Vous êtes sur la page 1sur 39

LI NGO

Trong hai cuon sach THC TAP EM AN: Tap I va Tap II c


soan cho ORGAN, noi dung cua no trnh bay cho cac ban nhng hnh thc
em ba hp am c ban dang em an co ngi hat.
Cac bai tap lan lt i t de en kho, c trnh bay theo 4 bc sau:
- Bc 1: Chuyen game: giup cho hai tay cac ban lam quen cac not
trong mot game nao o, ac biet la nhng dau thang hoac giang.
- Bc 2: Tay phai chuyen giai ieu: giup cho tay phai linh hoat hn
trong viec bam hp am bac I, IV va V.
- Bc 3: Chuyen ba hp am c ban: bc nay, cuon sach cho cac
ban hp am bac I, IV va V, cung cac dang ao cua no.
- Bc 4: Thc tap: moi hp am se co mot hoac hai bai thc tap. Xin
cac ban chu y: co mot so bai hat a c chuyen giong e phu hp
vi yeu cau cua cuon sach nay.
Hy vong Tap I va Tap II se phan nao giup cac ban co c nhng ky
nang c ban trong viec em thanh ca va giup cac ban tm c cach em
rieng cho mnh.
Cuon sach nay chac chan khong tranh khoi nhng sai sot, xin cac bac
thay, cac bac an anh va cac ban chan thanh gop y.
Thien Vy
ai Chung Vien Thanh Quy He 1997
Bo THC TAP EM AN gom 6 Tap:
1. Tap I.
em an c ban
2. Tap II.
em an c ban
3. Tap III.
em an nang cao
4. Tap IV.
em an nang cao
5. Tap V.
S dung cac ieu nhac nhe trong Thanh ca
6. Tap VI.
Thc tap em Piano trong Thanh Ca

THC TAP HP AM O TRNG


BOC I: CHUYEN GAME

_ =
& _

========================

_
=
========================
?
1

BC II: TAY PHAI CHUYEN GIAI IEU

__ __


========================
& _
_=

___ ___ __ _ __ _ _
F
_

_
_=
========================
&
__ __
G

_
___ _
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
=

========================
&

C

BC III. CHUYEN 3 HP AM C BAN


F
G7
_

& _
========================

ao I ao II
ao I ao II
ao I
ao II ao III

_
_ _

========================
?

NGUYEN XIN THANH CA


3

2
& 4
C

?2
4

F1

%C
.
&

Nguyen

thanh

xin

&
?

ca Giu se quyen

ay n phuc tren

vang.

ngai

2
1

&

than.

&

4
2

4
2

3
1

ang

no

sang, ray
2
1

4
2

Cu

giup

chung

4
2

5
3

j j

j
j
j J

G7

mong ve ni yen

vui

phuc

Ngay em

3
1

cao
3
1

G7

C
j
j
j
j

&

2
1

C
j
j
& j J

G7

1-5

j
J
J

con the

tran lam

C Fminor

nhan.

j j j
j

G7

& j j j

Mt mu em toi

&

may

che khuat que bnh


3
1

j j j

& # J
gio hau tan con

&
?

G7

gian

troi.

xin
2

ngi.

Fminor

4
2
1

Nguyen

j Cj j
J

#
cha

thng dat con ve

cn hiem nguy song

4
2
1

gia

j j j j

xuyen song

Tran

ben yen vui sang

con thuyen hong

j
& j j j

Long con xao

&

&

an

thuyen.
1

G7

2
1

j
& J j j
gio

4
2

j
j
j j

C7

G7

% C

Fminor

nhan.

cham lai

Fine

NGAY VE
C

2
&4

G7

?2
4

&

% C
& .
Khi

Chua

&

?
& .
hoan

nh

j j

thng

&

5
3
1

5
3
1

goi

toi

j j

trong mot

giac

G7

5
2
1

j j j j

ve.
3
1

Hon

4
2

2
1

m.

toi

han

Mieng

j j
j
& J j
F

toi

&

nc

vui

tieng

ci.

dan

&
?

tung

ho

toi

j
.
kiep

lu

that

vinh

ay.

?
1

& .

con

song

&

j j j j

hoai giac m trien

Toi
1

G7

mien.


J J J J

Khi

j

1

Ngan

dan Si on qua

hat.

phuc.

