"a a %econmico#admtva'( sie" # c#m1ete"tes 1ara la re,isi+" #tr#s +r!a"#s 0$e la Le) tambi7" c#"si era Admn tributaria> l#s Trib$"ales ec#"+mic#Ba mt,#s( i"te!ra #s #r!2"icame"te 1#r el Mi"isteri# e Ec#"#m/a ) ;acie" a( 1er# c#" i" e1e" e"cia &er2r0$ica ) *$"ci#"al e l#s +r!a"#s !est#res. As/ 1$es( el T/t$l# 6 e la L8T se #c$1a e la re,isi+" e" ,/a a mt,a e %l#s act#s ) act$aci#"es e a1licaci+" e l#s trib$t#s ) l#s act#s e im1#sici+" e sa"ci#"es trib$tarias'( a*irma" # 1$es 0$e %las *$"ci#"es e aplicacin e l#s trib$t#s se e&ercer2" e *#rma se1ara a a la e resolucin e las reclamaci#"es ec#"+mic#Ba t,as 0$e se i"ter1#"!a" c#"tra l#s act#s icta #s 1#r la A m+" trib$taria'( as/ c#m# tambi7" c#"tra %las act$aci#"es $ #misi#"es e l#s 1artic$lares e" materia trib$taria' 0$e se c#"si era" reclamables. I"teresa estacar 0$e e" la revisin la A m+" e&ercita $"a 1#testa a mt,a i*ere"te a las e&ercita as e" la aplicacin de los tributos> c#m1r#bar si se a&$st+( *#rmal ) materialme"te( al O<. Tambi7" se c#"si era Ca1licaci+" e trib$t#sC el e&ercici# e las acti,i a es a mi"istrati,as 4 e i"*#rmaci+" ) asiste"cia a l#s #bli!a #s trib$tari#s- e !esti+"( i"s1ecci+" ) reca$ aci+"5 ) e las act$aci#"es e l#s #bli!a #s trib$tari#s 0$e se realice" e" el marc# "#rmati,# e la asiste"cia m$t$a. '. U"a ,e3 elimita # el 2mbit# e aplicacin de los tributos( le!alme"te c#m1arti # e"tre la A m+" ) l#s #bli!a #s trib$tari#s 4T/t$l# III5( ) i*ere"ci2" #l# el 1r#1i# e la potestad sa"ci#"a #ra e la A m+" trib$taria 4T/t$l# I65 )( e" *i"( el relati,# a la revisin en va admtva e l#s act#s ) res#l$ci#"es eri,a as ta"t# e la a1licaci+" el trib$t#( c#m# e la im1#sici+" e la sa"ci+" 4T/t$l# 65( c#rres1#" e re*erirse a l#s sujetos e"tre l#s 0$e la le!islaci+" istrib$)e las *$"ci#"es relaci#"a as c#" la a1licaci+" el trib$t# 4la Admn tributaria ) l#s particulares( #bli!a #s trib$tari#s5( 1ara sistemati3ar es1$7s l#s ras!#s c#m$"es e las actuaciones y procedimientos a tra,7s e l#s 0$e a0$7ll#s esarr#lla" s$s res1ecti,as tareas a1licati,as el trib$t#. DLOS SI8UIENTES = PUNTOS CORRESPONDEN A MATERIA DEL PRIMER PARCIALE

=. LOS OBLI8ADOS TRIBUTARIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIN DE LOS TRIBUTOS. (Leccin 11, punto IV)
La 1#sici+" ) el status jdco e l#s #bli!a #s trib$tari#s "# se a!#ta e" s$ c#" ici+" e e$ #res )( a ,eces( acree #res e la ;acie" a P:blica. As/( estaca" @ AACTORES 0$e se #1#"e" a 0$e la relaci+" cr7 it#B e$ a e"tre la ;P ) l#s #bli!a #s trib$tari#s 1$e a 1erte"ecer al es0$ema #bli!aci#"al 1r#1i# e las relaci#"es ci,iles( ) s#"> a5 El car$cter legal( ) 1#r ell#( i" is1#"ible el cr7 it# trib$tari#( sal,# 0$e la Le) estable3ca #tra c#sa. b5 La presencia de una Admn %&blica le!alme"te i",esti a e 1#testa es e a$t#t$tela 4 eclarati,a( e&ec$ti,a ) sa"ci#"a #ra5 1ara e?i!ir( 1#r s/ misma( l#s i*ere"tes cr7 it#s ) 1restaci#"es a tra,7s e 1r#ce imie"t#s trib$tari#s. c5 La e?iste"cia( a car!# e l#s #bli!a #s trib$tari#s( e $" deber gen'rico de colaboracin c#" la A m+" trib$taria( c#"stit$ci#"alme"te ,i"c$la # al eber e c#"trib$ir( ) e $" re1ert#ri# e obligaciones y deberes formales 0$e im1i e" rec#" $cir la 1#sici+" & ca el c#"trib$)e"te 4#bli!a # trib$tari#5 a la el e$ #r e" el #r e" & c# ci,il. As/ 1$es( la relacin jdca procedimental e"tre el #bli!a # trib$tari# ) la A m+" P:blica( "# es #bli!aci#"al si"# e supremaca ) e sujecin- e a./ 0$e "# sea $"a relaci+" e i!$al a . 1. <$"t# a la AP 4A m+" P:blica5( el interesado es el #tr# eleme"t# s$b&eti,# ese"cial e im1resci" ible e" t# # 1r#ce imie"t# a mt,#. La L8T me"ci#"a a l#s i"teresa #s 1er# "# l#s re!$la. De a./ 0$e el r7!ime" & c# e l#s interesados en los procedimientos de aplicacin de los tributos se e?trai!a e la is1ersa re!$laci+" 4s$sta"ti,a ) 1r#ce ime"tal5 0$e la L8T .ace e l#s obligados tributarios( ac$ ie" # s$1let#riame"te a las is1#sici#"es !e"erales s#bre l#s interesados en el procedimiento admtvo com&n. N# cabe 1$es i e"ti*icar el c#"ce1t# e obligado tributario c#" el e interesado e" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s( 1$est# 0$e l#s s$&et#s a l#s 0$e la "#rmati,a trib$taria im1#"e el c$m1limie"t# e #bli!aci#"es ) eberes *iscales "# s#" l#s :"ic#s interesados e" l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s( si"# 0$e .a) s$&et#s c$)#s c.#s # i"tereses le!/tim#s 1$e e" res$ltar a*ecta #s 1#r l# 0$e se res$el,a e" $" 1r#ce imie"t# el 0$e "# s#" 1arte ) al 0$e tie"e" c.# a acce er c#m# tercer#s i"teresa #s. De a./ 0$e( a1lica" # s$1let#riame"te la LR<APPAC( se c#"si erar2" i"teresa #s e" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s> a F$ie"es l#s 1r#m$e,a" c#m# tit$lares e c.#s # i"tereses le!/tim#s i" i,i $ales # c#lecti,#s. b F$ie"es( si" .aber i"icia # el 1r#ce imie"t#( te"!a" c.#s 0$e 1$e a" res$ltar a*ecta #s 1#r la ecisi+" 0$e e" ell#s se a #1te. c A0$ell#s c$)#s i"tereses le!/tim#s( i" i,i $ales # c#lecti,#s( 1$e a" res$ltar a*ecta #s 1#r la res#l$ci+" ) se 1ers#"e" e" el 1r#ce imie"t#.

2. C#m# re!la !e"eral( l#s 1artic$lares i"teresa #s 1# r2" c#m1arecer e" l#s 1r#ce imie"t#s 1ers#"alme"te # 1#r me i# e re1rese"ta"te. E?ce1ci#"alme"te( ) e *#rma m#ti,a a( se 1# r2 re0$erir la c#m1arece"cia 1ers#"al el #bli!a # trib$tari# e" l#s 1r#ce imie"t#s e i"s1ecci+"( c$a" # as/ l# e?i&a la "at$rale3a e las act$aci#"es a reali3ar. E" #tr#s cas#s res$lta le!alme"te 1rece1ti,a la esi!"aci+" e $" re1rese"ta"te c#" #micili# e" territ#ri# es1a9#l ) la #bli!aci+" e 1#"er e" c#"#cimie"t# e la A m+" el "#mbramie"t#( ebi ame"te acre ita #. #. Al mar!e" e la relaci+" trib$taria #bli!aci#"al 4material # s$sta"ti,a5 s$b)ace"te( la 1#sici+" e l#s #bli!a #s trib$tari#s e" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s se e*i"e 1#r $" c#"&$"t# e sit$aci#"es &acas acti,as ) 1asi,as( est# es( e dchos y garantas procedimentales( ) e obligaciones formales y situaciones de sujecin pasiva a las 1#testa es trib$tarias e a$t#t$tela. A em2s e l#s c.#s ) !ara"t/as 1r#cesales e"$"cia #s e *#rma c#"ce"tra a # is1ersa e" la L8T( .a) 0$e te"er e" c$e"ta l#s dchos fundamentales y las garantas constitucionales 0$e asiste" al contribuyente *re"te a las 1#testa es trib$tarias e control 4c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"5( recaudacin ejecutiva ) polica fiscal 41#testa es i" a!at#rias ) sa"ci#"a #ras e la A m+" *iscal5( si" #l,i ar 1#r :ltim#( la proyeccin en el $mbito de los procedimientos tributarios de las exigencias derivadas del dcho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensin. E" reali a ( l#s c.#s ) !ara"t/as 1r#ce ime"tales e la "#rmati,a trib$taria "# s#" si"# concreciones legales e c.#s *$" ame"tales ) !ara"t/as c#"stit$ci#"ales e l#s ci$ a a"#s ) e l#s 1ri"ci1ales ma" at#s ) e?i!e"cias c#"stit$ci#"ales( iri!i #s tambi7" a la act$aci+" e*ect$a a 1#r la A m+" e la ;P. $. P#r #tra 1arte( la "#rmati,a trib$taria im1#"e a l#s #bli!a #s trib$tari#s 4 e$ #res # "# el trib$t#5 $"as obligaciones formales( si" car2cter 1ec$"iari#( c$)# c$m1limie"t# est2 relaci#"a # c#" el esarr#ll# e act$aci#"es # 1r#ce imie"t#s trib$tari#s- 1$ i7" #se re!$lar 1#r is1#sici#"es re!lame"tarias las circ$"sta"cias relati,as al c$m1limie"t# e las #bli!aci#"es trib$tarias *#rmales. <$"t# a las es1ec/*icas #bli!aci#"es trib$tarias *#rmales el "(t. 2).2 L*T( e?iste" #tras #bli!aci#"es *#rmales e l#s 1artic$lares e" el 1r#ce imie"t# # c#" #casi+" el mism# 0$e 1$e e" c#"tem1larse es e $"a #ble 1ers1ecti,a> B E" c$a"t# ma"i*estaci#"es c#"cretas e l#s deberes de informacin y colaboracin c#" la A m+" trib$taria 0$e la &$ris1r$ e"cia c#"stit$ci#"al *$" ame"ta e" el deber de contribuir el "(t. #1.1 CE ) e" l#s 1ri"ci1i#s 0$e l# s$ste"ta". B E" c$a"t# estas #bli!aci#"es *#rmales re1rese"ta" la ,ertie"te 1asi,a e las potestades admtvas i".ere"tes a las *$"ci#"es trib$tarias. De e"tre estas obligaciones procedimentales cabr/a me"ci#"ar> B La e c#m1arecer 1ers#"alme"te e" el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+"( c$a" # e?ce1ci#"alme"te sea re0$eri # 1ara .acerl#. B Aacilitar la 1r2ctica e i"s1ecci#"es ) c#m1r#baci#"es a mt,as( c#lab#ra" # c#" la I"s1ecci+" e" el esarr#ll# e s$s *$"ci#"es ) c#" l#s +r!a"#s e reca$ aci+" e&ec$ti,a. B A1#rtar a la A m+" trib$taria libr#s( re!istr#s( #c$me"t#s # i"*#rmaci+" trib$taria 1r#1ia # e tercer#s( as/ c#m# c$al0$ier at#( i"*#rme( a"tece e"te ) &$sti*ica"te c#" trasce" e"cia trib$taria( re0$eri # 1#r la A m+". %. La ,isi+" !l#bal e l#s c.#s ) !ara"t/as( ) e las #bli!aci#"es 1r#ce ime"tales 40$e c#"*i!$ra" la 1#sici+" & ca e l#s 1artic$lares e" la a1licaci+" e l#s trib$t#s5( "#s lle,a a c#"cl$ir 0$e( c$a" # el e$ #r trib$tari# 4tit$lar 1asi,# e $"a relaci+" & ca #bli!aci#"al5 c#m1arece e" el 1r#ce imie"t#( se i"c#r1#ra a #tra relaci+" & ca 4a &eti,a # 1r#ce ime"tal5 i" e1e" ie"te e la 1H( e" la 0$e s$ 1#sici+" "# es la e mera s$&eci+" 1asi,a( al as$mir tambi7" $" 1a1el acti,# c#m# tit$lar e c.#s ) !ara"t/as *re"te a $"a A m+" trib$taria 0$e ,ie"e #bli!a a a e&ercerlas c#"*#rme a las e?i!e"cias e la 1r#1#rci#"ali a ) e la m/"ima i"ci e"cia e" l#s c.#s e l#s 1artic$lares( ebie" # "# s+l# res1etar si"# e*e" er ) *acilitar. E" e*i"iti,a( c#"siste e" ree0$ilibrar la 1#sici+" & ca e la A m+" ) e l#s 1artic$lares e" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s( #b&eti,# 0$e se reitera a.#ra e" la L8T.

@. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. (Leccin 11, punto V)


1. Las funciones tributarias se esarr#lla" a tra,7s e procedimientos. El 1r#ce imie"t# a mt,# es %el ca$ce *#rmal e la serie e act#s e" 0$e se c#"creta la act$aci+" a mt,a 1ara la reali3aci+" e $" *i"'- es el modo de actuar e la A m+" ) la forma 1r#1ia ) la forma 1r#1ia e la funcin admtva( al i!$al 0$e el proceso l# es e la *$"ci+" &$ icial ) el procedimiento parlamentario e la funcin legislativa.

La Le #0+)2, LR,A--AC re!$la el procedimiento admtvo com&n. A$"0$e la re!$laci+" e l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s "# e"tra e"tr# el 2mbit# material e la reser,a e Le)( la L8T i"c#r1#ra las "#rmas b2sicas e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s. As/( se establece" l#s principios ) las formas de actuacin e la A m+" 0$e 1ermita" c#m1a!i"ar l#s i"tereses e la ;P ) el res1et# e l#s c.#s ) !ara"t/as e l#s #bli!a #s trib$tari#s. 2. De la re!$laci+" 0$e e*ect:a la L8T e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s i"teresa estacar el es*$er3# e a a1taci+" ) a1r#?imaci+" a las "#rmas !e"erales el Dc.# a mt,#( c#"te"i as b2sicame"te e" la Le #0+)2 (LR,A--AC), c#" el 1r#1+sit# e .acer me"#s "ecesaria la cl2$s$la e s$1let#rie a . As/( $"a e las "#tas 0$e caracteri3a" a l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s es la e s$ especialidad. #. U"a 1rimera ) eleme"tal sistemati3aci+" e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s 1ermite isti"!$ir e"tre l#s procedimientos de aplicacin de los tributos 4re!$la #s e" el Tir$l# III L8T5- el procedimiento sancionador en materia tributaria 4re!$la # e" el T/t$l# I6 L8T5 &$"t# al r7!ime" e las i"*racci#"es ) sa"ci#"es trib$tarias ) l#s 1ri"ci1i#s e la 1#testa sa"ci#"a #ra- ) l#s procedimientos de revisin en va admtva 4re!$la #s e" el T/t$l# 65. $. E" $s# e la .abilitaci+" "#rmati,a !e"eral el 8#bier"# 1ara ictar las is1#sici#"es "ecesarias 1ara el esarr#ll# ) a1licaci+" e la L8T ) e las .abilitaci#"es 1artic$lares is1ersas e" ic.a Le)( se .a" a1r#ba # l#s al!$"#s te?t#s re!lame"tari#s( c#m# 1#r e&em1l#( el Re!lame"t# 8e"eral e las act$aci#"es ) 1r#ce imie"t#s e 8esti+" e I"s1ecci+" trib$taria ) esarr#ll# e l#s Pr#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s( e =JJK.

G. NORMAS COMUNES E INSTITUTOS 8ENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. (Leccin 11, punto VI co.p/eto)

A5 Marc# "#rmati,#.
El est$ i# e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s e?i!e e" 1rimer l$!ar( etermi"ar el tri1le marc# "#rmati,# 0$e les sir,e e re*ere"cia> La "#rmati,a trib$taria( le!al ) re!lame"taria( e car2cter !e"eral. La "#rmati,a sect#rial 1r#1ia e ca a trib$t#. Las is1#sici#"es !e"erales 4 el Dc.# a mt,#5 s#bre l#s 1r#ce imie"t#s a mt,#s( c#" car2cter s$1let#ri#. Se!:" el "(t. )' L*T> %Las act$aci#"es ) 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s se re!$lar2"> a) P#r las "#rmas es1eciales estableci as e" este t/t$l# ) la "#rmati,a re!lame"taria icta a e" s$ esarr#ll#( as/ c#m# 1#r las "#rmas 1r#ce ime"tales rec#!i as e" #tras le)es trib$tarias ) e" s$ "#rmati,a re!lame"taria e esarr#ll#. b) S$1let#riame"te( 1#r las is1#sici#"es !e"erales s#bre l#s 1r#ce imie"t#s a mt,#s.' E" e*i"iti,a( el c#"te"i # "#rmati,# e este art/c$l# es "$l# 1#r i"e?iste"te( ) s$ *$"ci+" es 1$rame"te rec#r at#ria e la s$1let#rie a el Dc.# a mt,# c#m:" ) e la 1re*ere"te a1licaci+" e la "#rmati,a 4!e"eral ) sect#rial( le!al ) re!lame"taria5 1r#1ia e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s( a em2s e as1irar a 0$e "# se i"tr# $3ca" m2s si"!$lari a es 1r#ce ime"tales trib$tarias 0$e las "ecesarias 0$e eci a" establecer el le!isla #r ) el 8#bier"#.

B5 Aases e l#s 1r#ce imie"t#s.


Si!$ie" # el es0$ema el 1r#ce imie"t# a mt,# c#m:" el Dc.# a mt,#( la L8T al$ e a las # 0ASES e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s> 1) INICIACIN> Se establece" las si!$ie"tes re!las c#m$"es> ("# P# r2" i"iciarse e #*ici# # a i"sta"cia e 1arte. )"# La i"iciaci+" e #*ici# re0$erir2 ac$er # el +r!a"# c#m1ete"te 1ara s$ i"ici#( 1#r 1r#1ia i"iciati,a( c#m# c#"sec$e"cia e #r e" s$1eri#r # a 1etici+" ra3#"a a e #tr#s +r!a"#s- 1$ ie" # reali3arse me ia"te c#m$"icaci+" "#ti*ica a al #bli!a # trib$tari#( # me ia"te 1ers#"aci+". *"# La i"iciaci+" a i"sta"cia e 1arte 4#bli!a # trib$tari#5 se 1$e e 1r# $cir 1#r a$t#li0$i aci+"( eclaraci+"( c#m$"icaci+"( s#licit$ # c$al0$ier #tr# me i# 1re,ist# e" la "#rmati,a trib$taria. A em2s( la e"$"cia 1:blica "# i"icia 1#r s/ misma "i"!:" 1r#ce imie"t# trib$tari#- si e ella se e $ce" i" ici#s s$*icie"tes e ,eraci a e" l#s .ec.#s im1$ta #s( ) est#s s#" esc#"#ci #s 1#r la A m+" trib$taria( el

1r#ce imie"t# se i"iciar2 e #*ici# ) al e"$"cia"te "# se le c#"si erar2 i"teresa # e" las act$aci#"es 0$e se em1re" a" c#m# c#"sec$e"cia e la e"$"cia. +"# Las A m#"es trib$tarias 1# r2" a1r#bar m# el#s "#rmali3a #s e eclaraci#"es ) s#licit$ es trib$tarias( ) e?i!ir 0$e se 1rese"te" e" ell#s # bie" 1#r me i#s telem2tic#s( e" s$ cas#. 2) DESARROLLO O INSTRUCCIN 4L8T ) R8IT5> ("# Pese a s$ r:brica( el "(t. )) L*T "# re!$la l#s tr2mites 0$e ebe" lle,arse a cab# e" el esarr#ll# e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s( ebie" # ac$ irse a l#s 0$e estable3ca s#bre ca a $"# e ell#s( la "#rmati,a trib$taria( !e"eral # sect#rial )( s$1let#riame"te( a las is1#sici#"es !e"erales s#bre la i"str$cci+" el 1r#ce imie"t# a mt,# c#m:". El +r!a"# 0$e tramite el 1r#ce imie"t# reali3ar2 e #*ici# l#s act#s e i"str$cci+" "ecesari#s 1ara la etermi"aci+"( c#"#cimie"t# ) c#m1r#baci+" e l#s at#s e" ,irt$ e l#s c$ales eba 1r#"$"ciarse la res#l$ci+"( 1$ ie" # l#s i"teresa #s 1r#1#"er las act$aci#"es 0$e re0$iera" s$ i"ter,e"ci+" # c#"stit$)a" tr2mites le!al # re!lame"tariame"te estableci #s )"# %L#s act#s a mt,#s se 1r# $cir2" 1#r escrit#( a me"#s 0$e s$ "at$rale3a e?i&a # 1ermita #tra *#rma m2s a ec$a a e e?1resi+" ) c#"sta"cia'. E" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s las act$aci#"es e la A m+" se #c$me"ta" e" comunicaciones( diligencias e informes( a l#s 0$e ebe" a9a irse( trat2" #se e act$aci#"es i"s1ect#ras( las actas( as/ c#m# #tr#s #c$me"t#s 0$e 1$e a" 1re,erse e" la "#rmati,a es1ec/*ica e ca a 1r#ce imie"t#. *"B La audiencia al interesado # la ,ista el e?1e ie"te ) la 1#sibili a e 1rese"tar ale!aci#"es c#"stit$)e $" tr2mite el 1r#ce imie"t# 0$e la le) ebe !ara"ti3ar cuando proceda. La L8T i"cl$)e $"a "#rma c#m:" s#bre este tr2mite. -o( (e1/" 1ene("/, en to2os /os supuestos se(3 ine4cus"5/e e/ t(3.ite 2e "u2ienci" "/ inte(es"2o, en /os t6(.inos 7ue, sup/eto(i".ente, est"5/ece /" LR,A--AC, pe(o /" L*T e4cept8" 2ic9o t(3.ite en 2 CASOS: 1) Cu"n2o se susc(i5"n "ct"s con "cue(2o; o< 2) Cu"n2o en /" no(."ti=" (e1u/"2o(" 2e/ p(oce2i.iento, est6 p(e=isto un t(3.ite 2e "/e1"ciones poste(io( " 2ic9" p(opuest". En ese c"so, se(3 en 6ste t(3.ite cu"n2o ten2(3 7ue pone(se 2e ."ni>iesto e/ e4pe2iente, en un p/"?o 2e ent(e 10 " 1% 2@"s. A em2s( el R8IT establece 0$e> D$ra"te el tr2mite e a$ ie"cia se 1#" r2 e ma"i*iest# al #bli!a # trib$tari# el e?1e ie"te( as/ c#m# se i"cl$ir2" las ale!aci#"es ) l#s #c$me"t#s 0$e l#s #bli!a #s trib$tari#s tie"e" c.# a 1rese"tar e" c$al0$ier m#me"t# a"teri#r al tr2mite e a$ ie"cia. Pr#./be( $"a ,e3 reali3a # el tr2mite e a$ ie"cia #( e" s$ cas#( el e ale!aci#"es( 1$e a i"c#r1#rarse al e?1e ie"te m2s #c$me"taci+" acre itati,a e .ec.#s( sal,# 0$e se em$estre la im1#sibili a e .aberla a1#rta # a"tes e la *i"ali3aci+" e ic.# tr2mite( siem1re 0$e se a1#rte a"tes e ictar la res#l$ci+". +"B E" la relaci+" c#" la prueba is1#"e la LR<APPAC> F$e l#s .ec.#s rele,a"tes 1ara la ecisi+" e $" 1r#ce imie"t# 1# r2" acre itarse 1#r c$al0$ier me i# e 1r$eba a misible e" Dc.#( ebie" # el i"str$ct#r el 1r#ce imie"t# ac#r ar la a1ert$ra e $" 1eri# # e 1r$eba c$a" # la A m+" "# te"!a 1#r ciert#s l#s .ec.#s ale!a #s 1#r l#s i"teresa #s ) la "at$rale3a el 1r#ce imie"t# l# e?i&a. A em2s( la A m+" c#m$"icar2 a l#s i"teresa #s( c#" a"telaci+" s$*icie"te( el i"ici# e las act$aci#"es "ecesarias 1ara la reali3aci+" e las 1r$ebas 0$e .a)a" si # a miti as. E" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s la A m+" tie"e la 1#testa e c#m1r#bar e i",esti!ar l#s .ec.#s( eleme"t#s ) em2s circ$"sta"cias etermi"a"tes e la #bli!aci+" trib$taria( ) "# est2 #bli!a a a a&$star la li0$i aci+" a l#s at#s c#"si!"a #s 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s( 1$ ie" # la A m+" ,eri*icarl#s ) c#m1r#barl#s. P#r ell#( la L8T establece 0$e e" el esarr#ll# e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s "# ser2 "ecesaria la a1ert$ra e $" 1er/# # es1ec/*ic# 1ara la 1r2ctica e la 1r$eba "i la c#m$"icaci+" 1re,ia a l#s i"teresa #s. #) TERMINACIN> Las *#rmas e termi"aci+" e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s s#"> a) La res#l$ci+"( el esistimie"t#( la re"$"cia al c.#( la eclaraci+" e ca $ci a ) la im1#sibili a material e c#"ti"$arl# 1#r ca$sas s#bre,e"i as.

b) A estas( la L8T a9a e el c$m1limie"t# e la #bli!aci+" 0$e .$biera si # #b&et# e re0$erimie"t# )( e"tre #tras( la *i"ali3aci+" e $" 1r#ce imie"t# e a1licaci+" e l#s trib$t#s c#m# c#"sec$e"cia el i"ici# e #tr# 1r#ce imie"t#. c) La LR<APPAC c#"tem1la tambi7" la termi"aci+" c#",e"ci#"al me ia"te ac$er #( 1act# # c#",e"i# e"tre las 1artes( a9a i7" #se e" "$estr# 2mbit# l#s s$1$est#s e actas con acuerdo. La resolucin expresa c#"stit$)e el m# # "#rmal e termi"aci+" e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s . N# e?iste #bli!aci+" e res#l,er e?1resame"te e" l#s 1r#ce imie"t#s relati,#s a> El e&ercici# e c.#s 0$e s+l# eba" ser #b&et# e c#m$"icaci+" 1#r el #bli!a # trib$tari#. Tam1#c# e" l#s 1r#ce imie"t#s e" l#s 0$e se 1r# $3ca la ca $ci a ( la 17r i a s#bre,e"i a el #b&et#( la re"$"cia # el esistimie"t# e l#s i"teresa #s( sal,# c$a" # est#s :ltim#s s#licite" e?1resame"te 0$e la A m+" trib$taria eclare 0$e se .a 1r# $ci # al!$"a e ic.as circ$"sta"cias( ebie" # 7sta c#"testar a s$ 1etici+". El desistimiento e la s#licit$ ) la renuncia al dcho e" 0$e se *$" ame"te a0$7lla tambi7" s#" *#rmas e termi"aci+" el 1r#ce imie"t# a mt,# !e"eral. Tambi7" 1r# $cir2 termi"aci+" el 1r#ce imie"t# la imposibilidad material de continuarlo 1#r ca$sas s#bre,e"i as- ) "at$ralme"te( %el cumplimiento de la obligacin !ue hubiera sido objeto del re!uerimiento '. M2s i"ter7s #*rece la caducidad c#m# *#rma e termi"aci+" el 1r#ce imie"t# trib$tari#( 1#r i"c$m1limie"t# e la #bli!aci+" e res#l,er e" 1la3# 4M ADELANTE5.

C5 Pla3#s e res#l$ci+".
E/ co.p/e.ento neces"(io 2e /" o5/i1"cin 2e (eso/=e( e4p(es".ente /os p(oce2i.ientos t(i5ut"(ios es e/ seA"/".iento 2e un p/"?o /e1"/ p"(" cu.p/i(/". E/ p/"?o .34i.o 2e (eso/=e( /o (esue/to se(3 e/ >iB"2o en /" no(."ti=" (e1u/"2o(" 2e c"2" p(oce2i.iento, sin 7ue pue2" e4ce2e( 2e & .eses s"/=o p(e=isin 2istint" en no(." con ("n1o 2e /e o en /" no(."ti=" co.unit"(i" eu(ope". Si /" no(."ti=" (e1u/"2o(" 2e/ p(oce2i.iento no >iB" p/"?o .34i.o, 6ste se(3 2e & .eses, "p"(t3n2ose "s@ /" L*T 2e/ p/"?o 2e # .eses p(e=isto p"(" /os p(oce2i.ientos "2.t=os cu"n2o /" no(."ti=" no >iB"(" p/"?o .34i.o. E/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io es e/ 8nico p(oce2i.iento 2e "p/ic"cin 2e /os t(i5utos, cu "s "ctu"ciones po2(3n e4ten2e(se 9"st" 7ue se p(o2u?c" /" p(esc(ipcin 2e/ 2c9o 2e co5(o. As@, s"/=o e/ p/"?o 2e 12 .eses p(e=isto p"(" e/ p(oce2i.iento (inspecto() 2e co.p(o5"cin e in=esti1"cin, e/ (esto 2e /os p(oce2i.ientos t(i5ut"(ios (e1u/"2os en /" nue=" L*T (con /" e4cepcin 2e/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io, 7ue po2(3 e4ten2e(se 9"st" 7ue se p(o2u?c" /" p(esc(ipcin 2e/ 2c9o 2e co5(o), ten2(3n co.o p/"?o .34i.o p(e=isto 2e & .eses con c"(3cte( 1ene("/. CEl 1la3# e res#l$ci+" se c#"tar2 es e el i"ici# el 1r#ce imie"t#.

D5 Ca $ci a .
L" c"2uci2"2, co.o .o2o "no(."/ 2e te(.in"cin 2e /os p(oce2i.ientos inici"2os 2e o>icio suscepti5/es 2e 1ene("( e>ectos 2es>"=o("5/es o 2e 1("=".en, 8nic".ente se p(o2uce en "usenci" 2e (e1u/"cin e4p(es" 2e /" no(."ti=" (e1u/"2o(" 2e/ p(oce2i.iento. -(o2uci2" /" c"2uci2"2, 6st" se(3 2ec/"("2", 2e o>icio o " inst"nci" 2e/ inte(es"2o, o(2en3n2ose e/ archivo de las actuaciones, "un7ue /" caducidad del procedimiento no 2ete(.in" /" prescripcin del dcho 2e /" A2.n, "un7ue p(o2uci(3 /os si1uientes 2 E0ECTOS: a) L"s "ctu"ciones (e"/i?"2"s en /os p(oce2i.ientos c"2uc"2os no inte((u.pi(3n e/ p/"?o 2e p(esc(ipcin. b) L" c"2uci2"2 2e/ p(oce2i.iento 2ete(.in"(3 7ue /"s "ctu"ciones en 6/ (e"/i?"2"s no se consi2e(en requerimientos admtvos, con /o 7ue /"s "uto/i7ui2"ciones en su c"so, /os in1(esos e>ectu"2os po( /os inte(es"2os, se en ten2e(3n espont3ne".ente (e"/i?"2os.

E5 M#ti,aci+".
La res#l$ci+" eber2 ser m#ti,a a e" t# # cas#> L#s actos de li!uidacin tributaria( c#m# %act#s 0$e limita" c.#s s$b&eti,#s # i"tereses le!/tim#s'( .abr2" e ser m#ti,a #s e" c$al0$iera e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s e" l#s 0$e se icte".

L#s actos de comprobacin de valor. %L#s act#s 0$e limite" c.#s s$b&eti,#s # i"tereses le!/tim#s'. L#s actos denegatorios de la suspensin de la ejecucin( res1ect# a la s$s1e"si+" e" ,/a ec#"+mic#B a mt,a. Y( c#" car2cter !e"eral( res1ect# a t# #s l#s 1r#ce imie"t#s e re,isi+" a mt,a( e?i!i7" #se tambi7" la m#ti,aci+" e la i"a misi+" a tr2mite e la s#licit$ e s$s1e"si+". L#s act#s sa"ci#"a #res ) a las res#l$ci#"es icta as e" t# #s l#s 1r#ce imie"t#s e re,isi+" a mt,a.

TEMA 21. NORMAS COMUNES (II)


4Leccin 11, puntos VII, VIII ID)

1. LAS LIFUIDACIONES TRIBUTARIAS. (Leccin 11, punto VII)

A5 C#"ce1t# ) *i"es.
La act$al L8T e*i"e la li0$i aci+" trib$taria c#m# %el act# res#l$t#ri# me ia"te el c$al el +r!a"# c#m1ete"te e la A m+" reali3a las #1eraci#"es e c$a"ti*icaci+" "ecesarias ) etermi"a el im1#rte e la e$ a trib$taria # e la ca"ti a 0$e( e" s$ cas#( res$lte a e,#l,er # a c#m1e"sar e ac$er # c#" la "#rmati,a trib$taria'. As/( el act# e li0$i aci+" atie" e a 2 0INES -RINCI-ALES> 1) Ai&ar e?actame"te la c$a"t/a e la 1restaci+" 0$e c#rres1#" e e?i!ir 4# e" s$ cas#( e,#l,er # a mitir e" c#m1e"saci+"5 al #bli!a # trib$tari#. 2) E?i!irla 4# 1r#ce er( e" s$ cas#( a la e,#l$ci+" # c#m1e"saci+"5. P$e e e*i"irse 1$es c#m# a0$ella ma"i*estaci+" $"ilateral O1r#,isi#"al # e*i"iti,aB e la A m+" s#bre si 1r#ce e e?i!ir( e,#l,er # c#m1e"sar( ) la c$a"t/a e?acta e $"a #bli!aci+" trib$taria( ) me ia"te la c$al la A m+" e&erce s$ pretensin de cobro( i" ica" # e" s$ cas# al #bli!a #( l#s me i#s( el 1la3# ) el +r!a"# a"te el 0$e e*ect$ar el i"!res#. De l# 0$e se trata 1$es( es e etermi"ar el %im1#rte e la e$ a trib$taria # e la ca"ti a 0$e( e" s$ cas#( res$lte a e,#l,er # a c#m1e"sar'. I"te!rar2" el act# e li0$i aci+" e la e$ a trib$taria 2 COM-ONENTES> 1) La cuota # cantidad a ingresar 0$e res$lte e la #bli!aci+" trib$taria 1ri"ci1al # e las #bli!aci#"es e reali3ar 1a!#s a c$e"ta. 2) E" s$ cas#( l#s recar!#s e?i!ibles le!alme"te s#bre las bases # las c$#tas( a *a,#r el Tes#r# # e #tr#s e"tes 1:blic#s. El rest# e eleme"t#s 0$e 1# r/a" *#rmar la e$ a trib$taria 4c#m# el i"ter7s e em#ra( 1#r e&em1l#5 c#rres1#" e" a #bli!aci#"es acces#rias( c$)a li0$i aci+" s+l# se 1# r2 e*ect$ar c$a" # se li0$i e la #bli!aci+" 1ri"ci1al( # la #bli!aci+" a c$e"ta 0$e c#rres1#" a. Las li0$i aci#"es eri,a as el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r i"c#r1#rar2" l#s intereses de demora .asta el /a e" 0$e se icte # se e"tie" a icta a la li0$i aci+"( te"ie" # e" c$e"ta 0$e el i"c$m1limie"t# el 1la3# e $raci+" el 1r#ce imie"t# etermi"ar2 0$e "# se e?i&a" i"tereses e em#ra es e 0$e se 1r# $3ca ic.# i"c$m1limie"t#( .asta la *i"ali3aci+" el 1la3#. Las sa"ci#"es trib$tarias 1ec$"iarias e&ar e *#rmar 1arte e la e$ a trib$taria( ) *#rmalme"te "# s#" #b&et# e li!uidacin si"# e imposicin( eri,a a el c#rres1#" ie"te 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r. Sal,# e" l#s escas#s trib$t#s 0$e se c#"ti":a" a1lica" # me ia"te la eclaraci+" e .ec.#s 1#r el #bli!a # trib$tari# se!$i a e la acti,i a li0$i a #ra e la A m+" e" est#s cas#s( e" l#s resta"tes cas#s s#" l#s 1artic$lares 0$ie"es as$me" las funciones # tareas aplicativas el trib$t# 4 eclaraci+"( cali*icaci+" & ca( c$a"ti*icaci+" e la 1restaci+" e i"!res#5. La li0$i aci+" e la A m+" trib$taria( 1$es( re1rese"ta m2s bie" $" act# e reaccin ) correccin( es ecir( e regularizacin e la relaci+" trib$taria ) e la sit$aci+" trib$taria el c#"trib$)e"te. C#",ie"e a9a ir 1#r :ltim# 0$e( %en los supuestos de delito fiscal la li!uidacin no se realiza por la Admn tributaria, sino por el propio ,ribunal %enal'.

B5 Eleme"t#s e la li0$i aci+" trib$taria.


El c#"te"i # ese"cial el act# e li0$i aci+"( ser2> 15 Determi"aci+" a mt,a el im1#rte> El im1#rte e la 1restaci+" 1ec$"iaria 4a i"!resar( e,#l,er( e $cir # c#m1e"sar5(

=5 I e"ti*icaci+" el c#"ce1t# trib$tari#> El c#"ce1t# trib$tari# 0$e se li0$i a 4re!$lari3a5. Es ecir( el trib$t# # la 1restaci+" c$)a c$a"t/a se etermi"a( l# 0$e im1lica e?1resar t# #s s$s eleme"t#s c#"*i!$ra #tes 41res$1$est# e .ec.# c#"cret#( s$&et# #bli!a #( 1er/# # im1#siti,#( etc.5 @5 La a$t#ri a $ +r!a"# 0$e l# icta> Es "ecesari# 1ara c#"#cer si se a #1t+ # "# 1#r 0$ie" era c#m1ete"te 1ara li0$i ar 4c#"tr#lar ) re!$lari3ar5 esa c#"creta #bli!aci+". G5 La 1rete"si+" e c#br#> E?i!e"cia # ma" at# im1erati,# e 0$e( si 1r#ce e( se i"!rese la 1restaci+" e" el im1#rte 0$e se re!$lari3a ) li0$i a. La li0$i aci+" c#m# %acto resolutorio' "# 1$e e limitarse a reali3ar %operaciones de cuantificacin'( si"# 0$e ebe c#"te"er la c#rres1#" ie"te motivacin e" la 0$e se re*le&e el 1r#ces# 0$e c#" $ce a la res#l$ci+" a #1ta a. De a./ 0$e la .oti="cin c#"stit$)a $" elemento estructural e l#s act#s a mt,#s 0$e im1#"e" eberes ) #bli!aci#"es # a*ecte" # limite" % c.#s s$b&eti,#s # i"tereses le!/tim#s' e l#s a mi"istra #s. As/( el act# e li0$i aci+" ebe c#"te"er 2 ELEMENTOS 4c#m1leme"tari#s5> 1) L#s hechos( at#s( ,al#raci#"es )( e" !e"eral( criteri#s 0$e .a" a # l$!ar a la re!$lari3aci+" e la sit$aci+" trib$taria el s$&et# 1asi,#( e?1resa #s e *#rma c#"creta ) 1recisa. 2) L#s fundamentos de -cho( 0$e a1r#?ima" l#s .ec.#s escrit#s a la le!ali a el m#me"t# e s$ a1licaci+". E" e*i"iti,a( el act# e li0$i aci+" .abr2 e e?1resar l#s eleme"t#s 0$e 1ermita" fijar el contenido y el lmite de los concretos deberes de prestacin( )a 0$e ebe 1r#te!erse el c.# e l#s ci$ a a"#s .aci7" #les saber e *#rma clara( se"cilla( 1recisa e i"teli!ible l#s .ec.#s ) eleme"t#s a ici#"ales 0$e m#ti,a" la li0$i aci+"( c$)# 1a!# se e?i!e. Pese a 0$e la falta # insuficiencia de la motivacin es $"# e l#s efectos m2s *rec$e"teme"te i",#ca #s 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s( "# e?iste $"a clara #ctri"a &$ris1r$ e"cial "i s#bre la naturaleza "i s#bre l#s e*ect#s eri,a #s el i"c$m1limie"t# e la m#ti,aci+". E" "$estra #1i"i+"( la m#ti,aci+" "# es $" eleme"t# *#rmal si"# ese"cial el act# e li0$i aci+"( 1#r @ MOTI6OS> a E,ita la arbitrarie a e la A m+"( ase!$ra" # s$ im1arciali a #bli!2" #le a ar c$e"ta e las ra3#"es *2cticas ) &acas etermi"a"tes e la res#l$ci+" a #1ta a b E,ita la i" e*e"si+" el #bli!a # trib$tari# 1#r esc#"#cimie"t# # im1#sibili a e rebatir # reacci#"ar *re"te a la ecisi+" a #1ta a( .acie" # 1#sible as/ s$ c.# e e*e"sa. c Permite el c#"tr#l &$ icial e la le!ali a e la act$aci+" a mt,a ) el s#metimie"t# 1le"# e la A m+" a la le) ) al Dc.#. <$"t# a est#s as1ect#s( i"te!ra"tes e l# 0$e 1# r/a e"#mi"arse el c#"te"i # ese"cial el act# e li0$i aci+"( s$ notificacin al #bli!a # 4re0$isit# ese"cial 1ara s$ eficacia5 c#"te" r2 #tr#s e?trem#s 0$e "# s#" si"# e?i!e"cias e las "#ti*icaci#"es a mt,as. E/ "cto 2e /i7ui2"cin se p(esent" co.o un "ut6ntico "cto "2.t=o, 2ot"2o 2e p(esuncin 2e ="/i2e? e>ic"ci" p(opi" 2e e//os, 2e sus consecuenci"s 2e eBecuti=i2"2 in.e2i"t" "utotute/" "2.t=". Co.o c"("cte(@stic"s e4te(n"s, 2e5en "A"2i(se /" e4i1enci" 2e su noti>ic"cin su (ecu((i5i/i2"2.

C5 Clases e li0$i aci#"es.


La L8T is1#"e 0$e las li0$i aci#"es trib$tarias ser2" p(o=ision"/es # 2e>initi="s> 1) EE0INITVAS: Se(3n /"s p("ctic"2"s p(e=i" co.p/et" co.p(o5"cin inspecto(" (2e /" tot"/i2"2) 2e /os e/e.entos 2ete(.in"ntes 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" su ="/o("cin cu"nti>ic"cin, esto es, cu"n2o /" nspeccin entien2e 7ue 2ispone 2e to2os /os 2"tos e/e.entos 2e Buicio neces"(ios p"(" /" 2e>initi=" (e1u/"(i?"cin 2e /" situ"cin t(i5ut"(i" 2e/ suBeto. 2) -ROVISIONAL: Es /" 2ete(.in"cin "2.t=" 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i", e>ectu"2" po( /os (1"nos t"nto 2e !estin co.o 2e inspeccin tributaria, pe(o 2e efectos transitorios en cu"nto 7ue es susceptible de revisin po( /" A2.n, en sucesivos procedimientos de !estin o de inspeccin. C"5e conc/ui( 7ue s/o /"s (e1u/"(i?"ciones p("ctic"2"s po( /" Inspeccin 2e /os t(i5utos en e/ p(oce2i.iento inspecto(, 2"n /u1"( " /i7ui2"ciones 2e>initi="s; no tenien2o nunc" ese c"(3cte( (sino e/ 2e p(o=ision"/es) /"s (e1u/"(i?"ciones /i7ui2"ciones 2e(i="2"s 2e cu"/7uie( p(oce2i.iento (no inspecto() 2e 1estin t(i5ut"(i". Sin e.5"(1o, Bunto "/ r!ano (inspecto() "/ procedimiento (2e inspeccin t(i5ut"(i"), /" /i7ui2"cin 2e>initi=" 2e."n2" un" previa completa comprobacin e investi!acin tributaria; >"/t"n2o cu"/7uie(" 2e t"/es (e7uisitos (o(13nico, p(oce2i.ent"/ ."te(i"/) /" /i7ui2"cin t(i5ut"(i" (1esto(" en su c"so, inspecto(") se(3 p(o=ision"/. L" co.p(o5"cin (in7uisiti=") /" in=esti1"cin e>ectu"2"s en e/ p(oce2i.iento inspecto( no 2"(3n /u1"( " un" /i7ui2"cin 2e>initi=", sino p(o=ision"/, en /os c"sos en 7ue "7u6//"s no pu2ie(on se( completas, t"/ co.o suce2e en /os supuestos 2e /i7ui2"ciones p(o=ision"/es en e/ p(oce2i.iento 2e inspeccin:

1J

a) Cu"n2o "/1uno 2e /os e/e.entos 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" se 2ete(.ine en >uncin 2e /os co((espon2ientes " ot("s o5/i1"ciones 7ue no 9u5ie("n si2o co.p(o5"2"s, 7ue 9u5ie("n si2o (e1u/"(i?"2"s .e2i"nte /i7ui2"cin p(o=ision"/ o .e2i"nte /i7ui2"cin 2e>initi=" 7ue no >ue(" >i(.e. b) Cu"n2o e4ist"n e/e.entos 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" cu " co.p(o5"cin con c"(3cte( 2e>initi=o no 9u5ie(" si2o posi5/e 2u("nte e/ p(oce2i.iento po( "/1un" 2e /"s c"us"s t"s"2"s. c) Cu"n2o p(oce2" >o(.u/"( 2istint"s p(opuest"s 2e /i7ui2"cin en (e/"cin con un" .is." o5/i1"cin t(i5ut"(i". d) Cu"n2o "s@ se 2ete(.ine en ot("s 2isposiciones /e1"/es o (e1/".ent"(i"s. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC En e/ p/"no procedimental /" 2istincin ent(e /i7ui2"ciones p(o=ision"/es o 2e>initi="s consiste en 7ue /" p(o=ision"/es no p(o2ucen un" =incu/"cin 2e>initi=" ni p"(" e/ suBeto ni p"(" /" A2.inist("cin, 7ue po2(3 (ecti>ic"( (sin /i.it"cin "/1un") /"s p(o=ision"/es "nte(io(.ente p("ctic"2"s. As@, /" /i7ui2"cin p(o=ision"/ (esu/t"nte 2e un procedimiento !estor de verificacin de datos, en /" .e2i2" en 7ue este no i.pi2e /" poste(io( co.p(o5"cin 2e/ o5Beto 2e /" .is.", 2ent(o 2e/ p/"?o 2e p(esc(ipcin, po2(3 (esu/t"( sucesi=".ente .o2i>ic"2" po( ot(" /i7ui2"cin p(o=ision"/ 2e(i="2" 2e un" u/te(io( co.p(o5"cin 1esto(" en t"nto no 9" " t("nscu((i2o e/ p/"?o 2e p(esc(ipcin. En c".5io, /" /i7ui2"cin 2e>initi=" se(3 in.o2i>ic"5/e s"/=o 7ue se" consecuenci" 2e "/1uno 2e /os p(oce2i.ientos especi"/es 2e (e=isin o consecuenci" 2e su i.pu1n"cin .is.". BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB As@, /o 7ue t".5i6n 2istin1ue un" /i7ui2"cin p(o=ision"/ 2e /" 2e>initi=" se" e/ /u1"( 7ue un" ot(" ocup"n en e/ p(oce2i.iento 2e "p/ic"cin 2e /os t(i5utos. "na liquidacin definitiva, por serlo, resulta inmodificable, s"/=o 7ue /o se" co.o consecuenci" po( "/1uno 2e /os p(oce2i.ientos especi"/es 2e (e=isin, o co.o consecuenci" 2e su i.pu1n"cin. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC En c".5io, /" /i7ui2"cin p(o=ision"/ es suscepti5/e 2e se( .o2i>ic"2" en sucesi=os p(oce2i.ientos 2e 1estin o inspeccin t(i5ut"(i", .e2i"nte /" "cti=i2"2 "2.inist("ti=" 2e comprobacin e investi!acin, en t"nto no 9" " t("nscu((i2o e/ p/"?o 2e p(esc(ipcin. L"s /i7ui2"ciones p(o=ision"/es n"cen, pues, sin =oc"cin 2e pe(."nenci" est"n2o //"."2"s " se( (ecti>ic"2"s, "/ .enos, po( /" 2e>initi=", "un7ue no neces"(i".ente 9" 2e 2"(se su co((eccin si no "((oB" nue=os 2"tos. L" R*IT est"5/ece un /@.ite " /" posi5/e .o2i>ic"cin u/te(io( 2e /"s /i7ui2"ciones p(o=ision"/es 2ict"2"s en un p(oce2i.iento 2e inspeccin, 2isponien2o 7ue /os e/e.entos 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" co.p(o5"2os e in=esti1"2os en e/ cu(so 2e un"s "ctu"ciones 7ue 9u5ie("n te(.in"2o con un" /i7ui2"cin p(o=ision"/, no po2(3n (e1u/"(i?"(se nue=".ente en un p(oce2i.iento inspecto( poste(io(, s"/=o 7ue concu((" "/1un" 2e /"s ci(cunst"nci"s " 7ue se (e>ie(en , e4c/usi=".ente, en (e/"cin con /os e/e.entos 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" ">ect"2os po( 2ic9"s ci(cunst"nci"s. La s$cesi+" e 1r#ce imie"t#s e c#"tr#l trib$tari# "# 1$e e ar l$!ar a $"a reiteraci+" e act$aci#"es e c#m1r#baci+" 0$e ,$l"ere las e?i!e"cias( e"tre #tr#s( el 1ri"ci1i# e se!$ri a &$r/ ica ) el erec.# el c#"trib$)e"te a la certeza li!uidatoria ) a "# s#1#rtar #s c#m1r#baci#"es trib$tarias e i 7"tic# c#"te"i # ) alca"ce s#bre $" mism# eleme"t# el trib$t#. As/( la li0$i aci+" 1r#,isi#"al 0$e "# .a)a si # 1#steri#rme"te c#m1r#ba a $ra"te el 1la3# e 1rescri1ci+" a 0$irir2( $"a ,e3 tra"sc$rri # 7ste( l#s caracteres e i"m# i*icabili a 1r#1i#s e la li0$i aci+" e*i"iti,a. Las li0$i aci#"es e*i"iti,as ) las 1r#,isi#"ales .a" e "#ti*icarse a l#s i"teresa #s ) s#" rec$rribles( abrie" # tras ellas el 1er/# # ,#l$"tari# e i"!res# ) #bli!a" # al s$&et# a 0$e l# e*ect:e e" l#s m# #s ) 1la3#s 0$e la 1r#1ia "#ti*icaci+" i" ica. 8#3a" # tambi7" ambas e la 1res$"ci+" e le!ali a ) resta"tes "#tas e l#s act#s a mi"istrati,#s. E" tal se"ti #( la li0$i aci+" 1r#,isi#"al s+l# l# es a e*ect#s e s$ 1#sible m# i*icaci+" 1#r #tra 1#steri#r( 1er# e" ta"t# 7sta "# se 1r# $3ca s$rtir2 e*ect#s c#" car2cter ) e*icacia i" e*i"i #s.

=. LAS NOTIAICACIONES TRIBUTARIAS. (Leccin 11, punto VIII)


1. %La "#ti*icaci+" c#"siste e" $"a comunicacin formal el act# a mi"istrati,#( e la 0$e se .ace e1e" er s$ eficacia( c#"stit$)e" # $"a garanta 1ara el a mi"istra # #( e" este cas#( el c#"trib$)e"te( e" c$a"t# .ace 1#sible el e?act# conocimiento de su contenido ) 1ermite a a0$7l act$ar *re"te a la ecisi+" a mi"istrati,a 0$e c#m1#rta a tra,7s el e&ercici# e s$ oportuna defensa'. Es ecir( c#"stit$)e $"a #bli!aci+" le!al e la A m+". Las "#ti*icaci#"es s#" 1$es( %i"str$me"t#s e c#"#cimie"t# 1#r l#s i"teresa #s e l#s act#s e la A m+"'( sie" # s$ >in"/i2"2 53sic" la e %l#!rar 0$e el c#"te"i # el act# lle!$e realme"te a c#"#cimie"t# e s$ "at$ral esti"atari#( e" t# a s$ i"te!ri a ) e" $"a *ec.a s$sce1tible e e*ect$ar si" i*ic$lta el c+m1$t# el 1la3# 1re,ist# 1ara 0$e el i"teresa # 1$e a act$ar ,2li ame"te'.

11

As/( se esarr#lla e" *$"ci+" a = PRINCIPIOS> 1.B P. e e*icacia e la A m+"> 2 e>ectos: a) C#m# c#" ici+" e e*icacia el act#. b) Determi"ar el i"ici# e l#s 1la3#s 1ara rec$rrir el act#( e" ,/a a mt,a # &$ris icci#"al. =.B P. e !ara"t/a e l#s a mi"istra #s> 2 >unciones: a) Para la A m+"( )a 0$e e la "#ti*icaci+" e1e" e la eficacia ) la firmeza si "# es rec$rri #. b) Para l#s i"teresa #s( )a 0$e la c#m$"icaci+" *#rmal el act# 1#sibilita s$ cumplimiento ) !ara"ti3a( e" s$ cas#( el c.# e reaccionar jdcamente c#"tra 7l. A em2s( la "#ti*icaci+" a*ecta al 1ri"ci1i# e la b$e"a *e e" las relaci#"es e"tre la A m+" ) l#s ci$ a a"#s( 0$e im1#"e a 7st#s %$" eber e c#lab#raci+" c#" la A mi"istraci+" e" la rece1ci+" e l#s act#s e c#m$"icaci+" 0$e a0$7lla les iri&a'. As/( se!:" la LR<APPAC( eber2" "#ti*icarse a l#s i"teresa #s las res#l$ci#"es ) l#s act#s a mi"istrati,#s icta #s e" c$al0$iera e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s 0$e % afecten a sus derechos e intereses' 1ractic2" #se la "#ti*icaci+" %por cual!uier medio 0$e 1ermita te"er c#"sta"cia e la rece1ci+" 1#r el i"teresa # # s$ re1rese"ta"te( as/ c#m# e la *ec.a( la i e"ti a ) el c#"te"i # el act# "#ti*ica #'( ebie" # i"c#r1#rarse al e?1e ie"te la acre itaci+" e la "#ti*icaci+" e*ect$a a. Para reali3arse me ia"te medios telem$ticos se re0$erir2 0$e el i"teresa # .a)a se9ala # ic.# me i# c#m# 1re*ere"te # c#"se"ti # e?1resame"te s$ $tili3aci+"( i e"ti*ica" # a em2s la irecci+" electr+"ica c#rres1#" ie"te. Las especialidades 1re,istas 1ara las "#ti*icaci#"es trib$tarias se re*iere"> al l$!ar e 1r2ctica e las mismas( las 1ers#"as le!itima as 1ara recibirlas ) a la "#ti*icaci+" 1#r c#m1arece"cia( estableci7" #se a em2s etermi"a as 1artic$lari a es is1ersas e" la L8T( res1ect# a la "#ti*icaci+" e etermi"a #s act#s tales c#m# las li!uidaciones tributarias( actas con acuerdo( actas de conformidad( # res1ect# a la *#rma e e"te" er c$m1li a la #bli!aci+" e "#ti*icar la res#l$ci+" e?1resa e t# as las c$esti#"es 1la"tea as e" l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s( # a l#s e*ect#s e la *alta e "#ti*icaci+" e ic.a res#l$ci+". 2. E" c$a"t# al l$!ar e 1r2ctica e las "#ti*icaci#"es( la L8T isti"!$e e"tre> a) -(oce2i.ientos inici"2os " so/icitu2 2e/ inte(es"2o: L" noti>ic"cin se p("ctic"(3 en e/ /u1"( seA"/"2o " t"/ e>ecto po( e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io o su (ep(esent"nte o, en su 2e>ecto, en e/ 2o.ici/io >isc"/ 2e uno u ot(o. b) -(oce2i.ientos inici"2os 2e o>icio: L" noti>ic"cin po2(3 p("ctic"(se en e/ 2o.ici/io >isc"/ 2e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io o su (ep(esent"nte, en e/ cent(o 2e t("5"Bo, en e/ /u1"( 2on2e se 2es"((o//e /" "cti=i2"2 econ.ic" o en cu"/7uie( ot(o "2ecu"2o " t"/ >in. La L8T 1ri,a e e*ect#s el cambi# e #micili# *iscal .asta 0$e el #bli!a # trib$tari# c$m1la el eber e c#m$"icarl# a la A mi"istraci+". E" c$a"t# a la "#ti*icaci+" e l#s act#s ) res#l$ci#"es 0$e a*ecte" a l#s i"teresa #s # 1#"!a" t7rmi"# e" c$al0$ier i"sta"cia a $"a reclamaci+" ec#"+mic#Ba mi"istrati,a( la L8T is1#"e 0$e %ser2" "#ti*ica #s a a0$7ll#s e" el #micili# se9ala # #( e" s$ e*ect#( e" la Secretar/a el Trib$"al c#rres1#" ie"te( me ia"te e"tre!a # e1+sit# e la c#1ia /"te!ra e s$ te?t#'- ) c#" e?1resi+" e l#s rec$rs#s 0$e 1r#ce a"( +r!a"# a"te el 0$e i"ter1#"erl#s ) 1la3#s. #. No es i.p(escin2i5/e /" (ecepcin 2e /" noti>ic"cin po( e/ inte(es"2o en pe(son". -o( e//o cu"n2o /" noti>ic"cin se p("cti7ue en e/ /u1"( 2esi1n"2o po( e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io o su (ep(esent"nte, o en e/ 2o.ici/io >isc"/ 2e uno u ot(o, F2e no 9"//"(se p(esentes en e/ .o.ento 2e /" ent(e1", po2(3 9"ce(se c"(1o 2e /" .is." cualquier persona que se encuentre en dicho lu!ar o domicilio # ha!a constar su identidad, as$ como los empleados de la comunidad de vecinos o propietarios G...HI. C$a" # el i"teresa # # s$ re1rese"ta"te rec.ace" la "#ti*icaci+"( se .ar2" c#"star e" el e?1e ie"te las circ$"sta"cias el i"te"t# e "#ti*icaci+"( ) se te" r2 la misma 1#r e*ect$a a. Si e" el m#me"t# e e"tre!arse la "#ti*icaci+" se t$,iera c#"#cimie"t# el *allecimie"t# # e?ti"ci+" e la 1ers#"ali a &$r/ ica el #bli!a # trib$tari#( eber2 .acerse c#"star esta circ$"sta"cia ) la A m+" eber2 c#m1r#bar tal e?trem#. E" est#s cas#s( c$a" # la "#ti*icaci+" se re*iera a la res#l$ci+" 0$e 1#"e *i" al 1r#ce imie"t#( ic.a act$aci+" ser2 c#"si era a c#m# $" i"te"t# e "#ti*icaci+" ,2li # a l#s s#l#s e*ect#s e e"te" er c$m1li a la #bli!aci+" e "#ti*icar e"tr# el 1la3# m2?im# e $raci+" e l#s 1r#ce imie"t#s( a$"0$e se eber2 e*ect$ar la "#ti*icaci+" a l#s s$ces#res el #bli!a # trib$tari# 0$e c#"ste" c#" tal c#" ici+" e" el e?1e ie"te. $. Se p(e=6 t".5i6n /" notificacin por comparecencia, cu"n2o no se" posi5/e e>ectu"( /" noti>ic"cin "/ o5/i1"2o t(i5ut"(io o " su (ep(esent"nte po( c"us"s no i.put"5/es " /" A2.inist("cin e intent"2" "/ .enos 2 =eces en e/ 2o.ici/io >isc"/, o en e/ 2esi1n"2o po( e/ inte(es"2o si se t("t" 2e un p(oce2i.iento inici"2o "

1=

so/icitu2 2e/ .is.o, se 9"(3n const"( en e/ e4pe2iente /"s ci(cunst"nci"s 2e /os intentos 2e noti>ic"cin. Se(3 su>iciente un so/o intento cu"n2o e/ 2estin"t"(io conste co.o 2esconoci2o en 2ic9o 2o.ici/io o /u1"(. En este supuesto, se cit"(3 "/ o5/i1"2o o " su (ep(esent"nte p"(" se( noti>ic"2os po( co.p"(ecenci" po( .e2io 2e "nuncios 7ue se pu5/ic"(3n po( un" so/" =e? p"(" c"2" inte(es"2o, po( "/1uno 2e /os si1uientes .e2ios: En /" se2e e/ect(nic" 2e/ O(1"nis.o co((espon2iente, se18n /" Le 2e "cceso e/ect(nico " /os ciu2"2"nos " /os Se(=icios -85/icos. En e/ %&' o en /os 5o/etines 2e /"s CCAA o 2e /"s p(o=inci"s, se18n /" A2.inist("cin 2e /" 7ue p(oce2" e/ "cto 7ue se p(eten2e noti>ic"( e/ 3.5ito te((ito(i"/ 2e/ (1"no 7ue /o 2icte. L" pu5/ic"cin en e/ %olet$n &ficial co((espon2ientes se e>ectu"(3 /os 2@"s % 20 2e c"2" .es, o en su c"so, e/ 2@" in.e2i"to 935i/ poste(io(. Estos "nuncios po2(3n e4pone(se en /" o>icin" 2e /" A2.n t(i5ut"(i" co((espon2iente "/ 8/ti.o 2o.ici/io >isc"/ conoci2o. En e/ c"so 2e 7ue e/ 8/ti.o 2o.ici/io conoci2o ("2ic"(" en e/ e4t("nBe(o, e/ "nuncio se po2(3 e4pone( en e/ consu/"2o o seccin consu/"( 2e /" e.5"B"2" co((espon2iente. Si /" co.p"(ecenci" no se 9u5ie(e p(o2uci2o en e/ p/"?o 2e 1% 2@"s n"tu("/es, cont"2os 2es2e e/ si1uiente "/ 2e /" pu5/ic"cin 2e/ "nuncio, o se (e98s" (eci5i( /" in>o(."cin 7ue se p(eten2e noti>ic"(, /" noti>ic"cin se enten2e(3 p(o2uci2" " to2os /os e>ectos /e1"/es e/ 2@" si1uiente "/ 2e/ =enci.iento 2e/ p/"?o seA"/"2o. C$a" # el i"ici# e $" 1r#ce imie"t# # $"# e s$s tram/tese e"tie" a" "#ti*ica #s 1#r i"c#m1arece"cia el #bli!a # trib$tari# # s$ re1rese"ta"te( e" el 1la3# e 1I /as estableci #( se le te" r2 1#r "#ti*ica # e las s$cesi,as act$aci#"es ) ili!e"cias e ic.# 1r#ce imie"t#( ma"te"i7" #se el c.# 0$e le asiste e c#m1arecer e" c$al0$ier m#me"t# el mism#( c#" la e4cepcin e las li0$i aci#"es 0$e se icte" e" el 1r#ce imie"t# ) l#s ac$er #s e e"a&e"aci+" e l#s bie"es embar!a #s( 0$e eber2" ser "#ti*ica #s c#" arre!l# al r7!ime" "#rmal e la "#ti*icaci+"( a$"0$e las ili!e"cias e embar!# s/ 1# r2" te"erse 1#r "#ti*ica as. %. E" el s$1$est# e las "#ti*icaci#"es e" a1arta #s 1#stales( el e",/# se e1#sitar2 e" el i"teri#r e la #*ici"a ) 1# r2 rec#!erse 1#r el tit$lar el a1arta # # 1#r la 1ers#"a a$t#ri3a a( e"te" i7" #se 1ractica a la "#ti*icaci+" 1#r el tra"sc$rs# e l#s 1J /as "at$rales es e el e1+sit# el e",/# e" la #*ici"a. La R8IT re!$la las notificaciones en direccin electrnica( establecie" # 0$e ca a A m+" trib$taria 1# r2 ac#r ar la asi!"aci+" e $"a irecci+" electr+"ica 1ara la 1r2ctica e "#ti*icaci#"es a l#s #bli!a #s trib$tari#s 0$e "# te"!a" la c#" ici+" e 1ers#"a */sica- 1$ ie" #( "# #bsta"te( ac#r arse la asi!"aci+" e $"a irecci+" electr+"ica a las 1ers#"as */sicas 0$e 1erte"e3ca" a l#s c#lecti,#s 0$e( 1#r ra3+" e s$ ca1aci a ec#"+mica # t7c"ica( e icaci+" 1r#*esi#"al $ #tr#s m#ti,#s acre ita #s( te"!a" !ara"ti3a # el acces# ) is1#"ibili a e l#s me i#s tec"#l+!ic#s 1recis#s. A$era e est#s s$1$est#s( 1ara 0$e la "#ti*icaci+" se 1racti0$e $tili3a" # al!:" me i# electr+"ic#( se re0$erir2 0$e el i"teresa # .a)a se9ala # ic.# me i# c#m# 1re*ere"te # .a)a c#"se"ti # s$ $tili3aci+". La STS e ==QJ=Q=J1=( res#l,ie" # el rec$rs# i"ter1$est# c#"tra el RD 1.@L@Q=J1J( rec#"#ce la ,ali e3 e la "#rma re!lame"taria c#"si era" # 0$e al "# estar re!$la as las "#ti*icaci#"es electr+"icas e" las "#rmas trib$tarias( s$ re!$laci+" e" el erec.# A mi"istrati,# c#"stit$)e el meca"ism# s$1let#ri# c#"sa!ra # e" el art. K L8T ) e"tie" e 0$e se trata e #s m# #s e "#ti*icaci+" trib$tarias- el e la L8T ) el el RD im1$!"a #. S#" #s m# #s e "#ti*icaci+" se1ara #s( 0$e c#e?iste"( 1er# "# se s#la1a" "i s$1er1#"e". &. E" cas# e la "#ti*icaci+" e li!uidaciones tributarias a l#s #bli!a #s trib$tari#s eber2 e?1resar> l#s eleme"t#s e i e"ti*icaci+" el s$&et# ) l#s etermi"a"tes e la c$a"t/a e la e$ a trib$taria- la m#ti,aci+" e la misma c#" e?1resi+" e l#s .ec.#s ) eleme"t#s ese"ciales 0$e la #ri!i"e"( as/ c#m# e l#s *$" ame"t#s e c.#- l#s me i#s e im1$!"aci+"( c#" i" icaci+" e 1la3#s ) +r!a"#s a"te l#s 0$e .a)a" e e&ercitarse- el l$!ar( 1la3# ) *#rma e" 0$e ebe ser satis*ec.a la e$ a trib$taria- ) s$ car2cter e 1r#,isi#"al # e*i"iti,a. Para l#s tributos de cobro peridico por recibo 4.#) s+l# al!$"#s l#cales5( 1# r2" "#ti*icarse c#lecti,ame"te las s$cesi,as li0$i aci#"es me ia"te e ict#s 0$e as/ l# a ,ierta". Para las notificaciones t$citas( 1# r2 is1#"erse 1#r ,/a re!lame"taria e" 0$7 s$1$est#s "# sea 1rece1ti,a la "#ti*icaci+" e?1resa( siem1re 0$e se a ,ierta 1#r escrit# al #bli!a # trib$tari# # a s$ re1rese"ta"te. ;a) 1$es( = SUPUESTOS e "#ti*icaci#"es t2citas "# re!lame"tari#s si"# le!ales> Las actas con acuerdo- )R Las actas de conformidad. E" amb#s cas#s( %se e"te" er2 1r# $ci a ) "#ti*ica a la li0$i aci+"' e" l#s t7rmi"#s e la 1r#1$esta *#rm$la a e" el acta( si tra"sc$rri # $" etermi"a # 1la3# es e la *ec.a el acta 41J /as e" las actas c#" ac$er # ) $" mes e" las e c#"*#rmi a 5 "# se .$biera "#ti*ica # al i"teresa # ac$er # el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar e" l#s t7rmi"#s re*eri #s e" $"# ) #tr# 1rece1t#.

