Vous êtes sur la page 1sur 19

"Segts nekem, hogy magam tudjam csinlni!" Mria Montessori (1870-1952) Olaszorszg els orvosnje volt.

1898-tl gygypedagg a nt!zetet vezetett" #ajd tov$$ egyete# tan%l#nyo& 'olytatsa %tn pedagg%s d plo#t szerzett. 1907-$en (#$an #egny totta az els )yere&*zat +-, !ves gyer#e&e& sz#ra (-.asa de $a#$ nt-)" enne& nyo#n & ala&%l #dszere *a#arosan v lgszerte elterjedt. /edagg a rendszer!ne& & dolgozsa&or a gyer#e& alapos #eg s#er!s!$l" #eg' gyel!s!$l nd%lt & . Nevelsi clok, feladatok: 0 sza$adsgra" 1nllsgra" 1n#2veld!sre nevel!s azltal" *ogy a gyer#e& 'ejletts!g sz ntj!re !s a 'el'edez!s 1r1#!re !p3t" 0 0 a gyer#e& tev!&enys!g*ez ny4jtott opt #l s seg3ts!gny4jts" az a&adlyo& el*r3tsa a gyer#e& 'ejld!se ell"

0 a 'ejld!s 'elt!tele ne& $ ztos3tsa5 a# re &!pes a gyer#e&" azt 1nllan s elv!gez*esse5 -6eg3ts ne&e#" *ogy egyed7l dolgoz*assa&80 a & $onta&oz tev!&enys!g .!lja" *ogy gyer#e&et sajt 'radozsa 4tjn seg3tse *ozz az egyre nagyo$$ #!rt!&2 1nllsg*oz !s t1&!letesed!s*ez. 9 tan3ts&1zpont4sg *elyett az 1nll tan%lst *elyez elt!r$e.

Pedaggiai koncepcijnak ism vei : nden gyer#e& velesz7letett adottsga r!v!n 1szt1n1sen t1re&sz a v lg #eg s#er!s!re" ntenz3v .sele&v!s vgy !l $enne. 6ajt tev!&enys!ge alapjn &1zvetlen tapasztalato&at szerez" & ala&%lna& !s 'ejldne& &!pess!ge " &!szs!ge " gondol&odsa" 'ogal#a . ;sa& sajt tapasztalata alapjn szerez*et az e#$er gaz t%dst ( a sajt tapasztals 4tjn szerzett s#erete& &$. 90<-a r1gzd &" #3g az olvasotta&na& .sa& &$. 10 <-a). =e*t a tan%ls &7l1n$1z jrtassgo&" &!szs!ge& & ala&%lsa" #ely .!lszer2 tev!&enys!ge&en" .sele&v!se&en &ereszt7l vals%l #eg. : nden gyere& sz#ra #eg &ell engedn a sza$ad 'el'edez!s 1r1#!t" !s a pro$l!#& 1nll #egoldst. : nden gyer#e& !let!$en vanna& 'og!&ony per d%so&. 9 'ejld!s 4n. szenz $ l s 'z so& > ntenz3v" rreverz $ l s dsza&o& > sorn vals%l #eg. 9z ntenz3v !rde&ld!s *atsra a gyer#e& a t%dst &7l1n1se$$ er'esz3t!s n!l&7l sz3vja #ag$a" *a a #eg'elel .sele&v!st a #eg'elel d$en $ ztos3tj%&. Fejldsi peridusok

1. 0-6 ves kor: 0-3 ves kor5 az !rz!&szerv tapasztalato& 1szt1n1s $e'ogadsa 4 - 6. ves kor5 a t%dat 'ejld!se" az !n !s az a&arater #egjelen!se 2. 7-1 ves kor5 #egjelenne& a t%do#nyos s#erete&" a gondol&ods alapja " & ala&%l a &1z1ss!g !s er&1l.s 'og!&onysg

+. 1 -1!.

ves kor: -szo. l s 4jsz7l1tt&or(1nll d1nt!se&" $ ztonsg sz7&s!glete" 'og!&onysg a 'elntt&or trsadal# szerepe" az gazsg !s az e#$er #!ltsg rnt)

9 gyer#e& 'ejld!s " *alads 7te#!t t sztelet$en &ell tartan " 3gy a tan%ls 1r1#tel !s ered#!nyes 'olya#at #arad. 9 gyer#e& sz#ra olyan &1rnyezetet &ell $ ztos3tan " a# 1r1#et ny4jt" #ert !let&orna& #eg'elel !s 'ejleszt tev!&enys!gre #ot vl . ? ztos3tan &ell a 'ejld!s*ez sz7&s!ges spe. l s esz&1zrendszert. 9z esz&1z1&&el val #an p%l. sorn a gyere&e& a sajt tapasztalata & alapjn #eg s#er & az anyag v lg t%lajdonsga t" 'ejleszt & &7l1n$1z &!pess!ge &et. 9z esz&1z1&ne& # nd g tartal#azn %& &ell a 'eladat#egolds ellenrz!s!ne& a le*ets!g!t s" ezltal a gyer#e& #aga jav3t*atja * $jt s. 9 gyer#e& annl sza$ada$$" # n!l '7ggetlene$$ a 'elnttl. 9 nevel!s-o&tats leg'$$ 'or#ja az 1n#2veld!s" a sza$ad #%n&a.

@ejld!sl!le&tan sze#ponto& alapjn :ontessor *ro#!ves o&tats . &l%so&at *ozott l!tre. Aze&en $el7l a gyere&e& !let&or%&na& #eg'elel osztly'o& #egllap3tsa #ellett - $r# lyen tantrgyat Bt*allgat*atna&C #s !v'olya#o&ra" a# &!pess!ge &ne& !s 'ejld!s 7te#7&ne& leg n&$$ #eg'elel.

/l. egy 2. osztlyos gyere& olvass-3rs ne*!zs!ge # att az anyanyelvet az elss1&&el tan%lja" de az lland .!lzott 'ejleszt!ssel tan!v &1z$en" de leg&!s$$ a *ar#ad & osztly v!g!re el!r trsa sz ntj!t. Anne& az ellen&ezje s #egvals%l*at5 az anyanyelv &!szs!ge&$en 'ejlett els osztlyos gyere& ezt a trgyat a #sod &oso&&al tan%l*atja. ! pedaggus s"e epk# e a $ontesso i%pedaggi&an 9 pedagg%s ne# 'DszereplDje a tanrna&. 9 tanr indi ekt #don" t%datosan el&!sz3tett &1rnyezetet seg3ts!g!vel *at a gyere&re. "lja# $o%& a %&erek ne pass'(v )e*o%ad le%&en# $ane+ sajt +unkja rvn ,nllsodjon# s'ere''e +e% is+ereteit# rje el *ejldsi llapotnak le%+a%asa)) s'intjt. 'eladatai( 9 pedagg%s leg'ontosa$$ 'eladata a #eg' gyel!s. 9 #eg' gyel!s alapjn sze#!lyre szl seg3ts! get t%d ny4jtan . : nd g a&&or !s anny seg3ts!get &ell adn a" a#enny re a gyere&ne& az 1nll tev!&enys!g*ez" tan%ls*oz sz7&s!ge van Es#ern e &ell a gyer#e& 'ejld!s per d%sa t. A**ez gazodva &ell & ala&3tan a &1zvetlen &1rnyezetet. 9 tan3tna& a tanr& el&!sz3t!s!$en" az el&!sz3tett &1rnyezet & ala&3ts$an nagyon 'ontos szerepe van. /l. a tere# $erendez!se al&al#az&odjon az !let&or g!nye *ez & s#!ret2" ter#!szetes anyago&$l &!sz7ljene& a $4toro&" *ztarts esz&1z1& st$." a gyer#e& sze##agassg$an &ell el*elyezn a &!pe&et" # nden esz&1z el!r*et #agassg$an legyen st$.)

? ztos3tan &ell a sz7&s!ges !s opt #l s esz&1zrendszert. 9z esz&1z1&et a gyer#e&e& !rde&ld!s7&ne& #eg'elelen ve*et & el" s tetsz!s szer nt *asznl*atj& $r#edd g. 9 pedagg%s esz&1z1&et el&!sz3t " 'ejleszt " 4ja&at tervez" 'eladatlapo&at &!sz3t st$. 9 pedagg%s legyen a gyer#e& seg3tje !s rny3tja" vezesse azo&*oz az esz&1z1&*1z" a#elye&re a&&or 'ejld!se 'o&n sz7&s!ge van.

9 pedagg%s egyen&!nt vagy & s.soport$an 'oglal&oz & a gyere&e&&el. =%lajdon&!ppen .sa& &ezde#!nyez" tan.so&at ad a t!#avlaszts*oz. az%tn *agyja" *ogy a gyere& sza$adon tev!&eny&edjen. Fe# #agra *agyja" *ane# vltozatos tev!&enys!g le*ets!get $ ztos3t sz#ra.

)ktatsi s nevelsi i nyelvek 0 9 gyere&e& sza$adon #ozog*atna&" &o##%n &lna&. F n.sene& pado&$a &!nyszer3tve. 6za$ad" #ert # ndent #egte*et" a# ne# s!rt #so& sza$adsgt. 9z agressz t los. 0 9z esz&1z1& !s a 'eladato& a # nden&or g!nyne& #eg'elelen G7l1n$1z !let&or4 gyere&e& dolgozna& egy7tt (+-," ,-9" 9-12" 12-18 !ves). vlaszt*ata&.

0 Hlet&or ntegr. vals%l #eg" a p *en!s sza&aszo&at sz7&s!g szer nt a gyere&e& #ag%& &tatj& $e. 0 0 Agy!n 'ejld!s 7te# szer nt *aladna&. F n.sene& *agyo#nyos !rtele#$e vett tanr&" sz7nete&" &1telez *alads 7te#.

0 9 gyere&e& nap tervet lletve *et tervet &!sz3tene&. 9 vllalt 'eladato&at 1nllan v!gz & el" sz7&s!g szer nt seg3ts!get &!rne&. 0 9 nap $esz!lget!ssel nd%l" #ajd a #%n&ra 'el&!sz7l!s r!sze&!nt .sendgya&orlat &1vet&ez &.

0 9 tan3ts-tan%ls a tantrgya&*oz & ala&3tott &1rnyezet$en 'oly &. 9 tananyagot a gyere&e& s#eret$lo&&o&$an sajt3tj& el. 0 G1z1s #eg$esz!l!se&en" *elyzetele#z!se&en &er7l sor az 1nellenrz!sre" * $& jav3tsra" &orre&. ra 0 F n.s osztlyzs" 'el7lrl j1v !rt!&el!s. Hv&1z$en sz$el !rt!&el!st &apna& a tan%l&" !vv!g!n :ontessor !s *agyo#nyos $ zony3tvny egyarnt van 0 9z s&ol& &1z1tt tjrs $ ztos3tott.

:agyarorszgon 1991-$en l!tes7lt elsz1r :ontessor s&ola. 9 :ontessor O&tats ;entr%# &eret!$en voda" ele# s&ola !s g #nz %# #2&1d &. 9z nt!z#!nye& alap3tvny 'enntarts4a&. 9z egyes .soporto&$an 'elzr&ztats !s te*ets!ggondozs s 'oly &. 9z vod)an a .soporto& ne# !let&or szer nt d ''eren. ldna&. 9 gondosan el&!sz3tett &1rnyezet a gyere&e& !let&or*oz" 'ejletts!g sz ntj!*ez al&al#az&od &. (endszerese& az 4n. .sendgya&orlato&. 9z ele+i iskola elssor$an :ontessor #dszere re t#asz&od &. ;sendgya&orlato& !s $esz!lget-&1r1& $ ztos3tj& a t!#ra val 'el&!sz7l!st. 9 'oglal&ozso& esz&1zvlasztssal &ezddne&. 9 sza$adpol.o&on tall*at esz&1z1&$l" 'eladato&$l a gyere&e& vlasztana&" 'eladato&at vllalna& a &7l1n$1z #2velts!g ter7lete&ne& #eg'elelen. :ag%&

tervez & a #%n&a #enet!t" egy!n r t#%s szer nt" sajt 7te#$en *aladna&. Inllan ellenrz & #%n&j%& ered#!ny!t s. Jolgoz*atna& egy!n leg" de & s.soport$an s. 9 k,'piskola $evezet sza&asza (7. 8. !v'olya#) t#enet per d%s. :egjelen & az epo.*a-rendszer (az s#erete& tantrgya&ra $ontsa" tantrgya& !v'olya#os $onts$an). 9 &1z!p s&ola #sod & sza&asza el#!ly3t" 'ejleszt jelleg2. @olytatd & a d ''eren. lt 'eladatvlaszts !s 'eladat#egolds. @olya#atosan vltoz & #eg az !rt!&el!s rend. 9 tartal# !rt!&el!s #ellett egyre nagyo$$ szerepet &ap az o$je&t v teljes3t#!ny !rt!&el!se" # nt pl. szzal!&" pontozs st$. Agyre n&$$ az al&ot -szer&eszt tev!&enys!g &er7l elt!r$e. 9 &1z!p s&ola *ar#ad &" lezr sza&asza 'el&!sz3t az !retts!g re !s a tov$$tan%lsra. : vel a tov$$tan%ls sorn teljes3t#!ny-.entr &%s elvrso& szerepelne&" a re'or#pedagg a t1re&v!se& & ss! *tt!r$e &er7lne&" az o&tats sorn t1$$ *agyo#nyos ele# pl. 'rontl s #%n&a s #egjelen & . Kelentsen #egn a &%tat#%n&a szerepe. 9z s&ol$a jrs &1telezetts!g ne# #erev" vanna& &%tatnapo&" &1nyvtr r& st$. CMontessori nevelsi rendszernek minden mozzanata a kpessgek fejlesztsre, a valsg megismersre, az ember megbecslsre, a klcsns segtsgny jtsra, a t!ds s a szpsg szeretetre irny!l"#

$%z gy nevelt gyermek boldog, btor, bzik nmagban, rzelmekben gazdag, segt&ksz, gyermekkora der's, (iszen rzi, (ogy szeretik, s tiszteletben tartjk szemlyisgt, biztostjk szabadsgt" Megkapja az nll dntsi jogot nmaga megvalsts(oz, mikzben, (a szksgt rzi, felttel nlkl tmaszkod(at a pedagg!s segt& irnytsra"#

9 'ejleszt 'oglal&ozso& -t3zparan.solata1. 9 ne# voda .soport$an vagy osztly&eret$en szervezett" *ane# & vlogatott pro$l!#s gyere&e& sz#ra nd3tott 'ejleszt 'oglal&ozso&at le*et egy!n leg vagy .soportosan tartan " de *at 'n!l se## &!ppen se# le*et nagyo$$ a .soport. 9gressz3v" #p%lz3v gyere&e& eset!n a .soport n!gy '$l ll*at. : ndez az!rt 'ontos" *ogy a 'oglal&ozs vezetje a #egenged att t2d #ellett s sta$ lan &!z$en tart*assa a 'olya#atot. 2. 9 'oglal&ozso& *ang%lata legyen jt!&os" &reat3v" s leg'elje$$ n!*a gya&orl jelleg2. Ger7lj7& az s&ola *elyzete&et. 6o&at seg3t" *a &1r$en *elyez&ed7n& el" *a a .soportvezet ne# az asztal'n 'oglal *elyet" *a a gyere&e&&el egy7tt !lvez a jt!&o&at" s &ere&et" 1tlete&et. +. @ontos a rendszeress!g a 'oglal&ozso& dpontja !s *elye te& ntet!$en. K" *a *etente t1$$sz1r s van 'oglal&ozs" de a *et egyszer al&alo# a # n #%#. Le*etleg %gyanazon a napon" %gyana$$an az r$an !s %gyanott tall&ozz%n& a gyere&e&&el. M. Agy-egy 'oglal&ozst +0-M5 per.re tervezz7n&" s ezt gye&ezz7n& $etartan " de *a a gyere&e& *a#ara$$ el'radna& vagy !ppen nagyon jl jtszana&" ne# sza$ad #ereven ragasz&odn az d*1z. 5. Le*etleg ny%godt" ngerszeg!ny &1rnyezet$en 'olyjon a 'ejleszt!s" # vel eze&ne& a gyere&e&ne& &1nnyen eltereld & a ' gyel#7&. Az!rt j" *a # nd g %gyana$$an a *ely s!g$en 'oglal&oz%n& vel7&" #ert ott 'o&ozatosan #egszo&j& a $erendez!st" az a$la&$l ny3l & ltst st$. ,. 9 gyere&e&ne& legyen lland *ely7&" a#ely ltal$an spontn & ala&%l" s a#elyet a 'oglal&ozs elej!n el'ogadna&. Az rendet $ ztos3t !s seg3t a .soportala&%lst. 7. 9 'oglal&ozso&na& legyen egy $evezet !s egy lezr sza&asza" ez str%&t%rlja a *elyzetet !s egy'ajta $ ztonsgot ny4jt. 8. : nden egyes 'oglal&ozsra &!sz7lj7n& 'el" # nd g t%dj%&" *ogy # t 'og%n& .s nln " legyen el&!sz3tve

# nden esz&1z" # n!l &evese$$ legyen az 7resjrat" #ert lyen&or &er7l sor 'egyel#ez!s pro$l!#&ra. 9. Alre #egtervez*etj7& t1$$ 'oglal&ozs #enet!t" #elyet azon$an a gyere&e& &!pess!ge *ez" #ot vltsg%&" .soportsz3nvonal%& ala&%ls*oz al&al#az&odva gya&ran #dos3tan &ell. 10.: nden 'oglal&ozs %tn 3rj%& le # nden gyere&rl gondolata n&at" !rz!se n&et" a 'ontosa$$ .soportt1rt!n!se&et" le*etleg sza$ad st3l%s$an" tgondols n!l&7l. Aze&et &!s$$ #%n&n&$an *asznos3t*atj%&. Nvn" nap&1z s pedagg%s" 'ejleszt pedagg%s" logop!d%s" s&olapsz .*olg%s szervez*et jt!&.soportot" a tan3t& a &orrepetls egy r!sz!t 'el*asznl*atj& jtszsra" !rde&ese$$! !s *asznosa$$ t!ve a 'oglal&ozso&at. 9#3g %gyan s egy gyere&ne& p!ld%l alapvet t!r pro$l!# vanna&" sz nte le*etetlent &!r7n& tle" # &or azt a&arj%&" *ogy tan%ljon #eg rendesen 3rn . @ejleszt 1. ?e#eleg3t" -le*etne& jt!&o&" -&ap.soldjon 2. @oglal&ozs +. ?ev!s!s M. Levezet - ne# 'elt!tlen7l &ell llesz&edn e a t!#*oz ()yar#at*y Hva) 9 :OF=A66O(:ontessor el#!lete !s a gya&orlat$an a 2. pont*oz gya&orlato&" llesz&ed a sz3nes3ts7& #s terp n& ter7lete&et a&t%l s #eg#ozgat sz3nez!s" a 'oglal&ozso& r*angol $esz!lget!s" 'oglal&ozs #ond&a" ' r1v d #enete gya&orlato& #ese st$. t!#j*oz anyaga r!sze gya&orlato&&al gya&orlata gya&orlato& jt!&o&

Montessori)mdszer :ar a :ontessor olasz orvos !s pedagg%s a #4lt szzad v!g!n 'ejlesztette & gyer#e&nevel!s #dszertant" a#elyne& alapgondolata az a%ton# a. G!t dolgot tartott nagyon 'ontosna&" !s 7ltetett t a gya&orlat$a. 9z egy & a 'elntte& v sel&ed!s!ne& !s gyere&e&*ez val v szonyna& #egvltoztatsa" a #s & ped g a trgy &1rnyezet teljes tala&3tsa oly #don" *ogy # nden esz&1z a tan%lst seg3tse. 9 :ontessor s&ol&$an (!s vod&$an) ez!rt az esz&1z1& & e#elt szerepet &apna&. Fagy" ny tott !s a gyere&e& #!ret!*ez gazod pol.o&on van el*elyezve # nden" a# az a&t3v tev!&eny&ed!s7&*1z sz7&s!ges le*et. 9z esz&1z1&et a gyere&e& sza$adon *asznl*atj&" * szen tev!&enys!g 'or#j%&at s & vlasztj& #eg. 9 vlasztst &1veten azon$an # nden& 'elelss!ggel tartoz & az!rt" *ogy az adott esz&1z rendeltet!s szer2en legyen *asznlva !s v ssza s &er7lj1n a *ely!re. BOatod & g jrta# a Oelta )spr Pltalnos Es&ola :ontessor osztly$a" # volt%n& az els > 4gy#ond > &3s!rlet osztly. > #es!l a #a 18 !ves )$or. 6zval a&&or #!g a tanro& s &ezd& volta& e$$en" #!gs n.s egy rossz szava# se#" #ert !n &$. negyed & g azt se# t%dta#" # az *ogy tanra" #eg osztly'n1&. : nd nagyon sz3vesen jrt%n&" #ert .soport$an .s nlt%n& # ndent" a tan3tn!n & &edvese& volta&" !s rengeteg !rde&es dolgot .s nlt%n&" %gyan4gy" # t az ov $an. Onnan t%do# .sa&" *ogy tan%lt%n& s &1z$en" *ogy *atod & %tn ne&e# se## lyen gondot ne# o&ozott az tlls egy *agyo#nyos s&ol$a.C Az az s&ola t3p%s .!l%l t2zte & " *ogy #egpr$lja le&!pezn a trsadal#at oly #don" *ogy az

eg!szs!ges gyere&e& #ellett 'elvesz r!sz&!pess!g zavaros" spe. l s g!ny2" lletve & #agaslan te*ets!ges !s !lsportol gyere&e&et s. A**ez tartoz & #!g az s" *ogy !let&ortl '7ggen &!t-*ro# !v'olya# s egy7tt tan%l*at" a *agyo#nyos osztly-'eloszts te*t jelents!g!t veszt . Anne& a 'ajta ntegr. na& t1$$ elnye s van a #dszer al&al#az szer nt5 egy'ell az dse$$e& !s ' atala$$a& #egtan%lj& egy#st el'ogadn !s seg3ten " #s'ell ped g 3gy le*ets!ge ny3l & a gyere&e&ne& a sajt tan%ls te#p & ala&3tsra. 9 :ontessor #dszer ellenz legt1$$sz1r &r t &a&!nt azt szo&t& 'el*ozn " *ogy ezt a sz szt!#t szz !vvel ezeltt dolgozt& & " azta t1$$ sze#pont$l s elav%lt" !s so& *elyen a pedagg%so& ne# &!pese& adaptln a sze#l!letet a #a v szonyo&ra. A$$l az ellenvet!s$l # ndenesetre egy $ ztosan ltsz &5 # nden s&ola" osztly" tan%l.soport a legnagyo$$ #!rt!&$en az ott tan3t pedagg%so&tl '7gg. 9 :ontessor #dszert t1$$ voda !s s&ola al&al#azza orszgszerte" &1z!p s&ola 'o&on ped g a :ontessor 9lap3tvny Pltalnos Es&ola !s ) #nz %#$an tal&oz*at%n& vele.

