Vous êtes sur la page 1sur 5

Averland

Charakterystyka prowincji
autor: Jesus (torment@go2.pl) www.exoduswfrp.prv.pl Geografia: Averland, prowincja Imperium, ley pomidzy dwoma wielkimi rzekami: G rnym Reikiem, stanowicym granic od poudnia, oraz rzek Aver od pnocy. Aver znana jest ze swego ystrego i nie ezpiecznego nurtu! a take z wyjtkowej! intensywnie nie ieskiej arwy wd. "rzepywa ona przez #rain $gromadze%! graniczc od pnocnego wsc&odu z Averlandem! a pocztki swe ierze w Grac& 'zarnyc&. (nnymi prowincjami! z ktrymi graniczy Averland s )issenland z zac&odu , *tirland od pnocy oraz *udenland od poudnia . Na poudniowym wchodzie opiera si ona o Gry 'zarne! w ktrych znajduje si "rzecz 'zarnego +gnia. Jeden z gwnyc& traktw prowadzcyc& do krain poudnia! stary szlak krasnoludw! prowadzi poprzez t przecz a do miasta Aver&eim , stolicy prowincji. #omunikacja od ywa si take drog wodn. -arki i statki kursuj na rzece Aver! za ierajc pasaerw czasami a do krasnoludzkiej twierdzy #arak./arn, lub z biegiem nurtu do Nuln. #limat prowincji jest agodny! sprzyjajcy uprawom. )iele terenw pokrywaj ki! rzadziej lasy! lecz jest take sporo nasonecznionyc& wzgrz o agodnym nac&yleniu! ktre s idealnym miejscem do uprawy winoro0li. 1ajdogodniejsze do tego warunki znajduj si zwaszcza na poudniowym rzeg u rzeki Aver oraz na pnocnym rzegu Grnego 2eiku. 3praw tyc&e zajmuje si nie tylko szlac&ta. )iele spo0rd najwikszyc& i najlepiej prosperujcyc& winnic naley do zakonw! szczeglnie tyc& oddanyc& *igmarowi. )iele wzgrz o z oczac& porosyc& winoro0l zdo i take niewielkie zameczki lokalnej szlac&ty. '&o4 wydaj si one raczej cieszy4 oko ni suy4 celom o ronnym! w razie napa0ci o ro%cy mog stawi4 skuteczny opr naje5d5cy. 1iegdy0 duo wikszy o szar ni dzi0 zajmoway lasy oraz mokrada. ) cigu stuleci jednak poszukujc miejsca pod uprawy Averlandczycy ingerowali w krajo raz. *poro lasw zostao wycityc&. "rzekierowywano ieg strumieni i osuszano agna! co zaowocowao powstaniem duej ilo0ci staww! idealnyc& do owienia ry . )iele ogromnyc& posiado0ci ogatyc& magnatw posiada takie wa0nie stawy. 6ake w Aver&eim! stolicy prowincji! znajduje si duy staw. )ok niego powstaa naj ogatsza i naj ardziej ekskluzywna dzielnica w mie0cie. Historia: ) czasac& poprzedzajcyc& zjednoczenie kraju pod rzdami jednego wadcy Averland zamieszkiwany y przez liczne plemiona! z ktryc& najsilniejszym yli Averingowie. "od wadz wielkiego wodza Alrica plemi stao si potne i ogate! gwnie za spraw tego! e uywao ono popularnie ukw! w czasac&! gdy gwna roni miotan y oszczep. Alric wszed w sojusz z *igmarem i wspar jego wojska w wielkiej itwie na "rzeczy 'zarnego +gnia. 7ego lojalno04 zostaa wynagrodzona! gdy otrzyma we wadanie prowincja Averland w nowo narodzonym Imperium. "rzyszo04 Averlandu stana pod znakiem zapytania! kiedy to w roku 89:9 zielone &ordy pod wodz Gor ara *talowego *zpona przekroczyy "rzecz 'zarnego +gnia i zagroziy prowincji. #raj y cakowicie nieprzygotowany do o rony. *iy ludzi zostay rozgromione z przeraajc atwo0ci! za0 orki rozpoczy pldrowanie kraju. !iele "arm, wio#ek i winnic stano w pomieniac&. $upione zostay okolice miasta Aver&eim! jednak nie ez zacityc& walk. ) ko%cu orki zadowolone z poczynionyc& zniszcze%

