Vous êtes sur la page 1sur 1
L’L’L’L’ ObscuritéObscuritéObscuritéObscurité nenenene peutpeutpeutpeut paspaspaspas

L’L’L’L’ ObscuritéObscuritéObscuritéObscurité nenenene peutpeutpeutpeut paspaspaspas chasserchasserchasserchasser l’l’l’l’ obscurité,obscurité,obscurité,obscurité,

SSeuleSSeuleeuleeule lalalala LLUMILLUMIUMIÉUMIÉÉREÉRERERE lelelele peutpeutpeutpeut ,,,,

LaLaLaLa HaineHaineHaineHaine nenenene peutpeutpeutpeut paspaspaspas chasserchasserchasserchasser lalalala hainehaine,hainehaine,,,

SeulSeulSeulSeul l’l’l’l’ AMOURAMOURAMOURAMOUR lelelele peutpeut.peutpeut

«««« MartinMartinMartinMartin LutherLutherLutherLuther King.King.King.King. »»»»

LLLLeeee SSSS

GGGG

etetetet SSSSSSSS

MMMM

,,,,

LLLLeeeessss GGGGrarararannnnddddssss OfOfOfOffififificicicicieeeerrrrssss,,,,

TTousTTousousous lesleslesles FFFFFFFF

dededede lalalala GGGG LLLL MMMM

SSSS

VVVVoooouuuussss ssssououououhaihaihaihaittttenenenentttt uuuunnnneeee anananannnnnééééeeee 2012012012014444

RRRRicicicichehehehe dededede LuLuLuLumièmièmièmièrrrreeee eeeetttt dddd’’’’AmoAmoAmoAmourururur