Vous êtes sur la page 1sur 6

Al Coro de la Casa de la Cultura, Ncleo del Guayas

Arr.: Juan Carlos Urrutia Palacio juanbus@hotmail.com Guayaquil - Ecuador

Maria Cristina
Son ico Saquito

Soprano

# # # q 2 & 4 .. ## 2 & # 4 .. ## 2 V # 4 2 ? ### 4


Ma - ria Cris Ma - ria Cris -

ti - na me quie - re go - ber - nar

#
Y yo le si - go le si - go la

co - rrien - te

. J . J
te

Por - que no

Contralto

Tenor

.. ..

ti - na me quie - re go - ber - nar

ti

Y yo le

#
si - go le si - go la

co - rrien - te

. #
le

#
la

co

Cris

na

Bajo

ti -

. n
si si

go

rrien - te

que

Cris

na

le

go

la

co

rrien

1 2 > ### . . & . .

## & # .. .. > ## V # ? ###


10

quie - ro que di - ga la

gen-te que

Ma - ra Cris - ti - na me quie - re go - ber - nar

Ma - ra Cris

nar

que va - mos pa' la y - mos y pa' y la y que va

quie - ro que di - ga la

gen - te que

Ma - ra Cris - ti - na me quie - re go - ber - nar

Ma - ra Cris

nar

.. ..
nar

que va - mos pa' la que va - mos pa' la

no

di - ga

que

me

quie

re

go - ber

nar Ma - ria

Sol.

## V #

no

di - ga

que

me

quie

re

go - ber

nar Ma - ria

.. .. .
nar va

que va - mos pa' la que va - mos pa' la

mos


a - ll voy

.
y y la la co - jo su - bo que


y me y me

10

## & # ## & # ### V

pla - ya y - sa y ca

r r r
va

que co - ge la ma - le - ta y su y - ra y - be y la y y - le que es - ca

r r r

que ti - ra - te en la a - re - na que me - te - te en el ba - o

pla - ya ca - sa

que co - ge la ma - le - ta que su - be la es - ca - le - ra

que ti - ra - te en la a - re - na que me - te - te en el ba - o

? ### .
pa' a -

pla - ya ca - sa

que co - ge la ma - le - ta que su - be la es - ca - le - ra

.
pa' a c

que ti - ra - te en la a - re - na que me - te - te en el ba - o

ll

mos

va

mos

.
pa' a -

ll

51

15

Sol.

## V # ## & # & V ### ###


ti - ro me - to

.
y me y me la su - bo qui - to

Hablado:


en el a - gua!! Ba- ar - me yo!!

15

r r r

que su - be - te en el que qui - ta - te la

puen - te ro - pa

r r r
va

que ti - ra - te en el a - gua que ba - a - te Ma - nuel

no

que su - be - te en el que qui - ta - te la

puen - te ro - pa

que ti - ra - te en el a - gua que ba - a - te Ma - nuel

no

? ###
20

que su - be - te en el que qui - ta - te la

puen - te ro - pa

.
pa' a c

que ti - ra - te en el a - gua que ba - a - te Ma - nuel

no


no no

no

va

mos

mos

no que

## & # ## & # ## V # ? ###


no no

.
no


Ma - ria

Cris -


ti - na


que no

que

no

que

no

que

no

no

J j
no que

no

no

no

no

Ma - ria

Cris


no

ti - na

que no

que

no

que

no

que

no

no

no

no

no

no

que

no

no

que

no

no

que

no


no que

no

no

no

no

no

que

no

que

no

no

que

no

25

Sol.

## V # ## & # J ### j & ### V J ? ### J


no no ay! ay!

R r
me quie - re me quie - re

. j j j
o ye!

25

por

por

j j
que?

que?

Ma - ria Cris - ti - na me quie - re

go - ber - nar

go - ber - nar

R r R
me me me

quie - re go - ber -

por - que?