:ontessor

gya&orlat$an

Oelta

)spr

Pltalnos

Es&ola

6o& vd !r #anapsg az o&tats nt!z#!nye&et" *ogy t4lsgosan teljes3t#!nyor entlta&" *ogy a j1vre val 'el&!sz3t!s nev!$en elvesz & a gyer#e&&or &1nnyed" $oldog !ve t. Az a d le##a $enn7n&et pedagg%s&!nt !s sz7l&!nt s r!gta 'oglal&oztat. )yer#e&e n&et tan%ln &7ldj7& az s&ol$a" de a ne# #eg'elel vlaszts &1vet&ezt!$en !ppen ott !r*et & &et azo& a *atso&" a#elye& tan%ls !s $e llesz&ed!s gondo&at o&oz*atna& ne& &. Ent!z#!ny7n& egy nyol. !v'olya#os ltalnos s&ola" a#ely progra#jval seg3t az lyen pro$l!#&&al &7zd gyer#e&e&et" !s llandan &eres az olyan alternat3v o&tats #dszere&et" le*ets!ge&et" a#elye& al&al#azsa seg3ts!get ny4jt*at # nd a gyer#e&ne&" # nd a sz7lne& !s a pedagg%sna& a ne*!zs!ge& *at!&onya$$ le&7zd!s!$en. 9 Fe#zet alaptanterv #2velts!gtartal#a ra !p3tve" a v lgn!zet se#legess!g $ ztos3tsval !s a *ely sajtossgo& *angs4lyozott ' gyele#$ev!tel!vel &3vnj%& #egvals3tan a nevel!s-o&tats tartal# &erete t. F!vadn&" Oelta )spr #%n&ssga s arra 1szt1n1z $enn7n&et" *ogy a *%#n #2velts!ge& &1zvet3t!s!t *elyezz7& elt!r$e. Oagyo#nya n& szer nt #egr zz7&" !s elt!r$e *elyezz7& a d &ja n& egy!n &!pess!ge n alap%l tev!&enys!g'or#& *asznlatt. /edagg a alapt!tel7n&" *ogy d &ja n& olyan #o$ l zl*at t%dssal" 1n&!pz!s 4tjn tov$$'ejleszt*et &!pess!ge&&el l!pj!& t s&oln& &7sz1$!t" *ogy al&al#asa& legyene& tan%l#nya & s &eres 'olytatsra. Anne& !rde&!$en .!l%n& !s 'eladat%n&" *ogy $ ztos alapot ny4jts%n& az alapvet &!szs!ge& elsajt3ts*oz" &7l1n1s ' gyel#et 'ord3tva a 'elzr&ztatsra !s a te*ets!ggondozsra. O tvalls%n& szer nt .sa& 3gy le*et s &eres a tov$$ 1nll tan%ls. 9z s&ola # &ro&1rnyezete

Es&oln& 195,-$an !p7lt" !v'olya#on&!nt &!t pr*%za#os osztly el*elyez!s!re al&al#as. 9 150 't $e'ogad tgas e$!dl &ev!s trendez!ssel !s sz3npadjval *elyet ad az s&ola rendezv!nye&ne&. 9 te.*n &a !s a &orszer2en 'elszerelt sz#3tste.*n &a sza&tanter#et - a*ol egyszerre 25 tan%lt t%d%n& sz#3tg!p #ell! 7ltetn - a #sod & e#eletre &1lt1ztett7&. Hp7letszer&ezet leg el&7l1n7l" de '%n&. onl san a '!p7let*ez tartoz & a tornatere# !s a &!t 1lt1z z%*anyozval.

9z els e#elet az alss" a #sod & a 'elss sza&tanter# - '1ldrajz-t1rt!nele#" $ olg a" ' z &a-&!# a" #ate#at &a" #agyar" !ne&-zene" degen nyelv" - o&tat- nevel #%n&a ' sz3ntere. =ov$$ tt tall*at a 9000 &1tetes &1nyvtr" a#ely tantere#&!nt s '%n&. onl" a *ztartstan o&tats*oz sz7&s!ges 'z&ony*a" a &!# a-' z &a" $ olg a sza&szertr" a nevel &!z &1nyvtr" a logop!d a !s az orvos szo$a. 9 tanter#e& v lgosa&" #!ret7&et te& ntve #aQ #l san 2, ' el*elyez!s!re al&al#asa&. 9z els e#eleten van a tanr " az gazgat " az gazgat*elyettes !s az s&olat t&r szo$a. 9z s&ol*oz $e&er3tett %dvar tartoz &" a*ol *elyet &apott a &!z - !s r1p- la$daplya" a tvol%grg1d1r" vala# nt a nap&1z s jtszt!r. Ent!z#!ny7n& egy tr %#os" sz1&&%tas &s zrt ter7lettel s $7sz&!l&ed*et. ?e s&olzs &1rzet7n& a RES. &er7let Irs vez!r tere" Gerepes 4t" (na %t.a !s a @ogaras 4t ltal

*atrolt" vala# nt a O%ngr a &1r4t" :eQ & 4t" :ogyord 4t" @ran. a 4t" / llang %t.a" Gerepes 4t &1z1tt ter7let. 9z !rde&ld!s az alternat3v pedagg a rnt egyre nagyo$$ #s &1rzete&$l !s &er7lete&$l s. 9 nl%n& tan%l gyere&e& #egle*etsen so&sz3n2 trsadal# r!teg$l szr#azna&. 9 .saldo& t1$$s!g!ne& !lete la&telep &1rnyezet$en zajl &. Agyre n&$$ n1ve&sz & a #%n&an!l&7l e&" lletve az erej7&1n 'el7l #%n&t vllal& sz#a. 9z anyag lag jo$$ *elyzet$en l!v& nap 12-1, rs #%n&val gye&ezne& $ ztos3tan a .sald l!t!ne& alapja t. 9*ol a sz7l& nap #eg!l*et!s pro$l!#&&al &7zdene&" ott - #egelzve # nden #s !rt!&et - az anyag gondo& &er7lne& elt!r$e. Hvrl !vre t1$$ az s&ol$a &er7l dysleQ s" dysgra' s" dys.al.%l s !s #agatartszavaro&&al &7zd gyer#e&. Ent!z#!ny7n& szo. l s *tter!$l 'a&ad az az elvrs" *ogy .sald as l!g&1r$en" a le*et legnagyo$$ d&eret$en 'oglal&oztass%& a gyere&e&et. @olya#atos 'eladat%n& az s&ola trsadal# &1rnyezete *atsa na& 'elt!r&!pez!se" ele#z!se. 9z nt!z#!ny #2&1d!s!*ez sz7&s!ges p!nz7gy &eretet ?%dapest- T%gl In&or#nyzata $ ztos3tja sz#%n&ra. ?ev!tel 'orrsa n& nagy r!sze a &7l1n$1z trsadal# szervezete& ltal & 3rt plyzato&on nyert 1sszeg$l" vala# nt az s&ola alap3tvny*oz $e'olyt t#ogatso&$l tevd & 1ssze" a#elyet a tan%l& j%tal#azsra" t$oroztatsra" o&tats !s tanesz&1z1&" vala# nt $4toro& $eszerz!s!re 'ord3t%n&. ;!lja n& 9 :ontessor pedagg a .!lja a '7ggetlen" 1n#agt elltn &!pes" dolgos" &reat3v" 1nllan gondol&od" pro$l!#a#egold" seg3t&!sz" egy7tt#2&1d!sre &!pes" ny tott" tolerns !s $!&eszeret e#$er 'or#lsa. Asz#!nye a n!pe& egy#s #ellett !l!se" a#ely a &1l.s1n1s szereteten !s #eg!rt!sen alap%l. -9 :ontessor #dszer szer nt nevel&ed gyere&e& er!nyese& leszne&" #ert a gya&orlato& s#!tl!s!vel 'ejleszt & t7rel#7&et" a# &or #so& vgya t !s &3vnsga t teljes3t &. 6zel3de& !s j&" a# &or 1r7lne& #so& s &er!ne&U so*ase# r gye& vagy gy2l1l&1d&. Ir7lne& !s el!gedette&" *a jt te*etne&" !s .sodlatosan tev!&enye&. ?oldogna& !s v d#na& ltszana&" a& & 'esztelene& !s !rz &" *ogy %ra tette &ne&. Anne& az !letsze#l!letne& alapja a #%n&a !s sza$adsg" a &%lt%rl s *alads $ ztos3t!&a .(:ontessor 5 9 gyer#e& 'el'edez!se" Oerder" 1995. 27+" 292.)

Es&oln& szo. o&%lt%rl s *tter!ne& s#eret!$en ' t1re&v!s7n& az anyanyelv &%lt4ra" a &o##%n &. s &!pess!ge&" az alapvet &!szs!ge&" a & egyens4lyozott" 1n#agval *ar#on &%s &ap.solat$an !l sze#!ly s!g & ala&3tsa" v lg&!p!ne& 'or#lsa" az !rtele#" a l!le& !s a test t4lzso&tl #entes" t4lter*el!st &er7l 'ejleszt!se" a gyer#e& der2 !s $ zalo# #egrz!se" az 1n'eledt" de egy#sra ' gyel jt!&&%lt4ra #egalapozsa" a ter#!szet" a &1rnyezet #eg s#er!se" v!del#e !s a #odern te.*n &a v3v#nyo& al&al#azsa. Fagy *angs4lyt 'e&tet7n& a 'elzr&ztatsra" a te*ets!ggondozsra" vala# nt olyan pedagg a eljrso&ra" a#elye& $ ztos3tj& a *trnyos *elyzet2 d &o& es!lyegyenls!g!t. 9 d ''eren. ls sz7&s!gess!g!t #eg*atroz t!nyez&5 az egy!n 'ejletts!g sz nt" az egy!n &!pess!g" !rde&ld!s !s a plya rny%ltsg. 6z3ntere 5 a n3v .soportos $onts !s az e#elt rasz# ( degen nyelv)" a szervezett &orrepetls" a sza&&1r1&" sza$ad ds progra#o&" eladso&" tan%l#ny & rnd%lso&" jt!&os 'oglal&ozso&. @eladata n& : nden gyer#e&$en #egvan a .sele&v!s vgy !s a v lg #eg s#er!s!ne& g!nye" .sa& anna& a & $onta&oztatst &ell elseg3tn . : nden gyer#e& sz#ra $ ztos3tan &ell azo&at a trgy !s sze#!ly 'elt!tele&et" a#elye& legjo$$an seg3t & &!pess!ge ne& & $onta&oztatst. 9 gyer#e&e& sajt tev!&enys!g7& sorn tan%lna&. 9 tev!&enys!g azon$an .sa& a&&or jelent 1r1#et !s a&&or .!lravezet" *a $elsleg #ot vlt. Az!rt alap'eladat olyan &1rnyezet l!tre*ozsa" a#ely a gyere&e&et # n!l t1$$ 1r1#et ny4jt" !let&or%&na& #eg'elel !s egy$en &!pess!ge &et 'ejleszt tev!&enys!gre #ot vlja.

