Vous êtes sur la page 1sur 128

www.goldenservice.zelmer.

com

PL

215

Instrukcja uytkowania

CZ

1629
Nvod k obsluze

SK

3043

Nvod na pouitie

ODKURZACZ

VYSAVA

VYSVA

ZELMER Typ 616

ZELMER Typ 616

ZELMER Typ 616

HU

4457

Kezelsi utasts

RO

5871

Instruciuni de folosire

RU

7285

PORSZVK

ASPIRATORUL

ZELMER Tpus 616

ZELMER Tip 616

ZELMER T 616

BG

8699

UA

100113

EN

114127

User manual

VACUUM CLEANER

ZELMER 616

ZELMER 616

ZELMER Type 616

instrukcja 616-010.indb 1

2010-02-23 10:18:33

PL

Szanowni Klienci!

Odkurzacze nasze produkowane s od wielu lat i ciesz si bardzo dobr opini. Wykorzystujc nasze
najlepsze rozwizania z poprzednich modeli oraz trendy w rozwoju sprztu czyszczcego na wiecie,
stworzylimy dla Pastwa odkurzacz, ktry pomoe rozwiza problemy zwizane z utrzymaniem czystoci w Waszych mieszkaniach.
Oprcz tradycyjnego odkurzania przeznaczony jest on do zbierania zanieczyszcze mokrych, czyszczenia par oraz czyszczenia na mokro (detergentem).
Przy zastosowaniu nowego systemu filtracji urzdzenie moe pracowa jako tradycyjny odkurzacz lub odkurzacz z filtrem wodnym. Stworzono moliwo wyboru jednego z 4 systemw czyszczenia, ktre mona
stosowa w zalenoci od indywidualnych potrzeb uytkownika, w tym moliwo korzystania z worka
papierowego.
Prosimy o uwane przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. Szczegln uwag naley powici
wskazwkom bezpieczestwa. Instrukcj obsugi prosimy zachowa, aby mogli Pastwo z niej
korzysta rwnie w trakcie pniejszego uytkowania.

ODKURZACZ TYP 616 PRZEZNACZONY JEST WYCZNIE DO UYTKU


DOMOWEGO
Niniejszy sprzt nie jest przeznaczony do uytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolnoci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majce dowiadczenia lub znajomoci sprztu, chyba e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj uytkowania sprztu,
przekazanej przez osoby odpowiadajce za ich bezpieczestwo.
Naley zwraca uwag na dzieci, aby nie bawiy si sprztem.

WSKAZWKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA


Odkurzacz podczaj jedynie do sieci prdu przemiennego 230 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
Nie podczaj odkurzacza do sieci z gniazdkiem, ktre nie jest wyposaone w koek ochronny.
Nie wycigaj wtyczki z gniazdka pocigajc za przewd.
Nie uruchamiaj urzdzenia, jeli przewd zasilajcy jest uszkodzony lub obudowa jest w sposb widoczny uszkodzona.
Jeeli przewd zasilajcy nieodczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by wymieniony
u wytwrcy lub w specjalistycznym zakadzie naprawczym albo przez wykwalifikowan osob
w celu uniknicia zagroenia.
Napraw urzdzenia moe dokonywa jedynie przeszkolony personel. Nieprawidowo wykonana
naprawa moe spowodowa powane zagroenia dla uytkownika. W razie wystpienia usterek
radzimy zwrci si do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczki przewodu przyczeniowego.
Nie dotykaj urzdzenia mokrymi rkami, gdy jest ono wczone do sieci zasilajcej.
Nie przejedaj odkurzaczem oraz szczotkami sscymi i czyszczcymi przez przewd zasilajcy, gdy
grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.
Przed czyszczeniem urzdzenia, jego montaem lub demontaem zawsze wyjmij przewd przyczeniowy z gniazdka sieci.
Wycz urzdzenie przed zmian wyposaenia lub przed zblieniem do czci bdcych w ruchu podczas uytkowania.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierzt, a szczeglnie uwaaj, aby nie przyblia kocwek sscych do oczu i uszu.
Nie kieruj strumienia pary wodnej na osoby albo zwierzta, wzgldnie nie uywaj go do czyszczenia
powierzchni i przedmiotw wraliwych na wysok temperatur.
Nie kieruj strumienia cieczy lub pary wodnej na urzdzenia elektryczne.
Unikaj zetknicia skry z par wysoka temperatura moe spowodowa oparzenie.
Nie wcigaj do odkurzacza; zapaek, niedopakw papierosw, rozarzonego popiou, rodkw rcych, toksycznych, benzyny nafty i innych palnych lub wybuchowych cieczy. Unikaj zbierania ostrych
przedmiotw.
Nie odkurzaj drobnych pyw jak: mka, cement, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
W czasie pracy nie dopuszczaj do przewrcenia lub zalania odkurzacza wod.
Ze wzgldu na ciar odkurzacza, nie stawiaj go na pkach, regaach stopniach itp.
Odkurzacz ustawiaj zawsze na kkach w pozycji poziomej, inna pozycja pracy odkurzacza jest niedopuszczalna.
2

instrukcja 616-010.indb 2

2010-02-23 10:18:33

Nie wystawiaj odkurzacza na dziaanie czynnikw atmosferycznych (deszcz, mrz).


Nie uywaj odkurzacza bez naoonego filtra piankowego w zespole filtracyjnym.
Nie pozostawiaj wczonego i pracujcego odkurzacza bez nadzoru ze wzgldu na niebezpieczestwo
w razie jego upadku.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urzdzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewaciw jego obsug.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w kadej chwili, bez wczeniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisw prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

CHARAKTERYSTYKA ODKURZACZA
Odkurzacz 616 przeznaczony jest do zbierania zanieczyszcze z podg, dywanw, pytek ceramicznych,
szczelin w boazerii, listwach podogowych, grzejnikach, do odkurzania mebli, zason, firanek, do zbierania
cieczy i czyszczenia na mokro: pytek posadzek, dywanw, wykadzin podogowych i tapicerki oraz do
czyszczenia par (fug pomidzy pytkami, szczelin, do mycia okien, gadkich powierzchni, cian, pytek,
do prania tapicerki foteli, siedzisk, itp.).
Odkurzacz wyposaony jest w poczwrny system filtracji.
Pierwszym filtrem jest worek papierowy lub wkadka filtracyjna znajdujca si na dnie korpusu filtra. Ich
zadaniem jest wyapanie grubszych zanieczyszcze.
Drugim i zasadniczym filtrem jest filtr wodny. Czynnikiem filtrujcym jest czysta woda w iloci 1,5 l oraz
filtr piankowy, ktrego zadaniem jest oddzielenie powietrza od wody. Oznacza to e, podczas odkurzania
mona zebra dodatkow porcj wody. Odkurzacz posiada system ustalajcy maksymalny poziom wody
i zabezpieczajcy przed przepenieniem wod.
Trzecim filtrem jest filtr wlotowy znajdujcy si na pycie grnej filtra kompletnego. Jego zadaniem jest wychwycenie czstek kurzu i zanieczyszcze nie zatopionych w wodzie przed wlotem powietrza do agregatu.
Czwartym filtrem jest filtr powietrza wylotowego znajdujcy si bezporednio na wylocie powietrza z odkurzacza.
Na pokrywie grnej odkurzacza znajduj si wyczniki umoliwiajce wybr funkcji pracy odkurzacza
oraz lampki tlce informujce o stanie pracy odkurzacza. S nimi:
1 wycznik trzypozycyjny
2 wycznik silnika
3 wycznik spustu / emisji pary
4 lampka funkcji czyszczenia par
5 lampka funkcji czyszczenia detergentem (sygnalizuje prac pompki)
Na pokrywie tej naniesiono rwnie symbol graficzny przestrzegajcy przed niebezpieczestwem poparzenia.
Uytkownik wyrobu ma moliwo wyboru jednej z trzech funkcji:
czyszczenie par wycznik trzypozycyjny (1) ustawiony w pozycji 1,
czyszczenie detergentem wycznik trzypozycyjny (1) ustawiony w pozycji 2,
odkurzanie powierzchni suchych / zbieranie zanieczyszcze wycznik trzypozycyjny (1)
ustawiony w pozycji neutralnej 0.

Odkurzacz nadaje si idealnie do wsppracy z turboszczotk Zelmer. Jest ona nieodzownym elementem
wyposaenia dla wszystkich posiadaczy psw, kotw i innych zwierzt domowych, ktrych sier jest
trudna do zebrania z dywanw i wykadzin. Obracajca si gowica turboszczotki dokadnie szczotkuje
powierzchnie, powodujc zasysanie sierci.

instrukcja 616-010.indb 3

2010-02-23 10:18:34

DANE TECHNICZNE
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej.
Zabezpieczenie sieci: 16 A.
Urzdzenie jest przystosowane do pracy cigej: S1.
Urzdzenie klasy I, wyposaone w przewd przyczeniowy z y ochronn i wtyczk ze stykiem
ochronnym. Wymaga podczenia do gniazdka sieciowego wyposaonego w koek ochronny.
Moc grzaki w wytwornicy pary: 1250 W.
Pojemno zbiornika tylnego na detergent/wod: 3,5 l.
Pojemno zbiornika na zanieczyszczenia: 6 l.
Zasig pracy: 9 m.
Odkurzacze ZELMER speniaj wymagania obowizujcych norm.
Urzdzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Urzdzenie elektryczne niskonapiciowe (LVD) 2006/95/EC.
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) 2004/108/EC.
Haas urzdzenia: 80 dB/A.
Wyrb oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodnoci CE znajduje si na stronach www.zelmer.pl.

BUDOWA I WYPOSAENIE ODKURZACZA

WYPOSAENIE DO ODKURZANIA
POWIERZCHNI SUCHYCH
Ssawki do mebli, szczelin i tapicerki mona mocowa zarwno na rurze sscej, jak
i w chwycie wa.

W sscy umoliwia atwe manewrowanie wyposaeniem. Dziki odpowiedniej konstrukcji nie ulega on skrcaniu w czasie odkurzania.

Rury ssce cz w sscy z ssawk ma, ssawk szczelinow, ssawkoszczotk lub szczotk. Jeeli jest to rura teleskopowa, ustaw jej dugo w danej pozycji roboczej (w zalenoci od wzrostu obsugujcego) wciskajc
przycisk A i przesu rury w kierunku wskazanym strzakami.
4

instrukcja 616-010.indb 4

2010-02-23 10:18:34

Ssawko-szczotka. Zalecamy odkurza ssawko-szczotk:


Podoa mikkie dywany i wykadziny podogowe.
Podoa twarde podogi z drewna, tworzyw sztucznych, pytek ceramicznych itp.
Ssawko-szczotk pocz z rur wcinij przecznik na ssawko-szczotce zgodnie z rypodoe mikkie lub
podoe twarde.
sunkiem
Tapicerka, materace itp.
Ssawka suy do odkurzania mebli tapicerowanych, materacy, zason, firan itp. Dziki
paskowi do podnoszenia nitek, zbierane s rwnie dokadnie nitki, drobne wkna itp. Radzimy przy tej czynnoci zmniejszy moc ssania odkurzacza.
Delikatne materiay i nierwne przedmioty
Szczotka maa suy do odkurzania: ksigozbiorw, ram obrazw i okien. Radzimy przy
tej czynnoci zmniejszy moc ssania odkurzacza.
Szczeliny, kty, zagbienia itp.
Ssawka szczelinowa suy do odkurzania: szczelin, ktw, szpar i innych trudnodostpnych zakamarkw.
Wkadka filtracyjna GORETEX (kolor biay) stosowana do odkurzania z workiem papierowym.
Wkadka filtracyjna FIZELINA (kolor czarny) stosowana do odkurzania
bez worka papierowego.
Worek papierowy jest zbiornikiem kurzu, z ktrego nie usuwa si zebranych podczas
odkurzania zanieczyszcze. Kady odkurzacz wyposaony jest w 2 worki papierowe.

RNE SPOSOBY ZBIERANIA ZANIECZYSZCZE SUCHYCH


Wycznik trzypozycyjny musi by ustawiony w pooeniu neutralnym 0
1. Odkurzanie tradycyjne bez wody z uyciem worka papierowego.
Opis uytych elementw pokazano na rys. obok. Zanieczyszczenia gromadz si
w worku papierowym. Zakoczenie pracy nie wymaga dodatkowych czynnoci
zwizanych z obsug odkurzacza.
2. Odkurzanie z uyciem wody i worka papierowego.
Opis uytych elementw pokazano na rys. obok. Podczas takiego odkurzania
zanieczyszczenia gromadz si w worku papierowym. Zastosowana w komorze
filtra wkadka filtracyjna GORETEX (kolor biay) zapobiega przenikaniu wody do
worka papierowego. Mona go uywa do kilkakrotnego odkurzania. Po zakoczeniu pracy wylej wod ze zbiornika i osusz go.

3. Odkurzanie z uyciem wody i wkadki filtracyjnej FIZELINA (kolor czarny) bez worka papierowego.
Opis uytych elementw pokazano na rys. obok. Zgromadzone w komorze filtra
zanieczyszczenia s mokre.

4. Odkurzanie z uyciem wody bez worka papierowego i wkadek filtracyjnych w komorze filtra.
Opis uytych elementw pokazano na rys. obok. Zanieczyszczenia gromadz si
w komorze filtra (grubsze frakcje) i w wodzie.

instrukcja 616-010.indb 5

2010-02-23 10:18:34

Przy zastosowaniu powyszego systemu filtracji odkurzacz mona uytkowa w nastpujcy sposb:
A DO ODKURZANIA Z WORKIEM PAPIEROWYM BEZ WODY
Wcinij przycisk zaczepu i podnie pokryw grn.
Wyjmij zbiornik przedni i wycignij z niego filtr.
Zwolnij zaczepy mocujce pokryw grn z korpusem filtra, naciskajc kciukami rwnoczenie oba zaczepy, jak na rys. obok
(poz.1-1).
Unie do pozycji pionowej uchwyt filtra, wysu z zaczepw pokryw grn i otwrz komor na zanieczyszczenia.
Wewntrz komory znajduj si szczeliny do mocowania worka papierowego:
Worek papierowy zagnij wzdu linii przerywanej w kierunku
strzaki.
Wsu go pionowo do wnki filtra zgodnie ze strzak na rys.
Otwr powinien pokry si z otworem wlotowym filtra.
Zaam tekturk worka do wewntrz (wzdu linii cicia tekturki)
i unie uchwyt filtra do poz. pionowej.
Wsu wystajce zaczepy pokrywy w prostoktne otwory w korpusie, po uchwyt na pokrywie i zatrzanij j;
Nacinij kolejno dwoma kciukami pyt grn w pobliu kadego zaczepu lub nacinij kciukami jednoczenie pyt grn przy
zaczepie 1 i 2 (rys. obok), a do usyszenia charakterystycznego
trzasku.
UWAGA! Oba zaczepy grne musz by zawsze zatrzanite!
B DO ODKURZANIA Z WORKIEM PAPIEROWYM PRZY UYCIU 1,5 L WODY JAKO DODATKOWEGO FILTRA
Po wykonaniu tych samych czynnoci jak w punkcie A, dodatkowo:
Zwolnij zaczep dna korpusu filtra (1). W wkadk filtracyjn (2) GORETEX (kolor biay) i powtrnie zatrzanij
zaczepy.
Napenij zbiornik przedni wod w iloci 1,5 l. Poziom wody
powinien mieci si midzy znakami: MIN, MAX.
UWAGA! Odkurzajc z workiem papierowym zawsze stosuj wkadk filtracyjn GORETEX.
Po odkurzaniu nie pozostawiaj worka papierowego w pojemniku filtra, jeeli w zbiorniku
przednim znajduje si woda.

C DO ODKURZANIA BEZ WORKA PAPIEROWEGO BEZPOREDNIO DO POJEMNIKA FILTRA


Z UYCIEM WKADKI FILTRACYJNEJ FIZELINA LUB BEZ NIEJ
Sprawd, czy w pojemniku filtra znajduje si worek papierowy, jeli tak, to go
usu.
Sprawd poprawno zatrzanicia pokrywy grnej z korpusem (zaczepy 1 i 2
maj by zatrzanite). W tym celu wykonaj czynnoci opisane w punkcie A.
Zwolnij zaczep dna korpusu filtra, w wkadk FIZELINA (kolor czarny) lub nie
umieszczaj jej.
Odkurzanie z wkadk filtracyjn FIZELINA powoduje, e w pojemniku filtra kurz i mieci ponad
fizelin s wilgotne.
UWAGA! Zastosowan wkadk FIZELINA mona uywa jako jednorazow (szybka wymiana),
lub wielorazow (tasza, cho wymaga wyprania i przepukania).

instrukcja 616-010.indb 6

2010-02-23 10:18:34

Zwr uwag na dokadne opicie filtra piankowego wok pywaka (mocowany jest na dwch
zaczepach).
Zwr uwag aby uszczelka dokadnie przylegaa do zbiornika.
W filtr wodny do zbiornika i ustaw
zbiornik na podstawie.
Zamknij pokryw grn.

W kocwk wa sscego do otworu w zbiorniku, tak


aby wierzchoki na kocwce wa zbiorniku leay naprzeciw siebie, i przekr j w prawo lub w lewo, tak aby ww
znaki byy wzgldem siebie przesunite.
Pocz:
a. rur z wem,

b. rur z wybran ssawk lub szczotk.


W wtyczk przewodu do gniazdka sieciowego wyposaonego w koek ochronny i uruchom odkurzacz naciskajc wycznik silnika.
UWAGA! Odkurzacz wyposaony jest w pywak, ktry automatycznie zablokuje
ssanie, jeeli filtr piankowy bdzie mocno zabrudzony. Objawia si to
wzrostem obrotw silnika.
W takiej sytuacji:
Wycz odkurzacz naciskajc przycisk wycznika i wycignij wtyczk z gniazdka sieci.
Obr kocwk wa do pozycji pokrycia si wierzchokw znakw na kocwce wa i gniedzie zbiornika i wycignij w ze zbiornika.
Otwrz pokryw grn i wycignij zbiornik przedni.
Ze zbiornika wycignij filtr wodny i zdejmij z niego filtr
piankowy.
Dokadnie oczy ww. filtry (patrz rozdzia Zakoczenie
pracy).
Zwolnij zaczep dna korpusu filtra i wysyp mieci.
Jeeli wczeniej zbierane byy mieci do worka papierowego, to zwolnij zaczepy pokrywy grnej 1 postpujc zgodnie z wczeniej opisanymi czynnociami (pkt. A).
Wylej brudn wod wraz z zanieczyszczeniami ze zbiornika
i wypucz go.
Nalej czyst wod, w filtr wodny, ustaw zbiornik na podstawie i zamknij pokryw grn.
W wtyczk przewodu do gniazdka sieciowego, wcz odkurzacz i kontynuuj
odkurzanie.
UWAGA! Pywak moe rwnie zadziaa przy gwatownych ruchach, szarpniciach, uderzeniach lub przy przejedaniu przez progi.
W takiej sytuacji:
Wycz odkurzacz na kilkanacie sekund, a nastpnie wcz go ponownie i kontynuuj odkurzanie.
7

instrukcja 616-010.indb 7

2010-02-23 10:18:35

ZASYSANIE CIECZY
Do zasysania cieczy, czyszczenia na mokro, czyszczenia par naley uywa wa sscego i rur
sscych detergent/para.
Chcc zastosowa odkurzacz do zasysania cieczy naley:
Woy kocwk wa sscego do otworu w zbiorniku,
tak aby wierzchoki na kocwce wa i zbiorniku leay
naprzeciw siebie, i przekrci j w prawo lub w lewo, tak
aby ww. znaki byy wzgldem siebie przesunite.
Poczy:
a. rury ssce (detergent/para),

b. rur z wem,

c. rur z cznikiem,

d. cznik z ssawk rozpylajc du lub ma.

Zablokowa poczenie przez przekrcenie blokady:


rur,
rury z wem,
rury z cznikiem,
cznika z ssawk.

Woy krciec wyka do zaworu w podstawie odkurzacza.


Upewni si, czy krciec zosta prawidowo zamocowany w zaworze.
UWAGA! Przy trudnociach w czeniu ww. elementw zwil uszczelki np. wazelin techniczn
lub wod itp.
Majc tak przygotowany odkurzacz naley pamita, aby:
1. Zbiornik przedni by zawsze pusty (bez wody).
2. Nie stosowa adnych wykadzin filtracyjnych, ani worka papierowego.
3. Stosowa ssawki rozpylajce (du lub ma), opisane niej.
UWAGA! Absolutnie nie uruchamiaj odkurzacza z penym zbiornikiem! Nie zasysaj jednorazowo
duych porcji cieczy (np. wem zanurzonym w wodzie).
Jeeli w czasie zasysania poziom cieczy przekroczy poziom MAX, pywak automatycznie zablokuje
ssanie.
W takiej sytuacji:
Wycz odkurzacz na kilkanacie sekund, a nastpnie wcz go ponownie i kontynuuj odkurzanie.

CZYSZCZENIE NA MOKRO Wyposaenie do czyszczenia na mokro


W sscy (detergent/para) to podstawowy element wyposaenia odkurzacza. Suy do czyszczenia detergentem i par wodn. Jego gitko umoliwia manewrowanie rnymi czciami wyposaenia oraz
odkurzanie wok odkurzacza.
W rkojeci wa znajduj si:
1. Przycisk po naciniciu go, zgodnie ze strzak 1, nastpuje wypyw wody
lub pary ze ssawki.
2. Blokada wcinicie jej, zgodnie ze strzak 2, powoduje zablokowanie przycisku,
co ma zapobiec przypadkowemu wypywowi z ssawki wody lub gorcej pary.
8

instrukcja 616-010.indb 8

2010-02-23 10:18:35

3. Zasuwka suy do regulacji siy ssania, co uzyskuje si przez odsanianie lub przysanianie otworu
znajdujcego si pod zasuwk.
UWAGA! W czasie zasysania wody, czyszczenia na mokro lub par, zasuwka powinna cakowicie
przysania otwr.
Rury ssce (detergent/para) cz w sscy (detergent/para) poprzez
cznik (lub bez) z odpowiedni ssawk. W zalenoci od rodzaju wykonywanej czynnoci oraz wzrostu uytkownika mona stosowa jedn lub
dwie rury.
cznik suy do poczenia rury sscej (detergent/para) tylko z ssawk rozpylajc
du lub ssawk rozpylajc ma.
Ssawka rozpylajca dua suy do zasysania
wody oraz do czyszczenia na mokro.
Listwa szczotkowa nakadana jest na ssawk rozpylajc du. Suy do zasysania wody z twardych powierzchni, np. parkietu, linoleum,
pytek ceramicznych, itp. oraz do czyszczenia na mokro.
Sswka rozpylajca maa suy do czyszczenia na mokro maych powierzchni tapicerowanych, np. krzese, foteli, wersalek, tapicerki samochodowej, itp.
Przygotowanie odkurzacza do czyszczenia na mokro
Przed przystpieniem do czyszczenia na mokro, odkurz dokadnie powierzchni przeznaczon do czyszczenia, a nastpnie przygotuj odkurzacz do czyszczenia na mokro. W tym celu:
Wycz odkurzacz naciskajc przycisk wycznika i wycignij wtyczk z gniazdka sieci.
Obr kocwk wa do pozycji pokrycia si wierzchokw znakw na kocwce wa i gniedzie zbiornika, wycignij w ze zbiornika.
Otwrz pokryw grn i wycignij zbiornik przedni.
Ze zbiornika wycignij filtr wodny.
Usu mieci z pojemnika korpusu filtra lub usu worek papierowy.

Wylej brudn wod wraz z zanieczyszczeniami ze zbiornika i wypucz go.


W filtr wodny do zbiornika bez worka papierowego i wkadki filtracyjnej.
Ustaw zbiornik na podstawie i zamknij pokryw grn.
Nastpnie postpuj zgodnie z opisem zawartym w punkcie Zasysanie cieczy,
a dotyczcym montau wa sscego, poczenia rur sscych, cznika, ssawki
rozpylajcej i zamocowania krca wyka.

W dalszej kolejnoci:
cignij zbiornik tylny:
otwrz pokryw grn i ustaw j w pozycji pionowej 1.
zbiornik podnie do gry, a nastpnie wysu do tyu 2.
Wycignij ze zbiornika zatyczk wlewu i napenij zbiornik
rodkiem czyszczcym (roztworem proszku lub pynem),
w iloci podanej na etykiecie:
Proszek, przygotowanie roztworu czyszczcego: w osobnym naczyniu zawarto
torebki rozpu w 2,5 3 l ciepej wody o temp. do 45C.
Pyn czyszczcy: odmierzon ilo pynu wlej do zbiornika tylnego. 1 zatyczka pynu na 3,5 l wody.
W zalenoci od zastosowanego rodka czyszczcego, napenij zbiornik tylny
przygotowanym roztworem lub ciep wod o temp. do 45C.
W zatyczk do otworu w zbiorniku tylnym.
UWAGA! Odkurzacz jest fabrycznie wyposaony tylko w jeden z ww. rodkw
czyszczcych.

instrukcja 616-010.indb 9

2010-02-23 10:18:35

ZELMER S.A. gwarantuje dobry efekt czyszczenia i poprawne dziaanie odkurzacza tylko przy uyciu
rodkw czyszczcych i ich iloci zatwierdzonych przez ZELMER S.A., co zaznaczono na etykiecie rodka czyszczcego:
Proszek DYWANOPUC F-my OKTIMA, Polska.
Pyn CARPEX F-my ASTRA POLLENA, Polska.
Pyn FOUNTAINHEAD F-my Butchers, USA.
Ustaw zbiornik w uprzednio zajmowanym miejscu i docinij go w celu
dokadnego zamocowania na korpusie odkurzacza.
Zamknij pokryw grn.

CZYSZCZENIE DYWANW
Przed rozpoczciem czyszczenia dywanu na mokro, sprawd trwao kolorw na przebarwienie.
Na bia szmatk nanie niewielk ilo rodka czyszczcego (roztworu proszku lub pynu) i czy dywan
w najmniej widocznym miejscu. Jeeli szmatka zafarbuje oznacza to, e dywan nie ma trwaych kolorw
i nie moe by czyszczony w ten sposb.
Dla zabezpieczenia przed powstawaniem piany lub przy jej powstawaniu podczas czyszczenia, stosuj
rodek antypienicy zalecany przez Firm ZELMER S.A., w ilociach i w sposb podany na etykiecie:
G 478 Entschumer D Firmy BUZIL, Niemcy.
FOAM-FREE F-my Butchers, USA.
UWAGA! Odkurzacz jest fabrycznie wyposaony tylko w jeden z ww. rodkw antypienicych.
cignij z ssawki listw szczotkow.
Ustal na dywanie kierunek ruchu ssawki, przy ktrym
bdzie ona stawiaa najmniejszy opr.
Przecz wycznik trzypozycyjny (1) w pooenie 2
(pompka ze zbiornika tylnego pobiera wod z detergentem, co sygnalizuje wiecca lampka (5).
Wcz odkurzacz, wciskajc wycznik silnika (2).
UWAGA! Pompk mona wczy tylko wtedy, gdy
w zbiorniku tylnym znajduje si woda. Jej
brak objawia si gon prac pompki.
Wcinij w rkojeci wa przycisk regulujcy dopyw
wody do ssawki.
Przesuwaj ssawk po dywanie wykonujc ruchy posuwisto-zwrotne.
UWAGA! W przypadku stwierdzenia, e mimo wczenia pompki ssawka nie rozpyla wody,
sprawd poprawno zamocowania zbiornika tylnego (mocno go docinij) oraz zamocowanie krca w zaworze w podstawie odkurzacza. Przy trudnociach z zamocowaniem,
zwil gniazdo zaworu zbiornika tylnego oraz uszczelk krca.
Czyszczenie dywanu prowad w taki sposb, aby w trakcie czyszczenia i bezporednio po nim, nie
chodzi po wyczyszczonej powierzchni.
UWAGA! Nie rozpryskuj roztworu piorcego zbyt dugo w jednym miejscu dywanu, aby go nie
przemoczy.
Po oczyszczeniu czci dywanu przerwij spryskiwanie i osusz, go wykonujc ssawk ruchy posuwistozwrotne. Powtrz te czynnoci, a caa powierzchnia dywanu zostanie osuszona.
Po zakoczeniu spryskiwania wycz pompk (przecz wycznik trzypozycyjny (1) z pooenia 2
w pooenie 0) oraz wcinij w wu sscym na chwil przycisk regulujcy dopyw wody do ssawki
w celu rozadowania cinienia.
Przy zabrudzeniach zastarzaych lub szczeglnie trudno usuwalnych, miejsce to najpierw zwil
rodkiem piorcym zalecanym przez ZELMER S.A., a do pojawienia si piany. Pozostaw na pewien czas, a nastpnie odessij odkurzaczem.
UWAGA! Nie dopuszczaj do przemoczenia dywanu. Moe to doprowadzi do jego trwaego odksztacenia (pofadowania).

10

instrukcja 616-010.indb 10

2010-02-23 10:18:37

CZYSZCZENIE PODG GADKICH


Na ssawk nasu listw szczotkow.
Przecz wycznik trzypozycyjny (1) w pooenie 2 i wcz odkurzacz (jak
przy czyszczeniu dywanw).
Wcinij w rkojeci wa przycisk regulujcy dopyw
wody do ssawki.
UWAGA! Przy zatkaniu si dyszy spryskiwacza
odcz ssawk od rury i oczy (przedmuchaj) kanaek lub wymie dysz na now.
Komplet dysz zapasowych doczony jest do wyposaenia.
Wymiana dyszy
1. Z ssawki rozpylajcej duej (lub maej) wyjmij dysz wraz z piercieniem gumowym 5,6 x 1, nacinij
dysz kciukiem w d zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na korpusie ssawki.
2. Now dysz wraz z piercieniem zwil i wcinij w otwr ssawki, do momentu zatrzanicia zaczepw.
Przesuwaj ssawk po czyszczonej powierzchni wykonujc ruchy posuwisto-zwrotne.
Po oczyszczeniu czci podogi przerwij spryskiwanie (przecz wycznik trzypozycyjny (1) z pooenia 2 w pooenie 0) i zasysaj ciecz ssawk wykonujc powolne ruchy w kierunku do siebie, a do
cakowitego zebrania roztworu z podogi.
Postpuj w ten sposb, a caa podoga zostanie wyczyszczona i osuszona.
Po zakoczeniu spryskiwania wycz pompk (przecz wycznik trzypozycyjny (1) z pooenia 2
w pooenie 0) oraz wcinij na chwil przycisk regulujcy dopyw wody do ssawki w celu rozadowania cinienia.
UWAGA! Gdy dokonywae czyszczenia na mokro (zbierania mokrych zanieczyszcze), przed zakoczeniem pracy w kocowej jej fazie zassij ok.12 l czystej wody w celu przepukania
wa i rur oraz przez chwil zasysaj powietrze dla ich osuszenia.

CZYSZCZENIE PAR Wyposaenie do czyszczenia par


Do czyszczenia par stosuj tylko wyposaenie wyszczeglnione poniej: w
sscy (detergent/para) i rury ssce (detergent/para), ssawki: rozpylajc ma
i zbierajc, oraz cznik ze szczoteczk.
Ssawka zbierajca suy do zbierania wody z wykadzin, dywanw,
podg.
Szczoteczka, w zestawie z cznikiem i ssawk zbierajc, wspomaga jej prac przy czyszczeniu fug, szczelin, praniu tapicerki, foteli, siedzisk, itp.
Ssawka rozpylajca par suy do prania dywanw, mycia gadkich powierzchni,
cian, pytek w azience i zbierania z nich powstaej z pary, wody.
Listwa czyszczca jest nakadana na ssawk rozpylajc par. Wspomaga
czyszczenie, szorowanie gadkich powierzchni, cian, wykadzin.
Listwa zbierajca jest nakadana na ssawk rozpylajc par. Suy do mycia
okien, gadkich powierzchni, cian, pytek w azience, jak i zbierania wody z podg.
Przebieg pracy z funkcj czyszczenia par
Przed przystpieniem do czyszczenia par naley sprawdzi, w najmniej widocznym miejscu, czy czyszczony materia jest odporny na dziaanie temperatury np.:
skra lub lakierowane drewno mog wyblakn,
niechronione drewno moe pcznie,
ochronne powoki woskowe mog si zuszczy,
tworzywa sztuczne mog si odksztaci,
tkaniny z tworzyw sztucznych, aksamit, akryl, mog ulec uszkodzeniu.

11

instrukcja 616-010.indb 11

2010-02-23 10:18:37

Przygotowanie odkurzacza do czyszczenia par


Do przygotowania roztworu solnego naley uy 3,5 l wody zdemineralizowanej (destylowanej) z dodatkiem 5 g soli kuchennej ( paskiej yeczki) lub 5 ml soli fizjologicznej (dostpnej w aptece). Sl stosowa nie kadorazowo, lecz do co 35 zbiornika z wod.
Do wody z kranu nie dodawa soli.
UWAGA! Brak soli w roztworze powoduje podawanie przez odkurzacz wody zamiast pary.
W zatyczk do otworu w zbiorniku tylnym.
Ustaw zbiornik w uprzednio zajmowanym miejscu i docinij go w celu dokadnego zamocowania na
korpusie odkurzacza.
Zamknij pokryw grn.
UWAGA! NIE POZOSTAWIAJ URZDZENIA W STANIE GOTOWOCI DO PRACY (WCZONA WYTWORNICA PARY) DUEJ NI 30 MINUT.

