Vous êtes sur la page 1sur 10

Chronologia zbrodni: Ludobjstwo w Kanadzie w erze nowoytnej.

1850 Narody pierwotne wschodniej Kanady zostay zdziesitkowane przez osp prawdziw i inne choroby celowo wprowadzone przez E ropejczyk!w do zaledwie dziesici procent swoje"o stan sprzed kontakta#i z ni#i$ %le#iona india&skie na zach!d od 'ielkich (ezior pozostaj w wikszo)ci nietknite przez t pla"* z wyjtkie# zachodnie"o wybrze+a "dzie zaczynaj osiedla, si E ropejczycy$ 185- .stawa o /topniowej 0ywilizacji* napisana* aby wyeli#inowa, narody pierwotne poprzez 1nadanie prawa wyborcze"o2 i* w kt!rej tyt do zie#i i pojcie narodowo)ci zostaj zlikwidowane przechodzi przez le"islat r w Kanadzie 3!rnej 1854 5isje 6zy#skokatolickie s stanawiane w 5ission w Kol #bii 7rytyjskiej 87$0$9 a w :kana"an przez bisk pa oblata 8osoba* kt!ra nie skada )l b!w zakonnych tylko przyrzeczenie wytrwania t #$9 %a la ; rie * kt!ry z po#oc jez ick sporzdza plan ekster#inacji niechrze)cija&skich wodz!w <ndian i zastpienia ich lidera#i kontrolowany#i przez Ko)ci! Katolicki$ =en 1%lan ; rie 2 pos +y p!>niej jako #odel dla india&skich szk! z internate#$ 18?@AB %owa+na epide#ia ospy prawdziwej w)r!d ple#ion india&skich wewntrznej 7$0$ jest zainicjowana przez an"lika&skie"o #isjonari sza 8i przysze"o bisk pa Norwich oraz czonka <zby Cord!w9 wielebne"o (ohna /heepshanksa* kt!ry zaszczepia setko# <ndian t chorob$ /heepshanks dziaa na zlecenie rzd prowincjonalne"o i handl jcej D tra#i Ko#panii Eatoki F dsona* kt!ra sponsor je pierwsze protestanckie #isje w)r!d <ndian$ %onad 40G lokalnych <ndian /alish i 0hilcotin okoo 8000 l b wicej l dzi z"inie w wynik +ycia tej broni biolo"icznej$ 18?4A-0 Nie dane powstanie nad 0zerwon 6zek <ndian 5etis 8#ieszana krew Hpoto#kowie <ndian i E ropejczyk!w t #$I9 na r!wninach centralnych pod przyw!dztwe# Co isa 6iela skania nowoApowstay rzd Kanady do stanowienia swojej niepodle"o)ci 1od #orza do #orza2 poprzez narodowy syste# kolei i #asow e#i"racj E ropejczyk!w na zie#ie <ndian na zachodzie$ 18-0 Korona Jn"lii stanawia syste# 1rezerwy kler 2* w kt!ry# katolickie i an"lika&skie #isje dostaj setki akr!w zie#i kradzionej rdzenny# narodo#* w szcze"!lno)ci w zachodniej Kanadzie$ 18-B Eostaje tworzona Kr!lewska %!nocnoAzachodnia %olicja Konna poprzedniczka dzisiejszej Kr!lewskiej Kanadyjskiej %olicji Konnej 8605%9 jako narodowa* para#ilitarna sia z absol tn j rysdykcj wzd + caej Kanady$ ;o tej #andat wlicza si s nicie wszystkich rdzennych #ieszka&c!w do rezerwat!w i wyczyszczenia pasa zie#i 1wolne"o od <ndian2 na 50 #il po ob stronach rozszerzajcej si na zach!d Kanadyjskiej Kolei %acyDicznej 80%69$ 18-? %od wypywe# bye"o pre#iera i prawnika 0K6* (ohna J$ 5ac;onalda* Kanada przyj# je .staw <ndia&sk* kt!ra red k je wszystkich <ndian i czonk!w ple#ienia 5etis do stat s nieA obywateli i os!b pozostajcych pod opiek prawn pa&stwa kanadyjskie"o$ :dtd rdzenni #ieszka&cy s wizieni w 1rezerwowych obszarach2* od#!wiony jest i# stat s prawny czy prawa obywatelskie* nie #o" "osowa,* pozywa, w sdach* posiada, wasno)ci czy prowadzi, dziaa& w swoi# i#ieni $ <ch stat s jako os!b pozostajcych pod opiek prawn pozostaje niez#ieniony do dnia dzisiejsze"o$ 188? 0K6 jest ko&czona* czc Kanad od wybrze+a do wybrze+a i otwierajc drzwi #asowej i#i"racji e ropejskiej$ =e"o sa#e"o rok wszystkie tradycyjne cere#onie rdzennych #ieszka&c!w na zachodni# wybrze+ zostaj zdele"alizowane* wliczajc w to syste# potlatch i rdzenne jzyki$

