Vous êtes sur la page 1sur 266

OBJ_BUCH-1460-003.

book Page 1 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

EEU

Robert Bosch GmbH


Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

EEU

PSR 10,8 LI

www.bosch-pt.com
1 609 92A 0A1 (2013.07) I / 267 EEU

pl
cs
sk
hu
ru

uk
kk
ro
bg
mk
sr

Instrukcja oryginalna
Pvodn nvod k pouvn
Pvodn nvod na pouitie
Eredeti hasznlati utasts
Instruciuni originale

Originalno uputstvo za rad

sl
hr
et
lv
lt

Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Alguprane kasutusjuhend
Instrukcijas oriinlvalod
Originali instrukcija

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 2 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

2|
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona

esky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 23
Slovensky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 37
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Romn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 174
Slovensko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 189
Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 204
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leheklg 219
Latvieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 234
Lietuvikai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 250

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 3 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

|3

3
2
1

9
8
7

10

PSR 10,8 LI

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 4 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

4|

11
12
13

14

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 5 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

|5

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 6 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

6 | Polski

Polski
Wskazwki bezpieczestwa
Oglne przepisy bezpieczestwa dla elektronarzdzi
OSTRZEZENIE Naley przeczyta wszystkie wskazwki i
przepisy. Bdy w przestrzeganiu poniszych
wskazwek mog spowodowa poraenie prdem, poar i/lub cikie
obraenia ciaa.
Naley starannie przechowywa wszystkie przepisy i wskazwki bezpieczestwa dla dalszego zastosowania.
Uyte w poniszym tekcie pojcie elektronarzdzie odnosi si do elektronarzdzi zasilanych energi elektryczn z sieci (z przewodem zasilajcym) i do elektronarzdzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilajcego).
Bezpieczestwo miejsca pracy
Stanowisko pracy naley utrzymywa w czystoci i dobrze owietlone. Nieporzdek w miejscu pracy lub nieowietlona przestrze robocza mog by przyczyn wypadkw.
Nie naley pracowa tym elektronarzdziem w otoczeniu zagroonym wybuchem, w ktrym znajduj si np. atwopalne ciecze, gazy
lub pyy. Podczas pracy elektronarzdziem wytwarzaj si iskry, ktre
mog spowodowa zapon.
Podczas uytkowania urzdzenia zwrci uwag na to, aby dzieci i
inne osoby postronne znajdoway si w bezpiecznej odlegoci.
Odwrcenie uwagi moe spowodowa utrat kontroli nad narzdziem.
Bezpieczestwo elektryczne
Wtyczka elektronarzdzia musi pasowa do gniazda. Nie wolno
zmienia wtyczki w jakikolwiek sposb. Nie wolno uywa wtykw
adapterowych w przypadku elektronarzdzi z uziemieniem
ochronnym. Niezmienione wtyczki i pasujce gniazda zmniejszaj ryzyko poraenia prdem.
Naley unika kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury,
grzejniki, piece i lodwki. Ryzyko poraenia prdem jest wiksze,
gdy ciao uytkownika jest uziemione.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 7 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Polski | 7
Urzdzenie naley zabezpieczy przed deszczem i wilgoci. Przedostanie si wody do elektronarzdzia podwysza ryzyko poraenia
prdem.
Nigdy nie naley uywa przewodu do innych czynnoci. Nigdy nie
naley nosi elektronarzdzia, trzymajc je za przewd, ani uywa
przewodu do zawieszenia urzdzenia; nie wolno te wyciga wtyczki z gniazdka pocigajc za przewd. Przewd naley chroni przed
wysokimi temperaturami, naley go trzyma z dala od oleju, ostrych
krawdzi lub ruchomych czci urzdzenia. Uszkodzone lub spltane
przewody zwikszaj ryzyko poraenia prdem.
W przypadku pracy elektronarzdziem pod goym niebem, naley
uywa przewodu przeduajcego, dostosowanego rwnie do
zastosowa zewntrznych. Uycie waciwego przeduacza
(dostosowanego do pracy na zewntrz) zmniejsza ryzyko poraenia
prdem.
Jeeli nie da si unikn zastosowania elektronarzdzia w wilgotnym otoczeniu, naley uy wycznika ochronnego rnicowoprdowego. Zastosowanie wycznika ochronnego rnicowo-prdowego zmniejsza ryzyko poraenia prdem.
Bezpieczestwo osb
Podczas pracy z elektronarzdziem naley zachowa ostrono,
kad czynno wykonywa uwanie i z rozwag. Nie naley uywa elektronarzdzia, gdy jest si zmczonym lub bdc pod wpywem narkotykw, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uyciu elektronarzdzia moe sta si przyczyn powanych urazw ciaa.
Naley nosi osobiste wyposaenie ochronne i zawsze okulary
ochronne. Noszenie osobistego wyposaenia ochronnego maski
przeciwpyowej, obuwia z podeszwami przeciwpolizgowymi, kasku
ochronnego lub rodkw ochrony suchu (w zalenoci od rodzaju i
zastosowania elektronarzdzia) zmniejsza ryzyko obrae ciaa.
Naley unika niezamierzonego uruchomienia narzdzia. Przed
woeniem wtyczki do gniazdka i/lub podczeniem do akumulatora, a take przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzdzia, naley upewni si, e elektronarzdzie jest wyczone. Trzymanie palca na wyczniku podczas przenoszenia elektronarzdzia lub
podczenie do prdu wczonego narzdzia, moe sta si przyczyn
wypadkw.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 8 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

8 | Polski
Przed wczeniem elektronarzdzia, naley usun narzdzia nastawcze lub klucze. Narzdzie lub klucz, znajdujcy si w ruchomych
czciach urzdzenia mog doprowadzi do obrae ciaa.
Naley unika nienaturalnych pozycji przy pracy. Naley dba o
stabiln pozycj przy pracy i zachowanie rwnowagi. W ten sposb
moliwa bdzie lepsza kontrola elektronarzdzia w nieprzewidzianych
sytuacjach.
Naley nosi odpowiednie ubranie. Nie naley nosi lunego ubrania ani biuterii. Wosy, ubranie i rkawice naley trzyma z daleka
od ruchomych czci. Lune ubranie, biuteria lub dugie wosy mog
zosta wcignite przez ruchome czci.
Jeeli istnieje moliwo zamontowania urzdze odsysajcych i
wychwytujcych py, naley upewni si, e s one podczone i
bd prawidowo uyte. Uycie urzdzenia odsysajcego py moe
zmniejszy zagroenie pyami.
Prawidowa obsuga i eksploatacja elektronarzdzi
Nie naley przecia urzdzenia. Do pracy uywa naley elektronarzdzia, ktre s do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym
elektronarzdziem pracuje si w danym zakresie wydajnoci lepiej i
bezpieczniej.
Nie naley uywa elektronarzdzia, ktrego wcznik/wycznik
jest uszkodzony. Elektronarzdzie, ktrego nie mona wczy lub
wyczy jest niebezpieczne i musi zosta naprawione.
Przed regulacj urzdzenia, wymian osprztu lub po zaprzestaniu pracy narzdziem, naley wycign wtyczk z gniazda i/lub
usun akumulator. Ten rodek ostronoci zapobiega niezamierzonemu wczeniu si elektronarzdzia.
Nieuywane elektronarzdzia naley przechowywa w miejscu
niedostpnym dla dzieci. Nie naley udostpnia narzdzia osobom, ktre go nie znaj lub nie przeczytay niniejszych przepisw.
Uywane przez niedowiadczone osoby elektronarzdzia s niebezpieczne.
Konieczna jest naleyta konserwacja elektronarzdzia. Naley
kontrolowa, czy ruchome czci urzdzenia dziaaj bez zarzutu i
nie s zablokowane, czy czci nie s pknite lub uszkodzone
w taki sposb, ktry miaby wpyw na prawidowe dziaanie elektronarzdzia. Uszkodzone czci naley przed uyciem urzdzenia
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 9 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Polski | 9
odda do naprawy. Wiele wypadkw spowodowanych jest przez niewaciw konserwacj elektronarzdzi.
Naley stale dba o ostro i czysto narzdzi tncych. O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia si narzdzia tncego, jeeli jest ono
starannie utrzymane. Zadbane narzdzia atwiej si te prowadzi.
Elektronarzdzia, osprzt, narzdzia pomocnicze itd. naley uywa zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzgldni naley przy
tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uycie elektronarzdzia moe doprowadzi do niebezpiecznych
sytuacji.
Prawidowa obsuga i eksploatacja narzdzi akumulatorowych
Akumulatory naley adowa tylko w adowarkach, zalecanych
przez producenta. W przypadku uycia adowarki, przystosowanej do
adowania okrelonego rodzaju akumulatorw, w sposb niezgodny z
przeznaczeniem, istnieje niebezpieczestwo poaru.
W elektronarzdziach mona uywa jedynie przewidzianych do
tego celu akumulatorw. Uycie innych akumulatorw moe spowodowa obraenia ciaa i zagroenie poarem.
Nieuywany akumulator naley trzyma z dala od spinaczy, monet,
kluczy, gwodzi, rub lub innych maych przedmiotw metalowych, ktre mogyby spowodowa zmostkowanie stykw. Zwarcie
pomidzy stykami akumulatora moe spowodowa oparzenia lub poar.
Przy niewaciwym uyciu moliwe jest wydostanie si elektrolitu
z akumulatora. Naley unika kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknicia si z elektrolitem, naley umy dane miejsce ciaa wod. Jeeli ciecz dostaa si do oczu, naley dodatkowo
skonsultowa si z lekarzem. Elektrolit moe doprowadzi do podranienia skry lub oparze.
Serwis
Napraw elektronarzdzia naley zleci jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy uyciu oryginalnych czci zamiennych. To
gwarantuje, e bezpieczestwo urzdzenia zostanie zachowane.
Akumulator naley uywa tylko w poczeniu z wyrobem firmy
Bosch, dla ktrego zosta on przewidziany. Tylko w ten sposb mona unikn przecienia, ktre jest niebezpieczne dla akumulatora.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 10 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

10 | Polski

Wskazwki bezpieczestwa dla wiertarek i wkrtarek


Podczas wykonywania prac, przy ktrych narzdzie robocze lub
ruba mogyby natrafi na ukryte przewody elektryczne, elektronarzdzie naley trzyma wycznie za izolowane powierzchnie rkojeci. Kontakt z przewodem sieci zasilajcej moe spowodowa
przekazanie napicia na czci metalowe elektronarzdzia, co mogoby spowodowa poraenie prdem elektrycznym.
Naley uywa odpowiednich przyrzdw poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych przewodw zasilajcych, lub poprosi o pomoc zakady miejskie. Kontakt z przewodami znajdujcymi si pod
napiciem moe doprowadzi do powstania poaru i poraenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego moe doprowadzi do
wybuchu. Przebicie przewodu wodocigowego powoduje szkody rzeczowe.
W razie zablokowania si narzdzia roboczego naley natychmiast
wyczy elektronarzdzie. Naley by przygotowanym na wysokie momenty reakcji, ktre powoduj odrzut. Narzdzie robocze
moe si zablokowa, gdy:
elektronarzdzie jest przecione, lub
gdy skrzywi si w obrabianym przedmiocie.
Trzyma mocno elektronarzdzie. Podczas dokrcania i luzowania
rub mog wystpi krtkotrwae wysokie momenty reakcji.
Naley zabezpieczy obrabiany przedmiot. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urzdzeniu mocujcym lub imadle jest bezpieczniejsze ni trzymanie go w rku.
Przed odoeniem elektronarzdzia, naley poczeka, a znajdzie
si ono w bezruchu. Narzdzie robocze moe si zablokowa
i doprowadzi do utraty kontroli nad elektronarzdziem.
Przed wszelkimi pracami przy elektronarzdziu (np. pielgnacja,
wymiana narzdzi itp.), jak i przy transporcie i skadowaniu naley
przecznik kierunkw obrotw nastawi na pozycj rodkow.
Przy niezamierzonym uruchomieniu wcznika/wycznika istnieje niebezpieczestwo zranienia.
Nie otwiera akumulatora. Istnieje niebezpieczestwo zwarcia.
Elektronarzdzie naley chroni przed wysokimi temperaturami, np. przed staym nasonecznieniem, przed ogniem,
wod i wilgoci. Istnieje ryzyko wybuchu.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 11 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Polski | 11
W przypadku uszkodzenia i niewaciwego uytkowania akumulatora moe doj do wydzielenia si gazw. Wywietrzy pomieszczenie i w razie dolegliwoci skonsultowa si z lekarzem. Gazy
mog uszkodzi drogi oddechowe.
Nigdy nie wolno odkada narzdzia ogrodowego, zanim si ono
zupenie nie zatrzyma. Obracajce si narzdzie robocze moe si
zakleszczy i spowodowa utrat kontroli nad elektronarzdziem.

Wskazwki bezpieczestwa dla adowarek


Chroni adowark przed deszczem i wilgoci. Przedostanie
si wody do adowarki zwiksza ryzyko poraenia prdem.
adowa wolno tylko akumulatory litowo-jonowe firmy Bosch
wzgldnie akumulatory litowo-jonowe wbudowane w wyroby firmy Bosch. Napicie akumulatora musi by zgodne z napiciem adowania akumulatora adowarki. W przeciwnym wypadku istnieje
zagroenie poarem lub wybuchem.
adowark naley utrzymywa w czystoci. Zabrudzenie moe sta
si przyczyn poraenia elektrycznego.
Przed uyciem kadorazowo sprawdzi stan adowarki, przewodu i
wtyku. Nie uywa adowarki w przypadku stwierdzenia uszkodze.
Nie otwiera samodzielnie adowarki. Naprawa powinna zosta
przeprowadzona wycznie przez wykwalifikowany personel serwisu przy uyciu oryginalnych czci zamiennych. Uszkodzone adowarki, przewody i wtyki zwikszaj ryzyko poraenia elektrycznego.
Nie korzysta z adowarki umieszczonej na atwopalnym podou
(np. papier, tekstylia itp.) ani w ssiedztwie atwopalnych substancji. Ze wzgldu na wzrost temperatury adowarki podczas procesu
adowania istnieje niebezpieczestwo poaru.
Dzieci powinny znajdowa si pod nadzorem. Tylko w ten sposb
mona zagwarantowa, e nie bd si one bawiy adowark.
Dzieci i niepenosprawne fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie
osoby oraz inne osoby, ktrych dowiadczenie i/lub wiedza jest
niewystarczajca, aby obsugiwa adowark przy zachowaniu
wszelkich zasad bezpieczestwa nie powinny obsugiwa adowarki bez nadzoru przez odpowiedzialn osob. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczestwo, i urzdzenie zostanie niewaciwie
obsuone, a take moe doj do obrae.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 12 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

12 | Polski

Opis urzdzenia i jego zastosowania


Naley przeczyta wszystkie wskazwki
i przepisy. Bdy w przestrzeganiu poniszych wskazwek mog spowodowa poraenie prdem, poar i/lub cikie obraenia ciaa.

Uycie zgodne z przeznaczeniem


Elektronarzdzie przeznaczone jest do wkrcania i wykrcania rub oraz
do wiercenia w drewnie, metalu, wyrobach ceramicznych i tworzywie
sztucznym.
wiato elektronarzdzia przeznaczone jest do owietlania bezporedniej
przestrzeni roboczej elektronarzdzia; nie nadaje si ono do owietlania
pomieszcze w gospodarstwie domowym.

Przedstawione graficznie komponenty


Numeracja przedstawionych graficznie komponentw odnosi si do schematu elektronarzdzia na stronach graficznych.
1 Kocwka wkrcajca (bit)*
2 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
3 Piercie wstpnego wyboru momentu obrotowego
4 Wskanik kierunku obrotw bieg w prawo
5 Wskanik stanu naadowania akumulatora
6 Wskanik kierunku obrotw bieg w lewo
7 Przecznik kierunku obrotw
8 Wcznik/wycznik
9 Lampa Power Light
10 Rkoje (pokrycie gumowe)
11 Gniazdo adowarki
12 Wtyk adowarki
13 adowarka
14 Uniwersalny uchwyt na kocwki wkrcajce*
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji uytkowania osprzt nie
wchodzi w skad wyposaenia standardowego. Kompletny asortyment wyposaenia dodatkowego mona znale w naszym katalogu osprztu.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 13 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Polski | 13

Dane techniczne
Wiertarko-wkrtarka akumulatorowa
Numer katalogowy
Napicie znamionowe
Prdko obrotowa bez obcienia
maks. moment obrotowy twardego/
mikkiego wkrcania wg ISO 5393
maks. rednica rub/wkrtw
maks. rednica wiercenia
Stal
Drewno
Zakres mocowania uchwytu
wiertarskiego
Ciar odpowiednio do EPTA-Procedure
01/2003
Akumulator
Pojemno
Liczba ogniw akumulatora
adowarka
Numer katalogowy

V=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340

Nm
mm

25/10
6

mm
mm

6
20

mm

1,510

kg

0,9
litowo-jonowy
1,3
3

Czas adowania
Klasa ochrony

Ah

2 607 005 140 (EU)


2 607 005 139 (UK)
h
3,0
/II

Informacja na temat haasu i wibracji


Wartoci pomiarowe haasu okrelono zgodnie z norm EN 60745.
Typowe dla tego urzdzenia wartoci poziomu cinienia akustycznego
skorygowanego charakterystyk czstotliwociow A s mniejsze ni
70 dB(A). Niepewno pomiaru K =3 dB.
Poziom mocy akustycznej moe podczas pracy przekroczy 80 dB(A).
Naley stosowa rodki ochrony suchu!

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 14 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

14 | Polski
Wartoci czne drga ah (suma wektorowa z trzech kierunkw) i niepewno pomiaru K oznaczone zgodnie z norm EN 60745:
Wiercenie w metalu: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Wkrcanie: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drga pomierzony zosta zgodnie z
okrelon przez norm EN 60745 procedur pomiarow i moe zosta
uyty do porwnywania elektronarzdzi. Mona go te uy do wstpnej
oceny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drga jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowa elektronarzdzia. Jeeli elektronarzdzie uyte zostanie do innych
zastosowa lub z innymi narzdziami roboczymi, a take jeli nie bdzie
wystarczajco konserwowane, poziom drga moe odbiega od podanego. Podane powyej przyczyny mog spowodowa podwyszenie ekspozycji na drgania podczas caego czasu pracy.
Aby dokadnie oceni ekspozycj na drgania, trzeba wzi pod uwag take okresy, gdy urzdzenie jest wyczone, lub gdy jest wprawdzie wczone, ale nie jest uywane do pracy. W ten sposb czna (obliczana na peny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania moe okaza si znacznie
nisza.
Naley wprowadzi dodatkowe rodki bezpieczestwa, majce na celu
ochron operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzdzia i narzdzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rk, ustalenie kolejnoci operacji roboczych.

Deklaracja zgodnoci
Owiadczamy z pen odpowiedzialnoci, e produkt opisany w rozdziale Dane techniczne odpowiada wymaganiom nastpujcych norm i dokumentw normatywnych: EN 60745 (akumulator) oraz EN 60335 (adowarka), zgodnie z postanowieniami wytycznych 2009/125/EG (zarzdzenie 1194/2012), 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG,
2006/42/EG.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 15 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Polski | 15
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

Monta
adowanie akumulatora (zob. rys. A)
Nie uywa adnej innej adowarki. adowarka doczona do urzdzenia jest dopasowana do zastosowanego w elektronarzdziu akumulatora litowo-jonowego.
Zwrci uwag na napicie w sieci! Napicie rda prdu musi zgadza si z danymi na tabliczce znamionowej adowarki. adowarki o
napiciu 230 V mona podczy do sieci 220 V.
Wskazwka: W momencie dostawy akumulator jest naadowany czciowo. Aby zagwarantowa wykorzystanie najwyszej wydajnoci akumulatora, naley przed pierwszym uyciem cakowicie naadowa akumulator
w adowarce.
Akumulator litowo-jonowy mona doadowa w dowolnej chwili, nie powodujc tym skrcenia jego ywotnoci. Przerwanie procesu adowania
nie niesie za sob ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.
Dziki systemowi elektronicznej ochrony ogniw Electronic Cell Protection (ECP) akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed gbokim rozadowaniem. Przy rozadowanym akumulatorze elektronarzdzie
zostaje wyczone przez ukad ochronny narzdzie robocze nie porusza si.
Po automatycznym wyczeniu elektronarzdzia nie naciska ponownie wcznika. Moe to doprowadzi do uszkodzenia akumulatora.
Akumulator wyposaony jest w system kontroli temperatury NTC, ktry
dopuszcza adowanie wycznie w zakresie temperatur pomidzy 0 C a
45 C. Dziki temu osiga si wysz ywotno akumulatora.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 16 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

16 | Polski
Proces adowania rozpoczyna si z chwil woenia wtyczki sieciowej adowarki do gniazda oraz wtyku adowarki 12 do gniazda 11, znajdujcego
si w spodniej czci rkojeci.
Wskanik 5 ukazuje stopie naadowania akumulatora. Podczas trwajcego procesu adowania wskanik miga kolorem zielonym. Jeeli wskanik
stanu naadowania akumulatora 5 wieci si zielonym wiatem cigym, akumulator jest cakowicie naadowany.
Podczas adowania nagrzewa si rkoje elektronarzdzia. Jest to zjawisko normalne.
W przypadku duszych przerw w uytkowaniu naley odczy adowark
od sieci.
Podczas procesu adowania elektronarzdzia nie mona uywa. Jeeli
elektronarzdzie nie funkcjonuje podczas procesu adowania, nie oznacza to, e jest ono uszkodzone.
Przestrzega wskazwek dotyczcych usuwania odpadw.

Wymiana narzdzi (zob. rys. B)


Przed wszelkimi pracami przy elektronarzdziu (np. pielgnacja,
wymiana narzdzi itp.), jak i przy transporcie i skadowaniu naley
przecznik kierunkw obrotw nastawi na pozycj rodkow.
Przy niezamierzonym uruchomieniu wcznika/wycznika istnieje niebezpieczestwo zranienia.
Przy zwolnionym wczniku/wyczniku 8 nastpuje blokada wrzeciona
wiertarskiego. Umoliwia to szybk, wygodn i atw wymian narzdzia
roboczego w uchwycie wiertarskim.
Otworzy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 2, obracajc nim w kierunku dotd, a moliwe bdzie osadzenie narzdzia roboczego. Osadzi
narzdzie robocze.
Rk mocno obrci tulejk szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego 2
w kierunku , a do usyszenia charakterystycznego kliknicia. Uchwyt
wiertarski zablokuje si dziki temu w sposb automatyczny.
Aby zwolni blokad w celu wyjcia narzdzia, naley obraca tulejk w
przeciwnym kierunku.

Odsysanie pyw/wirw
Pyy niektrych materiaw, na przykad powok malarskich z zawartoci oowiu, niektrych gatunkw drewna, mineraw lub niektrych
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 17 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Polski | 17
rodzajw metalu, mog stanowi zagroenie dla zdrowia. Bezporedni
kontakt fizyczny z pyami lub przedostanie si ich do puc moe wywoa reakcje alergiczne i/lub choroby ukadu oddechowego operatora
lub osb znajdujcych si w pobliu.
Niektre rodzaje pyw, np. dbiny lub buczyny uwaane s za rakotwrcze, szczeglnie w poczeniu z substancjami do obrbki drewna
(chromiany, impregnaty do drewna). Materiay, zawierajce azbest
mog by obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
Naley zawsze dba o dobr wentylacj stanowiska pracy.
Zaleca si noszenie maski przeciwpyowej z pochaniaczem klasy
P2.
Naley stosowa si do aktualnie obowizujcych w danym kraju przepisw, regulujcych zasady obchodzenia si z materiaami przeznaczonymi do obrbki.
Naley unika gromadzenia si pyu na stanowisku pracy. Pyy mog si z atwoci zapali.

Praca
Uruchamianie
Ustawianie kierunku obrotw (zob. rys. C)
Przecznikiem obrotw 7 mona zmieni kierunek obrotw elektronarzdzia. Przy wcinitym wczniku/wyczniku 8 jest to jednak niemoliwe.
Bieg w prawo: W celu wiercenia i wkrcania rub nacisn przecznik
kierunku obrotw 7 w lewo do oporu.
Wskanik kierunku obrotw: obroty w prawo 4 wieci przy wcinitym wczniku/wyczniku 8 i pracujcym silniku.
Bieg w lewo: W celu poluzowania lub wykrcania rub nacisn przecznik kierunku obrotw 7 w prawo do oporu.
Wskanik kierunku obrotw: obroty w lewo 6 wieci przy wcinitym wczniku/wyczniku 8 i pracujcym silniku.
Wybr momentu obrotowego
Za pomoc piercienia nastawczego 3 moliwe jest nastawienie wymaganego momentu obrotowego w 20 stopniach. Przy waciwym nastawieniu, narzdzie robocze zatrzyma si, gdy ruba zostanie cakowicie wkrBosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 18 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

18 | Polski
cona do materiau, albo gdy osignity zostanie nastawiony moment obrotowy.
Do wykrcania rub naley ewentualnie wybra wyszy stopie lub ustawi pokrto na symbolu wiercenie.
Wczanie/wyczanie
W celu wczenia elektronarzdzia nacisn wcznik/wycznik 8 i przytrzyma w tej pozycji.
Lampka 9 wieci si przy cakowicie lub do poowy wcinitym wczniku/wyczniku 8 i umoliwia owietlenie zakresu roboczego w przypadku
niekorzystnych warunkw owietleniowych.
Aby wyczy elektronarzdzie, naley zwolni wcznik/wycznik 8.
Aby zaoszczdzi energi elektryczn, elektronarzdzie naley wcza
tylko wwczas, gdy jest ono uywane.
Ustawianie prdkoci obrotowej
Prdko obrotowa wczonego elektronarzdzia moe by regulowana
bezstopniowo, w zalenoci od siy nacisku na wcznik/wycznik 8.
Lekki nacisk na wcznik/wycznik 8 oznacza nisk prdko obrotow.
Wraz ze zwikszajcym si naciskiem prdko obrotowa ronie.
W peni automatyczna blokada wrzeciona (Auto-Lock)
Jeeli wcznik/wycznik 8 nie jest wcinity, wrzeciono, a tym samym i
cay uchwyt narzdziowy nie s zablokowane.
Umoliwia to wkrcanie rub rwnie przy wyadowanym akumulatorze
lub uywanie elektronarzdzia jako rubokrta.
Hamulec wybiegowy
Po zwolnieniu wcznika/wycznika 8 wyhamowywany jest bieg uchwytu
wiertarskiego, co zapobiega bezwadnemu ruchowi narzdzia roboczego.
Przy wkrcaniu rub i wkrtw naley zwolni wcznik/wycznik 8 dopiero po cakowitym wkrceniu ruby w materia. Gwka ruby/wkrtu
nie wwierci si wwczas w materia.
Wskanik stanu naadowania akumulatora
Wskanik adowania 5 to wiecca trzema kolorami dioda LED; aby wywietli na par sekund stan naadowania akumulatora, naley do poowy
lub cakowicie wcisn wcznik/wycznik 8.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 19 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Polski | 19
Wskanik LED
wiato cige zielone
wiato cige pomaraczowe
wiato cige czerwone
Czerwone migajce wiato

Pojemno
66%
3366%
1133%
11%

Zabezpieczenie przed przegrzaniem


W przypadku zgodnego z przeznaczeniem uycia elektronarzdzia, nie
moe ono zosta przecione. W przypadku zbyt silnego obcienia lub
przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury akumulatora (70 C),
elektronarzdzie wyczane jest przez ukad elektroniczny do momentu,
a osignity zostanie optymalny zakres temperatury roboczej.
Oprcz tego wskanika adowania akumulatora 5 zapala si trzykrotnie na
czerwono, a lampka 9 trzykrotnie na biao w przypadku przecienia elektronarzdzia.
Ochrona przed gbokim rozadowaniem
Dziki systemowi elektronicznej ochrony ogniw Electronic Cell
Protection (ECP) akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed
gbokim rozadowaniem. Przy rozadowanym akumulatorze elektronarzdzie zostaje wyczone przez ukad ochronny narzdzie robocze nie
porusza si.

Wskazwki dotyczce pracy


Przed przyoeniem elektronarzdzia do ruby naley je wyczy.
Obracajce si narzdzia robocze mog zelizgn si z ba ruby.
Po trwajcej przez duszy okres czasu pracy z nisk prdkoci obrotow, naley ochodzi elektronarzdzie, uruchamiajc je bez obcienia z
maksymaln prdkoci obrotow na ok. 3 min.
Do wiercenia w metalu naley uywa tylko ostrych wierte HSS, znajdujcych si w doskonaym stanie technicznym (HSS=stal szybkotnca o
podwyszonej wydajnoci skrawania). Odpowiedni jako gwarantuje
program czci zamiennych firmy Bosch.
Przed wkrcaniem wikszych, duszych rub do twardego materiau, zaleca si dokonanie nawiercenia na ok. 2/3 dugoci ruby, o rednicy rwnej rednicy gwinta ruby.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 20 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

20 | Polski

Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Przed wszelkimi pracami przy elektronarzdziu (np. pielgnacja,
wymiana narzdzi itp.), jak i przy transporcie i skadowaniu naley
przecznik kierunkw obrotw nastawi na pozycj rodkow.
Przy niezamierzonym uruchomieniu wcznika/wycznika istnieje niebezpieczestwo zranienia.
Aby zapewni bezpieczn i wydajn prac, elektronarzdzie i
szczeliny wentylacyjne naley utrzymywa w czystoci.
W razie awarii akumulatora naley zwrci si do autoryzowanego serwisu
elektronarzdzi Bosch.
Jeeli konieczna okae si wymiana przewodu przyczeniowego, naley
zleci j firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firm Bosch punkcie naprawy elektronarzdzi, co pozwoli unikn ryzyka zagroenia bezpieczestwa.
Jeli urzdzenie, mimo dokadnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej
ulegnie kiedykolwiek awarii, napraw powinien przeprowadzi autoryzowany serwis elektronarzdzi firmy Bosch.
Przy wszystkich zgoszeniach oraz zamwieniach czci zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarzdzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.

Obsuga klienta oraz doradztwo dotyczce uytkowania


W punkcie obsugi klienta mona uzyska odpowiedzi na pytania dotyczce napraw i konserwacji nabytego produktu, a take dotyczce czci zamiennych. Rysunki rozoeniowe oraz informacje dotyczce czci zamiennych mona znale rwnie pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zesp doradztwa dotyczcego uytkowania odpowie na wszystkie
pytania zwizane z produktami firmy Bosch oraz ich osprztem.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 21 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Polski | 21
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzdzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Dziau Elektronarzdzi: 801 100900
(w cenie poczenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Transport
Zaczone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegaj wymaganiom przepisw dotyczcych towarw niebezpiecznych. Akumulatory
mog by transportowane drog ldow przez uytkownika bez koniecznoci spenienia jakichkolwiek dalszych warunkw.
W przypadku przesyki przez osoby trzecie (np. transport drog powietrzn lub za porednictwem firmy spedycyjnej) naley dostosowa si do
szczeglnych wymogw dotyczcych opakowania i znaczenia towaru. W
takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyki naley skonsultowa si z ekspertem d/s towarw niebezpiecznych.
Akumulatory mona wysya tylko wwczas, gdy ich obudowa nie jest
uszkodzona. Odsonite styki naley zaklei, a akumulator zapakowa w
taki sposb, aby nie mg on si porusza (przesuwa) w opakowaniu.
Naley wzi te pod uwag ewentualne przepisy prawa krajowego.

Usuwanie odpadw
Elektronarzdzia, akumulatory, osprzt i opakowanie naley odda do powtrnego przetworzenia zgodnego z obowizujcymi
przepisami w zakresie ochrony rodowiska.
Elektronarzdzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzuca do odpadw
domowych!

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 22 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

22 | Polski
Tylko dla pastw nalecych do UE:
Zgodnie z europejsk wytyczn 2012/19/UE, niezdatne do uytku elektronarzdzia, a zgodnie z europejsk
wytyczn 2006/66/WE uszkodzone lub zuyte akumulatory/baterie, naley zbiera osobno i doprowadzi do
ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony rodowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Prosz stosowa si do wskazwek, znajdujcych
si w rozdziale Transport, str. 21.

Wbudowane akumulatory wolno wyjmowa wycznie w celu utylizacji. Otwieranie obudowy moe spowodowa uszkodzenie elektronarzdzia.
W celu wyjcia akumulatora z elektronarzdzia naley naciska przycisk
wcznika/wycznika 8 do czasu cakowitego rozadowania akumulatora.
Nastpnie odkrci ruby na obudowie i zdj obudow. Rozczy styki
akumulatora i wyj go z urzdzenia.
Zuytych akumulatorw/baterii nie naley wyrzuca do odpadw z gospodarstwa domowego, nie
wolno ich te wrzuca do ognia ani do wody. Akumulatory/baterie naley zbiera i odda do ponownego przetworzenia lub zlikwidowa zgodnie z aktualnie obowizujcymi ustawowymi przepisami
dotyczcymi ochrony rodowiska, w razie moliwoci po uprzednim ich rozadowaniu.

Zastrzega si prawo dokonywania zmian.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 23 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

esky | 23

esky
Bezpenostn upozornn
Veobecn varovn upozornn pro elektronad
tte vechna varovn upozornn a pokyny. Zanedbn pi dodrovn varovnch upozornn a pokyn mohou mt za nsledek zsah elektrickm proudem, por a/nebo
tk porann.
Vechna varovn upozornn a pokyny do budoucna uschovejte.
Ve varovnch upozornnch pouit pojem elektronad se vztahuje na
elektronad provozovan na el. sti (se sovm kabelem) a na elektronad provozovan na akumultoru (bez sovho kabelu).

VAROVN

Bezpenost pracovnho msta


Udrujte Vae pracovn msto ist a dobe osvtlen. Nepodek
nebo neosvtlen pracovn oblasti mohou vst k razm.
S elektronadm nepracujte v prosted ohroenm exploz, kde
se nachzej holav kapaliny, plyny nebo prach. Elektronad vytv jiskry, kter mohou prach nebo pry zaplit.
Dti a jin osoby udrujte pi pouit elektronad daleko od Vaeho pracovnho msta. Pi rozptlen mete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrick bezpenost
Pipojovac zstrka elektronad mus lcovat se zsuvkou. Zstrka nesm bt dnm zpsobem upravena. Spolen s elektronadm s ochrannm uzemnnm nepouvejte dn adaptrov
zstrky. Neupraven zstrky a vhodn zsuvky sniuj riziko zsahu
elektrickm proudem.
Zabrate kontaktu tla s uzemnnmi povrchy, jako nap. potrub,
topen, sporky a chladniky. Je-li Vae tlo uzemnno, existuje zven riziko zsahu elektrickm proudem.
Chrate stroj ped detm a vlhkem. Vniknut vody do elektronad
zvyuje nebezpe zsahu elektrickm proudem.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 24 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

24 | esky
Dbejte na el kabelu, nepouvejte jej k noen i zaven elektronad nebo k vytaen zstrky ze zsuvky. Udrujte kabel daleko od
tepla, oleje, ostrch hran nebo pohyblivch dl stroje. Pokozen nebo spleten kabely zvyuj riziko zsahu elektrickm proudem.
Pokud pracujete s elektronadm venku, pouijte pouze takov
prodluovac kabely, kter jsou zpsobil i pro venkovn pouit.
Pouit prodluovacho kabelu, je je vhodn pro pouit venku, sniuje
riziko zsahu elektrickm proudem.
Pokud se nelze vyhnout provozu elektronad ve vlhkm prosted, pouijte proudov chrni. Nasazen proudovho chrnie sniuje riziko zsahu elektrickm proudem.
Bezpenost osob
Bute pozorn, dvejte pozor na to, co dlte a pistupujte k prci
s elektronadm rozumn. Nepouvejte dn elektronad pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lk. Moment nepozornosti pi pouit elektronad me vst k vnm porannm.
Noste osobn ochrann pomcky a vdy ochrann brle. Noen
osobnch ochrannch pomcek jako maska proti prachu, bezpenostn obuv s protiskluzovou podrkou, ochrann pilba nebo sluchtka,
podle druhu nasazen elektronad, sniuj riziko porann.
Zabrate nemyslnmu uveden do provozu. Pesvdte se, e je
elektronad vypnut dve ne jej uchopte, ponesete i pipojte
na zdroj proudu a/nebo akumultor. Mte-li pi noen elektronad
prst na spnai nebo pokud stroj pipojte ke zdroji proudu zapnut,
pak to me vst k razm.
Ne elektronad zapnete, odstrate seizovac nstroje nebo
roubovky. Nstroj nebo kl, kter se nachz v otivm dlu stroje,
me vst k porann.
Vyvarujte se abnormlnho dren tla. Zajistte si bezpen postoj a udrujte vdy rovnovhu. Tm mete elektronad v neoekvanch situacch lpe kontrolovat.
Noste vhodn odv. Nenoste dn voln odv nebo perky. Vlasy,
odv a rukavice udrujte daleko od pohybujcch se dl. Voln
odv, perky nebo dlouh vlasy mohou bt zachyceny pohybujcmi se
dly.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 25 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

esky | 25
Lze-li namontovat odsvac i zachycujc ppravky, pesvdte
se, e jsou pipojeny a sprvn pouity. Pouit odsvn prachu me snit ohroen prachem.
Svdomit zachzen a pouvn elektronad
Stroj nepetujte. Pro svou prci pouijte k tomu uren elektronad. S vhodnm elektronadm budete pracovat v udan oblasti
vkonu lpe a bezpenji.
Nepouvejte dn elektronad, jeho spna je vadn. Elektronad, kter nelze zapnout i vypnout je nebezpen a mus se opravit.
Ne provedete sezen stroje, vmnu dl psluenstv nebo
stroj odlote, vythnte zstrku ze zsuvky a/nebo odstrate
akumultor. Toto preventivn opaten zabrn nemyslnmu zapnut
elektronad.
Uchovvejte nepouvan elektronad mimo dosah dt. Nenechte stroj pouvat osobm, kter se strojem nejsou seznmeny
nebo neetly tyto pokyny. Elektronad je nebezpen, je-li pouvno nezkuenmi osobami.
Peujte o elektronad svdomit. Zkontrolujte, zda pohybliv dly stroje bezvadn funguj a nevzpiuj se, zda dly nejsou zlomen
nebo pokozen tak, e je omezena funkce elektronad. Pokozen dly nechte ped nasazenm stroje opravit. Mnoho raz m
pinu ve patn udrovanm elektronad.
ezn nstroje udrujte ostr a ist. Peliv oetovan ezn nstroje s ostrmi eznmi hranami se mn vzpiuj a daj se leheji
vst.
Pouvejte elektronad, psluenstv, nasazovac nstroje apod.
podle tchto pokyn. Respektujte pitom pracovn podmnky a
provdnou innost. Pouit elektronad pro jin ne urujc pouit
me vst k nebezpenm situacm.
Svdomit zachzen a pouvn akumultorovho nad
Akumultory nabjejte pouze v nabjece, kter je doporuena vrobcem. Pro nabjeku, kter je vhodn pro urit druh akumultor,
existuje nebezpe poru, je-li pouvna s jinmi akumultory.
Do elektronad pouvejte pouze k tomu uren akumultory.
Pouit jinch akumultor me vst k porannm a porm.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 26 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

26 | esky
Nepouvan akumultor uchovvejte mimo kancelsk sponky,
mince, kle, hebky, rouby nebo jin drobn kovov pedmty,
kter mohou zpsobit pemostn kontakt. Zkrat mezi kontakty
akumultoru me mt za nsledek opleniny nebo por.
Pi patnm pouit me z akumultoru vytci kapalina. Zabrate
kontaktu s n. Pi nhodnm kontaktu oplchnte msto vodou. Pokud kapalina vnikne do o, navtivte navc i lkae. Vytkajc akumultorov kapalina me zpsobit podrdn pokoky nebo popleniny.
Servis
Nechte Vae elektronad opravit pouze kvalifikovanm odbornm personlem a pouze s originlnmi nhradnmi dly. Tm bude
zajitno, e bezpenost stroje zstane zachovna.
Akumultor pouvejte pouze ve spojen s Vam vrobkem Bosch.
Jen tak bude akumultor chrnn ped nebezpenm petenm.

Bezpenostn pedpisy pro vrtaky a roubovky


Pokud provdte prce, pi nich me nasazovac nstroj nebo
roub zashnout skryt elektrick veden, pak stroj drte na na
izolovanch plochch rukojeti. Kontakt s elektrickm vedenm pod
naptm me uvst napt i na kovov dly stroje a vst k zsahu elektrickm proudem.
Pouijte vhodn hledac zazen k vyhledn skrytch rozvodnch
veden nebo pizvte mstn dodavatelskou spolenost. Kontakt s
elektrickm vedenm me vst k poru a elektrickmu deru. Pokozen plynovho veden me vst k explozi. Proniknut do vodovodnho
potrub zpsob vcn kody.
Elektronad okamit vypnte, pokud se nasazovac nstroj zablokuje. Bute pipraveni na vysok reakn momenty, kter zpsobuj zptn rz. Nasazovac nstroj se zablokuje kdy:
je elektronad peten nebo
se v opracovvanm obrobku vzp.
Drte elektronad pevn. Pi utahovn a povolovn roub se mohou krtkodob vyskytovat vysok reakn momenty.
Zajistte obrobek. Obrobek pevn uchycen upnacm ppravkem
nebo svrkem je dren bezpenji ne Va rukou.
Ne jej odlote, pokejte a se elektronad zastav. Nasazovac
nstroj se me vzpit a vst ke ztrt kontroly nad elektronadm.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 27 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

esky | 27
Ped kadou prac na elektronad (nap. drba, vmna nstroje apod.) a t pi jeho peprav a uloen dejte pepna smru
oten do stedn polohy. Pi nemyslnm stlaen spnae existuje
nebezpe porann.
Neotvrejte akumultor. Existuje nebezpe zkratu.
Chrate elektronad ped horkem, nap. i ped trvalm
slunenm zenm, ped ohnm, vodou a vlhkost. Existuje
nebezpe vbuchu.
Pi pokozen a nesprvnm pouit akumultoru mohou vystupovat pry. Pivdjte erstv vzduch a pi potch vyhledejte lkae. Pry mohou drdit dchac cesty.
Ne zahradn nad odlote, vykejte, a se zcela dostane do stavu klidu. Pracovn nstroj se me zahknout a vst ke ztrt kontroly
nad zahradnm nadm.

