Vous êtes sur la page 1sur 7

SURYA COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT

Attendance upto 23-11-13


Faculty name Sr. No. Student Name Max classes held 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Aakash Maurya Amardeep Gautam Aniruddh Kumar Arun Kumar Arun Kushwaha Avadhnaresh Deepak Singh Dharmendra Dileep Kumar Disha Singh Honnie Mukherji Kuldeep Chaudhary Lalit Kumar Mahi Rawat Manish Kr. Mohd Afak Khan Monika Nirmal Kishor Pankaj Kumar Pradeep Kumar Rajat Verma Rajendra Raj Rawat Rajkapoor Kushwaha Rakesh Kr Ranjeet Kr Ravi Shanker Ravindar Kumar Rekha Rinku Roshan Lal Sahaj Ram Sakshi Verma Sandeep Gautam I Sandeep Kr. Satish Kumar Satyam Singh Shashank Kr Shiv Prasad Shivam Gupta Shubhankar Sonkar Vikas Kr. Vipin Kumar Anjali sandeep gautam II total K.K Vineeta singh

(Odd Semester, 2013-14)


M.N. GARG Arif jamal Mohd. Imtiaz BBA 105 (MM) 51 18 14 29 34 7 28 28 12 49 41 14 5 1 2 20 6 16 2 38 14 2 20 18 28 46 41 28 39 17 20 32 36 3 6 36 18 38 10 31 15 8 20 8 2 Shampa gupta Total BBA 106 classes in (PPM) all sub. 43 318 10 7 17 24 8 20 25 2 43 39 20 1 3 0 9 1 17 2 29 8 2 14 10 25 35 32 16 37 14 15 37 36 4 2 33 11 28 2 22 12 3 16 10 4 81 46 142 195 59 153 165 74 315 262 122 18 14 9 86 37 118 7 223 73 25 133 93 202 267 247 138 267 108 130 233 247 17 30 242 104 226 31 173 104 29 122 71 14

BBA 101 BBA 102 BBA 103 BBA 104 (B Math) (CF) (FA) (ME) 31 5 5 15 16 13 16 16 8 31 26 18 0 0 0 7 2 20 0 18 4 2 15 10 22 22 23 10 25 17 14 21 26 0 0 28 7 17 1 17 13 0 6 14 0 67 13 0 22 38 5 19 27 11 67 49 23 0 2 0 5 7 25 2 44 5 6 26 8 43 54 48 16 58 14 18 52 52 0 0 46 19 48 0 22 12 2 21 14 5 60 15 8 27 38 12 33 31 25 60 51 22 6 5 4 20 10 20 1 47 19 6 27 22 39 51 51 37 52 21 26 44 48 4 12 49 23 46 9 40 24 5 28 12 3 66 20 12 32 45 14 37 38 16 65 56 25 6 3 3 25 11 20 0 47 23 7 31 25 45 59 52 31 56 25 37 47 49 6 10 50 26 49 9 41 28 11 31 13 0

% 25.6 14.6 44.9 61.7 18.7 48.4 52.2 23.4 99.7 82.9 38.6 5.7 4.4 2.8 27.2 11.7 37.3 2.2 70.6 23.1 7.9 42.1 29.4 63.9 84.5 78.2 43.7 84.5 34.2 41.1 73.7 78.2 5.4 9.5 76.6 32.9 71.5 9.8 54.7 32.9 9.2 38.6 22.5 4.4

SURYA COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT BBA I SEMESTER, Second Sessional Examinations, 2013-14, (Odd Semester) Date: 21/11 /2013 Timing: 1:30-3:30 Subject Name & Code: Sr. Student Name R. No A-407 R. No A-408 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Aakash Maurya Amardeep Gautam Aniruddh Kumar Arun Kumar Arun Kushwaha Avadhnaresh Deepak Singh Dharmendra Dileep Kumar Disha Singh Honnie Mukherji Kuldeep Chaudhary Lalit Kumar Mahi Rawat Manish Kr. Mohd Afak Khan Monika Nirmal Kishor Pankaj Kumar Pradeep Kumar Rajat Verma Rajendra Raj Rawat Rajkapoor Kushwaha Rakesh Kr Ranjeet Kr Ravi Shanker Ravindar Kumar Rekha Rinku Roshan Lal Sahaj Ram Sakshi Verma Sandeep Gautam I Sandeep Kr. Satish Kumar Satyam Singh Shashank Kr Shiv Prasad Shivam Gupta Shubhankar Sonkar Vikas Kr. Vipin Kumar

R. No A-410

R.No B-306

43 Anjali 44 sandeep gautam II

Total Students Present Students Absent Total Invigilator Sign 1 : Invigilator Sign 2 :

SURYA COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT MARK-SHEET MAX.MARKS- 50 BBA I SEMESTER, Second Sessional Examinations, 2013-14, (Odd Semester) Subject Name & Code: Faculty name;MARKS (IN WORDS) I SESSIONAL MARKS (IN WORDS) Sr. No. Student Name 1 Aakash Maurya 2 Amardeep Gautam 3 Aniruddh Kumar 4 Anjali 5 Arun Kumar 6 Arun Kushwaha 7 Avadhnaresh 8 Deepak Singh 9 Dharmendra 10 Dileep Kumar 11 Disha Singh 12 Honnie Mukherji 13 Kuldeep Chaudhary 14 Lalit Kumar 15 Mahi Rawat 16 Manish Kr. 17 Mohd Afak Khan 18 Monika 19 Nirmal Kishor 20 Pankaj Kumar 21 Pradeep Kumar 22 Rajat Verma 23 Rajendra Raj Rawat 24 Rajkapoor Kushwaha 25 Rakesh Kr 26 Ranjeet Kr 27 Ravi Shanker 28 Ravindar Kumar 29 Rekha 30 Rinku 31 Roshan Lal 32 Sahaj Ram 33 Sakshi Verma 34 Sandeep Gautam I 35 sandeep gautam II 36 Sandeep Kr. 37 Satish Kumar 38 Satyam Singh 39 Shashank Kr 40 Shiv Prasad 41 Shivam Gupta 42 Shubhankar Sonkar 43 Vikas Kr. 44 Vipin Kumar

II SESSIONAL

FACULTY SIGN:-

TOTAL STUDENTS BBA II YR BBA III YR

Debarred

PERMITTED

CLEAR

PRESENT

ABSENT

Centres d'intérêt liés