9&&or nevel*etj7& legered#!nyese$$en a gyer#e&et" *a 'el s#erj7& vald sz7&s!glete t" !s *agyj%& 1nllan .sele&edn . 9 pedagg%s !s a sz7l 'eladata a gyer#e& !ln seg3t!se" a sza$ad 1n'ejld!s le*ets!g!ne& #egtere#t!se5 'eleljen #eg a tan%l& a&t%l s 'ejletts!g sz ntj!ne&" %gyana&&or 1szt1nz legyen &1nny3tse #eg a tj!&ozdst legyen tte& nt*et rendszer az esz&1z1& el*elyez!s!$en legyen ' gyele#'el*3v" eszt!t &%s adjon le*ets!get a vlasztsra" (ez le*etv! tesz az gaz " 'el'edezve tan%lst) !s garantlja a #ozgs sza$adsgt

-9z !letne& ne# a&&or vagy%n& a seg3ts!g!re" *a elnyo#j%& #egny lvn%lsa t" *ane# a&&or *a &1nny3t7n& & 'ejld!s!n" !s #egoltal#azz%& a 'enyeget vesz!lye&tl. Az!rt &ell el*r3tan%n& a gyer#e& 4tj$l a 'ejld!se el! g1rd7l a&adlyo&at" s &ell te& ntettel lenn7n& sz7&s!glete re !s $ ztos3tan%n& szelle# !lete ter#!szetes" spontn & $onta&ozst. Sagy s arra &ell t1re&edn7n&" *ogy a gyer#e& # ndent" a# re &!pes" 1nllan el s v!gez*essen.(:ontessor 5 :dszere# &!z &1nyve" 19+0. 2-+.o.) az alap&!szs!ge& (olvass" 3rs" sz#ols" $esz!d) 'ejleszt!se" vala# nt az eze&-&el &ap.solatos pro$l!#& gyors 'el#!r!se" &ezel!se !s &orre&. ja" az e#l!&ezet" a ' gyele# !s a &on.entr. s 'olya#ato& 'ejleszt!se" a &o##%n &. ra 1szt1nz!s" a trsas &ap.solato&" v sel&ed!s 'or#&" vala# nt a #ozgs&%lt4ra & ala&3tsa" gya&orlsa" a &1z1ss!g nevelerej!ne& t%datos" sza&szer2 & a&nzsa az egy!n 'ejld!s !rde&!$en" az egy!n !s &1z1ss!g !rde&e& 1ssze*angolsa" a trsadal# egy7tt#2&1d!s$en val r!szv!tel g!ny!ne& & ala&3tsa" az !rde&!rv!nyes3t!s 'elt!telrendszer!ne& *asznlata" g!nyess!gre" 1nllsgra szo&tats # nden ter7leten" az 1nll tan%ls te.*n && & ala&3tsa" al&al#azsa" tov$$'ejleszt!se d ''eren. ls" te*ets!ggondozs" a #%n&*oz" a #2veld!s*ez" a &%lt4r*oz" a pol t &a nt!z#!nyrendszer*ez val *elyes v szony%ls #egalapozsa" a plyavlaszts !retts!g & ala&3tsa.

9z s&ola d &1n&or#nyzat &erete n $el7l a leg'ontosa$$ 'eladat5 a de#o&rat z#%s ele#e ne& #egtan3tsa" az 1n&or#nyzat sg sza$lya na& elsajt3ttatsa !s al&al#azsa" &on'l &t%sele#z!s" &onszenz%stere#t te.*n && & ala&3tsa !s gya&orlsa.

9 sport&1r 'oglal&ozso& ' 'eladata5 az eg!szs!ges !let#dra val g!ny & ala&3tsa" a sza$ad d *asznos elt1lt!s!re val g!ny & ala&3tsa.

9 sza&&1r 'oglal&ozso& .!lja5 a rejtett &!pess!ge&" &!szs!ge& & *angs4lyozsa !s 'ejleszt!se" a s &er!l#!ny !s #ot v. 1ssz*angjna& #egers3t!se" a #2v!szete& rnt g!ny & ala&3tsa.

9 =an%l n&

sze#!ly s!g'ejleszt!ssel

&ap.solatos

pedagg a &ap.solatos

'eladato& 'eladata n&5

sze#!ly s!g'ejleszt!s!vel

Ar&1l.s nevel!s5 9z alapvet er&1l.s !rt!&e& #eg s#ertet!se" t%datos3tsa !s #eggyzd!ss! ala&3tsa. Hrtel# nevel!s5 9z !rtel# &!pess!ge&" lletve az 1nll s#eretszerz!s*ez sz7&s!ges &!pess!ge& & ala&3tsa" 'ejleszt!se. 9 v lg #eg s#er!s!re val t1re&v!s g!ny!ne& & ala&3tsa. G1z1ss!g nevel!s5 9z egy7tt!l!s sza$lya na& #eg s#ertet!se" a trsas &ap.solato& 'ontossgna& t%datos3tsa" az egy7tt#2&1d!s &!szs!g & ala&3tsa" a &%lt%rlt #agatarts !s &o##%n &. elsajt3tsa. Hrzel# nevel!s5 9z !l !s !lettelen &1rnyezet jelens!ge re" a tan%l& &1z1ss!ge re !s 1n#ag%&ra rny%l *elyes" .sele&v!sre !s a&t v tsra &!sztet !rzel#e& & ala&3tsa. 9&arat nevel!s5 9z 1n s#eret" a tan%l& sajt sze#!ly s!g!ne& & $onta&oztatsra vonat&oz g!ny 'el!$reszt!seU a & tarts" a szorgalo#" a .!lt%datossg" az el&1telezetts!g & ala&3tsa. Fe#zet nevel!s5 9 &1zvetlen &1rnyezet" a sz7l*ely" a *aza #4ltjna& !s jelen!ne& #eg s#ertet!seU a ne#zet *agyo#nyo&" a ne#zet &%lt4ra e#l!&e ne& t sztelete" polsa" #eg$e.s7l!seU a *azaszeretet !rz!s!ne& 'el!$reszt!se. Plla#polgr nevel!s5 9z alapvet lla#polgr jogo& !s &1teless!ge& #eg s#ertet!seU az !rde&ld!s 'el&elt!se a trsadal# jelens!ge& !s pro$l!#& rntU g!ny & ala&3tsa a &1z1ss!g tev!&enys!ge&re" az s&ola !s a *ely &1z!let$en val r!szv!telre. :%n&ra nevel!s5 9 #%n&a 'ontossgna& t%datos3tsaU a tan%l& 1nelltsra !s &1rnyezet7& rend$en tartsra rny%l tev!&enys!ge& gya&oroltatsa. =est nevel!s5 9 tan%l& test &!pess!ge ne& 'ejleszt!se" a test#ozgs rnt g!ny 'el&elt!seU eg!szs!ges" edzett sze#!ly s!g & ala&3tsaU az eg!szs!ges !let#d !s az eg!szs!gv!dele# 'ontossgna& t%datos3tsaU az eg!szs!ges !let#d rnt g!ny & ala&3tsa. :ar a :ontessor szer nt -a 'ejld!s az egyes nd v d%%# !let#2ve" egy $els er& ltal *ajtott !s rny3tott ter#!szetes 'olya#at. 9z e#$er sajt #agt 'or#lja a n1ve&ed!s !s a 'ejld!s t1rv!nye szer nt. Vgy t2n &" # nt*a egy $els #enetrend #2&1dne.- 9 gyer#e& n1ve&sz &" s azltal" *ogy a $enne l!v le*ets!ge& & $onta&ozna& az 1ntev!&enys!ge sorn" egyre '7ggetlene$$ !s 1nll$$ lesz. 9 $els

#enetrend 'eladatt ne# le*et" !s ne# s sza$ad #so&na& tvenn " #ert a&&or se# az dent ts" se# ped g a &on.entr. ne# 'ejld*et & . 9 'ejld!s #enet!re jelle#ze& az !rz!&eny per d%so&" #elye& ne# #eg'elel & a&nzsa #aradand &1vet&ez#!nye&&el jr*at.

9 'ejld!s #enete ne# egyenletes" egy#st 'elvlt sza&aszo&$l ll5 n&$$ ny%gal# std %#o& !s lend7letes 'ejld!s sza&aszo& vlta&ozsa jelle#z . 9 gyer#e& tev!&enys!g 'or# &7l1n$1zne& a 'elntt!tl" & v telez!s!ne& &ezdete gya&ran lass4" &eresg!l" #ajd $e nd%l az el#!ly7lt" ll*atatos tev!&enys!g" a# arra rny%l" *ogy a &or$$an #egszerzett s#erete& &1r!$e ntegrlja az 4jonnan szerzett tapasztalato&at. Es#eretszerz!s!ne& &1r!t az !ppen a&t%l s rny%ltsga ('og!&onysga !rz!&eny per d%sa) *atrozza #eg Hrz!&eny per d%so&

9 gyer#e& 'ejld!s!$en 'ontosa& az !rz!&eny per d%so&. Kelle#z rj%& az t#enet !rz!&enys!g" #ely egy $ zonyos &!szs!g & ala&%lsra !s 'ejld!s!re &orltozd &. 9# &or #r %ralja" #egsz2n & a *ozz &ap.sold 'o&ozott !rde&ld!s. 9 gyer#e&" az !lete &or$$ dsza&a $an 1sszegy2jt1tt tapasztalata t $ zonyos sze#ponto& szer nt tstr%&t%rlja" lletve 4ja&&al eg!sz3t & " #ely $ zonyos &!szs!ge& & ala&%lst ered#!nyez . 9z !rz!&eny per d%s alatt a gyere& 'rad*atatlan%l pr$lja a 'el'o&ozott g!ny!t & el!g3ten . 9z el#!ly7lt !s tarts ' gyele#" a#ellyel tev!&enys!ge t v!gz " jelz " *ogy vala# l!nyeges t1rt!n & a 'ejld!s$en. 9 gyer#e& $oldog !s & egyens4lyozott" *a &1rnyezete ezt le*etv! tesz . 6zo#or4" .saldott" vagy gya&ran lzadv vl &" a#enny $en a &1rnyezete a&adlyozza &!szs!ge ne& 'ejld!s!$en. Oa egyszer v!get !r az !rz!&eny per d%s" #r ne# t!r v ssza t1$$! a r jelle#z ntenz ts. 9 &!szs!g #r so*a t1$$! ne# !r*et el oly &1nnyen azt a sz ntet" #elyre az egy!n adottsgo& predeszt nln&. =er#!szetesen" 3gy s le*et #!g #agasa$$ sz ntre j%tn " de .sa& t%datos" nagy er'esz3t!s !s so& 'radsg rn.