1@

'. La A m+" trib$taria( e" ,irt$ e l#s ac$er #s ) c#",e"i#s i"ter"aci#"ales s$scrit#s 1#r Es1a9a( 1# r2 s#licitar e la a$t#ri a c#m1ete"te e #tr# Esta # la 1r2ctica e la "#ti*icaci+" e c$al0$ier act# icta # 1#r ella( "#ti*icaci+" 0$e eber2 acre itarse me ia"te la i"c#r1#raci+" al e?1e ie"te e la c#m$"icaci+" a la a$t#ri a c#m1ete"te es1a9#la e la "#ti*icaci+" e*ect$a a 1#r ic.# Esta # c#"*#rme a s$ 1r#1ia "#rmati,a( ) se te" r2 1#r ,2li ame"te e*ect$a a. L#s act#s a mi"istrati,#s icta #s e" Es1a9a 1#r la A mi"istraci+" trib$taria e" el marc# e la asiste"cia m$t$a 1# r2" ser "#ti*ica #s e" territ#ri#s e #tr# Esta # me ia"te la asiste"cia e la a$t#ri a c#m1ete"te e ese esta #( 1r# $cie" # l#s mism#s e*ect#s 0$e si se .$biese" reali3a # c#"*#rme a la "#rmati,a es1a9#la( basta" # c#" 0$e la a$t#ri a re0$eri a c#m$"i0$e 0$e se .a e*ect$a # la "#ti*icaci+" s#licita a. Si tra"sc$rri #s = meses es e el e",/# e la s#licit$ e "#ti*icaci+"( la A mi"istraci+" trib$taria "# .a recibi # res1$esta e la a$t#ri a re0$eri a res1ect# a la *ec.a e "#ti*icaci+"( se 1# r2 1r#ce er a la "#ti*icaci+" 1#r c#m1arece"cia 4 "(t. 1'' L*T5. J. Trat2" #se e actuaciones tributarias de los particulares( est# es( %act$aci#"es $ #misi#"es e l#s 1artic$lares e" materia trib$taria( s$sce1tibles e reclamaci+" ec#"+mic#Ba mi"istrati,a'( "# e?iste "#ti*icaci+" 4al "# ser act#s a mi"istrati,#s5 si"# $"a %participacin de conocimiento'( "# sie" # "ecesari# 0$e %el #c$me"t# 0$e materialice la rete"ci+" c#"te"!a l#s re0$isit#s 0$e .a e c$m1lir la "#ti*icaci+" re!$lar e l#s act#s a mi"istrati,#s( 1ri"ci1alme"te la i" icaci+" e rec$rs#s'. De a./ 0$e la reclamaci+" eba i"ter1#"erse e" el 1la3# e $" mes a c#"tar es e el /a si!$ie"te a a0$el e" 0$e !uede constancia e la reali3aci+" $ #misi+" e la rete"ci+" # i"!res# a c$e"ta( e la re1erc$si+" m#ti,# e la reclamaci+" # e la s$stit$ci+" eri,a a e las relaci#"es e"tre el s$stit$t# ) el c#"trib$)e"te. ). Res1ect# e las notificaciones defectuosas se is1#"e 0$e( c#"te"ie" # el te?t# /"te!r# el act#( #mitiere" al!$"# e l#s em2s re0$isit#s le!alme"te e?i!ibles( s$rtir2" e*ect# a 1artir e la *ec.a e" 0$e el i"teresa # realice act$aci#"es 0$e s$1#"!a" el c#"#cimie"t# el c#"te"i # ) alca"ce e la res#l$ci+" # el act# #b&et# e la "#ti*icaci+" # res#l$ci+"( # i"ter1#"!a c$al0$ier rec$rs# !ue proceda. Da # 0$e la "#ti*icaci+" e las li0$i aci#"es abre sim$lt2"eame"te el plazo para su ingreso y el plazo para recurrir( es e?1licable la trasce" e"cia 0$e la 1r#1ia "#rmati,a ) la &$ris1r$ e"cia #t#r!a" al e?act# c$m1limie"t# e s$s re0$isit#s. Ell# m#ti,a asimism# 0$e s$ #misi+" # e*ect# i"s$bsa"able 1ri,e e t# a e*icacia al act#( 1$es c#l#ca al s$&et# e" $"a 1#sici+" e i" e*e"si+" 0$e le im1i e S1#r esc#"#cer el act#S im1$!"ar e" ,/a a mi"istrati,a )( c#"si!$ie"teme"te( e" la c#"te"ci#sa( a*ecta" # a la t$tela &$ icial e*ecti,a.

@. LA PRUEBA. (Leccin 11, punto ID)


1. C#"si era a la 1r$eba c#m# $" car2cter material i" e1e" ie"teme"te e s$ $tili3aci+" e" el se"# e $" 1r#ces#( la L8T establece las 1artic$lari a es e la 1r$eba e" materia trib$taria. El #b&et# e la 1r$eba s#" l#s hechos( ) e" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s 0$ie" .a!a ,aler s$ erec.# 4sea la A mi"istraci+" # l#s #bli!a #s trib$tari#s5 eber2 1r#bar l#s .ec.#s c#"stit$ti,#s el mism#. La LR<PAC establece 0$e %l#s act#s e i"str$cci+" "ecesari#s 1ara la etermi"aci+"( c#"#cimie"t# ) c#m1r#baci+" e l#s at#s e" ,irt$ e l#s c$ales eba 1r#"$"ciarse la res#l$ci+"( se reali3ar2" e #*ici# 1#r el +r!a"# 0$e tramite el 1r#ce imie"t#( si" 1er&$ici# el erec.# e l#s i"teresa #s a 1r#1#"er a0$ellas act$aci#"es 0$e re0$iera" s$ i"ter,e"ci+" # c#"stit$)a" tr2mites le!al # re!lame"tariame"te estableci #s'. 2. C#m# me i#s es1ec/*ic#s e 1r$eba e" l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s( se se9ala> La 1#sibili a e 0$e 1ara % etermi"a as #1eraci#"es c#" rele,a"cia 1ara la c$a"ti*icaci+" e l#s trib$t#s se 1# r2" e?i!ir re0$isit#s *#rmales e e $cibili a '. N# se trata e alteraci+" al!$"a e l#s me i#s e 1r$eba( si"# e la e?i!e"cia e re0$isit#s a ici#"ales e" l#s i"str$me"t#s e 1r$eba. L#s !ast#s e $cibles ) las e $cci#"es 0$e se 1racti0$e" 1#r #1eraci#"es reali3a as 1#r em1resari#s # 1r#*esi#"ales( eber2" &$sti*icarse( e *#rma 1ri#ritaria( me ia"te la *act$ra e"tre!a a 1#r el a!e"te ec#"+mic# 0$e .a)a reali3a # la #1eraci+"( # me ia"te el #c$me"t# s$stit$ti,# c#rres1#" ie"te. La "ecesi a e acre itar la 1r#ce e"cia ) c$a"t/a e las c#m1e"saci#"es ) e $cci#"es me ia"te la %e?.ibici+" e las li0$i aci#"es # a$t#li0$i aci#"es e" 0$e se i"cl$)er#" la c#"tabili a ) l#s #1#rt$"#s s#1#rtes #c$me"tales'( e" a0$ell#s s$1$est#s e" 0$e las bases # c$#tas c#m1e"sa as # 1e" ie"tes e c#m1e"saci+" # las e $cci#"es a1lica as # 1e" ie"tes e a1licaci+" t$,iese" s$ #ri!e" e" e&ercici#s 1rescrit#s. #. E" c$a"t# a las presunciones c#m# me i# e 1r$eba( .abr2 0$e se1ararlas e"> a) La 1res$"ci+" le!al> Ser2 iuris tantum sal,# 0$e e?1resame"te la le) 1r#./ba la 1r$eba e" c#"trari#. 2 o5se(="ciones: Tambi7" l#s .ec.#s 0$e las s$ste"ta" ebe" estar em#stra #s.

1G

F$e s#" me i#s e 1r$eba 0$e la A m+" "# est2 #bli!a a a $tili3ar. b) La 1res$"ci+" sim1le # e .ec.#> Se e?i!e 0$e e"tre el .ec.# 1res$"t# ) el em#stra # ebe .aber $" e"lace 1recis# ) irect# se!:" las re!las el criteri# .$ma"#. Eent(o 2e /"s p(esunciones /e1"/es, c"5e 2istin1ui( ent(e: 1.C -(esunciones si.p/es o Fiuris tantumI: Suponen un" .e(" in=e(sin 2e /" c"(1" 2e /" p(ue5", 2es2e e/ .o.ento 7ue pue2en se( 2est(ui2"s po( "/1un" p(ue5" 7ue se /es opon1". 2.C -(esunciones "5so/ut"s o Fiuris et de iureI: No "2.iten p(ue5" "/1un" en cont("(io e i.pi2en po( co.p/eto /" cont(o=e(si", ("?ones po( /"s cu"/es un secto( 2e /" 2oct(in" ci=i/@stic" 9" enten2i2o 7ue no son =e(2"2e(os .e2ios 2e p(ue5" sino F2ec/"("ciones /e1"/esI 7ue p(o2ucen un 2esp/"?".iento 2e /" c"(1" 2e /" p(ue5" (iuris tantum) o un" 2ispens" 2e /" p(ue5" (iuris et de iure). La L8T rec#"#ce el erec.# e la A mi"istraci+" a c#"si erar tit$lar e c$al0$ier bie"( e?1l#taci+" # acti,i a a 0$ie" *i!$re c#m# tal e" $" Re!istr# *iscal # e car2cter 1:blic#( a mitie" # 1r$eba e" c#"trari#( #1ta" # e*i"iti,ame"te 1#r c#"si erarla $"a 1res$"ci+" le!al. $. P$e e c#"cl$irse 0$e s#" e a1licaci+" e" el 2mbit# trib$tari# las 1re,isi#"es !e"erales e las "#rmas 0$e e" el #r e"amie"t# es1a9#l ab#r a" el i"stit$t# e la 1r$eba( l# 0$e si!"i*ica 0$e e" el 2mbit# re,is#r( ta"t# ec#"+mic#B a mt,# c#m# &$ icial s/ 0$e es m$) rele,a"te la te#r/a e la 1r$eba.

TEMA 22. LA *ESTIKN TRILUTARIA


(Leccin 12 co.p/et")
1. ACTOS DE 8ESTIN TRIBUTARIA DE LOS PARTICULARES
<$"t# a las actividades administrativas 4i"*#rmaci+" ) asiste"cia( !esti+"( i"s1ecci+" ) reca$ aci+"5( la aplicacin de los tributos tambi7" c#m1re" e %/"s "ctu"ciones 2e /os o5/i1"2os e" el e&ercici# e s$s erec.#s # e" c$m1limie"t# e s$s #bli!aci#"es trib$tarias'. L#s actos de gestin tributaria de los particulares #( si se 1re*iere( las actuaciones de los particulares en materia tributaria s#" a0$ellas c#" las 0$e l#s #bli!a #s trib$tari#s intervienen 4act:a"5 "# ta"t# e" l#s 1r#ce imie"t#s c#m#( s#bre t# #( e" l#s meca"ism#s ) sistemas de aplicacin de los tributos c#m# s$ce e c#" las eclaraci#"es trib$tarias- las a$t#li0$i aci#"es- l#s act#s e re1erc$si+"( e rete"ci+" # e i"!res# a c$e"ta 1re,ist#s le!alme"te- # las act$aci#"es relati,as a la #bli!aci+" e e?1e ir( e"tre!ar ) recti*icar *act$ras 0$e i"c$mbe a l#s em1resari#s ) 1r#*esi#"ales( 0$e s#"( 1#r l# em2s 4) t# as ellas5( las &nicas actuaciones de los particulares susceptibles de reclamacin econmico#administrativa )( 1#r l# mism#( #b&et# e la *$"ci+" re,is#ra e la A mi"istraci+".

=. LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

A5 C#"ce1t#.
%Se c#"si erar2 eclaraci+" trib$taria t# # #c$me"t# 1rese"ta # a"te la A m+" Trib$taria #" e se rec#"#3ca # ma"i*ieste la reali3aci+" e cual!uier hecho relevante 1ara la a1licaci+" e l#s trib$t#s'. As/( el #b&et# e la eclaraci+" se am1l/a a la 1$esta e" c#"#cimie"t# e la A m+" e % la realizacin de cual!uier hecho relevante para la aplicacin de los tributos '( a$"0$e m2s c#"cretame"te( a la %declaracin de hechos imponibles' a la 0$e se re*iere el TS e*i"i7" #la c#m# %$" acto de gestin tributaria reali3a # 1#r el s$&et# 1asi,# ) etermi"a"te e c.#s ) #bli!aci#"es a car!# el mism#( 0$e e"tra9a $"a ma"i*estaci+" # rec#"#cimie"t# e ciert#s at#s # circ$"sta"cias # eleme"t#s i"te!ra"tes e $" .ec.# im1#"ible( 1#r la 0$e se 1r#,#ca el c#mie"3# el 1r#ce imie"t# e !esti+" trib$taria( 0$e c#"cl$)e( tras la c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" 1erti"e"tes( me ia"te $"a li0$i aci+" 0$e( *i"alme"te( c#" $cir2 al 1a!# e la e$ a trib$taria'. E" #tr#s t7rmi"#s( %la eclaraci+" trib$taria .a e s$mi"istrar l#s at#s s$*icie"tes 1ara c#"*i!$rar el 1res$1$est# e .ec.# el im1$est# e" ca a cas#c#"siste( 1$es( e" $"a obligacin de hacer i"serta e" la relaci+" &$r/ ica e"tre la ;acie" a ) el s$&et# 1asi,# c#m# eleme"t# 1re,i# 1ara la etermi"aci+" e la e$ a trib$taria( #bli!aci+" e ar'.

B5 Nat$rale3a.
1I

E" c$a"t# a la naturaleza e la eclaraci+" trib$taria c#",ie"e isti"!$ir> El acto( 0$e 1r# $ce $"#s e*ect#s &$r/ ic#s ) 0$e se c#rres1#" e c#" $" eber e eclarar. El contenido( 0$e 1$e e c#"si erarse c#m# $"a c#"*esi+" e?tra&$ icial( $"a eclaraci+" e c#"#cimie"t#( etermi"a" # la 1res$"ci+" e certe3a( # $"a ma"i*estaci+" e ,#l$"ta . La forma( "# sie" # ese"cial la *#rma #c$me"tal( )a 0$e cabe la eclaraci+" ,erbal e i"cl$s# t2cita. C#",ie"e "# c#"*$" ir el acto e la eclaraci+" trib$taria c#" el documento 0$e c#"tie"e ic.a eclaraci+". E" c$a"t# al acto debido del obligado tributario( la eclaraci+" c#"siste e" la 1$esta e" c#"#cimie"t# e la A m+" e 0$e se .a reali3a # %c$al0$ier .ec.# rele,a"te 1ara la a1licaci+" e l#s trib$t#s'. Dic.# act# es c$m1limie"t# e $" eber es1ec/*ic# im1$est# 1#r la le!islaci+" trib$taria sectorial 4est# es( 1#r la "#rmati,a re!$la #ra e ca a *i!$ra trib$taria5 # bie" 1#r la le!islaci+" trib$taria general( es ecir( 1#r las %"#rmas &$r/ icas !e"erales el sistema trib$tari# es1a9#l'. La L8T c#"si era la eclaraci+" trib$taria c#m# $"a obligacin tributaria formal( c$)# establecimie"t# se re!$lar2 e" t# # cas# 1#r le) ) c$)# #b&et# c#"siste e" $"a prestacin de hacer> c#m$"icar a la A mi"istraci+" .ec.#s rele,a"tes 1ara la a1licaci+" e l#s trib$t#s.

C5 S$&et#s e la eclaraci+".
Res1ect# a l#s sujetos de la declaracin tributaria( la L8T e?i!e la acre itaci+" e la re1rese"taci+" e" t# #s l#s s$1$est#s e" 0$e sea "ecesaria la *irma el #bli!a # trib$tari#( e"tre #tr#s( e" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s- c#" l# 0$e( im1l/citame"te( le est2 "e!a" # al act# e eclaraci+" trib$taria la c#"si eraci+" e act# e mer# tr2mite. A ,ierte el TS( "# ebe c#"*$" irse %la c#" ici+" e estrict# mandatario # representante c#" la e TpresentadorU( 0$e a m# # e "$"ci# # me"sa&er#( e&ec$ta $" mer# e"car!# *2ctic# 40$e eber/a estar care"te( e" 1ri"ci1i#( e t# # c#"te"i # re1rese"tati,#5- ) e a./ 0$e la Le) 1$e a atrib$ir ciert#s e*ect#s( 1#r ,/a e 1res$"ci+" e la re1rese"taci+"( a 0$ie" reali3a la 1rese"taci+" el #c$me"t#. Per#( a$" e" est#s cas#s( ebe isti"!$irse e"tre la mera e&ec$ci+" el e"car!# e 1rese"taci+"( si" *$"ci+" re1rese"tati,a al!$"a( ) la a$t7"tica re1rese"taci+" 0$e se 1res$me 1#r la le) el .ec.# e eclararse el tercer# 1rese"ta #r el #c$me"t#'.

D5 Re0$isit#s *#rmales.
La L8T "# c#"tem1la $"a *#rma etermi"a a( al a mitirse %t# # #c$me"t#' si" ma)#r es1eci*icaci+". Ni si0$iera la *#rma escrita( 1$es e?1resame"te se 1re,7 la ,erbal. Es1ecial rele,a"cia tie"e" la 1rese"taci+" e eclaraci#"es 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s )( e" !e"eral( el e&ercici# e s$s erec.#s( ) el c$m1limie"t# e s$s #bli!aci#"es a tra,7s e me i#s electr+"ic#s( i"*#rm2tic#s # telem2tic#s c#" las !ara"t/as ) re0$isit#s 1re,ist#s e" ca a 1r#ce imie"t#. L#s m# el#s e eclaraci+" trib$taria 4as/ c#m# l#s e a$t#li0$i aci+" ) c#m$"icaci+" e at#s5 se a1r#bar2" 1#r el Mi"istr# e Ec#"#m/a ) ;acie" a( e" el 2mbit# e c#m1ete"cias el Esta #( 0$e establecer2 la *#rma( l$!ar ) 1la3#s e s$ 1rese"taci+". Res1ect# al tiempo 1ara 1rese"tar la eclaraci+"( es la "#rmati,a e ca a trib$t# #( e" s$ cas#( la e ca a m# ali a # ma"i*estaci+" es1ec/*ica el eber e c#lab#raci+" 4"#rmas s#bre *act$raci+"( s#bre ,#l$me" e #1eraci#"es( etc.5 la 0$e i" ica el 1la3# re!lame"tari# e" 0$e .abr2" e 1rese"tarse las eclaraci#"es ) 1racticar( si .a l$!ar a ell#( las #1eraci#"es e a$t#li0$i aci+" e i"!res# 0$e la ac#m1a9a". El i"c$m1limie"t# el eber e eclarar e" ic.# 1la3# es c#"stit$ti,# e i"*racci+" trib$taria. El lugar de presentacin de la declaracin ser2 la #*ici"a # se e el +r!a"# a mi"istrati,# c#m1ete"te 1ara !esti#"ar el trib$t#.

E5 C#"te"i #.
Res1ect# al contenido e la eclaraci+" trib$taria( se im1#"e $"a #ble ) !e"7rica elimitaci+"> F$e el c#"te"i # recae e?cl$si,ame"te s#bre hechos. F$e tales .ec.#s ebe" te"er trascendencia tributaria- es ecir( ebe" ser rele,a"tes 1ara la a1licaci+" e l#s trib$t#s. <$"t# al reconocimiento de hechos 0$e t# a eclaraci+" trib$taria c#m1#rta( se a mite 0$e e" la misma 1$e a" c#"te"erse manifestaciones de voluntad. As/( se is1#"e 0$e %las #1ci#"es 0$e se!:" la "#rmati,a trib$taria se eba" e&ercitar( s#licitar # re"$"ciar c#" la 1rese"taci+" e $"a eclaraci+" "# 1# r2" recti*icarse c#" 1#steri#ri a a ese m#me"t#( sal,# 0$e la recti*icaci+" se 1rese"te e" el 1er/# # re!lame"tari# e eclaraci+"'.

1L

As/( $"a ma)#r es1eci*icaci+" el c#"te"i # e la eclaraci+" trib$taria s+l# es 1#sible si( 1re,iame"te( etermi"am#s el ti1# # clase de declaracin. Bastar2" 1$es i e"ti*icar las si!$ie"tes c/"ses 2e 2ec/"("ciones t(i5ut"(i"s> las eclaraci#"es el .ec.# im1#"ible- las eclaraci#"es e #tr#s 1res$1$est#s e .ec.# e l#s 0$e eri,a" 1restaci#"es 1ec$"iarias isti"tas e la c#rres1#" ie"te a la #bli!aci+" trib$taria 1ri"ci1al- las a$t#li0$i aci#"es el trib$t# ) las a$t#li0$i aci#"es e l#s 1a!#s a c$e"ta- las eclaraci#"es ce"sales- ) las eclaraci#"es i"*#rmati,as ) las sim1les c#m$"icaci#"es # relaci#"es e at#s c#" trasce" e"cia trib$taria. La declaracin del hecho imponible es la e?i!i a al s$&et# 1asi,# 1#r la le) 1r#1ia e ca a trib$t# 1ara 0$e rec#"#3ca( ma"i*ieste # 1#"!a e" c#"#cimie"t# e la A mi"istraci+" %l#s at#s "ecesari#s 1ara la li0$i aci+" el trib$t#' )( e"tre ell#s( "at$ralme"te( l#s etermi"a"tes el .ec.# im1#"ible. Si( %a em2s e c#m$"icar a la A m+" l#s at#s "ecesari#s 1ara la li0$i aci+" el trib$t# ) #tr#s e car2cter i"*#rmati,#'( l#s #bli!a #s trib$tari#s %reali3a" 1#r s/ mism#s las operaciones de calificacin y cuantificacin "ecesarias 1ara etermi"ar e ingresar el importe e la e$ a trib$taria'( estarem#s a"te las eclaraci#"esB li0$i aci#"es #( e $"a ,e3( "uto/i7ui2"ciones. El #b&et# # el c#"te"i # e la eclaraci+" trib$taria #( e" s$ cas#( e la a$t#li0$i aci+" 1$e e "# ser el .ec.# im1#"ible( si"# #tr# 1res$1$est# e .ec.# el 0$e eri,e" #bli!aci#"es trib$tarias isti"tas e la 1ri"ci1al( c#m# s#" las #bli!aci#"es e reali3ar 1a!#s a c$e"ta 4est# es( 1a!#s *racci#"a #s e i"!res#s a c$e"ta( c#" # si" rete"ci+"5. E" este cas# estam#s a"te declaraciones # autoli!uidaciones de presupuestos de hecho distintos del hecho imponible( ) e las 0$e 4sie" # 1#siti,as5 ima"a" 1restaci#"es 1ec$"iarias isti"tas e la c#rres1#" ie"te a la #bli!aci+" trib$taria 1ri"ci1al. Se trata e declaraciones # autoli!uidaciones referidas al cumplimiento de la obligacin de realizar pagos a cuenta ) 0$e asimism# eber2"( e" t# # cas#( re!$larse 1#r le). Tambi7" s#" eclaraci#"es trib$tarias las comunicaciones de datos o hechos con trascendencia tributaria ( 1r#1i#s # e tercer#s( 0$e "# c#m1#rta" 1restaci#"es 1ec$"iarias( ) 0$e 1eri+ ica # e,e"t$alme"te ebe" s$mi"istrarse a la A mi"istraci+" trib$taria( bie" e" c$m1limie"t# e la !e"7rica #bli!aci+" le!al e c#lab#raci+" ) s$mi"istr# e i"*#rmaci+"( # bie" e $" 1re,i# re0$erimie"t# a mi"istrati,#.

A5 A$"ci+" ) e*ect#s.
E?iste" = EAECTOS 0$e se atrib$)e" a c$al0$ier clase e eclaraci+"> I"iciar la !esti+" trib$taria( # l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s- )R 8#3ar e la 1res$"ci+" le!al e certe3a e l#s at#s ) eleme"t#s e .ec.# 0$e e" ellas c#"si!"e" l#s #bli!a #s trib$tari#s. Si" embar!#( est#s e*ect#s ebe" ser mati3a #s e" *$"ci+" a las isti"tas eclaraci#"es trib$tarias. 1. Las eclaraci#"es trib$tarias el .ec.# im1#"ible i"icia" %el 1r#ce imie"t# e gestin tributaria mediante declaracin'( es ecir( el 1r#ce imie"t# e !esti+" 1r#1i# e a0$ell#s trib$t#s "# e?i!i #s 1#r a$t#li0$i aci+". C#" la eclaraci+" el .ec.# im1#"ible el s$&et# 1asi,# est2 em1$&a" # a la A m+" a li0$i ar- es ecir( a e&ercer s$ 1# erB eber e a1licar el trib$t#(%1ara 0$e la AT c$a"ti*i0$e la #bli!aci+" trib$taria me ia"te la 1r2ctica e $"a li0$i aci+" 1r#,isi#"al'. As/( se ti1i*ica c#m# i"*racci+" trib$taria el i"c$m1limie"t# e %la #bli!aci+" e presentar de forma completa y correcta las eclaraci#"es # #c$me"t#s "ecesari#s( para !ue la Admn ,ributaria pueda practicar la adecuada li!uidacin e a0$ell#s trib$t#s 0$e "# se e?i!e" 1#r el 1r#ce imie"t# e a$t#li0$i aci+"'. %La 1rese"taci+" e $"a eclaraci+" "# im1lica ace1taci+" # rec#"#cimie"t# 1#r el #bli!a # trib$tari# e la 1r#ce e"cia e la #bli!aci+" trib$taria'- 1re,isi+" 0$e .a) 0$e e"te" er re*eri a a las a$t#li0$i aci#"es( bie" el trib$t# 4est# es( e la #bli!aci+" trib$taria 1ri"ci1al5 # bie" e las #bli!aci#"es e reali3ar 1a!#s a c$e"ta. As/( c$a" # $" #bli!a # trib$tari# c#"si era 0$e $"a a$t#li0$i aci+" .a 1er&$ ica # s$s i"tereses le!/tim#s( 1$e e %i"star la recti*icaci+" e ic.a a$t#li0$i aci+"' e ac$er # c#" el 1r#ce imie"t# re!lame"tari# estableci #. 2. E" relaci+" c#" l#s efectos e las eclaraci#"es trib$tarias( la A m+" Trib$taria "# est2 #bli!a a a a&$star s$ act$aci+" a l#s at#s ) eleme"t#s e .ec.# c#"si!"a #s e" las a$t#li0$i aci#"es( eclaraci#"es( c#m$"icaci#"es ) em2s #c$me"t#s 1rese"ta #s 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s( 1ese a la presuncin legal de certeza 0$e a l#s mism#s les rec#"#ce la L8T( 0$e "at$ralme"te "# is1e"sa a la A mi"istraci+" el eber e verificar y comprobar la c#rrecci+" e las eclaraci#"es 1rese"ta as ) 1racticar las re!$lari3aci#"es ) li0$i aci#"es 0$e e ell# res$lte". Los 2"tos e/e.entos 2e 9ec9o consi1n"2os en /"s 2ec/"("ciones t(i5ut"(i"s Fpo( /os o5/i1"2os t(i5ut"(ios se presumen ciertos p"(" e//os ( no p"(" /os te(ce(os " 7uienes pu2ie("n ">ect"(/es) s/o po2(3n (ecti>ic"(se po( /os .is.os .e2i"nte p(ue5" en cont("(ioI. As@, F/os 2"tos inc/ui2os en 2ec/"("ciones o contest"ciones " (e7ue(i.ientos en cu.p/i.iento 2e /" o5/i1"cin 2e su.inist(o 2e in>o(."cin 7ue =" "n " se( uti/i?"2os en /" (e1u/"(i?"cin 2e /" situ"cin t(i5ut"(i" 2e ot(os o5/i1"2os se p(esu.en cie(tos, pe(o

1K

2e5e(3n se( cont("st"2os cu"n2o e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io "/e1ue /" ine4"ctitu2 o >"/se2"2 2e /os .is.os. -"(" e//o po2(3 e4i1i(se "/ 2ec/"("nte 7ue ("ti>i7ue "po(te p(ue5" 2e /os 2"tos (e/"ti=os " te(ce(os inc/ui2os en /"s 2ec/"("ciones p(esent"2"sI. E" e*i"iti,a( se ma"tie"e la 1res$"ci+" e certe3a e l#s at#s i"cl$i #s e" tales eclaraci#"es i"*#rmati,as # c#"testaci#"es a re0$erimie"t#s e i"*#rmaci+"( c#" tal 0$e el #bli!a # c$)a sit$aci+" trib$taria 1rete" a re!$lari3arse 1#r la A m+" c#" base e" ell#s( "# ale!$e s$ i"e?actit$ # *alse a . C#" est# se limita el se"ti # e la 1res$"ci+" e certe3a e l#s at#s eclara #s c#"si era" # 0$e s+l# ,i"c$la" al eclara"te( 1er# "# a la A mi"istraci+"( 0$e 1# r2 e?i!irle 1r$eba e l#s at#s i"cl$i #s.

@. LAS AUTOLIFUIDACIONES
1. FL"s "uto/i7ui2"ciones son 2ec/"("ciones en /"s 7ue /os o5/i1"2os t(i5ut"(ios, "2e.3s 2e co.unic"( " /" A2.inist("cin /os 2"tos neces"(ios p"(" /" /i7ui2"cin 2e/ t(i5uto ot(os 2e conteni2o in>o(."ti=o, (e"/i?"n po( s@ .is.os /"s ope("ciones 2e c"/i>ic"cin cu"nti>ic"cin neces"(i"s p"(" 2ete(.in"( e in1(es"( e/ i.po(te 2e /" 2eu2" t(i5ut"(i" o, en su c"so, 2ete(.in"( /" c"nti2"2 7ue (esu/te " 2e=o/=e( o " co.pens"(I. As@ pues, /"s "uto/i7ui2"ciones son "ctos t(i5ut"(ios 2e/ p"(ticu/"( 2e /os 7ue, en /" ." o(@" 2e /os c"sos, se 9"ce 2epen2e( /" 2ete(.in"cin /" e>ecti=" "p/ic"cin 2e /" ." o( p"(te 2e /os t(i5utos. En 2e>initi=", con>o(.e " 2oct(in" Bu(isp(u2enci"/ conso/i2"2", /"s "uto/i7ui2"ciones no son "ctos "2.inist("ti=os ni /i7ui2"ciones p(o=ision"/es, sino 7ue son "ctos 2e 1estin t(i5ut"(i" 2e /os o5/i1"2os t(i5ut"(ios i.puestos po( /" Le en e/ ."(co 2e/ p(oce2i.iento 2e "p/ic"cin 2e /os t(i5utos; "ctos 2e co/"5o("cin t(i5ut"(i" est"5/eci2os po( e/ O,. De a./ 0$e( e" l#s trib$t#s 0$e se !esti#"a" me ia"te a$t#li0$i aci+"( la a1licaci+" el trib$t# se e*ect:e sin acto 4a mt,#5 y sin procedimiento admtvo alguno. P#r $" la #( la declaracin del hecho imponible #( si se 1re*iere( la c#m$"icaci+" a la A m+" e %l#s at#s "ecesari#s 1ara la li0$i aci+" el trib$t# ) #tr#s e c#"te"i # i"*#rmati,#'. A em2s( la li0$i aci+" c#m1re" e las #1eraci#"es e li0$i aci+" ) a$t#c2lc$l#( est# es( e c$a"ti*icaci+" el im1#rte e la 1restaci+"- #1eraci#"es 0$e c#"stit$)e" la autoli!uidacin e*ect$a a 1#r el s$&et#. E" 1alabras el TS( la %a$t#li0$i aci+" es $"a #1eraci+" i*ere"cia a e la mera escri1ci+" e .ec.#s ) at#s e" 0$e c#"siste $"a eclaraci+" trib$taria. La a$t#li0$i aci+" 1res$1#"e la i"ter1retaci+" ) a1licaci+" 1#r el 1artic$lar el O< trib$tari#( i"cl$i a la eclaraci+" e l#s at#s ) .ec.#s eclara #s'. P#r :ltim#( el ingreso 1#r el s$&et# e la ca"ti a 1#r 7l calc$la a cierra el c#"te"i # el i"stit$t# & c#( c#"stit$)e" # e&ercici# e s$ ,#l$"ta e c$m1lir la #bli!aci+" e" el im1#rte 0$e 7l mism# le .a a # c#" base e" la i"ter1retaci+" e*ect$a a e la "#rmati,a trib$taria a1licable. 2. E" l#s trib$t#s !esti#"a #s me ia"te a$t#li0$i aci+"( es el 1r#1i# s$&et# 1asi,# 0$ie" a em2s e eclarar el .ec.# im1#"ible 4a$t#5li0$i a el trib$t# reali3a" # las #1eraci#"es e cali*icaci+" ) c$a"ti*icaci+" "ecesarias 1ara etermi"ar e i"!resar el im1#rte e la e$ a trib$taria #( e" s$ cas#( la ca"ti a a e,#l,er # c#m1e"sar. A i*ere"cia e l# 0$e s$ce e c#" la eclaraci+" el .ec.# im1#"ible( c#" la a$t#li0$i aci+" "# se i"icia "i"!:" 1r#ce imie"t# trib$tari# si"#( se"cillame"te( se 4a$t#5li0$i a( i"!resa )( e" e*i"iti,a( a1lica el trib$t# 1#r el mism# s$&et# 1asi,#. As/( e" l#s trib$t#s !esti#"a #s 1#r a$t#li0$i aci+"( es la 1r#1ia A m+" 0$ie" i"icia e #*ici# el 1r#ce imie"t# e !esti+" 4,eri*icaci+" e at#s( c#m1r#baci+" e ,al#res( c#m1r#baci+" limita a5 # e i"s1ecci+" 0$e c#rres1#" a( si" estar #bli!a a a a&$star la li0$i aci+" a l#s at#s c#"si!"a #s 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s. E" reali a ( el :"ic# 1r#ce imie"t# e !esti+" trib$taria 0$e 1$e e i"iciarse me ia"te a$t#li0$i aci+" es el 1r#ce imie"t# e e,#l$ci+"( c$a" # e a0$7lla res$lte $"a ca"ti a a e,#l,er. E" cambi#( la %autoli!uidacin presentada sin realizar el ingreso' l# 0$e etermi"a es la i"iciaci+" el 1er/# # e&ec$ti,# e reca$ aci+"( c#" la 1ec$liari a 0$e s$1#"e la e&ec$ci+" 1#r la A m+" e $" act# a&e"# e !esti+" trib$taria e $" 1artic$lar( 0$e la A mi"istraci+" 4si" c#m1r#baci+" 1re,ia al!$"a5 a 1#r ,2li # .asta el 1$"t# e iri!ir c#"tra a0$7l el 1r#ce imie"t# e reca$ aci+" e&ec$ti,a. #. C#",erti #s l#s s$&et#s 1asi,#s e" li0$i a #res 0$e i"ter1reta" ) a1lica" el O< trib$tari#( ) cali*ica" l#s at#s ) .ec.#s eclara #s( es me"ester a mitir 0$e e" la a1licaci+" e las "#rmas trib$tarias 1$e a" ma"te"er $"a i"ter1retaci+" i*ere"te a la s#ste"i a 1#r la A mi"istraci+" )( s#bre t# #( la 1#sibili a e i"c$rrir e" err#res e .ec.# ) e Derec.#- e a./ %el le!/tim# dcho D el #bli!a # trib$tari#E a corregir lo declarado mie"tras 0$e "# e?ista $" act# a mt,# c#"trari#( 1re,ia c#m1r#baci+" e l#s .ec.#s eclara #s.' A em2s( %la A m+" trib$taria .a e s$&etarse ) s#meterse al Derec.#( ) "# 1$e e 1ermitir 0$e 1#r la s#la eclaraci+" el c#"trib$)e"te se s#meta" a trib$taci+" .ec.#s e e?iste"cia "# 1r#ba a( ) 1#r ta"t# "# i"te!ra"tes el .ec.# im1#"ible( 1$es ell# ar/a l$!ar a im1#sici#"es ile!ales'. De a./ 0$e( si bie" la a$t#li0$i aci+" trib$taria !#3a e 1res$"ci+" e ,eraci a ( el s$&et# 1asi,# te"!a erec.# a 1r#bar el err#r 1a eci # al e*ect$ar la

1N

a$t#li0$i aci+"( ) a 0$e tal err#r 1$e a ser %#b&et# e recti*icaci+" a"tes e la li0$i aci+" e*i"iti,a 0$e( e" s$ cas#( se 1racti0$e 1#r la A mi"istraci+"'. $. Pr#ce e la rectificacin de las autoli!uidaciones tributarias e" = SUPUESTOS> a) C$a" # el #bli!a # trib$tari# c#"si ere 0$e la a$t#li0$i aci+" 1rese"ta a %.a 1er&$ ica # e c$al0$ier m# # s$s i"tereses le!/tim#s'( si" s#licitar la e,#l$ci+" e $" i"!res# e*ect$a # 4i" ebi # # "#5. b) C$a" # &$"t# c#" la recti*icaci+" se s#licite la e,#l$ci+" e $" i"!res# e*ect$a #( 1$ ie" # tratarse e la e,#l$ci+" eri,a a e la "#rmati,a el trib$t#( # bie" e la e,#l$ci+" e $" i"!res# i" ebi #. L" so/icitu2 inst"n2o /" (ecti>ic"cin 2e /" "uto/i7ui2"cin po2(3 >o(.u/"(se un" =e? p(esent"2" 6st" "ntes 2e 7ue /" A2.inist("cin 9" " p("ctic"2o liquidacin definitiva o, en su 2e>ecto, 2e 7ue 9" " p(esc(ito e/ 2e(ec9o 2e /" A2.inist("cin p"(" 2ete(.in"( /" 2eu2" t(i5ut"(i" .e2i"nte /" opo(tun" /i7ui2"cin o, en su c"so, e/ 2e(ec9o " so/icit"( /" 2e=o/ucin 2e(i="2" 2e /" no(."ti=" 2e c"2" t(i5uto o /" 2e=o/ucin 2e in1(esos in2e5i2o. Cu"n2o /" A2.inist("cin 9" " p("ctic"2o un" liquidacin provisional, e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io po2(3 so/icit"( /" (ecti>ic"cin 2e su "uto/i7ui2"cin 8nic".ente si /" /i7ui2"cin p(o=ision"/ .o2i>ic /" "uto/i7ui2"cin po( .oti=o 2istinto 2e/ 7ue o(i1in" /" (ecti>ic"cin so/icit"2"; esto es, cu"n2o /" so/icitu2 2e (ecti>ic"cin ">ecte " e/e.entos 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" 7ue no 9" "n si2o (e1u/"(i?"2os .e2i"nte /" /i7ui2"cin p(o=ision"/. La s#licit$ e recti*icaci+" eber2 i e"ti*icar la a$t#li0$i aci+" 0$e se 1rete" e recti*icar( ) eber2 ac#m1a9arse e la #c$me"taci+" ) &$sti*icaci+" e" 0$e se s$ste"te )( e" s$ cas#( la &$sti*icaci+" el i"!res# e*ect$a #( as/ c#m# el me i# ele!i # 1ara #bte"er la e,#l$ci+". La A mi"istraci+" c#m1r#bar2 las circ$"sta"cias 0$e etermi"e" la 1r#ce e"cia e la recti*icaci+"( ) *i"ali3a a la c#m1r#baci+"( se "#ti*icar2 al i"teresa # la 1r#1$esta e res#l$ci+"( c#" $" 1la3# e 1I /as 1ara ale!aci#"es( sal,# 0$e se acce a a la recti*icaci+" s#licita a 1#r el i"teresa #( e" c$)# cas# se "#ti*icar2 si" m2s tr2mite la li0$i aci+" 0$e se 1racti0$e. El 1r#ce imie"t# *i"ali3a me ia"te res#l$ci+"( ac#r a" # # e"e!a" # la recti*icaci+" s#licita a. El 1la3# m2?im# 1ara "#ti*icar la res#l$ci+" ser2 e L meses( tra"sc$rri # el c$al si" "#ti*icaci+" e?1resa el ac$er # a #1ta # se e"te" er2 esestima a la s#licit$ . C#"tra la res#l$ci+" e?1resa # 1res$"ta e la s#licit$ e recti*icaci+" 1# r2 i"ter1#"erse el rec$rs# e re1#sici+" # la reclamaci+" ec#"+mic#Ba mi"istrati,a c#rres1#" ie"te. %. Ees2e e/ punto 2e =ist" procesal, /"s "uto/i7ui2"ciones no pue2en (ecu((i(se 2i(ect".ente, puesto 7ue Fson si.p/es "ctu"ciones t(i5ut"(i"s 7ue necesit"n 2e un poste(io( "ut6ntico "cto "2.t=o 2e co.p(o5"cin p"(" 7ue "27uie("n >i(.e?" " e>ectos 2e i.pu1n"( /" n"tu("/e?" 2e5i2" o in2e5i2" 2e /os in1(esos (e"/i?"2os en su cu.p/i.ientoI. Lo i.pu1n"5/e es pues, e/ "cto "2.t=o, e4p(eso o p(esunto, 2e 1estin t(i5ut"(i" 7ue se p(o2uci(3 cu"n2o se pi2" /" (ecti>ic"cin o /" co.p(o5"cin 2e /" "uto/i7ui2"cin o 5ien se co.p(ue5" (ecti>ic", o 5ien /" A2.n no 2ict" "cto "/1uno enten2i6n2ose 2ene1"2" /" so/icitu2 2e (ecti>ic"cin. As@, si e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io consi2e(" 7ue un" "uto/i7ui2"cin p(esent"2" po( 6/ 9" pe(Bu2ic"2o sus inte(eses /e1@ti.os, 2e5e(3 p(esent"( so/icitu2 inst"n2o /" (ecti>ic"cin 2e /"s "uto/i7ui2"ciones t(i5ut"(i"s. Las a$t#li0$i aci#"es s#"( 1$es( %act$aci#"es e l#s s$&et#s 1asi,#s( care"tes e "at$rale3a e act#s a mi"istrati,#s( 1#r l# 0$e s$ re,isi+" a"te l#s Trib$"ales Ec#"+mic#BA mi"istrati,#s e?i!e 1re,iame"te 0$e la A m+" trib$taria !est#ra e?ami"e la a$t#li0$i aci+" ) la recti*i0$e # c#"*irme( es ecir( icte $" act# a mi"istrati,# s$sce1tible e re,isi+"'.

G. COMUNICACIONES DE DATOS
Es $" ti1# e eclaraci+" caracteri3a a b2sicame"te 1#r s$ #b&et#> la s#licit$ e e,#l$ci+" iri!i a a la A mi"istraci+" 1ara 0$e etermi"e s$ im1#rte. Se re!$la as/ el es1ec/*ic# sistema e !esti+" e l#s s$&et#s "# #bli!a #s a eclarar e" el IRPA( i"tr# $ci # e" la Le) GJQ1PPN( ) ma"te"i # e" el art/c$l# 1JJ el TR el IRPA( re*eri # a la c#m$"icaci+" e at#s 1#r el c#"trib$)e"te ) s#licit$ e e,#l$ci+"( 1er# 0$e se s$1rime a 1artir el 1 e e"er# e =JJK( c#" la e"tra a e" ,i!#r e la Le) re!$la #ra el IRPA.

I. DECLARACIONES( AUTOLIFUIDACIONES Y COMUNICACIONES COMPLEMENTARIAS


1. ;ace tiem1# es a miti a la 1#sibili a e 1rese"tar eclaraci#"es trib$tarias fuera del plazo re!lame"tariame"te estableci # 4e?tem1#r2"eas5 ) antes e 0$e me ie re0$erimie"t# e?1res# e la A mi"istraci+" 4es1#"t2"eas5( a$"0$e .asta a.#ra "# se le .a a # 1re,isi+" le!al.

1P

La L8T is1#"e 0$e %l#s #bli!a #s trib$tari#s 1# r2" 1rese"tar a$t#li0$i aci#"es c#m1leme"tarias( # eclaraci#"es # c#m$"icaci#"es complementarias # sustitutivas( dentro del plazo estableci # 1ara s$ 1rese"taci+" # con posterioridad a la *i"ali3aci+" e ic.# 1la3#( siem1re 0$e "# .a)a 1rescrit# el erec.# e la A mi"istraci+" 1ara etermi"ar la e$ a trib$taria'. 2. La R8IT is1#"e 0$e te" r2" la c#"si eraci+" e declaraciones complementarias las re*eri as a la misma #bli!aci+" trib$taria ) 1er/# # 0$e #tras 1rese"ta as c#" a"teri#ri a ( e" las 0$e se i"cl$)e" "$e,#s at#s "# eclara #s # se m# i*i0$e 1arcialme"te el c#"te"i # e las a"teri#rme"te 1rese"ta as( 0$e s$bsistir2" e" la 1arte "# a*ecta a. Las declaraciones sustitutivas s#" las re*eri as a la misma #bli!aci+" trib$taria ) 1er/# # 0$e #tras 1rese"ta as c#" a"teri#ri a ) 0$e reem1lace" s$ c#"te"i #. Trat2" #se el 1r#ce imie"t# e li0$i aci+" trib$taria i"icia # me ia"te eclaraci+"( las eclaraci#"es c#m1leme"tarias # s$stit$ti,as s+l# 1# r2" 1rese"tarse c#" a"teri#ri a a la li0$i aci+" trib$taria c#rres1#" ie"te a la eclaraci+" i"icial( 0$e se 1racticar2 t#ma" # e" c#"si eraci+" l#s at#s c#m1leta #s # s$stit$i #s. C#" 1#steri#ri a a la li0$i aci+"( el #bli!a # trib$tari# 0$e 1rete" a m# i*icar el c#"te"i # e la eclaraci+" a"teri#rme"te 1rese"ta a( eber2 s#licitar s$ recti*icaci+" c$a" # c#"si ere 0$e s$ c#"te"i # .a 1er&$ ica # e c$al0$ier m# # s$s i"tereses le!/tim#s( # c$a" # 1$ iera 1r#ce er $"a li0$i aci+" 1#r im1#rte s$1eri#r. De la c$#ta trib$taria res$lta"te e la recti*icaci+" se e $cir2 el im1#rte e la li0$i aci+" i"icial. #. L"s autoliquidaciones complementarias son /"s (e>e(i2"s " /" .is." o5/i1"cin t(i5ut"(i" pe(@o2o 7ue ot("s p(esent"2"s con "nte(io(i2"2, 2e /"s 7ue (esu/te un i.po(te " in1(es"( supe(io( o un" c"nti2"2 " 2e=o/=e( o " co.pens"( in>e(io( "/ i.po(te (esu/t"nte 2e /" "uto/i7ui2"cin "nte(io(, 7ue su5sisti(3 en /" p"(te no ">ect"2". El #bli!a # trib$tari# e*ect$ar2 la c$a"ti*icaci+" e la #bli!aci+" trib$taria te"ie" # e" c$e"ta t# #s l#s eleme"t#s c#"si!"a #s e" la a$t#li0$i aci+" c#m1leme"taria( e $cie" # e la c$#ta res$lta"te e la a$t#li0$i aci+" c#m1leme"taria el im1#rte e la a$t#li0$i aci+" i"icial. C$a" # c#m# c#"sec$e"cia e la a$t#li0$i aci+" i"icial se .a)a #bte"i # $"a e,#l$ci+" im1r#ce e"te # 1#r c$a"t/a s$1eri#r a la 0$e res$lte e la a$t#li0$i aci+" c#m1leme"taria( se eber2 i"!resar la ca"ti a i" ebi ame"te #bte"i a &$"t# a la c$#ta 0$e( e" s$ cas#( res$ltara e la a$t#li0$i aci+" c#m1leme"taria.
E"tre las me i as trib$tarias a mi"istrati,as iri!i as a la re $cci+" el 7*icit 1:blic# el RDBLe) 1=Q=J1=( c#" la e"#mi"aci+" e eclaraci+" trib$taria es1ecial re!$la e" s$ Dis1#sici+" A ici#"al 1H la 1#sibili a e 0$e l#s c#"trib$)e"tes el IRPA( el IS ) el IRNR 0$e sea" tit$lares e bie"es # erec.#s 0$e "# se c#rres1#" a" c#" las re"tas eclara as e" ic.#s im1$est#s( 1$e a" re!$lari3ar s$ sit$aci+" trib$taria 1rese"ta" # $"a eclaraci+" %es1ecial' a"tes el @J e "#,iembre e =J1=( i"!resa" # la c$a"t/a res$lta"te e a1licar 1JV al im1#rte # ,al#r e a 0$isici+" e l#s bie"es # erec.#s re!$lari3a #ssiem1re 0$e .$biera" si # tit$lares e tales bie"es # erec.#s c#" a"teri#ri a a la *i"ali3aci+" el :ltim# 1er/# # im1#siti,# c$)a eclaraci+" .$biera *i"ali3a # a"tes el @1QJ@Q=J1( *ec.a e e"tra a e" ,i!#r el re*eri # RDBLe). Esta 1#sibili a e?ce1ci#"al e re!$lari3aci+" "# se a1licar2 res1ect# e a0$ell#s im1$est# ) 1er/# #s im1#siti,#s c$)a eclaraci+" e i"!res# se .$biera 1r# $ci # es1$7s e la "#ti*icaci+" el i"ici# e %1r#ce imie"t#s e c#m1r#baci+" # i",esti!aci+"' e tales im1$est#s ) 1er/# #s. El im1#rte eclara # 1#r el c#"trib$)e"te te" r2 la c#"si eraci+" e %re"ta eclara a' a l#s e*ect#s el r7!ime" e las %!a"a"cias 1atrim#"iales "# &$sti*ica as' el art. @P LIRPA # el e %1res$"ci+" e #bte"ci+" e re"tas' el art. 1@G TRLIS'

$. Las comunicaciones de datos complementarias s#" las re*eri as a la misma #bli!aci+" trib$taria ) 1er/# # 0$e #tras 1rese"ta as c#" a"teri#ri a ( e" las 0$e se m# i*i0$e" # se i"cl$)a" "$e,#s at#s e car2cter 1ers#"al( *amiliar # ec#"+mic# s$bsistie" # e" la 1arte "# a*ecta a las c#m$"icaci#"es e at#s 1rese"ta as c#" a"teri#ri a . Se c#"si era" comunicaciones de datos sustitutivas las re*eri as a la misma #bli!aci+" trib$taria ) 1er/# # 0$e #tras 1rese"ta as c#" a"teri#ri a ( ) 0$e reem1lace" s$ c#"te"i #. Las c#m$"icaci#"es e at#s c#m1leme"tarias # s$stit$ti,as s+l# 1# r2" 1rese"tarse a"tes e 0$e la A m+" trib$taria .a)a ac#r a # la e,#l$ci+" c#rres1#" ie"te # icta # res#l$ci+" "e!a" # la 1r#ce e"cia e la misma. E" este cas#( la e,#l$ci+" # res#l$ci+" a mi"istrati,a 0$e se ac$er e tras la c#m$"icaci+" e at#s c#m1leme"taria # s$stit$ti,a t#mar2 e" c#"si eraci+" l#s at#s c#m1leta #s # s$stit$i #s. Si la e,#l$ci+" )a se .$biera ac#r a # # se .$biera icta # )a la res#l$ci+" a mi"istrati,a( el #bli!a # trib$tari# 1# r2 s#licitar la recti*icaci+" e s$ c#m$"icaci+" e at#s. %. E" e*i"iti,a( la finalidad 0$e se 1ersi!$e c#" las eclaraci#"es( a$t#li0$i aci#"es ) c#m$"icaci#"es c#m1leme"tarias es la misma> %completar o modificar las 1rese"ta as c#" a"teri#ri a '. La :"ica i*ere"cia es 0$e( mie"tras eclaraci#"es ) c#m$"icaci#"es 1$e e" modificar e" c$al0$ier se"ti # las i"icialme"te 1rese"ta as( s+l# 1r#ce er2 presentar autoli!uidaciones complementarias %c$a" # e ellas res$lte un importe a ingresar superior al e la a$t#li0$i aci+" a"teri#r # una cantidad a devolver o a compensar inferior a la a"teri#rme"te a$t#li0$i a a' 4art. 1==.= L8T5. E" cas# c#"trari#( el reme i# "# estar/a e" la a$t#li0$i aci+" c#m1leme"taria( si"# e" la rectificacin de la autoliquidacin cu"n2o 9" " 2"2o /u1"( " un in1(eso supe(io( /e1"/.ente p(oce2ente (o

=J

5ien " un" c"nti2"2 " 2e=o/=e( o " co.pens"( supe(io( " /" so/icit"2") o 9" " pe(Bu2ic"2o 2e cu"/7uie( .o2o /os inte(eses /e1@ti.os 2e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io. &. Las c#m$"icaci#"es( eclaraci#"es ) a$t#li0$i aci#"es c#m1leme"tarias 1# r2" 1rese"tarse % e"tr# del plazo' estableci # # %con posterioridad a la *i"ali3aci+" e ic.# 1la3#' 1er# %siem1re 0$e "# .a)a 1rescrit# el erec.# e la A mi"istraci+" 1ara etermi"ar la e$ a trib$taria'. P#r l# 0$e se es1re" e 0$e el 1er/# # %.2bil' 1ara la 1rese"taci+" e $"a eclaraci+" c#m1leme"taria %*$era e 1la3#' ser2 el 0$e me ie e"tre el *i"al el 1la3# re!lame"tari# e eclaraci+" ) el m#me"t# e" 0$e te"!a l$!ar el %re0$erimie"t# D1re,i#E e la A mi"istraci+" trib$taria'. Es ecir( 0$e la A m+" "# 1# r2 "e!arse a ace1tar la eclaraci+" 0$e el 1artic$lar i"teresa # 1rese"te a:" es1$7s e tra"sc$rri #s l#s 1la3#s e 1rescri1ci+"- sim1leme"te( las eclaraci#"es # a$t#li0$i aci#"es 1rese"ta as es1$7s e ,e"ci # el 1la3# e 1rescri1ci+"( l# te" r2" la c#"si eraci+" le!al e %c#m1leme"tarias # s$stit$ti,as'( l# c$al "# im1i e al c#"trib$)e"te el c$m1limie"t# e s$ eber e eclarar # e declarar mejor. '. Las eclaraci#"es # a$t#li0$i aci#"es 1rese"ta as con posterioridad a la *i"ali3aci+" el 1la3# re!lame"tari# e eclaraci+" ) antes e 0$e tra"sc$rra el 1la3# e 1rescri1ci+" el trib$t#( te" r2" el car2cter e e?tem1#r2"eas( siem1re 0$e "# me ie %re0$erimie"t# 1re,i# e la A mi"istraci+" trib$taria'. Se c#"si era a est#s e*ect#s %re!uerimiento previo' c$al0$ier act$aci+" a mi"istrati,a reali3a a c#" c#"#cimie"t# *#rmal el #bli!a # trib$tari# c#" $ce"te al %rec#"#cimie"t#( re!$lari3aci+"( c#m1r#baci+"( i"s1ecci+"( ase!$ramie"t# # li0$i aci+" e la e$ a trib$taria'- si" i"cl$ir las act$aci#"es a mi"istrati,as %c#" $ce"tes al c#br# e las e$ as trib$tarias'( es ecir( las :"icas 0$e e?1l/citame"te c#"tie"e" $" re!uerimiento de pago. As/( las eclaraci#"es e?tem1#r2"eas si" re0$erimie"t# 1re,i#( tie"e" =EAECTOS> a La exclusin de las sanciones 0$e .$biera" 1# i # e?i!irse- )R. b El e,e"!# ) li0$i aci+" e l#s al!$"#s ti1#s e recargos tributarios- recar!#s 0$e "# ser2" a1licables a las eclaraci#"es catastrales. Si la a$t#li0$i aci+" 1rese"ta a c#" 1#steri#ri a a la *i"ali3aci+" el 1la3# re!lame"tari# ) a"tes e la "#ti*icaci+" el i"ici# e act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"( ,a ac#m1a9a a el 1a!#( ) la a mi"istraci+" trib$taria estimase 0$e el #bli!a # trib$tari# .a re!$lari3a # s$ sit$aci+" trib$taria me ia"te el %c#m1let# rec#"#cimie"t# ) 1a!# e la e$ a trib$taria'( la re!$lari3aci+" 1ractica a c#m1#rtar2 la e?#"eraci+" e res1#"sabili a 1e"al( a$"0$e la i"*racci+" e" s$ /a c#meti a 1$ iera ser c#"stit$ti,a e elit# c#"tra la ;acie" a P:blica- 1$ ie" # e" tal cas# la A mi"istraci+" c#"ti"$ar c#" el 1r#ce imie"t# a mi"istrati,# si" 1asar el ta"t# e c$l1a a la a$t#ri a &$ icial "i al Mi"isteri# Aiscal. La misma e?#"eraci+" 1e"al se 1r# $cir2 c$a" # se re!$larice" ) satis*a!a" e" l#s mism#s t7rmi"#s e$ as trib$tarias $"a ,e3 1rescrit# el erec.# e la A mi"istraci+" a s$ etermi"aci+" 4art. LL a5 L8T5( ) a"tes e 0$e .a)a 1rescrit# la acci+" 1e"al 1#r el elit# c#"tra la ;acie" a P:blica 4art. 1NJ. $"#. =. L8T5. E" "i"!$"# e est#s s$1$est#s se e,#l,er2" las ca"ti a es 1a!a as 0$e .a)a" ser,i # 1ara #bte"er la e?#"eraci+" e la res1#"sabili a 1e"al. 4art. ==1.1.c5 L8T5. Para 0$e est#s e*ect#s res$lte" a1licables( las a$t#li0$i aci#"es e?tem1#r2"eas eber2" i e"ti*icar e?1resame"te %el 1er/# # im1#siti,# e li0$i aci+"' al 0$e se re*iere" ) eber2" c#"te"er :"icame"te l#s at#s relati,#s a ic.# 1er/# #.
C$a" # el res$lta # e la a$t#li0$i aci+" c#m1leme"taria "# arr#&e $"a c$#ta a i"!resar %"# res$ltar2 e a1licaci+" el r7!ime" e recar!#s 1re,ist#s e" el art. =K L8T( si"# la li0$i aci+" e i"tereses e em#ra re*eri a e" el art. =L( c#"sec$e"cia el c#br# e $"a e,#l$ci+" im1r#ce e"te.

J. Especialidades del procedimiento para la rectificacin de declaraciones, comunicaciones de datos y solicitudes de devoluciones" C$a" # la A mi"istraci+" .a)a icta # $"a li0$i aci+" 1r#,isi#"al e" l#s 1r#ce imie"t#s e li0$i aci+" trib$taria i"icia #s me ia"te eclaraci+"( # bie" .a)a ac#r a # la e,#l$ci+" # icta # la res#l$ci+" e"e!at#ria e" l#s cas#s e c#m$"icaci#"es e at#s # e s#licit$ es e e,#l$ci+"( el #bli!a # trib$tari# 1# r2 s#licitar la recti*icaci+" e la eclaraci+"( c#m$"icaci+" e at#s # s#licit$ e e,#l$ci+" 1rese"ta a c#" a"teri#ri a ( c$a" #> Rc#"si ere 0$e s$ c#"te"i # .a 1er&$ ica # e c$al0$ier m# # s$s i"tereses le!/tim#s- #R R1$ iera 1r#ce er $"a li0$i aci+" 1#r im1#rte s$1eri#r # $"a me"#r e,#l$ci+". Siem1re 0$e la li0$i aci+" 1r#,isi#"al se .a)a 1ractica # 1#r $"a c#"si eraci+" # 1#r $" m#ti,# isti"t# el 0$e se i",#0$e e" la s#licit$ e recti*icaci+"- c#"c$rrie" # esta circ$"sta"cia c$a" # la s#licit$ e recti*icaci+" a*ecte a eleme"t#s e la #bli!aci+" trib$taria 0$e "# .a)a" si # re!$lari3a #s me ia"te la li0$i aci+" 1r#,isi#"al.

=1

C$a" # e la recti*icaci+" res$lte $"a ca"ti a a i"!resar( se e?i!ir2" l#s i"tereses e em#ra 0$e c#rres1#" a" e" ca a cas#.