Bezpenostn upozornn pro nabjeky


Chrate nabjeku ped detm a vlhkem. Vniknut vody do
nabjeky zvyuje riziko razu elektrickm proudem.
Nabjejte pouze akumultory Li-ion firmy Bosch nebo akumultory
Li-ion zabudovan ve vrobcch Bosch. Napt akumultoru mus
vyhovovat nabjecmu napt nabjeky. Jinak existuje nebezpe
poru a vbuchu.
Udrujte nabjeku istou. Zneitnm vznik nebezpe razu elektrickm proudem.
Ped kadm pouitm zkontrolujte nabjeku, kabel a zstrku.
Pokud jste zjistili zvady, nabjeku nepouvejte. Nabjeku sami
neotvrejte a nechte ji opravit pouze kvalifikovanm odbornm
personlem a originlnmi nhradnmi dly. Pokozen nabjeka,
kabel a zstrka zvyuj riziko razu elektrickm proudem.
Nabjeku neprovozujte na lehce holavm podkladu (nap. papr,
textil apod.) pop. v holavm prosted. Z dvodu zahvn nabjeky, je vznik pi nabjen, existuje nebezpe poru.
Dohlejte na dti. Tm bude zajitno, e si dti s nabjekou nehraj.
Dti a osoby, je na zklad svch fyzickch, smyslovch nebo duevnch schopnost i sv nezkuenosti nebo neznalosti nejsou ve
stavu nabjeku bezpen obsluhovat, nesmj tuto nabjeku bez
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 28 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

28 | esky
dozoru i pokyn zodpovdn osoby pouvat. V opanm ppad
existuje nebezpe od chybn obsluhy a porann.

Popis vrobku a specifikac


tte vechna varovn upozornn a pokyny. Zanedbn pi dodrovn varovnch upozornn a pokyn mohou mt za
nsledek raz elektrickm proudem, por
a/nebo tk porann.

Uren pouit
Elektronad je ureno k zaroubovn a uvolovn roub a t k vrtn
do deva, kovu, keramiky a plastu.
Svtlo tohoto elektronad je uren k osvtlen bezprostedn pracovn
oblasti elektronad a nen vhodn pro osvtlen prostoru v domcnosti.

Zobrazen komponenty
slovn zobrazench komponent se vztahuje na zobrazen elektronad
na grafick stran.
1 roubovac bit*
2 Rychloupnac sklidlo
3 Nastavovac krouek pedvolby kroutcho momentu
4 Ukazatel smru oten pro chod vpravo
5 Ukazatel stavu nabit akumultoru
6 Ukazatel smru oten pro chod vlevo
7 Pepna smru oten
8 Spna
9 Svtilna Power Light
10 Rukoje (izolovan plocha rukojeti)
11 Zdka nabjec zstrky
12 Nabjec zstrka
13 Nabjeka
14 Univerzln drk bit*
*Zobrazen nebo popsan psluenstv nepat k standardnmu obsahu dodvky. Kompletn psluenstv naleznete v naem programu psluenstv.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 29 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

esky | 29

Technick data
Akumultorov vrtac roubovk
Objednac slo
Jmenovit napt
Otky naprzdno
max. kroutc moment tvrd/mkk
roubov spoj podle ISO 5393
max. prmr roubu
max. prmr vrtn
Ocel
Devo
Rozsah upnut vrtacho sklidla
Hmotnost podle EPTA-Procedure
01/2003
Akumultor
Kapacita
Poet lnk akumultoru
Nabjeka
Objednac slo
Doba nabjen
Tda ochrany

V=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340

Nm
mm

25/10
6

mm
mm
mm

6
20
1,510

kg

0,9
Li-Ion
1,3
3

Ah

2 607 005 140 (EU)


2 607 005 139 (UK)
h
3,0
/II

Informace o hluku a vibracch


Namen hodnoty hluku zjitny podle EN 60745.
Ven hodnota hladiny akustickho tlaku stroje A je typicky men ne
70 dB(A). Nepesnost K =3 dB.
Hladina hluku me pi prci pekroit 80 dB(A).
Noste chrnie sluchu!
Celkov hodnoty vibrac ah (vektorov souet t os) a nepesnost K stanoveny podle EN 60745:
Vrtn do kovu: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
roubovn: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 30 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

30 | esky
V tchto pokynech uveden rove vibrac byla zmena podle mcch
metod normovanch v EN 60745 a me bt pouita pro vzjemn porovnn elektronad. Hod se i pro pedbn odhad zaten vibracemi.
Uveden rove vibrac reprezentuje hlavn pouit elektronad. Pokud
ovem bude elektronad nasazeno pro jin pouit, s odlinmi nasazovacmi nstroji nebo s nedostatenou drbou, me se rove vibrac liit. To me zateni vibracemi po celou pracovn dobu zeteln zvit.
Pro pesn odhad zaten vibracemi by mly bt zohlednny i doby, v nich je stroj vypnut nebo sice b, ale fakticky nen nasazen. To me zateni vibracemi po celou pracovn dobu zeteln zredukovat.
Stanovte dodaten bezpenostn opaten k ochran obsluhy ped inky vibrac jako nap.: drba elektronad a nasazovacch nstroj, udrovn teplch rukou, organizace pracovnch proces.

Prohlen o shod
Na vhradn zodpovdnost prohlaujeme, e vrobek popsan v sti
Technick daje odpovd nsledujcm normm nebo normativnm dokumentm: EN 60745 (akumultorov nad) a EN 60335 (akumultorov nabjeka) podle ustanoven smrnic 2009/125/ES
(nazen 1194/2012), 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/ES,
2006/42/ES.
Technick dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 31 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

esky | 31

Mont
Nabjen akumultoru (viz obr. A)
Nepouvejte dnou jinou nabjeku. Dodan nabjeka je sladna s
akumultorem zabudovanm do Vaeho elektronad.
Dbejte sovho napt! Napt zdroje proudu mus souhlasit s daji
na typovm ttku nabjeky. Nabjeky oznaen 230 V mohou bt
provozovny i pi 220 V.
Upozornn: Akumultor se expeduje sten nabit. Pro zaruen plnho
vkonu akumultoru jej ped prvnm nasazenm v nabjece zcela nabijte.
Akumultor Li-ion lze bez zkrcen ivotnosti kdykoli nabt. Peruen procesu nabjen nepokozuje akumultor.
Akumultor Li-ion je dky Electronic Cell Protection (ECP) chrnn proti
hlubokmu vybit. Pi vybitm akumultoru bude elektronad chrniem vypnuto: nasazen nstroj se u nebude pohybovat.
Po automatickm vypnut elektronad u spna dl nestlaujte.
Akumultor se me pokodit.
Akumultor je vybaven kontrolou teploty NTC, kter dovol nabjen pouze v
rozmez teplot 0 C a 45 C. Tm se doshne vysok ivotnosti akumultoru.
Proces nabjen zan, jakmile jste sovou zstrku nabjeky zasunuli do
zsuvky a nabjec zstrku 12 zastrili do zdky 11 na spodn stran rukojeti.
Ukazatel stavu nabit akumultoru 5 indikuje postup nabjen. Pi procesu
nabjen blik ukazatel zelen. Svt-li ukazatel stavu nabit akumultoru 5
trvale zelen, je akumultor pln nabit.
Pi procesu nabjen se zahv dradlo elektronad. To je normln.
Pi del dob nepouvn odpojte prosm nabjeku od st.
Elektronad nelze bhem procesu nabjen pouvat; nen to zvada,
kdy bhem procesu nabjen nefunguje.
Dbejte upozornn k zpracovn odpadu.

Vmna nstroje (viz obr. B)


Ped kadou prac na elektronad (nap. drba, vmna nstroje apod.) a t pi jeho peprav a uloen dejte pepna smru
oten do stedn polohy. Pi nemyslnm stlaen spnae existuje
nebezpe porann.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 32 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

32 | esky
Pi nestlaenm spnai 8 je vrtac veteno zaaretovan. To umouje
rychlou, pohodlnou a jednoduchou vmnu nstroje ve sklidle.
Otevete rychloupnac sklidlo 2 otenm ve smru , a lze vloit nstroj. Vlote nstroj.
Otejte pouzdro rychloupnacho sklidla 2 siln rukou ve smru , a
je slyet peskakovn. Sklidlo se tm automaticky zajist.
Zajitn se opt uvoln, pokud budete k odstrann nstroje otet pouzdrem v protismru.

Odsvn prachu/tsek
Prach materil jako olovoobsahujc ntry, nkter druhy deva, minerl a kovu mohou bt zdrav kodliv. Kontakt s prachem nebo
vdechnut mohou vyvolat alergick reakce a/nebo onemocnn dchacch cest obsluhy nebo v blzkosti se nachzejcch osob.
Urit prach jako dubov nebo bukov prach je pokldn za karcinogenn, zvlt ve spojen s pdavnmi ltkami pro oeten deva
(chromt, ochrann prostedky na devo). Materil obsahujc azbest
smj opracovvat pouze specialist.
Peujte o dobr vtrn pracovnho prostoru.
Je doporueno nosit ochrannou dchac masku s tdou filtru P2.
Dbejte ve Va zemi platnch pedpis pro opracovvan materily.
Vyvarujte se usazenin prachu na pracoviti. Prach se me lehce
vzntit.

Provoz
Uveden do provozu
Nastaven smru oten (viz obr. C)
Pomoc pepnae smru oten 7 mete zmnit smr oten elektronad. Pi stlaenm spnai 8 to vak nen mon.
Chod vpravo: Pi vrtn a zaroubovn roub stlate pepna smru
oten 7 vlevo a na doraz.
Ukazatel smru oten pro chod vpravo 4 svt pi stisknutm
spnai 8 a bcm motoru.
Chod vlevo: K uvolnn pop. vyroubovn roub petlate pepna
smru oten 7 vpravo a na doraz.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 33 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

esky | 33
Ukazatel smru oten pro chod vlevo 6 svt pi stisknutm spnai 8 a bcm motoru.
Pedvolba kroutcho momentu
Pomoc nastavovacho krouku pedvolby kroutcho momentu 3 mete
pedvolit potebn kroutc moment v 20 stupnch. Pi sprvnm nastaven se nstroj zastav, jakmile je roub v jedn rovin zaroubovn do materilu pop. je dosaeno nastavenho kroutcho momentu.
Pi vyroubovn roub ppadn zvolte vy nastaven ev. nastavte na
symbol vrtn.
Zapnut vypnut
K uveden elektronad do provozu stlate spna 8 a podrte jej stlaen.
Svtilna 9 svt pi lehce nebo zcela stlaenm spnai 8 a umouje nasvcen pracovn oblasti pi nepznivch svtelnch podmnkch.
K vypnut elektronad spna 8 uvolnte.
Aby se etila energie, zapnejte elektronad jen pokud jej pouvte.
Nastaven potu otek
Poet otek zapnutho elektronad mete plynule regulovat podle toho, jak dalece stlate spna 8.
Lehk tlak na spna 8 zpsob nzk poet otek. S rostoucm tlakem se
poet otek zvyuje.
Pln automatick aretace vetene (Auto-Lock)
Pi nestlaenm spnai 8 jsou vrtac veteno a tm i nstrojov drk zaaretovny.
To umouje zaroubovn roub i pi vybitm akumultoru pop. pouit
elektronad jako roubovku.
Dobhov brzda
Pi uvolnn spnae 8 se sklidlo zabrzd a tm se zabrn dobhu nstroje.
Pi zaroubovn roub uvolnte spna 8 teprve pot, kdy je roub v
jedn rovin zaroubovn do obrobku. Hlava roubu pak nepronikne do
obrobku.
Ukazatel stavu nabit akumultoru
Ukazatel stavu nabit akumultoru 5 ukazuje pi napl nebo zcela stlaenm spnai 8 na nkolik sekund stav nabit akumultoru a sestv z jedn
temi barvami svtc LED.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 34 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

34 | esky
LED
Trval svtlo zelen
Trval svtlo oranov
Trval svtlo erven
Blikajc svtlo erven

Kapacita
66%
3366%
1133%
11%

Ochrana proti peten zvisl na teplot


Pi urujcm pouit neme bt elektronad peteno. Pi pli silnm
zaten nebo pekroen dovolen teploty akumultoru 70 C elektronika
elektronad vypne do doby, ne se tento opt nachz v optimlnm rozsahu pracovn teploty.
Pi peten navc zablik ukazatel stavu nabit akumultoru 5 tikrt erven a svtilna 9 tikrt ble.
Ochrana proti hlubokmu vybit
Akumultor Li-ion je dky Electronic Cell Protection (ECP) chrnn proti
hlubokmu vybit. Pi vybitm akumultoru bude elektronad chrniem vypnuto: nasazen nstroj se u nebude pohybovat.

Pracovn pokyny
Na roub nasate pouze vypnut elektronad. Otejc se nasazovac nstroje mohou sklouznout.
Po del prci s malmi otkami by jste mli stroj k ochlazen nechat bet naprzdno ca. 3 minuty pi maximlnch otkch.
Pi vrtn do kovu pouijte pouze bezvadn, naosten vrtky HSS
(HSS=vysokovkonn rychloezn ocel). Odpovdajc kvalitu zaruuje
program psluenstv Bosch.
Ped zaroubovnm vtch, delch roub do tvrdch materil byste
mli pedvrtat otvor s prmrem jdra zvitu do zhruba 2/3 dlky roubu.

drba a servis
drba a itn
Ped kadou prac na elektronad (nap. drba, vmna nstroje apod.) a t pi jeho peprav a uloen dejte pepna smru
oten do stedn polohy. Pi nemyslnm stlaen spnae existuje
nebezpe porann.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 35 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

esky | 35
Udrujte elektronad a vtrac otvory ist, abyste pracovali
dobe a bezpen.
Pokud u akumultor nen schopn funkce, obrate se prosm na autorizovan servisn stedisko pro elektronad Bosch.
Je-li nutn nahrazen pvodnho kabelu, pak to nechte kvli zamezen
ohroen bezpenosti provst firmou Bosch nebo autorizovanm servisem pro elektronad Bosch.
Pokud dojde i pes pelivou vrobu a nron kontroly k porue stroje,
svte proveden opravy autorizovanmu servisnmu stedisku pro elektronad firmy Bosch.
Pi vech dotazech a objednvkch nhradnch dl nezbytn prosm uvdjte 10-mstn objednac slo podle typovho ttku elektronad.

Zkaznick a poradensk sluba


Zkaznick sluba zodpov Vae dotazy k oprav a drb Vaeho vrobku
a t k nhradnm dlm. Technick vkresy a informace k nhradnm dlm naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tm poradensk sluby Bosch Vm rd pome pi otzkch k naim vrobkm a jejich psluenstv.
Czech Republic
Robert Bosch odbytov s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vpence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Peprava
Obsaen lithium-iontov akumultory podlhaj poadavkm zkona o nebezpench nkladech. Tyto akumultory mohou bt bez dalch podmnek
pepravovny uivatelem po silnici.
Pi zasln prostednictvm tet osoby (nap.: leteck peprava nebo spedice) je teba brt zetel na zvltn poadavky na balen a oznaen. Zde mus
bt pi pprav zsilky nezbytn pizvn expert na nebezpen nklady.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 36 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

36 | esky
Akumultory zaslejte pouze tehdy, pokud je tleso nepokozen. Oteven kontakty pelepte lepic pskou a akumultor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosm i ppadnch navazujcch nrodnch pedpis.

Zpracovn odpad
Elektronad, akumultory, psluenstv a obaly maj bt dodny
k optovnmu zhodnocen nepokozujcmu ivotn prosted.
Elektronad a akumultory/baterie neodhazujte do domovnho odpadu!
Pouze pro zem EU:
Podle evropsk smrnice 2012/19/EU mus bt neupotebiteln elektronad a podle evropsk smrnice
2006/66/ES vadn nebo opotebovan akumultory/
baterie rozebran shromdny a dodny k optovnmu zhodnocen nepokozujcmu ivotn prosted.
Akumultory/baterie:
Li-Ion:
Prosm dbejte upozornn v odstavci Peprava,
strana 35.

Integrovan akumultory se smj odejmout pouze kvli likvidaci.


Otevenm skoepiny tlesa me bt elektronad znieno.
Abyste odejmuli akumultor z elektronad, uvete spna 8 na tak dlouho do chodu, a je akumultor zcela vybit. Vyroubujte rouby na skni a
skoepinu skn odejmte. Perute ppojky akumultoru a akumultor
vyjmte.
Akumultory/baterie neodhazujte do domovnho
odpadu, do ohn nebo do vody. Akumultory/baterie maj bt, pokud mono vybit, shromadovny, recyklovny nebo zlikvidovny zpsobem nepokozujcm ivotn prosted.
Zmny vyhrazeny.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 37 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensky | 37

Slovensky
Bezpenostn pokyny
Veobecn vstran upozornenia a bezpenostn pokyny
POZOR Pretajte si vetky Vstran upozornenia a bezpenostn pokyny. Zanedbanie dodriavania Vstranch
upozornen a pokynov uvedench v nasledujcom texte me ma za nsledok zsah elektrickm prdom, spsobi poiar a/alebo ak poranenie.
Tieto Vstran upozornenia a bezpenostn pokyny starostlivo
uschovajte na budce pouitie.
Pojem run elektrick nradie pouvan v nasledujcom texte sa vzahuje na run elektrick nradie napjan zo siete (s prvodnou nrou) a
na run elektrick nradie napjan akumultorovou batriou (bez prvodnej nry).
Bezpenos na pracovisku
Pracovisko vdy udriavajte ist a dobre osvetlen. Neporiadok a
neosvetlen priestory pracoviska mu ma za nsledok pracovn razy.
Tmto nradm nepracujte v prostred ohrozenom vbuchom, v
ktorom sa nachdzaj horav kvapaliny, plyny alebo horav
prach. Run elektrick nradie vytvra iskry, ktor by mohli prach
alebo pary zapli.
Nedovote deom a inm nepovolanm osobm, aby sa poas pouvania runho elektrickho nradia zdriavali v blzkosti pracoviska. Pri odptan pozornosti zo strany inej osoby mete strati kontrolu nad nradm.
Elektrick bezpenos
Zstrka prvodnej nry runho elektrickho nradia mus pasova do pouitej zsuvky. Zstrku v iadnom prpade nijako nemete. S uzemnenm elektrickm nradm nepouvajte ani iadne zstrkov adaptry. Nezmenen zstrky a vhodn zsuvky zniuj riziko zsahu elektrickm prdom.
Vyhbajte sa telesnmu kontaktu s uzemnenmi povrchovmi plochami, ako s napr. rry, vykurovacie teles, sporky a chladniky.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 38 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

38 | Slovensky
Keby by bolo Vae telo uzemnen, hroz zven riziko zsahu elektrickm prdom.
Chrte elektrick nradie pred inkami daa a vlhkosti. Vniknutie vody do runho elektrickho nradia zvyuje riziko zsahu elektrickm prdom.
Nepouvajte prvodn nru mimo uren el na nosenie runho elektrickho nradia, ani na jeho zavesenie a zstrku nevyberajte zo zsuvky ahanm za prvodn nru. Zabezpete, aby sa
sieov nra nedostala do blzkosti horceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrmi hranami alebo pohybujcimi sa siastkami runho elektrickho nradia. Pokoden alebo zauzlen
prvodn nry zvyuj riziko zsahu elektrickm prdom.
Ke pracujete s runm elektrickm nradm vonku, pouvajte
len tak predlovacie kble, ktor s schvlen aj na pouvanie vo
vonkajch priestoroch. Pouitie predlovacieho kbla, ktor je vhodn na pouvanie vo vonkajom prostred, zniuje riziko zsahu elektrickm prdom.
Ak sa ned vyhn pouitiu runho elektrickho nradia vo vlhkom prostred, pouite ochrann spna pri poruchovch prdoch.
Pouitie ochrannho spnaa pri poruchovch prdoch zniuje riziko
zsahu elektrickm prdom.
Bezpenos osb
Bute ostrait, sstrete sa na to, o robte a k prci s runm
elektrickm nradm pristupujte s rozumom. Nepracujte s runm
elektrickm nradm nikdy vtedy, ke ste unaven, alebo ke ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Mal okamih nepozornosti
me ma pri pouvan nradia za nsledok vne poranenia.
Noste osobn ochrann pomcky a pouvajte vdy ochrann okuliare. Nosenie osobnch ochrannch pomcok, ako je ochrann dchacia maska, bezpenostn pracovn obuv, ochrann prilba alebo
chrnie sluchu, poda druhu runho elektrickho nradia a spsobu
jeho pouitia zniuj riziko poranenia.
Vyhbajte sa nemyselnmu uvedeniu runho elektrickho nradia do innosti. Pred zasunutm zstrky do zsuvky a/alebo pred
pripojenm akumultora, pred chytenm alebo prenanm runho elektrickho nradia sa vdy presvedte sa, i je run elektrick nradie vypnut. Ak budete ma pri prenan runho elek1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 39 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensky | 39
trickho nradia prst na vypnai, alebo ak run elektrick nradie pripojte na elektrick sie zapnut, me to ma za nsledok nehodu.
Skr ako nradie zapnete, odstrte z neho nastavovacie nradie
alebo ke na skrutky. Nastavovac nstroj alebo k, ktor sa nachdza v rotujcej asti runho elektrickho nradia, me spsobi
vne poranenia osb.
Vyhbajte sa abnormlnym polohm tela. Zabezpete si pevn postoj, a neprestajne udriavajte rovnovhu. Takto budete mc run
elektrick nradie v neoakvanch situcich lepie kontrolova.
Pri prci noste vhodn pracovn odev. Nenoste irok odevy a nemajte na sebe perky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vae vlasy, odev a
rukavice dostali do blzkosti rotujcich siastok nradia. Von
odev, dlh vlasy alebo perky mu by zachyten rotujcimi asami
runho elektrickho nradia.
Ak sa d na run elektrick nradie namontova odsvacie zariadenie a zariadenie na zachytvanie prachu, presvedte sa, i s
dobre pripojen a sprvne pouvan. Pouvanie odsvacieho zariadenia a zariadenia na zachytvanie prachu zniuje riziko ohrozenia
zdravia prachom.
Starostliv pouvanie runho elektrickho nradia a manipulcia s
nm
Run elektrick nradie nikdy nepreaujte. Pouvajte tak
elektrick nradie, ktor je uren pre dan druh prce. Pomocou
vhodnho runho elektrickho nradia budete pracova lepie a
bezpenejie v uvedenom rozsahu vkonu nradia.
Nepouvajte nikdy tak run elektrick nradie, ktor m pokazen vypna. Nradie, ktor sa u ned zapn alebo vypn, je nebezpen a treba ho zveri do opravy odbornkovi.
Skr ako zanete nradie nastavova alebo prestavova, vymiea
prsluenstvo alebo skr, ako odlote nradie, vdy vytiahnite zstrku sieovej nry zo zsuvky. Toto preventvne opatrenie zabrauje nemyselnmu spusteniu runho elektrickho nradia.
Nepouvan run elektrick nradie uschovvajte tak, aby bolo
mimo dosahu det. Nedovote pouva toto nradie osobm, ktor
s nm nie s dverne oboznmen, alebo ktor si nepretali tieto
Pokyny. Run elektrick nradie je nebezpen vtedy, ke ho pouvaj nesksen osoby.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 40 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

40 | Slovensky
Run elektrick nradie starostlivo oetrujte. Kontrolujte, i pohybliv siastky bezchybne funguj alebo i neblokuj, i nie s
zlomen alebo pokoden niektor siastky, ktor by mohli
negatvne ovplyvova sprvne fungovanie runho elektrickho
nradia. Pred pouitm nradia dajte pokoden siastky vymeni. Vea nehd bolo spsobench nedostatonou drbou elektrickho nradia.
Rezn nstroje udriavajte ostr a ist. Starostlivo oetrovan rezn nstroje s ostrmi reznmi hranami maj meniu tendenciu k zablokovaniu a ahie sa daj vies.
Pouvajte run elektrick nradie, prsluenstvo, nastavovacie
nstroje a pod. poda tchto vstranch upozornen a bezpenostnch pokynov. Pri prci zohadnite konkrtne pracovn podmienky a innos, ktor budete vykonva. Pouvanie runho elektrickho nradia na in el ako na predpsan pouitie me vies k
nebezpenm situcim.
Starostliv pouvanie akumultorovho runho elektrickho nradia a manipulcia s nm
Akumultory nabjajte len v takch nabjakch, ktor odpora
vrobca akumultora. Ak sa pouva nabjaka, uren na nabjanie
uritho druhu akumultorov, na nabjanie inch akumultorov, hroz
nebezpeenstvo poiaru.
Do elektrickho nradia pouvajte len prslun uren akumultory. Pouvanie inch akumultorov me ma za nsledok poranenie
a nebezpeenstvo poiaru.
Nepouvan akumultory neuschovvajte tak, aby mohli prs do
styku s kancelrskymi sponkami, mincami, kmi, klincami,
skrutkami alebo s inmi drobnmi kovovmi predmetmi, ktor by
mohli spsobi premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumultora me ma za nsledok poplenie alebo vznik poiaru.
Z akumultora me pri nesprvnom pouvan vyteka kvapalina.
Vyhbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po nhodnom kontakte
miesto oplchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumultora
do kontaktu s oami, po vplachu o vyhadajte aj lekra. Unikajca kvapalina z akumultora me ma za nsledok podrdenie pokoky alebo popleniny.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 41 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensky | 41
Servisn prce
Run elektrick nradie dvajte opravova len kvalifikovanmu
personlu, ktor pouva originlne nhradn siastky. Tm sa zabezpe, e bezpenos nradia zostane zachovan.
Pouvajte tento akumultor iba spolu s Vam vrobkom Bosch.
Len takmto spsobom bude akumultor chrnen pred nebezpenm
preaenm.

Bezpenostn pokyny pre vtaky a skrutkovae


Drte run elektrick nradie len za izolovan plochy rukovt, ak
vykonvate tak prcu, pri ktorej by mohli pouit pracovn nstroj alebo skrutka natrafi na skryt elektrick vedenia. Kontakt s
elektrickm vedenm, ktor je pod naptm, me dosta pod naptie
aj kovov siastky nradia a spsobi zsah elektrickm prdom.
Pouvajte vhodn prstroje na vyhadvanie skrytch elektrickm veden a potrub, aby ste ich nenavtali, alebo sa obrte na
miestne energetick podniky. Kontakt s elektrickm vodiom pod
naptm me spsobi poiar alebo ma za nsledok zsah elektrickm prdom. Pokodenie plynovho potrubia me ma za nsledok
explziu. Preniknutie do vodovodnho potrubia spsob vecn kodu.
Ke sa pracovn nstroj zablokuje, run elektrick nradie
okamite vypnite. Bute pripraven na vznik intenzvnych reaknch momentov, ktor spsobia sptn rz nradia. Pracovn nstroj sa zablokuje v takom prpade, ke:
run elektrick nradie je preaen alebo
je vzprieen v obrbanom obrobku.
Pri prci run elektrick nradie dobre drte. Pri uahovan a
uvoovan skrutiek mu krtkodobo vznika vek reakn momenty.
Zabezpete obrobok. Obrobok upnut pomocou upnacieho zariadenia alebo zverka je bezpenej ako obrobok pridriavan rukou.
Pokajte na pln zastavenie runho elektrickho nradia, a potom ho odlote. Pracovn nstroj sa me zasekn a me zaprini
stratu kontroly nad runm elektrickm nradm.
Pred kadou prcou na runom elektrickom nrad (napr. drba,
vmena nstroja a pod.) ako aj pri transporte a schove nradia
dajte prepna smeru otania do strednej polohy. V prpade ne-

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 42 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

42 | Slovensky
myselnho nhodnho zapnutia vypnaa hroz nebezpeenstvo poranenia.
Akumultor neotvrajte. Hroz nebezpeenstvo skratovania.
Chrte run elektrick nradie pred horavou, napr. aj
pred trvalm slnenm iarenm, ohom a pred vodou a
vlhkosou. Hroz nebezpeenstvo vbuchu.
Po pokoden akumultora alebo v prpade neodbornho pouvania mu z akumultora vystupova kodliv vpary. Zabezpete
prvod erstvho vzduchu a v prpade nevonosti vyhadajte lekrsku pomoc. Tieto vpary mu podrdi dchacie cesty.
Pokajte na pln zastavenie zhradnckeho nradia, a potom ho
odlote. Pracovn nstroj sa me zasekn a me zaprini stratu
kontroly nad zhradnckym nradm.

Bezpenostn pokyny pre nabjaky


Chrte nabjaku pred inkami daa a vlhkosti. Vniknutie vody do nabjaky zvyuje riziko zsahu elektrickm prdom.
Nabjajte len ltiovo-inov akumultory Bosch alebo ltiovo-inov akumultory zabudovan do vrobkov Bosch. Naptie akumultora mus by vhodn pre naptie nabjaky. V opanom prpade
hroz nebezpeenstvo poiaru a vbuchu.
Udriavajte nabjaku v istote. Nsledkom zneistenia hroz nebezpeenstvo zsahu elektrickm prdom.
Pred kadm pouitm produktu prekontrolujte nabjaku, prvodn nru aj zstrku. Nepouvajte nabjaku v prpade, ak ste zistili nejak pokodenie. Nabjaku sami neotvrajte a dvajte ju opravova len kvalifikovanmu personlu a vlune iba s pouitm
originlnych nhradnch siastok. Pokoden nabjaky, prvodn
nry a zstrky zvyuj riziko zsahu elektrickm prdom.
Nepouvajte nabjaku poloen na ahko horavom podklade
(ako je napr. papier, textil a podobne) resp. ani v horavom prostred. Zohrievanie nabjaky, ktor vznik pri nabjan, predstavuje
nebezpeenstvo poiaru.
Dvajte pozor na deti. Takmto spsobom zabezpete, aby sa deti
nehrali s nabjakou.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 43 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensky | 43
Deti a osoby, ktor na zklade svojich fyzickch, senzorickch alebo duevnch schopnost alebo kvli nedostatku sksenost alebo
poznatkov nie s v stave spoahlivo obsluhova tto nabjaku, nesm pouva tto nabjaku bez dozoru alebo pokynov nejakej
zodpovednej osoby. V opanom prpade hroz nebezpeenstvo nesprvnej obsluhy alebo poranenia.

Popis produktu a vkonu


Pretajte si vetky Vstran upozornenia a bezpenostn pokyny. Zanedbanie dodriavania Vstranch upozornen a
pokynov uvedench v nasledujcom texte
me ma za nsledok zsah elektrickm
prdom, spsobi poiar a/alebo ak poranenie.

Pouvanie poda urenia


Toto nradie je uren na zaskrutkovvanie a uvoovanie skrutiek ako aj
na vtanie do dreva, kovu, keramiky a plastov.
Svetlo tohto elektrickho nradia je uren na to, aby osvetovalo priamu
pracovn oblas elektrickho nradia a nie je vhodn na osvetovanie
priestorov v domcnosti.

Vyobrazen komponenty
slovanie jednotlivch komponentov sa vzahuje na vyobrazenie elektrickho nradia na grafickej strane tohto Nvodu na pouvanie.
1 Skrutkovac hrot*
2 Rchloupnacie skuovadlo
3 Nastavovac krok krtiaceho momentu
4 Indikcia smeru otania chod doprava
5 Indikcia stavu nabitia akumultora
6 Indikcia smeru otania chod doava
7 Prepna smeru otania
8 Vypna
9 iarovka Power Light

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 44 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

44 | Slovensky
10
11
12
13
14

Rukov (izolovan plocha rukovte)


Zsuvka pre zstrku nabjaky
Nabjac kontakt
Nabjaka
Univerzlny driak skrutkovacch hrotov*

*Zobrazen alebo popsan prsluenstvo nepatr cel do zkladnej vbavy produktu. Kompletn prsluenstvo njdete v naom programe prsluenstva.

Technick daje
Akumultorov vtac skrutkova
PSR 10,8 LI
Vecn slo
3 603 J54 2..
Menovit naptie
V=
10,8
Poet vonobench obrtok
min-1
0340
max. krtiaci moment tvrd/mkk
Nm
25/10
ukonenie skrutkovania poda ISO 5393
max. skrutkovac priemer
mm
6
max. vtac priemer
Oce
mm
6
Drevo
mm
20
mm
1,510
Upnac rozsah skuovadla
Hmotnos poda EPTA-Procedure
01/2003
kg
0,9
Akumultor
ltiovo-inov
Kapacita
Ah
1,3
Poet akumultorovch lnkov
3
Nabjaka
Vecn slo
2 607 005 140 (EU)
2 607 005 139 (UK)
Nabjacia doba
h
3,0
Trieda ochrany
/II

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 45 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensky | 45

Informcia o hlunosti/vibrcich
Nameran hodnoty hluku zisten poda normy EN 60745.
Typick hodnota hladiny akustickho tlaku A vrobku je typicky niia ako
70 dB(A). Nepresnos merania K =3 dB.
Hladina hluku me pri prci prekraova a hodnotu nad 80 dB(A).
Pouvajte chrnie sluchu!
Celkov hodnoty vibrci ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnos
merania K zisovan poda normy EN 60745:
Vtanie do kovu: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Skrutkovanie: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
rove kmitov uveden v tchto pokynoch bola nameran poda meracieho postupu uvedenho v norme EN 60745 a mono ju pouva na vzjomn porovnvanie rznych typov runho elektrickho nradia medzi
sebou. Hod sa aj na predben odhad zaaenia vibrciami.
Uveden hladina vibrci reprezentuje hlavn druhy pouvania tohto runho elektrickho nradia. Avak v takch prpadoch, ke sa toto run
elektrick nradie pouije na in druhy pouitia, s odlinmi pracovnmi
nstrojmi alebo sa podrobuje nedostatonej drbe, me sa hladina zaaenia vibrciami od tchto hodnt odliova. To me vrazne zvi zaaenie vibrciami poas celej pracovnej doby.
Na presn odhad zaaenia vibrciami poas uritho asovho seku
prce s nradm treba zohadni doby, poas ktorch je run elektrick
nradie vypnut alebo doby, ke nradie sce be, ale v skutonosti sa
nepouva. To me vrazne redukova zaaenie vibrciami poas celej
pracovnej doby.
Na ochranu osoby pracujcej s nradm pred inkami zaaenia vibrciami vykonajte alie bezpenostn opatrenia, ako s naprklad: drba
runho elektrickho nradia a pouvanch pracovnch nstrojov, zabezpeenie zachovania teploty rk, organizcia jednotlivch pracovnch
konov.

Vyhlsenie o konformite
Na vhradn zodpovednos vyhlasujeme, e vrobok opsan v asti
Technick daje zodpoved nasledujcim normm alebo normatvnym
dokumentom: EN 60745 (akumultorov nradie) a EN 60335 (akumultorov nabjaka) poda ustanovenia smernc 2009/125/ES
(nariadenie 1194/2012), 2011/65/E, 2006/95/EG, 2004/108/ES,
2006/42/ES.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 46 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

46 | Slovensky
Sbor technickej dokumentcie (2006/42/ES) sa nachdza u:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

Mont
Nabjanie akumultorov (pozri obrzok A)
Nepouvajte iadnu in nabjaku. Dodvan nabjaka je kontruovan na nabjanie ltiovo-inovch akumultorov zabudovanch vo
Vaom runom elektrickom nrad.
Vimnite si naptie siete! Naptie zdroja prdu mus ma hodnotu
zhodn s dajmi na typovom ttku runho elektrickho nradia. Run elektrick nradie oznaen pre naptie 230 V sa smie pouva aj s
naptm 220 V.
Upozornenie: Akumultor sa dodva v iastone nabitom stave. Aby ste
zaruili pln vkon akumultora, pred prvm pouitm akumultor v nabjake plne nabite.
Ltiovo-inov akumultory mono kedykovek dobja bez toho, aby to
negatvne ovplyvnilo ich ivotnos. Preruenie nabjania takto akumultor nepokodzuje.
Ltiovo-inov akumultor je chrnen proti hlbokmu vybitiu pomocou
elektronickej ochrany lnku Electronic Cell Protection (ECP). Ke je
akumultor vybit, elektrick nradie sa pomocou ochrannho obvodu
vypne: Pracovn nstroj sa u nepohybuje.
Po automatickom vypnut runho elektrickho nradia u viac vypna nestlajte. Akumultor by sa mohol pokodi.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 47 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensky | 47
Akumultor je vybaven tepelnou poistkou NTC, ktor dovol nabjanie
akumultora len v rozsahu teplt medzi 0 C a 45 C. Vaka tomu sa zabezpe vyia ivotnos akumultora.
Nabjac proces zana v tej chvli, ke zstrku sieovej nry nabjaky
zasuniete do zsuvky elektrickej siete a zstrku nabjaky 12 do zdierky
11 na dolnej strane rukovte.
Indikcia stavu nabitia akumultora 5 zobrazuje postup nabjania. Pri nabjan blik indikcia LED zelenm svetlom. Ke indikcia stavu nabitia akumultora 5 trvalo svieti zelenm svetlom, je akumultor plne nabit.
Pri nabjan sa rukov runho elektrickho nradia zohrieva. To je normlne.
Pri dlhom nepouvan odpojte nabjaku od elektrickej siete.
Toto run elektrick nradie sa poas nabjania ned pouva; ak nradie poas nabjania nefunguje, nie je to znmkou iadnej poruchy nradia.
Dodriavajte pokyny na likvidciu.

Vmena nstroja (pozri obrzok B)


Pred kadou prcou na runom elektrickom nrad (napr. drba,
vmena nstroja a pod.) ako aj pri transporte a schove nradia
dajte prepna smeru otania do strednej polohy. V prpade nemyselnho nhodnho zapnutia vypnaa hroz nebezpeenstvo poranenia.
Ke nie je stlaen vypna 8 je vtacie vreteno aretovan. To umouje
rchlu, pohodln a jednoduch vmenu pracovnho nstroja v skuovadle.
Otvorte rchloupnacie skuovadlo 2 otoenm v smere otania tak,
aby sa dal do vloi pracovn nstroj. Vlote pracovn nstroj.
Otajte energicky rukou objmku rchloupnacieho skuovadla 2 v smere pohybu , km prestane by pou rapkov preskakovanie. Skuovadlo sa tm automaticky zaaretuje.
Aretcia sa op uvon, ke pri vyberan nstroja otote objmku opanm smerom.

Odsvanie prachu a triesok


Prach z niektorch materilov, napr. z nterov obsahujcich olovo, z
niektorch druhov tvrdho dreva, minerlov a kovov me by zdraviu
kodliv. Kontakt s takmto prachom alebo jeho vdychovanie me vyBosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 48 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

48 | Slovensky
volva alergick reakcie a/alebo spsobi ochorenie dchacch ciest
pracovnka, prpadne osb, ktor sa nachdzaj v blzkosti pracoviska.
Urit druhy prachu, napr. prach z dubovho alebo z bukovho dreva,
sa povauj za rakovinotvorn, a to predovetkm spolu s almi materilmi, ktor sa pouvaj pri spracovvan dreva (chromitan, chemick prostriedky na ochranu dreva). Materil, ktor obsahuje azbest,
sm opracovva len pecilne vykolen pracovnci.
Postarajte sa o dobr vetranie svojho pracoviska.
Odporame Vm pouva ochrann dchaciu masku s filtrom
triedy P2.
Dodriavajte aj predpisy vlastnej krajiny tkajce sa konkrtneho obrbanho materilu.
Vyhbajte sa usadzovaniu prachu na Vaom pracovisku. Viacer
druhy prachu sa mu ahko vznie.

Prevdzka
Uvedenie do prevdzky
Nastavenie smeru otania (pozri obrzok C)
Prepnaom smeru otania 7 mete meni smer otania runho elektrickho nradia. Nie je to vak mon vtedy, ke je stlaen vypna 8.
Pravoben chod: Na vtanie a skrutkovanie skrutiek zatlate prepna
smeru otania 7 doava a na doraz.
Indikcia smeru otania doprava 4 svieti pri stlaenom vypnai
8 a pri beiacom motore.
avoben chod: Na uvoovanie resp. odskrutkovvanie skrutiek zatlate prepna smeru otania 7 doprava a na doraz.
Indikcia smeru otania doava 6 svieti pri stlaenom vypnai 8
a pri beiacom motore.
Predvoba krtiaceho momentu
Pomocou nastavovacieho kolieska predvoby krtiaceho momentu 3 mete nastavova krtiaci moment v 20 stupoch. Pri sprvnom nastaven
sa pracovn nstroj zastav vo chvli, ke je hlava skrutky zaskrutkovan v
rovine s povrchom materilu, resp. ke sa dosiahne nastaven krtiaci
moment.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 49 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensky | 49
Pri vyskrutkovvan skrutiek zvote prpadne nastavenie na vy stupe,
resp. nastavte na symbol Vtanie.
Zapnanie/vypnanie
Na zapnutie runho elektrickho nradia stlate vypna 8 a drte ho
stlaen.
iarovka 9 svieti pri iastonom alebo pri plnom stlaen vypnaa 8 a v
prpade nepriaznivch svetelnch pomerov na pracovisku umouje
osvetlenie pracovnho priestoru nradia.
Na vypnutie runho elektrickho nradia vypna 8 uvonite.
Aby ste uetrili energiu, zapnajte run elektrick nradie iba vtedy, ked
ho pouvate.
Nastavenie potu obrtok
Poet obrtok zapnutho runho elektrickho nradia mete plynulo
regulova poda toho, do akej miery stlate vypna 8.
Mierny tlak na vypna 8 vyvol nzky poet obrtok. Pri zven tlaku sa
poet obrtok zvi.
Plnoautomatick aretcia vretena (Auto-Lock)
Ak nie je stlaen vypna 8 vtacie vreteno je zaaretovan, a tm aj upnac mechanizmus (skuovadlo).
To umouje zaskrutkovanie skrutiek aj vtedy, ke je batria vybit, resp.
pouvanie tohto runho elektrickho nradia ako klasickho skrutkovaa.
Dobehov brzda
Pri uvonen vypnaa 8 sa skuovadlo zabrzd, a tm sa zabrni dobiehaniu pracovnho nstroja.
Pri skrutkovan skrutiek uvonite vypna 8 a vtedy, ke je skrutka zaskrutkovan do obrobku v rovine s povrchom materilu. Skrutkovacia hlava potom nevnikne do obrobku.
Indikcia stavu nabitia akumultora
Indikcia stavu nabitia akumultora 5 ukazuje pri napoly alebo celkom
stlaenom vypnai 8 niekoko seknd stav nabitia akumultora a sklad
sa z jednej trojfarebne svietiacej didy LED.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 50 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

50 | Slovensky
LED
Trval zelen svetlo
Trval oranov svetlo
Trval erven svetlo
Blik erven svetlo

Kapacita
66%
3366%
1133%
11%

Tepelne zvisl poistka proti preaeniu


Pri pouvan nradia poda urenia sa run elektrick nradie neme
preaova. V prpade vekho preaenia alebo pri prekroen prpustnej
teploty akumultora 70 C elektronika run elektrick nradie vypne dovtedy, km nradie op nedosiahne optimlny rozsah teploty.
Pri preaen blik navye indikcia stavu nabitia akumultora 5 trikrt
erveno a iarovka 9 trikrt bielo.
Ochrana proti plnmu vybitiu akumultora
Ltiovo-inov akumultor je chrnen proti hlbokmu vybitiu pomocou
elektronickej ochrany lnku Electronic Cell Protection (ECP). Ke je
akumultor vybit, elektrick nradie sa pomocou ochrannho obvodu
vypne: Pracovn nstroj sa u nepohybuje.