&

fi C

5
2
1

ca

G7

G7

G7

& J J

toi vang li

.
khoi

&

j
j
j j

Li

van

% fi
phuc.

nh

THC TAP HP AM LA TH
BC I. CHUYEN GAME

_ _ _ =
& _ _ _
========================
_
_
1


=


========================
?
5

BC II. TAY PHAI CHUYEN GIAI IEU

_ _

========================
& __ _ _ _ _ =
_
_

Dm
__ __ _ _


========================
&
Am

__ __ _ _

_
_

_ _

=
========================
& #
1

BC III. CHUYEN 3 HP AM C BAN


E

#

=

& _ _
========================

_
aoI aoII
aoI aoII aoIII
aoI aoII
__
__
__
__
_
_
_

========================
?
=

Am

Dm

LAY CHUA
Am

2
&4

?2
4

j
j

Lay

Chua

bao ngay

& #

E7

&

Am

thang

& j J J J

Tm ve ben

&
?

hang


..

Chua,

nguon

# j
J

E7

suoi an

E7

c.

Am

hoa.


Nai

vui

con

Dm

j j

j j

Am

Am

E7

Am

&

j
J

E7

rng luon khat

khao,

&
?

Dm

& .
ve,

ve

E7

Am

E7

ben

suoi

trong.

c.

&

ve la c mong

j j
j
j j j

Am

Lay

Chua bao ngay thang con hang m

Tm ve ben Chua nguon


3 4

J
J J
J

Am

Am

&

nc. c mong

j .
J J J
J

E7

E7

khat khao dong

&

luon

2 1


J J


J J

Am


J J

E7

Am

vui suoi an

hoa.

E7

Am

> >
# #

> >

1 -2

Fine

TA LA BANH HANG SONG


Am

3
&8

? 38

1
5
3
1

E7

..
.

% Am
j
& j

Ta

&

la

banh

..
.

..
.

? .
.
&

la

& ...

..
.

? .
.

la banh ban

..
.

trng

..
.

Dm

sinh,

ai


.
J

E7

Am

xuong bi

tri

...
# .


J J

..
.

.
.

.
.

an

se

.
.

.
.

5
2
1

.
.

.
.

j
banh

J J
J

song
5

Ta

hang

Am
4

E7

song

.
# ...

muon

#
#

fi A m
& .

Am

i.

ay

&
? .
.

Mnh

..
.
.
.

Am

& J J J

that la cua

&

..
.

E7

uong.

Ngi uong

mau

& ...

chnh la cua

nay

va

.
.

..
.

# ...

..
.

..
.

..
.

.
.

.
.

se

trng

...

khong

con oi khat

Am

sinh.

chi

#
%

.
i.

..
.

.
.

.
.

#
E7

Ta

j
J J

J
J J

# ...

.
.

.
.

E7

Mau

..
.

..
.

an,

..
.

Em

..
.

Ngi an banh nay

# ...

j
j
&

Ta

Am

A7

j
J
J

j .

Fine

THC TAP HP AM FA TRNG


BC I. CHUYEN GAME

b
&
=

========================
1


=
========================
? b
5

BC II. TAY PHAI CHUYEN GIAI IEU

___ ___ __ _ __ _ _
_

_
_========================
& b
=

F

Bb

_ _========================
& b _ =
_
1

__ __


========================
& b _
=

_
C

BC III. CHUYEN 3 HP AM C BAN


Bb


=
&
========================

_
_

I
I
I
II
II
II
III

_
_
_
_

========================
? b
=

C7

TRI CAO

2
&b 4

? 42
b
F

&b

sng

xuong.

j j .

C7

C7

cao

?b

C7
j
j
&b
F

ma

ang chuoc

?b

toi.

& b

&b

Tri

& b

hay

j j .

xuong,

va ngan

Tri

cao

C7

may

Va ngan

hay

ma

may

hay

C7

sng

hay

j j fi F

C7

ang cu

i.

&b

?b

F
j
j
j
j
& b .

Trong em u

&b

?b

b
.

&b
B

khat,

& b
?b

toi,

chung

J
c


j
J J
J

Bb
j
j
j
&b
C7

roi.

Chua

Dng

thoi.

?b

Nh nai ang

& b

?b

C7

cn gian Chua lai

& b

ti.

j
J J J

F7

mong sao tm thay suoi.

j j j j
b
&

a hoi toi

con mong ngay mau

con

j j j j F

C7

Chua

oan

C7

Tri

% fi

i.

Fine

Y TH TUYET VI

2
& b 4

? 42
b

& b J J J J
F

Tim con dang y

& b
?

