Vous êtes sur la page 1sur 39
-5- In cAzul DISPOZITIW ,, . . :. L- ;. ' r I prelucrä.rll tr,uo'ra'reä
-5-
In cAzul
DISPOZITIW
,,
.
.
:.
L-
;.
'
r
I
prelucrä.rll
tr,uo'ra'reä a,re i}.riQpt prpp:b .s:t 'aDre,rlrt{-,eil e,f,o,r:1atüifrdio bo't8re in oazul
pe nagtnl unel.te a pte]Sil€jüo,,r plr+BÄ9lt*clc'.,gil nctodtele de tl l,üs,re Eo,u Go!r_
ponsar€ a lor"
j
rggot-t'!p.,tfa,
pectärll ului a,nB,Ertt
,
tlnplütoa:ra B! ap.f,߀.'
'rtd:i:
,J
oü 'bd;re 'ila
Fig.2.I
45r.2ö"
2. rn
cagur
ctair baza dc
cotare colac*rc ou besa dc agczarc (Bo. B")r
ve tl echene ds lucru dla flgura 2.3.
-6- Ee Latitraceo 91 alct d:ou,ä cqEurl ca,mot,er{stlcor ,., -\ Erir8,r.2.r3 . 2.ö5,. p,{eaotr e
-6-
Ee Latitraceo 91
alct d:ou,ä cqEurl ca,mot,er{stlcor ,.,
-\
Erir8,r.2.r3
. 2.ö5,.
p,{eaotr e
lu.cr"a'tG
Prs-
F[tra?c
tne;u€ ,4c
na-
v.a tl,
,b,lip*e.e
p:rol
roglete la
ieule
d e o.tp:ervÄ
dc cotare,
ulul
carre piegler diuc
iej
i.n
tra.e^.1e.
ou cele de
lul,suTdar,o (Br), ce.aa ce dre
L
-*;-i, r.,
+0
F1.9. 2 . 4
ktn
0obril
(o/61
FIg.?.J
-,7 - . Frslni e'tnfirl-cge lat utio prottreolo d.,Eal rua !c ror dl turl cu
-,7 -
.
Frslni e'tnfirl-cge lat utio prottreolo d.,Eal
rua !c ror dl
turl cu echlnbarce belel dc ootäte.llr itc
trlle-
l,$or!t Dl!!t, dtja flgu'ü. 2
6
le clrf
rf
ö-Qrt;DQ:illeOtarcq
ogtet 5lo'1.
'.
In flgu'ra
2.? rct,a lailtca;t lap,tnl, ite dtniSslun!.'
s€ üä, post,o
foarg-,
In ca,zu-l uaul lot nl.c il,Ö Dlcst dcrcaul eate b,f.ac
cotat,
doo,qrc,cc o,ouae.ec rcgl,ce,rä, FclBtru flgoarc Dlegä
tn pa-rtc.
Ia oaa.ql preX-uo'r[r11 unnd lot na.ra Sc
a{,qeereoete
,Es
s€j r
tä dc bB
d,e q.E:Gatüo: (tsr) a1s ouB
ca,
q-!üt
ra 2.4 il, 2.5t l.ucnycaro fqps acoostaE
Flg. ?'5
'
öoteq*a'rea at*.cä'Af,,fuBnt &.
8e foloeeeo douä,nctodor
1.
Dln laalul il6 dr!6946{n:n
+II-Ir-R-0
I
'rr. -'t
o
3,0
3o-o oo5
-2',
Rlg"2.?
r, - -zit!l"+g
Schtrbün aeEnelc 91 lnvs"reiäE ebeter{.Iar (ftg,?,8}
FLg.2.B
% - e5;:i3
2.
ln.E*r-o3u
- ou,
jt
-30
- "",
flv n2 '25
-ko '*'q
e dl.nenalu.nce nouloalä a recul.tatulul,,
BR
Et
- dbengluaea nonlnalü a clacntelor oonponentcl
ks,furk1
el
- rcpartlzare dupö curba Iul. üauee (serir nllloolc
sau Esre)
rR o
}/Eil tE
os! *
oro52 + r$ -2
- o*f
. ouoB64
orr- },'T,rt
Aon* FJtau, + crTr) - E^o,
-8-; AO, - -Or0z5 -AO*" In*rr-xel +o'o5 --o"o25 - Oor, (flg.2.9) Oru, o 4$?5 -
-8-;
AO, - -Or0z5 -AO*"
In*rr-xel
+o'o5 --o"o25 - Oor,
(flg.2.9)
Oru, o 4$?5 - oro5 . -oro75
de uader
nsrz
-
A*|
+ T*
- 4,0?-5 + OrO43 - 4ß)2
E40-29
^r*, - Aox - T* - -oro?5 - o,o4J .
-orllB
ri-F*org'r=0,043
Ilg.2. t
x, = zt!"il!,
Conparatlvr
Dln flgura
2.f0 rezultä il,atels obllnuto prln cele douä uetod.o.
Se obeervä
reEte obtlnut eete nai
:äi.cote A t 6'o eau e t.6s (vezt fls,untle z.rt Z.)t 2,4 sL
e
bqräa.re car3 :6-=a,
r?ct,ertettc,e, ele a!lüo.S,ü€ +t
ro.udg.3€ d
eL oste e,galä cu toleranga
eotei. qrc ,
su ball!,a, S1e
,cbta,ree
,ngir€A t
- '
Flgo Z, I0
te
"l''r'
orL
care alnt coeti.ef toare.
O buFE eo,lufle a,r fii'E
pe
de altä parte,
€roar€a d.€ b
na coaslderabll
u5
preclzla pleael ce
bazare ao face nuoal
atuncl
clad
Ve
nul tehnologl'c, ar putea duce l.a
ng
rea toleranselor
preecrlse.
Prlnclpalele emrl ale
eletenufuf te.f,iofogf " efntr
c.rorl.lc naglntl uaef_
te gl erprtte
erorl partlale
dlepoz1tlvurul" Fleoare dlntre
il"a"*""n-t';;"
nal nulte
a cäror
"""";;;
val'oare
deplade
de
tlpur
oeglnll uneltel do d.uruta sa alr cr-
ploatare' de regloul de lucru 91 de 4161 feciorr
caractarlzcezä
agczarea plccei.
De
aeenenea, deplnde do felur conetnrcllel ""t" dleporltlvutul
91 de prcolslc
lul
fu ereoulie"
Tlnlnd Beätr. ds careotonrl tror ll,eunsret acector crort ec faca prln forr
aulet
An
{rAi * .io al + a6 , [-],
uader
A
- oroarc totalä1
at
- €noarea oaglall uaeltc,
4b
- sroar€a, de baiarc,
-9- Ad - or\oaraa illspoaltlyulUlr kAI coeflcleät cc cara.eterlaocaä dleperela crorllor naglnil unG1tr, kAu -
-9-
Ad - or\oaraa
illspoaltlyulUlr
kAI
coeflcleät cc cara.eterlaocaä
dleperela crorllor
naglnil unG1tr,
kAu - coeflelent co caract.erlaeacä dleporela erorllor dc
ba,zare.
Conilllla ca pleea et rezulte ta llol.tele ds tqlerEn!,c preecr{.ee cster
A
6 - to:.erantre cotel c,8 ao er,ecutä.
Egalfuid öeile doträ
re4a,!lI
91 conoiilcltnd. vnloarea coefi,elcatllor itc oo-
rcallc k\
- \Ab - 1, lntruelt eu valorl aproplate
dc uaitate la un Lot nare dc plc-
Ge, ye regultä raloaaea a,lro.fi.t eatnuleib.il,e tle bazarer
{ö- Aa}"
-af
^n" '
Aeeaste eete v,alo,a-roa
ttq[-üä a 9!o:rtl die b.asqro pentnr ca,le
pls'Ea ac ve
aal putea exec,uta la eadr,ul ctnprilul ite
tofeFqatä plap,cr{a pe.ptru qot.ä
(cota st pro-
lucreazd fu Cond.tr
ftl
egtiefgCIätora,Se,Ge
1uosqjr
.
Decll va trobul eä fle eatl,sfüeutü lnagalltatear
oa" = ou,
adlcä
oroar€a d:e ba.zere aüßilstbillö L4l.g
).va
t'rehrr! eö fde ria.l sa$e
docft oroarra do
-a
bazare rsqlä.
.
Droare magdöil ua,alte se
pqta.ira,qe.feärL,
Brosrea dife"rltelor tlpgEtr
Stdx.a,, (arloratti,tlr), tete datä tn ta-
belul de nal J.oe.
Ttplrl q't;sgO,rattl,*ulüt
,ir,ä .cu
o,l
,:Fup,gct
- oß
nä fä
orO5 - Or08
nglllaä cu oxcent,rlo oil eal.ä sqport,
Ol0tl r OeI
Meagbtrnä crr excentrlo fä,rÄ c.elö oap,ort:
O;Oi ; 9'9,5
Flxg,nela, p.,ieoei cu egllee ps
Eaaa pglnil
o;o1 - Oe02
tJnlvtet.srgl cu tr.ei fölet (3 .r
IA) ,nn
O;O4 - :QrQl
Qn,.ou etrir;gqre pentru (5
-
3O) nn
oro3 - orog
rn _9ll uqär gl :p.fufl,!ä
Pentr.u a vedea
eolulllle
c.6re a€ pot adopte
or00'5- 0roI
pentru o{cAorarea esu elloi-
Äaroa erorll de bazare, se
ve axanlAa urnätorul exenplut
f1c de preluorat prLn fre-
zare pleea dln flgura 2.ll
la cota c t8c.
'r
'.','
B t\
. 40 to,2 t^]
c t6c = 1O t 0,12 ["']
Eroarea de
are valoareer
A. U a
- A? - o,le [*].
