Vous êtes sur la page 1sur 4
‘TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM. CONG TY TRUYEN TAI BIEN 1 QUY TRINH VAN HANH MAY BIEN DONG BIEN, BIEN DIEN AP KIEU TY KU KiN DUNG DAU CACH DIEN (Cin tan thir nhit) Nguoi bién sogn : Trin Thé Anh Trivéng phong Kj thugt : Nguyén Hiru Long Ph6 Gidm déc Cong ty : Va Ngoc Minh __ TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DIEN LUC VIET NAM Doc lap - Tu do — Hanh phic CONG TY TRUYEN TAI DIEN 1 ———— Sé: 1454 /QD-TTDI-KTIR : Ha N@i, ngay 50 thang 11 nam 2007 GIAM DOC CONG TY TRUYEN TAI DIEN 1 - Cn cit vao quy pham ky thugt céc nha may va ludi dign. = C&n cit vio chire ning, quyén han, nhiém vy va té chite cia Céng ty Truyén tai dién 1 - Xét dé nghj cia Ong Trudng phong Ky thuat tram. QUYET DINH pidu 1: Nay ban hanh kém theo quyét dinh nay “Quy trinh van hanh may bién dong dign, bién dign dp kiéu ty kiéu kin ding dau céch dign” Dieu 2: Quy trinh nay 4p dyng cho cac tram bién Ap cia Céng ty Truyén tai dign 1. Dieu 3: C4c 6ng Pho Gidm déc ky thuat, Trudng, Pho phong Ky thuat, Tram truéng, Tram phé, Ky thuét vién , Céng nhan quan ly vén hanh va stra chita tram bién dp phai nim vimg va thy thi quy trinh nay . Didu 4: Quy trinh nay c6 higu lye tir ngay ky. gy KT. GIAM DOC Pho giam déc : ang Vii Ngoc Minh I. Déi voi may bién dong dién: A. Truéc khi dua vao van hanh Diéu 1: Kiém tra do bat chat cilia cdc ddu n6i cao 4p. Diéu 2: Kiém tra dO chéc chn cita cdc dau n6i ha 4p, c6 bi hé mach, c6 ding so d6 dau n6i khong. Diéu 3: Kiém tra miéc dau c6 di 6 diéu kign van hanh khong. Diéu 4: Kiém tra do kin cia van \dy mau dau. Diéu 5: Kiém tra cdc dau n6i dat o6 an toan va chdc chdn khong. Diéu 6: Kiém tra dQ kin cia ndp hOp dau n6i nhi thé. Diéu 7: Kiém tra cdc diém bat bu long dé tru cé chéc chin khong. Diéu 8: Kiém tra bé mat cia stt cach din va céc hop kim loai c6 sach khong Diéu 9: Kiém tra try 46, mAy bién dong 6 bi nghieng, c6 chic chan va duge ndi dat tot véi hé thdng tiép dat an toan. Diéu 10: Cac hang muc thi nghiém dat yéu cdu cita nha ché tao. B. Trong qué trinh van hanh Diéu 1: Kiém tra bang mat tit xa cdc hang myc trong phn A gém: diéu:!, 3, ae Diéu 2: Nghe tiéng kéu ciia bién dong c6 am thanh la khéc thutng khong Diéu 3: Kiém tra bing mit do tip xtic céc hang kep mach dong ciia ti trung gian. Biéu 4: Kiém tra phu tai clia méy bin dong bj qué tdi hay khong, mAy bién dong khong dugc van hanh lau dai trong trudng hop qué tai 120% Diéu 5: Khi mitc déu trong méy bién dong dién thap hon mui min hodc cao hon miic max trén b9 chi thi, hoac khi may bién dong dign c6 hign tugng 1d ri dfu, hodc c6 tiéng kéu khdc la va céc truéng hop bét thutmg céin phai béo céo ngay v6i ngudi cé trach nhiém dé sit ly Il. Déi voi may bién dién 4p: A. Truéc khi dua vao van hanh Diéu 1: Sy lp rap hodn chinh cia méy bign dign 4p. Diéu 2: Kiém tra ben ngoai bién dien 4p: Tu, hop dé