ruszyy na 1uln! gdzie spora cz04 miasta zostaa take zupiona. )iele itew zostao rozegranyc& na terenie (mperium. ) ko%cu w itwie pod Grun urgiem wdz orczej &ordy zosta powanie raniony przez &ra iego wissen urga. $ako%czyo to wielk inwazj! przynajmniej jak na tamt c&wil. Averland szy ko otrzsn si z zadanyc& ran. +d udowa prowincji postpowaa szybko, ziemia zostaa na powrt zasiedlona a winnice znw zazieleniy si modymi pdami. $odcza# wojny domowej %kampania Wewntrzny Wrg; sytuacja w (mperium pogarszaa si coraz ardziej. 1ie tylko dawne antypatie si rozogniay! ale powstaway take nowe. )iele spo0rd dworw elektorskic&! wczajc w to Altdor<! przesiknityc& yo od wewntrz wpywami '&aosu. (mperium pogryo si w wojnie domowej. Gwnymi walczcymi stronami yli wyznawcy *igmara oraz wyznawcy 3lryka. 7ednake korzystajc oglnego zamieszania kady stara si poz y4 wasnyc& , prywatnyc& nieprzyjaci i zad a4 o #woje intere#y. 1ikt nie mg pozwoli4 so ie na neutralno04. =la wielkiej &ra iny >udmiy von Alptraum! wyznawczyni =awnej )iary! ya to trudna decyzja. $awsze ya lojalna wo ec 'esarza! jednake wiedziaa! e nie jest z yt popularna na jego dworze z powodu podejrze% jej rodziny o sympatie proulryka%skie. ) ko%cu jednak nie musiaa podejmowa4 decyzji o wy orze strony. )ysannik dworu cesarskiego przy y do ?ariusa >eitdor<a i oznajmi mu! e ma cakowite poparcie (mperatora w kwestii zaatakowania rodziny /on Alptraum i jej ulryka%skic& sprzymierze%cw. ) zamian otrzyma stanowisko elektora Averlandu. $mo ilizowa on >ig ?ota! zakon w su ie *igmara ?otodziercy! i przystpi do natarcia. >udmia! zamiast przygotowa4 si na dugotrwae o lenie! postanowia przyj4 walk w otwartym terenie. Armia >eitdor<a! wspomagana dodatkowo przez zacinyc& onierzy z 6ilei! szy ko zdo ya przewag i uzyskaa zwycistwo. Polityka wewntrzna ) prowincji wadz zwierzc&ni sprawuje arcy&ra ina >udmia von Alptraum @99 lat;! imperialny elektor. 1ajwiksze polityczne zagroenie dla niej stanowi ?arius &eitdor" %elektor po wydarzeniach podanych w kampanii Wewntrzny Wrg'. &eitdor"owie to potna rodzina z )uppertal. 7ej gow jest A*zalonyB ?arius >eitdor<! majcy zapdy na elektorski stoek. >ord ?arius jest ardzo zmiennego c&arakteru! co odzwierciedla nadany mu przydomek A*zalonyB. (za#ami zamyka #iew #woich komnatach i nie przyjmuje nikogo przez wiele dni! czasami wyadowuje nieuzasadniona agresje na przygodnyc& ludziac&. 7est on mio0nikiem do rego wina! jedwa i i ekskluzywnyc& u iorw! co w0rd jego przeciwnikw uznawane jest @ dnie; za przejaw sa o0ci i zniewie0cienia. 7est on 0wietnym szermierzem! a take poeta i malarzem. 