S-a conslderat pleea flratä
cu ecllse p€ oasa
unel
oaglnl de frezat 'rader
F1g.2.11
Ao - o,oz [*]
Ar = o,tt [*]

_10_

Eroarea de bazare rselä aro velo;erear On" 2ED ' 2.orz ! or4 L"t]. 8e vede
Eroarea de bazare rselä aro velo;erear
On"
2ED '
2.orz ! or4 L"t].
8e vede cä oroarea de bdzare
adnlelbut
eete.ogl
ni.cä
dcclt
eroarca
bazarc realä
de
(Orl9 < Or4), decl plesa au poate fl
erecutatä ln
ednrl clnpulul dc to-
lerante preecr!.e.
ütetä
tret,poelbr.lltätt
ce pot d:uc.e. la reao,lvarea problcnelr o8ro sG Tor
craalne Ln cele c€ .egeplg:d{.1;
,
.
toJerr.gnQe.t co:tel e€: ag ,nr€tuc.r,caZ,I (C) ptaü la o va_
loare pent
rezulta noua toleraatä a ootel Cr
266.
*Aa
-ä------71
r r----
20ö ^ö-
'
yorlrz + o24 + olop - or4l [ne_l
decl r
6ö - o,al.5 [^J
.
,ta sot,eJ. C, echlEbar€ p€ caro
J,ul pentru a ae pu.tea
flnc
eel ctnd conelderentelc fuac_
torcranfel coteL ce
de
nüeurare,
lcagä bas'a de cotare ou baza
er\rar€a de bazqre (cqt:
eä gatlafacä
B), ptnä lc o vatroarü oärc
A,
. At_
.r
o8
. o"fg fnn]
-'-'
L*
q ' q+: - o,os5 ,[ryi'
i
Aceaetä aolulle
poate
fl
apll:catä, f,ä"r.ä etcordu] prolactaatuluL,
duce
-
---
-
dcoarcco
la närlrea pr.qclzl.el de p.r,eLucmr-e"
.
Are
de.zavantajul.
cere
o
urna cärela ee nf,ro,gte prelur ce-o'st,
't'gr[tloaeä ta
uaela dln sete
t:rCl eotrutl.i. ee face atu-
dllad eub toate
aepectele
problcna 91 tJt
epeclal tehnologC,c gl. econonlc.
w
laec prl.enatlcc
Flg.2. 12
la es:re urneazt et g9
prelucrorc prln frc_
39rc un canal do dloenelualle O*g t Sg,
conforo echtlet dla flgura 2.1).
-ll= Sc deu urrülosrcl.rr ff - o''OB hr!rDo8:Tc8 Ea{ratt. u.oclt., adleposftlvulul, *A^U-lroa t - oq
-ll=
Sc deu urrülosrcl.rr
ff
- o''OB hr!rDo8:Tc8 Ea{ratt.
u.oclt.,
adleposftlvulul,
*A^U-lroa
t
- oq
'
orf
a cotal dc pro-
. lu,gi"a_tt r
5 .
15
[ao] ff.1.fara caaslulul.
$3'.cfrotۊ,
sc detarelae pr'la nÄsurt_
torl
tg,l.9fe!,f;.ar
cu, ca.rr e fo,et
txroutat
::-: l: Ito::
r^*"i*""t
i
ör
Fl,g.2.13 {
gl
tä a,c Yertft
pgate praru,cib to *a,#:,#il"1t;:";:
lcran!f, pr€E.ort s pentru cota C.
r, Iatl'uoft l-otuL dc
pt_
c,
prh näaur'
e Eat
b
flco
6 d.e areouSlc a
cor,et
;1";;";"-
fl alta dectt cea
poatc
ad,o{aä (ra un lot rte
scrtre
,";;;;
pcrela fäqladre-ee d
dla-
lul,
cau,a,E)
Oatcl+
lör
ge, t!üc ia, t"bcJ. qI 2
2
-12- IruOraree Dr.3 DEfNXIXARXA NORTIOR DE BAUARE I'A mIruonAREA PIE8E[/On Aglzl[8 Ilt DIS- POZITIV DIJPA
-12-
IruOraree
Dr.3
DEfNXIXARXA NORTIOR DE BAUARE
I'A mIruonAREA PIE8E[/On Aglzl[8 Ilt DIS-
POZITIV DIJPA DOI'A EUPRAPDTE PIAICE PENPITDIOUIdRE
Xottual Eoa€ralc
luoraraa are ea EooD, deternharca rrorLlor oau!6te de abatorll6 unghlq-
larc ale supraf,6telor de baaä nlo pieeeir ta cezul ageeErll lor tn dleporltlvo-dupä
dout auprafele plane peraeaillculsro'
Pe llngä erorlle de basalc gtudlatc ta luorü-
rlle preeedente, Ln unele oacur{ ap€f' la aauntto
cote oe ae prelucreazä1 abatsrl de La dlneael,rraea
nonlnalä, rletorltü ebatcrd.lor ungblulem elc eu-
praf,etelor de ba-sH ele pteaclor.
Ia flgura 3.1 cste rcproccntatt acp-f6-pndfu;
er'ltrll qi16l pleee la oa.rc euprafelele .llc bpaü au
o abatere dc Ia perlrcndtoulsrltatoa ilc +0a,p aba-
tcre esre va lnfluenla preolrla do qsouli-c a co-
tel 0, pmtluclad o croareA0l, Yaloarea cnorll
A[,, ae rleiernlat aatfelt
n
ei ti
tg6a'q+r;'#r'
.t;
El.g.3 .1
Yaloarca fut.$c flind foarte nLcIl to poatc ap!o-
xl.na tangenta ou unghlult deetr
4lr .54(!r - ea).
Intruolt crorll.e ungblulare ec erprlnä ln nlnute, ae poate sorler
atr ' $1!36*'" [-]
1
unilar
Eo,
- oroarca rrnghtularä la nlnutc.
Abaterca naghlulart e pleeet nu va lnfluella prcclzte ootct 02r deoarr-
cc baze plaael 9l a rlLapozltlvulql colnol-d (euprafeta
I regroslntH
bose
üc egclcro).
fa oarul clnd forla da etrlngsre ecte porBendLculerl pe Er eturol cro-
rl}c ao vor caleula aetfslr
h-er
4er-olA%*
-tfflr
6d
[*].
In noi! aeenän[tor ae
pot tletcrulne
crnrl.le ootclor l'l cagul cl,nd abats-
r€e rtFghlular[ 6n'ceta ncgat!.vA (flg.].2)
,f6r''
[-]
^tl
Äg,
. o.
-u - nloglnd eupref,ata 2 ca suprafa!{ prlsslpalt de ag,ezare 91 apllcind peadlcularä pe ea
-u -
nloglnd eupref,ata
2 ca suprafa!{ prlsslpalt
de ag,ezare 91 apllcind
peadlcularä pe ea von.
forla de strtrger€ p€r_
äY€A T
4er.oral,a-rhro'[*J.
Condllla pri.vlnil reepectarca toleranlelor
pleeel,
lnpune gl ln aoeet cez respoctarea lne*
ga1ltäfll r
-lf-
.1[ro z\nKÄ
A
^0", Ao" -
"l
[r$tr-Au)2_ Ai t,^].
_ D-egfäq+re+ea -I*er*rl*
Ss v6 deternlna pentru un lot ile n,2O p1eee
Itlg.3 . 2
sroaiea da bszare adnlelbliä
gl
se va controla
dacE ploea ee poa-te sau nu preluora tn cadrut ctnpulul de tolerao!ä preecrle.
Se dau uruttoarole oondllllr
- echona
de preluctnre conforro flgurll
3,I At 3"2
i
'E1t - 0,3
[t*]
- tolerenga cotet cle prelueret,
Aa ' or02 tC*-l - €roarea dlepozitlvulul,
\
4I
" €roar€a neglntl-unelte.
= 0109 [*-l
se detsrul.nä prtn
näsurä-torl cotere h
[^],
rz L*l
gt abeterca unghlu-
larä da la
perpend lonlarltat e "
Eroaroa realä ce ap6re ra preluclsre, datorltä abaterll unghlulereg a€
ce louleazilr
^
tr"
-0^
iltt
+{ttrJgd! fnnl pentru f1g.3.1,
!1
I,
r
-
ffig8C
Inn_l nentru ftg.3.2e
^^
^0r
gl trebulo eä lndopllnoeesä, conditlar
"lr'--
A[r-
-.
A
I
^
^
Ao)t - Ai [^-].
Oo", ur'de Oo" - V,t*r -
,
Ln cautrl
netailopllnifJ{ eceetel'condlltl, ee va adopta una d1n oolulltlel
a)
tr{tcaorarea abaterll
unghlu}ereün' ptn$ la o valoare care eä eatlefa-
cä lnegalltatear
40, = ab ''
',
EI
b)
tärtrea tale:ranfel cotei
de prelucrat $[l ptnä ]-a o vaLoare care eä
oatJ efacä relatlar
,. Acr=
Ao ,i
-äi
c) Schlmberea condit{llor de lucru (AdrÄI).
Dqtelä ruäsuritortlor gt calcuLelor ee vor trece in tabelul f"I.
n"PgltlJ,".l
rl
IIIr
-Sd
At,
N,t
+6al
ad
AI
a.-
N,2
ar'.
E
pl eet,
L"l
Lt'l
["-]
t*l
p,Jt
Lbol
trrol
[rro]
[r']
to^l
[*]
t
0
I
I
4
5
5
7
9
10
11
- 1A. - tr u ql e r e a _Nro4 DETIIItrINAFE'A EF.OIi]IOR DE DAZIIIE
- 1A. -
tr u ql
e r
e a _Nro4
DETIIItrINAFE'A EF.OIi]IOR DE DAZIIIE L.A
IN PAISUE
ÄSEZABEä PIESEIOR CIIIIrDRICE
ltq.tluel_SsEgrqI.s
La proea clrtrnitr-Lc' d'n
f,-gurq
4"x
eupraf
rle
fresatäc
ptanä, e6 urm€szä
sä fla
Foste ft cotetä dupä sletemul notat cu n, h Bau a.
