Vous êtes sur la page 1sur 1305

Xaõ Myõ Thaïnh THOÁNG KEÂ TOÅNG HÔÏP CHOÁNG NAÏN MUØ CHÖÕ

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1994 15 111 0 1 0 110 0 0 110 110 100.0 0 0 0 0 0
1993 16 124 0 0 0 124 0 2 122 124 100.0 0 0 0 0 0
1992 17 136 0 3 0 133 0 0 133 133 100.0 0 0 0 0 0
1991 18 126 0 2 0 124 0 0 124 124 100.0 0 0 0 0 0
1990 19 148 0 0 0 148 0 2 145 147 99.3 0 0 1 0 1
1989 20 132 0 0 0 132 1 0 131 132 100.0 0 0 0 0 0
1988 21 118 0 0 0 118 0 3 114 117 99.2 0 0 1 0 1
1987 22 105 0 0 0 105 1 4 100 105 100.0 0 0 0 0 0
1986 23 94 0 0 0 94 2 5 87 94 100.0 0 0 0 0 0
1985 24 159 0 0 0 159 8 22 126 156 98.1 1 1 0 1 3
1984 25 122 0 0 0 122 10 15 94 119 97.5 0 0 0 3 3
COÄNG 15-25 1375 0 6 0 1369 22 53 1286 1361 99.4 1 1 2 4 8
1983 26 167 0 2 0 165 11 28 117 156 94.5 0 0 2 7 9
1982 27 164 0 1 0 163 6 37 111 154 94.5 0 2 1 6 9
1981 28 109 0 0 0 109 8 22 72 102 93.6 1 0 2 4 7
1980 29 150 0 2 0 148 10 25 99 134 90.5 1 0 4 9 14
1979 30 111 0 0 0 111 17 22 63 102 91.9 2 1 3 3 9
1978 31 151 0 0 0 151 17 33 84 134 88.7 1 0 5 11 17
1977 32 117 0 0 0 117 17 26 59 102 87.2 1 2 1 11 15
1976 33 115 0 0 0 115 15 22 72 109 94.8 0 0 3 3 6
1975 34 125 0 1 0 124 9 24 77 110 88.7 0 0 4 10 14
1974 35 93 0 0 0 93 13 13 56 82 88.2 2 0 4 5 11
COÄNG 26-35 1302 0 6 0 1296 123 252 810 1185 91.4 8 5 29 69 111
COÄNG 15-35 2677 0 12 0 2665 145 305 2096 2546 95.5 9 6 31 73 119
Myõ Thaïnh, ngaøy thaùng naêm
Keát
2008
quaû CMC:2546 x 100 = 95.5 %
Ngöôøi laäp bieåu 2665 HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG BAN CHÆ ÑAÏO

2665

Nguyeãn Ñình Truùc


HÆ ÑAÏO
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
Phieáu CHÖA
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI toå BIEÁT
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC CHÖÕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Phaïm Vaên19/6/94
Choïn Kinh AÁp 1 8
2 Traàn Hieáu
15/12/94
Ñænh Kinh AÁp 1 10
3 Mai Chuùc 10/4/94
Ñónh Kinh AÁp 1 7
4 Nguyeãn 20/12/94
Hoàng Haûox Kinh AÁp 1 10
5 Nguyeãn Taán
1/1/94
Höng Kinh AÁp 1 7
6 Nguyeãn Ñình
19/4/94
Hueà Kinh AÁp 1 10
7 Leâ Thaønh 6/1/94
Nam Kinh AÁp 1 10
8 Voõ Thò Kim1/2/94
Ngaân x Kinh AÁp 1 10
9 Nguyeãn Thò
15/6/94
Thuyø Nhieân
x Kinh AÁp 1 10
10 Traàn Thò Hoàng
1/5/94Nhungx Kinh AÁp 1 10
11 Voõ Thanh27/12/94
Phong Kinh AÁp 1 10
12 Traàn Phong
12/7/94
Phuù Kinh AÁp 1 10
13 Huyønh Thò Kim
1994 Quyeân
x Kinh AÁp 1 8
14 Phaïm Chí15/11/94
Taâm Kinh AÁp 1 10
15 Nguyeãn Ngoïc
16/6/94
Thaéng Kinh AÁp 1 9
16 Traàn Minh7/11/94
Thaùi Kinh AÁp 1 10
17 Phaïm T Thu
29/10/94
Thaûo x Kinh AÁp 1 10
18 Nguyeãn 12/12/94
Minh Tieán Kinh AÁp 1 10
19 Nguyeãn Thò
11/9/94
Taøi Trang
x Kinh AÁp 1 8
20 Traàn Thieän
7/9/94
Trí Kinh AÁp 1 10
21 Phaïm Ngoïc
12/12/94
Trinh x Kinh AÁp 1 10
22 Nguyeãn Vaên
29/2/94
Trung Kinh AÁp 1 6
23 Phaïm Thò Thu
7/7/94
Truyeân
x Kinh AÁp 1 6
24 Phaïm Thò Dieãm
5/9/94Xuaânx Kinh AÁp 1 10
25 Phuøng T Hoàng
1994 Yeánx Kinh AÁp 1 9
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
19/6/94 2007 25 0 0 0 25 0 0 25 25 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
Phieáu CHÖA
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI toå BIEÁT
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC CHÖÕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Phuøng Thò13/7/93
Beù Cuùcx Kinh AÁp 1 7
2 Phaïm Baù16/2/93
Ñaït Kinh AÁp 1 11
3 Traàn Phaïm
30/10/93
Ngoïc Dieäp Kinh AÁp 1 11
4 Trònh Phaïm
15/12/93
Minh Ñöùc Kinh AÁp 1 11
5 Ngoâ Thò12/12/93
Thuyø Dungx Kinh AÁp 1 11
6 Nguyeãn Quoác
10/2/93Duõng Kinh AÁp 1 8
7 Phaïm Ngoïc
11/8/93
Thanh Emx Kinh AÁp 1 11
8 Döông Vaên30/8/93
Haøo Kinh AÁp 1 8
9 Traàn Kim 20/6/93
Hueä x Kinh AÁp 1 11
10 Nguyeãn Thò
15/3/93
Phöông xLinh Kinh AÁp 1 11
11 Phuøng Vaên
10/11/93
Lô Kinh AÁp 1 8
12 Phaïm Vaên2/2/93
Nghieâm Kinh AÁp 1 11
13 Phan Höõu Phöôùc
6/5/93 Kinh AÁp 1 11
14 Phaïm Hoaøng3/2/93
Phuùc Kinh AÁp 1 7
15 Nguyeån Vaên
10/5/93
Taâm Kinh AÁp 1 6
16 Mai Chí Taâm
17/11/93 Kinh AÁp 1 6
17 Traàn Thanh 1993
Taââm Kinh AÁp 1 8
18 Phaïm Ñöùc24/4/93
Taán Kinh AÁp 1 11
19 Traàn Thò 16/7/93
Kim Tuyeátx Kinh AÁp 1 5
20 Traàn Thò 27/1/93
Hoàng Yeánx Kinh AÁp 1 11
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
13/7/93 2007 20 0 0 0 20 0 1 19 20 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
Phieáu CHÖA
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI toå BIEÁT
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC CHÖÕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Phaïm Minh
20/11/92
Caûnh Kinh AÁp 1 9
2 Phuøng Thò20/7/92
Hoa Cuùcx Kinh AÁp 1 11
3 Nguyeãn Thò
24/3/92
Hoàng Ñaøo
x Kinh AÁp 1 12
4 Traàn Vaên24/7/92
Ñöôïc Kinh AÁp 1 12
5 Nguyeãn Hoaøng
1/5/92Giang Kinh AÁp 1 12
6 Leâ Hoaøng27/8/92
Kha Kinh AÁp 1 8
7 Phaïm Duy Linh
9/1/92 Kinh AÁp 1 9
8 Nguyeãn Thaønh
27/9/92Loäc Kinh AÁp 1 8
9 Ngoâ Thò Kha
9/2/92
Ly x Kinh AÁp 1 12
10 Ñaëng Thò Kim1992Ngaânx Kinh AÁp 1 9
11 Nguyeãn Thò1992
Hoàng Ngoïc
x Kinh AÁp 1 6
12 Traàn Thuaän
13/7/92
Phaùt Kinh AÁp 1 12
13 Ñoã Minh Phí
20/3/92 Kinh AÁp 1 12
14 Traàn Thò 10/2/92
Hoàng Phöôïng
x Kinh AÁp 1 12
15 Nguyeãn Thò
11/4/92
Lam Phöông
x Kinh AÁp 1 12
16 Phaïm Hoàng1/8/92
Phöông Kinh AÁp 1 12
17 Nguyeãn Anh
28/8/92
Quoác Kinh AÁp 1 12
18 Leâ T Tuyeát 1992
Söông x Kinh AÁp 1 7
19 Huyønh Thoaïi
16/3/92
Lam Sun Kinh AÁp 1 12
20 Traàn Minh11/4/92
Taân Kinh AÁp 1 12
21 Phaïm Thò17/9/92
Tröôøng Thi x Kinh AÁp 1 12
22 Leâ Thò Moäng
29/11/92Thu x Kinh AÁp 1 12
23 Traàn Thò Beù
6/8/92
Tö x Kinh AÁp 1 12
24 Phaïm Thò28/9/92
Ngoïc Traâm x Kinh AÁp 1 12
25 Ñaëng Thò17/12/92
Dieãm Trinhx Kinh AÁp 1 12
26 Traàn Thò 13/1/92
Tuù Trinh x Kinh AÁp 1 12
27 Nguyeãn 29/11/92
Quoác Trình Kinh AÁp 1 12
28 Phaïm Thanh
28/11/92
Tuøng Kinh AÁp 1 12
29 Phaïm Thò22/3/92
Caåm Tuù x Kinh AÁp 1 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
20/11/92 2006 29 0 0 0 29 0 0 29 29 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Traàn Vaên 5/5/91
Ñaø Kinh AÁp 1 8
2 Phaïm Thò Ngoïc
1/4/91Daønh
x Kinh AÁp 1 11
3 Döông Thò15/2/91
Truùc Hoax Kinh AÁp 1 12
4 Nguyeãn Thò1991
Kim Khoâi
x Kinh AÁp 1 8
5 Traàn Thò Thuyù
8/6/91Leï x Kinh AÁp 1 10
6 Voõ Phöôùc15/7/91
Loäc Kinh AÁp 1 10
7 Ñoã Thò Kieàu
2/4/91
Mai x Kinh AÁp 1 10
8 Leâ Thanh 12/4/91
Nhaõ Kinh AÁp 1 12
9 Cao Vaên Nhaø1991 Kinh AÁp 1 6
10 Ñinh Minh 16/5/91
Nhöït Kinh AÁp 1 10
11 Phaïm Thò Nhung
6/3/91 x Kinh AÁp 1 12
12 Leâ Phöôùc Nin
1991 Kinh AÁp 1 6
13 Traàn Huyønh1991
Phöông Kinh AÁp 1 6
14 Tieâu Thò Thanh
6/8/91Quang
x Kinh AÁp 1 12
15 Buøi Ñöùc Taøi
1991 Kinh AÁp 1 6
16 Leâ Vaên Thaéng
1991 Kinh AÁp 1 7
17 Leâ Thò Moäng
7/3/91
Thi x Kinh AÁp 1 9
18 Phuøng Vaên
10/10/91
Trieàn Kinh AÁp 1 10
19 Ñinh Thò Myõ
5/3/91
Trinh x Kinh AÁp 1 10
20 Traàn Vaên23/6/91
Tröôøng Kinh AÁp 1 12
21 Traàn Ngoïc Trung
1991 Kinh AÁp 1 x baïi lieät
22 Ñinh Thò Kim
6/10/91
Vaøng x Kinh AÁp 1 12
23 Phaïm Tuaán1/3/91
Vuõ Kinh AÁp 1 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
5/5/91 2006 23 0 1 0 22 0 0 22 22 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phaïm Vaên12/190
Ñöôïc Kinh AÁp 1 12 1990
Traàn T Truùc1990
Giang x Kinh AÁp 1 12 1990
Leâ Long Hoà
16/5/90 Kinh AÁp 1 12 1990
Phaïm Thò Hieáu
2/7/90 x Kinh AÁp 1 9 1990
Nguyeãn Thò1990
Hoaø x Kinh AÁp 1 8 1990
Traàn Vaên23/3/90
Hoùa Kinh AÁp 1 9 1990
Nguyeãn T18/7/90
Hoàng Khoûex Kinh AÁp 1 11 1990
Traàn Trung
15/11/90
Kieân Kinh AÁp 1 11 1990
Nguyeãn Thanh
10/5/90Lieâm Kinh AÁp 1 12 1990
Traàn Leâ 5/12/90
Vuõ Linh Kinh AÁp 1 8 1990
Traàn Thò 19/7/90
Myõ Nöôngx Kinh AÁp 1 12 1990
Nguyeãn Duy4/3/90
Phöông Kinh AÁp 1 11 1990
Phuøng Vaên
20/7/90
Ruoäng Kinh AÁp 1 9 1990
Traàn Thò Kim
4/4/90
So x Kinh AÁp 1 9 1990
Nguyeãn Höõu
27/9/90
Thöùc Kinh AÁp 1 12 1990
Phaïm Thò Thu1990
Trinh x Kinh AÁp 1 8 1990
Traàn Theá 1/7/90
Taân Kinh AÁp 1 12 1990
Leâ Quoác Thoâng
11/90 Kinh AÁp 1 11 1990
Nguyeãn Ñôø
25/5/90
Caùt Tri Kinh AÁp 1 9 1990
Huyønh Thanh
7/7/90
Trung Kinh AÁp 1 11 1990
Ñoã Thò Caãm
24/5/90
Thuyùx Kinh AÁp 1 12 1990
Leâ Thò Tuyeát
1/7/90Vaân x Kinh AÁp 1 6 1990
Leâ Minh Xuaân
26/3/90 Kinh AÁp 1 12 1990
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
12/190 2006 23 0 0 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ


ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phuøng Tuaán
27/7/89
Anh Kinh AÁp 1 10 1989
Phaïm Vaên4/7/89
Beá Kinh AÁp 1 8 1989
Nguyeãn Ngoïc
7/8/89
Cöôngx Kinh AÁp 1 12 1989
Traàn Vaên15/7/89
Cöôøng Kinh AÁp 1 10 1989
Nguyeãn Höûu
8/9/89
Danh Kinh AÁp 1 8 1989
Nguyeãn Thaønh
1989Ñöôïc Kinh AÁp 1 7 1989
Phaïm Myõ14/9/89
Dung x Kinh AÁp 1 12 1989
Phaïm Thaùi7/7/89
Döông Kinh AÁp 1 12 1989
Mai Thò Thu Giang
1989 x Kinh AÁp 1 6 1989
Phaïm Thanh 1989
Huøng Kinh AÁp 1 10 1989
Traàn Thuùy
22/5/89
Haèng x Kinh AÁp 1 10 1989
Nguyeãn Vaên
25/8/89
Hieáu Kinh AÁp 1 10 1989
Ñoã Minh Hieáu
20/2/89 Kinh AÁp 1 12 1989
Phaïm Khanh
26/9/89 Kinh AÁp 1 12 1989
Traàn Thò 22/4/89
Hoàng Lyù x Kinh AÁp 1 9 1989
Traàn Vaên5/11/89
Lanh Kinh AÁp 1 9 1989
Nguyeãn Höõu
1/6/89
Nghóa Kinh AÁp 1 12 1989
Traàn Thò Mî 1989
Nöông x Kinh AÁp 1 9 1989
Nguyeãn T Ki1989
m Phuïng
x Kinh AÁp 1 12 1989
Nguyeãn Vaên 1989
Trieàu Kinh AÁp 1 10 1989
Leâ Thò Toá
4/11/89
Trinh x Kinh AÁp 1 11 1989
Phaïm Thò Hoàng
2/9/89Thux Kinh AÁp 1 11 1989
Traàn Phong
27/8/89
Huyeàn Vuõ Kinh AÁp 1 12 1989
Nguyeãn 17/11/89
Quoác Xuaân Kinh AÁp 1 11 1989
Traàn Thò 27/7/89
Nhö YÙ x Kinh AÁp 1 12 1989
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
27/7/89 2006 25 0 0 0 25 0 0 25 25 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Tuaán
15/1/88
Anh Kinh AÁp 1 12 1988
Phaïm Höõu Cöôøng
1988 Kinh AÁp 1 12 1988
Nguyeãn Ñôø
22/9/88
Gunl Kinh AÁp 1 9 1988
Trònh T Thanh
20/5/88
Haïnh x Kinh AÁp 1 12 1988
Phaïm Minh25/2/88
Huøng Kinh AÁp 1 12 1988
Phaïm Thò Leä
7/5/88
Haèngx Kinh AÁp 1 12 1988
Phaïm Thaùi
24/3/88
Khoa Kinh AÁp 1 9 1988
Ñoã Thaønh Laâm
1988 Kinh AÁp 1 11 1988
Nguyeãn Xuaân
4/12/88
Loäc Kinh AÁp 1 11 1988
Traàn Thò 12/6/88
Thuyù Langx Kinh AÁp 1 12 1988
Nguyeãn Huøng
20/7/88
Maïnh Kinh AÁp 1 12 1988
Huyønh Vaên4/8/88
Toaøn Kinh AÁp 1 11 1988
Nguyeãn Quoác
4/11/88
Tuaán Kinh AÁp 1 12 1988
Ñoã Thaønh
17/10/88
Taïo Kinh AÁp 1 9 1988
Traàn Thò 29/6/88
Hoàng Thaámx Kinh AÁp 1 10 1988
Traàn Chí Thaéng
6/4/88 Kinh AÁp 1 12 1988
Phaïm Thò18/7/88
Kim Thoa x Kinh AÁp 1 12 1988
Phaïm Ngoïc
20/10/88
Thuyø x Kinh AÁp 1 12 1988
Phaïm Hoàng1988
Thaùi Kinh AÁp 1 12 1988
Leâ T Huyønh
19/4/88
Trang x Kinh AÁp 1 12 1988
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
15/1/88 2006 20 0 0 0 20 0 0 20 20 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 AÁp 1 Myõ Thaïnh
Traàn Tuaán1/1/87
Anh Kinh AÁp 1 9 1987
Phaïm Hoàng1987
An Kinh AÁp 1 12 1987
Phaïm Thaùi Bình
1987 Kinh AÁp 1 12 1987
Nguyeãn Höõu
4/11/87
Coù Kinh AÁp 1 9 1987
Traàn Minh26/4/87
Cöôøng Kinh AÁp 1 10 1987
Leâ Minh Dang
1/11/87 Kinh AÁp 1 12 1987
Nguyeãn Thò1987
HoaøngxDungKinh AÁp 1 12 1987
Huyønh Thò Ngoïc
1987 Dieåm
x Kinh AÁp 1 8 1987
Phaïm Thò Hoàng
5/4/87Loanx Kinh AÁp 1 12 1987
Leâ Thò Kim
29/8/87
Nga x Kinh AÁp 1 12 1987
Nguyeãn Chí
4/11/87
Ngoïc Kinh AÁp 1 9 1987
Phaïm Trung 1987
Nguyeân Kinh AÁp 1 10 1987
Nguyeån T25/5/87
Truùc Phöông
x Kinh AÁp 1 12 1987
Nguyeãn Ñaêng
24/1/87Phöông Kinh AÁp 1 12 1987
Phaïm Thanh
20/12/87
Phong Kinh AÁp 1 12 1987
Nguyeãn Quoác
15/6/87Trung Kinh AÁp 1 12 1987
Traàn Vaên
25/11/87
Töôi Kinh AÁp 1 9 1987
Phaïm Coâng
30/1/87
Trình Kinh AÁp 1 10 1987
Traàn Thò 27/9/87
Dieãm Thux Kinh AÁp 1 9 1987
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1986 20 19 0 0 0 19 0 0 19 19 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Thò Kim Chung
1986 x Kinh AÁp 1 12 1986
Nguyeãn Hoà1986
Linh Ña Kinh AÁp 1 9 1986
Trònh T Minh 1986
Haïnh x Kinh AÁp 1 12 1986
Phaïm T Thu Hoàng
1986 x Kinh AÁp 1 12 1986
Leâ Phöôùc Loäc
1986 Kinh AÁp 1 10 1986
Leâ Minh Luaân
1986 Kinh AÁp 1 11 1986
Traàn Höûu Nhaân
1986 Kinh AÁp 1 12 1986
Traàn Thò Phöôïng
1986 x Kinh AÁp 1 12 1986
Mai Hoøang Phuùc
1986 Kinh AÁp 1 8 1986
Phaïm Hoàng1986
Phöông Kinh AÁp 1 7 1986
Ñoã Ngoïc Thuùy
1986 x Kinh AÁp 1 12 1986
Traàn Thanh 1986
Thaûo Kinh AÁp 1 5 1986
Phaïm Duy Taân
1986 Kinh AÁp 1 12 1986
Nguyeãn T Thanh
1986Thuùy
x Kinh AÁp 1 9 1986
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1986 20 14 0 0 0 14 0 1 13 14 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ngoâ Vaên Baïc
1985 Kinh AÁp 1 5 1985
Leâ Phöôùc Duõng
1985 Kinh AÁp 1 5 1985
Ngoâ Vaên Döông
1985 Kinh AÁp 1 7 1985
Phaïm Thanh 1985
Duõng Kinh AÁp 1 5 1985
Ñinh T Taâm 1985
Ñan x Kinh AÁp 1 12 1985
Traàn Leâ Trung
1985Em Kinh AÁp 1 7 1985
Trònh T Minh 1985
Haïnh x Kinh AÁp 1 12 1985
Mai Trung Hieáu
1985 Kinh AÁp 1 10 1985
Traàn Thò Kim1985
Lieân x Kinh AÁp 1 12 1985
Phaïm Thò Kim1985
Laøi Kinh AÁp 1 3 1985
Nguyeãn Thò1985
Lieân x Kinh AÁp 1 11 1985
Traàn Vaên Mau
1985 Kinh AÁp 1 5 1985
Nguyeãn Troïng
1985Nghóa Kinh AÁp 1 4 1985
Huyønh Thò Ngoïc
1985 Nga Kinh AÁp 1 5 1985
Phaïm Vaên Nhôù
1985 Kinh AÁp 1 8 1985
Leâ Duy Phöông
1985 Kinh AÁp 1 12 1985
Leâ Thò Bích 1985
Phöôïng x Kinh AÁp 1 9 1985
Mai Vaên Raøng
1985 Kinh AÁp 1 7 1985
Nguyeãn Thò1985
Thuyû x Kinh AÁp 1 5 1985
Nguyeãn Quoác1985Tuaán Kinh AÁp 1 8 1985
Traàn Ngoïc Thoï
1985 Kinh AÁp 1 4 1985
Nguyeãn T Phöông
1985 Thuùy
x Kinh AÁp 1 12 1985
Phaïm Thò Hoàng
1985Thuùy
x Kinh AÁp 1 12 1985
Nguyeãn Vaên 1985
Tính Kinh AÁp 1 6 1985
Traàn Höõu Thöùc
1985 Kinh AÁp 1 12 1985
Traàn Thuî Thuyû
1985 x Kinh AÁp 1 mc 1985
Phaïm T Thu Tuyeàn
1985 x Kinh AÁp 1 11 1985
Phaïm Vaên Tuøng
1985 Kinh AÁp 1 5 1985
Phan Ngoïc Taân
1985 Kinh AÁp 1 5 1985
Traàn Minh Taâm
1985 Kinh AÁp 1 11 1985
Chaâu Thò Xa1985 x Kinh AÁp 1 8 1985
Traàn Thò Nhö1985
YÙ x Kinh AÁp 1 12 1985
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1985 21 32 0 0 0 32 2 8 20 30 93.8 1 0 0 1 2
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Vaên Beù
1984 Ba Kinh AÁp 1 7 1984
Nguyeãn Thò1984
Kieàu Dieãm
x Kinh AÁp 1 12 1984
Leâ Phöôùc Ñaày
1984 Kinh AÁp 1 6 1984
Ngoâ Thò Dieãm
1984 x Kinh AÁp 1 3 1984
Huyønh Thò Dieãm
1984 x Kinh AÁp 1 4 1984
Nguyeãn T Hoàng
1984 Ñaäm
x Kinh AÁp 1 5 1984
Nguyeãn Thò1984
Hueä x Kinh AÁp 1 6 1984
Phaïm Minh Hoàng
1984 Kinh AÁp 1 9 1984
PhaïmVaên Kha
1984 Kinh AÁp 1 4 1984
Buøi Thò Kim1984
Khuyeânx Kinh AÁp 1 4 1984
Phaïm Hoaøng1984
Linh Kinh AÁp 1 9 1984
Voõ Thò Beù 1984
Möôøi x Kinh AÁp 1 11 1984
Ñoaøn T Kieàu
1984
Minh x Kinh AÁp 1 4 1984
Ñaïng Vaên Uùt
1984Nhoû Kinh AÁp 1 12 1984
Voõ Hoàng Phöông
1984 x Kinh AÁp 1 5 1984
Nguyeãn T Lan
1984
Phöông
x Kinh AÁp 1 12 1984
Nguyeãn Thò1984
Thu Thuyû
x Kinh AÁp 1 6 1984
Traàn Thò Bích
1984
Tuyeàn
x Kinh AÁp 1 12 1984
Leâ Thanh Tuøng
1984 Kinh AÁp 1 12 1984
Voõ Thanh Trang
1984 x Kinh AÁp 1 5 1984
Huyønh Thò Thaûo
1984 Kinh AÁp 1 8 1984
Huyønh Thò Uùt
1984 x Kinh AÁp 1 4 1984
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1984 22 22 0 0 0 22 5 3 13 21 95.5 0 0 0 1 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Huyønh Thò Beù
1983 x Kinh AÁp 1 5 1983
Phaïm Thò Beù
1983 x Kinh AÁp 1 5 1983
Nguyeãn Hoàng
1983
Cöôøng Kinh AÁp 1 4 1983
Phaïm Quoác1983
Cöôøng Kinh AÁp 1 3 1983
Traàn Anh Ñöùc
1983 Kinh AÁp 1 12 1983
Phaïm Hoaøng1983
Dung Kinh AÁp 1 5 1983
Traàn Minh Duõng
1983 Kinh AÁp 1 10 1983
Traàn Vaên Ñöôïc
1983 Kinh AÁp 1 3 1983
Phuøng Vaê n1983
Duõng Kinh AÁp 1 4 1983
Nguyeãn Thò1983
Hoàng Dieãm
x Kinh AÁp 1 5 1983
Ñoã Thaønh Giaû
1983 Kinh AÁp 1 3 1983
Nguyeãn Höõu1983
Giang Kinh AÁp 1 12 1983
Ngoâ Vaên Hieáu
1983 Kinh AÁp 1 12 1983
Phaïm Trung 1983
Hieáu Kinh AÁp 1 9 1983
Mai Thò Myõ 1983
Haïnh x Kinh AÁp 1 8 1983
Leâ Long Hoà1984 Kinh AÁp 1 5 1983
Nguyeãn T Kim
1983
Kha x Kinh AÁp 1 4 1983
Traàn Thò Kha
1983
Ly Kinh AÁp 1 6 1983
Ñinh T Thuøy1983
Linh x Kinh AÁp 1 12 1983
Traàn Thanh 1983
Laâm Kinh AÁp 1 6 1983
Nguyeãn Thò1983
Yeán Maix Kinh AÁp 1 12 1983
Ñoã Thò Thanh
1983
Nhaønx Kinh AÁp 1 8 1983
Nguyeãn Taán1983
Nhaõ Kinh AÁp 1 5 1983
Voõ Thò Tuyeát
1983Nga x Kinh AÁp 1 9 1983
Nguyeãn Thò1983
Phöông x Kinh AÁp 1 4 1983
Traàn Thò Phöôïng
1983 x Kinh AÁp 1 10 1983
Traàn Thò Truùc
1983Phöông
x Kinh AÁp 1 12 1983
Nguyeãn Ñaéc1983
Quoác Kinh AÁp 1 12 1983
Huyønh Thò Quyeân
1983 x Kinh AÁp 1 4 1983
Mai Vaên Raét
1983 Kinh AÁp 1 8 1983
Ngoâ Vaên Saùch
1983 Kinh AÁp 1 5 1983
Leâ Thò Kim Trong
1983 x Kinh AÁp 1 5 1983
Nguyeãn Thò1983
Hoàng Thaém
x Kinh AÁp 1 5 1983
Traàn Thò Thu
1983
Tröôngx Kinh AÁp 1 10 1983
Leâ T Haäu Tuyeàn
1983 x Kinh AÁp 1 12 1983
Nguyeãn Vaên1983
Toaùn Kinh AÁp 1 3 1983
Phaïm Thò Thöông
1983 x Kinh AÁp 1 x beänh taâm thaàn 1983
Nfguyeãn Thò1983
Thu Vaân
x Kinh AÁp 1 12 1983
Phaïm Vaên Minh
1983Vöông Kinh AÁp 1 11 1983
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1983 23 39 0 1 0 38 5 9 20 34 89.5 0 0 0 4 4
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phaïm Vaên Ao
1982 Kinh AÁp 1 3 1982
Ñinh Vaên Beàn
1982 Kinh AÁp 1 5 1982
Traàn Vaên Chung
1982 Kinh AÁp 1 10 1982
Huyønh A Cai1982 Kinh AÁp 1 5 1982
Phaïm Nggoïc1982
Dung x Kinh AÁp 1 1 1982
Ngoâ Thò Gaùi
1982 x Kinh AÁp 1 3 1982
Nguyeãn Thò1982
Thanh Huyeàn
x Kinh AÁp 1 5 1982
Traàn Vaên Huøng
1982 Kinh AÁp 1 12 1982
Phaïm T Hueä1982
Hieàn x Kinh AÁp 1 12 1982
Phaïm Thò Ngoïc
1982Hoàng
x Kinh AÁp 1 12 1982
Huyønh Thò Ngoïc
1982 Loan
x Kinh AÁp 1 4 1982
Nguyeãn Thanh
1982Laâm Kinh AÁp 1 12 1982
Traàn Thaønh1982
Nhaân Kinh AÁp 1 5 1982
Leâ Vaên Nhieân
1982 Kinh AÁp 1 3 1982
Phaïm T Truùc
1982
Ngaân x Kinh AÁp 1 12 1982
Leâ Thanh Nhaõ
1982 Kinh AÁp 1 4 1982
Nguyeãn Ngoïc
1982
Naêng Kinh AÁp 1 10 1982
Nguyeãn Thanh
1982Phöông Kinh AÁp 1 9 1982
Löu Thò Quyeán
1982 x Kinh AÁp 1 9 1982
Traàn Thò Raûnh
1982 x Kinh AÁp 1 5 1982
Nguyeãn Ngoïc
1982
Sôû Kinh AÁp 1 6 1982
Traàn Vaên Sôn
1982 Kinh AÁp 1 5 1982
Leâ T Kim Thoa
1982 x Kinh AÁp 1 12 1982
Nguyeãn Thò1982
Thanh Tuyeàn
x Kinh AÁp 1 3 1982
Nguyeãn Thaønh
1982Tö Kinh AÁp 1 3 1982
Phaïm Thò Thaûo
1982 x Kinh AÁp 1 5 1982
Phaïm Vaên Trí
1982 Kinh AÁp 1 5 1982
Traàn Minh Trung
1982 Kinh AÁp 1 12 1982
Nguyeãn Höõu1982
Trí Kinh AÁp 1 12 1982
Nguyeãn Thò1982
Hoàng Vaân
x Kinh AÁp 1 12 1982
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1982 24 30 0 0 0 30 2 8 14 24 80.0 0 1 0 5 6

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ


ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phaïm Phuù Cöôøng
1981 Kinh AÁp 1 8 1981
Döông Thò Hoàng
1981 Chix Kinh AÁp 1 7 1981
Nguyeãn Vaên 1981
Ñaït Kinh AÁp 1 5 1981
Nguyeãn T Ngoïc
1981Dieãmx Kinh AÁp 1 12 1981
Tröông T Thuyù
1981
Döông x Kinh AÁp 1 10 1981
Huyønh Hoaøng1981Duõng Kinh AÁp 1 5 1981
Traàn Thò Höông
1981 x Kinh AÁp 1 12 1981
Nguyeãn T Thuùy
1981Haèngx Kinh AÁp 1 7 1981
Mai Thò Hieáu1981 x Kinh AÁp 1 6 1981
Mai Duõng Kha1981 Kinh AÁp 1 3 1981
Leâ Thò Ngoïc1981
Löôïng x Kinh AÁp 1 6 1981
Phaïm Hoàng1981
Laâm Kinh AÁp 1 5 1981
Huyønh Quoác 1981
Thaéng Kinh AÁp 1 12 1981
Döông Hoàng1981
Thaém x Kinh AÁp 1 5 1981
Nguyeãn Thò1981
Xuaân x Kinh AÁp 1 4 1981
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1981 25 15 0 0 0 15 1 4 9 14 93.3 0 0 0 1 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Huyønh Roâ Be
1980 Kinh AÁp 1 5 1980
Nguyeãn Vaên1980
Caàu Kinh AÁp 1 5 1980
Traàn Thò Kim
1980
Chaùnh x Kinh AÁp 1 6 1980
Traàn Thò Kim
1980
Chaùnh x Kinh AÁp 1 8 1980
Huyønh Ngoïc1980
Chaâu x Kinh AÁp 1 8 1980
Ñaëng Vaên Ñaûnh
1980 Kinh AÁp 1 8 1980
Mai Chí Duõng
1980 Kinh AÁp 1 mc 1980
Ñoàng Thò Dieäu
1980 x Kinh AÁp 1 3 1980
Phaïm Thò Kim
1980
Haïnh x Kinh AÁp 1 3 1980
Leâ Thò Hoaù1980 x Kinh AÁp 1 8 1980
Leâ Thò Kim Kha
1980 x Kinh AÁp 1 3 1980
Traàn Anh Kieät
1980 Kinh AÁp 1 9 1980
Phaïm Baù Loäc
1980 Kinh AÁp 1 12 1980
Nguyeãn Ñaéc1980
Nghieäp Kinh AÁp 1 9 1980
Nguyeãn Vaên1980
Nhoû Kinh AÁp 1 2 1980
Nguyeãn Vaên1980
Nhoû Kinh AÁp 1 2 1980
Phaïm Thò Nga1980 x Kinh AÁp 1 6 1980
Phaïm Vaên Nghóa
1980 Kinh AÁp 1 12 1980
Traàn Vaên Nghieâm
1980 Kinh AÁp 1 5 1980
Traàn Thò Mai1980
Phöôngx Kinh AÁp 1 5 1980
Ñoaøn Thoaïi 1980
Phong Kinh AÁp 1 4 1980
Phan Thò Phöôïng
1980 x Kinh AÁp 1 5 1980
Nguyeãn Coâng1980Toaøn Kinh AÁp 1 8 1980
Traàn Troïng 1980
Thaønh Kinh AÁp 1 12 1980
Phan Thò Leä1980
Thu x Kinh AÁp 1 6 1980
Nguyeãn T Beù1980
Tö x Kinh AÁp 1 4 1980
Ñinh T Bích Thuûy
1980 x Kinh AÁp 1 3 1980
Chaâu Thò Bích
1980
Tuyeàn
x Kinh AÁp 1 8 1980
Nguyeãn T Hoàng
1980 Thaém
x Kinh AÁp 1 8 1980
Phaïm Leä Thuyû
1980 x Kinh AÁp 1 7 1980
Buøi Thò Thu 1980
Trang x Kinh AÁp 1 5 1980
Döông Thò Phöông
1980 Thaûo
x Kinh AÁp 1 8 1980
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1980 26 32 0 0 0 32 2 6 17 25 78.1 1 0 2 4 7
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Vaên1979
Cao Kinh AÁp 1 mc 1979
Phaïm Vaên Duõng
1979 Kinh AÁp 1 4 1979
Nguyeãn Thò1979
Kim Hoax Kinh AÁp 1 4 1979
Hoaøng Quoác1979
Huøng Kinh AÁp 1 12 1979
Phaïm Ngoïc Kheùo
1979 Kinh AÁp 1 6 1979
Phaïm Ngoïc Laâm
1979 Kinh AÁp 1 12 1979
Ñoaøn Thò Gaùi
1979Nhoûx Kinh AÁp 1 7 1979
Voõ Thanh Phong
1979 Kinh AÁp 1 5 1979
Phaïm Hoàng1979
Quang Kinh AÁp 1 5 1979
Mai Vaên Raèng
1979 Kinh AÁp 1 6 1979
Nguyeãn Thò1979
Sen x Kinh AÁp 1 4 1979
Huyønh Quoác1979
Tuaán Kinh AÁp 1 7 1979
Nguyeãn Thò1979
Tuyeát Trinh
x Kinh AÁp 1 4 1979
Nguyeãn Thaønh
1979Taâm Kinh AÁp 1 3 1979
Leâ Höõu Tuøng
1979 Kinh AÁp 1 5 1979
Mai Hoaøng Trí
1979 Kinh AÁp 1 4 1979
Traàn Thò Thaønh
1979 x Kinh AÁp 1 5 1979
Phaïm Vaên Uùt
1979 Kinh AÁp 1 3 1979
Traàn Quang 1979
Vinh Kinh AÁp 1 12 1979
Traàn Vaên Vuõ
1979 Kinh AÁp 1 5 1979
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1979 27 20 0 0 0 20 5 5 7 17 85.0 1 0 0 2 3
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Quoác
1978
Baûo Kinh AÁp 1 12 1978
Phaïm Vaên Beù
1978 Kinh AÁp 1 12 1978
Leâ Thò Yeán1978
Chi x Kinh AÁp 1 12 1978
Traàn Thò Chung
1978 x Kinh AÁp 1 6 1978
Ñoaøn Thò Coøn
1978 x Kinh AÁp 1 8 1978
Leâ Phöôùc Ñoâng
1978 Kinh AÁp 1 4 1978
Mai Thanh Duõng
1978 Kinh AÁp 1 2 1978
Nguyeãn Quang
1978 Daønh Kinh AÁp 1 4 1978
Traàn Höûu Dö
1978 Kinh AÁp 1 3 1978
Nguyeãn Thò1978
Goïn x Kinh AÁp 1 12 1978
Nguyeãn Thò1978
Gaùi x Kinh AÁp 1 mc 1978
Huyønh Ngoïc1978
Huøng Kinh AÁp 1 12 1978
Traàn T Kim Hueä
1978 x Kinh AÁp 1 4 1978
Nguyeãn Thò1978
Thuyù Haèng
x Kinh AÁp 1 5 1978
Ngoâ Vaên Khuyeân
1978 Kinh AÁp 1 2 1978
Nguyeãn Thaønh
1978Laâm Kinh AÁp 1 12 1978
Leâ Thò Kim Loan
1978 x Kinh AÁp 1 5 1978
Nguyeãn Vaên1978
Linh Kinh AÁp 1 9 1978
Phuøng Thò Mai
1978 x Kinh AÁp 1 5 1978
Nguyeãn Thò1978
Nhaún x Kinh AÁp 1 6 1978
Hoà Thò Ngaám
1978 x Kinh AÁp 1 2 1978
Traàn Vaên Phuùc
1978 Kinh AÁp 1 4 1978
Nguyeãn Hoàng
1978 Phong Kinh AÁp 1 4 1978
Leâ T Hoàng Phöông
1978 x Kinh AÁp 1 3 1978
Nguyeãn Hoaøi
1978Phong Kinh AÁp 1 7 1978
Nguyeãn Vaên1978
Sa Kinh AÁp 1 4 1978
Voõ Chuùc Taâm
1978 Kinh AÁp 1 5 1978
Traàn Laâm Tö
1978 Kinh AÁp 1 5 1978
Traàn Vaên Taùm
1978 Kinh AÁp 1 5 1978
Leâ Thò Thu 1978 x Kinh AÁp 1 4 1978
Traàn Höõu Trí
1978 Kinh AÁp 1 5 1978
Nguyeãn Vaên1978
Tröôøng Kinh AÁp 1 3 1978
Nguyeãn Vaên1978
Truaân Kinh AÁp 1 3 1978
Nguyeãn Quang
1978 Tranh Kinh AÁp 1 3 1978
Phaïm Thò Thaùi
1978Thanhx Kinh AÁp 1 5 1978
Nguyeãn Thò1978
Kim Thoax Kinh AÁp 1 5 1978
Nguyeãn Vaên1978
Thi Kinh AÁp 1 4 1978
Phaïm Thò Töôi
1978 x Kinh AÁp 1 8 1978
Phaïm Thanh 1978
Tieáng Kinh AÁp 1 6 1978
Phaïm Thaønh1978
Tieäp Kinh AÁp 1 12 1978
Cao Thò Töôi1978 x Kinh AÁp 1 8 1978
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1978 28 41 0 0 0 41 8 9 15 32 78.0 1 0 3 5 9
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò1977
Ba x Kinh AÁp 1 5 1977
Nguyeãn Thò1977
Beù Ba x Kinh AÁp 1 5 1977
Nguyeãn Höõu1977
Ñaéc Kinh AÁp 1 7 1977
Traàn Thò Thuøy
1977Döôngx Kinh AÁp 1 4 1977
Traàn Minh Haûi
1977 Kinh AÁp 1 5 1977
Nguyeãn Thò1977
Hoaøngx Kinh AÁp 1 mc 1977
Traàn Vaên Long
1977 Kinh AÁp 1 5 1977
Ngoâ Thò Leä1977 x Kinh AÁp 1 3 1977
Leâ Thò Y Mai1977 x Kinh AÁp 1 12 1977
Phaïm Thò Nöông
1977 x Kinh AÁp 1 4 1977
Traàn Thò Phuïng
1977 x Kinh AÁp 1 6 1977
Phaïm Vaên Phuùc
1977 Kinh AÁp 1 6 1977
Traàn Anh Taøi
1977 Kinh AÁp 1 12 1977
Phaïm Vaên Thanh
1977 Kinh AÁp 1 4 1977
Phaïm Vaên Toaøn
1977 Kinh AÁp 1 7 1977
Nguyeãn Thò1977
Vieân x Kinh AÁp 1 4 1977
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1977 29 16 0 0 0 16 4 4 6 14 87.5 1 0 0 1 2
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn T Phöông
1976Dungx Kinh AÁp 1 8 1976
Nguyeãn Vaên1976
De Kinh AÁp 1 5 1976
Leâ Phöôùc Hoäi
1976 Kinh AÁp 1 5 1976
Nguyeãn Thò1976
Myõ Haïnh
x Kinh AÁp 1 9 1976
Phaïm Thò Hieäp
1976 x Kinh AÁp 1 5 1976
Huyønh Tuaán1976
Kieät Kinh AÁp 1 6 1976
Phaïm Vaên Kheùo
1976 Kinh AÁp 1 3 1976
Leâ Thò Kim Khoa
1976 x Kinh AÁp 1 4 1976
Nguyeãn Vaên1976
Luyû Kinh AÁp 1 2 1976
Traàn Ngoïc Phuùc
1976 Kinh AÁp 1 3 1976
Leâ Thò Hoàng
1976
Quoácx Kinh AÁp 1 9 1976
Nguyeãn Vaên1976
Tuyeátx Kinh AÁp 1 5 1976
Traàn T Kim Thaûo
1976 x Kinh AÁp 1 6 1976
Leâ Thò Thaûo
1976 x Kinh AÁp 1 3 1976
Traàn Quoác 1976
Toaïi Kinh AÁp 1 7 1976
Phaïm Hoàng1976
Taán x Kinh AÁp 1 8 1976
Traàn Ngoïc Tuyeàn
1976 x Kinh AÁp 1 9 1976
Phaïm Thaønh1976
Trung Kinh AÁp 1 12 1976
Nguyeãn Vaên1976
Tuyeát Kinh AÁp 1 5 1976
Döông T Hoàng
1976Vaân x Kinh AÁp 1 5 1976
Phaïm Vaên Xem
1976 Kinh AÁp 1 9 1976
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1976 30 21 0 0 0 21 1 6 10 17 81.0 0 0 1 3 4
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mai Thanh Bình
1975 Kinh AÁp 1 2 1975
Nguyeãn Vaên1975
Cöôøng Kinh AÁp 1 9 1975
Nguyeãn Thò1975
Thu Dieäp
x Kinh AÁp 1 9 1975
Ñaëng Thò Hoaøng
1975 Dieäp
x Kinh AÁp 1 8 1975
Phaïm Vaên Ñöùc
1975 Kinh AÁp 1 3 1975
Nguyeãn Thò1975
Gaùi x Kinh AÁp 1 3 1975
Leâ Phöôùc Hieäp
1975 Kinh AÁp 1 6 1975
Traàn Vaên Haïnh
1975 Kinh AÁp 1 12 1975
Nguyeãn Thò1975
Haøi x Kinh AÁp 1 6 1975
Traàn Voõ Huyønh
1975 Long Kinh AÁp 1 5 1975
Traàn Thanh 1975
Lieâm Kinh AÁp 1 6 1975
Nguyeãn Vaên 1975
Möôøi Kinh AÁp 1 5 1975
Traàn Vaên Nhöït
1975 Kinh AÁp 1 5 1975
Phuøng Thò Nhöôøng
1975 x Kinh AÁp 1 5 1975
Traàn Troïng 1975
Nghóa Kinh AÁp 1 9 1975
Traàn Vaên Ngoan
1975 Kinh AÁp 1 4 1975
Phaïm Thò Ngoïc
1975Phöôïng
x Kinh AÁp 1 5 1975
Nguyeãn Traàn1975
Phong Kinh AÁp 1 9 1975
Huyønh AÙi Quoác
1975 Kinh AÁp 1 6 1975
Traàn Thò Moäng
1975Tuyeàn
x Kinh AÁp 1 12 1975
Leâ Thò Thi 1975 x Kinh AÁp 1 3 1975
Ngoâ Thò Thuyû
1975 x Kinh AÁp 1 3 1975
Chaâu Thanh1975
Taâm Kinh AÁp 1 12 1975
Ñinh Vaên Thanh
1975 Kinh AÁp 1 4 1975
Traàn Vaên Taùm
1975 Kinh AÁp 1 3 1975
Ñaëng Thò Kim1975
Yeán x Kinh AÁp 1 6 1975
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1975 31 26 0 0 0 26 2 5 13 20 76.9 0 0 1 5 6
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑAÕ
ÑOÄ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Buøi Thò Loan1974 x Kinh AÁp 1 2 1974
Nguyeãn Vaên 1974
Boân Kinh AÁp 1 4 1974
Nguyeãn Thò1974
Thu Dieãm
x Kinh AÁp 1 4 1974
Phaïm Vaên Duõng
1974 Kinh AÁp 1 6 1974
Nguyeãn Quoác1974Ñaáu Kinh AÁp 1 5 1974
Phaïm Höõu Duyeân
1974 Kinh AÁp 1 7 1974
Nguyeãn Thò1974
Caåm Giang
x Kinh AÁp 1 5 1974
Huyønh Thò Höôøng
1974 x Kinh AÁp 1 5 1974
Mai Thò Leä Huyeàn
1974 x Kinh AÁp 1 4 1974
Nguyeãn Thò1974
Thu Linhx Kinh AÁp 1 7 1974
Ñoaøn Vaên Laâm
1974 Kinh AÁp 1 2 1974
Nguyeãn Thò1974
Löùc Kinh AÁp 1 6 1974
Ñaëng Thò Kim1974
Loan x Kinh AÁp 1 8 1974
Traàn Vaên Nhoû
1974 Kinh AÁp 1 6 1974
Traàn Thanh 1974
Nghò Kinh AÁp 1 7 1974
Traàn Vaên Saïch
1974 Kinh AÁp 1 mc 1974
Phaïm Vaên Saùu
1974 Kinh AÁp 1 6 1974
Traàn Ñaït Trung
1974 Kinh AÁp 1 6 1974
Chaâu Vaên Thaønh
1974 Kinh AÁp 1 8 1974
Traàn Vaên Xa1974 Kinh AÁp 1 4 1974
Traàn Vaên Xa1974 Kinh AÁp 1 5 1974
Ñinh Vaên Xuaân
1974 Kinh AÁp 1 5 1974
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1974 32 22 0 0 0 22 4 5 10 19 86.4 1 0 2 0 3
AÁp 1 Xaõ Myõ Thaïnh THOÁNG KEÂ TOÅNG HÔÏP CHOÁNG NAÏN MUØ CHÖÕ

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1994 15 25 0 0 0 25 0 0 25 25 100.0 0 0 0 0 0
1993 16 20 0 0 0 20 0 1 19 20 100.0 0 0 0 0 0
1992 17 29 0 0 0 29 0 0 29 29 100.0 0 0 0 0 0
1991 18 23 0 1 0 22 0 0 22 22 100.0 0 0 0 0 0
1990 19 23 0 0 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0
1989 20 25 0 0 0 25 0 0 25 25 100.0 0 0 0 0 0
1988 21 20 0 0 0 20 0 0 20 20 100.0 0 0 0 0 0
1987 22 19 0 0 0 19 0 0 19 19 100.0 0 0 0 0 0
1986 23 14 0 0 0 14 0 1 13 14 100.0 0 0 0 0 0
1985 24 32 0 0 0 32 2 8 20 30 93.8 1 0 0 1 2
1984 25 22 0 0 0 22 5 3 13 21 95.5 0 0 0 1 1
COÄNG 15-25 252 0 1 0 251 7 13 228 248 98.8 1 0 0 2 3
1983 26 39 0 1 0 38 5 9 20 34 89.5 0 0 0 4 4
1982 27 30 0 0 0 30 2 8 14 24 80.0 0 1 0 5 6
1981 28 15 0 0 0 15 1 4 9 14 93.3 0 0 0 1 1
1980 29 32 0 0 0 32 2 6 17 25 78.1 1 0 2 4 7
1979 30 20 0 0 0 20 5 5 7 17 85.0 1 0 0 2 3
1978 31 41 0 0 0 41 8 9 15 32 78.0 1 0 3 5 9
1977 32 16 0 0 0 16 4 4 6 14 87.5 1 0 0 1 2
1976 33 21 0 0 0 21 1 6 10 17 81.0 0 0 1 3 4
1975 34 26 0 0 0 26 2 5 13 20 76.9 0 0 1 5 6
1974 35 22 0 0 0 22 4 5 10 19 86.4 1 0 2 0 3
COÄNG 26-35 262 0 1 0 261 34 61 121 216 82.8 5 1 9 30 45
COÄNG 15-35 514 0 2 0 512 41 74 349 464 90.6 6 1 9 32 48
Myõ Thaïnh, ngaøy thaùng naêm
Keát
2009
quaû CMC:464 x 100 = 90.6 %
Ngöôøi laäp bieåu 512 HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG BAN CHÆ ÑAÏO

512
Nguyeãn Ñình Truùc
LOÏC
NAM

05 8 1994 Phaïm Vaên


choïn
Tö 211
05 09 9p1ma 1994 Nguyeãn dænh
Thò Ba 193
05 7 1994 Mai Thanhdónh
Trung 131
05 09 41p3ma 1994 Nguyeãn haûo
Hoàng Nhaâm
188
05 7 1994 Trònh Thòhöng
Rôû 98
05 09 43p3ma 1994 Nguyeãn hueà
Vaên Quoác237
05 09 15p1ba 1994 Leâ Vaênnam
Vieân 260
05 09 51p3ma 1994 Voõ Vaênngaân
Ñaït 259
05 09 22p2ma 1994 Nguyeãn nhieân
Vaên Khaùng
198
05 09 115p6ma 1994 Traàn Vaên
nhung
Thöïc 217
05 09 17p1ba 1994 Nguyeãn phong
Thò Toát 78
05 09 20p1 1994 Traàn Vaên
phuùChaâu 311
05 8 1994 Huyønh Coâng
quyeân Cöôøng
222
05 09 122p7ma 1994 Nguyeãn taâm
Thò Haøi 110
Bình An 05 1994 Nguyeãn thaéng
Vaên Ñôøi 288
05 09 141p8ba 1994 Traàn Minh
thaùi
Hoaøng 59
05 09 125p7ma 1994 Phaïm Vaên
thaûo
Huøng 121
05 09 29p2ba 1994 Traàn T Höng
tieánNhôn 88
05 8 1994 Nguyeãn trang
Vaên Naêm48
05 09 63p4ma 1994 Traàn Vaên
trí Phuùc 29
05 09 95p5ma 1994 Phaïm Vaên
trinh
Than 86
05 6 1994 Nguyeãn trung
Vaên Ñeäm199
05 6 1994 Döông Thòtruyeân
Saâm 173
05 09 103p6ma 1994 Phaïm Khaéc
xuaânCaáu 292
Myõ An 06 1994 Phuøng Vaên
yeánKính 213
LOÏC
NAM