(,-9

9 !v &1z1tt

t%datos -'elder3t-"

9-12

' gyele# !v

&1z1tt

&ora-t%ds-)

,-12 !ves &or$an a gyer#e& &7l1n1sen !rz!&eny a &ooperat3v szo. l s v szonyo&" a #orl s !rt!&e& !s a &7l1n$1z ter#!szet jelens!ge& rnt. Ars eQplor. s &!sztet!s jelle#z . : ndent 'el'edez !s #egv zsgl" *ogy ly #don s#erete&et !s tapasztalato&at gy2jts1n. Hrde&ld!se #r ne# anny ra a trgya&ra rny%l" *ane# a # !rte&re !s a *ogyanra. : ndaz" a# &or$$an !rz!&szerv leg !s #otor &%san vonzotta" #ost az o& !s az o&ozat sze#pontj$l !$reszt !rde&ld!st. 9 gyere& eg!szs!ges 'ejld!se !rde&!$en le*etv! &ell tenn " *ogy # n!l sz!lese$$ &1r2 s#erete&et szerezzen" !s #eg s#er&ed*essen a sajt 'el'edez!se n &3v7l a nagy 'el'edez& !letrajzval !s #%n&ssgval" az e#$er gondol&ods v3v#nya val. :ontessor a &%lt4ra rnt !rz!&eny 'z sna& nevez ezt az dsza&ot. 9 n1ve&v t%datossg" a lt&1r & sz!lesed!se #agtl vezet a jrl !s a rosszrl val &!rdezs&1d!s*ez. Kelle#z erre a &orra a spontn .soport'or#lds" #egjelen & az g!ny a &1z1s tev!&enys!gre. Anne& #egszervez!se 1n#ag$an s & *3vst jelent" a# t a gyere&e& e &or$an sz3vesen vllalna&. 9z egy7tt#2&1d!s &eret!t &1z1sen & ala&3tott #egllapodso& !s sz lrd sza$lyo& jelent &. 9z ntegrl s 'ejld!s ter7lete& 9z ntegrl s #egjel1l!s arra vonat&oz &" *ogy a gyere& egy-egy tev!&enys!g!$en sze#!ly s!g!ne& t1$$ ter7lete s #egny lvn%l. 9 gyere& 'ejld!se sorn eze& a ter7lete& szorosan egy7tt jelenne& #eg" #!g s a#enny $en sz szte#at &%san a&arj%& trgyaln &et" .!lszer2 a &7l1nvlaszts%&. 9z 1nllsg 'ejld!se 9 nevel!s !s az o&tats arra rny%l" *ogy a tan%l& & egyens4lyozott" 1nllan .sele&v !s 3t!l nd v d%%#o&& vljana&. 9z 1nllsg .sa& $els #ot v. & ltal vez!relt .sele&v!se&$en ny lvn%l*at #eg. 9z 1nllsg a$$an j%t & 'ejez!sre" *ogy &!pes &7l1n'!le ter7lete&en jelent&ez pro$l!#t #egllap3tan !s #egoldan . 9z 1nllsg 'ejld!se # nden 'ejletts!g sz nten #s ter7leten ny lvn%l #eg. 9#enny $en az 1nllsods 'olya#atot gtolj%&" 'r%sztr. !s ellen&ez!s l!p 'el" a# 'ejld!s dev an. *oz vezet*et. Az ne# azt jelent " *ogy a gyer#e& $r# t #egte*et. 6ajt sza$adsgna& *atrt trsa sza$adsga *atrozza #eg. 9 &1z1ss!g$en a &on'l &t%so& &ezel!s!ne& &!pess!ge s r!sz!t &!pez az 1nllv vlsna&.

Hrz!&szerv 'ejld!s 9z e#$er sz7let!s!tl 'ogva -jele&et- &ap &1rnyezet!tl. Aze& az ngere& !rz!&szerve n &ereszt7l j%tna& el *ozz. 9 gyer#e& spontn v!gz !rz!&szerve 'ejleszt!s!t" llandan ' gyel" tapogat" &stolgat" st$. 9 'elnttne& &ell arrl gondos&odn " *ogy a gyere&ne& legyen le*ets!ge s#erete $v3t!s!re. :ontessor szer nt az els *at !v az !rz!&szerv !szlel!s !rz!&eny 'z sa. 9 'olya#atos gya&orls sorn az !szlel!s 'o&ozatosan ' no#od &" egyre pontosa$$ vl &. 9z !rz!&szerv 'ejld!s a &ogn t3v 'ejld!st s elseg3t . /ontos #eg' gyel!se&re t#asz&odva a gondol&ods$an rend !s rendszer tere#td &" a gyere& #egtan%l 1ssze*asonl3tan " rendezn " !s 3t!letet al&otn . Aze&et a 'ejld!s tenden. &at ' gyele#$e v!ve al&otta #eg :ar a :ontessor az !rz!&szerv 'ejleszt esz&1z1&et !s a *ozzj%& tartoz gya&orlato&at. :otoros 'ejld!s :ontessor szer nt a #ozgs alapvet jelents!g2 az e#$er sz#ra. 9 #ozgs ne# vlaszt*at &7l1n #s test #2&1d!se&tl" az e#$er totl s eg!sz&!nt #2&1d &. 9 &1zpont degrendszer rny3tja !s &oord nlja a #ozgst" a #ozgatrendszer $e nd3tsval vlna& a gondolato& .sele&edett!" #ely a szerzett tapasztalato& 'eldolgozsval v ssza*at a t%datra. : n!l jo$$an #ozog a gyere& !s # n!l t1$$ tapasztalatot szerez" annl jo$$an tj!&ozd & &1rnyezet!$en !s annl jo$$an 'ejld & t!r$el or ent. s &!pess!ge. @ontos a gyere&e& sz#ra" *ogy legyen al&al#%& t1$$'!le .sele&v!st so&szor !s pontosan & v telezn . : n!l ' atala$$ a gyer#e&" annl 'ontosa$$ a #ozgs szerepe a tan%ls 'olya#at$an. 9 #ozgs jelents!ge az s#eretszerz!s$en egyenes arny$an .s1&&en #ajd az a$sztra&. s &!pess!g n1ve&ed!s!vel 9 'elntt 'eladata $ ztos3tan a tan%l sz#ra a #ozgs'ejld!s*ez sz7&s!ges &7ls &1r7l#!nye&et. 9 gyer#e& #ozgs'ejld!s!re jelle#z" *ogy a &7l1n$1z #ozgso&at sz#talanszor s#!tl " !s enne& ne# egy &7ls .!l #egvals3tsa a .!lja. Ann!l 'ogva ne# s *atroz*at #eg" *ogy #enny t gya&oroljon" a gyere& add g s#!tel" a#3g $els g!ny!t & ne# el!g3tette. 9 :ontessor s&ol$an a gyere&e& sza$adon &1zle&edne& a sz#%&ra $erendezett &1rnyezet$en" a# ltal a &orosztly%&ra jelle#z #ozgs g!ny7& & el!g7l. 9 #ozgssza$adsgon &3v7l egy!$ ter7lete&en s #egvals%l a #ozgs-gya&orls5 # ndennap !let gya&orlata " 1n& szolgls" *z #%n&&" vonalon jrs. ? zonyos d %tn anny ra %ralj& #r #ozgs%&at" *ogy &!pese& a t1&!letes #ozd%latlansgra (.send-gya&orlat). =er#!szetesen a :ontessor s&ol$an s jelle#z a #ozgso&tats" #ely a testnevel!sr&on !s a &7l1n$1z sport&1r1&1n vals%l #eg" tov$$ #egtall*at& a sza$ad 1n& 'ejez #ozgst elseg3t 'oglal&ozso& s. Gogn t3v 'ejld!s Gogn t3v 'ejld!s alatt ltal$an a t%dat" az !rtele# 'ejld!se !rtend. Az vonat&oz & az !szlel!sre" az 1ssze*asonl3tsra" az elvonat&oztatsra" az al&otsra" az !rvel!sre" az 3t!letal&otsra" azaz r1v den a gondol&ods # nden aspe&t%sra. 9 :ontessor s&ol$an az ntelle&t%l s 'ejld!st 4gy t#ogatj%&" *ogy seg3tj7& rendszerezn a t%dat$a !r&ez $enyo#so&at. Arre dolgozta & :ar a :ontessor a spe. l s esz&1z&!szlet!t !s a *ozz tartoz 'oglal&ozs 'or#&at. 9 :ontessor o&tats$an az s#eretszerz!s &1r!t ne# *atrolj%& $e 'elesleges *atro&&al. G7l1n'!le t!#&at &3nl%n& 'el" #elye& a gyere&e&et gya&ran s&ola dn &3v7l s ntenz3ven 'oglal&oztatj&. 9 leg'ontosa$$ az !rde&ld!s !let$en tartsa" #ert ez te& nt*et a &ogn t3v 'ejld!s #egny lvn%lsna&. 9l&ot&!szs!g 'ejld!se 9 nevel!s !s az o&tats arra rny%l" *ogy a # nden gyere&$en #egl!v al&ot&!szs!g & $onta&ozzon. Az azt jelent " *ogy a gyere& sza$adsgot &ap" *ogy az el&!sz3tett &1rnyezet$en sajt adottsga na& !s 'ejd!s 7te#!ne& #eg'elelen *alad*asson. Agy dej2leg arra s 1szt1n1zz7& a gyer#e&et" *ogy olyan gondolato&at 'or#ljon" lletve tev!&enys!ge&et v!gezzen" a# & sz#ra vala# 4j dolgot *ordozna&. :ontessor tgan !rtel#ez az al&ot&!szs!get. 6zer nte az eg!sz 'ejld!s egy al&ot 'olya#at5 l!trej1n vala# " a# edd g #!g ne# volt. O ssz7&" *ogy &reat v tssal vala# lyen #!rt!&$en # nden gyere& rendel&ez & - &7l1n$1z ter7lete&en &7l1n$1z #!rt!&$en. 9 nevel!s !s az o&tats 'eladata" *ogy a legjo$$ 'elt!tele&et $ ztos3tsa a & e#el&ed &!pess!ge& & $onta&oztats*oz. Az &!pez a te*ets!ggondozs alapjt.