Scule (fz.eaa) eo
regleazä
pleluer,aroa unsl aeenenee 1ot
pen t rrr
de plecen
dupä cota notet[ ou ft. ,
Dtrn ftguru.4.I releser
Äü.AO-EO','
Fi g,4.1
(1)
dnr
d
Ao - i=
<Aaof.)
(2)
eln f
deol.r
Äu = -E-
- g
(3)
z
aLnfi
z
Relagte (f) atevfnes
.au.g14-p .
fi
.etn
-,
(4)
Cota llereloeo it!.n flgura 4.2 ca fli.udr
Hsln*$f.J=-t,
(F)
elu
gl s:chlnbfud dlferentlalelc
i
Dlferengiind
prLn eregtarl
rlcl
retultäl
Flg.4,P
^0, |aät$, - rr
(6)
eceetul ur,,:;::"ä:'J::i":-tii,-lltj:.ierJalle dlenetrurur d oetc chrar roleraala
- 15 _ äb--ä Ä1^'l "'O(*-r) tn\ Eroarse de bazare pontru echene tr de cotare
-
15 _
äb--ä
Ä1^'l
"'O(*-r)
tn\
Eroarse de bazare pontru echene tr de cotare rezultär
. AlÄc - m,
(f1g,4"2)
(8)
Ab tn4'L
Expresla (8) eu ejutorul relallet
(4), prln aietemstlzsre devlner
f-ernfr
-
öd, .
-
Ab *n
d.:-
(e)
2 eLnl
Eroarea de bazere pentru echema de cotare h ee deternlnfir
Oon-oq-ut
(flg.4"2)
(ro)
In relelle (10) tnlopuind A0 dln rela.tla (2) ee obltner
aon
(rr)
Eroarea dle bazare pentru ecltenc do eetare n se ttete11rinär
Ab
"n
- ,*--, - AN.,
(ftg.4.a)
(r2)
ceea ce ln flnal concluce l,a exFrqelar
* 1.*
ern.$
A
/3b
-'
-
Ö,
-d t;i" g
(13)
Deefäeurare"a luoräIll
$e anallaeaat un
lot de 2T do bucäli de plear. l,vtnd trei lcheme de co-
tare, rerultä loturt de cl.te 9
plaee" Aceets lotu:rl ee subtmpart tn funcli.e drn un-
ghlul prlsmel- 1ce- 600, do looe
d,* l-2oo), Erorlre ds bazare reatre se oalcureaz$
cu foynulele (7), (9), (lf),
(13).
8e comparä cn €rorlle de baoere sdnletblle caLculate cn fornuler
ab
--[/tn-Adf -A?
(14)
-at
fn
seazä eolulllle
ceaul ln eere nu etnt lndepllnlte aondtgtlle de preilucrare, ee enall
care pot conducs la remedleree eltnefj.el. Regultatele mäsurätorlior
E€ trec Ln'tBbelu1 4,1,
Tabelqt_:LI
E,;'
6tn
A.t n
def
Ea rr
+-lh
uoo
Pt eea
ah
d' non
ön
a,. "8n
Nri
"gh
[rr]
[rt-]
F.l
[*]
Fm-l
tpml
t'äl a, "h
t"tl
tn'l
tttl
[mm
@l
1
,
I
2
4
6
tl
I
J
1.0
12
1l
I4
-15- L u c r a r e I Nr.5 DETtrRUIHANBA ERORITOR DE BÄZ.ARE IH
-15- L u c r a r e I Nr.5 DETtrRUIHANBA ERORITOR DE BÄZ.ARE IH
-15-
L u c r a r
e I
Nr.5
DETtrRUIHANBA ERORITOR DE BÄZ.ARE
IH CAZUtrJ A$EZARII PIESELOR
BE DORFITRI
qg$$gf--Een€IEl€
In oazul prelulcrärtl uaor Xnele eau bucAe clllndrlcc
pe
suprafala
lor
ßIterloarä' devlne neceaarä s€8uar€8}or pe dornurin dupä suprufa!a,clllndrlcä 1n-
torloeräu
Dl'n ceuza
neceoltälli. exletenlol nnutr Joc nlnin lntre
ttora gl
alozaJpl
llt€ri.or aI pleeelr pr€cun gl a
ctmpulral de toleran!ä adnte pentru p{eaä 9l dorn,
€lar€ o ag€is16 excentrleä n ptesel.u
Cotarea suprefetot tla prelucrat poato -fJ-ftscutä de la
basele dleponltl*
vulnl tn trel feLurlr rlo le centrul
dornulul eau de la cel,e douä genora-
toarer, cea euperloarä eau ces Lnfe-
rloa rä.
fn flgura
5.I oste redat un ex€m*
plu de eotarc aI unel pl_eea lneiqre
agezatä pe un dorn sl d!.epozlff.vu1ut*
Jocurllc ao ellnlnä t-n dlrecfJ.e eotel
de prelucrat, dornul avl,nd o pcsi{Le
orlsontalä,
Erortle de barare, fn fundE!.e Ae
nodul de eotere, vor flr
Ooo-Oor-Ao*60+&a (l)
-ro=F*?=*f Aa.ana^
(?,
flrorLi,a ee näeoarä fu
[rr]
. Bmnj,*
flealta notallilor
dln rela!iÄJ.o
I
qt
2 oete urnütoar.eaa
F19" 5. i
- €trosrsa
de
bazare realä clnd ee coteanö de
la generatoaros oupe l_
A1 -n
oerä a dornulul,
Ab
- €rosr€a de beza:ne
reeLü ctlld Ee eoteazü de
J.a geaeretoärea tnfe-
ID
q"^
r!.oarä a dornuluL,
- €roarea de basere reelü clnd se coteazä cle
la axa de elmetrte e
-
dornulul,
Ao
- jocul mLnln gerentat
tntre dorn g!. euprafega LnterLoarä I pl€s€l
do prelucrat,
sD - närj.nea etnpulul d e
$d - märlqea ci,npulul de
toleran!ä a dlqüetrulul interlorn
tolerenld el dornuluJ
_1"?_ Aseete erorJ" Arr. Abr, Aa, trebutE eä eattef,aaä lnegeJ.ltatee (3 ) E A. L
_1"?_
Aseete erorJ" Arr.
Abr, Aa, trebutE eä eattef,aaä
lnegeJ.ltatee (3 ) E
A.
L
*, {4"
(3]
tnr tno"h
'e
sr€BF€B de baaare adrlslbl'lä"
sgdea
Ar
=
-a
Eroarea de besare admLeJ.bll5 eete calcuLEtä eu
re3.alie I
ab
(4)
^
'
ö
In cazuL ncaetlefeserll lnegalLtätll (3)r se adoptH uaa dfn urnä'tosrele
aotr uS1* r
e)
MHrlrea clmpu1ul de tolenan!ä etr eetel de prelilorat &n, $r,
&O,
ptaä la eatlsfaceree tnegalltdtil (3).
b)
Ml.cgorerea cf,npulul ele toleranfrä el. dtemetrulu{ lntar$.or 6pu nlaä
ta eatlEfao€trea lsesaLltättt (3)"
o) lÄtcgoreree cf,mpulsrl de toLerensä aL illaroetrulul dornelul S* p$.nä
1a eatlefeoar€n lnegalltä!tl (3)"
d) ütl}!.saroe usel ueglnf-unotrte nal grrecf aao
e)
Schtnbarea dlePozttivuluS-.
Sä ee'doternlne pentru wr ]ot ds n-20 buc4lt pteao trnelare de f,qrma dl"n
figura
5"X. gt tn condlfi*tle data mal;1o6, dacä pleluerarea ae poate f,aee tn eondl,-
d.mpueä de rela{ia (3i, pentru Rna di"n cotele ßsmeh.
'95"a
Se daua
-
Pu * 0ro5
[*].oeoaeo'"
märxnea elupuluS. de tol.erangö aL doz'nu]uäu
Ad 9r .0d
'.on".d."oöo."" deoetr€oe praeLnLe ötepozl"tfvulut eete ssrecterl-
zstü de preclntre tltemetrulul ilornulu,A*
Ä-
SI'0nOB
l_roml .e .'crr€o ö'o
eroarea maglnll"*r.ln'Elte
{naaglnä
els frezat) u
d
D * +o
fmo'] e.ßoGe o.6aso
dtanetrul dornulut gl dlametrul $-n,tErl_or e1 pteae!"u
'
Dt * 60
t.*]
'
o.
rJlannetrul^ exterlor al pl,aeel
,
A" * oeoZ_[*]
*
!'id
Jocul nl.nlm garantat tatrc dorn gl pteaÄ,
b
zo
.
od o.as.
täli.mea ptr eael,
[rr-]
p'
cote de.le generatoarea euperJ_oarä J.e euprefe$a
5 [rnl
,o,oeo.
de prclucrat,
*
n
45
csta de la generatearea l",nforloar.ä la eu,prefafio
[*]
'ea6o!aoo
de preluorato
h
*
".oooooooodoooeu cots de ]a axa de elnetrl,e a dornulul la supraf,e-
?5 [t*]
!a de pre}uerate
&n *
0r2 t*]
"aooooo.6oec."" abaterea edml.es pcntrn eota nu
&q " 0u25
fetl
-D66oedG6$*"s" sbatarea adßl-sä pentru mte n,
S'tutt [^*] "c$oc+oo€.eoo" aheter€a admteä pentru mta h.
Se va näeura cu ml.eronnetvu3 seu gublsrul dXmenslunll-e B gf. D, eIe piesei
deternl.nänd ebaterllo
+$0, et. Snr"
ResuL'i;etal,e näeurätgr1lor s€ vor treee futr-ulo tabel'"
Cu eeeete vaLorl ee celcutrseuH eroeres de bazare realäo
c.ar€ se conparH,
ou c€a ednlsä.