&b

th,

C7

Bb
j
j

J

y th tuyet

det

con

Bb
j
J

ta

?b

nhan

dang cha

& b
?b

chan

nhac

j
R R

but

& b

&b

bai ngi khen Thien

Li

j
J

nen

j j j j

C7

Chua.


j j

vi

trong tay cua

j j j j

C7

gieo khuc

ca

tung

thi

Ngai.

j
& b j j j

con

&b

j j
& b j J

Long con luon c

Chua gieo trong long

?b

yeu

C7

j j j j

thng nao ong

r r

mong,

hien dang

con

ngi.

b
j
j j
j

Ngai tron ca

con.

& b

& b j. r j j
C7

Bao

nhieu nam song

& b

?b

j j
& b j j
C

phuc cha chan trong

& b

? b j

j j

tren i,

con

C7

j r j j j j j
.

no say phuc

an Ngai

Ngai

hanh

C7

i.

Fine

THC TAP HP AM RE TH
BC I. CHUYEN GAME

b

&

=
========================
1

_
_
_

b
=
========================
?
5

BC II. TAY PHAI CHUYEN GIAI IEU

__ __ _ _


=

========================
&
__ __
Gm

_
__ __ __ _ __ _ _
_

_
_
_
_
_b
=


========================
&
Dm

3 1

# _ _

========================
& _ #_ _

_
_
A

BC III. CHUYEN 3 HP AM C BAN

_
_

&
=
========================

I
II
I
II
I
II
III

========================
? b _ _ _

Dm

Gm

A7

LI CHAN THANH
Dm

& b 42
? 2
b 4

j
j
& b j j

& b

&b

j j

tien

nh hng

?b

tram bay ti tri

j
J

A7

nhan le

hy sinh tren ban

Tng nh Con

Chua

j j
j j

Gm

j j

&b

Gm

Nguyen Chua Cha nhan

j
j j
J

Dm

chu chet kho

& b

?b

Dm

Dm

cao.

Dm

th.

j j

Am

j
J J J

&b

A7

Li chan thanh dang

Dm

Gm

hnh,

j
& b j j j

va

cuoc Ngi phuc

sinh

& b
?

j j
j

Gm

cung

j j j
& b j
Dm

Li

chan thanh dang

& b
?b

tien

nh hng

Dm

&b

?b

Nguyen Chua Cha nhan t,

tram bay

&b

j
j j
J

j
J

Gm

nhan le

sang.

Gm

j
J J J

j j

A7

tri vinh

len

A7

ti

tri

cao.

j j
j j

A7

Dm

hy sinh tren ban

th.

Fine

ME EP TI
Dm

2
&b 4
?

2
b 4
Dm

&b

j j j
j j

Me

& b

Ma

Dm

&b

ngi.

Vang

&b
?b

ri

?b

ep

j j

j
j

ti

nh

Gm

bnh

minh chieu rang

trang lung linh tri

em

so

vi

me

thanh

tam

knh

Gm

.
.

j j

con

xa


J J J J

?b

Gm

&b

& b

Dm

Am

Am

con

kem

Dm

mng

Me,

.
.

mng

& b j j
Me

& b
?

ay

b .
.

j r
& b . j j
Am

xinh

& b

? b .
.

muon i hien

Dm

j
.

r
j

phuc

long

khiet

trinh

nh hue

tham

Am

.
.

Dm

.
.

Fine

vinh.

Cham lai

THC TAP HP AM SOL TRNG


BC I. CHUYEN GAME

_ _ _ _ =

& _ _ _ _
========================
_ _
_ _
1

#
=


========================
?
5

BC II. TAY PHAI CHUYEN GIAI IEU

__ __

_
___ _
_

_
_
_
_
_

# _ _ _ _ _ _ _
=
========================
&

G

C
_ _
# _ _
=
========================
& _


D
# _ _ __ __ _ _

=
========================
&
1

BC III. CHUYEN 3 HP AM C BAN


D
C
G

#
_

&
========================

aoI aoII
aoI aoII
aoI aoII aoIII
_
_
_
_ _
_
_

========================
?

CHUNG LI TA N

# 2
& 4

? # 42

&

j j

Trong han

&

# G
&
say,

#
&

j j

cung hp

?#

&

hoan

tieng

Cm

#
&
?#

j j b j.

Bao nam

j r j
. j

chung con

?#

thang

b
.

ve

mang

j

J

tin

ca

ta

r j j

con hang

Gm

.
.

j
j
. J
R

D7

yeu

m c mong

n Chua

D7

j j

ay

D7

li

thiet

j j

ve ben

D7

tha.

j
J J

Chua hat

.
.

khuc ta

&

&

D7

n.

