Vous êtes sur la page 1sur 28

Ignas Vgl

ATITIKTIES LENTEL S

EUROPOS SJUNGOS SUTARTIS

Numeracija iki Amsterdamo sutarties

Numeracija po Amsterdamo sutarties I ANTRA TIN DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis

Numeracija po Lisabonos sutarties I ANTRA TIN DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis 2 straipsnis

1 ANTRATIN DALIS A straipsnis

B straipsnis C straipsnis

2 straipsnis 3 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (1)

3 straipsnis

4 straipsnis 5 straipsnis (2) D straipsnis 4 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (3) 5 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (4) 6 straipsnis 7 straipsnis 6 straipsnis 7 straipsnis 8 straipsnis II ANTRA TIN DALIS EUROPOS EKONOMIN S BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES ATSIVELGIANT EUROPOS BENDRIJOS STEIGIM PAKEITIMAI II ANTRA TIN DALIS NUOSTATOS DL DEMOKRATIJOS PRINCIP

E straipsnis F straipsnis F.1 straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi)

II ANTRA TIN DALIS

G straipsnis

8 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 9 straipsnis (5) 10 (6) straipsnis (1) I esms pakeistas Sutarties dl Europos Sjungos veikimo (toliau SESV) 7 straipsniu ir Europos Sjungos sutarties (toliau ES sutartis) 13 straipsnio 1 dalimi bei 21 straipsnio 3 dalies antrja pastraipa. (2) Pakeiia Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau EB sutartis) 5 straipsn . (3) I esms pakeistas 15 straipsniu. (4) I esms pakeistas 13 straipsnio 2 dalimi. (5) ES sutarties, kuri galiojo iki Lisabonos sutarties sigaliojimo, (toliau dabartin ES sutartis) 8 straipsnis i dalies pakeit EB sutart. Tie pakeitimai yra pateikiami pastarojoje Sutartyje ir 8 straipsnis panaikinamas. Jo numeracija panaudota naujos nuostatos raymui. (6) 4 dalis i esms pakeiia EB sutarties 191 straipsnio pirmj pastraip .

Numeracija iki Amsterdamo sutarties

Numeracija po Amsterdamo sutarties

Numeracija po Lisabonos sutarties 11 straipsnis 12 straipsnis

III ANTRA TIN DALIS

III ANTRA TIN DALIS EUROPOS ANGLI IR PLIENO BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES PAKEITIMAI

III ANTRA TIN DALIS NUOSTATOS DL INSTITUCIJ

H straipsnis

9 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (7) 13 straipsnis 14 straipsnis (8) 15 straipsnis (9) 16 straipsnis (10) 17 straipsnis (11) 18 straipsnis 19 straipsnis (12) IV ANTRA TIN DALIS EUROPOS ATOMINS ENERGIJOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES PAKEITIMAI 10 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (13) 27a27e straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 4040b straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 4345 (pakeisti Lisabonos sutartimi) IV ANTRA TIN DALIS NUOSTATOS DL TVIRTESNIO BENDRADARBIAVIMO 20 straipsnis (14)

IV ANTRATIN DALIS

I straipsnis

(7) Dabartins ES Sutarties 9 straipsnis i dalies pakeit Europos anglies ir plieno bendrijos steigimo sutart. Pastaroji Sutartis nustojo galioti 2002 m. liepos 23 d. 9 straipsnis panaikinamas ir jo numeracija panaudota kitos nuostatos raymui. (8) EB sutarties 189 straipsnis i esms pakeistas 1 ir 2 dalimis; EB sutarties 190 straipsnio 13 dalys i esms pakeistos 13 dalimis; EB sutarties 192 straipsnio pirmoji pastraipa i esms pakeista 1 dalimi; EB sutarties 197 straipsnio pirmoji pastraipa i esms pakeista 4 dalimi; (9) I esm s pakeiia 4 dal. (10) EB sutarties 202 straipsnio pirma ir antra traukos i esms pakeistos 1 dalimi; EB sutarties 203 straipsnis i esms pakeistas 2 ir 9 dalimis; EB sutarties 205 straipsnio 2 ir 4 dalys i esms pakeistos 4 ir 5 dalimis; (11) EB sutarties 211 straipsnis i esms pakeistas 1 dalimi; EB sutarties 214 straipsnis i esms pakeistas 3 ir 7 dalimis; EB sutarties 217 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys i esms pakeistos 6 dalimi; (12) I esms pakeit EB sutarties 220 straipsn ; EB sutarties 221 straipsnio pirmoji pastraipa i esms pakeista 2 dalies pirmja pastraipa. (13) Dabartins ES sutarties 10 straipsnis i dalies pakeit Atomins energijos bendrijos steigimo sutart. ie pakeitimai pateikiami ioje pastarojoje Sutartyje ir 10 straipsnis panaikinamas. Jo numeracija panaudota kitos nuostatos raymui. (14) Taip pat pakeiia EB sutarties 11 ir 11a straipsnius. Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutartie s

Numeracija po Amsterdamo sutarties

Numeracija po Lisabonos sutarties V ANTRA TIN DALIS BENDROSIOS NUO- STATOS, SUSIJUSIOS SU SJUNGOS IORS VEIKSMAIS, IR KONKRE IOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU BENDRA USIENIO IR SAU- GUMO POLITIKA 1 skyrius Bendrosios nuostatos dl Sjungos iors veiksm 21 straipsnis 22 straipsnis 2 skyrius Konkre ios nuostatos dl bendros usienio ir saugumo politikos 1 skirsnis Bendrosios nuostatos 23 straipsnis

V ANTRATIN DALIS (pertvarkyta V ANTRA TIN DALIS NUOSTATOS DL BENDROS USIENIO IR SAUGUMO Amsterdamo sutartimi) POLITI- KOS

J.1 straipsnis J.2 straipsnis J.3 straipsnis

11 straipsnis 12 straipsnis 13 straipsnis

24 straipsnis 25 straipsnis 26 straipsnis 27 straipsnis

J.4 straipsnis J.5 straipsnis

14 straipsnis 15 straipsnis 22 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 23 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi)

28 straipsnis 29 straipsnis 30 straipsnis 31 straipsnis 32 straipsnis 42 straipsnis 33 straipsnis 34 straipsnis 35 straipsnis 36 straipsnis 30 straipsnis 31 straipsnis 37 straipsnis Ignas Vgl

J.6 straipsnis J.7 straipsnis J.8 straipsnis J.9 straipsnis J.10 straipsnis J.11 straipsnis J.12 straipsnis J.13 straipsnis J.14 straipsnis