-I8- Lucrar€a I{r.6 STIJDIUL PRECIZIEI DE ?RDLUCRARI A PIESEIOR ASEZATE PE DOUA DORIfTIRI Notlunl senerale
-I8-
Lucrar€a
I{r.6
STIJDIUL PRECIZIEI DE ?RDLUCRARI
A PIESEIOR ASEZATE PE DOUA DORIfTIRI
Notlunl senerale
In cazul prelucrärll pleselqr oar€ su douä alczaJe falÄ ilc oarc suprE-
fstä prolucratä va trebul et albä o pozlfle blne dateruluatt, aluncl ag€tar€B pl€-
ge! tn vederea preluclärlI se faoe pe douä dorAurl
Lucrarea are rtrept ecop etudlerea aceetul proceilcu da prelucrarc dln
punct cle vedcre al aperlflei
erorLlor do bazare.
llezaJele
plesel vor coÄetltul bala tehnologloä fa!ä ds oaro ac prelu-
creazE o altä
eupraf,a!ä.
Ätlt toleran!e1e dl,ametrelor aIezaJelor, ctt 91 a dlanetrelor dornurl-
lor vor lnfluente preclzle agezÄril. 0 attä probleträ latervlne dl.n cguza tolor€Ät€t
tlletanlel dlntre alezaJe, ducind
ln
eele dln urmä Ia nodlflcarqa
fo4nel dornulul.
Se conetrdarä
pleea dla flgura 6.1, avind douä
alezaJc dlepuee uaul faft
tör.
de celäIa1t le dl.atantE IJ
S'c va prelucra pleea pe o porflune Ia adlnclpca
I t ön tntre dornuri.
Flg.5.1
Preclsla
adtncloll canalulul. dat[ do Ia oentrnl aloeeJclor ileplndc drt
* 5D., - tolcranla dlanetrulul alezaJulul
prlnclpal,
* ön, - toleraa!a dLaoetrulul alczaJului ecctr.odar,
f t 8l- ttletanla dlatre alezaJe,
to- illetanla ccntrulul oonalulul lc!ä ilc dornul rcou.Eder.
Eroarcs dc bagsrc e cotel h cete datt do rclatler

*1.9-

*1.9- (r) uadrr dl - d.lanetrul dornuLul prlnelpal, -ödf abaterea coreapunzätoare, d, - dlaoetrul dornulul
(r) uadrr dl - d.lanetrul dornuLul prlnelpal, -ödf abaterea coreapunzätoare, d, - dlaoetrul dornulul aecuadar,
(r)
uadrr
dl - d.lanetrul dornuLul prlnelpal,
-ödf
abaterea coreapunzätoare,
d, - dlaoetrul dornulul aecuadar,
-6az
abaterea oorespuazätoare,
A; - Jocul dlntre dornul prlnctpal gt alezaJ,
AZ -, Jo,cul dlntre dornul a€cundar 91 aleaaJ.
Clnd prelucraraa ee faee Ln afara dornurllor (acheua dln flgura 6;2) ec
d c'd nce t Aoo ' ,-h[^- +az) * tqr * 6ur) * tbz * ür,]- 6?l * lu' i4'
Ineumarea erortlsr c€ ap6,r 19 preJ.ucrare.a un,el'Dleec ee fece conforn
fornulelor de lrE lucrärtrle anterloare.
Pentru,ca prelucrarea e[ ee fec6 cu reepectarea toLofa.nlelor prcaollec,
trebule satlefä,cutä lnegalltatear
aoo* oo" '
undcr
Abe
(2q -ad)z -
['oJ
(2)
J.
a
uacler
Ab^ - eroarea de bazare adnlelbilä a cotel h,
ön" - abateree corespunzttoere a cotel b.,
Ad
- eroarea dlepozltlvulul,
AI
- eroaree naglnll'unelte.
Flg. 5.
DesfÄsurarea Iucrär,ll
se conslderä un lot de n=20 plese prlematlce (f1s.6.'3).
SÄ se detern.i,ne dacä in
condi!ii1e date oal Joe totul de plese poate
prelucret in cedrul toleran!elor edmiee.
Sä se calcul.eze riir.rei:siun11e doinulilor.
Dsjelg pl:ob1ece.t
Ar
= O,01B lm-'n f eroaren aaSinil-unelte,
Ad. OrO2 fia] crrarea dlapqrt- tlvulul, AI- o;ot Joouf dntn ga- foo_l rantat la iloraul.
Ad. OrO2
fia] crrarea dlapqrt-
tlvulul,
AI- o;ot
Joouf dntn ga-
foo_l
rantat
la
iloraul. prlaclpal.,
t
eo. 2OO
fnu_l t[atanfa dlntre
centrul
elezaJulul rceu!-
w
JI
dar gl cortrul cqnalulul
tle prelucrat,
. f5
.
I
[on] cota dc pretucnt,
t
öh- Orf
fnrn_labaterea eotel h
Pt
I
/.t
(preacrleä).
3e vor tle,tcrrlna prln lÄeur6_
rarc unnätoarele dlogaglnnl r
l1g.5.J
-
.
.DI
dl.anetrul alezaJulul
prlnclpal,
'
gDl - abaterea coreepunzEtoare,
.
- dlametrul alezaJulul socu.adar,
* 5D2 ^DZ
- abEteree
coreepu.nzätoere,
I,
- dletanla dlntre centrele alezaJolor,
a E,
-
ataterea coreepunzätoarc.
obeervatlet
Intruclt lotul de plese cete
ntc,
abaterlle dlnenslunllor
aloaaJelor gt ale dlstanfe{
dintre alezeJe este blae eä ec tleteml.ae pr.1n nlauraroo
decft eä ee la tn coneldeiare
abaterlJe
laecrlge
pe
dcaenul rte repcr, dsoarccc dle-
percla dlmeneruÄll0r poate fl nal nlcä dectt cea ednt.eä.
Se va etabttl prln calculr
odl - dlanetrul dornulul prtracLpal,
- 6dI
ebaterea coreepuazätoale,
_ od' - dlanetrul dornulul sssrrnd5l,
-
ldz - abateree coreepnazttoare,
! ] Otl
-
abaterea cotol L Ia dlepositlv.
8o voo deternlaa prla
calc,ulc dlnenelr,nilc doraurllor
gl
forne Lorr
rn cele ce urneazä etlt date
fomulele dc calcul pcntru unel.c dlgenElual .
Dldnotrut dornulul prlnclpalr
dt*t'D1'1
(')
"-Al
Dt"to - dlanetrr! ratnt6 al elozaJulol prlaclpal, la fclr
dz**'D2m1n-41
(1)
dooarece conelderäo
Jocul
alaln
gqruatat Ia dornul aecuaitar (4a)
cgal cu Jocul ni-
nlo garentat Ia dornul prlaelpal.
.Abatcree dl.anetrulul dornulul aa ye
coaaldcr"a J'.ätatca abettrll qoI.'rB- -
pun!ätoar€ I slosalulul, adleär
-I
to,' -
T
G)
öo,
,u, -"7
(6)
Dla flgura 5.4, prla calcule ee deducc fornula tocnlut total lc doraul
aecu.aderr
-21 - Az -%! * aoz [^] (7) unde, conform lpotezel do calcul (\ +
-21
-
Az -%!
* aoz [^]
(7)
unde, conform lpotezel do calcul (\
+ 6rr) - a (f1g.6.4)l AoZl At.
Lät1nea fEtctcl b (flg.6.5 eL 6.4) a
dornul.r.ll sccunder ac
calculeagü, cu formu_
fa (7)r Ea[ E! adoptä ca fllnll
j'
b-0r5Dl
.
Lütlnea fefetel B (f1g.6.5) trebulo st
fle
dele
t,,
B € Da -ßör, + 6rr) *Arf [nn] (a)
Pleclnd de la detele dln
flgura
6.6 ee
demoÄetreazä ct laäl1lnea prlnulul dorn
are vafoarear
Flg.5. {
R+0,5D,-f--
oo - -fr\iaotÄt
(e)
91 reepectlvr
H, - Ilo + t.
Cu aJutorul datel,or dln
flgura 6,7 ee denonetreagä cä
tnälltmea dornulul eecundar
are valoareat
(Ar+Ärlfr + or5(Dr+ De)]
(r0)
oboerwatler DupÄ eteblllrea
dlmenelunrr.or abeolutc ac
reconetltule elnetrlc sbaterlr.e coteror 91
age
8G yor foro-
Flg.6. !
el ln
carcur.e. rn caz contrar, relarla erorll de bazare Ec
va nodlflca.
netolu A
Flg. 6. 5
-2?- Datel'e nÄaurätorllor 91 calculelor procun gl detcle probleoel €€ vor treee ta tabclclc de
-2?-
Datel'e
nÄaurätorllor 91 calculelor procun gl
detcle probleoel €€ vor
treee ta tabclclc de na1 Joe.
Tabelql 6.1
Valorl
date
AI
4ld
al
l9r.
üo
töh
L
D
a
crt.
In']
[o']
tn"l
[-]
[.n]
["]
['"]
["]
[^']
0
1
2
3
4
I
5
6
7
9
Tabelul 6.2
Valor1
oäaurate
oo,.
uo,
Dt
+
Nr.
Dz
L
ö t
R
crt.
[*]
[*-l
[-]
L-l
t'l
[^]
[*J
0
I
2
)
4
5
6
?
Tabelul 6.3
Valorl
csLcuLete
dt
O6 I
dz
rt
t
tu
Er.,
Nr.
a2
b
I'
Ht
Hz
crt.
[".]
[*]
[*]
[rr]
l-"1
[*]
Lel
[*]
[*]
[q'-l
[*_
0
I
z
3
4
5
6
7
8
9
10
11
rt
flna] -e€ vor adopta eoru!11 pentru reepectarea lnegalltäfl1
Ar <A-
U^
ö
-2)- f,g_crare'q f,r.,? DIilERIIItrÄRDA IRORrI D,3 FIXIRD I.A ÄS.E.ÄRDA PIISET,OR PB CEPUhI CU SUPRAFDTE
-2)-
f,g_crare'q
f,r.,?