CZYSZCZENIE PAR POWIERZCHNI GADKICH


Chcc zastosowa odkurzacz do czyszczenia par glazury, szyb, luster i innych powierzchni szklanych:
Na rur (detergent/para) na ssawk rozpylajc par
i zablokuj poczenie przez przekrcenie blokady.
W zalenoci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, na na ssawk listw czyszczc lub zbierajc.
Przecz wycznik trzypozycyjny (1) w pooenie 1.
Zaczekaj do czasu zawiecenia si lampki funkcji
czyszczenia par (4) i wcz na 5 sekund wycznik
spustu pary (3), ktry si zawieci. Nastpi rozadowanie cinienia panujcego wewntrz wytwornicy
pary.
Po tym czasie wycz wycznik.
Odczekaj ponownie do momentu powtrnego zawiecenia si lampki funkcji czyszczenia par (4)
(wiadczy to o gotowoci urzdzenia do pracy) i wcz wycznik spustu pary (3).
UWAGA! Aby unikn pknicia, na skutek zbyt duej rnicy temperatur, czyszczonych par
szyb, luster i innych powierzchni szklanych znajdujcych si w pomieszczeniach chodnych (nieogrzewanych), podgrzej najpierw czyszczone powierzchnie sabym strumieniem pary, a nastpnie przystp do waciwego czyszczenia.
Wcinij w rkojeci wa przycisk regulujcy dopyw pary do ssawki.
Pojawienie si wody na wylocie ssawki podczas rozruchu funkcji czyszczenia par, jest zjawiskiem normalnym.
Przesuwaj ssawk po czyszczonej powierzchni wykonujc ruchy posuwisto-zwrotne. Czas i intensywno czyszczenia zaley od stopnia zabrudzenia i rodzaju czyszczonej powierzchni.
Znajdujca si w zbiorniku tylnym ilo wody moe jednorazowo nie wystarczy na oczyszczenie danej powierzchni. Dlatego po kadorazowym cakowitym wyczerpaniu si wody ze zbiornika tylnego,
powtrnie napenij go wod, wcz funkcj czyszczenia detergentem, a po pojawieniu si wody na
wylocie ssawki, przecz ponownie na funkcje czyszczenia par.
Po oczyszczeniu czci powierzchni przerwij spryskiwanie, wcz odkurzacz i zasysaj ciecz, powsta
ze skroplonej pary. W tym celu wykonuj ssawk powolne ruchy w kierunku do siebie, a do cakowitego zebrania cieczy z czyszczonej powierzchni. Powtarzaj te czynnoci, a caa powierzchnia zostanie
wyczyszczona i osuszona.
W razie potrzeby, powstae na szybie lub lustrze smugi, przetrzyj such szmatk.
Jeeli wycznik trzypozycyjny 1 jest ustawiony w pooeniu 1 (czyszczenie par), a chcesz wybra funkcj czyszczenia detergentem (pooenie 2), koniecznie przecz wycznik trzypozycyjny w pooenie neutralne 0, a nastpnie w pooenie 2.
UWAGA! Nigdy nie przeczaj wycznika trzypozycyjnego z pooenia 1 w pooenie 2, pomijajc pooenie neutralne 0.
12

instrukcja 616-010.indb 12

2010-02-23 10:18:37

Po zakoczeniu spryskiwania wycz pompk (przecz wycznik trzypozycyjny (1) z pooenia 1


w pooenie 0) oraz wcinij w wu sscym na chwil przycisk regulujcy dopyw pary do ssawki
w celu rozadowania cinienia.

CZYSZCZENIE PAR MIEJSC SILNIE ZABRUDZONYCH


Przed kad wymian wyposaenia zaczekaj a wszystkie jego elementy wystygn.
Poniszy zestaw zalecany jest do czyszczenia fug midzy glazur, szyb piekarnikw, kuchenek, okapw. Nadaje si rwnie do czyszczenia zleww, umywalek
i urzdze sanitarnych.
Czas i intensywno czyszczenia dobieraj w zalenoci od stopnia zabrudzenia.
W tym celu:
Na rur (detergent/para) na cznik z dysz i zablokuj poczenie przez
przekrcenie blokady.
Na na kocwk dyszy szczoteczk.
UWAGA! Szczoteczka ma twarde wosie i przy bezporednim kontakcie z mikkimi powierzchniami moe je porysowa.
Przecz wycznik trzypozycyjny (1) w pooenie 1.
Dalej postpuj tak samo, jak przy czyszczeniu
par powierzchni gadkich, z tym, e po przerwaniu spryskiwania, a przed zasysaniem cieczy za na cznik z dysz ssawk zbierajc.

ZAKOCZENIE PRACY
Wycz odkurzacz naciskajc przycisk wycznika i wycignij wtyczk przewodu przyczeniowego
z gniazdka sieci.
UWAGA! Odczekaj do ostygnicia elementw: w, ssawki, rury, dysze. Potem je rozcz.
Obr kocwk wa do pozycji pokrycia si wierzchokw
znakw na kocwce wa i gniedzie zbiornika i wycignij
w ze zbiornika.
Nacinij czerwony przycisk zaworu w podstawie odkurzacza
i wycignij krciec wyka.
Przekr blokad i rozcz rury ssce. Podobnie rozcz w
i ssawk.
Ze zbiornika wycignij filtr wodny.
Z filtra wodnego cignij filtr piankowy i wypucz go pod biec
wod, kierujc strumie wody od wewntrznej strony pianki.
UWAGA! Pianki filtracyjnej nie pierz rcznie przez wyymanie, ani w pralkach. Unikaj zgniatania, rozcigania i deformowania. Po oczyszczeniu piank wysusz w temperaturze pokojowej rozoon lub
powieszon za uchwyt.
Nigdy nie susz pianki na grzejnikach, kaloryferach, piecach, itp.
Wylej wod ze zbiornika przez otwr przeznaczony do wkadania wa.
Umyj dokadnie zbiornik oraz filtr wodny kilkakrotnie zmieniajc wod.
Po praniu dokadnie umyj wszystkie elementy wyposaenia uywane w tym procesie (w, rury, akcesoria).
UWAGA! Pozostawienie ww. czci nie umytych lub ich niedokadne umycie
moe spowodowa utrat zdolnoci filtracyjnych wkadek i pianki
oraz przyczynia si do rozwoju bakterii i roztoczy.
Dokadnie wysusz wszystkie umyte czci.
UWAGA! Nigdy nie skadaj odkurzacza przed wysuszeniem umytych czci.
W filtr wodny, ustaw zbiornik na podstawie i zamknij pokryw grn.
13

instrukcja 616-010.indb 13

2010-02-23 10:18:37

WYMIANA FILTRW
W czasie eksploatacji zabrudzeniu ulegaj filtry powietrza: wlotowy i wylotowy. Dla poprawnego funkcjonowania odkurzacza zaleca si czste pukanie filtra wlotowego. Mocno zabrudzony lub uszkodzony filtr
wlotowy musi by wymieniony na nowy.
Filtr wlotowy
Otwrz pokryw grn i ustaw j w pozycji pionowej.
Uchwy palcami grn krawd kratki filtra (od strony przedniej odkurzacza)
i pocignij lekko do siebie, a nastpi wysunicie jej z zaczepw.
Obr ramk, wyjmij filtr spucz go pod biec wod lekko wyciskajc, wysusz
i w w uprzednio zajmowane miejsce (lub zastp go nowym).
Dokadnie u nowy filtr, tak aby po zamkniciu ramki jej krawdzie szczelnie
dociskay obrzee filtra.
Zamknij ramk filtra.
Filtr wylotowy
Filtr powietrza wylotowego powinien by wymieniany po ok. 30 godzinach pracy
(6 miesicy) lub wczeniej w przypadku silnego zabrudzenia.
Nacinij blokad i otwrz oson wylotu.
Wymie wkad filtra (1 i 2):
Typ 616.*E rys. A - Filtr elektrostatyczny
Dokadnie u nowy filtr (rys. A), tak aby po zamkniciu osony szczelnie
dociskaa obrzea filtra.

Typ 616.*S rys. B - Kaseta z filtrem HEPA.

Jeeli na filtrze wylotowym odkurzacza pojawia si woda, oznacza to, e w zbiorniku przednim
powstaa piana, ktra po przejciu przez turbiny skrapla si na filtrze wylotowym. W celu uniknicia tego zjawiska, naley do zbiornika przedniego doda neutralizator piany zalecany przez
ZELMER S.A., a odkurzacz wczy na kilka minut (bez zbiornika przedniego) w celu osuszenia
ukadu sscego.
Filtr powietrza wylotowego powinien by wymieniany zawsze na nowy, fabrycznie oryginalny.

14

instrukcja 616-010.indb 14

2010-02-23 10:18:38

PROBLEMY MOGCE WYSTPI W CZASIE EKSPLOATACJI


Stwierdzony
problem
1. Urzdzenie nie
dziaa

Prawdopodobna
przyczyna
Brak zasilania
elektrycznego.
Nie zostaa wczona
wytwornica pary.
Zbiornik tylny jest pusty.
Nie jest jeszcze gotowa
2. Urzdzenie nie
para.
wytwarza pary (1) Niewaciwie zaoony
zbiornik tylny.
Brak soli fizjologicznej lub
soli kuchennej w wodzie.
3. Zamiast pary
wydostaje si
woda

4. Gona i ciga
praca pompki

Nie jest jeszcze gotowa


para.
Brak soli fizjologicznej lub
soli kuchennej w wodzie.
Skoczya si woda
w zbiorniku tylnym.
Niewaciwie zaoony
zbiornik tylny.
Pompka zapowietrzona.

Sposb usunicia
Sprawd przewd zasilajcy i gniazdo cienne.
Sprawd czy jest wczony wycznik
trzypozycyjny (1) w pozycji 1.
Napenij zbiornik wod.
Odczekaj a zawieci si lampka sygnalizacyjna
funkcji czyszczenia par (4).
Upewnij si e jest dobrze osadzony, docinij go.
Rozpu w wodzie (zbiornik tylny) 5 ml soli
fizjologicznej lub ok. 5 g soli kuchennej ( paskiej
yeczki).
Odczekaj a zawieci si lampka sygnalizacyjna
funkcji czyszczenia par (4).
Rozpu w wodzie (zbiornik tylny) 5 ml soli
fizjologicznej lub ok. 5 g soli kuchennej ( paskiej
yeczki).
Napenij zbiornik wod.
Upewnij si e jest dobrze osadzony, docinij go.
Przecz wycznik trzypozycyjny (1) w pozycj
2, odcze-kaj a z dyszy zacznie wypywa woda.
Wtedy ponownie przecz wycznik trzypozycyjny
(1) w pozycj 1.

(1) Sprawdza przy wczonym wyczniku emisji pary 3 gdy si wieci.


UWAGA! Wszelkie inne zauwaone nieprawidowoci takie jak, wyciekanie wody lub pary z odkurzacza naley zleci do naprawy wycznie autoryzowanym punktom serwisowowym.

EKOLOGIA ZADBAJMY O RODOWISKO


Kady uytkownik moe przyczyni si do ochrony rodowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
Opakowania kartonowe przeka na makulatur.
Worki z polietylenu (PE) wrzu do kontenera na plastik.
Zuyte urzdzenie oddaj do odpowiedniego punktu skadowania, gdy znajdujce si
w urzdzeniu niebezpieczne skadniki mog by zagroeniem dla rodowiska.
Nie wyrzucaj odkurzacza wraz z odpadami komunalnymi!!!
Telefony:
1. Salon Sprzeday Wysykowej Zelmer S.A.:
wyroby / akcesoria sklep internetowy
czci zamienne

www.zelmer.pl; e-mail: salon@zelmer.pl


tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47

2. Zelmer S.A. Sprawy handlowe

tel. (017) 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl

3. Zelmer S.A. Biuro reklamacji

tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04


e-mail: reklamacje@zelmer.pl

15

instrukcja 616-010.indb 15

2010-02-23 10:18:38

CZ

Ven zkaznci!

Nae dlouholet zkuenosti v produkci vysava Vm zaruuj, e jste si zakoupili kvalitn a spolehliv vrobek. Vyuvme nejen vlastnch zkuenosti, ale dme se rovn nejnovjmi svtovmi trendy.
Vysava, kter jste si zakoupili usnadn klid domcnosti a zpjemn Vm prci.
Krom klasickho vysvn je uren pro mokr vysvn, itn prou nebo itn na mokro s psadou
isticch prostedk. Pi pouit modernch filtranch systmu lze vysava pouvat jako klasick vysava
nebo vysava s vodnm filtrem. S pouitm tohoto vysavae si mete vdy, podle poteby, zvolit jeden ze
ty zpsob itn. Ve vysavai lze pouvat tak paprov prachov sky.
Dkladn se prosm seznamte s tmto nvodem k obsluze. Zejmna bezpenostnm pokynm
vnujte zvltn pozornost. Nvod k obsluze uschovejte pro ppadn dal pouit.

VYSAVA TYP 616 JE UREN VHRADN PRO POUIT V BN


DOMCNOSTI
Pstroj nen uren, aby jej obsluhovaly dti nebo osoby s omezenmi fyzickmi, smyslovmi nebo
psychickmi schopnostmi nebo s nedostatkem zkuenost a znalost prce s pstrojem, nepouvaj-li jej pod dohledem nebo podle nvodu k obsluze poskytnutmu osobou odpovdnou za jejich
bezpenost.
Vnujte pozornost, aby si dti s pstrojem nehrly.

BEZPENOSTN PODMNKY

Vysava pipojujte vhradn do el. st stdavho napt 230V jitn 16A jistiem nebo pojistkou.
Nepipojujte vysava do zsuvky, kter nem ochrann kolk.
Nevytahujte zstrku ze zsuvky tahem za pvodn ru.
Nepouvejte vysava v ppad, e dolo k pokozen pvodn ry nebo pokud je kryt vysavae
viditeln pokozen.

Dojde li k pokozen pvodn ry mus bt neprodlen vymnn v specializovanm servisnm


stedisku nebo osobou oprvnnou k tmto konm. Oprava proveden neodbornm zpsobem,
me zpsobit zrann uivatele a ohrozit jej na ivot. V ppad jakkoli poruchy doporuujeme
obrtit se na autorizovan servis.
Dbejte na to aby nedolo ke kontaktu zstrky z jakoukoliv tekutinou.
Pokud je pstroj pipojen do el. st nedotkejte se jej mokrma rukama.
Neprojdjte vysavaem, kartem ani hubici pes pvodn ru, mohlo by dojt k pokozen izolan
vrstvy pvodn ry.
Pokud dojde k pokozen neoddliteln pvodn ry, mus jej vymnit vrobce, specializovan servis nebo jin kvalifikovan osoba, aby nedolo k ohroen.
Vypnte pstroj ped vmnou psluenstv nebo ne se piblte k pedmtm, kter jsou
bhem provozu pstroje v pohybu.
Nepouvejte vysava k opraovn zvat nebo dokonce lid a hlavn se vyhnte om nebo um.
Parn isti nepouvejte na pedmty choulostiv na vysokou teplotu a nesmujte parn rz proti
lidem nebo zvatm.
Nesmujte parn rz nebo pramen vody na elektrick zazen a spotebie.
Dbejte, aby nedolo ke kontaktu ke s horkou prou vysok teplota by mohla zpsobit opaen.
Nenasvejte do vysvae: zpalky, nedopalky cigaret, rozplen popel, rav a toxick ltky, benzn,
naftu a jin holav ltky. Vyvarujte se nasvn ostrch pedmt.
Nevysvejte drobn prach jako je mouka, cement, sdra, tonerov prek apod.
V prbhu provozu dbejte na to, aby nedolo k pevren vysavae nebo jeho zalit vodou.
S ohledem na vhu vysavae jej ukldejte pouze na vhodn msta a podklady.
Vysava mus bt vdy na kolekch, ve vodorovn poloze. Jin pracovn reim je neppustn.
Nevystavujte vysava nevhodnm atmosfrickm podmnkm (d, mrz).
Nepouvejte vysava bez pnovho filtru.
Z hlediska bezpenosti nenechvejte vysava zapnut bez dozoru.
Vrobce neodpovd za kody zpsoben nevhodnm pouitm spotebie v rozporu s nvodem
k obsluze.
Vrobce si vyhrazuje prvo na provdn konstruknch, estetickch nebo jinch zmn za elem pizpsoben vrobku poadavkm norem, nazen nebo z dvod obchodnch a dalch, bez
pedchozho oznmen tchto zmn.
16

instrukcja 616-010.indb 16

2010-02-23 10:18:38

CHARAKTERISTIKA VYSAVAE
Vysava 616 je uren k vysvn neistot z podlah, koberc, keramick dlaby, mezer v alounn, mezi
lnky raditor, podlahovch spr, vysvn alounn, nbytku, zclon, zvs a mokrho itn obklad, dladiek, koberc a podlahovch krytin. Lze jej tak pout pro itn prou (oken, hladkch ploch,
stn, mezer v dlab a k itn kesel, sedacch souprav apod.).
Vysava je vybaven ty-stupovm filtranm systmem.
Prvn stupe tvo paprov sek nebo filtran vloka na dn filtru. Jejich kolem je zachycen hrubch
neistot.
Druh, zkladn stupe filtrace tvo vodn filtr. isticmi faktory jsou voda v objemu 1,5l a pnov filtr.
Jeho kolem je oddlen vzduchu od vody. Znamen to, e je mono nasvat rovn vodu. Vysava je
vybaven systmem, kter uruje maximln mnostv vody a jist jej proti peplnn.
Tet stupe tvo vstupn filtr umstn na horn desce vodnho filtru. Jeho kolem je zachycen steek
prachu a nesmenlivch neistot ped vstupem vzduchu do sacho agregtu.
tvrt stupe je vstupn filtr, kter je umstn bezprostedn na vstupu vzduchu z vysavae.
Na hornm krytu vysavae jsou vypnae umoujc volbu funkce nebo reimu provozu a informan kontrolky.
Jsou to:
1 Tpolohov vypna
2 Vypna motoru
3 Vypna vyvjee pry
4 Kontrolka funkce itn prou
5 Kontrolka funkce itn detergentem (signalizuje chod erpadla)
Na krytu je zrove grafick symbol upozorujc na nebezpe opaen.
Uivatel si me zvolit jednu ze t funkci:
itn prou tpolohov vypna (1) pepnut do polohy 1,
itn detergentem tpolohov vypna (1) pepnut do polohy 2,
vysvn suchch povrch / vysvn neistot tpolohov vypna (1) pepnut do polohy 0.

Vysava je pizpsoben pro provoz z turbohubici ZELMER. Je to neodmysliteln pomocnk pro vechny
majitele ps, koek a jinch domcch zvat, jejch srst lze jen obtn odstraovat z koberc a alounnho nbytku. Otejc se karte turbohubice dkladn odstrauje chlupy z koberc a usnaduje tak
vysvn a drbu domcnosti.

17

instrukcja 616-010.indb 17

2010-02-23 10:18:38

TECHNICK DAJE
Technick parametry jsou uvedeny na typovm ttku vysavae.
Jitn st 16 A.
Spotebi je pizpsoben nepetritmu provozu S1.
Pstroj tdy I, je vybaven pvodn rou a zstrkou s ochrannm vodiem.
Nutno pipojit do zsuvky s ochrannm kolkem.
Pkon vyvjee pry 1250 W.
Objem zadn ndobky na detergent/vodu 3,5 l.
Objem ndoby na zneitnou vodu 6 l.
Pracovn dosah 9 m.
Vysavae ZELMER spluj poadavky evropskch norem a SN:
Nzkonapov elektrick zazen (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagnetick kompatibilita (EMC) 2004/108/EC.
Hlunost: max. 80 dB/A.
Vrobek je oznaen znakou CE na vrobnm ttku.

POPIS VYSAVAE

PSLUENSTV PRO VYSVN


SUCHCH POVRCH
Kartovou hubici, trbinovou hubici,
podlahovou hubici i ostatn lze upevnit na
trubky i na chyt hadice.

Sac hadice umo-uje jednoduchou manipulaci s pstrojem. Dky spe-ciln


konstrukci nedo-chz ke zkroucen hadi-ce v prbhu vysvn.

Sac trubky spojuj sac hadici se zvolenou hubici. Pokud je to teleskopick


trubka, nastavte podle poteby jej dlku (podle vky uivatele) zmknutm
tlatka A a posouvnm trubky v pslunm mru.

18

instrukcja 616-010.indb 18

2010-02-23 10:18:38

Podlahovou hubici doporuujeme pouvat na:


Mkk povrchy koberce a potahy.
Tvrd povrchy plovouc podlahy, devn podlahy, dldn podlahy apod.
Podlahovou hubici nasate na trubku pepnte pepna na hubici podle obrzku
) mkk povrch nebo (
) tvrd povrch.
(
Potahy, madrace apod.
Mal hubice je urena pro vysvni mkkch ploch jako zclony, zvsy, alounn nbytek apod. Dky prouku pro zachytvn nit, usnaduje tato hubice vysvn drobnch
vlken nit apod. Pi pouit tto hubice doporuujeme snit sac vkon vysavae.
Jemn materily a nerovn pedmty
Kartov hubice umouje itni lenitch povrch jako jsou knihy, rmy obraz atp.
Pi pouit tto hubice doporuujeme snit sac vkon vysavae.
kvry, spry a prohlubn
trbinov hubice slou k vysvn spr, mezer, kout a jinch tce dostupnch prostor.
Filtran vloka GORETEX (bl) se pouv pi vysvn s paprovm
skem.
Filtran vloka FIZELINA (ern) se pouv pi vysvn bez paprovho sku.
Paprov sek je uren k jednorzovmu ukldn prachu. Kdy se napln, sek vyhote.

RZN ZPSOBY VYSVN SUCHCH POVRCH


Tpolohov vypna mus bt pepnut do polohy 0.
1. Klasick vysvn do paprovho sku bez pouit vody.
Pouit sti jsou znzornny na obrzku vedle. Neistoty se hromad v paprovm sku. Po ukonen innosti nen nutno provdt drbu vysavae.

2. Vysvn do vody a paprovho sku.


Pouit sti jsou znzornny na obrzku vedle. V prbhu vysvn se neistoty hromad v paprovm sku. GORETEXov vloka pouit ve filtran komoe
znemouje prnik tekutin do paprovho sku. Sek tak lze pouvat mnohonsobn a do okamiku zaplnn. Po ukonen prce je nutno vylt vodu
z ndoby a osuit ji.

3. Vysvn do vody s pouitm filtran vloky FIZELINA (ern) bez paprovho sku.
Pouit sti jsou znzornny na obrzku vedle. V prbhu vysvn se neistoty
hromad ve filtran komoe jsou mokr.

4. Vysvn do vody bez pouit filtranch vloek a bez paprovho sku.


Pouit sti jsou znzornny na obrzku vedle. V prbhu vysvn se neistoty
hromad ve filtran komoe (vt sti) a ve vod.

19

instrukcja 616-010.indb 19

2010-02-23 10:18:38

Pi vyuit ve vyjmenovanch zpsob filtrace, lze vysava pouvat nsledujcmi zpsoby:


A PRO VYSVN S PAPROVM SKEM BEZ VODY
Zmknte tlatko zmku a otevete horn kryt.
Vyjmte pedn ndobu a vythnte filtr.
Uvolnte chytky spojujc horn kryt s korpusem filtru (souasn zatlate na ob chytky viz. obrzek vedle).
chyt filtru zvednte do svisl polohy, vysute z chyt horn
kryt a otevete komoru na neistoty.
Uvnit komory se nachzej trbiny pro upevnn paprovho
sku:
Paprov sek zalomte podl peruovan ry ve smru
ipky.
Zasute jej do trbin, ve smru jen ukazuje ipka na obrzku. Otvor sku a komory mus bt naproti sob.
Zlomte kartn podl ezu a zvednte chyt filtru do svisl
polohy.
Vlote vynvajc chytky do obdlnkovch otvor v korpusu, sklote chyt a zacvaknte jej.
Dvma prsty pitlate horn vko (1, 2) komory a uslyte
charakteristick cvaknut.
POZOR! Ob horn chytky mus bt vdy zacvaknuty !

B PRO VYSVN S PAPROVM SKEM S POUITM 1,5 LITRU VODY JAKO DODATENHO
VODNHO FILTRU

Po proveden vech kon, pesn jako v ppadu A postupujte


nsledovn:
Uvolnte chytku dna korpusu filtru (1). Vlote filtran vloku
(2) GORETEX (bl) a opt zacvaknte chytky.
Do pedn ndoby nalijte 1,5 I vody. Hladina vody se mus
pohybovat mezi znakami MIN a MAX.
POZOR! Vysvte li do paprovho sku vdy pouvejte
filtran vloku GORATEX. Nenechvejte po ukonen vysvan ve filtran ndob paprov sek,
pokud se v pedn ndob nachz voda.

C PRO PM VYSVN BEZ PAPROVHO SKU, DO NDOBY FILTRU, S


POUITM FILTRAN VLOKY FIZELINA NEBO BEZ N
Zkontrolujte jestli se v ndob filtru nachz paprov sek, pokud ano, vyjmte jej.
Zkontrolujte uzaven mezi hornm krytem a korpu-sem (chytky 1 a 2 mus bt
dkladn zacvaknuty). Postupujte podle popisu v ppad A.
Uvolnte chytku dna ndoby filtru a vlote filtran vloku FIZELINA (ern). Tuto filtran vloku
mete ale nemuste pout.
Pi pouvn filtran vloky FIZELINA jsou neistoty v ndob filtru, nad filtran vlokou, vlhk.
POZOR! Filtran vloku FILZELINA lze pouvat jednorzov nebo vcekrt, ale ped kadm dalm pouitm, je nutno vloku vyprat.

20

instrukcja 616-010.indb 20

2010-02-23 10:18:39

Dbejte, aby pnov filtr dkladn obepnal plovk (je na dvou chytech).
Dbejte, aby tsnn dkladn pilehalo k ndob.
Vlote vodn filtr do ndoby a ustavte
ndobu na podstavci.
Uzavete horn kryt.

Vlote koncovku sac hadice do otvoru v ndob tak, aby


ipky na hadici a ndob byly naproti sob a pak pootote
doprava nebo doleva.

Spojte:
a. trubky a hadici,

b.hubici a trubky,
Zasute zstrku pvodn ry do zsuvky s ochrannm kolikem a uvete vysava do chodu, pepnutm vypnae motoru.
POZOR! Vysava je vybaven plovkem, kter automaticky zablokuje sn,
pokud se na pnovm filtru nalezne pli velk mnostv neistot.
Zv se otky motoru.
V tomto ppade:
Zmknutm vypnae vypnte vysava a vyjmte zstrku ze zsuvky.
Otote koncovku hadice tak, aby znaky na hadici a ndob smovaly proti
sob a vythnte hadici z ndoby.
Otevete horn kryt a vyjmte pedn ndobu.
Vyjmte z ndoby vodn filtr a sthnte z nho pnov filtr.
Peliv oistte filtry podle pokyn obsaench v kapitole
"Ukonen prce".

Uvolnte chytku dna ndoby filtru a vysypte smet.


Jestlie jste pedtm pouili paprov sek, uvolnte chytky hornho krytu 1
a postupujte dle dve popsanho postupu (ppad A).
Vylijte pinavou vodu z pedn ndoby a vyplchnte ji.
Naplte ndobu istou vodou, vlote vodn filtr do ndoby, postavte ndobu na podstavec a zavete horn kryt.
Zasute zstrku pvodn ry do zsuvky s ochrannm kolikem, zapnte vysava a pokraujte v prci.
POZOR! Plovk me zastavit sn rovn pi prudkch trhavch pohybech,
derech nebo pi pejdn pes prh.
V tomto ppade:
Vypnte vysava na nkolik sekund, zapnte a pokraujte ve vysvni.
21

instrukcja 616-010.indb 21

2010-02-23 10:18:39

NASVN TEKUTIN
Pro nasvn tekutin, istn na mokro, itn prou nutno pout sac hadici detergent/pra.
Chcete-li vysavaem vysvat vodu postupujte takto:
Vlote koncovku sac hadice do otvoru v ndob tak, aby
ipky na hadici a ndob byly naproti sob a pak pootote doprava nebo doleva.
Spojte:

a. sac hadici (detergent/pra),

b. trubku s hadic,

c. trubku se spojovacm prvkem,

d. spojovac prvek s rozpraovac


hubici malou nebo velkou.

Zajistte spoje pootoenm blokdy:


mezi trubkami,
mezi trubkou a hadici,
mezi trubkou a spojovacm prvkem,
mezi spojovacm prvkem a hubici.
Zasute koncovku hadiky do vvodu v podstavci vysavae.
Zkontrolujte, jestli je dobe upevnn.
POZOR! V ppade poti se spojovnm ve uvedench sti, zvlhete tsnn vaselinou, vodou
apod.
Jakmile je vysava takto sestaven pamatujte jet e:
1. Pedn ndoba mus bt przdn.
2. Nepouijte dn filtran vloky ani paprov sek.
3. Pouvejte rozpraovac hubice (malou nebo velkou).
POZOR! V dnm ppad nezapnejte vysava s plnou ndobou! Nenasvejte velk mnostv
tekutin najednou (nap. ponoenm hadice do vody).
Pokud pi nasvn hladina tekutiny pekro maximln rove (MAX), plovk automaticky zastav
sn.
V takovm ppad:
Zmknutm vypnae vypnte vysava a vyjmte zstrku ze zsuvky.

ITN NA MOKRO psluenstv


Sac hadice (detergent/pra) toto je zkladn prvek psluenstv vysavae. Je uren k itn detergentem a vodn prou. Jeho prunost umouje manipulaci rznmi stmi vysavae a vysvn kolem
nho.
V rukojeti hadice se nachz:
1. Ventil zmknutm ve smru, jen na obrzku znzoruje ipka 1, dochz
k vypoutn vody nebo pry z rozpraovac hubice.
2. Blokda zmknutm ve smru, jen na obrzku znzoruje ipka 2, dochz
k zablokovn ventilu aby nedolo k nechtnmu vypoutn vody nebo hork
pry.

22

instrukcja 616-010.indb 22

2010-02-23 10:18:39

3. Mechanick regultor san odkrvnm nebo zakrvnm otvoru pod posuvnm prvkem lze regulovat
sac slu vysavae.
POZOR! V prbhu nasvn vody, istn na mokro nebo prou mus bt mechanick regultor
zcela uzaven.
Sac trubky (detergent/pra) jsou spojen hadici (detergent/pra) pes
spojovac prvek (nebo bez nj) s vhodnou hubici. Podle poteby uivatele
lze pouvat jednu nebo ob trubky.
Spojovac prvek je uren pouze k propojen trubky s velkou nebo malou rozpraovac hubici.
Rozpraovac hubice velk je uren
k nasvn vody a itn na mokro.
Shrnovac lita uren pouze pro rozpraovac hubici velkou, pouv itn na mokro a k nasvn vody z tvrdch povrch, nap. dlaby,
lina, parket apod.
Rozpraovac hubice mal je uren k nasvn vody a itn na mokro.
Pprava vysavae pro itn na mokro
Ped zahjenm itn, vysajte peliv povrch uren k itn na mokro. Pipravte vysava k itn na
mokro dle nsledujcch pokyn:
Zmknutm vypnae vypnte vysava a vyjmte zstrku ze zsuvky.
Otote koncovku hadice tak, aby znaky na hadici a ndob smovaly proti
sob a vythnte hadici z ndoby.
Otevete horn kryt a vyjmte pedn ndobu.
Vyjmte z ndoby vodn filtr.
Odstrate smet z ndoby filtru nebo vyjmte paprov sek.

Vylijte pinavou vodu z pedn ndoby a proplchnte ji.


Vlote do ndoby vodn filtr bez filtran vloky a paprovho sku.
Polote ndobu na podstavec a zavete horn kryt.
Spojte sac prvky a pipojte hadiku pro vvod vody nebo pry, dle pokyn uvedench v odstavci Nasvn tekutin.

W dalszej kolejnoci:
Sejmte zadn ndobku.
Nejdve odklopte horn kryt do kolm polohy (1).
Nadzvednte ndobku a vythnte dozadu (2).
Vyjmte z otvoru ndoby ztku. Do ndoby nalijte odpovdajc dvku isticho prostedku pipravenho podle pokyn vrobce, uvedench
na etiket isticho prostedku:
Prek pipravte roztok v jin ndob. Do 2,5 a 3 litr vody o teplot do 45C
nasypte prek a dobe zamchejte. Nalijte roztok do zadn ndobky vysavae.
Tekut detergent odmen mnostv detergentu nalijte do zadn ndobky vysavae.
Podle typu isticho prostedku naplte zadn ndobku pipravenm roztokem
nebo vodou o teplot do 45C.
Ndobku uzavete ztkou.
POZOR! Pouze jeden z tchto prostedk je sousti psluenstv vysavae.