6zo. l s 'ejld!s 9 szo. l s 'ejld!s sorn a gyere& &!pess! vl & !r nt&ezn #so&&al" sz#on tartan a t1$$ e&et" egy7tt#2&1dn !s el t%dja #agt *elyezn a .soport$an. 9&&or s &!pes - a sze#!ly s!g!ne& #eg'elelenal&al#az&odn " *a #egvltoz & a &1rnyezet" tov$$ &!pes 'elels!get vllaln 1n#ag!rt" &1rnyezet!!rt !s a .soport!rt. 9 :ontessor pedagg $an le*ets!g van az egy#s &1z1tt sza$ad &ap.solat!p3t!sre

!s egy7ttl!tre" a# 1szt1nz a szo. l s 'ejld!st. 9 # ndennapo& gya&orlata al&al#az&odst g!nyelne& a szo. l s &1rnyezet*ez !s a .soport !let!*ez. 9 tere#$en &orltozott a trgya& sz#a" s *a vala& ne& olyas# re van sz7&s!ge" a# t #s !ppen *asznl" vrn a &ell. Az a tapasztalat #egtan3tja a gyere&et a t7rele#re !s &!sztet!se ne& &1zvetlen & el!g3t!se *elyett a *alasztsra. 9 &7l1n'!le 'oglalatossgo& sorn so&'!le pro$l!#a add*at a gyere&e& &1z1tt. 9 'elntt ne# avat&oz & r1gt1n &1z$e" *ane# $ zonyos *atro& &1z1tt le*ets!get ad a gyere&e&ne& arra" *ogy eze&et a pro$l!#&at #ag%& oldj& #eg. 9 .sendgya&orlato& elseg3t & a &1z1ss!g !rz!s 'ejld!s!t" # vel teljes !s t%datos egy7tt#2&1d!st g!nyelne&. 9 *atod & !let!v $et1lt!se &1r7l a &or$$ !rzel# alapo&on ny%gv trsadal# !let tala&%l tev!&enys!gor entlt szervezet 'or#v. Alt!r$e &er7l az egy7tttev!&eny&ed!s. G!s$$ #egllapodso&at &1tne&" vezett vlasztana& #ag%& &1z7l" !s 'ell!p az g!ny7& arra" *ogy legyene& sajt" vagy el3rt sza$lya &. =1re&sz7n& arra" *ogy a d &o& # n!l t1$$ sajt tev!&enys!g7&$l add !l#!nyt szerez*essene&" # &1z$en #egtapasztalj&" *ogy az egy7tt#2&1d!s !rde&!$en al&al#az&odn &ell $ zonyos sza$lyo&*oz. Wgy tan%lj& #eg ' gyele#$e venn a trsadal# !s er&1l.s el3rso&at. Le*ets!ge&et ad%n& az egy7ttes #%n&ra (tanrn !s azon &3v7l s)" a .soportal&otsra !s az s&oln &3v7l or ent. ra (&7l1n$1z s&ola sza&&1r1&1n val r!szv!tel). 9z !rzel# !let 'ejld!se 9 gyer#e& 1nll sze#!ly s!gg! vlsa pr*%za#os az !rzel# !let!ne& 'ejld!s!vel. 9 nevel!s $r#ely ter7lete el&!pzel*etetlen az !rzel# #egalapozottsg n!l&7l. : nden nevelne& gazdag !rzel# !lettel &ell rendel&ezn e" *ogy & s%grzsval *atsa al vonja a gyere&et. 9z !letet szolgl nevel!s a&&or s &eres" *a a gyere& az 1nllv vlsna& 4tjn gazdag !s $enss!ges tapasztalato&at szerez" !rzel# g!nye & el!g7lne&. 9&arat 'ejld!s 9 gyere& a 'ejld!se sorn #egtan%l t%datosan !s .!l rnyosan .sele&edn " & tartan vala# #ellett" vlasztan " *atrozn . :3g a & sgyer#e& 1szt1n1sen .sele&sz &" add g a nagyo$$a&nl #r ne# az !rzel# - nd%lat !let ltal vez!relt a tev!&enys!g. 9z a&arat 'ejld!s sorn egyre nagyo$$ szerepet &apna& a szo. l s !let sza$lya !s az o&-o&ozat 1ssze'7gg!se& 'el s#er!se !s al&al#azsa. :ontessor szer nt az a&arat !let 'ejld!se *ro# sz nten ny lvn%l #eg5 9z a&arat elsz1r a #ozgs$an nyer &7ls #egny lvn%lst. 9z a&arat #s & 1sszetevje a 'eladatt%dat !s 'eladattarts. (Agy-egy tev!&enys!g s &eres $e'ejez!se el!gt!tellel t1lt el a gyere&et" n az 1n$ zal#a" #egtapasztalja" *ogy &!pes a&aratt v!g*ez v nn !s ez a $e'ejezetts!g !l#!ny!*ez j%ttatja.) 9z a&arat *ar#ad & al&otele#e a *atroz&!pess!g. (Agy t%datos .sele&v!st ne# le*et d1nt!se& #eg*ozatala n!l&7l v!g*ez v nn . 9 'elelss!gteljes d1nt!s # nd g #!rlegel!s !s vlaszts ered#!nye. 9z 1nll d1nt!sre val &!pess!g ltal a tan%l '7ggetlene$$! vl &" !s sza$adna& !rz #agt. 9 :ontessor .soport$an az a&arat lyen #egny lvn%lst a gyere&e& # nden nap gya&orolj&.)

9z a&arat 'ejld!s!$en :ar a :ontessor *ro# per d%st &7l1n$1ztet #eg5 Sanna& s &eres .sele&v!se " de a gyere& ne# t%dja eze&et a&aratlagosan #eg s#!teln " # vel eze& #!g ne# t%datosa&. Fe# &!pes engedel#ess!gre" *a a 'eladat ne# ll 1ssz*ang$an $els &!sztet!se vel. 9*ogy a gyere& n1ve&ed &" egyre t%datosa$$ vl &. H$redez a&arata *atssal van #r a .sele&v!se& & v telez!s!re !s #eg s#!tel*ets!g!re. A$$en a per d%s$an az a&arat &!pes .sele&v!st el d!zn " egy adott 'eladatna& alrendeln -esetleg elt!r rny4-&!sztet!se t. :ontessor ezt az llapotot nevez engedel#ess!gne&" #elyne& sorn a gyere& a 'elntt &edv!!rt - *ogy anna& 1r1#et szerezzen - *ajt v!gre $ zonyos tev!&enys!ge&et.

Ar&1l.s 'ejld!s 9 gyer#e& s#erete&et szerez &1rnyezet!ne& szo&sa rl !s nor# rl" 'ogal#a&at al&ot # ndeze&rl" & 'ejleszt az e#pt t" az egy7ttes 'elelss!g !rz!s!t !s az gazsg!rzetet. 9z er&1l.s 'ejld!s szorosan 1ssze'ond & az e#o. onl s !s a szo. l s 'ejld!ssel. 9z er&1l.s nevel!s .sa& s egy #eg'elel !rzel# nevel!sre alapozd*at. Anne& alapvet 'elt!tele a 'elntt !s a gyere& &1z1tt szeretet. Alssor$an enne& az !rzel# &1tel!&ne& &1sz1n*et" *ogy a gyere& tvesz #ajd # ndazt" a# t a 'elntt *elyesne& 3t!l" !s a gya&orlat$an tesz. Ar&1l.s t%dat '&!nt a t1$$ e#$er*ez val &ap.solat$an" a *ozzj%& '2zd v szony$an !s a trsadalo#$an val al&al#az&ods$an ny lvn%l #eg. ,-12 !ves &or$an ltalnoss vl & a sz!lss!ges er&1l.s &ategr & !s sza$lyo& #erev *asznlata. 9 gyere& el&ezd ' rtatn " # a j !s # a rossz" sza$lyo&at a&ar" #elye& seg3ts!g!vel sajt #aga d1nt*et. Wt!letal&ots$an n n.s t#enet" -'e&ete-'e*!r- #don 3t!l. A$$en a per d%s$an rend&3v7l #egers1d & gazsg!rzete. :ontessor szer nt ez a &or az er&1l.s 'ejld!s !rz!&eny per d%sa. Hrt!&or ent. ja s #egvltoz &" #r elssor$an trsa na& a&ar #eg'eleln . 9z elz 'ejezete&$en 'elsorolt ter7lete& ntegrl s *atsa tesz le*etv!" *ogy a tan%l elsajt3tsa azo&at az s#erete&et !s &!szs!ge&et" #elye& r!v!n az egyete#es e#$er &%lt4ra !s egy$en az adott &%lt4ra -#ely$en !l*ordozjv vl &.

9 &1z1ss!g'ejleszt!ssel &ap.solatos 'eladato& 9 tan%l sze#!ly s!g 'ejleszt!s!re rny%l nevel !s o&tat #%n&a egyr!szt a nevel& !s a tan%l& &1zvetlen" sze#!lyes &ap.solata r!v!n" lletve a tan%l &1z1ss!g r*atsn &ereszt7l !rv!nyes7l. 9 tan%l &1z1ss!ge& rny3tsnl a nevel&ne& al&al#az&odn %& &ell az !let&orral vltoz &1z1ss!g #agatarts*oz5 a & sgyer#e& *eteron# - a 'elntte& elvrsa na& #eg'eleln a&ar - sze#!ly s!g!ne& lass4 tala&%lstl az a%ton# - 1n#agt !rt!&eln !s rny3tan &!pes - sze#!ly s!gg! vls g. 9 tan%l &1z1ss!ge&et rny3t pedagg%so& leg'ontosa$$ 'eladata a &1z1ss!ge& tev!&enys!g!ne& t%datostervez!se !s 'olya#atos #egszervez!se" * szen a tan%l &1z1ss!g ltal t1rt!n &1zvetett nevel!s .sa& a&&or !rv!nyes7l*et" *a a tan%l& a &1z1ss!g ltal szervezett tev!&enys!ge&$e $e&ap.soldna&" azo&$an a&t3van r!szt veszne&" !s ott a &1z1ss!g egy7tt!l!s*ez sz7&s!ges #agatarts*oz !s v sel&ed!s 'or#&*oz tapasztalato&at gy2jt*etne&. 9 tan%l &1z1ss!g egy!n ar.%latra jelle#z" az 1sszetartozst ers3t er&1l.s " v sel&ed!s nor#&" 'or#a &erete& !s tev!&enys!ge& rendszeress! vlsna& & ala&3tsa" polsa. 9 tan%l& legyene& ny totta&" #eg!rte& a &7l1n$1z szo&so&" !let#do&" &%lt4r&" vallso&U a #ssg rnt" $e.s7lj!& #eg eze&et. 9 tan%l& t1re&edjene& arra" *ogy &1zvetlen7l s r!szt vegyene& a ne#zet&1z &ap.solato& pols$an. J &ja n& &ap.soldjana& $e &1zvetlen &1rnyezet7n& !rt!&e ne& #egrz!s!$e" gyarap3ts$a. 6zerezzene& sze#!lyes tapasztalato&at az egy7tt#2&1d!s" a &1rnyezet &on'l &t%so& &1z1s &ezel!se !s #egoldsa ter!n. 9 &o##%n &. s &%lt4ra &1z!ppontj$an az 1nll s#eretszerz!s" v!le#!ny'or#ls !s -& 'ejez!s" a v!le#!nye&" !rve& & 'ejt!s!ne&" !rtel#ez!s!ne&" #egv!d!s!ne& &!pess!ge llna&. Ent!z#!ny7n&ne& az 4j n'or#. s &1rnyezet$en el gazod" !s azt &r t &a #don *asznln t%d tan%l&at &ell neveln e. @ejleszten7n& &ell a $eteg" s!r7lt !s 'ogyat!&os e#$ertrsa n& rnt el'ogad !s seg3t&!sz #agatartst.