DIilERIIItrÄRDA IRORrI D,3 FIXIRD I.A ÄS.E.ÄRDA PIISET,OR PB CEPUhI
CU SUPRAFDTE EOtEf,q,Tt;
lotlu!6 xene.reie
Cel.e na1 Lntrebulnfate
e]enente
tte
a.gezar€ e$at c,epurlle.a cänoi
supra_
fatä actlvt conetltute bsza de referln!ä, ce.re
ori.ea.tea,zä pleea do prcluerat
falt
ilo naglaa-unealtä 91 fa[ä de sculä,.
lceete cepurl lntlpduee
printr-un e'Juetal cu etrl.ngere ln corpul
dtepo-
altlvululr etnt confecltonete
dtntr,-ua
msterLal
rezletont la uzurär ttratst
tcrulc
paE la o dur{tate de 5O-55 HRC g1 eint recttflcate.
fn prroceeul de prelucrarer eub
aellunea forfel.or de agchlere, Bc ra pro-
duce o
d€foitätle de cQatact a suprafelei de
a,gez-a.re
a p!.eacl
,
se
ar€ ttr€Dt
u,rua
c
gchlnbarea
orlehtäril
pleeel fafä de itlepozltLv, ctecl f,a!ä de pobllte lnlltal
aal-
guratä prla bazare.
lpare astfel o €roare a eotei de
prelucrat, care la toatc cagur^l,le ya
contrlbut Ja o närl.re dlmenslonalä a acsetela.
Cunoegter.ea vaf,orll defornalillor de oontectrta
cazul ütiltzärtt
cepurilor ile dlferlte
dlneuelull, ne
aJutä Ia alegerea lor Juetä din punct d,e vsdere
dinel_
eionatr ln funclie de reglnul de l,ucru. pr!.n aceesta ec
urnäregto nl.egeraar,ea e,norllor, aetfel cä laaunlndu_Lo
cu cetrelelte eroyf eä ge
Lncadreze tn f.inttele ctnpulut.
Flg.7.l
de toleran!ä adrnls pentru eotE.
se utlrrzcezü urilä,toa-
rele uotatl.i conform flgu:ril ?.1.
Euä
- baza de agezetre e dlepozltJ.vrrlul
,
B
- b,aza d,e agezafe a plesel (baaa tehnö1oel.cä),, i
AD
A;
'
- de contäc,t a eu
plesel in
[nnl,
F
) c'e produge def
A,
:ot nr. r.;.ä-c"puluJ. efer!.c
Vq trebul exprinetä intr'o dlagranä defornalta tn fr.uclle de for!är
Az = f (F)'
. Coraponenta perpendlculerä a
apäeärll
de
agchlere
Va
fl
lnl,ocultä
.dc
o
for{ä'}'reaLlzatd pe un aparat unlvereal ite Lncercat (cepaurr sE real5.zeze varlafll
pentru fo.rla I).
:
Se vor etudle deforualille pentru pleee dln oiel cu durltatee rte
(f00-14O)IfB,
utlllzlnd
cepurl dln o!e1 carbon cu ilur'ldatea ds 5j HRc.rectlflcate
B"-(0r8-116).
-t.
. DgefäeureTea lucrärll
rotre fElclle
aparatulul
dc Lacercat l
gl
5 (fLg.T-?) ao nontceaä con-
paretorul 5.
;.,
,: ::
Forla F ee etercltä, prln lntErnedlul aparatulul unlvereal de Lacercat,
aeupra pleeel 4 g1 a cepulul 3 qontat in euportul Z.
-21 - . 8c aproplc fälclte ptnt ctad ee reallgcazä contactul tatre plceä lslctr ftrt
-21 -
. 8c aproplc
fälclte ptnt
ctad
ee reallgcazä contactul tatre
plceä
lslctr ftrt
91
apteare.
polllla de contact
eor€apu-ode pozltlel
zero e coDperatoru;
lulradlell-0
et Aa.O.
ll[rlnd apoi aucccalv lorla E ee
yor ,o1tl
pe
conpafator d€fornstllte
**:n-z[toare
Ar.
v
E
In realltater'forfa
tr reprezlatE
' cota parte d1n
forla de flxaro F, oe
rcvlne
cepulul"
Ia
ca,znL etatt oepuri_
lo nu e.iai riln:nfonr
tnc*rcatc,
f
re-
prezlntt
forla na.xLot care a€ va lue
fu conelderere
pentru
deterlrl.narea
eiorll Ac ( A filad deförralte
de
'A").
csatact se nal etmbollsaä:"U, cu
E{.e:7,.2
bal.u1 T.l gl T.Z date aeupra näeurä-
torllor executete
cu pleae dln.ofel
au durltetea
äe AO: EB.
,:,
: .:.
i
-
:-.;:J
=
[,ä-b_eJrr] 7.1
ö2 l'
F
(pn) | (aany
100 17,2
|
D5
.,
l.0O: .,
17i4 |
tjj
lo0
r8,8
|
D5
lo0
15,7
I
ri5
l6'9'l r:r
IOO
t00
17,0 |
tJ5
Xed.
85
l5rl
IOO
rn nod
analog
6€
vor fece oä,eurätor1 pentru r€az€Eecar€ au caractcrLa-
tlclte trecute fa tabelul ?.2.
In tabelul
?'.?
elnt
trecute
itate
le6ate de calltatea nater{.alu1ut ple-
aolor a cäror defornalle de cont€ct ö oäeuräm.
cu aJutorul dateLor
ob!1nute prla oäeursrs, ss vor putea latocol dla-
Sran€ de tlpul celel dla f18ura
7.3 la
eca!'ä
logerltntcö.
Dlagraoele pemlt afla-
ree valoril daforua!ier A, peatru orlce valoare ä forfel.
-25- Irr Dleuetnrl Inälltnea Rqgorltatea Iaterlal Raaa Obecrvall!, Gtt. D E Rl 'tq") -R" (nr)
-25-
Irr
Dleuetnrl
Inälltnea
Rqgorltatea
Iaterlal
Raaa
Obecrvall!,
Gtt.
D E
Rl
'tq")
-R"
(nr)
.
(!E)
I
I
8'
or8 -
1.
116
016 45
EB-16o - 2o0
t0'
I0
018 -
lilct
2.
10
116
i
!.il sn
I2
t2
org -
116
- lden
3.
L2
l'den
16 .16
, lilen
lilcn
4.
15
OsB - tr16
org - 116
,
ldan
5.
20
20 2A
l -e-n. ',
Iabetrul 7.3
f,r.
,rolul
pncluor[-
Xaterlal
Durltate
Rugoaltatea:
crt.
0baorva!11
B
r11
auprafo,lcl
Re,
Ir
oL t'l
100.135
50
Rhbotero
2. 0r 3?
613.- L2''5
lfGzarc
50:
3. aüe )5
Rabotarü
4. oLc 35
120-l{0
6,) - t'?:rj
FleBerc
5. 'Ic
r70-241
5ö - roo
|[utnarc
25
Obisryattc.
inütltrea plo€€i, tlc taccröht gl e rca?sBtrlul
lnp"renpH ou
Buportui atul trebuie
astfcl alegeü" tnclt aupa 1or Hü qä cuprlnd[ tn laältlnce
conparato4ulutr, plua Juoätatea curae{, pcatlu a 86 srltA'dotcrloraree conparatom-
lul.
InttUo!:t''apllohrca,forlel
Eo realtrGazt f,ürä, treptcp cete nowlo. de
ilol obecrvetorlr u+ul care eä
urnär,eseg[ vertalla foilelr lar altul varlatlo alt-'
fozmflcl.
In flgura ?.4 ee gäeerri prlnclpalelo datc slt cspurllor ou oaD s1lü-
drao bolbat.

_27 _

CEP DE SPRUIN CU CAP CILINDRIC BOMBAT Dote conform STAS 8767 -70 tru D>12 mm
CEP DE
SPRUIN CU CAP CILINDRIC BOMBAT
Dote conform STAS 8767 -70
tru
D>12 mm sä"uiiizeozä OLC
15
S-TAS BB0-66
gepqntot
pe ödfn-
dupö troto nentul
termic trebuie
ciÄää a? OS j > rnm
Duritqteo
sö fie cuprinsd rntre | 5
60
HRC
Iis.7.4
-28- Lugrarea,Ur.,g DETEruITTAREA INONII DE FTIANE U TSBZINNE PIESELOR PE CEHIRT CU .,SUIa.IIETE ZIIITATE '
-28-
Lugrarea,Ur.,g
DETEruITTAREA INONII DE FTIANE U TSBZINNE PIESELOR PE CEHIRT
CU .,SUIa.IIETE ZIIITATE
'
i
IsotlunL reneral e
Roazenele (cepurlte) cu euprafa!ä zlnfatä elat
foloelte in epeclal ca
eLelüente dc
agezai'e
pentru pleee atä fotitä, in vcderea aslgurärll
uael clt
nal
aard.
forfe de frecare tntre
csLe douä auprafele de a.gezaree fu vederea anulüril dcpla-
eär11 eau r.otirli
gLeeel. :
Prelucfarea suprafefeli
gctlve
a cepulul ee face cu freze clrtadrlee
pmfllate (dla dout
treeerl), cu fiöze profllate
dleo aau prla rebotaro cu aJuto-
rur unul cultt profllat.
Prlma metodä de proflrere a
c€ptrrllor
eete
cea
nal
pro-
ductlvd 81 tn coneecln!ä. c€a
Ei,{-
dee
utlllzatä"
taterlarul de coaetructle €Bt€
o!e)' carbon de cenentare eau olerurt artrateo
eelgurr,adu-ee
durltatea de 55-Go mc"
ca g1
la Lucrerea ar./,
s€ va utlllza o naglnä
unlvelealä tte Lncercet,
tntre fälclle
cärrila
ee nonteezä elenenteler pg falca tnferloarä 1
tntr-un
euport
2' eepuL J, precum
gt
conparatorul
6
(gradet ln qlc:ronl). pe falca euperloarä !
a€ agezä pLeea 4.dln fontä (fig.T.2).