16 straipsnis 17 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 18 straipsnis 19 straipsnis 20 straipsnis 21 straipsnis 22 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 23 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 24 straipsnis

Numeracija iki Amsterdamo sutarties J.15 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties 25 straipsnis

Numeracija po Lisabonos sutarties 38 straipsnis 39 straipsnis

47 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) J.16 straipsnis J.17 straipsnis 26 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 27 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 27a straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (15) 27b straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (15) 27c straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (15) 27d straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (15) 27e straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (15) J.18 straipsnis 28 straipsnis

40 straipsnis

20 straipsnis 20 straipsnis 20 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

41 straipsnis 2 skirsnis Nuostatos dl bendros saugumo ir gynybos politikos

17 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi)

42 straipsnis 43 straipsnis 44 straipsnis 45 straipsnis 46 straipsnis

VI ANTRATIN DALIS ( pertvarkyta Amsterdamo sutartimi)

VI ANTRA TIN DALIS POLICIJOS IR TEISMINIO BENDRADARBIAVIMO BAUDIAMOSIOSE BYLOSE NUOSTATOS (panaikintas Lisabonos sutartimi) (16) 29 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (17) 30 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (18) 31 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (19)

K.1 straipsnis K.2 straipsnis K.3 straipsnis

(15) Dabartins ES sutarties 27a27e straipsniai, susij su tvirtesniu bendradarbiavimu, taip pat pakeiiami SESV 326334 straipsniais. (16) Dabartins ES sutarties VI antratins dalies nuostatos, susijusios su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudiamosiose bylose, pakeiiami SESV treiosios dalies IV antratins 1, 4 ir 5 skyri nuostatomis. (17) Pakeistas SESV 67 straipsniu. (18) Pakeistas SESV 87 ir 88 straipsniais. (19) Pakeistas SESV 82, 83 ir 85 straipsniais. Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutarties K.4 straipsnis K.5 straipsnis K.6 straipsnis K.7 straipsnis K.8 straipsnis K.9 straipsnis K.10 straipsnis K.11 straipsnis K.12 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties 32 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (20) 33 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (21) 34 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 35 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 36 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (22) 37 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 38 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 39 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi)

Numeracija po Lisabonos sutarties

40 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (23) 20 straipsnis 40a straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (23) 40b straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (23) 20 straipsnis 20 straipsnis

K.13 straipsnis K.14 straipsnis VIa ANTRATIN DALIS (traukta Amsterdamo sutartimi)

41 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 42 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) VII ANTRA TIN DALIS TVIRTESNIO BENDRADARBIAVIMO NUOSTATOS (pakeista Lisabonos sutartimi) (24) IV ANTRA TIN DALIS T VIRTESNIO BENDRADARBIAVIMO NUOSTATOS

K.15 straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi)

43 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (24) 20 straipsnis 43a straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (24) 43b straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (24) 20 straipsnis 20 straipsnis

K.16 straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi)

44 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (24) 20 straipsnis 44a straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (24) 20 straipsnis

K.17 straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) VII ANTRATIN DALIS

45 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (24) 20 straipsnis VIII ANTRA TIN DALIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 46 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 47 straipsnis VI ANTRA TIN DALIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

L straipsnis

(20) (21) (22) (23)

Pakeistas SESV 89 straipsniu. Pakeistas SESV 72 straipsniu. Pakeistas SESV 71 straipsniu. Dabartins ES sutarties 4040b straipsniai, susij su tvirtesniu bendradarbiavimu, taip pat pakeiiami SESV 326334 straipsniais. (24) Dabartins ES sutarties VII antratins dalies 4345 straipsniai, susij su tvirtesniu bendradarbiavimu, taip pat pakeiiami SESV 326334 straipsniais. Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutarties M straipsnis N straipsnis O straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties 47 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 48 straipsnis 49 straipsnis

Numeracija po Lisabonos sutarties 40 straipsnis 48 straipsnis 49 straipsnis 50 straipsnis 51 straipsnis 52 straipsnis

P straipsnis Q straipsnis R straipsnis S straipsnis

50 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 51 straipsnis 52 straipsnis 53 straipsnis 53 straipsnis 54 straipsnis 55 straipsnis

SUTARTIS DL EUROPOS SJUNGOS VEIKIMO Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) PIRMOJI DALIS PIRMOJI DALIS PRINCIPAI 1 straipsnis 1 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 1 straipsnis 2 straipsnis 2 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (25) I antra tin dalis Sjungos kompetencijos kategorijos ir sritys 2 straipsnis 3 straipsnis 4 straipsnis 5 straipsnis 6 straipsnis II antra tin dalis Bendrai taikomos nuostatos (25) I esms pakeistas ES sutarties 3 straipsniu. Ignas Vgl PIRMOJI DALIS PRINCIPAI Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) Nauja Sutarties dl Europos Sjungos veikimo numeracija

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis)

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija

7 straipsnis 3 straipsnis 3 straipsnio 1 dalis (panaikinta Lisabonos sutartimi) (26) 3 straipsnis 3 straipsnio 2 dalis 3a straipsnis 4 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 3b straipsnis 5 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (27) 9 straipsnis 10 straipsnis 3c straipsnis 6 straipsnis 153 straipsnio 2 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 4 straipsnis 4a straipsnis 4b straipsnis 5 straipsnis 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 9 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 10 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (31) 11 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (32) 326334 straipsniai 11a straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) (32) 6 straipsnis 12 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 6a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 7 straipsnis (panaikintas) 7a straipsnis 14 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 7b straipsnis (panaikintas) 7c straipsnis 15 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 7d straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 16 straipsnis 255 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 286 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi)
(26) I esms pakeistas SESV 36 straipsniais. (27) Pakeistas ES sutarties 5 straipsniu. (28) terpta nuostata i Protokolo dl gyvn apsaugos ir gerovs. (29) I esms pakeistas ES sutarties 13 straipsniu. (30) I esms pakeistas ES sutarties 13 straipsniu ir SESV 282 straipsnio 1 dalimi. (31) I esms pakeistas ES sutarties 4 straipsnio 3 dalimi. (32) Taip pat pakeistas ES sutarties 20 straipsniu.

8 straipsnis 119 straipsnis

11 straipsnis 12 straipsnis 13 straipsnis (28)

7 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (29) 8 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (30)

326334 straipsniai

18 straipsnis 19 straipsnis

13 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi)

26 straipsnis

27 straipsnis 14 straipsnis 15 straipsnis 16 straipsnis

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis)

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 17 straipsnis ANTROJI DALIS NEDISKRIMINAVIMAS IR SJUNGOS PILIET YB 18 straipsnis 19 straipsnis 20 straipsnis 21 straipsnis 22 straipsnis 23 straipsnis 24 straipsnis 25 straipsnis TREIOJI DALIS SJUNGOS POLITIKOS SRITYS IR VIDAUS VEIKSMAI I antra tin dalis Vidaus rinka

ANTROJI DALIS

ANTROJI DALIS SJUNGOS PILIET YB

12 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 13 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 8 straipsnis 17 straipsnis 8a straipsnis 18 straipsnis 8b straipsnis 19 straipsnis 8c straipsnis 20 straipsnis 8d straipsnis 21 straipsnis 8e straipsnis 22 straipsnis TREIOJI DALIS TREIOJI DALIS BENDRIJOS POLITIKOS SRITYS

14 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 15 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) I antratin dalis I antra tin dalis Laisvas preki judjimas 9 straipsnis 10 straipsnis 11straipnis (panaikintas) 1 skyrius 1 skirsnis (ibrauktas) 12 straipsnis 25 straipsnis 13 17 straipsniai (panaikinti) 2 skirsnis (panaikintas) 18 27 straipsniai (panaikinti) 28 straipsnis 29 straipsnis 26 straipsnis 27 straipsnis Treiosios dalies X antratin dalis Muitini bendradarbiavimas (perkelta) 135 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 2 skyrius 2 skyrius Kiekybini apribojim tarp valstybi nari udraudimas 30 straipsnis 28 straipsnis 23 straipsnis 24 straipsnis

26 straipsnis 27 straipsnis II antra tin dalis Laisvas preki judjimas 28 straipsnis 29 straipsnis

1 skyrius Muit sjunga

1 skyrius Muit sjunga

30 straipsnis

31 straipsnis 32 straipsnis 2 skirsnis Muit sjunga

33 straipsnis 2 skyrius Kiekybini apribojim tarp valstybi nari udraudimas 34 straipsnis Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 31 33 straipsniai (panaikinti) 34 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija

29 straipsnis 35 straipsnis (panaikintas) 36 straipsnis 30 straipsnis 37 straipsnis II antratin dalis 38 straipsnis 32 straipsnis 39 straipsnis 33 straipsnis 40 straipsnis 34 straipsnis 41 straipsnis 35 straipsnis 42 straipsnis 36 straipsnis 43 straipsnis 37 straipsnis 44 45 straipsniai (panaikinti) 46 straipsnis 38 straipsnis 47 straipsnis (panaikintas) III antratin dalis 1 skyrius 1 skyrius Darbuotojai 48 straipsnis 39 straipsnis 49 straipsnis 40 straipsnis 50 straipsnis 41 straipsnis 51 straipsnis 42 straipsnis 2 skyrius 2 skyrius steigimo teis 52 straipsnis 43 straipsnis 53 straipsnis (panaikintas) 54 straipsnis 44 straipsnis 55 straipsnis 45 straipsnis 56 straipsnis 46 straipsnis 57 straipsnis 47 straipsnis 58 straipsnis 48 straipsnis 294 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 3 skyrius 59 straipsnis 49 straipsnis 3 skyrius Paslaugos 31 straipsnis II antra tin dalis ems kis

35 straipsnis

36 straipsnis 37 straipsnis III antra tin dalis ems kis ir uvininkyst 38 straipsnis 39 straipsnis 40 straipsnis 41 straipsnis 42 straipsnis 43 straipsnis

44 straipsnis

III antra tin dalis Laisvas asmen , paslaug ir IV antra tin dalis Laisvas asmen , kapitalo judjimas paslaug ir kapitalo judjimas 1 skyrius Darbuotojai 45 straipsnis 46 straipsnis 47 straipsnis 48 straipsnis 2 skyrius steigimo teis 49 straipsnis

50 straipsnis 51 straipsnis 52 straipsnis 53 straipsnis 54 straipsnis 55 straipsnis 3 skyrius Paslaugos 56 straipsnis Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 60 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 50 straipsnis

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 57 straipsnis 58 straipsnis

61 straipsnis 51 straipsnis 62 straipsnis (panaikintas) 63 straipsnis 52 straipsnis 64 straipsnis 53 straipsnis 65 straipsnis 54 straipsnis 66 straipsnis 55 straipsnis 4 skyrius 4 skyrius Kapitalas ir mokjimai 67 73, 73a straipsniai (panaikinti) 73b straipsnis 56 straipsnis 73c straipsnis 57 straipsnis 73d straipsnis 58 straipsnis 73e straipsnis (panaikintas) 73f straipsnis 59 straipsnis 73g straipsnis 60 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 73h straipsnis (panaikintas) III antratin dalis (traukta Amsterdamo IV antratin dalis Viz, prieglobsio, imigracijos ir kitos su laisvu asmen judjimu sutartimi) susijusios politikos sritys 73i straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) V antra tin dalis Laisvs, saugumo ir teisingumo erdv 1 skyrius Bendrosios nuostatos 61 straipsnis 67 straipsnis (33) 68 straipsnis 69 straipsnis 70 straipsnis 71 straipsnis (34) 73l straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 73n straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 73g straipsnis 64 straipsnio 1 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 72 straipsnis (35) 73 straipsnis 66 straipsnis (perkeltas) 60 straipsnis (pakeistas) 74 straipsnis 75 straipsnis 76 straipsnis 75 straipsnis 66 straipsnis 65 straipsnis 64 straipsnis 63 straipsnis 4 skyrius Kapitalas ir mokjimai 62 straipsnis 61 straipsnis 60 straipsnis 59 straipsnis

(33) Taip pat pakeiia dabartins ES sutarties 29 straipsn . (34) Pakeiia dabartins ES sutarties 36 straipsn . (35) Taip pat pakeiia dabartins ES sutarties 33 straipsn .

Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis)

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 2 skyrius Sien kontrol s, prieglobsio ir imigracijos politika

73j straipsnis (trauktas A msterdamo sutartimi) 62 straipsnis 73k, 73l straipsniai (traukti Amsterdamo sutartimi) 63 straipsnio 1 ir 2 punktai ir 64 straipsnio 2 dalis (36) 73k straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 63 straipsnio 3 ir 4 punktai

77 straipsnis 78 straipsnis

79 straipsnis 80 straipsnis

73l straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi)

64 straipsnio 1 dalis (pakeista Lisabonos sutartimi)

72 straipsnis 3 skyrius Teisminis bendradarbiavimas civilinse bylose

73m straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 73n straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 73o straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 73p straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 73q straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi)

65 straipsnis 66 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 67 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 68 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 69 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi)

81 straipsnis 74 straipsnis

4 skyrius Teisminis bendradarbiavimas baudiamosiose bylose 82 straipsnis (37) 83 straipsnis (37) 84 straipsnis 85 straipsnis (37) 86 straipsnis 5 skyrius Policijos bendradarbiavimas 87 straipsnis (38) 88 straipsnis (38) 89 straipsnis (39) (36) EB sutarties 63 straipsnio 1 ir 2 punktai pakeiiami SESV 78 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 64 straipsnio 2 dalis pakeiiama SESV 78 straipsnio 3 dalimi. 37 ( ) Pakeiia dabartins ES sutarties 31 straipsn . (38) Pakeiia dabartins ES sutarties 30 straipsn . (39) Pakeiia dabartins ES sutarties 32 straipsn . Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) IV antratin dalis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) V antratin dalis Transportas

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija VI antra tin dalis Transportas 90 straipsnis 91 straipsnis 92 straipsnis 93 straipsnis 94 straipsnis 95 straipsnis 96 straipsnis 97 straipsnis 98 straipsnis 99 straipsnis 100 straipsnis VII antratin dalis Konkurencijos, mokesi ir teiss akt derinimo bendrosios taisykl s 1 skyrius Konkurencijos taisykl s 1 skirsnis mon ms taikomos taisykl s 101 straipsnis 102 straipsnis 103 straipsnis 104 straipsnis 105 straipsnis 106 straipsnis

74 straipsnis 70 straipsnis 75 straipsnis 71 straipsnis 76 straipsnis 72 straipsnis 77 straipsnis 73 straipsnis 78 straipsnis 74 straipsnis 79 straipsnis 75 straipsnis 80 straipsnis 76 straipsnis 81 straipsnis 77 straipsnis 82 straipsnis 78 straipsnis 83 straipsnis 79 straipsnis 84 straipsnis 80 straipsnis V antratin dalis VI antra tin dalis Konkurencijos, mokesi ir teiss akt derinimo bendrosios taisykl s 1 skyrius 1 skyrius Konkurencijos taisykl s 1 skirsnis 1 skirsnis mon ms taikomos taisykl s 85 straipsnis 81 straipsnis 86 straipsnis 82 straipsnis 87 straipsnis 83 straipsnis 88 straipsnis 84 straipsnis 89 straipsnis 85 straipsnis 90 straipsnis 86 straipsnis 2 skirsnis (ibrauktas), 91 straipsnis (panaikintas) 3 skirsnis 92 straipsnis 87 straipsnis 93 straipsnis 88 straipsnis 94 straipsnis 89 straipsnis 2 skyrius 2 skyrius Mokesi nuostatos 2 skyrius Mokesi nuostatos 109 straipsnis 108 straipsnis 107 straipsnis 2 skirsnis Valstybi teikiama pagalba 2 skirsnis Valstybi teikiama pagalba

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 95 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 90 straipsnis

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 110 straipsnis 111 straipsnis

96 straipsnis 91 straipsnis 97 straipsnis (panaikintas) 98 straipsnis 92 straipsnis 99 straipsnis 93 straipsnis 3 skyrius 3 skyrius Teiss akt suderinimas 100a straipsnis 95 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 100 straipsnis 94 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 100b 100d straipsniai (panaikinti) 101 straipsnis 96 straipsnis 102 straipsnis 97 straipsnis 117 straipsnis 118 straipsnis VI antratin dalis VII antra tin dalis Ekonomin ir pinig politika VIII antratin dalis Ekonomin ir pinig politika 119 straipsnis 1 skyrius Ekonomin politika 120 straipsnis 121 straipsnis 122 straipsnis 123 straipsnis 124 straipsnis 125 straipsnis 126 straipsnis 2 skyrius Pinig politika 127 straipsnis 128 straipsnis 129 straipsnis 130 straipsnis 131 straipsnis 132 straipsnis 116 straipsnis 115 straipsnis 114 straipsnis 3 skyrius Teiss akt suderinimas 113 straipsnis 112 straipsnis

4 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 1 skyrius 1 skyrius Ekonomin politika 102a straipsnis 98 straipsnis 103 straipsnis 99 straipsnis 103a straipsnis 100 straipsnis 104 straipsnis 101 straipsnis 104a straipsnis 102 straipsnis 104b straipsnis 103 straipsnis 104c straipsnis 104 straipsnis 2 skyrius 2 skyrius Pinig politika 105 straipsnis 105 straipsnis 105a straipsnis 106 straipsnis 106 straipsnis 107 straipsnis 107 straipsnis 108 straipsnis 108 straipsnis 109 straipsnis 108a straipsnis 110 straipsnis

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 109 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 111 straipsnio 13 ir 5 dalys (perkeltos Lisabonos sutartimi)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 219 straipsnis

109 straipsnis 111 straipsnio 4 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 3 skyrius 109a straipsnis 112 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 109b straipsnis 113 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 109c straipsnis 114 straipsnis 109d straipsnis 115 straipsnis 135 straipsnis 4 skyrius Specialios nuostatos valstybms narms, kuri valiuta yra euro 136 straipsnis 137 straipsnis 109 straipsnis 111 straipsnio 4 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 4 skyrius 4 skyrius Pereinamojo laikotarpio nuostatos 109e straipsnis 116 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 139 straipsnis 109f straipsnis 117 straipsnio 1, 2 dalies eta trauka ir 3 9 dalys (panaikintos Lisabonos sutartimi) 109f straipsnis 117 straipsnio 2 dalies penkios pirmosios traukos (perkeltos Lisabonos sutartimi) 109j, 109k, 109l straipsniai 121 straipsnio 1 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 122 straipsnio 2 dalies antras sakinys (perkeltas Lisabonos sutartimi) 123 straipsnio 5 dalis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 118 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 123 straipsnio 3 dalis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 117 straipsnio 2 dalies penkios pirmosios traukos (perkeltos Lisabonos sutartimi) 141 straipsnis (41) 141 straipsnio 2 dalis 140 straipsnis (40) 5 skyrius Pereinamojo laikotarpio nuostatos 138 straipsnis 134 straipsnis 284 straipsnis 283 straipsnis 3 skyrius Institucij nuostatos 138 straipsnis 133 straipsnis 3 skyrius Institucij nuostatos

109g straipsnis 109l, 109f straipsniai

(40) 140 straipsnio 1 dalis pakeiiama 121 straipsnio 1 dalimi. Ignas Vgl 140 straipsnio 2 dalis pakeiiama 122 straipsnio 2 dalies antru sakiniu. 140 straipsnio 3 dalis pakeiiama 123 straipsnio 5 dalimi. 41 ( ) 141 straipsnio 1 dalis pakeiiama 123 straipsnio 3 dalimi. 141 straipsnio 2 dalis pakeiiama 117 straipsnio 2 dalies pirmomis penkiomis traukomis.

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 109m straipsnis 109h straipsnis 109i straipsnis 109j straipsnis 109j straipsnis 109k straipsnis 109k straipsnis 109l straipsnis 109l straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 124 straipsnio 1 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 119 straipsnis 120 straipsnis

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 142 straipsnis 143 straipsnis 144 straipsnis

121 straipsnio 1 dalis (perkelta Lisabonos 140 straipsnio 1 dalis sutartimi) 121 straipsnio 24 dalys (panaikintos Lisabonos sutartimi) 122 straipsnio 1, 2 dalys, pirmas sakinys, 3, 4, 5 ir 6 dalys (panaikintos Lisabonos sutartimi) 122 straipsnio 2 dalis, antras sakinys (perkeltas Lisabonos sutartimi) 123 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys (panaikintos Lisabonos sutartimi) 123 straipsnio 3 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 141 straipsnio 1 dalis 140 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa

109l straipsnis 123 straipsnio 5 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 109m straipsnis 124 straipsnio 1 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 109m straipsnis 124 straipsnio 2 dalis (panaikinta Lisabonos sutartimi) VIa antratin dalis (traukta Amsterdamo sutartimi) 109n straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 109o straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 109p straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 109q straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 109r straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 109s straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) VII antratin dalis 110 straipsnis 131 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 111 straipsnis (panaikintas) 112 straipsnis 132 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 113 straipsnis 133 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 114 straipsnis (panaikintas) 115 straipsnis VIIa antratin dalis (traukta Amsterdamo sutartimi) 134 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) X antratin dalis Muitini bendradarbiavimas (perkeltas Lisabonos sutartimi) Treiosios dalies II antratins dalies 2 skyrius Muitini bendradarbiavimas 207 straipsnis 206 straipsnis VIII antratin dalis Uimtumas 125 straipsnis 126 straipsnis 127 straipsnis 128 straipsnis 129 straipsnis 130 straipsnis IX antra tin dalis Bendra prekybos politika (perkeltas Lisabonos sutartimi) IX antra tin dalis Uimtumas 145 straipsnis 146 straipsnis 147 straipsnis 148 straipsnis 149 straipsnis 150 straipsnis Penktosios dalies II antratin dalis - Bendra prekybos politika 142 straipsnis 140 straipsnio 3 dalis

Ignas Vgl Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 116 straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) VIII antratin dalis 1 skyrius (pertvarkytas Amsterdamo sutartimi) 117 straipsnis Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 135 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) XI antra tin dalis Socialin politika, vieti mas, profesinis mokymas ir jaunimas 1 skyrius Socialin s nuostatos (panaikintas Lisabonos sutartimi) 136 straipsnis 151 straipsnis 152 straipsnis 118 straipsnis 137 straipsnis 118a straipsnis 138 straipsnis 118b straipsnis 139 straipsnis 118c straipsnis 140 straipsnis 119 straipsnis 141 straipsnis 119a straipsnis 142 straipsnis 120 straipsnis 143 straipsnis 121 straipsnis 144 straipsnis 122 straipsnis 145 straipsnis 2 skyrius 2 skyrius Europos socialinis fondas 123 straipsnis 146 straipsnis 124 straipsnis 147 straipsnis 125 straipsnis 148 straipsnis 3 skyrius 3 skyrius vietimas, profesinis mokymas ir jaunimas 126 straipsnis 149 straipsnis 127 straipsnis 150 straipsnis IX antr atin dalis XII antra tin dalis Kultra 128 straipsnis 151 straipsnis X antratin dalis XIII antratin dalis Visuomen s sveikata 129 straipsnis 152 straipsnis XI antratin dalis XIV antratin dalis Vartotoj apsauga XV antratin dalis Vartotoj apsauga 168 straipsnis XIV antratin dalis Visuomen s sveikata 167 straipsnis XIII antratin dalis Kultra 166 straipsnis 165 straipsnis XII antra tin dalis vietimas, profesinis rengimas, jaunimas ir sportas 164 straipsnis 163 straipsnis XI antra tin dalis Europos socialinis fondas 162 straipsnis 161 straipsnis 160 straipsnis 159 straipsnis 158 straipsnis 157 straipsnis 156 straipsnis 155 straipsnis 154 straipsnis 153 straipsnis Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija

33 straipsnis X antra tin dalis Socialin politika

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 129a straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 153 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalys

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 169 straipsnis 12 straipsnis

129a straipsnis 153 straipsnio 2 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) XII antratin dali s XV antratin dalis Transeuropiniai tinklai 129b straipsnis 154 straipsnis 129c straipsnis 155 straipsnis 129d straipsnis 156 straipsnis XIII antratin dalis XVI antra tin dalis Pramon 130 straipsnis 157 straipsnis XIV antratin dalis XVII antra tin dalis Ekonomin ir socialin sanglauda 130a straipsnis 158 straipsnis 130b straipsnis 159 straipsnis 130c straipsnis 160 straipsnis 130d straipsnis 161 straipsnis 130e straipsnis 162 straipsnis XV antratin dalis XVIII antra tin dalis Moksliniai tyrimai ir technologij pltra 130f straipsnis 163 straipsnis 130g straipsnis 164 straipsnis 130h straipsnis 165 straipsnis 130i straipsnis 166 straipsnis 130j straipsnis 167 straipsnis 130k straipsnis 168 straipsnis 130l straipsnis 169 straipsnis 130m straipsnis 170 straipsnis 130n straipsnis 171 straipsnis 130o straipsnis 172 straipsnis 188 straipsnis 189 straipsnis Ignas Vgl 187 straipsnis 186 straipsnis 185 straipsnis 184 straipsnis 183 straipsnis 182 straipsnis 181 straipsnis 180 straipsnis 179 straipsnis XIX antra tin dalis Moksliniai tyrimai ir technologij pltra 178 straipsnis 177 straipsnis 176 straipsnis 175 straipsnis 174 straipsnis XVIII antra tin dalis Ekonomin , socialin ir teritorin sanglauda 173 straipsnis XVII antra tin dalis Pramon 172 straipsnis 171 straipsnis 170 straipsnis XVI antra tin dalis Transeuropiniai tinklai

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 130p straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 173 straipsnis