Oi giay

&

&

j
.

j j

Trong han


R J

yeu

m c

?#

# D7j
& J
ta

#
&
?#

Chua

nong

hoan chung con ve

say,

cung

hp

li

thiet

tha.

tieng

D7

j j

mang tin

ca,

ay

j r j
.
j

long dang tran

.
.

D7

trong coi

an,

thanh

j j j j

j
J

D7

chan hoa

# j
&
j
?#

&

phut

xuan.

.
J


J J

?#

j
R

Fine

HAY TI AY

# 2
& 4

?# 2
4

&

&

# D7


J J
Hay

?#

J
J
J J

ay cung chuc Chua


J J

ta.

en trc

# 4 3 1

&

&

j j
j j

D7

kien cat

#
&
?#

li

hoa

?#

D7

ti

# D7
&

Tri

hiep cung

5
G

D7

ca.

Chua

A7

nui

tau

cung

an,

j
J

j j

vao

be

la ang

tr


J J # J J

j j

Thien nhan

toan

D7

j j

nang

cao vt

&

j j

het

#
&
?#

&

?#
&

&

Chua luon trong

&

&

chng.

an,

?#

nui a o tr

j j

vao be

ta.

J J
J J

ti

ay cung chuc Chua

J
J J

Thien nhan tau cung


D7

bao ngon

en trc

j j j j G

D7

li hoa

ca.


J J

D7

D7

kien cat

gi

Hay

j j C #A7
J J J J

tay Ngai gn


J J

sau

?#
#

Vc

j
J

j r
j
. j

than.

Tri hiep cung

cac ch

# D7 .
& J R J
nui

Fine

THC TAP HP AM MI TH
BC I. CHUYEN GAME

=

&

========================
1

__ _ _
_
_

========================
?
5

BC II. TAY PHAI CHUYEN GIAI IEU

__ __ _ _

_
_

# _ _

=
========================
&

Em

_ _
#

========================
& __ _ _ _ _ =
_
_

Am

# # _ _

========================
& _ # =
_
1

BC III. CHUYEN 3 HP AM C BAN

&

=
========================

#_
__ _

II
I
I
II
I
II
III

========================
?
_ _ _

Em

Am

B7

MAU CHIEN BO

# 2
& 4

? # 42

Em

# Em j j
&
J

&

Mau chien

bo Chua

&

?#

nay

#
&

? # .
.

tac thanh cho

cua

Chua khong

nhan


J
J

B7

lam theo

j
.
.

toan thieu

B7

con,

le

Am

Em

en

con

Em

# .
& J R J
Cha

ng,

khong

#
j
& j j j
Th

B7

?#

Bm

tam

Em

Cha.

j

J

Bm7

Em

than cua con

ay.

.
.

&

j r j
. J

Am

Con

#
&
?#
&

nguyen xin hien

en

#
&
?#

te

mong

B7

khong

?#

# Em
&

ng,

ven toan

Em

cua

le

toan thieu

lam theo

Mau chienB7

j j j j

Chua khong nhan

Cha.

Em


J
J

Am

B7

j
j

j
j

Bm7

j
..

#
&

bo Chua

Em

Th nay con

Em

Cha.

Fine

OI UY LINH

# 6
& 8

? # 68

Em

j
.

# ..
& .
? # .
.
&

B7

Chua.

.
# ...

uy

linh gi phut uy

...

...

.
.

.
j j
j

j j
J J

Ru nho banh

mien hoa nen Tht Mau

...

j .
.

thanh

cung dang

cao

dang.

Em

Chung con chan

linh.

j j j

...

...

B7

...

...

? # # .
.

&

B7

Em
# Em
j
j
&
j .

Oi

Am

...

# .

.
# ...
j

...

...

j j j

Nguyen Cha nhan

...
.

# .

&

Em

ai

&

# .
..

? # .
.

j j j
J
B7

oai nhan cua le

&

?#

&

&

?#

j j j j

nay.

Thanh le nhiem

mau

oan con cung dang

.
# ...
# #

# B7 .
&

j
J J

Em

Em

tien.

Cung

...

# .

...

nh


j Em j

J J
tren thanh gia

du

...

..
.

..
.

B7

tien.

...

j j j B7

Am

Xin cha t

..
.

Em

huyen.

Va

...

# .

...

gi

j E mj j j .

...

.
.

xa

Am

..
.

...

ay tren ban th cung

.
..