05 7 1993 Nguyeãn cuùc


Thò Uùt 195
04 08 38p2ma 1993 Phaïm Höõu
daïtNhanh 204
04 08 3p1ba 1993 Traàn Troïng
dieäpNghóa 277
04 08 115p6ba 1993 Döông Thòdöùc
Löôïm 72
04 08 102p6ma 1993 Ngoâ Quandung
Hy 134
04 8 1993 Nguyeãn duõng
Vaên Thöôûng21
04 08 105p6ma 1993 Traàn ThòemKim Khang309
04 8 1993 Döông Vaên
haøo Huøng 176
04 08 77p4ma 1993 Traàn Vaên
huïeâ
Böûu 152
04 08 8p1ba 1993 Nguyeãn linh
Vaên Vieän 51
Myõ An 06 1993 Phuøng Vaên
lô Bieàn 212
04 08 14p1ba 1993 Phaïm Vaên
nghieâm
Ngoa 298
04 08 21p2ba 1993 Phan Vaênphöôùc
Minh 275
05 7 1993 Phaïm Vaên
phuùc
Than 86
05 6 1993 Nguyeãn taâm
Thò Xieâm 43
05 6 1993 Mai Taántaâm
Ñöùc 129
04 8 1993 Traàn Vaên
taâm
Naêm 168
04 08 28p2ba 1993 Phaïm Vaên
taánBieát 264
5 1993 Traàn Vaên
tuyeát
Khuyeân 28
04 08 131p7ma 1993 Traàn Vaên
yeán
Kính 249
loïc nam

03 9 1992 Phaïm Vaên


caûnhHuøng 121
04 08 69p4ma 1992 Phuøng Vaên
cuùc Kính 213
03 07 36p2ba 1992 Traàn Vaên
daøo Laéc 92
03 07 72p4ma 1992 Traàn Vaên
döôïcBöûu 152
03 07 95p5ba 1992 Nguyeãn giang
Vaên Böôûi 47
03 8 1992 Leâ VaênkhaKhinh 183
03 9 1992 Phaïm Vaên
linhNgoït 269
05 8 1992 Ñoaøn ThòloäcCuûa 145
03 07 79p4ma 1992 Ngoâ Longly Hoà 286
03 9 1992 Ñaëng Vaên
ngaân Laïc 107
03 6 1992 Nguyeãn ngoïc
Vaên Cam 139
03 07 20p1ma 1992 Traàn Vaên
phaùtLöôïm 250
03 07 18p1ma 1992 Ñoã VaênphíRôùt 82
03 07 50p3ma 1992 Traàn Höõu
phöôïng
Leã 216
03 07 21p2ma 1992 Leâ Thò Huyeàn
phöông 181
03 07 83p5ma 1992 Phaïm Vaên
phöông
Haân 266
03 07 107p6ba 1992 Nguyeãn quoác
Vaên Ñôøi 288
03 7 1992 Phaïm Thòsöông
Kieàm 205
03 07 23p2ba 1992 Huyønh Vaên
sun Löôïm 3
03 07 128p7ba 1992 Traàn Vaên
taân Thaúng 96
03 07 27p2ba 1992 Phaïm Thanh
thi Tröôøng 293
03 07 26p2ma 1992 Leâ VaênthuHoaø 226
03 07 85p5ma 1992 Traàn Vaên
tö Böûu 310
03 07 63p4ma 1992 Phaïm Vaên
traâmNhöôøng299
03 07 88p5ma 1992 Ñaëng Höõu
trinhTrieàu 102
03 07 178p9ma 1992 Traàn Thòtrinh
Lieãu 243
03 07 140p7ba 1992 Phan Thòtrình
Trang 53
03 07 86p5ma 1992 Phaïm Vaên
tuøngHoa 267
03 07 84p5ma 1992 Phaïm Vaên
tuù Tö 211
03 8 1991 Traàn Vaên
daøLuoân 93
02 06 43p3ma 1991 Phaïm Vaên
daønh
Bieát 264
02 06 58p3ma 1991 Döông Vaên
hoa Huøng 176
02 8 1991 Nguyeãn khoâi
Vaên Cam 139
02 06 87p5ba 1991 Traàn Vaên
leï Quyeân 69
02 06 52p3ba 1991 Voõ Thaønh
loäcSôn 31
02 06 149p8ba 1991 Ñoã Vaênmai
Baûy 22
02 06 18p1ma 1991 Leâ Quannhaõ
Haân 178
04 6 1991 Cao Vaênnhaø
Sa 172
02 06 109p6ma 1991 Ñinh Vaên
nhöït
Vaøng 238
02 06 137p7ma 1991 Phaïm Vaên
nhung
Raêng 209
02 6 1991 Leââ Vaên
ninNhaïc 10
04 6 1991 Traàn Vaên
phöông
Cay 27
02 06 157p1ba 1991 Tieâu Hoaøng
quangHaûi 54
03 6 1991 Nguyeãn taøi
Thò Ñaïm 159
04 7 1991 Leâ Vaênthaéng
Gaám 37
03 9 1991 Traàn Thò
thiKhen 63
02 06 79p4ma 1991 Phuøng Vaên
trieànBieàn 212
02 06 256p14ma 1991 Ñinh Vaên
trinh
Khaûi 307
03 07 34p2ma 1991 Ngoâ Thòtröôøng
Ñeït 74
baïi lieät x 1991 Traàn Vaên
trung
Bi 26
02 06 270p14ma 1991 Ñinh Vaên
vaøng
Phieám 308
02 06 80p4ma 1991 Leâ T Tuyeát
vuõ Thu 179
Ñ Phaïm Vaên Maâu
208 d
Ñ Nguyeãn T Bích
232Thuûy g
Ñ Traàn Thò Haø 62 h
Ñ Phaïm Vaên Baøng
296 h
Ñ Nguyeãn Vaên237
Quoác h
Ñ Traàn Vaên Döông
91 huyeàn
Ñ Mai Thò Caùc 227 k
Ñ Traàn Vaên Vui
256 k
Ñ Nguyeãn Vaên Taùnh
49 l
Ñ Traàn Vaên Phöông
253 l
Ñ Traàn Thò Lieãu
243 n
Ñ Leâ Thò Huyeàn
181 p
Ñ Phuøng Vaên Bieàn
212 r
Ñ Leâ Thò Naêm128 s
Ñ Traàn Vaên Laéc92 t
Ñ Döông Thò Saâm
173 t
Ñ Traàn Vaên Löôïm
250 t
Ñ Leâ Vaên Ñöïc285 t
Ñ Nguyeãn Vaên144
Xöông t
Ñ Huyønh Vaên Caùi
283 t
Ñ Ñoã Vaên Duõng
289 t
Ñ Phaïm Thò Kieàm
205 v
Ñ Leâ Vaên Huøng
101 x
Ñ Phuøng Vaên Kính
213 a
Ñ Phaïm Vaên Nhöôøng
299 b
Ñ Nguyeãn Taán Taøi
41 c
Ñ Ngoâ Thò Ñeït 74 c
Ñ Phaïm Thò Lôù118 d
Ñ Ñoaøn Thò Cuûa
145 d
Ñ Phaïm Vaên Haân
266 d
Ñ Phaïm Thaùi 294 d
Ñ Mai Taán Ñöùc129 g
Ñ Phaïm Vaên Baïc
84 h
Ñ Traàn Vaên Thaúng
96 h
Ñ Leâ Thò Myõ 127 h
Ñ Ñoã Vaên Duõng
289 h
Ñ Phaïm Khaéc Caáu
292 k
Ñ Traàn Vaên Kính
249 l
Ñ Traàn Vaên Quyeân
69 l
Ñ Huyønh Thò Thô34 n
Ñ Traàn Vaên Tuyø
306 n
Ñ Nguyeãn Minh191
Maãn p
Ñ Nguyeãn Thò Xieâm
43 t
Ñ Leâ Höõu Ngö 177 t
Ñ Phaïm Vaên Rôû
271 t
Ñ Traàn Höõu Leã
216 v
Ñ Phan Thò Trang53 x
Ñ Traàn Vaên Khieâm
65 y
Ñ Nguyeãn Thò Goïi
261 a
Ñ Phaïm Vaên Hoaøng
120 c
Ñ Nguyeãn Vaên144
Xöông g
Ñ Döông Thò Löôïm
72 h
Ñ Phaïm Vaên Hoa
267 h
Ñ Phaïm Vaên Löôïng
297 h
Ñ Döông Thò Saâm
173 k
Ñ Ñoã Vaên Baûy22 l
Ñ Nguyeãn Vaên Böôûi
47 l
Ñ Traàn Vaên Löôïm
250 l
Ñ Mai Thò Caùc 227 m
Ñ Huyønh Vaên Voâ
35 t
Ñ Phan Thò Trang53 t
Ñ Ñoã Thaønh Laâm
81 t
Ñ Traàn Vaên Saøng
95 t
Ñ Traàn Chí Thaéng
149 t
Ñ Phaïm Vaên Ngoït
269 t
Ñ Phaïm Vaên Ven
302 t
Ñ Phaïm Thanh Tröôøng
293 thi
Ñ Leâ Quan Haân
178 tuyeàn
Ñ Nguyeãn T Bích Thuûy
232 a
Ñ Traàn Thò Theâm
304 a
Ñ Phaïm Thaùi 294 b
Ñ Nguyeãn Vaên113
Ñoù c
Ñ Traàn Vaên Tuyø
306 c
Ñ Leâ Vaên Huøng
101 d
Ñ Nguyeãn Vaên237
Quoác d
Ñ Huyønh Vaên Caùi
283 d
Ñ Phaïm Vaên Rôû
271 l
Ñ Leââ Vaên Nhaïc
10 n
Ñ Nguyeãn Vaên113
Ñoù n
Ñ Phaïm Vaên Löôïng
297 n
Ñ Nguyeãn Vaên AÙnh
46 p
Ñ Leâ Thò Huyeàn
181 p
Ñ Phaïm Vaên Dôïn
265 p
Ñ Phan Thò Trang53 t
Ñ Traàn Vaên Döông
91 t
Ñ Phaïm Vaên Nhòn
166 t
Ñ Traàn Vaên Phöông
253 t
Ñ Leâ Vaên Huøng101 c
Ñ Nguyeãn Vaên237Quoác d
Ñ Döông Thò Löôïm72 h
Ñ Leâ T Tuyeát Thu
179 h
Ñ Traàn Thò Maønh25 l
Ñ Ngoâ Thò Nhö 38 l
Ñ Nguyeãn Thò Goïi
261 n
Ñ Ngoâ Thò Ñeït 74 p
Ñ Mai Hoøang Phuùc
186 p
Ñ Phaïm Vaên Than
86 p
Ñ Ñoã Thaønh Laâm
81 t
Ñ Traàn Vaên Saøng
95 t
Ñ Phaïm Vaên Ngoït
269 t
Ñ Nguyeãn Vaên Hoàng
79 t
Ñ Ngoâ Ñình Xem133 b
Ñ Leâ Phöôùc Duõng
5 d
Ñ Ngoâ Vaên Tình75 d
Ñ Phaïm Vaên Döùa
85 d
Ñ Ñinh Vaên Vaøng
238 d
Ñ Traàn Vaên Phöông
253 e
Ñ Döông Thò Löôïm
72 h
Ñ Mai Taán Ñöùc129 h
Ñ Traàn Vaên Ñaây
94 l
Ñ Voõ Thò Chôø 280 l
Ñ Phaïm Hoàng Laâm
290 l
Ñ Traàn Vaên Tröông
255 m
Ñ Nguyeãn Vaên113
Ñoù n
Ñ Huyønh Vaên Caùi
283 n
Ñ Phaïm Vaên Raêng
209 n
Ñ Leâ Baù Thaïnh36 p
Ñ Phaïm Hoaøng Dung
83 p
Ñ Mai Vaên Chaâu
229 r
Ñ Leâ Phöôùc Duõng
5 t
Ñ Nguyeãn Vaên Cu
15 t
Ñ Traàn Vaên Bi 26 t
Ñ Huyønh Thò Thô34 t
Ñ Phaïm Vaên Hoaøng
120 t
Ñ Nguyeãn Vaên143
Thöû t
Ñ Traàn Vaên Noáp
153 t
Ñ Nguyeãn Vaên164
Tröôøng t
Ñ Phaïm Höõu Nhanh
204 t
Ñ Phaïm Vaên Baøng
296 t
Ñ Phan Vaên Cam303 t
Ñ Traàn Vaên Tuyø
306 t
Ñ Traàn Thò Beù 89 x
Ñ Traàn Höõu Leã
216 y
Ñ Traàn Vaên On252 b
Ñ Huyønh Vaên Pheù4 d
Ñ Traàn Thò Maønh25 d
Ñ Ngoâ Vaên Xuyeân
136 d
Ñ Nguyeãn Vaên141
Haûo d
Ñ Mai Thò Caùc 227 d
Ñ Ñoaøn Thò Cuûa
145 h
Ñ Döông Thò Saâm
173 h
Ñ Phaïm Vaên Thaønh
122 k
Ñ Nguyeãn Vaên141
Haûo k
Ñ Phaïm Vaên Than86 l
Ñ Traàn Thò Noâ 64 m
Ñ Traàn Thò Maån
150 m
Ñ Ñaëng Vaên Bôø
105 n
Ñ Voõ Thaønh Sôn31 p
Ñ Nguyeãn Vaên AÙnh
46 p
Ñ Leâ Quang Haäu8 t
Ñ Traàn Vaên Trieäu
30 t
Ñ Leâ Höõu Ngö 177 t
Ñ Nguyeãn Thò Döøa
233 t
Ñ Mai Vaên Raét313 t
Ñ Voõ Thò Chôø 280 u
Ñ Phaïm Hoàng Quang
147 b
Ñ Phaïm Thò Tieáng
206 b
Ñ Leâ Thò Tieám182 c
Ñ Voõ Thò Chôø 280 c
Ñ Traàn Vaên Quaân
68 d
Ñ Phaïm Hoaøng Dung
83 d
Ñ Traàn Vaên Ñaây
94 d
Ñ Traàn Vaên Ñöôïc
154 d
Ñ Nguyeãn Thò Uùt
195 d
Ñ Nguyeãn Thò Hoàng
314 Dieãm d
Ñ Ñoã Thaønh Laâm
81 g
Ñ Nguyeãn Vaên237Quoác g
Ñ Ngoâ Vaên Tình75 h
Ñ Phaïm Vaên Döùa85 h
Ñ Mai Ngoïc Tieân
187 h
Ñ Nguyeãn Thò Hoàng
314 Dieãm h
Ñ Nguyeãn Vaên143Thöû k
Ñ Traàn Laâm Thaønh
57 l
Ñ Ñinh Vaên Vaøng
238 l
Ñ Traàn Thò Ñaëng
244 l
Ñ Nguyeãn Höõu 39Na m
Ñ Nguyeãn Ngoïc 40
Sôû n
Ñ Nguyeãn Thò Thuyù
194 Haèng n
Ñ Nguyeãn Hoàng Phong
189 ngaân
Ñ Mai Hoaøng Trí185 p
Ñ Leâ Vaên Giao225 p
Ñ Nguyeãn Thò Goïi
261 p
Ñ Nguyeãn Vaên Möøng
80 q
Ñ Mai Thanh Long130 q
Ñ Mai Vaên Raét313 r
Ñ Ngoâ Ñình Xem 133 s
Ñ Huyønh Quoác Tuaán
1 t
Ñ Nguyeãn Vaên Mau
20 t
Ñ Traàn Thò Maønh25 t
Ñ Leâ Baù Thaïnh36 t
Ñ Nguyeãn Vaên143Thöû t
Phaïm Vaên Maâu
208 t thaàn
beänh Taâm
Ñ Nguyeãn Vaên Thuoäc
50 v
Ñ Ñoaøn Thò Leï263 v
Ñ Phaïm Vaên Thaønh
122 a
Ñ Ñinh Vaên Phieám
262 b
Ñ Traàn Vaên Saøng
95 c
Ñ Leâ Thò Göøng284 c
Ñ Phaïm Vaên Ngun
270 d
Ñ Ngoâ Vaên Xuyeân
136 g
Ñ Leâ Phöôùc Hoäi7 h
Ñ Voõ Thò Mòn 33 h
Ñ Phaïm Vaên Baù
119 h
Ñ Phaïm Vaên Hoa
267 h
Ñ Nguyeãn Duy Phuùc
12 l
Ñ Nguyeãn Vaên Taùnh
49 l
Ñ Traàn Thò Khen63 n
Ñ Leâ Vaên Khinh
183 n
Ñ Phaïm Höõu Nhanh
204 n
Ñ Leâ Vaên Giao225 n
Ñ Nguyeãn Taán Taøi
41 n
Ñ Nguyeãn Coâng11 Ñaúng p
Ñ Nguyeãn Vaên Caàu
14 q
Ñ Leâ Thò Naêm128 r
Ñ Nguyeãn Ngoïc 40
Sôû s
Ñ Traàn Vaên Nhôù
67 s
Ñ Ngoâ Thò Nhö 38 t
Ñ Traàn Vaên Nhoû
66 t
Ñ Nguyeãn Vaên113
Ñoù t
Ñ Nguyeãn Thò Thuyù
194 Haèng t
Ñ Phaïm Vaên Raêng
209 t
Ñ Traàn Vaên Phöông
253 t
Ñ Nguyeãn Höõu109
Theá t
Ñ Nguyeãn Vaên Thuoäc
50 v
Ñ Phaïm Vaên Baù
119 c
Ñ Traàn Vaên Long
167 c
Ñ Nguyeãn Vaên Laén
19 d
Ñ Nguyeãn Traàn 44Phong d
Ñ Nguyeãn Höõu108Ñaéc d
Ñ Nguyeãn Vaên141Haûo d
Ñ Traàn Hieäp Nhaát
56 h
Ñ Traàn Minh Haûi87 h
Ñ Mai Ngoïc Tieân
187 h
Ñ Mai Vaên Nam132 k
Ñ Traàn Vaên Thoân
70 l
Ñ Phaïm Hoàng Laâm
290 l
Ñ Huyønh Quoác Tuaán
1 t
Ñ Phaïm Vaên Toaøn
273 t
Ñ Mai Vaên Chaâu229 x
Ñ Leâ Thò Göøng284 b
Ñ Nguyeãn Vaên Caàu
14 c
Ñ Traàn Vaên Phöông
253 c
Ñ Buøi Vaên Hoaøng
318 c
Ñ Huyønh Vaên Baøi2 c
Ñ Ñaëng Vaên Bôø
105 d
Ñ Mai Vaên Nam132 d
Ñ Nguyeãn Vaên323
Boân d
Ñ Voõ Thò Chôø 280 h
Ñ Nguyeãn Vaên319
Möôøi h
Ñ Leââ Vaên Nhaïc10 k
Ñ Traàn Anh Kieät55 k
Ñ Phaïm Khaéc Caáu
292 l
Ñ Nguyeãn Vaên Möøng
80 n
Ñ Nguyeãn Vaên138
Beù n
Ñ Nguyeãn Vaên140
Dieän n
Ñ Nguyeãn Vaên163
Sa n
Ñ Phaïm Vaên Hoa
267 n
Ñ Leâ Thò Naêm128 n
Ñ Traàn Vaên Cay27 p
Ñ Ñoaøn Thoaïi Phong
165 p
Ñ Phaïm Vaên Tranh
315 p
Ñ Nguyeãn Vaên AÙnh
46 t
Ñ Traàn Vaên Nhôù
67 t
Ñ Traàn Vaên Nhôù
67 t
Ñ Nguyeãn Vaên143
Thöû t
Ñ Nguyeãn Vaên162
Cöôøng t
Ñ Chaâu Vaên Danh
221 t
Ñ Mai Thò Caùc 227 t
Ñ Ñoaøn Thò Leï263 t
Ñ Phaïm Vaên Ngun
270 t
Ñ Traàn Thò Xeâ276 t
Ñ Nguyeãn Thò Phaán
160 c
Ñ Phaïm Vaên Thaønh
122 d
Ñ Leâ Phöôùc Haûi6 h
Ñ Phaïm Vaên Dôïn
265 h
Ñ Phaïm Vaên Ven
302 k
Ñ Traàn Thò Theâm
304 l
Ñ Phaïm Thaønh117Trung n
Ñ Voõ Thaønh Sôn31 p
Ñ Phaïm Hoàng Quang
147 q
Ñ Mai Vaên Chaâu
229 r
Ñ Nguyeãn Quoác231 Ñaáu s
Ñ Huyønh Quoác Tuaán
1 t
Ñ Nguyeãn Vaên Hoàng
17 t
Ñ Nguyeãn Vaên113Ñoù t
Ñ Leâ Höõu Ngö 177 t
Ñ Mai Hoaøng Trí185 t
Ñ Traàn Vaên Tieàn
254 t
Ñ Phaïm Vaên Trang
274 u
Ñ Traàn Hieäp Nhaát
56 v
Ñ Traàn Vaên Thoân
70 v
Ñ Nguyeãn Höõu 39
Na b
Ñ Phaïm Vaên Maâu
208 b
Ñ Phaïm Vaên Maâu
208 c
Ñ Traàn Vaên Ñaây
251 c
Ñ Voõ Thò Ñaàm258 c
Ñ Traàn Thò Maønh
25 d
Ñ Mai Vaên Nam132 d
Ñ Nguyeãn Thò Lôïi
234 d
Ñ Traàn Vaên Khöông
248 d
Ñ Traàn Vaên Trieäu
30 g
Ñ Nguyeãn Vaên112Huøng g
Ñ Huyønh Vaên Baøi 2 h
Ñ Traàn Thò Ñôøi245 h
Ñ Nguyeãn Thò Thuyù
194 Haèng hieáu
Ñ Chaâu Ngoïc Danh
126 k
Ñ Nguyeãn Thaønh 76Laâm l
Ñ Nguyeãn Thaønh 76Laâm l
Ñ Traàn Thò Beù 89 l
Ñ Traàn Thò Baûy24 mai
Ñ Phaïm Höõu Duyeân
291 n
Ñ Nguyeãn Vaên138Beù nt
Ñ Traàn Vaên Phuùc
29 p
Ñ Nguyeãn Hoàng189 Phong p
Ñ Nguyeãn Minh191Maãn p
Ñ Nguyeãn Hoaøi230Phong p
Ñ Nguyeãn Vaên163Sa s
Ñ Voõ Thaønh Sôn31 t
Ñ Traàn Laâm Tö 58 t
Ñ Traàn Vaên Quyeân
69 t
Ñ Chaâu Ngoïc Danh
126 t
Ñ Traàn Vaên Noáp
153 t
Ñ Nguyeãn Vaên164Tröôøng t
Ñ Nguyeãn Minh191Maãn t
Ñ Nguyeãn Quang192 Tranh t
Ñ Nguyeãn Quang192 Tranh t
Ñ Ñoaøn Vaên Laâm
202 t
Ñ Traàn Thò Thöông
247 t
Ñ Ñoaøn Thò Leï263 t
Ñ Phaïm Vaên Ngun
270 t
Ñ Phaïm Vaên ÖÏng
300 t
Ñ Nguyeãn Hoaøi230Phong tuù
Ñ Nguyeãn Thò Ba
193 b
Ñ Traàn Vaên Xa218 b
Ñ Nguyeãn Höõu108Ñaéc d
Ñ Traàn Laâm Tö 58 daøo
Ñ Traàn Minh Haûi87 h
Ñ Nguyeãn Vaên197
Höng h
Ñ Traàn Vaên Long
167 l
Ñ Nguyeãn Vaên288
Ñôøi l
Ñ Leâ Vaên Gaám37 m
Ñ Nguyeãn Vaên200
Tuyeát n
Ñ Traàn Ngoïc Dieäp
60 p
Ñ Traàn Thò Nôû125 p
Ñ Traàn Vaên Trieäu
30 t
Ñ Phaïm Vaên Raêng
209 t
Ñ Phaïm Vaên Toaøn
273 t
Ñ Leâ Thò Hieàn180 v
Ñ Nguyeãn Traàn 45Vuõ d
Ñ Nguyeãn Vaên235Giaûo d
Ñ Leâ Phöôùc Hoäi7 h
Ñ Cao Vaên Chay171 h
Ñ Phaïm Vaên Duõng
207 h
Ñ Huyønh Tuaán Kieät
99 k
Ñ Phaïm Vaên Trang
274 k
Ñ Traàn Ngoïc Löïc
61 khaûi
Ñ Nguyeãn Thò Phaán
160 l
Ñ Traàn Ngoïc Dieäp
60 p
Ñ Leâ Thò Bình 158 q
Ñ Nguyeãn Vaên115Taây t
Ñ Traàn Vaên Noáp
153 t
Ñ Leâ Vaên Khinh
183 t
Ñ Traàn Vaên Ñaây
251 t
Ñ Nguyeãn Thò Haøi
110 taâm
Ñ Nguyeãn Höõu287Thoï thanh
Ñ Phaïm Thaønh117
Trung tröïc
Ñ Nguyeãn Vaên200Tuyeát trung
Ñ Nguyeãn Hoàng188 Nhaâm v
Ñ Ñoaøn Thò Leï263 x
Ñ Mai Vaên Nam132 b
Ñ Nguyeãn Vaên162
Cöôøng c
Ñ Traàn Vaên Quyeân
69 d
Ñ Huyønh Tuaán Kieät
99 d
Ñ Traàn Thò Nôû125 d
Ñ Nguyeãn Vaên116
Vuoâng g
Ñ Traàn Thò Maønh
25 h
Ñ Traàn Vaên Nhôù
67 h
Ñ Nguyeãn Thò Haøi
110 h
Ñ Traàn Laâm Thaønh
57 l
Ñ Traàn Vaên Phöông
253 l
Ñ Nguyeãn Vaên319Möôøi m
Ñ Traàn Vaên Nhöït
312 n
Ñ Laâm Thaønh 317
Tri n
Ñ Traàn Troïng Nghóa
277 ngaân
Ñ Leâ Thò Naêm128 ngoan
Ñ Traàn Troïng Nghóa
277 p
Ñ Nguyeãn Traàn 44Phong phöông
Ñ Huyønh Vaên Pheù 4 q
Ñ Traàn Vaên Trieäu
30 t
Ñ Traàn Thò Nôû125 t
Ñ Nguyeãn Vaên142Nhaõ t
Ñ Chaâu Vaên Danh
221 t
Ñ Traàn Thò Xeâ276 t
Ñ Traàn Vaên Taùm
157 thö
Ñ Leâ Vaên Nghóa316 y
Ñ choïn bh 8
ñ dænh 6 MA
Ñ dónh bh 7
ñ haûo 9 thcsma
Ñ höng bh 7
ñ hueà 9 thcsma
ñ nam 9 thcsma
ñ ngaân 9 thcsma
ñ nhieân 9 thcsma
ñ nhung 9 thcsma
ñ phong 9 thcsMA
ñ phuù 10
Ñ quyeân bh 8 ma
ñ taâm 9 thcsma
ñ thaéng Bình An 8 thcsba
ñ 22t2 thaùi 9 thcsba
ñ thaûo 9 thcsMA
ñ tieán 9 thcsBA
Ñ 13t1 trang bh 8
ñ 2 trí 9 thcsba
ñ trinh 9 tnthcsMA
Ñ trung bh 6
Ñ truyeân bh 6
ñ xuaân 9 thcsma
ñ yeán Myõ An 8 thcsma
Ñ cuùc bh 7
ñ daït 10 bctt
ñ dieäp 10 thpttt
ñ döùc 10 115p6ba2008
ñ dung 9
Ñ 5 duõng bh 8
ñ em
Ñ haøo bh 8
ñ huïeâ 10 thpttt
ñ 1t2 linh 10 cltt
ñ lô Myõ An 8 thcsma
ñ nghieâm 10 thpttt
ñ phöôùc 10 thpttt
Ñ phuùc bh 7
Ñ 20t2 taâm bh 6
Ñ 123 taâm bh 6
Ñ taâm bh 8
ñ taán 10 thpttt
Ñ 7t1 tuyeát 3
ñ yeán 9 tnthcsma
Ñ caûnh bh 9 tnthcsMA
ñ cuùc 9 tnthcsma
ñ daøo 11 CLTT
ñ döôïc 9 tnthcsma
ñ 15 giang 11 BCTT
Ñ kha bh 8
Ñ linh bh 9
Ñ loäc bh 8
ñ ly 11 thptTT
Ñ ngaân bh 9
Ñ ngoïc bh 6
ñ phaùt 11 bctt
ñ phí 9 tnthcs MA
ñ phöôïng 11 cltt
ñ phöông 11 cltt
ñ phöông 11 thpttt 83p5ma2007
ñ quoác 11 thptTT
Ñ söông bh 7
ñ 28t1 sun 11 bcTT
ñ taân 9 tnthcs MA
ñ thi 12 thpt tt
ñ thu 11 thpttt
ñ tö
ñ traâm 11 thptTT
ñ trinh 11 CLTT
ñ trinh 11 cltt
ñ 15t2 trình 9 tnthcsba
ñ tuøng 11 thpttt
ñ tuù 11 cltt
Ñ daø bh 8
Ñ daønh 11 thpttt
ñ hoa 12 bctt
Ñ khoâi bh 8
Ñ leï 9
Ñ 27t1 loäc 10 2005
Ñ 16t1 mai 10
ñ nhaõ 12 thpttt
Ñ nhaø bh 6
Ñ nhöït 10 2005
ñ nhung 12 bctt
Ñ 30t1 nin bh 6
Ñ 25t1 phöông bh 6
ñ 11t1 quang 12 THPTTT 157p8ba2006
Ñ taøi bh 6
Ñ thaéng bh 7
Ñ 12t1 thi bh 9
Ñ trieàn 9 tnthcsma
Ñ trinh 10
ñ tröôøng 11 bcTT
1 trung baïi lieät
ñ vaøng 12
ñ vuõ 12 thpttt
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅNTOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG
DIEÄN TRÔÛLEÂN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 15 25 0 0 0 25 0 0 25 25
0 16 20 0 0 0 20 0 1 19 20
0 17 29 0 0 0 29 0 0 29 29
0 18 23 0 1 0 22 0 0 22 22
0 19 23 0 0 0 23 0 0 23 23
0 20 25 0 0 0 25 0 0 25 25
0 21 20 0 0 0 20 0 0 20 20
0 22 19 0 0 0 19 0 0 19 19
0 23 14 0 0 0 14 0 1 13 14
0 24 32 0 0 0 32 2 8 20 30
0 25 22 0 0 0 22 5 3 13 21
COÄNG 15-25 252 0 1 0 251 7 13 228 248
0 26 39 0 1 0 38 5 9 20 34
0 27 30 0 0 0 30 2 8 14 24
0 28 15 0 0 0 15 1 4 9 14
0 29 32 0 0 0 32 2 6 17 25
0 30 20 0 0 0 20 5 5 7 17
0 31 41 0 0 0 41 8 9 15 32
0 32 16 0 0 0 16 4 4 6 14
0 33 21 0 0 0 21 1 6 10 17
0 34 26 0 0 0 26 2 5 13 20
0 35 22 0 0 0 22 4 5 10 19
ÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
LEÄ
12 13 14 15 16 17 18
100.00 0 0 0 0 0
100.00 0 0 0 0 0
100.00 0 0 0 0 0
100.00 0 0 0 0 0
100.00 0 0 0 0 0
100.00 0 0 0 0 0
100.00 0 0 0 0 0
100.00 0 0 0 0 0
100.00 0 0 0 0 0
93.75 1 0 0 1 2
95.45 0 0 0 1 1
98.80 1 0 0 2 3
89.47 0 0 0 4 4
80.00 0 1 0 5 6
93.33 0 0 0 1 1
78.13 1 0 2 4 7
85.00 1 0 0 2 3
78.05 1 0 3 5 9
87.50 1 0 0 1 2
80.95 0 0 1 3 4
76.92 0 0 1 5 6
86.36 1 0 2 0 3
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn 15/11/94
Thaùi Döông Kinh AÁp 2 10
2 Nguyeãn 19/10/94
Thò Thuyø Dung
x Kinh AÁp 2 10
3 Nguyeãn Thò
10/3/94
Ngoïc Duyeân
x Kinh AÁp 2 10
4 Traàn Thò Thu
1/4/94
Giangx Kinh AÁp 2 10
5 Nguyeãn Thò
8/11/94
Ngoïc Giaøu
x Kinh AÁp 2 10
6 Traàn Thaïnh
19/10/94
Höng Kinh AÁp 2 10
7 Trònh Tuaán
10/8/94
Kieät Kinh AÁp 2 10
8 Traàn Thanh
26/7/94
Lieâm Kinh AÁp 2 8
9 Leâ Taán Loäc
10/8/94 Kinh AÁp 2 10
10 Phaïm Baûo27/4/94
Long Kinh AÁp 2 10
11 Nguyeãn Thò
15/9/94
Kim Ngoïc
x Kinh AÁp 2 10
12 Nguyeãn Thò
14/5/94
Tuyeát xNhi Kinh AÁp 2 10
13 Leâ Ngoâ26/10/94
Nöõ DöôngxPhong Kinh AÁp 2 10
14 Nguyeãn 23/10/94
Laâm Sung Kinh AÁp 2 7
15 Nguyeãn Tuaán
8/12/94
Thanh Kinh AÁp 2 9
16 Nguyeãn Quoác1994
Thaùi Kinh AÁp 2 6
17 Ñinh Hoaøng1/1/94
Thònh Kinh AÁp 2 10
18 Leâ Hoaøi30/12/94
Thöông x Kinh AÁp 2 10
19 Luïc Thò Kim
5/2/94
Tuyeàn x Kinh AÁp 2 10
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
15/11/94 2006 19 0 0 0 19 0 0 19 19 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn 0/0/1993
Thò Myõ Chix Kinh AÁp 2 11
2 Traàn Thò 10/6/93
Caåm Duyeân
x Kinh AÁp 2 11
3 Ñinh Baûo Hoäi
7/5/93 Kinh AÁp 2 10
4 Nguyeãn Thò
30/5/93
Xuaân Hoaø
x Kinh AÁp 2 11
5 Traàn Thò 16/1/93
Truùc Linhx Kinh AÁp 2 11
6 Leâ Thò Höõu
19/12/93
Lyù x Kinh AÁp 2 11
7 Nguyeãn Thò
24/9/93
Dieåm x
Mi Kinh AÁp 2 11
8 Phaïm Höõu21/9/93
Nhaân Kinh AÁp 2 11
9 Leâ Thò Dieãm
1/10/93
Phuùcx Kinh AÁp 2 11
10 Phaïm Phuù Quoác
1993 Kinh AÁp 2 6
11 Phaïm Thò
22/11/93
Truùc Vy x Kinh AÁp 2 11
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
0/0/1993 2006 11 0 0 0 11 0 0 11 11 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn Haûi
15/7/92
Aâu Kinh AÁp 2 12
2 Nguyeãn 12/12/92
Vaên Caûnh Kinh AÁp 2 12
3 Nguyeãn Vaên
9/2/92
Ñònh Kinh AÁp 2 12
4 Nguyeãn Thò
30/6/92
Thanh Haèng
x Kinh AÁp 2 12
5 Ñoã Thò Haïnh
22/12/92 x Kinh AÁp 2 12
6 Traàn Vaên16/2/92
Sa Laây Kinh AÁp 2 12
7 Phaïm Vaên5/12/92
Myõ Kinh AÁp 2 6
8 Nguyeãn 21/12/92
Hoaøi Nam Kinh AÁp 2 12
9 Leâ Troïng Nhaân
2/9/92 Kinh AÁp 2 12
10 Ñinh Thò 23/11/92
Myõ Nhung x Kinh AÁp 2 7
11 Nguyeãn Thò
10/4/92
Myõ Nöông
x Kinh AÁp 2 12
12 Traàn Vaên9/10/92
Sang Kinh AÁp 2 12
13 Traàn Thò 28/9/92
Thu Thanhx Kinh AÁp 2 12
14 Phuøng Thò1/10/92
Thaûo x Kinh AÁp 2 11
15 Traàn Thò 10/2/92
Phöông Trangx Kinh AÁp 2 12
16 Traàn Thanh5/5/92
Traø Kinh AÁp 2 12
17 Döông Minh14/2/92
Trí Kinh AÁp 2 12
18 Leâ Thò Hoàng
15/1/92
Trinh x Kinh AÁp 2 12
19 Nguyeãn Thò6/4/92
Ngoïc Tuyeàn
x Kinh AÁp 2 12
20 Traàn Thò Ngoïc
5/2/92Tuyeàn
x Kinh AÁp 2 12
21 Döông Thò9/12/92
Aùnh Tuyeátx Kinh AÁp 2 12
22 Leâ Thò Myõ
16/1/92
Xuyeân x Kinh AÁp 2 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
15/7/92 2006 22 0 0 0 22 0 0 22 22 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn Thaønh
6/7/91An Kinh AÁp 2 12
2 Döông Thò11/1/91
Thuî Anh x Kinh AÁp 2 12
3 Ñoaøn Thò28/6/91
Kim Chuyeàn
x Kinh AÁp 2 10
4 Leâ Thò Ngoïc1991
Dieäp x Kinh AÁp 2 6
5 Nguyeãn Thò1991
Thanh Dung
x Kinh AÁp 2 9
6 Huyønh Minh1991
Höng Kinh AÁp 2 7
7 Ñinh Thò Myõ
24/4/91
Huyeàn x Kinh AÁp 2 12
8 Nguyeãn Vuõ1991
Linh Kinh AÁp 2 10
9 Ñoaøn Vaên Ngoùi
1991 Kinh AÁp 2 8
10 Phuøng Taán
11/6/91
Quyù Kinh AÁp 2 12
11 Nguyeãn Troïng
22/8/91Quí Kinh AÁp 2 12
12 Ñoaøn Minh25/3/91
Taán Kinh AÁp 2 11
13 Nguyeãn Thò
15/4/91
Hoàng xThaém
Kinh AÁp 2 10
14 Leâ Thò Bích
5/5/91
Thuyø x Kinh AÁp 2 10
15 Leâ Höõu16/12/91
Tình Kinh AÁp 2 10
16 Leâ Voõ Thuyø
6/1/91
Trangx Kinh AÁp 2 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
6/7/91 2006 16 0 0 0 16 0 0 16 16 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Tuaán 19/5/90
An Kinh AÁp 2 9 1990
Traàn Thanh1/1/90
Bình Kinh AÁp 2 12 1990
Trònh Thò16/10/90
Ñaây x Kinh AÁp 2 12 1990
Trònh Thò 19/1/90
Ngoïc Duyeân
x Kinh AÁp 2 12 1990
Leâ Thò Thanh
12/12/90
Giangx Kinh AÁp 2 12 1990
Nguyeãn Thanh1990
Huøng Kinh AÁp 2 5 1990
Voõ Thò Thuyù
20/7/90
Huyeànx Kinh AÁp 2 12 1990
Voõ Thò Baïch
15/10/90
Mai x Kinh AÁp 2 12 1990
Phaïm Thò Kim
3/1/90
Moäng x Kinh AÁp 2 12 1990
Nguyeãn Hoaøng
4/4/90Nam Kinh AÁp 2 10 1990
Nguyeãn 25/10/90
Minh Nhaät Kinh AÁp 2 9 1990
Döông Minh Nhöït
1990 Kinh AÁp 2 8 1990
Nguyeãn Minh
7/3/90
Nhöït Kinh AÁp 2 12 1990
Leââ Dieãn6/12/90
Phöông x Kinh AÁp 2 12 1990
Phaïm Vaên12/4/90
Quoác Kinh AÁp 2 12 1990
Nguyeãn Thò1990
Thaám x Kinh AÁp 2 6 1990
Nguyeãn Höõu
20/9/90
Thaùi Kinh AÁp 2 12 1990
Nguyeãn Thò1990
Hoàng xThaûo
Kinh AÁp 2 12 1990
Voõ Ñoâng13/3/90
Trieàu Kinh AÁp 2 12 1990
Nguyeãn Thaønh
1990Trieäu Kinh AÁp 2 7 1990
Nguyeãn Quoác
8/2/90
Tuaán Kinh AÁp 2 9 1990
Leâ Vaên Tuøng
1990 Kinh AÁp 2 6 1990
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
19/5/90 2006 22 0 0 0 22 0 1 21 22 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH


ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò1989
Thaûo Duyeân
x Kinh AÁp 2 12 1989
Nguyeãn Thò
24/9/89
Baïch Dieäp
x Kinh AÁp 2 12 1989
Nguyeãn Vaên
9/11/89
Hieäp Kinh AÁp 2 9 1989
Traàn Ngoïc Minh
1989Hieáu Kinh AÁp 2 12 1989
Nguyeãn Vaên
28/8/89
Löïc Kinh AÁp 2 12 1989
Voõ Minh Nhöït
9/9/89 Kinh AÁp 2 12 1989
Leâ Thò Nhung
22/9/89 x Kinh AÁp 2 12 1989
Nguyeãn Nhöït
23/5/89
Phöông Kinh AÁp 2 12 1989
Nguyeãn 18/10/89
Vieät Quí Kinh AÁp 2 9 1989
Nguyeãn Thò1989
Hoàng xSen Kinh AÁp 2 11 1989
Huyønh Vaên1989
Taân Kinh AÁp 2 10 1989
Traàn Höõu
14/12/89
Trung Kinh AÁp 2 12 1989
Döông Minh
15/12/89
Tuøng Kinh AÁp 2 9 1989
Nguyeãn Ngoïc1989
Thaëng Kinh AÁp 2 6 1989
Nguyeãn Thò
10/6/89
Myõ Trinh
x Kinh AÁp 2 12 1989
Nguyeãn Toaøn
2/10/89
Thaéng Kinh AÁp 2 8 1989
Traàn Ngoïc
25/1/89
Minh Tuyeàn Kinh AÁp 2 12 1989
Leâ Minh Trung
15/9/89 Kinh AÁp 2 12 1989
Nguyeãn Hoàng
16/9/89Vaên Kinh AÁp 2 12 1989
Ñoaøn Vaên Xem
1989 Kinh AÁp 2 12 1989
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1989 2006 20 0 0 0 20 0 0 20 20 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Taán
1/10/88
Duõng Kinh AÁp 2 12 1988
Trònh Thò 16/4/88
Ngoïc Dungx Kinh AÁp 2 12 1988
Ñinh Hoaøng
8/11/88
Huy Kinh AÁp 2 12 1988
Huyønh Coâng 1988
Haïn Kinh AÁp 2 12 1988
Trònh Thò Lôïi
1988 x Kinh AÁp 2 5 1988
Traàn Quoác
19/7/88
Nguyeân Kinh AÁp 2 12 1988
Leâ Thò Kim
30/10/88
Ngoïc x Kinh AÁp 2 12 1988
Ñoã Thò Nga8/8/88 x Kinh AÁp 2 9 1988
Traàn Thò 30/4/88
Ngoïc Nguyeân
x Kinh AÁp 2 12 1988
Traàn Höõu 4/8/88
Phuùc Kinh AÁp 2 10 1988
Phaïm Thanh 1988
Phuù Kinh AÁp 2 9 1988
Traàn Tieán
11/7/88
Syõ Kinh AÁp 2 12 1988
Leâ Hoàng17/9/88
Sang Kinh AÁp 2 12 1988
Nguyeãn 24/11/88
Vaên Taân Kinh AÁp 2 7 1988
Leâ Hoaø Taâm1988
Thuaän Kinh AÁp 2 9 1988
Leâ T Kim Xuaân
6/11/88 x Kinh AÁp 2 9 1988
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1/10/88 2006 16 0 0 0 16 0 1 15 16 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò
30/8/87
Sa Baâux Kinh AÁp 2 12 1987
Traàn Quoác1/2/87
Duõng Kinh AÁp 2 12 1987
Leâ Kim Ñoâ 1987 x Kinh AÁp 2 10 1987
Ñinh Quoác16/7/87
Höng Kinh AÁp 2 12 1987
Leâ Thò Haïnh
15/7/87 x Kinh AÁp 2 12 1987
Nguyeãn Thanh
15/3/87
Laâm Kinh AÁp 2 11 1987
Nguyeãn Thò
13/9/87
Lieân x Kinh AÁp 2 7 1987
Nguyeãn Hoaøng
1987Minh Kinh AÁp 2 12 1987
Nguyeãn 20/11/87
Trung Nhaân Kinh AÁp 2 12 1987
Nguyeãn Vaên1987
Nhaân Kinh AÁp 2 9 1987
Leâ Thò Phuùc
15/7/87 x Kinh AÁp 2 12 1987
Traàn Thò Phöông
7/8/87 Quyeàn
x Kinh AÁp 2 12 1987
Phaïm Khaéc
27/7/87
Tieäp Kinh AÁp 2 12 1987
Döông Thanh
13/6/87
Tuøng Kinh AÁp 2 12 1987
Phaïm Thò25/5/87
Caåm Trinhx Kinh AÁp 2 12 1987
Huyønh Vaên1987
Uùt Kinh AÁp 2 5 1987
Nguyeãn Ngoïc
1987
Xieân Kinh AÁp 2 12 1987
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
30/8/87 2006 17 0 0 0 17 0 1 16 17 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ñinh Thanh Hoaø
1986 Kinh AÁp 2 12 1986
Nguyeãn T Ngoïc
1986Höông
x Kinh AÁp 2 12 1986
Nguyeãn Thò1986
Myõ Haïnh
x Kinh AÁp 2 12 1986
Leâ Thò Thuyù
1986
Kieàux Kinh AÁp 2 12 1986
Traàn Thò Khuyùnh
1986 x Kinh AÁp 2 9 1986
Leâ Hoaønh Kha
1986 Kinh AÁp 2 12 1986
Nguyeãn Huyønh
1986Laân Kinh AÁp 2 12 1986
Leâ T Kim Nhung
1986 x Kinh AÁp 2 12 1986
Nguyeãn Huøng
1986
Sôn Kinh AÁp 2 12 1986
Leâ Nhaät Tröôøng
1986 Kinh AÁp 2 10 1986
Traàn Vaên Thaïnh
1986 Kinh AÁp 2 12 1986
Phaïm Hoaøi 1986
Thanh Kinh AÁp 2 12 1986
Traàn T Thanh
1986
Tuyeàn
x Kinh AÁp 2 9 1986
Nguyeãn Thò1986
Thanh Thuyû
x Kinh AÁp 2 12 1986
Traàn Höõu Thoï
1986 Kinh AÁp 2 12 1986
Leâ Quoác Vieät
1986 Kinh AÁp 2 12 1986
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1986 20 16 0 0 0 16 0 0 16 16 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phan Thò Ñaøo1985 x Kinh AÁp 2 5 1985
Ñinh Hoaøng 1985
Gia Kinh AÁp 2 12 1985
Döông Phöôùc 1985
Haûi Kinh AÁp 2 12 1985
Voõ Tuaán Haûo
1985 Kinh AÁp 2 12 1985
Leâ Thò Beù Naêm
1985 x Kinh AÁp 2 6 1985
Ñoaøn Thò Hoàng
1985 Nguyeân
x Kinh AÁp 2 12 1985
Traàn Phöông1985
Quan Kinh AÁp 2 5 1985
Nguyeãn Vaên 1985
Quoác Kinh AÁp 2 9 1985
Traàn V Sa Raêng
1985 Kinh AÁp 2 5 1985
Nguyeãn Vaên 1985
Saùu Kinh AÁp 2 5 1985
Nguyeãn Thò1985
Ngoïc Thuyø
x Kinh AÁp 2 9 1985
Nguyeãn Thò1985
Ngoïc Thuyø
x Kinh AÁp 2 5 1985
Ñinh Thuî Minh
1985
Taâmx Kinh AÁp 2 12 1985
Leâ Hoaøng Tuy
1985 Kinh AÁp 2 9 1985
Nguyeãn Quoác1985
Toaûn Kinh AÁp 2 4 1985
Lyù Thò Nguyeân
1985Thaûo
x Kinh AÁp 2 6 1985
Nguyeãn Vaân 1985
Toaøn Kinh AÁp 2 12 1985
Traàn Minh Trieàu
1985 Kinh AÁp 2 12 1985
Nguyeãn Thò1985
Ngoïc Bích
x Tuyeàn
Kinh AÁp 2 12 1985
Leâ Vaên Vuõ1985 Kinh AÁp 2 12 1985
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1985 21 20 0 0 0 20 1 5 14 20 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH


ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Vieät
1984
Cöôøng Kinh AÁp 2 5 1984
Leâ Vaên Chí1984 Kinh AÁp 2 10 1984
Trònh Vaên Chín
1984 Kinh AÁp 2 7 1984
Voõ Vaên Duõng
1984 Kinh AÁp 2 12 1984
Nguyeãn Thanh1984
Huøng Kinh AÁp 2 8 1984
Nguyeãn Thò1984
Myõ Hieân
x Kinh AÁp 2 9 1984
Leâ Thò Thuyù1984
Hoàngx Kinh AÁp 2 6 1984
Leâ Duy Khanh1984 Kinh AÁp 2 12 1984
Leâ Thò Kim Phuùc
1984 x Kinh AÁp 2 12 1984
Voõ Hoàng Phöông
1984 Kinh AÁp 2 6 1984
Nguyeãn Vaên 1984
Quaân Kinh AÁp 2 9 1984
Nguyeãn Ngoïc1984
Söôngx Kinh AÁp 2 9 1984
Ñinh Thuî Thu1984
Taâm x Kinh AÁp 2 12 1984
Leâ Thò Thanh1984
Thuyùx Kinh AÁp 2 12 1984
Ñoã Thò Traøng
1984 x Kinh AÁp 2 12 1984
Traàn Ngoïc Minh
1984Tieàn Kinh AÁp 2 12 1984
Ñoaøn Thò Hoàng
1984 Y x Kinh AÁp 2 12 1984
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1984 22 17 0 0 0 17 0 1 16 17 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò1983
Tuyeát xCöông
Kinh AÁp 2 5 1983
Nguyeãn Thò1983
Thu Cuùc
x Kinh AÁp 2 7 1983
Ñoaøn Vaên Cuûa
1983 Kinh AÁp 2 7 1983
Traàn Quoác 1983
Ñaït Kinh AÁp 2 6 1983
Leâ Thò Truùc
1983
Duyeânx Kinh AÁp 2 7 1983
Leâ Höõu Ñöùc
1983 Kinh AÁp 2 9 1983
Leâ Thò Ngoïc
1983
Giang x Kinh AÁp 2 8 1983
Leâ Trung Hieäp
1983 Kinh AÁp 2 8 1983
Leâ Thanh Hieäp
1983 Kinh AÁp 2 8 1983
Leâ Minh Hieáu
1983 Kinh AÁp 2 3 1983
Nguyeãn Trung
1983
Hieáu Kinh AÁp 2 12 1983
Ñinh Khaéc Kieät
1983 Kinh AÁp 2 4 1983
Ngoâ Thò Nhaät
1983Leä x Kinh AÁp 2 9 1983
Nguyeãn Thò1983
Caåm Lan
x Kinh AÁp 2 5 1983
Traàn Thò Löôïng
1983 x Kinh AÁp 2 4 1983
Nguyeãn Thò1983
Bích Leä
x Kinh AÁp 2 6 1983
Nguyeãn Thò1983
Luïa x Kinh AÁp 2 8 1983
Traàn Ngoïc Minh
1983 Kinh AÁp 2 12 1983
Nguyeãn Thò1983
Moäng x Kinh AÁp 2 7 1983
Nguyeãn Thò1983
Tuyeát xNga Kinh AÁp 2 10 1983
Nguyeãn Thò1983
Thu Ngax Kinh AÁp 2 5 1983
Leâ Thaønh Nhaân
1983 Kinh AÁp 2 7 1983
Traàn Vaên Nhöït
1983 Kinh AÁp 2 7 1983
Nguyeãn Thò1983
Phöôïngx Kinh AÁp 2 5 1983
Nguyeãn Vaên1983
Phong Kinh AÁp 2 4 1983
Voõ Thò Minh1983
Phöôïngx Kinh AÁp 2 5 1983
Leâ Mi Son 1983 Kinh AÁp 2 12 1983
Leâ Thanh Trung
1983 Kinh AÁp 2 10 1983
Nguyeãn Thò1983
Thuyû x Kinh AÁp 2 6 1983
Cao Thanh Tuaán
1983 Kinh AÁp 2 5 1983
Nguyeãn Thò1983
Ngoïc Thaûo
x Kinh AÁp 2 9 1983
Nguyeãn Thanh
1983
Tuøng Kinh AÁp 2 5 1983
Nguyeãn Thò1983
Thaém x Kinh AÁp 2 8 1983
Ñoaøn Taán Vaøng
1983 Kinh AÁp 2 8 1983
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1983 23 34 0 0 0 34 3 7 23 33 97.1 0 0 0 1 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Phöông1982
Bình Kinh AÁp 2 12 1982
Nguyeãn Thònh
1982Ngoïc
x Chuùc
Kinh AÁp 2 12 1982
Huyønh Vaên1982
Duõng Kinh AÁp 2 5 1982
Phuøng Thò Dieäu
1982 x Kinh AÁp 2 5 1982
Huyønh Thò Ngoïc
1982 Dieãm
x Kinh AÁp 2 12 1982
Ñoaøn Thò Ñeïp
1982 x Kinh AÁp 2 4 1982
Nguyeãn Thò1982
Hoàng xHöông
Kinh AÁp 2 5 1982
Nguyeãn Thò1982
Thu Hieàn
x Kinh AÁp 2 5 1982
Nguyeãn Thò1982
Thanh Kieàu
x Kinh AÁp 2 5 1982
Nguyeãn Thò1982
Kieàu x Kinh AÁp 2 5 1982
Traàn Vaên Löïc
1982 Kinh AÁp 2 12 1982
Ñinh Vaên Laán
1982 Kinh AÁp 2 4 1982
Voõ Thò Tuyeát
1982Mai x Kinh AÁp 2 5 1982
Nguyeãn Thò1982
Kim Ngoïc
x Kinh AÁp 2 x baïi naõo 1982
Traàn Minh Nhöït
1982 Kinh AÁp 2 10 1982
Huyønh Minh1982
Duy PhöôngKinh AÁp 2 12 1982
Nguyeãn Ngoïc
1982
Tuyeát
x Kinh AÁp 2 7 1982
Phaïm Chí Thieän
1982 Kinh AÁp 2 12 1982
Voõ Minh Thöùc
1982 Kinh AÁp 2 11 1982
Mai Leâ Anh Thaéng
1982 Kinh AÁp 2 12 1982
Tröông Thò Myõ
1982Taâmx Kinh AÁp 2 5 1982
Phaïm Thò Taâm
1982 x Kinh AÁp 2 8 1982
Leâ Thanh Taâm
1982 Kinh AÁp 2 3 1982
Nguyeãn T Hoàng
1982 Vaân
x Kinh AÁp 2 9 1982
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1982 24 24 0 1 0 23 2 8 12 22 95.7 0 0 0 1 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Voõ Thò Minh1981
Chaâu x Kinh AÁp 2 5 1981
Cao Thò Chaâu
1981 x Kinh AÁp 2 6 1981
Trònh Thò Ñöôïc
1981 x Kinh AÁp 2 4 1981
Ñinh Khaéc Ñieäp
1981 Kinh AÁp 2 6 1981
Traàn Thò Mai
1981
ThuøyxDöông
Kinh AÁp 2 6 1981
Leâ Long Haûi
1981 Kinh AÁp 2 4 1981
Leâ Thanh Laâm
1981 Kinh AÁp 2 6 1981
Leâ Thanh Lieâm
1981 Kinh AÁp 2 5 1981
Nguyeãn Thò1981
Myõ x Kinh AÁp 2 7 1981
Traàn Thò Kim
1981
Nga x Kinh AÁp 2 5 1981
Leâ Thanh Phong
1981 Kinh AÁp 2 9 1981
Nguyeãn Quoác
1981Phong Kinh AÁp 2 12 1981
Döông Nhu Phuùc
1981 Kinh AÁp 2 4 1981
Traàn Thò Nhö
1981
Trangx Kinh AÁp 2 7 1981
Traàn Thò Thu
1981
Trangx Kinh AÁp 2 9 1981
Nguyeãn Höõu1981
Taøi Kinh AÁp 2 3 1981
Leâ Thò Traân
1981 x Kinh AÁp 2 3 1981
La Thò Leä Thuyû
1981 x Kinh AÁp 2 7 1981
Traàn Vaên Trieäu
1981 Kinh AÁp 2 5 1981
Nguyeãn Hoàng
1981Thaém
x Kinh AÁp 2 8 1981
Leâ Thò Kim Thoa
1981 x Kinh AÁp 2 6 1981
Nguyeãn Kim1981
Veïn x Kinh AÁp 2 mc 1981
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1981 25 22 0 0 0 22 3 4 12 19 86.4 1 0 0 2 3
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Cao1980
Baèng Kinh AÁp 2 12 1980
Chaâu Thò Kim1980
Cöôngx Kinh AÁp 2 5 1980
Ñinh Phuù Minh
1980
Chaùnh Kinh AÁp 2 9 1980
Ñoã Thò Ngoïc1980
Dung x Kinh AÁp 2 5 1980
Nguyeãn Thò1980
Dieäu x Kinh AÁp 2 6 1980
Nguyeãn Vaên 1980
Daäu Kinh AÁp 2 4 1980
Traàn Vaên Hieäp
1980 Kinh AÁp 2 7 1980
Leâ Long Hoà1980 Kinh AÁp 2 12 1980
Voõ Thò Cuùc1980
Hoa x Kinh AÁp 2 6 1980
Nguyeãn Ngoïc1980
Tuaán Kinh AÁp 2 12 1980
Ñinh Phuù Thaùi
1980 Kinh AÁp 2 12 1980
Traàn Quoác 1980
Toaøn Kinh AÁp 2 6 1980
Leâ Thanh Tuøng
1980 Kinh AÁp 2 12 1980
Phaïm Thò Tuù1980
Trinh x Kinh AÁp 2 8 1980
Voõ Anh Tuaán1980 Kinh AÁp 2 5 1980
Leâ Minh Trieàu
1980 Kinh AÁp 2 12 1980
Leâ Minh Trung
1980 Kinh AÁp 2 12 1980
Nguyeãn Thò1980
Phuù Thanh
x Kinh AÁp 2 12 1980
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1980 26 18 0 0 0 18 1 3 14 18 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ñinh Phuù Tröôøng
1979 An Kinh AÁp 2 12 1979
Trònh Vaên Deûo
1979 Kinh AÁp 2 2 1979
Ñinh Tieán Ñaït
1979 Kinh AÁp 2 4 1979
Ñaëng Quoác1979
Ñaït Kinh AÁp 2 12 1979
Voõ Thò Phöông
1979Daân
x Kinh AÁp 2 6 1979
Traàn Vaên Hoaø
1979 Kinh AÁp 2 8 1979
Nguyeãn Thònh
1979Hoaù Kinh AÁp 2 12 1979
Ñoã Taán Haûi
1979 Kinh AÁp 2 12 1979
Hoà Thò Hoàng
1979
Haø x Kinh AÁp 2 12 1979
Leâ Thanh Tuaán
1979 Kinh AÁp 2 8 1979
Nguyeãn Thò1979
Thaûo x Kinh AÁp 2 12 1979
Voõ Minh Thöông
1979 Kinh AÁp 2 5 1979
Döông Nhu Taøi
1979 Kinh AÁp 2 5 1979
Phaïm Thò Hoàng
1979Vaânx Kinh AÁp 2 12 1979
Nguyeãn Thò1979
Kieàu Yeán
x Kinh AÁp 2 6 1979
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1979 27 15 0 0 0 15 1 2 11 14 93.3 0 0 1 0 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ñinh Baûo Chaâu
1978 Kinh AÁp 2 8 1978
Nguyeãn Thò1978
Ngoïc Kieán
x Kinh AÁp 2 10 1978
Traàn Kim Long
1978 Kinh AÁp 2 5 1978
Nguyeãn Vaên1978
Löôïm Kinh AÁp 2 5 1978
Nguyeãn Vaên1978
Minh Kinh AÁp 2 5 1978
Ñinh Thò Kim1978
Ngaân x Kinh AÁp 2 5 1978
Nguyeãn Thò1978
Beù Naêm
x Kinh AÁp 2 5 1978
Traàn Thò Kim
1978
Phöôïng
x Kinh AÁp 2 7 1978
Leâ Thanh Sang
1978 Kinh AÁp 2 8 1978
Traàn Thò Sinh
1978 x Kinh AÁp 2 8 1978
Ngoâ Thò Moäng
1978Thux Kinh AÁp 2 7 1978
Trònh Thò Baïch
1978Thu x Kinh AÁp 2 9 1978
Traàn Quoác 1978
Tuaán Kinh AÁp 2 6 1978
Traàn Hoaøng1978
Trí Kinh AÁp 2 3 1978
Nguyeãn Xuaân
1978Vinh Kinh AÁp 2 12 1978
Leâ Coâng Vieân
1978 Kinh AÁp 2 5 1978
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1978 28 16 0 0 0 16 0 6 9 15 93.8 0 0 0 1 1

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH


ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cao Thaønh Ñöôïc
1977 Kinh AÁp 2 4 1977
Huyønh Thò Moäng
1977 Ñieäp
x Kinh AÁp 2 3 1977
Leâ Anh Ñaøo1977 x Kinh AÁp 2 9 1977
Leâ Vaên Duõng
1977 Kinh AÁp 2 8 1977
Voõ Thò Dung1977 x Kinh AÁp 2 8 1977
Ñinh Thanh Ñònh
1977 Kinh AÁp 2 9 1977
Ñoã Höõu Hoa1977 Kinh AÁp 2 6 1977
Ngoâ Thò Hoàng
1977Huyeàn
x Kinh AÁp 2 12 1977
Voõ Thò Kim 1977
Loan x Kinh AÁp 2 7 1977
Ñaëng Ñöùc Minh
1977 Kinh AÁp 2 6 1977
Leâ Thò Haèng
1977
Nga x Kinh AÁp 2 5 1977
Nguyeãn Thò1977
Hoàng xNghieâm
Kinh AÁp 2 7 1977
Nguyeãn Thò1977
Kieàu Nga
x Kinh AÁp 2 5 1977
Leâ Thò Ngoïc
1976 x Kinh AÁp 2 3 1977
Ninh Thò Hoàng
1977Nga x Kinh AÁp 2 4 1977
Cao Thò Hoaøng
1977Oanhx Kinh AÁp 2 5 1977
Traàn Minh Phong
1977 Kinh AÁp 2 8 1977
Traàn Thò Phuùc
1977 x Kinh AÁp 2 12 1977
Phaïm Ngoïc Raây
1977 Kinh AÁp 2 4 1977
Leâ Phaùt Thanh
1977 Kinh AÁp 2 5 1977
Ñinh Phuù Trung
1977 Kinh AÁp 2 12 1977
Phaïm Thò Theäm
1977 x Kinh AÁp 2 7 1977
Ngoâ Thò Thöông
1977 x Kinh AÁp 2 5 1977
Leâ Minh Vuõ1977 Kinh AÁp 2 8 1977
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1977 29 24 0 0 0 24 3 5 14 22 91.7 0 0 0 2 2
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Kim Chung
1976 x Kinh AÁp 2 9 1976
Leâ Thò Hoàng
1976
Coù x Kinh AÁp 2 6 1976
Nguyeãn Ngoïc
1976
Chaâu Kinh AÁp 2 12 1976
Ñoaøn Vaên Ñöïng
1976 Kinh AÁp 2 7 1976
Leâ Nguyeân1976
Khang Kinh AÁp 2 5 1976
Nguyeãn Thò1976
Aùnh Loan
x Kinh AÁp 2 5 1976
Leâ Vaên Möôøi
1976 Kinh AÁp 2 5 1976
Nguyeãn Thò1976
Meán x Kinh AÁp 2 5 1976
Nguyeãn Taán1976
Ngoïc Kinh AÁp 2 6 1976
Traàn Thò Thu
1976
Nga x Kinh AÁp 2 9 1976
Nguyeãn Quoác
1977Phong Kinh AÁp 2 9 1976
Traàn Kim Phöôïng
1976 x Kinh AÁp 2 10 1976
Ñinh Vaên Saùu
1976 Kinh AÁp 2 4 1976
Trònh Vaên Thaät
1976 Kinh AÁp 2 4 1976
Nguyeãn Vaên1976
Taàn Kinh AÁp 2 4 1976
Nguyeãn Baù1976
Thònh Kinh AÁp 2 5 1976
Nguyeãn Thaønh
1976Taâm Kinh AÁp 2 5 1976
Phan Vaên Vieät
1976 Kinh AÁp 2 9 1976
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1976 30 18 0 0 0 18 3 6 9 18 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Huøng1975Duõng Kinh AÁp 2 7 1975
Nguyeãn Thò1975
Dieãm Kinh AÁp 2 8 1975
Leâ Vaên Ñaëng
1975 Kinh AÁp 2 5 1975
Voõ Vaên Huøng
1975 Kinh AÁp 2 6 1975
Nguyeãn Thò1975
Tuyeát Hoa Kinh AÁp 2 7 1975
Ñoã Taán Hoäi1975 Kinh AÁp 2 10 1975
Leâ Thanh Toaøn
1975 Kinh AÁp 2 9 1975
Nguyeãn Vaên 1975
Teøo Kinh AÁp 2 5 1975
Döông Minh Thaønh
1975 Kinh AÁp 2 5 1975
Nguyeãn Kim1975
Thuyù x Kinh AÁp 2 4 1975
Leâ Höõu Taïi1975 Kinh AÁp 2 3 1975
Traàn Thò Ngoïc
1975Yeán
x Kinh AÁp 2 6 1975
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1975 31 12 0 0 0 12 1 3 7 11 91.7 0 0 0 1 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH
ÑAÕ
ÑOÄ
NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN
SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏIVAÊN ÑANG
HOAÙ HOÏC(ñ)
XMC
COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙCHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Vaên1974
Caàn Kinh AÁp 2 9 1974
Nguyeãn Thò1974
Ñònh x Kinh AÁp 2 mc 1974
Nguyeãn Thò1974
Kieàu Haïnh
x Kinh AÁp 2 5 1974
Traàn Thò Loäc
1974 x Kinh AÁp 2 8 1974
Trònh Thò Nhanh
1974 x Kinh AÁp 2 5 1974
Nguyeãn Phöôùc
1974Taán Kinh AÁp 2 6 1974
Nguyeãn Vaên1974
Tieám Kinh AÁp 2 5 1974
Nguyeãn Thò1974
Leä Thux Kinh AÁp 2 3 1974
Nguyeãn Ngoïc
1974
Toaûn Kinh AÁp 2 6 1974
Nguyeãn Thò1974
Lan x Kinh AÁp 2 4 1974
Phaïm Vaên Thoáng
1974 Kinh AÁp 2 7 1974
Trònh Thò Tieàn
1974 x Kinh AÁp 2 9 1974
Leâ Phöôùc Thieän
1974 Kinh AÁp 2 3 1974
Ngöyeãn Ñaêng
1974Truyeàn Kinh AÁp 2 7 1974
Traàn Thò Thu
1974
Vaân x Kinh AÁp 2 7 1974
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNHSOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1974 32 15 0 0 0 15 1 3 8 12 80.0 1 0 0 2 3
AÁp 2 Xaõ Myõ ThaïnhTHOÁNG KEÂ TOÅNG HÔÏP CHOÁNG NAÏN MUØ CHÖÕ

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1994 15 19 0 0 0 19 0 0 19 19 100.0 0 0 0 0 0
1993 16 11 0 0 0 11 0 0 11 11 100.0 0 0 0 0 0
1992 17 22 0 0 0 22 0 0 22 22 100.0 0 0 0 0 0
1991 18 16 0 0 0 16 0 0 16 16 100.0 0 0 0 0 0
1990 19 22 0 0 0 22 0 1 21 22 100.0 0 0 0 0 0
1989 20 20 0 0 0 20 0 0 20 20 100.0 0 0 0 0 0
1988 21 16 0 0 0 16 0 1 15 16 100.0 0 0 0 0 0
1987 22 17 0 0 0 17 0 1 16 17 100.0 0 0 0 0 0
1986 23 16 0 0 0 16 0 0 16 16 100.0 0 0 0 0 0
1985 24 20 0 0 0 20 1 5 14 20 100.0 0 0 0 0 0
1984 25 17 0 0 0 17 0 1 16 17 100.0 0 0 0 0 0
COÄNG 15-25 196 0 0 0 196 1 9 186 196 100.0 0 0 0 0 0
1983 26 34 0 0 0 34 3 7 23 33 97.1 0 0 0 1 1
1982 27 24 0 1 0 23 2 8 12 22 95.7 0 0 0 1 1
1981 28 22 0 0 0 22 3 4 12 19 86.4 1 0 0 2 3
1980 29 18 0 0 0 18 1 3 14 18 100.0 0 0 0 0 0
1979 30 15 0 0 0 15 1 2 11 14 93.3 0 0 1 0 1
1978 31 16 0 0 0 16 0 6 9 15 93.8 0 0 0 1 1
1977 32 24 0 0 0 24 3 5 14 22 91.7 0 0 0 2 2
1976 33 18 0 0 0 18 3 6 9 18 100.0 0 0 0 0 0
1975 34 12 0 0 0 12 1 3 7 11 91.7 0 0 0 1 1
1974 35 15 0 0 0 15 1 3 8 12 80.0 1 0 0 2 3
COÄNG 26-35 198 0 1 0 197 18 47 119 184 93.4 2 0 1 10 13
COÄNG 15-35 394 0 1 0 393 19 56 305 380 96.7 2 0 1 10 13
Myõ Thaïnh, ngaøy thaùng naêm
Keát
2009
quaû CMC:380 x 100 =
96.7 %
Ngöôøi laäp bieåu 393 HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG BAN CHÆ ÑAÏO

Nguyeãn Ñình Truùc 393


x
LOÏC
NAM

05 09 2p1ba 1994 Nguyeãn döông


Höõu Nghóa 134
05 09 78p4 1994 Traàn Thòdung
Heân 33
05 09 46p3ba 1994 Nguyeãn duyeân
Vaên Thaïo 71
05 09 50p3ba 1994 Traàn Vaên
giang
Quaûng 36
05 09 83p5ba 1994 Nguyeãn giaøu
Vaên Vieät 179
05 09 54p3ba 1994 Chaâu Thòhöng
Thinh 92
05 09 9p1ba 1994 Trònh Thanh
kieätHuøng 87
Bình An 05 1994 Traàn Vaên
lieâm
Hoaø 242
05 09 57p3ba 1994 Leâ Höõuloäc
Taïi 164
05 09 56p3ba 1994 Phaïm Vaên
longXuaân 215
05 09 95p5ba 1994 Nguyeãn ngoïc
Vaên Thaønh177
05 09 64p4ba 1994 Leâ Thò Trieäu
nhi 8
05 09 135p7ba 1994 Leâ Vaênphong
Saùu 55
05 7 1994 Nguyeãn sung
Vaên Tieàu102
Bình An 05 1994 Nguyeãn thanh
Thanh Haäu 167
05 6 1994 Nguyeãn thaùi
Quoác Cu 61
05 09 71p4ba 1994 Ñinh Hoaøng
thònh Laân 74
05 09 79p4 1994 Phaïm Vaên
thöông
Vui 220
05 09 148p8ba 1994 Luïc Vaêntuyeàn
Giaøu 236
LOÏC
NAM

04 08 110p6ba 1993 Nguyeãn chi


Vaên Huøng
176
04 08 74p4ba 1993 Traàn Vaên
duyeân
Baûo 84
04 09 122p7ba 1993 Ñinh Baûo
hoäi
Hieäp 104
04 08 224p12 1993 Trònh Thò
hoaø
Dung 224
04 08 9p1ba 1993 Traàn Vaên
linhLöôïm 213
04 08 230p12 1993 Phaïm Thò
lyùMaønh 204
04 08 87p5ba 1993 Phan ThòmiMai 188
04 08 16p1ba 1993 Phaïm Höõu
nhaânMinh 246
04 08 126p7ba 1993 Leâ Vaênphuùc
Phöôùc 97
04 6 1993 Phaïm Ñaêng
quoácKhoa 152
04 08 140p7ba 1993 Phaïm Vaên
vy Traïng 214
Loïc nam

03 07 2p1ba 1992 Döông Thò


aâuTö 158
03 07 3p1ba 1992 Nguyeãn caûnh
Vaên Bình 21
03 07 94p5ba 1992 Nguyeãn dònh
Vaên Ñöïc 24
03 07 10p1ba 1992 Nguyeãn haèng
Thanh Haäu167
03 07 9p1ba 1992 Huyønh Thò
haïnh
Maõo 124
03 07 44p3ba 1992 Traàn Vaên
laâyTaùm 38
06 6 1992 Phaïm Vaên
myõHoa 186
03 07 49p3ba 1992 Nguyeãn nam
Vaên Ñeå 144
03 07 laàn 2 ba 1992 Huyønh Thò
nhaân
Tö 45
03 7 1992 Ñinh Vaên
nhung
Tö 192
03 07 105p6ba 1992 Nguyeãn nöông
Vaên Tö 25
03 07 52p3ba 1992 Chaâu Thò
sang
Thinh 92
03 07 53p3ba 1992 Traàn Vaên
thanh
Hoaø 242
04 08 132p7ba 1992 Nguyeãn thaûo
Thò Luïa 174
03 07 117p6ba 1992 Traàn Vaên
trang
Quí 37
03 07 56p3ba 1992 Traàn Vaên
traøQuaûng 36
03 07 137p7ba 1992 Döông Minh
trí Trieàu 1
03 07 139p7ba 1992 Leâ Vaêntrinh
Ñeán 244
03 07 57p3ba 1992 Nguyeãn tuuyeàn
Vaên Maïnh142
03 07 145p8ba 1992 Traàn Vaên
tuyeàn
Göøng 34
03 07 147p8ba 1992 Döông Minh
tuyeát
Trieàu 1
03 07 122p7ba 1992 Leâ Taánxuyeân
Trình 95
02 06 75p4 1991 Trònh ThòanDung 224
02 06 135p7ba 1991 Traàn Thòanh
Phuùc 154
02 06 4p1ba 1991 Ñoaøn Vaên
chuyeàn
Chaân 182
03 6 1991 Leâ Thaønh
dieäp
Höng 51
02 9 1991 Ñinh Thò dung
Taùm 107
03 7 1991 Huyønh Vaên
höngNgoït 4
02 06 225p12tt 1991 Ñoã Thò Nguyeät
huyeàn 247
02 06 147p8ba 1991 Nguyeãn linh
Vaên Ñaøng69
02 8 1991 Ñoaøn Vaên
ngoùiNhaø 110
02 06 114p6ba 1991 Nguyeãn quí
Thò Luïa 174
02 06 98p5 1991 Nguyeãn quí
Thò Myõ Chaâu
209
02 06 160p8ba 1991 Ñoaøn Vaên
taánTöôûng 111
02 06 26p2ba 1991 Phaïm Thò
thaém
Hoàng 195
02 06 163p9ba 1991 Nguyeãn thuyû
Vaên Voïng 73
02 06 107p6 1991 Phaïm Thò
tình
Maønh 204
02 06 110p6 1991 Leâ Vaêntrang
Töøng 210
Ñ Leâ Vaên Cu 96 an
Ñ Traàn Vaên Xöôùng
40 bình
Ñ Trònh Vaên Uùt
221 daây
Ñ Trònh Vaên Baïn88 duyeân
Ñ Leâ Hoàng Sang
126 giang
Ñ Ñinh Thò Taùm107 huøng
Ñ Voõ Vaên Haïn223 huyeàn
Ñ Voõ Vaên Löôïm41 mai
Ñ Traàn Thò Lieân81 moäng
Ñ Phan Thò Mai 188 nam
Ñ Cao Thò Möôøi 90 nhaät
Ñ Huyønh Thò Saùu44 nhöït
Ñ Nguyeãn Vaên142Maïnh nhöït
Ñ Leâ Vaên Saùu 55 phöông
Ñ Phaïm Vaên Xuaân
215 quuoác
Ñ Nguyeãn Vaên100Neø thaám
Ñ Nguyeãn Höõu134Nghóa thaùi
Ñ Nguyeãn Vaên Ñöïc
24 thaûo
Ñ Voõ Vaên Löïc120 trieàu
Ñ Nguyeãn Thaønh
234Taøi trieäu
Ñ Nguyeãn Vaên179Vieät tuaán
Ñ Leâ Vaên Thaïo12 tuøng
Ñ Nguyeãn Vaên143Möôøi d
Ñ Nguyeãn Vaên196Huøng d
Ñ Nguyeãn Vaên Bình
21 h
Ñ Leâ Thò Ngoïc165
Höông h
Ñ Nguyeãn Vaên176Huøng l
Ñ Voõ Vaên Chuøm119 n
Ñ Buøi Thò Ngoïc218
Thuyû n
Ñ Nguyeãn Vaên145Ngoït p
Ñ Nguyeãn Thò Boâng
18 q
Ñ Nguyeãn Ngoïc 16Tuaán s
Ñ Huyønh Vaên Ngoït4 t
Ñ Traàn Vaên Göøng
34 t
Ñ Huyønh Thò Saùu44 t
Ñ Nguyeãn Vaên Thaïo
71 t
Ñ Nguyeãn Vaên146Ôn t
Ñ Nguyeãn Vaên149Tieám t
Ñ Traàn Ngoïc Huyønh
190 t
Ñ Leâ Vaên Quan 200 t
Ñ Nguyeãn Vaên Maây
68 vaøng
Ñ Ñoaøn Vaên Ñaày
183 x
Ñ Nguyeãn Vaên Cu
22 d
Ñ Trònh Vaên Baïn
88 d
Ñ Ñinh Vaên Hoàng
27 h
Ñ Huøynh Quang161
Quí h
Ñ Trònh Vaên Uùt
221 l
Ñ Nguyeãn Thò Ngoïc
19 Thuyø n
Ñ Leâ Vaên Cu 96 n
Ñ Huyønh Thò Maõo
124 n
Ñ Traàn Vaên Ñöïng
219 n
Ñ Traàn Vaên Göøng
34 p
Ñ Ñoaøn Thò Thanh
79 Vaân phöông
Ñ Phaïm Thò Ngöõ80 s
Ñ Leâ Hoàng Sang
126 s
Ñ Cao Thò Tieáu122 t
Ñ Leâ Vaên Cöng203 t
Ñ Leâ Vaên Phöôùc
97 xuyeân
Ñ Nguyeãn Vaên Ñaây
99 b
Ñ Nguyeãn Thò Ngoïc
19 Thuyø d
Ñ Leâ Thò Môùi 239 d
Ñ Ñinh Vaên Hoàng27 h
Ñ Buøi Thò Ngoïc218
Thuyû h
Ñ Nguyeãn Vaên102Tieàu l
Ñ Huyønh Thò Tieán
201 l
Ñ Trònh Thò Dung224 m
Ñ Nguyeãn Vaên Tö25 n
Ñ Nguyeãn Vaên Maät
67 n
Ñ Buøi Thò Ngoïc218
Thuyû phuù
Ñ Traàn Vaên Quí37 q
Ñ Traàn Thò Lieân81 t
Ñ Traàn Thò Phuùc
154 t
Ñ Phaïm Vaên Xuaân
215 t
Ñ Huyønh Vaên Boà46 u
Ñ Nguyeãn Vaên149Tieám x
Ñ Ñinh Vaên Hoàng27 h
Ñ Nguyeãn Vaên101Saùu h
Ñ Nguyeãn Vaên176Huøng h
Ñ Leâ Taán Trình 95 k
Ñ Nguyeãn Thò Thöûng
65 k
Ñ Leâ Thò Môùi 239 k
Ñ Nguyeãn Vaên143Möôøi l
Ñ Leâ Vaên Phöôùc97 n
Ñ Nguyeãn Höõu134Nghóa s
Ñ Leâ Vaên Thoâng13 t
Ñ Traàn Vaên Göøng
34 t
Ñ Ñoaøn Thò Thanh
79 Vaân t
Ñ Traàn Vaên Taùm
117 t
Ñ Nguyeãn Vaên142
Maïnh t
Ñ Traàn Vaên Ñöïng
219 t
Ñ Leâ Vaên Töøng
210 v
Ñ Leâ Vaên Boø 211 d
Ñ Ñinh Hoaøng Sôn
75 g
Ñ Traàn Thò Phuùc
154 h
Ñ Voõ Vaên Haïn223 h
Ñ Nguyeãn Thaønh
235Phöông n
Ñ Ñoaøn Vaên Töôûng
111 ngoùi
Ñ Traàn Vaên Quí37 q
Ñ Nguyeãn Vaên103
Uùt q
Ñ Traàn Vaên Naêm
115 r
Ñ Nguyeãn Vaên101
Saùu s
Ñ Traàn Quoác Ñaït
31 t
Ñ Traàn Quoác Toaøn
32 t
Ñ Döông Ngoïc Phan
93 t
Ñ Leâ Vaên Phöôùc
97 t
Ñ Nguyeãn Vaên100
Neø t
Ñ Voõ Vaên Taàn121 t
Ñ Nguyeãn Vaên144
Ñeå t
Ñ Traàn Vaên Döôõng
155 t
Ñ Nguyeãn Thaønh
234Taøi t
Ñ Leâ Vaên Thaïo12 v
Ñ Nguyeãn Thò Boâng
18 c
Ñ Leâ Vaên Duõng
197 c
Ñ Trònh Vaên Uùt221 c
Ñ Voõ Vaên Chuøm119 d
Ñ Nguyeãn Vaên102Tieàu h
Ñ Nguyeãn Thò Myõ
136 Hieân h
Ñ Buøi Thò Ngoïc218
Thuyû h
Ñ Nguyeãn Vaên Voïng
73 kieät
Ñ Leâ Vaên Thoâng13 p
Ñ Leâ Thò Saãm 52 p
Ñ Nguyeãn Vaên Maät
67 q
Ñ Leâ Long Hoà 94 s
Ñ Döông Ngoïc Phan
93 t
Ñ Nguyeãn Thanh98 Phöông t
Ñ Huyønh Thò Maõo
124 t
Ñ Phan Thò Caåm 187 t
Ñ Ñoaøn Vaên Töôûng
111 y
Ñ Nguyeãn Vaên Ñaøng
69 c
Ñ Nguyeãn Vaên149Tieám c
Ñ Ñoaøn Vaên Ñaày
183 c
Ñ Traàn Quoác Ñaït
31 d
Ñ Leâ Taán Trình 95 d
Ñ Leâ Vaên Ruoäng
205 d
Ñ Leâ Vaên Baïc 9 g
Ñ Leâ Vaên Leã 10 h
Ñ Leâ Phaùt Thanh48 h
Ñ Leâ Vaên Quan200 h
Ñ Nguyeãn Thò Xinh
208 h
Ñ Ñinh Vaên Khaûi
109 k
Ñ Hoà Thò Maønh43 l
Ñ Nguyeãn Vaên Ñaây
99 l
Ñ Traàn Vaên Taùm
117 l
Ñ Leâ Vaên Ruoäng
205 l
Ñ Nguyeãn Höõu134Nghóa l
Ñ Traàn Ngoïc Huyønh
190 m
Ñ Traàn Vaên Nhöït
226 m
Ñ Nguyeãn Vaên Ñöïc
24 n
Ñ Nguyeãn Vaên Taàn
70 n
Ñ Leâ Vaên Boø 211 n
Ñ Traàn Vaên Nhöït
226 n
Ñ Nguyeãn Vaên100
Neø p
Ñ Nguyeãn Vaên103
Uùt p
Ñ Leâ Vaên Quan200 phuù
Ñ Leâ Vaên Thoâng
13 s
Ñ Leâ Vaên Thaät11 t
Ñ Leâ Vaên Minh 53 t
Ñ Cao Vaên Vuõ 91 t
Ñ Ñinh Thanh Ñònh
106 t
Ñ Ñinh Thò Taùm107 t
Ñ Nguyeãn Vaên145
Ngoït t
Ñ Ñoaøn Vaên Töôûng
111 vaên
Ñ Traàn Vaên Quí37 bình
Ñ Nguyeãn Vaên148
Thieän c
Ñ Huyønh Vaên Boà
46 d
Ñ Löu Thò Vöõng 56 d
Ñ Mai Leâ Anh Thaéng
130 d
Ñ Nguyeãn Vaên175
Daäu d
Ñ Nguyeãn Vaên Tính
72 h
Ñ Ñoaøn Vaên Töôûng
111 h
Ñ Nguyeãn Thò Boâng
18 k
Ñ Ñinh Khaéc Ñieäp
105 kha
Ñ Nguyeãn Thò Thöûng
65 l
Ñ Leâ Thò Saãm 52 l
Ñ Voõ Anh Tuaán118 m
Nguyeãn Vaên Nhôn
23 n
Ñ Traàn Vaên Döôõng
155 n
Ñ Huyønh Höõu 162
Bình p
Ñ Nguyeãn Ngoïc 17
Tuyeát t
Ñ Hoà Thò Maønh43 t
Ñ Voõ Vaên Taàn121 t
Ñ Mai Leâ Anh Thaéng
130 t
Ñ Nguyeãn Baù Thònh
133 t
Ñ Döông Vónh Nam
159 t
Ñ Leâ Vaên Möøng
237 t
Ñ Nguyeãn Vaên150
Xinh v
Ñ Traàn Vaên Aùnh
83 c
Ñ Cao Vaên Vuõ 91 c
Ñ Löu Thò Vöõng 56 d
Ñ Ñinh Khaéc Ñieäp
105 d
Ñ Ñoaøn Taán Haûo
232 d
Ñ Leâ Long Hoà 47 h
Ñ Leâ Vaên Thaät11 l
Ñ Leâ Vaên Mua207 luoân
Ñ Nguyeãn Vaên Cu
22 m
Ñ Traàn Vaên Beù85 n
Ñ Leâ Vaên Baïc 9 p
Ñ Nguyeãn Vaên Ñaây
99 p
Ñ Döông Vónh Nam
159 p
Ñ Ñinh Vaên Thaønh
28 t
Ñ Ñinh Vaên Thaønh
28 t
Ñ Nguyeãn Vaên Côø
66 t
Ñ Traàn Vaên Hieäp
86 t
Ñ Ñinh Tieán Ñaït
108 t
Ñ Traàn Vaên Taùm
117 t
Ñ Nguyeãn Vaên148Thieän t
Ñ Buøi Thò Ngoïc218
Thuyû t
Ñ Nguyeãn Vaên Ñaøng
69 vaøng
Ñ Nguyeãn Höõu134
Nghóa b
Ñ Traàn Vaên Beù85 c
Ñ Döông Ngoïc Phan
93 c
Ñ Huyønh Thò Maõo
124 d
Ñ Nguyeãn Vaên145
Ngoït d
Ñ Nguyeãn Vaên175
Daäu d
Ñ Traàn Vaên Hieäp
86 h
Ñ Leâ Long Hoà 94 h
Ñ Voõ Vaên Taàn121 h
Ñ Nguyeãn Ngoïc 16
Tuaán t
Ñ Ñinh Phuù Haäu26 t
Ñ Traàn Quoác Toaøn
32 t
Ñ Leâ Thanh Tuøng
50 t
Ñ Leâ Thanh Tuøng
50 t
Ñ Voõ Anh Tuaán118 t
Ñ Leâ Vaên Quan200 t
Ñ Leâ Minh Trung
238 t
Ñ Leâ Minh Trung
238 t
Ñ Döông Ngoïc Phan
93 an
Ñ Löu Thò Vöõng 56 d
Ñ Ñinh Tieán Ñaït
108 d
Ñ Ñaëng Vaên Thaêng
132 d
Ñ Leâ Vaên Töøng
210 d
Ñ Traàn Vaên Nghóa
116 h
Ñ Nguyeãn Vaên148Thieän h
Ñ Ñoã Taán Nhieàu
181 h
Ñ Phan Vaên Vieät
193 h
Ñ Leâ Vaên Baïc 9 t
Ñ Nguyeãn Thò Ngoït
20 t
Ñ Voõ Vaên Taàn121 t
Ñ Döông Vónh Nam
159 t
Ñ Nguyeãn Ngoïc 15
Chaâu v
Ñ Nguyeãn Höõu134
Nghóa y
Ñ Ñinh Vaên Thaønh
28 c
Ñ Nguyeãn Thò Ngoït
20 k
Ñ Traàn Vaên Beù85 l
Ñ Nguyeãn Vaên150
Xinh l
Ñ Huyønh Thò Tieán
201 m
Ñ Nguyeãn Phöôùc60Taán n
Ñ Nguyeãn Thò Beù
172 Naêm n
Ñ Traàn Vaên Ñieäp
202 p
Ñ Leâ Vaên Thaät11 s
Ñ Nguyeãn Taán135
Ngoïc s
Ñ Nguyeãn Huøng59Duõng t
Ñ Nguyeãn Vaên147
Teøo t
Ñ Phaïm Thò Beù184 t
Ñ Traàn Hoaøng227
Trí t
Ñ Nguyeãn Vaên178
Traûi v
Ñ Leâ Vaên Thôøi
129 v
Ñ Cao Thaønh Ñöôïc
89 d
Ñ Cao Thaønh Ñöôïc
89 d
Ñ Ñoã Taán Hoäi180 d
Ñ Leâ Vaên Duõng
197 d
Ñ Leâ Vaên Duõng
197 d
Ñ Ñinh Thanh Ñònh
106 dung
Ñ Leâ Thò Thaønh
128 h
Ñ Ñoaøn Vaên Ñaày
183 h
Ñ Voõ Vaên Taàn121 l
Ñ Ñaëng Vaên Thaêng
132 m
Ñ Leâ Long Hoà 47 n
Ñ Leâ Thanh Toaøn
49 n
Ñ Nguyeãn Höõu134
Nghóa n
Ñ Leâ Vaên Ñaëng
194 n
Ñ Cao Vaên Sôn241 n
Ñ Nguyeãn Thaønh
169Taâm o
Ñ Traàn Minh Phong
113 p
Ñ Nguyeãn Vaên178
Traûi p
Ñ Phaïm Vaên Vui
220 r
Ñ Leâ Phaùt Thanh5 t
Ñ Ñinh Phuù Haäu26 t
Ñ Leâ Hoàng Sôn127 t
Ñ Leâ Thò Thaønh
128 t
Ñ Leâ Vaên Quan200 vinh
Ñ Traàn Vaên Beù85 c
Ñ Leâ Phaùt Thanh5 c
Ñ Nguyeãn Ngoïc 15
Chaâu c
Ñ Ñoaøn Vaên Ñaày
183 daït
Ñ Leâ Thaønh Höng
51 k
Ñ Nguyeãn Vaên Ñaøng
69 l
Ñ Nguyeãn Thò Naêm
63 m
Ñ Döông Minh Thaønh
157 m
Ñ Nguyeãn Taán135
Ngoïc n
Ñ Nguyeãn Thò Beù
171 Hai ngoïc
Ñ Nguyeãn Thò Ngoït
20 p
Ñ Hoà Thi Saùu 160 p
Ñ Leâ Thò Saãm 52 s
Ñ Löu Thò Vöõng 56 t
Ñ Nguyeãn Vaên Taàn
70 t
Ñ Nguyeãn Baù Thònh
133 t
Ñ Nguyeãn Thaønh
169Taâm t
Ñ Phan Vaên Vieät
193 vy
Ñ Nguyeãn Huøng59 Duõng d
Ñ Nguyeãn Vaên138Caàn d
Ñ Leâ Vaên Ñaëng194 d
Ñ Döông Thò Tröø 2 h
Ñ Nguyeãn Thò Beù
170 Giöõa h
Ñ Ñoã Taán Hoäi180 h
Ñ Leâ Thanh Toaøn49 t
Ñ Nguyeãn Vaên147Teøo t
Ñ Döông Minh Thaønh
157 t
Ñ Döông Vónh Nam159 t
Ñ Leâ Höõu Taïi 164 t
Ñ Leâ Höõu Taïi 164 y
Ñ Nguyeãn Vaên138
Caàn c
Ñ Phaïm Thò Maønh
204 dl
Ñ Nguyeãn Höõu134
Nghóa h
Ñ Nguyeãn Ñaêng14Lieâng loäc
Ñ Döông Hoaøng222
Thaéng n
Ñ Nguyeãn Phöôùc
60Taán t
Ñ Nguyeãn Vaên149
Tieám t
Ñ Phuøng Vaên Höng
189 t
Ñ Nguyeãn Thò Xinh
208 t
Ñ Phaïm Vaên Nhöôïng
230 t
Ñ Phaïm Vaên Thoáng
231 t
Ñ Phaïm Vaên Thoáng
231 t
Ñ Leâ Vaên Raønh54 thieän
Ñ Nguyeãn Ñaêng14Lieâng truyeàn
Ñ Nguyeãn Thò Beù
171 Hai v
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcs ba
ñ 9 THCS BA
ñ 9 thcsba
ñ Bình An ps 8
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcsba
Ñ bh 7
ñ Bình An 8 BA
Ñ bh 6
ñ 8 thcsba
ñ 9 thcsmt
ñ 9 thcsba
ñ 110p6ba 10 thpttt
ñ 10 cltt
ñ 9 thcsba
ñ 224p12 10 ml
ñ 10 thpttt
ñ 10 thpttt
ñ 10 thpttt
ñ 10 ps
ñ 10 thpttt
Ñ bh 6
ñ 10 thpttt
ñ 11 thpttt
ñ 9 thcsba
ñ 11 bctt
ñ 11 BA
ñ 11 thpttt
ñ 10 bctt
Ñ bh 6
ñ 10 BA
ñ 10 bctt
Ñ bh 7
ñ 11 thpttt
ñ 11 thpttt
ñ 10 ps
ñ 10 thpttt
ñ 11 thpttt
ñ 11 thpttt
ñ 137p72007ba 11 bctt
ñ 10 ps
ñ 11 thpttt
ñ 11 thpttt
ñ 11 thpttt
ñ 11 thpttt
ñ 12 tn
ñ 12 tn
Ñ 2006 10
Ñ bh 6
Ñ bh 9
Ñ bh 7
ñ 12 ps
Ñ 10
Ñ bh 8
ñ 2006 12 thpttt
ñ 2006 12 thpttt
Ñ 11 PTTH TT
Ñ 2006 10 TT
Ñ 9 tnthcsba
Ñ 9 tnthcsmt
ñ 2006 12 tn
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Chöông Thò
30/11/94
Kim Cöông x Kinh AÁp 3 10
2 Phan Troïng 6/5/94
Ñaïo Kinh AÁp 3 10
3 Phaïm T Thanh
10/8/94
Danh x Kinh AÁp 3 10
4 Mai Thò Thuyù
18/7/94
Duy x Kinh AÁp 3 10
5 Chaâu Thò 15/2/94
Thuyù Haèngx Kinh AÁp 3 10
6 Phaïm Tuaán
14/1/94
Thanh Kinh AÁp 3 10
7 Leâ Thò Tuyeát
28/8/94
Lieâmx Kinh AÁp 3 10
8 Döông Thò Caåm
7/4/94Lieân
x Kinh AÁp 3 6
9 Leâ Thanh Löïc
6/4/94 Kinh AÁp 3 10
10 Voõ Thò Kim
20/7/94
Ngoïc x Kinh AÁp 3 10
11 Leâ Yeán Phi
14/1/94 x Kinh AÁp 3 10
12 Traàn Thanh
15/10/94
Phong Kinh AÁp 3 8
13 Hoà Thò Thaûo
6/7/94
Quyeânx Kinh AÁp 3 10
14 Phaïm Vaên
31/10/94
Thaønh Kinh AÁp 3 10
15 Chaâu Traàn
10/11/94
Thònh Kinh AÁp 3 10
16 Leâ Thò Moäng
29/4/94
Thuyøx Kinh AÁp 3 10
17 Leâ Thaønh27/4/94
Töïu Kinh AÁp 3 10
18 Nguyeãn Linh
30/5/94
Trí Kinh AÁp 3 10
19 Nguyeãn Ñaêng
4/11/94Trình Kinh AÁp 3 x Chaïm phaùt trieån
20 Chaâu Hoaøng
15/2/94
Trung Kinh AÁp 3 10
21 Nguyeãn Linh
23/4/94
Tuù Kinh AÁp 3 10
22 Phaïm Thò Thuyø
1/1/94Vaânx Kinh AÁp 3 10