L. DENUNCIA PWBLICA
La e"$"cia 1:blica se trata e $" act# $"ilateral( e car2cter ,#l$"tari#( c$)# #b&et# es $"a ma"i*estaci+" e c#"#cimie"t#( a$"0$e 1$e e i"c#r1#rar $"a ma"i*estaci+" e ,#l$"ta 4s#licit$ # 1etici+"5. E" el 2mbit# trib$tari# la e"$"cia se c#"*i!$ra c#m# *ac$lta ) "# c#m# eber( sie" # s$ #b&et# %1#"er e" c#"#cimie"t# e la A m+" trib$taria .ec.#s # sit$aci#"es 0$e 1$e a" ser c#"stit$ti,#s e i"*racci#"es trib$tarias # te"er trasce" e"cia 1ara la a1licaci+" e l#s trib$t#s'. La e"$"cia "# i"icia 1#r s/ misma "i"!:" 1r#ce imie"t#( si"# 0$e se remitir2 al +r!a"# c#m1ete"te 1ara reali3ar las act$aci#"es 0$e c#rres1#" a"( 1$ ie" # ac#r ar el arc.i,# e la misma c$a" # se c#"si ere i"*$" a a # c$a" # "# se c#"crete" # i e"ti*i0$e" s$*icie"teme"te l#s .ec.#s # las 1ers#"as e"$"cia as. Si e?iste" i" ici#s s$*icie"tes e ,eraci a e" l#s .ec.#s im1$ta #s( ) 7st#s s#" esc#"#ci #s 1ara la A m+" trib$taria( se 1# r2" i"iciar las act$aci#"es 0$e 1r#ce a"( si bie" la e"$"cia "# *#rmar2 1arte el e?1e ie"te a mt,#( "i se c#"si erar2 al e"$"cia"te interesado e" las act$aci#"es a mt,as 0$e se i"icie"( "i se le i"*#rmar2( e" *i"( el res$lta # e las mismas( 1ara c$)a im1$!"aci+" tam1#c# est2 le!itima #.

K. AUNCIONES DE 8ESTIN TRIBUTARIA


E" s/"tesis( a la gestin tributaria se le e"c#mie" a> 1) %osibilitar el *$"ci#"amie"t# ) la "#rmal a1licaci+" e l#s trib$t#s 0$e i"te!ra" el sistema. 2) .ontrolar 4 e ma"era masi,a # e?te"si,a( 1er# limita a5 el c$m1limie"t# e las #bli!aci#"es ) eberes ) la reali3aci+" e las act$aci#"es atrib$i as a l#s 1artic$lares 4#bli!a #s trib$tari#s5( 1ractica" # las c#rrecci#"es # re!$lari3aci#"es 4li0$i aci#"es5 0$e c#rres1#" a". #) Reali3ar las dem$s actuaciones gen'ricas e a1licaci+" e l#s trib$t#s !ue no sean de inspeccin y recaudacin. Las c#"cretas funciones administrativas de gestin tributaria 0$e se e"$"cia" 1$e e" sistemati3arse e" al!$"a e las funciones gestoras reci7" me"ci#"a as. 1) La *$"ci+" iri!i a a posibilitar la c#rrecta a1licaci+" ) el *$"ci#"amie"t# "#rmal el sistema( c#"siste e" las si!$ie"tes >unciones "2.t="s> a) La i"*#rmaci+" ) asiste"cia trib$taria. b) La rece1ci+" ) tramitaci+" e eclaraci#"es( a$t#li0$i aci#"es( c#m$"icaci#"es e at#s ) em2s #c$me"t#s c#" trasce" e"cia trib$taria. c) La emisi+" e certi*ica #s trib$tari#s( la emisi+" # re,#caci+" el ":mer# e i e"ti*icaci+" *iscal( ) la elab#raci+" ) ma"te"imie"t# e l#s ce"s#s trib$tari#s. d) El rec#"#cimie"t# ) c#m1r#baci+" e la 1r#ce e"cia e l#s be"e*ici#s *iscales( ) e las e,#l$ci#"es 1re,istas e" la "#rmati,a trib$taria. e) La c#m1r#baci+" ) reali3aci+" e las e,#l$ci#"es 1re,istas e" la "#rmati,a trib$taria. 2) E" la *$"ci+" controladora )( e" s$ cas#( re!$lari3a #ra( c#rres1#" e> a) C#"tr#lar el c$m1limie"t# e la #bli!aci+" e 1rese"tar eclaraci#"es trib$tarias ) e #tras #bli!aci#"es *#rmales( as/ c#m# el c#"tr#l ) l#s ac$er #s e sim1li*icaci+" relati,#s a la #bli!aci+" e *act$rar( e" c$a"t# te"!a" trasce" e"cia trib$taria. b) La reali3aci+" e act$aci#"es e ,eri*icaci+" e at#s( e c#m1r#baci+" limita a )( e" *i"( e c#m1r#baci+" e ,al#res. c) La 1r2ctica e las li0$i aci#"es trib$tarias 4re!$lari3aci#"es5 eri,a as e las re*eri as act$aci#"es e c#"tr#l( ,eri*icaci+" ) c#m1r#baci+". #) P#r :ltim#( e"tre las *$"ci#"es a mt,as !e"7ricas e !esti+" trib$taria 0$e "# sea" e i"s1ecci+" ) reca$ aci+"( "# se c#"creta e" la L8T c$2les sea" a0$7llas( .abilita" # asimism# al E&ec$ti,# 1ara 0$e re!$le re!lame"tariame"te #tr#s 1r#ce imie"t#s e !esti+" trib$taria isti"t#s e l#s le!alme"te 1re,ist#s.

N. PROCEDIMIENTO DE DE6OLUCIN INICIADO MEDIANTE AUTOLIFUIDACIN( SOLICITUD O COMUNICACIN DE DATOS.

==

E"tre las obligaciones de contenido econmico e la ;P c$)# c$m1limie"t# i"c$mbe a la A m+" trib$taria( estaca la #bli!aci+" e reali3ar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo- la devolucin de ingresos indebidos- la e reembolso de los costes de las garantas ) la e satisfacer intereses de demora" La L8T .abilita al E&ec$ti,# 1ara re!$lar re!lame"tariame"te el procedimiento de reembolso ) la *#rma e etermi"ar el coste de las garantas. El 1r#ce imie"t# e e,#l$ci+" es $" procedimiento de gestin tributaria i"icia # 1#r eclaraci+"( s#licit$ # i"iciati,a el #bli!a # trib$tari# 1ara #bte"er las e,#l$ci#"es eri,a as e la "#rmati,a e ca a trib$t#. Na a tie"e 0$e ,er c#" el 1r#ce imie"t# es1ecial e re,isi+" 1ara la e,#l$ci+" e i"!res#s i" ebi #s( 0$e se i"iciar2 e #*ici# # a i"sta"cia el i"teresa # e" l#s si!$ie"tes s$1$est#s> $1lici a e" el 1a!# e e$ as trib$tarias # sa"ci#"es- 1a!#s s$1eri#res al im1#rte a i"!resar res$lta"te e $"a li0$i aci+" # e $"a a$t#li0$i aci+"- i"!res# e e$ as # sa"ci#"es trib$tarias 1rescritas- ) #tr#s s$1$est#s 0$e estable3ca la "#rmati,a trib$taria. A) /niciacin y tramitacin. El 1r#ce imie"t# e !esti+" e las e,#l$ci#"es trib$tarias se i"iciar2 me ia"te la 1rese"taci+" e $"a autoli!uidacin con derecho a devolucin- e $"a comunicacin de datos a la A mi"istraci+" 1ara 0$e 7sta etermi"e la ca"ti a 0$e( e" s$ cas#( res$lte a e,#l,er- # me ia"te la 1rese"taci+" e $"a solicitud de devolucin. El 1r#ce imie"t# e e,#l$ci+" i"icia # me ia"te a$t#li0$i aci+"( s#licit$ # c#m$"icaci+" e at#s c#"siste( 1$es( e" $" 1r#ce imie"t# e !esti+" i"icia # a i"sta"cia el #bli!a # trib$tari# 1ara la #bte"ci+" e las e,#l$ci#"es eri,a as e la "#rmati,a e ca a trib$t#( ) tie"e 1#r #b&et# la e,#l$ci+" e las ca"ti a es 0$e 1r#ce a"( e ac$er # c#" la "#rmati,a re!$la #ra e ca a trib$t#- est# es( las e,#l$ci#"es c#rres1#" ie"tes a ca"ti a es 0$e *$er#" ebi ame"te i"!resa as # s#1#rta as ebi ame"te( c#m# c#"sec$e"cia e la "#rmal a1licaci+" e la mec2"ica 1r#1ia el trib$t#- as/ c#m# ab#"#s a c$e"ta 0$e eba e*ect$ar la A m+" trib$taria c#m# a"tici1#s e e $cci#"es a 1racticar s#bre c$al0$ier trib$t#. Recibi a la a$t#li0$i aci+"( s#licit$ # c#m$"icaci+" e at#s( la A m+" e?ami"ar2 la #c$me"taci+" 1rese"ta a( c#"trast2" #la c#" l#s at#s ) a"tece e"tes 0$e #bre" e" s$ 1# er( ) si res$ltara *#rmalme"te c#rrecta( la A mi"istraci+" 1r#ce er2( si" m2s tr2mite )( e" s$ cas#( e ma"era a$t#mati3a a( al rec#"#cimie"t# e la e,#l$ci+" s#licita a. De a1reciarse al!:" e*ect# *#rmal( err#r aritm7tic#( iscre1a"cia e" l#s at#s # e" s$ cali*icaci+"( se 1# r2 i"iciar $" 1r#ce imie"t# e ,eri*icaci+" e at#s( e c#m1r#baci+" limita a # e i"s1ecci+". Tra"sc$rri # el 1la3# 0$e estable3ca la "#rmati,a e ca a trib$t# #( e" s$ e*ect#( L meses es e la *i"ali3aci+" el 1la3# 1ara la 1rese"taci+" e la a$t#li0$i aci+"( c#m$"icaci+" e at#s # s#licit$ ( si" 0$e se ac#r ara bie" la e,#l$ci+"( # bie" el i"ici# e #tr# 1r#ce imie"t#( el #bli!a # trib$tari# 1# r2 s#licitar 0$e se ac$er e la e,#l$ci+"( ebie" # la A m+" satis*acer i"tereses e em#ra 0$e 1r#ce a". L#s i"tereses e em#ra se e,e"!ar2" es e la *i"ali3aci+" el re*eri # 1la3# .asta la *ec.a e #r e"aci+" el 1a!#( si" c#m1$tar l#s 1er/# #s e ilaci+" 1#r ca$sa "# im1$table a la A m+". C$a" # el im1#rte e la e,#l$ci+" sea #b&et# e c#m1e"saci+"( el i"ter7s e em#ra se ab#"ar2 .asta el m#me"t# e la e?ti"ci+" e la e$ a. L) ,erminacin. El 1r#ce imie"t# e e,#l$ci+" 1# r2 termi"ar 1#r> el acuerdo 0$e rec#"#3ca la e,#l$ci+" s#licita a 0$e se e"te" er2 "#ti*ica # 1#r la rece1ci+" e la tra"s*ere"cia ba"caria # el c.e0$e- 1#r caducidad( res1ect# a l#s 1r#ce imie"t#s i"icia #s a i"sta"cia e 1arte- # bie" 1#r el i"ici# e $" 1r#ce imie"t# e verificacin de datos( e comprobacin limitada # e inspeccin( e" l#s 0$e la A m+" 1# r2 e*ect$ar las act$aci#"es e ,eri*icaci+" # e c#"tr#l 0$e c#rres1#" a. C$a" # la e,#l$ci+" rec#"#ci a sea #b&et# e rete"ci+" ca$telar t#tal # 1arcial( &$"t# c#" el ac$er # e e,#l$ci+" se "#ti*icar2 la a #1ci+" e la me i a ca$telar. El rec#"#cimie"t# e la e,#l$ci+" s#licita a "# im1e ir2 la 1#steri#r c#m1r#baci+" e la #bli!aci+" trib$taria a tra,7s e l#s 1r#ce imie"t#s e c#m1r#baci+" # i",esti!aci+". C$a" # el 1r#ce imie"t# e e,#l$ci+" *i"aliceR> Rpo( e/ inicio 2e ot(o p(oce2i.iento( la #bli!aci+" e "#ti*icar la termi"aci+" el 1rimer 1r#ce imie"t# e"tr# e s$ 1la3# m2?im# e $raci+"( se e"te" er2 c$m1li a c#" el i"te"t# e "#ti*icaci+" e la c#m$"icaci+" e i"ici# el se!$" # 1r#ce imie"t#. Rpo( e/ inicio 2e un p(oce2i.iento 2e =e(i>ic"cin 2e 2"tos o 2e co.p(o5"cin /i.it"2" ( ) 7st#s *i"ali3ara" 1#r ca $ci a ( el #bli!a # trib$tari# 1# r2 s#licitar 0$e se ac$er e la e,#l$ci+" re0$eri a( 0$e eber2 e*ect$ar el +r!a"# c#m1ete"te( si" 1er&$ici# e l#s 1r#ce imie"t#s e ,eri*icaci+" e at#s( e c#m1r#baci+" limita a # e i"s1ecci+" 0$e 1$e a" i"iciarse c#" 1#steri#ri a . Rpo( e/ inicio 2e un p(oce2i.iento 2e inspeccin( el #bli!a # trib$tari# 1# r2 s#licitar 0$e se ac$er e la e,#l$ci+" $"a ,e3 tra"sc$rri # el 1la3# m2?im# e $raci+" el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r.

=@

E" t# # cas# se ma"te" r2 la #bli!aci+" e satis*acer el i"ter7s e em#ra s#bre la e,#l$ci+" 0$e *i"alme"te se 1$e a 1racticar- e,e"!2" #se el i"ter7s e em#ra( es e la *i"ali3aci+" el 1la3# 1ara e*ect$ar la e,#l$ci+" 4)( e" t# # cas#( el 1la3# e L meses5( hasta la fecha no en la !ue el interesado perciba el importe de la devolucin, sino en la !ue se acuerde por la Admn la ordenacin del pago"

P. PROCEDIMIENTO DE LIFUIDACIN TRIBUTARIA INICIADO MEDIANTE DECLARACIN.


A) /niciacin. La eclaraci+" el .ec.# im1#"ible se!$i a e la "ecesaria i"ter,e"ci+" li0$i a #ra e la A m+" c#"stit$)+ el m7t# # 1r#1i# ) tra ici#"al e a1licaci+" e l#s trib$t#s a"tes e la a1arici+" ) !e"erali3aci+" el r7!ime" e a$t#li0$i aci+". C$a" # ell# #c$rra( el 1r#ce imie"t# e !esti+" el trib$t# se i"iciar2 1#r> Eec/"("cin 2e/ suBeto p"si=o> E" este cas#( la !esti+" el trib$t# se i"icia c#" la 1rese"taci+" e $"a eclaraci+" e" la 0$e el s$&et# 1asi,# ma"i*iesta la reali3aci+" el .ec.# im1#"ible ) c#m$"ica l#s at#s "ecesari#s 1ara 0$e la A m+" c$a"ti*i0$e la #bli!aci+" trib$taria 1ractica" # $"a li0$i aci+" 1r#,isi#"al. Ee o>icio po( /" A2.n en c"so 2e c"2uci2"2 2e/ p(oce2i.iento inici"2o po( "7u6/ > Si el 1r#ce imie"t# as/ i"icia # .$biera termi"a # 1#r ca $ci a ( ser2 la A m+" la 0$e e #*ici# 1# r2 i"iciar $" "$e,# 1r#ce imie"t# 1ara la li0$i aci+" el trib$t# e"tr# el 1la3# e 1rescri1ci+"( c#m$"ic2" #l# al s$&et# 1asi,#. E" el 2mbit# e l#s trib$t#s a $a"er#s( e" el s$1$est# e 0$e el 1r#ce imie"t# e li0$i aci+" se .a)a i"icia # me ia"te $"a eclaraci+" e" a $a"a 1ara el es1ac.# e las merca"c/as sit$a as e" reci"t#s a $a"er#s ) l$!ares .abilita #s al e*ect#( la A m+" reali3ar2 las act$aci#"es "ecesarias 1ara 1racticar la li0$i aci+" 0$e c#rres1#" a c#"*#rme a l#s at#s eclara #s ) a l#s 0$e se e $3ca" e las merca"c/as 1rese"ta as a es1ac.#. L) ,ramitacin. C#rres1#" e a la A m+" reali3ar las act$aci#"es e cali*icaci+" ) c$a"ti*icaci+" #1#rt$"as( c#" base e" l#s at#s c#"si!"a #s e" la eclaraci+" # e" #tr#s 0$e #bre" e" s$ 1# er- 1$ ie" # re0$erir al #bli!a # trib$tari# 1ara 0$e aclare l#s at#s eclara #s # 1rese"te &$sti*ica"te e l#s mism#s( ) 1$ ie" # e*ect$ar( e" *i"( act$aci#"es e c#m1r#baci+" e ,al#res. C$a" # l#s at#s # ,al#res te"i #s e" c$e"ta 1#r la A m+" "# se c#rres1#" a" c#" l#s c#"si!"a #s e" s$ eclaraci+" 1#r el s$&et# 1asi,#( la 1r#1$esta e li0$i aci+" .ar2 me"ci+" e?1resa e esta circ$"sta"cia( ebie" # "#ti*icarse c#" s$ci"ta re*ere"cia a l#s .ec.#s ) *$" ame"t#s e c.# 0$e la m#ti,e"( 1ara 0$e el #bli!a # trib$tari# ale!$e l# 0$e c#",e"!a a s$ c.#. P$est# 0$e e" este 1r#ce imie"t# el s$&et# 1asi,# "# 1$e e e*ect$ar i"!res# al!$"# el trib$t# .asta ta"t# "# le sea "#ti*ica a la li0$i aci+" 0$e le c#rres1#" e 1racticar a la A m+"( "# se e?i!ir2" i"tereses e em#ra es e la 1rese"taci+" e la eclaraci+" .asta la *i"ali3aci+" el 1la3# e 1a!# e" 1er/# # ,#l$"tari#( al ser el i"ter7s e em#ra $"a 1restaci+" acces#ria 0$e s+l# se e,e"!a 1#r el i"!res# *$era e 1la3#. Y ell#( "at$ralme"te( si" 1er&$ici# e la sa"ci+" 0$e 1$ iera 1r#ce er e" cas# e i"c$m1limie"t# e la #bli!aci+" e 1rese"tar e *#rma c#m1leta ) c#rrecta la eclaraci+" # l#s #c$me"t#s( "ecesari#s 1ara la li0$i aci+" a mi"istrati,a el trib$t#. C) ,erminacin del procedimiento" E/ p(oce2i.iento inici"2o .e2i"nte 2ec/"("cin te(.in"(3 2e "/1un" 2e /"s si1uientes 2 0ORMAS: -o( /i7ui2"cin p(o=ision"/ p("ctic"2" po( /" A2.n t(i5ut"(i". -o( c"2uci2"2, t("nscu((i2os & .eses 2es2e /" >in"/i?"cin 2e/ p/"?o p"(" p(esent"( /" 2ec/"("cin, sin 9"5e(se noti>ic"2o /" /i7ui2"cin: Si /" 2ec/"("cin >ue e4te.po(3ne", e/ p/"?o 2e & .eses p"(" e>ectu"( /" /i7ui2"cin noti>ic"(/" co.en?"(3 2es2e e/ 2@" si1uiente " /" p(esent"cin 2e /" 2ec/"("cin. No o5st"nte, /" no(."ti=" 2e c"2" t(i5uto po2(3 seA"/"( p/"?os 2i>e(entes 2e noti>ic"cin. T7"!ase e" c$e"ta 0$e l#s 1r#ce imie"t#s ca $ca #s "i i"terr$m1e" el 1la3# e 1rescri1ci+" "i se c#"si era" re0$erimie"t#s a mt,#s 0$e im1i a" la 1rese"taci+" e eclaraci#"es e?tem1#r2"eas ) es1#"t2"eas 4si" re0$erimie"t# 1re,i#5- ) 0$e( 1#r #tra 1arte( las act$aci#"es reali3a as e" el c$rs# e $" 1r#ce imie"t# ca $ca #( c#"ser,ar2" s$ ,ali e3 ) e*icacia a e*ect#s 1r#bat#ri#s e" #tr#s 1r#ce imie"t#s i"icia #s # 0$e 1$e a" i"iciarse c#" 1#steri#ri a e" relaci+" c#" el mism# $ #tr# #bli!a # trib$tari#. E/ p(oce2i.iento inici"2o .e2i"nte 2ec/"("cin te(.in"(3 po( /i7ui2"cin p(o=ision"/ p("ctic"2" po( /" A2.inist("cin t(i5ut"(i". S/o /"s (e1u/"(i?"ciones p("ctic"2"s po( /" Inspeccin 2e /os t(i5utos en e/ p(oce2i.iento inspecto(, 2"n /u1"( " /i7ui2"ciones 2e>initi="s; no tenien2o nunc" ese c"(3cte( (sino e/ 2e p(o=ision"/es) /"s (e1u/"(i?"ciones /i7ui2"ciones 2e(i="2"s 2e cu"/7uie( p(oce2i.iento (no inspecto() 2e 1estin t(i5ut"(i".

1J. PROCEDIMIENTO DE 6ERIAICACIN DE LOS DATOS DECLARADOS. =G

1. Pese a 0$e la L8T atrib$)e !e"7ricame"te a la A m+" la ,eri*icaci+" e l#s at#s eclara #s( se trata e $"a *$"ci+" a mt,a 0$e ,ie"e" esem1e9a" # es e .ace m2s e #s 7ca as l#s r!a"#s ) De1e" e"cias e !esti+" trib$taria( 1ara ,eri*icar la e?actit$ *#rmal e l# eclara # ) c#rre!ir l#s err#res materiales # aritm7tic#s( as/ c#m# l#s err#res e c.# eri,a #s e $"a a1licaci+" i" ebi a e la "#rmati,a 0$e res$lte( )( e" s$ cas#( recti*icarl#s 1ractica" # las li0$i aci#"es 1r#,isi#"ales 0$e 1r#ce a". La ,eri*icaci+" e at#s 1# r2 e*ect$arse tambi7" %c$a" # se re0$iera la aclaraci+" # &$sti*icaci+" e al!:" at# relati,# a la eclaraci+" # a$t#li0$i aci+" 1rese"ta a( siem1re 0$e "# se re*iera al esarr#ll# e acti,i a es ec#"+micas'. 2. El objeto e la ,eri*icaci+" e at#s se ci9e a las eclaraci#"es # a$t#li0$i aci#"es presentadas( ebie" # la li0$i aci+" 1r#,isi#"al e" s$ cas# res$lta"te 1racticarse a la ,ista e l#s at#s eclara #s 0$e c#m# medios e ,eri*icaci+"( s+l# 1# r2" c#"trastarse c#" l#s &$sti*ica"tes a1#rta #s c#" la eclaraci+"( c#" l#s at#s c#"te"i #s e" #tras eclaraci#"es 1rese"ta as 1#r el mism# #bli!a # trib$tari#( #( e" *i"( c#" l#s 0$e #bre" e" 1# er e la A m+" trib$taria. El 1r#1i# #b&et# material e la ,eri*icaci+" 4l#s at#s eclara #s5 im1i e 0$e el 1r#ce imie"t# 1$e a i"iciarse e" ausencia de declaraciones tributarias( est# es( e" l#s s$1$est#s e #misi+" # i"c$m1limie"t# e la #bli!aci+" e eclarar. Los 2"tos 2ec/"("2os s/o po2(3n cont("st"(se (co.o .e2ios 2e ="/o("cin) con /os Busti>ic"ntes "po(t"2os con /" 2ec/"("cin, con /os 2"tos conteni2os en ot("s 2ec/"("ciones p(esent"2"s po( e/ .is.o o5/i1"2o t(i5ut"(io o, en su c"so, con /os 7ue o5(en en po2e( 2e /" A2.n T(i5ut"(i"M. #. E/ p(oce2i.iento 2e =e(i>ic"cin 2e 2"tos se po2(3 iniciar .e2i"nte: E/ (e7ue(i.iento 2e /" A2.n t(i5ut"(i" p"(" 7ue e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io "c/"(e o Busti>i7ue /" 2isc(ep"nci" o5se(="2" o /os 2"tos (e/"ti=os " su 2ec/"("cin o "uto/i7ui2"cin. L" noti>ic"cin 2e /" p(opuest" 2e /i7ui2"cin cu"n2o /" A2.n t(i5ut"(i" cuente con 2"tos su>icientes p"(" >o(.u/"(/". La terminacin el 1r#ce imie"t# e ,eri*icaci+" se 1# r2 1r# $cir 1#r I AORMAS> a) P#r res#l$ci+" e" la 0$e se i" i0$e 0$e "# 1r#ce e 1racticar li0$i aci+" 1r#,isi#"al # e" la 0$e se c#rri&a" l#s e*ect#s a ,erti #s. b) P#r li0$i aci+" 1r#,isi#"al m#ti,a a e" .ec.#s ) e" *$" ame"t#s e c.#( ebie" # la A m+" c#" car2cter 1re,i# c#m$"icar al #bli!a # trib$tari# la 1r#1$esta e li0$i aci+" 1ara 0$e ale!$e l# c#",e"ie"te a s$ c.#. c) P#r la s$bsa"aci+"( aclaraci+" # &$sti*icaci+" 1#r el #bli!a # trib$tari# e la iscre1a"cia # el at# #b&et# e re0$erimie"t#( .acie" # c#"star e" ili!e"cia esta circ$"sta"cia( si" "ecesi a e ictar res#l$ci+" e?1resa. d) P#r ca $ci a ( $"a ,e3 tra"sc$rri # el 1la3# e L meses( es e la *ec.a e "#ti*icaci+" el i"ici#( si" .aberse "#ti*ica # li0$i aci+" 1r#,isi#"al( 1$ ie" # e" este cas# la A m+" i"iciar e "$e,# el 1r#ce imie"t# e"tr# el 1la3# e 1rescri1ci+". e) P#r el i"ici# e $" 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" limita a # e i"s1ecci+"( 0$e i"cl$)a el #b&et# el 1r#ce imie"t# e ,eri*icaci+" e at#s( .abi a c$e"ta e 0$e /" verificacin 2e 2"tos no i.pe2i(3 /" poste(io( comprobacin 2e/ o5Beto 2e /" .is."; "s@, se pue2e inici"( un p(oce2i.iento 2e co.p(o5"cin /i.it"2" o 2e inspeccin, 7ue inc/u " e/ o5Beto 2e/ p(oce2i.iento 2e =e(i>ic"cin 2e 2 2"tos). Se e"te" er2 c$m1li a la #bli!aci+" e "#ti*icar la termi"aci+" el 1rimer 1r#ce imie"t# 4,eri*icaci+" e at#s5 e"tr# e s$ 1la3# m2?im# e $raci+"( c#" el i"te"t# e "#ti*icaci+" e la c#m$"icaci+" e i"ici# el se!$" # 1r#ce imie"t# 4c#m1r#baci+" limita a # i"s1ecci+"5.

11. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIN LIMITADA.


A) 0bjeto del procedimiento" /niciacin" El objeto el 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" limita a es m2s am1li# 0$e el 1r#1i# e la ,eri*icaci+" e at#s( 1$ ie" # i"iciarse( e"tre #tr#s( e" l#s si!$ie"tes cas#s> a) E" relaci+" c#" las a$t#li0$i aci#"es( eclaraci#"es( c#m$"icaci#"es e at#s # s#licit$ es presentadas( c$a" # se a ,ierta" err#res e" s$ c#"te"i #( # iscre1a"cias e"tre l#s at#s eclara #s # l#s &$sti*ica"tes a1#rta #s ) l#s eleme"t#s e 1r$eba e" 1# er e la A m+" trib$taria- # bie" c$a" # se c#"si ere c#",e"ie"te c#m1r#bar t# #s # al!:" eleme"t# e la #bli!aci+" trib$taria. b) C$a" # "# c#"ste la 1rese"taci+" e eclaraci+" trib$taria # e a$t#li0$i aci+"( ) l#s a"tece e"tes e" 1# er e la A m+" 1#"!a" e ma"i*iest# la #bli!aci+" e eclarar # la reali3aci+" el .ec.# im1#"ible.

=I

Las act$aci#"es e c#m1r#baci+" limita a se i"iciar2" e #*ici# 1#r el +r!a"# e !esti+" # e i"s1ecci+" trib$taria 0$e res$lte c#m1ete"te. L) ,ramitacin" 1edios de comprobacin" El objeto e la c#m1r#baci+" limita a es la ,eri*icaci+" # c#m1r#baci+" *#rmal e l#s at#s eclara #s( as/ c#m# la c#m1r#baci+" e %l#s .ec.#s( act#s( eleme"t#s( acti,i a es( e?1l#taci#"es ) em2s circ$"sta"cias etermi"a"tes e la #bli!aci+" trib$taria'( te"ie" # a la ,ista 4 medios e c#m1r#baci+"5( a em2s e l#s at#s c#"si!"a #s e" las eclaraci#"es ) &$sti*ica"tes 1rese"ta #s # re!ueridos al efecto( l#s si!$ie"tes> a) L#s at#s ) a"tece e"tes e" 1# er e la A m+" trib$taria 0$e 1#"!a" e ma"i*iest# la reali3aci+" el .ec.# im1#"ible # el 1res$1$est# e $"a #bli!aci+" trib$taria( # la e?iste"cia e eleme"t#s etermi"a"tes e la misma "# eclara #s # isti"t#s a l#s eclara #s 1#r el #bli!a # trib$tari#. b) L#s re!istr#s ) em2s #c$me"t#s e?i!i #s 1#r la "#rmati,a trib$taria ) e c$al0$ier #tr# libr#( re!istr# # #c$me"t# e car2cter #*icial c#" e?ce1ci+" e la c#"tabili a merca"til( as/ c#m# el e?ame" e las *act$ras # #c$me"t#s 0$e sir,a" e &$sti*ica"te e las #1eraci#"es i"cl$i as e" ic.#s libr#s( re!istr#s # #c$me"t#s. Asimism#( la A m+" 1# r2 re0$erir el libr# iari# sim1li*ica # 0$e ebe" lle,ar l#s s$&et#s i"cl$i #s e" el 2mbit# e a1licaci+" el r7!ime" sim1li*ica # e c#"tabili a ( ) 0$e se c#"si era libr# re!istr# e car2cter *iscal. c) L#s at#s 1r#ce e"tes e l#s re0$erimie"t#s e*ect$a #s a tercer#s 1ara 0$e a1#rte" la i"*#rmaci+" 0$e se e"c$e"tre" #bli!a #s a s$mi"istrar c#" car2cter !e"eral( # 1ara 0$e la rati*i0$e" me ia"te la 1rese"taci+" e &$sti*ica"tes. A2e.3s, se enu.e("n co.o /@.ites "/ o5Beto 2e /" co.p(o5"cin /i.it"2": a) Los /i5(os (e1ist(os 2e /" cont"5i/i2"2 .e(c"nti/. b) En nin18n c"so se po2(3 (e7ue(i( " te(ce(os in>o(."cin so5(e .o=i.ientos >in"ncie(os, pe(o po2(3 so/icit"(se "/ o5/i1"2o t(i5ut"(io /" Busti>ic"cin 2ocu.ent"/ 2e ope("ciones >in"ncie("s 7ue ten1"n inci2enci" en /" 5"se o en /" cuot" 2e un" o5/i1"cin t(i5ut"(i". c) L" co.p(o5"cin no po2(3 (e"/i?"(se >ue(" 2e /"s o>icin"s 2e /" A2.n t(i5ut"(i", s"/=o /"s 7ue p(oce2"n se18n /" no(."ti=" "2u"ne(" o en /os supuestos p(e=istos (e1/".ent"(i".ente p"(" (e"/i?"( co.p(o5"ciones cens"/es o (e/"ti="s " /" "p/ic"cin 2e .6to2os o5Beti=os 2e t(i5ut"cin, en cu o c"so /"s "ctu"ciones po2(3n (e"/i?"(se en /"s o>icin"s, 2esp"c9os, /oc"/es est"5/eci.ientos 2e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io, cu"n2o se" neces"(io e/ e4".en >@sico 2e /os 9ec9os o ci(cunst"nci"s o5Beto 2e co.p(o5"cin. Los >uncion"(ios 7ue /"s 2es"((o//en ten2(3n /"s 2 0ACULTAEES si1uientes (econoci2"s " /" Inspeccin 2e /os t(i5utos: 'ntrada en /"s >inc"s, /oc"/es 2e ne1ocio 2e.3s est"5/eci.ientos o /u1"(es en 7ue se 2es"((o//en "cti=i2"2es o e4p/ot"ciones so.eti2"s " 1("=".en, e4ist"n 5ienes suBetos " t(i5ut"cin, se p(o2u?c"n 9ec9os i.poni5/es u ot(os supuestos 2e 9ec9o 2e /"s o5/i1"ciones t(i5ut"(i"s o e4ist" "/1un" p(ue5" 2e /os .is.os. Consi2e("cin 2e a!entes de la autoridad, 2e5ien2o /"s "uto(i2"2es p85/ic"s p(est"(/es /" p(oteccin e/ "u4i/io neces"(io p"(" e/ eBe(cicio 2e sus >unciones. La A m+" 1# r2 re0$erir a l#s #bli!a #s trib$tari#s la a1#rtaci+" e l#s at#s( libr#s( re!istr#s( *act$ras ) #c$me"t#s 0$e 1$e a" ser #b&et# e c#m1r#baci+" limita a( ebie" # a0$7ll#s 1ers#"arse( 1#r s/ mism#s # 1#r me i# e re1rese"ta"te e" el l$!ar( /a ) .#ra se9ala #s 1ara la 1r2ctica e las act$aci#"es c#rres1#" ie"tes( ) asimism# eber2" ate" er a la A m+" trib$taria( 1rest2" #le la ebi a c#lab#raci+" e" el esarr#ll# e s$s *$"ci#"es. Las act$aci#"es e c#m1r#baci+" limita a se #c$me"tar2" e" comunicaciones ) diligencias( a em2s e la res#l$ci+" a mt,a e?1resa 0$e 1#"!a *i" al 1r#ce imie"t#. C#" car2cter 1re,i# a la res#l$ci+" la A m+" eber2 c#m$"icar al #bli!a # trib$tari# la 1r#1$esta e res#l$ci+" # e li0$i aci+"( ) el tr2mite e ale!aci#"es 41J /as a 1artir el si!$ie"te al e la "#ti*icaci+"5- tr2mite el 0$e se 1# r2 1resci" ir c$a" # la res#l$ci+" c#"te"!a ma"i*estaci+" e?1resa e 0$e "# 1r#ce e re!$lari3ar la sit$aci+" trib$taria c#m# c#"sec$e"cia e la c#m1r#baci+" reali3a a. C) ,erminacin. El 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" limita a termi"ar2> a) P#r resolucin expresa e" la 0$e( al me"#s( se i"cl$)a la #bli!aci+" trib$taria # eleme"t#s e la misma #b&et# e c#m1r#baci+" ) s$ 2mbit# tem1#ral- la es1eci*icaci+" e las c#"cretas act$aci#"es reali3a as- l#s .ec.#s ) *$" ame"t#s e c.# 0$e m#ti,e" la res#l$ci+" )( e" *i"( la li0$i aci+" 1r#,isi#"al 0$e .abr2 e ir 1rece i a e la c#m$"icaci+" e la c#rres1#" ie"te 1r#1$esta e li0$i aci+" al #bli!a # trib$tari#( # e" s$ cas#( la ma"i*estaci+" e?1resa e 0$e "# 1r#ce e re!$lari3ar la sit$aci+" trib$taria #b&et# e c#m1r#baci+".

=L

b) P#r caducidad( $"a ,e3 tra"sc$rri # el 1la3# e L meses( es e la "#ti*icaci+" el i"ici# si" .aberse "#ti*ica # li0$i aci+" 1r#,isi#"al( 1$ ie" # la A m+" i"iciar $" "$e,# 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" limita a e"tr# el 1la3# e 1rescri1ci+". c) P#r el inicio de un procedimiento inspector !ue incluya el objeto de la comprobacin limitada ( e"te" i7" #se c$m1li a la #bli!aci+" e "#ti*icar la termi"aci+" el 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" limita a e"tr# e s$ 1la3# m2?im# e $raci+"( c#" el i"te"t# e "#ti*icaci+" e la c#m$"icaci+" e i"ici# el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+". E) Efectos de la regularizacin practicada en el procedimiento de comprobacin limitada . T("s /" (eso/ucin "2.inist("ti=" 7ue pon1" >in " /" co.p(o5"cin /i.it"2", /" A2.n no po2(3 e>ectu"( un" nue=" (e1u/"(i?"cin (especto 2e/ o5Beto co.p(o5"2o, s"/=o 7ue en ot(o p(oce2i.iento poste(io(, 2e co.p(o5"cin /i.it"2" o 2e inspeccin, se 2escu5("n nue=os 9ec9os o ci(cunst"nci"s 7ue (esu/ten 2e "ctu"ciones 2istint"s 2e /"s especi>ic"2"s en /" (eso/ucin conc/usi=" 2e/ p(oce2i.iento inici"/. S/o /"s (e1u/"(i?"ciones p("ctic"2"s po( /" Inspeccin 2e /os t(i5utos en e/ p(oce2i.iento inspecto(, 2"n /u1"( " /i7ui2"ciones 2e>initi="s; no tenien2o nunc" ese c"(3cte( (sino e/ 2e p(o=ision"/es) /"s (e1u/"(i?"ciones /i7ui2"ciones 2e(i="2"s 2e cu"/7uie( p(oce2i.iento (no inspecto() 2e 1estin t(i5ut"(i".

1=. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIN DE 6ALORES.


1. ACTUACIONES DE 6ALORACIN TRIBUTARIA. La a1licaci+" el trib$t# re0$iere la 1re,ia ) c#rrecta ,al#raci+" e las re"tas( 1r# $ct#s( bie"es ) em2s eleme"t#s etermi"a"tes e las #bli!aci#"es trib$tarias. N# t# as las act$aci#"es e ,al#raci+" e l#s eleme"t#s etermi"a"tes e las #bli!aci#"es trib$tarias se e*ect:a" 1#r +r!a"#s e la A m+" trib$taria( 1$ ie" # e*ect$arse 1#r #tr#s r!a"#s e la AAPP( ) s#bre t# #( 0$e las act$aci#"es e ,al#raci+" trib$taria "# siem1re se i"c#r1#ra" e" las funciones comprobadoras 4 e !esti+" # i"s1ecci+"5 e la A m+". a) E" #casi#"es las act$aci#"es e ,al#raci+" se e*ect:a" 1#r l#s r!a"#s e !esti+" # e i"s1ecci+" a i"sta"cia e #tr#s r!a"#s e la A m+" trib$taria 41#r e&em1l#( l#s r!a"#s e reca$ aci+" 1ara ,al#rar l#s bie"es embar!a #s5( # a 1etici+" e la A mi"istraci+" e las CCAA res1ect# a l#s trib$t#s ce i #s( # i"cl$s# e" act$aci#"es e a$?ili# # c#lab#raci+" *$"ci#"al c#" l#s em2s r!a"#s e la AAPP( # c#" l#s r!a"#s e l#s P# eres Le!islati,# ) <$ icial. b) E" #tr#s cas#s( las act$aci#"es e ,al#raci+" trib$taria est2" iri!i as a la informacin y asistencia de los obligados tributarios> ,al#raci#"es c#" car2cter 1re,i# a la a 0$isici+" # tra"smisi+" e bie"es i"m$ebles ) ac$er #s 1re,i#s ) ,i"c$la"tes e ,al#raci+" e eleme"t#s etermi"a"tes e la e$ a trib$taria. c) Las act$aci#"es e ,al#raci+" 1$e e" *#rmar 1arte e la funcin li!uidadora e la A m+". E" $"#s cas#s( las act$aci#"es e ,al#raci+" se e"!l#ba" e" las e cali*icaci+" ) c$a"ti*icaci+" 0$e ebe lle,ar a cab# la A m+" 1ara la li0$i aci+" ) 1#steri#r "#ti*icaci+" trib$taria. E" #tr#s cas#s( la a1licaci+" el trib$t# re0$iere $"a im1#rta"te acti,i a e ,al#raci+" 1re,ia a la li0$i aci+" a mt,a( # a la a$t#li0$i aci+" e" s$ cas#( e*ect$a a 1#r el 1artic$lar. d) Las act$aci#"es e ,al#raci+" 1$e e" e"c$a rarse e"tr# e las funciones comprobadoras( ta"t# e l#s r!a"#s e !esti+" trib$taria c#m# e l#s r!a"#s e I"s1ecci+"( 1$ ie" # esarr#llarse estas *$"ci#"es ) act$aci#"es c#m1r#ba #ras e" el 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" e ,al#res( # bie" c#m# $"a act$aci+" c#"creta e" al!$"# e l#s 1r#ce imie"t#s i"icia #s me ia"te eclaraci+"( el e c#m1r#baci+" limita a ) el e i"s1ecci+". 2. COMPROBACIN DE 6ALORES. OB<ETO. La *$"ci+" c#m1r#ba #ra e la A m+" recae tambi7" s#bre el ,al#r e las re"tas( 1r# $ct#s( bie"es ) em2s eleme"t#s etermi"a"tes e la #bli!aci+" trib$taria( eclara #s 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s # esc$biert#s 1#r la 1r#1ia A m+". N# se re0$iere act$aci+" e c#m1r#baci+" e ,al#res c$a" # el ,al#r e las re"tas( 1r# $ct#s( bie"es # eleme"t#s e la #bli!aci+" trib$taria res$lte irectame"te e $"a le) # e $" re!lame"t#. La L8T re!$la la c#m1r#baci+" e ,al#res( c#me"3a" # 1#r eclarar 0$e el ,al#r e las re"tas( 1r# $ct#s( bie"es ) em2s eleme"t#s etermi"a"tes e la #bli!aci+" trib$taria 1# r2 ser c#m1r#ba # 1#r la A m+" trib$taria( me ia"te> Ca1itali3aci+" # im1$taci+" e re" imie"t#s al 1#rce"ta&e 0$e la le) e ca a trib$t# se9ale. Preci#s me i#s e" el merca #. Dictame" e 1erit#s e la A mi"istraci+"( etc. Y #r e"a" # 0$e l#s act#s e c#m1r#baci+" e ,al#r %ser2" m#ti,a #s c#" re*ere"cia s$ci"ta a l#s .ec.#s ) *$" ame"t#s e Dc.#'( ebie" # la 1r#1$esta e ,al#raci+" res$lta"te e la c#m1r#baci+" e ,al#res rec#!er e?1resame"te la "#rmati,a a1lica a ) el etalle e s$ c#rrecta a1licaci+".

=K

C$a" # tras la #1#rt$"a c#m1r#baci+" e ,al#res la A m+" .a)a *i&a # el ,al#r real e $" bie"( la 1ers#"ali a & ca :"ica e la A m+" ) la c#.ere"cia c#" l#s act#s 1r#1i#s im1i e 0$e 1$e a *i&arse $"a ,al#raci+" isti"ta e" l#s em2s trib$t#s 0$e recai!a" s#bre el mism# ,al#r real. #. MEDIOS DE COMPROBACIN DE 6ALORES. La L8T c#"tem1la $" c#"&$"t# e me i#s e ,al#raci+" 4ca1itali3aci+" # im1$taci+" e re" imie"t#s al 1#rce"ta&e se9ala # e" la le) e ca a trib$t#- ,al#res 0$e *i!$re" e" re!istr#s #*iciales e car2cter *iscal- 1reci#s me i#s e" el merca #- c#ti3aci#"es e" merca #s "aci#"ales ) e?tra"&er#s- ictame" e 1erit#s- ,al#r asi!"a # a l#s bie"es e" las 1+li3as e c#"trat#s e se!$r#s( # 1ara la tasaci+" e las *i"cas .i1#teca as- el 1reci# # ,al#r eclara # e" #tras tra"smisi#"es el mism# bie"5( acrece"ta # 1#r la cl2$s$la resi $al e cierre 0$e $tili3a el 1rece1t#> %c$al0$ier #tr# me i# 0$e se etermi"e e" la le) 1r#1ia e ca a trib$t#'. E?iste iscreci#"ali a a mi"istrati,a 1ara ac$ ir a $"#s $ #tr#s( e" *$"ci+" e s$ i #"ei a res1ect# a l#s bie"es( re"tas # eleme"t#s a ,al#rar( a em2s e 0$e se remite a las "#rmas e ca a trib$t# 1ara re!lame"tar la a1licaci+" e est#s me i#s e c#m1r#baci+"( 1$ ie" # se9alarse e" ellas 1ri#ri a es # s$1$est#s e a1licaci+". E" t# # cas#( .abr2 e es1eci*icarse c$2l .a si # el me i# em1lea #( l#s criteri#s 1#r l#s 0$e se .a ele!i # ) c#" base e" l#s c$ales se .a lle!a # al ,al#r c#m1r#ba # 1#r la A m+". $. PROCEDIMIENTO. El objeto e este 1r#ce imie"t# es la comprobacin de valores 0$e( ,ali7" #se e l#s me i#s e ,al#raci+" 1re,ist#s e" el "(t. %' L*T( 1# r2" e*ect$ar l#s rganos de gestin # l#s e /nspeccin tributaria %salvo !ue el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Admn actuante en aplicacin de alguno de los citados medios'. La c#m1r#baci+" e ,al#res 1$e e ser el #b&et# :"ic# e $" 1r#ce imie"t# a$t+"#m# # bie" 1$e e i"sertarse c#m# $"a act$aci+" c#"creta e" el c$rs# e $" 1r#ce imie"t# e !esti+" trib$taria 4i"icia # me ia"te eclaraci+" # e c#m1r#baci+" limita a5 # e $" 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+". La ,al#raci+" a mi"istrati,a ser,ir2 e base a la li0$i aci+" 1r#,isi#"al 0$e se 1racti0$e e im1e ir2 $"a "$e,a c#m1r#baci+" e ,al#r s#bre l#s mism#s bie"es # c.#s( a$"0$e 1# r2 i"iciarse $" 1r#ce imie"t# e ,eri*icaci+" e at#s( e c#m1r#baci+" limita a # e i"s1ecci+" res1ect# a #tr#s eleme"t#s e la #bli!aci+" trib$taria. El ,al#r etermi"a # 1#r la A m+" trib$taria )( e" s$ cas#( el act# e re!$lari3aci+" 4li0$i aci+"5 0$e 1#"!a *i" al 1r#ce imie"t# eber2 "#ti*icarse e" el 1la3# m2?im# e L meses( es e la "#ti*icaci+" el ac$er # e i"ici#. C$a" # la c#m1r#baci+" e ,al#res se s$sta"cie e" el c$rs# e #tr# e l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s re!$la #s e" el T/t$l# III( el 1la3# m2?im# 1ara "#ti*icar la res#l$ci+" ser2 el estableci # e" el 1r#ce imie"t# e 0$e se trate. E" l#s s$1$est#s 0$e la le) estable3ca 0$e el ,al#r c#m1r#ba # ebe 1r# $cir e*ect#s res1ect# a #tr#s #bli!a #s trib$tari#s( la A m+" act$a"te 0$e ar2 ,i"c$la a 1#r ic.# ,al#r e" relaci+" c#" ell#s. Res1ect# a la i.pu1n"cin e la c#m1r#baci+" e ,al#res> a) Si la c#m1r#baci+" e ,al#res se e*ect:a e" $" p(oce2i.iento "utno.o( el 0$e c#"stit$)e el #b&et# :"ic#( el act# e ,al#raci+" 0$e se icte al e*ect# ser2 $" act# e*i"iti,#( s$sce1tible e im1$!"aci+". b) Si la c#m1r#baci+" e ,al#res se lle,a a cab# e" $" p(oce2i.iento (2e 1estin o 2e inspeccin) .3s ".p/io( el act# e ,al#raci+" te" r2 la c#"si eraci+" e act# e tr2mite. Y( 1#r ell#( "# s$sce1tible e im1$!"aci+" se1ara a. E" est#s cas#s( c#"tra la ,al#raci+" e*ect$a a 1#r la A m+" "# cabr2 i"ter1#"er rec$rs# # reclamaci+" i" e1e" ie"te( e?ce1t# c$a" # la "#rmati,a trib$taria l# estable3ca- 1er# l#s #bli!a #s trib$tari#s 1# r2" 1r#m#,er tasaci+" 1ericial c#"tra ict#ria( # 1la"tear c$esti+" relati,a a la ,al#raci+" c#" #casi+" e l#s rec$rs#s # reclamaci#"es 0$e( e" s$ cas#( i"ter1#"!a" c#"tra el act# e re!$lari3aci+". %. TASACIN PERICIAL CONTRADICTORIA. 1. L" t"s"cin pe(ici"/ cont("2icto(i" constitu e un .ec"nis.o 2e correccin 2e /" ="/o("cin "2.t=" e>ectu"2" con /os .e2ios 2e/ "(t. %'.1 L*T. FAun7ue /" t"s"cin pe(ici"/ cont("2icto(i" no es p(opi".ente un (ecu(so, tiene una clara naturale(a impu!natoriaI. Nst" (e1u/" e/ e4pe2iente 2e /" t"s"cin pe(ici"/ cont("2icto(i" "/ t("t"( 2e /os p(oce2i.ientos 2e 1estin t(i5ut"(i" o 2e inspeccin, "un7ue su >uncin est3 .3s p(4i." " /" (e=isin "2.inist("ti=" (.e2io 2e i.pu1n"cin i.p(opio). E/ e>ecto in.e2i"to 7ue p(o=oc" /" p(esent"cin 2e /" so/icitu2 2e t"s"cin pe(ici"/ cont("2icto(i", o /" (ese(=" 2e/ 2c9o " p(o.o=e(/", es /" suspensin de la ejecucin 2e /" /i7ui2"cin 2e/ p/"?o p"(" inte(pone( (ecu(so o (ec/"."cin cont(" /" .is.". 2. L" t"s"cin pe(ici"/ cont("2icto(i" po2(3 p(o.o=e(se:

=N

a) Cu"n2o /" co.p(o5"cin 2e ="/o(es se inse(te en un p(oce2i.iento (2e 1estin o 2e inspeccin) .3s ".p/io, 2ent(o 2e/ p/"?o 2e un .es est"5/eci2o p"(" inte(pone( e/ p(i.e( (ecu(so o (ec/"."cin 7ue p(oce2" cont(" e/ "cto "2.t=o 7ue (esue/=" e/ p(oce2i.iento. b) Cu"n2o /" co.p(o5"cin 2e ="/o(es constitu " e/ 8nico o5Beto 2e un p(oce2i.iento "utno.o, /" t"s"cin po2(3 inst"(se 2ent(o 2e/ p/"?o 2e i.pu1n"cin 2e/ "cto 2e ="/o("cin 7ue (esu/te 2e/ .is.o. c) Cu"n2o "s@ /o p(e=e" /" no(."ti=" p(opi" 2e/ t(i5uto, e/ inte(es"2o se (ese(=" e/ 2c9o " p/"nte"( /" t"s"cin pe(ici"/ cont("2icto(i" cu"n2o inte(pon1" (ecu(so 2e (eposicin o (ec/"."cin econ.icoC "2.inist("ti=" (cont(" e/ "cto 2e /i7ui2"cin o, en su c"so, e/ "cto 2e co.p(o5"cin 2e ="/o(es), 2enuncie 7ue /" noti>ic"cin o.ite o no contiene e4p(esin su>iciente 2e /os 2"tos .oti=os teni2os en cuent" p"(" e/e="( /os ="/o(es 2ec/"("2os. E" este cas#( el 1la3# 1ara 1r#m#,er la tasaci+" 1ericial c#"tra ict#ria tambi7" ser2 e $" mes ) se c#"tar2 es e la *ec.a e *irme3a e" ,/a a mt,a el ac$er # 0$e res$el,a el rec$rs# # la reclamaci+" i"ter1$esta. Se!:" el TS %la tasaci+" 1ericial c#"tra ict#ria s+l# es *actible e" la ,/a a mi"istrati,a e !esti+" ) e" la ec#"+mic#Ba mi"istrati,a ) "#( e" m# # al!$"#( e" el rec$rs# c#"te"ci#s#Ba mi"istrati,#'. #. Aco(2"2" /" t"s"cin pe(ici"/ cont("2icto(i", se(3 neces"(i" /" ="/o("cin (e"/i?"2" po( un pe(ito 2e /" A2.n cu"n2o /" cu"nti>ic"cin 2e/ ="/o( co.p(o5"2o 7ue se cuestion" no se 9" " (e"/i?"2o ="/i6n2ose 2e un .e2io 2istinto 2e/ 2ict".en 2e pe(itos 2e /" A2.n. -(e="/ece(3, si(=ien2o 2e 5"se p"(" /" /i7ui2"cin, /" t"s"cin 2"2" po( e/ pe(ito 2e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io cu"n2o, consi2e("2" en ="/o(es "5so/utos, se" i1u"/ o in>e(io( " 120.000 eu(os "/ 10O 2e /" ="/o("cin e>ectu"2" po( e/ pe(ito 2e /" A2.n. Si /" 2i>e(enci" es supe(io(, 2e5e(3 2esi1n"(se un perito tercero. La ,al#raci+" e*ect$a a 1#r el 1erit# tercer# ser,ir2 e base 1ara la li0$i aci+" 0$e 1r#ce a( c#" l#s #s l/mites> El valor comprobado inicialmente 1#r la A m+" trib$taria( c#" el *i" e e,itar la re*#rma 1e)#rati,a. El valor declarado 1#r el i"teresa #. $. Al e?te" er la L8T la c#m1r#baci+" e ,al#res a t# #s l#s trib$t#s( tambi7" la tasaci+" 1ericial c#"tra ict#ria ser2 $tili3able e" t# #s ell#s( ) "# s+l# res1ect# a bie"es # c.#s c#r1#rales( si"# tambi7" res1ect# a re"tas( e?1l#taci#"es )( e" !e"eral( eleme"t#s el .ec.# im1#"ible # etermi"a"tes 1ara la c$a"ti*icaci+" el trib$t#. E" t# # cas# .a e recaer s#bre bie"es # eleme"t#s c#"cret#s( "# 1$ ie" # $tili3arse 1ara la base im1#"ible e" s$ c#"&$"t#( sal,# 0$e 7sta c#i"ci a c#" el ,al#r e $" bie" # eleme"t# 1artic$lar. %. N#rmalme"te l#s TEA se "ie!a" a e"&$iciar( e" c$a"t# al *#" #( la c#rrecci+" material e las ,al#raci#"es reali3a as e" l#s 1r#ce imie"t#s trib$tari#s( l# 0$e res$lta criticable( e" 1rimer l$!ar( 1#r0$e ell# s$1#"e i"tr# $cir e" s$ 2mbit# e act$aci+" $"#s l/mites 0$e carece" e res1al # le!al( )( e" se!$" # l$!ar( 1#r0$e a0$ella actit$ est2 e" c#"tra icci+" c#" el car2cter 1rece1ti,# e la ,/a a mt,a 1re,ia 0$e e" t# # cas# .a) 0$e a!#tar a"tes e ac$ ir a la re,isi+" &$ icial.

=P

TEMA 2#. LA INS-ECCIKN EE LOS TRILUTOS


(Leccin 1# co.p/et")
1. INTRODUCCIN.
1. La I"s1ecci+" e l#s trib$t#s s$1#"e $"a acti,i a ese"cialme"te e c#m1r#baci+" # ,eri*icaci+" el car2cter e?act# ) c#m1let# e las eclaraci#"esBli0$i aci#"es 1ractica as 1#r l#s a mi"istra #s. Es $"a *$"ci+" a mt,a 0$e c#rres1#" e a l#s +r!a"#s e la I"s1ecci+"( a em2s e las si!$ie"tes K AUNCIONES ADMT6AS DE INSPECCIN TRIBUTARIA> a) 0unciones controladoras 0$e 1$e e" ar l$!ar a act$aci#"es e comprobacin in!uisitiva 4i"s1ect#ra5 )( e" s$ cas#( limitada 4tambi7" 1r#1ia e l#s +r!a"#s e !esti+"5 e l#s .ec.#s ) circ$"sta"cias etermi"a"tes e las eclaraci#"es 1rese"ta as- e comprobacin de valores- ) e comprobacin el c$m1limie"t# e l#s re0$isit#s e?i!i #s 1ara la #bte"ci+" e beneficios o incentivos fiscales, devoluciones tributarias ) a1licaci+" e regmenes tributarios especiales. b) 0unciones 2e investi!acin e l#s 1res$1$est#s e .ec.# e las #bli!aci#"es trib$tarias 1ara el esc$brimie"t# e l#s 0$e sea" i!"#ra #s 1#r la A m+". c) 0unciones 2e obtencin de informacin relaci#"a as c#" la a1licaci+" e l#s trib$t#s a$t#ri3a" # el le!isla #r a la A m+" trib$taria 1ara $tili3ar la i"*#rmaci+" #bte"i a "# s+l# 1ara la efectiva aplicacin de los tributos( si"# tambi7" e l#s em2s %rec$rs#s c$)a !esti+" te"!a e"c#me" a a' )( e" *i"( % para la imposicin de las sanciones 0$e 1r#ce a"'. d) 0unciones 2e liquidacin 1ara 1racticar las li0$i aci#"es 4re!$lari3aci#"es5 res$lta"tes e s$s act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+". e) 0unciones 2e informacin a l#s #bli!a #s trib$tari#s acerca el e&ercici# e s$s c.#s ) el c$m1limie"t# e s$s #bli!aci#"es( c#" m#ti,# e las act$aci#"es i"s1ect#ras ) e i"*#rme ) ases#ramie"t# a +r!a"#s e la AP. f) 0unciones 2e intervenciones tributarias( e car2cter 1erma"e"te # "#( 0$e se re!ir2" e" 1rimer l$!ar 1#r s$ "#rmati,a es1ec/*ica. !) L"s dem)s funciones 0$e se estable3ca" e" #tras is1#sici#"es # se le e"c#mie" e". 2. El R8IT a*irma 0$e se e"tie" e 1#r rganos de inspeccin tributaria a0$ell#s +r!a"#s a mt,#s 0$e e&er3a" *$"ci#"es e i"s1ecci+" trib$taria( ) a0$ell#s #tr#s 0$e te"!a" atrib$i a ic.a c#" ici+" e" las "#rmas e #r!a"i3aci+" es1ec/*ica 0$e( e" el 2mbit# e la AEAT( *$er#" a1r#ba as ) 1$blica as a"tes e la e"tra a e" ,i!#r el Re!lame"t# 4 el R8IT5. E" el $mbito del Estado el e&ercici# e las *$"ci#"es e i"s1ecci+" trib$taria c#rres1#" e a l#s +r!a"#s c#" *$"ci#"es i"s1ect#ras e la AEAT( as/ c#m# a l#s +r!a"#s e la Direcci+" 8e"eral el Catastr# 0$e te"!a" atrib$i a la i"s1ecci+" catastral el IBI( 0$e 1# r2" reali3ar act$aci#"es c#"&$"tas c#" las E"ti a es L#cales. L#s +r!a"#s c#" *$"ci#"es i"s1ect#ras e la AEAT e&ercer2" s$s *$"ci#"es res1ect# e a0$ell#s trib$t#s c$)a a1licaci+" c#rres1#" e( e" t# # cas#( a l#s +r!a"#s estatales( as/ c#m# s#bre el IAE( e ac$er # c#" la "#rmati,a re!$la #ra e las ;;LL. #. Las act$aci#"es i"s1ect#ras 1# r2" reali3arse me ia"te c#lab#raci+" e"tre las isti"tas A m+"es trib$tarias( e #*ici# # me ia"te re0$erimie"t#- ebie" # i"tercambiarse i"*#rmaci+" s#bre l#s .ec.#s # circ$"sta"cias c#" trasce" e"cia trib$taria 1ara #tras A m#"es trib$tarias( ac#m1a9a a e l#s eleme"t#s 1r#bat#ri#s 0$e 1r#ce a". Las A m+"es trib$tarias el Esta # ) e las CCAA 1# r2" reali3ar actuaciones y procedimientos de inspeccin coordinados( ca a $"a e" s$ 2mbit# e c#m1ete"cias ) e *#rma i" e1e" ie"te( 1$ ie" # l#s +r!a"#s e las isti"tas A m+"es reali3ar actuaciones concretas de forma simult$nea( e" relaci+" c#" a0$ell#s #bli!a #s

@J

trib$tari#s 0$e 1rese"te" $" i"ter7s c#m:" # c#m1leme"tari# 1ara la a1licaci+" e l#s trib$t#s c$)a i"s1ecci+" les c#rres1#" a. Ate" ie" # a s$s res1ecti,as c#m1ete"cias *$"ci#"ales # territ#riales( l#s +r!a"#s e i"s1ecci+" c#m$"icar2" a #tr#s +r!a"#s e la misma A m+" trib$taria c$a"t#s at#s c#"#3ca" 1ara el a ec$a # esem1e9# e las *$"ci#"es e"c#me" a as( ebie" # 1restar la c#lab#raci+" "ecesaria a #tr#s +r!a"#s i"s1ect#res e la misma A m+" Trib$taria. E" el marc# e la c#lab#raci+" e"tre las A mi"istraci#"es el Esta # ) e la CCAA e 0$e se trate( l#s Ser,ici#s e I"s1ecci+" 1re1arar2" 1la"es e i"s1ecci+" c##r i"a #s e" relaci+" c#" l#s trib$t#s ce i #s( s#bre #b&eti,#s ) sect#res etermi"a #s( ) s#bre c#"trib$)e"tes 0$e .a)a" cambia # s$ resi e"cia # #micili# *iscal.

=. LAS AUNCIONES INSPECTORAS DE COMPROBACIN E IN6ESTI8ACIN.

A5 mbit# ) c#"te"i #.
La comprobacin 4i" a!at#ria e i"0$isiti,a5 ) la investigacin c#"stit$)e" las *$"ci#"es a mt,as t/1icas ) *$" ame"tales e la I"s1ecci+" e l#s Trib$t#s. %La 1#testa e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" se c#"*iere a la A m+" trib$taria e" #r e" a 0$e la li0$i aci+" e*i"iti,a e $"a e$ a trib$taria( res1#" a a las exigencias del principio de legalidad. Tambi7" e" el marc# e la asiste"cia m$t$a e"tre l#s Esta #s e la U"i+" E$r#1ea # e" el marc# e l#s c#",e"i#s i"ter"aci#"ales( 1# r2" i"ter1#"erse #bli!aci#"es trib$tarias %c$al0$iera 0$e sea s$ #b&et# )( e"tre ellas( eberes ) #bli!aci#"es e i"*#rmaci+". El 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+" te" r2 1#r #b&et# c#m1r#bar e i",esti!ar el a ec$a # c$m1limie"t# e las #bli!aci#"es trib$tarias ) e" el mism# se 1r#ce er2( e" s$ cas#( a la re!$lari3aci+" e la sit$aci+" trib$taria el #bli!a # me ia"te la 1r2ctica e $"a # ,arias li0$i aci#"es. La comprobacin te" r2 1#r #b&et# l#s act#s( eleme"t#s ) ,al#raci#"es c#"si!"a #s 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s e" s$s eclaraci#"es. La investigacin tratar2 e esc$brir la e?iste"cia e .ec.#s c#" rele,a"cia trib$taria "# eclara #s # eclara #s i"c#rrectame"te 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s. %La A m+" eber2 a,eri!$ar l#s .ec.#s rele,a"tes 1ara la a1licaci+" el trib$t#( i"cl$i #s( e" s$ cas#( l#s 0$e 1$ iera" *a,#recer al 1artic$lar( a$" "# ale!a #s 1#r 7ste'. A$"0$e el 2mbit# e la c#m1r#baci+" ) la i",esti!aci+" a1arece" "/ti ame"te esli" a #s( el e&ercici# e $"a ) #tra se 1rese"ta e m# # $"itari#( est# es( c#m# #s ,ertie"tes # as1ect#s e $"a misma act$aci+" i"s1ect#ra iri!i a a ,eri*icar( e" e*i"iti,a( la correccin e la sit$aci+" trib$taria el #bli!a #. El car2cter $"itari# e la c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" a em2s tie"e car2cter indagatorio e in!uisitivo. A:" trat2" #se e $" 1r#ce imie"t# a mt,#( la A m+" b$scar2 &$sti*icar es#s .ec.#s ) s$s me i#s e 1r$eba( 1ara 1# er ser $tili3a #s e" e,e"t$ales rec$rs#s c#"tra la li0$i aci+". C#m# 1r#ce imie"t# c#"tra ict#ri#( el 1artic$lar ) la A m+" i"te"tar2" 1r#bar l#s .ec.#s ) at#s a*irma #s 1#r ca a $"#( 1ara c#",e"cerse m$t$ame"te e l# e?act# e s$s a1reciaci#"es. Se 1r#c$ra as/ $"a ime"si+" 1r#bat#ria a la acti,i a e c#m1r#baci+" 0$e e,ite *$t$r#s c#"*lict#s ) 1ermita *i&ar $"#s .ec.#s *irmes s#bre l#s 0$e li0$i ar. Cas# e 1r# $cirse la im1$!"aci+"( es#s me i#s e c#",icci+" a 0$irir2" el ,al#r e 1r$eba caracter/stic# e c$al0$ier rec$rs# a mi"istrati,# # c#"te"ci#s#.

