Vous êtes sur la page 1sur 28

Num\rul mediu de persoane

pe familie `n 1991
Num\r de unit\]i
administrative
313
429
738
766
411
289
2

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

4,9
3,6
3,4
3,3
3,1
2,9
2,1
Date
lips\

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r mediu de persoane


pe gospod\rie `n 1991
Num\r de unit\]i
administrative
303
449
732
748
424
290
2

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

5,5
4,0
3,8
3,6
3,4
3,1
2,3
Valori
lips\

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Suprafa]a medie locuibil\


pe locuin]\ `n 1997
m2
59
40
37
33
30
21

Sursa: Comisia na]ional\ pentru statistic\, 1998

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\rul de abonamente de
televiziune la
1 000 de locuitori `n 1997
475
200
164
126
86
2

Sursa: Comisia na]ional\ pentru statistic\, 1998

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de locuitori la
1 km de re]ea de ap\ potabil\
Num\r de unit\]i
administrative
150
226
376
376
228
147

2 600
2 100
900
480
260
150
40

Lungimea simpl\ a
re]elei de ap\ potabil\
`n 1997 (km)
1 999
284
1

1 503
1 445

Comune dotate cu re]ea


Comune f\r\ re]ea

Sursa: Comisia na]ional\ pentru statistic\, 1998

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de locuitori la
1 km de re]ea de canal
Num\r de unit\]i
administrative
55
82
137
137
82
55

27 000
5 000
2 500
1 300
800
600
20

Lungimea simpl\ a
re]elei de canal
`n 1997 (km)
1 664
479
1

548
2 400

Comune dotate cu re]ea


Comune f\r\ re]ea

Sursa: Comisia na]ional\ pentru statistic\, 1998

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de locuitori la
1 km de re]ea de gaz
Num\r de unit\]i
administrative
44
66
109
109
65
44

28 000
1 500
750
350
170
100
40

Lungimea simpl\ a
re]elei de gaz
`n 1997 (km)
2 091
296
1

437
2 511

Comune dotate cu re]ea


Comune f\r\ re]ea

Sursa: Comisia na]ional\ pentru statistic\, 1998

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de intr\ri la
cinematograf, pe an,
la 1 000 locuitori
`n 1997
900
520
350
300
185
72

Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1999

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Satu
Mare
Bihor
Arad
Timi[
Cara[Severin

Maramure[
Bistri]aN\s\ud

S\laj

Cluj

Suceava

Mure[

Gorj

Sibiu

Harghita

Dolj

Bra[ov

Vlcea Arge[

Mehedin]i

Covasna

Vaslui

Bac\u

Vrancea Gala]i

Prahova Buz\u
Dmbovi]a
Bucure[ti

Olt

Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1999

602
233
161
60
39
6
Date
lips\

Ia[i
Neam]

Alba
Hunedoara

Num\r de bilete
vndute pe an, la
1 000 de locuitori
`n 1997

Boto[ani

Teleorman

Giurgiu

Br\ila
Ialomi]a

C\l\ra[i

Tulcea

Constan]a
0

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\rul de c\r]i
`mprumutate la
10 000 de locuitori
`n 1997
6 600
3 800
3 250
2 800
2 500
1 200

Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1999

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Ponderea cluburilor
private `n totalul
cluburilor `n 1997
(%)
83
55
28
20
12
8

Num\rul de cluburi
sportive `n 1997
323
37

Sursa: Anuarul statistic al Romniei, 1998

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\rul persoanelor
`nscrise `n cluburile
sportive la 1 000 loc.
cu vrste cuprinse
`ntre 15 [i 50 ani
`n 1997
36
25
20
17
14
10

Num\rul de
sec]ii sportive
`n 1997
866
71

Sursa: Anuarul statistic al Romniei, 1998

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Mun]i
Podi[uri [i dealuri
Cmpii
Prezen]a a
cel pu]in unei
mn\stiri

Sursa: I. B\c\naru [i G. Iacob, Ghidul schiturilor [i mn\stirilor,


Funda]ia Anastasia, 1995

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Persoane cu studii
superioare (universitare) la
100 de locuitori de peste 20 ani
`n 1992
Num\r de unit\]i
administrative
584
554
575
598
565
72

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

(%)
16,9
1,9
1,3
1,0
0,7
0,1
Date
lips\

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de ne[tiutori de carte


la 100 de locuitori
de peste 12 ani `n 1992
Num\r de unit\]i
administrative
295
442
738
736
442

(%)
10
7
4
3
1

293
2

Date
lips\
Municipiu
Ora[

Sursa: Recens\m ntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de ne[tiutori de carte


`ntre 12 [i 24 ani la 100 de
ne[tiutori de carte `n 1992
Num\r de unit\]i
administrative
295
447
730
738
441
292
5

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

(%)
22
11
5
2
1

Date
lips\
Municipiu
Ora[

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Ponderea ]iganilor
`n popula]ia total\
`n 1992
Num\r de unit\]i
administrative
177
93
134
218
1 341
985