24 Nguyeãn Thò
29/6/94
Kim Ngaân
x Kinh AÁp 3 10
25 Leâ Tuaán17/10/94
Anh Kinh AÁp 3 10
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
30/11/94 2006 24 0 1 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Traàn Trung Baát
1993 Kinh AÁp 3 5
2 Nguyeãn Thaønh
4/2/93Chí Kinh AÁp 3 11
3 Nguyeãn Taán
14/8/93
Ñaït Kinh AÁp 3 11
4 Nguyeãn Coâng
9/2/93
Haäu Kinh AÁp 3 11
5 Leâ Thò Haèng
7/2/93 x Kinh AÁp 3 7
6 Nguyeãn Thaùi
1/1/93
Hoaøng Kinh AÁp 3 11
7 Traàn Hoaøng
26/10/93
Khaù Kinh AÁp 3 11
8 Hoà Taán Kieät
24/8/93 Kinh AÁp 3 6
9 Chöông Tieåu
20/4/93
Long Kinh AÁp 3 11
10 Nguyeãn Thaùi
1/1/93
Ngaân Kinh AÁp 3 6
11 Ñoaøn Thò27/9/93
Huyønh Nhöx Kinh AÁp 3 8
12 Traàn Vaên2/12/93
Sin Kinh AÁp 3 11
13 Nguyeãn Linh
23/8/93
Taâm Kinh AÁp 3 11
14 Nguyeãn Thò
17/2/93
Kim Thôx Kinh AÁp 3 11
15 Chaâu Traàn
15/4/93
Thuaán Kinh AÁp 3 11
16 Phaïm Traàn
20/10/93
Minh Thuaän Kinh AÁp 3 11
17 Voõ Minh Tieán
13/8/93 Kinh AÁp 3 11
18 Traàn Minh Tieáng
1/2/93 Kinh AÁp 3 11
19 Leâ Quoác 2/11/93
Toaøn Kinh AÁp 3 11
20 Nguyeãn Thò9/1/93
Thuyø Trang
x Kinh AÁp 3 11
21 Phaïm Höõu20/5/93
Troïng Kinh AÁp 3 10
22 Traàn Anh 20/3/93
Tuøng Kinh AÁp 3 11
23 Nguyeãn 10/10/93
Thò Moäng Tuyeàn
x Kinh AÁp 3 10
24 Traàn Vaên
25/11/93
Maän Kinh AÁp 3 10
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1993 13 24 0 0 0 24 0 1 23 24 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Phaïm Minh Caûnh
1992 Kinh AÁp 3 x baïi lieät
2 Döông Thò21/4/92
Kim Chungx Kinh AÁp 3 9
3 Traàn Thò Thuùy
25/9/92Dieãmx Kinh AÁp 3 12
4 Phan Hoàng17/7/92
Duõ Kinh AÁp 3 12
5 Nguyeân Vaên
20/1/92
Giaøu Kinh AÁp 3 6
6 Döông Thò10/2/92
Caåm Haèng x Kinh AÁp 3 11
7 Nguyeãn Thaønh
25/1/92Hieån Kinh AÁp 3 12
8 Leâ Quoác 15/3/92
Kieät Kinh AÁp 3 12
9 Ñaëng Vaên12/7/92
Kính Kinh AÁp 3 12
10 Mai Thò Hoa
11/8/92
Lin x Kinh AÁp 3 12
11 Nguyeãn 15/10/92
Thò Möøng x Kinh AÁp 3 12
12 Voõ Thanh 29/2/92
Nhaân Kinh AÁp 3 12
13 Leâ Thò Hoàng
9/12/92Nhungx Kinh AÁp 3 12
14 Leâ Thò Hoàng
28/4/92
Nöôngx Kinh AÁp 3 12
15 Leâ Vaên Phuùc
2/12/92 Kinh AÁp 3 8
16 Voõ Chí Quoác
12/12/92 Kinh AÁp 3 12
17 Leâ Thò Tuyeát
14/8/92Söôngx Kinh AÁp 3 12
18 Nguyeãn Thaønh
20/9/92Thaân Kinh AÁp 3 12
19 Chaâu Thò 9/12/92
Thanh Thaûox Kinh AÁp 3 12
20 Traàn Thò Ngoïc
29/8/92 Thaûo
x Kinh AÁp 3 12
21 Traàn Leâ22/12/92
Phöôùc Thieän Kinh AÁp 3 12
22 Nguyeãn Thò
28/2/92
Thô x Kinh AÁp 3 9
23 Nguyeãn Phan
29/1/92
Thuyø xTrang
Kinh AÁp 3 12
24 Voõ Minh Trí
28/7/92 Kinh AÁp 3 12
25 Leâ Minh Troïng
8/8/92 Kinh AÁp 3 12
26 Phaïm Ñaït29/6/92
Trung Kinh AÁp 3 12
27 Nguyeãn Taán5/1/92
Vuõ Kinh AÁp 3 12
28 Phaïm Leâ Quoác
5/1/92Vöông Kinh AÁp 3 12
29 Hoà Thò Thuyù
17/6/92
Haèngx Kinh AÁp 3 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1992 14 29 0 1 0 28 0 0 28 28 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Traàn Vuõ20/11/91
Ñieäp Kinh AÁp 3 10
2 Traàn Thò Hieàn
6/9/91Ñoanx Kinh AÁp 3 12
3 Nguyeãn Quoác
9/7/91
Duõng Kinh AÁp 3 12
4 Chaâu Döông
28/4/91
Hieäp Kinh AÁp 3 12
5 Phan Trung16/1/91
Hieáu Kinh AÁp 3 12
6 Traàn Thò Truùc
2/9/91Linh x Kinh AÁp 3 10
7 Nguyeãn Truùc
28/7/91
Ly Kinh AÁp 3 12
8 Leâ Thò Tuyeát
21/1/91
Ngaân x Kinh AÁp 3 12
9 Phan Trung15/7/91
Nghóa Kinh AÁp 3 12
10 Thaùi Vaên20/8/91
Nhaân Kinh AÁp 3 8
11 Traàn Thò Myõ
6/6/91
Nhungx Kinh AÁp 3 7
12 Leâ Thò Hoàng
4/11/91
Nhung x Kinh AÁp 3 11
13 Phan Thò Yeán
1/1/91
Phi x Kinh AÁp 3 12
14 Voõ Thò Yeán
14/10/91
Phi x Kinh AÁp 3 12
15 Phaïm Vaên
26/11/91
Taâm Kinh AÁp 3 11
16 Phan Thò Ngoïc
8/7/91
Thaém x Kinh AÁp 3 12
17 Nguyeãn Tuaán
22/3/91
Thanh Kinh AÁp 3 9
18 Nguyeãn Thò2/6/91
Myõ Trang
x Kinh AÁp 3 12
19 Phaïm Thò 24/4/91
Thu Trang x Kinh AÁp 3 12
20 Voõ Minh Tröïc
1991 Kinh AÁp 3 12
21 Phan Baûo27/11/91
Trung Kinh AÁp 3 12
22 Traàn Thanh
18/7/91
Tuaán Kinh AÁp 3 12
23 Traàn Vaên
29/12/91
Tuøng Kinh AÁp 3 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
20/11/91 2006 23 0 0 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Thanh 18/5/90
Cöôøng Kinh AÁp 3 9 1990
Nguyeãn Quoác
24/4/90
Döông Kinh AÁp 3 9 1990
Nguyeãn Thò
24/5/90
Kim Dung
x Kinh AÁp 3 12 1990
Hoà Taán Duõng1990 Kinh AÁp 3 6 1990
Nguyeãn 21/10/90
Vaên Haän Kinh AÁp 3 9 1990
Huyønh Minh
10/9/90
Hieäp Kinh AÁp 3 8 1990
Leâ Vaên Hôïp
15/1/90 Kinh AÁp 3 9 1990
Phaïm Voõ29/10/90
Minh Khanh Kinh AÁp 3 12 1990
Phaïm Höõu15/5/90
Khaùnh Kinh AÁp 3 11 1990
Phan T Thuyù
1/12/90
Linh x Kinh AÁp 3 12 1990
Phaïm Thò 31/5/90
Hoàng Loan x Kinh AÁp 3 12 1990
Phaïm T Bích
11/1/90
Nga x Kinh AÁp 3 12 1990
Leâ Vaên Nghieâm
2/6/90 Kinh AÁp 3 9 1990
Döông Thò10/5/90
Xuaân Nhix Kinh AÁp 3 9 1990
Hoà Thò Ngoïc
14/2/90
Nhieàux Kinh AÁp 3 12 1990
Traàn T Hoàng
10/12/90
Nhungx Kinh AÁp 3 12 1990
Phaïm Minh10/8/90
Sang Kinh AÁp 3 10 1990
Phaïm T Beù Saùu
1990 x Kinh AÁp 3 10 1990
Leâ Hoaøng 7/3/90
Thaân Kinh AÁp 3 11 1990
Leâ Thò Kim Thanh
1990 x Kinh AÁp 3 6 1990
Nguyeãn 13/10/90
T Kim Toaønx Kinh AÁp 3 12 1990
Nguyeãn T14/4/90
Huyeàn Traân
x Kinh AÁp 3 12 1990
Ngyueãn T27/5/90
Thanh Truùc
x Kinh AÁp 3 12 1990
Nguyeãn 30/11/90
Minh Truùc Kinh AÁp 3 11 1990
Leâ Quoác Xuyeân
1/8/90 Kinh AÁp 3 5 1990
Phaïm Thò Dieäu
6/9/90Höông
x Kinh AÁp 3 12 1990
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
18/5/90 2006 26 0 0 0 26 0 1 25 26 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Vaên 1989
Cao Kinh AÁp 3 12 1989
Voõ Minh Chôn
1/1/89 Kinh AÁp 3 10 1989
Leâ Thanh Ñònh
4/8/89 Kinh AÁp 3 12 1989
Nguyeãn Thaønh
13/5/89Ñöôïc Kinh AÁp 3 11 1989
Nguyeãn Hoà 7/2/89
Dueä Kinh AÁp 3 12 1989
Thaùi Thò Thanh
13/9/89 Haûix Kinh AÁp 3 9 1989
Traàn Minh19/6/89
Haûi Kinh AÁp 3 10 1989
Phan Trung15/7/89
Hieáu Kinh AÁp 3 12 1989
Traàn Thò Truùc
4/6/89Khöông
x Kinh AÁp 3 12 1989
Nguyeãn Thò 1989
Thu Loan x Kinh AÁp 3 8 1989
Phaïm Vaên20/5/89
Mình Kinh AÁp 3 9 1989
Phaïm Thò 18/8/89
Leä Mô x Kinh AÁp 3 12 1989
Leâ Phuù 27/10/89
Ngaø Kinh AÁp 3 12 1989
Phaïm Troïng 1989
Nghóa Kinh AÁp 3 8 1989
Döông Minh22/8/89
Nhaät Kinh AÁp 3 12 1989
Nguyeãn 25/11/89
T Thuyø Nöông x Kinh AÁp 3 12 1989
Nguyeãn 22/12/89
Taán Thaïo x Kinh AÁp 3 11 1989
Nguyeãn Ngoïc 1989
Thích Kinh AÁp 3 8 1989
Nguyeãn Minh7/5/89
Thöùc Kinh AÁp 3 11 1989
Voõ Thaønh 1/8/89
Trieäu Kinh AÁp 3 12 1989
Nguyeãn Thaønh
11/1/89Vöõng Kinh AÁp 3 10 1989
Traàn Thò Hoàng
15/4/89Yeán x Kinh AÁp 3 12 1989
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1989 2006 22 0 0 0 22 0 0 22 22 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Xuaân
9/6/88
Baùch Kinh AÁp 3 12 1988
Phaïm Quoác
21/4/88
Baûo Kinh AÁp 3 12 1988
Nguyeãn 15/10/88
Thò Chuùc x Kinh AÁp 3 12 1988
Ñaëng Long22/8/88
Ñænh Kinh AÁp 3 12 1988
Phaïm Thaønh
15/11/88
Ñaëng Kinh AÁp 3 11 1988
Voõ Thò Ñaøo1988 x Kinh AÁp 3 10 1988
Nguyeãn Thò
25/8/88
Ñeïp x Kinh AÁp 3 11 1988
Phaïm Thò 6/12/88
Thuyø Döôngx Kinh AÁp 3 12 1988
Chaâu T Linh
10/10/88
Hueä x Kinh AÁp 3 12 1988
Phaïm T Thu
10/9/88
Khanh x Kinh AÁp 3 12 1988
Traàn Myõ14/6/88
Linh x Kinh AÁp 3 12 1988
Nguyeãn Ngoïc
20/1/88
Nhaân Kinh AÁp 3 12 1988
Phan Theá10/10/88
Phuøng Kinh AÁp 3 9 1988
Nguyeãn Thanh
15/6/88Thaïo Kinh AÁp 3 12 1988
Nguyeãn Thanh
5/4/88
Thaûox Kinh AÁp 3 10 1988
Phan Thò Kim9/9/88
Thi x Kinh AÁp 3 12 1988
Leâ Thò Phöông
20/7/88Thuyùx Kinh AÁp 3 12 1988
Voõ Kim Toaøn
1/3/88 Kinh AÁp 3 12 1988
Traàn Huyønh4/7/88
Thaønh TöïuKinh AÁp 3 11 1988
Voõ Minh 24/11/88
Tuaán Kinh AÁp 3 12 1988
Phaïm Thò19/11/88
Yeán Tuyeànx Kinh AÁp 3 12 1988
Leâ Hoaøng 9/7/88
Vuõ Kinh AÁp 3 12 1988
Nguyeãn T7/12/88
Myõ Xuaân x Kinh AÁp 3 10 1988
Traàn Thò Ngoïc
12/1/88Yeánx Kinh AÁp 3 12 1988
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
9/6/88 2006 24 0 0 0 24 0 0 24 24 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Phan
6/10/87
Ñænh Kinh AÁp 3 12 1987
Nguyeãn Thò
18/9/87
Hoa x Kinh AÁp 3 12 1987
Phaïm Thò 16/8/87
Aùnh Hoàng x Kinh AÁp 3 12 1987
Nguyeãn 24/12/87
T Hoàng Nhungx Kinh AÁp 3 12 1987
Traàn Thò10/11/87
Ngoïc Sen x Kinh AÁp 3 12 1987
Nguyeãn T13/9/87
Hoàng Thaémx Kinh AÁp 3 10 1987
Nguyeãn Taán
18/9/87
Thaønh Kinh AÁp 3 9 1987
Nguyeãn 27/12/87
T Thanh Thaûox Kinh AÁp 3 9 1987
Chaâu Ngoïc
15/5/87
Thaûo x Kinh AÁp 3 12 1987
Phaïm Vaên18/9/87
Thoâng Kinh AÁp 3 9 1987
Leâ Cao Thònh
6/7/87 Kinh AÁp 3 12 1987
Voõ T Thuyø
24/6/87
Trang x Kinh AÁp 3 12 1987
Phaïm Minh26/7/87
Trí Kinh AÁp 3 10 1987
Phaïm Höõu8/8/87
Trí Kinh AÁp 3 12 1987
Phaïm Vaên10/7/87
Tuaán Kinh AÁp 3 11 1987
Voõ Thò Hoàng
20/3/87Vaân x Kinh AÁp 3 12 1987
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
6/10/87 2006 16 0 0 0 16 0 0 16 16 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Vaên Chaâu
1986 Kinh AÁp 3 12 1986
Voõ Thò Hoàng1986
Chaâux Kinh AÁp 3 11 1986
Leâ Thò Kim Chi
1986 x Kinh AÁp 3 12 1986
Phan Thò Ngoïc
1986
Giaøux Kinh AÁp 3 9 1986
Nguyeãn Thò 1986
Thanh Höông
x Kinh AÁp 3 12 1986
Leâ Thò Ngoïc1986
Hueä x Kinh AÁp 3 8 1986
Buøi Thò Huyeàn
1986 x Kinh AÁp 3 4 1986
Döông Thò Truùc
1986Laâmx Kinh AÁp 3 12 1986
Cao Thò Leä 1986 x Kinh AÁp 3 9 1986
Nguyeãn Thaønh
1986Löïc Kinh AÁp 3 5 1986
Nguyeãn Ngoïc
1986
Ngaân Kinh AÁp 3 12 1986
Nguyeãn Thanh
1986
Nhaøn Kinh AÁp 3 12 1986
Döông Minh Nhöït
1986 Kinh AÁp 3 7 1986
Phaïm Thò Chaâu
1986Phax Kinh AÁp 3 4 1986
Leâ Thò Kim Quyeân
1986 x Kinh AÁp 3 12 1986
Leâ Thò Re 1986 x Kinh AÁp 3 7 1986
Phan T Kim Thuyù
1986 x Kinh AÁp 3 9 1986
Nguyeãn Taán1986
Trieäu Kinh AÁp 3 12 1986
Phaïm Minh Troïng
1986 Kinh AÁp 3 12 1986
Nguyeãn Vaên1986
Vaân Kinh AÁp 3 10 1986
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1986 20 20 0 0 0 20 2 1 17 20 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Voõ Taán An 1985 Kinh AÁp 3 12 1985
Nguyeãn Thò 1985
Kim Beáx Kinh AÁp 3 12 1985
Buøi Taán Baûo
1985 Kinh AÁp 3 12 1985
Leâ Thò Kieàu1985
Chi x Kinh AÁp 3 7 1985
Nguyeãn T Phöông
1985 Dung
x Kinh AÁp 3 12 1985
Voõ Thò Kim Haèng
1985 x Kinh AÁp 3 6 1985
Leâ Vaên Hoùa1985 Kinh AÁp 3 1 1985
Phaïm Vaên Hieâm
1985 Kinh AÁp 3 7 1985
Leâ Thò Thanh1985
Kieàu x Kinh AÁp 3 6 1985
Nguyeãn Thò 1985
Ñoâ Mi x Kinh AÁp 3 4 1985
Voõ Vaên Minh1985 Kinh AÁp 3 12 1985
Traàn Ngoïc Mai
1985 x Kinh AÁp 3 12 1985
Leâ Thò Tuyeát
1985
Nga x Kinh AÁp 3 5 1985
Traàn Thò Thu1985
Nga x Kinh AÁp 3 9 1985
Traàn Cao Nguyeân
1985 Kinh AÁp 3 12 1985
Chaâu Thò Thu1985
Ngaânx Kinh AÁp 3 12 1985
Buøi Thò Moäng
1985
Ngoïcx Kinh AÁp 3 12 1985
Phan Hoàng Phuïng
1985 Kinh AÁp 3 11 1985
Voõ Minh Phöôùc
1985 Kinh AÁp 3 6 1985
Nguyeãn Thanh1985
Sôn Kinh AÁp 3 9 1985
Chaâu Thanh 1985
Tieán Kinh AÁp 3 10 1985
Voõ Thanh Tuaán
1985 Kinh AÁp 3 9 1985
Traàn Thanh Tröïc
1985 Kinh AÁp 3 12 1985
Nguyeãn Vaên 1985
Taøi Kinh AÁp 3 10 1985
Phaïm T Thuyø1985
Trang x Kinh AÁp 3 12 1985
Leâ T Ngoïc Tuyeát
1985 x Kinh AÁp 3 7 1985
Nguyeãn T Bích
1985
Thaïnh
x Kinh AÁp 3 7 1985
Voõ Ngoïc Taân
1985 Kinh AÁp 3 12 1985
Leâ Minh Thanh
1985 Kinh AÁp 3 12 1985
Chöông Tieåu1985
Vuõ Kinh AÁp 3 9 1985
Phaïm T Hoàng1985
Xuaânx Kinh AÁp 3 11 1985
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1985 21 31 0 0 0 31 1 1 28 30 96.8 0 1 0 0 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeân Daân1984
An Kinh AÁp 3 12 1984
Ngoâ Theá Anh
1984 Kinh AÁp 3 6 1984
Leâ Thanh Boâng
1984 x Kinh AÁp 3 12 1984
Leâ Coâng Caàn
1984 Kinh AÁp 3 12 1984
Buøi Quoác Haûi
1984 Kinh AÁp 3 7 1984
Traàn Hoàng 1984
Hoaøng Kinh AÁp 3 12 1984
Traàn Thò Minh
1984
Hieáux Kinh AÁp 3 9 1984
Traàn Minh Luaân
1984 Kinh AÁp 3 11 1984
Phaïm Thò Tuyeát
1984 Minh
x Kinh AÁp 3 9 1984
Nguyeãn Thò 1984
Ngoïc Meán
x Kinh AÁp 3 12 1984
Nguyeãn Trung
1984
Ngöôn Kinh AÁp 3 11 1984
Traàn Thò Ngoan
1984 Kinh AÁp 3 5 1984
Nguyeãn Troïng
1984
Nhaân Kinh AÁp 3 12 1984
Leâ Hoaøng Phong
1984 Kinh AÁp 3 11 1984
Nguyeãn Phuù 1984
Quyø Kinh AÁp 3 12 1984
Leâ Cao Trí 1984 Kinh AÁp 3 12 1984
Leâ Thanh Tuaán
1984 Kinh AÁp 3 12 1984
Nguyeãn Ngoïc1984
Nhö Tieân
x Kinh AÁp 3 12 1984
Nguyeãn Höõu 1984
Thuaán Kinh AÁp 3 12 1984
Leâ Vaên Tro 1984 Kinh AÁp 3 10 1984
Leâ Vaên Toaøn
1984 Kinh AÁp 3 12 1984
Nguyeãn Thaønh
1984Taán Kinh AÁp 3 5 1984
Phaïm Hoàng 1984
Truùc x Kinh AÁp 3 6 1984
Phaïm Thò Thuyù
1984 x Kinh AÁp 3 12 1984
Nguyeãn Höõu 1984
Trí Kinh AÁp 3 9 1984
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1984 22 25 0 0 0 25 0 2 23 25 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Voõ Minh Baûo1983 Kinh AÁp 3 11 1983
Ngoâ Thò Cuùc1983 x Kinh AÁp 3 9 1983
Voõ Vaên Ña 1983 Kinh AÁp 3 5 1983
Chaâu T Ngoïc1983
Dieãmx Kinh AÁp 3 x beänh thaàn kinh 1983
Ñaëng Thò Ngoïc
1983Höôngx Kinh AÁp 3 10 1983
Nguyeãn Thò 1983
Hoàng Khanh
x Kinh AÁp 3 12 1983
Leâ Thò Ngoïc1983
Leä x Kinh AÁp 3 5 1983
Voõ Vaên Löông
1983 Kinh AÁp 3 12 1983
Phaïm Thò Myõ1983
Leä x Kinh AÁp 3 12 1983
Nguyeãn Vaên 1983
Naøng Kinh AÁp 3 12 1983
Nguyeãn Thò 1983
Beù Naêm x Kinh AÁp 3 5 1983
Nguyeãn Thò 1983
Hoàng Phöông
x Kinh AÁp 3 12 1983
Voõ T Huyeàn1983
Traân x Kinh AÁp 3 12 1983
Traàn T Huyeàn
1983Traânx Kinh AÁp 3 12 1983
Trònh Thò Truùc
1983 x Kinh AÁp 3 5 1983
Phaïm Thò Thô1983 x Kinh AÁp 3 12 1983
Phaïm Thò Thoa
1983 x Kinh AÁp 3 12 1983
Phan Minh Trí1983 Kinh AÁp 3 3 1983
Phaïm Trung Tröïc
1983 Kinh AÁp 3 9 1983
Leâ T Huyeàn1983
Traân x Kinh AÁp 3 12 1983
Voõ Vaên Taøi1983 Kinh AÁp 3 12 1983
Nguyeãn Anh1983
Tuaán Kinh AÁp 3 10 1983
Phaïm Quoác 1983
Tuaán Kinh AÁp 3 12 1983
Nguyeãn Thò 1983
Kim Thoa x Kinh AÁp 3 12 1983
Phaïm T Moäng1983
Trinh x Kinh AÁp 3 12 1983
Nguyeãn Thaønh
1983Vaân Kinh AÁp 3 12 1983
Phaïm Vaên Vaân
1983 Kinh AÁp 3 8 1983
Phan Thanh Vieät
1983 Kinh AÁp 3 3 1983
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1983 23 28 0 1 0 27 0 4 21 25 92.6 0 0 0 2 2
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Thaùi Baûo
1982 Kinh AÁp 3 12 1982
Trònh Hoaøng1982
Duõng Kinh AÁp 3 6 1982
Leä T Moäng Ñaøo
1982 x Kinh AÁp 3 9 1982
Nguyeãn T Bích
1982
Dieäux Kinh AÁp 3 5 1982
Leâ Vaên Ñô 1982 Kinh AÁp 3 6 1982
Leâ Phöôùc Höõu
1982 Kinh AÁp 3 12 1982
Leâ Thò Thanh1982
Haûi x Kinh AÁp 3 6 1982
Traàn Thanh Haèng
1982 x Kinh AÁp 3 12 1982
Nguyeãn Thò 1982
Caåm Haèng
x Kinh AÁp 3 5 1982
Voõ Duy Khanh1982 Kinh AÁp 3 12 1982
Voõ Ñoâ La 1982 Kinh AÁp 3 10 1982
Leâ Thò Mai 1982 x Kinh AÁp 3 6 1982
Nguyeãn Thaønh
1982Minh Kinh AÁp 3 5 1982
Chaâu T Huyønh
1982Nhö x Kinh AÁp 3 12 1982
Leâ T Bích Nga
1982 x Kinh AÁp 3 9 1982
Phan Hoàng Phuù
1982 Kinh AÁp 3 9 1982
Voõ Thò Phôùi1982 x Kinh AÁp 3 12 1982
Nguyeãn Höõu 1982
Phöôùc Kinh AÁp 3 12 1982
Leâ Quoác Phi1982 Kinh AÁp 3 5 1982
Nguyeãn Vaên 1982
Quí Kinh AÁp 3 12 1982
Voõ Thò Thanh1982
Truùc x Kinh AÁp 3 8 1982
Nguyeãn T Kim1982
Thoa x Kinh AÁp 3 12 1982
Phaïm Ñöùc Troïng
1982 Kinh AÁp 3 6 1982
Phaïm Vaên Trong
1982 Kinh AÁp 3 9 1982
Phaïm Minh Traõi
1982 Kinh AÁp 3 4 1982
Nguyeãn Hoaøng
1982Thanh Kinh AÁp 3 5 1982
Leâ Höõu Taâm1982 Kinh AÁp 3 12 1982
Mai Ngoïc Tuaán
1982 Kinh AÁp 3 5 1982
Leâ Thò Dieãm1982
Truùc x Kinh AÁp 3 5 1982
Nguyeãn Thanh1982
Vaânx Kinh AÁp 3 6 1982
Buøi Long Vinh
1982 Kinh AÁp 3 12 1982
Hoà Kim Yeán1982 x Kinh AÁp 3 12 1982
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1982 24 32 0 0 0 32 1 7 24 32 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏCTHAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Thò Kim1981
Cöôngx Kinh AÁp 3 3 1981
Trònh Thò Kim1981
Dung x Kinh AÁp 3 12 1981
Phaïm Thanh 1981
Haûi Kinh AÁp 3 4 1981
Vaên Thò Ngoïc
1981
Haânx Kinh AÁp 3 7 1981
Phaïm Coâng 1981
Khanh Kinh AÁp 3 12 1981
Voõ Minh Luaân
1981 Kinh AÁp 3 12 1981
Leâ Thò Ngoïc1981
Myõ x Kinh AÁp 3 5 1981
Nguyeãn Thò 1981
Hoàng Ngaân
x Kinh AÁp 3 12 1981
Voõ Kim Ngaân1981 x Kinh AÁp 3 6 1981
Leâ Thò Moäng1981
Nghi x Kinh AÁp 3 12 1981
Leâ Thanh Phong
1981 Kinh AÁp 3 5 1981
Chaâu Kim Phuïng
1981 x Kinh AÁp 3 6 1981
Phan Thanh Phong
1981 Kinh AÁp 3 9 1981
Phaïm Thò Hoàng
1981Söông
x Kinh AÁp 3 9 1981
Phan Thanh Taâm
1981 Kinh AÁp 3 12 1981
Phaïm Minh Taâm
1981 Kinh AÁp 3 12 1981
Hoà Thò Theâ1981 x Kinh AÁp 3 9 1981
Voõ Vaên Thaéng
1981 Kinh AÁp 3 12 1981
Phaïm Thò Ngoïc
1981
Tieán
x Kinh AÁp 3 12 1981
Leâ Thò Truùc1981
Uyeân x Kinh AÁp 3 12 1981
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1981 25 20 0 0 0 20 1 2 16 19 95.0 0 0 0 1 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mai Ngoïc Aùnh
1980 x Kinh AÁp 3 6 1980
Leâ Quang Cöôøng
1980 Kinh AÁp 3 12 1980
Nguyeãn T Ngoïc
1980Dungx Kinh AÁp 3 11 1980
Trònh Ngoïc Dung
1980 x Kinh AÁp 3 7 1980
Nguyeãn T Bích
1980
Dieäpx Kinh AÁp 3 x beänh thaàn kinh 1980
Nguyeãn T Thu1980
Giangx Kinh AÁp 3 8 1980
Leâ Thò Gaëp1980 x Kinh AÁp 3 2 1980
Nguyeãn Thaønh
1980Haän Kinh AÁp 3 3 1980
Phaïm Ñöùc Lôïi
1980 Kinh AÁp 3 12 1980
Voõ Thanh Nhung
1980 Kinh AÁp 3 7 1980
Traàn T Truùc1980
Phöôngx Kinh AÁp 3 9 1980
Traàn Thaùi Phong
1980 Kinh AÁp 3 12 1980
HOÀ Kim Phöôïng
1980 x Kinh AÁp 3 12 1980
Voõ Vaên Quoác
1980 Kinh AÁp 3 12 1980
Leâ T Thanh Tuyeát
1980 x Kinh AÁp 3 12 1980
Nguyeãn Thaønh
1980Thux Kinh AÁp 3 6 1980
Phaïm Thò Tö1980 x Kinh AÁp 3 8 1980
Buøi Thò Dieãm
1980
Thuyùx Kinh AÁp 3 6 1980
Leâ Thanh Thanh
1980 x Kinh AÁp 3 6 1980
Buøi Thò Dieãm
1980Thuyù
x Kinh AÁp 3 7 1980
Nguyeãn Höõu 1980
Trí Kinh AÁp 3 12 1980
Leâ Thò Yeán1980 x Kinh AÁp 3 4 1980
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1980 26 22 0 1 0 21 1 0 18 19 90.5 0 0 1 1 2

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Vaên Baûy
1979 Kinh AÁp 3 4 1979
Phuøng Vaên 1979
Cuûa Kinh AÁp 3 10 1979
Nguyeãn Hoaøng
1979Ñònh Kinh AÁp 3 4 1979
Phaïm Thanh 1979
Duõng Kinh AÁp 3 9 1979
Leâ Thò Giang1979 x Kinh AÁp 3 4 1979
Nguyeãn Thò 1979
Haïnh x Kinh AÁp 3 6 1979
Phaïm Thò Hoa1979 x Kinh AÁp 3 5 1979
Leâ Caåm Hoàng
1979 x Kinh AÁp 3 6 1979
Leâ Thò Nhö Huyønh
1979 x Kinh AÁp 3 8 1979
Traàn Minh Khanh
1979 Kinh AÁp 3 9 1979
Nguyeãn Thaønh
1979Laïc Kinh AÁp 3 3 1979
Hoà Taán Long1979 Kinh AÁp 3 12 1979
Leâ Thò Nga 1979 x Kinh AÁp 3 4 1979
Nguyeãn T Yeán
1979
Oanhx Kinh AÁp 3 4 1979
Phan T Hoàng1979
Phöôïngx Kinh AÁp 3 9 1979
Buøi Thò Bích1979
Phöôïngx Kinh AÁp 3 mc 1979
Voõ Thò Sao 1979 x Kinh AÁp 3 4 1979
Traàn T Huyeàn
1979
Trangx Kinh AÁp 3 6 1979
Phaïm Vaên Thaåm
1979 Kinh AÁp 3 12 1979
Phaïm Minh Trí
1979 Kinh AÁp 3 12 1979
Phaïm Minh Taân
1979 Kinh AÁp 3 9 1979
Leâ Thaønh Trung
1979 Kinh AÁp 3 9 1979
Ñaëng Thò Taâm
1979 x Kinh AÁp 3 9 1979
Traàn Kim Taøi
1979 Kinh AÁp 3 5 1979
Leâ Thò Thaûo1979 x Kinh AÁp 3 1 1979
Nguyeãn Vaên 1979
Taøi Kinh AÁp 3 5 1979
Leâ Vaên Vónh1979 Kinh AÁp 3 5 1979
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1979 27 27 0 0 0 27 6 4 14 24 88.9 1 1 0 1 3
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Thò AÙ1978 x Kinh AÁp 3 6 1978
Phaïm Ngoïc An
1978 Kinh AÁp 3 12 1978
Leâ Vaên Baûo
1978 Kinh AÁp 3 6 1978
Voõ Khaéc Chung
1978 Kinh AÁp 3 10 1978
Nguyeãn Thò 1978
Chín x Kinh AÁp 3 8 1978
Ñoã Thò Hoàng
1978
Chaâux Kinh AÁp 3 8 1978
Voõ Minh Duy1978 Kinh AÁp 3 6 1978
Leâ Thò Ñeøo1978 x Kinh AÁp 3 2 1978
Phan Vaên Hoàng
1978 Kinh AÁp 3 4 1978
Leâ Thò Hoaøng
1978Haânx Kinh AÁp 3 8 1978
Nguyeãn Thò 1978
Loan x Kinh AÁp 3 4 1978
Phaïm T Kim Lieân
1978 x Kinh AÁp 3 12 1978
Leâ Thò Hoàng
1978
Loan x Kinh AÁp 3 3 1978
Nguyeãn Taán1978
Nhung Kinh AÁp 3 8 1978
Voõ Vaên Nhaân
1978 Kinh AÁp 3 8 1978
Nguyeãn Thò 1978
Lam Phöông
x Kinh AÁp 3 12 1978
Voõ T Kim Quyeân
1978 x Kinh AÁp 3 9 1978
Voõ Thò Kim Quyeân
1978 x Kinh AÁp 3 10 1978
Nguyeãn Vaên1978
Taøi Kinh AÁp 3 4 1978
Phaïm Thò Thuyø
1978 x Kinh AÁp 3 6 1978
Nguyeãn Hoaøng
1978Tuaán Kinh AÁp 3 7 1978
Voõ Thanh Tuøng
1978 Kinh AÁp 3 6 1978
Phaïm Ñöùc Toaøn
1978 Kinh AÁp 3 12 1978
Leâ Thò Vaân1978 x Kinh AÁp 3 7 1978
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1978 28 24 0 0 0 24 3 0 19 22 91.7 0 0 1 1 2

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Thò Ngaân
1977
Bình x Kinh AÁp 3 6 1977
Leâ Thò Chieán
1977 x Kinh AÁp 3 5 1977
Trònh T Myõ Dung
1977 x Kinh AÁp 3 7 1977
Phaïm Trung Duõng
1977 Kinh AÁp 3 6 1977
Ñoã T Hueä Em
1977 x Kinh AÁp 3 8 1977
Haø Ngoïc Huyeàn
1977 Kinh AÁp 3 4 1977
Chaâu Ngoïc Hoân
1977 Kinh AÁp 3 6 1977
Leâ Trung Hieáu
1977 Kinh AÁp 3 7 1977
Phaïm Vaên Hai
1977 Kinh AÁp 3 4 1977
Nguyeãn Vaên 1977
Hueä Kinh AÁp 3 5 1977
Nguyeãn Thò 1977
Kim Loan
x Kinh AÁp 3 6 1977
Phaïm Minh Nhöït
1977 Kinh AÁp 3 9 1977
Voõ Minh Nhöït
1977 Kinh AÁp 3 5 1977
Chaâu Thò Myõ1977
Nhanh
x Kinh AÁp 3 4 1977
Phaïm T Kim Oanh
1977 x Kinh AÁp 3 6 1977
Nguyeãn Thò 1977
Phuùc x Kinh AÁp 3 7 1977
Traàn Cao Thuyeát
1977 Kinh AÁp 3 6 1977
Phaïm Quan Thanh
1977 Kinh AÁp 3 1 1977
Laâm T Ngoïc1977
Thònh x Kinh AÁp 3 5 1977
Voõ Vaên Thieän
1977 Kinh AÁp 3 12 1977
Leâ Vaên Taán1977 Kinh AÁp 3 5 1977
Nguyeãn T Caåm
1977Thanh
x Kinh AÁp 3 5 1977
Nguyeãn T Caåm
1977Vaân
x Kinh AÁp 3 8 1977
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1977 29 23 0 0 0 23 3 6 13 22 95.7 0 1 0 0 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ T Ngoïc Bích
1976 x Kinh AÁp 3 6 1976
Laâm T Ngoïc1976
Cuùc x Kinh AÁp 3 6 1976
Nguyeãn Ngoïc1976
Hoaøngx Dung
Kinh AÁp 3 8 1976
Phaïm Taán Ñaït
1976 Kinh AÁp 3 7 1976
Nguyeãn T Thuyù
1976Hoàng
x Kinh AÁp 3 4 1976
Hoà Vaên Haø1976 Kinh AÁp 3 8 1976
Traàn Thò Ngoïc
1976Höông
x Kinh AÁp 3 6 1976
Nguyeãn Vaên 1976
Haø Kinh AÁp 3 7 1976
Ñinh Vaên Luyõ
1976 Kinh AÁp 3 6 1976
Nguyeãn Thò 1976
Kim Loanx Kinh AÁp 3 9 1976
Voõ Minh Luaân
1976 Kinh AÁp 3 7 1976
Voõ Thò Mî 1976 x Kinh AÁp 3 4 1976
Leâ Thò Nhung1976 x Kinh AÁp 3 5 1976
Leâ Thò Kim Nhaõ
1976 x Kinh AÁp 3 6 1976
Laâm Thò Ñieäp
1976Nhoûx Kinh AÁp 3 4 1976
Leâ Thanh Phong
1976 Kinh AÁp 3 2 1976
Leâ Vaên Phuù1976 Kinh AÁp 3 6 1976
Chaâu Thanh 1976
Sôn Kinh AÁp 3 6 1976
Voõ Minh Sang1976 Kinh AÁp 3 9 1976
Ñoã Vaên Taøi1976 Kinh AÁp 3 8 1976
Traàn Thanh Tuøng
1976 Kinh AÁp 3 8 1976
Traàn T Huyønh
1976
Thaûox Kinh AÁp 3 7 1976
Leâ T Hoàng Thuyù
1976 x Kinh AÁp 3 8 1976
Phaïm Thanh 1976
Tuaán Kinh AÁp 3 9 1976
Nguyeãn Thò 1976
Xuaân x Kinh AÁp 3 4 1976
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1976 30 25 0 0 0 25 4 1 19 24 96.0 0 0 1 0 1

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phaïm Ngoïc Aân
1975 Kinh AÁp 3 11 1975
Phuøng Vaên 1975
Caàn Kinh AÁp 3 6 1975
Huyønh Thò Caåm
1975 x Kinh AÁp 3 2 1975
Phuøng Vaên 1975
Caàn Kinh AÁp 3 6 1975
Phaïm Vaên Ñaáu
1975 Kinh AÁp 3 2 1975
Traàn Thò Gaùi
1975 x Kinh AÁp 3 3 1975
Nguyeãn Vaên1975
Haäu Kinh AÁp 3 9 1975
Traàn Thò Hoa
1975 x Kinh AÁp 3 7 1975
Ñoaøn Vaên Hai
1975 Kinh AÁp 3 6 1975
Nguyeãn Vaên1975
Hieàn Kinh AÁp 3 5 1975
Mai Ngoïc Long
1975 Kinh AÁp 3 5 1975
Leâ Troïng Nhaân
1975 Kinh AÁp 3 4 1975
Phaïm T Hoàng1975
Söôngx Kinh AÁp 3 10 1975
Phan Vaên Saùng
1975 Kinh AÁp 3 9 1975
Voõ Thò Tuyeát
1975 x Kinh AÁp 3 6 1975
Ngoâ T Ngoïc 1975
Tuyeàn x Kinh AÁp 3 12 1975
Buøi Thò Thôm1975 x Kinh AÁp 3 6 1975
Phaïm Taán Trung
1975 Kinh AÁp 3 10 1975
Leâ Duy Thaûo1975 Kinh AÁp 3 8 1975
Traàn Thò Moäng
1975Thu Kinh AÁp 3 x beänh thaàn kinh 1975
Traàn Thò Minh
1975
Taâmx Kinh AÁp 3 5 1975
Voõ Vaên Thaúng
1975 Kinh AÁp 3 3 1975
Nguyeãn Quoác1975
Thanh Kinh AÁp 3 9 1975
Leâ Thò Thôm1975 x Kinh AÁp 3 7 1975
Leâ Vaên The1975 Kinh AÁp 3 6 1975
Nguyeãn Vaên 1975
Uùt Kinh AÁp 3 5 1975
Phaïm Thò Ngoïc
1975Vaân Kinh AÁp 3 5 1975
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1975 31 27 0 1 0 26 1 5 16 22 84.6 0 0 2 2 4
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄNGHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Thò Ngoïc1974
Baïch x Kinh AÁp 3 6 1974
Voõ Vaên Beân1974 Kinh AÁp 3 7 1974
Ñaëng Thò Ñieàn
1974 x Kinh AÁp 3 4 1974
Leâ Thò Hueä1974 x Kinh AÁp 3 9 1974
Nguyeãn T Thu1974
Höôngx Kinh AÁp 3 7 1974
Phaïm T Hoàng1974
Loan x Kinh AÁp 3 9 1974
Leâ Thò Bích 1974
Phöôïngx Kinh AÁp 3 4 1974
Nguyeãn Vaên 1974
Sôn Kinh AÁp 3 7 1974
Nguyeãn T Thanh
1974Thuyù
x Kinh AÁp 3 8 1974
Voõ Vaên Thaåm
1974 Kinh AÁp 3 12 1974
Phaïm Hoaøng 1974
Tuøng Kinh AÁp 3 8 1974
Leâ Vaên Vaøng
1974 Kinh AÁp 3 6 1974
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1974 32 12 0 0 0 12 2 0 10 12 100.0 0 0 0 0 0
AÁp 3 Xaõ Myõ Thaïnh THOÁNG KEÂ TOÅNG HÔÏP CHOÁNG NAÏN MUØ CHÖÕ

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1994 15 24 0 1 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0
1993 16 24 0 0 0 24 0 1 23 24 100.0 0 0 0 0 0
1992 17 29 0 1 0 28 0 0 28 28 100.0 0 0 0 0 0
1991 18 23 0 0 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0
1990 19 26 0 0 0 26 0 1 25 26 100.0 0 0 0 0 0
1989 20 22 0 0 0 22 0 0 22 22 100.0 0 0 0 0 0
1988 21 24 0 0 0 24 0 0 24 24 100.0 0 0 0 0 0
1987 22 16 0 0 0 16 0 0 16 16 100.0 0 0 0 0 0
1986 23 20 0 0 0 20 2 1 17 20 100.0 0 0 0 0 0
1985 24 31 0 0 0 31 1 1 28 30 96.8 0 1 0 0 1
1984 25 25 0 0 0 25 0 2 23 25 100.0 0 0 0 0 0
COÄNG 15-25 264 0 2 0 262 3 6 252 261 99.6 0 1 0 0 1
1983 26 28 0 1 0 27 0 4 21 25 92.6 0 0 0 2 2
1982 27 32 0 0 0 32 1 7 24 32 100.0 0 0 0 0 0
1981 28 20 0 0 0 20 1 2 16 19 95.0 0 0 0 1 1
1980 29 22 0 1 0 21 1 0 18 19 90.5 0 0 1 1 2
1979 30 27 0 0 0 27 6 4 14 24 88.9 1 1 0 1 3
1978 31 24 0 0 0 24 3 0 19 22 91.7 0 0 1 1 2
1977 32 23 0 0 0 23 3 6 13 22 95.7 0 1 0 0 1
1976 33 25 0 0 0 25 4 1 19 24 96.0 0 0 1 0 1
1975 34 27 0 1 0 26 1 5 16 22 84.6 0 0 2 2 4
1974 35 12 0 0 0 12 2 0 10 12 100.0 0 0 0 0 0
COÄNG 26-35 240 0 3 0 237 22 29 170 221 93.2 1 2 5 8 16
COÄNG 15-35 504 0 5 0 499 25 35 422 482 96.6 1 3 5 8 17
Myõ Thaïnh, ngaøy thaùng naêmKeát
2009quaû CMC:
482 x 100 = 96.6 %
Ngöôøi laäp bieåu 499 HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG BAN CHÆ ÑAÏO

499
Nguyeãn Ñình Truùc
LOÏC
NAM

05 09 61p4 1994 Hoà Thò Naêm


cöông 69
05 09 81p5ba 1994 Traàn T Kim
daïoHoàng 88
05 09 33p2 1994 Phaïm Hoàng
danhCoâng 228
05 09 4p1 1994 Nguyeãn duy
Thò Boâng 67
05 09 85p5ba 1994 Chaâu Hoàng
haèng Quaän 120
05 09 52p3 1994 Phaïm Vaên
khanh
Möôøi 118
05 09 8p1 1994 Hoà Vaênlieâm
Loa 206
06 6 1994 Nguyeãn lieân
Thò Anh 201
05 09 12p1 1994 Leâ Thanhlöïc
Xuaân 57
05 09 47p3 1994 Voõ Minhngoïc
Trung 2
05 09 18p1 1994 Leâ Vaênphi
Maùch 139
07 1994 Traàn Vaên
phongNieàm 26
05 09 20p1ba 1994 Hoà Vaênquyeân
Baèng 43
05 09 21p2 1994 Phaïm Vaên
thaønh
Minh 1
05 09 53p3 1994 Chaâu Vaên
thònhTrong 221
05 09 24p2 1994 Leâ Vaênthuyø
Chöùa 172
05 09 29p2 1994 Leâ Vaêntöïu
Neân 58
05 09 87p5 1994 Nguyeãn trí
Huy Cöôøng37
x 1994 Nguyeãn trình
Thò Phuùc 100
05 09 56p3 1994 Chaâu Vaên
trungHieáu 154
05 09 147p8ba 1994 Nguyeãn tuù
Thaønh Höông
36
05 09 60p3 1994 Phaïm Vaên
vaânVuï 189

