Vous êtes sur la page 1sur 21

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA


PENGENALAN Dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961. Kandungannya dalam bahagian 1 (tafsiran) Akta ini dinyatakan baha a !sek"lah Pendidikan Khas menyediakan layanan pendidikan khas untuk murid#murid yang kurang upaya.$ %ap"ran &a atankuasa Kabinet (19'() yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik t"lak yang memba a kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan ini menyebut) !Dengan adanya kesedaran baha a kerajaan seharusnya bertanggungja ab terhadap pendidikan kanak#kanak *a*at adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungja ab pendidikan itu dari pihak#pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Di samping itu) penyertaan "leh badan#badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak#kanak *a*at hendaklah terus digalakkan.$ Mesyuarat &a atankuasa Peran*angan Pendidikan telah bersidang pada +, &un 19(1 dan memutuskan penubuhan sebuah &a atankuasa Antara Kementerian untuk mengkaji dan menentukan bidang tugas masing#masing mengenai kanak#kanak kurang upaya. Kementerian# kementerian yang terlibat selain daripada Kementerian Pendidikan ialah Kementerian Kesihatan) Kementerian Kebajikan Masyarakat (kini Kementerian Pembangunan -anita) Keluarga dan Masyarakat) dan Kementerian .uruh. &a atankuasa ini menetapkan /# 0anggungja ab Kementerian Pendidikan terhadap pendidikan kanak#kanak bermasalah penglihatan) bermasalah pendengaran dan kanak#kanak bermasalah pembelajaran (teren*at akal) yang b"leh dididik. 0anggungja ab Kementerian Kebajikan Masyarakat terhadap pendidikan kanak#kanak yang kurang upaya fi1ikal) teren*at akal sederhana dan teruk serta kanak#kanak spastik. 0anggungja ab Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti di peringkat a al dan menyaring kanak#kanak yang dilahirkan dalam keadaan berisik".

SGRA 3053

Page 1

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

Pendidikan Khas bererti pr"gram yang diran*ang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid#murid khas. Pengajaran dan pembelajaran pr"gram ini menggunakan teknik yang bersesuaian dengan murid#murid khas. 2ni termasuk menggunakan sumber dan peralatan khas untuk membantu pembelajaran murid#murid khas. Menurut 3allahan dan Kauffman (4,,6)) Pendidikan Khas didefinisikan sebagai satu bentuk pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak#kanak berkeperluan khas. 5argiul" (4,,+)) menyatakan Pendidikan Khas merupakan pr"gram pengajaran khusus yang direka bentuk bagi memenuhi keperluan pelajar luar biasa. 2a mungkin memerlukan penggunaan bahan#bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus. 6riend (4,,7)) menyatakan Pendidikan Khas adalah pengajaran yang direka bentuk khusus bagi memenuhi keperluan kanak#kanak yang kurang upaya. Pengajaran ini mungkin dikel"lakan dalam bilik darjah) di rumah) di h"spital atau institut lain. Menurut Mans"r (4,,7)) Pr"gram Pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha yang berterusan menggalakkan perkembangan "ptima sese"rang sebagai se"rang yang berkemahiran) berhaluan) berupaya) beriman) berdikari) mampu meran*ang dan menguruskan kehidupan serta menyedari p"tensi diri sebagai se"rang indi8idu dan ahli masyarakat yang seimbang dan pr"duktif selaras dengan 6alsafah Pendidikan 9egara.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS


SGRA 3053 Page 2

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Pendidikan Khas di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran ) berhaluan) berupaya) beriman) berdikari) mampu meran*ang dan menguruskan kehidupan serta menyedari p"tensi diri sebagai se"rang indi8idu dan ahli masyarakat yang seimbang dan pr"duktif selaras dengan 6alsafah Pendidikan Kebangsaan. MISI PENDIDIKAN KHAS Misi pendidikan khas adalah membangunkan m"dal insan) berkeperluan khas yang *emerlang berasakan /# VISI Pendidikan berkualiti menjana ke*emerlangan murid berkeperluan khas selaras dengan sistem Pendidikan Kebangsaan. OBJEKTIF PENDIDIKAN KHAS ;bjektif pendidikan khas adalah seperti berikut/# Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk pelajar#pelajar pendidikan khas. Menyediakan pendidikan yang sesuai dan rele8an kepada setiap pelajar dengan keperluan khas. Menyediakan bahan#bahan pengajaran dan pembelajaran yang men*ukupi dan terkini. Memastikan tenaga pengajar yang men*ukupi dan terlatih dalam pendidikan khas.
SGRA 3053 Page 3

:istem pendidikan yang berkualiti) rele8an dan h"listik. Perkembangan diri p"tensi ke tahap "ptimum. Keupayaan berdaya saing dan keb"lehpasaran. 9ilai#nilai murni sebagai arga yang bertanggungja ab. Perk"ngsian pintar dengan pelbagai pihak.