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 190 straipsnis

130q straipsnis (panaikintas) XVI antratin dalis XIX antra tin dalis Aplinka 130r straipsnis 174 straipsnis 130s straipsnis 175 straipsnis 130t straipsnis 176 straipsnis 193 straipsnis XXI antra tin dalis Energetika 194 straipsnis XXII antra tin dalis Turizmas 195 straipsnis XXIII antra tin dalis Civilin sauga 196 straipsnis XXIV antratin dalis Administracinis bendradarbiavimas 197 straipsnis XVII antratin dalis XX antra tin dalis Bendradarbiavimas vystymosi labui (perkeltas Lisabonos sutartimi) 130u straipsnis 177 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 130v straipsnis 178 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (42) 130w straipsnis 179 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 130x straipsnis 180 straipsnis (perkeltas) 130y straipsnis 181 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) XXI antra tin dalis Ekonominis, finansinis ir techninis bendradarbiavimas su treiosiomis alimis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 211 straipsnis Penktosios dalies III antratins dalies 2 skyrius Ekonominis, finansinis ir techninis bendradarbiavimas su treiosiomis alimis 212 straipsnis KETVIRTOJI DALIS ASOCIACIJA SU UJ- RIO ALIMIS IR TERITORIJOMIS 198 straipsnis 199 straipsnis Ignas Vgl 210 straipsnis 209 straipsnis 208 straipsnis Penktosios dalies III antratins dalies 1 skyrius Bendradarbiavimas vystymosi labui 192 straipsnis 191 straipsnis XX antra tin dalis Aplinka

181a straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) KETVIRTOJI DALIS KETVIRTOJI DALIS ASOCIACIJA SU UJRIO ALIMIS IR TERITORIJOMIS 131 straipsnis 182 straipsnis 132 straipsnis 183 straipsnis

(42) I esms pakeistas SESV 208 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos pirmu sakiniu.

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 133 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 184 straipsnis

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 200 straipsnis 201 straipsnis 202 straipsnis 203 straipsnis 204 straipsnis PENKTOJI DALIS SJUNGOS IORS VEIKSMAI I antra tin dalis Bendrosios nuostatos dl Sjungos iors veiksm 205 straipsnis

134 straipsnis 185 straipsnis 135 straipsnis 186 straipsnis 136 straipsnis 187 straipsnis 136a straipsnis 188 straipsnis

VII antratin dalis Treiosios dalies IX antratin dalis Bendra prekybos politika (perkeltas Lisabonos sutartimi) 110 straipsnis 131 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 113 straipsnis 133 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 207 straipsnis III antra tin dalis Bendradarbiavimas su treiosiomis alimis ir humanitarin pagalba 1 skyrius Bendradarbiavimas vystymosi labui 206 straipsnis II antra tin dalis Bendra prekybos politika

XVII antratin dalis Treiosios dalies XX antratin dalis Bendradarbiavimas vystymosi labui (perkeltas Lisabonos sutartimi) 130u straipsnis 177 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 130w straipsnis 179 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 130x straipsnis 180 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 130y straipsnis 181 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) Treiosios dalies XXI antratin dalis Ekonominis, finansinis ir techninis bendradarbiavimas su treiosiomis alimis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 181a straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 211 straipsnis 2 skyrius Ekonominis, finansinis ir techninis bendradarbiavimas su treiosiomis alimis 210 straipsnis 209 straipsnis 208 straipsnis (43)

212 straipsnis 213 straipsnis 3 skyrius Humanitarin pagalba 214 straipsnis IV antratin dalis Ribojan ios priemon s

(43) 1 dalies antrosios pastraipos antras sakinys i esms pakeit EB sutarties 178 straipsn .

Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 228a straipsnis

Numeracija po Amsterdam o sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 301 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 215 straipsnis V antra tin dalis Tarptautiniai susitarimai 216 straipsnis 217 straipsnis 218 straipsnis

238 straipsnis 310 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 228 straipsnis 300 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 109 straipsnis 111 straipsnio 13 ir 5 dalys (perkeltos Lisabonos 219 straipsnis sutartimi) VI antra tin dalis Sjungos santykiai su tarptautinmis organizacijomis ir treiosiomis alimis bei Sjungos delegacijos 229 231 straipsniai 302 304 straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 220 straipsnis 221 straipsnis VII antra tin dalis Solidarumo slyga 222 straipsnis ETOJI DALIS INSTITUCIN S IR FINANSI- NS NUOSTATOS I antra tin dalis Institucin s nuostatos 1 skyrius Institucijos 1 skirsnis Europos Parlamentas

PENKTOJI DALIS I antratin dalis

PENKTOJI DALIS BENDRIJOS INSTITUCIJOS

I antra tin dalis Institucijas reglamentuojan ios nuostatos 1 skyrius 1 skyrius Institucijos 1 skirsnis 1 skirsnis Europos Parlamentas 137 straipsnis 189 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (44) 138 straipsnis 190 straipsnio 13 dalys (panaikintos Lisabonos sutartimi) (45) 138 straipsnis 190 straipsnio 4 ir 5 dalys 138a straipsnis 191 straipsnio pirmoji pastraipa (panaikinta Lisabonos sutartimi) ( 46) 138a straipsnis 191 straipsnio antroji pastraipa 138b straipsnis 192 straipsnio pirmoji pastraipa (panaikinta Lisabonos sutartimi) ( 47) 138b straipsnis 192 straipsnio antroji pastraipa 138c straipsnis 193 straipsnis (44) (45) (46) (47) I I I I esms esms esms esms pakeistas pakeistas pakeistas pakeistas ES ES ES ES sutarties sutarties sutarties sutarties 14 14 11 14 straipsnio straipsnio straipsnio straipsnio 1 ir 2 dalimis. 13 dalimis. 4 dalimi. 1 dalimi.