Am

Am

j j j
J

ai

oai nhan le ven

...

# .

...
.

Em

Fine

tuyen.

...
.
.

THC TAP HP AM RE TRNG


BC I. CHUYEN GAME

##


=


&
========================
1

_ _ _
##
=

========================
?
5

BC II. TAY PHAI CHUYEN GIAI IEU


D
## _ _ __ __ _ _

=
========================
&

__ __

G
_
___ _
_

## _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
=


========================
&

___ ___ __ _ __ _ _
_

A
_

## _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
=


========================
&

BC III. CHUYEN3 HP AM C BAN

G
A

##


=
&
========================

I
II
II
I
I
II
III

========================
? # _
_
_

CHUA LA MUC T

## 2 D
& 4
? # # 42

&

Chua la Muc

T Ngi dan

loi ch ng cho con i.

? ##

## j j D
&
J J .
thieu chi con s

##
&

? ##

&

&

##

##

thieu na

? ##

xa

suoi

nc trng

sinh

j
j

con ngh

j
j j

j j G
J

con no

thoa khong bao gi

Chua nao con

Co ti rp ang

j
j

i trong tay

j j j j

j j G j

J

A7

chi.

A7
% # D
j
j
& # j j j j j j

##

A7

A7

uong

no

ay.

&

##

j j

Chua

#
& #
? ##
&

&

##

##

? ##
&

##

suoi

&

&

##

##

? ##

t.

dan

j j

nc mat

.
bong,

j G

con

vui

trong tay

mat,

Chua

uong thanh

j
# J

Ngi dan

co

j j

xanh

con thieu

A7

con ti

j j

ong

noi nay

A7

thi.

j
j

ti

A7

j j

j j

Ngi

#
& #
? ##

chien nhan

J J

Chua

i sng

j j

con

i.

gia suoi

g.

g.

Fine

ONG CO TI

## 2
j

& 4
..
D

? # # 42

% # D
& # j. r j

&

##

ong

la ong

&

ngot

#
& #

? ##

&

##

co

ti,

Chua

non xanh

r.

Vui

thay

la

toi

ngh

ngi.

Suoi

Toi

nay

con

thieu

phuc


thon

A7

A7

cung

#
& #

j
J

chan cho

g.

? ##

D7

? ##

##

co

A7

thay.

&

&

##

##

? ##
&

&

j j j

Chan toi theo

neo

chnh,

##

j j j j

##

sc

? ##

lay

##

lai

# # fi
&
.

i.

Vui

A7

&

##

vo

ngh

ngi.

&

##

? ##

Chua

thay la ong co

? ##

j
j j j

thng toi nh con

j j j
j

&

Chua

toi

j
.

ngi Ngai.

fi
j j
j

A7

a ve suoi

.
ti

i.

Chua

j j
j j

chan a em toi

A7

A7

Fine

THC TAP HP AM SI TH
BC I. CHUYEN GAME

##

_ _ =
&

========================
_ _

1

##

=

========================
?

5

BC II. TAY PHAI CHUYEN GIAI IEU

## _ _

========================
& _ =
_
__ __ _ _
Em

_
_

## _ _

=
========================
&


__ _ _
_
F#
_
_

## #_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

=
#
========================
&
Bm

BC III. CHUYEN 3 HP AM C BAN

F# 7

#_ __

##

&
========================

II
I
I
II
II
III
I

=
========================
?


_
_ _
Bm

Em

BAI CA DANG HIEN

## 2
& 4

Bm

r r

##
&

Con

dang len

? ##

&

##

bien.

#
& #

Tnh

Ngai

j
J

Ngai

cao

nh

cam

men

vo

j j

Bm

oi

tim

Em

trai

? ##

long

j r r

#
& # .

&

Ngai

Bm

##

F 7

? ##

Em

Con dang len

Bm

##
&

Bm

F 7

? # # 42

#
#

Em

du

hien.

Chua

#
.

F 7

thai

sn

cha

# j
J J
J

chan bao

tnh men

&

&

##

Bm

##

thng.

? ##

&

##

Con dang len

&

F 7

J J J

Ngai cao nh thai

##
&

? ##

tim

#
.

F 7

sn

cha

long cam

du

# j
J J
J

chan bao tnh men

men

vo

oi trai

Ngai

j j

Ngai

Em

j j

Bm

j r r

##
&

##

Bm

bien. Con dang len

? ##

j r r

Bm

Em

Bm

hien.

Chua

Tnh

Bm

thng.

Fine