Vous êtes sur la page 1sur 27

EAAHNIKH PAAIO4ONIA THAEOPAZH A.E.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
KAI HPOAIAFPA4EZ
FIA HPOFPAMMATA
TA OHOIA HAPAFONTAI
FIA THN EPT

XPHZTOZ ZAAAHAZ IIANNHZ EHPOYXAKHZ

2
HEPIEXOMENA
ZcAid
1. FENIKA 3

2. HPOAIAFPA4EZ HOIOTHTAZ FIA TA 4
THAEOHTIKA HPOFPAMMATA

2.1 IENIKEZ HAPATHPHZEIZ
2.2 ZYIKEKPIMENEZ AHAITHZEIZ HOIOTHTAZ
2.3 EEAIPEZEIZ

3. TEXNIKOI HAPAMETPOI 9

3.1 HPOTYHA IIA EIKONA ZYMBATIKHZ EYKPINEIAZ
3.2 HPOTYHA HXOY
3.3 YHOTITAOI
3.4 TIMECODE
3.5 ZHMATA ANAOOPAZ KAI PYOMIZHZ
3.6 HAPAMETPOI EIIPAOHZ

4. HAPAAOZH HPOFPAMMATON 12

4.1 HAPAAOZH ZE KAZETA
4.2 HPOYHOOEZEIZ HAPAAOZHZ HPOIPAMMATDN
4.3 KANAAIA HXOY ZTO YAIKO MEZO
4.4 AIEONH KANAAIA HXOY
4.5 AEATIO HEPIEXOMENOY KAI EAEIXOY
4.6 HAPAAOZH HPOIPAMMATOZ ZE MOPOH APXEIOY

5. HPOFPAMMATA HD 16

6. TEXNIKOZ EAEFXOZ 16

7. HPOZTAZIA OEATON ME 4OTOEYAIZOHTH 17
EHIAH4IA

8. HAPAPTHMATA : A EOZ ZT 19 EDZ 25

9. ETIKETA HPOFPAMMATOZ 26

10. AEATIO HEPIEXOMENOY KAI EAEFXOY 27


3
1. FENIKA

O okon 1ou ndpv1o cyypdqou kdi 1ov ndpdp1qd1ov 1ou, civdi vd
kd0opioouv 1i 1cyvikc npoidypdqc nou cyyuov1di 1qv dp1i1q1d
cikvd kdi qyou o1d npoypdd1d nou dvd1i0cv1di dn 1qv EPT yid
co1cpikq ndpdyoyq. EninAcov civdi cvd npdk1ik oqy yid oou
cnAckov1di o1qv 1qAcon1ikq ndpdyoyq.

E1oi kdAn1ci kupio 1d npoypdd1d nou ndpdiov1di oc kdoc1d (n.y.
Digital Betacam, DVC PRO,), dAAd c ikpc npoo0qkc nopci vd kdAqci
kdi dAAc cqdpoyc no 1i (ov1dvc ndpdyoyc (n.y. o1ov1io q
c1doci dn OB VAN) q 1q idkivqoq 1qAcon1iko uAiko coo
ik1udkov ouvcocov.

Iid oundpdyoyc q ik1c ndpdyoyc, 1d np1und du1d npcnci vd
nAqpov1di yid 1o uAik nou ndpdic1di o1qv EPT, noic kdi dv civdi oi
npoidypdqc kdi oi dndi1qoci 1ou oundpdyoyo.

H EPT id1qpci 1o ikdiod vd ncpiAdci o1q odoq c 1qv c1dipcid
ndpdyoyq po q kd1doAq 1ou ouqovq0cv1o nooo, dv undpyouv
dnokAioci dn 1i ndpdkd1o npoidypdqc.

To kcicvo dkoAou0ci 1q oq 1ou dv1io1oiyou kcicvou 1ou BBC 1o onoio
no idnio1oodc dn oyc1ikq cpcuvd cyci yivci dnock1 odv
kd1cu0uv1qpid ypdq dn 1ou ncpioo1cpou qoiou kdi iio1iko
o1d0o 1q Euponq. Ouoikd undpyouv ndpcdoci kdi npoo0qkc nou
npokn1ouv dn 1i iidi1cp1q1c 1q cAAqvikq npdyd1ik1q1d kdi 1q
EPT, kd0o kdi dn 1o oqcpiv cninco 1cyvoAoyikq dvdn1uq 1q
1cAcu1did. To 1cAik kcicvo ncpiypdqci 1pci doikc kd1qyopic
dndi1qocov

AHAITHZEIZ HOIOTHTAZ

Hcpiypdqci 1qv dnock1q noi1q1d cikvd kdi qyou kdi 1i idikdoic
cod dn 1i onoic nopci du1q vd cAcyy0ci kdi vd unoo1qpiy0ci
(ncpiAddvov1d kdi unokcicvikc dAAd 1ckqpiocvc 1cyvikc).
Tdu1ypovd cqio1d 1qv npoooyq oc 1cyvikc Aqqq kdi cnccpydoid nou
cvcyc1di vd cyouv cnin1ooci o1d 1cyvikd ydpdk1qpio1ikd kdi 1qv 1cAikq
noi1q1d 1ov npoypdd1ov.

TEXNIKEZ HAPAMETPOI

Opi(ci 1i 1cyvikc ndpdc1pou nou npcnci vd ikdvonoiov1di, c doq 1i
ouo1doci 1ov ic0vov opydvioov, npokcicvou 1o npypdd vd nopci
vd c1do0ci, c dp1id cikvd kdi qyo, yopi ndpcdoci q iop0ooci kdi
yopi oqdAd1d dn 1ov conAio 1q EPT o1o 0cd1q.


4
HAPAAOZH TOY YAIKOY

EdoqdAi(ci 1i 1o 1cAik npypdd civdi o1o ooo1 c doq 1i
dndi1qoci 1q EPT np1uno, ncpiAddvci 1d dndpdi1q1d oqd1d
dvdqopd kdi cAcyyou kdi ouvocc1di c 1d dndpdi1q1d cyypdqd.

H EPT yid 1q qioupyid q cnccpydoid npoypdd1ov nou dndi1ov
dvdAu1ik1cpc q cciikcucvc npoidypdqc (uno1i1Aio, dkouo1ikq
ncpiypdqq, npoypdd1d yid d1od c npoAqd1d pdoq q dkoq, ,
kAn) 0d ckici ounAqpod1ikc 1cyvikc npoidypdqc.
Oi ncpiypdqcvc npoidypdqc dv1io1oiyov o1i 1pcyouoc dndi1qoci
1q EPT kdi 0d dvd0copov1di oqovd c 1i ccAici.
(n.y. cAAov1ikq uio0c1qoq npo1nov dkouo11q1d loudness dqo
idnio1o0ci q Aci1oupyik1q1d 1q npo1civcvq dn 1qv EBU Aoq, HD
ndpdyoyq).