:NJ6TA(AEFG 9z s&ola trsadal# &1rnyezet!*ez !s a sz7l& g!nye *ez al&al#az&odva a d &o& eg!sz napos

elltsna& #egszervez!se alapvet 'eladat%n&. 9 tev!&enys!g 'or#& & ala&3tsnl ' gyele#$e vett7& le*ets!ge n&et" sajtossga n&at" 'elt!tel-rendszer7n&et !s *agyo#nya n&at. G e#elten 'ontosna& tartj%& a tan%l& #ot vlst" a tan%l a&t v ts $ ztos3tst !s a d ''eren. lst.

=an3ts - tan%ls 'olya#att seg3t tev!&enys!ge&

9 #ot vls .!lja" *ogy tan%l n&$an 'el!$ressz7& azo&at az nd3t!&o&at" a#elye& a gyer#e&e&et tan%lsra 1szt1nz &" !s ezt a tan%ls &edvet a tan%ls v!g! g 'enn s tarts%&. 9 tan3ts r& tervez!s!n!l !s szervez!s!n!l elt!r$e *elyezz7& a tan%l& tev!-&eny&edtet!s!t" a&t v tst $ ztos3t #dszere&et !s szervezet 'or#&at. 9 tan%ls 'olya#at sorn & e#elten 'ontos 'eladat a d ''eren. ls" *ogy a pedagg%s a legnagyo$$ #!rt!&$en gazodjon a tan%l& egy!n 'ejletts!g!*ez" &!pess!ge *ez !s az egyes tantrgya&$l ny4jtott teljes3t#!ny!*ez. 9z egyes sza&trgya& tan3ts r n a tan%l& 1nll egy!n !s .soportos #%n&jra t#asz&od%n&. A 'eladat #egoldst az al$$ tan3ts #dszere& !s szervezet 'or#& seg3t &5 9 :ontessor #dszer eredet ele#e t !s esz&1z&!szlet!t al&al#az osztlyo& nd3tsa.

9 #dszer seg3t a pedagg%so&at" a sz7l&et !s a gyer#e&e&et" *ogy az !let# nden ter7let!n poz t3v rny$a 'ejldjene&" nagyo$$ 1nllsgot !s 'elelss!get ad. 9 trgya& ny4jtana& seg3ts!get" a gyer#e& *ajla#na&" g!nye ne&" !rde&ld!s!ne& #eg'elelen *asznlja azo&at" 3gy vlna& 'ejlesztesz&1z1&&!. Fe# le*et * $zn " # nden esz&1z$en $enne van az 1nellenrz!s le*ets!ge. Fe# #so& ltal t#asztott &1vetel#!nye&ne& &ell #eg'eleln e" *ane# sajt $els vgyt & el!g3tve tan%l" s egy4ttal #eg s#er " #egtan%lja el'ogadn 1n#agt" 'el s#er sze#!ly s!g!ne& erss!ge t !s gyeng!$$ pontja t. G ala&%l $enne egy'ajta !n-t%dat" a *asznossg !rz!se" sajt 'ontossga a &1z1ss!g sz#ra" 'elelss!g #so& rnt" s egy4ttal #so& &7l1n$1zs!g!ne& el'ogadsa. : nden& sajt #ag*oz &!pest a legjo$$" s erre $7sz&e" ez seg3t a *elyes 1n!rt!&el!s & ala&%lst. 9 gyer#e&e& az &et &1r7lvev v lgot l!p!srl l!p!sre - a *tt!r$l rny3t pedagg%s seg3ts!g!vel -" sajt &3vn.s sg%&tl vez!relve s#er & #eg" !s az dolg%&" *ogy & vlassz& a sz#%&ra leg*asznosa$$ tev!&enys!get. :ontessor -spe. ' &%s tev!&enys!g'ajt& 9 :ontessor -spe. ' &%s tev!&enys!g'ajt& a$$l az alapelv$l nd%lna& & " *ogy a gyere&e& sajt tev!&enys!g7&$l tan%lna&" de .sa& a&&or" *a ezt a tev!&enys!get $els &!sztet!s7& d &tlja. 9 :ontessor o&tats$an ez!rt a &1vet&ez sze#ponto&at vessz7& ' gyele#$e a tan3ts-tan%ls 'olya#atna& tervez!se&or5 -9 &on&r!ttl az a$sztra&t 'el! *alads elve5 Az azt jelent " *ogy # nden &on&r!t trggyal val tapasztalat spontn elvonat&oztats*oz vezet. Az a 'ogalo#al&ots !rz!&szerv el&!sz3t!se. - 9z nd re&t el&!sz3t!s elve5 Az azt jelent " *ogy a d & vala#ely rny4 tev!&enys!get v!gez" !s az enne& sorn elsajt3tott &!szs!ge& &!s$$ ntegrldna& #ajd vala# lyen &o#pleQ .sele&v!s$en. (/l.5 9z 3rs !s olvass #egalapozst s az nd re&t el&!sz3t!s seg3t .) - 9z nd re&t tan%ls elve5 9 tan%ls 'ogal#a ne#.sa& a &7l1n$1z 'eladato& elv!gz!s!t jelent " *ane# enn!l sz!lese$$en !rtel#ezend. : nden olyan tev!&enys!g'or#a detartoz &" a#ely s#erete& szerz!s!t szolglja !s a t%dat str%&t%rldst ered#!nyez . @ontos" *ogy *eterog!n .soport$an tan3ts%n&" #ert a & se$$ gyere&e& a nagyo& ' gyel!s!$l tan%l*atna&" a nagyo$$a& ped g azltal" *ogy seg3tene& a & se$$e&ne&" sajt s#erete &et 4j$l 'eldolgozz& !s rendszerez &.

-9 tev!&enys!g*%ll#5 )ya&ran #eg' gyel*et" *ogy $ zonyos t!#& vagy #so& ltal v!gzett tev!&enys!ge& anny ra #egragadj& a gyere&e& ' gyel#!t" *ogy egyre t1$$en $e&ap.soldna& az 1n'eledt tev!&enys!g$e. 9 pedagg%sna& e$$en az eset$en n n.s #s 'eladata" # nt #eg'elel anyagot !s n'or#. t ny4jtan . 9 'ent e& al&otj& a :ontessor tev!&enys!g'ajt& alapjt. 9 :ontessor -spe. ' &%s tev!&enys!g'ajt& &!t nagy .soport$a oszt*at&5 1. 'ejleszt tev!&enys!ge& 2. d da&t &%s tev!&enys!g'or#&

'ejleszt

tev!&enys!ge&

'ajt

a .) 9 # ndennap !let gya&orlata Aze& seg3t & a &1rnyezet$e" vala# nt az - osztly - &1z1ss!g # ndennap !let!$e val $e llesz&ed!st !s al&al#az&odst. Kelents szerep7& van a szo&so&" sza$lyo& & ala&%ls$an. 9 tan%l& *ozzszo&na& azo&*oz a sza$lyo&*oz" a#elye& n!l&7l ne# le*et &1z1ss!g$en !ln . ? ztonsg$an !rez*et & #ag%&at" #ert t%dj&" #t vrna& el tl7&. Az ers3t 1nllsg%&at" 'elelss!g!rzet7&et. 9 gya&orlato& vonat&oz*atna& a &1rnyezetre (pl.5 sz!&e&" asztalo& #ozgatsa" ta&ar3ts" n1v!nye&- llato& gondozsa...)" 1n#ag%&ra (pl.5 !t&ez!s" eg!szs!g7gy " t sztl&ods szo&so&...) !s %dvar assg el3rso&ra (pl.5 &1sz1n!s" &3nls...) $.) Sonalon jrs

A**ez a gya&orlat*oz sz7&s!ges egy a padlra ragasztott &1r lletve ovl s vonal" vagy egy *asonl ala&4 sznyeg. 9 gya&orlat .!lja az egyens4ly!rz!& 'ejleszt!se" a nagy#otoros #ozgs &oord nlsa !s a #ozd%lato& rny3tsna& t1&!letes3t!se. Anne& a tev!&enys!gne& az vod$an van & e#elt szerepe" de az els osztly$an so& tan%l r!sz&!pess!ge ne& 'ejleszt!s!re s j szolglatot tesz. ..) E#prov zat3v #ozgs 9# &or a gyere&e& #r &!pese& %raln #ozd%lata &at" &!pese& a test7&&el a zen!re reagln . 9 gyere&e& 1n& 'ejez #ozgssal" $ele!l!ssel reaglna& az ltal%& s#eretlen zen!re. d.) ;sendgya&orlato& 9rra szolglna&" *ogy a gyere&e& t!lj!& a .sendet !s #egtan%lj& azt !rt!&eln . 9 .sendre val 1sszpontos3ts ltal a $els ' gyele#&on.entr. llapot$a j%tna&. 9**oz" *ogy .send legyen" a tan%l&na& %ral&odn &ell t%dn %& #ozd%lata & '1l1tt s. Az seg3t az 1n'egyele# & ala&%lst. e.) ?esz!lget &1r1& 9 nyelv !s #eta&o##%n &. s &!pess!ge&et !s a &1z1ss!g t%datot 'ejleszt & azo& az al&al#a&" a# &or & se$$-nagyo$$ -&1r1&$en-" rny3tott vagy sza$ad $esz!lget!s 'or#j$an $esz!l7n& a tan%l&at !rde&l t!#&rl. 9 tan%l& #%n& na&" v sel&ed!s!ne& !rt!&el!se s e$$en a 'or#$an t1rt!n &. 9z els tev!&enys!g'or#a gya&orlata t le*et egy!n leg s v!gezn " a t1$$ t azon$an # nd g .soportosan v!gezz7&. J da&t &%s 9 -az -a 9z d da&t &%s tev!&enys!g'or#& &!t nd v d%%#*oz &ap.sold .soportot !r nt nd v d%%#*oz &ap.sold nagy tev!&enys!g'or#& .soport$a szervez!s szervez!s szervez!s oszt*at&5 #dszere& 'or#& #dszere&

a.) End v d%l s tanra 9 tananyagot egy r1v d nd v d%l s tanra &eret!$en #%tatj%& $e. Azalatt az ra alatt a le*et leg&evese$$ sz *angz & el" a tev!&enys!gne& 1n#ag!rt &ell $esz!ln e. Wgy tere#t a pedagg%s &ap.solatot a gyere& !s a tanesz&1z &1z1tt" *ogy a tan%l &!s$$" az esz&1zzel v!gzett #%n&a ltal j%sson el az 4j s#erete& 'el'edez!s!*ez. 9z nd v d%l s tanra &!t 'z s$l ll. 9z els 'z s5 a $e#%tats 9 pedagg%s $e#%tatja az esz&1z *asznlatt" !s %tna enged a gyere&et 1nllan dolgozn az

esz&1zzel. 9 #%n&a sorn 'el#er7lt pro$l!#&at a tan%l 1nllan pr$lja #egoldan " de *a ez ne# s &er7l" seg3ts!get &!r*et. 9 d & #aga *atrozza #eg" *ogy # &or !s *nyszor s#!tl #eg a gya&orlatot. : nden& ne& le*ets!ge van a gya&orlato& #egvltoztatsra" &reat3v &o#$ nlsra" #ely ltal &7l1n$1z 'el'edez!se&*ez j%t*atna&. 9 pedagg%s a *tt!r$l ' gyel a gyere&e& #%n&jt !s .sa& a&&or l!p &1z$e" *a sz7&s!ges. 9 : %tn #sod & a tan%l 'z s5 $e'ejezte n!vra vagy *ro# l!p.s'o&4 le.&e az esz&1z*1z &ap.sold gya&orlato&at" a pedagg%s