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

MATLAMAT PENUBUHAN PENDIDIKAN KHAS Penubuhan kelas khas adalah bertujuan untuk memb"lehkan kanak#kanak yang mempunyai masalah pembelajaran mengamalkan kela1iman seperti juga kanak#kanak biasa. .erikut adalah matlamat penubuhan kelas pendidikan khas/# Memb"lehkan kanak#kanak bermasalah pembelajaran mendapat tempat yang sama dalam pendidikan. Menempatkan kanak#kanak tersebut menyesuaikan diri dalam semua aspek dari a al. Membuktikan baha a mereka juga mempunyai kemahiran dan keb"lehan. Memb"lehkan mereka hidup berdikari mengikut kela1iman "rang biasa. Menggalakkan pen*arian yang tidak terhad.

SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS Pendidikan khas telah bermula di Malaysia sejak a al tahun 194,#an di kalangan sukarela an yang telah membuka sek"lah#sek"lah untuk pelajar bermasalah atau kurang upaya penglihatan dan pendengaran.

KECACATAN PENGLIHATAN <a*at penglihatan bermaksud mereka yang telah diberi ra atan dan pemulihan tetapi keupayaan penglihatan mereka masih tidak n"rmal. Kanak#kanak yang telah disahkan "leh pakar perubatan mengalami ke*a*atan penglihatan layak untuk mendapatkan pendidikan dalam pr"gram pendidikan khas masalah penglihatan yang disediakan khusus untuk memenuhi keperluan pembelajaran mereka. Medium pembelajaran !braille$ digunakan dalam pembelajaran kanak#kanak buta untuk memba*a dan menulis.
SGRA 3053 Page 4

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

CIRI-CIRI KECACATAN PENGLIHATAN Ke*a*atan penglihatan terbahagi kepada dua kateg"ri iaitu mereka yang masih ada sisa penglihatan atau rabun dan mereka yang langsung tidak b"leh melihat (buta). Pertumbuhan kesihatan sedunia (-3;) mengklasifikasikan kanak#kanak yang mengalami *a*at penglihatan kepada buta dan rabun berdasarkan ukuran ketajaman penglihatan (8isual a*uity) dan sudut atau keluasan ka asan penglihatan (8isual field). Ketajaman penglihatan merujuk kepada rabun atau penglihatan terhad. Penglihatan kurang daripada 6=1( tetapi sama dengan atau lebih baik daripada +=6,) bagi mata yang lebih baik penglihatannya alaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti *ermin mata. .uta pula merujuk kepada penglihatan kurang daripada +=6, pada mata yang lebih baik alaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan iaitu *ermin mata. :udut atau keluasan ka asan penglihatan dapat dirujuk kepada rabun atau penglihatan terhad yang mana bidang penglihatannya kurang daripada 4, darjah setelah pembetulan dan ra atan dibuat. .uta dari sudut keluasan ka asan penglihatan merujuk bidang penglihatan kurang daripada 1, darjah setelah pembetulan atau ra atan dibuat. &adual 1.1 menunjukkan tarikh#tarikh penting dalam perkembangan pendidikan khas iaitu bermasalah penglihatan /# Tahun 1946 Peri !i"a Pembukaan :ek"lah >endah Pendidikan Khas (:>PK) :t. 9i*h"las "leh 5ereja Angli*an di Melaka. 19+1 19?( :ek"lah >endah Pendidikan Khas (:>PK) telah berpindah ke Pulau Pinang. Pembukaan :>PK Prin*ess @li1abeth dengan kemudahan asrama "leh &abatan Kebajikan Masyarakat (&KM) di &"h"r .aru dan pembukaan 2nstitut .erasrama Pusat %atihan 5urney. 197+
SGRA 3053

Pembukaan 2nstitut 0aman 3arapan) Pusat Pertanian) 0emerl"h A&KM


Page 5

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

197( 1964

Pembukaan 2nstitut 0aman <ahaya) Pusat Pertanian) :andakan A&KM >an*angan per*antuman bagi Pendidikan Kanak#Kanak .ermasalah Penglihatan dengan pelajar biasa di sek"lah rendah dan menengah.

19'' 19'(

Permulaan %atihan Perguruan Khas dalam bidang *a*at penglihatan di Maktab Perguruan 2lmu Khas) <heras. Penubuhan &a atankuasa Btama Pembentukan K"d .raille .ahasa Melayu untuk mengembangkan :istem K"d .raille .ahasa Melayu. Pembukaan :ek"lah Menengah .erasrama kurang berupaya penglihatan) :etapak. Pengenalan kaedah k"munikasi dan penggubalan :istem K"d 0angan .ahasa Melayu. Kelas pemulihan untuk pelajar yang lembam atau lemah dalam pelajaran.

19'9

Penubuhan &a atankuasa Kebangsaan Kurikulum :ek"lah Menengah Pendidikan Khas C"kasi"nal) Kementerian Pendidikan.

19(+

Pembukaan :ek"lah Menengah .erasrama <a*at Penglihatan) :etapak. Pengambilalihan :>PK Prin*ess @li1abeth "leh Kementerian Pendidikan. Penubuhan &a atankuasa K"d .raille Al#Duran.

19(?