B5 Me i#s e c#m1r#baci+".
Las act$aci#"es i"s1ect#ras se reali3ar2" me ia"te el e?ame" e #c$me"t#s( libr#s( c#"tabili a 1ri"ci1al ) a$?iliar( *ic.er#s( *act$ras( &$sti*ica"tes( c#rres1#" e"cia c#" trasce" e"cia trib$taria( bases e at#s i"*#rmati3a as( 1r#!ramas( re!istr#s ) arc.i,#s i"*#rm2tic#s relati,#s a acti,i a es ec#"+micas( as/ c#m# me ia"te la i"s1ecci+" e bie"es( eleme"t#s( e?1l#taci#"es ) c$al0$ier #tr# a"tece e"te # i"*#rmaci+" 0$e eba e *acilitarse a la A m+" # 0$e sea "ecesari# 1ara la e?i!e"cia e las #bli!aci#"es trib$tarias. De l# ic.# se es1re" e" las si!$ie"tes a*irmaci#"es> La 1#sibili a e la A m+" e ac$ ir a me i#s .eter#!7"e#s e c#m1r#baci+"- la liberta e elecci+" e me i#s 1ara la A m+"- las i,ersas 1#testa es a mt,as e 0$e re0$iere" es#s me i#s 1ara s$ $tili3aci+"- ) 0$e estaca $"a e las *ac$lta es m2s im1#rta"tes( el e?ame" e la #c$me"taci+". A em2s( la L8T tambi7" se re*iere a la potestad de visita y entrada e la I"s1ecci+" e" las *i"cas( l#cales e "e!#ci# ) em2s establecimie"t#s # l$!ares e" 0$e se esarr#lle" acti,i a es # e?1l#taci#"es s#meti as a !ra,ame"( e?ista" bie"es s$&et#s a trib$taci+"( se 1r# $3ca" .ec.#s im1#"ibles # s$1$est#s e .ec.# e las #bli!aci#"es trib$tarias # e?ista al!$"a 1r$eba e l#s mism#s. Si la 1ers#"a ba&# c$)a c$st# ia se e"c#"trare" l#s l$!ares me"ci#"a #s se #1$siera a la e"tra a e l#s *$"ci#"ari#s e la I"s1ecci+" e l#s Trib$t#s( se 1recisar2 a$t#ri3aci+" escrita e la a$t#ri a a mt,a.

@1

C$a" # e" l#s 1r#ce imie"t#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s sea "ecesari# e"trar e" el domicilio constitucionalmente protegido e $" #bli!a # trib$tari# # e*ect$ar re!istr#s e" el mism#( la A m+" trib$taria eber2 #bte"er el c#"se"timie"t# e a0$7l # la #1#rt$"a a$t#ri3aci+" &$ icial.

C5 Re!$lari3aci+" i"s1ect#ra eri,a a e act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+".


La i"ter,e"ci+" i"s1ect#ra e" la a1licaci+" el trib$t# "# se a!#ta e" la comprobacin e investigacin e l#s .ec.#s( act#s( eleme"t#s( acti,i a es( e?1l#taci#"es( ,al#res ) em2s circ$"sta"cias etermi"a"tes e la #bli!aci+" trib$taria. La act$aci+" i"s1ect#ra se e?tie" e tambi7" a la calificacin e l#s .ec.#s( act#s # "e!#ci#s reali3a #s 1#r el #bli!a # trib$tari#( c#" i" e1e" e"cia e la 1re,ia cali*icaci+" 0$e 7ste .$biera a # a l#s mism#s. La regularizacin inspectora e la sit$aci+" trib$taria el s$&et#( est# es( la 1r2ctica e las li0$i aci#"es trib$tarias res$lta"tes e s$s act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"( s$1#"e "# s+l# act$ar s#bre l#s hechos *i&a #s e" el e?1e ie"te 4cali*ic2" #l#s ) ,al#r2" #l#s5( si"# tambi7" s#bre el -erecho( as$mie" # ta"ta rele,a"cia el &$ici# e la I"s1ecci+" s#bre la selecci+" e i"ter1retaci+" e las "#rmas &$r/ icas a1licables( c#m# s#bre l#s at#s ) .ec.#s i"s1ecci#"a #s. -e actividad meramente probatoria se pasa, pues, a actividad aplicativa de las normas jurdicas 4similar al %1r#ces# &$ icial'5.

@. AUNCIONES INSPECTORAS DE OBTENCIN DE INAORMACIN.

A5 Deberes e i"*#rmaci+". mbit# ) c#"te"i #.


L#s eberes e informacin tributaria c#"stit$)e" 1ara la L8T obligaciones tributarias formales( e"te" i as c#m# a0$ellas 0$e si" te"er car2cter 1ec$"iari#( s#" im1$estas 1#r la "#rmati,a trib$taria # a $a"era a l#s #bli!a #s trib$tari#s( e$ #res # "# el trib$t#( ) c$)# c$m1limie"t# est2 relaci#"a # c#" el esarr#ll# e act$aci#"es # 1r#ce imie"t#s trib$tari#s # a $a"er#s. El objeto de los deberes de informacin es la c#m$"icaci+" a la A m+" trib$taria e at#s *iscalme"te rele,a"tes( )a se trate e datos propios e l#s #bli!a #s trib$tari#s 41#r e&em1l#( l#s at#s( i"*#rmes( a"tece e"tes ) &$sti*ica"tes 0$e te"!a" relaci+" c#" el c$m1limie"t# e s$s 1r#1ias #bli!aci#"es trib$tarias( ) "# s+l# c#" la reali3aci+" el .ec.# im1#"ible( c#m# se9alaba la a"teri#r L8T5( # bie" e datos referenciados( est# es( % at#s 0$e( 1r#ce ie" # e $"a 1ers#"a etermi"a a( tie"e" trasce" e"cia 1ara #tra isti"ta'( ) 0$e s#" % e $ci #s e s$s relaci#"es ec#"+micas( 1r#*esi#"ales # *i"a"cieras'. El origen de los deberes de informacin tributaria 1$e e estar( irectame"te( e" la "#rma 4i"*#rmaci+" 1#r suministro5- # bie" eri,ar el e&ercici# e $"a e las 1#testa es *$"ci#"ales 41# eresB eberes5 e las 0$e el le!isla #r #ta a la A m+" 1ara la c#rrecta a1licaci+" el sistema trib$tari#( est# es( la 1#testa e re!uerir informacin individualizada a l#s isti"t#s s$&et#s( l# 0$e 1# r2 s$ce er e" c$al0$ier m#me"t# 1#steri#r a la reali3aci+" e las #1eraci#"es relaci#"a as c#" l#s at#s # a"tece e"tes re0$eri #s. As/( el )mbito subjetivo e las #bli!aci#"es e i"*#rmaci+" es( 1r2cticame"te( ilimita #> 1ers#"as */sicas # &$r/ icas( 1:blicas # 1ri,a as( ) ciertas e"ti a es si" 1ers#"ali a & ca. C$al0$iera( 1$es( estar2 #bli!a # a 1r#1#rci#"ar a la A m+" i"*#rmaci+" con trascendencia tributaria siem1re 0$e le sea re0$eri a 1#r la I"s1ecci+" e" %act$aci#"es e #bte"ci+" e i"*#rmaci+" relacionadas con la aplicacin de los tributos'. La trascendencia tributaria de la informacin ) las actuaciones relacionadas con la aplicacin de los tributos( marca" las posibilidades ) l#s lmites e l#s eberes e i"*#rmaci+"( a nivel de legalidad ordinaria. A$"0$e( "at$ralme"te( .abr2 0$e ate" er tambi7" a l#s eri,a #s e la legalidad constitucional. Las a$t#ri a es s#meti as al 2mbit# s$b&eti,# e l#s deberes de informacin y colaboracin, s#"> %las a$t#ri a es( l#s tit$lares e l#s +r!a"#s el Esta #( e las CCAA ) e las e"ti a es l#cales- l#s #r!a"ism#s a$t+"#m#s ) las e"ti a es 1:blicas em1resariales- las C2maras ) c#r1#raci#"es( c#le!i#s ) as#ciaci#"es 1r#*esi#"ales- las m$t$ali a es e 1re,isi+" s#cial- las em2s e"ti a es 1:blicas( i"cl$i as las !est#ras e la SS ) 0$ie"es( e" !e"eral( e&er3a" *$"ci#"es 1:blicas'. A em2s tambi7" 0$e ar2" s$&et#s> l#s 1arti #s 1#l/tic#s( si" icat#s ) as#ciaci#"es em1resariales- l#s <$3!a #s ) Trib$"ales eber2" 41ara c$a"t#s at#s c#" trasce" e"cia trib$taria se es1re" a" e las act$aci#"es &$ iciales e las 0$e c#"#3ca"( res1eta" #( e" s$ cas#( el secret# e las ili!e"cias s$mariales5- )( 1#r :ltim#( el Ser,ici# E&ec$ti,# e la C#misi+" e Pre,e"ci+" el Bla"0$e# e Ca1itales e I"*racci#"es M#"etarias ) la C#misi+" e 6i!ila"cia e Acti,i a es e Ai"a"ciaci+" el Terr#rism#( ) la Secretar/a e ambas C#misi#"es. El )mbito objetivo alca"3a al s$mi"istr# e c$al0$ier at#( i"*#rme( a"tece e"te ) &$sti*ica"te con trascendencia tributaria. A em2s( l#s s$1$est#s e e"ti a es ) #1eraci#"es particularmente sujetas a su cumplimiento( s#"> l#s rete"e #res ) l#s #bli!a #s a reali3ar i"!res#s a c$e"ta- las s#cie a es( as#ciaci#"es( c#le!i#s 1r#*esi#"ales $ #tras

@=

e"ti a es 0$e( e"tre s$s *$"ci#"es( realice" la e c#br# e .#"#rari#s 1r#*esi#"ales # e c.#s eri,a #s e la 1r#1ie a i"telect$al( i" $strial( e a$t#r $ #tr#s 1#r c$e"ta e s$s s#ci#s( as#cia #s # c#le!ia #s- )( e" *i"( las 1ers#"as # e"ti a es( i"cl$i as las ba"carias( cre iticias # e me iaci+" *i"a"ciera e" !e"eral 0$e( le!al( estat$taria # .abit$alme"te( realice" la !esti+" # i"ter,e"ci+" e" el c#br# e .#"#rari#s 1r#*esi#"ales # e" el e c#misi#"es( 1#r las acti,i a es e ca1taci+"( c#l#caci+"( cesi+" # me iaci+" e" el merca # e ca1itales. Las 1ers#"as # e"ti a es e1#sitar/as e i"er# e" e*ecti,# # e" c$e"tas( ,al#res $ #tr#s bie"es e e$ #res a la A m+" trib$taria e" 1er/# # e&ec$ti,# estar2" #bli!a as a i"*#rmar a l#s +r!a"#s e reca$ aci+" ) a c$m1lir l#s re0$erimie"t#s e*ect$a #s 1#r l#s mism#s e" el e&ercici# e s$s *$"ci#"es.

B5 M# #s e #bte"ci+" e la i"*#rmaci+" trib$taria.


Se est"5/ecen 2 MOEALIEAEES 2e o5tencin 2e in>o(."cin: a) -o( su.inist(o o con c"(3cte( 1ene("/: 0iB"2" no(."ti=".ente (especto 2e cie(tos suBetos, 7ue 9"5(3n 2e pone( en conoci.iento 2e /" A2.n /" tot"/i2"2 2e 2"tos u ope("ciones e4i1i2os po( /" no(." 7ue ten1"n en su po2e(, no(."/.ente con c"(3cte( pe(i2ico sin (e/"cin "/1un" con suBetos p"si=os conc(etos o con 9ec9os 2ete(.in"2os 7ue est6n sien2o o5Beto 2e co.p(o5"cin e in=esti1"cin. Esto se t("2uce en un 2e5e( 2e 2ec/"("( cu o incu.p/i.iento pue2e 1ene("( /"s co((espon2ientes s"nciones. Es e/ c"so 2e p(o>esion"/es, e.p(es"(ios enti2"2es >in"ncie("s. b) -o( (e7ue(i.iento in2i=i2u"/i?"2o 2e /os (1"nos co.petentes 2e /" AT 7ue eBe(?"n >unciones inspecto("s o 2e (ec"u2"cin t(i5ut"(i": -u2ien2o t"/es (e7ue(i.ientos Fe>ectu"(se en cu"/7uie( .o.ento poste(io( " /" (e"/i?"cin 2e /"s ope("ciones (e/"cion"2"s con /os 2"tos "ntece2entes (e7ue(i2osI. Las act$aci#"es e #bte"ci+" e i"*#rmaci+" 1# r2" reali3arse 1#r 1r#1ia i"iciati,a el +r!a"# act$a"te # a e #tr#s +r!a"#s a mt,#s # &$ris icci#"ales e" l#s s$1$est#s e c#lab#raci+" le!alme"te estableci #s. A em2s( el R8IT a9a e 0$e l#s re0$erimie"t#s i" i,i $ali3a #s e #bte"ci+" e i"*#rmaci+" respecto de terceros( 1# r2" reali3arse> e" el c$rs# e $" 1r#ce imie"t# e a1licaci+" e l#s trib$t#s( #R c#" i" e1e" e"cia e 7ste. L#s re0$erimie"t#s relaci#"a #s c#" el c$m1limie"t# e las 1r#1ias #bli!aci#"es trib$tarias e la 1ers#"a # e"ti a re0$eri a( e" "i"!:" cas# s$1#"e" el i"ici# e $" 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"- se trata( e" c$al0$ier cas#( e $" eber especfico. La %#bte"ci+" e i"*#rmaci+" 1#r la I"s1ecci+" "# "ecesita e "i"!$"a act$aci+" e i",esti!aci+" # c#m1r#baci+" e $" c#"trib$)e"te c#" car2cter 1ri"ci1al # 1re,i# 0$e la le!itime'. El re0$erimie"t# c#"stit$)e $" act# a mi"istrati,# c#" e"ti a 1r#1ia 0$e c#"creta e i" i,i $ali3a el eber !e"eral e s$mi"istrar i"*#rmaci+" e tercer#s( ) e*i"e $"a #bli!aci+" e .acer( 1ri"ci1al # a$t+"#ma( ) 1#r ta"t# "# ebe c#"si erarse c#m# $" act# e mer# tr2mite( 1$ ie" # ser #b&et# e im1$!"aci+" e" la ,/a ec#"+mic#Ba mi"istrati,a. E" "i"!:" cas# 1arece a misible 0$e e ma"era !e"7rica e i" iscrimi"a a( si" relaci+" c#" act$aci#"es i"s1ect#ras c#"cretas( 1re,isibles # 1la"i*ica as( 1$e a" 1r# i!arse "i l#s re0$erimie"t#s e i"*#rmaci+" a tercer#s 1ara 0$e *acilite" at#s # a"tece e"tes 0$e "# ,ie"e" #bli!a #s "#rmati,ame"te a s$mi"istrar "i la ca1taci+" irecta e i" iscrimi"a a e at#s e tercer#s c#" m#ti,# e act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" trib$taria( c#" esc#"#cimie"t# el s$&et# i"s1ecci#"a # 0$e( 1#r l# mism#( "# 1# r2 reacci#"ar *re"te a ,$l"eraci#"es # i"&ere"cias i" ebi as e" s$s erec.#s e i"tereses le!/tim#s 4i"timi a ec#"+mica( secret# 1r#*esi#"al( etc.5. La a mi"istraci+" trib$taria 1# r2 re0$erir ) 1restar asiste"cia m$t$a te" e"te al i"tercambi# e i"*#rmaci+" 4art. 1KK bis L8T5( ) a tal e*ect# reali3ar2 las act$aci#"es 0$e se 1recise" ) $tili3ar2 l#s meca"ism#s "ecesari#s 1ara #bte"er la i"*#rmaci+" re0$eri a ) *acilitarla a l#s Esta #s # a las e"ti a es i"ter"aci#"ales # s$1ra"aci#"ales 0$e la s#licite" e" l#s t7rmi"#s ) c#" l#s l/mites estableci #s e" la "#rmati,a s#bre asiste"cia m$t$a( i"cl$s# c$a" # la i"*#rmaci+" s#licita a "# sea 1recisa 1ara la etermi"aci+" e s$s trib$t#s i"ter"#s( ) si" 1er&$ici# e 0$e el Esta # # e"ti a rece1t#ra e la i"*#rmaci+" 1$e a $tili3arla 1ara #tr#s *i"es c$a" # as/ se estable3ca e" ic.a "#rmati,a. La A mi"istraci+" 1# r2 #1#"erse # eber2 a$t#ri3ar e?1resame"te 4e" l#s t7rmi"#s estableci #s e" la "#rmati,a s#bre asiste"cia m$t$a5 0$e la i"*#rmaci+" trib$taria *acilita a sea tra"smiti a a $" tercer Esta # # e"ti a i"ter"aci#"al # s$1ra"aci#"al 4art. 1KK ter. L8T5. s#licit$

C5 L/mites al eber e i"*#rmaci+".


El eber e i"*#rmaci+" ebe e"marcarse e" el c#"te?t# !e"eral el O<( ebie" # i"ter1retarse sistem2ticame"te c#" el rest# e 1rece1t#s( trib$tari#s # "#( 0$e 1$e a" a*ectarle # ,erse a*ecta #s c#" s$ e&ercici#.

@@

Se 1re,7 0$e el i"c$m1limie"t# el eber e i"*#rmaci+" no podr$ ampararse en el secreto bancario. Se establece etermi"a as !ara"t/as ) ca$telas 0$e eber2 #bser,ar la I"s1ecci+" c$a" # re0$iera e e"ti a es *i"a"cieras at#s acerca e m#,imie"t#s e e1+sit#s ) #1eraci#"es acti,as ) 1asi,as e" 0$e i"ter,e"!a"( c#"> La a$t#ri3aci+" el re0$erimie"t# 1#r el tit$lar el +r!a"# 0$e re!lame"tariame"te se etermi"e. La 1recisi+" e l#s at#s i e"ti*icati,#s el c.e0$e $ #r e" e 1a!# e 0$e se trate( # e las #1eraci#"es #b&et# e i",esti!aci+"( l#s #bli!a #s trib$tari#s a*ecta #s( tit$lares # a$t#ri3a #s( ) el 1er/# # a 0$e se re*iere"( 1er# "# 1# r2 e?ce er e %la i e"ti*icaci+" e 1ers#"as ) c$e"tas e" las 0$e se e"c$e"tre ic.# #ri!e" ) esti"#'. A em2s( se c#"creta el eber e i"*#rmaci+" e l#s *$"ci#"ari#s 1:blic#s ) 1r#*esi#"ales #*iciales sal,# 0$e sea a1licable e/ sec(eto 2e co((espon2enci", e/ sec(eto est"2@stico o e/ sec(eto 2e/ p(otoco/o not"(i"/ . As/( se limita el eber e c#lab#raci+" e l#s em2s 1r#*esi#"ales c$a" # se trate e datos privados no patrimoniales 0$e c#"#3ca" 1#r s$ acti,i a ) a*ecte" al .#"#r ) la i"timi a e s$s clie"tes( # e at#s c#"*i e"ciales e" e&ercici# e las *$"ci#"es e ases#ramie"t# ) e*e"sa( aclara" # 0$e "$"ca 1# r2" am1ararse e" el secreto profesional 1ara im1e ir la c#m1r#baci+" e s$ 1r#1ia sit$aci+" trib$taria. B ;a e s$bra)arse 0$e el secreto de correspondencia "# s+l# es l/mite al eber e i"*#rmaci+" e l#s s$&et#s re*eri #s( si"# e" !e"eral e t# # el i"stit$t# el eber e c#lab#raci+". La LOP< rec$er a 0$e ser2" "$las las 1r$ebas #bte"i as ,i#la" # c.#s *$" ame"tales. Otr# ta"t# cabe ecir el dcho a la intimidad. B E" c$a"t# al secreto estadstico( "# !#3a #b,iame"te e la misma *$" ame"taci+" c#"stit$ci#"al 0$e l#s a"teri#res. B E" c$a"t# al secreto del protocolo notarial( se re $ce a l# 0$e 1$e a a*ectar al .#"#r ) a la i"timi a 1ers#"al( re*iri7" #se a las c$esti#"es matrim#"iales( testame"t#s ) c# icil#s ) rec#"#cimie"t# e .i&#s. C En cu"nto "/ secreto profesional, >(ente " /os (1"nos Bu2ici"/es, su 3.5ito su conteni2o son /os 7ue p/"nte"n /os nu.e(osos p(o5/e."s 7ue se 9"n suscit"2o en to(no "/ .is.o con .oti=o 2e "ctu"ciones inspecto("s o inc/uso 2e 2isposiciones 1ene("/es (e1u/"2o("s 2e/ 2e5e( 2e co/"5o("cin; "s@: Ee5e p(e="/ece( e/ sec(eto p(o>esion"/ cu"n2o /os 2"tos pue2"n ">ect"( "/ 9ono( e inti.i2"2 2e c/ientes. E/ 3.5ito 2e/ sec(eto p(o>esion"/ nunc" "5"(c"(3 /"s (e/"ciones econ.ic"s ent(e e/ p(opio p(o>esion"/ su c/iente, co.o son /os 9ono("(ios pe(ci5i2os u ot("s p(est"ciones 7ue no in="2"n /" inti.i2"2 2e "7u6//os. So5(e /os 2"tos con>i2enci"/es o5teni2os po( /" p(est"cin 2e se(=icios p(o>esion"/es 2e "seso(".iento 2e>ens", no pue2e i2enti>ic"(se e4c/usi=".ente con /"s p(o>esiones B2c"s, pues /" >uncin 2e "seso(".iento pue2e (e=esti( innu.e("5/es 3.5itos c".pos 2e "ctu"cin, c" en2o 5"Bo /" p(oteccin 2e/ sec(eto p(o>esion"/.

D5 El eber e reser,a im1$est# a la A mi"istraci+" Trib$taria.


La L8T c#"sa!ra el c.# al car2cter reser,a # e l#s at#s( i"*#rmes # a"tece e"tes #bte"i #s 1#r la A m+" trib$taria( 0$e s+l# 1# r2" ser $tili3a #s 1ara la efectiva aplicacin de los tributos # rec$rs#s c$)a !esti+" te"!a e"c#me" a a ) 1ara la imposicin de sanciones( si" 0$e l#s mism#s 1$e a" ser ce i #s # c#m$"ica #s a tercer#s( sal,# e" l#s s$1$est#s 1re,ist#s e" las le)es. Est#s at#s "# 1# r2" ser ce i #s # c#m$"ica #s a tercer#s( sal,# 0$e la cesi+" te"!a 1#r #b&et#> a) La c#lab#raci+" c#" l#s +r!a"#s &$ris icci#"ales ) el MA e" la i",esti!aci+" # 1ersec$ci+" e elit#s 0$e "# sea" 1erse!$ibles :"icame"te a i"sta"cia e 1ers#"a a!ra,ia a. b) La c#lab#raci+" c#" #tras A m#"es trib$tarias a e*ect#s el c$m1limie"t# e #bli!aci#"es *iscales e" el 2mbit# e s$s c#m1ete"cias. c) La c#lab#raci+" c#" la I"s1ecci+" e Traba&# ) la SS ) c#" las e"ti a es !est#ras e ser,ici#s c#m$"es e la SS e" la l$c.a c#"tra el *ra$ e e" la c#ti3aci+" ) reca$ aci+" e las c$#tas el Sistema e la SS( as/ c#m# e" la #bte"ci+" ) is*r$te e 1restaci#"es a car!# el mism#. d) La c#lab#raci+" c#" las AAPP 1ara la l$c.a c#"tra el elit# *iscal ) c#"tra el *ra$ e e" la #bte"ci+" # 1erce1ci+" e a)$ as # s$b,e"ci#"es a car!# e *#" #s 1:blic#s # e la UE. e) La c#lab#raci+" c#" las c#misi#"es 1arlame"tarias e i",esti!aci+" e" el marc# le!alme"te estableci #. f) La 1r#tecci+" e l#s c.#s e i"tereses e me"#res e i"ca1acita #s 1#r +r!a"#s &$ris icci#"ales # el MA. !) La c#lab#raci+" c#" el Trib$"al e C$e"tas e" el e&ercici# e s$s *$"ci#"es e *iscali3aci+" e la AEAT. h) La c#lab#raci+" c#" l#s &$eces ) trib$"ales 1ara la e&ec$ci+" e res#l$ci#"es &$ iciales *irmes. i) La c#lab#raci+" c#" el Ser,ici# E&ec$ti,# e la C#misi+" e Pre,e"ci+" el Bla"0$e# e Ca1itales e I"*racci#"es M#"etarias( c#" la C#misi+" e 6i!ila"cia e Acti,i a es e Ai"a"ciaci+" el Terr#rism#( ) c#" la Secretar/a e ambas i"stit$ci#"es. j) La c#lab#raci+" c#" +r!a"#s # e"ti a es e erec.# 1:blic# e"car!a as e la reca$ aci+" e rec$rs# 1:blic#s "# trib$tari#s.

@G

*) La c#lab#raci+" c#" las AAPP 1ara el esarr#ll# e s$s *$"ci#"es( 1re,ia a$t#ri3aci+" e l#s #bli!a #s trib$tari#s a 0$e se re*iera" l#s at#s s$mi"istra #s. El mism# car2cter reser,a # se 1re ica e l#s at#s( i"*#rmes # a"tece e"tes c#"#ci #s 1#r l#s rete"e #res ) #bli!a #s a reali3ar i"!res#s a c$e"ta( 0$e s+l# 1# r2" $tili3arl#s 1ara el c#rrect# c$m1limie"t# ) e*ecti,a #bli!aci+" e reali3ar 1a!#s a c$e"ta- estableci7" #se 1ara tales #bli!a #s trib$tari#s %el m2s estrict# ) c#m1let# si!il# res1ect# e ell#s'. Se #r e"a a la A m+" 0$e %c$a"tas a$t#ri a es( *$"ci#"ari#s $ #tras 1ers#"as al ser,ici# e la AT te"!a" c#"#cimie"t# e est#s at#s( i"*#rmes # a"tece e"tes estar2" #bli!a #s al m2s estrict# ) c#m1let# si!il# res1ect# e ell#s( sal,# e" l#s cas#s cita #s. C#" i" e1e" e"cia e las res1#"sabili a es 1e"ales # ci,iles 0$e 1$ iera" eri,arse( la i"*racci+" se c#"si erar2 siem1re *alta isci1li"aria m$) !ra,e'. El car2cter reser,a # e la i"*#rmaci+" #bte"i a 1#r la A mi"istraci+" "# im1i e el c.# e l#s c#"trib$)e"tes a acce er a l#s re!istr#s ) #c$me"t#s 0$e( *#rma" # 1arte e $" e?1e ie"te( #bre" e" l#s arc.i,#s a mt,#s( siem1re 0$e tales e?1e ie"tes c#rres1#" a" a 1r#ce imie"t#s termi"a #s e" la *ec.a e la s#licit$ e" l#s 0$e el s#licita"te .a)a i"ter,e"i #. Se trata e $" erec.# 0$e limita el acces# a l#s ci$ a a"#s a l#s arc.i,#s ) re!istr#s a mt,#s c$a" # c#" ell# se a*ecte a %la se!$ri a ) e*e"sa el Esta #( la a,eri!$aci+" e l#s elit#s ) la i"timi a e las 1ers#"as'. El eber e reser,a el art. PI L8T se ma"te" r2 siem1re 0$e la "#rmati,a el Esta # 0$e 1rest+ la i"*#rmaci+" 1ermita $tili3ar la i"*#rmaci+" 1ara #tr#s *i"es similares( sal,# 0$e la "#rmati,a s#bre asiste"cia m$t$a estable3ca #tra c#sa.

G. OTRAS AUNCIONES DE LA INSPECCIN.

A5 Act$aci#"es i"s1ect#ras e ,al#raci+". Remisi+".


Al i!$al 0$e las act$aci#"es e li0$i aci+"( las ,al#raci#"es trib$tarias era" 1r#1ias( i"icialme"te( e l#s r!a"#s e !esti+". E" la act$ali a tambi7" l#s r!a"#s e I"s1ecci+" s#" c#m1ete"tes 1ara lle,arlas a cab#( bie" e" el se"# e $" 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" e ,al#res( bie" e" el c$rs# e $" 1r#ce imie"t# i"s1ect#r e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"( # bie"( a 1etici+" e #tr#s #r!a"ism#s e la misma $ #tra A m+" trib$taria 4e" 1artic$lar( a 1etici+" e las CCAA res1ect# e l#s trib$t#s ce i #s5.

B5 I"*#rme ) ases#ramie"t#.
A em2s e informar a los obligados tributarios( c#" m#ti,# e las act$aci#"es i"s1ect#ras( s#bre s$s erec.#s ) #bli!aci#"es trib$tarias ) la *#rma e" 0$e ebe" c$m1lir estas :ltimas( a la I"s1ecci+" e l#s Trib$t#s le c#rres1#" e el asesoramiento e informe a +r!a"#s e la AP. As/( l#s +r!a"#s e i"s1ecci+" eber2" e i"*#rmar ) ases#rar e" materias e car2cter ec#"+mic#( *i"a"cier#( & c# # t7c"ic# relaci#"a as c#" el e&ercici# e s$s *$"ci#"es a l#s em2s +r!a"#s e las A m#"es trib$tarias( a l#s +r!a"#s e1e" ie"tes el Mi"isteri# e Ec#"#m/a ) ;acie" a( as/ c#m# a c$al0$ier #r!a"ism# 0$e l# s#licite. Asimism#( 1# r2" reali3ar l#s est$ i#s i" i,i $ales( sect#riales # territ#riales e car2cter ec#"+mic# # *i"a"cier# 0$e 1$e a" ser e i"ter7s 1ara la a1licaci+" e l#s trib$t#s( as/ c#m# l#s a"2lisis t7c"ic#s( 0$/mic#s( i"*#rm2tic#s # e c$al0$ier #tra "at$rale3a 0$e se c#"si ere" "ecesari#s ) reali3ar act$aci#"es iri!i as a la a1r#baci+" e 1r#1$estas e ,al#raci+" 1re,ia e #1eraci#"es( !ast#s( retrib$ci#"es( as/ c#m# criteri#s e im1$taci+" tem1#ral( c#"*#rme a la "#rmati,a es1ec/*ica 0$e res$lte a1licable.

C5 Act$aci#"es e a$?ili# ) c#lab#raci+" c#" <$eces ) Trib$"ales.


Se atrib$)e" a la I"s1ecci+" las em2s *$"ci#"es 0$e se estable3ca" e" #tras is1#sici#"es # se le e"c#mie" e" 1#r las a$t#ri a es c#m1ete"tes. De e"tre ellas( las *$"ci#"es e a$?ili# a l#s <$3!a #s ) Trib$"ales e <$sticia ) al MA e" la i",esti!aci+"( e"&$iciamie"t# ) re1resi+" e elit#s 1:blic#s( es1ecialme"te l#s elit#s c#"tra la ;P( c#"traba" # ) l#s ,i"c$la #s al bla"0$e# e ca1itales( 0$e se le e"c#mie" a" a la AEAT( ) 0$e se materiali3a" 4&$"t# a las *$"ci#"es e i"*#rme ) ases#ramie"t#5 e" la i"ter,e"ci+" e l#s r!a"#s e la I"s1ecci+" e" actuaciones periciales ) e" la prueba testifical e" el 1r#ces# 1e"al.

I. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIN TRIBUTARIA. @I

El 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+" tie"e 1#r #b&et# c#m1r#bar e i",esti!ar el a ec$a # c$m1limie"t# e las #bli!aci#"es trib$tarias( 1r#ce ie" #( e" s$ cas#( a la re!$lari3aci+" e la sit$aci+" trib$taria el #bli!a # me ia"te las li0$i aci#"es trib$tarias 0$e c#rres1#" a". E" la act$ali a ( % el procedimiento de regularizacin es un procedimiento !ue no tiene car$cter sancionador> a tra,7s el mism# la A m+" trib$taria "# 1$e e im1#"er al c#"trib$)e"te sa"ci+" al!$"a'. El objeto del procedimiento inspector ,ie"e e*i"i # 1#r la citaci+" e i"ici# e las act$aci#"es i"s1ect#ras( e?i!ie" # el 1ri"ci1i# e se!$ri a & ca( %e" el 2mbit# estrict# e las act$aci#"es i"s1ect#ras( 0$e l#s mism#s se realice" e ma"era c#"ti"$a a .asta s$ c$lmi"aci+"( as/ c#m# 0$e se esarr#lle" dentro del alcance definido en la citacin de inicio de las mismas'. C#",ie"e s$bra)ar el car2cter contradictorio el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+" ) el ace"t$a # car2cter dial'ctico e la relaci+" e"tre el #bli!a # trib$tari# ) el r!a"# e la I"s1ecci+".

A5 S$&et#s el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+".


A) Pers#"al i"s1ect#r. P#testa es e la I"s1ecci+". Las act$aci#"es i"s1ect#ras se reali3ar2" 1#r l#s *$"ci#"ari#s ) em2s 1ers#"al al ser,ici# e la A m+" trib$taria 0$e esem1e9e" l#s 1$est#s e traba&# i"te!ra #s e" l#s +r!a"#s c#" *$"ci#"es e i"s1ecci+" trib$taria( si" 1er&$ici# e 0$e las "#rmas e #r!a"i3aci+" es1ec/*icas 1$e a" a$t#ri3ar la i"ter,e"ci+" e *$"ci#"ari#s 0$e esem1e9e" 1$est#s e traba&# e" +r!a"#s c#" *$"ci#"es isti"tas. Las act$aci#"es 1re1arat#rias ) las e c#m1r#baci+" # 1r$eba e .ec.#s # circ$"sta"cias c#" trasce" e"cia trib$taria 1# r2" e"c#me" arse al 1ers#"al al ser,ici# e la A m+" trib$taria 0$e "# te"!a" la c#" ici+" e *$"ci#"ari#s. Las act$aci#"es e*ect$a as e" el 1r#ce imie"t# 1#r l#s r!a"#s c#" c#m1ete"cia 1ara la i"s1ecci+" e l#s trib$t#s se 1# r2" reali3ar( bie" 1#r $"# # ,ari#s act$ari#s( bie" 1#r e0$i1#s # $"i a es e i"s1ecci+"( e" l#s t7rmi"#s 0$e se estable3ca" 1#r el Mi"isteri# e Ec#"#m/a ) ;acie" a( ) e" el 2mbit# territ#rial al 0$e e?tie" a s$ c#m1ete"cia el r!a"# el 0$e e1e" a"( 0$e sal,# is1#sici+" e?1resa e" c#"trari# ser2 el c#rres1#" ie"te al #micili# *iscal el #bli!a # trib$tari#. E" c$a"t# a l#s dchos y prerrogativas e" el e&ercici# e las *$"ci#"es i"s1ect#ras( l#s *$"ci#"ari#s e la I"s1ecci+" e l#s trib$t#s ser2" c#"si era #s a!e"tes e la a$t#ri a ( a e*ect#s e la res1#"sabili a a mt,a ) 1e"al e 0$ie"es #*re3ca" resiste"cia # c#meta" ate"ta # # esacat# c#"tra ell#s( e .ec.# # e 1alabra( $ra"te act#s e ser,ici# c#" m#ti,# el mism#( ebie" # las a$t#ri a es 1:blicas 1restarles la 1r#tecci+" ) el a$?ili# "ecesari# e" el e&ercici# e las *$"ci#"es e i"s1ecci+". E" c$a"t# a l#s deberes el 1ers#"al i"s1ect#r( %t# # el 1ers#"al al ser,ici# e la A m+" trib$taria' estar2 #bli!a # al m2s estrict# ) c#m1let# si!il# res1ect# e l#s at#s( i"*#rmes # a"tece e"tes 0$e c#"#3ca 1#r ra3+" e s$ car!#( )a sea" at#s e car2cter 1ers#"al( ec#"+mic# # estrictame"te trib$tari#. Dic.a i"*#rmaci+" te" r2 car2cter reser,a # ) s+l# 1# r2 ser c#m$"ica a a 0$ie"es 1#r ra3+" e s$s c#m1ete"cias i"ter,e"!a" e" el 1r#ce imie"t# e 0$e se trate( si bie" l#s res$lta #s e las act$aci#"es 1# r2" ser $tili3a #s e" t# # cas# 1#r el +r!a"# 0$e las .a)a reali3a # ) 1#r #tr#s +r!a"#s e la misma A m+" trib$taria 1ara el a ec$a # esem1e9# e s$s *$"ci#"es res1ect# el mism# # e #tr#s #bli!a #s trib$tari#s. N# #bsta"te( l# a"teri#r "# im1i e 0$e l#s at#s( i"*#rmes # a"tece e"tes #bte"i #s e" el c$rs# e las act$aci#"es 1$e a" $tili3arse c$a" # sea "ecesari# 1ara la emisi+" e i"*#rmes( 1erita&es # asiste"cias s#licita #s a #tr#s +r!a"#s( A m#"es( 1ers#"as # e"ti a es( e ac$er # c#" la "#rmati,a a1licable. El 1ers#"al al ser,ici# e la A m+" trib$taria eber2 1#"er e" c#"#cimie"t# el +r!a"# c#m1ete"te #( e" s$ cas#( e la a$t#ri a &$ icial # el MA( l#s .ec.#s 0$e c#"#3ca e" el c$rs# e s$s act$aci#"es e l#s 0$e 1$ iera" eri,arse i" ici#s e *ra$ e e" la #bte"ci+" # 1erce1ci+" e a)$ as # s$b,e"ci#"es a car!# e *#" #s 1:blic#s # e la UE as/ c#m# l#s .ec.#s 0$e 1$e a" ser c#"stit$ti,#s e elit#s "# 1erse!$ibles :"icame"te a i"sta"cia e la 1ers#"a a!ra,ia a. P#r #tra 1arte( se is1e"sa a l#s *$"ci#"ari#s ) 1ers#"al al ser,ici# e la A m+" Trib$taria e la #bli!aci+" e eclarar c#m# testi!#s e" l#s 1r#ce imie"t#s ci,iles "i e" l#s 1e"ales( 1#r elit#s 1erse!$ibles :"icame"te a i"sta"cia e 1arte( c$a" # "# 1$ iera" .acerl# si" ,i#lar el eber e si!il#. E" el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r( las 1#testa es e la I"s1ecci+" s#"> a) E?ame" e la #c$me"taci+" e l#s #bli!a #s trib$tari#s 4 eclaraci#"es( a$t#li0$i aci#"es( c#"tabili a ( libr#s re!istr# estableci #s 1#r la "#rmati,a trib$taria( *act$ras( &$sti*ica"tes ) #c$me"t#s s$stit$ti,#s( #c$me"t#s( at#s( i"*#rmes( a"tece e"tes ) c$al0$ier #tr# #c$me"t# c#" trasce" e"cia trib$taria5. b) Act$aci#"es e #bte"ci+" e i"*#rmaci+" 1re,i# re0$erimie"t# i" i,i $ali3a #( # i"cl$s# si" 1re,i# re0$erimie"t# escrit#( e" cas# e 0$e l# &$sti*i0$e la "at$rale3a e l#s at#s a #bte"er.

@L

c) Re0$erimie"t#s i" i,i $ali3a #s e i"*#rmaci+" a etermi"a as a$t#ri a es 4<$3!a #s ) Trib$"alesSer,ici# E&ec$ti,# e la C#misi+" e Pre,e"ci+" el Bla"0$e# e Ca1itales e i"*racci#"es M#"etarias( ) la C#misi+" e 6i!ila"cia e Acti,i a es e Ai"a"ciaci+" el Terr#rism#5 s#meti as al eber e i"*#rmar ) c#lab#rar. d) Re0$erimie"t#s e i"*#rmaci+" a e"ti a es e ica as al tr2*ic# ba"cari# # cre itici#. e) E"tra a ) rec#"#cimie"t# e *i"cas. f) Otras *ac$lta es c#m# la e recabar i"*#rmaci+" e l#s traba&a #res # em1lea #s s#bre las acti,i a es e" 0$e 1artici1e"- reali3ar me ici#"es # t#mar m$estras( *#t#!ra*/as( cr#0$is # 1la"#s- recabar el ictame" e 1erit#se?i!ir la e?.ibici+" e #b&et#s etermi"a"tes e la e?acci+" e $" trib$t#- ,eri*icar l#s sistemas e c#"tr#l i"ter"# e las em1resas- ,eri*icar ) a"ali3ar sistemas ) e0$i1#s i"*#rm2tic#s s#bre !esti+" e la acti,i a ec#"+mica. Se ti1i*ica c#m# i"*racci+" trib$taria> la resiste"cia( #bstr$cci+"( e?c$sa # "e!ati,a a las act$aci#"es e la A m+" trib$taria- 0$e se e"te" er2 1r# $ci a c$a" # el #bli!a # trib$tari#( ebi ame"te "#ti*ica # al e*ect#( realice act$aci#"es te" e"tes a ilatar( e"t#r1ecer # im1e ir las act$aci#"es e la A m+" trib$taria e" relaci+" c#" el c$m1limie"t# e s$s #bli!aci#"es )( e"tre ellas> a) N# *acilitar el e?ame" e #c$me"t#s( i"*#rmes( libr#s( re!istr#s( *ic.er#s( *act$ras ) c$al0$ier #tr# at# c#" trasce" e"cia trib$taria. b) N# ate" er al!:" re0$erimie"t# ebi ame"te "#ti*ica #. c) La i"c#m1arece"cia( sal,# ca$sa &$sti*ica a( e" el l$!ar ) tiem1# se9ala #. d) Ne!ar # im1e ir i" ebi ame"te la e"tra a # 1erma"e"cia e" *i"cas # l#cales a l#s *$"ci#"ari#s e la A m+" trib$taria( # el rec#"#cimie"t# e l#cales( m20$i"as( i"stalaci#"es ) e?1l#taci#"es relaci#"a #s c#" las #bli!aci#"es trib$tarias. e) Las c#acci#"es a l#s *$"ci#"ari#s e la A m+" trib$taria. L) L#s #bli!a #s trib$tari#s e" el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+". L#s #bli!a #s trib$tari#s( est# es( las 1ers#"as */sicas # & cas ) las e"ti a es a las 0$e la "#rmati,a trib$taria im1#"e el c$m1limie"t# e #bli!aci#"es trib$tarias( eber2" ate" er a l#s +r!a"#s e i"s1ecci+"( 1rest2" #les la ebi a c#lab#raci+" e" el esarr#ll# e s$s *$"ci#"es( ebie" # c#m1arecer( 1#r s/ # 1#r me i# e re1rese"ta"te( e" el l$!ar( /a ) .#ra se9ala #s 1ara la 1r2ctica e las act$aci#"es a1#rta" # # te"ie" # a is1#sici+" e la I"s1ecci+" la #c$me"taci+" ) l#s em2s eleme"t#s s#licita #s. Trat2" #se e $" grupo !ue tribute en r'gimen de consolidacin fiscal e" el Im1$est# s#bre S#cie a es( eber2 ate" er a l#s +r!a"#s e i"s1ecci+" ta"t# la s#cie a #mi"a"te el !r$1# c#m# las s#cie a es e1e" ie"tes. Las act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" e las #bli!aci#"es trib$tarias( i"cl$i as las e car2cter *#rmal( e las entidades sin personalidad jdca, se esarr#llar2" c#" 0$ie" te"!a s$ re1rese"taci+"( 1ractic2" #se a "#mbre e la e"ti a las li0$i aci#"es 0$e( e" s$ cas#( 1r#ce a"( si" 1er&$ici# e la res1#"sabili a s#li aria e l#s 1art/ci1es( miembr#s # c#tit$lares e ic.as e"ti a es. El c$m1limie"t# e las #bli!aci#"es relati,as al trib$t# 0$e !ra,e las re"tas #bte"i as 1#r las entidades en r'gimen de atribucin de rentas se e?ami"ar2 e" el c$rs# e l#s 1r#ce imie"t#s e c#m1r#baci+" # i",esti!aci+" 0$e 1$e a" i"str$irse *re"te a ca a s#ci#( .ere er#( c#m$"er# # 1art/ci1e c#m# #bli!a # trib$tari# e ic.# trib$t#. La c#m1r#baci+" e la sit$aci+" trib$taria e las 2niones ,emporales de Empresas, Agrupaciones de /nter's Econmico y dem$s entidades obligadas a imputar rentas ( se esarr#llar2 c#" 7stas( 1$ ie" # s$s s#ci#s # miembr#s #1#"er t# #s l#s m#ti,#s e im1$!"aci+" 0$e estime" c#",e"ie"tes e" el 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" # i",esti!aci+" 0$e se i"str$)a *re"te a ca a $"# e ell#s( ) e" el 0$e se te"!a" e" c$e"ta l#s res$lta #s e las act$aci#"es esarr#lla as c#" la e"ti a . E" cas# e solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligacin( las act$aci#"es ) 1r#ce imie"t#s se 1# r2" reali3ar c#" c$al0$iera e l#s #bli!a #s trib$tari#s 0$e c#"c$rra" e" el 1res$1$est# e .ec.# e la #bli!aci+" #b&et# e las act$aci#"es. E" las act$aci#"es # 1r#ce imie"t#s relati,#s a personas fsicas fallecidas o a personas jurdicas o dem$s entidades disueltas o extinguidas( eber2" act$ar a"te la A m+" l#s s$ces#res a 0$ie"es se les tra"smita" l#s c#rres1#" ie"tes c.#s( #bli!aci#"es )( e" s$ cas#( sa"ci#"es trib$tarias. El 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" # i",esti!aci+" ser2 :"ic# ) 1# r2 esarr#llarse c#" c$al0$iera e l#s s$ces#res( c#m$"ic2" #sel# a l#s em2s s$ces#res c#"#ci #s 0$e 1# r2" c#m1arecer e" las act$aci#"es. C$a" # las entidades se e"c$e"tre" e" fase de li!uidacin ) las act$aci#"es a mt,as te"!a" l$!ar a"tes e la e?ti"ci+" e s$ 1ers#"ali a & ca( ic.as act$aci#"es se e"te" er2" c#" l#s li0$i a #res. E" l#s s$1$est#s e concurso, las act$aci#"es se e"te" er2" c#" el 1r#1i# c#"c$rsa # c$a" # el <$e3 "# .$biera ac#r a # la s$s1e"si+" e s$s *ac$lta es e a m+" ) is1#sici+" )( e" c$al0$ier cas#( c#" l#s a mi"istra #res c#"c$rsales c#m# re1rese"ta"tes el c#"c$rsa # # e" s$ *$"ci+" e i"ter,e"ci+".

@K

E" el cas# e obligados tributarios no residentes 0$e #1ere" e" Es1a9a mediante establecimiento permanente( las act$aci#"es e la A m+" se reali3ar2" c#" el re1rese"ta"te esi!"a # 1#r el #bli!a # trib$tari#. E" cas# e i"c$m1limie"t# e la #bli!aci+" e "#mbrar re1rese"ta"te( la A m+" trib$taria 1# r2 c#"si erar re1rese"ta"te el establecimie"t# 1erma"e"te a la 1ers#"a 0$e *i!$re c#m# tal e" el Re!istr# Merca"til. El #bli!a # trib$tari# # s$ re1rese"ta"te eber2" .allarse 1rese"tes e" las act$aci#"es i"s1ect#ras c$a" # a &$ici# el +r!a"# e i"s1ecci+" sea 1recis# 1ara la a ec$a a 1r2ctica e a0$7llas- a$"0$e( e?ce1ci#"alme"te ) e *#rma m#ti,a a( 1$e e re0$erirse la c#m1arece"cia 1ers#"al el #bli!a # trib$tari# c$a" # la "at$rale3a e las act$aci#"es a reali3ar as/ l# e?i&a. La re1rese"taci+" eber2 acre itarse e" la 1rimera act$aci+" 0$e se realice 1#r me i# e re1rese"ta"te( sie" # s$ *alta # i"s$*icie"cia s$bsa"able- ) e"te" i7" #se rati*ica as las act$aci#"es el re1rese"ta"te e" cas# e *alta # i"s$*icie"cia el 1# er( si el #bli!a # trib$tari# im1$!"a l#s act#s icta #s e" el 1r#ce imie"t# si" ale!ar esta circ$"sta"cia( # bie" si e*ect:a el i"!res# # s#licita el a1la3amie"t#( *racci#"amie"t# # c#m1e"saci+" e la e$ a trib$taria # e la sa"ci+" 0$e se eri,e el 1r#ce imie"t#. C$a" # se act:e me ia"te re1rese"ta"te se .ar2 c#"star esta circ$"sta"cia e" c$a"tas ili!e"cias ) actas se e?tie" a"( e"te" i7" #se reali3a as irectame"te c#" el #bli!a # trib$tari# las act$aci#"es e*ect$a as c#" el re1rese"ta"te. Acre ita a # 1res$mi a la re1rese"taci+"( c#rres1#" er2 al re1rese"ta # 1r#bar s$ i"e?iste"cia. La revocacin "# s$1#" r2 la "$li a e las act$aci#"es 1ractica as c#" el re1rese"ta"te a"tes e 0$e se acre ite a"te el +r!a"# act$a"te- c#"si er2" #se( a 1artir e ic.# m#me"t#( 0$e el #bli!a # trib$tari# "# c#m1arece a"te la A m+" "i atie" e s$s re0$erimie"t#s .asta 0$e "#mbre $" "$e,# re1rese"ta"te # act:e 1ers#"alme"te. La renuncia "# s$rtir2 e*ect#s a"te el +r!a"# act$a"te .asta 0$e "# se acre ite la c#m$"icaci+" *e.acie"te e ic.a re"$"cia al re1rese"ta #. El #bli!a # trib$tari# 1# r2 i"ter,e"ir e" las act$aci#"es ) 1r#ce imie"t#s( asisti # 1#r $" asesor fiscal # 1#r la 1ers#"a 0$e c#"si ere #1#rt$"#( 0$e a" # c#"sta"cia e" el e?1e ie"te e la i e"ti a el asiste"te. E" c$a"t# a l#s dchos y garantas de los obligados tributarios( ebe" estacarse l#s es1ec/*icame"te ati"e"tes al 1r#ce imie"t# i"s1ect#r( c#m# el e ser i"*#rma #s al i"ici# e las act$aci#"es s#bre la "at$rale3a ) alca"ce e las mismas( as/ c#m# e s$s c.#s ) #bli!aci#"es e" el c$rs# e las act$aci#"es i"s1ect#ras( # el c.# a s#licitar $"a act$aci+" e alca"ce !e"eral.

B5 I"iciaci+" el 1r#ce imie"t# ) alca"ce e las act$aci#"es i"s1ect#ras.


El 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+" se i"iciar2> a) De #*ici#( 0$e re0$erir2 acuerdo del rgano competente 1ara s$ i"ici#- ac$er # 0$e el +r!a"# a #1tar2> P#r 1r#1ia i"iciati,a C#m# c#"sec$e"cia e #r e" s$1eri#r #( A 1etici+" ra3#"a a e #tr#s +r!a"#s. As/( s#" a s$bra)ar = e?trem#s> 1P. F$e la e&ec$ci+" el 1la" e i"s1ecci+" tie"e el car2cter e acto de tr$mite ) "# ser2 s$sce1tible e rec$rs# # reclamaci+" ec#"+mic#Ba mi"istrati,a( )R 2P. F$e l#s 1la"es e i"s1ecci+" tendr$n car$cter reservado, no ser$n objeto de publicidad o de comunicacin, ni se pondr$n de manifiesto a los obligados tributarios ni a rganos ajenos a la aplicacin de los tributos" La I"s1ecci+" e l#s Trib$t#s 1$e e c#m1r#bar a cual!uiera 0$e est7 i"cl$i # e" Pla" e I"s1ecci+"( # se le i"cl$)a e?1resame"te( 1er# "# a !uien !uiera. b) A 1etici+" el #bli!a # trib$tari# 0$e )a est7 sie" # #b&et# e $"a act$aci+" i"s1ect#ra e car2cter 1arcial( ) s#licite 0$e la misma te"!a car2cter !e"eral res1ect# al trib$t# )( e" s$ cas#( 1er/# #s a*ecta #s. E" reali a ( "# c#"tem1la la 1etici+" el #bli!a # trib$tari# c#m# %m# # e i"iciaci+"' e las act$aci#"es i"s1ect#ras( si"# :"icame"te c#m# %s#licit$ e $"a i"s1ecci+" e car2cter !e"eral'. L"s "ctu"ciones 2e/ p(oce2i.iento inspecto( se e4ten2e(3n " un" o ="(i"s o5/i1"ciones pe(@o2os i.positi=os o 2e /i7ui2"cin, po2(3n tene( "/c"nce !eneral o parcial: Q S"/=o 7ue se in2i7ue ot(" cos" en /" co.unic"cin 2e inicio 2e/ p(oce2i.iento, /"s "ctu"ciones 2e/ p(oce2i.iento inspecto( ten2(3n c"(3cte( 1ene("/. Q Ten2(3n c"(3cte( p"(ci"/ cu"n2o no ">ecten " /" tot"/i2"2 2e /os e/e.entos 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" en e/ pe(@o2o o5Beto 2e co.p(o5"cin en /os 2e.3s supuestos conte.p/"2os en e/ R*IT, 2e5ien2o co.unic"(se en este c"so /os e/e.entos 7ue =" "n " se( co.p(o5"2os o /os e4c/ui2os 2e /" co.p(o5"cin. Los supuestos 2e c"(3cte( p"(ci"/ 2e/ "(t. 1'J.# R*IT, son:

@N

". Cu"n2o /"s "ctu"ciones inspecto("s no ">ecten " /" tot"/i2"2 2e /os e/e.entos 2e /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" en e/ pe(io2o o5Beto 2e co.p(o5"cin. 5. Cu"n2o /"s "ctu"ciones se (e>ie("n "/ cu.p/i.iento 2e /os (e7uisitos e4i1i2os p"(" /" o5tencin 2e 5ene>icios o incenti=os >isc"/es, "s@ co.o cu"n2o /"s "ctu"ciones ten1"n po( o5Beto /" co.p(o5"cin 2e/ (61i.en t(i5ut"(io "p/ic"5/e. c. Cu"n2o ten1"n po( o5Beto /" co.p(o5"cin 2e un" so/icitu2 2e 2e=o/ucin sie.p(e 7ue se /i.ite e4c/usi=".ente " const"t"( 7ue e/ conteni2o 2e /" 2ec/"("cin, "uto/i7ui2"cin o so/icitu2 p(esent"2" se "Bust" >o(."/.ente " /o "not"2o en /" cont"5i/i2"2, (e1ist(os Busti>ic"ntes cont"5/es o e4t("cont"5/es 2e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io, sin pe(Buicio 2e /" poste(io( co.p(o5"cin co.p/et" 2e su situ"cin t(i5ut"(i". El #bli!a # trib$tari# 0$e est7 sie" # #b&et# e $"as act$aci#"es e i"s1ecci+" e car2cter 1arcial( te" r2 c.# a s#licitar a la A m+" 0$e las mismas te"!a" car2cter !e"eral res1ect# al trib$t# )( e" s$ cas#( 1er/# #s a*ecta #s( si" 0$e tal s#licit$ i"terr$m1a las act$aci#"es e" c$rs#. La s#licit$ eber2 *#rm$larse e" el 1la3# e 1I /as es e la "#ti*icaci+" el i"ici# e las act$aci#"es i"s1ect#ras e car2cter 1arcial- ebie" # la A m+" am1liar el alca"ce e las act$aci#"es # i"iciar la i"s1ecci+" e car2cter !e"eral e" el 1la3# e L meses es e la s#licit$ . El e*ect# 0$e se eri,a el i"c$m1limie"t# e este 1la3# es 0$e las act$aci#"es i"s1ect#ras e car2cter 1arcial "# i"terr$m1ir2" el 1la3# e 1rescri1ci+" 1ara c#m1r#bar e i",esti!ar el mism# trib$t# ) 1er/# # c#" car2cter !e"eral. Debe te"erse e" c$e"ta( "# #bsta"te( 0$e el c.# *$" ame"tal e 1etici+" 1# r2 *#rm$larse( a$"0$e "# c#m1#rte "ecesariame"te la a1ert$ra el 1r#ce imie"t#. N# e?istie" # eber e la A m+" e c#m1r#bar la sit$aci+" trib$taria e t# #s l#s #bli!a #s( "# 1arece tam1#c# 0$e c#"tra la "e!ati,a # el sile"ci# a la 1etici+" 1$e a #bte"erse( 1#r ,/a e rec$rs#( la ,i"c$laci+" e la I"s1ecci+" a esarr#llar las act$aci#"es i"teresa as 1#r el #bli!a # trib$tari#. La denuncia p&blica "# i"icia 1#r s/ misma el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r( si"# 0$e a la ,ista e ella la I"s1ecci+" 1r#ce er2 a la i",esti!aci+" ) c#m1r#baci+" si a1recia i" ici#s s$*icie"tes( arc.i,2" #la c$a" # se c#"si ere i"*$" a a # c$a" # "# se c#"crete" # i e"ti*i0$e" s$*icie"teme"te l#s .ec.#s # las 1ers#"as e"$"cia as. Al e"$"cia"te "# se le c#"si erar2 i"teresa # e" las act$aci#"es ) 1#r l# mism#( "# se le i"*#rmar2 el res$lta #. La i"iciaci+" e #*ici# el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+" 1# r2 e*ect$arse mediante comunicacin "#ti*ica a al #bli!a # trib$tari# 1ara 0$e se 1ers#"e e" el l$!ar( /a ) .#ra 0$e se se9ale ) a1#rte # te"!a a is1#sici+" e la I"s1ecci+" la #c$me"taci+" ) em2s eleme"t#s 0$e se estime" "ecesari#s. Tambi7" 1# r2 i"iciarse si" c#m$"icaci+" 1re,ia mediante personacin del actuario( c$a" # se estime c#",e"ie"te. La i"iciaci+" el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+" 1r# $cir2 l#s si!$ie"tes G EAECTOS> a) I"terr$1ci+" el 1la3# le!al e 1rescri1ci+". b) Las eclaraci#"es # a$t#li0$i aci#"es 1rese"ta as tras el i"ici# e las act$aci#"es e" "i"!:" cas# i"iciar2" $" 1r#ce imie"t# e e,#l$ci+"( "i 1r# $cir2" l#s recar!#s 1#r eclaraci+" e?tem1#r2"ea si" re0$erimie"t# 1re,i#( e" relaci+" c#" las #bli!aci#"es trib$tarias ) 1er/# #s #b&et# el 1r#ce imie"t#( si" 1er&$ici# e 0$e la i"*#rmaci+" c#"te"i a e" ic.as eclaraci#"es # a$t#li0$i aci#"es 1$e a te"erse e" c$e"ta e" la li0$i aci+" 0$e se icte. c) Las eclaraci#"es # a$t#li0$i aci#"es 1rese"ta as tras el i"ici# el 1r#ce imie"t# tam1#c# s$rtir2" l#s e*ect#s 1re,ist#s e e?cl$si+" e res1#"sabili a 1#r las i"*racci#"es trib$tarias c#meti as( 1ara l#s #bli!a #s trib$tari#s 0$e ,#l$"tariame"te re!$larice" s$ sit$aci+" trib$taria. d) L#s i"!res#s e*ect$a #s c#" 1#steri#ri a al i"ici# e las act$aci#"es( e" relaci+" c#" las #bli!aci#"es ) 1er/# #s #b&et# el 1r#ce imie"t#( te" r2" car2cter e i"!res# a c$e"ta s#bre el im1#rte e la li0$i aci+" 0$e( e" s$ cas#( se 1racti0$e( ) "# im1e ir2" la a1reciaci+" e las i"*racci#"es trib$tarias 0$e 1$e a" c#rres1#" er- si bie" "# se e,e"!ar2" i"tereses e em#ra s#bre la ca"ti a i"!resa a es e el /a si!$ie"te al e" 0$e se reali3+ el i"!res#. Se trata( e" s$ma( c#" estas 1re,isi#"es( e clari*icar 0$e es1$7s e la c#m$"icaci+" el i"ici# e*ecti,# e las act$aci#"es i"s1ect#ras( )a "# 1$e e el #bli!a # trib$tari# re!$lari3ar es1#"t2"eame"te s$ sit$aci+" *iscal. Si as/ 1rete" iera .acerl#( l#s act#s reali3a #s 4i"!res#s( eclaraci#"es( etc.5 se re1$tar2" ,2li #s ) s$rtir2" t# #s s$s e*ect#s( 1er# si" 1# erse c#"si erar e c$m1limie"t# es1#"t2"e# )( e" c#"sec$e"cia( si" e,itar las sa"ci#"es c#rres1#" ie"tes a s$ i"c$m1limie"t# 1re,i#( 0$e "# 0$e a( 1$es( s$bsa"a # 1#r tales act#s el i"teresa #.

C5 Desarr#ll# el 1r#ce imie"t#. Me i as ca$telares. L$!ar ) tiem1# e las act$aci#"es i"s1ect#ras.

