Vous êtes sur la page 1sur 5

De

'Vuitanta-sis contes'

(Quaderns Crema, 1999) de Quim Monz

PORC BULLIT

MB ! L!

D" R #"

La trucada lha desconcertat. Que, de cop i volta, el seu cos hagi decidit venir a viure a la ciutat el sorprn desagradablement. Acaba de penjar el telfon i encara mant la m a lauricular. Que el cos hagi llogat habitaci en un hotel fins !ue trobi lloc on viure indicaria !ue veu clar !ue entre tots dos no hi ha possibilitat ni tan sols dun parentesc portat cavallerosament si no fos per!u, tot seguit dhaver llogat lhabitaci , li telefona per!u sigui precisament ell, agent immobiliari, !ui li aconseguei"i la casa. #nes hores ms tard, doncs, lagent immobiliari espera dun moment a laltre larribada del cos. Loficina s s$bria% terra de fusta, mobles metl&lics, un ar"ivador, una planta sobre lar"ivador, i les parets pl&lides i nues, tret dun plaf de suro on, a part dalgunes "in"etes, no hi ha clavada ms !ue la foto dun edifici. Quan sona el timbre, lagent immobiliari sai"eca pausadament. A mig cam de la porta, el timbre torna a

sonar, impacient. Ai"$ irrita lagent immobiliari. 'bre la porta. (ots dos cosins es miren. )l foraster esbossa un somriure. Lagent immobiliari, distant, li allarga la m. )ncai"en. Lagent immobiliari convida el cos a passar i asseures i, !uan a!uest fa un intent de parlar dels an*s !ue feia !ue no es veien, lagent immobiliari el talla% li pregunta !uina mena de casa vol. )l cos e"plica !ue li interessaria una torre. +iure en un pis no sha fet per ell, diu. Lagent immobiliari li ensen*a, doncs, fotos de torres% no sols les !ue hi ha per vendre, sin algunes de venudes a gent important ,actors, arist$crates, grans empresaris-. en remarca els noms i els cognoms, com !ui presenta un aval de !ualitat. )l cos senamora immediatament duna de les torres. )n el cot"e del cos ,!ue el t mal aparcat i, per tant, sestima ms mourel !ue no pas anar en el del venedorvan fins a la torre. /s esplndida% !uatre pisos sumptuosos, un jard enorme, amb hivernacle i piscina. )l cos sentusiasma fins a tal punt !ue all matei" firma els papers i un "ec com a paga i sen*al. La compan*ia immobiliria t per costum, en vendes da!uest grui", convidar el possible comprador a sopar o a dinar, per acabar de seduir0lo, per$ no acostuma a fer0ho, per innecessari, un cop acordat el negoci. 1orprs dhaver arribat tan rpidament a un acord, lagent immobiliari se sent inesperadament gener s i pensa !ue tampoc no cal ser tan dur. 1interessa per si el cos ha danar a sopar a algun lloc. A!uest diu !ue no% s nou a la ciutat i, com !ue encara no ha fet conei"en2a amb ning3, no t compromisos. Lagent immobiliari el convida a sopar. )l cos accepta de grat, sorprs per una amabilitat !ue pensava !ue no arribaria mai. +an a una brasserie. 4engen porc bullit amb salsa de rave i beuen cervesa. A les postres fumen mentre assaborei"en pastissos de "ocolata. Lagent immobiliari demana el compte, per$ el cos lhi pren i insistei" a pagar. 5e la cartera es treu un estol de targetes de crdit. Lagent immobiliari el veu pui"ant% pel !ue sembla, les coses li han anat tan b com es deia. )n acabat, i a proposta del cos, decidei"en fer cap a un cine. +euen una pel&lcula policaca, bastant dolenta, on un marit engan*at intenta cometre el crim perfecte. A la sortida, el cos e"plica !ue tanta faramalla sobre el crim perfecte li ha semblat sempre una estupidesa, i !ue est tip de pel&lcules i novel&les sobre lassumpte.