Penubuhan &a atankuasa K"d .raille Al#Duran dan bengkel penulisannya bagi tujuan mengembangkan sistem K"d .raille Al#Duran. Penubuhan Bnit Perintis Penerbitan Per*etakan .raille=kerabunan) Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan#bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan alatan braille.

19('

Pembukaan :ek"lah Menengah .uta Pendidikan Khas C"kasi"nal) :hah Alam.

SGRA 3053

Page 6

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

MASALAH PENDENGARAN 2stilah !pekak$) *a*at pendengaran dan pekak bisu yang sering digunakan "leh kebanyakan "rang biasa sebenarnya merupakan kateg"ri masalah pendengaran. Menurut <rui*kshank E &"hns"n (19'7) menyatakan baha a masalah pendengaran b"leh didefinisikan kepada keb"lehan kanak#kanak menggunakan deria pendengarannya. Definisi ini b"leh dibahagikan kepada dua kateg"ri iaitu pekak dan separa pekak. Pekak ialah apabila kanak#kanak tersebut memiliki deria dengar yang tidak berfungsi langsung. Manakala kateg"ri separa pekak pula merujuk kepada kanak#kanak yang deria pendengarannya r"sak tetapi masih b"leh berfungsi dengan bantuan alat bantu pendengaran atau pun mana#mana kaedah bantuan lain yang bersesuaian. Menurut .ee (1997) pula) kanak#kanak bermasalah pendengaran adalah mereka yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas. CIRI-CIRI MASALAH PENDENGARAN Antara *iri murid bermasalah pendengaran ialah kurang memberi perhatian iaitu kanak# kanak tidak terkejut dengan bunyi yang kuat. Mereka juga mungkin tidak mengalihkan pandangan ke arah sumber bunyi. .erkemungkinan mereka tidak dapat mendengar atau tidak dapat memastikan bunyi yang didengarnya apabila mereka tidak menunjukkan sebarang reaksi mahu pun perhatian kepada kita. <iri kedua kanak#kanak bermasalah pendengaran ialah sukar mengikut arahan lisan serta memahami arahan yang mudah. Mereka lebih kerap bertanya dan meminta supaya arahan diulang atau tidak memberi perhatian kepada arahan atau pertanyaan guru. :elalu berangan#angan juga menjadi satu *iri murid yang mungkin menghadapi masalah pendengaran. Kanak#kanak yang tidak berupaya mendengar akan sering berangan#angan di dalam kelas serta kurang menumpukan perhatian terhadap sesuatu misalnya tidak memberi tumpuan terhadap isi pelajaran yang disampaikan "leh guru. :elain itu) kanak#kanak yang menghadapi masalah pendengaran kurang melibatkan diri dalam akti8iti perbin*angan serta sering kali *uba mengelakkan diri daripada terlibat dalam akti8iti seumpamanya. Mereka sering merasa kehadiran mereka tidak memberi apa#apa makna.

SGRA 3053

Page 7

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

:ering kali kanak#kanak bermasalah pendengaran *uba menyampuk perbualan yang sedang diperbualkan tetapi berkemungkinan mereka akan memperkatakan sesuatu di luar t"pik. Kanak# kanak ini juga *enderung untuk melengahkan tugasan yang diberi dan *uba memerhati seterusnya meniru tingkah laku rakan#rakannya kerana gagal mendengar arahan guru. Kanak#kanak bermasalah pendengaran juga mempunyai *ara per*akapan yang janggal seperti tidak dapat menyebut sesuatu perkataan dengan betul. Perkataan yang dituturkan kadang# kadang sukar difahami. Kanak#kanak ini sering dilabel sebagai kanak#kanak yang degil kerana tidak mendengar kata) malas membuat kerja yang diarahkan ataupun digelar budak nakal kerana sering mengalihkan perhatian. 2ni berlaku disebabkan kesukaran mereka untuk memahami arahan lisan yang diberikan. <iri yang terakhir gangguan kesihatan seperti masalah sakit telinga) selesema) sakit tekak dan t"nsilitis juga menyumbang kepada masalah pendengaran jika tidak diberi ra atan dengan segera.

&adual 1.4 pula menunjukkan tarikh#tarikh penting dalam perkembangan pendidikan khas iaitu bermasalah pendengaran /# Tahun 197? #eri !i"a Pembukaan kelas pendidikan khas di &alan 9"rtham) Pulau Pinang. Pembukaan :ek"lah kanak#Kanak Pekak Persekutuan (>endah dan Menengah)) 0anj"ng .unga) Pulau Pinang. 196+ Pembukaan kelas#kelas Pendidikan Khas >an*angan Per*antuman <a*at Pendengaran "leh Kementerian Pendidikan di sek"lah rendah dan menengah biasa. %atihan Perguruan Pendidikan Khas <a*at Pendengaran dimulakan di Maktab Perguruan 2lmu Khas) <heras. 19'(
SGRA 3053