Pokyny na pouvanie
Run elektrick nradie prikladajte na skrutku iba vo vypnutom
stave. Otajce sa pracovn nstroje by sa mohli zomykn.
Po dlhej prci s nzkym potom obrtok by ste mali run elektrick nradie ochladi cca 3-mintovm chodom s maximlnym potom obrtok
bez zaaenia.
Na vtanie do kovu pouvajte len bezchybn a ostr vrtky z vysokovkonnej rchloreznej ocele (HSS). Vhodn kvalitu zaruuje program prsluenstva Bosch.
Pred skrutkovanm vch a dlhch skrutiek do tvrdch materilov by ste
mali vrtkom s priemerom rovnm jadru zvitu skrutky predvta otvor do
2
/3 dky skrutky.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 51 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensky | 51

drba a servis
drba a istenie
Pred kadou prcou na runom elektrickom nrad (napr. drba,
vmena nstroja a pod.) ako aj pri transporte a schove nradia
dajte prepna smeru otania do strednej polohy. V prpade nemyselnho nhodnho zapnutia vypnaa hroz nebezpeenstvo poranenia.
Run elektrick nradie a jeho vetracie trbiny udriavajte vdy
v istote, aby ste mohli pracova kvalitne a bezpene.
Ke akumultor prestane sprvne fungova, obrte sa lskavo na autorizovan servisn stredisko runho elektrickho nradia Bosch.
Ak je potrebn vmena prvodnej nry, mus ju vykona firma Bosch alebo niektor autorizovan servisn stredisko runho elektrickho nradia
Bosch, aby sa zabrnilo ohrozeniu bezpenosti pouvatea nradia.
Ak by prstroj napriek starostlivej vrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungova, treba da opravu vykona autorizovanej servisnej opravovni elektrickho nradia Bosch.
Pri vetkch dopytoch a objednvkach nhradnch siastok uvdzajte
bezpodmienene 10-miestne vecn slo uveden na typovom ttku
vrobku.

Servisn stredisko a poradenstvo pri pouvan


Servisn stredisko Vm odpovie na otzky tkajce sa opravy a drby
Vho produktu ako aj nhradnch siastok. Rozloen obrzky a informcie k nhradnm siastkam njdete aj na web-strnke:
www.bosch-pt.com
Tm poradcov Bosch Vm s radosou poskytne pomoc pri otzkach tkajcich sa naich produktov a ich prsluenstva.
Slovakia
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 52 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

52 | Slovensky

Transport
Priloen ltiovo-inov akumultory podliehaj poiadavkm pre transport nebezpenho nkladu. Tieto akumultory smie pouvate nradia
prepravova po cestch bez alch opatren.
Pri zasielan tretmi osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostrednctvom pedcie) treba repektova osobitn poiadavky na obaly a
oznaenie. V takomto prpade treba pri prprave zsielky bezpodmienene konzultova s expertom pre prepravu nebezpenho tovaru.
Akumultory zasielajte iba vtedy, ak nemaj pokoden obal. Otvoren kontakty prelepte a akumultor zabate tak, aby sa v obale nemohol posva.
Repektujte aj prpadn doplujce nrodn predpisy.

Likvidcia
Run elektrick nradie, prsluenstvo a obal treba da na recyklciu zodpovedajcu ochrane ivotnho prostredia.
Neodhadzujte run elektrick nradie ani akumultory/batrie do komunlneho odpadu!
Len pre krajiny E:
Poda Eurpskej smernice 2012/19/E sa musia nepouiten run elektrick nradie (elektrospotrebie) a poda eurpskej smernice 2006/66/ES sa musia
pokoden alebo opotrebovan akumultory/batrie
zbiera separovane a treba ich dva na recyklciu zodpovedajcu ochrane ivotnho prostredia.
Akumultory/batrie:
Li-Ion:
Vimnite si lskavo pokyny v odseku Transport,
strana 52.

Integrovan akumultory sa mu demontova len na likvidciu.


Pri otvran vonkajieho puzdra sa me run elektrick nradie pokodi.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 53 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 53
Ak chcete akumultor z runho elektrickho nradia vybra, drte vypna 8 v zapnutej polohe dovtedy, km bude akumultor plne vybit. Vyskrutkujte skrutky na telese nradia a obal telesa odmontujte. Elektrick
pripojenie akumultora odpojte a akumultor vyberte.
Neodhadzujte opotrebovan akumultory/batrie
do komunlneho odpadu, do oha ani do vody.
Opotrebovan akumultory/batrie treba da do
zberu, na recyklciu alebo na likvidciu neohrozujcu ivotn prostredie.

Zmeny vyhraden.

Magyar
Biztonsgi elrsok
ltalnos biztonsgi elrsok az elektromos kziszerszmokhoz
Olvassa el az sszes biztonsgi figyelmeztetst s elrst. A kvetkezkben
lert elrsok betartsnak elmulasztsa ramtsekhez, tzhz s/vagy
slyos testi srlsekhez vezethet.
Krjk a ksbbi hasznlatra gondosan rizze meg ezeket az elrsokat.
Az albb alkalmazott elektromos kziszerszm fogalom a hlzati elektromos kziszerszmokat (hlzati csatlakoz kbellel) s az akkumultoros elektromos kziszerszmokat (hlzati csatlakoz kbel nlkl) foglalja magban.

FIGYELMEZTETS

Munkahelyi biztonsg
Tartsa tisztn s jl megvilgtott llapotban a munkahelyt. A rendetlensg s a megvilgtatlan munkaterlet balesetekhez vezethet.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 54 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

54 | Magyar
Ne dolgozzon a berendezssel olyan robbansveszlyes krnyezetben, ahol ghet folyadkok, gzok vagy porok vannak. Az
elektromos kziszerszmok szikrkat keltenek, amelyek a port vagy a
gzket meggyjthatjk.
Tartsa tvol a gyerekeket s az idegen szemlyeket a munkahelytl, ha az elektromos kziszerszmot hasznlja. Ha elvonjk a figyelmt, elvesztheti az uralmt a berendezs felett.
Elektromos biztonsgi elrsok
A kszlk csatlakoz dugjnak bele kell illeszkednie a dugaszolaljzatba. A csatlakoz dugt semmilyen mdon sem szabad megvltoztatni. Vdfldelssel elltott kszlkekkel kapcsolatban
ne hasznljon csatlakoz adaptert. A vltoztats nlkli csatlakoz
dugk s a megfelel dugaszol aljzatok cskkentik az ramts kockzatt.
Kerlje el a fldelt felletek, mint pldul csvek, fttestek, klyhk s htgpek megrintst. Az ramtsi veszly megnvekszik, ha a teste le van fldelve.
Tartsa tvol az elektromos kziszerszmot az estl vagy nedvessgtl. Ha vz hatol be egy elektromos kziszerszmba, ez megnveli
az ramts veszlyt.
Ne hasznlja a kbelt a rendeltetstl eltr clokra, vagyis a
szerszmot soha ne hordozza vagy akassza fel a kbelnl fogva, s
sohase hzza ki a hlzati csatlakoz dugt a kbelnl fogva. Tartsa tvol a kbelt hforrsoktl, olajtl, les lektl s sarkoktl s
mozg gpalkatrszektl. Egy megrongldott vagy csomkkal teli
kbel megnveli az ramts veszlyt.
Ha egy elektromos kziszerszmmal a szabad g alatt dolgozik,
csak szabadban val hasznlatra engedlyezett hosszabbtt
hasznljon. A szabadban val hasznlatra engedlyezett hosszabbt
hasznlata cskkenti az ramts veszlyt.
Ha nem lehet elkerlni az elektromos kziszerszm nedves krnyezetben val hasznlatt, alkalmazzon egy hibaram-vdkapcsolt. Egy hibaram-vdkapcsol alkalmazsa cskkenti az
ramts kockzatt.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 55 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 55
Szemlyi biztonsg
Munka kzben mindig figyeljen, gyeljen arra, amit csinl s meggondoltan dolgozzon az elektromos kziszerszmmal. Ha fradt,
ha kbtszerek vagy alkohol hatsa alatt ll, vagy orvossgokat
vett be, ne hasznlja a berendezst. Egy pillanatnyi figyelmetlensg
a szerszm hasznlata kzben komoly srlsekhez vezethet.
Viseljen szemlyi vdfelszerelst s mindig viseljen vdszemveget. A szemlyi vdfelszerelsek, mint porvd larc, csszsbiztos vdcip, vdsapka s flvd hasznlata az elektromos kziszerszm hasznlata jellegnek megfelelen cskkenti a szemlyi srlsek kockzatt.
Kerlje el a kszlk akaratlan zembe helyezst. Gyzdjn
meg arrl, hogy az elektromos kziszerszm ki van kapcsolva, mieltt bedugn a csatlakoz dugt a dugaszolaljzatba,
csatlakoztatn az akkumultor-csomagot, s mieltt felvenn s
vinni kezden az elektromos kziszerszmot. Ha az elektromos
kziszerszm felemelse kzben az ujjt a kapcsoln tartja, vagy ha
a kszlket bekapcsolt llapotban csatlakoztatja az ramforrshoz,
ez balesetekhez vezethet.
Az elektromos kziszerszm bekapcsolsa eltt okvetlenl tvoltsa el a belltszerszmokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kziszerszm forg rszeiben felejtett belltszerszm vagy csavarkulcs srlseket okozhat.
Ne becslje tl nmagt. Kerlje el a normlistl eltr testtartst, gyeljen arra, hogy mindig biztosan lljon s az egyenslyt
megtartsa. gy az elektromos kziszerszm felett vratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
Viseljen megfelel ruht. Ne viseljen b ruht vagy kszereket.
Tartsa tvol a hajt, a ruhjt s a kesztyjt a mozg rszektl. A
b ruht, az kszereket s a hossz hajat a mozg alkatrszek magukkal rnthatjk.
Ha az elektromos kziszerszmra fel lehet szerelni a por elszvshoz s sszegyjtshez szksges berendezseket, ellenrizze,
hogy azok megfelel mdon hozz vannak kapcsolva a kszlkhez s rendeltetsknek megfelelen mkdnek. A porgyjt
berendezsek hasznlata cskkenti a munka sorn keletkez por veszlyes hatst.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 56 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

56 | Magyar
Az elektromos kziszerszmok gondos kezelse s hasznlata
Ne terhelje tl a berendezst. A munkjhoz csak az arra szolgl
elektromos kziszerszmot hasznlja. Egy alkalmas elektromos kziszerszmmal a megadott teljestmnytartomnyon bell jobban s
biztonsgosabban lehet dolgozni.
Ne hasznljon olyan elektromos kziszerszmot, amelynek a kapcsolja elromlott. Egy olyan elektromos kziszerszm, amelyet nem
lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszlyes s meg kell javttatni.
Hzza ki a csatlakoz dugt a dugaszolaljzatbl s/vagy az akkumultor-csomagot az elektromos kziszerszmbl, mieltt az
elektromos kziszerszmon belltsi munkkat vgez, tartozkokat cserl vagy a szerszmot trolsra elteszi. Ez az elvigyzatossgi intzkeds meggtolja a szerszm akaratlan zembe helyezst.
A hasznlaton kvli elektromos kziszerszmokat olyan helyen
trolja, ahol azokhoz gyerekek nem frhetnek hozz. Ne hagyja,
hogy olyan szemlyek hasznljk az elektromos kziszerszmot,
akik nem ismerik a szerszmot, vagy nem olvastk el ezt az tmutatt. Az elektromos kziszerszmok veszlyesek, ha azokat gyakorlatlan szemlyek hasznljk.
A kszlket gondosan polja. Ellenrizze, hogy a mozg alkatrszek kifogstalanul mkdnek-e, nincsenek-e beszorulva, s nincsenek-e eltrve vagy megrongldva olyan alkatrszek, amelyek
hatssal lehetnek az elektromos kziszerszm mkdsre. A
berendezs megrongldott rszeit a kszlk hasznlata eltt
javttassa meg. Sok olyan baleset trtnik, amelyet az elektromos kziszerszm nem kielgt karbantartsra lehet visszavezetni.
Tartsa tisztn s les llapotban a vgszerszmokat. Az les vglekkel rendelkez s gondosan polt vgszerszmok ritkbban keldnek be s azokat knnyebben lehet vezetni s irnytani.
Az elektromos kziszerszmokat, tartozkokat, bettszerszmokat stb. csak ezen elrsoknak s az adott kszlktpusra vonatkoz kezelsi utastsoknak megfelelen hasznlja. Vegye figyelembe a munkafeltteleket s a kivitelezend munka sajtossgait. Az elektromos kziszerszm eredeti rendeltetstl eltr clokra
val alkalmazsa veszlyes helyzetekhez vezethet.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 57 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 57
Az akkumultoros elektromos kziszerszmok gondos kezelse s
hasznlata
Az akkumultort csak a gyrt ltal ajnlott tltkszlkekben tltse fel. Ha egy bizonyos akkumultortpus feltltsre szolgl tltkszlkben egy msik akkumultort prbl feltlteni, tz keletkezhet.
Az elektromos kziszerszmban csak az ahhoz tartoz akkumultort hasznlja. Ms akkumultorok hasznlata szemlyi srlseket
s tzet okozhat.
Tartsa tvol a hasznlaton kvli akkumultort brmely fmtrgytl, mint pldul irodai kapcsoktl, pnzrmktl, kulcsoktl, szgektl, csavaroktl s ms kismret fmtrgyaktl, amelyek thidalhatjk az rintkezket. Az akkumultor rintkezi kztti rvidzrlat gsi srlseket vagy tzet okozhat.
Hibs alkalmazs esetn az akkumultorbl folyadk lphet ki.
Kerlje el az rintkezst a folyadkkal. Ha vletlenl mgis rintkezsbe kerlt az akkumultorfolyadkkal, azonnal bltse le vzzel az rintett felletet. Ha a folyadk a szembe jutott, keressen
fel ezen kvl egy orvost. A kilp akkumultorfolyadk irritcikat
vagy gses brsrlseket okozhat.
Szervz-ellenrzs
Az elektromos kziszerszmot csak szakkpzett szemlyzet csak
eredeti ptalkatrszek felhasznlsval javthatja. Ez biztostja,
hogy az elektromos kziszerszm biztonsgos maradjon.
Az akkumultort csak az n Bosch termkvel hasznlja. Az akkumultort csak gy lehet megvdeni a veszlyes tlterhelsektl.

Biztonsgi elrsok frgpekhez s csavarozgpekhez


Az elektromos kziszerszmot csak a szigetelt fogantyfelleteknl fogva tartsa, ha olyan munkt vgez, amelynek sorn a bettszerszm vagy a csavar feszltsg alatt ll, kvlrl nem lthat
vezetkekhez rhet. Ha a berendezs egy feszltsg alatt ll vezetkhez r, az elektromos kziszerszm fmrszei szintn feszltsg al
kerlhetnek s ramtshez vezethetnek.
A rejtett vezetkek felkutatshoz hasznljon alkalmas fmkeres kszlket, vagy krje ki a helyi energiaellt vllalat tancst.
Ha egy elektromos vezetket a berendezssel megrint, az tzhz s

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 58 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

58 | Magyar
ramtshez vezethet. Egy gzvezetk megronglsa robbanst eredmnyezhet. Ha egy vzvezetket szakt meg, anyagi krok keletkeznek.
Ha a bettszerszm leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az elektromos
kziszerszmot. Mindig szmtson nagy reakcis nyomatkokra,
amelyek egy visszarugs esetben fellphetnek. A bettszerszm
leblokkol, ha:
az elektromos kziszerszmot tlterhelik vagy
bekeldik a megmunklsra kerl munkadarabba.
Tartsa szorosan fogva az elektromos kziszerszmot. A csavarok
meghzsakor vagy kioldsakor rvid idre igen magas reakcis nyomatk lphet fel.
A megmunklsra kerl munkadarabot megfelelen rgztse. Egy
befog szerkezettel vagy satuval rgztett munkadarab biztonsgosabban van rgztve, mintha csak a kezvel tartan.
Vrja meg, amg az elektromos kziszerszm teljesen lell, mieltt
letenn. A bettszerszm bekeldhet, s a kezel elvesztheti az uralmt az elektromos kziszerszm felett.
Az elektromos kziszerszmon vgzend minden munka (pldul
karbantarts, szerszmcsere, stb.) megkezdse eltt, valamint
szlltshoz s trolshoz kapcsolja t a forgsirny-tkapcsolt a
kzpllsba. Ellenkez esetben a be-/kikapcsol vletlen megrintsekor bekapcsold kszlk srlseket okozhat.
Ne nyissa fel az akkumultort. Ekkor fennll egy rvidzrlat veszlye.
vja meg az elektromos kziszerszmot a forrsgtl, pldul a tarts napsugrzstl, a tztl, a vztl s a nedvessgtl. Ellenkez esetben robbansveszly ll fenn.
Az akkumultor megrongldsa vagy szakszertlen kezelse
esetn abbl gzk lphetnek ki. Azonnal juttasson friss levegt a
helyisgbe, s ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gzk ingerelhetik a lgutakat.
Vrja meg, amg a kerti kisgp teljesen lell, mieltt letenn. A bettszerszm bekeldhet s a kezel elvesztheti az uralmt a kerti kisgp felett.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 59 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 59

Biztonsgi elrsok a tltkszlkek szmra


Tartsa tvol a tltkszlket az estl vagy nedvessgtl.
Ha vz hatol be egy tltkszlkbe, ez megnveli az ramts
veszlyt.
Csak Bosch gyrtmny Li-ion-akkumultorokat vagy Bosch-termkekbe beptett Li-ion-akkumultorokat tltsn. Az akkumultor feszltsgnek meg kell felelnie a tltkszlk akkumultor
tlt feszltsgnek. Ellenkez esetben tz- s robbansveszly ll
fenn.
Tartsa tisztn a tltkszlket. Elszennyezds esetn megnvekedik az ramts veszlye.
Minden hasznlat eltt ellenrizze a tltkszlket, a kbelt s a
csatlakoz dugt. Ha valamilyen megrongldst szlel, ne hasznlja a tltkszlket. Sohase nyissa fel sajt maga a tltkszlket, s csak megfelelen kikpzett szakembereket bzzon meg a
tltkszlk javtsval. A javtshoz csak eredeti alkatrszeket
szabad hasznlni. Egy megrongldott tltkszlk, kbel, vagy
csatlakoz dug megnveli az ramts veszlyt.
Ne zemeltesse a tltkszlket knnyen gyullad altten (pldul papron, textilanyagokon, stb.) illetve gylkony krnyezetben. A tltkszlk a tltsi folyamat sorn felmelegszik, ennek
kvetkeztben tzveszly ll fenn.
gyeljen a gyerekekre. Ez biztostja, hogy a gyerekek ne jtszhassanak a tltkszlkkel.
Ezt a tltkszlket gyerekek s olyan szemlyek nem hasznlhatjk, akik a fizikai, rzkelsi, vagy rtelmi kpessgeik miatt,
vagy a tapaszatalatok vagy megfelel ismeretek hinyban nem
kpesek a tltkszlket biztonsgosan hasznlni, kivve ha az
ilyen szemlyekre a biztonsgukrt felels ms szemly felgyel,
vagy utastsokat ad arra, hogyan kell hasznlni a tltkszlket.
Ellenkez esetben hibs kezels s srlsek veszlye ll fenn.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 60 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

60 | Magyar

A termk s alkalmazsi lehetsgeinek


lersa
Olvassa el az sszes biztonsgi figyelmeztetst s elrst. A kvetkezkben
lert elrsok betartsnak elmulasztsa
ramtsekhez, tzhz s/vagy slyos testi srlsekhez vezethet.

Rendeltetsszer hasznlat
Az elektromos kziszerszm csavarok becsavarsra s kihajtsra, valamint fban, fmekben, keramikus anyagokban s manyagokban vgzett
frsra szolgl.
Az elektromos kziszerszm lmpja az elektromos kziszerszm kzvetlen munkaterletnek megvilgtsra szolgl, a hztartsban lv helyisgek megvilgtsra nem alkalmas.

Az brzolsra kerl komponensek


A kszlk brzolsra kerl komponenseinek sorszmozsa az elektromos kziszerszmnak az bra-oldalon tallhat kpre vonatkozik.
1 Csavaroz bett (bit)*
2 Gyorsbefog frtokmny
3 Forgat nyomatk elvlaszt bellt gyr
4 Forgsirnyjelz, jobbraforgs
5 Akkumultor feltltsi kijelz
6 Forgasirnyjelz, balraforgs
7 Forgsirny-tkapcsol
8 Be-/kikapcsol
9 Power Light lmpa
10 Foganty (szigetelt foganty-fellet)
11 Hvely a tltkszlk csatlakozdugjhoz
12 Tltcsatlakoz
13 Tltkszlk
14 Univerzlis bittart*
*A kpeken lthat vagy a szvegben lert tartozkok rszben nem tartoznak a standard szlltmnyhoz. Tartozkprogramunkban valamennyi tartozk megtallhat.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 61 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 61

Mszaki adatok
Akkumultoros fr- s csavarozgp
PSR 10,8 LI
Cikkszm
3 603 J54 2..
Nvleges feszltsg
V=
10,8
resjrati fordulatszm
perc-1
0340
Maximlis forgatnyomatk kemny/
puha csavarozsnl az ISO 5393 szerint
Nm
25/10
Legnagyobb csavar-
mm
6
Legnagyobb fr-
Aclban
mm
6
Fban
mm
20
mm
1,510
Tokmnyba befoghat mretek
Sly az EPTA-Procedure 01/2003
(2003/01 EPTA-eljrs) szerint
kg
0,9
Akkumultor
Li-ion
Kapacits
Ah
1,3
Akkucellk szma
3
Tltkszlk
Cikkszm
2 607 005 140 (EU)
2 607 005 139 (UK)
Tltsi id
ra
3,0
rintsvdelmi osztly
/II

Zaj s vibrci rtkek


A zajmrsi eredmnyek az EN 60745 szabvnynak megfelelen kerltek
meghatrozsra.
A kszlk (A)-kirtkelt zajszintjnek tipikus rtke alacsonyabb, mint
70 dB(A). Bizonytalansg K =3 dB.
A zajszint munka kzben meghaladhatja a 80 dB(A) rtket.
Viseljen flvdt!
ah rezgsi sszrtkek (a hrom irny vektorsszege) s K bizonytalansg
az EN 60745 szabvny szerint:
Frs fmekben: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Csavarozs: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 62 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

62 | Magyar
Az ezen elrsokban megadott rezgsszint az EN 60745 szabvnyban rgztett mrsi mdszerrel kerlt meghatrozsra s az elektromos kziszerszmok sszehasonltsra ez az rtk felhasznlhat. Ez az rtk a rezgsi
terhels ideiglenes becslsre is alkalmas.
A megadott rezgsszint az elektromos kziszerszm f alkalmazsi terletein val hasznlat sorn fellp rtk. Ha az elektromos kziszerszmot ms
alkalmazsokra, eltr bettszerszmokkal vagy nem kielgt karbantarts
mellett hasznljk, a rezgsszint a fenti rtktl eltrhet. Ez az egsz munkaidre vonatkoz rezgsi terhelst lnyegesen megnvelheti.
A rezgsi terhels pontos megbecslshez figyelembe kell venni azokat az
idszakokat is, amikor a berendezs kikapcsolt llapotban van, vagy amikor
be van ugyan kapcsolva, de nem kerl tnylegesen hasznlatra. Ez az egsz
munkaidre vonatkoz rezgsi terhelst lnyegesen cskkentheti.
Hozzon kiegszt biztonsgi intzkedseket a kezelnek a rezgsek hatsa
elleni vdelmre, pldul: Az elektromos kziszerszm s a bettszerszmok karbantartsa, a kezek melegen tartsa, a munkamenetek megszervezse.

Megfelelsgi nyilatkozat
Kizrlagos felelssgnkre kijelentjk, hogy a Mszaki Adatok alatt lert termk a 2009/125/EK (1194/2012. rendelet), 2011/65/EU,
2006/95/EK, 2004/108/EK s 2006/42/EK irnyelvek rendelkezseinek rtelmben megfelel az albbi szabvnyoknak s normatv elrsoknak: EN 60745 (akkumultoros kszlk) s EN 60335 (akkumultor tltkszlk).
A mszaki dokumentcija (2006/42/EK) a kvetkez helyen tallhat:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 63 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 63

sszeszerels
Az akkumultor feltltse (lsd az A brt)
Ne hasznljon ms tltkszlket. A kszlkkel szlltott tltkszlk pontosan az n elektromos kziszerszmba beszerelt Li-ionakkumultorra van mretezve.
gyeljen a helyes hlzati feszltsgre! Az ramforrs feszltsgnek meg kell egyeznie a tltkszlk tpustbljn tallhat adatokkal. A 230 V-os tltkszlkeket 220 V hlzati feszltsgrl is szabad zemeltetni.
Megjegyzs: Az akkumultor flig feltltve kerl kiszlltsra. Az akkumultor teljes teljestmnynek biztostsra az els alkalmazs eltt tltse
fel teljesen az akkumultort a tltkszlkben.
A Li-ion-akkumultort brmikor fel lehet tlteni, anlkl, hogy ez megrvidten az lettartamt. A tltsi folyamat megszaktsa nem rt az akkumultornak.
A Li-ion-akkumultort az elektronikus cellavdelem (Electronic Cell
Protection = ECP) vdi a mly kislstl. Ha az akkumultor kimerlt, az
elektromos kziszerszmot egy vdkapcsol kikapcsolja: Ekkor a bettszerszm nem mozog tovbb.
Az elektromos kziszerszm automatikus kikapcsolsa utn ne
nyomja tovbb a be-/kikapcsolt. Ez megronglhatja az akkumultort.
Az akkumultor egy NTC tpus hmrskletellenrz berendezssel van
felszerelve, amely az akkumultor tltst csak 0 C s 45 C kztti hmrsklet esetn teszi lehetv. Ez igen magas akkumultor-lettartamot
biztost.
A tltsi folyamat azonnal megkezddik, mihelyt bedugja a tltkszlk
hlzati csatlakoz dugjt a dugaszol aljzatba s a 12 tlt csatlakozt
a foganty als oldaln elhelyezett 11 hvelybe.
Az 5 akkumultor tltsi szint kijelz mutatja a tltsi folyamat elrehaladst. A kijelz a tltsi folyamat sorn zld sznben villog. Ha az 5 akkumultor tltsi szint kijelz folyamatosan zld sznben vilgt, az akkumultor teljesen fel van tltve.
A tltsi folyamat kzben az elektromos kziszerszm fogantyja felmelegszik. Ez egy normlis jelensg.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 64 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

64 | Magyar
Ha a tltkszlket hosszabb ideig nem hasznlja, vlassza azt le a villamos hlzatrl.
Az elektromos kziszerszmot a tlts kzben nem lehet hasznlni; teht
nincs elromolva, ha a tltsi folyamat kzben nem mkdik.
Vegye figyelembe a hulladkba val eltvoltssal kapcsolatos elrsokat.

Szerszmcsere (lsd a B brt)


Az elektromos kziszerszmon vgzend minden munka (pldul
karbantarts, szerszmcsere, stb.) megkezdse eltt, valamint
szlltshoz s trolshoz kapcsolja t a forgsirny-tkapcsolt a
kzpllsba. Ellenkez esetben a be-/kikapcsol vletlen megrintsekor bekapcsold kszlk srlseket okozhat.
Ha a 8 be-/kikapcsol nincs benyomva, a frors automatikusan reteszelve van. gy a frtokmnyba helyezett bettszerszmot gyorsan, knyelmesen s egyszeren ki lehet cserlni.
Az irnyba val forgatssal nyissa szt a 2 gyorsvlt frtokmnyt,
amg a szerszmot be nem lehet helyezni. Tegye be a szerszmot a tokmnyba.
Forgassa el erteljesen a 2 gyorsbefog frtokmny hvelyt kzzel a
irnyba, amg egy kattans hallatszik. Ezzel a frtokmny automatikusan
reteszelsre kerl.
A reteszels automatikusan felolddik, ha a szerszm eltvoltshoz a
hvelyt ellenkez irnyban elforgatja.

Por- s forgcselszvs
Az lomtartalm festkrtegek, egyes fafajtk, svnyok s fmek pora egszsgkrost hats lehet. A poroknak a kezel vagy a kzelben
tartzkod szemlyek ltal trtn megrintse vagy belgzse allergikus reakcikhoz s/vagy a lgutak megbetegedst vonhatja maga
utn.
Egyes faporok, pldul tlgy- s bkkfaporok rkkelt hatsak, fleg
ha a faanyag kezelshez ms anyagok is vannak bennk (kromt, favd vegyszerek). A kszlkkel azbesztet tartalmaz anyagokat csak
szakembereknek szabad megmunklniuk.
Gondoskodjon a munkahely j szellztetsrl.
Ehhez a munkhoz clszer egy P2 szrosztly porvd larcot
hasznlni.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 65 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 65
A feldolgozsra kerl anyagokkal kapcsolatban tartsa be az adott orszgban rvnyes elrsokat.
Gondoskodjon arrl, hogy a munkahelyn ne gylhessen ssze
por. A porok knnyen meggyulladhatnak.

zemeltets
zembe helyezs
Forgsirny belltsa (lsd a C brt)
A 7 forgsirny-tkapcsol az elektromos kziszerszm forgsirnynak
megvltoztatsra szolgl. Ha a 8 be-/kikapcsol be van nyomva, akkor a
forgsirnyt nem lehet tkapcsolni.
Jobbra forgs: Frshoz s csavarok behajtshoz tolja el tkzsig balra a 7 forgsirny-tkapcsolt.
A 4 forgsirnyjelz Jobbraforgs a 8 be-/kikapcsol benyomsakor forg motor esetn kigyullad.
Balra forgs: A csavarok kioldshoz, illetve kicsavarshoz tolja el tkzsig jobbra a 7 forgsirny-tapcsolt.
A 6 forgsirnyjelz Balraforgs a 8 be-/kikapcsol benyomsakor forg motor esetn kigyullad.
A forgat nyomatk elvlasztsa
A 3 forgatnyomatk elvlaszt bellt gyrvel a szksges forgat
nyomatk 20 fokozatban elre kivlaszthat. Helyes bellts esetn a
bettszerszm lell, amikor a csavar feje egy skban ll az anyaggal, illetve
ha a kszlk elrte a belltott forgat nyomatkot.
A csavarok kihajtshoz lltson be szksg esetn egy magasabb fokozatot, illetve lltsa t a Frs.
Be- s kikapcsols
Az elektromos kziszerszm zembe helyezshez nyomja be s tartsa
benyomva a 8 be-/kikapcsolt.
A 9 lmpa kiss vagy egszen benyomott 8 be-/kikapcsol esetn kigyullad s htrnyos megvilgts esetn megvilgtja a munkaterletet.
Az elektromos kziszerszm kikapcsolshoz engedje el a 8 be-/
kikapcsolt.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 66 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

66 | Magyar
Az energia megtakartsra az elektromos kziszerszmot csak akkor kapcsolja be, ha hasznlja.
A fordulatszm belltsa
A bekapcsolt elektromos kziszerszm fordulatszmt a 8 be-/kikapcsol
klnbz mrtk benyomsval fokozatmentesen lehet szablyozni.
A 8 be-/kikapcsolra gyakorolt enyhe nyoms alacsony fordulatszmot
eredmnyez. A nyoms nvelsekor a fordulatszm is megnvekszik.
Teljesen automatikus orsreteszels (Auto-Lock)
Ha a 8 be-/kikapcsol nincs benyomva, a frors s ezzel a szerszmbefog egysg is automatikusan reteszelve van.
gy a csavarokat kimerlt akkumultor mellett, illetve az elektromos csavarozgp csavarhzknt val hasznlatval is be lehet csavarni.
Kifut fk
A 8 be-/kikapcsol elengedsekor a frtokmny lefkezdik s ez meggtolja a bettszerszm utnfutst.
A csavarok behajtsakor a 8 be-/kikapcsolt csak akkor engedje el, ha a
csavar mr egy skban be van hajtva a munkadarab felletbe. A csavarfej
ekkor nem hatol be a munkadarabba.
Akkumultor feltltsi kijelz
Az 5 akkumultor tltsi szint jelz flig vagy teljesen benyomott 8 be-/kikapcsol esetn nhny msodpercre kijelzi az akkumultor tltsi szintjt s egy hrom sznben vilgt LED-bl ll.
LED
Tarts zld fny
Tarts narancsszn fny
Tarts piros fny
Piros villog fny

Kapacits
66%
3366%
1133%
11%

Hmrskletfgg tlterhelsvdelem
A rendeltetsnek megfelel alkalmazssal az elektromos kziszerszmot
nem lehet tlterhelni. Tl ers terhels esetn, valamint ha az akkumultor hmrsklete meghaladja a 70 C hmrskletet, az elektronika kikapcsolja az elektromos kziszerszmot, amg az ismt el nem ri az optimlis zemi hmrsklett.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 67 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 67
Ezen fell tlterhels esetn az 5 akkumultor tltsi szint kijelz hromszor piros sznben s a 9 lmpa hromszor fehr sznben vilgt.
Mly kisls elleni vdelem
A Li-ion-akkumultort az elektronikus cellavdelem (Electronic Cell
Protection = ECP) vdi a mly kislstl. Ha az akkumultor kimerlt, az
elektromos kziszerszmot egy vdkapcsol kikapcsolja: Ekkor a bettszerszm nem mozog tovbb.

Munkavgzsi tancsok
Az elektromos kziszerszmot csak kikapcsolt kszlk mellett
tegye fel a csavarra. A forg bettszerszmok lecsszhatnak.
Ha hosszabb ideig alacsony fordulatszmmal dolgozott, akkor az elektromos kziszerszmot a lehtshez kb. 3 percig maximlis fordulatszmmal
resjratban jrassa.
Fmben val frshoz csak kifogstalan, kilestett HSS-frt (HSS =
nagyteljestmny gyorsvg acl) hasznljon. A Bosch-cg tartozkprogramja garantlja a megfelel minsget.
Ha nagyobb, hosszabb csavarokat akar kemny anyagba becsavarozni,
akkor clszer a menet magtmrjnek megfelel, a csavar hosszsgnak 2/3-t kitev megfelel hosszsg furatot elfrni.

Karbantarts s szerviz
Karbantarts s tisztts
Az elektromos kziszerszmon vgzend minden munka (pldul
karbantarts, szerszmcsere, stb.) megkezdse eltt, valamint
szlltshoz s trolshoz kapcsolja t a forgsirny-tkapcsolt a
kzpllsba. Ellenkez esetben a be-/kikapcsol vletlen megrintsekor bekapcsold kszlk srlseket okozhat.
Tartsa mindig tisztn az elektromos kziszerszmot s annak szellznylsait, hogy jl s biztonsgosan dolgozhasson.
Ha az akkumultor mr nem mkdik, forduljon egy Bosch elektromos kziszerszm Vevszolglathoz.
Ha a csatlakoz vezetket ki kell cserlni, akkor a cservel csak a magt a
Bosch cget, vagy egy Bosch elektromos kziszerszm-mhely gyfl-

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 68 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

68 | Magyar
szolglatt szabad megbzni, nehogy a biztonsgra veszlyes szituci
lpjen fel.
Ha az elektromos kziszerszm a gondos gyrtsi s ellenrzsi eljrs ellenre egyszer mgis meghibsodna, akkor a javtssal csak Bosch elektromos kziszerszm-mhely gyflszolglatt szabad megbzni.
Ha krdsei vannak, vagy ptalkatrszeket akar megrendelni, okvetlenl
adja meg az elektromos kziszerszm tpustbljn tallhat 10-jegy
cikkszmot.

Vevszolglat s hasznlati tancsads


A Vevszolglat vlaszt ad a termknek javtsval s karbantartsval,
valamint a ptalkatrszekkel kapcsolatos krdseire. A tartalkalkatrszekkel kapcsolatos robbantott brk s egyb informcik a cmen tallhatk:
www.bosch-pt.com
A Bosch Hasznlati Tancsad Team szvesen segt, ha termkeinkkel s
azok tartozkaival kapcsolatos krdsei vannak.
Magyarorszg
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gymri t. 120.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Szllts
A benne tallhat lithium-ionos-akkumultorokra a veszlyes rukra vonatkoz elrsok rvnyesek. A felhasznlk az akkumultorokat a kzti
szlltsban minden tovbbi nlkl szllthatjk.
Ha az akkumultorok szlltsval harmadik szemlyt (pldul: lgi vagy
egyb szllt vllalatot) bznak meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolsra s a megjellsre vonatkoz klnleges kvetelmnyeket. Ebben
az esetben a kldemny elksztsbe be kell vonni egy veszlyes ru
szakembert.
Csak akkor kldje el az akkumultort, ha a hza nincs megrongldva. Ragassza le a nyitott rintkezket s csomagolja be gy az akkumultort,
hogy az a csomagolson bell ne mozoghasson.
Vegye figyelembe az adott orszgon belli, az elbbieknl esetleg szigorbb helyi elrsokat.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 69 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Magyar | 69

Eltvolts
Az elektromos kziszerszmokat, az akkumultorokat, a tartozkokat s a csomagolst a krnyezetvdelmi szempontoknak megfelelen kell jrafelhasznlsra elkszteni.
Ne dobja ki az elektromos kziszerszmokat s az akkumultorokat/elemeket a hztartsi szemtbe!
Csak az EU-tagorszgok szmra:
Az elhasznlt villamos s elektronikus berendezsekre
vonatkoz 2012/19/EU eurpai irnyelvnek s az elromlott vagy elhasznlt akkumultorokra/elemekre vonatkoz 2006/66/EK eurpai irnyelvnek megfelelen
a mr nem hasznlhat akkumultorokat/elemeket kln ssze kell gyjteni s a krnyezetvdelmi szempontoknak megfelelen kell jrafelhasznlsra leadni.
Akkumultorok/elemek:
Li-ion:
Krjk vegye figyelembe az Szllts fejezetben,
a 68 oldalon lertakat.
A beptett akkumultorokat csak a hulladkba
val eltvoltshoz szabad kivenni. A hz felnyitsakor az elektromos kziszerszm tnkremehet.
Az akkumultornak az elektromos kziszerszmbl val kivtelhez addig
nyomja be a 8 be-/kikapcsolt, amg az akkumultor teljesen kirl. Csavarja ki a hz csavarjait s vegye le a hz-hjat. Ksse le az akkumultor
csatlakozsait s vegye ki az akkumultort.
Sohase dobja ki az akkumultorokat/elemeket a
hztartsi szemtbe, tzbe, vagy vzbe. Az akkumultorokat/elemeket, ha lehet, ki kell stni, ssze
kell gyjteni, jra fel kell hasznlni, vagy a krnyezetvdelmi elrsoknak megfelelen kell azokat a
hulladkba eltvoltani.
A vltoztatsok joga fenntartva.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 70 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

70 |


No. RU C-DE.ME77.B.00103

10.02.2017

-
141400 ,
. 29
:

. . , 13, . 5
, 129515,.
,
.
.


( ) ( ).

.
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 71 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 71

, , . ,
.
. , .


. .
. .
, : , ,
.
.
. .
, , ,
. , ,
.

.
-.
-
.

,
. .

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 72 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

72 |

, , , .

.
.
. ,
: , ,
, .
. /
.
.

. , , .
. . .
.
. ,
. ,
.

.
, .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 73 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 73

.
.
.
. , , .
, / .
.
.
, .
.
.
, , .
. .
. .
, ,
.. . . .

, . , ,

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 74 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

74 |
.

.
.

, , , ,
, .

.
. . .
,
.
.


.
.

Bosch. .

,
,
. .
-, -
. 1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 75 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 75
.
.
.
. , . :

.
.
/
.
. ,
, ,
.
. , .
,
.., . .
. .
, ., , , . .
. . .
, ,
. .

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 76 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

76 |

.

.
- Bosch - ,
Bosch. .
.
. .
, .
. ,
.
, .

(, , ..) . .
.
.
, ,
,

. .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 77 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 77.

,
.


/, , , .
, .


.
1 -*
2
3
4
5
6
7
8
9 Power Light
10 ( )
11
12
13
14 -*
*
. .
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 78 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

78 |


-M.
/
ISO 5393
, .
, .