Deefäsurarea lucrärll
se vor
deternlna deforna!1lle de contact ele pleeelor dln fontä cu du-
rltate
de (143i260)HB
91
cu
rugozJ.tatea
euprafelelor de (I2r5_50-fOO)R,ur
zlnlurl.Ie
cepurllor avind urmätoarere caractertettcl
(flg.B.r 91 8.2 91 tabelul g.r.).
I
l
FLg. 8" I
fn cedrul experlenfelor ee
foloseec
cepuri
cu euprafa!a
actlvä,
So=
cnt, urof.nd ca pe urlnä eä ee fecä
recal.cularea deforma!1e1 pentru un d1a-
-
I
netru oarecare D.
MaterlsLu]
pleselor
a
cäror
dcforna!1e ee determlnäl fontä. cenugle,
ST.AS 568-67 "
F19.8.2
-?9_ Tabelul 8.1, t d Xatcrlal ST.tg Er. Rugorltetce e D art. R" (ao) (nn)
-?9_
Tabelul 8.1,
t
d
Xatcrlal ST.tg
Er.
Rugorltetce
e
D
art.
R"
(ao)
(nn)
(no)
Durltatca HB
Orad c
1.
0rB
goo
1'6
ol,c 2,
2
6
2.
2
0"8
9oo
8
I
st^s 8a0-66
''6
).
I goo
1'6
2
IO
IIF-I2O-150:
I goo
l'6
4. 2
12
ld cn
lt5
goo
I6
1'5
5. 2
!.il en
6t
l'5
I8
l'5
2
ldeo
9oo
goo
l'6
7,
2
2
20
td eB
8.
goo
l'6
2
2
25
ld cn
215
goo
lr5
9.
2
3o
ld en
10.
goo
I'6
3
40
ldcn
2
Datele legatc de caracterletlclle pleeelor eLot trecute la tabelul 8.2.
Iabolul 8.2
ür.
taterlal
Rugozltatea
Durltat ca
llodul
do prelucrarc
Cft.
SIAS
R"
sI
srprafetcl
ptescl
H3
568-67
ml crnnl
l.
Fc I0
50-
14) -
229
Turnarc
2.
Tc 10
L43 - 229
Frezarc
L2 15
3.
Fc 15
50-
to0
L63 - 229
llurÄarc
4. Tc 15
1215
163
-
229
Freaare
5. Fe 2O
50-
100
r70 -
241
Turnare
6,
Fc 20
1215
170
-
241
Fresarc
7.
3c 3O
50-
100
L70 -
241
'llurnare
8.
Fs Jo
L215
r70 -
241
Fresarc
9"
Fc )5
50-
100
r70 -
250
Tu4rere
10"
Fc 35
l?,5
L70 -
260
Frezgrc
Dacä dlnenelunlte zlnturlLor slnt constsnte, 8tuncl oärlnea deforme-
llel
plaetlce 42, alrlÄd forla F coagtantä, va fl
invers proporlloaalt cu supra-
fela, adlcär
Az=A"t
under -^
- tteforralie cle contact efectlvä,, f"
fpr.]
,
Q, A"
defornalla tle contact a_u.oul c€p cu euprafala cle I cn2,
S - auprafela cepulul in co2.
-
In oazul incercärll uror cepurl ln fonnä clllndrlcä,
cete suflcl.entä
Lncercareo crceutatä cu rrn c€p cu uD anunLt dlaoetnrt
, =
]F
L*-l ,
spol B€ poate recalcula pentru cepurL de alte dlnenelurl.
In tabelul 8.1 elnt date euprafef ele cepurllor funcgle de dlaoetm.
fabelul 8.J
Dlaoetrul
IO
L5
20
25
30
)5
40
45
50
5
D ('oo)
DuPrs ra !a
u
or195 o, ?85
J, l4O
1'91
7r060 9,5OO 12,560 L5,750 19,620
r )77O
("r2)
-JO- Infornatlv, ln tabeluf 8.4 elnt deto valorlle cltlte alc deforDallltror ln funcllc de forta
-JO-
Infornatlv,
ln tabeluf 8.4 elnt deto valorlle cltlte
alc deforDallltror
ln funcllc de forta F,
pentru rraz€Bo cu D
- fO fno].
Tabclul 8.rl
Cu Ecoetc, datc ee pot conetrnr!,
Forta B
dl.agraoe dc
tlpul
celcl anelatr
?o
)o
(daN)
45
160
TO
200
(f1g.8.3), l! care p€ ordonatE a+u
1' 92
2r24
2,75,
)169
5,50
5 rBI
trecut valorl.le
efeeU.ve sle daf,or-
ä; [u]
2t45
?r8'
),50
nallel (AZ), !.ar
4 r?O
7r00
7,4O
pc
absclet velo-
rU€ fortel F (detr). Scärtlc ge
conatrulsec tn acarä logarltnlcä.
Obe'elTatle. rnetalarea
reazenulul pe naglne de Lncercat ee f,aec aetfel
oa
lnülttnea pleeeL de lncercat, a reazenulul
Lnpreunä
cu
euportul
et
ee
cnprladä
la tn[lllnea
cotrparatorulul plueJunütatca cureel aceetula, pentru q evita
deterlo_
taroa lul'' PrLn adaptarea
coreapunzätoare
a laatalallel pot ft incercate capetalr
de pleelune, ttplzatc prla gTfS 3AO5-G5 etc.
t=il5
S'
{e
po
t5
/,9
10 4t 5o
,@
Flg.8.J
Fb[or]
-3r- . LUOIqf:ora ilr'i,9 ': DEßBIIINAREA IRoRII DE Ff,IARE LA .ISEZAREI PIDSELoR PE CEPTJRI CU
-3r-
.
LUOIqf:ora
ilr'i,9
':
DEßBIIINAREA IRoRII DE Ff,IARE LA .ISEZAREI PIDSELoR PE CEPTJRI
CU SUPRAFETE PX'ASE :
:.
Nottual seneral.e
Reazenele (ccpurlle) cu euprafale
pleaä
slat utillgate ca olenentc dc
ag€usrG pentru plesele dtn olel ou euprafele
prelucrete (fl8.9.l).
Cepurlle elnt conetrulte dla otel de calltate euperloarä cu durltatea
de (55-6o)nnc.
Ca g1 Ia lucrürlIe nr.7
gl nr.8 ee utlllzee,zä un aparat unlvereal de
lncercatr Lntre fElctle cäru1a, se prind aet-
felrpe placa lnferloarä l,ee flxeazä lntr-un su-
port 2 cepul (reazenul.)
J,
precun gl conparato-
ru1 5 (gradat fapn). Pe falca superloarä 5 eo
agazä plesa 4. Schema de anplaearc rezultä,
dln flgura ?.2.
Deefäguraree lucrär:il
Se va deternlne experlmentel tlefornelfaA,
trl-8. 9 . 1
a pleeel tltn olel cu durltate de (IOO-I?O)HBt
Iulad la oonelderare eecllunea actlvä calculat[ geonetrlc.
Datele referltoare ls erecutarea lucrärll
9l ilatele näsurätod.lor ec
vor trece tn tabelele 9.I qL t.2.
Tebelul 9rl
Date referltoare Ia röazen
Nr.
crt. Dlenetrul
fnäl!lnea
Suprafata
Durltat ea
Rugozltetca
cepurllor
cepurllor
actlvä
cepulul
euprafe!el
D
H
I{RC
R"
ln'l
f*l
t"l s2
f.
12
l2
54-58
f ,13
018 -
1;6
2.
20
20
54-58
org -
116
3 '14
Date referltoare la oleeä
Nt.
llat erlal
Dl.uenelunl
Durl ta t ea
Rugoztta tea
Oba.
crt.
sTAS
Rt
[t']
HB
1o
or.3?-500lr-68
100
-
t35
12'5
5Ox5Or2O
2.
o1/'z-500/r-68
lilea
110 -
130
12
rj
3.
oL50-500/1-58
ld eo
140
-
r70
12
15
Tabelul. 9.?
Nr.
Forta P
Dcfonmlle A,
Forta F
Dcforrafla 42
DÄ8.
(dnf,)
-l
Ftr.
läe[)
l-rr-n I
-2
-1
o
l
-)2- So vor face lncercärl peatru forfele de nel Joer F , lOr 15, ?O,
-)2-
So vor face lncercärl peatru forfele
de nel Joer F ,
lOr 15, ?O, zt,r
3O)35.1OAJI5OI 60, ?0, S, 90, lOo, t50, 200
de[.
cu
aceete date sc vor conetrul ln ecarä logarltnlc[ dlagrane de tlpul
dln flgura t.2.
obeervaile' raetalerea
reazeoul'ul pe aaglna de incercst eeu la
o
altä
nagtn[ eo face
aetfe]
ca
lnälfloea pleael 91
a reazenulul, inpreuaü cu auportul
(fna,oate) eä ee cuprladä tn
tnälllnee codperatr"oror:pi;
;ffi;;;1"""u""",
aceetur.a
pentnr a se evlta deterlorarea f,ul.
In
flgura
9.j
ea gCseec,;date conforn
STAS
g?Gd_?O.ite,Cpre
cepurlla
dc
eprlJla cu cqp- cll'lndrtc
plat, utrrfäte clrent ln eonetruclla de dlepozltlvc.