@P

E" el c$rs# el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+" se reali3ar2" las act$aci#"es "ecesarias 1ara la #bte"ci+" e l#s at#s ) 1r$ebas 0$e sir,a" 1ara *$" ame"tar la re!$lari3aci+" e la sit$aci+" trib$taria el #bli!a # trib$tari# # 1ara eclararla c#rrecta. %El 1ri"ci1i# e se!$ri a &$r/ ica e?i!e 0$e( $"a ,e3 i"icia as las act$aci#"es i"s1ect#ras( el sujeto pasivo tiene derecho a !ue se defina totalmente su situacin tributaria ( "# 1$ ie" # la A m+" ,#l,er a c#m1r#bar e i",esti!ar el e&ercici# e im1$est# i"s1ecci#"a # sal,# e?ce1ci#"al/sim#s cas#s'. Las act$aci#"es i"s1ect#ras 1# r2" esarr#llarse indistintamente, seg&n determine la /nspeccin> a) E" el l$!ar #" e el #bli!a # trib$tari# te"!a s$ #micili# *iscal( # e" a0$el #" e s$ re1rese"ta"te te"!a s$ #micili#( es1ac.# $ #*ici"a. b) D#" e se realice" t#tal # 1arcialme"te las acti,i a es !ra,a as. c) E" el l$!ar #" e e?ista al!$"a 1r$eba( al me"#s 1arcial( el .ec.# im1#"ible # el 1res$1$est# e .ec.# e la #bli!aci+" trib$taria. d) E" las #*ici"as e la A m+"( c$a" # l#s eleme"t#s s#bre l#s 0$e .a)a" e reali3arse las act$aci#"es 1$e a" ser e?ami"a #s e" ellas. L#s libr#s ) em2s #c$me"taci+" eber2" ser e?ami"a #s e" el #micili#( l#cal( es1ac.# $ #*ici"a el #bli!a # trib$tari#( e" 1rese"cia el mism# # e la 1ers#"a 0$e esi!"e( sal,# 0$e el #bli!a # c#"sie"ta s$ e?ame" e" las #*ici"as 1:blicas. N# #bsta"te( la I"s1ecci+" 1# r2 a"ali3ar e" s$s #*ici"as las c#1ias e" c$al0$ier s#1#rte e l#s me"ci#"a #s libr#s ) #c$me"t#s( si bie" trat2" #se e l#s re!istr#s ) #c$me"t#s estableci #s 1#r "#rmas e car2cter trib$tari# # e l#s &$sti*ica"tes e?i!i #s 1#r 7stas( 1# r2 re0$erirse s$ 1rese"taci+" e" las #*ici"as e la A m+" trib$taria 1ara s$ e?ame". Se a$t#ri3a a la I"s1ecci+" 1ara 0$e en cual!uier momento el 1r#ce imie"t# 1$e a a #1tar medidas cautelares ebi ame"te motivadas 1ara im1e ir 0$e esa1are3ca"( se estr$)a" # altere" las 1r$ebas etermi"a"tes e la e?iste"cia # c$m1limie"t# e #bli!aci#"es trib$tarias # 0$e se "ie!$e 1#steri#rme"te s$ e?iste"cia # e?.ibici+"- 1$ ie" # recabar 1ara s$ a #1ci+" el a$?ili# ) c#lab#raci+" 0$e se c#"si ere" 1recis#s e las a$t#ri a es c#m1ete"tes ) s$s a!e"tes. Las me i as 1# r2" c#"sistir e" el 1reci"t#( e1+sit# # i"ca$taci+" e las merca"c/as # 1r# $ct#s s#meti #s a !ra,ame"( as/ c#m# e libr#s( re!istr#s( #c$me"t#s( arc.i,#s( l#cales # e0$i1#s electr+"ic#s e tratamie"t# e at#s. P#r :ltim#( se e?i!e la ratificacin e las me i as ca$telares 1#r el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar e" el 1la3# e 1I /as es e s$ a #1ci+"( le,a"t2" #se 7stas si esa1arece" las circ$"sta"cias 0$e las m#ti,ar#". E" c$a"t# al tiempo, las act$aci#"es i"s1ect#ras se esarr#llar2" e" #*ici"as 1:blicas e"tr# el .#rari# #*icial e a1ert$ra al 1:blic# e las mismas )( e" t# # cas#( e"tr# e la &#r"a a e traba&# ,i!e"te. En cu"nto "/ pla(o de las actuaciones inspectoras, "p"(t3n2ose 2e/ p/"?o 2e & .eses 7ue, con c"(3cte( 1ene("/, se >iB" p"(" /" (eso/ucin 2e /os p(oce2i.ientos t(i5ut"(ios, e/ "(t. 1%0 L*T seA"/" un pla(o !eneral un pla(o especial +ampliado) p"(" /" te(.in"cin 2e /"s "ctu"ciones inspecto("s. Con p/"?o 1ene("/, /"s "ctu"ciones inspecto("s 2e5e(3n conc/ui( en e/ p/"?o 2e 12 .eses, cont"2o 2es2e /" >ec9" 2e noti>ic"cin "/ o5/i1"2o t(i5ut"(io 2e/ inicio 2e/ p(oce2i.iento. Se enten2e(3 7ue /"s "ctu"ciones >in"/i?"n en /" >ec9" en 7ue se noti>i7ue o se entien2" noti>ic"2o e/ "cto "2.t=o (esu/t"nte 2e /"s .is."s. Con p/"?o especi"/, podr) ampliarse 2ic9o p/"?o po( ot(o pe(@o2o 7ue no po2(3 e4ce2e( 2e 12 .eses, cu"n2o concu((" "/1un" 2e /"s si1uientes ci(cunst"nci"s: a) Cu"n2o (e=ist"n especi"/ co.p/eBi2"2. Se(3 "ten2ien2o "/ =o/u.en 2e ope("ciones 2e /" pe(son" o enti2"2, /" 2ispe(sin 1eo1(3>ic" 2e sus "cti=i2"2es, etc. b) Cu"n2o en e/ t("nscu(so 2e /"s .is."s se 2escu5(" 7ue e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io 9" ocu/t"2o " /" A2.n "/1un" 2e /"s "cti=i2"2es e.p(es"(i"/es o p(o>esion"/es 7ue (e"/ice. L" interrupcin injustificada del procedimiento inspector po( no (e"/i?"( "ctu"cin "/1un" durante m)s de , meses, po( c"us"s no i.put"5/es "/ o5/i1"2o t(i5ut"(io, o e/ incumplimiento del pla(o m)ximo de duracin del procedimiento, no producir) la caducidad de las actuaciones, 7ue continu"(3n 9"st" su te(.in"cin, pe(o p(o2uci(3 /os si1uientes # E0ECTOS (especto " /"s o5/i1"ciones t(i5ut"(i"s pen2ientes 2e /i7ui2"(: a) L" no inte((upcin 2e /" p(esc(ipcin. b) Los in1(esos (e"/i?"2os 2es2e e/ inicio 2e/ p(oce2i.iento 9"st" /" (e"nu2"cin 2e /"s "ctu"ciones 7ue 9" "n si2o i.put"2os po( e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io "/ t(i5uto pe(@o2o o5Beto 2e /"s "ctu"ciones inspecto("s ten2(3n e/ c"(3cte( 2e espont3neos, 2e=en13n2ose /os (ec"(1os po( 2ec/"("cin e4te.po(3ne" sin (e7ue(i.iento p(e=io. c) No se e4i1i(3n inte(eses 2e 2e.o(" 2es2e 7ue se p(o2u?c" 2ic9o incu.p/i.iento 9"st" /" >in"/i?"cin 2e/ p(oce2i.iento. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

GJ

L" remisin del tanto de culpa a la jurisdiccin co.petente cu"n2o /" A2.n consi2e(e 7ue /" in>("ccin pu2ie(" se( constituti=" 2e 2e/ito cont(" /" R- p(o2uci(3 /os si1uientes e>ectos (especto "/ p/"?o 2e 2u("cin 2e /"s "ctu"ciones inspecto(": ") Se consi2e("(3 co.o un supuesto 2e inte((upcin Busti>ic"2" 2e/ c.puto 2e/ p/"?o 2e 2ic9"s "ctu"ciones; < 5) Co.o c"us" 7ue posi5i/it" /" ".p/i"cin 2e/ p/"?o, en e/ supuesto 2e 7ue e/ p(oce2i.iento "2.t=o 2e5ie(" continu"(, cu"n2o: /" "uto(i2"2 Bu2ici"/ 2icte sentenci" >i(.e; ten1" /u1"( e/ so5(esei.iento o "(c9i=o 2e /"s "ctu"ciones; o< se p(o2u?c" /" 2e=o/ucin 2e/ e4pe2iente po( e/ Ministe(io 0isc"/. C$a" # $"a res#l$ci+" &$ icial # ec#"+mic#Ba mi"istrati,a #r e"e la retr#acci+" e las act$aci#"es i"s1ect#ras( 7stas eber2" *i"ali3ar e" el 1er/# # 0$e reste es e el m#me"t# al 0$e se retr#trai!a" las act$aci#"es .asta la c#"cl$si+" el 1la3# "#rmal e act$aci#"es i"s1ect#ras( # bie" e L meses( si a0$el 1er/# # *$era i"*eri#r.

D5 Termi"aci+" el 1r#ce imie"t#.


a) Terminacin del procedimiento con liquidacin%La 1r$eba e la c#"c$rre"cia e l#s eleme"t#s "ecesari#s 1ara re!$lari3ar la sit$aci+" trib$taria el #bli!a # trib$tari# c#rres1#" e a la I"s1ecci+"'. C$a" # el +r!a"# e i"s1ecci+" c#"si ere 0$e se .a" #bte"i # l#s at#s ) las 1r$ebas "ecesarias 1ara *$" ame"tar la 1r#1$esta e re!$lari3aci+"( # 1ara c#"si erar c#rrecta la sit$aci+" trib$taria el #bli!a #( se ,eri*icar2 el tr2mite e a$ ie"cia 1re,i# a la *#rmali3aci+" e las actas e c#"*#rmi a # e isc#"*#rmi a ( 1resci" i7" #se e este tr2mite e" las actas c#" ac$er #. C#"cl$i # el tr2mite e a$ ie"cia( se #c$me"tar2 el res$lta # e las act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" e" las actas e i"s1ecci+"- ) el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r termi"ar2 me ia"te li!uidacin el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar. L"s "ctu"ciones inspecto("s >in"/i?"n en /" >ec9" en 7ue se noti>i7ue o se entien2" noti>ic"2o e/ "cto "2.t=o (esu/t"nte 2e /"s .is."s: no(."/.ente e/ acto de liquidacin 2e(i="2o 2e/ acta de inspeccin ("cto 2e t(3.ite), pues con est" 8/ti." conc/u e, no e/ p(oce2i.iento, sino /" >"se inst(ucto(" 2e/ .is.o, 2epen2ien2o /" t(".it"cin poste(io( 2e/ tipo 2e "ct". b) Terminacin del procedimiento sin liquidacinC$a" # .a)a 1rescrit# el c.# e la A m+" 1ara etermi"ar la e$ a trib$taria( se trate e $" s$1$est# e "# s$&eci+" # bie" "# 1r#ce a 1#r #tras circ$"sta"cias la *#rmali3aci+" e $" acta( el 1r#ce imie"t# termi"ar2 me ia"te ac$er # el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar( a 1r#1$esta el +r!a"# 0$e esarr#ll+ las act$aci#"es( 0$e emitir2 $" i"*#rme .acie" # c#"star l#s .ec.#s acre ita #s e" el e?1e ie"te ) las circ$"sta"cias 0$e m#ti,e" la termi"aci+" el 1r#ce imie"t# si" li0$i aci+". c) Terminacin del procedimiento inspector por el inicio de un procedimiento de comprobacin limitadaC$a" # el #b&et# el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r sea la c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" e la a1licaci+" e m7t# #s #b&eti,#s e trib$taci+" ) se c#"state la e?cl$si+" e la a1licaci+" e ic.#s m7t# #s 1#r el i"c$m1limie"t# e l#s re0$isit#s estableci #s( el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r 1# r2 termi"ar 1#r el i"ici# e $" 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" limita a c$a" # el +r!a"# 0$e est$,iese reali3a" # ic.a c#m1r#baci+" care3ca e c#m1ete"cia 1ara s$ c#"ti"$aci+". d) Terminacin del procedimiento de comprobacin de obli!aciones formalesC$a" # el #b&et# el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r sea c#m1r#bar e i",esti!ar el c$m1limie"t# e #bli!aci#"es trib$tarias *#rmales( $"a ,e3 c#"cl$i as las act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+" se "#ti*icar2 al #bli!a # trib$tari# la a1ert$ra el tr2mite e a$ ie"cia 1#r $" 1la3# e 1I /as- *i"ali3a # el c$al se 1r#ce er2 a #c$me"tar el res$lta # e las act$aci#"es e" ili!e"cia # i"*#rme. La ili!e"cia # i"*#rme 0$e *i"alice el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r se i"c#r1#rar2 al e?1e ie"te sa"ci#"a #r 0$e( e" s$ cas#( se i"icie( si" 1er&$ici# e la remisi+" 0$e eba e*ect$arse c$a" # res$lte "ecesari# 1ara la i"iciaci+" e #tr# 1r#ce imie"t# e a1licaci+" e l#s trib$t#s.

L. DOCUMENTACIN DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS.

G1

Las act$aci#"es e la A m+" trib$taria e" materia e i"s1ecci+" se #c$me"tar2" e" comunicaciones, diligencias, informes ) actas ) em2s #c$me"t#s e" l#s 0$e se i"cl$)a" act#s e li0$i aci+" ) #tr#s ac$er #s res#l$t#ri#s. Las comunicaciones s#" l#s #c$me"t#s a tra,7s e l#s c$ales la A m+" "#ti*ica al #bli!a # trib$tari# el i"ici# el 1r#ce imie"t# $ #tr#s .ec.#s # circ$"sta"cias relati,#s al mism#( # e*ect:a l#s re0$erimie"t#s 0$e sea" "ecesari#s a c$al0$ier 1ers#"a # e"ti a . Las c#m$"icaci#"es 1# r2" i"c#r1#rarse al c#"te"i # e las ili!e"cias 0$e se e?tie" a". L"s dili!encias son 2ocu.entos p85/icos 7ue se e4tien2en p"(" 9"ce( const"( hechos, "s@ co.o /"s ."ni>est"ciones 2e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io o pe(son" con /" 7ue se entien2"n /"s "ctu"ciones. L"s 2i/i1enci"s no po2(3n contene( p(opuest"s 2e /i7ui2"ciones t(i5ut"(i"s, pe(o po2(3n 9"ce(se const"( en e//"s, ent(e ot(os: Los (esu/t"2os 2e /"s "ctu"ciones 2e o5tencin 2e in>o(."cin. L" "2opcin 2e .e2i2"s c"ute/"(es. Los 9ec9os (esu/t"ntes 2e /" co.p(o5"cin 2e /"s o5/i1"ciones, o /os 9ec9os ci(cunst"nci"s 2ete(.in"ntes 2e /" inici"cin 2e ot(o p(oce2i.iento, o 7ue 2e5"n inco(po("(se " ot(o " inici"2o. E" c$a"t# al valor probatorio de las diligencias( te" r2" ,al#r e 1r$eba e l#s .ec.#s 0$e m#ti,e" s$ *#rmali3aci+"( sal,# 0$e se acre ite l# c#"trari#. Las ili!e"cias eber2" *irmarse 1#r el act$ari#( ) si se e?te" iera" e" 1rese"cia el #bli!a # trib$tari# se le s#licitar2 s$ *irma e"tre!2" #le $" $1lica # 0$e( cas# e "e!arse( le ser2 remiti # 1#r c$al0$iera e l#s me i#s a miti #s e" Dc.#( ) las ili!e"cias se i"c#r1#rar2" al e?1e ie"te. L#s informes s#" l#s #c$me"t#s 0$e l#s +r!a"#s e la A m+" trib$taria emitir2" e #*ici# # a 1etici+" e tercer#s( c$a" # res$lte" 1rece1ti,#s c#"*#rme al O< ) res$lte" "ecesari#s 1ara la a1licaci+" e l#s trib$t#s. Se 1re,7 el i"*#rme 1rece1ti,# 4i"*#rmeB e"$"cia5 0$e .abr2 e emitir el +r!a"#( e0$i1# # $"i a e I"s1ecci+" s#bre la 1res$"ta c#"c$rre"cia e" l#s .ec.#s e l#s eleme"t#s c#"stit$ti,#s el elit# ti1i*ica # e" el "(t. #0% C-( c$a" # c#"si ere 0$e la c#" $cta el #bli!a # trib$tari# 1$ iera ser c#"stit$ti,a el mism#( ) 0$e .abr2 e remitir al <e*e el +r!a"# a mt,# c#m1ete"te &$"t# a las % actuaciones practicadas, con las diligencias en las !ue consten los hechos y circunstancias !ue, a su juicio, determinan la posible responsabilidad penal '. L"s actas de inspeccin son /os 2ocu.entos p85/icos 7ue e4tien2e /" Inspeccin 2e /os T(i5utos con e/ >in 2e (eco1e( e/ (esu/t"2o 2e /"s "ctu"ciones 2e co.p(o5"cin e in=esti1"cin, p(oponien2o /" (e1u/"(i?"cin 7ue esti.e p(oce2ente 2e /" situ"cin t(i5ut"(i" 2e/ o5/i1"2o o 2ec/"("n2o co((ect" /" .is.". L"s "ct"s son, pues, 2ocu.entos p85/icos 7ue inco(po("n un" p(opuest" 2e (eso/ucin o 2e /i7ui2"cin e/e="2" "/ (1"no co.petente p"(" (eso/=e(, p(e=i" ="/o("cin B2c" 2e /"s "/e1"ciones, en su c"so, e>ectu"2"s. En cu"nto 2ocu.entos p(ep"("to(ios 2e /"s /i7ui2"ciones t(i5ut"(i"s, /"s "ct"s 2e inspeccin conten2(3n un" propuesta de re!ulari(acin o liquidacin. %C#m# re!la !e"eral( las actas e la I"s1ecci+" e trib$t#s ebe" c#"te"er $"a propuesta de regularizacin 3o li!uidacin4 total de la situacin tributaria del contribuyente 1#r el c#"ce1t# im1#siti,# ) 1er/# # #b&et# e c#m1r#baci+"'. P# r2 e?te" erse $"a s#la acta e" relaci+" c#" ca a #bli!aci+" trib$taria ) res1ect# e t# #s l#s 1er/# #s #b&et# e c#m1r#baci+"( a *i" e 0$e la e$ a trib$taria res$lta"te se etermi"e 1#r la s$ma al!ebraica e las li0$i aci#"es re*eri as a t# #s ell#s. El c#"te"i # e las actas 0$e #c$me"te" el res$lta # e las act$aci#"es i"s1ect#ras eber2 i"cl$ir> a) El l$!ar ) la *ec.a e s$ *#rmali3aci+". b) Dat#s e i e"ti*icaci+" e la 1ers#"a c#" la 0$e se e"tie" e" las act$aci#"es ) el car2cter # re1rese"taci+" c#" 0$e i"ter,ie"e e" ellas. c) L#s eleme"t#s ese"ciales el .ec.# im1#"ible( ) e s$ atrib$ci+" al #bli!a # trib$tari#( as/ c#m# l#s *$" ame"t#s e c.# e" 0$e se base la re!$lari3aci+". d) E" s$ cas#( la re!$lari3aci+" e la sit$aci+" trib$taria el #bli!a # ) la 1r#1$esta e li0$i aci+" 0$e 1r#ce a. e) La c#"*#rmi a # isc#"*#rmi a el #bli!a # trib$tari#. f) L#s tr2mites el 1r#ce imie"t# 1#steri#res al acta )( c$a" # 7sta sea c#" ac$er # # e c#"*#rmi a ( l#s rec$rs#s 0$e 1r#ce a" c#"tra el act# e li0$i aci+" eri,a # el acta( +r!a"# a"te el 0$e .$biera" e 1rese"tarse ) 1la3# 1ara i"ter1#"erl#s. !) La e?iste"cia # i"e?iste"cia e i" ici#s e c#misi+" e i"*racci#"es trib$tarias. h) Las em2s 0$e se estable3ca" re!lame"tariame"te. El R8IT e?i!e( a em2s l#s si!$ie"tes e?trem#s> a) N#mbre ) a1elli #s e l#s *$"ci#"ari#s 0$e las s$scriba". b) Aec.a e i"ici# e las act$aci#"es( am1liaci#"es e 1la3#( e" s$ cas#( ) el c+m1$t# e las i"terr$1ci#"es &$sti*ica as ) e las ilaci#"es "# im1$tables a la A m+".

G=

c) La ,al#raci+" & ca 1#r el *$"ci#"ari# e las ale!aci#"es( e" s$ cas#( 1rese"ta as $ra"te el 1r#ce imie"t# # e" el tr2mite e a$ ie"cia( i"cl$)7" #las bie" e" el acta # e" el i"*#rme am1liat#ri# 1re,ist#. d) El car2cter e*i"iti,# # 1r#,isi#"al e la 1r#1$esta e li0$i aci+"( .acie" # c#"star e" este :ltim# cas# las circ$"sta"cias 0$e etermi"e" ic.# car2cter ) l#s eleme"t#s e la #bli!aci+" trib$taria 0$e *$er#" #b&et# e c#m1r#baci+". e) La sit$aci+" e l#s libr#s # re!istr#s #bli!at#ri#s( c#" e?1resi+" e" s$ cas# e l#s e*ect#s # a"#mal/as trasce" e"tes 1ara la res#l$ci+" el 1r#ce imie"t# #( e" s$ cas#( 1ara etermi"ar la e?iste"cia # cali*icaci+" e i"*racci#"es trib$tarias. E" e*i"iti,a( las actas e i"s1ecci+" .abr2" e #*recer la informacin suficiente 1ara 1# er c#"#cer ) isc$tir las ra3#"es 1#r las 0$e la A m+" trib$taria c#"si era 0$e e?iste $" 7bit# trib$tari# ) e" *i"( 1#r 0$7 el i"c$m1limie"t# Ocas# e e?istirS es merece #r e $"a sa"ci+" e etermi"a a c$a"t/a. Res1ect# al valor probatorio de las actas e?te" i as 1#r la I"s1ecci+"( tie"e" "at$rale3a e #c$me"t#s 1:blic#s ) .ace" 1r$eba e l#s .ec.#s 0$e m#ti,e" s$ *#rmali3aci+"( sal,# 0$e se acre ite l# c#"trari#. L#s .ec.#s ace1ta #s 1#r l#s #bli!a #s trib$tari#s e" las actas e i"s1ecci+" se 1res$me" ciert#s ) s+l# 1# r2" recti*icarse me ia"te 1r$eba e .aber i"c$rri # e" err#r e .ec.#.

K. LAS ACTAS DE INSPECCIN. CLASES.


La clasi*icaci+" e las actas se establece( e?cl$si,ame"te( e" *$"ci+" e s$ tramitaci+" 1$ ie" # ser> con acuerdo, de conformidad # de disconformidad.

A5 Actas c#" ac$er #.


C$a" # e l#s at#s ) a"tece e"tes #bte"i #s e" las act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"( el +r!a"# i"s1ect#r e"tie" a 0$e 1$e e 1r#ce er la c#"cl$si+" e $" ac$er #( l# 1#" r2 e" c#"#cimie"t# el #bli!a # trib$tari#( 0$e 1# r2 *#rm$lar $"a 1r#1$esta c#" el *i" e alca"3ar $" ac$er #. E/ 3.5ito ."te(i"/ o /os p(esupuestos 7ue 9"5i/it"n " /" Inspeccin p"(" e.iti( "ct"s con "cue(2o, son: a) FCu"n2o p"(" /" e/"5o("cin 2e /" p(opuest" 2e (e1u/"(i?"cin deba concretarse la aplicacin de conceptos jdcos indeterminadosI; b) FCu"n2o resulte necesaria la apreciacin de los hechos 2ete(.in"ntes para la correcta aplicacin de la norma al caso concretoI; < c) FCu"n2o sea preciso reali(ar estimaciones, ="/o("ciones o .e2iciones 2e 2"tos, e/e.entos o c"("cte(@stic"s (e/e="ntes p"(" /" o5/i1"cin t(i5ut"(i" que no puedan cuantificarse de forma ciertaI. E" 1rese"cia e al!$"a e las a"te ic.as circ$"sta"cias la A m+"( c#" car2cter 1re,i# a la li0$i aci+" e la e$ a trib$taria( 1# r2 c#"cretar la a1licaci+" e la "#rma al cas#- a1reciar l#s .ec.#s etermi"a"tes 1ara la c#rrecta a1licaci+" e la "#rma al cas#- # 1r#ce er a la estimaci+"( ,al#raci+" # me ici+" e at#s # eleme"t#s rele,a"tes 1ara la #bli!aci+" trib$taria %me ia"te $" ac$er # c#" el #bli!a # trib$tari#'. Tras las #1#rt$"as act$aci#"es 1ara *i&ar l#s 1#sibles t7rmi"#s el ac$er #( el +r!a"# i"s1ect#r s#licitar2 el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar a$t#ri3aci+" 1ara la s$scri1ci+" el acta c#" ac$er #- a$t#ri3aci+" 0$e eber2 ser e?1resa ) a"teri#r # sim$lt2"ea a la s$scri1ci+" el acta( ) se a &$"tar2 a 7sta. La i" etermi"aci+" e l#s 1res$1$est#s etermi"a"tes el acta c#" ac$er # es tal 0$e( e" la 1r2ctica( bastar2 la ,#l$"ta e acordar ) transigir( ) la #bser,a"cia e l#s re0$isit#s *#rmales ) materiales 0$e l# c#" ici#"a"( 1ara 0$e res$lte 1#sible la *#rmali3aci+" e este ti1# e actas. L#s :"ic#s ) ,er a er#s c#" ici#"a"tes e las actas c#" ac$er #( e" s$ act$al c#"*i!$raci+" le!al( se e?1resa" e" t7rmi"#s coste#beneficio 1ara las 1artes 0$e l# s$scribe"( 0$e s#"> A5 Para el #bli!a # trib$tari#> X El COSTE tie"e $" 2o5/e co.ponente> a) M"te(i"/> La constitucin de garantas- est# es( un 2epsito, "="/ 2e c"(3cte( so/i2"(io 2e enti2"2 2e c(62ito o socie2"2 2e 1"("nt@" (ec@p(oc" o ce(ti>ic"2o 2e se1u(o 2e c"ucin, 2e cu"nt@" su>iciente p"(" 1"("nti?"( e/ co5(o 2e /"s c"nti2"2es 7ue pue2"n 2e(i="(se 2e/ "ct". b) -(oces"/> La re $cci+" e l#s ca$ces reacci#"ales ) e l#s m#ti,#s e im1$!"aci+". FE/ conteni2o 2e/ "ct" con "cue(2o se enten2e(3 @nte1(".ente "cept"2o po( e/ o5/i1"2o po( /" A2.nI F/" /i7ui2"cin /" s"ncin 2e(i="2"s 2e/ "cue(2o s/o po2(3n se( o5Beto 2e i.pu1n"cin o (e=isin en

G@

=@" "2.t=" po( e/ p(oce2i.iento 2e 2ec/"("cin 2e nu/i2"2 2e p/eno 2e(ec9o, sin pe(Buicio 2e/ (ecu(so 7ue pue2" p(oce2e( en =@" contC"2.t=" po( /" e4istenci" 2e =icios en e/ consenti.ientoI. X El BENEAICIO 0$e 1ercibe c#" el ac$er # es> la re $cci+" e" $" IJV e las sa"ci#"es 1ec$"iarias im1$estas 4ac#r a as5 e" la misma acta ) e" $"i a e act# ) e 1r#ce imie"t#( a"te la re"$"cia a la tramitaci+" se1ara a el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r( si" 0$e tam1#c# sea 1recis# ictar act# res#l$t#ri# es1ec/*ic# e im1#sici+" e la sa"ci+". L) Para la A m+"> X El BENEAICIO ra ica e" la seguridad el c#br# e $"a e$ a trib$taria ) el im1#rte e $"a sa"ci+" 1ec$"iaria( l/0$i a( s$*icie"teme"te !ara"ti3a a( ) 41re,isible # 1rete" i ame"te5 irrec$rrible. E" e*ect#( las 1r#1$estas 4li0$i at#ria ) sa"ci#"a #ra5 *#rm$la as se e"te" er2" c#"*irma as si( tra"sc$rri #s 1J /as es e el si!$ie"te a la *ec.a el acta( "# se .$biera "#ti*ica # al i"teresa # ac$er # el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar( recti*ica" # err#res materiales. Y c#"*irma as 0$e sea" las 1r#1$estas( el e1+sit# reali3a # se a1licar2 al 1a!# e ic.as ca"ti a es. Si se .$biera 1rese"ta # a,al # certi*ica # e se!$r# e ca$ci+"( el i"!res# eber2 reali3arse e" el 1la3# 1re,ist# 1ara el 1a!# e" 1er/# # ,#l$"tari# e las e$ as li0$i a as 1#r la A m+"( # bie" e" l#s 1la3#s *i&a #s e" el ac$er # e a1la3amie"t# # *racci#"amie"t# c#"ce i # c#" ic.as !ara"t/as( ) s#licita # e"tr# el 1er/# # ,#l$"tari# e 1a!#. Deci i # l# *$" ame"tal 4el ac$er #5( la tramitaci+" ) *#rmali3aci+" el acta .abr2 e ate"erse a l#s re0$isit#s *#rmales 41r#t#c#l# e act$aci+"5. A em2s el c#"te"i # 1r#1i# e c$al0$ier acta i"s1ect#ra( el acta c#" ac$er # i"cl$ir2> a) El *$" ame"t# e la a1licaci+"( estimaci+"( ,al#raci+" # me ici+" reali3a a. b) L#s eleme"t#s e .ec.#( *$" ame"t#s & c#s ) c$a"ti*icaci+" e la 1r#1$esta e re!$lari3aci+". c) L#s eleme"t#s e .ec.#( *$" ame"t#s &$r/ ic#s ) c$a"ti*icaci+" e la 1r#1$esta e sa"ci+" 0$e e" s$ cas# 1r#ce a( a la 0$e ser2 e a1licaci+" la re $cci+" el IJV( as/ c#m# la re"$"cia a la tramitaci+" se1ara a el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r. d) Ma"i*estaci+" e?1resa e la c#"*#rmi a el #bli!a # trib$tari# c#" la t#tali a el c#"te"i # a 0$e se re*iere" l#s 12rra*#s a"teri#res. e) La *ec.a e" 0$e el +r!a"# c#m1ete"te #t#r!+ la 1rece1ti,a a$t#ri3aci+" ) l#s at#s i e"ti*icati,#s el e1+sit# # e la !ara"t/a c#"stit$i a 1#r el #bli!a # trib$tari#.

B5 Actas e c#"*#rmi a .
C$a" # el #bli!a # trib$tari# # s$ re1rese"ta"te ma"i*ieste s$ c#"*#rmi a c#" la 1r#1$esta e re!$lari3aci+" 0$e *#rm$le la I"s1ecci+" e l#s Trib$t#s( se .ar2 c#"star e?1resame"te esta circ$"sta"cia e" el actae"te" i7" #se 1r# $ci a ) "#ti*ica a la li0$i aci+" e ac$er # c#" la 1r#1$esta *#rm$la a e" ella si( e" el 1la3# e $" mes c#"ta # es e el /a si!$ie"te a la *ec.a el acta( "# se .$biera "#ti*ica # al i"teresa # ac$er # el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar( c#" al!$"# e l#s si!$ie"tes c#"te"i #s> a) Recti*ica" # err#res materiales. b) Or e"a" # c#m1letar el e?1e ie"te me ia"te la reali3aci+" e las act$aci#"es 0$e 1r#ce a". c) C#"*irma" # la li0$i aci+" 1r#1$esta e" el acta. d) Estima" # 0$e e" la 1r#1$esta e li0$i aci+" .a e?isti # err#r e" la a1reciaci+" e l#s .ec.#s # i" ebi a a1licaci+" e las "#rmas & cas ) c#"ce ie" # al i"teresa # 1la3# e a$ ie"cia 1re,i# a la li0$i aci+" 1ractica a. C$a" # el #bli!a # trib$tari# 1reste s$ c#"*#rmi a 1arcial a l#s .ec.#s ) 1r#1$estas e re!$lari3aci+" *#rm$la as( se 1r#ce er2 c#"*#rme .a a*irma # el TS( 0$e e" est#s s$1$est#s %estam#s a"te $" :"ic# 1r#ce imie"t# i"s1ect#r( c$)a tramitaci+" se bi*$rca c#" la e?te"si+" e l#s #s ti1#s e actas( e" c#"*#rmi a ) e" isc#"*#rmi a ( e" *$"ci+" e la actit$ a #1ta a 1#r el s$&et# 1asi,#'. C#"trariame"te a l# 0$e s$ce /a .asta la e"tra a e" ,i!#r el act$al R8IT( el #bli!a # trib$tari# "# 1# r2 re,#car la c#"*#rmi a ma"i*esta a e" el acta( si" 1er&$ici# e s$ c.# a rec$rrir c#"tra la li0$i aci+" res$lta"te. -"(" e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io e/ p(incip"/ atractivo 2e /"s "ct"s 2e con>o(.i2"2 (esi2e en /" (e2uccin 2e/ #0O 2e /" cu"nt@" 2e /"s s"nciones pecuni"(i"s 7ue pue2"n p(oce2e( co.o consecuenci" 2e /"s /i7ui2"ciones 2e(i="2"s 2e/ "ct". Su p(incip"/ inconveniente ("2ic" en 7ue /os hechos # elementos determinantes de la deuda tributaria (especto 2e /os 7ue e/ o5/i1"2o t(i5ut"(io o su (ep(esent"nte p(est su con>o(.i2"2, Fse p(esu.en cie(tos s/o po2(3n (ecti>ic"(se .e2i"nte p(ue5" 2e 9"5e( incu((i2o en e((o( 2e 9ec9oI.

GG

C5 Actas e isc#"*#rmi a .
C$a" # el #bli!a # trib$tari# # s$ re1rese"ta"te "# s$scriba el acta # "# c#m1are3ca e" la *ec.a se9ala a 1ara la *irma( ma"i*ieste s$ isc#"*#rmi a c#" la 1r#1$esta e re!$lari3aci+" 0$e *#rm$le la I"s1ecci+" e l#s Trib$t#s( se .ar2 c#"star e?1resame"te esta circ$"sta"cia e" el acta( a la 0$e se ac#m1a9ar2 $" i"*#rme el act$ari# e" el 0$e se esarr#llar2" l#s %fundamentos de dcho' e" 0$e se base la 1r#1$esta e re!$lari3aci+"( 1er# si" a*ectar l#s %hechos' 0$e se .icier#" c#"star e" el acta e isc#"*#rmi a . A em2s e las ale!aci#"es 0$e el #bli!a # trib$tari# .$biera 1# i # e*ect$ar e" el tr2mite e a$ ie"cia 1re,i# a la *irma el acta e isc#"*#rmi a ( 1# r2 *#rm$lar "$e,as ale!aci#"es a"te el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar( e" el 1la3# e 1I /as es e la "#ti*icaci+" el acta ) el i"*#rme am1liat#ri# el act$ari#. El re*eri # escrit# e ale!aci#"es al acta e isc#"*#rmi a "# i"terr$m1e el 1la3# e 1rescri1ci+". Recibi as las ale!aci#"es # c#"cl$i # el 1la3# 1ara s$ 1rese"taci+"( el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar( a la ,ista e t# # l# act$a #( a #1tar2 al!$"a e las ecisi#"es 0$e si!$e"> Recti*icar la 1r#1$esta c#"te"i a e" el acta( 1#r a ,ertir err#r e" la a1reciaci+" e l#s .ec.#s # i" ebi a a1licaci+" e las N<. El ac$er # e recti*icaci+" se "#ti*icar2 al #bli!a # trib$tari#( si a*ectase a c$esti#"es "# ale!a as 1#r 7l( 1ara 0$e e" 1I /as e*ect:e ale!aci#"es ) ma"i*ieste s$ c#"*#rmi a # isc#"*#rmi a c#" la "$e,a 1r#1$esta recti*ica a. Tra"sc$rri # ic.# 1la3# se le "#ti*icar2 la li0$i aci+" 0$e c#rres1#" a. Ac#r ar 0$e se c#m1lete el e?1e ie"te e" c$al0$iera e s$s e?trem#s( #r e"a" # act$aci#"es c#m1leme"tarias( tras e las c$ales> a) Si se m# i*ica la 1r#1$esta e li0$i aci+"( se e&ar2 si" e*ect# el acta i"c#a a( *#rmali32" #se #tra "$e,a 0$e s$stit$ir2 a la a"teri#r ) se tramitar2 e" c#"*#rmi a # e" isc#"*#rmi a ( se!:" c#rres1#" a. b) Si se ma"tie"e la 1r#1$esta e li0$i aci+" c#"te"i a e" el acta e isc#"*#rmi a ( se c#"ce er2 al #bli!a # trib$tari# $" "$e,# 1la3# e 1I /as 1ara la 1$esta e ma"i*iest# el e?1e ie"te ) la *#rm$laci+" e ale!aci#"es 0$e estime #1#rt$"as. Recibi as las ale!aci#"es # c#"cl$i # el 1la3# 1ara s$ reali3aci+"( el +r!a"# c#m1ete"te 1ara li0$i ar ictar2 el act# a mt,# 0$e c#rres1#" a ) 0$e eber2 ser "#ti*ica #.

N. RECURSOS Y RECLAMACIONES CONTRA LAS LIFUIDACIONES RESULTANTES DE LAS ACTAS DE INSPECCIN.


%Las actas e i"s1ecci+" "# 1$e e" ser #b&et# e rec$rs# # reclamaci+" ec#"+mic#Ba mi"istrati,a( si" 1er&$ici# e l#s 0$e 1r#ce a" c#"tra las li0$i aci#"es trib$tarias res$lta"tes e a0$7llas'. El #bli!a # trib$tari# "# 1# r2 re,#car la c#"*#rmi a ma"i*esta a e" el acta( si" 1er&$ici# e s$ erec.# a rec$rrir c#"tra la li0$i aci+" res$lta"te e 7sta.

P. ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE LA ESTIMACIN INDIRECTA Y DEL CONALICTO EN LA APLICACIN DE LA NORMA TRIBUTARIA. 4REMISIN5.
Ba&# la r:brica e %Dis1#sici#"es es1eciales' l#s #s :ltim#s art/c$l#s 0$e la L8T e ica al 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+" se #c$1a" e re!$lar al!$"#s as1ect#s 1r#ce ime"tales relati,#s a la a1licaci+" el m7t# # e estimaci+" i" irecta ) al I"*#rme 1rece1ti,# 0$e ebe emitir la C#misi+" c#"s$lti,a 1ara la eclaraci+" el c#"*lict# e" la a1licaci+" e la "#rma trib$taria.

GI

TEMA 2$. LA RECAUEACIKN TRILUTARIA


(Leccin 1$, puntos I, II, III.2, V, VI
1. INTRODUCCIN (Leccin 1$, punto I)
La L8T i"cl$)e la reca$ aci+" e"tre las acti,i a es a mt,as 0$e tie"e" 1#r #b&et# la a1licaci+" e l#s trib$t#s.

ID)

=. LA AUNCIN RECAUDATORIA. (Leccin 1$, punto II)

A5 C#"ce1t# ) #b&et#.
P#r reca$ aci+" ebe e"te" erse la funcin p&blica !ue tiene por objeto procurar el ingreso en el ,esoro %&blico de los tributos previamente li!uidados. Las not"s 0$e caracteri3a" la reca$ aci+" e l#s trib$t#s( e" s/"tesis( s#"> 1) La reca$ aci+" c#"stit$)e $"a *$"ci+" a mt,a( 0$e se esarr#lla a tra,7s e 1r#ce imie"t#s ) act#s a mi"istrati,#s re!la #s( iri!i #s al c#br# el trib$t#. 2) E" c$a"t# al 2mbit# subjetivo, la *$"ci+" reca$ at#ria "# se limita al Esta #( si"# 0$e se e?tie" e( e" !e"eral( a l#s resta"tes e"tes 1:blic#s( ta"t# estatales c#m# i"te!ra"tes e #tras A m+"es Territ#riales. #) E" c$a"t# al 2mbit# objetivo, la *$"ci+" reca$ at#ria "# s+l# abarca l#s trib$t#s( si"# c$al0$ier 7bit# a la ;P 1#r i"!res#s e Dc.# 1:blic#. Otras *$"ci#"es 4a1arte e la reca$ at#ria5 e l#s +r!a"#s e reca$ aci+"( s#"> a) E?i!ir las e$ as trib$tarias a l#s res1#"sables ) a l#s s$ces#res. b) Deci ir s#bre l#s a1la3amie"t#s ) *racci#"amie"t#s e las e$ as trib$tarias. c) E" la s$s1e"si+" e las li0$i aci#"es trib$tarias( tie"e" c#m1ete"cia 1ara( 1#r e&em1l#( c$a" # se s#licita" e" el se"# e las reclamaci#"es ec#"+mic#Ba mt,as. E" $"#s cas#s( la c#m1ete"cia lle!a a la c#"cesi+" # e"e!aci+" e la s$s1e"si+"- mie"tras 0$e e" #tr#s( la c#m1ete"cia s+l# alca"3a la emisi+" e i"*#rmes s#bre la 1r#ce e"cia # "# e la s$s1e"si+".

B5 r!a"#s e reca$ aci+".


E"tre l#s +r!a"#s e reca$ aci+" es 1#sible isti"!$ir e"tre> +r!a"#s ce"trales ) +r!a"#s 1eri*7ric#s. K(1"nos cent("/es> .-/ El Ce"tr# Directi,# e la !esti+" reca$ at#ria e"c#me" a a a la AEAT es el De1artame"t# e Reca$ aci+". 0-/ El tit$lar e la Dele!aci+" Ce"tral e 8ra" es C#"trib$)e"tes )( e"tr# e esta :ltima( la De1e" e"cia e Asiste"cia ) Ser,ici#s Trib$tari#s. K(1"nos pe(i>6(icos> .-/ L#s Dele!a #s ) A mi"istra #res e la AEAT. 0-/ Las De1e" e"cias Re!i#"ales e Reca$ aci+" e la AEAT.

GL

1-/ Las De1e" e"cias Re!i#"ales ) las A m+"es e A $a"as e Im1$est#s es1eciales. 2-/ L#s em2s +r!a"#s a l#s 0$e se atrib$)a" c#m1ete"cias reca$ at#rias( c#m# las $"i a es a mt,as e l#s Mi"isteri#s( Or!a"ism#s A$t+"#m#s el Esta #( ) #tr#s E"tes 1:blic#s 0$e !esti#"e" la reca$ aci+" e" 1er/# # ,#l$"tari# e rec$rs#s e Dc.# 1:blic#. Tambi7" i"ter,ie"e" e" la reca$ aci+" las E"ti a es e cr7 it#( a$"0$e esta i"ter,e"ci+" "# l#s c#",ierte e" +r!a"#s e reca$ aci+" ) 0$e( 1#r l# ta"t#( "# 1$e e" t#mar ecisi#"es e" l#s 1r#ce imie"t#s c#rres1#" ie"tes.

C5 Aac$lta es e l#s +r!a"#s e reca$ aci+".


L#s +r!a"#s e reca$ aci+" 1$e e" lle,ar a cab# c$a"tas act$aci#"es te"!a" 1#r c#",e"ie"te. Asimism#( 1$e e" e&ercer las *ac$lta es ) !#3ar e l#s 1ri,ile!i#s ) e las !ara"t/as 0$e les rec#"#ce la "#rmati,a. L#s +r!a"#s e la reca$ aci+" esarr#llar2" las act$aci#"es materiales 0$e sea" "ecesarias( ) l#s #bli!a #s eber2" ate" er s$s re0$erimie"t#s( as/ c#m# c#lab#rar c#" ell#s. La *$"ci+" e reca$ aci+" abarca tambi7" el c#br# e l#s trib$t#s 0$e *$era" tit$lari a e #tr#s Esta #s miembr#s e la UE( # e E"ti a es i"ter"aci#"ales # s$1ra"aci#"ales siem1re e"tr# el marc# e $" Trata # i"ter"aci#"al 41ara e,itar la #ble trib$taci+" i"ter"aci#"al # e asiste"cia m$t$a e" materia trib$taria5.

@. EL PLAYO DE PA8O 6OLUNTARIO. (Leccin 1$, punto III.2)


La reca$ aci+" e las e$ as trib$tarias 1# r2 reali3arse me ia"te el 1a!# ,#l$"tari# # e" 1er/# # e&ec$ti,#. El 1a!# e" 1er/# # eBecuti=o se i"icia> a) Para las e$ as li0$i a as 1#r la A m+"( el /a si!$ie"te al el ,e"cimie"t# el 1la3# estableci # 1ara s$ i"!res#. b) Para las e$ as a i"!resar me ia"te a$t#li0$i aci+" 4# eclaraci+"Bli0$i aci+"5 c$a" # *i"alice el 1la3# estableci # 1ara s$ i"!res#( si a0$7lla se 1rese"t+ $ra"te tal 1la3# si" reali3ar el i"!res#( # al /a si!$ie"te e la 1rese"taci+"( si se .i3# $"a ,e3 tra"sc$rri # ic.# 1la3#. El 1la3# e 1a!# =o/unt"(io se i"icia> a) En /os c"sos 2e /i7ui2"cin "2.t=" noti>ic"2" "/ suBeto, e/ p/"?o se inici"(3 " p"(ti( 2e /" >ec9" 2e noti>ic"cin, e4ten2i6n2ose, se18n se 9" " noti>ic"2o en /" p(i.e(" o en /" se1un2" 7uincen" 2e/ .es, 9"st" e/ 2@" 20 2e/ .es si1uiente o 9"st" e/ 2@" % 2e/ se1un2o .es poste(io(, (especti=".ente. b) E" el cas# e li0$i aci+" e trib$t#s a $a"er#s( el 1la3# se i"icia i!$alme"te al ser "#ti*ica a la li0$i aci+"( abarca" # l#s 1la3#s 0$e *i&a s$ 1r#1ia "#rmati,a. c) Si l#s trib$t#s s#" a$t#li0$i a #s( l#s 1la3#s s#" l#s se9ala #s e" las "#rmas re!$la #ras e ca a trib$t#. d) Para l#s trib$t#s e "#ti*icaci+" c#lecti,a ) 1eri+ ica( c#" car2cter !e"eral( el 1la3# 0$e me ia e"tre el /a 1 e se1tiembre ) el =J e "#,iembre( # el i"me iat# /a .2bil si!$ie"te. Tra"sc$rri #s l#s 1la3#s i" ica #s si" 0$e .$biera te"i # l$!ar el i"!res#( se e?i!ir2 7ste e" ,/a e a1remi#( sal,# l#s s$1$est#s el "(t. 2' L*T 0$e a mite" $" 1la3# e 1r+rr#!a 1ara el i"!res# si" abrirse tal ,/a e a1remi#.

G. EL INTERZS DE DEMORA TRIBUTARIO (Leccin 1$, punto V)


T# # i"!res# *$era el 1la3# 1re,ist# c#m1#rta el e,e"!# e i"tereses e em#ra. S$ "at$rale3a "# es i*ere"te a la el Dc.# 1ri,a #( 1$es tie"e $"a *i"ali a i" em"i3at#ria ) resarcit#ria el retras# e" el 1a!#( e,ita" # as/ el e"ri0$ecimie"t# i"&$st# e 0$ie" is1#"e e $"as s$mas e i"er# ebi as m2s all2 el t7rmi"# e" 0$e .ab/a e c$m1lir s$ 1restaci+". A.#ra bie"( el car2cter ) #ri!e" le!al e la 1restaci+" trib$taria e?i!e" 0$e s$s 1res$1$est#s e .ec.#( c$a"t/a )( e" !e"eral( r7!ime" &$r/ ic#( se s#meta" a l# 1re,ist# "#rmati,ame"te( si" 0$e la A mi"istraci+" "i el 1artic$lar 1$e a" alterarl#. L# 1rimer# 0$e ebem#s .acer es etermi"ar l#s supuestos e" 0$e res$lta e?i!i # el i"ter7s e em#ra. E" !e"eral( todos los supuestos !ue dan lugar al inter's de demora se pueden reconducir a un retraso en el ingreso de la prestacin con respecto a los plazos en !ue debera haberse efectuado . T# as las ca"ti a es a e$ a as a la ;P e,e"!ar2" i"ter7s e em#ra es e el /a si!$ie"te al e s$ ,e"cimie"t#. De"tr# e ese 1res$1$est# !e"7ric#( la "#rmati,a trib$taria 1re,7 ' supuestos espec@>icos>

GK

1) Aalta e i"!res# e" 1er/# # ,#l$"tari# e la e$ a 1r#ce e"te e $"a li0$i aci+" 1ractica a 1#r la A m+" 4la L8T e0$i1ara a este s$1$est# el el im1a!# el im1#rte e $"a sa"ci+" 1ec$"iaria5. 2) Aalta e i"!res# e" 1er/# # ,#l$"tari# e $"a e$ a 1r#ce e"te e $"a a$t#li0$i aci+" # eclaraci+". E" 1ri"ci1i#( es i" i*ere"te a est#s e*ect#s 0$e la a$t#li0$i aci+" # eclaraci+" "# .$biera si # 1rese"ta a( 0$e l# .$biera si # e *#rma i"c#rrecta- # 0$e( a 1esar e .aberse .ec.# e *#rma c#rrecta( "# se .$biera ac#m1a9a # el i"!res# e la e$ a 0$e c#rres1#" iere. #) A1la3amie"t# ) *racci#"amie"t# e 1a!#. $) S$s1e"si#"es e i"!res#s ) 1r+rr#!as e c$al0$ier clase. Este s$1$est# abarca la s$s1e"si+" #bte"i a al im1$!"ar e" rec$rs# e re1#sici+" # e" reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a( re!$l2" #se la s$s1e"si+" ) la 1r#ce e"cia e i"tereses 1#r las "#rmati,as e est#s me i#s e im1$!"aci+". Asimism#( si se im1$!"a e" ,/a c#"te"ci#sa ) "$e,ame"te se #btie"e la s$s1e"si+"( se e,e"!ar2" i"tereses e em#ra 1#r t# # el tiem1# 0$e $re 7sta. N# #bsta"te( "# se eber2" i"tereses e em#ra es e el m#me"t# e" 0$e la A m+" trib$taria i"c$m1liere l#s 1la3#s *i&a #s 1#r la Le) 1ara res#l,er l#s rec$rs#s ) reclamaci#"es. %) El i"ici# el 1er/# # e e?i!e"cia e la e$ a e *#rma c#acti,a( est# a tra,7s e la ,/a e a1remi#. &) La #bte"ci+" e $"a e,#l$ci+" im1r#ce e"te. ') C$al0$ier #tr# s$1$est# 0$e s$1#"!a i"c$m1lir el 1la3# e i"!res#( sea c#m# c#"sec$e"cia e act$aci#"es l/citas # il/citas el s$&et#( .$biera i"ter,e"i # # "# la A m+"( ) e?istiera # "# i"*racci+". L#s cas#s e?1$est#s tie"e" al!$"as $ e4cepciones> a) L#s cas#s e" 0$e se i"!resa" las e$ as c#rres1#" ie"tes a eclaraci#"esBli0$i aci#"es 1rese"ta as *$era e 1la3#( siem1re 0$e el retras# e" la 1rese"taci+" e la eclaraci+" ) el i"!res# e la e$ a e ella eri,a a "# e?ce a e $" a9#. E" est#s cas#s se e,e"!a :"icame"te l#s recar!#s e 1r+rr#!a 4llama #s e" la L8T %recar!#s 1#r 1a!# e?tem1#r2"e#'5. b) L#s cas#s e" 0$e la e$ a se i"!resa $"a ,e3 tra"sc$rri # el 1er/# # e i"!res# ,#l$"tari#( 1er# a"tes e la "#ti*icaci+" e la 1r#,i e"cia e a1remi#- ) a0$ell#s e" 0$e( $"a ,e3 "#ti*ica a la 1r#,i e"cia e a1remi#( se i"!rese la e$ a e" $"#s 1la3#s 1ere"t#ri#s. E" est#s s$1$est#s se e?i!ir2( res1ecti,ame"te( el recar!# e&ec$ti,# el IV( # el recar!# e a1remi# re $ci # el 1JV. c) La s$s1e"si+" e las sa"ci#"es 1ec$"iarias rec$rri as( es e la *i"ali3aci+" el 1la3# e 1a!# ,#l$"tari# .asta la "#ti*icaci+" e la res#l$ci+" 0$e 1$siere *i" a la ,/a a mt,a. d) L#s s$1$est#s e" 0$e la A m+" i"c$m1liere l#s 1la3#s m2?im#s 0$e la "#rmati,a le c#"ce e 1ara res#l,er l#s e?1e ie"tes s#meti #s a s$ c#"si eraci+"( 1er# s+l# si as/ se e"c$e"tra estableci # e?1resame"te. El 1er/# # e" el 0$e "# se c#m1$tar2" l#s i"tereses ser2 el 0$e tra"sc$rra es e el /a e" 0$e se 1r# $&ere el i"c$m1limie"t# e l#s 1la3#s( .asta el /a e" 0$e se ictare la res#l$ci+" 0$e c#rres1#" a( # se i"ter1$siere rec$rs# c#"tra la res#l$ci+" 1res$"ta. La li!uidacin e l#s i"tereses e em#ra ebe ser m#ti,a a ) "#ti*ica a e?1resame"te. U"as ,eces la li0$i aci+" se e*ect$ar2 c#" a"telaci+" al 1eri# # 1#r el 0$e se e?i!e"( si *$era 1#sible s$ etermi"aci+" 41#r e&em1l#( 1#r eri,ar e $" a1la3amie"t# e 1a!#( e $"a s$s1e"si+" 1#r tiem1# etermi"a #( etc.5- mie"tras 0$e e" #tras #casi#"es .abr2 0$e es1erar a 0$e se 1r# $3ca el i"!res# 1ara c#"#cer el 1er/# # c#rres1#" ie"te 41#r e&em1l#( i"c$m1limie"t# el s$&et# # e las e"ti a es c#lab#ra #ras e la #bli!aci+" el 1a!#( etc.5. La etermi"aci+" e la cuanta el i"ter7s e em#ra( res$lta> a) E" !e"eral( se *i&a tal c$a"t/a e" el i"ter7s le!al el i"er# ,i!e"te el /a el ,e"cimie"t# el 1la3#. b) E" el 2mbit# trib$tari#( se *i&a la c$a"t/a e" ese i"ter7s le!al el i"er# m2s $" =IV. c) En /os c"sos 2e "p/"?".iento, >("ccion".iento suspensin 2e 2eu2"s 1"("nti?"2"s con "="/ so/i2"(io o con ce(ti>ic"2o 2e se1u(o 2e c"ucin, e/ inte(6s 2e 2e.o(" se(3 e/ /e1"/ 2e/ 2ine(o.

I. LOS RECAR8OS DE PRRRO8A 4O RECAR8OS POR PA8O E[TEMPORNEO SIN REFUERIMIENTO PRE6IO5 (Leccin 1$, punto VI)
C$a" # las a$t#li0$i aci#"es # eclaraci#"es se 1rese"ta" $"a ,e3 tra"sc$rri # el 1la3# e i"!res# ,#l$"tari# estableci # e" ca a cas#( res$lta" e?i!ibles ciert#s recar!#s. C#m# i"tr# $cci+"( se establece> 1) C#" el establecimie"t# e l#s recar!#s se 1rete" e i"ce"ti,ar las eclaraci#"es ,#l$"tarias. 2) La eclaraci+" ) a$t#li0$i aci+"( a$" sie" # e?tem1#r2"ea( ebe .acerse a"tes e 0$e me ie al!:" re0$erimie"t# e la A m+" Trib$taria( es ecir( ebe ser es1#"t2"ea. #) La eclaraci+" e?tem1#r2"ea ebe i e"ti*icar el trib$t# ) 1er/# # al 0$e se re*iere. $) L#s recar!#s s+l# se a1lica" e" l#s cas#s e" 0$e la eclaraci+" e?tem1#r2"ea arr#&e $" res$lta # 1#siti,#. La c$a"t/a e l#s recar!#s 1#r 1a!# e?tem1#r2"e#( se!:" el "(t. 2' L*T( s#" 1ara l#s si!$ie"tes 2 c"sos>

GN

a) Si /" p(esent"cin se e>ect8" 2ent(o 2e /os #, & 12 .eses si1uientes "/ t6(.ino 2e/ pe(@o2o 2e in1(eso =o/unt"(io, se "p/ic"(3 un (ec"(1o (especti=o 2e/ %, 10 o 1%O, sin inte(eses 2e 2e.o(" ni s"nciones, pe(o po2(3n se( e4i1i5/es /os (ec"(1os e inte(eses 2e/ pe(io2o eBecuti=o. b) Si /" p(esent"cin se e>ect8" 2espu6s 2e /os 12 .eses, se e4i1i(3 un (ec"(1o 2e/ 20O, sin s"nciones pe(o con inte(eses 2e 2e.o(" 2es2e e/ 2@" si1uiente "/ t6(.ino 2e/ p/"?o in2ic"2o. En c"so 2e 7ue no "co.p"Ae e/ in1(eso, /os (ec"(1os po( e4te.po(3neo son co.p"ti5/es con /os (ec"(1os e inte(eses 2e/ pe(@o2o eBecuti=o. Constitu e in>("ccin t(i5ut"(i" /e=e 2eB"( 2e in1(es"( /" 2eu2" t(i5ut"(i" 7ue 2e5ie(" (esu/t"( 2e un" "uto/i7ui2"cin. No o5st"nte, est" in>("ccin no tiene /u1"( cu"n2o e/ o5/i1"2o (e1u/"(ice su situ"cin t(i5ut"(i" sin (e7ue(i.iento p(e=io o p(esente /" "uto/i7ui2"cin en p/"?o =o/unt"(io pe(o sin in1(eso, pues en este 8/ti.o c"so se inici" e/ pe(io2o eBecuti=o, "2e.3s 2e 7ue si 9"ce /" p(esent"cin 2espu6s 2e /os 12 .eses si1uientes "/ t6(.ino 2e/ pe(@o2o 2e in1(eso =o/unt"(io, se e4i1i(3 en (ec"(1o 2e/ 20O, sin s"nciones pe(o con inte(eses 2e 2e.o(" 2es2e e/ 2@" si1uiente "/ t6(.ino 2e/ p/"?o in2ic"2o. La a1licaci+" a t# #s l#s trib$t#s estatales 4sal,# l#s a $a"er#s )( e" 1arte( al Im1$est# s#bre s$cesi#"es5( ) a al!$"#s l#cales( el 1r#ce imie"t# e a$t#li0$i aci+"( .a #ta # e es1ecial rele,a"cia la res$rrecci+" el 1la3# ) l#s recar!#s a"tes e"#mi"a #s e 1r+rr#!a( l# 0$e e?i!e 1recisar $ e4t(e.os> 1) Este 1la3# "# si!$e e m# # i" e*ectible al 1er/# # ,#l$"tari# c$a" # se trate e trib$t#s 0$e )a .$biese" si # a$t#li0$i a as( 1$es si la A m+" e?i!e el i"!res# tras la *i"ali3aci+" e 7ste( el 1#steri#r i"!res# )a "# es ,#l$"tari# es1#"t2"e#( si"# c#"sec$e"cia e $" re0$erimie"t# a mt,#. 2) Cu"n2o se p(esenten 2e ."ne(" e4te.po(3ne" /"s 2ec/"("cionesC/i7ui2"ciones sin e>ectu"( e/ in1(eso ( sin pe2i(se si.u/t3ne".ente e/ "p/"?".iento o >("ccion".iento), /os (ec"(1os son co.p"ti5/es con /os (ec"(1os e inte(eses 2e/ pe(@o2o eBecuti=o. #) L#s 1la3#s e 1r+rr#!a "# se i"te!rar2" e" el 1er/# # ,#l$"tari# "i e" el e a1remi#( "i *#rmalme"te "i 1#r el recar!# 0$e c#"lle,a. $) La $raci+" e est#s 1la3#s es i" e*i"i a( *i"ali3a" # c$a" # se e*ect:a el i"!res# # c$a" # la A m+" re0$iere la 1rese"taci+" e la a$t#li0$i aci+" # i"icia act$aci#"es i"s1ect#ras( 1$es tambi7" 7stas elimi"a" el car2cter es1#"t2"e# el i"!res# 1#steri#r.

L. EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO. (Leccin 1$, punto ID co.p/eto)

A5 Car2cter el 1r#ce imie"t#.


La reca$ aci+" e" 1er/# # e&ec$ti,# # e" ,/a e a1remi# si!$e al i"c$m1limie"t# e la 1restaci+" e" 1er/# # ,#l$"tari#( ) tie"e c#m# *i"ali a la e&ec$ci+" *#r3#sa el 1atrim#"i# el e$ #r e" c$a"t/a s$*icie"te 1ara c$brir las e$ as trib$tarias "# satis*ec.as. L" (ec"u2"cin en =@" 2e "p(e.io tiene /"s si1uientes # c"("cte(@stic"s: a) Es un p(oce2i.iento "2.t=o (con p(i=i/e1io 2e "utotute/" "2.t=", >uncin e4c/usi=" e4c/u ente 2e /" A2.n T(i5ut"(i"). b) Es un p(oce2i.iento eBecuti=o, no co1niti=o, uni/"te("/. c) Co.o tiene /" n"tu("/e?" 2e p(oce2i.iento eBecuti=o, /" oposicin "/ .is.o se "(ticu/" en un p(oce2i.iento "utno.o sep"("2o, 7ue s/o p(o=oc" /" suspensin 2e /"s "ctu"ciones. E/ pe(@o2o eBecuti=o e/ 2@" si1uiente 2e /" >in"/i?"cin 2e/ p/"?o 2e in1(eso =o/unt"(io. As@ pues, e/ (e7uisito o p(esupuesto ."te(i"/ 2e/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io es e/ i.p"1o 2e /" 2eu2" t(i5ut"(i" en e/ pe(@o2o est"5/eci2o p"(" 9"ce(/o 2e >o(." espont3ne".

B5 C#"c$rre"cia c#" #tr#s 1r#ces#s # 1r#ce imie"t#s e&ec$ti,#s.


A) %lanteamiento" La L8T establece # (e1/"s 1ene("/es s#bre el mism#> a) El 1r#ce imie"t# e a1remi# "# es ac$m$lable a #tr#s 1r#ce imie"t#s # 1r#ces#s e e&ec$ci+". b) El 1r#ce imie"t# e a1remi# "# se s$s1e" er2 1#r la e?iste"cia e es#s #tr#s e e&ec$ci+". c) Se ate" er2 a"te t# # al #r e" e 1relaci+" e cr7 it#s estableci # e" las le)es 1#r ra3+" a s$ "at$rale3a. L) La preferencia en los procesos y procedimientos singulares"

GP

Se establece la preferencia del proceso o procedimiento donde antes se hubiera procedido al embargo ( t#ma" # e" c$e"ta la *ec.a e la ili!e"cia 0$e ebe e?te" erse 1ara .acerl# e*ecti,#( c#" al!$"as c#"si eraci#"es> a) C#m# "#s e"c#"tram#s a"te 1r#ces#s # 1r#ce imie"t#s e e&ec$ci+" si"!$lares( .a) 0$e e"te" er 0$e la 1re*ere"cia e tramitaci+" s#lame"te l# es res1ect# e l#s bie"es # c.#s 0$e .$biera" si # #b&et# e embar!#( e" m# # tal 0$e la 1re*ere"cia "# alca"3a a #tr#s bie"es # c.#s el e$ #r 0$e "# .a)a" si # embar!a #s. S#bre est#s #tr#s bie"es # c.#s tie"e 1le"a e*icacia el 1r#ces# # 1r#ce imie"t# 0$e 1# r/am#s e"#mi"ar s$b#r i"a #( siem1re 0$e .a)a si # el 1rimer# #" e se .a)a 1r#ce i # a s$ embar!#. b) P$est# 0$e la 1re*ere"cia e tramitaci+" ebe re*erirse a bie"es # c.#s c#"cret#s el e$ #r( "a a im1i e 0$e se tramite" e m# # 1aralel# i,ers#s 1r#ces#s ) 1r#ce imie"t#s e&ec$ti,#s c#"c$rre"tes. c) La "at$rale3a si"!$lar el 1r#ces# # 1r#ce imie"t# c#"c$rre"tes &$sti*ica 0$e la 1re*ere"cia e tramitaci+" se eri,e e la 1ri#ri a e" el embar!#( 0$e "# es #tra c#sa 0$e la traba material e l#s bie"es # c.#s) "# e la 1ri#ri a e la is1#sici+" &$ icial 4a$t# e e&ec$ci+"5 # a mt,a 41r#,i e"cia e a1remi#5 e" la 0$e se #r e"a e?i!ir c#acti,ame"te la e$ a( 1#r0$e 7ste es $" ma" at# !e"7ric# 0$e se iri!e c#"tra t# # el 1atrim#"i# el e$ #r( e" ,irt$ e la res1#"sabili a 1atrim#"ial $"i,ersal 0$e ri!e e" "$estr# Derec.#. C) La preferencia en los procesos ejecutivos universales" Las re!las 0$e se eri,a" ta"t# e l# is1$est# e" la L8T c#m# e" la Le) C#"c$rsal( s#"> a) Es 1re*ere"te el 1r#ces# e e&ec$ci+" $"i,ersal si la *ec.a e eclaraci+" el c#"c$rs# es a"teri#r al m#me"t# e" 0$e se e" las c#" ici#"es le!ales 1ara 1# er ictar la 1r#,i e"cia e a1remi#. b) La ;P 1# r2 c#"ti"$ar l#s 1r#ce imie"t#s e&ec$ti,#s 0$e se .a)a" i"icia # 4me ia"te la 1r#,i e"cia e a1remi#5 a"tes e la *ec.a e eclaraci+" el c#"c$rs#( es ecir( 0$e es 1re*ere"te el 1r#ce imie"t# e a1remi#. c) Res$lta 1#sible la emisi+" e la 1r#,i e"cia e a1remi#( c#" el e,e"!# el recar!# c#rres1#" ie"te( c$a" # las c#" ici#"es 1re,istas le!alme"te 1ara ell# se e" a"tes e la *ec.a e eclaraci+" el c#"c$rs#.

C5 S$s1e"si+" el 1r#ce imie"t#.


Se establece" $"as "#rmas s#bre la s$s1e"si+" el 1r#ce imie"t# e a1remi# 0$e( e" !e"eral( "# .ace" #tra c#sa 0$e reiterar l# 0$e se establece e" #tras "#rmas e la 1r#1ia L8T ) e" el Re!lame"t# e re,isi+" e" ,/a a mi"istrati,a. N# #bsta"te( e?iste" al!$"as es1eciali a es 0$e se re*iere" a l#s s$1$est#s e" l#s 0$e( 1ara s$s1e" er el 1r#ce imie"t#( "# ser2 "ecesari# 1restar !ara"t/a al!$"a. Tal s$ce er2 c$a" #> La li0$i aci+" c#"t$,iera $" err#r material( aritm7tic# # e .ec.# e" la li0$i aci+". La li0$i aci+" .$biera si # i"!resa a( c#m1e"sa a( a1la3a a # s$s1e" i a. ;$biera 1rescrit# el erec.# a e?i!ir el 1a!#.

D5 I"iciaci+".
A %resupuestos materiales y formales" E/ pe(io2o eBecuti=o se inici" en /os si1uientes 2 c"sos: 1) Eeu2"s /i7ui2"2"s po( /" A2.n o "nte "uto/i7ui2"ciones p(esent"2"s en p/"?o =o/unt"(io sin in1(eso co((espon2iente: A/ 2@" si1uiente "/ 2e/ =enci.iento 2e/ p/"?o 2e in1(eso =o/unt"(io. 2) Auto/i7ui2"cin e4te.po(3ne" sin in1(eso: A/ 2@" si1uiente 2e /" p(esent"cin. Los p(esupuestos o (e7uisitos 2e /" inici"cin 2e/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io, son: M"te(i"/: Es e/ i.p"1o 2e /" 2eu2" t(i5ut"(i" en e/ pe(@o2o est"5/eci2o p"(" 9"ce(/o 2e >o(." espont3ne". 0o(."/: Consiste en /" e.isin 2e /" p(o=i2enci" 2e "p(e.io (t@tu/o eBecuti=o), 2e>ini2" co.o e/ "cto 2e /" A2.n 7ue o(2en" /" eBecucin cont(" e/ p"t(i.onio 2e/ o5/i1"2o, tiene /" .is." >ue(?" eBecuti=" 7ue /" sentenci" Bu2ici"/ p"(" p(oce2e( cont(" 5ienes 2c9os 2e /os o5/i1"2os. S#bre la p(o=i2enci" 2e "p(e.io> a) Deber2 ser "#ti*ica a al e$ #r. b) Debe c#"te"er la *ec.a( la i e"ti*icaci+" el #bli!a # ) e la e$ a- la i" icaci+" e?1resa e 0$e 7sta "# se .a satis*ec.# e" el 1er/# # e i"!res# ,#l$"tari#- la etermi"aci+" el i"ici# el e,e"!# e l#s i"tereses e em#ra- la li0$i aci+" el recar!# e&ec$ti,#- el re0$erimie"t# e?1res# e 0$e se 1a!$e la e$ a ) las c#"sec$e"cias

IJ

0$e e ell# se eri,a"- ) la a ,erte"cia e 0$e( e" cas# e "# ate" erse al re0$erimie"t# e*ect$a #( se 1r#ce er2 al embar!# e l#s bie"es ) c.#s e #bli!a #( as/ c#m# e las c#"sec$e"cias eri,a as e ell#. c) Debe c#"te"er la li0$i aci+" el recar!# e a1remi# 4=JV e la e$ a "# i"!resa a5. E/ p/"?o conce2i2o "/ 2eu2o( "p(e.i"2o p"(" 7ue in1(ese /" 2eu2", se(3: Si /" p(o=i2enci" 2e "p(e.io se noti>ic" en /" 1! 7uincen" 2e/ .es: R"st" e/ 2@" 20 2e/ .is.o .es. Si se noti>ic" en /" 2! 7uincen" 2e/ .es: R"st" e/ 2@" % 2e/ .es si1uiente.
El art. =N.L establece 0$e %"# se e,e"!ar2" l#s recar!#s el 1eri# # e&ec$ti,# e" el cas# e e$ as e tit$lari a #tr#s Esta #s # e e"ti a es i"ter"aci#"ales # s$1ra"aci#"ales c$)a act$aci+" reca$ at#ria se realice e" el marc# e la asiste"cia m$t$a( sal,# 0$e la "#rmati,a s#bre ic.a asiste"cia estable3ca #tra c#sa'. e

L) Apertura del procedimiento" La eclaraci+" e?ter"a e la e?iste"cia e $"a e$ a trib$taria "# satis*ec.a e" el 1er/# # ,#l$"tari# ) el es1ac.# e la e&ec$ci+" c#"tra el 1atrim#"i# el e$ #r se reali3a" e m# # c#"&$"t#( a tra,7s e la 1r#,i e"cia e a1remi# ebi ame"te "#ti*ica a. En cu"nto " /os (ec"(1os 2e/ pe(@o2o eBecuti=o: a) Rec"(1o eBecuti=o: Si e/ 2eu2o( p"1" 2espu6s 2e >in"/i?"( e/ p/"?o 2e in1(eso =o/unt"(io, pe(o "ntes 2e /" noti>ic"cin 2e /" p(o=i2enci" 2e "p(e.io, 2e5e(3 p"1"( (ec"(1o 2e/ %O. b) Rec"(1o 2e "p(e.io (e2uci2o: Si e/ 2eu2o( p"1" 2ent(o 2e/ p/"?o conce2i2o en /" p(o=i2enci" 2e "p(e.io, 2e5e(3 s"tis>"ce( un (ec"(1o 2e/ 10O. c) Rec"(1o 2e "p(e.io o(2in"(io: Si e/ 2eu2o( no p"1" en /os p/"?os in2ic"2os , po( t"nto, 2e5e se1ui( e/ p(oce2i.iento eBecuti=o, 2e5e(3 e/ (ec"(1o 2e "p(e.io o(2in"(io 2e/ 20O, /os inte(eses 2e 2e.o(". Co.o /" p(o=i2enci" 2e "p(e.io se noti>ic" 2ent(o 2e /" 1! 7uincen" 2e/ .es, e/ 2eu2o( "p(e.i"2o ten2(3 2e p/"?o 9"st" e/ 2@" 20 2e "5(i/ p"(" e>ectu"( e/ p"1o 2e /" 2eu2" t(i5ut"(i". A2e.3s, si e/ 2eu2o( no p"1" 2ent(o 2e ese p/"?o in2ic"2o, 2e5e se1ui( e/ p(oce2i.iento eBecuti=o, 2e5e(3 po( t"nto, p"1"( e/ (ec"(1o 2e "p(e.io o(2in"(io, 7ue se(3 2e/ 20O, .3s /os inte(eses 2e 2e.o(". Si se p"1" 2espu6s 2e >in"/i?"( e/ p/"?o =o/unt"(io, pe(o "ntes 2e /" p(o=i2enci" 2e "p(e.io, se 2e5e(3 s"tis>"ce( e/ (ec"(1o eBecuti=o 2e/ %O. I1u"/.ente, /e co((espon2e(3 p"1"( e/ (ec"(1o po( e4te.po(3neo 2e/ %O "/ (e"/i?"( e/ p"1o 2ent(o 2e /os # .eses si1uientes "/ t6(.ino 2e/ pe(@o2o 2e in1(eso =o/unt"(io (co.p"ti5i/i2"2 ent(e e/ (ec"(1o po( p(esent"cin e4te.po(3ne" e/ (ec"(1o po( pe(@o2o eBecuti=o). E/ (ec"(1o 2e "p(e.io (e2uci2o se 2e=en1" cu"n2o e/ 2eu2o( p"1" 2ent(o 2e/ p/"?o conce2i2o en /" p(o=i2enci" 2e "p(e.io, 2e5ien2o s"tis>"ce( un (ec"(1o 2e/ 10O.

E5 Tramitaci+" DT-esarrollo del procedimientoUE.


Si la e$ a se satis*ace $"a ,e3 "#ti*ica a la 1r#,i e"cia e a1remi#( el 1r#ce imie"t# e&ec$ti,# *i"ali3a c#" la satis*acci+" el cr7 it# e la ;P. P#r el c#"trari#( si se esatie" e la 1r#,i e"cia e a1remi#( ) "# se i"!resa la e$ a e" l#s 1la3#s 1re,ist#s( el 1r#ce imie"t# e&ec$ti,# se!$ir2 s$ c$rs#. S$s tr2mites s$cesi,#s s#"> A) Ejecucin de las garantas" E" 1rimer l$!ar( se 1r#ce er2 a e&ec$tar la !ara"t/a e?iste"te 4a,al( 1re" a( .i1#teca # c$al0$ier #tra5( 1ara l# 0$e es s$*icie"te la *alta e 1a!# el e$ #r a*ia"3a #( si" 0$e sea "ecesari# $" act# a mt,# e eri,aci+" e res1#"sabili a ( # la a$ ie"cia el a,alista # *ia #r. A.#ra bie"( la A m+" 1$e e #1tar 1#r embar!ar ) e&ec$tar a"tes #tr#s bie"es el e$ #r c$a" # la !ara"t/a "# sea 1r#1#rci#"a a a la e$ a !ara"ti3a a( # c$a" # l# s#licite el 1r#1i# e$ #r( se9ala" # bie"es s$*icie"tes al e*ect#. E" est#s cas#s( la !ara"t/a 0$e ar2 si" e*ect# e" la 1arte ase!$ra a 1#r l#s embar!#s. L) Embargo de los bienes del deudor" El embar!# e l#s bie"es el e$ #r c#"stit$)e el ":cle# el 1r#ce imie"t# e&ec$ti,# 0$e tie"e 1#r #b&et# el c#br# e la 1restaci+" c#" la s$ma #bte"i a al reali3ar l#s bie"es embar!a #s. U"a ,e3 tra"sc$rri # el 1er/# # c#"ce i # al e$ #r e" la 1r#,i e"cia e a1remi# 1ara 0$e satis*a!a la e$ a( se 1r#ce er2 si" m2s ilaci#"es al embar!# e bie"es ) erec.#s e" ca"ti a s$*icie"te 1ara .acer *re"te a la

I1

misma. La :"ica circ$"sta"cia 0$e 1$e e e"er,ar el embar!# es la e?iste"cia e !ara"t/as. De "# e?istir !ara"t/as( # ser i"s$*icie"tes( se trabar2" l#s bie"es 1#r el o(2en estableci #( 0$e ser2 el si!$ie"te> .) Di"er# e*ecti,# # e" c$e"tas abiertas e" e"ti a es e cr7 it#. 0) Cr7 it#s( e*ect#s( ,al#res ) c.#s reali3ables e" el act# # a c#rt# 1la3#. 1) S$el #s( salari#s ) 1e"si#"es. 2) Bie"es i"m$ebles. 3) I"tereses( re"tas ) *r$t#s e t# a es1ecie. ,) Establecimie"t#s merca"tiles # i" $striales. 4) Metales 1reci#s#s( 1ie ras *i"as( &#)er/a( #r*ebrer/a ) a"ti!\e a es. 5) Bie"es m$ebles ) sem#,ie"tes. 6) Cr7 it#s( e*ect#s( ,al#res ) c.#s reali3ables a lar!# 1la3#. Esta lista se c#m1leta c#" #tr#s bie"es 0$e "# 1$e e" ser #b&et# e embar!#( a$"0$e la L8T "# c#"te"!a $"a re!$laci+" etalla a e ell#. Consi2e("ciones s#bre el embar!# e bie"es ) c.#s e e$ #r> a) El embar!# se e*ect$ar2 "#mi"alme"te me ia"te $"a diligencia de embargo( 0$e ebe "#ti*icarse a la 1ers#"a c#" la 0$e se e"tie" a la act$aci+"( ) tambi7" se "#ti*icar2 la ili!e"cia 1er# si" "ecesi a e 0$e se .a!a e *#rma sim$lt2"ea a la 1r2ctica el embar!#( al e$ #r- a s$ c+")$!e( si l#s bie"es embar!a #s s#" !a"a"ciales- a l#s c#" $e9#s # c#tit$lares e l#s bie"es # c.#s- ) al tercer# tit$lar( 1#see #r # e1#sitari# e l#s bie"es( si c#" 7l "# se .a" e"te" i # las act$aci#"es c#rres1#" ie"tes 40$e $"a ,e3 c#"#ci # 7ste :ltim# el embar!#( ser2 res1#"sable s#li ari# e la e$ a trib$taria si c#lab#ra # c#"sie"te e" el le,a"tamie"t# e l#s bie"es # c.#s( .asta el l/mite le,a"ta #5. b) La L8T "# .a estableci # $"a #r e"aci+" r/!i a e l#s bie"es ) erec.#s a embar!ar( si"# 0$e .a i"tr# $ci # re!las 0$e 1ermite" *le?ibili3ar tal #r e". c) El embar!# c$e"ta c#" i*ere"tes 1ec$liari a es se!:" sea" l#s bie"es ) erec.#s 0$e se trabe"> Si l#s bie"es embar!a #s *$ere" i"scribibles e" $" Re!istr# 1:blic#( la A m+" te" r2 c.# a 0$e se a"#te 1re,e"ti,ame"te el embar!#. Si se embar!a" bie"es m$ebles( la A m+" 1# r2 is1#"er s$ e1+sit# e" la *#rma 0$e se etermi"e re!lame"tariame"te. Res$lta m$) *rec$e"te el embar!# e bie"es ) c.#s e1#sita #s # c#"*ia #s a E"ti a es e cr7 it# 4*#" #s( ,al#res( t/t$l#s( etc.5. C$a" # se embar!$e" establecimie"t#s merca"tiles( 1# r2 s$stit$irse a las 1ers#"as 0$e #ste"te" s$ irecci+" 1#r $" *$"ci#"ari#. d) L#s bie"es embar!a #s ser2" e1#sita #s e" l#cales e la A m+" # e #tr#s e"tes 1:blic#s( e e"ti a es e ica as a ell# #( e" s$ e*ect#( e #tras 1ers#"as 0$e #*re3ca" !ara"t/as s$*icie"tes( e i"cl$s# el 1r#1i# e$ #r. C) 5aloracin de los bienes. La ,al#raci+" e l#s bie"es ) c.#s embar!a #s es $"a #1eraci+" 0$e "# se me"ci#"a e" la L8T( a 1esar e 0$e es el #ri!e" e la ma)#r 1arte e las c#stas 0$e se !e"era" e" el 1r#ce imie"t# e a1remi#. N#s i"teresa estacar l#s si!$ie"tes $ e4t(e.os> a) La ,al#raci+" e l#s bie"es ) c.#s 0$e( act$aci+" 1re,ia a s$ e"a&e"aci+"( c#rres1#" e a l#s +r!a"#s e reca$ aci+" # a 1erit#s esi!"a #s 1#r ell#s( 0$e ebe" t#mar c#m# re*ere"cia el ,al#r e merca # ) l#s criteri#s .abit$ales e ,al#raci+". b) El res$lta # e la ,al#raci+" se "#ti*icar2 al #bli!a #( 0$e 1# r2 1r#1#"er e" 1I /as la 1r2ctica e $"a ,al#raci+" c#"tra ict#ria. c) La ,al#raci+" 0$e *i"alme"te 1re,ale3ca ser,ir2 e ti1# 1ara la s$basta # c#"c$rs#( 1re,ia c#"si eraci+"( e" s$ cas#( e las car!as( !ra,2me"es( $ #bli!aci#"es 0$e 1$e a" recaer s#bre l#s bie"es embar!a #s. d) Trat2" #se e bie"es m$ebles( 1# r2" *#rmarse l#tes. E) 6ealizacin de los bienes embargados. La *ase si!$ie"te el 1r#ce imie"t# e a1remi# es la reali3aci+" e l#s bie"es embar!a #s. E" e*ect#( la *i"ali a :ltima el 1r#ce imie"t# es l#!rar 0$e se i"!rese e" el Tes#r# P:blic# la e$ a trib$taria "# satis*ec.a e !ra # 1#r el #bli!a #( e$ a 0$e es siem1re $"a ca"ti a e i"er#. As/ 1$es( l#s +r!a"#s e reca$ aci+" ebe" 1r#ce er a e"a&e"ar l#s bie"es ) c.#s embar!a #s 1ara es1$7s a1licar l# #bte"i # a la satis*acci+" e la e$ a. L#s s$1$est#s #" e "# se lle,a a cab# la e"a&e"aci+" e l#s bie"es ) c.#s embar!a #s( s#"> C$a" # el e$ #r e?ti"!a la e$ a trib$taria ) las c#stas ca$sa as e" el 1r#ce imie"t# e a1remi#. E" la s$s1e"si+" tra"sit#ria( e" 0$e la A m+" "# 1$e e 1r#ce er a la e"a&e"aci+" e l#s bie"es ) c.#s embar!a #s .asta 0$e el act# e li0$i aci+" el 0$e trae ca$sa el 1r#ce imie"t# e a1remi# "# sea *irme( est# es( .asta 0$e se .a)a" a!#ta #( e" s$ cas#( l#s rec$rs#s a mt,#s c#"tra 7l i"ter1$est#s.

I=

La reali3aci+" e l#s bie"es ) c.#s ebe lle,arse a cab# e" el mism# #r e" e" 0$e *$er#" embar!a #s( me ia"te s$basta( c#"c$rs# # a &$ icaci+" irecta( e" las c#" ici#"es estableci as re!lame"tariame"te. Las re!las ) *#rmas e a &$ icaci+"( s#"> B La subasta ser2 el 1r#ce imie"t# #r i"ari# e a &$ icaci+" e l#s bie"es embar!a #s. B El concurso s+l# se a mite 1#r ra3#"es e i"ter7s 1:blic# # e,itar 1#sibles 1ert$rbaci#"es e" el merca #. B La adjudicacin directa 1r#ce e c$a" # .a 0$e a # esiert# el c#"c$rs# # la s$basta( c$a" # e?ista" ra3#"es e $r!e"cia( # c$a" # "# c#",e"!a 1r#m#,er c#"c$rre"cia. B La adjudicacin de bienes al Estado 1r#ce er2 c$a" # "# .$biera" 1# i # e"a&e"arse. Esta a &$ icaci+" se 1r#1#" r2 1#r el Presi e"te e la mesa e la s$basta( ) se ac#r ar2 1#r el Dele!a # e la A!e"cia Trib$taria.

A5 Termi"aci+" el 1r#ce imie"t#.


El 1r#ce imie"t# e a1remi# termi"ar2> a) C#" el 1a!# el 7bit#. b) C#" el ac$er # 0$e eclare el cr7 it# t#tal # 1arcialme"te i"c#brable( $"a ,e3 eclara #s *alli #s t# #s l#s #bli!a #s al 1a!#. Res1ect# a esta eclaraci+" e *alli # el e$ #r> Tras la eclaraci+" e *alli # e l#s e$ #res 1ri"ci1ales( 1#r esc#"#cerse s$ 1ara er#( 1#r "# 1#seer bie"es embar!ables # 1#r ser i"s$*icie"tes 1ara ca"celar t#talme"te la e$ a( se eri,ar2 la acci+" c#"tra l#s res1#"sables. Si se .a eclara # *alli # $" s$&et#( se c#"si erar2" ,e"ci #s l#s cr7 it#s e 1#steri#r ,e"cimie"t# ) se ar2" e ba&a 1#r re*ere"cia a a0$ella eclaraci+". Si $ra"te el 1la3# e 1rescri1ci+" se 1r# $ce s#l,e"cia s#bre,e"i a el e$ #r( se re.abilitar2 el cr7 it#( ) la De1e" e"cia e Reca$ aci+" reabrir2 el 1r#ce imie"t# e&ec$ti,#. c) C#" el ac$er # e .aberse e?ti"!$i # el cr7 it# 1#r c$al0$ier #tra ca$sa le!al. d) C#" el ac$er # # la c#m1e"saci+" c#" l#s cr7 it#s el e$ #r( e" l#s cas#s e c#"c$rs#.

85 Im1$!"aci+" el 1r#ce imie"t# e a1remi#.


A) /mpugnacin por parte del deudor. El 1r#ce imie"t# e a1remi# tie"e car2cter e&ec$ti,#( e l# 0$e se eri,a" im1#rta"tes limitaci#"es a la .#ra e isc$tir s#bre s$ 1erti"e"cia # e s$s1e" erl#. E" c$a"t# a las isc$si#"es s#bre el a1remi#( .a) 0$e isti"!$ir 2 e4t(e.os> 1.C L"s cont(o=e(si"s 7ue pue2en p/"nte"(se so5(e su pe(tinenci" > L" L*T contiene un" enu.e("cin t"s"2" 2e /os .oti=os 2e oposicin, 7ue son &: a) E4tincin tot"/ 2e /" 2eu2" o p(esc(ipcin 2e/ 2c9o " e4i1i( e/ p"1o. b) So/icitu2 2e "p/"?".iento, >("ccion".iento o co.pens"cin en pe(@o2o =o/unt"(io. c) 0"/t" 2e noti>ic"cin 2e /" /i7ui2"cin. d) Anu/"cin 2e /" /i7ui2"cin. e) E((o( u o.isin en e/ conteni2o 2e /" p(o=i2enci" 2e "p(e.io 7ue i.pi2" /" i2enti>ic"cin 2e/ 2eu2o( o 2e /" 2eu2" "p(e.i"2". f) Ot("s c"us"s 2e suspensin 2e/ p(oce2i.iento 2e (ec"u2"cin: -o( eBe.p/o, si se 9" so/icit"2o /" suspensin 2e/ "cto i.pu1n"2o en /" =@" econ.icoC"2.inist("ti=", no pue2e "p(e.i"(se /" 2eu2" 9"st" 7ue se (esue/=" e/ inci2ente 2e eBecucin. Se pue2en opone( /os .is.os .oti=os 2e oposicin 7ue se 9"n cit"2o >(ente "/ inst(u.ento 2e eBecucin e.iti2o po( ot(os Est"2os .ie.5(os 2e /" UE, o 2e Enti2"2es inte(n"cion"/es o sup("n"cion"/es, "un7ue se (eso/=e(3n po( sus (1"nos co.petentes. En 2e>initi=", en est" >"se 2e e4i1enci" 2e /os t(i5utos no es posi5/e, en p(incipio, p/"nte"( 2iscusin "/1un" so5(e /os "spectos ."te(i"/es 2e /" /i7ui2"cin, en especi"/ so5(e su p(oce2enci" co((eccin. 2.C L"s cont(o=e(si"s so5(e /" co((eccin 2e /"s 2istint"s >"ses "ctu"ciones p(oce2i.ent"/es > E" c$a"t# a la im1$!"aci+" e l#s act#s el 1r#ce imie"t# e&ec$ti,#( "# eber/a e?istir "i"!$"a es1eciali a res1ect# el r7!ime" !e"eral e im1$!"aci+" e l#s act#s e !esti+" trib$taria. N# #bsta"te( la L8T .ace al!$"as 1recisi#"es al res1ect#( al!$"as e las c$ales "# "#s 1arece" c#rrectas 1#r c$a"t# 1arece" limitar la 1#sibili a e rec$rrir ciert#s act#s icta #s a l# lar!# el 1r#ce imie"t# e a1remi#. La im1$!"aci+" e la ili!e"cia e embar!#( es $" #c$me"t# 0$e( al esa1arecer la 1r#,i e"cia e embar!#( .a a 0$iri # $"a im1#rta"cia ca1ital e" el 1r#ce imie"t# e&ec$ti,#. As/( c#"tra la ili!e"cia e embar!# s+l# ser2" a misibles l#s si!$ie"tes $ .oti=os 2e i.pu1n"cin>

I@

a) La e?ti"ci+" e la e$ a # 1rescri1ci+" el c.# a e?i!ir el 1a!#. b) La *alta e "#ti*icaci+" e la 1r#,i e"cia e a1remi#. c) I"c$m1limie"t# e las "#rmas re!$la #ras el embar!#. d) S$s1e"si+" el 1r#ce imie"t# e reca$ aci+". El ac$er # e e"a&e"aci+" e l#s bie"es ) c.#s embar!a #s s+l# 1# r2 im1$!"arse si las ili!e"cias e embar!# se .a" te"i # 1#r "#ti*ica as. L) 0posicin por parte de terceros. L" oposicin "/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io po( p"(te 2e te(ce(os se "(ticu/" " t("=6s 2e /"s te(ce(@"s 2e 2o.inio 2e .eBo( 2c9o: L" tercer$a de dominio, >un2"2" en /" p(opie2"2 2e/ te(ce(o so5(e /os 5ienes e.5"(1"2os "/ 2eu2o(, suspen2e e/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io (especto " /os 5ienes o5Beto 2e /" cont(o=e(si", p(e=i" "2opcin 2e /"s .e2i2"s 2e "se1u(".iento opo(tun"s, co.o e/ e.5"(1o p(e=enti=o, e/ 2epsito, /" consi1n"cin u ot("s "2ecu"2"s " /" n"tu("/e?" 2e /os 5ienes. L" tercer$a de mejor dcho se 5"s" en /" e4istenci" 2e un c(62ito p(e>e(ente "/ pe(se1ui2o en e/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io, no suspen2e 6ste, 7ue continu"(3 9"st" /" en"Ben"cin 2e /os 5ienes, consi1n3n2ose /" c"nti2"2 cont(o=e(ti2" " (esu/t"s 2e /" te(ce(@". En ".5os c"sos, e/ p(oce2i.iento se >un2".ent" en /" e4i1enci" 2e /" inte(posicin 2e /" te(ce(@" en =@" "2.t=" p(e=i".ente " su p/"nte".iento en /" Bu2ici"/. Los t(3.ites, sucint".ente e4puestos, son /os si1uientes: a) L" te(ce(@" se >o(.u/"(3 po( esc(ito "nte e/ (1"no 2e /" AEAT 7ue est6 t(".it"n2o e/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io, "co.p"A"n2o /os 2ocu.entos en 7ue se >un2e. Su "2.isin, se(3: L" 2e 2o.inio, no se "2.iti(3 2espu6s 2e oto(1"2" /" esc(itu(", consu."2" /" =ent" 2e /os 5ienes 2e 7ue se t("te o 2e su "2Bu2ic"cin "/ Est"2o. L" 2e .eBo( 2c9o, no se "2.iti(3 2espu6s 2e pe(ci5i2o e/ p(ecio 2e /" =ent". b) Un" =e? "2.iti2" /" te(ce(@", /" Eepen2enci" 2e Rec"u2"cin /" c"/i>ic"(3, suspen2e(3 o continu"(3 e/ p(oce2i.iento se18n su .o2"/i2"2. E/ (1"no co.petente p"(" (eso/=e(/" so/icit"(3 in>o(.e 2e/ Se(=icio ,u(@2ico 2e/ Est"2o, 7ue /o e.iti(3 en 1% 2@"s con p(opuest" 2e (eso/ucin. c) L" (eso/ucin se "2opt"(3 en e/ p/"?o 2e # .eses 2es2e 7ue se p(o.o=i, noti>ic3n2ose "/ inte(es"2o. T("nscu((i2o este p/"?o sin 9"5e(se (esue/to, pue2e enten2e(se 2esesti."2" " e>ectos 2e >o(.u/"( /" co((espon2iente 2e."n2" Bu2ici"/. -"(" 6st", se" t("s (eso/ucin e4p(es" o t3cit", 9"5(3 un p/"?o 2e 10 2@"s. Ee /o cont("(io, se continu"(3 e/ p(oce2i.iento 2e "p(e.io si 9u5ie(" si2o suspen2i2o.

IG

D) LA .'T)/TAD /A(#I'(AD'*A )( 1AT)*IA T*I!,TA*IA

TEMA 2%. IN0RACCIONES S SANCIONES TRILUTARIAS


(Leccin 1% co.p/et")
1. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA TRIBUTARIA
1. INTRODUCCIN. Las sa"ci#"es "# s#" $" c#m1#"e"te e la e$ a trib$taria. ,ributo ) sancin tributaria s#" c#"ce1t#s isti"t#s. La "#rma trib$taria t$tela la e*ecti,i a el eber c#"stit$ci#"al e c#"trib$ir al s#ste"imie"t# e l#s !ast#s 1:blic#s e ac$er # c#" la ca1aci a ec#"+mica. La "#rma re!$la #ra e i"*racci#"es ) sa"ci#"es t$tela la #bser,a"cia el res1et# al Dc.# ,i!e"te. Esta i*ere"cia c#"ce1t$al e"tre trib$t# ) sa"ci+" se ma"i*iesta e" # puntos> a) Pr#ce imie"t#s a tra,7s e l#s c$ales se e?i!e". b) R7!ime" & c# a1licable a l#s s$&et#s 0$e i"ter,ie"e" e" amb#s 1r#ce imie"t#s. c) E&ec$ci+" el act# a mt,# 0$e c$a"ti*ica a $"# ) a #tr#. La L8T a mite 0$e la 1#testa sa"ci#"a #ra e" materia trib$taria se e&ercer2 e ac$er # c#" l#s 1ri"ci1i#s re!$la #res e la misma e" materia a mt,a( c#" las es1eciali a es estableci as e" esta Le). E" 1artic$lar ser2" a1licables l#s 1ri"ci1i#s e le!ali a ( ti1ici a ( res1#"sabili a ( 1r#1#rci#"ali a ) "# c#"c$rre"cia. El TC reitera la a1licabili a ( c#" matices( e l#s 1ri"ci1i#s materiales ) *#rmales 1r#1i#s el #r e" 1e"al al 2mbit# a mi"istrati,# sa"ci#"a #r> -(incipios ."te(i"/es o sust"nti=os> Destaca" l#s e le!ali a ( ti1ici a ( c$l1abili a ( 1r#1#rci#"ali a ( 1r#.ibici+" e a"al#!/a ) e retr#acti,i a Ssal,# 0$e( e" amb#s cas#s( sea i" bonam partemS( non bis in idem( etc. -(incipios >o(."/es> Destaca la "ecesaria 1rese"cia e las !ara"t/as 0$e ebe" asistir al 1res$"t# i"*ract#r> el c.# e e*e"sa( el c.# a la asiste"cia letra a- el c.# a ser i"*#rma # e la ac$saci+"( c#" la i"el$ ible c#"sec$e"cia e la 1res$"ci+" e i"#ce"cia( 0$e im1lica 0$e la car!a e la 1r$eba e l#s .ec.#s c#"stit$ti,#s e la i"*racci+" recai!a s#bre la A m+"( c#" la 1r#.ibici+" abs#l$ta e $tili3ar 1r$ebas #bte"i as c#" ,$l"eraci+" e c.#s *$" ame"tales- el erec.# a "# eclarar c#"tra s/ mism#- el c.# a la $tili3aci+" e l#s me i#s e 1r$eba 1r#1$est#s. =. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE INARACCIONES TRIBUTARIAS. La L8T( e" si"t#"/a c#" el TC( .a estableci # 0$e las 1ers#"as */sicas ) & cas 1# r2" ser sa"ci#"a as 1#r .ec.#s c#"stit$ti,#s e i"*racci+" trib$taria cuando resulten responsables de los mismos ( e" c$)a c#misi+" se e?i!e tambi7" la 1rese"cia el eleme"t# i"te"ci#"al S's#" i"*racci#"es trib$tarias las acci#"es $ #misi#"es #l#sas # c$l1#sas c#" c$al0$ier !ra # e "e!li!e"cia...'S. Este 1ri"ci1i# e res1#"sabili a es la tras1#sici+" el 1ri"ci1i# b2sic# el #r e"amie"t# 1e"al 0$e re0$iere la e?iste"cia e culpabilidad e" el s$&et# a 0$ie" se im1#"e la sa"ci+". El a$t#r e $"a i"*racci+" trib$taria s+l# 1$e e s$*rir el c#"si!$ie"te re1r#c.e &$r/ ic# ) as$mir las c#"sec$e"cias e s$ acci+" Sla sa"ci+"S c$a" # sea c$l1able.

II

L"s "cciones u o.isiones tipi>ic"2"s en /"s Le es no 2"(3n /u1"( " (espons"5i/i2"2 po( in>("ccin t(i5ut"(i" en /os si1uientes % supuestos: a) Cu"n2o se (e"/icen po( quienes care(can de capacidad de obrar en el orden tributario. b) Cu"n2o concu((" fuer(a ma#or. c) Cu"n2o 2e(i=en 2e un" decisin colectiva, p"(" 7uienes 9u5ie("n salvado su voto o no hubieran asistido a la reunin en que se adopt la misma. d) Cu"n2o se 9" " puesto /" dili!encia necesaria en el cumplimiento de las obli!aciones tributarias . Ent(e ot(os supuestos, se enten2e(3 7ue se 9" puesto /" 2i/i1enci" neces"(i" cu"n2o e/ o5/i1"2o 9" " "ctu"2o ".p"(3n2ose en un" interpretacin ra(onable de la norma tributaria o cu"n2o e/ o5/i1"2o tributario ha#a ajustado su actuacin a los criterios manifestados por la Admn tributaria. e) Cu"n2o se"n i.put"5/es " un" deficiencia tcnica de los pro!ramas inform)ticos de asistencia facilitados por la Admn tributaria. Las ca$sas a"teri#res e e?cl$si+" e res1#"sabili a tie"e" $" car2cter merame"te e"$"ciati,#( si" a!#tar el ele"c# e ca$sas 0$e 1$e e" ar l$!ar a esa e?cl$si+" e res1#"sabili a . @. PRINCIPIO DE NO CONCURRENCIA DE SANCIONES TRIBUTARIAS. U"a misma i"*racci+" "# 1$e e ser sa"ci#"a a #s ,eces( siem1re 0$e e?ista i e"ti a e s$&et#s( e .ec.#s ) e *$" ame"t#s s#bre l#s 0$e se basa la sa"ci+". Es( e" e*i"iti,a( la 1r#)ecci+" el tra ici#"al 1ri"ci1i# non bis in idem( 0$e se .a basa # e" l#s P. e le!ali a ( ti1ici a 1r#1#rci#"ali a ) 1res$"ci+" e i"#ce"cia. De ac$er # c#" este 1ri"ci1i#> 1. Si la A m+" trib$taria e"tie" e 0$e $"a i"*racci+" 1$ iera ser c#"stit$ti,a e elit# c#"tra la ;P( eber2 1asar el ta"t# e c$l1a a la &$ris icci+" c#m1ete"te # remitir el e?1e ie"te al MA( abste"i7" #se e se!$ir el 1r#ce imie"t# a mt,#( 0$e 0$e ar2 s$s1e" i # .asta 0$e la a$t#ri a &$ icial icte se"te"cia *irme( te"!a l$!ar el s#breseimie"t# # el arc.i,# e las act$aci#"es # se 1r# $3ca la e,#l$ci+" el e?1e ie"te 1#r el MA. La se"te"cia c#" e"at#ria e la a$t#ri a &$ icial im1e ir2 la im1#sici+" e sa"ci+" a mt,a. De "# .aberse a1recia # la e?iste"cia e elit#( la A m+" trib$taria i"iciar2 # c#"ti"$ar2 s$s act$aci#"es e ac$er # c#" l#s .ec.#s 0$e l#s Trib$"ales .$biera" c#"si era # 1r#ba #s( ) se rea"$ ar2 el c+m1$t# el 1la3# e 1rescri1ci+" e" el 1$"t# e" 0$e estaba c$a" # se s$s1e" i+. Las act$aci#"es a mt,as reali3a as $ra"te el 1er/# # e s$s1e"si+" se te" r2" 1#r i"e?iste"tes. 2. N# se 1$e e" sa"ci#"ar e *#rma i" e1e" ie"te l#s .ec.#s 0$e se tie"e" e" c$e"ta c#m# criteri# e !ra $aci+" e $"a i"*racci+" # c#m# circ$"sta"cia 0$e etermi"a la cali*icaci+" e $"a i"*racci+" c#m# !ra,e # m$) !ra,e. #. La reali3aci+" e ,arias acci#"es $ #misi#"es c#"stit$ti,as e ,arias i"*racci#"es 1#sibilitar2 la im1#sici+" e las sa"ci#"es 0$e 1r#ce a" 1#r t# as ellas. C#" e*ect#s es e el @1 e mar3# e =J1=( el RDBLe) 1=Q=J1= .a a9a i # $" a1. = al art. 1NJ L8T( se!:" el c$al> %Si la A mi"istraci+" trib$taria estimase 0$e el #bli!a # trib$tari#( a"tes e 0$e se le .a)a "#ti*ica # el i"ici# e act$aci#"es e c#m1r#baci+" # i",esti!aci+"( .a re!$lari3a # s$ sit$aci+" trib$taria me ia"te el c#m1let# rec#"#cimie"t# ) 1a!# e la e$ a trib$taria( la re!$lari3aci+" 1ractica a le e?#"erar/a e s$ res1#"sabili a 1e"al( a$"0$e la i"*racci+" e" s$ /a c#meti a 1$ iera ser c#"stit$ti,a e elit# c#"tra la ;acie" a P:blica( ) la A mi"istraci+" 1# r2 c#"ti"$ar c#" el 1r#ce imie"t# a mi"istrati,# si" 1asar el ta"t# e c$l1a a la a$t#ri a &$ icial "i al Mi"isteri# Aiscal. Asimism#( l#s e*ect#s e la re!$lari3aci+" 1re,ista e" el 12rra*# a"teri#r( res$ltar2" a1licables c$a" # se satis*a!a" e$ as trib$tarias $"a ,e3 1rescrit# el erec.# e la A mi"istraci+" a s$ etermi"aci+"'.

=. SU<ETOS RESPONSABLES DE LAS INARACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

A5 S$&et#s i"*ract#res.
Ser2" s$&et#s i"*ract#res las personas fsicas o jdcas y los entes de hecho S.ere"cias )ace"tes( c#m$"i a es e bie"es ) em2s e"ti a es 0$e( care"tes e 1ers#"ali a & ca( c#"stit$)a" $"a $"i a ec#"+mica # $" 1atrim#"i# se1ara # s$sce1tible e im1#sici+"S 0$e realice" las acci#"es $ #misi#"es ti1i*ica as c#m# i"*racci#"es e" las le)es. Debe estacarse 0$e se a mita la a$t#r/a( c#m# s$&et# i"*ract#r( ta"t# e 1ers#"as */sicas c#m# &$r/ icas. La L8T( c#" e*ect#s merame"te e"$"ciati,# se re*iere a l#s si!$ie"tes s$&et#s i"*ract#res> a) C#"trib$)e"tes ) s$stit$t#s. b) Rete"e #res ) #bli!a #s a 1racticar i"!res#s a c$e"ta.

IL

c) Obli!a #s al c$m1limie"t# e #bli!aci#"es trib$tarias *#rmales. d) S#cie a #mi"a"te e" el r7!ime" e c#"s#li aci+" *iscal. e) E"ti a es #bli!a as a atrib$ir # im1$tar re"tas a s$s s#ci#s. f) Re1rese"ta"te le!al e l#s s$&et#s #bli!a #s 0$e care3ca" e ca1aci a e #brar e" el #r e" trib$tari#. La c#"c$rre"cia e ,ari#s s$&et#s i"*ract#res e" la reali3aci+" e $"a i"*racci+" trib$taria etermi"ar2 0$e 0$e e" s#li ariame"te #bli!a #s *re"te a la A m+" al 1a!# e la sa"ci+".

B5 Res1#"sables ) s$ces#res e las sa"ci#"es trib$tarias.


A) 6esponsables" Se establece $" 1ri"ci1i# !e"eral> la responsabilidad no alcanzar$ a las sanciones, salvo las excepciones !ue en esta u otra Ley se establezcan. ;a) 1$es $" 1ri"ci1i# !e"eral ) a 7ste( e4cepciones> 1.C 6esponsabilidad solidaria> a) .ausantes o colaboradores activos en la comisin de una infraccin tributaria > La res1#"sabili a se e?tie" e ta"t# a 1ers#"as */sicas c#m# & cas( ) ta"t# a sa"ci#"es eri,a as e e$ as trib$tarias c#m# a sa"ci#"es eri,a as el i"c$m1limie"t# e #bli!aci#"es *#rmales. b) 7ucesores por cual!uier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades econmicas, por las obligaciones contradas del anterior titular y derivadas del ejercicio de la actividad . c) F$ie"es sea" ca$sa"tes # c#lab#re" e" la #c$ltaci+" # tra"smisi+" e bie"es # c.#s el #bli!a # al 1a!# c#" la *i"ali a e im1e ir la act$aci+" e la A m+" Trib$taria. d) F$ie"es( 1#r c$l1a # "e!li!e"cia( i"c$m1la" las +r e"es e embar!#. e) F$ie"es( c#" c#"#cimie"t# el embar!#( la me i a ca$telar # la c#"stit$ci+" e la !ara"t/a( c#lab#re" # c#"sie"ta" e" el le,a"tamie"t# e l#s bie"es # c.#s embar!a #s( # e a0$ell#s bie"es # erec.#s s#bre l#s 0$e se .$biera c#"stit$i # la me i a ca$telar # la !ara"t/a. f) Las 1ers#"as # e"ti a es e1#sitar/as e l#s bie"es el e$ #r 0$e( $"a ,e3 recibi a la "#ti*icaci+" el embar!#( c#lab#re" # c#"sie"ta" e" el le,a"tamie"t# e a0$7ll#s. 2.C 6esponsabilidad subsidiaria> a) Res1#" e" s$bsi iariame"te ta"t# e la e$ a trib$taria c#m# e las sanciones impuestas a sociedades o personas jdcas sus administradores de hecho o de dcho !ue no hubiesen realizado los actos necesarios !ue sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por !uienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos !ue posibilitasen el !ue se hubiesen cometido las infracciones cuya responsabilidad se les deriva subsidiariamente . b) Res1#" e" s$bsi iariame"te ta"t# e las #bli!aci#"es trib$tarias c#m# e las sa"ci#"es im1$estas a 1ers#"as & cas las personas o entidades !ue tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jdcas o en las !ue concurra una voluntad rectora com&n con 'stas ( c$a" # res$lte acre ita # 0$e las 1ers#"as & cas .a" si # crea as # $tili3a as e *#rma ab$si,a # *ra$ $le"ta 1ara el$ ir la res1#"sabili a 1atrim#"ial $"i,ersal *re"te a la ;P ) e?ista $"ici a e 1ers#"as # es*eras ec#"+micas( # c#"*$si+" # es,iaci+" 1atrim#"ial 4es ecir( se atrib$)e res1#"sabili a s$bsi iaria e 1ers#"as & cas 1#r e$ as c#"tra/ as 1#r el s#ci#5. c) Tambi7" res1#" e" s$bsi iariame"te ta"t# e las #bli!aci#"es trib$tarias c#m# e las sa"ci#"es las personas o entidades de las !ue los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las !ue concurra una voluntad rectora com&n con dichos obligados tributarios( c$a" # res$lte acre ita # 0$e tales 1ers#"as # e"ti a es .a" si # crea as # $tili3a as e *#rma ab$si,a # *ra$ $le"ta c#m# me i# e el$si+" e la res1#"sabili a 1atrim#"ial $"i,ersal *re"te a la ;P( siem1re 0$e c#"c$rra"( )a sea $"a $"ici a e 1ers#"as # es*eras ec#"+micas( )a $"a c#"*$si+" # es,iaci+" 1atrim#"ial 4es ecir( se atrib$)e la res1#"sabili a s$bsi iaria al s#ci# e" relaci+" c#" las e$ as im1$tables a la s#cie a 0$e c#"tr#la5. L) 7ucesores" a) S$ces#res e 1ers#"as */sicas> De ac$er # c#" el 1ri"ci1i# e 1ers#"ali a e la 1e"a( las sa"ci#"es trib$tarias "# se tra"smitir2" a l#s .ere er#s ) le!atari#s e las personas fsicas i"*ract#ras. Tam1#c# se tra"smitir2 la #bli!aci+" el res1#"sable( sal,# 0$e se .$biera "#ti*ica # el ac$er # e eri,aci+" e res1#"sabili a a"tes el *allecimie"t#. b) S$ces#res e 1ers#"as & cas> Trat2" #se e sanciones impuestas a 1ers#"as & cas 0$e se .a" is$elt#( la sit$aci+" es isti"ta( 1$es e" este cas# s/ 0$e se tra"smite" a l#s s$ces#res( ate" i a la "ecesi a e 0$e l#s s#ci#s e la e"ti a i"*ract#ra is$elta "# rec$1ere" s$ c$#ta e li0$i aci+" .asta ta"t# la e"ti a .a)a satis*ec.# el 1a!# e las sa"ci#"es 1#r las i"*racci#"es c#meti as. Las sa"ci#"es ser2" e?i!ibles a l#s s$ces#res .asta el l/mite el ,al#r e la c$#ta e 1artici1aci+" 0$e les c#rres1#" a.

IK

@. LAS INARACCIONES TRIBUTARIAS.

A5 C#"ce1t#.
S#" i"*racci#"es trib$tarias las acci#"es $ #misi#"es #l#sas # c$l1#sas c#" c$al0$ier !ra # e "e!li!e"cia 0$e est7" ti1i*ica as ) sa"ci#"a as c#m# tales e" la L8T $ #tra Le). ;abr/a 0$e estacar $ not"s> 1. Debe tratarse e $"a acci+" $ #misi+" e" la 0$e c#"c$rra #l# # c$l1a. N# tie"e cabi a la res1#"sabili a #b&eti,a( si"# 0$e ebe 1# er *#rm$l2rsele $" &$ici# e re1r#c.e al a$t#r e la i"*racci+". El 1ri"ci1i# e c$l1abili a est2 clarame"te 1rese"te e" el c#"ce1t#. 2. De c#"*#rmi a c#" el 1ri"ci1i# e ti1ici a ( ebe ser la Le) la 0$e ti1i*i0$e la i"*racci+" ) *i&e la sa"ci+" a1licable. #. S#" i"c#"stit$ci#"ales a0$ellas sa"ci#"es im1$estas c#m# reacci+" a"te c#" $ctas 0$e "# est2" clarame"te ti1i*ica as c#m# i"*racci#"es. Las e"#mi"a as sa"ci#"es i" irectas( las sa"ci#"es e 1la"#( l#s recar!#s c$)a c$a"t/a l#s c#",ierte e" sa"ci#"es( etc. $. La i"*racci+" 1$e e c#meterse ta"t# 1#r acci+" c#m# 1#r #misi+".

B5 Clases.
La L8T clasi*ica las infracciones tributarias e" leves( graves ) muy graves. a) /nfracciones muy graves> E" t# as ellas tie"e 0$e c#"c$rrir $" eleme"t# c#m:"> la $tili3aci+" e me i#s *ra$ $le"t#s( 0$e s#"> A"#mal/as s$sta"ciales e" la c#"tabili a ) e" libr#s # re!istr#s estableci #s 1#r la "#rmati,a trib$taria. Em1le# e *act$ras( &$sti*ica"tes $ #tr#s #c$me"t#s *als#s # *alsea #s( siem1re 0$e s$ i"ci e"cia re1rese"te $" 1#rce"ta&e s$1eri#r al 1JV e la base e la sa"ci+". Utili3aci+" e 1ers#"as # e"ti a es i"ter1$estas c$a" # el s$&et# i"*ract#r( c#" el *i" e #c$ltar s$ i e"ti a ( .a)a .ec.# *i!$rar a "#mbre e $" tercer#( c#" # si" s$ c#"se"timie"t#( la tit$lari a e l#s bie"es # c.#s( la #bte"ci+" e re"tas # !a"a"cias 1atrim#"iales # la reali3aci+" e las #1eraci#"es c#" trasce" e"cia trib$taria e las 0$e se eri,a la #bli!aci+" trib$taria c$)# i"c$m1limie"t# c#"stit$)e la i"*racci+". 1.C C#" el c#m:" re0$isit# e 0$e se $tilice" me i#s *ra$ $le"t#s se c#"si erar2 i"*racci+" m$) !ra,e> "# i"!resar e"tr# el 1la3# 1re,ist# la t#tali a # 1arte e la e$ a trib$taria- i"c$m1lir la #bli!aci+" e 1rese"tar e *#rma c#m1leta ) c#rrecta las eclaraci#"es # #c$me"t#s "ecesari#s 1ara 0$e la A m+" Trib$taria 1$e a 1racticar li0$i aci+"- #bte"er i" ebi ame"te e,#l$ci#"es. 2.C E?1e ir *act$ras # #c$me"t#s s$stit$ti,#s e las mismas c#" at#s *als#s # *alsea #s. #.CC#m$"icar at#s *als#s # *alsea #s e" las s#licit$ es e ":mer# e i e"ti*icaci+" *iscal 1r#,isi#"al # e*i"iti,#. $.C I"c$m1lir la #bli!aci+" e c#m$"icar c#rrectame"te at#s al 1a!a #r e re"tas s#meti as a rete"ci+" # i"!res# a c$e"ta. b) /nfracciones graves> 1.C Se trata e $"a c#" $cta e" la 0$e se .a" $tili3a # $"#s me i#s a"2l#!#s a l#s c#"si era #s c#m# *ra$ $le"t#s( 1er# c#" la i*ere"cia e 0$e s$ $tili3aci+" "# lle!a a 1r# $cir el res$lta # a9#s# as#cia # a l#s e"#mi"a #s me i#s *ra$ $le"t#s. Est#s me i#s 4c$asi*ra$ $le"t#s5 s#"> Aact$ras( &$sti*ica"tes # #c$me"t#s *als#s # *alsea #s( c$a" # s$ i"ci e"cia re1rese"te $" 1#rce"ta&e i!$al # i"*eri#r al 1JV e la base e la sa"ci+". Lle,a"3a i"c#rrecta e libr#s # re!istr#s( c$a" # s$ i"ci e"cia re1rese"te $" 1#rce"ta&e s$1eri#r al 1JV e la base e la sa"ci+". C#" el c#m:" e"#mi"a #r e 0$e se .a)a" $tili3a # me i#s c$asi*ra$ $le"t#s # c$a" #( e?istie" # #c$ltaci+"( la base e la sa"ci+" sea s$1eri#r a @.JJJ e$r#s( se c#"si erar2" c#m# i"*racci#"es !ra,es> e&ar e i"!resar e" 1la3#( t#tal # 1arcialme"te( la e$ a trib$taria- i"c$m1lir la #bli!aci+" e 1rese"tar eclaraci#"es ) #c$me"t#s 1ara 0$e la A m+" li0$i e )( 1#r :ltim#( #bte"er e,#l$ci#"es i" ebi as. 2.C S#licitar i" ebi ame"te e,#l$ci#"es( be"e*ici#s # i"ce"ti,#s *iscales. #.C Determi"ar # acre itar im1r#ce e"teme"te 1arti as 1#siti,as # "e!ati,as # cr7 it#s trib$tari#s a1are"tes. $.C Im1$tar i"c#rrectame"te( # "# im1$tar( bases im1#"ibles( re"tas # res$lta #s #bte"i #s 1#r las e"ti a es s#meti as a $" r7!ime" e im1$taci+" e re"tas( as/ c#m# im1$tar i"c#rrectame"te e $cci#"es( b#"i*icaci#"es ) 1a!#s a c$e"ta 1#r las mismas e"ti a es.

IN

%.C Prese"tar e *#rma i"c#rrecta # c#" at#s *als#s( a$t#li0$i aci#"es # eclaraci#"es( as/ c#m# #c$me"t#s relaci#"a #s c#" #bli!aci#"es a $a"eras( siem1re 0$e "# se .a)a 1r# $ci # # "# se 1$e a 1r# $cir 1er&$ici# ec#"+mic# a la ;acie" a P:blica( as/ c#m# c#"testar i"c#rrectame"te a re0$erimie"t#s i" i,i $ali3a #s e i"*#rmaci+". &.C I"c$m1limie"t# e #bli!aci#"es c#"tables ) re!/strales. '.C I"c$m1limie"t# e #bli!aci#"es e *act$raci+" # #c$me"taci+". J.C I"c$m1limie"t# 1#r las e"ti a es e cr7 it# e las #bli!aci#"es relati,as a la $tili3aci+" el NIA ) e #tr#s ":mer#s # c+ i!#s estableci #s 1#r la "#rmati,a trib$taria ) a $a"era. ).C Resiste"cia( #bstr$cci+"( e?c$sa # "e!ati,a a las act$aci#"es e la A m+" Trib$taria. 10.CI"c$m1limie"t# el eber e si!il# e?i!i # a l#s rete"e #res ) a #bli!a #s a reali3ar i"!res#s a c$e"ta. c) /nfracciones leves> 1.C De&ar e i"!resar t# a # 1arte e la e$ a( i"c$m1lir la #bli!aci+" e 1rese"tar eclaraci#"es ) #c$me"t#s 1ara 0$e li0$i e la A m+" $ #bte"er i" ebi ame"te e,#l$ci#"es( siem1re 0$e c#"c$rra"( e" t# #s est#s cas#s( las circ$"sta"cias si!$ie"tes> "# $tili3aci+" e me i#s *ra$ $le"t#s( "i arter#s- "# .aberse 1r# $ci # #c$ltaci+" # 0$e la base e la sa"ci+" sea i!$al # i"*eri#r a @.JJJ ]. 2.C N# 1rese"tar e" 1la3# a$t#li0$i aci#"es( eclaraci#"es # #c$me"t#s( siem1re 0$e "# e?ista 1er&$ici# ec#"+mic# 1ara ;P. #.C N# c#m$"icar el #micili# *iscal e l#s em1resari#s. $.C I"c$m1lir las #bli!aci#"es estableci as e" las a$t#ri3aci#"es emiti as 1#r las a$t#ri a es a $a"eras # las c#" ici#"es a 0$e se s$&eta" las merca"c/as e ac$er # c#" la "#rmati,a a $a"era( siem1re 0$e tal i"c$m1limie"t# "# sea c#"stit$ti,# e #tra i"*racci+". %.C I"c$m1limie"t# e las #bli!aci#"es relati,as a la c#rrecta e?1e ici+" # $tili3aci+" e l#s #c$me"t#s e circ$laci+" e?i!i #s 1#r la "#rmati,a e l#s Im1$est#s Es1eciales( sal,# 0$e ell# c#"stit$)a i"*racci+" ti1i*ica a e" la "#rmati,a 1r#1ia e ic.#s Im1$est#s. &.C I"c$m1limie"t# e las #bli!aci#"es s#bre $tili3aci+" el NIA $ #tr#s ":mer#s ) c+ i!#s estableci #s 1#r la "#rmati,a trib$taria # a $a"era( sal,# 0$e se trate e eberes es1ec/*icame"te im1$est#s a e"ti a es e cr7 it#. '.C I"c$m1limie"t# e la #bli!aci+" e 1r#1#rci#"ar at#s al 1a!a #r e re"tas s#meti as a rete"ci+" # i"!res# a c$e"ta( c$a" # e ell# se eri,e" rete"ci#"es # i"!res#s a c$e"ta i"*eri#res a l#s 1r#ce e"tes ) el #bli!a # trib$tari# eba e 1rese"tar a$t#li0$i aci+" 0$e i"cl$)a ic.as re"tas. J.C I"c$m1limie"t# e la #bli!aci+" e e"tre!ar el certi*ica # e rete"ci#"es # i"!res#s a c$e"ta. Co.o se "p(eci", en /"s infracciones con perjuicio econmico e4isten unos c(ite(ios co.unes: a) L" ocu/t"cin 2e 2"tos: Se p(o2uce cu"n2o no se p(esent"n 2ec/"("ciones o /"s p(esent"2"s son >"/s"s o ine4"ct"s, sie.p(e 7ue, "2e.3s, /" 2eu2" 2e(i="2" 2e /" ocu/t"cin se" supe(io( "/ 10O 2e /" 5"se 2e /" s"ncin. b) L" uti/i?"cin 2e .e2ios >("u2u/entos o "(te(os.

G. LAS SANCIONES TRIBUTARIAS.

A5 Clases.
Las i"*racci#"es trib$tarias se casti!a" c#" sa"ci#"es 1ec$"iarias ) c#" sa"ci#"es "# 1ec$"iarias 0$e tie"e" car2cter acces#ri# e la sa"ci+" 1ri"ci1al( 0$e es siem1re la sa"ci+" 1ec$"iaria. La sa"ci+" 1ri"ci1al c#"siste e" $"a multa( 0$e 1$e e ser fija # proporcional( c$a" # se c$a"ti*ica e" relaci+" c#" #tra ma!"it$ . La sa"ci+" acces#ria no tiene car$cter pecuniario ) se a1lica( c#m# acces#ria e la 1ri"ci1al( c$a" # se .a" c#meti # i"*racci#"es !ra,es # m$) !ra,es )( a em2s( c#"c$rre" etermi"a as circ$"sta"cias. S#" # 9ec9os l#s 0$e a" l$!ar a la im1#sici+" e sa"ci#"es "# 1ec$"iarias> 1.C C$a" # la m$lta im1$esta 1#r i"*racci+" !ra,e # m$) !ra,e sea i!$al # s$1eri#r a @J.JJJ e$r#s ) la i"*racci+" se .a)a c$a"ti*ica # te"ie" # e" c$e"ta la c#misi+" re1eti a e i"*racci#"es trib$tarias 1# r2" im1#"erse las sanciones accesorias> a) %'rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p&blicas y del dcho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de car$cter rogado $ra"te 1 # = a9#s( se!:" la i"*racci+" se cali*i0$e c#m# !ra,e # m$) !ra,e. b) %rohibicin para contratar con la AA%% !ue hubiera impuesto la sancin $ra"te el 1la3# e 1 # = a9#s( se!:" la i"*racci+" sea !ra,e # m$) !ra,e( res1ecti,ame"te.

IP

2.C C$a" # la m$lta im1$esta 1#r la c#misi+" e $"a i"*racci+" m$) !ra,e sea i!$al # s$1eri#r a LJ.JJJ e$r#s ) se .a)a $tili3a # el criteri# e !ra $aci+" e c#misi+" re1eti a e i"*racci#"es trib$tarias( 1# r2 im1#"erse la sa"ci+" 1re,ista e" las letras a ) b a"teri#res( c#" la i*ere"cia e 0$e el 1er/# # e ,i!e"cia e la sa"ci+" se ele,a a @( G ) I a9#s( se!:" la c$a"t/a e la sa"ci+" se ele,e a LJ.JJJ( 1IJ.JJJ + @JJ.JJJ e$r#s( res1ecti,ame"te. #.C C$a" # las a$t#ri a es # las 1ers#"as 0$e e&er3a" 1r#*esi#"es #*iciales 4N#tari#s( Re!istra #res e la Pr#1ie a ) Merca"tiles ) t# #s a0$ell#s 0$e( e&ercie" # *$"ci#"es 1:blicas( "# 1erciba" s$s .aberes irectame"te el Esta #( C#m$"i a es A$t+"#mas( E"ti a es L#cales $ #tras e"ti a es e Derec.# 1:blic#5 c#meta" i"*racci#"es eri,a as e la ,$l"eraci+" e l#s eberes e c#lab#raci+" estableci #s 1#r la 1r#1ia L8T ) siem1re 0$e( e" relaci+" c#" ic.# eber( .a)a" esate" i # @ re0$erimie"t#s( a em2s e la m$lta 0$e 1r#ce a( 1# r2 im1#"erse c#m# sa"ci+" acces#ria la suspensin del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo p&blico ( 1#r $" 1la3# e @ meses. La s$s1e"si+" ser2 1#r 1= meses si e" l#s G a9#s a"teri#res a la c#misi+" e la i"*racci+" )a se .a im1$est# al i"*ract#r $"a s$s1e"si+" 1#r 1la3# e @ meses( e" ,irt$ e res#l$ci+" *irme e" ,/a a mt,a.

B5 C$a"ti*icaci+" e las sa"ci#"es trib$tarias 1ec$"iarias.


A) .riterios de graduacin de las sanciones. C#" car2cter !e"eral( las infracciones leves se sa"ci#"a" c#" m$lta 1r#1#rci#"al el IJV e la ca"ti a "# i"!resa a( si" 0$e se a1li0$e" criteri#s e !ra $aci+" e la sa"ci+". E" las infracciones graves la sa"ci+" c#"siste e" m$lta 1r#1#rci#"al el IJV al 1JJV e la ca"ti a e&a a e i"!resar( i"creme"ta" # el 1#rce"ta&e m/"im# e ac$er # c#" l#s criteri#s e !ra $aci+" 0$e atie" e" a la c#misi+" re1eti a e i"*racci#"es trib$tarias ) al 1er&$ici# ec#"+mic#. E" las infracciones muy graves la sa"ci+" e0$i,ale a $"a m$lta 1r#1#rci#"al el 1JJV al 1IJV e la ca"ti a e*ra$ a a( ca"ti a 0$e se i"creme"tar2 a1lica" # s#bre el 1#rce"ta&e m/"im# l#s mism#s criteri#s e !ra $aci+" 0$e se a1lica" 1ara la c$a"ti*icaci+" e sa"ci#"es 1#r i"*racci+" !ra,e. Son # /os c(ite(ios 2e 1("2u"cin 2e /"s s"nciones: 1.C Co.isin (epeti2" 2e in>("cciones t(i5ut"(i"s: Est" ci(cunst"nci" se entien2e p(o2uci2" cu"n2o e/ suBeto in>("cto( 9u5ie(" si2o s"ncion"2o po( un" in>("ccin 2e /" .is." n"tu("/e?" (/e=e, 1("=e o .u 1("=e), en =i(tu2 2e (eso/ucin >i(.e en =@" "2.t=" 2ent(o 2e /os $ "Aos "nte(io(es " /" co.isin 2e /" in>("ccin. Cu"n2o concu((" est" ci(cunst"nci", /" s"ncin se inc(e.ent"(3 en e/ %O cu"n2o /" (einci2enci" /o se" po( in>("ccin /e=e; en e/ 1%O cu"n2o se" 1("=e en e/ 2%O po( in>("ccin .u 1("=e. 2.C -e(Buicio econ.ico p"(" /" R-: Es un c(ite(io 7ue e4i1e 2ete(.in"( e/ po(cent"Be 7ue (ep(esente /" 5"se 2e /" s"ncin so5(e /" cu"nt@" tot"/ 7ue 9u5ie(" 2e5i2o in1(es"(se 2e 9"5e( /i7ui2"2o co((ect".ente e/ t(i5uto o so5(e e/ i.po(te 2e /" 2e=o/ucin inici"/.ente o5teni2". C(ite(io 7ue s/o se "p/ic"(3 cu"n2o supe(e e/ 10O. Cu"n2o concu((" est" ci(cunst"nci", /" s"ncin .@ni." se inc(e.ent"(3 en un 10, 1% 20O se18n, (especti=".ente, e/ po(cent"Be se" supe(io( "/ 10O e in>e(io( o i1u"/ "/ 2%O; supe(io( "/ 2%O e in>e(io( o i1u"/ "/ %0O, supe(io( "/ %0O e in>e(io( o i1u"/ "/ '%O. #.C Incu.p/i.iento sust"nci"/ 2e /" o5/i1"cin 2e >"ctu("cin o 2ocu.ent"cin: L" s"ncin se 2up/ic"(3 cu"n2o se co.et" un" in>("ccin po( incumplimiento de las obli!aciones de facturacin o las relativas a la correcta expedicin o utili(acin de los documentos de circulacin exi!idos por la normativa de los mpuestos 'speciales e/ incu.p/i.iento ">ecte " .3s 2e un 20O 2e /"s o5/i1"ciones 2e >"ctu("cin o 2e /os 2ocu.entos 2e ci(cu/"cin. L) 6educcin de las sanciones. C#m# alicie"te 1ara 0$e se *irme" las actas c#" ac$er # # 1ara 0$e se 1reste c#"*#rmi a al acta( se .a is1$est# la re $cci+" e las sa"ci#"es a1licables. N#s limitam#s a rec#r ar 0$e la re $cci+" es el IJV e" las actas con acuerdo ) el @JV e" l#s e conformidad c#" la 1r#1$esta e re!$lari3aci+" 0$e *#rm$le la I"s1ecci+". U"a ,e3 a1lica a la re $cci+" el @JV cabe a1licar #tra re $cci+" el =IV 4"# a1licable c$a" # se trata e actas c#" ac$er #5 c$a" # c#"c$rra" las si!$ie"tes circ$"sta"cias> F$e se realice el i"!res# t#tal el im1#rte resta"te e la sa"ci+" e" el 1la3# 1ara el i"!res# e" 1er/# # ,#l$"tari# e las e$ as trib$tarias # e" el 1la3#Qs *i&a #s e" el ac$er # e a1la3amie"t# # *racci#"amie"t# 0$e la AT m+" .$biera c#"ce i #. F$e "# se i"ter1#"!a reclamaci+" # rec$rs# c#"tra la li0$i aci+" # c#"tra la sa"ci+". La re $cci+" el IJV 4a1licable e" las actas c#" ac$er #5 e&ar2 e te"er e*ect# 4) c#"si!$ie"teme"te se e?i!ir2 el im1#rte /"te!r# e la sa"ci+"5 c$a" # se i"ter1#"!a rec$rs# c#"tBa mt,# c#"tra la re!$lari3aci+" # c#"tra la sa"ci+" #( cas# e .aberse 1rese"ta # a,al # se!$r# e ca$ci+" e" s$stit$ci+" el e1+sit#( c$a" # "# se i"!rese"

LJ

las ca"ti a es eri,a as el acta e" l#s 1la3#s *i&a #s 1ara el i"!res# e" 1er/# # ,#l$"tari# #( e" s$ cas#( e" l#s 1la3#s *i&a #s e" el ac$er # 1#r el 0$e se c#"ce i+ 1#r la A m+" a1la3amie"t# # *racci#"amie"t#. Tambi7" e&ar2 e te"er e*ect# la re $cci+" el @JV c$a" # se .a)a i"ter1$est# reclamaci+" # rec$rs# c#"tra la re!$lari3aci+"( a$"0$e "# se 1er er2 c$a" # l# 0$e se rec$rra sea s+l# la sa"ci+"( "# la re!$lari3aci+" e la sit$aci+" *iscal. La re $cci+" a ici#"al el =IV( 1#r c#"*#rmi a c#" la li0$i aci+" ) c#" la sa"ci+" e i"!res# e 7sta( se 1er er2 c$a" # se i"ter1#"!a rec$rs# # reclamaci+" ta"t# c#"tra la li0$i aci+" c#m# c#"tra la sa"ci+".

I. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

A5 Tramitaci+" se1ara a.
El procedimiento sancionador tributario se tramitar$ de forma separada a los de aplicacin de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario( e" c$)# cas# se tramitar2 c#"&$"tame"te. Tambi7" se tramitar2 c#"&$"tame"te e" l#s cas#s e" 0$e se *irme" las e"#mi"a as actas con acuerdo( e" las 0$e se e?i!e la re"$"cia el i"teresa # al 1r#ce imie"t# se1ara # ) se i"cl$)e e" la li0$i aci+" la 1r#1$esta e sa"ci+".

B5 Desarr#ll# el 1r#ce imie"t#.


A) /nicio. Se i"icia siem1re e #*ici#( me ia"te la "#ti*icaci+" el ac$er # al i"teresa #( "#ti*icaci+" 0$e .abr2 e c$rsarse e"tr# e l#s (8 das si!$ie"tes a la *ec.a e" 0$e se .$biera icta #. C$a" # el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r se i"c#e c#m# c#"sec$e"cia e la 1rese"taci+" e $"a eclaraci+" trib$taria( # tras reali3arse $" 1r#ce imie"t# e c#m1r#baci+" # e i"s1ecci+"( no podr$ iniciarse $"a ,e3 tra"sc$rri #s * meses es e 0$e se .$biese "#ti*ica # # se e"te" iese "#ti*ica a la c#rres1#" ie"te li0$i aci+" trib$taria. Estam#s a"te $" 1la3# e ca $ci a . Ser2 c#m1ete"te 1ara ac#r ar la i"iciaci+" el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r el e0$i1# # $"i a 0$e .$biera esarr#lla # la act$aci+" e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"( sal,# 0$e el i"s1ect#r &e*e esi!"e #tr# i*ere"te. El i"ici# el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r re0$erir2 a$t#ri3aci+" 1re,ia el i"s1ect#r &e*e. L) /nstruccin. L#s 1r#ce imie"t#s sa"ci#"a #res ebe" re!irse 1#r l#s 1ri"ci1i#s( !ara"t/as ) t7c"icas 1r#1ias e l#s 1r#ce imie"t#s 1e"ales ) sa"ci#"a #res e" !e"eral. E" el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r se 1la"tea e" 0$7 me i a el c#"trib$)e"te tie"e c.# a "# a$t#i"c$l1arse ) a "# a1#rtar 1r$ebas # #c$me"t#s c#"tables e l#s 0$e 1$e a i"*erirse 0$e .a c#meti # $"a i"*racci+". El TC .a a*irma # 0$e lle,a" # a s$s :ltimas c#"sec$e"cias estas !ara"t/as( se ,aciar/a e c#"te"i # el eber c#"stit$ci#"al e c#"trib$ir al s#ste"imie"t# e l#s !ast#s 1:blic#s. E" el 1r#ce imie"t# a mt,# sa"ci#"a #r c#m:"( si c#"c$rriera i e"ti a *$"ci#"arial $ #r!2"ica e"tre l#s +r!a"#s 0$e i"str$)e" ) res$el,e"( 1# r/a i",#carse la e?iste"cia e $"a e las ca$sas e abste"ci+" # rec$saci+" 1re,istas( res1ecti,ame"te. El Re!lame"t# sa"ci#"a #r is1#"e 0$e la i"str$cci+" el 1r#ce imie"t# 1# r2 e"c#me" arse 1#r el i"s1ect#r &e*e al e0$i1# # $"i a c#m1ete"te 1ara ac#r ar el i"ici# # a #tr# e0$i1# # $"i a isti"t#( e" *$"ci+" e las "ecesi a es el ser,ici# # e las circ$"sta"cias el cas#. C$a" # el i"ici# ) la tramitaci+" el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r c#rres1#" a" al mism# e0$i1# # $"i a 0$e .a)a esarr#lla # # est7 esarr#lla" # las act$aci#"es e c#m1r#baci+" e i",esti!aci+"( la 1r#1$esta e res#l$ci+" 1# r2 s$scribirse 1#r el &e*e el e0$i1# # $"i a # 1#r el *$"ci#"ari# 0$e .a)a s$scrit# # ,a)a a s$scribir las actas. E" #tr# cas#( la *irma c#rres1#" er2 al &e*e e e0$i1# # $"i a # al *$"ci#"ari# 0$e etermi"e el i"s1ect#r &e*e. C#"cl$i a la i"str$cci+"( el i"str$ct#r *#rm$lar2 propuesta de resolucin( e" la 0$e se rec#!er2" e *#rma m#ti,a a l#s .ec.#s( s$ cali*icaci+" &$r/ ica ) la i"*racci+" 0$e a0$7ll#s 1$e a" c#"stit$ir # la eclaraci+"( e" s$ cas#( e i"e?iste"cia e i"*racci+" # e res1#"sabili a al!$"a. Se c#"cretar2 la sa"ci+" 1r#1$esta( c#" i" icaci+"( m#ti,a a( e l#s criteri#s e !ra $aci+" a1licables. La 1r#1$esta e res#l$ci+" ser2 notificada al interesado( i" ic2" #sele la 1$esta e ma"i*iest# el e?1e ie"te ) 2" #le 1la3# e 1I /as 1ara 0$e 1rese"te alegaciones ) 1rese"te l#s #c$me"t#s( &$sti*ica"tes ) pruebas 0$e estime #1#rt$"#s.

L1

%odr$ prescindirse de la instruccin c$a" #( al tiem1# e i"iciarse el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r( se e"c#"trase" e" 1# er el +r!a"# c#m1ete"te t# #s l#s eleme"t#s 0$e 1ermita" *#rm$lar la 1r#1$esta e im1#sici+" e sa"ci+"( i"c#r1#r2" #se 7sta al ac$er # e i"iciaci+". El ac$er # se "#ti*icar2 al i"teresa #( i" ic2" #le la 1$esta e ma"i*iest# el e?1e ie"te ) c#"ce i7" #le $" 1la3# e 1I /as 1ara 0$e 1rese"te ale!aci#"es ) 1ara 0$e a1#rte l#s #c$me"t#s( &$sti*ica"tes ) 1r$ebas 0$e estime #1#rt$"#s. E" el c$rs# el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r se 1# r2" a #1tar medidas cautelares( a"2l#!as a las 0$e 1$e e" a #1tarse e" el 1r#ce imie"t# e i"s1ecci+". C) ,erminacin" Ejecucin de la sancin. El 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r e" materia trib$taria terminar$ por caducidad( resolucin # i"cl$s# sin esta &ltima( c$a" #( e" $" 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r i"icia # c#m# c#"sec$e"cia e $" 1r#ce imie"t# i"s1ect#r( el i"teresa # .a)a 1resta # s$ c#"*#rmi a a la 1r#1$esta e res#l$ci+"( e"te" i7" #se icta a ) "#ti*ica a 1#r el +r!a"# c#m1ete"te 1ara im1#"er la sa"ci+"( e ac$er # c#" a0$ella 1r#1$esta( 1#r el tra"sc$rs# e 1la3# e 1 mes( a c#"tar es e la *ec.a e" 0$e ic.a c#"*#rmi a se ma"i*est+( si" "ecesi a e "$e,a "#ti*icaci+" e?1resa al e*ect#( sal,# 0$e e" ic.# 1la3# el +r!a"# c#m1ete"te 1ara im1#"er la sa"ci+" "#ti*i0$e al i"teresa # ac$er # re*eri # a las actas e c#"*#rmi a . E/ p(oce2i.iento 2e5e(3 conc/ui( en e/ p/"?o 2e & .eses, cont"2os 2es2e /" notificacin del inicio del procedimiento 9"st" /" noti>ic"cin po( /" 7ue se co.unic" su (eso/ucin. T("nscu((i2os & .eses 2es2e /" noti>ic"cin 2e /" co.unic"cin 2e inicio 2e/ p(oce2i.iento, se enten2e(3 c"2uc"2o e/ p(oce2i.iento, caducidad 7ue impedir) la incoacin de un nuevo procedimiento sancionador ("un7ue no 9" " p(esc(ito /" "ccin p"(" inte(pone( s"nciones). Los r!anos competentes p"(" /" i.posicin 2e s"nciones son: 1.C E/ ConseBo 2e Minist(os, cu"n2o se i.pone /" suspensin 2e/ eBe(cicio 2e p(o>esiones o>ici"/es, e.p/eo o c"(1o p85/ico. 2.C E/ Minist(o 2e R"cien2", (1"no e7ui="/ente 2e /"s CCAA, EELL u (1"nos en 7uienes 2e/e1uen, cu"n2o /" s"ncin consist" en: L" p6(2i2" 2e/ 2c9o " "p/ic"( 5ene>icios o incenti=os >isc"/es cu " concesin /es co((espon2" o 7ue se"n 2e 2i(ect" "p/ic"cin po( /os o5/i1"2os t(i5ut"(ios. O en /" posi5i/i2"2 2e o5tene( su5=enciones o " u2"s p85/ic"s. O en /" p(o9i5icin p"(" cont("t"( con /" AA-- co((espon2iente. #.C E/ (1"no co.petente p"(" e/ (econoci.iento 2e/ 5ene>icio o incenti=o >isc"/, cu"n2o consist"n en /" p6(2i2" 2e/ 2c9o " "p/ic"( e/ .is.o, s"/=o /o 2ispuesto en e/ p3((">o "nte(io(. $.C E/ (1"no co.petente p"(" /i7ui2"( o e/ (1"no supe(io( in.e2i"to 2e /" uni2"2 "2.t=" 7ue 9" p(opuesto e/ inicio 2e/ p(oce2i.iento s"ncion"2o(. La resolucin expresa del procedimiento sancionador c#"te" r2 la *i&aci+" e l#s .ec.#s( la ,al#raci+" e las 1r$ebas 1ractica as( la etermi"aci+" e la i"*racci+" c#meti a( la i e"ti*icaci+" el i"*ract#r ) la c$a"ti*icaci+" e la sa"ci+"( c#" i" icaci+" e l#s criteri#s e !ra $aci+" ) e la re $cci+" 0$e 1r#ce a. E" s$ cas#( c#"te" r2 la eclaraci+" e i"e?iste"cia e i"*racci+" # e res1#"sabili a . Termi"a # el 1r#ce imie"t#( eber2 e&ec$tarse la sa"ci+". C$a" # se i"ter1#"!a rec$rs# c#"tra $"a sa"ci+"( tal i"ter1#sici+"( c#" car2cter !e"eral 4rec$rs# e re1#sici+"( reclamaci#"es ec#"+mic#Ba mi"istrati,as5( 1r# $cir2 2 e>ectos> La e&ec$ci+" e la sa"ci+" 0$e ar2 a$t#m2ticame"te s$s1e" i a e" 1er/# # ,#l$"tari#( si" "ecesi a e a1#rtar !ara"t/as .asta 0$e sea" *irmes e" ,/a a mt,a. C$a" # se c#m$"i0$e a la AEAT la 1rese"taci+" e $" rec$rs# c#"tBa mt,# c#" s#licit$ e s$s1e"si+"( la e&ec$ti,i a e la sa"ci+" se ma"te" r2 s$s1e" i a e" t# # cas# ) si" "ecesi a e 1restar !ara"t/as .asta la *ec.a e" 0$e se a #1te la c#rres1#" ie"te res#l$ci+" &$ icial. N# se e?i!ir2" i"tereses e em#ra 1#r el tiem1# 0$e tra"sc$rra .asta la *i"ali3aci+" el 1la3# e 1a!# e" 1er/# # ,#l$"tari# abiert# 1#r la "#ti*icaci+" e la res#l$ci+" 0$e 1#"!a *i" a la ,/a a mt,a.

C5 Rec$rs#s c#"tra las sa"ci#"es.


El act# res#l$t#ri# el 1r#ce imie"t# sa"ci#"a #r 1# r2 ser #b&et# e rec$rs# # reclamaci+" i" e1e" ie"te. Si el c#"trib$)e"te im1$!"a tambi7" la e$ a trib$taria( se ac$m$lar2" amb#s rec$rs#s # reclamaci#"es( sie" # c#m1ete"te 1ara s$ res#l$ci+" el +r!a"# 0$e c#"#3ca la im1$!"aci+" c#"tra la e$ a. P$e e rec$rrirse la sa"ci+"( si" 1er er la re $cci+" el @JV #bte"i a al *irmar las actas de conformidad( siem1re 0$e "# se im1$!"e la re!$lari3aci+" e la e$ a trib$taria c#"te"i a e" ic.as actas.

L=

E" el cas# e actas con acuerdo "# 1# r2 im1$!"arse la sa"ci+" e" ,/a a mt,a )( si se im1$!"a( se 1er er2 el c.# a la re $cci+" el IJV 1re,ista 1ara ic.as actas.

L. E[TINCIN DE INARACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.


1. E[TINCIN DE LA RESPONSABILIDAD DERI6ADA DE INARACCIONES TRIBUTARIAS. Son # c"us"s 7ue 2ete(.in"n /" e4tincin 2e /" (espons"5i/i2"2 2e(i="2" 2e /"s in>("cciones: 1.C -o( /" muerte del infractor se 2ete(.in" /" e4tincin 2e /" (espons"5i/i2"2 po( in>("cciones co.eti2"s po( e/ >"//eci2o. 2.C L" prescripcin t".5i6n 2ete(.in" /" e4tincin 2e /" (espons"5i/i2"2, p"(" /o 7ue 2e5e(3n t("nscu((i( $ "Aos 2es2e e/ .o.ento en 7ue se co.eti /" in>("ccin. #.C -o( re!ulari(acin voluntaria del sujeto pasivo de su situacin fiscal , t"nto si /" in>("ccin e(" 2ete(.in"nte 2e pe(Buicio econ.ico p"(" e/ Teso(o, co.o si es" (e1u/"(i?"cin ">ect" " in>("cciones no 2ete(.in"ntes 2e pe(Buicio econ.ico. El pla(o de prescripcin p"(" i.pone( s"nciones t(i5ut"(i"s se inte((u.pi(3> a) P#r c$al0$ier acci+" e la A m+" trib$taria( reali3a a c#" c#"#cimie"t# *#rmal el i"teresa #( c#" $ce"te a la im1#sici+" e la sa"ci+" trib$taria. b) P#r la i"ter1#sici+" e reclamaci#"es # rec$rs#s e c$al0$ier clase( 1#r la remisi+" el ta"t# e c$l1a a la &$ris icci+" 1e"al( as/ c#m# 1#r las act$aci#"es reali3a as c#" c#"#cimie"t# *#rmal el #bli!a # e" el c$rs# e ic.#s 1r#ce imie"t#s. La 1rescri1ci+" se a1licar2 e #*ici#( si" "ecesi a e 0$e la i",#0$e el i"teresa #. =. E[TINCIN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS. L"s s"nciones t(i5ut"(i"s se e4tin1uen po( % c"us"s: 1.C E/ p"1o o cu.p/i.iento. 2.C -o( p(esc(ipcin 2e/ 2c9o p"(" e4i1i( su p"1o. #.C -o( co.pens"cin. $.C -o( con2on"cin. %.C -o( e/ >"//eci.iento 2e to2os /os o5/i1"2os " s"tis>"ce(/"s.

K. INARACCIONES DE CONTRABANDO.
Las i"*racci#"es ) sa"ci#"es e" materia e c#"traba" # se re!ir2" 1#r s$ "#rmati,a es1ec/*ica. E" este se"ti #( la LO &+2011( res1#" e a = "ecesi a es b2sicas> a) Re1la"tear el 1as# es1ec/*ic# e las misi#"es 0$e c#rres1#" e" a las A $a"as e" el c#"tr#l el c#merci# e?teri#r( establecie" # meca"ism#s e e*e"sa *re"te al c#merci# esleal # ile!al ) !ara"ti3a" # la se!$ri a ) 1r#tecci+" e la UE ) e s$s ci$ a a"#s( as/ c#m# la 1r#tecci+" el me i# ambie"te. b) Arm#"i3ar la le!islaci+" e c#"traba" # c#" el c#"te"i # e la re*#rma el CP e*ect$a a 1#r la LO %+2010. Tambi7" a0$/ se 1#"e e relie,e 0$e no existe una diferencia sustancial entre delitos e infracciones . La *r#"tera es ta" te"$e 0$e $"a misma c#" $cta 1$e e ser elit# # i"*racci+" e c#"traba" # dependiendo del valor de los bienes o mercancas en cuestin, o de las circunstancias !ue rodean su comisin . C#"stit$)e" i"*racci#"es a mt,as e c#"traba" #> a) C$a" # el valor de los bienes, mercancas, g'neros o efectos sea inferior a (98"888 : ( l#s 0$e realice" al!$"#s e l#s si!$ie"tes .ec.#s> 1.C La im1#rtaci+" # e?1#rtaci+" e merca"c/as e l/cit# c#merci# si" 1rese"tarlas 1ara s$ es1ac.# a la A m+" a $a"era( as/ c#m# #c$ltarlas # s$straerlas a ic.a A m+" a $a"era.. 2.C La reali3aci+" e #1eraci#"es e c#merci#( te"e"cia # circ$laci+" e merca"c/as "# c#m$"itarias e l/cit# c#merci# si" c$m1lir l#s re0$isit#s le!alme"te estableci #s 1ara acre itar s$ l/cita im1#rtaci+".( )( e" !e"eral( las #1eraci#"es e tr2*ic# e bie"es si" res1etar el r7!ime" &$r/ ic# a1licable a ic.# tr2*ic#. b) C$a" # el valor de los bienes, mercancas, g'neros o efectos sea inferior a 98"888 : ( l#s 0$e realice" al!$"#s e l#s si!$ie"tes .ec.#s>

L@

1.C E?1#rte" # e?1i a" bie"es 0$e i"te!re" el Patrim#"i# ;ist+ric# Es1a9#l si" la a$t#ri3aci+" e la A m+" c#m1ete"te c$a" # 7sta sea "ecesaria( # la .$biera #bte"i # e m# # il/cit#. 2.C Realice" #1eraci#"es e im1#rtaci+"( e?1#rtaci+"( c#merci#( te"e"cia # circ$laci+" e> B 87"er#s esta"ca #s # 1r#.ibi #s( i"cl$)e" # s$ 1r# $cci+" # re.abilitaci+"( si" c$m1lir l#s re0$isit#s. B Es1ec/me"es e *a$"a ) *l#ra sil,estres ) s$s 1artes ) 1r# $ct#s( etc. Y e" !e"eral( las #1eraci#"es e tr2*ic# e bie"es si" res1etar el r7!ime" &$r/ ic# a1licable a ic.# tr2*ic#. Para 1# er cali*icarse c#m# i"*racci+" el ,al#r e l#s bie"es # merca"c/as ebe ser i"*eri#r a 1N.J@J(@L e$r#s- # a L.J1J(1= e$r#s si se trata e lab#res e tabac#. c) Lab#res el tabac#> el $mbral se reba&a a 1I.JJJ ]( ci*ra a 1artir e la c$al )a c#"stit$)e elit# e c#"traba" #. Las i"*racci#"es se clasi*ica" e"> Le,es> i"*eri#r a @K.IJJ ]( # si se trata e lab#res el tabac# # e #1eraci#"es el =H !r$1# e i"*racci#"es( i"*eri#r a 1.JJJ ]. 8ra,es> es e @K.IJJ ] a 11=.IJJ ]. Para #1eraci#"es e tabac#( es e 1.JJJ a K.=JJ ]( ) 1ara #1eraci#"es el =H !r$1# e i"*racci#"es( es e 1.JJJ .asta 1=.JJJ ]. M$) !ra,es> s$1eri#r a 11=. IJJ ]. Para lab#res el tabac#( s$1eri#r a K.=JJ ] ) 1ara #1eraci#"es el =^ !r$1# e i"*racci#"es( s$1eri#r a 1=.JJJ ]. Las sanciones c#"sistir2" e" m$lta 1ec$"iaria 1r#1#rci#"al al ,al#r e l#s bie"es #b&et# e c#"traba" #( ) 0$e asce" er2 el =IJ al @IJV las m$) !ra,es( el 1IJ al =IJV las !ra,es( ) el 1JJ al 1IJV las le,es. Est#s 1#rce"ta&es se i"creme"ta" e" cas# e c#"traba" # e tabac#. %ueden adoptarse medidas cautelares- 1#r e&em1l#( a$" a"tes e i"icia # el 1r#ce imie"t#( 1$e e 1rece erse a $"a a1re.e"si+" ca$telar e l#s bie"es( e*ect#s # i"str$me"t#s 0$e c#"stit$)a" # c#lab#re" a la c#misi+" e la i"*racci+". I"cl$s#( trat2" #se e c#"traba" # e tabac#( 1$e e a #1tarse el cierre e l#s establecimie"t#s 0$e sea" e tit$lari a e l#s i"*ract#res. El plazo de prescripcin de las infracciones administrativas de contrabando es e G a9#s( es e el /a e s$ c#misi+"- ) el e las sa"ci#"es im1$estas 1#r i"*racci#"es a mt,as e c#"traba" #( e" G a9#s es e el /a si!$ie"te a a0$el e" 0$e a 0$iera *irme3a la res#l$ci+" 1#r la 0$e se im1#"e la sa"ci+".

LG

)) LA *)8I/I9( D) L'/ A#T'/ T*I!,TA*I'/

TEMA 2'. LA REVISIKN EN VTA AEMINISTRATIVA


(Leccin 1' puntos I
1. MARCO NORMATI6O. (Leccin 1', punto I)
C#" car2cter !e"eral( la 1res$"ci+" e le!ali a e l#s act#s a mt,#s( el 1ri,ile!i# e a$t#t$tela 4 eclarati,a ) e&ec$ti,a5( ) s$s sec$elas e e&ec$ti,i a i"me iata e las act$aci#"es a mt,as( c#" $ce" a $" sistema e" el 0$e la A m+"( 1#r s/ misma( eclara el c.# ) l# a1lica( si" "ecesi a e ac$ ir a l#s Trib$"ales e &$sticia. E" c#"sec$e"cia( si l#s a*ecta #s "# est2" e ac$er # c#" s$s act#s # $ a" e s$ le!ali a ( .a" e as$mir la car!a e im1$!"arl#s( 1er# i"cl$s# si" 0$e el mer# rec$rs#( e" !e"eral( ete"!a la e&ec$ci+" el act#( 0$e s+l# 1$e e l#!rarse s#licita" # ) #bte"ie" # s$ s$s1e"si+". Pese a la e?iste"cia el c.# a la t$tela &$ icial e*ecti,a( el 1artic$lar 0$e 0$iera isc$tir a"te l#s Trib$"ales la le!ali a e $" act# a mt,#( se ,e #bli!a # a a!#tar $"a ,/a a mt,a e rec$rs# 1re,ia al c#"te"ci#s#. As/( la L8T 1r#clama # .o2os e re,isi+" a mt,a e l#s act#s trib$tari#s> a) L#s 1r#ce imie"t#s es1eciales e re,isi+". b) El rec$rs# e re1#sici+". c) Las reclamaci#"es ec#"+mic#Ba mt,as. La L8T c#"tem1la c#m# 1r#ce imie"t#s es1eciales e re,isi+"( a em2s( i,ersas ,/as 0$e tie"e" e" c#m:" el tratarse e 1r#ce imie"t#s me ia"te l#s 0$e la A m+" 1$e e ,#l,er s#bre s$s 1r#1i#s act#s( c#rri!ie" # s$s e*ect#s # a"$l2" #l#s( 1er# 1#r i"iciati,a 1r#1ia( si" te"er 0$e es1erar s$ im1$!"aci+" 1#r l#s i"teresa #s. El rec$rs# e re1#sici+"( tie"e la misma "at$rale3a ) *i"ali a 0$e e" el 2mbit# a mt,#( 1er# c#" la 1artic$lari a car i"al e" el 2mbit# trib$tari# 4sal,# el l#cal5 e ser 1#testati,# 1ara el 1artic$lar. La reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a es 1ec$liar el 2mbit# trib$tari#( caracteri32" #se 1#r estar a car!# e +r!a"#s es1ec/*ic#s e la A m+" isti"t#s e l#s !est#res ) c#" i" e1e" e"cia *$"ci#"al ) &er2r0$ica res1ect# e ell#s. Es la ,/a 1re,ia 0$e .a) 0$e a!#tar e" materia trib$taria 1ara acce er a l#s Trib$"ales e &$sticia.

II)

=. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE RE6ISIN (Leccin 1', punto II)

A5 R7!ime" !e"eral.
La L8T cali*ica c#m# tales( l#s si!$ie"tes 1r#ce imie"t#s es1eciales e re,isi+"> a) Re,isi+" e act#s "$l#s e 1le"# ec.#. b) Declaraci+" e lesi,i a e act#s a"$lables. c) Re,#caci+". d) Recti*icaci+" e err#res. e) De,#l$ci+" e i"!res#s i" ebi #s. Se trata e $"a 1l$rali a e 1r#ce imie"t#s re,is#res 0$e( &$"t# a la caracter/stica se9ala a e 1# er ser esarr#lla #s 1#r i"iciati,a e la A m+"( tie"e" e" c#m:" el 0$e 1$e e" recaer s#bre act#s *irmes( ) 0$e !#3a" e am1li#s 1la3#s 1ara 1# er em1re" erse.

LI

Debi # a ell#( 1$est# 0$e s$1#"e" la 1#sibili a 1ara la A m+" e ,#l,er s#bre s$s 1r#1i#s act#s 1ara c#rre!ir s$s e*ect#s # a"$larl#s( ,aria" # c#" ell# la 1#sici+" & ca e l#s i"teresa #s 0$e 1re,iame"te .ab/a eclara #( el 1ri"ci1i# e se!$ri a & ca es1lie!a especi"/es e4i1enci"s so5(e estos p(oce2i.ientos> 1) Li.it"n2o su p(oce2enci" " /" concu((enci" 2e cie(tos .oti=os o supuestos> A$era e l#s cas#s 1re,ist#s e "$li a ) recti*icaci+" e err#res( la A m+" trib$taria "# 1$e e a"$lar e" 1er&$ici# e l#s i"teresa #s s$s 1r#1i#s act#s ) res#l$ci#"es( ebie" # ac$ ir 1ara ell# a la eclaraci+" e lesi,i a el act# ) 1#steri#r im1$!"aci+" e" ,/a c#"te"ci#sa. Se s$1e ita la re,#caci+" e l#s act#s e" be"e*ici# e l#s i"teresa #s a ciert#s ,ici#s es1ecialme"te !ra,es( a ,irtie" # 0$e "# 1# r2 ser c#"traria al i"ter7s 1:blic#. 2) U" se!$" # l/mite a estas 1#testa es( e car2cter abs#l$t#( se e"c$e"tra e" /" e>ic"ci" 2e /" cos" Bu?1"2"( c#m# c#r#lari# el c#"tr#l &$ icial e la A m+". E" cambi#( las res#l$ci#"es ec#"+mic#Ba mi"istrati,as( a$" sie" # )a $" 1r#"$"ciamie"t# a mt,# e" ,/a re,is#ra( 1$e e" ser #b&et# e est#s 1r#ce imie"t#s e" l#s cas#s e "$li a e 1le"# c.# ) e recti*icaci+" e err#res( as/ c#m# e eclaraci+" e lesi,i a . #) El tercer l/mite a estas 1#testa es c#"siste e" e/ p/eno so.eti.iento "/ cont(o/ Bu2ici"/ 2e /"s (eso/uciones 0$e se a #1te".

B5 La "$li a

e 1le"# erec.#.

-o2(3 2ec/"("(se /" nu/i2"2 2e p/eno 2c9o 2e /os "ctos 2ict"2os en ."te(i" t(i5ut"(i", "s@ co.o 2e /"s (eso/uciones 2e /os (1"nos econ.icoC"2.inist("ti=os, 7ue 9" "n puesto >in " /" =@" "2.t=" o 7ue no 9" "n si2o (ecu((i2os en p/"?o. Su o5Beti=o es 7ue /" p(opi" A2.n pue2" 2ec/"("( nu/o un "cto po( p"2ece( =icios .u 1("=es 2e i/e1"/i2"2, cu"n2o /os "ctos se encuent(en en "/1uno 2e estos supuestos: a) Uue /esionen /os 2c9os /i5e(t"2es suscepti5/es 2e ".p"(o constitucion"/. b) Uue 9" "n si2o 2ict"2os po( (1"no ."ni>iest".ente inco.petente po( ("?n 2e /" ."te(i" o 2e/ te((ito(io. c) Uue ten1"n un conteni2o i.posi5/e. d) Uue se"n constituti=os 2e in>("ccin pen"/ o se 2icten co.o consecuenci" 2e 6st". e) Uue 9" "n si2o 2ict"2os p(escin2ien2o tot"/ "5so/ut".ente 2e/ p(oce2i.iento /e1"/.ente est"5/eci2o p"(" e//o o 2e /"s no(."s 7ue contienen /"s (e1/"s esenci"/es p"(" /" >o(."cin 2e /" =o/unt"2 2e /os (1"nos co/e1i"2os. f) Los "ctos e4p(esos o p(esuntos cont("(ios "/ O, po( /os 7ue se "27uie(en >"cu/t"2es o 2c9os cu"n2o se c"(e?c" 2e /os (e7uisitos esenci"/es p"(" su "27uisicin. !) Cu"/7uie( ot(o 7ue se est"5/e?c" e4p(es".ente en un" 2isposicin /e1"/. Debe 1recisarse 0$e "# t# #s l#s cas#s e "$li a el act# s#" s$sce1tibles e eclararse 1#r esta ,/a( 0$e se a mitir2 s+l# 1ara l#s s$1$est#s ) m#ti,#s e?1resame"te me"ci#"a #s( c#"si era #s es1ecialme"te !ra,es e" la ,$l"eraci+" el O<( sie" # 7ste el *$" ame"t# e 0$e se arbitre esta ,/a e?ce1ci#"al ) e re,isi+" e" e*e"sa e la le!ali a . P#r es#( a"te #tr#s s$1$est#s e "$li a ( c#m# la ebi a al 1ri"ci1i# e i" er#!abili a si"!$lar e l#s re!lame"t#s( si la 1r#1ia A m+" 0$isiera #bte"erla( s+l# 1# r/a i"te"tarl# 1re,ia eclaraci+" e lesi,i a e im1$!"aci+" e" ,/a c#"te"ci#sa. Respecto " /os actos revisables po( est" =@", se //e=" " c"5o un" 2o5/e p(e=isin: Se "2.ite /os "ctos "2.t=os /"s (eso/uciones econ.icoC"2.t="s, po( /o 7ue c"5e enten2e( 7ue t".5i6n se(3n (e=is"5/es "2e.3s, ot(o tipo 2e (eso/uciones (eso/uto(i"s 2e (ecu(sos o 2e p(oce2i.ientos 2e (e=isin. Se e4i1e 7ue se t("te 2e "ctu"ciones 7ue 9" "n puesto >in " /" =@" "2.t=" o 7ue no 9" "n si2o (ecu((i2"s en p/"?o. Es 2eci(, se (e7uie(e 7ue se t("te 2e "ctos >i(.es en =@" "2.t=". El procedimiento 1ara la eclaraci+" e "$li a 1# r2 i"iciarse %e" c$al0$ier m#me"t#'( 1$es( al ser la "$li a ra ical i"s$bsa"able e im1rescri1tible( el 1la3# 1ara em1re" er esta ,/a es i" e*i"i #. La iniciacin 1$e e ser e #*ici#( 1#r ac$er # el +r!a"# 0$e ict+ el act# # e s$ s$1eri#r &er2r0$ic#( # a i"sta"cia el i"teresa #. E" este :ltim# cas#( 1# r2 eclararse la i"a misi+"( e"tre #tras ca$sas( c$a" # el act# "# sea *irme e" ,/a a mt,a # "# se base e" al!$"# e l#s m#ti,#s tasa #s. Se ar2 a$ ie"cia al i"teresa #( 1#r $" 1la3# e 1I /as( ) ser2" #/ #s a0$ell#s c$)#s i"tereses res$ltar#" a*ecta #s 1#r el act# ) a l#s 0$e les rec#"#ci+ c.#s. L" resolucin es co.petenci" 2e/ Minist(o 2e R"cien2", p(e=io 2ict".en >"=o("5/e 2e/ ConseBo 2e Est"2o, 7ue po2(3 2e/e1"(/". El plazo de resolucin es e 1 a9# es e la i"iciaci+" 1#r el i"teresa # # es e 0$e se le "#ti*ic+ el ac$er # e i"iciaci+" e #*ici#( ) la *alta e res#l$ci+" e" 1la3# c#m1#rtar2 la ca $ci a e" l#s i"icia #s e #*ici# ) la esestimaci+" 1#r sile"ci# a mt,# e" l#s i"icia #s a i"sta"cia el i"teresa #. L" (eso/ucin, e4p(es" o p(esunt", o e/ "cue(2o 2e in"2.isin pon2(3n >in " /" =@" "2.t=", po( /o 7ue no po2(3n co.5"ti(se .3s 7ue en =@" contencios".

LL

C5 La eclaraci+" e lesi,i a .
L" A2.n po2(3 inst"( /" "nu/"cin 2e un "cto i/e1"/, p"(" .o2i>ic"(/o en pe(Buicio 2e/ inte(es"2o. No se pe(.ite "nu/"(/o 2i(ect".ente " /" p(opi" A2.n, pe(o s@ 7ue pue2" "cu2i( " su i.pu1n"cin en =@" contencios". Se (e1u/" ent(e /os p(oce2i.ientos (e=iso(es, (especto 2e "ctos 7ue no p"2ecen /os =icios 2e nu/i2"2 ("2ic"/ ni e((o(es ."te(i"/es, "(it.6ticos o 2e 9ec9o. -o( eso, /os supuestos en 7ue p(oce2e son /os 2e Fcu"/7uie( in>("ccin 2e/ O,I, sin ." o(es p(ecisiones. Los actos revisables po( est" =@" son F"ctos (eso/ucionesI, po( /o 7ue pue2en se( o5Beto 2e /" .is." /"s (eso/uciones econ.icoC"2.t="s. E/ 8nico (e7uisito e4i1i2o es 7ue se"n F>"=o("5/es " /os inte(es"2osI, "un7ue c"5e enten2e( 7ue no es 6ste un (e7uisito 7ue 2e5" "p(eci"(se en su senti2o est(icto, sino 7ue t".5i6n pue2e "cu2i(se " est" =@" cu"n2o se t("t" 2e .o2i>ic"( un "cto 7ue " inici"/.ente e(" 1("=oso o 2es>"=o("5/e, pe(o se p(eten2e (e=is"( en pe(Buicio 2e/ inte(es"2o. En cu"nto "/ procedimiento, c"5e 2e2uci( 7ue /" iniciacin s/o po2(3 se( 2e o>icio. E/ p/"?o p"(" eBe(ce(/" se >iB" ">i(."n2o 7ue F/" 2ec/"("cin 2e /esi=i2"2 no po2(3 "2opt"(se un" =e? t("nscu((i2os $ "Aos 2es2e 7ue se noti>ic e/ "cto "2.t=oI. Lo 7ue pe(.ite un" 2o5/e p(ecisin: Uue pese " coinci2i( con e/ tie.po 2e p(esc(ipcin, es un p/"?o 2e c"2uci2"2, no suscepti5/e po( /o t"nto 2e inte((upcin ni 2e (einici"cin; Uue e/ p(ecepto /o >o(.u/" co.o p/"?o .34i.o p"(" F"2opt"(I /" 2ec/"("cin 2e /esi=i2"2, con /o 7ue no es un p/"?o p"(" inici"( e/ p(oce2i.iento, sino p"(" 7ue est6 (esue/to. T("s 2"( "u2ienci" " to2os /os inte(es"2os, po( un p/"?o 2e 1% 2@"s, /" resolucin co.pete "/ Minist(o 2e R"cien2" (pu2ien2o 2e/e1"(/"). El plazo de resolucin es e @ meses es e 0$e se i"ici+ el 1r#ce imie"t#( e"te" i7" #se ca $ca # si se e?ce e ic.# 1la3#( ) si se eclara la lesi,i a ( se c#m$"icar2 al +r!a"# e e*e"sa ) re1rese"taci+" e la A m+" a$t#ra el act#( 1ara s$ im1$!"aci+" e" ,/a c#"te"ci#sa.

D5 La re,#caci+".
Su o5Beti=o es 7ue /" A2.n pue2" "nu/"( .o2i>ic"( sus "ctos en 5ene>icio 2e /os inte(es"2os, cu"n2o concu(("n /os si1uientes supuestos: a) Ee in>("ccin ."ni>iest" 2e /e ; b) Ci(cunst"nci"s so5(e=eni2"s 7ue ">ecten " un" situ"cin B2c" p"(ticu/"( 7ue pon1"n 2e ."ni>iesto /" i.p(oce2enci" 2e/ "cto 2ict"2o. c) Cu"n2o en /" t(".it"cin se 9" " p(o2uci2o in2e>ensin " /os inte(es"2os. L" (e=oc"cin no po2(3 constitui( 2ispens" o e4encin no pe(.iti2" po( /"s no(."s, ni se( cont("(i" "/ p(incipio 2e i1u"/2"2, "/ inte(6s p85/ico o "/ O,. Da #s l#s m#ti,#s 0$e 1ermite" ac$ ir a esta ,/a( ebe #bser,arse 0$e se a mite ta"t# 1#r c$esti#"es e le!ali a c#m# e #1#rt$"i a . L#s actos revisables 1#r re,#caci+" s#" l#s act#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s ) e im1#sici+" e sa"ci#"es( 0$e 1# r2" re,#carse a$"0$e se .a)a" im1$!"a # e" ,/a ec#"+mic#Ba mt,a( e" ta"t# "# .a)a reca/ # res#l$ci+" e la misma # ac$er # e termi"aci+". El procedimiento se i"iciar2 siem1re e #*ici#. Si" embar!#( se a mite e?1resame"te 0$e c$a" # se s#licite la e,#l$ci+" e $" i"!res# e*ect$a # e" ,irt$ e $" act# 0$e .a !a"a # *irme3a( 1# r2 .acerse i"sta" # la re,isi+" el act# 1#r esta ,/a. P#r ta"t#( la s#licit$ el s$&et# "# i"icia 1#r s/ misma el 1r#ce imie"t#( 1er# #bli!a a la A m+" a i"iciarl# e #*ici# 1#r ac$er # el s$1eri#r &er2r0$ic# el +r!a"# 0$e ict+ el act#( 1$ ie" # este :ltim# merame"te 1r#1#"er el i"ici#. E" cambi#( el 1artic$lar s+l# 1$e e %1r#m#,er' s$ i"iciaci+"( 1er# e" este cas# %La A m+" 0$e ar2 e?cl$si,ame"te #bli!a a a ac$sar recib# el escrit#'. El plazo $ra"te el 0$e 1$e e re,#carse el act# es el e 1rescri1ci+"( sie" # 1#r ta"t#( s$sce1tible e i"terr$1ci+" ) rei"ici#. E" la tramitaci+" se ar2 a$ ie"cia a l#s i"teresa #s )( a em2s( se s#licitar2 i"*#rme el +r!a"# e ases#r/a & ca s#bre la 1r#ce e"cia e la re,#caci+". La resolucin ser2 c#m1ete"cia el +r!a"# 0$e re!lame"tariame"te se etermi"e( 0$e ser2 siem1re isti"t# el 0$e ict+ el act# )( 1#r ta"t#( e i!$al # s$1eri#r ra"!# &er2r0$ic#( c#"creta" # 0$e e" el 2mbit# el Esta # ser2" l#s Direct#res 8e"erales # Direct#res e De1artame"t# e la AEAT e 0$ie"es e1e" a el +r!a"# 0$e ict+ el act#- )( si ell#s l# ictar#"( s$ s$1eri#r &er2r0$ic# i"me iat#. El plazo de resolucin es e L meses es e 0$e se "#ti*ic+ el i"ici# el 1r#ce imie"t#( tra"sc$rri #s l#s c$ales se e"te" er2 ca $ca # el 1r#ce imie"t#. P$est# 0$e la res#l$ci+" 0$e se a #1te( 1#"e *i" a la ,/a a mt,a( c#"tra ella s+l# 1r#ce er2 el c#"te"ci#s#.

LK

E5 La c#rrecci+" 4# recti*icaci+"5 e err#res.


Se 1re,7 c#m# ca$ce 1ara c#rre!ir el act# e" l#s s$1$est#s e err#res materiales( aritm7tic#s # e .ec.# 1a eci #s 1#r el mism#. E?1resame"te( se i"cl$)e" c#m# actos revisables las res#l$ci#"es ec#"+mic#Ba mt,as. El procedimiento se i"iciar2 e #*ici# # a i"sta"cia el i"teresa #( te"ie" # c#m# 1la3# el e 1rescri1ci+". Si se i"ici+ e #*ici#( se ar2 a$ ie"cia 1#r 1I /as al i"teresa # )( si *$e a i"sta"cia e 7ste ) "# se tie"e" e" c$e"ta m2s .ec.#s 0$e l#s a1#rta #s 1#r 7l( se 1resci" ir2 el tr2mite( 1er# "# e" #tr# cas#. La resolucin es c#m1ete"cia el mism# +r!a"# 0$e ict+ el act# # la res#l$ci+"( ebie" # a #1tarla e" el 1la3# e L meses es e 0$e s#licit+ 1#r el i"teresa # # se le "#ti*ic+ el i"ici# el 1r#ce imie"t#. Tra"sc$rri # este 1la3# si" .aberse "#ti*ica # res#l$ci+" e?1resa( se 1r# $cir2 la ca $ci a el 1r#ce imie"t# si se i"ici+ e #*ici#( e"te" i7" #se esestima # 1#r sile"ci# a mt,# si se i"ici+ a i"sta"cia el i"teresa #. Al 1r#,e"ir la res#l$ci+" el mism# +r!a"# 0$e ict+ el act#( ser2 s$sce1tible e l#s rec$rs#s #r i"ari#s 0$e 1r#ce iera"( est# es( la re1#sici+" ) la reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a.

A5 La e,#l$ci+" e i"!res#s i" ebi #s.


A) 6'gimen general" A$"0$e se c#"tem1la e"tr# e l#s 1r#ce imie"t#s es1eciales e re,isi+"( se trata e $" 1r#ce imie"t# eclarati,# el c.# a la e,#l$ci+" e i"!res#s i" ebi #s( m2s 0$e e $" 1r#ce imie"t# re,is#r e la act$aci+" a mt,a( 1$es "# se iri!e a a"$lar( m# i*icar "i recti*icar "i"!:" act# 1re,i# e la A m+". Los supuestos son: a) Eup/ici2"2 en e/ p"1o 2e 2eu2"s t(i5ut"(i"s o s"nciones. b) -"1o e4cesi=o so5(e /" c"nti2"2 /i7ui2"2" o "uto/i7ui2"2". c) In1(eso 2e 2eu2"s o s"nciones p(esc(it"s. d) Cu"n2o "s@ /o est"5/e?c" /" no(."ti=" t(i5ut"(i". Se .ace e" t# # cas# 1recisa s$ elimitaci+" res1ect# a #tras ,/as re,is#ras> C$a" # el i"!res# c$)a e,#l$ci+" se 1rete" e se .$biera e*ect$a # e" ,irt$ e $" act# a mt,#( s+l# 1# r2 s#licitarse a0$7lla i"sta" # la re,isi+" el act# 1#r l#s 1r#ce imie"t#s a ec$a #s( isti"t#s el e este 1rece1t#. C#"cretame"te> B Si a:" "# es *irme ) c#"se"ti #( i"ter1#"ie" # c#"tra 7l l#s c#rres1#" ie"tes rec$rs#s te" e"tes a s$ a"$laci+"- )R B Si )a .$biera !a"a # *irme3a( i"sta" # l#s c#rres1#" ie"tes 1r#ce imie"t#s es1eciales e re,isi+" e "$li a ( re,#caci+" # c#rrecci+" e err#res. E" t# #s ell#s( si se estima la 1rete"si+" el i"teresa #( se a"$lar2( recti*icar2 # m# i*icar2 el act# ) se eclarar2 1#r el 1r#1i# +r!a"# res#l$t#ri# el c.# a la e,#l$ci+". Cu"n2o e/ in1(eso se 9u5ie(" e>ectu"2o en =i(tu2 2e "uto/i7ui2"cin, /" so/icitu2 2e 2e=o/ucin 2e5e(3 p/"nte"(se postu/"n2o /" (ecti>ic"cin 2e "7u6//", "5"(c"n2o, po( t"nto, este supuesto, no s/o /" 2e=o/ucin 2e c"nti2"2es in1(es"2"s po( e/ suBeto p"si=o 2e/ t(i5uto, sino /"s 7ue pu2ie("n 9"5e( in1(es"2o in2e5i2".ente /os o5/i1"2os " (etene( o " (epe(cuti( e/ t(i5uto. -ue2e conc/ui(se "s@ 7ue po( in1(eso in2e5i2o se entien2e e/ e>ectu"2o sin 7ue nin18n "cto "2.t=o ni "uto/i7ui2"cin 2e/ suBeto /e o5/i1"("n " 9"ce(/o; pues si >ue en cu.p/i.iento 2e uno u ot(", e/ in1(eso se consi2e(" 2e5i2o, "un7ue >ue("n i/e1"/es /os "ctos 7ue /o ".p"("5"n. La iniciacin el 1r#ce imie"t# 1# r2 ser e #*ici# # a i"sta"cia el i"teresa #( 1$ ie" # e&ercerse $ra"te el plazo e G a9#s e 1rescri1ci+" el c.#( 0$e se es #bla e" $" 1la3# e G a9#s 1ara el rec#"#cimie"t# el c.# ) e" #tr# e #tr#s G 1ara #bte"er la e,#l$ci+" rec#"#ci a. Se 1re,7 la tramitaci+" 1#r $" +r!a"# isti"t# el e res#l$ci+"( "#ti*ic2" #se al i"teresa # la 1r#1$esta e res#l$ci+" c#" tr2mite e ale!aci#"es 1#r 1J /as( sal,# 0$e c#i"ci a c#" el im1#rte s#licita #. La resolucin eber2 ictarse e" el 1la3# e L meses es e 0$e se i"ici+ el 1r#ce imie"t#( tra"sc$rri #s l#s c$ales se e"te" er2 ca $ca # si se .ab/a i"icia # e #*ici# ) esestima a la 1etici+" 1#r sile"ci# a mt,# si l# *$e a i"sta"cia el i"teresa #. Sie" # c#m1ete"te el +r!a"# e reca$ aci+"( la res#l$ci+" 0$e rec#"#3ca el c.# a la e,#l$ci+" eclarar2 la 1r#ce e"cia el c#rres1#" ie"te i"ter7s e em#ra( es e 0$e se e*ect$+ el i"!res# .asta 0$e se #r e"e el 1a!# e la e,#l$ci+". C#"tra la misma 1r#ce er2( e" cas# e e"e!arse la e,#l$ci+"( el rec$rs# e re1#sici+" ) la reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a. L) /nconstitucionalidad de la norma !ue acaparaba el ingreso"

LN

U" s$1$est# es1ecial e e,#l$ci+" e i"!res#s i" ebi #s( se s$scita a 1r#1+sit# e l#s e*ect$a #s e" c$m1limie"t# e $"a "#rma 0$e 1#steri#rme"te se eclara i"c#"stit$ci#"al. E" materia trib$taria( la i"c#"stit$ci#"ali a e $"a "#rma( c#",ierte e" i" ebi #s( e ma"era s#bre,e"i a( l#s i"!res#s e*ect$a #s a s$ am1ar#( al *altar la c#bert$ra "#rmati,a 0$e l#s e?#!/a. Si" embar!#( al ma"te"er el TC la llama a % #ctri"a 1r#s1ecti,a' s#bre la e*icacia e s$s se"te"cias( s+l# a l#s s$1$est#s i"c$rs#s e" 1r#ce imie"t#s e c#m1r#baci+" # e re,isi+"( 1# r2" a1licarse l#s e*ect#s e la i"c#"stit$ci#"ali a ( al "# 1# er res#l,erse )a c#" la "#rma e?1$lsa a el O<. E" cambi#( a l#s i"!res#s e*ect$a #s c#" a"teri#ri a ) 0$e "# est$,iera" sie" # #b&et# e c#m1r#baci+" "i e re,isi+"( "# les alca"3a" l#s e*ect#s e la i"c#"stit$ci#"ali a . P#r #tra 1arte( el TS a*irma 0$e( si la se"te"cia c#"stit$ci#"al !$ar a sile"ci# s#bre s$ alca"ce( c#rres1#" e a l#s Trib$"ales *i&ar s$s e*ect#s retr#acti,#s( c#"cl$)e" # 0$e el 1artic$lar 1$e e i"star la eclaraci+" e "$li a el act# 1#r el 0$e se le e?i!i+ el i"!res#( # bie" irectame"te( e&ercer la acci+" 1#r res1#"sabili a 1atrim#"ial( s#l$ci+" 7sta 0$e e,ie"e :"ica si c#" a"teri#ri a a la se"te"cia e i"c#"stit$ci#"ali a ( )a .$biera #bte"i # se"te"cia *irme c#" e*icacia e c#sa &$3!a a. E" el 1rimer cas#( #bte"i a la "$li a ( 1r#ce er/a la e&ec$ci+" e la e,#l$ci+"- e" el se!$" # cas#( el c.# a la e,#l$ci+" e i"!res#s i" ebi #s se trasm$ta e" $" c.# a i" em"i3aci+" 1#r el a9# s$*ri # 1#r a1licaci+" e la le) i"c#"stit$ci#"al. E" amb#s s$1$est#s( c#" c.# a l#s i"tereses le!ales es e el /a el i"!res# .asta el e "#ti*icaci+" e la se"te"cia 0$e rec#"#ce el c.#.

TEMA 2J. LOS RECURSOS AEMTVOS EN MATERIA TRILUTARIA


(Leccin 1' puntos III, IV V)
1. EL RECURSO DE REPOSICIN. (Leccin 1', punto III)

A5 Ob&et# ) caracteres.
E"c$e"tra s$ *$" ame"t# e" 0$e el +r!a"# a mt,# 0$e ict+ el act# te"!a $"a "$e,a #1#rt$"i a e rec#"si erarl#( a"tes e s#meter la c#"tr#,ersia al e"&$iciamie"t# e?ter"# a la A m+" !est#ra( 1#r 1arte e l#s +r!a"#s ec#"+mic#Ba mt,#s )( e" s$ cas#( &$ iciales. Tie"e $ c"("cte(@stic"s e*i"it#rias> 1) Se i"ter1#"e a"te el 1r#1i# +r!a"# 0$e ict+ al act# )( si 7ste l# .i3# 1#r ele!aci+"( ser2 tambi7" c#m1ete"te 1ara la re1#sici+"( sal,# 0$e e" la ele!aci+" se e?1rese #tra c#sa. 2) Pr#ce e c#"tra t# #s l#s act#s s$sce1tibles e reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a( sal,# las 1r#1ias res#l$ci#"es e la re1#sici+" ) las ec#"+mic#Ba mt,as. #) Es 1re,i# a la ,/a ec#"+mic#Ba mi"istrati,a( 1#r l# 0$e $"a ,e3 i"ter1$est# "# 1# r2 ac$ irse a a0$7lla .asta 0$e se res$el,a la re1#sici+"( e?1resame"te # 1#r sile"ci# a mt,#. $) Es 1#testati,#.

B5 Pr#ce imie"t#.
Co.o se "c"5" 2e e4p/ic"(, e/ (ecu(so 2e (eposicin tiene c"(3cte( potest"ti=o. E/ pla(o de interposicin 2e/ (ecu(so es 2e 1 .es, cont"2o " p"(ti( 2e/ 2@" si1uiente "/ 2e /" noti>ic"cin 2e/ "cto (ecu((i5/e o 2e/ si1uiente " "7ue/ en 7ue se p(o2u?c"n /os e>ectos 2e/ si/encio "2.t=o. No especi>ic"n2o n"2" /" L*T, /os p/"?os po( .eses se cuent"n 2e >ec9" " >ec9", con>o(.e " /" Le #0+1))2 (LR,A--AC) "/ CC, , si /" 8/ti." >ue(" in935i/, se p(o((o1"(3 "/ p(i.e( 2@" 935i/ si1uiente. En e/ c"so 2e t("t"(se 2e t(i5utos pe(i2icos 2e noti>ic"cin co/ecti=", e/ p/"?o se cont"(3 2es2e e/ 2@" si1uiente "/ 2e >in"/i?"cin 2e/ pe(@o2o =o/unt"(io 2e in1(eso. Se trata e $" rec$rs# 1#c# *#rmali3a #( 0$e "# se 1recisa i"ter,e"ci+" e 1r#c$ra #r "i letra #. La legitimacin 1ara rec$rrir es la misma 0$e 1ara la reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a. S#bre la instruccin el rec$rs#( estaca" 2 cuestiones> 1) N# e?iste e" s$ tramitaci+" $"a *ase e 1$esta e ma"i*iest# el e?1e ie"te 1ara ale!aci#"es. Si el i"teresa # 1recisa el e?1e ie"te 1ara *#rm$larlas( le ser2 1$est# e ma"i*iest# $ra"te el 1la3# e i"ter1#sici+" el rec$rs#. T# #s l#s *$" ame"t#s e .ec.# ) e c.# el rec$rs# eber2" e?1resarse e" el 1r#1i# escrit# e i"ter1#sici+"( )a 0$e %$"a ,e3 1rese"ta # el rec$rs# "# se 1# r2 e&ercer el c.# a e?ami"ar el e?1e ie"te a e*ect#s e *#rm$lar ale!aci#"es'.

LP

2) La e?te"si+" e la re,isi+" abarca t# as las c$esti#"es 1la"tea as 1#r el e?1e ie"te( .a)a" si # # "# s$scita as 1#r el rec$rre"te. C#" @ 1recisi#"es e?1resa as 1#r la 1r#1ia Le)> Si se a1recia" c$esti#"es "$e,as( el +r!a"# ebe s#meterlas a l#s i"teresa #s 1ara 0$e 1$e a" *#rm$lar ale!aci#"es( is1#"ie" # e $" 1la3# e 1J /as. Si el e?1e ie"te a1arece" #tr#s i"teresa #s isti"t#s el rec$rre"te( eber2" ser llama #s 1ara c#m1arecer ) ale!ar l# 0$e c#",e"!a a s$ c.# 4tambi7" 1J /as5( ebie" # arse tambi7" esta #1#rt$"i a al 1r#1i# rec$rre"te si se s#licita" i"*#rmes a #tr#s +r!a"#s 0$e sea" rele,a"tes 1ara el *all# el rec$rs#. Esta e?te"si+" e la re,isi+" "# 1$e e ar l$!ar a la reformatio in peius( e $ci a 1#r el TC el 1r#1i# c.# a la t$tela &$ icial e*ecti,a. L" resolucin 2e/ (ecu(so conten2(3 un" e4posicin sucint" 2e /os 9ec9os /os >un2".entos B2cos "2ecu"2".ente .oti="2os 7ue 9" "n se(=i2o p"(" e/ >"//o. E/ p/"?o p"(" noti>ic"(/" "/ (ecu((ente es 2e 1 .es 2es2e /" inte(posicin 2e/ (ecu(so, t("nscu((i2o e/ cu"/ sin 9"5e(se p(o2uci2o, po2(3 6ste enten2e(/o 2esesti."2o " e>ectos 2e p(ose1ui( su i.pu1n"cin en =@" econ.icoC"2.t=". Desc#"t2" #se e este 1la3# l#s 1er/# #s ebi #s a ilaci#"es el i"teresa #. C#m# e" t# #s l#s cas#s e sile"ci# a mt,# e" ,/a e rec$rs#( ebe te"erse 1rese"te la #ctri"a &$ris1r$ e"cial *irme 0$e aclara 0$e ic.a esestimaci+" 1res$"ta es $"a fictio legis a la 0$e 1$e e ac#!erse el rec$rre"te 1ara "# ,er 1arali3a a s$ 1rete"si+"( 1er# 0$e "# e?ime al +r!a"# el eber e res#l,er( 1#r l# 0$e siem1re 1# r2 el i"teresa # #1tar e"tre 1r#se!$ir la im1$!"aci+" # es1erar a la res#l$ci+" e?1resa el rec$rs# i"ter1$est# 1ara rec$rrirla. Si se .ab/a s$s1e" i # el act# rec$rri #( tra"sc$rri # el 1la3# e res#l$ci+" si" 1r# $cirse 7sta( e&ar2" e e,e"!arse i"tereses e em#ra 1#r la s$s1e"si+".

C5 E*ect#s e la i"ter1#sici+" el rec$rs#.


A1arte e l#s 0$e 1$e a" eri,ar )a e la res#l$ci+" el rec$rs# e re1#sici+"( s$ mera i"ter1#sici+" tie"e # e>ectos> 1) La interrupcin de los plazos para otros recursos> Al i"ter1#"erse la re1#sici+"( "# 1# r2 1r#m#,erse la reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a( ebie" # es1erar a *#rm$lar 7sta a la res#l$ci+" e?1resa e la re1#sici+" # al tra"sc$rs# el 1la3# 1ara e"te" erl# esestima #. As/( c#" el e*ect# i"terr$1ti,# e l#s 1la3#s( eber2" ,#l,er a c#"tarse es e s$ i"ici# $"a ,e3 res$elta e?1resa # t2citame"te la re1#sici+". 2) La posible suspensin del acto impugnado> Disti"!$e e"tre> E/ (ecu(so cont(" s"nciones> Da l$!ar a s$s1e"si+" a$t#m2tica 1#r la mera i"ter1#sici+" el rec$rs#( si" "ecesi a e !ara"t/a( a # el 1ri"ci1i# e "# e&ec$ti,i a e las sa"ci#"es .asta s$ *irme3a e" ,/a a mt,a. E/ (ecu(so cont(" un "cto 2istinto 2e un" s"ncin> La mera i"ter1#sici+" e la re1#sici+" "# 1r#,#ca la s$s1e"si+"( 1er# 1$e e #bte"erse 7sta a$t#m2ticame"te si se s#licita ) se a1#rta las !ara"t/as s$*icie"tes 4 e1+sit#s e i"er# # ,al#res 1:blic#s( a,al( *ia"3a( etc.5. E/ (ecu(so cont(" un "cto cens"/ (e/"ti=o " t(i5utos 2e 1estin co.p"(ti2" (/os /oc"/es) > N$"ca 1r#ce er2 la s$s1e"si+"( 1r#si!$ie" # el 1r#ce imie"t# e c#br# el trib$t#( si" 1er&$ici# e la $lteri#r e,#l$ci+" e l# i"!resa # si se estima el rec$rs#. Ai"alme"te( se 1ermite la s$s1e"si+" si" !ara"t/as c$a" # se a1recie e" el act# rec$rri # err#r aritm7tic#( material # e .ec.#. Si la im1$!"aci+" "# a*ecta a la t#tali a el act#( la s$s1e"si+" se limitar2 al as1ect# im1$!"a #( ebie" #( e" s$ cas#( i"!resarse el rest# e la e$ a. Si tras la res#l$ci+" .$biera e i"!resarse la ca"ti a s$s1e" i a( se ab#"ar2" l#s i"tereses e em#ra e,e"!a #s 1#r la s$s1e"si+"( si" 1er&$ici# e 0$e "# se .abr2" e,e"!a # $ra"te el tiem1# e retras# e la res#l$ci+" m2s all2 el 1la3# 1ara "#ti*icarla. Si( 1#r el c#"trari#( la 1rete"si+" es estima a t#tal # 1arcialme"te( eber2" reemb#lsarse l#s c#stes e la !ara"t/a 1resta a 1ara la s$s1e"si+". La s$s1e"si+" #bte"i a e" re1#sici+" 1$e e 1r#l#"!arse a la ,/a ec#"+mic#Ba mt,a e i"cl$s# .asta la ecisi+" &$ icial s#bre me i as ca$telares e" ,/a c#"te"ci#sa( si el s$&et# l# s#licita ) la !ara"t/a c#"ser,a s$ ,i!e"cia( e,ita" # as/ 0$e e" ca a ,/a e rec$rs# .a)a e re"#,arse la !ara"t/a # a1#rtar #tra. #) La interrupcin de la prescripcin> 6#l,er2 a i"terr$m1irse 1#r tr2mites ) act$aci#"es el 1r#ce imie"t# re,is#r c#" c#"#cimie"t# *#rmal el i"teresa #. E" l#s rec$rs#s a mt,#s 1r#ce e la 1rescri1ci+" si tra"sc$rre el 1la3# e G a9#s es e la :ltima act$aci+" i"terr$1ti,a( ) si" 0$e la res#l$ci+" esestimat#ria 1#r sile"ci# sir,a 1ara i"terr$m1ir ese c+m1$t#( al "# ser $"a res#l$ci+"( si"# $"a fictio iuris a la 0$e el i"teresa # 1$e e ac#!erse a l#s mer#s e*ect#s e 1r#se!$ir s$ im1$!"aci+".

KJ

=. LA RECLAMACIN ECONMICO O ADMINISTRATI6A. (Leccin 1', punto IV)

A5 Ob&et# ) caracteres.
La reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a c#"stit$)e $"a ,/a es1ec/*ica 1ara im1$!"ar l#s act#s trib$tari#s a"te la 1r#1ia A m+". Destaca" s$s si!$ie"tes % c"("cte(es> 15 Es $" rec$rs# a mt,# es1ecial( ta"t# 1#r la materia c#m# 1#r l#s +r!a"#s 0$e l# c#"#ce". =5 S#" c#m1ete"tes 1ara c#"#cerl# ) res#l,erl#( c#" car2cter e?cl$si,#( l#s +r!a"#s ec#"+mic#Ba mt,#s( ta"t# estatales c#m# a$t#"+mic#s ) l#cales( c#" i" e1e" e"cia &er2r0$ica ) *$"ci#"al res1ect# a l#s +r!a"#s e a1licaci+" e l#s trib$t#s. @5 C#"stit$)e la ,/a a mt,a 1re,ia 0$e .a) 0$e a!#tar 1ara ac$ ir al c#"te"ci#s#Ba mt,#( i"cl$i a la *ase e al3a a c$a" # 1r#ce a 1#r ra3+" e la c$a"t/a. G5 Se!:" la c$a"t/a el as$"t#( se esarr#llar2 e" :"ica i"sta"cia # tambi7" e" *ase e al3a a- a em2s e ciert#s rec$rs#s e?tra#r i"ari#s e" etermi"a #s s$1$est#s. N# #bsta"te( c$a" # el as$"t# sea s$sce1tible e al3a a( 1# r2 i"ter1#"erse 7sta irectame"te #mitie" # la 1rimera i"sta"cia. I5 Es la ,/a e?cl$si,a e" materia ec#"+mic#Ba mt,a( e?cl$)7" #se c$al0$ier #tr# +r!a"# $ #r e" re,is#r( ta"t# 1ara c$esti#"es e .ec.# c#m# e c.#( sal,# el rec$rs# 1#testati,# ) 1re,i# e re1#sici+".