67er$ fi"at !ue hi falla sempre una cosa% lautor del crim no pensa mai en la... 6diu lagent immobiliari, i calla. 68o pensa mai 9en !u:6fa el cos, il&lusionat per la primera frase llarga !ue, en tota la nit, ha sentit de llavis del parent. Lagent immobiliari no contesta. )l sorprn !ue shagi dedicat tant de temps a elucubrar0hi, sense pensar !ue hi ha una manera segura ,encara !ue sacrificadadaconseguir0ho. A!uesta certitud sobtada latabala. 7roposa anar a una cocteleria. )l cos accepta encantat. Lagent immobiliari no pot evitar sentir repugnncia per linters de laltre per tornar a fer0shi amic. Lagent immobiliari hi d na voltes. /s la primera vegada, des de fa an*s, !ue una cosa lil&lusiona. 4entre pren la primera copa, fantasieja amb la possibilitat de dur la idea a la prctica. 5ei"a de fantasiejar0hi !uan entn !ue, un cop entrevista a!uesta es!uerda en lordre del m n, no hi ha possibilitat de fugir0ne. 9Quin valor tindria, si no passs de lestadi de"travagncia engin*osa: 5urant hores, lagent immobiliari du el cos per tots els bars !ue fre!;enta, i el presenta a tots i cada un dels cambrers. A l3ltim dels bars, per una niciesa lagent immobiliari inicia una disputa amb el cos, al2a la veu i !ualifica dest3pida la visi !ue t duna !;esti absolutament prescindible. )l cos es pica, irritat per lenemistat !ue, de cop i volta, torna a demostrar0li. <riden i sinsulten. 7aguen i surten al carrer en plena disputa. Als deu metres, per$, lagent immobiliari reconei" no sols haver0se e!uivocat, sin tamb haver0se comportat de manera grollera. 8ovament asserenats, el cos acompan*a lagent immobiliari a casa. Amb gran alegria del cos ,!ue hi veu una nova possibilitat doblidar ranc3nies antigues-, lagent immobiliari el convida a fer0hi l3ltima copa, abans de tornar0sen a lhotel. 7renen =his>* en gots llargs. Lagent immobiliari ensen*a al cos els plnols de la torre !ue sempre ha somiat construir0se i !ue, afirma, ara ja no es construir mai. 697er !u:6fa el cos, amb els plnols a la m6. <onstruei"0la. ?o et dei"o els diners. Les coses em van b, ja ho saps. Lagent immobiliari torna a enfos!uir la mirada. 6Ara no t sentit. )ra abans, !ue la somiava.

)l cos acota el cap i calla. Lagent immobiliari li mostra alguns llibres sobre la ciutat. )l cos els fulleja. 5e cop, en una llei"a veu una foto de dona. Lagafa i la mira de prop. Lagent immobiliari sindigna, lhi pren i la torna a dei"ar a lloc. 64ai no mho perdonars6diu el cos. 6+aig pensar matar0te. 65e sobte somriu. 67er$ no hi ha crim perfecte% ja ho has vist, avui. (ots dos somriuen. 5un calai", lagent immobiliari en treu un estoig. A dins, hi ha cinc pistoles ,una de pedra foguera, dues de percussi , un rev$lver i una automtica!ue ha heretat de son pare. Li mostra, de totes cinc, lautomtica. )l cos empal&lidei". Lagent immobiliari somriu i li allarga larma. )st descarregada. <onf s, el cos agafa la pistola ben b per compliment, lobserva i, de seguida, la torna a lestoig. 4ira el rellotge, se"cusa i diu !ue sen va. <om a comiat, lagent immobiliari li dei"a una guia de la ciutat, per!u shi avesi. )ncai"en mans al llindar de la porta. ?a sol, lagent immobiliari trenca alguns objectes de la casa% el mirall del trin"ant, un gerro me"ic i un cap de dona !ue, ben mirat, mai no li ha agradat. 5ei"a els objectes !ue laltre ha tocat ,el got, els llibres, els plnols, la foto- all on s n. (omba una cadira, es!uin2a una cortina. <arrega la pistola i la col&loca apuntant cap a ell, amb els bra2os estirats i amb cura de no esborrar, amb les seves, les ditades de laltre. )s dispara un sol tret, al pit. <au des!uena, a metre i mig de distncia don cau larma. 5urant tot el judici, el cos nega ser lautor de lassassinat. @ !uan e"plica davant del jutge la conversa da!uella nit sobre la possibilitat o impossibilitat del crim perfecte, pensa !ue a ell matei" li seria impossible considerar a!uella conversa, curta i tallada, indicativa !ue lagent immobiliari sha suAcidat noms per inculpar0 lo. 4algrat tot, i sabent !ue no li ha de servir de res, le"plica. @gual !ue ,sabent !ue lafirmaci servir noms per!u lacusaci remar!ui !ue si ha dei"at tantes pistes s per!u tothom pensi, tal com ell suggerei", !ue alg3 !ue dei"a pistes tan clares no s lassass- adduei" !ue, si ell hagus matat son cos, no hauria dei"at larma en el lloc del crim, ni pistes en safata. 4entre el garrot li estren* el coll, pensa !ue el !ue fan amb ell s una injustcia, un crim. Busca un adjectiu per

!ualificar el substantiu CcrimD, un adjectiu !ue e"pressi la sensaci de desemparan2a !ue sent. pensa en ladjectiu CabsurdD, per$ hi ha alguna cosa !ue li diu !ue all$ no s ben b absurd. 7ensa !ue si, realment, all$ no s absurd del tot, potser sigui just el contrari ,encara !ue, igualment, no ho sigui del tot-% potser sigui Cl$gicD, CperfecteD, CmatemticD. 7er un instant, li costa trobar la diferncia real entre ant$nims com Cl$gicD i Cparado"alD. 7ensa tamb !ue a!uest neguit per trobar adjectius no sap ben b a !u s un recurs per!u els segons corrin ms de pressa, i pensa alhora !ue la dificultat !ue t per trobar ladjectiu !ue busca i per aconseguir definir la barreja de rbia, tristesa i impotncia !ue lomple, s absolutament e"plicable, donades les circumstncies.