EPTA-Procedure
01/2003

=
-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340

25/10
6

6
20

1,510

0,9
-
1,3
3

2 607 005 140 (EU)


2 607 005 139 (UK)
.
3,0
/IIEN 60745.
- 70 (A). =3 .
80 (A).
!

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 79 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 79
ah ( ) K EN 60745:
: ah <2,5 /2, K =1,5 /2,
: ah <2,5 /2, K =1,5 /2.

, EN 60745,
.
.
.
,
,
,
. .

, , , .
.
, : , , .


,
: EN 60745 ( ) EN 60335 ( ) 2009/125/E
( 1194/2012), 2011/65/EU, 2006/95/E,
2004/108/E, 2006/42/E.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 80 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

80 |
(2006/42/E):
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

(. . )

.
- .
!
. 230
220 .
: .
.
-
. .
Electronic Cell Protection (ECP) - .
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 81 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 81

.
.
,
0 C 45 C. .
, 12
11 .
5 .
. 5
, .
. .
, ,
.
;
, .
.

(. . )
,
.., . .
8 . , .
2
, .

2 . .
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 82 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

82 |
.


, ., , , ,
. /
.
, ., , , (, ). .
.
2.
.
.
.(. . )
7 . 8 , , .
:
/ 7
.
4
8.
:
/ 7
.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 83 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 83
6
8 .

3 20 . ,

.
, ,
, .
/
8
.
9 8

.
8.

, .

, 8.
8
. .
(Auto-Lock)
8 , , .
.

8
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 84 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

84 |
8
, .
.

5
8 3- .

66%
3366%
1133%
11%. 70 C , .
5 3 9 3 .

Electronic Cell Protection (ECP) - .
.


.
.
3 .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 85 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 85
, .
Bosch.
, , , . 2/3
.,
.., . .


.
, , ,

Bosch.
, Bosch

Bosch.
, , , Bosch.
, 10- .

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 86 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

86 |

.
:
www.bosch-pt.com
Bosch,
, .
: , ,
,
.
! , .
.. , . 13/5
129515,

.: 8 800 100 8007


E-Mail: pt-service.ru@bosch.com
www.bosch-pt.ru - Bosch 8-800-100-8007 (
).

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 87 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 87. , 65-020
220035, .

.: +375 (17) 254 78 71


.: +375 (17) 254 79 15/16
: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
: www.bosch-pt.by

050050
. 169/1
. .
.: +7 (727) 232 37 07
: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

- .

.
(.:
) .
.
, . , .

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 88 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

88 |
, .

, , .
/
!
- :

2012/19/EU

2006/66/
/
.
, :
Li-Ion:
,
, . 87.
.

.
8 . . .
/
,
. / ,
.
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 89 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 89
.
,
/ .
.

, ( )
( ).


.
.
,
,
. ,
.

.
, .

.
.
, ,
.

.
,
., , , . ,
.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 90 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

90 |
.
.
,
.
, , ,
.
.

, .
, ,
.

,
.
.

, , ,
.
,
, .

.

.
, .,
, , , ,
.
.

, , ,
.

.
, ,
.
,
, .
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 91 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 91
.
.

.
.
. ,
, . ,
, .

, ,
.

, .

. ,
.

,
.

. ,
, .
, - ,
,
/ .

.
, ,
. ,
.

.
. ,
,
,
.
,
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 92 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

92 |
.
.
.

.
, ,
.. .
.
,
, .
,


, .
,
, .

.
.
,
, , ,
,
, .

.

. .
. , .
.


.
.

Bosch.
.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 93 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 93

,
,
.
, ,

.

-, .
. .
.
,
. ,
. :

.
.

.
.

.
, , ,
.
-,
.
-
(., ,
),
.
.
.
.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 94 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

94 |
, ,
., , , .
.

.
.
.
, , ,
. ,
.


.

.
- Bosch , Bosch.

.
.
.
.

, .
, .
;

. ,
.
,
, (., ,
) .
.
.
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 95 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 95
, ,

,

.
..

, /
., , ,
.

,
..
1 *
2
3
4
5
6
7
8
9 Power Light
10 ( )
11
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 96 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

96 |
12
13
14 *
*
.
.


-
PSR 10,8 LI

3 603 J54 2..
.
=
10,8
.-1
0340
.
/

25/10
. ISO 5393
.

6
.
C

20

1,510
EPTA-Procedure
01/2003

0,9

-

.
1,3

3


2 607 005 140 ()
2 607 005 139
()

3,0

/II

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 97 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 97EN 60745.
, ,
70 (A). K =3 .
80 (A).
!
ah ( ) K
EN 60745:
: ah <2,5 /2, K =1,5 /2,
/ /:
ah <2,5 /2,K =1,5 /2.

, EN 60745;
.
.
,
. ,

.
.

, , ,
.
.

, .:
, ,
.


,
Te
: EN 60745 ( )
EN 60335 ( )
2009/125/E ( 1194/2012),
2011/65/EU, 2006/95/E, 2004/108/E, 2006/42/E.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 98 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

98 |
(2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

(. . A)
.
-
, .
!
.
, 230 ,
220 .
: .
, ,
,
.
- ,
.
.
-
Electronic Cell Protection (ECP). .
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 99 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 99

.
.
NTC,
0 C 45 C.
.
, -
12 11
.
5 ,
.
.
5
, .
.
.
,
, .
;
, , .
.

(. . B)
-
(., ,
),
.
.
8 .
,
.
,
2,
. .

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 100 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

100 |

2 , .
.
, ,
.

//
, ., ,
, , ,
.
, ,
/ .
, ., ,
,
(, ). ,
, .
.
P2.
,
.
.
.


(. . C)
7
. ,
8.
:
7 .
4
8, .
:
7 .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 101 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 101
6
8, .

3
20 .
, -

.
, ,

.
/
, 8
.
9 8
.
, 8.

, .


8.
8
.
.
(Auto-Lock)
8 ,
, .
,
, .

8
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 102 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

102 |
8 ,
.
.

5
8
,
.

66%
3366%
1133%
11%


.

70 C ,
.

5 ,
9 .

-
Electronic Cell Protection (ECP). .
.. , , .

( . 3
).

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 103 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 103
,
.
Bosch.

,
, . 2/3
.-
(., ,
),
.
.
,
.
, ,

Bosch.
,
Bosch
Bosch, .

- ,

Bosch.
, ,
10- ,
.


.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 104 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

104 |
:
www.bosch-pt.com
Bosch

..
!

.

.


C
. , 1, 02660, -60

.: (044) 4 90 24 07 ()
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
: www.bosch-powertools.com.ua

.

-
.

.
(.:
)
.
.
,
.
, .
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 105 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 105
, ,
.

, ,
.
/
!
:
2012/19/EU
2006/66/EC
,
/
/, ,

.
/:
-:
,
, . 104.


.
.
,
8 ,
.
.
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 106 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

106 | a
/
, .
/


.
.


.
,
/ .

.

(
)
( ) .


.
.
,
.
,
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 107 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

a | 107

.
.

.
.

.
.
, ,
.
, .
, .
,
.
,
.
, ,
.

.
,
.

.
,
.

.

, ,
.
,
.
.

.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 108 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

108 | a
, ,

.
.
/ ,
, .
,
,
.

.
.
. ,
.
.
.
. ,
. ,
.
,

.
.

.
.
.
.
,
.
,

/ .
.

.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 109 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

a | 109
.
.
.
,
,
.

.
.
.
,
.
, , -
.. .

.
.


.
,
.

.
.

, , ,
,
.
.
,
. . ,
. , .

.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 110 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

110 | a


.
.
Bosch
.
.
,
.
.


.
.
.
.
, .
.
:

.
.

.
.
,
.
.
-
.
( ,
..)

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 111 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

a | 111
. /
.
. .
, ,
, , .
.

.
, .
.
,
. -
.


, .
,
.
Bosch - Bosch
-
.
.
.
.
.
,
.
. ,
.
,
.

(, , ..)
.
.
.
.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 112 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

112 | a
,
, ,


.
..


, /
.


,
-, , , ,
.


..
1 *
2
3
4
5
6
7 -
8 /
9 PowerLight
10 ( )
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 113 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

a | 113
11
12
13
14

*
.
.


-
PSR 10,8 LI

3 603 J54 2..

=
10,8

-1
0340
ISO 5393 /
.

25/10

20

1,510

EPTA-Procedure 01/2003

0,9

/
1,3

3


2 607 005 140 (EU)
2 607 005 139 (UK)

3,0

/II

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 114 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

114 | a


EN 60745 .
A- 70 (A)-
. K =3 .
80 (A) .
!
ah ( )
K EN 60745 :
: ah <2,5 /2, K =1,5 /2,
: ah <2,5 /2, K =1,5 /2.
EN 60745

- .
.

.
.
.

.
.

, : , ,
.
: EN 60745 ( ) EN 60335
( ), 2009/125/EG ( 1194/2012)
2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 115 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

a | 115
(2006/42/EC) i:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

( )
.
Li-Ion .
!

. 230
220 .
: .


.
-
.
.
- Electronic Cell Protection (ECP)
.
: -
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 116 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

116 | a

/ .
.

,
0 C45 C
. .

12 11
.
5
.
.
5 ,
.
.
.

.

.
.

( )
( ,
..)

. /
.
/ 8 .
- ,
.
2
. .
2
.
.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 117 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

a | 117
-
.


, ,

.

/ .
, ,
, (,
) .
.
.
P2 .

.
.
.


(C )
- 7
. / 8
.
:
- 7
.
4 /
8 .
:
- 7
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 118 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

118 | a
6 /
8 .

3 20
.

.

.
/
/ 8 .
9 / 8

.
/ 8 .

.

/ 8 ,
.
/ 8 ,
.
.
()
/ 8
.

.

/ 8 ,
.
/ 8
.
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 119 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

a | 119

5
/ 8

.
66%
3366%
1133%
11%


.

70 C
.

5 9 .

- Electronic Cell Protection (ECP)
.
: -
.


.
.

3 .
,
, .
Bosch - .

2/3
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 120 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

120 | a( ,
..)

. /
.

.
, Bosch
.
,
Bosch Bosch

.

, Bosch
.

10-
.


, -
.

:
www.bosch-pt.com
Bosch
..
! ,
.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 121 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

a | 121

.

050050

, 169/1
.: +7 (727) 232 37 07
: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

-
.
.
(, )
.
.
.

.
, .


, , -

.
/
!

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 122 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

122 | a
:
2012/19/EU
2006/66/EC
/

.
/:
-:
, 121
.


.
.
/ 8
.
, .
.
/
, !
/ ,

.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 123 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 123

Romn
Instruciuni privind sigurana i protecia
muncii
Indicaii generale de avertizare pentru scule electrice
AVERTISMENT Citii toate indicaiile de avertizare i instruciunile. Nerespectarea indicaiilor de avertizare
i a instruciunilor poate provoca electrocutare, incendii i/sau rniri grave.
Pstrai toate indicaiile de avertizare i instruciunile n vederea utilizrilor viitoare.
Termenul de scul electric folosit n indicaiile de avertizare se refer la
sculele electrice alimentate de la reea (cu cablu de alimentare) i la sculele electrice cu acumulator (fr cablu de alimentare).
Sigurana la locul de munc
Meninei-v sectorul de lucru curat i bine iluminat. Dezordinea
sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
Nu lucrai cu scula electric n mediu cu pericol de explozie, n care
exist lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice genereaz scntei care pot aprinde praful sau vaporii.
Nu permitei accesul copiilor i al altor persoane n timpul utilizrii
sculei electrice. Dac v este distras atenia putei pierde controlul
asupra mainii.
Siguran electric
techerul sculei electrice trebuie s fie potrivit prizei electrice. Nu
este n nici un caz permis modificarea techerului. Nu folosii fie
adaptoare la sculele electrice legate la pmnt de protecie. techerele nemodificate i prizele corespunztoare diminueaz riscul de
electrocutare.
Evitai contactul corporal cu suprafee legate la pmnt ca evi, instalaii de nclzire, sobe i frigidere. Exist un risc crescut de electrocutare atunci cnd corpul v este legat la pmnt.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 124 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

124 | Romn
Ferii maina de ploaie sau umezeal. Ptrunderea apei ntr-o scul
electric mrete riscul de electrocutare.
Nu schimbai destinaia cablului folosindu-l pentru transportarea
sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage techerul afar
din priz. Ferii cablul de cldur, ulei, muchii ascuite sau componente aflate n micare. Cablurile deteriorate sau ncurcate mresc
riscul de electrocutare.
Atunci cnd lucrai cu o scul electric n aer liber, folosii numai
cabluri prelungitoare adecvate i pentru mediul exterior. Folosirea
unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminueaz riscul de electrocutare.
Atunci cnd nu poate fi evitat utilizarea sculei electrice n mediu
umed, folosii un ntreruptor automat de protecie mpotriva tensiunilor periculoase. ntrebuinarea unui ntreruptor automat de protecie mpotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.
Sigurana persoanelor
Fii ateni, avei grij de ceea ce facei i procedai raional atunci
cnd lucrai cu o scul electric. Nu folosii scula electric atunci
cnd suntei obosii sau v aflai sub influena drogurilor, a
alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenie n timpul
utilizrii mainii poate duce la rniri grave.
Purtai echipament personal de protecie i ntotdeauna ochelari
de protecie. Purtarea echipamentului personal de protecie, ca masca pentru praf, nclminte de siguran antiderapant, casca de protecie sau protecia auditiv, n funcie de tipul i utilizarea sculei electrice, diminueaz riscul rnirilor.
Evitai o punere n funciune involuntar. nainte de a introduce
techerul n priz i/sau de a introduce acumulatorul n scula electric, de a o ridica sau de a o transporta, asigurai-v c aceasta este oprit. Dac atunci cnd transportai scula electric inei degetul
pe ntreruptor sau dac pornii scula electric nainte de a o racorda la
reeaua de curent, putei provoca accidente.
nainte de pornirea sculei electrice ndeprtai dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o cheie lsat
ntr-o component de main care se rotete poate duce la rniri.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 125 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 125
Evitai o inut corporal nefireasc. Adoptai o poziie stabil i
meninei-v ntotdeauna echilibrul. Astfel vei putea controla mai
bine maina n situaii neateptate.
Purtai mbrcminte adecvat. Nu purtai mbrcminte larg sau
podoabe. Ferii prul, mbrcmintea i mnuile de piesele aflate
n micare. mbrcmintea larg, prul lung sau podoabele pot fi prinse n piesele aflate n micare.
Dac pot fi montate echipamente de aspirare i colectare a prafului, asigurai-v c acestea sunt racordate i folosite n mod corect. Folosirea unei instalaii de aspirare a prafului poate duce la reducerea polurii cu praf.
Utilizarea i manevrarea atent a sculelor electrice
Nu suprasolicitai maina. Folosii pentru executarea lucrrii dv.
scula electric destinat acelui scop. Cu scula electric potrivit lucrai mai bine i mai sigur n domeniul de putere indicat.
Nu folosii scula elecric dac aceasta are ntreruptorul defect. O
scul electric, care nu mai poate fi pornit sau oprit, este periculoas
i trebuie reparat.
Scoatei techerul afar din priz i/sau ndeprtai acumulatorul,
nainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a pune maina la o parte. Aceast msur de prevedere mpiedic pornirea involuntar a sculei electrice.
Pstrai sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu lsai s lucreze cu maina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instruciuni. Sculele electrice devin
periculoase atunci cnd sunt folosite de persoane lipsite de experien.
ntreinei-v scula electric cu grij. Controlai dac componentele mobile ale sculei electrice funcioneaz impecabil i dac nu
se blocheaz, sau dac exist piese rupte sau deteriorate astfel nct s afecteze funcionarea sculei electrice. nainte de utilizare
dai la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost ntreinerea necorespunztoare a sculelor electrice.
Meninei bine ascuite i curate dispozitivele de tiere. Dispozitivele de tiere ntreinute cu grij, cu tiuri ascuite se nepenesc n
mai mic msur i pot fi conduse mai uor.
Folosii scula electric, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instruciuni. inei cont de condiiile de lucru i
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 126 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

126 | Romn
de activitatea care trebuie desfurat. Folosirea sculelor electrice
n alt scop dect pentru utilizrile prevzute, poate duce la situaii periculoase.
Manevrarea i utilizarea atent a sculelor electrice cu acumulator
ncrcai acumulatorii numai n ncrctoarele recomandate de
productor. Dac un ncrctor destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la ncrcarea altor tipuri de acumulator dect cele prevzute pentru el, exist pericol de incendiu.
Folosii numai acumulatori special destinai sculelor electrice respective. Utilizarea altor acumulatori poate duce la rniri i pericol de
incendiu.
Ferii acumulatorii nefolosii de agrafele de birou, monede, chei,
cuie, uruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca untarea contactelor. Un scurtcircuit ntre contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.
n caz de utilizare greit, din acumulator se poate scurge lichid.
Evitai contactul cu acesta. n caz de contact accidental cltii bine
cu ap. Dac lichidul v intr n ochi, consultai i un medic. Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritaii ale pielii sau la arsuri.
Service
ncredinai scula electric pentru reparare numai personalului de
specialitate, calificat n acest scop, repararea fcndu-se numai
cu piese de schimb originale. Astfel vei fi siguri c este meninut sigurana mainii.
Folosii acumulatorul numai mpreun cu scula dunmneavoastr
electric Bosch. Numai astfel acumulatorul va fi protejat mpotriva suprasolicitrii periculoase.

Instruciuni privind sigurana pentru maini de gurit i


maini de gurit/nurubat
Apucai scula electric de suprafeele de prindere izolate atunci
cnd executai lucrri la care capul de urubelni sau urubul poate atinge fire electrice ascunse. Contactul cu un cablu aflat sub tensiune poate pune sub tensiune i componentele metalice ale sculei
electrice i duce la electrocutare.
Folosii detectoare adecvate pentru a depista conductori i conducte de alimentare ascunse sau adresai-v n acest scop regiei
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 127 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 127
locale furnizoare de utiliti. Atingerea conductorilor electrici poate
duce la incendiu i electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz
poate duce la explozie. Strpungerea unei conducte de ap provoac
pagube materiale.
Oprii imediat scula electric dac dispozitivul de lucru se blocheaz. Fii pregtii la reculul generat de acest blocaj. Dispozitivul de
lucru se blocheaz dac:
scula electric este suprasolicitat sau
este rsucit n piesa de lucru.
Apucai strns scula electric. n timpul nurubrii i deurubrii de
uruburi pentru scurt timp pot aprea reacii puternice.
Asigurai piesa de lucru. O pies de lucru fixat cu dispozitive de prindere sau ntr-o menghin este inut mai sigur dect cu mna dumneavoastr.
nainte de a pune jos scula electric ateptai ca aceasta s se
opreasc complet. Dispozitivul de lucru se poate aga i duce la pierderea controlului asupra sculei electrice.
naintea oricror intervenii asupra sculei electrice (de ex. ntreinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) ct i n timpul transportului
i depozitrii acesteia aducei comutatorul de schimbare a direciei de rotaie n poziia de mijloc. n cazul acionrii involuntare a ntreruptorului pornit/oprit exist pericol de rnire.
Nu deschidei acumulatorul. Exist pericol de scurtcircuit.
Protejai scula electric mpotriva cldurii, de exemplu i
mpotriva expunerii ndelungate la radiaii solare, mpotriva focului, apei i umezelii. Exist pericol de explozie.
n cazul deteriorrii sau utilizrii necorespunztoare a acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisii cu aer proaspt iar dac vi se face ru consultai un medic. Vaporii pot irita cile respiratorii.
Ateptai ca scula electric de grdin s se opreasc complet, nainte de a o pune jos. Accesoriul se poate bloca i duce la pierderea
controlului asupra sculei electrice de grdin.

Instruciuni privind sigurana pentru ncrctoare


Ferii ncrctorul de ploaie sau umerzeal. Ptrunderea
apei n ncrctor mrete riscul de electrocutare.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 128 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

128 | Romn
ncrcai numai acumulatori Li-Ion Bosch sau acumulatori Li-Ion integrai n produse Bosch. Tensiunea acumulatorului trebuie s se
potriveasc cu tensiunea de ncrcare a ncrctorului. n caz contrar exist pericol de incendiu i explozie.
Pstrai ncrctorul curat. Prin murdrire crete pericolul de electrocutare.
nainte de utilizare controlai ntotdeauna ncrctorul, cablul i
techerul. Nu folosii ncrctorul, n cazul n care constatai deteriorarea acestuia. Nu deschidei singuri ncrctorul i nu permitei repararea acestuia dect de ctre personal de specialitate i
numai cu piese de schimb originale. ncrctoarele, cablurile i techerele deteriorate mresc riscul de electrocutare.
Nu folosii ncrctorul pe un substrat inflamabil (de ex. hrtie,
textile etc.) resp. n mediu cu pericol de explozie. Din cauza nclzirii care se produce n timpul ncrcrii exist pericol de incendiu.
Supravegheai copiii. Astfel vei fi siguri c acetia nu se joac cu ncrctorul.
Copiii i persoanele care din cauza deficienelor lor fizice, senzoriale, intelectuale sau a lipsei lor de experien sau cunotine nu
sunt capabile s foloseasc n condiii de siguran ncrctorul,
nu au voie s utilizeze acest ncrctor fr supraveghere sau instruire din partea unei persoane responsabile. n caz contrar exsit
pericol de utilizare greit i rniri.

Descrierea produsului i a performanelor


Citii toate indicaiile de avertizare i instruciunile. Nerespectarea indicaiilor de
avertizare i a instruciunilor poate provoca electrocutare, incendii i/sau rniri grave.

Utilizare conform destinaiei


Scula electric este destinat nurubrii i deurubrii de uruburi ct i
guririi n lemn, metal, ceramic i material plastic.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 129 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 129
Lampa acestei scule electrice este destinat iluminrii directe a zonei de
lucru a sculei electrice i nu este adecvat pentru iluminarea ncperilor
din gospodrie.

Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se refer la schia sculei electrice
de pe pagina grafic.
1 Cap de urubelni*
2 Mandrin rapid
3 Inel de reglare pentru preselecia momentului de torsiune
4 Indicator direcie de rotaie, funcionare dreapta
5 Indicator al nivelului de ncrcare al acumulatorului
6 Indicator direcie de rotaie, funcionare stnga
7 Comutator de schimbare a direciei de rotaie
8 ntreruptor pornit/oprit
9 Lamp Power Light
10 Mner (suprafa de prindere izolat)
11 Priz pentru conectorul de ncrcare
12 Conector de ncrcare
13 ncrctor
14 Adaptor universal de prindere*
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse n setul de livrare standard.
Putei gsi accesoriile complete n programul nostru de accesorii.

Date tehnice
Main de gurit i nurubat cu acumulator
Numr de identificare
Tensiune nominal
V=
Turaie la mersul n gol
rot./min
Moment de torsiune maxim, nurubare
dur/moale conform ISO 5393
Nm
Diam. max. uruburi
mm
Diam. max. gurire
Oel
mm
Lemn
mm
Bosch Power Tools

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340
25/10
6
6
20
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 130 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

130 | Romn
Main de gurit i nurubat cu acumulator
PSR 10,8 LI
mm
1,510
Domeniu prindere mandrin
Greutate conform EPTA-Procedure
01/2003
kg
0,9
Acumulator
Tehnologie lithiu-ion
Capacitate
Ah
1,3
Numr celule de acumulator
3
ncrctor
Numr de identificare
2 607 005 140 (UE)
2 607 005 139 (UK)
Timp de ncrcare
h
3,0
Clasa de protecie
/II

Informaie privind zgomotul/vibraiile


Valorile msurate pentru zgomot au fost determinate conform EN 60745.
Nivelul presiunii acustice evaluat A al mainii este n mod normal inferior
valorii de 70 dB(A). Incertitudine K =3 dB.
Nivelul de zgomot poate depi 80 dB(A) n timpul lucrului.
Purtai aparat de protecie auditiv!
Valorile totale ale vibraiilor ah (suma vectorial a trei direcii) i incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745:
Gurire n metal: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
nurubare: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Nivelul vibraiilor specificat n prezentele instruciuni a fost msurat conform unei proceduri de msurare standardizate n EN 60745 i poate fi
utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit i pentru evaluarea provizorie a solicitrii vibratorii.
Nivelul specificat al vibraiilor se refer la cele mai frecvente utilizri ale
sculei electrice. n eventualitatea n care scula electric este utilizat pentru alte aplicaii, mpreun cu alte accesorii dect cele indicate sau nu beneficiaz de o ntreinere satisfctoare, nivelul vibraiilor se poate abate
de la valoarea specificat. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a lungul ntregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exact a solicitrii vibratorii ar trebui luate n calcul i intervalele de timp n care scula electric este deconectat sau funcionea1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 131 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 131
z, dar nu este utilizat efectiv. Aceast metod de calcul ar putea duce la
reducerea considerabil a valorii solicitrii vibratorii pe ntreg intervalul
de lucru.
Stabilii msuri de siguran suplimentare pentru protejarea utilizatorului
mpotriva efectului vibraiilor, ca de exemplu: ntreinerea sculei electrice
i a accesoriilor, meninerea cldurii minilor, organizarea proceselor de
munc.

Declaraie de conformitate
Declarm pe proprie rspundere c produsul descris la paragraful Date
tehnice corespunde urmtoarelor standarde sau documente normative:
EN 60745 (scul electric cu acumulator) i EN 60335 (ncrctor) conform dispoziiilor Directivelor 2009/125/CE
(Regulamentul 1194/2012), 2011/65/UE, 2006/95/CE,
2004/108/CE, 2006/42/CE.
Documentaie tehnic (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

Montare
ncrcarea acumulatorului (vezi figura A)
Nu folosii un alt ncrctor. ncrctorul cuprins n setul de livrare
este adaptat la acumulatorul cu tehnologie lithiu-ion montat n scula
dumneavoastr electric.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 132 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

132 | Romn
Respectai tensiunea de alimentare! Tensiunea sursei de curent trebuie s coincid cu datele de pe plcua indicatoare a tipului ncrctorului. ncrctoarele inscripionate cu 230 V pot funciona i la 220 V.
Indicaie: Acumulatorul se livreaz parial ncrcat. Pentru a asigura funcionarea la capacitatea nominal a acumulatorului, nainte de prima utilizare ncrcai complet acumulatorul n ncrctor.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi ncrcat n orice moment, fr ca prin aceasta s i se reduc durata de via. O ntrerupere a procesului de ncrcare nu duneaz acumulatorului.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion este protejat prin Electronic Cell
Protection (ECP) mpotriva descrcrii profunde. Cnd acumulatorul s-a
descrcat, scula electric este deconectat printr-un circuit de protecie:
dispozitivul de lucru nu se mai mic.
Dup deconectarea automat a sculei electrice nu mai apsai pe
ntreruptorul pornit/oprit. Acumulatorul s-ar putea deteriora.
Acumulatorul este prevzut cu sistem NTC de supraveghere a temperaturii
care permite ncrcarea n domeniul de temperaturi cuprinse ntre 0 C i
45 C. Astfel se obine o durat de via mai ndelungat a acumulatorilor.
Procesul de ncrcare ncepe de ndat ce ai introdus techerul de la reea al ncrctorului n priza de curent i conectorul de ncrcare 12 n priza 11 de pe partea inferioar a mnerului.
Indicatorul nivelului de ncrcare al acumulatorului 5 semnalizeaz stadiul
de ncrcare. n timpul procesului de ncrcare indicatorul clipete verde. Dac indicatorul nivelului de ncrcare al acumulatorului 5 lumineaz
continuu verde, nseamn c acumulatorul este complet ncrcat.
n timpul procesului de ncrcare mnerul sculei electrice se nclzete. Aceasta este normal.
n caz de neutilizare mai ndelungat v rugm s scoatei ncrctorul din
priz.
Scula electric nu poate fi folosit pe durata procesului de ncrcare; nu
nseamn c este defect dac nu funcioneaz n timpul procesului de ncrcare.
Respectai instruciunile privind eliminarea.

Schimbarea accesoriilor (vezi figura B)


naintea oricror intervenii asupra sculei electrice (de ex. ntreinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) ct i n timpul transportului
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 133 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 133
i depozitrii acesteia aducei comutatorul de schimbare a direciei de rotaie n poziia de mijloc. n cazul acionrii involuntare a ntreruptorului pornit/oprit exist pericol de rnire.
Dac ntreruptorul pornit/oprit 8 nu este apsat, arborele portburghiu
este blocat. Aceasta permite o schimbare rapid, comod i simpl a dispozitivului din mandrin.
Deschidei mandrina rapid 2 nvrtind-o n direcia de rotaie , pn
cnd accesoriul poate fi introdus. Introducei accesoriul.
Rsucii puternic cu mna buca mandrinei rapide 2 n direcia de rotaie
, pn cnd vei auzi un zgomot specific de nclichetare. Prin aceasta
mandrina se blocheaz automat.
Mandrina se deblocheaz din nou dac, pentru ndeprtarea dispozitivului, nvrtii buca mandrinei n direcie opus.

Aspirarea prafului/achiilor
Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt vopselele pe
baz de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale i metal pot fi duntoare sntii. Atingerea sau inspirarea acestor pulberi poate provoca
reacii alergice i/sau mbolnvirile cilor respiratorii ale utilizatorului
sau a le persoanelor aflate n apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt
considerate a fi cancerigene, mai ales m combinaie cu materiale de
adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cromat, substane de protecie
a lemnului). Materialele care conin azbest nu pot fi prelucrate dect de
ctre specialiti.
Asigurai buna ventilaie a locului de munc.
Este recomandabil s se utilizeze o masc de protecie a respiraiei
avnd clasa de filtrare P2.
Respectai prescripiile din ara dumneavoastr referitoare la materialele de prelucrat.
Evitai acumulrile i depunerile de praf la locul de munc. Pulberile se pot aprinde cu uurin.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 134 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

134 | Romn

Funcionare
Punere n funciune
Reglarea direciei de rotaie (vezi figura C)
Cu comutatorul de schimbare a direciei de rotaie 7 putei schimba direcia de rotaie a sculei electrice. Atunci cnd ntreruptorul pornit/oprit 8
este apsat acest lucru nu mai este ns posibil.
Funcionare dreapta: Pentru gurire i nurubare mpingei comutatorul
de schimbare a direciei de rotaie 7 spre stnga, pn la marcajul opritor.
Indicatorul direciei de rotaie, funcionare dreapta 4 se aprinde
atunci cnd ntreruptorul pornit/oprit 8 este apsat i motorul
este pornit.
Funcionare stnga: Pentru slbirea respectiv deurubarea uruburilor
apsai comutatorul de schimbare a direciei de rotaie 7 mpingndu-l
spre dreapta, pn la punctul de oprire.
Indicatorul direciei de rotaie, funcionare stnga 6 se aprinde
atunci cnd ntreruptorul pornit/oprit 8 este apsat i motorul
este pornit.
Preselecia momentului de torsiune
Cu inelul de reglare pentru preselecia momentului de torsiune 3 putei
preselecta n 20 trepte, momentul de torsiune necesar. Dac reglajul este
corect, dispozitivul de nurubat se oprete imediat ce urubul a fost nurubat la nivel cu materialul, respectiv imediat ce a fost atins momentul de
torsiune prealabil reglat.
Pentru deurubarea de uruburi selectai eventual reglajul corespunztor
unui moment mai puternic, respectiv poziionai inelul pe simbolul de
gurire.
Pornire/oprire
Apsai pentru punerea n funciune a sculei electrice ntreruptorul pornit/oprit 8 i inei-l apsat.
Lampa 9 se aprinde atunci cnd ntreruptorul pornit/oprit 8 este apsat
puin sau la maximum i face posibil iluminarea sectorului de lucru n
cazul n care condiiile de luminozitate sunt necorspunztoare.
Pentru oprirea sculei electrice eliberai ntreruptorul pornit/oprit 8.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 135 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 135
Pentru a economisi energie, inei scula electric pornit numai atunci
cnd o folosii.
Reglarea turaiei
Putei regla fr trepte turaia sculei electrice deja pornite, exercitnd o apsare mai puternic sau mai uoar asupra ntreruptorului pornit/oprit 8.
O apsare uoar asupra ntreruptorului pornit/oprit 8 are drept efect o
turaie sczut. Pe msur ce apsarea crete, turaie se mrete i ea.
Blocare automat a axului (Auto Lock)
Cnd ntreruptorul pornit/oprit 8 nu este apsat, arborele portburghiu i
sistemul de prindere a accesoriilor sunt blocate.
Aceasta face posibil nurubarea uruburilor chiar atunci cnd acumulatorul este descrcat respectiv folosirea sculei electrice drept urubelni
manual.
Frn de ntrerupere
La eliberarea ntreruptorului pornit/oprit 8 mandrina este frnat, mpiedicndu-se prin aceasta micarea din inerie a dispozitivului de nurubat,
dup oprirea sculei electrice.
La nurubarea de uruburi, eliberai ntreruptorul pornit/oprit 8 numai
dup ce urubul a fost nurubat la nivel n piesa de lucru. Astfel, capul urubului nu va ptrunde n piesa de lucru.
Indicatorul nivelului de ncrcare al acumulatorului
Indicatorul nivelului de ncrcare al acumulatorului 5 arat timp de cteva
secunde, atunci cnd ntreruptorul pornit/oprit 8 este apsat complet
sau numai pe jumtate, nivelul de ncrcare al acumulatorului i este alctuit dintr-un LED care lumineaz n trei culori.
LED
Lumin continu verde
Lumin continu portocalie
Lumin continu roie
Lumin intermitent roie

Capacitate
66%
3366%
1133%
11%

Protecie la suprasarcin dependent de temperatur


n cazul n care este utilizat conform destinaiei, scula electric nu poate
fi suprasolicitat. Atunci cnd solicitarea este prea mare sau dac se depete temperatura maxim admis pentru acumulator de 70 C, sisteBosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 136 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

136 | Romn
mul electronic deconecteaz scula electric, pn cnd aceasta se rcete, ajungnd din nou n domeniul optim al temperaturilor de lucru.
n mod suplimentar, n caz de suprasolicitare, clipete indicatorul nivelului de ncrcare al acumulatorului 5 de trei ori rou iar lampa 9 clipete de
trei ori alb.
Protecie la descrcare profund
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion este protejat prin Electronic Cell
Protection (ECP) mpotriva descrcrii profunde. Cnd acumulatorul s-a
descrcat, scula electric este deconectat printr-un circuit de protecie:
dispozitivul de lucru nu se mai mic.

Instruciuni de lucru
Punei scula electric pe urub numai dup ce n prealabil ai
oprit-o. Accesoriile care se rotesc pot aluneca.
Dup ce ai lucrat un timp mai ndelungat cu o turaie redus, lsai scula
electric s mearg n gol la turaie maxim aprox. 3 minute pentru a se rci.
Pentru gurirea metalului folosii numai burghie HSS impecabile, ascuite
(HSS=lb. germ: oel de nalt performan). Gama de accesorii Bosch v
garanteaz calitatea corespunztoare.
naintea nurubrii de uruburi mai mari, mai lungi, n materiale dure, ar
trebui s executai o gaur prealabil de acelai diametru ca miezul filetului, cu o adncime de aproximativ 2/3 din lungimea urubului.

ntreinere i service
ntreinere i curare
naintea oricror intervenii asupra sculei electrice (de ex. ntreinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) ct i n timpul transportului
i depozitrii acesteia aducei comutatorul de schimbare a direciei de rotaie n poziia de mijloc. n cazul acionrii involuntare a ntreruptorului pornit/oprit exist pericol de rnire.
Pentru a lucra bine i sigur pstrai curate scula electric i fantele
de aerisire.
Dac acumulatorul nu mai funcioneaz v rugm s v adresai unui centru
autorizat de asisten service post-vnzri pentru scule electrice Bosch.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 137 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 137
Dac este necesar nlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea n pericol a siguranei exploatrii, aceast operaie se va executa de
ctre Bosch sau de ctre un centru autorizat de asisten tehnic postvnzri pentru scule electrice Bosch.
Dac n ciuda procedeelor de fabricaie i control riguroase maina are totui o pan, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asisten
service autorizat pentru scule electrice Bosch.
n caz de reclamaii i comenzi de piese de schimb v rugm s indicai neaprat numrul de identificare compus din 10 cifre, conform plcuei indicatoare a tipului sculei electrice.

Asisten clieni i consultan privind utilizarea


Serviciul de asisten clieni v rspunde la ntrebri privind repararea i
ntreinerea produsului dumneavoastr ct i piesele de schimb. Gsii
desenele de ansamblu i informaii privind piesele de schimb i la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultan Bosch v rspunde cu plcere la ntrebri privind
produsele noastre i accesoriile acestora.
Romnia
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Mcelariu Nr. 30 34
013937 Bucureti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultan clieni: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Transport
Acumulatorii Li-Ion integrai respect cerinele legislaiei privind transportul mrfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportai rutier fr
restricii de ctre utilizator.
n cazul transportului de ctre teri (de exemplu: transport aerian sau prin
firm de expediii) trebuie respectate cerine speciale privind ambalarea

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 138 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

138 | Romn
i marcarea. n aceast situaie, la pregtirea expedierii trebuie consultat
un expert n transportul mrfurilor periculoase.
Expediai acumulatorii numai dac acetia prezint carcasa intact. Lipii
cu band adeziv contactele deschise i ambalai astfel acumulatorul nct s nu se poat mica n interiorul ambalajului.
Respectai de asemeni i eventualele prescripii naionale adiionale.

Eliminare
Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile i ambalajele trebuie
direcionate ctre o staie de revalorificare ecologic.
Nu aruncai sculele electrice i acumulatorii/bateriile n gunoiul menajer!
Numai pentru rile UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE sculele
electrice scoase din uz, iar conform Directivei Europene
2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat i direcionate ctre o
staie de reciclare ecologic.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
V rugm s respectai indicaiile de la paragraful
Transport, pagina 137.

Acumulatorii integrai pot fi extrai numai n scopul eliminrii. Prin


deschiderea carcasei scula electric se poate distruge.
Pentru a extrage acumulatorul din scula electric, acionai ntreruptorul
pornit/oprit 8 pn cnd acumulatorul se descarc complet. Deurubai
uruburile de pe carcas i scoatei carcasa. Desprindei conexiunile de la
acumulator i extragei acumulatorul.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 139 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Romn | 139
Nu aruncai acumulatorii/bateriile n gunoiul menajer, n foc sau n ap. Acumulatorii/bateriile, pe ct
posibil dup descrcarea lor prealabil, trebuie colectate, reciclate sau eliminate ecologic.

Sub rezerva modificrilor.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 140 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

140 |. -
, / .
.
- ( ) ( ).

. .
,
, . , .
, . , .


.
.
, . .
, . ,
, . , -.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 141 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 141
. .
,
, .
.
, , .
.
,
, . , , .
, .

.

,
. , , .
.
. , , , (),
.

.
, , . ,
, ,

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 142 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

142 |
, ,
.
, ,
. , ,
.
.
.
- -, .
.
. , . , ,
.
, , .
, .

. .
- -,
.
,
. ,
,
.
,
,
,
/ .
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 143 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 143
, . ,
. ,
.
. ,
, , .
, . .

.
- -.
, , .., . , .

.


, .
, .

. / .
, . , , , , ..,
. .
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 144 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

144 |

. .
,
. , .
.

. .

. .


,
, . .
,
- / ,
.
. .

.
,
.
, . , :

.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 145 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 145
.
.
. , , ,
, .
,
. .
(. ,
..), , . .
.
.
,
.
;
. .
.
, , . .
,
. .


. .
-
- ,
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 146 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

146 |
.
. .
. .
,
. , . ,
. ,
.
(. , . .)
.
.
. .
, , -

, .

.


.
, / .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 147 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 147, , ,
.
.


.
1 / ()*
2
3
4
5
6
7
8
9 Power Light
10 ( )
11
12
13
14 *
*
.
.


Bosch Power Tools

V=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 148 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

148 |

M. /

ISO 5393
M.
M.
EPTA-Procedure
01/2003

PSR 10,8 LI

Nm
mm

25/10
6

mm
mm

6
20

mm

1,510

kg

0,9
-
1,3

Ah

3
2 607 005 140 (EU)
2 607 005 139 (UK)
h
3,0
/II


EN 60745.
- 70 dB(A). K =3 dB.
80 dB(A).
( )!
ah ( ) K EN 60745:
: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
,
, ,
EN 60745, 1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 149 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 149
. .
. ,
,
, , .
.

, , .
.

, : , , .


, , , : EN 60745 ( )
EN 60335 ( ) 2009/125/E ( 1194/2012), 2011/65/E, 2006/95/E,
2004/108/E, 2006/42/E.
(2006/42/) :
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 150 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

150 |

( . )
.

-
.
! ,
. , 230 V, 220 V.
: .
,
.
-
, .
.
- Electronic Cell Protection (ECP).

: P
.

. .
NTC- ,

0 C 45 C. .
12 11 .

5 .
. C 5
,
.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 151 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 151
.
.
,
.
; , .
.

( . )
(. ,
..), , . .
8 , . ,
.
2 , .
.

2 , , .
.
,
.


, , ,
.
/
.
, .
, , Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 152 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

152 |
(, .). .
.

P2.
,
.
.
.( . C)
7
.
8.
:
7 .
4
8 .
: 7 .
6
8 .

3
20 .
, .
.
-
, . .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 153 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 153

8.
9 8 .
8.
,
.


8.
- 8 -
. .
(Auto-Lock)
8 , , , .
, . .

8 , .
8
. .

8
5, ,
,
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 154 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

154 |

66%
3366%
1133%
11%


, .

70 C
, .
5
, 9 .

- Electronic Cell Protection (ECP).
: P
.


. .
,
. 3 .

( HSS =
High Speed Steel).
.
- - .
2/3 .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 155 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 155(. ,
..), , . .
, .
, ,
.
,
,
.
,
.
, , 10- ,
..
:
www.bosch-pt.com
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 156 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

156 |
E


y. x 51-
FPI 1407
1907
.: (02) 9601061
.: (02) 9601079
: (02) 9625302
www.bosch.bg

- , .
.
(.
)
. .
.
, .
, .

, .

!

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 157 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 157
:
2012/19/EC

2006/66/ , ,
.
:
Li-Ion:
, , 156.