23

instrukcja 616-010.indb 23

2010-02-23 10:18:39

Vrobce zaruuje kvalitu itn a funknost vysavae pouze pi pouit nsledujcch isticch prostedk:
Prek DYVANOPUC firmy OKTIMA, Polsko.
Tekut detergent CARPEX firmy ASTRA POLLENA, Polsko.
Tekut detergent FOUNTAINHEAD firmy Butchers, USA.
Vlote ndobku zpt a zatlate dol tak, aby dobe dosedla na sv
msto.
Uzavete horn kryt.

ITN KOBERC
Ped zahjenm itni koberce na mokro provte jeho barevnou stlost.
Blm hadkem s isticm prostedkem vyistte nejmn viditeln msto koberce. Pokud se bily hadk
obarv, znamen to, e koberec nen barevn stl a nedoporuujeme ho amponovat.
Pro zamezen vzniku pny nebo pi jejm vznikn pi itn koberce a kobercovch krytin pouijte pnov neutraliztor:
G 478 Entschumer D F-my BUZIL, Nmecko.
FOAM-FREE F-my Butchers, USA.
POZOR! Pouze jeden z tchto prostedk je sousti psluenstv vysavae.
Sthnte z rozpraovac hubice shrnovac litu.
Zjistte smr pohybu hubice, ve kterm koberec klade
nejmen odpor.
Tpolohov vypna (1) pepnte do polohy 2 (erpadlo v zadn ndobce nabr vodu s detergentem a svit
kontrolka (5).
Zmaknutm vypnae (2) zapnte vysava.
POZOR! erpadlo mete zapnout pouze v ppad, e
se v zadn ndob nachz voda. Nedostatek
vody se projev hlasitm chodem erpadla.
Na rukojeti stisknte tlatko regulace pvodu vody do
hubice.
Plynulmi pohyby tam a zpt pesouvejte hubici po
koberci.
POZOR! Pokud zjistte, e hubice nerozprauje vodu a erpadlo je zapnuto, zkontrolujte usazen
zadn ndobky (dkladn ji pitlate) a pipojen hadiky k ventilu v podstavci vysavae.
Pi komplikacch s pipojenm hadiky nebo nasazenm ndobky, zvlhete vodou pouzdro pro usazen ndobky nebo tsnn koncovky hadiky.
Koberec istte tak, abyste bhem prce nebo pmo po jejm ukoneni nelapali po vyitn ploe.
POZOR! Nerozpraujte vodu s isticm prostedkem pli dlouho na stejn msto, aby se koberec
nepromoil.
Po vyitn sti koberce perute rozpraovn a koberec osute. Stejnmi pohyby hubice odsajte
vodu z vyitn plochy koberce. Opakujte tuto innost a je cel plocha koberce vysuen.
Po ukonen rozpraovn vypnte erpadlo (pepnte vypna (1) z polohy 2 do polohy 0) a zmknte ventil v rukojeti hadice, aby se uvolnil tlak v hadice pivdjc vodu k rozpraovac hubici.
V ppad silnho zneitn naneste na dan msto istic prostedek doporuen vrobcem, prostedek nanejte a zane pnit. Uritou dobu nechte prostedek psobit a potom vysajte vysavaem.
POZOR! Nedopuste aby se koberec promoil, mohlo by to zpsobit jeho trvalou deformaci.

24

instrukcja 616-010.indb 24

2010-02-23 10:18:39

ITN HLADKCH POVRCH


Nasate na hubici shrnovac litu.
Tpolohov vypna (1) pepnte do polohy 2 (stejn jako pi itn koberc).
Na rukojeti stisknte tlatko regulace pvodu vody do
hubice.
POZOR! V ppad ucpn trysky rozpraovac hubice trysku profouknte nebo ji vymte za
novou.
Sada trysek je sousti psluenstv vysavae.
Vmna trysky
1. Z rozpraovac hubice vyjmte trysku s gumovm tsnnm o prmru 5,6 x 1, zmknte trysku smrem dol dle oznaen na hubici.
2. Novou trysku zrove s tsnnm navlhete a vlote do otvoru v hubici a do zacvaknut.
Pesouvejte hubici po itn ploe plynulmi pohyby tam a zpt.
Po oitn sti podlahy perute rozpraovn, vypnte erpadlo (pepnte vypna (1) z polohy 2
do polohy 0) nasvejte vodu, hubici pohybujte smrem k sob a do plnho odstrann vody z vysvanho povrchu.
Postup opakujte, dokud nebude itn plocha zcela ist a such.
Po ukonen rozpraovn vypnte erpadlo (pepnte vypna (1) z polohy 2 do polohy 0) a zmknte ventil v rukojeti hadice, aby se uvolnil tlak v hadice pivdjc vodu k rozpraovac hubici.
POZOR! Po vysvn mokrch neistot a vysvn na mokro, ped ukonenm prce nasajte cca
1-2 liry ist vody a chvli nasvejte vzduch, aby se proplchla a nsledn vysuila sac
hadice a sac trubky.

ITN PROU psluenstv


Pi itn prou pouvejte pouze ne uveden psluenstv: Sac hadice
(detergent/pra), sac trubky (detergent/pra), rozpraovac hubice, odsvac
hubice, spojovac prvek s kartkem.
Odsvac hubice je urena k odsvn vody z obklad, koberc a podlahy.
Kartek v kompletu se spojovacm prvkem a odsvac hubici pomh pi odstraovn neistot ze spr, mezer, pi itn
polstrovn, itn kesel, sedadel apod.
Parn hubice je urena k itn koberc, myt hladkch povrch, stn, obkldaek a nsledn odstraovn vznikl vody.
istic lita je urena k nasazen na parn hubici a usnaduje itn hladkch
povrch.
Shrnovac lita je urena k nasazen na parn hubici a usnaduje itn oken,
obkldaek, hladkch povrch a tak k odsvn vody z podlahy.
Postup prce pi pouit funkce itn prou
Dve ne zanete istit prou, zjistte na nejmn viditelnm kousku, jestli je dan materil odoln vi
itn prou:
ke nebo lakovan devo mohou vyblednout,
ist devo se me zkroutit,
ochrann voskovan povrchy se mohou roztavit,
uml hmoty se mohou deformovat,
uml vlkna a ltky se mohou pokodit.
25

instrukcja 616-010.indb 25

2010-02-23 10:18:40

Pprava vysavae k itn prou


K pprav solnho roztoku pouijte 3,5 l demineralizovan (destilovan) vody s pdavkem 5 g kuchysk
soli (1/2 ploch liky), nebo 5 ml fyziologick soli (dostupn v lkrnch). Sl nepouvejte pokad,
nbr do kadho 3 - 5 ndre s vodou.
Do vody z vodovodnho kohoutku sl nepidvejte.
POZOR! Pokud roztok nebude obsahovat sl, z vysavae bude vytkat voda msto pry.
Ndobku uzavete ztkou.
Vlote ndobku zpt a zatlate dol tak, aby dobe dosedla na sv msto.
Uzavete horn kryt.
POZOR! NENECHVEJTE PSTROJ V REIMU PIPRAVENM K PRCI (ZAPNUT VROBNK
PRY) DLE NE 30 MINUT.

ITN HLADKCH POVRCH


Pokud chcete istit hladk povrchy obkldaky, okna, zrcadla, apod. postupujte takto:
Na trubku (detergent/pra) nasate parn hubici a zajistte spoj pootoenm blokdy.
Podle stupn zneitn povrchu nasate na hubici istic
nebo shrnovac litu.

Tpolohov vypna (1) pepnte


do polohy 1.
Vykejte ne se rozsvt kontrolka funkce itn prou
(4) a zapnte na 5 vtein vypna spoutn pry (3), kter se rozsvt. Nsleduje uvolnn tlaku, kter se vytvo
ve vrobnku pry.
Po pti vteinch vypnte vypna.
Znovu vykejte do okamiku, kdy se opt rozsvt kontrolka funkce itn prou (4). Znamen to, e je
pstroj pipraven k prci, zapnte znovu vypna spoutn pry (3).
POZOR! Pokud istte prou sklenn povrchy v mstnostech, kde je nzk teplota okolnho vzduchu, me pi tto innosti dojt k prasknut skla nebo zrcadla. Abyste tomu zamezili,
ohejte sklenn povrchy nejdve slabm proudem pry a teprve potom pistupte k vlastnmu itn.
Zmknte na rukojeti ventil regulujc pvod pry do hubice.
Vskyt vody na hubici pi sputn pry je normln jev.
Pesouvejte hubici po itn ploe plynulmi pohyby tam a zpt. as a intenzita itn je zvisl na druhu itnho povrchu a me zneitn.
Mnostv vody v zadn ndobce nemus vdy stait pro vyitn cel plochy, kterou hodlte istit. Po
vyerpn celho mnostv opt naplte ndobku vodou, zapnte funkci itn detergentem a jakmile
zane stkat voda z trysky hubice, pepnte na funkci itn prou.
Po oitn sti plochy perute parn itn, zapnte vysava a nasvejte vodu, kter vznikla sraenm
pry. Pohybujte hubici smrem k sob a do plnho odstrann vody z vysvanho povrchu.
V ppad, e na itnm povrchu vznikly mouhy, otete je suchm bavlnnm hadkem.
POZOR! Pokud je tpolohov vypna (1) v poloze 1 (itn prou) a hodlte pout funkci itn detergentem (poloha 2), pepnte vypna nejdve do polohy 0 a teprve pak do
polohy 2.
Nikdy nepepnejte vypna pmo z polohy 1 do polohy 2.odlte pout funkci itn detergentem (poloha 2), pepnte vypna nejdve do polohy 0 a teprve pak do polohy 2.
Po ukonen parnho istn vypnte erpadlo (pepnte vypna (1) z polohy 1 do polohy 0)
a zmknte ventil v rukojeti hadice, aby se uvolnil tlak v hadice pivdjc pru k hubici.

26

instrukcja 616-010.indb 26

2010-02-23 10:18:40

ITN PROU SILN ZNEITNCH MST


Ped kadou vmnou sti psluenstv vykejte, ne jednotliv sti
vychladnou.
Ne uveden komplet doporuujeme pouvat pi itn spr mezi obkldakami,
skel pecch trub, spork, odsva, apod. Lze jim istit tak dezy, koupelny
a sanitrn zazen.
as a intenzita zvis na ploe a stupni zneitn.
Postupujte nsledovn:
Na trubku (detergent/pra) nasate spojovac prvek s tryskou a zajistte spoj
pootoenm blokdy.
Na koncovku spojovacho prvku nasate kartek.
POZOR! Kartek m tvrd vlas a pi pmm kontaktu z mkkm povrchem jej me pokrbat..
Tpolohov vypna (1) pepnte do polohy 1.
Dle postupujte stej-nm zpsobem, jak pi itn
hladkch povrch prou, ale po peruen parnho
itn (dve ne zanete vysvat sraenou vodu)
nasate na spojovac prvek odsvac hubici.

UKONEN PRCE
Zmknutm vypnae vypnte vysava a vyjmte zstrku ze zsuvky.
POZOR! Vykejte ne jednotliv sti vychladnou hadice, trubky, hubice. Jednotliv sti rozpojte.
Otote koncovku hadice tak, aby znaky na hadici a ndob smovaly proti sob a vythnte hadici z ndoby.
Zmknte erven tlatko v podstavci vysavae a vyjmte
koncovku hadiky.

Pootote blokdu a rozpojte sac trubky.


Stejnm zpsobem odpojte hadici a hubici. Z ndre vyjmte vodn filtr.
Z vodnho filtru sejmte pnov filtr, vyistte jej pod tekouc vodou,
proud vody smujte do vnitn strany pnovho filtru.
POZOR! Pnov filtr neperte v prace ani jej nedmejte. Pnov filtr
nemuchlejte, neroztahujte ani jinak nedeformujte. Po vyitn pnov filtr rozlote nebo povste a vysute pi pokojov
teplot.
Nikdy nesute pnov filtr na ohvach, na topen, v troub
apod.
Vodu z ndre vylijte pes otvor pro hadici.
Dkladn vymyjte ndr a vodn filtr, nkolikrt vymte
vodu.
Po ukonen prce umyjte/proplchnte jednotliv sti pouvan pi itn (trubky, hadice, hubice apod).
POZOR! Pokud nebudou ve vyjmenovan postupy dodreny, ndoba a filtry
nebudou po kadm pouit itny, me dojt ke snen filtranch
schopnosti vodnho a pnovho filtru a k rozvoji bakterii a rozto.
Dkladn osute vechny umyt dly.
POZOR! Nikdy nekompletujte vysava dve ne vechny dly budou such.
Nasate vodn filtr, polote ndr na podstavci a zavete horn kryt.

27

instrukcja 616-010.indb 27

2010-02-23 10:18:40

VMNA FILTR
Bhem provozu dochz k zneitn vstupnho a vstupnho filtru. Pro udren sprvnho a bezporuchovho chodu vysavae doporuujeme ast myt vstupnho filtru. V ppad silnho zneitn nebo
pokozen filtr vymte na nov.
Vstupn filtr
Otevete horn kryt a dejte jej do svisl polohy.
Uchopte horn hranu mky filtru (z pohledu od pedn stryna vysavae) a lehce
zathnte smrem k sob a do vysunut z chyt.
Otote rmeek filtru, vyjmte filtr, oplchnte jej po d tekouc vodou, lehce vydmejte vodu, vysute jej a vlote zpt (nebo nahrate novm).
Filtr umstte tak, aby rmeek pitlail jeho okraje.
Zavete mku.
Vstupn filtr
Vstupn filtr doporuujeme mnit po cca 30 h prce (6 msc) nebo dv, pokud
je siln zneitn.
Zmknte pojistku a otevete kryt vstupnho filtru.
Vyjmte obsah (1 nebo 2):

Typ 616.E obr. A Elektrostatick filtr Nov filtr umstte tak (obr. A),
aby po nasazen krytu byly jeho okraje krytem pitisknuty.

Typ 616.S obr. B


Filtr HEPA Vlote kazetu s filtrem HEPA podle obrzku (obr. B).

Pokud se na vstupnm filtru objev voda, znamen to, e v pedn ndrce se vytvoilo vt
mnostv pny, kter se po prchodu turbnou srazila na vstupnm filtru v podob kapek vody.
V tomto ppad zapnte na nkolik minut vysava bez pedn ndrky, cel systm se tak osu.
Abyste pedeli podobnm ppadm pidvejte do pedn ndrky pnov neutraliztor doporuen firmou ZELMER.
Vstupn filtr je nutno nahradit vdy originlnm novm filtrem.

28

instrukcja 616-010.indb 28

2010-02-23 10:18:40

POTE JEN SE MOHOU VYSKYTNOUT BHEM PROVOZU VYSAVAE


Ppadn problm
1. Pstroj nefunguje

Pravdpodobn pina
Chyb elektrick napjen.

Jak postupovat
Zkontrolujte pvodn ru a zsuvku.

Zkontrolujte je li zapnut vypna (1) do


polohy 1.
Zadn ndobka je przdn.
Naplte ndobku vodou.
Pokejte dokud se nerozsvt kontrolka funkPra jet nen vyroben.
ce itn prou (4).
patn nasazen zadn ndobka. Zkontrolujte usazen ndobky.
Rozpuste ve vod (zadn ndobka) 5 gr.
Ve vod chyb fyziologick nebo
( rovn liky) kuchysk nebo fyziologickuchysk sl.
k soli.
Pokejte dokud se nerozsvt kontrolka funkPra jet nen vyroben.
ce itn prou (4).
Rozpuste ve vod (zadn ndobka) 5 gr.
Ve vod chyb fyziologick nebo
( rovn liky) kuchysk nebo fyziologickuchysk sl.
k soli.
V zadn ndobce u nen voda.
Naplte ndobku vodou.
patn nasazen zadn ndobka. Zkontrolujte usazen ndobky.
Pepnte vypna (1) do polohy 2 a pokejerpadlo je zavzdunno.
te dokud z trysky nepotee voda, pak
pepnte vypna (1) opt do polohy 1.
Nebyl zapnut vrobnk pry.

2. Pstroj neprodukuje pru (1)

3. Msto pry trysk


voda

4. Hlasit provoz
erpadla

(1) Kontrolujte pi zapnutm vypnai pro vrobu pry 3 kdy svt.


POZOR! Pokud zkontrolujete ve uveden body a vysava i nadle nefunguje nebo jev znmky
poruchy, rovn v ppad pokozen pvodn ry nebo krytu vysavae, je nutno pedat vysava k oprav do specializovanho servisu.
Gumov tsnn (vstupn tsnn zadn ndoby, tsnn trubek, tsnni koncovky hadiky, tsnni
u obas promate nap. silikonovou vazelnou nebo vazelnou na ruce. Usnadnte si tm prci pi skldan
jednotlivch dl psluenstv vysavae.

EKOLOGICKY VHODN LIKVIDACE


Obalov materil jednodue neodhote. Obaly a balic prostedky elektrospotebi ZELMER jsou recyklovateln, a zsadn by mly bt vrceny k novmu zhodnocen. Obal z
kartonu lze odevzdat do sbren starho papru. Pytlk z polyetylnu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sbren PE k optnmu zuitkovn.
Po ukonen ivotnosti elektrick spotebi zlikvidujte prostednictvm k tomu urench
recyklanch stedisek. Pokud m bt spotebi definitivn vyazen z provozu, doporuuje se po odpojen napjecho pvodu od elektrick st jeho odznut, pstroj tak bude
nepouiteln. Informujte se laskav u Va obecn sprvy o recyklanm stedisku, ke
ktermu pslute.
Toto elektrozazen nepat do komunlnho odpadu. Spotebitel pispv na ekologickou likvidaci vrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivnho systmu ekologick likvidace elektrozazen u firmy Elektrowin a.s. Vce na www.elektrowin.cz.
Veker opravy svte odbornkm v servisnch stediscch. Zrun i pozrun opravy osobn
doruen nebo zaslan potou provd servisn stediska ZELMER viz. SEZNAM ZRUNCH
OPRAVEN.

29

instrukcja 616-010.indb 29

2010-02-23 10:18:40

SK

Ven zkaznci!

Nae vysvae s vyrban u mnoho rokov a teia sa vemi dobrej mienke. Vyuvajc nae najlepie
rieenia z predchdzajcich modelov, ako aj trendy vo vvoji istiacich strojov vo svete sme pre Vs vytvorili vysva, ktor pome vyriei problmy svisiace s udranm istoty vo Vaich bytoch.
Okrem tradinho vysvania tento je uren na zbieranie mokrch neistt, istenie parou a istenie na
mokro (detergentom).
Pri pouit novho systmu filtrcie zariadenie me pracova ako tradin vysva, alebo vysva s vodnm filtrom. Vytvoren bola monos voby jednho zo tyroch systmov istenia, ktor mono poui
poda individulnych potrieb uvatea, v tom aj monos pouitia papierovho sku.
Prosme o pozorn pretanie tohto nvodu na obsluhu. Zvltnu pozornos prosme venova bezpenostnm pokynom. Nvod na obsluhu prosme uschova, aby ste ho mohli vyui aj poas
neskorieho prevdzkovania.

VYSVA TYP 616 JE UREN VHRADNE


PRE DOMCE POUITIE
Spotrebi nie je uren na pouvanie osobami (vrtane det) so znenmi fyzickmi, zmyslovmi
alebo mentlnymi schopnostami, alebo s nedostatkom sksenost a vedomost, pokial im osoba
zodpovedn za ich bezpenost neposkytne dohlad alebo ich nepouila o pouivani spotrebia.
Dvajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadenm.

POKYNY TKAJCE SA BEZPENOSTI

Vysva zapnajte vlune do siete striedavho prdu 230 V, zabezpeenej sieovou poistkou 16 A.
Nepripjajte vysva k sieti so zsuvkou, ktor nie je vybaven ochrannm kolkom.
Nevyahujte zstrku zo zsuvky ahanm za kbel.
Zariadenie nezapnajte, pokia je napjajci kbel pokoden, alebo je viditene pokoden izolcia.

Ak sa neodpojiten elektrick kbel pokod, mus ho vymeni vrobca alebo pecializovan


opravrensk podnik alebo vykvalifikovan osoba, aby ste predili nebezpeenstvu.
Opravy zariadenia me vykonva iba vykolen personl. Nesprvne vykonan oprava me
uvateovi zaprini vne ohrozenie. V prpade, e sa vyskytn poruchy, radme obrti sa na
pecializovan servisn.
Nedopuste namoenie zstrky napjajceho kbla.
Nedotkajte sa zariadenia mokrmi rukami, ak je zapnut do napjajcej siete.
Neprechdzajte vysvaom ani sacmi a istiacimi kefkami cez napjajci kbel, kee to hroz pokodenm izolcie kbla.
Pred istenm, montou alebo demontou zariadenia vdy odpojte napjac kbel zo sieovej
zsuvky.
Vypnte pstroj ped vmnou psluenstv nebo ne se piblte k pedmtm, kter jsou
bhem provozu pstroje v pohybu.
Nevysvajte vysvaom ud ani zvierat, pozorne dbajte na to, aby ste nasvacie koncovky nepriblili k oiam ani k uiam.
Nesmerujte prd vodnej pary na osoby alebo zvierat, a najm ho nepouvajte na istenie povrchov
a predmetov citlivch na vysok teplotu.
Nesmerujte prd tekutiny alebo vodnej pary na elektrick zariadenie.
Predchdzajte styku pokoky s parou vysok teplota me spsobi oparenie.
Nevahujte do vysvaa: zpalky, nedopalky cigariet, erav popol, ierav. toxick ltky, benzn, naftu ani in zpaln alebo vbun tekutiny. Vyvarujte sa zbierania ostrch predmetov.
Nevysvajte drobn prach ako: mku, cement, sdru, tonery tlaiarn a xerokoprok a pod.
Poas prce nepripuste, aby sa vysva prevrtil alebo bol zaliaty vodou.
Vzhadom na vhu vysvaa nestavajte ho na policiach, regloch, schodkoch a pod.
Vysva postavte vdy na kolieska vo vodorovnej polohe, in poloha prce vysvaa je neprpustn.
Nevystavujte vysva psobeniu atmosferickch initeov (d, mrz).
Nepouvajte vysva bez penovho filtra vloenho do filtranho systmu.
Nenechvajte zapnut a pracujci vysva bez dozoru vzhadom na nebezpeenstvo v prpade jeho
pdu.

30

instrukcja 616-010.indb 30

2010-02-23 10:18:40

Vrobca nezodpoved za kody spsoben nevhodnm pouitm spotrebia v rozpore s nvodom


na obsluhu.
Vrobca si vyhradzuje prvo na kontrukn, estetick alebo in zmeny, ktorch elom je prispsobi vrobok poiadavkm noriem, nariaden alebo z dvodov obchodnch a inch, bez predchdzajceho oznmenia tchto zmien.

CHARAKTERISTIKA VYSVAA
Vysva 616 je uren na zbieranie neistt z podlh, kobercov, keramickch platniiek, trbn z obkladov, podlahovch lt, raditorov, na vysvanie nbytku, zvesov, zclon, na zbieranie tekutn a istenie
na mokro, podlahovch krytn, alnenia a na istenie parou (medzier medzi obkladakami, trbn, na
umvanie okien, hladkch plch, stien, obkladaiek na pranie alnenia fotelov, sedadiel at.).
Vysva je vybaven tvornsobnm systmom filtrcie.
Prvm filtrom je papierov sok alebo filtran vloka nachdzajca sa na dne filtranho telesa. Jeho
lohou je zachytenie hrubch neistt.
Druhm a zkladnm filtrom je vodn filter. Filtranm initeom je ist voda v mnostve 1,5 l, ako aj penov filter, ktorho lohou je oddelenie vzduchu od vody. To znamen, e poas vysvania mono prida
dodaton dvku vody. Vysva m systm urujci maximlnu hladinu vody a chrniaci proti preplneniu
vodou.
Tretm filtrom je vstupn filter nachdzajci sa na hornej platni kompletnho filtra. Jeho lohou je zachytenie iastoiek prachu a neistt, ktor sa nezachytili vo vode pred vstupom vzduchu do agregtu.
tvrtm filtrom je filter vzduchu nachdzajci sa bezprostredne na vstupe vzduchu z vysvaa.
Na hornom kryte vysvaa sa nachdzaj vypnae umoujce vobu funkci prce, ako aj signlne svetielka informujce o pracovnom stave vysvaa.
S to:
1 trojpolohov vypna
2 vypna motora
3 vypna vypania pary
4 svetielko funkcie istenia parou
5 svetielko funkcie istenia detergentom (signalizuje prcu erpadla)
Na tomto kryte je umiestnen aj grafick symbol varujci pred nebezpeenstvom oparenia.
Uvate vrobku m monos voby jednej z troch funkci:
istenie parou trojpolohov vypna (1) nastaven v polohe 1,
istenie detergentom trojpolohov vypna (1) nastaven v polohe 2,
vysvanie suchch plch / zbieranie neistt trojpolohov vypna (1) nastaven do neutrlnej polohy 0.

Vysva je idelne vhodn na spoluprcu s turbokefkou Zelmer. Je to neodmysliten sas vybavenia


pre vetkch majiteov psov, maiek a inch domcich zvierat, ktorch srs je ak zbiera z kobercov
i obkladov. Otajca sa hlava turbokefky dkladne plochu vykartuje, nasvajc srs.

31

instrukcja 616-010.indb 31

2010-02-23 10:18:40

TECHNICK DAJE
Typ vysvaa a jeho technick parametre s uveden v prslunej tabuke.
Poistenie siete 16 A.
Zariadenie je prispsoben pre nepretrit prcu S1.
Zariadenie triedy I., vybaven pripjajcim kblom s ochrannou ilou a zstrkou s uzemnenm.
Vyaduje si pripojenie do sieovej zsuvky vybavenej ochrannm kolkom.
Vkon ohrievacieho telesa pri vytvran pary 1250 W.
Objem zadnej ndrky na detergent/vodu 3,5 l.
Objem ndre na neistoty 6 l.
Dosah prce 9 m.
Vysvae ZELMER spaj poiadavky platnch noriem.
Zariadenie vyhovuje poiadavkm direktv:
Elektrick nzkonapov zariadenie (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagnetick porovnatenos (EMC) 2004/108/EC.
Deklarovan hodnota emisie hluku tohto spotrebia je max 80 dB/A, o predstavuje hladinu A akustickho vkonu vzhladom na referenn akustick vkon 1 pW.
Vrobok je oznaen znakou CE na menovitej tabuke.

KONTRUKCIA A VYBAVENIE VYSVAA

VYBAVENIE NA VYSVANIE
SUCHCH PLCH
Hubice na nbytok, trbiny a alnenie
mono nasadi tak na saciu trubicu, ako
aj na chytku hadice.

Sacia hadica umouje ahk manvrovanie vybavenm. Vaka vhodnej kontrukcii sa poas vysvania nepreta.

Sacie trubice spjaj hadicu s malou hubicou, trbinovou hubicou, kefkovou


hubicou alebo kefkou. Pokia je to teleskopick rra, nastavte jej dku na poadovan pracovn polohu (poda vky obsluhujcej osoby) stlajc tlaidlo
A a presute trubice smerom ukzanm pkami.

32

instrukcja 616-010.indb 32

2010-02-23 10:18:41

Podlahov hubice. Odporame hubico-kefkou vysva:


Mkk plochy koberce a podlahov krytiny.
Tvrd plochy podlahy z dreva, umelch hmt, keramickch obkladaiek a pod. Hubico-kefku 449 pripojte na trubicu stlate prep-na na hubico-kefke poda obrzku
mkk podklad, alebo
tvrd podklad.
alnenie, matrace at.
Hubica sli na vysvanie alnenho nbytku, matracov, zvesov, zclon at. Vaka
psu na dvhanie nitiek s presne zbieran aj nitky, drobn vlkna a pod. Odporame pri
tejto innosti zni vkon vysvaa.
Jemn materily a nerovn predmety
Mal kefka sli na vysvanie: zbierok knh, rmov obrazov a okien. Odporame pri tejto
innosti zni vkon vysvaa.
trbiny, zkutia, priehlbiny at.
trbinov hubica sli na vysvanie: trbn, ktov, pr a inch ako dostupnch zkut.
Filtran vloka GORETEX (biela farba) pouvan na vysvanie s papierovm skom
Filtran vloka FIZELINA (ierna farba) pouvan na vysvanie bez papierovho
ska.
Papierov sok je ndrou na prach, z ktorej sa poas vysvania nazbieran neistoty neodstrauj. Kad vysva je vybaven dvomi papierovmi skami.

RZNE SPSOBY ZBIERANIA SUCHCH NEISTT


Trojpolohov vypna mus by nastaven v neutrlnej polohe 0.
1. Tradin vysvanie bez vody s pouitm papierovho ska.
Pouit elementy s ukzan na obr. veda. Neistoty sa hromadia v papierovom
sku. Ukonenie prce nevyaduje dodaton kony spojen s obsluhou vysvaa.

2. Vysvanie s pouitm vody a papiero-vho ska.


Pouit elementy s ukzan na obr. veda. Poas takho vysvania sa neistoty
hromadia v papierovom sku. V komore filtra pouit filtran vloka GORETEX (biela farba) zamedzuje prenikaniu vody do papierovho ska. Mono ho
poui na niekokonsobn vysvanie. Po ukonen prce vylejte vodu z ndrky
a tto vysute.

3. Vysvanie s pouitm vody a filtranej vloky FIZELINA (ierna farba)


bez papierovho ska.
Pouit elementy s ukzan na obr. veda. V komore filtra zhromaden neistoty s mokr.

4. Vysvanie s pouitm vody bez papiero-vho ska a filtranch vloiek


v ko-more filtra.
Pouit elementy s ukzan na obr. veda. Neistoty sa hromadia v komore filtra
(hrubie frakcie) a vo vode.

33

instrukcja 616-010.indb 33

2010-02-23 10:18:41

Pri pouit uvedenho systmu filtrcie mono vysva pouva nasledovnm spsobom:
A NA VYSVANIE S PAPIEROVM SKOM BEZ VODY
Zatlate tlaidlo zmku a podvihnite horn kryt.
Vyberte predn ndr a vytiahnite z nej filter.
Uvonite predn zmky prichytvajce horn kryt k telesu filtra,
stlajc palcami sasne obidva zmky, ako to ukazuje obr.
veda.
Podvihnite do kolmej polohy chytku filtra, vysute zo zmkov
horn kryt a otvorte komoru na neistoty.
Vo vntri komory sa nachdzaj trbiny na prichytenie papierovho ska:
Papierov sok zahnite pozd preruovanej iary vo smere
pky.
Nasute ho kolmo do dutiny filtra poda pky na obr. Otvor sa
m kry so vstupnm otvorom filtra.
Zalomte kartn ska dovntra (pozd iary rezu kartnu)
a zdvihnite chytku filtra do kolmej polohy.
Zasute odstvajce zmky krytu do pravouhlch otvorov v telese, polote chytku na kryt a zatlate ju.
Zatlate postupne dvomi palcami horn platu v blzkosti kadho zmku alebo zatlate palcami sasne horn platu pri
zmku 1 a 2 (obr. veda), a do poutia charakteristickho zaklapnutia.
POZOR! Obidva horn zmky musia by vdy zaklapnut.

B NA VYSVANIE S PAPIEROVM SKOM S POUITM 1,5 l VODY AKO PRDAVNHO FILTRA

Po vykonan tch istch konov ako v bode A dodatone:


Uvonite zmok dna telesa (1). Vlote filtran vloku (2)
GORETEX (biela farba) a optovne zaklapni zmky.
Naplte predn ndr vodou v mnostve 1,5 l. Hladina vody sa
m nachdza medzi znakami: MIN, MAX.
POZOR! Pri vysvan s papierovm skom vdy pouvajte
filtran vloku GORETEX.
Po vysvan nenechvajte papierov sok v ndri
filtra, ak sa v ndri pred nm nachdza voda.

C NA VYSVANIE BEZ PAPIEROVHO SKA BEZPROSTREDNE DO NDRE FILTRA S POUITM FILTRANEJ VLOKY FIZELINA ALEBO BEZ NEJ
Overte, i sa v ndri filtra nachdza papierov filter, pokia no, odstrte ho.
Overte sprvnos zaklapnutia hornho krytu na teleso (zmky 1 a 2 maj by zaklapnut). Za tmto elom vykonajte kony uveden v bode A.
Uvonite zmok dna telesa filtra, vlote vloku FIZELINA (ierna farba), alebo ju
ju nedvajte.
Vysvanie s filtranou vlokou FIZELINA spsobuje, e v ndri filtra s prach
a smeti vlhk.
POZOR! Pouit vloku FIZELINA mono pouva jednorzov (rchla vmena), alebo mnohonsobn (lacnejia, aj ke vyaduje vypra alebo preplchnu).

34

instrukcja 616-010.indb 34

2010-02-23 10:18:41

Dajte pozor na presn obopnutie penovho filtra okolo plavka (uchyten je na dvoch zmkoch).
Dajte pozor, aby tesnenie presne priliehalo k ndri.
Vlote vodn filter do ndre a postavte ndr na podloku.
Zatvorte horn kryt.

Vlote koncovku sacej hadice do otvoru v ndri tak, aby


vrcholky na koncovke hadice a ndre leali oproti sebe,
a pretote ju doprava alebo doava tak, aby uveden znaky boli presunut oproti sebe.
Spojte:
a. trubicu shadicou,

b. trubicu s vybranou hubicou alebo kefkou.


