Vous êtes sur la page 1sur 6

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan. Soalan 1


hingga Soalan telah disenaraikan berikut.

- *erlakuan yang tidak menunjukkan nilai kasih


sayang ialah 4
merujuk kepada nilai-nilai yang

# perse.ahaman % peperangan $ permua.akatan


& persahabatan

Nilai H Nilai " Nilai J Nilai K

: Keper ayaan kepada !uhan : #manah : Harga $iri : %ertanggungjawab

/ *engadil bola sepak S,K ,ethodist itu mengadili


permainan tersebut tanpa mempunyai perasaan berat sebelah. *engadil ini mengamalkan nilai # keadilan % berhemah & kerjasama $ bertolak ansur

1 Kita mesti mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masingmasing. # Nilai " % Nilai J & Nilai K $ Nilai H

#nak-anak akan melawan ibu bapa dan memberontak jika mereka kurang nilai
# inta akan negara % kasih sayang & berdikari $ rasional

' Seorang pelajar yang mempunyai ((((((((( akan menghormati guru.


# nilai " % nilai J & nilai K $ nilai H

%erikut merupakan iri- iri nilai sanggup berkorban untuk negara ke uali
# rela berkorban % kesetiaan yang jitu & kesanggupan menunjuk perasaan

) Seorang pekerja melaksanakan tugas dengan sebaik


mungkin. *ekerja tersebut tidak pernah menyerahkan tugasnya kepada orang lain. *ekerja tersebut mengamalkan # nilai " % nilai J & nilai K $ nilai H

$ kesanggupan menghadapi
2intangan

13 Sambutan Hari 4uru5 Hari Kantin5 Hari *enyampaian Hadiah5 dan Hari Sukan merupakan antara akti6iti yang dapat
mewujudkan # toleransi % kegigihan

4 Seorang pekerja yang baik perlu datang ke pejabat


tepat pada masanya. Seorang pekerja mesti menjalankan tugas yang diberi dengan ekap dan bersih. *ekerja ini mengamalkan # nilai " % nilai J

& keyakinan $ kasih sayang

& nilai K $ nilai H

+ ,aisarah berlatih bersungguh-sungguh tanpa


mengenal erti putus asa dengan penuh ke ekalan untuk berjaya dalam sukan bowling. Nilai yang diamalkan oleh ,aisarah ialah # kerajinan % ke ekalan

& ketabahan $ kesungguhan

11 *ak #li akan mendengar setiap pendapat dan pandangan anak- anaknya se ara terbuka dan berusaha membantu mereka. ,ereka akan berasa diri dihargai dan diperlukan oleh keluarga. Nilai yang diamalkan oleh *ak #li ialah # hormat dan taat kepada anggota keluarga % hormat kepada anggota keluarga & hormat kepada anak-anak
$ hormat kepada saudara

1' #pakah kesan negati. jika tiada amalan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga7 # Keluarga akan berjaya

BAHAGIAN A
% Keluarga akan bahagia & Keluarga akan harmoni
$ Keluarga akan berpe ah-belah Bahan yang diperbuat dari kertas seperti suratkhabar diasingkan daripada bahan buangan lain. Bahan tersebut boleh dijual untuk kitar semula.

'4 Seorang perun it menjual barangan yang selamat


dan terjamin bukan bermoti.kan keuntungan semata-mata. *erun it ini mengamalkan nilai #men ari keuntungan yang lebih % melindungi hak pengguna & beramal sambil berniaga $memberi kemudahan

1) #kti6iti berikut boleh dikaitkan dengan nilai # kesejahteraan rakyat % keharmonian sejagat & kestabilan alam sekitar dengan hidupan
$ keharmonian alam sekitar antara manusia dengan

'- 4ambar

berikut menunjukkan penunggang motosikal itu mengamalkan nilai

11 4olongan wanita dalam gambar berikut diberi


peluang untuk menjawat jawatan penting dan mendapat pekerjaan sebagaimana yang diperuntukkan untuk kaum lelaki.

# % & $

mematuhi peraturan mematuhi arahan ibu mematuhi kehendak bapa mematuhi peraturan dan undang- undang

'/ Kebebasan bersuara ialah # menyedari keinginan bersuara % menyedari kebebasan bersuara & menyedari kebebasan bersuara tanpa batasan $ menyedari kebebasan bersuara dengan batasan "ni berkaitan dengan nilai # menjaga kaum wanita % menyayangi kaum ibu & menghormati hak wanita $ menyayangi kaum wanita '3 Nilai melindungi hak pekerja bermaksud
mengiktira. perkhidmatan5 jasa5 dan sumbangan golongan pekerja % menghargai waktu bergembira golongan pekerja & menjaga makan dan minum golongan pekerja $ menghargai pangkat pekerja #

'0 Seseorang pelajar boleh mengeluarkan pandangan


atau kenyataan di ataupun peringkat *elajar ini mengamalkan nilai # keinginan bersuara % kebebasan bersuara dalam kelas persatuan.