(%)
57
10
7
7
3
0

Num\rul de ]igani
`n 1991
25 000
3 000
100

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Satu
Mare
Bihor
Arad
Timi[
Cara[Severin

Maramure[
Bistri]aS\laj
N\s\ud
Cluj

Hunedoara

Sibiu

Gorj

Vlcea

Harghita
Bra[ov

Arge[

Mehedin]i
Olt

* Indicele sintetic a fost stabilit pe baza a


23 de indicatori asupra s\r\ciei [i condi]iilor
locale de via]\ (ONU - Departamentul Popula]ie)
Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1999

Boto[ani

Covasna

Prahova
Dmbovi]a

Teleorman

> 0,6
0,4-0,6
< 0,4

Ia[i

Neam]

Mure[

Alba

Dolj

Suceava

Indicele sintetic
de s\r\cie `n 1997

Bac\u

Vaslui

Vrancea

Gala]i

Buz\u

B\ila

Ialomi]a

Bucure[ti
C\l\ra[i
Giurgiu

Tulcea
Constan]a

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Procentajul cumulat al veniturilor popula]iei

100

1995
1997

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Procentajul cumulat al popula]iei totale

Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1999

90

100

Satu
Mare
Bihor
Arad
Timi[
Cara[Severin

Maramure[
Bistri]aS\laj
N\s\ud
Cluj

Suceava

Mure[

Hunedoara

Sibiu

Gorj

Vlcea

Harghita
Bra[ov

Arge[

Mehedin]i
Dolj

Olt

Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1996

Boto[ani

Ia[i

Neam]

Alba

Covasna

Prahova
Dmbovi]a

Teleorman

Num\r de persoane
inactive [i neocupate
la 1 000 persoane
active `n 1994

Bac\u

Vaslui

Vrancea

1 670
1 420
1 350
1 260
1 100
900

Gala]i

Buz\u

Br\ila

Tulcea

Ialomi]a

Bucure[ti
C\l\ra[i
Giurgiu

Constan]a
0

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de pensionari
cu pensie de stat
la 1 000 de locuitori
`n 1995
213
176
160
143
128
104

Num\r de
pensionari cu
pensie de stat

495 000
247 000
124 000

Sursa: Statistica Social\, CNS-UNICEF, 1996

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Rata medie a
[omajului (%)
15,4
11,8
9,4
7,9
6,2
4,4

Num\r de
conflicte sociale*
57
35

0,2

*media anilor 1993-1997


Sursa: Anuarele statistice ale Romniei, 1994-1998

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de persoane
condamnate la
100 000 de locuitori*
685
521
450
407
362
185

*media anilor 1991-1997


Sursa: Anuarele statistice ale Romniei, 1992-1998

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Maramure[

Satu
Mare
Bihor
Arad
Timi[
Cara[Severin

Suceava

Bistri]aN\s\ud

S\laj
Cluj

Mure[

Alba
Hunedoara
Gorj

Sibiu

Harghita

Vlcea Arge[

Prahova
Dmbovi]a

Olt
Teleorman

*media anilor 1996-1997


Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1997-1998

Covasna

38
18
11
9
8
5

Ia[i

Neam]

Bra[ov

Mehedin]i
Dolj

Num\r de sinucideri
la 100 000
de locuitori*

Boto[ani

Bac\u

Vaslui

Vrancea Gala]i
Buz\u

Br\ila

Tulcea

Ialomi]a

Bucure[ti
Giurgiu C\l\ra[i

Constan]a
0

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Satu
Mare

Maramure[

S\laj
Bihor
Arad
Timi[
Cara[Severin

Suceava

Bistri]aN\s\ud

Harghita

Alba
Hunedoara
Gorj

Sibiu

Vlcea Arge[

Mehedin]i
Dolj

Bra[ov

Olt

*media anilor 1996-1997


Sursa: Anuarele statistice ale Romniei, 1997-1998

Prahova
Dmbovi]a

Giurgiu
Teleorman

Vaslui

Bac\u

Covasna

37
29
22
18
17
7

Ia[i

Neam]

Mure[

Cluj

Num\r de divor]uri
la 100 de c\s\torii*

Boto[ani

Vrancea
Buz\u

Gala]i
Br\ila

Ialomi]a
Bucure[ti
C\l\ra[i

Tulcea

Constan]a
100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de na[teri `n
afara c\s\toriei
la 100 de na[teri*
38
28
22
19
15
10

*media anilor 1995-1997


Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1997-1998

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Speran]a de via]\
la na[tere*
(ani)
71
70
69
68
65

*media anilor 1994-1996


Sursa: Raport na]ional asupra dezvolt\rii umane, 1998

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Ponderea copiilor
institu]ionaliza]i
`n cadrul popula]iei
de 0-15 ani `n 1997
(%)
3,6
2,3
2,1
1,5
0,8

Num\r de copii
institu]ionaliza]i
`n 1997
8 800
2 300
500

Sursa: Anuarul statistic al Romniei, 1998

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000