1884 .stanowiony zostaje Dederalny ;eparta#ent /praw <ndia&skich$ <ndia&skie 1szkoy prze#ysowe2 8L9 zostaj sankcjonowane przez rzd Dederalny* kt!ry we wsp!pracy z ko)cioa#i katolicki#i i protestancki#i wsp!lnie D nd je i zakada obozy internowania dla wszystkich dzieci rdzennych #ieszka&c!w w caej Kanadzie$ 1841 %ierwszy #edyczny raport o #asowych z"onach w tych szkoach spowodowanych przez szalejc i nie leczon "r >lic zostaje wysany rzdowi Dederalne# przez dr$ 3eor"eMa :rtona w Jlberta$ 6aport :rtona zostaje zi"norowany$ 1405 %onad setka india&skich szk! z akade#ikie# dziaa w caej Kanadzie* dwie trzecie z nich jest prowadzona przez Ko)ci! 6zy#skokatolicki$ 5asowa e ropejska e#i"racja i bro& biolo"iczna zred kowaa rdzenne pop lacje na zachodzie do #niej ni+ pici procent stan pierwotne"o$ 140- ;r %eter 7ryce* 3!wny .rzdnik 5edyczny przeprowadza dla ;eparta#ent /praw <ndia&skich 8;<J9 rzd Dederalne"o inspekcj india&skich szk! w cay# kraj * aby zbada, war nki zdrowotne$ 7dcy te"o wynikie# raport 7ryceMa dla asystenta nadinspektora ;<J ; ncana 0a#pbella /cotta dok #ent je* +e ponad poowa wszystkich dzieci w tych szkoach #iera na "r >lic celowo rozpowszechnian w)r!d nich przez pracownik!w$ 7ryce r!wnie+ twierdzi* +e ko)cioy prowadzce te szkoy celowo krywaj dowody i statystyki tych #orderczych praktyk$ 15 listopada 140- 6aport dr 7ryceMa jest cytowany w The Ottawa Citizen i The Montreal Gazette$ 1408A4 ; ncana 0a#pbell /cott tajnia raport 7ryceMa i od#awia dziaa, na podstawie je"o reko#endacji* do kt!rych wlicza si ods nicie ko)cio!w od prowadzenia szk! india&skich$ 7ryce wydaje bardziej ko#pletny raport o o"ro#nych wska>nikach )#ierci w tych szkoach* podczas* "dy /cott zaczyna oszczercz ka#pani przeciwko 7ryceMowi* kt!ra ostatecznie doprowadza do s nicia "o ze s +by cywilnej$ Cistopad 1410 %o#i#o odkry, 7ryceMa* /cott instyt cjonaliz je kontrole ko)cieln nad india&ski#i szkoa#i przez kontrakt #idzy rzde# Dederalny# a ko)cioa#iN Katolicki#* Jn"lika&ski#* %rezbiteria&ski# i 5etodystyczny# 8dwa ostatnie s poprzednika#i Ejednoczone"o Ko)cioa Kanady9$ Kontrakt ten powa+nia te szkoy do istnienia i dostarcza rzdowych )rodk!w oraz ochrony dla nich* wliczajc w to +ycie 605% jak ra#ienia policyjne"o dla tych szk!$ 5arzec 1414 %o#i#o rosncych wska>nik!w )#ierci w india&skich szkoach z akade#ikie#* pod naciskie# ko)cioa* ;$0$ /cott zaka&cza wszystkie Dederalne inspekcje #edyczne tych szk! likwid jc rzd 3!wne"o <nspektora 5edyczne"o$ Kwiecie& 14@0 %rawo Dederalne sprawiajce* +e obowizkie# prawny# dla dzieci india&skich powy+ej - rok +ycia w caej Kanadzie jest wizienie ich w szkoach india&skich zostaje prze"osowane$ Nie wsp!prac jcy# rodzico# "rozi wizienie i d +a "rzywna$ Ciczba )#ierci z powod "r >licy w)r!d india&skich #ieszka&c!w potroi si w nastpnej dekadzie$ 'iosna* 14@5 Ejednoczony Ko)ci! Kanady zostaje stanowiony przez Dederaln .staw %arla#ent * aby 1skanadyzowa i schrystianizowa urodzonych za granic i pogan$ Ko)ci! ten jest wsparty# Dinansowo ra#ienie# Korony Jn"ielskiej i przej# je wszystkie szkoy oraz zie#ie kradzion rdzenny# #ieszka&co# bdc w posiadani ko)cio!w #etodystycznych i prezbiteria&skich$ 14@- (eden z przepis!w Kol #bii 7rytyjskiej pozbawia wszystkich <ndian prawa do wynajcia i kons ltowania si z prawnikie# czy reprezentowania siebie przed sde#$ =o sa#o prawa czyni

niele"alny# dla ka+de"o prawnika przyj#owanie india&skich klient!w$ 14@8 .stawa o /terylizacji /eks alnej przechodzi przez le"islat r w Jlberta* pozwalajc na przy# sow sterylizacj ka+de"o cznia india&skiej szkoy na #ocy decyzji dyrektora* pracownika ko)cioa$ %rzynaj#niej @800 india&skich #+czyzn i kobiet stanie si bezpodnych przez to prawo$ 14@4AB0 6zd Kanady wyrzeka si ochrony prawnej nad india&ski#i dzie,#i w szkoach na rzecz wybrane"o przez ko)ci! dyrektora$ 14BB <dentyczna .stawa o /terylizacji /eks alnej zostaje prze"osowana przez le"islat r Kol #bii 7rytyjskiej$ =rzy centra sterylizacji powstaj w "sto zal dnionych spoeczno)ciach rdzennych #ieszka&c!wN w szpital 6$'$ Car"e w 7ella 7ella 8Ejednoczony Ko)ci!9* w <ndia&ski# /zpital Nanai#o* i w <ndia&ski# /zpital 0harles 0a#sell w Ed#onton w Jlberta 8Ejednoczony Ko)ci!9$ =ysice <ndian zostanie wysterylizowanych w tych plac!wkach do lat 80$ C ty 14BO %r!ba likwidacji szk! z akade#ikie# przez rzd Kanady ko&czy si niepowodzenie# w wynik opor opinii p blicznej wykreowane"o przez hierarch!w ko)cio!w katolickich i protestanckich$ /tycze& 14B4 ;zieci szczep 0owichan zostaj +yte w #edycznych ekspery#entach przeprowadzonych przez nie#ieckojzycznych lekarzy w katolickiej szkole K per <sland na Panco Qer <sland$ ' rez ltacie #iera kilkana)cie dzieci$ 605% t sz je dochodzenie w sprawie tych )#ierci a 5ontDorts* nie#iecki zakon katolicki prowadzcy t szko zostaje zastpiony przez :blat!w$ 14O-A8N Kanadyjski dyplo#ata 8i p!>niejszy pre#ier9 Ceaster %erson po#a"a zdeDiniowa, Konwencj :NE o l dob!jstwie na nowo tak* aby nie #o+na byo jej zastosowa, do kanadyjskich szk! india&skich$ %rawodawstwo pozwalajce na jej zastosowanie na terenie Kanady jest zablokowane przez parla#ent Kanady$ 14O?A5@N /etki nazist!w i lekarzy // dostaje obywatelstwo i zezwolenie na e#i"racj do Kanady w ra#ach operacji 1/pinacz2 i prac je w india&skich szpitalach oraz innych plac!wkach* wliczajc w to Jllan 5e#orial <nstit te w 5ontreal dziki wsparci wojskowe# oraz 0<J$ ;o ich bada& wlicza si pro"ra#y kontroli #ys opartej na tra #atycznych wydarzeniach* techniki sterylizacji oraz Dar#akolo"iczne testowanie lek!w na rdzennych dzieciach* sierotach oraz wiel innych$ 145?A8N :caleni z jedne"o z takich pro"ra#!w w bazie Kr!lewskich Kanadyjskich /i %owietrznych Cincoln %ark w 0al"ary w Jlberta opis j lekarza z tat a+e# // z n #ere# na swoi# ra#ieni tort r jce"o dzieci do )#ierci* wczajc w to dzieci india&skie przyprowadzone przez oDicer!w 605% z lokalnych rezerwat!w i szk! rezydenckich$ %odobne zbrodnie s opisywane przez ocalaych z pro"ra#!w w bazach wojskowych w / DDield w Jlberta* Nanai#o w Kol #bii 7rytyjskiej i w szpital psychiatryczny# Cakehead w =h nder 7ay w :ntario$ 14?@A-1N =ysice india&skich dzieci jest celowo kradzionych ze swoich rodzin w ra#ach pro"ra# 1k lka lat ?028L9 sponsorowane"o przez rzd* w kt!ry# to niszczono rdzenne rodziny i kontyn owano k lt rowe l dob!jstwo znane z syste# szk! rezydenckich$ 'iele dzieci #iera w do#ach zastpczych i india&skich szpitalach "dzie s potaje#nie wysyane do przeprowadzania na nich ekspery#ent!w a przyczyna ich )#ierci jest krywana$ 14?4N 5inister /spraw <ndia&skich* (ean 0hretien trzy# je l dob!jcz 1asy#ilacyjn2 polityk k lt ralne"o i prawne"o wyko&czenia narod!w rdzennych w Dederalny# 17iay# ;ok #encie2 zo+ony# w %arla#encie

14-0N %owszechny op!r <ndian wobec 17iae"o ;ok #ent 2 i rewolta rodzic!w india&skich w katolickiej rezydenckiej szkole 7l eR ills w /t$ %a lMs w Jlberta "dzie ci rodzice bior %rzedstawiciel 6zdowe"o w)r!d <ndian za zakadnika i +daj s nicia si!str i ksi+y ze szkoy z# sza rzd do rozpoczcia proces przekazywania india&skiej Ed kacji lokalny# rado# india&ski#$ 14-@N 'yprzedzajc koniec szk! rezydenckich* ;eparta#ent /praw <ndia&skich nakaz je zniszczenie wszystkich akt personalnych <ndian* wliczajc w to akty wasno)ci$ ' wynik te"o* wasno), zie#i oraz "enealo"ia niezliczonych rodzin india&skich zostaje zniszczona* podwa+ajc roszczenia do india&skiej zie#i$ 14-5N 'ikszo), india&skich szk! rezydenckich zostaa za#knita l b przekazana do zarzdzania przez lokalne rady$ Nie #niej jednak* wiele akt!w wykorzystywania i zbrodni przeciwko dziecio# #a nadal #iejsce* z rk india&skie"o personel $ Cato 14-8N 0zerwona /ia* cz), J#eryka&skie"o 6 ch <ndia&skie"o 8J<59 ok p je bi ra ;eparta#ent /praw <ndia&skich w Panco Qer i p blik je dok #entacj sterylizacji w india&skich szpitalach na Eachodni# 'ybrze+ $ 0zerwona /ia wzywa do abolicji .stawy <ndia&skiej* rezerwat!w oraz #arionetkowych rad india&skich$ 1480N ' odpowiedzi* rzd Dederalny stanawia tak zwane 1E"ro#adzenie %ierwszych Narod!w2 8JKN9 jako dotowane przez pa&stwo* kolabor jce ciao skadajce si z sa#oA stanowionych i niewybieralnych 1lider!w2 z caej Kanady$ JKN od#awia poparcia dla niepodle"o)ci narod!w rdzennych czy jakichkolwiek wezwa& do zbadania )#ierci i zbrodni w szkoach india&skich$ %a>dziernik 1484N Nora 7ernard* ocalona z rezydenckiej szkoy z New 7r nswick zakada pierwsz spraw przeciwko Ko)cioowi Katolickie# oraz rzdowi Kanady za krzywdy* jakie poniosa w szkole$ Nora zostanie za#ordowana w "r dni @00- r$* t + przed 1przeprosina#i2 Kanady za india&ski syste# szk!$ 1440N ' odpowiedzi* kret %artii Ciberalnej i rzd * 1lider2 %hil Kontaine z JKN prezent je 1#yniec28L9 nt$ szk! india&skich odnoszc si do 1wykorzystywania2 w szkoach jednocze)nie nikajc wspo#inania o powa+niejszych zbrodniach$ 'iosna 144B stycze& 1445N Naoczni )wiadkowie #orderstw w szkole Jlberni Ejednoczone"o Ko)cioa #!wi p blicznie o )#ieciach dzieci w tej szkole z a#bony wielebne"o KeQina Jnnetta w ko)ciele /t$ Jndrew Ejednoczone"o Ko)cioa w %ort Jlberni w Kol #bii 7rytyjskiej$ Kiedy Jnnett podwa+a potaje#ny kad #idzy je"o ko)cioe#* prowincjonalny# rzde# i D ndatore# ko)cioa 5ac5illanA7loedel Ctd$8 kanadyjska Dir#a zaj# jca si prod kcj z drewna t #$9 dotyczcy zie#i kradzionej od rdzennych #ieszka&c!w* zostaje zwolniony bez podania powod i w ko&c wykl czony z ko)cioa bez przeprowadzenia odpowiednie"o proces $ 18 "r dnia 1445N 5orderstwo india&skich dzieci w szkole Jlberni po raz pierwszy zostaje zrelacjonowane przez pras podczas protest zor"anizowane"o przez KeQina Jnnetta* w The Vancouver un$ Naoczny )wiadek te"o zdarzenia* Farriet Nahanee #!wi reportero#* +e widziaa jak wielebny JlDred 0aldwell kopie 1OAletni 5aise /haw na )#ier, w 14O? r$ @0 "r dnia 1445N Kolejny )wiadek w india&skich szkoach Ko)cioa Ejednoczone"o p blicznia siN Jrchie Krank Jho saht opis je wielebne"o JlDreda 0aldwella bijce"o dziecko* Jlberta 3rayMa na )#ier,$ 605% od#awia wszcz, dochodzenie w kt!rejkolwiek ze spraw$ 1 l te"o 144?N %ierwsza sprawa zostaje zao+ona przez ocalaych ze szkoy Jlberni przeciw

Ejednoczone# Ko)cioowi i Dederalne# rzdowi$ B l te"o 144?N Ejednoczony Ko)ci! zaczyna wewntrzn proced r* aby s n, na stae wielebne"o KeQina Jnnetta z d szpasterstwa* kt!re jest je"o )rodkie# trzy#ania$ Jnnett zostanie ostatecznie wykl czony w #arc 144- r$* w jedynie p bliczny# s nici z listy d chownych w historii ko)cioa* koszte# @50 000 S$ 144?A8N KeQin Jnnett zaczyna dok #entowa, i p blicznia, setki zezna, )wiadk!w zbrodni w india&skich szkoach* czc zeznania z pierwszej rki z dok #entacj archiwaln z biblioteki .niwersytet Kol #bii 7rytyjskiej 8.709$ 6ozpoczyna doktorat na .70* ale doznaje rozpad rodziny* i traci dzieci w rozwodzie i walce o ich opiek zainicjowanej i sDinansowanej przez prawnik!w Ejednoczone"o Ko)cioa$ 1@A1O czerwca 1448N KeQin Jnnett or"aniz je pierwszy niezale+ny =ryb na ds$ kanadyjskich india&skich szk! rezydenckich* pod a spicja#i cz)ci str kt ry :NE* <F6JJ5 8Mi!dzynarodowe towarzyszenie na rzecz "raw Cz#owieka Mnie$szo%ci &'eryka(skie$9$ Eebranie w Panco Qer dok #ent je* +e ka+dy akt zdeDiniowany jako l dob!jstwo przez konwencje :NE z 14O8 #ia #iejsce w kanadyjskich szkoach rezydenckich$ Taden z BO ko)cio!w i rzdnik!w pa&stwowych wezwanych do stawiennictwa przez <F6JJ5 nie przyszed l b nie odpowiedzia$ =ryb na reko#end je 'ysokie# Ko#isarzowi :NE ds$ %raw 0zowieka* 5ary 6obinson rozpoczcie pene"o )ledztwa w sprawie kanadyjskich szk! rezydenckich* ale 6obinson nie odpowiada$ @0 czerwca 1448N The Glo)e and Mail jest jedny# kanadyjski# #edi # relacjon jcy# o =ryb nale <F6JJ5$ (esie& 1448N .rzdnik <F6JJ5* 6 dy (a#es stwierdza* +e =ryb na zosta zsabotowany od )rodka przez czonk!w* (i#a 0raQena* J#y =allio* Kelly 'hite* ;eana 'illsona i innych opacanych przez 605% i rdzennych lider!w powizanych ze Ejednoczony# Ko)cioe#$ /dziowie <F6JJ5 s ciszani* i tylko KeQin Jnnett oraz sdziowie 6oyce i Cydia 'hite 0alD wydaj raporty o odkryciach =ryb na $ 'rzesie& 1448N 7renner z Najwy+sze"o /d /prawiedliwo)ci 70 wyrok je* +e Ejednoczony Ko)ci! oraz rzd Kanady s jednakowo odpowiedzialni za krzywdy dokonane przez ich pracownik!w w rezydenckiej szkole Jlberni$ ;ecyzja 7rennera wywo je tysice pozw!w skadanych przez ocalaych <ndian przeciwko rzdowi* Katolickie# * Jn"lika&skie# i Ejednoczone# Ko)cioowi$ @- %a>dziernika 1448N %o na"ych )#ieciach dw!ch <ndian pozywajcych Ejednoczony Ko)ci!* prawnicy ko)cioa przyznaj* +e ta dr "a bya powizana z rzde# we wsp!lny# t szowani zbrodni w szkole Jlberni od przynaj#niej lat ?0 a rzdnicy i pracownicy ko)cioa porywali dzieci do szkoy$ 8The Vancouver "rovince9 /tycze& 1444N =ryb na <F6JJ5 i #orderstwa w kanadyjskich szkoach rezydenckich s relacjonowane po raz pierwszy poza Kanad na a#ach brytyjskie"o #a"azyn The *ew +nternationalist$ 6elacja ze zbrodni i dziaalno)ci KeQina Jnnetta w ty# #a"azynie zostaje ciszona w ty# sa#y# rok przez "ro>by prawne prawnik!w Ejednoczone"o Ko)cioa$ Eostaje rozpoczta oczerniajca ka#pania przeciw KeQinowi Jnnettowi* pod kierownictwe# rzdnik!w Ejednoczone"o Ko)cioa* ;aQida <Qersona i 7riana =horpeMa oraz sier+anta %a la 'ill#sa i inspektora %etera 5onta" e z oddzia 1E2 605%$ 5arzec 1444N ' odpowiedzi do =ryb na <F6JJ5 i rosncej ilo)ci pozw!w przez ocalaych* rzd kanadyjski o"asza 1<ndia&ski K nd sz 3ojcy 6any2 8JFK9 o s #ie B50 #ln S$ (ednak+e

JFK nie po#a"a ocalay# tylko Daworyzowany# przez pa&stwo lokalny# lidero# i jest +yty jako D nd sz ciszania$ :dbiorcy )rodk!w # sz z"odzi, si* +e ni"dy nie pozw rzd czy ko)cio!w$ %onad poowa s #y z te"o D nd sz jest pochonita przez koszty ad#inistracyjne$ @? kwietnia @000N .rzdnicy ze / +by Edrowia Kanady potwierdzaj* +e ich departa#ent wykonywa przy# sowe #edyczne i sto#atolo"iczne ekspery#enty na dzieciach w india&skich szkoach rezydenckich w latach O0 i 50* wliczajc w to celowe od#awianie dziecio# opieki sto#atolo"icznej oraz kl czowe"o jedzenia i wita#in$ 8The Vancouver un9 (esie& @000 /tojc przed wid#e# ponad 10 tys$ pozw!w ocalaych* ko)cioy z s kcese# lob j w rzdzie za przyjcie# le"islacji o"raniczajcej zakres pozw!w oraz przyj# jc "!wn odpowiedzialno), za szkody w szkoach$ /dy w Jlberta i 5ariti#es od#awiaj ocalay# prawa do pozywania ko)cio!w za nar szenie ich praw obywatelskich i za l dob!jstwo$ B wrze)nia @000 KeQin Jnnett i rdzenni #ieszka&cy Dor# j pozarzdow Ko#isj %rawdy w sprawie C dob!jstwa w Kanadzie$ 5andate# ko#isji jest kontyn acja )ledztwa =ryb na <F6JJ5 w sprawie szk! rezydenckich* p blikacja dowod!w l dob!jstwa w Kanadzie i rozpoczcie akcji politycznych #ajcych na cel postawienie Kanady oraz jej ko)cio!w przed wy#iar sprawiedliwo)ci$ 1 l ty @001 KeQin Jnnett p blik je swoj pierwsz ksi+k nt$ india&skich szk!* zatyt owan ,kryte przed histori- .anady$ski holocaust* zawierajc zeznania ocalaych oraz dok #entacj celowe"o l dob!jstwa w tych szkoach oraz ssiad jcych szpitalach$ 'ysiki Ejednoczone"o Ko)cioa* aby powstrzy#a, jej p blikacj nie przynosz sk tk * i ponad 1000 kopii jest rozesanych po )wiecie* w wikszo)ci do ocalaych ze szk!