& kebebasan bersuara tanpa batasan


$ kebebasan bersuara dengan batasan

'1 Nilai

'1 Yang manakah menunjukkan ara- ara menghormati hak golongan kurangupaya7
# ,engajak mereka menonton

% ,emberi pendidikan sempurna


& ,embiarkan mereka bersendirian $ ,engajak mereka bergotongroyong

kebebasan beragama berkaitan dengan perasaan # sentiasa bersikap terbuka % perlu membuat pilihan mengikut ibu bapa & sentiasa bersikap terbuka terhadap pilihan agama $ sentiasa memandang agama tertentu lebih baik ke uali lain

)3 %erikut ialah iri- iri nilai kebebasan beragama5 # saling memahami pendirian masing- masing % bersikap terbuka terhadap pilihan agama orang & bertoleransi antara satu dengan yang lain dan $ tidak membenarkan sekumpulan penduduk
minoriti membina rumah ibadah tidak menghina agama orang lain

'' ,engapakah hak pengguna perlu dilindungi7 # *engguna mengharapkan perlindungan % *engguna dan pengeluar akan bergaduh & *engguna ialah golongan yang lemah $ ,enyedari kepentingan melindungi
pengguna daripada dieksploitasi pengeluar oleh

BAHAGIAN A
)1 ,amat memasuki pasukan 289# di kampungnya
dan berjaya memberkas beberapa kumpulan penagih dadah. ,amat mengamalkan nilai # melibatkan diri dalam pembangunan negara % melibatkam diri dalam kemajuan sosial & melibatkan diri dalam kerja kebajikan $ melibatkan diri dalam 289#

$ %ersatu padu dan bekerjasama )1 #ntara berikut5 yang manakah saling menghormati antara negara7 iri- iri

)' *englibatan5 pelajar

# !idak menghormati dasar negara lain % &ampur tangan dalam isu negara jiran & ,enjalin hubungan berprasangka $ !idak memandang rendah terhadap negara lain

dalam unit badan beruni.orm dapat menyumbang ke arah pembangunan negara kerana # dapat mengajar pelajar berkawad % dapat memberi pakaian seragam kepada pelajar & dapat memberi ruang kepada pelajar memenuhi masa lapang

43 %erikut merupakan tindakan indi6idu yang


bersikap terbuka ke uali # beremosi % sentiasa rasional & ber.ikir se ara positi. $ boleh menerima teguran

$ dapat mendidik pelajar mempunyai keyakinan diri

supaya

41 Hidup

)) Nilai sikap keterbukaan penting kerana # membolehkan kita menerima pandangan dan % membolehkan & $
kritikan orang lain se ara terbuka dan rasional kita menerima pandangan se ara terbuka membolehkan kita menerima idea orang lain membolehkan kita memberi idea

bersama se ara aman bermaksud # hidup bersama dan saling bermusuhan % hidup bersama dengan meng- utamakan kewangan & hidup bersama dengan mengutamakan keseronokan $ hidup bersama dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian

)+ *ak #hmad memberitahu *ak 9asim tentang


projek penternakan ikan air tawar mereka perlu diubahsuai. *ak 9asim menerima adangan tersebut dengan hati terbuka. *ak 9asim mengamalkan nilai # berhemah % sikap positi. & sikap toleransi $ sikap keterbukaan

4' Kamisah mengu apkan Selamat !ahun %aru &ina kepada #h ,eng. "ni menunjukkan Kamisah mengamalkan
# kebebasan beragama % kebebasan berkawan & kebebasan bersuara $ kebebasan beraya

)- #ntara berikut5 yang manakah peranan kerajaan


untuk menyatu padukan rakyat demi keharmonian negara7 # ,engadakan kempen-kempen perpa- duan sihan & ,elukis poster inta akan tanah air $ ,elukis poster antidadah

4) !indakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam menerapkan nilai saling menghormati antara negara ialah
# menggalakkan permusuhan antara % menggalakkan perkauman antara & menggalakkan kerjasama antara $ menggalakkan kerjasama antara kaum kawasan negara musuh

% ,engadakan kempen-kempen keber-

44 %erikut

)/ %erikut merupakan amalannilai hidup bersama # % & $


se ara aman5 ke uali bergotong-royong tidak bertolak ansur berbaik-baik sesama jiran %ersama-sama meraikan sesuatu perayaan hidup bersama se ara aman7

merupakan kesan amalan saling menghormati antara negara ke uali # keharmonian sejagat tidak dapat dikekalkan % wujud kerjasama yang positi. antara negara & tidak berlaku peperangan $ tidak berlaku rusuhan