.
.
,
8 , .
. .

, .


, .
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 158 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

158 |


.

,
/ .

.

( )
( ).

.

.

, ,
. ,
.

.
, .


.
.
.

.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 159 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 159

, , .
, .
.

.
,
,
.
, ,
.
.
,

.
.

,
.
.


. ,
,
.
.
.
, . ,
, ,
,
.
.
, ,
/ ,
. ,

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 160 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

160 |
,
.

, .

, .
.
.

.
. .
,
. ,
.
,

.
.

.
.

.
,
.
, .
/
, ,
.

.

.

. ,
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 161 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 161
.

, ,
.
.

.
.

.
, ,
. .
.

.


.
,
, .

.
.

, , , ,
,
.
.
,
. .
, .
, .

.Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 162 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

162 |
.
.

Bosch.
.


,

.

.
,


.
.
.
.
,
.
,
. , :

.
.

.
.
,
.

, .
.
( .
, .)
,
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 163 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 163
.
/ .
. .
, .
, ,
. .
,
.
.
.

, .

.


.

.
Bosch -
- Bosch.

. .
. ,
.
, ,
. ,
.

. ,
.
( .
, .) .

.
.
.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 164 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

164 |
, ,

, ,

.
..,
/ ., , .


..
1 / *
2
3
4
5
6
7
8 /
9 PowerLight
10 ( )
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 165 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 165
11
12
13
14

*
.
.


-
/


.
/
ISO 5393
.
.EPTA-Procedure
01/2003

Bosch Power Tools

=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340

Nm

25/10
6

6
20
1,510

0,9
-
1,3
3

2 607 005 140 (EU)


2 607 005 139 (UK)

3,0
/II

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 166 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

166 |

/
EN 60745.
, A,
70 dB(A). K =3 dB.

80 dB(A).
!
ah ( )
K EN 60745:
: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.

EN 60745
.
.

.
,
, .

.
,
,
.
.

, .:

, ,
.


,

: EN 60745 ( ) EN 60335
( )
2009/125/EG ( 1194/2012), 2011/65/EU, 2006/95/EG,
2004/108/EG, 2006/42/EG.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 167 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 167
(2006/42/EC) :
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

( A)
.
- .
!

. 230
220 .
: -.
,
.
- ,
.
.
-
(ECP) .
,
: .
,
/.
.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 168 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

168 |
NTC- ,
0 C 45 C.
.

12
11 .
5
. ,
. 5
.
,
. .
, .

; ,
.
.

( B)
( .
, .)
,
.
/ .
/ 8 ,
. ,

.
2 ,
. .
2
, . ,
.
,
.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 169 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 169

/
. ,
, .

/
.
.
,
(, ).

.
.

P2.

.
.
.


( C)
7
.
/ 8
.
:
7 .
4
/ 8
.
: .
7
.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 170 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

170 |
6
/ 8
.

3
20 .
, ,
.
.

. .
/

/ 8 .
9 / 8

.
,
/ 8.
,
.


,
/ 8.
/
8 .
.
(Auto-Lock)
/ 8 ,
.

. .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 171 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 171

/ 8

.
, /
8
.
.

5
/ 8

LED .
LED66%
3366%
1133%
11%.
70 C
,
.
, ,
5 9 .

-
(ECP) .
,
: .

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 172 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

172 |. ,
.
,

3 .
, HSS
(HSS= ).
Bosch .
,
, 2/3
.( .
, .)
,
.
/ .

, .
,
Bosch .
,
Bosch Bosch-
, .

,

Bosch- .
,
10- .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 173 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

| 173
.
:
www.bosch-pt.com
Bosch
.

..
47, 3
1000
-: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
: www.servis-bosch.mk
./: 02/ 246 76 10
.: 070 595 888

-
.
, .
( .
)
. ,

.
.

.

.

, ,
.

!
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 174 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

174 |

2012/19/EU


2006/66/EC
.
:
-:

, c 173.


. ,
.
,
/ 8
.
.
.

, .
,
, .

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 175 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Srpski | 175

Srpski
Uputstva o sigurnosti
Opta upozorenja za elektrine alate
itajte sva upozorenja i uputstva. Propusti
kod pridravanja upozorenja i uputstava mogu
imati za posledicu elektrini udar, poar i/ili teke povrede.
uvajte sva upozorenja i uputstva za budunost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima elektrini alat odnosi se na elektrine
alate sa radom na mrei (sa mrenim kablom) i na elektrine alate sa
radom na akumulator (bez mrenog kabla).

UPOZORENJE

Sigurnost na radnom mestu


Drite Vae radno podrune isto i dobro osvetljeno. Nered ili
neosvetljena radna podruja mogu voditi nesreama.
Ne radite sa elektrinim alatom u okolini ugroenoj eksplozijom, u
kojoj se nalaze zapaljive tenosti, gasovi ili praine. Elektrini alati
prave varnice koje mogu zapaliti prainu ili isparenja.
Drite podalje decu i druge osobe za vreme korienja elektrinog
alata. Prilikom rada moete izgubiti kontrolu nad aparatom.
Elektrina sigurnost
Prikljuni utika elektrinog alata mora odgovarati utinici. Utika
nesme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikaa
zajedno sa elektrinim alatima zatienim uzemljenjem. Ne
promenjeni utikai i odgovarajue utinice smanjuju rizik elektrinog
udara.
Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim povrinama kao cevi,
grejanja, poret i rashladni ormani. Postoji poveani rizik od
elektrinog udara ako je Vae telo uzemljeno.
Drite aparat to dalje od kie ili vlage. Prodor vode u elektrini alat
poveava rizik od elektrinog udara.
Ne nosite elektrini alat za kabl, ne veajte ga ili ne izvlaite ga iz
utinice. Drite kabl dalje od vreline, ulja, otrih ivica ili delova

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 176 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

176 | Srpski
aparata koji se pokreu. Oteeni ili uvrnuti kablovi poveavaju rizik
elektrinog udara.
Ako sa elektrinim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo
produne kablove koji su pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba
produnog kabla uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od
elektrinog udara.
Ako rad elektrinog alata ne moe da se izbegne u vlanoj okolini,
koristite prekida strujne zatite pri kvaru. Upotreba prekidaa
strujne zatite pri kvaru smanjuje rizik od elektrinog udara.
Sigurnost osoblja
Budite paljivi, pazite na to, ta radite i idite razumno na posao sa
Vaim elektrinim alatom. Ne koristite elektrini alat ako ste
umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Momenat
nepanje kod upotrebe elektrinog alata moe voditi ozbiljnim
povredama.
Nosite linu zatitnu opremu i uvek zatitne naoare. Noenje line
zatitne opreme, kao maske za prainu, sigurnosne cipele koje ne
kliu, zatitni lem ili zatitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe
elektrinog alata, smanjuju rizik od povreda.
Izbegavajte nenamerno putanje u rad. Uverite se da je elektrini
alat iskljuen, pre nego to ga prikljuite na struju i/ili na
akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom noenja elektrinog
alata drite prst na prekidau ili aparat ukljuen prikljuujete na struju,
moe ovo voditi nesreama.
Uklonite alate za podeavanje ili kljueve za zavrtnje, pre nego to
ukljuite elektrini alat. Neki alat ili klju koji se nalazi u rotirajuem
delu aparata, moe voditi nesreama.
Izbegavajte nenormalno dranje tela. Pobrinite se uvek da
stabilno stojite i odravajte u svako doba ravnoteu. Na taj nain
moete bolje kontrolisati elektrini alat u neoekivanim situacijama.
Nosite pogodnu odeu. Ne nosite iroku odeu ili nakit. Drite
kosu, odeu i rukavice dalje od pokretnih delova. Oputeno odelo,
dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajui delovi.
Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje
praine, uverite se da li su prikljueni i upotrebljeni kako treba.
Upotreba usisavanja praine moe smanjiti opasnosti od praine.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 177 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Srpski | 177
Briljiva upotreba i ophodjenje sa elektrinim alatima
Ne preoptereujte aparat. Upotrebljavajte za Va posao elektrini
alat odredjen za to. Sa odgovarajuim elektrinim alatom radite bolje
i sigurnije u navedenom podruju rada.
Ne koristite nikakav elektrini alat iji je prekida u kvaru.
Elektrini alat koji se ne moe vie ukljuiti ili iskljuiti, je opasan i mora
se popraviti.
Izvucite utika iz utinice i/ili uklonite akumulator pre nego to
preduzmete podeavanja na aparatu, promenu delova pribora ili
ostavite aparat. Ova mera opreza spreava nenameran start elektrinog alata.
uvajte nekoricene elektrine alate izvan dometa dece. Ne
dozvoljavajte koricenje aparata osobama koje ne poznaju aparat
ili nisu proitale ova uputstva. Elektrini alati su opasni, kada ih
koriste neiskusne osobe.
Odravajte briljivo elektrini alat. Kontroliite da li pokretni
delovi aparata besprekorno funkcioniu i ne lepe, da li su delovi
polomljeni ili su tako oteeni da je oteena funkcija elektrinog
alata. Popravite ove oteene delove pre upotrebe. Mnoge nesree
imaju svoje uzroke u loe odravanim elektrinim alatima.
Odravajte alate za seenja otre i iste. Briljivo odravani alati za
seenja sa otrim ivicama manje slepljuju i lake se vode.
Upotrebljavajte elektrini alat, pribor, alate koji se umeu itd.
prema ovim uputstvima. Obratite panju pritom na uslove rada i
posao koji morate obaviti. Upotreba elektrinih alata za druge
namene koje nisu predvidjene, moe voditi opasnim situacijama.
Briljivo ophodjenje i upotreba akku-alata
Punite akku samo u aparatima za punjenje, koje je preporuio
proizvodja. Za aparat za punjenje koji je pogodan za odredjenu vrstu
baterija, postoji opasnost od poara, ako se upotrebljava sa drugim
baterijama.
Upotrebljavajte samo akku predvidjene za to u elektrinim
alatima. Upotreba drugih baterija moe voditi povredama i poaru.
Drite ne korieni akku dalje od kancelarijskih spajalica, novia,
kljueva, eksera, zavrtanja ili drugih malih metalnih predmeta,
koji mogu prouzrokovati premoavanje kontakata. Kratak spoj
izmedju kontakata baterije moe imati za posledicu opekotine ili vatru.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 178 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

178 | Srpski
Kod pogrene primene moe tenost da izadje iz akku. Izbegavajte
kontakt sa njom. Kod sluajnog kontakta isperite sa vodom. Ako
tenost dospe u oi, iskoristite i dodatnu lekarsku pomo. Tenost
baterije koja izlazi moe voditi nadraajima koe ili opekotinama.
Servisi
Neka Vam Va elektrini alat popravlja samo kvalifikovano osoblje
i samo sa originalnim rezervnim delovima. Tako se obezbedjuje, da
ostane sauvana sigurnost aparata.
Upotrebljavajte akumulator samo u vezi sa Vaim Boschproizvodom. Samo tako se titi akumulator od opasnog preoptereenja.

Sigurnosna uputstva za builice i uvrtae


Drite uredjaj za izolovane povrine drki kada izvodite radove
kod kojih upotrebljeni alat ili zavrtanj moe da susretne skrivene
vodove struje. Kontakt sa jednim vodom koji sprovodi struju moe da
stavi pod napon metalne delove uredjaja i da utie na elektrini udar.
Upotrebljavajte pogodne aparate za detekciju, da bi uli u trag
skrivenim vodovima snabdevanja, ili pozovite za to mesno drutvo
za napajanje. Kontakt sa elektrinim vodovima moe voditi vatri i
elektrinom udaru. Oteenje nekog gasovoda moe voditi ekploziji.
Prodiranje u vod sa vodom prouzrokovae oteenje predmeta.
Odmah iskljuite elektrini alat, ako elektrini alat blokira. Da li
ste pazili na visoke reakcione momente, koji prouzrokoju povratan
udarac. Upotrebljeni alat blokira ako:
je elektrini alat preoptereen ili
ako se iskosi u radnom komadu koji se obradjuje.
Dobro i vrsto drite elektrini alat. Kod stezanja i odvrtanja
zavrtanja mogu na kratko nastati visoki reakcioni momenti.
Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg vrsto dre zatezni
uredjaji ili stega sigurnije se dri nego sa Vaom rukom.
Saekajte da se elektrini alat umiri, pre nego to ga ostavite.
Upotrebljeni alat se moe zakaiti i gubitkom kontrole voditi preko
elektrinog alata.
Dovedite pre svih radova na elektrinom alatu (na primer odravanje,
promena alata itd.) kao i njegovog transporta i uvanja, preklopnik za
smer okretanja u srednju poziciju. Kod nenameravanog aktiviranja
prekidaa za ukljuivanje-iskljuivanje postoji opasnost od povreda.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 179 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Srpski | 179
Ne otvarajte bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.
Zatitite elektrini alat od toplote, na primer i od trajnog
sunevog zraenja, vatre, vode i vlage. Postoji opasnost od
eksplozije.
Kod oteenja i nestrune upotrebe akumulatora mogu izlaziti
pare. Dovedite sve vazduh i potraite lekara ako dodje do tegoba.
Para moe nadraiti disajne puteve.
Saekajte da se batenski uredjaj umiri pre nego ga ostavite.
Upotrebljreni alat moe se zakaiti i uticati na gubitak kontrole nad
batenskim uredjajem.

Sigurnosna uputstva za uredjaje za punjenje


Drite aparat za punjenje to dalje od kie i vlage.
Prodiranje vode u aparat za punjenje poveava rizik od
elektrinog udara.
Punite samo Bosch Li-jonske akumulatore ili Li-jonske
akumulatore ugradjene u Bosch-proizvode. Napon akumulatora
mora odgovarati naponu punjenja akumulatora uredjaja za
punjenje. Inae postoji opasnost od poara i eksplozije.
Drite aparat za punjenje ist. Prljanjem aparata postoji opasnost od
elektrinog udara.
Prokontroliite pre svakog korienja aparat za punjenje, kabl i
utika. Ne koristite aparat za punjenje ako se konstatuju oteenja.
Ne otvarajte aparat sami i neka Vam ga popravlja samo stuno
osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima. Oteeni aparati za
punjenje, kablovi i utikai poveavaju rizik od elektrinog udara.
Ne radite sa aparatom na lako zapaljivoj podlozi (na primer papiru,
tekstilu itd.) odnosno u zapaljivoj okolini. Zbog zagrevanja aparata
za punjenje koje nastaje prilikom punjenja postoji opasnost od poara.
Kontroliite decu. Time se obezbedjuje da se deca ne igraju sa
uredjajem za punjenje.
Deca i osobe koje na osnovu svojih fizikih, oseajnih ili duhovnih
sposobnoti ili svoga neiskustva ili neznanja nisu u situaciji, da rade
sigurno sa uredjajem za punjenje, ne smeju da koriste ovaj uredjaj
za punjenje bez nadzora ili poduavanja odgovorne osobe. U
drugom sluaju postoji opasnost od pogrenog rada i povrede.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 180 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

180 | Srpski

Opis proizvoda i rada


itajte sva upozorenja i uputstva.
Propusti kod pridravanja upozorenja i
uputstava mogu imati za posledicu
elektrini udar, poar i/ili teke povrede.

Upotreba prema svrsi


Elektrini alat je predvidjen za uvrtanje i odvrtanje zavrtanja kao i buenje
u drvetu, metalu, keramici i plastici.
Svetlo na ovom elektroalatu je namenjeno za to da se direktno osvetli
radna zona elektroalata i nije adekvatno za osvetljenje prostorije u
domainstvu.

Komponente sa slike
Oznaavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz
elektrinog alata na grafikoj strani.
1 Umetak uvrtaa*
2 Stezna glava sa brzim stezanjem
3 Prsten za podeavanje biranja obrtnog momenta
4 Pokaziva pravca okretanja desni smer
5 Akku-pokazivanje stanja punjenja
6 Pokaziva pravca okretanja levi smer
7 Preklopnik smera okretanja
8 Prekida za ukljuivanje-iskljuivanje
9 Lampa Power Light
10 Drka (izolovana povrina za prihvat)
11 Utinica za utika punjenja
12 Utika za punjenje
13 Uredjaj za punjenje
14 Univerzalni dra umetka*
*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor
moete da naete u naem programu pribora.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 181 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Srpski | 181

Tehniki podaci
Akku-builica-odvrta
Broj predmeta
Nominalni napon
Broj obrtaja na prazno
max. obrtni momenat tvrdji/meki sluaj
zavrtanja prema ISO 5393
max. zavrtnji-
max. buenje-
elik
Drvo
Podruje zatezanja stezne glave
Teina prema EPTA-Procedure
01/2003
Baterija
Kapacitet
Broj akumulatorskih elija
Aparat za punjenje
Broj predmeta

V=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340

Nm
mm

25/10
6

mm
mm
mm

6
20
1,510

kg

0,9
Li-joni
1,3
3

Vreme punjenja
Klasa zatite

Ah

2 607 005 140 (EU)


2 607 005 139 (VB)
h
3,0
/II

Informacije o umovima/vibracijama
Izmerene vrednosti buke utvrene su u skladu sa EN 60745.
Nivo zvunog pritiska uredjaja vrednovan sa A je tipino manji od
70 dB(A). Nesigurnost K =3 dB.
Nivo zvuka pri radu moe prekoraiti 80 dB(A).
Nosite zatitu za sluh!
Ukupne vrednosti vibracija ah (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su
dobujeni prema EN 60745:
Buenje u metalu: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Zavrtnji: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 182 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

182 | Srpski
Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom
postupku koji je standardizovan u EN 60745 i moe da se koristi za
poredjenje elektrinih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu
procenu optereenja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu elektrinog
alata. Ako se svakako elektrini alat upotrebljava za druge namene sa drugim upotrebljenim alatima ili nedovoljno odravanja, moe doi do
odstupanja nivoa vibracija. Ovo moe u znaajnoj meri poveati
optereenje vibracijama preko celog radnog vremena.
Za tanu procenu optereenja vibracijama trebalo bi uzeti u obzir i vreme,
u kojem je uredjaj ukljuen ili radi, medjutim nije stvarno u upotrebi. Ovo
moe znaajno redukovati optereenje vibracijama preko celog radnog
vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zatite radnika pre delovanja
vibracija kao na primer: Odravanje elektrinog alata i upotrebljeni alati,
odravanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

Izjava o usaglaenosti
Izjavljujemo pod punom materijalnom i pravnom odgovornou, da
proizvod koji je opisan pod Tehniki podaci je u skladu sa sledeim
normama ili normativnim dokumentima: EN 60745 (akumulacioni
ureaj) i EN 60335 (punja za akumulacione baterije) prema odredbama
instrukcija 2009/125/EZ (propis 1194/2012), 2011/65/EU,
2006/95/EZ, 2004/108/EZ, 2006/42/EZ.
Tehnika dokumentacija (2006/42/EC) kod:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 183 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Srpski | 183

Montaa
Punjenje akumulatora (pogledajte sliku A)
Ne koristite neki drugi aparat za punjenje. Isporueni aparat za
punjenje je odredjen za Li-jonski akumulator koji je ugradjen u Va
elektrini alat.
Obratite panju na napon mree! Napon strujnog izvora mora biti
usaglaen sa podacima na tipskoj tablici aparata za punjenje. Aparati
za punjenje oznaeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.
Uputstvo: Akumulator se isporuuje delimino napunjen. Da bi osigurali
punu snagu akumulatora, punite akumulator pre prve upotrebe u aparatu
za punjenje.
Li-jonski akumulator moe da se puni u svako doba, a da ne skraujemo
ivotni vek. Prekidanje radnje punjenja ne teti akumulatoru.
Li-jonski akumulator je zatien od prevelikog pranjenja sa Electronic
Cell Protection (ECP). Kod ispranjenog akumulatora iskljuuje se
elektrini alat preko zatitne veze. Upotrebljeni alat se vie ne pokree.
Ne pritiskajte posle automatskog iskljuenja elektrinog alata
dalje na prekida za ukljuivanje-iskljuivanje. Akumulator se moe
otetiti.
Baterija je opremljena sa jednom NTC-kontrolom temperature, koja
omoguuje punjenje samo u podruju temperature izmedju 0 C i 45 C.
Na taj nain se postie dug vek trajanja baterije.
Punjenje poinje im se mreni utika uredjaja za punjenje utakne u
utinicu a utika za punjenje utakne u 12 utinicu 11 na donjoj strani
drke.
Pokaziva stanja punjenja akumulatora 5 pokazuje napredovanje
punjenja. Pri radnji punjenja treperi pokaziva zeleno. Ako pokaziva
stanja punjenja akumulatora 5 svetli trajno zeleno, akumulator je
potpuno napunjen.
Kod punjenja zagreva se drka elektrinog alata. Ovo je normalno.
Kod due neupotrebe odvojite aparat za punjenje od strujne mree.
Elektrini alat za vreme radnje punjenja ne moe da se koristi. Nije
pokvaren ako za vreme radnje punjenja ne funkcionie.
Obratite panju na uputstva za uklanjanje djubreta.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 184 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

184 | Srpski

Promena alata (pogledajte sliku B)


Dovedite pre svih radova na elektrinom alatu (na primer
odravanje, promena alata itd.) kao i njegovog transporta i
uvanja, preklopnik za smer okretanja u srednju poziciju. Kod
nenameravanog aktiviranja prekidaa za ukljuivanje-iskljuivanje
postoji opasnost od povreda.
Kod ne pritisnutog prekidaa za ukljuivanje-iskljuivanje 8 blokira se
vreteno builice. Ovo omoguava bru, udobniju i jednostavniju promenu
upotrebljenog elektrinog alata u steznoj glavi.
Otvorajte brzu steznu glavu 2 okretanjem u pravcu okretanja , sve dok
se ne bude mogao ubaciti alat. Ubacite alat.
Zavrite auru brze stezne glave 2 u pravcu okretanja snano rukom,
sve dok ne ujete klik. Stezna glava se tako automatski blokira.
Blokada se ponovo oslobadja, ako za uklanjanje alata auru okreete u
suprotnom pravcu.

Usisavanje praine/piljevine
Praine od materijala kao to je premaz koji sadri olovo, neke vrste
drveta, minerali i metal mogu biti tetni po zdravlje. Dodir ili udisanje
praine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva
radnika ili osoba koje se nalaze u blizini.
Neke praine kao od hrasta i bukve vae kao izazivai raka, posebno u
vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta (hromati, zatitna
sredstva za drvo). Materijal koji sadri azbest smeju raditi samo
strunjaci.
Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
Preporuuje se, da se nosi zatitna maska za disanje sa klasom
filtera P2.
Obratite panju na propise za materijale koje treba obradjivati u Vaoj
zemlji.
Izbegavajte sakupljanje praine na radnom mestu. Praine se mogu
lako zapaliti.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 185 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Srpski | 185

Rad
Putanje u rad
Podeavanje smera okretanja (pogledajte sliku C)
Sa preklopnikom smera okretanja 7 moete menjati smer okretanja
elektrinog alata. Kod pritisnutog prekidaa za ukljuivanje-iskljuivanje
8 ovo nije mogue.
Desni smer: Za buenje i uvrtanje zavrtanja pritisnite preklopnik za smer
okretanja 7 u levo do graninika.
Pokaziva pravca okretanja desno 4 svetli pri aktiviranom
prekidau za ukljuivanje-iskljuivanje 8 i motorom u radu.
Levi smer: Za odputanje odnosno odvrtanje zavrtanja pritisnite
preklopnik smera okretanja u desno do graninika 7.
Pokaziva pravca okretanja levo 6 svetli pri aktiviranom
prekidau za ukljuivanje-iskljuivanje 8 i motorm u radu.
Biranje obrtnog mementa
Sa prstenom za podeavanje biranja obrtnog momenta 3 moete unapred
izabrati potreban obrtni momenat sa 20 stupnjeva. Kod ispravnog
podeavanja elektrini alat se zaustavlja, im se zavrtanj uvrne u materijal
i bude u ravni odnosno postigne podeeni obrtni momenat.
Kod odvrtanja zavrtanja izaberite eventualno vee podeavanje odnosno
okrenite na simbol buenja.
Ukljuivanje-iskljuivanje
Pritisnite za putanje u rad elektrinog alata prekida za ukljuivanjeiskljuivanje 8 i drite ga pritisnut.
Lampa 9 svetli kod lako ili potpuno pritisnutog prekidaa za
ukljuivanje-iskljuivanje 8 i omoguava osvetlenje radnog podruja pri
nepovoljnim svetlosnim uslovima.
Da bi elektrini alat iskljuili pustite prekida za ukljuivanje-iskljuivanje 8.
Da bi tedeli energiju, ukljuujte elektrini alat samo kada ga koristite.
Podeavanje broja obrtaja
Moete broj obrtaja ukljuenog elektrinog alata regulisati kontinuirano,
zavisno od toga koliko ste pritisnuli prekida za ukljuivanje-iskljuivanje 8.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 186 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

186 | Srpski
Lak pritisak na prekida za ukljuivanje-iskljuivanje 8 utie na niski broj
obrtaja. Sa rastuim pritiskom poveava se broj obrtaja.
Potpuno automatska blokada vretena (Auto-Lock)
Kod ne pritisnutog prekidaa za ukljuivanje-iskljuivanje 8 se blokira
vreteno za buenje a time i prihvat za alat.
Ovo omoguava uvrtanje zavrtanja i pri praznom akumulatoru odnosno
korienje elektrinog alata kao odvrtke za zavrtnje.
Inerciona konica
Pri putanju prekidaa za ukljuivanje-iskljuivanje 8 koi se stezna glava
i tako spreava dalje okretanje upotrebljenog alata.
Pustite pri uvrtanju zavrtanja tek onda prekida za ukljuivanjeiskljuivanje 8, kada zavrtanj bude u ravni u radnom komadu. Glava
zavrtnja ne ulazi tada u radni komad.
Pokazivanje stanja punjenja akumulatora
Pokaziva stanja punjenja akumulatora 5 pokazuje pri napola ili potpuno
pritisnutom prekidau za ukljuivanje-iskljuivanje 8 nekoliko sekundi
stanje punjenja akumulatora i sastoji se od jednog svetleeg LED u tri
boje.
LED
Trajno svetlo zeleno
Trajno svetlo oran
Trajno svetlo crveno
Trepje svetlo crveno

Kapacitet
66%
3366%
1133%
11%

Zatita od preoptereenja zavisna od temperature


Pri propisanoj upotrebi ne moe se elektrini alat preopteretiti. Pri suvie
jakom optereenju ili prekoraenju dozvoljene temperature akumulatora
od 70 C iskljuuje elektronika elektrini alat, sve dok ista ponovo ne
bude u optimalnom podruju temperature.
Dodatno trepere pri preoptereenju pokaziva stanja punjenja
akumulatora 5 tri puta crveno i lampica 9 tri puta belo.
Zatita od prevelikog pranjenja
Li-jonski akumulator je zatien od prevelikog pranjenja sa Electronic
Cell Protection (ECP). Kod ispranjenog akumulatora iskljuuje se
elektrini alat preko zatitne veze. Upotrebljeni alat se vie ne pokree.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 187 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Srpski | 187

Uputstva za rad
Stavljajte elektrini alat samo iskljuen na zavrtanj. Upotrebljeni
alati koji se okreu mogu skliznuti.
Posle dueg rada sa malim obrtajima trebali bi elektrini alat radi hladjenja
da ostavite da radi oko 3 minuta na maksimalnim obrtajima u praznom
hodu.
Koristite kod buenja u metalu samo besprekorne, naotrene HSS-burgije
(HSS=Brzoreui elik visokog uinka). Odgovarajui kvalitet garantuje
Bosch-Pribor.
Pre uvrtanja veih, duih zavrtanja u tvrde radne komade trebali bi najpre
probuiti sa presekom jezgra navoja na oko 2/3 duine zavrtnja.

Odravanje i servis
Odravanje i ienje
Dovedite pre svih radova na elektrinom alatu (na primer
odravanje, promena alata itd.) kao i njegovog transporta i
uvanja, preklopnik za smer okretanja u srednju poziciju. Kod
nenameravanog aktiviranja prekidaa za ukljuivanje-iskljuivanje
postoji opasnost od povreda.
Drite elektrini alat i proreze za ventilaciju iste, da bi dobro i
sigurno radili.
Ako akumulator vie ne funkcionie, obratite se jednom ovlaenom
servisu za Bosch-elektrine alate.
Ako je potrebna zamena za prikljuni vod, onda to mora izvesti Bosch ili
struan servis za Bosch-elektrine alata da bi se izbegle opasnosti po
sigurnost.
Ako bi elektrini alat i pored briljivog postupka izrade i kontrole nekada
otkazao, popravku mora vriti neki struan servis za Bosch-elektrine
alate.
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naruivanja rezervnih
delova broj predmeta sa 10 brojanih mesta prema tipskoj tablici
elektrinog alata.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 188 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

188 | Srpski

Servisna sluba i savetovanje o upotrebi


Servisna sluba odgovorie na vaa pitanja o popravcima i odravanju
vaeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uveane crtee i informacije o
rezervnim delovima moete nai na naoj adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savetovanje o upotrebi e vam rado pomoi ako imate
pitanja o naim proizvodima i priboru.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovia 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 2448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Transport
Akumulatori koji sadre litijum jon podleu zahtevima prava o opasnim
materijama. Akumulatore moe korisnik transportovati na putu bez drugih
pakovanja.
Kod slanja preko treih lica (na primer vazdunih transportom ili
pedicijom) mora se obratiti panja na posebne zahteve u pogledu
pakovanja i oznaavanja. Ovde se mora pozvati kod pripreme komada za
slanje ekspert za opasne materije.
aljite akumulatore samo ako je kuite neoteeno. Odlepite otvorene
kontakte i upakujte akumulator tako da se ne pokree u paketu.
Molimo da obratite panju i na eventualne dalje nacionalne propise.

Uklanjanje djubreta
Elektrine alate, akumulatore, pribor i pakovanja treba odvoziti
reciklai koja odgovara zatiti ovekove sredine.
Ne bacajte elektrine alate i akumulatore/baterije u kuno djubre!

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 189 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Srpski | 189
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju vie
neupotrebljivi elektrini alati a prema evropskoj
smernici 2006/66/EC moraju akumulatori/baterije koji
su u kvaru ili istroeni odvojeno da se sakupljaju i
odvoze reciklai koja odgovara zatiti ovekove
sredine.
Akku/baterije:
Li-jonska:
Molimo da obratite panju na uputstva u odeljku
Transport, stranici 188.

Integrisani akumulatori smeju samo organizovano da se uklanjaju.


Otvaranjem obloge kuita moe se unititi elektrini alat.
Da bi izvadili akumulator iz elektrinog alata, upotrebljavajte prekida za
ukljuivanje-iskljuivanje 8 toliko dugo, sve dok se akumulator potpuno
ne isprazni. Izvadite zavrtnje na kuitu napolje i izvadite oblogu kuita.
Odvojte prikljuke na akumulatoru i izvadite ga napolje.
Ne bacajte akumulatore/baterije u kuno djubre, u
vatru ili vodu. Akumulotori/baterije ako je mogue
ispranjene sakupljati, reciklirati ili uklanjati na
nain koji odgovara zatiti ovekove okoline.

Zadravamo pravo na promene.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 190 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

190 | Slovensko

Slovensko
Varnostna navodila
Splona varnostna navodila za elektrina orodja
Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupotevanja spodaj navedenih opozoril in
napotil lahko povzroijo elektrini udar, poar in/ali teke telesne pokodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje e potrebovali.
Pojem elektrino orodje, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaa
na elektrina orodja z elektrinim pogonom (z elektrinim kablom) in na
akumulatorska elektrina orodja (brez elektrinega kabla).

OPOZORILO

Varnost na delovnem mestu


Delovno podroje naj bo vedno isto in dobro osvetljeno. Nered in
neosvetljena delovna podroja lahko povzroijo nezgode.
Ne uporabljajte elektrinega orodja v okolju, kjer lahko pride do
eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekoine, plini ali
prah. Elektrina orodja povzroajo iskrenje, zaradi katerega se lahko
prah ali para vnameta.
Prosimo, da med uporabo elektrinega orodja ne dovolite otrokom
ali drugim osebam, da bi se Vam pribliali. Odvraanje Vae pozornosti drugam lahko povzroi izgubo kontrole nad napravo.
Elektrina varnost
Prikljuni vtika elektrinega orodja se mora prilegati vtinici.
Spreminjanje vtikaa na kakrenkoli nain ni dovoljeno. Pri ozemljenih elektrinih orodjih ne uporabljajte vtikaev z adapterji.
Nespremenjeni vtikai in ustrezne vtinice zmanjujejo tveganje elektrinega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrinami kot so na
primer cevi, grelci, tedilniki in hladilniki. Tveganje elektrinega
udara je veje, e je Vae telo ozemljeno.
Prosimo, da napravo zavarujete pred dejem ali vlago. Vdor vode v
elektrino orodje poveuje tveganje elektrinega udara.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 191 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensko | 191
Ne uporabljajte kabla za noenje ali obeanje elektrinega orodja
in ne vlecite za kabel, e elite vtika izvlei iz vtinice. Kabel zavarujte pred vroino, oljem, ostrimi robovi ali premikajoimi se deli naprave. Pokodovani ali zapleteni kabli poveujejo tveganje elektrinega udara.
Kadar uporabljate elektrino orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljke, ki so primerni za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljka, ki je primeren za delo na prostem, zmanjuje tveganje
elektrinega udara.
e je uporaba elektrinega orodja v vlanem okolju neizogibna,
uporabljajte stikalo za zaito pred kvarnim tokom. Uporaba zaitnega stikala zmanjuje tveganje elektrinega udara.
Osebna varnost
Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z elektrinim orodjem
lotite z razumom. Ne uporabljajte elektrinega orodja, e ste utrujeni oziroma e ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo elektrinega orodja je lahko vzrok za resne telesne pokodbe.
Uporabljajte osebno zaitno opremo in vedno nosite zaitna oala. Noenje osebne zaitne opreme, na primer maske proti prahu, nedrseih zaitnih evljev, varnostne elade ali zaitnih glunikov, kar
je odvisno od vrste in naina uporabe elektrinega orodja, zmanjuje
tveganje telesnih pokodb.
Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred prikljuitvijo elektrinega
orodja na elektrino omreje in/ali na akumulator in pred dviganjem
ali noenjem se prepriajte, e je elektrino orodje izklopljeno. Prenaanje naprave s prstom na stikalu ali prikljuitev vklopljenega elektrinega orodja na elektrino omreje je lahko vzrok za nezgodo.
Pred vklapljanjem elektrinega orodja odstranite nastavitvena
orodja ali izvijae. Orodje ali klju, ki se nahaja v vrteem se delu naprave, lahko povzroi telesne pokodbe.
Izogibajte se nenormalni telesni dri. Poskrbite za trdno stojie in
za stalno ravnoteje. Tako boste v nepriakovanih situacijah elektrino orodje lahko bolje nadzorovali.
Nosite primerna oblaila. Ne nosite ohlapnih oblail in nakita. Lase, oblaila in rokavice ne pribliujte premikajoim se delom na-

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 192 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

192 | Slovensko
prave. Premikajoi se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblailo,
dolge lase ali nakit.
e je na napravo mono montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepriajte, e so le-te prikljuene in e se pravilno uporabljajo. Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjuje
zdravstveno ogroenost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z elektrinimi orodji
Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte elektrina
orodja, ki so za to delo namenjena. Z ustreznim elektrinim orodjem
boste v navedenem zmogljivostnem podroju delali bolje in varneje.
Ne uporabljajte elektrinega orodja s pokvarjenim stikalom. Elektrino orodje, ki se ne da ve vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtika iz elektrine vtinice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni ukrep prepreuje nenameren zagon
elektrinega orodja.
Elektrina orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven dosega
otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil
za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati. Elektrina orodja so
nevarna, e jih uporabljajo neizkuene osebe.
Skrbno negujte elektrino orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje preminih delov naprave, ki se ne smejo zatikati. e so ti deli
zlomljeni ali pokodovani do te mere, da ovirajo delovanje
elektrinega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdrevana elektrina orodja so vzrok za mnoge nezgode.
Rezalna orodja vzdrujte tako, da bodo vedno ostra in ista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so laje
vodljiva.
Elektrina orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte
ustrezno tem navodilom. Pri tem upotevajte delovne pogoje in
dejavnost, ki jo boste opravljali. Uporaba elektrinih orodij v namene, ki so drugani od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.
Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih orodij
Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoa
proizvajalec. Polnilnik, ki je namenjen doloeni vrsti akumulatorskih
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 193 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensko | 193
baterij, se lahko vname, e ga boste uporabljali skupaj z druganimi
akumulatorskimi baterijami.
V elektrinih orodjih uporabljajte le akumulatorske baterije, ki so
zanje predvidene. Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroi telesne pokodbe ali poar.
Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate, ne sme priti v stik
s pisarnikimi sponkami, kovanci, eblji, vijaki in drugimi manjimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzroili premostitev kontaktov. Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko ima za posledico
opekline ali poar.
V primeru napane uporabe lahko iz akumulatorske baterije iztee
tekoina. Izogibajte se kontaktu z njo. Pri nakljunem kontaktu s
koo spirajte z vodo. e pride tekoina v oko, dodatno poiite tudi
zdravniko pomo. Iztekajoa akumulatorska tekoina lahko povzroi
draenje koe ali opekline.
Servisiranje
Vae elektrino orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno
osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.
Akumulatorsko baterijo uporabljajte le v povezavi z vaim izdelkom Bosch. Le tako je akumulatorska baterija zaitena pred nevarno
preobremenitvijo.

Varnostna opozorila za vrtalne stroje in vijanike


Napravo smete drati le na izoliranem roaju, e delate na obmoju, kjer lahko vstavljeno orodje ali vijak pride v stik s skritimi
omrenimi napeljavami. Stik z napeljavo, ki je pod napetostjo povzroi, da so posledino tudi kovinski deli naprave pod napetostjo in to vodi
do elektrinega udara.
Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte ustrezne iskalne naprave oziroma se o tem pozanimajte pri lokalnem podjetju za
oskrbo z elektriko, plinom in vodo. Stik z vodi, ki so pod napetostjo,
lahko povzroi poar ali elektrini udar. Pokodbe plinskega voda so
lahko vzrok za eksplozijo, vdor v vodovodno omreje pa ima za posledico materialno kodo.
V primeru blokiranja vstavnega orodja elektrino orodje takoj izklopite. Bodite pripravljeni na visoke reakcijske momente, ki povBosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 194 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

194 | Slovensko
zroijo nasprotni udarec. Vstavno orodje blokira v naslednjih primerih:
e je elektrino orodje preobremenjeno ali
e se zagozdi v obdelovanec.
Trdno drite elektrino orodje. Pri zategovanju ali odvijanju vijakov
lahko za kratek as nastopijo visoki reakcijski momenti.
Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s primeem, kot e bi ga drali z roko.
Pred odlaganjem elektrinega orodja poakajte, da se orodje popolnoma ustavi. Elektrino orodje se lahko zatakne, zaradi esar lahko izgubite nadzor nad njim.
Pred zaetkom kakrnih koli del na elektrinem orodju (na primer
vzdrevanje, zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri transportiranju
in shranjevanju premaknite stikalo za preklop smeri vrtenja v sredino. Nenameren vklop vklopno/izklopnega stikala lahko povzroi telesne pokodbe.
Akumulatorske baterije ne odpirajte. Nevarnost kratkega stika!
Zaitite elektrino orodje pred vroino, npr. tudi pred
stalnim sonnim obsevanjem, ognjem, vodo in vlanostjo.
Obstaja nevarnost eksplozije.
e je akumulatorska baterija pokodovana ali e jo nepravilno
uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Poskrbite za dovod sveega
zraka in pri teavah poiite zdravnika. Pare lahko povzroijo draenje dihalnih poti.
Poakajte na to, da se vrtno orodje ustavi, preden ga odloite.
Vstavno orodje se lahko zatakne, kar lahko povzroi izgubo nadzora
nad vrtnim orodjem.

Varnostna opozorila za polnilne naprave


Zavarujte polnilnik pred dejem ali vlago. Vdor vode v polnilnik poveuje tveganje elektrinega udara.
Polnite izkljuno litij-ionske akum. baterije Bosch ali litij-ionske
akum. baterije, ki so vgrajene v izdelke podjetja Bosch. Napetost
akum. baterije se mora skladati s polnilno napetostjo za akum. baterije polnilne naprave. Sicer obstaja nevarnost poara in eksplozije.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 195 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensko | 195
Polnilnik naj bo vedno ist. Zaradi umazanije lahko pride do elektrinega udara.
Pred vsako uporabo je potrebno polnilnik, kabel in vtika preizkusiti. e ugotovite pokodbe, polnilnika ne uporabljajte. Polnilnika
ne odpirajte, popravila pa naj opravi samo kvalificirano strokovno
osebje s pomojo originalnih nadomestnih delov. Pokodovani polnilniki, kabli in vtikai poveujejo nevarnost elektrinega udara.
Ne uporabljajte polnilnika na lahko gorljivi podlagi (na primer na
papirju, tekstilu in podobnem) oziroma v okolju, kjer lahko pride
do poara. Pri polnjenju se polnilnik segreje nevarnost poara.
Nadzorujte otroke. S tem je zagotovljeno, da se otroci ne igrajo s polnilno napravo.
Otroci in osebe, ki zaradi svojih psihinih, senzorinih ali umskih
sposobnosti ali njihove neizkuenosti ter nepoznavanja niso sposobne, da bi pravilno uporabljale polnilno napravo, te polnilne naprave ne smejo uporabljati brez nadzora ali navodila s strani odgovorne osebe. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napane uporabe in pokodb.

Opis in zmogljivost izdelka


Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupotevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzroijo elektrini udar, poar in/ali teke telesne pokodbe.

Uporaba v skladu z namenom


Elektrino orodje je predvideno za privijanje in odvijanje vijakov ter za vrtanje v les, kovino, keramiko in umetne mase.
Luka na elektrinem orodju osvetljuje neposredno delovno obmoje elektrinega orodja in ni primerna za razsvetljavo v gospodinjstvu.

