Vous êtes sur la page 1sur 2

Kur me vjen burri nga stani

Dhimitr Kovai

Flute

Oboe

bb b 2
& b4

b 2
& b bb 4

n
p

Clarinet in Bb

b b2
&b b 4

. . . . n . . . . b . . . . . . . . . . j
. .
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mf

.
J

Puf puf puf po

m ban fus -ta -ni

puf puf puf

j
.

&

pizz.

j j j j j j j j j j j j j j j j j j

U
j j

j j
j j
j j

nJ
J
J
J

U

J J


J J
J J J J

j j
j j
j j

mf

? b 2
b bb 4

U
j j


J
J
J J J J
J J
J
J
J J J J


J
J
J
J

mf

pizz.

B bbbb 42

n
p

mf

b 2
& b bb 4
f

Violoncello

kur m vjen

j j
j j
j
j
j
j
j j
j j

J
J

pizz.

Viola

.
J

Allegretto

pizz.

Violin II

.
J

kur m vjen

mf

? bb b 2
b4

Violin I

b 2
& b bb 4

Piano

Kur m vjen bu - rri nga sta -ni kur m vjen

mf

b 2
& b 4

mf

mp

Soprano

Allegretto

b 2
& b bb 4

mf

19

S.

bb
&b b

mf
U

poco rit.

puf puf puf

Fl.

n.
J

Ob.

puf puf puf

.
.
.
bb b . . .n . . . b . . . . . . . . . . . j
& b
.
b
& b bb

kur m vjen bu - rri nga ki - sha

puf puf puf m bn k - mi

A tempo

mf

n n

Vln. I

Vln. II

bb b
& b
J
J


J
J
J
J

b
j
& b bb j j j j j

U

mf

j
U j
j j j j j j

U arco

n
J

poco rit.

mf

U arco

Vc.

B bbbb J J
?b
b bb

J J J nJ

arco
U

mf

n
n

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
J

j
.

A tempo
>-

. . .
>. >. >. >. >. > >. >. > >

j j j
j j
j
j
j
j
j j

>.


U
>-
.
..
>. >. >. >. >. > >. >. > >

j j j
j j
j
j
j
j
j j

>.

>. > >. >. >-


U
>. >. >. >. >. . >.

>.
J J J J J J J J J J J

>. > >. >. >-


U
>. >. >. . >.
>. >.

>.
J

n
mp

U

U

mf

arco

mp

mf

Vla.

Kur m vjen bu - rri nga sta -ni kur m vjen

.
J

mp

mp

mf

n
3

j
#.

b
& b bb

Pno.

b
& b bb

b
& b

.
J

n
mp

mf

Bb Cl.

sha

U n n U

Ob.

Bb Cl.

Pno.

Vln. I


kur

m vjen

kur m

bb b
& b

b
& b bb

b
& b bb

? bb
bb

b
& b

bb b j j

& b
J
J

bb
j j
j
j
&b b

Vla.

B bbbb J J
J J
?b
b bb n


J
J

j j

j j

n
J

j
n.

#.
J

j
j
j j
j j
J J

j
j
j j
j j
j
j

J J
J
J
J J
J J


J J

puf

puf puf

puf

. . . . n . . . . b . . . . . . . . . . j
. .
.

puf puf

puf puf puf

J J

m ban fus - ta - ni

j j

puf puf puf po

vjen

&

. . . . n . . . . b . . . . . . . . . . j
. .
.

Vln. II

Vc.

Fl.

b
& b bb


J
J

j j
J J

j
J

37

S.

n
J

=
Allegro

A tempo

bb
&b b

52

kur

bu - rri

nga fu - sha


a - tje larg

gj - mon

g - mu

sha

kur

bb b n n U

& b
mf

b
& b bb
mf

b
& b

Vln. I

bu - rri

nga fu - sha

a - tje larg

gj - mon

g - mu

j
.

j
.

bb b arco

& b

b
& b bb

n
J

poco rit.

A tempo

n
J

.
n J
mp

?b
b bb


j
.

.
n
J

mp

j
.

Allegro

>-

. . .
>. >. >. >. >. > >. >. > >
>-
. . . >. . . >. >.
> > >. >. > > >

gliss.

>.
J

gliss.

>.
J


>. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >
f

mf
arco

mp

mf

B bbbb

.
n
J
mp

b j
& b bb

mf

sha

n n .
J

mf

arco

Vc.

mf

Vla.

mf

arco

Vln. II

& b bb

Pno.

Bb Cl.

m vjen

Ob.

Fl.

m vjen

poco rit.

S.

mf

>. >. >. >. >. >. >. >. >


.> >.

>.
J
>.
J