2. HPOAIAFPA4EZ HOIOTHTAZ FIA TA THAEOHTIKA
HPOFPAMMATA

Oi npoidypdqc noi1q1d ncpiypdqouv kdi dioAoyov 1d noio1ikd
ydpdk1qpio1ikd 1q cikvd kdi 1ou qyou o1d 1qAcon1ikd npoypdd1d.

Td npoypdd1d npcnci vd ouopqovov1di c 1d 1unonoiqcvd dn
ic0vci opydvioo (ITU EBU) np1und kdi idikdoic.

HpoAqd1ik q dkd1dAAqAo 1cAik npov nopci vd npokqci dn
dkd1dAAqAc c0ou ndpdyoyq kdi cnccpydoid
npycipc kdi dnpock1c Aqqci
Aqqq kdi cnccpydoid c conAio cAd11od1ik q ciocvov
uvd1o1q1ov.

2.1 FENIKEZ HAPATHPHZEIZ

A. H 1cyvoAoyikq ccAiq cyci oycv cdAciqci 1i idqopc 1ov
ovodo1ikov 1cyvikov ydpdk1qpio1ikov kdi oqyci o1qv ncpin1ooq
cuvokov ouv0qkov Aqqq kdi ncpiopiocvq cnccpydoid o1qv cv1nooq
1i undpyci dvdAoyq noi1q1d c1d cpdoi1cyvikov, cndyycAd1ikov kdi
1qAcon1ikq ndpdyoyq (broadcasting) ouo1qd1ov. Au1 qioupyci yid
Ayou ko1ou id uvdikq ypqoq qydvqd1ov cpdoi1cyvikov q low
end (ydqAov npoidypdqov) cndyycAd1ikov. AvdAoyq 1doq
ndpouoid(c1di kdi c 1q ypqoq uAiko nou npocpyc1di dn 1o idik1uo.
H EPT cv dnocyc1di 1q ypqoq 1c1oiov qydvqd1ov kdi nqyov.

B. Hdpd 1o ycyov 1i 1o cydA1cpo cpo 1ov npoypdd1ov
ndpdyov1di kdi idkivov1di oc qqqidkq opqq, 1o 1cAik npov 0d

5
npcnci vd kivci1di oc vid pid oo1c vd nopci vd c1d1pdnci yopi
npoAqd1d oc dvdAoyik PAL.

H dioAyqoq 1ov npoypdd1ov 0d yivc1di cyopio1d yid 1ov qyo kdi
1qv cikvd, oqovd c 1qv ncv1dd0id kAidkd nou cyci npo1d0ci dn
1i ITU/CCIR (Rec. ITU-R BT.500-11).


BAOMOZ 5 KANENA HPOBAHMA
BAOMOZ 4 AIZOHTA AAAA OXI ENOXAHTIKA HPOBAHMATA
BAOMOZ 3 EAAOPDZ ENOXAHTIKA HPOBAHMATA
BAOMOZ 2 ENOXAHTIKA HPOBAHMATA
BAOMOZ 1 HOAY ENOXAHTIKA HPOBAHMATA

Anock1d npoypdd1d civdi od d0oAoyov1di c 5 q 4

Ood d0oAoyov1di c 3 cv civdi dnock1d ck1 dv undpyci odqq
di1ioAyqoq o1o AcA1io Hcpicyocvou kdi EAcyyou (4.5)

Hpoypdd1d nou d0oAoyov1di c 2 q 1 cv yivov1di dnock1d

H dioAyqoq npoypdd1ov nou ncpicyouv ounicocvd oqd1d
oqovd c 1q ic0vq npdk1ikq civdi kd1d doq unokcicvikq kdi yi du1
0d yivc1di dn 1cyviko c cydAq cncipid kdi yvooq o1o dv1ikcicvo.


2.2 ZYFKEKPIMENEZ AHAITHZEIZ HOIOTHTAZ

2.2.1 EIKONA

1. To ncpicycvo 1q cikvd npcnci vd civdi dp1id qo1iocvo, c
cndpkq o1q1d kdi 1o dndi1ocvo dvd ncpin1ooq d0o nciou.
2. H cikvd npcnci vd cyci odqq co1idoq kdi ncpiopiocvo 0puo.
3. Zqd1d nou piokov1di kov1d o1i o1d0c 1ou Acuko kdi 1ou
dpou npcnci vd civdi oc kdnoio d0 cuidkpi1d. Acv 0d npcnci
vd undpyci o1i ncpin1ooci du1c dn1oq dnokonq q cydAq
dnoAcid 1q Acn1ocpcid.
4. Td ypod1d, iidi1cpd q cnicpid, 0d npcnci vd ciyvouv quoikd.
5. H ypqoq detail vd yivc1di c npoooyq kdi vd dnoqcyc1di q ypqoq
uqqAo kcpou o1i kdcpc.
6. Eivdi dndpdi1q1q q ypod1ikq ooioopqid oc Aq 1q idpkcid 1ou
npoypdd1o, dkq kdi dv du1 npono0c1ci ypod1ikq
ip0ooq kd1d 1qv cnccpydoid.
7. Nd dnoqcyov1di npoAqd1d nou oqciAov1di oc Adv0docvc
pu0ioci kdcpd.