223 straipsnis

224 straipsnis

225 straipsnis 226 straipsnis Ignas Vgl

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 138d straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 194 straipsnis

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 227 straipsnis 228 straipsnis 229 straipsnis

138e straipsnis 195 straipsnis 139 straipsnis 196 straipsnis 140 straipsnis 197 straipsnio pirmoji pastraipa (panaikinta Lisabonos sutartimi) ( 48) 140 straipsnis 197 straipsnio antroji, treioji ir ketvirtoji pastraipos 141 straipsnis 198 straipsnis 142 straipsnis 199 straipsnis 143 straipsnis 200 straipsnis 144 straipsnis 201 straipsnis 234 straipsnis 2 skirsnis Europos Vadov Taryba 235 straipsnis 236 straipsnis 2 skirsnis 2 skirsnis Taryba 145 straipsnis 202 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (49) 146 straipsnis 203 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (50) 204 straipsnis 148 straipsnis 205 straipsnio 2 ir 4 dalys (panaikintos Lisabonos sutartimi) (51) 148 straipsnis 205 straipsnio 1 ir 3 dalys 149 straipsnis (panaikintas) 150 straipsnis 206 straipsnis 151 straipsnis 207 straipsnis 152 straipsnis 208 straipsnis 153 straipsnis 209 straipsnis 154 straipsnis 210 straipsnis 3 skirsnis 3 skirsnis Komisija (48) (49) (50) (51) I I I I esms esms esms esms pakeistas pakeistas pakeistas pakeistas ES ES ES ES sutarties sutarties sutarties sutarties 14 16 16 16 straipsnio straipsnio straipsnio straipsnio 4 1 2 4 4 skirsnis Komisija Ignas Vgl dalimi. dalimi ir SESV 290 ir 291 straipsniais. ir 9 dalimis. ir 5 dalimis. 243 straipsnis 242 straipsnis 241 straipsnis 240 straipsnis 239 straipsnis 238 straipsnis 237 straipsnis 3 skirsnis Taryba 233 straipsnis 232 straipsnis 231 straipsnis 230 straipsnis

147 straipsnis

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 155 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 211 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (52)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija

244 straipsnis 156 straipsnis 212 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 157 straipsnis 213 straipsnis 158 straipsnis 214 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (53) 215 straipsnis 160 straipsnis 216 straipsnis 161 straipsnis 217 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys (panaikintos Lisabonos sutartimi) (54) 161 straipsnis 217 straipsnio 2 dalis 162 straipsnis 218 straipsnio 1 dalis (panaikinta Lisabonos sutartimi) (55) 162 straipsnis 218 straipsnio 2 dalis 163 straipsnis 219 straipsnis 4 skirsnis 4 skirsnis Teisingumo Teismas 164 straipsnis 220 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (56) 221 straipsnio pirmoji pastraipa (panaikinta Lisabonos sutartimi) ( 57) 221 straipsnio antroji ir treioji pastraipos 166 straipsnis 222 straipsnis 167 straipsnis 223 straipsnis 168 straipsnis 224 straipsnis (58) 168a straipsnis 225 straipsnis 225a straipsnis (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) 254 straipsnis 255 straipsnis 256 straipsnis 257 straipsnis Ignas Vgl I esms pakeistas ES sutarties 17 straipsnio 1 dalimi. I esms pakeistas ES sutarties 17 straipsnio 3 ir 7 dalimis. I esms pakeistas ES sutarties 17 straipsnio 6 dalimi. I esms pakeistas SESV 295 straipsniu. I esms pakeistas ES sutarties 19 straipsniu. I esms pakeistas ES sutarties 19 straipsnio 2 dalies pirmja pastraipa. Pirmosios pastraipos pirmas sakinys i esms pakeistas ES sutarties 19 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa. 253 straipsnis 252 straipsnis 251 straipsnis 5 skirsnis Europos Sjungos Teisingumo Teismas 250 straipsnis 249 straipsnis 248 straipsnis 247 straipsnis 246 straipsnis 245 straipsnis 249 straipsnio 2 dalis

159 straipsnis

165 straipsnis

165 straipsnis

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 169 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 226 straipsnis

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 258 straipsnis 259 straipsnis 260 straipsnis 261 straipsnis 262 straipsnis 263 straipsnis 264 straipsnis 265 straipsnis 266 straipsnis 267 straipsnis 268 straipsnis 269 straipsnis

170 straipsnis 227 straipsnis 171 straipsnis 228 straipsnis 172 straipsnis 229 straipsnis 229a straipsnis 173 straipsnis 230 straipsnis 174 straipsnis 231 straipsnis 175 straipsnis 232 straipsnis 176 straipsnis 233 straipsnis 177 straipsnis 234 straipsnis 178 straipsnis 235 straipsnis

179 straipsnis 236 straipsnis 180 straipsnis 237 straipsnis 181 straipsnis 238 straipsnis 182 straipsnis 239 straipsnis 183 straipsnis 240 straipsnis 274 straipsnis 275 straipsnis 276 straipsnis 184 straipsnis 241 straipsnis 185 straipsnis 242 straipsnis 186 straipsnis 243 straipsnis 187 straipsnis 244 straipsnis 188 straipsnis 245 straipsnis 281 straipsnis 6 skirsnis Europos centrinis bankas 282 straipsnis 109a straipsnis 112 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 283 straipsnis Ignas Vgl 280 straipsnis 279 straipsnis 278 straipsnis 277 straipsnis 273 straipsnis 272 straipsnis 271 straipsnis 270 straipsnis

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 109b straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 113 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 284 straipsnis 7 skirsnis Audito Rmai 285 straipsnis 286 straipsnis 287 straipsnis 2 skyrius Sjungos teiss aktai, primimo proced ros ir kitos nuostatos 1 skirsnis Sjungos teiss aktai 288 straipsnis 289 straipsnis 290 straipsnis (59) 291 straipsnis (59) 292 straipsnis 2 skirsnis Primimo proced ros ir kitos nuostatos

5 skirsnis 5 skirsnis Audito Rmai 188a straipsnis 246 straipsnis 188b straipsnis 247 straipsnis 188c straipsnis 248 straipsnis 2 skyrius 2 skyrius Kelioms institucijoms bendros nuostatos

189 straipsnis 249 straipsnis

189a straipsnis 250 straipsnis 189b straipsnis 251 straipsnis 189c straipsnis 252 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 295 straipsnis 190 straipsnis 253 straipsnis 191 straipsnis 254 straipsnis 297 straipsnis 298 straipsnis 191a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 192 straipsnis 255 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 256 straipsnis 15 straipsnis 299 straipsnis 2 skirsnis Sjungos patariamieji organai 300 straipsnis 3 skirsnis 3 skirsnis Ekonomikos ir socialini reikal komitetas (59) I esms pakeiia EB sutarties 202 straipsnio treij trauk . 1 skirsnis Ekonomikos ir socialini reikal Ignas Vgl komitetas 296 straipsnis 294 straipsnis 293 straipsnis

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis)

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 257 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (60) 258 straipsnio pirmoji, antroji ir ketvirtoji pastraipos