05 09 46p3 1994 Nguyeãn Vaên Saùu 164


05 09 1p1 1994 Leâ Vaên Phuùc 142
LOÏC
NAM

5 1993 Traàn Trung


baátHieáu 125
04 08 39p2 1993 Leâ Thò Nhaïn
chí 220
04 08 41p3 1993 Haø Chaâudaït
Ca 41
04 08 43p3 1993 Nguyeãn haäu
Thò Raûnh 143
05 7 1993 Leâ Vaênhaèng
Thöông 27
04 08 85p5 1993 Nguyeãn hoaøng
Vaên Môùi 6
04 08 9p1 1993 Traàn Vaên
khaùDuõng 224
05 6 1993 Hoà Vaênkieät
Saùng 146
04 08 229p12 1993 Hoà Thò Naêm
long 69
05 6 1993 Nguyeãn ngaân
Thò Quyeãn199
04 8 1993 Ñoaøn Vaên
nhöHai 8
04 08 20p1 1993 Traàn Vaên
sin Laønh 59
04 08 238p12 1993 Nguyeãn taâm
Huy Cöôøng37
04 08 65p4 1993 Nguyeãn thô
Vaên Ngaøn74
04 08 29p2 1993 Chaâu Vaên
thuaán
Trong 221
04 08 32p2ba 1993 Phaïm Thòthuaän
Caûnh 185
04 08 30p2 1993 Voõ Minhtieán
Hoaø 170
04 08 laàn 2 1993 Traàn Vaên
tieáng
Cai 225
04 08 67p4 1993 Leâ Baù Chaúng
toaøn 183
04 08 98p5 1993 Buøi Thò trang
Tui 132
05 09 25p2 1993 Phaïm Thòtroïng
Lan 180
04 08 102p6 1993 Traàn Vaên
tuøng
Ba 85
05 09 149p8ba 1993 Nguyeãn tuyeàn
Vaên Chung 68
04 09 69p4 1993 Nguyeãn Thò Thôm 112
loïc nam
x 1992 Phaïm T Yeán
caûnhThanh 273
04 9 1992 Döông Vaên
chungKha 107
03 07 3p1 1992 Traàn Minh
dieãm
Nhöït 105
03 07 35p2ba 1992 Phaïm Vaên
duõKieân 256
04 6 1992 Nguyeãn giaøu
Vaên Ñaïi 104
04 08 82p5 1992 Nguyeãn haèng
Thò Anh 201
03 07 92p5tt 1992 Nguyeãn hieån
Vaên Goïn 63
03 07 71p4 1992 Phuøng Thò
kieät
Xeâ 25
03 07 16p1 1992 Ñaëng Taát
kínhÑaéc 21
03 07 18p1 1992 Nguyeãn lin
Thò Boâng 67
03 07 22p2 1992 Nguyeãn möøng
Vaên Song 149
03 07 46p3 1992 Voõ Vaênnhaân
Quaân 3
03 07 186p10 1992 Nguyeãn nhung
Thò Trang 127
03 07 25p2 1992 Leâ Baù Phaûi
nöông 181
05 8 1992 Nguyeãn phuùc
Thò Do 262
03 07 85p5 1992 Voõ Vaênquoác
Beân 42
03 07 28p2 1992 Hoà Vaênsöông
Loa 206
03 07 189p10 1992 Nguyeãn thaân
Vaên Laïc 131
03 07 88p5 1992 Chaâu Vaên
thaûo
Ñang 15
03 07 83p5ba 1992 Traàn Vaên
thaûo
Khaûi 17
03 07 85p5ba 1992 Traàn Trong
thieän
Thuyû 110
04 1992 Nguyeãn thô
Thò Tích 150
03 07 30p2ba 1992 Nguyeãn trang
Vaên Thaéng
190
03 07 57p3 1992 Voõ Minhtrí
Sôn 4
03 07 118p6tt 1992 Nguyeãn troïng
Thò Chôï 161
03 07 59p3 1992 Phaïm Vaên
trung
Ñaït 275
03 07 223p12 1992 Nguyeãn vuõ
Vaên Cam 240
03 07 65p4 1992 Phaïm Vaên
vuông
Nhieäm 95
03 07 134p7tt 1992 Hoà Vaên Laém 136
02 06 5p1tt 1991 Traàn Minh
dieäp
Nhöït 246
02 06 79p4 1991 Traàn Vaên
doanDuõng 224
02 06 78p4 1991 Nguyeãn duõng
Ñöùc Chaâu44
02 06 84p5 1991 Huyønh Thò
hieäpNhi 222
02 07 224p12 1991 Phan Vaênhieáu
Vaày 216
02 06 90p5 1991 Traàn Vaên
linhCai 225
03 07 45p3 1991 Nguyeãn lyVaên Ngaøn74
03 07 23p2 1991 Leâ Vaênngaân
Neân 58
02 06 25p2 1991 Ngoâ Kimnghóa
Veûn 156
02 8 1991 Leâ Thò Baèng
nhaân 35
03 7 1991 Traàn Trung
nhungHieáu 125
02 06 26p2 1991 Nguyeãn nhung
Thò Trang 127
02 06 59p3 1991 Phan Coâng
phi Phaûi 84
03 07 50p3 1991 Voõ VaênphiLöôïm 166
04 08 22p2 1991 Phaïm Vaên
taâmMinh 1
02 06 104p6 1991 Phan Vaênthaém
Vui 215
02 9 1991 Nguyeãn thanh
Vaên quyùt241
03 07 30p2 1991 Nguyeãn trang
Vaên Tôø 260
02 06 69p4 1991 Phaïm Thòtrang
Lan 180
03 07 60p3 1991 Voõ Minhtröïc
Trung 2
02 06 72p4 1991 Phan Vaêntrung
Löïc 157
03 07 93p5 1991 Traàn Vaên
tuaánNieàm 26
02 07 pc 1991 Traàn Vaên
tuøng
Baûy 82
Ñ Phuøng Thò Xeâ25 cöôøg
Ñ Nguyeãn Vaên121
Dung döông
Ñ Nguyeãn Vaên Lôïi
16 dung
Ñ Hoà Vaên Saùng
146 duõng
Ñ Nguyeãn Vaên196
Hai haän
Ñ Nguyeãn Thò Böôûi
77 hieäp
Ñ Leâ Thò Cuùc 24 hôïp
Ñ Phaïm Hoaøng214
Vuõ khanh
Ñ Phaïm Vaên Hoaøng
147 khaùnh
Ñ Phan Thanh Taâm
193 linh
Ñ Phaïm Vaên Tröôøng
115 loan
Ñ Phaïm Vaên Song
186 nga
Ñ Leâ Vaên Phaùt
123 nghieâm
Ñ Döông Vaên Kha
107 nhi
Ñ Hoà Vaên Loa 206 nhieàu
Ñ Traàn Vaên Boán
202 nhung
Ñ Phaïm T Yeán 273
Thanh sang
Ñ Phaïm Vaên Minh1 saùu
Ñ Leâ Vaên Daïn 55 thaân
Ñ Leâ Vaên Thöông
27 thanh
Ñ Hoà Vaên Uùt 38 toaøn
Ñ Nguyeãn Vaên238
Lyù traân
Ñ Nguyeãn Vaên131
Laïc truùc
Ñ Traàn Thò Ñaøo
178 truùc
Ñ Leâ Vaên Ñaày20 xuyeân
Ñ Phaïm Vaên Nghieäp
261
Ñ Nguyeãn Vaên263Maàu cao
Ñ Voõ Vaên Löôïm
166 chôn
Ñ Leâ Thanh Xuaân57 dònh
Ñ Nguyeãn Vaên211Tieám döôïc
Ñ Hoà Vaên Uùt 38 dueä
Ñ Leâ Thò Baèng 35 haûi
Ñ Traàn Thò Löôïc75 haûi
Ñ Ngoâ Kim Veûn156 hieáu
Ñ Traàn Vaên Duõng
224 khöông
Ñ Nguyeãn Thò Quyeãn
199 loan
Ñ Leâ Thò Noùi 205 mình
Ñ Voõ Thò Thoá 192 mô
Ñ Ngoâ Thò Mai 152 ngaø
Ñ Phaïm Thò Ñeït60 nghóa
Ñ Döông Vaên Nhö
106 nhaä
Ñ Nguyeãn Höõu 99Ñöùc nöông
Ñ Nguyeãn Thò Tích
150 thaïo
Ñ Nguyeãn Vaên196Hai thích
Ñ Nguyeãn Vaên238Lyù thöùc
Ñ Voõ Vaên Quaân3 trieäu
Ñ Nguyeãn Vaên191Höõu vöõng
Ñ Traàn Hoàng Phuùc
151 yeán
Ñ Nguyeãn Ngoïc
114
Quan baùch
Ñ Phaïm Vaên Nghieäp
261 baûo
Ñ Nguyeãn Vaên149
Song chuùc
Ñ Ñaëng Taát Ñaéc
21 dæn
Ñ Phaïm Vaên Khaûi
116 daëng
Ñ Voõ Vaên Phöông
54 daøo
Ñ Nguyeãn Vaên Môùi
6 deïp
Ñ Phaïm Vaên Vuï
189 döông
Ñ Chaâu Vaên Trong
221 hueä
Ñ Phaïm Vaên Möôøi
118 khanh
Ñ Voõ Thò Kim Loan
126 linh
Ñ Nguyeãn Thò Aám
98 nhaân
Ñ Phan Coâng Phaûi
84 phuøng
Ñ Traàn Thò Quaân
165 thaïo
Ñ Nguyeân Vaên103
Thoâng thaûo
Ñ Traàn Thò Ngöõ
276 thi
Ñ Leâ Vaên Chöùa
172 thuyù
Ñ Voõ Vaên Ñieáu
128 toaøn
Ñ Traàn Ngoïc Long
89 töïu
Ñ Voõ Minh Hoaø170 tuaán
Ñ Phaïm T Yeán 273
Thanh tuyeàn
Ñ Leâ Vaên Nhaøn
141 vuõ
Ñ Nguyeãn Vaên260
Tôø xuaân
Ñ Traàn Vaên Khaûi
17 yeán
Ñ Nguyeãn Vaên263
Maàu dænh
Ñ Nguyeãn Vaên211
Tieám hoa
Ñ Phaïm Vaên Tröôøng
115 hoàg
Ñ Nguyeãn Höõu 99
Ñöùc nhung
Ñ Traàn Vaên Ba 85 sen
Ñ Nguyeãn Vaên Ngaøn
74 thaém
Ñ Buøi Thò Tui 132 thaønh
Ñ Nguyeãn Vaên121
Dung thaûo
Ñ Phaïm Thò Laù243 thaûo
Ñ Leâ Thò Noùi 205 thoâng
Ñ Leâ Kim Tieàn 19 thònh
Ñ Voõ Minh Sôn 4 trang
Ñ Phaïm Vaên Ngoan
212 trí
Ñ Phaïm Thò Lan180 trí
Ñ Phaïm Vaên Hoå
176 tuaán
Ñ Voõ Vaên Baïn 52 vaân
Ñ Leâ Vaên Quang
245 chaâu
Ñ Voõ Vaên Ñöïc 48 chaâu
Ñ Leâ Vaên Ñaày20 chi
Ñ Hoà Thò Naêm 69 giaøu
Ñ Voõ Vaên Xem 46 höông
Ñ Leâ Thò Ngoïc169
Hueä hueä
Ñ Phuøng Vaên Caàn
97 huyeàn
Ñ Döông Vaên Nhö
106 laâm
Ñ Phan Coâng Phaûi
84 leä
Ñ Nguyeãn Vaên233
Keát löïc
Ñ Nguyeãn Thò Aám
98 ngaân
Ñ Nguyeãn Vaên131
Laïc nhaøn
Ñ Hoà Vaên Bieáu
264 nhöït
Ñ Voõ Thò Mai 135 pha
Ñ Leâ Thanh Xuaân
57 quyeân
Ñ Hoà Vaên Bieáu
264 re
Ñ Traàn Thò Ngöõ
276 thuyù
Ñ Nguyeãn Vaên237
Nghieäp trieäu
Ñ Phaïm Vaên Ñaït
275 troïng
Ñ Nguyeãn Vaên104
Ñaïi vaân
Ñ Voõ Vaên Voán188 a
Ñ Nguyeãn Vaên Lôïi
16 b
Ñ Buøi Vaên Ñöùc13 b
Ñ Nguyeãn Thò Do
262 c
Ñ Nguyeãn Vaên Muïi
79 d
Ñ Nguyeãn Thaønh
236Haän h
Ñ Leâ Vaên Hoùa 61 h
Ñ Phaïm Vaên Khaûi
116 h
Ñ Voõ Thò Kim Loan
126 k
Ñ Nguyeãn Vaên Môùi
6 m
Ñ Voõ Vaên Baù 129 m
Ñ Nguyeãn Thò Raûnh
143 m
Ñ Leâ Vaên Neân 58 n
Ñ Traàn Long Trung
90 n
Ñ Traàn Vaên So242 n
Ñ Phaïm Thò Laù243 n
Ñ Voõ Vaên Phöông
54 ngaø
Ñ Phan Coâng Phaûi
84 p
Ñ Voõ Vaên Löôïm
166 p
Ñ Nguyeãn Vaên121
Dung s
Ñ Chaâu Vaên Ñang
15 t
Ñ Voõ Vaên Baïn 52 t
Ñ Traàn Quaûn Laïc
91 t
Ñ Nguyeãn Vaên211
Tieám t
Ñ Phaïm Vaên Ngoan
212 t
Ñ Phaïm Vaên Thai
187 t
Ñ Nguyeãn Thò Tích
150 t
Ñ Voõ Vaên Nhaãn
130 t
Ñ Leâ Thanh Sôn162 t
Ñ Hoà Thò Naêm 69 v
Ñ Phaïm Vaên Kieân
256 x
Ñ Nguyeãn Vaên131
Laïc a
Ñ Mai Ngoïc Aùnh
253 a
Ñ Leâ Thanh Thanh
168 b
Ñ Leâ Coâng Thoáng
51 c
Ñ Buøi Vaên Nieân
171 h
Ñ Traàn Hoàng Phuùc
151 h
Ñ Nguyeãn Thò Khôûi
163 h
Ñ Voõ Thò Kim Loan
126 l
Ñ Leâ Thanh Sôn162 m
Ñ Traàn Thò Quaân
165 m
Ñ Nguyeãn Vaên191
Höõu n
Ñ Leâ Thaønh Trung
93 n
Ñ Voõ Thò Laém266 n
Ñ Leâ Vaên Nhaøn
141 p
Ñ Nguyeãn Thò Aám98 q
Ñ Leâ Kim Tieàn 19 t
Ñ Leâ Vaên Taàm22 t
Ñ Nguyeãn Thaønh 36Höông t
Ñ Nguyeãn Quoác40 Coâng t
Ñ Leâ Vaên Phaùt
123 t
Ñ Leâ Vaên Hoaèng
138 t
Ñ Nguyeãn Vaên233Keát t
Ñ Traàn Kim Taøi184 t
Ñ Phaïm Vaên Song
186 t
Ñ Nguyeãn Vaên155Daäm troïng
Ñ Voõ Vaên Ñieáu128 b
Ñ Leâ Vaên Taùm92 c
Ñ Voõ Vaên Nuoâi134 d
Chaâu Vaên Trong
221 d
Ñ Nguyeãn Thò Aám98 h
Ñ Nguyeãn Höõu269Trí k
Ñ Phuøng Vaên Lôøi
56 l
Ñ Voõ Vaên Baù 129 l
Ñ Phaïm Vaên Beàn
117 l
Ñ Nguyeãn Vaên149Song n
Ñ Mai Ngoïc Töôi254 n
Ñ Voõ Vaên Löôïm166 p
Ñ Voõ Vaên Be 133 t
Ñ Traàn Vaên So242 t
Ñ Trònh Vaên Thoâng
257 t
Ñ Phaïm Vaên Daøi
111 t
Ñ Ñaëng Thò Phaän
119 t
Ñ Phan Thanh Taâm
193 t
Ñ Phaïm Vaên Nhieäm
95 t
Ñ Leâ Vaên Tôùi137 t
Ñ Voõ Vaên Nhaãn130 t
Ñ Nguyeãn Anh Tuaán
197 t
Ñ Phaïm Vaên Nghieäp
261 t
Ñ Phaïm Vaên Nghieäp
261 t
Ñ Phaïm Vaên Kieân
256 t
Ñ Nguyeãn Vaên210Xuaân v
Ñ Leâ Thò Noùi 205 v
Ñ Traàn Thò Ngöõ276 v
Ñ Traàn Vaên So242 b
Ñ Trònh Quang Trung
258 d
Ñ Leâ Vaên Nhaøn
141 d
Ñ Nguyeãn Vaên155
Daäm d
Ñ Leâ Vaên Ñô 122 d
Ñ Leâ Vaên Taàm22 h
Ñ Leâ Thanh Phong
167 h
Ñ Traàn Quaûn Laïc
91 h
Ñ Nguyeãn Vaên233
Keát h
Ñ Voõ Thò Mai 135 k
Ñ Voõ Vaên Nuoâi
134 l
Ñ Leâ Thò Ñoâng 12 m
Ñ Nguyeãn Vaên233
Keát m
Ñ Phaïm Thò Laù243 n
Ñ Ngoâ Thò Mai 152 n
Ñ Phan Coâng Phaûi
84 p
Ñ Voõ Vaên Baù 129 p
Ñ Nguyeãn Thò Aám
98 p
Ñ Leâ Vaên Ñaày20 p
Ñ Nguyeãn Vaên211Tieám q
Ñ Voõ Vaên Baïn 52 t
Ñ Nguyeãn Quoác40 Coâng t
Ñ Phaïm Vaên Khaûi
116 t
Ñ Voõ Thò Thoá 192 t
Ñ Phaïm Vaên Ñaït
275 t
Ñ Nguyeãn Vaên191Höõu t
Ñ Leâ Vaên Chöùa172 t
Ñ Mai Ngoïc Töôi254 t
Ñ Leâ Vaên Ñô 122 t
Ñ Nguyeãn Vaên190Thaéng v
Ñ Buøi Vaên Nieân
171 v
Ñ Hoà Taán Laïc217 y
Ñ Haø Ngoïc Huyeàn
194 c
Ñ Ñaëng Thò Phaän
119 d
Ñ Nguyeãn T Ngoïc
80Dung h
Ñ Voõ Vaên Baù 129 h
Ñ Phaïm Vaên Thai
187 k
Ñ Voõ Vaên Voán188 l
Ñ Leâ Vaên Ñaëng72 m
Ñ Nguyeãn Vaên238
Lyù n
Ñ Voõ Vaên Ñieáu
128 n
Ñ Leâ Vaên Tôùi137 n
Ñ Leâ Vaên Hoà 62 p
Ñ Leâ Thò Thaøng81 p
Ñ Phan Coâng Phaûi
84 p
Ñ Phaïm Vaên Song
186 s
Ñ Phan Thanh Taâm
193 t
Ñ Phaïm T Thuyù274
Hoa t
Ñ Nguyeãn Vaên Sôn
96 t
Ñ Voõ Vaên Nhaãn
130 t
Ñ Nguyeãn Thò Khôûi
163 t
Ñ Leâ Kim Tieàn 19 u
Ñ Mai Ngoïc Aùnh
253 a
Ñ Leâ Thanh Sôn162 c
Ñ Nguyeãn T Ngoïc
80Dung d
Ñ Trònh Quang Trung
258 d
Nguyeãn Vaên155
Daäm d
Ñ Leâ Thò Nhaïn220 g
Ñ Phaïm Vaên Thieät
244 g
Ñ Nguyeãn Thaønh
236Haän h
Ñ Ñaëng Thò Phaän
119 l
Ñ Voõ Vaên Xem 46 n
Ñ Voõ Minh Sôn 4 p
Ñ Traàn Vaên So242 p
Ñ Hoà Taán Laïc217 p
Ñ Voõ Vaên Baù 129 q
Ñ Leâ Vaên Taàm22 t
Ñ Nguyeãn Vaên131
Laïc t
Ñ Phaïm Vaên Khaûi
116 t
Ñ Buøi Vaên Nieân
171 t
Ñ Leâ Thanh Thanh
168 t
Ñ Phaïm T Thuyù274
Hoa t
Ñ Nguyeãn Höõu269
Trí t
Ñ Leâ Thò Ñoâng 12 y
Ñ Thaùi Thò Thoû34 b
Ñ Phuøng Vaên Lôøi
56 c
Ñ Leâ Thò Kyõ 145 d
Ñ Nguyeãn Thò Khôûi
163 d
Ñ Leâ Thò Cuùc 24 g
Ñ Chaâu Vaên Ñang15 h
Ñ Voõ Minh Nhöït
159 h
Ñ Nguyeãn Vaên140Roâ h
Ñ Buøi Thò Hoa 94 h
Ñ Traàn Thò Hoàng
108Danh k
Ñ Nguyeãn Thaønh
235Laïc l
Ñ Hoà Taán Laïc217 l
Ñ Leâ Troïng Nhaân
71 n
Ñ Nguyeãn Vaên238Lyù o
Ñ Phan Coâng Phaûi
84 p
Ñ Leâ Thò Ñoâng 12 p
Ñ Leâ Vaên Choø160 s
Ñ Traàn Vaên So242 t
Ñ Phaïm Vaên Daøi
111 t
Ñ Phaïm T Thuyù274
Hoa t
Ñ Phaïm T Yeán 273
Thanh t
Ñ Leâ Thaønh Trung
93 t
Ñ Voõ Vaên Nhaãn
130 t
Ñ Traàn Kim Taøi184 t
Ñ Leâ Thò Kyõ 145 t
Ñ Nguyeãn Vaên Taøi
50 t
Ñ Leâ Thò Ñoâng 12 v
Ñ Ñoaøn Thò Tö 175 a
Ñ Phaïm Vaên Song
186 a
Ñ Nguyeãn Thò Maøng
23 b
Ñ Voõ Vaên Be 133 c
Ñ Phaïm Thò Nhang
255 c
Ñ Voõ Minh Sang 45 c
Ñ Voõ Vaên Ñieáu
128 d
Ñ Voõ Vaên Be 133 d
Ñ Phan Vaên Hoàng
102 h
Ñ Phaïm Hoaøng173
Tuøng h
Ñ Nguyeãn Vaên248
Trò l
Ñ Phaïm Vaên Thai
187 l
Ñ Nguyeãn Vaên140
Roâ l
Ñ Nguyeãn Thaønh36Höông n
Ñ Voõ Vaên Nuoâi
134 nhung
Ñ Leâ Thò Nhaïn220 p
Ñ Voõ Minh Sôn 4 q
Ñ Nguyeãn Thò Naêm
268 q
Ñ Nguyeãn Vaên248
Trò t
Ñ Phaïm Vaên Daøi
111 t
Ñ Nguyeãn Vaên191
Höõu t
Ñ Voõ Vaên Nhaãn
130 t
Ñ Ñaëng Thò Phaän
119 t
Ñ Phaïm Thò Baïc29 v
Ñ Leâ Thanh Thanh
168 b
Ñ Leâ Thanh Phong
167 c
Ñ Trònh Quang Trung
258 d
Ñ Buøi Thò Hoa 94 d
Ñ Nguyeãn Thò Baûy
53 e
Ñ Haø Ngoïc Huyeàn
194 h
Ñ Chaâu Ngoïc Hoân
153 h
Ñ Nguyeãn Vaên140Roâ h
Ñ Phaïm Vaên Hai
249 h
Ñ Nguyeãn Vaên210Xuaân h
Ñ Nguyeãn Vaên Taøi
50 l
Ñ Phaïm T Yeán 273
Thanh n
Ñ Voõ Minh Nhöït
159 n
Ñ Voõ Thò Ai 213 n
Ñ Phaïm T Kim Oanh
177 o
Ñ Phaïm Vaên Khaûi
116 p
Ñ Traàn Vaên So242 t
Ñ Phaïm Vaên Khaûi
116 t
Ñ Nguyeãn Thò Nôi
271 t
Ñ Voõ Vaên Nhaãn
130 t
Ñ Leâ Thò Ñoâng 12 t
Ñ Mai Ngoïc Long
252 thaûo
Ñ Nguyeãn Vaên238Lyù v
Ñ Phan Vaên Hoàng
102 b
Ñ Leâ Thò Nhaïn220 c
Ñ Traàn Thanh Tuøng
113 d
Ñ Phaïm Vaên Thai
187 d
Ñ Huyønh Thò Quaän
11 h
Ñ Leâ Thò Kieân 39 h
Ñ Traàn Vaên So242 h
Ñ Nguyeãn Vaên211Tieám hoa
Ñ Phaïm Thò Nhang
255 l
Ñ Traàn Thieän Tích
101 l
Ñ Nguyeãn Thò Naêm
268 l
Ñ Ñoaøn Vaên Hai 8 m
Ñ Voõ Minh Lang 5 n
Ñ Traàn Vaên Hieáu
144 n
Ñ Ngoâ Ñöùc Hoàng
219 n
Ñ Leâ Thanh Phong
167 p
Ñ Nguyeãn Thò Maøng
23 p
Ñ Chaâu Vaên Ñang15 s
Ñ Voõ Minh Sang 45 s
Ñ Leâ Thò Thaøng81 t
Ñ Traàn Thanh Tuøng
113 t
Ñ Coå Minh Höng200 t
Ñ Leâ Vaên Maùch
139 t
Ñ Nguyeãn Thò Khôûi
163 t
Ñ Phaïm Vaên Hai
249 x
Ñ Phaïm Vaên Song
186 a
Ñ Phuøng Vaên Caàn
97 c
Ñ Phaïm Vaên Ñaáu
250 c
Ñ Phuøng Vaên Caàn
97 c
Ñ Phaïm Vaên Ñaáu
250 d
Ñ Nguyeãn Nhöït179
Thanh g
Ñ Nguyeãn Thò Phuùc
100 h
Ñ Phaïm Thò Höôøng
259 h
Ñ Ñoaøn Vaên Hai 8 h
Ñ Phaïm Thò Ngoïc
49Vaân höông
Ñ Mai Ngoïc Long
252 l
Ñ Leâ Troïng Nhaân
71 n
Ñ Nguyeãn Huy Cöôøng
37 s
Ñ Phan Vaên Hoàng
102 s
Ñ Nguyeãn Ñöùc Chaâu
44 t
Ñ Nguyeãn Quoác33 Thanh t
Ñ Phuøng Vaên Caàn
97 t
Ñ Buøi Thò Hoa 94 t
Ñ Leâ Vaên Taùm92 t
Traàn Minh Nhöït
105 t
Ñ Traàn Vaên Taùm
109 t
Ñ Voõ Vaên Baù 129 t
Ñ Nguyeãn Quoác33 Thanh t
Ñ Nguyeãn Vaên Uùt
78 t
Ñ Leâ Vaên The 207 thö
Ñ Nguyeãn Vaên Uùt
78 u
Ñ Phaïm Thò Ngoïc49Vaân v
Ñ Leâ Thanh Phong
167 b
Ñ Voõ Vaên Beân42 b
Ñ Traàn Minh Nhöït
105 dieãm
Ñ Leâ Thò Kieân 39 h
Ñ Nguyeãn Vaên238
Lyù h
Ñ Nguyeãn Thò Thôm
112 loan
Ñ Traàn Vaên Laønh
59 p
Ñ Nguyeãn Vaên Sôn
96 s
Ñ Leâ Vaên Coù 30 t
Ñ Voõ Vaên Nhaãn
130 t
Ñ Phaïm Hoaøng173
Tuøng trinh
Ñ Leâ Vaên Choø160 v
ñ 9 thcsmt
ñ 9/3 BA
ñ 9 thcsmt
ñ 8 thcsmt
ñ 9 thcsba
ñ 9 thcsmt
ñ 9 thcsmt
Ñ 6
ñ 9 thcsmt
ñ 9 MT
ñ 9 thcsmt
ñ 7
ñ 9 thcsmt
ñ 9 thcsmt
ñ 9 thcssmt
ñ 9 MT
ñ 9 thcsmt
ñ 9 thcsmt
beänh trí nhôù keùm phaùt trieån 5 MT
ñ 9 thcsmt
ñ 9 thcsmt
ñ 9 thcsmt

ñ 9/2 ps
ñ 9/1 ps
Ñ 5
ñ 10 ml
ñ 41p3mt 2008 10 thpttt
ñ 10 ml
Ñ 7
ñ 9 MT
ñ 10 thpttt
Ñ 6 MT
ñ 10 ml
Ñ 6
Ñ 6 5 2004
ñ 10 ml
ñ 10 ml
ñ 10 ml
ñ 10 ml
ñ 10 thptttt
ñ 9 tn
ñ 9 tn
ñ 10 ml
ñ 98p5mt 2008 10 thpttt
ñ 9 thcsmt
ñ 10 ml
ñ ps
ñ 9
beänh chaát ñoäc da cam
Ñ 9 beänh tim
ñ 9
ñ 35p2ba 2007 11 thpttt
Ñ 6 6 2005
ñ 8
ñ 10 bctt
ñ 10
ñ 9
ñ 10 MT
ñ 11 ml
ñ 10
ñ 186p10mt 2007 10 ml
ñ 11 ml
Ñ 8
ñ 11 ml
ñ 11 ml
ñ 9 MT
ñ 11 ml
ñ 11 thpttt
ñ 11 thpttt
ñ 8 thcsmt
ñ 11 thpttt
ñ 10
ñ 11 thpttt
ñ 9
ñ 9
ñ 2006 12 tn
ñ ps
Ñ 9 tttt
ñ 2006 12 thpttt
ñ 2000 12 ml
ñ 12 ml
ñ 12
Ñ 10
ñ 10 ml
ñ 11 bctt
ñ 12 ML
Ñ 8 8 2005
Ñ 7 7 2005
Ñ 11
ñ 12 ml
ñ 9 tn
ñ 10 ml
ñ 12 ML
Ñ 9 8 2003
ñ 10 ml
ñ 12 tn
ñ 11 ml
ñ 2006 12 ML
ñ 9
ñ tn2007pc 10
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Haø Thanh14/6/94
Bình Kinh AÁp 4 10
2 Ñoaøn Vaên18/5/94
Taán Cöông Kinh AÁp 4 10
3 Phaïm Thò15/9/94
Ngoïc Haânx Kinh AÁp 4 10
4 Nguyeãn 19/10/94
Thò Phöôïngx Haèng
Kinh AÁp 4 10
5 Voõ Ngoïc Hieån
3/1/94 Kinh AÁp 4 10
6 Cao Phöôùc23/7/94
Hieäp Kinh AÁp 4 10
7 Leâ Höõu Hieáu
9/9/94 Kinh AÁp 4 10
8 Phaïm Thò Hieáu
8/2/94 x Kinh AÁp 4 10
9 Cao Phöôùc23/7/94
Lôïi Kinh AÁp 4 10
10 Ñoã Ri Mol12/2/94 Kinh AÁp 4 10
11 Cao Höõu Nhaân
16/6/94 Kinh AÁp 4 10
12 Chaâu Minh20/9/94
Saùng Kinh AÁp 4 9
13 Leâ Thaønh
19/11/94
Taøi Kinh AÁp 4 10
14 Löu Yeán Thanh
1/10/94 x Kinh AÁp 4 10
15 Nguyeãn Thò
20/7/94
Kim Thuyø
x Kinh AÁp 4 10
16 Hoà Thanh Trung
1/6/94 Kinh AÁp 4 10
17 ÖÙng Thanh Tuaán
1994 Kinh AÁp 4 6
18 Huyønh Thanh
23/1/94
Tuaán Kinh AÁp 4 10
19 Phaïm Thanh
15/4/94
Tuaán Kinh AÁp 4 10
20 Laâm Thanh
10/11/94
Uùt Kinh AÁp 4 10
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
14/6/94 2006 20 0 0 0 20 0 0 20 20 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn Phöôùc
3/5/93An Kinh AÁp 4 11
2 Döông Ngoïc
15/8/93
Chieán Kinh AÁp 4 11
3 Laâm Thò13/11/93
Ngoïc Dieãmx Kinh AÁp 4 9
4 Döông Thò Hoàng
1/9/93 Gaám
x Kinh AÁp 4 11
5 Döông Ngoïc
6/10/93
Thaùi Haèng
x Kinh AÁp 4 11
6 Leâ Trung10/12/93
Hieáu Kinh AÁp 4 11
7 Leâ Caûnh15/12/93
Höng Kinh AÁp 4 11
8 Huyønh Quoác
27/4/93
Kha Kinh AÁp 4 11
9 Nguyeãn Thò
18/5/93
Thanh Lan
x Kinh AÁp 4 11
10 Phan Thanh5/4/93
Leân Kinh AÁp 4 11
11 Leâ Thò Myõ4/4/93
Linh x Kinh AÁp 4 10
12 Buøi Thò 25/12/93
Thuyø Linh x Kinh AÁp 4 11
13 Chaâu Thò Phöông
5/4/93 Linh
x Kinh AÁp 4 11
14 Nguyeãn Ngoïc
1/7/93
Ngaânx Kinh AÁp 4 11
15 Nguyeãn 26/12/93
Thò Kim Ngoïc
x Kinh AÁp 4 11
16 Nguyeãn Taán
8/12/93
Ngoïc Kinh AÁp 4 11
17 Phaïm Aùnh10/1/93
Nguyeätx Kinh AÁp 4 11
18 Nguyeãn Thò1/9/93
Toá Nguyeân
x Kinh AÁp 4 11
19 Ñaëng Thò21/5/93
Huyønh Nhöx Kinh AÁp 4 11
20 Ñaëng Coâng1993
Pheâ Kinh AÁp 4 6
21 Nguyeãn Thò
27/6/93
Bích Phöôïng
x Kinh AÁp 4 11
22 Leâ Thò Truùc
13/4/93
Phöôngx Kinh AÁp 4 11
23 Nguyeãn Thò
15/9/93
Kim Quyeân
x Kinh AÁp 4 11
24 Laâm Thò Söông
29/4/93 x Kinh AÁp 4 11
25 Phaïm Coâng8/3/93
Thaân Kinh AÁp 4 9
26 Voõ Thò Hoàng
15/7/93
Thaémx Kinh AÁp 4 11
27 Traàn Ngoïc
29/5/93
Thaïnh Kinh AÁp 4 11
28 Phaïm Thò Kim
1/9/93
Thoa x Kinh AÁp 4 8
29 Nguyeãn 13/11/93
Ñình Toaûn Kinh AÁp 4 11
30 Phan Thò Huyeàn
12/7/93Traân
x Kinh AÁp 4 11
31 Buøi Thò Baûo
7/7/93
Trang x Kinh AÁp 4 11
32 Leâ Thò Thuyø
8/5/93
Trangx Kinh AÁp 4 11
33 Leâ Ngoïc Trong
8/2/93 Kinh AÁp 4 11
34 Leâ Thaønh28/3/93
Trung Kinh AÁp 4 11
35 Leâ Thanh 25/6/93
Tuøng Kinh AÁp 4 7
36 Nguyeãn Thò
24/4/93
Caåm Tuùx Kinh AÁp 4 11
37 Nguyeãn 26/12/93
Hoaøi Vieät Kinh AÁp 4 11
38 Traàn Vónh10/2/93
Yeân Kinh AÁp 4 11
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
3/5/93 2006 38 0 0 0 38 0 0 38 38 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn Troïng
10/7/92
Chinh Kinh AÁp 4 11
2 Vuõ Vaên Ñaêng
15/7/92 Kinh AÁp 4 12
3 Leâ Thò Ñaøo1992 x Kinh AÁp 4 6
4 Nguyeãn Thò
22/6/92
Thanh Dieäu
x Kinh AÁp 4 12
5 Nguyeãn Thanh
1/3/92Duõng Kinh AÁp 4 12
6 Leâ Thò Ngoïc
3/7/92
Haèng Kinh AÁp 4 12
7 Leâ Thò Phöôïng
12/9/92Haèng
x Kinh AÁp 4 12
8 Traàn Thò 28/8/92
Kim Höôngx Kinh AÁp 4 12
9 Phaïm Thò Mai1992
Kha x Kinh AÁp 4 9
10 Nguyeãn Thò1992
Ngoïïc Lieân
x Kinh AÁp 4 x khieám thính
11 Nguyeãn Taán
7/8/92
Linh Kinh AÁp 4 12
12 Nguyeãn Thò
24/7/92
Kieàu Loan
x Kinh AÁp 4 12
13 Phuøng Thò6/10/92
Traø My x Kinh AÁp 4 12
14 Nguyeãn Ñình
7/7/92
Ngoïc Kinh AÁp 4 11
15 Nguyeãn Kim
16/3/92
Ngoïc x Kinh AÁp 4 12
16 Traàn Thò 22/3/92
Hoàng Nguyeân
x Kinh AÁp 4 12
17 Leâ Thò Huyønh
25/2/92Nhö x Kinh AÁp 4 9
18 Nguyeãn T26/3/92
Ngoïc Phöôïng
x Kinh AÁp 4 12
19 Leâ Thanh 10/2/92
Sang Kinh AÁp 4 12
20 Phaïm Thò12/7/92
Kim Thanhx Kinh AÁp 4 12
21 Leâ Quoác1/11/92
Thònh Kinh AÁp 4 12
22 Döông Thanh
18/11/92
Tuøng Kinh AÁp 4 12
23 Leâ Thò Veïn
6/9/92 x Kinh AÁp 4 12
24 Leâ Höõu Vinh
12/5/92 Kinh AÁp 4 12
25 Traàn Tuaán
22/2/92
Vuõ Kinh AÁp 4 12
26 Leâ Thò Ngoïc
19/6/92
Yeán x Kinh AÁp 4 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
10/7/92 2006 26 0 1 0 25 0 0 25 25 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn Hoaøi
2/1/91
Chaâu Kinh AÁp 4 10
2 Voõ Thò Myõ
21/8/91
Dieäp x Kinh AÁp 4 12
3 Nguyeãn Minh
10/2/91
Döông Kinh AÁp 4 12
4 Traàn Thò 15/8/91
Ngoïc Dung x Kinh AÁp 4 12
5 Phan Thò Thanh
3/6/91
Haèngx Kinh AÁp 4 12
6 Nguyeãn Taán
10/2/91
Haûo Kinh AÁp 4 12
7 Nguyeãn Thanh
10/3/91Hieàn Kinh AÁp 4 10
8 Chaâu Trung 1991
Hieáu Kinh AÁp 4 x beänh thaàn kinh
9 Nguyeãn Thieân
26/6/91Thieân
x Höông
Kinh AÁp 4 10
10 Nguyeãn Thò
20/8/91
Tuyeát xLieâm
Kinh AÁp 4 10
11 Phaïm Thò Hueä
1/7/91Minhx Kinh AÁp 4 12
12 Nguyeãn Thò
10/6/91
Kim Ngaân
x Kinh AÁp 4 8
13 Buøi Leâ Troïng
24/2/91Ngaân Kinh AÁp 4 12
14 Nguyeãn T Kim
4/4/91
Ngöôn x Kinh AÁp 4 12
15 Phuøng Tuù30/4/91
Nguyeân Kinh AÁp 4 10
16 Ñoaøn Troïng
20/4/91
Nhaân Kinh AÁp 4 12
17 Phaïm T Hoàng
26/8/91
Nhung x Kinh AÁp 4 12
18 Nguyeãn Ñình
15/2/91
Phong Kinh AÁp 4 12
19 Ñoã Thò Lan
29/11/91
Phöông x Kinh AÁp 4 12
20 Nguyeãn Thanh
2/10/91Sang Kinh AÁp 4 12
21 Leâ Thanh 25/6/91
Taâm Kinh AÁp 4 12
22 Nguyeãn Thanh
13/7/91Taâm Kinh AÁp 4 12
23 Phaïm Thò15/1/91
Ngoïc Thanhx Kinh AÁp 4 12
24 Phaïm Thi Kim
7/7/91
Thanhx Kinh AÁp 4 10
25 Döông Tuaán
25/12/91
Thanh Kinh AÁp 4 10
26 Buøi Minh15/11/91
Tieán Kinh AÁp 4 12
27 Nguyeãn Thò
28/3/91
Baûo Traân
x Kinh AÁp 4 12
28 Leâ Thò Quyeàn
8/1/91
Traân
x Kinh AÁp 4 12
29 Nguyeãn Thò
19/5/91
Thuyø Trang
x Kinh AÁp 4 12
30 Traàn Hoaøi
19/2/91
Trung Kinh AÁp 4 8
31 Nguyeãn Theá
24/9/91
Vinh Kinh AÁp 4 10
32 Cao Minh Vuõ
2/8/91 Kinh AÁp 4 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
2/1/91 2006 32 0 1 0 31 0 0 31 31 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Höõu15/10/90
An Kinh AÁp 4 9 1990
Nguyeãn T15/9/90
Moäng Caàm
x Kinh AÁp 4 8 1990
Laâm Höõu Caàn
1990 Kinh AÁp 4 10 1990
Leâ Theá Chaâu
26/8/90 Kinh AÁp 4 12 1990
Cao Thò Thuyø
14/10/90
Dung x Kinh AÁp 4 11 1990
Nguyeãn T10/3/90
Ngoïc Dieãm
x Kinh AÁp 4 12 1990
Döông Thò20/10/90
Myõ Dungx Kinh AÁp 4 11 1990
Nguyeãn Thaønh
30/3/90Ñöôïc Kinh AÁp 4 9 1990
Nguyeãn Thanh
10/3/90 Huy Kinh AÁp 4 11 1990
Phan Thò25/11/90
Dieäu Hieàn x Kinh AÁp 4 12 1990
Leâ Thò Kim
16/11/90
Haèng x Kinh AÁp 4 8 1990
Chaâu Ñöùc20/7/90
Hoaø Kinh AÁp 4 8 1990
Phuøng Thò
17/12/90
Ngoïc Haân
x Kinh AÁp 4 11 1990
Nguyeãn Troïng
18/2/90 Khoa Kinh AÁp 4 10 1990
Phuøng Nhaät1990Lyù Kinh AÁp 4 9 1990
Voõ Thò Lyù
27/10/90 x Kinh AÁp 4 11 1990
Leâ Thò Thuyø
11/7/90Linh x Kinh AÁp 4 10 1990
Nguyeãn Ñình4/5/90
Luaân Kinh AÁp 4 12 1990
Traàn Thò28/12/90
Lan x Kinh AÁp 4 12 1990
Phuøng Thò20/3/90
Kim Ngaânx Kinh AÁp 4 12 1990
Phaïm Thò Tuyeát
1990 Nhung
x Kinh AÁp 4 10 1990
Leâ Thò Kim
10/7/90
Ngaân x Kinh AÁp 4 10 1990
Traàn Thò 4/10/90
Kim Nhungx Kinh AÁp 4 10 1990
Nguyeãn Huyønh
25/3/90Phuù Kinh AÁp 4 12 1990
Phaïm Thanh
28/3/90
Phong Kinh AÁp 4 12 1990
Leâ Thanh Phuù1990 Kinh AÁp 4 7 1990
Nguyeãn 20/10/90
Thò Saøng x Kinh AÁp 4 12 1990
Nguyeãn Thò
12/3/90
Thanh Thuyû
x Kinh AÁp 4 9 1990
Leâ Hoaøng8/3/90
Thaân Kinh AÁp 4 12 1990
Nguyeãn Thò
30/7/90
Thanh Thuyù
x Kinh AÁp 4 9 1990
Traàn Thò 19/8/90
Thanh Tuyeàn
x Kinh AÁp 4 12 1990
Buøi Thu Trang
6/1/90 x Kinh AÁp 4 9 1990
Nguyeãn 10/12/90
Duy Taân Kinh AÁp 4 11 1990
Leâ Ngoïc12/12/90
Thô Kinh AÁp 4 12 1990
Leâ T Anh26/10/90
Thö x Kinh AÁp 4 12 1990
Leâ Thanh 26/4/90
Tieàn Kinh AÁp 4 12 1990
Traàn Hoaøi
12/4/90
Taân Kinh AÁp 4 8 1990
Traàn Kim Taëng
1990 Kinh AÁp 4 8 1990
Traàn Minh Vuõ1990 Kinh AÁp 4 12 1990
Voõ Thanh21/2/90
Vieät Kinh AÁp 4 11 1990
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
15/10/90 2006 40 0 0 0 40 0 0 40 40 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Thò Beù Ba
1989 Kinh AÁp 4 12 1989
Leâ Thò Chung1989 x Kinh AÁp 4 11 1989
Nguyeãn Quoác1989Döông Kinh AÁp 4 10 1989
Nguyeãn T Hoaøng
1989 Giang
x Kinh AÁp 4 12 1989
Leâ Chí Hieáu1989 Kinh AÁp 4 11 1989
Leâ Minh Hieáu
1989 Kinh AÁp 4 7 1989
Nguyeãn T Ngoïc
1989Haânx Kinh AÁp 4 12 1989
Nguyeãn Ñình1989
Kieân Kinh AÁp 4 9 1989
Nguyeãn Thò1989
Linh x Kinh AÁp 4 7 1989
Nguyeãn Thò1989
Truùc Ly
x Kinh AÁp 4 6 1989
Nguyeãn Kim1989
Ngaân x Kinh AÁp 4 6 1989
Haø Thò Myõ 1989
Na x Kinh AÁp 4 6 1989
Nguyeãn Kim1989
Ngaân Kinh AÁp 4 12 1989
Nguyeãn Thò1989
Kieàu Oanh
x Kinh AÁp 4 12 1989
Nguyeãn Minh 1989
Phöông Kinh AÁp 4 12 1989
Nguyeãn Thò1989
Phöôùngx Kinh AÁp 4 8 1989
Leâ Thanh Quyeân
1989 x Kinh AÁp 4 12 1989
Nguyeãn Vaên 1989
Quí Kinh AÁp 4 8 1989
Phan Thò Thu1989
Söông x Kinh AÁp 4 12 1989
Nguyeãn Ngoïc1989
Söôngx Kinh AÁp 4 11 1989
Phaïm Thanh 1989
Tuøng Kinh AÁp 4 9 1989
Cao Thò Thuyø1989
Trangx Kinh AÁp 4 12 1989
Leâ Thò Thanh1989
Thaûox Kinh AÁp 4 11 1989
Nguyeãn Thaønh
1989Taâm Kinh AÁp 4 12 1989
Phaïm Quoác1989
Taâm Kinh AÁp 4 10 1989
Nguyeãn Thò1989
Bích Truyeàn
x Kinh AÁp 4 9 1989
Phaïm Ngoïc Thoaïi
1989 Kinh AÁp 4 10 1989
Leâ Vaên Thanh
1989Tuaán Kinh AÁp 4 12 1989
Chaâu Kim Tho1989 x Kinh AÁp 4 9 1989
Nguyeãn Thanh1989Tuøng Kinh AÁp 4 11 1989
Chaâu Thò Thanh
1989Tuyeàn
x Kinh AÁp 4 12 1989
Hoà Minh Toaøn
1989 Kinh AÁp 4 12 1989
Voõ Thò Thu 1989
Thaûo x Kinh AÁp 4 10 1989
Phuøng Trieån
1989
Vaên Kinh AÁp 4 11 1989
Traàn Vónh YÙ
1989 Kinh AÁp 4 12 1989

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG


TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1989 17 35 0 0 0 35 0 0 35 35 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Chaâu Quoác1988
Baûo Kinh AÁp 4 10 1988
Nguyeãn Thaønh
1988Baûo Chung
Kinh AÁp 4 7 1988
Phaïm Thò Myõ
1988
Chi x Kinh AÁp 4 10 1988
Nguyeãn T Hoàng
1988 Chöông
x Kinh AÁp 4 10 1988
Buøi Thò Khaùnh
1988Duyx Kinh AÁp 4 5 1988
Phaïm Höõu Duy
1988 Kinh AÁp 4 12 1988
Leâ Thò Dieäu
1988 x Kinh AÁp 4 10 1988
Chaâu Vaên Giìn
1988 Kinh AÁp 4 11 1988
Nguyeãn Thò1988
Phöôïngx Haèng
Kinh AÁp 4 12 1988
Laâm Thò Ngoïc
1988Haèng
x Kinh AÁp 4 12 1988
Leâ Thò Ngoïc
1988
Haïnh Kinh AÁp 4 10 1988
Traàn Hoaøn 1988
Kieám Kinh AÁp 4 12 1988
Buøi Minh Kha
1988 Kinh AÁp 4 12 1988
Voõ Thò Kieàu
1988 x Kinh AÁp 4 12 1988
Nguyeãn Thaïch
1988 lam Kinh AÁp 4 12 1988
Phaïm T Huyønh
1988 Lieân
x Kinh AÁp 4 12 1988
Ñoaøn Troïng1988
Nghóa Kinh AÁp 4 12 1988
Döông Thò Myõ
1988Ngoïcx Kinh AÁp 4 12 1988
Traàn Thò Hoàng
1988Nhungx Kinh AÁp 4 5 1988
Nguyeãn Thò1988
Truùc PhöôngKinh AÁp 4 12 1988
Phuøng Hoaøng
1988 Phöông Kinh AÁp 4 12 1988
Nguyeãn Duy1988
Phöông Kinh AÁp 4 12 1988
Phan Hoaøi Phuùc
1988 Kinh AÁp 4 12 1988
Nguyeãn Thò1988
Phuïng x Kinh AÁp 4 2 1988
Ñoã Nhaät Quang
1988 Kinh AÁp 4 6 1988
Nguyeãn Bình1988
Sôn Kinh AÁp 4 12 1988
Nguyeãn Thò1988
Ngoïc Tieàn
x Kinh AÁp 4 12 1988
Ñaëng Baûo Thaùi
1988 Kinh AÁp 4 12 1988
Traàn Minh Trí
1988 Kinh AÁp 4 12 1988
Nguyeãn Ngoïc
1988Thaûox Kinh AÁp 4 6 1988
Leâ Ngoïc Thieän
1988 Kinh AÁp 4 12 1988
Laâm Thò Ngoïc
1988 Thaám
x Kinh AÁp 4 12 1988
Nguyeãn Ñình1988
Trung Kinh AÁp 4 7 1988
Nguyeãn Thanh
1988 Taâm Kinh AÁp 4 12 1988
Nguyeãn Thò1988
Vöøng x Kinh AÁp 4 12 1988
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1988 18 35 0 0 0 35 0 2 32 34 97.1 0 0 1 0 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Thanh 1987
Bình Kinh AÁp 4 7 1987
Leâ Thaùi Chaâu
1987 Kinh AÁp 4 4 1987
Ñoaøn Thò Linh
1987
Ña x Kinh AÁp 4 12 1987
Laâm Höõu Dieän
1987 Kinh AÁp 4 10 1987
Haø T Ngoïc Höông
1987 x Kinh AÁp 4 5 1987
Voõ Thò Thu 1987
Höông x Kinh AÁp 4 12 1987
Phaïm Thò Leä1987
Haèngx Kinh AÁp 4 7 1987
Traàn Vónh Hieäp
1987 Kinh AÁp 4 10 1987
Leâ Thò Hoàng1987
Hueä x Kinh AÁp 4 11 1987
Leâ T Hoàng 1987
Khanh x Kinh AÁp 4 10 1987
Leâ Thanh Khang
1987 Kinh AÁp 4 12 1987
Phaïm Duy Linh
1987 Kinh AÁp 4 12 1987
Traàn Thò Lieàn
1987 x Kinh AÁp 4 12 1987
Leâ Thò Lieâm1987 x Kinh AÁp 4 6 1987
Nguyeãn Thò1987
Nguyeânx Kinh AÁp 4 12 1987
Ñaëng T Myõ1987
Ngaø x Kinh AÁp 4 12 1987
Chaâu T Myõ 1987
Nöông x Kinh AÁp 4 9 1987
Leâ Thanh Nhieàu
1987 Kinh AÁp 4 10 1987
Leâ Thò Hoàng1987
Nhôù x Kinh AÁp 4 9 1987
Leâ Thò Hoàng1987
Ngaânx Kinh AÁp 4 12 1987
Nguyeãn Thò1987
Lepol x Kinh AÁp 4 6 1987
Nguyeãn Thò1987
Hoa Phöôïng
x Kinh AÁp 4 12 1987
Nguyeãn T Thanh
1987Thuyù
x Kinh AÁp 4 5 1987
Döông Thò Thanh
1987 Truùc
x Kinh AÁp 4 12 1987
Ñoã T Kim Ngaân
1987 x Kinh AÁp 4 9 1987
Buøi T Caåm 1987
Tuù x Kinh AÁp 4 12 1987
Nguyeãn Chí 1987
Thanh Kinh AÁp 4 9 1987
Nguyeãn Thanh1987Tuøng Kinh AÁp 4 6 1987
Leâ Thò Tình 1987 x Kinh AÁp 4 12 1987
Leâ Vaên Taán1987 Kinh AÁp 4 12 1987
Traàn Thò Kim1987
Thu x Kinh AÁp 4 5 1987
Löu Thò Aùnh1987
Tuyeátx Kinh AÁp 4 11 1987
Phaïm Thò Ngoïc
1987Yùeán
x Kinh AÁp 4 12 1987
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1987 19 33 0 0 0 33 1 3 29 33 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn T Kim1986
Chaâux Kinh AÁp 4 10 1986
Buøi T Kim Chi
1986 x Kinh AÁp 4 12 1986
Nguyeãn Höõu 1986
Ñaêng Kinh AÁp 4 5 1986
Nguyeãn T Thanh
1986Dieäu
x Kinh AÁp 4 5 1986
Leâ Thaønh Duy
1986 Kinh AÁp 4 9 1986
Phaïm T Huyønh
1986Giaox Kinh AÁp 4 12 1986
Buøi Ngoïc Hieân
1986 x Kinh AÁp 4 9 1986
Nguyeãn T Ngoïc
1986Haânx Kinh AÁp 4 12 1986
Nguyeãn Vaên 1986
Hoa Kinh AÁp 4 12 1986
Phan Minh Hoàng
1986 Kinh AÁp 4 9 1986
Phan Minh Hoàng
1986 Kinh AÁp 4 11 1986
Nguyeãn Ñình1986
Luaät Kinh AÁp 4 6 1986
Tröông Nhaät1986
Linh Kinh AÁp 4 9 1986
Nguyeãn Thò1986
Mai x Kinh AÁp 4 5 1986
Laâm Thanh Nam
1986 Kinh AÁp 4 7 1986
Phan Thò Xuaân
1986Nöông
x Kinh AÁp 4 12 1986
Chaâu Vaên Nhöôøng
1986 Kinh AÁp 4 12 1986
Nguyeãn Vaên 1986
Nhò Kinh AÁp 4 12 1986
Phaïm Thò Kim1986
Nhungx Kinh AÁp 4 9 1986
Phaïm Troïng1986
Nghóa Kinh AÁp 4 10 1986
Buøi Quoác Phong
1986 Kinh AÁp 4 12 1986
Chaâu T Kim 1986
Phöôïngx Kinh AÁp 4 9 1986
Nguyeãn Vaên1986
Phuù Kinh AÁp 4 10 1986
Nguyeãn T Kim
1986
Quyeân
x Kinh AÁp 4 7 1986
Ñinh Ngoâ Taát
1986Thaéng Kinh AÁp 4 12 1986
Leâ Taán Taøi1986 Kinh AÁp 4 12 1986
Voõ Thanh Tuaán
1986 Kinh AÁp 4 11 1986
Leâ T Kim Trang
1986 x Kinh AÁp 4 9 1986
Nguyeãn T Thanh
1986Truùc
x Kinh AÁp 4 11 1986
Leâ Thò Kim Thoa
1986 x Kinh AÁp 4 12 1986
Nguyeãn Minh1986
Trí Kinh AÁp 4 9 1986
Voõ Thò Kim 1986
Thuyø x Kinh AÁp 4 10 1986
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1986 20 32 0 0 0 32 0 3 29 32 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Vónh Hoaøng
1985 Anh Kinh AÁp 4 12 1985
Nguyeãn Taán1985
Beàn Kinh AÁp 4 12 1985
Leâ Hoaøi Caûnh
1985 Kinh AÁp 4 12 1985
Leâ Thò Hoàng1985
Chaâux Kinh AÁp 4 7 1985
Nguyeãn Thò1985
Thanh Dung
x Kinh AÁp 4 10 1985
Phuøng Thò Ngoïc
1985 Deã Kinh AÁp 4 4 1985
Nguyeãn Thò1985
Ñeïp x Kinh AÁp 4 6 1985
Leâ Thò Ngoïc1985
Dieãmx Kinh AÁp 4 12 1985
Dieäp Thò Ñaêng
1985 x Kinh AÁp 4 9 1985
Nguyeãn Thò1985
Leâ Dung
x Kinh AÁp 4 9 1985
Nguyeãn Thò1985
Beù Emx Kinh AÁp 4 8 1985
Phuøng Thò Hoàng
1985 Hoax Kinh AÁp 4 12 1985
Phuøng Chí Haûi
1985 Kinh AÁp 4 11 1985
Nguyeãn Taán 1985
Höøng Kinh AÁp 4 4 1985
Phaïm Thò Hoàng
1985Hueáx Kinh AÁp 4 6 1985
Buøi Thò Ngoïc
1985
Haân x Kinh AÁp 4 12 1985
Traàn Thò Kim1985
Hueä x Kinh AÁp 4 12 1985
Ñoã Thaønh Kha
1985 Kinh AÁp 4 5 1985
Nguyeãn Ngoïc1985
Kha Kinh AÁp 4 9 1985
Leâ Hoaøng Khaûi
1985 Kinh AÁp 4 4 1985
Phaïm Quoâc1985
Löông Kinh AÁp 4 12 1985
Traàn Kim Laân
1985 Kinh AÁp 4 5 1985
Buøi Thò Kim1985
Ngaân x Kinh AÁp 4 12 1985
La Thò Kieàu 1985
Nguyeân x Kinh AÁp 4 12 1985
Leâ Thò Thanh1985
Nhaätx Kinh AÁp 4 5 1985
Leâ Thò Phöôïng
1985 x Kinh AÁp 4 4 1985
Voõ Thò Minh1985
Quyeânx Kinh AÁp 4 12 1985
Nguyeãn Ngoïc1985
Sôn Kinh AÁp 4 8 1985
Löông Toaøn 1985
Trieäu Kinh AÁp 4 12 1985
Traàn Thò Moäng
1985Thux Kinh AÁp 4 8 1985
Nguyeãn Minh 1985
Trong Kinh AÁp 4 12 1985
Leâ Thanh Trung
1985 Kinh AÁp 4 6 1985
Nguyeãn Thò1985
Ngoïc Thuyû
x Kinh AÁp 4 6 1985
Cao Ngoïc Tuaán
1985 Kinh AÁp 4 10 1985
Leâ Vaên Toaøn
1985 Kinh AÁp 4 12 1985
Ñinh Thò Thu1985
Taâm Kinh AÁp 4 7 1985
Nguyeãn Ngoïc1985
Trai Kinh AÁp 4 5 1985
Chaâu Thanh1985Taøi Kinh AÁp 4 12 1985
Chaâu Thò Ngoïc
1985Thuyø
x Kinh AÁp 4 10 1985
Nguyeãn Thò1985
Caåm Tuù
x Kinh AÁp 4 8 1985
Leâ Vaên Taâm1985 Kinh AÁp 4 7 1985
Leâ Thò Tuyeát
1985 x Kinh AÁp 4 5 1985
Nguyeãn Ñình1985
Thaåm Kinh AÁp 4 10 1985
Hoà Thò Kim 1985
Trang x Kinh AÁp 4 12 1985
Leâ Kim Thaûo1985 x Kinh AÁp 4 6 1985
Nguyeãn Quoác1985Tuaán Kinh AÁp 4 6 1985
Phuøng Thanh
1985
Thaéng Kinh AÁp 4 9 1985

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG


TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1985 21 47 0 0 0 47 4 5 38 47 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Traàn Thò Ngoïc
1984 Bíchx Kinh AÁp 4 5 1984
Leâ Minh Chieán
1984 Kinh AÁp 4 6 1984
Nguyeãn Thò1984
Caåm x Kinh AÁp 4 12 1984
Laâm Huyønh1984
Chieán Kinh AÁp 4 10 1984
Cao Kim Ñænh1984 x Kinh AÁp 4 12 1984
Nguyeãn T Kim
1984
Duyeânx Kinh AÁp 4 3 1984
Nguyeãn Thò1984
Kim Deã x Kinh AÁp 4 5 1984
Leâ Thaønh Ñöôïc
1984 Kinh AÁp 4 12 1984
Phaïm Coâ ng1984
Huaán Kinh AÁp 4 10 1984
Phaïm Thò Hoàng
1984Hieânx Kinh AÁp 4 12 1984
Löông Thò Kim
1984
Kha x Kinh AÁp 4 8 1984
Nguyeãn Vaên1984
Kieäm Kinh AÁp 4 3 1984
Phaïm T Tuyeát
1984Mai x Kinh AÁp 4 5 1984
Phaïm Ngoïc Nhung
1984 x Kinh AÁp 4 5 1984
Phan Thò Naøo
1984 x Kinh AÁp 4 8 1984
Nguyeãn Höõu1984
Ngoïc Kinh AÁp 4 10 1984
Voõ Thò Myõ 1984
Ngaân x Kinh AÁp 4 4 1984
Nguyeãn Thò1984
Ngoïc Phöôïng
x Kinh AÁp 4 12 1984
Ñoã Hoàng Son
1984 Kinh AÁp 4 10 1984
Leâ Quang Sôn
1984 Kinh AÁp 4 4 1984
Nguyeãn Thò1984
Thu Sangx Kinh AÁp 4 5 1984
Ñinh Caåm Tuù
1984 x Kinh AÁp 4 12 1984
Phan Thò Thuyø
1984Trang Kinh AÁp 4 8 1984
Huyønh Thò Truùc
1984 x Kinh AÁp 4 5 1984
Nguyeãn Thò1984
Thu x Kinh AÁp 4 5 1984
Nguyeãn Thò1984
Ngoïc Trang
x Kinh AÁp 4 5 1984
Nguyeãn Ñình1984
Thònh Kinh AÁp 4 4 1984
Nguyeãn Thanh
1984Tuøng Kinh AÁp 4 7 1984
Nguyeãn Vaên1984
Traûi Kinh AÁp 4 10 1984
Leâ Vaên Trai1984 Kinh AÁp 4 6 1984
Nguyeãn Thanh
1984Tuøng Kinh AÁp 4 7 1984
Nguyeãn Thanh
1984Tuøng Kinh AÁp 4 6 1984
Voõ Thaønh Trieát
1984 Kinh AÁp 4 12 1984

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG


TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1984 2006 33 0 0 0 33 3 8 20 31 93.9 0 0 0 2 2