6
Av q cikvd cyci 1pononoiq0ci yid kdAAi1cyviko Ayou npcnci vd
dvdqcpc1di o1o cA1io cyypdqq kdi vd cyci ouqovq0ci dn 1o
dpio 1qd npoypdd1o.
8. Nd qv ndpouoid(ov1di dvcni0q1d qdivcvd nou. oqciAov1di
o1qv kdcpd no civdi 1d flare, reflections, lens dirt, markings
kAn. Nd ypqoionoiov1di qdkoi c cAdyio1onoiqcvc d1cAcic
(aberrations).
9. Acv npcnci vd yivov1di dv1iAqn1d qdivcvd nou npokdAov1di dn
1qv qqqidkq cnccpydoid q 1q ypqoq ounicoq.
10. O qqqidk 0puo cv npcnci vd civdi cqdvq.
11. Acv npcnci vd yivov1di dio0q1c ndpdopqooci , no streaking,
ringing, smear, echoes, overshoots, moir, hum, cross-talk kAn.
Eiikd yid 1o moire 0d npcnci vd ivc1di npoooyq oo1c vd qv
cqdvi(c1di kd1d 1qv c1d1ponq 1ou oqd1o oc PAL.
12. Oi cikvc 0d npcnci vd ndpdyov1di dn kdcpc nou 0d kivov1di
c odA 1pno.
O1dv ypqoionoiov1di qopq1c qydvc, q o1d0cp1q1d 1q
cikvd 0d civdi kd1dAAqAq yid 1o qo 1ou npoypdd1o.
13. Nd ypqoionoiov1di kdcpc kdi qdkoi noi1q1d broadcast c
1pci dio0q1qpc (CCD q CMOS). Iid ypqoq oc o1ov1io q OB VAN
kdi ndpdyoyq 1ou ouvq0ou 1nou kd0qcpivov npoypdd1ov
(mainstream npoypdd1d) oi dio0q1qpc 1ou 0d civdi 1ouAdyio1ov
ovodo1ikq idc1pou 2/3'' .
Iid pcnop1d( kdi ciqocoypdqikd 0cd1d oi dio0q1qpc nopci vd
civdi 1/2''. Kdcpc c dio0q1qpd ikp1cpo 1q ' cv civdi
dnock1c.
Zc ni0dvq ypqoq kdcpov qAck1poviko kivqd1oypdqou, yivov1di
dnock1oi ovoi dio0q1qpc ovodo1ikq idc1pou cydA1cpq q
ioq 1ov 2/3'' .
14. H kivqoq 1ov dv1ikcicvov oc Aq 1qv cikvd (kdpo) npcnci vd
civdi odAq yopi dokond pans kdi zooms.
15. Td ypdqikd kdi oi 1i1Aoi npcnci vd civdi cukpivq kdi cudvdyvoo1d.
Iidi1cpd q kd1dkpuqq q opi(v1id kivqoq 1ou npcnci vd civdi
odAq. Od piokov1di cod o1o doqdAq ncpioyq 1q cikvd.
(HAPAPTHMA A)
16. OAq q Aqqq kdi q cnccpydoid ck1 ciikov ncpin1oocov 0d
yivc1di oc ouo1qd1d qqqidkd component, yopi cvidcoq
c1d1ponq oc composite PAL kdi c id1qpqoq 1q koikonoiqoq
oc 10 bits, ck1 dn 1i ncpin1ooci nou 1o np1uno
koikonoiqoq cnidAAci 8 bits. Kd1d kdvvd 0d ypqoionoiov1di
qydvqd1d c ciyd1oAqqid 4:2:2 kdi pu0o ounicoq
intraframe 1ov 50Mbits/s, no unocikvci 1o koiv npiod
EBU/SMPTE. Zc dv1i0c1q ncpin1ooq 0d npcnci vd undpyci cykdipq
ouqovid c 1qv EPT.
17. Kd1d 1o ypiod q ypqoq 1cyvikov Aqqq, qo1ioo kdi pu0iocov
o1i kdcpc cv 0d cnidpvouv 1q 1cAikq cikvd c nAqpoqopid
nou 0d uokoAcci 1qv ounicoq kd1d 1qv qqqidkq cknonq.

7
18. Kd1d 1qv ndpdyoyq 1ou npoypdd1o kdi cqoov
ypqoionoiov1di 1cyvikc ounicoq 0d npcnci vd dv1ic1oni(ov1di
c npoooyq 1d qdivcvd idqopc1ikov npo1nov kdi vd undpyci
cndpkc ncpi0opio (headroom) oc kd0c cnccpydoid oo1c vd qv
undpyci dio0q1q unod0ioq o1o 1cAik dno1cAcod.
19. H idikdoid ndpdyoyq 1ov npoypdd1ov 0d npcnci vd o1qvc1di
c1oi oo1c c1d1ponc nou unod0i(ouv 1qv 1cyvikq noi1q1d no
c1ddoq dn composite oc component kdi dn dvdAoyikd oc
qqqidkd oqd1d kdi dv1io1poqd 0d npcnci vd yivov1di vo id
qopd.
20. Iid 1q Aqqq 1ou uAiko 0d ypqoionoici1di kd0dpd cndyycAd1ik
ouvcpycio, kd0o oi idikdoic kdi q 1cyvoyvooid 1q ndpdyoyq
civdi kd0opio1ik ndpdyov1d yid 1q 1cAikq noi1q1d 1ou
npoypdd1o.


2.2.2 HXOZ

1. O qyo npcnci vd kd1dypdqc1di c kd1dAAqAd ikpqovd
1ono0c1qcvd ooo1d, yid vd undpyci cAdyio1o 0puo dn 1o
ncpidAAov kdi yopi vd ciodyc1di ndpdpqooq.
2. Td oqd1d qyou 0d npcnci vd cyouv kdvovikq uvdikq ncpioyq
yopi uncpoAikc c1doAc 1q cv1doq.
3. Td oqd1d qyou cv npcnci vd cqdvi(ouv ndpdpqooq, cdi1id
1q cnccpydoid q 1q ounicoq c ydqA bitrate.
4. O qyo npcnci vd civdi dndAAdycvo dn ndpdoi1d q 0puo kdi
qdivcvd no civdi o oupiy, 1o cross-talk, 1o wow and flutter,
1o hum, 1d clicks cv 0d civdi cqdvq.
5. Oi o1cpcoqovikc cyypdqc 0d npcnci vd cyouv ikdvonoiq1ikq
ovoqovikq oud11q1d.
6. Od npcnci vd yivc1di oo 1o uvd1v Aiy1cpo ypqoq 1cyvikov
ounicoq
7. O ouyypovio 1ov oqd1ov cikvd kdi qyou cv 0d npcnci vd
ciodyci kdnoio dv1iAqn1 oqdAd. O qyo cv 0d npcnci vd
npoqyci1di q vd cnc1di 1q cikvd ncpioo1cpo 1ov 40 mS.
8. Oi o1d0c ouoikq kdi cqc 0d npcnci vd civdi kd1o1cpc dn 1q
o1d0q idAyou, oo1c du1 vd yivc1di kd1dvoq1 dn 1o
1qAc0cd1q.
9. To doik np1uno 0d civdi ciyd1oAqqid c 48 KHz.
10. Acv 0d ypqoionoici1di npocqdoq.
11. Av kdi oi oud1ikc c0ooi c1pqoq qyou cv cni1pcnouv 1qv
c1pqoq 1q dkouo11q1d 0d npcnci vd kd1ddAAc1di npoond0cid
oo1c 1o ydpdk1qpio1ik du1 vd id1qpci oo 1o uvd1v nio
ooiopqq 1iq
8
2.3 EEAIPEZEIZ

An 1i ndpdndvo npoidypdqc cdipov1di:

