Vous êtes sur la page 1sur 1

I Timotius 3:1. Benarlah perkataan ini: "Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah.

" 3:2 Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, 3:3 bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, 3: seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak!anaknya. 3:" #ikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus #emaat $llah% 3:& #anganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman 'blis. 3:( )endaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat 'blis. 3:*. +emikian juga diaken!diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, 3:, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. 3:1- .ereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. 3:11 +emikian pula isteri!isteri hendaklah orang terhormat, jangan pem/itnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. 3:12 +iaken haruslah suami dari satu isteri dan mengurus anak!anaknya dan keluarganya dengan baik. 3:13 Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus 0esus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. 3:1 . 1emuanya itu kutuliskan kepadamu, 2alaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. 3:1" #adi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga $llah, yakni jemaat dari $llah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 3:1& +an sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: "+ia, yang telah menyatakan diri!3ya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam 4oh5 yang menampakkan diri!3ya kepada malaikat!malaikat, diberitakan di antara bangsa!bangsa yang tidak mengenal $llah5 yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan."