Vous êtes sur la page 1sur 6

Toki ni wa Mukashi no Hanashi wo

時には昔の話を

Relaxing Piano: Hayao Miyazaki

Arr.: Makiko Hirohashi Transcriber: AKPlayer q = 76 œ U œ ™ œ œ ™
Arr.: Makiko Hirohashi
Transcriber: AKPlayer
q = 76
œ
U
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
# # #
{
4
œ œ ™
œ
œ œ
œ
œ œ ™
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
&
4
J
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ
J
˙
œ
œ
n ˙
œ
œ
˙ ˙ ˙
œ ™
˙
œ
œ
œ
œ
˙
?
4
J
œ
# # #
J
œ #œ
4
5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# # #
{
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙ ˙
˙
?
˙ ˙
˙
˙
˙
# # #
9
œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ
# # #
{
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
&
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ ™
œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ
?
J
R
œ œ œ
# # #
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
∏ ∏ ∏ ∏
∏ ∏ ∏∏
12 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ
12
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ ™
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
& # # #
{ ?
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ Œ #œ
œ œ
# # #
Œ
œ
œ
œ œ œ
15 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
15
œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ
& # # #
{ ?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
#œ œ œ
œ
œ
# # #
œ
j œ
J
œ
œ
œ
∏ ∏ ∏∏ ∏
∏ ∏∏ ∏ ∏

2

18 œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ
18
œ
œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ ˙
œ
œ
œ œ œ œ
#œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ ™
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ
˙
˙
J
œ œ
˙
# # #
œ
U
3
21
œ
3
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ ™
œ
œ
œ ™
œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
J
˙
œ
˙
˙
˙
œ
n ˙
œ ™
œ
œ
˙
œ
œ
œ œ
˙
J
œ #œ
œ
# # #
J
25
œ œ
œ œ œ œ
œ
≈ œ œ œ œ
≈ œ œ œ
œ
œ
≈ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
# # #
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
∏ ∏∏
∏ ∏ ∏ ∏∏
∏ ∏ ∏ ∏
∏ ∏∏ ∏ ∏

& # # #
{ ?

& # # #
{ ?

& # # #
{ ?

27 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ
27
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ
≈ œ œ œ œ
≈ œ œ œ
œ
& # # #
{ ?
œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
# # #
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
29 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ
29
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ≈ œ œ œ œ ™
œ
œ
œ œ œ
œ
& # # #
{ ?
œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
≈ œ
œ
œ
œ œ œ œ
# # #
œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
31 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & #
31
œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
& # # #
{ ?
œ œ ™ ™
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ
# # #
œ œ œ œ
œ œ œ œ
&
∏ ∏ ∏ ∏

3

33 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
33
œ œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
œ
œ
& # # #
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ™
œ œ œ œ œ
œ œ
{
nœ œ œ nœ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
& # # #
œ
œ œ œ œ œ

{

35

& # # #

         

∏ ∏ ∏

 

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ
™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

∏ ∏∏

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

& # # #

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

 

?

œ œ œ œ

œ œ œ œ
 

œ œ œ œ

œ œ œ œ
 

œ œ

 

œ

œ

 
38 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ
38
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ ™ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
‰ œ œ
œ
œ
# # # #
& # # #
œ
{
j
? #œ
œ nœ
œ
œ
œ œ œ œ Ó
# # #
œ
œ ˙
# # # #
n œ
œ ™
œ ˙
∏∏ ∏ ∏
∏ ∏∏ ∏
41 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
41
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™
œ
# # #
& # # # #
™ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ ™
œ
≈ œ
œ
3
{
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
? # # # #
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ œ
œ
œ
œ
# # #
˙
œ
“ ” œ œ œ ˙ œ ™ œ œ ™ œ U 44 œ
œ
œ
œ
˙
œ
™ œ œ
™ œ
U
44
œ
œ
œ ™
˙
œ
œ œ ™
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ
˙
1
& # # #
J
4
{
œ
œ
œ
œ
œ œ ˙
œ
œ
œ œ
œ
˙
? # # #
œ
œ œ œ
œ
œ
˙
˙
˙
˙
?
1
˙
˙
˙
&
˙
˙ ˙
4
˙ ˙
˙
#
˙
˙
™ 48 œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ
48
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
1
4
œ
œ
J
œ œ ™
œ
≈ ≈ œ œ
œ
œ ™
& # # #
4
4
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œ
œ
{
n œ
œ
œ ™
˙
œ
˙
œ
˙
œ ™
? # # # œ
1
4
œ ™
˙
J
4
4
œ
˙
J
˙ ˙
˙
∏ ∏∏

4

52

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ œ
œ
#
j
œ
œ
& # # #
œ œ œ œ
œ
œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ ™
œ
{
œ
.
œ œ œ œ
˙
œ ™
˙
œ
?
J
œ
.
#
œ
œ nœ J
# # #
˙
œ
#
œ
œ
œ
œ œ ˙
∏ ∏ ∏∏
56 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
56
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ
& # œ œ
œ
œ œ
≈ œ j œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ
{
œ
?
#
œ ™
œ œ œ
Œ
œ
Ó
J
58 œ ™ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ ≈ &
58
œ ™
œ
œ
j
œ œ œ œ œ œ
œ
& #
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ ™ œ r œ œ œ œ
œ œ œ
{
œ
?
#
œ
œ œ œ œ
R
Ó
‰ ™
œ 60 œ œ œ ™ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
60
œ
œ
œ ™ ™
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
‰ œ œ r œ
œ œ œ
& # œ
œ
œ r œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
{
œ
?
#
œ
≈ œ œ
œ œ
œ œ
62
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ ™
Œ
& #
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
≈ œ œ œ œ
R
œ œ œ œ
{
œ œ œ œ œ
?
#
œ œ œ
œ
œ œ œ
&
œ 64 œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ
œ
64
œ œ œ œ
œ j
œ
œ
œ œ œ œ œ ™
œ
œ
œ œ
œ
& #
R
R
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
{
?
& # œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ

5

œ œ œ œ 66 œ œ œ # & { ? œ œ œ
œ œ œ œ
66
œ
œ œ
#
&
{ ?
œ œ œ œ œ r œ œ œ œ r
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
œ
˙
˙ ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
˙ ˙
w
69 œ œ œ œ œ œ # & { ? œ œ œ œ
69
œ œ œ œ œ œ
#
&
{ ?
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
≈ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
3
b
œ
1
4
œ
b
œ
4
œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ
# œ
œ ™
#
œ
œ
3
1
œ
œ
nœ J
˙
œ
b
œ ™ œ j ˙
4
b
4
˙
∏ ∏
∏ ∏∏
U œ œ œ œ 73 œ œ œ œ œ œ œ œ ™
U
œ
œ œ œ
73
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ ™
œ œ œ œ
œ
1
4
œ
œ œ œ œ œ
& b b
{ ?
4
4
œ #œ œ œ
˙
œ œ
˙ ˙ ˙
œ
œ œ œ
œ œ
1
4
œ œ œ œ œ œ
œ
b b
4
4
œ œ œ
#œ œ œ œ
∏ ∏∏ ∏ ∏

76

œ œ œ œ œ œ b œ & b b { ? b b
œ œ œ œ œ
œ
b
œ
& b b
{ ?
b b
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ j œ œ
œ
œ œ œ œ œ
‰ œ j œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ
˙
˙
œ œ
˙
b b
˙
œ
b
˙
˙
b b
œ œ œ œ
œ
˙
œ ˙
œ
œ
80 œ œ ™ œ œ œ œ & b b b { ? œ
80
œ
œ
œ
œ
œ
œ
& b b b
{ ?
œ ™
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ j œ ≈ œ œ œ
œ
œ œ
R
˙
˙
œ
œ œ
˙
b b b
˙
˙
œ œ œ
˙
œ
œ œ œ
83
j
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
& b b b
{ ?
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ r œ
J œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ œ
b b b
œ œ œ
œ œ œ
œ œ Œ
œ
œ
œ œ œ

6

86

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
b œ œ œ œ
œ
5
œ
œ
nœ œ œ œ œ
œ
œ œ
œ œ œ œ œ
& b b b œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
4
{
œ
œ œ œ œ œ
œ
j
5
? b b b
b
œ
4
œ
œ
œ
˙
œ
œ œ ™
œ
b
œ
œ
œ
˙
∏ ∏
∏ ∏ ∏
∏∏ ∏∏

89

w 5 œ œ œ œ 4 œ ™ ™ œ œ œ œ œ
w
5
œ œ œ œ
4
œ
œ
œ
œ œ
œ
& b b b
4
4
œ j œ
œ
œ ™
œ
œ
J
œ
œ œ
œ œ œ œ
U
{
˙
œ
˙
˙
œ
˙
˙ ™
4
œ
˙
˙
œ
? œ œ œ
5
œ ™
˙ ™
J
b b b
4
4
J
œ
U rit.
92
œ ™ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ™ œ œ ˙ w
œ
œ
œ œ œ œ
˙
œ œ
œ
œ
˙
w
& œ
b b b
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
{
˙
b
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ Ó
w
? b b b
œ
œ
b
˙
œ œ
w
œ
w
∏ ∏ ∏ ∏
∏ ∏ ∏ ∏∏
∏ ∏ ∏∏
∏ ∏ ∏∏ ∏
∏ ∏ ∏ ∏∏