$ CatoAjesie& @001 ;ecyzje sdowe w caej Kanadzie o"raniczaj roszczenia ocalaych i nie#o+liwiaj i# pozwanie ko)cio!w za cokolwiek poza zarz te# 1Dizycznej i seks alnej prze#ocy2$ ' Panco Qer KeQin Jnnett rozpoczyna coty"odniowy pro"ra# w radi 0oAop nazwanyN 1,kryte przed histori2* "dzie on i ocalali prezent j dowody #orderstw oraz innych przestpstw w tych kanadyjskich szkoach rezydenckich$ 8=en pro"a# zostanie jednostronnie zako&czony a KeQin s nity z Dinansowanej przez pa&stwo stacji radiowej w @010 r$ po ty# jak o#awia dowody zaan"a+owania rzd oraz policji w #orderstwo kobiet w 7$0$9 'iosna @00@ %o #asowej i Daszywej ka#panii zastraszajcej prowadzonej przez ko)cioy* +e "rozi i# 1bankr ctwo2 przez procesy bdce w tok * rzd przyj# je pen odpowiedzialno), za szkody* wliczajc w to wypat reko#pensat* po#i#o orzeczenia kanadyjskich sd!w* +e zar!wno ko)cioy jak i pa&stwo s w r!wni odpowiedzialne$ 'iele pozw!w jest chylanych i wliczonych w klas pozw!w zaha#owanych i o"raniczonych przez prawnik!w bdcy# w soj sz z rzde#* takich jak ci z 5erchant Caw 3ro p 5aj @00@ ;r "a ksi+ka KeQina Jnnetta* Mi#o% i %'ier w dolinie zostaje wydana przez J thor Fo se w ./J$ KeQin i je"o sie, zaczyna p bliczne cz wanie i protesty przed ko)cioa#i w Panco Qer$ KeQin rozszerza swoje wykady i dziaalno), na wschodni Kanad i ./J$ Kwiecie& @00O %o otrzy#ani hiszpa&skiej wersji ksi+ki KeQina JnnettaN ,kryte przed histori pi, "r p 5aj!w w 3wate#ali wydaje 1den ncjacje2 l b p bliczne +danie odpowiedzi od rzd kanadyjskie"o na zarz ty l dob!jstwa$ 6zd od#awia odnie), si do l dob!jstwa w swojej odpowiedzi i 5ajowie zaczynaj lobowa, w :NE za )ledztwe# w sprawie kanadyjskie"o syte# szk! india&skich$ 15 kwietnia @005 KeQin Jnnett i Ko#isja %rawdy zaczyna coroczny 1;zie& %a#ici

<ndia&skie"o Foloka st 2 w Panco Qer przed )r!d#iejski#i ko)cioa#iN katolicki#i* protestancki#i i zjednoczony# wzywajc te ko)cioy do repatriacji za wa)ciwy poch!wek szcztek dzieci* kt!re z#arych pod ich opiek$ Ko)cioy nie odpowiadaj$ (esie& @005 Naoczni )wiadkowie jawniaj KeQinowi Jnnettowi #iejsca #asowych poch!wk!w obok byych india&skich szk! wzd + 7$0$ ' odpowiedzi* Jnnett i ocalali tworz 1%rzyjaci! i Krewnych Ea"inionych2 8K6;9 ze zwolennika#i w 'innipe" i =oronto$ KeQin Jnnett* Cori :M6orke i Co ise Cawless zaczynaj prod kcj Dil# dok #entalne"o 1*ieskruszony z rdzenny#i #ieszka&ca#i na Panco Qer <sland$ Kil# jest oparty na pracy i ksi+kach KeQina oraz jest pierwszy# w historii Dil#e# dok #ent jcy# l dob!jstwo i #orderstwa w kanadyjskich szkoach india&skich$ %a>dziernik @00? 1*ieskruszony zostaje wy)wietlony na Destiwalach Dil#!w kanadyjskich i a#eryka&skich oraz w <nternecie$ =ysice kopii ;P; zostaje rezesanych na cay )wiat i w)r!d <ndian$ Kil# wy"rywa na"rod za Najlepsze"o 6e+ysera Ea"raniczne"o Kil# ;ok #entalne"o w Nowy# (ork $ /tycze& @00- 1*ieskruszony wy"rywa na"rod za Najlepszy ;ok #ent na Kestiwal Kil#!w Niezale+nych w Cos Jn"eles i #a ponad 100 tys$ wy)wietle& w <nternecie$ KeQin i sie, K6; zaczynaj szeroko zakrojone ok pacje rzdowych i ko)cielnych bi r w Panco Qer$ %odobne ok pacje rozprzestrzeniaj si na =oronto i 'innipe"$ Kanadyjskie #edia po raz pierwszy od lat zaczynaj relacjonowa, prac KeQina$ 15 kwietnia @00- =rzeci ;zie& %a#ici <ndia&skie"o Foloka st K6; jest obchodzony w sied#i kanadyjskich #iastach$ <ndia&ski czonek %arla#ent * 3ary 5erasty wys ch je o tych wydarzeniach i powtarza +danie K6; proszc 5inistra /praw <ndia&skich* (i#a %rentice o rozpoczcie repatriacyjne"o pro"ra# oddania dzieci* kt!re z#ary w india&skich szkoach$ 14 kwietnia @00- (i# %rentice odwo je si do za"inionych dzieci ze szk! rezydenckich w #owie w parla#encie i o"asza powstanie 1/ +by do spraw za"inionych dzieci2* kt!ra ni"dy nie powstaje$ @O kwietnia @00- 7az jc na wywiadach z KeQine# Jnnette# i je"o sieci ocalaych* The Glo)e and Mail dr k je na pierwszej stronie artyk potwierdzajcy pi,dziesicioprocentowy wska>nik )#ierci w szkoach rezydenckich i s "er je* +e w tych szkoach dochodzio do #orderstw$ 0zerwiec @00- 3ary 5erasty* czonek parla#ent * wycoD je si z polityki i zaczyna prac dla 0a#eco* Dir#y zaj# jcej si