!;l
33 35 IF .{ F 30 4 I ltt G-t c I s,3, (- C
33
35
IF
.{
F
30
4
I
ltt
G-t
c
I
s,3,
(-
C
nl
.t*
4ru
-/
/
-/
.a.7
1 r)r
9
--
h'
I
t9-/,
V
nlPt
.
f1IY
a
.,
-{
1
4
'/-
-
'//'
-/-'
t-/
'///
2
cEP DE spRlJrN cu ö,ii-.,rNoRrc Dote conform sTÄS ö-76b-_io-^, 'LAT Flg.9.3
cEP DE spRlJrN cu
ö,ii-.,rNoRrc
Dote conform
sTÄS ö-76b-_io-^,
'LAT
Flg.9.3
-35* sr'.ift Lg-g-L-g-3*€ s irF]Ti;THJJ'IAF.E4 HäNIH]T MOHE?{TEI,OR TRASSHISIBST'E S: Ä EI$3FFSIET
-35*
sr'.ift
Lg-g-L-g-3*€ s
irF]Ti;THJJ'IAF.E4 HäNIH]T MOHE?{TEI,OR TRASSHISIBST'E S: Ä EI$3FFSIET
Äee*tf*F-ä fld *jFF.RItSl DIME{SIUIIS I""E HIHER$ FOLOSITB LA HACÄ$T$*
Sä],8 DE FIXAFE {,TI F5tr"ET
Bste +;.ru+*,:u€ f,aptul cä forletre öe fisere o'n$inute cu eJr:'&or',l1 eeoas3s*
depänei de =reionree monentutrr:l dc cet'gs*s*
+-+-=:+:r +äz:.:+1:: turi***t-!-+ce ac{lonate nssnua})
f.;;;i
,je.1r3x'aru+trt'r fj.i*tlriui
. nn caauS usuä meeantsm dat f,+r$e earÄ*ed
ryumbulurl
€,ä ,.r.,,,. i.,le
operatorr fr&rs }a räe.dr:3- eä.n daplnde 9*a prin*l*
iIr mi:,3,ent;-i *a+e*lta4 de
.jäs*r91r6i.- S1 f,*rma mtneralutu acndt{Se fizlsä a GFerstorul';l 4ä de.psel{"äe
;-=-; 3.,=::
f,-*14- i[* *tptretor* Hodul fi.e eere aee6tt fectorl *u o p*cdeF€ se!
+:-,i=q4!i: *.:::r1 .:i*rr-:.-:.rrj.
ri=:.t *iai *i.::6
#:iie;!;:*$ {ie epreelat" Äg* de ex*npl*r eondl{1g flaS-*ä ä F+ps"re*
=j=::r
tir',,1-.:,=. +e'** irrflir.t*-:,,i*.tä
itg
?8{:r4 mäsuffä ql de etea'aa 3ul
perltrteä st*" €m. *aecÄ:- eä,gd
+ii*€:-6:is1 J';.ei*rä r;
*.6rrrai*:*+3t!-i *qe eenald€rä cosstätttäs äar m5gerele s€ FSsFse'ät' fe*
iF_-.le €-1:;!_=rüt{}s.tt; ac+*eirj. p+,,^,3$1e, r&nl.n aumetr faetorLl earscterletiel
"e+;:etTq**t$'E'1.
tiit
+1iep*zf $5.wolo::, tcum.aä e*egtla mfut lmp*rtar-rgäu Be';tr+
ä-: 1::-*etl t:fr,
=j.s1J.-r*äi.i'e+
p:'ii:r märiaen p1 vsräc$fa eo߀stufils.7 i*ärimerr €ä s+3-i.*: ?.i*
+E *etfe,1 esr F*;.1',r* qs:r+ä
f*t'!+.i -4+ il:rp::r+u :;:,:3-1-:5 4+:n**1n3 unde poete f,9 f,oSostt m?e.el:'i:" sst*"m$.ee1l;*se t+*t':ic="-
Eä q=-i- + -rig"1l c d t* fi.eera.
F"€.ä5
Mäsur$**rt]* ee esecutä cu aJutorul di
namose*ru1r.1
din f,S.gur* :1] i j. +e*
::* +.+.+*til difr e rzp+r'?*? 3 u esn*e't p€ ms€a de lucrtau c63oeas3€ 5s *i-r?ö i*13:3i. ;3:.*i' e
:+=rjiti
r:äGj;,.'lri "iii +: 6:,:;"e"*ll3 !.;t pa e eärnt tt$S s* monteasä Br-tm gtif t1:i- I,i, :i',=.
;t:i= öe rr-raiuinsi i
L,t.
;*1.rnbu3 i?u prln tlJe ?E eüntinut fn eupo:'tu3 I ae{leia*arä 5,:''it:' i'rt.!'':,; .1
-Eiä;:.r,=.: ä.ci-*ju-l,ul 4is:*mssegrle 3e eIe eärut def,erma$11 elesttea ai"ls€ irrr,ä;=:i.t+ 1'r l.l-i;:i"'
* Alta amäsunte atr.a egiaratufus. ee väd är.q f5"g*-:':ii:.';i.':", 11
*!i=#.i--i:.i ? eäsl,üi*.r*t *
[aaWJ
* FCu unde r* emte rcas clwii.ij e{.
i9i -i.]=il .?;= H+ment!.* -tss*sn:* Iä{ * SnFr.tg{d'sr +
{}
iä3+r,.ri.pl* €rn -- unghiraS de pantä medi.u ol f,tletätuiu äar
q * u-u$FctuS $e f,ret:e;"s',
T= r:sr.ul e*
fa{äu f
* r*.t6{ca, + { i,
earreäderä-ad u$ eernteef Fcln*ii{-f*;'.}
+L =+;'i;ia3. qi* stx'3.ngere"
$* egarä apar=-*tu.l F€ maes de fucsreer"e qt ee flsees$ prte äuz'trE'uräi"+:
3n'E,redi;ae fu esnalele T.
$+ mo$tsec,ä s.l-aeyi,u-I exec'ri-set gä ee rotegt* ptatln pfnä ef;:r'j- 5-sü {i-tx,a
ät
,;r;.+r.rr'i) e pe d1rect9.a for'1**'
*e reglrnaaä epei lndleatorul le sero*
eu epenetuS *rtfe1
reg}.et ee exeeutä'."m musÄr"<ier 3$* "3.;*:9e fträr5'g
-j-:i::'*,gletrtad va1+ri.1e v'eaui-tete 9-s *abe1ul lÜ-1"
E
Sr- TE
Sr"
fl
'-l
crt.
ä e e# €a-l
r?t '
i*:*a emJ
$_deE +e-_$
t-\
1
t4 tä l*J 'tft i*n .= ü t t AT Fls.I0"I
t4
l*J
'tft
i*n
.=
ü
t
t
AT
Fls.I0"I

*37 * Secliuneo A-A

Flg" 1O.1 re Vedere de EUE ;- l1 h l/ 'l 7- I boc de
Flg" 1O.1 re
Vedere de EUE
;-
l1
h
l/
'l 7-
I
boc de lucru- rg
inel de nutmeni
esenGt puncr
I1g,IO.1,b

*18'-

DosenLul valorilor int orvel obfi1n'rte prln detcnnl.nere eete dellnltat d* ä*** tntr-un nrrpär de n
DosenLul
valorilor
int orvel
obfi1n'rte prln detcnnl.nere eete dellnltat d* ä***
tntr-un nrrpär de n eublntenrale oga1e, gn refö":
Mmgn. Äe€Et
ae tmperte
al.e lml Bl.
Se nunärä
froeven!a
abeolut6 F* de sparltle a valorLlor i.n flecere eut):
intereel Hr"
Ef ectul.ad
un nu.Eä,r
totaL de flxä,rt S * (1OO-12O), ee obltne freeveate
reSetlv6:
nr-#1
\6r'
Centrul de gruparo aL velorllor
tlcä) ee determlnä cu rola{lae
(medLa eräEm*=
ilrN.,
+
+
M.N.
l:e
ir-=+
:-J=äM1.p1,
M ffitfi
1*I
ler ebsteree nedl.e pätretlcär
tJ €
t \J /"{\
Flg" 1O" 2
/
Cu eJutorral detel.or dl_a
tabetrul 1ü.prJ.e un numär de mä.surärl
il-(1OO-12O) verfaEäa
nouentului v.a av€€ J"oe dupä
dletrlbulia lul 0eues (fig.10.2).
valoaree nomentul.uj-
peraleJ. monentulul B€ conelalerÄt
ec determlnä eu aJutorul rele!1e1 (2), 1ar a d3e*
H*6d
(4)
Eete preferebll sä ee aitopte n - lO eubl,ntervale.
[ebelul ].0.?
üeLculuL operatlv el probabllitäfi.ä öe
eparllle al
unut nouent dat eau el unuj. ä"u-
n F1 * flt,/i{
Ht
Ml. trl
terval ee poate
fece cu aJutorul anexel t_Vr*_
1or11e dln anexä ee
adoptä
dupä efectuej.*ee
0
1
2
3
eubetltullet (lul lapLace) r
= M--E
-6 t
Mäeurä,torlle se exeeuilÄ pentru
dlferlte
dimeqeiunl de mtnere de eeeSee:l
tlp.
-39- l u c r_e--r--9--G.3.! DB1IERTIN.{RB,A FORTEI DE SMINCIRE IT N.APffiT CU IIPODIIESSIUrII'E CAPETETOR DE
-39-
l u c r_e--r--9--G.3.!