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phaïm Hoaøng1983
Baûo Kinh AÁp 4 7 1983
Leâ Thanh Böûu
1983 Kinh AÁp 4 6 1983
Nguyeãn Vaên1983
Baûo Kinh AÁp 4 2 1983
Mai Dieãm Chi
1983 x Kinh AÁp 4 12 1983
Leâ Thò Myõ 1983
Chaâu x Kinh AÁp 4 5 1983
Nguyeãn Thò1983
Gaám x Kinh AÁp 4 12 1983
Nguyeãn Taán1983
Hieåu Kinh AÁp 4 11 1983
Hoà Thò Myõ 1983
Haân x Kinh AÁp 4 6 1983
Nguyeãn Thanh
1983
Hieáu Kinh AÁp 4 5 1983
Döông Taán Huøng
1983 Kinh AÁp 4 4 1983
Cao Vaên Haûi1983 Kinh AÁp 4 9 1983
Nguyeãn Thò1983
Ngoïc Haân
x Kinh AÁp 4 8 1983
Leâ Troïng Leã
1983 Kinh AÁp 4 12 1983
Leâ Thaønh Loäc
1983 Kinh AÁp 4 5 1983
Löông Toaøn 1983
Nguyeân Kinh AÁp 4 12 1983
Phaïm T Hoàng1983
Nhung x Kinh AÁp 4 5 1983
Haø T Kim Ngaân
1983 x Kinh AÁp 4 5 1983
Buøi Vaên Ninh
1983 Kinh AÁp 4 12 1983
Döông Hoààng 1983
Nhungx Kinh AÁp 4 4 1983
Nguyeãn Vaên 1983
Ngoïc Kinh AÁp 4 8 1983
Ñaëng Thò Thuyø
1983Nhungx Kinh AÁp 4 12 1983
Traàn Thò Kieàu
1983Nhungx Kinh AÁp 4 12 1983
Traàn Thanh 1983
Phong Kinh AÁp 4 12 1983
Traàn Thò Ngoïc
1983 Söông
x Kinh AÁp 4 9 1983
Nguyeãn Thò1983
Thanh Thuyû
x Kinh AÁp 4 5 1983
Nguyeãn Minh 1983
Trí Kinh AÁp 4 7 1983
Phaïm Quoác1983
Thö Kinh AÁp 4 9 1983
Voõ Thò Aùnh1983
Tuyeátx Kinh AÁp 4 12 1983
Laâm Taâm Trung
1983 Kinh AÁp 4 9 1983
Chaâu Thò Kim1983
Troøn Kinh AÁp 4 6 1983
Ngoâ Thaønh1983
Taâm Kinh AÁp 4 2 1983
Nguyeãn Minh 1983
Trí Kinh AÁp 4 4 1983
Nguyeãn Vaên 1983
Tuaán Kinh AÁp 4 7 1983
Voõ Chí Taâm1983 Kinh AÁp 4 12 1983
Leâ Höõu Trí 1983 Kinh AÁp 4 12 1983
Phan Vaên Thoï
1983 Kinh AÁp 4 6 1983
Leâ Thanh Theûn
1983 Kinh AÁp 4 12 1983
Leâ Thò Thuyø1983
Trangx Kinh AÁp 4 9 1983
Voõ Thò Myõ 1983
Thuyø x Kinh AÁp 4 6 1983
Laâm Thanh Vieät
1983 Kinh AÁp 4 12 1983
Chaâu Quoác1983
Vuõ Kinh AÁp 4 9 1983
Leâ Thò Hoàng1983
Xuyeânx Kinh AÁp 4 6 1983
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1983 23 42 0 0 0 42 3 6 31 40 95.2 0 0 2 0 2
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò1982
Ngoïc Bích
x Kinh AÁp 4 9 1982
Nguyeãn Quoác1982Bình Kinh AÁp 4 9 1982
Leâ Kim Cuùc1982 x Kinh AÁp 4 5 1982
Traàn Baù Caàn
1982 Kinh AÁp 4 12 1982
La Thò Kieàu 1982
Chinh x Kinh AÁp 4 12 1982
Nguyeãn Vaên 1982
Chinh Kinh AÁp 4 12 1982
Tröông Thò Kim
1982Chi x Kinh AÁp 4 9 1982
Leâ Höõu Cöôøng
1982 Kinh AÁp 4 12 1982
Hoà Thò Kim 1982
Cuùc x Kinh AÁp 4 12 1982
Döông Vaên Ñôøi
1982 Kinh AÁp 4 2 1982
Phaïm Thò Myõ1982
Dungx Kinh AÁp 4 9 1982
Leâ Thò Dieäu1982 x Kinh AÁp 4 9 1982
Nguyeãn Taán 1982
Ñöùc Kinh AÁp 4 8 1982
Traàn Thò Ngoïc
1982 Giaây
x Kinh AÁp 4 7 1982
Nguyeãn Thaønh
1982Gaåm Kinh AÁp 4 9 1982
Phuøng Tröôøng
1982 Haäu Kinh AÁp 4 12 1982
Leâ Thò Thanh1982
Hieáux Kinh AÁp 4 6 1982
Nguyeãn Thò1982
Ngoïc Hieàn
x Kinh AÁp 4 8 1982
Nguyeãn Vaên 1982
Haän Kinh AÁp 4 12 1982
Chaâu Vónh Hoaø
1982 Kinh AÁp 4 6 1982
Ñaëng Thò Myõ1982Haïnhx Kinh AÁp 4 8 1982
Traàn Vaên Lôïi
1982 Kinh AÁp 4 8 1982
Phaïm Thò Loan
1982 Kinh AÁp 4 6 1982
Cao Thò Myõ 1982
Linh x Kinh AÁp 4 5 1982
Nguyeãn Hoaøi1982
Linh Kinh AÁp 4 5 1982
Leâ Thò Höông1982
Lan x Kinh AÁp 4 7 1982
Phan Vaên Mô 1982 Kinh AÁp 4 5 1982
Hoà Thò Maãn 1982 x Kinh AÁp 4 12 1982
Nguyeãn Thò1982
Neân x Kinh AÁp 4 6 1982
Mai Thò Caåm 1982
Nhungx Kinh AÁp 4 9 1982
Ñoaøn Thò Tuyeát
1982 Ngaân
x Kinh AÁp 4 6 1982
Voõ Thaønh Nguyeân
1982 Kinh AÁp 4 12 1982
Nguyeãn Thò1982
Kim Ngoïc
x Kinh AÁp 4 6 1982
Nguyeãn Ngoïc1982
Phi Kinh AÁp 4 7 1982
Nguyeãn Bích1982
Phöôïng x Kinh AÁp 4 5 1982
Nguyeãn Thò1982
Kim Phieán
x Kinh AÁp 4 6 1982
Leâ Quoác Phi1982 Kinh AÁp 4 8 1982
Nguyeãn Vaên 1982
Troïn Kinh AÁp 4 12 1982
Phaïm Thanh 1982
Tuaán Kinh AÁp 4 7 1982
Laâm Taâm Trí1982 Kinh AÁp 4 5 1982
Nguyeãn Ngoïc1982
Tyû Kinh AÁp 4 6 1982
Nguyeãn Vaên 1982
Thaéng Kinh AÁp 4 5 1982
Nguyeãn Huõu 1982
Trung Kinh AÁp 4 6 1982
Leâ Thanh Trí1981 Kinh AÁp 4 6 1982
Laâm Thò Ngoïc
1982Thô x Kinh AÁp 4 12 1982
Nguyeãn Thò1982
Thaém x Kinh AÁp 4 6 1982
Nguyeãn Ñöùc 1982
Thieän Kinh AÁp 4 5 1982
Chaâu Thò Ngoïc
1982Uùt Kinh AÁp 4 6 1982
Phan Vaên Uùt1982 Kinh AÁp 4 6 1982
Cao Vaên Vuõ1982 Kinh AÁp 4 5 1982

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG


TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1982 24 50 0 0 0 50 0 9 40 49 98.0 0 0 1 0 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Höõu 1981
Bình Kinh AÁp 4 6 1981
Huyønh Thò Dieåm
1981 x Kinh AÁp 4 7 1981
Nguyeãn T Kim1981
Duyeânx Kinh AÁp 4 5 1981
Huyønh Thò Dieäu
1981 x Kinh AÁp 4 12 1981
Leâ Hoaøng Vuõ
1981 Em Kinh AÁp 4 12 1981
Phuøng Thanh 1981
Haø Kinh AÁp 4 12 1981
Nguyeãn Taán 1981
Hôïp Kinh AÁp 4 4 1981
Leâ Trung Hieáu
1981 Kinh AÁp 4 5 1981
Nguyeãn Thò1981
Myõ Haèng
x Kinh AÁp 4 6 1981
Nguyeãn Ñình1981
Khoái Kinh AÁp 4 6 1981
Leâ Taán Lôïi1981 Kinh AÁp 4 5 1981
Nguyeãn Thanh1981Lieâm Kinh AÁp 4 12 1981
Leâ Thò Moäng1981
Linh x Kinh AÁp 4 5 1981
Traàn Thò Ngoïc
1981 Muax Kinh AÁp 4 7 1981
Nguyeãn T Cuùc
1981 Mai x Kinh AÁp 4 8 1981
Voõ Thò Aùnh1981
Nguyeät x Kinh AÁp 4 6 1981
Buøi Thanh Nhöït
1981 Kinh AÁp 4 7 1981
Leâ Taán Phaùt
1981 Kinh AÁp 4 12 1981
Ñoã T Kim Quyeân
1981 x Kinh AÁp 4 2 1981
Döông Taán Quoác
1981 Kinh AÁp 4 5 1981
Nguyeãn Thò1981
Söông x Kinh AÁp 4 6 1981
Leâ Vaên Saùng
1981 Kinh AÁp 4 5 1981
Leâ Thò Thôm1981 x Kinh AÁp 4 11 1981
Phan Thò Thu1981
Thuyû x Kinh AÁp 4 7 1981
Chaâu Thanh1981
Tuù Kinh AÁp 4 7 1981
Döông Moäng1981
Tuyeànx Kinh AÁp 4 5 1981
Leâ Vaên Toång
1981 Kinh AÁp 4 6 1981
Leâ Vaên Thi1981 Kinh AÁp 4 4 1981
Phan Vaên Uùt
1981 Kinh AÁp 4 2 1981
Leâ Thò Uùt 1981 x Kinh AÁp 4 5 1981
Nguyeãn Thaønh
1981Vöôïng Kinh AÁp 4 12 1981
Nguyeãn Thanh
1981
Xuaân
x Kinh AÁp 4 6 1981
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1981 25 32 0 0 0 32 2 8 20 30 93.8 0 0 2 0 2

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Buøi Ngoïc Anh
1980 Kinh AÁp 4 9 1980
Buøi Thò Ngoïc
1980
Dieãm x Kinh AÁp 4 7 1980
Ñaêng Taán Ñaïm
1980 Kinh AÁp 4 4 1980
Huyønh Thò Dieäu
1980 x Kinh AÁp 4 3 1980
Traàn Ngoïc Dö
1980 Kinh AÁp 4 5 1980
Leâ Vaên Hieân
1980 Kinh AÁp 4 10 1980
Nguyeãn Vaên1980
Hieáu Kinh AÁp 4 5 1980
Chaâu Taán Haûi
1980 Kinh AÁp 4 4 1980
Leâ Vaên Hôïp
1980 Kinh AÁp 4 6 1980
Lyù Thò Hoàng
1980
Haïnhx Kinh AÁp 4 6 1980
Nguyeãn Thanh
1980Haûi Kinh AÁp 4 8 1980
Leâ Thaùi Hôùn
1980 Kinh AÁp 4 6 1980
Leâ Thaùi Haûo
1980 Kinh AÁp 4 6 1980
Phaïm Thò Hoa
1980 x Kinh AÁp 4 10 1980
Nguyeãn Vaên1980
Haøo Kinh AÁp 4 2 1980
Ngoâ Thò Hoa1980 x Kinh AÁp 4 8 1980
Leâ Hoaøng Khanh
1980 Kinh AÁp 4 4 1980
Leâ Quang Khaùnh
1980 Kinh AÁp 4 6 1980
Leâ Thò Ngoïc
1980
Lieân x Kinh AÁp 4 10 1980
Döông Laõo Luyeän
1980 Kinh AÁp 4 6 1980
Huyønh Quoác1980
Laâm Kinh AÁp 4 12 1980
Nguyeãn Thò1980
Ngoïc Linh
x Kinh AÁp 4 7 1980
Nguyeãn Vaên1980
Mô Kinh AÁp 4 12 1980
Phuøng Thò Thanh
1980 Mai x Kinh AÁp 4 5 1980
Leâ Nguyeãn1980
Troïng Nghóa
Kinh AÁp 4 7 1980
Traàn Thò Nga
1980 x Kinh AÁp 4 5 1980
Voõ Hoaøng Nhöït
1980 Kinh AÁp 4 12 1980
Phaïm Quoác1980
Phong Kinh AÁp 4 5 1980
Leâ Vaên Phong
1980 Kinh AÁp 4 12 1980
Traàn Vónh Phong
1980 Kinh AÁp 4 9 1980
Traàn Vaên Pheâ
1980 Kinh AÁp 4 3 1980
Leâ Höõu Quoác
1980 Kinh AÁp 4 11 1980
Leâ Thanh Thuyù
1980 x Kinh AÁp 4 12 1980
Leâ Thanh Trieàu
1980 x Kinh AÁp 4 12 1980
Leâ Thanh Truyeàn
1980 Kinh AÁp 4 12 1980
Cao Thaønh Trung
1980 Kinh AÁp 4 10 1980
Leâ Höõu Tín1980 Kinh AÁp 4 12 1980
Nguyeãn Chí 1980
Taâm Kinh AÁp 4 9 1980
Thaùi Thò Thuyø
1980Taâm x Kinh AÁp 4 12 1980
Traàn Minh Toaøn
1980 Kinh AÁp 4 10 1980
Nguyeãn Vaên1980
Thaïnh Kinh AÁp 4 5 1980
Nguyeãn T Yeán
1980Thô x Kinh AÁp 4 5 1980
Traàn Thò Toát
1980 x Kinh AÁp 4 5 1980
Nguyeãn Vaên1980
Töôûng Kinh AÁp 4 6 1980
Leâ Quoác Thoâng
1980 Kinh AÁp 4 3 1980
Nguyeãn Minh1980
Trieàu Kinh AÁp 4 8 1980
Nguyeãn Vaên1980
Tænh Kinh AÁp 4 x Beänh 1980
Chaâu Thò Kim
1980
Veïn x Kinh AÁp 4 9 1980
Phaïm Thò Hoaøi
1980Vieät
x Kinh AÁp 4 5 1980
Leâ Thaønh Vuõ
1980 Kinh AÁp 4 7 1980

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG


TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1980 26 50 0 1 0 49 3 9 33 45 91.8 0 0 1 3 4
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò1979
Ngoïc AÙnh
x Kinh AÁp 4 8 1979
Leâ Hoaøng Vuõ
1979 Anh Kinh AÁp 4 12 1979
Nguyeãn T Kim
1979Chungx Kinh AÁp 4 6 1979
Döông Taán Cöôøng
1979 Kinh AÁp 4 6 1979
Döông T Hoàng
1979Ñöùcx Kinh AÁp 4 6 1979
Leâ Thaùi Duõng
1979 Kinh AÁp 4 4 1979
Phaïm Trung 1979
Haäu Kinh AÁp 4 4 1979
Döông T Hoàng
1979Haïnhx Kinh AÁp 4 7 1979
Nguyeãn Huyønh
1979Kha Kinh AÁp 4 8 1979
Nguyeãn Thaønh
1979Long Kinh AÁp 4 4 1979
Nguyeãn Thò1979
Tuyeát xLan Kinh AÁp 4 9 1979
Nguyeãn Thò1979
Xuaân Mai
x Kinh AÁp 4 4 1979
Laâm T Kim Nga
1979 x Kinh AÁp 4 6 1979
Chaâu Vaên Nghóa
1979 Kinh AÁp 4 12 1979
Cao Thò Bích1979
Tuyeànx Kinh AÁp 4 5 1979
Laâm Thaønh1979
Taâm Kinh AÁp 4 5 1979
Ñaëng Thanh1979
Trieàu Kinh AÁp 4 6 1979
Traàn Thò Kim
1979
Tín x Kinh AÁp 4 12 1979
Löông Thanh 1979
Tuøng Kinh AÁp 4 5 1979
Nguyeãn Ngoïc
1979Trung Kinh AÁp 4 4 1979
Nguyeãn Thò1979
Vaân x Kinh AÁp 4 12 1979
Ñoã Thò Thuyù
1979
Vaân x Kinh AÁp 4 7 1979
Ñoã Thò Thuyù
1979
Vaân x Kinh AÁp 4 6 1979
Nguyeãn Thò1979
Kieàu Yeán
x Kinh AÁp 4 5 1979
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1979 27 24 0 0 0 24 5 4 15 24 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Vaên AÅn1978 Kinh AÁp 4 7 1978
Leâ Vaên Beù1978 x Kinh AÁp 4 6 1978
Leâ T Hoàng 1978
Caûnh x Kinh AÁp 4 9 1978
Döông Taán Duõng
1978 Kinh AÁp 4 7 1978
Nguyeãn Vaên1978
Duõng Kinh AÁp 4 5 1978
Traàn Ngoïc Gaëp
1978 Kinh AÁp 4 8 1978
Traàn Thò Hueä
1978 Kinh AÁp 4 4 1978
Leâ Thò Ngoïc
1978
Haø x Kinh AÁp 4 5 1978
Cao Thò Ngoïc
1978
Lieân Kinh AÁp 4 7 1978
Nguyeãn Baûo1978
Luïc Kinh AÁp 4 7 1978
Nguyeãn Vaên1978
Lieâm Kinh AÁp 4 6 1978
Nguyeãn Thò1978
Lieân x Kinh AÁp 4 4 1978
Phan Thò Kim1978
Lieân x Kinh AÁp 4 7 1978
Ñaëng Ngoïc 1978
Mai x Kinh AÁp 4 5 1978
Leâ Troïng Nhaân
1978 Kinh AÁp 4 8 1978
Nguyeãn Thò1978
Nguyeät x Kinh AÁp 4 12 1978
Nguyeãn Vaên1978
Ngoïc Kinh AÁp 4 5 1978
Nguyeãn Ñình1978
Nghóa Kinh AÁp 4 9 1978
Ñinh Thò Kim1978
Ngaân x Kinh AÁp 4 8 1978
Phuøng Vaên1978
Nhöùt Kinh AÁp 4 8 1978
Mai Thò Nhanh
1978 x Kinh AÁp 4 5 1978
Nguyeãn T Kim
1978Phöôïng
x Kinh AÁp 4 5 1978
Nguyeãn Thò1978
Kim Phöôïng
x Kinh AÁp 4 9 1978
Traàn Thò Kim
1978
Phöông Kinh AÁp 4 6 1978
Leâ Böûu Sôn1978 Kinh AÁp 4 3 1978
Nguyeãn Höõu1978
Sôn Kinh AÁp 4 6 1978
Nguyeãn Vaên1978
Toâi Kinh AÁp 4 6 1978
Phuøng Vaên1978
Troïn Kinh AÁp 4 12 1978
Nguyeãn Vaên1978
Toâi Kinh AÁp 4 5 1978
Phaïm Hieàn 1978
Trung Kinh AÁp 4 5 1978
Nguyeãn Thò1978
Ngoïc Thu
x Kinh AÁp 4 10 1978
Voõ Hoàng Tuyeát
1978 x Kinh AÁp 4 5 1978
Mai Thò Tuyeát
1978Troïnx Kinh AÁp 4 12 1978
Ñaëng Ngoïc 1978
Thuyû Kinh AÁp 4 8 1978
Traàn Vaên Thaønh
1978 Kinh AÁp 4 5 1978
Nguyeãn Thaønh
1978Trung Kinh AÁp 4 3 1978
Traàn Vaên Thaät
1978 Kinh AÁp 4 5 1978
Phaïm Vaên Trung
1978 Kinh AÁp 4 4 1978
Nguyeãn Hoaøng
1978Tuaán Kinh AÁp 4 7 1978
Nguyeãn Vaên1978
Thaïnh Kinh AÁp 4 4 1978
Nguyeãn Phöôùc
1978Tieán Kinh AÁp 4 6 1978
Phan Thò Hoàng
1978 Vaân Kinh AÁp 4 12 1978
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1978 28 42 0 0 0 42 4 11 25 40 95.2 0 0 0 2 2
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ñaëng Thanh1977
Bình Kinh AÁp 4 9 1977
Nguyeãn Vaên 1977
Cöôõng Kinh AÁp 4 4 1977
Traàn Kim Cöôøng
1977 Kinh AÁp 4 6 1977
Nguyeãn T Ñeïp
1977 x Kinh AÁp 4 7 1977
Leâ Thanh Ñieàn
1977 Kinh AÁp 4 6 1977
Phuøng Thò Dieãm
1977 x Kinh AÁp 4 9 1977
Ñoaøn T Huyønh
1977 x Kinh AÁp 4 5 1977
Buøi Vaên Haän
1977 Kinh AÁp 4 3 1977
Leâ Thò Hoàng1977
Hoa x Kinh AÁp 4 5 1977
Traàn Thò Kim1977
Loan x Kinh AÁp 4 5 1977
Döông Baù Loäc
1977 Kinh AÁp 4 6 1977
Nguyeãn Thò1977
Mô Kinh AÁp 4 3 1977
Traàn Thò Thu1977
Nga x Kinh AÁp 4 6 1977
Leâ Taán Nghóa
1977 Kinh AÁp 4 3 1977
Leâ Thanh Phong
1977 Kinh AÁp 4 4 1977
Voõ Thaønh Sôn
1977 Kinh AÁp 4 9 1977
Leâ Thò Söông1977 x Kinh AÁp 4 7 1977
Nguyeãn Thanh1977Truyeàn Kinh AÁp 4 2 1977
Voõ Thò Thanh1977
Tuyeàn
x Kinh AÁp 4 7 1977
Nguyeãn Tieán1977
Thuaät Kinh AÁp 4 4 1977
Nguyeãn Thò1977
Trong x Kinh AÁp 4 3 1977
Phaïm Quoác1977
Thöøng Kinh AÁp 4 5 1977
Mai Ngoïc Thaïch
1977 Kinh AÁp 4 12 1977
Nguyeãn Thò1977
Thoa x Kinh AÁp 4 3 1977
Ñoaøn Thò Thuyø
1977Trang
x Kinh AÁp 4 4 1977
Buøi Thò Bích1977
Thuyø x Kinh AÁp 4 5 1977
Voõ Thò Thu 1977
Thaûo x Kinh AÁp 4 5 1977
Huyønh Ngoïc1977
Tuyeànx Kinh AÁp 4 8 1977
Voõ Thò Tieáp1977 x Kinh AÁp 4 4 1977
Traàn Phong 1977
Vuõ Kinh AÁp 4 9 1977
Nguyeãn Thò1977
Thanh Vaân
x Kinh AÁp 4 5 1977

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG


TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1977 29 31 0 0 0 31 5 7 13 25 80.6 0 0 1 5 6

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Haø Kim Aùi 1976 x Kinh AÁp 4 12 1976
Nguyeãn Thò1976
Aùnh x Kinh AÁp 4 9 1976
Traàn T Ngoïc1976
Aùnh x Kinh AÁp 4 8 1976
Traàn Thò Beá1976 x Kinh AÁp 4 6 1976
Phuøng Vaên1976
Bieân Kinh AÁp 4 5 1976
Ñoã Kim Chi 1976 x Kinh AÁp 4 5 1976
Buøi Vaên Chung
1976 Kinh AÁp 4 9 1976
Nguyeãn Thò1976
Chaâu x Kinh AÁp 4 6 1976
Nguyeãn Vaên 1976
Cöôøng Kinh AÁp 4 4 1976
Döông Vaên Chuùc
1976 Kinh AÁp 4 6 1976
Leâ Thò Thanh
1976
Dieåmx Kinh AÁp 4 12 1976
Laâm Thò Ñieäp
1976 x Kinh AÁp 4 9 1976
Nguyeãn Thò1976
Myõ Hoàng
x Kinh AÁp 4 5 1976
Leâ Vaên Khoâi
1976 Kinh AÁp 4 4 1976
Nguyeãn Vaên1976
Kim Kinh AÁp 4 5 1976
Ñoaøn Thò Loan
1976 x Kinh AÁp 4 5 1976
Nguyeãn Thò1976
Laâm x Kinh AÁp 4 4 1976
Buøi Vaên Luoâng
1976 Kinh AÁp 4 6 1976
Chaâu Thò Maõi
1976 x Kinh AÁp 4 7 1976
Nguyeãn Vaên1976
Nam Kinh AÁp 4 5 1976
Laâm Thanh Nhaân
1976 Kinh AÁp 4 6 1976
Phuøng Thò Nguyeát
1976 x Kinh AÁp 4 6 1976
Nguyeãn Thò1976
Aùi Phöông
x Kinh AÁp 4 7 1976
Leâ Vaên Sôn1976 Kinh AÁp 4 12 1976
Haø Ngoïc Sang
1976 Kinh AÁp 4 9 1976
Leâ Höõu Taâm
1976 Kinh AÁp 4 6 1976
Chaâu Thò Kim
1976
Troïn x Kinh AÁp 4 6 1976
Phan Thanh Truyeàn
1976 Kinh AÁp 4 6 1976
Nguyeãn Vaên1976
Trinh Kinh AÁp 4 7 1976
Phaïm Vaên Trai
1976 Kinh AÁp 4 6 1976
Traàn Thò Thöông
1976 x Kinh AÁp 4 6 1976
Phaïm Thò Caåm
1976Vaân x Kinh AÁp 4 5 1976
Nguyeãn Thò1976
Xuaát x Kinh AÁp 4 2 1976
Leâ Thò Kim Yeán
1976 x Kinh AÁp 4 11 1976
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1976 30 34 0 0 0 34 3 7 23 33 97.1 0 0 1 0 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phaïm Tuaán 1975
Anh Kinh AÁp 4 8 1975
Ñoã Thò Baïch1975 x Kinh AÁp 4 5 1975
Nguyeãn Vaên 1975
Cöôøng Kinh AÁp 4 6 1975
Hoà Thò Ñeïp1975 x Kinh AÁp 4 8 1975
Nguyeãn Taán 1975
Ñöùc Kinh AÁp 4 8 1975
Leâ Vaên Duõng
1975 Kinh AÁp 4 5 1975
Nguyeãn Thò1975
Ñaøo x Kinh AÁp 4 6 1975
Döông Taán Dòch
1975 Kinh AÁp 4 5 1975
Leâ T Hoaøng1975
Gia x Kinh AÁp 4 6 1975
Traàn Thò Gaám
1975 x Kinh AÁp 4 9 1975
Nguyeãn Thò1975
Myõ Hoàng
x Kinh AÁp 4 7 1975
Traàn Thò Thu1975
Höôngx Kinh AÁp 4 7 1975
Leâ Thò Baïch1975
Hoa x Kinh AÁp 4 8 1975
Phuøng Thò Caåm
1975 Haèng
x Kinh AÁp 4 5 1975
Nguyeãn Thò1975
Lan x Kinh AÁp 4 9 1975
Nguyeãn Vaên 1975
Lo Kinh AÁp 4 6 1975
Trònh Thuyø 1975
Linh x Kinh AÁp 4 6 1975
Leâ Thò Möôøi1975 x Kinh AÁp 4 7 1975
Chaâu T Kieàu1975
Nga x Kinh AÁp 4 4 1975
Chaâu Thò Kieàu
1975Nga Kinh AÁp 4 4 1975
Ñaëng Trung 1975
Nieäm Kinh AÁp 4 9 1975
Voõ Thaønh Phöông
1975 Kinh AÁp 4 8 1975
Leâ Hoàng Phuùc
1975 Kinh AÁp 4 12 1975
Leâ Thaønh Phöôùc
1975 Kinh AÁp 4 6 1975
Nguyeãn Ñình1975
Ra Kinh AÁp 4 7 1975
Phan Thò Leä1975
Thu Kinh AÁp 4 6 1975
Leâ Thò Moäng1975
Tuyeàn
x Kinh AÁp 4 8 1975
Nguyeãn Vaên 1975
Thô Kinh AÁp 4 8 1975
Nguyeãn Thò1975
Tím x Kinh AÁp 4 6 1975
Leâ Thaønh Taâm
1975 Kinh AÁp 4 6 1975
Traàn Vaên Taâm
1975 Kinh AÁp 4 4 1975
Laâm Höõu Toaøn
1975 Kinh AÁp 4 5 1975
Leâ Thaønh Taâm
1975 Kinh AÁp 4 6 1975
Voõ Vaên Taân1975 Kinh AÁp 4 5 1975
Leâ Thò Thanh1975
Thuyùx Kinh AÁp 4 5 1975
Voõ Thò Yeán1975 x Kinh AÁp 4 5 1975
Leâ Thò Kim Yeán
1975 Kinh AÁp 4 9 1975

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG


TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1975 31 37 0 0 0 37 3 8 26 37 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØY
HOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂN SINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMCCOÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Thanh Bình
1974 Kinh AÁp 4 8 1974
Traàn Thanh 1974
Bình Kinh AÁp 4 9 1974
Leâ Kim Chi 1974 x Kinh AÁp 4 9 1974
Ngoâ Thuaän1974
Em Kinh AÁp 4 12 1974
Leâ Minh Hieáu
1974 Kinh AÁp 4 12 1974
Traàn Thaùi Hieäp
1974 Kinh AÁp 4 5 1974
Traàn Anh Kieät
1974 Kinh AÁp 4 7 1974
Traàn Anh Kieät
1974 Kinh AÁp 4 8 1974
Chaâu Thò Phöông
1974 Lieân
x Kinh AÁp 4 8 1974
Nguyeãn Chí 1974
Long Kinh AÁp 4 10 1974
Hoà Thò Ngoïc
1974
Lan x Kinh AÁp 4 6 1974
Nguyeãn Thò1974
Mai x Kinh AÁp 4 6 1974
Phaïm Kim Nguyeân
1974 x Kinh AÁp 4 6 1974
Leâ T Hoàng 1974
Nhung x Kinh AÁp 4 5 1974
Leâ Thò Nhoû1974 Kinh AÁp 4 5 1974
Traàn Thanh 1974
Phong Kinh AÁp 4 10 1974
Laâm Taâm Phong
1974 Kinh AÁp 4 6 1974
Nguyeãn Ñình1974
Thoâng Kinh AÁp 4 12 1974
Traàn Ngoïc Toâi
1974 Kinh AÁp 4 6 1974
Leâ Thò Ngoïc
1974
Thuyù x Kinh AÁp 4 8 1974
Nguyeãn Phöôùc
1974Taán Kinh AÁp 4 9 1974
Nguyeãn Minh1974
Taán Kinh AÁp 4 6 1974
Nguyeãn Thò1974
Uùt x Kinh AÁp 4 3 1974
Leâ Thaønh Vuõ
1974 Kinh AÁp 4 4 1974
Phaïm Thò Thuyù
1974Vaânx Kinh AÁp 4 6 1974
Phan Vaên Veïn
1974 Kinh AÁp 4 3 1974
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1974 32 26 0 0 0 26 1 3 20 24 92.3 0 0 0 2 2
AÁp 4 Xaõ Myõ Thaïnh THOÁNG KEÂ TOÅNG HÔÏP CHOÁNG NAÏN MUØ CHÖÕ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1994 15 20 0 0 0 20 0 0 20 20 100.0 0 0 0 0 0
1993 16 38 0 0 0 38 0 0 38 38 100.0 0 0 0 0 0
1992 17 26 0 1 0 25 0 0 25 25 100.0 0 0 0 0 0
1991 18 32 0 1 0 31 0 0 31 31 100.0 0 0 0 0 0
1990 19 40 0 0 0 40 0 0 40 40 100.0 0 0 0 0 0
1989 20 35 0 0 0 35 0 0 35 35 100.0 0 0 0 0 0
1988 21 35 0 0 0 35 0 2 32 34 97.1 0 0 1 0 1
1987 22 33 0 0 0 33 1 3 29 33 100.0 0 0 0 0 0
1986 23 32 0 0 0 32 0 3 29 32 100.0 0 0 0 0 0
1985 24 47 0 0 0 47 4 5 38 47 100.0 0 0 0 0 0
1984 25 33 0 0 0 33 3 8 20 31 93.9 0 0 0 2 2
COÄNG 15-25 371 0 2 0 369 8 21 337 366 99.2 0 0 1 2 3
1983 26 42 0 0 0 42 3 6 31 40 95.2 0 0 2 0 2
1982 27 50 0 0 0 50 0 9 40 49 98.0 0 0 1 0 1
1981 28 32 0 0 0 32 2 8 20 30 93.8 0 0 2 0 2
1980 29 50 0 1 0 49 3 9 33 45 91.8 0 0 1 3 4
1979 30 24 0 0 0 24 5 4 15 24 100.0 0 0 0 0 0
1978 31 42 0 0 0 42 4 11 25 40 95.2 0 0 0 2 2
1977 32 31 0 0 0 31 5 7 13 25 80.6 0 0 1 5 6
1976 33 34 0 0 0 34 3 7 23 33 97.1 0 0 1 0 1
1975 34 37 0 0 0 37 3 8 26 37 100.0 0 0 0 0 0
1974 35 26 0 0 0 26 1 3 20 24 92.3 0 0 0 2 2
COÄNG 26-35 368 0 1 0 367 29 72 246 347 94.6 0 0 8 12 20
COÄNG 15-35 739 0 3 0 736 37 93 583 713 96.9 0 0 9 14 23
Myõ Thaïnh, ngaøy thaùng naêmKeát
2009quaû CMC:713 x 100 = 96.9 %
Ngöôøi laäp bieåu 736 HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG BAN CHÆ ÑAÏO

736
Nguyeãn Ñình Truùc
LOÏC
NAM

05 09 2p1 1994 Haø Vaênbình


Thaêng 92
05 09 32p2 1994 Ñoaøn Vaên
cöôngNhu 220
05 09 37p2 1994 Nguyeãn haân
Thò Chaïy 64
05 09 38p2 1994 Nguyeãn haèng
Vaên Nam 39
05 09 39p2 1994 Voõ Minhhieån
Lieâm 125
05 09 6p1 1994 Traàn Thòhieäp
Böôùm 53
05 09 40p2 1994 Leâ Höõuhieáu
Thoï 276
05 09 41p3 1994 Phaïm Vaên
hieáuHoaøng 329
05 09 11p1 1994 Traàn Thòlôïi
Böôùm 53
05 09 44p3 1994 Nguyeãn mol
Thò Haûo 309
05 09 48p3 1994 Cao Huøngnhaân
Duõng 32
06 1994 Chaâu Vaên
saùngPhöôùc 269
05 09 51p3 1994 Leâ Thaønh
taøiPhöôùc 281
05 09 76p4 1994 Nguyeãn thanh
Thò Chaéc 307
05 09 54p3 1994 Nguyeãn thuyø
Höõu Thuaàn159
05 09 26p2 1994 Nguyeãn trung
Vaên Sieâng239
07 1994 Nguyeãn tuaán
Vaên Teøo 17
05 09 182p10tt 1994 Huyønh Thanh
tuaán Döông33
05 09 57p3 1994 Phaïm Vaên
tuaánVaân 79
05 09 59p3 1994 Laâm TaâmuùtQuan 93
LOÏC
NAM

04 08 75p4 1993 Nguyeãn anBaù Traûi 210


04 08 3p1 1993 Döông Vaên
chieán
Baøi 113
04 1993 Laâm Höõudieãm
Dình 263
04 08 81p5 1993 Döông Ngoïc
gaám Daï 226
04 08 44p3 1993 Döông Ngoïc
haèngMinh 110
04 08 189p6 1993 Leâ Hoànghieáu
Phuùc 275
04 08 8p1 1993 Leâ Vaênhöng
Thuû 376
04 08 48p3 1993 Huyønh Hoaøng
kha Sôn 130
04 08 87p5 1993 Chaâu ThòlanSum 2
04 08 53p3 1993 Phan Thanh
leânHaûi 199
05 09 9p1 1993 Leâ Thanhlinh
Daân 59
04 08 54p3 1993 Buøi Vaênlinh
Beâ 90
04 08 11p1 1993 Chaâu Vaên
linhNhoû 207
04 08 laàn 2 1993 Nguyeãn ngaân
Vaên Gaàn 317
04 08 17p1 1993 Nguyeãn ngoïc
Vaên Kieät 37
04 08 16p1 1993 Nguyeãn ngoïc
Vaên Taán 43
04 08 58p3 1993 Phaïm Vaên
nguöeät
Haø 77
04 08 18p1 1993 Nguyeãn nguyeân
Vaên Laân 180
04 08 59p3 1993 Ñaëng Vaên
nhöBaéc 137
06 1993 Ñaëng Coâng
pheâTrình 381
04 08 60p3 1993 Nguyeãn phöôïng
Vaên ÔÛ 42
04 08 61p4 1993 Leâ Vaênphöông
Voâ 350
04 08 63p4 1993 Nguyeãn quyeân
Vaên Sung 171
04 08 21p2 1993 Laâm Taâmsöông
Phong 131
05 1993 Phaïm Vaên
thaân
Laêng 78
04 08 24p2 1993 Voõ Vaênthaém
Töôûng 348
04 08 26p2 1993 Traàn Ngoïc
thanh
Taøi 252
05 1993 Phaïm Vaên
thoaNhaân 386
04 08 69p4 1993 Nguyeãn toaûn
Ñình Thoâng60
04 08 33p2 1993 Phan Thanh
traân
Phong 200
04 08 70p4 1993 Buøi Minhtrang
Taán 126
04 08 34p2 1993 Leâ Vaêntrang
Löïc 288
04 08 36p2 1993 Leâ Vaêntrong
Nam 247
04 08 71p4 1993 Leâ Vaên Bang
trung 351
04 1993 Nguyeãn tuøng
Thò Ñôïi 188
04 08 103p6 1993 Nguyeãn tuù
Vaên Taân 44
04 08 74p4 1993 Nguyeãn vieät
Vaên Ba 178
04 08 111p6 1993 Traàn Vónh
yeânHai 259
loïc nam