Pengenalan kaedah k"munikasi seluruh "leh Kementerian Pendidikan


Page 8

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

untuk menggubal :istem .ahasa Melayu K"d 0angan (.MK0). Penubuhan &a atankuasa Kebangsaan K"munikasi :eluruh Kementerian Pendidikan Malaysia. 19'9 Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru#guru yang mengajar masalah pendengaran dalam bidang k"munikasi seluruh. 19(? Penubuhan &a atankuasa Kebangsaan Kurikulum :ek"lah Menengah Pendidikan Khas C"kasi"nal) Kementerian Pendidikan Malaysia. 19(7 Penubuhan &a atankuasa Kerja Penyelarasan K"munikasi :eluruh) Kementerian Pendidikan Malaysia untuk perkembangan :istem K"d .uku Pendidikan 2slam. Penubuhan &a atankuasa Kerja Ke*il K"d Dasar Agama 2slam. Penubuhan &a atankuasa Kerja Ke*il K"d Dasar K.:> 0ahap 22 .ahasa Malaysia K"d 0angan. Penubuhan &a atankuasa Kerja Ke*il Penggubalan K"d 0angan Pendidikan C"kasi"nal dan 0eknikal. 19(' :ek"lah Menengah Pendidikan Khas C"kasi"nal) :hah Alam dibuka.

BERMASALAH PEMBELAJARAN Pendidikan Khas .ermasalah Pembelajaran di ujudkan berdasarkan kepada keputusan perbin*angan &a atankuasa Ad8"kasi Persatuan Kanak#Kanak 0eren*at Akal :elang"r dan -ilayah Persekutuan pada + ;kt"ber 19('. 2stilah bermasalah pembelajaran mula#mula sekali digunakan "leh :amuel Kirk pada tahun 196+ dalam satu perjumpaan dengan ibu bapa kepada kanak#kanak yang mengalami masalah memba*a) hiperaktif dan tidak b"leh selesai masalah matematik. :e*ara purata) adalah dianggarkan 1 dalam setiap 4, kanak#kanak dikenal pasti sebagai bermasalah pembelajaran (:mith) 4,,?). mengingat atau menyampaikan maklumat.
SGRA 3053 Page 9

Kanak#kanak ini diandaikan mengalami

ketidakupayaan neur"l"gi*al yang memberi kesan terhadap kemampuan untuk memahami)

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Memang sukar untuk menyenaraikan *iri#*iri pelajar bermasalah pembelajaran kerana terdapat beribu#ribu k"mbinasi masalah k"gnitif dan s"si" em"si yang dihadapi "leh kanak# kanak ini (Mer*er) 199'). .agaimanapun adalah penting untuk guru mengetahui *iri#*iri pelajar bermasalah pembelajaran kerana dia perlu mengatur inter8ensi yang sesuai bagi membantu kanak#kanak ini Antara *iri#*iri pelajar bermasalah pembelajaran adalah masalah memba*a. %ebih kurang (,F daripada pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi masalah memba*a (%erner) 4,,,G %ynm"at) 199'). Paling nyata ialah kesukaran memahami apa yang diba*a) kesukaran mengenal pasti perkataan kurang dan kesukaran memba*a se*ara lisan. bermasalah pembelajaran menghadapi masalah menulis. :elain itu) ramai pelajar Kemahiran menulis memerlukan

sese"rang menterjemah pemahaman bahasa ke dalam sistem simb"l) antara masalah kemahiran menulis adalah kesukaran memegang pen atau pensel) menulis huruf yang berlainan sai1) bagi sesuatu perkataan) terdapat ruang di antara huruf) kelemahan dalam ejaan) tidak menggunakan tatabahasa yang betul) penjanaan idea yang tidak matang dan lain#lain lagi. Para menyelidik mendapati baha a 1 daripada ? pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi kesukaran matematik (>i8era) 199'). Diskalkulia (dys*al*ulia) merupakan istilah yang digunakan se*ara meluas bagi ketidakupayaan dalam kemahiran matematik. umumnya) diskalkulia bermakna ketidakupayaan untuk mengira. Menurut Ka8ale dan 6"rness (1996) baha a kira#kira '7F pelajar bermasalah pembelajaran menunjukkan kekurangan kemahiran s"sial. Pelajar yang mempunyai kemahiran s"sial yang lemah didapati sukar untuk men*ari ka an) diketepikan "leh pelajar lain dan tidak kerap berinteraksi dengan guru. Mereka kurang mempunyai teman#teman dari kalangan kanak#kanak biasa. :elain itu) sebahagian pelajar bermasalah pembelajaran mempamerkan masalah tingkah laku. Dianggarkan antara 17 hingga ?, peratus pelajar bermasalah pembelajaran mempunyai masalah sukar memberi tumpuan) mudah terganggu) impulsif) terlalu aktif dan resah) tidak mengikut arahan) tidak menyiapkan kerja dan sebagainya (Kirk 199'G 0"rgese E %it*ht) 19(+) :e*ara