1auki <ec&tunku po iera u znanego tilea%skiego mistrza Crancisco 'armagoli. "otra<i wprawnie posugiwa4 si zarwno mieczem! jak i dugim sztyletem. ?arius posiada wielu wpywowyc& przyjaci w 6ilei i jest on mio0nikiem wszystkiego! co poc&odzi z tamtego kraju. ?arius >eitdor< jest jednym z przywdcw &igi ?ota. Polityka zewntrzna Averland nie ma adnyc& pretensji do cesarskiej korony ani nie prowadzi polityki zmierzajcej do rozszerzenia swyc& granic. -dzie roni4 jednak swojego o ecnego terytorium i dzie odpiera4 orem kady napad z zewntrz. "rawd powiedziawszy Averland ma wystarczajco duo pro lemw wewntrznyc& i intryg knutyc& pomidzy naj ardziej wpywowymi rodzinami! a y my0le4 o ekspansji. 7ednake z c&wil o jcia stanowiska elektora przez A*zalonegoB ?ariusa >eitdor< polityka prowincji z pewno0ci si zmieni! zwaywszy na jego gwatowny i zmienny c&arakter.

Averland cieszy si stosunkowo do rymi relacjami z 1uln. 1ie zawsze jednak tak yo. 1iegdy0 Averland pr owa przyczy4 do swyc& posiado0ci niezalene miasto przy pomocy siy. ) tej c&wili jest to ju niemoliwe! gdy 1uln ardzo si rozroso i o ecnie #tanowi niema si. )to#unki z *rain $gromadze% take s do re! co nie jest y najmniej zaskakujce. "omidz dwoma krainami istniej silne wizy &andlowe. )y orne wina z Averlandu wymieniane s na produkty spoywcze z &al<li%skiej prowincji. *ame &al<lingi zawsze c&tnie zatrudniane s w winnicac& oraz! naturalnie! w kuc&niac&. Relacje z prowincj *tirland s napite od czasu! kiedy to tamtejsi aronowie. andyci napadaj na pograniczne wioski i <army! ra ujc i gra ic! a y z upami powrci4 do swoic& warowni. +czywi0cie za napa0ci te o winiani s anici i roz jnicy! a czasami go linoidy. 7ednake zwizek rodzin szlac&eckic& i miejscowo0ci z pnocnego Averlandu pod nazw >igi )ina odnosi znaczne sukcesy w ograniczaniu tyc& napadw w cigu ostatnic& D: lat. $darzaj si nawet wypady >igi za granice prowincji! co w szlac&cie *tirlandu wz udza niemae o urzenie. *ylvania! podo nie jak w innyc& regionac& (mperium! postrzegana jest jako zowr ne miejsce i nikt z wasnej woli nie c&ce si tam zapuszcza4. 'i! ktrzy zmuszeni zostaj do wyprawy do )alden&o< , stolicy *ylvani! wy ieraj duo dusz drog przez 1uln i dalej wzdu rzeki *tir. +obre relacje pomidzy Averlandem a #sistwami Granicznymi opieraj si w duej mierze na wojskowym przymierzu! majcym na celu wspln o ron przed go linoidami pragncymi przekroczy4 "rzecz 'zarnego ,gnia. Nieludzie Aver&eim i )uppertal! dwa najwiksze miasta w prowincji! zamieszkuje maa! staa populacja krasnoludw. )iksza ic& licz a nawiedza miasta przejazdem! zdajc do 1uln! lu w kierunku przeciwnym! do krasnoludzkiej twierdzy #arak./arn. "rzedstawiciele tej rasy zatrudniaj si zazwyczaj jako najemnicy lu oc&roniarze! rzadziej o<eruj swoje usugi patnerskie lu kowalskie w niewielkic& ku5niac&. >e0ne el<y nie maj warunkw do zamieszkania w Averlandzie. )ikszo04 duyc& poaci lasu zostao wykarczowanyc& i przystosowanyc& do uprawy z lu winoro0li. #ady napotkany el< prawie na pewno dzie poszukiwaczem przygd! ktry sam lu z druyna zawdrowa w te strony. 