Vlote zstrku kbla do sieovej zsuvky, vybavenej ochrannm kolkom a zapnite vysva stlaenm vypnaa motora.
POZOR! Vysva je vybaven plavkom, ktor automaticky zablokuje nasvanie, ak penov filter bude silne zapinen. Prejavuje sa to zvenm
otok motora.
V takejto situcii:
Vypnite vysva stlaenm tlaidla vypnaa a vytiahnite zstrku zo zsuvky siete.
Otote koncovku hadice do polohy krytia sa vrcholov znaiek na koncovke hadice a zsuvke ndre a vytiahnite hadicu z ndre.
Otvorte horn kryt a vytiahnite predn ndr.
Z ndre vytiahnite vodn filter a odoberte z neho penov filter.
Dkladne oistite uveden filtre (pozri kapitolu Ukonenie
prce).
Uvonite zmok dna telesa filtra a vysypte smeti.
Pokia boli predtm zbieran smeti do papierovho ska uvonite zmky hornho
krytu 1, postupujc zhodne s konmi uvedenmi predtm (bod A).
Vylejte pinav vodu spolu s neistotami z ndre a tto vyplchnite.
Nalejte ist vodu, vlote vodn filter, nastavte ndr na podloku a zatvorte horn
kryt.
Vlote zstrku kbla do sieovej zsuvky vybavenej ochrannm kolkom, zapnite
vysva a pokraujte vo vysvan.
POZOR! Plavk me reagova v prpade nhlych pohybov, drgnut, derov alebo pri prechdzan cez prahy.
V takejto situcii:
Vypnite vysva na vye desa seknd, a nsledne optovne zapnite a pokraujte vo vysvan.
35

instrukcja 616-010.indb 35

2010-02-23 10:18:41

VYSVANIE TEKUTN
Na vysvanie tekutn, istenie na mokro, istenie parou treba pouva saciu hadicu a sacie trubice detergent/para.
Pre pouitie vysvaa na vysvanie tekutn treba:
Vlote koncovku sacej hadice do otvoru v ndri tak, aby
vrcholky na koncovke hadice a ndre leali oproti
sebe, a pretote ju doprava alebo doava tak, aby uveden
znaky boli presunut oproti sebe.
Spojte:
a. sacie trubice (detergent/ para),

b. trubicu s hadicou,

c. trubicu so spojku,

d. spojku s vekou alebo malou


rozptyujcou hubicou.

Zablokujte spojenie pretoenm blokdy:


rr,
trubice s hadicou,
trubice so spojkou,
spojky s hubicou.

Vlote nstavec hadiky do ventilu v podloke vysvaa.


Presvedte sa, i nstavec bol do ventilu pripojen sprvne.
POZOR! V prpade akost s pripojenm uvedench elementov navlhite tesnenia napr. technickou vazelnou alebo vodou a pod.
Pri takto pripravenom vysvai treba pamta na to, aby:
1. Predn ndr bola vdy przdna (bez vody).
2. Nepouva iadne filtran vloky ani papierov sok.
3. Pouva rozptyujce hubice (vek alebo mal), uveden alej.
POZOR! Nikdy nezapnajte vysva s plnou ndrou! Nenasvajte jednorzovo vek porcie tekutn (napr. hadicou ponorenou vo vode).
Ak poas nasvania hladina tekutiny prekro hladinu MAX, plavk automaticky nasvanie zablokuje.
V takejto situcii:
Vypnite vysva na vye desa seknd, a nsledne ho zapnite op a pokraujte vo vysvan.

ISTENIE NA MOKRO Vybavenie k isteniu na mokro


Nasvacia hadica (detergent/para) je zkladnou asou vybavenia vysvaa. Sli na istenie detergentom a vodnou parou. Jej prunos umouje manvrova rznymi asami vybavenia a vysva okolo
vysvaa.
V rukovti vysvaa sa nachdzaj:
1. Tlaidlo po jeho stlaen, poda pky 1, nastva prtok vody alebo pary z hubice.
2. Blokda jej zatlaenie poda pky 2 spsob zablokovanie tlaidla, o m
preds nhodnmu vyteeniu vody alebo horcej pary z hubice.

36

instrukcja 616-010.indb 36

2010-02-23 10:18:42

3. Clona sli na regulciu sily nasvania, o sa dosahuje otvranm alebo zatvranm otvoru nachdzajceho sa pod clonou.
POZOR! Poas nasvania vody, istenia na mokro alebo parou clona m otvor plne uzatvra.
Nasvajce trubice (detergent/para) spjaj nasvajcu hadicu (detergent/para) spojkou (alebo bez) s prslunou hubicou. Poda druhu vykonvanej innosti a vky uvatea mono poui jednu alebo dve trubice.
Spojka sli na spojenie nasvajcej trubice (detergent/para) iba s vekou rozpraujcou hubicou, alebo s malou rozpraujcou hubicou.
Vek rozpraujca nsadka sli na nasvanie
vody a istenie na mokro.
Kefkov lita je nasadzovan na vek rozpraovaciu hubicu. Sli na nasvanie
vody z tvrdch plch, napr. parkiet, linolea, keramickch obkladaiek at., ako aj na
istenie na mokro.
Mal rozpraujca nsadka sli na istenie na mokro malch alnench plch,
napr. stoliiek, fotelov, toneliek, automobilovho alnenia a pod.
Prprava vysvaa na istenie na mokro
Pred pristpenm k isteniu na mokro dkladne vysajte plochu uren na istenie, a potom pripravte vysva k isteniu na mokro. Za tmto elom:
Vypnite vysva stlaenm tlaidla vypnaa a vytiahnite zstrku zo zsuvky siete.
Otote koncovku hadice do polohy krytia sa vrcholov znaiek na koncovke hadice a zsuvky ndre, vytiahnite hadicu z ndre.
Otvorte horn kryt a vytiahnite predn ndr.

Z ndre vytiahnite vodn filter.


Odstrte smeti z ndre telesa filtra alebo odstrte papierov sok.
Vylejte pinav vodu spolu s neistotami z ndre a tto vyplchnite.
Vlote vodn filter do ndre bez papierovho ska a filtranej vloky.
Postavte ndr na podloku a zatvorte horn kryt.
Potom pokraujte poda predpisu uvedenho v bode :Nasvanie tekutn, a tkajcom sa monte nasvajcej hadice,
spojenia nasvajcich trubc, spojky, rozpraujcej hubice
a pripevnenia hubice hadiky.

V alom postupe:
Odoberte zadn ndr:
otvorte horn kryt a nastavte ho do kolmej polohy 1.
ndr podvihnite hore a nsledne posute dozadu 2.
Z ndre vytiahnite ztku na vlievanie a naplte ndr istiacim prostriedkom (roztokom prku alebo tekutinou) v mnostve uvedenom na
etikete: vody teplej do 45C.
Prok, prprava istiaceho rozoku: v osobitnej ndobe obsah
sku rozpusti v 2,5 3 l istiaca tekutina: odmeran mnostvo tekutiny vlej do zadnej ndre. 1 odmerka tekutiny na
3,5 l vody.
Poda pouitho istiaceho prostriedku naplte zadn ndr pripravenm roztokom alebo vodou teplou do 45C.
Vlote ztku do otvoru v zadnej ndri.
POZOR! Vysva je fabricky vybaven iba jednm z istiacich prostriedkov uvedench vyie.

37

instrukcja 616-010.indb 37

2010-02-23 10:18:42

ZELMER a.s. zaruuje dobr efekt istenia a sprvne fungovanie vysvaa iba pri pouit istiacich prostriedkov a ich mnostva potvrdenho firmou
ZELMER a.s., o je uveden na etikete istiaceho prostriedku:
Prok DYWANOPUC firmy OKTIMA, Posko.
Tekutina CARPEX firmy ASTRA POLLENA, Posko.
Tekutina FOUNTAINHEAD firmy Butchers, USA.
Postavte ndr na pvodn miesto a pritlate ho kvli presnmu upevneniu v telese vysvaa.
Zatvorte horn kryt.

ISTENIE KOBERCOV
Pred zahjenm istenia koberca na mokro preverte odolnos farieb proti prefarbeniu.
Na bielu handriku naneste mal mnostvo istiaceho prostriedku (roztoku prku alebo tekutiny) a istite
koberec na najmenej viditenom mieste. Pokia sa handrika zafarbuje, potom to znamen, e koberec
nem trvanliv farby a neme by isten takmto spsobom.
Pre zabezpeenie proti vzniku peny alebo v prpade jej vznikania poas istenia pouvajte prostriedok
proti peneniu od firmy ZELMER a.s. v mnostvch a spsobom uvedenm na etikete:
G 478 Entschumer D od firmy BUZIL, Nemecko.
FOAM-FREE od firmy Butchers, USA.
POZOR! Vysva je fabricky vybaven iba jednm z prostriedkov proti peneniu uvedenmi vyie.
Stiahnite zhubice kefkov litu.
Urite na koberci smer pohybu hubice, pri ktorom bude
prekonva najmen odpor.
Prepnite trojpolohov vypna (1) do polohy 2 (erpadlo
zo zadnej ndre odober vodu s detergentom, o signalizuje svietiace svetielko (5).
Zapnite vysva, stlajc vypna motora (2).
POZOR! erpadlo mono zapn iba vtedy, ak sa v zadnej ndri nachdza voda. Ak voda chba,
prejavuje sa to hlunou prcou erpadla. Pozor! erpadlo mono zapn iba vtedy, ak sa v
zadnej ndri nachdza voda. Ak voda chba,
prejavuje sa to hlunou prcou erpadla.
Zatlate v rukovti hadice tlaidlo regulce prtok vody do
hubice.
Posvajte hubicu po koberci vykonvajc pohyby tam
a sp.
POZOR! V prpade ak zistte, e napriek zapnutiu erpadla hubica vodu nerozprauje, preverte
sprvnos pripevnenia zadnej ndre (silno ju pritlate) ako aj pripevnenie hubice vo
ventile v podloke vysvaa. V prpade akost s upevnenm navlhite hniezdo ventilu
zadnej ndre, ako aj tesnenie hrdla.
istenie koberca robte tak, aby ste poas istenia a bezprostredne po om nechodili po vyistenej
ploche.
POZOR! Nerozpraujte prac roztok prli dlho na jednom mieste koberca, aby ste ho nepremoili.
Po vyisten asti koberca prerute rozpraovanie a osute ho hubicou vykonvajc pohyby tam a nasp. Tieto kony zopakujte, a bude cel plocha koberca vysuen.
Po ukonen rozpraovania vypnite erpadlo (trojpolohov vypna (1) prepnite z polohy 2 do polohy
0) a na nasvajcej hadici zatlate na chvu tlaidlo regulujce prtok vody do hubice kvli vybitiu
tlaku.
V prpade starch, alebo ako odstrnitench zneisten tak miesto najprv navlhite pracm
prostriedkom odporanm firmou ZELMER a.s., a po objavenie sa peny. Ponechajte na urit
as, potom povysvajte vysvaom
POZOR! Nepripajte premoenie koberca. Me to vies k jeho trvalej deformcii (zvlneniu).

38

instrukcja 616-010.indb 38

2010-02-23 10:18:42

ISTENIE HLADKCH PODLH


Na hubicu nasute kefkov litu.
Prepnite trojpolohov vypna (1) do polohy (2) a zapnite vysva (ako pri isten kobercov).
V rukovti hadice stla tlaidlo regulujce prtok vody
do nsadky.
POZOR! V prpade upchatia sa dzy rozpraovaa
odpojte nsadku od trubice a vyistite (prefkajte) kanlik alebo vymete trysku za
nov.
Komplet rezervnch dz je pripojen k vybaveniu.
Vmena dzy:
1. Z vekej (alebo malej) rozpraovacej hubice vyberte trysku spolu s gumovm prstencom 5,6 x 1,
zatlate trysku palcom nadol poda oznaenia umiestnenho na telese hubice.
2. Nov trysku spolu s prstencom navlhite a vtlate do otvoru hubice, do momentu zacvaknutia zmkov.
Presvajte hubicu po istenej ploche vykonvajc pohyby tam a nasp.
Po vyisten asti podlahy prerute rozpraovanie (trojpolohov vypna (1) prepnite z polohy 2 do
polohy 0) a nasvajte tekutinu hubicou vykonvajc pomal pohyby smerom k sebe, a do plnho
vyzbierania roztoku z podlahy.
Pokraujte tmto spsobom, a bude cel podlaha vyisten a vysuen.
Po ukonen rozpraovania vypnite erpadlo (trojpolohov vypna (1) prepnite z polohy 2 do polohy
0) a na nasvajcej hadici zatlate na chvu tlaidlo regulujce prtok vody do hubice kvli vybitiu
tlaku.
POZOR! Ak ste robili istenie na mokro (zbieranie mokrch neistt), pred ukonenm prce v jej
zverenej asti nasajte asi 1-2 l istej vody kvli preplchnutiu hadice a trubc, ako aj na
chvu nasvajte vzduch na ich vysuenie.

ISTENIE PAROU Vybavenie k isteniu parou


Na istenie parou pouite iba vybavenie vypecifikovan niie: nasvajcu
hadicu (detergent/para) a nasvajce trubice (detergent/para), hubice: mal
rozpraujcu a zbern, ako aj spojku z kefkou.
Zbern nsadka sli na zbieranie vody z obkladov, kobercov,
podlh.
Kefka v kombincii so spojkou a zbernou hubicou podporuje jej
innos pri isten pr, trbn, pran alnenia, umvan hladkch plch, stien, kachliiek v kpeni a zbieranie z nich vody
vzniknutej z pary.
Nsadka rozpraujca paru sli na pranie kobercov, umvanie hladnch plch,
stien, kachliiek v kpeni a zbieranie z nich vody, ktor kondenzovala z pary.
istiaca lita je nasadzovan na nsadku rozpraujcu paru. Podporuje istenie,
drhnutie hladkch plch, stien, obkladaiek.
Zbern lita je nasadzovan na nsadku rozpraujcu paru. Sli na umvanie
okien, hladkch plch, stien, kachliiek v kpeni a zbieranie vody z podlh.
Priebeh prce s funkciou istenia parou
Pred zahjenm istenia parou treba overi na najmenej viditenom mieste, i isten materil je odoln
proti psobeniu tepla, napr.:
koa alebo lakovan drevo mu vybledn,
nechrnen drevo me napua,
ochrann voskov povlaky sa mu zopa,
umel hmoty sa mu zdeformova,
textlie z umelch hmt, zamat, akryl sa mu pokodi.
39

instrukcja 616-010.indb 39

2010-02-23 10:18:42

Prprava vysvaa na istenie parou


Na prpravu sonho roztoku pouite 3,5l demineralizovanej (destilovanej) vody a pridajte k nej 5g kuchynskej soli (1/2 rovnej lyiky) alebo 5 ml fyziologickho roztoku soli (z lekrne). So nepouvajte zakadm, ale na kad 35 ndobu s vodou.
Nepridvajte so do vody z vodovodu.
POZOR! Pokia roztok nebude obsahova so, z vysvaa bude vyteka voda namiesto pary.
Vlote ztku do otvoru v zadnej ndri.
Postavte ndr na pvodn miesto a dotlate ju kvli presnmu upevneniu na telese vysvaa.
Zatvorte horn kryt.
POZOR! NENECHVAJTE ZARIADENIE V STAVE PRIPRAVENOSTI NA PRCU (GENERTOR) ZAPNUT VIAC NE 30 MINT).

ISTENIE PAROU HLADKCH PLCH


Ke chceme vysva poui na istenie parou glazry, okien, zrkadiel a inch sklench plch, treba:
Na trubicu (detergent/para) nasadi hubicu rozpraujcu paru a zablokova spojenie pretoenm blokdy.
Poda stupa zapinenia istenej plochy naloi na hubicu
istiacu alebo zbierajcu litu.

Prepoji trojpolohov vypna (1) do polohy 1.


Poka, a sa rozsvieti svetielko funkcie istenia parou
(4) a zapn na 5 seknd vypna spustenia pary (3),
ktor sa rozsvieti. Nastane vybitie tlaku vo vntri genertora pary.
Potom vypna vypn.
Op poka na moment opakovanho rozsvietenia svetielka funkcie istenia parou (4) (sved to
o pripravenosti zariadenia k prci) a zapn vypna spustenia pary (3).
POZOR! Aby sme predili prasknutiu v dsledku prli vekho rozdielu teplt parou istench
okien, zrkadiel a inch sklenench plch nachdzajcich sa v chladnch (nevyhrievanch) miestnostiach, isten plochy najprv ohrejte slabm prdom pary, a a potom pristpte k vlastnmu isteniu.
V rukovti hadice zatlate tlaidlo regulujce prtok pary do hubice.
Objavenie sa vody na vstupe hubice poas tartovania funkcie istenia parou je normlnym javom.
Nsadku posvajte po istenej ploche vykonvajc pohyby tam a sp. as a intenzita istenia zvis
od stupa zapinenia a druhu istenej plochy.
Mnostvo vody nachdzajce sa v zadnej ndri mono jednorzovo nevysta na oistenie danej
plochy. Preto po kadom plnom vyerpan vody zo zadnej ndre op ju naplnite vodou, zapnite
funkciu istenia detergentom, a po objaven sa vody na vstupe z hubice op prepnite na funkciu
istenia parou.
Po oisten asti plochy prerute rozpraovanie, zapnite vysva a povysvajte tekutinu, ktor vznikla zo
skondenzovanej pary. Za tmto elom hubicou vykonvajte pomal pohyby smerom k sebe, a po plnho pozbierania tekutiny z istenej plochy. Tieto kony opakujte, a bude cel plocha vyisten a vysuen.
V prpade potreby na okne alebo zrkadle vzniknut muhy pretrite suchou handrikou.Ak je trojpolohov vypna (1) nastaven v polohe 1 (istenie parou), a chcete si zvoli funkciu istenia
detergentom (poloha 2), trojpolohov vypna nutne prepojte do neutrlnej polohy 0, a potom
do polohy 2.
POZOR! Nikdy neprepnajte trojpolohov vypna z polohy 1 do polohy 2, vynechvajc neutrlnu polohu 0.
40

instrukcja 616-010.indb 40

2010-02-23 10:18:42

Po ukonen rozpraovania vypnite erpadlo (prepnite trojpolohov vypna (1) z polohy 1 do polohy 0
a v nasvajcej hadici zatlate na chvu tlaidlo regulce prvod pary do hubice kvli vybitiu tlaku.

ISTENIE PAROU SILNE ZAPINENCH MIEST


Pred kadou vmenou vybavenia pokajte, a vetky jeho sasti vychladn.
Zostavu uveden niie odporame na istenie trbn medzi glazrou, skiel rr
na peenie, variov, digestorov, drezov i sanitrnych zariaden.
as a intenzitu istenia vyberajte poda stupa zneistenia.
Za tmto elom:
Na trubicu (detergent/para) nasate spojku s tryskou a spojenie zablokujte pretoenm blokdy.
Na koncovku trysky nalote kefku.
POZOR! Kefka m tvrd vlas a pri bezprostrednom kontakte s mkkmi plochami ich me pokraba.
Prepojte trojpolohov vypna (1) do polohy 1.
alej pokraujte tak isto ako pri isten hladkch
plch parou, s tm, e po preruen rozpraovania a pred nasvanm tekutiny zalote na spojku s
tryskou zbern hubicu.

UKONENIE PRCE
Vypnite vysva stlajc tlaidlo vypnaa a vytiahnite zstrku prpojnho kbla zo zsuvky siete.
POZOR! Pokajte na ochladenie sa sast: hadice, hubc, trubc, trysiek. Potom ich rozpojte.
Otote koncovku hadice do polohy krytia sa vrcholkov znaiek
na koncovke hadice a hniezde ndre a vytiahnite hadicu
z ndre.
Zatlate erven tlaidlo ventilu v podloke vysvaa a vytiahnite nstavec hadiky.
Pretote blokdu a rozpojte nasvajce trubice. Podobne rozpojte hadicu a hubicu.
Z ndre vytiahnite vodn filter.
Z vodnho filtra stiahnite penov filter a vyplchnite ho pod tecou vodou smerujc prd vody od vntornej strany filtra.
POZOR! Filtran hubky neperte rune mkanm, ani v prakch. Predchdzajte zhmoovaniu, rozahovaniu a deformovaniu. Po oisten penov filter vysute pri izbovej teplote vone poloen alebo zavesen
za chytku. Nikdy penov filter nesute na ohrievaoch, raditoroch,
peciach a pod.
Vylejte vodu z ndre cez otvor uren na vkladanie hadice.
Ndr a vodn filter dkladne umyte meniac niekokokrt
vodu.
Po pran dkladne vetky sasti vybavenia pouvan v tomto
procese umyte (hadicu, trubice, prdavn sasti).
POZOR! Ponechanie uvedench sast neumytch, alebo ich nedsledn umytie me spsobi stratu filtranch schopnost vloiek a peny, a priiuje sa k rozvoju baktri a roztoov.
Dkladne vysute vetky umyt sasti.
UWAGA! Nigdy nie skadaj odkurzacza przed wysuszeniem umytych czci.
Vlote vodn filter, ustavte ndr na podloke a zatvorte horn kryt.
41

instrukcja 616-010.indb 41

2010-02-23 10:18:43

VMENA FILTROV
Poas prevdzky sa pinia vzduchov filtre: vstupn i vstupn. Pre sprvnu innos vysvaa sa odpora ast preplachovanie vstupnho filtra. Silne zapinen alebo pokoden vstupn filter mus by
vymenen za nov.
Vstupn filter
Otvorte horn kryt a nastavte ho v kolmej polohe.
Uchyte prstami horn okraj mrieky filtra (z prednej strany vysvaa) a ahko potiahnite k sebe, a sa vysunie zo zmkov.
Otote rmek, vyberte filter, oplchnite ho pod tecou vodou ahko stlajc, vysute ho a polote na pvodn miesto (alebo ho nahrate novm).
Presne vlote nov filter tak, aby po uzavret rmeka jeho okraje sa tesne dotlali
na okraj filtra.
Zatvorte rmek filtra.
Vstupn filter
Vzduchov filter na vstupe m by menen po asi 30 hodinch innosti (6 mesiacov), alebo skr v prpade silnho zneistenia.
Zatlate blokdu a otvorte clonu vstupu.
Vymete vloku filtra (1 a 2):

Typ 616.*E obr. A - Elektrostatick filter.

Typ 616.*S obr. B - Kazeta s filtrom HEPA.

Ulo presne nov filter (obr. A) tak, aby po zamknut clony sa tto tesno dotlala k okraju filtra.
Pokia sa na vstupnom filtri vysvaa objavuje voda to znamen, e v ndri predtm vznikla
pena, ktor po prechode cez turbna kondenzuje na vstupnom filtri. Kvli preddeniu tomuto javu
treba do prednej ndre prida neutraliztor peny odporan firmou ZELMER a.s., a vysva zapn na niekoko mint (bez prednej ndre) kvli osueniu nasvajceho systmu.
POZOR!!! Filter vstupovho vzduchu m by vymiean vdy za nov, fabricky originlny.

42

instrukcja 616-010.indb 42

2010-02-23 10:18:43

PROBLMY, KTOR MU VZNIKN POAS PREVDZKOVANIA


Zisten problm
1. Zariadenie nefunguje

2. Zariadenie nevytvra paru (1)

3. Namiesto pary
vychdza voda

Pravdepodobn prina

Spsob odstrnenia

Bez elektrickho napjania.

Preverte napjacie vedenie a zsuvku.

Nebol zapnut genertor


pary.

Preverte, i je zapnut trojpolohov vypna


(1) v polohe 1.

Zadn ndr je przdna.

Naplte ndr vodou.

Para ete nie je hotov.

Pokajte, a sa rozsvieti signalizan svetielko


funkcie istenia parou (4).

Nesprvne zaloen zadn


ndr.

Presvedte sa, i je dobre nasaden, dotlate ju.

Vo vode nie je fyziologick


alebo kuchynsk so.

Rozpuste vo vode (zadn ndr) 5 ml fyziologickej, alebo 5 g kuchynskej soli ( plochej


lyiky).

Para ete nie je hotov.

Pokajte, a sa rozsvieti signalizan svetielko


funkcie istenia parou 4.

Vo vode nie je fyziologick


alebo kuchynsk so.

Rozpuste vo vode (zadn ndr) 5 ml fyziologickej, alebo 5 g kuchynskej soli ( plochej


lyiky).

V zadnej ndri chba voda. Naplte ndr vodou.

4. Hlun a stla
prca erpadla

Nesprvne zaloen zadn


ndr.

Presvedte sa, i je dobre nasaden, dotlate ju.

Zavzdunen erpadlo.

Prepnite trojpolohov vypna (1) do polohy


2 a pokajte, a z trysky zane vyteka voda.
Vtedy optovne prepnite trojpolohov vypna
(1) do polohy 1.

(1) Preveri pri zapnutom vypnai emisie pary 3 ke svieti.


Vetky in zisten nepravidelnosti, ako napr. vytekanie vody alebo pary z vysvaa treba zveri
na opravu vlune autorizovanm servisnm opravovniam.

EKOLOGICKY VHODN LIKVIDCIA


Obalov materil nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebiov ZELMER
s recyklovaten a zsadne by mali by vrten na nov zhodnotenie. Kartnov obal
odovzdajte do zberne starho papiera. Vreck z polyetylnu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na optovn zuitkovanie.
Po ukonen ivotnosti spotrebi zlikvidujte prostrednctvom na to urench recyklanch
stredsk. Ak m by prstroj definitvne vyraden z prevdzky, doporuuje sa po odpojen
prvodnej nry od elektrickej siete jej odstrnenie (odrezanie), prstroj tak bude nepouiten.
Informujte sa lskavo na Vaej obecnej sprve, ku ktormu recyklanmu stredisku patrte.
Tento elektrospotrebi nepatr do komunlneho odpadu. Spotrebite prispieva na ekologick likvidciu
vrobku. Zelmer Slovakia s.r.o. je zapojen do systmu ekologickej likvidcie elektrospotrebiov u firmy
ENVIDOM zdruenie vrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebiov si uplatnite u odbornkov v servisnch strediskch. Zrun a pozrun
opravy doruen osobne alebo zaslan potou prevdzaj servisn stredisk firmy ZELMER vi
ZOZNAM ZRUNCH SERVISOV.
43

instrukcja 616-010.indb 43

2010-02-23 10:18:43

HU

Tisztelt Vsrlk!

Porszvinkat tbb v ta gyrtjuk s azok nagyon j hrnvnek rvendenek. A korbbi modellek legjobb
megoldsait valamint a tisztteszkzk tern a vilgon tapasztalhat trendeket kihasznlva egy olyan
porszvt fejlesztettnk ki nk szmra, amely segteni fog a laksaik tisztntartsval kapcsolatos
problmk megoldsban.
A hagyomnyos porszvzson kvl a nedves szennyezdsek sszegyjtsre, a gzzel trtn tiszttsra s a nedves tiszttsra (detergenssel) van sznva.
Az j szrrendszer alkalmazsa kvetkeztben a kszlk mkdhet hagyomnyos porszvknt, vagy
vzszrs porszvknt. Biztostottuk a tiszttsi md kivlasztsnak a lehetsgt, amelyet a felhasznl egyni szksgletei szerint lehet alkalmazni, gy a papr porzsk felhasznlsa mellett is.
Krjk figyelmesen olvassa el az albbi hasznlati utastst. Klns figyelmet kell szentelni a biztonsgi elrsoknak. A hasznlati utastst krjk megrizni, hogy a termk ksbbi hasznlata
sorn is rendelkezsre lljon.

A PORSZV TYP 616 KIZRLAG HZTARTSBELI HASZNLATRA


VAN SZNVA
Ez a kszlk nem a fizikailag, rzkileg vagy szellemileg korltozott szemlyek (gyerekek) ltal
val hasznlatra kszlt, vagy olyan szemlyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelel tapasztalattal s ismeretekkel, hacsak a kszlk hasznlatra a biztonsgukrt felels szemly felgyelete mellett kerl sor vagy eltte elltja ket a megfelel kezelsi utastsokkal.
A gyermekeket ne hagyja felgyelet nlkl s gyeljen arra, hogy a kszlkkel ne jtsszanak.

A KSZLKRE VONATKOZ BIZTONSGI ELRSOK


A porszvt 230 V feszltsg vltram, 16 A-es biztostkkal rendelkez elektromos hlzatra kapcsolja.
A porszvt ne csatlakoztassa fldeletlen konnektorba.
Ne hzza ki a dugt a vezetknl fogva a konnektorbl.
A kszlket ne kapcsolja be, ha a hlzati kbel srlt, vagy a porszv kls bortsa szemmel lthatlag srlt.
Ha a tpkbel srlt, a csert a kszlk gyrtjnak vagy a szakrtnek ajnljuk megbzni a veszedelem kikerlse cljbl.
A kszlk javtst kizrlag csak arra kikpzett szakember vgezheti. A helytelenl elvgzett
javts a hasznl szmra komoly veszlyt jelenthet. Meghibsods esetn hvja a szakszervz
dolgozjt.
gyeljen arra, hogy a hlzati dug szraz maradjon.
Ha a kszlk be van kapcsolva, nedves kzzel ne nyljon hozz.
A porszvval vagy a kefs szvfejjel s a tiszttfejjel kerlje a hlzati kbellel val rintkezst, mivel
az a kbel szigetelsnek a srlst okozhatja.
A kszlk tiszttsa, ssze vagy sztszerelse eltt a hlzati csatlakoz dugt mindig hzza
ki a konnektorbl.
A tartozk cserje eltt vagy mieltt a hasznlat kzben mozgsban lv rszekhez kzeltene,
kapcsolja ki a kszlket.
A porszvval nem szabad szemlyeket, llatokat porszvzni, s klns figyelmet kell fordtani arra,
hogy a szvfej ne kerljn szem vagy fl kzelbe.
A gzsugarat ne irnytsa szemlyek vagy llatok fel, de kerlje a magas hmrskletre rzkeny
felletek s trgyak gzzel val tiszttst is.
A folyadk vagy a gzsugarat ne irnytsa elektromos berendezsek fel.
Kerlje a gznek brrel val rintkezst a magas hmrsklet gsi srlst okozhat.
A porszvval nem szabad felszvni: gyuft, cigarettacsikket, forr hamut, mar, mrgez anyagokat,
benzint, petrleumot s ms gylkony vagy robbansveszlyes folyadkot. Ne szvjon fel hegyes
trgyakat.
Ne porszvzzon aprszemcss porokat, mint: liszt, cement, gipsz, nyomtatk s fnymsolk tnerei,
stb.
A hasznlat alatt gyeljen arra, hogy a kszlk ne forduljon fel s a porszvt ne ntse el vz.
A porszv slyra val tekintettel ne helyezze azt polcra, polcsorra, lpcsre stb.
A porszvt mindig a kerekeire lltsa, vzszintes helyzetben, a porszv egyb helyzetben val mkdtetse nem megengedett.
A porszvt ne tegye ki atmoszfrikus hatsoknak (es, fagy).
44

instrukcja 616-010.indb 44

2010-02-23 10:18:43

Ne hasznlja a porszvt a szrrszbe behelyezett habszivacsos szr nlkl.


A veszlyek elkerlse vgett a bekapcsolt s mkd porszvt sohasem hagyja felgyelet nlkl.
A gyrt nem vllal magra felelssget a kszlk nem rendeltetsszer hasznlatbl vagy
a hasznlati utastsban foglaltaktl eltr felhasznlsbl ered esetleges krokrt.
A gyrt fenntartja magnak a jogot a termk brmikori, elzetes bejelents nlkli megvltoztatsra, annak az rvnyes jogszablyokhoz, szabvnyokhoz, irnyelvekhez val igaztsra, vagy
a konstrukcis, kereskedelmi, eszttikai s egyb okokbl trtn mdostsra.

A PORSZV LERSA
A 616 tpus porszv a padlrl, sznyegrl, kermia-lapokrl, a lampria, a padl szeglylcei, raditorok
rseibl, a btorok, sttt s egyb fggnyk szennyezdseinek az sszegyjtsre, tovbb folyadkok felszvsra valamint nedves tisztts cljaira szolgl: jrlapok, sznyegek, padlsznyegek s krpit
tiszttsra valamint gzzel val tiszttsra (a csempk s jrlapok kztti fgk s rsek tiszttsra, ablakok, sima felletek, falak, csempk mossra, a fotelok, lhelyek krpitjnak stb. a mossra).
A porszv ngylpcss szrrendszerrel rendelkezik.
Az els szr a paprzsk vagy a szrbett, amely a filtertart aljn tallhat. Feladatai kz tartozik
a nagyobb mret szennyezdsek kiszrse.
A msodik s egyben alapvet szr a vzszr. A szr tnyez a 1,5l mennyisg tiszta vz, valamint
a habszivacs-szr, amelynek feladata a levegnek vztl val elklntse. Ez azt jelenti, hogy a porszvzs sorn nagyobb mennyisg vz gyjthet ssze. A porszv a maximlis vzszintet rzkel rendszerrel van felszerelve, ami megakadlyozza a vzzel val tlteltettsgt.
A harmadik szr a bemeneti szr, ami a komplett filter fels lemezn tallhat. A feladata a porrszecskk s a vzben nem elmerl szennyezdsek kiszrse a levegnek az aggregtba val bejutsa eltt.
A negyedik szr a kimeneti lgszr, amely kzvetlenl a levegnek a porszvbl val kimenetnl
tallhat.
A porszv fels bortsn tallhatk a kapcsolgombok, melyek lehetv teszik a porszv megfelel
funkcijnak a kivlasztst, valamint az ellenrzlmpk, melyek a porszv mkdsi llapotrl informlnak.
Ezek az albbiak:
1 hrompozcis kapcsol
2 a motor kikapcsolgombja
3 a gz leeresztsnek / kibocstsnak kapcsolja
4 a gztisztts funkcijnak lmpja
5 a detergenssel val tisztts funkcijnak lmpja (a szivatty mkdst jelzi).
A fedlen fel van tntetve a forrzs-veszlyre figyelmeztet grafikai jel is.
A termk felhasznlja a hrom funkci kzl vlaszthat:
gzzel val tisztts hrompozcis kapcsol (1) az 1 pozciba lltva,
detergenssel val tisztts hrompozcis kapcsol (1) a 2 pozciba lltva,
szraz felletek porszvzsa / szennyezdsek sszegyjtse hrompozcis kapcsol (1) a 0 neutrlis pozciba lltva.