SGRA 3053

Page 10

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

(M"dul 3.:% 11,+ A;BM) 5ar*iul" #4,,+ telah mendefinisikan istilah keperluan khas sebagai/ !2ndi8iduals h" differ fr"m s"*ietal "r *"mmunity standards "f n"rmal*y. 0hese

differen*es may be due t" signifi*ant physi*al) sens"ry) *"gniti8e) "r beha8i"ural *hara*teristi*s. Many "f these *hildren may reHuire edu*ati"nal pr"grams *ust"mi1ed t" their uniHue needs$

.erikut adalah &adual 1.+ iaitu tentang rentetan perkembangan pr"gram masalah pembelajaran di Malaysia /# Tahun 19(( Peri !i"a &abatan Pendidikan -ilayah Persekutuan mula menubuhkan Kelas Khas .ermasalah Pembelajaran (KK.P) yang pertama di :>K (%) &alan .atu 1) Kuala %umpur (Dua kelas dengan 4, "rang murid dan tiga "rang guru terlatih). &abatan Pendidikan :elang"r membuka dua kelas di :>K &alan >aja Muda) :eksyen ?) :hah Alam) :elang"r.

199,

Bjian Per*ubaan Alat Penilaian Kelas Khas .ermasalah Pembelajaran (KK.P) yang melibatkan 4,, "rang murid dari kelas#kelas per*antuman telah diuji.Mesyuarat menganalisis data dari ujian per*ubaan di Bni8ersiti Malaya.

SGRA 3053

Page 11

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

1991

Kursus satu tahun bermasalah pembelajaran bermula di Maktab Perguruan 2lmu Khas) <heras) Kuala %umpur.

1994

Pembukaan Pr"gram Pendidikan Khas .ermasalah Pembelajaran (KK.P) di seluruh negara se*ara berperingkat.

199+

Pr"gram Pendidikan Khas di 6akulti Pendidikan Bni8ersiti Kebangsaan Malaysia. Pr"gram ini merupakan pr"gram gabungan prinsip Pendidikan Am dan Prinsip Pendidikan Khas.

1996

Pembukaan pr"gram Pendidikan Khas .ermasalah Pembelajaran perintis peringkat sek"lah menengah di :MK Iaa*ub latif) &alan Peel dan :MK bandar .aru :entul) Kuala %umpur.

4,,6

:tatistik &abatan Pendidikan Khas menunjukkan pertambahan ketara bilangan pr"gram masalah pembelajaran di sek"lah rendah iaitu sebanyak ?'+ buah pada tahun 4,,+ kepada 676 buah pada tahun 4,,6. Manakala bilangan pr"gram di sek"lah menengah sebanyak 1(' buah pada tahun 4,,+ kepada +4, buah pada tahun 4,,6.

SGRA 3053

Page 12

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

PROGRAM INTEGRASI Pr"gram pendidikan khas integrasi adalah merupakan kelas khas yang berada di dalam sek"lah biasa. Pengurusan diuruskan "leh guru besar atau pengetua di mana murid khas yang berada di kelas khas mendapat pendidikan dan berk"ngsi pengetahuan pembelajaran bersama murid lain. .agi pr"gram integrasi) murid berkeperluan khas yang terlibat termasuklah murid bermasalah penglihatan) bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran atau dengan kata lain murid yang mengalami beberapa ketidakupayaan dari segi em"si) mental dan fi1ikal. Ketidakupayaan mereka merupakan limitasi mereka dalam pelaksanaan pembelajaran dan tidak menjalankan pembelajaran seperti mana murid perdana. :etelah murid khas menguasai +M iaitu memba*a) menulis dan mengira) murid tersebut akan diinklusifkan mengikut tahap pen*apaian mereka. Pr"gram pendidikan khas integrasi untuk murid#murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran) bermasalah pendengaran dan penglihatan di ujudkan di sek"lah harian biasa rendah dan menengah yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran se*ara pengasingan dan separa inklusif. ;leh yang demikian) kurikulum pendidikan khas yang fleksibel yang memb"lehkan guru# guru pendidikan khas mengubahsuai pelaksanaan akti8iti pengajaran bagi men*apai "bjektif pembelajaran. Pengubahsuaian ini perlu bagi memberikan pr"ses pengajaran dan pembelajaran yang bermakna kepada murid pendidikan khas integrasi. Murid#murid berkeperluan khas yang mengikuti pr"gram khas integrasi b"leh mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum alternatif yang diubahsuai mengikut ke*a*atan murid. .agi murid#murid bermasalah penglihatan dan pendengaran mereka menggunakan kurikulum kebangsaan manakala murid#murid bermasalah pembelajaran menggunakan kurikulum
SGRA 3053 Page 13

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

alternatif.

Mereka yang berkemampuan untuk mengikuti kurikulum kebangsaan b"leh

menduduki Bjian Penilaian :ek"lah >endah (BP:>). Kurikulum alternatif yang diguna pakai bagi murid#murid pendidikan khas ialah /#

Kurikulum latihan industri yang disediakan "leh Majlis %atihan C"kasi"nal Kebangsaan (M%CK).

Kurikulum yang dibina khusus "leh .ahagian Pendidikan Khas.