04 08 4p1 1992 Nguyeãn chinh


Thaønh Thôùi
177
03 07 37p2 1992 Vuõ Vaêndaêng
Söï 380
04 1992 Leâ Vaêndaøo
Döõng 373
03 07 5p1 1992 Nguyeãn dieäu
Thanh Duõng
370
03 07 36p2 1992 Nguyeãn dung
Vaên Chính166
03 07 11p1 1992 Leâ Vaênhaèng
Xoài 379
03 07 12p1 1992 Leâ Vaênhaèng
Löïc 288
03 07 40p2 1992 Traàn Ngoïc
höông
Chôø 250
03 1992 Phaïm Vaên
khaDuõng 146
khieám thính x 1992 Nguyeãn lieân
Vaên Kheâ 121
03 07 44p3 1992 Nguyeãn linh
Taán Cöng 62
03 07 20p1 1992 Nguyeãn loan
Vaên Ñöïc 194
03 07 21p2 1992 Chaâu Thò
myHuyønh 1
04 08 15p1 1992 Nguyeãn ngoïc
Ñình Leï 240
03 07 135p7 1992 Nguyeãn ngoïc
Vaên Vieân371
03 07 137p7 1992 Traàn Vaên
nguyeân
Aån 242
03 1992 Leâ Vaênnhö
Phöôùc 118
03 07 26p2 1992 Nguyeãn phöôïng
Vaên Kheâ 121
03 07 52p3 1992 Nguyeãn sang
Thò Ñôïi 188
03 07 190p10 1992 Phaïm Vaên
thanh
Vaân 79
03 07 193p10 1992 Leâ Hoaøng
thònh
Nhi 5
03 07 31p2 1992 Nguyeãn tuøng
Thò Nöông 312
03 07 62p4 1992 Leâ Hoaøng
veïnNam 4
03 07 63p4 1992 Leâ Höõuvinh
Duyeân 57
03 07 32p2 1992 Traàn Vaên
vuõMinh 372
03 07 33p2 1992 Leâ Vaênyeán
Hoaøng 95
02 06 2p1 1991 Nguyeãn chaâu
Vaên Ñöïc 194
03 07 4p1 1991 Voõ Vaêndieäp
Trung 349
03 07 9p1 1991 Nguyeãn döông
Vaên Xuaân144
02 06 41p3 1991 Traàn Vaên
dung
Mieâu 223
03 07 13p1 1991 Phan Thanh
haèng
Haûi 199
02 06 44p3 1991 Nguyeãn haûo
Taán Thaønh163
02 06 11p1 1991 Traàn Thòhieán
Thöôøng 30
Taâm thaàn x 1991 Chaâu Vaên
hieáu
Phöôùc 269
02 06 13p1 1991 Nguyeãn höông
Vaên Thìn 71
02 06 16p1 1991 Nguyeãn lieâm
Vaên Sum 196
02 06 20p1 1991 Phaïm Vaên
minhNaõi 222
02 1991 Nguyeãn ngaân
Vaên Kieät 37
02 06 22p2 1991 Leâ Thò Möùc
ngaân 136
03 07 139p7 1991 Nguyeãn ngöôn
Thaønh Nhaân
63
02 06 205p11 1991 Phuøng Khaéc
nguyeân
Lieâm 25
03 07 47p3 1991 Phaïm Vaên
nhaân
Döông 76
02 06 57p3 1991 Ñaëng Thònhung
Hieäu 156
03 07 51p3 1991 Nguyeãn phong
Ñình Thình 139
02 06 97p5 1991 Ñoã Hoaøng
phöông
Duõng 20
03 07 27p2 1991 Nguyeãn sang
Vaên Dôïn 316
03 07 53p3 1991 Leâ Thanhtaâm
Daân 59
02 06 63p4 1991 Nguyeãn taâm
Vaên Cho 167
02 06 102p6 1991 Phaïm Vaên
thanh
Caàu 51
02 06 64p4 1991 Phaïm Hieàn
thanhTöø 72
02 06 65p4 1991 Döông Vaên
thanh
Sôn 369
03 07 55p3 1991 Buøi Minhtieán
Taán 126
02 06 35p2 1991 Nguyeãn traân
Baù Traûi 210
02 06 71p4 1991 Leâ Vaêntraân
Vui 391
02 06 70p4 1991 Nguyeãn trang
Xuaân Thaønh
257
02 1991 Traàn Vaên
trung
Ñaønh 254
02 06 74p4 1991 Nguyeãn vinh
Vaên Vaøng47
03 07 64p4 1991 Cao Vaênvuõ
Chum 268
Ñ Leâ Vaên Thaønh
209 a
Ñ Döông Ngoïc Lôïi
91 c
Ñ Laâm Höõu Dình
263 c
Ñ Leâ Vaên Chaïnh
374 c
Ñ Voõ Thò Nhôn 56 d
Ñ Nguyeãn Vaên219
Sôn d
Ñ Döông Ngoïc Daï
226 d
Ñ Nguyeãn Vaên232
Baûy d
Ñ Nguyeãn Vaên Duy
34 h
Ñ Phan Vaên Veïn
183 h
Ñ Leâ Vaên Xinh227 h
Ñ Chaâu Vaên Nhöùt
244 h
Ñ Nguyeãn Thò Chaân
306 h
Ñ Nguyeãn Thaønh
177Thôùi k
Ñ Nguyeãn Thò Voïng
16 l
Ñ Voõ Vaên Töôûng50 l
Ñ Leâ Vaên EÙ 115 l
Ñ Nguyeãn Vaên189
Boä l
Ñ Traàn Vaên Vaøng
382 l
Ñ Phuøng Vaên Linh
52 n
Ñ Phaïm Vaên Laêng
78 n
Ñ Leâ Vaên Cöng155 n
Ñ Traàn Ngoïc Taøi
252 n
Ñ Nguyeãn Vaên ÔÛ42 p
Ñ Ñaëng Thò Hieäu
156 p
Ñ Leâ Vaên Veïn251 p
Ñ Nguyeãn Ñình240
Leï s
Ñ Chaâu Thò Sum 2 t
Ñ Leâ Vaên Be 10 t
Ñ Nguyeãn Thò Maûnh
13 t
Ñ Traàn Baù Nhaãn86 t
Ñ Buøi Vaên Beâ 90 t
Ñ Nguyeãn Vaên219
Sôn t
Ñ Leâ Vaên Nam247 t
Ñ Leâ Vaên Thuû376 t
Ñ Leâ Vaên Tö 377 t
Ñ Traàn Vaên Ñaønh
254 t
Ñ Traàn Vaên Thaønh
342 t
Ñ Traàn Vaên Na175 v
Ñ Voõ Vaên Ñöïc176 v
Ñ Leâ Vaên Voán390 b
Ñ Leâ Vaên Döõng
373 c
Ñ Nguyeãn Vaên180
Laân d
Ñ Nguyeãn Vaên Vaøng
47 g
Ñ Leâ Vaên Hoaø 94 h
Ñ Leâ Vaên EÙ 115 h
Ñ Nguyeãn Baù Traûi
210 h
Ñ Nguyeãn Ñình139
Thình k
Ñ Nguyeãn Vaên233
Hieám l
Ñ Leâ Thò Beá 282 l
Ñ Nguyeãn Vaên Öa
70 n
Ñ Haø Vaên Thaêng
92 n
Ñ Nguyeãn Thò Tính
165 n
Ñ Nguyeãn Vaên178
Ba o
Ñ Nguyeãn Taán Cöng
62 p
Ñ Nguyeãn Vaên318
Giang p
Ñ Leâ Hoaøng Nam4 q
Ñ Nguyeãn Vaên215
Giang q
Ñ Phaïm Thò Möôøi
122 s
Ñ Nguyeãn Vaên383
Toá s
Ñ Traàn Thò Möôøi
55 t
Ñ Voõ Thò Nhôn 56 t
Ñ Leâ Thanh Daân59 t
Ñ Nguyeãn Thaønh63Nhaân t
Ñ Phaïm Vaên Beâ75 t
Ñ Döông Ngoïc Lôïi
91 t
Ñ Phaïm Vaên Töôûng
103 t
Ñ Leâ Vaên Phöôùc
118 t
Ñ Chaâu Vaên Y128 t
Ñ Nguyeãn Vaên195
Ñôøi t
Ñ Chaâu Thanh Giang
205 t
Ñ Hoà Vaên Thaûnh
273 t
Ñ Voõ Vaên Trung
349 t
Ñ Nguyeãn Thò Chaân
306 v
Ñ Traàn Vónh Xuaân
184 y
Ñ Leâ Thò Höôøng
134 b
Ñ Nguyeãn Thò Thu
67 Höông c
Ñ Traàn Thò Höôûng
87 c
Ñ Nguyeãn Vaên181
Laäp c
Ñ Buøi Vaên Haän31 d
Ñ Phaïm Vaên Caàu
51 d
Ñ Leâ Vaên Thaønh
209 d
Ñ Leâ Thò Luoâng
135 g
Ñ Nguyeãn Baù Traûi
210 h
Ñ Laâm Höõu Dình
263 h
Ñ Leâ Vaên Xoài379 h
Ñ Traàn Baù Nhaãn
86 k
Ñ Buøi Vaên Beâ 90 k
Ñ Voõ Vaên Chanh
346 k
Ñ Nguyeãn Vaên Hyû
36 l
Ñ Phaïm Vaên Laêng
78 l
Ñ Phaïm Vaên Döông
76 n
Ñ Döông Vaên Baøi
113 n
Ñ Phaïm Thò Kòp261 n
Ñ Nguyeãn Thò Tònh
14 p
Ñ Phuøng Vaên Keá29 p
Ñ Nguyeãn T Ngoïc
161Leä p
Ñ Phan Vaên Veïn
183 p
Ñ Leâ Vaên Thaønh
209 p
Ñ Nguyeãn Thò Möïc
65 q
Ñ Phaïm Thò Phi 74 s
Ñ Nguyeãn Vaên Thôm
18 t
Ñ Ñaëng Vaên Lòch
100 t
Ñ Traàn Vaên Na175 t
Ñ Nguyeãn Vaên383
Toá t
Ñ Leâ Vaên Nam247 t
Ñ Laâm Taâm Traàm
267 t
Ñ Nguyeãn Ñình241
Nhi t
Ñ Nguyeãn Vaên385
Taéng t
Ñ Nguyeãn Ñình240
Leï v
Ñ Traàn Vaên Thaønh
342 b
Ñ Leâ Vaên Chaïnh
374 c
Ñ Ñoaøn Vaên Nhu220 d
Ñ Laâm Taâm Taøu266 d
Ñ Haø Vaên Thaêng92 h
Ñ Nguyeãn Thò Baïc
101 h
Ñ Nguyeãn Taán162Hieåu h
Ñ Traàn Vónh Xuaân
184 h
Ñ Leâ Vaên Veïn251 h
Ñ Phuøng Thò Soå26 K
Ñ Leâ Thanh Daân59 K
Ñ Phaïm Vaên Naõi
222 l
Ñ Traàn Vónh Hai259 l
Ñ Nguyeãn Quoác 301
Tuaán l
Ñ Nguyeãn Vaên Duy
34 N
Ñ Ñaëng Vaên Lòch
100 n
Ñ Leâ Thò Höôøng134 n
Ñ Leâ Vaên Voán390 n
Ñ Leâ Vaên Sum375 n
Ñ Leâ Vaên Löïc 288 n
Ñ Leâ Vaên Hôïp185 p
Ñ Nguyeãn Baù Traûi
210 p
Ñ Traàn Thò Thöôøng
30 T
Ñ Nguyeãn Thò Thu67 Höông t
Ñ Ñoã Vaên Quaän145 t
Ñ Buøi Vaên Thöùc
152 t
Ñ Nguyeãn Höõu159Thuaàn t
Ñ Nguyeãn Vaên238Naâu t
Ñ Leâ Vaên Döõng373 t
Ñ Leâ Vaên Tö 377 t
Ñ Traàn Ngoïc Chôø
250 t
Ñ Nguyeãn Thò Chaéc
307 t
Ñ Phaïm Vaên Töôûng
103 y
Ñ Nguyeãn Thanh140Tuøng c
Ñ Buøi Vaên Thöùc
152 c
Ñ Nguyeãn Höõu159Thuaàn d
Ñ Nguyeãn Vaên232Baûy d
Ñ Leâ Vaên Haân286 d
Ñ Phaïm Vaên Laêng
78 g
Ñ Buøi Vaên Beâ 90 h
Ñ Nguyeãn Vaên180Laân h
Ñ Nguyeãn Vaên193Muøi h
Ñ Phan Vaên Danh
364 h
Ñ Phan Minh Hoàng
330 h
Ñ Nguyeãn Ñình139
Thình l
Ñ Tröông Nhaät 344
Linh l
Ñ Döông Taán Dòch
271 m
Ñ Laâm Taâm Quan 93 n
Ñ Phaïm Thò Möôøi
122 n
Ñ Leâ Thò Luoâng
135 n
Ñ Nguyeãn Vaên193Muøi n
Ñ Chaâu Vaên Myõ
206 n
Ñ Phaïm Thò Ñeït
328 n
Ñ Buøi Vaên Böûu
127 p
Ñ Chaâu Vaên Y128 p
Ñ Nguyeãn Vaên195
Ñôøi p
Ñ Nguyeãn Thaønh63Nhaân q
Ñ Ñinh Vaên Tuoàng
48 t
Ñ Leâ Vaên Ñaït 96 t
Ñ Voõ Vaên Ñöïc176 t
Ñ Leâ Vaên Thaønh
209 t
Ñ Nguyeãn Vaên385
Taéng t
Ñ Leâ Hoàng Phuùc
275 t
Ñ Nguyeãn Minh296
Trí t
Ñ Voõ Vaên Chanh
346 t
Ñ Traàn Vónh Hai
259 a
Ñ Nguyeãn Vaên317
Gaàn b
Ñ Leâ Vaên Hoaøng 95 c
Ñ Leâ Vaên Chaïnh
374 c
Ñ Phuøng Khaéc Lieâm
25 d
Ñ Nguyeãn Ñình139Thình d
Ñ Buøi Vaên Thöùc
152 d
Ñ Leâ Vaên Löïc 288 d
Ñ Nguyeãn Minh296Trí d
Ñ Nguyeãn Thò Leâ
310 Dung d
Ñ Nguyeãn Vaên385Taéng e
Ñ Phuøng Vaên Höôûng
28 h
Ñ Phuøng Vaên Keá 29 h
Ñ Nguyeãn Taán Cöng
62 h
Ñ Phaïm Vaên Beâ75 h
Ñ Buøi Vaên Böûu127 h
Ñ Traàn Ngoïc Chôø
250 h
Ñ Ñoã Vaên Quaän145 k
Ñ Nguyeãn Ngoïc 231
Trieäu k
Ñ Leâ Vaên Tính388 k
Ñ Traàn Thò Höôûng87 l
Ñ Traàn Vaên Thaønh
342 l
Ñ Leâ Thò Möùc 136 n
Ñ Nguyeãn Thò Ñôøn
143 n
Ñ Nguyeãn Ñình366Khoái n
Ñ Nguyeãn Ngoïc 297
Trung p
Ñ Voõ Vaên Hai 202 q
Ñ Nguyeãn Vaên383Toá s
Ñ Löông Vaên Dôøi 12 t
Ñ Löông Vaên Dôøi 12 t
Ñ Nguyeãn Vaên Thôm
18 t
Ñ Leâ Thanh Daân59 t
Ñ Voõ Thò Xeâ 105 t
Ñ Chaâu Thò Ngaãu
108 t
Ñ Leâ Vaên Trôn119 t
Ñ Chaâu Vaên Y128 t
Ñ Nguyeãn Ngoïc 187
Laønh t
Ñ Chaâu Vaên Myõ206 t
Ñ Chaâu Vaên Nhöùt
244 t
Ñ Nguyeãn Vaên256Ngaøn t
Ñ Leâ Vaên Döõng373 t
Ñ Leâ Vaên Xoài379 t
Ñ Nguyeãn Ñình240Leï t
Ñ Hoà Vaên Thaûnh
273 t
Ñ Leâ Minh Khöông
277 t
Ñ Nguyeãn Quoác 301Tuaán t
Ñ Phuøng Vaên Nhö
333 t
Ñ Leâ Vaên Saùng
289 b
Ñ Leâ Vaên Chaïm
116 c
Ñ Nguyeãn Vaên192Lö c
Ñ Laâm Taâm Traàm
267 c
Ñ Traàn Thò Böôùm53 d
Ñ Nguyeãn Vaên181Laäp d
Ñ Nguyeãn Vaên232Baûy d
Ñ Leâ Vaên Haân286 d
Ñ Phaïm Vaên Laêng
78 h
Ñ Phaïm Vaên Töôûng
103 h
Ñ Löông Vaên Tieång
360 k
Ñ Leâ Thò Nhan 284 k
Ñ Leâ Vaên Giaøu
208 m
Ñ Leâ Vaên Hoaø 94 n
Ñ Phaïm Thò Möôøi
122 n
Ñ Nguyeãn Vaên144Xuaân n
Ñ Voõ Vaên Trung
349 n
Ñ Tröông Nhaät 344
Linh p
Ñ Phuøng Vaên Höôûng
28 s
Ñ Leâ Vaên Xinh227 s
Ñ Ñoã Thò Tuùc 384 s
Ñ Ñinh Vaên Tuoàng
48 t
Ñ Traàn Baù Caàn85 t
Ñ Traàn Vaên Lôïi88 t
Ñ Döông Ngoïc Lôïi
91 t
Ñ Cao Thaønh Trung
107 t
Ñ Nguyeãn Ñình139
Thình t
Ñ Nguyeãn Thanh140Tuøng t
Ñ Nguyeãn Vaên170
Luøng t
Ñ Leâ Vaên Giaøu
208 t
Ñ Nguyeãn Vaên214
Baøi t
Ñ Nguyeãn Vaên385
Taéng t
Ñ Voõ Vaên Chanh
346 t
Ñ Phaïm Vaên Töôûng
103 b
Ñ Leâ Vaên Nam247 b
Ñ Leâ Thò Beá 282 b
Ñ Mai Thò Caåm Nhung
97 c
Ñ Traàn Vaên Ngoä
258 c
Ñ Nguyeãn Vaên193
Muøi g
Ñ Nguyeãn Taán162
Hieåu h
Ñ Nguyeãn Vaên191
Kim h
Ñ Nguyeãn Vaên238
Naâu h
Ñ Döông Kim Sa262 h
Ñ Cao Vaên Chum268 h
Ñ Nguyeãn Vaên318
Giang h
Ñ Leâ Troïng Nhaân
9 l
Ñ Leâ Vaên Xoài379 l
Ñ Löông Vaên Dôøi
12 n
Ñ Phaïm Vaên Beâ75 n
Ñ Haø Vaên Thaêng
92 n
Ñ Buøi Vaên Thöùc
152 n
Ñ Traàn Minh Toaøn
174 n
Ñ Nguyeãn Vaên233
Hieám n
Ñ Ñaëng Vaên Thöùc
293 n
Ñ Traàn Ngoïc Aùnh
335 n
Ñ Traàn Vaên Kieäp
104 p
Ñ Nguyeãn Thò Hai
308 s
Ñ Nguyeãn Vaên Troïn
46 t
Ñ Nguyeãn Thaønh63Nhaân t
Ñ Phaïm Hieàn Töø
72 t
Ñ Nguyeãn Thò Baïc
101 t
Ñ Laâm Taâm Thoân
132 t
Ñ Leâ Thò Luoâng
135 t
Ñ Ngoâ Thaønh Taâm
138 t
Ñ Nguyeãn Thaønh
142Minh t
Ñ Nguyeãn Vaên167
Cho t
Ñ Voõ Vaên Hai 202 t
Ñ Leâ Vaên Thaønh
209 t
Ñ Phan Vaên Danh
364 t
Ñ Leâ Minh Khöông
277 t
Ñ Phuøng Vaên Bieân
332 t
Ñ Tröông Ngoïc Nhö
343 t
Ñ Laâm Taâm Quan93 v
Ñ Leâ Thò Höôøng
134 v
Ñ Leâ Vaên Veïn251 x
Ñ Ngoâ Thaønh Taâm
138 b
Ñ Nguyeãn Höõu159Thuaàn b
Ñ Nguyeãn Tieán 69Thuaät c
Ñ Traàn Baù Caàn85 c
Ñ Nguyeãn Thò Ñôøn
143 c
Ñ Nguyeãn Vaên192Lö c
Ñ Nguyeãn Ñình241Nhi c
Ñ Buøi Thò Ngoïc339
Hueä c
Ñ Hoà Vaên Thaûnh
273 c
Ñ Döông Vaên Treân
245 d
Ñ Leâ Vaên Ngoan248 d
Ñ Nguyeãn Vaên392Löïu d
Ñ Nguyeãn Vaên317Gaàn d
Ñ Nguyeãn Vaên Ñaèng
38 g
Ñ Nguyeãn Thaønh 63Nhaân g
Ñ Phuøng Vaên Höôûng
28 h
Ñ Leâ Thanh Daân59 h
Ñ Phan Vaên Thaønh
82 h
Ñ Traàn Vaên Mieâu
223 h
Ñ Chaâu Vaên Nhöùt
244 h
Ñ Leâ Quoác Phi368 h
Ñ Traàn Vaên Lôïi88 l
Ñ Laâm Taâm Thoân
132 l
Ñ Chaâu Thanh 204
Tuù l
Ñ Nguyeãn Vaên214Baøi l
Ñ Nguyeãn Ngoïc 231
Trieäu l
Ñ Phan Vaên Traám83 m
Ñ Nguyeãn Thanh 302Lieâm m
Ñ Phuøng Vaên Giaøu
27 n
Ñ Mai Thò Caåm Nhung
97 n
Ñ Buøi Thanh Nhöït
148 n
Ñ Voõ Vaên Chanh346 n
Ñ Nguyeãn Minh359Taán n
Ñ Nguyeãn Vaên383Toá p
Ñ Leâ Vaên Sum375 p
Ñ Traàn Kim Cöôøng
334 p
Ñ Leâ Quoác Phi368 p
Ñ Nguyeãn Vaên Troïn
46 t
Ñ Phaïm Thanh Tuaán
49 t
Ñ Laâm Taâm Thoân
132 t
Ñ Nguyeãn Ngoïc231
Trieäu t
Ñ Nguyeãn Vaên237
Mua t
Ñ Ñoã Thò Tuùc 384 t
Ñ Leâ Vaên Veïn251 t
Ñ Laâm Taâm Traàm
267 t
Ñ Ñaëng Vaên Chaân
292 t
Ñ Nguyeãn Vaên321
Muoân t
Ñ Nguyeãn Thò Caàn
305 u
Ñ Phan Vaên Taùnh
331 u
Ñ Cao Vaên Chum268 v
Ñ Nguyeãn Vaên234
Hieàn b
Ñ Huyønh Hoaøng130
Sôn d
Ñ Buøi Vaên Beù150 d
Ñ Nguyeãn Thò Lang
213 d
Ñ Traàn Thò Xem319 e
Ñ Phuøng Vaên Giaøu
27 h
Ñ Nguyeãn Vaên217
My h
Ñ Leâ Vaên Ngheà
230 h
Ñ Leâ Thò Beá 282 h
Ñ Nguyeãn Ñình366
Khoái k
Ñ Leâ Vaên Sum375 l
Ñ Nguyeãn Thanh302
Lieâm l
Ñ Traàn Ngoïc Dö
336 l
Ñ Phan Thò Thaéng
173 m
Ñ Laâm Taâm Taøu
266 m
Ñ Nguyeãn Thò Baïc
101 n
Ñ Buøi Thanh Nhöït
148 n
Ñ Leâ Vaên Ñaït 96 p
Ñ Ñoã Vaên Quaän
145 q
Ñ Döông Kim Sa262 q
Ñ Leâ Thanh Ñieàn
280 s
Ñ Leâ Vaên Saùng
289 s
Ñ Leâ Vaên Ñaït 96 t
Ñ Leâ Vaên Giao117 t
Ñ Chaâu Thanh 204
Tuù t
Ñ Leâ Vaên Ngheà
230 t
Ñ Leâ Vaên Quaân
387 t
Ñ Leâ Vaên Vui 391 t
Ñ Phan Vaên Traám
83 u
Ñ Traàn Thò Höôûng
87 u
Ñ Nguyeãn Thaønh
164Tieân v
Ñ Ñaëng Trung Nieäm
157 x
Ñ Buøi Vaên Beù150 a
Ñ Nguyeãn Vaên190
Cöng d
Ñ Ñaëng Vaên Chaân
292 d
Ñ Leâ Taán Nghóa
279 d
Ñ Traàn Ngoïc Dö
336 d
Ñ Leâ Vaên Hoaøng
95 h
Ñ Nguyeãn Vaên120
Hieáu h
Ñ Chaâu Vaên Y128 h
Ñ Leâ Vaên Hôïp185 h
Ñ Nguyeãn Baûo211
Luïc h
Ñ Nguyeãn Vaên238
Naâu h
Ñ Leâ Vaên Tôùi378 h
Ñ Leâ Vaên Tôùi378 h
Ñ Phan Vaên Danh
364 h
Ñ Leâ Thò Nhan 284 h
Ñ Nguyeãn Vaên315
Chöa h
Ñ Leâ Vaên Tính388 k
Ñ Leâ Quang Khaùnh
278 k
Ñ Nguyeãn Thò Tröø
15 l
Ñ Döông Vaên Tieát
114 l
Ñ Huyønh Hoaøng130
Sôn l
Ñ Leâ Quang Khaùnh
278 l
Ñ Nguyeãn Vaên Ñaèng
38 m
Ñ Phaïm Thanh Tuaán
49 m
Ñ Leâ Troïng Nhaân
9 n
Ñ Nguyeãn Vaên235
Lieâm n
Ñ Voõ Hoaøng Nhöït
345 n
Ñ Phaïm Vaên Beâ75 p
Ñ Leâ Vaên Hoaøng
95 p
Ñ Nguyeãn Thò Caàn
305 p
Ñ Traàn Vaên Thaønh
342 p
Ñ Leâ Thò Nhòn 8 q
Ñ Leâ Hoaøng Nam4 t
Ñ Leâ Hoaøng Nam4 t
Ñ Leâ Vaên On 11 t
Ñ Cao Thaønh Trung
107 t
Ñ Leâ Vaên Giao117 t
Ñ Nguyeãn Höõu159
Thuaàn t
Ñ Nguyeãn Thaønh
164Tieân t
Ñ Traàn Minh Toaøn
174 t
Ñ Nguyeãn Vaên190
Cöng t
Ñ Nguyeãn Vaên214
Baøi t
Ñ Leâ Vaên Duõng
229 t
Ñ Nguyeãn Vaên232
Baûy t
Ñ Leâ Vaên Ngoan
248 t
Ñ Nguyeãn Vaên256
Ngaøn t
Voõ Vaên Trung
349 t
Ñ Leâ Thò Luoâng
135 v
Ñ Ñaëng Vaên Thoân
158 v
Ñ Leâ Thaønh Thao
228 v
Ñ Phan Vaên Vinh
201 a
Ñ Traàn Thò Xem319 a
Ñ Nguyeãn Vaên234
Hieàn c
Ñ Döông Kim Sa262 c
Ñ Döông Baù Höôõn
109 d
Ñ Leâ Vaên Tôùi378 d
Ñ Phaïm Hieàn Töø
72 h
Ñ Döông Baù Höôõn
109 h
Ñ Nguyeãn Vaên315
Chöa k
Ñ Phaïm Thò Phi 74 l
Ñ Löông Thanh Tuøng
291 l
Ñ Döông Kim Sa262 m
Ñ Laâm Taâm Quan93 n
Ñ Leâ Thò Luoâng
135 n
Ñ Phaïm Hieàn Trung
73 t
Ñ Laâm Thaønh 133
Taâm t
Ñ Ñaëng Vaên Thoân
158 t
Ñ Traàn Vaên Vaøng
382 t
Ñ Löông Thanh Tuøng
291 t
Ñ Nguyeãn Ngoïc297
Trung t
Ñ Hoà Baù Phuùc 3 v
Ñ Nguyeãn Vaên Toâi
19 v
Ñ Nguyeãn Vaên Nhaøn
40 v
Ñ Buøi Vaên Luoâng
285 y
Ñ Leâ Vaên Hoaøng
95 a
Ñ Leâ Vaên Quaân
387 b
Ñ Leâ Vaên Bang351 c
Ñ Döông Taán Duõng
111 d
Ñ Leâ Thò Nhan 284 d
Ñ Traàn Ngoïc Chôø
250 g
Ñ Nguyeãn Vaên322
Thaïnh h
Ñ Nguyeãn Vaên356
Naêm h
Ñ Traàn Vaên Thaønh
124 l
Ñ Nguyeãn Baûo211
Luïc l
Ñ Nguyeãn Vaên235
Lieâm l
Ñ Nguyeãn Thò Lieân
311 l
Ñ Phan Minh Hoàng
330 l
Ñ Laâm Thaønh 133
Taâm m
Ñ Leâ Troïng Nhaân
9 n
Ñ Nguyeãn Vaên Duy
34 n
Ñ Nguyeãn Vaên170
Luøng n
Ñ Nguyeãn Ñình299
Nghóa n
Ñ Nguyeãn Phöôùc
300Taán n
Ñ Nguyeãn Thò Chaân
306 n
Ñ Döông Minh Thaéng
358 n
Ñ Nguyeãn Thò Muoäi
66 p
Ñ Leâ Vaên Sôn 290 p
Ñ Nguyeãn Thaønh
303Coâng p
Ñ Leâ Vaên Hoaø 94 s
Ñ Ñoã Thò Tuùc 384 s
Ñ Nguyeãn Vaên Toâi
19 t
Ñ Phuøng Vaên Giaøu
27 t
Ñ Nguyeãn Vaên Nhaøn
40 t
Ñ Phaïm Hieàn Trung
73 t
Ñ Phan Vaên Mô 81 t
Ñ Phan Vaên Veïn84 t
Ñ Mai Vaên Hieäp98 t
Ñ Döông Taán Duõng
111 t
Ñ Traàn Vaên Thaønh
124 t
Ñ Nguyeãn Vaên392
Löïu t
Ñ Traàn Vaên Ngoä
258 t
Ñ Phaïm Vaên Thoâng
246 t
Ñ Nguyeãn Hoaøng
295Tuaán t
Ñ Nguyeãn Vaên322
Thaïnh t
Ñ Nguyeãn Phöôùc
365Tieán t
Ñ Phan Vaên Cöng23 v
Ñ Ñaëng Vaên Thoân
158 b
Ñ Nguyeãn Vaên168Cöôõng c
Ñ Traàn Kim Cöôøng
334 c
Ñ Nguyeãn Vaên Thaønh
45 d
Ñ Leâ Thanh Ñieàn
280 d
Ñ Nguyeãn Ñình299Nghóa d
Ñ Leâ Thaønh Vuõ 6 h
Ñ Buøi Vaên Haän31 h
Ñ Leâ Vaên Ngoan248 h
Ñ Buøi Vaên Haän31 l
Ñ Döông Baù Höôõn
109 l
Ñ Chaâu Vaên Teøo
270 m
Ñ Buøi Vaên Chì151 n
Ñ Leâ Taán Nghóa279 n
Ñ Leâ Vaên Veïn251 p
Ñ Voõ Vaên Ñieàu203 s
Ñ Nguyeãn Vaên320Lo s
Ñ Nguyeãn Vaên Thaønh
45 t
Ñ Traàn Thò Hoàng54 t
Ñ Nguyeãn Tieán 69Thuaät t
Ñ Nguyeãn Vaên Öa70 t
Ñ Traàn Thò Höôûng
87 t
Ñ Mai Vaên Hieäp98 t
Ñ Nguyeãn Vaên166Chính t
Ñ Nguyeãn Vaên168Cöôõng t
Ñ Nguyeãn Huyønh186 t
Ñ Buøi Thò Ngoïc339
Hueä t
Ñ Leâ Minh Khöông
277 t
Ñ Leâ Thaønh Phöôùc
281 t
Ñ Traàn Vaên Kieäp
104 v
Ñ Nguyeãn Phöôùc
365Tieán v
Ñ Ñaëng Thò Sen99 a
Ñ Vuõ Só Coâng106 a
Ñ Nguyeãn Vaên179
Danh a
Ñ Traàn Ngoïc Thaønh
253 b
Ñ Phuøng Vaên Bieân
332 b
Ñ Ñoã Vaên Quaän
145 c
Ñ Buøi Vaên Chì151 c
Ñ Traàn Anh Kieät
249 c
Ñ Leâ Thò Nhan 284 c
Ñ Nguyeãn Thò Hai
308 c
Ñ Leâ Vaên On 11 d
Ñ Nguyeãn Vaên Nam
39 d
Ñ Leâ Vaên Höõu287 h
Ñ Voõ Thò Xeâ 105 k
Ñ Nguyeãn Vaên191
Kim k
Ñ Leâ Minh Hieáu58 l
Ñ Ñaëng Coâng 381
Trình l
Ñ Buøi Vaên Luoâng
285 l
Ñ Phaïm Thò Maûnh
389 m
Ñ Nguyeãn Vaên Nam
39 n
Ñ Laâm Taâm Quan93 n
Ñ Nguyeãn Thò Chaân
306 n
Ñ Nguyeãn Vaên218
Naêm p
Ñ Leâ Vaên Sôn 290 s
Ñ Haø Ngoïc Sang
367 s
Ñ Leâ Thò Nhòn 8 t
Ñ Voõ Vaên Hieäp
147 t
Ñ Phan Vaên Vinh
201 t
Ñ Nguyeãn Vaên236
Lieãu t
Ñ Phaïm Vaên Thoâng
246 t
Ñ Traàn Thanh Bình
338 t
Ñ Nguyeãn Ñình298
Chieán v
Ñ Phaïm Vaên Laêng
78 x
Ñ Leâ Vaên Ñaït 96 y
Ñ Phaïm Thò Maûnh
389 a
Ñ Cao Huøng Duõng
32 b
Ñ Nguyeãn Vaên169
Cöôøng c
Ñ Nguyeãn Ñình Thoâng
60 d
Ñ Phaïm Thò Phi 74 d
Ñ Leâ Vaên Duõng
229 d
Ñ Nguyeãn Vaên239
Sieâng d
Ñ Döông Taán Dòch
271 d
Ñ Leâ Vaên Bang351 g
Ñ Traàn Thò Gaám
341 g
Ñ Leâ Vaên Lö 363 h
Ñ Nguyeãn Vaên393
Muoân h
Ñ Traàn Thò Xem319 h
Ñ Leâ Vaên Ñöôøng
354 h
Ñ Laâm Taâm Phong
131 l
Ñ Nguyeãn Vaên320
Lo l
Ñ Voõ Vaên Taân347 l
Ñ Chaâu Thanh Tuøng
225 m
Ñ Nguyeãn Thaønh
141Daân n
Ñ Ñoã Vaên Quaän
145 n
Ñ Ñaëng Trung Nieäm
157 n
Ñ Voõ Vaên Ñieàu
203 p
Ñ Leâ Hoàng Phuùc
275 p
Ñ Leâ Thaønh Phöôùc
281 p
Ñ Nguyeãn Ñình241
Nhi r
Ñ Phan Vaên Cöng23 t
Ñ Nguyeãn Vaên Taân
44 t
Ñ Nguyeãn Vaên190
Cöng t
Ñ Nguyeãn Vaên197
Truùc t
Ñ Leâ Vaên Lö 363 t
Ñ Traàn Vaên Ngoä
258 t
Ñ Laâm Taâm Taøu
266 t
Ñ Leâ Vaên Höõu287 t
Ñ Voõ Vaên Taân347 t
Ñ Leâ Vaên Phuùc
357 t
Ñ Phaïm Thò Tieáng
50 y
Ñ Haø Ngoïc Sang
367 y
Ñ Leâ Minh Khöông
277 b
Ñ Traàn Thanh Bình
338 b
Ñ Nguyeãn Vaên169
Cöôøng c
Ñ Ñaëng Thò Sen99 e
Ñ Leâ Minh Hieáu58 h
Ñ Traàn Vaên Vaøng
382 h
Ñ Traàn Vaên Kieäp
104 k
Ñ Traàn Anh Kieät
249 k
Ñ Phaïm Vaên Deã
221 l
Ñ Löông Vaên Tieång
360 l
Ñ Nguyeãn Vaên324
Trai l
Ñ Traàn Thò Baûy
340 m
Ñ Phan Vaên Hueä80 n
Ñ Phaïm Vaên Nhaân
386 n
Ñ Leâ Thò Nhoû 353 n
Ñ Nguyeãn Thò Maûnh
13 p
Ñ Laâm Taâm Phong
131 p
Ñ Nguyeãn Ñình Thoâng
60 t
Ñ Traàn Ngoïc Thaønh
253 t
Ñ Leâ Vaên Sôn 290 t
Ñ Nguyeãn Phöôùc
300Taán t
Ñ Nguyeãn Minh359
Taán t
Ñ Nguyeãn Thò Saùu
314 u
Ñ Leâ Thaønh Vuõ 6 v
Ñ Nguyeãn Huøng61Cöôøng v
Ñ Phan Vaên Veïn84 v
HÆ ÑAÏO
ñ 2p1 7 MT
ñ 32p2 9 MT
ñ 37p2 7 MT
ñ 38p2 9 MT
ñ 39p2 7 MT
ñ 6p1 9 MT
ñ 40p2 9 mt
ñ 41p3
ñ 11p1 9 MT
ñ 44p3 9 mt
ñ 48p3 9 MT
ñ 8 mt
ñ 51p3
ñ 76p4 9 mt
ñ 54p3 9 MT
ñ 26p2 9 mt
Ñ 6 MTA
ñ 182p10tt 7 TT
ñ 57p3 9 mt
ñ 59p3 9 MT
ñ 75p4 10 ml
ñ 3p1 8 MT
ñ 9pc
ñ 81p5 10 tt
ñ 44p3 10 ml
ñ 189p6 10 ml
ñ 8p1 10 ml
ñ 48p3 10 ml
ñ 87p5 10 ml
ñ 53p3 10 ml
ñ 9p1 7 MT
ñ 54p3 10 ml
ñ 11p1 10 ml
ñ laàn 2 9 tn
ñ 17p1 8 MT
ñ 16p1 10 ml
ñ 58p3 8 MT
ñ 18p1 10 ml
ñ 59p3 10 ml
Ñ 6b
ñ 60p3 10 ml
ñ 61p4 ps
ñ 63p4 10 ml
ñ 21p2 10 ml
Ñ 9 mt
ñ 24p2 10 ml
ñ 26p2 10 ml
Ñ 8
ñ 69p4 8 MT
ñ 33p2 10 ml
ñ 70p4 7 MT
ñ 34p2 11
ñ 36p2 10 ml
ñ 71p4 ps
7
ñ 103p6 8 MT
ñ 74p4 10 ml
ñ 111p6 10 ml
ñ 4p1 11 ml
ñ 37p2 11 ml
Ñ 6b
ñ 5p1 ps
ñ 36p2 11 ml
ñ 11p1 10
ñ 12p1 11 ml
ñ 40p2 8
ñ 9pc MT
khieám thính
MT
ñ 44p3 11 tt
ñ 20p1 10
ñ 21p2 9 MT
ñ 15p1 10 ml
ñ 135p7 ps
ñ 137p7 11 ml
ñ 9pc
ñ 26p2 11 ml
ñ 52p3 8
ñ 190p10 11 ml
ñ 193p10 11 thpttt
ñ 31p2 9 MT
ñ 62p4 11 ml
ñ 63p4 11 ml
ñ 32p2 ps
ñ 33p2 11 ml
Ñ 2p1 10
ñ 4p1 11 ml
ñ 9p1 10
ñ 41p3 12 ml
ñ 13p1 12 ml
ñ 44p3 2006 12 ML
Ñ 11p1 2005 10 BCTT
Taâm Thaàn
Ñ 13p1 2006 10
Ñ 16p1 9 tn
ñ 20p1 12 ml
Ñ 8b
ñ 22p2 12 ML
ñ 139p7 10
Ñ 205p11 2006 10
ñ 47p3 11 ml
ñ 57p3 2006 12 ml
ñ 51p3 12 tn
ñ 97p5 12 ml
ñ 27p2 7
ñ 53p3 9 MT
ñ 63p4 2006 12 ML
ñ 102p6 2006 12 BM
Ñ 64p4 2006 10
Ñ 65p4 ps
ñ 55p3 9 MT
ñ 35p2 12 ml
ñ 71p4 2006 12 tn
ñ 70p4 2006 12 tn
Ñ 2006 8
Ñ 74p4 10 ML
ñ 64p4 ps
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn Taán
24/8/94
Cöôøng Kinh AÁp 5 10
2 Phan Taán14/4/94
Haäu Kinh AÁp 5 10
3 Ñaëng Vuõ
15/10/94
Hoaø Kinh AÁp 5 10
4 Leâ Duy Höõu
4/2/94 Kinh AÁp 5 10
5 Ñaëng Thò14/9/94
Hoàng Hueá
x Kinh AÁp 5 10
6 Tröông Trung1994
Kieân Kinh AÁp 5 7
7 Phan Thaønh
15/8/94
Loäc Kinh AÁp 5 10
8 Ñinh Traàn
21/1/94
Thuy Myx Kinh AÁp 5 10
9 Traàn Hoaøng
28/8/94
Nam Kinh AÁp 5 10
10 Voõ Thò Kieàu
7/9/94
Nga x Kinh AÁp 5 10
11 Phaïm Coäng1994
Nhöït Kinh AÁp 5 9
12 Phaïm Thò5/10/94
Hoàng Nhung
x Kinh AÁp 5 10
13 Huyønh Thò
27/3/94
Haèng Ni
x Kinh AÁp 5 10
14 Ñoaøn Tieåu
19/5/94
Phuïng x Kinh AÁp 5 10
15 Leâ Thò Thaûo
1994
Söôngx Kinh AÁp 5 10
16 Nguyeãn Laâm
18/4/94Sung Kinh AÁp 5 7
17 Leâ Phöôùc
10/2/94
Taøi Kinh AÁp 5 8
18 Voõ Thò Ngoïc
17/9/94
Thaõox Kinh AÁp 5 10
19 Phaïm Thanh3/3/94
Toaûn Kinh AÁp 5 7
20 Leâ Thò Caåm
4/4/94
Tuù x Kinh AÁp 5 10
21 Ñoaøn Thò 8/7/94
Caåm Tuù x Kinh AÁp 5 10
22 Traàn Vaên9/3/94
Vieät Kinh AÁp 5 10
23 Nguyeãn Thò
8/10/94
Ngoïc x
Vui Kinh AÁp 5 10
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
24/8/94 2006 23 0 0 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Leâ Coâng 4/1/93
Toân Baûo Kinh AÁp 5 11
2 Nguyeãn Ñöùc
10/9/93
Chaùnh Kinh AÁp 5 11
3 Phaïm Ngoïc
30/7/93
Mai Chix Kinh AÁp 5 11
4 Traàn Thò22/3/93
Kim Chieánx Kinh AÁp 5 11
5 Leâ Hoàng15/9/93
Ñaûo Kinh AÁp 5 11
6 Traàn Vaên2/4/93
Giaøu Kinh AÁp 5 11
7 Leâ Huyønh
15/3/93
Thò ThuxHaèng
Kinh AÁp 5 11
8 Leâ Hoaøng5/4/93
Haûo Kinh AÁp 5 9
9 Ñaëng Minh1/5/93
Hieáu Kinh AÁp 5 11
10 Huyønh Thò7/3/93
Thu Kieàu
x Kinh AÁp 5 11
11 Ñoaøn Thò8/10/93
Tuyeát Lan
x Kinh AÁp 5 11
12 Voõ Thò Caåm
2/5/93
Leä x Kinh AÁp 5 11
13 Nguyeãn Taán
1/4/93
Loäc Kinh AÁp 5 11
14 Leâ Phuù 13/3/93
Lôïi Kinh AÁp 5 11
15 Buøi Thò18/11/93
Ngoïc Lyù x Kinh AÁp 5 11
16 Döông Kim4/7/93
Nga x Kinh AÁp 5 11
17 Leâ Thò Ngoïc
11/2/93
Nhung x Kinh AÁp 5 6
18 Leâ Thò Ngoïc
15/1/93
Phöôïng
x Kinh AÁp 5 11
19 Traàn Thò Taâm
8/6/93 x Kinh AÁp 5 9
20 Phaïm Thò
15/10/93
Hoàng Thaém
x Kinh AÁp 5 11
21 Nguyeãn Ngoïc
6/4/93Thaïch Kinh AÁp 5 11
22 Ñoã Thò Haïnh
14/7/93
Thö x Kinh AÁp 5 11
23 Nguyeãn Thò
14/2/93
Bích Thuyø
x Kinh AÁp 5 9
24 Phaïm Khaéc
3/3/93
Tieäp Kinh AÁp 5 11
25 Nguyeãn Kim
4/1/93
Troïng Kinh AÁp 5 11
26 Leâ Baûo 24/8/93
Trung Kinh AÁp 5 11
27 Leâ Phöôùc
10/10/93
Trung Kinh AÁp 5 11
28 Phaïm Thò
23/11/93
Moäng Tuyeàn
x Kinh AÁp 5 11
29 Traàn Thò Thu
4/8/93
Tuyeát
x Kinh AÁp 5 11
30 Voû Leâ Thanh
16/2/93
Vuû Kinh AÁp 5 11
31 Leâ Thò Kim
1/10/93
Yeán x Kinh AÁp 5 11
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
4/1/93 2006 31 0 0 0 31 0 0 31 31 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN loï
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nguyeãn Vaên
25/4/92Chöông Kinh AÁp 5 12
2 Döông Nguyeãn
23/7/92Quoác Cöôøng
Kinh AÁp 5 11
3 Phan Xuaân
28/7/92
Ñænh Kinh AÁp 5 12
4 Nguyeãn15/10/92
Thò Ngoïc x DungKinh AÁp 5 12
5 Nguyeãn Hoaøng
29/3/92 Duy Kinh AÁp 5 12
6 Ñoaøn Thò
14/10/92
Truùc Giang
x Kinh AÁp 5 12
7 Leâ Hoaøng
5/10/92
Kha Kinh AÁp 5 9
8 Ñoaøn Thò
18/12/92
Mai Lan x Kinh AÁp 5 12
9 Huyønh Thò
19/9/92
Laøi x Kinh AÁp 5 12
10 Cao Thò Taøi
2/6/92
Linh x Kinh AÁp 5 12
11 Hoà Minh 6/10/92
Luaân Kinh AÁp 5 11
12 Leâ Kim Ngaân
28/1/92 x Kinh AÁp 5 12
13 Döông Thò
15/11/92
Thaûo Nguyeân
x Kinh AÁp 5 12
14 Leâ Hoaøi26/7/92
Nhaâm Kinh AÁp 5 12
15 Ñoaøn Thò16/1/92
Hoàng Nhaïn
x Kinh AÁp 5 12
16 Leâ Quoác 2/2/92
Nhöôn Kinh AÁp 5 12
17 Phaïm Thò
15/10/92
Hoàng Nhung
x Kinh AÁp 5 11
18 Voõ Thò Kieàu
14/9/92Nöông
x Kinh AÁp 5 12
19 Tröông Thò
16/10/92
Beù Phöông
x Kinh AÁp 5 12
20 Huyønh Thanh
17/1/92Taân Kinh AÁp 5 12
21 Leâ Taán 15/6/92
Thaúng Kinh AÁp 5 12
22 Hoà Thò Thu
9/3/92
Thaûo x Kinh AÁp 5 12
23 Phaïm Thò15/2/92
Hoàng Thi x Kinh AÁp 5 11
24 Ñoã Minh Thònh
1/1/92 Kinh AÁp 5 12
25 Phaïm Thò Hoàng
1992 Thuyù
x Kinh AÁp 5 x beänh thaàn kinh
26 Chaâu Minh
10/1/92
Toaøn Kinh AÁp 5 12
27 Leâ Quoác 7/2/92
Toaûn Kinh AÁp 5 12
28 Ñoaøn Gia
15/12/92
Töôøng Kinh AÁp 5 12
29 Phaïm Minh
26/5/92
Trí Kinh AÁp 5 6
30 Ñoaøn Thò28/7/92
Leä Trinhx Kinh AÁp 5 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
25/4/92 2006 30 0 1 0 29 0 0 29 29 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Traàn Höõu
6/10/91
Chinh Kinh AÁp 5 12
2 Leâ Quoác 2/2/91
Cöôøng Kinh AÁp 5 11
3 Ñoaøn Thò6/10/91
Tuyeát Dieãm
x Kinh AÁp 5 10
4 Nguyeãn Thò
20/3/91
Ngoïc x
Dieãm
Kinh AÁp 5 12
5 Leâ Quoác 4/8/91
Ñöôïc Kinh AÁp 5 11
6 Phaïm Thanh
8/9/91
Giang Kinh AÁp 5 10
7 Leâ Duy Haân
15/2/91 Kinh AÁp 5 12
8 Phaïm Thò26/1/91
Truùc Haøx Kinh AÁp 5 11
9 Nguyeãn24/11/91
Trung Hieáu Kinh AÁp 5 12
10 Ñoaøn Thò 1/8/91
Tuyeát Höông
x Kinh AÁp 5 10
11 Ñoaøn Anh18/5/91
Khoa Kinh AÁp 5 10
12 Ñoaøn Thò18/9/91
Hoàng Lanx Kinh AÁp 5 12
13 Ñoaøn Traàn
23/5/91
Lónh Kinh AÁp 5 12
14 Ñoã Minh Luaân
3/4/91 Kinh AÁp 5 12
15 Leâ Thò Thaûo
20/7/91
Ly x Kinh AÁp 5 12
16 Huyønh Thò
16/7/91
Kim Ngaân
x Kinh AÁp 5 10
17 Phaïm Trieàu
13/5/91
Nghi x Kinh AÁp 5 12
18 Huyønh Döông
27/11/91
Thaûox Ngoïc
Kinh AÁp 5 12
19 Traàn Vónh
17/9/91
Nguyeân Kinh AÁp 5 10
20 Leâ Ngoïc
29/11/91
Pha Kinh AÁp 5 12
21 Leâ Minh Phöôùc
13/1/91 Kinh AÁp 5 10
22 Ñaëng Thò20/4/91
Kim Quyeân
x Kinh AÁp 5 12
23 Leâ Minh Taâm
24/1/91 Kinh AÁp 5 10
24 Nguyeãn Chí
13/5/91
Taâm Kinh AÁp 5 11
25 Döông Minh
16/7/91
Taân Kinh AÁp 5 12
26 Ñaëng Quoác
18/9/91
Thaéng Kinh AÁp 5 10
27 Tröông Thuaän
21/10/91Thaønh Kinh AÁp 5 12
28 Nguyeãn Baûo
27/5/91
Thaønh Kinh AÁp 5 12
29 Leâ Thanh19/1/91
Thöôûng Kinh AÁp 5 12
30 Nguyeãn Thò
25/8/91
Bích Thuyû
x Kinh AÁp 5 12
31 Ñinh Thaønh
12/6/91
Tieán Kinh AÁp 5 8
32 Leâ Chí Xuaân
16/5/91 Kinh AÁp 5 12
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
6/10/91 2006 32 0 0 0 32 0 0 32 32 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Buøi Chí Baûo
1990 Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Voõ Kieàu Chi
1990 x Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Leâ Quoác Cöôøng
1990 Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Nguyeãn Thò1990
Kim Duy
x Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Phaïm Thò Ngoïc
1990Haân
x Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Tröông Thò Beù
1990Haèng
x Kinh AÁp 5 6 1990 Ñ
Nguyeãn Trung
1990Hieáu Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Leâ Trung Hieáu
1990 Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Hoà Thò Minh1990
Hieáux Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Leâ Thanh Hoaøi
1990 Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Nguyeãn Thò1990
DieãmxHöông
Kinh AÁp 5 11 1990 Ñ
Nguyeãn Duy 1990
Khöông Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Traàn Vaên Kieät
1990 Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Ñoaøn Thò Tuyeát
1990 Lanx Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Leâ Minh Luaân
1990 Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Ñoaøn Thò Myõ
1990Ly x Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Nguyeãn Thò1990
Minh x Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Leâ Hoaøng 1990
Mô Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Ñoaøn Thò Beù
1990Möôøi
x Kinh AÁp 5 10 1990 Ñ
Nguyeãn Thò1990
Kim Ngaân
x Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Traàn Thò Kim
1990
Nhungx Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Tröông Thuaän
1990Phaùt Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Huyønh Thò 1990
Ngoïc Quôùi
x Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Nguyeãn Thò1990
Ngoïc x
Quyeân
Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Ñaëng Minh 1990
Söï Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Traàn Minh Taâm
1990 Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Nguyeãn Xuaân
1990Taán Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Ñoã Thi Mai 1990
Thanh x Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Tröông Minh1990
Thaønh Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Ñoã Ñöùc Thònh
1990 Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Phaïm Coâng1990
Thöông Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Voõ Thò Caåm1990
Thu x Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Trònh Thò Ngoïc
1990Trang
x Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Nguyeãn Hoaøi
1990Trong Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
Leâ Hoaøng 1990
Trung Kinh AÁp 5 9 1990 Ñ
Voõ Thò Truùc
1990 x Kinh AÁp 5 2 1990 Ñ
Traàn Thò Mai
1990
Truùcx Kinh AÁp 5 12 1990 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1990 16 37 0 0 0 37 0 0 36 36 97.3 0 0 1 0 1
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Laâm Quoác1989
Baûo Kinh AÁp 5 10 1989 Ñ
Huyønh Vaên 1989
Bieåu Kinh AÁp 5 9 1989 Ñ
Leâ Toaøn Ñònh
1989 Kinh AÁp 5 9 1989 Ñ
Leâ Thò Thuyø
1989
Duy x Kinh AÁp 5 10 1989 Ñ
Nguyeãn Taán1989
Ñöôïc Kinh AÁp 5 10 1989 Ñ
Nguyeãn Quoác
1989Duõng Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Phaïm Hoaøng1989
Giang Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Phaïm Coâng1989
Giaøu Kinh AÁp 5 9 1989 Ñ
Huyønh Thò 1989
Thu Haïnh Kinh AÁp 5 9 1989 Ñ
Phaïm Vaên 1989
Haûi Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Traàn Nhöït Hoaøi
1989 Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Ñoã Quoác Huøng
1989 Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Traàn Thò Thuyø
1989 Linhx Kinh AÁp 5 11 1989 Ñ
Ñoaøn Höûu1989
Luaân Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Ñoaøn Taán 1989
Löïc Kinh AÁp 5 11 1989 Ñ
Leâ Vaên Moïng
1989 Kinh AÁp 5 6 1989 Ñ
Leâ Thò Nhung
1989 x Kinh AÁp 5 9 1989 Ñ
Phaïm Haèng1989
Ni x Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Leâ Troïng Nhaân
1989 Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Phaïm Ngoïc1989
Phong Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Cao Vaên Quoác
1989 Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Leâ Thò Thuyø
1989
Suoângx Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Phan Tröôøng1989
Sôn Kinh AÁp 5 4 1989 Ñ
Leâ Thò Minh1989
Thö x Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Leâ Quoác Tuaán
1989 Kinh AÁp 5 11 1989 Ñ
Phaïm Thò Hoàng
1989 Thô x Kinh AÁp 5 9 1989 Ñ
Nguyeãn Ngoïc
1989Trai Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Ñoaøn Duy Toaûn
1989 Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
Nguyeãn Thò1989
Myõ Truùc
x Kinh AÁp 5 9 1989 Ñ
Ñaëng Thò Kim
1989Yeánx Kinh AÁp 5 12 1989 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1989 17 30 0 0 0 30 1 0 29 30 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Trung
1988
Chænh Kinh AÁp 5 10 1988 Ñ
Ñoaøn Thò Beù
1988
Chínx Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Ñoaøn Thò Tuyeát
1988 Dung
x Kinh AÁp 5 10 1988 Ñ
Phan Thanh 1988
Hoàng Kinh AÁp 5 6 1988 Ñ
Ñaëng Minh 1988
Haäu Kinh AÁp 5 8 1988 Ñ
Phaïm Hoaøng1988
Haûi Kinh AÁp 5 8 1988 Ñ
Leâ Vaên Hieåu
1988 Kinh AÁp 5 8 1988 Ñ
Leâ Thò Bích1988
Haïnh x Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Nguyeãn Duy 1988
Khaùnh Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Nguyeãn Ñöùc1988
Lyù Kinh AÁp 5 8 1988 Ñ
Hoà Thò Mô 1988 x Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Ñaëng Minh 1988
Nhaân Kinh AÁp 5 7 1988 Ñ
Nguyeãn Thò1988
Kim Ngaân
x Kinh AÁp 5 8 1988 Ñ
Huyønh Thò 1988
Ngoïc Phuù
x Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Löông Thò Hoàng
1988 Thaém
x Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Traàn Thò Thanh
1988 Thaûo
x Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Phaïm Minh Töôûng
1988 Kinh AÁp 5 10 1988 Ñ
Nguyeãn Thanh
1988Tuøng Kinh AÁp 5 10 1988 Ñ
Leâ Thanh Thaúng
1988 Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Leâ Thò Thuyø
1988
Trangx Kinh AÁp 5 10 1988 Ñ
Nguyeãn Thò1988
Kieàu Trang
x Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Phaïm Anh Vuõ
1988 Kinh AÁp 5 12 1988 Ñ
Nguyeãn Thò1988
Ngoïc x
YeánKinh AÁp 5 12 1988 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1988 18 23 0 0 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò1987
Bình x Kinh AÁp 5 9 1987 Ñ
Ñoaøn Troïng 1987
Duy Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Ñoaøn Thò Höông
1987 Duyeân
x Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Nguyeãn Thò1987
Ngoïc xDaõ Kinh AÁp 5 7 1987 Ñ
Nguyeãn Thò1987
Bích Ñeøo
x Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Nguyeãn Troïng
1987Hieáu Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Phaïm Thò Bích
1987Haïnh
x Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Tröong Vaên1987
Quoác Kinh AÁp 5 10 1987 Ñ
Phaïm Coâng1987
Sang Kinh AÁp 5 10 1987 Ñ
Nguyeãn Thaønh
1987 Trong Kinh AÁp 5 9 1987 Ñ
Tröông Thò Myõ
1987Thanh
x Kinh AÁp 5 9 1987 Ñ
Buøi Thò Myõ 1987
Tieân x Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Löông Thò Thanh
1987 Taâm
x Kinh AÁp 5 9 1987 Ñ
Leâ Chí Trai 1987 Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Ñoã Thò Myõ1987
Thanh x Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Traàn Thò Thu1987
Trangx Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Voõ Thò Bích1987
Tuyeànx Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
Ñaëng Quang 1987
Töôøng Kinh AÁp 5 8 1987 Ñ
Ñaëng Quang 1987
Tuyeán Kinh AÁp 5 11 1987 Ñ
Leâ Phöôùc Vaøo
1987 Kinh AÁp 5 12 1987 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1987 19 20 0 0 0 20 0 0 20 20 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Buøi An Bình1986 Kinh AÁp 5 12 1986 Ñ
Döông Minh 1986
Chieán Kinh AÁp 5 9 1986 Ñ
Hyønh Phuù 1986
Cöôøng Kinh AÁp 5 12 1986 Ñ
Huyønh Thò 1986
Ñaây x Kinh AÁp 5 10 1986 Ñ
Ñaêëng Thò 1986
Kim Dung
x Kinh AÁp 5 10 1986 Ñ
Traàn Nhöït Hieáu
1986 Kinh AÁp 5 12 1986 Ñ
Voõ Leâ Minh1986 Kinh AÁp 5 12 1986 Ñ
Chaâu Ngoïc1986
Nguyeân Kinh AÁp 5 10 1986 Ñ
Nguyeãn Vaên1986
Thanh Kinh AÁp 5 9 1986 Ñ
Nguyeãn Quoác
1986Traàm Kinh AÁp 5 8 1986 Ñ
Nguyeãn Taán1986
Thaønh Kinh AÁp 5 10 1986 Ñ
Ñoaøn Minh 1986
Thaïch Kinh AÁp 5 9 1986 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1986 20 12 0 0 0 12 0 0 12 12 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tröoâng Vaên
1985
Aùi Kinh AÁp 5 10 1985 Ñ
Phaïm Thò Kim
1985Bích x Kinh AÁp 5 9 1985 Ñ
Tröông Thanh
1985
Bình Kinh AÁp 5 8 1985 Ñ
Phan Vaên Chinh
1985 Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Buøi Quang Ñieàn
1985 Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Traàn Thanh1985
Duõ Kinh AÁp 5 10 1985 Ñ
Huyønh Thò 1985
Kim Emx Kinh AÁp 5 6 1985 Ñ
Nguyeãn Phöôùc
1985Loäc Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Ñoaøn Taát Linh
1985 Kinh AÁp 5 8 1985 Ñ
Nguyeãn Thò1985
Mô x Kinh AÁp 5 10 1985 Ñ
Leâ Thò Ngoïc
1985
Nieàm x Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Ñoã Thò Nieàm
1985 x Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Leâ Thò Myõ1985
Ngoïc x Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Nguyeãn Thò1985
HaèngxNi Kinh AÁp 5 5 1985 Ñ
Nguyeãn Kim1985
Ngoïc x Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Nguyeãn Thò1985
Ngoïc xPhöông
Kinh AÁp 5 9 1985 Ñ
Ñaëng Thò Lan
1985Phöông
x Kinh AÁp 5 7 1985 Ñ
Löông Quoác1985
Trí Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Phaïm Thò Thanh
1985 x Kinh AÁp 5 7 1985 Ñ
Traàn Vaên Tieàn
1985 Kinh AÁp 5 9 1985 Ñ
Leâ Nhaät Trung
1985 Kinh AÁp 5 5 1985 Ñ
Leâ Kim Thaûo
1985 x Kinh AÁp 5 6 1985 Ñ
Ñoã Thaønh 1985
Thaéng Kinh AÁp 5 12 1985 Ñ
Nguyeãn Ñöùc
1985Thaéng Kinh AÁp 5 8 1985 Ñ
Traàn Thò Thu
1985Thaûox Kinh AÁp 5 9 1985 Ñ
Ñoaøn Thò Thuyû
1985 Tieân
x Kinh AÁp 5 9 1985 Ñ
Ñaëng Thò Beù
1985 Truùc
x Kinh AÁp 5 5 1985 Ñ
Huyønh Thanh
1985Tuøng Kinh AÁp 5 9 1985 Ñ
Leâ Hoaøng 1985
Vieät Kinh AÁp 5 11 1985 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1985 21 29 0 0 0 29 0 3 26 29 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò1984
Bích x Kinh AÁp 5 12 1984 Ñ
Phan Ngoïc Chinh
1984 Kinh AÁp 5 4 1984 Ñ
Leâ Thò Chaám
1985 x Kinh AÁp 5 12 1984 Ñ
Ñoaøn Ngoïc1984
Chí Kinh AÁp 5 12 1984 Ñ
Leâ Vaên Chôn
1984 Kinh AÁp 5 8 1984 Ñ
Leâ Hoàng Danh
1984 Kinh AÁp 5 9 1984 Ñ
Leâ Hoaøng 1984
Duy Kinh AÁp 5 9 1984 Ñ
Chaâu Ngoïc1984
Höøng Kinh AÁp 5 12 1984 Ñ
Traàn Thò Thu
1984Höôngx Kinh AÁp 5 9 1984 Ñ
Nguyeãn Ñöùc
1984Khieâm Kinh AÁp 5 8 1984 Ñ
Ñoaøn Minh 1984
Kha Kinh AÁp 5 10 1984 Ñ
Huyønh Thò 1984
Lôïi x Kinh AÁp 5 6 1984 Ñ
Nguyeãn Thò1984
Kim Loùng
x Kinh AÁp 5 5 1984 Ñ
Traàn Kim Ngaân
1984 x Kinh AÁp 5 12 1984 Ñ
Ñaëng Vaên 1984
Nghò Kinh AÁp 5 4 1984 Ñ
Buøi Thanh Phong
1984 Kinh AÁp 5 12 1984 Ñ
Phaïm Thanh1984
Phuù Kinh AÁp 5 6 1984 Ñ
Leâ Thò Kim1984
Suoângx Kinh AÁp 5 7 1984 Ñ
Nguyeãn Thi1984
Thô x Kinh AÁp 5 12 1984 Ñ
Leâ Thò Tuyeát
1984 x Kinh AÁp 5 11 1984 Ñ
Huyønh Phuù1984
Thònh Kinh AÁp 5 12 1984 Ñ
Ñoaøn Minh 1984
Trí Kinh AÁp 5 6 1984 Ñ
Voõ Thanh Toaøn
1984 Kinh AÁp 5 6 1984 Ñ
Ñinh Thò Bích
1984
Vaân x Kinh AÁp 5 7 1984 Ñ
Phaïm Thò Kim
1984Yeánx Kinh AÁp 5 9 1984 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1984 22 25 0 0 0 25 2 1 22 25 100.0 0 0 0 0 0

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ñaëng Quang1983
Chaùnh Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Huyønh Thanh1983
Duõng Kinh AÁp 5 11 1983 Ñ
Ñaëng Thò Kim
1983Hoa x Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Leâ Thò Caånm
1983Hoàng
x Kinh AÁp 5 6 1983 Ñ
Leâ Vaên Höùa
1983 x Kinh AÁp 5 11 1983 Ñ
Nguyeãn Thò1983
HoàngxHaïnh
Kinh AÁp 5 11 1983 Ñ
Chaâu Thò Ngoïc
1983 Maãn
x Kinh AÁp 5 8 1983 Ñ
Laâm Thò Huyønh
1983 Nöông
x Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Buøi Vaên Nhaân
1983 Kinh AÁp 5 6 1983 Ñ
Ngoâ Thò Tuyeát
1983 Nhung
x Kinh AÁp 5 6 1983 Ñ
Laâm Thò Thanh
1983Nhaøn
x Kinh AÁp 5 5 1983 Ñ
Phaïm Thò Hoaøng
1983 Oanh
x Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Tröông Thanh1983
Phong Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Mai Ngoïc Töôi
1983 Kinh AÁp 5 5 1983 Ñ
Löông Thò Hoàng
1983 Thaûo
x Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Vuõ Thò Thanh
1983Thuùy
x Kinh AÁp 5 9 1983 Ñ
Leâ Minh Truyeàn
1983 Kinh AÁp 5 10 1983 Ñ
Leâ Moäng Thuùy
1983 x Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Ñoaøn Thanh1983
Troïng Kinh AÁp 5 9 1983 Ñ
Nguyeãn Baûo1983
Toaøn Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Traàn Quoác1983
Vieät Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
Traàn Thò Töôøng
1983 Vix Kinh AÁp 5 8 1983 Ñ
Traàn Thò Kim
1983
Yeánx Kinh AÁp 5 9 1983 Ñ
Nguyeãn Hoàng
1983Yeánx Kinh AÁp 5 12 1983 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1983 23 24 0 0 0 24 0 2 22 24 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tröông Ngoïc1982
Chaâu Kinh AÁp 5 4 1982 Ñ
Ñoã Thanh Chieán
1982 Kinh AÁp 5 11 1982 Ñ
Leâ Thò Aùi 1982
Duy x Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Traàn Thanh1982
Duõng Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Leâ Thò Ñaëc1982 x Kinh AÁp 5 6 1982 Ñ
Leâ Vaên Goïn
1982 Kinh AÁp 5 7 1982 Ñ
Buøi Thò Myõ1982
Hoa x Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Traàn Thò Kim
1982
Höôngx Kinh AÁp 5 9 1982 Ñ
Danh Thò Haïnh
1982 x Kinh AÁp 5 1 1982 Ñ
Ñoaøn Vaên 1982
Leâ Kinh AÁp 5 5 1982 Ñ
Nguyeãn Thò1982
Kim Ngoïc
x Kinh AÁp 5 5 1982 Ñ
Phaïm Thanh1982
Nguyeätx Kinh AÁp 5 6 1982 Ñ
Nguyeãn Höõu1982
Phöôùc Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Leâ Minh Phong
1982 Kinh AÁp 5 9 1982 Ñ
Ñoaøn Thò Tuyeát
1982 Phöôïng
x Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Nguyeãn Thò1982
Phöôïngx Kinh AÁp 5 5 1982 Ñ
Nguyeãn Thu1982
Thaûox Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Leâ Thanh Truùc
1982 Kinh AÁp 5 6 1982 Ñ
Ñoaøn Thò Thaém
1982 x Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Phaïm Minh Trí
1982 Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Nguyeãn Thò1982
Myõ Truùc
x Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Ñaëng Thò Thu
1982Thaûo
x Kinh AÁp 5 9 1982 Ñ
Nguyeãn Baù 1982
Trung Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Ñoaøn Duy Toaøn
1982 Kinh AÁp 5 12 1982 Ñ
Nguyeãn Thò1982
Kim Thuyù
x Kinh AÁp 5 6 1982 Ñ
Phaïm Thanh1982
Thuyù x Kinh AÁp 5 6 1982 Ñ
Buøi Thò Thô1982 Kinh AÁp 5 5 1982 Ñ
Phaïm Theá 1982
Vaân Kinh AÁp 5 5 1982 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1982 24 28 0 0 0 28 1 5 21 27 96.4 0 1 0 0 1