Komponente na sliki
Otevilenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaa na prikaz elektrinega orodja na strani z grafiko.
1 Bit za vijaenje*
2 Hitrovpenjalna glava
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 196 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

196 | Slovensko
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prstan za prednastavitev vrtilnega momenta


Prikaz smeri vrtenja v desno
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije
Prikaz smeri vrtenja v levo
Preklopno stikalo smeri vrtenja
Vklopno/izklopno stikalo
Luka Power Light
Roaj (izolirana povrina roaja)
Pua za vtika polnilnika
Polnilni vtika
Polnilna naprava
Univerzalno dralo za bit*

*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Celoten pribor je
del naega programa pribora.

Tehnini podatki
Akumulatorski vrtalni vijanik
tevilka artikla
Nazivna napetost
tevilo vrtljajev v prostem teku
Maks. zatezni moment pri trdem/
mehkem vijaenju po ISO 5393
Maks. vijaka
Maks. vrtine
jeklo
les
Obmoje vpenjanja vpenjalne glave
Tea po EPTA-Procedure 01/2003
Akumulator
Kapaciteta
tevilo akumulatorskih celic

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

V=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340

Nm
mm

25/10
6

mm
mm
mm
kg

6
20
1,510
0,9
Litijevo-ionski
1,3
3

Ah

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 197 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensko | 197
Akumulatorski vrtalni vijanik
Polnilnik
tevilka artikla
as polnjenja
Zaitni razred

PSR 10,8 LI
2 607 005 140 (EU)
2 607 005 139 (UK)
h
3,0
/II

Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti hrupa izraunane v skladu z EN 60745.
Nivo zvonega tlaka naprave po vrednotenju A je tipino manji od
70 dB(A). Netonost K =3 dB.
Nivo hrupa pri delu lahko presee 80 dB(A).
Nosite zaitne glunike!
Skupne vrednosti vibracij ah (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K
se izraunajo v skladu z EN 60745:
vrtanje v kovino: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
vijaenje: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se izmerile v skladu s
standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo elektrinih orodij med seboj. Primeren je tudi za zaasno oceno obremenjenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe elektrinega orodja. e
pa se elektrino orodje uporablja e v druge namene, z odstopajoimi
vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrevanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med doloenim obdobjem
uporabe obutno povea.
Za natannejo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upotevati tudi tisti as, ko je naprava izklopljena in tee, vendar dejansko ni v uporabi.
To lahko ombremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja dela obutno zmanja.
Doloite dodatne varnostne ukrepe za zaito upravljalca pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrevanje elektrinega orodja in vstavnih orodij, zegrevanje
rok, organizacija delovnih postopkov.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 198 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

198 | Slovensko

Izjava o skladnosti
Z izkljuno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek, opisan v Tehninih podatkih ustreza naslednjim standardom ali normativnim dokumentom:
EN 60745 (akumulatorsko orodje) in EN 60335 (polnilnik z akumulatorsko baterijo) v skladu z doloili iz direktiv 2009/125/ES
(uredba 1194/2012), 2011/65/EU, 2006/95/ES, 2004/108/ES,
2006/42/ES.
Tehnina dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

Montaa
Polnjenje akumulatorske baterije (glejte sliko A)
Ne uporabljajte nobenega drugega polnilnika. Polnilnik, ki je dobavljen skupaj z napravo, je prilagojen litijevo-ionski akumulatorski bateriji, vgrajeni v Vae elektrino orodje.
Upotevajte omreno napetost! Napetost vira elektrine energije se
mora ujemati s podatki na tipski ploici naprave. Polnilnike, oznaene
z 230 V, lahko prikljuite tudi na napetost 220 V.
Opozorilo: Akumulatorsko baterijo dobavimo delno izpraznjeno. Da bi
lahko akumulatorska baterija razvila svojo polno zmogljivost, jo morate
pred prvo uporabo v celoti napolniti v vklopljeni polnilni napravi.
Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadarkoli napolnite, ne da bi pri
tem skrajali ivljenjsko dobo. Prekinitev postopka polnjenja akumulatorske baterije ne pokoduje.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 199 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensko | 199
Litijevo-ionski akumulator je s sistemom Electronic Cell Protection
(ECP) zaiten pred popolnim izpraznjenjem. Pri izpraznjenem akumulatorju se elektrino orodje s pomojo zaitnega stikala izklopi: vstavno
orodje se ne premika ve.
Po samodejnem izklapljanju elektrinega orodja ne pritiskajte
vklopno/izklopnega stikala. Akumulatorska baterija se lahko pokoduje.
Akumulatorska baterija je opremljena z nadzorom temperature NTC, ki
dopua samo polnjenje v temperaturnem podroju med 0 C in 45 C. S
tem je zagotovljena dolga ivljenjska doba akumulatorske baterije.
Postopek polnjenja se prine takoj nato, ko omreni vti polnilne naprave
vtaknete v vtinico 12 ter vtika polnilnika vtaknete v dozo 11 na spodnji
strani roaja.
S prikazom napolnjenosti akumulatorske baterije 5 je razviden napredek
pri polnjenju. Pri postopku polnjenja prikaz utripa zeleno. e sveti prikaz
napolnjenosti akumulatorske baterije 5 trajno zeleno, je akumulatorska
baterija v celoti napolnjena.
Med postopkom polnjenja se roaj elektrinega orodja segreje. To je nekaj povsem normalnega.
V primeru dalje neuporabe loite polnilnik od elektrinega omreja.
Med postopkom polnjenja elektrinega orodja ne morete uporabljati. To
pomeni, da ni okvarjeno, e med postopkom polnjena ne deluje.
Upotevajte navodila za odstranjevanje odsluenih naprav.

Zamenjava orodja (glejte sliko B)


Pred zaetkom kakrnih koli del na elektrinem orodju (na primer
vzdrevanje, zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri transportiranju
in shranjevanju premaknite stikalo za preklop smeri vrtenja v sredino. Nenameren vklop vklopno/izklopnega stikala lahko povzroi telesne pokodbe.
Pri nepritisnjenem vklopno/izklopnem stikalu 8 je vrtalno vreteno aretirano. To omogoa hitro, udobno in enostavno zamenjavo vsadnega orodja v
vpenjalni glavi.
Odprite hitrovpenjalno glavo 2 z vrtenjem v smeri tako dolgo, da se
orodje lahko vstavi. Vstavite orodje.
Z roko mono zavrtite tulec hitrovpenjalne glave 2 v smeri vrtenja dokler zasliite klikanje. Tako se vpenjalna glava avtomatsko zablokira.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 200 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

200 | Slovensko
e boste eleli odstraniti orodje, obraajte tulec obraali v nasprotno
smer in blokiranje se bo sprostilo.

Odsesavanje prahu/ostrukov
Prah nekaterih materialov kot npr. svinenega premaza, nekaterih vrst
lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju kodljiv. Dotik ali vdihavanje
tega prahu lahko povzroi alergine reakcije in/ali obolenja dihal
uporabnika ali oseb, ki se nahajajo v bliini.
Doloene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja veljajo kot
kancerogene, e posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo
lesa (kromat, zaitno sredstvo za les). Material z vsebnostjo azbesta
smejo obdelovati le strokovnjaki.
Poskrbite za dobro zraenje delovnega mesta.
Priporoamo, da nosite zaitno masko za prah s filtrirnim razredom P2.
Upotevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne materiale.
Prepreite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah se lahko hitro
vname.

Delovanje
Zagon
Nastavitev smeri vrtenja (glejte sliko C)
S stikalom za preklop smeri vrtenja 7 lahko spreminjate smer vrtenja elektrinega orodja. Pri pritisnjenem vklopno/izklopnem stikalu 8 spreminjanje smeri vrtenja ni mono.
Vrtenje v desno: Za vrtanje in privijanje vijakov pritisnite stikalo za
preklop smeri vrtenja 7 do konca v levo.
Prikaz smeri vrtenja v desno 4 se sveti ob pritisnjenem
vklopnem/izklopnem stikalu 8 in delujoem motorju.
Vrtenje v levo: Za popuanje oziroma odvijanje vijakov pritisnite stikalo
za preklop smeri vrtenja 7 do konca v desno.
Prikaz smeri vretenja v levo 6 se sveti ob pritisnjenem
vklopnem/izklopnem stikalu 8 in delujoem motorju.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 201 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensko | 201
Predizbira vrtilnega momenta
S prstanom za predizbiro vrtilnega momenta 3 lahko vrtilni moment nastavite v 20 stopnjah. e je nastavitev pravilna, se vsadno orodje ustavi
takoj, ko je vijak toliko privit, da je poravnan z materialom oziroma takrat,
ko je doseen nastavljen vrtilni moment.
Pri odvijanju vijakov izberite vijo nastavitev oziroma prestavite prstan na
simbol vrtanje.
Vklop/izklop
Za zagon elektrinega orodja pritisnite vklopno/izklopno stikalo 8 in ga
drite pritisnjenega.
Svetilka 9 sveti pri delno ali v celoti pritisnjenem vklopno/izklopnem stikalu 8 in pri neugodnih svetlobnih razmerah omogoi osvetlitev delovnega
obmoja.
Za izklop elektrinega orodja vklopno/izklopno stikalo 8 spustite.
Da bi privarevali z energijo, vklopite elektrino orodje le takrat, ko ga boste uporabljali.
Nastavitev tevila vrtljajev
tevilo vrtljajev vklopljenega elektrinega orodja lahko brezstopenjsko
regulirate, kar je odvisno od tega, kako globoko ste pritisnili vklopno/izklopno stikalo 8.
Rahel pritisk na vklopno/izklopno stikalo 8 ima za posledico nizko tevilo vrtljajev. Z vse monejim pritiskanjem stikala se tevilo vrtljajev poveuje.
Samodejno aretiranje vretena (Auto-Lock)
Pri nepritisnjemen vklopno/izklopnem stikalu 8 je vrtalno vreteno in z njim
prijemalo orodja aretirano.
To omogoa privijanje vijakov tudi pri praznem akumulatorju, kar pomeni,
da lahko elektrino orodje uporabljate kot obiajni izvija.
Zavora izteka
Ko vklopno/izklopno stikalo 8 spustite, se vpenjalna glava ustavi, kar preprei zakljuni tek vsadnega orodja.
Pri privijanju vijakov vklopno/izklopno stikalo 8 spustite ele potem, ko je
vijak privit tako, da je poravnan z materialom. Glava vijaka tako ne bo prodrla v material.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 202 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

202 | Slovensko
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije 5 je sestavljen iz tribarvno
svetlikajoe LED in prikazuje pri polovino ali v celoti pritisnjenem vklopno/izklopnem stikalu 8 za nekaj sekund stanje napolnjenosti akumulatorske baterije.
LED
Stalno prigana zelena
Stalno prigana oranna
Stalno prigana rdea
Utripajoa rdea

Kapaciteta
66%
3366%
1133%
11%

Preobremenitvena zaita, ki deluje odvisno od temperature


Pri uporabi v skladu z namenom do preobremenitve elektrinega orodja
ne more priti. V primeru preobremenitve oziroma e dovoljena temperatura akumulatorja presee 70 C, se elektrino orodje s pomojo elektronike izklopi in ostane izklopljeno, da se ponovno ne vzpostavi optimalna
delovna temperatura.
Dodatno v primeru preobremenitve utripa prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije 5 trikrat rdee in luka 9 trikrat belo.
Zaita pred popolnim izpraznjenjem
Litijevo-ionski akumulator je s sistemom Electronic Cell Protection
(ECP) zaiten pred popolnim izpraznjenjem. Pri izpraznjenem akumulatorju se elektrino orodje s pomojo zaitnega stikala izklopi: vstavno
orodje se ne premika ve.

Navodila za delo
Elektrino orodje postavite na vijak samo v izklopljenem stanju.
Vrtea se elektrina orodja lahko zdrsnejo.
Po daljem delu z nizkim tevilom vrtljajev je potrebno napravo ohladiti. V
ta namen naj naprava priblino 3 minute deluje v prostem teku pri maksimalnem tevilu vrtljajev.
Pri vrtanju v kovino uporabljajte samo brezhibne, nabruene HSS-svedre
(HSS = visokozmogljivo hitrorezljivo jeklo). Ustrezno kakovost zagotavlja
program pribora Bosch.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 203 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Slovensko | 203
Pred privijanjem vejih, daljih vijakov v trde materiale najprej opravite
predhodno vrtanje z osnovnim premerom navoja in sicer v globini priblino 2/3 doline vijaka.

Vzdrevanje in servisiranje
Vzdrevanje in ienje
Pred zaetkom kakrnih koli del na elektrinem orodju (na primer
vzdrevanje, zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri transportiranju
in shranjevanju premaknite stikalo za preklop smeri vrtenja v sredino. Nenameren vklop vklopno/izklopnega stikala lahko povzroi telesne pokodbe.
Elektrino orodje in prezraevalne ree naj bodo vedno isti, kar
bo zagotovilo dobro in varno delo.
e akumulatorska baterija ne deluje, se prosimo obrnite na pooblaen
servis za elektrina orodja Bosch.
Da bi se izognili ogroanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti prikljuni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaen servis za
elektrina orodja Bosch.
e bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in preizkuanja prilo do izpada delovanja elektrinega orodja, naj popravilo opravi servisna delavnica,
pooblaena za popravila Boschevih elektrinih orodij.
V primeru dodatnih vpraanj in pri naroanju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno tevilko artikla, ki je navedena na tipski ploici naprave.

Servis in svetovanje o uporabi


Servis Vam bo dal odgovore na Vaa vpraanja glede popravila in vzdrevanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomo
pri vpraanjih o naih izdelkih in njihovega pribora.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 204 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

204 | Slovensko
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovka 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407

Transport
Priloene litij-ionske akumulatorske baterije so podvrene zahtevam zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez nadaljnih pogojev transportina na cesti.
Pri poiljkah s strani tretjih (npr.: zrani transport ali pedicija) se morajo
upotevati posebne zahteve glede embalae in oznaitve. Pri pripravi odpreme mora biti obvezno nujno vkljuen strokovnjak za nevarne snovi.
Akumulatorske baterije poiljajte samo, e je ohije nepokodovano. Prelepite odprte kontakte in zapakirajte akumulatorske baterije tako, da se v
embalai ne premika.
Prosimo upotevajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

Odlaganje
Elektrina orodja, akumulatorske baterije, pribor in embalao morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.
Akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvrei med hine odpadke!
Samo za drave EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo elektrina
orodja, ki niso ve v uporabi ter v skladu z Direktivo
2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati loeno in jih okolju prijazno reciklirati.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 205 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Hrvatski | 205
Akumulatorji/baterije:
Li-Ion:
Prosimo upotevajte navodila v odstavku
Transport, stran 204.

Integrirane akumulatorske baterije smete odstraniti le, e jih elite odvrei med odpadke. Z odpiranjem okrova ohija lahko elektrino
orodje uniite.
Akumulatorsko baterijo odstranite iz elektrinega orodja tako, da pritiskate vklopno/izklopno stikalo 8, dokler se akumulatorska baterija popolnoma ne izprazni. Odvijte vijake na ohiju in odstranite spodnji okrov ohija.
Snemite akumulatorske prikljuke in odstranite akumulatorsko baterijo.
Akumulatorskih baterij/baterij ne vrzite med gospodinjske odpadke, v ogenj ali vodo. e je mono,
morate akumulatorske baterije/baterije izprazniti,
jih zbirati, reciklirati ali jih na okolju prijazen nain
odstraniti med odpadke.
Pridrujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski
Upute za sigurnost
Ope upute za sigurnost za elektrine alate
Treba proitati sve napomene o sigurnosti i
upute. Ako se ne bi potivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, poar i/ili teke ozljede.
Sauvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduu primjenu.
U daljnjem tekstu koriten pojam Elektrini alat odnosi se na elektrine
alate s prikljukom na elektrinu mreu (s mrenim kabelom) i na elektrine alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrenog kabela).

UPOZORENJE

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 206 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

206 | Hrvatski
Sigurnost na radnom mjestu
Odravajte vae radno mjesto istim i dobro osvijetljenim. Nered ili
neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
Ne radite s elektrinim alatom u okolini ugroenoj eksplozijom, u
kojoj se nalaze zapaljive tekuine, plinovi ili praina. Elektrini alati
proizvode iskre koje mogu zapaliti prainu ili pare.
Tijekom uporabe elektrinog alata djecu i ostale osobe drite dalje
od mjesta rada. U sluaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad ureajem.
Elektrina sigurnost
Prikljuni utika elektrinog alata mora odgovarati utinici. Na utikau se ni na koji nain ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite
adapterski utika zajedno sa zatitno uzemljenim elektrinim alatom. Utika na kojem nisu vrene izmjene i odgovarajua utinica smanjuju opasnost od strujnog udara.
Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrinama, kao to su cijevi, radijatori, tednjaci i hladnjaci. Postoji poveana opasnost od
elektrinog udara ako bi vae tijelo bilo uzemljeno.
Ureaj drite dalje od kie ili vlage. Prodiranje vode u elektrini alat
poveava opasnost od strujnog udara.
Ne zloupotrebljavajte prikljuni kabel za noenje, vjeanje elektrinog alata ili za izvlaenje utikaa iz mrene utinice. Prikljuni
kabel drite dalje od izvora topline, ulja, otrih rubova ili pominih
dijelova ureaja. Oteen ili usukan prikljuni kabel poveava opasnost od strujnog udara.
Ako sa elektrinim alatom radite na otvorenom, koristite samo
produni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom. Primjena produnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
Ako se ne moe izbjei uporaba elektrinog alata u vlanoj okolini,
koristite zatitnu sklopku struje kvara. Primjenom zatitne sklopke
struje kvara izbjegava se opasnost od elektrinog udara.
Sigurnost ljudi
Budite paljivi, pazite to inite i postupajte oprezno kod rada s
elektrinim alatom. Ne koristite elektrini alat ako ste umorni ili

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 207 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Hrvatski | 207
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepanje kod
uporabe elektrinog alata moe uzrokovati teke ozljede.
Nosite osobnu zatitnu opremu i uvijek nosite zatitne naoale.
Noenje osobne zatitne opreme, kao to je maska za prainu, sigurnosna obua koja ne klie, zatitna kaciga ili titnik za sluh, ovisno od vrste i primjene elektrinog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
Izbjegavajte nehotino putanje u rad. Prije nego to ete utaknuti
utika u utinicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li elektrini
alat iskljuen. Ako kod noenja elektrinog alata imate prst na prekidau ili se ukljuen ureaj prikljui na elektrino napajanje, to moe dovesti do nezgoda.
Prije ukljuivanja elektrinog alata uklonite alate za podeavanje
ili vijani klju. Alat ili klju koji se nalazi u rotirajuem dijelu ureaja
moe dovesti do nezgoda.
Izbjegavajte neuobiajene poloaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan poloaj tijela i u svakom trenutku odravajte ravnoteu.
Na taj nain moete elektrini alat bolje kontrolirati u neoekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeu. Ne nosite iroku odjeu ili nakit. Kosu,
odjeu i rukavice drite dalje od pominih dijelova. Neprivrenu
odjeu, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomini dijelovi.
Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje praine,
provjerite da li su iste prikljuene i da li se mogu ispravno koristiti.
Primjena naprave za usisavanje moe smanjiti ugroenost od praine.
Briljiva uporaba i ophoenje s elektrinim alatima
Ne preoptereujte ureaj. Za va rad koristite za to predvien
elektrini alat. S odgovarajuim elektrinim alatom radit ete bolje i
sigurnije u navedenom podruju uinka.
Ne koristite elektrini alat iji je prekida neispravan. Elektrini
alat koji se vie ne moe ukljuivati i iskljuivati opasan je i mora se popraviti.
Izvucite utika iz mrene utinice i/ili izvadite aku-bateriju prije
podeavanja ureaja, zamjene pribora ili odlaganja ureaja. Ovim
mjerama opreza izbjei e se nehotino pokretanje elektrinog alata.
Elektrini alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s ureajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 208 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

208 | Hrvatski
nisu proitale ove upute. Elektrini alati su opasni ako s njima rade
neiskusne osobe.
Odravajte elektrini alat s panjom. Kontrolirajte da li pomini dijelovi ureaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oteeni da se ne moe osigurati funkcija
elektrinog alata. Prije primjene ove oteene dijelove treba popraviti. Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo odravanim elektrinim alatima.
Rezne alate odravajte otrim i istim. Paljivo odravani rezni alati
s otrim otricama manje e se zaglaviti i lake se s njima radi.
Elektrini alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na nain kako je to propisano za poseban tip ureaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvoene radove. Uporaba elektrinih alata za druge primjene nego to je to predvieno, moe dovesti do
opasnih situacija.
Briljivo ophoenje i uporaba akumulatorskih alata
Aku-bateriju punite samo u punjaima koje preporuuje proizvoa. Za punja koji je predvien za jednu odreenu vrstu aku-baterije,
postoji opasnost od poara ako bi se koristio s drugom aku-baterijom.
U elektrinim alatima koristite samo za to predvienu aku-bateriju. Uporaba drugih aku-baterija moe dovesti do ozljeda i opasnosti od
poara.
Nekoritene aku-baterije drite dalje od uredskih spajalica, kovanica, kljueva, avala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta
koji bi mogli uzrokovati premoenje kontakata. Kratki spoj izmeu
kontakata aku-baterije moe imati za posljedicu opekline ili poar.
Kod pogrene primjene iz aku-baterije moe istei tekuina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekuinom. Kod sluajnog kontakta ugroeno mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekuina dospjela u
oi, zatraite pomo lijenika. Istekla tekuina iz aku-baterije moe
dovesti do nadraaja koe ili opeklina.
Servisiranje
Popravak vaeg elektrinog alata prepustite samo kvalificiranom
strunom osoblju ovlatenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj e se nain osigurati da ostane sauvana sigurnost ureaja.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 209 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Hrvatski | 209
Aku-bateriju koristite samo u kombinaciji s vaim Bosch proizvodom. Samo tako e se aku-baterija zatititi od opasnog preoptereenja.

Upute za sigurnost za builice i odvijae


Ureaj drite na izoliranim povrinama zahvata, ako izvodite radove kod kojih bi radni alat ili vijak mogli zahvatiti skrivene elektrine vodove. Kontakt sa vodom pod naponom moe i metalne dijelove
ureaja staviti pod napon i dovesti do strujnog udara.
Primijenite prikladan ureaj za traenje kako bi se pronali skriveni opskrbni vodovi ili zatraite pomo lokalnog distributera. Kontakt s elektrinim vodovima moe dovesti do poara i elektrinog udara. Oteenje plinske cijevi moe dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cijevi uzrokuje materijalne tete.
Odmah iskljuite elektrini alat ako je elektrini alat blokiran. Pazite na velike zakretne momente koji mogu uzrokovati povratni
udar. Radni alat se blokira kad se:
elektrini alat preoptereti ili
obraivani izradak uklijeti.
Elektrini alat drite vrsto. Kod stezanja i otputanja vijaka mogu se
na kratko pojaviti veliki momenti reakcije.
Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomou stezne naprave ili kripca
sigurnije e se drati nego s vaom rukom.
Prije njegovog odlaganja priekajte da se elektrini alat zaustavi
do stanja mirovanja. Elektrini alat se moe zaglaviti, to moe dovesti gubitka kontrole nad elektrinim alatom.
Prije svih radova na elektrinom alatu (npr. odravanje (zamjena
alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, preklopku
smjera rotacije treba prebaciti u srednji poloaj. Kod nehotinog
aktiviranja prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje postoji opasnost od
ozljeda.
Ne otvarajte aku-bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.
Elektrini alat zatite od izvora topline, npr. i od stalnih
Sunevih zraka, vatre, vode i vlage. Postoji opasnost od
eksplozije.
Kod oteenja i nestrune uporabe aku-baterije mogu se pojaviti
pare. Dovedite svjei zrak i u sluaju potekoa zatraite pomo lijenika. Pare mogu nadraiti dine putove.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 210 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

210 | Hrvatski
Prije nego to ga odloite, priekajte da se vrtni ureaj zaustavi do
stanja mirovanja. Radni alat bi se mogao zaglaviti i dovesti do gubitka
kontrole nad vrtnim ureajem.

Upute za sigurnost za punjae


Punja drite dalje od kie ili vlage. Prodiranje vode u punja
poveava opasnost od elektrinog udara.
Punite samo Bosch Li-ionske aku-baterije ili u Bosch proizvodima
ugraene Li-ionske au-baterije. Napon aku-baterije mora odgovarati naponu punjenja aku-baterije, punjaa. Inae postoji opasnost
od poara i eksplozije.
Punja odravajte istim. Zbog zaprljanosti postoji opasnost od elektrinog udara.
Prije svakog koritenja provjerite punja, kabel i utika. Punja ne
koristite ukoliko bi se ustanovile greke. Punja ne otvarajte sami,
a popravak prepustite samo kvalificiranom strunom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima. Oteeni punjai, kabel i
utika poveavaju opasnost od elektrinog udara.
Punja ne koristite na lako zapaljivoj podlozi (npr. papiru, tekstilnim materijalima, itd.), odnosno u zapaljivoj okolini. Zbog zagrijavanja punjaa nastalog kod punjenja, postoji opasnost od poara.
Djecu drite pod nadzorom. Na taj ete nain biti sigurni da se djeca
nee igrati s punjaem.
Djeca i osobe koje zbog svojih fizikih, osjetilnih ili duevnih sposobnosti ili zbog svojeg neiskustva ili neznanja nisu u stanju sigurno rukovati s punjaem, ovaj punja ne smiju koristiti bez nadzora
ili upuivanja od strane odgovorne osobe. Inae, postoji opasnost
od pogrenog rukovanja i ozljeda.

Opis proizvoda i radova


Treba proitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi potivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, poar i/ili teke ozljede.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 211 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Hrvatski | 211

Uporaba za odreenu namjenu


Elektrini alat je predvien za uvijanje i otputanje vijaka, kao i za buenje
drva, metala, keramike i plastike.
Svjetlo na elektrinom alatu namijenjeno je za izravno osvjetljavanje podruja rada elektrinog alata i nije primjereno kao sredstvo za rasvjetu prostorije u domainstvu.

Prikazani dijelovi ureaja


Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz elektrinog alata na
stranici sa slikama.
1 Nastavak odvijaa*
2 Brzosteua stezna glava
3 Prsten za namjetanje predbiranja zakretnog momenta
4 Pokaziva smjera rotacije u desno
5 Pokaziva stanja napunjenosti aku-baterije
6 Pokaziva smjera rotacije u lijevo
7 Preklopka smjera rotacije
8 Prekida za ukljuivanje/iskljuivanje
9 Svjetiljka Power Light
10 Ruka (izolirana povrina zahvata)
11 Utinica za utika punjenja
12 Utika za punjenje
13 Punja
14 Univerzalni dra*
*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni
pribor moete nai u naem programu pribora.

Tehniki podaci
Aku builica i odvija
Kataloki br.
Nazivni napon
Broj okretaja pri praznom hodu
max. zakretni moment za meki/tvri
sluaj uvijanja prema ISO 5393

Bosch Power Tools

V=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2...
10,8
0340

Nm

25/10

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 212 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

212 | Hrvatski
Aku builica i odvija
max. vijka
max. buenja
elik
Drvo
Stezno podruje stezne glave
Teina odgovara EPTA-Procedure
01/2003
Aku-baterija
Kapacitet
Broj aku-elija
Punja
Kataloki br.
Vrijeme punjenja
Klasa zatite

mm

PSR 10,8 LI
6

mm
mm
mm

6
20
1,510

kg

0,9
Li-ionska
1,3
3

Ah

2 607 005 140 (EU)


2 607 005 139 (UK)
h
3,0
/II

Informacije o buci i vibracijama


Izmjerene vrijednosti za buku odreene su prema EN 60745.
Razina buke ureaja vrednovana s A obino je manja od 70 dB(A). Nesigurnost K =3 dB.
Razina buke kod rada moe premaiti 80 dB(A).
Nositi titnike za sluh!
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost
K odreeni su prema EN 60745:
Buenje metala: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Uvijanje vijaka: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren je postupkom mjerenja
propisanom u EN 60745 i moe se primijeniti za meusobnu usporedbu
elektrinih alata. Prikladan je i za privremenu procjenu optereenja od vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene elektrinog alata.
Ako se ustvari elektrini alat koristi za druge primjene sa radnim alatima
koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno odravaju, prag vibracija
moe odstupati. Na taj se nain moe osjetno poveati optereenje od vi1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 213 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Hrvatski | 213
bracija tijekom itavog vremenskog perioda rada.
Za tonu procjenu optereenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je ureaj iskljuen, ili dodue radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se nain moe osjetno smanjiti optereenje od vibracija tijekom
itavog vremenskog perioda rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za zatitu korisnika, kao npr.: odravanje elektrinog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.

Izjava o usklaenosti
Pod vlastitom odgovornou izjavljujemo da je proizvod opisan pod Tehniki podaci sukladan sa slijedeim smjernicama i normativnim dokumentima: EN 60745 (akumulatorski ureaj) i EN 60335 (ureaj za punjenje akumulatora) prema odredbama smjernice 2009/125/EZ
(odredba 1194/2012), 2011/65/EZ, 2006/95/EZ, 2004/108/EZ,
2006/42/EZ.
Tehnika dokumentacija (2006/42/EC) moe se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

Montaa
Punjenje aku-baterije (vidjeti sliku A)
Ne koristite neki drugi punja. Isporueni punja je usklaen s LiIonen aku-baterijom ugraenom u va elektrini alat.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 214 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

214 | Hrvatski
Pridravajte se mrenog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj ploici punjaa. Punjai oznaeni s 230 V
mogu raditi i na 220 V.
Napomena: Aku-baterija se isporuuje djelomino napunjena. Kako bi se
zajamio puni uinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-baterije, napunite je do kraja u punjau.
Li-ionska aku-baterija moe se u svakom trenutku puniti, bez skraenja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja nee otetiti aku-bateriju.
Li-ionska aku-baterija je Electronic Cell Protection (ECP) zatitom zatiena od dubinskog pranjenja. Kada se aku-baterija isprazni, elektrini
alat e se iskljuiti preko zatitnog sklopa: radni alat se vie nee vrtjeti.
Nakon automatskog iskljuivanja elektrinog alata ne pritiite
dalje na prekida za ukljuivanje/iskljuivanje. Aku-baterija bi se
mogla otetiti.
Aku-baterija je opremljena s NTC kontrolom temperature koja doputa
punjenje samo u podruju temperatura izmeu 0 C i 45 C. Na taj e se
nain postii dugi vijek trajanja aku-baterije.
Proces punjenja poinje im se mreni utika punjaa utakne u utinicu i
utika za punjenje 12 utakne u utinicu 11 na donjoj strani ruke.
Pokaziva stanja napunjenosti aku-baterije 5 pokazuje napredovanje punjenja. Tijekom procesa punjenja treperi zeleni pokaziva. Ako bi pokaziva stanja napunjenosti aku-baterije 5 stalno svijetlio kao zeleni, znai
da je aku-baterija potpuno napunjena.
Kod postupka punjenja zagrijava se ruka elektrinog alata.
To je normalno.
Kod dulje neuporabe, molimo odspojite punja sa elektrine mree.
Elektrini alat se ne moe koristiti tijekom procesa punjenja aku-baterije;
to ne znai da je neispravan ako tijekom punjenja ne funkcionira.
Pridravajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

Zamjena alata (vidjeti sliku B)


Prije svih radova na elektrinom alatu (npr. odravanje (zamjena
alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, preklopku
smjera rotacije treba prebaciti u srednji poloaj. Kod nehotinog
aktiviranja prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje postoji opasnost od
ozljeda.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 215 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Hrvatski | 215
Kod nepritisnutog prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje 8 buno vreteno
e se aretirati. To omoguava brzu, laganu i jednostavnu zamjenu radnog
alata u steznoj glavi.
Otvorite brzosteuu steznu glavu 2 okretanjem u smjeru rotacije , sve
dok se alat ne umetne. Umetnite alat.
Snano rukom okrenite ahuru brzosteue stezne glave 2 u smjeru rotacije , dok se ne uje klik. Stezna glava e se time automatski zabraviti.
Zabrava e se ponovno osloboditi kada za uklanjanje alata ahuru okrenete u suprotnom smjeru.

Usisavanje praine/strugotina
Praina od materijala kao to su premazi sa sadrajem olova, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, moe biti tetna za zdravlje.
Dodirivanje ili udisanje praine moe uzrokovati alergijske reakcije i/ili
oboljenja dinih putova korisnika elektrinog alata ili osoba koje se nalaze u blizini.
Odreena vrsta praine, kao to je npr. praina od hrastovine ili bukve
smatra se kancerogenom, posebno u kombinaciji sa dodatnim tvarima
za obradu drva (kromat, zatitna sredstva za drvo). Materijal koji sadri
azbest smiju obraivati samo strune osobe.
Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
Preporuuje se uporaba zatitne maske sa filterom klase P2.
Pridravajte se vaeih propisa za obraivane materijale.
Izbjegavajte nakupljanje praine na radnom mjestu. Praina se moe lako zapaliti.

Rad
Putanje u rad
Namjetanje smjera rotacije (vidjeti sliku C)
S preklopkom smjera rotacije 7 moete promijeniti smjer rotacije elektrinog alata. Kod pritisnutog prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje 8 to ipak
nije mogue.
Rotacija u desno: Za buenje i uvijanje vijaka pritisnite preklopku smjera
rotacije 7 u lijevo do graninika.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 216 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

216 | Hrvatski
Pokaziva smjera rotacije u desno 4 upalit e se kod pritisnutog
prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje 8 i dok motor radi.
Rotacija u lijevo: Za otputanje, odnosno odvijanje vijaka pritisnite preklopku smjera rotacije 7 u desno do graninika.
Pokaziva smjera rotacije u lijevo 6 upalit e se kod pritisnutog
prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje 8 i dok motor radi.
Prethodno biranje zakretnog momenta
Sa prstenom za namjetanje predbiranja zakretnog momenta 3 moete
potreban zakretni moment prethodno odabrati u 20 stupnjeva. Kod
ispravnog namjetanja e se radni alat zaustaviti im se vijak uvijek do kraja u materijal, odnosno dok se postigne namjeteni zakretni moment.
Kod odvijanja vijaka odaberite eventualno vie namjetanje, odnosno namjestite na simbol buenja.
Ukljuivanje/iskljuivanje
Za putanje u rad elektrinog alata pritisnite prekida za ukljuivanje/
iskljuivanje 8 i drite ga pritisnutim.
Svjetiljka 9 svijetli kada se prekida za ukljuivanje/iskljuivanje 8 pritisne lagano ili do kraja i omoguava osvjetljenje radnog podruja u sluaju
nepovoljnih uvjeta rasvjete.
Za iskljuivanje elektrinog alata otpustite prekida za ukljuivanje/
iskljuivanje 8.
Za tednju elektrine energije, elektrini alat ukljuite samo ako ete ga
koristiti.
Reguliranje broja okretaja
Broj okretaja ukljuenog elektrinog alata moete bestupnjevito regulirati, ovisno od toga do kojeg stupnja ste pritisnuli prekida za ukljuivanje/
iskljuivanje 8.
Manjim pritiskom na prekida za ukljuivanje/iskljuivanje 8 postie se
manji broj okretaja. Sa poveanjem pritiska poveava se broj okretaja.
Automatsko aretiranje vretena (Auto-Lock)
Ako prekida za ukljuivanje/iskljuivanje 8 nije pritisnut, aretirat e se
buno vreteno, a time i steza alata.
To omoguava uvijanje vijaka i kod ispranjene aku-baterije, odnosno koritenje elektrinog alata kao odvijaa.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 217 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Hrvatski | 217
Inercijska konica
Kod otputanja prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje 8, stezna glava e
se zakoiti i time sprijeiti inercijsko okretanje radnog alata.
Kod uvijanja vijaka prekida za ukljuivanje/iskljuivanje 8 otpustite tek
kada se vijak do kraja uvije u izradak. Glava vijka u tom sluaju nee prodirati u izradak.
Pokaziva stanja napunjenosti aku-baterije
Pokaziva stanja napunjenosti 5 kod do pola ili potpuno pritisnutog prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje 8, u trajanju nekoliko sekundi pokazuje
stanje napunjenosti aku-baterije, a sastoji se trobojne svjetlee LED.
LED
Stalno svijetli zeleno
Stalno svijetli naranasto
Stalno svijetli crveno
Treperavo crveno svjetlo

Kapacitet
66%
3366%
1133%
11%

Zatita od preoptereenja ovisna od temperature


Kod uporabe za odreenu namjenu elektrini alat se ne moe preopteretiti. Kod prevelikog optereenja ili prekoraenja doputene temperature
aku-baterije od 70 C elektrini alat e iskljuiti elektronika, sve dok se
isti ponovno ne vrati u podruje optimalne radne temperature.
Dodatno kod preoptereenja, tri puta treperi crveni pokaziva stanja napunjenosti aku-baterije 5 i tri puta bijela kontrolna lampica 9.
Zatita od dubinskog pranjenja
Li-ionska aku-baterija je Electronic Cell Protection (ECP) zatitom zatiena od dubinskog pranjenja. Kada se aku-baterija isprazni, elektrini
alat e se iskljuiti preko zatitnog sklopa: radni alat se vie nee vrtjeti.

Upute za rad
Elektrini alat stavite na vijak samo u iskljuenom stanju. Radni
alati koji se okreu mogu kliznuti.
Nakon duljeg rada s manjim brojem okretaja, trebate u svrhu hlaenja
ostaviti da elektrini alat radi oko 3 minute kod maksimalnog broja okretaja pri praznom hodu.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 218 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

218 | Hrvatski
Kod buenja metala koristite samo besprijekorna, naotrena HSS-svrdla
(HSS=brzorezni elik). Odgovarajuu kvalitetu jami program Bosch pribora.
Prije uvijanja veih, duljih vijaka u tvrde materijale, trebate sa promjerom
jezgre navoja predbuiti na cca. 2/3 duine vijka.

Odravanje i servisiranje
Odravanje i ienje
Prije svih radova na elektrinom alatu (npr. odravanje (zamjena
alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, preklopku
smjera rotacije treba prebaciti u srednji poloaj. Kod nehotinog
aktiviranja prekidaa za ukljuivanje/iskljuivanje postoji opasnost od
ozljeda.
Elektrini alat i otvore za hlaenje odravajte istim kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
Ako aku-baterija nije vie radno sposobna, molimo obratite se ovlatenom
servisu za Bosch elektrine alate.
Ako je potrebna zamjena prikljunog kabela, tada je treba provesti u Bosch
servisu ili u ovlatenom servisu za Bosch elektrine alate, kako bi se izbjeglo
ugroavanje sigurnosti.
Ako bi elektrini alat unato briljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak
prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlatenom servisu za Bosch
elektrine alate.
Za sluaj povratnih upita ili naruivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloki broj sa tipske ploice elektrinog alata.

Servisiranje i savjetovanje o primjeni


Ovlateni servis e odgovoriti na vaa pitanja o popravcima i odravanju
vaeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Poveane crtee i informacije
o rezervnim dijelovima moete nai na adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado e vam pomoi odgovorom na
pitanja o naim proizvodima i priboru.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 219 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Hrvatski | 219
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Transport
Li-ionske aku-baterije ugraene u elektrinom alatu podlijeu zakonu o
transportu opasnih tvari. Aku-baterije korisnik moe bez ikakvih preduvjeta transportirati cestovnim transportom.
Ako transport obavlja trea strana (npr. transport zrakoplovom ili pedicijom), treba se pridravati posebnih zahtjeva obzirom na ambalau i oznaavanje. Kod pripreme ovakvih poiljki za transport prethodno se treba
savjetovati sa strunjakom za transport opasnih tvari.
Aku-baterije transportirajte ako njihovo kuite nije oteeno. Oblijepite
izloene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne moe pomicati u
ambalai.
Molimo pridravajte se eventualno vaeih propisa zemlje korisnika.

Zbrinjavanje
Elektrine alate, aku-baterije, pribor i ambalau treba dovesti na
ekoloki prihvatljivo recikliranje.
Elektrini alat i aku-bateriju ne bacajte u kuni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU, neuporabivi elektrini alati i prema Smjernicama 2006/66/EC
neispravne ili istroene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekoloki prihvatljivo recikliranje.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 220 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

220 | Eesti
Aku-baterije/baterije:
Li-ion:
Molimo pridravajte se uputa u poglavlju
Transport na stranici 219.

Ugraene aku-baterije smiju se izvaditi samo u svrhu zbrinjavanja


u otpad. Elektrini alat se moe unititi otvaranjem ljuske kuita.
Da bi se aku-baterija izvadila iz elektrinog alata, pritiite prekida za
ukljuivanje/iskljuivanje 8 sve dok se aku-baterija potpuno ne isprazni.
Odvijte vijke na kuitu i skinite plat kuita. Odvojite prikljuke na akubateriji i izvadite aku-bateriju van.
Ne bacajte aku-baterije/baterije u kuni otpad, u
vatru ili u vodu. Aku-baterije/baterije ako je mogue treba isprazniti, sakupiti, reciklirati ili zbrinuti u
otpad na ekoloki prihvatljivi nain.

Zadravamo pravo na promjene.

Eesti
Ohutusnuded
ldised ohutusjuhised
Kik ohutusnuded ja juhised tuleb lbi lugeda. Ohutusnuete ja juhiste eiramise tagajrjeks
vib olla elektrilk, tulekahju ja/vi rasked vigastused.
Hoidke kik ohutusnuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud miste Elektriline triist kib vrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste triistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste triistade kohta.

THELEPANU

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 221 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Eesti | 221
Ohutusnuded tpiirkonnas
Tkoht peab olema puhas ja hsti valgustatud. Tkohas valitsev
segadus ja hmarus vib phjustada nnetusi.
rge kasutage elektrilist triista plahvatusohtlikus keskkonnas,
kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase vi tolmu. Elektrilistest
triistadest lb sdemeid, mis vivad tolmu vi aurud sdata.
Elektrilise triista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud
tkohast eema. Kui Teie thelepanu krvale juhitakse, vib seade
Teie kontrolli alt vljuda.
Elektriohutus
Elektrilise triista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal
ei tohi teha mingeid muudatusi. rge kasutage kaitsemaandusega
elektriliste triistade puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vhendavad elektrilgi saamise riski.
Vltige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja klmikud. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilgi
oht suurem.
Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse triista on
sattunud vett, on elektrilgi oht suurem.
rge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nhtud, niteks elektrilise triista kandmiseks, lesriputamiseks vi
pistiku pistikupesast vljatmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, li, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud vi keerdulinud toitejuhtmed suurendavad elektrilgi ohtu.
Kui ttate elektrilise triistaga vabas hus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka vlistingimustes. Vlistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vhendab elektrilgi ohtu.
Kui elektrilise triista kasutamine niiskes keskkonnas on vltimatu, kasutage rikkevoolukaitsellitit. Rikkevoolukaitselliti kasutamine vhendab elektrilgi ohtu.
Inimeste turvalisus
Olge thelepanelik, jlgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise
triistaga ttades kaalutletult. rge kasutage elektrilist triista, kui olete vsinud vi uimastite, alkoholi vi ravimite mju all.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 222 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

222 | Eesti
Hetkeline thelepanematus seadme kasutamisel vib phjustada tsiseid vigastusi.
Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, niteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri
vi kuulmiskaitsevahendite kandmine sltuvalt elektrilise triista
tbist ja kasutusalast vhendab vigastuste ohtu.
Vltige seadme tahtmatut kivitamist. Enne pistiku hendamist
pistikupessa, aku hendamist seadme klge, seadme leststmist
ja kandmist veenduge, et elektriline triist on vlja llitatud. Kui
hoiate elektrilise triista kandmisel srme llitil vi hendate vooluvrku sissellitatud seadme, vivad tagajrjeks olla nnetused.
Enne elektrilise triista sissellitamist eemaldage selle kljest
reguleerimis- ja mutrivtmed. Seadme prleva osa kljes olev reguleerimis- vi mutrivti vib phjustada vigastusi.
Vltige ebatavalist kehaasendit. Vtke stabiilne tasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist triista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
Kandke sobivat rivastust. rge kandke laiu riideid ega ehteid.
Hoidke juuksed, rivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted vi pikad juuksed vivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
Kui on vimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega hendatud ja et neid kasutatakse igesti. Tolmueemaldusseadise kasutamine vhendab tolmust phjustatud ohte.
Elektriliste triistade hoolikas ksitsemine ja kasutamine
rge koormake seadet le. Kasutage t tegemiseks selleks ettenhtud elektrilist triista. Sobiva elektrilise triistaga ttate ettenhtud judluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
rge kasutage elektrilist triista, mille lliti on rikkis. Elektriline
triist, mida ei ole enam vimalik llitist sisse ja vlja llitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
Tmmake pistik pistikupesast vlja ja/vi eemaldage seadmest
aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme
rapanekut. See ettevaatusabinu vldib elektrilise triista soovimatut kivitamist.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 223 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Eesti | 223
Kasutusvlisel ajal hoidke elektrilisi triistu lastele kttesaamatus kohas. rge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne vi pole siintoodud juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute
kes on elektrilised triistad ohtlikud.
Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad ttavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme
detailid ei ole murdunud vi kahjustatud mral, mis mjutab
seadme tkindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada. Paljude nnetuste phjuseks on halvasti hooldatud elektrilised triistad.
Hoidke liketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt hooldatud, teravate likeservadega liketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
Kasutage elektrilist triista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konkreetse seadmetbi
jaoks ette nhtud. Arvestage seejuures ttingimuste ja teostatava t iseloomuga. Elektriliste triistade nuetevastane kasutamine
vib phjustada ohtlikke olukordi.
Akutriistade hoolikas ksitsemine ja kasutamine
Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud tpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda
kasutatakse teiste akudega.
Kasutage elektrilistes triistades ainult selleks ettenhtud akusid.
Teiste akude kasutamine vib phjustada vigastusi ja tulekahjuohtu.
Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kirjaklambritest, mntidest, vtmetest, naeltest, kruvidest vi teistest vikestest metallesemetest, mis vivad kontaktid omavahel hendada. Akukontaktide vahel tekkiva lhise tagajrjeks vivad olla pletused vi tulekahju.
Vrkasutuse korral vib akuvedelik vlja voolata. Vltige sellega
kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud
kohta veega. Kui vedelik satub silma, prduge lisaks arsti poole.
Vljavoolav akuvedelik vib phjustada naharritusi vi pletusi.
Teenindus
Laske elektrilist triista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate psivalt seadme ohutu t.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 224 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

224 | Eesti
Kasutage akut ksnes koos Boschi triistaga. Ainult nii on aku ohtliku liigpinge eest kaitstud.

Ohutusnuded puurtrellide ja kruvikeerajate kasutamisel


Kui teostate tid, mille puhul vib tarvik vi kruvi tabada varjatud
elektrijuhtmeid, hoidke seadet ainult isoleeritud kepidemetest.
Kontakt pinge all oleva elektrijuhtmega vib pingestada seadme metallosad ja phjustada elektrilgi.
Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- vi veetorude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid vi prduge kohaliku
elektri-, gaasi- vi veevarustusfirma poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega tulekahju- ja elektrilgioht. Gaasitorustiku vigastamisel plahvatusoht. Veetorustiku vigastamisel materiaalne kahju vi elektrilgioht.
Tarviku blokeerumise korral llitage elektriline triist viivitamatult vlja. Seejuures vivad ilmneda suured reaktsioonijud, mis
phjustavad tagasilgi. Tarvik blokeerub:
kui elektrilisele triistale avaldub lekoormus vi
kui elektriline triist tdeldavas toorikus kinni kiildub.
Hoidke elektrilist triista kindlalt kes. Kruvide kinni- ja lahtikeeramisel vib lhiajaliselt esineda tugevaid reaktsioonimomente.
Kinnitage tdeldav toorik. Kinnitusseadmete vi kruustangidega
kinnitatud toorik psib kindlamalt kui kega hoides.
Enne kestpanekut oodake, kuni elektriline triist on seiskunud.
Kasutatav tarvik vib kinni kiilduda ja phjustada kontrolli kaotuse
seadme le.
Elektrilise triista hooldusel, tarvikute vahetusel jt tde teostamisel triista kallal, samuti triista transportimisel ja silitamisel peab reverslliti olema keskasendis. Tahtmatul vajutamisel llitile (sisse/vlja) tekib vigastuste oht.
rge avage akut. Esineb lhise oht.
Kaitske elektrilist triista kuumuse, sealhulgas pideva
pikesekiirguse eest, samuti vee, tule ja niiskuse eest. Esineb plahvatuse oht.
Aku vigastamisel ja ebaigel ksitsemisel vib akust eralduda aure. hutage ruumi, halva enesetunde korral prduge arsti poole.
Aurud vivad rritada hingamisteid.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 225 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Eesti | 225
Enne kestpanekut oodake, kuni aiatriist on seiskunud. Tarvik
vib kinni kiiluda ja selle tagajrjel vite kaotada aiatriista le kontrolli.

Ohutusnuded akulaadijate kasutamisel


rge jtke akulaadijat vihma ega niiskuse ktte. Vee sissetungimine elektrilisse triista suurendab elektrilgi ohtu.
Laadige ksnes Boschi liitium-ioon-akusid vi Boschi toodetesse
sisse ehitatud liitium-ioon-akusid. Aku pinge peab sobima laadimisseadme pingega. Vastasel juhul tekib tulekahju ja plahvatuse oht.
Hoidke akulaadija puhas. Mustus tekitab elektrilgi ohu.
Iga kord enne kasutamist kontrollige le laadija, toitejuhe ja pistik. Vigastuste tuvastamisel rge akulaadijat kasutage. rge avage akulaadijat ise ja laske seda parandada vaid vastava ala spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Vigastatud akulaadija, toitejuhe ja pistik suurendavad elektrilgi ohtu.
rge kasutage akulaadijat kergestisttival pinnal (nt paberil,
tekstiilidel jmt) ja sttimisohtlikus keskkonnas. Akulaadija kuumeneb laadimisel, mistttu tekkib tulekahjuoht.
rge jtke lapsi jrelevalveta. Seelbi tagate, et lapsed ei hakka akulaadijaga mngima.
Lapsed ja isikud, kes ei ole oma fsiliste vi vaimsete vimete tttu
suutelised akulaadijat ohutult ksitsema vi kellel puuduvad selleks
vajalikud teadmised vi kogemused, ei tohi akulaadijat kasutada,
vlja arvatud juhul, kui neid juhendab nende eest vastutav isik. Vastasel korral tekib vale ksitsemise ja sellest tingitud vigastuste oht.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus


Kik ohutusnuded ja juhised tuleb lbi
lugeda. Ohutusnuete ja juhiste eiramise
tagajrjeks vib olla elektrilk, tulekahju
ja/vi rasked vigastused.

Nuetekohane kasutamine
Seade on ette nhtud kruvide sisse- ja vljakeeramiseks ning puidu, metalli, keraamiliste plaatide ja plastmaterjalide puurimiseks.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 226 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

226 | Eesti
Elektrilise triista tuli on meldud vaid elektrilise triista tpiirkonna valgustamiseks, tuli ei sobi ruumide valgustamiseks koduses majapidamises.

Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekljel toodud
numbrid.
1 Kruvikeeramistarvik*
2 Kiirkinnituspadrun
3 Prdemomendi regulaator
4 Parema kigu indikaator
5 Aku tituvusastme indikaator
6 Vasaku kigu indikaator
7 Reverslliti
8 Lliti (sisse/vlja)
9 Lamp Power Light
10 Kepide (isoleeritud haardepind)
11 Laadija pistiku pesa
12 Laadimispistik
13 Akulaadimisseade
14 Universaaladapter*
*Tarnekomplekt ei sisalda kiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud
vi kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute tieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed
Akutrell-kruvikeeraja
Tootenumber
Nimipinge
Thikiguprded
max prdemoment tugeval/nrgal
kruvikeeramisreiimil ISO 5393
kohaselt
max kruvi

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

V=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340

Nm
mm

25/10
6

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 227 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Eesti | 227
Akutrell-kruvikeeraja
max puuri
Teras
Puit
Padrunisse kinnitatava tarviku
varreosa
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 jrgi
Aku
Mahtuvus
Akuelementide arv
Akulaadimisseade
Tootenumber
Laadimisaeg
Kaitseaste

PSR 10,8 LI
mm
mm

6
20

mm
kg

1,510
0,9
liitium-ioon
1,3
3

Ah

2 607 005 140 (EU)


2 607 005 139 (UK)
h
3,0
/II

Andmed mra/vibratsiooni kohta


Mra mdetud vastavalt standardile EN 60745.
Seadme A-karakteristikuga mdetud helirhu tase on viksem kui
70 dB(A). Mtemramatus K =3 dB.
Mratase vib ttamisel letada 80 dB(A).
Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsioonitase ah (kolme telje vektorsumma) ja mtemramatus K,
kindlaks tehtud koosklas standardiga EN 60745:
metalli puurimisel: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
kruvikeeramisel: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Kesolevas juhendis toodud vibratsioon on mdetud standardi
EN 60745 kohase mtemeetodi jrgi ja seda saab kasutada elektriliste
triistade omavaheliseks vrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tpiline elektrilise triista kasutamisel ettenhtud tdeks. Kui aga elektrilist triista kasutatakse muudeks tdeks, rakendatakse teisi tarvikuid vi kui triista hooldus pole piisav,
vib vibratsioonitase kikuda. See vib vibratsiooni tperioodi jooksul
tunduvalt suurendada.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 228 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

228 | Eesti
Vibratsiooni tpseks hindamiseks tuleb arvesse vtta ka aega, mil seade
oli vlja llitatud vi kll sisse llitatud, kuid tegelikult tle rakendamata.
See vib vibratsiooni tperioodi jooksul tunduvalt vhendada.
Rakendage triista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mju eest tiendavaid kaitsemeetmeid, niteks: hooldage triistu ja tarvikuid piisavalt,
hoidke ked soojas, tagage sujuv tkorraldus.

Vastavus normidele
Deklareerime ainuvastutajatena, et punktis Tehnilised andmed kirjeldatud toode vastab jrgmistele standarditele ja normidele: EN 60745 (akutriistad) ja EN 60335 (akulaadimisseadmed) koosklas direktiivide
2009/125/E (mrus 1194/2012), 2011/65/EL, 2006/95/E,
2004/108/E, 2006/42/E stetega.
Tehniline toimik (2006/42/E) saadaval:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

Montaa
Aku laadimine (vt joonist A)
Teiste akulaadijate kasutamine on keelatud. Komplekti kuuluv akulaadija on kohandatud Teie elektrilisse triista paigaldatud Li-ioonakuga.
Prake thelepanu vrgupingele! Vrgupinge peab htima triista andmesildil mrgitud pingega. Andmesildil toodud 230 V seadmeid
vib kasutada ka 220 V vrgupinge korral.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 229 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Eesti | 229
Mrkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku tit mahtuvust,
laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaadimisseadmes tiesti tis.
Li-ioon-akut vib laadida igal ajal, ilma et see lhendaks aku kasutusiga.
Laadimise katkestamine ei kahjusta akut.
Li-ioon-akut kaitseb elektrooniline kaitsessteem Electronic Cell Protection (ECP) tieliku thjenemise eest. Thja aku puhul llitab kaitselliti
seadme vlja: Tarvik ei prle enam.
Prast elektrilise triista automaatset vljallitamist rge vajutage enam llitile (sisse/vlja). Aku vib kahjustuda.
Aku on varustatud NTC-temperatuurikontrolliga, mis lubab akut laadida
ksnes temperatuuril 0 C kuni 45 C. See tagab aku pika kasutusea.
Laadimine algab kohe, kui olete hendanud laadija vrgupistiku pistikupessa ja laadimispistiku 12 kepideme alumisel kljel asuvasse pessa 11.
Aku tituvusastme indikaator 5 nitab laadimise kulgu. Laadimisel vilgub
indikaator rohelise tulega. Kui aku tituvusastme indikaator 5 pleb pidevalt rohelise tulega, on aku tis laetud.
Laadimisel muutub elektrilise triista kepide soojaks. See on normaalne.
Kui Te triista pikemat aega ei kasuta, lahutage akulaadija vooluvrgust.
Seadet ei ole vimalik laadimise ajal kasutada; seade ei ole seetttu defektne, et see laadimise ajal ei tta.
Jrgige kasutusressursi ammendanud seadmete kitlemise juhiseid.

Tarviku vahetus (vt joonist B)


Elektrilise triista hooldusel, tarvikute vahetusel jt tde teostamisel triista kallal, samuti triista transportimisel ja silitamisel peab reverslliti olema keskasendis. Tahtmatul vajutamisel llitile (sisse/vlja) tekib vigastuste oht.
Kui lliti (sisse/vlja) 8 ei ole alla vajutatud, siis seadme spindel lukustub.
See vimaldab tarvikut padrunis kiiresti, mugavalt ja lihtsalt vahetada.
Avage kiirkinnituspadrun 2, keerates seda prlemissuunas seni, kuni
tarvikut on vimalik sisse asetada. Paigaldage tarvik.
Keerake kiirkinnituspadruni 2 hlssi kega tugevasti prlemissuunas ,
kuni on kuulda klps. Padrun lukustub sellega automaatselt.
Lukustus vabaneb, kui keerate tarviku eemaldamiseks hlssi vastassuunas.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 230 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

230 | Eesti

Tolmu/saepuru ratmme
Pliisisaldusega vrvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja metalli tolm
vib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sissehingamine
vib phjustada seadme kasutajal vi lheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/vi hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, niteks tamme- ja pgitolm, on vhkitekitava toimega,
iseranis kombinatsioonis puiduttlemisel kasutatavate lisaainetega
(kromaadid, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavat materjali tohivad tdelda ksnes vastava ala asjatundjad.
Tagage tkohas hea ventilatsioon.
Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtriga P2.
Pidage kinni tdeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehtivatest
eeskirjadest.
Vltige tolmu kogunemist tkohta. Tolm vib kergesti sttida.

Kasutus
Seadme kasutuselevtt
Prlemissuuna mberllitamine (vt joonist C)
Reversllitiga 7 saate muuta seadme prlemissuunda. Kui lliti (sisse/
vlja) 8 on alla vajutatud, siis ei ole prlemissuuna muutmine vimalik.
Parem kik: Puurimiseks ja kruvide keeramiseks vajutage reverslliti 7
lpuni vasakule.
Parema kigu indikaator 4 pleb, kui lliti (sisse/vlja) on alla vajutatud 8 ja mootor ttab.
Vasak kik: Kruvide lahti- vi vljakeeramiseks viige reverslliti 7 lpuni
paremale.
Vasaku kigu indikaator 6 pleb, kui lliti (sisse/vlja) on alla vajutatud 8 ja mootor ttab.
Prdemomendi valik
Prdemomendi regulaatoriga 3 saate soovitud prdemomenti valida
20 astmes. ige seadistuse korral seiskub tarvik kohe, kui kruvi on materjali pinnaga hetasa sisse keeratud vi kui seadistatud prdemoment on
saavutatud.
Kruvi vljakeeramisel valige vajaduse korral krgem seadistus vi seadke
smbolile Puurimine.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 231 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Eesti | 231
Sisse-/vljallitus
Seadme kasutuselevtuks vajutage lliti (sisse/vlja) 8 alla ja hoidke seda all.
Lamp 9 pleb, kui lliti (sisse/vlja) 8 on osaliselt vi tielikult alla vajutatud, ja valgustab tpiirkonda pimedas vi hmaras ttamisel.
Seadme vljallitamiseks vabastage lliti (sisse/vlja) 8.
Energia sstmiseks llitage elektriline triist sisse vaid siis, kui seda kasutate.
Prete reguleerimine
Sissellitatud seadme prete arvu saate sujuvalt reguleerida vastavalt
llitile (sisse/vlja) 8 rakendatavale survele.
Kerge survega llitile (sisse/vlja) 8 reguleerite prded madalaks. Surve
suurendamisega tstate ka prete arvu.
Tisautomaatne spindlilukustus (Auto-Lock)
Kui lliti (sisse/vlja) 8 ei ole sisse vajutatud, siis spindel ja sellega ka padrun lukustub.
See vimaldab kruvisid sisse keerata ka siis kui, aku on thi, ning kasutada seadet tavalise kruvikeerajana.
Jrelprlemispidur
Lliti (sisse/vlja) 8 vabastamine pidurdab padrunit ja hoiab ra tarviku
jrelprlemise.
Kruvide sissekeeramisel vabastage lliti (sisse/vlja) 8 alles siis, kui kruvi
on materjali pinnaga hetasa sisse keeratud. Kruvipea ei tungi siis toorikusse sisse.
Aku tituvusastme indikaator
Aku tituvusastme indikaator 5 nitab osaliselt vi tielikult allavajutatud
lliti (sisse/vlja) 8 puhul mne sekundi jooksul aku tituvusastet ja koosneb kolmevrvilisest LED-tulest.
LED
Roheline pidev tuli
Oran pidev tuli
Punane pidev tuli
Punane vilkuv tuli

Bosch Power Tools

Mahtuvus
66%
3366%
1133%
11%

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 232 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

232 | Eesti
Temperatuurist sltuv lekoormuskaitse
Nuetekohasel kasutusel ei ole vimalik seadet le koormata. Liiga suurel
koormusel vi aku lubatud temperatuuri 70 C letamisel llitab elektroonika seadme vlja seniks, kuni selle temperatuur on taas lubatud vahemikus.
Lisaks vilgub lekoormuse korral aku tituvusastme indikaator 5 kolm
korda punase tulega ja lamp 9 kolm korda valge tulega.
Kaitse tieliku thjenemise vastu
Li-ioon-akut kaitseb elektrooniline kaitsessteem Electronic Cell Protection (ECP) tieliku thjenemise eest. Thja aku puhul llitab kaitselliti
seadme vlja: Tarvik ei prle enam.

Tjuhised
Kruvile asetamisel peab seade olema vlja llitatud. Prlevad tarvikud vivad kohalt libiseda.
Prast pikemaajalist td madalatel pretel tuleks seadmel jahtumiseks
lasta koormuseta ttada umbes 3 minutit maksimaalpretel.
Metalli puurimiseks kasutage ksnes laitmatus korras olevaid, hsti teritatud HSS-puure (HSS = kiirliketeras). Vastava kvaliteediga puurid leiate
Boschi lisatarvikute valikust.
Enne suurte pikemate kruvide sissekeeramist kvadesse materjalidesse
tuleks 2/3 kruvipikkuse ulatuses auk ette puurida.

Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
Elektrilise triista hooldusel, tarvikute vahetusel jt tde teostamisel triista kallal, samuti triista transportimisel ja silitamisel peab reverslliti olema keskasendis. Tahtmatul vajutamisel llitile (sisse/vlja) tekib vigastuste oht.
Seadme laitmatu ja ohutu t tagamiseks hoidke seade ja selle
ventilatsiooniavad puhtad.
Kui aku enam ei tta, prduge palun Boschi elektriliste triistade volitatud remonditkotta.
Tohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada
Boschi elektriliste triistade volitatud parandustkojas.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 233 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Eesti | 233
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki lheb, tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste ksitriistade volitatud remonditkojas.
Jreleprimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel nidake kindlasti
ra seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Klienditeenindus ja mgijrgne nustamine


Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud ksimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate
ka veebisaidilt:
www.bosch-pt.com
Boschi nustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute ksimustes meeleldi
abi.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste ksitriistade remont ja hooldus
Prnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 679 1122
Faks: 679 1129

Transport
Komplektis sisalduvate liitium-ioon-akude suhtes kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne
piiranguteta maanteevedu.
Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt huvedu vi ekspedeerimine) tuleb jrgida pakendi ja thistuse osas kehtivaid erinudeid. Sellisel
juhul peab pakendi ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.
Akude veol peab akude korpus olema vigastusteta. Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see pakendis ei liiguks.
Jrgige ka vimalikke tiendavaid siseriiklikke nudeid.

Kasutusklbmatuks muutunud seadmete kitlus


Elektrilised triistad, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasstlikult ringlusse vtta.
rge kidelge elektrilisi triistu ja akusid/patareisid koos olmejtmetega!
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 234 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

234 | Eesti
ksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jtmete kohta ja vastavalt
direktiivile 2006/66/E tuleb defektsed vi kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasstlikult korduskasutada.
Akud/patareid:
Li-ioon:
Jrgige palun juhiseid punktis Transport, lk 233.

Integreeritud akusid tohib maha vtta ainult kitlemiseks. Korpuse katte avamine vib elektrilist triista prdumatult vigastada.
Aku eemaldamiseks seadmest vajutage llitile (sisse/vlja) 8 seni, kuni
aku on tielikult thjenenud. Keerake vlja korpuses olevad kruvid ja eemaldage korpuse kate. Lahutage aku kontaktid ja vtke aku vlja.
rge visake akuelemente/patareisid olmejtmete
hulka, tulle ega vette. Akuelemendid/patareid tuleb vimaluse korral kokku koguda, ringlusse vtta
vi keskkonnahoidlikul viisil hvitada.

Tootja jtab endale iguse muudatuste tegemiseks.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 235 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Latvieu | 235

Latvieu
Drobas noteikumi
Visprjie drobas noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem
BRIDINAJUMS Uzmangi izlasiet visus drobas noteikumus.
eit sniegto drobas noteikumu un nordjumu
neievroana var izraist aizdeganos un bt par cloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.
Pc izlasanas uzglabjiet os noteikumus turpmkai izmantoanai.
Turpmkaj izklst lietotais apzmjums elektroinstruments attiecas
gan uz tkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan ar uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabea).
Droba darba viet
Sekojiet, lai darba vieta btu tra un sakrtota. Nekrtg darba viet un slikt apgaismojum var viegli notikt nelaimes gadjums.
Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozvu vai ugunsnedrou vielu
tuvum un viets ar paaugstintu gzes vai puteku saturu gais.
Darba laik elektroinstruments nedaudz dzirksteo, un tas var izsaukt
viegli degou puteku vai tvaiku aizdeganos.
Lietojot elektroinstrumentu, neaujiet nepiederom personm
un jo pai brniem tuvoties darba vietai. Citu personu kltbtne var
novrst uzmanbu, k rezultt js varat zaudt kontroli pr elektroinstrumentu.
Elektrodroba
Elektroinstrumenta kontaktdakai jbt piemrotai elektrotkla
kontaktligzdai. Kontaktdakas konstrukciju nedrkst nekd veid maint. Nelietojiet kontaktdakas salgotjus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemjuma di. Neizmaintas konstrukcijas kontaktdaka, kas piemrota kontaktligzdai,
auj samazint elektrisk trieciena saemanas risku.
Darba laik nepieskarieties sazemtiem priekmetiem, piemram, caurulm, radiatoriem, pltm vai ledusskapjiem. Pieskaroties
sazemtm virsmm, pieaug risks saemt elektrisko triecienu.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 236 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

236 | Latvieu
Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laik, neturiet to mitrum.
Mitrumam iekstot elektroinstrument, pieaug risks saemt elektrisko triecienu.
Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabea.
Neraujiet aiz kabea, ja vlaties atvienot instrumentu no elektrotkla kontaktligzdas. Sargjiet elektrokabeli no karstuma, eas, asm autnm un elektroinstrumenta kustgajm dam. Bojts vai samezglojies elektrokabelis var bt par cloni elektriskajam
triecienam.
Darbinot elektroinstrumentu rpus telpm, izmantojiet t pievienoanai viengi tdus pagarintjkabeus, kuru lietoana rpus telpm ir atauta. Lietojot elektrokabeli, kas piemrots darbam rpus telpm, samazins risks saemt elektrisko triecienu.
Ja elektroinstrumentu tomr nepiecieams lietot viets ar paaugstintu mitrumu, izmantojiet t pievienoanai nopldes strvas
aizsargreleju. Lietojot nopldes strvas aizsargreleju, samazins
risks saemt elektrisko triecienu.
Personisk droba
Darba laik saglabjiet pakontroli un rkojieties saska ar veselo saprtu. Prtrauciet darbu, ja jtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraist reibum. Strdjot ar
elektroinstrumentu, pat viens neuzmanbas mirklis var bt par cloni
nopietnam savainojumam.
Izmantojiet individulos darba aizsardzbas ldzekus. Darba laik
nsjiet aizsargbrilles. Individulo darba aizsardzbas ldzeku (puteku maskas, nesldou apavu un aizsargiveres vai ausu aizsargu) pielietoana atbilstoi elektroinstrumenta tipam un veicam darba raksturam auj izvairties no savainojumiem.
Nepieaujiet elektroinstrumenta patvagu ieslganos. Pirms
elektroinstrumenta pievienoanas elektrotklam, akumulatora
ievietoanas vai izemanas, k ar pirms elektroinstrumenta prneanas prliecinieties, ka tas ir izslgts. Prnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz iesldzja, k ar pievienojot to elektrobaroanas avotam laik, kad elektroinstruments ir ieslgts, var viegli
notikt nelaimes gadjums.
Pirms elektroinstrumenta ieslganas neaizmirstiet izemt no t
reguljoos instrumentus vai atslgas. Reguljoais instruments vai
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 237 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Latvieu | 237
atslga, kas ieslganas brd atrodas elektroinstrumenta kustgajs
das, var radt savainojumu.
Darba laik izvairieties ieemt nertu vai nedabisku ermea stvokli. Vienmr ieturiet stingru stju un centieties saglabt ldzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vadbu neparedzts situcijs.
Izvlieties darbam piemrotu aprbu. Darba laik nensjiet brvi plandoas drbes un rotaslietas. Netuviniet matus, aprbu un
aizsargcimdus elektroinstrumenta kustgajm dam.
Elektroinstrumenta kustgajs das var ieerties vagas drbes, rotaslietas un gari mati.
Ja elektroinstrumenta konstrukcija auj tam pievienot rjo puteku uzskanas vai savkanas/uzkranas ierci, sekojiet, lai t
btu pievienota un pareizi darbotos. Pielietojot puteku uzskanu
vai savkanu/uzkranu, samazins to kaitg ietekme uz strdjos
personas veselbu.
Saudzjoa apieans un darbs ar elektroinstrumentiem
Neprslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvlieties
piemrotu elektroinstrumentu. Elektroinstruments darbojas labk
un drok pie nominls slodzes.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojts t iesldzjs. Elektroinstruments, ko nevar ieslgt un izslgt, ir bstams lietoanai un to nepiecieams remontt.
Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulanas vai darbinstrumenta nomaias atvienojiet t kontaktdaku no barojo elektrotkla vai izemiet no t akumulatoru. di iespjams novrst elektroinstrumenta nejauu ieslganos.
Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabjiet to piemrot viet, kur elektroinstruments nav sasniedzams brniem un personm, kuras neprot ar to rkoties vai nav iepazinus ar iem noteikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas
var apdraudt cilvku veselbu.
Rpgi veiciet elektroinstrumenta apkalpoanu. Prbaudiet, vai
kustgs daas darbojas bez traucjumiem un nav iespiestas, vai
kda no dam nav salauzta vai bojta, vai katra no tm pareizi
funkcion un pilda tai paredzto uzdevumu. Nodroiniet, lai bojts daas tiktu savlaicgi nomaintas vai remonttas pilnvarot re-

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 238 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

238 | Latvieu
monta darbnc. Daudzi nelaimes gadjumi notiek tpc, ka elektroinstruments pirms lietoanas nav piencgi apkalpots.
Savlaicgi notriet un uzasiniet griezoos darbinstrumentus. Rpgi
kopti elektroinstrumenti, kas apgdti ar asiem griezjinstrumentiem,
auj strdt daudz ragk un ir vieglk vadmi.
Lietojiet viengi tdus elektroinstrumentus, papildpiederumus,
darbinstrumentus utt., kas atbilst eit sniegtajiem nordjumiem,
emot vr ar konkrtos darba apstkus un pielietojuma patnbas. Elektroinstrumentu lietoana citiem mriem, nek tiem, kuriem to ir paredzjusi raotjfirma, ir bstama un var novest pie neparedzamm sekm.
Saudzjoa apieans un darbs ar akumulatora elektroinstrumentiem
Akumulatora uzldei lietojiet tikai tdu uzldes ierci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta raotjfirma. Katra uzldes ierce ir paredzta
tikai noteikta tipa akumulatoram, un minjums to lietot cita tipa akumulatoru uzldei var novest pie uzldes ierces un/vai akumulatora aizdegans.
Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tdu akumulatoru, ko ir ieteikusi raotjfirma. Cita tipa akumulatoru lietoana var bt par cloni savainojumam vai novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora
aizdegans.
Laik, kad akumulators netiek lietots, nepieaujiet, lai t kontakti
saskartos ar saspraudm, montm, atslgm, naglm, skrvm
vai citiem nelieliem metla priekmetiem, kas vartu izraist
sslgumu. sslgums starp akumulatora kontaktiem var radt apdegumus un bt par cloni ugunsgrkam.
Nepareizi lietojot akumulatoru, no t var izplst idrais elektrolts. Nepieaujiet elektrolta nonkanu saskar ar du. Ja tas tomr ir nejaui noticis, noskalojiet elektroltu ar deni. Ja elektrolts nonk acs, nekavjoties griezieties pie rsta. No akumulatora
izplduais elektrolts var izsaukt das iekaisumu vai pat apdegumu.
Apkalpoana
Nodroiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificts
personls, nomaiai izmantojot oriinls rezerves daas un piederumus. Tikai t iespjams pankt un saglabt vajadzgo darba drobas lmeni.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 239 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Latvieu | 239
Lietojiet akumulatoru viengi kop ar Bosch izstrdjumu, kuram
tas ir paredzts. Tikai t akumulatoru iespjams pasargt no kaitgs
prslodzes.

Drobas noteikumi urbjmanm un skrvgrieiem


Veicot darbu, kura laik darbinstruments vai skrve var skart slptus elektriskos vadus, turiet instrumentu tikai aiz izoltajm virsmm. Darbinstrumentam skarot spriegumnesous vadus, spriegums
nonk ar uz instrumenta metla dam un var bt par cloni elektriskajam triecienam.
Lietojiet piemrotu metlmekltju slpto pievadlniju atklanai
vai ar griezieties pc paldzbas vietj komunls saimniecbas
iestd. Kontakta rezultt ar elektrotkla lniju, var izcelties ugunsgrks un strdjo persona var saemt elektrisko triecienu. Gzes vada bojjums var izraist sprdzienu. Kontakta rezultt ar densvada
cauruli, var tikt bojtas materils vrtbas.
Ja darbinstruments pki iestrgst, nekavjoties izsldziet elektroinstrumentu. d gadjum rodas ievrojams reaktvais griezes moments, kas var izsaukt atsitienu. Darbinstruments parasti iestrgst dos gadjumos:
ja elektroinstruments tiek prslogots, vai
ja darbinstruments apstrdes laik netiek turts taisni.
Darba laik stingri turiet instrumentu. Skrvju pieskrvanas vai
atskrvanas laik uz rokm var slaicgi iedarboties ievrojams reaktvais moments.
Nostipriniet apstrdjamo priekmetu. Iestiprinot apstrdjamo
priekmetu skrvspls vai cit stiprinjuma ierc, strdt ir drok,
nek tad, ja tas tiek turts ar rokm.
Pirms elektroinstrumenta novietoanas nogaidiet, ldz tas pilngi
apstjas. Kustb esos darbinstruments var iestrgt, izsaucot kontroles zaudanu pr elektroinstrumentu.
Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta apkalpoanu saisttas darbbas (piemram, pirms apkopes, darbinstrumenta nomaias
u.t.t.), k ar pirms elektroinstrumenta transportanas vai uzglabanas prvietojiet t grieans virziena prsldzju vidus stvokl. Iesldzja nejaua nospieana var kt par cloni savainojumam.
Neatveriet akumulatoru. Tas var radt sslgumu.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 240 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

240 | Latvieu
Sargjiet elektroinstrumentu no karstuma, piemram, no
ilgstoas atraans saules staros vai uguns tuvum, k ar
no dens un mitruma. Tas var izraist sprdzienu.
Bojjuma vai nepareizas lietoanas rezultt akumulators var izdalt kaitgus izgarojumus. d gadjum izvdiniet telpu un, ja
jtaties slikti, griezieties pie rsta. Izgarojumi var izraist elpoanas
ceu kairinjumu.
Pirms drza instrumenta novietoanas nogaidiet, ldz tas apstjas.
Pretj gadjum iestiprintais darbinstruments var ieerties, izraisot
kontroles zaudanu pr drza instrumentu.

Drobas noteikumi uzldes iercm


Sargjiet uzldes ierci no lietus vai mitruma. Uzldes ierc
iekstot mitrumam, pieaug risks saemt elektrisko triecienu.
Uzldjiet viengi Bosch litija-jonu akumulatorus vai Bosch izstrdjumos iebvtos litija-jonu akumulatorus. Akumulatora spriegumam jatbilst uzldes sprieguma vrtbai, ko nodroina uzldes ierce. Pretj gadjum var notikt aizdegans vai sprdziens.
Uzturiet uzldes ierci tru. Ja uzldes ierce ir netra, pieaug risks saemt elektrisko triecienu.
Ik reizi pirms lietoanas prbaudiet uzldes ierci, ts elektrokabeli un kontaktdaku. Nelietojiet uzldes ierci, ja t ir bojta. Neatveriet uzldes ierci saviem spkiem, bet nodroiniet, lai ts remontu veiktu kvalificts specilists, nomaiai izmantojot oriinls rezerves daas. Ja ir bojta uzldes ierce, ts elektrokabelis un
kontaktdaka, pieaug risks saemt elektrisko triecienu.
Uzldes iercei darbojoties, nenovietojiet to uz ugunsnedroa palikta (piemram, uz papra, tekstilmateriliem u.t.t.); nedarbiniet uzldes ierci ugunsnedroos apstkos. Uzldes ierces darbbas laik no ts izdals siltums, palielinot aizdegans iespju.
Uzraugiet brnus. Tas aus nodroint, lai brni nerotatos ar uzldes
ierci.
Brni un personas, kas savu ierobeoto psihisko, sensoro vai gargo spju un pieredzes vai zinanu trkuma d nespj droi apkalpot uzldes ierci, nedrkst o uzldes ierci lietot bez atbildgs
personas uzraudzbas un nordjumu saemanas no ts. Pretj
gadjum pastv savainojumu raans risks nepareizas apieans d.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 241 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Latvieu | 241

Izstrdjuma un t darbbas apraksts


Uzmangi izlasiet visus drobas noteikumus. eit sniegto drobas noteikumu
un nordjumu neievroana var izraist
aizdeganos un bt par cloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pielietojums
Elektroinstruments ir paredzts skrvju ieskrvanai un izskrvanai,
k ar koka, metla, keramisko materilu un plastmasas urbanai.
aj elektroinstrument iebvt apgaismoanas spuldze ir paredzta
darba vietas izgaismoanai, bet ne apgaismojuma nodroinanai dzvojamajs telps.

Attlots sastvdaas
Attloto sastvdau numercija atbilst numuriem elektroinstrumenta attl, kas sniegts ilustratvaj lappus.
1 Skrvgriea uzgalis*
2 Bezatslgas urbjpatrona
3 Gredzens griezes momenta priekiestdanai
4 Grieans virziena indikators Pa labi
5 Akumulatora uzldes pakpes indikators
6 Grieans virziena indikators Pa kreisi
7 Grieans virziena prsldzjs
8 Iesldzjs
9 Apgaismoanas spuldze Power Light
10 Rokturis (ar izoltu noturvirsmu)
11 Ligzda uzldes ierces pievienoanai
12 Uzldes kontaktspraudnis
13 Uzldes ierce
14 Universlais turtjs*
*eit attlotie vai apraksttie piederumi neietilpst standarta piegdes komplekt. Pilns prskats par izstrdjuma piederumiem ir sniegts msu piederumu katalog.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 242 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

242 | Latvieu

Tehniskie parametri
Akumulatora urbjmana skrvgriezis
PSR 10,8 LI
Izstrdjuma numurs
3 603 J54 2..
Nominlais spriegums
V=
10,8
Grieans trums brvgait
min.-1
0340
Maks. griezes moments cietam/mkstam
skrvanas remam atbilstoi
Nm
25/10
standartam ISO 5393
Maks. skrvju diametrs
mm
6
Maks. urbumu
Traud
mm
6
Koks
mm
20
mm
1,510
Urbjpatronas aptverspja
Svars atbilstoi EPTA-Procedure
01/2003
kg
0,9
Akumulators
litija-jonu
Akumulatora ietilpba
Ah
1,3
Akumulatora elementu skaits
3
Uzldes ierce
Izstrdjuma numurs
2 607 005 140 (EU)
2 607 005 139 (UK)
Uzldes ilgums
st.
3,0
Elektroaizsardzbas klase
/II

Informcija par troksni un vibrciju


Troka parametru vrtbas ir noteiktas atbilstoi standartam EN 60745.
Instrumenta radt troka spiediena pc raksturlknes A izsvrt tipisk
vrtba neprsniedz 70 dB(A). Izkliede K =3 dB.
Troka lmenis darba laik var prsniegt 80 dB(A).
Nsjiet ausu aizsargus!
Kopj vibrcijas patrinjuma vrtba ah (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoi standartam EN 60745.
Urbana metl: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Skrvju ieskrvana: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 243 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Latvieu | 243
aj pamcb nordtais vibrcijas lmenis ir izmrts atbilstoi standart
EN 60745 noteiktajai procedrai un var tikt lietots instrumentu saldzinanai. To var izmantot ar vibrcijas radts papildu slodzes iepriekjai
novrtanai.
eit nordtais vibrcijas lmenis ir attiecinms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots netipiskiem
mriem, kop ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadzgaj veid
apkalpots, t vibrcijas lmenis var atirties no eit sniegts vrtbas. Tas var
ievrojami palielint vibrcijas radto papildu slodzi zinmam darba laika
posmam.
Lai preczi izvrttu vibrcijas radto papildu slodzi zinmam darba laika posmam, jem vr ar laiks, kad elektroinstruments ir izslgts vai ar darbojas,
tau reli netiek izmantots paredzt darba veikanai. Tas var ievrojami
samazint vibrcijas radto papildu slodzi zinmam darba laika posmam.
Veiciet papildu paskumus, lai pasargtu strdjoo personu no vibrcijas kaitgs iedarbbas, piemram, savlaicgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpoanu, novrsiet roku atdzianu un pareizi plnojiet darbu.

Atbilstbas deklarcija
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka sada Tehniskie parametri apraksttais izstrdjums atbilst diem
standartiem vai normatvajiem dokumentiem: EN 60745 (akumulatora
instruments) un EN 60335 (akumulatora uzldes ierce), k ar direktvm 2009/125/EK (rkojums 1194/2012), 2011/65/EK, 2006/95/EK,
2004/108/EK un 2006/42/EK.
Tehnisk lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 244 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

244 | Latvieu

Monta
Akumulatora uzldes ierce (attls A)
Nelietojiet citas uzldes ierces. Kop ar mrinstrumentu piegdt uzldes ierce ir piemrota taj iebvt litija-jonu akumulatora uzldei.
Pievadiet uzldes iercei pareizu barojoo spriegumu! Spriegumam
barojoaj elektrotkl jatbilst uzldes ierces marjuma plksnt
nordtajai sprieguma vrtbai. Uzldes ierces, kas paredztas 230 V
spriegumam, var darboties ar no 220 V elektrotkla.
Piezme. Akumulators tiek piegdts daji uzldt stvokl. Lai izstrdjums sptu darboties ar pilnu jaudu, pirms pirms lietoanas pilngi uzldjiet akumulatoru, pievienojot to uzldes iercei.
Litija-jonu akumulatoru var uzldt jebkur laik, nebaidoties samazint
t kalpoanas laiku. Akumulatoram nekait ar prtraukums uzldes proces.
Litija-jonu akumulator ir pielietota elektronisk elementu aizsardzba
(Electronic Cell Protection [ECP]), kas to pasarg no dzis izldes. Ja
akumulators ir izldjies, paa aizsardzbas sistma izsldz elektroinstrumentu; d gadjum darbinstruments prtrauc kustties.
Ja elektroinstruments ir automtiski izsldzies, neminiet to no
jauna ieslgt, nospieot iesldzju. das rcbas d var tikt bojts
akumulators.
Akumulators ir apgdts ar NTC sistmas temperatras kontroles ierci,
kas pieauj uzldi tikai temperatras diapazon no 0 C ldz 45 C. di
tiek nodroints liels akumulatora kalpoanas laiks.
Uzldes process skas uzreiz, tikldz uzldes ierce ir pievienota elektrotkla kontaktligzdai un uzldes kontaktspraudnis 12 tiek pievienots ligzdai
11 elektroinstrumenta roktura apakj da.
Akumulatora uzldes pakpes indikators 5 parda uzldes gaitu. Uzldes
laik indikators mirgo za krs. Ja akumulatora uzldes pakpes indikators 5 pastvgi deg za krs, tas nozm, ka akumulators ir pilngi uzldts.
Uzldes laik elektroinstrumenta rokturis silst. Tas ir normli un neliecina
par bojjumiem.
Ja elektroinstruments ilgku laiku netiek lietots, atvienojiet uzldes ierci
no barojo elektrotkla.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 245 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Latvieu | 245
Elektroinstrumentu uzldes laik nevar darbint; tas nav defekts, ja elektroinstruments uzldes laik nedarbojas.
Ievrojiet nordjumus par atbrvoanos no nolietotajiem izstrdjumiem.