B5 Act$aci#"es reclamables.
Cabe .acer 2 2e/i.it"ciones 1ara c#"#cer l#s act#s s$sce1tibles e im1$!"aci+" 1#r esta ,/a> 1) F$7 se e"tie" e 1#r materia econmico#admtva> P$e e i e"ti*icarse c#" la a1licaci+" e l#s trib$t#s ) e las sa"ci#"es trib$tarias estatales( a$t#"+micas ) l#cales( a$"0$e la istrib$ci+" e c#m1ete"cias e"tre las i*ere"tes ;acie" as territ#riales a l$!ar tambi7"( a +r!a"#s ec#"+mic#Ba mt,#s estatales( a$t#"+mic#s ) l#cales. La materia econmico#admtva e" el 2mbit# e c#m1ete"cias el Esta #> a) La a1licaci+" e l#s trib$t#s el Esta # ) e l#s recar!#s s#bre ell#s ) la im1#sici+" e sa"ci#"es trib$tarias 0$e realice" la A8E ) las e"ti a es e c.# 1:blic# ,i"c$la as # e1e" ie"tes e la misma ) las A m+"es trib$tarias e las CCAA. b) C$al0$ier #tra 0$e se estable3ca 1#r 1rece1t# le!al el Esta # e?1res#. 2) F$7 act#s s#" reclamables> P# r2" im1$!"arse l#s si!$ie"tes act#s> 15 Las c#" ici#"es !e"erales 0$e .a" e re$"ir l#s act#s s$sce1tibles e reclamaci+"( s#"> 0$e se trate e act#s 0$e 1r#,isi#"al # e*i"iti,ame"te rec#"#3ca" # e"ie!$e" $" c.# # eclare" $"a #bli!aci+" # $" eber- as/ c#m# l#s e tr2mite 0$e( irecta # i" irectame"te( eci a" el *#" # el as$"t# # 1#"!a" *i" al 1r#ce imie"t#. =5 Se e*ect:a $"a e"$meraci+" "# e?.a$sti,a. @5 Se c#"tem1la" l#s act#s e im1#sici+" e sa"ci#"es. G5 Tambi7" se me"ci#"a" c#m# reclamables las act$aci#"es $ #misi#"es e l#s 1artic$lares e" relaci+" c#" la re1erc$si+"( la rete"ci+" e i"!res#s a c$e"ta( el eber e *act$raci+" ) la s$stit$ci+" trib$taria. I5 Se elimita a s$ ,e3 "e!ati,ame"te( e?cl$)e" # c#m# act#s reclamables a0$ell#s c$)a re,isi+" a mt,a sea 1re,ia a la &$ icial( ci,il # lab#ral( # 1#"!a" *i" a ic.a ,/a a mt,a- l#s icta #s 1#r el Mi"istr# e ;acie" a # el Secretari# e Esta # e ;acie" a 0$e $ltime" la ,/a a mt,a ) l#s e?cl$i #s 1#r le) e la reclamaci+" ec#"+mic#Ba mt,a. S#bre esta elimitaci+" e act$aci#"es rec$rribles( cabe" i,ersas I #bser,aci#"es> N# 1$e e" ser #b&et# e la ,/a ec#"+mic#Ba mt,a las N<. A miti7" #se la im1$!"aci+" e act#s 1r#,isi#"ales ) e*i"iti,#s 4c#m# las li0$i aci#"es e amb#s ti1#s5( la *alta e im1$!"aci+" el 1^ "# im1i e la el =^( a$"0$e sea merame"te c#"*irmat#ri# el a"teri#r. Cabe im1$!"ar e" s$ t#tali a $" act# 0$e re1r# $ce #tr# a"teri#r( si 7ste se .ab/a a"$la # 1#r e*ect#s e *#rma # e tramitaci+". La im1$!"aci+" e act#s e tr2mite( est2 e?cl$i a e" !e"eral( 1er# c#" $"a t(ip/e p(ecisin> B Ser2" rec$rribles c$a" # eci a" el *#" # el as$"t#( 1#"!a" t7rmi"# al 1r#ce imie"t# # im1i a" s$ c#"ti"$aci+"( c#m#( 1#r e&em1l#( ecisi#"es s#bre i"a misi+" # s#bre ca $ci a . B Ser2" rec$rribles tambi7" si a:" sie" # act#s e tr2mite( eclara" # im1#"e" $" eber $ #bli!aci+".

K1

B El criteri# !e"eral( "# si!"i*ica 0$e "# sea" *iscali3ables( si"# s+l# 0$e "# 1$e e" ser #b&et# e im1$!"aci+" a$t+"#ma- ebie" #( 1#r ta"t#( es1erar al act# *i"al el 1r#ce imie"t# 1ara rec$rrir 7ste( ale!a" #( e" s$ cas#( la ile!ali a e l#s act#s e tr2mite( l# 0$e 1$e e lle!ar a 1r#,#car la a"$laci+" el act# c#"cl$si,#. S#bre la im1$!"abili a e act$aci#"es e 1artic$lares e" a1licaci+" el trib$t#( c#m# e" l#s cas#s e rete"ci+"( re1erc$si+" ) s$stit$ci+"( tie"e" e" c#m:" el 0$e la reclamaci+" "# se iri!e c#"tra $" act# a mt,#( si"# c#"tra $"a act$aci+" $ #misi+" e $" 1artic$lar( 1er# e" a1licaci+" e la Le) trib$taria.

C5 L#s +r!a"#s ec#"+mic#Ba mi"istrati,#s.


E/ (ecu(so 2e (eposicin o 2e (ec/"."cin econ.icoC"2.t=". En este 8/ti.o c"so, e/ co.petente p"(" enten2e( 2e /" (ec/"."cin se(3 e/ TEAC (T(i5un"/ Econ.icoCA2.t=o Cent("/) en 8nic" inst"nci" "/ t("t"(se 2e un (1"no cent("/ 2e /" AEAT. E" el 2mbit# el Esta #( l#s +r!a"#s ec#"+mic#Ba mt,#s( s#"> el Trib$"al Ec#"+mic#BA mi"istrati,# Ce"tral 4TEAC5( l#s re!i#"ales 4TEAR5 ) a l#s L#cales 4TEAL5( ) la Sala Es1ecial 1ara la U"i*icaci+" e D#ctri"a. El TEAC e?tie" e s$ 2mbit# a t# # el territ#ri# es1a9#l- l#s Re!i#"ales al e la res1ecti,a CCAA- l#s L#cales a l#s territ#ri#s e Ce$ta ) e Melilla. La Sala Es1ecial 1ara la U"i*icaci+" e D#ctri"a se 1re,7 1ara res#l,er l#s rec$rs#s e?tra#r i"ari#s i"ter1$est#s c#"tra res#l$ci#"es el TEAC ) c#"tra las e +r!a"#s ec#"+mic#B a mt,#s a$t#"+mic#s. La composicin ser2> E" l#s TEA> El Presi e"te ) l#s 6#cales( 0$e ser2" "#mbra #s e"tre *$"ci#"ari#s el Esta #( e las CCAA ) e la A m+" L#cal c#" .abilitaci+" "aci#"al( c#" l#s re0$isit#s 0$e re!lame"tariame"te se etermi"e"( act$a" # c#m# Secretari# $" Ab#!a # el Esta #. E" l#s Trib$"ales Re!i#"ales ) L#cales> Se 1re,7" = ca$ces 1ara la 1artici1aci+" e las CCAA e" l#s mism#s> B O bie" se "#mbrar2" *$"ci#"ari#s e la CCAA. B O bie"( 1re,i# c#",e"i# c#" 7sta( se c#"stit$ir2 $"a Sala Es1ecial i"te!ra a 1#r el Presi e"te( Secretari# ) 6#cales el TEAR ) $" ":mer# i!$al e miembr#s e la A m+" a$t#"+mica( 0$e act$ar2 c#m# Sala el Trib$"al e" las reclamaci#"es relati,as a act#s icta #s 1#r la A m+" a$t#"+mica s#bre trib$t#s estatales( sal,# l#s e !esti+" reca$ at#ria. La Sala Es1ecial 1ara la U"i*icaci+" e D#ctri"a> La *#rmar2" miembr#s el TEAC( Direct#res 8e"erales el Mi"isteri# ) e la AEAT ) el Presi e"te el C#"se&# e De*e"sa el C#"trib$)e"te( s$stit$)7" #se l#s e la AEAT 1#r l#s e la A m+" a$t#"+mica c$a" # el rec$rs# sea c#"tra res#l$ci#"es e +r!a"#s a$t#"+mic#s. El funcionamiento el Trib$"al ser2 e" Ple"#( e" Salas ) e *#rma $"i1ers#"al. El Ple"# l# *#rma" el Presi e"te( el Secretari# ) l#s 6#cales. Las Salas( las *#rmar2" el Presi e"te( el Secretari# ) $" 6#cal( al me"#s. De *#rma $"i1ers#"al 1# r2 act$ar el TEA a tra,7s e c$al0$iera e s$s miembr#s # e #tr#s +r!a"#s $"i1ers#"ales 0$e se etermi"e" re!lame"tariame"te. E" el cas# e l#s Trib$"ales Re!i#"ales 1# r2" *#rmarse Salas esc#"ce"tra as c#" 2mbit# territ#rial i"*eri#r al e la CCAA. La competencia e l#s isti"t#s Trib$"ales se establece es e el #ble criteri# territ#rial ) *$"ci#"al> Territ#rial> Ser2 c#m1ete"te el TEAR # TEAL e" c$)# 2mbit# territ#rial ra i0$e la se e el +r!a"# 0$e ict+ el act# rec$rri #( ) c$a" # se trate e reclamaci#"es c#"tra act$aci#"es $ #misi#"es e l#s 1artic$lares e" a1licaci+" e l#s trib$t#s( se eci ir2 1#r el #micili# *iscal el rec$rre"te. A$"ci#"al> C#mbi"a el territ#rial c#" el &er2r0$ic# ) el c$a"titati,#( a" # el si!$ie"te res$lta #> B L#s TEAR ) TEAL c#"#cer2" e l#s act#s icta #s 1#r l#s +r!a"#s 1eri*7ric#s e l#s Mi"isteri#s( e la AEAT ) e E"ti a es e c.# 1:blic# e1e" ie"tes e la A8E( ) e l#s +r!a"#s "# s$1eri#res e las CCAA. C$a" # el as$"t# "# s$1ere la c$a"t/a etermi"a a re!lame"tariame"te( l# .ar2" e" :"ica i"sta"cia( ) c$a" # l# s$1ere( ser2 e" 1rimera i"sta"cia( 1r#ce ie" # c#"tra s$ res#l$ci+" el rec$rs# e al3a a a"te el TEAC. B L#s +r!a"#s ec#"+mic#Ba mt,#s a$t#"+mic#s ) e Ce$ta ) Melilla c#"#cer2" e las reclamaci#"es c#"tra act#s icta #s 1#r l#s +r!a"#s "# s$1eri#res e las CCAA( tambi7" e" 1rimera # :"ica i"sta"cia se!:" la c$a"t/a el as$"t#. B El TEAC( a em2s el cita # rec$rs# e al3a a 1#r ra3+" e la c$a"t/a( c#"#cer2 e" :"ica i"sta"cia e l#s act#s icta #s 1#r +r!a"#s ce"trales e l#s Mi"isteri#s( e la AEAT ) e E"ti a es e c.# 1:blic# e1e" ie"tes e la A8E( ) 1#r l#s +r!a"#s s$1eri#res e las CCAA- a em2s e l#s rec$rs#s e?tra#r i"ari#s e al3a a 1ara la $"i*icaci+" e criteri#( e re,isi+" ) 1ara la $"i*icaci+" e #ctri"a. A/ t("t"(se 2e un (1"no pe(i>6(ico 2e /" AEAT, e/ co.petente p"(" enten2e( 2e /" (ec/"."cin es e/ TEAR o TEAL. T".5i6n po2(@" inte(pone( e/ (ecu(so 2e (eposicin con "nte(io(i2"2 con c"(3cte( potest"ti=o.

K=

E" el cas# e 0$e 1#r la c$a"t/a 1r#ce a la al3a a( se 1ermite i"ter1#"er irectame"te la reclamaci+" a"te el TEAC( #mitie" # as/ la 1rimera i"sta"cia. A$"0$e la etermi"aci+" e la c$a"t/a 0$e elimita la 1r#ce e"cia e la al3a a se remite al re!lame"t#( la L8T la *i&a e" 1IJ.JJJ ] si se im1$!"a" c$#tas # e$ as trib$tarias( ) e" 1.NJJ.JJJ ] si se im1$!"a" bases # ,al#res. A em2s( se is1#"e siem1re la al3a a 1ara l#s as$"t#s e c$a"t/a i" etermi"a a. Las re!las e etermi"aci+" e la c$a"t/a( ser2"> a) La t#tal e la e$ a trib$taria si se im1$!"a" li0$i aci#"es. b) La e la base # ,al#r si se im1$!"a" 7st#s ) "# e?iste li0$i aci+". c) E" el cas# e reclamaci#"es c#"tra act$aci#"es e 1artic$lares( la c$a"t/a ser2 la el act# im1$!"a # ) si s#" ,ari#s( la el m2s ele,a #( si" 0$e 1r#ce a s$ s$ma. d) C$a" # la im1$!"aci+" "# ,ersa s#bre act#s e c#"te"i # ec#"+mic#( se estimar2 e c$a"t/a i" etermi"a a. e) Si se 1r# $ce ac$m$laci+" e reclamaci#"es ec#"+micaBa mt,as( la c$a"t/a ser2 la el act# 0$e la te"!a m2s ele,a a( c#" l# 0$e c#m$"ica la al3a a a l#s resta"tes. EB. 2e e4".en: Si se supe("(e /" cu"nt@" >iB"2" 2e 1%0.000 V 2e 1.J00.000 V, /e co((espon2e(@" en p(i.e(" inst"nci" "/ TEAR. No o5st"nte, en este c"so, p(oce2e(@", po( /" cu"nt@", e/ (ecu(so 2e "/?"2", pu2ien2o inte(pone(se 2i(ect".ente /" (ec/"."cin "nte e/ TEAC, o.itien2o "s@ /" p(i.e(" inst"nci". Est" =@" es p(ecepti=" "ntes 2e "cu2i( "/ contencioso.

D5 Le!itimaci+" 1ara i"ter1#"er las reclamaci#"es.


Se establece $"a 2o5/e 2e/i.it"cin> 1.C L#s re0$isit#s 1ara 0$ie"es s/ est2" le!itima #s> a) L#s #bli!a #s trib$tari#s ) l#s s$&et#s i"*ract#res( es ecir( t# #s l#s i"ter,i"ie"tes # a*ecta #s 1#r la a1licaci+" el trib$t#( ) "# s+l# e s$s s$&et#s 1asi,#s # 1ri"ci1ales. b) C$al0$ier #tra 1ers#"a c$)#s i"tereses le!/tim#s res$lte" a*ecta #s 1#r el act# # act$aci+" trib$taria. 2.C E?cl$si+" e le!itimaci+" 1ara 0$ie"es "# est2" le!itima #s> a) L#s *$"ci#"ari#s ) em1lea #s 1:blic#s( sal,# ,$l"eraci+" e s$s c.#s # i"tereses le!/tim#s. b) L#s 1artic$lares 0$e #bre" 1#r ele!aci+" e la A m+" # c#m# a!e"tes e ella. c) L#s e"$"cia"tes. d) L#s 0$e as$ma" #bli!aci#"es trib$tarias e" ,irt$ e 1act# # c#"trat#. e) L#s #r!a"ism#s $ +r!a"#s 0$e .a)a" icta # el act#( as/ c#m# c$al0$ier #tra e"ti a 1#r el mer# .ec.# e ser esti"ataria e l#s *#" #s !esti#"a #s me ia"te ic.# act#. #.C Se 1re,7 la c#m1arece"cia e #tr#s i"teresa #s. As/( se is1#"e 0$e> a) Est#s 1# r2" 1ers#"arse e" 1r#ce imie"t#s )a i"icia #s( si" 0$e se retr#trai!a" 7st#s e" "i"!:" cas#. b) Si el Trib$"al a ,ierte la e?iste"cia e i"teresa #s isti"t#s el rec$rre"te( eber2 1#"erl# e" s$ c#"#cimie"t# 2" #les trasla # e las act$aci#"es ) #t#r!2" #les $" 1la3# e 1I /as 1ara c#m1arecer ) *#rm$lar ale!aci#"es( ) a$"0$e "# l# .iciera" res$ltar2" a*ecta #s 1#r la res#l$ci+" 0$e se icte. A em2s( c$a" # "# sea e,i e"te la le!itimaci+" e $" 1#sible i"teresa #( se abrir2 1ie3a se1ara a ) se ar2" 1J /as 1ara ale!aci#"es( tras l# 0$e res#l,er2 el Trib$"al( si" $lteri#r rec$rs# e" esta ,/a. $.C Se c#"tem1la la act$aci+" me ia"te re1rese"ta"te( es1eci*ica" # 0$e se e?i!ir2 ac#m1a9ar s$ acre itaci+" al 1rimer escrit# "# *irma # 1#r el i"teresa #. Da # 0$e la i"ter1#sici+" e reclamaci#"es ) s$ esistimie"t# s#" act$aci#"es 0$e e?i!e" acre itar la re1rese"taci+"( "# 1# r2 7sta 1res$mirse. N# #bsta"te( el act# se te" r2 1#r reali3a # si se s$bsa"a la *alta e acre itaci+" e" el 1la3# 0$e( a est#s e*ect#s( ebe #t#r!ar el Trib$"al tras a ,ertir el e*ect#( estima" # la &$ris1r$ e"cia 0$e 1r#ce er2 la "$li a si se arc.i,a" las act$aci#"es si" a ,ertir el Trib$"al el e*ect# ) c#"ce er el 1la3# e s$bsa"aci+". Ai&2" #se e" 1J /as a 1artir el re0$erimie"t#. A em2s( cabe #bser,ar 0$e c#" est# "# se a!#ta" l#s s$1$est#s e le!itimaci+" 1ara i"ter1#"er las reclamaci#"es( )a 0$e la 1r#1ia L8T a mite 0$e tambi7" est2" le!itima #s> l#s Direct#res 8e"erales el Mi"isteri# e ;acie" a ) e l#s Direct#res e De1artame"t# e la AEAT 1ara el rec$rs# #r i"ari# e al3a a( 1ara el rec$rs# e?tra#r i"ari# e re,isi+"( ) 1ara el e?tra#r i"ari# e al3a a 1ara $"i*icaci+" e criteri#- as/ c#m# a *a,#r el Direct#r 8e"eral e Trib$t#s 1ara el rec$rs# e?tra#r i"ari# 1ara la $"i*icaci+" e #ctri"a( a em2s( e" t# #s l#s cas#s( e a l#s +r!a"#s e0$i,ale"tes e las CCAA.

E5 S$s1e"si+" el act# im1$!"a #.


Se p(e=6n /os si1uientes % supuestos 2e suspensin:

K@

1) Si se t("t" 2e un (ecu(so e4t("o(2in"(io 2e (e=isin, nunc" p(oce2e(3 /" suspensin. 2) Si se t("t" 2e s"nciones, se suspen2en "uto.3tic".ente sin necesi2"2 2e 1"("nt@", 2"2" su c"(enci" 2e eBecuti=i2"2 si no son >i(.es en =@" "2.t=". #) Si se t("t" 2e "ctos cu o o5Beto no es un" 2eu2" t(i5ut"(i" o c"nti2"2 /@7ui2", po2(3n suspen2e(se si /o so/icit" e/ inte(es"2o Busti>ic" 7ue su eBecucin po2(@" c"us"( 2"Aos 2e i.posi5/e o 2i>@ci/ (ep"("cin. $) Si se (ecu((e un" p"(te 2e /" 2eu2" t(i5ut"(i", /" suspensin se (e>e(i(3 s/o " e//" 2e5ien2o in1(es"(se e/ (esto 2e /" .is.". %) -o2(3 suspen2e(se e/ "cto, sin necesi2"2 2e 1"("nt@"s, cu"n2o se "p(ecie 7ue "/ 2ict"(/o pu2o incu((i(se en e((o( "(it.6tico, ."te(i"/ o 2e 9ec9o. &) En e/ (esto 2e c"sos, e/ c"(3cte( 2e /" suspensin 2epen2e 2e /os .e2ios 2e 1"("nt@" o>(eci2os, 7ue 9"5(3n 2e cu5(i( /" 2eu2" i.pu1n"2", /os inte(eses 2e 2e.o(" /os e=entu"/es (ec"(1os. La s$s1e"si+" 1$e e ser> a$t#m2tica( "# a$t#m2tica 1er# c#" !ara"t/as ) si" !ara"t/as> Ser2 suspensin autom$tica si se a1#rta" las !ara"t/as c#"siste"tes e"> e1+sit# e i"er# # ,al#res 1:blic#s- a,al # *ia"3a s#li ari#s 1#r e"ti a e cr7 it# # s#cie a e !ara"t/a rec/1r#ca( # certi*ica # e se!$r# e ca$ci+"- *ia"3a 1ers#"al ) s#li aria e #tr#s c#"trib$)e"tes e rec#"#ci a s#l,e"cia 1ara l#s s$1$est#s 0$e se estable3ca". Ser2 suspensin no autom$tica c$a" # "# 1$e a" a1#rtarse las a"teri#res !ara"t/as( 1$ ie" # #bte"erse la s$s1e"si+" si se a1#rta" #tras 0$e se estime" s$*icie"tes. Y 1# r2 s$s1e" erse el act#( c#" dispensa total o parcial de garantas( c$a" # s$ e&ec$ci+" ca$se 1er&$ici#s e im1#sible # i*/cil re1araci+". La !ara"t/a #*reci a eber2 1restarse e" el 1la3# e = meses es e la c#"cesi+" e la s$s1e"si+"- )( si se e"ie!a 1#r el +r!a"# reca$ a #r( se 1la"tear2 i"ci e"te a"te el trib$"al. C#"tra s$ res#l$ci+" "# cabe rec$rs# e" esta ,/a( arbitr2" #se irectame"te el c#"te"ci#s#( al i!$al 0$e c$a" # es e este :ltim# la ecisi+". E" c$a"t# a la duracin de la suspensin( ta"t# si se .ab/a #bte"i # e" la re1#sici+" 1re,ia c#m# si se ac$er a e" la ,/a ec#"+mic#Ba mt,a( se ma"te" r2 mie"tras $re la reclamaci+" e" t# as s$s i"sta"cias )( e" cas# e c#m$"icarse a la A m+" la i"ter1#sici+" el rec$rs# c#"te"ci#s# s#licita" # la s$s1e"si+"( se 1r#l#"!ar2 la misma .asta 0$e el +r!a"# &$ icial eci a s#bre ella. Si 1#r esestimarse la 1rete"si+" e" t# # # e" 1arte .$biera e i"!resarse ca"ti a es( se e,e"!ar2" intereses de demora 1#r t# # el tiem1# e s$s1e"si+"( sal,# 1#r l#s 1er/# #s e" 0$e el +r!a"# a mt,# .$biera i"c$rri # e" retras# al ictar la res#l$ci+" m2s all2 e l#s 1la3#s se9ala #s 1ara a #1tarla. Si se a"$la t#tal # 1arcialme"te el act# im1$!"a #( "# 1r#ce er2" i"tereses e em#ra 1#r la s$s1e"si+" )( e" cambi#( 1r#ce er2 el reembolso del coste de las garantas 1resta as 1ara #bte"er la s$s1e"si+"( as/ c#m# el e ab#"# e i"tereses le!ales s#bre las ca"ti a es a reemb#lsar. Se e?tie" e el 1r#ce imie"t# e reemb#ls# eri,a # e c$al0$ier ecisi+" a mt,a # &$ icial a"$lat#ria e" t# # # e" 1arte el act# re,isa #. Se c#"creta" tambi7" las !ara"t/as c$)# c#ste se reemb#lsa ) 0$7 c#"ce1t#s l# i"te!ra". Per#( al re!$larse el 1r#ce imie"t#( clarame"te se c#"*i!$ra c#m# eclarati,# el c.# al reemb#ls#( ) "# merame"te e e&ec$ci+" el mism#( reser,a" # la c#m1ete"cia 1ara ac#r arl# al +r!a"# 0$e ict+ el act# a"$la #. Se i"icia el 1r#ce imie"t# a i"sta"cia el i"teresa #( 0$e a1#rtar2 l#s at#s "ecesari#s 1ara etermi"ar l#s c#stes( ) se le trasla ar2 la 1r#1$esta e res#l$ci+" 1ara ale!aci#"es( sal,# 0$e se base e" l#s 1r#1i#s .ec.#s ) at#s a1#rta #s 1#r el i"teresa #. La res#l$ci+" se a #1tar2 e" el 1la3# e L meses es e la s#licit$ ( tra"sc$rri #s l#s c$ales si" ictarse 1# r2 e"te" erse esestima a( sie" # rec$rrible 1#r l#s ca$ces #r i"ari#s e im1$!"aci+".

A5 Pr#ce imie"t#.
Se re!$la el 1r#ce imie"t# e" 1rimera # e" :"ica i"sta"cia ) el rec$rs# #r i"ari# e al3a a ) l#s e?tra#r i"ari#s( ) el 1r#ce imie"t# abre,ia # a"te +r!a"#s $"i1ers#"ales. A em2s( se establece" las "#rmas !e"erales el 1r#ce imie"t#( eclara" # 0$e se im1$lsar2 e #*ici#( si" 1#sibili a e 1r+rr#!a e s$s 1la3#s( ) la !rat$i a ( si" 1er&$ici# e 0$e( si se a1reciara temeri a # mala *e( 1$e e" im1#"erse las c#stas al rec$rre"te( as/ c#m# la e?i!e"cia e "#ti*icaci+" e t# #s l#s act#s ) res#l$ci#"es 0$e a*ecte" a l#s i"teresa #s # 1#"!a" t7rmi"# a la reclamaci+". El 1r#ce imie"t# se estr$ct$ra e" # >"ses p(incip"/es> 1) INICIACIKN: L" inici"cin "5"(c" /" .e(" p(esent"cin 2e /" (ec/"."cin. E/ p/"?o 2e inte(posicin es 2e 1 .es 2es2e: E/ 2@" si1uiente "/ 2e noti>ic"cin 2e/ "cto o "/ 2@" en 7ue se entien2" p(o2uci2o e/ si/encio "2.t=o. E/ c"so 2e o5/i1"ciones pecuni"(i"s ent(e p"(ticu/"(es, 2es2e 7ue 9" const"nci" 2e /" (e"/i?"cin u o.isin 2e /" (etencin, (epe(cusin o sustitucin.

KG

En c"so 2e/ 2e5e( 2e >"ctu("cin, 2es2e 7ue se (e7ui(i >o(."/.ente su cu.p/i.iento. En c"so 2e t(i5utos pe(i2icos 2e noti>ic"cin co/ecti=", 2es2e 7ue >in"/i? e/ pe(@o2o =o/unt"(io 2e p"1o. E/ escrito de interposicin po2(3 /i.it"(se " pe2i( 7ue se ten1" po( inte(puest" /" (ec/"."cin, o po2(3 t".5i6n contene( /"s "/e1"ciones 2e/ (ecu((ente. En to2o c"so, i2enti>ic"(3 "/ (ec/"."nte, e/ "cto (ecu((i2o, e/ t(i5un"/ "nte e/ 7ue se inte(pone e/ 2o.ici/io p"(" noti>ic"ciones. E" el cas# e #bli!aci#"es e"tre 1artic$lares( i e"ti*icar2 tambi7" a la 1ers#"a rec$rri a ) s$ #micili#( a &$"ta" # l#s a"tece e"tes a is1#sici+" el reclama"te # e" re!istr#s 1:blic#s. C$al0$ier e*ect# $ #misi+" ebe a ,ertirse al i"teresa # 1ara s$ s$bsa"aci+"( as/ c#m# si es res1ect# al #micili# 1ara "#ti*icaci#"es. Respecto "/ lu!ar de presentacin, s"/=o en e/ c"so 2e o5/i1"ciones ent(e p"(ticu/"(es, en 7ue e/ esc(ito se 2i(i1i(3 "/ t(i5un"/ co.petente, e/ esc(ito 2e inte(posicin se 2i(i1i(3 "/ (1"no "2.inist("ti=o 7ue 9" " 2ict"2o e/ "cto (ec/"."5/e, 7ue /o (e.iti(3 "/ t(i5un"/ co.petente en e/ p/"?o 2e 1 .es Bunto con e/ e4pe2iente co((espon2iente, "/ 7ue se po2(3 inco(po("( un in>o(.e si se consi2e(" con=eniente. En c"so 2e no (e.isin 2e/ esc(ito, 5"st"(3 7ue e/ (ec/"."nte p(esente copi" se//"2" 2e/ .is.o "nte e/ t(i5un"/ p"(" 7ue pue2" t(".it"(se /" (ec/"."cin. A em2s( se 1re,7 $"a es1ecie e %re1#sici+" im1r#1ia' 0$e c#"siste e" 0$e si el escrit# e i"ter1#sici+" c#"t$,iera ale!aci#"es( el +r!a"# 0$e l# recibe 1# r2( e" el 1la3# el mes e 0$e is1#"e 1ara remitir el e?1e ie"te al trib$"al( a"$lar t#tal # 1arcialme"te el act# rec$rri #( siem1re 0$e "# se .$biera i"ter1$est# la re1#sici+" 1re,ia( remitie" # al trib$"al el "$e,# act# icta # &$"t# c#" el e?1e ie"te ) el escrit# e i"ter1#sici+". Se #bli!a a remitir tambi7" el ac$er # e a"$laci+" t#tal # 1arcial( e l# 0$e res$lta l# si!$ie"te> Si el +r!a"# a"$la el act# ) "# icta #tr#( l# "#ti*icar2 al i"teresa #( 0$e c$e"ta c#" 1I /as 1ara ma"i*estar al trib$"al s$ c#"*#rmi a # isc#"*#rmi a - e" este :ltim# cas#( se c#"si erar2" im1$!"a #s el act# #ri!i"ari# ) el e a"$laci+". Si el +r!a"# a"$la el act# ) icta #tr# s$stit$ti,#( se e?tie" e a t# #s la reclamaci+"( 0$e 1r#se!$ir2 sal,# esistimie"t# e?1res#. Si el +r!a"# a"$la 1arcialme"te el act#( la reclamaci+" abarcar2 el ac$er # e a"$laci+" ) el c#"te"i # s$bsiste"te el act# #ri!i"ari#. 2) LA INSTRUCCIN O TRAMITACIN> Destaca" # # "spectos p(incip"/es> a) La puesta de manifiesto del expediente 1r#ce er2 c$a" # el escrit# e i"ter1#sici+" "# c#"t$,iera ale!aci#"es( ) c$a" #( c#"te"i7" #las( se s#licitara e?1resame"te e" el mism# ic.# tr2mite. Te" r2 $"a $raci+" e 1 mes( $ra"te el 0$e se 1# r2" *#rm$lar las ale!aci#"es ) 1r#1#"er las 1r$ebas. Se 1ermite 1resci" ir e este tr2mite c$a" # e las ale!aci#"es *#rm$la as e" la i"ter1#sici+"( &$"t# c#" l#s #c$me"t#s a1#rta #s 1#r el rec$rre"te( 1$e a" te"erse 1#r ciert#s l#s .ec.#s ale!a #s # res$lte e,i e"te $" m#ti,# e i"a misibili a . E" el cas# e reclamarse #bli!aci#"es e"tre 1artic$lares( el trib$"al "#ti*icar2 al rec$rri # la reclamaci+"( 1ara 0$e c#m1are3ca me ia"te escrit# e mera 1ers#"aci+"( a &$"ta" # l#s a"tece e"tes 0$e #bre" e" s$ 1# er # e" re!istr#s 1:blic#s( c#"ta" # c#" $" 1la3# e 1 mes. b) La prueba. Res1ect# e las testi*icales( 1ericiales ) las eclaraci#"es e 1arte se reali3ar2" me ia"te acta "#tarial # a"te el secretari# el trib$"al( 0$e e?te" er2 el acta c#rres1#" ie"te. N# cabr2 e"e!ar las relati,as a .ec.#s rele,a"tes( ebie" # la res#l$ci+" *i"al e la reclamaci+" e"$merar las "# 1erti"e"tes ) eci ir s#bre las "# 1ractica as. N# 0$e a clar# si el trib$"al 1# r2 1racticar 1r$ebas e #*ici#( a$"0$e e?1resame"te l# 1re,7 la L8T. E" tal cas#( eber2 arse la #1#rt$"i a al rec$rre"te e 1# er ale!ar s#bre las mismas( e" $" 1la3# e 1J /as. c) La extensin de la revisin. Se atrib$)e al trib$"al el c#"#cimie"t# e t# as las c$esti#"es e .ec.# ) e c.# 0$e #*re3ca el e?1e ie"te( .a)a" si # # "# 1la"tea as 1#r l#s i"teresa #s- #bli!a" # a 0$e la res#l$ci+" eci a t# as las c$esti#"es( ) 1ermiti7" #se la ac$m$laci+"( a ,irtie" # 0$e esta ecisi+" "# es rec$rrible. Ell# "# 1# r2 ar l$!ar a la reformatio in peius( "i 1# r2" ab#r arse tales c$esti#"es "$e,as si" e?1#"erlas a l#s i"teresa #s 1ara 0$e *#rm$le" ale!aci#"es( $ra"te $" 1la3# e 1J /as. #) LA TERMINACIN DEL PROCEDIMIENTO ECONMICOBADMT6O> Se ab#r a" # cuestiones> a) ;ormas de terminacin> Re"$"cia al c.# e" 0$e se *$" ame"ta la reclamaci+"( esistimie"t#( ca $ci a ( satis*acci+" e?tra1r#cesal ) res#l$ci+". Sal,# e" la res#l$ci+"( e" l#s resta"tes el trib$"al ac#r ar2 m#ti,a ame"te el arc.i,# e act$aci#"es. E" cas# e re"$"cia ) esistimie"t#( si s#" ,ari#s l#s c#m1arecie"tes( s+l# a*ectar2 al 0$e l#s *#rm$le. Si s#" ,arias las c$esti#"es #b&et# e la reclamaci+"( 1$e e a*ectar s+l# a al!$"as. E" el cas# e la ca $ci a ( s+l# 1r#ce er2 1#r i"c$m1limie"t# e tr2mites 1#r el rec$rre"te( 1$es "# se 1re,7 1ara

KI

i"c$m1limie"t# e 1la3#s 1#r el trib$"al. P#r ta"t#( eber2 ser eclara a 1#r el trib$"al tras la i"#bser,a"cia 1#r el i"teresa # el 1la3# # el tr2mite( siem1re 0$e se le .$biera a ,erti # el e*ect# e s$ #misi+". b) La resolucin> El trib$"al est2 #bli!a # a ictarla( si" 0$e 1$e a abste"erse. Se *#rm$lar2 1#r escrit# c#"te"ie" # l#s a"tece e"tes e .ec.# ) l#s *$" ame"t#s e c.# e" 0$e se base ) eci ie" # t# as las c$esti#"es s$scita as e" el e?1e ie"te. Se!:" s$ contenido( 1# r2 ser> estimat#ria( esestimat#ria # e i"a misibili a . Si la res#l$ci+" es estimat#ria( 1# r2 a"$lar t#tal # 1arcialme"te el act# rec$rri #( ta"t# 1#r m#ti,#s e *#" # c#m# 1#r e*ect#s *#rmales )( si 7st#s .a" ismi"$i # las 1#sibili a es e e*e"sa el reclama"te( se a"$lar2 el act# e" la 1arte a*ecta a #r e"a" # la retr#acci+" e act$aci#"es al m#me"t# el e*ect# *#rmal. Las causas de inadmisibilidad s#" la e?tem1#ra"ei a ( la *alta e le!itimaci+" # e re1rese"taci+" ) la a$se"cia e #b&et# e la reclamaci+"( bie" 1#r "# ser el act# reclamable 1#r esta ,/a # 1#r "# .aberse i e"ti*ica #( 1#r i"c#"!r$e"cia e las 1rete"si#"es c#" el act#( # 1#r ser 7ste c#"se"ti # ) *irme # re1r# $cci+" e #tr# 0$e l# sea( # e?ista c#sa &$3!a a. c) El plazo de resolucin> E" c$al0$iera e las i"sta"cias( es e 1 a9# es e la i"ter1#sici+"( esc#"t2" #se las ilaci#"es im1$tables al i"teresa #. Tra"sc$rri # el a9# si" .aber res#l$ci+"( el i"teresa # 1# r2 e"te" er esestima a 1#r sile"ci# a mt,# s$ 1rete"si+"( al #b&et# e 1# er em1re" er l#s s$bsi!$ie"tes rec$rs#s( # bie" es1erar la res#l$ci+" e?1resa( )a 0$e ell# "# e?ime al trib$"al e s$ eber e res#l,er. E" t# # cas#( si se .ab/a #bte"i # la s$s1e"si+" el act#( a 1artir el 1la3# e 1 a9# e&ar2" e e,e"!arse i"tereses e em#ra. Tras la termi"aci+" el 1r#ce imie"t# se abre la *ase e ejecucin de la resolucin( a$"0$e se #mite se9alar el +r!a"# c#m1ete"te 1ara lle,arla a cab#- 1er# a a la se1araci+" e"tre l#s +r!a"#s e a1licaci+" ) l#s e res#l$ci+" e reclamaci#"es( ebe e"te" erse 0$e ser2 a l#s 1rimer#s a l#s 0$e c#rres1#" a la e&ec$ci+". Las res#l$ci#"es se e&ec$tar2" e" s$s 1r#1i#s t7rmi"#s( sal,# 0$e se .$biera s$s1e" i # el act# ) se 1r#l#"!ara esta sit$aci+" a #tras i"sta"cias( sie" # a1licables las is1#sici#"es !e"erales el Dc.# a mt,# relati,as a tra"smisibili a ( c#",ersi+" e act#s ,icia #s( c#"ser,aci+" e act#s ) tr2mites ) c#",ali aci+" )( t# as las re!las a"teri#res s#" a1licables a la e&ec$ci+" e res#l$ci#"es e l#s 1r#ce imie"t#s es1eciales e re,isi+". Tambi7" se re!$la la e&ec$ci+" e la res#l$ci+" se!:" s$ c#"te"i #> Si a"$l+ t#tal # 1arcialme"te el act# im1$!"a #( se a"$lar2" l#s s$bsi!$ie"tes al mism#( se e,#l,er2" las !ara"t/as a1#rta as 1ara la s$s1e"si+" )( si se .ab/a" e*ect$a # i"!res#s( se c#m1e"sar2". Si se a"$l+ 1#r e*ect# e *#rma( se retr#traer2" las act$aci#"es. Si *$e esestimat#ria( se c#"ti"$ar2"( e" s$ cas#( l#s 1r#ce imie"t#s reca$ at#ri#s ) se calc$lar2" l#s i"tereses e em#ra es e el *i"al el 1er/# # ,#l$"tari# e i"!res# el act# #ri!i"ari# .asta la *ec.a el i"!res# # e la res#l$ci+"( se!:" l#s cas#s- e?i!i7" #se tambi7" 7st#s e" cas# e 0$e( a"$la # el act# #ri!i"ari#( .$biera e ictarse #tr# s$stit$ti,#. Se s$&eta la e&ec$ci+" e res#l$ci#"es ) se"te"cias Sc$a" # #r e"a" retr#traer act$aci#"es i"s1ect#rasS a l#s 1la3#s e $raci+" el 1r#ce imie"t# i"s1ect#r( c#" $" m/"im# e L meses. Ai"alme"te( se ab#r a" l#s incidentes de ejecucin ) la e?te"si+" e e*ect#s e las res#l$ci#"es ec#"+mic#B a mt,as. L#s i"ci e"tes se s$sta"ciar2" 1#r el 1r#ce imie"t# se!$i # 1#r la reclamaci+"( s$1rimi7" #se t# #s l#s tr2mites "# i" is1e"sables. La e?te"si+" e e*ect#s e las res#l$ci#"es se s$1e ita a % (e7uisitos> 1) Act#s %e" t# # i 7"tic#s' al im1$!"a #. 2) P#steri#res a la i"ter1#sici+" e la reclamaci+". #) F$e "# sea" *irmes e" ,/a a mt,a. $) F$e la s#licite el reclama"te # i"teresa # e" la reclamaci+" i"icial. %) E" el 1la3# e 1 mes es e la "#ti*icaci+" e la res#l$ci+".

85 Pr#ce imie"t# abre,ia # a"te +r!a"#s $"i1ers#"ales.


Las reclamaci#"es 0$e se tramite" 1#r este 1r#ce imie"t# ser2" res$eltas e" :"ica i"sta"cia 1#r el +r!a"# $"i1ers#"al( si" 0$e c#"tra la res#l$ci+" 0$e recai!a 0$e1a e" "i"!:" cas# el rec$rs# #r i"ari# e al3a a( a$"0$e s/ l#s e?tra#r i"ari#s e al3a a ) e re,isi+". -(oce2e(3 este p(oce2i.iento "5(e=i"2o en /os supuestos si1uientes: a) Cu"nt@" in>e(io( " /" seA"/"2" (&.000 o '2.000 V si se i.pu1n"n 5"ses o ="/o("ciones) b) A/e1"cin e4c/usi=" 2e inconstitucion"/i2"2 o i/e1"/i2"2 2e /"s no(."s. c) A/e1"cin e4c/usi=" 2e >"/t" o 2e>ecto 2e noti>ic"cin. d) A/e1"cin e4c/usi=" 2e insu>icienci" 2e .oti="cin o 2e incon1(uenci" 2e/ "cto. e) A/e1"ciones e4c/usi=".ente en to(no " /" co.p(o5"cin 2e ="/o(es. f) Ot("s ci(cunst"nci"s p(e=ist"s (e1/".ent"(i".ente.

KL

Ell# "# c#"stit$)e $" 1rimer 1as# 0$e 1# r/a a"te1#"erse a la reclamaci+" #r i"aria( si"# $" 1r#ce imie"t# alter"ati,# a 7sta is1$est# im1erati,ame"te 1ara l#s s$1$est#s me"ci#"a #s( si" 0$e 0$e1a #tra #1ci+" 1ara el i"teresa # "i 1ara el 1r#1i# trib$"al. La iniciacin se .ar2 me ia"te escrit# 0$e c#"te" r2( &$"t# a l#s at#s el act#( el reclama"te ) el trib$"al a 0$e se iri!e( las ale!aci#"es 0$e *$" ame"ta" la 1rete"si+"( ebie" # ac#m1a9arle c#1ia el act# rec$rri # ) las 1r$ebas 0$e se estime" 1erti"e"tes. C#m# e" el 1r#ce imie"t# #r i"ari#( se 1rese"tar2 a"te el +r!a"# 0$e ict+ el act#( 0$e l# remitir2 al trib$"al( 1$ ie" # tambi7"( c#" a"teri#ri a ( m# i*icar # a"$lar el act# ) ictar #tr# "$e,#. Al "# is1#"erse "a a e" c$a"t# al plazo( ser2 el #r i"ari# e 1 mes. S#bre la tramitacin( el +r!a"# $"i1ers#"al 1# r2 eci ir( e #*ici# # a i"sta"cia el i"teresa #( la celebraci+" e ,ista #ral( al #b&et# e 0$e 7ste *$" ame"te s$s ale!aci#"es. Se a ,ierte 0$e el +r!a"#( i"cl$s# a"tes e recibir el e?1e ie"te( 1# r2 ictar res#l$ci+" si e la #c$me"taci+" 1rese"ta a 1#r el reclama"te res$lta" acre ita #s l#s at#s "ecesari#s. La resolucin se a #1tar2 e" el 1la3# e L meses es e la i"ter1#sici+"( e"te" i7" #se esestima a la reclamaci+" si tra"sc$rre ese 1la3# si" .aberse icta #( si" 0$e ell# e?ima al +r!a"# e ictar res#l$ci+" e?1resa. E" tal cas#( si el act# im1$!"a # se .ab/a s$s1e" i #( e&ar2" e e,e"!arse i"tereses e em#ra.

;5 Rec$rs#s #r i"ari#s e a"$laci+" ) e al3a a.


E" las reclamaci#"es 0$e 1#r s$ c$a"t/a sea" s$sce1tibles e al3a a ) se .a)a #1ta # 1#r el rec$rre"te 1#r i"ter1#"er la reclamaci+" e" 1rimera i"sta"cia( ebe te"erse e" c$e"ta 0$e 7sta "# a!#ta la ,/a a mt,a. P#r ta"t#( "# 1# r2 ac$ irse al c#"te"ci#s# si" i"ter1#"er 1rece1ti,ame"te el rec$rs# #r i"ari# e al3a a a"te el TEAC( 0$e es el 0$e 1#"e *i" a la ,/a ec#"+mic#Ba mt,a e" l#s as$"t#s e c$a"t/a s$1eri#r a la se9ala a. Dicta a la res#l$ci+" e" 1rimera i"sta"cia( se arbitra $" recurso de anulacin previo a la alzada a"te el 1r#1i# trib$"al e i"sta"cia. Se trata e $" rec$rs# 1#testati,# 1ara el s$&et#( 1re,ist# 1ara a!ili3ar la re,isi+" e la res#l$ci+" e" ciert#s cas#s 0$e "# a*ecta" al *#" # el as$"t#( ) 0$e tambi7" 1# r2 ale!ar( #b,iame"te( si #1ta 1#r ac$ ir irectame"te al rec$rs# e al3a a. Pr#ce er2 e?cl$si,ame"te e" l#s si!$ie"tes # supuestos> C$a" # la res#l$ci+" eclare la i"a misibili a # la i"e?iste"cia e ale!aci#"es # 1r$ebas 1rese"ta as. C$a" # 1a e3ca i"c#"!r$e"cia c#m1leta ) ma"i*iesta. C$a" # se .$biera ac#r a # el arc.i,# e act$aci#"es 1#r re"$"cia( esistimie"t#( ca $ci a # satis*acci+" e?tra1r#cesal. La interposicin 1# r2 reali3arse e" $" 1la3# e 1I /as( .aci7" #se me ia"te escrit# 0$e i"cl$ir2 las ale!aci#"es ) las 1r$ebas #1#rt$"as. La resolucin se a #1tar2 e" el 1la3# e 1 mes es e la i"ter1#sici+"( e"te" i7" #se esestimat#ria si tra"sc$rre este 1la3# si" .aberse a #1ta #. El recurso ordinario de al(ada se c#"cibe c#m# el rec$rs# &er2r0$ic# 1#r e?cele"cia( sie" # 1rece1ti,# c#"tra las res#l$ci#"es e l#s TEAR ) TEAL c$a" # el as$"t# s$1ere las c$a"t/as se9ala as( as/ c#m# c#"tra las res#l$ci#"es e l#s +r!a"#s ec#"+mic#Ba mt,#s a$t#"+mic#s. E" 7l se s#mete" a re,isi+" ta"t# el *#" # el as$"t# c#m# t# as las ecisi#"es el +r!a"# e 1rimera i"sta"cia 0$e .a)a" 1$est# *i" a 7sta # im1i a" s$ c#"ti"$aci+". Se c#"tem1la este rec$rs#( 0$e( tras eclarar la competencia el TEAC ) el plazo e 1 mes 1ara s$ i"ter1#sici+"( se limita a eclarar 2 p"(ticu/"(i2"2es> 1.C S#bre el escrito de interposicin( c#"te" r2 las ale!aci#"es c#"tra la res#l$ci+" e 1rimera i"sta"cia ) a &$"tar2 las 1r$ebas #1#rt$"as( 0$e s+l# ser2" a misibles si "# 1$ ier#" 1racticarse e" la i"sta"cia a"teri#r. Se iri!ir2 al trib$"al c$)a res#l$ci+" se rec$rre( 0$e l# remitir2( &$"t# c#" el e?1e ie"te( al TEAC. 2.C S#bre la legitimacin( se c#"ce e( a em2s e a l#s i"teresa #s( a l#s Direct#res 8e"erales el Mi"isteri# e ;acie" a ) a l#s Direct#res e De1artame"t# e la AEAT e" las materias e s$ c#m1ete"cia( as/ c#m# a l#s +r!a"#s e0$i,ale"tes # asimila #s e las CCAA e" materia e s$ c#m1ete"cia. La resolucin 0$e se icte 1#r el TEAC c#"*irmar2 # re,#car2 la icta a e" 1rimera i"sta"cia( s$rtie" # 1le"#s e*ect#s s#bre la sit$aci+" c#"tr#,erti a. La #ctri"a 0$e e m# # reitera # eclare el TEAC ,i"c$lar2 a l#s trib$"ales re!i#"ales ) l#cales( a l#s +r!a"#s re,is#res a$t#"+mic#s ) al rest# e la A m+" trib$taria( ta"t# estatal c#m# a$t#"+mica. A em2s e 0$e( e" ca a trib$"al( la *i&a a 1#r el Ple"# ,i"c$la a las Salas( ) ta"t# $"a c#m# #tra a l#s +r!a"#s $"i1ers#"ales.

I5 Rec$rs#s e?tra#r i"ari#s e al3a a.


KK

A.5os tienen en co.8n e/ 7ue se pue2en inte(pone( so/".ente po( /os (1"nos 2i(ecti=os cont(" (eso/uciones 7ue no "2.iten /" "/?"2" o(2in"(i" po( ("?n 2e su cu"nt@" cu " 2ecisin 7uie(e co((e1i(se " e>ectos 2e >iB"( 2oct(in" "p/ic"5/e " ot(os c"sos si.i/"(es. -o( eso, no "/te("n /" situ"cin B2c" 2e(i="2" 2e /" (eso/ucin (ecu((i2", 7ue s/o po2(@" co.5"ti(se, en su c"so, "cu2ien2o " /" ,. CCA: 7ecurso extraordinario de al(ada para la unificacin de criterio> P# r2" i"ter1#"erl# l#s Direct#res 8e"erales el Mi"isteri# e ;acie" a ) l#s Direct#res e De1artame"t# e la AEAT( as/ c#m# l#s +r!a"#s asimila #s e las CCAA( c$a" # c#"si ere" 0$e la res#l$ci+" icta a e" :"ica i"sta"cia 1#r el TEAR # TEAL( # 1#r el +r!a"# re,is#r a$t#"+mic#( es !ra,eme"te a9#sa ) err+"ea( # "# se a ec$a a la #ctri"a el TEAC # si!$e criteri#s isti"t#s e l#s e #tr#s trib$"ales ec#"+mic#Ba mt,#s. La interposicin se lle,ar2 a cab# e" el 1la3# e @ meses es e la "#ti*icaci+" el ac$er # rec$rri #( ) la res#l$ci+" se ictar2 1#r el TEAC e" el 1la3# e L meses( $"i*ica" # el criteri#. L" 2oct(in" 7ue se >iBe " t("=6s 2e este (ecu(so se(3 =incu/"nte p"(" /os KR*ANOS econ.icoC "2.t=os p"(" e/ (esto 2e /" A2.n t(i5ut"(i". 7ecurso extraordinario de al(ada para la unificacin de doctrina> Tie"e la misma *i"ali a 0$e el a"teri#r e e1$rar l#s criteri#s ) 1r#"$"ciamie"t#s ec#"+mic#Ba mt,#s( b$sca" # s$ .#m#!e"ei a . Per# e" este cas#( 1r#ce e c#"tra res#l$ci#"es el 1r#1i# TEAC( 1$ ie" # i"ter1#"er el rec$rs# :"icame"te el Direct#r 8e"eral e Trib$t#s ) el +r!a"# e0$i,ale"te a$t#"+mic#. Es c#m1ete"te 1ara res#l,erl# la Sala Es1ecial 1ara la U"i*icaci+" e D#ctri"a( i"te!ra a 1#r re1rese"ta"tes e amb#s sect#res. El plazo de interposicin se *i&a e" @ meses. La resolucin se ictar2 e" el 1la3# e L meses. L" 2oct(in" 7ue se >iBe " t("=6s 2e este (ecu(so se(3 =incu/"nte p"(" /os TRILUNALES econ.icoC "2.t=os p"(" e/ (esto 2e /" A2.n t(i5ut"(i". E/ recurso ordinario de al(ada se conci5e co.o e/ (ecu(so Be(3(7uico po( e4ce/enci", sien2o p(ecepti=o cont(" /"s (eso/uciones 2e /os TEAR TEAL cu"n2o e/ "sunto supe(e /"s cu"nt@"s seA"/"2"s, "s@ co.o cont(" /"s (eso/uciones 2e /os (1"nos econ.icoC"2.t=os "uton.icos. E/ (1"no con competencia p"(" (eso/=e( es e/ TEAC. E/ recurso extraordinario de al(ada para la unificacin de criterio es co.petente p"(" (eso/=e(/o e/ TEAC. Es un .6to2o 2e uni>ic"cin 2e/ c(ite(io. E/ recurso extraordinario de al(ada para la unificacin de doctrina es co.petente p"(" (eso/=e(/o /" S"/" Especi"/ p"(" /" Uni>ic"cin 2e Eoct(in", est3 inte1("2" po( (ep(esent"ntes 2e ".5os secto(es. -(oce2e cont(" /"s (eso/uciones 2e/ p(opio TEAC, pu2ien2o inte(pone( e/ (ecu(so 8nic".ente e/ Ei(ecto( *ene("/ 2e T(i5utos e/ (1"no e7ui="/ente "uton.ico.

<5 El rec$rs# e?tra#r i"ari# e re,isi+".


Es un (e.e2io e4t("o(2in"(io p"(" (e=is"( "ctos (eso/uciones >i(.es (especto 2e /os 7ue se ."ni>iest"n cie(tos =icios o 2e>ectos cu"n2o " no est3n 2isponi5/es /os .e2ios 2e (e=isin o(2in"(ios. Son actos recurribles /os "ctos (eso/uciones >i(.es cu"n2o concu((" "/1uno 2e /os # .oti=os si1uientes: a) Ap"(icin 2e 2ocu.entos poste(io(es o 2e i.posi5/e "po(t"cin "/ tie.po 2e 2ict"(se e/ "cto o /" (eso/ucin, 2e ="/o( esenci"/ p"(" /" 2ecisin 7ue e=i2encien su e((o(. b) Uue /os 2ocu.entos o testi.onios en 7ue se >un2 e/ "cto o /" (eso/ucin se 2ec/"(en >"/sos po( sentenci" Bu2ici"/ >i(.e "nte(io( o poste(io(. c) Uue se 2ict"(" e/ "cto con p(e="(ic"cin, co9ec9o, =io/enci", ."7uin"cin >("u2u/ent" u ot(" con2uct" puni5/e, 2ec/"(3n2ose "s@ po( sentenci" Bu2ici"/ >i(.e. L" competencia p"(" conoce(/o (eso/=e(/o es 2e/ TEAC, pe(o, si 2e /" inte(posicin se "p(eci" /" >"/t" 2e "/1uno 2e /os .oti=os 7ue /o pe(.iten, po2(3 2ec/"("(se /" in"2.isi5i/i2"2 po( (1"no unipe(son"/. L" le!itimacin p"(" inte(pone( e/ (ecu(so /os inte(es"2os /os (1"nos 2i(ecti=os 2e/ Ministe(io 2e R"cien2", 2e /" AEAT 2e /"s CCAA, en /os t6(.inos " e4puestos. En cu"nto "/ procedimiento no se .encion"n p"(ticu/"(i2"2es po( e/ p(ecepto (e1u/"2o(, " s"/=o 2e/ pla(o de interposicin, 7ue es 2e # .eses 2es2e /" "p"(icin 2e/ 2ocu.ento o 2es2e /" >i(.e?" 2e /" sentenci" Bu2ici"/ "p(eci"n2o /os .oti=os 7ue pe(.iten este c"uce e4t("o(2in"(io 2e (e=isin, (eco(2"n2o 7ue no p(oce2e en este (ecu(so /" suspensin 2e/ "cto. L" resolucin se 2ict"(3 en e/ p/"?o o(2in"(io 2e 1 "Ao, enten2i6n2ose 2esesti."2o e/ (ecu(so si t("nscu((e e/ .is.o sin 9"5e(se "2opt"2o, pu2ien2o e/ inte(es"2o inte(pone( e/ contencioso cont(" /" 2esesti."cin po( si/encio o espe("( " /" (eso/ucin e4p(es", 7ue e/ (1"no 9"5(3 2e 2ict"( en to2o c"so.

KN

@. LA RE6ISIN EN 6_A ADMT6A EN LOS TRIBUTOS LOCALES. (Leccin 1', punto V)


La Le) e Bases el R7!ime" L#cal e 1PNI s$1rimi+ e" esta es*era la ,/a ec#"+mic#Ba mt,a. Si" embar!#( 1#c# es1$7s( la Le) re!$la #ra e las ;acie" as L#cales e 1PNN( res$cit+ la reclamaci+" ec#"+mic#B a mt,a c#"tra ciert#s act#s e !esti+" e trib$t#s l#cales( c$)a c#m1ete"cia se atrib$/a a la A m+" el Esta #. E" 1PPN( la Le) *$e #b&et# e $"a "$e,a re acci+"( re!$la" # m2s etalla ame"te el rec$rs# e re1#sici+"( c#"*i!$r2" #l# clarame"te c#m# 1rece1ti,# ) 1re,i# al c#"te"ci#s#( es1e&a" # las $ as 0$e a"tes e?ist/a" s#bre s$ 1#sible car2cter 1#testati,#. As/( a te"#r el act$a9l Te4to Re>un2i2o 2e /" Le 2e R"cien2"s Loc"/es> La !esti+" catastral el IBI ) la !esti+" ce"sal el IAE c#m1ete" a la A m+" el Esta #( 1#r l# 0$e l#s act#s 0$e icte e" estas materias se s#meter2" a s$ 1r#1ia ,/a ec#"+mic#Ba mt,a. E" cambi#( la !esti+" estrictame"te trib$taria e est#s trib$t#s( ) la e l#s resta"tes 0$e i"te!ra" la ;acie" a l#cal( es c#m1ete"cia e la 1r#1ia E"ti a s#meti7" #se l#s act#s icta #s 1#r ella al rec$rs# e re1#sici+" 1rece1ti,# ) 1re,i# al c#"te"ci#s#. A8n t("t3n2ose 2e "ctos 2e 1estin t(i5ut"(i" 2e /os t(i5utos /oc"/es, p(oce2e(3 /" =@" econ.icoC "2.t=" cont(" e//os cu"n2o se 2icten po( /" A2.n 2e/ Est"2o, si 9" "su.i2o 2ic9" 1estin po( 2e/e1"cin. A /" in=e(s", /os "ctos 2e 1estin c"t"st("/ cens"/ 2ict"2os po( /" Enti2"2 /oc"/ en =i(tu2 2e 2e/e1"cin o 2e con=enio 2e co/"5o("cin se so.ete(3n "/ (ecu(so 2e (eposicin. -e(o en este 8/ti.o c"so, "/ se( un" co.petenci" est"t"/, cont(" /" (eso/ucin 2e /" (eposicin p(oce2e(3 t".5i6n /" (ec/"."cin econ.icoC "2.t=". Se i.pone, pues, en estos supuestos, 2 =@"s "2.t="s, p(ecepti="s ".5"s, "ntes 2e po2e( "cce2e( "/ contenciosoC"2.t=o, pese " /" Bu(isp(u2enci" constitucion"/ 7ue "2=ie(te cont(" /" e4i1enci" 2e .3s 2e un" =@" "2.t=" p(e=i" " /" Bu2ici"/. La interposicin el rec$rs# se e*ect$ar2 e" el 1la3# e 1 mes es e la "#ti*icaci+" el act# # es e la e?1#sici+" e l#s 1a r#"es e c#"trib$)e"tes. Se 1rese"tar2 me ia"te escrit# c#"te"ie" # las ale!aci#"es ) a1#rta" # las 1r$ebas 1erti"e"tes. Para l# c$al $ra"te el mism# 1la3# e i"ter1#sici+" 1# r2 s#licitarse la 1$esta e ma"i*iest# el e?1e ie"te. La suspensin se 1r# $cir2 e" l#s s$1$est#s ) c#" las m# ali a es e las reclamaci#"es ec#"+mic#B a mt,as( a c$)a re!$laci+" se remite el TRL;L( 1er# sie" # la E"ti a l#cal la 0$e a1reciar2 las circ$"sta"cias )( e" s$ cas#( las !ara"t/as. La resolucin se ictar2 e" el 1la3# e 1 mes es e la i"ter1#sici+"( sal,# 0$e .$biera" s$r!i # c$esti#"es "$e,as # "$e,#s c#m1arecie"tes( e" c$)# cas# el mes se c#m1$tar2 es e el *i"al el 1er/# # e ale!aci#"es 0$e se .$biera c#"ce i #. Tra"sc$rri # el 1la3# si" .aberse a #1ta #( se e"te" er2 esestima # el rec$rs#( a e*ect#s e 0$e el i"teresa # 1$e a ac$ ir al c#"te"ci#s#( ) si" 1er&$ici# el eber e res#l,erl# e?1resame"te 0$e c#m1ete a la E"ti a l#cal. -"(" /os !randes municipios, se i.p/"nt" /" =@" 2e (eso/ucin con un 8r!ano para la resolucin de las reclamaciones econmico admtvas, co.o p(opi" 2e /"s Enti2"2es /oc"/es 2e 1("n t"."Ao, p"(" este tipo 2e (ec/"."ciones. En est" nue=" =@" 2e (e=isin /oc"/, se seA"/"n # c"("cte(@stic"s: a) Es p(ecepti=". b) A1ot" /" =@" "2.t=", constitu en2o /" =@" p(e=i" "/ contenciosoC"2.t=o. c) Se(3 co.petente e/ (1"no econ.icoC"2.t=o /oc"/, 7ue 5"s"(3 su >uncion".iento en c(ite(ios 2e in2epen2enci" t6cnic", ce/e(i2"2 1("tui2"2. Ent(e /os actos recurribles, se entien2en Fe/ conoci.iento (eso/ucin 2e /"s (ec/"."ciones so5(e "ctos 2e 1estin, /i7ui2"cin, (ec"u2"cin e inspeccin 2e t(i5utos e in1(esos 2e 2c9o p85/ico, 7ue se"n 2e co.petenci" .unicip"/I, sin pe(Buicio 2e /os supuestos en 7ue se p(e=6 /" (ec/"."cin econ.icoC"2.t=" "nte /os T(i5un"/es Econ.icoCA2.t=os 2e/ Est"2o (es 2eci(, /os "ctos 2e 1estin c"t"st("/ 2e 1estin cens"/). Cont(" esos "ctos po2(3n inte(pone( /os inte(es"2os, 2e ."ne(" potest"ti=", e/ (ecu(so 2e (eposicin, cont(" cu " (eso/ucin p(oce2e(3 est" =@" econ.icoC"2.t=". El <rgano econmico#admtvo estar2 c#"stit$i # c#" $" m/"im# e tres miembr#s( esi!"a #s 1#r el Ple"# el A)$"tamie"t#( c#" el ,#t# *a,#rable e la ma)#r/a abs#l$ta e l#s miembr#s 0$e l# i"te!ra"( e e"tre 1ers#"as e rec#"#ci a c#m1ete"cia t7c"ica. Cesar2" a 1etici+" 1r#1ia( 1#r ac$er # el Ple"# c#" la misma ma)#r/a( 1#r se"te"cia *irme e c#" e"a 1#r elit# #l#s#( # 1#r res#l$ci+" *irme sa"ci#"a #ra 1#r *alta isci1li"aria !ra,e # m$) !ra,e( i"c#a a ) res$elta 1#r el Ple"#. S$ c#m1#sici+" c#"creta( c#m1ete"cias( #r!a"i3aci+" ) *$"ci#"amie"t#( as/ c#m# el 1r#ce imie"t# e las reclamaci#"es( se re!$lar2" 1#r re!lame"t# a1r#ba # 1#r el

KP

Ple"#( e ac$er # c#" l# estableci # 1#r la L8T 1ara las reclamaci#"es ec#"+mic#Ba mt,as.

P#r c#rtes/a e Marta Cal,#( a9a # 1#r :ltim# el si!$ie"te a1arta #>

ARTTCULOS UUE ENTRAN EE LA L*T:


J9 2% 2& 2' (.u i.po(t"nte en p"(ticu/"( 2'.1, 2 &2 && &J )# )$ )J )) 101 " 112 ".5os inc/usi=e 11J " 12J ".5os inc/usi=e 1#0 " 1&1 ".5os inc/usi=e 1&% " 1&' ".5os inc/usi=e 1'J " 1J0 ".5os inc/usi=e 1JJ.1 1)2 1)J 1)) 20' " 212 ".5os inc/usi=e 21& 21' 21J 221 222 22#

#)

NJ

22$ 22%

N1