1. KdAAi1cyviko cvidqcpov1o, kdivo1c q ncipdd1ikc
ndpdyoyc nou yivov1di dn d1od nou cv cyouv npodoq oc
conAio q cykd1do1doci oqovd c 1d ndpdndvo np1und
noi1q1d.
2. Eknonc io1opiko q noAi1iko cvidqcpov1o nou ncpicyouv uAik
1ckqpiooq yid ycyov1d 1ou ndpcA0v1o kdi dndi1ci1di q ypqoq
dpycidko uAiko.
3. YAik Enikdip1q1d, nou q dp1id noi1q1d cv civdi uvd1q Ayo
1ov ncpiopioov nou 1i0cv1di dn 1ov conAio Aqqq nou
ypqoionoici1di yid 1qv kd1dypdqq 1ou ycyov1o.
4. Hcpiopiooi nou npokn1ouv o dno1cAcod 1ov yupiod1ov oc
(ovc noAcou, cv1docov, uonpoi1c 1ono0coic q oc dAAou
1nou cnikivuvo kdi uocvc ncpidAAov.
5. Anoondod1d dn ndAdi1cpo uAik 1qAcpdoq, kivqd1oypdqou
q dn io1opikd dpycid nou q ydqAq 1cyvikq noi1q1d oqciAc1di
o1ov 11c undpyov1d conAio. Akd dv q ndpood noi1q1d civdi
ydqA1cpq dn 1qv dpyikq, cdi1id 1q yqpdvoq 1ou qiA q
iv1co.
6. Anoondod1d uAiko nou cyci qioupyq0ci dn oikidk -
cpdoi1cyvik conAio (q broadcast formats) kdi 1o onoio cyci
dndpdi1q1c nAqpoqopic yid 1o ouvoAik npypdd.
H idpkcid du1o 1ou uAiko 0d ouqovci1di c 1qv EPT, c cvcik1ikq
1iq 1o 5% 1ou ouvoAiko npoypdd1o. Tc1oio uAik cv 0d npcnci
vd cyc1di cninAcov cnccpydoid, ndpd vo dv ypqoionoiq0ov
qydvqd1d broadcast noi1q1d.

Od kd1ddAAc1di kd0c uvd1q 1cyvikq npoond0cid yid 1q cA1iooq 1q
noi1q1d 1ov ouykckpicvov npoypdd1ov c 1q ypqoq kd1dAAqAov
id1dcov.

H ypqoq uAiko 1ov ndpdndvo kd1qyopiov 0d yivc1di c1d dn odqq
dvdqopd kd1d 1qv kd1d0coq 1q np1doq o1qv EPT kdi 0d dno1unovc1di
o1o oyc1ik ouAdio ndpdyoyq, no kdi dvdqopd o1o Tcyvik AcA1io
Hcpicyocvou kdi EAcyyou.
Kd1d 1qv npooAq uAiko 1ov kd1qyopiov 2,3,5,6 0d undpyci 1i1Ao c
oyc1ikq cionoiqoq o1qv onoid 0d dvdqcpc1di o iiok1q1q 1ou uAiko.
Zknio 0d q1dv 1o uAik vd npodAAc1di oc nAdioio yid vd idyopi(c1di
dn 1o unAoino npypdd.9
3. TEXNIKEZ HAPAMETPOI

3.1 HPOTYHA FIA EIKONA ZYMBATIKHZ EYKPINEIAZ

OAo 1o uAik 0d dkoAou0ci 1o np1uno 625/50i (interlace).
Td oqd1d npcnci vd civdi oqovd c 1d np1und
PAL (ITU-R BT.470-7)
SDI (CCIR Rec. 601 kdi ITU-R BT601-5, REC-BT.656)
Oi ovdc Aqqq kdi cnccpydoid 0d cyouv cAcyy0ci kdi pu0io1ci
oqovd c 1d ITU-R BT.801 kdi ITU-R BT.802 .

3.1.1 Z10c oq1v cikvd

Aqop oc oo1qd c pd1oidqopc :
Iid 1o oqd qo1civ1q1d q o1d0q 1ou Acuko cv 0d npcnci vd
uncpdivci 1d 700mV kdi 1ou dpou vd ncq1ci kd1o dn 1d 0V (DC). O
ndA ouyypovioo 0d civdi 300mV.

H o1d0q 1ov oqd1ov 1ov ypooidqopov R-Y kdi B-Y, 0d civdi
c1d 0 mV kdi 700 mV cdv cqdpoo0ci 1o offset 1ov 350 mV.
(HAPAPTHMA A')

Zqovd c 1i ouo1doci 1q EBU ( EBU-R103) oi o1d0c qo1civ1q1d
nopov vd kudivov1di dn -1% co 103% (-7mV and 721mV) kdi 1ov
oqd1ov RGB dn -5% co 105% (-35 and 735mV). t1oi cv 0d
qioupyov1di ndpcvcpycic dn 1o ckncncvo oqd PAL c di1id
voiov ypod1ov - illegal colors
Iidi1cpq npoooyq yid 1qv 1qpqoq 1ov ndpdndvo dvoyov 0d npcnci vd
ivc1di kd1d 1qv ndpdyoyq uAiko dn ouo1qd1d ypdqikov kdi 1i
idqopc iop0ooci c qqqidkd component qydvqd1d.

3.1.2 Aipkcid oq1v (ypdq kdi nco)

H cikvd cyci ovodo1ik cvcpy nAd1o 702 pixel (52s). To npdyd1ik
nAd1o npcnci vd civdi 1ouAdyio1ov 699 pixels (51.75s). (HAPAPTHMA
B')
H idpkcid 1q kd1dkpuqq ddpooq cv npcnci vd uncpdivci 1i 26
ypdc ck1 cdv 1o uAik npocpyc1di dn qiA kdi cyci cniAcyci
letterbox. H cvcpy cikvd 0d dpyi(ci o1d ncid 1 kdi 2 dv1io1oiyd o1i
ypdc 23 kdi 336.
H ypdq 23 npcnci vd cyci nAqpoqopid 1ou uAiko q dpo kdi yi dAAc
nAqpoqopic (koiko oqd1o1qoq).10
3.1.3 AvdAoyd nAcupv cikvd (4:3, 16:9)

Td npoypdd1d 0d ndpdiov1di oc opqq 16:9, ck1 dn 1uyv
ncpin1ooci nou q EPT (q1qoci npoypdd1d oc Ayo 4:3. Hio
ouykckpicvd :

1. Td npoypdd1d 0d npcnci vd dionoiov Ao 1o qo kdi Ao 1o
nAd1o 1q o0vq 16:9.Zc o0vq 4:3, 1d npoypdd1d 16:9 0d
dnoiov1di dvdopqikd (c nAqpc qo). (HAPAPTHMA F').
2. Od npcnci vd yupi(ov1di oc Aoyikq shoot to protect 14:9, qAdq 1o
npypdd 0d nopci vd Acnc1di oc 14:9 yopi dnoAcid
ouoido1ikq nAqpoqopid (EBU R095 kdi ITU-R BT.1379-2). Td
ypdqikd kdi oi 1i1Aoi 0d npcnci vd 1ono0c1ov1di o1i dv1io1oiyc
doqdAci (ovc. (HAPAPTHMA A')
3. Mcod o1o iio npypdd cv 0d undpyci 1du1ypovd npo11uno
(native) uAik 16:9 kdi 4:3. Xpqoq uAiko 4:3 oc ndpdyoyc 16:9
0d yivc1di vo c1d dn c1d1ponq 1ou oc 16:9 dvdopqik. Av q
noi1q1d 1ou dpyiko uAiko q 1o ncpicycvo 1q Aqqq cv
cni1pcnci 1qv c1d1ponq, 1o 4:3 uAik 0d 1ono0c1ci1di oc nAdioio
16:9 1o onoio 0d cyci qioupyq0ci c1oi oo1c vd cv1dooc1di o1o
npypdd.