DB1IERTIN.{RB,A FORTEI DE SMINCIRE IT N.APffiT CU IIPODIIESSIUrII'E
CAPETETOR DE ACIIOtrARE (IIINBELOR)
ilotlun:L geaer€Ie
X'orta de etrLngere eats lafluenlatä det
- folua caPetelor ile acllonaret
capetelor
de acllonaret
- ctlmenslu.nl'le
- naterlalefe lnte:meclare foloalta (bumbac, lavete etc. ),
- strlurlle
{drepteo I'ncttnate pe dreapte, tncllnate pe etinge)'
petelor
Iluetrerea ecestor infJ.uenle trmportante pentru coreeta prolectare a ce-
de acfrlonar€ a€ faee fol.ostnd montaJul ile Ie luereree 10' In aceet €c6p 8a
ptulLta etria-
vor
uti-Itsa ntsere tfplaate c,,m e!-at: rezeta fttetatä (STAS 9011-71)'
tä ($tAS 5$6-6g\u plul1!a cu mlaere donontebilo (STAS 9078-?f)'
plulfla
flutqere
{sTAs 3923-7t)
s"a"
Resultatele mdeurätor1lor a€ vor trece in tabelul tle mal Jca"
Nr. crt, Denunlrea ( fo:cna )
Dlnenelunlle prlnclpale lnnl
Obs "
dlanetrul D l-nn-l
I
Lätloea B f,Etsl
t
4
0 x
2
peatru 1nterpretarea
rezultatelsr gl pentru etablltrea donenlulu! opt$m
d* ecftune al capulul
de
ecllonare (ntnerulul-)r Ee vor lua in conelderare veä*sile
eentrulul de grupare
al for!elor ds stringeree Cu datole obllnute ee pot
eonetruJ'
däagrane coBparetlve,
Totodatär se rror verlfica reta!1lle de cal.cul date tn Slteratura de ep,e*
eialltat er
pentru oinere cu etrluri,
M
= QtZ? Dl'15 Bo'57 f,a"t{ "t]
M
- l,l
pentru :nou ete (nlnere
stelata).
oo '82
fa"n "rJ
Celculul operetlv at valorl1or oete fa ,l"ltat ile tabelele enexel 4.
-40- Eucrqg ss f,r"12 T}ETENSIEAREA KTPERIIf,SIfTÄI,A Ä PARAUEIRII,oR FUICTIOtrAII AI EBCA- NrSUEIOR CI'
-40-
Eucrqg
ss
f,r"12
T}ETENSIEAREA KTPERIIf,SIfTÄI,A Ä PARAUEIRII,oR FUICTIOtrAII AI EBCA-
NrSUEIOR CI' 8II8UB APTICITE üA UEßGHITE
Henghlnele cu gurub el.nt ue exeuplu foarte
rüeplndtt
de
anpllfleetocre
eea gurub" f'oneldertn o
porllune de gurub cu f1let pätrat a uael nenghj'ns oar€öBäsö
reprezentat tn flgurs 12"3
Planu]. f^nellaat obllnut prta deafägurarea epLrale1 f,ä:
Istulul (fte.1?.1 gb)
peroltc eä ee ln{o*
leagä nal b!.ne ae
ee Lntinpl6 crr ue
eleneat egezet pe
flletul
gurubutr"uä
gl tleplaeat de o
for!ä aotrlcä tan-
geatä Ia resa nodfe
a fl]etuluL" Eato*
b)
Pi9.12,1
rltä lncllnärlt ft*
letulul la nagtcre
forla normalä S
gl
forle
axtelä F. aeupra mf,nerulul
gurubului nengbl.nel cu truagfueoe
I eo exereltä o for!ä Q.
In baza aceetor notaftl 6€ obttnot
Q.IJ - uoueatul cxtertor,
T"rr- noneatul dc tngurubarel
u,ade T eete for!ä
tengenllelä ite lngurubqp€ CöBflgglatä eä eatloaeezä pe rasa ad$.c
r" a flletuluL gurubuluL.
Gondllle do acbLllbrur
Q.E c ll.r"
(r)
de undel
r.$;!
(?)
Ls cootect punettform
gl
fäcfuil abetrao!!.e do
forlelc de frecarer age
dupÄ cun ge vede tn flgura L2.lrarb f,orla de lngurubare
eeter
funclle de forla arlalä
T - Sfotg@
(3!
unds @ eeta
tncl|arafta epirelel ftletululo
lar E oetc forfa arlalt ds etrtn{isre f,m
oeoaaisoul eu gurub"
3n cazul realo ftatnd' eont de forf elE de frscare, ralalla (3) aG 66r{€
eub fornea
T owots(c+E) .
(4)
(5) rnO u.ndel forle dc Lngunrbare r ec aultlplt'cl la rocrt gon ilr !cot- Interpretarea
(5)
rnO u.ndel
forle dc Lngunrbare r ec aultlplt'cl
la rocrt gon ilr !cot-
Interpretarea
lul I rc tlpartc ra te(cr+{)'
funcllc care oatc rat dct
aleqs. üeoarcoc o"l"uru"
deatt l.
Lu rolatla'(5)
Tafoar.a Id f dln rclalla (2) rr obfllrt
Ialoculnit
.
(5)
Yr
"+fuir
La ilogurubarcr
(7)
r,nghlul de frcoart {.
?o- 1Oo, Lar oooflol-
Ira frecaree olel pe olcl
,
t
I
tgq' (0115 - Or18)'
entul ila frcears
|!.
La ftiste oblgaulte,
caractcrlzate dc rrngh q] p tntrc flancurt' oocfl-
otantul dc frccare cete ccva nal narGr
P -J+
(8)
- lrl55' f r lar
ctnö 2P'lOo '
Ctnil Zp' 6o0r ft - #
F
1.'.;;!;6.1'o4.F.
relaltt Etat va1abllc clnd contactul dlntrc plclä 9l gurub oste
Aceste
acest. contact cetc lfurlar 8au pc o suprefetEr
puactlform. In naJorltataa cagurllor
pontru oar6 rcl.atlllc sxactc
db calcu1 es nodlfloä cu valoarca nolsatelor ilo
f,apt
In oezul ls cane euprafala actlvt estc j.Jrelarä (ft'g"12.2)r pro-
frceare reepeotlve.
aluaca epeclflcä dc contact eate datä ilc rclallat
n-crft;
(e)
Honentuf ds frecsre elanenter cete dEt ile rclallat
x.df - 2ltt.dp.p.t" t ' zff pf
, .ut
(x0)
nnde p eetc dat de relalla (9)'
cate o rasä varLabll[r d$ ea"
P
tc
cregteree laflaltezlqatä a räzel
estc cocftclsntul de
fr
I
frecare intre pleaä 91 gurub. IoEeatui
total dc frecaro sc aal-
culeasä lntcgrind relalta (1O) ' adlctr
tlr )
u3 - 21ry.r f^: t'.u? - zn$.P {#
Flg. I2.2
Inloculnd
is
rclalla
(II)
valoarea lu1 p datä de rclella
(9) sr obltaer
.J
2
(12)
uf
"r.(^'iry (*i -'.r'l'$t ++
Honentul total va flr
(rl )
M!
e.r = . [",.ts(c,+1) . f H
]
-42- lje und e e L Wq _ t14) )+ Aoeeetä re.LagLe a for!af sxlel"€
-42-
lje und e e
L
Wq
_
t14)
)+
Aoeeetä re.LagLe a
for!af
sxlel"€ de atrlngore deviner
irl?
ry *
r{l
!4
rr.tg(ct+!t
) *$o,
cr.nd
Da*o'
Deeä D,
* Dro eontaetul oeto puaetifom
(f1g"12"j),
lar üf * ü, fe e*
e€nt eezn gurubul ee
ver{flcä La etr!.vlre cu rela!1ar
rf;e.
r
4
s0** o o,3es
< 1oo La"nrlrrz]
1/ H
uo
unde Ro este rasa celoteL eferlc,e, lar B eeto nodul.ul de
e3a*€g*
cltete
al naterj-aluluf gurubulul (ZrZ"tA4 Oen,/ErEZ). In oezzul 1l_t:
F1s.12.3
car€ fort& de
etrtnger€ B€ transnlte prtrn internedlur
eapete;-c;"
de proslune, eeamblare& are forna
dln fJ.gura L2"r$. In aceet csz, Bga dupä eure e*
vede dln flgura !2.4e so poate ecrier
RO * Rn coal
Mooentul de freqarer
'
trf o W.$"R, - W.y.Ro cos|
TJYJ
In aceet caz, forla axlalä de etr!.ngere
eete datä de
rela !1a r
Fig" 12"4
Wo
(d:Lrj
lucrarea are ca ecop dletermLnaree forlei
de
etringere
Ln oezul unui
ampllf5'cetor cu gurub apJ.lcet ]e douä nenghlne dln dotarea leboretorului" fotodatE"
e€ va determlna preelunee oaxlmÄ gl nln1nä le
In flnaleBe va etablfl
coeftr-elentul-
bacurile do 1ucru.
de ampllflcare el forlel"IÄ e*e*t *s1s_
sc va coroplota $ebelul 12*I cu valsrlle mäeurats,
Tabelul L2,1
rur-
Denunlrea clementulul. nÄeuret
crt
Henghlna f
4eaghlne II
.
0
I
2
)
L.
Dimenr.Lunlle bancurilor BxH [mm]
Ze
nu [rrJ
3"
Dlametrul extsrlor al ftletulul
Dlametrul lnterlor aL flletulul
D, [nn]
4"
Paaul gunrbulul p Lmr]
E
Bratul mlnerulul t [mnl
5"
Curea L^J
_43 - Bc eonplcteazä, apol tabelul 12.2 cu drl.nllc caleqlete. Iebplul 12.2 Dcnunlrea clcnentulul calculat
_43 -
Bc eonplcteazä, apol tabelul 12.2 cu drl.nllc
caleqlete.
Iebplul 12.2
Dcnunlrea clcnentulul calculat
!f. crt.
Ienghlaa I
f6nght_aa II
o
I
?
l.
Dlanetnrl nedlu D, [-_l
2.
Ua6hlul ilc Lacllaare al eplrel gurubululcr
D.
(tsc. 6fr;)
).
te(c+{)
4.
rrro faarJ
5.
lrt
[aarJ
5.
n"'i' faau/cnfl
T.
n"", faan/cnz]
8.
Coeflclentul de enpliftcare al forlel
,:':1':'-
,' Ac.ebte välorl. Be rot conparq cu rialor{.Ie näauirte
ex.pät{DeÄta1
,
Detele obllnute ee pot lua la ooasld€rarc tn lucrErlle de protecterG,
.r1'r'-.
nei alee cä lttcratura do BFeclalltste nu tutntzeazf aeooeteä date.