Vous êtes sur la page 1sur 3

Moteto

4 &2 w &4 2 ?4 2 ?4 2
C.D nos. 2 e 4 (transposto) Marcus Monteiro 04/12/2013

Soprano


e - lei -

w.
son

Ky

rie

Alto

Ky

.
rie

e - lei

Tenor


Ky -

Bass

w
Ky -

.
rie

e-

&

rie

w
e - lei -

#
-

&w ? ?

son


rie e lei -

w
e

lei -

Ky - rie,e

Ky

.
-

.
-

lei

lei

2
7

Moteto

&w
son.


Ky -

Ky -

rie

.
lei

e -

&

ri -

?w ?
10

son.

w
ri -

w
Ky -

w
e

#
- lei -

n
-

son.

e -

W
son.

w
Ky -

w
-

rie

&
lei -

#
-

w
son.

Ky -


ri -

& ?w ? .
-

son.

w
son.

Ky w
Ky

w
rie

rie


e -


Ky -

lei

son.

Moteto
13

&

w
- lei -

w
e -

- lei

W
lei -

& ?
e -

w
-

son.

#W
son.

? w
rie,e


lei -

# #
-

W
son.