rane# w /askatchewan powizanej z %arti Ciberaln$ (i# %rentice zostaje s nity ze stanowiska 5inistra /praw <ndia&skich$ 'rzesie& @00- 6zd o"asza tworzenia 1Ko#isji %rawdy i %ojednania2 8=609 do zbadania historii szk! rezydenckich* jednocze)nie od#awiajc reko#pensat ponad poowie ze wszystkich ocalaych$ =y# kwaliDik jcy# si przys " je #ini#alna reko#pensata i w za#ian s z# szeni do zabezpieczenia ko)cio!w przez akcja#i prawny#i i przestpstwe#8L9 oraz s zwizani przez knebl jcy prawny nakaz$ /tycze&A#arzec @008 KeQin Jnnett i K6; zwiksza eskal jce protesty i ok pacje ko)cio!w* +dajcy* aby kry#inalne zarz ty zostay postawione przeciwko ko)cioo# odpowiedzialny# za )#ierci dzieci z tych szk!$ /tarszy czonek K6; i w!dz narod /R a#ish wydaje Dor#alne o"oszenie s nicia do katolickich* protestanckich i zjednoczonych ko)cio!w z je"o terytori #* z cae"o #iasta Panco Qer$

C ty @008 rzd Farpera o"asza* +e cho, 1ogro'na licz)a %'ierci #iaa #iejsce w szkoach india&skich* +adne zarz ty kry#inalne nie zostan wniesione przeciwko ko)cioo# odpowiedzialny# za nie$ 11 czerwca @008 %od rosnc presj* pre#ier /teQen Farper wydaje Dor#alne 1przeprosiny2 za india&skie szkoy* wydajc si jednocze)nie #niejsza, roz#iar )#iertelno)ci w tych szkoach przez twierdzenie* +e po prost 1niekt!rzy z#arli2$ (ednak inni liderzy partii odnosz si do #asowych "rob!w opodal szk!$ %a>dziernik @008 ;ok #enty zyskane przez reporter!w poprzez 'olno), <nDor#acji pokaz j* +e rzdowa rzeko#e 1/ +by do spraw za"inionych dzieci2 ni"dy nie powstay i ni"dy nie #iay w intencji p blikacji swoich bada& w sprawie #iejsc poch!wk czy #artwych dzieci w szkoach india&skich$ /tycze& @004 1*ieskruszony #a ponad @50 tys$ wy)wietle& w <nternecie i otrzy# je trzeci na"rod za Najlepszy ;ok #ent Kanadyjski na <ndia&ski# Kestiwal Kil#owy# Kreacji w Ed#onton$ 6zd o"asza* +e czonkowie =06 bd wyznaczani przez ko)cioy* kt!re prowadziy te szkoy* nie bd #iay prawa do wezwania ani z# szania do jawnienia* nie #o" oskar+a, ani jawnia, nazwisk os!b popeniajcych przestepstwo i nie przyznaj i## nitet niko# * kto zeznaje przed ni#iU %a>dziernik @004 KeQin Jnnett prze#awia w dziesitkach #iast w <rlandii* Jn"lii i 'oszech oraz wy)wietla sw!j dok #ent 1*ieskuruszony* kt!ry zosta przet #aczony na Dranc ski* woski i nie#iecki$ 11 pa>dziernika KeQin przeprowadza nabo+e&stwo +aobne i sy#boliczne e"zorcyz#y przed 'atykane# w 6zy#ie k czci dzieci zabitych w katolickich szkoach rezydenckich$ 'ydarzenie to otrzy# je szerok relacj #edialn$ Nastpne"o dnia traba powietrzna derza w centr # 6zy# i 'atykan$ ? "r dnia @004 Cider K6; w Panco Qer* ocalay ze szkoy* (ohnny 17in"o2 ;awson #iera po ci+ki# pobici przez policj$ 6aport sdzie"o )ledcze"o wydany pi, #iesicy p!>niej i stwierdza* +e pow!d )#ierci nie pas je z zaczony# raporte# toksykolo"iczny#$ C ty @010 /zerokie jawnienie wykorzystywania seks alne"o dzieci i t szowania w Ko)ciele 6zy#skokatolicki#$ :kaz je si* +e papie+ (oseph 6atzin"er zor"anizowa i nakaza krywanie tych przestpstw oraz po#a"a i chroni znanych ksi+y "waccych dzieci w watyka&ski# dok #encie znany# jako 1Cri'inales olicitations (patrz zaczni !" wersja pols a http:##www.racjonalista.pl# .php#s$%&%'$ Eaczynaj si akcje prawne wzywajce 6atzin"era a nawet #ajce na cel je"o aresztowanie$ Kwiecie& @010 KeQin Jnnett przeprowadza dr " seri prze#!wie& w E ropie i kontakt je si z "r pa#i ocalaych z prze#ocy ko)cielnej w <rlandii* Nie#czech i Jn"lii$ :dprawia dr "ie e"zorcyz#y i protest przed 'atykane# oraz spotyka si z woski#i polityka#i w <zbie ;ep towanych$ (e"o praca jest coraz szerzej relacjonowana w krajowej telewizji* radi i prasie ka+de"o pa&stwa$ 15 czerwca @010 K6; o"asza powstanie #idzynarodowej koalicji jednoczcej wszystkie oDiary ko)cielnych tort rN Mi!dzynarodowy Try)una# ds/ 0)rodni .o%cio#a i "a(stwa 1+TCC 2$ :sie# or"anizacji z <rlandii* ./J* J stralii* =ajlandii i Jn"lii czy si z ni#$ (ednak od "r dnia* sze)ci czonk!w K6; #iera na"le* wliczajc w to dwie osoby ze starszyzny* kt!re przewodziy ok pacjo# przeciwko Ko)cioowi Katolickie# w Panco Qer$ 1AB sierpnia @010 1*ieskruszony jest e#itowany przed ponad 10 #ln e ropejsk widowni w