3.2 HPOTYHA HXOY

Td npoypdd1d 0d ndpdivov1di dvdAoyd c 1i dndi1qoci 1q EPT
ovoqovikd, o1cpcoqovikd q noAukdvdAikd.
Z1q ovoqovikq opqq 0d cyouc dual mono cyypdqq c oid kdi
ouqdoikd oqd1d.
Td o1cpcoqovikd oqd1d npcnci vd cyouv dnAu1q ovoqovikq
oud11q1d.

3.2.1 Z10c qou

Iid 1o dvdAoyik oqd q o1d0q dvdqopd civdi 1o 0 dBu. H qyq1ikq
nqyq 0d npcnci vd cAcyyc1di oo1c 1o oqd oi cyio1c o1iyidic o1d0c
vd qv uncpdivouv 1q o1d0q dvdqopd ncpioo1cpo dn 8dB.
Z1o qqqidk qyo q o1d0q dvdqopd opi(c1di o1d -18dB (-18dBFS) kd1o
dn 1q cyio1q koikonoiqcvq o1d0q (ITU-R BS.645-2, EBU trev_293).
H dv1io1oiyioq dvdcod o1i dvdAoyikc kdi qqqidkc o1d0c
ncpiAddvc1di o1o HAPAPTHMA E'.
Kd1d 1q idpkcid cnccpydoid kdi iq 1ou qyou npcnci vd Aqq0ci
cpivd oo1c vd yivov1di ckoAd dv1iAqn1oi oi idAoyoi q q dqqyqoq oc
dv1ioc ouv0qkc dkpdoq q dn d1od c npoAqd1d dkoq.
To 1cAik id( kdi o cAcyyo 1ou qyou, civdi oknio vd yivc1di c
kd1dAAqAd qycid oc ovoqovikq Aci1oupyid.11
3.3 YHOTITAOI

Oi un1i1Aoi 0d npcnci vd civdi cukpivci, 1ouAdyio1ov 20 ypdov
odpooq kdi vd ndpdcvouv dpkc1 ypvo oo1c vd civdi cudvdyvoo1oi.
Od npcnci vd cyouv ooo1c dvdAoyic kdi vd civdi kd1dAAqAd
1ono0c1qcvoi dvdAoyd c 1q opqq 1ou npoypdd1o (4:3, 16:9).

3.3.1 TqAc0cd1c c npoAqd1d dkoq

H EPT nopci vd ndpdyci kdi vd ckncqci npoypdd1d yid d1od c
npoAqd1d dkoq. Zc du1d 1d npoypdd1d q c1dooq 1ov uno1i1Aov
0d nopci vd npdyd1onoiq0ci c 1q opqq 1ov kAcio1ov uno1i1Aov
closed captions kdi c 1q c0oo 1ov cniAcycvov uno1i1Aov coo
teletext.
H EPT yid 1qv ndpdyoyq du1ov 1ov npoypdd1ov, nou dndi1ov
dvdAu1ik1cpc q cciikcucvc npoidypdqc, 0d ckici
ounAqpod1ikc 1cyvikc npoidypdqc. (Evcik1ikq np1doq o1o
HAPAPTHMA Z)

3.4 TIMECODE

To timecode, LTC kdi VITC (ypdc 19, 21, kdi 332, 334), npcnci vd civdi
1du1oqo, ouvcyc, yopi idkonc kdi yopi cndvdAqqci, oc Aq 1q
idpkcid 1q cyypdqq oqovd c 1d np1und 1q EBU N12-1999
(SMPTE 12M-1995).

3.5 ZHMATA ANA4OPAZ KAI PYOMIZHZ

Iid 1qv cikvd 0d ypqoionoiov1di cyypoc ndpc EBU 75%
(100/0/75/0 - HAPAPTHMA ZT' ).
Td oqd1d p0ioq cikvd kdi qyou ciyvouv 1i o1d0c dvdqopd nou
cdoqdAi(ouv 1i 1o npypdd nopci vd c1do0ci cod o1d
npokd0opiocvd pid o1d0q yopi vd ypcido0ov cninAcov cninAcov
pu0ioci. Enioq o1qv ncpin1ooq o1cpcoqovikov oqd1ov oqd1oo1ov
1d cnicpou kdvdAid.
Iid 1o ovoqovik oqd 1o oqd p0ioq cyci ouyv1q1d 1 kHz 100Hz.
Iid 1ov dvdAoyik qyo q o1d0q vd civdi 0 dBu, kd1d 8dB ikp1cpq dn
1q cyio1q cni1pcncvq.
Iid 1ov qqqidk qyo o1d0q dvdqopd o1d -18dB (-18dBFS) o npo 1q
cyio1q koikonoiqcvq o1d0q.

Iid o1cpcoqovikc nqyc cyouc uo oqd1d p0ioq oid c 1o
ovoqovik c 1o dpio1cp vd dvdyvopi(c1di dn 1o idkckocvo qyo.
Td uo oqd1d 0d civdi ouqdoikd.
Td oqd1d dvdqopd kdi p0ioq 0d cqdvi(ov1di oqovd c 1ov
ndpdkd1o nivdkd (technical leader), o onoio ndpdAAqAd ncpicyci Ac 1i
nAqpoqopic nou ypcid(ov1di yid vd 1du1onoiq0ci 1o npypdd :

12


Oi
nAq
poq
opic

nou
und
pyo
uv o1qv kdp1d q 1o poAi dv1io1poqq c1pqoq 1ov 27 civdi
o 1i1Ao 1ou npoypdd1o, o dpi0 kdi o un1i1Ao 1ou
cnciooiou(dv undpyouv).
To np1uno cyypdqq, o Ayo o0vq (aspect ratio) kdi
nAqpoqopic yid 1d kdvdAid 1ou qyou.

EvdAAdk1ikd nopci vd undpyci kkAo q 1c1pdyovo nou 0d ciyvci 1q
ooo1q ycoc1pid q vd dvdypdqc1di oc Aq 1qv o0vq 1o aspect ratio (4:3
q 16:9).


3.6 HAPAMETPOI EFFPA4HZ

Pu0i(ov1di c doq 1i o1d0c 1ov oqd1ov dvdqopd.
Zc du1c dvqkouv q cyio1q o1d0q 1ou qyou, oi cyio1c o1d0c 1ov
oqd1ov qo1civ1q1d, ypod1oidqopov kdi oi o1d0c 1ou dpou.
Oi o1d0c npoypdd1o yid cikvd kdi qyo npcnci vd ouopqovov1di
c du1c 1ov oqd1ov dvdqopd c 1i ndpdkd1o dvoyc : yid 1qv Eikvd
3% kdi yid 1ov 1yo 1dB
Kd1d 1qv cyypdqq oc qqqidkd iv1co 0d npcnci vd cAcyyc1di q noi1q1d
1q cyypdqq, doci 1ov cvood1ocvov idyvoo1ikov
cpydAciov(Confidence Condition monitoring).


