Vous êtes sur la page 1sur 2

( £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ +ɺÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ-2, JÉhb-3, ={ÉJÉhb-(ii) àÉå |ÉBÉEɶÉxÉÉlÉÇ

)
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãɪÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ
=tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110011
+ÉÉÊvɺÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 17 (+ÉÉ®.<Ç.- 2010)/2009-2014
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
ÉÊ´ÉÞɪÉ&-

£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ (AºÉ A{ÉE +ÉÉ<Ç AºÉ) BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ *

ºÉÉÆ0+ÉÉ0(+É)
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 2009-2014 BÉEä {Éè®É 2.1 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ, ªÉlÉɺÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1992 (1992 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 22) BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® AiÉnÂuÉ®É, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2009-14 àÉå 01 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
2.
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2009-14 (23.8.2010 BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ) BÉEä {Éè®É 3.12.2 àÉå 'ºÉ£ÉÉÒ' ¶É¤n
+ÉÉè® '{ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ/" ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉä c]ɪÉÉ VÉÉ ®cÉ cè; VɤÉÉÊBÉE '|ÉÉʵÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä
{ÉÉÊ®ÉʶÉÞ] 10' ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉä '|ÉÉʵÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä {ÉÉÊ®ÉʶÉÞ] 41' ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ºÉä |ÉÉÊiɺlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* |ÉÉʵÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä {ÉÉÊ®ÉʶÉÞ] 41 BÉEÉä +ÉÉVÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 25 (+ÉÉ® <Ç
2010)2009-14 ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 ºÉä +ÉÉÊvɺÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ {Éè®É BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ&''{ÉÉjÉiÉÉ

3.12.2 |ÉÉʵÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä {ÉÉÊ®ÉʶÉÞ] 41 àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ SÉÉãÉÝ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 ãÉÉJÉ â0 BÉEÉÒ
àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ cè, báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉκµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä* +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉɪÉ
5 ãÉÉJÉ â0 cÉäMÉÉÒ *""

3.
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2009-14 (23.8.2010 BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ) BÉEä {Éè®É 3.12.4 àÉå 'ºÉ£ÉÉÒ' ¶É¤n
+ÉÉè® 'AäºÉä {ÉÉjÉ' ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ºÉä |ÉÉÊiɺlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ {Éè®É BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ&''cBÉEnÉ®ÉÒ

3.12.4 |ÉÉʵÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä {ÉÉÊ®ÉʶÉÞ] 41 àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ cÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉä * AäºÉä {ÉÉjÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ SÉÉãÉÝ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÌVÉiÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉκµÉE{É
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉåMÉä *""

. {ÉÝVÉÉ®ÉÒÒ ) àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE.2- <ºÉ +ÉÉÊvɺÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É& * {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É |ÉÉʵÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä {ÉÉÊ®ÉʶÉÞ] 10 àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãɤvÉ lÉä * +É¤É ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É |ÉÉʵÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä {ÉÉÊ®ÉʶÉÞ] 41 àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãɤvÉ cÉåMÉä* * {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ SÉÉãÉÝ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÞÉÇ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * +É¤É ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ * ( +ÉxÉÖ{É BÉEä.in ({ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 01/94/180/549/AAàÉ 08/{ÉÉÒ ºÉÉÒ-1/+É¤É {ÉÉÒºÉÉÒ-3 ºÉä VÉÉ®ÉÒ) . ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® <Ç-àÉäãÉ& dgft@nic.