nie#ieckiej i szwajcarskiej telewizji$ Nowa ksi+ka KeQina Jnnetta* 1*ieskruszony- zde$'u$c szaty z cesarza zostaje wydana w Condynie$ (ednak 4 sierpnia 4Aletni pro"ra# KeQina* 1.kryte przed histori2 w Dinansowany# przez rzd radi Panco Qer 0oAop zostaje zdjty na"le bez podania powod!w i zachowania wa)ciwych proced r$ 'rzesie&Apa>dziernik @010 KeQin Jnnett i czonkowie <=00/ prze#awiaj i or"aniz j wiece w Condynie* ; blinie* 3enewie* 6zy#ie i innych #iastach do#a"ajc si sankcji przeciwko 'atykanowi za je"o zbrodnie przeciw l dzko)ci$ %o powrocie do Kanady* KeQin wrcza petycj z @000 podpisa#i kanadyjskie# parla#entowi +dajc* aby stat s zwalniajcy ko)cioy katolickie* an"lika&skie i zjednoczone z Dederalne"o podatk zosta zniesiony a te ko)cioy zostay oddzielone prawnie od pa&stwa$ :d t #aczaN @0 "r dnia @010 %apie+ 7enedykt VP< w swoi# bo+onarodzeniowy# prze#!wieni zrz ca win za #olestowanie dzieci przez ksi+y na o"!ln liberaln #entalno), lat -0$ httpNWWwww$Qatican$QaWholyXDatherWbenedictXYQiWspeechesW@010Wdece#berWdoc #entsWhDXbenA YQiXspeX@0101@@0Xc riaAa " riXen$ht#l @0 lipca @011 %re#ier <rlandii* Enda Kenny* oskar+a w swoi# prze#!wieni parla#entarny# po p blikacji wynik!w raport nt$ prze#ocy wobec dzieci dokonanych przez pracownik!w Ko)cioa o 1pr!b sabota+ )ledztwa w niepodle"ej* de#okratycznej rep blice nie dalej ni+ B lata te# 2$ ' nastpstwie 'atykan wycoD je swoje"o a#basadora z <rlandii$ httpNWWwww$yo t be$co#WwatchLQZ#o55VrRb;eJ 8 pa>dziernika @011 ' wywiadzie radiowy# z J$ Ca#bre#onte#* KeQin Jnnett o#awia odkrycia #asowych "rob!w dzieci w instyt cie 5ohawk za po#oc "eoradar $ httpNWWwww$yo t be$co#WwatchLQZj/n0Oo60.O" 4 wrze)nia @01@ %re#iera Dil# [5ea 5aYi#a 0 lpaN 5ilczenie Ko)cioa2 opis jce"o #olestowanie " chonie#ych dzieci w specjalnej szkole dla nich$ httpNWWwww$Dil#web$plWDil#W5ea\5aYi#a\0 lpaGBJ\5ilczenie\KoG05G47cioG05G8@aA @01@A?-OO?1] @5 l te"o @01B <=00/ skaz je* po zako&czeni proces prawne"o* #$in$ (osepha 6atzin"era* Elizabeth 'indsor i /teQena Farpera na @5 lat wizienia za zbrodnie przeciw l dzko)ci$ httpNWWitccs$or"W@01BW0@W@5W" iltyADinalAQerdictAisArenderedAinADirstAco##onAlawAco rtAcaseAa"ainstA theAQaticanAandAcanadaADorA"enocideW 8 #aja @01BA KeQin Jnnett zostaje no#inowany do %okojowej Na"rody Nobla przez "r p a#eryka&skich i kanadyjskich czonych$ wrzesie& @01B :dbywa si tajne spotkanie czonk!w <=00/ z przedstawiciela#i dw!ch partii politycznych z 'och o#awiajace ka#pani przeciwko 'atykanowi pa>dziernik @01B ' #ediach "!wne"o n rt Kanady po raz pierwszy pada sowo ludo)3$stwo$ Eaczyna si dysk sja nad postawienie# Kanady przed =ryb na :NE

httpNWWwww$the"lobeand#ail$co#W"lobeAdebateWwhatAcanadaAco##ittedAa"ainstADirstAnationsAwasA "enocideAtheA nAsho ldAreco"nizeAitWarticle1O85B-O-W - pa>dziernika @01BA 'atyka zaostrza prawo przeciwko nad +ycio# seks alny# jednocze)nie zakaz jc inDor#owania o nich stajc si ty# sa#y# or"anizacj przestpcz w )wietle prawa :NE @8 pa>dziernika @01B <=00/ p blik je zeznania )wiadka oskra+ajce ($ 6atzin"era o satanistyczny #ord ryt alny w 148- r$ B "r dnia @01BA 'atykn od#awia przekazania szcze"!!w )ledztwa w sprawie przestpstw seks alnych wobec nieletnich )ledczy# :NE httpNWWwww$re ters$co#WarticleW@01BW1@W0OW sAQaticanAab seAid./76E47B0O?@01B1@0O 1B "r dnia @01B A KeQin Jnnett o"asza w wywiadzie z J$C$ 'ebre odkrycie B0 szkielet!w w jednej z katolickich szk!