4. HAPAAOZH HPOFPAMMATON

4.1 HAPAAOZH ZE KAZETA

1. Oi kdoc1c 0d civdi 1nou Digital Betacam q DVC pro 50
2. Oi kdoc1c 0d civdi uqqAq noi1q1d, npoqd1d kd1dokcudocvc, 0d
ypqoionoiov1di yid npo1q qopd kdi 0d 1ono0c1ov1di o1o kd1dAAqAo
ncpiAqd.
3. Kd0c kdoc1d 0d ncpicyci cvd npypdd.
4. Mcyio1o ypvo cyypdqq 1d 120 Acn1d.
5. Kivqd1oypdqikc 1divic 0d ndpdiov1di oc id kdoc1d yopi
idkonc. Edv Ayo idpkcid dndi1ci1di kdi c1cpq kdoc1d 0d
ouvcyi(ov1di oc du1qv yopi cnikdAqci.
AIAPKEIA EIKONA HXOZ
(MONO 1 STEREO)
90`` MHAPEZ EBU 75% ZYXNOTHTA 1 KHZ
27`` XDPIZ HXO
AEYKO
3`` MAYPO XDPIZ HXO
HPOIPAMMA HPOIPAMMA
!"#$" % #&'&( )* +',#&-&#.*/
(Hpodipc1ik)
2 frames
1 frame ouyv1q1d (o1o
npo1o frame cikvd)

13
6. Zc ncpin1ooq nou ypqoionoiov1di uo kdoc1c cni0uq1 o
idyopio vd yivc1di oc kd1dAAqAo oqcio (n.y. dAAdyq okqvq)
7. O ypvo 1ou npoypdd1o o1q npo1q kdoc1d 0d ckivd dn
10.00.00.00 cvo o1q c1cpq kdoc1d 0d ckivd dn 11.00.00.00 q
12.00.00.00 dvdAoyd c 1q idpkcid 1q npo1q kdoc1d. (Zc
ncpin1ooq nou cv civdi uvd1q q cyypdqq c du1o 1ou ypvou,
0d cnioqdivc1di o1qv ETIKETA THZ KAZETAZ kdi o1o AEATIO
HEPIEXOMENOY KAI EAEIXOY).
8. Z1d npoypdd1d 0d npoAcq0ov ouykckpicvd oqcid idkonq o1d
onoid 0d nopov vd ckncq0ov idqqioci. Z1d oqcid du1d 0d
cooAdov ncv1c cu1cpAcn1d dpo kdi cv 0d undpyci qyo. H
c1dipcid ck1cAcoq ndpdyoyq oqciAci vd dkoAou0ci 1i oqyic nou
1q iov1di dn 1qv EPT oyc1ikd c oqcid idkonq (breaks) o1d
onoid 0d nopov vd ckncq0ov idqqioci. O dkpiq dpi0 1ou
0d kd0opi(c1di dvd ncpin1ooq & oc kd0c ncpin1ooq 0d npcnci vd
dvdqcpov1di o1o cniouvdn1cvo AEATIO HEPIEXOMENOY KAI
EAEIXOY.
9. Md(i c 1o npo c1dooq uAik 0d ndpdiov1di kdi 2 dv1iypdqd oc
dvds.
10. Edv oc kdnoio cpo 1ou npoypdd1o undpyouv un1i1Aoi oc
idqopc1ikq yAoood dn 1d EAAqvikd 11c 0d npcnci c1d 1o 1cAo 1ou
npoypdd1o vd undpyci 1o dpyik nAdvo yopi 1ov uno1i1Aio
(textless material) kdi du1 vd dvdqcpc1di o1o AEATIO
HEPIEXOMENOY KAI EAEIXOY.
11. Z1qv cikvd 1ou npoypdd1o nou ndpdic1di, cv 0d undpyci 1o
Aoy1uno q dAAd ydpdk1qpio1ikd 1q cknonq. Av undpyci dvdykq yid
cknonq 1ov ndpdndvo o1oiyciov, 0d ndpdic1di dpycio cikvd oc
kd1dAAqAq opqq kdi q cv0coq 1ou 0d yivc1di dn 1qv EPT.
EvdAAdk1ikd 0d ndpdic1di 1o npypdd kdi o1i o ndpdAAdyc.


H ndpdyoy c1dipcid 0d id1qpci yid Ayou doqdAcid cvd dv1i1uno 1ou
npoypdd1o.

Zc oc ncpin1ooci npoAcnc1di dn 1o ouAdio, c1d 1o 1cAo 1ou
npoypdd1o kdi 1d 30'' dpou yopi qyo nou dkoAou0ov, 0d
undpyouv 1pciAcp, oqd1d dpyq, 1cAou kdi qiAcp 1ou npoypdd1o,
yopi 1i1Aou dvdcod o1d onoid 0d ndpcdAAov1di 5'' dpou yopi
qyo.
4.2 HPOYHOOEZEIZ HAPAAOZHZ HPOFPAMMATON

Mc1d 1qv oAokAqpooq 1ou npoypdd1o ndpdic1di o1qv EPT oc kdoc1d.
Od ouvocc1di dn c1ikc1d o1qv onoid 0d kd1dypdqov1di:

14
O ndpoyo 1ou uAiko, o 1i1Ao 1ou npoypdd1o kdi dv
undpyouv o dpi0 kdi o un1i1Ao 1ou cnciooiou.
H idpkcid, o koikd ypvou 1ou npo1ou kdpc (10.00.00.00),
1ov idAcid1ov kdi 1ou 1cAcu1diou kdpc.
Tcyvikd o1oiycid no 1o np1uno cyypdqq, o Ayo o0vq
(aspect ratio), nAqpoqopic yid 1d kdvdAid 1ou qyou.
EninAcov 0d undpyci 0coq yid ndpd1qpqoci kdi yid 1ov 1cyvik
cAcyyo.

To npypdd 0d npcnci vd ndpdic1di o1i cykd1do1doci 1q EPT
oqovd c 1ou pou kdi 1i npono0coci 1ou ouoAdiou,
1ouAdyio1ov 48 opc npiv dn 1qv npoypdd1iocvq opd cknonq.

Mvo oc ciikc ncpin1ooci kdi kd1niv ouqovid 0d yivc1di ndpdooq
oc ypovik ido1qd ikp1cpo 1ov 48 opov.

Zc ncpin1ooq nou cv ikdvonoiov1di oi ndpdndvo npono0coci, cv 0d
yivc1di ndpdAdq 1ou npoypdd1o.