.agi pr"gram pendidikan khas prasek"lah integrasi) pr"gram ini dijalankan di sek"lah aliran perdana yang melaksanakan pr"gram integrasi pendidikan khas. kemasukan pr"gram integrasi prasek"lah /# .erumur ? J tahun. Disahkan "leh pengamal perubatan. ."leh mengurus diri tanpa bantuan "rang lain. .erikut adalah syarat

Pr"gram integrasi pendidikan rendah /# .erumur 6 J hingga 1? J tahun. Disahkan "leh pengamal perubatan. ."leh mengurus diri tanpa bantuan "rang lain.

Pr"gram integrasi pendidikan menengah /# .erumur 14 J hingga 19 J tahun. Disahkan "leh pengamal perubatan. ."leh mengurus diri tanpa bantuan "rang lain.
Page 14

SGRA 3053

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

:elain itu) penglibatan k"kurikulum murid#murid dalam pr"gram integrasi adalah seperti murid#murid biasa di arus perdana. Akti8iti yang dijalankan bertujuan untuk/# Men*ari dan men"nj"lkan bakat serta p"tensi murid pendidikan khas. Memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kemampuan murid khas melalui akti8iti k"kurikulum. Memberi peluang dan ruang kepada murid pendidikan khas mengambil bahagian dalam akti8iti sukan) "lahraga) persatuan dan kelab seperti murid biasa. Membina keyakinan diri Kself#esteemL murid pendidikan khas melalui pr"gram m"ti8asi. Memberi peluang kepada murid pendidikan khas mengambil bahagian dalam a*ara sukan permainan dan "lahraga) kebudayaan) pertandingan lukisan dan bakat di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. :elain itu) murid pr"gram khas integrasi juga menjalani pr"gram terapi kerana ini

merupakan akti8iti pembelajaran luar bilik darjah bagi murid#murid pr"gram pendidikan khas integrasi (PPK2) yang mana murid#murid khas ini didedahkan dengan dunia luar dan pengalaman menunggang kuda. Dengan itu) murid#murid PPK2 lebih memahami pembelajaran yang telah diajarkan dalam bilik darjah. 0ambahan pula) terapi berkuda dapat membantu menambah baik pergerakan m"t"r kasar) m"t"r halus dan perkembangan ke*ergasan fi1ikal bagi membantu menambah kemahiran kehidupan seharian.

SGRA 3053

Page 15

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF :ejak 17 tahun yang lalu) ramai penulis memberikan definisi !integrasi$ ialah inklusif) sek"lah heter"gene"us) pendidikan inklusif (-alter 0h"mas) 4,,,). -alaupun terdapat pelbagai 8ariasi daripada segi definisi) namun ramai yang bersetuju baha a persekitaran pembelajaran inklusif merujuk kepada !setiap "rang dimiliki) diterima) meny"k"ng dan dis"k"ng "leh rakan atau ahli k"muniti sek"lah yang lain ke arah men*apai keperluan pendidikannya$ (:tainba*k E :tainba*k) 199,). Pendidikan inklusif bermaksud semua pelajar di sek"lah tanpa mengira kekuatan dan kelemahan dalam sebarang bidang dan menjadi sebahagian daripada k"muniti sek"lah. 2ni termasuk perasaan kekitaan antara pelajar) guru dan staf s"k"ngan. Dengan kata lain) sek"lah bertanggungja ab mendidik kanak#kanak yang kurang upaya dalam bilik darjah pendidikan umum. .ailey (199() merujuk inklusif sebagai memasukkan pelajar istime a bersama pelajar lain ke sek"lah biasa) mengikut kurikulum yang sama pada masa yang sama) di dalam bilik darjah yang sama) dengan penerimaan yang penuh "leh semua dan mereka merasakan mereka tidak berbe1a daripada pelajar lain. Manakala bagi .""th (1996) inklusif mempunyai dua pr"ses yang berhubungan iaitu pr"ses peningkatan penglibatan pelajar dalam budaya dan kurikulum sek"lah aliran utama dan k"muniti dan pr"ses pengurangan pengasingan pelajar daripada budaya aliran utama dan budaya. :e*ara umumnya) pendidikan inklusif merupakan pendidikan umum yang melibatkan semua pelajar sama ada yang n"rmal) kurang upaya atau yang pintar *erdas dalam satu sek"lah yang sama bagi memaksimumkan kemampuan mereka. 2a juga melibatkan pr"ses memba a atau memberi khidmat s"k"ngan dan bantuan kepada pelajar. 2ni tidak bermakna semua pelajar mengikuti kurikulum yang sama) tetapi belajar bersama dengan penyesuaian kurikulum bagi men*apai keperluan indi8idu.
SGRA 3053 Page 16