Darbinstrumenta nomaia (attls B)


Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta apkalpoanu saisttas darbbas (piemram, pirms apkopes, darbinstrumenta nomaias
u.t.t.), k ar pirms elektroinstrumenta transportanas vai uzglabanas prvietojiet t grieans virziena prsldzju vidus stvokl. Iesldzja nejaua nospieana var kt par cloni savainojumam.
Ja nav nospiests iesldzjs 8, instrumenta darbvrpsta ir fiksta nekustgi. Tas auj tri, rti un vienkri nomaint urbjpatron iestiprinto darbinstrumentu.
Atveriet bezatslgas urbjpatronu 2, grieot ts aploci virzien , ldz
urbjpatron kst iespjams ievietot darbinstrumenta ktu. Ievietojiet
darbinstrumentu urbjpatron.
Ar roku spcgi pagrieziet bezatslgas urbjpatronas 2 aploci virzien ,
ldz kst dzirdams sprda mehnisma klikis. Tas nozm, ka urbjpatrona ir aizvrusies, automtiski fiksjot darbinstrumenta ktu.
Lai izemtu darbinstrumentu, atveriet urbjpatronu, grieot ts aploci pretj virzien.

Puteku un skaidu uzskana


Dau materilu, piemram, svinu saturou krsu, dau koksnes iru,
minerlu un metlu puteki var bt kaitgi veselbai. Pieskarans diem putekiem vai to ieelpoana var izraist aleriskas reakcijas vai elpoanas ceu saslimanu elektroinstrumenta lietotjam vai darba vietai
tuvum esoajm personm.
Atseviu materilu puteki, piemram, puteki, kas rodas, zjot ozola vai diskbara koksni, var izraist vzi, pai tad, ja koksne iepriek
ir tikusi miski apstrdta (ar hromtu vai koksnes aizsardzbas ldzekiem). Azbestu saturous materilus drkst apstrdt viengi personas
ar pam profesionlm iemam.
Darba vietai jbt labi ventiljamai.
Darba laik ieteicams izmantot masku elpoanas ceu aizsardzbai
ar filtranas klasi P2.
Ievrojiet jsu valst spk esoos priekrakstus, kas attiecas uz apstrdjamo materilu.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 246 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

246 | Latvieu
Nepieaujiet puteku uzkranos darba viet. Puteki var viegli aizdegties.

Lietoana
Uzskot lietoanu
Grieans virziena izvle (attls C)
Lietojot grieans virziena prsldzju 7, var maint elektroinstrumenta
darbvrpstas grieans virzienu. Tau tas nav iespjams laik, kad ir nospiests iesldzjs 8.
Grieans virziens pa labi: veicot urbanu un ieskrvjot skrves, prvietojiet grieans virziena prsldzju 7 ldz galam pa kreisi.
Grieans virziena indikators Pa labi 4 iedegas tad, ja ir nospiests iesldzjs 8 un darbojas elektroinstrumenta dzinjs.
Grieans virziens pa kreisi: lai atskrvtu vai izskrvtu skrves, prvietojiet grieans virziena prsldzju 7 ldz galam pa labi.
Grieans virziena indikators Pa kreisi 6 iedegas tad, ja ir nospiests iesldzjs 8 un darbojas elektroinstrumenta dzinjs.
Griezes momenta regulana
Lietojot griezes momenta iestdanas gredzenu 3, darbvrpstas griezes
momentu var izvlties 20 pakps. Ja iestdjums ir izvlts pareizi, darbinstruments apstjas, tikko skrves galvia ir iespiedusies materila virsm vai ar tiek sasniegta izvlt darbvrpstas griezes momenta vrtba.
Izskrvjot skrves, izvlieties lielku griezes momenta vrtbu vai ar prvietojiet griezes momenta iestdanas gredzenu pret simbolu Urbana.
Ieslgana un izslgana
Lai ieslgtu elektroinstrumentu, nospiediet iesldzju 8 un turiet to nospiestu.
Spuldze 9 iedegas pie daji vai ldz galam nospiesta iesldzja 8, izgaismojot darba vietu nepietiekoa apgaismojuma apstkos.
Lai izslgtu elektroinstrumentu, atlaidiet iesldzju 8.
Lai tauptu eneriju, iesldziet elektroinstrumentu tikai tad, kad tas tiek
lietots.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 247 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Latvieu | 247
Grieans truma regulana
Instrumenta grieans trumu var regult bezpakpju veid, mainot spiedienu uz iesldzju 8.
Viegli nospieot iesldzju 8, darbvrpsta sk griezties ar nelielu trumu.
Palielinot spiedienu, pieaug ar grieans trums.
Pilngi automtiska darbvrpstas fiksana (Auto-Lock)
Ja iesldzjs 8 nav nospiests, instrumenta darbvrpsta un ldz ar to ar
darbinstrumenta turtjaptvere tiek fiksta.
Tas auj ieskrvt skrves ar tad, ja akumulators ir izldjies, lietojot elektroinstrumentu k parastu skrvgriezi.
Izskrjiena bremze
Atlaiot iesldzju 8, urbjpatrona tiek nobremzta, tdjdi ldz minimumam samazinot darbinstrumenta izskrjienu.
Ieskrvjot skrves, atlaidiet iesldzju 8 brd, kad skrves galvia sasniedz skrvjam priekmeta virsmu. d gadjum skrves galvia neiespieas skrvjamaj priekmet.
Akumulatora uzldes pakpes indikators
Akumulatora uzldes pakpes indikators 5, ko veido viena triju krsu mirdzdiode, uz dam sekundm iedegas pie daji vai pilngi nospiesta iesldzja 8 un parda akumulatora uzldes pakpi.
Mirdzdiode
Pastvgi deg za krs
Pastvgi deg oran krs
Pastvgi deg sarkan krs
Mirgo sarkan krs

Akumulatora
ietilpba
66%
3366%
1133%
11%

Termoatkarga aizsardzba pret prslodzi


Pareizi lietojot elektroinstrumentu, tas netiek prslogots. Tau, ja noslodze ir prk liela vai tiek prsniegta akumulatora pieaujam darba temperatra, kas ir 70 C, elektronisk aizsardzbas ierce izsldz elektroinstrumentu, ldz t temperatra samazins, nonkot darba temperatras optimlo vrtbu diapazon.
Pie prslodzes trs reizes sarkan krs nomirgo akumulatora uzldes pakpes indikators 5 un trs reizes balt krs apgaismojo spuldze 9.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 248 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

248 | Latvieu
Aizsardzba pret dzio izldi
Litija-jonu akumulator ir pielietota elektronisk elementu aizsardzba
(Electronic Cell Protection [ECP]), kas to pasarg no dzis izldes. Ja
akumulators ir izldjies, paa aizsardzbas sistma izsldz elektroinstrumentu; d gadjum darbinstruments prtrauc kustties.

Nordjumi darbam
Kontaktjiet darbinstrumentu ar skrves galvu tikai tad, ja elektroinstruments ir izslgts. Rotjos darbinstruments var nosldt no
skrves galvas.
Ja elektroinstruments tiek ilgstoi darbints ar nelielu grieans trumu,
tas laiku pa laikam jatdzes, aptuveni 3 mintes aujot darboties brvgait ar maksimlo grieans trumu.
Metla urbanai izmantojiet tikai nevainojami asus urbjus no trgriezja
trauda (HSS=Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl). Vlamo darbinstrumentu kvalitti var nodroint, iegdjoties urbjus no Bosch papildpiederumu klsta.
Ieskrvjot garas liela izmra skrves ciet materil, ieteicams izveidot
vadotnes urbumu, kura diametrs ir viends ar skrves vtnes iekjo diametru, bet dziums ir aptuveni 2/3 no skrves garuma.

Apkalpoana un apkope
Apkalpoana un trana
Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta apkalpoanu saisttas darbbas (piemram, pirms apkopes, darbinstrumenta nomaias
u.t.t.), k ar pirms elektroinstrumenta transportanas vai uzglabanas prvietojiet t grieans virziena prsldzju vidus stvokl. Iesldzja nejaua nospieana var kt par cloni savainojumam.
Lai nodrointu ilgstou un nevainojamu elektroinstrumenta darbbu, uzturiet tru t korpusu un ventilcijas atveres.
Ja akumulators ir nolietojies, nogdjiet to firmas Bosch pilnvarot elektroinstrumentu remonta darbnc.
Ja nepiecieams nomaint elektrotkla kabeli, tas jveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centr vai Bosch pilnvarot elektroinstrumentu remonta darbnc, jo t tiks saglabts vajadzgais darba drobas lmenis.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 249 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Latvieu | 249
Ja, neraugoties uz augsto izgatavoanas kvalitti un rpgo pcraoanas
prbaudi, elektroinstruments tomr sabojjas, tas nogdjams remontam firmas Bosch pilnvarot elektroinstrumentu remonta darbnc.
Pieprasot konsultcijas un pastot rezerves daas, noteikti paziojiet
10 zmju izstrdjuma numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta marjuma plksntes.

Klientu konsultciju dienests un konsultcijas par lietoanu


Klientu konsultciju dienesta darbinieki atbilds uz Jsu jautjumiem par
izstrdjuma remontu un apkalpoanu, k ar par rezerves dau iegdi. Izkljuma zmjumus un informciju par rezerves dam var atrast ar interneta vietn:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultciju grupa centsies Jums paldzt vislabkaj veid, sniedzot atbildes uz jautjumiem par msu izstrdjumiem un to piederumiem.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iel 120 S
LV-1021 Rga
Tlr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Transportana
Uz izstrdjumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bstamo kravu prvadanu. Lietotjs var transportt akumulatorus ielu transporta plsm bez papildu nosacjumiem.
Prstot tos ar treo personu starpniecbu (piemram, ar gaisa transporta
vai citu transporta aentru starpniecbu), jievro pai stjuma iesaioanas un maranas noteikumi. Tpc stjumu sagatavoanas laik jpieaicina kravu prvadanas specilists.
Prstiet akumulatoru tikai tad, ja t korpuss nav bojts. Aizlmjiet vajos akumulatora kontaktus un iesaiojiet akumulatoru t, lai tas iesaiojum neprvietotos.
Ldzam ievrot ar ar akumulatoru prstanu saisttos nacionlos noteikumus, ja tdi pastv.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 250 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

250 | Latvieu

Atbrvoans no nolietotajiem izstrdjumiem


Nolietotie elektroinstrumenti, akumulatori, piederumi un iesaiojuma materili jpakauj otrreizjai prstrdei apkrtjai videi nekaitg veid.
Neizmetiet nolietotos elektroinstrumentus, akumulatorus un baterijas sadzves atkritumu tvertn!
Tikai ES valstm
Atbilstoi Eiropas Savienbas direktvai 2012/19/ES
par nolietotajm elektriskajm un elektroniskajm iercm, lietoanai nedergie elektroinstrumenti, k ar, atbilstoi direktvai 2006/66/EK, bojtie vai nolietotie
akumulatori un baterijas jsavc atsevii un jnogd
otrreizjai prstrdei apkrtjai videi nekaitg veid.
Akumulatori un baterijas
Litija-jonu akumulatori
Ldzam ievrot sada Transportana
(lappuse 249) sniegtos nordjumus.

Iebvtos akumulatorus drkst izemt viengi pirms elektroieru


utilizanas. Atverot elektroinstrumenta korpusu, tas var tikt bojts.
Lai izemtu akumulatoru no elektroinstrumenta, nospiediet iesldzju 8
un turiet to nospiestu, ldz akumulators ir pilngi izldjies. Izskrvjiet
skrves no elektroinstrumenta korpusa un noemiet korpusa apvalku. Atvienojiet akumulatoru un izemiet to no elektroinstrumenta korpusa.
Neizmetiet akumulatorus un baterijas sadzves atkritumu tvertn un neminiet no tiem atbrvoties,
sadedzinot vai nogremdjot denskrtuv. Akumulatori un baterijas pc iespjas jizld un tad
jsavc un jnogd otrreizjai prstrdei vai ar
no tiem jatbrvojas apkrtjai videi nekaitg veid.
Tiesbas uz izmaim tiek saglabtas.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 251 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Lietuvikai | 251

Lietuvikai
Saugos nuorodos
Bendrosios darbo su elektriniais rankiais saugos nuorodos
Perskaitykite visas ias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite emiau pateikt saugos
nuorod ir reikalavim, gali trenkti elektros smgis, kilti gaisras ir galite
sunkiai susialoti arba sualoti kitus asmenis.
Isaugokite ias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galtumte jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama svoka Elektrinis rankis apibdina
rankius, maitinamus i elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius rankius (be maitinimo laido).
Darbo vietos saugumas
Darbo vieta turi bti vari ir gerai apviesta. Netvarkinga arba blogai
apviesta darbo vieta gali tapti nelaiming atsitikim prieastimi.
Nedirbkite su elektriniu rankiu aplinkoje, kurioje yra degi skysi, duj ar dulki. Elektriniai rankiai gali kibirkiuoti, o nuo kibirki dulks arba susikaup garai gali usidegti.
Dirbdami su elektriniu rankiu neleiskite alia bti irovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip dmes kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
Elektrinio rankio maitinimo laido kitukas turi atitikti tinklo kitukinio lizdo tip. Kituko jokiu bdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kituko adapteri su emintais elektriniais rankiais. Originals kitukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kitukiniam lizdui, sumaina elektros smgio pavoj.
Saugokits, kad neprisiliestumte prie emint paviri, pvz.,
vamzdi, ildytuv, virykli ar aldytuv. Kai js knas yra emintas, padidja elektros smgio rizika.
Saugokite elektrin rank nuo lietaus ir drgms. Jei elektrin rank patenka vandens, padidja elektros smgio rizika.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 252 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

252 | Lietuvikai
Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt, t.y. nenekite elektrinio rankio pam u laido, nekabinkite ant laido, netraukite u
jo, jei norite i kitukinio lizdo itraukti kituk. Laid patieskite
taip, kad jo neveikt kartis, jis neisitept alyva ir jo nepaeist
atrios detals ar judanios prietaiso dalys. Paeisti arba susipyn
laidai gali tapti elektros smgio prieastimi.
Jei su elektriniu rankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumaja elektros smgio pavojus.
Jei su elektriniu rankiu neivengiamai reikia dirbti drgnoje
aplinkoje, naudokite nuotkio srovs saugikl. Dirbant su nuotkio
srovs saugikliu sumaja elektros smgio pavojus.
moni sauga
Bkite atids, sutelkite dmes tai, k js darote ir, dirbdami su
elektriniu rankiu, vadovaukits sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu rankiu, jei esate pavarg arba vartojote narkotik, alkoholio ar medikament. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu
rankiu gali tapti sunki sualojim prieastimi.
Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonmis ir apsauginiais
akiniais. Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratori ar
apsaugin kauk, neslystanius batus, apsaugin alm, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojam elektrin rank, sumaja rizika susieisti.
Saugokits, kad elektrinio rankio nejungtumte atsitiktinai.
Prie prijungdami elektrin rank prie elektros tinklo ir/arba
akumuliatoriaus, prie pakeldami ar nedami sitikinkite, kad jis
yra ijungtas. Jeigu nedami elektrin rank pirt laikysite ant jungiklio arba prietais jungsite elektros tinkl, kai jungiklis yra jungtas,
gali vykti nelaimingas atsitikimas.
Prie jungdami elektrin rank paalinkite reguliavimo rankius
arba verlinius raktus. Prietaiso besisukanioje dalyje esantis rankis
ar raktas gali sualoti.
Stenkits, kad knas visada bt normalioje padtyje. Dirbdami
stovkite saugiai ir visada ilaikykite pusiausvyr. Tvirtai stovdami ir gerai ilaikydami pusiausvyr galsite geriau kontroliuoti elektrin
rank netiktose situacijose.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 253 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Lietuvikai | 253
Dvkite tinkam aprang. Nedvkite plai drabui ir papuoal. Saugokite plaukus, drabuius ir pirtines nuo besisukani
elektrinio rankio dali. Laisvus drabuius, papuoalus bei ilgus plaukus gali traukti besisukanios dalys.
Jei yra numatyta galimyb prijungti dulki nusiurbimo ar surinkimo renginius, visada sitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai
naudojami. Naudojant dulki nusiurbimo renginius sumaja kenksmingas dulki poveikis.
Rpestinga elektrini ranki prieira ir naudojimas
Neperkraukite prietaiso. Naudokite js darbui tinkam elektrin
rank. Su tinkamu elektriniu rankiu js dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirysite nurodyto galingumo.
Nenaudokite elektrinio rankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis
rankis, kurio nebegalima jungti ar ijungti, yra pavojingas ir j reikia remontuoti.
Prie reguliuodami prietais, keisdami darbo rankius ar prie valydami prietais, i elektros tinklo lizdo itraukite kituk ir/arba
iimkite akumuliatori. i atsargumo priemon apsaugos jus nuo netikto elektrinio rankio sijungimo.
Nenaudojam elektrin rank sandliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai
rankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyr asmenys.
Rpestingai priirkite elektrin rank. Patikrinkite, ar besisukanios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nra
sulusi ar paeist dali, kurios trikdyt elektrinio rankio veikim. Prie vl naudojant prietais, paeistos prietaiso dalys turi bti sutaisytos. Daugelio nelaiming atsitikim prieastis yra blogai priirimi elektriniai rankiai.
Pjovimo rankiai turi bti atrs ir vars. Rpestingai priirti pjovimo rankiai su atriomis pjaunamosiomis briaunomis maiau stringa
ir juos yra lengviau valdyti.
Elektrin rank, papildom rang, darbo rankius ir t.t. naudokite
taip, kaip nurodyta ioje instrukcijoje, ir atsivelkite darbo slygas ir atliekam darb. Naudojant elektrinius rankius ne pagal paskirt, gali susidaryti pavojingos situacijos.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 254 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

254 | Lietuvikai
Rpestinga akumuliatorini ranki prieira ir naudojimas
Akumuliatoriui krauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirt
krovikl, ikyla gaisro pavojus.
Su elektriniu rankiu galima naudoti tik jam skirt akumuliatori.
Naudojant kitokius akumuliatorius ikyla susialojimo ir gaisro pavojus.
Nelaikykite svarli, monet, rakt, vini, vart ar kitoki metalini daikt arti itraukto i prietaiso akumuliatoriaus kontakt.
Utrumpinus akumuliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti
gaisr.
Netinkamai naudojant akumuliatori, i jo gali itekti skystis.
Venkite kontakto su iuo skysiu. Jei skysio pateko ant odos, nuplaukite j vandeniu, jei pateko akis nedelsdami kreipkits gydytoj. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti od.
Aptarnavimas
Elektrin rank turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima garantuoti, jog elektrinis rankis iliks saugus naudoti.
Akumuliatori naudokite tik su js Bosch gaminiu. Tik taip apsaugosite akumuliatori nuo pavojingos perkrovos.

Saugos nuorodos dirbantiems su grimo mainomis ir


grtuvais
Jei atliekate darbus, kuri metu darbo rankis arba vartas gali
kliudyti paslptus elektros laidus, tai elektrin rank laikykite u
izoliuot ranken. Palietus laid, kuriuo teka elektros srov, metalinse elektrinio rankio dalyse gali atsirasti tampa ir trenkti elektros
smgis.
Prie praddami darb tinkamais iekikliais patikrinkite, ar po norimais apdirbti paviriais nra pravest elektros laid, duj ar vandentiekio vamzdi. Jei abejojate, galite pasikviesti pagalb vietinius komunalini paslaug teikjus. Kontaktas su elektros laidais
gali sukelti gaisro bei elektros smgio pavoj. Paeidus dujotiekio
vamzd, gali vykti sprogimas. Paeidus vandentiekio vamzd galima
pridaryti daugyb nuostoli.
Jei darbo rankis stringa, tuojau pat ijunkite elektrin rank. Bkite pasireng dideliam reakcijos momentui, kuris gali sukelti at1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 255 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Lietuvikai | 255
galin smg. Darbo rankis gali strigti, jei:
elektrinis rankis yra pernelyg apkraunamas arba
jis yra perkreipiamas apdirbamame ruoinyje.
Tvirtai laikykite elektrin rank. Uveriant ir atlaisvinant vartus gali
atsirasti trumpalaikis reakcijos momentas.
tvirtinkite ruoin. Tvirtinimo ranga arba spaustuvais tvirtintas ruoinys yra ufiksuojamas ymiai patikimiau nei laikant ruoin ranka.
Prie paddami elektrin rank btinai j ijunkite ir palaukite, kol
jo besisukanios dalys visikai sustos. Darbo rankis gali ustrigti,
tuomet kyla pavojus nesuvaldyti prietaiso.
Prie atliekant elektrinio rankio aptarnavimo darbus (pvz., technin prieir, keiiant darbo rankius ir t.t.), o taip pat j transportuojant ir sandliuojant, btina nustatyti sukimosi krypties perjungikl vidurin padt. Ikyla pavojus susieisti netyia nuspaudus
jungimo-ijungimo jungikl ir elektriniam rankiui mus veikti.
Neardykite akumuliatoriaus. Galimas trumpojo sujungimo pavojus.
Saugokite elektrin rank nuo kario, pvz., taip pat ir nuo
ilgo sauls spinduli poveikio, ugnies, vandens ir drgms.
Kyla sprogimo pavojus.
Paeidus akumuliatori ar netinkamai j naudojant, gali isiverti
garai. Ivdinkite patalp, o jei atsirado negalavim, kreipkits
gydytoj. ie garai gali sudirginti kvpavimo takus.
Prie paddami sodo prieiros rank palaukite, kol jis visikai nustos veikti. Darbo rankis gali ustrigti, dl ko galite prarasti sodo prieiros rankio kontrol.

Saugos nuorodos dirbantiems su krovikliais


Saugokite krovikl nuo lietaus ir drgms. krovikl pateks
vanduo padidina elektros smgio rizik.
kraukite tik Bosch liio jon akumuliatorius arba Bosch gaminiuose montuotus akumuliatorius. Akumuliatori tampa turi atitikti
nurodyt kroviklio akumuliatori krovimo tamp. Prieingu atveju
ikyla gaisro ir sprogimo pavojus.
Priirkite, kad kroviklis visuomet bt varus. Dl uterto kroviklio atsiranda elektros smgio pavojus.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 256 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

256 | Lietuvikai
Kiekvien kart prie praddami naudoti patikrinkite krovikl, laid ir kituk. Jei bus nustatyta gedim, krovikl toliau naudoti
draudiama. Neardykite kroviklio patys j gali remontuoti tik
kvalifikuotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines
dalis. Paeistas kroviklis, laidas ar kitukas padidina elektros smgio
rizik.
Negalima naudoti kroviklio pastaius j ant degi paviri (popieriaus, audeklo ir pan.) ar gaisro atvilgiu pavojingoje aplinkoje.
kraunant akumuliatori, kroviklis kaista, todl atsiranda gaisro pavojus.
Priirkite vaikus. Taip bus utikrinama, kad vaikai su krovikliu neaist.
Vaikams ir asmenims dl fizini, juslini ar intelektini negebjim, dl trkstamos patirties ar trkstam ini nesugebantiems
kroviklio valdyti saugiai, krovikl leidiama naudoti tik atsakingo asmens priirimiems ar vadovaujamiems. Prieingu atveju prietaisas gali bti valdomas netinkamai ir kyla sueidim pavojus.

Gaminio ir technini duomen apraas


Perskaitykite visas ias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite emiau pateikt saugos nuorod ir reikalavim, gali trenkti elektros smgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susialoti arba sualoti
kitus asmenis.

Elektrinio rankio paskirtis


Elektrinis rankis yra skirtas vartams sukti ir atsukti bei medienai, metalui, keramikai ir plastikui grti.
io elektrinio rankio viesa skirta tiesioginei jo darbo sriiai apviesti ir
netinka buitini patalp apvietimui.

Pavaizduoti prietaiso elementai


Numeriais paymtus elektrinio rankio elementus rasite ios instrukcijos
puslapiuose pateiktuose paveikslliuose.
1 Suktuvo antgalis*
2 Greitojo uverimo griebtuvas
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 257 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Lietuvikai | 257
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sukimo momento nustatymo iedas


Deiniosios sukimosi krypties indikatorius
Akumuliatoriaus krovos indikatorius
Kairiosios sukimosi krypties indikatorius
Sukimosi krypties perjungiklis
jungimo-ijungimo jungiklis
Proektorius Power Light
Rankena (izoliuotas rankenos pavirius)
Kroviklio kitukinio kontakto lizdas
Kroviklio kitukinis kontaktas
Kroviklis
Universalus suktuvo antgali laikiklis*

*Pavaizduoti ar aprayti priedai tiekiam standartin komplekt neeina. Vis


papildom rang rasite ms papildomos rangos programoje.

Techniniai duomenys
Akumuliatorinis grtuvas-suktuvas
Gaminio numeris
Nominalioji tampa
Tuiosios eigos ski skaiius
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393
Maks. vart
Maks. grinio
Plienas
Mediena
Griebtuvo kumteli prasktimo ribos
Svoris pagal EPTA-Procedure
01/2003
Akumuliatorius
Talpa
Akumuliatoriaus celi skaiius

Bosch Power Tools

V=
min-1

PSR 10,8 LI
3 603 J54 2..
10,8
0340

Nm
mm

25/10
6

mm
mm
mm

6
20
1,510

kg

0,9
Liio jon
1,3
3

Ah

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 258 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

258 | Lietuvikai
Akumuliatorinis grtuvas-suktuvas
Kroviklis
Gaminio numeris
krovimo trukm
Apsaugos klas

PSR 10,8 LI

val.

2 607 005 140 (ES)


2 607 005 139 (JK)
3,0
/II

Informacija apie triukm ir vibracij


Triukmo matavim verts nustatytos pagal EN 60745.
Prietaiso triukmo lygis, imatuotas pagal A skal, tipiniu atveju yra maesnis nei 70 dB(A). Paklaida K =3 dB.
Dirbant triukmo lygis gali viryti 80 dB(A).
Reikia naudoti klausos apsaugos priemones!
Vibracijos bendroji vert ah (trij krypi atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745:
Grimas metal: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Sukimas: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
ioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo imatuotas pagal
EN 60745 normoje standartizuot matavimo metod, ir lyginant elektrinius rankius j galima naudoti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai vertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio rankio naudojimo atvejus. Taiau jeigu elektrinis rankis naudojamas kitokiai paskiriai,
su kitokiais darbo rankiais arba jeigu jis nepakankamai technikai priirimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per vis
darbo laikotarp gali ymiai padidti.
Norint tiksliai vertinti vibracijos poveik per tam tikr darbo laik, reikia
atsivelgti ir laik, per kur elektrinis rankis buvo ijungtas arba, nors ir
veik, bet nebuvo naudojamas. Tai vertinus, vibracijos poveikis per vis
darbo laik ymiai sumas.
Dirbaniajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrini ir darbo ranki technin prieir,
rank ildym, darbo eigos organizavim.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 259 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Lietuvikai | 259

Atitikties deklaracija
Atsakingai pareikiame, kad skyriuje Techniniai duomenys apraytas
gaminys atitinka toliau vardytus standartus ir norminius dokumentus:
EN 60745 (akumuliatorinis prietaisas) ir EN 60335 (akumuliatori kroviklis) pagal direktyv 2009/125/EB (Reglamentas 1194/2012),
2011/65/ES, 2006/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB reikalavimus.
Technin byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division


D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2012

Montavimas
Akumuliatoriaus krovimas (r. pav. A)
Nenaudokite kitokio akumuliatori kroviklio. Kartu su elektriniu
rankiu tiekiamas kroviklis yra specialiai skirtas js elektrinio rankio
liio jon akumuliatoriui krauti.
Atkreipkite dmes elektros tinklo tamp! Elektros srovs altinio
tampa turi atitikti nurodytj kroviklio firminje lentelje. 230 V tampai skirti prietaisai gali bti jungiami 220 V tampos tinkl.
Nuoroda: akumuliatorius pateikiamas i dalies krautas. Kad akumuliatorius veikt visa galia, prie pirmj naudojim akumuliatori kroviklyje visikai kraukite.
Liio jon akumuliatori galima krauti bet kada, eksploatavimo trukm dl
to nesutrumpja. Krovimo proceso nutraukimas akumuliatoriui nekenkia.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 260 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

260 | Lietuvikai
Celi apsaugos sistema Electronic Cell Protection (ECP) saugo liio jon
akumuliatori nuo visikos ikrovos. Kai akumuliatorius isikrauna, apsauginis ijungiklis ijungia elektrin rank, ir darbo rankis nebesisuka.
Jeigu elektrinis rankis isijung automatikai, nebandykite vl
spausti jungimo-ijungimo jungiklio. Taip galite sugadinti liio jon
akumuliatori.
Akumuliatorius turi NTC temperatros kontrols davikl, kuris leidia
krauti akumuliatori tik tuomet, kai jo temperatra yra tarp 0 C ir 45 C.
Tai gerokai pailgina akumuliatoriaus naudojimo laik.
Akumuliatorius pradedamas krauti, kai kroviklio kitukas kiamas kitukin lizd ir kroviklio kitukinis kontaktas 12 statomas rankenos apaioje
esant lizd 11.
Akumuliatoriaus krovos indikatorius 5 informuoja apie vykstant krovimo
proces. Vykstant krovimo procesui indikatorius mirksi aliai. Jei akumuliatoriaus krovos indikatorius 5 nuolat dega aliai, vadinasi akumuliatorius yra visikai krautas.
krovimo metu yla elektrinio rankio rankena. Tai yra normalus reikinys.
Jei ilgesn laik nenaudojate akumuliatori kroviklio, ijunkite j i elektros
tinklo.
Elektrinio rankio krovimo metu naudoti negalima; jis nra sugeds, jei
neveikia kraunant akumuliatori.
Vadovaukits pateiktomis nuorodomis dl prietaiso ir akumuliatoriaus alinimo.

ranki keitimas (r. pav. B)


Prie atliekant elektrinio rankio aptarnavimo darbus (pvz., technin prieir, keiiant darbo rankius ir t.t.), o taip pat j transportuojant ir sandliuojant, btina nustatyti sukimosi krypties perjungikl vidurin padt. Ikyla pavojus susieisti netyia nuspaudus
jungimo-ijungimo jungikl ir elektriniam rankiui mus veikti.
Kuomet jungimo-ijungimo jungiklis 8 nra nuspaustas, grimo suklys
yra ublokuotas. Tai leidia greitai, patogiai ir paprastai pakeisti darbo
rankius griebtuve.
Greitojo uverimo griebtuv 2 sukdami kryptimi atlaisvinkite tiek, kad
galtumte statyti darbo rank. statykite darbo rank.
Verkite ranka greitojo uverimo griebtuvo 2 vor, sukdami kryptimi,
kol pasigirs trakteljimas. Griebtuvas urakinamas automatikai.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 261 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Lietuvikai | 261
Fiksacija yra panaikinama, kuomet, keiiant darbo rank, griebtuvo iedas yra pasukamas prieinga kryptimi.

Dulki, pjuven ir droli nusiurbimas


Mediag, kuri sudtyje yra vino, kai kuri ri medienos, mineral
ir metal dulks gali bti kenksmingos sveikatai. Dirbaniajam arba netoli esantiems asmenims nuo slyio su dulkmis arba j kvpus gali
kilti alergins reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvpavimo tak ligomis.
Kai kurios dulks, pvz., uolo ir buko, yra v sukelianios, o ypa, kai
mediena yra apdorota specialiomis medienos prieiros priemonmis
(chromatu, medienos apsaugos priemonmis). Mediagas, kuriose yra
asbesto, leidiama apdoroti tik specialistams.
Pasirpinkite geru darbo vietos vdinimu.
Rekomenduojama dvti kvpavimo tak apsaugin kauk su P2
klass filtru.
Laikykits js alyje galiojani apdorojamoms mediagoms taikom
taisykli.
Saugokite, kad darbo vietoje nesusikaupt dulki. Dulks lengvai
usidega.

Naudojimas
Paruoimas naudoti
Sukimosi krypties keitimas (r. pav. C)
Sukimosi krypties perjungikliu 7 galite keisti elektrinio rankio sukimosi
krypt. Taiau tuomet, kai jungimo-ijungimo jungiklis 8 yra nuspaustas,
tai padaryti yra nemanoma.
Deininis sukimasis: nordami grti ir sukti vartus, perstumkite krypties perjungikl 7 kair iki atramos.
Deiniosios sukimosi krypties indikatorius 4 dega, kai paspaustas jungimo-ijungimo jungiklis 8 ir kai veikia variklis.
Kairinis sukimasis: nordami atlaisvinti arba isukti vartus, perstumkite
sukimosi krypties perjungikl 7 dein iki atramos.
Kairiosios sukimosi krypties indikatorius 6 dega, kai paspaustas
jungimo-ijungimo jungiklis 8 ir kai veikia variklis.

Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 262 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

262 | Lietuvikai
Sukimo momento pasirinkimas
Sukimo momento nustatymo iedu 3 galite pasirinkti sukimo moment
20 pakop. Tinkamai nustaius darbo rankis sustabdomas, kai vartas tvirtai sukamas mediag arba pasiekiamas nustatytas sukimo momentas.
Nordami vartus isukti, pasirinkite iek tiek didesn sukimo moment arba
nustatykite ties simboliu Grimas.
jungimas ir ijungimas
Nordami jungti elektrin rank, nuspauskite jungimo-ijungimo jungikl
8 ir laikykite j nuspaust.
Proektorius 9 vieia, kai iek tiek arba visikai nuspaustas jungimo-ijungimo jungiklis 8; jis apvieia darbin srit, kai ji nepakankamai apviesta.
Nordami ijungti elektrin rank, atleiskite jungimo-ijungimo jungikl 8.
Kad tausotumte energij, elektrin rank junkite tik tada, kai naudosite.
Ski reguliavimas
jungto elektrinio rankio ski skaii tolygiai galite reguliuoti atitinkamai
spausdami jungimo-ijungimo jungikl 8.
Lengvai spaudiant jungimo-ijungimo jungikl 8, rankis veikia maais skiais. Daugiau nuspaudus jungikl, skiai atitinkamai padidja.
Visikai automatin suklio blokuot (Auto-Lock)
Jei jungimo-ijungimo jungiklis 8 nepaspaustas, grimo suklys ir rankio
laikiklis ublokuojami.
i funkcija leidia sukti vartus rankiniu bdu, kai akumuliatorius yra isikrovs, arba naudoti elektrin rank kaip atsuktuv.
Inercinis stabdys
Atleidus jungimo-ijungimo jungikl 8, griebtuvas yra stabdomas ir darbo
rankiui neleidiama toliau suktis.
sukdami vartus jungimo-ijungimo jungikl 8 atleiskite tik tada, kai vartas tvirtai sisuka ruoin. Tada varto galvut nesiskverbia ruoin.
Akumuliatoriaus krovos indikatorius
Akumuliatoriaus krovos indikatori 5 sudaro trispalvis viesadiodis. Jis
kelias sekundes rodo akumuliatoriaus krovos bkl, kai yra pusiau arba
visikai paspaustas jungimo-ijungimo jungiklis 8.

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 263 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Lietuvikai | 263
viesos diodai
Nuolat vieia alias indikatorius
Nuolat vieia oraninis indikatorius
Nuolat vieia raudonas indikatorius
Mirksi raudonas

Talpa
66%
3366%
1133%
11%

Su temperatros pokyiu susijusi apsauga nuo perkrovos


Jei elektrinis prietaisas naudojamas pagal paskirt, jis nebus veikiamas
per didels apkrovos. Esant per didelei apkrovai arba virijus leistin
70 C akumuliatoriaus temperatr, elektroninis taisas ijungia elektrin
prietais, kol jo temperatra vl pasieks optimali darbin temperatr.
Esant per didelei apkrovai, akumuliatoriaus krovos indikatorius 5 sumirksi tris kartus raudonai ir proektorius 9 tris kartus baltai.
Apsauga nuo visikos ikrovos
Celi apsaugos sistema Electronic Cell Protection (ECP) saugo liio jon
akumuliatori nuo visikos ikrovos. Kai akumuliatorius isikrauna, apsauginis ijungiklis ijungia elektrin rank, ir darbo rankis nebesisuka.

Darbo patarimai
vart remkite tik ijungt elektrin rank. Besisukantys darbo
rankiai gali nuslysti.
Ilgesn laik maais skiais veiks elektrinis rankis turi bti auinamas
apie 3 min., leidiant jam veikti maksimaliais skiais tuija eiga.
Grdami metal naudokite tik nepriekaitingai igalstus HSS grtus
(HSS = didelio atsparumo greitapjovis plienas). Garantuotos kokybs
grtus rasite Bosch papildomos rangos programoje.
Prie sukdami didesnius, ilgesnius vartus kietus ruoinius, turtumte
igrti 2/3 varto ilgio kiaurym, kurios skersmuo bt lygus sriegio vidiniam diametrui.

Prieira ir servisas
Prieira ir valymas
Prie atliekant elektrinio rankio aptarnavimo darbus (pvz., technin prieir, keiiant darbo rankius ir t.t.), o taip pat j transportuojant ir sandliuojant, btina nustatyti sukimosi krypties perBosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 264 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

264 | Lietuvikai
jungikl vidurin padt. Ikyla pavojus susieisti netyia nuspaudus
jungimo-ijungimo jungikl ir elektriniam rankiui mus veikti.
Reguliariai valykite elektrin rank ir ventiliacines angas jo korpuse, tuomet galsite dirbti kokybikai ir saugiai.
Jei akumuliatorius nebeveikia, praome kreiptis Bosch galiot klient
aptarnavimo tarnyb.
Jei reikia pakeisti maitinimo laid, dl saugumo sumetim tai turi bti
atliekama Bosch monje arba galiotose Bosch elektrini ranki remonto
dirbtuvse.
Jeigu elektrinis rankis, nepaisant gamykloje atliekamo kruoptaus gamybos ir kontrols proceso, vis dlto sugest, jo remontas turi bti atliekamas galiotame Bosch elektrini ranki klient aptarnavimo skyriuje.
Iekant informacijos ir usakant atsargines dalis btina nurodyti deimtenkl gaminio usakymo numer.

Klient aptarnavimo skyrius ir naudotoj konsultavimo


tarnyba
Klient aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus klausimus, susijusius su
js gaminio remontu, technine prieira bei atsarginmis dalimis. Detalius brinius ir informacij apie atsargines dalis rasite ia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotoj konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys klausimus apie ms gaminius ir papildom rang.
Lietuva
Bosch ranki servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ranki remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. patas: service-pt@lv.bosch.com

Transportavimas
Kartu pateikiam liio jon akumuliatori gabenimui taikomos pavojing krovini gabenim reglamentuojani statym nuostatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidiama be joki apribojim. Jei siuniant pasitelkiami
tretieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedijavimo mon), btina atsivelgti pakuotei ir enklinimui taikomus ypatingus reikalavimus. Btina, kad
rengiant siunt dalyvaut pavojing krovini gabenimo specialistas.
1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 265 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

Lietuvikai | 265
Siskite tik tokius akumuliatorius, kuri nepaeistas korpusas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatori taip, kad jis pakuotje nejudt.
Taip pat laikykits ir esam papildom nacionalini taisykli.

alinimas
Elektriniai rankiai, akumuliatoriai, papildoma ranga ir pakuots
turi bti ekologikai utilizuojami.
Elektrini ranki, akumuliatori bei baterij nemeskite buitini atliek
konteinerius!
Tik ES alims:
Pagal Europos direktyv 2012/19/ES, naudoti nebetinkami elektriniai rankiai ir, pagal Europos direktyv
2006/66/EB, paeisti ir ieikvoti akumuliatoriai bei baterijos turi bti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai
nekenksmingu bdu.
Akumuliatoriai ir baterijos
Liio jon:
Praome laikytis skyriuje Transportavimas,
psl. 264 pateikt nuorod.

Integruotus akumuliatorius leidiama iimti tik tada, kai juos alinate. Atidarant korpuso dangt gali bti sugadinamas elektrinis rankis.
Prie iimdami akumuliatori, visikai j ikraukite nuspaud jungimo-ijungimo jungikl 8. Atsuk vartus, nuimkite dangtel. Atjunkite kontaktus
ir iimkite akumuliatori.
Nemeskite akumuliatori ir baterij buitini atliek konteinerius, ugn ar vanden. Akumuliatoriai ir
baterijos turi bti surenkamos ir perdirbamos arba
alinamos nekenkiant aplinkai.

Galimi pakeitimai.
Bosch Power Tools

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

OBJ_BUCH-1460-003.book Page 266 Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM

266 |

2 607 005 140 (EU)


2 607 005 139 (UK)

1 609 92A 0A1 | (9.7.13)

Bosch Power Tools