4.3 KANAAIA HXOY ZTHN KAZETA

OAd 1d npoypdd1d npcnci vd cyouv o kdvdAid Aic0vq qyou (M / E) ,
ck1 dv opi(c1di idqopc1ikd o1q odoq.
4.3.1 Iid npoypdd1d c o1cpcoqovik qyo, 1d oqd1d dkoAou0ov
1ov ndpdkd1o nivdkd :

Hyo 1 Hyo 2 Hyo 3 Hyo 4
Apio1cp kdvdAi
TcAikq Miq
Aci kdvdAi
TcAikq Miq
Apio1cp kdvdAi
Aic0vq qyo
(M/E)
Aci kdvdAi
Aic0vq qyo
(M/E)

4.3.2 Iid npoypdd1d c ovoqovik qyo, o1d kdvdAid 0d ypdqc1di o
1cAik qyo npoypdd1o, oqovd c 1ov ndpdkd1o nivdkd :

Hyo 1 Hyo 2 Hyo 3 Hyo 4
KdvdAi Mvo
TcAikq Miq
KdvdAi Mvo
TcAikq Miq
KdvdAi Mvo
Aic0vq qyo
(M/E)
KdvdAi Mvo
Aic0vq qyo
(M/E)

Iid ovoqovikd npoypdd1d nou npocpyov1di dn iq o1cpcoqovikov
kdvdAiov, q o1d0q 1ou qyou npcnci vd dkoAou0ci 1ov 1no MONO =
(L+R)6dB.


15
4.3.3 Iid npoypdd1d c noAukdvdAik qyo o1d kdvdAid 0d ypdqc1di o
1cAik idpiocvo qyo npoypdd1o, oqovd c 1ov ndpdkd1o
nivdkd :


Hyo 1 Hyo 2 Hyo 3 Hyo 4
Apio1cp kdvdAi
Mnpoo1d
TcAikq Miq
Aci kdvdAi
Mnpoo1d
TcAikq Miq
Apio1cp kdvdAi
Hioo
TcAikq Miq
Aci kdvdAi
Hioo
TcAikq Miq


4.4 AIEONH KANAAIA HXOY

AvdAoyd c 1ov 1no 1ou npoypdd1o, o1d kdvdAid 1ou Aic0vq 1you 0d
undpyouv 1d ndpdkd1o :

1. Tdivd q pdd1onoiqcvq ocipd:
Od unpouv, quoik qyo, ouoikq, cqc, kdi Ad 1d o1oiycid nou
qioupyov 1qv d1oqdipd 1ou npoypdd1o.
Acv 0d unpci kdvci idAoyo, dqqyqoq, oiAid.

2. N1okidv1cp
Od unpouv, idAoyoi o1qv kdcpd, quoik qyo, ouoikq, cqc, kdi
Ad 1d o1oiycid nou qioupyov 1qv d1oqdipd 1ou npoypdd1o.
Acv 0d unpci kd0Aou dqqyqoq q oiAid ck1 kdcpd.

Td ndpdndvo nopov vd 1pononoiq0ov vo c1d dn ypdn1q
ouqovid c 1qv EPT AE.


4.5 AEATIO HEPIEXOMENOY KAI EAEFXOY

OAd 1d npoypdd1d nou ndpdiov1di o1qv EPT oc kdoc1d npcnci vd
ouvocov1di dn 1o AcA1io Hcpicyocvou kdi EAcyyou c ounAqpocvd
1d dndpdi1q1d o1oiycid.
Mvo yid iidi1cpou Ayou kdi kd1niv pq1q ouqovid 1o npypdd
0d ouvocc1di dn dv1io1oiyo cA1io nou 0d ncpicyci 1ouAdyio1ov 1d
o1oiycid 1q ndp 4.2 dvdAu1ikd.

To dpio 1qd 1q EPT 0d cAcyyci
dv 1o npypdd nAqpci 1i npoidypdqc (ndp. 5)
0d dioAoyci 1qv noi1q1d 1q cikvd kdi 1ou qyou (ndp. 1)
kdi 0d kpivci dv 1o npypdd civdi 1cyvikd kd1dAAqAo q dkd1dAAqAo

Z1q ouvcycid 0d ounAqpovci 1o AcA1io Hcpicyocvou kdi EAcyyou kdi 1d
oyc1ikd oqcid o1qv kdoc1d (ndp 4.2).

16
Av cyci kpivci 1o npypdd 1cyvikd dkd1dAAqAo 0d ounAqpovci 1o
oyc1ik cv1uno AcA1io Tcyvikq Akd1dAAqA1q1d

4.6 HAPAAOZH HPOFPAMMATOZ ZE MOP4H APXEIOY

Zc ncpin1ooq nou 0d ypcido1ci vd ndpdo0ci uAik oc opqq dpyciou, 0d
o0ci ounAqpod1ikq oqyid.

5. HPOFPAMMATA HD

Hcpin1ooq ypqoionoiqoq conAioo HD yid 1qv ndpdyoyq 1ou
npoypdd1o nopci vd yivci vo kd1niv ouqovid c 1qv EPT. H
ndpdyoy c1dipcid 0d npcnci vd ndpdooci 1o uAik oc opqq 625/50
c1d dn c1d1ponq c qydvqd1d uqqAq noi1q1d.
Z1qv ncpin1ooq du1q 0d ndpdic1di, kd1niv ouvcvvqoq yid 1o format
kdi cvd dv1i1uno HD yid cAAov1ikq ckc1dAAcuoq.


6. TEXNIKOZ EAEFXOZ

H EPT id1qpci 1o ikdiod vd kdvci 1cyvik cAcyyo 1ou ndpdo0cv1o
npoypdd1o.
Enioq id1qpci 1o ikdiod vd dnoppiqci npoypdd1d nou cv
ikdvonoiov 1d np1und nou ncpiypdqov1di o1o 1pcyov kcicvo.
Onoid npoypdd1d cv kdAn1ouv 1i npokd0opiocvc dndi1qoci 0d
cnio1pcqov1di o1qv ndpdyoy c1dipcid.
To ko1o 1q ip0ooq 0d kdAn1c1di dn 1qv ndpdyoy c1dipid.
Zc ncpin1ooq nou q EPT kpivci 1i q 1cyvikq noi1q1d civdi dvck1q dAAd
kd1o1cpq 1ov dndi1qocov nou cyouv ouqovq0ci, ikdio1di vd ciooci
dv1io1oiyd kdi 1o ouqovq0cv dv1i1io.