7akkolwiek pikne krajo razy oraz wy orne wina mog zatrzyma4 niektryc& przedstawicieli tej rasy na nieco duej! ni pocztkowo planowali. Eal<lingi s do04 powszec&nie spotykane w Averlandzie! zwaszcza w jego pnocnej! stykajcej si z kraina $gromadze%! cz0ci. $atrudnienie znajduj zarwno w kuc&niac&! jak i w licznyc& winnicac&. 'z04 z nic& zatrudnia si jedynie sezonowo! powracajc co pewien czas do swoic& domw w #rainie $gromadze%. Religia *igmar czczony jest gwnie przez mieszczan! klas 0redni oraz ogat szlac&t. 1ajwiksze o0rodki kultu znajduj si wzdu Grnego 2eiku! gdzie dziaa &iga ?ota. 6am! a w szczeglno0ci w mie0cie )uppertal! oddanie )igmarowi graniczy z "anatyzmem. )adz sdownicz sprawuj kapani i to oni orzekaj o winie lu niewinno0ci sdzonyc&. * oni znani ze swyc& srogic& wyrokw! a ci oskareni o lu5nierstwo nie mog liczy4 na ni4 lepszego ni wyrwanie jzyka.

*tara )iara jest popularna w0rd naj iedniejszyc& oraz ludzi zamieszkujcyc& tereny wiejskie! a jest ic& cakiem sporo! gdy &andel caej prowincji w duej mierze opiera si na produkcji wina. 7ednym z naj ardziej znanyc& wyznawcw tej religii jest nie kto inny! jak sama arcy&ra ina von Alptraum. "rowadzi to niekiedy do spi4 pomidzy ni a czoowymi przywdcami kultu *igmara! gdy ci ostatni uwaaj *tar )iar za przejaw prymitywizmu i ar arzy%stwa! odpowiedni jedynie dla prostyc& wie0niakw. (nne kulty odgrywaj drugorzdn rol. /erena popularna jest w0rd ogatyc& intelektualistw z miasteczka >oning ruck! gdzie najwiksza 0witynia po0wicona jest wa0nie ogini wiedzy i sprawiedliwo0ci. 3lrykowi oddaj cz04 nieliczni! i to jedynie pro0ci ludzie z podgrskic& okolic! gdzie wilki od czasu do czasu napadaj na ydo i gdzie spotka4 si mona nawet z niewielkimi grupami go linoidw. 2anald oczywi0cie czczony jest jedynie w najwikszyc& miastac& przez element przestpczy. 7ako e w duej mierze siy z rojne prowincji opieraj si na najemnikac& z 6ilei! o cokrajowcy zaszczepili w Averlandzie kult ?yrmidii! ktrej kaplice odnale54 mona w Aver&eim oraz )uppertal. Siy zbrojne Averland nie posiada a tak g oko zakorzenionyc& tradycji militarnyc&! jak c&o4 y 2eikland czy 1uln. 1ie jest gsto zaludniony i w czasie wojny jest w stanie powoa4 pod ro% jedynie niewielk si. 7akkolwiek jest to ogata prowincja i w celac& o ronnyc& opiera si na armii zoonej z najemnikw oraz siac& lig i zakonw. 'i pierwsi zajmuj si gwnie andami go linoidw oraz zwierzoludzi grasujcyc& w okolicznyc& lasac&. &igi roni ywotnyc& interesw prowincji! a take strzeg przez zakusami ssiadw. 