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ñoã Ngoïc Aùnh
1981 Kinh AÁp 5 9 1981 Ñ
Chaâu Thò Dung
1981 x Kinh AÁp 5 5 1981 Ñ
Traàn Thò Thu
1981
Hoàng
x Kinh AÁp 5 6 1981 Ñ
Traàn Thò Thu
1981
Hoàng x Kinh AÁp 5 6 1981 Ñ
Traàn Hoaøng
1981
Kha Kinh AÁp 5 5 1981 Ñ
Nguyeãn Baù1981
Khanh Kinh AÁp 5 8 1981 Ñ
Huyønh Thò 1981
Thu Lyùx Kinh AÁp 5 8 1981 Ñ
Ngoâ Thò Tuyeát
1981 Mai x Kinh AÁp 5 6 1981 Ñ
Ñoã Thaønh 1981
Meán Kinh AÁp 5 9 1981 Ñ
Ñoã Vaên Minh
1981 Kinh AÁp 5 5 1981 Ñ
Laâm Thaùi Nguyeân
1981 Kinh AÁp 5 9 1981 Ñ
Nguyeãn Minh
1981
Nghóa Kinh AÁp 5 4 1981 Ñ
Phaïm Thò Kim
1981Oanhx Kinh AÁp 5 6 1981 Ñ
Phaïm Thò Thaûo
1981 Söông
x Kinh AÁp 5 8 1981 Ñ
Nguyeãn Thanh
1981Tuøng Kinh AÁp 5 11 1981 Ñ
Löông Quoác1981
Trieàu Kinh AÁp 5 10 1981 Ñ
Nguyeãn Ngoïc
1981Taán Kinh AÁp 5 12 1981 Ñ
Buøi Thò Thuyø
1981 Trang
x Kinh AÁp 5 5 1981 Ñ
Nguyeãn Ñöùc
1981
Vuõ Kinh AÁp 5 12 1981 Ñ
Ñoaøn Vaên 1981
Xem Kinh AÁp 5 8 1981 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1981 25 20 0 0 0 20 1 4 15 20 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ñaëng Thò Hoaøng
1980 Anh x Kinh AÁp 5 3 1980 Ñ
Ñoaøn Thò Baûo
1980Chaâux Kinh AÁp 5 12 1980 Ñ
Nguyeãn Vaên
1980Chaâu Kinh AÁp 5 12 1980 Ñ
Döông Thanh1980
Duõng Kinh AÁp 5 5 1980 Ñ
Ñoaøn Duy 1980 Kinh AÁp 5 5 1980 Ñ
Ñoaøn Duy 1980 Kinh AÁp 5 6 1980 Ñ
Chaâu Thò Myõ
1980 Gonx Kinh AÁp 5 5 1980 Ñ
Buøi Quoác Höng
1980 Kinh AÁp 5 12 1980 Ñ
Mai Thò Hueä
1980 x Kinh AÁp 5 6 1980 Ñ
Phaïm Thò Kyû
1980 x Kinh AÁp 5 4 1980 Ñ
Nguyeãn Thò1980
Myõ Leäx Kinh AÁp 5 8 1980 Ñ
Traàn Thò Leä
1980 x Kinh AÁp 5 8 1980 Ñ
Voõ Phuù Laâm
1980 Kinh AÁp 5 6 1980 Ñ
Phaïm Thò Kim
1980Ngaânx Kinh AÁp 5 9 1980 Ñ
Laâm Thò Kim
1980
Nga x Kinh AÁp 5 6 1980 Ñ
Traàn Quoác1980
Ngöõ Kinh AÁp 5 5 1980 Ñ
Ñaëng Quang1980
Ngoïc Kinh AÁp 5 11 1980 Ñ
Nguyeãn Thò1980
Kim Phöông
x Kinh AÁp 5 5 1980 Ñ
Phaïm Vuõ Phuùc
1980 Kinh AÁp 5 6 1980 Ñ
Nguyeãn Thò1980
Kim Phöông
x Kinh AÁp 5 6 1980 Ñ
Ngueãyn Phöôùc
1980Toaøn Kinh AÁp 5 11 1980 Ñ
Ñoã Thò Thu1980
Thuyû x Kinh AÁp 5 9 1980 Ñ
Leâ Nhaät Thanh
1980 Kinh AÁp 5 4 1980 Ñ
Leâ Vaên Töïu
1980 Kinh AÁp 5 5 1980 Ñ
Ñoaøn Thanh1980
Trieåu Kinh AÁp 5 4 1980 Ñ
Ñoaøn Thò Ngoïc
1980 Tuyeàn
x Kinh AÁp 5 12 1980 Ñ
Voõ Thò Thanh
1980Truùcx Kinh AÁp 5 5 1980 Ñ
Phaïm Taán 1980
Töôøng Kinh AÁp 5 9 1980 Ñ

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG


TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1980 26 28 0 0 0 28 3 7 17 27 96.4 0 0 0 1 1

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phaïm Vaên 1979
Chung Kinh AÁp 5 12 1979 Ñ
Leâ Vaên Cu1979 Kinh AÁp 5 6 1979 Ñ
Nguyeãn Thanh
1979Giang Kinh AÁp 5 5 1979 Ñ
Ñoaøn Thò Gaùi
1979 x Kinh AÁp 5 5 1979 Ñ
Hoà Thanh Haûi
1979 Kinh AÁp 5 8 1979 Ñ
Huyønh Phuïc
1979
Höng Kinh AÁp 5 6 1979 Ñ
Phaïm Thò Kim
1979
Loanx Kinh AÁp 5 6 1979 Ñ
Leâ Thò Tuyeát
1979Nga x Kinh AÁp 5 5 1979 Ñ
Nguyeãn Thò1979
Non x Kinh AÁp 5 9 1979 Ñ
Traàn Thò Bích
1979Phöôïng
x Kinh AÁp 5 8 1979 Ñ
Voõ Thanh Phuù
1979 Kinh AÁp 5 6 1979 Ñ
Laâm Thaùi Sôn
1979 Kinh AÁp 5 9 1979 Ñ
Traàn Vaên Saùng
1979 Kinh AÁp 5 5 1979 Ñ
Ñoaøn Vaên 1979
Söï Kinh AÁp 5 7 1979 Ñ
Traàn Vaên Saùng
1979 Kinh AÁp 5 5 1979 Ñ
Leâ Thò Thaém
1979 x Kinh AÁp 5 6 1979 Ñ
Löông Thò Hoàng
1979 Thuyû
x Kinh AÁp 5 11 1979 Ñ
Phaïm Minh Trung
1979 Kinh AÁp 5 9 1979 Ñ
Phaïm Minh Tuyeân
1979 Kinh AÁp 5 12 1979 Ñ
Ñoã Thò Kim1979
Trung x Kinh AÁp 5 12 1979 Ñ
Leâ Minh Trai
1979 Kinh AÁp 5 5 1979 Ñ
Nguyeãn Thò1979
Trang x Kinh AÁp 5 2 1979 Ñ
Huyønh Thò 1979
Thu Thaûo
x Kinh AÁp 5 9 1979 Ñ
Traàn Thò Thu
1979
Trangx Kinh AÁp 5 5 1979 Ñ
Phaïm Thanh1979
Vuõ Kinh AÁp 5 2 1979 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1979 27 25 0 0 0 25 0 7 16 23 92.0 0 0 2 0 2
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ñoã Thanh Bình
1978 Kinh AÁp 5 9 1978 Ñ
Leâ Thò Chieàu
1978 x Kinh AÁp 5 3 1978 Ñ
Phan Kyø Chaâu
1978 Kinh AÁp 5 6 1978 Ñ
Nguyeãn Thuî
1978
Thanhx Thuyø
KinhDöôngAÁp 5 8 1978 Ñ
Leâ Vaên Ñieäp
1978 Kinh AÁp 5 3 1978 Ñ
Voõ Thò Hoàng
1978Gaám x Kinh AÁp 5 9 1978 Ñ
Haø Thò Gia1978 x Kinh AÁp 5 5 1978 Ñ
Chaâu Thò Ngoïc
1978 Huyeàn
x Kinh AÁp 5 5 1978 Ñ
Nguyeãn Thò1978
ThuyùxHaèngKinh AÁp 5 6 1978 Ñ
Phaïm Minh Haäu
1978 Kinh AÁp 5 9 1978 Ñ
Nguyeãn Vaên
1978Hieáu Kinh AÁp 5 9 1978 Ñ
Leâ Thò Tuyeát
1978 Mai x Kinh AÁp 5 7 1978 Ñ
Chaâu Thò Möôøi
1978 x Kinh AÁp 5 5 1978 Ñ
Ñoã Thaønh 1978
Nhaân Kinh AÁp 5 6 1978 Ñ
Löông Thò Tuyeát
1978 Nga x Kinh AÁp 5 2 1978 Ñ
Phaïm Thò Tuyeát
1978 Nga x Kinh AÁp 5 9 1978 Ñ
Phaïm Thò Tuyeát
1978 Nga x Kinh AÁp 5 8 1978 Ñ
Leâ Thò Kim1978
Nieân x Kinh AÁp 5 7 1978 Ñ
Nguyeãn Thaønh
1978 Nam Kinh AÁp 5 6 1978 Ñ
Buøi Thò Nhung
1978 x Kinh AÁp 5 8 1978 Ñ
Leâ Thò Kim1978
Nieân x Kinh AÁp 5 5 1978 Ñ
Nguyeãn Thanh
1978Phong Kinh AÁp 5 9 1978 Ñ
Voõ Thò Hoàng
1978Phinx Kinh AÁp 5 5 1978 Ñ
Nguyeãn Thaønh
1978 Sôn Kinh AÁp 5 4 1978 Ñ
Nguyeãn Thò1978
Kieàu Trang
x Kinh AÁp 5 5 1978 Ñ
Phaïm Vaên 1978
Teøo Kinh AÁp 5 4 1978 Ñ
Phaïm Thaønh
1978
Taâm Kinh AÁp 5 9 1978 Ñ
Nguyeãn Thò1978
Yeân x Kinh AÁp 5 5 1978 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1978 28 28 0 0 0 28 2 7 16 25 89.3 0 0 1 2 3

SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ


ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leâ Thanh Bình
1977 Kinh AÁp 5 6 1977 Ñ
Phaïm Vaên 1977
Duõng Kinh AÁp 5 5 1977 Ñ
Löông Minh Ñöùc
1977 Kinh AÁp 5 7 1977 Ñ
Traàn Thanh1977
Haûi Kinh AÁp 5 3 1977 Ñ
Döông Vaên 1977
Huøng Kinh AÁp 5 8 1977 Ñ
Traàn Minh Hieáu
1977 Kinh AÁp 5 9 1977 Ñ
Ñoaøn Thò Thuyù
1977 Hoàng
x Kinh AÁp 5 3 1977 Ñ
Phaïm Hoàng1977
Loan x Kinh AÁp 5 3 1977 Ñ
Leâ Quang Lieâm
1977 Kinh AÁp 5 11 1977 Ñ
Nguyeãn Ngoïc
1977Linh x Kinh AÁp 5 4 1977 Ñ
Ñoaøn Nhöït1977
Nguyeân Kinh AÁp 5 6 1977 Ñ
Ñaøo Vuõ Phong
1977 Kinh AÁp 5 1 1977 Ñ
Leâ Thò Quaân
1977 x Kinh AÁp 5 5 1977 Ñ
Leâ Quang Töôøng
1977 Kinh AÁp 5 12 1977 Ñ
Ñaøo Trung Thaéng
1977 Kinh AÁp 5 5 1977 Ñ
Döông Thò Kim
1977Thanh
x Kinh AÁp 5 6 1977 Ñ
Leâ Thò Kim1977
Toaøn x Kinh AÁp 5 6 1977 Ñ
Leâ Thò Troå1977 x Kinh AÁp 5 7 1977 Ñ
Hoà Vaên Tuaán
1977 Kinh AÁp 5 5 1977 Ñ
Ñaëng Chí Taâm
1977 Kinh AÁp 5 4 1977 Ñ
Phaïm Thanh1977
Tuù Kinh AÁp 5 12 1977 Ñ
Nguyeãn Thò1977
ThanhxVaân
Kinh AÁp 5 6 1977 Ñ
Ñaëng Quang 1977
Vinh Kinh AÁp 5 12 1977 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1977 2006 23 0 0 0 23 2 4 13 19 82.6 0 1 0 3 4
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phaïm Thò Ngoïc
1976Aùnhx Kinh AÁp 5 9 1976 Ñ
Nguyeãn Thò1976
Beù Ñoâng
x Kinh AÁp 5 5 1976 Ñ
Voõ Thò Hoàng
1976
Dieãmx Kinh AÁp 5 5 1976 Ñ
Leâ Thò Gaám1976 x Kinh AÁp 5 4 1976 Ñ
Nguyeãn Ngoïc
1976
Phöôùc Hoaø
Kinh AÁp 5 6 1976 Ñ
Phan Thò Beù1976
Haïnhx Kinh AÁp 5 4 1976 Ñ
Phaïm Minh Haûi
1976 Kinh AÁp 5 9 1976 Ñ
Nguyeãn Thanh
1976Huøng Kinh AÁp 5 9 1976 Ñ
Nguyeãn Vaên1976
Haûi Kinh AÁp 5 4 1976 Ñ
Buøi Thò Kieàu
1976 x Kinh AÁp 5 7 1976 Ñ
Nguyeãn Ñöùc1976
Minh Kinh AÁp 5 4 1976 Ñ
Löông Minh Nhöït
1976 Kinh AÁp 5 8 1976 Ñ
Voõ Vaên Phuù
1976 Kinh AÁp 5 11 1976 Ñ
Ñaøo Vuõ Phong
1976 Kinh AÁp 5 6 1976 Ñ
Huyønh Thò 1976
Thu Thuûy
x Kinh AÁp 5 7 1976 Ñ
Laâm Thò Kim1976
Vaân x Kinh AÁp 5 6 1976 Ñ
Huyønh Thò 1976
Thu Vaânx Kinh AÁp 5 10 1976 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1976 30 17 0 0 0 17 4 2 11 17 100.0 0 0 0 0 0
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nguyeãn Thò1975
HoàngxGiang
Kinh AÁp 5 3 1975 Ñ
Laâm Vaên Haûi
1975 Kinh AÁp 5 6 1975 Ñ
Leâ Thò Haèng
1975 x Kinh AÁp 5 12 1975 Ñ
Nguyeãn Thanh
1975Huøng Kinh AÁp 5 2 1975 Ñ
Leâ Ngoïc Hieáu
1975 Kinh AÁp 5 4 1975 Ñ
Cao Vaên Hieån
1975 Kinh AÁp 5 5 1975 Ñ
Leâ Minh Höõu
1975 Kinh AÁp 5 9 1975 Ñ
Nguyeãn Thaønh
1975 Lôïi Kinh AÁp 5 6 1975 Ñ
Ñoaøn Thò Ngoïc
1975 Lan
x Kinh AÁp 5 9 1975 Ñ
Nguyeãn Thaønh
1975 Lôïi Kinh AÁp 5 5 1975 Ñ
Nguyeãn Vaên1975
Minh Kinh AÁp 5 8 1975 Ñ
Phan Thaønh1975
Ngoïc Kinh AÁp 5 8 1975 Ñ
Nguyeãn Thaønh
1975 Quaân Kinh AÁp 5 6 1975 Ñ
Phaïm Thò Thu
1975
Thuyû
x Kinh AÁp 5 9 1975 Ñ
Ngueãyn Thò1975
Thuyø x Kinh AÁp 5 4 1975 Ñ
Phuøng Thò 1975
Trinh x Kinh AÁp 5 7 1975 Ñ
Leâ Baûo Troïng
1975 Kinh AÁp 5 9 1975 Ñ
Trònh Thò Taùm
1975 x Kinh AÁp 5 9 1975 Ñ
Traàn Thò Baûo
1975Trang
x Kinh AÁp 5 5 1975 Ñ
Ñoaøn T Thu1975
Thaûo x Kinh AÁp 5 3 1975 Ñ
Huyønh Ngoïc
1975
Tuyeàn
x Kinh AÁp 5 6 1975 Ñ
Nguyeãn Thanh
1975Vuõ Kinh AÁp 5 9 1975 Ñ
Ñoaøn Vaên 1975
Xuaân Kinh AÁp 5 9 1975 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1975 31 23 0 0 0 23 2 3 15 20 87.0 0 0 1 2 3
SOÁ NAÊM DAÂN TRÌNH ÑOÄ
ÑAÕ NGHÆ(Ñ)
NGAØY
NGAØYHOÏC
THAÙNG NAÊM CHUYEÅN
THÖÙ HOÏ VAØ TEÂNSINH NÖÕ TOÄC NGUÏ TAÏI VAÊN HOAÙ
ÑANG HOÏC(ñ)
XMC COÂNG NHAÄN
GHI CHUÙ CHEÁT TAÄT ÑI
TÖÏ LÔÙP? THOAÙT NAÏN MC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Buøi Thò Ñaïm
1974 x Kinh AÁp 5 7 1974 Ñ
Ñoã Thò Dung1974 x Kinh AÁp 5 4 1974 Ñ
Ñaëng Ngoïc1974
Giaøu x Kinh AÁp 5 3 1974 Ñ
Nguyeãn Vaên1974
Kha Kinh AÁp 5 7 1974 Ñ
Traàn Thò Loäc
1974 x Kinh AÁp 5 5 1974 Ñ
Voõ Thanh Löu
1974 Kinh AÁp 5 4 1974 Ñ
Hoà Thò Ngoan
1974 x Kinh AÁp 5 6 1974 Ñ
Leâ Thò Nhoû1974 x Kinh AÁp 5 2 1974 Ñ
Leâ Taán Nhöït
1974 Kinh AÁp 5 7 1974 Ñ
Leâ Minh Nghóa
1974 Kinh AÁp 5 5 1974 Ñ
Ñoaøn Thanh1974
Nghóa Kinh AÁp 5 4 1974 Ñ
Nguyeãn Ngoïc
1974
Nhö x Kinh AÁp 5 4 1974 Ñ
Ñoã Thò Bích1974
Phöôïng
x Kinh AÁp 5 6 1974 Ñ
Nguyeãn Ñaêng
1974TruyeànKinh AÁp 5 7 1974 Ñ
Nguyeãn Quoác
1974Thònh Kinh AÁp 5 9 1974 Ñ
Leâ Taán Trung
1974 Kinh AÁp 5 4 1974 Ñ
Nguyeãn Minh1974
Taán Kinh AÁp 5 2 1974 Ñ
Traàn Thò Ngoïc
1974Xuaân
x Kinh AÁp 5 6 1974 Ñ
NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG
TRÌNH
SOÁ
ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1974 32 18 0 0 0 18 5 2 8 15 83.3 0 0 2 1 3
THOÁNG KEÂ TOÅNG HÔÏP CHOÁNG NAÏN MUØ CHÖÕ
AÁp 5 Xaõ Myõ Thaïnh

NAÊM ÑOÄ TOÅNG CHUYEÅN TOÅNG SOÁ TRÌNH ÑOÄ VAÊN HOAÙ CHÖA BIEÁT CHÖÕ GHI
SINH TUOÅI SOÁ CHEÁT TAÄT ÑI TRONG L4 L5 TN.TH COÄNG TYÛ MC L1 L2 L3 COÄNG CHUÙ
DIEÄN TRÔÛLEÂN LEÄ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 13 14 15 16 17 18
1994 15 23 0 0 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0
1993 16 31 0 0 0 31 0 0 31 31 100.0 0 0 0 0 0
1992 17 30 0 1 0 29 0 0 29 29 100.0 0 0 0 0 0
1991 18 32 0 0 0 32 0 0 32 32 100.0 0 0 0 0 0
1990 19 37 0 0 0 37 0 0 36 36 97.3 0 0 1 0 1
1989 20 30 0 0 0 30 1 0 29 30 100.0 0 0 0 0 0
1988 21 23 0 0 0 23 0 0 23 23 100.0 0 0 0 0 0
1987 22 20 0 0 0 20 0 0 20 20 100.0 0 0 0 0 0
1986 23 12 0 0 0 12 0 0 12 12 100.0 0 0 0 0 0
1985 24 29 0 0 0 29 0 3 26 29 100.0 0 0 0 0 0
1984 25 25 0 0 0 25 2 1 22 25 100.0 0 0 0 0 0
COÄNG 15-25 292 0 1 0 291 3 4 283 290 99.7 0 0 1 0 1
1983 16 24 0 0 0 24 0 2 22 24 100.0 0 0 0 0 0
1982 27 28 0 0 0 28 1 5 21 27 96.4 0 1 0 0 1
1981 28 20 0 0 0 20 1 4 15 20 100.0 0 0 0 0 0
1980 29 28 0 0 0 28 3 7 17 27 96.4 0 0 0 1 1
1979 30 25 0 0 0 25 0 7 16 23 92.0 0 0 2 0 2
1978 31 28 0 0 0 28 2 7 16 25 89.3 0 0 1 2 3
1977 32 23 0 0 0 23 2 4 13 19 82.6 0 1 0 3 4
1976 33 17 0 0 0 17 4 2 11 17 100.0 0 0 0 0 0
1975 34 23 0 0 0 23 2 3 15 20 87.0 0 0 1 2 3
1974 35 18 0 0 0 18 5 2 8 15 83.3 0 0 2 1 3
COÄNG 26-35 234 0 0 0 234 20 43 154 217 92.7 0 2 6 9 17
COÄNG 15-35 526 0 1 0 525 23 47 437 507 96.6 0 2 7 9 18
Myõ Thaïnh, ngaøy thaùng naêm
Keát
2009
quaû CMC:507 x 100 = 96.6 %
Ngöôøi laäp bieåu 525 HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG BAN CHÆ ÑAÏO

525
Nguyeãn Ñình Truùc
LOÏC
NAM

05 09 3p1 1994 Leâ Kim Loan


cöôøng 5 ñ
05 09 5p1 1994 Phan Vaên
haäu
Ñoït 256 ñ
05 09 39p1ml 1994 Ñaëng Vaên
hoaø So 190 ñ
05 09 7p1 1994 Leâ Hoàng
höõu
Chaâu 43 ñ
05 09 42p3 1994 Traàn Kim
hueá
Giang 24 ñ
06 7 1994 Phaïm Vaên
kieân
Choùt 71 Ñ
05 09 10p1 1994 Nguyeãn loäc
Thò Thieåu43a ñ
05 09 45p3 1994 Ñinh Vaên
my Caûnh 45a ñ
05 09 13p1 1994 Traàn Vaên
nam Sang 79 ñ
05 09 14p1 1994 Voõ Vaênnga
Truyeàn 156 ñ
05 1994 Phaïm Vaên
nhöït
Phuïc 234 ñ
05 09 16p1 1994 Phaïm Vaên
nhung
Hieán 148 ñ
05 09 17p1 1994 Ñoaøn Vaên
ni Ñaït 175 ñ
05 09 19p1 1994 Ñoaøn Thò
phuïng
Nhieäm 173 ñ
05 09 57p3ml 1994 Leâ Höõusöông
Thöùc 212 ñ
05 7 1994 Nguyeãn sung
Vaên Trai 16 Ñ
05 8 1994 Ngoâ Thòtaøi
Xaây 41a Ñ
05 09 23p2 1994 Voõ Vaênthaûo
Chænh 155 ñ
07 1994 Leâ Thò Trang
toaûn 58 ñ
05 09 27p2 1994 Leâ Thò Cuùc
tuù 47 ñ
05 09 58p3 1994 Ñoaøn Minh
tuù Toâng 229 ñ
05 09 30p2 1994 Traàn Höõu
vieät
Phöôùc 52 ñ
05 09 31p2 1994 Nguyeãn vui
Thanh Huøng
98 ñ
LOÏC
NAM

04 08 38p2 1993 Leâ Huøngbaûo


Cöôøng 44 ñ
04 08 1p1 1993 Nguyeãn chaùnh
Ñöùc Theá 61 ñ
04 08 2p1 1993 Phaïm Ngoïc
chi Phoá 108 ñ
04 08 77p4 1993 Phaïm Thòchieán
Kim Anh 49a ñ
04 08 80p4 1993 Leâ Vaêndaûo
Löu 91 ñ
04 08 186p10 1993 Traàn Höõu
giaøu
Phöôùc 52 ñ
04 08 45p3 1993 Leâ Taánhaèng
Nhöït 124 ñ
05 1993 Leâ Minh haûo
Duõng 159 ñ
04 08 46p3 1993 Ñaëng Minh
hieáu
Hoàng 186 ñ
04 08 86p5 1993 Huyønh Tieán
kieàuDuõng211 ñ
04 08 49p3 1993 Ñoaøn Vaên
lan Tö 19 ñ
04 08 52p3 1993 Voõ Ñöùcleä
Keá 209 ñ
04 08 12p1 1993 Nguyeãn loäc
Thanh Sôn 10 ñ
04 08 55p3 1993 Nguyeãn lôïi
Thò Tao 138 ñ
04 08 89p5 1993 Traàn Thòlyù
Leä 77 ñ
04 08 13p1 1993 Döông Vaên
ngaXuaân 250 ñ
06 6 1993 Leâ Hoaøng
nhung
Vuõ 85 Ñ
04 08 92p5 1993 Leâ Vaênphöôïng
Haïp 128 ñ
06 1993 Traàn Vaên
taâmVöôïng 243 ñ
04 08 23p2 1993 Phaïm Vaên
thaém
Maïnh 74 ñ
04 08 25p2 1993 Nguyeãn thaïch
Ngoïc Vui 192 ñ
04 08 66p4 1993 Ñoã Vaênthö
Toá 106 ñ
04 1993 Nguyeãn thuyø
Vaên Laø 197 ñ
04 08 32p2 1993 Phaïm Ngoïc
tieäpBeù Naêm
143 ñ
04 08 35p2 1993 Nguyeãn troïng
Vaên Haàu 222 ñ
04 08 100p5 1993 Leâ Baûotrung
Tònh 42 ñ
04 08 138p7 1993 Ngoâ Thòtrung
Xaây 41a ñ
04 08 73p4 1993 Phaïm Vaên
tuyeàn
Chöông 147 ñ
04 08 175p9 1993 Traàn Vónh
tuyeát
Töïu 116 ñ
04 08 109p6 1993 Voõ Vaênvuõ
Chænh 155 ñ
04 08 177p9 1993 Leâ Thanh
yeán
Tuøng 87 ñ
loïc nam
03 07 35p2 1992 Nguyeãn chöông
Vaên Trai 16 ñ
04 08 40p2 1992 Döông Nguyeãn
cöôøng Huøng182 ñ
03 07 10p1 1992 Phan Vaêndænh
Thöôïng 23 ñ
03 07 7p1 1992 Ñoaøn Thòdung
Minh Hoàng
172 ñ
03 07 8p1 1992 Nguyeãn duy
Vaên Chim 141 ñ
03 07 38p2 1992 Ñoaøn Thanh
giangSó 201 ñ
04 9 1992 Leâ Minh kha
Baûo 158 Ñ
03 07 42p3 1992 Ñoaøn Thieän
lan Töø 169 ñ
03 07 17p1 1992 Huyønh Vaên
laøi Thöïc 4 ñ
03 07 19p1 1992 Nguyeãn linh
Thò Tröøu 12 ñ
04 08 56p2 1992 Hoà Vaênluaân
Huøng 251 ñ
03 07 48p3 1992 Traàn Thòngaân
Saùu 113 ñ
03 07 138p7 1992 Döông Thanh
nguyeân
Tuøng 249 ñ
03 07 24p2 1992 Phan Thònhaâm
Thu Höông 22 ñ
03 07 140p7 1992 Ñoaøn Thanh
nhaïnThoâng202 ñ
03 07 81p4 1992 Leâ Vaênnhöôn
Hoàng 129 ñ
04 08 91p5 1992 Döông Thònhung
Hai 55 ñ
03 07 49p3 1992 Voõ Vaênnöông
Truyeàn 156 ñ
03 07 121p7 1992 Tröông Trung
phöôngBeù Naêm
239 ñ
03 07 150p8 1992 Huyønh Tieán
taân Duõng211 ñ
03 07 155p8 1992 Leâ Höõuthaúng
Thöùc 212 ñ
03 07 191p10 1992 Hoà Vaênthaûo
Saùng 118 ñ
04 08 28p2 1992 Phaïm Vaên
thi Ao 205 ñ
03 07 192p10 1992 Ñoã Minhthònh
Phí 254 ñ
x 1992 Phaïm Vaên
thuyù
Duõng 206
03 07 56p3 1992 Döông Thòtoaøn
Nguyeän 35 ñ
03 07 29p2 1992 Leâ Vaêntoaûn
Sanh 163 ñ
03 07 61p4 1992 Ñoaøn Vaên
töôøng
Baûy 231 ñ
06 6 1992 Phaïm Vaên
trí Hoaøng 50 Ñ
03 07 164p9 1992 Ñoaøn Minh
trinh
Toâng 229 ñ
02 06 6p1 1991 Phaïm Thò
chinh
Kim Anh 49a ñ
02 06 77p4 1991 Leâ Thò Cuùc
cöôøng 47 Ñ
02 06 40p2 1991 Ñoaøn Vaên
dieãmTruùc 48a Ñ
03 07 2p1 1991 Nguyeãn dieãm
Thaønh Taâm
220 ñ
02 06 81p5 1991 Leâ Quoác
döôïc
Thoâng 160 Ñ
04 09 65p4 1991 Leâ Thò Trang
giang 58 ñ
02 06 46p3 1991 Leâ Hoàng
haân
Chaâu 43 ñ
04 08 83p5 1991 Phaïm Vaên
haøChoùt 71 ñ
03 07 14p1 1991 Nguyeãn hieáu
Vaên Saùu 253 ñ
02 06 49p3 1991 Ñoaøn Vaên
höôngTö 19 Ñ
02 06 51p3 1991 Ñoaøn Vaên
khoa Aûnh 255 Ñ
03 07 41p3 1991 Ñoaøn Thanh
lan Xuaân 203 ñ
02 06 17p1 1991 Ñoaøn Thò
lónh
Nhieäm 173 ñ
03 07 43p3 1991 Ñoã Vaênluaân
Ñöïc 67 ñ
02 06 53p3 1991 Leâ BaûolyToaøn 84 ñ
02 06 91p5 1991 Huyønh Ngoïc
ngaânVónh 183 Ñ
02 06 24p2 1991 Phaïm Ngoïc
nghiBeù Naêm
143 ñ
02 06 56p3 1991 Huyønh Vaên
ngoïcThaønh39 ñ
02 06 92p5 1991 Leâ Thò Quaõng
nguyeân 252 Ñ
02 06 94p5 1991 Leâ Thò Phaán
pha 126 ñ
02 06 60p3 1991 Nguyeãn phöôùc
Thò Tao 138 Ñ
02 06 136p7 1991 Ñaëng Vaên
quyeân
Tuaán 218 ñ
02 06 100p5 1991 Leâ Thanh
taâm
Tuøng 87 Ñ
02 06 101p6 1991 Nguyeãn taâm
Vaên Quoác199 Ñ
02 06 99p5 1991 Döông Vaên
taânHoa 117 ñ
02 06 180p9 1991 Ñaëng Vaên
thaéng
So 190 Ñ
02 06 33p2 1991 Tröông Vaên
thaønh
Taán 80 ñ
02 06 179p9 1991 Nguyeãn thaønh
Vaên Ngôïi 225 ñ
02 06 68p4 1991 Tröông Thò
thöôûng
Cuùc 153 ñ
02 06 34p2 1991 Nguyeãn thuyû
Vaên Tuaàn103 ñ
02 8 1991 Nguyeãn tieán
Thò Caäy 99 Ñ
02 06 112p6 1991 Leâ Vaênxuaân
Duõng 90 ñ
Buøi Vaên Ñaày33 baûo
Voõ Vaên Truyeàn
156 chi
Leâ Huøng Cöôøng
44 cuôøng
Nguyeãn Vaên197
Laø duy
Phaïm Vaên Hoaøng
50 haân
Tröông Trung 181
Beù Tö haèng
Nguyeãn Vaên197
Huøng hieáu
Leâ Vaên Maïnh
214 hieáu
Hoà Vaên Saùng
118 hieàu
Leâ Vaên Nghóa
215 hoaøi
Nguyeãn Thaønh
137Mô höông
Nguyeãn Vaên44a
Möôøi khöông
Ñoaøn Thò Nhieäm
173 kieït
Ñoaøn Thieän 169
Töø lan
Leâ Taán Yeân125 luaân
Ñoaøn Thanh Só
201 ly
Ñoã Vaên Trang
107 minh
Leâ Hoaøng Vuõ85 mô
Ñoaøn Vaên Laêng
232 möôøi
Nguyeãn Vaên 16
Trai ngaân
Nguyeãn Ñöùc135
Thaéng nhung
Tröông Vaên Taán
80 phaùt
Huyønh Vaên 185
Nhöùt quôùi
Nguyeãn Vaên141
Chim quyeân
Ñaëng Minh Hoàng
186 söï
Phaïm Thò Tröôùc
146 taâm
Traàn Thò Kheùo
111 taán
Ñoã Vaên Toá106 thanh
Tröông Trung 239
Beù Naêm thaønh
Ñoaøn Thò Thaém
18 thònh
Döông Thò Hai 55 thöông
Voõ Ñöùc Keá209 thu
Trònh Quang Trung
27 trang
Nguyeãn Vaên222
Haàu trong
Leâ Minh Duõng
159 trung
Leâ Hoaøng Vuõ85 truùc
Traàn Vónh Thaønh
115 truùc
Laâm Taâm Xeâ40 baûo
Huyønh Vaên Thöïc
4 bieåu
Traàn Thò Saùu
113 d
Leâ Thò Ngoïc162
Oanh d
Nguyeãn Vaên223
Meán d
Nguyeãn Vaên43c
Cung duõng
Phaïm Vaên Nhu75 giang
Döông Thò Hai 55 giaøu
Huyønh Tieán 211
Duõng h
Phaïm Vaên Anh
233 h
Traàn Vaên Taäp
238 h
Ñoã Vaên Ñöïc 67 huøng
Voõ Phuù Ngaøn
154 l
Ñoaøn Vaên Hieâm
174 l
Ñoaøn Thanh Só
201 l
Leâ Hoaøng Vuõ85 m
Leâ Vaên Hoàng
129 n
Phaïm Ngoïc Beù
143Naêm n
Leâ Thanh Tuøng
213 n
Phaïm Ngoïc Phoá
108 p
Nguyeãn Thò Tröøu
12 quoác
Leâ Thò Phaán126 s
Phan Minh Ñöùc21 sôn
Leâ Baûo Toaøn84 t
Leâ Vaên Sanh163 t
Phaïm Vaên Ao205 t
Nguyeãn Thaønh
220Taâm t
Ñoaøn Vaên Baûy
231 t
Nguyeãn Höõu 59
Xoài truùc
Ñaëng Vaên Tuaán
218 y
Nguyeãn Vaên102
Röïc c
Ñoaøn Vaên Laêng
232 c
Ñoaøn Vaên Tö19 d
Phan Minh Ñöùc21 h
Traàn Kim Giang
24 h
Phaïm Vaên Hoaøng
50 h
Leâ Taán Yeân125 h
Nguyeãn Thò Tao
138 h
Nguyeãn Vaên44a
Möôøi k
Nguyeãn Ñöùc134
Taøo l
Hoà Vaên Saùng
118 m
Ñaëng Minh Hoàng
186 n
Nguyeãn Höõu191
Ngoïc n
Huyønh Vaên 185
Nhöùt p
Leâ Thò Ba 46 t
Traàn Vaên Quang
53 t
Phaïm Vaên Maïnh
74 t
Nguyeãn Vaên103
Tuaàn t
Tröông Thò Cuùc
153 t
Leâ Minh Duõng
159 t
Nguyeãn Vaên199
Quoác t
Phaïm Vaên Nhu75 v
Nguyeãn Ñöùc136
Xieáu y
Leâ Thò Lieãu 88 b
Ñoaøn Thieän 169
Töø d
Ñoaøn Vaên Hieâm
174 d
Nguyeãn Thaønh
220Taâm d
Nguyeãn Vaên223Meán d
Nguyeãn Vaên101Minh h
Phaïm Vaên Ao205 h
Tröông Troïng Nghóa
29 q
Döông Thò Hai 55 s
Nguyeãn Vaên 16Trai t
Tröông Vaên Vieân
31 t
Buøi Vaên Ñaày33 t
Löông Vaên Cöng
40a t
Leâ Vaên Duõng 90 t
Ñoã Vaên Toá106 t
Phaïm Thò Tröôùc
146 t
Voõ Phuù Ngaøn
154 t
Ñaëng Quan Ninh
187 t
Ñaëng Theá Khaûi
188 t
Leâ Vaên Keá 49 v
Buøi Vaên Töï 2 b
Döông Vaên Ñöïc
56 c
Huyønh Vaên 185
Nhöùt c
Huyønh Vaên Thöïc
4 d
Ñaëng Thò Taûo
189 d
Traàn Vaên Taäp
238 h
Leâ Kim Chaéng
157 m
Döông Thò Nguyeän
35 n
Nguyeãn Vaên141
Chim t
Nguyeãn Höõu191
Ngoïc t
Nguyeãn Vaên199
Quoác t
Ñoaøn Thanh Thoâng
202 t
Tröông Troïng Nghóa
29 a
Phaïm Vaên Ao205 b
Tröông Vaên Vaày
208 b
Phan Vaên Ñöïc
151 c
Buøi Vaên Töï 2 d
Traàn Vaên Quang
53 d
Huyønh Tieán 211
Duõng e
Nguyeãn Ngoïc Aùnh
8 l
Ñoaøn Thanh Só
201 l
Nguyeãn Vaên198Quang m
Buøi Thanh Phong
32 n
Ñoã Vaên Thoâng
105 n
Leâ Thanh Tuøng
213 n
Leâ Vaên Maïnh
214 n
Nguyeãn Vaên225Ngôïi n
Nguyeãn Vaên142Só p
Ñaëng Quan Ninh
187 p
Leâ Thò Ba 46 t
Döông Thò Hai 55 t
Traàn Vaên Hôïi78 t
Leâ Vaên Thaùi92 t
Ñoã Coâng Khanh
104 t
Ñoã Vaên Trang
107 t
Nguyeãn Ñöùc135Thaéng t
Phaïm Thò Tröôùc
146 t
Ñoaøn Thieän 169
Töø t
Ñaëng Vaên So190 t
Nguyeãn Thò Kyõ
194 t
Leâ Minh Duõng
159 v
Nguyeãn Vaên103
Tuaàn b
Phan Minh Ñöùc21 c
Tröông Thò Cuùc
153 c
Ñoaøn Vaên Ngoân
176 c
Leâ Vaên Maïnh
214 c
Leâ Thò Lieãu 88 d
Leâ Minh Duõng
159 d
Döông Thò Nguyeän
35 h
Traàn Vaên Taäp
238 h
Nguyeãn Ñöùc136
Xieáu k
Nguyeãn Thò Nga
166 k
Huyønh Vaên Thöïc
4 l
Nguyeãn Vaên 16
Trai l
Leâ Thò Giai 161 n
Ñaëng Minh Hoàng
186 n
Buøi Thanh Phong
32 p
Phaïm Vaên Ta149 p
Leâ Taán Yeân125 s
Leâ Thò Ba 46 t
Leâ Vaên Duõng90 t
Huyønh Vaên 185
Nhöùt t
Ñoaøn Thanh Thoâng
202 t
Ñoaøn Thò Caûnh
204 t
Nguyeãn Höõu 59
Xoài v
Leâ Minh Phong
120 y
Ñaëng Theá Khaûi
188 c
Huyønh Vaên 119
Hôn d
Traàn Kim Giang24 h
Löông Vaên Cöng
40a h
Leâ Vaên Troïn 93 h
Nguyeãn Ñöùc132Luyeán h
Traàn Thò Giang
237 m
Laâm Taâm Xeâ40 n
Traàn Thò Leä 77 n
Traàn Thò Leä 77 n
Nguyeãn Ñöùc133Minh n
Leâ Baûo Tònh 57 o
Tröông Troïng Nghóa
29 p
Nguyeãn Vaên 13Lang t
Leâ Thò Ba 46 t
Laâm Ngoïc Heï82 t
Leâ Minh Thaønh
121 t
Leâ Quoác Thoâng
160 t
Ñoaøn Vaên Phi
178 t
Nguyeãn Vaên225Ngôïi t
Phaïm Thò Baèng
109 v
Ñoaøn Thò Nhieäm
173 v
Traàn Vaên Sang79 y
Nguyeãn Vaên102Röïc y
Tröông Vaên Quaân
30 c
Ñoã Vaên Trang
107 c
Leâ Hoàng Chaâu
43 d
Traàn Vaên Quang
53 d
Tröông Thò Cuùc
153 d
Leâ Taán Yeân125 g
Buøi Vaên Ñaày33 h
Traàn Vaên Hôïi78 h
Nguyeãn Vaên221
Baûng h
Ñaëng Thò Taûo
189 l
Nguyeãn Thò Maïnh
195 n
Traàn Thò Giang
237 n
Nguyeãn Höõu 59Xoài p
Leâ Minh Phong
120 p
Ñoaøn Vaên Ñaït
175 p
Ñoã Vaên Minh227 p
Nguyeãn Ngoïc Aùnh
8 t
Leâ Vaên Keá 49 t
Döông Vaên Ñöïc
56 t
Phaïm Vaên Maïnh
74 t
Nguyeãn Vaên101
Minh t
Ñoaøn Thò Nhieäm
173 t
Nguyeãn Vaên199
Quoác t
Ñoaøn Vaên Baûy
231 t
Phan Kyø Chaâu
236 t
Traàn Thò Giang
237 t
Nguyeãn Thaønh
244Phöôùc t
Buøi Thò Chuyeàn
1 v
Ñoã Coâng Khanh
104 a
Phaïm Vaên Hoanh
72 d
Ñoaøn Duy 200 h
Traàn Vaên Taäp
238 h
Leâ Thò Giai 161 k
Ñoaøn Thò Beâ171 k
Huyønh Tieán 211
Duõng l
Döông Thanh Duõng
54 m
Ñoã Coâng Khanh
104 m
Ñoã Vaên Minh227 m
Laâm Ngoïc Heï82 n
Nguyeãn Thaønh
164Nam n
Phaïm Vaên Ta149 o
Phaïm Thò Möøng
145 s
Nguyeãn Vaên 13
Lang t
Leâ Thò Ba 46 t
Nguyeãn Vaên43c
Cung t
Nguyeãn Vaên198
Quang t
Nguyeãn Ñöùc132
Luyeán v
Ñoaøn Vaên Tröôøng
179 x
Ñaëng Vaên So190 a
Ñoaøn Thò Baûo
170Chaâu c
Nguyeãn Vaên224
Minh c
Döông Thanh Duõng
54 d
Ñoaøn Duy 200 d
Ñoaøn Vaên Baûy
231 d
Nguyeãn Minh Taøi
95 g
Buøi Vaên Töï 2 h
Traàn Thò Ñoû112 h
Leâ Thò Môùi 48 k
Hoà Vaên Phaùt38 l
Ñoã Vaên Soâ47a l
Voõ Phuù Ngaøn
154 l
Döông Thò Hai 55 n
Ñoaøn Thanh Trieàu
168 n
Ñoaøn Thò Nhieäm
173 n
Ñaëng Theá Khaûi
188 n
Nguyeãn Vaên 16
Trai p
Phaïm Vaên Ao205 p
Leâ Vaên Cu 246 p
Nguyeãn Ngoïc Aùnh
8 t
Ñoã Thò Thu Thuyû
66 t
Leâ Vaên Thaùi92 t
Leâ Taán Yeân125 t
Ñoaøn Thanh Trieàu
168 t
Ñoaøn Vaên Ngoân
176 t
Phaïm Vaên Teøo
235 t
Traàn Thò Giang
237 t
Phaïm Vaên Chaø
70 c
Leâ Vaên Cu 246 c
Nguyeãn Vaên 13
Lang g
Ñoaøn Vaên Laêng
232 g
Hoà Vaên Phaùt38 h
Huyønh Vaên 185
Nhöùt h
Phaïm Vaên Ta
149 l
Ñoaøn Thò Beâ 171 n
Nguyeãn Vaên198Quang n
Leâ Vaên Taøi130 p
Ñoaøn Thò Caûnh
204 p
Laâm Ngoïc Heï82 s
Leâ Thò Giai 161 s
Ñoaøn Vaên Tröôøng
179 s
Leâ Thò Kim Nieân
248 s
Traàn Thaønh Vai
26 t
Phan Thaønh Ngoïc
51 t
Leâ Baûo Tònh 57 t
Phaïm Vaên Hoanh
72 t
Ñoã Vaên Toá106 t
Leâ Minh Trai 122 t
Nguyeãn Thaønh193Sôn t
Huyønh Tieán 211
Duõng t
Traàn Vaên Taäp
238 t
Leâ Thò Trang 58 v
Ñoã Vaên Soâ47a b
Nguyeãn Thò Thôi
61 c
Phan Kyø Chaâu236 c
Laâm Vaên Haûi 83 d
Ñoaøn Vaên Laêng
232 d
Voõ Vaên Lôïi 81 g
Ñaëng Vaên Sang
217 g
Huyønh Thò Chi 3 h
Nguyeãn Ngoïc Phöôùc
9 Hoaø h
Ñoã Thò Thu Thuyû
66 h
Nguyeãn Vaên142Só h
Nguyeãn Thaønh219Quaân m
Ñoaøn Minh Hoàng
228 m
Ñoã Thaønh Nhaân
17 n
Löông Vaên Cöng
40a n
Leâ Baûo Tònh 57 n
Ñoã Minh Trieàu65 n
Leâ Taán Yeân125 n
Nguyeãn Thaønh164Nam n
Hoà Vaên Tuaán210 n
Leâ Thò Kim Nieân
248 n
Nguyeãn Vaên102Röïc p
Leâ Minh Trai 122 p
Nguyeãn Thaønh193Sôn s
Löông Minh Nhöït
216 t
Phaïm Vaên Teøo
235 t
Traàn Thò Giang
237 t
Leâ Ngoïc Hieáu
123 y
Leâ Thanh Bình
241 b
Phaïm Vaên Duõng
20 d
Löông Vaên Cöng
40a d
Leâ Thò Môùi 48 h
Döông Vaên Ñöïc
56 h
Leâ Thò Giai 161 h
Ñoaøn Thò Thuyù
230 Hoàng h
Phaïm Vaên Duõng
20 l
Leâ Quang Traøng
86 l
Nguyeãn Vaên221
Baûng l
Nguyeãn Thò Thanh
139 n
Nguyeãn Thò Thôi
61 p
Ñaøo Vuõ Phong
240 q
Leâ Vaên Kheùo 6 t
Nguyeãn Thò Thôi
61 t
Phaïm Minh Haûi
68 t
Leâ Taán Yeân125 t
Phan Thò Tím 150 t
Hoà Vaên Tuaán
210 t
Ñaëng Vaên Sang
217 t
Traàn Thò Giang
237 t
Nguyeãn Vaên 13
Lang v
Ñaëng Theá Khaûi
188 v
Nguyeãn Vaên 64Kha a
Nguyeãn Thò Xinh
140 d
Ñoaøn Thò Caûnh
204 d
Traàn Vaên Phöông
152 g
Nguyeãn Ngoïc Phöôùc
9 Hoaø h
Phan Minh Ñöùc21 h
Phaïm Minh Haûi68 h
Nguyeãn Vaên102Röïc h
Nguyeãn Vaên198Quang h
Buøi Vaên Töï 2 k
Nguyeãn Ñöùc133Minh m
Löông Minh Nhöït
216 n
Voõ Vaên Lôïi 81 p
Ñaøo Vuõ Phong
240 p
Leâ Taán Nhöït
124 t
Laâm Ngoïc Heï82 v
Ñoaøn Huøng 167
Cöôøng v
Nguyeãn Vaên 62
Buùp g
Laâm Vaên Haûi83 h
Nguyeãn Quoác96 Cöôøng h
Nguyeãn Thanh98 Huøng h
Leâ Ngoïc Hieáu
123 h
Nguyeãn Thò Xinh
140 h
Phan Thò Tím 150 h
Nguyeãn Vaên142
Só l
Nguyeãn Thò Baûnh
165 l
Nguyeãn Thaønh
244Phöôùc l
Huyønh Thò Chi 3 m
Phan Thaønh Ngoïc
51 n
Nguyeãn Thaønh
219Quaân q
Phaïm Vaên Chaø
70 t
Leâ Quang Traøng
86 t
Leâ Vaên Löu 91 t
Traàn Thò Ñoû112 t
Traàn Vónh Töïu
116 t
Phaïm Vaên Chöông
147 t
Phaïm Vaên Duõng
206 t
Leâ Thanh Bình
241 t
Nguyeãn Vaên43c
Cung v
Ñoaøn Vaên Ñaït
175 x
Buøi Vaên Töï 2 d
Ñoã Vaên Thoâng
105 d
Nguyeãn Thanh98 Huøng g
Nguyeãn Vaên 64Kha k
Nguyeãn Ñaêng42aTruyeàn l
Ñoaøn Thò Caûnh
204 l
Ngoâ Thò Xaây41a n
Traàn Vaên Hoaøng
114 n
Leâ Taán Nhöït
124 n
Phan Thò Tím 150 n
Ñoaøn Thanh Só
201 n
Nguyeãn Vaên221Baûng n
Phaïm Thò Baïn
180 p
Nguyeãn Ñaêng42aTruyeàn t
Nguyeãn Quoác97 Thònh t
Leâ Taán Yeân125 t
Nguyeãn Thò Maïnh
195 t
Phaïm Vaên Xieâng
76 x
5t1 x 9 thcsmt
ps
5t7 10 MTA
27t2 x 9 thcsmt
16t1 x 9 thcsmt
9t3 x 7b
22t2 x 9 thcsmt
12t2 x 9 thcsmt
31t3 x 9 thcsmt
9 thcsmt
16t8 8 ml
13t5 7 MT
9 thcsmt
23t6 9 thcsmt
ps
20t1 x 7b
8t2 x 8b
1t5 7 MT
17t3 x 6b thcsmt
28t2 x 9 thcsmt

26t1 x 9 thcsmt
12t4 9 thcsmt
13t2 x 10 thpttt
24t3 x 10 ml
23t4 10 ml
24t2 x 10 thpttt
26t4 10 ml
26t1 x 10 ml
10
2t6 8
3t7 10 ml
4t8 10 ml
34t1 x 7 MT
8t7 10 ml
32t1 x 9 tn
26t5 8 MT
30t3 x 10 ml
ps
37t4 x 6b MT
30t5 10 ml
15t3 x 10 ml
31t7 10 ml
7t4 10 thpttt
23t7 9pc
10t5 10 ml
5t8 10 ml
29t2 x 10 ml
8t2 x 10 ml
2t5 10 ml
20t4 10 ml
1t5 8 MT
16t4 10 ml
20t1 x 9 thcsmt
10 ml
3t1 x 11 ml
25t6 9
15t5 11 ml
7t7 11 MT
3t6 9b
24t6 11 ml
4t1 x 11 ml
21t1 x 11 ml
ps
36t4 11 ml
ps
9t1 x 11 ml
6t7 9 tn
24t5 9 MT
8t3 x 10 ml
6 thcsmt
11 ml
4t8 10
ps
4t5 11 ml
15t7 10 ml
ps
14t7 beänh beänh
beänh thaàn kinh
beänh beänh
24t1 x 11 ml
9t6 11 ml
7t8 11 ml
26t2 x 6b
11 ml
24t2 x 12 tn
28t2 x 11 ml
1t2 x 10 ML
2t8 9
10t6 11 ml
17t3 x 9 thcsmt
27t2 x 12 tn
9t3 x 9
ps
34t1 x 9 MT
ps
9t7 10 ml
23t6 12 ml
27t3 x 11 CN 4 TPHCM
24t4 x 2006 12 ml
24t7 10 ML
10t5 2005 12 ml
18t2 x 12 ML
ps
31t5 2005 12 ml
26t5 2005 10 BM
9t8 12 ml
ps
30t7 11 ML
17t5 2005 12 ml
5t7 10 ML
4t3 x 2006 12 ml
12t8 12 tn
32t5 2005 12 bctt
31t4 12 ml
33t4 8b
27t4 12