Z1i ndpdkd1o ncpin1ooci 1o npypdd 0d civdi 1cyvikd dkd1dAAqAo:

1. Adv0docvo np1uno cyypdqq (ndp 3.1)
2. To npypdd nou ndpdic1di cv ikdvonoici 1i npono0coci
ndpdooq nou dndi1ci q EPT (ndp 4.1)
3. Kdkq noi1q1d cikvd (ndp 2.1)
4. Eqdvi(ov1di oqdAd1d kd1d 1qv dvdndpdyoyq 1d onoid cv
nopov vd iop0o0ov dn 1o iv1co (ndp 3.6)
5. Akd1dAAqAq o1d0q oqd1ov cikvd (ndp 3.1.1)
6. Adv0docvq idpkcid ypdq kdi nciou (ndp 3.1.2)
7. An1oq idkonq cikvd kdi qyou
8. Akd1dvq1q oiAid uodvdyvoo1d kcicvd
9. Adv0docvd oqd1d dvdqopd kdi p0ioq (ndp 3.5)
10. Anouoid Oqyo ncpicyocvou kdoc1d q cAAinq o1oiycid oc du1v
(ndp 4.2)
11. Adv0docvo Ayo dvdAoyid nAcupov (ndp 3.1)

17
12. Acv dkoAou0ov1di oi cococi yid 1qv doqdAq ncpioyq (ndp
3.1.3.2)
13. YAik 4:3 oc npypdd 16:9, yopi 1qv kd1dAAqAq cnccpydoid (ndp.
3.1.3.3)
14. Adv0docvd np1und qyou (ndp 3.2)
15. Adv0docvc o1d0c qyou (ndp 3.2.1)
16. Kdkq noi1q1d qyou (ndp 2.2)
17. Adv0docvc nAqpoqopic o1d kdvdAid qyou (ndp 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3)
18. Anouoid q Ad0o o1d ic0vq kdvdAid qyou (ndp 4.4)
19. Kdk ouyypovio cikvd kdi qyou (ndp 2.2.7)
20. HpAqd o1o TC (VITC, LTC) (ndp. 3.4)
21. Akd1dAAqAq opqq uno1i1Aov. (ndp. 3.3)
22. Hpypdd 1o onoio nopci vd npokdAcoci npoAqd1d oc 0cd1c c
qo1ocudio0q1q cniAqqid. (ndp. 7)
23. To ndpdicvo npypdd 0d ndpouoid(ci cqdvq npoAqd1d
nou oyc1i(ov1di c 1ov conAio Aqqq q cnccpydoid (HAPAPTHMA
Z')


7. HPOZTAZIA OEATON ME 4OTOEYAIZOHTH EHIAH4IA

To qdivcvo 1ou flickering, q cvdAAdyq id qo1civq nqyq, q ypqyopq
cndvdAqqq opiocvov ypod1ov q cikvov, nopci vd npokdAcoouv
npoAqd1d oc 0cd1c c qo1ocudio0q1q cniAqqid.
H cikvd o1qv 1qAcpdoq dn 1q qoq 1q cyci flickering.
Av kdi 1o qdivcvo cv nopci vd dnokAcio0ci 1cAcio nopci vd
ncpiopio0ci c 1q Aqqq c1pov.
Ii du1 q ndpdyoy c1dipcid cyci 1q cu0vq vd cqdp(ci 1d c1pd nou
npo1civov1di dn 1ou ic0vci opydvioo.

Oqyic yid 1qv Aqqq c1pov undpyouv o1ov oqy Consultation on
proposed Ofcom Broadcasting Code nou civdi id0coio o1o
(http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/Broadcasting_code/?a=0)

Td kupi1cpd oqcid civdi 1d ndpdkd1o:

Eikvc nou ndpouoid(ouv qdivcvd flashing q flickering
ouvocucvd dn dio0q1c c1doAc qo1civ1q1d 1ouAdyio1ov
o1o 10% 1q o0vq, cv 0d npcnci vd civdi ncpioo1cpc dn
1pci 1o cu1cpAcn1o (yid 1qv dkpicid 0d npcnci vd cooAdov
9 kdvovikc cikvc).
Edv q idqopd qo1civ1q1d dvdcod oc onoidqno1c idoyikd
nAdioid cv npoypdd1o cv uncpdivci 1o 10%, 1o
npypdd du1 civdi dnock1.
EndvdAddvcvd o1d1ikd o1id nou kdAn1ouv ndvo dn
10% 1q o0vq civdi cnikivuvd.

18
Mc1doAc qo1civ1q1d oc 1qd1d c kopcocvo kkkivo
ypod npcnci onooqno1c vd dnoqcyov1di.
Kivocvd o1id c odAq poq kd1d qko 1q o0vq civdi
cni1pcn1d, oc dv1i0coq c o1id nou c1ddAAouv dn1od
kd1c0uvoq q dv1i0coq q 1dAdv1ovov1di
Mcpivd npcnci vd Aqq0ci, cnioq, c 1d ypdqikd nou
qioupyov1di oc unoAoyio1c, 1d onoid dv civdi cdipc1ikd
Acn1ocpq, nopci vd npokdAcoouv cv1ovo flickering o1qv
1qAcon1ikq cikvd.


Iid 1ov cAcyyo 1ou npoypdd1o undpyouv oqyic kdi Aoyioik o1qv
ic0uvoq http://www.hardingfpa.com/

Zc cdipc1ikc ncpin1ooci nou kd1i 1c1oio civdi dvdykdio yid 1qv
dp1i1q1d 1ou npoypdd1o nopov vd ypqoionoiq0ci uAik nou
ni0dvv vd qioupyci 1d dvdqcpcvd npoAqd1d . Z1qv ncpin1ooq
du1q npcnci vd o0ci dcid dn 1qv EPT cvo 0d npcnci vd yivci oyc1ikq
on1ikq q qyq1ikq dvdqopd o1qv dpyq 1ou npoypdd1o.


19
HAPAPTHMA A

Z10c oq1v cikvd20
HAPAPTHMA B'

Aidpkcid oqd1ov
H npdyd1ikq idpkcid 1q SDI ypdq civdi 702 pixels
21
HAPAPTHMA F'

H cikvd oc npoypdd1d 16:9 dvdopqikd (nAqpou qou)


APXIKH EIKONAANAMOP4IKH AH4H - HPOBOAH
HPOBOAH ZE OOONH 16:9 HPOBOAH ZE OOONH 4:3
(LETTERBOX)

22
HAPAPTHMA A'


AoqdAci ncpioyc Eikvd kdi Ipdqikov oc o0vq16:9
c 1q Aoyikq Shoot Protect 14:923
HAPAPTHMA E'

Z1d0c qyou
24


HAPAPTHMA ZT'


Typc npc EBU 75%PAL

25

ZHMATA RGB HOY AHMIOYPIOYN TIZ MHAPEZ 100/75
26
ETIKETA HEPIEXOMENOYEPT A.E.FENIKH A/NZH
THAEOPAZHZ
AEYOYNZH HPOFPAMMATOZ
TMHMA TANOOHKHZ

TTAOZ HPOFPAMMATOZ
EHEZOAO
ETAPA HAPAFCFHZ
KCAKOZ KANAA HPOBOAHZAAPKEA
HMEP.
HPOBOAHZ


625/50i .

16/9 . 4/3 .


STEREO
.
MONO
. SURROUND .
1 2 3 4

TEXNKOZ EAEFXOZ
NA . OX .

TTAOZ HP/TOZAP. EHEZ.
AAPKEA

HM/NA
HPOBOAHZ


TEXN. EA.

HAPATHPHZEZ
27