A porszv idelis mdon mkdik egytt a Zelmer jelzs turbkefvel. Elengedhetetlen tartozk a kutykat, macskkat s egyb hzillatokat tart hztartsokban, ahol a szrzet sszegyjtse a sznyegrl s sznyegpadlrl nehzsget okozhat. A turbkefe forgfeje tkletesen kefli a felsznt, ezltal
begyjtve a szrzetet.

45

instrukcja 616-010.indb 45

2010-02-23 10:18:43

MSZAKI ADATOK
A porszv tpust s a mszaki paramtereket a nvleges adattblzat tartalmazza.
Hlzati biztostk 16 A. Az RTV vtelben nem okoz zavart.
A kszlk alkalmas a folyamatos mkdsre S1.
Az I. osztlyba tartoz kszlk, amely vdvezetkes s fldelssel rendelkez kbellel rendelkezik.
Fldelt konnektorba kell csatlakoztatni.
A gzfejleszt teljestmnye 1250 W.
A detergens/vz hts tartlynak trfogata 3,5 l.
A szennyezds befogadsra szolgl tartly trfogata 6 l.
Mkdsi tvolsg 9 m.
A ZELMER porszvk az rvnyes irnyelvek kvetelmnyeinek megfelelnek.
A kszlk az albbi irnyelveknek megfelel.
Kisfeszltsg elektromos berendezsek (LVD) 2006/95/EC.
Elektromgneses kompatibilits (EMC) 2004/108/EC.
Lwa max 80 dB/A.
A kszlk a nvleges adattblzaton CE jelzssel van elltva.

A POSZV FELPTSE S TARTOZKAI

A SZRAZ FELLETEK
PORSZVZSRA SZOLGL
TARTOZKOK
A btorok, rsek s krpitok porszvzsra szolgl szvfejeket a szvtmlre
vagy tmlfogantyra lehet csatlakoztatni.

A szvtml lehetv teszi a tartozkkal val manverezst..A meg felel


konstrukcinak ksznheten a por-szvzs sorn nem csavarodik ssze.

A szvcsvek a szvtmlt kapcsoljk ssze a kis szvfejjel, a rsszvval,


szvkefvel vagy a kefvel. Ha ez teleszkpos cs, lltsa be a megfelel
hosszsgra (a porszvz szemly testmagassgtl fggen) az A gombot a nyl irnyban eltolva.

46

instrukcja 616-010.indb 46

2010-02-23 10:18:43

Puha felletek sznyegek s sznyegpadlk.


Kemny felletek fbl, manyagbl, kermia-lapokbl stb.
Az ilyen tpus felletek porszvzst a szvkefvel javasoljuk.
A szvkeft kapcsolja ssze a csvel a szvkefn nyomja meg a belltt a rajznak
puha felletek, vagy
kemny felletek.
megfelelen
Krpitozott btorok, matracok stb.
Szvfej a krpitozott btorok, matracok, stttfggnyk s fggnyk stb. porszvzsra szolgl. A crnadarabok felszedse cljbl rajta elhelyezett bettcsknak ksznheten tkletesen gyjti ssze a crnkat, apr szlakat stb. Ennl a mveletnl ajnlatos a
szvert cskkenteni.
Finom anyagok s egyenletlen fellet trgyak
A kis kefe az albbiak porszvzsra szolgl: knyvgyjtemnyek, kp s ablakkeretek. Ennl a mveletnl ajnlatos a a szvert cskkenteni.
Rsek, sarkok, mlyedsek stb.
A rsszv az albbiak porszvzsra szolgl: rsek, sarkok, nylsok s egyb, nehezen hozzfrhet helyek.
Szrbett GORETEX (fehr szn) a paprzskos porszvzsnl alkalmazott.
Szrbett FIZELINA (fekete szn) a paprzsk nlkli porszvzsnl
alkalmazott.
Paprzsk a por sszegyjtsre szolgl eszkz, amelybl a porszvzs sorn sszeszedett piszok nem tvozik el. Minden porszvhoz 2 papr porzsk tartozik.

A SZRAZ SZENNYEZDSEK KLNFLE SSZEGYJTSI MDSZEREI:


A hrompozcis kapcsolt a 0 neutrlis pozciba kell lltani
1. A hagyomnyos porszvzs vz nlkl, a papr porzsk alkalmazsval.
A felhasznlt elemek lerst a mellkelt bra mutatja. A szennyezds a paprzskban gylik ssze. A porszvzs befejezse a porszv kezelsvel kapcsolatos tbblet mveletet nem ignyel.

2. Vzzel s a paprzsk hasznlatval trtn porszvzs.


A felhasznlt elemek lerst a mellkelt bra mutatja. Az ilyen tpus porszvzs sorn a szennyezds a paprzskban gylik ssze. A rekeszben alkalmazott GORETEX (fehr szn) szrbett megakadlyozza, hogy vz kerljn a
paprzskba. Tbbszri porszvzsra felhasznlhat. A porszvzs befejeztvel ntse ki a vizet a tartlybl, majd azt szrtsa meg.

3. Porszvzs vzzel s FIZELINA (fekete szn) szrbetttel paprzsk


nlkl.
A felhasznlt elemek lerst a mellkelt bra mutatja. A szr rekeszben sszegylt szennyezdsek nedvesek.

4. Porszvzs vzzel paprzsk s a szrrekeszben alkalmazott szrbettek hasznlata nlkl.


A felhasznlt elemek lerst a mellkelt bra mutatja. A szennyezds a szrrekeszben (nagyobb darabok) s a vzben gylik ssze.

47

instrukcja 616-010.indb 47

2010-02-23 10:18:44

A fenti szrrendszer alkalmazsa mellett a porszvt az albbi mdon lehet felhasznlni:


A A PAPRZSKOS, VZ NLKLI PORSZVZSHOZ
Nyomja be a zrkapcsot s emelje fel a fedelet.
Vegye ki az ells tartlyt s hzza ki belle a szrt.
Laztsa meg a fedelet a szrtesthez szort kapcsokat, hvelykujjval egyidejleg megnyomva mindkt kapcsot, amint
a mellkelt bra mutatja (poz.1-1).
A szr fogantyjt emelje fel fggleges helyzetig, a kapcsokbl tolja ki a fels fedelet s nyissa fel a szennyezdsek rekeszt.
A rekesz belsejben tallhatk a paprzsk behelyezsre szolgl vjatok:
A paprzskot hajtsa be a szaggatott vonal mentn a nyl irnyban.
Fgglegesen tolja be a szr mlyedsbe, az brn lthat
nyl irnyban. A nylsnak a szr bemeneti nylsval egybe
kell esnie.
A zsk kemnypaprjt trje meg befel (a kemnypapron lv
bevgs vonala mentn) s a szr flt emelje fel fggleges
helyzetbe.
Tolja be a fedl kill kapcsait a porszv testn tallhat tglalapalak nylsokba, helyezze r a fogantyt a fedlre s zrja be;
A fels lemezt mindegyik kapocs kzelben kt hvelykujjval
sorban nyomkodja be, vagy nyomja be hvelykujjval a fels
lemezt az 1 s 2 kapocsnl (ld. mellkelt brn) egszen addig,
mg jellegzetes kattanst nem hall.
FIGYELEM! Mindkt fels kapocsnak mindig zrva kell lennie!
B A PAPRZSKOS PORSZVZSHOZ 1,5l VZ MINT PTLLAGOS SZR HASZNLATA
MELLETT
Az A pontban lert mveleteken kvl mg:
Laztsa meg a szrtest aljnak a kapcst (1). Helyezze be a
szrbettet (2) GORETEX (fehr szn) s ismt kattintsa
be a kapcsokat.
Az ells tartlyt tltse fel 1,5l mennyisg vzzel. A vzszintnek
a MIN, MAX jelek kztt kell lennie.
FIGYELEM! A paprzskos porszvzs sorn mindig alkalmazza a GORETEX szrbettet.
A porszvzs utn sohasem hagyja a paprzskot a szrtartlyban, ha az ells tartlyban vz
tallhat.
C PAPRZSK NLKL, KZVETLENL A SZRTARTLYBA TRTN PORSZVZSHOZ
FIZELINA SZRBETT HASZNLATA MELLETT, VAGY ANLKL
Ellenrizze, hogy a szrtartlyban van-e paprzsk, ha igen, akkor azt tvoltsa
el onnan.
Ellenrizze a fels fedlnek a porszv testhez val zrdst (az 1 s 2 kapocsnak bekattintva kell lennik). E clbl vgezze el az A pontban lert mveleteket.
Laztsa meg a szrtest kapcst, helyezze be a FIZELINA bettet (fekete szn),
vagy ne tegye be.
A FIZELINA szrbetttel val porszvzs azt okozza, hogy a szrtartlyban
a por s a piszok a szivacsos szr felett nedves.
FIGYELEM! Az alkalmazott FIZELINA szrbett egyszerhasznlatos (gyors csere), vagy tbbszri hasznlatra alkalmas (olcsbb, br mosst s bltst ignyel).
48

instrukcja 616-010.indb 48

2010-02-23 10:18:44

gyeljen a habszivacs-szrnek az sz krli pontos illeszkedsre (kt kapoccsal van felerstve).


gyeljen arra, hogy a tmt tkletesen illeszkedjen a tartlyhoz.
Helyezze be a vzszrt a tartlyba s
a tartlyt illessze be az alaprszbe.
Zrja be a fels fedelet.

A szvcs vgt dugja be a tartlyon lv nylsba gy,


hogy a jelek hegyes vgei a tml vgn egymssal
szemben helyezkedjenek el, majd fordtsa el jobbra vagy
balra gy, hogy a fenti jelek egymstl eltvolodjanak.
Kapcsolja ssze:
a. a csvet a tmlvel,

b. a csvet a kivlasztott szvfejjel vagy kefvel.


A hlzati dugt dugja be a fldelt konnektorba s a motor kapcsolgobjt benyomva indtsa be a porszvt.
FIGYELEM! A porszv egy szval van felszerelve, amely automatikusan lelltja a szvst, ha a habszivacs szrbett tlsgosan szennyezett.
Erre a motor fordulatszmnak a nvekedse utal.
Ilyen helyzetben:
Kapcsolja ki a porszvt a kapcsolgomb benyomsval s hzza ki a hlzati dugt a konnektorbl.
A tml vgt fordtsa el addig a pozciig, mg a jelek a tml vgn s a tartly
nylsnl egybeesnek, majd a tmlt hzza ki a tartlybl.
Nyissa fel a fels fedelet s emelje ki az ells tartlyt.
A tartlybl vegye ki a vzszrt s vegye le rla a habszivacs-szrt.
A fenti szrket pontosan tiszttsa meg (ld. a Porszvzs befejezse c. fejezetet).
Laztsa meg a szrtest aljnak a kapcst s szrja ki a szemetet.
Ha a korbban a szemetet a paprzskba gyjttte, laztsa meg a fels fedl 1 kapcsait, a korbban lert mveleteknek megfelelen (A pont).
ntse ki a szennyes vizet a piszokkal egytt a tartlybl s bltse ki.
Tltse meg tiszta vzzel, helyezze be a vzszrt, a tartlyt illessze be az alaprszbe s zrja be a fels fedelet.
Dugja be a hlzati dugt a konnektorba, kapcsolja be a porszvt s folytassa
a porszvzst.
FIGYELEM! Az sz mkdsbe lphet hirtelen mozdulatok, rngats, ts vagy
a kszbn trtn thalads kvetkeztben is.
Ilyen helyzetben:
Kapcsolja ki a porszvt nhny msodpercre, majd ismt kapcsolja be s folytassa a porszvzst.
49

instrukcja 616-010.indb 49

2010-02-23 10:18:44

FOLYADKOK FELSZVSA
Folyadkok felszvshoz, nedvesen trtn tiszttshoz, gzzel val tiszttshoz hasznlja a szvtmlt s a szvcsveket detergens/gz.
Ha a porszvt folyadkok felszvsra kvnja hasznlni, akkor:
A szvtml vgt dugja be a tartly nylsba gy, hogy
a tml vgn s a tartlyon lv jelek hegyes vgkkel
egyms fel nzzenek, majd fordtsa el jobbra vagy balra
gy, hogy a fenti jelek egymstl eltvolodjanak.
Kapcsolja ssze:
a. a szvcsveket (detergens/ gz),

b. a csvet a tmlvel,

c. a csvet a csatlakozval,

d. a csatlakozt a kicsi vagy nagy


szr szvfejjel.

Zrja le a z sszekapcsolt rszeket a biztost rsz elfordtsval:


a csveknek,
a csnek a tmlvel,
a csnek a csatlakozval,
a csatlakoznak a szvfejjel val biztostsval.

A tml kifolycsvt dugja be a porszv alaprszn tallhat szelepbe.


Ellenrizze, hogy a kifolycs megfelelen lett-e felszerelve a szelepre.
FIGYELEM! Ha a fenti mvelet vgzse sorn nehzsgek merlnek fel, nedvestse be a tmtket,
pl. vazelinnel, vagy vzzel stb.
Ha a porszv gy van elksztve, ne felejtse el, hogy:
1. Az ells tartly mindig res legyen (vz nlkl).
2. Ne hasznljon semmifle szranyagot vagy paprzskot.
3. Hasznlja a szr szvfejeket (a nagyot vagy kicsit), amelyek lersra ksbb kerl sor.
FIGYELEM! Sohasem indtsa be a porszvt, ha a tartly tele van! Ne szvjon fel egyszerre nagy
mennyisg folyadkot (pl. a vzbe mrtott tmlvel).
Ha a folyadk felszvsa kzben a folyadkszint elri a MAX jelet, az sz a szvst automatikusan
lelltja.
Ilyen helyzetben:
Kapcsolja ki a porszvt nhny msodpercre, majd ismt kapcsolja be s folytassa a porszvzst.

NEDVES TISZTTS A nedves tisztts tartozkai


Szvtml (detergens/gz) a porszv alapelemt kpez tartozk. A detergenssel s gzzel val
tiszttsra szolgl. Hajlkonysga lehetv teszi a tartozkok klnbz rszeivel val manverezst valamint a porszv krli porszvzst.
A tml markolatban tallhatk:
1. Nyomgomb benyomsa utn, az 1 nyl irnyban, a szvfejbl megindul
a vz vagy a gz.
2. Blokkol benyomsa, a 2 nyl fel, a nyomgomb leblokkolst okozza, aminek az a feladata, hogy megelzze a vznek vagy a forr gznek a szvfejbl
val vletlenszer kiramlst.

50

instrukcja 616-010.indb 50

2010-02-23 10:18:44

3. Tolka a szver szablyozja, amit a tolka alatti lyuk kinyitsval vagy elzrsval lehet elrni.
FIGYELEM! A vz felszvsa, a nedves vagy gzzel trtn tisztts idejn a tolknak a lyukat teljesen fednie kell.
Szvcsvek (detergens/gz) a szvtmlt (detergens/gz) kapcsoljk ssze a csatlakozn keresztl (vagy anlkl) a megfelel szvfejjel.
A vgzett mvelettl valamint a porszvz szemly testmagassgtl
fggen egy vagy kt cs hasznlhat.
A csatlakoz a szvcsnek (detergens/gz) kizrlag a nagy vagy a kis szr szvfejjel val sszekapcsolsra szolgl.
Nagy szr szvfej a vz felszvsra
valamint a nedves tisztts cljra szolgl.
Kefs fej a nagy szr szvfejre kell helyezni. A vznek a kemny
felletekrl mint pl. parketta, linleum, kermia-lapok stb. trtn felszvsra valamint a nedves tisztts cljra szolgl.
Kis szr szvfej kismret krpitozott felletek mint pl. szkek, fotelok, rekamik, autlsek nedves tiszttsra szolgl.
A porszv elksztse a nedves tiszttshoz
A nedves tisztts megkezdse eltt alaposan porszvzza ki azt a felletet, amelyet tiszttani szeretne,
majd pedig ksztse el a porszvt a nedves tiszttshoz. Ebbl a clbl:
Kapcsolja ki a porszvt a kikapcsolgomb benyomsval s hzza ki a dugt
a konnektorbl.
A tml vgt fordtsa el addig a pozciig, mg a jelek a tml vgn s a tartly
nylsnl egybeesnek, majd a tmlt hzza ki a tartlybl .
Nyissa fel a fels fedelet s vegye ki az ells tartlyt.
A tartlybl hzza ki a vzszrt.
A szrtestbl tvoltsa el a szemetet vagy tvoltsa el a paprzskot.
ntse ki a szennyes vizet a piszokkal egytt a tartlybl s bltse ki.
Helyezze be a vzszrt a tartlyba a paprzsk s szrbett nlkl.
A tartlyt illessze be az alaprszbe s zrja be a fedelet.
Ezutn a Folyadkok felszvsa c. fejezetben lertak alapjn, a szvtml felszerelsre, a szvcsvek csatlakoztatsra, a csatlakozra, szr szvfejre s a kifolycs felhelyezsre vonatkoz utastsok alapjn jrjon el.
A tovbbiakban pedig:
Hzza ki a hts tartlyt:
nyissa ki a fels fedelet s lltsa be fggleges helyzetbe 1.
a tartlyt emelje fel, majd pedig hzza htra 2.
A tartlybl hzza ki a betltdugaszt s tltse fel a tartlyt tiszttszerrel (mospor
vagy folykony tiszttszer-oldattal), a cmkn megadott mennyisggel:
Mospor, a tiszttoldat elksztse: kln ednyben a tasak
tartalmt oldja fel 2,5 3l 45C-os meleg vzben.
Folykony tiszttszer: a kimrt mennyisg folyadkot ntse
be a hts tartlyba. 1 kupak folykony tiszttszer 3,5l vzhez.
Az alkalmazott tiszttszertl fggen tltse fel a hts tartlyt az elksztett oldattal vagy 45C-os meleg vzzel.
A hts tartly bent nylst zrja be a dugasszal.
FIGYELEM! A porszv gyrilag csak a fenti tiszttszerek egyikvel van elltva.

51

instrukcja 616-010.indb 51

2010-02-23 10:18:45

A ZELMER S.A. a tisztts hatkonysgt s a porszv megfelel mkdst csak a ZELMER S.A. ltal
jvhagyott s elfogadott, a tiszttszer cmkjn feltntetett mennyisgben hasznlt tiszttszerek esetn
garantlja:
A lengyel OKTIMA cg ltal gyrtott DYWANOPUC mospor.
A lengyel ASTRA POLLENA cg ltal gyrtott CARPEX folykony
mosszer.
A Butchers USA cg ltal gyrtott FOUNTAINHEAD folykony
mosszer.
A tartlyt helyezze be a korbbi helyre s szortsa be gy, hogy pontosan illeszkedjen a porszv testhez.
Zrja be a fels fedelet.

SZNYEGTISZTTS
A nedvesen trtn sznyegtisztts megkezdse eltt ellenrizze a sznyeg szntartssgt.
Fehr ruhadarabra ntsn egy kevs tiszttszert (mospor vagy folykony tiszttszer-oldatot) s egy
kevsb feltn helyen vgezze el a sznyeg prbatiszttst. Ha a ruhadarab besznezdik, azt jelenti,
hogy a sznyeg nem szntart s ily mdon nem tisztthat.
A habkpzds elkerlse rdekben, vagy annak kpzdsekor a tisztts sorn, hasznlja a ZELMER
S.A. ltal javasolt habzsgtl-szert, a cmkn megadott mennyisgben s mdon:
A BUZIL- Nmetorszg - cg ltal gyrtott G 478 Entschumer D.
A Butchers, USA cg ltal gyrtott FOAM-FREE.
FIGYELEM! A porszv gyrilag csak a fenti habzsgtl-szerek egyikvel van elltva.
A szvfejrl hzza le a kefs fejet.
A sznyegen ellenrizze, hogy milyen irny mozgsnl
fog a szvfej a legkisebb ellenllsba tkzni a sznyegen.
Kapcsolja t a hrompozcis kapcsolt (1) a 2 pozciba (a szivatty a hts tartlybl a detergenses vizet
szvja, amit az g ellenrzlmpa jelez (5).
Kapcsolja be a porszvt a motor kapcsoljval (2).
FIGYELEM! A szivattyt csak akkor lehet bekapcsolni,
ha a szivatty hangos mkdse jelzi. A hts tartlyban vz van. Annak hinyt.
A tml markolatn nyomja be a vznek a szvfej irnyban trtn folyst szablyoz gombot.
A szvfejjel a sznyegen tol-hz mozdulatokat vgezzen.
FIGYELEM! Ha azt tapasztalja, hogy a szivatty bekapcsolsa ellenre a szvfej a vizet nem permetezi, ellenrizze a hts tartly felerstst (nyomja be ersen) valamint a kifolycs felerstst a szelephez a porszv als rszn. Ha nehezen lehet ket benyomni, nedvestse be a hts tartly szelept valamint a kifolycs tmtst.
A sznyegtiszttst gy vgezze, hogy a tisztts sorn s kzvetlenl utna ne kelljen a frissen tiszttott felletre lpni.
FIGYELEM! A tiszttoldatot ne frcsklje szt tl sokig a sznyeg egy helyn, nehogy tzzon.
A sznyeg egy rsznek a tiszttsa utn szaktsa flbe a spriccelst s a szvfej segtsgvel, tolhz mozdulatokkal szrtsa meg. Ismtelje meg ezeket a mveleteket mindaddig, mg a sznyeg
megszrad.
A spriccels befejezse utn kapcsolja ki a szivattyt (a hrompozcis kapcsolt (1) kapcsolja t a 2
pozcibl a 0 helyzetbe) s a szvtmln nyomja be egy pillanatra a vznek a szvfej irnyban
trtn folyst szablyoz gombot, hogy a nyomst kiegyenltse.
A rgebbi vagy nehezen eltvolthat szennyezdsek esetn annak helyt elszr nedvestse be
a ZELMER S.A. ltal javasolt tiszttszerrel, egszen a hab megjelensig. Hagyja gy egy ideig,
majd szvja fel a porszvval.
FIGYELEM! gyeljen arra, hogy a sznyeg ne zzon t. Az a tarts deformldst (hullmosodst) okozhatja.
52

instrukcja 616-010.indb 52

2010-02-23 10:18:45

SIMA FELLET PADLK TISZTTSA


A szvfejre hzza r a kefs fejet.
A hrompozcis kapcsolt (1) kapcsolja t a 2 pozciba s kapcsolja be
a porszvt (ugyangy mint a sznyegtisztts esetben).

A tml markolatn nyomja be a vznek a szvfej irnyban trtn folyst szablyoz gombot.

FIGYELEM! A fvka eldugulsa esetn vegye le


a szvfejet a csrl s tiszttsa ki (fjja
t) a csatornanylst vagy a fvkt cserlje jra.
A tartozkok kztt tallhat egy tartalk fvka-kszlet.
A fvka cserje
1. A nagy (vagy kicsi) szr szvfejbl vegye ki a fvkt a 5,6 x 1 gumigyrvel egytt, hvelykujjal
nyomja le a fvkt a szvfejen feltntetett nylnak megfelelen.
2. Az j szvkt a gumigyrvel egytt nedvestse be s nyomja be a szvfej nylsba, egszen addig,
mg a kapcsok bekattannak.
A szvfejjjel a tiszttand felleten tol-hz mozdulatokat vgezzen.
A padl egy rsznek a tiszttsa utn a spriccelst szaktsa meg (a hrompozcis kapcsolt (1) kapcsolja t a 2 pozcibl a 0 llsba) s szvja fel a folyadkot a szvfejjel maga fel irnytott lass
mozdulatokkal, mg azt teljesen sszegyjti a padlrl.
A mveleteket vgezze mindaddig, mg az egsz padlt kitiszttja s megszrtja.
A spriccels befejezse utn kapcsolja ki a szivattyt (a hrompozcis kapcsolt (1) kapcsolja t a 2
pozcibl a 0 llsba) s egy pillanatra nyomja be a vznek a szvfej irnyban trtn folyst
szablyoz gombot, hogy a nyomst kiegyenltse.
FIGYELEM! A nedves tisztts befejezse utn (nedves szennyezsek sszegyjtse), a munka
befejezse eltt annak vgs fzisban szvjon fel kb.12l tiszta vizet, hogy a tmlt
s a csveket kibltse, valamint egy pillanatig szvasson beljk levegt, hogy azok
kiszradjanak.

GZZEL VAL TISZTTS A gztisztts tartozkai


A gzzel val tiszttshoz csak az albbi tartozkokat alkalmazza: szvtml
(detergens / gz) s szvcsvek (detergens / gz), szvfejek: kis szr s
gyjtfej, valamint kefs csatlakoz.
A gyjt szvfej a vz felszvsra szolgl a sznyegpadlkrl, sznyegekrl, padlkrl.
A kefe a csatlakozval s a gyjt szvfejjel egytt segt a fgk, rsek tiszttsnl, a krpiztozott btorok, fotelok, lhelyek stb. mossnl.
A gzt permetez szvfej a sznyegek mossra, a sima felletek, falak, frdszoba-csempk tiszttsra s a rajtuk lv pra, vz sszegyjtsre szolgl.
A tiszttfejet a gzt permetez tiszttfejre kell rhelyezni. Segti a tiszttst,
a sima felletek, falak, sznyegpadlk srolst.
A gyjtfejet a gzt permetez szvfejre kell rhelyezni. Az ablakok, sima felletek, falak, frdszoba-csempk tiszttsra valamint a vznek a padlrl val
sszegyjtsre szolgl.
A gzfunkci alkalmazsval trtn munka menete
A tisztts megkezdse eltt egy kevsb feltn helyen ellenrizni kell, hogy a tiszttand anyag a magas
hmrskletnek ellenll-e, mert pl.:
a br vagy a lakkozott fa szne kifakul,
a bevonat nlkli fa megdagadhat,
a vd viaszburkolat lepereghet,
a manyag deformldhat,
a mestersges anyagokbl kszlt szvet, brsony, akril megsrlhet.
53

instrukcja 616-010.indb 53

2010-02-23 10:18:45

A porszv elksztse a gzzel trtn tiszttshoz


A soldat elksztshez 3,5l demineralizlt (desztilllt) vizet 5g konyhas hozzadsval (1/2 lapos kiskanl), vagy 5 ml (gygyszertrban kaphat) fiziolgiai st kell hasznlni. A st nem kell minden egyes
alkalommal hasznlni, csak minden 35. tartlyhoz.
A csapvzhez nem kell st hozzadni.
FIGYELEM! A s hinya az oldatban azt okozza, hogy a porszv a gz helyett vizet bocst ki.
Dugja be a dugasszal a hts tartly nylst.
A tartlyt helyezze a korbbi helyre s ersen nyomja be, hogy pontosan illeszkedjen a porszv
testbe.
Zrja be a fels fedelet.
FIGYELEM! A KSZLKET NE HAGYJA ZEMKSZ LLAPOTBAN (A BEKAPCSOLT GZFEJLESZTVEL) 30 PERCNL HOSSZABB IDEIG

A SIMA FELLETEK GZZEL VAL TISZTTSA


Ha a porszvt a csempe, ablakveg, tkr s ms vegfelletek tiszttsra kvnja hasznlni, akkor:
A csre (detergens/gz) helyezze fel a gz szr szvfejt s a csatlakoztats utn blokkolja le annak elforgatsval.
A tiszttand fellet szennyezettsgtl fggen helyezze
fel a tisztt vagy a gyjtfejet.
A hrompozcis kapcsolt (1) kapcsolja az 1 helyzetbe.
Vrja meg, mg a gztisztt funkci ellenrzlmpja
felgyullad (4) s 5 msodpercre kapcsolja be a gzkibocst kapcsoljt (3), amely vilgtani kezd. A gzfejlesztben uralkod nyoms kiegyenltdik.
Ezutn kapcsolja ki a kapcsolgombot.
Vrja meg, mg a gztisztts funkcijnak az ellenrzlmpja (4) ismt felgyullad (ez arra utal, hogy
a kszlk ismt mkdsre kszen ll) s kapcsolja be a gzkibocst (3) kapcsoljt.
FIGYELEM! A nagy hmrsklet-klnbsg kvetkeztben bekvetkezhet repeds elkerlse
vgett a hvs(ftetlen) helyisgekben tallhat ablakvegek, tkrk s ms vegfellet trgyak gzzel val tiszttsakor, gyenge gzsugrral elszr melegtse fel egy
kicsit a tiszttand felleteket, majd kezdje meg a normlis tiszttst.
A tml markolatn nyomja be a gznek a szvfej irnyban trtn folyst
szablyoz gombot.
A vz megjelense a szvfej kimenetnl a gzzel trtn tisztts beindtsnl normlis jelensg.
A szvfejjjel a tiszttand felleten tol-hz mozdulatokat vgezzen. A tisztts ideje s intenzitsa
a tiszttand fellettl s annak szennyezettsgi foktl fgg.
A hts tartlyban tallhat vz mennyisge az adott fellet tiszttsra egyszerre lehet, hogy nem elegend. Ezrt minden esetben, amikor a vz a hts tartlybl teljesen elfogy, ismt tltse azt fel vzzel,
kapcsolja be a detergenssel val tisztts funkcijt, ha pedig a szvfej kimenetnl megjelenik a vz,
ismt kapcsolja t a gzzel val tisztts funkcijra.
A fellet egy rsznek tiszttsa utn a spriccelst szaktsa flbe, kapcsolja be a porszvt s szvja fel
a kicsapd gzbl keletkezett folyadkot. Ebbl a clbl a szvfejjel vgezzen maga fel irnytott
lass mozdulatokat, mindaddig, amg a tiszttott felletrl a folyadk teljes mrtkben felszvdik. Ezeket a mveleteket ismtelje minadaddig, amg az egsz felletet kitiszttja s megszrtja.
Szksg esetn, az ablakvegen vagy a tkrn keletkezett cskokat trlje le szraz ruhval.
Ha a hrompozcis kapcsol 1 az 1 helyzetben van (gzzel val tisztts), viszont detergenssel
val tiszttst kvn vgezni (2 pozci), a hrompozcis kapcsolgombot felttlenl kapcsolja
t a neutrlis 0 llsba, majd pedig a 2 pozciba.
FIGYELEM! A hrompozcis kapcsolgombot sohasem kapcsolja t az 1 helyzetbl a 2 pozciba, kihagyva a neutrlis 0 pozcit.
54

instrukcja 616-010.indb 54

2010-02-23 10:18:45

A spriccels befejeztvel kapcsolja ki a szivattyt (a hrompozcis kapcsolgombot (1) kapcsolja t


az 1 helyzetbl a 0 llsba) s a tmln a gznek a szvfej irnyban trtn folyst szablyoz
gombjt nyomja be egy pillanatra, hogy a nyoms kiegyenltdjk.

AZ ERSEN SZENNYEZETT HELYEK GZZEL VAL TISZTTSA


Minden egyes tartozk cserjekor vrja meg, hogy azok sszes alkoteleme kihljn.
Az albbi tartozkok a csempk kztti fgk, a stk, tzhelyek, praelszvk
veges rszeinek a tiszttsra ajnlottak. Hasznlhatk a mosogatk, mosdkagylk s szaniterek tiszttsra is.
A tisztts idtartamt s intenzitst a szennyezettsg mrtktl fggen vlaszsza meg.
Ebbl a clbl:
A csre (detergens/gz) helyezze fel a csatlakozt a fvkval s azt annak
elfordtsval blokkolja.
A fvka vgre helyezze fel a kiskeft.
FIGYELEM! A kiskefe kemny szr s a puha felletekkel val kzvetlen rintkezse sorn azokat sszekarcolhatja.
A hrompozcis kapcsolt (1) kapcsolja t az 1 pozciba.
A tovbbiakban ugyanazokat a mveleteket vgezze
el, mint a sima felletek gzzel val tiszttsa sorn,
azzal a klnbsggel, hogy a spriccels flbeszaktsa utn, a folyadk felszvsa eltt a fvks csatlakozra helyezze fel a gyjt szvfejet.

