Vous êtes sur la page 1sur 4

CORERAY Optical Communication(Nanning) Co.,Ltd.

Gii thiu Cng ty


Cng ty TNHH Truyn thng quang hc CORERAY (Nam Ninh) l
m!t nh m"y chuy#n cung c$% c"c &'ch () ( *+n ,u$t thi-t .' truyn thng quang hc th) !ng/ .a0 g1m C2 (C0ntract 2anu3acturing 4 H5% 1ng *+n ,u$t)/ OE2 (Original Equi%m6nt 2anu3acturing 7 *+n ,u$t thi-t .' g8c)/ O92 (Original 96*ign 2anu3acturing 7 Thi-t :- *+n ,u$t .an ;u) ( E2< (Engin66ring 2anu3acturing <6r(ic6 7 9'ch () := thu>t *+n ,u$t)? Cng ty 5c chuy@n gia0 cng ngh &An *8ng quang hc hai chiu tBch h5% (CDC) ch0 c"c Eng &)ng (i quy m ln? ChFng ti cG quy trHnh *+n ,u$t (i hiu qu+ ca0/ h ng ;u th- gii tr0ng lnh (Ic thi-t :-/ thJ nghim ( Gng gGi thi-t .' &An *Gng quang? <+n %hKm chBnh cLa chFng ti l M N! %hOn &Png *Gng "nh *"ng Q chiu (<%litt6r Clanar DightRa(6 Circuit 4 CDC *%litt6r) :h% n8i (c0u%l6r)/ chuy@n mSch quang (O%tical <Ritch)/ T92/ cng nh c"c &'ch () 0 tS0 ( &Png *+n %hKm CCD? T$t c+ c"c thi-t .' thJ nghim/ thi-t .' *+n ,u$t ( Gng gGi 5c hiu chUnh (i ! chBnh ,"c ca0 cLa chFng ti 5c *+n ,u$t .Vi cng ty h ng ;u th- gii? C0r6ray W ang ( *X h5% t"c ci nhiu cng ty quang a qu8c gia ( c"c tY chEc nghi#n cEu nYi ti-ng tr#n t0 n th- gii/ chFng ti ti-% t)c %h"t tri@n c"c *+n %hKm ( cng ngh mi? (C0r6ray W 5c h5% t"c (i m!t *8 cng ty quang h0c nYi ti-ng th- gii ( c"c tY chEc nghi#n cEu :h0a hc/ ti-% t)c %h"t tri@n cng ngh mi ( *+n %hKm)? ChFng ti cG m!t h th8ng tin ."n h ng/ &'ch () h>u mWi *au ."n h ng/ ( h th8ng qu+n lZ ch$t l5ng h0 n chUnh? ChFng ti cng cG th@ cung Eng th60 y#u c;u thi-t :- ch0 c" nhOn/ ( cung c$% c"c *+n %hKm th60 y#u c;u cLa :h"ch h ng? @ "% Eng lSi nhu c;u ng y c ng ln cLa thgii ( cng nghi% [TTH/ chFng ti *X t>% trung ( 0 nghi#n cEu/ %h"t tri@n/ *+n ,u$t ( ."n *+n %hKm &An *8ng quang hc %h\ng (Q chiu)

] Va ia!l" Optical Att"nuato #$ %u& 'ao (uang


#$ %u& 'ao (uang i)u c'*n' !+ng ta& ,c t'i-t .- / i)u c'*n' n'+m c0 ,c $ %u& 'ao (uang p'1 ',p, d2& i)u c'*n' t3 4 5 64d#. 72n p'8m n9& ,c :n' gi: t'"o ti;u c'u8n <"lco dia=R>?@4>CORE A9 RoB

Ct i/m vng suy gim rng phn gii cao


tn hao do ni ngoi thp tn hao do phn x !ao

Dng dEng B cm bin quang hc Power Equalizer Phng th nghim R & D


H thng tru !n "#n quang

F" Go manc" 7p"ciGication%H


t'am %I
#Kc %0ng 'oLt $ng(nm) 7u& 'ao lKn n'Pt (d#) tQn 'ao do nIi RaSimum (d#)
UaA"l"ngt' V"p"nd"nt Lo%% (d#) Optical R"tu n Lo%% (d#) Fola iYation V"p"nd"nt Lo%% (d#)

(t'Jng %I
@M@4 64 T @.4 T 4.6 @NN4 6N 64 T 4.M T 4.6 T 4.W X 64 T 4.@ T 4.[ T 4.MN 4 5 ^_4 >W4 5 ^`N N44 [4 (L) S [M (U) S 6.6 (B) @M@4O@NN4 64 T @.4 T 4.6

t Z %u& gi2mT [4d# t Z %u& gi2m \ [4d# <"mp" atu " V"p"nd"nt Lo%% (d#) N'i]t $ 'oLt $ng (d#) N'i]t $ !2o (u2n () cJng %uPt (uang lKn n'Pt (mU) .ac' t'Kc g0i mm

<'Jng tin Ct 'ang


VA R VA R bbbb #Kc %0ng UaA"l"ngt' (R"Gl"ctioneFa%%) @M@4f@M@4nm @NN4f@NN4nm @M@Nf@M@4O@NN4 nm b loLi %,i (uang b Vc !dc %,i (uang @f7Rg>[` 4f[N4nm !a " Gi!" Gi!" #a " 7,i [f[N4e@[N (uang RR @f?44um loo%" Mf6[.Ne@[N tu!" RR Loo%" 7,i (uang WfBh @464 [f[mm ca!l" gl"S iac."t lKp Ac !2o A] c:p MfMmm iac."t ca!l" bb $ d9i %,i (uang @4f@.4m @[f@.[m @Nf@.Nm b loLi Conn"cto 4fNon" @fgCeAF C [fgCeFC Mf7CeAF C Wf7CeFC NfLCeFC 6fLCeAF C