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

Pr"gram ini di ujudkan di sek"lah harian biasa serta sek"lah teknik dan 8"kasi"nal yang menggunakan pendekatan pengajaran pembelajaran se*ara berasingan dan separa inklusif. 0emp"h belajar minimum bagi keperluan pendidikan khas di sek"lah rendah adalah selama enam tahun manakala temp"h belajar minimum sek"lah menengah pendidikan khas selama lima tahun. SEJARAH PENDIDIKAN INKLUSIF DI MALAYSIA Menurut Mali1an (1997a) 1996*G Mali1an 199'a) pendidikan inklusif di Malaysia dan negara membangun yang lain bermula dengan penglibatan di persidangan dan bengkel peringkat antarabangsa di ba ah naungan K"n8ensyen 3ak Kanak#Kanak (Bnited 9ati"n) 19(9G mengenai KPendidikan Bntuk :emuaL hasil daripada persidangan di &"mtien) 0hailand (B9@:<;) 199,) telah memberi f"kus kepada usaha integrasi dan isu ekuiti pendidikan untuk semua g"l"ngan masyarakat) termasuk g"l"ngan masyarakat berkeperluan khas. Pada akhir persidangan negara angg"ta perlu menyediakan pelan tindakan pr"ses penggubalan dan pembinaan dasar untuk men*apai hasrat persidangan. Kesan daripada persidangan dalam jangka masa 1, tahun) pendidikan khas telah dijadikan tumpuan untuk mengiktirafkan prinsip KPendidikan Bntuk :emuaL. ;leh yang demikian) penekanan terhadap integrasi telah berubah kepada penekanan terhadap K2nklusiL. Pembentukan dasar pendidikan inklusif mula berkembang semenjak dua dekad yang lalu. Pendidikan khas memberikan lebih perhatian terhadap meningkatkan keadaan yang mana kanak# kanak dan remaja tersebut dididik untuk menyediakan peluang pekerjaan apabila mereka de asa kelak. -alaupun kemajuan dapat dilihat dalam semua bidang namun masih terdapat dasar dan amalan yang ber*anggah dengan semangat deklarasi yang memperjuangkan hak dan peluang pendidikan yang sama bagi semua arga negara terutama "rang kurang upaya. -alaupun inisiatif pendidikan inklusif telah bermula di Malaysia kesannya masih sukar diperhati dan diukur. Penstrukturan ke arah pendidikan inklusif melibatkan penstrukturan semula "rganisasi dan kesediaan semua angg"ta k"muniti sek"lah untuk mengubah peranan k"n8ensi"nal. Pembentukan dasar ke arah tersebut mestilah dilakukan supaya setiap lapisan
SGRA 3053 Page 17

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

pentadbiran memahami peranan dan tanggungja ab yang perlu dilaksanakan untuk men*apai "bjektif pendidikan inklusif. PERINGKAT-PERINGKAT UNTUK PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF .agi memastikan pendidikan inklusif men*apai kejayaan yang memuaskan) tumpuan haruslah diberi kepada dua perkara iaitu meneliti ek"l"gi persek"lahan yang sedia ada dan pembentukan dasar ke arah pendidikan inklusif mestilah dilakukan se*ara sistematik. Bntuk memastikan perubahan dalam pendidikan inklusif beberapa peringkat perlu diikuti. Peringkat pertama iaitu peringkat hala tuju pendidikan yang meliputi tujuan) matlamat dan perundangan yang telah dibentuk "leh badan p"litik) "rganisasi pentadbiran dan kerajaan mengenai pendidikan aliran perdana. 3ala tuju pendidikan melibatkan pernyataan matlamat dan tujuan mata pelajaran diajar di sek"lah. Peringkat kedua peringkat struktur yang meliputi perubahan yang strategik serta dis"k"ng se*ara saintifik se*ara peran*angan) "rganisasi) pentadbiran dan infrastruktur serta pembentukan budaya "rganisasi yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk memastikan resp"n yang sesuai kepada keseluruhan pelajar di semua sek"lah. Pendekatan tersebut adalah berasaskan andaian baha a jika pendidikan khas tidak menguntungkan pelajar) perlu berlaku penyatuan pendidikan khas dengan pendidikan biasa supaya satu bentuk pembinaan semula sek"lah biasa dapat di ujudkan untuk menyediakan resp"n yang berkesan terhadap kepelbagaian pelajar tanpa perlu berlakunya peruntukan yang berbentuk segregasi. Mengikut perspektif tersebut) pendidikan inklusif merupakan usaha untuk mereka bentuk dan mengurus *iri spesifik kepelbagaian pelajar yang b"leh membebaskan sek"lah daripada tuduhan pun*a ketidaksamaan supaya memb"lehkan mereka merealisasikan nilai ekuiti dan inklusi. :eterusnya) peringkat ketiga ialah peringkat kurikulum) dari perspektif yang lebih luas peringkat kurikulum meliputi aspek berikut iaitu *ara#*ara peran*angan) pemilihan) "rganisasi) pembinaan dan pr"m"si jenis ilmu) jenis pengalaman pembelajaran) jenis akti8iti) perasaan) sikap dan nilai. Keputusan mengenai kurikulum mempengaruhi dan dipengaruhi "leh matlamat) "bjektif dan tujuan persek"lahan. Perubahan pesat masyarakat masa kini memerlukan pelajar untuk meningkatkan keb"lehan mengadaptasi diri dan kepantasan sese"rang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berterusan dalam k"nteks yang k"mpleks.
SGRA 3053 Page 18