A PORSZVZS BEFEJEZSE
A kikapcsolgomb benyomsval kapcsolja ki a porszvt s a hlzati dugt hzza ki a konnektorbl.
FIGYELEM! Vrja meg, mg a tartozkok kihlnek: tml, szvfejek, csvek, fvkk. Ezutn kapcsolja szt ket.
A tml vgt fordtsa el addig a pozciig, mg a jelek
a tml vgn s a tartly nylsnl egybeesnek, majd a tmlt hzza ki a tartlybl.
A porszv alaprszn lv szelep piros gombjt nyomja be s
a ifolycsvet hzza ki.
A blokkolt fordtsa el s a szvcsveket kapcsolja szt. Hasonl mdon kapcsolja szt a tmlt s a szvfejet.
A tartlybl vegye ki a vzszrt.
A vzszrrl hzza le a habszivacs-szrt s bltse ki folyvz alatt,
a vzsugarat a habszivacs bels oldalra irnytva.
FIGYELEM! A habszivacs-szr kzi mossnl azt ne csavarja ki s ne mossa
mosgpben. Ne nyomkodja vagy hzza, gyeljen arra, hogy ne deformldjon. A tisztts utn a habszivacsot szobahmrskleten,
szttertve vagy a fogantyjra akasztva szrtsa meg. Sohasem
szrtsa a habszivacsot hsugrzn, raditoron, klyhn stb.
A vizet a tartlybl a tml csatlakoztatsra szolgl nylson
keresztl ntse ki.
A tartlyt s a vzszrt alaposan mossa el, kzben nhnyszor cserlve a vizet.
A moss utn az sszes hasznlatba vett tartozk-elemet alaposan tiszttsa meg
(tml, csvek, kellkek).
FIGYELEM! A fenti alkatrszek tiszttsnak az elmulasztsa vagy azok nem alapos elmossa a szrbettek s a habszivacs szrkpessgnek
a cskkenst okozza, tovbb elsegti a baktriumok s atkk fejldst.
Az sszes elmosott alkatrszt pontosan szrtsa meg.
FIGYELEM! Sohasem tegye el a porszvt a mosott rszek teljes megszradsa eltt.
Helyezze be a vzszrt, a tartlyt illessze be az alaprszbe s zrja be a fels fedelet.
55

instrukcja 616-010.indb 55

2010-02-23 10:18:45

A SZRK CSERJE
Hasznlat alatt a bemeneti s kimeneti lgszrk beszennyezdnek. A porszv megfelel mkdse rdekben a bemeneti szrt ajnlatos gyakran blteni. Az ersen szennyezett vagy srlt bemeneti szrt
jra kell cserlni.
Bemeneti szr
Nyissa fel a fels fedelet s lltsa fggleges helyzetbe.
A szrrcs szlt fogja meg az ujjaival (a porszv eleje fell) s knnyedn hzza
maga fel, mg az a kapcsaibl kicsszik.
Fordtsa el a keretet, vegye ki a szrt, bltse ki folyvz alatt enyhn kinyomkodva,
szrtsa meg s tegye vissza az eredeti helyre (vagy cserlje ki jra).
Az j szrt pontosan helyezze el, gy, hogy a keret bezrsa utn a szlei szorosan zrjk le a szr peremt.
Zrja be a szr kerett.
Kimeneti szr
A kimeneti szrt kb. 30 rs (6 hnap) hasznlat utn, vagy ers szennyezettsge esetn, ki kell cserlni.
Nyomja be a zrkapcsot s nyissa fel a kimenet vdfedelt.
Cserlje ki a szrbettet (1 s 2):

Typ 616.*E A. bra Elektrosztatikus szr.


Az j szrt pontosan helyezze el (A. bra), gy, hogy a vdfedl bezrsa utn szorosan zrja a szr peremt.

Typ 616.*S B. bra HEPA-szrs kazetta.

Ha a porszv kimeneti szrjn vz jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az ells tartlyban hab kpzdtt, ami a turbinkon keresztljutva a kimeneti szrn csapdik le. Ennek a jelensgnek az
elkerlse vgett az ells tartlyba a ZELMER S.A. ltal javasolt semlegestszert kell adni, a porszvt pedig nhny percre ajnlatos bekapcsolni (az ells tartly nlkl), hogy a zvrendszer
kiszradjon.
A kimeneti szrt mindig j, eredeti gyri szrre kell kicserlni.

56

instrukcja 616-010.indb 56

2010-02-23 10:18:45

A HASZNLAT SORN ESETLEGESEN FELLP PROBLMK


A megllaptott
problma
1. A kszlk nem
mkdik

2. A kszlk nem
kpez gzt (1)

Valszn oka

Az elhrts mdja

Elektromos ram hinya. Ellenrizze a hlzati kbelt s a fali konnektort.


A gzfejleszt nem lett
bekapcsolva.

Ellenrizze, hogy a hrompozcis kapcsol (1) az 1


pozciban van-e.

A hts tartly res.

Tltse meg a tartlyt vzzel.

A gz mg nem ksz.

Vrja meg, mg a gztisztts (4) funkcijnak jelzlmpja felgyullad.

A hts tartly nincs


Ellenrizze, hogy jl van-e betve, nyomja be ersen.
megfelelen behelyezve.
A vzben nincs konyhas Oldjon fel vzben (hts tartly) 5 ml fiziolgiai st vagy
vagy fiziolgiai s.
kb. 5 g ( kiskanl) konyhast.

3. Gz helyett vz
tvozik

A gz mg nem ksz.

A vzben nincs konyhas Oldjon fel vzben (hts tartly) 5 ml fiziolgiai st vagy
vagy fiziolgiai s.
kb. 5 g ( kiskanl) konyhast.
A hts tartlyban elfogyott a vz.

4. A szivatty hangos s folyamatos


mkdse

Vrja meg, mg a gztisztts (4) funkcijnak jelzlmpja felgyullad.

Tltse meg a tartlyt vzzel.

A hts tartly nincs


Ellenrizze, hogy jl van-e betve, nyomja be ersen.
megfelelen behelyezve.
A szivattyba leveg
kerlt.

A hrompozcis kapcsolt (1) kapcsolja t a 2 pozciba, vrja meg, mg a fvkbl elkezd folyni a vz.
Ekkor ismt kapcsolja t a hrompzcis kapcsolt (1)
az 1 pozciba.

(1) Ellenrizze a gzkibocsts bekapcsolt kapcsolgombjnl (3) amikor vilgt.


FIGYELEM! Minden egyb rendellenessg javtst, mint pl. a vz vagy gz szivrgsa a porszvbl, kizrlag az arra jogosult szakszervzek vgezhetik.

KRNYEZETVDELEM VJUK KRNYEZETNKET


A karton csomagols javasoljuk leadni a hulladkgyjt helyre.
A polietiln (PE) zskot dobja manyag gyjt kontnerbe.
A hlzatbl val kikapcsols utn a hasznlt kszlket sztszerelni, a manyag alkatrszeket leadni msodlagos nyersanyag felvsrl helyen.
A fm alkatrszeket leadni a MH-be.
Nem dobhat ki hztartsi hulladkkal egytt!!!

57

instrukcja 616-010.indb 57

2010-02-23 10:18:46

RO

Stimai Clieni!

Producem de muli ani aspiratoare de praf care sunt foarte apreciate de clienii notri. Utiliznd cele mai
bune soluii de la modelele precedente i trendurile din dezvoltarea aparatelor de curat din lume, am
creat pentru dumneavoastr un aspirator care s v permit s rezolvai problemele legate de pstrarea
cureniei n locuinele dumneavoastr.
n afar de tradiionala aspirare a prafului, este destinat strngerii murdriilor umede, currii cu aburi i
currii umede (cu detergent).
Prin utilizarea noului sistem de filtrare, aparatul poate funciona ca un aspirator tradiional sau ca un aspirator cu filtru de ap. A fost creat posibilitatea de a alege unul dintre cele 4 sisteme de curare, care
pot fi folosite n funcie de trebuinele individuale ale utilizatorului, printre care posibilitatea de utilizare cu
scule de hrtie.
V rugm s citii cu atenie instruciunile de utilizare de fa. O deosebit atenie trebuie s acordai indicaiilor privind sigurana. V rugm s pstrai instruciunile de siguran, pentru a le putea folosi i mai trziu, n timpul utilizrii ulterioare a aparatului.

ASPIRATORUL DE PRAF DE TIP 616 ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZRII


CASNICE
Acest aparat nu este destinat utilizrii de ctre persoane (printre care copii) cu abiliti fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de ctre persoanele care nu au experien sau nu tiu s foloseasc
aparatul, dac nu au fost instruite n aceast privin de ctre persoanele rspunztoare de sigurana lor. Trebuie s supravegheai copiii, s nu se joace cu aparatul.

INDICAII PRIVIND SIGURANA


Conectai aspiratorul de praf numai la reeaua electric de curent alternativ de 230 V, prevzut cu
dispozitiv siguran de reea 16 A.
Nu conectai aspiratorul de praf la o priz electric neprevzut cu contact de protecie.
Nu scoatei tecrul din priz trgnd de cablul de alimentare.
Nu punei n funciune aparatul, dac cablul de alimentare este deteriorat sau dac observai deteriorri
ale carcasei.
Dac cablul de alimentare al mainii se va defecta, va trebui s fie nlocuit cu un cablu nou la productor sau la un punct de servis specializat sau de ctre personal calificat pentru a evita situaii
periculoase.
Repaiile aparatului pot fi efectuate numai de ctre personalul calificat. Reparaiile efectuate n
mod necorespunztor pot pune n pericol integritatea utilizatorului. n cazul n care apar defeciuni, v sftuim s v adresai unui punct de servis specializat.
Avei grij s nu se ude tecrul cablului de alimentare.
Nu atingei aparatul cu minile ude, atunci cnd este branat la reeaua electric.
Nu trecei cu aspiratorul de praf i cu periile de aspirare i curare peste cablul de alimentare, deoarece exist pericolul distrugerii izolaiei cablului.
Scoatei ntotdeauna cablul de alimentare din priza electric nainte de curarea aparatului, de
montarea sau demontarea sa.
Oprii aparatul nainte de schimbarea accesoriilor sau nainte de a v apropia de componentele
aflate n micare n timpul utilizrii.
Nu aspirai cu aspiratorul de praf oameni sau animale, avei o deosebit grij s nu apropiai accesoriile de aspirare de ochi sau de urechi.
Nu ndreptai curentul de aburi spre animale sau persoane, nu-l folosii pentru a cura suprafee i
obiecte sensibile la temperaturi nalte.
Nu ndreptai curentul de lichid sau de aburi spre aparate electrice.
Evitai ca pielea s vin n contact cu aburul temperatura nalt poate provoca arsuri.
Nu aspirai cu aspiratorul de praf chibrituri, mucuri de igar, scurm ncins, substane caustice, toxice, benzin,
motorin i alte substane inflamabile. Avei grij s nu ptrund n aspiratorul de praf obiecte ascuite.
Nu aspirai cu aspiratorul de praf publeri precum: fina, cimentul, gipsul, tonerul pentru imprimant i
fotocopiatoare etc.
n timpul utilizrii, avei grij ca aspiratorul de praf s nu cad n ap sau s nu curg ap pe el.
innd seama de greutatea aspiratorului de praf, nu-l aezai pe rafturi, polie etc.
Aspiratorul trebuie s fie ntotdeauna aezat pe rotie, n poziie orizontal; nu se admite nici o alt
poziie de funcionare.
58

instrukcja 616-010.indb 58

2010-02-23 10:18:46

Nu expunei aspiratorul de praf aciunii factorilor atmosferici (ploaie, ger).


Nu folosii aspiratorul de praf fr a monta filtrul de sepiolit n ansamblul de filtrare.
Pentru a elimina pericolul n cazul cderii sale, lsai aspiratorul de praf conectat la reeaua electric i
n stare de funcionare fr supraveghere.
Productorul nu rspunde de eventualele defeciuni provocate de utilizarea aparatului n neconformitate cu destinaia sa sau de folosirea sa incorect.
Productorul i rezerv dreptul de a modifica produsul n orice moment, fr a anuna n prealabil,
pentru a corespunde prevederilor legale, normelor, directivelor sau din motive ce in de construcie, vnzare, din motive estetice sau altele.

CARACTERISTICILE ASPIRATORULUI DE PRAF


Aspiratorul de praf 616 este destinat strngerii murdriilor de pe podele, covoare, plci ceramice, din
spaiile lambriurilor, suprafeelor podelelor, caloriferelor, pentru curarea de praf a mobilelor, draperiilor,
perdelelor, pentru strngerea lichidelor i curarea umed a plcilor din parchet, a covoarelor, a linoleumului i a tapieriilor i pentru curarea cu abur (a spaiilor dintre plci, a intervalelor, pentru splarea
geamurilor, a suprafeelor netede, pereilor, plcilor, pentru splarea tapieriilor fotoliilor etc.)
Aspiratorul de praf este prevzut cu un sistem de filtrare compus din patru elemente.
Primul filtru este un sac de hrtie sau un material amplasat pe fundul corpusului filtrului. Rolul su este
acela de a opri murdriile de dimensiuni mai mari.
Cel de al doilea i cel mai important filtru este filtrul de ap. Agentul de filtrare este apa curat, n cantitate de 1,5 l i filtrul de sepiolit, care are rolul de a separa aerul de ap. Aceasta nseamn c, n timpul
aspirrii, se poate aduna o cantitate suplimentar de ap. Aspiratorul de praf posed un sistem care
regleaz nivelul maxim de ap i asigur mpotriva supraumplerii cu ap.
Al treilea filtru este filtrul de aspirare amplasat pe placa de sus a filtrului complet. Rolul su este cel de
a capta particulele de praf i murdriile care nu s-au dizolvat n ap, nainte de aspirarea aerului n agregat.
Cel de al patrulea filtru este filtrul de aer de evacuare care se afl direct la gura de evacuare a aerului
din aspirator.
Pe masca superioar a aspiratorului se afl ntreruptoare care permit alegerea funciei n care va funciona
aspiratorul de praf i beculee acoperite, care informeaz despre starea de funcionare a aspiratorului de praf.
Acestea sunt:
1 ntreruptor tripoziional
2 ntreruptor pentru motor
3 ntreruptor pentru dispozitivul de nchidere/ emisia de aburi
4 becule pentru funcia de curare cu aburi
5 becule pentru funcia de curare cu detergent (semnalizeaz funcionarea pompei)
Pe acea masc sunt de asemenea nscrise simboluri avertizatoare mpotriva pericolului de arsuri.
Utilizatorul produsului are posibilitatea de a alege una dina ceste trei funcii:
curarea cu aburi ntreruptorul tripoziional (1) fixat n poziia 1,
curarea cu detergent ntreruptorul tripoziional (1) fixat n poziia 2,
curarea suprafeelor uscate / strngerea murdriei ntreruptorul tripoziional (1) fixat n
poziie neutral 0.

Aspiratorul de praf se potrivete n mod ideal funcionrii cu turboperia Zelmer. Aceasta este un element
indispensabil al accesoriilor pentru toi cei care au cini, pisici sau alte animale de cas, a cror fire de
blan sunt greu de strns din covoare i mochete. Capul rotativ al turboperiei ajut la perierea adecvat
a suprafeelor i permite aspirarea firelor din blana animalelor.
59

instrukcja 616-010.indb 59

2010-02-23 10:18:46

DATE TEHNICE
Tipul de aspirator i parametrii si tehnici sunt nscrii pe eticheta cu specificaii tehnice.
Siguran de reea 16 A.
Aparatul este reglat pentru funcionarea continu S1.
Aparat de clasa I, prevzut cu cablu de alimentare cu nveli de protecie i tecr cu contact de protecie. Necesit conectarea la o priz electric prevzut cu contact de protecie.
Puterea rezistenei n dispozitivul de producere a aburului 1250 W.
Capacitatea recipientului din spate pentru detergent/ ap este de 3,5 l.
Capacitatea recipientului pentru murdrii este de 6 l.
Aria de funcionare 9 m.
Aspiratoarele de praf ZELMER ndeplinesc cerinele normelor n vigoare.
Aparatul este n acord cu cerinele directivelor:
Aparat electric de joas tensiune (LVD) 2006/95/EC.
Compatibilitate electromagnetic (EMC) 2004/108/EC.
Zgomotul emis de aparat: 80 dB/A.
Produs marcat cu nsemnul CE pe eticheta cu specificaii tehnice.

STRUCTURA I ACCESORIILE

ACCESORII PENTRU ASPIRAREA


SUPRAFEELOR USCATE
Periile pentru mobile, spaii mici i tapierii pot fi montate att la tubul de aspirare,
ct i la mnerul furtulnului de aspirare.

Furtunul de aspirare faciliteaz manevrarea accesoriilor. Datorit construciei


adecvate nu se rsucete n timpul aspirrii prafului.

Tuburile de aspirare leag furtunul de aspirare cu accesoriul de aspirare mic,


accesoriul de aspirare pentru spaii mici, nguste, peria de aspirare sau peria.
Dac este un tub telescopic, reglai-l la lungimea adecvat poziiei de lucru
dorite (n funcie de nlimea utilizatorului) apsnd butonul A i deplasnd
tubul n direcia indicat de sgei.
60

instrukcja 616-010.indb 60

2010-02-23 10:18:46

Peria de aspirare. Recomandm s aspirai cu peria de aspirare:


Podelele moi covoare i mochete.
Podelele tari podele din lemn, din materiale sintetice, din plci ceramice .a.
Montai peria de aspirare la tub apsai poteniometrul de pe peria de aspirare n
suprafee moi, sau
suprafee tari.
conformitate cu desenul
Tapierii, saltele etc.
Accesoriul de aspirare servete la aspirarea de praf a mobilelor tapiate, a saltelelor, draperiilor, perdelelor etc. Datorit elementului de ridicare a firelor, sunt strnse corespunztor
fire, scame etc. V sftuim ca atunci cnd efectuai aceast operaiune s micorai puterea
de aspirare a aspiratorului de praf.
Materialele delicate i obiectele cu suprafee neregulate
Peria mic servete la aspirarea de praf a: rafturilor cu cri, ramelor tablourilor i ferestrelor. V sftuim ca atunci cnd efectuai aceast operaiune s micorai puterea de aspirare
a aspiratorului de praf.
Spaii nguste, coluri, adncituri
Accesoriul de aspirare pentru spaii nguste servete la aspirarea de praf a: spaiilor
nguste, colurilor, a fantelor i a altor spaii greu accesibile.
Material de filtrare GORETEX (de culoare alb) folosit pentru aspirarea de praf cu scule de hrtie.
Material de filtrare FIZELINA (de culoare neagr) folosit pentru aspirarea fr scule de hrtie.
Scule de hrtie este un recipient pentru praf, din care nu se ndeprteaz murdriile
aspirate n timpul aspirrii de praf. Fiecare aspirator este prevzut cu 2 saci de hrtie.

DIFERITE MODALITI DE STRNGERE A MURDRIILOR USCATE:


ntreruptorul tripoziional trebuie s fie reglat n poziia 0.
1. Aspirarea tradiional fr ap, cu folosirea sculeului de hrtie.
Descrierea elementelor folosite este indicat n desenul alturat. Murdriile sunt
adunate n sculeul de hrtie. ncheierea utilizrii nu necesit alte activiti legate
de ntreinerea aspiratorului de praf.

2. Aspirarea de praf cu utilizarea apei i a sculeului de hrtie.


Descrierea elementelor utilizate eset dat n desenul alturat. n timpul unei
astfel de aspirri, murdriile se adun n sculeul de hrtie. Materialul de filtrare folosit n compartimet GORETEX (de culoare alb) mpiedic curgerea
apei n sculeul de hrtie. Poate fi folosit pentru cteva aspirri de praf. Dup
ncheierea aspirrii, turnai apa din recipient i lsai-l s se usuce.

3. Aspirarea de praf cu folosirea apei i a a materialului de filtrare FIZELINA (de culoare neagr) fr scule de hrtie.
Descrierea elementelor utilizate este indicat n desenul alturat. Murdriile adunate n compartimentul filtrului sunt ude.

4. Aspirarea de praf cu folosirea apei i fr scule de hrtie i material de


filtrare n compartimentul filtrului.
Descrierea elementelor utilizate este indicat n desenul alturat. Murdriile se
adun n compartimentul filtrului (ele cu dimensiuni mai mari) i n ap.

61

instrukcja 616-010.indb 61

2010-02-23 10:18:46

Utiliznd sistemul de filtrare descris mai nainte, putei folosi aspiratorul de praf n modul urmtor:
A PENTRU ASPIRAREA CU SCULE DE HARTIE, FR AP
Apsai butonul clemei de nchidere i riduicai masca
superioar.
Scoatei recipientul din partea din fa i tragei din el filtrul.
Desfacei clemele care fixeaz masca superioar de corpusul filtrului, apsnd cu degetele mari, n acelai timp, ambele cleme de prindere, ca n desenul alturat (poz.1-1).
Ridicai n poziie vertical mnerul filtrului, scoatei din cleme
masca de sus i desfacei compartimentul pentru murdrii.
n interiorul compartimentului se afl spaii de fixare a sculeului
de hrtie.
ndoii sculeul de hrtie dup linia ntrerupt, n sensul indicat de sgeat.
Deplasai-l orizontal n partea de ntrire a filtrului, n conformitate cu sgeata din desen. Orificiul trebuie s vin peste
de aspirare al filtrului.
ndoii cartonul sculeului n exterior (dup linia cartonului) i
ridicai prile de prindere ale filtrului n poziie vertical.
Deplasai clemele ridicate de prindere a mtii spre
deschizturile dreptunghiulare din corpul aspiratorului, punei
mnerul pe masca i nchidei-o.
Apsai pe urm cu degetele mari placa superioar, n apropierea fiecrei cleme
de prindere sau apsai deodat palaca de sus pe clemele de prindere 1 i 2 (ca
n desenul alturat) pn se aude un clik caracteristic.
ATENIE! Ambele cleme de prindere di partea de sus trebuie s fie ntotdeauna nchise!
B PENTRU ASPIRAREA CU SCULE DE HRTIE, FOLOSIND 1,5 L DE AP, CA FILTRU SUPLIMENTAR
Dup ce ai efectuat aceleai operaiuni ca la punctul A, n
plus trebuie s:
Desfacei elementul de prindere al fundului corpului filtrului
(1). ntroducei materialul de filtrare (2) GORETEX (de culoare alb) i nchidei din nou clemele.
Umplei recipentul din partea din fa cu o cantitate de ap de
1,5 l. Nivelul apei trebuie s se situeze ntre semnele: MIN,
MAX.
ATENIE! Atunci cnd aspirai de praf cu sculeul de hrtie, folosii materialul de filtrare GORETEX.
Dup aspirare, nu lsai sculeul de hrtie n recipientul pentru filtru, dac n recipientul din faa
sa este ap.
C PENTRU ASPIRAREA DE PRAF FR SCULE DE HRTIE, DIRECT N COMPARTIMENTUL
PENTRU FILTRU, FOLOSIND MATERIALUL DE FILTRARE FIZELINA, SAU FR ACESTA
Verificai dac n recipient se afl sculeul de hrtei; dac da, scoatei-l.
Verificai dac masca superioar este bine prins de corpul aspiratorului (clemele de
prindere 1 i 2 trebuie s fie nchise). Pentru aceasta efectuai operaiunile descrise
la punctul A.
Deschidei dispozitivul de prindere al fundului corpului filtrului, introducei materialul de filtrare FIZELINA (de culoare neagr), sau nu-l punei acolo.
Aspirarea de praf cu material de filtrare FIZELINA face ca n recipientrul fitrului, praful i murdriikr s fie umede.
ATENIE! Materialul de filtrare FIZELINA poate fi folosit ca material de unic folosin (schimbare rapid) sau ca material pentru mai multe utilizri (ceea ce e mai ieftin, dei necesit
clcarea i cltirea).
62

instrukcja 616-010.indb 62

2010-02-23 10:18:46

Fii atent() ca filtrul de sepiolit s fie bine fixat n jurul flotorului (este fixat n dou cleme de prindere).
Fii atent() ca garnitura s aib o bun aderen la rezervor.
Introducei filtrul de ap n rezervor i
aezai rezervorul pe suport.
nchidei masca superioar.

Introducei captul furtunului de aspirare n orificiul rezervorului, astfel nct triunghiurile de pe captului furtunului recipientului s fie amplasate n opoziie i rotii-l spre
dreapta sau pre stnga, astfel nct semnele amintite s=i
schimbe poziia unul fa de altul.
Conectai:
a.Tubul cu furtunul,

b.Tubul cu accesoriul de aspirare ales sau peria.


Introducei tecrul cablului de alimentare n priza electric prevzut cu contact
de protecie i pornii aspiratorul de praf apsnd pe butonul motorului.
ATENIE! Aspiratorul este prevzut cu un flotor care blocheaz n mod automat aspirarea cnd filtrul de sepiolit se murdrete prea mult. Acest
lucru se produce o dat cu creterea rotaiei motorului.
ntr-o asemenea situaie:
Oprii aspiratorul apsnd pe ntreruptor i scoatei tecrul din priza electric.
Rotii captul furtunului n poziia n care semnele triunghiulare de pe captul
furtunului i de pe rezervor se acoper i tragei furtunul din recipient.
Deschidei masca superioar i scoatei rezervorul din partea din fa.
Din recipient scoatei filtrul de ap i scoatei din el filtrul de
sepiolit.
Curai bine filtrele numite mai devreme (a se vedea capitolul
ncheierea lucrului).
Deschidei clema de prindere a fundului corpusului filtrului i aruncai murdria.
Dac mai devreme s-au adunat murdrii n sculeul de hrtie, desfacei clemele
de prindere ale mtii superioare 1, procednd n conformitate cu aciunile descrise
mai devreme (punctul A).
Vrsai apa murdar mpreun cu murdriile din recipient i cltii-l.
Turnai ap curat, montai filtrul i aezai recipientul pe suport i nchidei masca
de sus.
Introducei tecrul cablului de alimentare n priza reelei electrice, pornii aspiratorul de praf i continuai aspirarea.
ATENIE! Flotorul poate aciona de asemenea la micri brute, sacadate, la lovituri sau la trecerea peste praguri.
ntr-o asemenea situaie:
nchidei aspiratorul pentru cteva zeci de secunde, pe urm pornii-l din nou i continuai aspirarea
de praf.
63

instrukcja 616-010.indb 63

2010-02-23 10:18:47

ASPIRAREA LICHIDELOR
Pentru aspirarea lichidelor, curarea umed, curarea cu aburi, trebuie s folosii furtunul de aspirare i tuburile de aspirare detergent/ aburi.
Atunci cnd dorii s folosii aspiratorul de praf pentru asirarea
lichidelor trebuie:
Introducei captul furtunului de aspirare n orificiul recipientului, astfel nct semnele triunghiulare de pe captul
furtunului i de pe recipient s fie aezate n poziie opus
i rotii-l la dreapta sau la stnga pn aceste semne
ajung fa n fa.
Montai:
a. tuburile de aspirare (detergent / aburi),
b. tubul la furtun,

c. tubul la racord,

d. racordul la accesoriul de aspirare


pulverizare mic sau mare.

Blocai racordarea prin rotirea blocadei:


tub,
tuburile la furtun,
furtunul cu racordul,
racordul cu accesoriu de aspirare.
Introducei partea tubular a furtunului n valva de la baza aspiratorului de praf.
Asigurai-v c tubulatura a fost fixat bine n valv.
ATENIE! Dac racordarea elementelor amintite se face greu, umezii garniturile, de ex. cu vaselin
tehnic sau cu ap etc.
Avnd astfel pregtit aspiratorul de praf, trebuie s v amintii ca:
1. Recipientul din fa s ntotdeauna gol (fr ap).
2. S nu folosii nici un material de filtrare i nici sculeul de hrtie.
3. S utilizai accesoriul de aspirare-pulverizare (mare sau mic) descris mai devreme.
ATENIE! n nici un caz nu pornii aspiratorul de praf cu rezervorul plin! Nu aspirai cantiti mari
de lichid deodat (de ex. cufundnd furtunul de aspirare n ap).
Dac n timpul aspirrii nivelul lichidului depete nivelul MAX, flotorul blocheaz n mod automat
aspirarea.
ntr-o asemenea situaie:
Oprii aspiratorul pentru cteva secunde, pe urm pornii-l din nou i continuai aspirarea.

CURAREA UMED ACCESORII PENTRU CURAREA UMED


Furtunul de aspirare (detergent/aburi) este elementul de baz al dotrii aspiratorului. Servete la
curarea cu detergent i cu aburi de ap. Flexibilitatea sa asigur manevrarea diferitelor piese ale accesoriilor i aspirarea de praf n jurul aspiratorului de praf.
Pe partea de prindere a furtunului se afl:
1. Butonul la apsarea sa, n conformitate cu sgeata 1, e produce curgerea
apei sau ieirea aburului prin accesoriul de aspirare.
2. Blocada apsarea sa, n conformitate cu sgeata 2, produce blocarea butonului, ceea ce trebuie s mpiedice curgerea accidental a apei sau eliminarea
accidental de aburi fierbini.
64

instrukcja 616-010.indb 64

2010-02-23 10:18:47

3. Glisorul servete la reglarea puterii de aspirare, ceea ce se obine prin acoperirea sau prin desoperirea orificiului ce se afl sub glisor.
ATENIE! n momentul aspirrii apei, currii umede sau cu aburi, glisorul trebuie s acopere
complet orificiul.
Tuburile de aspirare (detergent/aburi) unesc furtunul de aspirare (detergent/aburi) printr-un racord (sau fr) cu accesoriul de aspirare potrivit. n
funcie de aciunea efectuat sau de nlimea utilizatorului, se utilizeaz
un tub sau dou.
Racordul servete la montarea tubului de aspirare (detergent/aburi) numai cu accesoriul de aspirare pulverizare mare sau mic.
Accesoriul de aspirare pulverizare mare
servete la aspirarea apei i la curarea umed.
Accesoriu perie ngust este montat la accesoriul de aspirare
pulverizare mare. Servete la aspirarea apei de pe suprafee tari, de ex.
parchet, linoleum, plci ceramice etc. i pentru curarea umed.
Accesoriul de aspirare pulverizare mic servete la curarea umed a suprafeelor mici, tapiate, de ex. scaune, fotolii, canapele, a tapieriei din automobile etc.
Pregtirea aspiratorului de praf pentru curarea umed
nainte de a trece la curarea umed, aspirai bine de praf suprafaa destinat currii, pe urm pregtii
aspiratorul de praf pentru curarea umed. Pentru aceasta:
Oprii aspiratorul de praf apsnd butonul ntreruptorului i scoatei tecrul din
priza electric.
Rotii captul furtunului n poziia n care semnele triunghiulare de pe captul
furtunului i orificiul recipientului se suprapun, tragei furtunul din recipient.
Deschidei masca superioar i scoatei recipientul din fa.

Din recipient scoatei filtrul de ap.


ndeprtai murdria din recipeuntul filtrului sau scoatei sculeul de hrtie.
Vrsai apa murdar mpreun cu murdriile din recipient i cltii-l.
Introducei filtrul de ap n recipientul fr sculeul de hrtie i materialele de filtrare.
Aezai recipientul pe suport i nchidei masca supeioar.
Pe urm procedai n conformitate cu descrierea de la punctul Aspirarea lichidelor n privina montrii furtunului de aspirare, racordrii tuburilor de aspirare, racordului, accesoriilor
de aspirare pulverizare i fixarea prii tubulare a furtunului.

n continuare:
Scoatei rezervorul din partea din spate:
Deschidei masca superioar i aezai-o n poziie vertical 1.
Ridicai recipientul i, pe urm, deplasai-l n spate 2.
Scoatei dopul de la rezervor i umplei-l cu substane de
curare (substane praf dizolvate sau lichide), n cantitatea indicat pe etichet:
Pregtirea soluiei de curarea n cazul substanelor praf: ntr-un vas separat, dizolvai coninutul unui plicule n 2,5 3 l de ap cald, la temperatura de 45C.
Lichid de curare: turnai cantitatea msurat de lichid n recipientul din spate.
O msur de lichid la 3,5 l de ap.
n funcie de substana de curare utilizat, umplei rezervorul din spate cu soluia preparat sau cu ap cald, la temperatura de pn la 45C.
Punei la loc dopul rezervorului.
ATENIE! Aspiratorul de praf este prevzut din fabric numai cu una dintre
substanele de curare menionate mai devreme.

65

instrukcja 616-010.indb 65

2010-02-23 10:18:47

ZELMER S.A. garanteaz un efect bun de curare i o funcionare adecvat numai dac se utilizeaz
substanele de curare i cantitile indicate de ctre ZELMER S.A., aa cum eset nscris pe eticheta
produsului de curare.
Praful DYWANOPUC Firma OKTIMA, Polonia.
Lichidul CARPEX Firma ASTRA POLLENA, Polonia.
Lichidul FOUNTAINHEAD Firma Butchers, USA.
Aezai rezervorul la loc i apsai-l pentru a-l fixa n mod corespunztor
n corpul aspiratorului.
nchidei amsca superioar.