4+ #pakah langkah untuk menerapkan nilai hidup bersama se ara aman7


# %erjiran sambil menindas golongan miskin % %erjiran sambil :iarah-men:iarahi & Hidup bersendirian tanpa jiran $ Hidup se ara indi6idualistik

)0 #ntara berikut5 yang manakah merupakan iri nilai # %erprasangka buruk % %erdemonstrasi di jalanan & ,ementingkan diri sendiri

BAHAGIAN A
4- #ntara berikut5 yang manakah kesan negati. jika tidak mengamalkan nilai hidup bersama se ara aman7
# %erlaku huru-hara % ;ujud perse.ahaman & *ersahabatan semakin erat $ ,asyarakat hidup dengan aman # mempunyai perasaan taat setia yang jitu dan teguh kepada raja dan negara % mempunyai perasaan taat kepada negara dan bangsa & mempunyai perasaan taat kepada raja dan bangsa $ mempunyai perasaan setia kepada bangsa

4/ *erlakuan yang tidak menunjukkan nilai kasih sayang ialah


# pesta perayaan % rumah terbuka & peperangan $ kongsi raya

++ 4ambar

berikut menunjukkan sokongan yang diberi oleh rakyat ,alaysia yang membeli barangan keluaran ,alaysia.

40 %erikut bukan iri- iri berdikari # berkeyakinan % kurang keyakinan


&

$ bertindak men apai matlamat

tidak bergantung pada orang lain

41 Kesan amalan kasih sayang ialah


# mewujudkan insan yang malas % mewujudkan insan yang keras hati & mewujudkan generasi yang kejam $ mewujudkan perasaan inta dan kasih sayang

"ndi6idu tersebut mengamalkan nilai # inta akan negara % inta akan bangsa $
& inta akan kebendaan inta akan keluaran negara

+- %erikut merupakan iri- iri nilai melindungi hak


kanak-kanak ke uali # melindungi kanak-kanak % mengiktira. hak kanak-kanak & tidak bertindak melampaui batas $ melindungi kanak-kanak yatim sahaja

+3 %erikut merupakan kesan positi. perlakuan yang


rasional ke uali # mewujudkan keamanan % memberi man.aat kepada diri & membuat keputusan yang tepat $ membahayakan diri sendiri

+/ #pakah nilai yang boleh dirumuskan berdasarkan


gambar berikut7

+1 Sikap sesetengah pengusaha kilang yang melakukan pen emaran dengan membuang sisa toksik ke dalam sungai jelas menggambarkan mereka tidak
mempunyai nilai # keharmonian antara manusia dengan alam sekitar % inta akan alam sekitar dan binatang & memulihara hidupan air $ keharmonian alam

+3 &iri yang berkaitan dengan inta akan negara


ialah # menyokong usaha pelbagai pihak bagi memajukan negara dalam pelbagai bidang % menyokong usaha pihak yang memusnahkan hidupan air & menyokong pihak yang menangkap hidupan liar $ menyokong pihak yang memusnahkan alam

# % & $

Sanggup berkorban untuk negara !anggungjawab terhadap keluarga ,engekalkan tradisi kekeluargaan Hormat dan taat kepada anggota keluarga

+0 #ntara berikut5 golongan manakah perlu dilindungi haknya7


#

yang
sering

%
&

*engguna yang lemah dan dieksploitasi oleh pengeluar *engguna yang banyak wang *engguna yang tamak *engguna yang lemah iri- iri nilai

+4 !aat setia kepada raja dan negara bermaksud

+1 %erikut merupakan
bersuara ke uali

kebebasan

BAHAGIAN A
# beru ap dengan tidak menyentuh isu sensiti. % pengu apan tidak boleh menimbulkan huru& $
hara pengu apan bebas dan boleh menyentuh apaapa isu kebebasan beru ap mengikut adab dan peraturan berikut kampung menunjukkan mengamalkan

J#;#*#N: *8*82"KS## N #KH"2 !#H<N '313 *8N$"$"K#N ,=2#9 !"N4K#!#N S#!< %"9 %"9 '1. % 41. ''. '). '4. '+. '-. '/. '0. '1. )3. )1. )'. )). )4. )+. )-. )/. )0. )1. 43. $ & % & $ $ $ & $ # $ # % $ # % $ $ # 4'. 4). 44. 4+. 4-. 4/. 40. 41. +3. +1. +'. +). +4. ++. +-. +/. +0. +1. -3.

-3 4ambar
orang nilai

$ % & # # &

# % & $

berusaha gigih bertimbang rasa bertoleransi dan bermesra saling membantu dan bekerjasama

% # # % % & $ # $ # $ & & #

BAHAGIAN A