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

Peringkat pedag"gi atau pengajaran meliputi isi kandungan atau bentuk) pr"ses dan hasil) kaedah dan bahan=alat. 2a juga meliputi sistem) nilai dan keper*ayaan yang di*erminkan melalui pendidikan guru) bahasa) buku teks) jenis ilmu yang dipr"m"sikan) alat bantu mengajar dan prasarana serta bangunan sek"lah. :istem nilai dan keper*ayaan mempengaruhi satu sama lain dan kedua#duanya menjadi asas kepada n"rma) standard dan seterusnya mempengaruhi *"rak tingkah laku. ;leh yang demikian adalah penting bagi kita untuk meninjau apakah sistem keper*ayaan dan andaian yang mengekangkan sek"lah untuk meng"ptimumkan p"tensi semua pelajar. Peringkat yang terakhir ialah peringkat penilaian dalam pr"ses ref"rmasi sek"lah. 0idak ada gunanya jika ref"rmasi di peringkat kurikular dan pedag"gi dilakukan tetapi pada peringkat penilaian pelajar dan di peringkat penilaian sek"lah diuji berdasarkan pr"sedur dan ujian tradisi"nal atau mengekalkan sistem peperiksaan dan penilaian yang sedia ada. &adual 1.? menunjukkan rentetan perkembangan Pr"gram Per*antuman atau 2nklusif /# Tahun 1964 Peri !i"a .ermulanya pr"gram per*antuman dan inklusif bagi murid#murid *a*at penglihatan. 19(( Kelas Perintis untuk murid#murid peringkat bermasalah pembelajaran dimulakan. 199+ 0iga "rang pelajar inklusif ditempatkan di tingkatan 6 >endah di :ek"lah Menengah Meth"dist (%elaki)) Kuala %umpur. 199? Pembukaan kelas#kelas pr"gram inklusif se*ara pr"jek rintis di 1? buah sek"lah di seluruh negara. 1997 RUMUSAN Pendidikan khas didefinisikan sebagai satu bentuk pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak#kanak berkeperluan khas. :e*ara umumnya) kanak#kanak yang memerlukan pendidikan khas selalunya memiliki *iri#*iri tertentu yang menyekat mereka mengikuti persek"lahan seperti mana kanak#kanak biasa. Dasar mengenai pendidikan khas di
SGRA 3053 Page 19

.ermulanya pr"gram bermasalah pembelajaran peringkat menengah.

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2

Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu K:ek"lah khas bermakna sek"lah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid#murid yang kurang upayaL. 6alsafah Pendidikan Khas di Malaysia adalah untuk melahirkan insan yang berkemahiran) berhaluan) b"leh menguruskan kehidupan dan pr"duktif. Dua pendekatan pendidikan khas disediakan iaitu :ek"lah Pendidikan Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan masalah pendengaran dan Pr"gram Pendidikan Khas 2ntegrasi disediakan untuk murid#murid bermasalah pembelajaran) bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. .agi Pr"gram Pendidikan Khas 2ntegrasi) pelajar khas ditempatkan di sek"lah harian biasa atau pelajar khas belajar dalam bilik darjah berasingan daripada pelajar biasa. :e*ara keseluruhannya) pihak Kementerian Pelajaran perlu sentiasa menambahbaikkan sistem pendidikan khas bagi memastikan matlamat pendidikan untuk semua dapat di*apai dengan jayanya.

RUJUKAN
ZALIZAN MOHD JELAS. (2009). PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS. BANGI,SELANGOR: PENERBIT UKM. JULIA JANTAN, SITI SUHAILA SAMIAN. (2008). PERKEMBANGAN DAN CIRI-CIRI KANAKKANAK BERKEPERLUAN KHAS. SELANGOR: METEOR DOC. SDN. BHD. EE. AH. MENG. (199 ). PENDIDIKAN KHAS, SEKOLAH DAN PERKEMBANGAN KANAKKANAK. SELANGOR: PENERBIT !AJAR BAKTI SDN. BHD. SGRA 3053 Page 20

PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

201 2
DAN

THIRUGNANA SAMBATHAN A"L MUTHUSAM#. (200$). PENTADBIRAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS. SELANGOR: METEOR DOC. SDN. BHD.

ABDULLAH SANI #AHA#A. (200%). PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA. PAHANG: PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD. DR. ABDULLAH #USO!. (200'). PENGENALAN PENDIDIKAN KHAS. SELANGOR: METEOR DOC. SDN. BHD.

INTERNET ())*:""+++.,-./01.-23"12-"49922 40"S567.7(8P5.95307:;7:8P5:1/.... ())*:""*5:1/1/97:9(7,91'.0<2;,*2).-23"2010"0$",567.7(8*5:1/1/97:.. ())*:""7:=7.,*51.0<2;,*2).-23"2012"02",567.7(8*5.95307:;7:8*5:1.. Z(7.=<:/>73,(7(.0<2;,*2).-23"2012"01"<7)7.805<797:;,567.7( 17,7.*.2;.73.()3<

SGRA 3053

Page 21