CURAREA COVOARELOR
nainte de a ncepe curarea umed a covorului, trebuie s verificai rezistena culorilor la decolorare.
Pe o crp alb punei puin substa de curare (substan praf dizolvat sau lichid) i curai covorul
ntr-un loc ct mai puin vizibil. Dac crpa se coloreaz, aceasta nseamn c acel covor nu are culori
rezistente i nu poate fi curat n acest mod.
Pentru a mpiedica producerea de spum sau producerea sa n timpul currii, folosii produse antispum recomandate de ctre Firma ZELMER SA, n cantitile i n modul indicat pe etichet.
G 478 Entschumer D F-ma BUZIL, Germania.
FOAM-FREE Firma Butchers, USA.
ATENIE! Aspiratorul de praf este prevzut din fabric numai cu una dintre substanele de antispum pomenite mai nainte..
Scoatei din accesoriul de aspirare accesoriul perie ngust.
Stabilii direcia de micare a accesoriilor de aspirare pe
covor, n care apare rezistena cea mai mic.
Deplasai ntreruptorul tripoziional (1) n poziia 2
(pompa de la recipientul din trage apa cu detergent,
ceea ce este semnalizat prin aprinderea beculeului (5).
Oprii aspiratorul de praf apsnd ntreruptorul motorului (2).
ATENIE! Putei porni pompa numai atunci cnd n recipientul din spate exist ap. Absena ei face
ca pompa s produc zgomot.
Apsai pe partea de prindere a furtunului butonul care
regleaz transmiterea apei la accesoriul de aspirare.
Trecei accesoriul de aspirare pe covor, cu micri nainte-napoi.
ATENIE! n cazul n care constatai c, dei a fost potmit pompa, accesoriul de aspirare nu
pulverizeaz ap, verificai dac recipientul din spate este bine fixat (apsai-l puternic)
sau dac este bine introdus partea tubular n valva din partea de jos a aspiratorului de
praf.
Curai n aa fel covorul, nct n timpul currii i imediat dup ncheierea sa, s nu clcai pe suprafaa proaspt curat.
ATENIE! Nu pulverizai soluie de curare prea mult ntr-o singur poriune a covorului, pentru
a nu o uda prea mult.
Dup curarea unei poriuni a covorului, oprii pulverizarea i uscai-o, efectund micri naintenapoi cu accesoriul de aspirare. Repetai aciunea pn cnd ntreaga suprafa a covorului va fi
uscat.
Dup ncheierea pulverizrii, oprii pompa (deplasai ntreruptorul tripoziional (1) din poziia 2 n poziia 0) i apsai scurt butonul de pe furtunul de aspirare, care regleaz fluxul de ap spre accesoriul
de aspirare, pentru a ntrerupe presiunea.
n cazul depunerilor de murdrie de mai mult timp sau a celei extrem de dificil de ndeprtat, umezii ami nti locul cu o substan de curare recomandat de ctre ZELMER S.A>, pn apare
spum. Lsai ctva timp i pe urm aspirai cu aspiratorul de praf.
ATENIE! Nu lsai s se ude covorul. Aceasta poate duce la deformarea sa de durat (apariia de
falduri).
66

instrukcja 616-010.indb 66

2010-02-23 10:18:47

CURAREA PODELELOR NETEDE


Montai accesoriul perie ngust la accesoriul de aspirare.
Deplasai ntreruptorul (1) n poziia 2 i pornii aspiratorul (ca n cazul
currii covoarelor).
Apsai pe mnerul furtunului butonul de reglare a fluxului de ap spre accesoriul de aspirare.
ATENIE! Dac se nfund jiclorul de pulverizare, demontai accesoriul de aspirare de la tub i curai (suflai) canalele sau nlocuii jiclorul cu unul nou.
Ansamblul de jicloare de schimb este oferit mpreun cu accesoriile.
Schimbarea jicloarelor:
1. Scoatei jiclorul de la accesorul de aspirare mare (sau mic), mpreun cu inelul de cauciuc cu diametrul 5,6 x 1, apsai jiclorul n jos cu degetul amre, cum indic nsemnul de pe corpul accesoriului de
aspirare.
2. Umezii noul jiclor mpreun cu inelul i introducei-le n orificiul accesoriului de aspirare, pn se nchid elementele deprindere.
Trecei accesoriul de aspirare pe suprafaa curat, efectund micri nainte-napoi.
Dup curarea unei pri din podea, oprii pulverizarea (trecei ntreruptorul tripoziional (1) din poziia 2 n poziia 0) i aspirai lichidul cu accesoriul de aspirare, executnd micri n nspre dumneavoas uor, pn cnd este aspirat n ntregime soluia de pe podea.
Procedai n acest mod, pn cnd ntreaga podea este curat i uscat.
Dup ncheierea pulverizrii, oprii pompa (deplasai ntreruptorul tripoziional (1) din poziia 2 n
poziia 0) i apsai scurt butonul care regleaz fluxul de ap spre accesoriul de aspirare, pentru
a ntrerupe presiunea.
ATENIE! Cnd efectuai curarea umed (strngerea murdriei umede), nainte de a ncheia lucrul, n faza ultim, aspirai circa 1-2l de ap curat, pentru a clti furtunul i tuburile i,
pe urm, pentru ctva imp, aspirai cu aspiratorul aer, pentru a le usca.

CURAREA CU ABURI Accesorii pentru curarea cu aburi


Pentru curarea cu aburi, folosii numai accesoriile enumerate n continuare: furtunul de aspirare (detergent / aburi) i tuburile de aspirare (detergent / aburi), accesoriile de aspirare accesoriul de aspirare pulverizare
mic i accesoriul de strngere i racordul cu periua.
Accesoriul de strngere servete la strngerea apei din mochete, covoare, de pe podea.
Periua din completul cu racordul i accesoriul de strngere
ajut la curarea spaiilor mici, intervalelor, la curarea tapieriei, a fotoliilor, canapelelor etc.
Accesoriul de aspirare pulverizator de aburi servete la splarea covoarelor,
la splarea suprafeelor netede, pereilor, plcilor din baie i la strngerea apei din
aburi depuse.
Accesoriul perie ngust de curare este montat la accesoriul de apirare pulverizare aburi. Ajut la curarea suprafeelor lucioase, a pereilor, a mochetelor i
linoleumului.
Accesoriu ngust de strngere este montat la accesoriul de pulverizare aburi.
Servete la splarea geamurilor, a suprafeelor netede, a pereilor, a plcilor din
baie i la strngerea apei de pe podea.
Desfurarea lucrului cu funcia de curare cu aburi
nainte de a ncepe curarea cu aburi, trebuie s verificai, ntr-un loc mai puin
vizibil, dac materialul de curat este rezistent la aciunea demperaturii. De ex:
pielea i lemnul lcuit pot s decoloreze,
lemnul netratat poate s se umfle,
straturile protectoare de cear pot s se desprind,
pprodusele din materiale sintetic se pot deforma,
esturile din materiale sintetice, mtase, acril pot s se deterioreze.
67

instrukcja 616-010.indb 67

2010-02-23 10:18:48

Pregtirea aspiratorului de praf pentru curarea cu aburi


Pentru prepararea soluiei de sare, trebuie s folosii 3,5 l de ap demneralizat (distilat) cu 5g sare de
buctrie(1/2 linguri ras), sau 5 ml sare fiziologic (disponibil n farmacii). Sarea nu se adaug de
fiecare dat, ci la fiecare 35 recipiente de ap.
La apa de la robinet nu adugai sare.
ATENIE! Dac lipsete sarea din soluie, aspiratorul va pulveriza ap n loc de aburi.
Punei dopul la rezervorul din spate.
Aezai rezervorul la loc i apsai-l pentru a-l monta bine al corpul aspiratorului.
nchidei masca superioar.
ATENIE! NU LSAI APARATUL N STARE DE FUNCIONARE (CU DISPOZITIVUL DE PRODUCERE A ABURULUI PORNIT) MAI MULT DE 30 DE MINUTE.

CuRAREA CU ABURI A SUPRAFEELOR NETEDE


Dac dorii s folosii aspiratorul pentru curarea cu aburi a suprafeelor lucioase, a sticlei, a oglinzilor i
a altor suprafee din sticl:
La tuburi (detergent/para) montai accesoriul de aspirare
pulverizare i blocai legtura rotind blocada.
n funcie de nivelul de murdrire al suprafeei de curat,
montai la accesoriul de aspirare accesoriul ngust de
curare sau de strngere.

Deplasai ntreruptorul tripoziional (1) n poziia 1.


Ateptai pn se aprinde becul pentru funcia de
curare cu aburi (4) i pornii timp de 5 secunde
ntreruptorul pentru evacuarea aburulului (3) care se
aprinde. Se producere scderea presiunii n dispozitivul
de producere a aburului.
Dup aceasta nchidei ntreruptorul.
Ateptai pn n momentul n care se aprinde din nou becul funciei de curare cu aburi (4) (care
semnaleaz c aparatul este gata de utilizare) i pornii ntrerutorul pentru evacuarea aburului (3).
ATENIE! Pentru a evita crparea sticlei, a oglinzilor sau a altor suprafee de sticlaflate n ncperi
rcoroase (nenclzite), ca urmare a unei diferene mari de temperatur, nclzii mai nti suprafaa de curat cu un jet slab de aburi i, pe urm, trecei la curarea propriuzis.
Apsai butonul de pe partea de prindere a furtunului, care regleaz fluxul de
aburi spre accesoriul de aspirare.
Apariia apei la orificiul de evacuare al accesoriului de aspirare, n timpul
currii cu aburi, este un fenomen normal.
Trecei accesoriul de aspirare peste suprafaa de curat, executnd micri nainte-napoi. Timpul i
intensitatea currii depinde de gradul de murdrire i de felul suprafeei de curat.
Cantitatea de ap care poate fi turnat o dat n rezervor poate s nu ajung pentru curarea suprafeelor respective. De aceea, dup fiecare golire de ap a recipientului din partea din spate, umplei-l
din nou, pornii funcia de curare cu detergent i, atunci cnd apare ap la orificiul de evacuare al
accesoriului de aspirare, trecei din nou pe funcia de curare cu aburi.
Dup curarea unei pri din suprafa, oprii pulverizarea, pornii aspiratorul i aspirai picturile rezultate din aburul pulverizat. Pentru aceasta, efectuai micri lejere cu accesoriul de aspirare, nspre
dumneavoastr, pn cnd lichidul a fost strns complet de pe suprafaa de curat. Repetai operaiunile pn cnd suprafaa rmne curat i uscat.
Dac este nevoie, tergei urmele rmase pe sticl cu o crp.
Dac ntreruptorul tripoziional 1 este fixat n poziia 1 (curare cu aburi) i dorii s alegei
funcia de curare cu detergent (poziia 2), trebuie s deplasai ntreruptorul tripoziional n
poziia 0 i, pe urm, n poziia 2.
68

instrukcja 616-010.indb 68

2010-02-23 10:18:48

ATENIE! Nu trecei nicioda0074 ntreruptorul tripoziional din poziia 1 n poziia 2, fr


a trece prin poziia 0.
Dup ncheierea pulverizrii, oprii poimpa (deplasai ntreruptorul tripoziional (1) din poziia 1 n
poziia 0) i apsai scurt pe furtunul de aspirare butonul care regleaz fluxul de aburi spre accesoriul de aspirare, pentru a scdea presiunea.

CURAREA CU ABURI A LOCURILOR FOARTE MURDARE


nainte de fiecare schimbare a accesoriilor, ateptai pn toate elementele se rcesc.
Acest ansamblu este recomandat pentru curarea fantelor din sprafeele emailate,
a geamurilor cuptoarelor, aragazurilor sau hotelor. Se potrivete i pentru curarea
chiuvetelor, czilor sau a obiectelor sanitare.
Timpul i intensitatea currii se stabilesc n funcie de gradul de murdrie.
Pentru aceasta:
La tub (detergent/aburi) montai racordul cu jiclor i blocai racordul rsucind
blocada.
Montai la captul jiclorului periua.
ATENIE! Periua are peri tari i, n contact cu suprafeele moi, poate s le zgrie.
Deplasai ntreruptorul tripoziional (1) n poziia 1.
Mai departe procedai la fel ca n cazul currii cu
aburi a suprafeelor netede, cu diferena c, dup
ntreruperea pulverizrii i nainte de aspirarea lichidului, montai la racordul cu jiclor accesoriul de aspirare de strngere.

NCHEIEREA UTILIZRII
Oprii aspiratorul apsnd ntreruptorul i scoatei tecrul cablului de alimentare din priza reelei
electrice.
ATENIE! Ateptai pn se rcesc toate elementele: furtun, accesoruu de aspirare, tuburi, jicloare. Pe urm demontai-le.
Rotii captul furtunului n poziia n care semnele de pe
captul furtunului i orificiul recipientului se suprapun i desfacei furtunul de la recipient.
Apsai butonul rou al nchiztorului din partea
de jos a aspiratorului i scoatei partea tubular
a furtunului.
Rotii blocada i desfacei tuburile de aspirare. La fel desfacei furtunul i accesoriul de aspirare.
Scaoatei filtrul de ap din recipient.
Din filtrul de ap, scoatei filtrul de sepiolit i splai-l sub jet de ap pe partea
exterioar.
ATENIE! Nu splai manual filtrul de sepiolit, nici n maina de splat. Evitai
stoarcerea, dilatarea i deformarea sa. Dup curarea filtrului de
sepiolit, lsai-l s se usuce la temprtaura camerei desfurat sau
agat de mner.
Nu uscai niciodat filtrul de sepiolit pe reouri, calorifere, cuptoare
etc.
Vrsai apa din recipient prin orificiul n care se monteaz furtunul.
Splai bine recipientul i filtrul pentru ap, schimbnd de cteva ori apa.
Dup curare, splai bine toate elementele folosite n acest proces (furtun, tuburi,
accesorii).
ATENIE! Lsarea acestor componente nesplate sau splarea lor
necorespunztoare pot conduce la pierderea proprietilor de filtrare
a materialelor i a filtrului de sepiolit i pot determina dezvoltarea bacteriilor i a acarienilor.
69

instrukcja 616-010.indb 69

2010-02-23 10:18:48

Lsai s se usuce bine fiecare component.


ATENIE! Nu montai niciodat aspiratorul de praf nainte de uscarea componentelor splate.
Montai filtrul, aezai recipientul pe suport i nchidei masca superioar.

SCHIMBAREA FILTRELOR
n timpul exploatrii, se murdresc filtrele de aer: de aspirare i de evacuare. Pentru funcionarea
adecvat a aspiratorului, se recomand splarea frecvent a filtrului de aspirare. Filtrele de aspirare cu
multe impuriti sau cele deteriorate trebuie s fie schimbate cu altele noi.
Filtrul de aspirare
Deschidei masca de sus i aezai-o n poziie vertical.
nclinai cu degetele partea de sus a grtarului pentru filtru (din partea din fa a aspiratorului) i tragei uor nspre dumneavoastr, pn iese din clemele de prindere.
ntoarcei grtarul, scoatei filtrul, splai-l sub jet de ap, apsnd uor, lsai-l s se
usuce i punei-l la loc (sau nlocuii-l cu unul nou).
Montai n mod corespunztor filtrul nou, astfel nct, dup nchiderea grtarului,
marginea sa s prind ermetic marginile filtrului.
nchidei grtarul filtrului.
Filtrul de evacuare
Filtrul de aer de evacuare trebuie s fie schimbat dup cca. 30 de ore de utilizare (6 luni) sau mai devreme, n cazul n care se murdrete foarte mult.
Apsai blocada i deschidei masca de evacuare.
Schimbai ansamblul de filtrare (1 i 2):
Tip 616.*E desen A Filtru electrostatic.
Aezai n mod corespunztor filtrul (desenul A), astfel nct dup nchiderea mtii s prind ermetic marginea filtrului.

Tip 616.*S desen B Caseta cu filtru HEPA.

Dac pe filtrul de evacuare apare ap, aceasta nseamn c n recipientul din fa s-a produs
spum, care ieind prin turbin picur pe filtrul de evacuare. Pentru a evita acest fenomen, trebuie
s adugai n recipientul din fa un neutralizator de spum recomandat de ZELMER S.A. i s
oprii aspiratorul cteva minute (fr recipientul din fa), pentru a se usca sistemul de aspirare.
Filtrul de aer de evacuare trebuie ntotdeauna schimbat cu unul nou, original, din fabric.

70

instrukcja 616-010.indb 70

2010-02-23 10:18:48

PROBLEME CARE POT S APAR N TIMPUL UTILIZRII


Problema cosntatat
1. Aparatul nu
funcioneaz

Cauza posibil

Modalitate de eliminare

Lipsete alimentarea cu
energie electric.

Verificai cablul de alimentare i priza


electric din perete.

Nu a fost pornit dispozitivul


de producere a aburului.

Verificai dac ntreruptorul tripoziional (1)


este deschis, n poziia 1.

Recipientul din spate este


gol.

Umplei recipientul cu ap.

2. Urzdzeni Aparatul nu Aburul nu este nc produs.


produce aburi (1)
Recipientul din spate nu este
bine montat.

Ateptai pn se aprinde beculeul de semnalizare a funciei de curare cu aburi (4).


Asigurai-v c este bine aezat i apsai-l.

Lipsete sarea fiziologic sau Dizolvai n ap (recipientul din spate) 5


sarea de buctrie din apa
ml de sare fiziologic sau 5 g de sare de
din recipient.
buctrie ( jumtate de linguri ras).
nc nu este gata aburul.
3. n loc de aburi se
produce ap

Ateptai pn se aprinde beculeul de semnalizare, semnaliznd funcia de curare cu


aburi (4).

Dizolvai n ap (recipientul din spate) 5


Lipsete sarea fiziologic sau
ml de sare fiziologic sau 5 g de sare de
sarea de buctrie din ap.
buctrie ( jumtate de linguri ras).
S-a terminat apa din recipienUmplei recipientul cu ap.
tul din spate.

Recipientul din spate nu este


4. Pompa funcioneaz bine aezat.
cu zgomot i continuu
Pompa are aer.

Asigurai-v c recipientul este bine aezat


i apsai-l.
Deplasai ntreruptorul (1) n poziia 2,
ateptai pn ncepe s curg ap prin
jiclor. Atunci deplasai din nou ntreruptorul
tripoziional (1) n poziia 1.

(1) Verificai ntreruptorul dechis pentru emisia de aburi (3) cnd se aprinde.
ATENIE! Pentru alte semne de funcionare necorespunztoare pe care le observai (scurgerea de
ap sau pierderea de aburi din aspiratorul de praf), trebuie s v adresai pentru reparaii unui punct de servis autorizat.

ECOLOGIA S AVEM GRIJ DE MEDIU


Fiecare utilizator trebuie s se ngrijeasc de aprarea mediului. Nu este nici greu, nici
costisitor. n acest scop:
Ambalajul de carton trebuie predat la maculatur.
Sacii de polietilen (PE) trebuie dui la containerele pentru plastic.
Aparatura uzat trebuie predat la punctul de colectare adecvat, deoarece anumite
elemente periculoase din aparatur pot constitui o ameninare pentru mediu.
Nu aruncai mpreun cu gunoiul menajer!!!

71

instrukcja 616-010.indb 71

2010-02-23 10:18:48

RU

. ,
, , .
, , ( ).

. , 4- , ,
-.
. . ,
.

616

, , , ,
.
.

230 V, 16 A.
, .
, .
, .
,
.
. . .
.
, .
, ..
.
, .
.
, ,
.
.
, .
,
.
.
, , , . , , , .
, , ,
.
, . .
, , ..
. .
(, ).
72

instrukcja 616-010.indb 72

2010-02-23 10:18:49

c .
.
, .

, , ,
, , .


616 , ,
, , ,
, , ,
( , , , ,
, , ..).
4- .
, .
. 1,5 l , . ,
. , .
T , , ,
.
, .
, :
1
2
3 /
4
5 ( )
, .
:
(1) . 1,
(1)
. 2,
/ (1)
. 0 ().

ZELMER. , .
.

73

instrukcja 616-010.indb 73

2010-02-23 10:18:49


T .
16 A.
S1.
I, .
, .
1250 W.
/ 3,5 l.
6 l.
9 m.
ZELMER .
:
(LVD) 2006/95/EC.
(EMC) 2004/108/EC.
: 80 dB/A.
.,
-

,
.

. - ,
.

, . , - ( ),
A , .
74

instrukcja 616-010.indb 74

2010-02-23 10:18:49

/ :
.
,
.. (

,
e .
T , ..
, , , .. , ..
.

- , .
.
, , ..
, , .
GORETEX ( )
.
FIZELINA ( )
.
- .
2- .0.
1. -.
. -
. - , .
2. -.

.
- GORETEX ( )
. . , .
3. FIZELINA (
) -.
.
.

4. -
- .
.
( ) .

75

instrukcja 616-010.indb 75

2010-02-23 10:18:49

:
A -
.
.
,
, .
,
.

:

.
.
.
( )
.

, .

1 2
(. ), .
! O !
B -
(1,5 l) -
. A :
(1). (2) GORETEX ( ) .
1,5 l. : MIN MAX.
! --
GORETEX.
,
,
.
C - FIZELINA

.
.
, ( 1 2
). , . A.
, FIZELINA , ( 1 2 (
) .
FIZELINA
.
! FIZELINA ( )
( , ).
76

instrukcja 616-010.indb 76

2010-02-23 10:18:50

, - ( ).
.

.
.


, , , (
).
:
a. ,

. .
,
.
! ,
, , .
:
.
,
, .
O .

.
/ (. ).
.
- ,
1, , . A.
, .
, , .
,
.
!
, , .
:
, .
77

instrukcja 616-010.indb 77

2010-02-23 10:18:50


, /.
,
:

, , , (
).
:
a. (/), . ,

. ,

. y
( / ).

, :
,
,
,
.

.
, .
! / ,
, ., ..
, , :
1. ( ).
2. , .
3. ( ), .
! ! (. , ).
MAX,
.
:
, .


(/) . .
:
1. 1
.
2. 2 , .

78

instrukcja 616-010.indb 78

2010-02-23 10:18:50

3. , .
! ,
.
(/)
(/) ( )
. .
(/) .
.

, ., , , , ..
- . , ., , , .., .

, . :
.
, , .
O .
.
.
, .
- .
.
. , , ,
.
:
:
o 1,
2.
( ) , :

2,5 3 l
. 45C.
1 3,5 l .
. 45C.
.
! / .

79

instrukcja 616-010.indb 79

2010-02-23 10:18:51

ZELMER S.A.
, ZELMER S.A., ,
:
DYWANOPUC OKTIMA, .
CARPEX ASTRA POLLENA, .
FOUNTAINHEAD Butchers, .
,
.
.


.
. , . .
, , ZELMER S.A. , :
G 478 Entschumer D BUZIL, .
FOAM-FREE Butchers, .
! / .
-.
, .
(1) 2 (
, (5).
(2).
!
, .
.
.
- .
! ,
, (
) .
/ , , .,
..
.
! . , .
,
. , .
, ( (1) 2 0) .
, ZELMER
S.A., . , .
! , .
( ).
80

instrukcja 616-010.indb 80

2010-02-23 10:18:51


-.
(1) 2
( ).

.
! ,
,
() .
.

1. ( )
5,6 x 1
.
2. , .
- .
, ( (1)
2 0) , ,
.
, .
, ( (1) 2 0) .
! ( ), , . 12 l
, , .


:
(/) (/
), : , .
, , .
, , , , , , , , ..).
,
, , ,
.
- .
, ., , , .., .
. , , ,
.

, , .:
,
,
,
,
, . , .
81

instrukcja 616-010.indb 81

2010-02-23 10:18:51


3,5 ()
5 (1/2 ) 5 ( ). ,
35 .
.
! , .
.
,
.
.
! (
) 30 .


: , , , ,
, . :
(/) ,

.
(1) 1.
,
(4) 5 .
(3), .
.
.
, (4) (
) (3).
! , ,
() ,
. ,
.
.

. .
- .
.
,
, , a
, .
, , , , ,
, .
, .
(1) 1 ( ),
( 2), 0, a 2.
82

instrukcja 616-010.indb 82

2010-02-23 10:18:51

!
1 2, 0.
, ( (1) 1 0)
.


, .
, ,
.. ,
, , , , .
.
:
(/)
.
.
! , .
(1)
1.

, ,
.


.
! , : , , , . .
,
, .
.
,
.
.

,
.
!
, . , .
. , , ..
.
, .

( , ).
! / , , .
83

instrukcja 616-010.indb 83

2010-02-23 10:18:52

cye ee.
! a copae oa ce ee co.
cae , ycaoe cop a yc py.


. , , . .

O .
(
), , .
, .
, ( ).
,
.
.

o 30
(6 ),
.
.
(1 2):

T 616.*E . A

(. ) ,
.

T 616.*S . B
Ka HEPA.

, , , .
,
, ZELMER S.A., a ( ) .
, .

84

instrukcja 616-010.indb 84

2010-02-23 10:18:52

1.

2. (1)

, (1) 1.

,
4.

(
).

5 g
(1/2 ) 5 ml .
.
.
3.

4.


,
4.

5 g
(1/2 ) 5 ml .
.

.

(
).

(1) 2 ,
.

(1) - 1.

(1) (3) .
! , , .


K .
. :
.
(PE) ,
.
, ..
.
!!!

85

instrukcja 616-010.indb 85

2010-02-23 10:18:52

BG

. -
, , , .
, ( ).
.
, .
.
. ,
- .

616

( ) , , ,
, , .
.


. 230 V 16 A.
. , .
.
, .
, , ,
.
. .
.
.
, . .
,
.
, .
, ,
.
,
.
,
, .
.
.
: , , , , , .
.
. , , , .
.
, , , .
, .
(, ).
86

instrukcja 616-010.indb 86

2010-02-23 10:18:52

.
.
,
, , .
, , , ,
, , .


616 , ,
, , , ,
, , : , , ( , ,
, , , , , .).
.
,
. - .
, . 1,5
, . ,
. ,
.
, .
, .
,
.
,
, . :
1
2
3
4
5 ( )
, .
:
(1) 1,
(1) 2,
/ (1) 0.

Zelmer. , ,
. , .
87

instrukcja 616-010.indb 87

2010-02-23 10:18:52


.
16 .
.
S1.
.
. .
1250 W.
/ 3,5 .
6 .
9 .
ZELMER .
:
(LVD) 2006/95/EC.
(EMC) 2004/108/EC.
: 80 dB/A.
CE .

,

, .
. - .

, , .
, ( )
, .
88

instrukcja 616-010.indb 88

2010-02-23 10:18:53

.
, , .
.
,


.
, .
, , , . , .
.

: , .
.
, , .
: , ,
.
GORETEX ( ) .
FIZELINA ( ) .
,
. 2 .

:
0
1. .
. .
, .
2. .
.
.
GORETEX
( ) .
.
.

3. FIZELINA ( )
.
.
.

4.
.
.
(- ) .
:
89

instrukcja 616-010.indb 89

2010-02-23 10:18:53


.
.
, , , ( 1-1).
,
.
:
.
.
.
(
)
.
,
.


1 2 ( .) .
! !
B 1,5
A :
(1). (2)
GORETEX ( )
.
1,5 . : MIN, MAX.
!
GORETEX. , .
C FIZELINA
, .
( 1 2 ). , .
, FIZELINA ( ), .
FIZELINA .
! FIZELINA ( ), (-, ).
90

instrukcja 616-010.indb 90

2010-02-23 10:18:54

(
).
.
.
.

, , ,
.
:
a. ,

. .
. .
! , , .
.

:
. .
, .
.

.
( ).

.
,
1 - ( ).
.
, , .
. , .
! , , .

:
10-20 , .

91

instrukcja 616-010.indb 91

2010-02-23 10:18:54


, ,
/ .

:

,
, ,
.
:
a. ( / ),
. ,

. ,

.
.

, :
,
,
,
.

.
, .
! .
:
1. ( ).
2. .
3. ( ), -.
! ! (. ,
).
MAX,
.
:
10-20 , .


( / ) . . .
:
1. 1
.
2. 2
,
.
92

instrukcja 616-010.indb 92

2010-02-23 10:18:54

3. ,
, .
! ,
.
(/ )
(/ ) ( )
.
.
(/ ) .

.
. , . , ,
., .
, . ,
, , .

, , . :

. .
, , .
.
.
.
.

.

.
, ,
, ,
.
:
:
, 1.
, 2.
( ) : 1.
:
2,53 45C. 2.
: 1 3,5 .
45C.
.
! .
93

instrukcja 616-010.indb 93

2010-02-23 10:18:54

ZELMER S.A.
, ZELMER S.A., :
DYWANOPUC OKTIMA, .
CARPEX ASTRA POLLENA, .
FOUNTAINHEAD Butchers, .
,
.
.


.
( ) , . , ,
.
, ZELMER S.A.
, :
G 478 Entschumer D BUZIL, .
FOAM-FREE Butchers, .
!
.
.
, -.
(1)
2 ( , (5).
(2).
!

. .


, .
- .
! ,
, ( )
. , .
,
.
!
, .
- . , .
( (1) 2 0) , .
, ZELMER S.A., , .
, .
! .
().
94

instrukcja 616-010.indb 94

2010-02-23 10:18:55


.
(1) 2 ( ).

, .
! () .
.

1. ( )
5,6 x 1, ,
.
2. , .
- .
( (1) 2 0) , .
, .
( (1) 2 0) .
! ( ),
1-2 ,
.


, : (/ ) (/
), : .
,
, .
, , ,
, .
, , , , .
, .
, , .
, .
, , ,
.

, , ,
, .:
,
,
,
,
, , .
95

instrukcja 616-010.indb 95

2010-02-23 10:18:55


3,5 ()
, 5 (1/2 ) 5
( ). , 35 .
.
! .
.
, .
.
! ( ) 30 .


, , :
(/ )

.
.
(1) 1.
(4) 5 (3), .
.
.
, (4) ( ,
) (3).
!
, , , , ,
, .
, .
.
- . .
. , ,
, ,
, .
, , , . , . , .
.
1 1 ( ),
( 2),
0, 2.
! 1 2, 0.
96

instrukcja 616-010.indb 96

2010-02-23 10:18:55

( (1) 1 0) , ..
, -,
, , , .
, , .
.
:
(/ ) .
.
!
.
(1)
1.
-
, .. .
! : , , , . .
,
.
.

. .
.
, .
! ,
. , , .

. , .
, .
,
.
, (, , ).
!


.
97

instrukcja 616-010.indb 97

2010-02-23 10:18:55

.
!
.
, .


. . .

, .
( ) ,
.
, , ,
, (
).
,
.
.

30 (6 ) -, .
.
(1 2):

616.*E . A
(. ) ,
,

616.*S . HEPA

, ,
,
. , ZELMER S.A., ( ) .
, .

98

instrukcja 616-010.indb 98

2010-02-23 10:18:56

1. .

2.
(1)


. .
.
.


(1) 1.

,
(4).

, , .

( )
5 5 (1/2 ).

,
(4).

3.
-

.

4.

( )
5 5 (1/2 ).

, , .

(1)
2,
.
(1) 1.

(1) (3) .
! .
.

-
.
. :
.
() .
,

.
!!!

99

instrukcja 616-010.indb 99

2010-02-23 10:18:56

UA

.
, , ' .
, ,
( ) .
. 4
, .
, . ,
.

616

( .. ) , , ,
, .
, .

:
230 , 16 .
.
, .
.
,
.
. . .
.
, .
,
.
, , .
, .
. .
. , .
.
.
, , , , , .
.
, , , , ,
, .
.
, , .
. .
(, ).
100

instrukcja 616-010.indb 100

2010-02-23 10:18:56

, .
, , .
,
.
- , ,

, , , , ,
.


616 , , , , ,
, , , ;
, , , ; , , , , , .
.
,
.
. 1,5
, . ,
.
, .
, .
, ,
.
,
.
,
, :
1
2
3 /
4
5 ( ).
.
:
(1) 1,
(1) 2,
/ (1) 0.

Zelmer. , , . ,
.

101

instrukcja 616-010.indb 101

2010-02-23 10:18:56


.
16 .
S1.
. .
.
1250 .
' / 3,5 .
' 6 .
9 .
ZELMER .
:
(LVD) 2006/95/EC.
(EMC) 2004/108/EC.
: 80 dB/A.
CE.

,
,
.

- -. -
.

: , , - .
,
( ), , .
102

instrukcja 616-010.indb 102

2010-02-23 10:18:56

- :
' .
, , , .
-
.

,
' , , , .
, , .
.

, . .
, ,
, , .
GORETEX ( ),
.
FIZELINA ( ), .
, . 2 .


0.
1. .
, , .
.
.

2. .
, , .
. GORETEX ( ), , . .
.

3. -
FIZELINA ( ), .
, , .
.

4. , - .
, , .
( ) .

103

instrukcja 616-010.indb 103

2010-02-23 10:18:57

:
A
.
.
, '
,
(. 1-1).
, - .
:

.

. .
( ) .
, .


1 2 (. ), .
!
!
B 1,5

:
(1). GORETEX ( ) (2) .
1,5.
N .
!
' GORETEX.
, .
C (
) FIZELINA
, . , .
( 1 2
). .
, "FIZELINA (
) .
FIZELINA
.
! FIZELINA ( ) ( , ).

104

instrukcja 616-010.indb 104

2010-02-23 10:18:57

(
).
.

.
.

,
, , .

':
. ,

. .
.
! ,

. .
:
, .
, .
.

.
(. "
").
.
,
1, .
.
, ,
.
,
.
! ,
.
:
, .
105

instrukcja 616-010.indb 105

2010-02-23 10:18:57


, / .
:
,
, , .
':
a. ( / ),

. ,

. ',

. '
.