1a najemnikw skadaj si w duej wikszo0ci 6ileanie. * oni do rze wyposaeni i wytrenowani! poc&odz z rnyc& tilea%skic& pa%stw.miast. * to przewanie ucznicy! kusznicy i ru#znikarze, rzadziej rycerze i #zermierze. *potka4 mona take miecznikw z Fstalii oraz pikinierw z 1uln. 1ajemnicy okazali si ardzo e<ektywni w powstrzymywaniu go linoidw i zwierzoludzi! jak take armii ludz kich, w przecigu wielu minionych lat. ) granicac& Averlandu dziaa wiele lig! a jedn z najsilniejszyc h je#t &iga !einbergu. 7est to zrzeszenie wielu miasteczek i wsi z poudniowo.wsc&odniej cz0ci prowincji! ktre powstao pierwotnie w zwizku z duym zagroeniem ze strony go linoidw z Gr 'zarnyc&. ?iao ono roni4 granic i zapo iega4 inwazji. ,#ady w#plnie opacay koszta trenowania i wyposaania wojsk. $ czasem! gdy zagroenie ze strony zielonoskryc& oddalio si! >iga )ein ergu znalaza si pod protektoratem i zwierzc&nictwem elektora Averlandu! ktry nieprzyc&ylnym okiem patrzy na wzrost militarnej siy pod swoim okiem. 1akaza on rozwizanie >igi. =oprowadzio to do otwartego kon<liktu i wybuchu wojny domowej na terenie prowincji! ktra trwaa okoo G lat! przedzielana rzadkimi okresami zawieszenia roni. ) ko%cu o ie strony ardzo wyczerpay si wojn i elektor zmuszony zosta do uznania istnienia >igi! gdy w przeciwnym razie istniao ryzyko podziau prowincji na dwie autonomiczne cz0ci. #olejn wana sia w Averlandzie jest &iga ?ota! powstay w wczesnym DG.stuleciu! utworzony przez kapanw i rycerzy zakonnyc& *igmara po zwycistwie podczas inwazji '&aosu. )idzieli oni okropie%stwa '&aosu na wasne oczy i c&cieli stworzy4 struktur odporn na jego dziaanie. >iga ?ota jest li5niacza do >igi )ein ergu pod wzgldem organizacyjnym. >ey na terenac& wzdu Grnego 2eiku! a jednym z

najwikszyc& miast wc&odzcyc& w jej skad jest )uppertal. >iga jest cakowicie prosigmaryjska! a jednym z jej czoowyc& przywdcw jest ?arius >eitdor<. 1iedaleko >igi )ein ergu znajduje si 0wity zakon *igmara! zaoony jako odpowied5 na go li%sk inwazj w 89:9 roku. Era ia 6&eop&il yk von 2einwald! renomowany &andlarz winem! od udowa swj zamek 2e stock ze zniszcze%! jakic& dokonay w nim gobliny. +oszed jednak do wniosku! e region je#t zbyt niebezpieczny, i o<iarowa posiado04 zakonowi *igmara. +d tego czasu mnisi osiedlili si na zamku i wznowili produkcj wina. "o kilku latac& przy yli take wojownicy w c&arakterze stray. 2e stock stao si wanym przystankiem dla pielgrzymw od ywajcyc& wdrwk 0ladami *igmara do "rzeczy 'zarnego +gnia. #apelan Huintus =ie&l stworzy regu! wedug ktrej yli zakonnicy! a z czasem )ielki 6eogonista nada zakonowi patrona w oso ie 0witego Alrica! sawnego averskiego wodza. =o dzi0 dzie% zakon istnieje i strzee "rzeczy 'zarnego +gnia przed wtargniciem go linoidw. 7est on jednak cierniem dla >igi )ein ergu! z ktr kilka razy w przecigu istnienia zwar si w krwawym pojedynku. $akon postrzegany jest przez >ig jako struktura w su ie wadcw prowincji i nie jest z byt popularny. ! rzeczy #amej, przeor -akonu, .einrich +iehl, jest zacitym wrogiem >igi i mniej lu ardziej otwarcie dy do zagarnicia jej ziemi w celu rozszerzenia wasnego terytorium wpyww.