J J

J J

go - ber - nar

quie - re go - ber -

Ma - ria Cris - ti - na me quie - re

go - ber - nar

quie - re go - ber -

por - que?

Quie - re

go

ber

nar

.
o -


quie -

ye!

re

52

30

Sol.

###

30

## j & # ## j & # ## V # J ? ###


nar nar nar

yo no voy na'

j R j r R J .
quie me quie - re go - ber - nar me quie - re go - ber - nar me quie - re go - ber - nar

..
1


ti

no quie - ro yo

..
1

Ma - ria Cris - ti - na me quie - re go - ber -

.. ..

Ma - ria Cris - ti - na me quie - re go - ber -

35

&

###


o -


o ye

Cris

na

ye

re

.. .
quie

ti -

nar

## & #

#
Y yo le

si - go le si - go la co - rrien - te

>
Por - que no quie - ro que di - ga la gen - te que

re

na

Ma - ra Cris -

## V # . # ? ### . n
le si le si -

nar

Y yo le

#
2

si - go le si - go la co - rrien - te

. J . J
te

quie - ro que di - ga la

#
la

co

>
gen - te

que

Ma - ra Cris -

go

rrien - te

que

no

di - ga

que

me

quie

go

la

co

rrien


ba - o

no

mas

di - ga

que

me

quie


el

40

## j .. & # R
2

no me

## j r & # .. ### V ? ###


ti - na me quie - re go - ber

ti - na me quie - re go - ber

me

quie - re go - ber - nar

j R j r R J .
quie me quie - re go - ber - nar me quie - re go - ber - nar me quie - re go - ber - nar

a - gua es - t

re

go - ber

.. R J
me quie - re go - ber - nar

me

quie - re go - ber - nar

re

go - ber

.. .


quie -

re


o -


o ye

ye

re

53

45

Sol.

## V # . ## & # ## & # V ###


fri

de


o -

de

45

R r R
me quie - re me quie - re me quie - re

j j J

no - che y

yo

no

soy

pes -

go - ber - nar

R r R
me me quie - re me quie - re

j j J


o -

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

? ### .
49

go - ber - nar


quie -

re

ye

. .
da -

quie - re

go - ber - nar

ye

quie

re

Sol.

### .
ca -

R r R
me quie - re me quie - re me quie - re o


o -

na

R r R
me me quie - re me quie - re o

pa' a -

49

## & # ## & # ## V #

j j J

nun - ca he


ye

j j J

e - cha - te

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

? ### .

go - ber - nar


quie -

re

quie - re

go - ber - nar


o -

ye

quie

re

54

53

Sol.

## V # ## & # ## & # V ###


ll

R r R
me quie - re me quie - re me quie - re

no


o -

mas

R r R
me me quie - re me quie - re

me

voy


de la

53

j j J

te a - guan - to


ye

j j J


o ye

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

? ### .
57

go - ber - nar


quie -

re

. .
sier -

quie - re

go - ber - nar

quie

re

Sol.

###

.
ca -

R r R
me quie - re me quie - re me quie - re sa

de

R r R
me me quie - re me quie - re to

no


o -

Cris -

57

## & # ## & # ## V #

j j J

pa - ra el


ye

j j J

Ma - ria

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

? ### .

go - ber - nar


quie -

re

quie - re

go - ber - nar

ye

quie

re

55

61

Sol.

## V # ## & # ## & # V ###

yo

no

soy

pin -

.
gui -

R r R
me me quie - re me quie - re no

j j J


y no me ba -

ti - na

61

R r R
me quie - re me quie - re me quie - re

j j J


ye


o -

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

? ### .
65

go - ber - nar


quie -

re

quie - re

go - ber - nar

ye

quie

re

Sol.

### V & ###


o na'..!!

R r R
me quie - re me quie - re me quie - re

j j j j
uff! uff!

65

## & # ## V # ? ### .

go - ber - nar

go - ber - nar

go - ber - nar

J J j j
uff! uff!


quie -

re

56