', :
,
,
',
' .
.
.
! ' , , , .
, ':
1. ( ).
2. - .
3. ( ), .
! !
(., ).
, .
:
, .


( /) .
.
,
.
:
1. 1
.
2. 2
.
106

instrukcja 616-010.indb 106

2010-02-23 10:18:58

3. .
! , .
( /) ' ( /) ' ( ) .
.
' ' ( /) .

.
. , , , ,
, .
' , , , , , , .

, , :
.
, .
.
.
.
.
.
.
" " , '
, '
.
:
:
1,
2.
(
) , :
: 2,5-3 45.
: . 1 3,5 .
. 45.
.
! .

107

instrukcja 616-010.indb 107

2010-02-23 10:18:58

ZELMER , ZELMER.
:
DYWANOPUC OPTIMA ().
CARPEX ASTRA POLLENA ().
FOUNTAINHEAD Butchers ().
.
.


.
( ) . , , .
, ZELMER. :
G 478 Entschumer D BUZIL ().
FOAM-FREE Butchers ().
! .
.
,
.
(1)
2 ( , (5)).
(2).
! .
.
.
"".
! ,
( ) .
.
, .
! , .
, ,
"-".
.
( (1) 2 0)
.
, ZELMER, .
, .
! . ( ).
108

instrukcja 616-010.indb 108

2010-02-23 10:18:58


.
(1) 2 ( , ).

.
! ()
.
.

1. ( ) 5,61, .
2. , .
"-".
, ( (1) 2 0) ,
, .
.
( (1) 2 0)
.
! ( )
1-2 , , ./, ,
' .

, , .
' , , , ,
.
, , , , .
.
, , .
. , , , ,
.

,
, :
,
,
,
,
, , .
109

instrukcja 616-010.indb 109

2010-02-23 10:18:59


3,5 ()
5 (1/2 ), 5 ( ).
, 35 .
.
! , .
.
, .
.
! ( ) , 30 .


, ,
:
( /) ' .

.
(1) 1.
, " " (4) 5 (3), .
.
.
, " " (4) (
) (3).
! , , () , , ,
.
.
.
"-". .
. ,
, .
, , ( ), ,
. .
, , .
1 1 ( ),
( 2), 0, 2.
! 1
2, 0.
110

instrukcja 616-010.indb 110

2010-02-23 10:18:59

( (1) 1 0)
.


.

, . , ,
.
.
:
( /) ' .
.
! ' .
(1) 1.
,
. ,
.


.
! , : , , , . .

, .

.
' . .
.

, .
! . ,
.
.

, , .
.
,
,
(, , ).
! ,
, .
.
! .
, .
111

instrukcja 616-010.indb 111

2010-02-23 10:18:59


. .
.

.
( ) , .
, , ,
, ( ).
,
.
.

30 (6 )
.
.
(1 2):

616.* .

(. ), .

616.*S .
HEPA

' , ,
, , , .
,
ZELMER, ( ) .
, .

112

instrukcja 616-010.indb 112

2010-02-23 10:18:59

1.

2.
(1)

, (1) 1.

, 4.

, .

- ( ) 5
.
5 (1/2 ).

3.

4.

, 4.

- ( ) 5
5 (1/2 ).
.
.

, .

(1) 2 ,
.
(1) 1.

(1) (3) .
! , , .


.
, . :
.
(PE) .
, ,
.
!!!

113

instrukcja 616-010.indb 113

2010-02-23 10:18:59

EN

Dear Customers!

For many years our vacuum cleaners have enjoyed a very good customer opinion.Based on our best
solutions used in our previous models and the current trends in the industry we have created a vacuum
cleaner that will help solving all your problems with keeping your houses clean.
The vacuum cleaner is designed not only for typical vacuuming but also for removing liquids, steam
cleaning and wet vacuuming.
With a new filtration system the device can work as a traditional or a water-filter vacuum cleaner.Depending
on your needs you can choose between 5 cleaning systems, including the use of a paper bag.
Please, read this Manual carefully and put special attention to the safety instructions. Keep this
Manual in case you will need assistance while operating the vacuum cleaner.

THE 616 VACUUM CLEANER IS DESIGNED


FOR HOUSEHOLD APPLICATIONS ONLY
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

Plug the vacuum cleaner only to a 230 V/AC protected with a 16 A-fuse.
Do not plug the vacuum cleaner to a socket without an earth pin.
Do not remove the plug from the socket by pulling the cord.
Do not start the device if the cord or the casing is damaged.

If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at
a proper service point or by a qualified person in order to avoid any hazards.
The device should be repaired only by a trained person.Incorrect repair can result in a serious
danger to the user.In case of any defects are revealed it is strongly recommended to contact
technical service.
Do not allow the plug to get wet.
Do not touch the plug with wet hands.
Do not run the vacuum cleaner, nozzles or brushes over the cord as it may cause damage to the cord
insulation.
Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
Switch off the appliance before changing the accessories or before approaching moving parts.
Do not use vacuum cleaner to clean persons or animals and do not get the nozzles too near to eyes
or ears.
Do not direct the steam at persons or animals and do not use it to clean surfaces and objects sensitive
to high temperature.
Do not direct the water stream or steam at electric devices.
Avoid exposing your skin to a direct contact with steam the high temperature may cause burns.
Do not allow matches, cigarette butts, hot ash, caustic or toxic substances, petrol, kerosene or other
flammable or explosive liquids. Avoid collecting objects with sharp edges.
Do not use the vacuum cleaner to remove dusts, e.g.flour, cement, gypsum, toners for printers and
photocopying machines, etc.
Do not allow the vacuum cleaner to turn to its side and do not pour water on it.
Due to the weight of the vacuum cleaner do not place it on shelves, cupboards or stairs.
While cleaning always place the vacuum cleaner in a horizontal position on the wheels. Any other
working position is unacceptable.
Do not expose the vacuum cleaner to bad weather conditions (rain, freeze).
Do not use the vacuum cleaner without a foam filter installed in the filtration unit.
Do not leave a working vacuum cleaner without supervision to avoid any danger if it falls down.

114

instrukcja 616-010.indb 114

2010-02-23 10:18:59

The manufacturer shall not bear responsibility for any damage caused by the incorrect use of the
vacuum cleaner or its inappropriate handling.
The manufacturer reserves the right to modify this product at any time without prior notification in
order to adapt it to the legal regulations, standards, directives or if justified by the design-related,
commercial, aesthetic or other reasons.

PRODUCT FEATURES
The first filter is a paper bag or a filtrating insert located on the bottom of the filtering chamber. The task
of this filter is to collect large-size dirt particles.
The second filter, as the most important one, is composed of a water filter with pure water as a filtering
agent and a foam filter, which separates water from air.It means that you can collect additional water while
vacuuming.The vacuum cleaner is equipped with a system protecting from an excessive pick-up of water
above the maximum allowable limit.
The third filter (inlet filter) is located on the upper plate of the filtering chamber.Its role is to collect dust
and dirt particles, which have not been stopped by the water filter.
The fourth filter is located at the air exhaust and filtrates the air leaving the vacuum cleaner.
On the upper cover the mode-selection switches and indicators are located:
1 three-position switch
2 main switch
3 steam exhaust switch
4 steam cleaning indicator
5 wet cleaning indicator (signals the pump is working)
A graphical warning against burn was placed on the cover.
The user can choose between three modes:
steam generation the three-position switch set to 1,
wet cleaning (with detergent) the three-position switch set to 2,
vacuuming pickning up warer / collecting dirt the three-position switch set to neutral 0.

The vacuum cleaner is fully compatible with the Zelmer turbo-head. It is an indispensable tool for those
who have cats, dogs or other pets, which hair can hardly be collected from the carpets and the coverings.
The rotating turbo-head guarantees the pet hairs are completely removed from the floor.

115

instrukcja 616-010.indb 115

2010-02-23 10:19:00

TECHNICAL DATA
The type and technical parameters of the vacuum cleaner are shown on the name plate:
Protection 16 A.
The appliance is designed for a continuous running mode S1.
A Class I appliance with the mains cable with a protection wire and a plug with a ground contact.
Requires a mains socket with an earth pin.
Power of the steam-generator heater 1250 W.
Rear container capacity 3.5 l.
Dirt container capacity 6 l.
Operating distance 9 m.
Do not interfere TV transmission.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the relevant standards.It complies with the following
directives:
Low-Voltage Devices (LVD) 2006/95/EC.
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC.
Noise generated by the appliance: 80 dB/A.
The product is marked with a CE symbol on the name plate.
The 616 vacuum cleaner is designed for collecting dirt from floors, carpets, ceramic tiles, wainscot crevices,
skirting boards, heaters, furniture, curtains, for removing liquids and wet cleaning (floors, carpets, floor
coverings, upholstery) and for steam cleaning (joints between tiles, crevices, windows, smooth surfaces,
walls, tiles, upholstery, etc.).The vacuum cleaner is equipped with a four-stage filtration system.

COMPONENTS AND ACCESSORIES

ACCESSORIES FOR CLEANING


DRY AREAS
Nozzles for furniture, crevices and upholstery
can be attached both to the extension tubes
and to the hose.

The hose enables


easy
manoeuvring
the attachments.Thanks to Its design the hose does not twist while the vacuum
cleaner is working.
The extension tubes connect the hose and the small nozzle, the crevice nozzle,
the floor tool or the brush.If it is a telescopic tube, set its length to your needs
(your height) by pressing the A button and moving the tubes in the direction
marked by arrows.
116

instrukcja 616-010.indb 116

2010-02-23 10:19:00

We recommend the use of the floor tool to:


Soft backgrounds: carpets and floor coverings
Hard backgrounds: wooden, plastic, ceramic-tile floors, etc.
Connect the 449 floor tool and the tube press the switch on the floor tool as shown on
for soft backgrounds or
for hard backgrounds.
the picture
Upholstery, mattresses, etc.
The small nozzle shall be used to vacuum upholstery, mattresses, curtains, etc.Loose
threads and fibres are picked up by a special strip.For this operation it is recommended to
decrease the suction of the vacuum cleaner.
Delicate materials and objects with non-smooth surface
The small nozzle shall be used to vacuum books, painting frames and windows.For this
operation it is recommended to decrease the suction of the vacuum cleaner.
Crevices, corners, cavings, etc. The crevice nozzle shall be used
to vacuum crevices, corners and other hardly accessible places.
Filtering insert GORETEX (white) used to perform vacuuming with a paper bag.
Filtering insert FIZELINA (black) used to perform vacuuming without
a paper bag.
Paper bag used to store dust while vacuuming.Each vacuum cleaner is
equipped with two paper bags.

REMOVING DRY DUST:


The three-position switch has to be set to the neutral 0.
1.Traditional vacuuming with a paper bag and without water
The components used are shown on the picture.The dust is stored in the paper
bag.You do not need additional handling to finish vacuuming.

2.Vacuuming with a paper bag and water.


The components used are shown on the picture.The dust is stored in the paper
bag.The GORETEX filtration insert (white), located in the filtering chamber,
prevents water from entering the paper bag.It can be used for multiple
vacuuming.Once you finish vacuuming remove water from the container and let
it dry.

3.Vacuuming with water and the FIZELINA filtration insert (black), without
a paper bag
The components used are shown on the picture.The dust stored in the filtering
chamber is wet.

4.Vacuuming with water and without any filtration insert and a paper bag in
the filtering chamber.
The components used are shown on the picture.The dust is collected in the
filtering chamber (coarse particles) and water.

117

instrukcja 616-010.indb 117

2010-02-23 10:19:00

With these filtration systems it is possible to operate the vacuum cleaner in one of the following modes:
A VACUUMING WITH A PAPER BAG AND WITHOUT A WATER
Press the clamp and lift the upper cover.
Take the front container out and remove the filter from it.
Release the clamps, which fix the upper cover to the filtration
chamber, by pressing it with your both thumbs, as shown on
the picture.
Lift the filter handle until it reaches the vertical position, pull out
the upper cover and open the dust-storage chamber.
The slots, which the paper bag can be attached to, are located
inside the chamber:
Fold the paper bag along the dashed line in the direction
indicated by the arr.
Insert it vertically into the slot as indicated by the arrow on the
picture. The hole in the paper bag should overlap with the filter
inlet.
Bend the cardboard inwards (along the marked line) and lift the
filter handle until it is positioned vertically.
Insert the cover clamps into the rectangular slots, put the handle
on the cover and lock it.
Press the upper cover with your thumbs at each clamp (1 and
2 on the picture), either one by one or concurrently, until you
hear a click.
ATTENTION! Both clamps should always be locked!

VACUUMING WITH A PAPER BAG AND WITH 1.5l-WATER AS AN ADDITIONAL FILTER


Proceed as recommended for p.A.Then, do the following:
Release the clamp at the bottom of the filtration chamber (1).
Insert the white GORETEX filtering insert (2) and press the
clamps.
Pour 1,5l of water into the front container.The water level should
be between the MIN and MAX indications.
ATTENTION! Always use the GORETEX filtering insert while
vacuuming with a paper bag.
After vacuuming do not leave the paper bag in
the filtration chamber if there is water left in the
front container.

VACUUMING DIRECTLY TO FILTER CHAMBER, WITHOUT A PAPER BAG, WITH OR WITHOUT


A FIZELINA FILTERING INSERT

Check if a paper bag is in the filter chamber and remove it, if necessary.
Check if the upper cover is properly fixed to the filter chamber (clamps 1 and 2
should be locked).To do this proceed according to the description under p.A.
Release the clamp at the bottom of the filtration chamber, insert the FIZELINA
(black insert) or do not insert it.
While vacuuming with the FIZELINA insert in place, the dust and dirt stored in
the filter chamber above the FIZELINA are wet.
ATTENTION! You can use a disposable (quick replacement) or a reusable FIZELINA insert (cheaper
but requires washing or rinsing).
118

instrukcja 616-010.indb 118

2010-02-23 10:19:01

Take care to wrap the foam filter around the float thoroughly (it is fixed with two fasteners).
Ensure that the gasket sticks to the container tightly.
Insert the water filter into the container
and place the container on the base.
Close the upper cover.
Insert the hose into the slot in the container so that the
symbols on the hose and the container are located
opposite to each other.Turn the hose to the left or right so
that these symbols are displaced.

Connect:
a. the extension tube and the hose,

b. the extension tube and the nozzle or brush you


want to use.
Insert the plug into the mains socket equipped with an earth pin and start the
vacuum cleaner by pressing the main switch.
ATTENTION! The vacuum cleaner is equipped with a float, which stops
suction automatically when the foam filter gets too dirty. This is
demonstrated by an increased rpm of the motor.
In this situation:
Switch the vacuum cleaner off by pressing the main switch and remove the plug
from the socket.
Turn the hose until the symbols on the hose and the container are located
opposite to each other.Remove the hose from the slot.
Open the upper cover and remove the front container.
Take the water filter out of the container and remove the foam
filter.
Clean the filters thoroughly (see: When you have finished
vacuuming).
Release the clamp at the bottom of the filtration chamber and remove the dust
collected.
If the dust was previously stored in a paper bag, release the upper cover clamps (1)
as described under p. A.
Remove the dirty water from the container and rinse the container.
Pour clean water, insert the water filter, place the container on the base and close
the upper cover.
Insert the plug into the mains socket equipped with an earth pin, start the vacuum
cleaner and continue cleaning.
ATTENTION! The float can also stop suction as a result of sudden manoeuvres,
impacts or crossing the doorsteps.
In this situation:
Switch the vacuum cleaner off for a dozen of seconds, then switch it on and continue cleaning.
119

instrukcja 616-010.indb 119

2010-02-23 10:19:01

REMOVING LIQUIDS
To remove liquids and for wet or steam cleaning use the detergent/steam hose and extension
tubes.
In order to use the vacuum cleaner to suck in the liquids you
should:
Insert the hose into the slot in the container so that the
symbols on the hose and the container are located
opposite to each other.Turn the hose to the left or right so
that these symbols are displaced.
Connect:
a. extension tubes (detergent /steam),
b. the extension tube and the hose,

c. the extension tube and the connector,

d. the connector and the small or big


spray nozzle.

Turn the lock on the joint between:


the extension tubes,
the tube and the hose,
the tube and the connector,
the connector and the nozzle.

Insert the hose stub into the valve at the base.


Ensure that the stub is properly fixed in the valve.
ATTENTION! If you have any difficulties while performing these operations you can wet the
gaskets with petroleum jelly, water, etc.
Having prepared the vacuum cleaner as described above you have to make sure that:
1. the front container is empty (contains no water).
2. no filtering inserts or paper bags are used.
3. the spray nozzles described below (small or big) are used.
ATTENTION! Under no circumstances start the vacuum cleaner with full containers.Do not suck in
large volumes of water at the same time (e.g.by immersing the hose in the water).
If the amount of liquid exceeds the MAX, level, the float will stop suction automatically.
In this situation:
Switch the vacuum cleaner off for a dozen of seconds, then switch it on and continue cleaning.

ACCESSORIES FOR WET CLEANING


Hose (detergent/steam) is a basic component of the vacuum cleaner.It is used for cleaning with detergent
and steam.Its flexibility allows manoeuvring various attachments and cleaning the area around the
vacuum cleaner.
The hose grip includes:
1. Button pressing the button in the direction indicated by the arrow 1 triggers
the water or steam is sprayed from the nozzle.
2. Blockade by pressing the blockade in the direction indicated by the arrow 2
you can lock the button to prevent unintended water or steam spray from the
nozzle.
3. Slide used to adjust the suction by uncovering or covering the hole under the
slide.
120

instrukcja 616-010.indb 120

2010-02-23 10:19:01

ATTENTION! While collecting liquids, wet or steam cleaning the slide should cover the hole
completely.
Extension tubes (detergent/steam) connect the hose (detergent/steam)
with a proper nozzle through (or without) a connector. Depending on the
particular application and the height of the user one or two extension tubes
can be used.
Connector is used to connect the tube (detergent/steam) only with
a big or small spray nozzle.
Big spray nozzle shall be used to
collect water or for wet cleaning.
Cleaning insert is installed in the big spray nozzle.It is used to
collect water from hard backgrounds, e.g.parquet floors, linoleum,
ceramic tiles, etc.and to perform wet cleaning.
Small spray nozzle shall be used wet cleaning the upholstery, e.g.on chairs,
armchairs, beds, car seats, etc.
Preparation of the vacuum cleaner to wet cleaning
Prior to wet cleaning thoroughly vacuum the area and prepare the vacuum cleaner.To do this:
Switch the vacuum cleaner off by pressing the main switch and remove the plug
from the socket.
Turn the hose until the symbols on the hose and the container are located
opposite to each other.Remove the hose from the slot.
Open the upper cover and remove the front container.

Take the water filter out of the container.


Remove the dust collected in the filtration chamber or remove a paper bag.
Remove the dirty water from the container and rinse the container.
Insert the water filter to the container without a paper bag and a filtering insert.
Place the container on the base and close the upper cover.
Then, follow the instructions given in the p.Collecting liquids
on how to install the hose, extension tubes, connector, spray
nozzles and the stub.

Then:
Uninstall the rear container:
open the upper cover and set it vertically (1),
lift the container and then move it backwards (2).
Remove the inlet cap and pour a cleaning agent (powder or fluid) into the container.
The amount of the agent is given on the label:
Powder preparation of the cleaning solution: in a separate
container dissolve the contents of the bag in 2.5 3l of water
(temp.of up to 45C).
Fluid: pour a measured amount of the fluid into the rear
container.1 bottle cap of the liquid per 3.5l of water.
Depending on the cleaning agent chosen, fill up the rear container with the
solution or warm water (up to 45C).
Put the inlet cap in place.
ATTENTION! The vacuum cleaner is equipped with only one type of the cleaning agent.

121

instrukcja 616-010.indb 121

2010-02-23 10:19:01

ZELMER S.A. guarantee a good cleaning effect and a proper operation of the vacuum cleaner only if the
cleaning agents approved by ZELMER S.A. are used in a proper amount
as indicated on the label:
DYWANOPUC powder manufactured by OKTIMA, Poland.
CARPEX fluid manufactured by ASTRA POLLEN , Poland.
FOUNTAINHEAD fluid manufactured by Butchers, USA.
Set the container in place and pres it to ensure it is properly fixed to the
vacuum cleaner.
Close the upper cover.

DEEP CLEANING THE CARPETS


Prior to cleaning the carpet check the colour fastness.
Put a small amount of the cleaning agent (powder solution or fluid) on a white cloth and clean the carpet
in a place, which is not well visible.If the cloth turns coloured, it means that the colour fastness is very low
and the carpet cannot be cleaned in this way.
To avoid foaming use n antifoaming agent recommended by ZELMER S.A. Follow the instructions given
on the label:
G 478 Entschumer D manufactured by BUZIL, Germany.
FOAM-FRE provided by Butchers, USA.
ATTENTION! The vacuum cleaner is equipped with only one type of an antifoaming agent.
Remove the collecting insert from the nozzle.
Find the direction of the nozzle manoeuvres, which
ensures least resistance.
Set the three-position switch (1) to 2 the pump in
the rear container takes water with detergent, which is
signalled by the indicator (5).
Start the vacuum cleaner by pressing the main switch (2).
ATTENTION! The pump can be started only if there is
water in the rear container. Otherwise the
pump will generate noise.
Press the button on the hose grip to adjust the water
inflow to the nozzle.
Move the nozzle on the carpet back and forth.

ATTENTION! If you find that despite the pump is running the nozzle does not spray any water,
check if the rear container is fixed properly (press it, if necessary) and the hose stub
sits firmly in the valve in the base. If you have difficulties, wet the rear container slot
and the stub gasket.
Clean the carpet in such a way that during cleaning and once you have completed cleaning you do not
step on the area you have just cleaned.
ATTENTION! Do not spray the cleaning agent in the same place for too long time as you can get
the carpet soaked through.
Upon cleaning a part of the carpet, stop spraying and let it dry with back-and-forth moves of the nozzle.
Repeat until the whole carpet area dries up.
Once you have completed spraying turn off the pump (set the three-position switch (1) from 2 to 0)
and press the button on the hose grip to adjust the water flow to the nozzle to release the pressure.
In case of aggravated or hardly removable dirt apply a washing agent recommended by ZELMER
S.A. until foam appears. Leave it for a few minutes and remove it with the vacuum cleaner.
ATTENTION! Do not allow the carpet to get soaked through. This may result in a permanent
deformation (corrugation).

122

instrukcja 616-010.indb 122

2010-02-23 10:19:02

CLEANING SMOOTH FLOORS


Place the collecting insert in the nozzle.
Set the three-position switch (1) to 2 and turn the vacuum cleaner on (as in
case of deep cleaning the carpets).
Press the button on the hose grip to adjust the water
inflow to the nozzle.
ATTENTION! In case of the spray nozzle gets
clogged disconnect the nozzle from
the extension tube and clean (blow
through) the duct or replace the nozzle
jet. A complete set of spare jets is
provided.
Replacement of jets
1. Remove the jet with a 5.6x1 rubber ring from the big spray nozzle, press the jet downwards with your
thumb as indicated on the nozzle.
2. Wet a new jet and a rubber ring and press it into the slot in the nozzle until you hear a click.
Move the nozzle on the cleaned area back and forth.
Upon cleaning a part of the floor, stop spraying (set the three-position switch (1) from 2 to 0) and
suck the liquid in through moving the nozzle slowly towards you until the cleaning solution is removed
from the floor.
Repeat this operation until the entire floor is cleaned and dries up.
Once you have completed spraying turn off the pump (set the three-position switch (1) from 2 to 0)
and press the button on the hose grip to adjust the water flow to the nozzle to release the pressure.
ATTENTION! If you performed a wet cleaning (removing wet contamination), just before finishing
your work suck in about 1-2 litres of pure water to rinse the hose and the extensions
tubes and then suck in the air to dry them.

STEAM CLEANING Accessories for steam cleaning


In case of steam cleaning use only the equipment listed below:the detergent/
steam hose, the detergent/steam extension pipes, a big spray nozzle,
a suction nozzle, a brush and a connector.
The suction nozzle is used to collect water from floor
coverings, carpets and floors.
The brush together with the connector and the suction
nozzle, facilitates cleaning tile joints, crevices, upholstery on
armchairs and seats, etc.
The steam spray nozzle is used to wash carpets, to clean smooth areas, walls,
tiles and to collect water from them.
The cleaning insert is fixed to the steam spray nozzle.It facilitates cleaning and
scrubbing smooth surfaces, walls and coverings.
The collecting insert is fixed to the steam spray nozzle.It facilitates cleaning
windows, smooth surfaces, walls, tiles in bathrooms and to collect water from
floors.
Work in a steam cleaning mode
Prior to steam cleaning check (in a place which is not visible well) if the material to be cleaned is resistant
to temperature, e.g.:
leather or lacquered wood may fade out,
unprotected wood may swell,
protective wax layers may peel off,
plastics may suffer from deformation,
plastic cloths, velvet, acryl may be damaged.

123

instrukcja 616-010.indb 123

2010-02-23 10:19:02

Preparation of the vacuum cleaner for steam cleaning


To prepare a saline solution use 3.5l of demineralized (distilled) water with 5g of table salt (1/2 level
teaspoon) or 5 ml of physiological salt (available in drugstores). Do not use salt every time. Use salt to
every third-fifth water tank.
Do not add salt to tap water.
ATTENTION! It is much better to use pure (distilled) water to prevent build-up of scale in the steam
generator.
Put the inlet cap into the slot on the rear container.
Set the container in place and press it to fix it firmly to the body.
close the upper cover.
ATTENTION! DO NOT LEAVE THE APPLIANCE READY TO CLEAN (THE STEAM GENERATOR
IS ON) FOR MORE THAN 30 MINUTES.

STEAM CLEANING SMOOTH SURFACES


To use the vacuum cleaner for steam cleaning the glaze, windows, mirrors and other glass surfaces you
should:
attach the steam spray nozzle on the detergent/steam
extension pipe and lock this joint by turning the blockade,
depending on the amount of dirt fix the proper insert
(collecting or cleaning) to the nozzle.

Set the three-position (1) switch to1.


Wait until the steam cleaning indicator (4) is on and turn
on the steam exhaust switch (3) for 5 seconds, which will
then light up.The pressure inside the steam generator
will be released.
After this time turn the switch off.
Wait until the steam cleaning indicator (4) lights up again (indicating that the appliance is ready to
work) and turn on the steam exhaust switch (3).
ATTENTION! To avoid cracks on windows, mirrors and other glass surfaces located in cold (nonheated) rooms and resulting from too big difference of temperature, first heat these
surfaces with a small amount of steam and then begin standard cleaning.
Press the button on the hose grip to adjust the water inflow to the nozzle.
The presence of water at the end of the nozzle while starting the stem
cleaning mode is typical.
Move the nozzle on the cleaned area back and forth. The time and intensity of
cleaning depends on the amount of dirt and the type of the background.
The amount of water in the rear container may be not enough to clean the entire area. Therefore, when
all water in the container is used up, refill the container, switch on the wet cleaning (detergent) mode
and switch it back to the steam cleaning mode when water appears on the nozzle outlet.
Upon cleaning a part of the floor, stop spraying, turn the vacuum cleaner on and suck in the liquid
created by condensing steam. To do this move the nozzle slowly towards you until the liquid is removed
from the floor. Repeat this operation until the entire surface is cleaned and dries up.
If the three-position switch (1) is set to "1 (steam cleaning) and you want to change it to the wet
cleaning mode (2), you have to move the switch to the neutral 0 first and then to 2. Never
switch the three-position switch from 1 to 2 directly.
ATTENTION! Never switch the three-position switch from 1 to 2 directly with the omission of
the neutral 0.
Once you have completed spraying turn off the pump (set the three-position switch (1) to 0 the
picture on p.3) and press the button on the hose grip to adjust the water flow to the nozzle to release
the pressure.

124

instrukcja 616-010.indb 124

2010-02-23 10:19:02

STEAM CLEANING VERY DIRTY AREAS


Prior to any replacement of the accessories wait until all the components cool
down.
The following mode is recommended to clean joints between tiles, oven windows,
cookers and hoods. It can be also applied to clean kitchen sinks, wash-basins and
sanitary equipment.
The time and intensity of cleaning depends on the amount of dirt.
In order to do this:
attach the connector and the steam spray nozzle on the detergent/steam
extension pipe and lock this joint by turning the blockade,
if you have problems with removing dirt install the brush at the nozzle tip.
ATTENTION! The brush is hard bristle and may scratch soft surfaces when subject to a direct
contact
set the three-position switch (1) to 1,
proceed as in case of steam cleaning the smooth
surfaces except for that upon spraying is stopped
and before the liquid is sucked in you should attach
the suction nozzle to the connector.

WHEN YOU HAVE FINISHED VACUUMING


Switch the vacuum cleaner off by pressing the main switch and remove the plug from the socket.
ATTENTION! Wait until the hose, the nozzles, the tubes and the nozzle
disconnect them.
Turn the hose until the symbols on the hose and
container are located opposite to each other. Remove
hose from the slot.
Press the red button in vacuum cleaner base and remove
hose stub.

jets cool down. Then,


the
the
the

Unlock the blockade and disconnect the extension pipes.similarly,


disconnect the hose and the nozzle.
Take the water filter out of the container.
Remove the foam filter from the water filter and rinse it with running
water with the water stream moving from the inner side of the foam.
ATTENTION! Do not wash the filtering inserts manually (squeezing) or with
a washing machine.Avoid folding, pulling and deformations.
Having cleaned the foam let it dry either unwrapped or hanged.
Never dry the foam on heaters, radiators, ovens, etc.
Remove the dirty water from the container through the slot.
Wash the container and the water filter thoroughly, repeat this
operation a number of times using fresh water each time.
Then, thoroughly wash all vacuum cleaner components used
(hose, tubes, accessories).
ATTENTION! Failure to wash these components thoroughly may affect the
filtering capacity of the inserts and foam and may contribute to
proliferation of bacteria and saprophytes.
Dry all the components.
ATTENTION! Never assemble the vacuum cleaner before all components dry.
IInert the water filter, set the container in place and close the upper cover.

125

instrukcja 616-010.indb 125

2010-02-23 10:19:02

FILTER REPLACEMENT
In the course of the operation the inlet and exhaust air filters get dirty. To ensure proper operation of the
vacuum cleaner it is recommended to rinse the inlet filter frequently. A very dirty or damaged inlet filter has
to be replaced with a new one.
Inlet filter
Open the upper cover and set it to a vertical position.
Seize the top edge of the filter with your fingers and pull it slightly towards you until
it pulls out from the clamps.
Rotate the frame, take the filter out, rinse it with running water wringing it out slightly,
dry it and set in place (or replace with a new one).
Position the new filter thoroughly so that the frame edges stick tightly to the rim of
the filter.
Close the cover.
Exhaust air filter
The exhaust air filter should be replaced upon about 30 hours of operation
(6 months) or earlier in case it gets very dirty.
Press the blockade and open the exhaust cover.
Replace the filter (1 and 2):

Model: 616.*E Fig.A Electrofilter


Position the new filter thoroughly so that the frame edges stick tightly to
the rim of the filter.

Model: 616.*S Fig.B HEPA Filter cartridge

Upon going though the turbines this foam condenses then on the exhaust filter. To avoid this you
should add an anti-foam agent recommended by ZELMER S.A. to the front container and to turn on
the vacuum cleaner (without the front container) for a few minutes to let the suction system dry.
The exhaust air filter shall always be replaced with a genuine brand-new one.

126

instrukcja 616-010.indb 126

2010-02-23 10:19:02

PROBLEMS, WHICH MAY OCCUR WHILE OPERATING THE VACUUM CLEANER


Problem

Possible cause

1. The vacuum cleaner


No power supply.
does not work.

Solution
Check the mains cable and the slot.

The steam generator is off. Check if the three-position switch (1) is set to 1.

2. Steam is not
generated (1)

3. Water appears
instead of steam

4. The pump works


very loudly and
continuously

The rear container is


empty.

Fill the rear container with water.

Steam is not ready yet.

Wait until the steam cleaning lamp (4) is on.

The rear container


assembled improperly.

Make sure that the rear container sits firmly in


the base.Press it down, if necessary.

No isotonic saline solution


or table salt in water.

Dissolve 5g of table salt (1/2 teaspoon) or 5ml of


isotonic saline solution in water (rear container).

Steam is not ready yet.

Wait until the steam cleaning lamp (4) is on.

No isotonic saline solution


or table salt in water.

Dissolve 5g of table salt (1/2 teaspoon) or 5ml of


isotonic saline solution in water (rear container).

No water in the rear


container.

Fill the rear container with water.

The rear container


assembled improperly.

Make sure that the rear container sits firmly in


the base.Press it down, if necessary.

Air pocket in the pump.

Set the three-position switch 1 to 2 and wait until


water comes out of the nozzle jet.Then, set the
three-position switch 1 back to 1.

(1) Check when the steam exhaust switch is on.


ATTENTION! All other failures detected, such as leakage of water or steam from the vacuum
cleaner, should be repaired by an authorized service centers only.

ECOLOGY ENVIRONMENT PROTECTION


Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!

127

instrukcja 616-010.indb 127

2010-02-23 10:19:03

616-010

instrukcja 616-010.indb 128

2010-02-23 10:19:03