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija

194 straipsnis

301 straipsnis

194 straipsnis 258 straipsnio treioji pastraipa (panaikinta Lisabonos sutartimi) (61) 195 straipsnis 259 straipsnis 196 straipsnis 260 straipsnis 197 straipsnis 261 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 198 straipsnis 262 straipsnis 4 skirsnis 4 skirsnis Region komitetas 198a straipsnis 263 straipsnio pirmoji ir penktoji pastraipos (panaikintos Lisabonos sutartimi) (62) 198a straipsnis 263 straipsnio antroji ketvirtoji pastraipos 198b straipsnis 264 straipsnis 198c straipsnis 265 straipsnis 5 skirsnis 5 skirsnis Europos investicij bankas 198d straipsnis 266 straipsnis 198e straipsnis 267 straipsnis II antratin dalis II antra tin dalis Finansin s nuostatos 199 straipsnis 268 straipsnis II antra tin dalis Finansin s nuostatos 310 straipsnis 1 skyrius Sjungos nuosavi itekliai 200 straipsnis (panaikintas) 201 straipsnis 201a straipsnis 269 straipsnis 270 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (63) 311 straipsnis 309 straipsnis 4 skirsnis Europos investicij bankas 308 straipsnis 307 straipsnis 306 straipsnis 305 straipsnis 2 skirsnis Region komitetas 304 straipsnis 303 straipsnis 302 straipsnis

2 skyrius Daugiamet finansin programa 312 straipsnis 3 skyrius Sjungos metinis Ignas Vgl biudetas (60) (61) (62) (63) I I I I esms esms esms esms pakeistas pakeistas pakeistas pakeistas SESV SESV SESV SESV 300 300 300 310 straipsnio straipsnio straipsnio straipsnio 2 4 3 4 dalimi. dalimi. ir 4 dalimis. dalimi.

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 203 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis) 272 straipsnio 1 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 313 straipsnis

202 straipsnis 271 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 203 straipsnis 272 straipsnio 1 dalis (perkelta Lisabonos sutartimi) 203 straipsnis 272 straipsnio 210 dalys 204 straipsnis 273 straipsnis 202 straipsnis 271 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 316 straipsnis 4 skyrius Biudeto vykdymas ir vykdymo patvirtinimas 205 straipsnis 274 straipsnis 205a straipsnis 275 straipsnis 206 straipsnis 276 straipsnis 206a straipsnis (panaikintas) 319 straipsnis 318 straipsnis 317 straipsnis 315 straipsnis 314 straipsnis 313 straipsnis 316 straipsnis

5 skyrius Bendros nuostatos 207 straipsnis 277 straipsnis 208 straipsnis 278 straipsnis 209 straipsnis 279 straipsnis 322 straipsnis 323 straipsnis 324 straipsnis 6 skyrius Kova su sukiavimu 209a straipsnis 280 straipsnis 325 straipsnis III antra tin dalis Tvirtesnis bendradarbiavimas 321 straipsnis 320 straipsnis

5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi)

11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 326 straipsnis (64) 11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 327 straipsnis (64) 11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 328 straipsnis (64) 11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 329 straipsnis (64) 11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 330 straipsnis (64) 11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 331 straipsnis (64)

11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 332 straipsnis (64) Ignas Vgl (64) Taip pat pakeiia dabartins ES sutarties 27a27e, 4040b ir 4345 straipsnius.

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 5a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) ETOJI DALIS

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos steigimo sutartis)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija

11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 333 straipsnis (64) 11 ir 11a straipsniai (pakeisti Lisabonos sutartimi) 334 straipsnis (64) ETOJI DALIS BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 281 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (65) 282 straipsnis SEPTINTOJI DALIS BENDROSIOS IR BAI- GIAMOSIOS NUOSTATOS

210 straipsnis 211 straipsnis

335 straipsnis 336 straipsnis 337 straipsnis 338 straipsnis 16 straipsnis 339 straipsnis 340 straipsnis 341 straipsnis 342 straipsnis 343 straipsnis 344 straipsnis

212 straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 213 straipsnis

283 straipsnis

284 straipsnis 213a straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 285 straipsnis 213b straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 286 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 214 straipsnis 287 straipsnis 215 straipsnis 288 straipsnis 216 straipsnis 289 straipsnis 217 straipsnis 290 straipsnis 218 straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 291 straipsnis 219 straipsnis 292 straipsnis 220 straipsnis 293 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 221 straipsnis 294 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 222 straipsnis 295 straipsnis 223 straipsnis 296 straipsnis 224 straipsnis 297 straipsnis 225 straipsnis 298 straipsnis 226 straipsnis (panaikintas) 227 straipsnis 299 straipsnio 1 dalis (panaikinta Lisabonos sutartimi) (66) 227 straipsnis 299 straipsnio 2 dalies antroji, treioji ir ketvirtoji pastraipos 227 straipsnis 299 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa ir 36 dalys (perkeltos Lisabonos sutartimi)

55 straipsnis 345 straipsnis 346 straipsnis 347 straipsnis 348 straipsnis

349 straipsnis

355 straipsnis Ignas Vgl

(64) Taip pat pakeiia dabartins ES sutarties 27a27e, 4040b ir 4345 straipsnius. (65) I esms pakeistas ES sutarties 47 straipsniu. (66) I esms pakeia ES sutarties 52 straipsn .

Numeracija iki Amsterdamo sutarties (Europos bendrijos steigimo sutartis) 228 straipsnis

Numeracija po Amsterdamo sutarties (Europos Bendrijos stei gimo sutartis) 300 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi)

Nauja Sutarties dl Europos Sjungos numeracija 218 straipsnis 215 straipsnis 220 straipsnis 220 straipsnis 220 straipsnis

228a straipsnis 301 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 229 straipsnis 302 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 230 straipsnis 303 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 231 straipsnis 304 straipsnis (pakeistas Lisabonos sutartimi) 232 straipsnis 305 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) 233 straipsnis 306 straipsnis 234 straipsnis 307 straipsnis 235 straipsnis 308 straipsnis 352 straipsnis 353 straipsnis 236 straipsnis (trauktas Amsterdamo sutartimi) 237 straipsnis (panaikintas) 238 straipsnis 310 straipsnis (perkeltas Lisabonos sutartimi) 239 straipsnis 227 straipsnis 311 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (67) 299 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa ir 36 dalys (perkeltos Lisabonos sutartimi) 240 straipsnis 312 straipsnis 241 246 straipsniai Baigiamosios nuostatos Baigiamosios nuostatos 274 straipsnis 313 straipsnis 357 straipsnis 358 straipsnis 248 straipsnis 314 straipsnis (panaikintas Lisabonos sutartimi) (68) Ignas Vgl (67) I esms pakeia ES sutarties 51 straipsn . (68) I esms pakeia ES sutarties 55 straipsn . 356 straipsnis 355 straipsnis 217 straipsnis 309 straipsnis 354 straipsnis 351 straipsnis 350 straipsnis