$e &tatja a n!vrt" *ogy #egsz lrd3tsa a gya&orls &1z$en szerzett tapasztalato&at. 9 n!vra *ro# r!sz$l ll5 1. l!p.s'o& 9z !rz!&szerv tapasztalat n!vvel val trs3tsa5 9 pedagg%s *angosan" jl !rt*eten #ondja & a #egtan3tand 'ogalo# nev!t az esz&1zzel pros3tva" an!l&7l" *ogy &1r$e3rn azt. 9 .!l5 a trgy !s a neve &1z1tt asszo. . s &ap.solat & ala&3tsa. 2. l!p.s'o& :egnevez!s %tn a trgy azonos3tsa (passz3v nyelvt%ds)5 9z els l!p.s'o& %tn n!*ny per..el a pedagg%s ellenrz " *ogy a &or$$an l!trej1tt asszo. . #eg#aradt-e a gyere& t%dat$an. 9 tan%ls ezen 'z sa a t%lajdon&!ppen #e#or zls. ;!lja5 az asszo. . #egsz lrd3tsa. 9#enny $en az asszo. . ne# ala&%l & " a t!#val egy &!s$$ dpont$an &ell 4jra 'oglal&ozn . +. l!p.s'o& 9 trgy" 'ogalo# nev!ne& #egjegyz!se" *asznlata (a&t3v nyelvt%ds)5 9zt pr$lj%& & " *ogy a d & #egtan%lta-e !s t%dja-e *asznln az adott 'ogal#at" & 'ejez!st. $.) 9z nd v d%l s #%n&a rny3tsa 9z egy!n #%n&a 'olya#at$an a pedagg%sna& t &ell ltn a az eg!sz osztly$an 'oly tev!&enys!ge&et s. Oda &ell ' gyeln " *ogy # nden tan%l a 'ejld!s sz ntj!ne& #eg'elel esz&1z1&et !s tev!&enys!ge&et vlassza" a#enny $en sz7&s!ges" seg3ts!get ny4jt. 9 .soportot !r nt szervez!s 'or#&

a .) 9 *ro# 'z s4 tanra Anne& &eret!$en az eg!sz" vagy n!*a .sa& egy & se$$ .soporttal 'oglal&oz%n&. Aze& a tanr& t1$$ny re a szo&so&" egy7tt!l!s sza$lyo& & ala&3tst szolglj&. 9 *ro# 'z s a &1vet&ez5 1. 'z s 9 pedagg%s a le*et leg&evese$$ szval $e#%tatja a .sele&v!ssort. Al*agy # nden 'elesleges dolgot" *ogy a tan%l& .sa& az adott .sele&v!ssorra ' gyeljene&. 2. Agyes +. 9 'z s .sele&v!ssort. a 'z s .sele&v!ssort.

gyere&e& vagy a

#eg s#!tl & tan%l&

a r1v den

tan3t

ltal

$e#%tatott 1ssze'oglalj&

pedagg%s

#eg'ogal#azz&"

$.)

9z

ltalnos

tanra

9z ltalnos tanra l!nyege" *ogy a tan%l&at #ot vlj%&" !s &!pes! tegy7& a sz$an 'org t!#a 'eldolgozsra. Az & *at az ra vala#enny 1sszetevj!re" #elye& a &1vet&ez&5 el&!sz3t!s & v telez!s tartalo#

'eldolgozs.

9z el&!sz3t!s #ag$an 'oglalja a tanrra val 'el&!sz7l!st !s a 'eldolgozs var . & le*ets!g!t. 9 & v telez!s 'rontl s jelleg2. Az 'elel #eg legjo$$an az ltalnos $evezet jelleg!ne& !s a tan%l& !let&orna&. :aga a 'oglal&ozs so*ase# t4l *ossz4" !s %tna a d &o& &!rdez*etne&. 9z ra t!#ja-tartal#a azo&ra az alap n'or#. &ra &orltozd &" #elye& az 1nll 'eldolgozs sze#pontj$l n!l&7l1z*etetlene&. =!#&at a pedagg%s !s a tan%l& s 'elvet*etne&. 9 'eldolgozsnl 'eladato&at" proje&te&et ad%n& vagy javaslato&at tesz7n&" #elye&&el a tan%l vagy a .soport 1nllan t%d dolgozn . 9 'eladato&na& vltozatosa&na&" so&r!t2e&ne& &ell lenn 7&" *ogy le*ets!g ny3ljon a d ''eren. lt tev!&eny&ed!sre !s sza$ad vlasztsra. 9 'eladatlapo&at a pedagg%s ll3tja 1ssze 4gy" *ogy azo& tartal#azzana& olyan rodal# %talst s" #ely$en a tan%l az ra t!#jna& $ve$$ & 'ejt!s!t s #egtallja.

Oagyo#nyrz progra#ja n&at a sze#!ly s!g- !s &1z1ss!g'ejleszt!s sze#pontj$l rend&3v7l 'ontosna& tartj%&5

Als osztlyoso& 7nnep!lyes avatsa Tene v lgnap 9rad v!rtan4& napja - o&t$er ,. 195,-os 'orradalo# !s sza$adsg*ar. e#l!&napja - o&t$er 2+. :4ze%# nap 6z7ret $l : &%ls !s 'eny7nnep @arsang Nvodso& 'ogadsaX?a$a $1rze @ l#&l%$ :r. %s 15. Oelta #2velts!g nap - Oelta )la 9ny& napja Pllato& v lgnapja @1ld napja G *3vs napja - sportnap )yer#e&nap

Es&olanap ?allags

Fevel!s

progra#%n&

/edagg a progra#%n& alapgondolata olyan egy#st t sztel e#$ere& trsadal#na& #egtere#t!se" a#ely$en ter#!szetes #so& el'ogadsa" #eg$e.s7l!se" #eg!rt!se" a # ndennapo& 'esz7lts!ge ne&" &on'l &t%sa na& *elyes &ezel!se" a*ol e#$ertrsa tl # nden& elvr*atja" *ogy egyenrang4&!nt &ezelj!&" e#$er #!ltsgt t sztelet$en tarts&. Az a #2velts!g alapja" .sa& az lyen t1re&v!se&re alapoz*at& a &on&r!t !rt!&e& !s nor#&5

""9z !letne& ne# a&&or vagy%n& a seg3ts!g!re" *a elnyo#j%& #egny lvn%lsa t" *ane# a&&or" *a &1nny3t7n& & 'ejld!s!n" !s #egoltal#azz%& a 'enyeget vesz!lye&tl. Az!rt &ell el*r3tan%n& a gyer#e& 4tj$l a 'ejld!se el! g1rd7l a&adlyo&at" s &ell te& ntettel lenn7n& sz7&s!glete re !s $ ztos3tan%n& szelle# !lete ter#!szetes" spontn & $onta&ozst. Sagy s arra &ell t1re&edn7n&" *ogy a gyer#e& # ndent" a# re &!pes" 1nllan el s v!gez*essen.(:ontessor )

9 :ontessor nevel!s !s o&tats alapjt az &!pez " *ogy a gyere&et te& nt & nd%lpontjna&. 9 :ontessor pedagg a &1z!ppontj$an a gyere& ll" a& el#!lyedt" &on.entrlt" 1n#agt 'el!p3t !s ' gyel#es #%n&ra &!pes. Azen gyere&&!p & ala&3tsna& 'elt!tele a sze#!lyre szl 'ejleszt!s" a# a :ontessor pedagg a egy & ' jelle#zje. ;!lja5 oly #don seg3ten a gyere&et" *ogy az 1n#agt 1nll sze#!ly s!gg! 'ejlessze. A$$l a sze#l!let$l &1vet&ez alapelve n&5 9 gyer#e& nevelje 1n#agt" * szen *elyette #s ne# v!gez*et el. 9 nevelne& n n.s #s &1teless!ge" # nt e 'ejld!s &edvez 'elt!tele ne& #egtere#t!se. 9 gyer#e& *ozz #!retezett" $artsgos" eg!szs!ges &1rnyezet$en t1ltse napja t. 9 .sald$an !s az s&ol$an s a gyer#e& a&t v tsa legyen a #eg*atroz" a#ely le*ets!get tere#t arra" *ogy a gyer#e& al&ossa #eg &!pzete t" 'ejlessze !rz!&szerve t" !p3tse 'el 1nll tapasztalat v lgt" ne a 'elntt" a pedagg%s &!nyszer3tse r a sajtjt. 9 gyer#e& 'ejld!s 'ontos el'elt!tele a szeretet- !s t szteletteljes nevel l!g&1r.

-9 gyer#e& 'ejld!s!ne& sza$adsga . azt jelent " *ogy . seg3t szeretettel e#elj7& &1r!je a #eg'elel &1rnyezetet. : n!l t1&!letese$$ a &1rnyezet" annl &evese$$ $eavat&ozsra van sz7&s!g a 'elntt r!sz!rl.(:ontessor 5 Aladso& az 4j nevel!srl" G sdednevel!s" 19+2. M-5. o.)

: nden gyer#e& tev!&enys!g #egengedett" a# ne# a&adlyozza a t1$$ gyer#e& sza$ad .sele&v!s!t" de t los # nden agressz3v" #so&at zavar v sel&ed!s. Azltal a sza$adsg ltal #egszerez*et a sz7&s!ges &ezde#!nyez&!szs!get" 1n$ zal#at" de .sele&edete $l" v sel&ed!s!$l ne# * nyozna& a trsadalo# ltal elvrt nor#& se#5 #so& joga na& el s#er!se" !rt!&el!se" vala# nt az er&1l.s p!lda#%tats" a#ely a sz7&s!ges 1nnevel!s alapja. 9 gyer#e& ntelle&t%s$an rend ala&%l & a rendetlens!g$l. 9z a&arat seg3t a .sele&v!s s &eres v!g*ezv tel!t !s $ev!s!s!t" #ajd rny3tja a tev!&enys!get" *atn t%d r. 9 t%datna& ez a rendezetts!ge $ ztos3tja a gyer#e& ntelle&t%sna& !s er&1l.s!ne& 'ejld!s!t.

Az a 'el'ogs azon$an a *agyo#nyos s&ola szerepe&*ez szo&ott pedagg%stl r s toleran. t" 1n'egyel#et" $ zal#at" #eg!rt!st" *atrozottsgot" g!nyess!get" #eg' gyel- !s szervez&!szs!get &3vn. 9 sza$adsgna& az rny3t &orltja 5 az nt!z#!ny jl & ala&3tott $els rendje" vala# nt a nevel& ltal *asznlt" lletve a #dszere& al&al#azs*oz sz7&s!ges esz&1zrendszer. 9 sza$adsgna& %gyan s add g van !rtel#e" a#edd g a gyer#e& sajt !let&orna&" 'ejletts!g sz ntj!ne& #eg'elel esz&1z1&&el tev!&eny&ed &5 ""sza$adsgot adn #%n&aal&alo# n!l&7l !rtel#etlen lenne.-